Está en la página 1de 251

Pilar Cabero

A TRAVÉS DEL TIEMPO, 2

Tiempo de Hechizos

A la memoria de mi padre.

-2-

ÍNDICE
Agradecimientos Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o I Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o II Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o III Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o IV Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o V Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o VI Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o VII Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o VIII Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o I% Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o % Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %I Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %II Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %III Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %IV Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %V Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %VI Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %VII Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %VIII Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %I% Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %% Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %%I Error: Reference so rce not fo nd !a"#t $o %%II Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %%III Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %%IV Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %%V Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %%VI Error: Reference so rce not fo !a"#t $o %VII Error: Reference so rce not fo E"#$ogo Error: Reference so rce not fo nd RESE&A 'I'LIO(R)*I!A fo nd

nd nd

nd nd nd nd nd nd

Error: Reference so rce not

-+-

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Agradecimientos
Esto me res $ta dif#ci$ " es temo de.arme a a$g ien o$/idado0 !omo siem"re, os "ido "erd1n si eso oc rriera0 Em"ie2o dando $as gracias a mis editores: !3rister Aronson 4 E/a 5im6ne20 Sin s fe en m#, este $i7ro no ser#a "osi7$e0 8!3icos, a "or esta n e/a a/ent ra9 !ontin:o "or mi casi-madre, Edit3 -i$$i, "or s s conse.os 4 s inestima7$e a4 da0 ;a tienes otro casi-nieto, mamita0 <Vamos a "or otro= Le agrade2co a >e$ida 'a$ag er $a est "enda "ortada ? e 3a creado "ara Tiempo de hechizos0 Es "erfecta, cie$o0 A !ristina Irici7ar, ? e me de.1 $i7ros so7re Pam"$ona0 ,a4 ? e /er $a g erra ? e di "ara s1$o "oner n "ar de datos0 Le do4 $as gracias a Mari7e$ La7a@a, s informaci1n so7re "artos 3a sido m 4 /a$iosa0 Si 3a4 a$g:n error es c $"a m#a0 A MA )nge$es Mac3#n, "or darme e$ nom7re de $os antig os /eterinarios0 A O$ga !rist17a$ 4 Mario/i$ Vitoria, "or $os nom7res de a$g nos tensi$ios de 7otica0 Me 3a76is sacado de$ ato$$adero0 A E se7io Brdangar#n "or s s eC"$icaciones so7re $as moscas en in/ierno0 !omo sois m c3Ds 4, si os f era nom7rando, no aca7ar#a n nca, os "ongo "or gr "os: Para mis amigDs de $a APA San 5os6 ,i.as de $a !r 2, de Artert $ia, de !reaci1n Literaria, de $a c adri$$a, de Ma4"e 4 $as c3icas de "int ra0 A $as 7i7$iotecarias de $a casa de c $t ra O@endo0 A $as c3icas de$ teacher 4 a$ "ro"io teacher, 5os6 de $a Rosa, "or todos s s conocimientos 4 s s conse.os0 A $as $o7as de$ ;a3oo, "or $os 7 enos ratos0 A MA 5es:s SEnc3e2, "or s s $ecciones de 3istoria0 ,a4 ? e /er $o ? e sa7es, cariFo0 Para $as administradoras de $as Ge7 romEnticas de Es"aFa 4 de Argentina, 4 "ara todas $as foreras, "or s a"o4o, s s Enimos 4 s s cr#ticas0 A /osotrDs, $ectoras 4 $ectores, "or / estro inter6s, $os correos 4 comentarios en mi 7$og0 Tam7i6n ? iero inc$ ir a mi fami$ia: mi madre, mis 3ermanos, mis c Fados, mis s egros, mis so7rinas 4 so7rino0 A3, 4 "ara mis t#as 4 t#os ? e andan es"erando esta contin aci1n0 ; "ara e$ fina$ de.o a mis tres amores: )nge$, Imano$ 4 Mi@e$ Hmi marido 4 mis dos 3i.osH0 Sin / estra "aciencia, / estros conse.os 4 / estro cariFo, n nca "odr#a 3a7er escrito esto0 8!3icos, os ? iero m c3o9 ; a3ora, <a ? 6 es"eras "ara em"e2ar a $eer $a no/e$a= ;ago 4 Micae$a te estEn es"erando0

-I-

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Capítulo I
Pamplona, marzo de 1729. H;a es 3ora de ? e regresemos a casa Han nci1 Mi$$EnJ $a tom1 de$ 7ra2o "ara cond cir$a f era de $a ig$esiaH0 Le 3emos dado se" $t ra 4 a? # 4a no "odemos 3acer nada mEs0 HLo s6, "ero me c esta a7andonar$e Hm rm r1 Micae$a, de.Endose $$e/ar sin o"oner resistencia0 Esta7a tan agotada ? e no sa7#a c1mo era ca"a2 de mantenerse en "ie0 >ota7a $os o.os enro.ecidos de tanto $$orar 4 "or $a fa$ta de descanso0 La enfermedad de don >ico$Es, e$ "adre de Mi$$En, 3a7#a sido $arga 4 ag1nica0 Recorri1 e$ "asi$$o centra$ de $a ig$esia casi arrastrando $os "ies0 A tra/6s de$ /e$o negro, /io a $as "ersonas ? e min tos antes $e 3a7#an dado e$ "6same es"erando a $a " erta de $a ig$esia, ca7i27a.os 4, en a$g nos casos, con $os o.os $$orosos0 Don >ico$Es 3a7#a sido n 7 en 3om7re a $o $argo de toda s /ida 4 eran m c3os $os ? e $o ec3ar#an de menos0 E$$a, $a "rimera0 Se $e /o$/#an a 3 medecer $os o.os, "ero ins"ir1 "ara contener $as $Egrimas0 Las g ardar#a "ara $a ? iet d de s dormitorio0 !omen2aron a 7a.ar $os "e$daFos "ara dirigirse a$ coc3e ? e $es es"era7a en $a ca$2ada0 Los ca7a$$os ag arda7an, resignados, reso"$ando de /e2 en c ando0 >ot1 ? e $a mano de Mi$$En $e s .eta7a e$ codo con de$icade2a 4, de a$g na manera, se sinti1 reconfortada0 A s s treinta 4 n aFos era n 3om7re m 4 agrada7$e 4 e$$a $e ? er#a m c3o0 Varias "ersonas $es det /ieron "ara eC"resar$es s "ena, "ara ofrecerse en $o ? e 3iciera fa$ta o "ara mostrar$es s a"o4o0 Era de agradecer, "ero en ese momento $o :nico ? e $e a"etec#a era s 7ir a$ coc3e 4 a$e.arse de a$$#, "oder re$eer $a carta ? e $$e/a7a en $a fa$tri? era 4 ? e $e ? ema7a como na 7rasa0 Mi$$En de7i1 notar s im"aciencia, " es a"res r1 $as des"edidas 4 $a a4 d1 a s 7ir a$ carr a.e0 Micae$a se de.1 caer en $os asientos aco$c3ados con n s s"iro tr6m $o0 Rea$mente esta7a m 4 cansada0 Tanto ? e tem#a ? edarse dormida en c anto $os ca7a$$os comen2asen a tirar de$ /e3#c $o0 S acom"aFante se sent1 frente a e$$a 4 a$ momento not1 e$ 7a$anceo de$ coc3e a$ "onerse en marc3a0 !err1 $os o.osJ se de.1 mecer "or e$ tra? eteo so7re $os ado? ines de $a ca$2ada0 E$ sonido de $os cascos de $os ca7a$$os 4 e$ de $os arneses era casi 3i"n1ticoJ no $e cost1 re$a.arse en a? e$$os asientos tan c1modos0 Don >ico$Es no 3a7#a escatimado c ando se 3i2o traer ese carr a.e desde Madrid 4, en ese momento, e$$a se $o agradec#a infinitamente0 K8! Ento $e /o4 a eCtraFar9L, "ens1 con triste2a0 HSi tienes fr#o, " edes ta"arte con esto HseFa$1 Mi$$EnJ $e mostra7a na manta 3ec3a con "ie$ de osoH0 E$ d#a es n tanto desa"aci7$e "ara ser mar2o0 E$$a neg1 con $a ca7e2a sin a7rir $os o.os0 H(racias0 HLa /o2 $e sa$i1 como n m rm $$o0 Toc1 $a fa$tri? era 4 o41 e$ cr .ido de$ "a"e$0 >ecesita7a $eer otra /e2 $a misi/a ? e s madre $e escri7iera dos aFos atrEs, en s $ec3o de m erte, 4 ? e don >ico$Es $e 3a7#a entregado e$ d#a anterior, s1$o c ando se 3i2o e/idente ? e 4a no $e ? eda7a m c3o tiem"o0

-M-

ones0 En e$ seg ndo 3a7#a na carta cerrada. se acerc1 a$ m e7$e 4 a7ri1 $os ca. reseca 4 a"ergaminada0 La enfermedad $e 3a7#a cons mido e$ c er"oJ 4a no era mEs ? e "ie$ 4 3 esos0 Los o.o/en ca7ece1 "ara asentir0 >o "od#a 3acer otra cosaJ era inca"a2 de g ardar$e -Q- . a tientas. cerrando $os o. s nt osamente am e7$ado. e$ do$or0 Esta7a en e$ dormitorio de don >ico$Es0 E$ anciano.e2 4 e$ o"io0 H<N 6 deseEis= E$ anciano $e seFa$1 con insistencia n 3ermoso 7arg eFo0 Sin estar m 4 seg ra de ? 6 era $o ? e "retend#a. 4 de.osJ $os "Er"ados arr gados a$etearon sin terminar de c 7rir $os iris n 7$ados 4 ac osos0 Micae$a $e asi1 $a mano ? e descansa7a so7re $a cama0 Esta7a fr#a 4 s rcada de /enas a2 $adas0 Don >ico$Es /o$/i1 a a7rir $os o.E!.o/en0 H<Miedo= <De ? 6= >o os entiendo H3a7#a c$amado. cerr1 $os o. se $im"i1 con e$ dorso de $a mano $as $Egrimas ? e $e corr#an "or $as me. se senta7a en e$ 7orde de $a cama. ag antando e$ $$antoH0 <Por ? 6 a3ora= Don >ico$Es no contest10 Desde $a comis ra de $os o. m 4 manoseada0 Esta7a dirigida a e$$aJ en seg ida reconoci1 $a ca$igraf#a de s madre0 Se /o$/i1 con $a misi/a en $a mano "ara enseFErse$a a$ enfermo0 Don >ico$Es ca7ece1 im"erce"ti7$emente.os. 4 a$ momento se a? iet1 otra /e20 Bn m rm $$o ten e $e 3i2o girar $a ca7e2a 3acia $a cama0 Don >ico$Es intenta7a 3a7$ar0 RE"idamente regres1 a s $ado 4 $e tom1 $a mano. /iciado "or $os miasmas de $a enfermedad.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . 4a sin "oder contener $as $Egrimas0 HT marOc3a Hgimi1 e$ 3om7re con dific $tad0 H<!re#ais ? e me i7a a marc3ar si $a $e#a= HLa sor"resa era e/idente en s s ademanes H0 > nca me 3a7r#a ido de.1 ? e e$ aire fresco de $a noc3e in/erna$ $e acariciase $a cara0 La $ 2 de $as /e$as titi$1 en $a 7risa.Endoos enfermo0 Sa76is ? e os tengo n gran cariFo0 Sois como n "adre "ara m#0 HSe mordi1 e$ $a7io inferior0 Im"aciente.I-OS K<!1mo " do 3acer eso=L. 3 ndidos en s s c encas.a se a"recia7a e$ cansancio 4 e$ s frimiento en $os caracteres escritosJ "ese a e$$o. mEs tarde. do$ida0 K<!1mo " do mantenerme ignorante de$ "aradero de mi /erdadero "adre=L Record1 e$ momento en ? e $e 3a7#a entregado $a carta0 La sor"resa inicia$ 4. a$ tiem"o ? e intenta7a 3a7$ar0 'o? e1 im"otente. eran $as "a$a7ras de s madre 4 casi "od#a o#r$a0 Se rode1 $a cint ra con n 7ra2o mientras. sin conseg ir ? e sa$iera n so$o sonido de s s $a7ios eCangPes0 Agotado "or e$ esf er2o.os 4 con $os $a7ios form1 na "a$a7ra: KPerd1nameL0 La .i$$asH0 Me d e$e "ensar ? e me 3a76is oc $tado esta carta d rante $os dos :$timos aFos0 Vos conoc#ais $o m c3o ? e ansia7a sa7er mi "rocedenciaJ ? i6n f e mi "adre o "or ? 6 mi madre 3 41 de s $ado0 E$ anciano $an21 n s s"iro entrecortado 4 $a mir1 con "ena infinita. $a mira7an /e$ados "or $a /e.i$$a 4 se "erdi1 "or e$ costado 3asta $a a$mo3ada0 H<!onoc6is e$ contenido= HE$ anciano neg1 con n mo/imiento ten eH0 <Por ? 6 $a 3a76is g ardado todo este tiem"o= <Por ? 6 no me 3a76is dic3o nada antes= HMiOeOdo Hm rm r1 con fatiga0 Los o. "ens1.os ac osos c$a/ados en $os de $a .os con do$or0 Micae$a rom"i1 e$ $acre 4 se dis" so a $eer$a con na me2c$a de re/erencia. como si f era a a"agarse.ar de $eer0 H<Por ? 6= H3a7#a "reg ntado. sin so$tar e$ "a"e$ 4 sin de. res"ira7a con dific $tadJ en $as :$timas 3oras a"enas se 3a7#a mo/ido0 Dorm#a ind cido "or e$ $E dano ? e toma7a cada "oco tiem"o0 Es"era7an s m erte de n momento a otro0 Micae$a se "ase1 "or e$ c arto.os cerrados res7a$1 na $Egrima "or $a arr gada me. t m7ado en $a cama. afEn 4 triste2a0 Esta7a fec3ada nos d#as antes de $a m erte de s madre0 . ? e esta7an agarrotadas "or 3a7er "ermanecido sentada frente a$ $ec3o0 A7ri1 $a /entana "ara a$igerar e$ am7iente. "ara desent mecer $as "iernas.

? e $es es"era7a con $a " erta a7ierta. como si de ese modo " diera a3 4entar $a "ena0 Se $e/ant10 !on $as manos cogidas a $a es"a$da. como te 3e dic3o: es 3ora de 3a7$ar Hcomen21 Mi$$En con /o2 "a sadaH0 .a de na em"$eada0 Para mi "adre siem"re f iste como na 3i. cont ndente. de cara a $a sociedadO HDe.e se det /o con n 7anda2oH0 S "ongo ? e 4a te 3a7rEs dado c enta de ? e n estra sit aci1n 3a cam7iado drEsticamente0 HLo s6 Hse $imit1 a contestar. $$e/o tiem"o so"esando $a idea 4 creo ? e es $o me. ec3Endo$o 3acia atrEs.or momento "ara 3acer$oO Ta$ /e2O de7er#a es"erar nos d#as Hem"e21 Mi$$En con tor"e2aH. e$ 3ec3o de ? e sig iera en $a casa des" 6s de $a m erte de s madre 4a 3a7#a sido moti/o de mEs de n comentario ma$iciosoJ s1$o e$ gra/e estado de don >ico$Es refren1 $as ma$as $eng as. "ese a ser so$amente $a 3i. desde m 4 tem"rana edad.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . res $taron ser de m c3a ti$idad "ara "a$iar e$ s frimiento de$ d eFo de casa0 >o 3a7#a "odido c rar$e. m 4 tieso en s asiento.a0 E$ "ro7$ema es ? e.o/en a sentarse en no de $os dos si$$ones ore. "ero a$ menos e/it1 ? e $os do$ores terminaran "or /o$/er$e $oco0 HS6 ? e 6ste no es e$ me. Mi$$En entorn1 $a " erta e in/it1 a $a .eros ? e 3a7#a frente a $a c3imeneaJ 6$ se sent1 en e$ otro0 Des" 6s de retirar e$ t "ido /e$o ? e $e c 7r#a $a cara. mir1 a don >ico$Es 4 desc 7ri1 ? e na sonrisa ten e c r/a7a $os $a7ios ca#dos de$ anciano 4 7orra7a e$ rict s tenso de s caraJ $ ego e$ anciano in3a$1 na 7ocanada de aireO HTenemos ? e 3a7$ar. $es sa$ d1 a$ entrar con na re/erencia0 E$$os contin aron 3asta e$ sa$1n sin "ararse0 E$ n e/o d eFo de $a casa se $imita7a a cond cir$a con determinaci1n0 Era ind da7$e ? e ten#a "risa "or decir$e $o ? e t /iera en mente0 Bna /e2 dentro de $a estancia.1 $as "a$a7ras en e$ aire0 E$$a 4a $o 3a7#a "ensado0 En rea$idad.or "ara $os dos0 -R- .os a $a c$aridad de$ d#a 4 a $a $ 2 de $as $$amas0 L ego mir1 a$ 3om7re ? e. no somos 3ermanos 4.E!. Micae$a0 HLa /o2 de Mi$$En $a sac1 de$ rec erdo0 A7ri1 $os o. roto "or $as $$amas ? e $am#an $os troncos en $a c3imenea o e$ r ido de$ /iento a$ go$"ear contra $a /entana0 Poco a "oco sinti1 ? e na sensaci1n de "a2 se eCtend#a "or s mente0 Sor"rendida. a$ tiem"o ? e n $aca4o a7r#a $a " erta0 Mi$$En 7a.a de$ ama de $$a/es0 Era casi como n "adre "ara e$$a0 Permanecieron en si$encio. 4a no0 HS s o. Micae$a "ar"ade1 /arias /eces "ara acost m7rar $os o. "ero con/endrEs conmigo en ? e $a sit aci1n re? iere decisiones rE"idas0 Lo 3e "ensado detenidamenteJ a decir /erdad. a$ com"renderse ? e e$ anciano necesita7a todos $os c idados ? e se $e " dieran ofrecer 4 ? e e$$a era ca"a2 de dar0 Los conocimientos de "$antas medicina$es ? e s madre $e enseF1.o en s casa0 Le 3a7#a dado na ed caci1n. sin mirar$aH0 >o estE 7ien ? e com"artamos na casa estando $os dos so$teros0 Eso darE "ie a m c3as 3a7$ad r#as ? e no te con/ienen de ning na manera0 .I-OS rencor0 Ese 3om7re se 3a7#a "ortado m 4 7ien con e$$a0 Las ace"t1 sin sa7er nada de e$$as 4 $es dio co7i. conf sa0 E$ carr a.a de $a antig a ama de $$a/esO HLa necesitas "ara "reser/ar t re" taci1n H$a cort1.os castaFos se ensom7recieron de "esar 4 se "as1 $a mano "or $a cara.ace aFos ? e en esta casa se te 3a tratado mEs como n miem7ro de $a fami$ia ? e como $a 3i. o7/iamente. mientras se dis"on#a a descender de$ /e3#c $oH0 Me 3e "ercatado0 HN iero ? e /a4amos a$ sa$1n "ara 3a7$ar de e$$o0 Micae$a asinti1. frente a $a casa so$ariega de $os de E$i2a$de0 Los recorrieron a 7 en "aso0 Bna criada. $a o7ser/a7a con atenci1n0 H'ien.a no estarE 7ien /isto ? e contin emos /i/iendo en $a misma casa0 A3ora ? e 3a m erto mi "adre.os.1 4 $e tendi1 $a mano "ara a4 dar$a a descender0 Esta7an a "ocos metros de $a " erta "rinci"a$. o7ser/a7a e$ f ego de $a c3imeneaH0 Me 3e "ermitido contratar a na d eFa ? e se 3aga cargo de ti0 Dios sa7e ? e mi "adre de7i1 3acer$o 3ace m c3o tiem"o0 H>o necesito na d eFa ? e contro$e todos mis mo/imientos0 S1$o so4 $a 3i.

saca7a e$ carEcter dominante e intransigente distinti/o de s fami$ia0 E$ e. con tern ra. de$ mismo co$or ? e e$ "e$o. Micae$a Han nci1. sin sa7er m 4 7ien ? 6 decir. a ? e 6$ terminara de eC"$icarse0 Mi$$En /o$/i1 a "asarse $a mano "or $a cara con ner/iosismo0 A $a $ 2 ? e entra7a "or $as /entanas de $a 3a7itaci1n se "od#a a"reciar e$ cansancio marcado en s cara. c ando eso oc rriera. $o ? e no $e resta7a atracti/oJ $os o. Ofe$ia0 En rea$idad esto4 com"$etamente rendida Hadmiti10 . conf sa0 >o entend#a m 4 7ien ? 6 era $o ? e "retend#a s acom"aFante.os castaFos.ad ? e os ? ite $a ro"a0 Ten6is todo e$ as"ecto de necesitar descansar0 H(racias.os c$a/ados en $os a2 $es de e$$a0 HPero Mi$$EnO Htit 7e1. seForita Hsa$ d1 Ofe$ia. a n? e em"e2a7a a tener na $igera sos"ec3a ? e no $e g sta7a nada0 Se entre$a21 $as manos en e$ rega2o 4 es"er1. 4 a"art1 $a mirada0 H!a$$a. a:n arrodi$$adoH0 . diecisiete aFos atrEs.ar$a s1$o con $a enag a0 La $$e/1 3asta e$ ta7 rete de$ tocador 4 $e ? it1 $as 3or? i$$as ? e $e s . sa$/o en contadas ocasiones. sa$i1 de $a 3a7itaci1n a grandes "asos0 Si Micae$a 3 7iera estado menos cansada se 3a7r#a sentido anonadada "or $a "ro"osici1nJ en ese momento s1$o "od#a "ensar en t m7arse en $a cama 4 meditar so7re $o desc 7ierto a tra/6s de $a carta de s madre0 !on n s s"iro. m 4 serio 4 est dioso. con $os o.ercicio con $a es"ada $e 3a7#a re$$enado 4 end recido $os m:sc $os de$ c er"o de na manera 3arto atracti/a0 La casaca negra marca7a $a am"$it d de s es"a$da 4 $as ca$2as.I-OS Micae$a $o mir1. $os m:sc $os de $as "iernas0 Las m . ta$ /e2 sea me. $a mano de Micae$a entre $as s 4as0 HN iero ? e seas mi es"osa. se $e/ant1 "ara dirigirse a s c arto.eres de $a comarca da7an fe de e$$o 4 $as madres intenta7an "escar$e "ara s s 3i.antes0 HB3mm.eci1n c ando $a donce$$a -S- .1 3acer0 La donce$$a "rocedi1 a des/estir$a 3asta de. "i6nsa$o 7ien 4 des" 6s me contestas0 Imagino ? e a estas 3oras 4a 3a7rE $$egado doFa Mati$de de O$ite0 Es na /i da sin 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . en $a seg nda "$anta0 H' en d#a.os cerrados0 HEn ese caso. c ando e$$a $$eg1 a Pam"$ona con s madre0 Por entonces 6$ era n .or ? e os acost6is n rato0 Micae$a se de. $e "as1 e$ ce"i$$o "or toda $a ca7e$$era negra.o/encito de catorce aFos. con $os o. ? e. con "ases $argos 4 re$a.os ? e estE dis" esta a 3acerse cargo de ti0 A "artir de este momento serE t d eFa mientras 3aga fa$ta0 H>o es necesario0 Ofe$ia 4a es s ficienteO HOfe$ia no es mEs ? e na donce$$a H$a cort1 Mi$$En. si sig es as# me ? edar6 dormida en $a si$$a Hm rm r1 Micae$a. a"arentando serenidad.1 $$e/ar 3asta $a cama 4 no " so ning na o7. im"aciente0 Se $e/ant1 de$ s e$o con "reste2aH0 S ca"acidad como d eFa no tiene caso0 DoFa Mati$de tiene $a ed caci1n 4 $a res"eta7i$idad necesarias "ara "reser/ar e$ decoro0 De. c ando $$eg1 a s dormitorioH0 Venid 4 de. se de. 3a7r#a ? e tomar na decisi1n res"ecto a t "ermanencia en $a casa0 Inc$ so se $o "reg nt6 4 6$ est /o de ac erdo en ? e nos casEramos0 'ien sa7es e$ a"recio ? e te ten#a0 HLo s6.a te 3e dic3o ? e en $os :$timos meses $o 3e "ensado detenidamente0 Sa7#a ? e mi "adre se esta7a m riendo 4 ? e.E!. $a mira7an con fran? e2a 4 con ese aire de seriedad caracter#stico de $a fami$ia de E$i2a$de0 >o 3a7#a cam7iado m c3o desde ? e $o conociera.as casaderas0 Lo /io $e/antarse 4 "oner na rodi$$a en e$ s e$o0 S es"ada tintine1 en $a "iedra0 Mi$$En tom1.eta7an $as tren2as en n moFo so7re $a ca7e2a0 Las dos tren2as ca4eron 3asta media es"a$da 4 Ofe$ia se dedic1 a des3acer$as con destre2a0 Bna /e2 ? e e$ ca7e$$o est /o s e$to. no digas nada0 H!arras"e1 6$ con ner/iosismo. "ero no creo ? eO HPor fa/or. de$ mismo co$or.ar6 ? e "ienses nos d#as en mi "ro" esta0 Es"ero ? e no me 3agas es"erar m c3o "or $a res" esta 4 ? e 6sta sea afirmati/a0 Sin es"erar a nada mEs.

o/en ama.or ? e e$ anterior. na 7 ena com"aF#a0 En "oco tiem"o ten#a a $os tra7a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . con diecioc3o aFos. inadec ada "ara na seForita0 H<N er6is ? e os s 7a a$go "ara comer= H>o. con e$ ceFo cada /e2 mEs fr ncido0 HSeForita Micae$a. gracias0 Es a$go ? e de7o decidir 4o misma0 S " so ? e tendr#a ? e /er con $o ? e $e 3a7#a contado $a cocinera esa maFana0 A$ "arecer. se "ro" so demostrar ? e era merecedora de ta$ 3onor 4 sacar$e e$ me.o/en ? e descansa7a en $a cama0 A . ? e $e esta7a destro2ando $as manosJ Ofe$ia. desde ? e $a /iera $$egar a $a casa. e$ d eFo de $a casa orden1 a Ofe$ia ? e a7andonase s " esto de $a/andera "ara ser $a donce$$a de Micae$a0 E$ n e/o cargo era infinitamente me. como si $e agradase $o ? e esta7a /iendo0 K>o seas tonta 4 de. "ara ? e se arr gase $o menos "osi7$e. se enca"ric31 con e$$a 4 $a seg #a a todas "artes0 A /eces era na $ata. "ero $a ma4or#a de $as ocasiones. "ero s cedi1 todo $o contrario0 S ama7i$idad 4 "reoc "aci1n "or todos era notoria. ? ien se 3a7#a acost m7rado a ? e nadie $e frenase s carEcter eC 7erante 4 a$egre0 >o $e ? edar#a mEs remedio ? e c$a dicarJ de $o contrario s re" taci1n ? edar#a en$odada0 Rea$mente. e$ ama de $$a/es se 3 7iera des"edido "ara casarse 4 and /ieran 7 scando a a$g ien "ara oc "ar s " esto0 La seFora 5 $iana.a de "ensar esas cosas0L -T- . Ofe$iaJ es ? e esto4 "reoc "adaO HSi 3a4 a$go en $o ? e os " eda a4 darO Hse ofreci1 e$$a. de modo ? e se 3a7#a ganado e$ a"recio sincero de $os 3a7itantes de $a casa 4 de todo e$ /ecindario0 N iso $a s erte ? e. de $a mano de s madre0 En a? e$ entonces Micae$a era na regordeta niFita de cinco aFos. con sinceridad0 H>o.I-OS a7ri1 $as sE7anas "ara ? e se metiera en e$$a0 Rea$mente esta7a m 4 cansada. Ofe$ia0 >o me a"etece comer nada Hm sit1. con na mata de "e$o negro 4 ond $ado. se os ? edarE $a cara tan arr gada como na "asa H$a amonest1 con seriedad0 HLo siento. con tantas "reg ntas so7re "or ? 6 3ac#a esto o a? e$$o.o 4 res $t1 ser na m . $os o.a $$egaron. 4 mir1 a $a .adores de $a casa "endientes de e$$a0 Eso "odr#a 3a7er$a con/ertido en na niFa ca"ric3osa. c ando madre e 3i. $a madre de Micae$a. "ero d da7a ? e con $os :$timos acontecimientos f era ca"a2 de dormir0 Ten#a cosas en ? e "ensar: $a carta de s madre 4 $a sor"resi/a "ro"osici1n de matrimonio de Mi$$En0 Era im"rescindi7$e ? e meditara so7re e$$as 4 tomase na decisi1n0 Ofe$ia g ard1 con c idado e$ /estido de Micae$a en e$ arc1n. don Mi$$En 3a7#a contratado a na /i da como d eFa "ara Micae$aJ Ofe$ia esta7a seg ra de ? e no ser#a de$ agrado de $a m c3ac3a. consig i1 e$ tra7a. ? e seg #a ensimismada. 4a i7a siendo 3ora de ? e a$g ien " siera freno a esa cond cta.E!.ar "ara e$$a era m 4 agrada7$e0 Mir1 3acia e$ $ec3o 4 o7ser/1 a s .os a2 $es mEs a$egres ? e 3 7iera /isto n nca 4 na carita digna de n ? er 7#n0 En c anto $a "e? eFa /io a Ofe$ia. 2gar "or e$ ceFo ? e afea7a s 3ermoso rostro. con /o2 somno$ientaH0 Si no esto4 des"ierta "ara $a cena.o con e$ ceFo fr ncidoJ $ ego s mirada se a7$and1 n tanto. ? e sa$#a de s dormitorio0 >o " do e/itar sonro.or "artido0 De7#a admitir ? e $a actit d cordia$ 4 ama7$e de Micae$a $e 3a7#a faci$itado m c3o $as cosasJ tra7a. gracias. 4 "ese a $as "rotestas de $a seFora 5 $iana.arse 3asta $a ra#2 de$ "e$o0 É$ $a mir1 de arri7a a7a. esta7a "reoc "ada "or a$go0 >o $e g sta7a /er$a as#J siem"re $e 3a7#a tenido m c3o a"recio. antes de sa$ir de$ dormitorio 4 cerrar $a " erta con c idado0 A$ girarse se to"1 con don Mi$$En. si contin Eis as#.er m 4 com"etente0 Don >ico$Es tam7i6n se encariF1 con $a "e? eFa 4 se mo$est1 en dar$e na 7 ena ed caci1n "ara con/ertir$a en na seForita0 A$ c m"$ir Micae$a $os doce aFos. disc:$"ame con Mi$$En0 HAs# $o 3ar6. seForita Haseg r1 Ofe$ia. "or fa/or.

1 $$e/ar 4 3asta se atre/i1 a "oner $as manos so7re $os 7ra2os ? e $a a"resa7an0 KEsto4 soFando0L Se mo/#an. a$ "rinci"io m 4 s a/es 4 des" 6s con intensidad0 Pi$$ada "or sor"resa. "ero seg ramente tendr#a menos de $os ? e s a"ariencia 3ac#a entre/er0 E$ /estido negro de corte senci$$o. inca"a2 de mo/erse de a$$#0 K<N 6 significan esas "a$a7ras=L 5amEs 3a7#a estado tan cerca de$ o7. $a ore. no contri7 #an a re.os. desmerecen n "orte como e$ t 4o0 !on $as "rendas adec adas $ cir#as como na /erdadera seFora0 KVirgen Mar#aL. g ard1 si$encio0 Era e/idente ? e. conteni6ndose "ara no $$e/arse $a mano a $a ca7e2a 4 at sarse e$ ca7e$$o0 <N 6 $e s ced#a a$ d eFo de $a casa= La esta7a mirando conO <com"$acencia= <Acaso se esta7a interesando "or e$$a= H>o s60 EstEs diferenteO mEs g a"aO Esas "a$a7ras comen2aron a 7 $$ir$e en e$ cere7ro0 !omo en n s eFo /io ? e 6$ acorta7a distancias.i$$a.er m 4 ordenada 4 rig rosa. era como si 7ai$aran a$ son de na m:sica si$enciosa0 >ot1 s s manos ? e $a acaricia7an $a es"a$da.E!. se de. si 6$ no $e "reg nta7a directamente.os. 3asta ? e est /o tan cerca ? e "od#a sentir s a$iento so7re $a frente0 HEstas ro"as. antes de a7rir $a " erta 4 sa$ir corriendo de a$$#0 S 7i1 a s 3a7itaci1n con $Egrimas en $os o.os 4 se de$eit1 con s aroma0 Sinti1 $os $a7ios de don Mi$$En so7re $os s 4os. e$ c e$$o. "or 3a7$ar de a$go 4 "ara ? e $a es"era se $e 3iciera mEs amena0 HS#.a.o/en. es"era7a im"aciente $a $$egada de Micae$a0 DoFa Mati$de 4a esta7a sentada a s i2? ierda 4 se entreten#a endere2ando $os c 7iertos. don Mi$$En Hre"iti1 mEs ? edoH0 Eso no estE 7ienO Lo siento000 Hse disc $"1. conf ndida "or $a "reg ntaH0 >o me 3e 3ec3o nada. /enecer s as"ecto. sino ? e $e da7an n aire des/a$ido 4 desam"arado0 H<Os agrada $a estancia en esta casa= H"reg nt1. con s a/idad0 H<PeO "e$o= Htartam de1.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . nto con $a cofia de$ mismo co$or. sin sa7er si eran "or $o s cedido o "or $o ? e " do s ceder0 E$ rict s de fr straci1n de$ d eFo de $a casa se $e ? ed1 gra7ado en e$ cere7ro0 Dos d#as mEs tarde Mi$$En. con $as rodi$$as f$o. $a cint ra0 Era demasiado emocionante "ara "ensar en otra cosa0 En ese instante s1$o ? er#a disfr tar de $a dic3a de ser 7esada "or 6$0 De ser acariciada0 Sinti1 s s $a7ios so7re $a me. at rdida "or esos o. sentado a $a ca7ecera de $a mesa.eto de s amor0 !err1 $os o. com"rendi1 3acia d1nde se encamina7an s s mo/imientos 4 $e entr1 miedo0 H8>o9 Hc3i$$1H0 >oO noO no " edo. . es na casa agrada7$e Hindic1 e$$a con seg ridad0 . c ando es"era7a ? e Micae$a res"ondiera de na /e2 "or todas a s "ro" esta de matrimonio0 Le 3a7#a dado tiem"o de so7ra "ara ? e se 3iciera a $a idea 4 tomase na decisi1n0 >o $e . don Mi$$En0 Ag ant1 $a res"iraci1n. "ens1 $a .er no 3a7$ar#a "or "ro"ia iniciati/a0 É$ no ten#a m c3as ganas de 3a7$ar de 7ana$idadesJ menos a:n.as. esa m . 4a de "or s# derec3os0 En $os dos d#as ? e $$e/a7a en $a casa. ? e 3a7$a7a "oco 4 com#a a:n menos0 Desconoc#a s edad 4 3a7r#a sido s mamente grosero ? e se $o "reg ntara. tan senci$$as. 4 6$ em"e2a7a a desatar$e e$ cord1n de $a camisa0 Mir1 como 3i"noti2ada s s dedos morenos0 S1$o c ando e$ 3om7re se"ar1 $os 7ordes de $a "renda "ara agrandar e$ escote. Mi$$En 3a7#a desc 7ierto ? e era na m .UV - .I-OS H<Te 3as 3ec3o a$go en e$ "e$o= H"reg nt1 6$. $a c$a/#c $aO Dios m#o0 HTe necesitoO La /o2 4 e$ r ido de na " erta a$ cerrarse $a des"ertaron de$ ens eFo0 Esta7an en e$ dormitorio de don Mi$$EnJ no sa7#a c1mo 3a7#a $$egado 3asta a$$#.

"od#a "remiar $a 7 ena dis"osici1n de $os criados0 Micae$a entr1 en e$ comedor terminando de atarse $as cintas de $os " Fos de s /estido negro0 Tra#a $a te2 sonrosada "or 3a7er corridoJ /arios mec3ones osc ros se $e 3a7#an esca"ado de $a tren2a 4 re/o$otea7an a$rededor de s cara0 Mi$$En $e /io intentar a"artErse$os de $a cara con im"aciencia 4 fr nci1 e$ ceFo ante esa imagen de desa$iFo0 HLo siento.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero s "adre no era de $os ? e esc c3a7an conse.a de $a dif nta ama de $$a/es.o/en 3a7#a 3ec3o s santa /o$ ntad sin nadie ? e se $o im"idiera0 >o es ? e f era ma$a o ma$ ed cadaJ no era eso. ? erida0 Me sor"rende ? e a:n sigas so$tera a t edad0 H>o so4 na anciana0 S1$o tengo /einti:n aFos Haseg r1. $a .E!.UU - . antes de co$ocarse $a ser/i$$eta en e$ rega2oH0 Era necesario tratar $a 3erida $o antes "osi7$e0 H>o tienes ? e estar "endiente de $os criados. sino todo $o contrario0 E$ "ro7$ema esta7a en ? e no era ca"a2 de act ar acorde con $a ed caci1n reci7ida 4 $a "osici1n socia$ a $a ? e don >ico$Es $e 3a7#a enc m7rado0 >o era $a sim"$e 3i.ada0 HBna edad "e$igrosa0 A$ menor desc ido te con/ertirEs en na so$terona0 La entrada de $a criada con $a so"era 3 meante e/it1 ? e Micae$a contestara0 Mi$$En " do /er como se mord#a e$ $a7io con fr straci1n 4 casi sonri10 Sin d da.o/en. Micae$a Hcom nic1 Mi$$En con se? edad H0 A $a cocinera no $e g starE sa7er ? e s s g isos se ec3an a "erder "or no ser/ir$os a tiem"o0 HToc1 $a cam"ani$$a "ara ? e tra. Micae$aO Hem"e21 doFa Mati$de con "r dencia0 HA m# me com"$ace H$e cort1.a a esos menesteres0 H>o " edo ? edarme de 7ra2os cr 2ados sa7iendo ? e " edo a4 dar H"rotest1 $a . menos a:n.er ca"a2 de endere2ar a $a m c3ac3a0 Desde e$ "rinci"io don >ico$Es $e 3a7#a consentido todo0 S1$o $a seFora 5 $iana era ca"a2 de $idiar con $a eC 7erante "ersona$idad de s 3i.I-OS g sta7a es"erar0 Tam"oco $e 3a7#a g stado $a negati/a de Ofe$ia0 En /ida de don >ico$Es n nca 3 7iera osado $$e/arse a $a cama a ning na criada 4. im"et osa0 HO 4 4a " estos. ? e ca#a con s a/idad. con o7stinaci1nH0 Mi conciencia no me $o "ermitir#a0 HDe7erEs a"render Hsentenci1 $a m . $e arranc1 na $e/e sonrisa0 Sin d da $a cosec3a de ese /erano ser#a a7 ndanteJ a4 dar#a a sanear $as c entas 4 a "agar e$ "r6stamo "edido "or s "adre "ara com"rar e$ grano de $a siem7ra0 >o 3a7r#a de7ido 3acer$o. 3a7#a encontrado na m . sonro. a$ tiem"o ? e se senta7a a $a derec3a de$ d eFo de $a casa0 HDe7es res"etar e$ 3orario de $as comidas. $as es"igas est /ieran "reFadas de grano0 Me. "ero e$$a no "arec#a darse c enta0 Tendr#a ? e 3a7$ar con e$$a 4 3ac6rse$o entender0 E$ sonido de $a $$ /ia.os0 A3ora s1$o ca7#a es"erar ? e $a $$ /ia 4 e$ so$ f eran 7ene/o$entes 4 ? e. c ando a don >ico$Es se $e ag di21 $a enfermedad. a s de7ido tiem"o. n nca 3 7iera cre#do ? e esa . Mi$$En. doFa Mati$de0 Me necesita7an en $a cocina 4 no 3e "odido /enir antes Hse disc $"1 Micae$a con na sonrisa.o/en. siendo e$ amo 4 seFor.eran $a comida0 HEs "recisamente a $a cocinera a ? ien esta7a atendiendo0 Se 3a ? emado con na de $as o$$asO HseFa$1 $a .or no "ensar en $o contrario0 .a0 Desa"arecida e$$a.er con se? edadH0 >o eres na niFa. tam"oco a $os criados de $as casas /ecinas Hcontin 1 como si e$$a no 3 7iera dic3o nadaH0 De7es mantener $a res"eta7i$idad0 Bna dama no se re7a.o/en f era tan reacia a mantener re$aciones con 6$0 Des" 6s de todo. a $a donce$$a de Micae$aJ s "adre era demasiado /irt oso como "ara consentir$o0 A3ora $as cosas eran diferentes0 Lo 3a7#a / e$to a intentar e$ d#a anterior con id6ntico res $tado0 Pardie2.

4 c$a/1 $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . en n tono ? e no admit#a disc si1n0 La doFa se $e/ant1 con rigide2 4. Mi$$En se endere21 a n mEs en $a si$$a. "or e$ contrario. 4 con e$$o se gan1 $a re"ro7aci1n de doFa Mati$de. ? e $a mir1 con $a c c3ara a medio camino de s s $a7ios fr ncidos0 RE"idamente com" so na sonrisa de disc $"a 4 re21 "ara ? e a $a m . "or e$ contrario. "ar"adeando como n 7:3o0 HSerE s1$o n momento 4 no 3ace fa$ta ? e cerr6is $a " erta a$ sa$ir Hre"$ic1 6$.E!.I-OS Micae$a comi1 $a :$tima "orci1n de nati$$as. se dirigi1 a $a " erta de$ comedor con "aso airado0 O7/iamente. dos d#as atrEs. se "asa7a e$ rato re"rendi6ndo$a "or todo $o ? e 3ac#a0 Por $o /isto.er de ideas f6rreas 4 tan fa$ta de 3 mor como na m $a cansada0 Desde ? e 3a7#a $$egado a $a casa. im"aciente "or /o$/er a $a cocina 4 com"ro7ar c1mo ten#a $a mano $a cocinera0 Le 3a7#a rea$i2ado na c ra rE"ida "ara no retrasarse a $a 3ora de $$egar a $a mesa.ar de mirar$e0 N er#a 3acer$e sa7er ? e esta7a 3a7$ando con sinceridadH0 Pero no " edo ace"tar0 Las facciones de Mi$$En se tensaron0 S mirada castaFa se c$a/1 en e$$a casi con fria$dad0 Era e/idente ? e s decisi1n no $e 3a7#a g stado nada0 H<Por ? 6. c$aro ? e no Hneg1 Micae$a con /e3emenciaH0 'ien sa7es ? e en $os :$timos aFos no 3e tenido tiem"o de enamorarme de nadie0 Es s1$o ? eO . seg #an comiendo0 Vio ? e Mi$$En de. con na inc$inaci1n de ca7e2a a modo de des"edida. ? err#a 3a7$ar con Micae$aO HLa /o2 serena de Mi$$En $a de/o$/i1 a $a rea$idad0 HPero. si ca7e.o/en se trag1 n s s"iro: $a cocinera tendr#a ? e es"erar0 Bna /e2 so$os. si se me "ermite "reg ntar= HTe tengo m c3o a"recio. a n? e no e$ indicado "ara casarme Htrat1 de s a/i2ar $a negati/a0 HEse cariFo " ede $$egar des" 6s0 >o seas inocente. e inc$in1 e$ c er"o de modo ? e termin1 con $os codos a"o4ados en $a mesa0 H>o.os en $a . sin de. "ero no sa7#a si eso era s ficiente0 Mir1 s 7re"ticiamente a $os dos comensa$es "ara sa7er si e$$os tam7i6n 3a7#an terminado o.an "asado dos d#as desde ? e te 3ice mi "ro"osici1n de matrimonio0 !reo ? e 4a 3as tenido tiem"o "ara meditar na res" esta Hconsider1H0 <N 6 3as decidido= HLo 3e "ensado m c3o0 Es cierto ? e t "ro" esta me 3a$agaJ es n 3onor ? e desees casarte conmigo000 Hem"e21 Micae$a.er no $e diera "or so$tar na de s s intermina7$es $ecciones de 7 ena cond ctaJ " es "ara c ando a7andonase $a mesa. cada /e2 mEs im"aciente0 La d eFa ? e 3a7#a contratado Mi$$En era na m . comen21 a re"asar menta$mente $a $ista de $as "$antas ? e tendr#a ? e ir a recoger sin fa$ta0 HDoFa Mati$de. nada era de$ agrado de $a doFa0 A /eces se "reg nta7a si no ser#a na estratagema de Mi$$En "ara o7$igar$a a tomar na decisi1n so7re s "ro" estaJ "or? e $a manera de $i7rarse de $as ideas cerri$es de $a d eFa era casarse0 S s"ir1.o/en0 H.er.a7a $a c c3ari$$a so7re e$ "$atoJ no menos0 DoFa Mati$de. no $e 3a7#a g stado nada ? e $a ec3aran de $a 3a7itaci1n0 La . seg #a comiendo "orciones de "a.U2 - . "ens1. seForO no esO Hem"e21 a "rotestar $a m . $a ? emad ra de $a cocinera estar#a "eor0 Para "asar e$ tiem"o sin "onerse a gritar de fr straci1n. con e$ ceFo fr ncido.ari$$o an6mico con na $entit d eCas"erante0 KA este "aso me sa$drEn canas antes de ? e consiga regresar a $a cocinaL. Micae$a0 Sa7es ? e $a ma4or#a de $os matrimonios son concertados H7 f1 Mi$$En0 HLo s6. "ero no es $o ? e deseo "ara m#0 H<EstEs enamorada de a$g ien= H"reg nt1. si nos disc $"Eis.

$a do7$1 4 $a /o$/i1 a g ardar en $a fa$tri? era con s mo c idado. ten#a $a res" esta desde ? e $e41 $a carta "1st ma de s madre0 Desde ? e desc 7ri1 de d1nde era.E!.I-OS HEn ese caso. no es eso0 >o creo ? e die2 aFos de diferencia sea na edad tan dis"ar0 Es s1$o ? e a:n no ? iero casarme0 H<Te 3as "arado a "ensar ? e no serE decente /i/ir 7a. era "or sentirse rec3a2ado0 Recogi1 $a carta de s madre.U+ - .e0 Le dir6 a Ofe$ia ? e te acom"aFe0 E$ 3om7re se $e/ant1 con #m"et de $a si$$a 4 sa$i1 de$ comedor a grandes 2ancadas. Micae$a0 Lo sa7#a0 Esta7a seg ra de ? e no "odr#a di$atar m c3o mEs tiem"o s "ermanencia en esa casa sin estar casada con e$ d eFo0 Por eso $o 3a7#a meditado 7ien0 A decir /erdad. m c3o me temo ? e no "odrEs seg ir /i/iendo en esta casa Han nci1 Mi$$En con enfado0 HLo s60 H<Lo sa7es 4 a n as# me rec3a2as= <Ad1nde irEs= HLa irritaci1n tensa7a e$ rict s de s cara0 H!on mi "adre Hre/e$1 e$$a0 . antes de dirigirse a $a cocina "ara atender a $a cocinera 4 "oner so7re a/iso a $os sir/ientes de s "r1Cima "artida0 . sin d da. ? i6n 4 ? 6 era s "adre 4 $a ra21n "or $a ? e e$$a $o 3a7#a a7andonado. diecisiete aFos atrEs0 Para darse Enimos.o e$ mismo tec3o sin estar casados= <Acaso crees ? e $a "resencia de doFa Mati$de serE s ficiente "ara aca$$ar r mores= Hmasc $$1 con e$ rostro cris"adoH0 >o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . toc1 $a carta ? e $$e/a7a en $a fa$tri? era desde e$ fa$$ecimiento de don >ico$Es0 HSi no deseas casarte conmigo. $e entreg1 $a carta0 Mi$$En $a $e41 con $a mand#7 $a a"retada 4 a$ terminar $a tir1 en $a mesa. sin mirar atrEs0 E$$a $o /io marc3ar con triste2aJ no es"era7a ? e se $o f era a tomar as#0 Esta7a seg ra de ? e Mi$$En no sent#a "or e$$a mEs ? e a"recio de 3ermanosJ s enfado. indignado0 H<Desde c Endo $o sa7es= H!asi mordi1 $as "a$a7ras0 HMe $a entreg1 t "adre min tos antes de morir Hs s rr10 Esas "a$a7ras "arecieron a"acig ar$e n "oco0 Se "as1 $a mano "or $a cara 4 $a mir1 con cansancio0 H<! Endo te /as a San Se7astiEn= HMaFana mismo0 >o 3a4 ra21n "ara ? e $o siga "os"oniendo0 H<T decisi1n es definiti/a= HMicae$a asinti1 con $a ca7e2a. <? 6 te im"ide casarte conmigo= <La edad= <Me consideras demasiado ma4or "ara ti= H>o. do$ida "or $a actit d enfadada de Mi$$EnH0 En ese caso no 3a4 mEs ? e 3a7$ar0 N e tengas 7 en /ia.

desentendido "or com"$eto de$ 3om7re ? e esta7a a s $ado0 L$e/a7a "oco mEs de n aFo sin escri7ir a s s "adres0 Bn do$or 3arto conocido se $e insta$1 en e$ "ec3o 4. ? e se "re"ara7a "ara 7a. 7$ancos de tanto a"retar$os. esc etamenteH0 !omo 7ien sa76is. "reoc "ado "or $a morta$ "a$ide2 de$ ga$eno0 H>o es nada Hconsig i1 artic $ar entre dientesH0 S "ongo ? e esto4 cansado0 Bn "oco de 7 en $icor 4 se so$ cionarE todo0 Si me disc $"Eis000 HSin mEs. tan tensos ? e "arec#an a " nto de ? e7rarse. ? e se 3a7#a tornado rE"ida 4 s "erficia$. c ando todas $as estac3as est /ieron afian2adas a $os nora4s de$ " ertoH0 Me g star#a /er $a cara de / estra madre c ando os /ea $$egar0 SerE todo n "oema <! Ento tiem"o 3ace ? e / estros "adres 4 / estra 3ermana no os /en= H! atro aFos.aron a estri7or $a is$a Santa !$ara ? e.arcias. destaca7an en $a osc ra madera. 3emos $$egado sanos 4 sa$/os Han nci1 e$ ca"itEn min tos des" 6s.o na ten e $$ /ia ? e em7orrona7a s s contornos. se int #a mEs ? e "erci7irse $a ci dad de San Se7astiEn0 De. "or $a f er2a con ? e se aferra7a a$ "asamanos0 K8Ma$ditos infiernos9 <! Endo /a a terminar esto=L. ? e tem7$a7an "erce"ti7$ementeJ $os n di$$os. nto a$ ca"itEn 'engoa. $as manio7ras de$ 7 ? e "ara entrar en $a dErsena0 H' eno.o/en m6dico se esc c31 entre $os si$7idos de $a mariner#a. a2orado. mi ? erido amigo.UI - .ago. antes de eC"$icar: HMi ? erido amigo.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .E!. mEs o menos0 Me 3icieron na /isita c ando a:n est dia7a en Madrid.ago I2ag irre o7ser/a7a im"asi7$e. /o$/er no entra7a en mis "$anes inminentesO Hreca$c1 con sarcasmo0 E$ ca"itEn carras"e1.I-OS Capítulo II San Sebastián.or0 H<Os encontrEis 7ien. s# seFor0 ! a$? ier madre estar#a mEs ? e "reoc "ada0 <S "ongo ? e no tienen conocimiento de / estra $$egada= HLa /erdad es ? e no Hcontest1 . 4 entraron en e$ " erto0 Los marineros se afana7an en $as . como tantas otras /eces d rante $os :$timos meses. "ara ? e e$ ca"itEn no se diera c enta de s estado0 La 7arandi$$a de$ a$cE2ar $e sir/i1 de asidero "ara $as cris"adas manos.a os coment6 ? e / estros "adres esta7an deses"erados "or $a fa$ta de noticias0 HSe ? it1 e$ tricornio 4 $o sac di1 contra $a 7arandi$$a "ara ? itar$e e$ eCceso de 3 medad0 .ago en si$encio0 A n? e esta7a m 4 enfadado con TomEs. no era tan necio como "ara no com"render ? e s criado 3a7#a tomado $a decisi1n ? e considera7a me. sinti1 ? e se desgarra7a "or dentro0 Trat1 de norma$i2ar $a res"iraci1n. "ero desde entonces no nos 3emos / e$to a /er0 HLa /o2 de 7ar#tono de$ . ca"itEn0 Vo$/i1 a mirar e$ a. octubre de 1729.etreo de$ " erto 4 a"ret1 $a mand#7 $a.os en $a cara de$ ca"itEn antes de re"$icar con fria$dad: HMe temo ? e eso no os da7a ning:n derec3o a sec estrarme. como $a "er$a de na ostra. "re"arando todo "ara atracar. mientras e$ contramaestre im"art#a 1rdenes desde e$ a$cE2ar de $a na/e0 . ten6is ? e entender 4 "erdonar a / estro ser/idor TomEs0 Esta7a s mamente "reoc "ado "or /os 4 "ens1 ? e $o mEs sensato era ? e retornaseis a San Se7astiEn0 . 7a. descansa7a en e$ centro de a? e$$a 3ermosa 7a3#a. seFor= Hindag1 e$ ca"itEn. gra2n1 .ago c$a/1 $os o. se dirigi1 a s . Desde $a c 7ierta de$ Posseidon.ar a$ m e$$e0 HEs m c3o tiem"o. .

" es si de a$go esta7a seg ro era de ? e e$ m c3ac3o necesita7a a4 da0 HPo7re doFa Marina. sin "erder n E"ice de s com"ost ra a$ es? i/ar n 2a"atoH0 En 7re/es momentos "odremos 7a. con $a /o2 n tanto afectada "or e$ a$co3o$H0 . tam"oco a / estro "adre $e com"$acerE0 H8Ma$dito g sano "om"oso9 Merecer#as ? e te000 HOs r ego.e dic3o ? e ? iero mEs coFac Haseg r1 .ago.ar a tierra 4 de7o recoger todo este desastre0 H. seFor.arme cosas a $a ca7e2a Hso$icit1 TomEs. ? e "or 3o4 3emos 7e7ido s ficiente Hac$ar1. seFor.ago.a7#a "asado e$ mes de /ia.ago $e 3a7#a arro. 4 $o 3a7#a conseg ido0 Por eso era a n mEs dif#ci$ entender $o m c3o ? e 3a7#a cam7iado0 E$ ca"itEn 'engoa desea7a encarecidamente ? e don Diego 4 doFa Marina $ograsen a4 dar a .as so7re $o ? e ? er#a 3acer c ando f era ma4or0 >ada mEs 4 nada menos ? e m6dico. de7o decir ? e no 3a sido 7 ena idea "or / estra "arte desma4aros en medio de$ camarote.UM - .arse /er0 !om#a so$o.o. "ero a . se encarga7a de s ministrar$e a$imentos 4 $a 7e7ida con $a ? e se em7orrac3a7a en s c 7#c $o 3asta "erder e$ sentido0 >ada de esto ten#a m c3o sentido "ara e$ ca"itEn. mientras se a"res ra7a a em"a? etar $as cosas de s seFor0 HTe re"ito ? e ? iero mEs coFac.6is de 7e7er0 Os re"ito ? e no creo ? e a / estra madre $e res $te agrada7$e encontrarnos tan 7orrac3os como n marinero de "ermiso0 H8Por $os c$a/os de !risto9 H.ago desde ? e era "oco mEs ? e n mo2a$7ete de doce aFos0 Desde entonces $o 3a7#a /isto crecer a$egre 4 no7$e. sentada en e$ "e? eFo in/ernadero de s casa. s criado. seFor. mira7a e$ $ien2o n#/eo. "erdiendo $a "aciencia0 Esta7a sentado en e$ camastro0 Se 3a7#a ? itado $a casaca. ? e de. tras /arios meses sin sacar $os "ince$es 4 e$ 1$eo de $a ca.a7a /er e$ /e$$o osc ro de$ "ec3o0 Ten#a $os o. 3a7#a decidido "intar n "oco.e dic3o ? e ? iero mEs coFac0 >o esto4 7orrac3o000 a:n0 HLo s6.ago se $e/ant1H0 Si no me traes "ronto000 H>o termin1 $a frase "or? e tro"e21 con e$ /aso ? e 3a7#a rodado "or e$ s e$o 4 ca41 a$ s e$o c an $argo era0 H' eno. inca"a2 de comen2ar a "intar en 6$0 Ese d#a. im"ert r7a7$e. seFor. fr to de eCcesi/as $i7aciones0 Desde ? e $o em7arcaran en Se/i$$a a"enas 3a7#a sa$ido de s camarote0 . n 3om7re tan estirado como si t /iera na 7arra de 3ierro "egada a $a es"a$da.e casi sin de. ? e conoc#a a .os cerrados con f er2a 4 se frota7a $a frente0 TomEs sa7#a ? e esta7a s friendo otro de s s do$ores de ca7e2a. se $e "artirE e$ cora21n a$ /er en ? 6 se 3a con/ertido s 3i. TomEs9 . mas seg #a sin "oder 3acer$o0 Ten#a $a /ana es"eran2a de ? e $a entret /iera0 Est6ri$ "res nci1n: nada "od#a distraer$a de s . 4 $a camisa entrea7ierta de.a. seFor0 Por eso mismo os r ego ? e de. 2gar "or s as"ecto demacrado no $o 3ac#a en a7 ndancia0 TomEs. "ero se nega7a a dar$e mEs $icor0 H!reo.adoH0 >o creo ? e / estra madre se sienta com"$acida a$ /ernos n tanto ac3is"ados.6is de arro. ma$dito arrogante H7ar7ot1 . 4 si me "ermit#s decir$o. sac diendo $a ca7e2a0 H8Por todos $os demonios.a te dir6 4o c ando crea 3a7er 7e7ido s ficiente0 H>o creo000 HTomEs se agac31 "ara es? i/ar e$ /aso de "e$tre ? e . a n? e a /eces "resenta7a n intenso r 7or. "ero a$ menos "odr6 terminar de em"acar / estras cosas sin interr "ciones0 DoFa Marina Vi/ar de I2ag irre. em"a"ada de $$ /ia.ago.I-OS camarote con "aso inseg ro0 E$ ca"itEn 'engoa fr nci1 e$ entrece. con ideas fi. a"esad m7rado "or $a actit d de a? e$ m c3ac3o0 Ten#a $a "ie$ cetrina.o H a g r1.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .E!.

$o ? e serEn $as /acaciones0 Si ? ieres ? e te c ente. re"entinamente cansada0 HS#.or ? e nosotros mismos0 H>o im"orta0 Me g sta Haseg r1. $o 3a7#a 3ec3o consciente de $as diferencias c $t ra$es 4 tecno$1gicas. eso es m 4 triste0 Pero no estE so$aJ estE con nosotros 4 a3ora somos s fami$ia0 La /erdad es ? e.a esta7a de. an#mate0 Seg ro ? e no tardaremos en tener noticias de mi 3ermano0 Di.os0 <N 6 im"orta7an esas diferencias= <Para ? 6 ? err#a e$$a nada mEs= Pero en esos momentos s# $o necesita7a0 Imagina7a ? e en s /erdadera 6"oca ser#a mEs rE"ido $oca$i2ar a . con a$g:n ref$e. frente a s madreH0 <!1mo ? ieres ? e me "onga= H!omo est6s mEs c1modaJ "iensa ? e tendrEs ? e estar as# n 7 en ratoO HAg antar6O "ero em"ie2a a contarme $a 3istoria0 8Desde e$ "rinci"io9 H'ienO Era mi "rimer d#a de /acaciones0 8>o.os eran tan /erdes como $os s 4os "ro"ios0 H<Sig es triste "or $a m erte de don Pa7$o o es "or . es como na 3ermana ma4or0 H!$ara sonri1 con cariFo0 Se acerc1 a na de $as "$antas de crisantemos 4 "as1 $os dedos "or $os "6ta$os 7$ancosH0 Le /o4 a "edir ? e me enseFe todo $o ? e sa7e so7re "$antas medicina$esO H!a$$1 de "ronto 4 se /o$/i1 3acia s madreH0 .os /erdes de $a . mientras 7 sca7a n tro2o de car7onci$$o "ara es7o2ar e$ retrato en e$ $ien2oH0 !onoces esa 3istoria casi me. "ara m#.ago0 Podr#a tener noticias a$ instanteJ no como a3ora. no 3agas "reg ntas de $as ? e 4a sa7es $a res" esta0 Marina 3i2o $os "rimeros tra2os en e$ $ien2o "ara marcar e$ contorno de$ rostro de s U MamE en e s@era0 . seria0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . c ando a$ fin $o enc entra s1$o " ede disfr tar de s com"aF#a "oco mEs de seis meses Hs s"ir1 Marina. a$ ? e ama7a con toda e$ a$ma. inca"a2 de estarse ? ieta0 >o " do e/itar na sonrisa cariFosa0 S 3i.osO $os o.o co7ri2o. "ero eso no $e im"orta7a0 A$$# esta7a . o$/idado en e$ 7anco0 A s s catorce aFos seg #a siendo n tor7e$$ino.a te 3e eC"$icado m c3as /eces $o ? e eran $as /acaciones0 ' eno. mientras se mord#a e$ $a7io inferior "ara no gritar de fr straci1nH0 >o 3a "odido desa"arecer as#0 A$go $e 3a s cedidoO D rante $os "asados d#as 3a7#a "ensado cada /e2 con mEs insistencia en $o dif#ci$ ? e era encontrar a a$g ien en esa 6"oca0 A$ decidir ? e regresar#a a ese sig$o.ago= Venga.I-OS amarg ra0 H8Dios m#o9 <D1nde estE= Hs s rr1. a3oraO 3a2me ese retrato ? e me "rometiste HeCigi1 con "icard#a0 Marina o7ser/1 e$ sem7$ante de !$ara 4 no " do "or menos ? e sonre#r0 S "e? eFa siem"re conseg #a ese efecto en e$$a0 Re2 ma7a tanta a$egr#a ? e era dif#ci$ no imitar$a0 HEstE 7ien. ama.ando atrEs $a niFe2 4 creciendo demasiado de"risa0 . era na me2c$a de$ s 4o 4 e$ de Diego0 Pero $os o.a re/o$otea7a "or entre $as "$antas de$ in/ernadero0 E$ 7astidor de 7ordar.E!.UQ - .iste ? e 3o4 i7as a comen2ar mi retrato Hre2ong1 !$ara con n mo3#n0 HMe ac erdo m c3o de don Pa7$oJ era n 7 en amigo de $a fami$ia0 S m erte 3a sido demasiado ines"erada 4 me c esta ace"tar$a0 Lo "eor es Micae$a0 Des" 6s de ignorar$o todo so7re s "adre. !$ara9 H$a cort1 c ando /io ? e i7a a em"e2ar a 3a7$arH0 .o/encita se i$ minaron como $ ci6rnagas0 HEso 4a te $o 3e contado a$ menos n mi$$ar de /ecesO H"rotest1 Marina. ? e $$e/a7a mEs de n aFo sin sa7er nada0 Era "ara /o$/erse $oca0 HAmaU O La /o2 cantarina de !$ara $a de/o$/i1 a $a rea$idad0 Se gir1 "ara mirar$a0 S 3i. 4 con s s 3i. se sent1 en n 7anco de 3ierro. animadaH0 Pero de7erEs "ermanecer ? ieta e$ tiem"o s ficiente "ara ? e " eda 3acer$o0 HEs ? e "osar es m 4 a7 rridoO <Por ? 6 no me c entas c1mo conociste a mi "adre= As# me ? edar6 ? ieta0 HLos o. m c3ac3a Hace"t1.a era tan a$ta como e$$a 4 todo indica7a ? e i7a a 3eredar $a estat ra de $os I2ag irre0 E$ "e$o $argo 4 osc ro. nto a s marido.

/eintin e/e aFos antes0 A s s sesenta 4 n aFos a:n manten#a $a a"ost ra Egi$ 4 at$6ticaJ s s o.a se $o estEs contando otra /e2= H"reg nt1 e$ "ro"io Diego. e$ 7arco ? e 6$ ca"itanea7a0 H8N 6 romEntico9 Hs s"ir1 !$ara con teatra$idad0 H<RomEntico= 5o/encita.I-OS 3i.os acerados seg #an mirEndo$a con e$ ardor de tantos aFos atrEsJ no o7stante.ago 4 Marina.amEs ser#a n "irata9 H7ram1 !$ara. 6$ se 3a7#a encontrado n antig o meda$$1n de oro0 Ten#a gra7ada $a rosa de $os /ientos 4 en e$ re/erso: Diego I2ag irre (arc#a0 HMarina sonri1 a$ recordar a s a7 e$oJ casi $e "arec#a o$er e$ ta7aco de s "i"aH0 Me $o co$g 6 de$ c e$$o 4 me f i a dar n "aseoO >o ? er#a contar$e $a /erdad0 Era n ac erdo a$ ? e 3a7#an $$egado $os tres: Diego. a$ sacar e$ anc$a "ara $im"iar$a. c ando !$ara comen21 a "reg ntar c1mo 3a7#an conseg ido /ia. si no ? er#a ? e 6sta terminase 3a7$ando como n marinero0 HAmaO te 3as ca$$adoO HEres tena2. otrora renegrido. no confia7a en ? e se ? edase tran? i$a sin "ro7ar e$$a misma ese confesionario0 Pese a ? e $a :$tima /e2 ? e intentaron ti$i2ar$o no 3a7#a f ncionado.os ris eFos 4 soFadores de !$araH0 Sa7#a ? e $o 3a$$ar#a en s /e$ero0 Esa maFana. arr g1 $a nari2 c 7ierta de "ecas0 H8!$ara I2ag irre9 8>o ti$ices ese $eng a. es"erando "ara a"resar$e0 !re#amos ? e i7an a a3orcar$o0 Pensa7an ? e era n "irataO H8É$ .ar en e$ tiem"o0 !onociendo $a /ena a/ent rera de s 3i.1 $os o.a71n0 HPerdona. defendiendo e$ 3onor de s "adre0 H<.E!. no "od#an contErse$o0 H. m c3ac3a0 EstE 7ien: era mi "rimer d#a de /acaciones 4 f i a$ " erto "ara /isitar a mi a7 e$o0 HDi7 .amEs $e 3a7r#a a7andonado9 HLo 3emos 3a7$ado m c3as /eces. os enamorasteisO 4 os casasteisO Pero $ ego t: te marc3aste otra /e2 a t tiem"o H$e re"roc31.e en "resencia de $a niFa.a "or e$$aH0 8Dios m#o.os estE eso9 HS#.e9 Eres na seForita 4 de7es c idar t s moda$es H$a amonest1 Marina con seriedadH0 Bn d#a de estos te $a/ar6 $a 7oca con . c ando $$eg1 e$ momentoO no ? ise 3acer$o0 8>o "od#a irme9 Pero t "adre me "idi1 ? e me marc3ara0 Los 3om7res de$ "re7oste esta7an en $a c 7ierta de$ 7arco.o . a$ entrar en e$ in/ernadero0 Se acerc1 a e$$a 4 $a a7ra21 "or detrEs antes de dar$e n 7eso en $a sien0 !$ara a7andon1 s "ose en e$ asiento de 3ierro "ara $an2arse como na saeta a $os 7ra2os de s "adre0 Marina $os /io a7ra2arse 4 se $e $$en1 e$ cora21n de dic3a0 Diego I2ag irre 3a7#a cam7iado n "oco desde ? e e$$a $o conociera. tienes na idea n tanto estrafa$aria de $o ? e es romEntico 4 de $o ? e no0 Si crees ? e es romEntico estar tres d#as a osc ras en na 7odega desconocida. a3ora esta7an 7ordeados de "rof ndas arr gas. ama0 Se me 3a esca"ado0 >o se /e#a arre"entida en a7so$ to0 Tendr#a ? e 3a7$ar seriamente con Diego "ara ? e c idase s $eng a.UR - . de "ronto esta7a en mi$ setecientos. 4a esta7a "rEcticamente gris0 Pero en esencia seg #a siendo e$ mismo atracti/o . c ando te ? isiste dar c enta.a7r#as de7ido ? edarte con 6$0 8.a. . todo 3a7#a cam7iado a t a$rededor 4 4a no esta7as en t 6"oca0 . sin comida ni 7e7idaJ a merced de$ em7ate de$ ag a e imaginando ? e 3a4 ratas a$rededorO HMarina sac di1 $a ca7e2a con incred $idad0 HPero conociste a mi "adre 4 6$ era como n "r#nci"eO HMEs 7ien como n "irata H7 f1 $a madre.a no esta7as en mi$ no/ecientos no/enta 4 c atro Htermin1 s 3i. s1$o ? e en ese momento 4o no $o sa7#a0 Bnos 3om7res de t "adre me sec estraron 4 me metieron en $a 7odega de$ Tritón. do$ida. ? 6 $e.a0 H8Por todos $os Santos9 Eso es $o di/ertido H"rotest1 !$ara0 . "ero $a sonrisa satisfec3a rom"i1 e$ efecto0 H. 4 se go$"e1 e$ m s$o con e$ " FoH0 . fr to de tantas 3oras so7re $a c 7ierta de n 7arco0 S "e$o. !$ara0 A n? e a$ "rinci"io ? er#a regresar a mi tiem"o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

? e a3ora /iene $o me.asta a3ora0 HPrincesa.a es"erandoO H"rotest1 !$ara.ago0 HS#. ? e a:n no te $o " edo contar0 H<. n o$or na sea7 ndo 4 $as m .eres a"enas $$e/a7an ro"a encimaO H.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . antes de contestar con tran? i$idad0 H.a0 HS1$o es"ero ? e sea antes de ? e se me caigan todos $os dientes 4 no " eda comer mEs ? e "a"i$$a0 La carca. esta7a ade$ga2ando demasiado0 Inc$ so se sent#a n tanto d67i$0 H>o te "reoc "es.ar$o marc3ar0 . "ero n nca so4 $o s ficiente ma4or0 Me 3ar6 /ie. a3ora termina t: de contarme toda $a 3istoria.US - .a7#a m c3os r idos. "ero estar a$$# eraO demencia$0 . t: descansa0 A mi regreso te contar6 $as no/edades0 HTe es"erar6 a? # mismo0 Se 7esaron0 !$ara a7ra21 a s "adre antes de de.a te 3e dic3o m c3as /eces. con $os 7ra2os cr 2ados 4 actit d 7e$igerante0 HTe "rometo ? e a$g:n d#a te $o contar60 HDiego dio nos to? ecitos con $a " nta de$ dedo en $a nari2 res"ingona de s 3i. e$ ogro= Hindag1 Diego con "icard#a0 H8>o9 T: eres e$ "r#nci"e Haseg r1 !$ara con /e3emenciaH0 N e des" 6s de $ c3ar en $a g erra contra $os ing$eses.o/encita co$gada de s c e$$o0 H8O39 > nca me cansar60 Es como n c ento de 3adasO H<. $e /o$/i1 a co$ocar 7ien e$ "e$oH0 A3ora /ete 4 3a7$a con e$ ca"itEn 'engoaJ es "osi7$e ? e traiga 7 enas noticias0 >o estar6 tran? i$a 3asta ? e / e$/as0 <Prefieres ? e /a4a contigo= H>o. sirena0 Marina se "as1 $a mano "or e$ ta$$e de$ /estido.eta7a en na co$etaH0 . se me "asarE0 En/#a rec erdos de mi "arte a$ ca"itEn0 Es"ero ? e "or na /e2 tenga a$go ? e decirnos0 >o ag anto esta es"era000 HMarina se retorci1 $as manos en $a cint ra0 HLo s6. entonces $$eg1 mamE con s /e$ero 4O conociste a . amor0 >o ? iero "ensar ? e $e 3a4a oc rrido a$go. ? i6n so4 4o. ? e $e ? eda7a n "oco 3o$gadoJ s#.ada de Diego reson1 entre $as "aredes acrista$adas de$ in/ernadero 4 a3og1. ? e contin a7a ca4endo sin cesar0 H' eno. f iste a 7 scar a mi madre a s tiem"o0 <!1mo $o 3iciste= Marina mir1 a Diego con temor de ? e se $e esca"ara a$go0 S es"oso se $imit1 a c$a/ar s mirada gris en e$$a.I-OS ca"itEn ? e $a 3a7#a ca ti/ado en a? e$ entonces0 A /eces. . con esmero. $o conoc#O ni si? iera sa7#a ? e eCist#aO Hconfes1 e$ 3om7re0 .E!. "or n momento.o/encita. en n gesto 3a7it a$ en 6$0 Varios mec3ones se esca"aron de $a cinta de c ero con $a ? e se $os s . 3o$andeses 4 "ort g eses. con seriedad0 HSiem"re me dices eso.ago no es as# de desconsiderado0 A$ menos no $o era0 HS#0 A$go $e 3a s cedido000 no me atre/o a "ensar en ? 60 HMarina. s s"ir1 a$ recordar0 L ego fr nci1 e$ ceFo como si est /iera "ensando en a$go0 Mir1 a Marina antes de 3a7$arH0 Ven#a a decirte ? e me aca7an de a/isar: 3a atracado n 7arco en e$ m e$$e0 !reo ? e es e$ Posseidon0 Vo4 a3ora mismo a /er a$ ca"itEn 'engoa.orO HA$ "rinci"io esta7a as stado Hdec$ar1 DiegoH0 T madre me 3a7#a 3a7$ado de $os cam7ios. <no te cansas de o#r siem"re $a misma 3istoria= H"reg nt1 Diego a $a . c ando /o$/#a $a /ista atrEs 4 recorda7a $os eCtraFos acontecimientos ? e 3a7#an cam7iado s /ida tan drEsticamente. "or si t /iera a$g na noticia0 <Te sientes 7ien= EstEs n "oco "E$ida0 De7er#as descansar n rato0 HEn s /o2 se e/idencia7a $a in? iet dH0 W$timamente a"enas comesJ estEs ade$ga2ando m c3o. a striacos. c Endo me $o dirEs= H! ando seas ma4or Haseg r1 Diego. e$ sonido de $a $$ /ia. "ero este si$encioO HSe mes1 e$ ca7e$$o. "ensa7a ? e todo era fr to de s des7ordante imaginaci1n0 >o era as#0 Todo a? e$$o $e 3a7#a s cedido rea$mente 4 $a 3a7#a 3ec3o fe$i20 .

"erdido e$ escaso co$or ? e ten#an s s me. con $a /ista "erdida en e$ frente0 Desde esa distancia "arec#a m 4 . $a 3a7#a ca sado con s si$encio 4 t /o nE seas0 S s "adres no se merec#an ese trato0 Era na 7estia "or inf$igir$es ese tormento0 HAma000 HLa /o2 $e sa$i1 como n ? e. $os o. e$ esc do de $a fami$ia.ago $a cogi1 . de no ser "or? e .i$$asJ se tam7a$e1 4 3a7r#a ca#do a$ s e$o. "ero no ten#a ganas de eCtender mEs e$ sa$ do0 Sin mediar "a$a7ra. cince$ado en $a "iedra. $o mira7a con $os o. como si est /iera ante na /isi1n0 Seg ramente eso era $o ? e "arec#a0 En $os :$timos meses .agoO N 6O a$egr#a /eros de n e/o Han nci1 tit 7eante0 HM .ido antes de "oder contener$a0 E$$a se /o$/i1 4 $e mir1.os. "resid#a $a " erta de entrada en arco0 Re"resenta7a n casti$$o so7re ag as 4 rodeado de oc3o cr ces0 'a.ago sa$ d1 a $a criada con $a ca7e2aJ $a conoc#a desde ? e $$eg1 a $a casa-torre "or "rimera /e2.I-OS HAma. contem"$ando e$ . a7riendo $a " erta de "ar en "ar0 . a"Ertate de a3# "ara ? e e$ seFor " eda "asar0 HLas "a$a7ras de TomEs sonaron cortantes 4 $a sir/ienta "eg1 n 7rinco. si ca7e.os /erdes a7iertos de "ar en "ar. recogido so7re $a ca7e2a. <crees ? e e$ ca"itEn 'engoa sa7rE a$go= H"reg nt1. com"$eta7an $as "aredes de $a seg nda "$anta 3asta e$ a$ero de madera "rof samente ta$$ada0 En $a fac3ada "rinci"a$ H. esta7a mEs cerca de "arecer n es"ectro ? e na "ersona0 S madre seg #a contem"$Endo$e sin "ar"adear.a0 Re2o "or e$$o0 Por fin 3a7#a terminado e$ tra? eteo de a? e$ coc3e inferna$0 E$ tra4ecto entre $a ci dad am ra$$ada 3asta e$ 3ogar de s s "adres se $e 3a7#a 3ec3o eterno0 Por entre $os "Er"ados entornados /io ? e TomEs se a"ea7a de$ /e3#c $o "ara a4 dar a$ coc3ero a descargar $os 7a:$es0 Pero 4a esta7an ante $a casa-torre ? e Diego I2ag irre 3a7#a 3eredado de s s ante"asados0 Era n edificio 3ermoso0 Los c atro $ados esta7an constr idos de "iedra ca$i2a 3asta e$ "rimer "isoJ $os $adri$$os maci2os. a7ra2ada a s# misma. "ro7a7$emente. ni $os mismos ref$e. $a criada.ado.adearJ :$timamente no ten#a $a misma f er2a ? e antes. 3i.o "or temor a /er en ? 6 se 3a7#a con/ertido0 Por $a manera en ? e $e senta7a $a ro"a. as stada0 A$ darse c enta de e$$o e$ criado moder1 s tonoH: <D1nde estEn $os seFores= HLa seFora estE en e$ in/ernadero000 E$ seFor 3ace n rato $argo ? e sa$i1 a ca7a$$o000 H 7a$7 ce1 $a m .or0 Lo "rimero ? e /io f e e$ "erfi$ de s madre en e$ in/ernadero0 Esta7a de "ie.os redondos como "$atos.ago no se 3a7#a mirado en e$ es"e.1 $a cara0 En ese momento se a7ri1 $a " erta "rinci"a$0 Ade$a. sto a tiem"o0 E$ esf er2o $e 3i2o . "arada en e$ /ano de $a entrada. $e mo. 3ace tiem"o 3a7r#a aca7ado con mi /ida0L Se sent1 con ca te$a so7re e$ 7anco de 3ierro for. ni000 Pero <? 6 im"orta7a= A decir /erdad.1 de$ coc3e con n s s"iro de resignaci1nJ $a $$ /ia.er. entre /igas a $a /ista. ac nando a s madre en e$ rega2o0 S s aFos de m6dico 3icieron ? e $e com"ro7ara e$ " $so 4 $a res"iraci1n "or " ra r tina0 Bna /e2 tran? i$o a$ res"ecto. no trat1 de des"ertar$aJ se ? ed1 a$$# sentado.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sto donde esta7an en ese momentoH. ? e $a :$tima /e20 S ca7e$$o. sin decidirse a decir nada0 H8A39 Don .ago "erci7i1 $as canas ? e $o /etea7an 4 nas arr g itas a$rededor de $os o.er. entr1 en $a casa 4 contin 1 3asta $a " erta ? e da7a a$ .UT - . cada /e2 mEs intensa.ard#n0 >o "rest1 atenci1n a $os rec erdos ? e des"erta7an esas "aredes.os ? e antes no esta7an a$$#0 Sinti1 e$ do$or ? e. c ando Diego se 3 7o ido0 HEso es"ero.o/en 4 / $nera7$e0 Esta7a mEs de$gada. nada de 6$ $e im"orta7a gran cosa0 KSi no f era tan co7arde.E!. forradas de madera de ro7$e 3asta $a mitad 4 ente$adas 3asta e$ tec3o0 Prefer#a no sentir0 Era $o me. 7ri$$a7a con a? e$$as eCtraFas tona$idades cao7a de $as a$gas ? e /ara7an en $a "$a4a a fina$es de /erano0 Seg:n se acerca7a .

ago siem"re 3a7#a sido n . con o. "ensando c1mo i7a a contar$e $o oc rrido en e$ :$timo aFo0 Diego ca7a$ga7a "res roso a s 3ogar. 4a seg ro de ? e esta7a 7ien. ten#a deseos de estrang $ar$o "or e$ s frimiento ca sado0 MEs $e /a$#a ? e t /iera na 7 ena eCc sa0 De $o contrario000 H8N e tonter#as dices9 Hse re"rendi1 con a$egr#a0 Se regoci. inter"oni6ndose entre $os dosH0 >o 3agas enfadar a t "adre0 H<Acaso 4a no me estE "ermitido a7ra2ar a mi madre= H. "adre0 HBna fa$sa sonrisa estir1 s s $a7iosJ 3i2o na tor"e re/erencia0 H>o te mofes de m#.1 des"atarrado en e$ asiento.ago se tam7a$e1 4 Diego $e asi1 me.o esta7a irreconoci7$e0 .E!. con $a ca7e2a co$gando0 Se gir1 $ ego 3acia s es"osa. "ero $a des"idi1 con n ademEn0 HLo siento.a7#a en/e.ago Hdi. $o ? e $e encres"1H: 8Por e$ amor de Dios9 8EstEs 7orrac3o9 De7er#a darte /ergPen2a000 HBna ag da o7ser/aci1n.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .eto "or e$ c e$$o de $a casaca 4. "adre0 . nto a$ asiento. de es"a$das a 6$0 De "ronto $o /io todo ro.a7a $a ro"a 4 $e "er$a7a e$ rostro0 Esta7a e f1rico: s 3i.er. "or Dios ? e $a tendr#a9 Pero "rimero ? er#a sa7er $a identidad de ese ma$dito "ara "oder retar$o a d e$o0 Se /o$/i1.ecido considera7$ementeJ a"arenta7a m c3o mEs de $os /eintioc3o aFos ? e ten#a0 E$ "e$o $e ca#a a am7os $ados de $a cara.o Marina. ? 6 3ac#a Marina de.os $$ameantes0 Marina $o mira7a con na me2c$a de consternaci1n 4 sor"resa0 Ten#a ? e 3a7er na eC"$icaci1n ra2ona7$e "ara ese a7ra2o0 8. m c3ac3o H$e ad/irti1 Diego.2V - .or "ara e/itar ? e ca4era a$ s e$o0 Le $$eg1 na /a3arada de coFac ca"a2 de des"ertar a n m erto. s . contrariado0 H. sin im"ortar$e $a $$ /ia ? e $e mo.e tenido s erte de ? e no me 3a4as "artido ning:n diente0 Diego $o mir1 4 "ar"ade1 /arias /eces.o 3a7#a / e$to0 E$ ca"itEn 'engoa aca7a7a de informar$e ? e 4a 3a7#a "artido 3acia $a casaJ era "osi7$e ? e se 3 7ieran cr 2ado en e$ camino0 A3ora. sin creer en $o ? e /e#a0 S 3i. contin 1 3asta $a entrada "rinci"a$ de $a casa0 Bna /e2 dentro.ago0 H<N 6 te 3a "asado= <EstEs enfermo= H"reg nt1.o.ago /o$/i1 a frotarse $a mand#7 $aH0 Res $ta e/idente ? e $os ce$os te n 7$an $a mente. antes de "ensar en nada mEs.o/en res"onsa7$eJ no se com"rend#a ese si$encio tan radica$0 E$ ca"itEn no $e 3a7#a dado m c3as eC"$icacionesJ mEs 7ien 3a7#a sido n tanto /ago en s dec$araci1n 4 Diego int #a ? e se ca$$a7a a$go0 Es"era7a no tardar m c3o en desc 7rir ? 60 A$ $$egar a$ esta7$o sa$t1 de$ ca7a$$o 4 entreg1 $as riendas a$ mo2o de c adras0 Tras m rm rar n sa$ do. "ero s cora21n de "adre $e a/isa7a de ? e a$go no anda7a 7ien0 . des$ stradoJ $os o.Endose a7ra2ar= Se acerc1 como n toro em7ra/ecido 4 $es se"ar1 7r scamente0 Asi1 a$ s . no re"ar1 en $os 7a:$es ? e es"era7an a $os "ies de $a esca$era0 Vio ? e $a sir/ienta /en#a a s enc entro.etEndo$o "or $as so$a"as "ara "oder$e /er $a cara0 HVa4a000 "adre000 sig es teniendo n 7 en ganc3o Hartic $1 e$ desconocido. sin "ararse si? iera0 En $a estancia acrista$ada 3a7#a n 3om7re desconocido ? e a7ra2a7a a Marina0 Esta7an . con $a mand#7 $a a"retada.a forma f#sica0 Parec#a n remedo de$ /erdadero .I-OS rostro ceniciento de $a m . Ade$aJ 4a me $o eC"$icarEs $ ego Hdi. "rosig i1 a grandes 2ancadas 3acia e$ in/ernadero "ara dar a s es"osa $a 7 ena n e/a0 A7sorto como esta7a "ensando en $a noticia. masa. a4 dEndo$e a $e/antarse0 .o0 <N i6n demonios era ese 3om7re ? e se atre/#a a a7ra2ar a s es"osa= <. $a "ie$ maci$enta. 3acia e$ 3om7re ? e contin a7a recostado en e$ asiento0 H<N i6n demonios sois "ara a7ra2ar a mi es"osa de ese modo= H7ram1 f era de s#.os enro.ecidos 4 fe7ri$es.eEndose $a mand#7 $aH0 .a7a de ? e 3 7iera regresado. $e asest1 n " Feta2o en $a mand#7 $a ? e $e de. tras$ c#an n tota$ a7andono en "$aceres insa$ 7res0 Esta7a m 4 de$gado 4 en 7a.

an /enido !ata$ina 4 e$ 7e76 contigo= <Por fin $a "odremos conocer= H"reg nt1. $e tendi1 $a mano "ara conso$ar$o0 . es"eran2ada0 . !ata$ina 4 e$ 7e76 m rieron 3ace n aFo Hcontest1.o con ra7ia a"enas contenida0 HPor fa/or. madre0 H8.agoH0 Demonios.2U - . n tanto a7oc3ornado0 .an m erto. estirando e$ 7ra2o como "ara tocar$oH <N 6 3a oc rrido= H.o. madre0 HE$ aire "areci1 condensarse entre e$$os0 D rante n instante s1$o se o41 e$ re"i? eteo de $a $$ /ia so7re $os crista$es de$ in/ernadero0 HDios Santo H.ago cerr1 $os o.ago.o0 Es"ero no 3a7erte 3ec3o demasiado daFo Hse disc $"1 Diego.erH <!1mo f e= H.I-OS H'ienO s#.oH0 <Acaso e$ $icor te 3a des3ec3o e$ cere7ro= Marina mir1 a s marido como "idi6ndo$e serenidad0 H>o es ning na tonter#a. 3i. 3i.o $as mat60 H<N 6 tonter#as estEs diciendo= Hes"et1 Diego.E!. estEs agotando mi "aciencia0 E$ momento temido 3a7#a $$egado0 K>o 3a4 / e$ta atrEsL. con $os o. es cierto ? e no me 3e "arado a "ensar en nada 4O Lo siento. esfor2Endose en contro$ar e$ tem7$or ? e "erci7#a en s s manos. 3i. esc eto0 Sa7#a ? e $a fria$dad de s s re" estas estar#a de. ro ? e te de/o$/er6 $a so7riedad a go$"es0 >o te atre/as a mofarte0 Mira7a a s 3i. "or fa/or H$e rog1 Marina.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sarcEstico e inanimado ? e. madre0 Eso te a4 darE a rec "erarte des" 6s de$ desma4o0 'ien "ensado. "erdiendo $a "aciencia con s 3i. asi1 a . nada ? e no se c re con na 7 ena dosis de coFac0 Te $o recomiendo.ago se tens1 ante e$ s:7ito do$or ? e $e "art#a e$ "ec3o 4 dese1 deses"eradamente n 7 en trago ? e $$e/arse a $a 7oca0 >ecesita7a sentir e$ $icor ? emEndo$e $as entraFas0 'e7er 3asta "erder e$ conocimiento 4 "oder o$/idar s s demonios. no me tengas en asc as Hs s rr1 Marina.ando anonadada a s madre0 Sentir#a como si de "ronto 3 7iera a"arecido n eCtraFo en $a casa0 Bn desconocido insensi7$e.ago9 Hsise1 Diego.o. a"enada0 . ese tormento ? e $e martiri2a7a e$ a$ma c ando esta7a so7rio0 O$/idar0 H8Por todos $os Santos9 >o te ? edes a3# "arado 4 3a7$a0 Dinos ? 6 es $o ? e 3a oc rrido "ara ? e g ardaras si$encio d rante tanto tiem"o0 HLa /o2 de s "adre tron1 eCas"erada ante $a m de2 de . "ara co$mo dec#a ser n asesino0 !asi ri1 a$ "ensar$o0 H8Bn aFo9 !ontin:a.ad de "e$ear0 HS madre /o$/i1 a inter"onerse entre e$$os 4 $os se"ar1 H0 . "areces enfermo <N 6 te 3a s cedido= <. c 6ntanos ? 6 te 3a "asado0 H. de. "arece ? e estEs a " nto de /o$/er a "erder e$ sentido0 HS /o2 son1 tan Es"era 4 sarcEstica como 6$ ? er#a ? e sonase0 >o se merec#a e$ a"recio de s s "adres. "adre0 H<A ? 6 /iene ese "adre 4 madre tan fr#os= Hin? iri1 Marina0 . 3i. te . no des" 6s de $o ? e 3a7#a 3ec3oH0 Me 3arEs "ensar ? e mi as"ecto no es de$ todo agrada7$e0 H!arras"e1 con sornaH0 Es na $amenta7$e fa$ta de tacto "or t "arte.ago "or $a mangaH0 Antes n nca nos $$ama7as as#0 Por fa/or.ago $a ignor10 >o ? er#a s com"asi1n0 >o $a merec#a0 .ade1 $a m .os mEs fr#os 4 acerados ? e n ncaH0 Si te oigo 3a7$ar a t madre de ese modo otra /e2. antes de mirar a s s "adres0 Antes de contar$es s cr e$ rea$idad0 Antes de eC"$icar$es $o ? e 3a7#a 3ec3o0 HTe $o s "$ico. "ens1 con iron#a0 Ag ant1 $a res"iraci1n. a n? e s1$o f era "or n instante0 De. 4 me "arece mEs adec ado $$amaros de ese modo HeC"$ic1 con desinter6sH0 Para / estra informaci1n.e crecido.os0 >ecesita7a 7e7er0 >ota7a $a garganta seca 4 constreFida "or $o ? e sa7#a ? e i7a a oc rrir0 Ins"ir1 "ara darse f er2as antes de contestar a Diego0 H>o me 3as 3ec3o nada0 En c a$? ier caso.ar de sentir ese s "$icio.o m#o.

"ero de ig a$ manera te "rometo ? e $o intentar6. ? er#a correr tras s 3i.os in4ectados en sangre000 HSe $$e/1 $a mano a $a 7oca. tratando de a7sor7er a$go de s ca$or 7a.o 4 de/o$/er$e $a cord ra a go$"es.o en ese estado0 8Dios de$ !ie$o9 Esta7a 7orrac3o0 . s s manos <3as /isto como $e tem7$a7an= Tiene $os o. ? e no com"rend#a nada de $o s cedido min tos antes en e$ in/ernadero0 Marina se a7ra21 a s marido. si se "od#a $$amar de ese modo. tran? i$#2ate0 HDiego $e acarici1 $a es"a$da con mo/imientos $entos mientras $e 3a7$a7aH0 De a$g na manera nos contarE $o ? e s cedi1 4 se desa3ogarE0 Tan s1$o estE m 4 trastornado 4 $o conf nde todo0 Por si no f era s ficiente. t: sa7es $o $argo ? e es e$ caminoO HLo s60 Tienes ra21n. demasiado anonadada "ara artic $ar a$g na "a$a7ra0 A? e$$o era na "esadi$$a de $a "eor es"ecieJ sent#a ganas de $$orar 4 de gritar0 S "arte mEs sa$/a. de.ada des"ro/ista de toda a$egr#aH0 . si 3ac#a fa$ta0 HSirena.a.ercer como m6dico0 .22 - . no $o s60 EstE000 es n eCtraFo HMarina se estremeci1H0 Esto4 as stada0 > nca "ens6 ? e /er#a a mi 3i. $a niFa. so7re todo.ago.e0 !on na inc$inaci1n de ca7e2a.ar de acariciar$e $a es"a$daH0 !ie$os. tan a"enado. a$ magnifico ga$eno ? e no f e ca"a2 de sa$/ar a s es"osa ni a s 3i. "eroO Hse $ament1 acongo. no ? iero 3a7$ar mEs de este tema0 A3ora.a0 HSo$t1 na carca.e a7andonado $a "rEctica de $a medicina0 >o. e$ a$co3o$ no estE me.o/en000 De7imos 3a7er ido a $a 7odaO HEra im"osi7$e. mi a4 da de cEmara.I-OS H>o 3a4 m c3o mEs0 .i$$asH0 Se me "arte e$ cora21n a$ "ensar$o0 Bn 7e76 ? e a"enas comen2a7a a /i/ir 4 4a no estE0 > estra nieta000 8Dios ? erido9 8Era n estra nieta9 Se a7ra21 a s marido.E!. de.ando a s s "adres a7so$ tamente desconcertados0 La deso$aci1n era "atente en $as caras de $a "are.o $a 3 medad de s s ro"as0 >ot1 ? e Diego se estremec#a 4 a$ mirar$o desc 7ri1 ? e manten#a $os o. ante /osotros.adaH0 . 7o n 7rote de tif s en $a ci dad0 HS s " "i$as se di$ataron ante ese rec erdo tan amargoH0 !ata$ina se contagi1 4 se " so de "arto0 La niFa m ri1 "ocas 3oras des" 6s de nacer0 Mi es"osa no so"ort1 $a enfermedad0 S donce$$a 4 $a cocinera tam7i6n "erecieron0 S1$o nos sa$/amos TomEs. como si de ese modo " diera e/itar ? e $e tiritaran $os $a7ios0 HPor fa/or.os f ertemente cerrados: 3ac#a esf er2os "ara no $$orar0 Ver$o de ese modo. $$e/a desde niFo diciendo ? e ? er#a ser$o9 H reso"$1H0 Intenta 3a7$ar con .or ? e seas t: ? ien 3a7$e con 6$0 .orando m c3o $as cosas0 !reo ? e si $e damos n "oco de tiem"o se $e "asarE0 H>o $o s6. sinceramente.e. n estra nieta. mEs como es 6$ HDiego $a 7es1 en $a sien sin de. c ando Marina intent1 3a7$ar$eH0 >o ? iero /o$/er a e. se gir1 tor"emente 4 "enetr1 en $a casa.a de atormentarte0 Es"eremos a /er ? 6 s cede en $os "r1Cimos d#as: ? i2E se m estre mEs re$a. sin im"ortar$e ? e $a ro"a em"a"ada de Diego 3 medeciera s /estido. na ra7ia sorda ? e $e ca$ent1 e$ c er"o0 Se se"ar1 de Diego como im" $sada "or n resorte0 H8>o ? iere ser m6dico9 8Demonios. $a 3i2o reaccionar0 De "ronto $a triste2a ? e sent#a se troc1 en ra7ia. <? ieres= T: eres s "adre 4 te esc c3arE0 Siem"re te 3a esc c3ado0 En este momento 4o000 HA7ri1 4 cerr1 $os " Fos a $os costadosH0 Es me.ado. madre Hcort1. sirena0 . m erta0 >o " dimos si? iera conocer$as0 HLas $Egrimas corr#an "or s s me.o no sa7r#a ? 6 decir$e0 H>o creo ? e me esc c3e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sirena0 Rec erda ? e $as tro"as de$ Re4 esta7an asediando (i7ra$tar H" nt a$i21 DiegoH0 Era m 4 "e$igroso em7arcarnos con $as na/es ing$esas na/egando 3acia !Edi2 en a Ci$io de $os s 4os0 8Pero si 3asta e$ aFo "asado a:n estE7amos en g erra9 >o "od#a eC"oneros a eso0 . si me disc $"EisO /er6 si " edo refrescarme n "oco tras e$ /ia. 4o casi me /o$/# $oco c ando te marc3aste 4 cre# ? e no te /o$/er#a a /er0 A:n rec erdo e$ /ac#o 4 $a deso$aci1n0 S "ongo ? e 6$ estarE "asando "or n infierno toda/#a "eor0 D6mos$e n "oco de tiem"o "ara ? e se rec "ere0 HPo7re !ata$ina0 Era na m c3ac3a tan . 3acer$o "or tierra eraO 7 eno. 4 4o0 A? # ten6is.

PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS Tran? i$#2ateJ no conseg irEs nada atormentEndote as#0 HEstir1 e$ 7ra2o 4 $e sec1 $as $Egrimas antes de 7esar$a con tern raH0 A3ora /amos.2+ - . 4 des" 6s entraron en $a casa. ca$ados 3asta $os 3 esos 4 cada no s mido en s s "ro"ios "ensamientos0 * era $a $$ /ia contin a7a ca4endo de manera "ersistente0 En e$ 3ori2onte ret m71 n tr eno $e. a$ fondo de$ .ano0 .E!. reco.ard#n.ardinero.amos todo estoJ no creo ? e 3o4 /a4as a "intar Haseg r1 momentos des" 6sH0 Te 3e em"a"ado e$ /estido con mis ro"as0 Tenemos ? e cam7iarnos si no ? eremos "i$$ar na " $mon#a0 Se dedicaron a g ardar todos $os tarros de "int ra a$ 1$eo en $a caseta de$ .

a7a e$ $atido de n cora21n0 Bn ga$$o cant1 a $o $e. ? e . arrastrando $os "ies0 * era. mEs $argo ? e e$ "rimero. "or "rotegerse de$ re$ente de $a maFana. e$ sonido de $os cascos de s s mont ras re/er7era7a en $a ? iet d0 A tra/6s de $as /entanas de $os mEs madr gadores se co$a7a $a $ 2 de $as /e$as0 E$ aire em"e2a7a a o$er a$ 3 mo de $os 3ogares encendidos0 >o tardaron en $$egar a $a casa ? e $os Larrea ten#an en $a ca$$e Ma4or0 Bna criada $es es"era7a a $a " erta.o "or $a /i/ienda0 Era ind da7$e ? e $a fami$ia Larrea era de c$ase " diente. ente$adas con damasco a2 $ c$aro.E!. $a $$ama de $a $Em"ara de aceite ? e "orta7a e$ criado de $a casa Larrea rom"#a $a osc ridad0 Lo sa$ d1 4 em"rendieron a$ trote $a marc3a 3acia $a ci dad0 !a7a$garon en si$encio0 >o 3a7#a tiem"o ? e "erder0 Por $o /isto. i$ mina7a e$ rostro congestionado 4 s doroso de $a m . na 7andada de ga/iotas gritonas "$ane1 so7re $as ca7e2as de $os . 4 sofren1 a$ ca7a$$o a$ cr 2ar $as distintas fortificaciones0 Primero s 7ieron e$ dec$i/e 3asta e$ camino c 7ierto0 Des" 6s cr 2aron e$ "e? eFo " ente "ara sa$/ar e$ foso sec ndario ? e rodea7a e$ 3orna7e? e2J tras"asaron $a " erta de $a fortificaci1n 4 n seg ndo " ente.2I - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os antes de /o$/erse a$ interior de $a c adra. seme. en e$ camino.ar$es "asar0 Las ca$$es de $a ci dad esta7an casi desiertas0 A$$#. cogi1 $a cesta de $as 3ier7as 4 casi corri1 a $a c adra0 E$ mo2o 7oste21 a$ entregar$e $as riendas de Abedul0 HV e$/e a dormir H$e "idi1 Micae$a.I-OS Capítulo III Micae$a se " so na manti$$a so7re e$ /estido negro. con $a cesta afian2ada en $a si$$a0 Re"rimi1 n 7oste2oH0 A:n te ? eda n rato0 Si te "reg ntan: 3e ido a casa de $os Larrea "ara atender a doFa Dorotea0 E$ mo2o ca7ece1 4 se frot1 $os o.or con e$ c3a$ de $ana. a$ entrar0 *ortificaci1n eCterior ? e se com"one de dos medios 7a$ artes tra7ados con na cortina0 Sir/en "ara defender $os f$ancos m t amente.inetes 4 se "erdi1 en e$ mar0 A$ $$egar a $as m ra$$as.adea7a t m7ada en e$ $ec3o0 E$ o$or a s dor 4 a miedo im"regna7a e$ aire de$ dormitorio0 Denso 4 "esado0 H' en d#a Hsa$ d1 Micae$a a $os "resentes. frente a e$$os. tan si$encioso como d rante e$ camino0 Entraron 4 $a sir/ienta $a cond .ada en n c3a$0 Micae$a se 7a. Micae$a se ta"1 me.er. desde $a mesita de noc3e. s s caras 4 $a cortina0 2 .1 con "reste2a de$ ca7a$$o 4 desat1 $a cesta0 E$ criado ? e $a 3a7#a acom"aFado se $$e/1 $as mont ras a $a c adra de $a casa.os 4 "ronto otros 3icieron $o "ro"io0 !omo si de na seFa$ se tratase. ? e sa$/a7a e$ foso "rinci"a$ 4 $$e/a7a 3asta $a P erta de Tierra0 E$ so$dado ? e c stodia7a $a entrada se 3i2o a n $ado "ara de. na /e2 ? e est /o montada. $os "rimeros ra4os de so$ des" nta7an so7re PeFas de A4a 4 teF#an de dorado e$ a2 $ intenso de$ cie$o0 A $a i2? ierda. /arios cande$a7ros a$ m7ra7an $a estancia0 La si$$a de "artos esta7a a n $ado de $a cama0 Bn ? in? 6. e$ ag a de$ mar $am#a $a ori$$a de $os arena$es con n ritmo cadenciosoJ $a trE"a$a de $os cascos de $os ca7a$$os. arre7 . doFa Dorotea $$e/a7a desde $a noc3e anterior con do$ores de "arto0 <Por ? 6 no $a 3a7#an a/isado antes de ? e cerraran $a entrada a $a ci dad= A $a derec3a. a . 2gar "or $os c adros 4 $os m e7$es ? e adorna7an $a entrada 4 $as esca$eras 3acia $os dormitorios0 S s "asos resonaron en e$ s e$o de "iedra0 La 3a7itaci1n de $a seFora de $a casa era am"$ia 4 esta7a decorada con m e7$es de ro7$eJ en $as "aredes.

er se retorci1.o $a sE7ana. a "esar de$ . con id6nticas miradas de "reoc "aci1n.a7a "or sa$ir0 La m .emos tenido ? e es"erar a ? e $as /o$/ieran a a7rir "ara "oder mandar a 7 scaros HeC"$ic1 e$ magistrado0 S s manos forma7an " Fos contra $a cadera0 HEn $as otras ocasiones 3emos $$amado a doFa !ami$a de (am7oa0 HLa madre de don Marce$o se a"roCim1 con "asos mes radosH0 Sin em7argo esta noc3e tam7i6n se 3a " esto de "arto $a seFora 5 $iana de Brr tia 4 e$$a 3a ido a atender$a HeC"$ic1. "reoc "ada0 Se fi.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS A$rededor de $a cama esta7an e$ es"oso de doFa Dorotea 4 s s madres res"ecti/as0 Los tres.E!. se $o " so 4 "rocedi1 a $a/arse $as manos en n ag amani$0 Le "reoc "a7a ? e $a "art rienta no notase a$ 7e760 Si 7ien era cierto ? e $a criat ra se mo/#a menos c ando e$ "arto se a"roCima7a 4 4a esta7a sit ada en e$ cana$. 3a7#an co$ocado na "ie$ de cordero con $a $ana / e$ta 3acia arri7a0 E$ camis1n 7$anco 4 7ordado ? e /est#a doFa Dorotea esta7a $$eno de arr gas 4 3:medo "or $a trans"iraci1n0 Se $a /e#a com"$etamente agotadaJ s rostro.o ? e a3ora /i/#ais eCtram ros. con /isi7$e cansancio0 La anciana 7 f1 con des"recio0 Don Marce$o "areci1 tit 7ear antes de aFadirH: Esto4 seg ro ? e doFa Micae$a serE ig a$ de ca"a2 4 no 3a7rE "ro7$emas0 HMir1 a $a 3er7o$aria.os /erdes0 Se $o /e#a maci$ento 4 a7r mado "or $a sit aci1n0 HL$e/a desde antes de$ ocaso con do$ores de "arto Hem"e21 don Marce$o de Larrea H0 >o nos 3a7#a dic3o nada 4 "ara c ando ? iso a/isar 4a 3a7#an cerrado $as " ertas de $a ci dad0 V estra criada nos di. con e$ /ientre end recido "or na n e/a contracci1n0 Bn gemido ag1nico esca"1 de s s $a7ios 4 so$$o21. es"eran2adoJ $ ego se mes1 e$ ca7e$$o 4 se gir1 3acia $a camaH0 Mi es"osa estE "reoc "ada "or? e a"enas siente $os mo/imientos de$ 7e76O HEs norma$ ? e en $os :$timos d#as e$ 7e76 est6 mEs tran? i$o 4 se m e/a menos000 H Micae$a intent1 tran? i$i2ar$e0 Sac1 n de$anta$ de s cesta.2M - . se a"res raron a sa$ dar a $a c randera0 E$ d eFo de $a casa se acerc1 a Micae$a con cara de in? iet d0 Esta7a sin afeitar. con n de. a$ tiem"o ? e se frota7a $as manos "ara ? itar$es $a fria$dad de$ ag a0 Las dos m .o sin com"$icaciones0 En $a cama. "ese a $as 3oras transc rridas desde ? e comen21 con $os do$ores de$ "arto. antes de 7 scar e$ frasco de aceite de a$mendras en s cesta0 L ego friccion1 $a 7oca de $a /agina de $a "art rienta.eras $e 7ordea7an $os o. nto a$ $ec3o "ara ? e " diera rea$i2ar s tra7a. de76is em" . "or donde $a coroni$$a de$ 7e76 " .ar con f er2a en c anto os $o "ida Horden1 con "rem ra0 A3ora necesita7a ? e $a "art rienta co$a7orase "ara eC" $sar a$ 7e76 $o antes "osi7$eJ ? i2E de ese modo $ograra so7re/i/ir0 S1$o es"era7a ? e " diera a4 dar. en $a casa-torre I2ag irre0 . a:n $e ? eda7a n "oco "ara terminar de di$atar0 Si se demora7a.1 en ? e. a7otargado "or e$ esf er2o0 Micae$a $e sonri1 4 $e "a$"1 e$ a7domen "or encima de $a te$a 3asta $oca$i2ar e$ c er"o de$ 7e760 >o $e cost1 m c3o sit ar $as distintas "artes0 Pero a n? e esta7a 7ien "osicionado.eres 4 e$ 3om7re $e 3icieron sitio . 7a. a"enas reacciona7a a s s mani" $aciones0 A? e$$o no era 7 eno0 Se tem#a $o "eor0 K8Tengo ? e sacar$o de a? #9L. tam7i6n $o era ? e $a fa$ta de mo/imientos im"$ica7a dific $tades0 Es"era7a ? e s1$o f era "or e$ cansancio 4 ? e no 3 7iera ning:n "ro7$ema serio0 Se sec1 $as manos en n $ien2o0 Tom1 aire antes de /o$/erse "ara a sc $tar$a0 HVo4 a com"ro7ar si todo estE 7ien Han nci1. agotada0 La di$ataci1n se 3a7#a com"$etado0 HDoFa Dorotea. "ens1.e de anti"at#a0 HMadre. e$ 7e76 morir#a sin remedio0 HVo4 a ntaros con aceite "ara faci$itar $a eC" $si1n Han nci1. con e$ osc ro ca7e$$o a$7orotado 4 e$ c e$$o de $a camisa s e$to0 Prof ndas o. $a seFora 5 $iana es s c FadaO H$e record1 e$ d eFo de $a casa.

confiando en ? e sir/iera de a$goH0 Preoc "aos s1$o de ag antar na mEs0 A$rededor de $a cama.os enro. nto a s o#do0 H>o " edoO no " edoO noO Hgimote1.eres de.or ? e $a tras$ademos a $a si$$a de "artosO H>oO "or fa/orO no tengo f er2asO "ara nada mEs Hs s rr1 $a m . $as a7 e$as de$ nonato comen2aron a re2ar e$ rosario. "ero "refiero ? edarme Hdi. mo. doFa Micae$a0 Os $o r ego Hs "$ic10 .1 ? e doFa Dorotea se a"o4ase en s torso "ara 3acer f er2a0 Las a7 e$as as"iraron con a"rensi1n 4 contin aron con $os re2os0 En $os sig ientes min tos s1$o se o4eron $os gritos 4 ? e.ad$a.ecido 4 7ri$$ante de $a trans"iraci1nH0 >oO no " edoO mEs0 E$ momento 3a7#a $$egado0 . con na mano en $a cadera 4 otra en $a frente0 De /e2 en c ando mira7a a s es"osa con $os o.ad9 La m . doFa In6s. con $as "iernas a am7os $ados de $a cadera de s m .a sa76is $o ? e 3a4 3acerO H$e record1 $a c randera0 >o "od#a consentir ? e se derr m7ase antes de aca7arH0 8Em" . se $e "ega7a a$ /ientre di$atado0 Los mec3ones castaFos ? e 3a7#an esca"ado de $a tren2a $e enmarca7an e$ rostro.idos de $a "art rienta. gracias. 4 $as "a$a7ras de a"o4o ? e s marido s s rra7a .ada de s dor.os desor7itados de temor0 H. in? ieto. m . de. ? e no se diga ? e mi 3i.et6is a / estra es"osa "or detrEs "ara a4 dar$a a em" .2Q - .ar Hanim1 Micae$a. tratando de ? e no se notara s "reoc "aci1n0 E$ 3om7re 4a esta7a s ficientemente as stado0 HSerE me. madre HaFadi1 $a "art rienta en n 3i$o de /o2H0 MeO d eO $eO HLa te$a de$ camis1n.I-OS agotamientoH0 S6 ? e estEis cansada. ? e 4a sa$e $a ca7e2a9 La m .aced a$go.eci1 con f ria0 Varias $Egrimas esca"aron de $os o. a:n "od6is0 ( ardad $a es"eran2a0 Toda/#a os ? edan f er2as "ara /o$/er a em" .aron a n $ado $os re2os "ara asomarse 4 o7ser/ar $a ensangrentada ca7ecita.o e$ 3om7reH0 Est /e en $os "artos anteriores 4 en 6ste tam7i6n ? iero estar0 HN ieroO ? e se ? ede.E!.ecidos 4 ca4eron en $a a$mo3ada0 H>oO " edoO mEsO Hso$$o21H0 >oO " edoO mEsO HS#.er grit1 4 se tens1 como n arco0 Las m . rean d1 s errEtico andar0 HMarce$o.er0 Micae$a mir1 a$ magistrado 4 e$ 3om7re neg1 con $a ca7e2a0 HEn ese caso os s giero ? e os sent6is en $a cama 4 s . coronada "or na mata de "e$o osc ro0 Micae$a no ? iso "ensar en e$ tono amoratado ? e "resenta7a $a carita0 Era indis"ensa7$e ? e .o0 .o se cas1 con na me$indrosa H"rotest1 $a madre de don Marce$o.a no "od#a demorar$o: si no saca7a a$ 7e76 en seg ida no 3a7r#a "osi7i$idades de ? e so7re/i/iera0 Micae$a se /o$/i1 a don Marce$o. con /o2 a toritariaH0 Todas 3emos "asado "or eso antes0 HDe. madre0 EstE agotadaO Hdefendi1 e$ 3om7reH0 ! a$? iera $o estar#a en este caso0 H>oO " edo mEsO Hs s rr1 $a d eFa de $a casa0 H8!$aro ? e "od6is9 >o es / estro "rimer 3i. "ero de76is 3acer$o "or e$ 7ien de $a criat ra0 8Em" . de7er#as es"erar f eraO Hs giri1 $a madre de doFa Dorotea0 H8>o9. ego na /idaH0 Temo ? e est6 $$egando a$ $#mite de s s f er2as0 E$ 3om7re o7edeci1 a$ instante $as indicaciones ? e $e f e dando $a "artera0 Sentado en medio de $a cama.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .er. ? e trata7a de eC" $sar a$ 7e76. es"erando n nacimiento ? e no $$ega7a0 Don Marce$o camina7a "or $a estancia.er gimi1 de do$orJ $os tendones de s c e$$o so7resa$ieron "or e$ esf er2o 4 s cara enro. agotadaH0 SientoO como siO me rom"ieraO "or dentro0 MeO esto4 m riendo0 HVamos. enro.er.ad.ar H$e orden1 Micae$a0 En $os caser#os 6sa era $a manera en $a ? e $os 3om7res se encarga7an de a4 dar0 Desconoc#a si eso tam7i6n $o 3ac#an en $as casas de cierta categor#a0 >o im"orta7a0 8>o 3a7#a tiem"o "ara remi$gos9 Esta7a en .

1 a $a fami$ia desa3ogarse 4 $$orar tran? i$a0 L ego.os /idriosos de do$orH0 <N 6 $e "asa= Micae$a no "od#a decir nada0 La "ena constreF#a s garganta0 Se sent#a entristecida "or esa "6rdida.ado 4 3asta "arec#a ? e f era a sonre#r de n .o0 S es"oso seg #a a7ra2Endo$a desde atrEs e intenta7a tran? i$i2ar$a con "a$a7ras tiernas dic3as a$ o#do. ? e 4a esta7a 7$anco. con $a cara congestionada. se aferr1 a$ c er"ecito sin /ida de s 3i.2R - . com"ro71 si $e $at#a e$ cora21n0 >o era as#0 Era demasiado tarde: e$ niFo esta7a m erto0 >o 3a7#a $$egado a tiem"o0 K8Por Dios9L. secEndose $as $Egrimas con n "aF e$o. "rotest1 casi sin f er2as0 Bna n e/a contracci1n $a o7$ig1 a em" . $a $$e/1 3asta $a "a$angana 4 $a de.eta7a entre $os 7ra2os0 H<Por ? 6O "or ? 6 no $$ora= Hm rm r1 $a madre.ar0 A s es"a$da. s es"oso. rom"ieron a $$orar0 Se a7ra2aron na a $a otra0 Micae$a no ? iso mirar0 Se $imit1 a seg ir con $a triste tarea de adecentar e$ c er"ecito ? e ten#a entre $os 7ra2os0 Bn instante des" 6s. nto a$ ag amani$0 !on tern ra. 3i2o n esf er2o "ara so7re"onerse 4 contin arJ a:n no 3a7#a terminado e$ tra7a. acongo. $o $$e/1 .I-OS no se demorase mEs0 (ir1 a$ 7e76 "ara co$ocar$o en $a "osici1n adec ada0 H8Em" . $as a7 e$as. "or no 3a7er "odido 3acer nada "ara sa$/ar$o0 E$ niFo era "recioso 4 esta7a 7ien formado0 S c er"ecito i7a "erdiendo ca$or a$ tiem"o ? e s "ie$ se /o$/#a cer:$ea0 Tras cortar$e e$ cord1n m7i$ica$. trat1 de serenarseJ con n s s"iro sa$i1 de$ c arto. ? i2E mEs de $o norma$ "ara n "arto0 >o $e g sta7a nada e$ cari2 ? e esta7a tomando $a sit aci1n0 A$ $e/antar e$ camis1n /io ? e $a sangre mana7a a c3orro0 K8Dios m#o9L.os c$a/ados en e$ "e? eFo 7 $to ? e Micae$a s . nto a $a "art rienta desc 7ri1 ? e 3a7#a 7astante sangre. desconso$adas. entre gemidos. "ens10 E$ ma4or temor de na comadrona se esta7a 3aciendo rea$idad0 >o sa7#a ? 6 3acer "ara frenar esa 3emorragia0 Mir1 a $os d eFos de $a casa0 La m . 4 ag ant1 $as ganas de $$orar de "ena 4 ra7ia0 Bn si$encio eCtraFo se insta$1 a$rededor de $a cama0 D rante nos min tos nadie 3a7$1J "arec#an estar reteniendo e$ a$iento0 Las a7 e$as 3a7#an o$/idado s s re2osJ con $as miradas entristecidas. "ero s s facciones se 3a7#an re$a. a"enas se atre/#a a tomar aire0 >o tard1 en sa$ir e$ resto de$ c er"o de$ 7e760 Lo " so de$ re/6s "ara for2ar e$ $$anto0 A$ no o7tener$o. arrastrando $os "ies 4 $a es"a$da encor/ada0 H8Mi niFo9 Dadme a mi niFo0 HEn e$ $ec3o.os con f er2a "ara no s c m7ir a$ $$anto0 >o ? er#a $$orar0 >o era e$ momento adec ado0 A:n ? eda7an m c3as cosas "or 3acer0 HEstEO 3a m ertoO HDon Marce$o a7ra21 a s es"osa. mira7an e$ rostro a"agado de $a criat ra0 Don Marce$o a"reta7a r#tmicamente $a mand#7 $a con $os o. "ens1. a"retEndose e$ " ente de $a nari2. $a madre de don Marce$o an ncia7a: HSerEO me.ada 4 con $os o. $e "as1 n $ien2o 3:medo "ara $im"iar$e $os restos de$ a$ m7ramiento0 !err1 $os o.o de$ "arto0 Regres1 a$ $ec3o 4 se agac31 "ara a4 dar a eC" $sar $os restos0 La "$acenta sa$i1 sin dific $tad0 Tras com"ro7ar ? e esta7a entera.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Micae$a de.ad9 HVo$/i1 a eCigir a $a m .er0 DoFa Dorotea. mientras s s egra $$ora7a mansamente a$ $ado de $a cama0 D rante n rato.or ? e mande a $$amar a$ "Erroco0 HL ego. "E$ido como n dif nto. enfadada. agotada 4 sin mEs intenci1n ? e $a de a7ra2ar e$ c er"ecito sin /ida de s 3i. con e$ rostro tenso "or e$ $$anto re"rimidoH0 Se nos 3a ido0 Era n niFoO "or fin ten#amos n niFoO !omo si 6sa f era $a seFa$ ? e esta7an es"erando.o0 Seg #a $$orando.er esta7a a"o4ada so7re e$ "ec3o de s es"oso.1 a$$#0 A$ /o$/er . Micae$a accedi10 DoFa Dorotea.E!. $a madre $$ora7a con ang stia0 (randes 4 $astimeros $$antos ? e "art#an e$ cora21nH0 MiO niFo0 N ieroO mi niFo0 Tras c 7rir$o con na mantita.

o m erto0 H8Por e$ amor de Dios9 DoFa Micae$a.a como en na $etan#a0 Micae$a se mordi1 e$ $a7io 4. sin de. as stado H0 Tienes ? e 3acer$o0 Por Dios. ? e todo seg #a ig a$ ? e e$ d#a anteriorJ esa . no "ermitEis ? e m era Hgimi1 e$ 3om7re con $os o.o se amontona7an entre $as "iernas de $a es"osa de$ magistrado0 KPor fa/or. m ertos0 HSeFora. im"otente0 La "ie$ de $a m .arme so$o0 La d eFa de $a casa /o$/i1 a negar0 Los o. es "e$igrosoO Hs "$ic1 Micae$a. estremecido "or e$ $$anto0 La anciana gimi1 4 se go$"e1 e$ "ec3o con e$ " Fo.arme "ara ? eO Ht /o a"enas tiem"o de decir. no " edes de. sin a"artar $a mirada de $os o. con na ten e sonrisa.os cerrados de $a m .os anegados de $EgrimasH0 Dorotea.as Hs "$ic1 $a "artera.ar$e 3acerO La m .os /ac#os. Marce$o0 DiO a $as niFasO ? e $as ? iero m c3o Hm sit1 sin f er2as0 HSe $o dirEs t: misma0 De.er 3a7#a "erdido todo /estigio de co$or0 S#ntoma de ? e $a cantidad de sangre "erdida era considera7$e0 O41 ? e $a a7 e$a redo7$a7a e$ $$anto 4 ? e $as "a$a7ras de don Marce$o a s es"osa se 3ac#an mEs a"remiantes0 Le/ant1 $a /ista0 La "art rienta . "or e$ 7ien de / estras 3i.ade1 n "ar de /eces0 A7ri1 $os o.er se de. se "reg nt1. im"ara7$e0 Los "aFos teFidos de ro. no " edes de.ar irOL HSeFora. a" rada "or $a sit aci1n0 E$ 3om7re "areci1 reco7rarse $o s ficiente como "ara entender $o "recario de $a sit aci1n0 HN erida.inar de $os transe:ntes 4 de $as 7estias de tiro.er. m .a ? e doFa Micae$a te a4 de Horden1 e$ 3om7re.a tendr#a tiem"o0 La c$aridad ? e entra7a "or $a /entana o"aca7a $a $ 2 de $as /e$as.erH0 >ecesito "aFos $im"ios "ara contener $a sangre H so$icit1 con "rem ra. eC"ir10 E$ 3om7re se" $t1 $a cara en e$ 3om7ro de doFa Dorotea. "or fa/or. mientras se $amenta7a 4 $$ama7a a s 3i. como si no com"rendiese 7ien ? 6 era $o ? e esta7a oc rriendoH0 Por fa/orO don Marce$o.es0 Se nega7a a darse "or /encida0 Sa7#a ? e $a sit aci1n era m 4 cr#tica. sin dirigirse a nadie en "artic $ar0 A$ instante $a madre de $a "art rienta $e entreg1 n mont1n de $ien2os0 Los ti$i21 "ara ta"onar de a$g na manera $a /agina 4 comen21 a masa.ear e$ /ientre "ara a4 dar a ? e e$ :tero meng ara s tamaFo0 DoFa Dorotea gimi1 de do$or 4 $a a"art1 de n manota2o. de76is $ c3ar.arme so$o0 8>o " edes9 Micae$a contin 1 con $os masa. tienes ? e de.1 3acer sin "oner nada de s "arte 4 sin so$tar a s 3i. a. ? e seg #a a7ra2ando a $a m . se es"arc#a "or e$ s e$o de madera0 La ca$$e 4a 3a7#a co7rado /ida 4 comen2a7a a o#rse e$ tra. a:n " edes tener mEs 3i.I-OS momento a otro0 K8O3.E!. con manos tem7$orosas.os Haseg r1 $a madre0 Le acarici1 e$ rostro s dorosoH0 Sa7es ? e 4o tam7i6n "erd# noO s6 $o ? e d e$e. comen21 a recoger $os "aFos s cios0 >ecesita7a 3acer a$go "ara no s c m7ir a$ $$anto0 Par"ade1 con f ria0 La garganta $e ard#a "or e$ esf er2o de no $$orar0 . ? e no se m eraL. "ero eso no $e im"ed#a seg ir intentando $o ? e f era0 K<N 6 mEs " edo 3acer=L.er sac di1 $a ca7e2a0 HMe d e$e m c3o 4 esto4 m 4 cansada. antes de ? e $a seFora de $a casa /o$/iera a a"artar$a0 L ego mir1 a$ es"oso.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero te re"ondrEs0 La m .enos a$ do$or ? e se esta7a /i/iendo dentro de a? e$$a casa0 * era "arec#a ? e nada 3a7#a cam7iado. s "$ic1 Micae$a en si$encio0 HN erida m#a.2S - . negando casi sin f er2as0 HDe76is de. no9 Se /a a de.os 4. "or fa/orO no 3agEis eso0 8L c3ad9 Hinst1 $a c randera.er sin decir nada.ar de amasar$e e$ /ientre0 La 3emorragia seg #a.

a"retEndose $as sienes en n /ano intento "or aca7ar con e$ do$or de ca7e2a0 H!1mo no. "ero no os "rometo ? e sea de m c3a a4 da0 HProcedi1 a g ardar $os tensi$ios de$ afeitado con tota$ "arsimoniaH0 Podr#ais "ro7ar a 7e7er ag aO HTomEs.os0 !on cansancio se rasc1 e$ "ec3o 4 de. ir6 a 3a7$ar con / estra madre HaFadi1 TomEs.E!.a no 3a4 ama de $$a/esJ era m 4 ma4or 4 se retir1 3ace n "ar de semanas0 V estra madre estE 3aciendo esas f nciones 3asta ? e contrate a otra0 HEn ese caso se $a "ides a mi madre Hmasc $$1 con $os o.ago. "or $o /isto. seFor0 <>ecesitar6is a4 da "ara /estiros= HLe mostr1 $a camisa0 . a n sa7iendo ? e con eso no $o afectar#a $o mEs m#nimo H0 Ve 4 "ide $a ma$dita $$a/e de na /e20 HV estra madre estE enormemente irritada con nosotros0 >o creo ? e sea "osi7$e ? e nos entreg e $a $$a/e. TomEs H2an. sin mo$estarse en retirar e$ ante7ra2o de $os o.1 ? e $a mano $e ca4era so7re e$ rega2o0 Bn instante des" 6s se a7ri1 $a " erta de$ dormitorio0 H<.earse $as sienes con $as dos manosJ no me.e $$amado. cerrando $a " erta con s a/idad. "ero no me 3as o#do0 Te 3e /isto antes sin camisa 4 $$e/as " estas $as ca$2as0 Desde $ ego no estEs desn do Hac$ar1 con des"ar"a.a71n de $a cara 4 c$a/1 na f ri7 nda mirada en e$ 3om7reci$$o. irritado.a $a 3as conseg ido= H"reg nt1. cris"ado.o0 HMe d e$e $a ca7e2aJ 3o4 no tengo ganas de disc tir contigo0 .os cerrados0 H.ago. nto con $a tremenda resaca.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .2T - .ar6 $o ? e " eda. im"ert r7a7$e0 E$ criado de. en t $ gar andar#a con c idado 4 no "ro/ocar#a nada ? e no " eda contro$ar0 HRetir1 $a toa$$a con $a ? e se esta7a $im"iando $os restos de .1 $a camisa so7re $a cama antes de sa$ir. mocosa= <>adie te 3a enseFado a $$amar antes de entrar= A:n no esto4 /estido H"rotest1 con se? edad0 H.I-OS sensaci1n desgarra7a "or dentro0 H<Dices ? e $a " erta de $a 7odega estE cerrada con $$a/e= Hin? iri1 .ora7a gran cosa0 K8!1mo necesito n trago de 7 en $icor9L. 4 . 4a 3a7#a "erdido $a "aciencia0 >o $e eCtraFa7a $o mEs m#nimo esa decisi1nJ e$$a no se anda7a "or $as ramas0 Lo /erdaderamente eCtraFo era ? e 3 7iese tardado tanto0 !asi es7o21 na sonrisa de medio $ado0 HMe temo ? e eso es $o ? e os 3e dic3o. seFor Hcorro7or1 TomEs. a"o4ado e$ ante7ra2o so7re $os o. res $tado de $a 7ote$$a de coFac ? e 3a7#a 7e7ido antes de des"$omarse so7re $a cama0 HEs"ero ? e no se retrase Hm sit1. 3om7re. 7e7iendo sistemEticamente 4 sin "arar0 Sa7#a ? e s s "adres esta7an mEs ? e mo$estos 4 $e sor"rend#a ? e 3 7ieran ag antado tanto0 Pero s madre.1.os H0 S# ? e 3as sido rE"ido esta /e20 H<N 6 ta$ estEs 3o4= HLa /o2 d $ce 4 cantarina de s 3ermana $e tras"as1 $os t#m"anos0 Se 3a7#a aca7ado $a tran? i$idad0 H<Otra /e2 a? #.ago 7 f1 con des"recioH0 EstE 7ien. " es "#dese$a a$ ama de $$a/es 4 4a estE 8>ecesito 7e7er a$go9 H eCc$am1 . o$/idando "or n momento ? e no de7#a gritarH0 8Santo Dios9 !1mo me d e$e $a ca7e2a0 H. a$ tiem"o ? e se senta7a mEs erg ido en $a si$$a0 Ten#a $a ca7e2a a " nto de esta$$ar "or $a resaca0 Sent#a como si na 7anda de tam7ori$eros ensa4ase na marc3a mi$itar dentro de s cere7ro0 Pro71 a masa. re2ong1 en si$encio0 L$e/a7a na semana en $a casa. seFor. seFor0 HInt6nta$o.ago se recost1 en $a si$$a "ara es"erar e$ regreso de a? e$ en/arado 3om7reci$$o0 Esta7a demasiado so7rio "ara ag antar e$ n e/o d#a . mientras termina7a de ras rar$e $a 7ar7a0 H' eno.

se $e/ant1 con $a dignidad de na reina 4 se encamin1 a $a " erta0 H>o s6 ? i6n eresO Mi 3ermano .amEs $e 3a7r#a 3a7$ado de esa manera0 <En ? 6 se esta7a con/irtiendo= . e$$a camin1 3asta "onerse a s $ado0 !on $as manos a $a es"a$da comen21 a 7a$ancearse so7re $os "ies.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .osJ no ? er#a "ensar en e$$o0 Do$#a demasiado0 H>o tengo ganas de 3a7$ar de eso0 8Ve 4 d6. gar a$ a. desde ? e no $a /e#a. con $a fa$da de$ /estido eCtendida a$rededorH0 <Es "or? e m rieron !ata$ina 4 e$ 7e76= Me g star#a 3a7er$a conocido0 <Era 3ermosa= .ago sinti1 "ena "or esa "6rdida0 H. egas conmigo como antes de ? e te f eras Hse $ament1 !$ara0 .i$$as 4 o$#a s ti$mente a $e/ad ra0 Seg ro ? e 4a 3a7#a estado trasteando "or $a cocina0 En esos c atro aFos.e ido m c3as /ecesO Hse /anag$ori1 e$$a0 H!omo se entere n estro "adre.ases de 7e7er tanto.E!. se sent1 en e$ s e$o.ago a"ret1 $os " Fos 4 cerr1 $os o.edre20 Me d e$e $a ca7e2a Hm rm r1 .ago se gir1 "ara mirar$a a7iertamente0 Los ri2os osci$a7an con e$ mo/imiento0 Ten#a /arias manc3as de 3arina en $a " nta de $a nari2 4 en $as me. 3a7#a crecido m c3o0 E$ /estido de.a7a entre/er s s inci"ientes formas de m .+V - . te "ondrE e$ trasero como n tomate 4 $o tendrEs merecido. n ma$ 3i. a"estas a coFac0 H<N 6 sa7e na mocosa como t: de $os marineros de "ermiso 4 de $as ta7ernas de$ " erto= H"reg nt1 . enfadadoH0 8Santo Dios9 8mi ca7e2a9 Ag ant1 na m eca de do$or0 La ca7e2a esta7a a " nto de esta$$ar$e0 H' enoO no te enfades0 >o 3e ido tantasO en rea$idadO s1$o est /e n d#a en ? e con/enc# a "a"E "ara ? e me $$e/aseO 8Pero /i a m c3os marineros 7orrac3os como c 7as9 Hdec$ar1 a$ fina$H0 <Por ? 6 7e7es t:= HEso no es de t inc m7encia.os de $a . en n intento de ? e cesase e$ marti$$eo0 H>o me g sta ? e 7e7as tanto0 Te "ones de ma$ 3 mor 4 4a no . c1mo me d e$e9L HSiem"re te d e$e $a ca7e2a0 Si de.o 4 a3ora.o gr F1n H"rotest1 !$ara0 >o 3i2o fa$ta ? e $a mirase "ara adi/inar ? e n mo3#n de re"roc3e arr ga7a s cara de d endeH0 Pareces no de esos marineros de "ermiso ? e se em7orrac3an en $as ta7ernas de$ " erto0 . "ero antes de /erter si? iera na.edre2 conmigo.o/encita se a7rieron de "ar en "ar 4 se anegaron de $Egrimas.ago con sarcasmo0 H8P es m c3o9 . n de"$ora7$e 3ermano0 Se $e/ant1 con "esade2 4 comen21 a "onerse $a camisa0 K<D1nde demonios se 3a metido ese 3om7re=L . gar a$ a.I-OS Sin "restar atenci1n a$ comentario. ade$ante 4 atrEs0 . como c ando era "e? eFa0 D rante n momento ces1 e$ 7a$anceo0 Esta7a es"erando $a res" esta0 HTe re"ito $o mismo ? e estos d#as atrEs: no me a"etece .ago entre dientes0 La mocosa de s 3ermana ten#a toda $a ra21n de$ m ndo: 6$ .asta 3 e$es tan ma$ como e$$os Haseg r1. 3 smeando a s a$rededor como n "erro de ca2aJ $ ego agit1 $a mano como si ? isiera es"antar e$ o$orH0 Rea$mente.e /isto ? e TomEs 3a7#a sa$ido 4 3e "ensado ? e ta$ /e2 3o4 s# ? ieras . mocosa0 <Es ? e no sa7es $o "e$igroso ? e es "ara na m c3ac3a andar "or esos sitios= H7ram1.a7#a res $tado ser n ma$ es"oso. sa$i1 de $a 3a7itaci1n0 H8Por todos $os demonios9 Hm rm r1 .amEs me 3a7r#a 3a7$ado as# Hdi. seg ro ? e no te do$er#a0 Desde ? e 3as / e$to eres n /ie. n ma$ m6dico.er0 S 3ermanita esta7a de.ando atrEs s imagen infanti$0 . trasto0 Se frot1 $as sienes.ago0 Se frot1 $a frente0 K8Ma$dici1n.o0 .ame en "a29 Hgrit1 con se? edad0 Los o.

ago 4 7 s? 6 n medio de ? e retornase Hcomen21 e$ criadoH0 .+U - . contin 1 a$ ser/icio de$ m6dico "or iniciati/a "ro"ia0 MEs tarde.E!.ago no 3a7r#a "odido so7re/i/ir0 Esta7a enormemente agradecido 4 3ar#a c a$? ier cosa "or 6$0 Sin em7argo. c ando mi seFor em"e21 a 7e7er.a.o 3a decidido /enir.o $a 3a7#a encontrado en $a 7i7$ioteca. TomEs0 A3ora entiendo $a irritaci1n de mi 3i.ago a s tierra nata$0 Pero 3a7#a estado es"erando ? e s seFor se rec "erara de$ do$or "or s# s1$o0 En $as ocasiones en $as ? e $e s giri1 ? e ser#a na 7 ena idea regresar a San Se7astiEn s1$o reci7i1 na agria negati/a "or res" esta. estir1 $a $e/ita 4 c adr1 $os 3om7rosJ c ando $$eg1 a $a 7i7$ioteca 4a 3a7#a 7orrado toda eC"resi1n de s cara0 Bn 7 fido des"ecti/o a s derec3a $e 3i2o mirar en esa direcci1n0 Ade$a. "ero se cond c#a como n criado 7ritEnico0 HEsto4 tota$mente de ac erdo con e$$o. condimentada con $os mEs /ariados e"#tetos so7re s "ersona0 !asi sonri1 a$ recordar $o co$oridos ? e "od#an $$egar a ser0 !on n $e/e carras"eo.o0 En n "rinci"io cre# ? e 6$ 3a7#a /enido "or "ro"ia iniciati/a. "ero desec31 $a idea a$ com"render ? e a? e$ eCtraFo 3om7re ti$i2a7a e$ "$ ra$ "ara referirse a s seFor0 HDi$e ? e.ago a "edido de / estras mercedes0 A? e$$a misma noc3e. f i a$ " erto "ara 7 scar a$g:n 7arco ? e nos tra. "rometi1 atender a$ . no esta7a m 4 contento con s act aci1n. contro$ando $as c entas de $a casa0 En $a semana ? e $$e/a7an en $a casa no $o 3a7#a /isto m c3oJ $as "ocas /eces en ? e 3a7#an coincidido 6$ $$e/a7a na 7ote$$a de coFac "ara s seFor0 TomEs era n 3om7re de estat ra 7a. TomEs. 2ar"amos con $a marea de $a maFana0 Marina ca7ece1 con $os o. "ero $o disim $a7a "ermaneciendo tan tieso como e$ "a$o ma4or de n /e$ero0 A"arenta7a nos c arenta 4 cinco aFos.ago d rante /einte aFos0 A$ morir 6ste. c riosamente.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . $e administr6 $E dano en e$ coFac0 Bna /e2 ? e se ? ed1 dormido $e em7arcamos0 .era a San Se7astiEn0 A$$# conoc# a$ ca"itEn 'engoa. si no es indiscreci1n.os negros esta7an medio oc $tos "or $os "Er"ados ca#dosJ e$ rostro "ermanec#a im"asi7$e0 Sa7#a ? e era anda$ 2 Xs acento $e de$ata7aY. si tiene a$g na ? e. des" 6s de tanto tiem"o sin noticias s 4as= HSeFora.o/en ga$eno "ara siem"re0 Le de7#a $a /idaJ sin $os c idados de don . " es de7er#a de 3a7er tomado m c3o antes $a decisi1n de /ia. no te entregar6 $a $$a/e0 . " edes decir$e a mi 3i. seFora Hasinti1 TomEsH0 !reo ? e 4a 3emos 7e7ido s ficiente0 Por n momento Marina "ens1 ? e se refer#a a $os dos. en rea$idad.os cerrados0 H(racias. TomEs Hso$icit1 MarinaH0 <!1mo es ? e mi 3i. esta7a "reg ntando "or don . si me "ermit#s e$ atre/imiento. $a criada.ace "oco mEs de n mes tom6 $a decisi1n de em7arcar $o antes "osi7$e0 !on $a eCc sa de com"rar mEs coFac. a n? e "ro7a7$emente tendr#a a$g no mEs0 S s o. me $a diga a m#0 HPor s " esto.er $a satisfacci1n de sa7er ? e $e afecta7an s s ma$os moda$es0 N e se f era a$ infierno0 L$am1 a $a " erta de $a 7i7$ioteca0 H>o. ? ien. seFora0 !on / estro "ermiso000 HBn momento. no ? er#amos /enir0 Pero me tom6 $a $i7ertad de deso7edecer $as 1rdenes de don .I-OS TomEs 3a7#a sido e$ a4 da de cEmara de$ s egro de don . me g star#a sa7er d1nde a"rendiste esos moda$es tan im"eca7$es ? e tienes0 . se dedica7a a $im"iar e$ "o$/o de $os c adros ? e co$ga7an de $a "ared0 TomEs fingi1 no 3a7er$o o#do0 >o $e i7a a dar a esa m .o ? e en esta casa no /o$/erE a 7e7er ning:n ti"o de $icor Haseg r1 Marina0 E$ a4 da de cEmara de s 3i. "ero no com"rend#a s ta$ante0 A3ora estE c$aro0 H!a$$1 n momentoH0 TomEs. c ando se rec "er1 de$ tif s 4 desc 7ri1 $a de/astaci1n "rod cida "or $a enfermedad en a? e$$a fami$ia.a.ar con don .

6 "ara 6$. m 4 tiesoH0 Siendo niFo me en/iaron a $a casa de n $ord ing$6s afincado en (i7ra$tar0 .ar en $a casa de$ s egro de . "ero desde $ ego no $o 3arEs en esta casa0 HSe /o$/i1 "ara mirar$o a $os o. tan fa$tas de ca$ide2H0 TomEs me 3a dic3o ? e no "iensas darme $a $$a/e0 H' enos d#as. es "ro7$ema t 4o.I-OS HPor s " esto. seForaJ s1$o $amento no 3a7er$o 3ec3o antes Haseg r1 e$ 3om7re. e$ mismo sarcasmo 4 $a misma "ost ra ir1nica0 Parec#a tan eCagerado ? e a /eces Marina no sa7#a si $$orar de fr straci1n o re#r como na $oca ante tanto des"$ieg e de socarroner#a0 Diego 3a7#a intentado 3a7$ar con 6$ en re"etidas ocasiones0 Esf er2o in:ti$. donde em"e21 a tra7a. a $a m erte de$ $ord ing$6s. madre0 >o 3a4 nada ? e " edas 3acer 4 no tengo nada ? e decir0 >o ? iero 3a7$ar de$ tema0 Es me.ago se nega7a a decir nada mEs so7re e$ tema0 N i2E $a so$ ci1n esta7a en es"erar a ? e 6$ mismo decidiera contar $o ? e $e atormenta7a de esa manera0 KPro7a7$emente estar6 criando ma$/as antes de ? e eso oc rraL.e 4. seFora.os0 S fr#a "or 6$.or o$/idar$o0 HPero000 H8>o9 H$e cort1 con n r gido.os0 H. .ago. " es . si ? ieres 7e7er. no ten#a m c3as ganas de nada.ago sonri1 so$amente con $os $a7ios0 Se acerc1 a 6$ an3e$ando a7ra2ar$e. 3as ade$ga2ado m c3o0 Eres como na som7ra de$ /erdadero . 4 $o ? e s cedi1 des" 6s0 H(racias "or "reoc "arte "or s 7ienestar Hagradeci1 Marina0 HDe nada. nto a $a /entana "ara admirar e$ "aisa. madre0 Em"e2a7a a creer ? e 3a7#as "erdido t genio0 De7o decir ? e me a$egra sa7er ? e sig es siendo $a misma0 HDesgraciadamente. ? e manten#a retorcidas contra s ta$$eH0 Desde ? e 3as regresado a"enas sa$es de t 3a7itaci1n0 EstEs demacrado.ago0 <N 6 te 3a "asado= Por e$ amor de Dios. /a4a. mas s actit d fr#a 4 distante se $o im"idi10 A$21 $a /ista "ara mirar$e a $os o. <"or ? 6 no me c entas ? 6 es $o ? e te oc rre= >o " edes imaginarte $o ? e me d e$e /erte as#0 HVo$/i1 a tomar aire "ara serenarse 4 desasi1 $as manos.ago0 >o. creo ? e 4a 3as aca7ado con mi "aciencia 4 no "ienso to$erar ? e sigas em7orrac3Endote en esta casa im" nemente0 Si $o ? e deseas es aca7ar con t /ida em"a"ado en a$co3o$. "ens10 !on c idado de/o$/i1 e$ /o$ men a$ ca. de sac dir a s terco 4 necio 3i. des" 6s de ir esca$ando " estos.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .asta $os /eintitr6s aFos tra7a.1n de$ escritorio antes de "ararse . me enseF1 todo $o ? e s60 TomEs $e cont1 ? e. $o 3arEs en $as ta7ernas de$ " erto0 HVa4a. "rimero como "a.orado era mEs de $o ? e na madre "od#a ag antar0 HTouché. madre H.o. regres1 a s !Edi2 nata$. como a4 da de cEmara0 E$ seFor 'ennet. ? i2E.+2 - .ago.e otoFa$0 O41 cerrarse $a " erta0 H' enos d#as. no se " ede decir $o mismo de ti0 HLe do$#a 3a7$ar as# 4 se mordi1 $a $eng a "ara no disc $"arse0 Ver$o tan "E$ido 4 desme. ? erido. os $o contar6 g stoso Hafirm1 e$ criado. madre0 HMarina casi c3irri1 $os dientes ante $as "a$a7ras de s 3i. sa$/o. "ero 4a 3a7#a $$egado e$ momento de 3acer$e com"render ? e 6se no era e$ camino adec ado0 Tom1 aire "ara tran? i$i2arse antes de contin arH: En $o s cesi/o. c 6ntame$o0 S1$o ? iero a4 darte0 TomEs me 3a eC"$icado ? e no 3as /enido "or "ro"ia /o$ ntad 4 de7o decir ? e me ang stia sa7er$o <N 6 " edo 3acer "ara a4 darte= H>ada. con sinceridad0 E$$a cerr1 e$ $i7ro de c entas 4 se des"idi1 de$ criado con na sonrisa0 TomEs sa$i1 de $a 7i7$ioteca sin 3acer a"enas r ido0 Marina no ten#a ganas de seg ir contro$ando $os "edidos "ara $a cocinaJ en rea$idad.o 3asta ? e reco7rase e$ sentido com:n0 L$e/a7a siete d#as a$$# 4 s actit d seg #a siendo $a misma ? e c ando $$egara0 E$ mismo cinismo. e$ ma4ordomo de mi$ord. seg ido "or na m eca de do$orH0 Si ? ieres ? e siga .E!.

o 4 se a"iad1 de 6$H0 Lo siento m c3o.os n instanteH0 <P edo sa7er d1nde estE mi "adre= H<Te mareas= H"reg nt1. no es eso0 S "ongo ? e no $o sa7es000 HSa7er.ando a s madre s mida en $a "ena0 Momentos des" 6s o41 a7rirse $a " erta de entrada 4 e$ "orta2o "osterior reson1 en toda $a casa como n dis"aro0 H!reo ? e $a seFora L c#a era $a :$tima c$ienta HseFa$1 Micae$a. 4o estar6 a? # "ara esc c3arte0 HLo s6. . de.a es 3ora de cerrar0 Diego de/o$/i1 /arios a$7are$os+ de 3ier7as a s s estantes corres"ondientes0 Desde ? e 3a7#a m erto don Pa7$o.os de s 3i. don Diego0 Se acerc1 a $a " erta de $a tienda 4 $a em" . c ando e$$a ? iso a7ra2ar$oH0 Esto4 7ien0 S1$o es otra m erte mEs en mi /ida0 !on esas "a$a7ras se marc31. 4 agrade2co t inter6s.a7a socorrer= H. 3a7#a estado s madre0 A$ /er s s manos cris"adas ? e se aferra7an a$ marco. "ero s6 ? e /a "or si " ede ec3ar na mano a$$# con $as cons $tas0 >o ? iere ? e est6O H<. con "aso inseg ro. "ero como 4a te 3e re"etido inconta7$es /eces: no me s cede nada0 HSe /o$/i1 3ac#a e$$a 4 cerr1 $os o. don DiegoJ s "ongo ? e esto4 m 4 cansada Hm sit1 $a . 3i.ago. con $o s cedido a doFa DoroteaO + Antig os tarros de farmacia "ara 3ier7as0 .ago0 S6 ? e $e ten#as m c3o a"recio0 Era n 7 en amigo n estroJ s m erte 3a sido n ma2a2o0 H>o 3ace fa$ta ? e me cons e$es Hsise1 con fria$dad. min tos antes. "ero a$ ser tan reciente e$ fa$$ecimiento de don Pa7$o.ago0 H>o.1 3asta casi cerrar$a0 HS#. m c3ac3a0 L$e/as desde e$ amanecer $e/antada0 . indecisaH0 N iero ? e se"as ? e. si a$g na /e2 ? ieres 3a7$ar conmigo. madre. "refer#a no de.ar so$a a $a . te s "$ico ? e tengas en c enta mis decisiones0 >o me "reg ntes "or e$ "asado0 >o ? iero 3a7$ar de 6$0 Marina s s"ir1 derrotada0 HEstE 7ien.ago000 ? iero ? e se"as000 HTit 7e1.ado en $os acerados o. entretenido. se dirigi1 a $a /entana donde. a:n0 . no "ensa7a en . mientras esta7a a$$#.I-OS en estE casa.E!.ago 4 s de"endencia de$ $icor0 Sent#a ? e $e esta7a fa$$ando0 Por m c3o ? e $o 3 7iera intentado en esa semana.a ido a$ 3er7o$ario0 Me 3a comentado ? e necesita7a nas 3ier7as.++ - . e$ m6dico= H$a cort1 .o/en0 !r 21 $a cortina "ara entrar en $a trastienda0 H>o es de eCtraFar. 3a7#a sido inca"a2 de a4 dar$e 4 no sa7#a ? 6 3acer con 6$0 E$ sonido de $a mano de$ mortero a$ caer a$ s e$o $e de/o$/i1 a $a rea$idad0 Se agac31 "ara coger$o 4 se $o tendi1 a Micae$a0 HLo siento. ? 60 HDon Pa7$o m ri1 3ace casi n mes0 HMarina " do /er e$ do$or ref$e. m c3ac3a0 .o/en0 Por otro $ado. as stada0 H>o es nada ? e n 7 en trago no a$i/ie de inmediato Haseg r1 entre dientesH0 <D1nde 3as dic3o ? e estE mi "adre= H>o te $o 3a7#a dic3o. con $a mirada do$orida0 .ago0 HSe marc31 3ace nos meses 4 a:n no 3a /enido nadie a s stit ir$e0 HS "ongo ? e don Pa7$o no " ede atender$os a todos Ha" nt1 . Micae$a se dedica7a a atender e$ 3er7o$ario0 >o era necesario ? e 6$ f era.o0 Res"etar6 t decisi1n0 HSe a7ra21 a s# mismaH0 Pero no sa7es c Ento s fro "or e$$o HaFadi1 en n s s rro.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Marina se mordi1 e$ $a7io "ara no seg ir insistiendo0 <!1mo "odr#a a4 dar$e si 6$ no se de. $im"iEndose $as manos en e$ de$anta$H0 Por 3o4 3emos terminado.

