Está en la página 1de 266

NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS J

p a g a l b

a b i t u r i e n t u i

INFORMACINS TECHNOLOGIJOS
2005-2009 MET BRANDOS EGZAMIN MEDIAGA

Scanned by Cloud Dancing

VILNIUS 2010

UDK

004(079) In47

Leidin sudar Nacionalinis egzamin centras

ISBN

978-609-433-000-1

Nacionalinis egzamin centras, 2010 Dail. Edita Tatarinaviit, 2010

TURINYS PRATARM VALSTYBINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS Bl uduotis Vl uduotis V2 uduotis V3 uduotis V4 uduotis V5 uduotis V6 uduotis V7 uduotis V8 uduotis MOKYKLINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS Ml uduotis M2 uduotis M3 uduotis M4 uduotis M5 uduotis M6 uduotis M7 uduotis M8 uduotis M9 uduotis M10 uduotis M l l uduotis M12 uduotis ATSAKYMAI IR PROGRAM TEKST PAVYZDIAI Valstybini brandos egzamin uduotys Mokyklini brandos egzamin uduotys 4 5 6 18 31 41 57 72 86 100 114 129 130 135 140 144 150 155 162 167 172 178 183 188 193 194 254

PRATARM Nacionalinis egzamin centras vl silo leidini serij pagalb abiturientui. ios knygels tikslas - padti abiturientams geriau pasirengti informacini technologij brandos egzaminui. Joje pateikiami 2005 met informacini technologij bandomojo, 2006-2009 met informacini technologij valstybinio ir 2006-2009 met informacini technologij mokyklinio (test dalies) brandos egzamin uduotys, atsakymai ir program tekst pavyzdiai. Mokini darb vertinimo metu kiekvienas kitoks nei ia pateikiamas atsakymas buvo analizuojamas ir vertinamas. Atlikdami ias uduotis, atsakindami klausimus, analizuodami atsakymus ir gautus rezultatus, mokiniai ir j mokytojai gals laiku pastebti pasirengimo brandos egzaminui trkumus ir juos paalinti. Pageidavimus, pastabas, silymus praome sisti Nacionaliniam egzamin centrui (M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, faks. (8-5) 275 22 68, el. p. centras@nec.lt). Informacij apie jau vykusius ir dar bsimus brandos egzaminus, atskir egzamin programas ir reikalavimus, egzamin ataskaitas galite rasti internete adresu www. egzaminai, lt. Nacionalinio egzamin centro direktorius

VALSTYBINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS

B l UDUOTIS I dalis Teisingas atsakymas kiekvien i 1-9 klausim vertinamas 2 takais. 1. Kuris mygtuk idstymas galimas tekst rengimo programoje? Pirmas idstymas rf
1 , f t R J -

Antras idstymas s a y m <? D

Treias idstymas
D y
. . . ,

m a
_

* 1 m linu Illlll 41 )

<?

- %

100%

A B C D

Pirmas. Pirmas ir antras. Pirmas ir treias. Visi trys.

2. Kur veiksm i ivardytj btina atlikti norint automatikai sukurti teksto dokumento turin, nesinaudojant specialiais turinio element laukais? A B C D Sunumeruoti puslapius. vesti tinkam antrai stili. Parengti dalykin rodykl. Suvienodinti teksto pastraip pagrindinius parametrus.

3. Matematiniams tekstams rinkti yra specialios priemons. Nordami surinkti funkcij 3 h 1, atsivrme priemoni langel: \
Equation i i i

.-.va t n c
i....i L11;

d OO ;

m .

^ Jo M C y ; " i

S B AO ddd fill

%%
,5F Kuris variantas tiesiogiai nusako atliekam veiksm sek? A B C D r i:i. JTTT "i t Ts ir J VT : - : ir

JU .

ir :.: .
I^j Arial Clear Forniattkig

4. Pateiktas dialogo langas: Kas juo nusakoma? A B C D Dalykin rodykl. Dokumento ablonas. Kompiuteryje esani katalog rinkinys. Pastraip stiliai.

J t

Antrat 1

Antrat 2

I
vi i:

Antrat 3 Antrat 4
burbulai Eils : Klausimas

H U a

lentels 1 1 Normai Paprastas tekstas I paveikslai Sveik, intrat H 1 1 :E 1 1 1 1

Svelkmmx

5. Parodytas skaiiuokls lentels fragmentas. Kokia reikm bus apskaiiuojama D1 langelyje? A 1 A B C D A. B. C. Liks tuias langelis - atsakymo neapskaiiuos.
D

B 10

C 115 =A1+B1

D I =IFfANDfAI >50; B1 >5);" A", IF (C 1 > 1," B";" C"))

6. Skaiiuokls lentelei pritaikyta formul =C2&" "&D2&", "&A2&", "&B2.


A B C 1 2 3

Mokykla
J z u i t girnn. vryno vid.

Klas
9 kl. 10 kl.

Vardas
Julius Lilija

Pavard
Jonauskas Jurkut

Koks bus rezultatas? A B C D Jzuit gimn., 9 kl., Julius Jonauskas. Julius Jonauskas, Jzuit gimn., 9 kl. Jzuit gimn. 9 kl. Julius Jonauskas. Formul neteisinga - bus rodoma klaida.

7. Pagal skaiiuokle parengtos lentels duomenis tame paiame darbo lape nubraiyta I diagrama. Lietuvos Puikioji mokykla I semestro rezultatai Klas Ila Vidurkis 9,0 Merginos 9,5 Vaikinai 8,1 I diagrama lib 8,2 9,0 7,4 lie 7,7 8,8 6,9 lid 7,2 8,4 6,0 lie 9,2 9,8 8,5 Ilf 9,5 9,5 9,5 Hg 8,8 9,0 8,2 Ilh 8,0 9,1 7,4

II diagrama

Vidurkis

Vidurkis m Merginos

Merginos Vaikinai

11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h

Vaikinai

11f

11e 11a 11g 11b 11h 11c

11d

Kokius veiksmus reikia atlikti darbo lape, norint i pirmosios diagramos gauti antrj? A Reikia surikiuoti lentelje pateiktus duomenis vidurkio reikmi majimo tvarka. B Reikia surikiuoti lentelje pateiktus duomenis vidurkio reikmi didjimo tvarka. C Reikia paioje diagramoje paymti vidurki serij ir surikiuoti pateiktus vidurkius j reikmi majimo tvarka. D Reikia paioje diagramoje paymti vidurki serij ir surikiuoti pateiktus vidurkius j reikmi didjimo tvarka. 8. Kas yra lokalizavimas? A Nauj kompiuterini program diegimas. B Kompiuterini program platinimas konkreioje valstybje ar regione. C Tinka A ir B variantai. D Kompiuterini program vertimas ir pritaikymas konkreiai valstybei ar regionui. 9. Kas yra IP adresas? A tinkl jungto kompiuterio skaitmeninis vardas. B Internetu persiuniam duomen protokolo vardas. C Kompiuterio procesoriaus identifikavimo numeris. D Interneto paslaugas teikianio portalo vardas.

10. Norint sigyti el. pato adres, reikia susirasti ios paslaugos tiekj ir usiregistruoti. Po to reikia apirti ir sutvarkyti pato programos nuostatas. Vienas svarbiausi darb - koduots nustatymas. a) Paaikinkite, kas vardijama koduote. (2 takai) b) Nurodykite bent vien koduot, tinkam lietuvi kalbai el. pate, ir trumpai j apibdinkite. (3 takai) 11. Tai vienos programos dialogo lango fragmentas:

zz

:1

Kurios programos standartiniai ruoiniai atvaizduoti iame fragmente? A Narykls. B Grafikos. C Tekst rengimo. D Pateiki.

(2 takai)

12. Paymkite, teisingas (T) ar neteisingas (N) kiekvienas program fragmentas. Trumpai paaikinkite neteising fragment klaidas. Duoti apraai: type Masl = array [0..9] of real; var X : Masl; i : integer; r : real; Fragmentas i := 5; X [ 1+2] := 10; X(O) := 8.384; for i := 0 to 8 do X[i] := i * i; r := 1; X[r] := r + 7; Klaid paaikinimas

Atsakymas (T arba N)

13. K spausdins i programa? program Pavyzdys; var a, b, c, d, k : integer; begin a : = 6; b := 3; := ( + b) * 4; d := 4; := 10; if ( > b) and (a > ) then if a > d then := a + else else if (c < d) or (a > d) then := + d else := + a + b * d; WriteLn (k); end.
A 28.

B C D

14. 25. 10.

(2 takai)

14. Kuri skaii eilut spausdins i programa? Program Programa_2; type Mas = array[0..100] of integer; var X : Mas; i, r : integer; begin i := 4; r := 9; while i >= 0 do begin X[i] := r; i := i - 1; r := r + i; end; for i := 0 to 4 do Write(X[i]:4); end. A D 19 18 16 13 9. 9 13 16 18 19. 15 15 14 12 9. 9 12 14 15 15.

(2 takai)

15. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius i program. program Programa_3; function F (, y, z : integer) : integer; begin F := z - ( + 1) * ; end; begin WriteLn (F (3, 2, 4)+ 6 ); end.
A 2.

B
C

-4.
-6.

