Está en la página 1de 3

Facultad de Odontologa Clasificacin Internacional de Enfermedades - CIE-10

Cdigo ANODONCIA K000 Nombre DIEN E! I%#AC ADO! K011

Diente impactado3 4ue no &a erupcionado de!ido a la o!struccin por otro diente
CA$IE! 'I%I ADA A' E!%A' E

Hipodoncia Oligodoncia
DIEN E! !"#E$N"%E$A$IO!

K0&0 K0&1 K0&& K0&1

Manc&as !lancas [caries incipiente]


CA$IE! DE 'A DEN INA CA$IE! DE' CE%EN O CA$IE! DEN A$IA DE ENIDA ODON OC'A!IA

K001

Cuarto molar Dientes suplementarios Distomolar Mesiodens Paramolar


ANO%A'IA! DE' A%A(O ) DE 'A FO$%A DE' DIEN E

De los dientes

K0&2

Melanodoncia infantil Melanodontoclasia


O $A! CA$IE! DEN A'E! CA$IE! DEN A'. NO E!#ECIFICADA A $ICION E>CE!I?A DE 'O! DIEN E!

K0&; K0&<

K010

Desgaste en los dientes: oclusal pro$imal


A@$A!ION DE 'O! DIEN E!

K00&

Concrescencia Fusin Germinacin Dientes: en forma de clavija [cnicos] evaginados in dente invaginados Macrodoncia Microdoncia Perlas de esmalte aurodontismo u!"rculo paramolar
E*clu+e, tub-rculo de Carabelli. el cual es considerado una /ariacin normal + no debe ser codificado0 DIEN E! %O EADO!

K011

-!rasin 'por,: dent/frico &5!itos ocupacional ritual tradicional Defecto cuneiforme de los dientes 1-2
E$O!ION DE 'O! DIEN E!

K01&

K001

#smalte moteado Fluorosis dental Opacidad no flurica del esmalte #$clu%e: depsitos [ad&erencias] en dientes '()* +,
A' E$ACIONE! EN 'A FO$%ACION DEN A$IA

#rosin dental: 1-2 de!ida a: dieta drogas % medicamentos vmito persistente idiop5tica ocupacional
$EA@!O$CION #A O'OAICA DE 'O! DIEN E!

K002

-plasia e &ipoplasia del cemento Diente de urner Dilaceracin dentaria Hipoplasia del esmalte 'neonatal, 'postnatal, 'prenatal, Odontodisplasia regional E*clu+e, dientes de 3utc4inson + molares moruloides en la s5filis cong-nita 6A70 78. dientes moteados 6K00 18
A' E$ACIONE! 3E$EDI A$IA! DE 'A E! $"C "$A DEN A$IA. NO C'A!IFICADA! EN O $A #A$ E

K011

Granuloma interno de la pulpa 6ea!sorcin 'e$terna, de los dientes


3I#E$CE%EN O!I!

K012 K017

Hiperplasia del cemento


ANB"I'O!I! DEN A' DE#O!I O! CAC$ECIONE!D EN 'O! DIEN E!

K007

-melog"nesis imperfecta Dentinog"nesis imperfecta Odontog"nesis imperfecta Dientes .en conc&a. Displasia dentinal
A' E$ACIONE! EN 'A E$"#CION DEN A$IA

K019

K009

Ca/da prematura de los dientes primarios [deciduos] Denticin preco0 Diente: natal neonatal primario [persistente] retenido #rupcin prematura de diente
K01: !IND$O%E DE 'A E$"#CION DEN A$IA O $O! $A! O$NO! DE' DE!A$$O''O DE 'O! DIEN E!

C5lculo dentario: su!gingival supragingival Depsito [acreciones] en los dientes: anaranjado !etel materia al!a negro ta!aco verde Pigmentacin de los dientes: 1-2 e$tr/nseca 1-2
CA%@IO! #O! E$"# I?O! DE' CO'O$ DE 'O! EEIDO! DEN A'E! D"$O!

K00:

E*clu+e, de=sitos CacrecionesD en los dientes 6K01 98


O $A! ENFE$%EDADE! E!#ECIFICADA! DE 'O! EEIDO! D"$O! DE 'O! DIEN E!

