Está en la página 1de 10

EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

6585

Beste Iragarpen Ofizial Batzuk

Otros Anuncios Oficiales

INDUSTRI, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA IRAGARPENA, arrantza arloan neurri sozioekonomikoak ezartzen dituen otsailaren 23ko 312/1996 Errege Dekretuan ezarritako banakako prima osoak ukatzen dituzten Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Arrantza zuzendariaren 6675 erabakiak jakinarazteko dena. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA IRAGARPENA, Derio, Erandio, Loiu, Sondika eta Zamudioko Udalerriengan eragina duen Bilbaoko aireportuaren Plan Berezia eta Egitamuketa 6677 Orokorra aldatzeari buruzkoa.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y PESCA ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones del Director de Pesca, denegatorias de las ayudas de prima global individual establecidas en el Real Decreto 312/1996, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas socioeconmicas en el 6675 sector pesquero. DIPUTACIN FORAL DE BIZKAIA ANUNCIO relativo a la Modificacin del Planeamiento General y Plan Especial del Aeropuerto de Bilbao, que afecta a los Municipios de Derio, 6677 Erandio, Loiu, Sondika y Zamudio.

Pribatuen iragarpenak
SPRI IRAGARPENA, Enpresa Berrikuntzarako Atale6678 ko bost programaren araudiei buruzkoa.

Anuncios Particulares
SPRI ANUNCIO de la normativa de cinco programas 6678 del rea de Innovacin Empresarial.

Xedapen Orokorrak
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA Zk-1604 8/1998 LEGEA, martxoaren 27koa, Euskal Irrati Telebista HerriErakundea sortzeko Legea aldatzen duena. Eusko Legebiltzarrak ondoko legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO N-1604 LEY 8/1998, de 27 de marzo, de modificacin de la Ley de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca. Se hace saber a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado siguiente Ley:

6586 EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala


MARTXOAREN 27KO 8/1998 LEGEA, EUSKAL IRRATI TELEBISTA HERRIERAKUNDE SORTZEKO LEGEA ALDATZEN DUENA. ZIOEN ADIERAZPENA

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

LEY 8/1998, DE 27 DE MARZO, DE MODIFICACIN DE LA LEY DE CREACIN DEL ENTE PBLICO RADIO TELEVISIN VASCA. EXPOSICIN DE MOTIVOS

Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko herrierakundearen funtzionamenduaren erregimen organikoaren zenbait puntu aldatzea da lege honen funtsezko helburua. Aldaketa horietarako bide eman duen prozesua urriaren 11ko 4/1996 Legearekin hasi zen, lege horrek Euskal Irrati Telebista erakundearen zuzendari nagusiari buruzko zenbait alderdi aldatzea sustatu baitzuen. Lege honek kide gehiago aurreikusten du AdministrazioBatzordean, Euskal Autonomia Erkidegoko kultura- eta gizarte-arloko talde eta erakunde garrantzitsuen ordezkariei lekua emanez. Alde horretatik, aipatzekoa da aurreikusitako erregimen organikoan izan den berrikuntza, hau da, herri-erakundeko baltzuen aholku-batzordeak deuseztatzea. Legea aldatzearekin batera berrikuspenak egin behar izan dira hainbat alderditan, esaterako: Administrazio-Batzordean eta bere funtzionamendu-arauetan, herri-baltzuen zuzendarien karguetan, eta Euskal Irrati Telebista erakundeko langileen hornikuntzan eta erregimenean. Azkenik, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52. atalean zehaztutakoaren arabera, baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean legezko hainbat testu batera ditzan. Lehenengo atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 5. atala aldatu eta honela geratu da: 5. atala Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundearen organoak honako hauek dira: a) Administrazio-Batzordea b) Zuzendari nagusia Bigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 6.1 atala aldatu eta honela geratu da: 6. atala 1. Legebiltzarrak lege honek dioen eran izendatutako hemeretzi kidek osatzen dute Administrazio-Batzordea.