10. (2 takai)

16. Kuris kreipinys procedr yra teisingas? program Programa_4; procedure Tikrina (var a, b : real; c, d : integer); begin end; var , : integer; t, z : real; begin

end. A C D Tikrina Tikrina Tikrina Tikrina (, , (t, z, ( * (5, y, , ). y * y - 3 , + 1). - 3, + 1, t, 5). x, y). (2 takai)

17. Kokia galjo bti kintamojo C reikm, jeigu, vykdius programos fragment, buvo ispausdintas skaiius 4? Paymkite tinkam atsakym. Visi kintamieji yra sveikojo tipo. A := 2; R := 9; C : = while A < R do if A > then R := R - 5 else A := A + 2; Write(A); A B C D 4. 17. 3. -5. (2 takai) 18. Paymkite atsakym kuris bt gautas vykdius programos fragment. Visi kintamieji yra sveikojo tipo. ReadLn (F, B, R, A, C, K); while A <= R do if A > then := + else := + ; WriteLn(A + B + C + R + K ) ; Byloje F yra tokia skaii eilut: 5 A B C D 15 41. 39. 61. 56. (2 takai)

19. Kas bus spausdinama atlikus i program, jeigu klaviatra buvo surinkta tokia skaii eilut: 9 15 -8 25 -6 -5 -6 -14 6 -5 program Programa_5; type Mas = array[1..100] of integer; var A : Mas; n, i : integer; function Rasti : integer; var s, i : integer; begin s := 0; for i := 1 to n div 2 do begin if A[i] > A[n - i + 1] then s := s + A[i] else s := s + A[n - i + 1]; WriteLn(s); end; Rasti := s; end; begin Read(n); for i := 1 to n do Read(A[i]); WriteLn(Rasti); end. (5 takai) 20. Vykdant toliau pateikt program, klaviatra surenkama tokia eilut: 12 9 16 45 9 7 122 Paymkite, kas bus rodoma ekrane. program Programa_6; var a, b, c, d : integer; begin Read(a, b, ); Write (( = b) or (b = )); Read(d, b, c); Write(((a + b ) > c) and (a > (c - b))); end. A TRUETRUE. B TRUEF ALSE. C FALSETRUE. D F ALSEF ALSE.

21. Turime procedr: procedure Skaitmuo (n : integer; var k : integer); begin := 0; while n > 0 do begin if (n mod 10) mod 2 = 0 then := + n mod 10; n := n div 10; end; end; Kas bus spausdinama ekrane, vykdius iuos du sakinius? Skaitmuo(2765, r); WriteLn(r); ia kintamasis r yra sveikojo tipo: var r : integer; A B C D
11 20 8. 12

(2 takai)

Il dalis 1. Skaii kvadratai Maksimalus vertinimas -16 tak. Duota n natralij skaii seka: a\, a2, a 3 , ..., an. Suraskite, keli tos sekos nariai yra lyginio skaiiaus kvadratai. Duomenys yra byloje PIRMAS.DAT. Pirmoje eilutje raytas skaiius n (I < n < 20000). Tolesnse eilutse surayti skaiiai: po vien kiekvien eilut. Rezultatus raykite byl PIRM AS. REZ. Pirmoje eilutje paraykite du odius: Surasti skaiiai:. Kitose eilutse suraykite visus skaiius, kurie yra lyginio skaiiaus kvadratai. Paskutinse eilutse turi bti tik du odiai I viso: ir surast skaii kiekis. Jei skaii, tenkinani slyg nra, tai rezultat byloje raykite vien od Nra. Pirmas pavyzdys PIRMAS.DAT 15 1 2 3 4 16 25 27 49 50 100 121 625 900 1600 1681 2 15 22 PIRMAS.REZ Surasti skaiiai: 4 16 100 900 1600 I viso: 5

Antras pavyzdys

Nra

Program raykite byl (fail) taip C:/egzaminas/nn_l .pas; ia nn - jus darbo vietos numeris.

2. Pirkjas Maksimalus vertinimas - 34 takai. Parduotuvje prie kasos isirikiavo N pirkj (1 < N < 100). Kiekvienas j turi skirting preki vienet skaii. Kasinink kiekvienos preks kainai nuskaityti sugaita t\ sekundi, o atsiskaityti su pirkju - /2 sekundi. Po kiek sekundi pirkjas, turintis daugiausia preki, bus atsiskaits kasoje? Kiek laiko kasinink skirs tam pirkjui? Duomen bylos DUOM.TXT pirmoje eilutje parayti trys skaiiai: t\, t2 ir N. Tolesnse eilutse eils tvarka surayti pirkj turim preki skaiiai: po vien kiekvien eilut. Rezultat bylos REZ.TXT vienoje eilutje reikia parayti keturis skaiius: pirkjo, turinio daugiausia preki, eils numer; kiek tas pirkjas turi preki; po kiek sekundi jis atsiskaitys kasoje; kiek laiko sugai kasinink su tuo pirkju. DUOM.TXT 10 30 6 13 18 20 15 2 4 REZ.TXT 3 20 600 230

Reikalavimai programai. Btina sukurti ir panaudoti: procedr skirt duomenims skaityti i bylos masyvo tipo duomen struktras; masyv skaii, j duomen tipus ir dyd pasirinkite savo nuoira; funkcij skirt pirkjo, turinio daugiausia preki, eils numeriui rasti; funkcij kuri skaiiuoja, po kiek sekundi nurodytas pirkjas atsiskaito kasoje; pirkjo eils numeris funkcijai perduodamas parametru. Program raykite byl (fail) taip C:/egzaminas/nn_2.pas; ia nn - js darbo vietos numeris.

V1 UDUOTIS I dalis 1. Tekst rengykle rengiamas dokumentas. Dokumento puslapio antratje (angl k. Header) urayti odiai Kalbos testas". Ar galima antratje papildomai terpti puslapio numer? A B C D Ne, nes puslapio numeris gali bti nurodomas tik puslapio poratje (angl k. Footer). Galima terpti bet kurioje antrats vietoje, net ir teksto viduje. Galima terpti tik antrats deinje pusje. Galima terpti tik antrats kairje pusje. (2 takai) 2. Tekst rengykle parengta tokia lentel: I. Pramogos III. Filmai IV. Koncertai II. Pastabos

Kiek daugiausia ios lentels langeli vienu metu galima sulieti vien, neprarandant langeliuose surinkt odi? A N vieno langelio. B Du langelius - III ir IV. C Tris langelius - 1 , II ir IV. D Visus keturis langelius. (2 takai) 3. Tekst rengykle kuriamas dokumentas. Kurioje dokumento vietoje gali bti inaos aikinamasis tekstas? A B C D Tik puslapio pabaigoje. Puslapio arba dokumento pabaigoje. Tik dokumento pabaigoje. Tik sekcijos pabaigoje. (2 takai) 4. Tekst rengykle rengiamas knygos rankratis ir automatikai sudaromas jos turinys. Pagal k nustatoma, kad knygos skyri pavadinimai turi bti traukti turin? A B C D Pagal pastraipos stili. Pagal skaii, surinkt prie pavadinim. Pagal rifto dyd. Pagal rifto stili.

5. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje A6 rayta formul? A2 A 1 1 I i2 3 5 4 3 7 i5 6 =AVE RAG E (A1: A5) ' 7 (2 takai) 6. Skaiiuokls stulpelio langeliuose surinktos dvi datos taisyklingu lietuviku formatu. Paymjus iuos du langelius, reikms nukopijuotos dar per tris langelius emyn, kaip pavaizduota paveiksllyje. skaiiuokls langeli A3:A5 blok raykite reikmes, kurias matysime po kopijavimo.
fx

(2 takai) 7. Skaiiuokls langelyje rayta formul =SUM($A$3:$D$14). Kokio tipo koordinats naudojamos ioje formulje? A Absoliuiosios koordinats. B Santykins koordinats. C Tai nra langeli bloko koordinats. D Absoliuiosios ir santykins koordinats. (2 takai)

8. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje C1 rayta formul? A 1 2 3 4 5 6 2 5 6 7 8 B C 0 =IF(NOT(SUM(A1 :A5)>15);SUM(A1 :A5);AVERAGE(B1 :B5)) 6 -5 2 7 (3 takai) 9. Kaip vadinamos internete sukurtos valstybs valdymo institucij priemons, skirtos vieosioms paslaugoms, kultrai, turizmui, transportui ir kelionms, aplinkos apsaugos paslaugoms ir paslaugoms, ipleianioms piliei dalyvavim demokratiniuose procesuose, valdyti? A Elektroniniu verslu. B Elektroniniu mokymu. C Elektronine valdia. D Elektronine prekyba. (2 takai) 10. Lina ruoia skaidres praneimui pateiki rengimo programa. Ji pasirinko skaidrs dizain, taiau tekst nori rayti kita, nei numatyta dizaine, spalva. Kuris teiginys teisingas? A Pasirinkus dizain teksto spalv keisti nebegalima - reikia tenkintis numatytomis. B Kiekviename dizaine tekstui spalvinti skirta tik tam tikra suderinta spalv palet - galima rinktis tik tos palets spalv. C Lina gali laisvai pasirinkti bet kuri spalv tekstui spalvinti. D Lina gali laisvai rinktis tik fono spalv - teksto spalvos keisti negalima. (2 takai)

