Está en la página 1de 3

IBA MO JUGBA NI IFA:

Mojuba Egungun Iba bae tonu Mojuba Awon Iya mi Mojuba Olwo otun Mojuba Olwo osi Mojuba baba Mojuba yey Mojuba Oluwo Siwaju Mojuba Ojubona Mojuba Acoda Mojuba Ased Mojuba gbogbo Egun Iba gbogbo Egun Ojubona Iba gbogbo Egun Eleri mi

(mi reverencia

de rezo al mundo religioso)

Iba Odumare ate rere k`ay Iba Orumila bara petu Iba igba Irunmole ojukosi Iba Akoda Iba Aseda Iba Olwo Iba Ojubona Iba !bogbo "abalawo Ijo Orumila Ato Iba Araba lotu i#e Iba oluwo Iba Ojuna Iba gbogbo Ab$Orisa patapata Iba awon Iy elyin j eg Ibas Ati yo oj% Iba awotiwo oorun Iba orisa Oja Iba egngn il Mo juba o ki iba mi k% se Iba alale emur Il Iba odo &kuto Emur Il Iba ogn agbene uli wa Emur Mo j'ba o ki e j o ju mi i se E ti mi l$eyin ki nse asyorii ki nriba ti se ki nr(%na gbe gba )$aye mi

Iba to to to mo juba Mojuba Olodumare Mojuba Olorun

Kiba e baen tunu


Mera tori ute kemi ya gun ori ute Mera tori urere ke mi ya gun ori urere *pala kpala aberi upagiri gbengbe oju muna y otili awo oke aja Edigbemi agbere mogun to onigbo ilu Omogun ni ogundo ile amo uja ndo Arimaje tite aje ori igberi okun +iyin tiyin ada a#a #un as,emawe nijo ti aloji meta ma de os,emawe Edigbo edegba idigbe gbere-gbe tugbe Igba e baen tunu "aba akikibiti Igba e baen tunu Sangara mu sangara. "agba lawo babariwo bagba Irete meyi Anobi Adesu /usi#o /akuba 0ale Omoru Otiwaibo. Alasesi Adabilade &lu Olu Ola 1eto 2ayama. "abaye Eyapa Ake#oyelu Musa Akomo 3anda Alapa. Igba e baen tunu 2omas,eyu arugba omelegbe oleona ilu bata anyonu inayogun yagada alakas,a Igba e baen tunu "ogbo awo ni atitan bogbo awo ni ko ile

Ashe bogbo osha y bogbo orisha ORUNMILA


"ara petu "aba k4ker4 oke iget5 El4ri5 ip5n Ibek4ji Olodumare Orisa ti o #i gbogbo ay4 #i oj' or6ri si p7t7p7t7 A bi ara i lu bi ajere Orisa ti ngb4 nkan ole g'n 0ag'nwa oko oyek' Ol6m' nl7 a b6 `ni m7 ru "aba esu Odara Orisa ti ngb7 ni l86wo eni ti o ni ika nin' "aba ak4re-#iin'- se-ogbon Opitan i#e A #un ni d7 Odudu ti5 du

il4mere m7 ba a #o A t'n eni ti ko sunwon se 06nr6n ow' dan soso A j4 ju oogun Opok5 a m' se oj' "aba agbonnireg'n Ar7 iwonran nn5 ibi ti oj' rere ti nm6 wa "a7 el4rant pupo ko gb'do je ad5n "aba el4ran pupo ko gb'do je eran r8o l84egun Ay6 t44re gb87ra s7n le m7 #i ara pa A s8oro d8ayo *i a mo 6 ki a la Oba al7de ol6du merindinlogun Oni8le ori oke ti nri a#opin eye A8ay4 s`orun ib5ni A j5 pa ojo ik' da "aba mi agbonnireg'n a ti i #i ara bi ore A t6 5 b7 j8 ay4 Ag5ri il4 il6gb6n moi mo t7n Ad6 baba ti 5 w8 ewu oogun Ajana eta ti i m8 or5 ekun i se bo suuru suuru orisa oko aj4 ol8jomb7 a ri5 ap7 eran s4 ogun ol6jomba 9olgaba y4 g'n ojolugbed' orun On5iw7y4 a5ku Oropoto niyun Aj5t'u ma k7 n5 "aba a #8ede #8 eyo A se eyi ti 6 soro 5 se Ed' al6ja oribojo Oba a t'n omo d7 bi ewu Okinkin a t6 ey5n erin ni #i#on Ik' d'd' at4w6 oro a je8po ma pon-6n Erigialo Iba t6 t6 t6.

Intereses relacionados