'uizá se resista al principio& pero tarde o temprano terminará aceptándolo.I-OS H. ese 3om7re=L. desde $a ca$$e.+I - .o "ara e$ ? e se "re"ar1 con tanto #m"et 0 Se merece na "a$i2a "or todo $o ? e nos estE 3aciendo s frir.er2 e$a0 K<En ? 6 dia7$os estE "ensando. eso $o s6.inar en $a trastienda0 Vo$/i1 a "ensar en . se "reg nt1 con ra7ia0 K<N i6n .E!.ago Hmasc $$1 "or $o 7a. o 3asta ? e "rometa 3acer e$ tra7a. era como n 3ermano "ara m#0 * e na $Estima ? e $e fa$$ara e$ cora21n tan "ronto0 Vo$/ieron a ? edarse en si$encio0 Diego $a o#a tra.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .eres ? e m eren tras dar a $ 20 HS#. .o tam7i6n $o ec3o en fa$ta0 Era mi amigoJ mEs ? e eso. "ero tarde o tem"rano terminarE ace"tEndo$o0 >o "odemos eCtender esta sit aci1n m c3o tiem"o mEs0 >o es 7 eno "ara nadie0 HSe agac31 "ara a4 dar$aH0 Terminemos de recoger todo0 Marina nos estE es"erando 4 no ? iero aFadir mEs "reoc "aciones a $as ? e 4a tiene0 .ago.ago0 Tendr#a ? e estar e.o0 H<!re6is ? e estE me. de /eras $o intent6. "ero no e/ita ? e me sienta000 destro2ada Hs s"ir1 con "esar0 A ning na "artera $e g sta7a /er morir a n reci6n nacido sin "oder remediar$o0 Sentirse im"otente ante $a tragedia0 Tomar conciencia de ? e todo $o ? e sa7#a no era s ficiente "ara e/itar na m erte0 Desc 7rirse in:ti$0 H!ada d#a aForo mEs a mi "adre000 HLas "a$a7ras entristecidas de Micae$a rom"ieron e$ si$encio0 H. "e? eFa0 Pero esto tendrE ? e ace"tar$o0 . "ero no sir/i1 de nada0 >o " de 3acer nada "or ning no de $os dos Htermin1 e$$a con /o2 a"agada.erciendo $a medicina0 Atendiendo a $os enfermos0 .o no " edo contin ar as#.a era 3ora ? e de. a$ otro $ado de $a cortina0 H!$aro ? e s#.ase atrEs e$ do$or 4 comen2ase a /i/ir0 HDemonio de . Micae$a0 Sig e tan em"a"ado en a$co3o$ ? e si $e acercaras na 7rasa "render#a como na tea0 A /eces me dan ganas de encerrar$o en e$ esta7$o a "an 4 ag a 3asta ? e se $im"ie de todo /estigio de coFac. (o podemos e)tender esta situación mucho tiempo más. sor"rendida "or $a ce$eridad con $a ? e entr1 e$ 3om7re. . 4 creo ? e e$$a tam"oco0 N i2E se resista a$ "rinci"io. a s madre 4 a m#0 Ta$ /e2 se $a d60 HO41 na risita a$ otro $ado de $a cortina 4 e$ go$"e de a$go ? e se 3ac#a aFicosH0 <Te 3as 3ec3o daFo= H>o0 Se me 3a res7a$ado no de $os a$7are$osO Hem"e21 a decir Micae$aJ $ ego. cont /o a d ras "enas $as ganas de entrar en $a tienda 4 em"render$a a go$"es con s "adre 4 con a? e$$a ma$a "6cora ? e trata7a de sed cir$o0 La " erta de $a tienda no esta7a cerrada de$ todo 4.a sido m 4 triste0 Lo intent6 todo.ago 3a7#a /isto $as si$ etas a7ra2adas recortadas en $a cortina0 As# como 3a7#a "odido o#r $as "a$a7ras de $a . >o necesita7a decir$o mEs c$aro0 Era e/idente ? e esta7a teniendo na a/ent ra con esa m . $a contestaci1n de Diego: $o no puedo continuar as%& " creo que ella tampoco.o/en $e 3a7#a o#do0 Diego $o "ens1 n momento0 H>o.or ? e c ando $$eg1= HLa .o4 esto4 n "oco tor"e Hm rm r1 $a disc $"a0 Se agac31 "ara recoger $os tro2os de cerEmicaH0 <!re6is ? e doFa Marina $o consentirE= H"reg nt1 con n asomo de "icard#aH0 Esto4 seg ra de ? e e$$a "rotege m 4 7ien $o ? e es s 4o0 HPor s " esto. a$ ir a a7rir. mocita0 Esto4 seg ro ? e te des/i/iste "or a4 dar0 T: no tienes $a c $"a0 Son cosas ? e oc rren constantemente0 Sa7es ? e son m c3as $as m .o/en: ¿Creéis que doña Marina lo consentirá !sto" se#ura de que ella prote#e mu" bien lo que es su"o. "is1 no de $os tro2os de cerEmica 4 "erdi1 e$ e? i$i7rio0 La rE"ida inter/enci1n de Diego e/it1 ? e ca4era a$ s e$o0 Terminaron a7ra2adosH0 Lo siento0 .

sonro. .ase de $atir 4 ret m7ar como n tam7or0 >ecesita7a n trago de 7 en coFac.ercicio a$ aire $i7re0 E$ ca7e$$o. de7i1 ser m 4 do$oroso "erder$as0 E$$a 3a7#a "erdido a s "adre 4 $e com"rend#a0 E$ rostro de a? e$ 3om7re se /e#a maci$ento "or $os eCcesos con e$ a$co3o$ 4 $a fa$ta de e. se re"rendi1. f rioso0 H' en d#a tengan / estras mercedes0 Micae$a dio n res"ingo ante a? e$$a /o2 4 de. de estar en 7 ena forma.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .+M - .a de don Pa7$o0 H<La 3i. deseando ? e s ca7e2a de. se sac d#a $a fa$da0 Se $e 3a7#a do7$ado e$ r edo "or no de $os $ados 4 se $e /e#an $os "icos de $as enag as0 Diego f e e$ "rimero en /er$o 4 se r 7ori210 Bna m estra c$ara de c $"a7i$idad0 A"ret1 $os dientes. "ero en cada na de $as "a$a7ras se nota7a contenci1n0 Otra /e2 $e /ino a $a mente $a imagen de$ n fe$ino "resto a atacar0 Bn esca$ofr#o $e recorri1 $a es"a$daJ se a7ra21 a s# misma0 Pese a ? e esta7a "E$ido.a.I-OS demonios es e$$a= <Acaso mi "adre 3a "erdido e$ . ? e se "as1 s /ida temiendo ? e a$g ien desc 7riese s don 4 $a den nciase ante e$ tri7 na$ in? isitoria$0 Record1 $as "a$a7ras ? e s madre $e 3a7#a de.os ? e don Pa7$o no esta7a a$$#0 Le "arec#a "oco menos ? e asom7roso ? e ese 3om7re afa7$e 3 7iera m erto0 ( arda7a m 4 7 enos rec erdos de 6$0 .os grises de$ reci6n $$egado eran fr#os como e$ acero 7ien tem"$ado. "ero en todo caso con na forma ? e in/ita7a a 7esar$os0 K<En ? 6 estEs "ensando.ago Hdon Diego sa$ d1.a de don Pa7$o= Hgra2n1 . con $os o. conf ndida "or esos "ensamientos. 4 Micae$a sinti1 so7re e$$a s mirada de " ro asom7roH0 >o sa7#a ? e 3 7ierais / e$to000 Micae$a $e41 en $a mirada de a? e$ 3om7re $o ? e s ed caci1n $e im"ed#a decir en /o2 a$ta: *a bru+a0 Toda s /ida 3a7#a temido a a? e$ ignominioso a"e$ati/oJ a$ ig a$ ? e s dif nta madre.ada.ados de s manera de ser0 Los o. s mentor 4 s amigo0 A7ri1 de$ todo $a " erta 4 entr10 S "adre sa$i1 de $a trastienda seg ido "or na . 5 $iana. cordia$HJ /en. "or $o ? e se sentir#a atormentado0 Sin d da. $as mismas 7 enas gentes ? e en otros tiem"os $e 3a7#an "edido a4 da 4 remedios "ara a$g na do$encia no "araron . a$ tiem"o ? e a/an2a7a n "ar de "asos. a3ora mEs ? e n nca0 Las manos $e tem7$a7an "erce"ti7$emente 4 $as nota7a s dorosas0 K8Santo Dios.ado escritas en s carta "1st ma0 E$$a. sa7#a de 3ier7as tanto o mEs ? e don Pa7$o0 D rante a$g nos aFos a4 d1 a s marido en $a tienda. tan a$e. era negroJ /arios mec3ones $e ca#an "or $a frente.E!. s . de rasgos /aroni$esJ $a7ios 7ien de$ineados.ar$e con n gran gato negro0 Ten#a $as "iernas $argas 4 a? e$$os "anta$ones ? e $$e/a7a marca7an cada m:sc $o como na seg nda "ie$J $a casaca resa$ta7a $a anc3 ra de s s 3om7ros 4 $a estrec3e2 de s cadera0 Ten#a n rostro "ro"orcionado.1 de $im"iarse e$ "o$/o de $a fa$da0 >o 3i2o fa$ta ? e don Diego "resentara a$ /isitanteJ esta7a c$aro ? e era s 3i. inc$ so des" 6s de ? e Micae$a naciera0 Pero des" 6s. icio=L Trat1 de ca$marse0 Res"ir1 3ondo /arias /eces0 >o ? er#a ? e e$$os se dieran c enta de ? e $es 3a7#a "i$$ado0 Se mes1 e$ ca7e$$o. m 4 enfadado con s madre. m c3ac3a=L. ser#a ca"a2 de 7e7erme na desti$er#a entera9L Des" 6s de sa$ir de s casa. n "oco finos.ago.eto a $a n ca con na co$eta.os ? e te /en.o/en ? e.a7#a sa$ dado de forma ed cada. ac6rcateJ ? iero "resentarte a Micae$a000 e$$a es $a 3i.o0 Se "arec#an como dos gotas de ag a0 A? e$ 3om7re ? e esta7a en e$ /ano de $a " erta "ermanec#a r#gido. como si se $o 3 7iera estado mesando min tos antes0 .a7#a sido s maestro. con $as "iernas se"aradas como si est /iera so7re $a c 7ierta de n 7arco o "re"arEndose "ara com7atir0 S at endo osc ro contri7 #a a aseme. 4 tan des"ro/istos de /ida como ese meta$0 Se o7$ig1 a recordar ? e 3a7#a "erdido a s es"osa 4 a s 3i. 3a7#a decidido montar a ca7a$$o 4 acercarse a $a ci dad0 >ecesita7a ir a$ 3er7o$ario "ara /er con s s "ro"ios o.os 7ordeados de som7ras moradas. no se "od#a negar ? e era n 3om7re m 4 atracti/o 4 ? e. 3a7r#a sido de/astador0 HDic3osos $os o.

os antes de res"onder0 La mirada gris esta7a c$a/ada en $a s 4a sin "ar"adear0 Don Diego 3a7#a dic3o ? e s 3i.o "refiero ir antes0 HEstE 7ien Hsonri1H0 >o 3a4 "ro7$ema.+Q - . sto9 A$ fina$.E!. dirigi6ndose a s "adre0 A "esar de $o generoso de$ ofrecimiento.ago no $e im"orta000 H>o0 HLa negaci1n de don .a con desa"ro7aci1n0 HN iero decir ? e no me im"orta acom"aFar$a 4 ? e t: regreses con mi ca7a$$o H aseg r1.a de $as mismas in. n nca escri7i1 a s es"oso "ara decir$e d1nde esta7an0 Vi/i1 con e$ miedo de ? e se enterasen 4 f eran a 7 scar$as0 Micae$a cerr1 $os o. a$2ando na ce. rias ? e a e$$a0 * e ta$ e$ terror ? e. "or de7a. era cierto ? e a? e$ 3om7re no $e ten#a ning na sim"at#a0 S mirada. a Micae$a $e son1 ma$0 >o entend#a ? 6 $e oc rr#a a a? e$ 3om7re 4 eso $a intriga7a so7remanera0 A:n c ando a"enas aca7a7an de conocerse. c ando $a sit aci1n se 3i2o insosteni7$e 4 $a som7ra de $a Santa In? isici1n amena21 con 3acer acto de "resencia. frotEndose $os 7ra2osH0 <Tendr#ais $a 7ondad de re"etir $a "reg nta= HPor s " esto ? e s#0 Te "reg nta7a si no te im"ortar#a regresar en e$ carr a.ado de tratar de a3ogarte en coFac Hcoment1 Diego.a /eo ? e no 3a tardado en tomar cartas en e$ as nto0 HDiego sonri1 con satisfacci1n0 Desat1 $as riendas de$ ca7a$$o de $a argo$$a de $a "aredH0 Me eCtraFa ? e no se $e 3 7iera oc rrido a e$$a0 Mi ? erida sirena se estE 3aciendo ma4or000 . "or e$ contrario. decidi1 3 ir $$e/Endose a Micae$a consigo: no ? er#a ? e a? e$$as "ersonas tac3aran a s 3i. "or fin.os "ara "roteger$os de $a $ 2 de$ ocaso0 E$ do$or de ca7e2a esta7a remitiendo. m 4 $:cida0 H'ienO serE me. <? 6 decides= H/o$/i1 a "reg ntar don Diego0 HPerdonadme.o 7e7#a m c3o. me 3an 3a7$ado m c3o de /os0 HTam7i6n / estro "adre $o 3i2o de /os000 >o sa7#a si eran cosas de e$$a o si.I-OS mientes en ac sar$a de 7r .er#a0 8N e in.or ? e termine de g ardar $as cosas0 HVeo ? e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os 4 $os a7ri1.ago0 Entrecerr1 $os o. como si $a des"reciara0 Lo mir1 a $os o. "adre0 Mi madre 3a decidido cortar e$ s ministro cerrando $a 7odega con $$a/e Han nci1 .ago0 . "e? eFa. si a don . a$ sa$ir a $a " erta de $a tienda0 HA $a f er2a a3orcan.ago rec3in1 $os dientes0 S "adre se "ermit#a des"reciar a s es"osa de$ante de 6$0 Si "ensa7a ? e 6$ i7a a "ermanecer im"asi7$e ante e$ ad $terio esta7a m 4 e? i/ocado0 A"ret1 $os " Fos a cada $ado de $a cadera en n intento de no estam"ar$os en $a cara sonriente de s "adre0 H<N 6 te 3a "arecido Micae$a= Record1 $as atracti/as formas redondeadas ? e $e marca7a e$ /estido negroJ $a tren2a a2a7ac3e ? e $e $$ega7a 3asta $a cint raO .os in4ectados en sangre no esta7an /e$ados "or e$ a$co3o$J esa mirada $e "areci1 ca$c $adora 4 m 4. 7a.ago son1 como n tr eno en $a estancia0 H<!1mo= Hin? iri1 don Diego. s "ongo ? e esta7a distra#da Hse eCc s1 tor"emente. 6$ $a trata7a de na manera n tanto fr#a. "ero esos o. era tan fr#a como $a nie/e 4 tan "enetrante como n esti$ete0 Vo$/i1 a estremecerse0 A n? e s s "a$a7ras 3a7#an sido corteses.o int #a ? e000 HMicae$a. 4 e$ m#o.e con .as rectas 4 renegridas. "ero no de$ todo0 HEsta maFana $e 3e 3a7$ado de ese rec rso0 .o $as ce. na /e2 insta$adas en $a casa de don >ico$Es. 3as de. tratando de 7orrar a? e$$as imEgenes de s mente0 HS#0 Regres6 3ace casi seis meses Hcontest1 esc etaH0 Encantada de conoceros "or fin0 V estros "adres.

ar$a de s "adre0 H8Eso es9 HeCc$am1. 3i.o/en0 S "ongo ? e don Pa7$o te contar#a ? e ac saron a s es"osa de 7r . se des"idi1 de . satisfec3o0 H<N 6 es= Hso$icit1 Diego.o. nada0 H'arri1 con $a mano "ara enfati2ar mEs $a res-" esta0 HSi t: $o dices000 Hm rm r1 s "adre.o/en0 >o ? er#a esc c3ar$eJ ten#a ? e 7 scar na so$ ci1n0 S madre se morir#a de "ena si desc 7riera ? e s marido $e era des$ea$0 . <no= Hin? iri1 Diego.ago 4 "arti1 sin demora0 .mm0 A$go de eso me di. sac diendo $a ca7e2a con eCtraFe2a0 Ésa era $a me.ar#a $o ? e f era necesario0 Si era "reciso. "ero $a ignor1H0 >o te " edes imaginar $a a$egr#a de don Pa7$o c ando /io a Micae$a0 E$$a $e cont1 ? e s madre 3a7#a m erto dos aFos atrEs de nas fie7res0 M c3as desgracias "ara a$g ien tan . mientras "a$mea7a con afecto e$ c e$$o de$ anima$0 H. r1 a s# mismo0 H' eno. tratar#a de sed cir a $a ma$dita ar"#a "ara a$e.or so$ ci1n.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . era de s "oner ? e e$$a se o$/idar#a de Diego 4 $o de.o0 HTodo f e o7ra de $a ma$edicencia de $a gente0 D do m c3o ? e doFa 5 $iana t /iera ma$as artes0 H.e de re/isar $as c entas de $os arrendatarios 4 $$e/o m c3o retraso0 HDiego s 7i1 a $a mont ra0 !on n gesto de ca7e2a. esta7a seg ro0 Si 6$ "on#a em"eFo en con? istar a $a ma$dita ramera.o $e tengo m c3o cariFo0 Es na "ena todo $o ? e 3a s frido siendo tan .ar#a en "a20 Era "rimordia$ desc 7rir mEs cosas so7re e$$a "ara diseFar n "$an de acci1n0 KAca7ar6 con esa 7r .I-OS KN e es demasiado 3ermosa0 Bna o"ort nista 4 na 7r . intrigado0 H8A39 >ada.er#a. a. se .o.+R - .or ? e regrese a casa0 . 6$ no $o i7a a consentir0 <N 6 3a7#a s cedido "ara ? e 3 7ieran $$egado a esta sit aci1n= >o era $1gico: se ama7an0 Lo ? e ten#a c$aro es ? e no $o i7a a consentir0 .ago sinti1 $a mirada de s "adre.a ? e te estE 3ec3i2ando "ara ? e seas infie$0L H>o $a cono2co0 Si se "arece en a$go a s "adre serE na eCce$ente "ersona0 HSe $$e/1 $a mano a $a nari20 Se "reg nt1 si $e crecer#a como a Pinoc3o en e$ c ento 4 a " nto est /o de rom"er a re#r0 Lo "ens1 a tiem"oJ "ro7a7$emente s em7otada ca7e2a no $o resistir#a0 Esta7a tan eCten ado como si 3 7iera "asado $os :$timos d#as ca7a$gando 4 rea$i2ando tareas ? e re? irieran de n esf er2o agotador0 Sa7#a ? e eran $os efectos de $a a7stinencia 4 ? e necesita7a 7e7er "ara ? e 6stos desa"arecieran0 HS#0 .E!.a de$ demonioL. serE me.eno a$ ma$estar de s 3i.

os osc ros como $a noc3e.ago se recost1 en e$ asiento.ago a"ret1 $os dientesJ "arec#a sincera0 .e a ? e $a 7r . eso es cierto0 Pero de7o decir ? e a /os no os cono2co tanto como "ara ? e me mo$este / estra "resencia0 Por $o tanto. como si nada. $a $Em"ara interior esta7a encendida 4 "ro4ecta7a som7ras en mo/imiento en $as caras de $os dos oc "antes0 . "ero sa7#a ? e eso no i7a a ser/ir de nada0 Si era tan taimada de ir a $a casa de s amante 4 com"artir $a mesa con s es"osa 4 s s 3i. con e$$a0 !ada /e2 ? e recorda7a a? e$$as "a$a7ras se cris"a7a "or dentro0 Le 3 7iera g stado "oder decir$e $o ? e "ensa7a rea$mente de e$$a. "ero ta$ 4 como esta7an $as cosasO eso era im"osi7$e0 Mir1 "or $a /entani$$a "ara no contestar0 E$ odio ? e sent#a "or esa ar"#a mitiga7a en "arte $as nE seas ? e em"e2a7an a mo$estar$e otra /e20 A n sa7iendo ? e n 7 en trago $as 3ar#a "asar. no "od#a 3acer$o0 Era im"rescindi7$e ? e est /iera so7rio "ara "oner freno a$ ad $terio0 >ecesita7a estar $:cido0 Se agarr1 a$ 7orde de$ asiento aco$c3ado.e $e 3a7#a re/ e$to e$ est1mago0 Por no 3a7$ar de $o ? e 3a7#a desc 7ierto entre s "adre 4 esa m . no tengo ning:n "ro7$ema en ? e seEis /os ? ien me acom"aFe Hdi.aH0 Si os 3e dado otra im"resi1n. nas sim"$es "a$a7ras no $e 3ar#an a7andonar e$ intento de "retender a$ marido de otra0 >o. con na $igera sonrisa0 H>o os esforc6isJ am7os sa7emos ? e 3 7ierais "referido ? e f era mi "adre ? ien os acom"aFara Haseg r1 con se? edad0 La m c3ac3a "ar"ade1.ago $e /e#a $os o.E!.aO HM 4 ama7$e0 De7o decir ? e $a m erte de / estro "adre 3a sido n go$"e "ara m# H m rm r1 con esf er2o0 >o ? er#a 3a7$ar0 Menos ? e nada.ago Hm rm r1 $a . como si eso " diera ? itar$e e$ ma$estar0 En ese momento record1 ? e s "adre g arda7a na 7ote$$a de coFac en e$ interior de$ asiento0 !err1 $os o. deseando $$egar $o antes "osi7$e a $a casa0 E$ mo/imiento de$ carr a.a entraraJ seg idamente s 7i1 6$ 4 se sent1 frente a e$$a0 A$ momento $os ca7a$$os se " sieron en marc3a0 .os con f er2a 4 cont1 3asta die2J $ ego.I-OS Capítulo IV Bn rato mEs tarde.os. si no 3 7iera /isto ese a7ra2o ni esc c3ado esa con/ersaci1n en $a trastienda $e 3a7r#a cre#do.+S - .a 3a7#a anoc3ecido0 En e$ /e3#c $o. 4 se endere21 en e$ asiento0 A $a $ 2 osci$ante de$ faro$i$$o.1 caer0 . "ero esta7a seg ro de ? e eran a2 $es0 De$ a2 $ de$ cie$o en /erano0 !on $as manos en$a2adas en e$ rega2o.a "ensar#a en a$go0 K<Para ? e irE a $a casa a estas 3oras=L. 3asta /einte0 >o "od#a ceder a$ im" $so de sacar $a ma$dita 7ote$$a 4 dar n trago "ara a"$acar s incomodidad0 De7#a ser f erte ante $a tentaci1n0 So7re todo de$ante de e$$a0 K8Dios 7endito. "ens1 de re"ente0 HS "ongo ? e mi madre os 3a7rE in/itado a cenarO Hde.er2 e$a0 HOs agrade2co ? e 3a4Eis es"erado "ara acom"aFarme. . . "arec#a tan inocente ? e costa7a creer ? e no $o f era0 HTengo en m c3a estima a / estro "adre.ago es"era7a a $a " erta de$ carr a. ? 6 dif#ci$ es9L. don . "er"$e. "ens1 con ra7ia0 HSiento m c3o $a m erte de / estra es"osa 4 de / estra 3i.o/en. conf sa.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o. os r ego me "erdon6is0 . con e$$a necesita7a otra estrategia0 A$go mEs s ti$0 .

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

La risa crista$ina de $a 7r .a reson1 en e$ interior de$ 3a7itEc $o 4 e$ sonido casi $e em" .1 a re#r con e$$a0 8Ma$dici1n9 <Acaso $e esta7a em7r .ando tam7i6n a 6$= HTemo ? e es a$go mEs ? e eso, don ;ago Hnotific1, con $a risa 7ai$Endo$e a:n en $os $a7iosH0 Vi/o con / estros "adresJ e$$os f eron tan ama7$es de in/itarme c ando fa$$eci1 mi "adre0 >o ? er#an ? e me ? edase so$a en mi casa0 Es com"rensi7$e ? e no $o s "ierais "or? e, en e$ tiem"o ? e $$e/Eis en $a ci dad, no 3emos coincidido n nca0 8Santo Dios9 Era "eor de $o ? e imagina7a0 S "adre ten#a a $a ? erida 7a.o e$ mismo tec3o ? e a s fami$ia0 Era ina dito 4 /ergon2oso0 Indigno de 6$0 Era na "esadi$$a0 E$ tra? eteo de$ carr a.e 4 esos "ensamientos no 3ac#an nada "or "a$iar $as nE seas 4 $os $atidos de $a ca7e2a0 ;ago, acodado en $a /entani$$a, se a"ret1 e$ " ente de $a nari2 con $os dedos0 H<Os d e$e $a ca7e2a= H"reg nt1 $a 7r .aH0 Podr#ais tomar n "oco de sa ceO H<EstEis tratando de recetarme a$go= H$a cort1 con d re2aH0 Os rec erdo, seFora, ? e so4 m6dico 4 de so7ra s6 $as /irt des de $a corte2a de$ sali) alba HseFa$1, sarcEstico0 H>o $o "ongo en d da, seFor0 Sim"$ementeO HLa c randera ca$$1 4 agac31 $a ca7e2a, sonro.ada0 Por n momento, ;ago se sinti1 a/ergon2ado "or s s ma$os moda$es ante a? e$$a .o/en 4 est /o a " nto de disc $"arse0 >o esta7a en s nat ra$e2a ser tan desagrada7$e, 4 menos a:n con $as m .eres0 Pero a$ recordar ? i6n era e$$a 4 ? 6 "retend#a, no " do "or menos ? e a"retar $os dientes 4 tratar de ignorar$a0 HLo tomar6 en c anto $$eg e a mi casa Hse o41 contestar0 ; se ma$di.o "or no 3a7er mantenido $a 7oca cerrada0 Micae$a, ca7i27a.a, mira7a sin /er s s manos en$a2adas en e$ rega2o0 Se sent#a f riosa con ese 3om7re0 E$$a 3a7#a tratado de ser ama7$eJ 6$, en cam7io, no de.a7a de tratar$a casi con desagrado0 K8N 6 se /a4a a$ infierno9L, "ens1 con rencor0 >o se 3a7#a "arado a "ensar ? e 6$ era ga$eno0 Des" 6s de todo, ni e.erc#a ni ten#a "ensado 3acer$o0 A$ menos eso $e 3a7#a dic3o doFa Marina0 >o era "ara "onerse a $a defensi/a ni "ara tratar$a con tanta d re2a0 >ota7a n marti$$eo en $as sienes0 Se $$e/1 $as manos a$$# 4 $as masa.e1 "ara tratar de a$i/iar $a mo$estia0 >o era mEs ? e cansancio ac m $ado 4 $as sec e$as de $o s cedido esa maFana con doFa Dorotea 4 e$ 7e760 Se t m7ar#a n rato en $a cama 3asta $a 3ora de cenarJ sin d da as# se $e "asar#a e$ do$or de ca7e2a0 ,a7#an cr 2ado $a P erta de Tierra 4 $as di/ersas fortificaciones "ara sa$ir de $a ci dad sin "ro7$emas, "ero a$ 7a.ar "or e$ desni/e$ 3asta e$ !amino de ,ernani, e$ carr a.e dio n 7anda2o 4 Micae$a, des"re/enida, termin1 "rEcticamente sentada so7re e$ rega2o de don ;ago, ? e $a asi1 "ara e/itar ? e ca4era a$ s e$o de$ /e3#c $o0 D rante n instante "ermaneci1 a$$# sentada, inca"a2 de mo/erse0 Sin ganas de 3acer$o0 Bn ca$orci$$o agrada7$e se $e eC"andi1 "or todo e$ c er"o 4 sinti1 $a tentaci1n de ac rr carse en a? e$ rega2o como si f era n gatito0 Mir1 a$ 3om7re con sor"resa0 Los o.os de don ;ago se 3a7#an osc recido 4 "arec#an casi negros a $a $ 2 de $a $am"arita0 S cora21n a ment1 $os $atidos como si 3 7iera estado corriendo0 >o sa7#a ? 6 esta7a "asando, "ero $e.os de ser desagrada7$e, era eCcitante0 ECcitante 4 misterioso "or $o n e/o0 La sensaci1n i7a en a mentoJ em"e21 a "erci7ir otra s 74acente0 Por de7a.o de todo e$$o 7 r7 .ea7a a$go mEs fe7ri$ 4 "oderoso0 Se as st1 a$ " nto de desasirse con 7r s? edad de $a mano ? e $a s .eta7a 4 sa$tar como n resorte de$ rega2o de 6$ "ara sentarse de n e/o en s asiento0 ,i2o n esf er2o "or no $$e/arse $a mano a$ "ec3o "ara tratar de ca$mar $os $atidos fren6ticos de$ cora21n0 >o ? er#a ? e 6$ ad/irtiese ? e s contacto $a 3a7#a afectado tanto0

- +T -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Pero as# era0 En n instante 3a7#a eC"erimentado m c3as sensaciones desconocidas0 ,a7#a notado e$ c er"o encendido 4 an3e$ante0 Sinti1 deseo deO >o $o sa7#a0 Mir1 "or $a /entani$$a en n esf er2o "or no /er a don ;ago ? e, sentado frente a e$$a, "arec#a ta$$ado en mErmo$0 KEn mErmo$ no0 E$ mErmo$ es fr#oL, "ens1 con n estremecimiento0 Lo 7 eno de todo era ? e, como "or ensa$mo, se $e 3a7#an "asado e$ do$or de ca7e2a 4 e$ cansancio0 La mesa de$ comedor de $a casa-torre I2ag irre esta7a i$ minada "or n "ar de cande$a7ros de "$ata ? e 7ri$$a7an en e$ centro de $a mesa0 DoFa Marina 3a7#a sacado s me.or mante$er#a "ara agasa.ar a $a /#7ora ? e, sin sos"ec3ar$o, a$7erga7a en s casa0 Eso, a$ menos, es $o ? e "ensa7a s 3i.o mientras intenta7a sa7orear na ta2a de c3oco$ate ca$iente0 De na manera radica$ 3a7#a decidido de.ar de em7orrac3arse sistemEticamente0 La misi1n ? e se im" siera esa misma tarde era incom"ati7$e con e$ a$co3o$0 Si ? er#a tener 6Cito en s em"resa de7#a "ermanecer tota$mente so7rio0 A? e$$a 7r .a era "e$igrosa, no "od#a o$/idar$o0 E$ /ia.e en e$ carr a.e 3asta $a casa no de.a7a $ gar a d das0 La m 4 $adina 3a7#a a"ro/ec3ado na manio7ra de$ coc3ero, n tanto 7r sca, "ara $an2arse en s rega2o 4 tentar$o con s c er"o /o$ "t oso0 8; $o 3a7#a conseg ido, ma$dici1n9, "ens1, con $os dientes a"retados0 Por n momento s s"endido en e$ tiem"o $a dese1 con deses"eraci1n0 ; f e a$ com"render$o ? e ese deseo se /o$/i1 odio 4 c1$era contra esa m .er 4 s s artes de 3ec3icera0 De7er#a tener m c3o c idado con e$$a0 Era a n mEs "oderosa de $o ? e 3a7#a "ensado0 <!1mo, si no, 3a7r#a $ogrado tentar a s "adre= Pero 6$ no $e ten#a ning:n miedo0 >i a e$$a ni a $a fa$ta de $icor0 !on ta$ de conseg ir s s "ro"1sitos ag antar#a e$ s#ndrome de a7stinencia0 Ag antar#a, a n? e en e$$o $e f era $a /ida0 S s "adres oc "a7an $os dos eCtremos de $a mesaJ $a 7r .a se senta7a a $a derec3a de Diego, 4 ;ago, a $a derec3a de s madre 4 frente a $a ar"#a, /arios asientos mEs a$$E0 S 3ermana 4a se 3a7#a ido a acostar0 Pese a ? e 6$ $e 3a7#a "edido "erd1n "or s cond cta de esa maFana, seg #a sinti6ndose c $"a7$e "or s de"$ora7$e com"ortamiento0 !$ara, a$ "arecer, 4a no $o recorda7a, " es se 3a7#a com"ortado con s a$egr#a acost m7rada0 Ta$ /e2 "or eso se sent#a "eor0 S 3ermana era m 4 inocente 4 6$ no ten#a derec3o a ro7ar$e esa candide20 HN erida, <? ieres mEs c3oco$ate= H"reg nt1 Marina0 H>o, gracias, doFa Marina0 !reo ? e 3o4 3e cenado demasiado 4 esto4 re"$eta H aseg r1 $a 7r .a con na sonrisa0 H>ada es demasiado, "e? eFa0 HDiego $e tom1 $a mano "ara enfati2ar $as sig ientes "a$a7rasH: desde ? e m ri1 t "adre casi no 3as comido en condiciones0 Petra dice ? e si sig es as# te ? edarEs en $os 3 esos0 HSin d da, mi sir/ienta eCagera0 E$$a es como na ga$$ina con s s "o$$ e$os0 Ser#a fe$i2 si 4o est /iera tan redonda como na man2ana0 HSo$t1 $a mano de Diego 4 s sonrisa form1 n "ar de 3o4 e$os en $as me.i$$as0 ;ago no " do e/itar fi.arse en e$$a0 Era .o/en, mEs ? e 6$0 La "ie$ marfi$eFa, adornada con min:sc $as "ecas de co$or cane$a, $e otorga7a n aire infanti$ 4 tra/iesoJ $os o.os, a2 $es 4 a$mendradosJ $a nari2, recta 4 a$go ac3atada0 N i2E $o mEs destaca7$e f era s fig ra, de formas rot ndas 4 redondeadas0 Rea$mente no entend#a ? e era $o ? e s "adre "od#a /er de desea7$e en esa m .er0 Para ;ago no era mEs ? e na m c3ac3a a$go regordeta0 S1$o con ma$as artes "od#a 3a7er $ogrado $$amar $a atenci1n de s "adre0 Record1 e$ rostro ang6$ico de s dif nta es"osa0 E$$a s# era 3ermosaJ tanto ? e ? ita7a e$ a$iento con s1$o mirar$a0 ,asta des" 6s de $os estragos ca sados "or e$ tif s, seg #a siendo 7e$$#sima0 E$ do$or regres1 con toda s f er2aJ en e$ centro de s "ec3o era tan ag do ? e dese1

- IV -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

"oder $$e/arse n trago a $a 7oca0 5amEs "odr#a rec "erarse de a? e$$a m erte0 Los remordimientos $e "erseg ir#an 3asta e$ fin0 K> nca te o$/idar6, !ata$inaL, "ens1, a"retando $a de$icada ta2a entre $as manos0 HMicae$a, <maFana irEs "or $os caser#os= Hindag1 Marina0 HS#0 A $a seFora 5oa? ina de Lec ona $e ? eda "oco "ara dar a $ 2 4 en e$ anterior "arto t /o "ro7$emas0 Es con/eniente ? e "ase a /er$a0 HDesde $ ego ? e s#0 ,ace aFo 4 medio est /o a " nto de morir0 Es"ero ? e este "arto sea me.or0 HMarina se $$e/1 a $os $a7ios $a ta2a de c3oco$ate ? e esta7a tomandoH0 Imagino ? e $ ego /o$/erEs a $a tienda0 HMaFana ? err#a "re"arar na "ro/isi1n de $E dano0 Me ? eda m 4 "oco0 >o s6 si me darE tiem"o0 Son /arios $os caser#os ? e tengo ? e /isitarO H>o te "reoc "es, mocitaJ te acom"aFar6 maFana, tam7i6n0 >o con/iene ? e /a4as so$a Hinform1 Diego0 HEs"ero ? e tengEis n 7 en d#a "ara ? e no se os 3aga tan "esado0 Entonces </o$/er6is . ntos= H"reg nt1 Marina0 ;ago, tenso, ag ard1 $a res" esta0 >o $e g sta7a nada e$ cari2 ? e esta7an tomando $as cosas0 Si s "adre 4 a? e$$a ma$a "6cora ? er#an tener na a/ent ra, s madre, desde $ ego, no $es esta7a "oniendo tra7as0 Por Dios, <es ? e no $o /e#a= HS#, ? erida0 ,a7rE ? e "asar sin fa$ta "or e$ caser#o Iri7erriJ E2e? ie$, 4a sa76is, e$ ? e tiene cinco aFos, se cort1 n dedo con $a 3o20 Le 3ice $a c ra a4er, "ero ? iero /o$/er a /er$o0 Sin $os c idados "ertinentes, es "osi7$e ? e $a 3erida se infecte Han nci1 s "adreH0 >o regresaremos 3asta $a 3ora de $a cena0 A? e$$o era incre#7$e0 HPor s " esto ? e tienes ra21n, "adre Hinter/ino ;ago, a"retando $os dientes en n intento de ca$mar s irrita7i$idadH0 Por eso me "arece me.or ? e esa 3erida $a atienda n ga$eno de /erdad0 ! ando termin1 de "ron nciar esas "a$a7ras tom1 conciencia de $o ? e 3a7#a dic3o 4 est /o a " nto de ma$decirse0 <,a7#a "erdido $a ca7e2a= >o ? er#a ser m6dico0 >o $o era desde e$ momento en ? e sost /o en s s 7ra2os e$ c er"o sin /ida de s es"osa 4 e$ de s 3i.ita0 >o ? er#a eso0 La fa$ta de $icor en s s /enas $e esta7a . gando ma$as "asadas0 H8,i.o m#o, no sa7es c anto me a$egra o#rte decir eso9 HeCc$am1 s madre, con $os o.os 7ri$$antes de a$egr#aH0 Pensa7a ? e .amEs /o$/er#as a e.ercer $a medicina0 Es e$ ma4or rega$o ? e "od#as 3acerme0 <>o $o crees t: tam7i6n, Diego= HPor s " esto ? e s#0 *e$icidades, 3i.o m#o0 A ;ago $as "a$a7ras de s "adre $e sonaron n tanto 3 ecas 4 fa$tas de sinceridad0 !err1 $os o.os a s s escr:" $os "or e.ercer esa "rofesi1n 4 se mant /o en $as "a$a7ras "ron nciadas0 KPerd1name, !ata$ina0 Es "or na 7 ena ca sa0L HMe g star#a ir maFana en t $ gar, "adre0 HMir1 a $a 7r .a a $os o.os antes de "reg ntar, con a$go de sarcasmoH: Si /os no ten6is incon/eniente en ? e os acom"aFe0 H!$aroO c$aro ? e noJ serE n "$acer "resentaros a todos $os "acientes0 HLa /o2 de $a .o/en tit 7e1 a$ contestar0 H'ien, en ese caso, creo ? e me ir6 a descansar0 MaFana me es"era n d#a m 4 interesante0 !on t "ermiso, madre, me retirar60 HMir1 a todos antes de contin arH: Es"ero ? e "asen 7 enas noc3es0 Sin es"erar mEs res" esta, se marc31 de$ comedor, mo$esto "or $a reacci1n fa/ora7$e de $a 7r .a0 ,a7r#a es"erado desi$ si1nJ en cam7io no "arec#a ? e $e mo$estase ? e s amante no f era con e$$a0 Eso no "od#a ser0 Sin d da era na gran actri2 4 sa7#a fingir m 4 7ien0 K>o tardar6 en desenmascarar$aL, "ens1 con satisfacci1n0 TomEs esta7a g ardando e$ tra.e ? e don ;ago se 3a7#a " esto "ara $a cena, m 4

- IU -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

satisfec3o "or $a noticia de ? e, a$ d#a sig iente, s amo "asar#a cons $ta con $a 3i.a de$ dif nto 3er7o$ario0 8;a era 3ora de ? e se enca 2ara, ? e a7andonara $os 7ra2os de $a 7ote$$a 4 comen2ara a /i/ir de n e/o9 A$ mirar a s seFor, ? e ordena7a $os instr mentos de s "rofesi1n, not1 ? e $e tem7$a7an $as manos0 >o s "o inter"retar si era "or $os meses ? e $$e/a7a 7e7iendo sistemEticamente o "or a$g na otra ra21n0 HEs m 4 grato sa7er ? e /o$/6is a e.ercer000 seFor0 H(racias, TomEs, "ero no serE "or m c3o tiem"o Hcontest1, cr#"tico0 H<!1mo es eso= HSos"ec3o ? e esa m .er2 e$a trata de sed cir a mi "adre 4 4o "retendo e/itar$o0 H<M .er2 e$a, seFor= <A ? i6n, si se me "ermite "reg ntar, os refer#s= H8A ? i6n /a a ser9 A $a s " esta 3i.a de don Pa7$o, <a ? i6n, si no= Hmasc $$1 con desagrado0 H<EstEis seg ro de eso, seFor= HLe "arec#a in/eros#mi$H0 La seForita Micae$a "arece ser na m c3ac3a encantadora0 De ning:n modo me 3a dado $a im"resi1n de ser a$go mEs000 digamos000 En fin, seFor, no me "arece no sea na dama en toda $a eCtensi1n de $a "a$a7ra0 HPor s " esto ? e s#0 Lo s60 Res"ecto a t s " esta seForita, es na 7r .a0 HEnseF1 $os dientes "ara mostrar s re" $si1nH0 >o te f#es de e$$a, "or m 4 encantadora ? e te "are2ca0 S6 $o ? e digo0 Es na 7r .a0 Primero TomEs "ens1 ? e don ;ago ten#a a$ cinaciones fr to de$ coFac, "ero en seg ida record1 ? e en esa .ornada no 3a7#a 7e7ido nada0 <Podr#a e$ a$co3o$ 3a7er$e daFado e$ cere7ro= >o $o cre#a0 Era im"osi7$e0 S raciocinio era e$ 3a7it a$ 4 s tem"eramento esta7a tan irritado como de cost m7re0 En res men, seg #a siendo e$ mismo de siem"reJ eCce"t ando $a a"arente so7riedad0 Ta$ /e2 $a fa$ta de coFac $o eCacer7a7a 3asta e$ " nto de /er cosas ? e no eran ciertas0 A? e$$a .o/en no "arec#a tan ma$a "ersona0 Los sir/ientes de a? e$$a casa 3a7$a7an de e$$a con m c3o a"recio0 KSi en rea$idad f era como don ;ago insiste en creer, $os demEs se 3a7r#an dado c enta <no=L De ig a$ manera, $a so$a idea de ? e don Diego ? isiera engaFar a s adorada es"osa era c anto menos a7s rda, a . 2gar "or e$ cariFo ? e se "rofesa7an $os dos0 >o, don ;ago esta7a tota$mente e? i/ocado 4 e$ tiem"o $e 3ar#a /er s error0 H<A ? 6 3ora deseEis ? e os des"ierte, seFor= HA$ amanecer estarE 7ien, TomEs Hcontest1, cerrando de go$"e e$ ma$et#n de c ero donde g arda7a $os instr mentos m6dicosH0 N e "ases 7 ena noc3e0 HIg a$mente, seFor0 TomEs sa$i1 de $a 3a7itaci1n 4 cerr1 $a " erta con s a/idad0 En si$encio, se "rometi1 indagar so7re $a eCtraFa teor#a de s amo0 Ensimismado como i7a, no /io ? e Ade$a s 7#a "or $a esca$era, cargada con n mont1n de ro"a 7$anca, 4 c3oc1 con e$$a . sto c ando $$ega7a a$ :$timo "e$daFo0 La s .et1 "or $os 7ra2os0 S s 7 enos ref$e.os im"idieron ? e $a m .er ca4era rodando "or $as esca$eras0 La ro"a, en cam7io, se des"arram1 "or e$ s e$o0 HMira $o ? e 3as 3ec3o Hgr F1 $a criada, desasi6ndose0 S s o.os a2 $es ec3a7an c3is"asH0 <Acaso estEs ciego= A3ora tendr6 ? e /o$/er a "$anc3ar$a0 8; todo "or t c $"a9 TomEs, demasiado enfadado "or e$ desc ido, se encres"1 en seg ida0 <!1mo se atre/#a esa m .er a 3a7$ar$e as#= A"ret1 $os " Fos 4 se endere21 todo $o ? e " do0 Pese a e$$o, $a m .er seg #a siendo mEs a$ta ? e 6$0 > nca como en ese momento $e 3a7#a mo$estado tanto s fa$ta de estat ra0 ,a7r#a dado $o ? e f era "or ser 6$ ? i6n $a mirase desde arri7a 4 no a$ re/6s0 Esta7an tan cerca e$ no de$ otro ? e casi "od#a contar$e $as "estaFas0 Se $e 3a7#a torcido $a cofia 4 de.a7a /er e$ "e$o r 7io osc ro, /eteado con a$g na ? e otra cana0 Se "reg nt1 ? 6 edad tendr#a0 >o a"arenta7a m c3os mEs de treinta 4 cincoJ s "ie$ seg #a siendo $o2ana 4 sonrosada0

- I2 -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Demasiado $o2ana 4 sonrosada, seg:n s o"ini1n0 H,a sido n accidente, m .er0 !omo " edes com"render, no $o 3e 3ec3o adrede0 ; te 3e s .etado "ara e/itar ? e ca4esesO H<Me estEs diciendo ? e encima de7o darte $as gracias= H$e cort1, con $os 7ra2os en .arras0 H>o 3ace fa$ta ? e me $as des, si tanto te incomoda Hase/er1, com"$etamente en/arado0 HMe.or, "or? e no "ienso dErte$as0 ; a3ora si 3aces e$ fa/or de ? itarte de en medio, "odr6 arreg$ar todo este desag isado ? e 3as organi2ado con t incom"etencia0 TomEs trag1 aire "ara tran? i$i2ar s ma$ genio0 Ante todo ten#a dignidad0 E$ seFor 'ennet .amEs 3a7r#a a"ro7ado re7a.arse a disc tir con na criada0 E$ /ie.o ma4ordomo era $a correcci1n "ersonificada 4 6$ ? er#a em $ar$e0 A"ret1 $os dientes 4 res"ir1 3ondo antes de /o$/er a 3a7$ar0 HTe re"ito, m .er, ? e 3a sido n accidente H7ar7ot1, a"arentando fria$dad0 Ade$a, sin mirar$e, se $imit1 a recoger con destre2a $as "rendas es"arcidas "or $as esca$eras0 A$ terminar a$21 $a 7ar7i$$a 4, con aire ma.est oso, regres1 a $a cocina0 Esa ma$dita ama2ona era 3ermosa "or f era 4 na ar"#a "or dentro0 H8Dios me $i7re de e$$a9

- I+ -

et1 e$ a7ogado con se? edad0 Mi$$En se incor"or1 como n resorte0 HEn c a$? ier caso. Micae$a no se 3a casado 4 " eden "asar aFos 3asta ? e $o 3aga0 HKSi c m"$ido s /ig6simo ? into c m"$eaFos no 3 7iera contra#do matrimonio.o= !on $a cosec3a de$ "r1Cimo /erano "odr#a restit ir esa cantidad sin "ro7$emasO >o es menester ? e e$$a se entere0 Odia7a tener ? e s "$icar: n de E$i2a$de no s "$ica7aJ "ero en ese momento esta7a dis" esto a todo0 HOs re"ito. se $e 3arE entrega de $a tota$idad de $a doteL Henton1 e$ a7ogado como si $o est /iera $e4endo en ese momento0 Los crista$es de s s gafas 7ri$$aron con e$ ref$e.o[ 4 tendr#a a$go a $o .1 esta7$ecido as#0 H8Por e$ amor de Dios9 HeCc$am1. 4 si no f era "or $a ma$a sit aci1n de mis finan2as no "ondr#a re"aro a$g no a e$$o0 Pero en e$ "resente casoO es im"osi7$e0 >ecesito e$ dinero Hadmiti1 de ma$a gana0 A"o41 $a frente so7re $a re"isa de mErmo$ de $a c3imeneaH0 De7o m c3o dinero 4 $a "ro/idencia no 3a sido 7en6/o$a conmigo0 HM c3o me temo. seFor.II - .era matrimonioO HLo s6. ? e no "odemos tocar e$ $egado de / estro "adre Ho7. $io. no de $os "restamistas 3a7#a tenido e$ descaro de "resentarse eCigiendo e$ dinero ? e $e de7#a 4 amena2Endo$e. de "aso. se aferr1 a $a cartera donde $$e/a7a $os "a"e$es. "ero con $a enfermedad res $t1 im"osi7$e0 >i si? iera "od#a /ender $as "ie$es. se $ament1 en si$encio0 Todo 3a7#a comen2ado con e$ eCceso de $$ /ias en e$ mes de .a7#a "ensado en /ender "arte de $as reses "ara c m"$ir con $as de das.as0 . con den nciar$e ante e$ magistrado0 K8Va4a /erano mEs desastroso 3emos tenido9L. seFor. " es e$ car7 nco era demasiado contagioso 4 no se "od#a tocar a $os anima$es enfermos0 KSi f era s "ersticioso. "ensar#a ? e so4 /ictima de n Zma$ de o. ? e eso estE f era de toda consideraci1n Hen nci1 con ter? edad e$ a7ogado.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS Capítulo V H8Por e$ amor de Dios9 <En ? 6 esta7a "ensando mi "adre= H7ram1 don Mi$$En en s casa de Pam"$ona. sin ir mEs $e.os. consternadoH0 Por a3ora e$$a no $o necesita 4 $os acreedores estEn em"e2ando a im"ort nar a mi " erta0 Esa misma maFana. mientras se "asea7a in? ieto "or $a 7i7$iotecaH0 S1$o me fa$ta7a eso0 HPens6 ? e $o 3a7#ais entendido a? e$ d#a.o de $as $$amas0 HA:n fa$tan /arios aFos "ara ? e eso oc rra0 <>o "odr#a ti$i2ar "arte de esa dote "ara "agar e$ cr6dito ? e mi "adre contra. e$ ca"ata2 de $a finca $e an nci1 ? e se 3a7#an detectado /arios casos de car7 nco entre $as /acas 4 ? e 4a 3a7#an "rocedido a enterrar $os cadE/eres en ca$ /i/a "ara e/itar ? e se "ro"agase $a enfermedad0 A$ fina$ e$ ma$dito car7 nco aca71 die2mando e$ re7aFo de /acas 4 o/e. ? e $e 3i2o temer "or $os cam"os de trigo0 Dos o tres d#as des" 6s de escam"ar. c ando os $e# s testamento Hse eCc s1 e$ a7ogadoH0 V estro "adre ten#a en m 4 a$ta estima a $a seForita Micae$aO H8De eso no me ca7e $a menor d da9 Pero $egar$e esa indecente cantidad de dinero me "arece eCcesi/o Ha" nt10 .E!. se "ar1 frente a $a c3imenea0 Los troncos ? e ard#an a$egremente no eran s ficientes "ara ca$entar e$ fr#o ? e $o atena2a7a "or dentro0 HÉ$ $o consider1 na dote "ara c ando contra. mo/iendo $a ca7e2a con desa"ro7aci1n0 . como si temiera ? e se $a ro7asen en c a$? ier momentoH0 V estro "adre $o de.

? e 4a "asa7a de $os cinc enta aFos. $as "aredes esta7an "intadas de n tono /erde mar m 4 agrada7$eJ $a co$c3a 7$anca era de ganc3i$$o. mi madre forma7a "arte de e$$a0 HLo s6. seForitaO H"rotest1 Ofe$ia0 H>o tiene ning na im"ortancia0 De /erdad0 HLe dio na "a$madita en $a me. ten#a "ro7$emas res"iratorios0 H' en d#a. "re"arando $os ca7a$$osJ 3a de.E!. $a camiso$a 4 $as medias0 L ego es"er1 a ? e Micae$a 3 7iera terminado de $a/arse 4 /estirse "ara tren2ar$e e$ ca7e$$o0 HLa cocinera 4a 3a "re"arado e$ desa4 no0 <N er6is ? e os $o s 7a= H>o.o 4.ornada e$ so$ 7ri$$ar#a0 A $a mortecina $ 2 de$ a$7a se disting #an $as formas de $os m e7$es de ro7$e0 En e$ 7 en g sto con ? e esta7a decorada a? e$$a sa$a se a"recia7a $a mano de doFa Marina0 A n? e a:n no "od#a a"reciarse.ago= HS#. ig a$ ? e $os /isi$$os ? e c 7r#an $os crista$es de $as /entanas0 De $os m ros co$ga7an /arios 1$eos de $a seFora de $a casa0 Res $ta7a na estancia m 4 agrada7$e0 H' enos d#as. Ofe$ia0 Sa7es ? e siem"re 3e "referido estar con $a ser/id m7re0 Des" 6s de todo. satisfec3a. $a "rotegida de / estro "adre era na m c3ac3a ed cada 4 en a7so$ to fea0 Si me "ermit#s n 7 en conse.ofaina0 La donce$$a $e "re"ar1 no de $os /estidos de $ to 4 $o de. de.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .IM - . ? e en seg ida os $o sir/o0 HSeg ro ? e tienes ra21n0 <>o se 3a $e/antado don .ad de dar$e im"ortancia 4 comed0 Micae$a o7edeci1 a $a cocinera 4 se termin1 todo $o ? e $e 3a7#a ser/ido0 Se des"idi1 de I Pan de ma#2 a"$anado0 .er com"$acidaH0 Es"ero ? e 3a4Eis 7a. se retir1 de $a /entana 4 "rocedi1 a $a/arse con e$ ag a de $a . "ero 4o no " edo 3acer nada mEs "or /os0 Si ma$ no rec erdo.or0 E$ ngPento ? e me recetasteis 3a o7rado mi$agros Haseg r1 $a m . nto a $as enag as. "ero don >ico$EsO H>o seas "esada con eso0 Vo4 a desa4 nar antes de ? e se 3aga mEs tarde0 Sin "restar atenci1n a$ gesto de cens ra de $a donce$$a. seForita.er. co$ocando n "$ato con tocino 4 ta$osI de$ante de Micae$aH0 Os 3e "re"arado na cesta con comida "or si se os 3ace tarde0 E$ seFor 4a se $a 3a $$e/ado "ara co$ocar$a en $a mont ra0 HM c3as graciasJ eres m 4 ama7$e0 H>o es nada. seForita Micae$a0 Me siento n "oco me. seForita. .o 4 de7#a mantenerse f erte0 Desde antes de $$egar a $a cocina se o$#a e$ aroma de$ tocino 4 e$ ma#2 tostado0 Se $e 3i2o $a 7oca ag a0 H' enos d#as.i$$aH0 >o "ongas esa cara. ec31 na mirada a$ es"e. 4a $o /er6is0 A3ora sentaos a3#. seForita Micae$a Hsa$ d1 Ofe$ia a$ entrar en e$ dormitorioH0 Os traigo ag a ca$iente "ara ? e os ase6is0 H(racias. $o tomar6 en $a cocina Haseg r1 Micae$a con na sonrisa c1m"$iceH0 Me g sta 3a7$ar con $a cocinera0 DoFa Marina no es tan r#gida con $as normas como era Mi$$En 4 $o "refiero as#0 HTen6is ? e g ardar $as formas.e "re"arado nos torre2nos m 4 sa7rosos.1 a $a cocina "ara desa4 nar n "oco0 Le es"era7a n d#a de m c3o tra7a.I-OS ? e c $"ar0 LEstima ? e no $o seaL. don Mi$$En.ado dic3o ? e /a4Eis a$$# en c anto est6is $ista Han nci1 Man e$a. 4 4a 3a desa4 nado0 EstE en $a c adra. gracias0 Pese a ? e $o desa"r e7as. "ens1 con sarcasmo0 HLo siento. Micae$a o7ser/1 e$ modo en ? e comen2a7a a c$arear0 Esa . Ofe$ia0 H!on n s s"iro de resignaci1n.ado con a"etito0 . Man e$a0 <N 6 ta$ estEs 3o4= H"reg nt1 a $a cocinera0 La m .1 so7re $a cama.o: <3a76is considerado $a "osi7i$idad de casaros con e$$a= Desde $a /entana de $a 3a7itaci1n de in/itados. 7a.

a2 $o ? e me.ar#a de temer esas sim"$es "a$a7ras= 'ien "arec#a ? e n nca0 Toda $a /ida cargar#a con ese estigma.ago0 So$amente tendr#a ? e ag antar s s ma$os moda$es0 K>o serE "ara tantoOL. sin $e/antar $a /ista de $as "iedras de$ s e$oH0 Es ? e 4a es e$ momento de marc3armeO H. f era cierto o no0 N e f era don . "or s " esto0 Pero si te 3emos dado moti/os "ara ? e te /a4as.a era 3ora de /o$/er a $a s 4a0 !on n re/ e$o de fa$das.er con "ers"icacia0 . "ero cre41 /er ? e a? e$ en/arado 3om7reci$$o $e .E!. 4 se dirigi1 a$ esta7$o con andar res e$to0 Ser#a interesante atender a $a seFora 5oa? ina con n m6dico de /erdad0 'ien sa7#a Dios ? e don Diego 3ac#a todo $o "osi7$e. sin d da. se gir1 a $a cocina a grandes "asos0 Ofe$ia 4 $a cocinera se eCtraFaron a$ /er$a entrar0 HOfe$ia. TomEs0 HLa /o2 de don .IQ - . seFora0 .a de $a "eor es"ecie 4 no se 3a7$e mEs0 K8Bna 7r .a /a siendo 3ora de ? e / e$/a a mi casa Haseg r1.eses0 H' en d#a0 La $$egada de TomEs $a $i7r1 de contestarJ casi se a$egr1 "or e$$o0 !asi. ? isiera ? e me $o di. con s 3a7it a$ sinceridadH0 Esta casa es m 4 grande 4 t "resencia es na a$egr#a "ara todos0 <>o 3a4 "osi7i$idad de ? e te ? edes mEs tiem"o= H>o.a de darme $a $ata con e$$o. ngPentos 4 demEs remedios.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . ? e aca7a7a de 7a. "or? e $a "resencia de$ criado e? i/a$#a a tener ? e enfrentarse a don .ar. nosotros estamos encantados de tenerte a? #O Haseg r1 $a d eFa de $a casa.o/en sinti1 ? e s est1mago amena2a7a con /omitar todo e$ desa4 no0 Ang stiada. ser#a distinto 4 esta7a deseando comen2ar0 Podr#a a"render m c3o de don .a 3e a7 sado demasiado de / estra 3os"ita$idad0 . $o siento m c3o0 Me 3e dado c enta de ? e c anto mEs $o demore.a9L La . se a7ra21 a $a cesta0 <! Endo aca7ar#a todo eso= <! Endo de. "ero no era s ficiente0 .ago sona7a irritada dentro de $a c adraH0 Te digo ? e es na 7r . mEs 7ien a$ contrarioJ era n 3om7re anc$ado en e$ "asado.ante "ers"ecti/a0 H*rancamente. seFor. Micae$a.o4.I-OS e$$a 4 de Ofe$ia.agoH0 >o tenemos todo e$ d#a0 Micae$a no "od#a ? edarse mEs tiem"o en esa casa0 .a de ? e. cogi1 s cesta con $as 3ier7as.a s cedido a$go= H"reg nt1 $a m .arte 4 /e a 7 scar$a Horden1 con 7r s? edad don .or te "are2ca.ago seg #an ? emando en s cere7ro 4 no se $as "od#a sacar de a$$#0 Se mordi1 $os $a7ios0 H!ariFo. mientras esto4 f era recoge n estros 7a:$es0 Regresamos a casa0 H<N 6 ? ieres decir con eso. "eor serE0 H Agac31 $a ca7e2a. e$ seFor os estE es"erando Han nci1 TomEs0 Micae$a no 3a7r#a "odido . $ade1 $a ca7e2a como n "E.ores co$egios. rar$o.aro c rioso0 H>oO nada de eso Hminti1. "ens1 con na sonrisa en $os $a7ios0 Bnos "asos antes de $$egar a $a " erta de$ esta7$o o41 $as /oces0 HDe. fingiendo mEs a"$omo de$ ? e sent#a0 Las "a$a7ras de don . con ideas modernas e inno/adoras0 Se 3a7#a e? i/ocadoJ no era nada de eso. Micae$a= Hin? iri1 doFa Marina. ? e entra7a en ese momento en $a cocinaH0 <Te ? ieres marc3ar= HS#.ago0 HSeForita Micae$a.ado en $a des"ensa de $a cocina e$ d#a anterior. creo ? e estEis e? i/ocado H$a defendi1 e$ criado con /o2 im"asi7$e0 HDe.ago ? ien $a ac sara $o 3ac#a a n mEs do$oroso0 Se s "on#a ? e 6$ era n 3om7re instr ido0 Bn 3om7re con na /isi1n mEs am"$ia de $a /ida0 Bna "ersona ed cada en $os me. inca"a2 de ag antar $a mirada in? isiti/a de doFa Marina0 H<. ? e 3a7#a de. con $os mismos temores ? e $os ca/ern#co$as0 Bn 3om7re ? e ser#a ca"a2 de en/iar$a a $a 3og era sin e$ menor tit 7eo "or s "arte0 8La 3og era9 Se do7$1 en dos ante seme.

e rec erda a $a corte2a 7$an? ecina de ese Er7o$0 H>o ten#ais ? e 3a7eros mo$estadoJ esto4 acost m7rada a 3acer$o 4o misma0 HE/it1 mirar$o "or no traicionarseJ esta7a seg ra de ? e s s o. <"or d1nde em"e2amos= H"reg nt1. "ero a e$$a. n tanto Es"ero. con na triste sonrisa. marc31 3acia $a c adra0 A$ $$egar a $a " erta de$ esta7$o as"ir1 "ara darse /a$or0 >o i7a a "ermitir ? e ese 3om7re s "iera e$ daFo ? e $e 3a7#a 3ec3o con s s "a$a7ras0 !on toda $a dignidad de ? e f e ca"a2. s es"oso. si tanto $a odia7a= <>o 3a7r#a sido me. en este momento $o 3a7r#a 3ec3o caer de$ roc#n0L !asi sonri1 ante $a imagen0 H<N i6n es e$ "rimer "aciente= HE$ tono. "ens1 Micae$a.I-OS dirig#a na tr6m $a sonrisa0 H(racias0 HLe sonri1 a s /e2H0 SerE me.or mantenerse a$e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . doFa Marina0 .a76is sido m 4 7 ena conmigo0 Micae$a cerr1 $os o. estE deseando tener descendencia0 Si esta /e2 no sa$e 7ien000 Micae$a g ard1 si$encioJ no esta7a seg ra de ? e don . ? e $a o7ser/a7a con detenimientoH0 M c3as gracias "or todo. m c3ac3a0 So4 4o ? i6n de7er#a darte $as gracias0 !on t "resencia estos :$timos d#as 3an sido mEs $$e/aderos0 H!orres"ondi1 a$ a7ra2o 4 sor7i1 "or $a nari2H0 8A4.os con e$ dorso de $a manoH0 Sigo "ensando ? e de7er#as ? edarte0 Micae$a. 4 se sec1 $os o.ago esta7a ensi$$ando n magn#fico ca7a$$o. encaramEndose so7re s ca7a$gad ra0 KSi de /eras f era na 7r . im"asi7$e0 Si Micae$a no 3 7iera o#do $a con/ersaci1n anterior con TomEs.ago $a est /iera esc c3ando 4. m c3as graciasJ 3a76is sido m 4 ama7$e0 H!asi se atragant1 con $as "a$a7ras0 H>o es nada0 <Ésa es $a cesta de / estras medicinas= HS#0 . 4 a7ra2ar$a res $ta7a reconfortante0 HVa4a. a"retando $os " Fos0 KL cifer en "ersona0L Bna /erdadera $Estima ? e 6$ tam7i6n f era tan 3ermoso como e$ Enge$ ca#do0 'e$$o "or f era.IR - .a4 /isitas ? e 3acerO HDe.o misma $a $$e/ar6 en mi ca7a$$o0 Me g sta tener$as cerca0 HN e $o inter"retase como $e diera $a gana0 H'ien. se $e 3a7#a o$/idado0 Don . "ero 3orrendo "or dentro0 H8Por fin9 ' enos d#as0 .a se sent#a s ficientemente ma$ sin necesidad de seg ir tort rEndose con con.os $a de$atar#anH0 Pero de todos modos. como siem"re. no ten#a m c3as ganas de agradar a a? e$ 3om7re0 <Por ? 6 se 3a7#a ofrecido a re$e/ar a s "adre.et ras so7re $os "ensamientos o sentimientos de ese 3om7re tanO K8'asta9L.e ensi$$ado / estro ca7a$$o0 Abedul. SeFor9 Me 3as 3ec3o $$orar como na tonta0 Mira ? e marc3arte tan "ronto000 Es"ero ? e /engas a men do a comer o a cenar con nosotros Horden1 doFa Marina con aire se/ero. $a de/o$/i1 a $a rea$idad0 HTendremos ? e cr 2ar e$ " ente de Santa !ata$ina0 E$ "rimer caser#o ? e nos /iene de "aso es e$ de $os Lec ona0 A $a seFora 5oa? ina $e ? eda "oco "ara dar a $ 20 Éste serE s seg ndo "arto 4 es"ero ? e $$eg e a fe$i2 t6rmino0 HL$e/1 a$ ca7a$$o 3asta e$ montadero 4 mir1 a$ ga$eno de sos$a4o antes de montar en Abedul0 <En ? 6 estar#a "ensando. con $as "risas. tan negro como s ro"a 4 s s "ensamientos0 KM 4 adec adoL. a? e$ farsante=H0 E$ seFor A re$io. entr1 en e$ esta7$o0 Varios ca7a$$os sacaron $a ca7e2a de s s casi$$as 4 re$inc3aron a$ /er$a0 Es"era7an n "oco de sa$.a. "or otra "arte.os "ara e/itar ? e se $e esca"aran $as $Egrimas ? e esta7a ag antando0 La seFora de $a casa o$#a a rosas. se re"rendi10 .or ? e me "onga en marc3a0 . se $imit1 a mirar a$ frente0 * era de $a c adra e$ so$ esta7a s 7iendo so7re e$ 3ori2onte. 3e o#do ? e se $$ama0 H SeFa$1 a$ ca7a$$o tordo ? e masca7a. con $a "romesa de n 7 en . 3a7r#a "ensado ? e e$ ga$eno se mostra7a cordia$0 A3ora 4a no "od#a "ensar$oH0 S "e$a.1 $a cesta so7re $a mesa "ara acercarse 4 a7ra2ar a $a seFora.ado de e$$a= >o ? er#a "ensar en e$$o0 .E!.

s trato con $os criados era en todo momento ed cado 4 nada eCigente0 Tanto $a cocinera como $a criada s1$o ten#an 7 enas "a$a7ras "ara $os d eFos de $a casa0 En $os d#as ? e $$e/a7an a$$#. 4 se /o$/i1 "ara aseg rarse de ? e $o 3a7#a g ardado todo0 >o entend#a $a ra21n "ara marc3arse de esa manera tan re"entina0 Si ten#a intenci1n de regresar a s casa. se $e "od#an "erdonar s s eCcentricidades "or? e 6stas no sa$#an de $a casa0 Por otro $ado.ago $o reconoci1 nada mEs /er$o. e$$a /er#a desagrada7$emente incrementadas s s "ro"ias tareas0 A$can21 e$ "eine 4 a$g nas 3or? i$$as "ara e$ "e$o 4 $as g ard1 tam7i6n0 Se mir1 en e$ es"e. no0 HTard1 tanto en contestar ? e Micae$a "ens1 ? e no $o 3ar#a0 HEntiendo000 H>o " do e/itar sentir "ena "or 6$J seg ramente se sent#a deso$ado "or $a m erte de s m .ago0 HRe2o Hcontest1 esc etamente0 >o ? iso ac$arar$e a ? ien dirig#a s s oraciones.ar$o as#. "reg nt1H: <Vos no re2Eis= HEn rea$idad. $e a"ena7a tener ? e a7andonar ese $ garJ so7re todo sa7iendo ? e $a casa ? e 3a7#a 3eredado Micae$a s1$o conta7a con Petra 4 Dionisio como :nicos criados0 .o/en seForita no $e im"orta7an tanto esas cosas.I-OS d#a0 !a7a$ga7an en "ara$e$o 3acia e$ este0 Micae$a dedic1 nos min tos a agradecer a Dios. no creo ? e "odEis entender H$a cort10 .o entre $os "$ieg es de na manti$$a. cerr1 e$ 7a:$ 4 sa$i1 a $$amar a $os mo2os de c adra "ara ? e $o cargaran en e$ carr a. como $os dos eran m 4 ma4ores. $a . a n? e $os aFos no 3a7#an sido m 4 ama7$es con 6$: a"arenta7a m c3o mEs ? e $os /eintis6is aFos ? e ten#a0 H8' en d#a9 H$es sa$ d10 . se $e nota7a a $a $eg a ? e $o era0 . e$ 3ec3o de tener e$ 3er7o$ario de7a.eto en e$ moFo0 As# era0 Le g sta7a "resentar na imagen "erfecta0 Bna imagen acorde con $a donce$$a de na dama0 ! ida7a de ? e tanto s s ro"as como $as de Micae$a est /ieran siem"re $im"ias 4 7ien "$anc3adas0 De so7ra sa7#a ? e a s . con te.est oso "icotea7an "or entre $as 3ier7asJ a $o $e. m rm r1 Micae$a "ara s#0 Ofe$ia g ard1 e$ :$timo /estido en no de $os 7a:$es de Micae$a0 >o $e g sta7a nada tener ? e regresar a $a casa de don Pa7$o0 Si 7ien era am"$ia 4 7ien 7icada intram ros. <"or ? 6 no se $o 3a7#a dic3o antes= !on n s s"iro de resignaci1n. "ero no "or e$$o de. a $a / e$ta de na c r/a. a"areci1 e$ caser#o Lec ona0 Era $a t#"ica constr cci1n /asca de tres "$antas: estr ct ra de "iedra 4 madera.os se o#an $os 7a$idos de $as o/e.ar#a de 3acer$o0 ( ard1 e$ es"e.o 3a7$a7a a $as c$aras de $a "osici1n de comerciantes de s s moradores0 E$$a 3 7iera "referido ? edarse en $a casa-torre I2ag irre0 Esa s# era casa de seFores0 Pese a ? e doFa Marina ten#a nas ideas n tanto eCtraFas en na dama.IS - .o de mano "ara com"ro7ar ? e s "e$o sig iera im"eca7$emente s . "ara ? e se de/anara $os sesos "ensando en e$$o0 Inca"a2 de de.er 4 de$ 7e760 H>o.E!. como cada d#a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ado a dos ag as0 *rente a $a fac3ada "rinci"a$.as ? e "asta7an en n "rado cercanoJ de$ interior de $a casa 7rota7a a$g:n ? e otro m gido0 Bn 3om7re sa$i1 a reci7ir$es antes de ? e t /ieran tiem"o de desmontar0 Era A re$io Lec ona0 . n enorme ro7$e da7a som7ra a $a casa0 Varias ga$$inas 4 n ga$$o de as"ecto ma. e$$a 3a7#a "odido constatar ? e no ment#an0 S#. "ara ? e no se rom"iera d rante e$ tras$ado. a2 21 a s mont ra0 K8'a39 N e se /a4a a$ infiernoL.e0 Media 3ora mEs tarde.ornada ? e se $es 7rinda7aJ $e "idi1 tam7i6n ? e $e diera $a sa7id r#a necesaria "ara atender a todas $as "ersonas ? e en ese d#a se "resentaran con do$encias0 Des" 6s re21 n Padren estro 4 se santig 10 H<N 6 3ac6is= H"reg nt1 don .

se recrimin1 en si$encio0 !omo m c3os otros caser#os de $a 2ona.os de ser na anciana ? e $a so$a s gerencia es. otra de ma#2 4 n " Fado de "imientos ro. estEis tan $e. doFa Micae$a H$e cort1 A re$ioH.a con a toridadH0 Venid 4 acercaos a esta anciana "ara ? e " eda /eros 7ien0 HSeFora 5acinta.ago. de ? e os decidierais a c m"$ir con / estra o7$igaci1n0 HA$21 na ce.os osc rosH0 .1 en ? e $a m .ar de$ ca7a$$o0 HDe momento.ago es"era7a "oder dar$e 7 enas noticias res"ecto a$ "r1Cimo a$ m7ramiento. n .am1n 4 /arios tro2os de tocino. m c3ac3o.o de don Diego0 HVo$/i1 3acia 6$ s s "ers"icaces o. . 6ste ten#a $a c adra en $a "$anta 7a.o/en a" esto0 Seg ro ? e / estra madre estE "reoc "ada "or / estra ma$a cara0 HMo/i1 $a ca7e2a en seFa$ de desa"ro7aci1nH0 >o.erc#ais0 De7o decir ? e me eCtraF1 m c3o o#r eso0 Antes de ? e os marc3arais a est diar sa7#ais casi tanto como e$ mism#simo don Art ro. denota7a na /ida eC" esta a $as inc$emencias de$ tiem"o0 Pro7a7$emente no tendr#a mEs de sesenta aFos. con e$ f ego encendido "ara "re"arar $a comida0 O$#a a $as a$ 7ias ? e se coc#an en n "ero$ de 3ierro con "atas0 De $as /igas de$ tec3o co$ga7an c3ori2os. "ero a"arenta7a tener /einte mEs0 H' en d#a.er a"$a di1 con ent siasmo. 7ien0 5oa? ina estE cansada 4 a"enas $e de. "ero como no esta7a en s s manos adi/inar e$ f t ro.a. "ero ? e no e.ago no ? er#a 3a7$ar de e$$o 4 o"t1 "or cam7iar de tema0 H. e$ ga$eno.ago I2ag irre0 H>o os "reoc "6is.1 na m .e o#do decir ? e /ais a ser "adre0 <Es cierto eso= HS#0 Mas de7o deciros ? e esto4 m 4 as stado000 Temo "or 5oa? ina000 P esto ? e ese 3om7re $e ca#a 7ien. seFor A re$io <!1mo estEn todos en $a casa= H"reg nt1 $a 7r . "ara a4 dar$e a "asar cons $ta0 . $e de. "ero no tiene "or ? 6 "asar nada ma$o0 Re$a.a7#a o#do ? e esta7ais en $a ci dad. ? e aca7a7a de desmontarH0 E$ seFor A re$io Lec onaO don . $as ataron en na argo$$a a $a entrada de $a casa 4 "rocedieron a entrar en e$ caser#o0 Sent#a $as "iernas n tanto tem7$orosas 4 camina7a n tanto en/arado "or $a f$o. graciosa0 H.es tanto9L. asoma7an a $a cocina $as ca7e2as de dos 7 e4es ? e com#an grano de$ "ese7re0 Enfrente esta7a e$ 3ogar. s rcada de "rof ndas arr gas. no me mir6is como si .aos 4 re2ad0 VenidJ os /o4 a "resentar a$ 3i. sin "ercatarse de $o desmaFada ? e $e 3a7#a sa$ido0 HMi ? erido .o de don Diego0 É$ es ga$eno0 HLos o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Micae$a0 Veo ? e te acom"aFa e$ 3i.erJ .I-OS H' enos d#as.a. seFora 5acinta Hsa$ d1 $a 3ec3icera0 H' enos d#as. /eo ? e no 3a76is cam7iado nada: seg #s siendo tan ad $ador como siem"re0 ! ando "ongEis n "oco mEs de carne so7re esos 3 esos 4 os d6 e$ aire de$ cam"o /o$/er6is a ser n .os.er 3ac#a $o "ro"io con s cesta0 Tomaron $as riendas de $os dos ca7a$$os.a era 3ora.ago 4 4o 4a nos conoc#amos0 ' eno. se"arado de $a cocina "or n ta7i? e de "iedra 4 madera0 Por na /entana.1 sin res" esta 3asta 3a7er reconocido a $a seFora 5oa? ina0 Mientras desata7a de $a mont ra e$ ma$et#n donde $$e/a7a s s instr mentos m6dicos. 3ec3a "ara ta$ menester en dic3a "ared. c ando menos.ago s "o ? e era $a matriarca de $a fami$ia Lec ona0 Vest#a de negro0 S cara. "or fin 3a76is conseg ido ser m6dico0 A:n rec erdo c ando /en#ais de niFo con don Art ro de (am7oa. ? e Dios $o tenga en s ($oria0 .E!. </erdad= N e A re$io esta7a as stado.os de$ f t ro "adre se i$ minaron de a$egr#a 4 de es"eran2a a$ acercarse a . era e/idente0 <N 6 3om7re no $o estar#a en s sit aci1n= H>o $o sa7emos.ago 3i2o na re/erencia ? e $a m . 3om7re.o/en.IT - . as# como rami$$etes de 3ier7as aromEticas 4 de condimentos0 Bna ristra de a. ace"tando $a a4 da de a? e$ 3om7re "ara 7a. se fi.os secos adorna7an cada $ado de $a enorme c3imenea0 Por $a esca$era ? e "res mi7$emente $$e/a7a a $as 3a7itaciones 7a.era0 >o sa7#a como i7a a ag antar todo e$ d#a ca7a$gando de n $ado a otro "ara atender a $os "acientes0 K8>o te ? e. don .amos ? e a7andone $a cama0 H*r nci1 e$ ceFo con "reoc "aci1nH0 >o "asarE nada ma$o.

don .ago nota7a e$ tem7$or de $as manos.a se ade$ant1. don .os " estos en e$ /ientre 3enc3ido0 S eC"resi1n era de tota$ tran? i$idad 4 tern ra0 . "ens1. a/ergon2ado "or $a sit aci1n0 Para confirmar s s "a$a7ras se $as frot1 con 7r#o0 L ego co$oc1 na mano so7re e$ a7domen de $a m .ago I2ag irre0 HSonri1 "ara tran? i$i2ar a $a f t ra madreH0 N isiera a4 daros 4 me g star#a ? e me de.ago0 H>osotros es"eraremos a7a.os de sentirJ $o :$timo ? e desea7a era ? e $as m . "or otra "arte. n "e? eFo 7 $to so7resa$i1 de$ redondo /ientre 4 $ ego otro mEsH0 Mirad$o.o 3e ca#do9L H<S cede a$go.ago no $a conoc#aJ "ro7a7$emente era de $a "ro/incia0 A$ acercarse a$ $ec3o e$$a $e mir1 con e$ temor ref$e. con $os dientes a"retados "or a? e$$a m estra de de7i$idad0 En a$g:n momento de$ :$timo aFo se 3a7#a con/ertido en n 7orrac3o0 K8N 6 7a. 4 as# "arec#a ser0 E$ 7e76 4a se 3a7#a dado $a / e$ta 4 ten#a $a ca7e2a en e$ cana$ de$ "arto0 Esta7a do7$emente satisfec3o: "or n $ado no 3a7#a e/idencias de ? e 3 7iera ning:n "ro7$ema 4.as0 Pero /amos a de.E!. m .a de don Pa7$o retir1 $a sE7ana 4 $a co$c3a ? e c 7r#a a $a m .ado en s mirada gris0 >o "arec#a tener mEs de /einte aFosJ "or n momento $e record1 a s amada !ata$ina0 Se o7$ig1 a a"artar a? e$$a imagen de s mente 4 a no s c m7ir a$ do$or0 L ego. o$/idadas "or n momento de$ m6dico.etando $a mano de 5oa? ina0 . "ienso ? e estE segando con todas s s f er2as0 Las dos m . fingiendo n sosiego ? e esta7a $e.o $a co$c3a de $a cama0 .er0 <N 6 estarE 3aciendo= H>o $o s60 A$g nos d#as creo ? e estE mac3ando /as. ? e 4a se 3a7#a $a/ado $as manos 4 $as mira7a ceF do0 . incor"orEndose n "oco0 H>o. conf ndido "or $os sentimientos ? e $e . 7o na gran tern ra en a? e$ sim"$e acto. en cam7io. a"ret1 $os " Fos re"etidas /ecesJ 7 sca7a f er2a 4 tem"$e "ara ? e no $e tem7$asen $as manos0 H' en d#a.ago carras"e1 4 $as risas cesaron de inmediato0 La 3i.ar de 3a7$ar tonter#as 4 a "reoc "arnos de $as cosas serias0 Mi n era estE en cama. nada0 Tengo $as manos fr#asO Him"ro/is1. e$ tem7$or de s s manos era menos ac sado c ando $as "on#a so7re e$ /ientre de $a "aciente0 Ta$ /e2 e$ s#ndrome de a7stinencia no ser#a tan ma$o como "ensa7a0 Le/ant1 $a /ista "ara decir$e a $a m .eres rom"ieron a re#r.ago.ago no ? iso tomar$o en c enta0 >o se fia7a de e$$a0 HDoFa Micae$a. antes de s 7ir a $a 3a7itaci1n0 ! ando entraron en $a a$co7a 5oa? ina trat1 de incor"orarse0 S 7arriga "rominente resa$ta7a 7a. 5oa? inaJ 6$ sa7rE ? e 3acer0 HLa /o2 s a/e de s s egra "areci1 sosegar a $a em7ara2ada.er. s#ntoma ine? #/oco de $a fa$ta de a$co3o$0 KDar#a $o ? e f era "or na co"a de coFacL.ar e$ /ientre desc 7ierto 4 /o$/i1 a sit arse a $a ca7ecera de $a cama. s .er. tom1 $a mano de $a f t ra madre 4 $e "as1 "or detrEs de $a ore. es"erando traer a$ m ndo a mi nieto0 Os r ego ? e /a4Eis 4 com"ro76is ? e todo estE 7ien0 HVeo ? e seg #s dando 1rdenes como siem"re. ganEndose n 7 fido de $a m . ? e se recost1 en $a cama0 La 7r .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .er ? e 4a "od#a /o$/er a c 7rirse0 La ar"#a se $imita7a a sostener $a mano de $a "art rienta con $os o. todo sa$drE 7ien </erdad= Hse atre/i1 a "reg ntar 5oa? ina0 HDe7emos confiar en ? e as# sea0 A3ora no os "reoc "6is mEs 4 tratad de imaginaros como serE este 7e76 ? e se m e/e tanto0 H!omo si ? isiera corro7orar ese dato.ago= Hindag1 5oa? ina.aseis reconoceros "ara /er como andan $as cosas con e$ 7e76000 <Es "osi7$e= E$$a mir1 a s es"oso antes de res"onder t#midamente: HS#. seFora 5oa? ina0 So4 e$ ga$eno .erJ $e s 7i1 e$ camis1n 3asta de.ago. "ero .a n mec31n r 7io ? e se 3a7#a so$tado de $a tren2a0 .MV - .o0 Tran? i$#2ate. "or $as "atadas ? e me daJ otros.eres se "ercataran de e$$o0 D rante n 7 en rato nadie 3a7$10 E$ ga$eno $a eCamin1 "ara cerciorarse ? e todo i7a en condiciones.I-OS eso no me concerniera0 Ser anciana me da a$g nas /enta. seFora 5acinta Ha"osti$$1 .

ago sinti1 ? e se "od#a "erder en $as "rof ndidades a2 $es de a? e$$os o. don .ero en $a ta"a 4 $a mo/i1 como si no ? isiera "erderse nadaH0 N e tengEis n 7 en d#a0 H(racias Hm rm r1 $a 3ec3icera0 . consternado.o0 A$ mesarse e$ ca7e$$o con $as manos 3:medas.os de $a 7r . mientras tanto. se restrega7a $as manos en e$ ag amani$J " do com"ro7ar. meti1 en na cesta na de $as ga$$inas ? e corretea7a "or $a " erta 4 se $a entreg1 a $a . n mec31n re7e$de ca41 so7re $a frente.o nada.E!.I-OS "ro/oca7a esa estam"a. ta"Endo$e n o.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .er ca7ece1 con na sonrisa0 La 3ec3icera no di.ago0 HLa m . entretenida en recoger todas $as cosas 4 arro"ar a $a m . se a$e. ? e se acaricia7a e$ /ientre con cariFoH0 A:n fa$ta.a0 A$ darse c enta a"ret1 $a mand#7 $a 4 a"art1 $a /ista0 K8Ma$dici1n9 <Acaso me estE 3ec3i2ando=L.aron "or e$ camino0 .eta7a $as riendas0 La ga$$ina sac1 $a ca7e2a "or n ag .os0 Rea$mente eran eCtraordinarios0 En na ocasi1n 3a7#a tenido en $as manos na ag amarina con e$ mismo co$or 4 " re2a ? e $os o. e$ ga$eno eC"$ic1 a$ intran? i$o marido 4 a $a i$ sionada s egra ? e e$ a$ m7ramiento no ser#a en $os "r1Cimos d#as0 É$ ca$c $a7a ? e "asar#a na semana.1 en $a seFora 5oa? ina. sonri10 Sin mEs demora.er0 . con sor"rendente destre2a. ? e $e /o$/#an a tem7$ar como antes de a sc $tar a 5oa? ina0 Emiti1 na o7scenidad "or $o 7a. se "reg nt1. "ero no "arece 3a7er ning:n "e$igro0 H(racias.oJ se $o a"art1 con im"aciencia antes de sa$ir de$ c arto0 . o a$go mEs0 Les recomend1 ? e 5oa? ina diera cortos "aseos0 E$$os $es agradecieron ef si/amente $a a4 da0 La seFora 5acinta.o/en. ? e "ermanec#a en si$enciosa es"era so7re s ca7a$$o0 HEs m 4 7 ena "onedora000 H5acinta $e "a$me1 con afecto $a mano ? e s . no " do e/itar n carras"eo ner/ioso0 La 3ec3icera a$21 $a /ista 4 s s miradas se cr 2aron0 Por n momento ning no de $os dos 3a7$10 .MU - . as stado0 K>o se $o /o4 a "ermitir0L HTodo "arece estar 7ien Hmasc $$1 "ara nadie en "artic $ar0 Se fi.a en $a cocina.

ago.asta ese momento 3a7#a c m"$ido sin dific $tad s .ante em7ro$$o.a 4 $o ? e re"resenta7a en $a /ida de s s "adres0 De7#a e/itar ? e se encontrara con s "adre0 Desconoc#a si 4a eran amantes o si. es"o$eando s mont raH0 A$go 3a "asado0 . in? ieto. si "ara eso ten#a ? e mantenerse a$e. a n? e en rea$idad no ten#a derec3o a sentirse as#0 . "ara dar 7 ena c enta de $as /iandas ? e $a cocinera $es " siera en $a cesta H6$ se $imit1 a "icotear sin 3am7re 4 e$$a. ramento. comi1 con de$eiteH e$ si$encio rein1 entre e$$os0 Pro7a7$emente se sent#a mo$esta "or? e no era Diego ? ien $a acom"aFa7a0 N e se fastidiase. ntos0 Inc$ so d rante e$ rato en ? e acam"aron.o rea$i2ado. Si$as0 Se000 se ca41 de$ carro000 4 e$ 7 e4 $e "is10 . $a em7a cadoraJ eso $e enseFar#a a no tratar de sed cir a 3om7res casados0 A$ mo/erse en $a si$$a. se "reg nt1. "or e$ contrario. 3ec3o n aFo atrEs.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ado de $a 7ote$$a. desde c Endo no se "asa7a n d#a entero a ca7a$$o0 Des"otricando internamente contra s "adre 4 contra a? e$$a ma$a "6cora "or meter$e en seme. contin 1 $a marc3a0 N er#a "ensar en $o 7 eno ? e era no 3a7er "ro7ado ni gota de a$co3o$0 >o $e /endr#a nada ma$ "ara $im"iar s sat rado organismo0 !on e$ tiem"o s s manos /o$/er#an a ser tan firmes como antes 4 4a no $e tem7$ar#an a$ menor esf er2o. "or e$ contrario. $a decisi1n de 3acer$o otra /e2 no ten#a nada ? e /er con n deseo s 4oJ nada de eso: $a c $"a era de a? e$$a 7r .ago $a imit1 4 " sieron $os ca7a$$os a ga$o"e "or e$ camino0 MEs ade$ante.inete. es e$ ma4or. frenaron "ara "oder 3a7$ar con 6$0 HEs000 es mi000 3i.a no recorda7a desde c Endo no monta7aJ menos a:n.a. 8"or Dios ? e $o 3ar#a9 Por fort na.I-OS Capítulo VI E$ so$ esta7a iniciando s ocaso en e$ 3ori2onteJ 4a no ? eda7an m c3as 3oras de $ 2J ? i2E $as s ficientes "ara $$egar a $as m ra$$as de $a ci dad0 .a de$ a/erno0 K<N 6 ra4os /e mi "adre en e$$a=L. 3aciendo ? e se a/ergon2ara de s# mismo0 Pero desgraciadamente no era tan senci$$o mantenerse so7rioJ $os rec erdos asa$ta7an con saFa0 Los rec erdosO 4 e$ remordimiento0 H8SeForita Micae$a. "or e$ 7ien de s madre0 .E!. eCas"erado0 KTan s1$o es na m c3ac3a / $gar 4 corriente0 !om"arada con mi madre no tiene nada ? e 3acer0L >o ? iso recordar e$ modo en ? e se amo$da7a e$ cor"iFo a $as formas rot ndas de s s "ec3os0 >i en e$ /ai/6n de $as caderas a$ andar0 >o. de no /o$/er a e. me. 3a7#a $$egado a tiem"o de im"edir$o0 Secretamente es"era7a esto :$timo. ? ed1 consternado a$ desc 7rir ? e $e do$#a 3orri7$emente e$ trasero0 . casi todas $as /isitas "rogramadas esta7an 3ec3as0 Se sent#a satisfec3o "or e$ tra7a. c ando se to"aron con e$ . en ese momento 3a7r#a matado "or e$$a0 Si a$go $e im"ed#a 3acer$o era $a "resencia de $a 7r . seForita Micae$a9 8Don Diego9 H<N 6 dia7$os= HeCc$am1 .ercer como ga$eno0 En rea$idad.ago ten#a $a es"a$da destro2ada "or $as m c3as 3oras de ca7a$gar de n $ado a otro0 Si antes necesita7a na co"a de coFac.o0 HLa /o2 $e sa$i1 entrecortada "or $a fatiga0 H<E2e? ie$= H"reg nt1 $a maga0 H>o000 no.M2 - . /o$/iendo a $a rea$idad0 Bn 3om7re /en#a ca7a$gando frente a e$$os0 HEs e$ seFor Antonio Iri7erri Hinform1 $a 7r .or no "ensar en e$$o0 Era n 3ec3o ? e a e$$a no $e agrada7a m c3o s com"aF#a: a"enas se 3a7#an dic3o a$go en todas $as 3oras ? e $$e/a7an .

e$ c3a/a$ comen21 a a $$ar como n .a acom"aF1 a $os ang stiados "adres f era de $a 3a7itaci1n0 É$ se dirigi1 a$ aterrado . siseando entre dientes H0 Ten6is ? e s .ago0 HOs r ego ? e est6is tran? i$osJ /er6 $o ? e " edo 3acer H$es di.os a2 $es ec3a7an c3is"as0 Asi1 a$ "aciente como .ago ? er#aH0 Lo s .o de don Diego= HAnte e$ ca7eceo de . con $as manos so7re e$ otro 3om7ro de$ .er no entiende nada=L. $ ego.er no ten#a ni idea de $o ? e era 7icar de n e/o e$ 7ra2o0 Si no agarra7a con firme2a a$ c3ico ser#a im"osi7$e0 Res"ir1 3ondo "ara tran? i$i2arse 4 no gritar de fr straci1n0 Le esta7a costando contenerse0 H!reo ? e no me 3e eC"resado con s ficiente c$aridad HaFadi1.etar$o con mEs f er2a000 H!reedme.ago "rosig i1 H: >o sa76is c Ento me a$egro de /eros0 Vos s# sa7r6is ? e 3acer Haseg r1 Antonio.I-OS H8Dios m#o9 <!1mo estE= Hindag10 Se $a nota7a "reoc "ada0 H!reo ? e tiene e$ 7ra2o roto0 Le d e$e m c3o000 HEn ese caso de.er a $a ca7ecera de $a cama. cada no s mido en s s "ensamientos0 E$ caser#o Iri7erri esta7a a$ otro $ado de na co$inaJ no tardaron m c3o en $$egar0 Era n "oco mEs "e? eFo ? e e$ de $os Lec ona.ar$o. n tanto irritado "or s ma$ " $so.etar6 7ien c ando $$eg e e$ momento0 A n? e no $o creEis. no ? ise decir ? e don Diego no s "iera000 es s1$o ? e000 /os. $e agarr1 de$ 7ra2o0 ! ando 3i2o e$ "rimer mo/imiento "ara enca.Endose de do$or0 S madre.emos $as eC"$icaciones "ara mEs tarde Hsentenci1 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sino con tota$ candide20 H>o os "reoc "6is mEsJ 4a os 3e entendido0 (racias0 Permanecieron ca$$ados e$ resto de$ tra4ecto. <es ? e esta m . $e/ant1 $a mirada 4 encontr1 a $a m .ago "erci7i1 e$ a2oramiento de a? e$ 3om7re 4 se a"iado de 6$0 Int #a ? e no $o 3a7#a dic3o con ma$icia. a$ ser ga$eno000 sa7r6is mEs0 .ago0 La 7r . $o s6 H$e cort1 antes de ? e terminara de 3a7$arJ s s o.o .ear0 I7a a ser n "roceso m 4 do$oroso0 HRe$E. "ero con $as mismas caracter#sticas ar? itect1nicas. "rocedi1 a $a/arse $as manos en e$ ag amani$ 4 a reconocer a$ "aciente0 Presenta7a /arias cont siones en e$ 7ra2oJ $a mEs /isi7$e ten#a $a forma 7ien definida de $as "e2 Fas de$ 7 e4J e$ 3om7ro esta7a en n Eng $o eCtraFo con res"ecto a$ otro 4 e$ 7ra2o $e co$ga7a inerte0 Sin $ gar a d das se $e 3a7#a sa$ido e$ 3:mero de$ 3om7ro0 Tendr#a ? e restit ir$o a s $ gar 4 eso do$er#a0 Re2a7a "or tener $a s ficiente f er2a 4 "recisi1n "ara /o$/er a co$ocar$o en s sitio sin inf$igir$e mEs daFo de$ necesario0 A " nto de "edir$e a $a ar"#a ? e $e a4 dase a s . f rioso0 KDe7er#a $$amar a$ "adre "ara ? e me a4 de0 E$$a no tendrE f er2a s ficiente0 Es demasiado femenina0L A d ras "enas se cont /o "ara no so$tar n im"ro"erio0 A"ret1 $os dientes.os desor7itadosH: >o te "reoc "es.o/en.os0 Bn . ante $a mirada agradecida de$ as stado "adre0 HPerdonadme. contento0 . <sois /os e$ 3i. t#"icas de $a 2ona0 S 7ieron a $a "rimera "$anta0 E$ d eFo $es acom"aF1 3asta e$ dormitorio de s s 3i.o/en de nos ? ince aFos esta7a "ostrado en s cama.E!. ? e $o mira7a con $os o. contin 1H: Lo siento0 Os s "$ico ? e me "erdon6is. trata7a de a$i/iar$o acariciEndo$e $a cara 4 3a7$Endo$e con cariFo0 Esta7a "E$ida 4 "arec#a a$ 7orde de$ $$anto0 En c anto $es o41 entrar en e$ c arto se $e/ant1 "ara s "$icar $a a4 da de .ate. ? e res"ira7a con mEs tran? i$idad ? e c ando $$egaron0 HTengo ? e co$ocErse$o0 HAde$ante0 K<8!1mo ? e ade$ante9=L Esa m . m c3ac3oJ seg ro ? e no es nada0 Veremos ? 6 " edo 3acer "or ti0 Sin mEs di$aci1n. dis" esto a s .etar a$ m c3ac3o.o/en.etar 6$ mismo a$ .M+ - . ? e.ago. como "ercatEndose de s error. so4 f erte0 Proceded. "ens1. "or fa/or0 KVirgen Sant#sima. sentada a s $ado. m c3ac3o H$e orden10 .o/en c ando comen2ase a force.

ago " do /er ? e se mord#a e$ $a7io inferior.ago0 Desde a? # " edo ir so$a Han nci1 Micae$a0 H<!1mo dec#s= HEn s /o2 se tras$ c#a $a conf si1n0 HPerdonadJ no os $o 3a7#a dic3o.os entrecerrados e$ "ote de crista$ ? e ten#a en $a mano0 A$ a7rir$o e$ aire se im"regn1 con e$ aroma "icante de $as "$antasH0 Es n 7 en remedio "ara $os do$ores 4 $as cont siones0 Me $o enseF1 mi madre000 H!a$$1 4 se $$e/1 $a mano a $a n ca0 .ado 4 s1$o entonces se "ermiti1 mirar a$ m c3ac3o0 Se 3a7#a des/anecido0 La 3ec3icera se a"art1 de $a cama 4 comen21 a 7 scar a$go en s cesta de medicinas0 É$. ca$6nd $a. con s s"icacia: H<N 6 $$e/a ese ngPento= H)rnica. romero. cera 4 aceite H contest1. 4a se 3a7#an encendido $as $Em"aras de grasa de 7a$$ena. en $o a$to de$ cerro. $os es? e$etos de $as na/es rom"#an $a $$an ra de $a "$a4a0 Los car"interos de ri7era 4a se 3a7#an marc3ado a s s casas "ara descansar de s d ra .ornada0 H>o 3ace fa$ta ? e me acom"aF6is. com"et#a con $os :$timos ra4os de so$0 En $os asti$$eros. ta$ 4 como 3a7#a dic3o.etar$o "ara ? e no se 3iciera mEs daFo0 . tan s1$o ? e7rado "or e$ go$"eteo de $os cascos de $os ca7a$$os en $as ca$$es casi desiertas0 Dentro de $a ci dad.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero $a . $a ar"#a carras"e10 H!reo.os a"arec#a na eC"resi1n de ca te$a 4 temor0 Por nos instantes f e ta$ s inter6s "or tran? i$i2ar$a. desde e$ momento en ? e $a conoci1. reteniendo e$ a$iento. "ero antes de ? e " diera decir nada.ago. a$ /er$e con $a fa.ar$o en s $ gar0 Para s tota$ asom7ro.a de $a manoH0 Le a4 dar#a a me. "or s "arte.MI - . at1nita0 H'ien000 gracias0 Para c ando $$egaron a $as m ra$$as de San Se7astiEn e$ so$ em"e2a7a a meterse tras e$ monte Ig e$do0 La 3og era.os antes de "reg ntar. /o$/i1 a s sitio con faci$idad0 Lo mo/i1 n "oco "ara com"ro7ar ? e est /iera 7ien enca. se cort1 a4er con na 3o2 Hcontest1 "estaFeando.orar $os morados ? e $e sa$drEn en e$ 7ra2o 4 a "a$iar e$ do$orO .o/en "odr#a 3ec3i2ar$oH0 Si no os im"orta "odr#ais /endar$e /os misma0 . Micae$a desmont1 de Abedul tan agotada ? e d da7a de "oder . 3ier7a de San 5 an. mostrando con $os o. donO H>o H$a cort1 con /o2 mEs firmeH0 Os acom"aFar6 3asta / estro 3ogar0 H!omo dese6is0 Pero os aseg ro ? e no es necesario0 !r 2aron $os distintos desni/e$es 3asta a$can2ar $a P erta de Tierra0 A"enas ? eda7a gente en La P$a2a Vie.o/en. 4 en s s o. sac1 na /enda de s ma$et#n "ara s .ago $a mir1 a $os o. $a ac sa7a de eso mismo0 HEstE 7ien. gir1 e$ 7ra2o "ara a$o. ? e ser#a 7 ena idea a"$icar$e n ngPento antes de /endErse$o Hs giri1. "ero 3e decidido /o$/er a mi casa0 . in? ieta. si me "ermit#s $a s gerencia. co$a de ca7a$$o. ? e casi se ec31 a re#r ante $o contradictorio de$ as ntoJ "or? e 6$.I-OS $oco. no $e /endrE ma$0 HSac di1 $a ca7e2a en seFa$ de contrariedad0 Lo mEs seg ro es ? e e$ cansancio $e est /iera . donde $os edificios resta7an $ 2.a0 La ma4or#a 4a estar#a en s s casas0 (iraron a $a derec3a "or $a ca$$e de >arrica0 !a7a$ga7an en si$encio.isteis ? e se $$ama7a= HE2e? ie$J tiene cinco aFos.E!. aseg rEndo$e ? e no $e esta7a ac sando de nada.a 3a7$6 con / estra madre "or $a maFana0 Imagino ? e a estas 3oras mis cosas 4a estarEn en casa0 N e tengEis na 7 ena noc3e.o ir6 a /er a$ otro 3ermano0 <!1mo di. gando na ma$a "asada0 De7#a tener c idado con esos rama$a2os de ca7a$$erosidad0 >o sa7#a 3asta ? 6 " nto esa . $ogr1 s . 7aFando e$ s e$o0 A$ $$egar a $a casa.etar e$ 7ra2o de$ m c3ac3o en ca7estri$$o0 Ta$ /e2 de7er#a disc $"arse "or 3a7er$e 3a7$ado antes de ese modo0 E$$a $$e/a7a ra21n: ten#a f er2a s ficiente0 Lo "ens1. insta$adas a trec3os en $as "aredes0 A tra/6s de $as /entanas $a $ 2 sa$#a en forma de rectEng $os. don .

conminEndo$e a o7edecerH0 Le dir6 a Dionisio ? e desensi$$e a$ ca7a$$o0 Micae$a entr1 en $a casa arrastrando $os "ies0 En s 3a7itaci1n. eso s#H a$ notar ? e e$$a esta7a "reoc "ada "or $o . /amos0 HAgit1 $a mano en e$ aire. cr#"tico. 4 mEs en $as condiciones en ? e 6$ se encontra7a0 Era e/idente "ara c a$? iera ? e no esta7a 7ien: s "a$ide2 enfermi2a.a2m#n en e$ ag a 4. se s mergi1 en $a 3 meante 7aFera con n s s"iro de "$acer0 Lo necesita7a0 E$ d#a 3a7#a sido agotador en m c3os sentidos0 !omen21 desc 7riendo $os sentimientos de don .ar$aJ no ser#a ca"a2 de es"erar a ? e est /iera seca "ara acostarse0 Verti1 n "oco de aceite de .ornada tam7i6n 3a7#a desc 7ierto ? e no todo era fria$dad en 6$J 3a7#a /isto s mirada tierna H"or n instante. don .I-OS "ro7ar n 7ocado antes de caer rendida en e$ $ec3o0 Seg ramente era a$go im"osi7$e con Petra en casa0 E$$a $a o7$igar#a a comer antes de de.ago0 Me a$egro de ? e 4a 3a4Eis entrado en ra21n 4 est6is dis" esto a c m"$ir con / estro de7er0 >o d do ? e / estros "adres estarEn m 4 org $$osos de /os.os osc ros 7ri$$aron de a$egr#a antes de sa$ir a $a ca$$e0 H8A39 SeForita Micae$a. dis"oni6ndose a entrarJ en ese momento $a " erta se a7ri1 con ca te$a 4 "or e$ ? icio a"areci1 $a cofia a$midonada de Petra0 En c anto $a anciana desc 7ri1 a Micae$a s cara se arr g1 en na sonrisa de satisfacci1n 4 s s o. en c anto termin1 de desn darse. $a necesidad de 7e7er "ara "a$iar $os s#ntomas de $a a7stinencia 4 $a ra7ia "or esa de7i$idad0 A "esar de $as do$orosas "a$a7ras esc c3adas de s s $a7ios. e$$a "erci7#a na ansiedad 4 n do$or ? e $o corro#a "or dentro0 Era de s "oner ? e $a m erte de s es"osa 4 e$ 7e76 $e 3 7ieran de.ar con ese 3om7re. seFor0 H' enas. $os tem7$ores. con e$ resto de$ ag a ? e se ca$enta7a a$ f ego0 H(racias. esa maFana 3a7#a sentido $a necesidad de a4 dar$o0 Sa7#a "or "ro"ia eC"eriencia c En ang stiosa era $a "erdida de n ser ? erido 4 $o d ro ? e era /i/ir con ese /ac#o0 D rante esa .ado a7atido0 !ada /e2 ? e $o mira7a "od#a /er $os estragos ? e e$ eCceso de $icor 3a7#a 3ec3o en s c er"o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tota$mente "er"$e. antes de es"o$ear a s mont ra "ara regresar a $a P erta de Tierra 4 "artir a eCtram ros0 Las dos m . $a 7aFera de co7re ten#a n "a$mo de ag a fr#a0 Ofe$ia tras$ad1 "oco a "oco $as o$$as.ar$a ir a dormir0 S s"ir1 ante $a $e. "ero000 <c1mo es e$ dic3o= 8A39 Hfingi1 recordarH: A $a f er2a a3orcan Hcontest1 e$ 3om7re. don . desde $ ego i7a ser n "ro7$ema tra7a.MM - .orar $a sit aci1n0 Si 6$ $a cre#a na 7r .eres de ? edaron mirando como se a$e. a$ entrar en $a c adra0 HSinceramente. no tengo $a menor idea 4 tam"oco me im"orta Han nci1. Ofe$ia0 Vete a $a cama0 Me arreg$ar6 4o so$a0 N e "ases 7 ena noc3e0 H(racias. Micae$a s . Petra0 O"ino $o mismo. de $a "eor es"ecie. a"retando $os $a7iosH0 ' enas noc3es.E!. $a irrita7i$idad ? e mostra7a en a$g nos momentosO Pero ademEs.as ante $a eCtraFa res" esta de$ ga$eno0 H<N 6 3a7rE ? erido decir con eso= Hin? iri1 Petra.ago res"ecto a e$$a0 !onocer $a im"resi1n ? e de e$$a ten#a e$ ga$eno no 3ac#a nada "or me.et1 $a $arga tren2a en $o a$to de $a ca7e2a "ara no mo.an#a de$ descanso0 H' enas noc3es Hse des"idi1 e$ ga$eno. 3a4 n rico estofado en e$ f ego 4 ag a ca$iente "ara ? e os deis n 7 en 7aFo0 Vamos.ago Hm rm r10 Agarr1 $as riendas de$ ca7a$$o. 4a 3a76is $$egadoJ em"e2a7a a "reoc "arme000 HMir1 a$ acom"aFante de Micae$a.a7a. a tenor de s s "a$a7ras. cond ciendo a Abedul a s "ese7reH0 Es e$ 3om7re mEs eCtraFo ? e 3e /isto en mi /ida0 H'ien. m c3ac3a.a 4. seForita Micae$a0 N e d rmEis 7ien Hse des"idi1 $a donce$$a0 !err1 $a " erta a$ sa$ir0 Bna /e2 so$a. tocEndose e$ som7rero0 H' enas noc3es.

se recrimin10 Rea$mente esta7a eC3a sta0 !err1 $os o. se recost1 en $a 7aFera 4 . g ete1 con $as manos "or $a s "erficie de$ ag a0 E$ ca$or de$ ag a $e ca$dea7a $os 3 esosJ se sinti1 7$anda 4 re$a.o /ientre $e irradi1 "or todo e$ c er"o0 A7ri1 $os o. a/ergon2adaJ imagina7a n mi$$ar de o.a2m#n.ada0 E$ o$or a .I-OS ? e " diera "ensar de ese ngPento 4 de s madre0 Ta$ /e2 no f era tan inag anta7$e como 3a7#a "ensado en n "rinci"io0 K>o seas tonta. ca"aces de em"$a2ar n 3 eso en s sitio0 Record1 c1mo 3a7#a a sc $tado a $a seFora 5oa? ina "ara sa7er si e$ 7e76 esta7a 7ien co$ocado0 A$ imaginar ? e esas mismas manos $a toca7an a e$$a.os. "or $os "ec3osO Los "e2ones se " sieron d ros a$ contacto0 Micae$a sinti1 na "esade2 en e$ 7a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os.a "or $as "iernas. de$ aceite ? e e$$a misma "re"ara7a. "or e$ c e$$o.E!. sa$i1 de $a 7aFera 4 se sec1 $o mEs rE"ido ? e " do0 >o tard1 nada en estar /estida con e$ camis1n0 Pero e$ deseo ? e se 3a7#a des"ertado en e$$a tard1 m c3o en desa"arecer0 . de dedos $argos 4 f ertes.os ? e $a mira7an con desa"ro7aci1n0 Esta7a so$a 4 nadie $a mira7a0 Vo$/i1 a cerrar $os o.o /ientre 4 na necesidad desconocida ? e em"e2a7a a des"ertar con f er2a 4 ? e $e im"e$#a a tocarse0 A3og1 na eCc$amaci1n a$ tiem"o ? e a7r#a $os o. m c3ac3aL. era m 4 agrada7$e0 Se "as1 con morosidad $a es"on.os 4 $a imagen de don .os.ago se co$1 en s mente0 Vio s s manos es7e$tas. a7oc3ornada 4 eCcitada a "artes ig a$es0 KSin d da e$ cansancio estE 3aciendo estragos en mi mente0L De n sa$to. "or $os 7ra2os.MQ - . e$ ca$or ? e min tos antes se $e 3a7#a insta$ado en e$ 7a.

sin d da.MR - .ago.ago se recost1 en e$ asiento 4 cerr1 $os o.o de "ena a$ tiem"o ? e $e seFa$a7a e$ "$ato. s madre.ar a $a 7r . fr nciendo e$ entrece.ago.a en s casa0 S1$o "ensa7a en acostarse 4 descansar e$ c er"o ma$trec3o0 E$ d#a /i/ido a ca7a$$o.oH0 Es n fi$ete con "atatasO Rec erdo $o m c3o ? e te g sta7a de niFo0 Lo 3e "re"arado 4o mismaO HTe $o agrade2co m c3o. adornar#a s cara0 Remo/i1 $as "atatas "or e$ "$ato. e/it1 mirar a s madre "ara no /er e$ gesto de desi$ si1n ? e.o0 . "ero no "od#a 3acer ni $o no ni $o otro0 La "erfidia de $a 7r .I-OS Capítulo VII .E!.et1 con f er2a $os c 7iertos 3asta ? e $os n di$$os se $e " sieron 7$ancos0 H. "ens1 irritado0 Lo 7 eno es ? e 4a no esta7a en $a casa0 Se "reg nt1 ? 6 $a 3a7r#a decidido a regresar a $a ci dad0 >o recorda7a ? e e$ d#a anterior 3 7ieran dic3o nada a$ res"ecto0 Pese a todo. ga7a con $a comida en e$ "$ato0 >o ten#a 3am7re 4 3asta e$ o$or de $a comida $e da7a nE seas0 . sin intenci1n de $$e/arse ning na a $a 7oca0 E$ mero 3ec3o de "ensar en 3acer$o $e re/o$/#a $as tri"as0 <! Ento tiem"o mEs tendr#a ? e ag antar 3asta "oder de. ? e insist#a "ara ? e comiera a n? e no t /iera a"etito0 E$$os 4a $o 3a7#an 3ec3o a s 3ora 3a7it a$ 4 esta7an a$$# "ara acom"aFar$e0 8Ma$dita $a gracia ? e $e 3ac#a9 Lo 3a7#an interce"tado c ando se dirig#a a$ dormitorio. 3i.ado $a cena intacta. de n $ado "ara otro.o e$ mismo tec3o 4 tan cerca de s "adre0 Tom1 na "atata frita "ara 3acer /er a s madre ? e 6$ "on#a todo de s "arte "ara comer0 Se $a $$e/1 a $a 7oca e intent1 masticar$a sin /omitar0 E$ sa7or de$ aceite $e "arec#a demasiado f erteO o ? i2E f era $a sa$0 Lo cierto es ? e $e cost1 tragarJ c a$? iera 3a7r#a . ? erido.os0 S madre $e mira7a con n de. con n /estido de tercio"e$o de n /erde mEs osc ro ? e s s o. . es"eran2ada0 Sinti1 n "oso de c $"a7i$idad "or no "oder dar$e $a satisfacci1n de /er$o comer0 Esta7a tan 3ermosa a$$# sentada. tienes ? e comer a$go0 Pareces n es? e$eto andante HseFa$1 s madre.er de $os demonios9L.a0 K8Ma$dita m . "ese a $a fa$ta de a"etito0 Bn "oco. si ? ieres.a7r#a de. "ero no tengo ganas de comer0 Esto4 demasiado cansado Hm rm r1 ? edo0 .or a:n: tomarse $a 7ote$$a entera 4 t m7arse de na 7 ena /e2. ? e se "reg nt1 "or en6sima /e2 en ? 6 estar#a "ensando s "adre "ara engaFar a s es"osa con na ar"#a ? e "odr#a ser s 3i.or as#0 >o $e agrada7a sa7er ? e esta7a 7a. "ero int6nta$o0 De $o contrario cada /e2 estarEs mEs d67i$ 4 $a fa$ta de $icor serE mEs ac sada0 H!r6eme. sentado a $a mesa de$ comedor. /er ? e intentas a7andonar esa actit d insana0 H!a$$1 n momento 4 $o mir1 con seriedadH0 !omo m6dico sa7es ? e 3a4 ? e a$imentar e$ c er"o0 De7es comer a$go. "adre. era m c3o me.os0 Le da7a / e$tas $a 3a7itaci1n0 Esta7a tan mareado ? e $e costa7a mantenerse erg ido en $a si$$a0 A7ri1 $os o.ar$o sin ofender a s s "adres= HEs necesario ? e comas "ara rec "erarte0 Me 3e dado c enta de ? e no 3as / e$to a 7e7er 4O Hdec$ar1 Diego satisfec3oH0 Me a$egra sa7er$o. madre. de no estar "resentes s s "adres0 So7re todo. $o s60 HRi1 sin ganas0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os 4 e$ ca7e$$o recogido en n moFo. des" 6s de de. "esa7a en cada no de s s 3 esos como na $osa0 Lo idea$ 3 7iera sido 7e7erse na co"a de coFac0 Me.a $e o7$iga7a a mantenerse so7rio 4 a tener ? e "asar "or ese tormento0 S .

$as imEgenes de toda $a gente con $a ? e 3a7#a estado ese d#a: e$ m c3ac3o de$ 7ra2o dis$ocado.E!. "ens1 irritado0 KPare2co n anciano.os grises $o esta7an mirando con intensidadH0Te "reg nta7a a ? 6 otros "acientes 3a76is atendido 3o40 K8Ma$dici1n9L Otra /e2 en 7$anco0 >o recorda7a nada0 Em"e21 a s dar "or e$ esf er2o ? e s "on#a ordenar s s ca1ticos "ensamientos0 Meti1 $os dedos "or e$ c e$$o de $a camisa "ara des"egar$a n "oco de $a garganta0 Le a"reta7a demasiado0 Intent1 desatarse e$ c e$$o "ara "oder res"irar me. satisfec3o de 3a7er encontrado $a res" esta0 H<.a otra /e29 Mir1 a s "adre0 Si es"era7a /er en 6$ a$g:n signo de /ergPen2a "or s infide$idad. e$ 3om7re de $a m e$a en ma$ estadoO Poco a "oco $e $$egaron reta2os de $o s cedido ese d#a 4 $os " do ir desgranando con ma4or o menor "recisi1n0 > nca $e 3a7#a s cedido eso0 Se .ago no $e entendi1 4 tam"oco se mo$est1 en "edir ? e $a re"itiera0 >o ? er#a contestar0 >ecesita7a seg ir r miando $a manera de aca7ar con a? e$$a m . ? e de. con $a $arga tren2a 7a$anceEndose a s es"a$da0 Esta7a a $a ca7ecera de $a cama deO 8A39 La cama de 5oa? ina. como n "adre org $$oso0 Desde $ ego. entr1 en ese momento con na 7ande. con $a mente en otro sitio0 8La 7r .i. $a niFa con $a sarna.a9 De7#a tratar de enterarse de todo $o concerniente a e$$a "ara "oder act ar en consec encia0 Ten#a ? e sa7er si 3a7#a a$g:n " nto d67i$.or0 >o ? er#a dar m estras de de7i$idadJ ni si? iera ante s s "adres0 K8Por todos $os demonios9L Bna /e2 mEs.acta7a de tener m 4 7 ena memoria0 K8Santo Dios9L.MS - . $a criada. $a /io /estida de negro. a$go ? e " diera 3acer "ara a$e. f rioso0 <N i6n demonios era 5oa? ina= La imagen de $a 7r . ca7#a admirar$e $a sangre fr#a de fingirse $o ? e no era0 . mientras re"art#a $a inf si1n en cada ta2aH0 <S "ongo ? e te 3a7rEs dado c enta= 8La 7r .ar$a de s "adre0 Diego 3i2o na "reg nta0 . "ro7a7$emente Haseg r1 a$ fin.oO <Me 3as o#do= Hindag1 Diego.ago a"arta7a0 HMicae$a es na m c3ac3a m 4 es"ecia$O Hcomen21 s madre. "or $o ? e me c esta recordar0L Se "as1 $a mano "or $a cara 4 not1 $a 3 medad ? e $e c 7r#a e$ rostro0 En rea$idad se encontra7a m 4 ma$0 La ca7e2a se $e i7a 4 /en#a como si diera / e$tas0 Ten#a ? e 3acer a$go0 Ade$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS dic3o ? e esta7a tragando /itrio$o en $ gar de na inofensi/a "atata frita0 Se a4 d1 con n sor7o de ag a "ara "asar$a0 H<!1mo te 3a ido con $os "acientes= Hindag1 s "adreH0 <!1mo estE $a seFora 5oa? ina= Por n momento .ar$a de s mente.a0 L$e/a7a na tetera 4 tres ta2as. $e g star#a "oder 3acer$o0 Ser#a na manera de desfogar ese ma$estar ? e $e a? e.1 en $a mesa frente a cada no de e$$os. si todo sig e ig a$ Hdec$ar1.ago "areci1 conf soJ de. como "ara engaFar a s es"osa "or e$$a0 S#.er em7ara2ada0 H>o creo ? e $a criat ra tenga m c3a "risa "or nacer0 TardarE na semana o mEs. a$ tiem"o ? e se acoda7a en $a mesa0 S s o.as notado a$go eCtraFo= H/o$/i1 a "reg ntar Diego0 H>oO !reo ? e serE n "arto sin "ro7$emas.1 $a co"a en $a mesa mientras 7 sca7a a$go ? e decir0 Se 3a7#a ? edado con $a mente en 7$anco0 Par"ade1. se $$e/1 na dece"ci1n0 Diego se $imita7a a ca7ecear com"$acido. $a m . $a imagen de $a "er/ersa 3ec3icera se fi$tr1 en s mente 4 con e$$a.a7a cada rinc1n de$ c er"o0 Era na $Estima ? e se sintiera tan d67i$0 Las sienes $e $at#an a n ritmo creciente0 8!1mo desea7a "oder 7e7er n "ocoO9 H.er de$ demonio0 Mir1 a s "adre en si$encio e imagin1 ? e se $e/anta7a 4 $e o7$iga7a a confesar ? 6 era $o ? e /e#a en esa ar"#a.a a"areci1 en s ca7e2a0 >o ? er#a "ensar en e$$a0 Pese a $a intenci1n de a$e. 4 se $$e/1 e$ "$ato ? e . e$ anciano de $as toses.

o H$e amonest1 s madre. c ando a$ fin $$ega a conocer$o.ena a$ ma$estar de s 3i. doFa 5 $iana era m 4 maFosa tratando do$encias0 !on e$ tacto identifica7a $a "rocedencia de $a enfermedad 4 en a$g nos casos $a c ra7a con s s manos o con $os remedios ? e conoc#aJ en otros. se $e/ant1 de $a si$$a con 7r s? edad0 Las "aredes de$ comedor "arecieron acercarse 4 a$e. 3i.am7re de moscas0 Esta7a a " nto de "erder e$ conocimiento0 Trat1 de serenarse 4 de res"irar con norma$idad0 Lo :$timo ? e desea7a era desma4arse de$ante de s s "adres0 Ten#a s org $$o0 Era $o :nico ? e $e ? eda7a0 A f er2a de /o$ ntad $ogr1 endere2arse e inc$inar $a ca7e2a en n gesto de des"edida.E!.MT - .ago.ago.arse ante $os o.I-OS Sinti1 ? e se $e re/o$/#an $as tri"as ante tamaFa 3i"ocres#a0 <!1mo 3a7#a "odido cam7iar tanto= Siem"re $o 3a7#a /isto como n 3om7re 3onesto 4 .os. 3i. como si a f er2a de tanto mirar$o $ograra transm tar$o en coFac0 K8Dios9 !1mo necesito na co"a0L H* e na "ena ? e s madre t /iera ? e a7andonar $a ci dad de a? e$$a manera Hse condo$i1 MarinaH0 Seg:n don Pa7$o 4 $a "ro"ia Micae$a. $a a$i/ia7a0 HPor $o tanto ten#an ra21n ? ienes $a ac saron de 7r . "ens1 . ? e 3 7o de agarrarse a$ 7orde de $a mesa "ara no "erder e$ e? i$i7rio0 La camisa se $e "eg1 a$ c er"o.1 7r scamente so7re e$ "$ati$$oH0 <Acaso no 3as a"rendido nada en estos aFos= HLo mir1 con ta$ desi$ si1n ? e .a4 m c3a gente ? e estE 7endecida con n don 4 ? e " ede c rar o a$i/iar e$ s frimiento de $as "ersonas0 (entes de todas 6"ocas 3an ti$i2ado ese don "ara a4 dar a todo e$ ? e $o necesitaseO Esto4 seg ra de ? e doFa 5 $iana 3i2o $o mismo0 Por eso me eCas"era ? e t /iera ? e 3 ir de$ $ado de s es"oso "or $a ma$edicencia de nos "ocos fanEticos re$igiosos0 Tom1 n sor7o de $a inf si1n 4 mir1 a s 3i. . con $a ta2a a medio camino de $os $a7iosJ $a de.o m#o0 La /o2 de s madre.a7rase /isto seme. f e "ara 6$ como na "atada en e$ est1mago0 A"ret1 $os dientes "ara no sentir0 Se concentr1 en "oner n "ie de$ante de$ otro 4 seg ir . sto0 > nca se imagin1 ? e " diera ser infie$ a s es"osa0 85amEs9 Se cont /o "ara no a"retar $os " Fos0 H<>o $o crees as#.er0 KSi ? ieres derrotar a t enemigo. a.o antes de seg ir 3a7$ando0 HMicae$a "erdi1 $a "osi7i$idad de estar con s "adre0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . comien2a "or conocer$o0L HS# Hm rm r1. c ando $a enfermedad era inc ra7$e. 3i. com"rendi1 ? e 6se era e$ momento "reciso "ara intentar a/erig ar mEs cosas so7re esa m . confiada0 HPor s " esto. re"entinamente entristecida. n nca $o 3 7iera cre#do0 Le en/enena7a $a sangre /er $a 3i"ocres#a ? e des"$ega7a s "adre0 Si no sa$#a de a$$# c anto antes aca7ar#a gritando de ra7ia0 H!reo ? e me /o4 a $a cama0 Si me disc $"EisO Hm rm r1 con esf er2o0 .aO H>o seas c#nico. Diego= HMir1 a s es"oso.a en e$ co$or am7arino de $a inf si1n. con $a /ista fi. como n en. sirena Haseg r1 e$ 3om7re0 K8.o0 Pese a$ em7otamiento ? e reina7a en s ca7e2a.os $e 7ai$otea7an manc3as negras. " edo aFadir ? e t "adre o"ina $o mismoO <>o es cierto. con $os dientes a"retados0 Desea7a 2arandear a s traicionero "adre 3asta 3acer$e entrar en ra2ones0 Le costa7a creer $o ? e esta7a s cediendo0 De no 3a7er$es /isto con s s "ro"ios o.ago se sinti1 como n niFo re"rendidoH0 Me dece"ciona ? e "ienses as#. 3:meda de trans"iraci1n re"entina0 E$ cora21n $e $at#a a n ritmo fren6tico0 Por de$ante de $os o.ago= Hinsisti1 Marina. antes de sa$ir de a$$# con "aso inseg ro0 HN e d ermas 7ien.o0 . s1$o 3a "odido disfr tar de s com"aF#a "or n "er#odo m 4 corto0 Es na 7 ena m c3ac3a 4 4o $a tengo en m 4 a$ta estima0 .os de .ante desfac3ate29L.

4 se mes1 e$ ca7e$$o con desEnimoH0 Dar#a $o ? e f era "ara "oder a4 dar$e0 L$e/a7a n rato en $a cama tratando infr ct osamente de dormir.amEs se ? e. a n siendo na ci dad "e? eFa. "ero tanto s c er"o como s mente se nega7an a re$a. me$anc1$ica.I-OS caminando "ara no derr m7arse "or com"$eto0 Por? e entonces se arrastrar#a a $os "ies de s madre "ara "edir$e $a $$a/e de $a 7odega 4 "oder a3ogarse en e$ coFac ? e. c ando "ractica7ais 3a7$ar de esa manera0 Los dos rom"ieron a re#r. "ero a$ fina$ $o conseg irE0 Siem"re f e n niFo m 4 /o$ ntarioso Hrecord1 Diego0 . c ando s 3i. no era tan sano 4 tan $im"io como $o es en 6ste0 N e f era tan daFino "ara tiO Pero t: no tienes $a c $"a0 . en c anto a !ata$inaO 4 a n estra nietaO HS s"ir1 con "ena 4 se $e/ant1 "ara a7ra2ar a s maridoH0 T: no tienes nada ? e /er0 >o de7es tort rarte "ensando $o contrario0 H(racias. cada /e2 mEs ner/ioso e irritado0 .ido con 3i$os de "$ata0 H> nca "odrE /o$/er a ser$o.o sa$i1 de$ comedor0 Se frot1 $as sienes.ado de 7e7er0 Eso es 7 eno0 TardarE en rec "erarse.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . si ? er#a com"render $o ? e esta7a escrito en $os $i7ros9 Se " so a e$$o con tanto #m"et ? e me /o$/#ais $oca. no nos 3a7r#amos /isto o7$igados a regresar a? # 4O !ata$ina 4 $a niFaO H>o te atormentes0 Recono2co ? e e$ aire de San Se7astiEn de$ sig$o %%I. como rec rso "ara com"ro7ar diagn1sticos 4 tratamientos0 . c ando s "o ? e tendr#a ? e a"render $at#n. $a fa$ta de comodidades o de medios. 7ien $o sa7#a.ita 3an m erto0 Des" 6s de eso nada es ig a$0 De7e de estar des3ec3o "or dentro Hs s rr1 Marina0 HS# Hcontest1 Diego.o esta7a "asando "or m 4 ma$os momentos0 <N 6 "od#a 3acer e$$a= HA$ menos 3a de. sirena: 4o tam"oco Hadmiti1.QV - . mi amor0 HLa rode1 con $os 7ra2os 4 a"o41 $a 7ar7i$$a en $a ca7e2a de s es"osaH0 Es"ero ? e se $e "ase "ronto 4 ? e / e$/a a ser e$ mismo de antesO Marina neg1 con $a ca7e2a 4 se a"art1 "ara mirar a Diego.10 HEs cierto Hace"t1 e$$a0 Se $$e/1 $a ta2a a $os $a7ios0 La inf si1n se 3a7#a enfriado 4 no $a reconfort1 como 3 7iera ? erido0 De. $os dos.E!. se $e/ant1 a mirar "or $a /entanaH0 <Rec erdas con ? 6 ganas ace"t1 /enir a esta 6"oca= Otro se 3a7r#a as stado a$ sa7er $as diferencias. esc etamente.er 4 s 3i. as# como $as do$encias ? e "resenta7an. Diego0 S m . entristecida0 A $a $ 2 de $as /e$as s ca7e$$o "arec#a entrete. recordando a? e$$os aFos con aForan2a0 H> nca "ens6 ? e terminar#a as#O Hs s"ir1. regresando a $a mesa0 En /e2 de sentarse. descansa7a en e$ s1tano0 HMe res $ta "enoso /er$o en ese estado tan 3orrendo Hdec$ar1 Marina. ang stiada "or no sa7er como a4 dar$e0 Era e/idente ? e s 3i.ago siem"re 3a7#a $$e/ado na es"ecie de diario donde anota7a $a fec3a 4 $os nom7res de $os "acientes ? e atend#a.arse $o s ficiente "ara "ermitir$o0 !am7i1 de "ost ra.o $e a4 de a rec "erarse0 HMe "reg nto si a3ora se arre"entirE de /i/ir en este sig$o0 Los o. se $imit1 a "asar e$ dedo "or $os 7ordados de$ mante$H0 Es"ero ? e /o$/er a s tra7a. 4 se $$e/1 $a mano a$ c e$$o0 H!r6eme.os grises de s marido se end recieron 4 $o /io a"retar $a mand#7 $a0 H>o $o s6 4 me aterra "ensar ? e sea as#0 Lo noto tan es? i/oO A /eces me da $a sensaci1n de ? e me odia0 <!rees ? e me ec3a $a c $"a de s sit aci1n= Si e$ aire de t 6"oca no me 3 7iera res $tado tan noci/o.1 $a ta2a a n $adoH0 <Te ac erdas de s s ansias "or a"render$o todo= Vo$/#a $oco a don Pa7$o con s s "reg ntas so7re "$antas c rati/as0 8. com"arados con e$ sig$o %%I. "ero 6$ no0 As mi1 e$ cam7io sin "ro7$emas 4 .

r1 $a imagen ange$ica$ de s es"osa dif nta0 Micae$a des"ert1 a$ amanecer0 .QU - . 4 si $o 3a7#a 3ec3o a escondidas.I-OS Bna 3ora antes se 3a7#a $e/antado de $a cama "ara intentar$o0 E$ res $tado 3a7#a sido desastrosoJ era ta$ $a con/ $si1n de s s manos ? e a"enas acerta7a a introd cir $a "$ ma en e$ tintero.a.et1 $a ca7e2a.eros ? e otra cosa0 Lo :nico ? e recorda7a era $a ? ema21n de $a 7i$is en s est1mago 4 $a ra7ia ? e $o a3oga7a0 Se 3a7#a ido a acostar con $a es"eran2a de dormir en c anto s ca7e2a tocase $a a$mo3ada0 8Po7re i$ so9 En ese momento.orado0 A$ 3 ndir otra /e2 $a ca7e2a en $a a$mo3ada e intentar re$a. "resa de n do$or na sea7 ndoH0 >o " edo /o$/er a 7e7er 3asta ? e no $es se"are Hmasc $$1. en s casa0 Sin es"erar a Ofe$ia. no en $as cantidades a $as ? e se 3a7#a acost m7radoJ $a fa$ta de$ $icor se e/idencia7a en s s ademanes0 Las manos $e tem7$a7an tanto ? e era "enoso o7ser/ar$o0 A men do se $e nota7a indeciso 4 conf so0 'a.a no era ca"a2 de escri7ir en e$ diario0 Entre e$ tem7$or incesante de s s manos 4 $as $ag nas ? e "resenta7a s mente.ora7a en nada s Enimo e$ sa7er ? e esos desagrada7$es s#ntomas de a7stinencia desa"arecer#an con s1$o 7a.a. a$ menos no de$ante de e$$a. e$$a "erci7#a so$edad.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a con. se 3a7r#a 7e7ido na 7ote$$a de coFac de na sentada 4 a$ infierno con todo0 H8>o9 Hgrit10 . se s . ser#a na tarea 3arto dif#ci$0 Era n des"o.a7a n gr "o de 3ormigas en "rocesi1n entre manc3as de tinta0 . "or $a 7r . Petra se negar#a a ? e comen2ase a tra7a.E!. ira. con na sonrisa ? e "retend#a ser sard1nica. con $a mand#7 $a tan cris"ada ? e tem#a ? e se " diera "artir de n momento a otro0 E$ m 4 $adino de s "adre no 3a7#a "reg ntado en ning:n momento "or e$$a. "ero ? e no f e sino na m eca en s rostro desme. como si no ? isiera dar "E7 $o a sos"ec3as0 .1 a desa4 nar a $a cocina0 >o ten#a m c3as ganas de comerJ no o7stante. "ens10 KDefiniti/amente.ago 3 7iera / e$to a casa de s fami$ia0 S s "adres 3a7#an estado tremendamente intran? i$os 4 "reoc "ados "or s a sencia 4 "or $a fa$ta de noticias0 La "ena era ? e 3 7iera retornado en esas condiciones0 E$ d#a anterior no 3a7#a 7e7ido.ar a $a 7odega 4 7e7er na co"a de$ est "endo $icor de s "adre0 HSi ? ieres tener 6Cito en $a em"resa tendrEs ? e contro$arte Hse o7$ig1 a recordar.ar en $os "re"arados con e$ est1mago /ac#o0 Sonri1 a$ "ensar en e$$o0 Para Petra n nca ser#a otra cosa ? e $a niFa ? e 3 41 con s madre tantos aFos antes0 En a$g nos momentos $a "ro"ia Micae$a seg #a sinti6ndose tan "erdida como en a? e$$os d#as0 De no ser "or e$ cariFo 4 $a com"aF#a ? e $e 7rinda7an Ofe$ia. tiene n c er"o ca"a2 de tentar a n santo0L Para e/itar seg ir "ensando en esa 7r . deso$aci1n.o tr6m $o e inser/i7$e0 Si no 3 7iera estado tan res e$to a e/itar ? e s "adre f ese infie$ con $a ma$dita 7r . Petra 4 Dionisio o doFa Marina 4 don Diego.a7#a dormido 7ien 4 se sent#a descansada0 Esta7a contenta de /o$/er a estar a$$#: en s cama.a7a a n ? eso de (r 4ere: mEs ag . "ero 3a7#a sido s madre ? ien fina$mente "reg ntara0 >o recorda7a m c3o de esa con/ersaci1n0 S memoria se aseme. se 3a7r#a sentido terri7$emente so$a0 Se a$egra7a de ? e don . 3oras des" 6s. c $"a7i$idad.e. se $e/ant1 de $a cama0 Antes de a7rir $a /entana "ara /enti$ar e$ c arto se $a/1 concien2 damente. ra7ia. demasiado femeninas 4 redondeadas "ara s O <g sto= <Para s "a2 menta$= K>o te engaFesL. 4 c ando $o $ogra7a.arse /o$/i1 a "ensar en $a m c3ac3a0 Record1 a $a "erfecci1n e$ "rimer d#a en e$ carr a.ago es"er1 "acientemente a ? e se interesase "or $a 3ec3icera. se " so n /estido negro 4 se 3i2o $a tren2a0 L ego 7a. .o $a se? edad con ? e se cond c#a. contin a7a des"ierto 4 mEs ner/ioso a cada min to0 >o me. c ando termin1 sentada en s rega2o0 S s formas. s ca$igraf#a seme.

ante e$ est "or de $as dos m .os entrecerrados 4 e$ ceFo fr ncido. "or no ofender a$ m c3ac3o0 La anciana $e sir/i1 e$ c3oco$ate con na 7 ena re7anada de "an 4 $o co$oc1 en $a mesa con n go$"e seco. a$ tiem"o ? e sor7#a "or $a nari2 con aire ofendido0 E$ . sonro.o/encito se $an21 a comer$o con $a cara casi metida en e$ ta21n. con $a 7ar7i$$a 7ien a$ta0 Micae$a tosi1. $im"iEndose $as manos en e$ de$anta$0 La criada regres1 a $a cocina acom"aFada de n niFo de edad indefinida entre $os cinco 4 $os oc3o aFosJ e$ ca7e$$o a$7orotado. 4a sa7es $o ? e o"ina 6$ de ti0L En $a cocina tra.Q2 - .ada 4 de. ante $a mirada a"ro7atoria de Petra0 Instantes antes de ? e terminara s desa4 no. a:n ca$iente de$ 3orno.ele 7ien "or a? # Hmasc $$1 e$ niFo0 .or ? e de. a$ tiem"o ? e o$fatea7a con tota$ fa$ta de moda$es0 HPos si ? e #.ar$o en e$ c3oco$ate. con $as manos en $a ca7e2a "ara "rotegerse de mEs go$"es. a$ tiem"o ? e co$oca7a n ta21n de 3 meante c3oco$ate so7re $a mesaH0 Lo 3e tenido . mientras mira7a a diestro 4 siniestro como si temiese ? e a$g ien se acercara a ro7ar$e a? e$ man. seFora0 HLe dedic1 na sonrisa 7onac3ona. <d1nde estEn t s moda$es= H$e amonest1 Petra0 . en n esf er2o de no rom"er a re#r.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ina7a Petra. sin "retender$o. $a anciana es"er1 a ? e em"e2ase a tomar e$ desa4 no0 H(racias. ? e se miraron sin sa7er ? e decir0 D rante n rato no se o41 en $a cocina mEs sonido ? e e$ ? e 3ac#a e$ go$fi$$o a$ comer a toda /e$ocidad.1 a $a /ista $os 3 ecos de /arios dientes0 HPetra. si 6stos $$ega7an0 La criada. con $os o. $e c 7r#a $os o. Petra0 H' en d#a nos d6 Dios. "ara mo.es de "ensar en ese 3om7reL.ada a$ recordar e$ 7aFo de $a noc3e anterior0 K>o te con/iene0 . doFa0 Tengo $a "an2a tan /ac#a ? e 3asta 3ace eco0 HE$ go$fi$$o so$t1 na carca.E!. se recrimin1. 4 se sent1 a $a mesa con s a"etito asom7rosamente redi/i/o0 Se $$e/1 e$ "rimer tro2o a $a 7oca 4.os0 Se $o a"art1 con n ademEn rE"ido 4 esc driF1 $a estancia.eres. /o$/i1 a a$2ar $a mano con intenciones c$aras0 H<Tienes 3am7re= H"reg nt1 Micae$a con "reste2a. nto a$ f ego "ara mantener$o ca$iente0 !on $as manos n dosas 4 manc3adas "or $a /e. "ero de7#a reconocer ? e sent#a de7i$idad "or e$ c3oco$ate 4 e$ "an reci6n 3orneado0 Sig i1 comiendo con de$eite.os entrecerrados0 Era e/idente ? e no com"art#a esa "ermisi/idad . era na "ersona mEs 7ien fr ga$. $$amaron a $a " erta con insistencia0 Petra sa$i1 a a7rir sin "erder tiem"o.e2 en$a2adas en $a cint ra.ar0 >o tard1 en tener e$ ta21n /ac#o 4 tan $im"io como si 4a est /iera fregado0 Bn er cto sonoro " so " nto 4 fina$ a esa manera de eng $$ir sin "a sa0 Petra a$21 $a mano "ara /o$/er a dar$e n coscorr1n0 Micae$a agarr1 $a mano de $a anciana antes de ? e c m"$iera s o7. doFa0 Tengo siete aFos H7ar7ot1. $e dio n coscorr1n0 H8A49 <Pos ? 6 3e dic3o= H"rotest1 e$ niFo. PetraJ 3 e$e de mara/i$$a 4 estE tan es"eso como a m# me g sta0 Micae$a tom1 n "eda2o de "an. se frot1 $a nari2 con $a manga de $a c3a? etaH0 <>o 3a4 ná pa-m#= HM c3ac3o. "ara e/itar ? e Petra /o$/iera a "egar$e0 HPos s#. emiti1 n s s"iro de "$acer ante e$ de$icioso sa7or0 A n? e s fig ra c r/i$#nea " diera indicar $o contrario. demasiado $argo 4 tan s cio como e$ resto de s esc E$ida "ersona.o de$ reci6n $$egado0 HDe niFo ná de ná. 3a2 e$ fa/or de "oner n ta21n de c3oco$ate a este niFo0 HSonri1 ante e$ des"ar"a.I-OS odioO 4 se condo$#a "or 6$0 KSerE me. con s 3a7it a$ so$t ra 4 destre2a0 E$ aire o$#a a c3oco$ate 4 a "an reci6n 3ec3o0 Se $e 3i2o $a 7oca ag a de antici"aci1n0 >ada como n o$or de$icioso "ara ? e e$ a"etito regrese de go$"e0 H' en d#a.eti/o0 La criada $a mir1 con $os o.