11. Atvr iniatinklio patu gaut laik matome tok vaizd: S v etimo infiltr acij technologij coritr ku-rif.;iuier;ms idinys r e :ik moNyfojarri^DV'eiiirod^^? iwormaci'ies technologijos
2006 rn vasario ' G d

A T V I R U K N J C W K U R S A g g f e M E - MQgj 5 > Vilnijuf komprjtennnk mjkykla tartu su LiWjan Respublikos


i Aplinkos ministerija kvieia "riMj"tiii"n m?lniiiii)'ii-_j-ilv'-T ti , kompiuterini atviruk ^ - msnantfl^Konkutsas . skirtas Pasaijlii e; Zernes dienai >uri visamt* ve-neisms kovu ; 20 d.

inoma, kad laikas buvo paraytas tvarkingai, be klaid. Laiko tekste visos raids matomos taisyklingos, o vietoj kabui matomi kitokie simboliai (paymtos vietos). Kokia to prieastis? A Siuniant laik pasirinkta nelietuvika koduote. B Siuniant laik pasirinkta viena lietuviko standarto koduote, o atveriant gaut laik - kita lietuvika koduote. C Laike negalima rayti kabui - j niekada nenusis teisingai. D Laikas sistas nekoduotas, dl to kai kurie simboliai nutrupjo". (2 takai) 12. Kompiuteri virusai veikia tam tikrais bdais, pavyzdiui, alina kompiuteryje esanius failus. vardykite dar du kompiuteri virus veikimo bdus. (2 takai) 13. Kuriai ciklo slygai esant bus spausdinamas skaiius 8? Paymkite teising atsakym. program Tel; var n, k : integer; begin n : = 2 ; k : = 3; while ??? do begin := + 2 ; n := 2 * n ; end; Write (n); end. B D n n < < < < 10. . n. 10.

(2 takai)

14. Kokias reikmes gis kintamieji n ir k, vykdius program Te2? Paymkite teising atsakym. program Te2; var n, k : integer; begin n := 4; k := 2 ; while (n < 10) or begin n : = 2 * k; : = 2 * n; end; end. A B C D n n n n := := := := 4, k := 8 32, k : = 16. 16, k : = 32 8, k := 4 (2 takai) 15. Kokias reikmes gis kintamieji t ir n vykdius program Te3? Paymkite teising atsakym. program ; var n, k : integer; t : boolean; begin t := TRUE; n := 13; for := 5 to 8 do begin if t then n : = n else n : = n t := not t; end; end. A B C D t t t t := := := := TRUE, n := 19. TRUE, n := 11. FALSE, n : = 19. FALSE, n : = 11.

16. Paymkite atsakym, kuris but gautas vykdius program Te4. program Te4; type TMas = array[1..3] of integer; var A : TMas; n : integer; i : integer; begin n := 3; A[1] := 13; for i := 2 to n do if i mod 2 = 0 A [ i-1] + i then A[i] 2 * A[i-1]; else A[i] end. A A [ 1 ] = 13, A[2] 28. 2 6 , A [3 ] B A [ 1 ] = 13, A[2] 30. 28, A[3] C A [ 1 ] = 13, A[2] 28. 14, A[3] D A [ 1 ] = 13, A[2] 30. 15, A[3] (2 takai) 17. Paymkite atsakym, kuris but gautas vykdius program Te5. program Te5; procedure Pakeisti(var begin := ( + ) * 2; : = + ; end; var a, b : integer; begin a := 4; b := 2; Pakeisti(a, b); Pakeisti(b, a); Pakeisti (a, a + b); Write (a, ' ', b); end. A B C D 864 748 124 416 156 38. 4 2. integer; : integer);

18. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius program Te 6, jeigu tekstiniame faile Te6.txt urayta tokia skaii eilut: 13 16 -5 9 4. program ; var a, b, c, d : integer; t : boolean; F : text; begin Assign (F, 'Te6.txt'); Reset(F); Read (F, a, b) ; t := a > b; if t then Read(F, c, d, a) else Read(F, a, c, d) ; Write (a:4, b:4, c:4, d:4, t:8); Close(F); end. -5 13 -5 D 13 16 16 16 16 9 4 FALSE. -9 9 TRUE. 9 4 TRUE. -5 9 FALSE (2 takai) 19. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius program Te7, jeigu tekstiniame faile Te7 . txt urayta tokia skaii eilut: 7 8 9 1 -5 8. program Te7; var a, b, c, d : integer; F : text; begin Assign(F, 'Te7.txt'); Reset(F); Read(F, a, b, c); d := b + ; Read(F, b, ); if ( > b) and (a > ) then if d < then d := d + b + else d := d - b - else d := 2 * (a + b + c) ; Write(a:5, b:5, c:5, d:5); Close(F); end. A D 7 7 7 7 1 8 9 1 -5 11. 1 20. -5 21. -5 21.

(2 takai)

20. Nustatykite, k spausdins programa Te 8 . Atsakym raykite pateikt lentel. program Te8;
{ }

function FF(a, b, c : integer): integer; begin a : = a + b + ; FF := (a + c) div 2; end;


{ }

var , y, z, s : integer; begin : = 5; : = ; z : = 8; s : = FF (, y, ) ; WriteLn(s); s := s + FF (, , 5) ; WriteLn(s); WriteLn(FF (, , FF (, , ))); WriteLn( + + ) ; end. (4 takai)

21. Nustatykite, k ir kaip spausdins programos Te 9 fragmentas, jeigu: pirmieji masyvo A elementai yra tokie skaiiai: 13 -8 -5 6 -8 7; -10.

pirmieji masyvo B elementai yra tokie skaiiai: 9 program Te9; type TMas = array[1..50] of integer;

{ {Funkcija Suma skaiiuoja masyvo A element reikmi sum.} {n - masyvo A element skaiius.} function Suma(var A : TMas; n : integer) : integer; var s, i : integer; begin s := 0; for i := 1 to n do s := s + A[i] ; Suma := s; end; var A, B : TMas; begin na, nb : integer;

na := 4; nb = 4; WriteLn(Suma(A, na):3); na := na + 1; A [na] := Suma (B, nb) ; nb := nb + 1; B[nb] := Suma(A, na); WriteLn(A[na]:5, B[nb]:5); WriteLn(Suma(A, na) + Suma(B, nb)); end. Atsakym raykite pateikt lentel, kurios vienas langelis atitinka vien simbolio pozicij. Pozicijos 1 eilut 2 eilut 3 eilut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22. Paymkite raide T teisingus programos fragmentus, neteising programos fragment klaidas trumpai paaikinkite. Duoti apraai: type TVienas = record , : integer; end; TMas = array[1..50] of TVienas; var A, B, D : TMas; : integer; , : TVienas; : integer; Atsakymas: T arba neteising programos fragment klaid paaikinimai

Programos fragmentai

22.1

:= A[5] ; := [];

C X

22.2

22.3

22.4

. := 15;

for := 1 to do WriteLn([]. + [].);

Il I l

Il dalis 1. Elektros grandins varos skaiiavimas Maksimalus vertinimas -17 tak.

I fizikos kurso inome, kad lygiagreiai sujungt laidinink bendra vara skaiiuojama pagal formul = + +... + ; ia R - lygiagreiai sujungt IaiR R1 R2 R11 dinink vara, R1, R2, ...,R11atskir laidinink varos. Nuosekliai sujungt laidinink bendra vara skaiiuojama pagal formul R = Ri + R2 +... + Rn-, ia R - nuosekliai sujungt laidinink bendra vara, Ri, R2, ...,Rnatskir laidinink varos. Paraykite program, kuri apskaiiuot grandins bendr var, kai grandin sudaro viena ar daugiau nuosekliai sujungt grandins dali; kiekviena grandins dalis sudaryta i dviej ar daugiau lygiagreiai sujungt inomos varos laidinink. Programa turi skaityti duomenis i tekstinio Duoml.txt failo. Pirmoje failo eilutje raytas nuosekliai sujungt grandins dali skaiius (ne daugiau kaip 100). Po to atskirose eilutse surayti grandin sudarani dali duomenys: lygiagreiai sujungt laidinink skaiius (ne daugiau kaip 50) ir j var reikms. Rezultat - apskaiiuot grandins bendr var - programa turi rayti Rezl.txt fail dviej enkl po kablelio tikslumu. Pavyzdys Duomen failas 3 2 1541 4 1234 3 22 11 24 Duomen paaikinimas Nuosekliai sujungt grandins dali skaiius. Pirmoji grandins dalis (dvi var Ri ir R2 reikms). Antroji grandins dalis (keturios var R2,, R4, R5 ir R6 reikms). Treioji grandins dalis (trys var R1, Ri ir R9 reikms). Rezultat failas 17.08