K00;

-lteracin del color del diente durante su formacin Manc&as intr/nsecas de los dientes 1-2
$A! O$NO DE' DE!A$$O''O DE 'O! DIEN E!. NO E!#ECIFICADO

K01;

K00<

rastorno de la odontog"nesis 1-2


DIEN E! INC'"IDO!

Dentina sensi!le #smalte irradiado 7se cdigo adicional de causa e$terna 'Cap/tulo 88,3 si desea identificar la radiacin en los casos inducidos por radiacin
ENFE$%EDAD NO E!#ECIFICADA DE 'O! EEIDO! DEN A'E! D"$O! #"'#I I!

Diente incluido3 4ue no &a erupcionado sin o!struccin por otro diente
K010

K01< K020

E*clu+e, dientes incluidos e im=actados con =osicin anormal de los mismos o de los dientes ad+acentes 6K0: 18

-!sceso de la pulpa Plipo de la pulpa Pulpitis: aguda crnica '&iperpl5sica, 'ulcerativa, supurativa

Facultad de Odontologa Clasificacin Internacional de Enfermedades - CIE-10

NEC$O!I! DE 'A #"'#A K021

Gangrena de la pulpa
DEAENE$ACION DE 'A #"'#A

K09<

$A! O$NO NO E!#ECIFICADO DE 'A ENCIA ) DE 'A GONA EDEN "'A ANO%A'IA! E?IDEN E! DE' A%A(O DE 'O! %A>I'A$E!

K02&

Calcificaciones de la pulpa Piedras de la pulpa Dent/culos


FO$%ACION ANO$%A' DE EEIDO D"$O EN 'A #"'#A K0:0

K021

Dentina secundaria o irregular


#E$IODON I I! A#ICA' AA"DA O$IAINADA EN 'A #"'#A

Hiperplasia3 &ipoplasia: mandi!ular ma$ilar Macrognacia 'mandi!ular, 'ma$ilar, Micrognacia 'mandi!ular, 'ma$ilar, E*clu+e, acromegalia 6E&& 08 + s5ndrome de $obin6#ierre8 6B;: 08
ANO%A'IA! DE 'A $E'ACION %A>I'O@A!I'A$

K022

Periodontitis apical aguda 1-2


#E$IODON I I! A#ICA' C$ONICA

K027

Granuloma apical o periapical Periodontitis apical 1-2


A@!CE!O #E$IA#ICA' CON FI! "'A

K0:1

-simetr/a de la mand/!ula Prognatismo 'mandi!ular, 'ma$ilar, 6etrognatismo 'mandi!ular, 'ma$ilar,


ANO%A'IA! DE 'A $E'ACION EN $E 'O! A$CO! DEN A$IO!

K029

-!sceso dental con f/stula -!sceso dentoalveolar con f/stula


A@!CE!O #E$IA#ICA' !IN FI! "'A

K02:

-!sceso: Dental 1-2 dentoalveolar 1-2 periapical 1-2


B"I! E $ADIC"'A$

K0:&

K02;

9uiste: apical 'periodontal, periapical radicular residual E*clu+e, Fuiste lateral =eriodontal 6K0< 08
O $A! ENFE$%EDADE! ) 'A! NO E!#ECIFICADA! DE 'A #"'#A ) DE' EEIDO #E$IA#ICA' AINAI?I I! AA"DA

-nteposicin Desviacin de la l/nea media del arco dentario Distoclusin Mesioclusin Mordida: a!ierta 'anterior, 'posterior, cru0ada 'anterior, 'posterior, Oclusin lingual posterior de los dientes ma$ilares 1o!remordida 'e$cesiva,: &ori0ontal profunda vertical
ANO%A'IA! DE 'A #O!ICION DE' DIEN E

K02<

K070

E*clu+e, gingi/itis ulceronecrtica aguda 6A9< 18 + gingi/ostomatitis 4er=-tica 6@00 &8


AINAI?I I! C$ONICA K0:1

-pi:amiento del diente o dientes Despla0amiento del diente o dientes Diastema del diente o dientes #spaciamiento anormal del diente o dientes 6otacin del diente o dientes ransposicin del diente o dientes Dientes impactados o incluidos con posicin anormal de "stos o de los ad%acentes E*clu+e, dientes im=actados o incluidos sin =osicin anormal 6K01 -8

K071

Gingivitis 'crnica,: 1-2 descamativa &iperpl5sica marginal simple ulcerativa


K0:2 #E$IODON I I! AA"DA

%A'OC'"!ION DE I#O NO E!#ECIFICADO ANO%A'IA! DEN OFACIA'E! F"NCIONA'E!