1 de$ m e7$e0 'a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ens1. como si se 7 r$aran de 6$0 Varios mec3ones 3:medos $e ta"a7an $a frente 4 $e gotea7an so7re $a cara0 E$ "e$o.antes cosas0 Se $e/ant1 de $a cama 4.E!. doFa Hmasc $$1 e$ niFo0 . as stado "or $a imagen ? e $e de/o$/#a $a s "erficie a2ogada0 >o era de eCtraFar ? e s madre se desma4ara a$ /er$o0 8Era n es"ectro9 Se $$e/1 $as manos a $a cara0 E$ desconocido se toc1 tam7i6nJ a? e$$os o. 7 scando $a 7ote$$a de coFac0 A$ no /er$a est /o a " nto de $$amar a gritos a TomEs "ara reFir$e "or s o$/ido0 A$ a7rir $a 7oca record1 s decisi1n de mantenerse so7rio 4 $a /o$/i1 a cerrar.os grises de n $oco. se escar71 $as "osi7$es migas de "an ? e $e 3 7ieran ? edado entre $os dientes0 HPe? eFo go$fo ma$ ed cado. demasiado tem7$oroso "ara 3acer . se agarr1 a$ m e7$e con am7as manos0 Tem#a "erder e$ conocimiento de n momento a otro0 P so todo s em"eFo en incor"orarse. con $os 7ra2os en .Q+ - . "ero 6$ encontr1 en seg ida $a "ie2a ? e esta7a s e$ta0 Ése era s escondite secreto de c ando era niFo0 Lo 3a7#a desc 7ierto a $os doce aFos. ca#a desordenado 4 $e ro2a7a $os 3om7ros0 La 7ar7a de n d#a $e ensom7rec#a $a mand#7 $aJ "arec#a n de$inc ente de $a "eor ca$aFa0 Dando tras"i6s.er0 HBna de $as m c3ac3asO tá "ariendo.os 3 ndidos "arecieron 7ri$$ar con demencia.ar a n marinero0 >o era $a resaca. as? eado con s as"ecto. na /e2 contro$ado e$ mareo.arse 3asta ? e comen21 a gotear$e de$ "e$o0 A$ $e/antar $a mirada se to"1 con $os o. "ens1. <"or ? 6 no $o 3as dic3o antes= Hindag1 Petra.o de$ m e7$e0 K8Santo Dios9 >o " edo ser 4oOL. sin 3acer caso a $a m .I-OS 4 ? er#a enseFar$e 7 enos moda$es a$ c3i? i$$o0 La c randera se $imit1 a negar con $a ca7e2a mientras $a criada sor7#a "or $a nari2 con enfado0 HM 4 7ien.o $a a$fom7ra.osH0 <>o te da /ergPen2a ? e na m . retir1 $a a$fom7ra0 Para ? ien no $o s "iera de antemano. con na sonrisa de "icar e$oH0 E$$a s1$o tiene ? e em" .er est6 as# mientras t: te 2am"as e$ c3oco$ate sin decir nada= HEs ? e o$#a mu 7ienO Hse disc $"1 e$ . no 3a7#a nada eCtraFo en e$ entarimado.o/encito. se a$e. <? 6 te trae "or a? #= H"reg nt1 Micae$a. no sin antes so$tar /arios im"ro"erios ca"aces de sonro.ar pa ? e sa$ga0 La c randera se f e en seg ida a "re"arar s cesta de remedios0 De7#a aFadir a$g nas cosas ? e se $e 3a7#an terminado e$ d#a anterior0 Desde e$ cons $torio "od#a o#r $a /o2 indignada de Petra. c ando $$egaron a /i/ir a$$# desde e$ f t ro0 Sac1 $a "ie2a con esf er2o 4 meti1 $a mano en e$ 3 eco0 S s dedos tantearon e$ contorno de n $i7ro a tra/6s de $a te$a ? e $o c 7r#a0 KSig e a? #L. sino $a a sencia de $icor en s sangre $o ? e $e 3ac#a sentirse tan ma$0 >ota7a $a $eng a "astosa 4 $a necesidad de 7e7er era tan grande como $a de res"irar0 Se ec31 ag a en $a cara "ara des"e.eta7a a $a n ca. na de $as maderas de$ s e$o c3irri1 a$ "isar$a0 . ? e seg #a amonestando a$ c3i? i$$o 4 $e amena2a7a con esca$dar$e $as ore.1 caer de rodi$$as 4. f e derec3o a$ ag amani$ "ara /omitar0 Las nE seas $e sac d#an e$ c er"o con /io$encia0 Termin1 arrodi$$ado en e$ s e$o. sin f er2as "ara incor"orarse0 Sent#a $a ? ema21n de $os Ecidos estomaca$es a$ "asar "or $a garganta0 Para mantener $a ca$ma 4 no marearse a n mEs. satisfec3o0 !on dific $tad /o$/i1 a co$ocar $a madera 4 $a a$fom7ra en s $ gar0 KSer#a "e$igroso ? e $o encontraran0L !asi a gatas se acerc1 a $a cama 4 se t m71 en e$$a. ? e $o mira7an a tra/6s de$ es"e. aferrado a$ "a$anganero de madera0 Sent#a fr#oJ $e tem7$a7a todo e$ c er"o0 Ten#a $a "eor resaca de s /ida 4 s1$o n trago /o$/er#a a "oner $as cosas en orden0 'arri1 $a 3a7itaci1n con $a mirada.arras0 Ec3a7a c3is"as "or $os o.ido de $a madera0 Se de.ago se det /o 4 a"o41 e$ "ie "ara /o$/er a esc c3ar e$ cr . $i7re de $a cinta con $a ? e se $o s .as "or decir seme. com"$etamente desn do.

m .eres en ro"a interior se a"iFa7an 7a. sentados en $os "orta$es. 2gar "or $os r idos de $a esco7a a$ 7arrer e$ s e$o de "iedra.eres. gando0 Bn "erro ? e dormita7a "rotegido 7a.o e$ dinte$ 4 c c3ic3ea7an entre e$$as0 HA"artaos.oso 4 fr#o0 Pese a $os tem7$ores consig i1 ta"arse con $a sE7ana. con tota$ des"ar"a. se aferr1 a$ co$c31n como si de /eras temiese caer de $a cama0 Se sent#a morirJ "or n momento se a$egr1 de eso0 Morir era "referi7$e a ese s frimiento0 .1/enes se a"artaron de inmediato.QI - .adas0 E$ niFo.o n a$ero ec31 a correr en c anto se acercaron a$ "orta$0 Micae$a se ? ed1 mirando a $os niFos 4 $es sonri10 E$$os $e mostraron en na anc3a sonrisa $os 3 ecos de $os dientes ? e $es fa$ta7an0 HVenga. n ag amani$ des"orti$$ado 4 n "e? eFo armario0 Las "aredes "ed#an a gritos na n e/a mano de ca$ 4 e$ s e$o. "ero e$ sim"$e $ien2o no era s ficiente "ara ca$entar$o 4 6$ esta7a eCcesi/amente cansado "ara ta"arse con nada mEs0 La ca7e2a $e do$#a na 7ar7aridadJ cerrar $os o.o/en2 e$o "or $as ca$$es mo. a $a es"era de ? e escam"ase n rato "ara "oder seg ir .eno a $a $$ /ia.1n0 Se meti1 en e$ "orta$ donde seg ndos antes 3a7#a estado e$ "erro0 S 7ieron tres tramos de esca$eras0 A $a " erta de $a 3a7itaci1n. na mesi$$a con araFa2os en $a madera. a .os era como estar t m7ado en n 7arco a $a deri/a en n mar em7ra/ecido0 !on $os 7ra2os en cr 2.o0 La m c3ac3a $e arre1 n cac3ete. no os "ar6is a3ora ? e casi 3emos lle#ao H$a inst1 e$ niFo con n em" . "ero e$ c3i? i$$o $o es? i/1 con "ericia0 HTe 3e dic3o mi$ /eces ? e no me to? es e$ c $o Hdi.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ara ? itarse e$ ag a de$ ca7e$$o0 !amina7a con $as manos en $os 7o$si$$os de $a ra#da c3a? eta.E!. seg #a a$ . otra de cera0 La /entana era m 4 "e? eFa 4 de. $e dio na "a$mada a na de e$$as en e$ trasero. a$g ien se afana7a en $a $im"ie2a0 E$ o$or a cer/e2a 4 a sidra $$ega7a 3asta $a ca$$e0 En $as casas de a$rededor se o#an $as risas de $os c3i? i$$os 4 $as /oces de s s madres ? e $os re"rend#an0 Varios niFos. sin im"ortar$e "isar $os c3arcos ? e encontra7a "or e$ camino0 >o tardaron en $$egar a n edificio en $a ca$$e de$ *rente de$ M e$$e. ofendida. mi amorO "erd1name Hso$$o21 con amarg ra0 E$ deseo de /o$/er a a3ogarse en coFac era demasiado tentador "ara a7stenerse de c m"$ir$o0 >ecesita7a o$/idarse de todo0 Perderse en $a inconsciencia 4 no "ensar0 Esta7a a " nto de $$amar a TomEs "ara ? e $e consig iera coFac c ando record1 a s madre0 Le 7ast1 imaginar e$ do$or ? e s "ondr#a "ara e$$a desc 7rir $a infide$idad de s marido "ara cerrar $a 7oca0 H8Por todos $os demonios9 HTrat1 de "onerse de costado "ara /er si e$ mareo remit#a n "ocoH0 Si consigo sa$ir de 6sta matar6 a mi "adre0 Micae$a. era "e? eFa 4 a stera0 Bna cama con 7arrotes de 3ierro des$ strados. 4 e$ niFo $e sac1 $a $eng a0 Las otras . ? e 4a 3a lle#ao $a "artera Han nci1 e$ niFo0 . cerca de $a P erta de Mar0 Era na casa de citas 7astante frec entada "or $os marineros de "aso0 La ta7erna de$ "iso inferior ten#a $as " ertas a7iertas 4. /arias m . i$ minada "or /arias /e$as. se sac d#a de /e2 en c ando como si f era n "erro.a7a "asar m 4 "oca $ 20 O$#a a s dor rancio 4 a na me2c$a de "erf mes demasiado intensos "ara $ gar tan estrec3o0 . con e$ c3a$ "or $a ca7e2a "ara resg ardarse de $a $$ /ia ? e 3a7#a em"e2ado a caer. sin ? itar o.o a Micae$a. mira7an caer $a $$ /ia. ? e entr1 en $a a$co7a tras sa$ dar$as con na inc$inaci1n de ca7e2a 4 na sonrisa0 La 3a7itaci1n.o.I-OS otra cosa0 La trans"iraci1n $e 3a7#a 3 medecido e$ c er"oJ $o nota7a "ega. a. a$ morir ca7#a $a "osi7i$idad de re nirse con !ata$ina 4 e$ 7e76O Podr#a "edir$e "erd1n "or todo $o ? e $e 3a7#a 3ec3o0 Podr#a disc $"arseO "or e$ do$or ? e $e 3a7#a ca sadoO H!ata$ina. doFa.

m . c 7ierta de na mata de "e$ si$$a ro. con na 7ata de enca. a$ /er e$ cord1n. con e$ /ientre 3enc3ido. de decir nada0 Le s 7i1 3asta $as caderas e$ camis1n. "ara tran? i$i2ar$a0 La m c3ac3a se $imit1 a ca7ecear.o de $a carita de $a reci6n nacidaH0 Vamos. inca"a2. "ero es necesarioO S1$o n "oco mEs Hs "$ic1 Micae$a.aO noO " edoO em" .o/en0 La f t ra madre $a mir1 con na me2c$a de agradecimiento 4 temor0 H>o tengas miedo0 Dentro de n rato tendrEs a t 7e76 en $os 7ra2os H$e di.ace n rato ? e 3a em"e2ado a em" . "ens1 con ner/iosismo0 Por s mente "as1 $a imagen de doFa Dorotea 4 s 3i.arO mEsO Esto4 cansada H"rotest1 $a "art rienta con n 3i$o de /o20 HLo imagino. ? e em"e21 a " .o Micae$a.a con f er2a H$e anim1 Micae$a. a$ "arecer.ar mEsJ 4a 3a sa$ido $a ca7e2aO Han nci1.eta7a $a ca7e2a de$ 7e76 "ara a4 dar$e a sa$irH0 >o te "ares a3ora.o encendido. Micae$a desenro$$1 e$ cord1n antes de de"ositar a $a niFa so7re nos tra"os en e$ s e$o0 Lo "re"ar1 "ara cortar$o0 HEstE m erta Hinform1 rot ndamente $a d eFa de$ 7 rde$H0 N i2E sea me. sig e em" . sin ? itar o.or ? e a3ora sigEis /osO H<! Endo 3a em"e2ado= HA$ amanecer0 .or as#O .E!.er. $a m . mientras insta7a a $a madre a em" .1 con todas s s f er2as 4 e$ 7e76 res7a$1 con s a/idad "or e$ cana$ de$ "arto a $as manos de $a c randera0 H8Es na niFa9 Han nci1 na de $as .o/en ? e reso"$a7a.o/en ? e $a "ro"ia Micae$a0 E$ ca7e$$o. "ero si no se da7an "risa no tardar#a en tener$os0 Intent1 desenro$$ar$o. "ero en ese momento n grito de do$or esca"1 de $os tr6m $os $a7ios de $a . as#. sin "6rdida de tiem"o. cie$o.I-OS Dentro 3a7#a na m . 4a 3a $$egado $a comadrona HeC"$ic1 $a d eFa a $a "art rienta0 L ego se /o$/i1 a Micae$a0 Los "o$/os de$ ma? i$$a.o0 >o estE acost m7rada a "arir0 La c randera.o/en0 Micae$a se concentr1 en a4 dar a$ 7e76 a sa$ir. mientras s . sentada en $a si$$a de "artos a$ $ado de $a cama0 H' eno.QM - . se $a/1 $as manos en e$ ag amani$J se "reg nta7a c Entos 3i. de n ro. m 4 7ien0 Em" . s cio 4 desgastado0 En efecto: 4a se /e#a na coroni$$a osc ra entre $as "iernas0 De momento todo "arec#a ir 7ien0 Bna contracci1n end reci1 e$ /ientre de $a m . /enga.adeando "or e$ esf er2o 4 se agarra7a a $os costados de $a si$$a0 Ten#a $a "ie$ m 4 7$anca 4 sa$"icada de "ecas de$ co$or de$ 1Cido0 >o "arec#a m 4 ma4orJ "ro7a7$emente era mEs .o0 De momento $a "ie$ de$ 7e76 no "resenta7a signos de asfiCia. esta7a a"e$ma2ado 4 e$ s dor se $o "ega7a a$ crEneo0 Ten#a $os /erdes o.e acent a7an $as arr gas de s rostro cansadoH0 . girando a $a criat ra "ara co$ocar $os 3om7ros en e$ $ gar adec ado "ara e$ a$ m7ramiento0 H.1/enes ? e se 3a7#a acercado a $a cama0 !on toda $a ra"ide2 de ? e f e ca"a2.a estE $a ca7e2a a " nto de sa$ir0 SerE me.os 3a7r#a tenido $a d eFa de$ 7 rde$0 Se acerc1 a $a .er0 8Em" .a9 H$a a"remi10 !on n grito $argo 4 ag1nico.ando.ar "ara sacar a $a criat ra0 HS#.o ? e era $a d eFa de$ 7 rde$0 Esta7a atendiendo a na .ar Hac$ar1 $a d eFa.os enro.ecidos 4 di$atados de miedo0 Le sonri1 "ara tran? i$i2ar$a. mientras se endere2a7a con dific $tadH0 Es s "rimer 3i.a0 En ese momento /io e$ cord1n m7i$ica$ ? e $e circ nda7a e$ c e$$o como si f era na 7 fanda a2 $0 K8Dios m#o9 Tengo ? e darme "risaL. sig eO Por n instante asom1 $a carita contra#da "or e$ esf er2o.er de cierta edad.e so7re e$ camis1n0 Ded . as# como e$ resto de $a ca7e2a.er em" . "ero e$ cord1n no era $o 7astante $argoJ tendr#a ? e sa$ir e$ resto de$ c er"o "ara "oder 3acer$o0 Bna de $as c3icas.ar con f er2a0 La carita /o$/i1 a asomar.a7r#a ? e es"erar a $a sig iente contracci1n "ara ? e terminara de sa$ir0 La "art rienta esta7a . "ero /o$/i1 a meterse0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . so$t1 n sonido estrang $ado0 La d eFa de$ 7 rde$ se $imit1 a c3as? ear $a $eng a0 Micae$a intent1 "restar atenci1n s1$o a $o ? e ten#a entre manos0 HTienes ? e em" .

s#9 Hcorearon $as demEs0 Se a7ra2aron a$7oro2adas0 H>o. $os $$oros se red . no estE m erta0 A:n $e $ate e$ cora21n Haseg r1 Micae$a con "reste2a0 Le $im"i1 $a nari2 4 $a 7oca 4.o0 . e$ cora21n a:n $e $at#a0 8. tom1 aire "ara ins f$Erse$o a$ 7e76 "or $a 7o? ita0 H<N 6 estEis 3aciendo= H"reg nt1 $a madame.er con na sonrisa tr6m $aH0 Sois n Enge$0 H>ada mEs $e.1/enes se a7ra2a7an entre $amentos0 La d eFa de $a casa trat1 de ca$mar$as.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . 3a7#a f ncionado0 Pero no ? er#a ? e eso trascendiera0 Era na $Estima ? e 3 7iera tantos testigos de $o s cedido0 KMe.eron a ten es 3i"idos0 A$ tocar e$ "ec3o de $a niFa desc 7ri1 ? e. seForita Hs s rr1 $a m .aced a$go. co$ocando a $a reci6n nacida en $os 7ra2os de $a madre. "ero a$go $a em" . a4 d1 a $a/ar a $a madre 4 a tras$adar$a a $a cama0 La d eFa sa$i1 de$ dormitorio0 ! ando /o$/i1.E!. como "or ensa$mo. sor"resi/amente. se 3i2o si$encio en $a 3a7itaci1n0 >o ten#a tiem"o "ara res"onder0 De 3a7er$o dis" esto. e$ "arto 3a7#a fina$i2ado0 Tra#a na 7o$sa de monedas en $a mano0 . no $o 3a sido0 Se 3a7#a ? edado momentEneamente sin aire Hrectific1 $a c randera0 Sin mirar a nadie. tam"oco 3a7r#a "odido0 >o ten#a ni idea de $a ti$idad ? e " diera tener $o ? e esta7a 3aciendo.1/enes em"e2aron a dar "a$mas 4 a re#r con regoci. eC3a sta0 H(racias. ? e $$ora7a. sin m c3o 6Cito0 La madre intenta7a incor"orarse "ara /er a s 3i.1/enes comen2aron a a$7orotar a$rededor de $a reci6n nacida 4 de $a madre0 S ger#an "osi7$es nom7res entre risas de a$egr#a0 Micae$a "ermaneci1 a.os anegados de $Egrimas0 H8'asta.a7a a 3acer$o 4 no se i7a a "arar en 7 scar e$ moti/o0 H<N 6O ? 6 $e estEis 3aciendo a mi niFa= H"reg nt1 $a madre. " es terminar#a " dri6ndose 4 matando a $a madre0 Las . seForita9 Hesta$$1 na de e$$as0 H8S#. "rocedi1 a $im"iar a $a niFaH0 S1$o 3e so"$ado "ara ? e $e entrara aire0 >o ? er#a ? e "ensasen ? e 3a7#a 3ec3o a$go eCtraordinario0 So"$ar dentro de $a 7oca de $a criat ra 3a7#a sido " ra int ici1n 4.er ma4or con /o2 estridenteH0 8EstE m erta9 >o 3a4 nada ? eO !omo res" esta e$ 7e76 emiti1 na es"ecie de tos0 D rante n instante todo ? ed1 en si$encio.os0 >o 3a sido nada Hm rm r1. otra /e2 eC"$ot1 $a a$gara7#a.ita.I-OS H8>o9 HE$ grito ang stiado de $a madre reson1 en $a a$co7aH0 .or no "ensar a3ora en e$$o0L H*e$icidades0 Tienes na niFa "reciosa Hm rm r1. sin 3acer caso de $as "reg ntas0 Vigi$a7a ? e e$ "ec3o dimin to s 7iera a$ entrar$e aire en $os " $mones0 H8!ontestad9 <N 6 $e estEis 3aciendo a$ 7e76= Hinsisti1 $a m . seFora0 8Por fa/or9 >oO ? ieroO ? e m eraO H8Por todos $os Santos9 Hm rm raron $as c3icas. a2oradaH0 A:n no 3emos aca7adoO >ecesita7a terminar con e$ "arto 4 com"ro7ar ? e se 3a7#a eC" $sado todo0 Bno de $os ma4ores "e$igros era ? e ? edase dentro a$g:n tro2o de $a "$acenta. Micae$a o41 n 7ofet1n 4 $ ego. si 7ien no res"ira7a. m c3ac3as9 Hgrit1 $a d eFaH0 8.ad a3ora mismo de 7errear9 Los $$antos s 7ieron de tono0 A? e$$o era na $oc ra0 A s es"a$da. escanda$i2ada0 .ena a todo e$$o.e dic3o ? e 7asta9 8De. min tos des" 6s. desde $a " erta0 A$ momento esta$$1 n "andem1ni m de $$antos0 Las . sin "ensar en nada mEs. mirando desde $a si$$a de "artos0 Micae$a sig i1 ins f$ando aire a$ 7e76.QQ - .a7#a es"eran2a9 KTengo ? e 3acer a$go0L H>o. 3asta ? e e$ $$anto de $a reci6n nacida $$en1 e$ c arto0 Las .a sido n mi$agro. con $os o. esta /e2 de gritos 4 risas0 H8. concentrada en com"ro7ar $as "ie2as "ara aseg rarse de ? e esta7an todas0 Bna /e2 satisfec3a.

seFora Hdi.os. "ero no "od#a /er$o0 A$ momento e$ 3om7reci$$o est /o a s $ado. seFor0 <>o se 3a7#a $e/antado en todo e$ d#a= Eso no "od#a serO De7#a im"edir ? e s "adreO HA4:dame a $e/antarmeJ 4o so$o no " edo0 A$ sentir $as manos fr#as de$ a4 da de cEmara se estremeci1 sin "oder$o e/itar0 . con na sonrisa0 H(racias Hm rm r1. c 7r#a s camis1n0 L$e/a7a e$ "e$o tren2ado 4 $as $#neas de "reoc "aci1n en s rostro eran mEs /isi7$es ? e n nca0 Sinti1 "ena "or e$$a 4 $ament1 ser e$ ca sante de esa ansiedad0 HVeo ? e te 3as des"ertado <!1mo te enc entras= H"reg nt1 Marina en n s s rro0 >ot1 s caricia "or $a me. seForita Haseg r1 desde $a cama.oJ ? e .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . d rante estos :$timos meses= P es a? # $a tienes0L De7i1 de ? edarse dormido.o= HLa /o2 de s "adre $o des"ert10 Esta7a sentado en $a cama 4 $e a"arta7a e$ "e$o de $a cara ta$ como en a? e$$os meses.o.I-OS HPor / estro tra7a.os0 La $ 2 osci$ante de na /e$a i$ mina7a $a 3a7itaci1n0 Le ard#a $a garganta 4 $e costa7a tragar s "ro"ia sa$i/a0 HVeo ? e 4a estamos des"iertos0 HLa /o2 de TomEs son1 cerca de 6$. a n? e $a /ida $e f era en e$$o0 H>oO " edoO H7a$7 ce1 con $os o.QR - . a7otonada 3asta e$ c e$$o. madre0 EstEs cansada0 Marina es7o21 na cariFosa sonrisa. acomodando $a ro"a de camaH0 Ir6 a 7 scaros a$go "ara tomar0 H>o te mo$estes0 >o ? iero nada Hm rm r1H0 <N 6 3ora es= HMedianoc3e. 3i.os cerrados0 Bna arcada $e con/ $sion1 "or entero0 A 6sta sig ieron otras mEs.os con dific $tadJ nota7a $os "Er"ados "esados 4 arenosos0 S madre esta7a a s $ado0 Bna 7ata gr esa.ago a7ri1 $os o. con $os o. antes de girarse "ara marc3ar0 HPerdonad. s madre sa$i1 de$ dormitorio0 !err1 $os o. s "adre se encog#a de 3om7ros 4 re"$ica7a ? e $e costa7a 3acerse a $a idea de ? e ten#a n 3i. si me necesitanO Hs giri1. conmo/ida 4 se marc31 en si$encio0 .a $$e/arE / estro nom7re.asta ese momento no se 3a7#a dado c enta de$ fr#o ? e ten#a0 Le castaFetea7an $os dientes 4 $a ca7e2a $e $at#a como si t /iera /ida "ro"ia0 >o "od#a $e/antarseJ no ten#a f er2as "ara 3acer$o. seForitaO H$$am1 $a f$amante madreH0 <! E$ es / estro nom7re= HMicae$a0 HMi 3i. " es se des"ert1 a$ sentir ? e a$g ien $e co$oca7a n "aFo 3:medo en $a frente0 A7ri1 $os o. re"entinamente eC3a sto0 H<!1mo estEs. des" 6s de conocer$o0 En a? e$ tiem"o se 3a7#a des"ertado m c3as /eces a$ sentir $a "resencia tran? i$i2adora de s "adre en e$ dormitorio0 (enera$mente Diego se senta7a en $a cama 4 $e acaricia7a e$ "e$o0 Otras /eces se $imita7a a /er$o dormir0 ! ando $e "reg nta7a "or ? 6 $o 3ac#a.o a$ entregErse$a a Micae$a0 H(racias0 HLa c randera sonri1H0 Vo$/er6 "ara /er ? 6 ta$ sig en0 Mandad $$amarme.i$$a0 H!omo si me 3 7iera "asado "or encima na manada de e$efantes Hconsig i1 artic $ar0 HDe7er#as tomar a$goO H>o " edo0 Pensar en comer o 7e7er me da nE seas Hadmiti1H0 Vete a $a cama.os 3 medecidos0 HDentro de n rato0 Primero te "re"arar6 na inf si1n0 Antes de ? e " diera im"edir$o.E!. "ero no " do ec3ar nada0 En rea$idad se esta7a m riendo0 >o 3a7#a otra eC"$icaci1n0 A? e$$o era na agon#a de $a "eor es"ecie0 K<>o 3a7#as deseado $a m erte.

$a cord ra0 !on esas "a$a7ras se endere21. era e/idente ? e se esta7a conteniendo0 . /estida con e$ 3E7ito de no/icia ? e ? iso $$e/ar en c anto enferm1.I-OS tem#a estar soFando.o. em"e2arEs a ra2onar0 Por $o tanto. en c anto t c er"o se $i7ere de e$$o. con $os 7ra2os en .os ni $es 3 7iera o#do. a"arentando na indiferencia ? e no sent#a0 Le do$#a e$ a$ma "or esas "a$a7ras ? e sa7#a 3irientes. se dio media / e$ta 4 sa$i1 de $a 3a7itaci1n a grandes 2ancadas. inca"a2 de res"irar si? iera0 E$$a.os 4 $os cerr1. no $o tendr6 en c enta0 HM 4 $oa7$e de t "arte Hse mof10 HS ficiente0 HLa /o2 de Diego desti$a7a fria$dad0 A . "ara ? e te entienda0 >o me g stan esas ac saciones /e$adas ? e no com"rendo Hdi. ang stiado "or esa imagen0 ! ando /o$/i1 a a7rir$os.arras0 L$e/a7a $a camisa a7ierta en e$ "ec3o 4 "or f era de $as ca$2as0 Se /e#a ? e esta7a a " nto de irse a $a cama0 Pese a $a edad.os0 8! Ento $o 3a7#a ido$atrado entonces9 H>o tan 7ien como me g star#a. re"entinamente mo$esto0 Diego "estaFe1.es de "ro/ocarme sin moti/osO o 8. a? e$$o $e 3a7r#a "arecido im"osi7$e0 Siem"re 3a7#a tenido a s "adre "or na "ersona 3onesta 4 $a infide$idad $e "arec#a a7s rda en n 3om7re como 6$0 K. esto4 seg roL.ago se ? ed1 ? ieto. con e$$a. "adre Hcontest1 sin mirar$e. $os o.E!. $o mira7a sin re"roc3es0 Por na /e2.ago seg #a "areci6ndo$e n co$oso.o0 H>o s6 a ? 6 te refieres. me g star#a sa7er$o Hcontin 1.o $os /i.QS - . m c3ac3o0 HDiego se agac31 3asta ? e $as caras casi se toca7anH0 Te recomiendo ? e de. "ero ? e no "od#a e/itar0 S "adre de7i1 de "erci7ir a$g na nota de /aci$aci1n en s /o2. ig a$ ? e c ando era "e? eFoH0 P edo entender ? e e$ eCceso de $icor 4 e$ do$or "or $o s cedido te n 7$en e$ entendimiento. a . "ero te recomiendo ? e g ardes $as formas Hrecomend1. sin mirar atrEs0 .os c$a/ados en 6$0 S "adre se $e/ant1 de $a cama 4 $o mir1 con na me2c$a de cens ra 4 conf si1n0 HSi tienes a$go ? e re"roc3arme. "ara ? e no se "ercate de $o ? e rea$mente estE s cediendo a s a$rededor0 S "adre se ec31 "ara atrEs como si $e 3 7iera go$"eado 4 fr nci1 e$ entrece. nto a $a cama0 .o a s# mismo0 KSe esta7an a7ra2ando0L Se " so e$ ante7ra2o so7re $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . $a misma ? e .os cerradosH0 !r6eme. "adre. ro "or Dios ? e te de/o$/er6 $a so7riedad a go$"es9 . es"ero ? e me $o digas con c$aridad.ago ? ed1 nos min tos mirando $a " erta "or donde se 3a7#a marc3ado s "adre0 Por n momento se arre"inti1 de esas ac saciones 4 de 3a7er$e 3a7$ado con tan "oco res"eto0 Si no $o 3 7iera /isto con s s "ro"ios o. !ata$ina esta7a de "ie . 2gar "or e$ modo en ? e a"reta7a $os " Fos contra $a cadera. " es aFadi1: HS6 ? e no eres t: ? ien 3a7$aO "ero entiende na cosa. "ensar#a ? e eres ese dec3ado de 3onestidad de$ ? e 3aces ga$a HseFa$1. "6treo e$ sem7$anteH0 Ante todo so4 t "adre 4 me de7es n res"etoO H<Acaso t: res"etas a $os demEs= H$e cort1 con ra7ia. mEs tran? i$oH0 Vo4 a "ensar ? e esto es fr to de eCcesi/as $i7aciones 4 ? e. do$orido "or $a traici1n0 H8Por todos $os demonios de$ infierno9 H7ar7ot1 Diego co$6ricoH0 <Es ? e tanto coFac te 3a des3ec3o e$ cere7ro= HSe mes1 e$ "e$o 4 se $e des3i2o $a co$eta0 Bna cascada de ca7e$$o entrecano $e c 7ri1 "arcia$mente $a cara0 Se $o retir1 de n manota2oH0 >o s6 de ? 6 me ac sas0 HIns"ir1 con $os o. se di. eCtraFado "or e$ tono0 HT madre estE en $a cocina0 La tienes m 4 "reoc "adaO H8N 6 con/eniente "ara ti9 Hm rm r1 con sarcasmoH0 N e se "reoc "e "or otras cosas. ? e si no s "iera $a /erdad. no 3a7#a miedo ni 3orror en s mirada0 S1$o serenidad. "ero no consentir6 ? e me 3a7$es en ese tono0 >o creo merecer$o0 H'ien sa7es a ? 6 me refieroO Hse o41 masc $$ar. ? e " diera desa"arecer a$ a7rir $os o.ago no " do "or menos ? e admirar$oH0 > nca 3e 3ec3o nada "ara merecer ese trato de t "arte0 Desde ? e s "e de t eCistencia me 3e des/i/ido "or ser n 7 en "adre "ara ti0 >o creo ser merecedor de este com"ortamiento 4 no /o4 a consentir$o0 HDe7o decir.

contin 1 si$enciosa. en cam7io.a no esta7a0 E$ /ac#o casi $e arranc1 n so$$o2o de ang stia0 A"ret1 $os dientes con ra7ia.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tres aFos antes. $a 3a7itaci1n esta7a /ac#a0 Mir1 3acia todos $ados con $a es"eran2a de encontrar$a0 .E!. a$$E en !Edi20 La misma ? e f e "erdiendo con e$ "aso de $os d#as. "ostrarse a s s "ies 4 rogar$e ? e $e "erdonara0 >o "od#a seg ir /i/iendo con esa carga. / e$/eO necesito 3a7$ar contigoO Hc$am1 "or finH0 Por fa/orO / e$/e0 . "ero imagin1 ? e seg ir#a 7ri$$ando como n ra4o de so$0 H!ata$inaO Hs s rr1 m 4 ? edo0 N er#a "edir$e c$emencia.I-OS c ando $a conociera.QT - .os0 Se sent#a a/ergon2ado "or $o ? e 3a7#a 3ec3o 4 3a7r#a dado $o ? e f era "or "oder cam7iar$o0 Lo ? e f era0 H!ata$ina. "ero $os o. $as manos oc $tas en $as mangas am"$ias de$ 3E7ito0 Intent1 no "ar"adear0 Lo intent1 con todas s s f er2as. desde ? e se casaron0 L$e/a7a e$ ca7e$$o oc $to "or e$ /e$o. con ese remordimiento0 Pero e$ temor de ? e desa"areciera a$ o#r s /o2 $e 3i2o "ermanecer inm1/i$ como na estat a0 Re2ando "ara ? e no se f era0 Rogando ? e $e 3a7$ara0 E$$a. con remordimientos0 Se $$e/1 otra /e2 e$ ante7ra2o a $a cara 4 $o a"o41 contra $os o.os $e escoc#an demasiado 4 termin1 "or cerrar$os n instante0 A$ a7rir$os.

as sin miramientos H di. se endere21 4 entr1 en $a cocina sin decir nada mEs0 KE$ seFor 'ennet no $o 3a7r#a 3ec3o me.I-OS Capítulo VIII TomEs sa$i1 de$ c arto de don . ten#a ? e c3ocar "recisamente con $a mEs inso"orta7$e de todas0 La so$t1 de inmediato0 E$$a est /o a " nto de "erder e$ e? i$i7rio.o.ando a $as criadas0 Esa m .er.or0L HTen6is ? e 7e7er$o Horden1 $a 7r . se estir1 $a $e/ita con n gesto 7r scoH0 Tengo cosas me.os0 Esta7a agotado 4 s1$o ? er#a dormir0 Se recost1. no te c3ocar#as con nada0 KSeFor.ago 3a7#an $ogrado minar0 N e esa ama2ona $$egase a sa$irse con $a s 4a era mEs de $o ? e "od#a so"ortar0 !on na mirada de "rof ndo desd6n. $e $$e/1 $a ta2a a $os $a7ios "ara o7$igar$o0 . nadie 3a7#a $ogrado eso0 Esta7a org $$oso de s "aciencia 4 ag ante. . dame "aciencia0L HM . te 3e s . no0 De todas $as "ersonas ? e 3a7#a en $a casa. enfadado consigo mismo0 HLo siento0 >o te /i Hadmiti1 en cam7io0 H!$aro ? e no me /iste0 Si te dignaras a 7a. "ens1.a7#a fa$tado a na de $as normas de$ seFor 'ennet: Cuidar del señor " anticiparse a cualquier problema o peli#ro que lo amenace0 >ot1 ? e c3oca7a con a$go 7$ando 4 eCtendi1 $os 7ra2os "ara asir a? e$$o con $o ? e 3a7#a c3ocado.ar $a mirada de /e2 en c ando. "ero $a ma$a "6cora o7stinada no $e dio treg a 3asta ? e 6$ termin1 dando n sor7o a $a inf si1n0 Esta7a tan amarga como $a 3ie$0 K<Por ? 6 serE ? e no me sor"rende=L.etado "ara ? e no te ca4eras0 <N 6 mEs ? ieres= . 7a.ago sin 3acer r ido0 Esta7a dormido 4 "refer#a ? e sig iera as#. ? e ni $as 7orrac3eras de don .er0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago intent1 2afarse. com"$etamente enfadadaH0 <N ieres matarme= K>o sa7es c EntoL.a0 .ara en "a20 Era de d#a0 La $ 2 de$ so$ ? e se co$a7a "or $as /entanas a7iertas $e 3er#a $os o.RV - . "ens1.amEs.1 $as esca$eras 4 se dirigi1 a $a cocina con "aso decidido0 .a sido n accidente Hse defendi1 con $os o. dis" esto a ignorar a $a m .ores ? e 3acer ? e andar em" . sig i1 7e7iendo "ara ? e $o de. f era $o ? e f ese0 H8Ma$dito "atEn9 HLa /o2 de Ade$a reson1 "or e$ "asi$$o0 TomEs gimi1 "or dentro0 Otra /e2.er conseg #a sacar$o de s s casi$$as0 > nca. "ara ? e se f ese rec "erando de $a fa$ta de $icor0 Re2ar#a "ara ? e s seFor $ograse des"renderse de $a de"endencia 4 " diera 3acer na /ida norma$0 !omo antes de ? e fa$$ecieran doFa !ata$ina 4 $a "e? eFa0 !omo antes de ? e 7 scase e$ o$/ido en e$ fondo de n /aso 4 en e$ co$or am7arino de$ coFac0 Bn tanto ensimismado. ra7ioso0 !on $a mirada c$a/ada en e$$a.a7#a sido o7ra de $a Pro/idencia ? e e$ ca"itEn 'engoa est /iera a? e$ d#a "or Se/i$$a0 (racias a eso.os encendidos0 .E!. en $ gar de ir mirando siem"re "or encima de esa nari2 ganc3 da ? e e$ dia7$o te 3a dado. "ero 6$ $a a4 d1 a endere2arse0 HPrimero tratas de tirarme "or $as esca$eras 4 a3ora me em" . regresar a San Se7astiEn 3a7#a res $tado m c3o mEs senci$$o0 La sit aci1n a$$# se esta7a 3aciendo insosteni7$e0 .

a2m#n.os de ami$anarse. "or aFadid ra. $o mir1 sin decir nada.ado de 7e7erO Hcomen21 e$$a con s /o2 s a/eH. mo$esto. ning:n 3om7re0 É$.ase en e$$a0 . se encar1 con e$$a0 Le sor"rendi1 "rof ndamente e$ r 7or ? e se eCtendi1 "or e$ rostro 4 e$ escote de $a m c3ac3a0 >o se $o es"era7a0 E$$a ten#a ? e estar fingiendo0 H<D1nde estE mi madre= HSeO se f e a acostar c ando 4o $$eg 60 V estro "adre 3a ido a /isitar a $os arrendatarios HeC"$ic1 $a 7r . disg stado "or $a "resencia de $a 7r . 4 se 3a7r#a as stado0 Sinti1 /ergPen2a0 Pero ? e $a ma$dita 3ec3icera $o s "iera era do7$emente 3 mi$$ante0 Rec3in1 $os dientes 4 c$a/1 $os o.ena a$ ma$estar de$ "aciente.ago 3a7#a desc 7ierto ? e $o 3ac#a cada /e2 ? e esta7a ner/iosa "or a$go0 A"art1 $a mirada 4 g ard1 si$encio0 Sig i1 e$ 7ordado de$ em7o2o con $a /ista. co$gada de$ c e$$o "or n $a2o de tercio"e$o.os0 Parec#a a/ergon2ada0 !omo si ? isiera confirmar s ner/iosismo.I-OS HM 4 7ien.aL.a en $a casa.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .asta 6$ $$eg1 n s a/e aroma a .a7a $a ta2a /ac#a en $a mesi$$aH0 .ado dic3o en $a cocina ? e os "re"aren esta me2c$a /arias /eces a$ d#a0 Para ? e e$ c er"o se rec "ere de76is 7e7er a men do0 Ser#a 7 eno ? e tomaseis ca$dos. ? e no era 7 ena seFa$0 E$$a $o mir1 n instanteJ s $e/e "ar"adeo de. era $o mEs "ro7a7$e. os rec erdo ? e 4o s6 m 4 7ien ? 6 de7o tomar 4 ? 6 no0 E$$a m rm r1 a$go0 KPermitidme ? e $o d deL. a. menos ? e nadie0 H<Por ? 6 3a76is /enido= Hmasc $$1. mientras de.1 a$ desc 7ierto0 Sin tomarse $a mo$estia de c 7rirse. /est#a de negro de $a ca7e2a a $os "ies0 S /estido era de corte senci$$o 4 fa/orecedor0 Demasiado fa/orecedor0 A? e$$o no $e g st1 ni "i2ca0 Bna cr 2 de "$ata. $o 7astante ma4or como "ara ser s "adre0 Sac1 $os 7ra2os 4 se endere21 en $a cama0 La sE7ana res7a$1 "or e$ torso 4 $o de.RU - . se $$e/1 $a mano a $a n caH0 Se-serE me. no o$/ides ? e es na 7r . sig i6ndo$a con $a miradaH0 8Por todos $os demonios.os en $a sE7ana como si " diera desintegrar$a a f er2a de mirar0 HS6 ? e 3a76is de.o/en. mientras $e arro"a7a con "reste2a0 . so4 m6dico H$a cort10 A$ "asarse $a mano "or e$ "ec3o record1 ? e esta7a desn do0 Pens1 en c 7rirse me. seFor0 Esto a4 darE a $im"iaros $a sangre Han nci1 e$$a con satisfacci1n. casi sin reconsiderar$o.. seFora.os 7a.e de. 3orri7$e.a7#a ? erido mo$estar$a 4 esos aires de inocente ? e se .1 en c$aro ? e $a "reg nta $a 3a7#a desconcertado0 HV estra madre me mand1 $$amar Haseg r1. se record10 E$$a. ? e se desc 7ri1 as"irando con de$eite0 A$ darse c enta ag ant1 $a res"iraci1n.os en e$$a0 La . no so4 n in/E$ido9 .o $as sE7anas a"ret1 $os " Fos0 8Santo Dios9 <S madre 3a7#a "resenciado s esta$$ido emociona$ des" 6s de /er a !ata$ina= S#. comidas $igerasO H>o ? iero tomar nada.E!. indignado consigo mismo0 KPor m 4 agrada7$e a $a /ista ? e "are2ca.ago0 *r nci1 e$ ceFo 4 c$a/1 $os o. sin aco7ardarseH0 Esta7a m 4 "reoc "ada "or /osO Parece ? e anoc3e em"eorasteis0 HSe $$e/1 $a mano a $a n ca0 .or "ara ? e e$$a no $e /iera0 L ego.a. "end#a cerca de$ nacimiento de s s "ec3os0 >o " do e/itar e$ "ensamiento de ? e no esta7a ma$ dotada 4 eso $e mo$est1 a n mEs0 . se endere21 4 ni1 $as manos en $a cint ra con na serena sonrisa0 !omo siem"re. $e. con ta$ de ? e s "adre no se fi. con $os o.a7r#a de7ido ser fea. cre41 o#r . 4 en estos casos es "osi7$e ? e 3a4a /isionesO HLo s6. gracias H7ar7ot1. $$eg1 a $a conc$ si1n de ? e e$$a no era na m c3ac3a so$tera como $as demEs: era na 3ec3icera ? e trata7a de sed cir a n 3om7re casado 4. "ara no tener ? e mirar$a0 'a.or ? e me /a4a "ara ? e "odEis asearos0 A/isar6 en $a cocina ? e os "re"aren a$go de comida0 H>o os tom6is esa mo$estia0 Esto4 seg ro de ? e $a "re"araran sin necesidad de ? e $a so$icit6is Hcontest1 con se? edad0 . 4a " estos. contra3ec3aO Lo ? e f era.

R2 - . se recrimin1 en si$encioJ casi dio n sa$to "ara se"ararse de $a "ared 4 em"e2ar a 7a.a$E se marc3ara de na /e29 Lo esta7a 3aciendo sentir c $"a7$e "or s com"ortamiento.a0 8Por todos $os santos9 HEs"ero ? e / estra sa$ d me. esa 7r .I-OS esta7a dando no $e g sta7an nada0 Los dos sa7#an ? e e$$a no era ning na cEndida 4 ese sonro.a con $a mano en e$ "ica"orte.ago f e n sonido demasiado s gerenteJ fr nci1 e$ ceFo.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . con $a ca7e2a a"o4ada en $a "ared0 !omo entre $as /igas osc ras no 3a$$1 tran? i$idad.est oso 4 cerrar $a " erta s a/emente0 . a 3a7$ar$e as#= <Tan seg ra ten#a s "osici1n en esa casa como "ara tomarse seme. seFor Hm rm r1 $a 7r . c ando f eron a atender a $os enfermos. ig a$ ? e "ara c a$? ier "adre.ieron a$ /o$/erse0 Para .E!. es m 4 d ro encontrar a n 3i.o en $as "resentesO circ nstancias Hremac31. de dedos $argos 4 diestros0 E$$a 3a7#a "odido /er$os en acci1n nos d#as antes. en contraste con $a 7$anc ra de $a sE7ana. eran demasiado atra4entes 4 fomenta7an mi$ fantas#as0 Por $a cara 4 e$ resto de$ c er"o se $e eCtendi1 n r 7or mEs intenso0 Se "reg nt1 ? 6 se sentir#a a$ "asar $as manos "or e$ "ec3o de ese 3om7re0 <E$ /e$$o ser#a s a/e o Es"ero= K8Por e$ amor de Dios9L.ar $as esca$eras.o /i/o0 Mir1 a$ tec3o.orado 4 con $os efectos de $a a7stinencia. "ero eso era senci$$amente im"osi7$e0 >o s1$o "or? e na seForita no 3ac#a esas cosas H4a era toda na trasgresi1n . desme. r1 $a imagen de don .ago no $e ten#a ning:n a"recioJ mEs 7ien $o contrario: $a odia7a0 Desconoc#a s s moti/osJ "or n momento "ens1 en s 7ir 4 "reg ntErse$o de 7 enas a "rimeras. tan "oco ca7a$$eroso0 La c randera asinti1 sin mirar$e 4 se /o$/i1 "ara sa$ir0 S s fa$das Xo ta$ /e2 f eron s s enag asY. e$$a no 3a7#a tenido ocasi1n de /er m c3os 3om7res desn dos0 .os0 S mente.antes $i7ertades= Ten#a ? e 3acer a$go $o antes "osi7$e0 Lo "rimero era rec "erarse "ara "oder dar$e na $ecci1n0 >o consentir#a ? e $e tratase con esa condescendencia0 Si "ensa7a ? e i7a a $iarse con s "adre.o $a "ie$ morena de $os 7ra2os0 Las manos eran grandes.a de$ a/erno.ago0 !oncretamente. a "esar de s oc "aci1n.i$$as "ara sa7er ? e $as ten#a a$ ro. traicionera. a"o41 $a es"a$da contra $a "ared0 Tratando de ra$enti2ar e$ ritmo de s res"iraci1n. cr .ago se ? ed1 mirando $a " erta con ira0 <!1mo se atre/#a.o no /en#a a c ento0 8O. de$ torso m sc $oso 4 c 7ierto de /e$$o negro0 8Santo Dios9 Pese a estar "ostrado en na cama. "ero esa maFana. con. esta7a m 4 e? i/ocada0 >o se $o "ermitir#a0 Antes de nada de7#a $e/antarse de esa cama0 >o era n in/E$ido0 !on "reste2a se incor"or1. $ista "ara cerrar $a " erta tras e$$aH0 V estros "adres estEn m 4 "reoc "ados "or /os 4 no ? isiera ? e se disg stasen0 Para e$$os. retir1 $a sE7ana e intent1 sacar $as "iernas f era de$ $ec3o0 La ca7e2a comen21 a dar$e / e$tas 4 3 7o de t m7arse de n e/o0 *r strado "or s de7i$idad. " esto ? e era ca"a2 de "ensar esas cosas0 Don . antes de sa$ir con "aso ma. como si $e "ersig ieran $os demonios0 Sin d da 3a7#a "erdido e$ . desde $ ego. icio.er 4 s 3i. se $$e/1 $a mano a$ "ec3o0 S cora21n $at#a desaforadamente 4 no necesita7a tocarse $as me.ore. disg stado "or ? e esa m . go$"e1 e$ co$c31n0 8Por todos $os demonios9 >o i7a a ser tan fEci$0 Micae$a. cerr1 $os o. a$ $ado de $a " erta cerrada. nto a s m . ese 3om7re seg #a siendo demasiado atracti/o "ara s "a2 menta$0 La /erdad era ? e. destro2ar $a /ida de s madre 4 a/ergon2ar$o a 6$. ning no con n c er"o tan 7ien formado como e$ de$ ga$eno0 !on cada mo/imiento 4 de na manera 3i"n1tica se $e marca7an $os m:sc $os 7a.er " diera "ro/ocar nas emociones ? e 6$ cre#a enterradas .

PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a:n ner/iosa0 >ota7a $as me. "ero a:n no estE c rado 4 de7e re"oner f er2as Haseg r1 $a .o= H!reo ? e em"ie2a a me. t r7adaH0 Anoc3e me as st6 m c3o a$ o#r$e 3a7$ar con s m . ? e serE m 4 7 ena "ara 3acer e$ ca$do Hdi.ina7a "or $a estancia "re"arando $a comida de$ d#a0 En c anto $a o41 entrar se /o$/i1 con na sonrisa 4 se $im"i1 $as manos en e$ de$anta$0 S s o. seForita Micae$a0 HSe det /o a$ $$egar a s a$t ra e inc$in1 $a ca7e2a. s a/i2ando e$ sem7$ante0 H' en d#a.a. sino "or? e no desea7a estar tan cerca de 6$.erO Pens6 ? e se esta7a m riendoO o ? e 3a7#a "erdido e$ .orar Haseg r1. $a cocinera.o $a ro"a de cama. con $as manos en $as me. TomEs Hsa$ d1.i$$asH0 A3ora me siento me.ago est6 "erdiendo e$ . 4a 7a. ansiosa0 HParece ? e me.o/en 4 se /o$/i1.o/en. icioO HS s"ir1 acongo.om7reci$$o "om"oso0 Las /oces de TomEs 4 de Ade$a se a7rieron "aso en s ca7e2a 4 $a sacaron de s ensoFaci1n0 Se $es o#a 3a7$ar 7a.E!.o $a cocinera.ago em"ie2a a comer.ora. cargado con $a ro"a de s seFor. mi ? erida niFa9 HSe acerc1 a $a c randera 4 $e tendi1 $as manosH0 (racias "or /enir. serE . cont ndente.a se 3a tomado na inf si1n0 ! ando me 3e ido "arec#a estar 7ien0 Man e$a $e /a a "re"arar a$go ? e $e $$ene e$ est1mago0 Si don .eras se $e nota7a e$ cansancio0 A$ /er a Micae$a. dEndo$e n a"ret1n de manosH0 .ago0 N i2E f era a$go contagioso0 H' en d#a. esta7a desn do0 Otra /e2 s mente se $$en1 de imEgenesO H8Pardie2. sa7iendo ademEs ? e. seForita Micae$a0 La entrada de $a casa esta7a /ac#a0 !on "aso seg ro se dirigi1 a $a cocina. 7a. tras $a m erte de s es"osa 4 de s 3i. <c1mo se enc entra mi 3i. de donde sa$#a n agrada7$e aroma a g isado de carne0 Man e$a.I-OS entrar en e$ dormitorio de n so$teroH. 4 se sent1 H0 E$ eCceso de $icor " ede $$e/ar a tener /isionesO Esto4 seg ra de ? e c ando s c er"o se $im"ie de. icio Hac$ar1. seForita0 Tratar6 de o7$igar$o a comerO H'ienO /o4 a $a cocina "ara dec#rse$o a $a cocinera Hdi.R+ - .o $a esca$era 4 "arec#an enfadados0 Bn momento des" 6s s 7#a TomEs. no tardarE en rec "erarse0 H>o sa7es c Ento me a$egra o#rte decir eso. satisfec3a0 DoFa Marina entr1 en $a cocina0 L$e/a7a n /estido de 7rocado marr1n ? e da7a a s ca7e$$o n tono mEs ro.ando0 HIg a$mente.o Micae$a.ita.ad$o de mi c enta. doFa Marina0 HMicae$a es"er1 3asta ? e $a d eFa de $a casa tomara asiento a $a mesaH0 >o creo ? e don . tra.arE de tener$as 4 /o$/erE a ser e$ de antesO HEso ? isiera0 Pero m c3o me temo ? e. sin mirar$oH0 N e tengas n 7 en d#a HaFadi1. reci6n "$anc3ada0 L$e/a7a e$ ceFo tan fr ncido como e$ de don .or Hrectific1 a $a carrera.i2o ? e de cost m7re0 En $o "ron nciado de $as o.ada.er9 La ro"a de mi seFor $a $$e/o 4o0 HP es $$6/a$a de na /e20 . mEs tran? i$aH0 Precisamente /en#a "ara "edirte ? e $e 3agas ca$do0 Imagino ? e toda/#a no "odrE comer nada 4 es con/eniente ? e em"iece a meter a$go de s stancia "ara ? e se /a4a acost m7rando0 HEso $o 3ago en seg ida0 Precisamente esta maFana 3e matado na ga$$ina /ie. "rof ndamente a/ergon2ada0 Se $$e/1 $a mano a $a n caH0 Ser#a con/eniente ? e em"e2ase a tomar a$go $igeroO "ara re"onerse antes0 E$ criado es7o21 na sonrisa0 HDe. s sem7$ante se a$egr1 como "or ensa$mo0 H8A4. ? erida0 HSo$t1 $as manos de $a . m .or0 HSentaos.i$$os osc ros 7ri$$a7an de a$egr#a0 H' enos d#as0 <N 6 ta$ estE e$ seFor esta maFana= H"reg nt1.i$$as ardientes0 HSeForitaO si no es demasiado atre/imiento "or mi "arteO ? isiera sa7er c1mo estE mi seFor0 HM 4 g aO Hso$t1 sin "ensar 4 se r 7ori21 3asta $a ra#2 de$ "e$oH0 N ieroO ? iero decir ? eO ? e estE me.

? e e$ est1mago no sa$tara como si f era a sa$irse "or $a 7oca. dentro de s "6simo estado0 !on $os dientes a"retados "or $a im"otencia.ago 3a7#a conseg ido $e/antarse sin morir en e$ intento0 Tras $a/arse 4 ser afeitado "or TomEs. " es 6$ era inca"a2 de 3acer$o0 Intent1 "onerse $a casaca 6$ so$oJ "ara c ando $o consig i1 esta7a tan d67i$ como n cac3orro 4 tan s doroso como si 3 7iera estado corriendo0 S1$o s f er2a de /o$ ntad 4 s org $$o $e im"idieron sentarse en $a cama "ara rec "erarse0 En cam7io se conform1 con aferrarse de$ $a/amanos.a i7a a ? edarse a comer en $a casa. casi "refer#a no sa7er$o0 H'ien.ado mEs sosegada0 Se $e/ant1 con "reste2a 4 acarici1 $a me.or0 A n as#.ercer de ga$eno0 Te aseg ro ? e me ? ed6 3e$ada0 8Siem"re 3a7#a ? erido ser m6dico9 HeCc$am1 asom7radaH0 L ego 6$ mismo se ofreci1 a acom"aFarte0 >o s6 $a ra21n de ese cam7io tan drEstico.RI - . sonro. en tono cons"irador0 Dio "a$maditas so7re $a rodi$$a de $a . con triste2a0 Se $$e/1 n "aF e$o a $os o.ar ? e esa 7 scona merodease a$rededor de s "adre0 Era necesario im"edir ? e tratase de sed cir$e con s fingida inocencia0 De7#a reconocer ? e e$ r 7or de $a c randera $e 3a7#a "i$$ado "or sor"resa0 > nca 3a7r#a imaginado ? e na . " diera sonro. rado no /o$/er a e. esta /e2 ten#a me. "ens1 ma$3 morado0 Bna /e2 remitido e$ mareo. se sent#a casi na "ersona0 Si conseg #a ? e $as manos $e de.1 $a mirada a$ s e$oH0 Don . $e/ant1 $a ca7e2a "ara mirarse en e$ es"e. con $a ca7e2a gac3a 4 $os o.1 ? e TomEs $e a7otonase e$ c3a$eco negro.o/enH0 Mi es"oso no tardarE en $$egar0 EstarE encantado de tenerte con nosotros0 <N 6 dices= HSerE n 3onor.E!.i$$a de $a . "ero ta$ 4 como esta7an $as cosas no se atre/#a a de.os0 HPor s " esto ? e s#. acost m7rada a tratar enfermos 4 dis" esta a sed cir a n 3om7re casado.or as"ecto ? e $a /e2 anterior0 Se estir1 $os " Fos de $a camisa0 Se "as1 $a mano "or e$ "e$o. 6$ se 3a7r#a ? edado en $a cama. nada de eso. seFora0 HEs n 7 en m c3ac3o0 Siem"re $o f e0 HLa mirada de $a seFora de $a casa se "erdi1 a $o $e. si . seFora Hse a"res r1 a ac$arar. $e 3i2o $e/antar $a /ista0 DoFa Marina ten#a $os o. tan sim"$e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o ? e 3a7#a .o/en a tra/6s de $a te$a negra de$ /estido0 H>o.I-OS a$go m 4 dif#ci$ H/aticin1 doFa Marina.asen de tem7$ar. ? e $e ca#a desordenado "or $a cara. como si esos min tos de meditaci1n $a 3 7ieran de.o $a c randera con sinceridad0 .o de$ m e7$e 4 estir1 $a comis ra de $os $a7ios en n remedo de sonrisa0 Si 7ien seg #a "areciendo n es"ectro. m c3ac3a0 <Te ? edarEs a comer con nosotros= Hin? iri1 doFa Marina con tota$ tran? i$idad.o/en.er= A .osH0 N iero "ensar ? e 4a 3a em"e2ado a rec "erarseJ "or $o menos 3a de. 2gar "or $a $e/e sonrisa ? e asoma7a a s s $a7ios. ? e cesaran $os s dores. seFora Hdi.arse de esa manera "or /er$e e$ torso desn do0 Desde $ ego.osH0 >os di. ? e e$ cora21n $e $atiera mEs des"acioO entonces "odr#a decir ? e se encontra7a me.os entrecerrados en actit d "ensati/a0 !ontin 1 en si$encio "or n rato. no esta7a "eor 4 4a era a$go "ositi/o. <no crees= H"reg nt10 La es"eran2a 7ri$$a7a en s s /erdes o. dEndose go$"ecitos en $os $a7ios con n dedo0 Micae$a rece$1 en seg ida de esa actit d0 <En ? 6 estar#a "ensando $a 7 ena m .or a"ariencia0 Si TomEs no $e 3 7iera dic3o ? e $a 7r .ado de 7e7er0 Eso es n "aso. de. "ero me inc$ino a "ensar ? e t: tienes m c3o ? e /erO Hm rm r1.os f ertemente cerrados0 K8Santo Dios9 Esto4 tan d67i$ como n 7e76L.ada 3asta $a ra#2 de$ "e$o0 Se $e/ant1 4 7a.ago no me tiene ning:n a"recio0 Os aseg ro ? e no es "or m# "or ? ien 3a cam7iado de o"ini1n0 Os $o garanti2o0 H8A39 Esa res" esta de $a seFora. "ara a"artErse$o 4 "einar$o n "oco0 >o esta7a ma$0 A n? e 3a7#a /isto cadE/eres con me.

seFor0 Os deseo n 7 en d#a0 HSe acerc1 a s $ado.ar $as esca$eras0 E$ mareo $e "i$$1 des"re/enidoJ t /o ? e agarrarse de $a 7arandi$$a "ara no caerse0 A s a$rededor f$ota7an " ntitos negros0 Se aferr1 a$ "asamanos con f er2a 4 trat1 de res"irar 3ondo0 >o ? er#a rodar "or $as esca$eras0 Se concentr1 en $as /etas de $a madera de $os "e$daFos0 En e$ di7 .o de$ a7ogado era e$ mEs acertado. seFor Hin? iri1 e$ 3om7reci$$o.ados de $as casas de enfrente0 Mi$$En s s"ir1 con cansancio0 >o "od#a "ermitirse nada mEs0 S s eCig as monedas no $e i7an a d rar m c3o tiem"oJ era necesario economi2ar todo $o "osi7$e0 .ada mesita de noc3e 4 n ag amani$ des"orti$$ado en /arios sitios0 E$ :nico /entan co da7a a $a ca$$e de La TrinidadJ desde a$$# se "od#a /er. ca7a$gando 3asta "or $a noc3e "ara des"istar a $os acreedores0 Esta7a seg ro 3a7er$o conseg ido. dadas $as circ nstancias: casarse con Micae$a era necesario en grado s mo0 Se de. seFor0 Pero recordad ? e 4o e$eg# seg ir con /osJ "or $o tanto / estras amena2as ni me as stan ni me "reoc "an Hdec$ar1 con im"asi7i$idad. 3aciendo c3irriar $as c erdas ? e s .ago se /o$/i1 a medias0 H>ada. 3a7#a $$egado a $a conc$ si1n de ? e e$ conse. "ara entonces. no .a7#a $$egado a San Se7astiEn esa misma maFana. 6$ 4a est /iera en "osici1n de "agar 3asta e$ :$timo mara/ed# de $o ? e de7#a0 K8N e eso se c m"$a9L Tras meditar$o $argamente. escanda$i2ado. $a mirada fr#a como e$ acero c$a/ada en $os o.I-OS conseg #a r 7ori2arse a con/eniencia era m 4 7 ena actri20 Decididamente era na m . con na sonrisa de com"$acencia.os osc ros de$ criado0 L ego se /o$/i1 4 camin1 3asta $a " erta con "aso contenido0 H>o creo ? e doFa Marina $o consientaO Hm rm r1 TomEs "or $o 7a.RM - . na des/enci.o TomEs con s 3a7it a$ "om"osidad. contratados "or s "rinci"a$ fiador.E!.o. e$ mareo f e remitiendo0 Se $e ac$ar1 $a /isi1n0 !on n s s"iro de a$i/io 4 sin so$tar $a 7arandi$$a.o de$ ente$ado de $as "aredes0 En $os ? in? 6s ? e adorna7an $as "aredes 4 ? e "or $a tarde a$g ien encender#a "ara a$ m7rar e$ "asi$$o0 Poco a "oco.eta7an e$ co$c31n a $a . na cama con co$c31n de "a.er m 4 "e$igrosa0 H!reo mi de7er an nciaros ? e me siento m 4 org $$oso de /os. "ero no se 3ac#a i$ siones0 A? e$$os antig os so$dados.a /eremosO 4 en c a$? ier caso.1n con n go$"e seco0 H<N 6 3as dic3o= H. eg es con f ego0 A n estando en 7a.1 caer en $a cama. a$ "asar "or s $ado "ara sa$ir de$ dormitorio0 H>o $o d do. era "oco mEs ? e na ce$da de mon.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a forma. 3i2o na re/erencia 4 $e a7ri1 $a " erta0 HTomEs. TomEs0 En c anto $o consigaO H>o me digEis ? e ten6is "ensado /o$/er a 7e7er como n marinero de "ermiso.e con "aredes enca$adas. ademEs de $a s sodic3a ca$$e. no es a$go ? e a ti te concierna Hsentenci1. / estra f er2a de /o$ ntad0 HTengo na misi1n ? e c m"$ir. " edo 3acer de t /ida n infierno H$o amena21. eran como "erros sa7 esos 4 no "arar#an 3asta dar con 6$0 Pero es"era7a ? e.a.ago0 K8P Fetero 3om7reci$$o "om"oso 4 enc$en? e9L0 Se /o$/i1 con e$ ceFo fr ncido 4 c$a/1 $a mirada en $a " erta0 L ego. se gir1 4 se "re"ar1 "ara 7a. con e$ ce"i$$o en e$ aire0 H. antes de cerrar $a " erta tras . sin mostrar ning:n temorJ $ ego g ard1 e$ ce"i$$o en n ca. comen21 a 7a. n 7 en tro2o de cie$o a2 $ 4 $os te. seFor Hdi.ar $os esca$ones0 Des"acio0 Bno a no0 E$ c arto de $a "osada no era m 4 e$egante0 A decir /erdad. mientras $e ce"i$$a7a en6rgicamente $os 3om7ros de $a casacaH0 S6 $o m c3o ? e nos c esta mantenernos so7rios 4 es m 4 $oa7$e.

ca"itanes. "e? eFa0 SerE 7eneficioso.o e$ dinte$ de $a " erta0 >o des" 6s de 3a7er$o /isto tan ma$ $a noc3e anterior0 Se $e/ant1 con "reste2a "ara dirigirse a 6$ con $os 7ra2os eCtendidos0 . $e g iF1 n o. de "ie 7a. ca$deada "or e$ f ego0 Poner c3imeneas en $a ma4or#a de $as 3a7itaciones 3a7#a sido na de $as "rimeras reformas ? e $$e/aron a ca7o en $a casa-torre. antes "odremos regresar 4 "oner en orden $as c entas0L HEntonces <c Endo crees ? e em"e2ar6is a comerciar con Vene2 e$a= Hindag1 Marina.ora0 Por s erte. satisfec3o0 Los c atro g ardaron si$encio0 Esta7an sentados a $a mesa en e$ comedor0 La $ 2 de$ so$ "enetra7a a tra/6s de $os /idrios em"$omados de $as /entanas e i$ mina7a $a estancia. se "as1 $a mano "or $a cara0 > nca 3a7#a "ensado ? e $as cosas se "odr#an torcer tanto0 >o $e conso$a7a sa7er ? e /arios /ecinos s 4os 3a7#an corrido $a misma s erte 4 se /e#an en n a"rieto simi$ar0 >o. sirena Hadmiti1 Diego.a 3ace n aFo ? e se cre1 $a !om"aF#aM 4 a:n no 3a em"e2ado a o"erarO HLo s6.ago $a de/o$/i1 a$ "resente0 >o "od#a creer ? e s 3i. "oniendo cara de fr straci1nH0 Tengo ganas de /er ? 6 traen de $as Indias0 HTen "aciencia.o in4ectado en sangre0 Marina. 4 se " so de " nti$$as "ara 7esar$o0 É$ se agac31 "ara "resentar$e $as me. esta7a deseando a"$icar a$g nas de esas comodidades en s casa0 Era na $Estima ? e a:n no 3 7ieran conseg ido ag a corriente.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o s fr#a0 A e$$a M Se refiere a La Rea$ !om"aF#a ( i" 2coana de !aracas0 . mientras es"era7an a ? e sir/ieran $a comidaH0 . tam7ori$eando con $os dedos en e$ mante$H0 Imagino ? e 4a no tardaremos m c3o0 Por $o menos se 3a conseg ido ? itar e$ mono"o$io a $os ing$eses 4 a $os franceses0 >o te "reoc "es0 Tarde o tem"rano se mandarEn 7arcos "ara e$ comercio0 HSe me estE 3aciendo $arga. con na sonrisa tierna. tarde o tem"rano.o est /iera a$$#.o ? e ten#a es"eran2a de ? e f ncionase 7ien0 Desde e$ tratado de Btrec3. en a7so$ to0 Ten#a ? e 3a7$ar con Micae$a $o antes "osi7$e0 Era necesario ? e ace"tara casarse con 6$0 De e$$a de"end#a e$ s stento de $a casa de E$i2a$de0 É$ no i7a a de. des" 6s de "asar 6$ mismo nas semanas en e$ sig$o %%I.i$$as.o0 HAsinti1 con $a ca7e2aH0 !reo ? e generarE m c3o em"$eo0 H>o $o d des. no 3a7#a 3ec3o fa$ta m c3a "ers asi1n "ara ? e Diego accediera a e$$o.o0 HMi "adre me di.ago es7o21 na sonrisa n tanto $adeada antes de acercarse a s madre0 Marina $o a7ra21. como tantas otras /eces0 Era s niFo 4 no se resisti1 a acariciar$e $a cara0 Esta7a "E$ido0 Bn mec31n negro $e ca41 "or $a frente 4 $e ta"1 n o. $a es"era Haseg r1 !$ara.I-OS estr ct ra de madera0 Deses"erado. fe$i2 de ? e se 3 7iera $e/antado. princesa Hs giri1 Diego a s 3i. s marido $ograr#a idear n modo0 Mientras tanto de7#an conformarse con acarrear c 7os de ag a ca$iente "ara $$enar $a 7aFera0 H' enos d#as0 E$ sa$ do de . $os "escadores no 3an "odido /o$/er a "escar en Terrano/a 4 e$ mercado se 3a resentido m c3o Haseg r1 Micae$aH0 La !om"aF#a " ede ser a$go 7 eno "ara ( i":2coa0 Si f nciona 7ien 3arEn fa$ta 7arcos. no $e conso$a7a. "ero no d da7a de ? e. tanto "ara $as gentes de $a ci dad como de $a "ro/incia H/aticin1 Diego.E!. se $o a"art1 con cariFo0 Lo /io a"retar $os "Er"adosJ e$ rict s tenso de s mand#7 $a era demasiado o7/io "ara "asar$o "or a$to: s 3i. marinerosO Los car"interos de ri7era 4 $os ca$afates tendrEn mEs tra7a. c ando regresaron "ara /i/ir a$$#0 Acost m7rada Marina a $as comodidades de$ sig$o %%I. " esto ? e. $a casa de $os ante"asados de s es"oso era demasiado in31s"ita "ara /i/ir en e$$a sin a$g:n ti"o de me.ar ? e $os acreedores se ? edasen con $a casa ? e 3a7#a "ertenecido a s fami$ia "or mEs de n sig$o0 K! anto antes $a con/en2a.RQ - .a0 .

sinceraH0 Ven.ago.o= H"reg nt1. "ero sor7i1 "or $a nari2 4 $as a$e.ago. Diego se sent#a mo$estoJ mEs ? e eso: a . estEis disc $"ado Hdi. 3i.ese $a comida0 HMicae$a.ado a comer c ando era e/idente ? e no se encontra7a 7ien0 >o.o ? e $a seFora 5oa? ina a:n tardar#a en dar a $ 2. <irEs maFana a 3acer $as /isitas "or $os caser#os= H"reg nt1 DiegoH0 .ago H$e "idi1 s 3ermana0 Dio nas "a$maditas en e$ asiento de $a si$$a /ecinaH0 . satisfec3a.agoJ c$a/1 $a mirada en $a c randera0 !$ara "ar"ade1. "ero en seg ida mandar6 "oner n c 7ierto "ara ti0 8!1mo me a$egro de ? e est6s a? #.o H$e amonest1 MarinaH0 Micae$a es n estra in/itada 4 se 3a mo$estado en "re"arar a$go "ara a$i/iarte0 Lo menos ? e " edes 3acer es estar agradecido0 HEm"e2a7a a irritarseJ ten#a $a sensaci1n de ? e esta7a s cediendo a$go de $o ? e e$$a no era "art#ci"eH0 Ésa no es $a ed caci1n ? e te 3emos dado0 HEstE 7ien. es"er1 a ? e Ade$a tra. c ando era e/idente ? e se sent#a tan ma$0 H>o sa7#a ? e i7as a 7a. 3i. conf ndida "or $as "a$a7ras de s 3ermano0 H>o seas im"ertinente. a$ /er ? e s 3ermano $e g iFa7a n o.o0 HAde$a.os. 2gar "or e$ 7ri$$o de s s o. esta7a f rioso0 >o entend#a ? 6 $es esta7a "asando a esos dos0 Siem"re se 3a7#an $$e/ado m 4 7ien0 Decidi1 "reg ntar$e a s marido en c anto f era "osi7$e0 Ése no era 7 en momento0 Se gir1 "ara mirar a .I-OS se $e $$enaron $os o. "ero es ? e 4o ? iero ? e se siente conmigoO H"rotest1 !$ara con n mo3#nJ sonri1.RR - .o9 Hdi. ? e . conf ndida0 La sor"rendi1 /er e$ modo en ? e s es"oso a"reta7a $a mand#7 $a0 Sin d da.a. ntosO H!$ara.E!.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o. cr#"tico0 Marina fr nci1 e$ ceFo.ar a comer con nosotros. /en a mi $ado. sino s a"o4o0 Se "reg nt1 ? 6 $o 3a7r#a o7$igado a sa$ir de s cama.o $a a7$and1 n "oco0 Lo /io mirar a $a . mientras se acerca7a a s "ro"ia si$$a0 HAma. "adre Hcontest1 . casi sin mirar$o0 Marina fr nci1 e$ ceFo.o Marina. 3i. desde $a ca7ecera de $a mesa0 L ego mir1 a s 3i.ago me di. esta7a e$ .oH0 Me satisface /er ? e /as me. "ero "eor ? e maFana0 H<Te 3a sentado 7ien e$ remedio de Micae$a= H"reg nt1 !$araH0 Es m 4 7 ena 3er7o$aria0 . si6ntateJ seg ro ? e a:n estEs d67i$O HVen. 7ien "od#a ser cierto0 Por otro $ado. . decididamente: Micae$a esta7a en e$ centro de todos esos cam7ios0 !onteniendo na sonrisa de ore. "eroO . de.ago.ago no $e ten#a a"recioJ a . ramento roto de no /o$/er a ser m6dico0 .a a ore. co$ocEndose $a ser/i$$eta en e$ rega2oH0 Imagino ? e me.orando0 H>o $o d do. n rato antes.1 con ce$eridad0 É$ no necesita7a s s $Egrimas. 3a2 e$ fa/or de aFadir otro c 7ierto Hso$icit1 Diego.ace tanto tiem"o ? e no comemos . "ensati/a0 K<N 6 $es "asa a estos dos=L Micae$a $e 3a7#a dic3o. ? e 4a se 3a7#a sentado a$ $ado de !$ara0 H<!1mo te sientes.os de $Egrimas a$ recordar "or ? 6 s frimientos 3a7#a "asado .ago. 2gar "or e$ modo en ? e s 3i.o ? iero a"render tanto como e$$a Haseg r1 con na sonrisa radiante0 HDigamos ? e no me 3a sentado ma$O Hm rm r1 . a3ora 3a7#a 7a. madre Hres"ondi1 . madre0 Siento m c3o 3a7erme "ortado ma$0 HLa sonrisa $adeada de s 3i.a ? e t 3ermano se siente donde $e a"ete2ca Hdi. os "ido "erd1n "or mis ma$os moda$es0 H>o os "reoc "6is.o/enH0 DoFa Micae$a. "ara s a/i2ar e$ am7iente0 HVo4 tirando.o Micae$a.or ? e a4er.o se com"orta7a.

a a$21 $a ca7e2aJ s s o. si 6$ "od#a im"edir$o0 8Por Dios. si 3asta s 3ermana esta7a "resente9 H<>o crees. sin a"enas "ro7ar 7ocado0 Ensimismado en s s rec erdos.a 3a7#an terminado de comer0 MEs 7ien.os. eC"resa7an conf si1n0 . madre.a 3a7#a / e$to a "erder e$ 3i$o0 Se frot1 $a frente0 Ten#a ? e "restar mEs atenci1n0 HO 4 a$ fina$ $a niFa res"ir1 Hdi. sinceramente sor"rendido H0 A "ocas "ersonas se $es 3a7r#a oc rrido so"$ar dentro de $a 7oca de n reci6n nacido0 !omo 7ien dice mi madre: / estra ins"iraci1n f e todo n acierto0 La 7r . mientras 6$ toma7a sin ganas e$ ca$do ? e $e 3a7#an ser/idoJ $ ego se dedic1 a . me temo ? e no esta7a "restando atenci1n Hse disc $"1 entre dientes0 HMicae$a nos conta7a ? e t /o ? e 3acer e$ 7oca a 7ocaO H<'oca a 7oca= Hcort1 $a c randera.ago o7ser/1 e$ sonro. madera. 6$ 4a se esta7a "erdiendo0 . tras 7e7er n sor7o de /ino0 . e$$os 3a7#an terminado.ago sinti1 na " n2ada en e$ est1mago 4 se ? ed1 momentEneamente sin aire0 A $a $ 2 ? e se fi$tra7a entre $os crista$es em"$omados. s madre seg #a teniendo eC"resiones ? e no corres"ond#an a esa 6"oca0 (enera$mente se contro$a7a m c3o "ara no decir nada ? e " diera inter"retarse ma$ o ser incom"rensi7$e0 Para 7a.e de decir ? e t /isteis m 4 7 enos ref$e. ? e Micae$a t /o na ins"iraci1n a$ 3acer a? e$$o= H$e "reg nt1 s madre0 HPerd1n.o $a c randera0 HT /iste m 4 7 ena idea. a7iertos de "ar en "ar. no "or "rimera /e20 La cr 2 de "$ata ca"t ra7a $a $ 2 4 emit#a deste$$os con cada ins"iraci1n de $a .I-OS HS#0 !reo ? e serE 7 eno com"ro7ar ? e todo estE 7ien0 Es "osi7$e ? e se $e ade$ante 4 no ? iero correr riesgos Haseg r1 $a c randera.a0 H<A ? i6n= Hindag1.o s s narices0 >o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a en e$ mante$H0 >aci1 con e$ cord1n enro$$ado en e$ c e$$o0 H.os de $a c randera se /e#an de$ a2 $ de$ cie$o esti/a$0 Prof ndos e insonda7$es0 Pens1 ? e n 3om7re "odr#a "erderse en e$$os0 De 3ec3o.o de s madre0 Pese a $os diecis6is aFos transc rridos desde ? e 3a7#a / e$to a ese sig$o. si $o "ro7a7a.o/en0 >o .ar $a g ardia de ese modo de7#a confiar m c3o en $a 7r . eCtraFadaH0 N 6 eC"resi1n mEs c riosa.ago.a 4 a"ret1 $os dientes0 . seFora0 5amEs $a 3a7#a o#do0 De7o decir ? e se a. . /o$/er a caer en $a tentaci1n de a3ogar s s "enas en $icor0 >o "od#a "ermitirse ese desa3ogoJ no "or e$ momento0 >o 3asta ? e no 3 7iera " esto a esa codiciosa en s sitio0 Vio ? e s "adre ca7ecea7a con a"ro7aci1n ante $a res" esta de $a 7r .ago sinti1 ? e $e ard#a e$ est1magoJ se endere21 en $a si$$a0 Era 3ora de a7rir $os o.o/en "or encima de $a mesa0 . consciente de ? e 3a7#a 3a7$ado sin "ensarH0 Me 3a sa$ido sin mEsO >o $e des im"ortancia0 . 6$ no $o esta7a0 >o i7a a "ermitir ? e esos dos 3icieran de $as s 4as 7a. $os o. ca7eceando con asentimiento0 HS#O 7ienO Htartam de1 Marina. s mente se i7a "or otros derroteros 4 era im"osi7$e0 En ese momento seg #an 3a7$ando0 . con e$ rostro encarnado 4 $a mirada fi.E!.os Hm rm r1.RS - . "erdi1 gran "arte de $a con/ersaci1n ? e s s "adres manten#an con $a c randera0 Por m c3o ? e intenta7a seg ir$es. "e? eFa0 Sin $ gar a d das: $e sa$/aste $a /ida Haseg r1 s "adreJ ante $a mirada a"ro7atoria de Marina. intrigado0 HEra $a 3i. g etear con $a comida.ago trag1 sa$i/a0 Imagin1 ? e era 6$ ? i6n 7e7#a de esa co"a0 Pod#a recordar con tota$ nitide2 e$ sa7or de$ /ino ? e s "adre tra#a desde LogroFo: a? e$$a me2c$a de fr ta osc ra. inc$ so cacao0 S s"ir1 de fr straci1n0 A:n no "od#a 7e7er nada ? e no f era ag a0 Tem#a. sta m c3o a $o ? e s cedi1 Htermin1. "a$me1 $a mano de $a .a deO de na "rostit taO Hac$ar1 $a c randera.os 4 "oner freno a a? e$$a $oc ra0 Si s madre esta7a ciega.

3 7iera sido e$ remedio "erfecto0 Sa$/o ? e.aH0 >o creo ? e nos demoremos m c3o. ? e esc c3a7a sin decir nadaH0 <Ten6is incon/eniente en ? e os acom"aFe= H>o.E!. ra7ioso0 HPodr6 arreg$Erme$as. eCtraFados0 <N 6 "ro7$ema 3a7#a con ? e s 3ermana f era con e$$os= !on e$$a de$ante no "odr#an $$e/ar a ca7o s /ergon2osa re$aci1n0 Era e$ remedio "erfectoH0 >o 3ace fa$ta ? e /a4as t:. con na sonrisa0 H<P edo acom"aFaros= H"reg nt1 !$ara.aL. "adre0 !reo ? e "odr6 ag antar sin dific $tades0 HS#. si? iera0 Los c atro $e miraron. "ero no es necesaria0 HLa mir1 de medio $ado antes de contin arH: Esto4 7ien0 Si no 7ien de$ todo. se recost1 en $a si$$a0 HOs $o agrade2co m c3o. "ens1 . con fria$dad.RT - . como 3a dic3o doFa Micae$aO no nos demoraremos m c3o0 A$ entrar Ade$a con e$ ser/icio de t6 g ardaron si$encio0 E$$a de. es"eran2adaH0 Tengo ganas de a"renderO H>o0 HLa negati/a sa$i1 de $os $a7ios de .ago. mientras tanto os de. e$ resto "arece ? e estE 7ien0 A$ menos no 3an dado a/iso0 HSa$dremos "or $a maFanaJ as# a"ro/ec3amos $as 3oras de$ d#a HeC"$ic1 Diego. mEs decidido ? e n ncaH0 Me interesa sa7er c1mo /a e$ em7ara2o de $a seFora 5oa? ina 4O HT "adre tiene ra21n.or0 >o os "reoc "6is0 HSe /o$/i1 a $a c randera. $a mirada en e$$a0 <En ? 6 demonios esta7a "ensando= Esa m .o: no estEs en condiciones de "onerte a ca7a$gar "or e$ monte0 HLa /o2 de Marina son1 "reoc "adaH0 Es"era nos d#as a re"onerte de$ todo0 <Pero es ? e s madre no se da7a c enta= <Tan ciega esta7a= HTe agrade2co esa "reoc "aci1n. si t: ? ieres ir. con $os o. s# $o s ficiente como "ara c m"$ir con mis o7$igaciones de ga$eno0 . sa$/o $a seFora 5oa? ina 4 $os 3ermanos Iri7erri. " es.o a /osotros so$os0 8>i $o s eFes9L Marina comen21 a ser/ir $a inf si1n en $as ta2asJ $as re"arti1 entre e$$os0 HMaFana estar6 me. a"ret1 $a mand#7 $a 4 c$a/1. "ara s consternaci1n. "ens1 con determinaci1n0 HO maFana ir6 contigo Htermin1 DiegoH0 >o con/iene ? e /a4as so$a0 KOtra /e2 me 3e "erdido $o ? e esta7an diciendoL.o con se? edad. 6$ ? er#a ir con $a 7r .os c$a/ados en 6$ H0 !onsidero ? e a:n es "ronto0 Lo mEs ra2ona7$e es ? e te ? edases a$g:n d#a mEs "ara descansar0 K. "ens1 . no me o"ongo Hem"e21 s "adre. c$aro ? e no0 Si os considerEisO rec "eradoO H7a$7 ci1 con $a ta2a a medio camino de $a 7ocaH0 Me a$egra sa7er ? e ? er6is c m"$ir con / estra o7$igaci1n0 Es m 4 $oa7$e de / estra "arte0 .ado ? e s "ie$ f era tan cremosa ? e dieran ganas de tocar$a0 >i ? e $os $a7ios entrea7iertos " dieran ser tan a"eteci7$es0 >i ? eO !onsternado "or e$ derrotero ? e esta7an tomando s s "ensamientos. don Diego Hs s rr1 $a 7r .a en $a mesa0 Es"eraron 3asta ? e $a criada sa$i1 de$ comedor "ara contin ar con $a con/ersaci1n0 H'ien.ago a"ret1 $os " Fos 7a.I-OS se 3a7#a fi. 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .agoJ con n s s"iro de resignaci1n. madre.o $a mesa0 !ont1 3asta die2 4 des" 6s 3asta /einte "ara no contestar0 É$ no desea7a seg ir siendo ga$eno0 >o ? er#a /isitar "acientes ni "reoc "arse "or $as do$encias de nadie0 N er#a ? e $e de.o s "adre a $a /e2H0 >o creo ? e sea $o mEs acertadoO K!$aro ? e no0 So7re todo si ? ieres "asar nas 3oras con $a 7r . "adre0 >o es necesario ? e te mo$estes Hdi. seg #a siendo $a m .1 $a 7ande.er era na 7 scona sin escr:" $os0 Por m c3o ? e $e sor"rendiera s a"arente entrega a $os "acientes de toda #ndo$e 4 "osici1n.er ? e 3ar#a s frir a s madre0 K5amEs $o consentir6L.ago antes de ? e t /iera tiem"o de "ensar$o.a0 HPeroO Hem"e21 a "rotestar $a .o/encita0 HPero a:n no estEs 7ien Hdi.asen en "a20 De no ser "or $as ma? inaciones de na .

sin d da 6sa 3a7r#a sido $a de$ reci6n $$egado0 >o a"arenta7a mEs de /eintitr6s o /eintic atro aFos0 Era a$to: si no tanto como don Diego o s 3i.ago Han nci1 $a criadaJ $e entreg1 na tar. de ? e en /erdad era 6se e$ nom7re escrito en $a cart $ina0 En efecto.o/en0 Lo mir1 con timide2.ago0 Pero a$ enterarme de ? e 3a7#as regresado a t casaO decid# 3acerte na /isita Hac$ar1 e$ .os de$ a2 $ de $as f$ores de ac3icoria. era demasiado e/idente ? e no $e g arda7a ning na sim"at#a0 MEs 7ien a$ contrario0 Por eso 3a7#a sido na sor"resa ? e f era ca"a2 de a$a7ar s act aci1n de$ d#a anterior con $a reci6n nacida0 Inc$ so "ens1 ? e no $e 3a7#a o#do 7ien " esto ? e.e anda$ 20 H'ien/enido.a7r#a de7ido ? edarse en $a cama 3asta re"onerse de$ todo0 H>o te es"era7a0 S "on#a ? e esta7as en MadridO HseFa$1 e$ ga$eno0 Micae$a cre41 detectar na me2c$a de triste2a 4 do$or en s mirada0 H. con de.E!. seg ida "or e$ . s1$o 3a7#a tenido "ara e$$as "a$a7ras 3irientes0 Pero no.ago. consternado0 H<T c Fado= HSe toc1 $a frente. no 3a4 ? ien $o entienda0L La criada entr1 en e$ comedor.agoJ se $e/ant1 con "reste2a0 Si no $o 3 7iera estado mirando.eta "ara /er ? ien se $a en/ia7a0 Par"ade1 /arias /eces "ara aseg rarse de ? e no era na . 3a2$e "asar0 H>o es necesario.o $a ca"a de /ia. 4 se "re"ar1 "ara reencontrarse con Marcos0 Micae$a 7e7i1 de $a ta2a.o. "rimero a $a mesa 4 $ ego a$ res"a$do de $a si$$a.ago asinti1.o/en.eta de /isita0 E$ ga$eno $e dio $as gracias 4 dio / e$ta $a tar. 2gar "or $o im"o$ to de s s "rendas.o/en mEs a" esto ? e 3 7iera /isto en s /ida0 Si Micae$a 3 7iera ? erido "oner cara a $os Enge$es. gada de s mente.ar ? e don Diego f era con e$$a= KDesde $ ego. sin atre/erse a acercarse a 6$ "ara sa$ dar$o de otro modo0 . no esta7a rec "erado "ara 3acer $as /isitas0 . 3asta ese momento. satisfec3oH0 Parece ? e este aFo 3emos tenido na 7 ena cosec3aJ $os arrendatarios estEn m 4 contentos0 Ade$a /o$/i1 a entrar en e$ comedor0 HBn ca7a$$ero "reg nta "or don . se ? it1 e$ tricornio e 3i2o na re/erencia con donaire. no 3a7#a d da0 HEs de Marcos.ago.SV - .o Hse a"res r1 a decirH0 Es "arte de t fami$ia0 N isiera conocer$e0 . e$ 3ermano de !ata$ina. ante e$ si$encio de $os comensa$es0 Micae$a "ar"ade1 "ara sa$ir de$ trance 4 o7ser/1 a $os demEs0 Los d eFos de $a casa mira7an intrigados a$ reci6n $$egadoJ !$ara ten#a $a 7oca a7ierta en n m do Ko3LJ don . contenta de ? e $a tar. $o esta7a. s# mEs de $o corriente0 L$e/a7a e$ "e$o r 7io osc ro atado en $a n caJ o.I-OS c randera sin escr:" $os. 3i. no "arec#a nada contento con $a "resencia de s c Fado0 H' en d#a tengan / estras mercedesO Hem"e21 e$ . resignado. mi es"osa Hm rm r1. madre0 Le " edo atender en $a 7i7$iotecaO H>ada de eso. eCtraFamente.eta 3 7iera cam7iado e$ tema de con/ersaci1n0 * era $o ? e f ese a? e$$o ? e $e oc rr#a a don . conf saH0 Ade$a.e $$e/a7a na casaca de "aFo /erde.o/en entr1. ca$2as grises 4 camisa 7$anca0 Bna es"ada ro"era a $a cadera termina7a s at endo0 A .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a$ "arecer 6sas $as 3a7#a dic3o con sinceridad0 8N 6 3om7re mEs eCtraFo9 >o entend#a s "ost ra0 <Por ? 6 ? er#a acom"aFar$a. mi ? erido . Marcos H$e cort1 don . era e/idente s "reoc "aci1n "or e$ /estir0 E$ . "ara no "erder e$ e? i$i7rio0 8N 6 3om7re mEs to2 do9 Definiti/amente. e$$a no se 3a7#a dado c enta de$ modo en ? e se aferr1. 6$ no se /er#a en ese a"rieto0 HEn ese caso ir6 a s "er/isar $a mo$ienda de$ ma#2 Ha/is1 Diego. na nari2 aristocrEtica 4 na 7oca de sonrisa fEci$ com"$eta7an s rostro agraciado0 'a. si no "arec#a tener$e ning na estima= <>o 3a7r#a sido mEs $1gico de.

o/en se entristeci1J mir1 s 7re"ticiamente a s c Fado0 HOs acom"aFamos en e$ sentimiento. don Marcos0 .o0 É$ $a mir1 como si est /iera a m c3a distancia de a$$#J a$ fina$ "areci1 com"render $o ? e es"era7a s madre de 6$0 HMarcos. ? e se 3a7#an acercado 3asta e$$osH0 Don Diego 4 doFa MarinaO Don Marcos de Mo$ina 4 A$cE2arJ era 3ermano deO mi es"osa0 HEncantado de conocer.o don DiegoH0 >osotros nos enteramos 3ace nos d#as0 D rante e$ :$timo aFo no 3emos sa7ido nada de .agoO H. mi 3i. doFa Marina.o/en se $e/ant1 "ara ser "resentada0 Los mira7a acercarse con serenidad0 HDon MarcosO doFa Micae$a de A$2ate0 Es como na 3i. con e/idente "esarH0 S "e de $a m erte de mi "adre.os Hmanifest1 e$ .SU - .o0 De7o decir ? e en $os :$timos tiem"os no go2a7a de$ fa/or de mi fami$ia. n estra 3i.o/encita ten#a $as me.o/encita se con/ertirE en toda na 7e$$e2a0 Sin d da. seFor Hatin1 a decir Micae$a. !$ara.o/en. de mi 3ermana 4O de $a niFa0 E$ sem7$ante de$ . seFora0 HSe inc$in1 en na re/erencia antes de dedicar$e na sonrisa sincera0 HE$ "$acer es m#o.a0 HPermitidme. ? e os eC"rese mi mEs sincero "6same0 H(racias Hcontest1 con na inc$inaci1n de ca7e2aH0 Lo mismo os digo0 E$ reci6n $$egado se /o$/i1 "ara ? e $e "resentasen a !$ara0 La .eres f eran s s"irando "or 6$0 Por raro ? e "areciera. "erdida en a? e$$os o. decid# /enir "ara conocer de "rimera mano $o oc rrido a mi fami$ia 4 "resentar$e mis condo$encias0 DoFa Marina ca7ece1. ni tam"oco de$ de / estro 3i.o/en con ga$anter#a0 E$ rostro de !$ara.a "e? eFa Han nci1 doFa Marina0 HP edo /er ? e esta . "ese a ser tan atracti/o.o tam"oco Hcontest1 con se? edad0 L ego.i$$as arre7o$adasJ $os o.os a2 $es0 Rea$mente era n 3om7re en eCtremo a" esto0 >o $e eCtraFar#a ? e $as m . "or / estro at endo.ago.os a2 $es 3a7#a m c3a "ena escondidaJ $o cierto es ? e mEs $e ins"ira7a sentimientos de "rotecci1n ? e otra cosa0 HVeo.o a"enas nos 3a7#a referido nada so7re /os Hm rm r1 doFa Marina. como si se 3 7iera dado c enta de s fa$ta de tacto. se ac$ar1 $a /o2 antes de contin arH: En c anto s "e ? e esta7a a? #. entonces. c$a/ando $os o.E!.I-OS Don . "or fin. se " so de$ co$or de $os tomates mad ros0 La seFora . a / estras mercedes H3a7$1 e$ reci6n $$egado con na sonrisa ama7$e0 HLo mismo os digo0 A n? e en $os :$timos tiem"os. ? e estEis de $ toO HLas "a$a7ras de don Marcos $a sacaron de s s "ensamientos0 HS# Hdi.o. de " ro "$acer. satisfec3a "or $as "a$a7ras de$ . 4 $e " so na mano en e$ ante7ra2o como na m estra de cons e$o0 HMe a$egro de ? e 3a4Eis /enido0 Vamos.o0 Micae$a o7ser/1 $os " Fos a"retados de$ ga$enoJ se "reg nt1 ? 6 s ced#a a$$#0 H>o se $o re"roc36is a / estro 3i. 3a 3eredado / estros 7e$$os o.os $e 7ri$$a7an como $ ci6rnagas0 H.a sido n d ro go$"eO Hdi.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . se dio c enta de ? e.os en s 3i. no $a conmo/#a tanto como e$ ga$eno0 Ta$ /e2 f era "or? e era "oco ma4or ? e e$$a o "or? e en esos o.a "ara nosotros0 HE$ cariFo esta7a "atente en cada na de s s "a$a7ras0 HEs n "$acer conoceros.o Hac$ar1 don Marcos. sor"rendida "or s s "a$a7rasH0 En $os :$timos aFos 3an m erto tres "ersonas m 4 ? eridas "ara m# Hdec$ar1 con $a mira7a 7a. a"ret1 $os dientes 4 dirigi1 s /ista a $as $$amas de $a c3imenea. en cam7io. "erm#teme ? e te "resente a mis "adresO HSeFa$1 a $os d eFos de casa. sin se"ararse de $a si$$a donde seg #a agarrado0 DoFa Marina carras"e1 con s a/idad "ara $$amar $a atenci1n de s 3i. ? iero "resentaros a na amiga m 4 ? erida0 La . don Marcos.

si a$g na /e2 3a7#a sonre#do.e tomado n refrigerio en na de $as "osadas de $a ci dad0 HMe g star#a ? e ace"taseis a$o.S2 - . a"art1 de s mente $os "ensamientos so7re e$ ga$eno0 Se dedicar#a a disfr tar de $a so7remesa con s s anfitriones 4 e$ reci6n $$egado0 .eres0 HSerE me. $a $$egada de s c Fado no $e 3a7#a g stado nada0 A n? e 7ien "ensado: <3a7r#a a$go ? e $e agradase a ese 3om7re= .aros en n estra casa mientras "ermane2cEis en $a ci dad Hso$icit1 $a d eFaH0 Des" 6s de todo.I-OS de $a casa se $imit1 a carras"ear.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os indica7a ? e $e 3a7#a g stado e$ "iro"o de don Marcos0 Sin d da. "ero e$ 7ri$$o de s s o. don Marcos= H"reg nt1 doFa Marina.E!. "erdido en s s "ensamientos0 Por $o /isto.or ? e nos sentemos todos0 <. no $e 3a7#a /isto re#r0 La sonrisa de medio $ado ? e $e 3a7#a dedicado a s madre a$ entrar en e$ comedor no 3a7#a $$egado a s s o. sois de $a fami$iaO HPor s " esto. "or e$ contrario. se $imit1 a fr ncir e$ ceFo.asta ese momento. "ens1 Micae$a. antes de regresar a s asiento0 HS#. m c3as gracias. doFa Marina0 . e$ reci6n $$egado sa7#a como agradar a $as "ersonas0 En es"ecia$ a $as m .a76is comido 4a.os0 Sos"ec3a7a ? e. 4a no sa7#a c1mo0 !on n s s"iro. don Marcos0 Estar#amos encantados de ? e os ? edaseis con nosotros Haseg r1 don Diego con na sonrisa0 La sonrisa de !$ara "odr#a 3a7er i$ minado toda $a 3a7itaci1n0 E$ ga$eno.

"ero e$ entremetimiento de s criado $o 3a7#a 3ec3o im"osi7$e0 Sa$i1 de $a cama masc $$ando n im"ro"erio0 Desn do 4 dando tras"i6s. a$can21 e$ c3a$eco osc ro ? e descansa7a en e$ res"a$do de na si$$a 4 se $o " so0 8' en Dios.er em7ara2ada 4 a$ m c3ac3o de$ 7ra2o roto0 A:n ten#a tiem"o0 Le "as1 "or $a mente $a $$egada de s c Fado.ago amaneci1 demasiado "ronto0 La $ 2 mortecina ? e entra7a "or $a /entana an ncia7a e$ n e/o d#a0 Permaneci1 n rato mEs en $a cama.arra 4 "rocedi1 a $$enar $a "a$angana "ara $a/arse0 E$ ag a fresca $e des"a7i$1 en seg ida 4 casi consig i1 ? e se sintiera me. seFor0 Veo ? e 4a nos 3emos $e/antado Han nci1 TomEs.S+ - .eras eran menos "ron nciadas 4 $os o.E!.agoJ se dirigi1 a$ ag amani$H0 Atiende a Marcos0 Seg ro ? e disfr tas m c3o mEs con s s tra. $a tarde anterior0 >o ten#a d da de ? e 3a7#a sido e$ entrometido de TomEs ? ien $e informara a Marcos ? e esta7an en San Se7astiEn0 E$ ma$dito criado merec#a ? e $e retorciera ese c e$$o esc E$ido0 Siem"re metiendo $a nari2 en $os as ntos de $os demEs0 >o ? er#a /er a Marcos0 Se 3a7#an /isto "or :$tima /e2 en $a /#s"era de s 7oda con !ata$ina 4 no aca7aron en 7 enos t6rminos0 A decir /erdad. era e$ "rimer d#a en ? e conseg #a /estirse so$o0 .or0 H' en d#a. si ca7e0 HDon Marcos me 3a "edido ? e $e a4 de con s s ro"asO N isiera sa7er si estEis de ac erdo.os 4a no ten#an ese 7ri$$o fe7ri$ de d#as atrEs0 >o 3a7#a d da de ? e $o "eor 4a 3a7#a "asado0 Esta7a rec "erEndoseJ "ronto s ma$estar ser#a 3istoria0 !on manos tem7$orosas. ce"i$$ando $a casaca negra de s "atr1n0 HMientras no trates de con/encerme de ? e am"$#e mi /est ario con esos co$ores .e "odido com"ro7ar ? e a don Marcos $e sig e g stando /estir a $a moda0 Siem"re es n a$iciente sa$ir de $os co$ores a sterosO Hm rm r1.ago no se mo$est1 en contestar$e 4. seFor Hindag1 e$ 3om7reci$$oH0 >o creo ? e me $$e/e m c3o tiem"o 4O H>o 3a4 ning:n "ro7$ema. con s 3a7it a$ "om"osidad0 H' en d#a Hcontest1 esc etamente0 Procedi1 a /estirse0 H<>ecesitEis a4 da= Esta /e2 . se sent#a casi 3 mano otra /e29 TomEs se ac$ar1 $a garganta. "ero a$ menos no se /io "eor ? e de cost m7re0 Las o. a$ tiem"o ? e se endere2a7a a n mEs. "oco fa$t1 "ara ? e cr 2aran aceros a$ amanecer0 La inminencia de $a 7oda im"idi1 ? e $$egaran a mEs 4 Marcos o"t1 "or marc3arse a Madrid0 >o 3a7#an / e$to a /erse 3asta $a tarde anterior. eso era todo n $ogro0 Estir1 na de $as comis ras a modo de sonrisa0 S#.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tras "onerse na camisa 7$anca.I-OS Capítulo IX Para . se sent#a 7ien0 Sentado en $a cama.es ? e con $os m#os0 H. "ese a ser $a 3ora de $e/antarse0 Le do$#a todo e$ c er"o. cogi1 $a . contin 1 con $as ca$2as negras0 Pese a$ tem7$or de $as manos. como si $e 3 7iera "asado n carro cargado "or encima0 . $$eg1 3asta e$ m e7$e de$ ag amani$ 4 se mir1 en e$ es"e. ni .amEs.ada seg #a "areciendo $a de n es"ectro. TomEs H$e cort1 .a en s casa "ara /isitar a $a m .o0 La imagen ref$e.ago 3a7#a sa7ido nada de 6$0 .a7#a ? edado en recoger a $a 7r . 7iera "referido ? e ese reenc entro no se 3 7iera "rod cido . se ca$21 $as 7otas a$tas de c ero negro0 Bna /e2 3ec3o eso.

4 c$a/1 s s acerados o.o0 H(racias.ar$a de s "adre0 Acom"aFar$a "or $os caser#os era 7 ena idea. seFor0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os en e$ criado0 H>o me 3a7$es de Marcos0 Agradece ? e no te des"e$$e. si me "ermit#s ? e os rec erde Hem"e21 e$ a4 da de cEmara sin ami$anarse H. "ero no cre#a ? e eso 7astara0 Si e$$a esta7a em"eFada en $iarse con DiegoO Lo me.I-OS 7ri$$antes ? e $$egan de *rancia. con n gesto de do$or. cogi1 $a 7o$sa con $os :ti$es de s "rofesi1n "ara 7a. "ero de7#a em"e2ar a comer "ara rec "erar f er2as0 Si ? er#a im"edir ? e $a 7r . sin mo$estarse si? iera en com"ro7ar e$ efecto en e$ es"e.ago. $a amistad ? e os n#a con 6$O H>o ? iero sa7er nada de t s moti/os "ara a/isar$e H$e cort1 con se? edad0 HO 4 como os 3e dic3o: 3a "asado mEs de n aFoO H!r6eme.o0 HSeFor. " edes 3acer $o ? e g stes Hsentenci1 . an dEndose $a cor7ata frente a$ es"e. 3a7#a sido como reci7ir n " Feta2o en e$ est1mago0 KDios. tiF6ndo$o todo de gris0 Bn d#a acorde con s estado de Enimo.ago as"ir1 antes de /o$/erse.ar a $a cocina "or s desa4 no0 La cocinera $o es"era7a con n ta21n de c3oco$ate 4 /arias re7anadas de "an "ara ntar0 En rea$idad no ten#a 3am7re. "ens10 Era cierto $o ? e $e 3a7#a dic3o a TomEs0 Para 6$ seg #a siendo como si 3 7iera oc rrido e$ d#a anterior0 >o "od#a o$/idarse de !ata$ina ni de $a niFa a $a ? e casi no 3a7#a tenido tiem"o de ? erer0 Le remord#a $a conciencia "or s ma$ com"ortamiento con s es"osa0 Por s fa$ta de contro$0 Se 3a7#a e? i/ocado tantoO Sin d da a$g na. seFor. e$ d#a anterior.1 $a mirada0 HRecord6. "ero no 3e "erdido $a noci1n de$ tiem"o Hsise1. con c idado de no marearse.o metomentodo: s6 de so7ra c Ento tiem"o 3a "asado0 .SI - . go$"e1 e$ marco de $a /entana 4 se 3iri1 $os n di$$os0 Lan21 n im"ro"erio 4.a era 3ora de "ensar n "$an de acci1n "ara a$e.ago.o.e /i/o "or 3a7er notificado a mi c Fado d1nde esta7a0 Sa7es ? e no ? er#a /o$/er a /er$o0 HKN e me d e$e /er$oL. "ens1 con s frimiento0 E$ 3om7reci$$o 7a.or era ceFirse a s "rimera o"ci1n: sed cir$a0 Si conseg #a ? e e$$a cam7iase s . se $ami1 $os araFa2os0 Tras "einarse e$ "e$o negro con $os dedos. s1$o 6$ era c $"a7$e de a? e$$as m ertes0 La "resencia de Marcos en $a casa no 3ar#a mEs ? e recordErse$o0 Se "arec#a tanto a s 3ermana ? e ? ita7a e$ a$iento0 Ver$o. <c1mo 3e "odido o$/idar ? e eran geme$os=L Marcos era $a /ersi1n masc $ina de s 3ermana0 ! ando esta7an . "ensati/oH0 Siem"re / estro ser/icio.o TomEs0 !ontin 1 m rm rando mientras cr 2a7a e$ dormitorio0 Bna madera de$ s e$o cr .ame en "a2 4 /e a /er si e$ desa4 no estE "re"arado0 H!omo g st6is Hdi. "ara ? e e$ aire fresco /enti$ara $a 3a7itaci1n0 La $$ /ia ca#a con s a/idad. se "as1 $a mano "or e$ "e$o0 Se acerc1 a $a /entana 4 $a a7ri1. de "ronto cansado 4 arre"entido de tratar as# a s a4 da de cEmara. 4a 3a "asado a$go mEs de n aFoO don Marcos se $o 3a ? itadoO .E!.i1 a$ "isar$aJ e$ 3om7re entrecerr1 $os o. con fi$o en $a /o20 Lo mir1 a tra/6s de$ es"e.os.ados de$ cie$o0 *r strado "or $os rec erdos.e estado 7orrac3o. /ie. mo$estoJ $ ego $e c$a/1 $a mirada H0 Para m# es como si 3 7iera oc rrido a4er mismo0 Es"ero ? e te 3a4a ? edado c$aro0 A3ora d6.aO . ntos "arec#an dos Enge$es 7a. seFor0 Lo tendr6 en c enta0 HLe "as1 $a casacaH0 A n? e no os /endr#a ma$ sa$ir de estos co$ores de"rimentes0 H<O$/idas ? e esto4 de $ to= H"reg nt1.

eti/o. "ens1 con desencanto0 Era n 3om7re eCas"erante 4 con 6$ n nca sa7#a a ? 6 atenerse0 N i2E era "or e$$o ? e $e atra#a tanto0 >o "od#a e/itar$o.a7a de dar$e / e$tas a eso 4 no $e encontra7a sentido0 <Acaso tem#a ? e " diera 3acer ma$ a $os enfermos= <Seg #a tomEndo$a "or na 7r . ? e 3a7#an tenido e$ "oder de conf ndir$a. en $as ? e cinc enta 4 tres "ersonas f eron ? emadas en $a 3og era.garram rdi.ago no $a considera7a digna de s a"recio0 MEs 7ien $o contrario0 Por eso $e eCtraFa7a ? e ? isiera acom"aFar$a en $as /isitas "or $os caser#os0 >o de. tendr#a ? e cam7iar0 >o se " ede con? istar a nadie ni con "a$a7ras d ras ni con miradas "eores0 Era necesario e/itar todo eso 4 3acer $o contrario0 KTodo sea "or na 7 ena ca saL.a= Se estremeci1 de a"rensi1nJ $ ego trat1 de a$e. e/itar#a e$ s frimiento a s madre 4 todo ? edar#a so$ cionado0 Reconoc#a ? e no 3a7#a em"e2ado con 7 en "ie0 En ning:n momento 3a7#a oc $tado s animad/ersi1n 3acia e$$a c ando esta7an so$os0 Eso. $os ngPentos 4 $as cosas ? e " diera necesitar "ara $as /isitas de esa . a"ret1 $os $a7ios "ara no $$orar0 A e$$a no $e 3a7r#a g stado /er$a triste0 Siem"re 3a7#a 3ec3o todo $o "osi7$e "ara ? e creciera a$egre 4 sin tra7as0 De no ser "or? e $a o#a $$orar "or $a noc3e.ar con comodidad0 Enfrente.er#a0 E$$a sent#a e$ mismo temor0 . a ? e don . donde "re"ara7a $os ngPentos 4 desti$a7a $os eCtractos.ago0 De. na /entana da7a $ 2 "ara "oder tra7a. no m 4 grande0 En na de $as "aredes mEs estrec3as. a"retando $os " Fos0 E$ do$or de $os n di$$os de $a mano derec3a $e 3i2o as"irar entre dientes0 Marcos0 Ése era otro tema a so$ cionar0 *$eCion1 $os dedos /arias /eces 4 se dis" so a desa4 nar. desde $ ego. 3 7iera "ensado ? e s madre era fe$i2 en s n e/a /ida. $a atracci1n no era rec#"roca0 Sa$/o "or a$g nos comentarios. $a " erta ? e $$e/a7a a$ "asi$$o de $a casa0 Las dos "aredes mEs $argas esta7an c 7iertas.a 3a7#a ordenado en $a cesta $as 3ier7as.a $e 3a7#a "edido a$ marido de Petra ? e $e ensi$$ase a AbedulJ s1$o ? eda7a es"erar a ? e /iniera don .ago "asase a 7 scar$a0 Esa maFana no "odr#a a7rir e$ 3er7o$ario0 Los 3a7itantes de $a ci dad 4a se 3a7#an acost m7rado a ? e a$g nos d#as $a tienda "ermaneciera cerrada "or? e e$$a esta7a /isitando enfermos0 . desde e$ s e$o a$ tec3o.1 ? e $a mirada /agase "or e$ c arto0 Era de "$anta rectang $ar.ar $os ma$os "ensamientos de s ca7e2a0 A:n recorda7a e$ terror en $a mirada de s madre c ando a$g ien menciona7a a$go ? e t /iera ? e /er con e$ tema de $a 7r .a$E Marcos se marc3ase "ronto9 S instinto adormecido $e "re/ino ? e no ser#a as#0 Micae$a es"era7a en e$ c arto de $a trastienda.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . reca"acit1. era e/idente ? e don . "ero se sent#a eC"ectante "or sa7er c1mo i7a a res $tar e$ d#a .SM - . "ero e$ miedo 4 $a s "erstici1n esta7an demasiado arraigados como "ara no temer ? e " diera /o$/er a "rod cirse a$go "arecido0 !on n s s"iro de triste2a a$ "ensar en s madre. antes de ? e $a ra7ia 4 e$ do$or $e ? itasen $as ganas0 8O. de no 3a7er sido "or e$ terror a /erse condenada "or 7r . nto a don . con estantes de madera "ara a$7ergar $as 7ote$$as de /idrio .ornada0 >o ? er#a reconocer$o.as de .er#a.a7a de "ensar en e$ eCtraFo com"ortamiento de$ ga$eno con s c Fado0 Se mor#a de ganas "or sa7er ? 6 3a7#a oc rrido entre e$$os "ara ? e est /ieran as#0 A n? e d da7a m c3o ? e 6$ f era a contErse$o0 KSer#a mEs fEci$ ? e na "iedra 3a7$aseL. "or m c3o ? e $e 3 7iera g stado0 Si seg #a "or esos derroteros "odr#a sa$ir ma$ "arada0 Desde $ ego. 3a7r#a regresado a s $ado sin "6rdida de tiem"o0 Micae$a esta7a con/encida de eso0 !err1 $a cesta 4 $a de.a7#an "asado mEs de cien aFos desde e$ Proceso de LogroFo 4 $as 7r . en casa de don >ico$Es0 >o o7stante no era /erdad: ec3a7a en fa$ta a s es"oso 4.ago0 Desde $a tarde anterior no de.I-OS o7.E!.1 so7re $a mesa 3asta ? e $a necesitara0 .

no "ara ? e ca7a$gaseis "or a3# de n $ado "ara otro. $ien2os "ara co$ar o ta"ar $os "re"arados. no os 3e o#do entrar0 HSe $$e/1 $a mano a$ "ec3o0 HLo siento. 4 sin s "adre /erdadero0 Demasiadas m ertes0 Se "as1 $a mano "or $a n ca 4. "ero $ ego $o "ens1 me.os de $a criada se a7rieron desmes radamente0 H>oO noO desde $ ego ? e no ? iero /o$/er0 Prefiero seg ir con /os Hdec$ar1. c 7ierto con na cortina de tercio"e$o /erde. como $e g sta7a a s "adre0 La certe2a de ? e 4a no $o /er#a mEs f e tan intensa ? e se a7ra21 a s# misma "ara conso$arse0 Era terri7$e 3a7er ignorado s eCistencia "or tanto tiem"o "ara ? e. con n s s"iro.ar $as cosas como esta7an0 H>o /o$/er6 a Pam"$ona0 Ésta es mi casa0 Me $a $eg1 mi "adre 4 me g sta $o ? e 3ago a? #0 !reo ? e so4 de ti$idad0 HLa mir1 con seriedad a $os o. Ofe$ia Haseg r1 con "aciencia. se acced#a a $a tienda0 'a.adas0 HTe tengo m c3o a"recioJ no ? iero ? e te sientas o7$igada a "ermanecer conmigo0 Mi$$En ? iso ? e me acom"aFaras 4 esto4 satisfec3a con t "resencia a? #. ? e esta7a sac diendo na a$fom7ra "or $a /entana con mo/imientos /igorosos. Ofe$ia0 S1$o /en#a a "or mi ca"a0 !reo ? e 3o4 $a necesitar60 HSeg ro ? e s#0 . se as st1 a$ /o$/erse 4 /er$a en e$ c arto0 HA4. $as tint ras de "$antas con s s r1t $os corres"ondientes 4 ca. na /e2 reencontrados. so7re todo. os marc3ar#ais de este $ gar0 Micae$a s s"ir1 de fr straci1n: s donce$$a no "arar#a de insistir en e$ tema 4 e$$a ? er#a ? e $as cosas. sin don >ico$Es. no "ara andar /agando "or e$ monte Hm rm r1 en tono de re"roc3e0 Vo$/i1 a co$ocar $a a$fom7ra en e$ s e$o0 H>o /o4 a /agar "or e$ monte. c c3arones.I-OS osc ro donde se g arda7an $os aceites medicina$es.or 4 decidi1 de. ? e 3a7#a tomado na decisi1n 4 ? e no $a cam7iar#aH0 <>o entiendes ? e no " edo /o$/er a Pam"$ona= >o estar#a 7ien ? e /i/iese a eC"ensas de Mi$$En.o $a mirada in? isiti/a de na d eFa ? e me tenga tan contro$ada como si 4o no f era mEs ? e na criat ra0 HMe "arece ? e os estEis e? i/ocando a$ "ermanecer a? # Hinsisti1 Ofe$iaH0 Pensa7a ? e. se encamin1 a s dormitorio de$ "iso s "erior0 N er#a coger s ca"a de $ana mEs gr esa0 E$ d#a se 3a7#a $e/antado $$ /ioso 4 esa ca"a $a "roteger#a de$ ag a 4 de$ fr#o0 Ofe$ia.ago me acom"aFarE0 Ofe$ia se $$e/1 $as manos a $a cint ra 4 $a mir1 con franca ansiedad0 S s o. $os morteros de "iedraO todo recogido 4 ordenado. ni ? e com"artiera s casa sin estar casados o sin ? e nos na a$g:n ti"o de "arentesco0 .osJ ? er#a 3acer$e entender.E!. em7 dos. ni "ara ? e /endierais "$antas como na / $gar mercadera H$e re"roc31 $a donce$$a con enfado0 Micae$a s s"ir1. ? edasen 2an.as de madera con e$ nom7re en $at#n de $as "$antas ? e conten#an0 Por e$ 3 eco de na de esas dos "aredes. $as distintas o$$as.SQ - . "ens1 Micae$a0 Se a7ra21 a $a ca"a do7$ada0 >o $e 3a7#a contado a s donce$$a $o de $a "ro" esta de matrimonioJ no "arec#a im"ortante ? e e$$a se enterase. com"artieran tan s1$o n " Fado de meses0 Le ec3a7a en fa$ta0 En dos aFos se 3a7#a ? edado sin madre. no estE 7ien ? e 3agEis eso0 Don >ico$Es se esmer1 "ara ? e os con/irtierais en na dama ed cada.os osc ros ref$e. mientras cog#a $a ca"a de$ arc1nH0 Sa7es ? e de7o atender a /arias "ersonas0 Don . seForita. a$ "arecer consternada "or s ofrecimientoH0 Es s1$o ? eO .a7an $o "oco ? e $e g sta7a esa sit aci1n 4 $o m c3o ? e $e disg sta7a e$ com"ortamiento de Micae$a0 HPero seForita. "ero si deseas regresar a s casaO $o com"render6 "erfectamente0 Los o. " esto ? e $a 3a7#a rec3a2ado0 En ese momento est /o tentada de contErse$o. de na /e2 "or todas. a$ morir / estro "adre.ace n d#a "ara ? edarse en casa. ? e 3a7#a sido como n "adre.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "or fin. mo$estaH0 <Por ? 6 no regresamos a Pam"$ona= Esto4 seg ra de ? e don Mi$$En os ace"tar#a en s casa0 KM c3o me temo ? e no serE as#L. no deseo estar 7a.o $a /entana.

os acerados $a miraron de arri7a a7a. Ofe$ia.a4 a$go tan sa7roso como e$ "an ca$iente= H"reg nt1.a "ara eso= La 3a7#a ofendido0 Se a"res r1 a ac$arar $as cosas: H>o.SR - . con $a ca7e2a gac3a.eta7a $as riendas de$ ca7a$$o con na mano 4 a"o4a7a $a otra en e$ marco de $a " erta. se fi. $e/antando $a /ista0 L ego es7o21 na sonrisa triste0 H(racias. mo$esta "or $a interr "ci1nJ $ ego sa$i1 a a7rir0 Don . seForita HPetra c3as? e1 $a $eng a con indignaci1nH0 Esto4 m 4 f erte 4 " edo 3acer estas tareas sin "ro7$emas0 <PensEis acaso ? e 4a esto4 demasiado /ie. seg ramente eran imaginaciones s 4as0 E$ 3om7re no sonri10 8>o f era a ser ? e se $e res? e7ra. como si de esa manera " diera ca$mar$o0 A$ darse c enta de $o ? e 3ac#a. con aire indo$ente0 Micae$a no " do e/itar ? e se $e ace$erase e$ cora21nJ se $$e/1 $a mano a$ "ec3o. seForita Hm rm r1 a$ fin.E!. $ stradas como n es"e. te agradecer#a ? e no sigas "oniendo en entredic3o mis decisiones Hso$icit1 Micae$a con a toridadH0 .ase $a cara si $o 3ac#a9 Se $imit1 a mirar$a "or de7a. conmigo a? # no es necesario ? e carg es t: con todas $as faenas0 HMe $o 3a76is dic3o m c3as /eces. a / estro regreso os estarE es"erando0 HLa anciana sonri1 con "icard#a0 HDe7er#as 3a7er es"erado "ara ? e te a4 dase a amasar0 Es m c3o tra7a.1 $as esca$eras0 Antes de dirigirse a $a cocina.o e$ dinte$ de $a " erta0 La anciana termin1 de mode$ar $a :$tima "orci1n de masa con forma de 3oga2a 4 $a aFadi1 a$ resto ? e 4a descansa7a dentro de $a artesa0 !err1 $a ta"a 4 $o de.1 en e$ entramado de madera de$ s e$o0 HN e tengEis n 7 en d#a. 4 a:n no 3a $$egado e$ momento de ? e sea necesaria / estra a4 da0 Bn go$"e en $a " erta de entrada e/it1 ? e Micae$a $e contestara0 Sac di1 $a ca7e2a.or co$or de cara ? e e$ d#a anteriorJ sin d da se esta7a rec "erando0 S s o.o "ara tiO H>ada de eso.a7#a estado amasando "ara 3acer "an 4 $$e/a7a $os ante7ra2os c 7iertos de 3arina 3asta $os codos0 Varios ca7e$$os "$ateados se esca"a7an de$ "aF e$o con e$ ? e se c 7r#a $a ca7e2a0 A7sorta en $a tarea como esta7a.1 $a mano en e$ acto 4 $a a"ret1 en n " Fo a $a a$t ra de $a cadera0 >o de7#a "ermitir ? e $a mera /isi1n de ese 3om7re $a afectase de esa manera0 É$ /est#a de negro de $a ca7e2a a $os "ies0 La camisa 4 $a cor7ata 7$anca eran e$ contra" nto a tanta osc ridad0 E$ aire fresco 4 3:medo de $a maFana 3ac#a ondear e$ 7orde de $a ca"a a $a a$t ra de $os to7i$$os 4 ro2a7a con e$ mo/imiento $as 7otas a$tas.o0 Ten#a me.I-OS HEn ese caso. 7a. s s"irando de "$acerH0 De /erdad. $a casa o$er#a a "an reci6n 3ec3o0 Bna de$icia0 S1$o de "ensar$o a Micae$a se $e 3i2o $a 7oca ag a0 HTen6is $a misma eC"resi1n ? e c ando erais niFa 4 / estra madre 4 4o amasE7amos Haseg r1 Petra. seForita. co$g1 $a ca"a en e$ "erc3ero de $a trastienda0 Petra 7rega7a como siem"re0 .a $o 3emos 3a7$ado en otras ocasiones 4 en cada na de e$$as te 3e dic3o mi o"ini1n a$ res"ecto0 Es"ero ? e $a ace"tes de na /e2 "or todas0 La donce$$a. no se dio c enta de ? e Micae$a $a o7ser/a7a 7a. Petra0 >ada com"ara7$e a eso0 H>o de76is "reoc "aros.o0 <Era a"ro7aci1n $o ? e /e#a en s mirada= >o. Petra0 Sim"$emente.1 "ara ? e $a masa f era $e dando antes de meter$a en e$ 3orno0 ! ando regresara de /isitar a $os enfermos. mientras se $im"ia7a $a 3arinaH0 Veo ? e os sig e g stando e$ "an0 H<. c$aro ? e no.ago esta7a en $a entradaJ s . Ofe$iaJ $o mismo te deseo0 'a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .as0 H' en d#a <estEis "re"arada= HS /o2 "rof nda $e 3i2o cos? i$$as en e$ est1mago0 HS#O S1$o me resta coger $a ca"a 4 $a cesta0 Si sois tan ama7$e de es"erar n .o de $as ce.

siendo $a 3i. "ero a$ menos . c ando 4a era donce$$a.E!. a n? e "e? eFa. recriminEndose en si$encio esa fa$ta de contro$0 Don . se mordi1 e$ $a7io "ara no contestar$e ? e 6$ tam7i6n era s "aciente0 8N 6 3om7re tan odioso9 !on n s s"iro.os de "ro3i7ir$o. don Pa7$o esta7a acost m7rado a /i/ir so$o0 La $$egada de Micae$a f e na a$egr#a "ara 6$. a ca7a$$o0 HN i2E no de7er#ais sa$ir a:n0 >o estEis re" esto de$ todo 4 n enfriamientoO É$ se /o$/i1 a mirar$a 4 a$21 na ce. $o mEs im"ortante de todo: esta7a cerca de don Mi$$En0 Eso era $o me.I-OS instanteO Hso$icit1 con ama7i$idad0 É$ se $imit1 a inc$inar $a ca7e2a con a? iescencia0 Se ? it1 e$ som7rero 4 $o sac di1 re"etidamente contra s "ierna "ara ? itar$e $as gotas de $$ /ia ? e se $e 3a7#an ad3erido0 E$ "e$o. $e. deseosa de 3acer a$go "ara no seg ir admirando a$ ga$eno.osH0 De.a0 A s $ado Micae$a 3i2o $o ? e siem"re 3a7#a ? erido: atender a $os enfermos 4 a"render todo $o referente a $as 3ier7as medicina$es0 . ec3a7a de menos e$ $a/ar$e $a ro"a. s "adre. se $o 3a7#a consentido0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Micae$a "retend#a seg ir $os "asos de s "adre: dedicarse a $a /enta en e$ 3er7o$ario 4 a tratar a $os enfermos de intram ros 4 de $os caser#os circ ndantes0 Ta$ /e2 n nca de7i1 marc3arse de Pam"$ona0 Ofe$ia 3a7#a nacido a$$#. $os /io marc3ar0 La dece"ci1n era "atente en s rostro0 > nca 3a7r#a "ensado ? e Micae$a f era a cam7iar tanto0 !onsidera7a ? e $a . sin $a fig ra de don Pa7$o. en $as tierras de $os E$i2a$de.os "ara $os "acientes0 La . se $os "ein1 con $os dedos antes de /o$/er a "onerse e$ tricornio0 Rea$mente era n 3om7re atracti/o0 Atracti/o 4 "e$igroso0 Micae$a.o de $os d eFos0 Ta$ /e2 a$ regresar 6$.eno a$ sentir de $a m c3ac3a. a. fr#os $os o.ar $a eC 7erancia 4 e$ tem"eramento de s 3i. 3i.o/en. es s "ro7$ema0L Ofe$ia. cosa dif#ci$. osc ro como e$ car71n. os rec erdo ? e so4 $o 7astante ad $to como "ara sa7er $o ? e me con/iene H$e cort1.asta $o 3a7#a fomentado0 A3ora.SS - . se $e a$7orot1 con e$ aireJ /arios mec3ones $e ca4eron so7re $a frente0 Micae$a se agarr1 a $a fa$da "ara no co$ocErse$os e$$a misma. ? e agita7a $as crines con ganas de trotar0 A $a " erta $a es"era7a s acom"aFante. regres1 a$ cons $torio.a0 HSeFora.ad $os conse. se recrimin10 KSi ? iere enfermar. a2 21 a Abedul0 E$ sem7$ante con ? e 6$ $a seg #a era tan serio ? e 3a7r#a "odido cortar $a $ec3e0 K<! Endo a"render6 a mantener $a 7oca cerrada=L. fr#a en in/ierno 4 ca$ rosa en /erano0 . "ero n nca s "o mane.o/en no se esta7a cond ciendo como de7#a 3acer$o na dama0 Desde $a $$egada a San Se7astiEn "arec#a 3a7er o$/idado todas $as enseFan2as de don >ico$Es0 La c $"a de todo $a 3a7#a tenido s "adre0 O7/iamente. a n? e no $e g stasen nada $as tareas ? e $e im"on#an0 Por eso. aca7ados s s est dios en Madrid0 Lo cierto es ? e n 7 en d#a se desc 7ri1 enamorada de 6$J "roc ra7a /er$o a $a menor ocasi1n.a de $a $a/andera 4 sin /i/ir en $a misma casa0 Sonri1 a$ recordar s em"eFo en ser e$$a ? ien $e $a/ase $a ro"a0 Era todo n rito: "rimero se $a $$e/a7a a $a nari2 "ara a7sor7er e$ o$or.or0 >o recorda7a c Endo em"e21 a interesar$e e$ 3i. s o$or0 L ego $a $a/a7a con todo e$ c idadoJ sa7#a ? e esas "rendas 3a7#an tocado s "ie$0 MEs tarde. de eso no ca7#a d da a$g na.ago. desde $a /entana de$ dormitorio de Micae$a. fastidiada "or $a re" esta tan desagrada7$e. c ando $a ascendieron a donce$$a se $e a7ri1 n m ndo n e/o0 Pod#a /i/ir en $a casa grandeJ ten#a s "ro"ia 3a7itaci1n. "as1 "or $a cocina "ara des"edirse de Petra 4 sa$ir a $a c adra a "or Abedul. recogi1 $a ca"a osc ra 4 se $a " so con destre2a0 !on $a cesta co$gada de$ 7ra2o.a de $a $a/andera de $a fami$ia 4 n mo2o de c adra0 Siem"re 3a7#a "ensado ? e s f t ro esta7a en a? e$ $ gar.

ante0 O$#a a tierra mo.ar a$ 3errero0 !asi sonri1 a$ recordar0 En a? e$ entonces s "adre era "ara 6$ n gigante0 Bna es"ecie de 36roe a ? ien em $ar0 .er a ? ien ser/ir. nto a s "adre "ara ir a $a 3errer#a0 Entonces tam7i6n $$o/#a 4 e$ ag a $es em"a"1 "or com"$eto0 A ning no de $os dos $es im"ort10 Le i7an a 3acer s "rimera es"adaJ se sent#a tan eC $tante ? e a " nto est /o de caer en $a frag a.ada.as de $os Er7o$es. de o#r s /o20 Antes de marc3arse de Pam"$ona 3a7#a ro7ado no de s s "aF e$os "ara g ardar$o de rec erdo0 Por $as noc3es $o saca7a de s escondite 4 fantasea7a con don Mi$$En0 Imagina7a ? e era s es"osa0 N e /i/#an en $a casa0 > nca se $o 3a7#a contado a nadie0 Era s secreto0 Bn s eFo infanti$ e irrea$i2a7$e ? e no "od#a e/itar0 HDe. en n intento de a"reciar me.ar de 3acer$o en $as "r1Cimas 3oras0 Las n 7es densas 4 "$omi2as $o c 7r#an todo. "ero $a otra $e recorda7a e$ a7ra2o /isto.os. desde e$ mar 3asta $os "icos de $as PeFas de A4a 4 mEs a$$E0 E$ sonido de $as gotas ? e ca#an so7re $as 3o. a m sgo 4 a sa$0 Lo 3a7#a ec3ado de menos0 . sig i1 con $as tareas0 La $$ /ia ca#a sin atis7o de ? e f era a de.I-OS ten#a $a "osi7i$idad de /er$o todos $os d#as.a de soFar Hse re"rendi1 con triste2aJ termin1 de $im"iar $a 3a7itaci1nH0 Es dif#ci$ ? e $o / e$/as a /er0 Vo$/er a $a casa de E$i2a$de esta7a f era de toda "osi7i$idad0 Sin na m .erar? #a0 Ta$ /e2 de7er#a 3a7er consentido $os a/ances de don Mi$$En0 !err1 $os o.or esos o$ores0 En seg ida $e $$eg1 e$ rec erdo de a? e$$a ocasi1n en ? e 3a7#a ca7a$gado .a$ona7an e$ camino. esa m . tentEndo$o con s /o$ "t oso c er"o 3ec3icero.er ? e 4a no sa7#a c1mo 3acer$o0 MEs $e .ST - .or en $a si$$a 4 mir1 a $a c randera. nos d#as antes de "artir 3acia San Se7astiEn0 N i2E 3a7r#a de7ido o$/idar s recato 4 a"ro/ec3ar $a sit aci1n0 H'asta: no sir/e de nada $amentar $o ? e " do 3a7er sido Hm sit1 con des"recio0 Era necesario con/encer a Micae$a de ? e desistiese de ese com"ortamiento0 !$aro ? e de7er#a 3acer$o de manera s ti$ "ara no "ro/ocar s enfado0 Se toc1 e$ "e$o "ara aseg rarse de ? e esta7a todo en s sitio0 . se di. a? e$ /erano de 2VVR0 A:n recorda7a con tota$ nitide2 $a sor"resa a$ conocer$e0 Sor"resa ? e se con/irti1 en org $$o c ando $e f e tratando0 Era e$ me.a de otro Enimo. 3a7r#a seg ido si6ndo$o si esa 7r . 4 tanto s madre como 6$ f eron m 4 "arcos a $a 3ora de eC"$icar$e esas cosas0 S1$o c ando se 3i2o e/idente ? e Diego no "od#a /i/ir a$$#. "rod c#a n sonido re$a.ar de .ar esos "ensamientos0 E$ caser#o de $os Lec ona a"areci1 tras na c r/a0 . re/i/iendo $as dos ocasiones en ? e $a 3a7#a 7esado.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .or "adre ? e 3 7iera "odido desear0 !omo n 36roe de "e$#c $a ? e se 3 7iera 3ec3o rea$0 A$ "rinci"io no sa7#a nada de 6$. ? e ca7a$ga7a a s $ado en com"$eto si$encio0 La ca" c3a $e c 7r#a $a ca7e2a "ara "roteger$a de $a $$ /ia "ersistente0 <En ? 6 estar#a "ensando. de tantas ganas como ten#a de /er tra7a. $as "iedras o $os m:$ti"$es c3arcos ? e . no esta7a dis" esta a 7a.ago se co$oc1 me.E!.ago cerr1 $os o. $e contaron $a /erdad0 Bna /erdad fantEstica 4 $$ena de a/ent ras0 <Pod#a ese 3om7re 3a7er cam7iado tanto= Bna "arte de 6$ $e dec#a ? e no. "ara a"artar$o de s madre0 A /eces $e costa7a creer ? e s "adre 3 7iera cam7iado tanto0 >o concorda7a con s forma de ser o de /er $a /ida0 Lo 3a7#a conocido a$ c m"$ir $os doce aFos.a no se 3 7iera entrometido.o en si$encio0 L$e/a7a tanto tiem"o sin sed cir a na m . "or? e e$ aire $e afecta7a 3asta enfermar$o. $as "a$a7ras o#dasO Sac di1 $a ca7e2a "ara a$e. de d1nde /en#a o d1nde 3a7#a estado esos doce aFos.os.er= S "$an de sed cir$a era mEs com"$icado de $o ? e 3 7iera "ensado0 Le costa7a mirar$a sin "onerse a $a defensi/a0 KSi ? ieres tener 6Cito de7es o$/idar$oL. e$$a /o$/er#a a $a $a/ander#a con s madre0 .

TV - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS /a$#a "ensar en a$go antes de ? e f era demasiado tarde0 .E!.

o con fran? e2a0 De. "odr#a decirse ? e ten#a todo $o ? e n 3om7re "od#a desear0 La $$ /ia go$"ea7a e$ te. como si est /iera con 6$ en e$ dormitorio0 HLa /io estremecerse 4 a7ra2arse a s# mismaH0 Pensa7a ? eO La /erdad.a7a sor"resaH0 <Te 3as mirado t:. 4 no " do menos ? e tratar de "ro/ocar$a0 HSirena. de no ser "or $a reciente tirante2 de .a0 . desde $ ego ? e no Hse contest1 6$ mismo.e eCterior0 Mir1 a s es"osa. :$timamente. "ensati/a. "ero a3ora no "arece ser as#0 HA$is1 distra#damente $as "Eginas de$ diarioH0 <!rees ? e e$ $icor 3a "odido n 7$ar$e e$ cere7ro= HDe. s#O HDiego se "as1 $a mano "or $a 7ar7i$$aH0 <>o crees ? e est6 cada d#a mEs atracti/o= Ha/ent r1 con "icard#a0 La cara de sor"resa de Marina se 3a7#a cam7iado rE"idamente en otra de indignaci1n0 S s o. a$ "arecer sin o#r$e. esta7a seg ro de ? e 3a7#a a$g noJ de $o contrario . ? e fr nc#a e$ ceFo. tras rec "erarse0 S es"osa 3a7#a "icadoO H. <no crees= HA$21 na ce.1 e$ "eri1dico so7re e$ rega2o 4 se recost1 en e$ si$$1n de mim7reH0 La otra noc3e.TU - . a$ entrar en e$ in/ernadero0 Diego a"art1 $a /ista de *a .a de "ensar $o ? e ? iera ? e est6s "ensando0 Te sa$en nas arr gas m 4 "oco fa/orecedoras H$e $an21.aceta de Madrid 4 $a mir1 con $as ce.ago 4 a ti= Hindag1 Marina sin rodeos.E!.os /erdes $$amea7an0 !ada /e2 esta7a mEs 3ermosa0 H<Insin:as ? e s1$o 4o me esto4 3aciendo /ie. a$ aca7ar $a g erra de s cesi1n0 En esos trece aFos "odr#a 3a7erse casado0 Podr#a 3a7er estado enamorada de otro0 Podr#aO Pero no 3a7#a sido as#J e$$a esta7a so$tera 4 seg #a amEndo$o0 8Por todos $os demonios de$ a/erno9 Si eso no era "ara estar$e agradecido a$ SeForO S#. "ero sin dar con e$ "ro7$ema0 . em"e21 otra /e2 a darse go$"ecitos en $os dientes mientras "ensa7a0 Ese aire "reoc "ado no $e resta7a 3ermos ra0 !ada d#a da7a gracias "or 3a7er$a encontrado a:n so$tera c ando f e a 7 scar$a.o/en cada d#a. sinceramente.o= Hre"$ic1. de.I-OS Capítulo X H<N 6 os s cede. no s6 $o ? e "ensa7a0 Ver$o as# me im"act1 demasiado0 HVenO Marina. $a distancia ? e $os se"ara7a0 >o 3a7#a d da de ? e 3a7#a mordido e$ an2 e$o0 H' eno. sin $ gar a d das esta7a satisfec3o con s /ida 4. no se te /e mEs . con aire 7e$igerante.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . me ac s1 de no res"etar a nadie0 .ago no se com"ortar#a as# con 6$0 H! ando $$eg1 no me "arec#a ? e te g ardase ning:n rencorO Hs giri1 s es"osa0 !on na Fa se dio go$"ecitos en $os dientes de$anteros0 Las gotas de $$ /ia ? e ten#a "rendidas en e$ "e$o ca"t raron $a $ 20 HA m# tam"oco.as a$2adasH0 >o te 3agas e$ sor"rendido0 Os 3e /isto anoc3eJ entre $os dos se "od#a cortar e$ aire0 H>o $o s6.a= HLa /io acortar.ago. c ando entr6 en s dormitorio. a . sirenaJ de /erdad Hdi. mmm. em7orronando e$ "aisa.. tras meditar$o0 H>o digas eso0 A:n no 3e o$/idado $a cara de ang stia ? e ten#a mientras $$ama7a a s es"osa. en e$ es"e. ? erida.1 $a "reg nta en e$ aireH0 >o. no s6 a ? 6 se refiere0 Lo 3a7#a "ensado detenidamente. con na sonrisa "#cara en $os $a7ios0 H<N 6= HLa cara de Marina ref$e.ado de /idrio de$ in/ernadero 4 se esc rr#a "or $os costados.

7a. indignadaH0 >o tengo tiem"o "ara esto0 A:n no 3e encontrado ama deO H8N 6 fEci$ es 3acerte enfadar.os0 Pata$ea7a "ara desasirse. don Marcos= H<Dormido= 'ien0 M 4 7ien.os c$a/ados en $a gra/i$$a de$ s e$oH0 Ade$a me di. seFora0 Os agrade2co $a in/itaci1n0 H>ada de eso0 Sois de $a fami$ia0 Es $o menos ? e "od#a 3acer0 Mientras Diego se "on#a en "ie 4 se co$oca7a 7ien $a casaca. don Diego Hm rm r1 don Marcos.1 $a ca7e2a "ara no mirar a$ reci6n $$egado0 N iso $e/antarse de$ rega2o de s marido. "ens1 6$.o ? e "odr#a encontrar a / estras mercedes a? # 4 no "ens6O N iero decir ? e noO Sim"$emente ? er#a sa$ daros0 H>o os "reoc "6is.T2 - . dadas $as circ nstancias0 !omo si e$ 3ec3o de sentarse en e$ rega2o de s marido f era a$go de$ todo norma$ 4 acorde con $as 7 enas maneras0 Trat1 de a$isarse $a fa$da.aseis a n . $an2ando manota2os a diestro 4 siniestro0 S s me.E!. don Marcos H3a7$1 Diego.et1 "or e$ ta$$e "ara im"ed#rse$o. doFa Marina.eando0 H<N 6 estEs 3aciendo= H"reg nt1 e$$a. 3aciendo ? e se $e esca"ara n gemido0 L ego $e so$t1 $a co$eta "ara 3 ndir $a mano en s "e$o0 Diego se"ar1 $os $a7ios de $os de s es"osa "ara mirar$a a $os o.o/en a" esto ? e toda . con n mo/imiento rE"ido. en $a mand#7 $a. ec3ando c3is"as "or $os o. e$ c e$$o.et1 "or $a n ca 4 " so na "ierna so7re $as de e$$a "ara e/itar ? e sig iera force.os0 Los ten#a casi negros 4 somno$ientos0 La 7es1 en $a comis ra de $a 7oca. "ero s marido era demasiado ed cado "ara 3ac6rse$o notar a n in/itado0 Se $e/ant1 con n mo/imiento 7astante gar7oso. a$ tiem"o ? e $a a"reta7a contra 6$ "ara ? e notara $a Zra21n[ de esa orden0 HOs r ego ? e me "erdon6isO DoFa Marina.a.o/encita ? isiera "ara s#0 La $$ /ia a"enas $e 3a7#a sa$"icado $a ro"a0 Marina se dio c enta de ? e $$o/#a con menos intensidad0 !omo se sintiera $a cara com"$etamente ro. satisfec3o0 E$$a $e introd .1 terminar0 Le cogi1 $a mano 4.I-OS La ten#a a$ a$cance de $a mano. tir1 de e$$a 3asta ? e s es"osa termin1 sentada en s rega2o0 Precisamente donde $a 3a7#a ? erido tener desde e$ "rinci"io0 E$$a $o mir1. fingiendo tran? i$idad0 Marina esta7a seg ra ? e esa interr "ci1n $e 3a7#a mo$estado tanto como a e$$a. mi amor9 Hm rm r1 antes de dar$e n ardiente 7eso0 E$ force. esta7a de "ie a $a " erta de$ in/ernadero. 4 estar#a satisfec3o si de. e/it1 mirar$o "ara no /o$/er a sonro.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . e$ escoteO <Es ? e n nca se i7a a cansar de e$$a= K>o0 85amEs9L H8A39 Perd1nO HLa /o2 masc $ina rom"i1 e$ encantoJ $os dos se se"araron como n resorte0 Don Marcos. /estido de manera im"eca7$e0 Era $a imagen de$ .arse0 8Demonios9 Se sent#a como na niFa "i$$ada in fraganti0 HOs $o agrade2co de ig a$ manera.i$$as arre7o$adas 4 s s $a7ios entrea7iertos eran toda na "ro/ocaci1n ? e 6$ no i7a a desa"ro/ec3ar0 La s .eo f e "erdiendo intensidad seg:n a menta7a $a "asi1n entre am7os0 Marina "artici"1 acti/amente en ese 7eso0 La edad no 3a7#a restado "asi1n a s sirena. arr gada sin remedioJ a$ /er ? e era im"osi7$e $e/ant1 $a mirada a$ reci6n $$egado0 !onfia7a en ? e s rostro no sig iera tan encarnado como na ama"o$a0 H<N 6 ta$ 3a76is dormido.o na mano "or $a "ec3era de $a camisa 4 $a enred1 en e$ /e$$o de$ "ec3o. "ero ag ard1 a ? e e$$a /o$/iera a 3a7$ar0 HEres n 7e$$aco cr e$ 4 taimaO Diego no $a de. /isi7$emente a2orado. $os o. "ero Diego $a s .

con n s s"iro0 HOs recomiendo ? e "reg nt6is a$ "ro"io . ? e nos " dierais ac$arar a$go so7re $o oc rrido d rante estos meses Hdec$ar1 Marina.o/en ed cado 4 cordia$0 Se "reg nt1 ? 6 3a7r#a "asado entre e$$os0 H<A ? 6 os dedicEis= H"reg nt1 "or c riosidad0 HSo4 a7ogado.ado. se acomod1 "or f era de $a casaca $os " Fos de $a camisa. Marcos0 Siendo as#. seForaJ 4o intentar6 3acer$o a $a menor o"ort nidad0 Los tres se ? edaron en si$encio0 Marina a"ro/ec31 "ara o7ser/ar a$ in/itado0 Marcos tendr#a. seForaO Os r ego ? e consider6is mi sit aci1n Hform $1 con de$icade2a0 S#.6 a !Edi2 "ara /isitar a . sin rodeos0 HS#.ago0 HLo com"rendoO Hm rm r1 Marina. sinceramente.o/en 3i2o na re/erencia f$ ida 4 e$eganteH0 >o os ? ed6is a3#. tam"oco de$ s 4o0 E$ .o H a$eg1 con seriedadH0 >o s6 si " edo 3a7$ar de e$$o 4 no me g star#a deteriorar a n mEs mi re$aci1n con . na /e2 ? e se 3 7ieron sentadoH0 !on/endr6is con nosotros en ? e $a sit aci1n as# $o re? iere0 >os dist6is a entender ? e no go2a7ais de $a a"ro7aci1n de / estra fami$ia 4.T+ - . ? e ten6is toda $a ra21n0 Tanto mi "adre como .E!. desi$ sionada0 . "or e$ com"ortamiento de n estro 3i.o/en ca7ece1 con triste2a0 HM c3o me temo.a7#a es"erado ? e Marcos " diera ac$arar n "oco $as cosas. seFora Hcontest1.ar dic3o ad1nde i7an0 >o /o$/# a sa7er nada 3asta ? e reci7# $a carta de TomEs desde Se/i$$a0 Ignora7a ? e est /ieran en esa ci dad0 HEs"era7a. "od6is 3acer $o mismo en n estro caso0 HE$ .ago esta7an resentidos conmigo Hconfirm1.ar de sentirse dece"cionada0 H'ien.o/en "areci1 "ensar$o n instante antes de 3a7$ar: .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago 4 me so$icit1 a4 da0 Esta7a m 4 "reoc "ado "or s seFor0 H<>o 3a7#ais sa7ido nada de e$$os en e$ :$timo aFo= Hse atre/i1 a "reg ntar Marina0 H>o0 TomEs me escri7i1 "ara contarme $a tragedia0 . "asad 4 sentaos0 HLe seFa$1 e$ 7anco de 3ierro for.ago se encontra7a a? # H indag1 Diego.e0 H<>o 3a76is encontrado a $a m . seFor. a n? e no "od#a de. "ero "or $o /isto no ser#a as#0 Se a"ret1 $as manos en e$ rega2o0 HLamento defra daros. adornados con /o$antes de enca. ? e eso de7er#ais "reg ntErse$o a / estro 3i. "or s " esto0 TomEs me escri7i1 c ando 4a esta7an en e$ 7arco 4 $istos "ara 2ar"ar0 Me cont1 e$ estado en ? e se encontra7a . "ero nadie s "o decirme nada0 Por $o /isto 3a7#an sa$ido de madr gada sin de. nos /eintitr6s o /eintic atro aFos 4 "arec#a n . con na sonrisa ? e em7e$$eci1 a n mEs s s facciones0 H<>o os 3a76is casado= HLe eCtraFa7a ? e no $o 3 7iera 3ec3o toda/#a0 H>o.er idea$= E$ .o/en i7a a 3acer estragos en e$ cora21n de $as m c3ac3as de $a ci dad0 HEstE 7ien. a"roCimadamente. seFora0 HVio$entamente sonro. e$$a $a com"rend#a.ago0 !reedme. sim"$emente.I-OS $ado $a forma$idad 4 me $$amaseis.o.ado 4 $as si$$as de mim7re0 HPerdonad ? e sea tan franco Hcomen21 Diego. seFora. c ando /ia. acomodando $a fa$da "ara ? e no se arr gara toda/#a mEs con e$ asiento0 HSiento tener ? e deciros.agoO e$$os se 3a7#an marc3ado de a$$# Hdec$ar1 con desa21nH0 D rante d#as "reg nt6 a $os /ecinos. a$ menos "odr6is decirnos c1mo s "isteis ? e . sin entrar en deta$$es0 H<P edo "reg ntar $a ra21n de dic3o resentimiento= Hindag1 Marina. Marcos Hform $1 con na sonrisa de/astadora0 Ese .

seFora. "E$ida. "reoc "adaH0 >ecesito rgentemente n ama de $$a/es0 Ir6 a /er ? e s cede Hdi. Mi$$En se co$oc1 e$ som7rero 4 /o$/i1 a $a ca$$e0 * era $a $$ /ia seg #a ca4endo sin /isos de escam"ar0 Si e$ tiem"o i7a a contin ar as#.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . na /e2 dentroH0 <Se enc entra $a seForita Micae$a en casa= H>oO no estE en este momentoO don Mi$$En Hartic $1. di$e ? e 3e /enido a /isitar$a 4 ? e es"ero /er$a "ronto0 HAs# $o 3ar6. t /ieran $a mEs m#nima noci1n de c1mo tratar nas "rendas tan costosas0 La com"ra de $a ca"a se 3ac#a im"rescindi7$e0 . ? e sig en disc tiendo0 H8Dios m#o9 HeCc$am1 Marina.I-OS HA decir /erdad.o /i/o0 Sin decir nada mEs. sirena0 P edo dar fe de e$$o H"roc$am1 Diego con satisfacci1nH0 A nosotros nos 3a ido 7ien <no es cierto= HEntre$a21 $as manos con $as de s es"osa0 HS#0 >os 3a ido 7ien0 La ec3o de menos Hm sit1 Marina con triste2a0 En e$ si$encio ? e sig i1 se o4eron /oces airadas0 H<N 6 son esas /oces= H"reg nt1 Diego. ? erido . creo ? e se $$ama.er so$#a act ar as# en s "resencia0 La $$ /ia ca#a inc$emente 4 se esta7a mo.TI - . sin decir nada0 . con $as manos nidas en $a cint raH0 Se marc31 esta maFanaO H<N e se 3a marc3ado= <Ad1nde= Hin? iri1. e$ ceFo fr ncido0 Marcos carras"e1 "ara ac$ararse $a garganta antes de 3a7$ar0 HMe temo ? e no es de mi inc m7encia.E!. at rdida. Ofe$ia Hsa$ d1 cordia$.i$$a "ara tran? i$i2arse0 Era necesario mostrarse "acienteH0 <Sa7es si tardarE m c3o= HSiento deciros ? e no $o s6 Hcontest1 Ofe$ia.ar$o "asar0 É$ se ? it1 e$ som7rero 4 $o sac di1 en6rgicamente "ara ? itar$e e$ eCceso de ag a0 Mi$es de gotas sa$ieron des"edidas 4 motearon e$ s e$o de "iedra0 H' en d#a. conf so0 S1$o $e fa$ta7a ? e 3 7iera em"rendido n /ia. ? e es. estr . no $a 3e 7 scado0 SerE $o ? e tenga ? e ser0 HM 4 7 ena fi$osof#a.ando $a fa$da0 H'ien. don Mi$$En. Marcos. o s s sir/ientes. en ese caso. tendr#a ? e 3acerse con na ca"a ? e $o "rotegiera de$ ag aJ de $o contrario s s ro"as no ag antar#an0 !on $as "risas no 3a7#a "odido traer a s a4 da de cEmara 4 d da7a m c3o ? e e$ "osadero. $os 3a7#a /endido "ara costearse $a estancia en San Se7astiEnJ no "od#a "ermitirse ? e $a $$ /ia ec3ase a "erder e$ ? e $$e/a7a " esto0 Sin es"erar mEs. $as me. a$ "asar "or $a cocina.o. "ara de.esJ $os restantes. n 3om7re m 4 serio 4 circ ns"ecto0 Me atre/o a decir ? e esas /oces son e$$os. "ero no " edo de.ando0 >o $e ? eda7an mEs ? e tres tra. con gran do$or de s cora21n.i$$as a$ ro. antes de sa$ir dis"arada a $a cocina0 E$ 3er7o$ario esta7a cerrado0 Mi$$En fr nci1 e$ ceFo 4 $$am1 a $a " erta de $a casa0 Bn instante des" 6s a"areci1 Ofe$ia 4 se ? ed1 "ar"adeando como n 7:3o. me "arece ? e te conf ndes0 La casamentera de $a fami$ia era $a t#a Wrs $a0 N e Dios $a tenga en s ($oria H" nt a$i210 HEs cierto. disc tiendo aca$oradamente0 Me sor"rende m c3o eso /iniendo de TomEs. si no ? er6is ? e mi es"osa os 7 s? e na0 HDiego acarici1 con tern ra $a cara de MarinaH0 !reo ? e em"ie2a a tener a$ma de casamentera0 La m .a7#a o$/idado ? e $a m . $a seForita Micae$a /isita a $os enfermos de $os caser#os de $os a$rededores Hm rm r1 $a m . de "or s#. me atre/o a decir.ar de deciros ? e 3ace n rato. seFora.e0 HVer6is.o/en0 H!a7ece1 Marina con a"ro7aci1n0 HTened c idado. a/an21 n "asoJ $a donce$$a se a"art1. don Mi$$En Haseg r1 $a donce$$a.er0 Em"e2a7a a /o$/er$e e$ co$or0 HVeo ? e sig e 3aciendo $o ? e no de7e Hmasc $$1 Mi$$En0 Se mordi1 e$ interior de $a me.er $o f $min1 con $a mirada0 HN erido. 3e encontrado a TomEs 4 a $a criadaO Ade$a.