A n t r o j i grandins dalis

Skaiiavimas: 1 1 L1 = + ; R 2 R = + + L^ L3 2. Kelion Maksimalus vertinimas - 33 takai. Tarp Vilniaus ir Klaipdos kursuojaniam autobusui reikia sudaryti grafik. inomi atstumai tarp stoteli, autobuso ivykimo i Vilniaus laikas (valandos ir minuts) ir vidutinis autobuso greitis. Autobusas Klaipd atvyksta t pai par. Greitis, laikas ir atstumas yra susieti formule v = s /1; ia v - vidutinis greitis, 5 atstumas, t - laikas, sugaitamas nuvaiuoti tam atstumui. Paraykite program autobuso atvykimo j stoteles laikui apskaiiuoti. Skaiiavimus atlikite vienos minuts tikslumu. Laikykite, kad autobusas stotelse nesugaita laiko. Programa turi skaityti duomenis i tekstinio Duom2.txt failo. Pirmoje failo eilutje yra 4 skaiiai: marruto stoteli skaiius, autobuso vidutinis greitis, ivykimo i Vilniaus valanda ir minuts. Stoteli yra ne daugiau kaip 100. Tolesnse eilutse surayti duomenys apie stoteles. Kiekvienoje eilutje yra stotels pavadinimas, uraytas nuo eiluts pradios, ir atstumas nuo ankstesns stotels. Greitis skaiiuojamas kilometrais per valand, atstumai - kilometrais. Pavadinimui skirtos pirmos 15 eiluts pozicij. Pavyzdiui, Elektrnai nuo Vilniaus yra per 50,5 km, iemariai nuo Elektrn per 20 km. Rezultatus programa turi rayti Rez2.txt fail: kiekvienoje eilutje turi bti pateiktas stotels pavadinimas, kuriam skiriamos pirmos 15 eiluts pozicij, ir autobuso atvykimo stotel laikas kaip nurodyta rezultat failo pavyzdyje (po valand skaiiaus paliekamas vienas tarpas ir raomas sutrumpinimas vai., vl vienas tarpas, minui skaiius ir dar po vieno tarpo - sutrumpinimas min.). Duomen failo Duom2.txt pavyzdys 6 70 IO 15 Elektrnai ie imar:lai Kaunas Ra iriiai Krykalnis Klaipda S O.S 20 22.35 80 20 100.S Rezultat failo Rez2.txt pavyzdys
m

, 1 1 1 1 L2 = + + + ; ' R, ^ 4 R5 Rb grandins bendra vara.

1 1 1 L3= + + ; R- ^x ^

RezZ Elektrnai iemariai Kaunas Raseiniai Krykalnis Klaipda IQ 11 11 12 13 14 vai. vai. vai. vai. vai. vai. 58 min. 15 min. 3 4 min. 43 min. O min. 2 6 min.

Privalomi reikalavimai: Duomenis ir rezultatus saugokite masyve (masyvuose) su rao tipo elementais. Sukurkite ir panaudokite procedr duomenims skaityti masyv su rao tipo elementais. Sukurkite ir panaudokite procedr skaiiavimams. Sukurkite ir panaudokite procedr rezultatams rayti fail. Programoje panaudokite funkcij skaiiuojani laik (minutmis), per kur autobusas nuvaiuoja nurodyt atstum: function Laikas (atstumas, greitis : real) : integer; begin Laikas := Trunc (atstumas / greitis * 60); end; ia atstumas - autobuso nuvaiuotas atstumas kilometrais, greitis autobuso vidutinis greitis kilometrais per valand.

V2 UDUOTIS I dalis 1. Tekst rengykle sukurtas enklintas sraas (r. pavyzd): Biblioteka o Lentyna Knyga Aplankas

Kurios i nurodyt priemoni buvo panaudotos tvarkant sra?

1 2

A B C D

1 ir 2 ir 1 ir 2 ir

3. 3. 4. 4. (2 takai)

2. Paulius tekst rengykle rengia straipsn mokyklos laikrat. Jam liko sutvarkyti teksto pastraipas. Nurodykite, kurie i ivardyt parametr yra pastraipos tvarkymo parametrai. A B C D riftas ir jo dydis. trauka ir lygiuot. Parats ir puslapio padtis (orientavimas). Stilius ir ablonai (trafaretai). (2 takai) 3. Prijungtas prie interneto kompiuteris btinai turi: A B C D pradios tinklalap; narykl; IP adres; elektroninio pato dut.

4. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje A6 rayta formul?


A 1 2 3 4 5 6 =IF (A1 > 1; (A3 &A2)*A5; A V E R A G E (A2: A5)) 5 2D 12 10 8

(3 takai) 5. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje E1 rayta formul?


A 1 0 0 B 9 C 3 D E =NOT(MAX(A1 :D1 )>AVERAGE(A1 :D1))

<3 takai) 6. Skaiiuokle sudaryta lentel:


A B C D Kietasis diskas 8 Gb 800 Mb 40 Gb 60 Gb 20 Gb

Eil. Nr. Kompiuteris Atmintin 1 2 3 4 5 Pentium 486DX ASUS Pentium II! AMD 512 64 512 1024 128

Kurioje eilutje atsidurs uraas Pentium" surikiavus didjimo tvarka stulpelio Kompiuteris" duomenis (antratin eilut nerikiuojama)? A 5-oje eilutje. B 4-oje eilutje. C 3-ioje eilutje. D Stulpelio Kompiuteris" duomen surikiuoti negalima. (2 takai) 7. HTML (Hyper Text Markup Language) - tai: A program krimo aplinka; B iniatinklio periros priemon; C interneto paslaug kompiuteris; D tinklalapi krimo priemon.

8. Kuria uklausa reikia naudotis iekant internete informacijos apie gles, auganias Tasmanijos arba Madagaskaro salose? A Gls AND (Tasmanija OR Madagaskaras). B Gls AND Tasmanija AND Madagaskaras. C Gls OR Tasmanija OR Madagaskaras. D Gls OR sala. (2 takai) 9. Pateiki rengykle demonstruojam skaidri nuosekli eig galima valdyti kairiojo pels klavio spragteljimu. vardykite dar du nuoseklaus skaidri demonstravimo valdymo bdus (pele ar klaviatra). (2 takai) 10. Rimas savo sukurt pateikt nori publikuoti mokyklos interneto svetainje. K jis turi pakeisti isaugodamas pateikt kompiuteryje? A Pateikties skaidri maketus. B Pateikties sukrimo dat. C Failo tip. D Failo dyd. (2 takai) 11. Paaikinkite, kas yra kompiuteri virusas. (3 takai) 12. Kuriai ciklo slygai esant bus spausdinamas skaiius 6? Paymkite teising atsakym. program Tel; var n, k : integer; begin := 4; n := 6; while ??? do begin := * 2 ; n := n + 2; end; Write (n); end. D n n <10. > . > . < 10

13. Kokias reikmes gis kintamieji n ir k vykdius program Te2? Paymkite teising atsakym. program Te2; var n, k : integer; begin := 4; n := 2; while (n < 10) and ( > n) do begin n := 2 + ; := 2 * n; end; end. A D n := 6, = 12. n := 12, := 6. n := 28, := 14 := 28 n Il (2 takai) 14. Kokias reikmes gis kintamieji n ir k vykdius program Te3? Paymkite teising atsakym. program ; var k, t : integer; n : boolean; begin := 13; n := FALSE; for t := 5 to 8 do begin if n then := + t else := - t; n := not n; end; end. A D n n n n := := := := FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, := 15 := 7. = 15. = 7.

15. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius program Te4. program Te4; type TMas = array[1..3] of integer; var A : TMas; n : integer; s, i : i n t e g e r ; begin n : = 3 ; A [1] := 10; f o r i := 2 t o n do begin s : = i mod 3; A[ i ] : = A[i-1] + S * i; end; end. A B C D A [ 1 ] := 10 , A[2 ] A [ 1 ] := 10 , A[2] A [ 1 ] := 10 , A[2 ] A[ 1 ] := 10 , A[2 ] := := := := 10, 14, 10, 14, A A A A [ 3 ] := [ 3 ] := [ 3 ] := [ 3 ] := 10 14 23 23 (2 takai) 16. Kokias reikmes gis kintamieji a ir b vykdius program Te5? Paymkite teising atsakym. program Te5; { } procedure Pakeisti(x : integer; var y : integer); begin : = + ; := ( + ) * 2; end; ( } var a, b : integer; begin a := 4; b := 2; Pakeisti(a, b); Pakeisti(b, a); end. A B C D a a a a := := := := 4, b : = 2. 56, b := 22 48, b := 16 16, b := 48

17. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius program Te 6, jeigu tekstiniame faile Te 6. t t urayta tokia skaii eilut: 13 16 - 5 9. program Te 6; var a, b, c : integer; t : boolean; F : text; begin Assign (F, 'Te6.txt'); Reset(F); Read(F, a, b); t := a < b; if t then Read(F, , ) else Read(F, , ) t = not t or (b > ) Close(F); end. A B C D a a a a := := := := -5, b := 16 , : = 9, t 9, b := 16, : -5, t -5, b := 16 , : = 9, t 13, b := 16 , : = -5, t
=

= =
=

TRUE. TRUE.
FALSE.

:=

FALSE

(2 takai) 18. Paymkite atsakym, kuris bt gautas vykdius program Te7, jeigu tekstiniame faile Te 7 . txt urayta tokia skaii eilut: 8 7 9 1 -5 8. program Te7; var a, b, c : integer; F : text; begin Assign (F, 'Te7.txt'); Reset(F); Read (F, a, b) ; : = a - b; Read(F, b, a); if (a < b) or (a > c) then if b < then c : = a + b else a : = b - c else := 2 * (a + b) ; Close(F) r end. A B C D a a a a := := := := 8, 8, 1, 1, b b b b : = 9, : = 9, : = 9, : = 9, c : = 1. c : = 34. C : = 11. C : = 20.