K07&

-!sceso: parodontal periodontal Pericoronitis aguda #$clu%e: absceso =eria=ical 6K02 :8. con f5stula 6K02 98 =eriodontitis a=ical aguda 6K02 28
#E$IODON I I! C$ONICA K0:7

Cierre anormal de los ma$ilares Maloclusin de!ida a: deglucin anormal &5!ito digital3 la!ial o lingual respiracin !ucal E*clu+e, bru*ismo 6F27 ;8 + rec4inamiento de dientes !AI 6F27 ;8
$A! O$NO! DE 'A A$ IC"'ACION E%#O$O%A>I'A$

K071

Pericoronitis crnica Periodontitis: 1-2 complicada simple


#E$IODON O!I!

K0:9

Casta:eteo ma$ilar Complejo o s/ndrome de Costen 1/ndrome de disfuncin dolorosa de la articulacin temporomandi!ular rastorno de la articulacin temporoma$ilar E*clu+e, esguince 6!01 28 + lu*acin 6!01 08 tem=oroma*ilar ambos reciente de la articulacin

K072 K077 K079

Periodontosis juvenil
O $A! ENFE$%EDADE! #E$IODON A'E! ENFE$%EDAD DE #E$IODON O. NO E!#ECIFICADA $E $ACCION AINAI?A'

K0:; K0:< K0;0 K0;1 K0;& K0;1

O $A! ANO%A'IA! DEN OFACIA'E! ANO%A'IA DEN OFACIA'. NO E!#ECIFICADA E>FO'IACION DE 'O! DIEN E! DE@IDA A CA"!A! !I! E%ICA! #E$DIDA DE DIEN E! DE@IDA A ACCIDEN E. E> $ACCION O ENFE$%EDAD #E$IODON A' 'OCA' A $OFIA DE $E@O$DE A'?EO'A$ DE!DEN ADO $AIG DEN A' $E ENIDA O $A! AFECCIONE! E!#ECIFICADA! DE 'O! DIEN E! ) DE !"! E! $"C "$A! DE !O! EN

K090

6ecesin gingival 'generali0ada, 'locali0ada, 'postinfecciosa,3 'postoperatoria,


3I#E$#'A!IA AINAI?A'

K091

Fi!romatosis gingival
'E!IONE! DE 'A ENCIA ) DE 'A GONA EDEN "'A A!OCIADA! CON $A"%A I!%O

K09&

Hiperplasia irritativa del re!orde alveolar ed"ntulo [&iperplasia prot"sica] 7se cdigo adicional de causa e$terna 'Cap/tulo 88,3 si desea identificar la causa
O $O! $A! O$NO! E!#ECIFICADO! DE 'A ENCIA ) DE 'A GONA EDEN "'A

K09;

K0;;

#pulis de c"lulas gigantes #pulis fi!roso Granuloma perif"rico de c"lulas gigantes Granuloma piog"nico de la enc/a 6e!landecimiento del re!orde

-grandamiento del re!orde alveolar 1-2 Odontalgia 1-2 Prolongacin alveolar irregular
$A! O$NO DE 'O! DIEN E! ) DE !"! E! $"C "$A! DE !O! EN. NO E!#ECIFICADO

K0;<

Facultad de Odontologa Clasificacin Internacional de Enfermedades - CIE-10


B"I! E! O$IAINADO! #O$ E' DE!A$$O''O DE 'O! DIEN E! K117 !IA'O'I IA!I!