La presente ley tiene por objeto fundamental modificar aspectos puntuales del rgimen orgnico del funcionamiento del ente pblico de derecho privado Radio Televisin Vasca-Euskal Irrati Telebista, dentro de un proceso que ya se inici con la Ley 4/1996, de 11 de octubre, por la que se promovi la modificacin en determinados aspectos relativos a la figura del Director General del ente. La presente ley ampla el nmero de miembros del Consejo de Administracin dando entrada en su seno a representantes de diferentes grupos e instituciones de peso en diferentes mbitos culturales y sociales de la Comunidad Autnoma. En este mismo aspecto, es oportuno significar como novedad del rgimen orgnico previsto la supresin de los consejos asesores de las sociedades del ente pblico. La modificacin legal implica adems otras revisiones relativas al Consejo de Administracin y sus normas de funcionamiento, a los directores de las sociedades pblicas y a la provisin y rgimen del personal laboral del ente. Finalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artculo 52 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, se confiere una autorizacin al Gobierno Vasco para que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley proceda a refundir varios textos legales. Artculo primero. Se modifica el artculo 5 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 5 Son rganos del Ente Pblico Radio Televisin Vasca a) El Consejo de Administracin b) El Director General Artculo segundo. Se modifica el artculo 6 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, quedando dicho artculo redactado en los siguientes trminos: Artculo 6 1. El Consejo de Administracin se compone de diecinueve miembros que sern designados por el Parlamento en la forma que establece esta Ley.

EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

6587

2. Batzordekide-kargudunek ezin izango dute izan: a) Zuzeneko edo zeharkako inolako lanbideloturarik baltzu pribatuekin, baldin eta baltzu horiek honako hauek badituzte ekintza nagusi edo osagarritzat: publizitatea ekoiztu edo banatu; zine-filmak ekoiztu eta banatu, laburmetraiak barne; magnetoskopioz filmatutako edo grabatutako programak ekoiztu; disko, magnetofono-zintak edo antzekoak ekoiztu; edo baldin eta baltzu horien jarduera honako hau bada: lege honetan araututako Herri-Erakundearen egitekoen esparru diren enpresa edo baltzuetan erabiltzen diren edo erabil daitezkeen ekipoak, materiala edo edozein eratako osagaiak ekoiztu, zuzkitu edo hornitu.

2. El cargo de Consejero ser incompatible con: a) Cualquier clase de vinculacin profesional, directa o indirecta, con cualquier tipo de sociedades privadas que incluyan entre sus actividades, sean principales o accesorias, la produccin o distribucin de publicidad; produccin y distribucin de pelculas cinematogrficas, incluidos cortometrajes; produccin de programas filmados o grabados en magnetoscopio; produccin de discos, cintas magnetofnicas o similares, as como las dedicadas a la produccin, suministro o dotacin de equipos, material o cualquier tipo de componentes que sean o puedan ser utilizados en las distintas Empresas o Sociedades sobre las que ejerza sus funciones el Ente Pblico regulado en la presente Ley. b) Cualquier relacin de servicios o relacin laboral en activo con el Ente Pblico o sus Sociedades. Artculo tercero. Se modifica el artculo 7 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 7 1. La designacin de quince miembros del Consejo de Administracin se realizar de acuerdo con las distintas propuestas que los grupos Parlamentarios presenten ante la Mesa del Parlamento. 2. La designacin de cuatro miembros del Consejo de Administracin deber recaer en alguna de las personas que figuren en las distintas propuestas que presenten ante la Mesa del Parlamento las siguientes entidades y asociaciones: a) la Real Academia de la Lengua Vasca, b) la Sociedad de Estudios Vascos, c) la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pas, d) la Universidad del Pas Vasco, e) los sindicatos que en el momento de emitir la propuesta ostenten la condicin de ms representativos de la Comunidad Autnoma, f) las federaciones de asociaciones de consumidores de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. 3. La designacin de los miembros de Consejo de Administracin requerir acuerdo de la mayora de dos tercios de los votos emitidos.

b) Jarduneango zerbitzu- edo lan-harremanik HerriErakundearekin edo bere baltzuekin. Hirugarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 7. atala aldatu eta honela geratu da: 7. atala 1. Administrazio-Batzordeko hamabost kideren izendapena Legebiltzarreko taldeek Legebiltzarreko Mahaiaren aurrean aurkeztutako proposamenei jarraiki egingo da. 2. Administrazio-Batzordeko lau kide segidan aipatutako erakunde eta elkarteek Legebiltzarreko Mahaian aurkeztutako proposamenetan azaldutako pertsonen artetik izendatuko dira: a) Euskaltzaindia, b) Eusko Ikaskuntza, c) Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea, d) Euskal Herriko Unibertsitatea, e) Proposamena egiterakoan Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkari gehien duten sindikatuak, f) Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile-elkarteen federazioak. 3. Administrazio-Batzordeko kideen izendapenerako, emandako botoen bi herenen gehiengoa beharko da.