19. Nustatykite, k spausdins programa Te 8. Atsakym raykite pateikt lentel. program Te8; function FF (a, b begin a : = a + b; FF := a div 2; end; integer): integer; Atsakymas

var , y, s : integer; begin := 5; := 6; s := FF (, ); WriteLn (s); s := s + FF(, ); WriteLn (s); WriteLn(FF (s, + )); WriteLn(FF (, FF (, ))); end.

(4 takai)

20. Nustatykite, k spausdins programos Te 9 fragmentas, jeigu: pirmieji masyvo A elementai yra skaiiai 13 -8 7 20; pirmieji masyvo B elementai yra skaiiai 9 -5 -8 -10 30. Atsakym raykite pateikt lentel. program Te 9; type TMas = array[1..50] of integer; procedure Suma(var A: TMas; n var i : integer; begin s := 0; for i := 1 to n do s := s + A[i] ; end; var A, B : TMas; F : text; begin integer; var s : integer);

na, nb : integer; R

integer;

na := 4; nb := 3; Suma(A, na, R); WriteLn(R); na := na + 1; Suma(B, nb, A[na]); nb := nb + 1; Suma(A, na, B[nb]); WriteLn(A[na] + B[nb]); Suma(A, na, R); WriteLn(R); Suma(B, nb, R); WriteLn(R); end.

21. Paymkite raide T teisingus programos fragmentus, neteising programos fragment klaidas trumpai paaikinkite. Duoti apraai: type TVienas = record : integer; : real; end; TMas = array[1..50] of TVienas; var A, B, D : TMas; , : TVienas; c, n : integer;

Programos fragmentas

Atsakymas: T arba neteising programos fragment klaid paaikinimai

21.1.

:= A[5] ; D[4] := A[6];

Il Il ;

X >i

21.2.

21.3.

for := 1 to 25 do WriteLn(A[c] ., A[] . :10:2);

21.4.

A (6) . := 15.6;

Il dalis 1. Bulviakasis Maksimalus vertinimas -17 tak.

kininkai nukastas bulves supyl maius. Petras iveiojo bulves traktoriumi su priekaba, kurioje telpa m mai. Paraykite program, kuri apskaiiuot, kiek kart i viso laukus vaiavo Petras, jeigu bulves ve kiekvienam kininkui atskirai. Kiek kart vaiavo Petras daugiausia bulvi prikasusio kininko lauk? Programa turi skaityti duomenis i tekstinio Duoml .txt failo. Pirmoje failo eilutje rayti du sveikieji skaiiai: kinink skaiius n (I < n < 100) ir priekabos talpa maiais m (1 < m < 20). Toliau kitose n eilui surayti kinink prikast bulvi mai skaiiai (po vien sveik skaii eilutje). inoma, kad kiekvienas kininkas prikas ne daugiau kaip 2000 mai bulvi. Rezultatus programa turi rayti Rezl.txt fail. Pirmoje eilutje reikia spausdinti, kiek kart Petras vaiavo laukus. Antroje eilutje reikia spausdinti du skaiius: daugiausia bulvi prikasusio kininko mai skaii ir kiek kart Petras vaiavo jo lauk. Pirmasis pavyzdys Duomen Duoml.txt failas 6 9 13 o Z 125 Q S 14 66 Rezultat Rezl.txt failas 28 125 14 Antrasis pavyzdys Duomen Duoml.txt failas 1 4 25 Rezultat Rezl.txt failas 7 25 7

Program raykite kietojo disko katalog C:\Egzaminas, suteikdami failui vard pagal ablon ROl_1.pas (raid ir pirmieji du skaitmenys (01) - js darbo vietos ym, atskiras skaitmuo (/) - praktins uduoties eils numeris).

2.

Mokiniai Maksimalus vertinimas - 33 takai. Klasje yra n mokini, i kuri kiekvienas per pusmet gavo po p paymi. Paraykite program, kuri apskaiiuot kiekvieno mokinio paymi aritmetin vidurk ir surast, keli mokiniai yra pirmnai. Pirmnu laikomas mokinys, kurio paymi vidurkis ne maesnis u nustatyt paymi vidurkio rib v. Programa turi skaityti duomenis i tekstinio Duom2.txt failo. Pirmoje failo eilutje yra trys skaiiai: mokini skaiius n ( n - sveikasis skaiius, 1 < n < 20), paymi skaiius pip- sveikasis skaiius, 1 <p < 15) ir paymi vidurkio riba v (v - realusis skaiius). Tolesnse n eilui surayti duomenys apie mokinius. Viena eilut skirta vienam mokiniui. Pirmos 20 eiluts pozicij skirtos mokinio vardui ir pavardei urayti, toliau pateikiami gauti paymiai, atskirti vienas nuo kito tarpu. Rezultatus programa turi rayti Rez2.txt fail: kiekvienoje eilutje turi bti urayti mokinio vardas ir pavard, kuriems skiriamos pirmos 20 eiluts pozicij, ir paymi vidurkis vieno enklo po kablelio tikslumu. Paskutinje n + 1 eilutje spausdinamas pirmn skaiius. Duomen failo Duom2.txt pavyzdys Rezultat failo Rez2.txt pavyzdys

Privalomi reikalavimai: Duomenis ir rezultatus saugokite masyve (masyvuose) su rao tipo elementais. Sukurkite ir panaudokite procedr duomenims skaityti masyv su rao tipo elementais. Sukurkite ir panaudokite funkcij mokinio paymi aritmetiniam vidurkiui skaiiuoti. Sukurkite ir panaudokite funkcij pirmn skaiiui rasti. Sukurkite ir panaudokite procedr rezultatams rayti fail. Program raykite kietojo disko katalog C:\Egzaminas, suteikdami failui vard pagal ablon ROl_2.pas (raid ir pirmieji du skaitmenys (Ol) - js darbo vietos ym, atskiras skaitmuo (2) - praktins uduoties eils numeris).

V3 UDUOTIS I dalis 1. Apirkite pateikt dokumento kopij:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS

Mokyklinio b r a n d o s e g z a m i n o u d u o t i s
Pagrindin sesija

DO I/ ~ t M P C Il 7 n I i n T V C Nurodymai
1. 2. i k v i e s k i t e tekst r e n g y ^ ' . Nustatykite puslapio parametrus: 4 f o r m a t , stai p u s l a p i o padt; p u s l a p i o p a r a i t s : v i r u j e - 4 c m ; a p a i o j e - 2 c m ; k a i r j e - 2 , 5 c m ; d e i n j e - 1,5 e m . 3. 4. 5. 6. 7 8. P a r i n k i t e r i f t l ' i m e s N e w R o m a n , 11 p u n k t d y d i o Pastraipas su testo k l a u s i m a i s n u m e r u o k i t e n a u d o d a m i a u t o m a t i n i n u m e r a v i m . S t a i a k a m p V i e t a s k a i i a v i m a m s " p a v a i z d u o k i t e k a i p teksto langel (Text kratinmis.

Hex)

su

T r e i o k l a u s i m o g e o m e t r i n e s figras n u b r a i y k i t e n a u d o d a m i e s i a u t o m a t i n m i s f i g r braiymo priemonmis K e t v i r t o u p e n k t o testo k l a u s i m u d u o t i s p a v a i z d u o k i t e l e n t e l m i s , kuri n e v i s o s k r a t i n s b u s s p a u s d i n a m o s . P a r i n k i t e k r a t i n i stilius bei s t o r .

(AutoShupes).

9.

Puslapio antratje n u r o d y k i t e s a v a v a r d , p a v a r d , mokykla., klas, v a r i a n t , o porntje d a t ir p a l i k i t e vietos paraui, k a i p n u r o d y t a p a v y z d y j e . L a i k y k i t s p a v y z d i o stili bei format!}. I s a u g o k i t e atlikt d a r b d i s k e l y j e , i s p a u s d i n k i t e ir j p a s i r a y k i t e .

(header) {footer)

J s i s p a u s d i n t a s d a r b a s turi bti kiek g a l i m a p a n a e s n i s p a t e i k t j (taiau nereikia j a u d i n t i s dl keli milimetr en a r ten). Vis u d u o t atlikite n a u d o d a m i e s i t i k t e k s t r e n g y k l e . Maksimalus iri tinimus - 40 tak

i iipmreccop

procesor Eekstowy

^fcjN a c i o i a l i n i sC t ^ a i i ' i m i ; ; , :? 0 0 6

Kuri i rodyklmis paymt viet yra inaa? A B


C

1 2
3 4

2. Kuriame i pateikt informacini technologij termin rinkini yra neteiktinas (nevartotinas) terminas? A B C D Direktorija, pastraipa, enklas. Aplankas, laktas, iniatinklis. Formatavimas, lygiuot, porat. Pateiktis, rengykle, skaiiuokl. (2 takai) 3. Informacini technologij svoka skiriamoji geba" susijusi su kompiuterio: A B C D klaviatra; disko renginiu; vaizduokliu; procesoriumi. (2 takai) 4. Kok rezultat pateiks skaiiuokls F1 langelyje rayta formul?
I E l
1

A 3 3

B 5 5

C 0

D 4 4

E 6

6" = A V E RAG E (Al: E l ) - A V E R A G E ( A 2 : E2)

(2 takai) 5. Kaip automatikai pasikeis formul C3 langelyje, kai bus itrintas stulpelis D?
A 1 2
0

C Tern peratra K =B3+$E$1

E 273

3
4 5

15 20 27

A B C D

=B3+$D$1 =B3+$E$1 =B3+D1 =B3+E1

6. Kokia reikm bus matoma C1 langelyje, surinkus jame nurodyt formul?


A 1 4 2

B
10

C =A1/B1%

A B C D

40% 40 0,4% 0,4 (2 takai)

1. Koks rezultatas bus gautas D2 langelyje, surinkus jame nurodyt formul?


A l B l C i 1 2 3 a j 3 b 6 c D I E I F ! G H I I J I Rezultatas Bj =IF(SUM(A2:C2)>17;"Ne septyniolika";IF(SUM(A2:C2)<17;"Ne septyniolika";"Septyniolika"))|

(2 takai) 8. Pateikties skaidrje kelta schema. ia ovalas su urau VALSTYBINIAI yra po ovalu su urau MOKYKLINIAI. Kaip padaryti, kad ovalas su urau VALSTYBINIAI bt vir ovalo su urau MOKYKLINIAI?

