Μιλεσ ∆αϖισ Αλλ Σταρ 1947

Σιππιν∍ Ατ Βελλσ
Σχορε

Χηαρλιε Παρκερ∍σ Σολο

Μιλεσ ∆αϖισ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Φ µαϕ7

Β

Φ −7

b7

Α −7

#

Γ −7

Β7

Φ −7

4 œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œbœbœ œnœbœ #œ œ #œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ #œ Œ
& 4 œJ
œ
œ

Γυιταρ

Β

b7

b

Β −7

Ε

b7


œ bœ œ
œ

œ
b
œ
& œœ


œ

b

∆7

Α −7

Α −7

b7

j‰ Ó
œ bœ œ Œ ‰ œ
b
œ
b
œ
œ œ bœ

5

Γ −7

#

Χ7

Χ −7

Φ

#7

Α −7

Α

b7

b7

Χ7

j
& œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ nœ œ ‰ Œ œ bœ nœ bœ bœ œ œ Œ œ bœ œ œ #œ œ
9
Φ µαϕ7

Β

Φ −7

b7

Α −7

#

Γ −7

Β7

Φ −7

j ‰ Œ ‰ œ œ œ bœ œ bœ œ
œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ

13

Β

b7

b

Β −7

Ε

& bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ

17
#

Χ7

Γ −7

Χ −7

œ
œ
& J ‰ ‰ # œj œ b œ œ

21

b7

Α −7

#7

b7

œ œ œ œ #œ #œ
œ #œ

Ó
Φ

b

Α −7 ∆ 7

Α −7

Α

b7

b7

Χ7

œ
œ
‰ œj b œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ œ b œ œ Ó

3

3

Φ µαϕ7

b7

#

Β7
œ
b
œ
œ
œ bœ œ œ bœ œ œ
j œ bœ bœ
œ
œ
bœ œ œ bœ œ
œ
œ
œ

b
œ
œ
b
œ
œ
œ
&
œ œœ
œ
#œ œ #œ
Β

Φ −7

Α −7

Γ −7

Φ −7

25

Β

b7

b

Β −7

Ε

b7

b

∆7

Α −7

Α −7

& œ b œ œ Œ ‰ œJ œ b œ œ b œ œ œ œ . œJ œ Œ

29

Γ −7 Χ 7

& bœ Œ ≈

œ œœ

#

Χ −7

Φ

#7

Α −7

Α

b7

3

b7

‰ œj b œ b œ œ b œ œ œ œ œ

b7

Χ7

œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ Œ ‰ j bœ œ œ bœ œ Œ œ œ Œ Ó
œœ
œ
œœ œ

33

Γαβριελ ∆αϖιλα