6588 EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

Laugarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legeari 7 bis atal bat gehitu zaio. Atal berri horren edukia honako hau da: 7 bis atala 1. Administrazio-Batzordea bertako kideak izendatu eta hilabeteko epean eratuko da, kide guztiak beren tokiaz bilkura berean jabetzen direla. 2. Administrazio-batzordekideek dagokien legegintzaldia bukatzeaz bat edo hautatu zituen organoak kargutik kentzen dituenean utziko dituzte beren karguak. Halere, jardunean jarraituko dute, kide berriak beren tokiaz jabetu arte. Kargutik kentzeko, izendapenerako bezalako gehiengoa beharko da. 3. Administrazio-Batzordearen manualdian edozein arrazoirengatik gerta litezen balizko hutsuneak, 7. atalaren 3. idazatian ezarritakoaren gehiengoaren arabera, izendapena egiteko aurreikusitako sistemekin bat etorriz beteko dira. 4. Administrazio-batzordekideren bat kargutik kentzeari dagokionez, izendatu zuen organoak hori erabakitzeko ahalmena izango du, ondorengo kasuren bat gertatuz gero: a) Errenkako sei hilabetetik gora dirauen ezintasun fisiko edo eritasuna edukitzea. b) Gaitasun falta nabarmena izatea edo lege honetan jasotako irizpide, printzipio edo helburuen kontra jokatzea. c) Engainuzko delituagatik kondenatua izatea. d) Izendatu zuen organoarekiko ordezkaritza galtzea. Bosgarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 8. atala aldatu eta honela geratu da: 8. atala 1. Administrazio-Batzordea balio osoz bildu dadin, gutxienez bere eskubide osoko kideen erdiek eta bat gehiagok egon beharko dute bertan. Batzordearen erabakiak, bertaratutako batzordekideen gehiengoz hartuko dira, atal honen 2. idazatiak aipatzen dituenetan salbu. 2. Honako gai hauek Administrazio-Batzordeko kideen bi herenen gehiengoa beharko dute:

Artculo cuarto. Se adiciona un nuevo artculo 7 bis a la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, con el siguiente contenido: Artculo 7 bis 1. El Consejo de Administracin se constituir en el plazo de un mes desde que fueran designados sus miembros, que tomarn posesin en un solo acto. 2. Los miembros del Consejo de Administracin cesarn en sus cargos al trmino de la correspondiente legislatura o cuando sean cesados por el rgano que los eligi, aunque seguirn ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesin de los nuevos vocales. Para el cese se requerir la misma mayora que para el nombramiento. 3. Las posibles vacantes que se produjesen, por cualquier causa, durante el mandato del Consejo de Administracin sern provedas conforme a los sistemas previstos para su designacin con la mayora establecida en el apartado 3 del artculo 7. 4. Podr determinarse el cese de un miembro del Consejo de Administracin por el rgano que lo nombr cuando concurra alguna de las causas siguientes: a) Imposibilidad fsica o enfermedad superior en su duracin a seis meses continuos. b) Incompetencia manifiesta o actuacin contraria a los criterios, principios u objetivos a los que se refiere la presente ley. c) Condena por delito doloso. d) Prdida de representatividad hacia el rgano que lo nombr. Artculo quinto. Se modifica el artculo 8 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, en los siguientes trminos: Artculo 8 1. Para la vlida constitucin en sesin del Consejo de Administracin ser necesaria la presencia de la mitad ms uno de sus miembros de pleno derecho. Los acuerdos del Consejo se adoptarn por mayora de los miembros presentes en la reunin, con las excepciones a que hace referencia el apartado 2 del presente artculo. 2. Se requerir mayora de dos tercios de los miembros del Consejo de Administracin para los asuntos siguientes:

EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

6589

a) Zuzendari nagusiaren proposamenez, Herri-Erakundearen ekintza-plana ontzat ematea; plan horretan, gutxienez, emankizun-programaren oinarrizko printzipioak eta irizpideak jasoko dira xehetasunez, eta bai Herri-Erakundeko baltzu berezien ekintza-plana ere. Ekintza-plana lehenengo aldiz eztabaidatzeko bilkura hasi eta hilabeteko epean ez bada lortzen jarritako arauzko gehiengoa, batzordekideen erabateko gehiengoa aski izango da plan hori onartzeko.

b) Herri-Erakundearen eta bere baltzuen langile-zerrendak eta horien aldaketak behin betiko onartzea. Horretararako, dagokion adierazpen-txostena erantsiko da. c) Talde-negoziaziorako irizpide orokorrak ezartzea eta HerriErakunde eta bere baltzuen langileen lansari-arauak onartzea. d) Herri-Erakundearen eta bere baltzuen aurrekontu-egitasmoa onartzea. Lehenengo bozketan idazati honen lehenengo zatian jarritako arauzko gehiengoa lortuko ez balitz, aurrekontuegitasmoa Jaurlaritzari bidaliko zaio, legezko epearen barruan, administraziobatzordekide bakoitzaren botoa zehaztuz.

a) Aprobacin, a propuesta del Director General, del plan de actividades del Ente Pblico, en el que se recogern, con el suficiente grado de detalle, como mnimo, los principios bsicos y las lneas generales de la programacin, as como el plan de actuacin de las distintas Sociedades del Ente Pblico. En el caso de que en el plazo de un mes, a contar de la fecha de la reunin en que se debata por primera vez el plan de actividades, ste no hubiese obtenido la mayora cualificada, bastar para su aprobacin la mayora absoluta de los miembros del Consejo. b) Aprobar, con carcter definitivo, las plantillas del Ente Pblico y sus modificaciones, as como las de sus Sociedades. A tal efecto se acompaar la correspondiente memoria justificativa. c) Establecer los criterios generales para la negociacin colectiva y aprobar el rgimen de retribuciones del personal del Ente Pblico y de sus Sociedades. d) Aprobar la propuesta de presupuesto del Ente Pblico y sus Sociedades. En el caso de que no se alcanzara en primera votacin el acuerdo por la mayora cualificada establecida en el prrafo primero del presente apartado, el anteproyecto de presupuesto se remitir al Gobierno en el plazo legal, haciendo constar el sentido del voto de cada uno de los miembros del Consejo de Administracin. e) Determinar semestralmente el porcentaje de programacin destinado a los grupos polticos y analizar el correspondiente a los grupos sociales, respetando el pluralismo de la Sociedad y de las lenguas oficiales de la Comunidad Autnoma. f) Aprobar y modificar el reglamento de funcionamiento del Consejo de Administracin. Artculo sexto. Se da nueva redaccin al artculo 9 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, quedando dicho artculo redactado en los siguientes trminos: Artculo 9 1. Igualmente es competencia del Consejo de Administracin: a) Velar por el cumplimiento de la programacin de acuerdo con lo dispuesto en el Captulo Segundo de la presente Ley. b) Conocer la propuesta de nombramiento de los Directores de las Sociedades y Empresas que dependen del Ente Pblico, informar sobre

e) Autonomia Erkidegoko gizartearen aniztasunarekiko eta elebitasunarekiko begirunez, politika-taldeentzako programaziozatia sei hilabetez behin zehaztea eta gizarte-taldeentzakoa aztertzea. f) Administrazio-Batzordearen funtzionamendu-araudia onartzea eta aldatzea. Seigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 9. atalari idazkera berria eman eta honela geratu da: 9. atala 1. Bestetik, honako hauek ere Administrazio-Batzordearen eskumen dira: a) Lege honen bigarren atalburuan agindutakoaren arabera programazioa betetzen dela zaintzea. b) Herri-Erakundearen ardurapeko baltzu eta enpresen zuzendarien izendapen-proposamenez jabetu, horiei buruzko irizpenak eman,