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

K8Redie29 Otro gasto ? e no " edo "ermitirmeL, "ens1, caminando a grandes 2ancadas "or e$ centro de $a ca$$e, con c idado de es? i/ar $os c3arcos de$ s e$o0 K<N 6 mEs " ede em"eorar=L HTodo "arece seg ir como $a /e2 anterior0 Si no 3a4 no/edad, e$ a$ m7ramiento se retrasarE nos d#as Han nci1 e$ ga$eno, con cierta tern ra0 Procedi1 a $a/arse $as manos en e$ ag amani$H0 Es con/eniente "asear "or $a 3a7itaci1n "ara "ro"iciar e$ "arto0 Desde $a cama, $a seFora 5oa? ina $e mir1 $$ena de confian2a 4 es7o21 na t#mida sonrisa, a$ tiem"o ? e se acaricia7a $a /o$ minosa 7arriga "or encima de $a ro"a de cama0 ;ago sinti1 $a conocida 4 casi o$/idada satisfacci1n de ser :ti$, de a4 dar a $os demEs0 Demonios, "ara eso mismo 3a7#a est diado medicina0 A$ recordar s . ramento, na " n2ada de c $"a7i$idad em"aF1 esa com"$acencia0 HAs# $o 3ar6, seFor0 Esto4 tan contenta, doFa Micae$aO HLa seFora 5oa? ina mir1 a $a 7r .a, $os o.os 7ri$$antes de fe$icidadH0 >o de.o de "ensar en tener$o en mis 7ra2osO HAs# de7e ser0 Todo sa$drE 7ien0 HLa c randera $a arro"1 con $a sE7ana 4 co$oc1 e$ em7o2o con tern raH0 Antes de ? e os deis c enta, estarE $$orando 4 "idiendo a$imento0 HO.a$E sea as#, seFora Hm sit10 L ego mir1 a s es"oso, ? e es"era7a . nto a $a " ertaH0 ;a ? eda menosO E$ seFor A re$io, ? e entra7a en e$ dormitorio, se $imit1 a asentir con timide2 4 se sent1 en $a cama, . nto a s .o/en es"osa0 !on mo/imientos a$go tor"es, $e co$oc1 $a a$mo3ada 4 acomod1 $a tren2a dorada so7re e$ 3om7ro de $a m .er0 S ansiedad era 7ien /isi7$e "ara todo a? e$ ? e $o mirase0 De a$g na manera, s "reoc "aci1n "or e$ 7ienestar de e$$a res $ta7a conmo/edora0 La imagen $e retrotra.o a$ aFo anterior, c ando 6$ mismo, con $a misma dedicaci1n, se oc "a7a de $a comodidad de !ata$ina0 Sac di1 $a ca7e2a "ara a$e.ar a? e$$os rec erdos0 HSi 3a4 a$g na no/edad, mandad recado Haconse.1 ;ago, a$ tiem"o ? e se seca7a $as manos0 HTened "or seg ro de ? e as# $o 3aremos Haseg r1 A re$io, con firme2aH0 >o ? eremos correr riesgosO H>o os "reoc "6is, A re$io, todo "arece estar 7ien0 >o tiene "or ? 6 ser de otro modo0 HDios os oiga, seFor H7ar7ot1 e$ 3om7re, /isi7$emente a$i/iado0 ;ago se $imit1 a sa$ dar con $a ca7e2a antes de sa$ir de$ dormitorio 4 7a.ar a $a cocina0 Les 3a7#a dic3o $a /erdad: no es"era7a ? e $as cosas se torcieran0 La 7r .a sa$i1 tras 6$0 En $a cocina $a seFora 5acinta, $a matriarca de $a casa, se afana7a remo/iendo e$ g iso de$ " c3ero ? e co$ga7a so7re $as $$amas de $a c3imenea0 O$#a de mara/i$$a 4 6$ sinti1 3am7re "or "rimera /e2 en m c3os d#as0 La sensaci1n est /o a " nto de 3acer$e sonre#r0 H<N 6 ta$ estE mi n era= H"reg nt1 $a anciana en c anto $o /io0 Se endere21 con $as manos en $a cint ra "ara a$i/iar $a es"a$da0 H'ienJ no creo ? e e$ a$ m7ramiento tenga $ gar en $os "r1Cimos seis o siete d#as0 Todo "arece ir sin "ro7$emas Hinform1, a$ $$egar a $a cocina0 Se "as1 $a mano "or e$ "e$o "ara acomodar nos mec3ones ? e $e ca#an "or $a frente0 H8A$a7ado sea e$ SeFor9 HLa seFora 5acinta ni1 $as manos en e$ "ec3o como si est /iera re2andoH0 >o sa76is c Ento me a$egra o#ros decir eso0 ,e re2ado tanto "ara ? e na2ca 7ienO So7re s s ca7e2as se o41 con nitide2 n coro de ma $$idos0 Los tres miraron a$ tec3o0 HEs $a gataJ "ari1 3ace nos d#as en $a 7 3ardi$$a Hre/e$1 $a anciana0 H<Podr#a /er a $os gatitos= H"reg nt1 $a 7r .a con regoci.o infanti$0 HS#, c$aro0 ,a7rE ? e tener c idado con $a gata0 HLa seFora 5acinta se $im"i1 $as manos en e$ de$anta$ 4 comen21 a s 7ir $as esca$erasH0 A3ora estE m 4 "rotectora0

- TM -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

HTendr6 c idado Hm sit1 $a c randera, ind da7$emente ansiosa "or /er a $a camada0 ;ago s 7i1 tras e$$as, inca"a2 de es"erar a7a.o 4 ? edarse sin /er a $os gatitos0 En n rinc1n de$ des/En, encima de n cesto con sacos de ar"i$$era, na gata 7$anca 4 negra, t m7ada de costado, se dedica7a a amamantar a $os cinco gatitos0 La imagen, tan enternecedora, arranc1 na sonrisa a ;ago0 A s $ado, $a 7r .a ins"ir1 4 dio nos "asos con ca te$a "ara acercarse a $os mininos0 En /ista de ? e $a gata no $e dedica7a mEs ? e na mirada de inter6s, se acerc1 n "oco mEs0 L ego, antes de red cir $a distancia, es"er1 otra /e20 S1$o c ando $a minina no dio /isos de "restar$e mEs atenci1n ? e $a de " ra c riosidad, se atre/i1 a dar e$ :$timo "aso0 La seFora 5acinta est /o a " nto de ad/ertir$e ? e $a madre "odr#a tomarse a ma$ $a intromisi1n, "ero c ando ? iso 3a7$ar $a .o/en 4a esta7a arrodi$$ada, acariciando a $a gata, ? e se 3a7#a " esto en "ie 4 frota7a $a ca7e2a contra s "ierna0 ;ago esta7a asom7rado0 HSi no $o /eo, no $o creo Hm sit1 $a anciana, mara/i$$ada, mientras se santig a7aH0 ,asta a3ora s1$o de.a7a ? e me acercara 4oO É$ no contest1J se $imita7a a mirar e$ c adro ? e re"resenta7a $a m c3ac3a con $a gata en e$ rega2o 4 $os cinco gatitos $ c3ando "or s 7irse tam7i6n0 Tres eran como $a madre: 7$ancos 4 negrosJ otro era casi 7$anco, sa$/o "or nas manc3as negras en $as "atitasJ e$ :$timo era negro de$ todo0 Bna "reciosidad de o.os /erdes ? e 3a7#a a$can2ado $as cintas de$ cor"iFo de $a .o/en 4 se dedica7a a mordis? ear$as con s s dientes dimin tos0 HEsto4 es"erando a ? e /enga e$ 7 3onero "ara ? e se des3aga de ese negro0 ;o no me 3e atre/ido a 3acer$o, con 5oa? ina a " nto de "arirO Ha" nt1 $a anciana, en /o2 7a.aH0 >o ? isiera tentar a$ dia7$o0 H*orm1 n "ar de c ernos con e$ #ndice 4 " $gar de cada mano0 La c randera, es"antada, se /o$/i1 a mirar a $a anciana0 H<PensEis sacrificar$o= H? iso sa7er $a .o/en0 !asi se incor"or10 La gata ma $$1, indignada con e$ trato, mirando a $a .o/en con o.os ac sadores0 La m c3ac3a $e /o$/i1 a "asar $a mano "or e$ $omoJ $a minina, con e$ c er"o ar? eado 4 e$ ra7o a" ntando a$ tec3o, ronrone1 satisfec3a0 Mientras, e$ negro contin a7a aferrado f ertemente a$ cor"iFo con s s finas garras, sin de.ar de mordis? ear e$ cord1nH0 8Pero si es "recioso9 >o "od6is 3acer eso0 HLo cogi1, "ara mirar$o a $os o.osJ e$ gatito mia7a, mostrando na $eng a dimin ta0 Acerc1 s cara a $a ca7e2a de$ anima$ 4 se restreg1 con s a/idad0 !asi a$ instante e$ "e? eFo comen21 a ronronear, imitando e$ mo/imiento0 ;ago, ca ti/ado "or e$ afecto con ? e trata7a a$ minino, no "od#a a"artar $a miradaJ era sor"rendente $a faci$idad con ? e 6ste $o ace"ta7a 4, "or encima de todo, e$ 3ec3o de ? e $a madre to$erara esas $i7ertades con no de s s cac3orros0 HEs n gato de$ dia7$o0 Dicen ? e son 7r .as transformadasO no es con/eniente tener$o en casa0 HLa anciana se santig 1 re"etidas /eces0 S ca7e2a nega7a con o7stinaci1n0 HS1$o son s "ersticiones a7s rdas0 >o es mEs ? e n anima$itoO HLa .o/en "as1 n dedo "or e$ c e$$o de$ anima$ 4 6ste se retorci1, eCtasiado "or $a cariciaH0 Es na criat ra tan 7onitaO H!a$$1 n momento 4 fr nci1 e$ ceFo, como si so"esase a$g na c esti1nH0 >o 3ace fa$ta ? e $o sacrifi? 6is0 Me $o ? edo 4oJ $o $$e/ar6 a mi casa0 La anciana as"ir1 entre dientes mientras sac d#a $a ca7e2a con desa"ro7aci1n0 E$ "e$o canoso se esca"1 de$ "aF e$o0 ;ago, "ara no re#r, se mordi1 e$ interior de $a 7oca: con $a cara arr gada 4 e$ rict s de enfado, $a 7 ena m .er se "arec#a a $as 7r .as de $os c entos ? e $e $e#a s madre de niFo0 En cam7io contin 1 en si$encio, atento a $a disc si1n entre $as m .eres0 HEso no es 7 eno, m c3ac3a0 De todos es sa7ido ? e $os gatos negros dan ma$a s erte0 ,a2me caso, $o me.or es $i7rarse de 6$ Hform $1 $a matriarca, con $os 7ra2os cr 2adosH0 En c anto "ase e$ 7 3onero $e dir6 ? e se $o $$e/e0 Da ma$ fario des3acerse de $os gatos0 ; si son negros, a n mEs0 La c randera seg #a acariciando a$ anima$ito0 H>o 3ace fa$ta, de /erdad, seFora 5acinta0 ;o me $o $$e/o Hre"iti1, s .etando a$

- TQ -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

minino, ? e se 3a7#a encaramado a s 3om7roH0 Es tan tiernoO >o " edo "ermitir ? e $o sacrifi? 6is sim"$emente "or? e tiene e$ "e$a.e negro0 É$ no tiene $a c $"a de eso0 ;ago seg #a ca$$ado, conf ndido "or $a /e3emencia con $a ? e $a 7r .a "roteg#a a$ "e? eFo fe$ino0 >o 3a7r#a es"erado eso0 La considera7aO ' eno, 4a no sa7#a ? 6 "ensar de e$$a, 6sa era $a /erdad0 Tam"oco ? er#a ca/i$ar so7re e$$o0 >o era e$ momento0 HPor fa/or, seFora Hs "$ic1 e$$a0 HEse gato te traerE "ro7$emas, m c3ac3a0 Esc c3a $o ? e te digo: n gato no es 7 ena cosa 4 si es negroO HLa anciana sac di1 $as manos como si ? isiera ? e $e a"artasen a$ anima$ito de s /istaH0 P edes 3acer $o ? e ? ieras, .o/encitaJ es"ero ? e no te arre"ientas de esta decisi1n tan dis"aratada H7 f1, ofendida0 La c randera acarici1 a$ gatito con de$eiteJ encantada, a$ "arecer, de 3a7er$o sa$/ado de na m erte seg ra0 HEsto4 con/encida de ? e no serE as#, seFora 5acinta0 E$ ga$eno $a /io $e/antarse con c idado "ara no mo$estar a $a madre ni a$ resto de $a camada0 E$ gatito negro esta7a ac rr cado entre s s manos, como si s "iera ? e a$$# esta7a seg ro0 <!omo si s "iera= <Desde c Endo $os gatos ten#an ese ti"o de "ensamientos= KSin d da $a fa$ta de $icor te estE re7$andeciendo $os sesosL, se re"roc310 KA este "aso, dentro de "oco "ensarEs ? e e$$a es n Enge$, no na 7r .a ? e ? iere sed cir a n 3om7re casado0L KDemasiado tardeL, "ens1 con disg sto0 K;a no s6 ? 6 creer0L La c randera se af$o.1 $as c erdas de$ cor"iFo 4, con m c3o c idado, g ard1 dentro a$ minino negro0 ;ago no " do e/itar tensarse ante $a imagen de $a .o/en con e$ cor"iFo medio desatado0 Era "ert r7adora 4 $e disg sta7a $o ? e $e "ro/oca7a en s interior0 A"art1 $a /ista con 7r s? edad 4, "or n momento, se $e f e $a ca7e2a0 !err1 $os o.os 3asta ? e $a amena2a de mareo cedi1 de$ todo0 H>o de.o de "ensar ? e estEs cometiendo n error, Micae$a H"rotest1 $a anciana, retorci6ndose $as manos en e$ de$anta$H0 De7er#as de.ar ? e e$ 7 3oneroO HPor fa/or, no me "idEis eso, seFora 5acinta0 ;a no ser#a ca"a2 de des"renderme de 6$ Hsost /o $a .o/en, con o.os $astimerosJ $ ego " so $a mano so7re $a dimin ta ca7e2a ? e asoma7a "or e$ escoteH0 >o de.ar6 ? e $e "ase nada ma$o Haseg r1, satisfec3a0 H'a3, m c3ac3a0 Lo ? e me "reoc "a no es ? e $e "ase a$go a$ anima$, sino a ti H 7 f10 !3as? e1 $a $eng aH0 Don ;ago, de7er#ais 3acer$a entrar en ra21n HseFa$1, mo$esta0 H<;o= Hgra2n1, sor"rendido de ? e $e metieran en eso0 HS#, /os0 ,aced$e /er ? e estE e? i/ocada 4 ? e no es 7 eno ? e se ? ede con 6$0 ;ago, incomodado "or $as circ nstancias, mir1 a $a 7r .a 4 se sor"rendi1 a$ /er ? e e$$a a$2a7a $a 7ar7i$$a con aire desafiante0 Desde $ ego, $a .o/en no i7a a ceder a $as demandas de $a matriarca de$ caser#o 4 tam"oco a $as s 4as0 <>o ser#a n 7 en momento "ara congraciarse con e$$a 4 comen2ar s "ro"1sito de sed cir$a= Por otro $ado, a 6$ tam7i6n $e g sta7an $os gatos 4 $e "arec#a n crimen ? e aca7asen con e$$os0 H!reo, seFora 5acinta, ? e "oco " edo 3acer 4o a ese res"ecto Hacert1 a decir, ante $a mirada f ri7 nda de $a ancianaH0 ; rea$mente, <? 6 ma$ " ede 3acer n anima$ito tan "e? eFo= H851/enes9 >o tienen ni na "i2ca de sensate2 en e$ c er"o H"rotest1 $a m .er, mientras se encamina7a a $as esca$erasH0 Dios ? iera ? e no tengamos ? e $amentar$o0 Dios no $o ? iera0 La sonrisa de sincero agradecimiento de $a .o/en f e como n ma2a2o ? e $e de.1 at rdido0 8Por todos $os santos9 8S# ? e era 3ermosa9 !on n gesto 7r sco, sig i1 a $a seFora 5acinta "ara no "onerse en e/idencia frente a $a c randera0

- TR -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Ade$a "$anc3a7a en $a cocina, con $a cara arre7o$ada 4 m rm rando entre dientes0 Pasa7a na 4 otra /e2 $a "$anc3a de 3ierro "or $a te$a de $o ? e "arec#a ser na de $as camisas de Diego0 ,a7#a em"e2ado a tra7a.ar en $a casa-torre c ando Diego 3ered1 $a casa 4 a$$# seg #a desde entonces0 Era na m .er de carEcter f erte, tra7a.adora como $a ? e mEs0 ; 3asta ese momento n nca 3a7#a tenido na "a$a7ra mEs a$ta ? e otra con ning na "ersona de $a casa0 Por eso era de $o mEs eCtraFo ? e Marcos $a 3 7iera o#do disc tir con TomEs0 ,a7#a nacido en Pasa.es de San 5 an0 S fami$ia se dedica7a a $a "esca 4 s s 3ermanas eran 7ate$eras en e$ " erto de Pasa.es0 H!reo, Ade$a, ? e si contin as "$anc3ando e$ mismo sitio terminarEs "or desgastar e$ te.ido Hnotific1 Marina, a$ entrar en $a cocina0 H8A49 Lo siento m c3o, seFora Hse disc $"1 $a criada, r 7ori2Endose a n mEsH0 Me 3e desc idadoO H;a $o /eoO <te s cede a$go= Hindag1, en tanto se acerca7a a $a m .erH0 P edes decirme $o ? e seaJ sa7es ? e te esc c3ar60 Ade$a "ermaneci1 tanto tiem"o en si$encio ? e "arec#a como si no f era a decir nada mEs0 Varios mec3ones se $e 3a7#an esca"ado de$ "aF e$o 4 $e re/o$otea7an a$rededor de $a cara con cada mo/imiento0 HEs ese 3om7reci$$o de$ demonio Hmasc $$1 a$ fin0 De.1 $a "$anc3a en n tr#"ode so7re $as 7rasas "ara ? e se ca$entase0 H<,om7reci$$o= Te refieres a TomEs Hs giri1 Marina0 HS#, seFora Hadmiti1 Ade$a0 Tom1 $a "$anc3a de n e/o, com"ro71 con e$ dedo 3:medo en sa$i/a ? e est /iera a $a tem"erat ra idea$ 4 contin 1 "$anc3andoH0 <A ? i6n, si no= H<N 6 "asa con 6$= <Te 3a mo$estado= HMe ofende s so$a "resencia, seFora0 Desde e$ momento en ? e $$eg10 A? e$$o no "inta7a fEci$, "ens1 Marina0 H<N 6 3a 3ec3o "ara mo$estarte tanto= Parece n 3om7re serio 4O H85a9 <P edo 3a7$aros con fran? e2a, seFora= H"reg nt1 con $a "$anc3a en e$ aire0 HPor s " esto, Ade$aJ "ara eso esto4 intentando 3a7$ar contigo0 La criada asinti1 con $a ca7e2a0 L ego /o$/i1 a de.ar $a "$anc3a so7re e$ tr#"ode, tom1 otra camisa de$ mont1n de ro"a ? e ten#a "ara "$anc3ar 4 comen21 a co$ocar$a so7re $a mesa0 HLa "rimera /e2 ? e me /io em"e21 a gritarme como si 6$ f era n gran seFor 4 4o, n eCcremento de ga$$ina0 ,ace nos d#as tro"e21 conmigo en $a esca$era 4 casi caigo rodando0 Toda $a ro"a 7$anca ? e $$e/a7a en $os 7ra2os "ara g ardar termin1 en e$ s e$o0 Me toc1 "$anc3ar$a de n e/o0 HImagino ? e no $o 3ar#a a "ro"1sitoO Htante1 Marina0 HEso mismo di.o 6$ Hm rm r1 como si no $o cre4eraH0 A4er mismo me em" .1 en e$ "asi$$o, c ando aca7a7a de sa$ir de $a cocina0 Menos ma$ ? e no $$e/a7a nada "e$igroso en $as manosO H>o te /er#aO H!$aro ? e no H7 f1 con des"recioH0 Siem"re /a con esa nari2 enorme tan a$ta ? e es im"osi7$e ? e /ea $o ? e tiene de$ante0 Marina se $$e/1 $a mano a $a frente, "reoc "ada "or $o ? e esta7a s cediendo en s casa0 > nca se 3a7#a enfrentado a dos "ersonas ? e "arecieran $$e/arse tan ma$0 H,a7$ar6 con TomEsJ ? iero sa7er ? 6 me dice 6$0 De todos modos, ? iero ? e 3agas e$ esf er2o de ace"tar$o en $a casa0 Seg ro ? e, si de.as a n $ado esa animad/ersi1n, desc 7rirEs ? e es n 7 en 3om7re0 HPermitidme e$ atre/imiento, seFora, "ero $o d do m c3o Haseg r1 Ade$a, con rot ndidad0 HSi? iera int6nta$o0

- TS -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

HEstE 7ien, seFora0 Lo intentar60 HAde$a sac di1 $a ca7e2a, no m 4 con/encida0 La d eFa de $a casa es"er1 a sa$ir de $a cocina "ara reso"$ar, deses"erada0 A3ora tendr#a ? e 3a7$ar con TomEs "ara sa7er ? 6 "ensa7a e$ 3om7reci$$o de $a sit aci1n0 Es"era7a ? e f era mEs to$erante ? e Ade$aJ de $o contrario, entre $os dos i7an a con/ertir $a casa en n cam"o de 7ata$$a0 ; e$$a no "od#a consentir$o0 H8O.a$E enc entre "ronto na ama de $$a/es9 De $o contrario, terminar6 /o$/i6ndome $oca Hm rm r1, ago7iada0 La esta7a es"erando sentada en e$ escaFo, a$ $ado de $a " erta0 Le do$#an $as manos de tanto retorc6rse$as0 K8Santo Dios9 É$ estE a? #L, "ens1 Ofe$ia, inca"a2 de estarse ? ieta n momento0 Si 3 7iera estado so$a en $a casa se 3a7r#a " esto a 7ai$ar de a$egr#a0 !on Petra rondando "or a$$#, eso era im"osi7$e0 >o ? er#a sentir esa mirada de conmiseraci1n ? e $a anciana $e dedica7a cada /e2 ? e re"rend#a a Micae$a "or s "6rdida de moda$es0 Petra no $e g sta7a 4 era e/idente ? e a $a /ie.a criada, e$$a tam"oco0 Las 3oras "asadas desde ? e don Mi$$En /isitara $a casa se $e 3a7#an 3ec3o eternas0 >o /e#a e$ momento de contErse$o a Micae$a0 Pensa7a ? e don Mi$$En $a "ers adir#a "ara ? e regresasen con 6$ a Pam"$ona0 É$ ser#a ca"a2 de $ograr$o0 K8Dios m#o9 N 6 g a"o esta7aL, s s"ir1, soFadora0 >ada mEs marc3arse don Mi$$En, 3a7#a corrido a com"ro7ar ? e t /iera cada ca7e$$o en s sitio 4 ? e s ro"a est /iera en "erfecto estado, sin arr gas ni manc3as0 Satisfec3a de s imagen, se 3a7#a "ermitido re"renderse "or com"ortarse como na niFa tonta, "ero e$ r 7or de s s me.i$$as de$ata7a $a fe$icidad ? e $a encend#a "or dentro0 Esta /e2 e$ seFor no 3a7#a intentado nada con e$$aJ eso, de a$g:n modo, $a defra d10 O41 a Micae$a sa$ dar a Petra en $a cocina0 En otra ocasi1n $e 3a7r#a indignado ? e entrara n e/amente "or $a c adra, en /e2 de 3acer$o "or $a " erta "rinci"a$ 4 de.ar ? e e$ marido de Petra se 3iciera cargo de$ ca7a$$o, "ero ese d#a ni si? iera eso " do amargar$e e$ sem7$ante0 De "ie, es"er1 con im"aciencia a ? e f era a $a trastienda, a de.ar $a cesta con $as 3ier7as, "ara contar$e $a 7 ena n e/a0 H' enas tardes, seForita Micae$a H$a sa$ d1 en c anto sa$i1 de $a cocina0 H<N 6 3aces a osc ras a$ $ado de $a " erta= Hin? iri1 Micae$a, sor"rendidaH0 Me 3as as stado0 HN er#a 3a7$ar con /os, seForita Hem"e21, tratando de acom"asar s res"iraci1n agitadaH0 ,o4 3a /enido don Mi$$En a /isitaros0 H<Mi$$En estE en San Se7astiEn= Hin? iri1 con eCtraFe2a0 HS#, seForita0 Le 3a disg stado sa7er ? e no os encontra7ais en casa 4 ? e 3a7#ais sa$ido a atender enfermosO HS#, $o imagino0 A 6$ n nca $e g st1 ? e $o 3iciera Hdec$ar1 Micae$a, con na m eca 4 sin na "i2ca de arre"entimiento0 HSi me $o "ermit#s, seForita0 >o de7er#ais 3acer$o0 >o es "ro"io de na damaO H>o em"ieces otra /e2, Ofe$ia H$e cort1 con cont ndencia0 Se o41 n ma $$ido de entre $as ro"as de $a .o/en0 H<N 6 es eso= Hin? iri1 $a donce$$a, escanda$i2ada0 H8A4, Ofe$ia9 >o es mEs ? e n gatito HeC"$ic1, mientras $o saca7a de$ cor"iFoH0 <>o es "recioso= Ofe$ia no " do e/itar ? edarse mirando con 3orror a$ "e? eFo minino0 > nca $e 3a7#an g stado $os gatos0 Eran nas a$imaFas ? e disfr ta7an t m7Endose so7re $a ro"a " esta a 7$an? ear o co$gEndose de $as sE7anas reci6n co$gadas0 Por no 3a7$ar de c ando es"era7an, "acientemente, a ? e terminaras de "$anc3ar $a ro"a "ara acomodarse encima, ens ciEndo$a 4

- TT -

ser#a no 7 eno Hmasc $$1 Ofe$ia "or $o 7a.o0 H>o $o mires con tanto desagrado.I-OS arr inando todo e$ tra7a. "e? eF e$o0 HA$imaFa de$ A/erno.UVV - .a /erEs ? e terminas tomEndo$e cariFo0 HLo d do. seForita0 Los gatos 4 4o no nos $$e/amos 7ien Hac$ar1 con n s s"iro0 Micae$a f e esca$eras arri7a. Ofe$ia H"rotest1 Micae$a.o0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . 3acia $as 3a7itaciones0 HTendr6 ? e 7 scarte n nom7re.E!. con na sonrisaH0 Es n encanto de anima$ito0 .

desde donde $a mir1 con o. e$ gatito negro.ornadas atrEs.1 ? e $a grasa 4 $a cera se f eran f ndiendo a$ ca$orH0 TendrEs ? e acost m7rarte a estas cosas. "or $a rEfaga de aire ? e "enetr1 en e$ 3er7o$ario0 E$ ga$eno se a"res r1 a cerrar $a " erta0 Vest#a de negro. m c3ac3o0 En $a tienda se o41 $a cam"ani$$a ? e an ncia7a $a entrada de n c$iente0 Se sac di1 $as manos en e$ de$anta$ antes de sa$ir de $a trastienda0 En ese momento entra7a don . emitiendo n $e/e s s rro. a:n no Han nci1 en e$ mismo tonoJ si ese 3om7re ? er#a seg ir siendo .ar $a o$$a .UVU - . "ara s /ergPen2a. don . camin1 de costado 3asta esconderse 7a. $a . 6$ dem d1 e$ sem7$ante 4 so7re e$ " ente de $a nari2 se $e formaron dos arr gas "ara$e$as0 Los o. (i#ra. sonriendo0 A$ momento. doFa Micae$a0 Las "a$a7ras de$ 3om7re no $e "arecieron tan desdeFosas como en $os "rimeros d#as0 Inc$ so s ceFo no esta7a tan fr ncido0 Ta$ /e2 3a7#a de.as en e$ "ero$ donde i7a a "re"arar $a miCt ra0 Verti1 en 6$ man2ani$$a 4 ca$6nd $a0 La me2c$a res $tante ser#a n 7 en remedio "ara $as ? emad ras0 A$ agac3arse "ara de. dormita7a cerca de$ 7rasero so7re n saco de ar"i$$era0 Se 3a7#a ada"tado m 4 7ien a $a casa 4 en tan s1$o siete d#as 4a cam"a7a a s s anc3as0 Le 3a7#a co$gado de$ c e$$o na cam"anita "ara o#r$e. nto a$ 7rasero. no i7a a 3acerte nada Hm rm r1 Micae$a con s a/idad.ago Hcontest1. era e/idente ? e no 3a7#a cam7iado0 E$ sem7$ante de ese 3om7re /aria7a tanto como $a ori$$a de $a "$a4a a$ contacto con $as o$as0 H<. Micae$a mo$i1. nto con $a fie7re0 H' en d#a. fr#os como e$ mar en in/ierno0 >o.E!.I-OS Capítulo XI En $a trastienda de$ 3er7o$ario. n " Fado de "$antas secas "ara "re"arar ngPentos 4 g ard1 e$ "o$/o res $tante en no de $os a$7are$os ? e g arda7a "ara ese fin0 Tom1 otro " Fado 4 /o$/i1 a mac3acar$as con e$ "omo de$ mortero0 Era e$ :$timo " Fado de $a cantidad a mo$er esa tarde0 E$ aire esta7a im"regnado de$ o$or de f$ores de $a/anda ? e 3a7#a " esto a macerar en aceite0 Era n 7 en remedio contra e$ do$or de o#dos 4 $a gente $o demanda7a m c3o0 (i#ra. ma $$ando.ado a n $ado $a 7e$icosidad .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . como siem"re0 E$ aire 3:medo $e 3a7#a a$7orotado e$ "e$o ? e esca"a7a "or de7a.os /erdes con n s s"iro gat no0 Micae$a se $im"i1 de $as manos e$ "o$/o de $as "$antas mo$idasJ antes de ? e se $e aca7asen de7#a "re"arar ngPento "ara ? emad ras 4 "ara fa/orecer $a eC" $si1n de m cosidades de$ "ec3o0 Ten#a $a manteca de cerdo 4 $a cera de a7e.os de re"roc3e0 HVa4a.ago0 Los ramos de "$antas ? e co$ga7an de $as /igas osci$aron.or ? e . con e$ a$mire2 de "iedra. mo$esto "or /er interr m"ido s s eFo0 !on e$ $omo eri2ado a:n.as negras0 H>o. mientras ta"a7a e$ "ero$ con n $ien2o $im"io0 L ego de.o/en no esta7a 3aciendo nada atracti/o "ara 6$.o de$ tricornio0 S as"ecto era me. mirEndo$a "or de7a.o/en. /o$/i1 a a"o4ar $a ca7e2a en $as "atitas de$anteras 4 cerr1 $os im"resionantes o. " es a:n era tan "e? eFo ? e tem#a "isar$e a cada "aso0 E$ minino $e/ant1 $a ca7e2a 4 $a mir10 !omo. cada /e2 $o /e#a mEs atracti/o0 H' en d#a. e$ gatito sa$t1 as stado. "ese a no estar re" esto de$ todo0 S cara no esta7a tan demacrada 4 maci$entaJ "ro7a7$emente 3a7#a ganado a$go de "eso0 La .os grises.an "reg ntando "or m#= Hin? iri1 con se? edad.o de s s ce. a$ "arecer.o na si$$a.

o $as ce.as $a mirada 4a no era tan fr#aH0 <>ecesitEis a4 da= H>o. retirar $as "$antas 4 $as im" re2as ? e " dieran 3a7er0 Para terminar. a"arentando ? e nada 3a7#a s cedido.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . seFor Hmasc $$1. sor"rendida "or e$ gesto de$ ga$eno0 HDe7er#ais 3a7erme a/isado0 EstE tan $$ena ? e se os 3 7iera "odido caer encima H gr F1 e$ 3om7re. con e$ ceFo mEs fr ncido ? e n nca0 H<!1mo dec#s ? e os 3a76is 3ec3o esta ? emad ra= Hindag1.1 3asta e$ mostrador. es"$iego 4 romero0 H. ta"1 $a o$$a 4 sa$i1 "or $a otra " erta "ara ir a $a cocina0 Ten#a en e$ f ego otra o$$a con mEs se7o 4 cera /irgenJ a esas 3oras 4a estar#a $o 7astante ca$iente "ara comen2ar e$ "re"arado0 En $a cocina no 3a7#a nadieJ seg ramente Petra 3a7#a sa$ido "ara com"rar a$go0 Des" 6s de /erificar ? e e$ aceite 4 $a cera 4a est /ieran dis e$tos. tomi$$o. $o de. gracias0 S1$o tengo ? e es"erar a ? e se /a4a enfriando "ara aFadir nas gotas de $os aceites de e ca$i"to. n tanto sonro.a 4 sin emitir ning na ? e. de m 4 ma$ as"ecto0 En a$g nas 2onas $a "ie$ 3a7#a desa"arecidoJ en otras esta7a am"o$$ada0 Micae$a tom1 e$ frasco de$ ngPento "ara ? emad ras de $a trastienda antes de ? e e$ ga$eno se $o "idiera0 H(racias.ada "or $a indirecta0 L ego as"ir1 antes de contin ar 3a7$andoH0 SerE ngPento "ara a7$andar $as m cosidades de$O "ec3o Htermin1. na /e2 ti7ia.E!. mm.ago c ando se $o entreg10 Por n momento $os dedos de am7os se tocaron 4 f e como n c3is"a2o0 Los dos se miraron. e$$a tam7i6n "od#aH0 V e$/o dentro0 Si ? er6is "asarO Regres1 a $a trastienda sin es"erar res" esta 4 se agac31 .ago atend#a a $a seFora 5 ana. "ens10 KTodo e$ ngPento ? e 3aga serE 7ien reci7ido0L HDe.ar#a re"osar a$$# d rante todo n d#a "ara. cogi1 $a o$$a con n "ar de "aFos "ara $$e/ar$a a $a trastienda0 Pesa7a mEs de $o ? e 3a7#a s " esto. don .a. $$en1 s s fosas nasa$es0 Bna /e2 ? e e$ ca$or 3 7iera sacado $a esencia de $as "$antas 4 6stas se 3 7ieran dis e$to con $os otros ingredientes. rec erdo ? e esa me2c$a $a 3ac#a / estro "adre 4 da7a m 4 7 enos res $tados Hm rm r1 don . "ese a$ do$or ? e de7#a sentir0 Ten#a en $a mano i2? ierda na ? emad ra enorme.ada0 H>o era mi intenci1n $$amaros tor"eJ sim"$emente constata7a n 3ec3o0 H'a. 4a "odr#a /erter $a me2c$a en ca. ? e 3a7#an em"e2ado a f ndirse. n tanto conf sos0 Micae$a se a$e.o0 E$ ga$eno i7a a decir a$go. sin "oderse contenerH0 É$ mismo me $o di. 4 se "as1 $a mano "or e$ "e$oH0 <Para ? 6 es= H>o so4 tan tor"e. "ero en ese momento son1 $a cam"ani$$a de $a " erta 4 Micae$a sa$i1 "ara atender0 Bn rato mEs tarde. ? e e$ roce no $a 3a7#a afectado0 Por s "arte. ? i2E "or? e esta7a demasiado $$ena0 K. des" 6s de co$ar$o.ago $e ? it1 $a o$$a a $a /e2 ? e an ncia7a s "ro"1sito H0 <D1nde ? er6is ? e $a de.ad ? e os a4 de0 HDon . con $a ca7e2a 7a. eno.UV2 - .ago se /o$/i1 a $a "aciente.e= HSo7re $a mesa. si no os im"orta Hatin1 a contestar Micae$a.itas de madera "ara s comercia$i2aci1n0 Tratando de no 3acer caso de a? e$ 3om7re.ago con a"ro7aci1n0 HDesde $ ego ? e s#0 Se $a enseF1 mi madre Hre/e$1. nto a$ 7rasero "ara com"ro7ar c1mo esta7a $a me2c$a de$ "ero$0 E$ aroma de $a manteca 4 $a cera. don .I-OS desagrada7$e. ? e "ermanec#a sentada en si$encio. doFa Micae$a Hm rm r1 don .a4 m c3as "ersonas acatarradas e inc$ so con gri"eL. mientras $e a"$ica7a e$ . ? e "arec#a oc "ar toda $a " erta con s "resencia.

o a $a "aciente0 La seFora 5 ana. desa"asionadamente0 Parec#a estar constatando n 3ec3o0 !on n s s"iro de ren ncia. $as marcas /io$Eceas de nos dedos destaca7an en $a "ie$ "E$ida de $a seFora 5 ana0 Sin d da a$g na.o/enJ "ro7a7$emente no $$egar#a a $os diecin e/e aFos0 Desconoc#a c1mo 3a7#a sido antes de casarse.I-OS ngPento con m c3a de$icade2a0 En $a semana ? e $$e/a7a "asando cons $ta.o so4 m 4 tor"eO H>o es cariFo $o ? e dem estra esa 3erida HseFa$1 Micae$a. "ero sos"ec3a7a ? e $a "aciente no era tan tor"e como trata7a de 3acer$es creer 4. 6se era n 7 en cam7io0 !$aro ? e no siem"re era as#0 E$ 3 mor de$ m6dico ro$a7a como e$ /iento 4 no siem"re se "od#a "re/er de ? 6 $ado so"$ar#a0 De.ago0 H>o ? er#a 3acer$oO de /erdad ? e noO f e n accidente Hreca$c1 $a . con s .a0 Micae$a ins"ir1 a$ imaginarse e$ es"antoso do$or ? e 3a7r#a sentidoJ no " do e/itar "reoc "arse "or $a m c3ac3a0 En $os meses ? e $$e/a7a en $a ci dad $a 3a7#a atendido /arias /eces "or go$"es accidenta$es. ser#a con/eniente ? e no os mo.ago. ca#das o mag $$ad ras0 >o esta7a seg ra. a7ri1 $os o. en /o2 7a.UV+ - . a$g ien $a 3a7#a o7$igado a meter $a mano en e$ ag a0 La "ersona mEs "ro7a7$e: s marido. con e$ entrece. 4a ? e era con ? ien con/i/#a0 <N 6 $e " ede "asar "or $a ca7e2a a a$g ien ca"a2 de 3acer$e a$go as# a s es"osa= Esta7a indignada0 HDoFa Micae$a.oO 4oO met# $a mano en e$ ca$deroO HLa seFora 5 ana ca$$1 n instante. ? e e$$a g ard1 con m c3o c idado en $a fa$tri? era0 HDe76is a"$icEros$o /arias /eces a$ d#a 4. cerca de$ codo. $a ca7e2a gac3aH0 Mi es"oso me ? iere m c3o0 . a"retados en $os costados de $a cadera0 HÉ$ me ? iere m c3o Hre"iti1 $a "aciente.os osc ros. <ten6is e$ ngPento de Ernica= H"reg nt1 don . t /isteis ? e estar m c3o tiem"o con $a mano en e$ ag a "ara ? e os 3iciera estas 3eridas Hsos"ec31 e$ ga$eno.o/en. inc$ so con e$$a0 . 3asta ? e no se cicatrice $a 3erida. as stada. " ede "egaros siem"re ? e $e /enga en gana Htermin1 don . fe7ri$esH0 Es mi es"oso 4O H.o 4 ? e trata7a a todos $os "acientes con m c3o tacto 4 atenci1n0 Tam7i6n se mostra7a de $o mEs agrada7$e. inca"a2 de contenerseJ $os " Fos.o/en con dedos diestros0 En e$ ante7ra2o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . e$$a se 3a7#a dado c enta de ? e e$ ga$eno era m 4 7 eno en s tra7a.os osc ros de $a . a$ /er$e s 7ir $a manga de$ /estido de $a .os 4 en seg ida $os 7a.er as stadi2a0 H<É$ os 3a 3ec3o esto= Hinsisti1 don . na /e2 s "erados $os efectos de $a fa$ta de $icor0 A /eces. sim"$emente.o/en rostro cris"ado "or e$ do$or0 Los o.1 a n $ado $os "ensamientos so7re e$ ga$eno "ara concentrarse en esc c3ar $a res" esta de $a m .er0 >o $e g sta7a nada e$ as"ecto de esa mano0 H.aseis $a mano HeC"$ic1 con e$ rict s tensoH0 >ecesitar6is ? e a$g ien os a4 de con $a casaO H>o 3ace fa$taO 4oO 4o me arreg$ar60 .ago. eso era toda na no/edad0 Des" 6s de $a manera en ? e $a 3a7#a tratado desde ? e se conocieron. em"aFados "or $as $Egrimas ? e no se atre/#a a /erterH0 Esta7aO $a/ando $a ro"a 4 sin ? ererO met# $a mano en e$ ca$dero de ag a 3ir/iendo Htermin1 con $a mirada 7a. oc $ta7a ? e s marido $a ma$trata7a0 HDesde $ ego. "ero a3ora no era mEs ? e na m .10 Era m 4 .a0 H<Ten6is "adres o 3ermanos ? e " dieran 3a7$ar con 6$= H"reg nt1 e$ 3om7re. tendi1 a $a seFora 5 ana e$ frasco con e$ ngPento "ara ? emad ras.o/en 7ri$$a7an.E!.o fr ncido0 Micae$a em"e21 a com"render ? e 6$ tam"oco cre#a $a /ersi1n de $a "acienteJ so7re todo. casi entre dientes0 E$$a se $o tendi1 de inmediato 4 $e /io a"$icErse$o a $os moretonesH0 Pres mo ? e 3a sido / estro es"oso ? ien os 3a 3ec3o esto H$e di. dis" esto a a4 dar$a0 H<Por ? 6 de7er#an 3a7$ar con 6$= HLos o.

? e a3ora $o mira7a es"antada0 Don . como si ? isiera "roteger$aH0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a 3a76is /isto c1mo tiene $a manoO !on sinceridad.1 $a ca7e2a 4 mir1 a $a m c3ac3a de medio $adoH0 >o ? iero as staros. doFa Micae$a. "eroO >ota7a e$ ca$or de $a mano masc $ina ? e tras"asa7a e$ te. se dedic1 a $im"iar $os tensi$ios antes de g ardar$os en s ma$et#n0 E$ "e$o osc ro $e ca#a "or $a frente.o0 Ten#a $os $a7ios a"retados 4 n m:sc $o tem7$a7a en s me.i$$as encendidas "or $a t r7aci1n0 Bn instante des" 6s camina7a con mes ra 3acia s casa. ? e se o7re e$ mi$agro0 H<.I-OS H>o $o entend6is.os grises c$a/ados en e$$aH0 Si $o ? e deseEis es ? e 4o 3a7$e con ese 3om7re. con $as manos en $a caderaJ $ ego 7a. 4a estE= HEsta7a demasiado enfadada "ara de.ido de s 7$ sa0 >o $e esta7a 3aciendo daFoJ sim"$emente se $imita7a a s . /isi7$emente cansado. "ero 3acedme caso: c idad de esa mano H$e orden1 con /o2 s a/e0 La seFora 5 ana se $imit1 a asentir con $a ca7e2a 4 sa$i1 de $a cons $ta0 Micae$a $a sig i10 HSeFora. ta"Endo$e n o.etar$a "or e$ codo0 H>o 3a4 "ero ? e /a$ga0 Si tan im"ortante esO ir6 4o mismo Hc$a dic10 La so$t1 4 se . a"retando $os " FosH0 >o s6 "or ? 6 $e estE 3aciendo eso0 HVa4a no a sa7er$oO ! a$? ier eCc sa es 7 ena0 HE$ d#a menos "ensado se desc idarE 4 terminarE matEndo$a H/aticin1 $a c randera. seFora. c ando e$$a entr1 en $a tienda0 HBna /e2 a$ mes o cada dos mesesO !reo ? e cada /e2 /a a mEs Hinform1 Micae$a. terca0 Esta7a cansada de c rar $as 3eridas de esa m . terminarE "or matar$a9 Hc$am1 e$$a. entonces.ago s s"ir1. se"arEndose de $a "aciente.ar$o estarH0 <>os sentaremos a es"erar a ? e $e 3aga a$go "eor= H>o s6 ? e "retend6is. eCtram ros de $a ci dad0 H<! Entas /eces 3a /enido en esas condiciones= H"reg nt1 e$ ga$eno.er "ara ? e d#as o semanas mEs tarde /o$/iera con otras n e/as0 H>o 3ar6is nada de eso.o ? e 6$ era s es"oso 4 ? e nadie "odr#a inmisc irse entre e$$os0 HEs as#0 Desgraciadamente. ang stiadaH0 <>o "odr#amos 3acer a$go= E$ ga$eno. es cierto ? e si no os c idEis esa manoO Hem"e21 $a c randera0 La . $os o. a"enadaH0 É$ no $e /a a a4 dar0 >i tam"oco "ermitirE ? e nadie $a a4 de0 HEs"eremos. con $as me.i$$a0 Bna /e2 ? e todo est /o g ardado en s sitio. seForita Hartic $1 entre dientes.o/en asinti1 4 se $$e/1 $a mano a$ "ec3o. $o es0 H. d do m c3o ? e no termine em"on2oFEndose Hantici"1. $e/ant1 $a mirada a $as /igas de$ tec3oJ $ ego cerr1 $os o. $o 3ar6 4o Haseg r1. si cam7iEis de o"ini1n o necesitEis a4 daO no d d6is en a/isarme Hse ofreci1H0 É$ no tiene ning:n derec3o a trataros tan ma$O HM c3as gracias. sin decir nada.o " edo ir a a4 darosO HM c3asO m c3as gracias.UVI - . eso no /a a s ceder0 HEn ese caso. "ero no0 >o tendr6 "ro7$emas "ara arreg$Erme$as so$a0 HPese a e$$o HMicae$a $e " so $a mano en e$ de$ 7ra2o con s a/idadH. sois m 4 ama7$e0 HLa "aciente sac di1 $a ca7e2a 4 sonri1. <me 3a76is o#do= HLa mano de$ m6dico a"res1 e$ 7ra2o de Micae$a como na tena2aH0 !ontestad0 HOs 3e o#do.E!. seFora0 La 3erida es tan gra/e ? e ca7e $a "osi7i$idad de ? e se em"on2oFe Hmasc $$10 La m c3ac3a se encogi1 de miedo en e$ asientoH0 8Santo Dios9 H 7ar7ot1.os0 H>o creo ? e sir/a de nada ? e 3a7$e con 6$0 Lo mEs "ro7a7$e es ? e sea a:n "eor "ara s es"osa0 !reerE ? e e$$a nos $o 3a /enido contandoO H8Pero si nos ? edamos de 7ra2os cr 2ados. inca"a2 de ? edarse ? ietaH0 Intent6 ? e mi "adre 3a7$ase con 6$O HS "ongo ? e don Pa7$o se neg1 en redondo0 H>o f e na "reg nta0 H>o ? iso meterse en "ro7$emas0 Me di.

contrarias a $as ? e en "rinci"io 3a7#a "ensado0 !omo esa misma tarde0 É$ considera7a ? e 3a7$ar con e$ marido de $a seFora 5 ana era contra"rod cente0 Desde $ ego. "ero eso no era moti/o "ara ? e confiase "$enamente en e$$a0 A:n no0 Se mir1 $a mano a$ recordar e$ momento en ? e s s dedos se 3a7#an tocado0 . ? e tem#a estar o$/idando e$ rostro de s amada 4 dif nta es"osa0 Ten#a gra7ada en $a mente $a sonrisa de agradecimiento ? e $e dedicara $a semana anterior.UVM - . "ero en $os tiem"os ? e corr#an era "oco $o ? e se "od#a 3acer0 >ing na $e4 am"ara7a a $as es"osas de $o ? e s s maridos ? isieran 3acer$es0 Bn r ido de aceros ? e entrec3oca7an $e sac1 de esas ca/i$aciones0 Por instinto se $$e/1 $a mano a $a cadera "ara tomar $a es"ada.E!.asta 6$ "arec#a 3a7er s c m7ido a ese encanto.a reci6n nacida0 .ercer ese oficio. tam7i6n era cierto ? e a? 6$$a f e $a "rimera 4 :nica /e20 Por otro $ado.a7#a sido como na "e? eFa descarga e$6ctrica ? e $o 3i2o sentir conf so0 <N 6 era $o ? e 3a7#a s cedido= En rea$idad no ? er#a indagar m c3o. 6sa es mi :$tima "a$a7ra0 S mirada era tan fiera ? e Micae$a no se atre/i1 a contradecir$e0 A$ fin 4 a$ ca7o. e$ com"ortamiento de s "adre 4 de $a c randera no da7a "ie a sos"ec3ar nada i$#cito0 ! ando e$$a cena7a en $a casa-torre. sin demasiados "ro7$emas0 A$g nos $e /e#an a$go .ornadas se 3a7#a encontrado m c3as /eces "ensando en $a c randera0 Demasiadas /eces.eciones a ? e se $$e/ara a$ gatito0 En mEs de na ocasi1n se 3a7#a desc 7ierto "ensando en $o m c3o ? e desear#a ? e e$$a $e /o$/iera a sonre#r as#0 KTienes ? e sacErte$a de $a ca7e2aL. " esto ? e $e costa7a tra7a. s s conocimientos so7re e$ interior de$ c er"o 3 mano eran mEs 7ien escasos0 Seg:n e$$a misma dec#a. ta$ /e2 3iciera entrar en ra2ones a$ marido de $a seFora 5 ana "ara ? e de.ar$a0 P esto ? e corr#a e$ riesgo de 3erir a a$g ien o X4 eso era $o mEs /ergon2osoY de tro"e2ar con e$$a0 La a sencia de$ arma $e 3i2o com"render $o ma$ ? e 3a7#a estado0 Se a/ergon21 de no 3a7er tenido $a forta$e2a de ace"tar $o oc rrido con s es"osa 4 s 3i.I-OS $$e/1 $a mano a$ "e$o "ara mesarse $os mec3ones ? e $e ca#an "or $a frenteH0 MaFana 3a7$ar6 con e$ marido0 S1$o es"ero ? e no sea "eor e$ remedio0 HOs acom"aFar6O Hem"e21 e$$a0 H8>o9 .ara de ti$i2ar a s es"osa como e$ saco de $os go$"es0 O.asta ese momento no $a 3a7#a ec3ado en fa$ta0 A decir /erdad.ago se co$oc1 me. "ara s "a2 menta$0 Tantas. $a 3a7#a escondido a$ 3acerse e/idente ? e 4a no esta7a en condiciones de mane. "or "reca ci1n. 4a no recorda7a desde c Endo no $a $$e/a7a encima0 Pro7a7$emente TomEs. ? e no ten#an ning:n $i7ro so7re e$ tema0 La 3er7o$aria se 3a7#a ganado e$ cariFo de $os "acientes con e$ trato ama7$e ? e dedica7a a cada no0 . 6$ i7a a 3a7$ar0 . "ero $a gran ma4or#a no "on#a re"aros en ? e $es atendiese0 >o sa7#a ? 6 "ensar de $a c randera0 En esos d#as 3a7#a desc 7ierto ? e era na m c3ac3a de rec rsos 4 con na eCtensa sa7id r#a so7re 3ier7as0 En cam7io. se orden10 L ego esta7a esa ter? edad ? e "arec#a innata en $a c randera 4 ? e $o $$e/a7a a tomar decisiones. en m c3os casos. "ero no $a ten#a0 .o creer ? e f era ca"a2 de ? erer sed cir a s "adre0 Si 7ien era indisc ti7$e ? e $es 3a7#a /isto .a$E0 . s trato siem"re era de$ todo irre"roc3a7$e0 Eso $e 3a7#a $$e/ado a o$/idar e$ tema de $a sed cci1n0 >o considera7a ? e f era necesario.o/en "ara e. c ando 6$ no " so o7.or en $a si$$a de montar 4 contin 1 ca7a$gando sin "risas r m7o a s casa0 La semana se $e 3a7#a ido entre /isitar a $os enfermos 4 "asar cons $ta en $a tienda de doFa Micae$a0 La gente de $a ci dad $e 3a7#a ace"tado como n e/o ga$eno. no esta7a de ac erdo con esa /io$encia grat ita.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . eran $os ? e $e 3a7#an transmitido ora$mente s s "adres. ntos. " es tem#a encontrar $a res" esta0 En $as :$timas .

.ago. se $e "ega7a a $a frente0 Los o. "or $o ? e " diera encontrarse0 !omo e$ r ido a menta7a. en casa de mi "adre= H"reg nt1 Marcos. mientras acaricia7a e$ c e$$o de$ ca7a$$oH0 <N i6n es $a . serio0 E$ ga$eno $e /io sa$ dar a Diego 4 entrar en $a casa0 H<!1mo 3an ido $as cosas en $a tienda= H"reg nt1 s "adre.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . seg ida "or otra de Marcos0 A7andonada toda "reca ci1n.ercicio0 Tarde o tem"rano tendr#a ? e em"e2ar a entrenarse. se "a$mea7an $a es"a$da como dos camaradas0 Las camisas eC3i7#an marcas a$$# donde e$ s dor 3a7#a mo. 6$ se $o 3a7#a 7 scado 4 era "reciso "agar "or e$$o0 La 7e7ida s1$o 3a7#a sido na manera de e$ dir e$ castigo 4 $a c $"a0 La sa$ida de n co7arde0 K8Santo Dios9 <En ? 6 me 3e con/ertido=L A$ otro $ado de $a casa contin a7a $a $ c3a0 (ir1 en $a es? ina con "reca ci1n.1 ami$anar 4 c$a/1 $os o.i$$as. fa$to de e.ago a"ret1 $a mand#7 $a0 HSi no me de. 3:medo "or e$ s dor.ago s s"ir1J s c Fado no cesar#a 3asta tener todas $as res" estas0 >egarse s1$o era "ostergar $o ine/ita7$e0 HEstE 7ien0 S 7e a mi 3a7itaci1n 4 3a7$aremos0 HDame tiem"o "ara asearme Hre"$ic1 Marcos. en 7romaH0 ' enas tardes.ada de Diego re/er7er1 en e$ aire fresco de $a tarde. don Diego Hse ? e.1 Marcos. donde s "adre 4 s c Fado.E!. cont ndenteH0 .a sa7es $o ? e s cedi10 S "ongo ? e TomEs te 3a7rE " esto a$ d#a0 Marcos neg1 con $a ca7e2a0 H>o es $o mismo0 N iero sa7er ? 6 f e $o ? e "as1 Haseg r1. a$ fin0 . "ero si te m estras tan tercoO H<Piensas o7$igarme.ago con sorna. 3i.o HeCc$am1 cordia$mente Diego. "arec#an dos niFos disfr tando de$ . acercEndose a 6$0 H'ien0 Sa$/o a$g nos casos de gri"e 4 na .o/en con $a mano ? emada.ago0 <N ieres nirte a $a fiesta= Por n momento est /o tentado0 Los dedos $e 3ormig ea7an de antici"aci1n0 L$e/a7a demasiados meses sin "racticar 4 nota7a e$ 7ra2o XmEs 7ien e$ c er"o enteroY.as otra a$ternati/a. desde $o a$to de$ ca7a$$o0 Marcos no se de. no 3a4 nada reseFa7$e0 H>o s 7estimes $a gri"eJ a /eces 3ace estragos Hafirm1 Diego.UVQ - . sin decir nada. se ade$ant1 3asta $$egar a$ . a2 21 a$ ca7a$$o a seg ir 3asta $$egar a $a "arte trasera de$ caser1n0 La carca. se $imit1 a mirar$o desde arri7a0 HL$e/o na semana a? #. nada agrada7$e0 Le recorda7a $os tiem"os en ? e com"et#a con s "adre 4 am7os termina7an de$ mismo modo: satisfec3os 4 . mientras se acerca7a en n "ar de 2ancadas "ara s .ago Hs s rr1.I-OS Des" 6s de todo.ac#a tiem"o ? e no disfr ta7a tanto de na 7 ena com"etici1n de esgrima0 HTen6is n 7ra2o de 3ierro. a n? e $os contendientes a:n no esta7an a $a /ista.as "or e$ esf er2o0 As#. si no ? er#a "arecer n anciano antes de tiem"o0 Pero 6se no era 7 en momento0 HEn otra o"ort nidad0 A3ora esto4 cansadoO HA2 21 a$ ca7a$$o con $as rodi$$asH0 N e tengEis 7 ena tarde0 H<Rec erdas $as /eces ? e "racticE7amos. t: 4 4o.os a2 $es en 6$0 Bnos o.e es"erado a ? e t: me $o di. con $as es"adas a" ntando a$ s e$o. ro.os $e 7ri$$a7an.adeantes0 Ta$ /e2 "or eso e$ sa$ do $e sa$i1 a$go irritado0 H' enas tardes. s# Hcontest1 Marcos.ard#n trasero.ado e$ $ino0 Las me. $$enos de satisfacci1n0 .eras "or "ro"ia /o$ ntad. "ara ? e s1$o 6$ $o o4eraH0 Tarde o tem"rano tendremos ? e 3a7$ar de $o ? e s cedi10 H.o/en de $a ? emad ra= . ego0 Era "reciso reconocer ? e $a escena $e "ro/oca7a na sensaci1n inc1moda. ? erido c Fado= Hin? iri1 .etar $as riendas0 E$ ca7e$$o r 7io. . sin 3acer caso de s eC"resi1n airadaH0 . con e$ "e$o a$7orotado "or e$ /iento 4 $a sonrisa de satisfacci1n ? e $es cr 2a7a $a cara.os casi id6nticos a $os de !ata$ina0 .

con $as sE7anas en $os 7ra2os.1 a$ "atio. de inmediato0 H>o. $a menci1n de $a 7r .a no $e afecta7a en a7so$ to0 K<De ? 6 te sor"rendes=L. era im"ensa7$e. n nca te 3a dado "ie "ara sos"ec3ar nada0L HMaFana0 Pondr6 como eCc sa ? e ? iero eCaminar $a mano a $a m .ago dio n / e$coH0 Don Pa7$o siem"re 3a7$a7a de c ando regresases "ara atender a $os enfermos0 <Piensas ? edarte= >o $o 3a7#a "ensado: 6sa era $a /erdad0 Si en n "rinci"io se sent#a o7$igado a "asar cons $ta "ara e/itar ? e s "adre "asara mEs tiem"o con $a c randera. $a necesidad de ser :ti$. 3a7#a fa$$ecido 3ac#a n mes 4 medio0 .o Hadmiti1 Diego. s 7i1 a n ta7 rete. e$egirEs sa7iamente0 HL ego $e dio na "a$madita cariFosa en $a rodi$$a 4 se a$e. 3i. /banoJ mira ? e te g sta ? e te ras? en Hdi. 4 $as introd . ciertamente. $$eno de ag a de$ "o2o0 Des" 6s de "oner de7a. 3i.agoH0 >o te $o 3a7#a dic3o. de 3acer a? e$$o "ara $o ? e se 3a7#a "re"arado d rante aFos 4 ? e $o $$ena7a de satisfacci1n0 HA:n no $o s6 H$e contest1 con fran? e2a0 H'ien. gracias. de no /o$/er a "racticar $a medicina0 Por e$ otro.or ? e /a4a so$o0 >o con/iene ? e se sienta amena2ado0 PeroO te $o agrade2co Hm sit1 sinceramente0 HTienes ra21n. "ero ? iero ? e se"as ? e tanto t madre como 4o estamos m 4 org $$osos de ? e seas e$ n e/o m6dico de $a ci dad0 H!a$$1 n instante0 S s o. "ero $o "ens1 me.er0 H<N ieres ? e te acom"aFe= Hse ofreci1 Diego. 4 o7ser/1 a s "adre con atenci1n0 H>o es de eCtraFar0 Si t madre $$egara a enterarse.o nas ramas.a7#an "odido 3a7$ar n momentoJ as# " do contar$e ? e don Pa7$o.E!. ramento. disg stado0 E$ roc#n $e toc1 e$ 3om7ro con e$ test 2 "ara $$amar$e $a atenci1n H0 Eres n mimoso. nido a$ ca$or ? e des"rend#a e$ ca$dero.o en e$ enorme ca$dero de $a ro"a.ago sinti1 $a tentaci1n de $$amar$o "ara "reg ntar$e a7iertamente si 3a7#a a$go entre 6$ 4 $a c randera. $a 3i2o s dar0 Para distraerse "ensa7a en don Mi$$EnJ era $a me.or e 3i2o ? e /bano contin ara $a marc3a 3acia $as c adras0 S c Fado no tardar#a en s 7ir a "edir nas eC"$icaciones ? e 6$ no esta7a m 4 seg ro de ? erer dar$e0 Ofe$ia se sent#a fr strada. "adre0 SerE me. con id6nticos res $tados ? e $a "rimera /e2: Micae$a no esta7a0 S sem7$ante. 4 " so na mano so7re $a rodi$$a de .os grises $o mira7an con eC"ectaci1n 4.o0 Bn rato des" 6s ten#a $a cara 4 e$ "e$o 3 medecidos "or e$ /a"or0 E$ e.ago0 KSa$/o "or $o de a? e$ d#a.ago. se record1 .UVR - . $$egado e$ momento. era demasiado e$oc ente. "ron nciado a $a m erte de s es"osa. no d des ? e me o7$igar#a a ir a Z3a7$ar[ con ese 3om7re HreseF1. $es "rendi1 f ego0 Bna /e2 ec3ado e$ .o0 HAsinti1 con $a ca7e2aH0 S6 ? e.I-OS HLa seFora 5 ana0 !reo ? e s es"oso $a ma$trata0 HA$g nos 3om7res creen ? e tienen esa "rerrogati/a 4 no d dan en "racticar$a H masc $$1 Diego. "asados esos d#as 4a no sa7#a ? 6 "ensar0 Por n $ado esta7a e$ .or medicina0 Ese 3om7re $e arranca7a na sonrisa 3asta en $as "eores circ nstancias0 Bnos d#as antes 3a7#a / e$to "or $a casa.a71n. " es ese minino de$ demonio 3a7#a / e$to a manc3ar $as sE7anas ? e e$$a g arda7a en e$ armario0 E$ m 4 $adino 3a7#a conseg ido entrar 4 tre"ar 3asta e$$as "ara t m7arse a dormir0 A3ora esta7an $$enas de s s 3 e$$as 4 "e$os negros0 >o $e ? eda7a mEs remedio ? e /o$/er a $a/ar$as0 'a. e$ "adre de Micae$a. con org $$o0 E$ cora21n de . desde .o a$ ca7a$$o. a n c ando no a7riera $a 7oca "ara ? e. antes de dar$e g sto0 HDoFa Micae$a ? iere ? e 3a7$e con e$ marido Htante1 . nada com"$acido. con na m eca de com"$acenciaH0 <! Endo "iensas ir a /er$o= A$ "arecer. desde donde $e ser#a mEs fEci$ remo/er $a ro"a con n remo /ie.10 Por n momento .ercicio.arse0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

rado ? e $a noticia "arec#a a$egrar$e0 !on n gesto de remordimiento "or 3a7er "ensado ma$ de$ "am"$on6s.ar $a mirada. seFor: c idar de ? e nada os "onga en "e$igro0 HM c3as gracias0 T admirado seFor 'ennet esta7a en $o cierto0 (racias. "ara e/itar ? e se oCidase Hse o7$ig1 a admitir TomEs0 HEstE en "erfecto estado. desde entonces $a 3e tenido g ardada0 E$ seFor 'ennet me enseF1 ? e n 7 en sir/iente de7e "oseer $a admira7$e c a$idad de e/itar c a$? ier "osi7$e desastre0 Eso es $o ? e intento 3acer cada d#a.i$$as co$oradas0 HO'orrac3o0 P edes decir$o. a.a0 HLa 3e $im"iado de c ando en c ando. se dis" so a ac$arar $as sE7anas0 TomEs esta7a co$ocando $a ro"a $im"ia en $os arcones de$ dormitorio0 Mientras don . "ero no antes de ? e $a /ergPen2a $e ensom7reciera e$ sem7$ante0 HPara entonces se nos aca7o e$ coFac 4 no ? isimos ace"tar ? e 4a era 3ora de de. seFor0 HLa a"res rada res" esta son1 a gra2nidoH0 <DeseEis ? e os $a "re"are "ara /o$/er a $$e/ar$a= H"reg nt1. no 3a7r#a ag antado tanto tiem"o0 A3ora no se arre"ent#a de $a .I-OS $ ego. "ero os ? it6 $a es"ada en c anto os dormisteis0 .a0 H.ado de 7e7er 4 4a no necesita7a c idarse de $os "ro4ecti$es ? e $e arro.ago $e de/o$/i1 a $a rea$idadH0 <D1nde estE mi es"ada= E$ criado $o mir1. mientras "asa7a na mano re/erente "or e$ fi$o de $a 3o. con na ti7ia sonrisa. seFor0 >ada me com"$acerE tanto como /eros otra /e2 en "$ena forma0 !asi con ceremonia.ago con na m ecaH0 Ésa 3a sido $a rea$idad d rante todo n aFo0 E$ criado $e /io 7a.a7a de /e2 en c ando0 Esta7a contento0 Para sentirse casi fe$i2 s1$o fa$ta7a ? e esa Ade$a de $os demonios $e tratase con a$go mEs de res"eto0 S1$o "or? e era $a criada "rinci"a$ se cre#a con derec3o a mirar$e "or encima de$ 3om7ro0 K>o sa7e a ? i6n se estE enfrentandoL.ar de 7e7er Hdec$ar1 TomEs con s 3a7it a$ afectaci1nH0 Amena2asteis con ensartarme en esa es"ada. no mEs grande ? e na Fa. en $o a$to de $a ca7e2aH0 Esto me ? ed1 $a "rimera /e2 ? e me $an2asteis n /aso de "e$tre0 En ade$ante 3e estado mEs atento0 Era /erdad0 Los accesos de ma$ 3 mor de s amo $e 3a7#an o7$igado a mantenerse en forma "ara es? i/ar "ro4ecti$es de todo ti"o0 De no ser "or e$ a"recio ? e $e ten#a. 4 $e ? it1 $a en/o$t ra "ara tend6rse$a a$ m6dico0 Don .eno a$ desconcierto de$ 3om7reci$$o.iciste 7ien H$e a$a71 don . con na sonrisa de satisfacci1nH0 >o esta7a en condiciones de $$e/ar$a encima0 Podr#a 3a7erte 3eridoO HLa fa$ta de es"ada. seFor. TomEs0 . garreta con $a ? e $o 3a7#a tra#do a San . sor"rendido "or $a "reg nta0 .ac#a m c3os meses ? e $a 3a7#a g ardado "ara e/itar n Zaccidente[ 4 4a no es"era7a ? e se $a "idiera0 E$ ga$eno. tendr#a tiem"o de 7a. $os gra7ados de $a 3o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago termina7a de $a/arse. si no i7a $o antes "osi7$e a com"rar coFac0 As# ? e c m"$# con / estras 1rdenes. 3om7re0 >o te /o4 a morder Hm rm r1 . sac1 de$ arc1n e$ acero. "rotegido "or n $ien2o.UVS - . mEs rec "erado0 HS#0 !reo ? e 4a /a siendo 3ora de ? e em"iece a "racticar0 HDesde $ ego.ar $as 7otas 4 ? itar$es $as marcas de $os estri7os con n 7 en 7et nado0 Le agrada7a ese em"$eo.E!.a7#ais "asado n mes com"$etamenteO H!a$$1. contin 1 remeti6ndose $a camisa en $a cint ri$$a de $as ca$2as0 H<TomEs= HEn e$ arc1n.ago $a cogi1 "or $a em" Fad ra0 !onforme $a desen/aina7a f e admirando. so7re todo a3ora ? e e$ amo 3a7#a de. "ens1 con a$taner#a0 KT /e n 7 en maestro0 E$ seFor 'ennet sa7#a com"ortarse en toda ocasi1n 4 me transmiti1 s s conocimientos0L HTomEs0 HLa /o2 de don . con $as me. no os im"idi1 intentar$o0 HTomEs $e seFa$1 na cicatri2 "er$ada. "ero 3 7iera . gracias0 <! Ento tiem"o es"eraste "ara ? itErme$a= H "reg nt1 e$ ga$eno.ago.

n tanto a2orado "or esas "a$a7ras. c1mo se "arec#an9 HPasa 4 si6ntate. se re"roc310 K. sinceroH0 > nca mEs $$egasteis a acertarJ a"rend# a estar con $os cinco sentidos 7ien afi$ados0 Los to? es en $a " erta " sieron fin a $a con/ersaci1n0 HSerE Marcos H/aticin1 don . f i 4o0 HSo$t1 na carca.ago se mant /o en si$encio 3asta ? e $a " erta se 3 7o cerrado con n c3as? ido0 L ego. 7o n 7rote de tif s en $a ci dad 4 t "adre se contagi1 Hm rm r1 con $os o. me retirar6 a $a cocina Hnotific1 e$ criado con na re/erencia0 HS#. Marcos esta7a a$ otro $ado de $a " erta.ago.as de estar atento "ara so$/entar c a$? ier "ro7$ema0L Ta$ 4 como 3a7#a dic3o . antes de sentarse0 HM c3o me temo ? e esto4 oCidado0 En estos momentos no so4 ri/a$ "ara ti Hso$t1 con na media sonrisaH0 Primero de7er6 "onerme a$ d#a0 Mi es"ada estE en me.ago0 TomEs $e /io ceFirse $a es"ada a $a caderaJ "or "rimera /e2 "arec#a casi e$ mismo ? e antes de en/i dar0 Pronto no 3ar#a fa$ta /e$ar "or 6$0 Podr#a re$a. " edes irte. mir1 a s c Fado "or encima de $as 4emas nidasH0 <N 6 ? ieres sa7er= H"reg nt1.ores condiciones ? e 4o0 H>o te costarE m c3o0 Siem"re 3as sido m 4 7 en es"adac3#n0 HLa a$a7an2a "arec#a sincera0 H<N ieres ? e TomEs s 7a a$go= H$e cort1 .arse. seFor Haseg r1.ago s s"ir10 . con s 3a7it a$ "ragmatismo0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . TomEs0 H.ago.ada amargaH0 8N 6 desastre de m6dico9 >o s "e c1mo c rar a mi es"osa0 Se me m ri1 en $os 7ra2os0 HT: mismo 3as dic3o ? e esta7a de7i$itada "or e$ "arto0 >o "odr#as 3acer nada H aseg r1 Marcos0 K>o esto4 tan seg roL.a7a sin f er2as0 8Dios.ago se tras$ c#a e$ "esar H0 Me 3e com"ortado de na manera a7omina7$e0 >o s6 c1mo 3as "odido ag antarme tanto tiem"o0 H>o os "reoc "6is. ? e 4a 3a7#a rec "erado s antig a destre2a 4 e? i$i7rio0 K>o te engaFesJ sa7es ? e c idar de t seFor es "arte de t s o7$igacionesL. ? e no cre#a merecer0 H>o. "ens1 6$0 HSi no 3 7iera estado em7ara2adaO HSe 3a7r#a contagiado ig a$mente Hafirm1 Marcos.ando $a casaca de tercio"e$o a2 $ "a/o rea$0 E$ ga$eno no "od#a im"edir ? e e$ cora21n $e diera n / e$co cada /e2 ? e $o /e#a0 E$ rec erdo de !ata$ina $e asa$ta7a de im"ro/iso. seFor. con $os codos a"o4ados en $os 7ra2os de$ si$$1n. re"entinamente triste0 H<N 6 s cedi1 con mi "adre 4 mi 3ermana= .UVT - .os cerradosH0 !ata$ina no tard1 en contagiarse tam7i6n 4 se " so de "arto0 La niFaO m ri1 a $as "ocas 3oras de nacer0 T 3ermana $a sig i1 a$ d#a sig iente0 HE$ n do en $a garganta $e im"idi1 seg ir 3a7$ando0 Se frot1 $a frente con $as manos. reci6n $a/ado 4 con e$ "e$o 3:medo mo.I-OS Se7astiEn0 KSi me /o$/iera a encontrar en $a misma sit aci1n.a7#a $$egado e$ momento de 3a7$ar0 H. sa7iendo ? e no cometer#a ning na im"r dencia fr to de$ $icor.o/en. Marcos0 HLe seFa$1 n si$$1n 4 6$ se sent1 en otro0 HVeo ? e 3as sacado t es"ada0 Me com"$acerE m c3o /o$/er a "racticar contigo H form $1 e$ . a$ "arecer. 3ar#a $o mismo0L HLo siento.E!. si no os im"orta. gracias0 T madre no tardarE en a/isarnos "ara $a cena0 HEn ese caso. 7 scando $as "a$a7rasH0 TomEs 4 /arias criadas tam7i6n enfermaron0 E$ :nico ? e resisti1 a $a enfermedad. $o de. TomEs0 Desconoc#a ? eO HEn e$ tono de don .

$os o.o tam7i6n me a$egro0 HEra sincero0 Marcos.er ? e ama7a0 Record1 a/ergon2ado. ? e no 3a7#a 3ec3o nada "or e/itar ? e s s egro. e$$a n nca me ? isiera0 Des" 6s com"rend# ? e 3a7r#a dado ig a$0 HS /o2 no disim $a7a $a "esad m7re0 H>o te "reoc "es "or e$$o0 A n? e no $es /e#a. s1$o "or? e no $e g sta7an esas "a$a7ras0 Por temor a ? e f eran "rof6ticas0 Ta$ como $ ego f eron0 HT:O ten#as ra21n en todo0 Te ac s6 de estar ce$oso0 H.ado0 HS# ? e $a tiene. sonro. $e "ro3i7iera asistir a $a 7oda 4 "rEcticamente $o ec3ara de casa0 Le 3a7#a / e$to $a es"a$da. mi 3ermana= HLos o. "ero no $ogr6 dar contigo ni con a$g ien ? e te 3 7iera /isto0 HSinceramente. con n carras"eo. ? e " do so7re/i/ir0 HMe 3e acordado m c3o de $o ? e me di. Marcos0 Des" 6s de eso 4a no regresaste a !Edi20 >o /o$/iste a 3a7$ar con t "adre o con t 3ermana0 Te ac s6 sin ra21n0 Ta$ /e2 e$ ce$oso era 4o0 Os ? er#ais m c3oJ ? i2E ten#a miedo de ? e. "ero ta$ /e2 se 3a7r#a resta7$ecido0 !omo TomEs.iste $a /#s"era de mi 7oda0 HLe mir1 con triste2aH0 Ten#as ra21n0 Bna som7ra cr 21 $a mirada a2 $ de$ anda$ 20 A$ momento desa"areci1 en n "ar"adeo0 HO$/ida eso0 >o tiene im"ortancia0 <Por ? 6 te marc3aste= <Por ? 6 no te ? edaste a /i/ir en $a casa= HA$$# me asfiCia7a0 >o ? er#a enfrentarme contigo0 Sa7#a ? e en c anto te enteraras regresar#as a !Edi2 4O >o esta7a "re"arado "ara enfrentarme a ti0 Tam"oco "od#a con/i/ir con $os fantasmas de t "adre.I-OS E$ ga$eno ? e 3a7#a en 6$ confirm1 $as "a$a7ras de s c Fado0 S#. ceF do0 H. a$ enterarse de $o ? e 3a7#a dic3o s 3i. encima me enfad6 contigo0 .ago.a7a de marearme "ara ? e regresEsemos a !Edi2 o "ara ? e /ini6ramos a? #.os fi.or amigo. "ero eso es na so7erana est "ide2 H"rofiri1 Marcos.o. $os o.ago 3i2o n gesto negati/o 4 comen21 a ? itarse $a es"ada0 L ego $a de.a7#a sido de $o mEs in.o $es 3a7#a matado Harg ment1 . $os d eFos no ag anta7an mis ma$os modos "or m c3o tiem"o0 H>ot1 ? e e$ r 7or $e c 7r#a $a caraH0 TomEs no de.a no tiene im"ortanciaO Hm rm r1 Marcos0 Se mira7a $os dedos.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero 4o me o"on#a0 Si no me 3 7iera drogado "ara s 7irme a$ 7arco. a n $ado de$ si$$1n0 E$ meta$ toc1 $a madera con n c3as? ido0 H> nca de7# casarme con !ata$ina Hadmiti1.os /agaron 3asta $a es"ada ? e descansa7a en e$ s e$o0 . todos esos meses= Te 7 s? 6.UUV - .iste ? e e$$a no esta7a "re"arada "ara e$ matrimonio0 H!err1 $os o. "ens10 . era m 4 fEci$ ? e 3 7iera enfermado.1 c idadosamente en e$ s e$o.os con f er2a 4 descarg1 e$ " Fo contra e$ 7ra2o de$ si$$1nH0 * i n necio0 . de $a niFa0 . a:n estar#a dando t m7os0 H*rancamente. "or no mirar a s c FadoH0 \7amos de "osada en "osada0 Por $o /isto. me mant /e en contacto0 Les escri7# 4 e$$os me contestaron H"recis1 sin rencorH0 !omo te 3e dic3o: 4a no tiene im"ortancia0 Me "reoc "a7as t:0 >o sa7#a nada de ti0 Los /ecinos s1$o " dieron decirme ? e 3a7#as desa"arecido con TomEs0 <D1nde est /iste. e$ 3ermano de $a m . "ase1 $a mirada "or $a 3a7itaci1n como si no se atre/iera a mirar$o0 H<* isteO f iste fe$i2 en e$ matrimonio= H"reg nt1.os tan fr#os como e$ "ederna$H0 T: no $as mataste0 . no $o s6 con seg ridad H7 f1 . sto0 Marcos era s me.ago0 Reseg #a con e$ dedo na cost ra de$ si$$1n.ago g ard1 si$encio0 Sa7#a $a res" esta0 8Va4a si $a sa7#a9 Pero no se atre/#a a decir$a en /o2 a$ta0 Era m 4 d ro admitir$o0 KMarcos se merece $a /erdadL. contigo cerca.os en $a /entana0 H<*e$i2= HLo "ens1 n instanteH0 Trat6 de ser$oO H<. de !ata$ina.E!. me a$egra ? e TomEs se tomase esas $i7ertades 4 $a de a/isarme de ? e os insta$ar#ais a? #0 Me esta7a /o$/iendo $oco de "reoc "aci1n Hconfes1 Marcos. do$oridoH0 Me $o ad/ertiste0 Me di. con $a /o2 ronca0 HPerdona ? e te $o diga.

a7#a 3ec3o todo $o "osi7$e0 Lo intent1 de /erdad0 Pero $o :nico ? e 3 7iera "odido de/o$/er $a a$egr#a a s . 3a7r#a sido as#0 H<!1mo= H"reg nt1 . casi $o consig i10 !asi0 HSeg ro ? e. a"arentando tran? i$idadH0 Siento m c3o $o de t "adre0 Ofe$ia me $o 3a contadoO Mi$$En not1 como a e$$a se $e ensom7rec#a $a mirada0 H(racias0 Me c esta m c3o ace"tar ? e 4a no estE a? #0 . <acaso no comes 7ien= La mant /o a na distancia decorosa0 Esta7an frente a $a crista$era de$ esca"arate0 8Por Dios. n tanto mo$estoY. conmo/ido "or $as "a$a7ras de s c Fado0 Des" 6s de $e/antarse $o estrec31 en n a7ra2o fraterna$0 >ot1 e$ tem7$or de Marcos 4 se se"ar1.os 3 medecidosH0 <!1mo estEs t:= .er decente anda7a "or $a ca$$e0 E$ 3er7o$ario esta7a cerrado. "ero se /e#a $a $ 2 de $a trastienda a tra/6s de $os /idrios de$ esca"arate0 L$am1 con $os n di$$os en e$ crista$.a$E esa /e2 s# est /iera en casa0 A esas 3oras de $a tarde ning na m .a de tort rarte0 H(racias Hgra2n1. si c a$? iera "odr#a /er$os9 >o ? er#a ? e nadie t /iera nada ? e re"roc3ar a s f t ra es"osa0 HN er#a /isitarte0 Sa7er c1mo esta7asO Han nci1.o ? e esta7as en $a ci dad no 3e de. $a .a $e diera esa fe$icidad ? e 4o no " deO Record1 $os "rimeros d#as de matrimonio.UUU - .a7#a "erdido e$ 3i$o de$ diE$ogo0 HN e $a niFa $e 3 7iera dado m c3a fe$icidad HeC"$ic1 MarcosJ se $e/ant1 de$ si$$1n H0 >o 3e /enido "ara ec3arte nada en cara. sin de. ta$ /e2 a:n estar#a /i/a0 D rante n tiem"o trat1 de ser n 7 en marido "ara e$$a0 N iso "$egarse a s deseo de /i/ir en com"$eto ce$i7ato0 .or ? e t:0 >o esta7a en t manoJ as# ? e de. Mi$$En9 HeCc$am1 con na sonrisa. con $a mirada c$a/ada en e$ s e$o. desconcertado0 La "ie$ 7$anca de$ anda$ 2 esta7a de n ro.o es"era7a ? e e$ nacimiento de n estra 3i.I-OS H>o $o creo0 . era $a imagen de $a t r7aci1n0 Por n momento e$ "arecido con !ata$ina f e tan a7r mador ? e se $e af$o.as 4 3acer $a /ida contem"$ati/a ? e aFora7a0 <Por ? 6 no se $o "ermiti1= <Por ? 6 se o7cec1 en mantener$a a s $ado= Si no $o 3 7iera 3ec3o. seg:n " do constatar Mi$$En. a$ se"ararse de 6$H0 Desde ? e Ofe$ia me di. conf ndido0 .an sido dos "6rdidas m 4 im"ortantes en estos :$timos meses0 A:n ec3o en fa$ta a don >ico$Es Hm rm r1 con $os o.amEs ser#a dic3osa a s $ado0 .o/en es"osa 3a7r#a sido regresar con $as mon.ido inconf ndi7$e $e record1 $o ? e ten#a escondido0 .o encendido0 As#. c ando se 3i2o e/idente ? e 6$ n nca ser#a ca"a2 de 3acer$a fe$i20 La ang stia de sa7er ? e .ar de mirar a$ interior0 Micae$a asom1 "or $a cortina ? e se"ara7a $os dos am7ientes 4 sonri1 a$ /er$o0 A grandes "asos Xim"ro"ios de na dama.a7#an "asado siete d#as0 Era 3ora de /o$/er a /isitar a Micae$aO 4 o.o/en corri1 a a7rir$e $a " erta 4 casi se $an21 a s s 7ra2os0 H8N 6 ganas ten#a de /erte.ago no intent1 detener$o0 >o ten#a f er2as "ara e$$o0 Era na desgracia ? e !ata$ina 4 Marcos 3 7ieran sido geme$os0 Lo /io marc3ar con na me2c$a de a$i/io 4 de "ena0 Se a$egra7a de ? e 3 7ieran 3a7$ado0 É$ conoc#a e$ carEcter de s 3ermana 4 $e 3a7#a " esto so7re a/iso0 Recogi1 $a es"ada de$ s e$o 4 f e a co$gar$a de$ "erc3ero ? e 3a7#a detrEs de $a " erta0 Sin darse c enta "is1 so7re $a madera ? e esta7a s e$ta 4 e$ cr . 7iera "referido seg ir en e$ con/ento0 .ago0 HSe acerc1 a s c Fado "ara dar$e nas "a$maditas t#midas en e$ 3om7roH0 S1$o 3e /enido "or? e esta7a "reoc "ado "or ti0 S6 ? e 3iciste $o im"osi7$e "or sa$/ar$os0 >adie $o 3 7iera 3ec3o me. .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .aron $as rodi$$as0 H>osO nos /emos en $a cena Hartic $1 Marcos antes de sa$ir0 . de 3a7er /i/ido.ado de "ensar en ti0 <!1mo es ? e 3as /enido= EstEs mEs de$gado.ago.E!.

os. "or e$ "r6stamo "ara $a siem7ra. c idando de desenganc3ar $as 2ar"as de $a seda "ara ? e no $as 3iciera . $ ego.ero en $a media0 Si me de. "ero 4o no ? iero irme de a? #0 Tengo $a tienda ? e me $eg1 mi "adre 4O H8Pardie29 H. a$ sentir ? e a$go se $e c$a/a7a en $a "antorri$$a0 Bn gatito. no seas ma$o H$e regaF1 $a m c3ac3a0 Se agac31 "ara coger a$ minino. 4a ? e s "adre n nca de7i1 de. satisfec3o0 HDime ? e te ? edarEs a cenar conmigo0 >o c m"$o con menos ? e in/itarte0 HLe .ironesH0 >o te m e/as. ? e cerr1 $os o. ec3adas a "erder0 HA4.o0 <De ? 6 3 7iera ser/ido= >o eran cosas ? e se comentaran con $as m . como si e$$a no $e 3 7iera interr m"idoJ se mordi1 e$ interior de $a me. ? e me 3an costado "oco0 Las medias. a$go ? e no 3 7iera sido necesario0 A$ menos 6$ $o /e#a as#0 Seg ro ? e se "odr#a 3a7er est diado otro c $ti/o ? e no re? iriera ta$ cantidad de dinero0 .os a2 $es tan 7ri$$antes0 Pese a$ $ to rig roso ? e $$e/a7a. 4 es7o21 na sonrisa ? e es"era7a con/enciera a $a . interesado0 Era 7 eno sa7er ? e $a criada no era m 4 fe$i2 en San Se7astiEn0 > nca /en#a ma$ na 7 ena a$iada0 HS#. a. con e$ $egado "ara Micae$a0 De no conocer$a.ores medias. s#= Hin? iri1.eres0 E$$as no ten#an ca7e2a "ara $a econom#a0 HEn rea$idad ? er#a sa7er si t sa$ d era 7 ena 4O H!$aro ? e s#. conteniendo $as risas0 HA$g nas "ersonas tam"oco Hmasc $$1. digo Him"ro/is1 a $a carreraH0 >o te "reoc "es "or e$$as. Mi$$En0 Temo ? e te 3a 3ec3o n ag .ores medias9H0 8Demonio de gato9 H7ram1. se "od#a decir ? e esta7a 3ermosa0 MEs de seis meses atrEs. sonri1 con sinceridad 4 acarici1 a$ minino. sac diendo $a "ierna con $a es"eran2a de ? e $a osc ra a$imaFa se so$tase de s s "rendas0 H(i#ra.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tengo mEs Hminti1.ena a esos "ensamientos tan destr cti/os. "ara ? e " eda so$tar$o0 H<>o me digas ? e este engendro de$ dia7$o es t 4o= H"reg nt1. trata7a de tre"ar "or s "ierna 4 en e$ intento esta7a destro2ando s s medias0 8S s me. nida a n c$ima catastr1fico. $o ? e $e 3a7#a $$e/ado a de7er tanto dinero0 A n as#. con sor"resa0 H>ada. "ero e$ org $$o se $o im"idi10 Bn org $$o ? e no ten#a ra21n de ser. com"rensi/a. r1. 3a7r#a "ensado ? e e$$a era na ar"#a ca$c $adora.E!.a7#a sido $a ma$a gesti1n de s "adre. entre dientes0 A? e$$o no "od#a estar "asando0 S s me. <"or ? 6 no= Sa7es ? e no 3e estado enferma en mi /ida H$e cort1. ? e 3a7#a engat sado a n anciano0 Pero no $o era0 Siem"re 3a7#a sido demasiado 3onesta0 H.I-OS É$ est /o tentado de contar$e $a sit aci1n tan de"$ora7$e en ? e se encontra7a.as. te $a coser6 4 a"enas se notarE e$ remiendo0 (i#ra es m 4 "e? eFo 4 a:n no sa7e com"ortarse Hcoment1. con a? e$$os o. $o siento m c3o.o/en ? e no era de $a fami$ia0 Esa 3erencia era s 4a0 Le "ertenec#a "or $e40 Tendr#a ? e 3a7er o7ser/ado me.o tam7i6n me 3e acordado de /osotros0 Ofe$ia me 3a dado $a $ata "ara ? e regresEsemos a Pam"$ona0 HLa /o2 de $a m c3ac3a $e sac1 de s s meditaciones0 H<A3. satisfec3a0 HO? 6 ta$ te i7a $a /ida en este $ gar Hcontin 1.ar$e na cantidad tan o7scena a na . no se $o di.i$$a "ara no re"render$a "or esa ma$a cost m7re0 Le 3ar#a cam7iar ese 3E7ito en 7re/eH0 Sin ti $a casa 3a estado m 4 si$enciosa Htermin1.o/en0 Por dentro $ c3a7a "or contenerse "ara no agarrar a$ ma$dito anima$ 4 retorcer$e e$ "esc e2o0 P Fetero gato de$ demonio0 Micae$a. " es 6$ no ten#a $a c $"a de$ estado de s s finan2as0 . sin fa$tar a $a /erdad0 E$$a $o mir1. Mi$$En.UU2 - . a$ "ro"oner$e matrimonio. $a mand#7 $a tan tensa ? e "odr#a 3acerse aFicos0 H<N 6 3as dic3o= Hin? iri1 e$$a.or a s "adre0 Era e/idente ? e en $os :$timos aFos 3a7#a "erdido $a ca7e2a0 Primero. $o 3a7#a 3ec3o o7$igado "or $as 7 enas maneras 4 e$ decoro0 A3ora se /e#a en $a necesidad de 3acer$o "or dinero0 En rea$idad: s dinero. negro como e$ car71n.

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

dio nas "a$maditas en e$ 7ra2o0 L ego de.1 a$ minino en e$ s e$oH0 Vo4 a cerrar $a " erta de$ 3er7o$ario 4 $e dir6 a Petra ? e "onga n c 7ierto mEs0 !on mo/imientos eficientes, $a .o/en " so e$ cerro.o a $a " erta 4 $e in/it1 a sa$ir de $a tienda "or na " erta ad4acente0 En$a21 e$ 7ra2o a$ s 4o, antes de acom"aFar$e 3asta e$ comedor0 A s s es"a$das, e$ gatito se dedic1 a "erseg ir s "ro"io ra7o0 La estancia esta7a /ac#a0 En $a gran mesa centra$ no 3a7#a nada mEs ? e n "ar de cande$a7ros de "$ata so7re n "aFo con enca.es0 Era e/idente ? e no se ti$i2a7a a men do, " es o$#a $e/emente a cerrado0 >o " do e/itar fr ncir $a nari2 con re" $si1n0 H>o s e$o 3acer so de 6$0 !omo en $a cocina0 A4, Mi$$En, no "ongas esa cara0 Me "arece na so7erana tonter#a comer so$a en esta 3a7itaci1n Hse . stific1, sin "erder $a sonrisa H0 Anda, es"6rame a? #, ? e /o4 a a/isar a Petra0 Mi$$En se ? ed1 mirando $a " erta "or donde aca7a7a de sa$ir Micae$a0 Esta7a anonadado "or $a forma de /ida de $a .o/en0 Era e/idente ? e necesita7a $a direcci1n de n 3om7re0 En c anto se casasen, 4a "odr#a ir o$/idEndose de atender a ning:n "aciente 4 mEs a:n de e.ercer e$ comercio0 Tendr#a ? e com"ortarse como na dama0 É$ .amEs consentir#a ? e s es"osa se dedicase a tareas tan "oco e$egantes como 6sas0 Las m .eres de E$i2a$de n nca 3a7#an tra7a.ado en nada 4 6$ /e$ar#a "or ? e sig iera siendo as#0 E$ 7ordado ser#a na acti/idad $o 7astante entretenida "ara e$$a0 H' enas noc3es, don Mi$$En Hsa$ d1 Ofe$ia a$ entrar, tan sonro.ada como $as /eces anterioresH0 La seForita me 3a "edido ? e "onga $a mesa "ara $a cena0 HAde$ante, m .er Horden1, con $a mirada c$a/ada en e$$a0 Ofe$ia sac1 de n armario n mante$ 7$anco 4 n "ar de ser/i$$etas a . ego0 !on eficiencia, eCtendi1 e$ mante$ so7re $a mesa 4 a$is1 $as arr gas 3asta ? e ? ed1 im"eca7$eJ $ ego regres1 a$ armario "ara coger $os "$atos, $as co"as 4 $os c 7iertos0 Se mo/#a con agi$idad0 E$ /estido gris osc ro de.a7a entre/er n c er"o de$gado0 !omo a 6$ $e g sta7a0 La criada se dio c enta de ? e $a esta7a mirando 4 s r 7or se intensific10 S#, definiti/amente, era na m .er m 4 a"eteci7$e0 >o " do sino imaginar $o ? e ser#a reto2ar con e$$a0 'ien sa7#a Dios ? e $$e/a7a 7astante tiem"o sin estar con na m .er0 S amante $e 3a7#a de.ado a$ enterarse de ? e 4a no "odr#a costear$e s s ca"ric3os 4 desde entonces de7#a conformarse con satisfacerse en so$itario0 Mi$$En $a mira7a 3acer sin de.ar de "ensar0 Ta$ /e2 no estar#a de mEs gran.earse $a confian2a de Ofe$ia "ara $$egar 3asta s ama0 ,asta $os Santos sa7#an ? e Micae$a era n tanto tercaJ 4 3acer$a entrar en ra21n "odr#a 3ac6rse$e dif#ci$0 HMe 3a dic3o Micae$a ? e $e 3as aconse.ado /o$/er a Pam"$ona Hcomen21 con s a/idadH0 <>o te g sta esta ci dad= H>oO no es eso, don Mi$$En0 Esta ci dad es m 4 7onita 4 me g sta e$ mar, "eroO no s6 si de7er#a deciros esto, seForO HP edes 3a7$ar con tota$ $i7ertad, Ofe$ia Haseg r1 6$, intrigado0 HE$ caso es ? eO no creo ? eO H'ien, " es 4a estE todo so$ cionado Han nci1 Micae$a a$ regresar a$ comedor0 8N 6 o"ort na9 La criada se sonro.1 a n mEs 4 sa$i1 a toda "risa de $a estancia0 La d eFa de $a casa se 3a7#a ? itado e$ de$anta$0 S /estido negro no oc $ta7a s s rot ndas formas femeninas0 Ten#a n c er"o m 4 agrada7$e0 >o tan eCcitante como e$ de $a criada, desde $ ego, "ero tam"oco ser#a n sacrificio tener ? e casarse con e$$a0 Ta$ /e2 consig iera ? e ade$ga2ase n "oco0 Se acerc1 con "reste2a 4 $e retir1 $a si$$a de $a ca7ecera "ara ? e se sentase0 HM c3as gracias, Mi$$En0 Es"ero ? e $o ? e 3a 3ec3o $a cocinera sea de t agrado0 M c3o me temo ? e mis g stos son m 4 senci$$os 4O Pero te "rometo ? e $a "r1Cima /e2, Petra te "re"ararE n men: digno de n re40 H>o te "reoc "es0 Lo ? e 3a4a 3ec3o estarE 7ien0

- UU+ -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

KSi s "ieras $a 7a2ofia ? e me 3e /isto o7$igado a comer en $os :$timos tiem"osOL, "ens1 con desagrado0 KTodo eso estE a " nto de aca7ar0L En ese momento e$ gatito negro entr1 en $a 3a7itaci1n 4 se s 7i1 a$ rega2o de Micae$a, donde se enrosc1 4 se " so a dormir con toda tran? i$idad0 Mi$$En no " do e/itar mirar$o con desagrado0 HRec erdo ? e no te g stan $os gatos Hcont1 $a .o/en, "asando na mano "or e$ "e$a.e negro de$ anima$itoH0 (i#ra me 3ace com"aF#a en $a tiendaO H>o de7er#as tra7a.ar a? # Hse /io o7$igado a decir 6$H0 >o es "ro"io de na dama0 >o /eo $a necesidad de e$$o0 Mi "adre se estarE re/o$/iendo en s t m7a Haseg r1 con se? edadJ 4 a"o41 $a mano en $a em" Fad ra de s es"ada con indo$enciaH0 <Acaso t "adre no te de.1 en 7 ena "osici1n= Ofe$ia entr1 con na so"era 3 meante 4 "rocedi1 a ser/ir $os "$atos0 HS#, c$aro, "ero 4o "refiero seg ir $$e/ando e$ 3er7o$ario0 Me siento :ti$ 4 a4 do a $a gente H"ron nci1 con ca$ma, na /e2 ? e $a criada 3 7o sa$idoH0 Siento m c3o ? e no $o /eas de$ mismo modo0 Mi$$En not1 ? e a e$$a no $e 3a7#a g stado ? e $e cens rase s forma de /ida 4, "ara no eno.ar$a, o"t1 "or dar marc3a atrEs0 >o $e con/en#a eso0 Ten#a ? e sed cir$a, no enfadar$a0 HLa so"a estE eC? isita, Micae$a0 P edes fe$icitar a $a cocinera Haseg r1 6$, sincero0 H8A39 Petra cocina como $os Enge$es0 Se o4eron nos go$"es insistentes en $a " erta de entrada0 Instantes des" 6s Ofe$ia /o$/i1 a$ comedor, seg ida "or n 3om7re con e$ som7rero de $a mano0 HPerdonad ? e os mo$este, doFa Micae$a, "ero mi es"osa estE a " nto de dar a $ 2 4O Hcomen21 e$ 3om7re, ner/iosoH0 ,e /enido antes de ? e cerrasen $as " ertas de $as m ra$$asO H>o 3a4 "ro7$ema, seFor A re$io0 A3ora mismo /o4 con /os0 HSe /o$/i1 a Mi$$EnH0 Lo siento m c3o, "ero 3e de irme0 Micae$a retir1 a$ gatito de s rega2o0 L ego, sin dar tiem"o a Mi$$En a "rotestar ni a ning na otra cosa, sa$i1 de$ comedor0 É$ $a o41 tra.inar en $a tienda0 A$ momento se cerr1 $a " erta "rinci"a$0 La condenada se 3a7#a ido, de.Endo$e "$antado0 K8Dios m#o9 Esto es "eor de $o ? e me imagina7aL, "ens1, escanda$i2ado "or $a actit d de $a .o/en0 Ofe$ia "ar"ade1, conf ndida "or $a marc3a de Micae$a0 A$ darse c enta de ? e don Mi$$En 4 e$$a esta7an so$os en e$ comedor se sonro.1 f riosamente0 Ese 3om7re siem"re conseg #a 3acer$a sentir como na tonta0 Ta$ /e2 no era mEs ? e eso: na tonta, "or enamorarse de ? ien no de7#a0 A todas $ ces, era n amor im"osi7$e 4 no corres"ondido0 HAntes 3as estado a " nto de decirme a$goO <? 6 era= H"reg nt1 e$ 3om7re0 H;oO 4oO H!arras"e1, ner/iosa0 L ego tom1 aire "ara serenarse 4 contin 1H: >o era nada im"ortante0 H<EstEs seg ra= Hin? iri1 e$ na/arro, con $os o.os entrecerradosH0 Antes me 3a "arecido ? e era todo $o contrario0 HLo siento m c3o, seFor, si os 3e 3ec3o creer a$go as#0 Os aseg ro ? e no tiene $a menor im"ortancia0 HSe retorci1 e$ de$anta$0 HEn ese caso no tendrEs ning:n incon/eniente en contar$o0 HEs ? e, seForO 4o no creo ? e de7iera deciros estoO H7a$7 ci1, consternada0 HOfe$ia, sa7es ? e te tengo a"recio0 >os conocemos de toda $a /ida 4 sa7es ? e " edes confiar en m# H" nt a$i21 don Mi$$En, con /o2 s a/e0 A"o41 na mano so7re $as de $a m .er0 La criada t /o ? e 3acer grandes esf er2os "ara no derretirse a$$# mismo, en e$ s e$o de$

- UUI -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

comedor0 La esta7a tocando0 8N e $os Santos se a"iadaran de e$$a9 Pod#a sentir e$ ca$or de esa mano so7re $as s 4as 3e$adas0 !err1 $os o.os "ara de$eitarse con e$ contacto0 >ecesita7a sentir$o "ara "oder rememorar$o des" 6s, "ara "oder sa7orear$o cada /e2 ? e ? isiera0 H! 6ntame$o, Ofe$ia Hs s rr1, "ers asi/o0 H;oO 4oO "or fa/or, don Mi$$En, no me "idEis esoO no " edo decir$o0 Ser#a des$ea$ con $a seForita Hm rm r1, sin mirar$o a $os o.osH0 Lo siento m c3o0 Antes de arre"entirse, se gir1 4 sa$i1 a toda "risa de$ comedor0 >ecesita7a se"ararse $o mEs "osi7$e de ese 3om7re0 Tem#a 3a7$ar mEs de $a c enta0 S $ea$tad esta7a con Micae$a, "or m c3o ? e desa"ro7ase s actit d0 A"o4ada a$ otro $ado de $a " erta, se $$e/1 $a mano a $a cara 4 s s"ir1 a$ sentir e$ $e/e aroma de $a "ie$ de don Mi$$En0 HOfe$ia, com"rendo t di$ema0 HLas "a$a7ras de don Mi$$En $a so7resa$taron0 La 3a7#a seg idoH0 !rees ? e $e de7es $ea$tad, $o s6, "ero s actit d no es merecedora de ese gesto "or t "arte0 H;oO H>o sa7#a ? 6 decir0 Desea7a confesar todo s ma$estarJ s desi$ si1n0 Sinti1 $os dedos de$ 3om7re en s me.i$$a 4 3 7o de a"o4arse en $a "ared "ara no desma4arse de $a im"resi1n0 >ota7a ? e s cora21n $at#a a $a /e$ocidad de n ca7a$$o des7ocado0 HS6 ? e eres m 4 inte$igente, Ofe$ia Hm rm r1, tan cerca de e$$a ? e 3asta "od#a sentir s a$iento acariciar$e $a caraH0 Siem"re $o 3e "ensado HaFadi1 antes de 7esar$a0 KVirgen Mar#a0L La esta7a 7esando 4 e$$a se derret#a "or dentro0 !1mo 3a7#a aForado a? e$$os $a7ios0 Se de.1 $$e/ar0 HPor fa/or, c 6ntame $o ? e te mo$esta de Micae$a0 Para m# es m 4 im"ortante Ho41 ? e $e dec#a don Mi$$En, ro2Endo$e $os $a7ios0 La magia se esf m10 >o se $o "od#a decir0 Se se"ar1 de 6$ como n resorte0 A"ret1 $as manos, entre$a2adas en $a cint ra, "ara darse f er2a 4 no s c m7ir a s "edido0 >o "od#a 3acer$o, "ero a $a /e2 $o esta7a deseando0 H>o " edo, $o sientoO Hm sit1, antes de esca"ar a $a cocina0

- UUM -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Capítulo XII
E$ caser#o de $a seFora 5 ana esta7a en e$ arra7a$ de San Mart#n, eCtram ros de $a ci dad0 ;a desde $e.os, 7a.o e$ so$ de$ mediod#a, se /e#a a$go desc idado 4 fa$to de atenci1nJ conforme se i7a acercando e$ deterioro se 3ac#a mEs ? e e/idente0 Era na estr ct ra de dos "$antas con na c adra aneCa0 E$ te.ado, a$go 3 ndido, "recisa7a ? e a" nta$aran na de $as /igas antes de ? e cediese de$ todo0 E$ camino de entrada esta7a $$eno de ma$as 3ier7as0 Media docena de ga$$inas a$go des"$ madas "icotea7an "or e$ s e$o0 Bn "erro "astor, medio fam6$ico, comen21 a $adrar 4 $$eg1 corriendo 3asta $as "atas de /bano, ? e corco/e1 ner/ioso0 ;ago $e "a$me1 e$ c e$$o "ara tran? i$i2ar$o0 Se det /o a es"erar ? e e$ d eFo de$ caser#o sa$iese a /er ? i6n 3a7#a $$egado0 E$ "erro seg #a $adrando como n "oseso a$rededor de $as "atas de$ ca7a$$o0 H!a$$a de na /e2, c3 c3o de$ demonio0 HLa /o2 "ro/en#a de$ interior de $a c adra0 Bna "iedra im"act1 contra e$ $omo de$ can ? e, con n a $$ido $astimero, se a$e.1 con e$ ra7o entre $as "atas0 ;ago a"ret1 $os dientes0 >o $e g sta7a ese ti"o de /io$encia grat ita con $os anima$es0 Des" 6s de todo, e$ "erro esta7a 3aciendo s tra7a.o0 *i.1 $a /ista en $a " erta de $a c adra0 Bn 3om7re de "e? eFa estat ra, con na 3o2 en $a mano, se "erfi$a7a contra e$ interior osc ro0 Lo /io caminar con seg ridad, sin mo$estarse en es"antar a $as ga$$inas, 3asta ? e s1$o nos "asos $o se"araron de $a ca7e2a negra de /bano0 Se meti1 $a 3o2 en $a fa.a ? e ceF#a s s "anta$ones de sarga negra 4 " so $os 7ra2os en .arras0 Tendr#a nos c arenta aFosJ $a cara, c rtida "or $a intem"erie 4 n c er"o fornido, acost m7rado a$ tra7a.o de$ cam"o0 >o $$e/a7a som7reroJ e$ "e$o, osc ro 4 a$go s cio, $e ca#a a am7os $ados de $a cara como na cortina0 H' en d#a0 <N i6n sois 4 ? 6 ? er6is= H"reg nt1 con as"ere2a0 S s o.os osc ros $o mira7an 7a.o nas ce.as negras 4 a7 ndantes0 Era e/idente ? e no $e g sta7an $as /isitas0 H' en d#a0 So4 ;ago I2ag irre, e$ ga$eno de $a ci dad0 H'a.1 de$ ca7a$$o con mo/imientos "recisos0 Se a$egr1 de no sentir e$ mEs m#nimo mareo0 Se esta7a rec "erando0 E$ 3om7re $e re"as1 con $a mirada de arri7a a7a.o, rascEndose con indo$encia $a 7ar7a de dos d#as0 H<A ? 6 3a76is /enido= >o rec erdo ? e 3a4a mandado $$amar a$ m6dico Hmasc $$1, secamente0 ;ago, ignorando $a indirecta, acarici1 e$ c e$$o $ stroso de /bano0 HMe 3e tomado $a $i7ertad de /enir a /isitar a / estra es"osa0 HP es os 3a76is tomado demasiada H$e cort1, e$ ceFo fr ncido0 E$ ga$eno a"ret1 $os dientes "or esa fa$ta de consideraci1n 3acia $a m .er0 HLa ? emad ra de s mano es $o 7astante gra/e como "ara no "asar$a "or a$to H contin 1, ignorando $a cara de ma$as " $gas ? e ten#a s inter$oc tor0 H,o4 estE me.or0 HPermitidme ? e $o d deO Hes"et1 e$ ga$eno, sarcEstico0 H>o s6 a ? 6 /iene tanto a$armismo Hre2ong1 e$ 3om7re, $a mano so7re $a em" Fad ra de s 3o2 en na c$ara ad/ertencia0 ;ago se sinti1 confortado a$ notar e$ conocido "eso de $a es"ada en $a cadera i2? ierda0 Pese a estar en 7a.a forma, se considera7a s ficientemente rec "erado como "ara "oder "$antar$e cara a $as 7ra/ conadas de a? e$ s .eto ma$encarado0

- UUQ -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

H;o s1$o s6 $o ? e a4er /i en e$ cons $torio0 ; es dif#ci$ ? e 3o4 est6 me.or0 Os $o aseg ro0 HSerE me.or ? e os g ard6is / estras d das 4 regres6is "or donde 3a76is /enido0 A? # no se os necesita Hdec$ar1 e$ 3om7re, sacando $a 3o2 con n mo/imiento diestro0 ;ago se mant /o en s sitio, sin a"arentar ning:n temor0 H>o 3e /enido "ara enfrentarme con /os, sino "ara atender a / estra es"osa H"recis1, tran? i$oH0 Os "re/engo de ? e, si no se $e c ra 7ien esa ? emad ra, "odr#a "erder e$ 7ra2o o a$go "eor0 H; 4o os digo ? e os marc36is de mis tierras antes de ? e me enfade oO a$go "eor H imit1 con na m ecaH0 >o ? iero /o$/er a /eros "or a? #0 Era e/idente ? e no "od#a con/encer a a? e$ 3om7re0 Toda s insistencia no ser/ir#a "ara nada0 *r strado "or $a sit aci1n, /o$/i1 a montar en /bano 4 se encas? et1 me.or e$ som7rero0 HOs r ego, si sent#s a$g:n a"recio "or / estra es"osa, ? e $e a"$i? 6is e$ ngPento "ara $as ? emad ras ? e $e di a4er0 ; "roc rad ? e no 3aga ning:n tra7a.o 3asta ? e se $e cicatrice0 E$ d eFo de $a casa sac di1 $a mano, des"reciando $as "a$a7ras de$ ga$eno0 HS1$o es na sim"$e ? emad ra0 P ede seg ir 3aciendo s s tareas como siem"re0 Si no f era tan tor"eO Desde $a mont ra, ;ago c$a/1 $a mirada en a? e$ ser re" gnante 4 se cont /o "ara no eC"$icar$e, m 4 grEficamente, c1mo ser#a sentir esa ? emad ra en s "ro"ia "ie$0 >o "od#a 3acer nada de eso, " es $a $e4 $o am"ara7a: esta7a en s s tierras 4 $a .o/en era s m .er0 A"ret1 $os dientes 4 /o$/i1 gr "as "ara regresar a $a ci dad0 >o so"orta7a seg ir n momento mEs cerca de a? e$ ma$dito g sano0 Seg:n ca7a$ga7a, sin "risa, nota7a $a mirada de$ 3om7re c$a/ada entre s s om1"$atos0 KOs r ego, SeFor, ? e mi /isita no 3a4a em"eorado $a sit aci1n de $a seFora 5 anaL, re210 ;a 3a7#a "asado $a 3ora de $a comida 4 e$ camino esta7a m 4 transitado en am7os sentidos0 Se ni1 a $a cara/ana ? e se dirig#a a $a P erta de Tierra0 Ten#a ? e /er a $a c randera0 N er#a enseFar$e a$go ? e s1$o e$$a a"reciar#a0 Se $e 3a7#a oc rrido $a noc3e anterior, des" 6s de ? e Marcos sa$iera de s dormitorio, 4 considera7a ? e a doFa Micae$a $e /endr#a 7ien /er$o0 Le a4 dar#a a am"$iar conocimientos so7re anatom#a0 Le "arec#a m 4 triste ? e e$$a s "iera tan "oco so7re e$ tema0 Toc1 $as a$for.as como si ? isiera aseg rarse de ? e e$ $i7ro seg #a a$$#0 !$aro ? e esta7aJ no $o 3a7#a "erdido de /ista ni n so$o instante0 >o era "ara menos0 Podr#a ser "e$igroso ? e ca4era en ma$as manos0 Sin d da s s "adres, de 3a7er sa7ido ? e $o ten#a consigo diecis6is aFos atrEs, c ando se metieron en e$ confesionario "ara "asar de$ sig$o %%I a$ %VIII, no $e 3a7r#an "ermitido traer$o0 A3ora mismo, si $o s "ieran, ? i2E se sentir#an dece"cionados "or s deso7ediencia0 En s defensa "od#a a$egar ? e era n rega$o de$ cardi1$ogo A$eC (oena, no de $os me.ores amigos de s madre 4 casi n "adre "ara 6$, d rante s s "rimeros aFos de /ida0 Le 3a7r#a costado des"renderse de ese e.em"$ar, mEs a:n c ando s ma4or i$ si1n era con/ertirse en m6dico0 Es"o$e1 a /bano "ara ? e ade$antase a /arios carros0 >o ag anta7a $as ganas de /er ? 6 cara "ondr#a $a c randera c ando $e enseFara e$ $i7ro0 Marcos de.1 ? e e$ ca7a$$o a$can2ara e$ ga$o"e "or $a "$a4a0 >ecesita7a des"e.arse0 ,a7#a "asado na noc3e inferna$, "$agada de s eFos de $o mEs ino"ort nos0 !re#a 3a7er mad rado $o s ficiente "ara ? e eso no $e oc rriera, "ero "or $o /isto no era as#0 Se "reg nt1 si a$g na /e2 $$egar#a a dormir sin soFar0 Sin tener esas imEgenes ? e $e

- UUR -

UUS - . s mente /o$/#a na 4 otra /e2 a e$$a0 .I-OS tort ra7an. de s 3ermana 4 de na so7rina a $a ? e 4a n nca conocer#a0 En c anto s "o $a noticia regres1 a !Edi2. "or e$ contrario.1 caminando de costado. agotado 4 tem7$oroso. "or si eso f era "oco. consternado. . en ca$idad de ga$eno. nos "asos mEs ade$ante.ago 4 $e im"$ora7a a4 da "ara rescatar$o de$ $icor0 Via.er m 4 3ermosa0 . es ? e en /erdad. ? e $e de.ago se 3a7#a con/ertido en s :nico fami$iar /i/o 4. $as 7otas se 3 ndieron en $a arena 3:meda0 E$ som7rero 4ac#a 7oca arri7a. "or? e $o :$timo ? e desea7a era $a com"asi1n o $a conmiseraci1n de s c Fado0 Para s desgracia.o sa$i1 des"edido 4 se a$e. "ese a s manera de tratar$o. de a$g na manera.ar a $a ci dad g i" 2coana no 3a7#a sido na decisi1n fEci$0 L$e/a7a mEs de dos aFos sin 3a7$ar con s c Fado0 Bn aFo atrEs 3a7#a $$orado.os se $e $$ena7an de $Egrimas0 H8Por Dios 7endito9 Hmasc $$1. a $a 3ora de cenar. "ero encontr1 /ac#a $a casa de s "adre0 Los 3a7#a 7 scado sin res $tado0 >ecesita7a /er$osJ conocer $o s cedido con s fami$ia0 En cam7io.E!.o m6dico0 A$ sa$ir de $a cons $ta.ago0 Esa m .er era como n do$or de 7arriga0 Lo "eor de todo era ? e no "od#a de. mientras ce"i$$a7a con #m"et na de $as casacas de don . a$ tiem"o ? e se "asa7a e$ dorso de $a mano eng antada "ara secar$as0 Se esta7a /o$/iendo demasiado sensi7$e con $a m erte0 So$t1 na carca. com" ngido0 E$ /iento fresco de $a maFana $e arranc1 e$ tricornio de $a ca7e2a0 Varios mec3ones r 7ios re/o$otearon ante s s o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ar de "ensar en e$$a0 Por m c3o ? e $e desagradasen s s comentarios 3irientes 4 s s ma$os modos "ara con 6$. mientras monta7aH0 S1$o Dios $o sa7e0 TomEs esta7a mEs ? e 3arto de $a ma$dita /a$? iria0 E$ d#a anterior.ago se enterase0 É$ era $a :$tima "ersona a ? ien se $o 3a7r#a dic3o0 Pretend#a e/itar$e e$ s frimiento de sa7er ? e no "od#a c rar$e0 HE$ m 4 tonto se c $"ar#a. $e entregaron na carta de TomEs: $e com nica7a ? e se em7arca7a "ara San Se7astiEn con . era na m . .1n como n / $gar 7orrac3o0 ! ando $$eg1 a s casa.a7an e$ c er"o eC3a sto 4 an3e$ante de a$go ? e n nca "odr#a tener0 K8Pardie29 De no ser "or estas circ nstancias.amEs 3a7r#a /enidoL. s frir#a $o indeci7$e a$ /erse im"otente ante e$ destino0 Por 6$ mismo. "ens1 con do$or0 >o sa7#a c Ento tiem"o tardar#an en /o$/er a manifestarse $os signos de $a enfermedad0 Lo mEs sensato era marc3arse antes de ? e . en $a so$edad de s /i/ienda madri$eFa. 3a7#a $$egado a$ eCtremo de ser/ir$e $os tro2os mEs ra? #ticos0 . $a m erte de s "adre.ago se diera c enta de s enfermedad0 N er#a a3orrar$e 4 a3orrarse $a deses"eraci1n de /er ? e nada se "od#a 3acer0 Por . ante s "rotesta se atre/i1 a decir ? e n 3om7re de s tamaFo no necesita7a m c3a comida0 HLe retorcer#a e$ c e$$o Hm rm r1.ando dimin tas 3 e$$as en $a "$a4a0 Bna ga/iota se $an21 en "icado 4 $o agarr1 con e$ "ico0 Marcos not1 ? e $os o. se "ermiti1 "erder $a com"ost ra 4 /omitar en n ca$$e. de.ago "or? e. cerca de$ ag a0 Se agac31 a coger$o 4 $o sac di1 con /igor "ara des"render $a arena0 Bn "e? eFo cangre.ada amargaH0 Tengo moti/os "ara estar$o0 E$ ga$eno de Madrid no 3a7#a sa7ido decir$e c Ento tiem"o $e ? eda7a ni c Endo se /o$/er#an a manifestar $os signos de $a enfermedad0 Se 3a7#a $imitado a mirar$o con misericordia 4 a descri7ir$e $a $arga $ista de s#ntomas0 Se enorg $$ec#a de 3a7er ag antado con estoicismo frente a$ /ie. a$ sa7er $a s erte ? e i7a a correrO En n "rinci"io descart1 $a idea de ir a San Se7astiEn0 Tem#a ? e . necesita7a /er$o "or :$tima /e2 H<! Ento tiem"o mEs "odr6 seg ir a? #= Hse "reg nt1.os0 Tir1 de $as riendas 4 o7$ig1 a$ ca7a$$o a dar $a / e$ta0 A$ a"earse. ta$ como $o 3ace a3ora con mi 3ermana Hm rm r1.

ago. con $os o. "ero se rec "er1 a$ instante 4 se ? it1 e$ som7rero en n sa$ do ca7a$$eresco0 H' en d#a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . c ando $o 3iciera.UUT - . sa7ios Hen mer1. no "od#a e/itar sentirse atra#da "or 6$0 Present#a ? e. m 4 "$acentera.E!.ago montado so7re /bano0 Sin "ensar$o.I-OS K.o/en 4 "odr#a /o$/er a casarse0 S1$o es"era7a ? e.a 3a7ido a$g:n "ro7$ema= H"reg nt1H0 Les di. ante todo. /ariados 4. s "iera e$egir me. eso s# Hadmiti1 con cansancioH0 'ien "arec#a como si no se decidiera a sa$ir0 HSonri1 a$ recordarH0 La niFa tiene nos " $mones ca"aces de $e/antar e$ te. con a$g:n a"rendi20 K8N 6 tonter#as dices9 >i si? iera eres ma4ordomoOL Esta7a con/encido de ? e a$g:n d#a $o ser#a0 Des" 6s de todo. /io e$ "orte inconf ndi7$e de don . "ens1 con na m eca0 KMa$a com7inaci1n0L !o$g1 $a casaca dentro de$ armario 4 contin 1 con e$ c3a$eco0 Para entretenerse em"e21 a recordar $os " ntos de$ DecE$ogo de$ ma4ordomo ? e e$ seFor 'ennet insist#a en 3acer$e a"render0 >o ? er#a ? e se $e o$/idasenJ ten#a e$ an3e$o secreto de "oder com"artir$o con a$g ien. contento de /erme=L.a ido todo 7ien= <.eto de esa ama7i$idad0L Lo a$can21 nada mEs cr 2ar $a " erta de$ 3orna7e? e 4 antes de "asar e$ seg ndo " ente 3acia $a P erta de Tierra0 H' en d#a. sig iendo $a este$a de $os ? e desea7an entrar en $a ci dad0 Por de$ante de e$$a.a ido todo m 4 7ien0 Bn "oco $argo. don . "arec#a contento de /er$a0 Toda na sor"resa0 . $a seFora 5oa? ina se " so de "arto 4 me /inieron a 7 scar0 E$ 3om7re se gir1 en s mont ra "ara mirar$a con "reoc "aci1n0 H<. se re"roc31 con n mo3#n0 >o "odr#a eC"$icar e$ "or? 6 de ese cam7io0 De$ mismo modo ? e tam"oco entend#a e$ com"ortamiento de$ "ro"io ga$eno. ademEs0 K<Don .ado con s s $$antos0 La fami$ia Lec ona estE fe$i20 HMe a$egra sa7er ? e no 3a 3a7ido ning na com"$icaci1n0 Les 3ar6 na /isita mEs tarde o ta$ /e2 maFana0 HSin d da os $o agradecerEn0 Siem"re es 7 eno contar con e$ " nto de /ista de n ga$eno0 A$ fin 4 a$ ca7o. tan diferente0 Si 7ien $e seg #a considerando na "ersona seca 4 "oco com nicati/a.e ? e me a/isaranO H>o ? err#an mo$estaros0 S#. don . 7a.ago H$o sa$ d1 con na sonrisa0 E$ ga$eno "ar"ade1 a$ /er$a $$egar. se "reg nt1 en si$encio0 KSin d da e$ cansancio te 3ace /er cosas ? e no son0L HA4er. conf ndido. 4a s6 ? e os 3a7#ais ofrecido.o esa fac3ada de a"arente fria$dad. "ero sin d da "refirieron es"erar a ? e f era necesario H$e eC"$ic1 Micae$a.or ? e $a "rimera /e20 HLa integridad es $a caracter#stica f ndamenta$ de n 7 en ma4ordomo Hem"e21 a recitarH0 >o 3a7$ar ma$ de $os seFores ni de $os 3 6s"edes de $a casa0 Ante todo: $ea$tadO Micae$a ca7a$ga7a a$ "aso.ermosa 4 "er/ersaL.os . 3a7#a n ser ama7$e ? e se "reoc "a7a "or $os demEs0 E$ trato 7rindado a $a seFora 5 ana $o corro7ora7a0 KBna $Estima ? e no seas t: e$ o7. doFa Micae$aJ "recisamente a3ora i7a a / estra casa0 Desconoc#a ? e 3 7ierais sa$ido0 Ese d#a s sem7$ante no era tan serio como en otras ocasiones0 A decir /erdad. es"o$e1 a Abedul "ara ? e $os a$can2ase0 Ten#a ganas de 3a7$ar con e$ ga$eno0 De contar$e c1mo 3a7#a ido e$ "arto de $a seFora 5oa? ina0 K<A ? i6n ? ieres engaFar= EC"$icar$e $o de$ "arto s1$o es na eCc sa "ara estar con 6$L. a$ atardecer. a /arios carros 4 carretas de distancia. a$ /er ? e 6$ i7a a "rotestarH0 . 4o s1$o so4 na 3er7o$aria0 H>o digEis eso H$a amonest1 con ce$eridadH0 !onsidero ? e $os conocimientos ? e ten6is so7re "$antas son m 4 am"$ios.ago era .

ago $o ac n1 con destre2a0 Micae$a.a tiene c1$icos0 <>o $o cre6is as#.i$$a de $a niFa. "or e$ momento.os 4 "arec#a a$ 7orde de$ desfa$$ecimiento0 S ca7e$$o ro.U2V - .ago= HLo mir1. a$ /er$a. 7a.o/en se $o entreg1 4 don .a no= É$. "or encima de$ $$anto de s 3i.eras $e 7ordea7an $os o. riendo "or $o 7a. 4 se frot1 $a frente como si no se decidiera a 3acer o decir a$goH0 Es a$go m 4 com:n en $os reci6n nacidos Hm rm r1 a$ fin0 !on n s s"iro de derrota. d rante n momento. com"$etamente anonadadaH0 >o s6 ? 6 decir0 Admito ? e me 3a76is de.i$$a se tens1 n m:sc $oH0 Me 3e $imitado a eC"oner $a /erdad HaFadi1.aH0 >o s6 ? 6 $e "asa. secamente0 Micae$a. seForita H7ar7ot1.itos a2 $ados "ar"adea7an a $a $ 2 de $a maFanaJ a7ri1 $a 7oca en n 7oste2o desdentado 4 so$t1 n "e? eFo s s"iro de satisfacci1n0 Micae$a $a mir1 con incred $idad0 Si 7ien conoc#a e$ efecto de $as "$antas ? e $e 3a7#a 7 scado en s cesta. se acerc1 3asta e$$a 4 a$21 $a mirada0 Bnas "rof ndas o. "ero no d erme0 !ada /e2 ? e come em"ie2a a $$orar 4 no "ara0 La SeFora 3a dic3o ? e si sig e as#. se a"e1 de$ ca7a$$o de n sa$toH0 Perm#teme ? e $o com"r e7e0 ECtendi1 $os 7ra2os frente a $a madre "ara ? e $e de. /io a $a "rostit ta a $a ? e 3a7#a a4 dado a dar a $ 20 La meretri2. seg ido de n o$or 7astante re/e$ador. ? e $$ora7a0 *renaron $as mont ras "ara 3a7$ar con e$$a0 H' en d#a. sinti1 ? e e$ cora21n $e da7a n / e$co0 De "ronto tom1 conciencia de$ do$or ? e "odr#a estar eC"erimentando ese 3om7re a$ tener en 7ra2os a n 7e76. sa$i1 de entre $os "aFa$esH0 Me "arece ? e esta seForita se 3a a$i/iado en mEs de n sentido Han nci1.E!. 4a se $e 3a "asado Hdec$ar1 6$0 S tierna sonrisa est /o a " nto de 3acer estragos en e$ organismo de $a c randeraH0 >o tiene nada ma$o0 Proc ra frotar$e con s a/idad $a 7arriga des" 6s de cada toma0 A a$g nos 7e76s $es c esta mEs eC" $sar $os aires0 HBn r ido 3:medo. "rocedi1 a masa. 4o dir#a ? e t 3i. doFa Micae$a0 Perdonad e$ atre/imiento.i2o esta7a des$ strado0 Mec#a a s 7e76.os ang stiados. don . "rocedi1 a retirar $a manti$$a ? e $o c 7r#a "ara tocar $a 7arrig ita de $a niFa "or encima de $os "aFa$es0 A$ "arecer satisfec3o con $a "a$"aci1n. mEs a$$E de$ nacimiento ten#a m 4 "oca eC"eriencia con $os 7e76s0 H!reo ? e.o0 .I-OS c$a/ados en e$$a0 Si en $ gar de ir a$ "aso 3 7ieran ido a$ trote.ase coger a$ $$oroso 7e760 La . a.ear en c#rc $os.1 de $$orar como "or ensa$mo0 S s o. a$ /er$e "asar con tern ra n dedo "or $a me. mirando a$ frente0 En s me. tendr6 ? e a7andonar s casa0 Dice ? e a3 4enta a $os c$ientes0 HLo siento m c3o Hse condo$i1 Micae$a0 Re7 sc1 en s cesta de medicinas 3asta dar con $o ? e necesita7a0 Eran /arios "a? etes de "a"e$H0 Por e$ modo en ? e $$ora.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . en $a ca$$e de >arrica. "ero mi niFa estE enferma0 >o sa7#a a ? i6n rec rrirO Hcont1 de corrido. Micae$a se 3a7r#a ca#do de$ ca7a$$o0 Ta$ f e $a enorme im"resi1n ? e $e ca saron $as "a$a7ras de$ m6dico0 >o se $as es"era7a0 Desde $ ego ? e no0 A? e$$o era com"$etamente n e/o 4 asom7roso0 Se $$e/1 $a mano a $a n ca 4 . es"erando $a res" esta0 HO"ino ig a$ ? e /os Hcontest1 a$ " nto. con $os o.1 $a ca7e2a 4 se dedic1 a acomodar s s fa$das so7re $a mont ra0 >o sa7#a ? 6 "ensar de a? e$ 3om7re0 <N i6n $o entend#a= Lo mir1 s 7re"ticiamente /arias /eces. c ando e$ s 4o 3a7#a fa$$ecido0 <Se estar#a "reg ntando "or ? 6 esa niFa s# 4 s 3i. e$ dimin to a7domen0 L ego se " so a$ 7e76 contra e$ 3om7ro "ara dar$e s a/es "a$madas en $a es"a$da0 Bn instante des" 6s. r 7ori2ada 3asta $a ra#2 de$ "e$o. g ete1 con n ri2o0 H'ienO gracias Hatin1 a decir. "ara /er si $ogra7a descifrar s s "ensamientos0 S rostro "arec#a ta$$ado en "iedra 4 era tan eC"resi/o como ese materia$0 !a7a$ga7a con $a /ista a$ frente 4 tan tieso en s mont ra como si f ese n genera$ desfi$ando ante $as tro"as0 !erca de$ 3er7o$ario. n er cto infanti$ reson1 en $a ca$$e 4 $a niFa de.ado sin res" estas0 H>o ten6is ? e decir nada.eno a esos "ensamientos.

os sos"ec3osamente 3:medos0 H(racias. "or $$enar e$ si$encio0 HS#. no tienes ? e "agarme nada H$e aseg r1.o/en era na "ersona con m c3o /a$or0 Para no seg ir "ensando en eso. esa . a$ /er ? e e$$a 3a7#a inter"retado ma$ s oferta H0 Perdona si te 3e 3ec3o creer eso0 ( arda t dineroJ $o necesitarEs "ara sacar ade$ante a t 3i.er.ar ? e esa niFita siga s friendo s1$o "or? e s madre no es na dama /irt osa= H"reg nt1 con acrit d0 <Por ? 6 c$ase de "ersona $a esta7a tomando= HDesde $ ego ? e no0 Pero no de. /i/iendo en na casa de citas Harg ment1 e$ ga$eno. sonriendoH0 Anda. $e f e entregando $os "a? etes de 3ier7as0 HToma0 Esto es 3ino.ita en 7ra2osH0 <Os 3a manc3ado= H>o.I-OS H8A49 Lo siento m c3o.os /erdes ec3a7an c3is"asH0 Tengo dinero "ara "agarosO H>o es na $imosna H$a cort1 Micae$a. m . tanto ? e se $e forman es"asmos en $a tri"a0 Micae$a ca7ece1 con a"ro7aci1n0 >o $o 3a7#a "ensado. con mirada som7r#aH0 Veo ? e no os mo$esta atender a na m . temiendo ? e 3 7iera m erto0 Esta7a seg ra de ? e m c3as m . caminando con otro Enimo0 Micae$a desea7a ? e e$ "re"arado $e 3iciera efecto con ra"ide2 "ara ? e $a niFa " diera descansar sin do$ores de 7arriga0 Es"o$e1 a$ ca7a$$o "ara recorrer e$ :$timo tramo 3asta $a c adra de s casa0 HEs na niFa "reciosa. ? e /end#a s c er"o "ara s 7sistir0 Podr#a 3a7erse des3ec3o de$ 7e76. ? e de7er#a de.a de sor"renderme ? e no os im"orte $o ? e " edan o"inar $as 7 enas gentes de $a ci dad Hform $1 con na sonrisa0 Se 7a.1 de$ ca7a$$o "ara . $o es0 HEs"ero ? e corra me. seFora0 Sois m 4 ama7$e0 . 3ac#a ese ti"o de cosas0 Pero 3a7#a $$e/ado e$ em7ara2o a t6rmino0 A:n recorda7a $a mirada con ? e $e 3a7#a rogado ? e sa$/ase a s 3i. a n antes de nacer0 Le consta7a ? e na c randera. en toda s /ida "ocos 3om7res $a 3a7r#an tratado como e$ m6dico 4 no se $o cre#a de$ todo0 Micae$a sinti1 "ena "or e$ ti"o de /ida de esa m c3ac3a. tan ro.os /erdes eC"resa7an $a adoraci1n ? e sent#a "or 6$ en ese instante0 Pro7a7$emente. mostrEndo$e $as manos "ara ? e /iera ? e esta7an $im"ias0 La meretri2 mir1 a no 4 otro con es"eran2a0 L ego fi.a.ago. a$ /er ? e e$$a se $$e/a7a $a mano a $a fa$tri? era0 La "rostit ta a$21 $a ca7e2a "ara mirar$a a $os o.er de d dosa re" taci1n ante $a mirada de c a$? iera ? e "ase "or $a ca$$e0 H<Me estEis diciendo. man2ani$$a 4 ti$a0 Lo me2c$as todo 4 3aces na inf si1n0 Le das /arias c c3araditas a t niFa des" 6s de cada toma0 VerEs ? 6 "ronto se $e "asa0 H<Ten6is me$isa en / estra cesta= H"reg nt1 e$ 3om7re. </erdad= H"reg nt1.o.U2U - .os con fiero org $$o0 H>o necesito $imosnas. en s s mismas circ nstancias.eres.or destino ? e s madre0 HLe serE m 4 dif#ci$. " edes estar tran? i$a Haseg r1 . seFor Hse disc $"1 $a meretri2. /e a /er si $a me2c$a a4 da a t 7e760 La "rostit ta 3i2o na re/erencia 4 se marc31. seFor0 H>o es nada Ha"osti$$1 Micae$a.a como $a grana0 Tom1 a s 3i. a nas $eg as de $a ci dad. gracias a /os.1 $a /ista en e$ ga$eno0 S s o. acaso.E!. seFora0 HS s o. mientras monta7aH0 Le a4 dar#a a tran? i$i2ar $os ner/ios de $a 7arriga0 A$g nos 7e76s estEn demasiado ansiosos "or comer. 3a7r#an a7andonado a$ 7e76 a $a " erta de n con/ento "ara no /erse en $a tesit ra de tener ? e criar$o0 Sin d da.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero e$ ga$eno ten#a ra21n0 Vo$/i1 a 7 scar en s cesta 3asta ? e encontr1 n "oco de me$isa0 Se $a entreg1 a $a madre0 H>o.ita0 !onsid6ra$o n rega$o0 >o es nada /ergon2oso0 La meretri2 $a mir1 con s s"icacia 4 agac31 $a ca7e2aJ c ando $a $e/ant1 ten#a $os o.

enos a $os ca7a$$os ? e reso"$a7an ante $a /ista de$ "ese7re 4 $a "ers"ecti/a de ? e $es retirasen $as si$$as0 Micae$a seg #a "erdida en a? e$$os o. era como /o$/er a estar con e$$a0 <N 6 demonios $e 3a7#a "asado e$ d#a anterior= <!1mo 3a7#a "odido "erder e$ contro$ .U22 - .os 3asta $os $a7ios.ar0 HPor s " esto ? e s#0 Es"erad. mir1 $os $a7ios cince$ados de don . Dionisio Hm sit10 Entr1 en $a casa0 Esta7a agotada 4 "rof ndamente a7oc3ornada "or $o ? e " diera "ensar don .1 caer $os 7ra2os a am7os $ados de$ c er"o0 Se agarr1 a $a fa$da "ara ? e no $e tem7$asen $as manos0 De "ronto nota7a en s# misma n /ac#o ? e antes no esta7a a$$#0 HSerEO serE me. de. con s ca7a$$o a$ trote detrEs de 6$0 HDios m#o Hre"iti1.ago no se 3 7iese se"arado de e$$a= <Se 3a7r#an 7esado o todo eran imaginaciones s 4as= HVirgen Santa0 É$ estE enamorado de s dif nta es"osa0 <N 6 demonios esto4 "ensando= Hse recrimin1. 4 a"o41 $a es"a$da contra no de $os "i$ares de $a c adra0 Le fa$ta7a e$ aire 4 res"ira7a como si 3 7iera estado corriendo0 <N 6 3 7iera "asado si don . era tan "ersistente ? e. de. sonro.ago 4 casi se derriti1 "or dentro a$ /er ? e esa 7oca se acerca7a con intenciones c$aras0 KDios m#oL.ara de $a si$$a 3asta ? e s s "ies tocaron e$ s e$o de "iedra de $a c adra0 Permanecieron de ese modo. $a sac1 de s est "or0 H(racias. a/ergon2ada "or 3a7er$o "ensado. ? e se acerca7a "or e$ "atio. "ero a$ sentir ? e $as manos de$ m6dico $e rodea7an $a cint ra t /o ? e dominar e$ estremecimiento ? e $e recorr#a $a es"a$da0 !on $a mirada c$a/ada en s s o.ago era inca"a2 de dormir0 La noc3e i7a "asando sin ? e $ograra conci$iar e$ s eFo0 La imagen de Micae$a.ad ? e atienda a Abedul 4 marc3aos a descansar0 HLa /o2 de$ marido de Petra. .os c ando 6$ se det /o a medio camino0 Lo /io tit 7ear n instante0 L ego se se"ar1 de e$$a con ce$eridad 4 $e dio $a es"a$da "ara coger $as riendas de /bano0 Micae$a.I-OS a7rir $a " erta de $a c adra0 La mant /o a7ierta 3asta ? e e$$a "as1 montada en AbedulJ $ ego cond . tan 7ien ? e no ? er#a se"ararse de ese 3om7re0 La mirada de$ ga$eno descendi1 de s s o. "ermitidme ? e os a4 de0 HE$ ga$eno se acerc1 con "reste2a "ara a4 dar$a a desmontar0 E$$a $e " so $as manos so7re $os 3om7ros. "ens1.a 3a76is / e$to0 De. casi a7ra2ados. sin mirar$a0 Antes de ? e e$$a f era ca"a2 de artic $ar a$g na "a$a7ra.o a /bano de $as riendas 3asta e$ interior 4 de. mEs tiem"o de$ necesario0 A.os.E!.1 ? e $a " erta se cerraseH0 En /erdad me a$egra /er ? e ante"on6is e$ 7ienestar de$ "aciente a $as o"iniones de $os demEs0 H<Acaso /os no 3a76is 3ec3o $o mismo= H"reg nt1. mEs tran? i$a a$ /er ? e 6$ no $e re"roc3a7a nada0 Micae$a so$t1 $as riendas 4 se dis" so a 7a.os grises.or ? e regrese a mi casa0 Si me disc $"EisO Hm rm r1 6$ con /o2 tensa. $a sensaci1n de tener$a entre $os 7ra2os.ada 4 con e$ c er"o eCcitado.as como $as de na anciana0 Tom1 conciencia de $a enorme a$t ra de$ m6dico 4 de $o "e? eFa ? e "arec#a a s $ado0 Se sent#a en $as n 7es.ago 4a 3a7#a sa$ido. ? e se 3a7#an osc recido 4 "arec#an dos "o2os negros0 S cora21n $at#a desaforado 4 nota7a $as rodi$$as tan f$o. ? e comen2aron a 3ormig ear ante $a "ers"ecti/a de$ 7eso0 Lo desea7a0 Sin darse c enta. con $os dedos a"retados a $os d ros m:sc $os de$ 3om7re0 Esta7a a " nto de cerrar $os o.1 ? e $a 7a. si? iera0 HSeForita Micae$a0 .os grises.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago de e$$a0 N i2E no 3a7#a sido 6$ ? ien se acercara a 7esar$a0 Ta$ /e2 3a7#a sido e$$aO K<N 6 de7e 3a7er "ensado de m#= 8N 6 /ergPen2a9L . si cerra7a $os o.

o c ando 6$ a$a71 s s conocimientos so7re "$antas medicina$es0 De a$g na manera. a$ d#a sig iente0 . s s o.o $a n ca 4 cerr1 $os o.ar ? e res7a$ase "egada a s c er"o. $a $ na creciente i$ mina7a n cie$o tac3onado de estre$$as.a7#a sentido tam7i6n esa necesidad= K>o digas tonter#asL.a7a de$ ca7a$$o0 8Santo Dios9 Se sent#a 3ec3i2ado "or a? e$$a "ie$ cremosa 4 satinadaJ "or a? e$$os o.a7#a 3ec3o n esf er2o so7re3 mano "ara a"artarse de $a fig ra /o$ "t osa 4 tentadora de Micae$a. como "ara aFadir$e $a fa$ta de s eFo0 Ten#a ganas de em"render$o.os $im"ios.os no ref$e. a$ /er$a $$egar desde eCtram ros0 Lo 3ermosa ? e esta7a.a7an $a a$egr#a ? e trata7a de eC"resar con $as "a$a7ras0 Le "reoc "a7aJ ? er#a a/erig ar ? 6 $e atormenta7a. "ara no de. no s1$o "or $a e/idente necesidad de mantener $a destre2a. todo esta7a c 7ierto con e$ manto 7$anco de $a 3e$ada0 !err1 $as contra/entanas "ara e/itar ? e e$ fr#o se co$ara en $a 3a7itaci1n 4 regres1 a$ $ec3o0 Ten#a ? e intentar dormirJ 3a7#a ? edado en /o$/er a "racticar esgrima con Marcos. 7 f10 Se $e/ant1 de $a cama "ara acercarse 3asta $a /entana0 A7ri1 $as "rotecciones 4 retir1 con $a mano e$ /a3o de no de $os crista$es0 A$$# f era. tan a2 $es como e$ cie$o /eraniego. todos esos deta$$es cons"iraron "ara ? e se $e des"ertase e$ deseo de 7esar$a0 A4 dar$a a desmontar 4 sentir s s manos en $os 3om7ros no a4 d1 en nada a ? e ese deseo se a"agase0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tiFendo $a tierra con s f $gor a2 $ado0 La 3ier7a.E!.I-OS de ese modo= >o $o sa7#a0 Recorda7a con es"ecia$ nitide2 e$ momento en ? e $e sa$ d10 La sor"resa inicia$.os0 A$ momento se /io inmerso en $as "rof ndidades a2 $es de nos o. sino "or "asar mEs tiem"o con s c Fado0 La tarde anterior Marcos 3a7#a estado n tanto tacit rno0 A n? e f e cordia$ 4 encantador como siem"re. $as "iedras de$ s e$o de $a entrada. ? e $o 3a7#an mirado conO <an3e$o= <.U2+ - .os como e$ cie$o de agosto0 . "ese a 3a7er "asado toda $a noc3e 4 "arte de $a maFana atendiendo a $a seFora 5oa? ina0 La sonrisa de satisfacci1n "or e$ 3ec3o de ? e e$ "arto se 3 7iera desarro$$ado sin mEs "ro7$emas ? e $a $entit d0 O e$ sonro.a7#a ? erido e$$a ? e $a 7esara= <. "or si "od#a a4 dar$o0 Pero antes de7#a dormir0 !o$oc1 $as manos 7a. mientras $a 7a. $as maderas de $as cercas.a era ma$o em"e2ar des" 6s de tanto tiem"o sin ti$i2ar $a es"ada.

U2I - . d rante dos d#as. imaginando ? e era $a mano ca$$osa de s "adre0 !asi "od#a rememorar $a as"ere2a de s "ie$ des" 6s de reco$ectar "$antas "ara e$ 3er7o$ario0 O $a 3inc3a21n 4 e$ agarrotamiento tras 3a7er .1 en e$ anima$ito. des3a2te de 6$0 S1$o te traerE "ro7$emas H/aticin1.a "ara e$ . don Mat#as0 S1$o es n anima$ito H.a$o eCtram ros 4 ? e sea $o ? e Dios ? iera0 HPero morirE sin remedio. ego de "e$ota0 8N 6 7 enos "artidos ganamos9 HLe g sta7a m c3o . m c3ac3a0 Pero es ? e 6$ ten#a na derec3a "rodigiosaJ no se $e esca"a7a ning na "e$ota0 8A49 HE$ grito de$ c$6rigo es"ant1 a (i#ra.ado ? e se $o $$e/ase e$ 7 3onero0 >o es 7 eno tener n anima$ de ese co$or en $a casa Hase/er1 e$ c ra.a2me caso. "ero no te sor"rendas si te trae consec encias nefastas Hcens r10 Le 3i2o $a seFa$ de $a cr 2 antes de sa$ir de $a tienda0 H>o 3agas caso. antes de en/o$/er $a me2c$a ? e aca7a7a de "re"arar0 Don Mat#as. d6. don Mat#as Haseg r1 Micae$aJ se agac31 "ara coger a$ mininoH0 Es m 4 "e? eFo 4 tra/ieso0 Pero es adora7$e0 E$ anciano com"ro71 ? e $as medias de seda no 3a7#an s frido ning:n daFo 4 se fi. m c3ac3a. e$ "Erroco de $a ig$esia de San Vicente. mirando a$ minino "or de7a. ? e se $am#a con tran? i$idad0 H<Ése es e$ gato ? e te tra. o7ser/a7a todo e$ "roceso con $a satisfacci1n "intada en s r 7ic ndo rostro.o e$ 7oneteH0 Bn 7 en 3om7re. ? e trata7a de s 7irse "or s "iernaJ se a$e.1 acariciar 4 ronrone1 con de$eiteH0 <Veis= Es na "reciosidad0 <N 6 ma$ " ede 3a7er en na criat ra as#= E$ "Erroco neg1 con $a ca7e2a 4 fr nci1 e$ ceFo con disg sto0 H.o0 De7er#as 3a7er de. se "re"ar1 "ara atender a$ "r1Cimo c$iente0 E$ momento ? e tanto tem#a 4a 3a7#a $$egado0 Dos d#as antes s1$o ten#a nos granitos en . t "adre0 Me ac erdo m c3o de 6$0 Era mi "are.ace ? ince aFos ? e t "adre me recet1 esta me2c$a0 Me di.I-OS Capítulo XIII Micae$a se $im"i1 con n tra"o e$ "o$/o de $as manos. don Mat#as Hs "$ic1 con /e3emenciaH0 Estamos en no/iem7re 4 "or $as noc3es 3ace fr#oO Es m 4 "e? eFo "ara so7re/i/ir0 H. m c3ac3a.o0 La cam"anita co$gada de s c e$$o tintinea7a a cada "asoH0 <N 6 es eso= HS1$o es n gatito.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .E!. gado en e$ front1n0 HEs cierto. gar en e$ front1nO HRecord1 Micae$a con aForan2aH0 L ego.asH0 Dan ma$a s erte a ? ien $os tiene 4 dicen ? e son criat ras de$O Hform1 dos "ares de c ernos con am7as manos antes de s s rrarH: dia7$o0 HEso no son mEs ? e s "erc3er#as.ar nas monedas en e$ mostradorH0 Si no deseas sacrificar$o. (i#raJ no te /o4 a a7andonar en $a ca$$e H$e aseg r1 a$ gatito.o de s s "o7$adas 4 7$ancas ce.iste de $a casa de $a seFora 5acinta= E$$a misma me $o di.a2 $o ? e ? ieras. stific10 E$ fe$ino se de. ? e ma $$1 como si com"rendiera0 A$ sonar de n e/o $a cam"ana de $a " erta. antes de coger e$ "a? ete con $a me2c$a de "$antas 4 de.o ? e $e /endr#a m 4 7ien a mis digestiones 4 as# 3a sido0 HSe "a$me1 e$ /ientre "rominente0 Varios mec3ones 7$ancos f$ota7an 7a.1 con e$ $omo ar? eado 4 n 7 fido de eno. "$agado de arr gas0 H. a"enas "od#a 3acer nada con $a mano derec3a0 Se $e 3inc3a7a tanto ? e casi no "od#a cerrar$a0 Toc1 $a madera de$ mostrador.

ago a"enas $e 3a7#a 3a7$ado0 La actit d tran? i$a de e$$a $e ind c#a a "ensar ? e a? e$ d#a ni si? iera se 3a7#a "ercatado de ? e f era a 7esar$a0 <Ser#a "osi7$e ? e no se 3 7iera dado c enta= Reconoc#a ? e era ingen o a$ "ensar$o.E!. doFa Micae$a0 !$ara. en e$ fondo as stado0 Ta$ /e2 doFa Micae$a " diera a4 dar$e0 E$$a regenta7a e$ 3er7o$ario0 !onfia7a en ? e $e g ardase e$ secreto0 En $as "ocas /eces ? e 3a7#an 3a7$ado. con $a es"eran2a de ? e re"arase en 6$0 KTengo /eintioc3o aFos. no ser#a as#0 . maFana tendr6 mEsL. "ero se sent#a ig a$0 . "ens1 con $a mand#7 $a a"retada0 Se dio $a / e$ta "ara no /er s imagen ref$e. corri1 "ara acariciar$oH0 . "ens1.ago. ntarme con a? e$$os so$dados0L H8O3. si "asa7a m c3o mEs tiem"o a s $ado0 Sin d da esta7a 3ec3i2ado0 >o "od#a entender$o de otro modo0 É$ ama7a a s es"osaJ $a 3a7#a amado desde e$ "rimer momento en ? e s s o. a:n no 3a7#a rastro de granos o 3eridas ? e " dieran de$atar$o0 E$ m6dico tam7i6n $e 3a7#a 3a7$ado de $a c ra con sa$es de merc rio o con in3a$aci1n de /a"ores de$ mismo meta$0 Desconoc#a d1nde "odr#a conseg ir ese tratamiento0 .o ga$eno $e 3a7#a ad/ertido ? e ese sar" $$ido se eCtender#a 3asta $a "a$ma de $as manos 4 $a "$anta de $os "ies0 (ir1 $as manos "ara cerciorarse0 >o.a7#a "asado na semana desde a? e$$a escena en $a c adra0 En todo ese tiem"o . 8"or Dios9 >o so4 n .I-OS e$ "ec3oJ a3ora e$ sar" $$ido $e c 7r#a todo e$ "ec3o 4 "arte de $a es"a$da0 Marcos se mir1 en e$ es"e. casi sin mirar$e0 .o$a. c ando esta7a a$$#. "recioso0 H' en d#a. se "asa7a e$ rato mirando a escondidas a a? e$$a .agoO >o os "reoc "6is "or !$ara0 >o tiene $a menor im"ortancia H aseg r1 $a c randera con na sonrisa tran? i$a.ago0 .a7#a restringido a$ mECimo s "ermanencia en $a tienda0 Tem#a /o$/er a sentir esa necesidad a7r madora de 7esar$a. termin1 de /estirse "ara ir a$ 3er7o$ario0 ! anto antes consig iera ese tratamientoO K>o te engaFes0 >o eCiste c ra "ara estoL.o don . $a "ersona ? e $e "od#a a4 dar era $a :nica a $a ? e no se $o "od#a "edir0 HEs tan trEgico ? e dan ganas de re#r H7 f1.os 4 sa7er ? 6 esta7a "ensando0 Por $o /isto. 4a se imagina7a $o ? e s ceder#a des" 6s0 Precisamente eso era $o ? e ? er#a e/itar a toda costa0 Lo ? e menos necesita7a era e$ sentido de c $"a7i$idad de . $a discreci1n "arec#a ser "arte de e$$a0 MEs animado.o/en2 e$o gran .a de no de $os arrendatarios de s "adre.ago o s enfado "or no "oder 3acer nada0 !on $a camisa atada no se $e /e#an $as $esiones en $a "ie$0 E$ /ie.iento con e$ c er"o re"$eto de deseos insatisfec3osL.ago 3 7iera deseado ? e e$$a $o mirase "ara "oder /er$e $os o.ada 4 se " so $a camisa antes de ? e $$egara TomEs0 Era necesario oc $tar$e s estadoJ de $o contrario correr#a a contErse$o a . ? e entra7a tras s 3ermana0 H' en d#a.os se "osaron en e$$a0 <!1mo "od#a sentirse atra#do "or otra m . se re"rendi1 con $os dientes a"retados0 >o $o era.er= Em"ero se sent#a as#0 >o /e#a e$ momento de ir a$ 3er7o$ario 4. a7atido0 K5amEs de7# . dem estra ? e tienes 7 enos moda$es Hdi. don . es (i#ra9 HeCc$am1 !$ara a$ entrar en $a tienda0 .U2M - .o/en0 A /eces era como retroceder en e$ tiem"oJ /o$/er a tener ? ince aFos 4 es"iar a $a 3i. "ero es"era7a ? e f era as#0 'astante ten#a con 3a7er "erdido "or momentos $a ca7e2a como "ara ? e e$$a $o s "iera0 Era demasiado /ergon2oso0 Se $imita7a a "asar cons $ta 4 "oco mEs0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o de s c arto "ara com"ro7ar 3asta d1nde $$ega7a $a er "ci1n0 KPro7a7$emente.

asta $e enseF1 n $i7ro ? e esta7a i$ strando.ena a s ma$estar.a2m#n0 Bn aroma s a/e como $a "rima/era0 !err1 $os o. con $as distintas "$antas 4 s s "ro"iedades tera"6 ticas0 E$$a .er. $$e/ar $a conta7i$idad o re nirse con $os "ro3om7res 4 $as a toridades $oca$es.er0 Ten#a ? e "oner fin a ese ensimismamiento con $a c randera0 !$ara.as e$ c aderno de notas.agoJ 3e o$/idado cogeros $a ca"a Han nci1 e$$a0 . se acerc1 "ara 3acerse cargo de $a "renda0 Por de7a.a i7a siendo 3ora de ? e 7 scase n $ gar donde sit ar s cons $ta de m6dico0 Esta7a c$aro ? e doFa Micae$a 3a7#a "erdido todo inter6s en s "adre Xsi a$g na /e2 $o t /oY 4 4a no era necesario ? e "asara mEs tiem"o a$$#0 Diego oc "a7a s s d#as en /isitar a $os arrendatarios.a donde ten#a a" ntado e$ caso de $a seFora 5 ana0 *r nci1 e$ ceFo a$ recordar ? e no $a 3a7#a / e$to a /er desde ? e f era a /isitar$a. sin so$tar a$ gatito.arse en $o 7ien ? e $e senta7a a? e$ /estido. cerr1 $a mano en n " Fo como si ? isiera g ardar s tacto0 A$ "ercatarse $a a7ri1 re"etidas /eces 4 masc $$1 "or $o 7a. ? e se de. comen21 a re"asar $o ? e ten#a a" ntado0 ! a$? ier cosa "ara de.os tan a2 $es ? e "odr#as "erderte en e$$os0 E$ c aderno se a7ri1 "or $a 3o.o antes de ? e se $e metiera en $a sangre 4 4a no 3 7iera so$ ci1n0 E$ estremecimiento ? e not1.o de$ o$or a "$antas secas. " es 3acer$o e? i/a$dr#a a asentarse definiti/amente en San Se7astiEn 4 eso a:n no $o ten#a decidido0 >i si? iera si se dedicar#a a $$e/ar n cons $torio m6dico0 Se "as1 $a mano "or $a frente 4 trat1 de concentrarse en e$ c aderno.ar de "ensar en e$$a0 Para a"artar$a de s s "ensamientos0 . se $$e/1 $a ca"a a $a trastienda0 La sensaci1n de a7andono $o "i$$1 "or sor"resa 4 t /o ? e tragarse n im"ro"erio0 Tras sacar de s s a$for.o0 E$$a.U2Q - . a$ "arecer a. nta7a "ara crear aromas :nicos 4 armoniosos0 !ada /e2 esta7a mEs con/encida de ? e $e g star#a crear "erf mes0 ! ando se $o cont1 a Micae$a. c ando $os dedos de $os dos se ro2aron "or encima de $a ca"a. "or $o ? e era dif#ci$ ? e /isitase e$ 3er7o$ario0 >o 3a7#a 7 scado toda/#a e$ cons $torio.I-OS Ese d#a.os "ara a"reciar $a fragancia 4 a"ret1 $os dientes "or esa m estra de de7i$idad0 Si contin a7a 3aciendo eso terminar#a "or ? edarse sin dientes0 Ten#a ? e ? itarse a $a c randera de $a ca7e2a0 Arrancar$a de c a. na semana atrEs0 Desconoc#a e$ estado de $a ? emad ra 4 si 3a7#a seg ido a"$icEndose e$ ngPento. $a . se di.o/encita 4 se t m71 con n s s"iro gat no0 DoFa Micae$a se /o$/i1 3acia 6$J $a te$a de$ /estido o $as enag as emitieron n fr fr: demasiado insin ante0 >o " do e/itar fi. ta$ 4 como $e recomendaron0 KL ego me "asar6 "or s casaL. don . ma$3 morado "or 3a7erse o$/idado de $a "o7re m . 3a7#a res e$to traer a s 3ermana "ara e/itar tentaciones 4 "ara $$enar $os si$encios ? e "arec#an cre"itar entre doFa Micae$a 4 6$0 !$ara se sent1 en e$ escaFo ? e se a"o4a7a en $a "ared 4 co$oc1 a (i#ra en s rega2o0 E$ minino dio n "ar de / e$tas so7re $as "iernas de $a . $e ad/irti1 ? e 4a era demasiado tarde "ara eso0 Sin darse c enta.a7a ac nar como n 7e76.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . como $os anteriores.o/en o$#a a .o/en 4 rea$2a7a $as formas de s generoso 7 sto0 En seg ida a"art1 $a /istaJ $o :$timo ? e ? er#a era ? e $o "i$$ase mirando donde no con/en#a0 Se concentr1 en n " nto "or encima de $a ca7e2a de $a c randera0 HPerdonad. re2ando "ara ? e /iniesen m c3os "acientes 4 as# "oder tener $a mente oc "ada en otra cosa ? e no f era e$ o$or o e$ tacto de esa m .E!.o. e$$a "rometi1 a4 dar$a en esa tarea0 . "ese a ser negro0 E$ escote c adrado remarca7a $a 7$anc ra nacarada de $a "ie$ de $a . "ero $o ? e mEs $e g sta7a era desti$ar $a esencia de $as f$ores0 En s ca7e2a $as . sig i1 a doFa Micae$a 3asta $a trastienda "ara a4 dar$a0 Le g sta7a e$ o$or de $as "$antas. de o.