K0<0

9uerato4uiste 9uiste 'de la,: dent/gero erupcin dentaria folicular gingival lateral periodntico primordial
B"I! E! DE 'A! FI!"$A! 6NO ODON OAENICO!8

C5lculo de conducto o de gl5ndula salival


%"COCE'E DE A'AND"'A !A'I?A' 9uiste mucoso de gl5ndula salival:

K119

Por e$travasacin Por retencin 6anula

A' E$ACIONE! DE 'A !EC$ECION !A'I?A' K11:

Hiposecrecin salival Plialismo 8eroston;a E*lu+e, seFuedad de la boca 6!AI8


O $A! ENFE$%EDADE! DE 'A! A'AND"'A! !A'I?A'E!

K0<1

9uiste 'del3 de la,: canal incisivo glo!uloma$ilar nasopalatino palatino medio papila palatina
O $O! B"I! E! DE 'O! %A>I'A$E!

K11; !0&7 G01& G291 G292

#nfermedad de Mi<ulie0 #stenosis %=o estrec&e0 del conducto salival


F$AC "$A DE DIEN E! E>A%EN ODON O'OAICO #$"E@A ) AE"! E DE #$O E!I! DEN A' #$"E@A ) AE"! E DE DI!#O!I I?O O$ ODONCICO

K0<&

9uistes ma$ilares 1-2 aneurism5tico &emorr5gico traum5tico E*clu+e, Fuiste de !tafne 6K10 08H Fuiste latente seo de los ma*ilares 6K10 08
O $O! B"I! E! DE 'A $EAION @"CA'. NO C'A!IFICADO! EN O $A #A$ E

G<97

#$E!ENCIA DE I%#'AN E! DE $AIG DE DIEN E ) DE %ANDI@"'A #$E!ENCIA DE DI!#O!I I?O #$O E!ICO DEN A' 6CO%#'E O8 6#A$CIA'8 #ACIEN E !ANO

K0<;

Perla de #pstein 9uiste Dermoide de la !oca epidermoide de la !oca linfoepitelial de la !oca nasoalveolar nasola!ial
B"I! E DE 'A E!#ECIFICACION $EAION @"CA'. !IN O $A

G<:&

G:9&

K0<<

$A! O$NO! DE' DE!A$$O''O DE 'O! %A>I'A$E!

K100

9uiste latente seo de los ma$ilares 9uiste de 1tafne orus: mandi!ularis palatinus
A$AN"'O%A CEN $A' DE CE'"'A! AIAAN E!

Granuloma de c"lulas gigantes 1-2


K101

E*clu+e, granuloma =erif-rico de c-lulas gigantes 6K09 ;8


AFECCIONE! INF'A%A O$IA! DE 'O! %A>I'A$E!

K10&

Oste/tis ma$ilar 'aguda, 'crnica, 'supurativa, Osteomielitis 'neonatal, ma$ilar 'aguda, 'crnica, 'supurativa, Osteorradionecrosis ma$ilar 'aguda, 'crnica, 'supurativa, Periostitis ma$ilar 'aguda, 'crnica, 'supurativa, 1ecuestro seo de los ma$ilares "se cdigo adicional de causa e*terna 6Ca=5tulo >>8. si desea identificar la radiacin en los casos inducidos =or radiacin
A'?EO'I I! DE' %A>I'A$

K101

-lv"olo seco Oste/tis alveolar


O $A! ENFE$%EDADE! E!#ECIFICADA! DE 'O! %A>I'A$E!

K10;

Displasia fi!rosa de los ma$ilares #$ostosis de los ma$ilares Hiperplasia condilar unilateral Hipoplasia condilar unilateral 9ueru!ismo
ENFE$%EDAD DE 'O! %A>I'A$E!. NO E!#ECIFICADA A $OFIA DE A'AND"'A !A'I?A' 3I#E$ $OFIA DE A'AND"'A !A'I?A' !IA'ADENI I!

K10< K110 K111

K11&

E*clu+e, fiebre infecciona

u/eo=arotdea

#arotiditis

K111 K112

A@!CE!O DE A'AND"'A !A'I?A' FI! "'A DE A'AND"'A !A'I?A'

E*clu+e, fstula cong-nita de glIndula sali/al