6590 EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

jakin eta hilabeteko epean, eta zuzendarien toki-uztearen aurretiazko adierazpena jaso. c) Herri-Erakundearen eta bere ardurapeko baltzu eta enpresen ekintzen garapenari buruzko urteko txostena onartzea. d) Eusko Jaurlaritzak publizitatearen arloan eman asmo dituen xedapenenei buruzko irizpenak ematea. e) Herri-Erakundeko baltzuen bidezko publizitate-iragarketa araupetzeko arauak jartzea, kalitatearen kontrola, publizitate-mezuen edukia, bai eta iragarketa-denbora programazioari eta bertan sartutako komunikabideen beharrei egokitzea ere, kontuan izanik.

la misma, en el plazo de un mes desde su conocimiento, y recibir la notificacin previa de cese de aqullos. c) Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Ente Pblico y de las Sociedades y Empresas que de l dependen. d) Informar los proyectos de disposiciones que en materia de publicidad se proponga dictar el Gobierno Vasco. e) Establecer las normas reguladoras respecto a la emisin de publicidad a travs de las Sociedades del Ente Pblico, teniendo presente el control de calidad de aqulla, el contenido de los mensajes publicitarios y la adecuacin del tiempo de publicidad a la programacin y a las necesidades de los medios de comunicacin social integrados en aqul. f) Determinar anualmente el porcentaje de produccin propia que deber incluirse en la programacin de cada medio. g) Conocer aquellas cuestiones que, aun no sealadas expresamente en sus competencias, el Director General del Ente Pblico someta a su consideracin. 2. Los acuerdos a que pueda dar lugar el ejercicio de las facultades del presente artculo se adoptarn por mayora simple de presentes. Artculo sptimo. Se da nueva redaccin al artculo 10 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 10 1. La Presidencia del Consejo de Administracin ser rotativa entre los miembros que lo integran. Tendr una duracin trimestral, y se iniciar por el miembro de ms edad, continuando el turno de rotacin por el miembro que despus del Presidente alcanzara la mayor edad, siendo ste el criterio que se aplicar para la rotacin sucesiva. 2. Si en el transcurso de la legislatura se tuviera que proceder a la sustitucin de algn vocal, el sustituto, a efectos de la Presidencia rotativa, se colocar en el lugar que correspondiera al sustituido. 3. Adems de las funciones protocolarias y las que como Presidente de un rgano colegiado correspondan al Presidente del Consejo de Administracin, ste ser el Defensor del Espectador y deber recibir, tramitar y responder cuantas quejas, sugerencias y propuestas le puedan dirigir los ciudadanos en relacin a las

f) Urteoro, adierazpide bakoitzaren emanaldietan sartu beharreko norbere irradagaien ehunekoa zehaztea. g) Herri-Erakundeko zuzendari nagusiak aurrera ekarritako gai guztiez jabetzea, bere ardurapekoak izan ez arren. 2. Atal honetako aginpideak gauzatzeko bide diren erabakiak bertaratutakoen arteko gehiengo soilez hartuko dira. Zazpigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 10. atala berriz ere idatzi eta honela geratu da: 10. atala 1. Administrazio-Batzordeko burutza batzordekideen artean txandakakoa izango da. Hiru hilabete iraungo du eta batzordekide zaharrenak ekingo dio; gero, txandan adinez batzordeburuaren hurrengoa denak jarraituko dio, eta, irizpide berdinari atxikiz, hurrengo txandadunak. 2. Legegintzaldiak dirauen bitartean batzordekideren baten ordezkoa jarri beharra gertatuz gero, ordezko horri, txandakako burutzarako, ordeztu duen batzordekidearen txanda egokituko zaio. 3. Administrazio-Batzordeko burua, protokolo-egitekoez gain eta kide anitzeko organo baten burua den aldetik dagozkionez gain, ikuslearen babeslea izango da. Horiek horrela, herritarrek, Herri-Erakundearen eta bere baltzuen jardueraesparruari dagokionez egindako kexak, iradokizunak eta proposamenak jaso,

EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

6591

izapidetu eta erantzun beharko ditu, araudi bidez ezarritakoaren arabera. Zortzigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 13. atala aldatu eta honela geratu da: 13. atala 1. Batzordeburuari dagokio Administrazio-Batzorderako deia idatziz egitea, bertan gai-zerrenda eta bilkurarako toki, egun eta ordua adieraziz. 2. Batzordeburuak nahitaez egin beharko du Batzorderako deia, gutxienez bertako zortzi batzordekidek eskatuta. Eskabidean dei bereziaren xede diren puntu zehatzak ezarri beharko dira idatziz. 3. Atal honen aurreko idazatietan ohartemandakoa hala dela ere, batzordeburuak bere kabuz luzaezineko eta berebiziko garrantzizkotzat iritzitakoetan, bilkurarako deia telegramaz egin ahal izango du; mezuan, atal honen lehenengo idazatian ohartemandako zehaztasunak eman beharko dira. 4. Administrazio-Batzordeak ez du gai-zerrendan jasotako arazoez baino aritzerik izango, bertaratutakoen gehiengo soilez horrela erabakitzen bada. Nolanahi ere, gai horiei buruzko erabakiak onartzeko beharrezkoa izango da bilkuran diren kide guztien adostasuna. Bederatzigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 14. atalaren 2. lerroaldea aldatu eta honela geratu da: 14. atala 1. Herri-Erakundeko zuzendari nagusia AdministrazioBatzordearen bilkuretara joan ahal izango da, hitz egiteko eta botoa emateko eskubidez, baina berari artez dagozkion gaietan esku hartzerik ez daukala. 2. Halaber, Batzordeak aholkua eskatzen dien teknikariak ere joan ahal izango dira, Batzordeak bertaratutako kideen gehiengo soilez erabakitako kasuetan.

funciones atribuidas al Ente Pblico y sus Sociedades, en los trminos que se establezcan reglamentariamente. Artculo octavo. Se modifica el artculo 13 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 13 1. Corresponde al Presidente la convocatoria del Consejo de Administracin, mediante escrito en el que se consigne el Orden del Da y el lugar, da y hora en que tendr lugar la reunin. 2. El Presidente convocar obligatoriamente el Consejo a requerimiento de, al menos, ocho miembros titulares del mismo, mediante solicitud escrita en la que se establezcan los puntos concretos objeto de la convocatoria extraordinaria. 3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores de este artculo, en los casos de urgente y extraordinaria necesidad, apreciable libremente por el Presidente, ste podr convocar la reunin del Consejo por medio de telegrama, en el cual se incluirn los extremos que debe reunir la convocatoria, previstos en el apartado 1 de este artculo. 4. El Consejo de Administracin podr tratar cuestiones distintas de las incluidas en el Orden del Da si as se acuerda por la mayora simple de presentes. No obstante, la aprobacin de dichas cuestiones requerir la unanimidad de los miembros presentes en la reunin. Artculo noveno. Se modifica el prrafo 2 del artculo 14 de la Ley 5/1982 de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, quedando dicho artculo redactado en los siguientes trminos: Artculo 14 1. A las reuniones del Consejo de Administracin asistir, con voz y voto, el Director General del Ente Pblico sin que pueda intervenir ni votar en las cuestiones que le afecten personalmente. 2. Asimismo, podrn asistir, a los solos fines de informar al Consejo en los casos en que aqul lo acuerde por mayora simple de miembros presentes, los tcnicos cuyo asesoramiento solicite el Consejo.

6592 EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

Hamargarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 22. atalaren 2. lerroaldea aldatu eta honela geratu da: 22. atala 1. Legebiltzar-eztabaidaketen geroagoko zabalkundean, edo horiei buruzko albisteetan eta hauteskundeetako zabalkundeekintzetan, legebiltzar-talde bakoitzarentzako irrada-aldia talde horrek Eusko Legebiltzarrean duen ordezkari-kopuruaren heinekoa izango da. 2. Hauteskunde-ekintzetan zehar hauteskunde-arauek aurreikusten duten jaurpide berezia ezarriko da. Jaurpide horren ezarketaz eta kontrolaz Hauteskunde-Batzordea arduratuko da, bere eginkizuna Administrazio-Batzordearen eta zuzendari nagusiaren bitartez beteko duelarik. Izan ere, horiek Hauteskunde-Batzordeak ezarritako irizpideak betetzeko beharrezkoak diren erabakiak hartuko dituzte. Hamaikagarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 40. atala aldatu eta honela geratu da: 40. atala 1. Erakundea sortu ondoren, herri-baltzuetako zuzendariak Herri-Erakundeko zuzendari nagusiak izendatuko ditu, lege honen 9.1 b) atalean zehaztutakoa betez. 2. Herri-baltzuetako zuzendariak edo, hala badagokio, HerriErakundeko zuzendari nagusia izango dituzte beren arduralari bakar, eta akziokako baltzuentzat orotariko legeetan jarritako ahalmenak izango dituzte eta lege horietan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 3. Herri-baltzuetako eta horiei jarduteegituraz atxikitako komunikabideen zuzendaria Herri-Erakundearen zuzendari nagusiarentzat aurreikusitako elkartuezin beren menpe egongo da. Hamabigarren atala. Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 47. atala aldatu eta honela geratu da: 47. atala 1. Herri-Erakundeko eta bere baltzuetako langileek lan-legeek agintzen dutena izango dute jaurpide.