A B C D

Perdaryti skaidr inant, kad pirmas nubraiytas ovalas visuomet bna viruje. Rasti atitinkam komand, kuri leist keisti figr idstymo tvark. Nuvilkti onus abu ovalus ir i naujo sudlioti. Du kartus spustelti apaioje esant oval ir jis atsidurs viruje.

9. Mokiniai diskutuoja apie paruotos pateikties skaidri demonstravimo tvarkos galimybes. Kuris i j teisus? A B Saulius: Parengtos pateikties skaidri demonstravimo tvarkos keisti negalima. Birut: Pateikties skaidri demonstravimo tvarka grietai susijusi su skaidri parengimu: pirma sukurta skaidr bus demonstruojama pirma ir 1.1., j tvarkos keisti negalima. Jrat: Pateikties skaidri demonstravimo tvark galima nurodyti pateiki rengykls komandomis. Simas: Pateikties skaidri demonstravimo tvark galima keisti tik pakeitus operacins sistemos nuostatas. (2 takai)

C D

10.Ar manoma dirbant narykle Lietuvoje gauti tok tinklalapio vaizd (pateiktas fragmentas)? Bet kuriuo atveju atsakym paaikinkite.
I V ' ' Vw

' Class Server


DOI-Ip D n i W p
^ Q
1

n i l i r t ' n r o m
T U ' n j D 1 DniW JHinipV 1HID1O Learning Gateway Microsoft Class Seiver

D n n t J K V n | TW1V l JinQ n n n r j U J D ' M i c r o s o f t C l a s s S e r v e r 4 . 0 1 D m i D O 1 J D O 1 I I U D l l Tirji 1 J O 1 M 1 H I Tl 1 JUHD H^JDX1J 1TD ' V w IDD

TJ!J

'

RIJ' L S J:Q

Oass -j

Seiver Tamswea

| H n 1 U i n i D n m n , D 1 T n V n i |"JV 1 HWK I i n l l J V ,7 ' HKHin 1 J

HAK1HAS

n Y n p
D1H1VK 0 ' ? DIHID D 1 Hin DIHID I j D I O n p 1 D Vt.1 | i r n n ' nnlH'WV

K1J IHI |,7 HHIKH | D1HIV1W 1JHD1JI D 1 Tin i l J '


1

JW p i n HK1V D 1 VlJ 1 D 1 H i n n D1HID1H


CIassVa i r a n Server r ' V V j ~ !* " . C l a s s Server mriw

I K i u n V 1 TJD || D 1 T 1 D V n n V w T i r j 1 V n " 7DO KVV H D w n | D 1 T n V n Vvy D 1 VK 1 H ' ] | ] VlU ' H t I D K n || , P IDJ HID1W D 1 WHITn D 1 D I n n i n o V l D 1 T D V n n i r n

n l V 0.1 1

H i p o V D 1 HinV H H W D K n ir

H n 1 I J J N ir ,VJV V y n i . D 1 T 1 D V n n V w D 1 1 DHJinT D 1 JINJ Vv D 1 O O Q n n D I I OO 1 UOO 11 IVW K V n n i D T r J K H V K K J U I D H w n n V n n w


1

P1O w

T n V n VdVW

VVlJ U J D N V I P V M i c r o s o f t W o r l d w i d e C l a s s S e r v e r V w n a n , nViraV

(2 takai)

11. Just pareng laik ir ruoiasi j isisti. Kadangi laikas gana svarbus, nutar pasiklausti mokytojos, ar viskas gerai. Tikrai ne", - atsak informacini technologij mokytoja, vilgteljusi laik. Paraykite, kuri vieta taisytina ir kaip.
ekspeiimenluojuiSgmail.coni

Gm
i,

ii
EETi

Iekoti pate

Iekoti internete

jS ^

s k a 5 p 3

''"'

S u k u l t i Uiiska Gauti laikai S u vaicidute H Pokalbiai Q

sisti

isaugoti datai

) |

imesti

] j u o d r a t i s automatikai i s s a u q o t a s 14:35

K a m : olimpas@ff.vu.lt

Isisti laikai J u o d i a i a i 13) V i s i laikai lamtas iukliad Aihesii knvqa Greiti adresai

Pridti kopiia I Pridti nematoma kopiia Tema:

$ Pl Rekornendaciia.doc lappkatiorfmsmrdl
Pridti dar viena faila B / D -1

11 kb

Ss

t Paprastasis tekstas

Laba diena, A labai domiuosi fizika ir noriau mokytis mokykloje F i z i k o s Olimpas" K a d a galiau atvykti pokalbiui? Pridedu savo mokytojos rekomendacij.

Mokinys Mokinukas Nurodykite b. .

J u s t Jonaityt Kauno uolo" gimnazija

Informatikos Mok...

(2 takai)

12. Vlai vakare Jrat suino, kad ryte turi isisti svarb laik - pagrindim kad galt mokytis usienyje pagal main program. Namuose turi kompiuter, taiau interneto ryys sutriks ir iki ryto nra joki kit galimybi pasinaudoti internetu. Ryte interneto ryys bus, taiau Jratei pamokos ir ji turs labai maai laiko, vos kelet minui. Kaip reikt pasirengti Jratei, kad ji galt kuo geriau isprsti i problem? (2 takai)

13. Atvrus tinklalap galima pasiirti jo pirmin tekst (source). Kurio i pateikt 7 puslapyje tinklalapi yra is pirminis tekstas? <HTML> <HEAD> < TITLE > Medeli sodinimo vent </TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1257"> </HEAD> <BODY> <H3>Medeli sodinimo vent</H3><P> <IMG SRC="medelis.jpg"><P> Andej Milevskij Medeli sodinimas"<P> Apsirenk mediu, vaikeli, <BR> kad graiau ten iandien bt.<BR> Pasiimk duris mik/<BR> lang akn kantryb<p> <I>(Just. Marcinkeviius)</IxP> <A HREF="http://Puikioji.w3.lt"> Puikioji vidurin mokykla<Px/A><P> </BODY> </HTML>

Medeliu sodinimo vent - Mtcrosoft internet Explorer Failas Redagavimas Rodymas Parankiniai Jrankiai inynas

Medeliu sodinimo ' failas Redagavimas Rodymas Parartoai JranWai nynas

Medeli sodinimo vent

Medeli sodinimo vent

AndZej Milevskij ,.Medeliu sodinimas" Apsueiik mediu, vaikeli, kad a aiau ten iandien bt Pasiimk diuis mik, lang akn kantryb (Just. Marcinkeviius)

Andej Milevskij , Medeli sodinimas" Apsiienli mediu, vaikeli, kad graiau ten iandien bt. Pasiimk duris; mik, lang akn kantryb (Just. Marcinkeviius)

http Pnikioii wMt Puildoji \iduiine mokykla

Puikioii vidmme mokykla

B
- Microsoft I n t e r n e t Exfdflrer FaSas Redagavimas Rodymas Parankiniai JroiWaI inynas ^ h Medeli sodinimo v e n t - Microsoft I n t e r n e t Explorer FaSas Redagavimas Rodymas Parankiniei JrarWai inyn:

Medeli sodinimo vent

Andej Milevskij .,Medeli sodinimas Andej Milevskij Medeli sodinimas Apsil enk mediu, vaikeli, kad graiau ten iandien bti; Pasiimk duris mik, lang aknij kantryb (Just. Marcinkeviius) Apsuenk mediu, vaikeli kad graiau ten iandien bti}. Pasiimk duns j mik, lang akn kantryb (Just. Marcinkeviius)

http:. Puikioji w.Vlt

http Puikion w3 lt

14.Kokias reikmes gis kintamieji a ir b vykdius Tl program? raykite teising atsakym.


program Tl; var a, b : integer; begin a := 20; b := 4; while a > 2 * b do begin b := b + 2; a := a - b; end; WriteLn(a, ' ', b); end.

(2 takai) 15.Kurias reikmes gis kintamieji s ir c vykdius T2 program? Paymkite teising atsakym.
program T2; var s, a, b, c : integer; begin s : = 3; b : = 6; c : = 4 ; for a : = s + c to b + c d o begin s := s + a; c : = c + 1 ; end; WriteLn (s, ' ', c); end.