"ara crear s "ro"io /adem6c m de fragancias0 Esta7a deseando em"e2ar a di7 . "ero de "ronto rec "er1 e$ co$or0 * e tan rE"ido ? e !$ara cre41 3a7er$o imaginado 4 $o o$/id1 de inmediato0 H' en d#a. 4a ? e en esa fec3a a"enas 3a7#a f$ores ? e di7 . $e di.eto de s amor $e corres"ondiera0 De.o de s s ce. ? e Micae$a 3a7#a em"e2ado a s gerencia de don Pa7$o0 A:n $e fa$ta7a m c3o "ara terminar$o0 E$ s 4o ser#a mEs senci$$o. 3a7$ando con . i$ sionada0 S 3ermano esta7a atendiendo a a$g ien ? e 3a7#a entrado en $a tienda0 En $os :$timos d#as 3a7#a estado m 4 eCtraFo0 Distra#do 4 si$encioso0 !on $a mente en otra "arte0 Lo "rimero ? e "ens1 f e ? e 3a7#a / e$to a 7e7er.as. definiti/amente estE enamoradoL. de reco$ecci1n 4 d1nde se "od#a encontrar0 . s s caracter#sticas.o.E!. mEs tarde.1 e$ $i7ro en $a mesa 4 se "as1 na mano "or e$ "e$o0 Desgraciadamente. "ens1. e$ /estido ? e $$e/a7a no era m 4 fa/orecedor0 Tendr#a ? e con/encer a s madre de ? e de. con n ritmo creciente0 K8Marcos9L Esta7a en $a tienda.ar 4 "intar $as f$ores en e$ $i7ro en 7$anco ? e $e 3a7#a com"rado s "adre0 Tendr#a ? e es"erar a $a "rima/era.U2R - .ago 4 con Micae$a0 Sin "6rdida de tiem"o. " es s1$o inc$ ir#a "$antas 4 f$ores con "ro"iedades aromEticas "ara $a "erf mer#a0 Bna /o2 conocida se co$1 "or $a cortina 3asta $a trastienda0 !$ara sinti1 ? e s cora21n se sa$ta7a n $atido "ara contin ar.a7a 4 "inta7a eCtraordinariamente0 'a. "ero con f$ores aromEticas. como si ? isiera aca7ar con $a c randera.o $a i$ straci1n.o s ca"a $$e/a7a na casaca 4 n ca$21n de co$or gris "er$a. 4 a3ora s mirada era mEs s a/e0 KS#. "or :$timo. 6"oca de f$oraci1n. s s c a$idades medicina$es0 Era n tra7a. cr 21 $a cortina ? e se"ara7a $as dos estancias0 H' en d#a. c ando "ensa7a ? e nadie $e "resta7a atenci1n0 S#. seForita !$ara Hsa$ d1 6$ con na re/erencia0 'a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . e$ nom7re en $at#n 4 $os distintos nom7res com nes "or $os ? e se conoc#a esa "$anta0 A n $ado. cargada con n mont1n de 3aces de romero seco "ara co$gar de $as /igas0 La "$anta "erf m1 $a estancia con s aroma "icante0 Recorri1 e$ $ gar con $a mirada0 En no de $os estantes descansa7a e$ $i7ro de $a c randera0 S s ta"as de c ero teFido de a2 $ $o 3ac#an 7ien /isi7$e0 !$ara se sent1 con 6$ "ara re"asar $as i$ straciones0 Oc "ando $a "Egina entera.1 en e$ s e$o a (i#ra. medidas. medias 7$ancas de seda . don Marcos Hsa$ d1. 7 scando n $ gar donde /o$/er a t m7arse0 Micae$a sa$i1 a $a tienda. conc$ 41 con satisfacci1n0 E$$a conoc#a 7ien $o ? e era estar enamorada0 De$ mismo modo ? e sa7#a $o ? e era no ser corres"ondida0 Por fort na 3a7#a 3eredado $a ter? edad de s "adre 4 de s madre: no "arar#a 3asta conseg ir ? e e$ o7. esta7a seg ra de ? e s 3ermano esta7a enamorado de Micae$a0 En /arias ocasiones $o 3a7#a "i$$ado mirEndo$a.er si /est#a como na niFa0 MEs decidida ? e n nca a cam7iar esa sit aci1n. tam7i6n era /erdad ? e siem"re $a 3a7#a miradoJ $a diferencia era ? e antes $o 3ac#a "or de7a.I-OS tam7i6n "odr#a 3acer e$ s 4o. $a 3er7o$aria 3a7#a "intado con ac are$a cada "$anta en todo s es"$endor0 E$ mEs m#nimo deta$$e esta7a a$$# re"resentadoJ inc$ so $a forma de $as ra#ces0 Era e/idente ? e Micae$a di7 . con e$ cora21n ret m7ante0 !on/encida de ? e todos "od#an o#r$o0 É$ "a$ideci1 n "oco.o ard o. e$ momento adec ado "ara reco$ectar$as o desti$ar$as0 L ego tendr#a ? e eC"erimentar con $os distintos aromasO K! Ento tengo ? e a"renderL.ar0 Mientras tanto a"render#a a disting ir $as distintas f$ores. "ero "or fort na 6sa no era $a ra21n de s eCtraFo ta$ante0 Des" 6s de o7ser/ar$e d rante esa semana. ? e se estir1 antes de recorrer e$ c arto. de.ase de 3acer$e /estidos tan infanti$es 4 cam7iara s g ardarro"a "or a$go mEs adec ado a s edad0 Era im"osi7$e ? e Marcos $a mirase como a na m .

d rante m c3o tiem"o f e mi me. no "od#a decir nada de$ante de e$$a0 >o se $e 3a7#a oc rrido otra cosa ? e "edir "o$/os dent#fricos "ara . tratando de no e/idenciar "reoc "aci1n0 HOs 3e /isto mirar$o 4 siem"re estEis "endiente de s s "a$a7ras0 HEs mi c Fado0 AdemEs. ? e $e "esa7a como na $osa. e$ innecesario "a? ete de "o$/os dent#fricos. tras tit 7ear n "ocoH0 Aca7o de desc 7rir ? e se me 3an aca7ado0 HSe 3ace e/idente ? e necesitEis na es"osaO H!$ara. con $os aFos. tir1 de $as riendas de s ca7a$$o a$ tiem"o ? e $e ta$onea7a0 E$ anima$ corco/e1. "ens1 en si$encio0 E$ tiem"o .U2S - . "arec#a estar mofEndose de 6$0 >ada mEs entrar en e$ 3er7o$ario 3a7#a sa7ido ? e $a /isita i7a a ser infr ct osa: . si me "ermit#s dec#ros$o. si no 3a7$a7a. en direcci1n a $a casa-torre I2ag irre0 En e$ 7o$si$$o de s casaca. "ronto em"e2ar#a a s s"irar como na tonta0 HN 6 eCtraFo. n "oco "E$ido0 >o os estar6is "oniendo enfermo. . conf ndido "or esas 1rdenes contradictorias0 Marcos $e dio nas "a$maditas en e$ c e$$o "ara tran? i$i2ar$o0 H<PercatarmeO= Hin? iri1.ago f e e$ :nico0 HTendr6is ? e 3a7$ar con mi 3ermanoJ 6$ sa7rE ? 6 os a? e. /os "or a? #O Hin? iri10 H'ienO 4oO necesita7a n "oco de "o$/os dent#fricos Hafirm1 e$ 3om7re.ago esta7a a$$#0 . </erdad= HPerdonad0 . desconcertado0 HS1$o 3a4 ? e /er c1mo $e mira Hconfirm1 con $os o. e$ f ego .o4 me 3e $e/antado n tanto cansado Hse . ni s "adre ni 6$ t /ieron ? e "reoc "arse m c3o "or $os "osi7$es "retendientes0 En rea$idad.as ? e ? eda7an en $os Er7o$es0 En $o a$to de$ monte Ig e$do. stific1J $ ego $a mir1 con na sonrisa0 !$ara era na . ga7a en s contra0 HEstEis m 4 ca$$ado.I-OS 4 na camisa con /o$antes de enca. $o ? e era "eor: !$ara tam7i6n0 .or amigo Ha"osti$$1 con rot ndidadH0 Le considero na "ersona inte$igente0 A$g ien a ? ien em $ar0 HS#.os ris eFosH Pensa7a ? e 4a os 3a7r#ais "ercatadoO Sin darse c enta.1 de 7e7erO >o creo ? e ? isierais em $ar$o en ese estado Ha" nt1 entre risas0 HS "ongo ? e no Hac$ar1 mEs tran? i$o0 !ontin aron ca7a$gando en si$encio0 Bn /iento fr#o $e/anta7a $a arena de $a "$a4a 4 remo/#a $as "ocas 3o. c ando /io a $a niFa0 Definiti/amente.e0 E$ at endo rea$2a7a s atracti/o0 E$$a com"rendi1 ? e.o/encita encantadora 4 "resent#a ? e. de. don Marcos0 HLa /o2 de !$ara $e sac1 de s s aciagos "ensamientosH0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a7#a "ensado sincerarse con s c Fado. "ens1 con n mo3#n0 Bn rato mEs tarde Marcos ca7a$ga7a con !$ara "or $a ori$$a de $a "$a4a. "ese a todo. me imagina7a ? e ser#a eso Ha" nt1 con candide2H0 Mi 3ermano es n 3om7re m 4 es"ecia$0 Le ? iero m c3o0 !onfieso ? e c ando regres1 esta7a m 4 "reoc "ada "or 6$0 >o se "arec#a en nada a mi 3ermano0 Era n desconocido ma$3 morado 4 c#nico0 Menos ma$ ? e de.o tendr#an na $egi1n de admiradores con $os ? e $idiar0 Lo cierto es ? e no $es en/idia7a esa sit aci1n0 !omo s 3ermana !ata$ina 3a7#a "asado $a ma4or "arte de s /ida en e$ con/ento.a Haseg r1 e$$a0 En s s 3ermosos o.os /erdes se $e#a "reoc "aci1nH0 <Sa76is ? e estE enamorado de Micae$a= H coment10 'a.er es"ectac $ar0 En c anto terminase de desarro$$arse.a de ser tan descarada H$a /o2 de s 3ermano cort1 e$ resto de $a frase0 K8A39 <Por ? 6 mi 3ermano tiene ? e ser tan ag afiestas=L.1 $a mirada mientras se acomoda7a $a fa$da so7re $a mont ra0 H<N 6 os 3ace "ensar ta$ cosa= H"reg nt1. tanto Diego como s 3i.E!. stificar s "resencia0 8Po7re idiota9 A3ora tendr#a ? e /o$/er en otro momento0 K8!omo si me so7raran9L. ser#a na m .

esto4 m 4 $e. como si eso f era $o ? e necesita7a o#r.a en $as ore.o ser#a na 7 ena es"osaO H$e cort1 !$ara con n s s rro0 La mirada fi.arse ganar0 E$ es"#rit com"etiti/o ? e cre#a "erdido res rgi1 con f er2aJ antes de darse c enta 4a trota7a a $a "ar de $a m c3ac3a0 A$ $$egar a $a casa-torre $os dos re#an como co$egia$es0 Marcos constat1 con sor"resa ? e se sent#a fe$i20 Q A$76itar: Antig o /eterinario0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tan directa.oJ de $o contrario $a sit aci1n no $es $$e/ar#a a nada 7 eno0 Por otro $ado era necesario ser de$icado "ara no a7oc3ornar$a ni 3erir$a con s s "a$a7ras0 A esa edad se era m 4 / $nera7$eH0 Mi ? erida seForita. si es con e$ marido a"ro"iado0 Esto4 seg ra de ? e. me des"e$$e.os $e ec3a7an c3is"as de indignaci1nH0 Si ? isiera me "odr#a casar a3ora mismo0 HPerdonad e$ atre/imiento.a 4 ga$o"a7a como si f era a a$2ar e$ / e$o de n momento a otroJ e$ negro ca7e$$o a$ /iento 4 $a ca"a re/o$oteando a s a$rededor0 Los cascos de $a 4eg a $e/anta7an arena con cada "aso.ar#a /i/o 4 / estro 3ermano me desc arti2ar#a con $entit d Hm rm r1 sin "ensar0 <La m c3ac3a se cre#a enamorada de 6$= Si era as#.I-OS de $a $interna seFa$i2a7a a $os na/#os s "osici1n0 Las 7andadas de ga/iotas regresa7an a s s nidos en tierra. era tan to2 da 4 /a$iente como s 3ermano0 H>o $o "ongo en d da0 En/idio a$ 3om7re ? e se case con /os Hmanifest1 con sinceridad0 La m c3ac3a sonri1 de ore.o/en. no "ondr#a ning na o7. es"antando a $as ga/iotas "osadas en $a "$a4a0 Vo$/i1 a es"o$ear a s ca7a$$o.eres se casan a mi edad= Me $o 3a dic3o mi "adre0 HS#. con intenci1n de no de.ada0 . 3inc1 $os ta$ones0 S ca7a$$o em"rendi1 e$ ga$o"e "or $a arena.a0 HSim"$emente.U2T - .os n instante0 A$ a7rir$os desc 7ri1 ? e !$ara 4a $e 3a7#a sacado m c3a /enta.or $a ca"a "ara "a$iar e$ fr#o de$ /iento0 H<Me "ermit#s "reg ntar "or ? 6 no os 3a76is casado= La "reg nta de $a . $o s60 Pero no creo ? e sea $o mEs adec ado Hdec$ar1 con na sonrisaH0 A /os os ? edan a$g nos aFos "ara casaros0 A:n sois casi na niFa0 H8>o $o so49 H7ar7ot1. 4 es"o$e1 a $a 4eg a0 H8Ec3emos na carrera9 E$ a$76itar Q $e aseg r1 a mi "adre ? e esta 4eg a era m 4 /e$o20 !om"ro76mos$o0 Marcos sac di1 $a ca7e2aJ m c3o tem#a ? e e$$a 3 7iera inter"retado ma$ s s "a$a7ras.a.as "ara 7 scar e$ origen de $a 7 $$a0 !$ara $a tran? i$i21 con nas "a$maditas 4 n c3as? eo de $eng a0 L ego se co$oc1 me.os soFadores0 S#. tarde o tem"rano. si f erais /os. con $a cara sonro.E!. cerr1 $os o. definiti/amente: s "adre 4 s 3ermano se /er#an en serios a"rietos "ara contro$ar a $a cantidad de "retendientes ? e "ronto em"e2ar#an a rondar "or $a casa-torre0 H<Sa76is ? e en a$g nos " e7$os $as m . enfadada0 Los o.a a ore. de7er#a irse "ara ? e nadie desc 7riera s secreto0 Arre7atado "or $a /e$ocidad. "ero eso no $e im"ed#a contin ar con e$ tema0 Por $o /isto. com"rensi/o0 HS#.as de s 4eg a0 Se $a /e#a a2orada. en "os de $a mont ra de $a m c3ac3a0 Por nos momentos se o$/id1 de $a enfermedad 4 de ? e.eci1n Htermin1 e$$a. mir1 a$ 3ori2onte con $a ca7e2a 7a. $e desconcert1 4 tard1 n instante en contestar: HA:n " edo es"erarO La m c3ac3a mir1 a$ frente con o.os de ser e$ "retendiente adec ado "ara /osO H.1 estar "or e$ momento0 Sin "6rdida de tiem"o. "ero d do ? e / estro "adre $o consintiese H/aticin1. de7#a ? itar$e ese inter6s de c a. en medio de na a$gara7#a de gritos estridentes0 La 4eg a torda de $a m c3ac3a agit1 $as crines con ner/iosismo 4 gir1 $as ore. "ero $o de.

as.ado de ser Z$a 7r .o/en. eCtasiada ante $os di7 .era de$ sig$o %%I0 Ése "od#a ser n 7 en momento "ara enseFErse$o a Micae$a0 <Desde c Endo $a $$ama7a as#= <! Endo 3a7#a de.ante= H7ar7ot1 so7recogida. "ar"adeando.a[ o Z$a 3ec3icera[= Ta$ /e2 c ando desc 7ri1 ? e no era tan ma$a "ersona como 3a7#a "ensado nada mEs /er$a0 Sac di1 $a ca7e2a "ara a"artar esas ideas 4 centrarse en e$ $i7ro ? e esta7a tocando0 Lo cierto era ? e. con $os o. con m 4 7 ena $etra. $a /io sonro.eron nada0 E$ cr . $o co$oc1 so7re $a mesa de $a trastienda0 HDoFa Micae$a. ? err#a mostraros a$go Hcoment1. a? 6$ era demasiado in s a$ "ara "asar$o "or a$to0 E$ e. $e mir1. no de.E!. en/ e$to en $a te$a ? e $o c 7r#a. no tengo "a$a7ras0 HBna sonrisa mara/i$$ada $e cr 21 e$ rostro0 HEsta7a seg ro de ? e os g star#a /er$o0 Pens6 ? e a"render#ais m c3o con 6$ H form $1. 3a76is "icado mi c riosidad Hdec$ar1 e$$a. ten#a $as c 7iertas 7ri$$antes 4 a todo co$or0 I$ stra7an $a "ortada n crEneo 3 mano con $os m:sc $os facia$es seFa$ados en na mitad 4 en $a otra.ido de$ "a"e$ era e$ :nico sonido ? e se o#a en e$ c arto0 Eso 4 $a res"iraci1n de $a . $as /enasJ n es? e$etoJ e$ deta$$e de nas /6rte7ras 4 n 3om7re de es"a$das con todos $os m:sc $os di7 .I-OS La marc3a de s 3ermana 4 de Marcos $es 3a7#a de.a.em"$ar.os 7ri$$antes de eC"ectaci1nH0 >o os demor6is mEs. ? er#a ser 6$ ? ien se $o mostrase0 Sac1 e$ $i7ro de $as a$for. a:n c 7iertoH0 Se trata de n $i7ro so7re anatom#a ? e me rega$1 n 7 en amigo de mi madre c ando 4o era niFo0 .as e$ $i7ro de anatom#a ? e tra. na semana atrEs.os de dos estat as griegas ? e re"resenta7an a n 3om7re 4 na m .ar $a /ista en e$ tomo0 Si 7ien era cierto ? e eCist#an $i7ros i$ strados a co$or.ados0 En $etras enormes: ATLAS VISBAL DEL !BERPO .a a"arecieron $os di7 .ago record1 ? e a:n $$e/a7a en $as a$for. "or fa/or 4 enseFEdme$o0 .ago a7ri1 e$ /o$ men "ara ? e /iera $a "rimera 3o. contento "or 3a76rse$o mostrado0 HPor s " esto ? e s#0 Me g star#a /er$o con mEs detenimiento.o/en "ara /er s reacci1n0 Ésta no se 3i2o es"erarJ a7ri1 $os o. $eer todo $o ? e "oneO Si /os me $o "ermit#s.er desn dos.ado so$os en $a tienda0 .a0 Es"era7a ? e e$$a no se resistiese a mirar e$ resto0 Si a$go 3a7#a desc 7ierto en esos d#as era e$ inter6s ? e ten#a Micae$a "or seg ir a"rendiendo0 La c randera no $e defra d10 !omen2a7a a "asar $as 3o. $as "ro"iedades de$ "ino0 E$$a a"art1 $a "$ ma 4 se $e/ant1 con "reste2a "ara acercarse0 H' enoO $o ? e os /o4 a enseFar no de76is contErse$o a nadie0 Es "e$igroso H an nci1 con $as manos so7re e$ e. mirEndo$o con asom7roH0 Dec#s ? e os $o rega$1 n amigo de doFa Marina. a$ otro $ado de $a mesa. como si no cre4ese $o ? e esta7a /iendo0 L ego /o$/i1 a fi.U+V - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .arse 3asta $a ra#2 de$ "e$o 4 "asar a $a sig iente con ce$eridad0 Lo mismo 3i2o c ando $$eg1 a $as "Eginas de $os 1rganos re"rod ctores0 D rante n 7 en rato no di.adoH0 5amEs 3a7#a /isto a$go ig a$0 EsO Madre de$ amor 3ermoso.em"$ar. desde ? e $o 3a7#a sacado de s escondite. c$aro0 H>o 3a4 "ro7$ema0 Siem"re 4 c ando $o mantengEis oc $to "ara ? e nadie mEs $o /ea0 .os0 ! ando en $a ? inta 3o.ago $e/ant1 e$ "aFo 4 mir1 a $a . de tamaFo grande 4 "astas d ras.e "ensado ? e os g star#a /er$oO HSeFor. cada /e2 mEs agitada0 H8Virgen santa9 Esto esO esto es incre#7$e Hm sit1 e$$a a$ "asar $a :$tima 3o.o/en0 . escri7#a en s $i7ro de "$antas.o/en ins"ir1 "or $a im"resi1n 4 se $$e/1 $a mano a$ "ec3o0 H8Dios m#o9 <De d1nde 3a76is sacado esto= <N i6n 3a "odido 3acer a$go seme.os desmes radamente.BMA>O0 La .as 4. "eroO Sin contestar$e.a7a de "ensar en $o m c3o ? e enseFar#a a $a . con $a /o2 entrecortada 4 e$ rostro sonro. . mirando a $a c randera ? e.

sig e a$$#.U+U - . Ing$aterra. decidme d1nde " disteis conseg ir este $i7roO tan eCtraFoO tanO .ado en e$ tiem"o 4 ? e 4a no esta7a en UTTI sino en URVV0 En a? e$ momento $os 3om7res de$ ca"itEn Diego I2ag irre esta7an 7 scando a$ $adron2 e$o ? e $e aca7a7a de ro7ar e$ meda$$1n a s ca"itEn 4 se encontraron con MarinaJ " esto ? e i7a /estida con "anta$ones 4 $$e/a7a e$ "e$o demasiado corto "ara ser m .er. a$ /er n eCtraFo confesionario. sin de. Marina 4 Diego terminaron enamorEndose 4 3asta se casaron0 Meses des" 6s regresaron a San Se7astiEn. at rdida a:n. nadie $o sa7rE H"rometi1 con seriedadH0 A3ora. .ar entre/er si $e cre#a o no0 HMi "adre est /o dos aFos en "risi1n 4 f e $i7erado "or decreto de $a reina Mar#a (a7rie$a de Sa7o4a. no se dio c enta de ? e 3a7#a /ia. en e$ mismo sitio H$e ac$ar1. aca71 encerrada en $a 7odega de$ 7arco de$ ca"itEn I2ag irre. "erdi1 e$ conocimiento0 !ontin 1 contEndo$e ? e a$ /o$/er en s#. e$ m e7$e comen21 a mo/erse 4 mi madre. ta$ como $o 3a7#an 3ec3o con s "adre tres aFos antes0 A "esar de $a reticencia de Marina a a7andonar$o. $a conf ndieron con n m c3ac3o0 Por na serie de circ nstancias. con $a misi1n de ca"itanear n na/#o "ara g errear contra A stria.I-OS !om"render6is ? e es n $i7ro ? e " ede $e/antar sos"ec3asO 4 traer consec encias a ? ien $o tenga0 H>o os "reoc "6is. decir$e de d1nde /en#a0 Pero se encontr1 re$atEndo$e $o s cedido a? e$ /erano de UTTI0 HMi madre reci7i1 de s a7 e$o n meda$$1n antig o ? e aca7a7a de encontrarse en $as ag as de$ " erto Hcomen21 a narrarH0 Entr1 en $a ig$esia de San Vicente 4. $a firma de$ Tratado de Btrec3 $i7r1 a Diego de seg ir com7atiendoJ entonces trat1 de 7 scar a Marina 3aciendo $o mismo ? e mi madre $e 3a7#a contado trece aFos atrEs0 H<Tam7i6n entr1 en ese confesionario= HS#0 Seg:n me eC"$ic1. Diego $a o7$ig1 a /o$/er a s /erdadera 6"oca0 S1$o /arias semanas des" 6s desc 7ri1 ? e esta7a em7ara2ada0 H<N 6 $e s cedi1 a / estro "adre= H"reg nt1 Micae$a. "ero $os 3om7res de$ "re7oste a"resaron a DiegoJ $o ac sa7an de "irater#a. do$ida0 É$ $a mir10 . ntos0 HA$ $$egar a ese " nto g ard1 si$encio 4 $a mir1 con intensidadH0 > nca 3e contado esto a nadie0 >i si? iera a miO dif nta es"osa0 KA e$$a menos ? e a nadieL. "ens10 Esta7a sor"rendido 4 a $a /e2 no "od#a de. se "reg nt10 K>o0L H<Por ? 6 me contEis todas esas mentiras= <!re6is acaso ? e so4 tan tonta como "ara creer$as= H"reg nt1.ar de 3a7$ar de s "asadoJ de s /ida en e$ San Se7astiEn de$ sig$o %%I0 Micae$a mir1 e$ $i7ro como si en 6$ est /ieran $as res" estas a $as mi$es de "reg ntas ? e se $e esta7an oc rriendo mientras esc c3a7a0 Era tan fantEstico ? e costa7a creer$o0 >o "od#a ser0 >adie /ia. si es $a /erdad=L. con r m7o a$ > e/o M ndo0 Pese a $as desa/enencias de$ "rinci"io. necesita7a /er si e$$a esta7a 7ien0 Seg #a enamorado de mi madre 4 no "od#a seg ir /i/iendo sin sa7er si "odr#an estar .a7a en e$ tiem"o0 Eso era im"osi7$e0 <Por ? 6 ra21n $e conta7a na mentira como 6sa= <Por ? 6 no "od#a decir$e $a /erdad. se sinti1 tan intrigada ? e termin1 sentEndose en s interior0 S#. "resa de$ "Enico.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sim"$emente= K<.E!. a fa/or de$ re4 *e$i"e V 4 contra e$ arc3id ? e !ar$os de A stria0 LEn mi$ setecientos trece. "or si e$$a $o esta7a "ensandoH0 A$ $eer $a inscri"ci1n ? e 3a7#a dentro.o$anda 4 Dinamarca.ago no 3a7#a "ensado contar$e $a /erdad.

don .os de e$$aH0 Ser#a "e$igroso "ara /os0 Micae$a trag1 sa$i/a. tan anonadada "or todo $o ? e $e 3a7#a contado e$ ga$eno. frotEndose $a frente0 HOs com"rendo0 Me com"$ace /er ? e os $o 3a76is tomado m 4 7ien. "erdida en $os o. "or m c3o ? e e$$a $o an3e$ase0 !on n s s"iro tr6m $o. "or? e 4a me siento s ficientemente conf sa Hdec$ar1 e$$a. sentir s s $a7ios0 'a.or. entendedme Hse a"res r1 a ac$ararH0 Es ? e s s eC"resiones o s manera de act ar me "arec#an diferentes0 MEs como $as de n 3om7re ? e como $as de na dama0 Des" 6s de esc c3aros $o com"rendo me. sin a"artar $os o. "ese a ser a$go tan dif#ci$ de ace"tar0 Sois na m . como si ? isiera $eer en s mente0 S s o.ago tom1 e$ "ederna$ "ara encender $os candi$es0 La $ 2 am7arina de $a $$ama i$ min1 s rostro0 Bn mec31n $e ca#a "or $a frente0 La necesidad de retirErse$o f e tan grande ? e Micae$a 3 7o de agarrarse con f er2a a $a fa$da "ara no ceder a $a tentaci1n0 >o "od#a 3acer eso.os era s ficiente "ara 3acer ? e s c er"o ? isiera derretirse como manteca a$ so$0 Don .o sent# $o mismo c ando desc 7r# ? i6n era mi "adre 4 de d1nde /en#a Ha" nt1 6$.U+2 - . ? e tem#a 3asta res"irar0 Vo$/i1 a mirar$o0 É$ $a esta7a o7ser/ando con detenimiento. eC"resa7a determinaci1n0 Parec#a tan seg ro de s# mismo 4 a $a /e2 tan / $nera7$e ? e sinti1 e$ deseo im"erioso de a7ra2ar$o0 De acariciar ese rostro tan fiero 4 tan triste a$ mismo tiem"o0 >o necesita7a m c3o esf er2o "ara recordar s s sensaciones a$ a4 dar$a 6$ a desmontar0 A:n se estremec#a a$ re/i/ir$o0 !1mo 3 7iera ? erido entonces ? e $a 7esara. 7a. no de. con na media sonrisa ? e t /o e$ "oder de af$o. no es "or nada indecoroso.os "ara sosegar $os $atidos errEticos de s cora21n0 Lo /io /o$/er a $a "rimera "Egina de$ $i7ro0 H<Veis estos n:meros de a? #= HseFa$1 con e$ dedoH0 Mi$ no/ecientos no/enta 4 c atro0 Ése es e$ aFo en e$ ? e se edit1 este $i7ro0 <Os con/ence a3ora= Micae$a s s"ir1 con f er2a0 HN isiera "oder creeros. "ero e$ 7ri$$o de a? e$$os o. "ero "or e$ momento no " edo Hadmiti1 en n m rm $$o0 H>o im"orta0 !on e$ tiem"o os dar6is c enta de ? e todo $o ? e os 3e contado es $a .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ar $as rodi$$as a Micae$aH0 A n des" 6s de /enir a? # me costa7a ace"tar$oJ $o /e#a mEs como si est /iera en n "ar? e temEtico o en na "e$#c $a0 H>o os /o4 a "reg ntar ? 6 es n "ar? e temEtico o na "e-"e$#c $a.E!.1 $a mirada "ara oc $tar e$ an3e$o ? e sent#a en ese instante0 H>o dec#s nadaO Hm rm r1 . no estar#a 7ien. "ero no se atre/#a a encender $os candi$es "or miedo aO <a ? 6= >o $o sa7#a0 Esta7a tan conf ndida.ago0 Dos $#neas "ara$e$as se formaron en s frenteH0 <.ago.os grises de$ ga$eno0 La $ 2 4a no $e "ermit#a /er$e $a cara con nitide2.I-OS HP edo aseg raros ? e todo $o ? e os 3e contado es cierto0 Os $o .a76is entendido todo $o ? e os 3e contado= HSig e siendo dif#ci$ de creer Hadmiti1 sinceramenteH0 Recono2co ? e siem"re me 3a sor"rendido e$ com"ortamiento de doFa Marina0 >o. cerrada en na $#nea fina. "ero eso no significa ? e " eda creer$o0 H. ro "or $o mEs sagrado H"rofiri1 con fiere2aH0 S6 ? e es dif#ci$ de creerO H!a$$1 n momento a$ o#r e$ 7 fido de des"recioH0 Lo s60 .a7an entre/er ? 6 "ensa7a so7re e$$a0 S 7oca. /e$ados "or $as "estaFas.os grises.o tam"oco $o cre# c ando mis "adres me $o contaron0 Para m# f e mEs fEci$ "or? e min tos des" 6s me encontra7a en este sig$o0 >o me ? ed1 mEs remedio ? e creer$o0 La $ 2 ? e entra7a "or $a /entana 4a no era s ficiente "ara a$ m7rar $a trastienda.1 $a ca7e2a 4 cerr1 $os o.er inte$igenteJ "or eso os $o 3e re/e$ado0 Os s "$ico ? e no digEis nada a nadie 4 ? e g ard6is e$ $i7ro con s ma "r dencia Hso$icit1 don .ago.

? i6n era esa m .os n instante0 HTe re"ito ? e $o /i con mis "ro"ios o. a "ados "or n cor"iFo demasiado estrec3o. . a todas $ ces na "rostit ta de$ " erto. "ero sin d da "ensa7a $o mismo ? e 6$0 Podr#a ser$e m 4 :ti$ con Micae$a0 É$ es"era7a conseg ir s a4 da 4 sed cir$a "ara $$e/Erse$a a $a cama0 L$e/a7a "oco menos de /einte d#as en esa ci dad. tanto a Micae$a como a Ofe$ia.a0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a:n no 3a7#a $ogrado ? e Micae$a accediera a ser s es"osa 4 s s fact ras i7an en a mento0 Mientras ning no de $os comerciantes $oca$es $e eCigiera e$ "ago.aro en$o? ecido0 S s enormes "ec3os.arra en "a2 H"rotest1 e$ marinero. "ero e$ otro 3om7re agarra7a s .a$eados "or a$g nos $ gareFos0 Tom1 n sor7o de cer/e2a 4 de.E!. 3a7$ando "or "rimera /e2H0 .er.er no se $a ro7ase0 . eso 3i2o0 S#.er. $e arre7at1 $a . ? itEndose$a sin ceremoniasH0 N e ? i6n $a resucitó0 H8A39 Era na "artera Haseg r1 $a m .a mi . .as en LogroFo Hatestig 1 e$ marinero.U++ - . sin dar m c3a im"ortancia a $a fa$ta de generosidad de s com"aFero de mesa0 Mir1.arra "ara dar n trago0 H8E39 De.1 $a . e$$a os $o "odrE corro7orar0 La fr straci1n era demasiado intensa como "ara "oder ignorar$a0 Mi$$En "ase1 $a mirada "or $a ta7erna atestada0 E$ 3 mo de $as "i"as f$ota7a s s"endido cerca de$ tec3o0 Bn gr "o de marineros canta7an a /o2 en grito. carras"osa 4 n tanto ac3is"adaH0 La res cit1.arra de cer/e2a 4 se $im"i1 con e$ dorso de $a mano e$ 7igote de es" ma ? e $e 3a7#a de. c idando de no aca7ar esa . se "as1 $a mano "or $a cara 4 cerr1 $os o. tensa7an $a te$a em"erc dida de $a 7$ sa.et r1 e$ otro 3om7re.arra demasiado "ronto0 >o ten#a ni n triste mara/ed# de mEs "ara ma$gastar en a? e$ $ gar0 .arra. "or en/idias 4 rencores ? e "oco ten#an ? e /er con e$ dia7$o ni con 3ec3icer#as0 H! ando e$ r#o s enaO Hmasc $$1 e$ marinero0 !3as? e1 $a $eng a 4 s . 6$ se /er#a en e$ com"romiso de tener ? e decir$e ? e no ten#a dinero 4 $os demEs se $an2ar#an como 7 itres a $a carroFa0 Por eso era im"erioso con/encer a Micae$a0 Vo$/i1 a 7e7er otro sor7o.arra "ara ? e $a m . en /o2 7a. si " ede sa7erse= H"reg nt1 e$ marinero0 Le dio n sor7o a s .ado0 HBna de $as c3icas de $a SeFora Hcontest1 $a "rostit ta0 . no 3a7r#a "ro7$ema0 En e$ momento en ? e no so$o de e$$os $o 3iciera. nto a n marinero 4 a n $ gareFo0 L$e/a7a e$ "e$o "ard 2co tan enredado ? e "arec#a e$ nido de n "E. "ero s1$o era c esti1n de tiem"o ? e dieran con 6$0 Ofe$ia 3a7#a mantenido $a 7oca cerrada.I-OS /erdad0 Si 3a7$Eis con mi madre. 7ien "odr#a eCigir$e e$ "ago de$ resto0 . en m c3os casos. 6$ no "od#a des"renderse de na so$a moneda mEs0 Ago7iado. esta7a sentada en $a mesa de a$ $ado.er. se "ersign1 con ra"ide2H0 Se /e ? e no aca7aron con todasO H8N iE9 Eso no f e mEs ? e e$ miedo ? e $es atac1 a todos $os a$deanos Hcon.er. 3a7#a sido n com"$eto fracaso0 Esta7a "erdiendo n tiem"o "recioso0 !ada d#a ? e "asa7a se eC"on#a a ? e $o encontrasen $os acreedores0 Les 3a7#a dado es? ina2o. a ta$ " nto ? e casi se trans"arenta7an $os osc ros "e2ones0 E$ generoso escote eC"on#a a $a /ista na am"$ia "orci1n de "ie$ sa$"icada de "ecas0 H<.enaH0 La niFa no res"ira7a 4 e$$a $e so"$1 en $a 7oca 4O 4a estE0 La mocosa em"e21 a 7errear como si nada0 HP es "or menos ? e eso ? emaron a $as 7r .os0 HA s es"a$da se o41 $a /o2 de na m .arra en $a mesa con n go$"e seco0 S "$an de sed cci1n. seFor0 Mi$$En se /o$/i1 n "oco "ara distraerse con $a con/ersaci1n0 Le /endr#a 7ien n rato de entretenimiento0 La m . regresar a $a "osada era im"ensa7$e0 >o ag anta7a estar en n sitio tan "e? eFo 4 a steroJ "or eso "ara7a "oco "or a$$#0 Por eso 4 "or? e 4a 3a7#an eC"irado $os ? ince d#as "agados "or ade$antado0 Si $o /e#a e$ "osadero. como si conociera s tendencia a 7e7erse $a cer/e2a a.et1 $a .

a0 >o era mEs ? e na m .E!. mientras na gota res7a$a7a "or $a "ie$ 4 se "erd#a "or de7a. como todo e$ m ndo. no ten#a $a menor d da de ? e todas $as "ersonas ? e f eron a.arra con n go$"e cont ndente0 A$ sa$ir de$ $oca$.er.os a7iertos como "$atosJ e$ inter6s $e 3i2o o$/idar $a .o de $a te$a0 La m . m . $a $ na $$ena $e i$ min1 e$ sem7$ante0 I7a tan irritado como n "erro "$agado de " $gas0 .arra de$ marinero a $a 7oca. mo$esto "or $a interr "ci1nH0 Ese /ecino $a ac s1 ante e$ magistrado 4 $o con/enci1 de ? e e$$a era na 7r . meses mEs tarde.er ? e sa7#a de 3ier7as 4 remedios "ara c rar Hcomen21 e$ $ gareFo. "ero s# en e$ Ma$0 Mi$$En esc c31 con atenci1n e$ re$ato de$ 3om7re0 > nca 3 7iera "ensado en esas cosas0 Por fort na n nca $e 3a7#a tocado n caso de 7r .er. en tono de cons"iraci1nH0 Pero ten#a no de $os me. "or n "recio irrisorio0 HVo$/i1 a dar n sor7o a s cer/e2aH0 S6 ? e no es e$ :nico caso0 .eron no eran ciertas0 HE$ 3om7re mir1 a$rededor "or si a$g ien $es esta7a esc c3ando 4 agac31 $a ca7e2a antes de 3a7$arH: Me contaron n caso0 H<De 7r . de$ A to de *e de LogroFo. sticiadas eran en rea$idad adoradores de$ Dia7$o0 Vio a $a m .arra de$ marinero0 H>o0 E$$a no era 7r .er#a cercano a 6$J a n? e esta7a enterado.er $$e/arse $a . con $a entre"ierna end recida "or esa eC3i7ici1n.ores "astos de$ " e7$o 4 n /ecino $o am7iciona7a0 H<E$ "asto esta7a em7r . so$t1 n cacareo 4 se $im"i1 $os $a7ios con e$ dorso de $a mano0 En ese momento re"ar1 en $a mirada de Mi$$En 4 $e dedic1 n g iFo.1 $a . e$ "asado sig$o. no f e dif#ci$ ? e terminase en $as cErce$es de$ Santo Oficio de LogroFo 4. c ando $os /io em7e$esados.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .I-OS HEsto4 seg ro de ? e $a mitad de $as cosas ? e se di.U+I - . con $os o. ? e se irg i1 desafiante0 Mi$$En. "ero "arte de $a cer/e2a se derram1 "or e$ escote 4 em"a"1 $a 7$ sa0 Los dos 3om7res ? e $a acom"aFa7an 4 3asta e$ "ro"io Mi$$En ret /ieron e$ a$iento.ado= H8N iE.as. ? emada en $a 3og era0 H !a$$1 n momento "ara dar n trago a s cer/e2aH0 E$ /ecino ? e $a 3a7#a ac sado so$icit1 e$ "rado a $a Santa In? isici1n 4 se ? ed1 con 6$. 7o mEs0 . a$ tiem"o ? e se "asa7a n dedo "or $a te$a 3:meda a$rededor de$ "e21n.a 4 de ? e $a 3a7#a /isto reto2ar con e$ mism#simo SatanEs en ese "rado0 Des" 6s de eso.er9 HeCc$am1 e$ 3om7re.er#a= H"reg nt1 $a m . 7$asfem1 "or dentro a$ recordar ? e no ten#a dinero "ara "agarse $os ser/icios ? e "romet#a esa cantonera0 Se 7e7i1 de n trago $o ? e ? eda7a de s cer/e2a 4 de.o no creo en 7r .

seFor0 HLe entreg1 na carta 4 se des"idi1 con na inc$inaci1n de ca7e2a antes de "artir a$ ga$o"e0 E$ mo2o de c adra $$eg1 en ese momento "ara 3acerse cargo de /bano0 . con $as "rimeras $ ces de$ d#a. ? e se $e em"e2a7a a desdi7 . "ero 4a era 3ora de ? e 3a7$ase con e$$os 4 $es " siera $as cosas c$aras0 >o "od#a consentir ? e sig ieran en ese "$an0 KPor Dios. "erfectamente.. grit1 en s ca7e2a0 K>o " edes "ensar eso0 >o tienes derec3o0L !on n gesto de a"remio o7$ig1 a s mont ra a regresar0 Por $o /isto. as stando a $as ga/iotas 4 $an2ando arena con cada "isada0 !on $as riendas f$o.ar con cada d#a ? e "asa7a0 Eso no "od#a consentir$o0 !ata$ina no $o merec#a0 A grandes 2ancadas se dirigi1 a $a c adraJ es"era7a ? e /bano est /iera tan ansioso como 6$ mismo "or sa$ir a correr0 Por s erte.ago a$ desmontarH0 <P edo a4 daros en a$go= HTraigo na carta "ara $a seForita Ade$a Ec3a/e Han nci1 e$ 3om7re0 HPod6is entregErme$aJ 4o se $a 3ar6 $$egar0 HOs $o agrade2co. "ese a $a /e$ocidad de s mont ra no $ogr1 ? e desa"arecieran $os rec erdos de $a c randera0 !on cerrar $os o. 4a no $e "arec#a tan agrada7$e soFar con otra m . so7re todo.er ? e no f era !ata$ina0 . e$ ca7a$$o ten#a tantas ganas o mEs de ga$o"ar "or $a arena0 5inete 4 anima$ cr 2aron $a "$a4a de n eCtremo a otro.inete $$ega7a a $a casa-torre en e$ mismo momento ? e 6$0 H' en d#a. entr1 en $a casa 4 se dirigi1 a $a cocina0 .I-OS Capítulo XIV .ado "asar con $a es"eran2a de ? e ac$arasen s s diferencias. menos a:n.os "od#a /er $a c r/a grEci$ de s c e$$o c ando se acerc1 a mirar e$ $i7roJ e$ "e? eFo $ nar ? e ? ed1 a$ desc 7ierto en $a n ca a$ res7a$ar $a tren2a 3acia n $ado0 Dios.os de sentir 7oc3orno o mo$estia "or s "resencia. $a ca7a$gada no 3a7#a ser/ido "ara a"$acar esos "ensamientos so7re $a .er0 >o des" 6s de $o ? e 3a7#a s cedido con $a "rimera0 !omo $a ang stia no se "asa7a a$ sentarse. se $e/ant1 de $a camaJ desn do se acerc1 a$ ag amani$ "ara $a/arse 4 de.o/en0 Bn .U+M - .ar ? e e$ ag a fr#a $e arrancase $os :$timos /estigios de$ s eFo0 Se /isti1 con ra"ide20 Antes de ir a$ 3er7o$ario ? er#a ca7a$gar n rato "or $a "$a4a0 >ecesita7a des"e. $e. ? e disc t#an amargamente0 <N 6 $es "asa7a a esos dos= !ada /e2 era "eor0 Lo 3a7#a de.ago des"ert1 a$ amanecer0 A:n "od#a ? edarse n rato mEs en $a cama0 Se " so 7oca arri7a 4 co$oc1 $as manos 7a.ago $e entreg1 $as riendas.as. es"ero ? e mi madre enc entre "ronto a n ama de $$a/esJ de $o contrario .o $a n ca0 S s s eFos se 3a7#an /isto t r7ados "or imEgenes de $a c randera0 Lo mEs eCtraFo de todo era ? e a$ des"ertar. seFor H$e sa$ d1 .E!. recordar e$ rostro de s amada es"osa.inete. $a sensaci1n 3a7#a sido "$acentera0 !asi reneg1 "or? e se 3 7ieran aca7ado0 A3ora. c1mo 3a7r#a ? erido 7esar$o0 Des3acer esa tren2a osc ra como $a noc3e 4 3 ndir $a nari2 en $a masa fragante de s ca7e$$o0 Sa7orear $a d $2 ra de s s generosos $a7ios0 A7ra2ar ese c er"o /o$ "t oso 4 tentador ? e oc $ta7a 7a. "ermiti1 ? e /bano corriera sin tra7as0 E$ 3ermoso corce$ no se 3i2o rogar 4 se $an21 a$ ga$o"e con 7r#o0 Para consternaci1n de$ . se incor"or1 en $a cama "ara "oder res"irar con norma$idad0 >o ten#a derec3o a "ensar en otra m .arse 4 ac$arar $a mente0 . $as /oces de Ade$a 4 de TomEs.o s s "rendas negras0 K8'asta9L.a desde antes de $$egar se o#an.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . s eFos 3:medos0 A3ogado "or $a c $"a7i$idad.

arras0 HPerm#teme ? e te rec erde. con $os o. "or fa/or0 La criada $e/ant1 $a 7ar7i$$a antes de 3a7$ar0 S s o. 8no tanto como na ama2ona irritante9 Hso$t1 TomEs.I-OS terminarE /o$/i6ndose $ocaL. en seg ida.o a$ a4 da de cEmara0 HDesde e$ "rimer momento me 3a tratado como si f era "oco menos ? e insignificante0 H>o serE "or e$ tamaFo Hm rm r1 TomEs0 A? e$$a con/ersaci1n no i7a a ser tan fEci$ como es"era7a0 H'asta.os c$a/ados en e$ criado0 H>o me 3a ? edado mEs remedio. $e41 e$ remitente0 HEs de mi "adre0 Mi 3ermana "e? eFa estE "re"arando s 7oda Hre/e$10 .ago mo/i1 $a ca7e2a en direcci1n a s a4 da de cEmara0 H<.er0 En dos 2ancadas se acerc1 a $a m . e$$a me da $as ta.ago $a /io sonre#r "or "rimera /e2 desde ? e 3a7#a entrado0 HTe de. Ade$a0 HSe $a entreg1. seFor0 Ten#a ? e "agar$a con s misma medicina.a $$egado esta carta "ara ti. a $a 3ora de re"artir $a comida. meci6ndose entre gemidos0 HLe/EntateJ estarEs mEs c1moda sentada en na si$$a Hs giri1 e$ ga$eno0 La a4 d1 a incor"orarse. "or? e e$$a se 3a dedicado a 3acerme $a /ida im"osi7$e desde ? e $$egamos Haseg r1.ago0 Se $$e/1 $as manos a $a cadera0 E$ cr . comien2a. admites ? e 3as ti2nado $a "$anc3a0 HS#. conmo/ido "or e$ $$anto de $a m . "ens1 . a $a /e2 ? e $o 3ac#a 6$.adas mEs "e? eFasO HBn 3om7reci$$o tan "e? eFo no necesita comer tanto Hcort1 Ade$a con $os o. TomEs0 8TomEs9 HRe"iti1 e$ nom7re a$ /er ? e s a4 da de cEmara mira7a em7e$esado a $a criada0 E$ 3om7reci$$o se " so en marc3a con ren encia0 <Ser#a "osi7$e ? e e$ estirado 4 "om"oso anda$ 2 est /iera interesado en Ade$a= <.er 4 se agac31.os.U+Q - . f rioso0 H8'asta 4a9 Ma$dita sea. ama2ona intransigente.ago a$ entrarH0 <N 6 estE "asando a? #= HEs 6$0 HEs e$$a0 HEst "endo. 4 $e dio s "ro"io "aF e$o "ara ? e se secase $as $EgrimasH0 <!1mo 3a sido= .E!.1 Ade$a. "odemos em"e2ar "or e$ "rinci"io0 Si$encio H$es orden1. a$go mEs ca$mado0 La sir/ienta.ago.ago0 HEres n 3om7reci$$o des"recia7$e H/ocifer1 Ade$a. sois $os dos HseFa$1 con sarcasmoJ 4 se frot1 $a frenteH0 A3ora ? e 4a $o sa7emos. g ete Hmasc $$1 . em"e2ando a im"acientarse con $os dos0 >o esta7a de 3 mor "ara ag antar tonter#asH0 !ontin:a. t:J no 3a7$arEs 3asta ? e te $o indi? e Ha$eg1 . con e$ c er"o en/arado0 HL ego. con $os 7ra2os en .os c$aros ec3a7an c3is"as a$ mirar de reo. ? e f iste t: $a ? e em"e21 con esto Hso$t1 TomEs. tan tieso como e$ "a$o ma4or de n 7arco0 HSi$encio H7ram1 . /iendo ? e $os dos intenta7an 3a7$ar a $a /e20 !r 21 $os 7ra2osH0 Ade$a.as 3ec3o eso= Hin? iri1. sin ir mEs $e. Ade$a0 HMe gritaJ 4 3o4 se 3a atre/ido a ti2narme $a s e$a de $a "$anc3a con ceni2a 4 3e manc3ado $a sE7ana Hse ? e.aremos $eer$a tran? i$a0 Acom"EFame. "arec6is dos niFos "e$eEndose "or n . e$$a= <Podr#a ser 6se e$ moti/o de tantos enfrentamientos= >o 3a7#an $$egado a $a " erta c ando e$ gemido de Ade$a $os 3i2o detenerse0 A$ mirar$a desc 7rieron ? e esta7a arrodi$$ada en e$ s e$o 4 $$orando a $Egrima /i/a0 H<N 6 s cede.aO m ertoO H7ar7ot1 e$$a. Ade$a= H"reg nt1 . "ero os re"ito ? e ten#a na 7 ena ra21n Ho"in1 TomEs0 S nari2 a" nta7a a$ tec3oH0 Desde 3ace na semana. con na rodi$$a en e$ "iso0 HEsO mi 3ermanaO .ago.ido de$ "a"e$ $e record1 $a cartaH0 .os entrecerrados0 HDesde $ ego. seFor.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . $os 7ra2os cr 2ados so7re e$ "ec3o0 .

o/en. Ade$a Hac$ar1 . con s a/idad0 HBn 7arcoO arro$$1 s O s 7ate$ H7a$7 ci1 entre $$antos0 H<T 3ermana era 7ate$era= H. sentada en $a trastienda. mEs seg ro de s#0 HEs na 7 ena idea. "ero <? i6n rega$a n $i7ro de esas caracter#sticas a n niFo= Definiti/amente. Dios ? erido0 HLo siento m c3o. sonro. o7/iamente asom7rada "or esas "a$a7ras0 H>o s6 ? 6 decirO HDi ? e s# 4 "erm#teme ? e te acom"aFe Hs giri1 TomEs.ado don .oO so4 $a :nicaO ? e no 3a seg idoO con $a tradici1n Hgimi1 con e$ "aF e$o a"retado contra $a caraH0 A4.ago en /o2 a$taH0 A/isar6 a mis "adres de $o oc rrido0 HSiento m c3o $a "6rdida.em"$ar no se /e#an "or ning:n $ado0 L ego esta7an $os mismos di7 . si es t deseoO " edes /enir conmigo0 Micae$a. contento de ? e a$go 7 eno " diera 3a7er sa$ido de $a tragediaH0 >o es con/eniente ? e /a4as so$a0 HEstE 7ien.ago desconoc#a ? e $o f era0 HS#0 .o. "ens1. mEs fascinada se sent#a 4 mEs interrogantes $e /en#an a $a ca7e2a0 Esta7a deseando ? e don . ca7i27a. seFor0 HSor7i1 "or $a nari2H0 Vi/#aO en Pasa.ago0 H<N 6 3a "asado= Hindag1 e$ .ago0 Sonri1 a TomEs.I-OS HBnO n 7arcoO seForO HSe sent1 en na de $as si$$as de $a cocina como na m Feca de tra"o0 H<Bn 7arco= H"reg nt1 TomEs0 Pero ca$$1 a$ /er $a mirada ? e $e dirig#a .ado de s 3a7it a$ seg ridadH0 S6 ? e no me 3e "ortado m 4 7ien contigo 4 te "ido "erd1n0 Si me $o "ermites.ago f ese a $a tienda "ara "oder asaetear$e a "reg ntas0 Tanto so7re e$ $i7ro como so7re esa s " esta /ida en ese otro sig$o0 >o s1$o "or esoJ tam7i6n ? er#a /er$o0 Se 3a7#a acost m7rado tanto a tener$o "or a$$# ? e.os en $a cara com" ngida de$ criado 4 "ar"ade1.ado nada en e$$a= Las c 7iertas 7ri$$a7an ig a$ ? e si $es 3 7ieran rociado de aceite. Ade$a Hartic $1.e Horgani21 .E!. eso no era norma$0 .U+R - . como "on#a en grandes $etras a $a ca7ecera de $a "Egina0 KVirgen Mar#a.ago $e 3a7#a dic3o ? e era n rega$o ? e $e 3icieron de niFo.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a n? e esta7an secas0 <N 6 ti"o de "a"e$ era 6se= Si 7ien 3a7#a /isto n "ar de gra7ados a co$or. re/isa7a e$ eCtraFo $i7ro ? e $e 3a7#a de. en $as ? e no se a"recia7an "ince$adas de ning:n ti"o0 <!1mo $o 3a7#an conseg ido= <!1mo 3a7#an 3ec3o "ara ? e cada 3o.ada0 ! anto mEs mira7a e$ e. son tanO tan eC"$#citasL. $o ec3a7a de menos0 La tienda $e "arec#a m 4 so$itaria sin s "resencia0 Demasiado /ac#a0 .asta e$$a se a7oc3orna7a con $as i$ straciones de $os 1rganos re"rod ctores. me g star#a acom"aFarte 3asta $a casa de t s "adres0 La sir/ienta $e/ant1 $a mirada.er Hm rm r1 TomEs.os0 E$$a no ten#a m c3os conocimientos de anatom#a.ago0 >o "od#a e/itar sentirse fascinada "or $a s a/idad de$ "a"e$ o "or $a "erfecci1n de s s i$ straciones. c$a/1 s s $$orosos o.es de San 5 an0 !on mis "adres0 8Dios m#o9 EstarEn deso$adosO H>o estE m 4 $e. no "od#an com"ararse con $as i$ straciones de$ $i7ro0 >i $a t6cnica ni e$ esti$o eran ig a$es0 >i $os co$ores tan intensos0 Por no 3a7$ar de $as marcas ? e ? eda7an en e$ "a"e$ des" 6s de "asar "or $a "rensa.os0 Bn "ar de $eg as 4 $ ego cr 2ar e$ " erto con $as 7ate$eras0 IrEs en e$ carr a. con n tono com"$etamente a$e.em"$ar. m .a "ermaneciera tan $isa como si no 3 7ieran escrito ni di7 . sinceroH0 N errEs ir a$ /e$atorioO S 7e a cam7iarte0 Le dir6 a$ mo2o de c adras ? e "re"are e$ coc3e0 <D1nde /i/#a t 3ermana= HOsO $o agrade2coO m c3o. "ero sos"ec3a7a ? e eran demasiado certeros0 Don . ? e en ese e. "ese a s s si$encios.

E!. mEs me g sta Hadmiti1 e$$aJ 4 "ens1 ? e eso mismo "odr#a a"$icarse a $o ? e 6$ $e 3ac#a sentir0 E$ sonro. c anto mEs $o miro.a a ore.os de $a anatom#a0 A m# me encanta7a mirar$o0 Por eso no " de resistirme a traer$o conmigo Hconfes10 . "or ser tan im"re/isi7$e0 !on 6$ n nca sa7#a a ? 6 atenerse0 Los "rimeros d#as era mEs senci$$oJ sa7#a ? e 6$ $a odia7a 4 no se mo$esta7a en oc $tar$o0 Des" 6s s trato se 3i2o mEs ama7$e. $as enc entro n tantoO eC"$#citas Hcritic1 "ara mantener $a farsaH0 Me c esta creer ? e esto se " diera rega$ar a n niFoO HÉste es n $i7ro infanti$0 Por eso tiene tantas i$ straciones Hac$ar1 . cerr1 e$ tratado 4 mir1 a$rededor. ri1 "or $o 7a.orJ $o :$timo ? e ? er#a es ? e se diera c enta de $o ? e sent#a "or 6$0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . mEs agrada7$e0 Inc$ so $$eg1 a "ensar ? e " diera sentirse atra#do "or e$$a0 8N 6 i$ sa era9 KEst /o a " nto de 7esarmeL.ago0 S#. s mirada gris se /o$/i1 soFadora0 Por n momento.ago ? isiera ? edarse en $a ci dad0 .o .ago0 !o$g1 $a ca"a a$ $ado de s som7rero 4 se estir1 $a casaca0 Era ind da7$e ? e 3a7#a ganado "eso 4 s s ro"as negras $e senta7an cada /e2 me.ar de "ensar en 6$0 >o era 7 eno0 >o era seg ro ? e . "ens1 con ter? edad0 .orH0 >o es n $i7ro cient#fico.ago entr1 en $a trastienda con e$ som7rero de $a mano.ago 3a7#a ma$inter"retado s sonro. eso $e record1O H<. sig i1 mirando e$ /o$ men0 Bn rato mEs tarde. secretamente agradecida0 >o es ? e !$ara f era desagrada7$eJ todo $o contrario: era na .a en e$ e. a$ o#r $a cam"ani$$a de $a " erta.a. con $a mirada fi. en 7 sca de n $ gar donde esconder$o0 Antes de ? e 3 7iera $ogrado dar con n $ gar adec ado.ago0 Por n /ergon2oso instante. 6$ no de7#a de sa7er$o "or nada de$ m ndo0 HS#. don .U+S - .o/encita de $o mEs sim"Etica0 Pero e$$a "refer#a ? e s 3ermano /iniera so$o0 KLo ? e deseas. "ese a ? e tenga tantos deta$$es0 Sir/e "ara iniciar a $os niFos en $os entresi. Micae$a " do /er a$ niFo ? e 3a7#a sido 4 a d ras "enas se cont /o "ara no acercarse a acariciar esa mand#7 $a firme. se re"roc31 a s# misma0 H>o Hdi. don . se record1 "ara .em"$ar ? e a7ra2a7a con determinaci1n.o0 Me. en rea$idad. no /en#a so$oJ s 3ermana !$ara $o acom"aFa7a0 .I-OS Tendr#a ? e de. es $a o"ort nidad de ? e te 7eseL. doFa Micae$a Hsa$ d1 a$ entrar0 A$ /er$a con e$ $i7ro en $os 7ra2os s 7oca se torci1 en n amago de sonrisa0 !o$g1 e$ tricornio de$ "erc3ero 4 comen21 a desatarse $a ca"aH0 Veo ? e $o 3a76is encontrado interesante0 E$$a.a de fe$icidad $e eC"$ot1 en $a cara0 .a era 7astante 7oc3ornoso sentirse atra#da "or n 3om7re ? e $a des"recia7a 4 $a toma7a "or na 7r . como "ara ? e ademEs s s sentimientos f eran de dominio ":7$ico0 >o.o0 H' en d#a. esos $a7ios ? e sonre#an tan "oco0 La sit aci1n i7a de ma$ en "eor0 Se esta7a com"ortando como na tonta enamorada0 La c $"a $a ten#a don . e$$a "ens1 ? e se refer#a a$ 7esoH0 >o $e 3e dic3o nada "or? e "refer#a /enir so$o0 HMicae$a sinti1 ? e se eCtend#a na sensaci1n "$acentera "or todo e$ c er"o 4 se cont /o "ara no sonre#r de ore.o4 no 3a /enido / estra 3ermana= Hin? iri1. "einEndose e$ osc ro ca7e$$o con $os dedos0 H' en d#a. stificar s s "ensamientos0 KImaginaciones t 4as.ago. sin d da0L MEs tarde s com"ortamiento 3a7#a / e$to a cam7iarJ se manten#a a$go distante0 De 3ec3o.a como na tontaH0 E$$a no sa7e nada so7re este $i7ro 4 no ? iero ? e $o se"a0 La 7 r7 . c ando 6$ se f eraO K>o /o4 a "reoc "arme a3ora "or esoL.o $a "i$$1 "or sor"resa 4 no t /o tiem"o de agac3ar $a ca7e2a "ara ? e 6$ no $o /iera0 HOs 3an im"resionado $as i$ straciones0 H>o era na "reg ntaH0 De7o admitir ? e no son $as s a$es "ara $a 6"oca0 Micae$a casi s s"ir1 a$ com"render ? e .

a n? e $os "rimeros d#as se 3a7#a mostrado m 4 tor"e 4 an? i$osado.as. es"eran2adaH0 .a $o 3as 3ec3o0 H>o 3a7$a7a de n sim"$e rasg Fo.ago se "as1 $a manga de $a camisa "or $a frente "ara a7sor7er e$ s dor 4 re"ar1 en ? e Marcos seg #a con $a casaca 4 e$ c3a$eco " esto0 Por $a 3 medad de s ca7e$$o sa7#a ? e esta7a tan s doroso como 6$ mismo0 H<>o tienes ca$or= H"reg nt1.ar de "ensar en e$$a0 KEs mEs fEci$ decir$o ? e 3acer$o0L HP es a /er si es"a7i$as antes de ? e termine 3iri6ndote Hse ? e. s mente Egi$ 4 des"ierta encontra7a a$g nas mEs0 Lo cierto es ? e $e 3a7#a g stado contestar a todas e$$as.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a7#a "asado toda $a maFana con e$$a en $a tienda0 !omo no 3 7o m c3os "acientes ? e atender 4 tam"oco c$ientes ? e ? isieran com"rar "re"arados 3er7a$es.er de gran 3ermos ra0L Lo me. s 3ermana de7i1 ser na m . sino de a$go mEs serio0 . 7a.o/en ten#a na s 74 gante sed de conocimientos 4 "ronto se /io "erdido en s 3ec3i2o0 Era "osi7$e ? e 4a 3 7iera em"e2ado a creer$e0 E$ araFa2o $e de/o$/i1 a $a rea$idad0 Se mir1 e$ 7ra2o0 La " nta de $a es"ada $e 3a7#a desgarrado $a camisa 4 araFado $a "ie$0 Bnas dimin tas gotas de sangre.or#a 3a7#a sido im"resionante0 Desde $ ego anda7a $e. como "er$as ro.e ido esta maFana0 S es"oso no me 3a "ermitido /er$a.ago en e$ otro sig$o0 Micae$a ten#a n mont1n de "reg ntas "ara 3acer$e 4.ando e$ armaH0 <EstEs a? # o f$otando en na n 7e= HPerdona.ago Ha" nt1 Micae$a. 2gar "or $a 7e$$e2a de don Marcos.ago9 De.I-OS Definiti/amente.or Hm rm r10 Varias arr gas $e s rcaron $a frente0 E$$a 3a7r#a ? erido a$isErse$as con $os dedosH0 Es n 3om7re demasiado desagrada7$e 4 no 3e ? erido enfrentarme a 6$ "ara /er$a0 Es"ero ? e sea cierto 4 ? e est6 me.1 s c Fado0 L ego comen21 a acosar$e con na andanada de mando7$esH0 >o es de 7 en g sto 3erir a$ 3i. se record1 con do$or0 KA .os de estar en "$ena forma.ar de soFar con im"osi7$es 4 ceFirse a $a rea$idad0 H<* isteis a /isitar a $a seFora 5 ana.a de soFar o te ensartar6 con $a es"ada Hgr F1 Marcos. con cada res" esta.o de t s anfitriones0 HT ad/ertencia $$ega demasiado tarde Hso$t1 .isteis a4er= H$e "reg nt1 "ara no seg ir "ensando insensateces0 HS#0 . tanto en e$ sig$o %%I como en $a esc e$a de medicina0 La . "arando todas $as estocadasH0 <O acaso temes ? e te . t /ieron m c3o tiem"o "ara 3a7$ar de$ $i7ro 4 de $a /ida de . "ero me 3a aseg rado ? e se estE a"$icando e$ ngPento 4 ? e estE me.E!.ago /o$/i1 a co$ocarse en g ardia frente a s c Fado0 Las es"adas $an2a7an deste$$os con $os :$timos ra4os de so$ 4 e$ sonido de $os aceros a$ entrec3ocar re/er7era7a en e$ "atio si$encioso0 Esta7a s dando "or e$ esf er2o.agoH0 . . don .orando0 HDios os oiga. des" 6s $a me. a"artar de s mente a $a c randera no era tan fEci$0 A decir /erdad: era mEs com"$icado de $o ? e 3 7iera "ensado en n "rimer momento0 . "ero se sent#a eC $tante "or e$ "rogreso0 L$e/a7a na semana "racticando con Marcos 4.ercicio $e esta7a sentando 7ien. como di. . "ero con e$ tiem"o $o conseg ir#a0 E$ e. "ese a ? e no conseg #a c m"$ir con $os o7. a3ora. "ero a:n ? eda7an nos min tos de $ 20 !on $a camisa desa7roc3ada 3asta $a cint ra.or ser#a de. /o$/iendo a$ $i7roO E$ so$ se em"e2a7a a oc $tar "or e$ monte Ig e$do. Marcos. era na i$ sa "or "ensar ? e 6$ " diera estar interesado en e$$a0 KSig e enamorado de s es"osa0 <N 6 te cre#as=L. com"artir $os rec erdos de s s /i/encias o s s eC"eriencias.eti/os ? e se 3a7#a "ro" esto0 Si 7ien e$ de /o$/er a conseg ir destre2a con $a es"ada i7a camino de $ograr$o.U+T - . ? edaron "rendidas de $a 3erida0 H8Pardie2. me 3e distra#do n "oco Hse disc $"10 A"ret1 $a mand#7 $a. mo$esto0 Ten#a ? e de.

E!.amente0 Esta7a tan osc ro ? e no " do inter"retar $o ? e esta7a "ensando0 S1$o e$ 7ri$$o de s s o.ecidos.ados "or $as gotas ? e $e esc rr#an de$ ca7e$$o0 A$ /er ? e 6$ no $e contesta7a. contin 1 3a7$andoH: Demonios.os.o/en ? e "re"ara7a s a.ar $a /ista de n e/o a $a 7oina0 En ning:n momento $o /io mirar a s dif nta no/ia. 4 se a"art1 nos "asos0 . se ? it1 $a camisa em"a"ada de s dor 4 meti1 $a ca7e2a en e$ ag a fresca0 E$ a$i/io instantEneo $e arranc1 n s s"iro de "$acer0 Se incor"or1. "refiri1 no "reg ntar 4 es"erar a ? e s c Fado ? isiera dec#rse$o "or "ro"ia iniciati/a0 H>os /emos en $a cena Hm rm r1 . c ando e$ so$ 4a se 3a7#a oc $tado de$ todo 4 $a /isi7i$idad en e$ "atio era "rEcticamente n $a. $os dos com7atientes dieron "or fina$i2ada $a $ c3a0 .o nada0 A n? e se mor#a de ganas de sa7er ? 6 esta7a "ensando. no s6 c1mo ag antas con todas esas "rendas encima0 HLe "a$me1 e$ 3om7roH0 Vamos dentro a $a/arnos antes de ? e terminemos con na " $mon#a0 Marcos retir1 $a mano de s 3om7ro.eres.ago "ens1 ? e $o 3a7#a imaginado0 HPara 3erirme a:n tienes ? e "racticar m c3o mEs0 Siento decirte. "ero no di.I-OS 3iera si no tienes s ficientes "rendas encima= Hse mof10 E$ sem7$ante de Marcos se ensom7reci1.o de $os 7ate$es.e ? e i7a a $$e/ar en s 7oda.os 7a.UIV - . agotado. a ? 6 se de7#a ese cam7io tan 7r sco de actit d o "or ? 6 3a7#a rec3a2ado $a m estra de cariFo.or a$ "oder ser :ti$ de a$g:n modo0 Lo 3a7#a sentido enormemente "or e$$os0 Record1 a $as m . " es $as 7ate$eras eran m 4 diestras en e$ mane. ? e estEs mEs /erde ? e n niFo de "ec3o H$e 2a3iri1 con na sonrisa socarronaH0 >o sa7es c Ento me 3a$aga ? e sea 4o. e$ ? e tenga mEs destre2a0 Siem"re me f e m 4 dif#ci$ /encerte0 HP es 4a te " edes a"ro/ec3ar Hmasc $$1. "a$a7ras Hse ri1 Marcos0 .ago0 Se $o "reg ntar#a en otro momentoJ "resent#a ? e a3ora no $e i7a a ac$arar nada0 !on na :$tima mirada a s c Fado.e0 .ago con maestr#a0 Bn rato mEs tarde. nto a $a " erta0 !on $os o. mo. entr1 en $a casa0 A tra/6s de $as /entanas de $a casa-torre. asom7rado "or ese gesto. sac diendo $a ca7e2a "ara retirar e$ eCceso de ag a de s "e$o0 L ego se dio c enta de ? e Marcos $o mira7a fi.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago. e/it1 e$ ata? e de . de n a2 $ tan $im"io como n d#a de /erano en s !Edi2 nata$. $o miraron sin decir nada antes de 7a. "or na /e2.ago.a7#a "asado todo e$ d#a acom"aFando a Ade$a 4 a s fami$ia0 Los "o7res esta7an tan deso$ados ? e no eran ca"aces de 3acer ni $a mEs senci$$a de $as tareas0 . $a $ 2 de $as /e$as se derrama7a a$ eCterior 4 rom"#a $a osc ridad de $a noc3e0 TomEs se "re"ar1 "ara 7a. como si $e 3 7iera ? emado. congregadas en $a "e? eFa casa de "escadores. "ero f e tan ef#mero ? e . "ero de /e2 en c ando s ced#an0 .o/en se $imit1 a a$2ar $a mirada "or n escaso instante0 S s o. ? e $$ora7an a"enadas "or $a m erte de $a . fi.o/en0 Ese ti"o de accidentes no era m 4 com:n.ar de$ carr a. c ando $a fa$$ecida era na . 6$ se sinti1 m c3o me. ? e 4a n nca se rea$i2ar#a0 S1$o se $e /e#a "arte de$ rostroJ e$ resto esta7a /endado "ara oc $tar $as .eres $a 3a7#an aseado 4 /estido con e$ tra.os a $a $ 2 de $a $ na $$ena $e indica7a ? e seg #a con $a /ista c$a/ada en 6$0 H<>o tienes ganas de ? itarte $a ro"a= H$e "reg nt1 . ? erido c Fado.ago "ar"ade1.os enro.os en $a 7oina ? e retorc#a entre $as manos0 La cara co$orada de ag antar e$ $$anto0 TomEs se acerc1 a 6$ "ara dar$e e$ "6same0 E$ . mientras se "asa7a $a camisa "or e$ "ec3o 4 $os 3om7ros. redo7$ando s esf er2o "ese a $o m c3o ? e $e do$#a todo e$ c er"oH0 Te "rometo ? e no d rarE m c3o0 HPa$a7ras. ? e descansa7a en $a cama como si d rmiera0 Las m . ar "ara $a 7odaO E$ no/io esta7a a$$#0 De "ie . se acerc1 a$ "i$1n donde a7re/a7an $os ca7a$$os.

$$eg1 a $a conc$ si1n de ? e e$ m 4 estimado 4 sa7io seFor 'ennet no 3a7r#a sa7ido ? 6 3acer0 . mientras se des"ed#a de$ coc3ero 4 entra7a en $a casatorre.eres0 TomEs 3a7#a seg ido ese conse. "ero era $a /erdad0 En a? e$$os momentos era $o ? e $e 3a7#a "asado "or $a ca7e2a0 Sor7er $as $Egrimas ? e anega7an s s o.os "or e$ $$anto .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o ma4ordomo $e 3a7r#a aconse.E!.antes circ nstancias0 Desde $ ego. " es e$ resto de $os 3a7itantes de$ " e7$o en seg ida em"e2aron a 3acer co$a "ara eC"resar s s condo$encias a $a fami$ia0 A :$tima 3ora se 3a7#a acercado "ara des"edirse0 Era 3ora de regresar a $a casa-torre0 Ade$a se $imit1 a ca7ecear con $a mirada "erdida 4 e$ rostro a7otargado de tanto $$orar0 .es de San 5 an.UIU - .ado ? e se mant /iera a$e. e$ /ie.ado de $as m . ? 6 3a7r#a 3ec3o e$ seFor 'ennet en seme. a7ra2ada a s s "adres 4 a s otra 3ermana0 * e en ese momento c ando se dio c enta de ? e necesita7a conso$ar$a0 De ? e no 3acer$o $e "rod c#a do$or0 S1$o " do m rm rar$e nas "a$a7ras de cons e$o.o a$ "ie de $a $etra d rante s s c arenta 4 oc3o aFos de /ida0 !omo no 3a$$ara otra res" esta. nto a $os s 4os0 Se a/ergon2a7a "or 3a7er$o "ensado si? iera.os 4 /er$a sonre#r0 A7ra2ar$a 4 conso$ar$a 3asta ? e se $e "asara toda esa "ena0 (imi1 "or dentro 4 se "reg nt1.ado en Pasa. "or en6sima /e2 desde ? e $a 3a7#a de. 6$O 8Santo Dios9. s1$o 3a7#a "ensado en 7esar$a0 En sentir esos $a7ios ro.I-OS 3eridas ? e $e 3a7#a 3ec3o e$ roce de $os mo$ scos incr stados en e$ casco de$ 7arco0 Ade$a $$ora7a.

UI2 - .ado sin descanso0 Se "reg nt1 si no 3a7r#a sido $a fa$ta de s eFo $a ? e im"idi1 ? e reaccionase ante e$ a7orda. .1 frente a frente en e$ "asi$$o0 Ade$a no sa7#a d1nde mirar0 >o se 3a7#an /isto desde e$ entierro.amEs 3a7r#a cre#do "osi7$e ? e e$ anda$ 2 . a"iadEndose de$ ma$ rato ? e esta7a "asando e$ a4 da de cEmaraH0 Mis "adres me 3an encargado decirte $o m 4 agradecidos ? e estEn0 Si no $o 3 7iera /isto con s s "ro"ios o.asta "arec#a adi/inar s s necesidades antes ? e e$$a misma0 Le 3a7#a dado tisanas 4 "aF e$os o.et rar so7re $as ra2ones de esa m erte0 S 3ermana 4a no esta7a 4 eso era irre/ersi7$e0 H'ien/enida.ar ? e "ase e$ tiem"o "ara ? e $o ace"tes H"recis1 $a seForaH0 Si necesitas estar mEs d#as en t casa. Ade$a Hsa$ d1 doFa Marina0 .ado de /er$o como n 3om7reci$$o "om"oso= Era e/idente ? e 4a no $o /e#a as#0 >o "od#a o$/idar s com"ortamiento en e$ /e$atorio0 TomEs no conoc#a a nadie. "ero se 3a7#a dedicado a atender a todo e$ ? e i7a $$egando a $a casa de s s "adres0 >o se 3a7#a a$e. doFa Marina0 Tengo ? e contin arO con mi /idaO H7a$7 ce10 HMe "arece 7ien.et rando so7re ? i6n era 4 ? 6 re$aci1n $e n#a con $a fami$ia. seFora0 H8A39 >o sa7#a ? e 4a 3a7#as $$egado Hdi. c atro d#as atrEs. sim"$emente.os. eC"resa7an com"resi1n 4 triste2a0 Ade$a no " do contestar "or? e $os s 4os se anegaron de $Egrimas 4 e$ $$anto $e cerr1 $a garganta0 H>o te "reoc "es. antes de ? e " diera 3acer nada.e de$ 7arco0 De nada ser/#a con. /erdes como e$ ag a de mar.ado de "ensar en 6$0 Era a$go "ecaminoso 4 ? e $a a7oc3orna7a so7remanera0 S 3ermana enfriEndose en $a se" $t ra 4 e$$a "ensando en e$ a4 da de cEmara de don .E!.I-OS Capítulo XV Ade$a entr1 en $a casa-torre arrastrando $os "ies0 Se sent#a eCtraFaJ como f era de s c er"o0 Le costa7a entender ? e s 3ermana 4a no esta7a 4 ? e n nca mEs $a /er#a0 N e 4a no "odr#a ce$e7rar s 7oda.asta s s "adres "arecieron de$egar en 6$ todo e$ tra7a. nadie 3a7#a "reg ntado nada0 HM c3as gracias "or todo $o ? e 3icisteO H3a7$1 a$ fin0 H>o es nada0 Lo 3ice encantadoO HTomEs emiti1 n r ido eCtraFo. $a a7ra210 Eso era a$go ? e siem"re $a 3a7#a sor"rendido de $a seFora: trata7a a todos "or ig a$.o de atender a $os ? e $$ega7an "ara dar e$ "6same0 A n? e sa7#a ? e a$g nas "ersonas 3a7#an estado con. ese en$ace ? e tanta i$ si1n $e 3iciera 4 "ara e$ ? e 3a7#a tra7a. "ero si crees ? e necesitas mEs tiem"oO no d des en decir$o0 Sa7es ? e en esta casa te tenemos m c3o a"recio0 HLo s6.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .erar? #asH0 <N 6 ta$ estEs= H"reg nt1 a$ se"ararse0 S s o.o TomEs. doFa Marina Hse disc $"1 a$ /er a $a d eFa de $a casa0 DoFa Marina se des"idi1 de $os dos 4 $os de. Ade$a0 Imagino c1mo te sientes0 TendrEs ? e de. "ero no 3a7#a de. ? e sa$#a de $a cocinaH0 <!1mo estEs= Perd1n. como si se est /iera a3ogandoH0 Lo siento m c3o0 >o ? ise decir ? e est /iera encantado con $o s cedidoO no es esoO HLo s6 Hdec$ar1 Ade$a. como si "ara e$$a no eCistieran $as . $a 3a7#a conso$ado con s so$a "resencia0 .ado m c3o de donde e$$a esta7a0 .os.ago0 <!1mo "od#a "asar eso= <En ? 6 momento 3a7#a de. $o com"render6O H>o im"orta.

e$ "e$o $e ca#a a am7os $ados de $a cara como na cortinaJ $e 3ac#a fa$ta n 7 en afeitado0 S s ro"as esta7an m 4 s cias.o e$ som7rero.ago mir1 a tra/6s de$ /idrio de$ esca"arate0 La . <d1nde estE= H"reg nt1 e$$a. ma$dita H7ar7ot1 e$ 3om7re0 .a estat ra. demasiado enferma.eto regresa7a a $a ca$$e0 En $a "arte trasera de n carro 3a7#a na m . sin decir "a$a7ra.o/en H0 Es e/idente ? e ten6is m c3a ca$ent ra. tom1 $a mano 3erida "ara $e/antar $a manga de$ s cio camis1n0 Ta$ como e$$a s "on#a.o/en0 H8<N e no 3a76is 3ec3o nada=9 Hgrit1.i2as0 Los dedos 4a 3a7#an em"e2ado a "onerse negros0 H8Virgen Sant#sima9 <Desde c Endo estE as#= Hform $1 entre dientesH0 <!1mo 3a76is "odido consentir esto= E$ 3om7re. enredado 4 s cio. ante $a "asi/idad de $a . e$ do$or.o e$ matra2 "ara ? e $a me2c$a fermentase con e$ ca$or0 Se esta7a $im"iando $as manos c ando o41 ? e $a " erta de $a tienda se a7r#a con estr6"ito0 So7resa$tada.amEs me "re"ar1 "ara a$go as#L0 <N i6n ser#a ese seFor= >ada mEs entrar en $a trastienda. seFora0 >o "od#a creer $o ? e esta7a o4endo0 Trat1 de mantener a ra4a $a ra7ia.o a$ retirar $a manta. $a ? emad ra se 3a7#a em"on2oFado0 Bna ca"a /erd sca c 7r#a toda $a s "erficie de $a 3erida 4 desde $os 7ordes se eCtend#an nas ramificaciones ro. 3eces 4 orina0 Era e/idente ? e s es"oso no se 3a7#a tomado $a mo$estia de asear$a 4 $a "o7re m . se agarr1 $a cint ri$$a 4 $e/ant1 s s ca$2as. $a carg1 en $os 7ra2os 4 es"er1 a ? e Micae$a sost /iera a7ierta $a " erta de $a tienda "ara "asar a$ interior0 Bna /e2 dentro $a sent1 en no de $os escaFos sin m c3os miramientos0 La . era m 4 cor" $ento0 HPor s " esto. $e/ant1 $a mano0 Las /oces se o#an desde $a ca$$e0 .osJ tirita7a de forma incontro$a7$e0 Bna tos seca 4 es"asm1dica $a sac di1 "or entero0 Podr#a ser gri"e.er.I-OS " diera r 7ori2arse0 !asi es7o21 na sonrisa "or $o eCtraFo0 TomEs m rm r1 entre dientes a$go ? e a e$$a $e son1 como: KE$ seFor 'ennet . sa$i1 a /er ? i6n era0 H8SeFora. enf recida "or $a im"otencia0 HA m# no me grit6is. $a ang stia0 >o cre#a ser ca"a2 de sa$/ar a esa .er ta"ada con na manta /ie.UI+ - . sin "oder$o e/itarH0 <!1mo no $a 3a76is tra#do antes= E$ 3om7re.E!. se $e ad3er#a a $a cara0 H8Dios m#o9 Hmasc $$1 Micae$a. mientras e$ s . ins"irando con f er2a0 H. decidi1 ? e i7a a "re"arar $E dano0 A"enas $e ? eda7a 4 n d#a "or otro seg #a sin e$a7orar mEs0 Se at1 e$ de$anta$ a $a es"a$da antes de 7 scar todos $os ingredientes necesarios0 !omen21 cortando e$ o"io de Esmirna en "eda2os m 4 "e? eFos. a n? e "arec#an de 7 ena ca$idad0 Pese a ser n 3om7re de 7a. "ero de7o a/erig ar d1nde estE e$ ma$ ? e $a "rod ce0 E$ 3edor ? e des"rend#a $a seFora 5 ana era na me2c$a de "odred m7re.o no 3e 3ec3o nada. ten6is ? e a4 dar a mi es"osa9 Hgrit1 e$ 3om7re en c anto $a /io0 'a. con $os dientes a"retados. s dor.os de ami$anarse. "ens1 Micae$a0 HTengo ? e /er ? 6 os "asa H$e di. no 3a7#a "odido $a/arse "or s# so$a0 Micae$a. $e.a0 ! ando e$ 3om7re $a desta"1 Micae$a a3og1 n grito: era $a seFora 5 ana0 Ten#a e$ rostro a7otargado "or $a fie7re 4 esta7a m 4 de$gada0 La "ie$ se $e "ega7a a$ crEneo como si entre e$$a 4 e$ 3 eso no eCistiese nada mEs0 E$ ca7e$$o. "ara $ ego diso$/er$os en ag a ca$iente0 >o ten#a m c3oJ es"era7a ? e $e a$can2ase 3asta ? e /o$/iera "or a$$# e$ 7 3onero0 Le aFadi1 mie$ 4 $e/ad ra de cer/e2a0 Encendi1 n ca7o de /e$a 4 $o co$oc1 7a.o/en enferma se recost1 contra e$ res"a$do 4 cerr1 $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

a n? e os a/is6 de ? e era na ? emad ra m 4 ma$a 4 "od#a em"on2oFarse0 !asi 3a "asado n mes desde se $a 3i2o0 Lo ? e mEs tem#a 3a s cedido 4 a3oraO H7a. como si en /e2 de estar 3a7$ando de na "ersona.o/en. sin mirar$oH0 S6 ? e serEO H!$aro ? e "od6is 3acer a$go mEs0 HEsta /e2 f e e$ 3om7re ? ien interr m"i1 a$ m6dicoH0 Me niego a ? e $e cort6is e$ 7ra2o0 <De ? 6 me ser/ir#a na m . "ese 3a7er /isto con s s "ro"ios o. a3ora tendr6 ? e am" tar$e e$ 7ra2o "ara sa$/ar$a0 Micae$a as"ir1 7r scamente "or $a im"resi1n 4 se $$e/1 $a mano a $a 7oca0 La "aciente.1 $a /o2 3asta casi n s s rroH. contro$ando s s mo/imientos0 >ota7a e$ "a$"itar de $as /enas en $a frente 4 $a mand#7 $a $e do$#a de tanto a"retar$a0 Bna /e2 de "ie.ago cre41 /er ? e s mirada se s a/i2a7a n "oco a$ /er$o entrar. "ero trat1 de no "ensar en e$$oJ de7#a centrarse en entender $o ? e esta7a oc rriendo0 Se ? it1 e$ som7rero.asteis ? e $a atendiera. 7a. tan fa$tos de /ida ? e mEs "arec#an $os de n m erto0 E$$a tosi1 /arias /eces0 . desa"asionado. ? e $e de/o$/i1 $a mirada con $os o.1 $a mano a$ " nto.or a s s anima$es ? e a s "ro"ia es"osa Hm rm r1. don . de s es"osa. a$ $imite de s "acienciaH0 O#dme 7ien. sor"rendido. res"ira7a con agitaci1n 4 s s o. no ? iero ni "ensar en $o ? eO . re"entinamente deso$ada0 . ner/ioso0 <Era "osi7$e ? e. sin em7argo. "ero c ando /io $a ? emad ra 4 $os /isi7$es signos de gangrena s ma$ genio est /o a " nto de eC"$otar como n "o$/or#n0 A d ras "enas consig i1 contro$arse $o s ficiente como "ara no destro2ar a a? e$ anima$ ? e se cre#a 3om7re0 !err1 $os o.E!. "ens1 e$ ga$eno0 HMe temo ? e es demasiado tarde "ara 3acer otra cosa H"recis1 . a? e$ engendro de$ demonio " diera tener sentimientos=.os ? e no era as#. nto a e$$a $e $$eg1 e$ 3edor0 Se trag1 $os im"ro"erios "ara no mo$estar a $a "o7re . "e? eFo g sano: / estro de7er es c idar de e$$a0 >o es n anima$ de carga0 * i a /isitar$a /arias /eces 4 no de.eto inanimado0 . entr1 en $a tienda0 E$ 3om7re. de $a ? e 3asta ese momento no se 3a7#a "ercatadoH0 Es $o mEs in3 mano ? e 3e /isto en mi /ida0 Sin d da trata me. arre7 .os de sentir0 <!1mo se atre/#a ese 3om7re a $e/antar$e $a mano a Micae$a= H' en d#a0 <Tendr#ais $a ama7i$idad de eC"$icarme ? 6 s cede a? #= H"reg nt10 Las manos s .er con n so$o 7ra2o= . ? e en ese momento $e/anta7a $a mano con intenciones e/identes0 Sin es"erar n seg ndo mEs.I-OS c randera esta7a frente a$ marido de $a seFora 5 ana. se gir1 con $entit d "ara mirar a$ es"oso0 H<N 6.ada en na manta. "od6is c rar$a= H"reg nt1 e$ 3om7re. des" 6s de todo.UII - .os casi des"rend#an c3is"as de odio0 .a es s ficientemente tor"e con $os dos.o/en.ago no ? iso contradecir$a. se refiriera a n o7.er. "or s "arte.ago. se $imit1 a toser sin f er2as0 H8>o9 >o /o4 a "ermitir ? e $e cort6is e$ 7ra2o H7ar7ot1 e$ 3om7re.ago0 HMicae$a seFa$1 a $a m .os /idriosos.1 so7re e$ mostrador0 HPod6is /er$o /os mismo. ? e s s anima$es s fr#an $os mismos ma$os tratos0 A grandes "asos se acerc1 a $a enferma0 Antes de agac3arse .os n momento0 Lo "rimero era a$i/iar a $a enfermaJ $a ? emad ra no ten#a so$ ci1n0 Era demasiado tarde "ara 3acer nada0 Mir1 a $a . "ero en s mirada se "od#a $eer $o m c3o ? e $e 3a7#a mo$estado no desa3ogarse con $a 3er7o$aria0 Micae$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago as"ir1 "ara ca$marse 4 a"ret1 $os " FosJ $ ego c$a/1 s mirada en a? e$ ser re" gnante0 H<Para ? 6= <Por ? 6 ? er6is ? e $a c re= <Para /o$/er a ma$tratar$a 3asta ? e m era= Hin? iri1 entre dientes0 H>o s6 de ? 6 me ac sEis0 E$$a es m 4 tor"e0 Mi de7er es enseFarO H<V estro de7er= H$e cort1. a"arentando na tran? i$idad ? e esta7a m 4 $e.eta7an e$ tricornio con tanta f er2a ? e temi1 destro2ar$o0 Lo de.ago se $e/ant1 des"acio.

"ero s "aciencia ten#a n $#mite 4 6$ $o 3a7#a so7re"asado con am"$it d0 >o com"art#a $a idea de ti$i2ar $a /io$encia "ara arreg$ar a$go. "ero 3asta e$ mism#simo 5es:s ec31 de ma$os modos a $os mercaderes de$ Tem"$o0 Sac di1 $a mano "ara a$i/iar e$ do$or de $os n di$$os0 .ar de s . de. seFor0 H.ago $a t m71 so7re e$ escaFo sin de. merec#a ese " Feta2o 4 mEs0 HEsto no /a a ? edar as#. "or Dios ? e $o 3ar6 H. terco0 H8Por e$ amor de Dios9 Va4amos de na /e20 Mientras disc timos e$$a em"eora H orden1 .o na re"araci1n Hmasc $$1 e$ 3om7re mientras se $e/anta7a0 Le sangra7a $a 7oca.o/en $e o4eraH.ago so$t1 $a :$tima "a$a7ra como si f era n ins $toH0 Tengo ? e atender a / estra es"osa0 Ten6is dos o"ciones: "od6is iros o ? edaros0 En c a$? ier caso. a$21 a $a m . seFor0 ECi.etar$a. "ero si ? er#an 3acer a$go "or $a "o7re m .UIM - .er "ara $$e/ar$a otra /e2 a$ carro0 Micae$a corri1 a $a trastienda0 E$ "re"arado ? e se fermenta7a so7re $a $$ama de $a /e$a a:n no 3a7#a terminado e$ "roceso0 !on n so"$ido a"ag1 $a /e$a0 Tendr#a ? e seg ir en otro momento0 !ogi1 $a cesta con s s remedios 4 aFadi1 nas c antas cosas mEs ? e " dieran necesitar0 >o $e g sta7a nada tener ? e ir a $a casa de ese 3om7re.E!.a7#a o$/idado $o m c3o ? e do$#an tras n go$"e as#0 Sin d da.ido 4 e$ 3om7re ca41 a$ s e$o0 Lo 3a7#a intentado0 Dios sa7#a ? e s#. seFor He$ ga$eno se so$t1 con n gestoH.I-OS E$ " Feta2o de . e$$a morirE0 HSois m6dico.ad de entretenerme0 HSe /o$/i1.ago0 .ago 3 7iera $$egado a tiem"o0 >o $e ca7#a $a menor d da de ? e ese anima$ $a 3a7r#a go$"eado0 Era e/idente ? e esta7a acost m7rado a sa$irse con $a s 4a 4 .ar a s m . r10 Se $im"i1 $a sangre de $a 7oca con $a m grienta manga de s casaca H0 So4 s es"oso 4 " edo decidir0 HMirad.ar6 ? e $e cort6isO <N 6 $e "asa a3ora= H"reg nt1.o9 HEso es "recisamente $o ? e "retendo0 V estra negati/a a de. si "ara e$$o de7o rec rrir a$ magistrado.1 $a /o2J no ? er#a ? e $a .ago aca$$1 e$ resto de $a frase0 Se o41 n cr .er sin atenci1n m6dica des" 6s de inf$igir$e seme. /a$#a $a "ena0 Ese s . me da $o mismo a ? i6n ? erEis rec rrir0 Si no am" to a3ora mismo.arme 3acer $o ? e es necesario no me faci$ita $as cosas0 HOs re"ito ? e no de.eto no merec#a ning:n miramiento0 >o c ando 3a7#a sido ca"a2 de de. mirando a s es"osa con temor0 La "aciente esta7a tiritando 4 s s dientes castaFetea7an con f er2a0 . ignorEndo$e0 E$ 3om7re $e agarr1 de$ 7ra2o antes de ? e se agac3ara frente a $a "aciente0 H>o consentir6 ? e $e am" t6is e$ 7ra2o0 .er no ? eda7a mEs remedio0 Se a$egra7a de ? e . e$$aO H7a. em"inEndose so7re $as " ntas de $os "iesH0 N iero ? e est6 en mi cama0 H>o /eo moti/o "ara mo/er$a0 EstE en m 4 ma$as condiciones "ara andar tras$adEndo$aO H"rotest1 $a c randera0 E$ 3om7re $a mir1 como si ? isiera ani? i$ar$a0 H>o /o4 a seg ir ag antando esto0 Me $a $$e/o 4 ? e sea $o ? e Dios ? iera Haseg r1. <no= 8P es 3aced / estro tra7a.ante 3erida0 Definiti/amente. "ero no ten#a nada roto0 Bna $Estima0 H>o ? iero seg ir "erdiendo e$ tiem"o con /os. "ara ? e no ca4era en na de $as con/ $siones0 HEs necesario $$e/ar$a a na camaO H"ron nci1 con seriedadH0 Me temo ? e estE em"eorando "or momentos0 Posi7$emente sea n caso se/ero de en/enenamiento de sangre o gri"e0 HArri7a 3a4 na 3a7itaci1n $i7re Hs giri1 Micae$aH0 Si $a s 7#s "odremos atender$a a$$#0 HPrefiero $$e/ar$a a mi casa Ha" nt1 e$ es"oso.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

E!. "ara ? e se f eran ca$entando0 Bna /e2 3ec3o todo eso.ame$go0 La "aciente esta7a de$irando de fie7re0 S s "a$a7ras eran ininte$igi7$es0 Por n momento Micae$a "ens1 ? e esta7a re2ando0 Le "as1 $a mano "or $a cara como gesto de cons e$o. si $o "ensa7a con fria$dad. incandescentes0 L ego co$oc1 $os tr#"odes 4 de"osit1 so7re e$$os $as "$anc3as de distintos tamaFos.o e$ som7rero0 En c anto e$$a 3 7o s 7ido. na /e2 ? e se eCtendiese "or e$ 7ra2o 3asta e$ 3om7ro.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . como si se 3 7iera ganado todos $os go$"es 4 $as afrentas0 >o $o "od#a com"render0 !om"art#a e$ temor de$ ga$eno "or $a seFora 5 ana0 Rea$mente esta7a m 4 ma$0 A n? e $e 3a7#a es"antado $a necesidad de am" tar$e e$ 7ra2o. ? e ca7a$ga7a a $a "arH0 EstE "eor0 De$ira 4 no "arece ? e est6 consciente0 Ta$ /e2 de7er#amos $$amar a don Mat#as "ara $a eCtrema nci1nO Don .o. e$ es"oso de $a seFora 5 ana se $imita7a a rascarse $a ca7e2a 7a.UIQ - .er no era nadie "ara contradecir$e0 Se $e encogi1 e$ cora21n a$ "ensar en $o m c3o ? e s es"osa 3a7r#a s frido a manos de 6$0 Lo "eor de todo era ? e.ago so$t1 n eCa7r "to "or $o 7a.I-OS na sim"$e m .i2o 4 7ri$$aron. como $im"iar $as 7otas o $a es"ada de don . c ando $e insin aron ? e $a ? emad ra era o7ra de s marido. se dio c enta de ? e 4a no ten#a eCc sa "ara seg ir en $a cocina 4 se sinti1 mo$esto0 En $os d#as anteriores se 3a7#a dedicado a 3acer en $a cocina "arte de s s tareas.o 4 sac di1 $a ca7e2a con "esar0 É$ tam"oco ten#a ning na es"eran2a de ? e $a m . c3asc1 e$ $Etigo "ara a2 2ar a$ .ago.er sa$iera de 6sa0 HIr6 a a/isar$e Han nci10 (ir1 e$ ca7a$$o 4 $o " so a trote 3acia $a ig$esia de San Vicente0 Abedul $o seg #a con doci$idad0 Bn rato mEs tarde $o /io regresar a$ ga$o"e0 !inco "esados 4 $entos taFidos de agon#a ? e7raron e$ si$encio0 TomEs se ofreci1 a desco$gar $a ro"a seca ? e co$ga7a de$ tec3o de $a cocina0 Ade$a es"era7a "ara ir do7$Endo$a a medida ? e 6$ se $a entrega7a0 Era na tarea ? e 3a7#an re"etido /arias /eces desde ? e e$$a regresara de $a casa de s s "adres0 HÉsta es $a :$tima camisa Hdi. $as riendas de Abedul en $a mano0 En e$ "escante de$ carro. se "reg nt1. casi n mes atrEs. sin ? e e$$a diera m estras de darse c enta0 H!orredJ es necesario ? e $a atendamos sin "6rdida de tiem"o Horden1 a$ 3om7re0 L ego se /o$/i1 a$ ga$eno. "ara e/itar ? e $a "on2oFa in/adiera todo e$ organismo0 Sa$i1 de $a trastienda co$ocEndose $a ca"a0 . era $a :nica so$ ci1n0 Las marcas de $a gangrena $$ega7an 3asta $a " nta de $os dedos 4 cerca de$ codo0 >o ? edar#a m c3o tiem"o. "odr#as ? edarte conmigo0 .ar#a $o ? e f era "or a? e$$a sonrisa0 8Dios era testigo de $o cierto ? e era eso9 K<N 6 "ensar#a e$ seFor 'ennet de mi com"ortamiento=L. montado en /bano. no "or "rimera /e20 K>ada0 É$ estar#a 3aciendo "recisamente $o mismo0 <!1mo "odr#a resistirse a na /a$? iria como 6sta=L Ati21 $as 7rasas 3asta ? e ad? irieron n tono ro. es"era7a con e$ gesto tan d ro como ta$$ado en "iedra. mientras se $a entrega7aH0 Si ? ieres. " edo ir "re"arando $as 7rasas "ara $as "$anc3as0 HSi no te im"ortaO La t#mida sonrisa de s ama2ona f e todo e$ "ago ? e necesita7a "ara com"ortarse como n "errito fa$dero0 . e$$a $o 3a7#a negadoJ "arec#a "ensar ? e $o ten#a merecido.ago0 L$ega7a a$ eCtremo de ens ciar 6$ mismo $as 7otas "ara "oder $im"iar$as otra /e20 Pero 4a 3a7#a ti$i2ado ese rec rso /arias /eces 4 em"e2a7a a temer ? e Ade$a sos"ec3ase de s engaFo0 HS 7ir6 a $a 3a7itaci1nO Hem"e21 a decir sin ganas0 HSi no tienes nada ? e 3acer a$$#O H$e cort1 Ade$aH.

se comen $a carne m erta0 Si se $as de.ando a Micae$a encargada de a"$icar com"resas de ag a fr#a con /inagre en $a frente de $a enferma0 ! ando /o$/i1. como si 3 7iera estado re7 scando "or entre $as /igas de $a c adra0 HMe 3a costado m c3o $oca$i2ar$as.os a:n "od#a /er$o todo0 La s ciedad ? e c 7r#a cada estancia de$ caser#o0 Los "$atos de madera con restos de comida ? e se a"i$a7an en $a mesa0 Las ceni2as ac m $adas en $a c3imenea.UIR - . me ? edar6 Hse a"res r1 a ace"tar. $e orden1 ? e mant /iera en $os 7ra2os a s es"osa 3asta ? e 3 7ieran adecentado $a cama. c ando $os /io "re"arar $os tensi$ios "ara $a am" taci1n se enfrent1 a e$$os como n $oco 4 $es im"idi1 rea$i2ar$a0 Por m c3o ? e e$ ga$eno reneg1. a n sa7iendo ? e no ser#an s ficientesJ 3ar#a fa$ta n mi$agro "ara ? e sanase0 Pre"araron na tisana de "$antas "ara 7a.i$$as tan ro. entre ma$diciones 4 amena2as.a 3acer 4 .er. con na sonrisa tan grande ? e 7ien "arec#a ? e se $e i7a a "artir $a cara0 H'ienO "odr#as contarme ? i6n ese seFor 'ennet de$ ? e siem"re m rm ras H so$icit1 e$$a0 TomEs " do a"reciar ? e sonre#a. "ero s mente contin a7a 7 scando so$ ciones. m c3o mEs tarde. e$ taFido de dif ntos de $as cam"anas. $a ca7e2a gac3a 4 $as me.er descansara en a? e$$a m gre0 Entre $os dos se dedicaron a retirar $as sE7anas s cias. e$ es"oso de $a seFora 5 ana sig i1 en s s trece 4 no $es "ermiti1 3acer $a o"eraci1n0 A$ fin t /ieron ? e conformarse con 3acer $as c ras.as como $as 7rasas0 HEn ese caso. tra#a na sonrisa es"eran2ada en s atracti/o rostro 4 a$go escondido entre $as manos0 De s s ro"as co$ga7an /arias te$araFas. "ero $a mirada asesina de$ ga$eno $e 3i2o ca$$ar 4 3acer $o ? e se $e 3a7#a ordenado sin decir ni na so$a "a$a7ra0 .ago "ara no $an2arse contra e$ d eFo de $a casa0 !on na /o2 tan g6$ida como $os carEm7anos ? e adorna7an $os a$eros de $as casas en in/ierno. a dar $a / e$ta a$ co$c31n de $ana 4 a "oner sE7anas $im"ias0 Bna /e2 ? e $a cama est /o en condiciones "ara reci7ir a $a enferma. co$gada en $os res"a$dos de $as si$$as de $a cocina0 La "esti$encia ? e im"regna7a $as sE7anas de $a cama0 E$ o$or a enfermedad ? e sat ra7a e$ aire de$ dormitorio0 >o s1$o e$$a esta7a escanda$i2ada: 3a7#a notado e$ esf er2o ? e 3ac#a don . $a m:sica mEs adec ada0 Micae$a esta7a a7atida.1 ? e e$ 3om7re $a de"ositara en e$$a0 L ego $e mand1 $im"iar $a c3imenea "ara 3acer n 7 en f ego 4 ca$entar ag a s ficiente "ara 7aFar a s es"osa0 E$ d eFo de $a casa 3a7#a "rotestado "or tener ? e rea$i2ar $as tareas ? e considera7a "ro"ias de na m . ? e nadie se 3a7#a mo$estado en retirar antes de 3acer n f ego0 La ro"a de 3om7re s cia.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a"$icadas en na 3erida gangrenada. a n c ando 4a era im"osi7$e 3acer nada mEs0 La seFora 5 ana 3a7#a fa$$ecido 3oras des" 6s de tras$adar$a a s casa0 Si cerra7a $os o. "ese a ? e no $o mira7a0 La $$ /ia fina 4 "ersistente ? e $es acom"aFa7a desde ? e a7andonaron e$ caser#o de $a seFora 5 ana era e$ com"$emento "erfecto "ara s estado de Enimo0 . "ero serEn s ficientes 3asta ? e encontremos mEs0 Es na "ena ? e no estemos en /erano0 H<Son $ar/as de mosca= Hse sor"rendi1 e$$a.E!.I-OS Man e$a 3a ido a /isitar a s 3ermana 4O me a7 rre "$anc3ar Htermin1. mirando a? e$ mont1n de g sanitos 7$ancos ? e se retorc#anH0 <Para ? e $as ? er6is= H<Acaso no 3a76is o#do n nca 3a7$ar de $a c ra con $ar/as= H"reg nt1. " esto ? e de ning:n modo i7a a consentir ? e $a "o7re m .asta "ermiti1 sin c3istar ? e e$ m6dico a4 dara a desn dar 4 a $a/ar a s es"osa0 >o o7stante. eCtraFado0 S s o. antes de desta"ar $a mano como si f era n niFo mostrando n tesoroH0 >o son m c3as.os grises $a mira7an con inter6sH0 Desde 3ace m c3os aFos es sa7ido ? e $as $ar/as de mosca.ago. de.ar $a fie7re 4 se $a f eron dando a c c3aradas0 L ego e$ ga$eno 3a7#a sa$ido sin decir nada. "ero a$ fin $as 3e encontrado H3a7#a dic3o don . de.

? e no consentir#a en ? e nadie " siera ning:n 7ic3o en e$ c er"o de s es"osa. se re"roc31 con $a ca7e2a gac3a0 HS "ongo ? e estar6is cansada.ago esta7a f era de s#0 . de "aso. estar con otras "ersonas "ara no tener ? e rememorar $o s cedido d rante $a tarde0 HS#.a7#a /isto a$ ga$eno $$e/arse na mano a $a frente. "ero a$ menos intentaremos sa$/ar e$ resto0 S o"timismo era tan contagioso ? e e$$a se "ermiti1 a$7ergar es"eran2as0 .ago $a de/o$/ieron a$ "resente0 Micae$a "ar"ade1 "ara retirar de s s o.ando de s ca7a$$oH.er no $e im"ortara $o mEs m#nimo0 . 3a7#a agarrado a$ 3om7re "or $a "ec3era de $a camisa "ara estam"ar$o contra $a "ared0 8A sa7er ? 6 3 7iera s cedido de no mediar entre e$$os don Mat#as. en "oco tiem"o conseg irEn $im"iar todo rastro de gangrena0 D do ? e $ogremos sa$/ar todos $os dedos. de rodi$$as ante $a enferma. na me2c$a de ra7ia 4 triste2a0 Micae$a t /o miedo de "erderse en a? e$$a trans"arencia 4 ganas de acariciar s mand#7 $a osc recida "or $a 7ar7a0 KPor Dios. e$ /e3#c $o esta7a estacionado 4 e$ coc3ero. no 3a7#a 3ec3o nada de eso0 Era o7sceno. a.os $as $Egrimas 4 $as gotas de $$ /iaJ en efecto. 4 $e a"$ic1 $os 1$eosJ mientras tanto.os 4 7a.E!. ten6is ra21n0 >ecesito $a/arme 4 cam7iarme de ro"a Hm sit1 sin mirar$e0 H>o im"orta0 Os es"erar6 en $a c adra mientras me encargo de Abedul0 HEso " ede 3acer$o DionisioO HLo s6 H$a cort1 e$ ga$eno. a $a "ar ? e inmora$. "or s " esto0 La idea de sentarse a $a mesa en so$edad no $e a"etec#a nada0 Prefer#a. "ero os con/endr#a cenar acom"aFada "ara o$/idarO $o s cedido Han nci1 don . dormita7a en e$ "escante0 En c anto e$ ga$eno $o $$am1 "or s nom7re.a7a con cada res"iraci1n0 Se e/idencia7a e$ esf er2o ? e 3ac#a "ara serenarse0 S fri1 "or 6$J no era fEci$ ace"tar ? e nada de $o ? e "ro"on#a era sec ndado "or a? e$ 3om7re He$ es"osoH de ideas cerri$es 4 sin na "i2ca de 3 manidad en s s cio c er"o0 La necesidad de acercarse a .er 3a7#a eC"irado 3oras des" 6s. entre grandes con/ $siones0 H<N 6 3ace e$ carr a.1 a$ " nto0 HV estra madre me 3a en/iado "ara ? e $$e/e a $a seForita Micae$a0 EstEis in/itada a cenar a$$# Han nci1 e$ coc3ero0 . ? e $$eg1 en ese momento9 Don . te estEs "oniendo en e/idenciaJ 7ien "odr#as 7a7ear en s "ec3era "ara rematar$oL. 7a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .er.os grises eran trans"arentes 4 cE$idos como e$ ag a so$eada0 S mirada. a7ri1 $os o.UIS - .agoH0 >o de7er#ais cenar so$a0 Ten#a ra21n.e de mis "adres en $a " erta de$ 3er7o$ario= HLas "a$a7ras de don . ? e 4a tendr#an tiem"o de comer$a $os g sanos c ando est /iera m erta0 Entonces f e e$ "ro"io ga$eno ? ien se /o$/i1 $oco0 '$asfemando entre dientes 4 con $as $$amas de$ infierno ardiendo en a? e$$os o.os acerados. no era "ara menos: 3a7#a $ogrado encontrar na so$ ci1n "ara $a enferma 4 s es"oso $a destro2a7a de n "$ ma2o0 !omo si $a c raci1n de s m .ago 4 a7ra2ar$o 3a7#a sido tan grande ? e $e cost1 re"rimir$a0 Le 3 7iera g stado a$isar $as arr gas ? e $e s rca7an $a frente como n cam"o arado0 'orrar$as con $a 4ema de n dedo 4 de$inear $a forma cince$ada de s s $a7ios0 Por s " esto. "ero es m 4 ma4or 4 estarE . $a seFora 5 ana se cons m#a con $a ca$ent ra0 Bna /e2 rea$i2ado e$ rito de $a eCtrema nci1n "areci1 me. "ensar en esas cosas frente a$ $ec3o de na agoni2ante0 <Acaso no ten#a /ergPen2a= Don Mat#as re21.orar n "oco0 A n? e s1$o f e n cam7io momentEneo.a7r#a de7ido sa7er ? e no ser#a tan fEci$0 En c anto e$ marido de $a seFora 5 ana esc c31 $o ? e e$ ga$eno ten#a "ensado 3acer en $a 3erida 4 /io a? e$$as $ar/as entre $a carne " trefacta.eno a $a $$ /ia. $a otra a $a caderaJ s "ec3o s 7#a 4 7a. se /o$/i1 $oco0 Sin "reoc "arse "or e$ do$or ? e i7a a inf$igir a s m . 4a ? e $a fie7re seg #a a mentando0 La "o7re m .ago se /o$/i1 en $a si$$a "ara mirar$aJ s s o.I-OS se $as reem"$a2a cada dos o tres d#as. con diferencia. des" 6s de$ d#a ? e 3emos tenido. de n manota2o $as tir1 a$ s e$o 4 $ ego $as "is1 3asta ? e no f eron mEs ? e na manc3a 7ri$$ante en e$ s e$o de madera0 Aseg r1.

3 7iera de.I-OS descansando. ca$entito en $a cocina0 >o $o mo$est6is "or a$go ? e " edo 3acer 4o mismo 4 ? e me mantendrE oc "ado 3asta ? e regres6is Hdec$ar10 . mientras termina7a de 7a. c 7ierta "or $a ca"a s me$anc1$ica fig ra. esta7a 3aciendo $E dano HeC"$ic1 e$$a. no "od#a "ensar eso0 Se ac$ar1 $a /o2 antes de 3a7$arJ de "ronto sent#a $a garganta tan seca como e$ "o$/o0 HVeo ? e 4a os 3a76is cam7iado0 I7a a de.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . con e$ "e$o como :nica /estid ra.UIT - . se " so $a casaca0 Vio a$$# $a cesta de $a c randera 4 decidi1 $$e/ar$a 3asta e$ 3er7o$ario0 A$ entrar en $a cocina sa$ d1 a Petra 4 a Dionisio. ? e con/ersa7an frente a$ f ego0 En e$ "asi$$o se to"1 con Micae$a.1 con e$ 3ocico na /e2 a modo de caricia 4 /o$/i1 a $a comida0 !on n s s"iro de satisfacci1n. com"ro7ando . dentro de 6$. a$ menos.a "ara secar$e e$ "e$a. mostrando $a cesta0 H(raciasJ con $as "risas "or $a/arme $a 3a7#a o$/idado Hconfes1 Micae$a. $o cond . esta maFana.1 $a casaca so7re no de $os "ese7res0 Tir1 de $as riendas de Abedul 4 $o at1 a n "oste de madera0 La cesta con $as medicinas de Micae$a esta7a enganc3ada a$ "omo de $a si$$aJ $a de.ago e/it1 seg ir mirEndo$a0 >o era con/enienteJ em"e2a7a a sentir cosas "ara $as ? e no esta7a "re"arado0 !on reso$ ci1n. $a sac di1 /arias /eces "ara retirar $as gotas de $$ /ia ? e se 3a7#an ? edado ad3eridas en $a $ana 4 $a co$g1 de n c$a/o en $a "ared0 De. $o de.ado antes en $o ro.ago0 . a$ tiem"o ? e $e "a$mea7a e$ c e$$o0 E$ ca7a$$o $e em" .e 7$anc 2co antes de "asar$e $a a$mo3a2a "ara e$iminar e$ 7arro de s s "atas 4 /ientre0 E$ anima$ $e de. 6ste era de 7rocado con "asamaner#a0 Los "icos de$ /o$ante de enca. e$ tra7a. m c3ac3o H$e s s rr1.a7a de$ "iso s "erior0 Se 3a7#a cam7iado de ro"aJ a n? e e$ /estido seg #a siendo negro.o 3asta e$ "ese7re "ara ? e comiera sin tra7as0 H.ado ? e e$$os se oc "asen0 A"ret1 $os " Fos0 De nada ser/#a a3ora des"otricar0 . ? e 7a. "ara $i7rarse de $a $$ /ia0 Imagina7a ? e $a m erte de $a . na tern ra $argamente o$/idada0 La 3a7#a o7ser/ado d rante e$ camino desde $a casa de $a dif nta seFora 5 ana0 E$$a "arec#a estar a mi$es de $eg as de a$$#.1 a$ $ado de $a casaca0 !on destre2a ? it1 a$ ca7a$$o $a si$$a.ar esto en e$ 3er7o$ario Hac$ar1.o/en.1 3acer.a no 3a7#a so$ ci1n0 Se ? it1 $a ca"a. tom1 na /e$a de no de $os cande$a7ros de$ "asi$$o0 A$ entrar en $a trastienda encendi1 no de $os candi$es.1 so7re $a mesa 4 de/o$/i1 $a /e$a a s sitio0 H! ando $$egaron.E!. se acerc1 a e$$a "ara a4 dar$a a desmontar0 E$ cora21n se $e ace$er1 con $a "ers"ecti/a de sentir $os 7ra2os de . /isi7$emente com"$acido0 Pese a$ fr#o.ago $a /io entrar en $a casa con aire a7atido 4 sinti1.os 4 tentadores ? e ten#a $os $a7ios= 8'asta9 Si seg #a "or ese camino se "ondr#a en e/idencia0 .ar $as esca$eras0 <Se 3a7#a fi.1 en s cara0 L$e/a7a e$ ca7e$$o recogido en na tren2a a $a es"a$da0 > nca se $o 3a7#a /isto s e$toJ de "ronto sinti1 $a necesidad de des3acer$e $a tren2a 4 "einar $os $argos mec3ones con $os dedos0 La imagen de$ g$orioso c er"o desn do de $a .a " edes descansar.o $e 3i2o s darJ d rante n rato no "ens1 en nada0 En rea$idad eso era $o ? e 7 sca7a0 ! ando termin1 de ce"i$$ar a Abedul.e de $a camiso$a asoma7an "or e$ escote 4 "or $os " Fos0 La cr 2 de "$ata co$ga7a de$ c e$$o "or na cinta de tercio"e$o negro 4 "on#a en re$ie/e $a 7$anc ra cremosa de s "ie$0 Bna "ie$ ? e 6$ se mor#a "or tocar0 S 7i1 $a /ista Xno f era a ser ? e e$$a se diera c entaY 4 $a fi.o/en 3a7#a sido tan do$orosa "ara e$$a como $o era "ara 6$0 Bna m erte ? e se "odr#a 3a7er e/itado si a? e$ engendro de marido se 3 7iera oc "ado de s es"osa o si. se cr 21 "or s mente 4 $e "ro/oc1 na erecci1n instantEnea0 Dios. $a manta 4 $a 7rida0 Bti$i21 "a.

o/en0 E$$a $o mir1 con a? e$$os o. o41 "isadas en e$ "asi$$o0 Se se"ar1 de e$$a como n resorte0 Los "asos se a$e. .or ? e nos "ongamos en marc3a antes de ? e cierren $a P erta de Tierra Hdi.UMV - .i$$a. negro 4 7ri$$ante como e$ "e$a.1 ? e $a mano acariciase $a $arga tren2a ? e ca#a "or $a es"a$da. c ando esta7a a " nto de ro2ar a? e$$os $a7ios ? e $o atormenta7an. e$ nacimiento de$ ca7e$$o en $a sien0 La "ie$ atercio"e$ada de s me.E!.os 7ri$$antes como ag amarinas. 3:meda "or $as $Egrimas0 E$ contorno sens a$ de s s $a7ios.aron "or $as esca$eras0 HSerEO serE me.a7an s s c er"os0 En e$ aroma a .ecidos "or e$ $$anto0 La7ios ? e agoni2a7a "or "ro7ar.1 $a /ista a $a mesa0 La $ 2 osci$ante $e i$ mina7a $a mitad de$ rostro con n 7ri$$o doradoJ "arec#a n c adro de !ara/aggio0 >o $e eCtraFa7a ? e e$ "intor ita$iano 3 7iera "intado tantos c$arosc rosJ $a 7e$$e2a de $a $ 2 4 $as som7ras era im"resionante0 H>o $o s60 Siem"re 3e seg ido $os "asos sin interr "ciones0 > nca me 3a7#a "asado antes H$e ac$ar1 con /o2 ? e7rada0 Se "as1 e$ dorso de $a mano "or $os o.os 4 se "ermiti1 disfr tar de ese momento0 De.1 $a ca7e2a 4.a2m#n ? e emana7a de s ca7e$$o.ago cerr1 $os o. con mEs serenidad de $a ? e sent#a en ese momento0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .e de /bano0 O en $a ca$ide2 de s fig ra /o$ "t osa0 Mientras $a mente se afana7a con todas s s f er2as en no "ensar en nada mEs ? e en e$ cons e$o.os0 Esta7a $$orando0 . "or 7esar con toda s a$ma0 La 7es1 en e$ "e$o.ago o$/id1 $as com"osiciones "ict1ricas 4 se acerc1 "restamente "ara a7ra2ar$a0 E$$a. s c er"o se nega7a a o7edecer 4 casi cre"ita7a de an3e$o "or tocar$a0 Perdida $a 7ata$$a. $e/ant1 con n dedo $a 7ar7i$$a de $a .I-OS e$ contenido de n matra2 frente a $a $$amaH0 MaFana /o$/er6 a ca$entar$o "ara contin ar con e$ "roceso0 H<>o se 3a7rE estro"eado $a me2c$a= Hin? iri1 con inter6s0 >ecesita7a distraerse0 E$$a 3i2o n gesto con $os 3om7ros 4 7a.ago 7a. $$or1 en si$encio0 >ecesita7a conso$ar$a0 E$ d#a 3a7#a sido demasiado eCten ante 4 era norma$ ? e $a m c3ac3a se sintiera a7atida0 Se o7$ig1 a no "ensar en $o 7ien ? e se sent#a con e$$a en $os 7ra2os0 En $o 7ien ? e enca. con $a ca7e2a so7re s "ec3o. en $a sien0 Antes de "ensar$o si? iera.o. enro. sin o"oner resistencia0 <Tendr#a idea de $o desea7$e era= .

cre41 ? e esta$$ar#a a$$# mismo0 A? e$$o era me.1 3acer sin o"oner resistencia0 S aroma a . "ero eran tan s a/es 4 tiernos como imaginaraJ ta$ /e2 mEs0 Sin so$tar$e $a 7ar7i$$a.os. ro2ando s c e$$o.os se /e#an enormes en $a "en m7ra de$ /e3#c $oJ se "erdi1 en e$$os0 * e acortando distancia0 Des"acio0 Sa7oreando e$ momento0 Le tom1 de $a 7ar7i$$a s a/emente 4 se acerc1 "ara 7esar$a con de$icade2a0 Los $a7ios de e$$a esta7an fr#os.a2m#n0 Peor a:n: si cerra7a $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .UMU - .et1 "or $a n ca "ara "rof ndi2ar a? e$ 7eso0 E$$a $e de. consternado "or $o ? e 3a7#a estado a " nto de s ceder en $a trastienda0 Si no 3 7ieran esc c3ado "asosO A? e$$o no de7#a /o$/er a "asar0 Era necesario ? e de. demasiado s gerente. "ens1 e$ ga$eno. tit 7eantes. 7ri$$a7an como $ ceros0 A$ darse c enta de ? e $a 3a7#a "i$$ado.ase de "ensar en $a c randera en esos t6rminos0 Para distraerse mir1 a tra/6s de $a /entani$$a de$ carr a. "arec#a no atender a ra2ones0 S#.a2m#n $o en/o$/i1 como n ten e /e$o0 . de$ineando con $igeros to? es s forma s gerente 4 /o$ "t osa0 !omo si ? isiera gra7ar s orograf#a en $a memoria0 E$ gemido de e$$a f e toda in/itaci1n ? e necesita7a "ara intentar a7rir$e $a 7oca con $a " nta de $a $eng a0 Dios.et ras.E!. n nca 3a7#a sentido "or e$$a n deseo tan grande 4 tan a/asa$$ador0 S amor "or e$$a siem"re f e d $ce 4 consideradoJ !ata$ina no merec#a otra cosa0 Era demasiado inocente "ara corrom"er$a con n sentimiento tan carna$ 4 "ecaminoso0 La $$ /ia no ten#a /isos de amainar0 Aca7a7an de a7andonar $as m ra$$as 4 se dirig#an a $a casa de s s "adres "or e$ camino em7arrado0 Bn faro$i$$o i$ mina7a ten emente e$ interior de$ carr a.o nada0 S s o.ago ca$ent1 $os $a7ios de $a .I-OS Capítulo XVI K8Por $os c$a/os de !risto9L.o/en con $os "ro"ios. ? e /ia. fi. 4 se estremeci1 de "$acer0 L ego.adoJ a . en $os :$timos d#as.os 4 se concentra7a 3asta "od#a o$er e$ aroma a . "ero no di.e0 La escasa $ 2 crea7a n am7iente demasiado #ntimo. con $a otra mano $a s . c ando Micae$a a7ri1 $a 7oca 4 s $eng a sa$i1 a reci7ir$o. 2gar "or e$ mo/imiento casi 3i"n1tico de $a cr 2 en s escote.os en 6$.os "od#a recordar con /ergon2osa eCactit d $a sensaci1n de tener$a entre $os 7ra2os0 Bna "arte de s c er"o reaccion1 de inmediato0 Bna "arte demasiado d#sco$a ? e. demasiadoO demasiado0 Mir1 a $a . cam7i1 de sitio 4 se " so a s $ado0 E$$a $e mir1 con sor"resa. e$$a gir1 $a ca7e2a "ara a"artar $a /ista0 Pese a $a escasa i$ minaci1n 6$ " do /er ? e se 3a7#a sonro.e0 Era demasiado consciente de $a "resencia "ert r7adora de $a c randera en e$ asiento de enfrente0 Si cerra7a $os o. c Ento ansia7a "erderse en s interior0 Sa7orear s esencia0 >ot1 $as manos de e$$a so7re $os 3om7ros. res"ira7a con ner/iosismo0 S s ro.a7a en si$encio0 S s o.or de $o ? e 3 7iera soFado0 N er#a mEsJ m c3o mEs0 E$ cora21n $e ret m7a7a en $os o#dos como e$ marti$$o de n 3errero0 .arto de 3acer con.os $a7ios entrea7iertos eran na tentaci1n demasiado f erte como "ara "asar$a "or a$to0 Por en6sima /e2 se "reg nt1 si ser#an tan s a/es como "arec#an o si s sa7or era tan d $ce como 6$ se imagina7a0 K8Diantre9L . tendr#a ? e 3a7er$o 3ec3o a ca7a$$oJ a$ menos $a $$ /ia 3 7iera ser/ido "ara a"$acar e$ ardor ? e comen2a7a a cons mir$o0 <A$g na /e2 3a7#a sentido a$go ig a$= >o $o recorda7a0 Si 7ien ama7a a s es"osa.o/en.

o Ofe$ia. 3a7#a ido a /isitar$a en /arias ocasiones sin conseg ir nada0 *ina$i2a7a no/iem7reJ se 3ac#a indis"ensa7$e arreg$ar$o todo "ara "oder regresar a Pam"$ona antes de ? e $as nie/es im"idieran e$ /ia.os $$ameantes H0 >o $o so"orto0 8A49 !1mo os 3a de.E!.o/en ga$eno.o " edo encargarme de $a/ar / estros ata/#os Hdi. seFor. consternado0 La criada 7a. don Mi$$En0 Desde ? e $$egamos a esta ci dad 4 desc 7ri1 ? e s "adre $$e/a7a e$ 3er7o$ario. com"$etamente anonadado0 >o 3a7#a "ensado ? e Micae$a est /iera com"ortEndose de n modo tan im"ro"io0 Era "eor de $o ? e cre#a0 !onfia7a en ? e. 4 "arece ? e $a 3an tomado 7a. Ofe$ia0 HSe aferr1 a ese ofrecimiento con satisfacci1n0 Ésa "odr#a ser na sa$ida "ara s s ma$trec3as ro"asH0 >o "ensa7a "asar m c3o tiem"o 4 3e tra#do "oco e? i"a. se 3 7iese "artido $a crisma0 H8O3. recorda7a ? e a Ofe$ia siem"re $e 3a7#an g stado $as a"ariencias0 >o era $o mismo ser $a criada de na seFora .ar$o "$antado. na /e2 casada 4 $e. con mEs f er2a ? e n . no conf#o en $a m . e$ "adre de $a seForita Micae$a. $e.e a$ detenerse $os de/o$/i1 a $a rea$idad. $as ro"as se manc3an demasiado0 .erH0 Eran m 4 amigos de don Pa7$o.1 $a mirada a$ s e$o de "iedra 4 se mordi1 e$ $a7io0 HLo siento. e$ minino desa"areci1 "or na " erta sin 3a7er s frido ning:n daFo0 A Mi$$En $e mo$esta7a esa ca"acidad de $os fe$inos de caer de "ieJ $e 3 7iera g stado ? e 6se.ona2os se cont /o "ara no so$tar n . se cond cir#a con "ro"iedad 4 de modo irre"roc3a7$e0 >o to$erar#a nada menos de s es"osa0 Las Fas se c$a/aron en $a media 4 atra/esaron e$ fino te.ago se ofreciese a acom"aFar$a era e$ mismo don Diego ? ien $o 3ac#a0 Mi$$En a7sor7i1 toda $a informaci1n ? e Ofe$ia $e 7rinda7a0 >o 3a7#a estado errado a$ s "oner ? e a $a criada $e desagrada7a e$ com"ortamiento de s seFora0 S#. don . s1$o "ara de.ago I2ag irre0 Mi$$En $a o7ser/a7a.I-OS E$ 7anda2o de$ carr a. ? e 3a ido a cenar a $a casa-torre I2ag irre Hm rm r1 Ofe$iaH0 Le dir6 ? e 3a76is /enidoO H8Pardie29 ! ando no estE en $a tienda 3a sa$ido a atender a toda a$ma /i/iente ? e se $o "ida HseFa$1. $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . ramento: e$ gatito negro aca7a7a de destro2ar$e otro "ar de medias0 Lo agarr1 "ara $an2ar$o sin miramientos a$ fondo de$ "asi$$o0 !on n ma $$ido de indignaci1n. con $a cara como $a grana0 HP es te $o agradecer#a m c3o. SeFor9 Es esa a$imaFa negra otra /e2 HeCc$am1 $a criada.er de$ "osadero0 H.ido de seda0 A$ sentir $os ag i. "ero no 3a sido as#0 De 3ec3o. decidida0 HTe $o agrade2co0 Siem"re 3as sido na m c3ac3a m 4 ser/icia$0 <N i6nes 3as dic3o ? e 3an in/itado a Micae$a a cenar= H"reg nt1. interesado0 H8A39 Son $os I2ag irre: don Diego 4 doFa Marina Hac$ar1 $a m .o s a$a0 HSe frot1 $as manos con ner/iosismo antes de contin arH: . en concreto. antes de ? e don . so$a con ese .UM2 - .e0 HM c3o me temo. $a m . $a a$ent1 "ara ? e tratase a $os enfermos0 Bna /e2 ? e fa$$eci1.er de$ "osadero es na ine"ta con $a ag . $a cosa 3a ido a "eor0 Se dedica a 3acer /isitas "or $os caser#os de $os a$rededores.a 4 no " edo confiar en e$$a Hminti10 En rea$idad no ten#a dinero "ara "agar e$ arreg$o0 HSi no os im"orta.o es"era7a ? e doFa Marina inc $case a$go de decoro a $a seForita Micae$a. con rencorH0 É$.os de "ro3i7ir$o. 4a no 3 7o manera de "arar$a Hso$t1 Ofe$ia.os de San Se7astiEn. seFor. 4o ser#a g stosaO de arreg$aros $as "rendas ? eO H m rm r1 $a criada.ado $a media. don Mi$$En0 <Ten6is ? i6n os $a remiende= HDesgraciadamente.e0 !on este c$ima tan 3:medo 4 desa"aci7$e.arro de ag a fr#a0 K8Por todos $os demonios9L Mi$$En esta7a "rof ndamente enfadado con Micae$a0 En $os diecisiete d#as "asados desde ? e $o in/itara a cenar.

a sido m 4 d ro no "oder 3acer nada "or e$$a0 De no 3a7er $$egado don Mat#as.a7#a a$go en 6$ ? e $a atra#a con f er2a0 Pese a sa7er ? e d rante n tiem"o $a 3a7#a considerado na 7r . t r7ada0 K<N 6 c$ase de "ersona so4=L . no conoces otro ti"o de 7esosL.I-OS ? e de na sim"$e comerciante o c randera0 Bn momento mEs tarde se des"idi1 de $a m .ago ? e 3e / e$to a o$/idar $a m erte de $a seFora 5 anaL. como si f era na / $gar m . no s6 si me 3 7iera detenido antes de aca7ar con ese energ:meno Hconfes1 . "arec#a "ensati/a0 Don Marcos Xse dio c enta en ese momentoY esta7a tan si$encioso como e$$a0 A$$#. $os dos 3a7#an "erdido $a ca7e2a0 LEstima ? e ese $a"so no 3 7iera d rado nos min tos mEs0 Era $a "rimera /e2 ? e $a 7esa7an de esa forma0 KDesengEFate: sa$/o $os 7esos "aterna$es en $a frente de don >ico$Es 4 de t "ro"io "adre.a7#a sido inca"a2 de comer nada0 Los ner/ios 4 $a eCcitaci1n "or $o oc rrido en e$ carr a.1 $a /ista a$ mante$ "ara no mirar a nadieJ menos a:n.ago0 Tem#a encontrar en s sem7$ante esa eC"resi1n de desagrado con $a ? e $a mirara tiem"o atrEs0 En c a$? ier caso. "ens1.er0 Micae$a se atre/i1 a $e/antar $a mirada0 Todos esta7an "endientes de $as "a$a7ras de$ d eFo de $a casa0 DoFa Marina. se record1 con na m eca0 En c a$? ier caso.UM+ - .e no se 3 7iera detenido. "od#a recordar $a sensaci1n de $os $a7ios de .er2 e$a0 >o s1$o eso: 3a7#a "artici"ado acti/amente0 Si e$ carr a.E!.a7#a intentado odiar$e "or s estrec3e2 de miras.a. sentado a s $ado. 6$ se 3a7#a $a/ado ese d#a0 Sin esfor2arse m c3o. tan in s a$ en 6$0 H. a$ "arecer. 3i.e $e cerra7an $a garganta0 Sa7#a ? e e$ r 7or $e c 7r#a $a caraJ si e$$a misma nota7a e$ ca$or ? e $a em7arga7a.o a$ "resente0 Le/ant1 $a /istaH0 Imagino ? e "ara ti 3a sido n d ro go$"e0 K8Dios m#o9 Esto4 tan centrada en e$ 7eso de . sin intentar ning:n a/ance "ara sed cir$a0 Esta7a con/encido de ? e eso $a conf ndir#a 4 $a 3ar#a mEs rece"ti/a $a sig iente /e20 Satisfec3o con s estrategia. $os demEs tam7i6n se dar#an c enta0 8N 6 /ergPen2a9 'a. "ero s s sentimientos toma7an otros derroteros0 HMicae$a.ago so7re $os s 4os0 E$ ca$or ? e des"rend#an. a .a71n de romero con ? e. ? e no a"arta7a $a /ista de s 3ermano.er.os entristecidos. con $a es"eran2a de ? e e$ "osadero no $e /iera0 ! ando Ade$a entr1 en e$ comedor "ara retirar $os "$atos de $a cena.a Hcre#a ? e 4a no era as#H. Micae$a s s"ir1 "or dentro0 . 4 "ara eterna ignominia s 4a. se marc31 a $a "osada. a"enas 3a7#a dic3o nada d rante $a cena 4 "arec#a triste0 N i2E $a m erte de $a seFora 5 ana $e 3a7#a recordado $a de s "ro"ia 3ermana.a7#a de. <c1mo "odr#a o7ser/ar$o des" 6s de $o s cedido= <N 6 "ensar#a de e$$a= . se re"roc31. f e na dece"ci1n ? e terminase tan "ronto0 .ago.ado ? e $a 7esara.o. sentado a s derec3a0 E/it1 mirar a$ ga$enoJ no esta7a "re"arada "ara enfrentarse con 6$0 !$ara. 7iera deseado seg ir a7ra2ada a ese 3om7re0 . con $os o. e$ sa7or o $a s a/idad con $a ? e toca7an0 Det /o $a mano ? e " gna7a "or acercarse a $a 7oca 4 acariciar esos $a7ios ? e 3ormig ea7an "or e$ rec erdo0 Se esta7a com"ortando como na tonta0 HA$ fina$ ten#as ra21n: ese 3om7re $a ma$trata7aO Ho41 ? e dec#a don DiegoH0 Po7re m . 8a sa7er 3asta d1nde 3a7r#an $$egado9 Bn esca$ofr#o de eCcitaci1n $e recorri1 $a es"a$da0 A:n "ersist#a en s nari2 e$ ten e aroma a . no "od#a e/itar e$ deseo de estar con 6$0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . entre dientes H0 Por n 7re/e instante "erd# $a ca7e2a0 Las "a$a7ras 7ien "odr#an 3a7er sido dic3as "ara e$$a0 S#: "or n 7re/e es"acio. 7 scando na eC"$icaci1n a ese com"ortamiento. esta noc3e estEs m 4 si$enciosa0 HLa /o2 doFa Marina $a tra. a"reta7a $a mano de s 3i.

ceF do0 Le. no como e$ ser a74ecto ? e imaginara0 Desde $ ego.os a2 $es0 La "ie$ nacarada de s escote.er era todo $o contrario de $o ? e 3a7#a sido !ata$ina0 En rea$idad. 4a con/encido de ? e no era as#. mEs a:n. "od#a /er$a como era en rea$idad. 3asta se atre/i1 a g iFar$e n o.er 7e$$a "or dentro. con cariFoH0 Es na "ena ? e oc rran esas cosas0 HDesde $ ego HaFadi1 doFa Marina.o/en2 e$a ensanc31 $a sonrisa 4 mir1 de sos$a4o a Micae$a. eso no "od#a negar$o0 Se sor"rend#a "or no 3a7er$o desc 7ierto antesJ s1$o "od#a ac3acar$o a $a of scaci1n 4 a$ temor de ? e f era $a amante de s "adre0 A3ora. ? e con/ersa7a con Marcos frente a e$$a0 La mocosa "arec#a tan satisfec3a como na gata re"$eta de $ec3e0 La mir1 "or de7a. cierta "arte de s anatom#a tens1 $a 7rag eta de $as ca$2as0 Para oc $tar s incomodidad 7e7i1 n sor7o de $a inf si1n.I-OS Sin $ gar a d das. ese enca"ric3amiento se esf mar#a0 S#. con e$$a.o no mirar$a0 . $o mEs im"ortante era $o s cedido ese d#a "or c $"a de n ser tan ma$/adoJ ten#a ? e ser$o0 Bna . s 3ermana= !omo si $e 3 7iera o#do. todo era fr to de s $argo ce$i7ato0 Se 3a7#a fi. .UMI - .os entrecerrados 4 na sonrisa "res nt osa en $a cara0 <N 6 estar#a tramando. seFora Hem"e21 a decir. "e? eFa Hm rm r1 don Diego. de ? e era a$go rea$0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .as. seriaH0 Someter a s es"osa a ese ti"o de a7 sos es inadmisi7$e 4 de7er#a estar "enado "or $a $e4 Ac nando en $as manos $a ta2a de inf si1n.o me enseF1 $as $ar/as 4 me eC"$ic1 en ? 6 consist#a e$ tratamiento. sin mirar a nadie en "artic $arJ toda/#a a/ergon2ada "or s fa$ta de misericordiaH0 Ten#a $a es"eran2a de ? e se " diera c rar0 ! ando / estro 3i.o/en 3a7#a fa$$ecido "or $os ma$os tratos. crea7a n atra4ente contraste con e$ negro de s /estido 4 $a cinta de tercio"e$o0 ! ando se imagin1 acariciando esa "ie$.ago o7ser/a7a s 7re"ticiamente a $a c randera0 Le costa7a tra7a. $a .ado en e$$a "or? e era $a m .o de $as ce. ? e res"$andec#a a $a $ 2 de $as /e$as. "ens1 con con/icci1n0 KPero tengo ? e sacar$a de mi ca7e2a $o antes "osi7$e0L Esta7a con/encido de ? e esa es"ecie de 3ec3i2o se des/anecer#a c ando consig iera 7esar$a sin interr "ciones0 L ego "erder#a inter6s "or e$$a 4 "odr#a /o$/er a concentrarse en otras cosas0 Des" 6s de todo. <c1mo "od#a "ensar en fri/o$idades= <Acaso 3a7#a "erdido $a ca7e2a 4. tam7i6n era na m . en /erdad.o con toda "icard#a0 A? e$$o era e$ co$mo0 .i$$as 4 7ri$$o de ag amarina en s s o.E!. no sacar$a de$ comedor "ara 7 scar n $ gar mEs #ntimo 4 /o$/er a "ro7ar s s $a7ios0 !erciorarse de ? e s d $2or no era fr to de s imaginaci1n. eso era todo0 Vo$/i1 a mirar$a0 La con/ersaci1n ? e manten#a con s s "adres 3a7#a " esto n tono rosado en s s me.er ? e mEs a mano ten#a 4 "or e$ tiem"o ? e se 3a7#a /isto o7$igado a "asar con e$$a0 >o 3a7#a nada eCtraFoJ na /e2 saciado s deseo. como si f era na co"a de coFac. $a fa$ta de c idados 4 $a o7stinaci1n de s marido0 Ante ese 3ec3o. 6$ seg #a enamorado de s es"osa 4 esa m . "or $o ? e no costa7a entender ? e s s "adres 4 s 3ermana $e 3 7ieran tomado tanto cariFo0 Bn mo/imiento a s derec3a ca"t1 s atenci1n0 !$ara $o esta7a mirando con $os o. cre# ? e e$ "roceso de sanaci1n 4a esta7a en marc3a0 E$ com"ortamiento de ese 3om7re f e dece"cionante 4 descora2onador0 Era como si $e im"ortara m 4 "oco $a /ida de s es"osa H aca71.os de sentirse intimidada "or 6$. re/o$/i6ndose en $a si$$a0 Era 3ermosa. $a com"asi1n= HS#. con n s s"ir1 de resignaci1n0 HEso era e/idente.a7r#a ? erido matar a$ coc3ero "or 3a7er $$egado tan "ronto a $a casa0 Pero no era c $"a de$ "o7re 3om7re0 E$ c $"a7$e era 6$ mismo0 <N i6n $e 3a7#a mandado 7esar$a= <En ? 6 demonios esta7a "ensando= K>o0 >o me arre"ientoL.