Artculo dcimo. Se modifica el prrafo 2 del artculo 22 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, quedando dicho artculo redactado en los siguientes trminos: Artculo 22 1. En la difusin diferida de los debates parlamentarios o en la informacin de los mismos, el tiempo de antena concedido a cada Grupo Parlamentario ser proporcional a su representacin en el Parlamento Vasco. 2. Durante las campaas electorales se aplicar el rgimen especial que prevn las normas electorales. Su aplicacin y control lo realizar la correspondiente Junta Electoral, que cumplir su cometido a travs del Consejo de Administracin y del Director General, que adoptarn las decisiones que sean precisas para cumplir los criterios establecidos por la Junta Electoral. Artculo undcimo. Se modifica el artculo 40 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 40 1. Constituido el Ente, el Director General del Ente Pblico podr nombrar a los Directores de las Sociedades Pblicas cumpliendo lo dispuesto en el art. 9.1 b) de esta Ley. 2. Los Directores de las Sociedades Pblicas o, en su caso, el Director General del Ente Pblico, sern sus Administradores nicos y tendrn las facultades y debern reunir los requisitos establecidos para los mismos en la legislacin general de Sociedades Annimas. 3. Los Directores de las Sociedades Pblicas y los Directores de los Medios encuadrados orgnicamente en ellas estarn afectados por las mismas incompatibilidades que las previstas para el cargo de Director General del Ente Pblico. Artculo duodcimo.- Se modifica el artculo 47 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, que queda redactado en los siguientes trminos: Artculo 47 1. El personal del Ente Pblico y sus Sociedades se regir por lo dispuesto en la legislacin laboral.

EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

6593

2. Herri-Erakunderako eta bere baltzuetarako langileen hautaketa deialdi publikoaren bidez eta merezimendu eta gaitasunaren printzipioetan oinarritutako sistemen arabera egingo da. 3. Administrazio-Batzordekide izateak ez du, inoiz ere, Herri-Erakundearekiko eta bere baltzuekiko lan-eskubiderik sortaraziko.
ALDIBATERAKO XEDAPENAK

2. La seleccin de personal para el Ente y sus Sociedades se har mediante convocatoria pblica y de acuerdo con sistemas basados en los principios de mrito y capacidad. 3. La pertenencia al Consejo de Administracin no generar, en ningn caso, derechos laborales respecto al Ente Pblico y sus Sociedades.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa. 1. Lege hau indarrean jartzearekin batera Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 7.2 atalean aipatutako Administrazio-Batzordeko lau kideen izendapenari ekingo zaio, lege honen hirugarren atalean zehaztutakoarekin bat etorriz. 2. Batzordeko kide horiek, gainontzeko kideekin batera, beren karguak utziko dituzte legegintzaldia amaitzen denean, Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 7 bis atalean zehaztutakoaren arabera, lege honen laugarren atalean zehaztutakoarekin bat etorriz. Bigarrena. Lege hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, Administrazio-Batzordeak bere funtzionamenduaraudia onartuko du Euskal Irrati Telebista HerriErakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 8. atalean eskatutako gehiengoz, lege honen bosgarren atalean zehaztutakoarekin bat etorriz.
INDARGABETZE XEDAPENA

Primera. 1. Con la entrada en vigor de la presente ley se proceder a la designacin de los cuatro miembros del Consejo de Administracin a que se refiere el artculo 7.2. de la ley de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, conforme a la redaccin dada por el artculo tercero de la presente ley. 2. Estos miembros del Consejo cesarn en sus cargos, junto con el resto de miembros, cuando termine la legislatura conforme a lo dispuesto en el artculo 7 bis de la referida ley de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, conforme a la redaccin dada por el artculo cuarto de la presente ley. Segunda. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Administracin proceder a aprobar, con la mayora requerida en el artculo 8 de la ley de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, conforme a la redaccin dada por el artculo quinto de la presente ley, su reglamento de funcionamiento.
DISPOSICIN DEROGATORIA

Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen 15. atala indargabeturik geratzen da.
AZKEN XEDAPENAK

Queda derogado expresamente el artculo 15 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca.
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa. 1. Baimena ematen zaio Jaurlaritzari lege hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean honako hauek testu bakar batean bateratzeko legegintzako dekretua onar dezan: Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legea, Euskadiren Ondareari buruzko uztailaren 27ko 14/1983 Legearen hirugarren xedapen gehigarria, Euskal Irrati Telebista HerriErakundea Sortzeko Legea aldatzeko urriaren 11ko 4/1996 Legea eta oraingo lege hau. 2. Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52.4 atalarekin bat etorriz, lehengo baimenak bere baitan dakar bateratu beharreko legezko testuak arautzea, argitzea eta harmonizatzea. Baimena ema-

Primera. 1. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley proceda a dictar un decreto legislativo que refunda en un nico texto la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca; la disposicin adicional tercera de la Ley 14/1983, de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi; la Ley 4/1996, de 11 de octubre, de reforma de la ley de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, y la presente ley. 2. De conformidad con el artculo 52.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, la precedente autorizacin incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En

6594 EHAA - 1998ko apirilak 17, ostirala

N. 71 ZK.

B.O.P.V. - viernes 17 de abril de 1998

ten zaio Jaurlaritzari, bereziki, Euskal Irrati Telebista Herri-Erakundea Sortzeko maiatzaren 20ko 5/1982 Legearen bosgarren atalburuan jasotako erantzun-eskubidea Zuzenketa-Eskubideari buruzko martxoaren 28ko 2/1984 Lege Organikoan zehaztutakori egokitzeko. Bigarrena. Lege honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango du indarra. Beraz, legea betetzeko eta betearazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei. Vitoria-Gasteizen, 1998ko apirilaren 7an.
Lehendakaria,
JOS ANTONIO ARDANZA GARRO.

particular, se autoriza al Gobierno para que armonice la regulacin del derecho de rplica contenido en el captulo quinto de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creacin del Ente Pblico Radio Televisin Vasca, con lo dispuesto en la Ley Orgnica 2/1984, de 28 de marzo, sobre el Derecho de Rectificacin. Segunda. La presente ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco. Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla. Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 1998.
El Lehendakari,
JOS ANTONIO ARDANZA GARRO.

OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA LURRALDE ANTOLAMENDU, ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA Zk-1605 61/1998 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxebizitza eta lur arloan, kreditu erakundeek 1998ko ekitaldian eman ditzakeen mailegu kualifikatuen interes-tasak ezartzeko dena. (Hutsen zuzenketa). Martxoaren 30eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (60 zk.) argitaratutako dekretu horretan huts egin dela ohartuta, zuzendu egiten da ondoren: Atal bakarreko 1.1 puntuan, honako hau dioenean: 1. 1998an onartutako maileguei, ekainaren 30era arte, 100eko 4,80 nominala urteko aplikatuko zaie, (.....), honako hau esan behar du: 1. 1998an ekainaren 30era arte onartutako maileguei, 100eko 4,80ko hasierako interes nominala aplikatuko zaie urteko, (.....).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIN PBLICA DEPARTAMENTO DE ORDENACIN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE N-1605 DECRETO 61/1998, de 24 de marzo, por el que se establece el tipo de inters de los prestamos cualificados otorgados por las entidades de crdito en 1998 en materia de vivienda y suelo. (Correccin de errores). Advertido error en el texto del citado Decreto, insertado en el Boletn Oficial del Pas Vasco n. 60, de 30 de marzo, se procede a su oportuna correccin: En el punto 1.1 del artculo nico, donde dice: 1. A los prstamos aprobados en 1998 hasta el 30 de junio, se les aplicar un tipo de inters del 480 por 100 nominal anual, .... Debe decir: 1. A los prstamos aprobados en 1998 hasta el 30 de junio, se les aplicar un tipo de inters inicial del 480 por 100 nominal anual, ....