37 27 8

8 7 37

Rezultato nra (ciklas b e g a l i n i s )

(2 takai) 16.Kurias reikmes gis kintamieji s, a, b ir c vykdius T3 program? Paymkite teising atsakym.
program T3; var s, a, b, c : integer; begin s : = 0 ; a : = 1 ; b : = 1 ; c : = + b; while (s < 20) and ( < 10) do begin s : = s + ; a : = b; b : = ; : = + b; end; WriteLn(s, ) a , , b, D end .

12 31 10 18

15 8 3 5

16 13 5 8

10 21 8 13

17. Kurias reikmes gis kintamieji t , a i s vykdius T 4 program? Paymkite teising atsakym
program T4; var t : boolean; s, a, b, c : integer; begin t := TRUE; s : = O; : = 3; b : = 3; for := a to a + b do begin if t then s := s + else s := s + a +

A B C D

TRUE FALSE TRUE FALSE

7 6 5 8

24 15 12 31

a : = a + 1;
t := not t; end; WriteLn(t, ' ' , a , end. ' ' , s);

(2 takai) 18. Kuri reikm gis kintamasis s vykdius T 5 program? Paymkite teising atsakym.
program T5;

//

function Kitas(a, b : integer): begin if (a + b) mod 2 = 0 then Kitas := a else Kitas := b; end; //

integer;

A B C D

15 26 23 16

var s, k, n : integer; begin s :=10; :=6; n :=3; s := Kitas(s, ) + Kitas(n, s) + Kitas(k, n) WriteLn (s); end.

(2 takai)

19. Kurias reikmes gis kintamieji s, a ir b vykdius T6 program? Paymkite teising atsakym Tekstiniame faile T 6 . txt yra tokia skaii eilut:

3 -5
program T6;

15 -10

-7

//

procedure Rasti(var a : integer; b, c begin if a > b - then a := a + (b + c) else a := a - (b + c) ; end;


U

integer);

var s, n, i, a, b : integer; ff : text; begin Assign(ff, 'T6.txt'); Reset(ff); Read (ff, n); s := 10; for i := 1 to n do begin Read(ff, a, b); Rasti(s, a, b) ; Read(ff, b, a); Rasti(s, a, b); end; Close(ff); WriteLn(s, ' ' , a , ' b) ; end.

A B C D

20 24 22 22

15 -9 -7 9

-10 11 9 -7

(2 takai)

20. Kuri skaii eilut matysime ekrane, kai bus vykdyta T 7 programa? Paymkite teising atsakym. Tekstiniame faile T7 . txt yra tokia skaii eilut:

13

15 -10

8 25

program T7; type TMas = array[1..50] of integer; // procedure Kitas(var a : integer; b, : integer); begin if b > then a := b else a := ; end; // var A, B : TMas; n : integer; i : integer; ff : text; begin Assign(ff, 'T7.txt'); Reset(ff); Read (ff, n); for i := 1 to n + 1 do Read(ff, A[]); Close (ff); for i := 1 to n do Kitas (B[i], A[i], A[i + 1]); for i := 1 to n do Write(B[i], ' '); end.

A B C D

15 13 15 15

15 15 13 15

8 -10 25 25

25 8 8 8

(2 takai)

21. Kuri skaii eilut matysime ekrane vykd T 8 program? Paymkite teising atsakym.
program T8;

//

integer): function Did(a, b begin if a > b then Did := a else Did := b; end; //

integer;

var a, b, : integer; si, s2, s3, s4 : integer; begin a := 5; b := 6; : = 1 0 ; si = Did (Did (a, b) , c) ; s2 = Did (Did(a, b), Did(b, c)) s3 = Did (a, Did(b, c)); s4 = Did (Did (Did (a, b) , b) , b) r s2, ' 1 , s3, f s4] Write (si, end.

A B C D

10 10 6 6

10 10 10 10

10 10 10 10

6 10 6 10

(2 takai) 22. Kreipiniuose funkcij parinkite tokius argumentus, kad bt skaiiuojamos komentaruose nurodytos kintamojo a reikms.
program T9;

//

function Sandauga(a, b begin Sandauga := a * b; end; //

integer):

integer;

var a, s2, s3, s4, s5 : integer; begin a := 5; // Skaiiaus a kvadratas s2 = Sandauga(a, a); // Skaiiaus a kubas s3 = Sandauga( ) // Skaiiaus a ketvirtas laipsnis s4 = Sandauga( ) // Skaiiaus a penktas laipsnis s5 = Sandauga( ) ', s5); // Rezultatas: 25 125 625 3125 Write(s2, , s3, , s4, end. s3 s4 s5 Sandauga( Sandauga( Sandauga ( _

23.Paraykite, k ispausdins TlO programa.


program TlO; type TEil = string[10]; TVienas = record si : TEil; s2 : real; end; // function Did(sl, s2 : real): boolean; begin Did := si > s2; end;

//

var A, B, C : TVienas; begin A.si := 'Baravykas'; A.s2 B.si := 'Raudonikis'; B.s2 if Did(B .s2, A .s2) then C := A else C := B; WriteLn (C.si, C.s2:6:l); end.

:= 12.5; := 2.5;

(2 takai)

24.K spausdins T l l programa? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kurios vienas langelis atitinka vien simbolio pozicij, inodami, kad tekstiniame faile Tl 1. txt yra ios duomen eiluts:
3 K n Y g Y n a s V a g a S a n a t o r i j a D r u s k o n i s T e a t r a s N a P a 1 a u k program Til; type TEil = string[10]; TVienas = record el, e2 : TEil; si, s2 : integer;
e n d ;

3 6 2 2 1 3 5

5 8 5

1 4

TMas = array[1..50] of TVienas; var A : TMas; n : integer; i : integer; // procedure Duomenys; var ff : text; i : integer; begin Assign (ff, 'Til.txt'); Reset(ff); ReadLn(ff, n); for i := 1 to n do ReadLn(ff, A[i].el, A[i].e2, A[i].sl, A[i].s2); Close(ff); end; // function Did(a, b : integer): integer; begin if a > b then Did := a else Did := b; end;

//

var b, : integer; si, s2, s3, s4 : integer; begin Duomenys; for i := 1 to n do WriteLn(A[i].e2, A[i].sl:4,' A[i] .el, A[i] .s2 : 4, Did(A[i].si, A[i].s2):4); end.

Il dalis 1. Grybai Maksimali tak suma - 20 tak Petras liepos mnes kiekvien kart grs i miko urao, kiek rado baravyk, raudoniki ir lepi. Retkariais Petras eina mik t pai dien kelis kartus. Paraykite program kuri: 1) skaiiuot kiekvien grybavimo dien surinkt gryb skaii pagal ris (baravykai, raudonikiai, leps); 2) nustatyt dien kuri rasta daugiausia gryb ir kiek j t dien rasta. Pradiniai duomenys surayti tekstin fail Ul. txt. Pirmoje eilutje raytas grybavimo kart skaiius n (1 < n < 100). Tolesnse eilutse pateikti duomenys apie grybus. Viena eilut skiriama vieno grybavimo karto laimikiui. Joje rayti keturi skaiiai: dienos numeris d (1 < d < 31), surinkt baravyk, raudoniki ir lepi skaiiai. Petras, suraydamas skaiius faile, nesilaik dien nuoseklumo. Rezultatai turi bti spausdinami tekstin fail Ulrez.txt. Kiekvienai dienai skiriama po vien eilut. Dienos turi bti spausdinamos didjania tvarka. Reikia spausdinti tik tas dienas, kuriomis buvo rastas bent vienas grybas. Pirmiausia pateikiamas dienos numeris, toliau - kiek per t dien buvo surinkta baravyk, raudoniki ir lepi (jei kurios nors ries grybo nerasta, spausdinamas nulis). Paskutinje eilutje spausdinami du skaiiai: dienos, kuri surinkta daugiausia gryb, numeris ir vis t dien surinkt gryb skaiius. (Jeigu yra kelios tokios dienos, tai reikia spausdinti dien kurios numeris maesnis.) Nurodymai: Raydami program naudokite tik vienmaius sveikj skaii masyvus. Paraykite funkcij dienos, kuri surinkta daugiausia gryb, numeriui rasti. Paraykite procedr surinkt gryb pagal dienas sraui spausdinti faile. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Pavyzdys
Ul.txt 11 2 8 4 0 3 10 9 12 3 4 5 4 14 2 2 4 4 4 3 0 0 0 15 25 45 28 13 13 16 2 0 16 5 15 3 4 44 Ulrez.txt 12 3 4 2 12 8 4 3 5 44 453 5 4 14 2 15 25 45 13 16 7 15 27 28 13 13 13 3 502