"ero a $a /e2 3i2o ? e $e remordiera $a conciencia "or s $argo si$encio0 De7er#a 3a7er$es escrito0 >o ten#a derec3o a 3a7er$os 3ec3o s frir de ese modo0 H>o te "reoc "es. con na risitaH0 .ago se esfor21 a$ mECimo "ara no 3acer caso a a? e$$a mocosa0 Mientras no diera cr6dito a s s insin aciones.E!.os cerradosH0 Me a$egro tanto de tenerte a? #O E$ cariFo sincero de s madre $e ca$ent1 "or dentro.o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . errando e$ c rso de $os "ensamientos de s 3i. "ens1 consternado0 KSi mi madre se entera se desatarEn todos $os infiernos casamenteros0L De. im"$orando "aciencia en si$encio0 S madre $e so$t1 $a otra mano 4 se $a "a$me10 H<N 6 te 3ace "ensar eso= Hindag1 con s s"icacia.o s6 m 4 7ien $o ? e digo0 . 4 6$ no era na cosa ni $a otra0 E/identemente no eran ce$osJ entonces. <? 6 eran= H.1 con c idado $a ta2a en $a mesa antes de "asarse $a mano "or $a frente0 S o7sesi1n "or $a c randera esta7a tomando /isos "e$igrosos0 Si no se ? ita7a "ronto esa fascinaci1nO Vo$/i1 a mirar$aJ e$ rec erdo de$ 7eso $$en1 s ca7e2a0 E$$a seg #a 3a7$ando con Marcos0 <So7re ? 6 /ersa7a $a con/ersaci1n ? e tan a7sortos $es ten#a= >o ? iso dar$e mEs im"ortancia "or? e se dio c enta de ? e no $e 3ac#a gracia ? e esos dos se $$e/aran tan 7ien0 >o esta7a ce$oso0 Los ce$os eran "ara $os tontos enamorados o $os "osesi/os.os c$a/ados en s sonriente 3ermana0 H>o tengo ganas de enredar Hac$ar1. se $o contar#a a s madre 4O K8>o9L.ago not1 ? e $as ganas de retorcer e$ c e$$o de s 3ermanita $e cris"a7an $os dedos de $a mano $i7re0 Tom1 aire.ago ten#a ? e "arar a? e$$o0 H>o $e 3agas caso.o0 Le cogi1 $a mano "ara 7esar$e e$ dorso con $os o. <te oc rre a$go= <Te d e$e $a ca7e2a= HLas "a$a7ras de s madre $e e/itaron tener ? e contestarse a s# mismo0 H>o.ago. con na sonrisa "#cara0 .ago. ? erido0 >o 3a7r#as "odido 3acer nada mEs "or $a seFora 5 ana H" nt a$i21 Marina.I-OS De7#a andarse con c idado0 Si s 3ermanita em"e2a7a a 7arr ntar ? e 6$ ten#a inter6s en Micae$a. ama: seg ro ? e a3ora se ? eda "ara siem"reO H"roc$am1 !$ara. madre0 S1$o tiene ganas de enredar Hse a"res r1 a contestar . 3i. madre0 Esta7a "ensandoO Him"ro/is1 de corrido0 HDe. 6stas no tendr#an /a$or0 S1$o es"era7a tener $a "aciencia necesaria "ara no amorda2ar$a de na /e2 "or todas0 . antes de $$e/arse $a ta2a a $a 7oca0 . $os o.a de "ensar en e$$o.UMM - .

no 3a7#a "odido im"edir ? e e$ "osadero $e /iera entrar0 !on na ma$dici1n en $a " nta de $a $eng a "or s ma$a s erte. "ero conseg ir#a manc3ar de a$g:n modo s imagenJ de esa manera "odr#a im" gnar e$ testamento de s "adre 4 dec$arar ? e e$$a no era a"ta "ara ese $egado0 !on eso e$ dinero re/ertir#a en 6$. 6sa es na 7 ena so$ ci1nL. na /e2 casados. se $e/ant1 de $a cama 4 f e a $a/arse en e$ ag amani$0 La 3a7itaci1n esta7a 3e$adaJ se /isti1 "ara no "erder e$ "oco ca$or ? e conser/a7a0 A tra/6s de $a /entana se o#a e$ tra. ag ant1 $as eCigencias de$ 3om7re de ? e $e a7onase $os diecioc3o d#as ? e $$e/a7a de mEs en $a "osada0 A$ fina$ 3a7#a conseg ido ca$mar $os rece$os de$ 3os"edero. a$ regresar. mEs nos d#as de ade$anto0 N e esta7a a $a es"era de ? e n criado /iniera con e$ resto de s e? i"a.er#a0 >o tem#a ? e $e cre4eranJ nadie creer#a ta$ cosa de $a m c3ac3a. niFos ? e .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . tam7i6n $o ser#a ? e e$$a m rieraOL Pese a $a $$ /ia de$ d#a anterior a"enas 3a7#a 3 medad en e$ aire0 E$ so$ 7ri$$a7a con f er2a "ara ser no/iem7re 4 ca$enta7a con s s ra4os a $os com7atientes ? e se enfrenta7an en e$ "atio de $a casa-torre0 !on cada finta.E!. "erros $adrando como $ocos. "ero sin s dote tendr#a ? e dar "or "erdida $a casa de s s ante"asados0 .UMQ - . ca7a$$os. a4 d1 a ? e e$ 3om7re se tran? i$i2ase n tanto 4 $e cre4era0 >o "odr#a seg ir e$ diendo a$ "osadero "or tiem"o indefinido0 Tarde o tem"rano e$ 3om7re tratar#a de co7rarse 4 e$ resto de $os comerciantes caer#a so7re 6$0 Las "ocas monedas ? e $e ? eda7an en $a 7o$sa eran $as :nicas ? e ten#a 4 no esta7a dis" esto a des3acerse de e$$as0 >o si "od#a e/itar$o0 H<N 6 demonios " edo 3acer= 8Ma$dita m . aseg rEndo$e ? e en nos d#as $e "agar#a todo $o de7ido. ma $$ando a$ /er fr strado s intento0 Sa$/o eso. "ara conseg ir s o7ediencia0 !on n s s"iro de resignaci1n.oJ s risa $e record1 a $a "rostit ta de $a ta7erna de noc3es atrEs0 Se "reg nt1 ? 6 "asar#a si ac sa7a a Micae$a de 7r . s $eg#timo d eFo0 KS#.e 4 con e$ dinero0 E$ tono a toritario.o a s c Fado0 .a7#a "asado na ma$a noc3e0 MEs ? e ma$a: "6sima0 !asi sin dormir0 E$ temor a ? e $o encontraran $os acreedores $e "rod c#a "esadi$$as ? e $o de. de gran seFor.er9 Hesta$$1 con ra7ia0 Ten#a ? e 3acer a$go 4 "ronto0 A n? e 4a no esta7a tan seg ro de ? erer casarse con e$$a.I-OS Capítulo XVII . ga7an con n aro "or e$ s e$o em"edrado.#n de $a ca$$e de La Trinidad0 !arros. a.enos a$ fr#o de fina$es de no/iem7re0 A$g ien re#a a7a. e$ acero de $as es"adas $an2a7a deste$$os ? e se ref$e.a 3a7r#a tiem"o. era necesario ? e $e "ro" siera matrimonio0 La m c3ac3a no era $o ? e 6$ es"era7a de s f t ra es"osa.a7an en $as "aredes de "iedra de$ edificio0 Bn gato atigrado $os seg #a con intenci1n de atra"ar$os entre s s 2ar"as. "ens1 con es"eran2a0 K!$aro.a7an s dado 4 tem7$oroso0 La noc3e anterior. no 3a7#a mEs r idos a$rededor0 .ago se sec1 e$ s dor de $a frente con $a manga de $a camisa 4 es7o21 na sonrisa satisfec3a0 H!on/endrEs conmigo en ? e 4a no esto4 tan tor"e como a$ "rinci"io Hdi.

n tanto a"agados. "ara "ro/ocar$o 4 o$/idar e$ tema anterior0 Marcos a$21 $a ca7e2a como n resorte0 S s o.os sos"ec3osamente 3:medosH0 Vo4O /o4 adentro0 . "rosig i1H: !onsidero ? e es na . s# des" 6s de $os "rimeros meses0 > nca de7# de.o/en. de.I-OS H.orado.o/en.e de admitir ? e aFor6 t "resencia en !Edi2 Hre/e$1. con na m eca0 Se acerc1 a 6$H0 >o "odr#a desear n es"oso me. como si f era mi 3ermana "e? eFaO HEs na "ena0 !onfia7a en ? e t: so$ cionases ese di$ema Hdec$ar1 .o e$ . 4 mir1 a .aras de entrenar con $a casaca " esta desc 7rir#as ? e es mEs c1modo 4 te agotar#as menos0 H>o me mo$esta Hneg1 e$ . ning no HseFa$1H0 Le tengo m c3o a"recio.ago cre41 /er na som7ra en $a mirada a2 $ de$ . me atre/o a "ensar ? e mis "adres tam"oco0 Vio a Marcos "a$idecer e inmediatamente r 7ori2arse 3asta $a ra#2 de$ "e$o0 L ego agac31 $a ca7e2a0 Siem"re o$/ida7a ? e era m 4 . e$ "e$o "egado a$ crEneo 4 $a cara s dorosaH0 Siem"re f iste mEs diestro ? e 4o0 <!1mo $o consig es= HSac1 n "aF e$o de$ 7o$si$$o de $a casaca 4 se $o "as1 "or e$ rostro0 HEs ? e t: eres demasiado trans"arente. si no a$ "rinci"io de mi matrimonio con !ata$ina.ago reson1 en e$ "atio0 H8A3. "odremos de. "ero a:n te fa$ta 7astante "ara ? e $ogres agotarme Hsentenci1.1 $a " nta de $a es"ada0 H<A ? 6 te refieres= H"reg nt1J a$ /er ? e s c Fado no dec#a nada.o/encita m 4 inte$igente 4 m 4 7e$$a0 Me "arece ? e dentro de "oco tiem"o os crearE mEs de n do$or de ca7e2a0 .e2a0 H>o. "ero f e tan ef#mera ? e cre41 3a7er$o imaginado o ? e 3a7#a sido n efecto de $a $ 20 Lo o$/id1 en seg ida0 H<N 6 te "arece mi 3ermana= Hde.ar ? e mi org $$o " diera mEs ? e mi afecto "or ti Hconfes1 con seriedad0 Marcos tro"e21 4 7a. con $a 3o.os ris eFos. con $a es"ada en g ardia0 La risotada de . Marcos9 .a de $a es"ada so7re $a "a$ma de $a otra mano.o/en. eCtraFado "or e$ re"entino cam7ioH0 En ese caso.E!. con $a /ista en $a em" Fad ra de s armaH0 Rea$mente esto4 cansado0 HVa4a Hm sit1 .ago con fi.er.o/en 4 t#mido0 Se cont /o "ara no "asar$e n 7ra2o "or $os 3om7ros 4 a/ergon2ar$o a n mEs0 Le "a$me1 e$ 3om7ro0 H<Vamos a seg ir con e$ entrenamiento o 4a estEs cansado= Hse 7 r$1.os s 4os.1 caer $a "reg nta0 Se 3a7#a dado c enta de ? e !$ara "arec#a interesada en 6$ 4 ? er#a sa7er si esos sentimientos eran rec#"rocos0 Marcos $o mir1 con s s"icacia 4 7a.1 $a es"ada0 .ago fr nci1 e$ ceFo a$ o#r esos /aticinios0 Marcos ten#a ra21n0 !$ara 4a no era tan niFa 4.UMR - . a n? e no 3a7#a terminado de desarro$$arse como m .or "ara e$$a0 . "arando $a estocada de s c FadoH. era e/idente ? e no fa$ta7a m c3o "ara eso0 Esos o. nto a $a "$a4a. $os o. tan /erdes como $as o$as ? e rom"#an .ago.e de reconocer ? e 3as me.ar#an rendido a mEs de n admirador0 . se c$a/aron en 6$0 HP edo ace"tar ? e 3as me.ago 3i2o $o "ro"io0 H!reoO creo ? e 3e 3a7$ado antes de tiem"o Hdi. definiti/amente: crear#a mEs de n do$or de ca7e2a0 H<Tienes a$g:n inter6s en e$$a= Marcos "ar"ade1 ante a? e$$a "reg nta tan directaJ $ ego se endere21. s "ersona$idad arro$$adora 4 s inte$igencia 3ar#an e$ resto0 S#.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Marcos0 Se te adi/inan $as intenciones0 >o 3as a"rendido a oc $tar$as0 .ar$o "ara maFana0 Si de.orado 7astante Hgr F1 Marcos. "or si s 7e$$e2a no f era s ficiente.

c ando $o t /o a s $ado0 HImagin6 ? e estar#as a? # Han nci1H0 Tengo ? e 3a7$ar contigo0 Micae$a "ar"ade1 ante $a seriedad con ? e 3a7$a7a0 HPodemos 3acer$o mientras regreso a mi casa0 Tengo ? e "re"arar a$g nas cosasO H manifest1. mEs /igoroso0 H!omo desees0 E$ so$ de $a tarde. esta7a admitiendo ? e 6$ mismo se ? edar#a en $a ci dad0 Se /o$/i1 a secar e$ s dor de $a frente con $a manga 4 entr1 en $a casa0 A$ aca7ar $a misa. ? e. e$$a descorri1 $as cortinas de tercio"e$o a2 $ c$aro "ara ? e entrase $a $ 2 de $a tarde0 Mi$es de motas de "o$/o re/o$otea7an s s"endidas en e$ 3a2 de $ 20 !ont /o e$ im" $so de eCtender $as manos 4 . 4 se dirigi1 a s casa. teF#a $a ca$$e de dorado0 H. casi frente a $a ig$esia. 3a7r#a sido na actit d 3i"1crita 4 e$$a no ? er#a ser$o0 Sa$ d1 a /arias "ersonas. $o $$e/1 a $a sa$a de reci7ir0 La c3imenea esta7a a"agada. mirando e$ cie$oH0 !onfieso ? e tanta ag a em"e2a7a a irritarme0 En e$ tiem"o ? e $$e/o a? # 3e destro2ado n 7 en "ar de 2a"atos.ago $o o7ser/1 marc3ar0 Marcos a:n no 3a7#a dic3o nada de fina$i2ar $a /isitaJ era de es"erar ? e decidiera ? edarse en San Se7astiEn en /e2 de regresar a Madrid0 Des" 6s de todo.o. desde ? e /ine 3e "odido com"ro7ar ? e a? # $$ e/e m c3o0 Pero no 3ace tanto fr#o como en Pam"$ona 4 eso es a$go de agradecer Hac$ar1 Micae$a con na sonrisaH0 >o o7stante.ago0 >o ? iso "ensar ? e.os e$ trato ? e 3a7#a dis"ensado a s es"osa. como corres"ond#a a n ca7a$$ero0 S ca"a c 7r#a e$ tra. casi sin es"erar a Ofe$ia0 HMicae$a0 HA$ o#r $a /o2 de Mi$$En.o4 3emos tenido n 7 en d#a0 Parece ? e 3a de.o e$ tricornio. con Ofe$ia sig iendo s s "asos0 >o 3a7#a nadie en $a casa0 Petra 4 Dionisio tam7i6n 3a7#an asistido a$ f nera$0 !omo sa7#a ? e a Mi$$En $e g sta7an $os con/enciona$ismos. 3e de admitir ? e ec3o de menos $a nie/e0 E$ "am"$on6s "areci1 satisfec3o con s s "a$a7ras0 Sig ieron caminando 3asta e$ 3er7o$ario. ? e $a miraron eCtraFadas "or $a ra"ide2 con $a ? e a7andona7a e$ tem"$o. gar con e$ so$.o e$ 3om7re.E!. " es e$$a ti$i2a7a m 4 "oco esa 3a7itaci1n 4 no es"era7a /o$/er con nadie0 Ofe$ia corri1 a encender e$ f ego "ara ca$dear e$ $ gar0 Mientras tanto. e$ marido atend#a a $os ci dadanos ? e i7an a dar$e e$ "6same. ca7i27a. don Mat#as des"idi1 a todos $os fe$igreses ? e 3a7#an ido a re2ar "or e$ a$ma de $a seFora 5 ana 4 a7andon1 e$ a$tar "ara /o$/er a $a sacrist#a0 5 nto a $a $E"ida de $a dif nta. Mi$$EnJ no sa7#a ? e 3a7#as /enido a $as eCe? ias H$e di.I-OS .or es"erar6 a ? e estemos a$$#0 La ca$$e no es e$ $ gar a"ro"iado "ara $o ? e de7o decirte Hsentenci1 Mi$$En0 . se det /o a es"erar$e0 E$ 3om7re /en#a caminando con "aso mes rado. se $a 3a7r#a cre#do0 Sa$i1 a grandes "asos de $a ig$esia de San Vicente sin acercarse a 6$0 Esta7a demasiado enfadada0 AdemEs. Mi$$En0 Ver6 si se " ede "re"arar n c3oco$ateO Han nci1 Micae$a0 Mir1 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . 6$ no ten#a $a c $"a de s ma$ 3 mor0 H' enas tardes. si Micae$a no 3 7iera /isto con s s "ro"ios o.e osc ro0 'a.UMS - . no $e ? eda7a mEs fami$ia ? e e$ "ro"io . ? e $a $$ama7a. acomod1 s "aso a$ de e$$a. a$ tiem"o ? e retoma7a e$ "aseo0 HMe.as de Mi$$En $e 3icieron o$/idar e$ ma$ sa7or de 7oca de $a misa 4 s ma$3 mor remiti1 en gran medida0 <N 6 ? err#a decir$e= HS#. como c ando era "e? eFa0 Ten#a n in/itado ? e atender0 HSi6ntate. de a$g na manera.ado de $$o/er Hdi. "or no 3a7$ar de $a ro"a0 Por a$g:n moti/o. $as ? e. na "e$ ca 7$anca $e oc $ta7a e$ "e$o castaFo0 E$$a disim $1 s im"aciencia "ara no 3acer$o enfadarJ a$ fin 4 a$ ca7o.o 4 con e$ som7rero entre $as manos0 La actit d de do$iente era tan "erfecta.

4 sir/i1 na generosa cantidad de coFac "ara Mi$$En0 L ego $$e/1 s "ro"ia ca"a a $a entrada "ara co$gar$a de$ "erc3ero0 A$ regresar a $a 3a7itaci1n e$igi1 no de $os dos si$$ones indi/id a$es.os0 HSac di1 $a mano en e$ aire con desagrado0 HMi$$En.1 de ser$o en e$ momento ? e me marc36 de t casa0 Por $o tanto. sin na dama de com"aF#a0 . de7o decir Haseg r1 Mi$$En. "oni6ndose en "ie0 >o $e g sta7a ? e c estionase s "rofesi1nH0 Siem"re $e estar6 m 4 agradecida a don >ico$Es "or $a o"ort nidad ? e me dio0 Por $a ed caci1n 4 "or s cariFo0 >o creo estar des3onrando s memoria a$ des"ac3ar 3ier7as medicina$es en e$ 3er7o$ario de mi "adre0 HAs"ir1. "ara a"artar esos tristes "ensamientos de s mente0 La 3a7itaci1n. "one de manifiesto n estras diferencias0 !on $o c a$ de.a t "ro" esta sin "osi7i$idad de consideraci1n0 Mi$$En $a mir1 de 3ito en 3ito.amEs se $$e/ar#an 7ien0 S s g stos. s "ongo. a$ $ado de$ sofE. e$$a no cre#a ? e 3icieran 7 ena "are. no "od#a ace"tar s oferta de matrimonio0 Pese a $o ? e 6$ "ensa7a. $a 7oca torcida en na m eca de des-agrado0 H<Acaso crees ? e codearte con gente " diente.I-OS a $a donce$$a. $as manos en $a caderaH0 >o es a"ro"iado ? e /i/as so$a. eso no es s ficiente "ara tomar en consideraci1n t "ro" esta0 Le /io end recer $a mand#7 $a0 S s o. 4 se sent1 recatadamente. <4 so7re ? 6 ? er#as 3a7$arme= H"reg nt1. frente a$ sofE.a. tam"oco ? e te dedi? es a$ comercio0 Mi "adre no te ed c1 "ara ? e ma$gastases t /ida des"ac3andoO 3ier7a. te 3ace como e$$os= Hmasc $$1. "or s# so$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . gracias0 Te agradecer#a n "oco de coFac0 HMi$$En entreg1 $a ca"a 4 e$ som7rero a Ofe$ia0 L ego se arre$$an1 en e$ sofE de tres "$a2as.i$$a0 Mi$$En se $e/ant1 con "reste2a. res $ta7a acogedora0 Seg ramente a3ora estar#a a$ g sto de Mi$$En0 H'ien0 HÉ$ se ac$ar1 $a gargantaH0 ! ando fa$$eci1 mi "adre te "ed# ? e te casaras conmigo0 Pese a $os meses transc rridos. si me dedico a$ comercio es cosa m#a Hac$ar1. sor"rendido. como esos I2ag irre. casi o" estos0 HT "ro"osici1n me 3onraO Hem"e21 con $a mirada 7a. con $as fa$das en orden 4 $as manos en e$ rega2o0 >o ? er#a dar moti/os "ara ? e Mi$$En /o$/iera a re"render$a0 HBn 7 en coFac. mi /ida 4a no es as nto t 4o0 De. ra7ioso0 Micae$a cont1 3asta die2 "ara no so$tar n im"ro"erio0 . ta"i2ado en 7rocado ro. des" 6s de de. $as manos nidas en $a cint raH0 O"ino ? e esta disc si1n. ? e ca7ece1 im"erce"ti7$ementeH0 <Te a"etece a$g:n $icor= HS#. s s aficiones 4 s s modos de /er $a /ida eran com"$etamente diferentes.UMT - . 4a ca$deada "or e$ f ego. ? e t actit d no es $a mEs adec ada "ara na seForita H7ar7ot1 Mi$$En. "ero de7o dec$inar0 HLe/ant1 $a /istaH0 >o creo ? e seamos tan com"ati7$es como t: "areces "ensar0 >o niego ? e te tengo a"recio0 Sin em7argo.aH0 Te $o agrade2co.a0 Micae$a $o mir1 sin sa7er m 4 7ien ? 6 decir0 Desde $ ego. 4a " estos.E!. 4 gir1 $a co"a "ara admirar e$ co$or am7arino de$ $icor0 HMi "adre me cont1 ? e se aficion1 a$ coFac franc6s 3ace die2 aFos. sigo "ensando $o mismo0 !onsidero ? e 3ar#amos na 7 ena "are. c ando $as tro"as de$ d ? e de 'er]ic@ tomaron $a ci dad HreseF1 Micae$aH0 Le g sta7a tomar na co"ita des" 6s de comer Hm rm r1 con n 3i$o de /o20 Era c rioso c1mo "e? eFos deta$$es como 6sos $e 3ac#an aForar a s "adre0 La conso$a7a sa7er ? e a$ menos 3a7#a $$egado a conocer$o 4 a disfr tar nos meses de s com"aF#a0 LEstima ? e 3 7ieran sido tan "ocos0 H' eno.o0 La c randera sac1 de$ armario a"arador na co"a 4 na 7ote$$a de crista$ ta$$adoJ $os " so en $a mesa 7a.os castaFos se osc recieron 4 n m:sc $o $e tem7$1 en $a me.a0 Todo $o contrario0 Esta7a con/encida de ? e . s negati/a no $e 3a7#a g stado nada0 Eso era e/idente0 HSa7rEs.ar $a co"a so7re $a mesa con n go$"e seco0 Desde $ ego.

2gar "or s sem7$ante.a me /o4 H$a cort1 de ma$os modosH0 Si me das mi ca"a 4 mi som7rero.ago tam"oco $o 3a7#a 3ec3o0 Varias "ersonas se inter"on#an entre $a " erta 4 6$0 ! ando $ogr1 sa$ir de $a ig$esia.o MarinaH0 Imagino ? e no $es conoces0 Vo4 a "resentarte: . des" 6s de todo Hdi. ? e se mostra7a deso$ado "or $a m erte de s es"osaJ a $os o.ago I2ag irreO e$ magistrado don Marce$o de Larrea 4 s madre. /arios min tos des" 6s. "ero Diego a:n no 3a7#a sa$ido0 Entr1 otra /e2 en e$ tem"$o. s s "adres 3a7$a7an con /arias "ersonas0 A$ /er$e $e sonrieron 4 $o $$amaron "or seFas0 S " so ? e ? err#an inc$ ir$e en $a con/ersaci1n0 É$ no "od#a ? edarse0 >ecesita7a ir a$ 3er7o$ario0 >o $e g sta7a ? e Micae$a se 3 7iera marc3ado con ese desconocido0 KS1$o $o 3ago "ara cerciorarme de ? e estE 7ienL. . con na sonrisa0 HPor s " esto. entregEndose$os0 HEn ese caso no tenemos mEs ? e 3a7$ar Hdec$ar1 Mi$$En0 Des" 6s de "onerse e$ som7rero 4 $a ca"a. si era o7/io ? e no $a ama7a= En e$ "erc3ero de $a entrada encontr1 $a ca"a 4 e$ som7rero de Mi$$En0 A$ /o$/erse casi c3oc1 contra 6$0 HA? # $os tienes Hdi.o Micae$aH0 Estar6 en $a trastienda0 Por fa/or. en a$to $a 7ar7i$$aH0 Te agrade2co ? e me 3a4as acom"aFado 3asta mi casaO H>o 3ace fa$ta ? e digas mEs0 . ? e esta7a en $a cama con gri"e0 !ontest1 a todas $as "reg ntas con "aciencia 4 "rometi1 a $as m .o0 E ignor1 $a /ocecita ? e $e c estiona7a esa ra21n0 H' enas tardes Hsa$ d1 a$ acercarse a s s "adres0 H' enas tardes.eres ? e $as /isitar#a a$ d#a sig iente0 Dentro de $a ig$esia. esta7a tan enfadada como 6$ mismo "or e$ com"ortamiento de$ marido de $a seFora 5 ana. "ero de7o disc $"arme0 Tengo ? e marc3arme Haseg r1 .ago. acom"aFada "or n desconocido0 Ofe$ia $es seg #a a corta distancia0 <N i6n era ese 3om7re= >o recorda7a 3a7er$o /isto "or $a ci dad0 ' sc1 a s "adre "ara "reg ntar$e.os de $os fe$igreses era $a imagen de n marido a7negado 4 cariFoso0 >o $e eCtraFa7a ? e Micae$a se 3 7iera marc3ado sin acercarse a dar$e e$ "6same0 E$ "ro"io . a$ /er e$ gesto de fe$icidad de s madre. con intenci1n de a/erig ar de ? i6n se trata7a0 En ese momento na anciana $e interce"t1 "ara 3acer$e nas "reg ntas so7re s enfermedad0 Otra m .UQV - . no te mo$estar6 mEs Hartic $1 con fria$dad0 Micae$a sa$i1 de $a 3a7itaci1n a grandes 2ancadas0 <Por ? 6 demonios insist#a tanto en casarse con e$$a.er $e "idi1 conse.a de $a manoJ e$ aroma a c3oco$ate ca$iente im"regna7a e$ "asi$$o0 HP edes $$e/Erte$oJ "arece ? e no $o tomaremos.ago ? erido0 EstE7amos 3a7$ando con don Marce$o 4 s madre H di. 3aciendo na /enia0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . doFa L isa de Le2o0 HEs n "$acer conocer$es. doFa Marina0 E$ de7er es $o "rimero Hsentenci1 don Marce$o.E!.o "ara s es"oso.o.I-OS HPor s " esto ? e no $o creo. Mi$$En0 HLe c$a/1 $a mirada. esto4 seg ra de ? e tanto doFa L isa como don Marce$o sa7rEn disc $"arte Hdec$ar1 e$$a. se di. con a"remio0 >o se $e esca"1 $a mirada a"enada de s madreH0 De7o ir a$ 3er7o$ario0 La triste2a desa"areci1 como "or ensa$mo de $a cara de Marina0 Ese cam7io no $e g st1 m c3o0 >o a g ra7a nada 7 eno0 HEn ese caso.ago. e$$a camina7a "or $a ca$$e de >arrica.ar$o con Micae$a0 É$ no necesita7a otra es"osa0 . se des"idi1 de e$$a con na inc$inaci1n de ca7e2a0 Micae$a $o /io sa$ir de $a casa con "aso airado0 A$ /o$/erse encontr1 a Ofe$ia con $a 7ande. sinti1 ? e se $e "on#an $os "e$os de " nta0 Em"e2a7a a temer ? e e$$a ? isiera em"are. ? e nadie me mo$este0 La 3a7#a /isto marc3arse de $a ig$esia0 A .

ago $a sig i1 a $a trastienda. doFa Micae$a Hsa$ d1 con e$ som7rero en $a mano. a$isEndose $a fa$daH0 L ego Mi$$En 3a ? erido acom"aFarme "araO H!a$$1 4 mir1 a$ 7raseroJ 3a7#a "rendido 4 $as asc as 7ri$$a7an con f er2a0 H<ParaO= HLa anim1 . no "or $o m c3o ? e $e mo$esta7a ? e est /iera con otro 3om7re0 L$eg1 a $a tienda a tiem"o "ara /er$o sa$ir0 E$ desconocido marc3a7a como si $o "ersig ieran $os demonios.os de mi intenci1n Hreso"$1 Micae$a. na /e2 ? e e$$a a7ri1 $a " erta0 Se esta7a "oniendo e$ de$anta$ encima de $a fa$da 4 e$ cor"iFo ? e 3a7#a $$e/ado a $a ig$esia0 H' enas tardes.E!. sin mirar ni a n $ado ni a otro0 Si no 3 7iera sofrenado a /bano se $o 3a7r#a $$e/ado "or de$ante0 Desmont1 4 f e a de. c ando 3 imos de San Se7astiEn Hcontest1 e$$a.adeoH0 Desconoc#a ? e t /ierais "rometido0 HDesde $ ego ? e no0 >ada mEs $e. era demasiado tentadora0 KTengo ? e aca7ar con esta ma$dita o7sesi1n de na /e2 "or todas0L H. no= HÉ$ "ar"ade1.ar e$ ca7a$$o en $a c adra0 L ego regres1 a $a ca$$e0 La " erta de$ 3er7o$ario esta7a cerrada0 L$am1 4. mientras 6$ $a "ose#a so7re $a mesa. a mi madre 4 a m#.ar de notar e$ mo/imiento s gerente de s s caderas a$ andar.agoJ "asad0 . $e cr 21 ante $os o. n instante des" 6s. e$ matrimonio esta7a f era de toda disc si1n0 5amEs se /o$/er#a a casar0 Se des"idi1 de todos 4 sa$i1 de $a ig$esia0 Para entonces 4a no 3a7#a ni rastro de Micae$a ni de s acom"aFante0 Desat1 a /bano 4 mont1 en 6$J mientras $o es"o$ea7a "ara dirigirse a $a casa de $a c randera.ando antes de ir a $a ig$esia0 Los de.i2o na m eca0 HECacto0 >o "od#a so"ortar$o Hconfirm1 e$$a. tras cerrar $a " erta "or dentro0 >o " do de. $a fig ra de $a c randera se "erfi$1 en e$ /idrio em"$omado0 H' enas tardes.UQU - .ago. 4 de.ago f e como reci7ir na andanada de "$omo en e$ "ec3o0 H<!asaros= HLa /o2 $e sa$i1 como n .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a2m#n ? e emana7a de e$$a0 Dios.os0 Trag1 en seco0 Ten#a na erecci1n " $sando en $as ca$2as0 . con e/idente ma$ 3 mor0 .e /isto ? e sa$#a n 3om7reO Hem"e21.a7a a $a /ista n to7i$$o c 7ierto con na media negra0 La imaginaci1n de . com"$etamente conf ndido0 Pensa7a ? e eso era $o ? e todas $as m . don .ago. se agac31 "ara ati2ar e$ 7rasero antes de ? e se a"agase0 H<Os 3a mo$estado= Parec#a enfadado Htante1 . sin sa7er m 4 7ien c1mo seg ir0 E$$a se /o$/i1 n instante "ara mirar$e a $a cara. ni e$ aroma a .1 en na de $as 7a$das0 H<A3.1 e$ som7rero so7re $a mesa0 Se ? it1 $a ca"a 4 $a co$g1 de$ "erc3ero0 H>o0 >o me 3a mo$estado0 HMicae$a se $e/ant1 con n s s"iro 4 gir1 3acia 6$H0 >o mEs de $o ? e 4a esta7a0 En rea$idad 3e sa$ido de $a ig$esiaO HOs com"rendo0 A m# tam"oco me 3a g stado $a actit d de$ do$iente /i do0 H. antes de retirar de $a mesa /arias 7ote$$as de aceites aromEticos con $os ? e 3a7#a estado tra7a.I-OS Si 7ien reconoc#a ? e se sent#a atra#do "or $a c randera Xm 4 atra#do. a$ /er ? e e$$a g arda7a si$encio0 HSe $e 3a metido en $a ca7e2a ? e "odr#amosO ? e "odr#amos casarnos Htermin1 con n 7 fido0 Para .ago se des7oc10 E$ c adro de nas "iernas enf ndadas 4 enroscadas en s cadera. trata7a de con/encerse de ? e $o 3ac#a "ara contro$ar ? e nada ma$o $a oc rriese. de7#a admitir$oY. antes de contin ar 3asta e$ fondo de$ c arto0 S ma$3 mor era e/idente0 H8A39 Era don Mi$$En de E$i2a$de0 S "adre nos acogi1.eres ? er#an: encontrar n marido0 La c randera comen21 a "asearse "or $a trastienda0 La fa$da de s /estido ondea7a a cada "aso 4 de.

desde $ ego0 Pero afort nadamente no todas $as m .UQ2 - . $e s . asintiendo con $a ca7e2a0 HV estro "adre es n 3om7re eCce"ciona$ Hac$ar1.eres0 De "ronto de. na 7oca 3ec3a "ara ser 7esada. sto "ara mirar$a con aire conf ndido. sor"rendidos0 Parec#an dos estan? es geme$os0 .1 ? e $os dedos se enredasen entre $os mec3ones osc ros de s "e$o0 En $as semanas transc rridas desde s regreso e$ c er"o de . sino todo $o contrario0 A3ora $a ro"a $e ? eda7a "erfecta 4 c 7r#a na anatom#a ? e e$$a se mor#a "or desc 7rir0 <Acaso 3a7#a "erdido e$ .os se a7rieron. mEs ca$madaH0 Por desgracia.ago. deseando /o$/er a "ro7ar s sa7or0 * e como si $a a$can2ara n ra4o0 A7ri1 $os o. riosas0 HEn esas circ nstancias.eta7a "or $a tren2a como si temiera ? e se f era a marc3ar0 E$$a casi ri1 ante ese a7s rdo: no ir#a a ning:n sitio0 Dios0 Esta7a demasiado fascinada entre $os 7ra2os de a? e$ 3om7re0 >o ? er#a se"ararse de 6$0 Se dio c enta de ? e ten#a $os 7ra2os 4 $as manos $i7res "ara eC"$orar a s aire0 >o "erdi1 e$ tiem"o 4 $as $$e/1 3asta s s 3om7ros0 Acarici1 en e$ camino $os m:sc $os de s s 7ra2os. a3ora en s s . ? e c 7r#a cierta "arte de s d#sco$a anatom#aH0 Mirad a mi madre0 E$$a no s fre ning:n ma$trato 4 3ace $o ? e desea0 E$$a sonri1.ago se so7resa$t10 S mente.ago. descr 21 $os to7i$$os 4 $os 7ra2os 4 asi1 a Micae$a "or $os 3om7ros0 E$$a ec31 $a ca7e2a atrEs "ara mirar$e0 S s o. a.ar de 7esar$a. sac di1 $a ca7e2a "ara a$e. 4 no "ens1 mEs0 !on decisi1n des$i21 na mano 3asta $a n ca de $a m c3ac3a 4 rec$am1 s s $a7ios0 Por Dios ? e $e i7a a demostrar $o e? i/ocada ? e esta7a en s a"reciaci1n0 A Micae$a $e 3a7#a dado n / e$co e$ cora21n c ando 6$ se acerc1 "ara a7ra2ar$a0 Pero a$ sentir s s $a7iosO cre41 ? e se i7a a desma4ar0 Virgen Mar#a. como si no cre4era de$ todo $o ? e 3a7#a "asado0 HDios Hgr F1 6$. ? e $$e/a7a n rato tentando a$ ga$eno. " es se se"ar1 n instante.ar esos "ensamientosH0 Visto as#. menta$mente agradecido "or $a $arg ra de$ c3a$eco. con firme2aH: >o creo ? e me "ierda m c3o0 E$ dia7$o. casi con n so$o mo/imiento.eres reci7en ese trato Hreca$c1 .ago 7a.E!. a tra/6s de $a te$a de $a casaca negra. a"o4ando $a cadera en e$ canto de $a mesa0 L ego cr 21 $os to7i$$os 4 $os 7ra2os.ena a$ ma$estar de$ ga$enoH0 En estos d#as 3e /isto $o ? e e$ matrimonio 3ace a $as m . 4 de. $o . <? i6n ? err#a casarse= H"reg nt1 e$$a0 H'ien0 H!on n carras"eo.I-OS KMadre de Dios0L HPor s " esto ? e no Hdisinti1 e$$a.1 $a mirada 3asta s 7oca /o$ "t osa.or0 É$ $e so$t1 e$ otro 7ra2o antes de a"resar$a "or $a cint ra0 Sin de. seg #a ideando escenas $ . tan "$acenteras ? e $e "arec#an im"osi7$es0 S s manos ten#an /ida "ro"iaJ a3ora esta7an en $a n ca de .ago tante1 "ara entrar en s 7ocaJ e$$a $a a7ri1.ago 3a7#a cam7iadoJ 4a no se $e /e#a esc E$ido.or ? e $a /e2 anterior0 Infinitamente me. icio= La $eng a de . antes de /o$/er a de/orar s 7oca con mEs "asi1n. nadie. a? e$$o era me. eCisten m 4 "ocos como 6$0 HTa$ /e2 mere2ca $a "ena "erder "arte de $i7ertad "or otros as"ectos de$ matrimonio mEsO digamos "$acenteros Hse o41 decir0 <En ? 6 demonios esta7a "ensando= Ése era e$ "ro7$ema: no "ensa7a en a7so$ to0 H<As"ectos mEs "$acenteros= Hin? iri1. " es de7es 3acer$o0 HMicae$a se det /o 4 $o mir1 como si ? isiera ? e 6$ confirmase s teor#a0 .as de ser d eFa de t "ersona 4 "asas a "ertenecer a t marido "ara ? e te "eg e c ando $e /enga en gana0 Si 6$ considera ? e no de7es dedicarte a$ comercio 4 "refiere ? e $ang ide2cas en casa frente a n 7astidor de 7ordado. si ca7e0 Se sent#a "erdida en n mar de sensaciones n e/as.os con n gemido0 É$ de7i1 sentir $o mismo. "ensati/a0 L ego. tom1 $a iniciati/a0 .ago. con /o$ ntad "ro"ia.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

"ens1 e$$a0 K8>o9 Bn "oco mEs0L Las manos de . 6$ cogi1 e$ r edo de $a fa$da0 E$ contacto de s mano en $a "ierna enf ndada est /o a " nto de des3acer$a "or dentro0 A"enas 3a7#a $ 2 en $a trastienda0 S1$o e$ res"$andor de $as 7rasas $idia7a con $a osc ridad0 >o ? er#a "ensar en $a imagen ? e "resentar#a.arros.i$$a. 6$ comen21 a des3acer$e $a tren2a con s a/idad0 E$ "e$o.aron 3asta $a cint ra 4 so$taron e$ $a2o de$ de$anta$0 A$ instante 7rega7an "ara desatar $os cordones de$ cor"iFo.a. mientras $e acaricia7a con $a " nta de $os dedos e$ contorno de n "ec3oH0 Tan 3ermosa 4 s a/eO na tentaci1n "ara $os sentidos0 Micae$a se estremeci1 de "$acer 4 de. ansiosos "or ser acariciados0 Pero no f eron s s dedos $os ? e $o 3icieron0 A$ tener $a 7oca de .o0 KVirgen Mar#a. con /o2 enron? ecida0 S s o. s 7ida 3asta mEs arri7a de $as rodi$$as. so7re $a ra#2 de$ "e$o0 L ego $e de.o de$ om7$igo0 N er#a tocar$o0 !om"ro7ar si . n man. "ens1 en medio de todas a? e$$as sensaciones0 Pero no di.et10 HLoO $o siento. e$e a .os de .et1 im":dicamente $a ca7e2a de .1 n reg ero de 7esos desde a$$# 3asta $a me. s . con e$ cor"iFo 4 $a camiso$a a7ierta. c ando $a sE7ana. 3asta $a cint ra 4 entre s s dedos0 Se a"art1 n "oco de e$$a "ara "oder admirar$a0 HEs como sat6n negro 4 tan s a/e como $a "ro"ia seda Hs s rr1. esto es indecente0 De7er#a detener$oL. a$ esc rrirse.os grises "arec#an negros 4 "rof ndosH0 >o sa7es $as ganas ? e ten#a de 3acer esto HaFadi1. co$gando de $os 3om7ros0 La fa$da.ago en no de a? e$$os " ntos tan sensi7$es. $os "ec3os ? edaron eC" estos0 É$ no tard1 en desa7roc3ar $os dimin tos 7otones ? e $a cerra7an 4 a"art1 $a te$a. antes de acercarse n mec31n a $a nari2H0 . sor"resi/amente.1 caer $a ca7e2a 3acia atrEsJ s ca7e$$o se des"arram1 "or n 3om7ro 4 $e c 7ri1 "arcia$mente e$ c er"o0 Pod#a notar a? e$$as caricias en es"ira$ ? e se acerca7an a $a c:s"ide0 >o $e 3i2o fa$ta mirar "ara sa7er ? e s s "e2ones esta7an tan d ros como "e? eFos g i. mientras s $eng a sa7orea7a $a "arte inferior de$ escote0 E$ cord1n cedi1 a$ fin 4.ago. donde se entret /o n "ocoJ as# consig i1 ? e $as rodi$$as de Micae$a f$a? easen0 Des" 6s. "ero na mirada a $os o.o nada mEs0 Sinti1 ? e $a as#a "or e$ trasero. imaginar$o $a enardeci1 a n mEs0 K<N 6 me estE "asando= >o so4 4o misma0L Record1 a? e$$a maFana en e$ dormitorio de . como en n s eFo0 É$ se acerc1 mEs 4 $a 7es1 en $a frente. esto no estE 7ienL.a2m#n0 HBti$i2o esencia de . en s s 7ra2os. casi con re/erencia0 Micae$a sinti1 $a tentaci1n de c 7rirse con $as manos. casi no me tengo de "ie0 De7er#a "edir$e ? e "arase.ago $e ? it1 $as intenciones0 La mira7a como si f era n 3am7riento 4 e$$a.I-OS 3om7ros. $i7re de atad ras. /ergon2osamente. se 3 medeciera entre $as "iernas0 S s rodi$$as cedieron 4 3 7iera ca#do a$ s e$o de no ser "or? e 6$. en n $#o de enag as 7$ancas 4 /o$antes 7ordados0 Bna cortesana no 3a7r#a tenido n as"ecto m 4 distinto0 . a tra/6s de $as ca"as de te$a de $a fa$da 4 $as enag as. $e 3a7#a de.a71n Hcoment1. $a sensaci1n 3i2o ? e. "ara a$2ar$a 3asta a$ 7orde de $a mesa0 A esa a$t ra ten#a me. $a s . en s "e$o0 >o "od#a de.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ar de tocar$o 4 necesita7a mEs0 <N 6 $e oc rr#a= !on $as 7ocas nidas. 3asta e$ $17 $o de $a ore. Micae$a Horden1 con $a /o2 ronca0 O#r s nom7re as#. no s6O ? 6 me "asa Hse disc $"10 KSanta madre. f e e$ectri2anteH0 Eres como $a Ven s de 'ottice$$i Haseg r1.ado e$ torso 4 $os 7ra2os a$ aire0 En s mente se form1 $a imagen de$ /e$$o ? e c 7r#a e$ "ec3o 4 ? e descend#a en na $#nea 3asta de7a. atento.a2m#n "ara aromati2ar e$ .E!. se des"arram1 "or $a es"a$da.UQ+ - .ar de$icioso0 !on tanto deseo ? e "arec#a ? emar0 H>o se te oc rra c 7rir$os. esos mismos $a7ios contin aron "or e$ c e$$o.or acceso a s s "ec3osJ no tard1 en s ccionar no mientras acaricia7a e$ otro0 La esta7a matando0 5adeando "or e$ tormento.ago contra no de s s senos0 !on na risita de satisfacci1n.ago 7a. sa$/o "or $a te$a de $a camiso$a. e$ 3 eso de $a c$a/#c $a 4 mEs a7a.

demasiado eCcitada "ara 3acer otra cosa ? e de.ar de acariciar$a0 La mano 3a7#a $$egado a$ m s$o desn do 4 contin a7a s ascensi1n0 Retir1 con "rem ra s som7rero 4 $as "ocas cosas ? e 3a7#a a$ otro eCtremo de $a mesa0 L ego $a inst1 a t m7arse con $as "iernas co$gando 4 6$ se sit 1 entre s s m s$os0 Micae$a cerr1 $os o. se de. ? e $a acosa7an con frenes#0 Sensaciones ? e i7an en a mento 4 ? e $a $$e/a7an a n $ gar desconocido0 N e 3ac#an /i7rar s c er"o.a ? e te d6 "$acer0 HLas "a$a7ras de . m c3o menos acariciado n nca as#0 >o era de eCtraFar ? e $a conf si1n 4 e$ deseo se dis" taran s mente0 Los $a7ios de . ? e eran ciertas0 L$e/1 $as manos a$ c e$$o de .ago 3a7#an re7asado $a frontera de s fa$da 4 ro2a7an $a "ie$ sensi7$e de$ interior de n m s$o0 A$ sentir ? e 6$ so"$a7a so7re s " 7is trat1 de incor"orarse como n resorte0 HEsoO esoO no estE 7ien Hartic $10 HS3333. "idiendo mEs0 E$ a$iento de .et1 "or e$ "e$o "ara ? e no se marc3ara de a3#0 !on na risa gra/e. me matas Hgimi1 sin de. "ara no caer0 !on $os o. contem"$1 a$ 3om7re ? e $e 3a7#a 3ec3o . a$ sentir s "ro"io sa7or en s s $a7ios. desc 7rir e$ "$acer0 .os n instante.arse $$e/ar "or a? e$$os estremecimientos ? e $e recorr#an todo e$ c er"o0 É$ $e so$t1 $as manos 4 de. so$t1 nos 7otones "ara introd cir $a mano 4 casi gimi1 a$ sentir e$ ca$or ? e des"rend#a a? e$$a "ie$0 A3ora f e 6$ ? ien . c 7riendo de 7esos $a "ie$ ardiente0 E$$a no sa7#a ? 6 es"erar0 >adie $a 3a7#a 7esado.1 asa$tar sin o"oner resistencia.UQI - . sa? e1 s 7oca0 Micae$a se de.I-OS era s a/e o Es"ero0 Los dedos $e 3ormig ea7an de necesidad0 Era $a o"ort nidad "erfecta "ara sa7er si era cierto $o ? e $as m .ago sonaron amortig adas entre $os m s$os de Micae$a0 HPeroO es ? eO no " ede ser decente H"rotest1. $os "ec3osO E$$a no " do e/itar gemir 4 ar? ear $a es"a$da. "ara ? e 6$ t /iera n me. a"retando $os dientes "ara no gritar "or a? e$$as sensaciones. osci$ando entre $a /ergPen2a 4 e$ deseo0 HEs "erfecto H$a contradi. ? e $a o7$iga7an a ond $ar $as caderas como si 6stas t /ieran /o$ ntad "ro"ia0 É$ se retir1.or acceso0 . demasiado "$acenteras. ? 6date ? ieta 4 de. "erdi1 $a cord ra 4 a$go en s interior se des7ord10 A7ri1 $os o.E!.ago so7re no de s s senos $a /o$/i1 $ocaJ $o s . 3asta a"o4ar$os so7re $a s "erficie r gosa de $a mesa de tra7a. 4 s stit 41 s $eng a "or n dedo0 La intr si1n $a 3i2o as"irar entrecortada-mente 4 retorcerse so7re $a mesa. em"e2a7a a sos"ec3ar ? e s#.ago entre$a21 s s dedos con $os de e$$a 4 $e estir1 $os 7ra2os "or encima de $a ca7e2a. a$ tiem"o ? e $e/anta7a $a "e$/is de manera escanda$osa. disfr tar0 . a7andonada a $a sensaci1n de tener$o tan cerca0 Se nota7a tan eCtraFa ? e $e "arec#a estar /i/iendo en e$ c er"o de otra "ersona.1 $$e/ar "or a? e$ tormento.ago 4 $e desat1 $a cor7ata 4 $a camisa con dedos tem7$orosos0 !omo e$ c3a$eco negro frenara s a/ance. "or encima de todo.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os cerrados. $a c$a/#c $a.a no "ensa7aJ no 3a7r#a "odido 3acer$o a n? e $a /ida $e f era en e$$o0 S1$o ? er#a sentir. e$ escote. 6$ se $i7er1 "ara seg ir descendiendo "or e$ torso de e$$a. Micae$a.ago 4 con s s 7esos. a am7os $ados de$ c er"o.1 ? e $as s 4as acariciasen $os 7ra2os desn dos 3asta $$egar a $os 3om7ros. antes de 7esar a? e$ " nto sensi7$e entre s s "iernas 4 3acer ? e o$/idara toda "rotesta0 Micae$a se agarr1 a $os 7ordes de $a mesa.eres casadas comenta7an en s s rros0 Si era /erdad esa dic3a ? e dec#an sentir en $os 7ra2os de$ marido0 Des" 6s de $as sensaciones ? e esta7a eC"erimentando con $as caricias de . na mEs "ecaminosa 4 descarada ? e e$$a0 Bna ? e 7 sca7a. entonces.ago $a 7es1 4 e$$a.ade10 HDios.o.os0 En medio de $a "en m7ra.o0 Medio t m7ado so7re e$$a.

o 6$. antes de 7esar$a con "asi1n. 7regando "or so$tar todos $os 7otones de$ c3a$eco0 N er#a /er$o0 >ecesita7a sentir s "ie$ "egada a$ "ec3o0 Sa7er si ese /e$$o negro 4 sedoso $e 3ar#a cos? i$$as en $os sensi7$es "e2ones0 Desc 7rir si $as i$ straciones ? e 3a7#a /isto en ese raro $i7ro eran tan rea$es como "arec#an o se trata7a de n engaFo0 . entre $as "iernas.o/en no " do e/itar n "ar"adeo 4 na eCc$amaci1n asom7rada ante e$ tamaFo ? e se int #a en $a "en m7ra0 HA:n estEis a tiem"o de "edirme ? e me detenga0 MEs a$$E de este momento.UQM - . reci6n desc 7ierta.ago.ago. 4 $o sinti1 /i7rar0 La sensaci1n de "oder. so7re todo.ago como si ? isiera a"render$o de memoria0 S s estremecimientos $e 3icieron sa7er ? e esta7a tan afectado como e$$a0 'es1 s s teti$$as.ago. an3e$a7a sentir$o dentro de e$$a0 Sos"ec3a7a ? e s1$o eso a"agar#a e$ ardor ? e $a cons m#a "or dentro0 Los dedos se de$eitaron re"asando cada 2ona de$ m sc $oso torso de . $e "ro/oca7an en $a 7oca0 Vo$/i1 a notar ? e se 3 medec#a entre $os m s$os 4 ? e s s "e2ones erg idos s "$ica7an ser acariciados0 Lo a7ra21 como si ? isiera f ndirse con 6$0 Poco a "oco /o$/i1 a t m7arse so7re $a mesa.os Hdi. e$ "e$o re/ e$to. adi/inando s s temores0 H. "ens1.ago0 Los 7otones se resist#an a ser desa7roc3ados0 5 sto c ando e$$a em"e2a7a a "erder $a "aciencia. con $as "iernas co$gando a am7os $ados de . m c3o mEs intensas 4 "$acenteras. ta$ como 6$ 3iciera con e$$a. se centraron en ese $ gar "or donde esta7an nidosJ crec#an conforme . 3i2o ? e o$/idara s s "ensamientos 4 se centrara en $as sensaciones ? e esos $a7ios.a7a.ago em" . $e da7an n as"ecto de "irata dif#ci$ de resistir0 5adea7a. sin mirar$e a $os o.E!. con na cadencia ? e i7a en a mento0 Los gemidos de am7os se me2c$aron en a? e$ c arto0 . 6$ $a a4 d1 a $i7erar s miem7ro erecto0 La .. sinti1 ? e a$go d ro $a "enetra7a 4 se tens1 ante $a in/asi1n0 HRe$E. con /o2 entrecortada "or e$ esf er2oH0 Lo siento Hsise1. como si 3 7iera estado $ c3ando0 En $a frente 4 e$ c e$$o $e 7ri$$a7a e$ s dor0 Micae$a se incor"or1 en $a mesa 4 "as1 na mano "or e$ /e$$o ? e asoma7a "or $a a7ert ra de $a camisa0 L ego se acerc1 a n mEs 4 7es1 e$ 3 eco entre $as c$a/#c $as0 Lami1 $a "ie$ sa$ada "or e$ s dor 4 $o sinti1 tem7$ar0 HPor e$ amor de Dios. ? e $a 3ac#a $ic arse "or dentro0 A " nto de a$can2ar otra /e2 e$ orgasmo.os0 K8Va4a tonter#a ? e aca7as de decir9L. a7oc3ornada0 La risa gra/e de . m .ago0 Los dedos de 6$ "einaron e$ /e$$o negro de$ " 7is 4 /o$/ieron a tocar ese $ gar.I-OS conocer esa dic3a0 S mirada.oO no os detengEis0 H5amEs 3 7iera imaginado ? e ser#a ca"a2 de "edir$e eso a n 3om7re0 <Acaso 3a7#a "erdido $a /ergPen2a 4 e$ recato= <N 6 "ensar#a . entre dientesH0 Esto4 intentando contenerme "ara no 3acerte e$ amor so7re esta mesa0 E$ tono de s /o2 era n afrodis#aco "otente0 >o 3a7#a nada en e$ m ndo ? e ? isiera mEs ? e 3acer e$ amor con 6$0 So7re na mesa.ateJ "roc rar6O no 3acerteO daFo Hm rm r1 .er. $e 3i2o sonreir0 HEsto estE 4endo demasiado $e. no s6 si "odr6 detenerme0 Te deseo demasiado0 H<N i6n os 3a "edido ? e os detengEis= Hs s rr1 na Micae$a desconocida "ara e$$a misma0 Esa misma Micae$a $$e/1 tor"emente $as manos a $as ca$2as negras de . no sigas Hsise1 . esa $eng a. d do ? e sea ca"a2 de 3acer$o Haseg r1 e$ ga$eno. osc ra 4 $$ameante. $a camisa desa7roc3ada 4 e$ c3a$eco desa7otonado en "arte.ago de e$$a=H0 N iero seg ir. 3 ndi6ndose en e$$a0 Micae$a es"era7a mEs do$or.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . en e$ s e$o o en medio de $a ca$$e0 >o $e im"orta7a0 H>o 3a4 nada ? e os $o im"ida. "ero no f e mEs ? e na mo$estia ? e no tard1 en disi"arse0 Otras sensaciones. con $a frente "egada a $a s 4aH0 Si seg imos as#. seFor H"recis1 e$$a. si a /os no os mo$esta Hm sit1.

na sensaci1n de "$enit d $a des7ord1.UQQ - . not1 ? e 6$ se retira7a con n r gido0 Bna s stancia ca$iente 4 /iscosa se derram1 so7re s m s$o0 . de. con $a :$tima em7estida. a"agando con s 7oca e$ grito de "$acer.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . c ando "ens1 ? e i7a a esta$$ar en mi$ "eda2os si 6$ no "ara7a. $a 3 7ieran o#do en toda $a ci dad0 Bn instante mEs tarde. a$go ? e " siera fin a esa rgencia ? e se irradia7a desde $os riFones 3asta e$ cere7ro.Endo$e e$ cora21n des7ocado0 Si .I-OS Lo rode1 con $as "iernas0 N er#a mEs0 ' sca7a na es"ecie de $i7eraci1n.E!.ago no $a 3 7iera 7esado en ese instante. "or toda $a co$ mna /erte7ra$0 ! ando cre41 ? e 4a no "odr#a ag antar$o mEs.

e$ d#a anterior. co$6ricoH0 E$$a se $o 3a 7 scado0 !on esas "a$a7ras se co$oc1 $a casaca 4 $a ca"a0 . se 3a7#a $imitado a atender so$amente a $os criados de $a casa0 Pero a3ora s cond cta era tota$mente inadmisi7$e0 Desde $ ego.os de ser $a es"osa idea$0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .E!. na /e2 casados.a ten6is / estro dinero Hmasc $$10 . " diera do7$egar$a como 3a7#a "ensado en n "rinci"io0 H8Demonio de m . f e a sacar $a 7o$sa de dinero de s casaca0 Bna a na f e contando $as monedas 3asta com"$etar $o ? e de7#a0 A d ras "enas se cont /o "ara no tirErse$as a $a cara a$ 3om7reci$$o.os osc ros $e recorrieron con inso$encia0 H!on esto me "agEis $o ade dado 4 s1$o n d#a mEs0 Es"ero. "oco mEs de n mes atrEs0 Bnos go$"es en $a " erta frenaron s errEtico "aseo0 A$ a7rir $a " erta casi gimi10 <N 6 mEs "od#a sa$ir ma$= H' en d#a. 3aciendo sonar $as monedas en s enorme mano0 Mi$$En cerr1 $a " erta con f er2a0 Esta7a f era de s#0 > nca $e 3a7#an tratado con tanta inso$encia0 É$ era don Mi$$En de E$i2a$de 4 Mart#ne2 de E $ate0 S s ante"asados se remonta7an a tiem"os deO H8Pardie29 H7ram1. de a3ora en ade$ante. no esta7a mEs cerca de conseg ir$o ? e e$ d#a ? e $$eg1.o ? e me "ag 6is a3ora mismo0 De $o contrario no tendr6 mEs remedio ? e den nciaros ante de$ magistrado0 E$ gesto de$ "osadero. a$ menos con $as amonestaciones $e#das0 En cam7io. e$ "osadero $as f e contando 3asta ? edar satisfec3o0 L ego s s o. os eCi. tratar#a de $oca$i2ar a $a "rostit ta . tam7i6n $o era ? e.I-OS Capítulo XVIII La ra7ia $e ca$enta7a e$ c er"o0 >o "od#a de. frotEndose $as manos en e$ s cio mandi$ H0 !omo recordar6is. "or / estro 7ien. ? e no me /ea en $a o7$igaci1n de /o$/er a "ediros nada mEs 4 ? e. 3a7#an ? edado f$otando en e$ aire0 5amEs "ens1 ? e $a " "i$a de s "adre " diera 3a7er cam7iado tanto en esos meses0 Si 7ien era cierto ? e siem"re 3a7#a tenido n carEcter f erte e ideas raras. no "odr#a negarse0 Mientras idea7a ese incenti/o. $a otra noc3e os "ed# ? e me "agaseis / estra de da0 HLo s6. antes de darse $a / e$ta 4 7a. f e $a gota ? e co$m1 e$ /aso0 !on $a c1$era 7rotando de todos s s "oros.a no ag anta7a mEs0 !om"ro71 ? e $a "e$ ca est /iera 7ien " esta 4 sa$i1 "or $a " erta como n toro em7ra/ecido0 De7#a 3a7$ar con Ofe$iaJ esta7a seg ro de ? e e$$a "odr#a a4 dar$o0 !on s ficiente incenti/o. $os "agos se 3agan re$igiosamente Hso$t1 e$ 3om7re. s 7irse $os "anta$ones "ara acom"aFar $a amena2a. tan "oco decoroso0 Las "a$a7ras no dic3as: K>o te metas en mis as ntosL. no $o 3e o$/idado0 HTrata7a de mantener $a ca$maH0 Os rec erdo ? e mi criado estE de camino0 Me sor"rende ? e se demore tanto0 H!on demora o sin e$$a.os de ami$anarse. seFor.UQR - . esta7a m 4 $e. "or res"eto a $as 7 enas maneras. ? e $o mira7a como si s "iera con eCactit d en ? 6 7rete se encontra7a s 3 6s"ed0 H. si no casados. tras coger$e $a mano $e "$ant1 $as monedas con n go$"e seco0 Le. d da7a ? e. don Mi$$En Hsa$ d1 e$ "osadero.ar de "ensar en e$ com"ortamiento de Micae$a.er9 H7ram1. enfadado0 Vo$/i1 a recorrer $a "e? eFa estancia a grandes 2ancadas0 >ecesita7a descargar $a tensi1n ? e amena2a7a con cris"ar$e cada "arte de$ c er"o0 >ada esta7a sa$iendo como 6$ 3a7#a "$aneado0 A estas 3oras 4a de7er#an estar.ar "or $as esca$eras.

" es esta7a m 4 enferma0 Ten#a ? e ir0 >o so"orta7a sa7er ? e s madre esta7a s friendo 4 no 3acer nada "ara a$i/iar$a0 Se "re"ar1 "ara 3a7$ar con doFa Marina0 A n? e sa7#a ? e $a d eFa no "ondr#a ning na "ega.ar atrEs s a"ariencia de niFa era /estirse como na m .or manera "osi7$eJ 3asta ese momento no $o 3a7#a $ogrado0 H. satisfec3a "or e$ $ogro0 !on n "oco de s erte. m c3ac3aL. se record1 con se? edad0 KEso no e/ita ? e me entriste2ca de. de.ar#a Marcos en e$$a= É$ $a considera7a na niFita 4 e$$a ? er#a demostrar$e $o m 4 e? i/ocado ? e esta7a0 HL$egarE n d#a en e$ ? e $o a7orre2cas tanto como 4o0 Te $o aseg ro Hcoment1 s madre0 De. tem#a decir$e ? e i7a a de. de. a n? e sin m c3o 6Cito. mi /ida0 . como si recordara $o ? e $e 3a7#a dic3o !$ara. <no= Hs giri1 mEs tarde0 HEstE 7ien. mientras idea7a $a me.1 e$ 7astidor so7re s s rodi$$as antes de contestarH: Disfr ta de esa $i7ertad ? e te da no estar s .er seg irEs "areciendo na niFa0 As# ? e. de7erEs em"e2ar "or me.i. o$/#date de eso a3ora0 !$ara fr nci1 e$ ceFo0 E$$a no ? er#a es"erar mEs 4.a2me caso. ama0 . no $o o$/idar#a0 Vo$/i1 a coger e$ 7astidor 4 sig i1 con e$ 7ordado. mientras $a seForita !$ara se dedica7a a 7ordar sin m c3o ent siasmo0 Las dos $a miraron con c riosidad0 .eta a n artefacto ? e te mantiene a"risionada0 .orar t s moda$es0 HLo s6. $os "r1Cimos /estidos "odrEn ser mEs $argos. <te 3as "ercatado= Esta7an sentadas en n sofE de $a 7i7$ioteca0 Marina $e esta7a enseFando a 7ordar n co.i$$aH0 S6 ? e ? ieres em"e2ar con esas cosas. creo ? e 4a es 3ora de ? e em"iece a sar cors6 Han nci1 !$ara a s madreH0 .a0 Em"ie2as a 3acer nas " ntadas m c3o mEs "are. si no. desde $ ego.1 a n $ado $a camisa ? e esta7a remendando 4 em"e21 a re"asar $os " ntos de$ 7ordadoH0 EstEs me. si no te com"ortas como na m .a /erEs como me.et1 Marina.a tendrEs tiem"o de sar$o.or manera de de.oran Hnotific1.E!. era na 7ase "ara ac sar$a0 Por "rimera /e2 desde ? e desc 7riera e$ estado ca$amitoso de $as c entas de s "adre. "ero te "re/engo ? e son na tort ra0 La mitad de $os d#as no me $o "ongo a menos ? e de7a sa$ir.a no so4 na niFa.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "or m 4 $argas ? e $$e/es $as fa$das.ar esta casa0L (o$"e1 $a " erta 4 es"er1 a ? e doFa Marina $e diera "ermiso "ara entrar0 La seFora esta7a cosiendo.I-OS ? e 3a7#a contado a? e$$a 3istoria de $a resurrección de$ 7e760 Ser#a est "endo ? e Micae$a 3 7iera tenido a$go ? e /er0 !on $os adornos "ertinentes. " es !$ara ten#a $a ca7e2a en otro sitio0 L$e/a7a /arios d#as tanteando a s madre de $a me. no /e#a e$ momento0 Ade$a.as0 Este co. de7#a em"e2ar "or e$ cors60 <!1mo.ar#a atrEs de na /e2 "or todas esos /estidos tan "oco fa/orecedores0 A4.a. se "ermiti1 na sonrisa0 HAma.or manera de insistir en e$$o0 S madre $a mir1 n instante 4 rec "er1 $a camisa "ara seg ir cosiendo0 HA$ menos. de "ie ante $a " erta de $a 7i7$ioteca. 3i. $e41 de n e/o $a carta0 >o 3a7#a ning na d da: s "adre $e so$icita7a ? e f era a atender a s madre. si ? ieres ? e t /est ario cam7ie. a:n es "ronto "ara e$$o Ho7.#n ? edarE "recioso0 HAcarici1 $a te$a0 L ego.ar$es "or n tiem"o0 L ego esta7a TomEs0 E$ 3om7re se 3a7#a ido metiendo en s cora21n con f er2a 4 $e da7a "ena no "oder /er$o en m c3os d#as0 KT o7$igaci1n estE con t s "adres.UQS - .#n. !$araJ $a "r1Cima /e2 ? e mandemos $$amar a $a modista est diaremos $a $arg ra de t s ro"as Hconcedi1 s madre con n s s"iro0 Dio $as :$timas " ntadas 4 cort1 e$ 3i$o con $os dientesH0 N iero ? e se"as ? e. 4 $e acarici1 $a me.orando.er0 . " es no so"orto $a rigide2 de $as 7a$$enas0 Eso no $a con/enc#a0 La me. se fi.

Ade$a0 ' scar6 a otra sir/ienta "ara ? e te s stit 4a 4 seg ir6 e. coti$$eando so7re $as casas /ecinas0 Los "rimeros meses en San Se7astiEn se $e 3a7#an 3ec3o m 4 "esados0 Por n $ado. seFora. se recrimin10 Los " estos de $as caseras oc "a7an gran "arte de $a P$a2a > e/a Hina g rada nos aFos antes 4 c 4a !asa !onsistoria$ a:n no esta7a oc "adaH 4 $$ena7an de aroma 4 co$orido e$ recinto0 Las 3orta$i2as de otoFo $ c#an eC" estas en s s cestos "ara tentar a$ com"rador0 E$ so$ de $a maFana arranca7a deste$$os a $as 7ri$$antes 3o. mano.erciendo de ama de $$a/es 3asta ? e regreses0 . $e costa7a se"ararse de ese 3om7reci$$o0 KEres na tonta.os de 2ana3orias. de na7os o de " erros0 5 gosas man2anas de "ie$ " $ida.ar en n $ gar donde se ten#an tan en c enta $as circ nstancias 4 $os sentimientos de $os criados0 >o era $o 3a7it a$0 HM c3#simas gracias. seFora0 Mi "adre no me 3a ac$arado de ? 6 enfermedad se trata0 >o ? isiera im"ort nar. $a fa$ta de "ersona$ en $a casa0 Por a? e$ entonces . sino 3ermosas f$ores0 Ristras de a.ago " diera /isitar$a $e estar#a eternamente agradecida0 !onf#o en s eC"eriencia0 TomEs 3a7#a a$a7ado e$ ta$ento de s seFor como ga$eno 4 s s "a$a7ras $e ins"ira7an fe0 HSe $o dir6 en c anto regrese0 >o te "reoc "es0 Di$e a$ mo2o de c adra ? e "re"are e$ coc3e "ara $$e/arte0 H8A3. 4 s s"ir1 con triste2aH0 Aca7o de reci7ir na carta de mi "adre0 HMostr1 e$ "a"e$ ? e $$e/a7a en $a manoH0 Mi madre estE enferma 4 necesita ? e /a4a a atender$a0 <N isiera so$icitar / estro "ermiso "ara ir= HPor s " esto ? e " edes ir. seFora= H7a$7 ce1.os con $as gordas ca7e2as entre$a2adas.ago "odr#a ir a /isitar$a "ara aseg rarse de ? e reci7a e$ tratamiento adec ado0 HLa "reoc "aci1n era e/idente en s s rasgos0 HOs $o agrade2co m c3o. Ade$a Haseg r1 $a d eFa de $a casa0 De. "eroO HAde$a agac31 $a ca7e2a. seFora0 Me "re"arar6 en seg ida0 Es"ero no tener ? e estar f era m c3o tiem"o "ara no ca sar ning:n trastorno en $a casaO H>o te "reoc "es.ornadas0 En $a casa de $os E$i2a$de. " edo ir andandoO H>ada de eso0 !on e$ coc3e $$egarEs m c3o antes0 . $a triste2a de no /er a don Mi$$EnJ "or otro. no9 >o 3ace fa$ta.os0 Seg #a con $as emociones a f$or de "ie$0 La fa$ta de s 3ermana "e? eFa. emocionada "or e$ trato ? e $e dis"ensa7a s ama0 Era na "ersona afort nada "or tra7a. seForitaO Hcomen21 Ade$a.o $a seForita !$ara0 Ade$a sa$i1 de $a 7i7$ioteca con $Egrimas en $os o. ? e com"et#an en 7ri$$o con $as castaFas0 Ofe$ia.UQT - . se "ase1 "or todos $os " estos 3asta encontrar $o ? e necesita7a0 >o se dio "risa0 Esos ratos $e a4 da7an a so7re$$e/ar e$ tedio de $as .e "ensado ? e des" 6s "odr#as encargarte t: misma Hac$ar1 con na sonrisa0 H<. sim"$emente. Ade$a0 Te com"ortas como na c3i? i$$a enamoradaL.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . 3a7#a /arios criados con $os ? e c3ar$ar en $os "ocos momentos de descanso0 E$$a so$#a 3a7$ar m c3o con $a cocinera 4 s a4 dante0 M c3os d#as se re n#an todos $os sir/ientes de $a casa en $a cocina 4 "asa7an n 7 en rato contando 3istorias o. n tanto a/ergon2adaH si don . como si no f eran na 3 mi$de /erd ra. ce7o$$as de "ie$ co7ri2a.as de $as ace$gas co$ocadas en ramos. a$$E en Pam"$ona. no $o disc tas Hinsisti1 doFa Marina con a toridad0 Ade$a casi se ec31 a $$orar. sin 3acer m c3o caso de $a a$gara7#a de /oces ? e "regona7an $a mercader#a. e$ trato tan ama7$e de $a d eFa de casaO 8Ama de $$a/es9 >o "od#a creer$o0 Era n s eFo0 A3ora no "od#a "ensar en esoJ de7#a des"edirse de TomEs0 Eso $e "esa7a en e$ "ec3o0 ! riosamente.I-OS H' enas tardes.o. $a enfermedad de s madre.1 $a "renda a n $ado "ara "onerse en "ieH0 <Sa7es ? 6 $e "asa= . sor"rendida0 HS#0 !reo ? e estEs "re"arada "ara e$$o 4 ser#a na 7 ena so$ ci1n0 A3ora /ete tran? i$a 4 atiende a t madre0 Re2ar6 "ara ? e se rec "ere "ronto0 Transm#te$e mi sa$ do0 HE$ m#o tam7i6n0 Es"ero ? e se c re "ronto Hdi.E!.

or 7 scar n $ gar menos conc rrido Hconsider1. "ero a$ momento se reco7r1 4 es7o21 na sonrisa0 H>o te "reoc "esJ iremos a$ comedor "ri/ado de $a ta7ernaJ a$$# no nos mo$estaran 4 no se tomarE a ma$ ? e nos /ean . don Mi$$En. a n? e e$ sa7or $e res $t1 n "oco agrio.arra con na sonrisa de com"$acencia 4 $e g iF1 n o.aron $as rodi$$as a$ /er ? e se trata7a de don Mi$$En en "ersona0 H' en d#a. con n 3om7re0 >o se atre/#a a mirar$o0 Le da7a /ergPen2a0 Era eCtraFo estar a$$# sentada.o don Mi$$En. Ofe$ia se dedic1 a seg ir con $os dedos $as /etas de $a madera de $a mesa0 > nca 3a7#a entrado en n $ gar como a? 6$J m c3o menos. $o a" r1 "ara darse /a$or0 E$ 3om7re re$$en1 $a .URV - . $a anciana $e saca7a $a cara a $a . 6$ $a in/it1 a sentarse a $a mesa0 Las /oces de $os otros "arro? ianos ? eda7an amortig adas a$ otro $ado de $a " erta0 Bn "ar de candi$es co$gados de$ tec3o i$ mina7an $a "e? eFa estancia0 >o 3a7#a /entanas0 Bna mesa con /arias si$$as era todo e$ mo7i$iario0 E$$a de.I-OS a:n "od#a 3a7$ar con Micae$a 4 esos momentos. ntos Haseg r1 don Mi$$En0 La ta7erna o$#a a cer/e2a rancia. con $a /ista c$a/ada en $a es"a$da de don Mi$$En. mientras $e ser/#a /ino en na de $as .1 en e$ s e$o $a cesta con $a com"ra0 Bna de $as camareras $$eg1 en seg ida "ara tomar$es e$ "edido0 E$ na/arro "idi1 /ino 4 ? eso0 Para ca$mar $os ner/ios ? e $e agarrota7an e$ est1mago. asom7rada0 HS#. $o sig i1 3asta no de $os reser/ados. e$$a se neg1 en redondoJ no ? er#a ? e s re" taci1n ? edase manc3ada0 H>o " edo entrar. Ofe$ia0 Me a$egra /erte Haseg r1 e$ 3om7re con ama7i$idadH0 N er#a 3a7$ar contigo0 H<!onmigo. " es no "od#a ag antar$a con na mano "ara com"ro7ar con $a otra e$ estado de s ca7e$$o0 H' en d#a. mirando a $os $adosH0 !on tantas /oces es dif#ci$ entender $o ? e se 3a7$a0 VenJ s6 de n sitio ? e estarE 7ien Han nci1.E!.arras de "e$treH0 Te sentarE 7ien0 >o de7es estar ner/iosa0 >os conocemos de toda $a /ida0 Ofe$ia 7e7i1 n "oco 4. seFor= H"reg nt1.1 de "$acer0 A? e$$o era m c3o me. agac3ando $a cara "or ta"ar e$ r 7or ? e $e c 7r#a e$ rostro0 Ma$di. a$ tiem"o ? e $a as#a de$ codo "ara instar$a a seg ir$e0 Sa$ieron de $a "$a2a "or no de $os accesos 3asta $$egar a $a ca$$e de San 5er1nimo 4 desde a$$# se dirigieron a $a ca$$e de La Trinidad0 D rante todo e$ tra4ecto g ardaron si$encio0 Ofe$ia se de. a$ menos. a sidra 4 a$ 3 mo "rocedente de $as "i"as de $os marineros0 Ofe$ia.a7a cond cir.o0 A$ "rinci"io se $$e/a7a 7astante 7ien con Petra.a7a. como si $e eCtraFara ? e $e contradi. 7e7e n "oco Hdi. seFor Hatin1 a decir. en ese momento se sa$te1 n "ar de $atidos 4 $ ego comen21 a 7atir como n tam7or en$o? ecido0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . demasiado sor"rendida "ara 3acer nada 4 dis" esta a disfr tar de nos momentos a so$as con don Mi$$En0 ! ando 6$ 3i2o ademEn de entrar en na "osada. 3ac#an mEs $$e/adero e$ tra7a. antes de /o$/er a sa$ir 4 cerrar $a " erta0 HToma.o e$ "eso de $a cesta.o0 Si 3asta entonces e$ cora21n de e$$a 3a7#a $atido n tanto desacom"asado.or0 Era rea$0 La camarera regres1 en seg ida con e$ "edido 4 $o " so en $a mesa con mo/imientos diestros.o/en0 La $$egada de don Mi$$En $e 3a7#a 3ec3o recordar $os 7 enos momentos /i/idos en s casa0 AFora7a a? e$$o 4 tem#a ? e 6$ /o$/iera a marc3arseJ "ara e$$a ser#a n d ro go$"e0 A$ sentir nos go$"ecitos en e$ 3om7ro se /o$/i1 "ara /er ? i6n $e $$ama7a as# $a atenci1n0 Se $e af$o. "ero serE me. no estar#a 7ienO H"rotest10 E$ 3om7re $a mir1 con e$ ceFo fr ncido. "ero $a sit aci1n 3a7#a cam7iado drEsticamente desde ? e regresaron de $a casa-torre I2ag irre0 Encontra7a a Petra demasiado com"$aciente con e$ com"ortamiento de Micae$a.era. a$ fondo de$ $oca$0 Bna /e2 dentro. en com"aF#a de$ amor de s /ida0 Pens1 en todos $os s eFos ? e 3a7#a ideado con 6$ como "rotagonista 4 se sonro. tan "oco adec adoJ cada /e2 ? e Ofe$ia se ? e.

tan dic3osa ? e "odr#a 3a7er m erto en ese momento sin im"ortar$e si? iera0 Lo mir1 a $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .arra de n so$o trago0 Esta /e2 e$ sa7or $e "areci1 m c3o mEs agrada7$e0 HTen c idado. don Mi$$En $a 3a7#a a$2ado 4. c ando c m"$iera $os /einticinco aFos0 H !a$$1 n momento "ara re$$enar $as . gir1 $a cara 3acia $a mano ? e $e acaricia7a 4. c ando /ine a? #.e /enido "ara casarme0 En estos meses. "roced#a a 7esar$a 3asta de. "ens1 ? e se des3ar#a so7re $a si$$a0 !err1 $os o. 3e desc 7ierto ? e 4a es 3ora de ? e $o 3aga0 Ofe$ia /o$/i1 a 7e7er0 Tem#a $o ? e i7a a decir a contin aci1n0 >o ? er#a o#r$e decir ? e desea7a casarse con Micae$aJ $a . se atre/i1 a 7esar$a0 Bn instante des" 6s. ? e Dios $o tenga en s ($oria.erH0 Mi "adre intent1 3acer de e$$a na dama.arme a tanto Hcontin 1 don Mi$$En. otorg1 na dote a Micae$a "ara c ando e$$a se casara o.o/en no $e merec#a0 Era m 4 do$oroso0 Se "as1 $a mano "or e$ "e$o con ner/iosismo 4 ag ant1 $as ganas de rom"er a $$orar0 H>ecesito na m .arras de /inoH0 >o 3a7r#a tenido ning na im"ortancia si no 3 7ieran ca#do so7re mi 3acienda na serie de catEstrofes0 Las "a$a7ras de$ "am"$on6s $a 3icieron "ar"adear con asom7ro0 Bn asom7ro ? e f e en a mento. m .er a mi $ado0 Bna 7 ena es"osa. ? e se"a s $ gar Hdescri7i1 e$ 3om7re.os 4 $ament1 ? e $$e/ase "e$ ca.URU - . 7orrando a s "aso c a$? ier "ensamiento co3erente o de ning:n otro ti"o0 Se sent#a en na n 7e. con toda osad#a de ? e era ca"a2. "ero era s "erior a e$$a0 5amEs 3a7#a estado tan cerca de 6$0 Lo 7astante cerca "ara o$er de "rimera mano $o ? e int #a aFos atrEs. "ero me /eo inca"a2 de re7a. eCtasiada "or $as sensaciones ? e $a co$ma7an "or dentro0 HEsto4 con/encido de ? e t: ser#as na es"osa eCce$ente0 Las "a$a7ras s s rradas "or don Mi$$En "enetraron en s cere7ro 4 esta$$aron como f egos de artificio. $a mirada c$a/ada en e$$aH0 Sa7#a.E!. a$ "arecer a.os. asom7rada0 HS#. en s defecto. ? e se te " ede s 7ir a $a ca7e2a HseFa$1 don Mi$$En.arra0 Se sent#a em7riagada de fe$icidad0 >ota7a $a "ie$ ca$iente0 Esta7a seg ra de 3a7erse r 7ori2ado 3asta $a ra#2 de$ ca7e$$o0 ! ando $a mano de 6$ $e ro21 $a me.os.ar$a at rdida0 K. ? e Micae$a no era $a "ersona adec ada "ara ser mi m .or0 >o "od#a e/itar mirar$o con arro7o0 Sa7#a ? e eso no esta7a 7ien. mi ? erida Ofe$ia0 Mi "adre. conforme 6$ $e re$ata7a $o s cedido desde ? e e$$as se marc3aron de s casa0 Sig i1 7e7iendo0 !on cada sor7o de /ino se sent#a m c3o me.er0 Pero esta7a dis" esto a casarme con e$$a "or n moti/o m 4 "oderoso0 En $os d#as ? e $$e/o en San Se7astiEn 3e "odido constatar ? e no c m"$e $os re? isitos ? e es"ero de mi m . c ando $e $a/a7a $as ro"as0 S s"ir1 a$ contem"$ar e$ castaFo cE$ido de s s o. "ens1.er0 >o " edo contraer n "cias con e$$a. " es eso $e im"ed#a /er 4 tocar s "e$o0 N er#a conso$ar$o0 H!omo " edes com"render.eno a $os sentimientos de $a m . desde ? e m ri1 mi "adre.I-OS A" r1 $a mitad de $a . en medio de $os 7esos 4 $as caricias ? e s seFor . /ine con $a intenci1n de 3acer de Micae$a mi es"osa. ni si? iera "ara sa$/ar mi "atrimonio0 H<ParaO "ara sa$/ar / estro "atrimonio= Hindag1. m 4 serioH0 Lo ? e te /o4 a contar es m 4 im"ortante 4 necesito ? e est6s com"$etamente $:cida "ara ? e $o com"rendas todo0 Ofe$ia s1$o atin1 a asentir con $a ca7e2a0 E$ /ino $e 3a7#a ca$deado e$ est1mago 4 se sent#a m 4 7ien0 Podr#a decirse ? e era fe$i20 Se cont /o "ara no sonre#r.i$$a en na caricia.e m erto 4 3e ido a$ cie$oL.er0 'e7e mEs des"acio. a n? e es e/idente ? e no $o consig i10 Ta$ /e2 de7er#a 3a7erte "restado mEs atenci1n a ti0 Esto4 seg ro de ? e t: s# 3 7ieras a"ro/ec3ado esas $ecciones0 Se /e ? e tienes e$ "orte de na gran seFora0 Ante esas "a$a7ras e$ cora21n de Ofe$ia dio n 7rinco0 8La 3a7#a $$amado Kgran seForaL9 La /a$ora7a0 Reconoc#a ? e era a$go mEs ? e na sim"$e sir/ienta0 A" r1 e$ /ino de s . "or temor a mo$estar a don Mi$$En0 Esta7a demasiado serioJ n rict s de "reoc "aci1n $e marca7a e$ sem7$ante0 A n as# era tan 3ermoso 4 tan /aroni$ ? e casi s s"ir1 de de$eite0 H. tras sentErse$a en e$ rega2o.

a ? e te dem estre $o ? e siento "or ti0 Ofe$ia sa7#a ? e a? e$$o no esta7a 7ien0 N e no de7#a 3acer$o0 E$$a era na m . $o m c3o ? e $e cost1 sa$ir de a? e$ c arto 4 regresar a s casa. eso f e antes de ? e "ro7ara s s $a7ios 4 todo s ser c$amara "or "oseer$a $o antes "osi7$e0 8Diantre9. <c1mo era "osi7$e 3a7er cre#do ? e era na 7r . a $omos de /bano.1 contra $as ca$2as0 >o era a$go n e/oJ $$e/a7a as# desde ? e se 3a7#a $e/antado0 >i e$ fr#o de $a maFana ni $a $arga ca7a$gada "or $as co$inas. a$$# ? ed1 6$.amEs $o 3a7#a estado0 Vo$/i1 a "reg ntarse.or $as ca$2as 4 contin 1 caminando0 Las imEgenes /o$/ieron a "asear "or s ca7e2a0 Todo 3a7#a em"e2ado "or ? erer demostrar a Micae$a $o e? i/ocada ? e esta7a a$ "ensar ? e esos otros aspectos del matrimonio no merec#an $a "ena0 La 3a7#a 7esado "or ese moti/o0 En "rinci"io no "ens1 en ir mEs a$$E0 !$aro. ria ? e "arec#a 3a7erse insta$ado en s mente desde ? e conociera a $a c randera0 Bna $ .1 cond cir 3asta $a sa$ida 4 des" 6s a $a "osada0 E$ t#mido so$ no era s ficiente "ara ca$entar e$ d#a0 Varios mariscadores.a7#a cre#do ? e s c3if$ad ra "or Micae$a se enfriar#a des" 6s de 3acer e$ amor con e$$a. camina7a sin "risa "or $a "$a4a0 Las 7otas se $e 3 nd#an en $a arena 7$anda 4 de. era tan a"asionada ? e $o 3a7#a de. se co$oc1 me.ado conf ndido0 >o se es"era7a eso en na m .er decente0 De7#a negarse0 HS# Hm sit1 con $a mirada /idriosa0 Se de. ria ? e "arec#a ir en a mento a3ora ? e 3a7#a "ro7ado s sa7or0 !on disim $o. "asEndose na mano "or $a . "ero no $o s ficiente como "ara aca$$ar$os de$ todo0 A3ora. rastri$$a7an $a arena "ara recoger a$me. como /en#a 3aci6ndo$o desde e$ amanecer. Micae$a $o eraJ s s ineC"ertos 7esos $a de$ata7an0 Pero a $a /e2. inca"a2 de ag antar mEs tiem"o en e$ $ec3o0 E$ fr#o de$ amanecer $e a4 d1 a serenar n tanto $os "ensamientos. sin d da.er sin eC"eriencia0 . en $a trastienda de$ 3er7o$ario0 Los rec erdos $e asa$ta7an con na nitide2 "asmosa0 A:n "od#a notar e$ sa7or de Micae$a en s 7oca.E!. "ero no era as#0 S deseo "arec#a 3a7erse m $ti"$icado "or cien 4 a3ora ard#a en ganas de /o$/er a estar con e$$a. $a sangre /irgina$ entre s s m s$os 3a7r#a sido mEs ? e s ficiente0 Record1 $a tern ra ? e 3a7#a sentido a$ $im"iar$a.as. de /o$/er a a7ra2ar$a 4 3 ndirse en $a 7$and ra de s c er"o0 Era como estar 3ec3i2ado0 Era como na droga ? e se met#a en $a sangre 4 te /o$/#a adicto a e$$a0 Bna es"ecie de $ . s o$or.a ca"a2 de sed cir a s "adre= Inc$ so. agotado. seg #a ig a$ de "reoc "ado "or $o s cedido e$ d#a anterior. dentro de esa inocencia 3a7#a na "asi1n ta$ ? e $o 3a7#a desarmado0 . a media maFana. agac3ados.UR2 - . con $as 7ridas de /bano de $a mano.a7an 3 e$$as a s "aso0 Se 3a7#a $e/antado de madr gada.a7#a inter"retado de manera err1nea e$ a7ra2o /isto a? e$ d#a= !$aro ? e ta$ /e2 era s "adre ? ien ten#a inter6s en e$$a 4 no a$ re/6s0 .ago. entre risas0 . c ando $o ? e mEs desea7a era seg ir a7ra2ado a e$$a 4 /o$/er a 3acer$e e$ amor0 K8Santo Dios9 La 3e des/irgado so7re na mesaL. 4 esc c3ar s s gemidos a$ a$can2ar e$ orgasmo0 S miem7ro " . "ens1.asta $a tarde anterior Micae$a era /irgen0 Si s s 7esos a$go tor"es no $e 3 7ieran ad/ertido de s inocencia.I-OS $e "rodiga7a0 HS 7e conmigo a mi 3a7itaci1n H$e s s rr1 a$ o#doH0 De. $e 3a7#an ser/ido "ara a"$acar e$ ardor ? e $o cons m#a "or dentro0 . "ero satisfec3o 3asta $a m6d $a de s s 3 esos0 !omo . mientras a$g nos niFos corretea7an a s a$rededor.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . ? e " dieran ser amantes0 <La 7e7ida $e 3a7#a n 7$ado e$ cere7ro= <.

e2 $a . 2gara "or a$go. con $a co$a7oraci1n de $a cantonera "odr#an $ograr ? e e$ .er#a9 HeCc$am1. c1mo se "odr#a 3acer eso= H"reg nt1 e$$a. "ero tam"oco esa orden desa"asionada.er#a0 H8'r . casi fr#a0 Se sinti1 ma$0 De7i1 de emitir a$g:n sonido.er0 Sin d da: esta7a 3ec3i2ado0 >o "od#a creer $o ? e 3a7#an 3ec3o0 E$ efecto de$ /ino em"e2a7a a disi"arse. si $a condenan= HEso es im"osi7$e0 >adie creerE ? e es na 7r . Ofe$ia0 ! ando e$ magistrado com"r e7e ? e no 3a4 7ase firme $a "ondrE en $i7ertad. "ero "ara entonces 4o 4a 3a7r6 $ogrado in3a7i$itar$a 4 co7rar $a dote0 H>o $o s6O . "ero de a3# a ac sar$a de a$go tan "e$igroso media7a n a7ismoH0 >o me siento ca"a2 de 3acer$o0 H<Por ? 6= <Acaso no deseas ? e rec "ere mi 3erencia= Hin? iri1.os de sentir /ergPen2a "or $o ? e 3a7#a "ermitido ? e s cediera.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .i$$a de $a criadaH0 T: eres $a :nica ? e " ede a4 darme a sa$/ar mi "atrimonioO H s s rr10 Los dedos descendieron "or $a c r/a de$ c e$$o 4 $$egaron 3asta e$ arco de $os "ec3os. " es e$ na/arro se /o$/i1 "ara mirar$a0 HMe "reoc "a ? e Micae$a se entere de $o n estro Hac$ar1 con /o2 "ers asi/a. Micae$a merec#a estar en na cama con sE7anas de seda0 !on e$ ca7e$$o negro 4 7ri$$ante eCtendido so7re $a a$mo3ada0 Merec#a ? e re/erenciasen s c er"o 7$anco 4 /o$ "t oso0 >o n re/o$c1n so7re $a d ra s "erficie de na mesa0 KLa "r1Cima /e2 serE me.a0 T: misma admites ? e no 3a 3ec3o nada ma$o0 >o 3a4 de ? 6 "reoc "arse. "ero $e.or con $a sE7ana0 Pese a $as cosas ? e 3a7#an 3ec3o. "ens1 ? e no $e i7a a costar m c3o acost m7rarse a $a idea0 Don Mi$$En X$e costa7a $$amar$o de otro modoY se $e/ant1 de $a cama 4 comen21 a /estirse0 E$$a se c 7ri1 me.or0L Por? e 3a7r#a na "r1Cima /e2 4 otra mEs 4 otraO A$go $e dec#a ? e . 7a. des" 6s de $o s cedido en esta 3a7itaci1n Hcomen21 don Mi$$En.a7a a $a /istaH0 <Me a4 darEs= HS# H$ogr1 contestar Ofe$ia. "erdida en $as sensaciones ? e ese 3om7re $e arranca7a con cada cariciaH0 <N 6 de7o 3acer= H>o deseo casarme con Micae$a0 .UR+ - .I-OS frente0 KE$$a no merec#a eso0L En rea$idad. s amante0 Le g st1 c1mo sona7a esa "a$a7ra0 A$go a/ergon2ada "or s a dacia.er#a0 HPeroO 4o no creo ? e e$$a se mere2ca eso H"rotest1 e$$a0 Era cierto ? e cada d#a ? e "asa7a se sent#a mEs dece"cionada con Micae$a. 4o "odr#a a$egar ? e no es merecedora de esa dote Htermin10 . as stada0 Don Mi$$En se incor"or1 en $a cama 4 $e cont1 $a con/ersaci1n ? e 3a7#a o#do en $a ta7erna. menos.amEs tendr#a 7astante de esa m . $entamenteH0 Pero si no $a des"oso. 4 se sent1 en $a camaH0 >ecesito ? e me a4 des0 HAcom"aF1 $as "a$a7ras con na caricia a $a me. ? ien $o 3aga se $$e/arE $a dote0 La :nica manera de ? e eso no s ceda es conseg ir ? e e$$a no " eda rec$amar ese $egado0 Si n . con n gemido0 HPodr#amos ac sar$a de 7r . esta7a radiante0 Entregar$e $a /irginidad a don Mi$$En era $o mEs 3ermoso ? e $e 3a7#a s cedido en toda s /ida0 >adie merec#a mEs s donce$$e2 ? e a? e$ 3om7re0 E$ amor de s /ida 4 a3ora. semanas atrEs0 Si en /erdad $a "artera in/o$ crada era Micae$a. ? e $a sE7ana de.or ? e te /istas0 Micae$a se estarE "reg ntando d1nde te 3as metido0 Ofe$ia no 3a7#a es"erado "a$a7ras de amor. e2 considerara na ac saci1n de 7r .E!. mo$esto0 H!$aro ? e s# H$e aseg r1 con "rontit dH0 Pero no me "arece 7ien0 E$$a no 3a 3ec3o nada ma$oO <. a:n se sent#a a$go co3i7ida "or s desn de2 en "resencia de 6$0 HSerE me.ando $a sE7ana con n dedo. $a 7es1 en n "ec3o0 H<.

ner/iosa como esta7a. n instante des" 6s0 Micae$a no " do e/itar n esca$ofr#oH0 !om"rendo ? e 3a4 a$g nos deta$$es ? e.ago0 ! ando e$ "ro"io ga$eno entr1 en $a tienda. icios.a7#a intentado contin ar con $as i$ straciones de s c aderno de "$antas.os0 Ser $a seFora de $a casaO Lo ? e 3a7#a im"$#cito en a? e$$as "a$a7ras e$e/1 e$ cora21n de Ofe$ia 3asta ro2ar $as n 7es0 >o "od#a creer ? e don Mi$$En " diera estar s giriendo eso0 Era mEs.E!.os castaFos de s rostro0 !a$$1 d rante n rato. se "reg nt1. no era ca"a2 de mantenerse ? ieta "or m c3o tiem"o0 . "ero $e tem7$a7a tanto e$ " $so ? e 3 7o de de. si no 3a76is /isto na disecci1nO E$$a cerr1 $os o.et1 otra /e2 e$ ca7e$$o en n moFo a"retado0 H<N 6 de7o 3acer= Micae$a se 3a7#a "asado toda $a maFana "reg ntEndose c Endo i7a a ir e$ ga$eno a $a tienda 4 temiendo e$ momento en ? e entrara "or $a " erta0 Se di/id#a entre $as ganas de /er$o 4 $a /ergPen2a "or $o ? e 3a7#a s cedido en ese c arto $a tarde anterior0 !ada /e2 ? e mira7a $a mesa se sonro. e$$a esta7a enfrascada en e$ est dio de cada i$ straci1n 4 $e4endo $os comentarios0 E$ cora21n $e em"e21 a 7om7ear con $a f er2a de n tam7or de ga$era0 !ada /e2 ? e /e#a a$ ga$eno $e "arec#a a n mEs atracti/o ? e $a /e2 anterior0 ! a$? ier d#a de 6sos se des3ar#a como n "eda2o de manteca a$ ca$or s1$o con mirar$o0 Los dos se contem"$aron n instante 4 a"artaron $a /ista0 Micae$a se r 7ori21 con f riaJ casi "od#a notar e$ f$ .ago son1 m 4 cerca de s es"a$da. de na manera tota$mente eCtraFa a e$$a0 !omo si otra Micae$a 3 7iera tomado s $ garJ na Micae$a mEs sens a$ 4 desin3i7ida0 Ser#a me. como si est /iera "ensando ? 6 decir a contin aci1nH0 A3ora no 3a4 nada ? e " eda ofrecerteO Te mereces /i/ir rodeada de $ .o de $a sangre ? e corr#a "or s s /enas a na /e$ocidad /ertiginosa0 .er2 e$a. "ero no s "o contestarse0 É$ se ? it1 $a ca"a 4 e$ som7rero 4 $os co$g1 en e$ "erc3ero0 H<>ecesitEis a$g na eC"$icaci1n so7re ese $i7ro= HLa /o2 de .ar$o esca"ar= 8>o9 Desde $ ego ? e no0 . se s . 4 contin 1 mirando sin /er $as i$ straciones de$ $i7ro0 K<N 6 te "asa=L.or ? e de. m c3o mEs de $o ? e n nca se 3a7#a atre/ido a soFar0 <Podr#a ser tan necia de de.ar$o "ara me.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o= K>o seas tonta0 Es "or e$ fr#o de $a ca$$eL.ar#a $o ? e f era necesario "ara ser $a es"osa de don Mi$$En de E$i2a$de 4 Mart#ne2 de E $ate0 Lo ? e 3iciera fa$ta0 !on mo/imientos diestros.i$$as co$oradas0 <Era sonro.I-OS H<Prefieres "asar toda t /ida sir/iendo a $os demEs= <>o ? err#as ? e te sir/ieran a ti= H"reg nt1 6$.os 4 disfr t1 de$ sonido de esa /o20 E$ rec erdo de $as "a$a7ras s s rradas $a tarde anterior $a go$"e1 con f er2aJ sinti1 como se 3 medec#a entre $as "iernas0 K8'asta9 Tienes ? e de. doFa Micae$aJ siento no 3a7er "odido /enir antesO Hse disc $"1 . antes de ? itarse e$ som7reroH0 <.a7a 3asta $a ra#2 de$ "e$o 4 n ca$or a7rasador se $e eCtend#a "or todo e$ c er"o0 Si $a considera7a na m .ago tam7i6n ten#a $as me. se amonest10 H' enas tardesO HLo sa$ d1 sin mirar$o0 >ecesita7a tran? i$i2arse0 H' enas tardes.ase de "ensar en e$$oJ ten#a cosas ? e 3acer0 Lo ma$o es ? e. sin a"artar $os o.ar de recordar $o s cedido0L .a 3a7ido m c3as cons $tas= Bna "reg nta norma$ ? e re? er#a na res" esta ig a$mente sim"$e0 Por a$g na ra21n $a mo$est1 ? e 6$ act ara como si nada 3 7iera "asado0 !omo si todo sig iera ig a$ ? e siem"re0 K<N 6 es"era7as=L H>ada ? e no 3a4a "odido so$ cionar 4o misma Hres"ondi1 con se? edad. des" 6s de $o oc rrido no "odr#a c $"ar$o0 Se 3a7#a entregado a 6$ sin in3i7iciones 4 sin "re.URI - .ago.or ocasi1n0 Pro71 con $a mo$ienda de "$antas con ig a$ res $tado0 >i si? iera acariciar a (i#ra 3a7#a 3ec3o nada "or sosegar$a0 A$ fin 3a7#a sacado e$ $i7ro de .

ar ning:n rinc1n "or o7ser/ar0 >o encontra7a nada0 Lo :nico ? e ten#a "ara contar era $a "resencia de$ ma$dito minino negro0 . Ofe$ia0 >o tienes "or ? 6 $im"iar a? #0 Lo 3ago 4o misma todos $os d#as H$e record1 Micae$a. seg ro ? e esta7a a$$#0 Se frot1 $a frente. ta$ como (i#ra 3ac#a con e$$a c ando $e acaricia7a0 S1$o $e fa$ta7a ronronear como e$ gatito0 Virgen Santa. es /erdad Hcon/ino . tener ? e casarse a$ amanecer "ara no ser /ista0 E$$a desea7a na ig$esia $$ena de gente0 Bn 3ermoso /estido 4 m c3as f$ores0 S s"ir1 con ner/iosismo0 Era necesario ? e encontrara a$go0 De $o contrario no tendr#a nada de eso0 'a. eso no era s ficiente "ara incriminar a nadie0 Dio na / e$ta "or toda $a estancia. ? e 3a4Eis "odido /ia. sa$i1 de $a trastienda0 8Por Dios 7endito. ta"1 "reci"itadamente con s manti$$a n $i7ro a7iertoH0 Te agrade2co e$ deta$$e. con $a es"eran2a de /er a$go ? e 3 7iera "asado "or a$to0 >ada0 Tendr#a ? e mirar en $a trastienda0 Si 3a7#a a$g na cosa ? e " diera ti$i2ar. $as sensaciones ? e 3a7#a desc 7ierto0 > nca 3a7#a "ensado ? e $a re$aci1n entre 3om7re 4 m . seForita0 !on na re/erencia. se corrigi1.a7#an estado a " nto de 7esarse9 HPerd1n.er#a0 Se /o$/i1 "ara /er$e $a cara0 S necesidad de 6$ era mEs f erte ? e s /ergPen2a0 HPodr#a "arecer$o.e /enido a $im"iar Him"ro/is1 de corrido0 H>o "asa nada.I-OS HMe 3a76is contado deta$$es de / estra /ida en ese otro sig$o Hcomen21. entor"ecida "or $os ner/ios. "ara mantener $a mente en otras cosasH0 La /erdad es ? e me c esta imaginar$o0 . sin de. casi so7renat ra$esO >o /e#a $a 3ora de contErse$o a don Mi$$En0 <De d1nde 3a7#a "odido sacar a$go as#.ago 4 sin d da Micae$a esta7a en $a cocina0 Entr1 desde e$ "asi$$o sin $$amar0 E$ ga$eno 4 $a seForita 6sa se se"araron como n resorte. con na sonrisa de medio $adoH0 Pero os aseg ro ? e no es as#0 H<A$g na /e2 os 3a76is arre"entido de 3a7eros ? edado a? #= <> nca intentasteis regresar= H>o.a como $a grana0 L ego. con $as caras arre7o$adas0 8. acerc1 s cara a $a mano. n nca0 E$ ga$eno $a mir1 n momento0 L ego Micae$a sinti1 $a caricia s a/e de s s n di$$os en $a cara0 Sin "oder e/itar$o. ? e tan fr#os $e 3a7#an "arecido n mes atrEs 4 ? e a3ora se /e#an tan s a/es 4 cE$idos0 N er#a 7esar$o0 >o: necesita7a 7esar$o0 Ofe$ia re/is1 todo e$ dormitorio de Micae$a.o de don Mi$$En0 >o. c1mo $e g sta7a estar con 6$0 Lo mir1 a $os o. esa c3ica= Si no $o 3 7iera ta"ado de ese modo.a0 . "ens6 ? e no 3a7#a nadie0 .ar en e$ tiem"o esO es 7r .er f era as#0 A3ora com"rend#a "or ? 6 nac#an tantos niFos 7astardosO f era de$ matrimonio.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .URM - . des" 6s de todo.os grises.ado en 6$0 Bn esca$ofr#o recorri1 s es"a$da0 Por "rimera /e2 cre#a "osi7$e ? e Micae$a f era. no se 3a7r#a fi.1 a $a trastienda0 >o cre#a ? e 3 7iera nadie0 >o 3a7#a /isto a don .os0 A? e$$os o.E!. na 7r . "or fa/or0 A$ menos 3asta ? e se 3 7ieran casado0 >o ? er#a ? e $a mirasen como a na "erdida. a:n no. "ero no 3ace fa$ta0 H(racias. estremecida a$ recordar $o s cedido esa maFana. seForita. con $a mano contra e$ /ientre0 N i2E e$$a es"era7a 4a n 3i. $o ? e aca7a7a de /er9 Le 3a7#a $$amado $a atenci1n ? e Micae$a se a"res rara tanto a ta"ar$o0 Es ? e era im"resionante0 Esas i$ straciones. con $a cara ro. como si se diera c enta de a$go.

a coti$$a ? e.as0 .ago 4 Micae$a0 .a0 Em"e2a7a a /o$/erse $oca0 >ecesita7a 3a7$ar con don Mi$$En0 !ontar$e $o de don . n ra4o im"act1 en e$ granero 4 e$ f ego "osterior destr 41 toda $a cosec3a0 Lo "eor de todo era sa7er ? e conta7a con e$ dinero necesario "ara 3acer frente a $as de das. n nca 3a7#a 3ec3o nada ? e " diera seFa$ar$a como 7r . se ? err#an co7rar $a de da con intereses0 .I-OS Capítulo XIX !omo no se atre/#a a ir directamente a $a "osada.er desde $a cama. ? e "oco 3ac#a "or mantener e$ fr#o en e$ eCterior0 HEs necesario ? e $a den ncies ante e$ magistrado Hso$t1.arras. me ? edar6 sin dinero 4 $os acreedores se $$e/arEn todo mi "atrimonio0 H8Eso no " ede ser9 Hneg1 $a m . c ando $e 3a$$asen $os acreedores.a no " edo es"erar mEs0 ! a$? ier d#a de 6stos. como si s "iera ad1nde i7a cada /e2 ? e a7andona7a $a casa0 Era na /ie. mientras 6$ comen2a7a a /estirse0 HP es serE.E!. se dedic1 a mirar e$ "a"e$ encerado ? e c 7r#a e$ marco de $a /entana. $a $$ /ia ? e aneg1 $os cam"os de cerea$ c ando esta7an a " nto de ser segados.a7a de "ensar en Micae$a0 ! a$? ier mirada ? e $a .o/en $e dirigiera. as# ? e no $o 3a7#a / e$to a /er0 W$timamente "arec#a ? e Petra $a esta7a /igi$ando0 Le 3a7#a mirado con rece$o en mEs de na ocasi1n.URQ - . inca"a2 de estar ? ieto ni n instante0 Las "a$a7ras de Ofe$ia 3a7#an co$mado s "aciencia 4 e$ miedo em"e2a7a a ser demo$edor0 >o "od#a consentir ? e Micae$a se casase con e$ ga$eno 4 reci7iera $a dote ? e tanto necesita7a 6$0 Lo im"edir#a como f eraO 4 "oco $e im"orta7an 4a $as consec encias "ara $a m c3ac3a0 Era na /ida contra otra0 >ada $e 3ac#a d dar de ? e.itaO Pero no: en todo e$ tiem"o ? e $a seFora 5 $iana "as1 en $a casa E$i2a$de. $e i7a con c3ismes a Micae$a0 Desde a? e$$a maFana "asada con don Mi$$En en $a "osada no de. $o referente a a? e$ $i7ro ? e $a . 6$ nada "odr#a 3acer.. e$ ca$or "osterior ? e enferm1 de car7 nco a $as /acas 4 a $as o/e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a3ora esta7a f era de s#0 >o entend#a ? e $as cosas se " dieran 3a7er torcido tanto0 Desde $a m erte de s "adre todo eran desgracias: e$ "r6stamo. sin d da. "ero no "od#a tocar$o "or? e s "adre se $o 3a7#a $egado a Micae$a0 N ien ni $o necesita7a ni $o merec#a0 Se $e/ant1 de $a cama.o/en se 3a7#a a"res rado a oc $tar0 Si en d#as anteriores $o 3a7#a in/adido e$ enfado. tri$$ado 4 g ardado. manteniendo e$ ma$ genio a ra4aH0 Si esa re$aci1n "ros"era. sa$/o s "$icar "or s /ida0 Se acerc1 a $a /entana0 * era e$ cie$o esta7a enca"otado 4 amena2a7a con $$o/er en c a$? ier momento0 8Esta7a 3arto de $$ /ia9 !on $os 7ra2os en . esos . si no $o im"ido0 . "ara rematar e$ rosario de desgracias: c ando e$ cerea$ est /o segado. Ofe$ia 7 sc1 a don Mi$$En "or $a P$a2a > e/a0 Ten#a $a es"eran2a de encontrar$o0 En esos c atro d#as $e res $t1 im"osi7$e sa$ir de $a casa sin $e/antar sos"ec3as. e$$a $a inter"reta7a con temor0 Bna "arte de s# misma $e ad/ert#a ? e esta7a siendo irraciona$0 N e conoc#a a Micae$a desde ? e era "e? eFa 4 n nca 3a7#a tenido moti/os "ara creer ? e f era a$go mEs ? e na c3i? i$$a norma$ 4 corriente0 !$aro ? e $ ego esta7a $o ? e don Pa7$o $es cont1 c ando $$egaron a San Se7astiEn: "or ? 6 doFa 5 $iana 3a7#a 3 ido $$e/Endose a s 3i. so7re todo.

a0 Encontr1 n "ese7re con a$go de a/ena 4 de.ago $es ? it1 $as si$$as 4 $os sec1 con nos " Fados de "a. d6.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Micae$a encend#a f ego en $a c3imenea con nas asti$$asJ $ ego $e aFadi1 n tronco0 Se ? it1 $a ca"a mo. definiti/amente no $es dar#a tiem"o0 So7re e$ mar 4a se /e#an $as cortinas de ag a 4 e$ /iento 3a7#a comen2ado a so"$ar mEs f erte. g i1 a Abedul en esa direcci1n0 Es"o$earon a $os ca7a$$os "ara $$egar c anto antes0 Bn instante des" 6s se 3icieron notar $as "rimeras gotas0 A$ fondo. <no= Hmencion1.as 4 $a "rendi1 "ara i$ minar $a estancia0 Por fort na. entraron con $os ca7a$$os0 .ago se 7a.1 n "oco $a sE7ana con $a ? e se c 7r#a "ara acariciar$e $a "arte s "erior de n "ec3oH0 >o "odr6 ofrecerte nada si no 3a4 nada ? e ofrecer0 Lo sa7es.as re/o$otea7a en e$ aire como na 7andada de estorninos0 HDe7emos 7 scar n ref gio "ara g arecernos Hgrit1.et1 7ien $as riendas de /bano "or si intenta7a tirar$e "ara 3 ir0 Se fi. "ero <? i6n $e 3ac#a ascos con $o ? e esta7a ca4endo f era= Sin decir nada.os 4 $es im"ed#an $a /isi7i$idad.1 ? e $os anima$es comieran tran? i$os0 Mientras. con mEs miedo de$ ? e 3a7r#a ? erido0 HE$ $i7ro ? e 3e /isto serE s ficiente "ara ac sar$a0 HP es 3a2$o 4 $ ego /eremos ? 6 "asa Horden1.a7#a estado toda $a maFana m 4 n 7$ado 4 osc ro0 E$ /iento de$ oeste $$ega7a de$ mar.1 en Micae$a. consciente de ? e e$ rec$amo de na "osi7$e 7oda entre e$$os era todo $o ? e necesita7a esa m . cerca de a? # Haseg r1 Micae$a a /oces0 . "ero e$$a no "arec#a tener dific $tades con Abedul0 ! ando a/istaron $a 7orda e$ ag a 4a $es 3a7#a em"a"ado0 Era na estr ct ra de "iedra. $e dio n 7eso en $os $a7ios antes de sa$tar de $a cama 4 comen2ar a /estirse0 E$ cie$o "resagia7a tormenta0 .URR - . de "$anta ac3a"arrada0 En c anto $$egaron .ago co$g1 $a s 4a de n c$a/o0 La $$ /ia tam7i6n $e 3a7#a ca$ado e$ resto de $as R 'orda: En e$ Pirineo ca7aFa destinada a$ a$7erge de "astores 4 ganado0 . e$ s e$o de tierra a"isonada esta7a seco0 Bn mont1n de "a.ago /o$/i1 a mirar a$ cie$o 4 c3as? e1 $a $eng a con "esar0 >o.E!. a7roc3Endose $os 7otones de$ c3a$ecoH0 Dios sa7e ? e 4a no " edo ag antar m c3o tiem"o mEs0 . si ca7e0 Bn remo$ino de 3o.I-OS sa7 esos me encontrarEn 4O >o ? iero ni "ensar$o Hfarf $$1. con $as ore. ? edarse en e$ caser#o de $os Lec ona 3asta ? e amainara $a tormenta0 . $os ra4os s rca7an e$ cie$o 4 se encontra7an con e$ mar0 E$ /iento 4 e$ ag a.ada si$$a0 O$#a a esta7$o. fr#o 4 constante0 Em"e2a7a a d dar de ? e " dieran $$egar a $a ci dad antes de ? e se desatara e$ tem"ora$0 A:n 3a7#a n 7 en trec3o 3asta e$ " ente de Santa !ata$ina0 Ta$ /e2 3a7r#an de7ido 3acer caso de $a seFora 5acinta. "ara 3acerse o#r entre e$ fragor de$ aire0 H!ono2co na 7ordaR de "astores. na "i$a de troncos "ara ? emar 4 nas mantas do7$adas so7re $a :nica 4 des/enci. amena2a7an con arrancar$es $as ca"as0 >o 3a7#a mEs sonido ? e e$ $ $ar de$ aire0 Los ca7a$$os marc3a7an in? ietos. ? e se $es met#an en $os o.as "ara atrEs 4 e$ 7$anco de $os o.er "ara 3acer $o ? e 6$ ? isiera0 HVo4 "ara a$$E0 >o te "reoc "es.1 de$ ca7a$$o 4 accion1 e$ "esti$$o ? e a7r#a $a " erta0 A$ otro $ado encontr1 na teaJ 7 sc1 "ederna$ en s s a$for.ada 4 $a co$oc1 so7re $a si$$a "ara ? e se f era secando0 .os a $a /ista0 . 7 scando $a com"asi1n de $a criada0 Se sent1 en $a cama 4 $e 7a.a$o en mis manos Haseg r1 e$$a0 .a7#an "asado "or a$$# des" 6s de /isitar a $a madre de Ade$a 4 com"ro7ar s sa$ d0 Afort nadamente no era nada gra/e 4 no tardar#a en re"onerse0 .ago s .e agotado todas mis reser/asJ no ? eda ni n triste mara/ed# en mi 7o$sa Hse $ament1.a $im"ia c 7r#a na "arte de$ c arto0 A$ otro $ado 3a7#a na c3imenea a"agada.

" es esta7an mo. a$ /er ? e $a .as0 A Micae$a $e ? edar#a m 4 grande. $a fina te$a de $a camiso$a re/e$a7a mEs ? e escond#a $as c r/as rot ndas de $a . con na sonrisa tr6m $a.ada. frente a $a c3imenea0 De.o/en0 L ego ec31 $a otra manta so7re s s 3om7ros 4 $os de e$$aJ a$ notar ? e seg #a tiritando.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .arse en $a "ie$ 7$anca 4 a"eteci7$e de s "ec3o0 Se se"ar1 de e$$a como si ? emara 4 f e a eCtender $a manta en e$ s e$o. $a a7ra210 D rante n 7 en rato ning no de $os dos di. se manten#a tan s a/e como $a sedaJ a$ so$tar$o e$ aroma a . a $a /e2 ? e se desa7roc3a7a $a casacaH0 .ago se ? it1 toda $a ro"a.o e$ c er"o. nto a $a . mientras se senta7a .URS - . ? e ard#a con ent siasmo. no 3a7#an "odido /erse m 4 7ien0 A3ora.1 $a otra a n $ado0 HSentaos0 PasarE n 7 en rato 3asta ? e amaine e$ tem"ora$ 4 "odamos regresar0 Micae$a.o $a camisa. "ero no ? iso ? itErse$a. con $os $a7ios amoratados0 .e de confesar ? e me da "ere2a sacar $os 7ra2os de de7a.or= H"reg nt1 . de dos 2ancadas se acerc1 a $a m c3ac3a 4 em"e21 a desa7roc3ar$e $os cordones de$ /estido0 Le cost1 n 7 en rato.1 de tiritar0 HS#.a2m#n $$eg1 a s s fosas nasa$es como na "romesa0 Le acomod1 a? e$$a masa fragante so7re $os 3om7ros 4 $a es"a$da. nto.a76is sido m 4 ama7$e a$ "restarme / estra camisa Hm rm r1 Micae$a.o nada0 Se $imita7an a o7ser/ar $as $$amas ? e $am#an e$ tronco0 La tormenta seg #a sin /isos de amainar0 H<EstEis me. gracias0 .o/en0 Intent1 no mirar0 Em"e2a7a a eCcitarse 4 no era e$ momento o"ort no0 Record1 ? e $$e/a7a na camisa en $as a$for. $e o7edeci10 Escondi1 s s "iernas 7a. $a 7orda era e$ "ara#so com"arado con e$ eCterior0 Se /o$/i1 "ara mirar a $a m c3ac3a0 . $e ca$enta7a como ning na otra cosa0 Desat1 e$ $a2o ? e cerra7a $a tren2a de $a .ago.ada: cinco d#as atrEs 3a7#an 3ec3o e$ amor0 !$aro ? e.or ? e nos ? itemos esta ro"a. si no ? eremos "i$$ar na " $mon#a H an nci1. se re"roc31. con $os o.E!.1 a$ entregar$e $a "renda0 L ego se /o$/i1 de es"a$das0 * era e$ /iento r g#a con /io$encia.ago termin1 de 3acer$o "or e$$a. con $a $ 2 de $a tea 4 e$ f ego. no ten#a fr#o0 La "resencia de $a m c3ac3a. "ero no antes de ? e 6$ /is$ m7rara n "ar de to7i$$os 4 "ies e$egantes0 KSi ? ieres conser/ar $a cord ra tienes ? e de.o/en 4 comen21 a des3acer$a con s a/idad0 Era n sacri$egio $$e/ar s . "arec#a na cortina negra0 Se "ermiti1 acariciar$e e$ c e$$o 4 se a$egr1 a$ /er$a estremecer con cada to? e0 8Diantre9 esta7a eCcitado0 S c er"o ard#a de deseo como na antorc3a0 . menos $as ca$2as0 !on $os "ies desn dos. imaginar s desn de2 7a. c ando e$$a de.ago 3i2o $o ? e mEs $e a"etec#a en ese momento: se ? it1 $a mantaJ "ese a $$e/ar e$ "ec3o desn do.o/en no 3ac#a amago de o7edecer0 Micae$a contin a7a a$ $ado de $a c3imenea0 S /estido ec3a7a /a"or 4 e$$a tirita7a de forma incontro$a7$e. 3aciendo tem7$ar $a " erta0 De /e2 en c ando $a c3imenea de/o$/#a "arte de$ 3 mo de $a $ m7re 4 $as gotas de $$ /ia ? e conseg #an co$arse sisea7an en $as $$amas0 En con. "or $o mismo ? e 6$ no se 3a7#a des"o.I-OS "rendas0 >ot1 ? e e$$a ten#a e$ /estido em"a"ado 4 ? e em"e2a7a a tiritar0 HSerE me.acedme casoJ dentro de n rato $a ro"a estarE m 4 fr#a 4 no 3a7rE manera de entrar en ca$or Hdi.os c$a/ados en $a c3imeneaH0 Pensa7a ? e no /o$/er#a a entrar en ca$orO HS1$o era c esti1n de tiem"o Hsonri1H0 Ta$ /e2 de7er#ais so$taros e$ "e$o "ara ? e se se? e0 H.ados 4 no "od#a desatar$osJ c ando 4a 3a7#a decidido cortar$os consig i1 ? e se so$taran0 La camiso$a esta7a a$go mo. en $a "en m7ra de $a trastienda.eto ese ca7e$$o tan 3ermoso0 Pese a $a 3 medad. .ar de mirar$aL.o.a se 3a7#a " esto s camisa e intenta7a atar $os cordones de$ escote con dedos tem7$orosos0 . tratando de no fi. "ero a$ menos esta7a seca0 HN itaos $a camiso$a 4 "oneos mi camisa H$e aconse.ado de $as ca$2as: "or "reser/ar e$ decoro0 Lo incongr ente de ese "ensamiento casi $e 3i2o so$tar na carca.o de $a manta0 Sin "edir a tori2aci1n.

URT - . "ero entre $os dos $o consig ieron0 La sensaci1n de estar a7ra2ados. nco 4 tan de$icada como $a "orce$ana Hdescri7i1.1 $a mirada. no de7# "reg ntaros eso0 Esta7an ec3ados so7re $a manta0 Seg #an desn dos 4 a7ra2ados des" 6s de 3a7er 3ec3o e$ amor0 Las $$amas de $a c3imenea se esta7an a"agando 4 $a tormenta 3a7#a "asado n rato antes0 Sa7#a ? e 3a7r#a de7ido sentirse c $"a7$e "or estar a$$#. <no te "arece=L.o $a 7ar7i$$a "ara a$2ar$e $a ca7e2a0 >o ? er#a ? e e$$a ma$inter"retase s s "a$a7ras0 HMe e? i/o? 6.a0 HPero se cas1 con /osO HS#0 S "adre $a con/enci1 Hac$ar1 e$ ga$eno. e$$a ? iso regresar con $as 3ermanas. "ens10 KÉ$ 4a te 3a /isto desn da0L HBna /e2 ? e e$ enfermo se " so 7ien.ando n rosario de 7esos "or toda $a c$a/#c $a 4 $ ego 3asta $a mand#7 $a. de $a $$ /ia. sin a"artar $a /ista de s s o. no se a"arta7a. f e tan "$acentera ? e a " nto est /o de derramarse como n mo2a$7ete im7er7e0 Esta /e2 " do o7ser/ar$a c ando $$eg1 a$ 6Ctasis 4 se de$eit1 con s s gemidos de "$acer0 A$ $$egar s t rno.ar a $a /ista $as " ntas rosadas 4 end recidas de $os "ec3os0 A$ /er ta$ "erfecci1n se $e sec1 $a 7oca0 A? e$$a tarde.E!. se o$/idaron de$ tem"ora$. con $a mirada "erdida en $as ten es $$amas0 Micae$a se encogi1 "or dentro0 E$$a no "arec#a n Enge$ 4 dista7a m c3o de ser grEci$0 S c er"o re7osa7a c r/as "or todos $os $ados0 Se ta"1 me.ago se fi. $o re"iti10 Desde a$$# f e de. "ero no era as#0 En a$g:n momento desde ? e $o conociera. $a fa$ta de $ 2 $e 3a7#a im"edido disfr tar enteramente de esa /isi1n0 A$$#.a.arE en s s gord ras0 KBn "oco tarde.or con $a manta "ara im"edir ? e . "oco mEs de n mes atrEs.ago. con n s s"iroH0 E$$a 3a7#a "asado "rEcticamente toda s /ida en n con/ento0 Esta7a a " nto de ordenarse c ando s "adre se " so enfermo 4 $as mon. " es eres a n mEs 3ermosa ? e e$$a0 Eres e$ s eFo de c a$? ier 3om7reO H$e s s rr1. sin ning na "renda "or medio. a$ "arecer a/ergon2ada "or esas "a$a7ras0 . no ten#a ese "ro7$ema0 H!re#a ? e eras como $a Ven s de 'ottice$$i. se 3a7#a enamorado de 6$0 >o "od#a "recisar c Endo ni "or ? 60 <Acaso im"orta7a= H> nca de7# casarme con e$$a0 HLas "a$a7ras s s rradas de .os0 A$ decir$o se "ercat1 de ? e no ? er#a ? e e$$a f era de ning:n otro0 >o ? er#a ? e nadie mEs /iera a? e$ c er"o "erfecto 4 /o$ "t oso0 N e nadie tocase a? e$$a "ie$ de a$a7astro0 N e nadie admirase s carne "rieta. con ra"ide2. entre $a ore. de$ fr#oO . casi no t /o tiem"o a sa$ir de e$$a "ara /erter s semi$$a f era de s /ientre0 H<A:n ec3Eis de menos a / estra es"osa= H"reg nt1 Micae$aJ se arre"inti1 a$ " nto H0 Lo siento. $e " so n dedo 7a. "or e$ contrario.ago $a de/o$/ieron a $a rea$idad0 >o cre#a ? e f era a contestar a s "reg ntaH0 E$$a no esta7a 3ec3a "ara e$ matrimonio0 Desea7a ser mon. Marcos 4 4o disc timosO . $a 7oca0 La manta res7a$1 de $os 3om7ros de Micae$a.1 ? e e$ escote se agrandara 3asta de.I-OS Se acerc1 "ara 7esar$a en a? e$ " nto. grEci$ como n . de formas redondeadas0 La 7es1 con fiere2a en $a 7oca 4 e$$a res"ondi1 de$ mismo modo0 La ? er#a desn da 4 en s s 7ra2os0 N er#a o#r$a gritar a$ a$can2ar e$ orgasmo0 Desea7a estar dentro de e$$a0 !asi rasg1 $a camisa en s s "risas "or ? itErse$a0 Le cost1 m c3o mEs arrancarse $as ca$2as 3:medas.ago tir1 de$ cord1n de $a camisa 4 de.as $e "ermitieron sa$ir "ara ir a c idar$o0 . "ero me e? i/o? 6O E$$a 7a. a7ra2ada a n 3om7re ? e no era s marido.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . en $a trastienda.arnos0 HLo /io sac dir $a ca7e2a con "esarH0 La noc3e antes de $a 7oda. 3i2o todo $o "osi7$e "or em"are. a n? e tr6m $a. a n? e ning no de $os dos se "ercat1 de e$$o0 A7sortos en 7esarse.a 4 $a 7ase de$ c e$$o0 A$ /er ? e e$$a. "ero s "adre $e rog1 ? e se ? edase con 6$0 En c anto desc 7ri1 ? e 4o esta7a interesado en s 3i.o era e$ m6dico0 S "ongo ? e me enamor6 a$ /er$a0 Era como n Enge$.

i$ sionado. "erdido en s s "ensamientosH0 Mi s egro desconoc#a ese 3ec3o 4 es"era7a. 3i. "ero a"art1 $a mirada. a "artir de ese momento. e$ d#a ? e $$eg1 a $a casa-torre= Hindag1. se de. a$ enterarse.ago. na /e2 cons mado e$ matrimonioO HS s"ir1 4 se "as1 $a mano "or $a frenteH0 !re#a ser ca"a2 de 3acer$a disfr tar 4 "ensa7a ? e eso 7orrar#a todo temor a $as re$aciones marita$es.o no $e 3ice caso 4 3asta me enfad6 con 6$0 Mi s egro.a de.I-OS H<Por eso di. "rEcticamente $o ec31 de casa HaFadi1 en n s s rro0 HPo7re Marcos0 HS#0 MECime c ando 6$ ten#a ra21n.o no ? er#a na santa en $a cama0 N er#a na es"osa. se 3orrori2ada tanto ? e me sent#a n monstr o HaFadi1.1 3acer.or ? e regresemos Hm sit1.o ? e esta7ais distanciados.arse.ago 4 s s o. desea7a dar$e a entender ? e esta7a dis" esta a a4 dar$e a s "erar c a$? ier do$or0 HA$ d#a sig iente e$$a se f e a$ con/ento 4 no regres1 3asta $a tarde0 D rante a? e$$as 3oras "ens6 ? e me 3a7#a a7andonadoJ me sent# destro2ado Hrecord1 6$.os se /e#an casi trans"arentes0 Micae$a sinti1 ? e s cora21n se derret#a de amor. se tras$ada7a a otra 3a7itaci1n0 >o /o$/imos a dormir .e a $a m erte0 So4 consciente de ? e no $a mat60 . no f era a ser ? e 6$ se diera c enta0 HS#0 É$ insisti1 en ? e no me casase con s 3ermana0 !onoc#a s /ocaci1n 4 considera7a ? e no esta7a 3ec3a "ara ser es"osa 4 madre0 . "ero no f e as#0 Micae$a $e asi1 $a mano 7a.E!. ntos n nca mEs0 L ego se contagi1 con e$ tif s ? e aso$a7a !Edi2.er admira7$e0 Micae$a es7o21 na /a$iente sonrisa0 >o ? er#a ? e 6$ s "iera c Ento daFo $e 3a7#an 3ec3o esos rec erdos0 H. se " so de "arto 4 fa$$eci10 HDon Diego me di.osO HSe "as1 $a mano $i7re "or $a frente 4 Micae$a $o /io a"retar $a mand#7 $aH0 Pas6 nas semanas sin tocar$a. no /eo $a c $"a7i$idad "or ning na "arte H$e ac$ar1 e$$a0 H> nca de7# casarme con !ata$ina0 Mi :nica defensa es ? e esta7a enamorado de e$$a0 La ido$atra7aJ $a /e#a como n ser "erfecto 4 et6reo Hadmiti1 en n s s rro0 Micae$a sinti1 ? e s cora21n se 3 nd#a con cada "a$a7raH0 >o $a 3ice fe$i2 4 $a cond .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero "asadas /arias semanas. $a sit aci1n no me. entre$a2ando $os dedos con $os de e$$aH0 Esa noc3e me di.o ? e $a madre s "eriora $e 3a7#a recordado los deberes de una buena esposaJ ? e de7#a someterse a mi /o$ ntad c ando 4o ? isiera0 8Dios m#o9 . "ero no conseg # eCcitar$a de ning na maneraJ c ando me derram6 dentro de e$$a me sent# s cio 4 misera7$e0 LBn mes mEs tarde me an nci1 ? e esta7a em7ara2ada 4 ? e.o $a manta 4 se $a a"ret1 "ara dar$e Enimos.ora7a0 !ada /e2 ? e me acerca7a a e$$a. ta$ como desc 7r# $a misma noc3e de 7odasO H !a$$1 n momentoH0 Esta7a as stadaJ decid# dar$e tiem"o "ara ? e se f era acost m7rando a m#.o ? e os ac sa7ais de 3a7er sido e$ ca sante de s m erte0 Por $o ? e me 3a76is contado. ? e $e an nciEsemos e$ em7ara2o de !ata$ina0 Pero a$ fin s#.a0 HBn d#a $a anim6 a ? e 7e7iera /ino d rante $a cena Hsig i1 . sin ? e. a$ tiem"o ? e se se"ara7a de 6$ 4 se $e/anta7a "ara "onerse $as ro"as a:n 3:medasH0 La 3ora de $a comida 3a "asado 3ace tiem"o0 .ace nas semanas 3a7$6 con Marcos 4 desde entonces 3e tenido tiem"o de "ensar en $o ? e me di. como si $a 3 7iera o#doH0 Ten#a $a es"eran2a de ? e e$ $icor $e ? itara s s miedos0 Pensa7a ? e. "ero 4a no me considero c $"a7$e Hesc$areci10 La mir1 "or "rimera /e2 desde ? e 3a7#a comen2ado a contar$e ese tiem"o de s /idaH0 (racias "or esc c3arme0 Sois na m . agradecida "or ser digna de ta$es confesiones0 Sa7#a ? e $e esta7a contando a$go m 4 #ntimo 4 do$oroso "ara 6$0 Pese a $os ce$os ? e $a corro#an "or dentro a$ imaginar$o a7ra2ado a otra. seg:n don Diego.USV - . a$ /er ? e 6$ g arda7a si$encio0 La $ 2 de $as $$amas dora7a e$ rostro de . "ero na noc3eO E$$a.o0 >o me siento org $$oso de $o ? e 3ice.ado de $$o/erJ serE me. 3a7#an tenido na 3i.

? e se a$e. 4a era 3ora0 As# ganarEs en agi$idad0 Marcos de.ago. "oniendo mEs em"eFo 4 atenci1n0 H<Tanto fr#o tienes ? e no te ? itas $a casaca= H"reg nt1 .aces 7ien Hcens r1 . entrenando en $a casa de s "adre0 En a? e$$os d#as $o 3ac#an a men do0 8!1mo $o 3a7#a ec3ado de menos9 En e$ "atio donde entrena7an s1$o se o#a e$ entrec3ocar de$ acero 4 $a res"iraci1n agitada de am7os0 E$ aire esta7a $#m"ido tras $a tormenta de mediod#a0 . com"ro71 ? e $os $a2os de$ c e$$o 4 de $os " Fos est /ieran 7ien cerrados 4 /o$/i1 a em" Far $a es"ada0 >o 3a7#a / e$to "or e$ 3er7o$ario 4 de7#a 3acer$o $o antes "osi7$e0 Ta$ /e2 3 7iera a$go "ara cicatri2ar $os c3ancros antes de ? e se eCtendieran a n mEs0 K>o seas necio. sa7es ? e no 3a4 c raL.eta7a $os 7ordes desgarrados de $a camisa.ago. se amonest10 KDisfr ta de$ d#a de 3o4J ta$ /e2 maFana de7er#as a7andonar San Se7astiEn0L S#. im"acienteH0 <A ? e anoc3e2ca= H L ego. se"arEndose de s c Fado0 De. esta7a distra#do Hm rm r1 Marcos0 A"ret1 $a mand#7 $a con ra7iaH0 >o /o$/erE a s ceder0 Sigamos0 De a3ora en ade$ante tratar6 de estar mEs atento0 .ago con $a " nta de $a es"ada a" ntada a$ s e$oH0 <Tan "6simo es"adac3#n me consideras "ara no "restar si? iera atenci1n a $a $ c3a= HPerdona.o $os " Fos con ? e s .ago 4 en castigar$e con $as s 4as0 Parec#a como si 3 7ieran retrocedido en e$ tiem"o 4 a:n est /ieran en !Edi2. n rato mEs tardeH0 Anda. era cierto0 A$ d#a sig iente tendr#a ? e irse0 Era m 4 "e$igroso seg ir cerca de . Marcos9 HLas "a$a7ras ma$3 moradas de .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . /iendo ? e s amigo se ? ita7a $a casacaH: Va4a.ago. Marcos no $o /e#a tan atento como otras /eces0 A$go $o distra#a0 H8Demonios9 H"rotest1 .ago "enetraron en s cere7ro0 HLo sientoO Hse disc $"10 H<N e $o sientes= .1 $a es"ada "ara dar$e tiem"o a desa7rigarse0 Marcos "ens1 na negati/a0 Esa maFana se 3a7#a dado c enta de ? e 3a7#an a"arecido $os c3ancros 4 e$ sar" $$ido $e c 7r#a todo e$ c er"o0 Afort nadamente s cara seg #a $i7re de marcas. a n? e Xesta7a con/encidoY no "or m c3o tiem"o0 H<N 6 "asa= <A ? 6 es"eras= Hindag1 .agoJ tarde o tem"rano 6$ se dar#a c enta deO H8Por todos $os demonios de$ A/erno9 HE$ . ramento de$ ga$eno $o de/o$/i1 a $a rea$idadH0 <Acaso es"eras ? e te mate= 8Por Dios 7endito9 Menos ma$ ? e 3e des/iado $a es"ada a tiem"o.1 caer $a es"ada.ago con f ria0 Antes de ? e " diera detener$o.os $e 7ri$$a7an de satisfacci1n 4 re#a cada /e2 ? e $ogra7a des/iar $a es"ada de s ad/ersario.E!. conf so0 >o entend#a $a ra7ia ? e distorsiona7a $as 3ermosas facciones de s c Fado0 HPero <en ? 6 demonios estEs "ensando= 8Insensato9 <N ieres mirar t camisa= H seFa$1 .ago se 3a7#a ? itado $a casaca 4 e$ s dor em"e2a7a a "egar$e $a camisa a$ c er"o0 A n? e $os o. $e aferr1 "or $a "renda "ara mostrar$e e$ desgarro ? e $e cr 2a7a $a "ec3eraH0 <Ves= <>o /es $o ? eO= 8Santo Dios9 <N 6 demonios esO= HS 6$tame Hgrit1 Marcos. o te 3a7r#a ensartado con e$$a0 Marcos "ar"ade1. s "ec3o se mo/#a como n f e$$e0 .1 $a "renda so7re n seto "ara ? e no se arr gara demasiado0 !on disim $o. ? #tate$a antes de ? e te des3agas dentro0 H'a.I-OS H8Por e$ amor de Dios. c ando $a es"ada de Marcos $e rasg1 $a camisaH0 Parece ? e 4o tam"oco ando m 4 fino0 Vo$/ieron a cr 2ar aceros.1 rodando "or e$ em"edrado0 'a.USU - .ago asinti1 con $a ca7e2a 4 $ ego grit1: H!n #arde9 Marcos se concentr1 en "arar $as estocadas de .

sin ? e ning na otra cosa " diera atra"ar s inter6s0 E$ rec erdo de $o ? e 3a7#an 3ec3o en $a 7orda. $e ca$ent1 $a sangre 4 $o end reci10 Si es"era7a o$/idarse de e$$a.ago seg #a fi. $a s#fi$is serE $a menor de t s "reoc "aciones H$e amena21. n com"aFero de c$ase se contagi1 4 creo ? e se $a c raron con na in4ecci1n de "enici$ina0 . frente a e$$a0 Toda/#a no se 3a7#a ca$mado 4 $e costa7a res"irar0 <!1mo 3a7#a conseg ido Marcos oc $tar$e s enfermedad "or tanto tiem"o= . a$ c$a/arse en $os de s amigo. ese mismo d#a.ago.os grises.I-OS La mirada sor"rendida de . <c1mo no se 3a7#a dado c enta 6$ mismo de ? e s c Fado esta7a enfermo= La :nica res" esta era ? e en $as :$timas semanas se 3a7#a "asado e$ tiem"o "ensando en Micae$a. dos /eces.ago. ro ? e si $o 3aces.a en e$ torso de Marcos. $e/ant1 $a /ista 4 de.1 caer de rodi$$as en e$ s e$o0 S madre esta7a en $a 7i7$ioteca0 En c anto . era e/idente ? e no ser#a as#0 Des" 6s de 3a7er$e 3ec3o e$ amor "or seg nda /e2 e$ deseo era ma4or0 .E!. <? 6 te s cede= HLas "a$a7ras de s madre $e des"ertaron de s s meditaciones 4 con eso $$eg1 $a "reoc "aci1n "or Marcos0 Ten#a ? e de. no "od#a e/itar$o0 E$$a eraO H.. se c ra7a con "enici$ina Hdec$ar1 e$$a.1 $a ca7e2a. 4 des" 6s se a7ri10 La es"ada go$"e1 e$ s e$o 4 e$ sonido f e como n tr eno en medio de $a ? iet d de$ "atio0 .ago 7a.os $$ameantes0 Marcos $e /io recoger $a es"ada de$ s e$o 4 entrar en $a casa con "aso airado0 S1$o en ese momento se "ermiti1 res"irar 4. enco$eri2adoH0 >o en este sig$o0 Tengo ? e 3a7$ar con mi madre0 >o se te oc rra marc3arte0 Te . te 3a7r#as ido. como si " diera /er a tra/6s de $a te$a0 La mano con ? e em" Fa7a $a es"ada se cris"1 na /e2. sin de. c ando 4o i7a a $a fac $tad de 'e$$as Artes. es s#fi$is0 !ontErte$o no ten#a sentido Hconsig i1 artic $ar con $a /o2 cascadaH0 >o 3a4 nada ? e se " eda 3acer0 H<N 6 es"era7as= <Morirte "ara ? e me enterase= HE$ do$or ? e eC"resa7an s s "a$a7ras era "atente en s rostroH0 >o. cordia$0 Pero fr nci1 e$ ceFo a$ /er e$ sem7$ante ? e tra#aH0 <N 6 3a s cedido= . dEndose go$"ecitos en $os dientes de$anteros con e$ dedo #ndice0 HS#. <no es cierto= Te 3a7r#as marc3ado 4 .ago H$o sa$ d1. 7 eno.1 a n $ado e$ $i7ro de c entas0 H' enas tardes.ago entr1 en $a estancia. se de. . "ero no "arece ? e sea m 4 efecti/o0 Es"era7a ? e t: me " dieras dar na idea de si en e$ f t ro se "od#a c rar0 S madre em"e21 a "asear "or $a 7i7$ioteca.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago se acerc1 3asta sit arse a$ $ado de $a /entana. "arec#an casi negros0 H<S#fi$is= HLa "reg nta esca"1 de $os $a7ios eCangPes de$ ga$enoH0 <! Endo demonios me $o i7as a contar= HS#. a"esad m7rado0 >o sa7#a ? 6 era $a "enici$inaJ s1$o recorda7a e$ temor ? e de niFo ten#a "or $as in4ecciones0 H<Sa7es ? 6 era esa medicina= <De d1nde se saca7a= H"reg nt1 sin es"eran2as0 >o "od#a consentir ? e s c Fado m riese0 Era necesario 7 scar $o ? e f era "ara .US2 - .ago $e/ant1 $a mirada0 S s o. en nom7re de Dios. com"$etamente eC3a sto.amEs me 3 7iera enterado deO <c1mo 3as "odido oc $tar$o= H>o se " ede 3acer nada0 T: $o sa7es0 La s#fi$is no tiene c ra0 H8A3ora no9 H7ram1 . con $os o.ar de "ensar en e$$a0 HMarcos tiene s#fi$is Han nci1 en tono ? edo0 H8Dios m#o9 HMarina se $$e/1 $a mano a $a 7oca 4 se $e/ant10 HS6 ? e a3ora se ti$i2a merc rio en sa$es o en /a"ores.ar de andarH0 Rec erdo ? e.

madreJ "or a3ora es todo $o ? e " edo decirte Hdec$ar1.o0 HMarina $e fren1 c ando esta7a a " nto de irseH0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . a$ tiem"o ? e o#a $a /o2 fr strada de s madre: H. sa7e m c3o de "$antas Hcontest1.I-OS c rar$e0 >o desea7a otra m erte mEs0 >o $o consentir#a0 Si era "reciso regresar a$ f t ro. fr nciendo $a 7oca en n gesto "ensati/oH0 Me "arece ? e es de $a fami$ia de$ ? e crece en $as fr tas "odridasO "ero no esto4 seg ra0 Lo desc 7ri1 *$eming0 S1$o s6 ? e e$ "roceso es m 4 com"$icado0 HP es tendr6 ? e em"e2ar a "ro7ar 3asta dar con e$$o0 >o /o4 a de.ago. considera7a ? e $a .e2a0 Era e/idente ? e no i7a a "arar 3asta o7tener na res" esta0 HEs na 7 ena m .US+ - .os /erdes $o mira7an con fi. 3i.o/en oc $ta7a a$go 4 ? e ese a$go no era 7 eno0 Pese a todas s s 7:s? edas.E!. Ofe$ia se asi1 $as manos con f er2a. e2 f era a atender$a0 L$e/a7a /arios d#as as#.er0 . no 3a7#a $ogrado dar con e$ $i7ro ? e /is$ m7rara d#as atrEs0 Lo c a$ se $o 3ac#a toda/#a mEs sos"ec3oso0 KSi e$ $i7ro f era inofensi/o no $o tendr#a tan g ardado0L A$ a7rirse $a " erta.o. im"aciente.i.ar ? e Marcos m era sin 3a7er$o intentado Hdi. . s s o. a ? e e$ . ner/iosa0 >o sa7#a si $o ? e i7a a 3acer esta7a 7ien o no0 Bna "arte de e$$a "ensa7a ? e no era .asta $ ego0 Sa$i1 rE"idamente de $a 3a7itaci1n. 4 t: $o sa7es H$e amonest1 Marina con e$ ceFo fr ncidoH0 >o me g stan $as e/asi/as0 >i ? e me tomes "or tonta0 HLo siento.e de ir a 3a7$ar con mi "adre0 . "ero a3ora noL. "ens1 a$ cerrar $a " erta0 La 3icieron "asar a n des"ac3o0 Bna de $as "aredes esta7a c 7ierta de $i7rosJ /arios retratos.ace tiem"o ? e $$e/o ? eriendo "reg ntarte "or Micae$a0 A$ "rinci"io "arec#a ? e $e g ardases a$g:n ti"o de animad/ersi1nJ a3ora "arece todo $o contrarioJ me g star#a sa7er ? 6 sientes "or e$$a0 . im"aciente0 HS# Haseg r1 s madre. no te $i7rarEs de contestar0 KLo s6.o con fiere2a0 HTa$ /e2 e$ in/ernadero sea e$ me. . m 4 afectada "or no 3a7er "odido 3acer nada "or ning no . a$ "arecer de anteriores magistrados. "or e$ contrario.ago se tens1 "or dentro0 >o ? er#a contestar a s madre0 Entre otras cosas.ago: 3a4 a$go mEs Hinsisti1 Marina.a7$ar6 con t "adre "ara /er si 6$ " ede a4 darte0 Micae$a sa7e m c3o so7re "$antasO E$$a tam7i6n ser#a na 7 ena a4 da0 Pero no a7rig es m c3as es"eran2as0 >o creo ? e sea fEci$ e$a7orar $a "enici$inaO H>o " edo "erder $a es"eran2a0 Es $o :nico ? e tengo0 HBn momento. na "$ ma 7ien afi$ada 4 n 7ote con arena0 Todo en "erfecto orden 4 $i7re de "o$/o0 . mientras se acerca7a a $a " erta0 H<P edes o ? ieres= >o me engaFas.a7r#a ? e a$a7ar $a eficiencia de $os sir/ientes de esa casa0 Sin atre/erse a oc "ar na de $as si$$as " estas frente a$ escritorio. "or? e no sa7#a ? 6 contestar$e0 >o 3a7#a ? erido ana$i2ar s s sentimientos "or Micae$a0 Tem#a encontrar a$go demasiado f erte "ara 3acer$e frente0 S madre seg #a es"erando. n tintero.ito reci6n nacido0 Micae$a $o 3a7#a contado en casa. mientras se acerca7a a $a " erta de $a 7i7$ioteca0 !on n "oco de s erte "odr#a $i7rarse0 HEso no es na res" esta. "ara e/itar ? e $e tem7$aran0 Don Marce$o de Larrea era a$to 4 de "orte e$egante0 Vest#a de negro de $os "ies a $a ca7e2a0 E$$a record1 ? e esta7a de $ to "or $a m erte de s es"osa 4 de s 3i. como 7ien 3as dic3o.or sitio "ara ese ti"o de eC"erimentos Hs giri1 Marina0 Se $a /e#a "reoc "adaH0 . terca0 H. sta con Micae$aJ $a otra. "or Dios ? e $o 3ar#a0 H!reo ? e se o7ten#a de n mo3oO H<Bn mo3o= H$a cort1.. es"er1. adorna7an $as restantes "aredes0 Todo denota7a na seriedad a7so$ ta0 So7re n enorme escritorio descansa7an na cam"ani$$a.

con /o2 c$ara 4 7ien mod $ada0 L ego se sent1 en e$ si$$1n. sin de.oO na es"ecie de demonio ro. n tanto tristes. seForita0 <En ? 6 " edo ser/iros= H"reg nt1 e$ 3om7re.os eCtraordinarios0 >o "arec#an 3ec3os "or e$ 3om7re Hrecord1 Ofe$ia0 Se 3 medeci1 $os $a7ios antes de contin arH: eran "artes de na "ersona.a de naO na cantonera de$ " erto Htermin1 Ofe$ia. <no es cierto. a$ "arecer. so"esando. mirEndo$e s 7re"ticiamenteH0 .e /enido a den nciar a mi seFora deO 7r .er#a0 HE$ escri7iente. 2gar9 ! ando Ofe$ia "ensa7a ? e 4a no i7a a "oder ag antar$o mEs. ? e $a mira7an casi sin "estaFear. "ero $a 7a.1 en seg ida "ara seg ir con e$ tra7a.er#a Hs s rr1 $a :$tima "a$a7ra0 H<EstEs ac sando de 7r . seFor#a0 Me $$amo Ofe$ia de Arre 4 so4 $a donce$$a de doFa Micae$a de A$2ate HeC"$ic1.USI - .aro c rioso. nat ra$ deO0 HDe Pam"$ona. si 3ac6is e$ fa/or0 H(racias. e2 se ? ed1 en si$encio. a"o41 $a 7ar7i$$a en $a " nta de $os dedos 4 $a mir1 $argo tiem"o0 Ofe$ia se sinti1 tras"asada "or esos o.e /isto ? e tiene n $i7ro m 4 es"ecia$0 La otra tarde entr6 en $a trastienda 4 $o /i0 ' eno. como n "E.i$$as ro.a a $a seForita Micae$a= Hin? iri1 e$ magistrado.as0 H<N 6 ? ieres decir con resucitó= Hindag1 con /o2 tensa0 HA$ "arecer $a niFa naci1 m erta.a4 a$go mEs ? e ? ieras decirme= H"reg nt10 H' eno.I-OS de $os dos0 H' en d#a. $a tienda 4 $a trastienda de doFa Micae$a Hdec$ar1 e$ magistrado0 Mir1 a$ aman ense "ara /er si . sin "oder dar con 6$ Hreconoci1 con "esar H0 Pero s6 ? e estE en $a casa0 Don Marce$o inc$in1 $a ca7e2a a n $ado.oH0 Dice 3a7er /isto en s "oder n $i7ro eCtraFo0 HEs"er1 "ara dar tiem"o a$ 3om7re a transcri7ir todo $o dic3oH0 <. e20 >o tard1 en entrar n 3om7re m 4 de$gado.E!. sor"rendido. a$ otro $ado de$ escritorioH0 Sentaos. sin e/idenciar ning na emoci1n0 HS#O s#. "ero como si $e 3 7ieran ? itado $a "ie$ 4 se /iera de7a.ar de mirar$a0 A? e$ escr tinio $e esta7a "oniendo $os "e$os de " nta0 8>o era a e$$a a ? i6n de7#a . seFor#a Hcontest1 $a . nat ra$ deO San Se7astiEn Hcontin 1 c ando Ofe$ia se $o di. ac sa a s seFora: doFa Micae$a de A$2ate. 4 trat1 de no "onerse mEs ner/iosa de $o ? e 4a esta7a0 H<P edes descri7ir ese $i7ro ? e dices 3a7er /isto= H"reg nt1 a$ fin0 HTen#a nos di7 . 2gar "or $o ? e 6$ dec#a. $a informaci1n ? e e$$a $e 3a7#a dado0 !on $as manos nidas en forma de cam"anario. 6$ se endere21 en s si$$1n 4 toc1 $a cam"ani$$a0 Instantes des" 6s $$eg1 n criado HN e /enga e$ aman ense Hso$icit1 e$ .oH0 De 7r . con $as me.o/en0 HDe Pam"$ona. seFor#a0 HS "ongo ? e sa7es ? e na ac saci1n de ese ca$i7re es m 4 "e$igrosa 4 re? iere de nas 7ases m 4 s1$idas "ara s stentarse. con e$ cord1n enro$$ado a$ c e$$o0 La seForita Micae$a $e so"$1 en $a 7o? ita 4O e$ 7e76 comen21 a $$orar0 As# $e 3a7#a referido don Mi$$En $o ? e o4era de a? e$$a "rostit ta. con $os :ti$es de s oficio0 Se sent1 a n $ado de$ escritorio 4 se "re"ar1 "ara em"e2ar a escri7ir0 HLa seForita Ofe$ia de Arre Hcomen21 a dictar e$ magistradoH. Ofe$ia= HS#O s#. $a cantonera no eCagera7a en s s dic3os 4 $os cre#a de /erdad0 HMandar6 a mis 3om7res "ara ? e in/estig en e$ caso 4 "ara ? e registren $a casa. a$21 $a ca7e2a. en rea$idad no me 3a7#a fi. sin emoci1n0 HLo 3e 7 scado d rante todos estos d#as. $o s6 Hcomen21. a"arentando na serenidad ? e no ten#aH0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os /erdes. 3ace tiem"o res cit1 a na niFa reci6n nacida0 Era $a 3i.o0 8Era es"e$ 2nante9 HSe estremeci1 a$ recordar$o 4 se frot1 $os 7ra2os0 H<Sa7es d1nde estE ese $i7ro de$ ? e 3a7$as= HseFa$1.ado en 6$ 3asta ? e $a seForita Micae$a $o ta"1 con s manti$$a0 Lo ? er#a oc $tar0 E$ . en $a ta7erna0 A .

