Μιλεσ ∆αϖισ Αλλ Σταρ 1947

Σιππιν∍ ατ Βελλσ
Μιλεσ ∆αϖισ∍σολο

Σχορε

Μιλεσ ∆αϖισ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Φ µαϕ7

&4

4

Γυιταρ

Β

&

b7

Α −7

#

Γ −7

7

Β
œ
œ
œ œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œJ # œ # œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
‰œ

Φ −7

3

b7

b

Β −7

œ bœ œ œ œ œ œ

Ε

b7

b

∆7

Α −7

Α −7

b7

bœ bœ bœ œ œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
bœ œ œ bœ
bœ œ bœ bœ œ
J J
3

5

#

Χ7

Γ −7

&

Β

Φ −7

Χ −7

œ bœ œ #œ œ œ œ œ nœ

Φ

#7

œ #œ œ
Ó

b7

b7

Χ7

Α −7

Α

Ó

œ
œœœœ œœ
Œ Œ ‰J

9

Φ µαϕ7

Β

Φ −7

œ œ œ œ bœ
‰ J
&

b7

Α −7

#

Γ −7

Β7

Φ −7

œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ nœ œ bœ
‰J

13

Β

&

b7

œ bœ œ œ bœ

œ
Œ

Ε

b7

Α −7

∆7

b7

b

Α −7

b7

bœ bœ œ œ nœ
œ œ bœ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ bœ
œœ

3

17

Γ −7

&

b

Β −7

Χ7

bœ œ œ œ œ

#

Χ√
−7 Φ

Œ Œ

#7

Α −7

œ œ œ œ bœ

Α

b7

Χ7

Φ6

bœ œ bœ œ œ œ œ œ
œœœœ œ Œ Ó
b
œ
œ
œ
œ œ

21

Γαβριελ ∆αϖιλα