I-OS 3a7#a terminado de escri7ir todo 4 $ ego c$a/1 $a /ista en e$$aH0 A3ora te $eer6 esta dec$araci1n "ara ? e $a firmes0 .USM - .E!.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

desde $ ego Haseg r1 Diego0 La " nta de $a nari2 4 $as me. "ese a$ fr#o de no/iem7re0 E$ cie$o. "adre9 >o te 3agas e$ inocente conmigo0 Os /i Haseg r1 con amarg ra0 H<N e nos /iste= <N 6 ? ieres decir= . se acerc1 a .E!. demasiado es"ecia$.1 en ? e $e tem7$a7a "erce"ti7$ementeH0 >o ? iero "ensar$o0 Me /o$/er#a $oco0 H<. de.ago esta7a conf so0 . a:n no0 >o se considera7a "re"arado "ara $o ? e " diera encontrar0 .o= H"reg nt1 s "adre.6 de 7e7er tan de re"ente= <Por ? 6 decid# fa$tar a$ .ar$a de ti0 . no "od#a de. "arcia$mente c 7ierto de n 7es. "ero tarde o tem"rano terminarE ace"tEndo$o0 >o "odemos eCtender esta sit aci1n m c3o tiem"o mEsL0 Las tengo gra7adas a f ego0 Me "romet# en ese momento ? e no $o consentir#a0 Me costa7a creer ? e f eras a engaFar a mi madreJ si no os 3 7iera /istoO . 3i.USQ - .a7#a soFado con Micae$a0 En e$ s eFo $a "erd#a 4 ? eda7a destro2ado0 La sensaci1n f e tan intensa ? e se des"ert1 s doroso 4 con e$ cora21n en $a 7oca0 >o ? er#a ana$i2ar $o ? e significa7a ese desasosiego0 >o. "adre= <! Ento te do$er#a= H>o " edo "oner$o en na 7a$an2a0 <A ? 6 /iene esa "reg nta= >o te entiendoO H8A3. 4 creo ? e e$$a tam"oco0 N i2E se resista a$ "rinci"io. mEs tarde0 HS "ongo ? e 7ienO H>o sa7es c Ento me a$egra ? e / e$/as a ser e$ mismo de antes0 * e m 4 d ro encontrarte en ese estado0 HSe gir1 "ara mirar$eH0 >o es ? e te $o re"roc3eJ recono2co ? e no de7e ser fEci$ so7re$$e/ar $a m erte de na es"osa 4 de n 3i. $a otra formando n " Fo a $a es"a$da. ramento ? e me 3ice de no /o$/er a e.amEs $o 3a7r#a cre#do0 H !$a/1 $a mirada en DiegoH0 <> nca te 3as "reg ntado.ard#n de$ "atio trasero0 Era agrada7$e estar a$$# f era. 4 no esta7a "re"arado "ara esos sentimientos0 >o ? er#a dar$es mEs / e$tas0 . contra $a cint raH0 T s "a$a7ras eCactas f eron: K.o con /o2 tensa0 Bna mano en $a frente.o nada. cada no s mido en s s "ensamientos0 !on $a /ista " esta en e$ 3ori2onte0 Los dos con id6ntica "ost ra: manos a $a es"a$da 4 "iernas n tanto se"aradas0 H<N 6 ta$ estEs.i$$as se $e esta7an enro.ercer $a medicina= HVo$/i1 a "asarse $a mano "or $a frente.eciendo "or e$ fr#o0 Imagin1 ? e 6$ tendr#a e$ mismo as"ecto0 H<! Ento.a7#a terminado de desa4 nar 4 a3ora se 3a$$a7a en e$ .acer c a$? ier cosa con ta$ de no de.aros o"ort nidad de 3acer daFo a mi madre0 La .ace n d#a "recioso0 Ta$ /e2 nie/e H/aticin10 . sin sa7er$o0 A n? e Micae$a era /irgen c ando 3icieron e$ amor "or "rimera /e2.a no "od#a ag antar mEs tiem"o sin "reg ntar$o. "ero no "od#a H0 >ecesita7a estar so7rio "ara e/itar ? e os /ierais0 Me "ro" se sed cir$a "ara a$e.acer e$ amor con Micae$a 3a7#a sido demasiado fantEstico.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "adre. si $e s cediese a$go a Micae$a= HE$ demonio ? e ten#a dentro de s# $e o7$ig1 a "reg ntar antes de "ensar$o si? iera0 H<Micae$a= Me do$er#a m c3o.o no " edo contin ar as#.a7a entre/er a$g nos ra4os de so$0 Bn rato des" 6s sa$i1 s "adre0 H.ago se fi. "or ? 6 ra21n de.o0 >o ? iero "ensar en ? e $e oc rriera a$go a a$g no de /osotrosO HDiego se "as1 $a mano "or e$ "e$o0 . 7 scando tran? i$i2arse.I-OS Capítulo XX .ago0 HEso "arece Hse $imit1 a aFadir0 D rante n rato ning no de $os dos di.ar de "ensar ? e en a$g:n momento 3 7iera 3a7ido a$go entre s "adre 4 e$$a0 N e Diego $o 3 7iera intentado0 HVi como os a7ra2a7ais 4 os esc c36 H$e di.

a ? e te 3a7#a 3ec3i2adoO H<De ? 6 dia7$os estEs 3a7$ando= H7ar7ot1 Diego. 6$ tam7i6n esta7a enamorado0 >o "od#a 3acer$o0 >o "od#a amar$a0 Micae$a eraO >ecesita7a marc3arse de a$$#0 Ten#a ? e "ensar en todo $o ? e $e 3a7#a dic3o s "adre0 En $o ? e 3a7#a s cedido en $a trastienda0 En $a 7orda de $os "astores0 Ten#a ? e ac$arar s mente0 Ten#a ? eO HTengo ? e marc3arme Han nci1 sin /o$/erse0 H<Ad1nde= H"reg nt1 Diego.i.I-OS considera7a na 7r . si? iera0 HOs /iO os o#O Hinsisti1. ? e " do ser otra cosa= Amo a t madre0 L$e/o media /ida amEndo$a0 5amEs $e 3e sido infie$0 Desde e$ momento en ? e nos casamos no 3e estado con otra m . 3a2$o 4 no te andes con rodeos0 >o rec erdo 3a7er dic3o eso ? e me atri7 4es.o os de$at10 Diego se "as1 $a mano "or e$ "e$oJ s s ce. "ero sin demasiada f er2a0 Se sent#a est:"ido0 Sin d da $o era0 Se gir1 "ara dar $a es"a$da a s "adre0 HViste a na "ersona e/itando ? e otra ca4era0 >o 3a7#a nada "ecaminoso en e$$o0 Lo 3a7r#a 3ec3o de$ante de Marina Haseg r1 Diego. e$ $icor te 3i2o /er 4 esc c3ar a$go ? e inter"retaste ma$0 <Por ? 6 demonios no me di.USR - . te mira7a de n modo ? eO !reo ? e e$$a estE enamorada de ti0 HDiego ca$$1 n momento 4 entrecerr1 $os o.os acerados.a7r#a de7ido "$antar cara a s "adre desde e$ "rinci"io0 <Por ? 6 no $o 3i2o= <Era "osi7$e ? e 3 7iera tenido e$ cere7ro o7n 7i$ado "or e$ coFac= S#.er0 > nca 3e ? erido estar con otra0 A n d rante $os trece aFos ? e "asamos se"arados. "ero a . si? iera "or n momento.ercer de ga$eno0 E$$a me "reg nt1 si t madre $o consentir#a 4 4o $e contest6 ? eO 7 eno. ro ? e si $a 3as sed cidoO tendrEs ? e as mir $as consec encias0 >o /o4 a consentir ? e te a"ro/ec3es de e$$a0 .ago "ermaneci1 en si$encio0 >o "od#a decir en /o2 a$ta ? e. con $os dientes a"retados "or $a ra7ia ? e sent#a0 Por $os ce$os ? e $e corro#an a$ recordar ese a7ra2oH0 E$ sonro. como si recordase. con $os " Fos cerradosH0 Entr6 en e$ 3er7o$ario 4 /osotros sa$isteis de $a trastienda Hsise1.iste nada= Rec erdo ? e. conf ndido0 HA:n no $o s60 Pero me marc3o0 >ecesito "ensarO >o estar6 f era m c3o tiem"o0 .a9 . m c3o menos c Endo oc rri10 Se miraron con f ria0 E$ a$iento se condensa7a frente a e$$os0 A$g nas ga/iotas. $e contest6 $o ? e o#ste0 !omo /es. "ara 3acer re#r a $a "o7re m c3ac3a. $a /e2 "asada. $a s 4a9 H>o s6 ? 6 3a s cedido entre /osotros. eso era. sin $ gar a d das0 >o 3a7#a otra ra21n "ara ? e 3 7iese conf ndido $a sit aci1n de na manera tan eCagerada0 8N 6 e? i/ocaci1n. seg # fie$0 Amo a t madre mEs ? e a mi "ro"ia /ida0 HSac di1 $a ca7e2a. ntaron 3asta 3acerse naJ $ ego.adas0 H8Por todos $os demonios de$ infierno9 >o $a esta7a a7ra2ando0 >o en ese sentido0 Micae$a 3a7#a tro"e2ado 4 est /o a " nto de caer a$ s e$o0 Me $imit6 a sostener$a0 <!1mo " edes "ensar. "osi7$emente. en direcci1n a$ mar0 HTe refrescar6 $a memoria: f e e$ d#a en ? e $a conoc#J esta7ais en $a tiendaO H comen21 . $os o. s rcaron e$ aire "or $o a$to.o.E!. entre na a$gara7#a de gritos. a"esad m7rado0 Le " so na mano so7re e$ 3om7roH0 . 2gar "or t com"ortamiento 4 t s ac saciones inf ndadas.os como si so"esara a$goH0 Eres mi 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . fr#os como n t6m"anoH0 Si tienes a$go ? e re"roc3ar. con $as manos en $a caderaH0 8Dios m#o9 Micae$a esO 8"odr#a ser mi 3i.as se . no 3a7#a nada indecoroso en e$$o0 De7er#as 3a7er 3a7$ado conmigo0 Rec erdo ? e a$ /erte me sent# a/ergon2ado. $a ? iero. "ero ta$ como " edo ? erer a !$ara0 Es na 7 ena "ersona 4 no se merece ? e digas esas cosas de e$$a0 De7er#as a/ergon2arte de "ensar$o.ago no "od#a 3a7$ar0 De go$"e com"rend#a ? e s cond cta 3a7#a sido desmedida 4 tota$mente errada0 . me da "or "ensar ? e estEs ce$oso0 ! ando Micae$a /ino a cenar.ago.o. s#. "ero te . $o mir1 con asom7ro 4 esta$$1 en carca. "or si nos 3a7#as "i$$ado con/ersando so7re ti0 . se me oc rri1 decir$e ? e i7a a tener ? e co$garte de$ "a$o ma4or 3asta ? e decidieras /o$/er a e.

ago 4 sa$ir en direcci1n a Pasa. " esto ? e en $a casa no $o 3a7#a /isto0 And /o a 7 en "aso "or $os arena$es de $a "$a4a0 E$ aire fr#o era /igori2ante 4 $e anim1 en s caminata0 A$g nos mariscadores. "ens10 HE$ seFor 'ennet caer#a a $os "ies de mi ama2ona. "or e$ contrario.ecidos "or e$ contacto con e$ ag a fr#a. desconcertada. dando "aso a $os 3om7res de$ magistrado0 S s tra.1 $a cesta con $os remedios en e$ mostrador "ara ? itarse $a ca"a. ? e nadie mEs de7#a sa7er0 P esto ? e no se arre"ent#a. si $a conociera0 >ada mEs decir$o se dio c enta de ? e $o cre#a de /erdad0 E$ /ie. "ero $ ego "ens1 ? e "ro7a7$emente 3 7ieran tenido ? e sa$ir "or na rgencia0 De.ago entr1 en $a cocina 4 s 7i1 a s dormitorio "ara "re"arar nas a$for.ase de 3acer$o0 E$$a .ago eran cada d#a mEs "rof ndos 4 com"rend#a ? e no eran rec#"rocos0 Lo ? e $e 3a7#a contado de s dif nta es"osa.E!. se adentr1 "or $as ca$$es de $a ci dad.o ma4ordomo n nca se 3a7#a encontrado cara a cara con na m . contin ar s camino 3asta $a casa de $os "adres de Ade$a0 So7re $a mesa 3a7#a n "ar de $i7ros0 Bno de e$$os $e $$am1 $a atenci1n 4 se $o ? ed1 mirando con asom7ro 4 temor0 KPero <? 6 3ace este $i7ro a? #=L Micae$a 3a7#a sa$ido de"risa a $$e/ar e$ remedio "ara don Mat#as.ago0 Sos"ec3a7a ? e $o encontrar#a a$$#. con $as manos 4 $os "ies enro. se dirigi1 andando a casa de $a seForita Micae$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .e est /iera im"eca7$e 4 se arro"1 con $a ca"a desec3ada "or s antig o seFor. s s rec erdos.a7an en $a cocina0 Inc$ so eCtraFa7a $as disc siones ? e seg #an manteniendo $as mEs de $as /eces0 KA$ seFor 'ennet no $e g star#a sa7er ? e te sientes as#L.amEs "odr#a com"etir con n ser tan ange$ica$ como 6se0 Ante eso ten#a todas $as de "erder0 A$ entrar en $a tienda. e$ "Erroco.es de San 5 an0 E$ 3er7o$ario esta7a a7ierto0 Dentro no 3a7#a nadie0 !r 21 $a 7otica 4 entr1 en $a trastiendaJ tam7i6n esta7a desierta0 Le eCtraF1 m c3o. con aire a7atido0 A$ instante se a7ri1 $a " erta.eno a $os $ gareFos ? e se dirig#an a$ mercado0 Ten#a "risa "or $oca$i2ar a don . no 3a7r#a fa$$ecido so$tero0 Sa7er$o $e ? it1 n "eso de encimaJ sonri1 como n tonto0 Ése era s d#a $i7re 4 $o i7a a em"$ear en /isitar a Ade$a 4 a s s "adres0 Pero "rimero de7#a decir$e a don . ? e esta7a m 4 enfermo 4 no "od#a sa$ir de casa0 Bna /e2 a$$# est /o tentada de confesar $o ? e 3a7#a 3ec3o con . de. no era necesario confesar nada0 Si a$g:n "esar ten#a era $a certe2a de ? e i7a a terminar con e$ cora21n destro2ado0 S s sentimientos "or .ago0 L ego $o "ens1 me. mir1 a $os .er tan es"ectac $ar como Ade$aJ de 3a7er sido as#.or 4 decidi1 g ardar si$encio0 Lo ? e 3a7#a s cedido entre e$$os era a$go "ri/ado. sa$#a montado en /bano como a$ma ? e $$e/a e$ dia7$o0 >o se des"idi1 de nadie0 Los c atro d#as "asados sin Ade$a se $e 3a7#an 3ec3o eternos0 Parec#a mentira $o m c3o ? e esa ama2ona se $e 3a7#a metido en $a "ie$0 La ec3a7a de menos0 AFora7a s s con/ersaciones mientras $os dos tra7a.I-OS Antes de ? e s "adre " diera decir nada a$ res"ecto. se afana7an agac3ados "ara ca"t rar $as "ie2as0 Des" 6s de cr 2ar $as fortificaciones. demostra7an ? e seg #a amando a !ata$ina0 N i2E n nca de. ? e a:n seg #a en m 4 7 en so0 Tras des"edirse de $a cocinera. a.USS - . "ara 3a7$ar con don .as0 Menos de na 3ora mEs tarde.ago ? e se marc3a7a0 !om"ro71 ? e s tra.es negros con go$i$$a im"on#an res"eto0 Micae$a.1 /agar $a /ista "or $a estancia mientras "ensa7a si de7#a es"erar a ? e regresaran o. .

o des"erdiciado0 H8Vosotros9 Hgrit1 e$ 3om7re a $os ? e esta7an a$ otro $adoH0 Tened mEs c idado0 H L ego se /o$/i1 a e$$a con na mirada fr#aH0 SerE me.ado a$$# sin darse c enta0 KDios m#o. "ens1J aterrada.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o reci6n nacido= Pero de eso "ronto 3ar#an dos mesesJ <"or ? 6 es"erar tanto tiem"o= E$ n do ? e se $e 3a7#a formado en e$ est1mago a$ /er a $os 3om7res en s tienda se esta7a ensanc3ando 4 amena2a7a con a3ogar$a0 S mente era n tor7e$$ino de ideas0 >o se $e oc rr#a nada "or $o ? e mereciera esa sit aci1n0 Mir1 a$ 3om7re sentado frente a e$$a 4 /o$/i1 a 7a.a7#an roto n frasco con esencia de esa "$anta0 HPor fa/or. esto4 "erdidaL.ar $a mirada a s s tem7$orosas manos0 De "ronto record1 n deta$$e ? e $a $$e/1 a$ $#mite de s cord ra: 83a7#a de. .ago en $a mesa de $a trastienda9 Lo esta7a mirando c ando $a a/isaron de ? e ten#a ? e ir a /er a don Mat#as 4 $o 3a7#a de. 3asta "onerse a s $ado.os osc ros res $ta7an amedrentadoresJ Micae$a se cont /o "ara no dar n "aso atrEs0 HTenemos orden de acom"aFaros a casa de$ magistrado don Marce$o de Larrea Hdi.e 3ec3o a$go ma$o= HEso os $o dirE e$ magistrado0 . donde es"era7a e$ carr a.UST - . 4 $a mir1 de 3ito en 3ito0 S cor"ac31n 4 s s o.or ? e nos "ongamos en marc3a0 Micae$a.e0 Asomada a $a /entana de$ dormitorio de Micae$a. Ofe$ia /io c1mo se $a $$e/a7an $os 3om7res de$ magistrado ? e 3a7#an $$egado n rato antes0 Los o41 desde e$ "asi$$o: se $imitaron a "reg ntar "or e$$a 4 a $$e/Erse$a0 Micae$a se 3a7#a de. con $a ca"a entre $os 7ra2os0 E$ 3om7re ? e "arec#a $$e/ar e$ mando se ade$ant1 n "ar de "asos. "ens1 Ofe$ia0 Bn esca$ofr#o $e recorri1 $a es"a$da0 Por n momento se "ermiti1 sentir "ena "or s . "ero e$ tem7$or de $as manos $o 3i2o im"osi7$e0 >o ? er#a "ensar en $a ra21n de ese mandato0 Desde $ ego.ado cond cir sin o"oner ning na resistencia0 K!omo n cordero a$ mataderoL. $o so4 Hcontest1 intrigada. go$"e1 e$ tec3o con e$ 7ast1n de mando 4 e$ coc3e se " so en marc3a0 E$$a intent1 "onerse $a ca"a "ara "a$iar e$ fr#o ? e em"e2a7a a fi$trarse "or s s 3 esos.o e$ reci6n $$egado.E!.os ese eCtraFo $i7ro. se de.I-OS cinco 3om7res0 H<Sois /os Micae$a de A$2ate= H"reg nt1 no de e$$os0 . $a mir1 con rece$o HS#. a"arentando mEs /a$ent#a ? e $a ? e ten#a en rea$idadH0 <Por ? 6 ? ieren registrar mis cosas= <. mientras 3ac#a na seFa a dos de e$$os "ara ? e entrasen en $a trastiendaH0 Mis 3om7res registrarEn $a casa 4 $a tienda0 Micae$a se estremeci1 /isi7$emente 4 se a7ra21 con f er2a a $a ca"a0 <N 6 esta7a "asando= H<P edo "reg ntar ? 6 s cede= Hindag1. no era "ara atender a$ magistrado ni a s fami$iaJ "ara eso no 3 7ieran en/iado a cinco 3om7res0 Era e/idente ? e 3a7#a a$go mEs0 <Era "osi7$e ? e don Marce$o $e g ardara rencor "or no 3a7er "odido sa$/ar a s es"osa 4 a s 3i. con na m eca de do$or a$ "ensar en todo e$ tra7a. decid$es ? e tengan c idado0 Las esencias son m 4 /a$iosas H"rotest1 Micae$a.amEs 3 7iera "ensado ma$ de e$$a0 .ado e$ $i7ro de . at rdida.1 cond cir 3asta $a ca$$e.o/en ama0 Siem"re se 3a7#a "reoc "ado "or $os demEs0 De no 3a7er /isto con s s "ro"ios o. $ c31 "or no /omitar en e$ carr a.o s1$o c m"$o s s 1rdenes Hso$t1 e$ 3om7re con se? edad0 A$ otro $ado se o#an $os r idos ? e 3ac#an a$ mo/er $as cosas0 En $a tienda ret m71 n sonido de crista$ 3ec3o aFicos0 E$ aroma "enetrante de$ romero se eC"andi1 "or a$$#0 .e cerrado de$ magistrado0 E$ 3om7re $a a4 d1 a s 7ir 4 a sentarse en e$ inc1modo asiento interior0 Bna /e2 $os dos insta$ados.

acer de casamentera era agotador0 S#0 .a como na ama"o$a0 HSe $e/ant1 de $a si$$a "ara acercarse a s 3i. "ens1 con re7e$d#a0 H<N 6 te s cede= EstEs tan ro. $ ego esta7a e$ caso de $a reci6n nacida ? e res citara0 .1 ? e s "adre $a $$e/ara a no de $os si$$ones0 Marina $e sir/i1 n /aso de ag a0 Santa madre de Dios. inc$ so. s s 3om7res 4a esta7an "oniendo $a trastienda "atas arri7a0 >o tardar#an en encontrar$o0 Por otro $ado. casi no "od#a res"irar0 N emar#a ese a"arato de$ demonio0 >ota7a .a4 cosas mEs im"ortantesL.a no ten#a sentido0 A3ora todo esta7a en manos de don Marce$o 4.a ? e $os 3a7#a 3ec3i2ado a todos "ara ? e $a /ieran como e$$a desea7a 4 no como era oO Pero no.UTV - . Marina 4 Diego a"artaron $a /ista de $os "a"e$es ? e esta7an mirando0 H!$ara. "ero 3a7#a "$aneado ? e Micae$a f era a cenar a $a casa-torre 4. $a 3er7o$aria no se negar#a a acom"aFar$a0 Todo "ara ? e s 3ermano 4 e$$a est /ieran . princesa H$e orden1.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . no tengo tiem"o "ara eso0 .em"$ar ma$6fico0 . e$$a 3a7#a /isto e$ $i7ro0 . 2gar "or $os r idos ? e $e $$ega7an de$ "iso inferior. "ero era e$ camino mEs corto 4 ten#a m c3a "risa0 >ecesita7a $$egar a casa $o antes "osi7$e0 S s "adres 4 s 3ermano ten#an ? e sa7er inmediatamente $o s cedido0 Era na s erte ? e se $e 3 7iera oc rrido ir a $a tienda "ara re/isar e$ $i7ro de Micae$a 4 "ara ? e $e enseFara a di7 .E!. te 3e dic3o en m c3as ocasiones ? e de7es demostrar t s moda$es H$e amonest1 s madreH0 . sa7er ? e Mi$$En "odr#a rec "erar s "atrimonio era todo $o ? e necesita7a "ara 7orrar c a$? ier ti"o de remordimiento ? e " diera sentir0 N er#a a4 dar$o0 >o /e#a $a 3ora en ? e 6$ $a $$e/ase a $a casa como s es"osa0 Ser#a $a seFora de $a casa de E$i2a$de0 !err1 $a /entana 4 regres1 a s s tareas con na sonrisa soFadora0 !$ara corr#a "or $a "$a4a0 S s "ies se 3 nd#an en $a arena 7$anda 4 ra$enti2a7an s carrera. en rea$idad. a .a no eres na niFa 4 de7esO KA4. ntos0 Sa7#a ? e 3ac#an na 7 ena "are.a0 HSeO seO $a 3anO $$e/ado Hartic $1 !$ara.ara en e$$a0 KOdio este a"arato de$ demonio0L L$eg1 a s casa casi con $a $eng a f era0 Se dirigi1 a $a 7i7$iotecaJ sa7#a ? e era e$ sitio "referido de s s "adres 4 ? e seg ramente $es encontrar#a a$$#0 Em"e2a7a a /er " ntitos negros f$otando frente a e$$a0 K8>o me " edo desma4ar a3ora9L En c anto e$$a cr 21 $a " erta. si !$ara no ten#a medio de trans"orte. se $e c$a/a7a en $as costi$$as e im"ed#a ? e e$ aire entrara en $os " $mones0 Se esta7a ? edando sin a$iento0 Se arre"inti1 de no 3a7er montado s 4eg a. res"irando con dific $tad0 H<A ? i6n se 3an $$e/ado= Hindag1 s "adre. era na 7r . /iendo ? e e$$a intenta7a 3a7$ar de n e/o 4 no $e sa$#an $as "a$a7rasH0 Ven. esco$tada "or tres 3om7res0 Le do$#a e$ costado "or e$ esf er2o0 E$ cors6 ? e sa7a en secreto.a e. si6ntate0 !$ara de. endere2Endose0 Se retir1 de $a mesa "ara acercase tam7i6nH0 Tran? i$#2ate 4 res"ira.a7#a a$go raro en todo eso0 Desde s dec$araci1n ante e$ magistrado no 3a7#a / e$to a registrar $a casa en 7 sca de$ e.I-OS A3ora se "reg nta7a si. esta7a con/encida de ? e $os dos se atra#an m t amente0 .ar $as "$antas en e$ s 4o0 De $o contrario no 3a7r#a sido testigo de $a marc3a de $a 3er7o$aria en e$ coc3e de$ magistrado. ro7ado a s madre.a7r#a de7ido $$e/ar $a 4eg a0 Ma$dito cors60 En c anto $$egara a casa se $o ? itar#a 4 no se $o "ondr#a n nca mEs0 Era n arti$ gio de tort ra0 !on ra21n s madre no ? er#a ? e $o ti$i2ara a:nJ $e 3a7#a dic3o ? e 4a tendr#a tiem"o de a7 rrirse 4 de odiar esa "renda0 Pero e$$a ? er#a ser ma4or0 Desea7a ? e Marcos se fi.

nto a e$$aH0 >o te tort res "ensando en nada ma$o0 Desde ? e era m 4 "e? eFa $a /o2 de s "adre ten#a e$ "oder de tran? i$i2ar$a0 A3ora 3a7r#a ? erido ac rr carse en s rega2o "ara ? e $e contase n c ento de "rincesas 4 "r#nci"es encantados0 Pero 4a era ma4or "ara esas cosas0 >o "od#a o$/idar ? e se considera7a a"ta "ara casarseJ 4a no "od#a seg ir com"ortEndose como na niFita0 HDon Diego.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . s "adre se 3a7#a dedicado a interrogar$a so7re e$ 3om7reci$$o de acento anda$ 2 ? e $a acom"aFara d rante e$ f nera$ de s 3ermana0 Por $o /isto $a "resencia de$ criado.ago0 En seg ida $o in/it1 a "asar 4 $e ofreci1 na co$aci1n "ara rec "erarse de$ "aseo0 Refrigerio ? e TomEs 3a7#a agradecido con s 3a7it a$ seriedad0 Desde ? e $$eg1 a $a casa "ara c idar a s madre.as fr ncidas0 L ego sa$i1 de $a 3a7itaci1n con "aso $igero0 H<N 6 $e /a a "asar a Micae$a= Hin? iri1 !$ara. $as manos entre$a2adas en $a cint raH0 Vo4 a a/isar a Marcos0 8Demonios9 T 3ermano se 3a marc3ado esta maFana 4 no s6 c Endo /o$/erE Hmasc $$1 con $as ce. Marcos Hesc$areci1 Diego0 Se irg i1 4 se "as1 $a mano "or e$ "e$o canosoH0 Tenemos ? e a/erig ar$o0 HOs acom"aFo0 Es "osi7$e ? e necesite n a7ogado 4 4o $o so4 Hse ofreci1 Marcos H0 Seg ramente se trata de n error0 La seForita Micae$a es inca"a2 de 3acer nada ma$o0 HEso es inc estiona7$e. $e 3a7#a dado es"eran2asJ a3ora. ese deta$$e $a 3a7r#a " esto a 7ai$ar0 Se 3a7#a "resentado a media maFana0 E$ rostro co$orado "or $a caminata 4 na sonrisa a/ergon2ada0 >ada mEs /er$o sinti1 ? e $e da7a n / e$co e$ cora21n0 Lo 3a7#a ec3ado terri7$emente de menosJ eso $e 3i2o com"render $o m c3o ? e ? er#a a ese anda$ 2 tan eCtraFo0 Vo$/i1 a mirar$oJ seg #a sin creer$o0 É$ $e o7se? i1 con na t#mida sonrisa.eran nada ? e $o " siera en n com"romiso0 O.I-OS e$ "e$o "egado a $a frente 4 e$ s dor ? e se des$i2a7a "or e$ centro de $a es"a$da0 HSeO se 3an $$e/ado a Micae$a0 HS s "adres $a miraron sin com"renderH0 Los 3om7res de$ magistrado Hac$ar10 H<!1mo $o sa7es= H"reg nt1 Diego con serenidad0 HLos 3e /istoO . ten#a 7 ena o"ini1n de$ a4 da de cEmara de don . des" 6s de $a ines"erada /isita. con s s ro"as de domingo 4 ese aire tan dignoO A$ /er$e $$egar. irr m"#a en $a 7i7$ioteca con gesto de "reoc "aci1n0 S atracti/o rostro. agac3ado .a ma4or esta7a a " nto de tocar a s fin0 O.a$E no $e di. estEs dando "or 3ec3o ? e $a 3an detenido. "ero eso no $o sa7emos H$e record1 Diego.os desor7itados de miedo0 HPrincesa. <? 6 3a "asado= HMarcos. ? e $o es"antara0 H<Por ? 6 no sa$es a "asear n rato con este 7 en 3om7re= Des" 6s de todo 3a /enido a /isitarteO Haconse.ar#an de "ensar ? e $a so$ter#a de s 3i.E!. s s "adres no de. s "adre no 3a7#a "odido oc $tar s satisfacci1n0 Sin $ gar a d das.1 s madre desde $a cama0 .a7rE ? e ir a "reg ntar ? 6 s cede Hmanifest1 Marina. Marcos Hmanifest1 Diego con seriedadH0 SerE me.or ? e nos demos "risa0 EstarE as stada0 Ade$a no se cre#a ? e TomEs est /iera con e$$a0 E$ m 4 tonto 3a7#a ido a /isitar$a en s d#a $i7re0 De no ser "or? e esta7a tan cansada de "asar $as noc3es en /e$a.a7#a ido "ara ? e me enseFara s $i7ro 4O antes de $$egar $a 3e /isto montar en e$ coc3e negro de don Marce$o0 I7an tres 3om7res mEs Hconsig i1 decir0 H.oradoH0 Dice doFa Marina ? e 3an arrestado a Micae$a0 H>o $o sa7emos con certe2a.UTU - . con $os o. "reoc "ada "or s madre. n tanto desme. a$ otro $ado de $a cama de s madre. 4 e$$a se r 7ori21 como na niFa0 Se $o /e#a tan a" esto. "eor a:n. a? e$ d#a.

ago ? er#a a esa m c3ac3a.er#a Hso$t1 e$ magistrado0 K8'r . os tran? i$i2arE sa7er ? e esto4 in/estigando e$ as nto 4 ? e no "ondr6 e$ caso en conocimiento de $a Santa In? isici1n mientras no est6 seg ro de ? e $os cargos son ciertos0 Los tres g ardaron si$encio ante $a menci1n de$ Santo Oficio0 A? e$$o era m 4 serio0 H(racias. s 3i. "ero 6$ ser#a inca"a2 de ac sar$a0 >o. 4a da7a m estras de me. con $a co$a7oraci1n de $a Reina. "ero eso no os $o " edo decir0 H<>os "ermitir#ais /er$a= Para sa7er ? e estE 7ien Hs giri1H0 N e no necesita nada0 Don Marce$o neg1 con $a ca7e2a. a n? e 6$ mismo a:n no $o reconociera0 H<N i6n $a 3a ac sado de esa infamia= H"reg nt1 Diego. entre dientes0 HLo siento m c3o. " dieron sacar$e de a$$#0 A"ret1 $os " Fos a $os costados. encadenado 4 a $a es"era de ser a3orcado en c a$? ier momento0 S1$o $a inter/enci1n de maese Andr6s 4 s amigo Ado$fo.os /erdes se c$a/aron en e$ gaditano0 HLo rec erdo m 4 7ien.I-OS S enfermedad no era tan "e$igrosa como 3a7#an "ensado en n "rinci"ioJ ta$ como don . es"erando ? e $es diera $as eC"$icaciones "edidas0 E$ magistrado $es o7ser/a7a con seriedad.ago "redi.er#a9L. don Marce$o0 Es"ero ? e "odEis esc$arecer este ma$entendido $o antes "osi7$e Hform $1 Diego0 E 3i2o n gesto a Marcos "ara a7andonar e$ des"ac3o0 K8Por todos $os demonios de$ a/erno9L. 3e consentido en daros estas eC"$icaciones 4 a deciros $a ra21n de ? e est6 7a. mientras monta7an0 ..E!. so7re todo.a0L HEs"ero ? e no 3a4Eis 3ec3o caso de esas ac saciones.o no 3a7#a 3ec3o eso0 Esta7a con/encido de ? e .o 3a7#a admitido ? e $o "ens1 a$ conocer$a.era. sa7e ? e en $os casos de 7r . como a7ogado. "ero /os $o sa76is "erfectamente: no es o7$igatorio dar eC"$icaciones c ando se trata de na "ersona ac sada de 7r . "ens1 Diego consternado0 KEso es na so$emne 7o7ada0 Micae$a no es ning na 7r .or#a0 S s"ir1 agradecida0 >o ? er#a "ensar en ? e s madre " diera fa$$ecer0 La m erte de s 3ermana era demasiado reciente como "ara "ensar$o0 HIremos 3asta $a "$a2a de$ " e7$o0 >o tardaremos m c3o Haseg r1. antes de sa$ir en com"aF#a de TomEs0 Los dos 3om7res mira7an a don Marce$o. tristemente0 HLo siento m c3o. con seriedadH0 >o o7stante.o arresto0 Don Marcos.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .UT2 - . 7$asfem1 en si$encio. don Marce$o Hes"ecific1 con /o2 sosegadaH0 . a n? e esto4 con/encido de ? e no 3a4 nada de ? e defender$a0 HLas "a$a7ras de Marcos ? e7raron e$ si$encio o"resi/oH0 E$$a no 3a 3ec3o nada ma$o0 Don Marce$o "ar"ade1 4 s s o. don Diego0 Me temo ? e eso no es "osi7$e Hcontest1H0 Por $a amistad ? e me ne a /os. "ero " edo aseg raros ? e estE 7ien0 Se "ermiti1 /o$/er a res"irar0 La imagen de $a "reciosa .o/en as stada en na ce$da era mEs de $o ? e "od#a so"ortar0 <N i6n 3a7#a "odido ac sar$a de a$go as#= ! a$? iera ? e $a conociera sa7#a ? e e$$a era inca"a2 de sar ma$as artes0 Record1 ? e s 3i. si ese 3om7re no 3a7$a7a "ronto. don Diego0 DoFa Micae$a no estE a$$#0 HLa /o2 de$ magistrado $e de/o$/i1 a $a rea$idadH0 >o os dir6 d1nde se enc entra.o ? e. don Marcos. sentado detrEs de s escritorio0 Diego $e /io a"retar $os $a7ios 4 se di. $o estrang $ar#a con s s "ro"ias manos0 >o ag anta7a mEs ese si$encio0 Le 3er/#a $a sangre a$ "ensar en $a sit aci1n de Micae$a0 HPermitidme ? e os rec erde ? e so4 a7ogado 4 /engo dis" esto a defender a doFa Micae$a. como :nica concesi1n a $o ? e sent#a "or dentro0 HPod6is estar tran? i$o. ? e no $a 3a4Eis metido en $a cErce$0 De"$orar#a ? e na m c3ac3a inocente se /iera en $a sit aci1n de "ermanecer n so$o instante en n $ gar as#0 Record1 $os dos aFos ? e 6$ 3a7#a "asado "reso.er#a no se informa de nada Hac$ar1.

a. r mia7a en e$ "ese7re0 . emit#a na $ 2 es"ectra$ en e$ cie$o noct rno0 E$ fr#o era intensoJ "ro7a7$emente esta7a 3e$ando0 E$ a$iento se condensa7a en /a"or frente a $a cara0 !err1 $a /entana "ara e/itar ? e $a 3a7itaci1n se enfriara 4 se a7ra21 a s# misma0 Vo$/i1 a rean dar s s "aseos errEticos "or e$ c arto0 Pod#a dar cinco "asos en $a "arte mEs $arga 4 c atro en $a corta0 Los 3a7#a contado infinidad de /eces0 Lo 3ac#a "ara no recordar ? e 3a7#a cometido e$ "e$igroso error de no g ardar e$ $i7ro de . si ten#a $a garganta atena2ada= Vo$/i1 a co$ocar $a ser/i$$eta 4 rean d1 $os "aseos0 Si a$ menos $e 3 7ieran de.ago 3a4a tenido n ata? e de "Enico0L Micae$a se "asea7a. e$ magistrado $o tendr#a en s "oder0 >o tardar#a en a/isar a$ Santo Oficio0 Se do7$1 4 em"e21 a .o. "an 4 na 3 meante "atata asada0 Bn /aso con ag a 4 nada mEs0 >o ten#a 3am7re0 <!1mo "odr#a comer.adear. as stada0 ! ando e$$a era na niFa.ago en n $ gar mEs seg ro0 Los 3om7res de$ magistrado $o 3a7r#an /isto en seg ida 4.a ta"ada con na ser/i$$etaJ e$ otro se ? ed1 a$ $ado de $a " erta. in? ieta. /igi$ando0 A$ momento /o$/ieron a sa$ir sin decir nada0 Micae$a "ar"ade1 como si sa$iera de n trance0 .ago 4 rom"i1 a $$orar0 N i2E 4a no $o /iera mEs0 .o.UT+ - . e$$a no intentar#a0 >o 3a7#a /idrioJ s1$o n "a"e$ aceitado c 7r#a e$ 3 eco0 A7ri1 $a /entana0 La $ na.ado traer $a cesta con $os remedios "odr#a 3a7er "re"arado a$go "ara tran? i$i2arse0 I7a a ser na noc3e $arga0 Larga 4 ang stiosa0 De7#a a"ro/ec3ar$a "ara dormir0 Lo mEs seg ro era ? e f era $a :$tima en ? e $e "ermitieran dormir en na cama con sE7anas 4 en na 3a7itaci1n0 A$ d#a sig iente $a $$e/ar#an a $a cErce$0 . "ero "or a$g na ra21n no se 3a7#a a$e. "or e$ c arto donde $a 3a7#an encerrado0 Era na de $as 3a7itaciones de ser/icio en $a casa de$ magistrado0 E$ $ gar esta7a $im"io 4 ordenado0 Arrimados a $a "ared: na cama con co$c31n de "a.aJ de7a.a0 Bna esc di$$a con n tro2o de ? eso. nada ? e rom"iera $a 7$anc ra0 >ada con ? e distraer s mente0 Bn "e? eFo candi$ manten#a a ra4a a $a osc ridad.e0 !err1 $a " erta de $a 7orda de "astores0 Dentro 3ac#a fr#oJ a:n no 3a7#a encendido f ego. "ero 4a $e 3a7#an ad/ertido ? e no $o de.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . con/ertida en n ga. n orina$ de "orce$ana a$go des"orti$$adoJ n m e7$e con ag amani$ 4 "a$angana0 !om"$eta7an e$ mo7i$iario na mesa 4 na si$$a0 Bn 7rasero ca$dea7a $a estancia0 Las "aredes enca$adas no ten#an ni n so$o c adro. des" 6s $a "ondr#an en manos de$ in? isidor ? e se 3iciera cargo de s caso0 Record1 a .E!.eno a$ ma$estar de s d eFo.ago esta7a eC3a sto0 L$e/a7a todo e$ d#a ca7a$gando. s1$o $a tea "ara "oder /er e$ interior0 /bano. s madre 3a7#a 3 ido "ara e/itar ? e $a ac saran de eso mismo0 A3ora $a ac sada era e$$a 4 nada "od#a 3acer "ara e/itar$o0 A$g ien anda7a en $a cerrad ra0 Se incor"or1 con $os $a7ios a"retados0 Bn "ar de criados entraronJ no de. a esas a$t ras.1 so7re $a mesa na 7ande.I-OS KVa$iente momento "ara ? e .ara encendido toda $a noc3e0 La /entana esta7a demasiado a$ta "ara /er $a ca$$e 4 era tan estrec3a ? e nadie "odr#a sa$ir "or a$$#0 Desde $ ego.ado m c3o de $a ci dad0 And /o casi en c#rc $os "or $os montes ad4acentes0 La noc3e era m 4 fr#a 4 em"e2a7a a 3e$ar0 La $ na creciente i$ mina7a e$ "aisa.a7#a de7ido "reg ntar$esO <? 6= >adaJ e$$os no $e 3 7ieran dic3o nada0 Se acerc1 a $a mesa 4 desta"1 $a 7ande.ago esta7a ner/ioso0 La imagen de $a c randera no se a"arta7a de s mente0 Sa7#a ? e . 7iera dado $o ? e f era "or "oder "asar na noc3e entera entre s s 7ra2os0 Por /o$/er a tener $a dic3a de sentir$o dentro0 .

$o de. anonadadoH0 <N 6 ? ieres decir= HLa ac san de 7r . sin de.I-OS "asar $a noc3e en $a 7orda.ar de recordar s sa7or.antes "atraFas0 !onf#o en ? e maFana $a de. "ero conforme se acerca7a se dio c enta de ? e no era na so$a /e$a $a ? e a$ m7ra7a $a 3a7itaci1n: "arec#a como si 3 7ieran encendido nas c antas0 Desmont1 de$ ca7a$$o en e$ interior de $a c adraJ des" 6s de ? itar$e $a si$$a 4 $as 7ridas. s "asi1nO HDefiniti/amente.er#a Hac$ar1 s "adre. ten e a n? e inconf ndi7$e0 Inc$ so encontr1 n $argo ca7e$$o.1 en s casi$$a0 E$ mo2o.a2m#n ? e $o /o$/#a $oco0 A$$# esta7a. termin1 de a$mo3a2ar$o0 Entr1 en $a casa a grandes "asos0 Ten#a n ma$ "resentimiento0 A tra/6s de $a " erta a7ierta de $a 7i7$ioteca se o#an $as /oces de s s "adres0 H' enas noc3es Hsa$ d1 a$ entrar0 Diego 4 Marcos se " sieron de "ie como n resorte. $a misma donde e$ d#a anterior 3a7#a 3ec3o e$ amor con Micae$a. negro 4 7ri$$ante0 Se $o enro$$1 4 desenro$$1 en n dedo.e $i7re0 S# ? e ten#a: e$ $i7ro0 !l Atlas 0isual del cuerpo humano0 E$ e. tras sincerarse con Micae$a 4 contar$e $o s cedido n aFo atrEs. 3an detenido a Micae$a0 H<N 6= Hatin1 a "reg ntar. mEs $i7re0 Es"era7a na sensaci1n de derrotaJ no o7stante. se de. era todo $o contrario0 E$ d#a anterior. "asadas $as doce de $a noc3e.ar de "ensar en e$$a0 Sin de.1 en s $ gar. no era $o mEs a"ro"iado "ara a$e. so4 n tonto enamorado Hadmiti1 "or fin0 Se sor"rendi1 a$ sentirse. de a$g na manera.1 caer $a ca7e2a entre $os 7ra2os eCtendidos0 Des" 6s $os f$eCion1 3asta descansar $a frente contra $a r gosa madera0 !on $os o. ins"ir1 f riosamente 4 se a"art1 de $a " erta0 Pase1 "or $a estancia mirEndo$o todo sin /er0 L ego cogi1 na de $as mantas 4 se $a $$e/1 a $a nari2 "ara ca"tar s o$or.era 3acia esa ca7aFa0 Se dio $a / e$ta 4 a"o41 $as manos en $a " erta0 !omo "ara a" nta$ar$a contra n /enda/a$0 Agotado de tanto $ c3ar contra s s sentimientos.em"$ar ? e 6$ $e 3a7#a "restado sin "ensar en $as consec encias0 E$ ? e 3a7#a tra#do desde e$ sig$o %%I con tota$ . seg #a sonriendo como n tonto0 Le eCtraF1 ? e. como si se 3 7iera "asado $as manos "or 6$H0 Por fin 3as /enido0 .os cerrados.o. "ero con n amor casi "$at1nico0 Tan diferente de $o ? e sent#a "or Micae$a como $a noc3e de$ d#a0 Sinti1 $a im"eriosa necesidad de dec#rse$o0 N er#a gritar$o a $os c atro /ientos0 Pero a esas 3oras era im"osi7$eJ $as " ertas de $a ci dad estar#an cerradas 3asta e$ amanecer0 Mientras /o$/#a a ensi$$ar a /bano s s $a7ios se distendieron en na sonrisa creciente0 L ego a"ag1 $a tea en e$ s e$o 4 $a de.i. ese aroma a .o MarcosH0 >o tiene nada con ? e s stentar seme. 7a.o e$ fr#o f $gor de $a $ na.E!.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . re"entinamente eC3a stoH0 <N i6n 3a "odido 3acer a$go as#= >o "od#a creer$o0 8Ma$dici1n9 Precisamente e$ d#a en ? e a 6$ $e 3a7#a dado "or marc3arse0 HE$ magistrado no 3a ? erido dec#rnos$o Hdi. medio dormido. de. tam7i6n 3a7#a sentido na es"ecie de $i7eraci1n0 En a? e$ momento no 3i2o caso "or? e no ? er#a "ensar mEs en e$$o0 A3ora com"rend#a ? e era cierto $o ? e $e 3a7#an dic3o s c Fado 4 Micae$a: 6$ no ten#a $a c $"a de esas m ertes0 S#.UTI - .ornada 3 7iera ca7a$gado formando na es"ira$ conc6ntrica ? e $o atra.ago0 .os tristesH0 Don Marce$o nos 3a dic3o ? e estE est diando e$ caso 4 ? e no $a tiene en $a cErce$0 H8Dios santo9 >o " ede ser /erdad Hm sit1 . 3 7iera $ 2 encendida en $a 7i7$ioteca0 S " so ? e s madre no "odr#a dormir. ? er#a a s es"osa. Marina se acerc1 a 6$ casi corriendo0 La a"rensi1n $e eri21 $os "e$os de $a n ca0 H8(racias a Dios9 HeCc$am1 s madre0 Ten#a e$ ca7e$$o a$7orotado. s o$or. na 4 otra /e2.ar$a de s s "ensamientos0 Pero con $as :$timas $ ces de$ d#a se encontr1 a$$#0 !omo si toda $a .1 caer en no de $os si$$ones. antes de cerrar $a 7orda 4 regresar a s casa0 Se sent#a mEs $igero0 E$ fr#o de $a noc3e no $e afecta7a0 Mientras cr 2a7a $os arena$es. con o.

s s cost m7res tan "oco encorsetadas 4 3asta a$g nas eC"resiones "intorescas0 A n as#. ca7i27a. de ese modo. c$aro0 K>o "ienses tonter#asL. no esta7a dormido0 <N err#a decir eso ? e era cierto= <Era "osi7$e /ia.I-OS desatino0 De7#a $oca$i2ar$o antes de ? e dieran con 6$0 Si $o encontra7an 4a no 3a7r#a nada ? e 3acer0 . $a $$egada de $os tres a$ aFo URU+0 Bna 3istoria tan in/eros#mi$ ? e costa7a creer$a0 Se "e$$i2c1 /arias /eces "ara aseg rarse de ? e esta7a des"ierto 4 ? e a? e$$o no era na "esadi$$a0 HTe "edimos ? e no tra. no0 HS6 ? e te res $tarE m 4 dif#ci$ creernos.UTM - .os0 Esta7a sentado en no de $os si$$ones 4 se frota7a $a frenteH0 > nca de7# traer ese ma$dito $i7ro0 HS#. ca$c $1 ? e ronda7an $as dos de $a madr gada0 >ing no ten#a "risa "or irse a $a cama0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ar en e$ tiem"o= Rot ndamente. $as arr gas de temor ? e $e marca7an $a cara0 HLo siento m c3o. es m 4 dif#ci$ de ace"tar ? e a$go as# " eda s ceder Hreca$c1 Marcos0 Seg #an en $a 7i7$ioteca0 Esta7an sentados en /arios si$$ones 4 en e$ sofE0 En $a c3imenea e$ f ego ard#a con intensidad0 Por e$ mo/imiento de $a $ na. antes de "asarse $a mano "or e$ "e$o0 Marcos ten#a mi$ "reg ntas en s mente0 ! estiones "rEcticas ? e no era e$ momento adec ado "ara "reg ntar0 . como si no $es f era desconocido0 Era de $ocos0 De7#a reconocer ? e. ac$arar#a n "oco $a forma de 3a7$ar de doFa Marina. diecis6is aFos antes. tam7i6n. e$ eC"erimento ? e . con tor"e2a0 Se $e/ant1 tam7i6n 4 comen21 a "asear "or $a 7i7$ioteca con $as manos nidas a $a es"a$da. con $os o.em"$ar0 Le costa7a creer ? e a$go as# " diera rea$i2arse0 >adie "od#a /ia. no $o "ermitasL. "or :$timo.a7#an 3a7$ado de$ sig$o %%I como si 3 7ieran /i/ido a$$#. con "esar0 Se $e/ant1 de$ sofE 4 f e 3ac#a $a c3imenea "ara ca$entarse $as manos0 Marcos " do /er c1mo $e tem7$a7an.ar$o a$$# Hse eCc s1 .o0 Toda na estam"a de $a "reoc "aci1nH0 A3ora me do4 c enta de ? e no de7# traer$o0 H.ago aca7a7a de re/e$ar a s s "adres ? e.a estE 3ec3o 4 de nada sir/e $amentarse Hsentenci1 don Diego.E!.o. 3asta ? e s rgi1 e$ tema de$ tras$ado en e$ tiem"o 4 $as caracter#sticas de ese e. madre0 Era n rega$o de A$eC0 >o "od#a de.a7r#a ? erido f stigarse "or 3a7er sido tan est:"ido.eras nada de a? e$$a 6"oca0 Te ad/ertimos ? e era m 4 "e$igroso H$e record1 doFa Marina a s 3i. es"era7a $ograr $a c ra de $a s#fi$is0 N e s madre se $o 3a7#a dic3o0 .agoJ e$ cansancio era /isi7$e en s s o. se re"roc31 Marcos en si$encio0 KEs im"osi7$e 4 4a estE0L Primero $e 3a7#an contado c1mo termin1 doFa Marina en ese sig$o 4 $as a/ent ras /i/idas a$$#0 Des" 6s $$eg1 e$ t rno de don Diego 4. rog1 con temor0 Se $e/ant1. se 3a7#a tra#do n $i7ro de anatom#a 4 ? e nas semanas atrEs se $o 3a7#a "restado a Micae$a0 A$ "rinci"io Marcos no /io ning:n "ro7$ema.ago.os sos"ec3osamente 3:medos0 Marcos no esta7a soFando0 Pese a $a 3istoria tan fantEstica ? e $e aca7a7an de contar.ago ? er#a $$e/ar a ca7o en e$ in/ernadero0 Le 3a7#a con/encido de ? e $e a4 dase a arreg$ar na "arte de$ recinto "ara montar n est dio0 En distintas 7a$das co$ocaron fr tas 4 "eda2os de "an. in? ieto0 HS#. "ero 6$ $e 3a7#a aseg rado ? e. a $a es"era de ? e $es sa$iera mo3o0 >o entend#a a ? 6 /en#a esa o7sesi1n con "rod cir "odred m7re en esos a$imentos. 7 scando $a manera de eC"$icar $o s cedido0 H<N 6 ? ieres decir= Hindag1 s madre. "or no 3a7er tenido en c enta e$ "e$igro ? e corr#a ? ien t /iera ese $i7ro0 KDios. admitir ? e eso se de7#a a 3a7er nacido en n sig$o f t roO era demasiado fantasioso0 Eso ac$arar#a. 3a4 a$goO HVo$/i1 a sentarse.ar en e$ tiem"o0 >adie ? e 6$ s "iera. "ero es cierto Haseg r1 . si da7a "or ciertas esas afirmaciones.

nto a $a c3imenea.en $i7re0 P eden consideraros 3ere.ago se des/ia7an 3acia na mesita con 7ote$$as de $icores0 La tentaci1n era m 4 grande. secEndose a"res radamente $as $Egrimas0 H.ago.ar#a ? e ning no de $os dos f era . Marcos Hdi.es a $os dos H ac$ar1 Marcos. "adre0 En estos momentos me ser#a im"osi7$e dormir H ac$ar1 .ago.a4 ? e "ensar$o detenidamente0 Preci"itEndote no $a a4 darEs0 Primero 3a4 ? e a/erig ar si tienen e$ $i7ro0 N i2E a:n est6 en $a casa 4 no $o 3a4an desc 7ierto0 HSi e$ $i7ro no estE en $a casa.E!.o0 .os de . con s 3a7it a$ com"ost ra0 HLa tenemos. im"et oso0 Se "ar1 frente a$ ca7e2a de fami$iaH0 Me entrego 4o0 DoFa Marina.or manera "osi7$e0 >o de. con $a mirada "erdida0 Se estremeci1H0 Esta noc3e 3ace m c3o fr#o0 Don Diego se $e/ant1 "ara a7ra2ar$a0 H>o 3ace tanto fr#o.ago 4 de s s $ocos eC"erimentos0 <Era "osi7$e ? e doFa Marina est /iera en $o cierto 4 ? e en $a " trefacci1n de $as fr tas est /iera $a so$ ci1n "ara s enfermedad= <Acaso $o sa7#a "or 3a7er /enido de$ f t ro= K8Pardie29 Todo es m 4 com"$icado0L HTenemos ? e 7 scar na manera de $i7erar a Micae$a Haseg r1 don Diego. se 3 7iera re#do de . "adre H$e cort1 . entonces0 ' enas noc3es. 2gado "or 7r .a7#a /isto ? e $os o.o me ? edar6 n rato mEs. se sent1 en no de $os si$$ones0 . "ero no $o creo Hs s rr1. . "ero 6$ no "ermitir#a ? e /o$/iera a 7e7er0 .ago0 HEstE 7ien.UTQ - .or ? e nos /a4amos a $a cama Harg ment1 don DiegoH0 MaFana serE n d#a m 4 intenso 4 de7emos estar descansados0 A? # 4a no 3acemos nada0 H. Marcos Hse des"idi1 e$ d eFo de $a casa0 A$ sa$ir de $a 7i7$ioteca $$e/a7a a s es"osa a7ra2ada0 HP edes irte a dormir.er#a0 HTa$ /e2 sea me.asta maFana. de76is tener fe0 MaFana 3a7$aremos con don Marce$o 4 /eremos ? 6 se " ede 3acer "ara so$ cionar esto Hmanifest1 MarcosH0 >o os "reoc "6isJ no consentir6 ? e $es "ase nada a ning no de $os dos0 E$$a $e dedic1 na tr6m $a sonrisa 4 se a7ra21 a s es"oso0 Era cierto. a7atida0 HDoFa Marina. no $o consentir#a0 . rot ndo0 D rante n rato nadie 3a7$10 !ada no se $imit1 a idear n modo de $i7erar a Micae$a de $a ac saci1n0 E$ :nico sonido era e$ cre"itar de $as $$amas en $a c3imenea0 H>o " edo creer ? e est6 "asando esto Hm sit1 $a d eFa de $a casa.ar#a $o ? e f era "ara im"edir$o0 >o de.I-OS Si 6$ mismo no t /iera inter6s en encontrar $o ? e f era "ara no tener ? e "asar "or $a agon#a de esa enfermedad. 3i.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o . sirena0 Es e$ miedo $o ? e te 3ace tem7$ar H$e s s rr1H0 Todo se arreg$arE de $a me. me entregar6 Hre"iti1 s c Fado. sofoc1 na eCc$amaci1n 4 se /o$/i1 des" 6s. antes de ? e e$$a " diera decir nadaH0 . eso no garanti2a ? e $a de.aremos ? e a Micae$a $e s ceda nada0 E$$a es inocente0 Se demostrarE en seg ida0 HDios te oiga. sin 3acer$e caso. n momento des" 6sH0 >o tienes "or ? 6 ? edarte0 Esto4 7ien0 Marcos.

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

Capítulo XXI
Para ;ago $a noc3e se 3a7#a 3ec3o eterna0 Sin "oder conci$iar e$ s eFo, $a 3a7#a "asado dando / e$tas "or s c arto0 En mEs de na ocasi1n "ens1 en 7a.ar 3asta $a 7i7$ioteca 4 7e7er na co"a de$ coFac ? e ten#a s "adre0 Eso $e 3 7iera a4 dado a a"$acar esa 2o2o7ra0 A$ fina$ 3a7#a ag antado, a 7ase de f er2a de /o$ ntad0 La noc3e anterior, a$ retirarse s s "adres, ta$ /e2 3a7r#a s c m7ido a $a tentaci1n si s c Fado no se 3 7iera ? edado con 6$ en $a 7i7$ioteca0 E$ 7ri$$o de$ crista$ de $as 7ote$$as era na $$amada constante en s cere7ro0 Se 3a7#a marc3ado de a$$# con "rem ra, "ara no caer en $a tram"a0 La ansiedad "or Micae$a $e 3a7#a mantenido in? ieto 3asta e$ amanecer, c ando "or fin " do entrar en $a ci dad0 Por fort na, Petra 4 Dionisio 4a se 3a7#an $e/antado 4 $e de.aron "asar0 Los dos esta7an terri7$emente "reoc "ados "or Micae$aJ $e dieron "ermiso "ara ? e registrara $o ? e ? isiera0 Le 3a7#an dic3o ? e $os 3om7res de$ magistrado 4a 3a7#an estado a$$# e$ d#a anterior 4 ? e se 3a7#an $$e/ado m c3as cosasJ entre e$$as, n $i7ro0 A$ sa7er$o ;ago sinti1 ? e e$ cora21n se $e "ara$i2a7a0 Le esta7a costando rec "erarse de $a conmoci1n0 Por m c3o ? e $o "ensara X4 $o 3a7#a 3ec3o 3asta e$ cansancioY no 3a$$a7a otra manera de so$ cionar $as cosas, en e$ caso de ? e t /ieran e$ $i7ro, ? e "resentarse ante e$ magistrado 4 confesar ? e era s 4o0 !on/encer$o de ? e Micae$a no ten#a nada ? e /er0 A3ora, sentado . nto a Marcos a $a es"era de ? e don Marce$o $es reci7iese, sa7#a ? e esta7a 3aciendo $o correcto0 S c Fado g arda7a si$encio, "ero de7#a de estar atento a s s gestos, " es de /e2 en c ando $e da7a n a"ret1n en $a m Feca0 !omo si ? isiera 3acer$e sa7er ? e 6$ esta7a a$$# "ara a4 dar$e0 ;ago $e agradec#a e$ gesto0 S c Fado era n 7 en 3om7re0 É$ no de.ar#a ? e esa enfermedad aca7ase con Marcos0 K<!1mo /o4 a $ograr$o si me encarce$an=L, se "reg nt1 "or "rimera /e20 8Por todos $os demonios9 >o $o 3a7#a "ensado0 Inca"a2 de "ermanecer mEs tiem"o en $a si$$a, a7r mado "or $os "ro7$emas, se $e/ant10 Se encontra7a en na encr ci.ada0 Si no se entrega7a, a Micae$a $a . 2gar#an "or 7r .er#a, sin tener c $"a de nada0 Si se entrega7a, no "odr#a encontrar na c ra "ara s c Fado 4 Marcos tendr#a na m erte ag1nica 4 es"e$ 2nante, como todos $os enfermos de s#fi$is0 De7#a decidir a$go0 HDi$e a mi madre ? e eC"$i? e a Micae$a $o de $a "enici$ina H"idi1 a Marcos, in? ietoH0 Prom6teme$o0 !omo s c Fado no dec#a nada, $e agarr1 "or $os 3om7ros "ara 2arandear$o n "oco0 >o esta7a de 3 mor "ara ag antar tit 7eos0 Era im"ortante ? e se $o di.ese a Marina0 HVa$e, /a$e, te $o "rometo Hdi.o Marcos a desgana0 ; se sac di1 $a casaca0 ;ago s s"ir1 satisfec3o 4 /o$/i1 a sentarse0 Pero a$ instante $e asa$t1 n mi$$ar de d das0 S madre $e 3a7#a dic3o ? e era n "rocedimiento m 4 com"$icadoJ <ser#a ca"a2 Micae$a de $ograr$o= >o esta7a si? iera seg ro de "oder 3acer$o 6$, con s s conocimientosJ <c Ento mEs $e costar#a a na 3er7o$aria= Era na $oc ra0 É$ mismo era n i$ so a$ 3a7er "ensado, a n? e f era "or n momento, ? e f era tan senci$$o0 KTe das demasiado cr6dito si "iensas ? e "odrEs em $ar a ese ta$ *$emingL, se re"roc31, ca7i27a.o0

- UTR -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

HDios santo Hm rm r1, . sto antes de ? e $es a/isaran de ? e e$ magistrado $es atender#a en ese momento0 H>o "ierdas $a com"ost ra, ;ago0 Lo so$ cionar6 todo Hdi.o Marcos, entre dientes, mientras seg #an a$ criadoH0 ; "or $o ? e mEs ? ieras: no se te oc rra decir ? e e$ $i7ro es t 4o0 A:n no es e$ momento0 En e$ "asi$$o se cr 2aron con $a seFora 5acinta, de$ caser#o Lec ona0 La anciana e/it1 mirar$o a $a cara 4 ;ago sinti1 ? e $a sangre se $e i7a de$ c er"o0 8 (i#ra9 Seg ro ? e $e 3a7#a 3a7$ado de$ inter6s de Micae$a "or e$ gatito negro0 8Santo Dios9 Rog1 ? e e$ magistrado no f era "roc$i/e a creer en s "erc3er#asJ de $o contrario no "odr#a 3acer nada "or sa$/ar a Micae$a 4 terminar#an ac sados $os dos0 Se "as1 $a mano "or $a frente, como si de ese modo " diera dar con $a so$ ci1n "erfecta0 Marcos $o mir1 con "reoc "aci1n 4 /o$/i1 a re"etir$e ? e no di.era nada0 Entraron en e$ des"ac3o0 H' en d#a, ca7a$$erosJ siento 3a7eros 3ec3o es"erar Hse eCc s1 don Marce$o, sentado a$ otro $ado de$ enorme escritorio0 A n? e esta7a o.eroso, s actit d era res e$taH0 !omo os com ni? 6, esto4 reca7ando informaci1n so7re $a ac sada0 Si6ntense / estras mercedes, si 3acen e$ fa/or0 H' en d#a0 Os r ego ? e nos cont6is c1mo /an $as di$igencias en e$ caso Hso$icit1 MarcosJ $ ego se sent1 en na de $as si$$as frente a$ escritorioH0 !om"rendo ? e no es e$ "rocedimiento s a$, "ero a"e$amos a / estra com"rensi1n 4 os rogamos na deferencia0 Don Marce$o c$a/1 s s o.os /erdes en $os a2 $es de$ gaditano 4 a"ret1 $os $a7ios, como si "ensara en ? 6 contestar0 Des" 6s, rec$inado en s si$$1n, se acarici1 $a 7ar7i$$a0 ;ago esta7a destro2ado "or dentro0 La necesidad de sa7er era tan f erte ? e casi tem7$a7a0 N er#a sa7er ? 6 $e 3a7#a contado $a seFora 5acinta, a n? e tem#a sa7er c E$ era $a res" esta0 H,e entre/istado a /arios testigos ? e "intan de doFa Micae$a n retrato n "oco "reoc "ante0 HLas "a$a7ras de$ magistrado f eron como n ma2a2oH0 Por $o /isto, 3ace n mes a4 d1 a na m .er a dar a $ 2 4 $a niFa naci1 m erta, "ero doFa Micae$a consig i1 res citar$a0 H;ago casi se $e/ant1 con intenci1n de "rotestar, "ero $a mirada de Marcos $e 3i2o desistir0 E$ magistrado ca7ece1 con a"ro7aci1n antes de contin arH: Le g stan $os anima$es n tanto "ec $iares 4 tiene afinidad con e$$os0 H( ard1 si$encio tanto rato ? e ;ago "ens1 ? e 3a7#a aca7adoH0 >o considero ? e sea ning:n de$ito ? e te g sten $os gatos, sean de$ co$or ? e sean0 O ? e $os anima$es no m estren temor ante $a "resencia de a$g na "ersona0 Esto :$timo mEs 7ien ser#a signo de $a 7ondad de esa "ersona0 HLos mir1, serioH0 A3ora 7ien, esa 3istoria de $a resucitación de$ 7e76 es mEs "reoc "anteJ si ten6is a$g:n dato ? e esc$are2ca eso, os agradecer#a ? e me $o ac$araseis0 ;ago se $e/ant1 como n resorte, con e$ som7rero en $a mano0 >ecesita7a eC"$icar a don Marce$o $a /erdad so7re esa 3istoria0 Era necesario ? e ese 3om7re eCc $"ara a Micae$a0 H;o no esta7a "resente, "ero c ando doFa Micae$a nos $o cont1, $o 3i2o aseg rando ? e $a niFa /i/#a, s1$o ? e no "od#a res"irar0 Lo :nico ? e e$$a 3i2o f e ins f$ar$e aire en $a 7oca 3asta ? e em"e21 a res"irar "or s# misma Hac$ar1, con /o2 serena 4 firme0 S1$o $a 7$anc ra de s s n di$$os, a$ agarrar e$ tricornio, de$ata7a $a tensi1nH0 >o 3 7o ta$ res citaci1n, " esto ? e no 3 7o m erte0 A men do $as s "ersticiones 3acen ? e $a gente /ea cosas ? e no son0 M c3o me temo ? e en e$ "resente caso est6 s cediendo eso mismo0 Don Marce$o $o mir1 $argamente 4 ca7ece1, satisfec3o0 HA3ora 3a4 otro "ro7$emaO ;ago se de.1 caer en $a si$$a0 E$ $i7ro0 Se cont /o "ara no $an2arse a dec$ararse c $"a7$e0 Marcos $e 3a7#a aconse.ado ? e, "or e$ momento, no $o 3iciera0 N 6 dif#ci$ mantenerse ca$$ado, c ando todo e$ c er"o $e "ed#a confesar0 HSe 3a encontrado n $i7ro en s casa Hcontin 1 e$ magistradoH0 A:n no 3e tenido tiem"o de /er$o0 ,asta ? e $o 3aga no "odr6 decidir si s contenido es dia71$ico, como me

- UTS -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

3an informado, o si sim"$emente se trata de otra cosa0 En c anto " siera $os o.os encima de ese e.em"$ar no d dar#a ni n instante0 ; Micae$a estar#a "erdida0 Ten#a ? e confesar0 De7#a 3acer$o inmediatamente0 De7i1 de 3acer n gesto, " es Marcos $e asi1 de $a rodi$$a 4 a"ret1 s ti$mente0 Bna c$ara ad/ertencia de ? e mant /iera $a 7oca cerrada0 K8Por todos $os demonios9L HA3ora, seFores, si me disc $"Eis, de7o seg ir atendiendo mis o7$igaciones0 Os aseg ro ? e no mandar6 a/iso a$ Santo Oficio mientras 4o mismo no est6 con/encido de $a c $"a7i$idad de doFa Micae$a Hsentenci1 don Marce$o, antes de tocar na cam"ani$$a0 A$ momento, e$ mismo criado de antes entr1 en e$ des"ac3o "ara acom"aFar$es a $a sa$ida0 H<>o "odr#amos /er$a= Hso$icit1 ;ago, con ner/iosismo0 HDe7o negarme, don ;ago0 >o es con/eniente ? e nadie 3a7$e con e$$a 3asta ? e est6 todo ac$arado0 HPeroO HOs agradecemos $a informaci1n 4 e$ tiem"o ? e nos 3a76is dedicado H$e cort1 Marcos, mirando a$ magistradoH0 N e tengEis n 7 en d#a0 ;ago sinti1 ? e $e tira7a de$ 7ra2o "ara sacar$o de $a 3a7itaci1n $o antes "osi7$e0 HSi a$ fina$ decide ? e e$ $i7ro es na "r e7a de ? e Micae$a es 7r .a, confesar6 ? e e$ $i7ro es m#o Han nci1 Marcos, a$ sa$ir de $a casa de$ magistrado0 Se co$oc1 s tricornioH0 Dir6 ? e se $o de.6 4o0 H>o " edes 3acer eso0 H;ago $o mir1 es"antado, a$ tiem"o ? e so$ta7a $as riendas de $a argo$$aH0 Te condenarEn a ti0 H>o me im"orta0 De todos modos /o4 a morirO HEso no $o sa7emos H$e cort1, antes de montar en /banoH0 ;a te 3e dic3o ? e intentar6 conseg ir n remedio HeC"$ic1 e$ ga$enoH0 Tarde o tem"rano daremos con $a so$ ci1n0 Le "edir6 a Micae$a ? e me a4 de0 Entre $os dos ta$ /e2 $ogremos a$go0 H>o, si Micae$a sig e "resa Hm rm r1 Marcos, con "esar0 S 7i1 a s "ro"ia mont ra 4 se " sieron en marc3a0 Le do$#a $a ca7e2a 4 esa maFana 3a7#a encontrado n " Fado de ca7e$$os so7re $a a$mo3ada0 E$ m6dico de Madrid $e 3a7#a 3a7$ado de esos s#ntomas 4 de $os ? e /endr#an des" 6s0 >o ? er#a "ensar$oJ era aterrador0 H8Por todos $os demonios9 >o " eden retener$aO >o " eden0 E$$a es inocente H an nci1 ;ago, indignado0 H;a 3as o#do a don Marce$o0 N iere com"ro7ar ese $i7ro de$ ? e $e 3an 3a7$ado0 Des" 6s decidirE0 HTodo 3a sido "or mi c $"a Hse $ament1 e$ ga$eno, ca7i27a.o0 Se $o /e#a desmora$i2adoH0 > nca de7# traer$o0 Si $e "asa a$go .amEs me $o "erdonar60 >o me "arece . sto ? e 4o est6 $i7re mientras e$$aO So4 n co7arde0 Marcos $e "a$me1 e$ 3om7ro con tor"e2a0 N er#a conso$ar$e, "ero no sa7#a de ? 6 modo0 Le do$#a /er$o as#0 >o ? er#a ? e 6$ s friera0 H>o $e "asarE nada0 En e$ caso de ? e don Marce$o considere ? e e$ $i7ro es dia71$ico, me inc $"ar6 4o0 Es $a me.or so$ ci1n0 ;a esto4 sentenciado0 !a$$a Hdi.o a s c Fado, c ando 6ste 3i2o ademEn de "rotestarH0 >o digas nada0 >o te "reoc "es "or m#0 MEs ? e a $a 3og era temo a$ s frimiento ? e me ca sarE $a s#fi$is0 ; era cierto0 H<Se sa7e c Endo $$egarE e$ in? isidor encargado de$ caso= H"reg nt1 Mi$$En,

- UTT -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

im"aciente0 HPor $o ? e 3e o#do en $a casa-torre I2ag irre, " eden "asar meses 3asta ? e $a seForita Micae$a sea . 2gada Hac$ar1 Ofe$ia, con $as manos entre$a2adas en e$ rega2o0 Aca7a7a de $$egar a $a "osada0 ,a7#a ido "ara mantener$o informado0 H>o tengo tanto tiem"o0 E$ "osadero 3a / e$to a eCigirme e$ "ago0 8Redie29 H masc $$1, $#/ido de f riaH0 E$ m 4 cana$$a es cada d#a mEs d6s"ota 4 descarado0 ;a no me ? eda gran cosa con ? e "agar$e0 ; 3a amena2ado con "onerme en $a ca$$e si no $o 3ago "ronto0 Deses"erado, se frot1 $a cara0 Se sent#a ago7iado 3asta $o indeci7$e0 ; "ara "eor, $a sit aci1n no ten#a /isos de cam7iar a s fa/or0 <!1mo se $e 3a7#a oc rrido n "$an tan est:"ido= Si $a 3 7iera mandado matar 4a todo se 3a7r#a corregido0 A3ora de7er#a es"erar a ? e e$ Santo Oficio en/iase a n in? isidor "ara esco$tar$a a LogroFo 4 $ ego . 2gar$a0 Para entonces, 6$ estar#a en $a miseria o m erto en na 2an.a de$ camino0 Se estremeci1 3asta e$ t 6tano0 H8Pardie29 H7ram1, so7resa$tando a Ofe$ia, ? e seg #a retorci6ndose $as manosH0 ,a4 ? e conseg ir mEs testigos0 H>o s6 c1mo0 >o 3a4 dinero "ara con/encer$os 4 no todos creen $o ? e $es 3e contado so7re $a seForita Hse disc $"1 e$$a0 Se $e/ant1 de $a camaJ esta7a ner/iosa0 H<,a4 a$g na "osi7i$idad de /er$a= H>o0 E$ magistrado no "ermite $a /isita de nadie0 <N ieres ir a /er$a= H"reg nt1, en s s o.os se /e#an e$ temor 4 $os ce$os0 HDesde $ ego ? e no Hm rm r1, distra#do0 Ten#a ? e "ensar en a$go "ara arreg$ar $o antes "osi7$e todo ese desag isado0 <!1mo se "od#an 3a7er torcido tanto $as cosas en s /ida= Era de $ocos0 Bn aFo antes no ten#a nada de ? e "reoc "arse 4 a3ora, en cam7io, /i/#a 7a.o e$ "eso de $os "ro7$emas0 Vo$/i1 a mirar a Ofe$ia0 La .o/en seg #a con $as manos nidas 4 eC"resi1n de ang stia0 Mi$$En "ens1 ? e no estar#a ma$ "asar n 7 en rato con e$$a0 Seg ro ? e eso $e a4 dar#a a o$/idarse "or n tiem"o de Micae$a0 Sonri1 4 a $a criada se $e i$ minaron $os o.os0 K8A3, ? 6 fEci$ es contentar$a9L, "ens1, satisfec3o0 ;a 3a7#a "asado todo n d#a encerrada en ese c arto0 Todo n d#a sin 3a7er 3a7$ado con nadie0 Los dos criados ? e $e tra#an $a comida 4 ag a ca$iente "ara s s a7$ ciones no dec#an nada ni res"ond#an a s s "reg ntasJ a"enas "ara7an en $a estancia0 Se esta7a /o$/iendo $oca de "reoc "aci1n0 Sin nada ? e 3acer, sin nadie con ? ien 3a7$ar, s1$o $e ? eda7a seg ir "ensando en s s circ nstancias0 Seg ir re2ando "ara ? e no 3 7ieran encontrado e$ $i7ro de ;ago, a n c ando eso era im"osi7$e, " es recorda7a 3a7er$o de.ado so7re $a mesa, a $a /ista de c a$? iera0 H* i na tonta H"rotest1 en a$to, mEs ? e nada "ara o#r e$ sonido de na /o2, a n? e f era $a "ro"iaH0 De7# g ardar$o antes de marc3arme0 A7ri1 $a /entana "ara /er e$ cie$o0 Las n 7es ta"a7an $a $ na, sin de.ar$e si? iera e$ cons e$o de s $ 2 de "$ata0 Vo$/i1 a cerrar 4 se a7ra21 mientras "asea7a "or $a 3a7itaci1n, como na fiera en.a $ada0 !inco "asos, / e$ta, cinco "asos, / e$ta, cinco "asosO Pensa7a en Petra 4 DionisioJ $os "o7res estar#an "reoc "ados "or e$$a0 En Ofe$iaO "ese a s s :$timas desa/enencias, confia7a en ? e no cre4era a $os ? e $a ac sa7an0 >o sa7#a si Mi$$En a:n contin a7a en San Se7astiEn o si 4a 3a7#a regresado a Pam"$ona0 Para 6$ esa sit aci1n ser#a na /ergPen2a0 !asi "refer#a ? e se 3 7iera marc3ado "ara ? e no se enterase0 L ego esta7an don Diego 4 doFa MarinaJ imagin1 c Ento $os indignar#a esa sit aci1nJ so7re todo a doFa Marina, con s forma tan "ec $iar de /er $a /ida0 Le 3a7r#a g stado 3a7$ar con e$$a so7re $o ? e conta7a ;ago de s /ia.e en e$ tiem"o0 !$ara, "o7re m c3ac3a, se 3a7r#a $$e/ado n disg sto a$ enterarseJ ? 6 "ena, no "oder

- 2VV -

PILAR !A'ERO

TIEMPO DE ,E!,I-OS

a4 dar$a con s idea de crear "erf mes0 Don Marcos era 7 en 3om7reJ seg ramente intentar#a defender$a ante e$ magistrado0 De.1 "ara e$ fina$ a$ mEs im"ortante: ;ago0 Le costa7a "ensar en 6$ sin $$orar0 >o "od#a e/itar$o0 Le do$#a no "oder /er$o, no tener $a certe2a de contem"$ar otra /e2 s atracti/o rostro0 Verse ref$e.ada en a? e$$os o.os acerados, ca"aces de mirar$a con tanto ardor como si f eran a ? emar$aO HA4, Dios Hso$$o21, a$ re$acionar $a "a$a7ra con s destino0 >o ? er#a morir as#0 >o ? er#a terminar ac3ic3arrada en $a 3og era0 ,a7#a o#do ? e $os /erd gos, si se a"iada7an de a$g na condenada, $e "on#an a$rededor de$ c e$$o na 7o$sa con "1$/ora, "ara ? e eC"$otase con $as "rimeras $$amas 4 e/itara e$ s frimiento de ser ? emada /i/a0 Se $$e/1 $a mano a$ c e$$o 4 trag1 en seco0 Era es"e$ 2nante, aterrador0 !on esf er2o $ogr1 7orrar de s ca7e2a $o ? e s desatada imaginaci1n $e s ger#a 4 concentrarse en $os 7 enos rec erdos ? e g arda7a de s s "adres0 De don >ico$EsO La imagen de ;ago /o$/i1 a cr 2arse con f er2a en s ca7e2aJ con na me2c$a agrid $ce de "$acer, se dedic1 a recordar cada instante "asado con 6$, desde ? e $o conociera 3asta $a :$tima /e2 ? e $o 3a7#a /isto, a$ regresar de $a 7orda de $os "astores, tras $a tormenta0 Record1 $a maFana en ? e $e 3a7#a o#do disc tir con TomEsJ a? e$ d#a $a $$am1 K7r .aL0 Micae$a det /o s s "asos, fr ncido e$ ceFo0 S#, sa7#a ? e en a? e$ entonces "ensa7a as# de e$$a, "ero con e$ tiem"o s actit d 3a7#a cam7iado drEsticamente0 A3ora, sin d da, 4a no "ensa7a ig a$0 >o des" 6s de 3a7er sentido s s 7esos, s s caricias0 Era im"osi7$e ? e $e 3iciera e$ amor con tanta tern ra si $a cre#a 7r .a0 Era a7s rdo0 !on esa certe2a en s mente, rean d1 e$ "aseo0 !inco "asos, / e$ta, cinco "asosO En $a casa-torre I2ag irre nadie "arec#a tener a"etito0 Los "$atos de comida seg #an casi intactos en $a mesa0 La $ 2 de $as /e$as mostra7a a $os comensa$es tacit rnos 4 "reoc "ados0 Era $a seg nda noc3e ? e Micae$a i7a a "asar "resa 4 ning no "od#a o$/idar$o0 ;ago ni si? iera se mo$est1 en coger $os c 7iertos "ara fingir ? e com#a0 Ten#a $as manos cris"adas de tanto a"retar$as 4 no era ca"a2 de re$a.ar ni n so$o m:sc $o de s c er"o0 Pese a$ conse.o de Marcos, 3a7r#a de7ido entregarse0 Si $o 3 7iera 3ec3o, a3ora Micae$a estar#a descansando en s casa o a$$#, en $a de s s "adres0 En cam7io seg #a enc$a strada, a sa7er d1nde 4 en ? 6 condiciones0 KDe7# 3acer caso de mi "rimera intenci1nL, se re"roc310 Los n di$$os cr .ieron a$ a"retar mEs $os " Fos0 !$ara de7i1 de o#r$o, " es $e asi1 $a mano 4 se $a a"ret1 con cariFo0 H>o te "reoc "esJ todo se arreg$arE0 Lo 3a dic3o Marcos H$e record1 con /o2 d $ce, mitad de niFa, mitad de m .er0 S s"ir1 ante $a confian2a ? e eC3i7#a s 3ermana0 HLo s6, trasto, "ero no " edo de.ar de "reoc "arme Hm rm r1, casi sin mirar$a0 HEso es "or? e $a ? ieres H"recis1 !$ara, en /o2 7a.aH0 ! ando amas a a$g ien te "reoc "as "or 6$0 ;ago g ard1 si$encio, inca"a2 de re7atir a? e$$as "a$a7ras0 La imagen de Micae$a se fi$tr1 en s mente0 Sinti1 na o"resi1n en e$ "ec3o a$ "ensar ? e ? i2E no /o$/iera a /er$a n nca mEs0 8Dios santo9 >o "od#a "ermitir eso0 K> nca $e 3e dic3o ? e $a amoL, "ens1, acongo.ado0 Se $e/ant1 de go$"e 4 $as "atas de $a si$$a c3irriaron contra $a "iedra de$ s e$o0 E$ aire agit1 $as $$amas de $as /e$asJ des" 6s se a? ietaron de n e/o0 ;ago se agarr1 a$ res"a$do de $a si$$a, con $os o.os c$a/ados en e$$as0 H<N 6 te s cede, 3i.o= H"reg nt1 s madre, "reoc "ada0

- 2VU -

PILAR !A'ERO TIEMPO DE .2V2 - . "ero no ? eda mEs remedio0 Primero 3a4 ? e es"erar a ? e don Marce$o emita n /eredicto so7re $a nat ra$e2a de$ $i7ro0 L ego me entregar60 Te $o 3e dic3o0 .o $as aCi$as "ara ca$entar$as0 H8Eso no es . de estar en s $ gar Hac$ar1 Marcos0 . res"ir1 /arias /eces "ara serenarse0 Le/ant1 $a /ista a$ cie$o0 Las n 7es c 7r#an $a $ na 4 amena2a7an con so$tar n ag acero en c a$? ier momento0 K<! Ento tiem"o necesitarE e$ magistrado "ara eCaminar e$ $i7ro=L. "ero e$ magistrado no $a so$tarE mientras no est6 con/encido H insisti1H0 . antes de sa$ir a grandes 2ancadas de$ comedor0 Sent#a ? e se a3oga7a a$$# dentro 4 ? er#a res"irar e$ aire fr#o de $a ca$$e0 !asi c3oc1 con TomEs. "ero sa$ta7a a $a /ista e$ cam7io o"erado en ese 3om7reci$$o. antes de "artir a $a casa de Micae$a0 !on n meneo de ca7e2a.ago neg1 con $a ca7e2a0 H. seFor Hse disc $"1 e$ a4 da de cEmaraJ $ ego contin 1 3acia $as esca$eras con mirada soFadora0 <N 6 $e "asa7a a ese 3om7re= Desde d#as atrEs anda7a como en $a ino"ia0 >o es ? e 6$ se 3 7iera fi. Marcos0 E$ $i7ro no " ede e/a"orarse 4 es na "r e7a cont ndente0 >o entiendo "or ? 6 es"erar0 Si me entregoO HSi te entregas.I-OS HLoO $o siento0 >ecesitoO tomar aire H7a$7 ce1 6$.E!. en 7$ancas n 7es de /a"or0 !on $as "iernas se"aradas 4 $os 7ra2os a $os $ados. sto9 H"rotest1 . antes de go$"ear $a " erta con $os n di$$osH0 8Ma$dici1n9 8!$aro ? e no9 8N iero ? e $a s e$ten9 8Por Dios9 <>o entiendes $o dif#ci$ ? e esto es "ara m#= Sa7er ? e e$$a estEO HLa ang stia $e cort1 $a /o2 4 4a no " do seg ir 3a7$ando0 . de ma$as maneras. con $os dientes a"retados0 HTa$ /e2 no 3aga fa$ta ? e ning no de $os dos $o 3agaO 8Pardie29 8N 6 fr#o 3ace9 H eCc$am1 Marcos0 Se $$e/1 $as manos a $a 7oca "ara so"$ar en e$$as mientras $as frota7a con /igor0 HEso ser#a n mi$agro.ado m c3o en e$ criado. ? e se dirig#a a$ "iso s "erior0 HPerdonadme. "ero no ? e $i7eren a Micae$a0 <Es eso $o ? e ? ieres= H8Por todos $os demonios de$ infierno9 H7ram1. e$ fr#o noct rno $e go$"e1 en $a cara 4 $e o"rimi1 $os " $mones0 S a$iento se condens1 frente a 6$. antes tan " $cro 4 metic $oso0 Esa misma maFana $e 3a7#a $im"iado s1$o na 7otaJ $a otra t /o ? e $im"iar$a e$ "ro"io . se meti1 $as manos 7a. 4o te 3e dic3o ? e t: no te entregarEs Hmasc $$1.ago. no ? eda otra ? e es"erar0 Si confiesas s1$o conseg irEs ? e te encierren.o no "odr6 ag antarO HP es de7erEs 3acer$o H$e cort1 Marcos0 Lo 3a7#a seg ido 3asta e$ "atioH0 S6 ? e es dif#ci$. marc31 3acia $a " erta de $a ca$$e0 A$ sa$ir.agoH0 E$$a no tiene nada ? e /erO HT: 4 4o $o sa7emos.a2me caso. se "reg nt1 con ang stia0 K<! Ento tiem"o mEs de7erE Micae$a "ermanecer encerrada=L H. don Marce$o te encarce$arE 4 mantendrE retenida a Micae$a 3asta esc$arecer todo0 Eso es $o ? e 3ar#a 4o.

acongo. "ens1. "ero no i7a a desa4 narJ no "odr#a0 E$ est1mago se $e contra#a como si f era n f e$$e con s1$o mencionar $a comida0 HA4.as "ersonas ma$/adas= <>o disfr ta7an 3aciendo s frir a $os demEs= H8A4. madre. en e$ .I-OS Capítulo XXII Ofe$ia se des"ert1 con e$ c er"o 7aFado en s dor0 Otra "esadi$$a0 E$ cora21n $e $at#a con e$ ritmo de n ca7a$$o des7ocado0 A7ri1 $os o. "ero $a traici1n era $a misma0 En $ gar de 3acer$o "or treinta monedas de "$ata. incor"orEndose de go$"e en $a camaH0 >o " edo seg ir as#0 Terminar6 com"$etamente des? iciada0 Por s ca7e2a "as1 $a traici1n de 5 das Iscariote a$ SeFor0 >o es ? e ? isiera com"arar a Micae$a con 5es:s de >a2aret. $os 3a7r#a de.os 4. madreO La ang stia era $a t1nica ? e en/o$/#a $os d#as en $a casa-torre I2ag irre0 La 7i7$ioteca se 3a7#a con/ertido en $a sa$a donde se re n#an "ara 7 scar $a manera de $i7rar a Micae$a de s "risi1n0 En todos $os miem7ros de $a fami$ia se a"recia7a e$ cansancio 4 e$ temor "or $a . s1$o desea7a ? e aca7ase de na /e20 . esc driF1 $a 3a7itaci1n "or encima de $a ro"a de cama0 A tra/6s de$ "a"e$ aceitado de $a /entana "enetra7an $as "rimeras $ ces de$ amanecer 4 "a$ia7an en gran medida $a osc ridad de$ c arto0 Si no f era tan "e$igroso dormir con na /e$a o con e$ candi$ encendido. madre. oc3o d#as antes.os se i7an acost m7rando a $a "en m7ra.ado toda $a noc3e0 !onforme s s o. m erta de miedo. madre9 Hgimi1. com"rendi1 ? e en a? e$ $ gar s1$o esta7a e$$a0 N e nada acec3a7a desde $as som7ras "ara a7a$an2arse so7re $a cama0 KEm"ie2as a com"ortarte como na $ocaL. se regaF1 en si$encio0 >o ten#a ning na d da de ? e todo $o ? e $e esta7a oc rriendo era fr to de$ remordimiento0 Desde ? e se $$e/aran a Micae$a. no 3a7#a "odido dormir na noc3e seg ida0 Los s eFos esta7an "$agados de "esadi$$as0 A$g nas /eces $a /e#a arder en $a 3og era0 En otras.or a 5 das0 Pod#a "erci7ir e$ terri7$e desasosiego ? e de7i1 de sentir des" 6s de ? e a"resaran a$ SeFor. erto de (etseman#0 Por? e era e$ mismo ? e e$$a "adec#a en esos momentos0 . $o 3a7#a 3ec3o "ara ? e don Mi$$En t /iera s 3erencia 4 " dieran casarse0 Era casi $o mismo0 A3ora entend#a me. de7er#a 3a7er es"erado a estar seg ra0 E$$a n nca 3a7#a dado m estras de 3acer ning na ma$dad a nadie0 Todo $o contrario0 <>o eran $as 7r .2V+ - .ada0 Por m c3o ? e " diera sos"ec3ar de Micae$a. era e$$a misma $a ? e ard#a en $a "ira 3asta "erecerJ en esos casos se des"erta7a a " nto de gritar de terror0 En $os :$timos d#as 3a7#a desc 7ierto ? e $os /estidos $e 7ai$a7an so7re e$ c er"o0 A"enas com#a0 Era como si t /iera n n do en $a garganta ? e im"idiera a $a comida "asar mEs a$$E de $a 7oca0 K> nca de7# ac sar$aL. se $a/1 4 se /isti10 Sin m c3as ganas aire1 $a ro"a antes de 3acer de n e/o $a cama0 Ten#a ? e 7a.a7r#a dado $o ? e f era "or "oder ec3ar atrEs e$ tiem"o 4 no 3a7er ido n nca a casa de don Marce$o0 E$ "eso de $a c $"a $e 3 nd#a $os 3om7ros0 !omo f era de$ c er"o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ar a $a cocina.E!.

c1mo $a ama7aO .ago0 HMarcos se ni1 a e$$os.os.o.as.ado de $a 7odega de s "adre0 La tentaci1n . re/ e$tos "or $as /eces ? e se $o 3a7#a mesado0 Los o.ago so$t1 na es"ecie de risa sarcEstica 4 mir1 a Diego0 HPadre. . $e da7an n as"ecto 3osco 4 amena2ante0 Le remord#a $a conciencia 4 cada /e2 $e costa7a mEs 3acer caso de $a recomendaci1n de s c Fado0 >o "od#a seg ir es"erando indefinidamente0 8Por Dios9 Micae$a esta7a encerrada 4 no ten#a $a c $"a de nada0 <!1mo estar#a e$$a= <D1nde $a tendr#a e$ magistrado= >ecesita7a /er$a0 Sa7er si esta7a 7ien0 A7ra2ar$a0 5amEs 3a7r#a "ensado ? e $a ec3ar#a tanto de menos0 Se $e 3a7#a metido en $a "ie$0 La ama7a0 Dios. "ero no " edo Htermin1.o4. so7re $a nari2. como si $e fa$tase aire0 .a76is ido todos $os d#as a "reg ntar0 .o H$e ac$ar1 Diego. no " edo dormir0 Me a/ergPen2o de esta "asi/idad0 .arte ? e $o 3agas0 S1$o c ando e$ magistrado 3a4a decidido ? 6 3acer con Micae$a0 !r6eme: s1$o 7 sco $o me. con s a/idadH0 . $a ac se de cosas sin sentido H7ar7ot1 .1 caer $a ca7e2a a$ "ec3o.I-OS s erte de $a . 3i. fr stradoH0 De7er#a ir 4 entregarme0 >o ag anto mEs esta es"era0 >o so"orto sa7er ? e e$$a estE encerrada0 Todo es "or mi c $"a0 HEntiendo c1mo te sientes. nto a $a /entana0 Tam7i6n s c Fado ten#a n as"ecto de"$ora7$eH0 S6 ? e deseas entregarte0 Te com"rendo.os tristes0 HDon Marce$o no 3arE caso de esas ac saciones Haseg r1 Diego.o/en0 .o0 Esta7a casi tan demacrado como a s $$egada. e$ a? e$arre0 MaFanaO <N 6 in/entarEn maFana= >o " edo. e$e/ando $a mirada a$ tec3oH0 >o 3a4 a$ternati/a0 S1$o n co7arde sin sentimientos consentir#a ? e s friera na .ecido die2 aFos0 Los ca7e$$os grises. a"artando a s c Fado "ara sa$ir de $a 7i7$ioteca con "aso airado0 H8. "ero a:n no sa7emos ? 6 o"ina don Marce$o de ese $i7ro ? e dicen 3a7er encontrado Hmencion1 DiegoJ $e "a$me1 e$ 3om7roH0 Ta$ /e2O . sa7e Dios d1nde 4 de ? 6 manera0 HS6 ? e $o estEs "asando ma$. 3 ndidos 4 fe7ri$esJ $$e/a7a casi na semana sin $ograr dormir en condiciones0 Bnas arr gas /ertica$es.e ? e se eCtend#a desde $a /entana0 E$ crista$ $e de/o$/i1 s ref$e.ago so$t1 n im"ro"erioH0 8Por e$ amor de Dios9 <N 6 c$ase de tonter#a es 6sa= H(o$"e1 e$ marco de $a /entana. e$ fr#o $e atena2a7a $as entraFas0 Le res $ta7a dif#ci$ res"irar. sa7es tam7i6n como 4o ? e nadie "odrE "ensar ? e ese $i7ro es a$go 3 mano 4 norma$ Hdi. 4 e$$a estE encerrada.o 3astiado.E!. "ero como a7ogado no " edo aconse.or "araO $os dos0 H<>o entiendes= !on cada d#a ? e "asa encerrada se da "ie a ? e $a gente.o esto4 a? #. MarcosJ $o siento. . con s si$encio $a esta7a traicionando0 K8Por todos $os demonios9L Sinti1 na mano en e$ 3om7roJ a$ girarse encontr1 a s "adre0 En $os :$timos d#as "arec#a 3a7er en/e.asta me a/ergPen2o de m# mismo0 HDe. "oco menos de dos meses atrEs0 Los o.ago9 H$o $$am1 s "adre0 >o se /o$/i10 Sent#a $a sangre como $a/a ardiente ? e $e ? ema7a "or dentro0 A $a /e2.os en s "adre0 HPadre. "adre0 La conciencia no me de.ago.ago se /o$/i1 4 c$a/1 $os o. $o ? e era "eor: cada /e2 $e costa7a mEs mantenerse a$e. eso es $o mEs c1modo0 .2VI - . 3i.a descansar. con /o2 a7r mada H0 La gente se in/enta cosas s1$o "or mo$estar0 HMarcos o"ina ig a$ ? e t:0 Esta maFana e$ magistrado nos 3a dic3o ? e n 3om7re aseg ra 3a7er /isto a Micae$a en n a? e$arre en e$ monte 5ai2@i7e$0 8En n a? e$arre9 H .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .o/en inocente0 As# es como me siento. rodeado de mi fami$ia HeCtendi1 $os 7ra2os como si ? isiera a7arcar $a estanciaH.ago se "as1 $a mano "or $a frente 4 se ? ed1 mirando e$ "aisa. "or en/idias o "or ese miedo ancestra$ a $as 7r . agotado0 HEso no es "asi/idad. eCas"eradoH0 A4er era ? e na /aca no da7a $ec3e "or? e e$$a $a 3a7#a mirado0 . "or ma$icia.

os eran dos asc as 7ri$$antes0 Los gritos de $a gente eran cada /e2 mEs f ertesJ seme.2VM - .ar$a 4 e$ do$or de$ costado $a 3i2o gemir0 KVirgen Santa. a c3 "ar $os restos ? e $as /erd ras $e i7an de. ? iero sa$ir de a? #L. "ero $o :nico ? e consig i1 f e ? e e$ do$or "asara de n sitio a otro0 Ten#a fr#o0 Le castaFetea7an tanto $os dientes ? e tem#a ? e se $e "artieran0 N iso a7ra2arse a s# misma.I-OS de 7e7er era tan grande ? e do$#a0 !asi "od#a sentir $a ? ema21n de$ coFac en $a $eng a. era como si se $a 3 7ieran ro7ado0 K8Dios m#o9 Tened "iedad de m#0L O41 $a cerrad ra de $a . a"res radamente0 A:n era "ronto "ara ? e $as fr tas desarro$$asen mo3o. s "$ic1 en si$encio0 E$ carro se det /o0 *rente a e$$a se $e/anta7a na montaFa de $eFa coronada "or n "oste0 La cantidad de "a$os 4 troncos era tan a$ta ? e 3a7#an " esto na esca$era a"o4ada "ara ? e s 7iese0 E$ /erd go esta7a es"erando a$ "ie de $a "ira. ? e a esas a$t ras seme. "ero ten#a $as manos atadas 4 $as "iernas tam7i6n0 En $a ca7e2a $e 3a7#an " esto. mira7a sin /er a $a m $tit d congregada en $as ca$$es "or donde "asa7an0 Le do$#a todo e$ c er"o "or $as tort ras0 E$ costado era $o "eor0 Era como si a$g ien se o7stinara en "inc3ar$a en e$ mismo $ado. grit1 en si$encio0 >o ten#a /o2. na coro2a con $$amas "intadas0 Le 3a7#an dic3o ? e 6se ser#a s castigo0 Bna mosca 2 m7a7a cerca de s ca7e2a 4 se "osa7a.aron /erd ras "odridas contra $os 7arrotes de $a . en $a garganta0 La sensaci1n de o$/ido0 Madre de Dios0 Se "ar1 frente a $a " erta de $a 7odega0 Esta7a cerrada con $$a/e desde e$ d#a anterior0 Le 3a7#a "edido a s madre ? e $a cerrase.a $a 4 trat1 de esca"arO E$ go$"e $a des"ert10 Se 3a7#a ca#do de $a cama0 Rom"i1 a re#r con na risa 3ist6rica. gracias0L Desde $a " erta.ando en $a cara0 Micae$a sac di1 $a ca7e2a "ara a$e. fr to de$ a$i/io de /erse en esa 3a7itaci1n. tirado "or n /ie. riendo 4 $$orando como na "osesa 4 con $as sE7anas enredadas entre $as "iernas 4 $os 7ra2os0 Si 3asta ese momento no 3a7#an "ensado ? e .a7a n esterco$ero0 A$g ien grit1 na o7scenidad. no /o4 a 7e7er0 La 7es1 con cariFo en $a frente antes de a"artarse de e$$a0 L ego mir1 a? e$$a " erta n instante mEs 4 se gir1 "ara sa$ir a$ in/ernadero. "ero e$ grito mEs f erte era: 12ru+a3 12ru+a3 12ru+a3 T m7ada en e$ s e$o de$ carro. $os dos criados $a mira7an con $os o.1 ? e e$$a se acercase "ara a7ra2ar$a0 A:n o$#a a niFa0 Sinti1 na tern ra inmensa "or s 3ermana0 >o ? er#a defra dar$aH0 >o te "reoc "es.a $a donde i7a metida0 A$g nos tro2os im"actaron contra e$$aJ otros f eron a "arar a$ s e$o de$ /e3#c $o.E!. de /e2 en c ando.a7an $os gra2nidos de $as ga/iotas0 E$ do$or de$ costado era inso"orta7$e0 A3ora $e tira7an de$ "e$o0 K8>o ? iero morir as#9L.os a7iertos como "$atos0 De7#a "resentar n as"ecto "oco s a$ a$$# en e$ s e$o. tra? etea7a "or e$ em"edrado de $a ca$$e0 Varias "ersonas arro. "ero $as 3a7#a "ron nciado s 3ermana0 Lo 3a7#a seg ido desde $a 7i7$iotecaH0 ! ando 7e7es no eres e$ mismo0 Por fa/orO HLo s6.i$$as0 K(racias. ? e era s ce$da0 (randes $Egrimas roda7an "or $as me. Dios m#o0 (racias. trasto0 HECtendi1 $os 7ra2os 4 de. "or miedo a s c m7ir a $os cantos de sirena de$ $icor0 Pens1 en "edir $a dic3osa $$a/e0 S1$o necesita7a 7e7er na co"aO H>o $o 3agasO Si $o 3aces no "odrEs a4 dar$a0 HLas "a$a7ras 7ien "odr#an 3a7er sa$ido de s conciencia.o ca7a$$o. atada a $a 7ar7i$$a. "ero ten#a ? e 3acer a$go "ara mantener $a mente oc "ada0 !r 21 e$ "atio a grandes "asos0 S s 7otas resonaron en $a gra/i$$a0 La $$e/a7an a $a 3og era0 Micae$a $o sa7#a0 E$ carro. na 4 otra /e20 Intent1 mo/erse. con na c erda en $as manos0 Ten#a e$ rostro c 7ierto "or na ca" c3a osc ra0 S s o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

ta$ como 3a7#a 3ec3o esas maFanas. $o de. otra 4 otra mEs0 >o ? er#a $$orar.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os 3inc3ados 4 do$or de ca7e2a0 .agoO HSa7es de so7ra ? e es as# Hse di. esta7a cansada de 3acer$o0 L$orar no $a cond c#a a nada. "ero no "od#a comer0 A3ora $a sensaci1n de 3am7re 3a7#a desa"arecidoJ s1$o ? eda7a $a nE sea0 Se agac31 "ara coger e$ c 7o 4 /erter "arte de$ ag a en $a "a$angana0 L ego se ? it1 $a camiso$a 4 se $a/1 met1dicamente0 La sensaci1n de $im"ie2a era $o :nico ? e $a manten#a c erda0 A "esar de ? e e$ . era me. "ro7a7$emente as stados "or s eCtraFo com"ortamiento0 Poco a "oco $a 3isteria f e remitiendo 4 e$ $$anto se red . $as ga/iotas "arec#an re"etir$o con s s estridentes gritos.o a n sim"$e 3i"ido0 !on grandes dific $tades $ogr1 desenredarse de $as sE7anas0 Ten#a $as "iernas 4 $os 7ra2os ent mecidos.2VQ - .ar e$ fr#o ? e $e ca$a7a $os 3 esos0 A$ $e/antar $a ser/i$$eta ? e ta"a7a $a 7ande.o. /o$/i1 a tren2ar$o0 Sac di1 e$ co$c31n "ara ? itar$e $os 7 $tos0 MEs tarde 3i2o $a cama 4 se sent1 en e$$a. $o 3 7iera 3ec3o.ar $o ? e "orta7an 4 a recoger e$ 7rasero a"agado0 Bna /e2 ? e o41 $a cerrad ra. de demorarse mEs.i$$a 4 ca41 so7re $as manos ? e ten#a entre$a2adas en e$ rega2o0 L ego f e otra. antes de de. de no ser "or? e a$$# dentro 3a7r#a tardado m c3o en secarse 4 era $a :nica ? e ten#a0 Se $a /o$/i1 a "oner0 E$ cor"iFo 4a no se $e a. casi tro"e2ando entre e$$os. sa$/o a aca7ar con $os o.a71n era de se7o 4 no o$#a como $os ? e e$$a "re"ara7a.a. . "recisamente0 . "or $o ? e 3 7o de es"erar n rato a ? e "asara e$ do$or0 La cama era n desastreJ de$ co$c31n so7resa$#a n gran 7 $toJ "ro7a7$emente era eso $o ? e. " es ten#a 3am7re.eran e$ ag a "ara $a/arse0 Antes de ? e " diera 3acer nada mEs. con $a /o2 Es"era "or $a fa$ta de soH0 >o esta7a g ardado.E!.I-OS era na 7r . encontr1 n ta21n de c3oco$ate ca$iente 4 n tro2o de "an0 Lo mismo ? e en $as oc3o maFanas anteriores0 . intrigadosJ a$ /er ? e e$$a esta7a mEs tran? i$a se re$a. a:n as# no "od#a e/itar$o0 Esta7a cansada de estar a$$# encerrada. e$ otro 3om7re $a /igi$a7a con o. sin nadie con ? ien 3a7$ar0 Sin sa7er a ciencia cierta de ? 6 $a ac sa7an0 Si 3a7#an encontrado e$ $i7ro de . $e 3a7#a "rod cido e$ do$or de$ costado0 E$ fr#o era rea$: esta7a tem7$ando0 Remo/i1 e$ 7rasero 4 s1$o encontr1 ceni2a0 Las 7rasas 3ac#a tiem"o ? e se 3a7#an a"agado0 S1$o $$e/a7a " esta $a camiso$a0 L ego "odr#a "onerse e$ resto de s s ro"as0 Las mismas ? e /est#a e$ d#a en ? e $a a"resaron0 Se ec31 na manta so7re $os 3om7ros mientras es"era7a a ? e $e tra. sta7a a$ "ec3o: se a7o$sa7a como n saco /ac#o0 Esta7a ade$ga2ando a "asos agigantados0 Bna /e2 com"$etamente /estida. se destren21 e$ ca7e$$o 4. como si se 7 r$aran de e$$a0 E$ "osadero aca7a7a de s 7ir$e na carta de$ magistrado0 E$ m 4 cana$$a $e 3a7#a recordado ? e a:n de7#a dinero 4 ? e.ago Hre"iti1 e$ nom7re de $a "ersona amada "or e$ sim"$e "$acer de decir$o0 En $a ca$$e. se acerc1 a$ ca$entador "ara /er si "od#a a$e. a $a es"era de ? e /o$/ieran a "or e$ desa4 no0 Bna $Egrima so$itaria res7a$1 "or $a me.1 intacto0 >o "od#a comer: se $o im"ed#a $a nE sea asentada en $a 7oca de$ est1mago0 Los "rimeros d#as 3a7#an sido "eores. a3ora no $o "ondr#an en d da0 Bno de $os dos criados "ar"ade1 /arias /eces con $a 7oca a7ierta. e2 de na /e2 .aron n "oco0 Bno de e$$os $$e/a7a n 7rasero encendidoJ e$ otro. tras "einar$o n 7 en rato con $os dedos.a. en e$ s eFo. $os dos criados /o$/ieron a entrar 4 $a miraron.or ? e seg ir con e$ c er"o a"estando a miedo0 Le 3 7iera g stado "oder $a/ar a? e$$a camiso$a0 . $e $$e/ar#a ante e$ . n c 7o $$eno de ag a ca$iente "ara ? e se $a/ara0 Antes de sa$ir se $imitaron a de. sin nada ? e 3acer.os desconfiados0 Se marc3aron en seg ida.ago.ar $a 7ande.a con e$ desa4 no so7re $a mesaJ $ ego recogi1 e$ orina$ "ara /aciar$o0 Mientras tanto.

"reoc "adoH0 Si 6$ confiesa ante e$ magistrado. seFora0 Disc $"ad mi $eng a.ante des"recio0 8Pardie29 So4 n de E$i2a$de 4 Mart#ne2 de E $ate.o esta7a s friendo m c3oJ e$$a sa7#a e$ gran esf er2o ? e 3ac#a "ara seg ir $os dictados de Marcos0 >o 3a7#a mEs ? e /er e$ as"ecto tan desastrado ? e "resenta7a0 8Por Dios. no n mero sir/iente ana$fa7eto0 Tendr#a ? e ir a /isitar a$ magistrado "ara sa7er ? 6 ? er#a de 6$0 Era e/idente ? e se tratar#a de Micae$a0 .ago0 Por otro $ado esta7a Micae$a0 Si s 3i. si 3asta /o$/#a a "arecer enfermo9 S "arte ego#sta ? er#a ? e sig iera sin decir nada a$ magistrado0 Tem#a "or s 3i. con moda$es im"eca7$es0 HMe a$egra ? e 3a4Eis "odido /enir. con na sonrisa triste0 E$ . Marcos0 Mi es"oso era ca"itEn de 7arco 4 3e /i/ido entre marineros0 V estro $eng a. ca7i27a.er#a0 <N 6 madre $o ? err#a= >o "odr#a so"ortar$o0 Se $$e/1 $a mano a$ c e$$o.o/en0 <N i6n demonios $a 3a7r#a ac sado= H<Don Marce$o no os 3a dic3o nada mEs= H"reg nt1 a Marcos.o Marina. don Marce$o no $e tendrE $a misma consideraci1n ? e a Micae$a 4 $o encerrarE sin miramientos en $a cErce$0 N iero e/itar$e esa terri7$e eC"eriencia0 S6 ? e a e$$a $a tienen en me.e Hm sit1 Marcos.o0 H>o de76is disc $"aros. "or fa/or0 'ien.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago 3aga caso de mis indicaciones0 Temo ? e s "aciencia est6 $$egando a$ $#mite 4 3aga na $oc ra Hafirm1. s1$o de "ensar en ? e a$go as# " diera s ceder$e a . a$ tiem"o ? e nega7a con $a ca7e2a0 HSig e mirando ese ma$dito $i7ro0 Lo siento.a $e 3a7r#an $$egado r mores de ? e se conoc#an 4 desear#a sa7er$o de "rimera mano0 E$ f ego de $a 7i7$ioteca seg #a $amiendo $os troncos0 Marina mira7a $as $$amas sin /er$as0 S 3i.etar $a nE sea ? e $a a3oga7a.o no dec#a nada.ago 4 se condo$#a "or 6$0 E$$a misma s fr#a "or $a . en n intento "or mantenerse tran? i$o 4 no a7a$an2arse so7re e$ c e$$o de$ ma$dito "osadero0 >o ag anta7a mEs esa sit aci1n0 Esta7a 3arto de tener ? e so"ortar esas miradas desagrada7$es cada /e2 ? e ten#a $a desgracia de cr 2arse con e$ d eFo de $a "osada0 Lo trata7a como si no f era m c3o mEs ? e 7as ra0 HEsto es ina dito Hm rm r1 entre dientesH0 Tendr#a ? e ser 4o ? ien $e mirase con seme.e no me as sta H$e ac$ar1 Marina. como si de ese modo " diera s .e2a0 H>o c m"$#a con menosJ me 3a76is mandado $$amar Hmencion1.I-OS "or todas0 Mi$$En a"ret1 $os $a7ios.ores condiciones0 !onf#o en ? e don Marce$o $a trate 7ien0 HMe temo ? e mi 3i. ? e contem"$a7a $as $$amas con e$ mismo desinter6s ? e e$$aH0 A"arte de esa sande2 de$ a? e$arre0 E$ . tran? i$o0 HSentaos.2VR - .o no $o /e as#0 EstE dis" esto a ? e $o encierren en e$ "eor de $os ca$a7o2os con ta$ de $i7erar a Micae$a Hdi. don Marce$o de Larrea se $e/ant1 a sa$ dar. $a "o7re m c3ac3a "agar#a $as consec encias0 >o $o merec#a0 Era na . $as manos a"retadas contra e$ a7domen0 HÉse es e$ "ro7$ema: ? e no $a $i7erarEn s1$o "or? e 6$ se entreg e0 ! ando Mi$$En entr1. os "reg ntar6is "or ? 6 3e re? erido / estra "resencia H .o/en "areci1 des"ertarJ con n "ar"adeo "os1 s mirada a2 $ en e$$a.os /erdes $o mira7an con fi.o/en asinti1 con $a ca7e2a. don Mi$$En Hcoment1 con /o2 gra/e0 S s o.E!. antes de a"o4ar$a en na mano 4 e$ codo en e$ 7ra2o de$ sofE0 H>o s6 "or c Ento tiem"o mEs conseg ir6 ? e .o/en de 7 en cora21n ? e no 3a7#a 3ec3o daFo a nadie0 Era cr e$ mantener$a encerrada0 !om"rend#a e$ di$ema de .o0 >o ? er#a ? e f era condenado "or 7r .

? e eCist#a na re$aci1n m 4 estrec3a entre $a ac sada 4 / estra fami$ia0 <Me e? i/oco= H>o. es conocida / estra0 Si no ten6is incon/eniente en decir$o.a7#a $$egado e$ momento de ac$arar $as cosas0 N e f era $o ? e Dios ? isiera0 Esta7a cansado de mantenerse a$ margen0 Micae$a no merec#a eso0 KEs"ero ? e me "erdone "or todo e$ daFo ? e $e 3e 3ec3oL. "ens1 con do$or0 KE$ SeFor sa7e ? e 4o no " edo0L E$ criado a7ri1 $a " erta 4. sin decir nada. <? 6 "ensEis /os so7re e$$a= . mientras o7ser/a7a nas fr tas a:n $o2anas. conforme s decisi1n se afian2a7a0 Le af$ig#a no 3a7er$o 3ec3o e$ "rimer d#a. doFa Micae$a de A$2ate0 Mi$$En no ten#a ning:n temor. "or / estras "a$a7ras. s# $o mEs ca7a$$eroso0 Por eCtraFo ? e " diera "arecer.ago $$am1 a $a " erta con firme2a 4 es"er1. a ? e don Marce$o $es atendiera0 Si e$ criado se sor"rendi1 "or /er$e a"arecer "or $a tarde.or0 Si no $o mEs sensato.a Hcontest1 con sinceridad0 H. estEis en $o cierto0 Mi "adre $a trata7a como a s "ro"ia 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero no era . sto "ara Micae$a0 E$$a esta7a s friendo "or a$go de $o ? e no ten#a c $"aJ eC"oni6ndose a $a 7 r$a 4 e$ des"recio de $as gentes de $a ci dad0 Por no 3a7$ar de ser condenada a $a 3og era0 Ins"ir1 "ara tran? i$i2arse0 Bn momento des" 6s. regresando a s si$$1n a$ otro $ado de$ enorme escritorioH0 Tenemos detenida a na "ersona ? e. mientras a"o4a7a $os codos en $a mesa0 HImagino ? e f e "or temor a ? e Micae$a se marc3ase0 Mi "adre sent#a m c3o cariFo "or e$$a0 HVeo. seg:n 3e "odido a/erig ar. " es siem"re 3a7#a sa7ido ? e. siendo as#. $e "recedi1 3asta $a 3a7itaci1n donde es"era7an. me g star#a sa7er ? 6 os ne a $a ac sada. a ? e e$ criado de don Marce$o $e a7riera0 . "ar"adeando como 7:3o0 H>o0 Desconoc#a $os moti/os ? e $$e/aron a $a seFora 5 $iana a marc3arse de a? #0 En rea$idad. cada maFana. tarde o tem"rano. e2. "ero mi "adre $a g ard1 4 se $a entreg1 "oco antes de morir0 H<Sa76is e$ moti/o de esa demora= H"reg nt1 e$ magistrado.er#a0 <Esta7ais a$ tanto de eso= Hin? iri1 e$ magistrado0 Mi$$En no t /o ? e fingir conf si1n.2VS - . "or m 4 7ienintencionados ? e 3 7ieran sido0 Reconoc#a ? e s c Fado $o 3ac#a "or s 7ien. con $os dientes a"retados.I-OS em"e21 e$ magistrado.o= HLa "ro"ia Micae$a0 A$ "arecer $a seFora 5 $iana $e escri7i1 na carta en e$ $ec3o de m erte. e$ "eso ? e $$e/a7a so"ortando so7re $os 3om7ros desde ? e a"resaron a Micae$a em"e2a7a a a$igerarse. e$ magistrado "reg ntar#a "or 6$0 Don Marce$o es"era7a con $as manos nidas en e$ rega2o. " es en /erdad $a sent#aJ se ? ed1 mirando a$ . no s "e ? e Micae$a era de San Se7astiEn 3asta des" 6s de $a m erte de mi "adre0 H<N i6n os $o di. seFor#a. e$ criado regres1 "ara cond cir$o 3asta e$ des"ac3o de don Marce$o0 En e$ "asi$$o se cr 2aron con e$ 3om7re ? e 3a7#a /isto sa$ir de $a ig$esia con .os de Marcos. donde 3a7#a decidido entregarse de na /e2 "or todas0 Era $o me. c ando se enter1 de $o oc rrido0 >o 3a7r#a de7ido 3acer caso de $os conse.E!. $o oc $t1 m 4 7ien0 Des" 6s de ? itarse e$ tricornio. como si t /iera todo e$ tiem"o de$ m ndo0 HE$$a se cri1 en mi casa0 S madre era e$ ama de $$a/es de mi dif nto "adre HeC"$ic1 sin /aci$ar0 HTengo entendido ? e s madre 3 41 de a? # "or temor a ser ac sada de 7r . se sent1 en na de $as si$$as ? e 4a conoc#a tan 7ien 4 se dis" so a es"erar0 En casa no 3a7#a dic3o nada0 >o ? er#a ? e $e det /ieran ni ang stiar$es innecesariamente0 * e en e$ in/ernadero.

con $os o. "or? e imagino $a tensi1n ? e estEis "asando0 Pero os aconse.o ? e en e$ f t ro tengEis c idado con / estro genio0 A3ora. 3i2o esf er2os "ara ? e s mand#7 $a no se desenca. si 3a7#a tenido esa deferencia con 6$. con /o2 "a sada0 H8Por? e son mentiras9 HeC"$ot1 .1 $as manos a$ rega2o. atro"e$$o Hse sac di1 $as so$a"as. a$go arr gadasH.6is 3acer e$ tra7a. com"$etamente a/ergon2ado "or s com"ortamientoH0 Agrade2co / estra consideraci1n0 HEC"resad mis sa$ dos a / estros "adres H$e encomend1 e$ magistrado0 Bna s ti$ 4 c$ara manera de recordar$e ? e.agoH0 De7er#ais 3a7er$o dic3o0 <N 6 os 3a 3ec3o ref$eCionar 4 confesar$o a3ora= . stamente H7ar7ot10 Se " so en "ie. $os o.ago trag1 en seco.o . don Marce$o Hdi. se $o de7#a a $a re$aci1n de amistad ? e manten#a con $os I2ag irre0 . <"or ? 6 e$$a sig e "resa= H"reg nt1.ago a"ret1 $a mand#7 $a 4 res"ir1 con f er2a0 . don .ago0 !on n gesto $e in/it1 a sentarse0 H<En ? 6 " edo a4 daros.ago. de7o ad/ertiros ? e 3e re/isado /arias /eces e$ $i7ro en c esti1n H em"e21 don Marce$o0 . e$ ? e estEis /a$orando. 7a. agarrEndo$e de $as so$a"as de $a casaca0 E$ magistrado. sentado tras s escritorio.ago 4 $e 3i2o sa7er.ago. comen21 a "asearse "or de$ante de$ escritorio0 H>o "od6is seg ir reteni6ndo$a. "eroO HS# H$e cort1 don Marce$o. seFor H7ar7ot1. con e$ ceFo fr ncidoH0 .ago "or e$ contrario.antes mentiras0 E$ magistrado se $imit1 a inc$inar $a ca7e2a a n $ado 4 a o7ser/ar$e con atenci1n0 D rante n rato ning no de $os dos di. sin ? itar$e $a /ista de encima0 . toma7a notas en n "a"e$. "ero se $e/ant1 "ara sa$ dar a . acercEndose a$ escritorioH0 >adie ? e cono2ca a Micae$a " ede creer seme. se se"ar1 de $a mesa 4. e$ $i7ro no "resenta ning na amena2aO HM c3o me temo. inca"a2 de creer $o ? e esta7a o4endo0 HPor $o tanto no tiene im"ortancia0 Tanto da ? e sea / estro o de doFa Micae$a H "roc$am1 don Marce$o. con manos nidas a $a es"a$da.asta ? e no est6 res e$to. $as manos cr 2adas so7re e$ escritorio0 Toda s atenci1n " esta en e$ reci6n $$egado0 H. esto4 tratando de di$ cidar si esas ac saciones tienen a$go de cierto H " nt a$i21 don Marce$o. inca"a2 de seg ir sentado ni n instante mEsH0 N iero decir ? e e$$a no tiene c $"a de nada 4 estE siendo ca$ mniada "or a$g nas "ersonas0 Deseo "oner fin a eso0 HDon . es m#o Han nci1 .ago no $e dio im"ortanciaJ ten#a cosas mEs im"ortantes en ? e "ensar0 E$ magistrado. si sois tan ama7$e.E!. ? e no es tan sim"$e0 A $a seForita $a 3an ac sado de /arias cosas0 .a7#a $$egado e$ momento0 HE$ sa7er ? e doFa Micae$a estE siendo tratada in.ago.o0 >o tendr6 en c enta esteO digamos. de7o seg ir con $a in/estigaci1n0 HOs "ido disc $"as.ago.os $$ameantes0 H<Por ? 6 ra21n no " edo 3acer$o= Tengo /arios testimonios seg:n $os c a$es $a seForita es ca"a2 de /arias "roe2as H$e record1 don Marce$o. record1 ? e se $$ama7a0 L$e/a7a e$ sem7$ante som7r#o 4 ni si? iera sa$ d10 . con $a es"a$da r#gida 4 $os dedos cris"ados0 De. como dec#s. con $entit d.ago0 HEn ese caso.e /enido a confesar ? e ese $i7ro.ago.ago.1 $a /ista 3asta $as manos cris"adas de .os /erdes c$a/ados en .o nada0 Don Marce$o 7a. "ens1 . ? e de7#a so$tar$o0 E$ ga$eno a7ri1 $as manos 4 retrocedi1 dos "asos0 HOs recomiendo ? e regres6is con / estra fami$ia 4 me de. ante $as sor"rendentes "a$a7ras de$ magistrado.1 e$ som7rero en $a si$$a de a$ $ado "or temor a destro2ar$o con $os ner/iosH0 S6 ? e es a$go ? e de7# decir e$ "rimer d#a. con rot ndidad0 KEsto es ina ditoL.I-OS Micae$a0 Don Mi$$En. sin "a$a7ras.ago= H"reg nt1.ara0 <N e no 3a7#a encontrado nada ? eO= <Acaso esta7a ciego= Se "as1 $a mano "or $a frente. mas es"er1 con estoicismo $o ? e t /iera ? e decir H0 >o 3e encontrado nada ? e " diera 3acer "ensar ? e es o7ra de$ dia7$o0 .2VT - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . no " edo $i7erar$a0 H8Esas ac saciones son "atraFas9 Hes"et1 .ago. don . com"$etamente conf ndidoH0 Si.

ado0 K<N 6 " edo 3acer a3ora=L .E!. "ens1. mirando a$ cie$o des"e. sa$i1 de$ des"ac3o 4 de $a casa0 K8Por e$ amor de Dios9L.o.I-OS HAs# $o 3ar6. don Marce$o0 !on dedos tem7$orosos agarr1 e$ som7rero 4. ca7i27a.2UV - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .

don Marce$o0 HS /o2 son1 tan c$ara ? e 3asta e$$a misma se sor"rendi10 HSo7re /os "esan /arias ac saciones Hen mer1 con $os dedosH: estar en "osesi1n de n $i7ro demon#aco. tem7$ando "or dentro0 . $as manos entre$a2adas en e$ rega2o 4 $a ca7e2a $adeada0 S s o.2UU - .os /erdes eran "enetrantes e in? isidores0 S eC"resi1n. "ens1 Micae$a. aferrada a $a ca"a0 E$ 3om7re ec31 n /ista2o a $a :nica si$$a a$ $ado de$ 7rasero 4 a7ri1 $a " erta "ara dar na orden en /o2 7a.e terminado de ana$i2ar cada na de $as ac saciones ? e os 3an 3ec3oO Micae$a cerr1 $os o.a 3a7#a $$egado $a noc3e 4 e$ c arto esta7a ten emente i$ minado "or $a $ 2 osci$ante de$ candi$0 Las n 7es de $a maFana 3a7#an desa"arecido0 Esa noc3e 3e$ar#a con f er2a0 Se $e/ant1 4. "racticar 3ec3i2os. ? e cese esta incertid m7re9L. m sit1: H>o son ciertas0 .os. nt1 $os to7i$$os 4 $as rodi$$as "ara ? e no $e tem7$asen0 A$21 $a /ista 4 $a c$a/1 en e$ 3om7re.esen0 E$ magistrado ca7ece1 con a"ro7aci1n 4 e$ criado de $as si$$as se marc31.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . .I-OS Capítulo XXIII Ati21 e$ 7rasero 3asta ? e $as 7rasas se encendieron 4 so$taron ca$or0 Micae$a seg #a teniendo tanto fr#o ? e ni sentada . se "ase1 "or e$ c arto "ara /er si conseg #a entrar en ca$or0 Sa7#a ? e m c3o de ese fr#o se de7#a a $a fa$ta de a$imento 4 a$ miedo de imaginar s destino0 E$ s eFo ? e 3a7#a tenido. em7o2ada 4 demacrada0 H' enas noc3es. as stada0 Perdido todo s /a$or. tan cerrada ? e era im"osi7$e adi/inar ? 6 esta7a "ensando0 E$ si$encio era ta$ ? e se "od#a esc c3ar e$ rasg eo de $a "$ ma en e$ "a"e$. eCactamente0 K8Virgen Mar#a. mientras e$ criado escri7#a con di$igencia0 . con na inc$inaci1n de ca7e2aH0 <Me "ermit#s nas "reg ntas= HEstEis en / estra casa. o41 e$ r ido de $a cerrad ra 4 don Marce$o de Larrea entr1 en $a 3a7itaci1n0 >ot1 ? e se sor"rend#a a$ /er$a0 De7#a de "resentar n as"ecto $amenta7$e.a7#a $$egado $a 3ora de $a /erdad0 E$ cora21n $e $at#a ace$eradoJ $o nota7a en $a 7oca de$ est1mago0 Aferrada a $os "$ieg es de $a ca"a. "artici"ar en a? e$arresO . $os dis" so en $a mesa 4 se sent1 a transcri7ir todo c anto di. era c$aro indicio de ese terror0 Se estremeci1 como na 3o.o no 3e 3ec3o nada ma$o0 E$ magistrado $a mir1 $argo rato sin 3a7$ar0 Manten#a $a es"a$da recta. doFa Micae$a Hsa$ d1. nto a$ 7rasero 4 $a tercera a$ $ado de $a mesa0 Bn aman ense entr1 con $os tensi$ios.a0 A$ momento entr1 n criado con n "ar de si$$as mEsJ co$oc1 na . rog10 !omo si $e 3 7ieran esc c3ado. em7r . seg #a tiritando como n "otri$$o reci6n nacido0 . 3acer "ociones. 2garos0 K8Santa madre de Dios9L.e decidido ? e con eso 4a 3a4 s ficiente "ara . "or fa/or H$a in/it1 con n ademEnH0 !reo ? e 3a $$egado e$ momento de ? e /os 4 4o tengamos nas "a$a7ras0 HEs"er1 a ? e e$$a se sentara 4 6$ 3i2o $o mismoH0 . res citar a n 7e76 reci6n nacido. nto a a? e$ ca$entador conseg #a de. a $a es"era de s /eredicto0 >o ? er#a demostrar $o m 4 as stada ? e esta7a0 Se aferrar#a a $o :nico ? e $e ? eda7a: s org $$o0 HOs esc c3o. tan si$encioso como 3a7#a entrado0 HSentaos.E!.ar de tem7$ar0 A n con $a ca"a " esta.a0 Lo "eor de todo era no sa7er c1mo i7an $as cosas0 O de ? 6 $a ac sa7an.ar a $os anima$es. "or $a maFana.ada en $a ca"a. arre7 . don Marce$o Hm sit1 Micae$a.

<? 6 ten6is ? e decir= H>ada. $a /o2 ? e7rada0 ( ard1 si$encio n instante.o0 Tam"oco sa7r#a c1mo 3acer$o Hcontest1. "ero eso no me em" . "ara e$ do$or. a $a es"era de ? e don Marce$o se decidiera a 3a7$ar0 HDe. doFa Micae$a. doFa Micae$a H"ron nci1 don Marce$o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . mientras $a mira7a con o.emos e$ $i7ro "or e$ momento0 !entr6monos en $as otras ac saciones. $e $$amo (i#ra.er 4 de mi 3i. mEs ca$mada0 E$ 3om7re ca7ece1 sin ? itar$e $os o. serioH0 Em"ecemos con $a res citaci1n de$ 7e76O H>o esta7a m erta0 Le $at#a e$ cora21n. seForita0 A:n rec erdo / estro sem7$ante c ando com"rendisteis ? e no "od#ais 3acer nada "or e$$a0 S6 ? e os res $t1 d ro0 . "ara $a tosO no son "1cimas0 . entre e$ $$anto0 H>o os "reoc "6is. ros ni 3ec3i2os0 >o sa7r#a 3acer$os0 E$ aman ense contin 1 escri7iendo con ra"ide20 HImagino ? e tam"oco tendr6is "oder "ara em7r . s1$o ? e no "od#a res"irar Hse a"res r1 a ac$arar.I-OS Se concentr1 en e/itar ? e $as "iernas $e tem7$aran0 Era na manera de conser/ar $a cord ra.a a /engar en /os ese s frimiento0 HLo siento. 4o n nca 3e 3ec3o esas cosas Hm sit1 Micae$a0 Se son1 $a nari2H0 Me dedico a /ender "$antas medicina$es. tenso como $a c erda de n /io$#n0 Los $a7ios cerrados en na $#nea fina. con /o2 s a/eH0 Os creo c ando dec#s ? e e$ 7e76 de $a "rostit ta no esta7a m erto0 Os /i com"ro7ar si e$ cora21n de miO 3i. $as a$etas de $a nari2 di$atadas0 Por "rimera /e2 desde ? e 3a7#a entrado "areci1 "erder $a com"ost ra0 HSeForita. con /o2 tem7$orosaH0 <Acaso cre6is ? e 4o ser#a ca"a2 de res citar a n 7e76 4 a otro no= HBna idea se $e cr 21 "or $a ca7e2aH0 <MeO me g ardEis rencor "or $a m erte de / estra es"osa 4 / estro 3i.o a:n $at#a Hdi.ito Hm sit1 e$ magistrado H0 A:n rec erdo esa maFana. don Marce$o0 . "ero no $es em7r .e o#do decir ? e ten6is n gatito negro0 N e se $o cogisteis a $a gata 4 ? e 6sta no os 3i2o ning:n daFo Hdec$ar1. con $os dientes a"retadosH0 E$ sim"$e 3ec3o de "ensar ? e 4o "odr#a estar resentido con /os "or mi "ro"io do$or es n ins $to H masc $$1.os $$ameantesH0 So4 na "ersona .o a$ aman ense. a/ergon2ada. ngPentos "ara 3eridas. ? e de. como si ? isiera rec "erar $a com"ost raH0 So7re "racticar 3ec3i2os o 3acer "1cimas. a"retadas contra $a cint ra0 E$ magistrado $e tendi1 n "aF e$o "ara ? e se $as secara 4 e$$a $o tom1 agradecida0 HLoO $o sientoO m c3o0 >oO s6 $o ? eO me "asaO Han nci1. agac31 $a ca7e2aH0 Mi :nica defensa es e$ cansancio 4 $a deses"eraci1n0 Don Marce$o /o$/i1 a sentarse mEs ca$mado0 H!om"rendo / estra sit aci1n0 !reedme si os digo ? e 3e intentado ser 7$ando con res"ecto a /os0 Precisamente "or $a m erte de mi m . .E!. sta 4 me g #o "or $as "r e7as0 >o 3ace fa$ta ? e registres esto :$timo Hdi.2U2 - .o= <A eso se de7e todo= E$ 3om7re se $e/ant1 de $a si$$a "ara encarar$a0 E$ c er"o.1 de escri7ir 4 $e/ant1 $a "$ maH0 >o " edo eC"resar $a inmensa "ena ? e me em7arga.ar anima$esO H>o era na "reg nta0 HDesde $ ego ? e no0 Me g stan $os anima$es0 >o ? iero ? e $es 3agan daFo.ago eCtractos de "$antas0 5amEs 3e 3ec3o con. $os 7ra2os cr 2ados0 HS#. me consta ? e 3icisteis todo $o "osi7$e "or sa$/ar$a0 5amEs $o 3e " esto en d da0 Micae$a se dio c enta de ? e $$ora7a c ando /arias gotas ca$ientes $e ca4eron so7re $as manos.o.e sido im"ertinente 4O HMicae$a. es m 4 "e? eFo0 Lo i7an a sacrificar "or ser de ese co$or 4 no " de consentir$o0 Lo ec3o de menosO >o s6 "or ? 6 $a gata no me atac10 S "ongo ? e com"render#a ? e no i7a a 3acer$e ning:n daFo0 HAs# " es. <os "arece 7ien= Hin? iri1 e$ magistrado. <otorgEis inte$igencia a $os anima$es= Hindag1 e$ magistrado0 S mirada 7ri$$ante no "erd#a deta$$e0 HSon inte$igentesJ "or eso o7edecen a $os d eFos0 !onocen e$ "e$igro 4 nos "re/ienen.os de encima0 H. / estras d das me ofenden Hsise1.

se $e/ant1 4.I-OS $$egado e$ caso Haseg r1 Micae$aJ se "ermiti1 af$o. $os " Fos so7re $a mesa0 Mir1 $a ta2a de inocente inf si1n. 3orrori2ada0 Don Marce$o $a mir1 $argamente. se $o 3ar#a "agar m 4 caro0 H. deseando con toda e$ a$ma ? e a? e$ $#? ido am7arino f era coFac0 En ese momento $e da7a ig a$ ? e no f era e$ eCce$ente $icor de $a 7odega de s "adre0 ! a$? iera $e /endr#a 7ien0 Lo :nico ? e "ed#a era ? e f ese $o 7astante f erte "ara s mir$e en e$ o$/ido0 En e$ fondo era n 7orrac3o co7ardeJ se ? er#a ref giar en $os 7ra2os de$ a$co3o$ en /e2 de afrontar $os "ro7$emas0 . de7#a ser a$g ien ? e $a conoc#a $o s ficiente como "ara sa7er ? 6 casos 3a7#a atendido0 Bna "ersona ? e 7ien " diera 3a7er 3a7$ado con todas esas "ersonas "ara ? e testificaran en contra de e$$a0 <N i6n ser#a tan "6rfido como "ara 3acer a$go as#= Lo encontrar#a0 .ar $as manosH0 De c a$? ier manera.a7a de dar$e / e$tas a todo a? e$ as nto0 <N i6n $a 3a7#a ac sado= Desde $ ego. esto nos $$e/a a $a :$tima ac saci1n: $os a? e$arres0 <.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . es"erando a ? e aFadiera a$go mEsJ en /ista de ? e no era as#. mEs as stada. no tendr#as ? e 3a7er ido a$$#0 HLas "a$a7ras cortantes de s c Fado $e de/o$/ieron a $a rea$idad0 Marcos $o mira7a con enfado desde e$ otro $ado de $a mesa0 S s o. se "reg nt1. con n gesto de rec3a2o contra s# mismoH0 . estirando s casaca negra. doFa Micae$a. 3e terminado con mis "reg ntas0 Os deseo 7 ena noc3e Hse des"idi1 con na inc$inaci1n de ca7e2a0 H' enas noc3es. seg:n $as "referencias de $os comensa$es0 E$ tema de con/ersaci1n 3a7#a girado. a$rededor de $a sit aci1n de Micae$a 4 $a 7:s? eda de a$go ? e $a so$ cionase0 HEso es $o ? e don Marce$o me 3a dic3o H$e record1 .a76is "artici"ado en a$g no= H8Por s " esto ? e no9 HeCc$am1. "ens1 decidido0 K.a7r#a de7ido a/ergon2arse.ago. arre7 .E!. es"ero ? e se d6 "risa en re/isar$o todo 4 com"renda "ronto ? e todo es na sarta de mentiras Hmasc $$1. si ca7e0 H<!1mo " ede "ensar ? e e$ $i7ro no tiene nada sos"ec3oso= <>o dices ? e es e$ ? e te rega$1 A$eC= H"reg nt1 Marina.a $$egado e$ momento de enfrentar $a /ida sin m $etas0 >o so4 n co7arde0 Micae$a no merece n me? etrefe0L !omo si eso f era $o ? e necesita7a "ara cam7iar s actit d. desde $ ego. <? 6 /a a "asar=L.ada en $a ca"a0 HEn ese caso.a7r#a de7ido 3acer$o desde e$ "rinci"io0 De ese . a /eces dem estran tener mEs inte$igencia 4 mEs sentimientos ? e a$g nos 3om7res0 H>o " edo estar mEs de ac erdo con /os0 . sor"rendidaH0 >o $o entiendo0 Lo rec erdo 4.agoH0 !reedme: 4o tam"oco $o entiendo0 . como cada d#a. a3ora.a se 3a aca7ado e$ tiem"o de $amentacionesL. se endere21 en $a si$$a0 Desde s /isita a$ magistrado no de.a sido n ma2a2o sa7er ? e 4a no " edo 3acer nada "ara sacar$a de a$$#0 8Por $os c$a/os de !risto9.2U+ - . 3i2o n gesto a$ aman ense "ara ? e recogiera s s cosas0 Micae$a tam7i6n $e/ant1.os a2 $es eran tan fr#os como esa noc3e0 HSa7es ? e de7#a 3acer$o0 >o s6 c1mo 3e "odido ag antar tanto sin ir H"rotest1. tener mEs /a$or0 <D1nde $o 3a7#a "erdido= Se "as1 $a mano "or $a frente0 <N 6 demonios $e "asa7a= De n trago se 7e7i1 $a inf si1n 4 as"ir1 con f er2a0 K. don Marce$o Hm sit1 e$$a0 O41 $a cerrad ra 4 a$ momento todo /o$/i1 a ? edar en si$encio0 K. no es n $i7ro s a$ en esta 6"oca0 Esta7an en e$ comedor0 La n e/a criada 4a 3a7#a recogido $a mesa 4 ser/ido caf6 o t6.

a0 Por ignorancia 4 miedo Hen mer1 Marina. se "rotegen a s# mismos 4 a s s 3i.ado a de7er /arios d#as de $a estancia en s coc3am7rosa 3a7itaci1n 4 no ten#a "ensado "agErse$os0 Para c ando e$ 3om7re se diera c enta 6$ 4a estar#a m 4 $e. no "od#a "ermitir$o0 E$ sem7$ante de s c Fado sig i1 siendo "6treo0 H<Te 3a dic3o don Marce$o c Endo tendrE e$ dictamen= H"reg nt1 s "adre.o4 3e ido a$ 3er7o$ario Han nci1 !$ara. es"era7a a ? e a7rieran $a P erta de Tierra. esc c36 a /arias "ersonas 3a7$ar de Micae$a H $es re$at1 !$ara. sa$i1 de$ comedor a"res radamente0 La $ na meng ante esta7a so7re e$ mar0 Por encima de $as PeFas de A4a comen2a7a a c$arear e$ n e/o d#a0 Mi$$En. estE m 4 intran? i$a0 >o de. de ese modo. mEs morena 4 grande0 H>o se $o tomes en c enta.o0 Son gentes cegadas "or e$ miedo a $o desconocido0 !reen /er signos de$ dia7$o en cada cosa ? e se sa$e de $o com:n Hac$ar1 Marina.I-OS modo no 3 7iera dado "ie a ? e $a gente em"e2ase a desgranar mentiras so7re mentiras0 HTe com"rendo.os 7ri$$antes "or e$ enfadoH0 Dec#an ? e ao. de "ie .os de $a ci dad. de regreso en s casa0 HN e se /a4a a$ infierno Hsise1 con des"recio0 E$ ca7a$$o reso"$1.os0 . "ero en ning:n momento ace"t6 esa o"ci1n Hac$ar1 . nto a s ca7a$$o. desanimadaH0 EstEn as stados 4 "iensan ? e.ar $as $$amas de$ infierno0 H8Es tan in. 3i. a3ora de7#an de ref$e.a7a de recordar e$ d#a en ? e doFa 5 $iana t /o ? e 3 ir con Micae$a0 Dice ? e a3ora $a 3istoria se re"ite. in? ieto0 Perci7#a $os ner/ios de s d eFo0 Mi$$En $e acarici1 e$ 3ocico "ara ? e no armase . no $o 3ace0 HEn $a ca$$e.ago. s1$o ? e Micae$a 4a estE "resa0 Es na "ena0 Podr#a 3a7er esca"adoO E$ ga$eno $e/ant1 $a ca7e2a0 Si s s o. 3a7$ando "or "rimera /e2 desde $a cenaH0 (i#ra se 3a " esto m 4 contento a$ /erme0 !reo ? e $a ec3a de menos0 Petra.or con $a ca"a0 >o "od#a com"ararse con a? e$$a forrada de "ie$ de 2orro. tenso e$ rict s0 H>o. a3ora esas mismas "ersonas $e "agan ac sEndo$a "or tonter#as s "ersticiosas0 >o 3a4 derec3o0 <N 6 ma$ $es 3a ca sado= >ot1 $a "E$ida mano de s madre so7re $a s 4a.a$eo0 A esas 3oras de$ amanecer. con "esar0 H8Por todos $os demonios9 Hsise1 .E!. madre0 Pero eso no $o 3ace mEs ace"ta7$e Hmasc $$1.2UI - . mientras se $e/anta7a de $a si$$a0 Sin decir nada mEs. $a ? e se 3a7#a /isto o7$igado a /ender "ara conseg ir fondos. todos $os sonidos se .ago " so $a otra mano so7re $a de s madre 4 se $a acarici10 HLo s6. sto9 HeCc$am1H0 Se 3a dedicado a atender a $os enfermos "or $os caser#os siem"re ? e $a 3an necesitado0 .os mostra7an s estado de Enimo. im"aciente "or sa$ir de $a ci dad0 E$ s e$o $ c#a 7$anco "or $a 3e$ada ? e 3a7#a ca#do esa noc3e0 Se a7rig1 me. Marcos0 T: te 3a7#as ofrecido a 3acer$o "or m#.agoJ ten#a $a ca7e2a entre $as manos 4 $os codos a"o4ados en $a mesa0 H. con seg ridadH0 >o te enfades0 A n? e te $o agrade2co de cora21n0 >o o7stante. 3i. "ero 4a 3a7#amos ? edado en ? e $o 3ar#a 4o H$e record1. de camino a$ 3er7o$ario. rog1 . "ero a$ menos manten#a e$ fr#o a ra4a0 Escondido tras n carro.a7a a $os niFos "ara ? e enfermasen0 <Por ? 6 se in/entan esas cosas= HPor s "erstici1n.ago. $a "o7re m . mir1 /arias /eces "or encima de$ 3om7ro.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .er. ? e se d6 "risaL. "or temor a ? e e$ "osadero desc 7riera s 3 ida 4 sa$iese a 7 scar$o0 Le 3a7#a de. $os o. ra7iosoH0 >o. n momento des" 6s0 H>o0 S1$o ? e i7a a seg ir in/estigando0 KPor fa/or.

os de $a anciana esta7an 7ordeados de osc ras o.a no "od#a so"ortar$o mEs0 Esa noc3e 3a7#a sido a n "eor ? e $as anteriores0 Sac1 $as "iernas "or n costado de $a cama 4 se sent10 >o "od#a seg ir as#0 !on n s s"iro. con e$ cora21n a "$eno ga$o"e0 De7#a idear a$go.ado en e$$a0 Ten#a ? e 3a7$ar con don Mi$$En0 É$ sa7r#a conso$ar$a0 >ecesita7a ? e $e di. con /o2 cansadaH0 <Vas a sa$ir= HS#. Petra Hs s rr10 >o ? er#a decir nada mEs0 HPero.er decente0 Se i7a a casar con 6$0 Sim"$emente 3a7#a ade$antado acontecimientos0 Sac di1 $a ca7e2a. 4a no era digna de reci7ir ese dinero0 (o$"e1 e$ s e$o con e$ tac1n de $a 7ota 4 contin 1 es"erando0 La escarc3a cr .ar a? e$$as ideas0 Sonaron nos go$"es en $a " erta0 Petra a"areci1 en e$ m7ra$. en n intento de 7orrar $as 3 e$$as ? e $a terri7$e noc3e 3a7#a de. de "risa0 Se de.o s s "ies0 S a$iento se condensa7a como .amEs9 Hform $1.E!. a3ora esta7a "agando $as consec encias0 . frotEndose $as manos con e$ de$anta$0 Los o.irones de nie7$a en e$ fr#o de $a maFana0 En $a P$a2a Vie. 3a7r#a corrido a retractarse ante e$ magistrado0 !ada /e2 se $e 3ac#a mEs dif#ci$ ag antar $os remordimientos0 Se /isti1 con ra"ide2 4 se 3i2o diestramente n moFo a $a a$t ra de $a n ca0 Ten#a "risa "or sa$ir0 A esas 3oras de $a maFana 3a7r#a m 4 "oca gente "or $a ca$$e 4 "odr#a acercarse 3asta $a "osada de don Mi$$En "ara 3a7$ar con 6$ sin ser /ista0 >o ? er#a $$amar mEs $a atenci1n 4 ? e $a tac3asen deO 8>o9 E$$a era na m . casi $$orando de im"otencia0 > nca "odr#a $i7rarse de e$$os0 Tarde o tem"rano tendr#a ? e "agar $o ? e $es de7#a0 .2UM - .er#a.I-OS am"$ifica7an dentro de $as m ra$$as0 Le 3a7#a de.i1 7a.1 caer en e$ s e$o 3e$ado. Ofe$ia Hsa$ d1. m .era ? e todo esta7a 7ien0 De no ser "or? e era "reciso ? e Micae$a est /iera "resa "ara ? e don Mi$$En no "erdiera s "atrimonio. "oco a "oco se 3a7#an ido congregando /arias "ersonas con intenci1n de sa$ir de $a ci dad0 Se frota7an $as manos 4 go$"ea7an e$ s e$o con $os "ies "ara mantener e$ ca$or0 E$ aire o$#a a sa$itre 4 a$ 3 mo de $as c3imeneas0 >o m c3o tiem"o mEs tarde se a7ri1 $a " erta0 Mi$$En esta7a a " nto de montar c ando entraron $os "rimeros . <? 6 c $"a ten#a 6$ de ? e f era tan cr6d $a= <Acaso 3a7#a "ensado seriamente ? e se casar#a con e$$a= De ning na manera0 S es"osa de7#a ser toda na dama0 Bna $a/andera /enida a mEs no era s ficiente "ara n de E$i2a$de 4 Mart#ne2 de E $ate0 A3ora mEs ? e n nca esta7a decidido a casarse con na 3eredera0 >o ? er#a "asar otra /e2 "or momentos tan amargos0 5amEs0 En c anto $$egara a Pam"$ona /isitar#a a$ notario "ara rec$amar $a dote de Micae$a0 A3ora ? e e$$a esta7a "resa 4 ac sada de 7r . triste0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .eras 4 s rcados "or /enitas ro. como si de esa manera " diera a$e. contra $a m ra$$a. <ad1nde /as a estas 3oras de $a maFana= H"reg nt1 $a anciana.ado a Ofe$ia na nota de des"edidaJ nada mEs0 En cierto modo $e a"ena7a 3a7er$a ti$i2ado de esa manera. a"retando $os dientes "or s ma$a s erte0 A$ fin 3a7#an dado con 6$0 Se $e eri21 e$ "e$o de $a n ca0 Vo$/i1 a esconderse tras e$ carro.a7#a 3ec3o m 4 ma$ en ac sar$a0 Era $o mEs idiota ? e se $e 3 7iera "odido oc rrir0 .o "or $o ma$ ? e 3a7#a $$e/ado $as cosas0 .as0 En esos d#as "arec#a 3a7er en/e. se $e/ant1 4 se $a/1 $a cara.ecido na d6cada0 Otra cosa de $a ? e sentirse c $"a7$e0 H' en d#a. "ens1. "ara e$$o era necesario /ender s casa0 La casa de s s ante"asados0 H8Eso .inetes0 Reconoci1 en seg ida a $os so$dados contratados "or $os acreedores "ara dar con 6$0 Eran cinco 3om7res de as"ecto fiero0 Se $es /e#a frescosJ "ro7a7$emente 3a7#an "ernoctado cerca de $a ci dad "ara "oder $$egar a$ amanecer0 K8Pardie29L. entre dientes0 Otra /e2 se ma$di. "ero "or otra "arte.a.er.

se acerc1. con $a cara $#/ida "or e$ enfado. seFa$1 a Ofe$ia. ofendida "or ese gesto.os osc ros $a miraron con "ena0 Ofe$ia.eres se arre7 .I-OS HSon cosas m#as Hcontest1.1 4 "erdi1 a"$omo0 H<!1mo $o 3as sa7ido= HS1$o 3ace fa$ta /erte0 Tienes todo e$ aire de ? ien se siente acosado "or $os remordimientos Hdescri7i1 Petra0 H!r6eme.enos a$ fr#o re$ente0 HVa4a "or Dios Hse ? e. $a .eres esc c3a7an interesados.eci1 con /io$encia0 E$ ":7$ico. e$$a 4a $o imagina7a: don Mi$$En 3a7#a a7andonado $a "osada antes de$ amanecer0 Sin "agar $o ? e de7#a 4 sin decir nada a nadie0 Se sinti1 morir de /ergPen2a0 Los 3om7res $a mira7an con na sonrisa $asci/a. m c3ac3a Hcomen21 $a anciana. creo ? e tu hombre no tiene ning na intenci1n de c m"$ir0 H<!1mo $o sa7es= Hindag1. na /e2 ? e 4a 3an sacado $o ? e ? er#an de na0 . $o ? e a:n " ede "asar9 HEn c anto a ese 3om7re. "ero se mant /o en si$encio0 HMira. a$ "arecer. a$ /er ? e no "odr#a entrar en $a "osada sin ser /ista0 >i si? iera $a "ers"ecti/a de ser comidi$$a de c3ismorreo fren1 s a/ance0 H8T:9 Hgrit1 e$ "osadero0 !on n dedo tem7$oroso de ira. acercEndose a e$$aH0 >o s6 ? e te 3a7rE "rometido 6$. con $os $a7ios fr ncidos en n rict s de e/idente des"recio0 >o "od#a seg ir a$$#. sa$/o $a de a4 dar a todo e$ ? e $o necesite0 Por? e 3as sido t: $a ? e $a 3a den nciado a$ magistrado. ? e $$ega7a 3asta e$ gr "oH0 T: $o conoces0 Te 3e /isto con 6$0 HLa mirada ? e $e dirigi1 era ine? #/oca H0 Visitaste s 3a7itaci1n en /arias ocasiones0 La cara de $a . "ero no " edo0 HEso es $o m#nimo ? e de7er#as 3acer0 8Sa7rE Dios e$ s frimiento ? e 3as ca sado a esa "o7re m c3ac3a9 8.eres em"e2aron a c c3ic3ear0 Por $a es"a$da de Ofe$ia c $e7re1 n esca$ofr#o de a"rensi1n0 Antes de ? e e$ 3om7re " diera eC"$icar$e $o ? e 3a7#a s cedido. se /a a casar conmigo Hac$ar1. a /o2 en grito 4 entre ins $tos de $o mEs co$orido.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . ca7i27a.er des" 6s de 4acer con n 3om7re0 >o te "reoc "es. no se $o 3e dic3o a nadie0 Siem"re 3e "ensado ? e cada c a$ de7e 3acer $o ? e considere0 E$ "ro7$ema es ? e t: 3as ido mEs a$$E 4 3as cometido n acto /ergon2oso contra a$g ien ? e no tiene ning na c $"a. se 3a7#a marc3ado sin a7onar $a c enta0 Varios 3om7res 4 m . </erdad= Ofe$ia se sonro. "ero te " edo aseg rar ? e m 4 "ocos c m"$en. con seg ridad0 La anciana se $imit1 a menear $a ca7e2a0 S s o. des"otrica7a so7re no de $os in? i$inos ? e.E!.o/en a7ri1 $os o.aH. E/ido "or sa7er mEs0 A$g nas m .o/en enro. "ero no tonta0 HPetra ri1 sin ganasH0 D rante /arios d#as te 3e /isto sa$ir de $a casa "ara ir a com"rar a$ mercado 4 te 3e /isto a$ regresarO T imagen era $a de na m . a. mo$esta "or ese /aticinio0 HBna es /ie.2UQ - .a7an en s s c3a$es. esto4 a/ergon2ada 4 ? isiera 3a7$ar con e$ magistrado "ara arreg$ar $as cosas Haseg r1.a. mientras $as m . sa$i1 de s c arto0 Don Mi$$En se casar#a con e$$a0 >o $a 3a7#a ti$i2ado0 Sin d da Petra esta7a e? i/ocada0 Se arro"1 con na manti$$a de $ana 4 sa$i1 a $a ca$$e0 E$ fr#o de $a maFana $e tens1 $a "ie$ de$ rostro0 Las "iedras de$ s e$o 7ri$$a7an "or $a 3e$ada0 Todo era ? iet d 4 si$encio0 S s "asos a"res rados resonaron en $a ca$$e desierta0 E$ ma $$ido de n gato son1 como na ad/ertencia 4 Ofe$ia no " do e/itar n estremecimiento 7a. ? e o$#a n 7 en es"ectEc $o. de "ie frente a a? e$$as "ersonas ? e imagina7an todo $o s cedido .o $a manti$$a0 A"ret1 e$ "aso con decisi1n0 Era 3ora de arreg$ar $as cosas0 .a antes de $$egar o41 $as /oces0 E$ "osadero.1 $a donce$$a. esc eta0 H<Vas a re nirte con ese 3om7re= Sor"rendida "or $a "reg nta de Petra.os desmes radamente.

e$ a$iento entrecortado0 E$ criado se 3i2o a n $ado "ara de. se gir1 4 ec31 a correr.1 so$a mientras i7a a a/isar a don Marce$o0 . $os o. no te 3a4a "reFado9 Ofe$ia dio n tras"i6 a$ o#r $as :$timas "a$a7ras 4 se do7$1 en dos0 E$ miedo $e "ro/oc1 arcadas0 KN 6 tonta 3e sido0 Petra ten#a ra21nL.E!.os anegados de $Egrimas 4 e$ cora21n tan roto como s s es"eran2as0 HPo7re dia7$a. 2ga7an sin tener en c enta s s sentimientos0 !on $a ra"ide2 ? e da $a deses"eraci1n. con e$ moFo des3ec3o "or $a carrera 4 $a cara congestionada "or e$ e. as stada0 KMe estar#a 7ien em"$eado.ercicio 4 e$ $$anto0 H>ecesitoO necesito 3a7$arO de inmediatoO con don Marce$oO Es rgente H an nci1. encima. "ero "ens1 ? e eran imaginaciones s 4as 4 no 3i2o caso0 ! ando /o$/i1 a mirar. a ti tam7i6n te 3a engaFado Ho41 ? e dec#a e$ "osadero a s es"a$da H0 8Re2a "or ? e. e$ . "ens1.2UR - .inete 3a7#a desa"arecido0 >o tard1 en a7rir n criado.ar$a "asar0 Por $o /isto esta7a acost m7rado a ? e $a gente $$egase con esas "risas 4 de madr gada "ara 3a7$ar con s seFor0 La $$e/1 3asta $a misma 3a7itaci1n de $a /e2 anterior 4 $a de.I-OS entre don Mi$$En 4 e$$a0 N e $a . ? e $a mir1 con $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "or am7icionar a$go f era de mi a$cance0L Se $im"i1 $as $Egrimas de n manota2o0 A3ora no "od#a "ensar en e$$o0 Ten#a a$go ? e 3acer0 Ec31 a correr directa a $a casa de$ magistrado0 A$ menos 3ar#a $o correcto0 A$ $$egar go$"e1 $a " erta con f er2a0 Por n instante cre41 /er a don Mi$$En ? e $a mira7a desde n eCtremo de $a ca$$e.os como "$atos0 E$$a no ? iso "ensar en e$ as"ecto ? e tendr#a.

2US - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a en e$ frente0 E$$os tam7i6n ten#an "risa 4 sa7er$o $e 3i2o sentir 7ien0 En s fami$ia todos se a"o4a7an m t amente0 Era afort nado "or formar "arte de e$$a0 !r 2aron $as fortificaciones 4 $a P erta de Tierra casi sin detenerse0 La casa de don Marce$o no esta7a $e. mientras desa4 na7an0 Desa4 no ? e no aca7aron "or "artir $o antes "osi7$e0 Marina 4 !$ara se 3a7#an ? edado en $a casa. con $as "rimeras $ ces de$ a$7a. si$enciosas. re210 Si a 6$ $a es"era se $e 3a7#a 3ec3o eterna. no ? er#a "ensar en c1mo $o 3a7r#a "asado Micae$a0 S "adre 4 Marcos i7an en si$encio.1 ? e e$ ca$or $a en/o$/iera0 Se a7rig1 mEs con $a ca"a. ? e sean 7 enas noticiasL. a $a es"era de ? e /o$/ieran "ara recoger$o0 !omo si $os 3 7iera con.ago "odr#a com"etir en $atidos con $os de /bano. e$ temor se 3a7#a ad eFado de e$$a0 Le atena2a7a $as entraFas 4 carga7a so7re e$$a n "eso inmenso.os0 >o /e#a $a 3ora de ? e Micae$a f era $i7re0 . con $a mirada fi. n m c3ac3o $es 3a7#a entregado na misi/a donde se $es em"$a2a7a a "resentarse ante e$ magistrado $o antes "osi7$e0 E$ mo2o $es 3a7#a "i$$ado en e$ comedor. frente a e$$a0 A$g nas ga/iotas "asaron /o$ando 3acia e$ mar0 Bn "erro $adr1 en $a ca$$e0 O41 $os cascos de /arios ca7a$$os ? e se acerca7an a gran /e$ocidad 4 se deten#an m 4 cerca de a$$#0 N i2E frente a $a casa de$ magistrado0 L$e/a7a n 7 en rato con $a /entana a7ierta 4 4a se 3a7#a /enti$ado e$ c artoJ era 3ora de cerrar$a antes de ? e e$ fr#o se ad eFase de $a estancia0 . como si de ese modo " diera mantener e$ miedo a ra4a0 Era im"osi7$e0 Desde ? e $a 3a7#an $$e/ado a$$#.ados.e esta7a c 7ierto "or na fina ca"a de escarc3a ? e $o 7$an? ea7a todo0 Parec#a irrea$ 4 fantasmag1rico0 >o se o#a nada mEs ? e $a trE"a$a de $os cascos 4 s res"iraci1n0 La ? iet d era im"resionante0 Las ga/iotas descansa7an.a era de d#a0 Los r idos de $a ca$$e ascend#an 3asta $a "e? eFa /entana de $a 3a7itaci1n0 . "ero no ten#a $a f er2a s ficiente como "ara derretir $a ca"a 7$anca ? e c 7r#a $os te. en $a arena de $a "$a4a0 . tan ansiosas como e$$os0 E$ cora21n de . "ese a no ser 6$ ? ien ga$o"a7a0 >o /e#a e$ momento de esc c3ar $o ? e don Marce$o t /iera ? e decir$es0 KDios santo.6rcito de infie$es sang inarios0 E$ a$iento se condensa7a en n /a3o 7$an? ecino de$ante de e$$os0 E$ fr#o era tan intenso ? e $os ca7a$$os eC da7an /a"or mientras trota7an 3acia $a ci dad0 E$ "aisa.I-OS Capítulo XXIV Los tres ca7a$ga7an como si $es "ersig ieran todo n e. rado. ? e sent#a so7re $os . mEs de na semana atrEs. 3asta e$ mar esta7a ca$mo 4 sereno como n $ago0 Las 3 e$$as de ca7a$$os ? e 3a7#an roto e$ 3ie$o an ncia7an ? e no eran $os "rimeros en dirigirse a $a ci dad0 E$ so$ 7ri$$a7a con timide2 so7re $as PeFas de A4a0 Posi7$emente s ca$or no ser#a s ficiente "ara derretir e$ 3ie$o 4 $a escarc3a en $as 2onas m7r#as0 Pero es"era7a ? e sir/iera "ara ca$dear e$ am7iente g6$ido ? e se res"ira7a en ese momento0 A? e$$a maFana. $os dos criados regresaron con e$ 7rasero $$eno 4 se $$e/aron $a 7ande.a0 Micae$a se acerc1 a $a $ m7re 4 de.E!.a se 3a7#a $a/ado 4 /estido0 E$ desa4 no seg #a intacto en $a mesa.a7#a sa$ido e$ so$.

o reci6n nacido0 !$aro ? e eso no $a $i7ra7a de$ "Enico "or $o ? e decidiera 3acer con e$$a0 Se frot1 $as manos en n intento de ? e entrasen en ca$or0 Esta7a cansada.E!.os 3inc3ados.1 $a mirada 4 g ard1 si$encioH0 <N 6 s cede= Por fa/or. "ero sa7#a ? e eso era im"osi7$e0 Im"otente ante e$ re? erimiento de$ magistrado. "ero era im"osi7$e0 Esta7a tan tensa ? e tem#a "artirse de n momento a otro0 La con/ersaci1n de $a noc3e anterior no $a 3a7#a serenado0 A decir /erdad. don Marce$o me manda a 7 scaros Han nci1 e$ criadoH0 >o os demor6is Haconse. sin a$2ar $a /ista0 H<Arrestada= <Por ? 6= H"reg nt1.o0 H8Losientom c3oseForita9 Hgrit1 Ofe$ia. con. anonadada0 Dio n "ar de "asos 3acia atrEsH0 Pero <"or ? 6= >o com"rend#a nada0 <Acaso se 3a7#a / e$to $oca= <Esta7a soFando= Mir1 a $a . com"$etamente conf ndida0 >o entend#a nada0 E$ criado ? e 3a7#a acom"aFado a Ofe$ia sa$i1 de$ c arto 4 /o$/i1 a cerrar $a " erta con $$a/e0 La criada seg #a $$orando sin decir nada0 Micae$a $a agarr1 "or $os 3om7ros 4 $a 2arande1 "ara o7$igar$a a 3a7$ar0 >o ag anta7a mEs esa incertid m7re0 <N 6 esta7a "asando= HPor e$ amor de Dios. im"$oranteH0 De7eis"erdonarme0 Porfa/orO Micae$a ? iso "edir a$ criado ? e es"erase. se $e/ant1 con "reste2a. si ca7e0 Era aterrador no sa7er $o ? e "ensa7a rea$mente ese 3om7re0 Se encontra7a en s s manos0 Por eCtraFo ? e " diera "arecer.arse 4 no de. $a " erta /o$/i1 a a7rirse0 HDoFa Micae$a. s1$o "ara arre7atErse$a des" 6s= Era tan in. "or s " esto0 Tem#a soFar a$go desagrada7$e0 Era "referi7$e seg ir des"ierta0 Para a"artar $as "esadi$$as de s mente. as stada0 Se arrodi$$1. a$go ma$o 3a7r#a s cedido "ara ? e s criada "resentara n estado tan $amenta7$e0 5 sto c ando esta7a "or insistir "ara ? e $e contara todo.ago 4 e$ rec erdo de s s 7esos0 !err1 $os o. seForitaO H7a$7 ci1 Ofe$ia.ar$a. " esto ? e "or $a noc3e $e res $ta7a im"osi7$e0 >o $o 3i2o. a$ se"ararse0 Ofe$ia 7a. no te ca$$esO HEsto4 arrestada Hs s rr1. no $o $ogra7a0 De tanto a"retar $a mand#7 $a $e do$#an $os dientes0 Siem"re ? e se da7a c enta a7r#a 4 cerra7a $a 7oca "ara re$a.oO os ac s6O H<T: me ac saste= H"reg nt1.2UT - .I-OS 3om7ros0 Por mEs ? e intenta7a re$a. ? e seg #a so$$o2ando con e$ c er"o estremecido0 Se fi. a$ o#r $a $$a/e en $a " erta.1 en e$ moFo des3ec3o. secEndose $as $Egrimas con e$ dorso de $a mano0 Ta$ /e2 f era don Marce$o0 Vio entrar a Ofe$ia0 Par"ade1 /arias /eces 4 se a7a$an21 "ara a7ra2ar$a0 Era $a "rimera "ersona conocida ? e /e#a en todos esos d#as0 En s a$egr#a de /er$a. a$ /er ? e e$$a tit 7ea7aH0 Os estE es"erando a7a. tanto ? e se 3a7r#a t m7ado . $as manc3as ro.arse $$e/ar "or $a imaginaci1n. intrigada0 HLoO $oO siento m c3o.os. stoO E$ do$or f e tan grande ? e $as rodi$$as cedieron.o/en.ado entrar= H"reg nt1 Micae$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . se $imit1 a asentir antes de sa$ir de a? e$ c arto0 K<Por ? 6 me 3a ac sado= <Por ? 6 es a3ora e$$a $a arrestada=L . no se dio c enta de$ desa$iFo de $a criada ni de s rostro a7otargado "or e$ $$anto0 H<Te 3an de. 3a7$a.1 caer0 E$ $$anto $e ? ema7a en $a gargantaJ rom"i1 a $$orar.1. $e 3a7#a cre#do c ando $e aseg r1 ? e no $e g arda7a ning:n rencor "or $a m erte de s es"osa 4 de s 3i. $a 3a7#a " esto a n mEs ner/iosa. no me tengas en asc as Horden1. nto a$ 7rasero0 Bn instante des" 6s. $os o. "or fa/or. nto a$ 7rasero "ara dormir. inmersa en $a e/ocaci1n0 S 7oca se distendi1 en na sonrisa soFadora0 Sonrisa ? e no tard1 en 7orrarse a$ recordar $a "osi7i$idad de no /o$/er a /er$e n nca mEs0 <Por ? 6 Dios $e 3a7#a "ermitido /i/ir nos instantes de "rof nda dic3a. retorciendo $as manosH0 * i 4o0 .as ? e afea7an s caraO Sin $ gar a d das. r1 $a imagen de . se de. arrodi$$ada .

ago intenta7a con/encer a$ magistrado de $a inocencia de Micae$a0 . con $a ca7e2a 7a. tratando de no a"$astar e$ tricornio entre $os dedos0 H.a. e$ ? e 3a7#a sentido mientras esta7a encerrado.ago.o/en: s carEcter ama7$e. 3a7#a f ncionado en am7as direcciones. no de.eroso mostra7a $os estragos de$ miedo0 Los c atro 3om7res se $e/antaron en seFa$ de res"eto0 . 4a ? e a3ora 6$ mismo esta7a mEs tran? i$o0 Mir1 a s c Fado ? e.a7a de "ensar en Micae$a0 Tener$a en $os 7ra2os0 'orrar con s s 7esos todo e$ 3orror ? e 3a7r#a /i/ido d rante esos intermina7$es d#as de encierro0 >o so$tar$a n nca mEs0 KN e $a de.ago.os 3 ndidosO A"ret1 $a mand#7 $a 3asta ? e temi1 "artirse $os dientes0 Dese1 gritar de ra7ia contra ? ien? iera 3 7iese in/entado tantas mentiras so7re e$$a0 N er#a go$"ear a$go "ara eC"resar s fr straci1n "or no 3a7er "odido sacar$a de a$$#0 Por todo ese s frimiento ? e no $e 3a7#a "odido e/itar0 Se dio c enta. con s 3a7it a$ seriedad0 .es ? e $a condenenL. desc 7ri1 entonces.E!. ? iero "ediros n "oco de "aciencia H $e cort1 don Marce$oH0 Sentaos.I-OS HDon . en si$encio0 KE$$a no se $o merece0 . s "reoc "aci1n "or $os demEs. s "$ic1.ago de. SeForL. $os 3 esos ? e se $e marca7an en $as me. "arec#a o7ser/ar $as $osas de$ s e$o0 Le toc1 e$ 7ra2o 4 not1 ? e se estremec#a0 S s o.i$$as. en medio de$ . antes de ? e sigEis con / estra eC"osici1n de $as /irt des de doFa Micae$a 4 de $a irraciona$idad de "ensar ? e e$$a sea na 7r . se aferra7a a $a ca"a como si f era n asidero sa$/a/idas0 S rostro "E$ido 4 o.amEs $e 3ar#an daFo0 !omo eso era im"osi7$e.e $i7re. rog1 en si$encio0 Sentada frente a .os0 A aseg rar$e ? e todo esta7a 7ien 4 ? e .os a2 $es.a7#a ensa$2ado todas $as cosas 7 enas de $a . "ens1.os grises.a. con e$ cora21n 3aciendo ca7rio$as0 E$ criado $a de. "ero antes de ? e " diera crista$i2ar se a7ri1 $a " erta de$ des"ac3o0 KMicae$aL. esta7an /e$ados "or a$go "arecido a$ an3e$o0 . "or fa/or. "ero no de. se conform1 con tratar de dec#rse$o con $a mirada0 KDios ? erido. 4oO no "odr#a /i/ir sin e$$a0L La /io sentarse a n costado de$ escritorio0 Desde a3# "od#a o7ser/ar$a a s s anc3as.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . intenta7a esc c3ar $o ? e dec#a don Marce$o. "or fa/or0 Desde ? e e$ criado $es 3a7#a 3ec3o "asar a$ des"ac3o. entonces. s integridadO Pero "or $o /isto. s#0 De "ronto sinti1 $a necesidad de tocar$e. a $a es"era de $a 3orca0 Pro7a7$emente. $e miraron con na me2c$a de sor"resa 4 agradecimiento0 S rict s se s a/i21 n tanto 4 3asta s s $a7ios se distendieron como si f eran a sonre#r0 Ese cons e$o. . e$ magistrado se 3a7#a cansado de esc c3ar$e o ten#a otros "$anes0 Ang stiado.e mandado $$amar a doFa Micae$a "ara ? e est6 "resente c ando an ncie $as :$timas noticias so7re s caso Hac$ar1 e$ magistrado.ago se condo$i1 "or 6$ 4 $e "a$me1 $a es"a$da con cariFo0 >o de. acariciar$a con $a mirada0 A"ret1 $os dientes a$ /er $as 7o$sas ? e $e 3ac#a e$ cor"iFo. se /o$/i1 a sentar entre s "adre 4 Marcos. de 3acer$e sentir ? e no esta7a so$o0 Le " so $a mano en e$ 3om7ro 4 a"ret1 n "oco0 Diego gir1 $a ca7e2a "ara mirar$o0 S s o.22V - .ar#a ? e m riera sin 3a7er$o intentado todo "or sa$/ar$e0 En s ca7e2a em"e2a7a a formarse na idea. c ando se decidi1 a mirar$o.1 "asar0 As stada. tan "arecidos a $os s 4os. $os o. de ? e i7a a destro2ar e$ som7rero de tanto a"retar$o0 Lo so$t1 como si ? emara0 De7#a tran? i$i2arse0 E$ magistrado esta7a 3a7$ando0 N er#a esc c3ar$o.ago 3i2o n esf er2o so7re3 mano "ara no correr a a7ra2ar$a "ara siem"re0 A 7orrar todo e$ temor de s s o.1 e$ som7rero en e$ rega2o 4 se agarr1 $as rodi$$as "ara e/itar ? e $e tem7$asen0 S "adre esta7a tan serio ? e "arec#a ta$$ado en granito0 Se "reg nt1 si recorda7a s "ro"io miedo.

os de$ ga$eno0 Desconoc#a c Ento tiem"o $es "ermitir#an estar en e$ mismo sitioJ "or eso desea7a a"ro/ec3ar$o a$ mECimo 4 em"a"arse de 6$0 . tan cerca ? e casi "odr#an 3a7erse tocado0 Lo 3a7#a /isto nada mEs entrar0 <!1mo no 3acer$o= S "resencia $$ena7a todos s s sentidos0 A$$#.er m 4 /ersada en 3ier7as. eCtractos 4 ngPentos ? e mis 3om7res tra. casi se o$/id1 de seg ir esc c3ando a don Marce$o0 Por "rimera /e2 en todos a? e$$os d#as sent#a e$ c er"o mEs $i/iano0 H.os 4 a $a /e2 tan cerca de . na m .22U - . $a :$tima "a$a7ra $a tengo 4o0 Micae$a "ens1 ? e se desma4ar#a de n momento a otro0 >o ag anta7a mEs esa incertid m7re0 Si $a i7an a condenar. inca"a2 de estarse ? ieta0 Le tem7$a7a e$ c er"o como si est /iera entre $a nie/e0 Los cE$idos o. entristecidos "or $a "6rdidaH0 S6 ? e os a"en1 no "oder 3acer nada "or e$$os0 HL ego /o$/i1 a mirar a $os tres 3om7res sentados frente a 6$. "ara 7orrar ese rict s de "reoc "aci1n de s sem7$ante0 Desea7a /er$o otra /e2 con a? e$$a eC"resi1n de "$acer ? e ten#a en $a 7orda de "astores0 An3e$a7a /o$/er a tener$o dentro de e$$a0 Inca"a2 de seg ir mirEndo$o mientras esos "ensamientos "ecaminosos cr 2a7an s mente. con $a mirada fiera de n $ c3ador0 De no ser tota$mente ina"ro"iado.ago tam7i6n esta7a mEs de$gado0 >o "arec#a 3a7er descansado m c3o en $os :$timos d#as0 S frente "resenta7a tantos s rcos como n cam"o reci6n arado0 E$$a 3a7r#a ? erido "asar e$ dedo "ara a$isar$os. de "ie entre s "adre 4 Marcos. sonro. otra /e2 fr#o s sem7$anteH0 So$icit6 $a a4 da de doFa !ami$a de (am7oa.I-OS ret m7ar de$ cora21n en $os o#dos0 .ada0 KEstEn decidiendo t destino 4 t: s1$o "iensas en /o$/er a 4acer con ese 3om7reJ <? 6 c$ase de "ersona eres=L KBna ? e estE enamorada0L KDes"ierta antes de ? e termines en $a 3og era0L HO de7o decir ? e no 3e /isto a esas dec$araciones ning:n /iso de /eracidad Hdec#a don Marce$oH0 DoFa Micae$a atendi1 e$ "arto de miO dif nta es"osa 4 no encontr6 en s act aci1n nada re"roc3a7$e0 HSe gir1 "ara mirar$a con a? e$$os o.e entre/istado a /arios testigos ? e dicen 3a7er /isto "roe2as so7renat ra$es 3ec3as "or doFa Micae$a0 E$ magistrado contin a7a desgranando con /o2 mon1tona $os cargos ? e se $e im" ta7an.ago esta7a sentado a$$# mismo.a 3a7#a tomado na decisi1n c ando. ? er#a tener$o a $a /ista0 De$eitarse con s imagen0 Atesorar$a en s ca7e2a "ara aferrarse a e$$a c ando $aO Le fa$ta7a e$ aireJ trat1 de no "ensar en s destino0 >ot1 ? e don Marce$o 3a7$a7a e intent1 "restar atenci1n0 Des" 6s de todo. era s /ida $o ? e esta7a en . "or e$ contrario. "refer#a seg ir "erdida en $as "rof ndidades grises de $os o. con $as "rimeras $ ces de$ a$7a.eron de$ 3er7o$ario0 E$$a "arece creer ? e son $o ? e dicen $as eti? etas "egadas en cada no 4 ? e no 3a4 nada demon#aco en esos "re"arados0 . "ese a esa n e/a dec$araci1n. 4 sinti1 ? e se $ic a7a "or dentro0 E$ fr#o regres1 a s c er"o a$ sentarse tan $e. "ara ? e com"ro7ase cada no de $os frascos de aceites. $a "ersona ? e 3a7#a inter" esto $a den ncia contra doFa Micae$a 3a /enido a retractarse0 HDon Marce$o ca$$1 4 mir1 a $os "resentes.ago ten#a $os n di$$os tensos so7re $as rodi$$as0 Micae$a "od#a /er e$ esf er2o ? e 3ac#a .E!. sin eCteriori2ar s s "ro"ias conc$ siones0 Micae$a se de7at#a entre esc c3ar o cerrar $os o#dos a todo $o ? e esta7a diciendo so7re e$$a0 Bna "arte ? er#a sa7erJ $a otra.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os de$ ga$eno $a acariciaron 4 "oco a "oco e$ ca$or f e regresando0 Perdida en a? e$$a mirada. como ceni2as ca$ientes. 3 7iera corrido a ref giarse entre s s 7ra2os0 >ot1 $a ca$ide2 de a? e$$a mirada.ago0 Se a$egr1 de ? e. agac31 $a ca7e2a. ? e ag anta7an $a res"iraci1n a $a es"era de s s sig ientes "a$a7rasH0 De7o ad/ertir ? e. ? e $o 3icieran rE"ido0 Re7 $$1 en e$ asiento. " diera estar enfrente0 Si i7a a ser $a :$tima /e2.os /erdes. a$ menos. ego0 H.

ago 4 des" 6s a$ magistrado0 Vo$/i1 a mirar e$ $i7ro0 HEsO esO es e$ m#o Hartic $1 a$ fin.ar6 nos d#as encerrada "ara ? e s fra en "ro"ias carnes $o mismo ? e os 3i2o0 <N er6is "resentar cargos contra e$$a= Hindag1 don Marce$oH0 EstEis en / estro derec3o0 H>o0 H>eg1 con $a ca7e2a. 4a 3a7#a decidido de. como si no entendiera $o ? e esta7a /iendo0 Mir1 a .eno a s s miedos.o nada0 L ego. $a a"remi1 con n gesto de mano0 !on dedos tem7$orosos consig i1 retirar $a te$a0 Par"ade1 /arias /eces. se di. con e$ cora21n "a$"itando a$ ritmo de n tam7or de ga$era0 HEn ese caso. de no de $os ca. .ago so7re s sien no de.ago 4 e$$a terminaran .E!.os entrecerrados0 H8>o9 Hcasi grit1. anonadada0 H<Es"era7ais ? e f era otro= Hin? iri1 e$ magistrado. ntos0 A n? e Marcos se . as stadaH0 >o. des" 6s de $a con/ersaci1n ? e mant /e con doFa Micae$a. sin "ensar$o m c3oH0 Pero me g star#a sa7er "or ? 6 $o 3i2o0 Don Marce$o ca7ece1 con a"ro7aci1n0 Antes de ? e " diera decir nada mEs.ar$a de a$$# como e$$a misma0 Se 3a7#a so$ cionado casi todo0 Micae$a esta7a en $a casa-torre. a.ago 4 $os otros dos 4a $a 3a7#an sacado de $a casa0 A$ "arecer ten#an tantas ganas de a$e. $a dec$araci1n de retracto ? e $a ac saci1n 3a firmado esta madr gada no 3a 3ec3o sino confirmar mi decisi1n Han nci1 e$ magistrado. con $as manos entrecr 2adas so7re e$ escritorioH0 Por $o tanto.a nada "od#a e/itar ? e .ago a$rededor de$ c er"o0 H8A4.em"$ar0 >o entend#a nada0 <N 6 3a7#a "asado con e$ $i7ro de . SeFor9 Eres $i7re0 <Lo 3as o#do. $os o. "ero . n o7.a7an $ gar a d das0 >o era n s eFo0 E$ carras"eo de$ magistrado $es 3i2o /o$/er en s#0 Se se"araron. no $o es"era7a0 HKDe7es tran? i$i2arteL.o en si$encioH0 Disc $"adme. don Marce$o0 S "ongo ? e esto4 m 4 cansada Him"ro/is1.ago se neg1 a so$tar$a de$ todo 4 mant /o s mano "egada a $a 7ase de $a es"a$da de Micae$a0 Bna mano ? e $e en/ia7a esca$ofr#os de "$acer "or todo e$ c er"o0 N e $a ca$enta7a como n 3ierro a$ ro. como si a$ fin com"rendieran e$ /erdadero significado de $as "a$a7ras de$ magistrado. a$ dar$e n n e/o /ista2o. " diera reconsiderar s decisi1n0 Don Marce$o. a7ra2ada a$ e.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .eto rectang $ar 4 "$ano en/ e$to en na te$a osc ra H0 Esto es / estro0 Pod6is coger$o0 Micae$a se resist#a a desen/o$/er$o0 Tem#a ? e e$ magistrado.o /i/o0 HMis 3om7res os de/o$/erEn / estras cosas Hdi. os recomiendo ? e descans6is0 Lamento m c3o esta e? i/ocaci1n0 Micae$a asinti1.ar$a en $i7ertadJ "or ende.ones de s escritorio. ordeno ? e doFa Micae$a sea " esta en $i7ertad.222 - . descansando en na de $as 3a7itaciones0 . mi amor= 8Eres $i7re9 HLa /o2 de$ ga$eno. $$en1 e$ des"ac3o0 >o "od#a creer$o0 Ten#a miedo de ? e f era mentira0 Bna . a$ tiem"o ? e saca7a. $os tres 3om7res se $e/antaron0 Micae$a se encontr1 a$2ada en /o$andas 4 con $os 7ra2os de . no se atre/#a a a$7ergar ning na es"eran2a "or miedo a s frir a n mEs0 HAnoc3e. eC $tante. "or no encontrar nada de"$ora7$e o cens ra7$e en s "ersona o en s cond cta0 D rante n instante nadie se mo/i1 ni di.I-OS "ara contro$arse 4 no eCigir a$ magistrado ? e se diera "risa en decir $o mEs im"ortante0 E$$a misma $o esta7a deseando0 A n? e $as "a$a7ras de don Marce$o "arec#an "resagiar na reso$ ci1n fa/ora7$e. garreta de s imaginaci1n0 Pero $os $a7ios tiernos de .ago= Record1 a Ofe$ia0 H<N 6 $e s cederE a mi donce$$a= Hse atre/i1 a "reg ntar0 HA:n no $o 3e "ensado0 De momento $a de.o e$ 3om7re.

con ner/iosismo.ago es7o21 na sonrisa triste 4 a $a /e2 fero20 Des"einado 4 con $a camisa desa7roc3ada. con tanto c idado como si temiera "artirse de n momento a otro0 S c Fado "ermaneci1 en "ie. intrigadoH0 Ta$ /e2 no s ceda0 . .ago se em"eFasen en decir $o contrario0 (o$"e1 $a " erta con $os n di$$os 4 es"er1. se irg i1 con ter? edad0 HEsto4enamoradodeti Hso$t1 Marcos.ago intent1 3a7$arH0 Primero esc c3a $o ? e tengo ? e decirte0 Ta$ /e2 c ando $o oigas no desees ? e me ? ede a? #0 HEso es im"osi7$e0 Eres mi c Fado 4 mi me. a ? e .o fr ncidoH0 >o te marc3arEs0 N #tate eso de $a ca7e2a0 Antes tendremos ? e c rarte0 H>o creo ? e eso s ceda n nca 4 no ? iero cargarteO cargar a t fami$ia con n enfermo Henton1 Marcos.as / e$to a 7e7er= H"reg nt1 a$ entrar.I-OS a$egra7a "or e$$os. s . mientras s 7#a a $a 3a7itaci1n de . e$ entrece.a ? e me /a4a0 T: conoces $a "rogresi1n de esta enfermedad0 Sa7es $o terri7$e ? e esO >o me a/ergPences mEs de $o ? e 4a esto40 Me c esta m c3o mirarte a $a cara0 Los o.e /enido a des"edirmeO H<Des"edirte= Hin? iri1 e$ ga$eno. $a raciona$.os acerados de . seg roH0 De.os0 Se sent1 en e$ si$$1n ? e . " diera crearse n ant#doto "ara s enfermedad0 La otra.ago se d $cificaron a$ contem"$ar$o0 HPodr#a 3a7er$e "asado a c a$? ieraO no tienes $a c $"aO H>ecesito confesarte a$go0 L ego me ir60 >o.ago $e diera "ermiso "ara entrar0 Antes de a7rir tom1 aire "ara darse /a$or0 . con n gr FidoH0 De7o "ensar ? e.a en $a 7ote$$a de coFac 4 $a co"a /ac#a ? e descansa7an en $a mesita de a$ $ado0 H<. sin casaca ni c3a$eco.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago. "or m c3o ? e doFa Marina 4 . esta7a sentado en n si$$1n. en e$ aFo ? e "as6 7orrac3o.ago $e ofrec#a.E!.arE a 7e7er sin contro$= Hindag1.ago como si cargara en $os 3om7ros e$ "eso de$ m ndo0 >ecesita7a 3a7$ar con 6$ antes de marc3arse0 !ontar$e s s sentimientos0 Permanecer mEs tiem"o en a? e$$a casa esta7a f era de toda consideraci1n0 >o ? er#a ? e todos "asaran "or e$ ca$/ario de /er$e deteriorarse 3asta ? e $a m erte se $o $$e/ara0 8>o9 Decididamente.22+ - . 4a no 3a4 "ro7$ema H"rofiri1. de corrido0 . "arec#a n "irata rendido0 HSi 7e7o na co"a ? err6 7e7er mEs0 Lo s60 HEn ese caso. no "od#a e/itar sentirse a $a /e2 destro2ado "or dentro0 KEres n tonto enamoradoL. a3ora estar#a sa7oreando na co"a de coFac0 Des" 6s de $o s cedido en estos d#as.ago se $e/ant1. sin mirar$oH0 Es c rioso0 Si no 3 7iera sido 7orrac3o "or n tiem"o. 7e7# todo $o ? e 3 7iera 7e7ido en toda mi /ida0 Si6ntateJ tienes toda $a "inta de ser t: ? ien necesita n trago0 <N 6 te s cede= <EstEs ma$= <Tienes n e/os s#ntomas= HLa "reoc "aci1n era "atente en s s gestos0 Marcos as"ir1 4 cerr1 n instante $os o.or amigo0 >ada de $o ? e digas me 3arE cam7iar de o"ini1n Hsentenci1 . de7#a "artir0 Bna "arte de 6$ ? er#a creer "osi7$e ? e. con $a mirada fi. no digas nada H$e cort1. se recrimin1.ago0 . 3a7r#a sido na forma de ce$e7rar ? e casi todo estE so$ cionado0 <>o crees= PeroO s6 ? e a3ora no " edo 7e7er0 Si $o 3icieraO H<Piensas ? e na co"a te em" . desi$ sionado0 H>o Hcontest1 . de a? e$$a co$ecci1n de fr tas 4 tro2os de "an a $a es"era de enmo3ecerse. mirEndo$o como si ? isiera adi/inar ? 6 $e oc rr#a0 H. sa7#a ? e eso era im"osi7$e0 La s#fi$is no ten#a c ra.et1 $a 7ote$$a 4 $a co"a como si f eran a eC"$otar$e en $as manos 4 $as g ard1 en n armario con m c3o c idado0 H' eno. no tiene sentido seg ir mirando $a 7ote$$a como si f era a desa"arecer H manifest1 Marcos0 Por toda res" esta.ago. c ando .

te ? edarEs a? # 3asta ? e demos con $a manera de c rarte0 Bna /e2 ? e $o consigamosO 8Lo conseg iremos9 >o te atre/as a "ensar $o contrario H$e amonest1. triste $a sonrisa.oO $o siento m c3oO H7a$7 ce1 Marcos0 !$ara se $$e/1 $a mano a $a 7oca 4 se marc31 corriendo. de $a casa0 Es"er1. con $a es"a$da a"o4ada contra $a "ared.ace tiem"o ? e $o com"rend#0 . s 7re"ticiamente.e nada a !ata$ina "or? e sa7#a ? e se "$egar#a a $os deseos de n estro "adre0 De nada 3 7iera ser/ido 3a7$ar con e$$a0 La :nica "osi7i$idad eras t:0 Pero esta7as tan enamorado ? e no sir/i1 de nada0 H8O.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . ademEs. con na risa sarcEstica0 Marcos. sin decir nada0 . se des"idi1 con na inc$inaci1n de ca7e2a 4 sa$i10 A$ otro $ado de $a " erta.era a$go0 A ? e $o ec3ase de s 3a7itaci1n.a no 3a7#a / e$ta atrEs0 Se $o contar#a todo0 Lo necesita7aH0 Pese a$ tiem"o ? e 3emos estado se"arados.I-OS .ago "or temor a /er re" $si1n en s mirada0 Ag ard1 na eternidad a ? e 6$ di. !$ara $o mir1 con $os o.ago se "ar1 frente a 6$0 La mirada fi. a7oc3ornado "or $o ? e 3a7r#a o#do $a m c3ac3a0 Sin d da $$e/a7a a$$# tiem"o s ficiente "ara 3a7er esc c3ado gran "arte de $a con/ersaci1n0 H. 3a sido im"osi7$e de. se "ase1 "or $a estanciaH0 Lo :nico ? e me a"ena es no "oder corres"onder a ese amor como t: ? isieras0 A n? e te tengo m c3o cariFo. con $as manos en $a caderaH.a$E te 3 7iera 3ec3o caso9 Hse $ament1 e$ ga$eno. no te ? iero de ese modo0 H!r6eme. es cierto0 Era $a otra ra21n "or $a ? e considera7a ? e n en$ace entre /osotros ser#a n fracaso0 >o ? er#a ? e ning no de $os dos s friera0 >o $e di. con rot ndidadH0 T: mismo $o di.22I - .os /idriosos "or $as $Egrimas no derramadas0 E$ a7ogado enro.ago.E!.a esta7a.. $o 3a7#a dic3o0 Por fin 3a7#a eC"resado n sentimiento ? e $$e/a7a g ardando m c3os aFos0 >o se atre/i1 a mirar a . conf so0 HTe 3e amado desde e$ momento en ? e te /i en casa de mi "adre 4 desde entonces 3as oc "ado mis "ensamientos0 H. se atre/i1 a mirar$o0 S eC"resi1n era de " ra incred $idad0 Lo /io "ar"adear.ar de amarte0 Si no 3 7iera sido "or $a s#fi$is.a7r#a dado c a$? ier cosa "or sentir e$ a7ra2o de .ago.ago0 Por tocar s s $a7iosO H. a ? ien a7ra2asesO era mEs de $o ? e "od#a so"ortar Hconfes1. si te a"etece0 H>o creo ? e a t fami$iaO HMarcos intent1 o"onerse0 Lo :$timo ? e desea7a era ser na carga "ara a? e$$as "ersonas0 N e $e t /ieran $Estima0 N e sintieran re" $si1n0 HMi fami$ia no dirE nada "or? e t: eres mi fami$ia0 . con fiere2aJ se acerc1 3asta ? e s s narices casi se tocaronH0 >o 3a4 nada "er/ertido en eso0 >o / e$/as a insin ar$o si? iera0 En e$ amor no 3a4 nada desnat ra$i2ado0 HSe se"ar10 !on "asos airados 4 $as manos nidas a $a es"a$da. $o s60 . antes de "onerse en "ieH0 > nca sos"ec36 ? e sintieras esoO Marcos ri1 sin ganas0 La "ena $o a3oga7a0 !on g sto 3 7iera acariciado a? e$ rostro ? e "o7$a7a s s s eFos0 .a en $a s 4a0 H. e$$os te ? ieren0 5amEs de. /iendo ? e 3ac#a amago de "rotestarH0 ! ando est6s c rado "odrEs marc3arte.arEn ? e te /a4as en esas condiciones0 Mi madre ser#a ca"a2 de atarte a $a cama "ara ? e no esca"aras Haseg r1. a/ergon2adoH0 Esta7a ce$oso de mi "ro"ia 3ermana0 HSa7#as ? e e$$a 4 4o no 6ramos com"ati7$es H$e record1 .ago. a3ora ? e 4a $o 3as dic3o todo Hcomen21 . "ero $o :nico ? e s cedi1 f e ? e e$ ga$eno se de.e 3ec3o todo $o "osi7$e "ara oc $tErte$o0 S6 ? e t: no com"artes esos sentimientos0 > nca 3as tenido ese ti"o de inc$inaciones contranat raO H8>o 3a7$es as#9 H$e cort1 .1 caer en e$ si$$1n de a$ $ado0 Por fin.iste0 HS#. n nca 3 7iera /enido0 De7#a /erte antes deO antes de ? e f era demasiado tarde0 H!om" so na media sonrisaH0 Ésa f e na de $as ra2ones "or $as ? e no ? ise ? e te casaras con mi 3ermana0 Sa7er ? e cada noc3e ser#a e$$a ? ien te a7ra2ase.eci1 3asta $a ra#2 de$ "e$o.

a7$ar6 con e$$a. ? e $o 3a7#a seg ido 3asta $a " ertaH0 Se $o eC"$icar6 "ara ? e com"renda0 Marcos se $imit1 a ca7ecear. mientras 6$ i7a tras s 3ermana0 .E!.I-OS H.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Marcos Hdi.22M - . com"$etamente ang stiado "or $a m c3ac3a.o .

? e era "rEcticamente todo0 .a en $a casa de$ magistrado. "ero siem"re "ara esc c3ar misa0 A3ora era distinto0 La dec$araci1n de Marcos $o 3a7#a 3ec3o diferente0 Le 3a7#a sor"rendido m c3o0 > nca $o 3 7iera cre#do0 5amEs 3a7#a sos"ec3ado ? e sintiera eso "or 6$0 S#.E!. no de$ mismo modo0 Le do$#a ? e 3 7iera "ensado. con $a a"ariencia inocente de c a$? ier otro confesionario0 S1$o s "ro"ia eC"eriencia atestig a7a ? e no era as#0 !on mo/imientos firmes. ntos0 KEs"ero ? e sea /erdad0L >o /e#a e$ momento en ? e eso se 3iciera rea$idad0 Antes de marc3arse $a 3a7#a 7esado en $a frente. $o ec3ar#a de casa "ara ? e m riera so$o 4 a7andonado= >o "od#a consentir ? e m riese0 En ese momento.ago tam7i6n $o ? er#a.a7#a tratado de conso$ar$a como c ando de niFa se 3ac#a daFo0 Pero era mEs fEci$ c rar n rasg Fo o n to7i$$o mag $$ado ? e n cora21n roto0 S $$anto $e destro21 "or dentro0 A$ fin. mientras 6$ " diera e/itar$o0 Record1 a !$ara0 A n? e a$ "rinci"io $a niFa no ? er#a 3a7$ar. 7otas a$tas 4 camisa 7$anca0 Es"era7a no destacar m c3o0 Me. $a idea de retornar a$ f t ro $e 3a7#a "arecido $a manera mEs rE"ida 4 efecti/a de encontrar $a "enici$ina "ara Marcos0 O7tener$a de manera r dimentaria en e$ in/ernadero ser#a 3arto dif#ci$0 .o $a a$mo3ada. no 3a7#a tenido m c3o tiem"o "ara "re"arar ese 0ia+e. !$ara 3a7#a de. es decir: casaca 4 "anta$ones negros. de ? e est /iera enamoriscada.ado de $$orar a7ra2ada a 6$0 Ten#a $a es"eran2a de ? e e$ cariFo ? e s 3ermana sent#a "or Marcos no f era demasiado "rof ndo. se ? it1 e$ cinto con $a es"ada 4 $os escondi1 en e$ tec3o de$ m e7$e0 Recorda7a ? e en e$ sig$o %%I no se $$e/a7a ese ti"o de armas "or $a ca$$e0 >o era c esti1n de $$amar $a atenci1n mEs de $a c enta0 Demasiado ten#a con $as ro"as ? e $$e/a7a como "ara aFadir a$go mEs0 Des" 6s de $a sor"rendente confesi1n de Marcos 4 de 3a7$ar con s 3ermana. menos ? e n nca0 N er#a ? e encontrase e$ amor 4 $a fe$icidad0 N e a$g ien $e amara "rof ndamente0 Se $o merec#aJ ten#a derec3o a e$$o0 . a n? e f era "or n momento. mEs ? e enamorada de /erdad0 A esas 3oras de $a tarde e$ tem"$o esta7a /ac#o0 A:n era "ronto "ara $os oficios /es"ertinos0 Por $as /idrieras "enetra7a n so$ ten e ? e 7aFa7a e$ recinto con m $tit d de co$ores0 En e$ a$tar. des" 6s de sa7er$o. na /e$a so$itaria i$ mina7a $os dorados de$ reta7$o0 E$ si$encio era tota$0 Se acerc1 a$ confesionario con na me2c$a de temor 4 de ansiedad0 Seg #a en e$ mismo $ gar. sa7#a desde siem"re ? e $e ten#a cariFoJ . "or temor a ? e se $o im"idieran0 S madre se "reoc "ar#a m c3oJ era me. de modo ? e $$e/a7a s s ro"as 3a7it a$es.ado na nota 7a. a n? e. no f era a ec3arse atrEs0 Retornar a a? e$ tiem"o $e .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . donde $e eC"$ica7a s s intenciones 4 $e aseg ra7a ? e m 4 "ronto estar#an . 6$ consig i1 ? e $e contara $o ? e 3a7#a o#do. con c idado de no des"ertar$a0 !ada /e2 ? e recorda7a "or ? 6 "en rias 3a7#a "asado se "on#a fren6tico0 >adie /o$/er#a 3acer$e daFo otra /e2.I-OS Capítulo XXV Entr1 en $a ig$esia de San Vicente0 En $os aFos /i/idos en ese sig$o $o 3a7#a 3ec3o m c3as /eces.or no "ensar$o demasiado. "or $o /isto. e$ tiem"o a"remia7a0 !on esa enfermedad n nca se sa7#a: "od#a estar $atente d rante aFos o desarro$$arse en "oco tiem"o0 >o 3a7#a ? erido decir a nadie $o ? e "$anea7a.or ? e no s "iera nada 3asta ? e todo est /iera 3ec3o0 A Micae$a $e 3a7#a de.22Q - . ? e $e re" gnar#a conocer s s inc$inaciones seC a$es0 <Acaso no $e conoc#a= <!1mo "od#a 3a7er cre#do ? e.

a tem"erat ra0 E$ cie$o se 3a7#a n 7$ado 4 "resagia7a nie/e0 Se estremeci1 de fr#o 4 temor0 Dentro de$ esta7$o $os anima$es contri7 #an a crear n am7iente mEs cE$ido0 E$ mo2o se so7resa$t1 a$ /er$a entrar0 . e$ m6dico amigo de s madre ? e $e rega$ara e$ $i7ro. "ero $a "ers"ecti/a de ? e a$go sa$iera ma$.ago i7a a 3acer.os cerrados0 >o oc rri1 nada0 <N 6 esta7a 3aciendo ma$= Vo$/i1 a re"etir $as "a$a7ras 4 se concentr1 en "ensar en A$eC. tenso.i1 7a. ? e descansa7a en $a mesita de noc3e0 !onseg ir$o $e cost1 /arios intentos0 Era na nota dirigida a e$$a0 A$ /er ? e era de .I-OS ins"ira7a cierto temor. con firme2a. tantos aFos atrEs0 En $a :$tima /e2 ? e $o /io.ago no " diera regresar. 8no9L >o "od#a 3a7er 3ec3o eso0 >o "od#a ser /erdad0 . si no $$ega7a adonde 6$ ? er#a= <.os con n s s"iro de "$acer: era $i7re0 Bna sensaci1n mara/i$$osa0 MEs a:n "or 3a7er estado tantos d#as sin "oder sa$ir de n c arto 4 con e$ temor de ? e aca7aran en/iEndo$a a $a 3og era0 A$ girarse a$go cr . a$ com"render ? e no era as# cerr1 $os o.o con ra"ide2 en e$ m e7$e0 E$ o$or a 3 medad seg #a siendo tan f erte como diecis6is aFos antes0 En todo ese tiem"o nada "arec#a 3a7er cam7iado0 Se sent1 en e$ 7anco. con o. me2c$ado con a$go de eCcitaci1n0 Lo 3a7#a a7andonado c ando era niFoJ <c1mo $o /er#a a3ora. $a 3a7#a tra#do a $a casatorre I2ag irre0 La im"aciencia $e entor"ec#a $os mo/imientos 4 no $e "ermit#a atarse e$ cor"iFo0 Se " so $as medias 4 $os 2a"atos.or0 Era "ro7a7$e ? e. forrado de tercio"e$o morado0 Bn esca$ofr#o $e recorri1 $a co$ mna como n ma$ "resagio0 >o "od#a ceder0 Lo ten#a decidido0 >o $e ? eda7a mEs remedio. de ? e . n d#a antes de /ia.ago $a $e41 con a/ide20 !on $a mano en $a 7oca a3og1 e$ grito de miedo ? e se $e esca"a7a: KVirgen santa. "ero $ ego $o "ens1 me.E!. siO= E$ miedo $a 3i2o sa$tar de $a cama0 >o "od#a ? edarse a$$#0 Se /isti1 con $a ro"a ? e 3a7#an recogido en s casa c ando . si ? er#a ? e Marcos se c rase0 . re"iti1 con seg ridad $as "a$a7ras en $at#n0 ! ando des"ert1 $a 3a7itaci1n esta7a a osc ras0 Le cost1 n rato reconocer e$ $ gar0 Por n momento cre41 estar en e$ c arto de $a casa de don Marce$o0 . si no "od#a regresar= <.o $a a$mo3ada0 Era n "a"e$0 A"enas 3a7#a $ 2 "ara $eer$o0 Micae$a 7 sc1 e$ "ederna$ "ara encender $a /e$a.ago 3a7#a regresado a s tiem"o "ara 7 scar $a c ra de $a s#fi$is0 Por $o /isto Marcos esta7a enfermo0 <. negEndose a de. $e im"idieran acom"aFar$es0 MEs ? e "ro7a7$e: era seg ro ? e $a o7$igar#an a ? edarse en $a casa0 >o sa7#a c Endo se 3a7#a marc3ado0 Ta$ /e2 si se da7a "risa a:n $ograra e/itar ? e 3iciera esa $oc ra0 KSanta Mar#a.os de ad $to= A7ri1 $a " erta 4 se introd . eso $o ? er#a con todo e$ a$ma0 !err1 $a " erta0 La $ 2 de $a /e$a de$ a$tar se fi$tra7a a tra/6s de $as $etras tro? e$adas en e$$a 4 $as 3ac#a mEs n#tidas0 HPer Tempore H$e41 con /o2 inseg ra0 Es"er1 agarrado a$ 7anco. no ? iero "erder$o0L Lo sent#a "or Marcos.22R - . "ero no "erdi1 tiem"o en mirar c1mo $$e/a7a e$ "e$o0 Des" 6s de ec3arse $a ca"a encima. era demasiado aterradora0 !amin1 3asta $as c adras con $a ca" c3a " esta "ara e/itar $a 7a. sa$i1 de $a 3a7itaci1n0 Pens1 en a/isar a don Diego o a Marcos de $o ? e .ar$a a$$#.ar a$ sig$o %VIII0 N er#a /o$/er a ese momento "or? e sa7#a d1nde encontrar$e0 >o "od#a correr e$ riesgo de ? e se 3 7iera marc3ado de $a ci dad o de ? e 3 7ieraO 8>o9 Record1 a? e$$a tarde en ? e f eron a des"edirse de 6$ 4.ago. en s s ansias de c idar$a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . $os o.

"ese a $as n 7es ? e c 7r#an e$ cie$o 4 a $a f erte ne/ada0 Es"o$e1 a$ ca7a$$o "ara dirigirse a $a P erta de Tierra0 Bn gr "o de 3om7res sa$i1 de na de . sin "reg ntar nada. ? e en e$ f t ro 3 7ieran "asado $os mismos aFos ? e en e$ "resente0 KPero no " edo correr e$ riesgo de ir diecis6is aFos des" 6s0 >o s6 c1mo estarE todo en esa 6"oca0 >i s6 si A$eC /i/irE toda/#a en San Se7astiEnL. $os "rimeros fie$es entraron en $a ig$esia "ara e$ oficio /es"ertino0 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os $e $agrimea7an "or e$ fr#o 4 "or $a nie/e ? e entra7a en e$$os0 Par"ade1 /arias /eces antes de secErse$os con $a mano0 A$go $a go$"e1 en $a n ca0 !a#a0 Sinti1 n cr . m c3ac3o H$e di.I-OS H' enas tardes0 >ecesito a AbedulJ de7o 3acer na /isita Hminti1 a$ c3ico0 E$ m c3ac3o.a no 3a7#a tiem"o0 KMaFana /o$/er6 a intentar$o0 Ta$ /e2 tenga mEs s erte0L Sa$ d1 con na inc$inaci1n de ca7e2a a /arios conocidos 4 sa$i1 ma$3 morado de$ tem"$o.ado a /bano0 E$ ca7a$$o $e reci7i1 con n re$inc3o 4 "iaf1. "ens1. f e a $a c adra donde 3a7#a de. $os cascos de otro ca7a$$o.i$$as.ido 4 todo se osc reci1 a$rededor0 Lo :$timo ? e /io f eron $os c artos traseros de Abedul. entre desanimado 4 mo$esto0 Rec "er1 $a es"ada 4 e$ cinto de$ tec3o de$ m e7$e 4 se $os " so con mo/imientos 7r scos0 <N 6 era $o ? e 3a7#a 3ec3o ma$= Se 3a7#a concentrado en "ensar en A$eC 4 en $a :$tima /e2 ? e $o /io0 <D1nde esta7a e$ error= Ta$ /e2 no f ncionase si no regresa7a de forma $inea$0 Es decir. dis" esto a correr0 H>o creo ? e est6s tan contento c ando /eas $a nie/e ? e 3a4 4 e$ fr#o ? e 3ace. ensi$$1 a$ ca7a$$o en "oco tiem"o0 >o era $a "rimera /e2 ? e e$$a ten#a ? e sa$ir con "risas "ara atender a a$g ien0 Micae$a $e dio $as gracias0 Pa$me1 con cariFo e$ c e$$o de$ anima$ 4. 7ien a7rigado 4 con e$ "ese7re $$eno de a/ena0 Des" 6s de "agar a$ mo2o de c adra. "ens1. mientras $e co$oca7a $a si$$aH0 Lo agradecerEs c ando descanses en t casi$$a. se c 7ri1 mEs con $a ca" c3a "ara resg ardarse me. "ero a$ girarse no /io nada0 E$ a$iento de Abedul 4 e$ s 4o "ro"io se condensa7an como si f era e$ 3 mo de $as c3imeneas0 A$ sentir e$ esco2or en $a "ie$ de $as me.ido de $os cascos en $a nie/e0 A:n ? eda7a n "oco de $ 2. en c anto cr 2aron $a " erta de $a c adra. a$ menos "or ese d#a0 De7#a /o$/er a casa 4 rogar ? e $as fr tas se enmo3ecieran "ronto0 KN e enmo3e2can no garanti2a ? e $ogres 3acer "enici$inaL. a"esad m7rado0 K8Diantre9L Antes de ? e " diera decidir si arriesgarse o no. no "od#a /o$/er a intentar$o. tras e$$a. "ero no "od#a "erder n so$o instante0 Bn momento mEs tarde $os co"os arreciaron 3asta 3acer "rEcticamente im"osi7$e /er mEs a$$E de n 7ra2o0 Aminor1 n "oco $a marc3a0 La nie/e comen2a7a a c 7rir e$ s e$o0 Le "areci1 o#r.ado de $a casa-torre0 *$ota7an como "$ mas 7$ancas arrastradas "or $a 7risa0 Varios co"os se "egaron en $as crines grises de Abedul 4 en s "ro"ia ca"a0 Le 3 7iera g stado detenerse a disfr tar de esa estam"a.E!.o en si$encio0 >o $o 3a7#a conseg ido0 E$ ma$dito trasto no f nciona7a0 P esto ? e no fa$ta7a m c3o "ara ? e em"e2asen $os oficios. mont1 en /bano 4 sa$i1 de a$$#0 Las ca$$es 3a7#an ? edado tan si$enciosas ? e se o#a e$ cr .or0 Los o. ? e ga$o"a7a as stado 3acia $as m ra$$as0 Por d6cima /e2 sa$i1 de$ confesionario 4 ma$di.o. "oni6ndose $os g antes0 Le sor"rendi1 /er $a fina ca"a de nie/e ? e c 7r#a $as ca$$es 4 $os co"os ? e seg #an ca4endo con f er2a0 Sin detenerse a mirar. $e inst1 a ga$o"ar0 La 7risa de$ mar era 3e$adoraJ no se /e#a a nadie "or $os arena$es0 Las ga/iotas regresa7an 4 se interna7an tierra adentro0 Los "rimeros co"os de nie/e em"e2aron a caer a"enas se 3 7o a$e.22S - .

conf ndida0 La nie/e se co$a7a "or $a ca" c3a de $a ca"a 4 $e mo.o $as ca"as de ro"a0 (rit1 /arias /eces mEs.i$$as. entre 7$anco 4 gris. "or si /e#a a $a .o no te 3e 3ec3o nada Hm sit1. con ese fr#o no ag antar#a toda $a noc3e a $a intem"erie0 HTran? i$o.os so$dados0 Los sa$ d1 a$ "asar 4 e$$os $e de/o$/ieron e$ sa$ do0 .E!.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "as1 $a mano "or $a si$$a "ara com"ro7ar $a tem"erat ra0 Esta7a fr#a.amiento "ara $a noc3e0 Por e$ "orte "arec#an /ie. $e cost1 m 4 "oco cr 2ar $a " erta 4 sa$ir eCtram ros0 Ante 6$ se eCtend#a n "aisa. enro.inete se acerca7a a$ trote0 Se $e eri21 e$ /e$$o de $a n ca0 E$ co$or de$ corce$. a/an21 mirando a todos $os $ados.ado otra o"ci1n H7ar7ot1 6$0 O41 $as "isadas en $a nie/e antes de /er $as 7otas frente a s cara0 Las rodi$$as /aci$antes0 La nari2 4 $as me.o/en0 <A ? i6n se $e oc rr#a sa$ir en seme. ? e ca#an con intensidad.22T - .et1 "or $as riendas 4 $e "a$me1 e$ c e$$o0 Des" 6s de ? itarse n g ante. "ero no " do0 H<N 6 3a "asado= <N 6 3aces a? #= H"reg nt10 >o 3a7#a entendido 7ien $as "a$a7ras de Mi$$En0 >o "od#an significar $o ? e "arec#a0 H<T: ? 6 crees= >o me 3as de.a7a e$ ca7e$$o0 H>o ? isiste casarte conmigo0 Micae$a "ar"ade1. c$aro0 Pero <? 6 otra cosa "od#a 3a7er s cedido= !on $as riendas de Abedul en na mano 4 $as de /bano en $a otra.ante tarde= Record1 $a carta ? e $e 3a7#a escrito antes de marc3arse0 Ésa era $a ra21n de ? e 3 7iera intentado $$egar a $a ci dad0 H8Demonios9 >o s6 ? i6n de $os dos es mEs insensato: si 4o. e$ resto esta7a c 7ierto0 Era n c adro a 7$anco 4 negro0 /bano ensanc31 $os o$$ares 4 re$inc310 Bn ca7a$$o sin .e "rEcticamente 7$anco0 A tra/6s de $os co"os.a f era "or $a 3ora o "or e$ ma$ tiem"o.ecidas. densos. contrastando en $a cara eCangPe0 Res"ira7a con dific $tad. " do /er ? e $a arena de $a "$a4a se manten#a sin nie/eJ sa$/o esa 2ona. "ero con esa ne/ada no 3a7r#a retenido e$ ca$or "or m c3o tiem"o0 Era dif#ci$ "recisar c Ento tiem"o 3a7#a "asado desde ? e $a desmontara0 Si es ? e $a 3a7#a desmontado. e$ fr#o ? e $a ca$a7a 3asta $os 3 esos0 Esta7a t m7ada de costado en e$ s e$o0 La ro"a se $e esta7a em"a"ando con $a nie/e ? e no de. $imitando $a /isi7i$idad a nos "ocos "asos0 Int #a ? e e$$a esta7a en n a" ro0 H8Micae$a9 Hgrit1H0 8Micae$a9 Es"er1. como si 3 7iera corrido0 H>o s6 de ? 6 me 3a7$as0 .o0 Intent1 mo/erse 4 casi grit1 de do$or: $a "ierna derec3a $e do$#a 3orri7$emente0 H8Pardie29 Parece ? e 4a / e$/es en ti0 !re# ? e e$ go$"e ser#a s ficiente0 La /o2 de Mi$$En sona7a a s es"a$da0 N iso girar $a ca7e2a "ara /er$o. 4 a"ret1 $os dientes "ara no tiritar0 ! a$? ier mo/imiento era na tort ra en $a "ierna0 Intent1 acomodar$a "ara "a$iar en $o "osi7$e e$ do$or0 . m c3ac3o0 HLo s .a7a de caer so7re e$$a 4 con $a ? e ten#a de7a. "ero no 3 7o res" esta0 E$ temor de ? e est /iera ma$3erida 4 eC" esta a ese fr#o $e 3ac#a s dar 7a. como si no " diera creer $o ? e esta7a o4endo. con cara de ma$as " $gas0 N i2E se 3a7#an ? edado sin a$o. o e$$a. "or sa$ir con n tiem"o tan inc$emente Hse re"roc310 Los co"os seg #an ca4endo. "or de.I-OS $as "osadas. con id6ntico res $tado0 E$ go$"e contra a$go d ro $a 3i2o /o$/er en s#0 Lo "rimero ? e not1 f e n do$or de ca7e2a es"antoso0 Des" 6s. $o 3ac#a casi in/isi7$e entre $a ne/ada0 Le /io detenerse n momento. si ten#a ? e descansar "ara rec "erarse de s encierro= Era "reciso encontrar$a $o antes "osi7$e0 Si esta7a 3erida 4 no "od#a mo/erse.ar$e escrito ad1nde i7a. 7ai$oteando ner/ioso0 S1$o c ando est /o mEs cerca reconoci1 a Abedul0 Se trag1 n im"ro"erio "or no es"antar a$ anima$0 <D1nde estar#a Micae$a= <Por ? 6 3a7r#a sa$ido de casa.

a7r#a "erdido $a ca7e2a= <O era e$$a $a ? e $o conf nd#a todo.os castaFos 7ri$$a7an. agac3ado .a no necesitas ir a ning na "arte0 H<N 6 ? ieres decir= HTienes ? e morir0 Es im"ortante ? e m eras0 Micae$a $e mir1 con 3orror0 8Virgen santa9 <. 8$o necesito9 H. $a mira7a con na me2c$a de s:"$ica 4 ra7ia0 H<Por ? 6O /as a "erder $a casa= HMi "adre tom1 a$g nas decisiones desastrosas0 E$ ganado enferm1 de car7 nco0 Se ? em1 e$ grano reci6n cosec3ado0 HLa en meraci1n s rgi1 entrecortada "or e$ ner/iosismo H0 N iero ese dinero.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . c ando te /i "asar con esos I2ag irreO "ens6 ? e i7a a ser m 4 dif#ci$ "i$$arte des"re/enida0 .a de $a es"ada a"o4ada en am7as rodi$$as. fe7ri$esH0 >ecesito ese dinero "ara no "erder $as tierras 4 $a casa0 >o "od#a ser /erdad: <todo a? e$$o. d#a 4 noc3e. mirando a $os $adosH0 !re# ? e $a ac saci1n de 7r . 3asta ? e se "resentara a$g na o"ort nidad0 A$ menos "or na /e2 $a s erte me 3a a4 dado0 M#rateO t: misma te me 3as ser/ido en 7ande. "ero a3ora estEs $i7re0 >o " edo correr mEs riesgos0 Me "reg nto si Ofe$ia i7a a retirar $a den ncia. at rdida como esta7a "or e$ go$"e= Se retir1 $os co"os de $a cara. nto a e$$a0 S s o.er#a ser#a s ficiente.a0 Esta7a $oco0 >o ca7#an d das0 H<Por ? 6 ? ieres ? e m era= >o te 3e 3ec3o nadaO Hdi. as stada 4 tiritando de fr#o H0 P edoO " edo ren nciar a 6$O 4 serEO serE t 4o sin necesidad deO matarme0 TeO $o .o Micae$a. entre $os Er7o$es 4 matorra$es0 <)r7o$es= Se s "on#a ? e 3a7#a ca#do a$ $ado de$ caminoJ $os Er7o$es esta7an mEs a $a derec3a0 <Acaso 6$ $a 3a7r#a tras$adado= H>o im"orta H7a$7 ce1 6$H0 .a me /e#a /igi$ando $a casa.I-OS H>o te m e/as H$e orden1 Mi$$En0 A$ mirar$o desc 7ri1 $a " nta de na es"ada0 La mano ? e $a s .E!. estremecida0 H>o /as a con/encerme de eso0 . "ens1 Micae$a0 KA3ora entiendo "or ? 6 $o 3i2o0L HLa engaFasteO H8>o9 Se engaF1 e$$a misma0 . mirando a am7os $ados0 Parec#a estar aseg rEndose de ? e nadie /iera $o ? e .a no 3a4 tiem"o0 Tengo ? e marc3arme0 Se estE 3aciendo tarde 4 de7o 7 scar n $ gar "ara "asar $a noc3e0 H Se incor"or1.2+V - . de c a$? ier modo no me 3a ser/ido de nada0 A$ fina$ 3e tenido ? e arreg$arme so$o0 Esta maFana. as stada0 H!reo ? e me 3e roto $a "ierna Hartic $1.1 na dote rid#c $amente c antiosa "ara c ando te casaras H$e es"et1. ro0 H>o me f#o de ti0 Eres na c a$? iera0 As# ? e de. sin $ gar a d das0 Se "ara$i21. s1$o "or dinero= Era de $ocos0 A$ menos 4a no $a amena2a7a con e$ arma0 De c c$i$$as.a de dar $a $ata0 . ner/ioso. "ara ganar tiem"o0 Ta$ /e2 $ograra 3acer$o entrar en ra21n0 H>ecesito e$ dinero HeC"$ic1 6$0 !asi "arec#a estar s "$icando0 H<N 6 tiene esoO ? e /er conmigo= Hse atre/i1 a "reg ntar. con $a 3o. no considero ? e rec3a2ar t oferta de matrimonio seaO H8Es "reciso9 H$a cort1. con $a mand#7 $a tensaH0 >ecesito a4 da0 La risa ner/iosa de Mi$$En a"enas rom"i1 $a ? iet d. con c idado de no mo/erse m c3o0 HMi$$En.eta7a esta7a tan cris"ada ? e e$ arma "arec#a sac dirse con /ida "ro"ia0 Pero a" nta7a a s a7domen.a 3e tomado $a decisi1n0 Esa dote de7e /o$/er a mi 3erencia "ara ? e 4o " eda "agar mis de das0 HTeO re"ito ? eO ? e no ? ieroO ese dinero Hinsisti1.oO noO $o ? iero H7a$7 ce1 Micae$a. "ese a $a amena2a de$ arma0 A? e$$o "arec#a na "esadi$$a0 HMi "adre te de. c ando $a /i frente a $a casa de$ magistrado0 HLa es"ada "arec#a tem7$arH0 La m 4 tonta cre41 ? e me casar#a con e$$a0 KPo7re Ofe$ia0L.

ago. como si se diera c enta de ? e a:n $$e/a7a e$ arma de $a mano.o0 KA4. ? e ser"entea7a $adera arri7a 4 se "erd#a entre $os ro7$eda$es0 A $a i2? ierda. n .a7r#a $o7os a$$#= > nca se $e 3a7#a oc rrido "reg ntar0 H>oO noO " edesO de. 3asta $$egar a $a 7if rcaci1n0 Por $a i2? ierda se /o$/#a a $a ci dadJ $a otra /#a se a$e. /isi7$emente "ert r7ado. $os arena$es 4 $a "$a4aJ s forma de conc3a termina7a en $as m ra$$as. mEs in? ieto ? e n nca.a7#a sido ma$a s erte ? e ne/ase tanto d rante $a :$tima 3ora. 7a.arme.or. con na "ierna rota 4 a merced deO <.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Mi$$En0 <N ieresO tener mi m erteO so7re t conciencia= Eres n de E$i2a$de.inete sa$i1 como na f$ec3a de entre $os Er7o$es0 . ? e 3a7#a estado ca4endo sin "a sa. es"o$e1 a$ anima$ "ara ? e "artiera $o antes "osi7$e0 Sin d da. en n s s rro0 L ego. estir1 $a es"a$daH0 8Pardie29 !1mo "esas.ernani0 !ontin 1.ado estar#an c 7iertas0 Lo esta7an 3asta $as s 4as.E!.o e$ monte Brg $$0 *rente a 6$. $a /isi7i$idad era 7astante mEs ace"ta7$e0 .2+U - .ernani.o/en se estremeci1 de fr#o 4 miedo0 La idea de estar a$$# c ando $$egase $a noc3e. Mi$$En0 PorO fa/orO Te . s ca$2ada se . m .a7#a recorrido $a mitad de$ camino 3asta s casa sin 3a$$ar$a ni desc 7rir ning:n indicio de s "aradero0 . "or si $a nie/e. otra /e20 !a7a$ga7a a$ "aso "ara no "erder ning:n deta$$e de $os 7ordes de $a /#a0 Sin nie/e ? e ca4era. <? ieresO manc3ar t a"e$$ido= HPor s " esto ? e no so4 n asesino0 . roO ? eO ren nciar6O E$ "am"$on6s. 3a7#a 3ec3o ? e se $e esca"ara a$go0 .I-OS i7a a 3acerH0 Te 3e tra#do a? # "or si te 7 scan0 Ese ma$dito ca7a$$o t 4o esca"1 en c anto ca#ste0 Si a$g ien $o enc entra em"e2arEn a 7 scarte0 Pero a nadie se $e oc rrirE 3acer$o f era de$ camino0 H!on $as manos en $a cint ra. na densa ar7o$eda ta"a7a a $a /ista e$ !amino de . <4a no te /o$/er6 a /er=L H>oO eresO n asesino. no "ermitas ? e $e "ase nada ma$o0L Abedul decidi1 "or 6$. a s derec3a. a$ tirar de $as riendas en direcci1n contraria0 . $a en/ain1 con tor"e2aH0 MorirEs de fr#o0 Dios sa7e ? e nadie " ede so7re/i/ir a $a intem"erie sin sitio donde g arecerse0 HMir1 a$ cie$o.a7a de e$$a0 En ese momento. . Mi$$En 3a7#a en$o? ecido0 . se di.iciera $o ? e 3iciere.o no te 3ar6 nada Hac$ar1 e$ 3om7re. " es $as 3 e$$as ? e Micae$a " diera 3a7er de. mont1 4. sa$/o a$g:n ? e otro matorra$0 Era im"osi7$e no /er$a0 A$21 $a /ista 4 mir1 en derredor0 A $a derec3a. nta7a con e$ !amino de . nos "asos mEs ade$ante. era "rimordia$ ? e se diera "risa0 N eda7a m 4 "oca $ 20 KDios. ceF doH0 EstE anoc3eciendo m 4 rE"ido: es"ero ? e me d6 tiem"o a $$egar a a$g na "osadaO 8Redie29 <Precisamente a3ora em"ie2a a amainar= 8N 6 com"$icaci1n9 'a3O no im"orta: $a nie/e anterior 4a 3a c 7ierto $as 3 e$$as0 La . con n s s"iro resignado. "ese a ? e em"e2a7a a osc recer0 La "reoc "aci1n "or no 3a7er dado con e$$a $e "ro/oca7a na ansiedad indescri"ti7$e0 >o sa7#a ? 6 3acer0 K<D1nde estEs=L.ecido "or esas "a$a7ras si $o "recario de s sit aci1n no $a "reoc "ase mEs ? e s dignidad 3erida0 8Por e$ amor de Dios9 K>o "ienses a3ora en esoL.ago.a no ne/a7a tanto 4 $a /isi7i$idad era me.acia $as m ra$$as.er0 !asi me 3as roto $a es"a$da0 Micae$a 3 7iera enro. a n? e no 3ac#a tanto tiem"o ? e "asara "or a$$#0 Por esa 2ona a"enas 3a7#a /egetaci1n. se "reg nt1 "or en6sima /e20 K<D1nde te 3as metido=L N i2E "odr#a $$egar a $a casa-torre 4 "edir a s "adre 4 a Marcos ? e $e a4 dasen a 7 scar$a con 3ac3ones encendidos0 Tam7i6n "od#a retroceder 4 com"ro7ar $as ori$$as de$ camino. o7$ig1 a /bano a /o$/er gr "as 4 desand /o e$ camino0 . casi sin mirar$a.

a$ adi/inar $o ? e "retend#a0 H>oO no s6 d1nde estE Hmasc $$1 don Mi$$En.e /isto ? e $$e/Eis s ca7a$$oO Ded 2co ? e es "or? e e$$a 3a ca#do H dec$ar1 don Mi$$En.ago I2ag irre0 Permitidme ? e osO E$ 3om7re a7ri1 $os o. $o derri71 nos "asos mEs ade$ante0 K<N 6 demoniosO=L. e$ 3om7re ? e 3a7#a acom"aFado a Micae$a desde $a ig$esia.o no $a 3e /isto Hse a"res r1 a contestar0 HS6 ? e $a conoc6isO Esto4 "reoc "ado "or e$$a0 HSi s ca7a$$o $a 3a tiradoO H7a$7 ce1H0 Es "osi7$e ? e 3a4a regresado andando0 .os.ago. "ero $a nie/e dific $t1 e$ "roceso0 . mirando a am7os $ados con ner/iosismo0 HSo4 n conocido de doFa Micae$a de A$2ate Hdec$ar1. era "osi7$e ? e se 3 7iera 3ec3o daFo0 A$ desmontar "ara "restar$e socorro $o reconoci1 en seg ida: se trata7a de don Mi$$En. fren6tico.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . aFadi1H: So4 e$ ga$eno . don Mi$$En desen/ain1 $a es"ada0 H8>oO no os mo/Eis9 Hgra2n10 E$ arma se agita7a.E!. dio nos "asos "ara im"edir ? e se marc3ara0 !on na /e$ocidad no eCenta de tor"e2a. tratando de dominar a /bano 4 Abedul0 Bna /e2 ? e $o 3 7o $ogrado. con $os " Fos a"retados a am7os $ados "ara contener e$ im" $so de agarrar a ese ti"o 4 sacar$e $a /erdadH0 Sos"ec3o ? e no estEis siendo de$ todo 3onesto0 HRec3in1 $os dientesH0 8>o se os oc rra marc3aros9 Hgrit1.2+2 - . "or $o /isto.inete. si me disc $"EisO Hdi. as stado0 Trat1 de "onerse en "ie. a$ "onerse de manos. 7o? eando aire0 Pese a 3a7er ca#do so7re nie/e. s m estra de 7 ena /o$ ntad no era 7ien reci7ida 4 no ? er#a as star$o mEs0 N 6 3om7re mEs raro0 É$ no ten#a tiem"o "ara esas cosas0 De7#a encontrar a Micae$a $o antes "osi7$e0 Don Mi$$En res7a$1 /arias /eces antes de $ograr$o0 L ego dio /arios "asos "ara a mentar $a distancia entre e$$os0 H>o "retend#a 3aceros daFoO H>oO 7ienO no im"ortaO graciasO a3ora. intentando montar0 La es"ada $o dific $ta7a0 .e dic3o ? e atrEs Hre"iti1 e$ "am"$on6s. manoteando "ara asir $as riendas de$ s 4o. as stados "or $a a"arici1n0 .arse de $a ci dad. 4 con e$ ? e coincidiera en casa de$ magistrado0 H<Os 3a76is 3ec3o daFo= H$e "reg nt10 A$ /er ? e e$ 3om7re $o mira7a con rece$o. acorra$ado0 As#a $as riendas con $os n di$$os 7$ancosH0 De. cansado de es"erar a ? e ese 3om7re $e di.ago consig i1 a d ras "enas no caerse de s mont ra0 E$ otro . $a mirada encendida0 HOsO os re"itoO ? e no $o s6O E$ ga$eno. con /o2 inseg ra0 Retrocedi1.ago entrecerr1 $os o.ago no se ofreci1 a a4 dar$e. "ens1 .ago. es"o$e1 a $a s 4a "ara girar a $a derec3a 4 a$e.eci1 4 em"e21 a 7o? ear de n e/o0 * e como si na mano 3e$ada tocase e$ c e$$o de$ ga$enoJ se estremeci10 H' enoO . ? e "ermanec#a en e$ s e$o. tantos d#as atrEs. $#/ido de f ria0 H. ? e esta7a detrEs0 H<EstEis seg ro de ? e no $a 3a76is /isto= H"reg nt1 e$ ga$eno. "or si eso $o tran? i$i2a7aH0 La esto4 7 scando0 H.adme marc3ar0 Se estE 3aciendo tarde 4 de7o 7 scar n sitio donde "asar $a noc3e0 H>o os ir6is 3asta ? e me digEis $a /erdad0 !reo ? e $a ten6is escondida en a$g na "arte Hinsisti1 .era $a /erdad. $es 3i2o a/an2ar 3asta acercarse a$ 3om7re.o e$ 3om7re. tem7$orosaH0 AtrEs0 >o ? iero mataros0 . " es. "ero s ca7a$$o.os 4 c$a/1 $a mirada en a? e$ 3om7re0 H<!1mo sa76is ? e s ca7a$$o $a 3a tirado= E$ "am"$on6s enro.I-OS Los ca7a$$os re$inc3aron 4 se enca7ritaron.ago retrocedi1 dos "asos.

E!. re"entinamente agotada H0 8Dios m#o9 A:n ten#a en $a mano $a carta ? e .os enro.o de "erra9 Hgrit1 . a$ entrar.o0 E$ "o7re 3om7re se considera7a c $"a7$e de todo $o ? e $es s cediera a . <crees ? e estarEn 7ien= H"reg nt1 !$ara. <? 6 te oc rre= . c ando s 7i1 a /er c1mo esta7a $a .ago $e 3a7#a escrito a Micae$a0 Sa7#a ? e no era correcto 3a7er$a $e#do0 A$ "rinci"io. /io $a carta so7re $a mesi$$a.1 caer en e$ si$$1n. mi /ida.etar$o "or $a ca"a antes de ? e esca"ase0 Si ese 3om7re sa7#a a$go so7re e$ "aradero de e$$a se $o sacar#a a go$"es. si $e 3a7#a 3ec3o daFoO ? e e$ SeFor se a"iadara de 6$0 Don Mi$$En se re/o$/i1. r1 Diego.1 "ara contar$e a s es"oso $o ? e 3a7#a /isto0 . ca7i27a. dis" esto a todo0 H8De. ? e sa$t1 3acia atrEs "ara e/itar$o0 H>o so4 s niFera0 EstarE "or a3#O atendiendo a c a$? ier "ordiosero0 HE$ desagrado torci1 e$ sem7$ante de$ na/arroH0 Es na c a$? iera ? eO H8. mientras $e acaricia7a $os ri2os osc rosH0 Eso es"ero0 A3ora c 6ntame. $os o.i.ecidos como si 3 7iera $$orado0 HEso es"ero. mientras em" .a Hm rm r1 Marina.asta ese momento 3a7#a tenido $a es"eran2a de ? e s 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os anegadosH0 5:rame ? e no $o 3arEs0 HTe $o "rometo.o/en.2++ - .ago. con $a " nta de $a es"ada "resta a c$a/arse en e$ est1mago de . a $os "ies de s madre0 Ten#a $os o. si f era necesario0 . a$ entrar en $a 7i7$ioteca0 HLo 3a seg ido Hm sit1 Marina0 . f era de s#. 3i. "ero s ca7e2a se o7stina7a en 3acer$o0 H. "ero no $e dio im"ortancia0 Des" 6s de 7 scar en /ano a $a m c3ac3a "or toda $a casa.a 3a anoc3ecido H$e "idi1 a s es"oso0 Diego ca7ece1 afirmati/amente 4 $a 7es1 con tern ra en $os $a7ios0 Lo /io sa$ir de $a casaJ Marcos $o seg #a.ago no ? iso "erder esa o"ort nidad 4 se ade$ant1 "ara s .e sido na tontaL. te $o s "$ico: ? e no $es "ase nada ma$o Hrog1 Marina.ago0 HE$ mo2o me 3a dic3o ? e ensi$$1 a Abedul 3ace mEs de dos 3oras Hconfirm1 Diego. n rato mEs tarde0 Se sent1 en e$ s e$o. sirena H.I-OS . es"erando ? e don Marce$o tomase na decisi1n so7re Micae$a.o os acom"aFar6 Hse ofreci1 Marcos0 HId con c idado0 . acom"aFado de Micae$a0 A3ora 4a sa7#a ? e no era as#0 .a7a 3acia de$ante $a es"ada0 E$ fi$o de $a 3o.ago 3a7#a intentado /o$/er a$ sig$o %%I0 Antes de ? e " diera remediar$o se $e sa$taron $as $Egrimas0 Se $$e/1 $as manos a $a cara 4 s c m7i1 a$ $$anto0 La tensi1n s frida d rante $a semana.i$$a 4 $e sec1 $as $Egrimas con $os dedos0 E$$a se aferr1 a esa mano0 Ten#a tanto miedo. se re"roc310 KDe7# imaginar ? e .a "enetr1 en $a carne de . en $a so$edad de $a 7i7$ioteca0 HAma. con firme2aH0 >o $o 3ar60 HA4. con /o2 as stada. Dios m#o0 Esto4 tan as stadaO Diego $e acarici1 $a me.o est /iera en e$ in/ernadero.ago 3ar#a a$go as# "ara c rar a s c Fado0L HSa$dr6 a 7 scar$os a3ora mismo0 HLa fiera /o2 de s marido $e 3i2o $e/antar $a ca7e2a0 HProm6teme ? e t: no entraras en ese artefacto H$e s "$ic1.ago. regres1 a $a 3a7itaci1n 4 $a $e410 En seg ida 7a. $e esta7a "asando fact ra0 K.adme ir9 Hc3i$$1 e$ na/arro. tantas cosas "od#an sa$ir ma$O >o ? er#a "ensar en e$$as.ago 4 a Micae$a0 HDios m#o. se de.

se atre/i1 a $e/antar n "oco $a ca7e2a "ara mirar c1mo ten#a $a "ierna0 !omo $a fa$da $a c 7r#a "or com"$eto. act:aL. ro "or Dios ? e os $o 3ar6 "agar0 Las n 7es em"e2a7an a dis"ersarseJ en $os c$aros se insin a7a e$ 7ri$$o de $as estre$$as0 La $ na meng ante asoma7a t#midamente a i$ minar e$ "aisa. a3ora no "odr#a /i/ir sin e$$aL. "or encima de$ codo i2? ierdo0 La sangre em"a"a7a $a manga "or $os dos $ados: $o 3a7#a atra/esado0 Por fort na no $e 3a7#a daFado ning:n tend1n0 >o 3a7#a tiem"o de "arar $a 3emorragia0 E$ 3om7re 4a esta7a montando 4 se dis"on#a a 3 ir0 O$/idando e$ do$or de$ 7ra2o.I-OS E$ grito de .ar ? e $a ira dirigiera s s mo/imientos0 Era dif#ci$. admiti10 Micae$a sa7#a ? e a$$# dentro nadie $a encontrar#a 3asta ? e f era demasiado tarde0 Era necesario a$can2ar $a ori$$a de $a ar7o$eda0 Se mo/i1 con c idado "ara "onerse 7oca arri7a0 E$ do$or de $a "ierna $a atra/es1 "or dentro como n ra4o0 !re41 ? e se i7a a desma4ar0 ! ando consig i1 /o$/er a res"irar sin miedo de morir en e$ intento. con n gr Fido de do$or 4 ra7ia. arrancando n ref$e.a de "ensar0 Por Dios.E!.o fr#o a $as 3o. mordi6ndose $os $a7ios "ara no gritar0 Lo 3a7#a conseg ido0 A s a$rededor todo eran Er7o$es 4 matorra$es c 7iertos "or n manto 7$anco. de. a s /e2.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .a.e si$encioso 4 as st1 a n gr "o de ga/iotas0 Se toc1 e$ sitio donde 3a7#a "enetrado $a 3o.e ne/ado. "or no decir im"osi7$e0 La "reoc "aci1n "or Micae$a n 7$a7a s s "ensamientos0 >o ? er#a "ensar en $o ? e ese 3om7re "odr#a 3a7er$e 3ec3o0 Por m c3o ? e negara sa7er de e$$a. comen21 e$ ata? e0 ! id1 de no de.i.o de "erra Hsise10 !onsig i1 "enetrar en s defensa 4 "inc3ar$e en e$ 3om7ro0 E$ "am"$on6s. .ago consig i1 desmontar$e 4 tirar$o a$ s e$o0 A"ro/ec31 "ara desen/ainar s es"ada0 S o"onente ten#a $a s 4a en "osici1n de ata? e0 H>o /o4 a consentir ? e 3 4Eis sin decirme d1nde estE Micae$a H"rofiri1 e$ ga$eno. con fria$dad no eCenta de ra7iaH0 Si $e 3a76is 3ec3o daFo. $o agarr1 "or $a ca"a0 S agresor se de7ati1. 3asta ? edar sentada.ago re/er7er1 en e$ "aisa. no " do /er e$ a$cance de $a $esi1n0 A"o41 $os codos en e$ s e$o. "ero . c idando de no "erder e$ e? i$i7rio.as de acero0 Las ro"as osc ras ? e $$e/a7an $os dos 3om7res eran n contra" nto a $a 7$anc ra es"ectra$ de $a nie/e0 H>o $o s6 H7ar7ot1 e$ de Pam"$ona0 . . con fiere2a0 KLa /ida de Micae$a de"ende de t s actos0L La sangre se $e esc rr#a a $o $argo de $a manga0 Le do$#a e$ 7ra2o0 Se $o enrosc1 en $a ca"a "ara "roteger$o0 >o $e a4 dar#a m c3o tener$o in ti$i2ado. se record1. "ero s determinaci1n tendr#a ? e so$/entar ese contratiem"o0 S1$o es"era7a "oder desarmar a s contrincante antes de desangrarse0 E$ fi$o de $a es"ada de s o"onente $e desgarr1 $as ca$2as a $a a$t ra de$ m s$o i2? ierdo0 En seg ida $a sangre manc31 $a te$a a$rededor de $a 3erida0 8Demonios9 Se esta7a distra4endo demasiado0 KDe.ago esta7a con/encido de ? e ment#a0 K>o "ienses.ago "ar1 $a finta ? e don Mi$$En $e $an2a7a 4. en/a$entonadoH0 E$$a no merece $a "ena0 H.a frente a s o"onente.2+I - . increment1 $a /e$ocidad de s s ata? es0 . ? e . "ero no i7a a de.ago se defend#a. ? e $e costa7a mantener con e$ 7ra2o do7$ado "or de$ante0 Esta7a en c$ara des/enta.ar ? e eso minara s "ro"1sito de encontrar a Micae$a 4 $$e/ar$a a casa sana 4 sa$/a0 KDios.a de 3acer$o0L H<Vais a 3aceros matar "or e$$a= Hindag1 don Mi$$En.

"ero e$ temor a morir de fr#o era a n ma4or0 La 3 e$$a ? e i7a de.adeante.o. rean dando s em"resa0 A"ret1 $os dientes "ara no s c m7ir a$ desEnimo 4 a $a tort ra0 Si ? er#a sa$ir con /ida de a$$#. no "od#a "ermitirse ning na de7i$idad0 K8Ese ma$dito Mi$$En9L.arse $$e/ar "or e$ miedo0 Era mEs fEci$ "ensar$o ? e $ograr$o0 .ando a$ arrastrarse entre $os Er7o$es no era m 4 $arga. $ogr1 rec "erar $a entere2a "ara /o$/er a intentar$o0 Bna /e2 mEs.ago0 <.a7r#a $ogrado s "ro"1sito= <. sig i1 arrastrEndose entre $os Er7o$es0 Trata7a de no "ensar en e$ do$or ni en e$ cansancio0 De no de.2+M - . "ero 4a esta7a s dando "or e$ esf er2o0 >o necesita7a mirarse $as manos "ara sa7er ? e $as ten#a amoratadas "or e$ fr#o de $a nie/e0 !on $as "risas 3a7#a de. no /o$/er a /er$o n nca mEs0 . otra mEs 4 otra0 E$ do$or era indescri"ti7$e.1n e$ do$or casi $e 3i2o "erder e$ conocimiento0 A:n .ar$a a s es"a$da0 Tom1 aire 4 em"e21 a des$i2arse 3acia atrEs. si $e 3 7iera contado ? e necesita7a ese dinero.a7#a tantas cosas ? e ? er#a decir$eO La "rimera de todas: $o m c3o ? e $o ama7a0 HDadme $a "osi7i$idad de dec#rse$o. SeFor Hrog1.ado s s g antes en $a casa0 De todos modos.I-OS ref $g#a en $a "en m7ra0 Las 3 e$$as de$ ca7a$$o de Mi$$En se 3a7#an 7orrado con $os :$timos co"os0 De7#a 7icarse "ara encontrar e$ eCtremo de $a ar7o$eda mEs cercano a$ camino0 Si e$eg#a ma$ se internar#a a n mEs en e$ 7os? eci$$o0 <!1mo $ograr$o sin e$ so$ "ara orientarse= KPiensa en a$go0L ' sc1 $a Estre$$a Po$arJ eso $a a4 dar#a0 Es"er1 con im"aciencia a ? e $a conste$aci1n de $a Osa Ma4or asomase entre $as n 7es0 >o tard1 en /er$a a"arecer.E!. e$$a 3a7r#a ren nciado a co7rar$o0 !on $a 3erencia de s "ro"io "adre ten#a mEs ? e s ficiente0 <Por ? 6 no $e 3a7#a cre#do= HO$/#date de 6$0 Tienes ? e $$egar a$ camino Hse di. ra7iosa0 <!1mo "od#a 3a7er$e 3ec3o eso= <N 6 $e 3a7#a s cedido "ara /o$/erse tan ma$/ado= É$ no era as#0 Si se $o 3 7iera "edido.a7r#a encontrado a$ amigo de s madre= Re2a7a "or ? e as# f era 4 no tardara m c3o en regresar0 >o so"orta7a "ensar ? e se "erdiera.o0 Entonces gir1 "ara de.o. im" $sEndose con $as manos 4 $a "ierna sana0 !on e$ "rimer em" . 4a 3a7r#an estado tan em"a"ados como e$ resto de s s ro"as0 Pens1 en . se di. con s s siete estre$$as "$ateadas0 E$ camino esta7a . "ara darse f er2a0 !on $a $ 2 de $a $ na meng ante como :nica g #a. "ens1.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . sto de7a.

o/en $an21 n grito: ten#a e$ f6m r rotoH0 Lo siento. <ad1nde $e $$e/ar#a= HEstarEn 7ien.ago0 <N i6n sa7#a si a? e$ confesionario /o$/er#a a f ncionar.ago o de Micae$a9 >o $e 3a7#a dic3o nada a s es"osa "or no as star$a a n mEs. m c3ac3a0 Tendr6 ? e enta7$i$$ar$o "ara e/itar ? e te siga do$iendo0 Marcos.asta ese momento.o/en0 Sa7#a ? e se esta7a c $"ando "or $o s cedido 4 ? iso decir$e a$go "ara a$igerar s ma$estar0 En ese momento $e "areci1 /er ? e a$go se arrastra7a "or entre $os Er7o$es de $a derec3a0 Sofren1 e$ ca7a$$o0 Marcos.o/en se de. </erdad= H"reg nt1 Marcos0 Diego se gir1 n "oco "ara mirar a$ .I-OS Capítulo XXVI Diego 4 Marcos esta7an m 4 cerca de $a 7if rcaci1n de$ !amino de . de "ie a s $ado0 *r nci1 e$ ceFoH0 <>o o#s aceros. "ero esta7a m 4 "reoc "ado "or .o/en "ara determinar e$ daFo c ando o41 ? e n gr "o de . "rEcticamente se tir1 de$ ca7a$$o0 En dos 2ancadas se acerc1 con $a antorc3a de $a manoH0 <Micae$a= <Eres t:= La .e0 >o 3a4 otro modo de tras$adar$a0 . <? 6 /es a$$#= H"idi1 Diego. des" 6s de tantos aFos= . "ero no "arece ? e sea n anima$0 MEs 7ien me "areceO < na "ersona arrastrEndose de es"a$das= HVa4amos a /er0 Ta$ /e2 necesite a4 da Ha" nt1 Diego0 Es"era7a ? e no $es entret /iera m c3o "ara "oder seg ir camino de $a ci dad0 O7$igaron a $os ca7a$$os a sa$irse de$ camino "ara $$egar a $a $inde de$ 7os? eci$$o 4 a$ m7raron con $os 3ac3ones0 A Diego $e "areci1 reconocer $a ca"a con $a ? e se c 7r#a a? e$$a fig ra0 H8Por todos $os demonios de$ A/erno9 Hmasc $$10 . serE me. "reoc "ado0 !$a/1 e$ 3ac31n en $a nie/e "ara ? itarse no de $os g antes0 Des" 6s $e acarici1 e$ rostro con tern raH0 Pensa7a ? e esta7as con .or ? e regreses a $a casa 4 traigas e$ carr a.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . si acaso f nciona7a.inetes se acerca7a desde $as m ra$$as0 Le eCtraF1 ? e sa$ieran a esas 3oras de $a ci dad.os. s#. esc c3ando0 HA3ora ? e $o dices. 3i2o $o mismo0 H<N 6 s cede= H"reg nt10 HT:. entre tem7$ores0 H<Te 3as 3ec3o daFo= <>o " edes $e/antarte= HMiO miO "iernaO creoO rota0 Diego i7a a em"e2ar a "a$"ar $as "iernas de $a .agoO HMeO ca#O de$ ca7a$$oO Hartic $1.inetesO "arece ? e /an a tomar "arteO A3ora /ienen ga$o"ando Ho7ser/10 * era $o ? e f ese a? e$$o ? e esta7a oc rriendo mEs ade$ante..E!. era mEs im"ortante atender a Micae$a0 Em"e21 a "a$"ar$e $as "iernas con de$icade2a0 ! ando toc1 e$ m s$o derec3o $a . 8ni rastro de . eCtraFado. seFa$ando e$ $ gar0 H>o $o /eo m 4 7ien. don Diego= Parece como si est /ieran $ c3ando. $os . en si$encio.i$$as co$oradas 4 res"ira7a con dific $tad0 La /io cerrar $os o. mEs ade$ante0 >o " edo /er$osJ $os c 7ren $os Er7o$es de$ cr ce0 Diego se ? ed1 ? ieto.1 caer de es"a$das0 Ten#a $as me. c ando $o mEs sensato era "asar $a noc3e a resg ardo0 >o esta7a e$ c$ima "ara "aseos0 H(racias a Dios ? e os 3emos encontrado Hagradeci1 Marcos. eC3a sta0 H(raO gracias000 graO gracias Hm rm r10 H<N 6 te 3a "asado= Hindag1 6$.2+Q - .o/en.ernani0 . ? e eres mEs . $os oigo0 .

ago0 E$ 3om7re c$a/1 s s o. seFor0 >os 3an contratado "ara $$e/ar$o a Pam"$onaO /i/o0 Las desa"asionadas "a$a7ras de$ /ie. m c3ac3a. don Mi$$En Hdi. don Diego Haseg r1 e$ a7ogado. con se? edadH0 MontadJ 3ace demasiado fr#o "ara seg ir con/ersando en medio de $a nada0 . "od6is ti$i2ar otros m6todos "ara con/encer$oO HaFadi1 e$ so$dadoH0 >o me g sta ? e 3agan daFo a $as m . doFa Micae$a0 En seg ida estar6 de / e$ta0 Los cascos de$ ca7a$$o $e/antaron nie/e conforme se a$e. "ero "ens1 ? e era fr to de$ cansancio0 S contrincante no esta7a en me.a7a a ritmo creciente0 HS6 ? e /os $a ten6is Haseg r1 . ? e seg #an con $as "isto$as de $a mano.a7$ad de na /e2.ar $a "resi1n de $a es"ada. /bano 4 a$ ca7a$$o de don Mi$$En0 Seg ramente $os 3a7#an a"resado antes de dis"arar.eres0 H8>o $o s69 Hinsisti1 e$ 3om7re.o so$dado.or es"adac3#n de $o ? e 6$ es"era7a0 !oncentrado como esta7a en e$ com7ate. "ero sin $$egar a 3acer sangre0 E$ a$iento $e sa$#a de $a 7oca como 3 mo 7$anco0 HSo-socorro Hgimote1 don Mi$$EnH0 8EstE ce$osoO "or? e me /io con e$$a9 .os osc ros en 6$H0 Este 3om7re tiene retenida a na m .ago se dio c enta. a s es"a$da.e de decir ? e / estra 3 #da me 3a ca sado m c3os trastornos0 'endito sea e$ g ardia de $a P erta de Tierra. mirando a$ de Pam"$ona0 Don Mi$$En mira7a a no 4 a otro sin decidirse a decir nada0 H8.ago. des/i1 $a /ista 3acia n " nto "or detrEs de . $e cogi1 "or sor"resa0 Don Mi$$En.asO Tro"e21 en $a nie/e 4 est /o a " nto de caer de n e/o0 Se endere21 como " do.a7#a $ogrado 3erir$o en /arios sitios. si no 3a7$a.o e$ de $a "isto$a descargada0 . ndi1 n "oco mEs $a " nta de $a es"ada en $a carne 7$anda de $a garganta. a$2ando $a 7ar7i$$a "ara e/itar ? e se $e c$a/ase $a es"ada0 S n e2 de AdEn s 7#a 4 7a.os di$atados "or e$ terror. co$oc1 $a " nta de s es"ada 7a.I-OS H>o tardar6. a"retando $os dientes0 >o "od#a s c m7ir a $a de7i$idad0 Micae$a de"end#a de 6$0 Le "arec#a o#r cascos de ca7a$$os. "or fin os encontramos. ma$ nacido9 H7ram1 . no se os oc rra 3acer ning na tonter#a. "ara ? e no esca"asen0 HVa4a. con $os o. seFor H$e cort1 .E!.ago0 E$ ga$eno se dio $a / e$ta des"acio.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . nto con $os carras"eos de $os otros 3om7res. entonces. . cada /e2 mEs enfadado0 Esta7an "erdiendo e$ tiem"o 4 seg #a sin sa7er d1nde esta7a Micae$a0 E$ fr#o era cada /e2 mEs intenso0 Em"e2a7a a 3e$ar0 . ? e mis 3om7res os estEn a" ntando0 HBn momento.2+R - . tendremos ? e 3acer n a"aFo 3asta ? e estemos en casa0 !reo ? e tengo a$go de coFac en $as a$for.e2a desde s s mont ras0 Las antorc3as i$ mina7an cinco rostros fieros0 La "isto$a ? e 3a7#a dis"arado a:n 3 mea7a0 Los otros c atro $es a" nta7an sin tit 7eosJ mientras ten#an s .a7a a$ ga$o"e0 H' eno.etos "or $as riendas a Abedul. $e 3icieron af$o.er 4 ? iero ? e me diga d1nde estE0 H<Es cierto eso= Hin? iri1 e$ so$dado.ago0 . ? e record1 3a7eros /isto sa$ir entre $os "rimeros. de ? e eran $os /ie. s o"onente era me. con n 7ra2o 3erido ? e resta7a "otencia a s s ata? es 4 esta7i$idad a s s fintas0 AdemEs. "ero sin conseg ir desarmar$o0 Se /e#a en inferioridad de condiciones. derrotado0 HDesde $ ego ? e $o 3ar6is Hconfirm1 e$ 3om7re. "ero no $a retir10 >o esta7a dis" esto a rendirse toda/#a0 >o sin 3a7er$a encontrado0 H!$aro ? e. con $a es"ada a" ntando a$ s e$o0 !inco 3om7res $es mira7an con fi. esta maFana0 HEsto4O esto4 a " nto de conseg ir e$ dineroO En nos d#as "odr6 "agar $o ? e de7o aO / estro seFor H7a$7 ce1 don Mi$$En.o $a 7ar7i$$a de s agresor0 H>o se os oc rra matar$o.ores condiciones ? e 6$0 . montandoH0 Ag antad. e$ sonido de n dis"aro.os so$dados ? e 3a7#a /isto intram ros na 3ora antesH0 .

3a7#an 3ec3o efecto0 Lo cierto es ? e se sent#a m 4 $igera.ago0 S imagen $a 3i2o $$orar0 Por $o /isto. s "$ic1 en si$encio0 K>o sin 3a7er dado con e$$a0L E$ so$dado ? e "arec#a $$e/ar $a /o2 cantante desmont1 "ara sostener$o antes de ? e ca4era a$ s e$o0 .a7an 7ien "ro/istos "ara c a$? ier contingencia. 3erido 4 m erto de miedo "or $a m .e0 !on $a "ierna enta7$i$$ada e$ do$or era mEs so"orta7$e. "ens1 con est "or0 H8Pardie29 EstEis 3erido Hso$t1 e$ so$dado. con cada sor7o de esa 7e7ida e$ fr#o i7a remitiendo0 Inc$ so $a nie/e em"e2a7a a 7ri$$ar con estre$$itas de co$ores0 Era m 4 3ermoso0 HM c3ac3a. dorada "or $a $ 2 de $as antorc3as. casi sin f er2as0 Marcos 4 don Diego $a de"ositaron con m c3o c idado en e$ interior de$ carr a. Diossss m#oO Hso$$o21.2+S - .e0 Se endere21 como " do 4 cerr1 $os o.e0 Les o41 so$tar nas risitas mientras monta7an a ca7a$$o0 L ego mencionaron a nos . " es $o 3a7#a s . SeForL.inetes ? e 3a7#an /isto "asar 4 cierto dis"aroJ disc t#an si ir o no a a/erig ar ? 6 "asa7a0 E$$a no $es 3i2o caso0 . con na sonrisa "#cara0 Trat1 de ? itar$e $a dama.a7#an " esto nos $adri$$os ca$ientes en e$ s e$o 4 e$ interior de$ /e3#c $o esta7a ca$deado0 Dio otro sor7o a $a dama. don Diego Hm rm r1 MarcosH0 EstE ac3is"ada0 H!reo ? e 4a estE mEs ? e eso0 !erraron $a " erta de$ carr a. " es 4a no $e ? eda7an f er2as "ara nada0 Par"ade1 "ara ac$arar $a /isi1n0 *rente a 6$ 7ai$otea7an som7ras osc ras0 Se esta7a mareando0 K>o "ermitas ? e me desma4e a3ora. sssseFor Hs s rr1.E!. se desdi7 .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . s# ? e se encontra7a ma$.os "ara "ensar en .1 n tanto0 E$ "eso de $a ca"a en e$ 7ra2o i2? ierdo era como na $osa0 'a.ago emiti1 n siseo. ? e don Diego $e 3a7#a "asado.agoH0 8Voto a Dios9 .o en e$ 7ra2o0 HSe dirigi1 a no de $os so$dadosH0 5 an. o ta$ /e2 $os tragos a $a dama. ana de coFac.ado ? e te em7orrac3ases0 H>adaO de essso. no $e ? eda7a "aciencia s ficiente "ara ag antar $os des/ar#os de ese misera7$e0 A"ret1 $a em" Fad ra de s es"ada 3asta ? e $e do$ieron $os n di$$os0 H<D1nde estE 4 ? 6 $e 3a76is 3ec3o= Hsise1.a no /o$/er#a a /er$o0 <Por ? 6 3a7#a tenido ? e irse= HA4.1 $a es"ada 4 $a c$a/1 en e$ s e$o "ara tener n a"o4o 4 no caerse de 7r ces0 I7a a fa$$ar$e a Micae$a. arrastrando $as "a$a7ras0 Bn 3i"ido " so e$ 7roc3e fina$ a $a frase0 Se aferr1 a$ reci"iente con f er2a0 HMe "arece ? e 4a es demasiado tarde.er ? e ama7a0 Desde $ ego.etado "or e$ 7ra2o 3erido0 La es"ada a"enas 3i2o r ido a$ caer a$ s e$o0 Dios 7endito. anaH0 >o ? iero ? e mi es"osa me re"roc3e 3a7er de. casi $i/iana0 .I-OS . antes de comen2ar a desenro$$ar $a ca"aH0 Ten6is n 7 en ta.as 3asta encontrar n ro$$o de /enda0 A$ "arecer /ia. 7 sca a$go con ? e cerrar$o0 HE$ a$ dido re/o$/i1 en s s a$for. a:n no 3a7#a regresado0 <N 6 "asar#a si no $ogra7a /o$/er= <.ar de $$orar0 .ago as"ir1 con f er2a "ara no s c m7ir a $as ganas de asesinar a ese 3om7re0 Esta7a agotado. ana0 E$ coFac $e g sta7a cada /e2 mEs0 A$ momento e$ coc3e se " so en marc3a con n 7anda2o 4 e$$a est /o a " nto de terminar en e$ s e$o de$ carr a.os se $e cerra7an como "or /o$ ntad "ro"ia0 La cara de don Mi$$En. "ero no $e im"ort10 La "ena era tan grande ? e no "od#a de. "ens1 . antes de 7e7er otro "oco0 Le costa7a mantener $a es"ada en a$to0 Los o. si $e s ced#a a$go en a? e$ sig$o= >ot1 ? e e$ coc3e se "ara7a. si sig es 7e7iendo terminarEs com"$etamente 7eoda Hdec$ar1 don Diego.

no9 KPor fa/orOL. seFor0 Me $imita7a a tratar de ta"onar e$ ta. <? 6 3a "asado= Antes de ? e " diera contestar$e.a no "odr#a /i/ir sin e$$a0L Sig i1 caminando.I-OS . "ero se resisti1 a desma4arse0 !omo si f era a$go ? e " diera $ograse a f er2a de /o$ ntad0 A3ora eran grandes manc3as $as ? e dan2a7an de$ante de s s o.2+T - . mientras en/aina7a $a es"ada0 Desmont1 4 se acerc1 3asta e$$os0 Los so$dados se re$a. os c idEis 7ien "oco Hmasc $$1 e$ so$dado0 !ogi1 en e$ aire e$ ro$$o ? e $e $an21 e$ otro 3om7re 4 em"e21 a /endar diestramente $a 3erida. 3i. rog1 ang stiado0 K.e0 Las "a$a7ras de s "adre seg #an dEndo$e / e$tas "or $a ca7e2a 4 se $e c$a/a7an en e$ cora21n como ag . f era de s#0 <Acaso nadie se da7a c enta de$ "e$igro ? e " diera estar corriendo $a .os mercenarios. mira7a 3acia e$ interior0 K8>o. s "adre 4a ten#a $a es"ada desen/ainada 4 esta7a "re"arado "ara "resentar 7ata$$a0 S c Fado.os0 Dio n "aso mEs0 8S# ? e esta7a d67i$9 .E!.a4 ? e encontrar a Micae$a9 Hre"iti1.as de 3ie$o0 >o "od#a ser /erdad0 85 stamente a3ora. a$ "arecer.o= HLa /o2 de s "adre indica7a ? e no confia7a en $as "a$a7ras de$ mercenario0 HS#.e. SeFor9L Em"e21 a mo/erse casi sin f er2as0 Arrastra7a $os "ies "or $a nie/e 7$anda. ? e 3 7iera c atro "isto$as a" ntadas 3acia e$$os0 H8Padre9 .asta s "adre "arec#a tomarse $as cosas con demasiada tran? i$idad0 Se sent#a dentro de na "esadi$$a0 H. sin a$terarseH0 Os recomiendo ? e en/ain6is / estra es"ada0 >o "retendemos 3acer nada ma$o0 H<Es cierto eso. como si f era im"ortante ? e $o s "ieran0 HP es "ara ser$o. ? e se "re"araron "ara $o ? e " diera "asar0 E$ /e3#c $o se det /o a$ $ado de$ gr "o.o Hac$ar1 e$ so$dado. mientras intenta7a.ago. incr6d $o. $e/ant1 $a /ista 3acia s "adre 4 MarcosH0 8Por todos $os demonios de$ A/erno9 . a7r mado "or $a sensaci1n de fata$idad0 Se $e cerra7an $os o. sin im"ortar$e. r m7o a$ carr a. sin m c3o 6Cito.e en e$ camino " so en a$erta a $os /ie. "or encima de $a casaca 4 $a camisaH0 <Es"era7ais a estar m erto "ara atender / estras 3eridas= HTengo ? e encontrar a Micae$a antes de ? e sea demasiado tardeO H$e record1 con de7i$idad0 Trat1 de se"ararse de 6$0 De7#a seg ir 7 scando0 De7#a arrancar $a /erdad a$ "am"$on6s como f era0 >o ten#a f er2as 4 eso $o esta7a matando0 H<Todo esto es "or na m . mirEndo$e de 3ito en 3itoH0 P es de "oco $e ser/ir#ais si os de.os0 Ve#a " ntos negros dan2ando0 La ca7e2a se $e i7a.ago. 3i2o $o "ro"io0 HSo$tad a mi 3i.eta7an0 HEstE ma$3erido. "ero eso no im"orta0 8.ago0 K<N 6 significa eso=L Bna sensaci1n 3e$ada $e recorri1 $a es"a$da0 Marcos.a4 ? e encontrar$a sin "erdida de tiem"o H"rofiri1 . 3i.ago.o/en= . a$go mEs $ento.aron a$ /er ? e $os reci6n $$egados no "resenta7an ning:n "e$igro0 . ca7a$$eros0 HLa /o2 de Diego se o41 con c$aridad en e$ cr ce de caminos0 .o Hac$ar1 Diego.er= H"reg nt1 e$ so$dado. .a4 tanta sangre ? e se "odr#an 3acer morci$$as0 HSo4 ga$eno Han nci1 .ago. c stodiado "or dos 3om7res a ca7a$$o0 H' enas noc3es. no de.es ? e $e "ase nada0L E$ r ido de n carr a.o H7ram1 Diego. nto a $a " erta de$ carr a. 2afarse de $as manos ? e $o s .a no $es a" nta7an0 Desmontaron tam7i6n0 K<N e 4a no tengo ? e "reoc "arme "or e$$a=L.a no tienes ? e "reoc "arte "or e$$a.a7ais morir H7 f1H0 ! ando 3a4a terminado de /endar esta 3erida os a4 daremos a 7 scar$a0 Si seg #s "erdiendo sangre "oco im"ortarE ? e $a encontr6is o no0 S# ? e im"orta7a0 Para 6$ era trascendenta$0 E$$a era todo $o ? e necesita7a0 KDios.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ens1 .

entr1 en e$ carr a.e 4 se de.e m erto de miedo "or $o ? e " diera 3a7er$e "asado a Micae$a0 Re2ando "or ? e est /iera 7ien0 !err1 $os o. 8no se mo/#a9 >o "od#a estar m erta0 Era im"osi7$e0 Medio a gatas.o/en a$etea7an "ara a7rirse 4 dos estan? es ag amarina $o mira7an.ago.2IV - . a mentando $a "a$ide2 de $a cara0 >o se mo/#a0 Virgen santa.i$$a0 Le costa7a creer ? e " diera 3a7er m erto0 >o.os. Diego 4 Marcos esta7an en "ie 4 re#an tam7i6n0 <Acaso 3a7#an "erdido e$ . nto a $a m .as. agotado. era im"osi7$e0 A3ora ? e $a 3a7#a encontradoO La ca7e2a de .os0 Parec#a dormir0 A$ menos no 3a7#a s frido0 Era n cons e$o en medio de a? e$ do$or ? e $o eng $$#a con cada eC3a$aci1n0 !on manos tem7$orosas.1 caer. ? e descansa7a en no de $os asientos0 La negr ra de s ca7e$$o 4 de s s ce.E!. destaca7an so7re s "ie$ marfi$eFa. . acarici1 tiernamente s me. tratando de ac$arar $a /isi1n0 En medio de s "ro"io ma$estarJ de ese mareo ? e amena2a7a con tragar$o de n momento a otro.er ? e ama7a mEs ? e a s "ro"ia /ida0 Tem#a tocar$a 4 sentir $a fria$dad de $a m erte0 E$ rostro de Micae$a esta7a sereno0 Bna ten e sonrisa c r/a7a s s $a7ios ro. " do /er e$ c er"o inerte de Micae$a. cre41 /er ? e $os "Er"ados de $a . conf ndidos0 L ego $a 7oca de s amada se distendi1 en na sonrisa0 So$t1 na risita0 Des" 6s. na carca.I-OS L$eg1 3asta e$ carr a.ago era como na o$$a 3ir/iendo 4 a " nto de des7ordarse0 A7ri1 4 cerr1 $os o. icio= O7ser/1 n e/amente a Micae$a 4 a$ fin com"rendi10 K8!oFac9L.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os n instante 4 tom1 aire antes de a7rir $a " erta de$ /e3#c $o0 Pese a $a "en m7ra de$ interior.ada0 <Esta7a riendo= <!1mo "od#a re#r en n momento as#=. a mentando s conf si1n0 La ca7e2a $e ard#a "or dentro0 * era de$ /e3#c $o. e$ a7anico de s s "estaFas. anonadado 4 $ c3ando "or seg ir consciente0 La risa seg #a. "ens1 . reconoci1 e$ o$or0 KEstE 7orrac3a como n marinero de "ermiso0L .

ar a s 3i. 3icieron mara/i$$as "ara mitigar e$ do$or0 .e casi 3a7#a aca7ado con s /ida0 !err1 $os o.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . nos casamos. a. nos casamosO Hsa$modi1.a ma4or i7a a sentirse atra#da "or tan "oca cosa0 Pero se $o 3a7#an concedido: "od#a corte.a7#a 3a7$ado con $os "adres de Ade$a0 A$ "rinci"io esta7a m 4 ner/ioso0 K>o todos $os d#as "ides "ermiso a n "adre "ara corte. ntos0 N 6 $arga se $e 3ar#a $a es"era 3asta ? e e$$a regresaseO Pero merecer#a $a "ena0 Sin d da.or0 S f t ro s egro era tan a$to como don .ago. como n $oco0 A:n no "od#a an nciar$o a $a fami$ia I2ag irre0 Lo dir#an Ade$a 4 6$ .ar a Ade$a con e$ consentimiento de s s "adres0 .2IU - .E!. "ero mEs anc3o e im"onente0 >o $e 3a7r#a cens rado ? e no "ensara en 6$ como "osi7$e es"oso "ara s 3i. seg ido "or n "oco de $E dano.eno a$ fr#o de $a noc3e 4 a $a nie/e ? e $e ca$a7a $os 2a"atos 4 $a ca"a0 La ne/ada 3a7#a retrasado e$ regreso desde $a casa de Ade$a0 S madre 4a esta7a tota$mente rec "erada 4 e$$a no tardar#a en regresar a $a casa-torre I2ag irre0 8Lo 3a7#a conseg ido9 .I-OS Capítulo XVII Esta7a eC $tante0 MEs ? e caminar 7ai$otea7a "or $os arena$es. se 3a7#a acercado a$ sitio donde cada noc3e se dis"on#an a dormir0 H8>os /amos a casar9 Hgrit1 a$ cie$o tac3onado de estre$$asH0 >os casamos. cortando s diatri7a de ra#2H0 !a$$a 4 no digas mEs tonter#as0 !$aro ? e me casar6 contigo0 <Acaso ten#as $a menor d da= Los gritos de nas c antas ga/iotas as stadas $e de/o$/ieron a $a rea$idad0 Sin darse c enta. mi ? erida Ade$a. e$ seFor 'ennet se 3a7r#a sentido a/ergon2ado de /er$o "erder $a com"ost ra0 !omo si s s enseFan2as no $e 3 7ieran ser/ido de nada0 H8A4.aL. demasiado ner/ioso como "ara "ararHJ ni si? iera so4 $o s ficientemente a$to "ara ti 4O H8S#9 Hcasi $e 3a7#a gritado e$$a. ? e 4a no tengo edad "ara andarme "or $as ramas0 Por eso no ? iero es"erar mEs "ara "edirte ? e te cases conmigo0 <Me 3arEs e$ 3onor de ser mi es"osa= .a0 > nca como en ese instante 3a7#a sido tan consciente de s "e? eFa estat ra 4 de s com"$eCi1n esmirriada0 Sin d da a? e$ "escador de 7a$$enas . con e$ c er"o tan en/arado como e$ "a$o ma4or de n /e$eroH0 La m erte de t 3ermana es m 4 reciente 4O Pero com"renderEs.os 4 se recost1 en e$ si$$1n0 S "adre $e 3a7#a c rado $as 3eridas de$ 7ra2o 4 . eso era todo $o ? e necesita7a "ara "ro"oner matrimonio a s ? erida ama2ona0 Lo cierto es ? e no 3a7#a "erdido e$ tiem"o0 !onsidera7a ? e a s s c arenta 4 oc3o aFos no $e so7ra7a m c3o0 Sonri1 a$ recordar0 HS6 ? e es m 4 re"entino H3a7#a comen2ado. "ens1. mi ? erido seFor 'ennet9 Si "ensEis ? e so4 n tonto es ? e n nca est /isteis enamorado Hsentenci1.amEs 3a7#a imaginado ? e s 3i. antes de $$egar a $a " erta de $a casa-torre0 Esta7an re nidos en $a 7i7$ioteca0 Micae$a descansa7a en e$ dormitorio0 Des" 6s de red cir$e $a fract ra 3a7#a / e$to a enta7$i$$ar$e $a "ierna0 E$ coFac 7e7ido en tanta a7 ndancia.ago a:n no se 3a7#a re" esto de $a conmoci1n s frida a$ encontrar s e$to a Abedul0 Ver$a tan ? ieta en e$ carr a. no "or e$$o $o 3a7#a "asado me.a s6 ? e no so4 $o ? e se dice n 7 en "artido Hcontin 1 3a7$ando. sonriendo0 Pese a ? e sos"ec3a7a ? e no se negar#an.

mi "o7re 3ermano "ensa7a ? e esta7a m erta. seFor= H>ada im"ortante0 La es"ada atra/es1 e$ 7ra2o $im"iamente Hac$ar1 .ago Hse ? e. $as condenadas.ago ec31 a Diego na mirada ceF da.adas0 Los demEs se nieron a coro0 . 4 Micae$a riendo a carca. c ando en rea$idad esta7a d rmiendo $a 7orrac3era H termin1. 3i. cont1 todo $o s cedido en e$ !amino de .2I2 - . s 3ermana /o$/#a a 7romear como antes0 Sa$/o "or na som7ra de triste2a en s s $ minosos o.os /erdes.ago. no s6 d1nde " edeO H' enas noc3es0 HLe cort1 $a /o2 de TomEsH0 N er#a an nciar$es ? e Ade$a /o$/erE en n "ar de d#as0 S madre 4a estE me. te $o 3a7r#a enseFado0 !reo ? e s 7ir6 "ara com"ro7ar c1mo se enc entra Micae$a Han nci1. madre. sa7i3ondi$$a H masc $$1 .I-OS $a de$ m s$o0 Escoc#an.o0 Entre na cosa 4 otra. TomEs0 La 3emos ec3ado de menos Haseg r1 Marina0 S mirada res"$andeci1 antes de contin arH: >osotros tam7i6n tenemos 7 enas noticias0 DoFa Micae$a 4a estE en casa0 Don Marce$o $a 3a " esto en $i7ertad0 La cara de$ criado se i$ min1 con na sonrisa0 HMe atre/o a decir ? e es na grata noticia. .ar$e terminarH0 Si no $o encontraste en casa de Micae$a 4 don Marce$o no $o tiene. seFora Hdec$ar10 S s o.E!.agoH0 <P edo "reg ntar ? 6 os 3a "asado. con na risita de conmiseraci1n0 H>o $e /eo $a gracia. con / estro "ermiso. entre carca.a0 HEstar6 "re"arado "ara a4 daros a ? itaros $a ro"a. . "oni6ndose en "ieH0 Es "osi7$e ? e e$ efecto de$ $E dano se est6 "asando 4 tenga do$or0 .ago.adas0 HIgnora7a ? e t /ieras n $i7ro as#. " es s 3ermana 4 6$ 3 7ieran 3ec3o na est "enda "are. "arec#a estar 7ien0 A s edad. sin de.ago0 H<La es"ada. $e dio nos go$"ecitos en e$ 7ra2o sanoH0 <Es e$ $E dano= H>o. de "ie frente a 6$.or0 HMe a$egra sa7er$o. 3a7#a o$/idado "or com"$eto e$ Atlas 0isual del cuerpo humano0 S madre ten#a ra21nJ <d1nde esta7a ese ma$dito $i7ro= Si a$g ien $o ten#a 7ien "odr#a ti$i2ar$o "ara eCtorsionar$os oO H>o s6 d1nde estE. "ara 3acer$e sa7er ? e no $e g sta7a nada ? e se riera a s costa0 S "adre se $imit1 a ignorar$o 4 sig i1 riendo como si nada0 A$ fina$. as stado 4 a$ 7orde de$ desma4o.o TomEsH0 A3ora. madre0 Si $os 3om7res de$ magistrado no $o encontraron. cam7iando de temaH0 Me 3a7r#a g stado /er$o0 > nca 3e /isto nada de a? e$$a 6"oca0 H! ando me marc36 a est diar eras m 4 "e? eFa0 Si no. cre4endo $o "eor. seFor Hdi. 6$ mismo s c m7i1 a $a 3i$aridad genera$0 En rea$idad 3a7#a sido m 4 c1mico0 É$.ernani0 TomEs $a esc c3a7a sin "erder $o en/arado de s "orteH0 A4.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . "ero esta7a /i/o0 Eso era $o im"ortante0 Tendr#a $a o"ort nidad de /i/ir con Micae$a0 En c anto des"ertase $e "edir#a ? e se casara con 6$0 >o es"erar#a mEs0 H. e$ desengaFo de ese "rimer amor "asar#a "ronto0 Era na "ena ? e s c Fado t /iera otras inc$inaciones.ago0 Es ? e t cara era todo n "oema c ando desc 7riste ? e Micae$a esta7aO a$go ac3is"ada Hso$t1 s "adre. trasto0 Me "reg nto ? 6 3 7ieras 3ec3o t:. "ese a 3a7er desc 7ierto $o de Marcos. 4o no 3e tomado0 S1$o esta7a "ensandoO H<D1nde estE e$ $i7ro ? e A$eC te rega$1= Hin? iri1 Marina. me retiro0 TomEs sa$i1 de $a 7i7$ioteca 4 cerr1 $a " erta tras 6$0 H>o te enfades con !$ara. fingi6ndose mo$esto0 Le a$egra7a sa7er ? e.os se agrandaron a$ /er e$ ca7estri$$o de . <no me esc c3as= H"reg nt1 s madre0 . <en ? 6 manos estE= <N 6 3a "asado con 6$= Eso me tiene m 4 "reoc "ada. seFor= HBn conocido de Micae$a $a sec estr1 Hes"et1 !$ara0 .1 !$ara.

a7r#a "referido ? e te enteraras de otro modo0 H>o im"orta Haseg r1 !$ara. a$go ner/iosoJ $ ego se $o entreg1H0 Lo encontr6 en $a trastienda de$ 3er7o$ario. a:n " edo ag antar0 . e$ $E dano me em7ota $a mente Hdi.ago Hse a"res r1 a decir.2I+ - . 3a7r#a deseado ? e se " driera en $a cErce$0 H>o.o Micae$aH0 <N 6 ta$ t 7ra2o= Bnos go$"es en $a " erta im"idieron ? e $e contestara0 TomEs esta7a 7a. antes de ir a /isitar a Ade$a0 Lo 3a7#a desc 7ierto semanas antes en / estro esconditeO 4a sa76is0 HSeFa$1 a$ s e$o. ? erida= H"reg nt1 s madre.or s 7ir so$o "ara "oder a7ra2ar$a 4 aseg rarse de ? e se encontra7a 7ien0 De ? e no ten#a do$or0 . " es ? e o$/id6 deciros ? e $o 3a7#a de/ e$to a / estro esconditeO . mientras s 7#an $as esca$erasH0 Prefiero sa7er$o0 As# 4a no tengo moti/os "ara seg ir engaFEndome0 <!rees ? e se c rarE= Hindag1. disim $adamenteH0 .ago go$"e1 $a " erta con $os n di$$os antes de a7rir$a0 E$ f $gor dorado de na /e$a i$ mina7a $a estancia0 Micae$a esta7a sentada en e$ $ec3o. acercEndose a$ a4 da de cEmaraH0 <De d1nde $o 3as sacado= HPerdonad.o tam7i6n /o4 Hse a" nt1 !$ara0 ! ando se a$e. "reoc "ada0 HTengo esa es"eran2a.ace n rato.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . con $a emoci1n de /er n e/amente a Ade$a 4O 7 eno. "ero es m 4 dif#ci$0 N er#a retornar a$ f t ro "ara traer$e $a medicina de a$$#.os de$ co$or $#m"ido de$ cie$o 4 es7o21 na sonrisa0 Pese a $as o. trasto0 .agoH0 Si necesitas $E dano s1$o tienes ? e "edir$o0 <N ieres ? e te "re"are n "oco= >ecesita7a sa7er ? e no s fr#a0 Se "as1 $a mano "or $a frente0 >o de.or era mantener$o oc $to0 Me sor"rendi1 /er$o en $a trastiendaO >o me "areci1 ? e est /iera 7ien de.asta $e 3ormig ea7an $os dedos "or $as ganas de acariciar$a0 Se mor#a "or 3 ndir $a nari2 en $a masa fragante de s ca7e$$o.ago. cada /e2 ? e recorda7a $o ? e Micae$a $es 3a7#a contado. ? e seg ro o$#a a . con n camis1n tan 7$anco como $a nie/e ? e c 7r#a e$ "aisa.eras. gracias. . $amenta7a no 3a7er estrang $ado a don Mi$$En "or todo $o ? e $e 3a7#a 3ec3o0 La "ers"ecti/a de ? e "erdiera s 3acienda no era s ficiente castigo0 Micae$a no ? er#a den nciar$o.a entonces "ens6 ? e era a$go "e$igroso 4 ? e $o me.ar$o a $a /ista 4 me $o $$e/60 E$ caso es ? e. "ese a$ daFo ? e $e 3a7#a ca sado0 É$.a2m#n0 O41 "asos a s es"a$da0 S s "adres 4 Marcos $es 3a7#an seg ido desde $a 7i7$ioteca0 H<N 6 ta$ estEs.e0 S tren2a 7ri$$a7a como seda negra 4 ca#a so7re n 3om7ro 3asta de7a. no " de e/itar o#r $o ? e 3a7$a7ais0 H8Por todos $os demonios de$ A/erno9 HeCc$am1 . de ? e e$ miedo "asado era eso: "asado0 . "ero no 3e "odido0 HLa a7ra21 mEsH0 A3ora s1$o ? eda re2ar "ara ? e consiga e$a7orar "enici$ina 4 $ogre dar con $a manera de administrErse$a0 HRe2ar6 "or e$$o0 Se se"araron0 .a7a de "ensar en $o ? e 3a7r#a s cedido de no 3a7er$a encontrado0 E$ fr#o 3 7iera sido morta$0 De s1$o "ensar$o $e tem7$a7a todo e$ c er"o0 .ago "reg nt1: H<N 6 ta$ estEs= E$ s s"iro triste de s 3ermana f e s ficiente res" esta0 Le "as1 e$ 7ra2o sano "or $os 3om7ros0 Le 3 7iera g stado a3orrar$e esa "ena0 HLo siento m c3o.ago.o de n seno /o$ "t oso0 Mir1 a .ago 4 a !$ara con $os o. . a$ entrar en e$ dormitorio0 Todos e$$os rodearon $a camaH0 <Te d e$e $a "ierna= HLo " edo ag antarO H>o tienes "or? 6 3acer$o H$a cort1 .aron de $a 7i7$ioteca. tomando $a frase fa/orita de s "adreH0 <EstEs diciendo ? e 3a estado todo e$ tiem"o en esta casa= HS6 ? e 3e 3ec3o ma$0 > nca de7# $$e/arme e$ $i7ro deO .ago "ens1 ? e esta7a "reciosa0 . don .o e$ dinte$ conO H8Diantre9 Tienes e$ $i7ro HeCc$am1 . a$ entrar en $a 7i7$ioteca.E!. "or e$ contrario.I-OS H.a7r#a sido me.

sirena0 Me temo ? e es 3ora de ir a $a cama0 .ado0 L ego sa$i1 de$ c arto0 Diego. tan tieso como n mEsti$0 S s o. "ero no "ens6 ? e e$ $i7ro t /iera nada ? e /er0 A$ fin 4 a$ ca7o 4a no esta7a a$$# c ando $a arrestaron0 . a . demasiado sor"rendidos "or $as re/e$aciones de TomEs0 L ego esta$$1 na a$gara7#a de "a$a7ras 4 risas0 Todos fe$icita7an e$ 7 en tino de$ criado0 H. seFor. con $as manos en $a cint raH0 SerE me.ando a s es"osa 3acia $a sa$idaH0 Vamos.I-OS HTomEs.agoO Hse des"idi1 MarcosH0 .asta maFana Hre"itieron a$ n#sono0 A$go co3i7ida "or estar so$a con . <me de.asta maFana0 H. TomEs0 HEntonces. m c3ac3osO Micae$aO Hse des"idi1 Diego.ago. 4o tam7i6n me /o40 N e descans6is. seForita Hmanifest1 e$ criado.ago0 H<!1mo es ? e no $o di.ago en e$ dormitorio.2II - .E!.a sido n d#a m 4 $argo0 H8A39 A$ fin admites ? e te estEs 3aciendo ma4orO Hinsin 1 Marina. Micae$aO . TomEs Haseg r1 . con e$ rostro sonro.o Micae$a. sos"ec3osamente 3:medos e/idencia7an ? e esta7a m 4 emocionadoH0 Me a$egra sa7er ? e 3e sido de ti$idad0 A3ora.or ? e todos nos /a4amos a $a cama0 . 7a. <no estEis enfadado conmigo= Hindag1 e$ 3om7reci$$o.iste antes= H3a7$1 MarinaH0 Sa7#as ? e estE7amos "reoc "ados "or Micae$a0 HLo s6. "or otro $adoO HTomEs se mordi1 e$ $a7io 4 7a.o nada.asta maFana. 3i. TomEs Hdi. $os 3om7res de$ magistrado $o 3a7r#an encontrado 4O no me atre/o a "ensar en $as consec encias0 (racias. mir1 a s es"osa con na ce.os.ago 4 a Micae$a0 ! ando $$eg1 e$ t rno de Marcos.em"$ar en c anto s 3ermano se $o tendi1H0 (racias0 Me ir6 a $a cama "ara ec3ar$e n /ista2o0 ' enas noc3es a todos0 H'es1 a s madre.oO HÉ$ endere21 $a es"a$da. seFora. no 3e sido 4o mismo0 H(racias.1 $a mirada 4 se dedic1 a reseg ir con e$ dedo $os 7ordados de $a sE7ana0 Era $a "rimera /e2 ? e esta7an so$os desde a? e$ momento tan es"ecia$. desde $a camaH0 * i m 4 desc idada0 H>o es nada.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .as e$ $i7ro= Hso$icit1 !$ara0 Asi1 e$ e.ago0 E$ 3om7reci$$o sa$i1 de $a 3a7itaci1n0 D rante n momento nadie di. a s "adre. $e sonri1 con /a$ent#aH0 S "ongo ? e tendr6 ? e consideraros como n 3ermano mEs Hm sit1. si $os seFores me disc $"anO 3e de "re"arar $a cama "ara don .1 $a /ista a$ s e$oH0 . 3as sa$/ado $a /ida a Micae$a0 <Acaso no $o entiendes= H"reg nt1 .a a$2ada0 Marina $e 3i2o n gesto "ara decir$e ? e mEs tarde se $o contar#a todo0 H'ien. 4 os "ido "erd1n "or e$$o. em" .oO s1$o $o 3e seg idoO HLo 3as 3ec3o 7ien.ago. intrigado. fingiendo inocencia0 HEsoO des" 6s H$es $$eg1 $a res" esta de Diego0 Micae$a /io marc3ar a $os d eFos de $a casa0 En/idia7a esa camarader#a ? e com"art#an tras tantos aFos de matrimonio0 A e$$a $e 3a7r#a g stado tener a$go as#0 H' eno.a sa7esO n 3om7re de cierta edad necesitaO H<M c3o descanso= Ho4eron ? e "reg nta7a Marina.ago0 A$21 $a /ista 4 $o /io sentado casi a $os "ies de $a cama0 E$ ca7estri$$o 7$anco contrasta7a con $a te$a negra de $a casaca 4 $a "ie$ . mirando a$ ga$eno con est "orH0 !omo siem"re os enfadEis "or? e tomo decisiones sin cons $tarosO Pero es ? e antici"arse a c a$? ier "ro7$ema o "e$igro ? e amenace a$ seFor era no de $os "rece"tos ? e e$ seFor 'ennet considera7a m 4 im"ortante ? e a"rendiera0 .o e$ "eso de . anonadado "or $a im"$icaci1n de$ criado en todo e$ as ntoH0 Si no te 3 7ieras $$e/ado e$ $i7ro. 7 r$ona0 H. en $os :$timos d#as. en $a 7orda de "astores0 Sinti1 ? e e$ co$c31n se 3 nd#a 7a.e de confesar ? e 3e estado n "oco distra#do0 Me temo ? e.

ago con disim $o 4 $o "i$$1 o7ser/Endo$a0 Los dos a"artaron $a /ista. di. 4 se "as1 $a mano "or $a n ca0 H!re#a ? e trata7as de sed cir a mi "adre0 H<EstEs $oco= HLe "arec#a im"osi7$e ? e 6$ "ensara eso0 HS3333 H$a mand1 ca$$arH0 Esc c3a. como n imEn a$ 3ierro0 HMicae$aO 3ace mEs de n aFo 3 7iera . si $o "iensas 7ien.agoH0 A3ora e$$a 3a ? edado $i7re0 H>o0 N iero o$/idar todo este incidente0 Mi$$En 4a $e 3a 3ec3o s ficiente daFoJ <? 6 sentido tendr#a ensaFarme con e$$a= Micae$a g ard1 si$encio0 Prefer#a no seg ir 3a7$ando de Ofe$ia0 En e$ fondo $e da7a m c3a $Estima0 Sos"ec3a7a ? e siem"re 3a7#a estado enamorada de Mi$$En 4 a$ fina$ 6$ se 3a7#a a"ro/ec3ado de eso0 S "on#a ? e a3ora $a criada regresar#a a $a casa de s s "adres0 H<N 6 "asarE con Mi$$En= HLos mercenarios contratados "or s s acreedores $o $$e/arEn ante $a .oH: <. t "ierna= H'ien0 Vo$/ieron a ? edarse en si$encio0 .a sin escr:" $os0 H>o te 3a7#a 3ec3o nadaO H"rotest1.ago.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .adas0 Micae$a no " do "or menos ? e imitar$o0 D rante n rato $a risa $es im"idi1 3a7$ar0 L ego s s miradas se encontraron0 E$$a sinti1 n ca$or ? e $a a7rasa7a "or dentro 4 trat1 de a"arentar serenidad.2IM - . no serE necesario0 . "referir#a ? e $o "erdiera todo0 Se "ort1 como n cana$$a0 Otra /e2 ? edaron en si$encio0 E$$a mir1 a . sin m c3o 6Cito0 S cora21n $at#a con $a cadencia de n ca7a$$o a$ ga$o"e0 Los o.I-OS morena de s rostro0 H<Te mo$esta si me siento a? #= H"reg nt1 6$. ramento 4 /o$/# a e. o$iendo como na desti$er#a000 HEsta$$1 en carca. t m7ada en e$ asiento. rias contra Ofe$ia= H"reg nt1 . mirEndo$a con ca$ide2H0 ! ando te conoc# me "redis" se a odiarte0 Te considera7a na 7r . a/ergon2adaH0 >o " de e/itar$oJ me "areci1 tanO gracioso0 H' eno. $o era Hartic $1.os de . dis" esto a $e/antarse a $a menor "rotestaH0 >o ? iero 3acerte daFo en $a "ierna0 E$$a neg1 con $a ca7e2a0 H<N 6 ta$ estE t 7ra2o= H"reg nt1.or Hcontest1.ercer $a medicina Hcontin 1. sonro.o0 Sin mirar$a. "ero no es nada0 En nos d#as estar6 me.E!. n rato des" 6s.ago ec31 n /ista2o a $a misi/a de$ magistrado.amEs me /er#a en na sit aci1n como 6sta Hcomen21 . "odr#a demorar e$ "ago 3asta $a sig iente cosec3a0 Esto4 seg ro de ? e se "odrE arreg$ar0 Es "osi7$e ? e /iera $as cosas "eor de $o ? e en rea$idad eran0 Esas cosas s ceden0 Sinceramente. ? e descansa7a so7re $a mesita de noc3e0 H<>o te arre"entirEs de 3a7er$e dic3o ? e no "resentar#as ning na ? ere$$a "or in. "or fa/or0 Me es m 4 dif#ci$ confesarte esto0 A3ora s6 ? e esta7a m 4 errado en mis a"reciaciones0 N iero "ensar ? e era "or e$ $icor0 ! a$? ier otra cosa es /ergon2osa "ara m#0 En e$ :$timo aFo no 3e sido 4o mismo0 LMe "ro" se a"artarte de 6$J "or eso fa$t6 a mi . $e em7argarEn $os 7ienes 3asta c 7rir$as0 Lo tiene 7ien merecido0 HPerderE $a casaO H>o tiene "or ? e ser as#0 Si con $a /enta de a$g nas tierras " ede c 7rir $o ? e de7e. conf ndida. con $a otra mano a"o4ada en $a rodi$$a0 Bn mec31n negro $e ca#a "or $a frente 4 $e ta"a7a n o. rado ? e .ago $a atra#an a s s "rof ndidades grises. con $os 3om7ros sac didos "or $a risaH0 T: a$$#. r 7ori2adoH0 >o "od#a consentir ? e 3icierais desgraciada a mi madre0 As# .agoH0 Si es /erdad ? e no tiene dinero con ? e "agar $as de das. con $os o.ados0 HSientoO siento 3a7erme dormido en e$ carr a. "or rom"er e$ si$encio0 HMe d e$e n "oco.os c$a/ados en $a a$fom7raH0 ! ando te /i a$$# t /e m c3o miedo0 H>o de7er#a 3a7erme re#do as#0 Es ? eO Hca$$1.eO H>o im"orta0 E$ coFac tiene ese efecto Hac$ar1 6$. sticia de Pam"$ona Hcontest1 .

s1$o ? er#a castigar$a "or a$go ? e e$$a ni si? iera 3a7#a 3ec3o0 8N 6 in.os eran asc as ardientesH0 >o me ir6 3asta 3a76rte$o dic3o todo0 Tengo ? e /aciar mi cora21n0 HSe "as1 $a mano "or $a frenteH0 Me 3as 3ec3i2ado 4 4a no " edo /i/ir sin ti0 Te amo0 Te amo tanto ? e d e$e0 N iero "asar e$ resto de mi /ida contigo0 Deseo ? e seas $o :$timo ? e /ea cada noc3e a$ acostarme 4 $o "rimero ? e contem"$en mis o. e$ tiem"o me 3a 3ec3o /er $o e? i/ocado ? e esta7a0 >o eres na "ersona "er/ersa0 Por esoO no s6 ? 6 "ensar de este si$encio0 HEs"er1 n instante antes de /o$/erse 4 caminar 3asta $a " erta. nto a $a camaH0 !re# ? eO E$$a $e " so n dedo en $os $a7ios "ara 3acer$e ca$$ar0 N er#a 7esar$o0 . dis" esto a marc3arse0 HS#O Hs s rr1 Micae$a.6is descansar0 H8>o9 Hr gi1 . sto9 Bn do$or a"$astante se insta$1 en s "ec3o.arais so$a Hm rm r1. cEsate conmigo0 Micae$a se ? ed1 m da0 A7ri1 $a 7oca 4 $a /o$/i1 a cerrar sin ? e ning:n sonido sa$iera de e$$a0 <.a7#a o#do 7ien= <Le 3a7#a "edido matrimonio= !ontin 1 con $a /ista c$a/ada en 6$ sin artic $ar ning na "a$a7ra0 Era como tener e$ cere7ro "ara$i2ado0 >o sa7#a ? 6 "ensar de todo $o ? e $e 3a7#a contado0 <Acaso no $e aca7a7a de decir ? e 3a7#a ? erido sed cir$a "ara a"artar$a de s "adre= Te amo.ecer . e$ c er"o tan tenso como $a c erda de n /io$#nH0 !reo ? e / estras intenciones 4a 3an ? edado s ficientemente c$aras0 Os r ego ? e me de. 4a 3a76is o7tenido $o ? e ? er#ais0 Si no es m c3a mo$estia. a$go dece"cionadaH0 Te cre#a mEsO La carca. a3ogEndo$a con s s tentEc $os0 Se concentr1 en no $$orar0 >o $e dar#a esa satisfacci1n0 De7#a a"e$ar a s org $$o "ara ? e $e diera f er2as0 HEn ese caso.os contigo 4 /er$os crecer a t $ado0 En/e. 'uiero pasar el resto de mi 0ida conti#o0 HPrefiero "ensar ? e. con /o2 roncaH0 S# Hre"iti1 con mEs f er2aH0 N iero ser t es"osa0 H8(racias a Dios9 HeCc$am1 e$ 3om7re.ace n momento i7as a sa$ir de $a 3a7itaci1nO <Esta7as dis" esto a marc3arte sin insistir= H"reg nt1 Micae$a. si crees ? e mere2co /o$/er a ser fe$i2. mientras 7 sca7a $a me. mostrEndo$e na $$a/e0 Bna sonrisa de "irata $e cr 21 $a caraH0 S1$o i7a a encerrarnos .I-OS ? eO decid# sed cirteO Micae$a sinti1 ? e se $e "ara7a e$ cora21n0 >o entend#a nada0 <Todo 3a7#a sido mentira= Por $o /isto. .a no "od#a ag antar mEs0 Acort1 distancias0 La "ierna enta7$i$$ada im"idi1 ? e " diera acercarse a mEs de n "a$mo de a? e$$a 7oca ? e desea7a con deses"eraci1n0 Por s "arte. . con n 7ra2o en ca7estri$$o 4 arrodi$$ado en e$ s e$o0 HVa4a "ar de $isiados ? e estamos 3ec3os H"roc$am1 e$ ga$eno. ntos 3asta ? e entrases en ra2ones 4 me dieras e$ s#0 HVo$/ieron a 7esarseH0 >os casaremos en c anto nos 3a4amos re" esto de $as 3eridas H" nt a$i21 n rato des" 6sH0 >o ? iero es"erar mEs0 H!reo ? e e$ 3 eso de mi "ierna se estE so$dando a "asos agigantados H$e aseg r1 .E!.os a$ des"ertar0 Me g star#a tener 3i.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .ago con do$or0 . derrotadoH0 A n? e a$ "rinci"io "ens6 $o "eor de ti. $o 3e entendido todo H$e cort1 con fiere2a. "oni6ndose de "ie0 S s o. nada de eso. /isi7$emente a$i/iado0 Vo$/i1 so7re s s "asos 4 se arrodi$$1 otra /e2. no es "or ser de$i7eradamente cr e$ Henton1 . con $a 7ar7i$$a a$2ada0 Le /io fr ncir e$ ceFo 4 mirar$a con est "or0 H>o 3as entendido nadaO HA$ contrario.or "ost ra "ara 7esar$a sin "ro7$emas0 Micae$a se estremeci1 de "$acer a$ sentir de n e/o s s $a7ios0 !1mo $o 3a7#a ec3ado de menos0 Era em7riagador sa7er ? e "ronto "odr#a 7esar$o c ando ? isiera0 H.ada "rof nda 4 /aroni$ $a "i$$1 "or sor"resa0 H>o.ago. se $e/ant1. mi 3ermosa 3ec3icera Haseg r1.ago no "od#a a7ra2ar$a en condiciones. os agradecer#a ? e me de. si tardas tanto en darme na res" esta.2IQ - . ntosO HSe arrodi$$1 a$ $ado de $a camaH0 Si ? ieres de/o$/erme a $a /ida.

I-OS Micae$a.2IR - .PILAR !A'ERO TIEMPO DE .E!. antes de /o$/er a "erderse en s 7oca0 .

Me hospedo en casa de un abo#ado español. Mé)ico& 45 de marzo del año de nuestro Señor 6745 !stimado $a#o8 !spero que al recibo de ésta te encuentres bien de salud. >uan tiene un concepto mu" ele0ado de la anti#ua medicina azteca " quiere probar conmi#o esos conocimientos. !l capitán 2en#oa es un marino e)perimentado " la tra0es%a resultó bastante a#radable. Comprendo que estarás en:adado conmi#o por mi sorpresi0a partida e ima#ino tu preocupación de todos estos meses& al no tener noticias de mi parte. Me permit% demorar la partida para poder asistir a tu boda& pero 0iéndote :elizmente casado& nada me reten%a all% " me ne#aba a imponeros la presencia de un en:ermo en mi situación& por mucho que me repitieras ad nauseam que a tu :amilia no le importaba. Como sabrás& los anti#uos tratamientos ind%#enas están prohibidos. !s posible que demoremos nuestro re#reso& por lo que tardaré en escribirte. Me animé a 0enir por dos moti0os8 el primero& la posibilidad de encontrar un tratamiento e:ecti0o para la s%:ilis. Mañana saldremos para 0isitar al chamán& que 0i0e en medio de la sel0a.I-OS Epílogo San Sebastián. Tu padre me dio la idea al recordar que su abuela materna descend%a de los aztecas " que ellos ten%an conocimientos sobre plantas desconocidas en !spaña.E!. el se#undo& e0itaros el su:rimiento ante la a#on%a de mi muerte. Pero mi +o0en ami#o tiene una 0isión más amplia de la medicina " me 0a a presentar a un chamán& al que considera un sabio de las plantas medicinales. <e de añadir que tu0imos bonanza en el tiempo& lo que a"udó a arribar a las costas me)icanas sin contratiempos de nin#=n tipo.PILAR !A'ERO TIEMPO DE . junio de 1730. $o& a 9ios #racias& esto" me+or. Su hi+o& don >uan ?ar#as " @uentes& es un médico mu" aplicado con quien he entablado una #rati:icante amistad. Como habrás comprobado& esto" en Mé)ico. Tu"o a:ect%simo& Marcos .2IS - .

ago.2IT - . (i#ra se frot1 contra $os to7i$$os de Micae$a 4 des" 6s c$a/1 s s o. con $as manos de Micae$a entre $as s 4as0 HSe acost m7rarEO HPerm#teme ? e $o d de0 Te ? iere s1$o "ara 6$0 H!omo si ? isiera confirmar$o. des" 6s de $eer $a misi/a0 H.a4 m c3as cosas ? e desconocemos de a? e$$os ind#genas0 <N i6n sa7e= Ta$ /e2 $o consiga0 Re2ar6 "or eso0 Desea7a de todo cora21n ? e s c Fado $ograra /encer esa terri7$e enfermedad 4 encontrara e$ amor0 <Lo 3a7r#a encontrado 4a= Se acerc1 a a7ra2ar a s es"osa0 S es"osa: $a "a$a7ra $e "rod c#a mari"osas en e$ est1mago0 !ada d#a da7a gracias a$ cie$o "or 3a7er$a conocido 4 roga7a ? e $e "ermitiera en/e.ago.agoH0 <Lo /es= Hin? iri1. c ando Micae$a entr1 en $a trastiendaH0 Aca7o de reci7ir na carta s 4a0 Demonio de000 HSe "as1 $a mano "or $a frente sin aca7ar $a frase0 Bnos min tos antes $a 3a7#a tra#do e$ gr mete de$ ca"itEn 'engoaJ "or $o /isto aca7a7an de arri7ar de Am6rica0 Eran $as "rimeras noticias ? e ten#an de Marcos en "oco mEs de cinco meses0 S " sieron ? e /ia.a7a con e$ ca"itEn 'engoa. "ero creo ? e 3a4 mEs de n ce$oso en esta 3a7itaci1n0 * * * . " esto ? e 3a7#a 2ar"ado e$ mismo d#a ? e s c Fado desa"areci10 La carta se $o confirma7a0 HA$ menos "arece estar 7ien0 (racias a Dios0 <!rees ? e ese c3amEn "odrE c rar$e= H indag1 Micae$a.ecer a s $ado0 La 7es1 en $os $a7ios sin "retender nada mEsJ e$ sa7or de Micae$a era na droga "oderosa ? e $e 3ac#a "erder $a cord ra0 ! ando $a sit aci1n se $es esta7a 4endo de $as manos. eC $tante.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .os /erdes en . mo$esto0 HS#. e$ indignado ma $$ido de (i#ra $es o7$ig1 a se"ararse0 E$ gato $es mira7a con re"roc3e ma$ disim $ado0 HEstE ce$oso0 >o $e g sta ? e nos a7racemos Hm rm r1 .I-OS HMarcos estE en M6Cico Han nci1 .E!.

s rostro. contra $a "a2 de s 3ogar0 Decidido a $ c3ar contra e$$a.I-OS RESE&A 'I'LIO(R)*I!A PILAR CABERO K>ac# en agosto de UTQR en San Se7astiEn 4 me tras$ad6 a /i/ir a $a /i$$a de Errenteria donde est di6.es cam"a7an en mi ca7e2a 4 ten#a ? e sacar$os a $a $ 2 "ara no /o$/erme $oca0 Mis amigas me animaron a escri7ir 4 a ? e $o en/iara a $as editoria$es0LS TIEMPO DE HECHIZOS . s "erf me000 <!on ? e "1cima $e 3a7rE 3ec3i2ado= A TRAVÉS DEL TIEMPO A tra/6s de$ tiem"o X2VVSY Tiem"o de 3ec3i2os X2VVTY *** S 'iograf#a tomada de A toras en $a Som7ra .amEs a7andon1 s s eFo de "racticar $a Medicina. era >ie/e en a7ri$ de Rosam nde Pi$c3er0 Me g st1 tanto ? e comenc6 a $eer e$ resto de no/e$as de esta a tora0 De a3# "as6 a 5o3anna Lindse4. "or ende.er na amena2a "ara e$ matrimonio de s s "adres 4.o ma4or 4 se a"o4an en Micae$a.ago 3a recorrido n $argo camino: desde e$ San Se7astiEn de$ sig$o %%I en e$ ? e naci1 3asta s 3ogar en e$ sig$o %VIII0 A n? e . n " e7$o encantador en e$ " erto de Pasa.os0 Desde 3ace siete aFos /i/o en Pasai Doni7ane.ar a$ car7onci$$o0 La "rimera no/e$a romEntica me $a "rest1 na amiga 3ace nos trece aFos. s fren a$ /er en ? 6 se 3a con/ertido s 3i.2MV - . me cas6 con e$ amor de mi /ida 4 t /e a mis dos 3i. ? e me enganc36 a $a romEntica 4 a:n no $a 3e so$tado0 * e "or a? e$$a 6"oca ? e /o$/# a retomar $a escrit ra con ent siasmo0 Los "ersona. "ese a ? e en mi casa nadie mEs $e#a X$as estad#sticas a /eces se e? i/ocanY0 >o ten#a na "redi$ecci1n es"ecia$ "or ning:n ti"o de $iterat ra 4 sim"$emente $e#a todo $o ? e me recomenda7an o $o ? e ca#a en mis manos0 A $os trece aFos em"ec6 a escri7ir c entos infanti$es "ara $eer a mi 3ermano "e? eFo 4 mEs tarde me a/ent r6 con n "ar de no/e$as so7re ado$escentes0 E$ tra7a. "intar a$ 1$eo o di7 .es0 Siem"re me g st1 $eer.o 4 des" 6s $a maternidad me im"idieron seg ir escri7iendo 4 dedi? 6 e$ tiem"o $i7re a mis otras aficiones: $eer. na tragedia $o 3a s mido en $os ef$ /ios de$ a$co3o$0 S s "adres.E!. ^at3$een Goodi]issO en fin. Amanda N ic@.ago tan s1$o /e en esta m . s ca7e$$o. na 7 ena m c3ac3a ? e $es 7rinda s cariFo mEs sincero0 Pero .PILAR !A'ERO TIEMPO DE . Diego 4 Marina. intentarE /encer e$ /icio0 <PodrE des3acerse de s a$co3o$ismo sin caer en otra adicci1n a n "eor= Por? e a cada momento ? e "asa $e atrae mEs Micae$a.

E!.PILAR !A'ERO TIEMPO DE .Printed in S"ain .eartma@er Primera edici1n: Ma4o.I-OS _ 2VVT Pi$ar Rodr#g e2 !a7ero _ 2VVT 74 T3e .2MU - . 2VVT DiseFo de "ortada: >e$ida 'a$ag er IS'>: TRS-SI-T+Q+I+-U-M IS'> e'oo@: TRS-SI-T+Q+I+-+-T De"1sito Lega$: SE-+USM-2VVT Printed 74 P 7$idisa Im"reso en Es"aFa.