13 13 2 25 444

2. Grybautojai Maksimali tak suma -30 tak Susibr grybautoj mgj grup. Kiekvienas dalyvis, grs i miko, urao, kiek rado baravyk, raudoniki ir lepi. Paraykite program, kuri skaiiuot, kiek kiekvienas grybautojas per sezon rado atskirai baravyk, raudoniki bei lepi ir kuris grybautojas surinko daugiausia gryb ir kiek j surinko. Pradiniai duomenys surayti tekstin fail U2 . txt. Pirmoje eilutje raytas grybautoj skaiius (1 < n < 100). Tolesnse eilutse pateikiami duomenys apie kiekvieno grybautojo surinktus grybus. Viena eilut skiriama grybautojo vardui (pirmos 15 eiluts pozicij) ir jo grybaut dien skaiiui d (1 < d < 50) nurodyti. Tolesns d eilui skiriamos to grybautojo kiekvienos dienos surinktiems grybams nurodyti: viena eilut - vienai dienai, kiekvienoje eilutje yra po tris sveikuosius skaiius - baravyk skaiius, raudoniki skaiius ir lepi skaiius. Po to ta paia tvarka pateikiami kit grybautoj duomenys. Rezultatai turi bti raomi tekstin fail U2rez . txt. ia kiekvienoje eilutje nuo pradios spausdinamas grybautojo vardas, toliau spausdinami jo surinkt per sezon gryb skaiiai - baravyk, raudoniki ir lepi. Grybautojo vardui skirkite 15 pirm pozicij, spausdinkite nuo eiluts pradios. Toliau spausdinkite gryb skaiius (kiekvienam skirkite po 5 pozicijas). Failo gale atskira eilute spausdinkite daugiausia gryb surinkusio grybautojo vard ir jo surinkt per sezon gryb skaii. Jeigu yra keli tokie grybautojai, tada spausdinkite pirmesn pagal pradini duomen sra. Nurodymai: Duomenims ir rezultatams apdoroti naudokite rao tipo kintamuosius ir masyvus su rao tipo elementais. Duomenims skaityti i failo paraykite procedr. Duomen nebtina laikyti pradiniu pavidalu. Paraykite procedr rezultatams (kas, koki ir kiek surinko gryb) spausdinti. Paraykite funkcij geriausiam grybautojui (radusiam daugiausia gryb) rasti. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Pavyzdys Pradini duomen paaikinimas U2.txt U2rez t x t
4 Petras 5 13 8 4 0 5 16 1 0 Algis 9 6 13 Jurgis 4 14 2 4 4 15 16 15 251 1 C. 9 O . Rita 6 65 4 4 4 13 Petras Yra 4 grybautojai 3 Petras grybavo 3 kartus Algis Pirm kart Petras rado 5 barav., Jurgis 13 raudon. i r 8 I e p . , antr kart - Rita 4 baravykus i r 5 lepes, Jurgis r e i kart- 16 baravyk i r 1 raudonik 1 t Algis grybavo 1 kart i s rado 9 baravykus, 6 raudon. i r 13 lepi 4 J Jurgis grybavo 4 kartus Pirm k a r t j i s rado 4 b a r . , 14 raudon. i r2l e p e s , antr kart - vl 4 baravykus i r1 . 1 . 2 25 9 25 10 14 6 35 69 331 13 13 271 17

V4 UDUOTIS I dalis 1. Vaizduoklyje rodomas dokumento vaizdas:

L I E T U V A

Didiausi atstumai
I ryt vakarus - 3 7 3 km. I iaurs pietus - 276 km.

Ilgiausios Lietuvos upes


Up Hgis

1. 2. 3. 4. 5.

Nemunas Neris Venta eup Ma (Lielup)

937 510 343 298 284

km km km km km

Bendras upi ir kanal vag ilgis Lietuvoje 76 800 km

Koks galt buti io dokumento failo prievardis(-iai)? A B C D Tik grynojo teksto (txt). Tik raikiojo teksto (doc arba rtj). Tik ablono (dot). Gali bti ir ablono, ir raikiojo teksto, ir hiperteksto (html). (2 takai) 2. Spausdinant dokument tekst rengykle galima nurodyti vairias spausdinimo parinktis. Vienas i pateikt teigini neteisingas. Kuris? A B C D Spausdinti vien aktyv dokumento puslap arba visus puslapius. Spausdinti dokument su paveikslliais arba be j. Spausdinti vis dokument arba atskirus jo puslapius (nebtinai i eils). Spausdinti dokument popieriuje arba fail.

3. Teksto rengykle parengt dokument sudaro du puslapiai.

Eerai Didiausi Lietuvos eerai: Drkiai - 4 4 . 8 km2 Dysnai - 24,0 km2 Dusia - 23,3 km2 Sartai - 13.4 km2 L u o d i s - 12,9 km2

Kalvos Aukiausiu kalv absoliuts aukiai: 1. Auktasis kalnas - 293,8 m 2. Juozapin - 293,6 m 3. K r u o p i n - 2 9 3 , 4 m 4. Nevaiiai- 288,9 m 5. Bdakalnis (Auilis] - 284.8 m

Kaip is dokumentas sutvarkytas, jei kit kart j atvrus ir jo pirmj puslap papildius informacija apie mikus (r. paveiksl emiau) teksto isidstymas antrajame puslapyje nepasikeit?

Eerai Didiausi Lietuvos eerai: 1. D r k i a i - 4 4 , 8 km2 2. Dysnai - 24,0 km2 3. Dusia - 23,3 km2 4. S a r t a i - 1 3 . 4 km2 5. Luodis - 12,9 km2 Mikai Mik plot pasiskirstymas pagal vyraujanias medi ris (procentais): puynai-37,2 eglynai-23,4 berynai-19,9 baltalksnynai - 5,9 juodalksnynai-5,7 drebulynai-2,8 uosynai - 2,7 uolynai - 1 , 8 kiti-0,6

Kalvos Aukiausi kalv absoliuts aukiai: 1. Auktasis kalnas - 293,8 m 2. Juozapin - 293,6 m 3. Kruopin - 293,4 m 4. Nevaiiai - 288.9 m 5. Bdakalnis (Auilis) - 284,8 m

Il

B C D

Pirmojo puslapio teksto pabaigoje vesties (Enter) klavias buvo tol spaudomas, kol ymeklis atsidr antrojo puslapio pradioje. Pirmojo puslapio teksto pabaigoje buvo terptas puslapi skirtukas (lis). Pirmojo puslapio teksto pabaigoje yra tuia eilut, kurios rifto dydis parinktas toks, kad kita pastraipa prasidt naujame puslapyje. Nemanoma sutvarkyti dokumento taip, kad vien jo puslap terpus didok teksto fragment teksto idstymas kituose puslapiuose nepakist.

4. Kaip atrodys paveiksle pavaizduotas tekstas, kai ymekliui esant paymtoje pastraipoje (antrojoje) apatinis kairysis liniuots trikampiukas bus patrauktas dein per du centimetrus? 1 0 I 1 11 2 '3 ' I 1 1 4
Kaip tvas liep,teip ir vyko. Jonukas s u M ateuu lank s p as Drie. Pirlys, p aestsvotas p er J ank, nekj o ir derj o s u j , geras j o He uvelis apmet ir ataud, o- girti- i r kalb ti teip tropij o, j o g Drie as tik s eil n j o d o r i j o . Jaunasis rs i r iovavo, betnetrukosutikti.T Kotr verk, kaiplytus lijo.Motjma- tramdj geruoju, o tvas subaudsragiai: jeigut rdoma gerai oiuo sis ir neklausys, i gins nuo s avs irninie ko ne duos .11 Drieas-kvaiziuosepas Ving-rado- apleistus-ir- apgriuvusius-visus-paalius, vienok- tiko ir dalies- dar dadj o, kiek pii liui buvo adj s .fl

emaitj
1 g 3 ' ' 4 ' ' 5 ' I 6 I ? 8 9 10 I ' l l I 12 I ' U I 14

Kaip tvasliep, teip ir vyko. Jonukas su Mateuilanks pas Drie. Pirlys, padestswotasper Jonuk nekjo ir derjos u j; geras jo lie uvelis apmet ir ataud,-o-girti ir-kalbti teip tropijo, jog Drieas tik-seil-njo-do rijo. Jaunasis r^s-ir iovavo, bet netruko sutikti Kotr- verk, kaip lytuslijo.Motyna tramd j geruoju, otvas-subaud-sragiai: jeigu-t rdoma-gerai oiuosis irneklausys,-igins-nuo savs-kninieko-neduos.II Drieas-kvaiziuose-pas-Vingrado- apleistus ir apgriuvusius visus paalius, vienok-tiko-ir dalies- dar dadj o, kiek-pirliui buvoadj s.^f

ZemaitlT i. .
3 ' 4 V f K i Kaip tvas Iiep , teip ir vyko. J onukas s u M ateuulank s p as Drie . P irly s, p ae stavotas p er J onuk^ nekj o ir derj o s u j ; geras j o lie uvelis apmet ir- ataud, o girti ir kalb ti teip tropij o, j o g D rie as tik- s eil rij o - do rij o. J aunasis r s ir iovavo, bet netruko sutikti.^ Kotr verk, kaiplytus lijo. Motyna tramd j geruoju. o tvas subaud sragiai: jeigut-rdoma gerai oiuo sis ir neklausys, i gins nuo s av s irninie ko ne duos If Drie as ukvaiziuo se as Ving- rado apleistus- ir apgriuvusius visus p a alius, vienok tiko ir dalie s dardadj , kiek pirliui buvo adj s . ZemaiteU

mmf'

Kaip tvas liep, teip- ir- vyko - Jonukas su Mateuu' lanks pas Drie. Pirlys, paestavotas per-Jonuk, nekjo ir derjos u j; geras-jo lieuvelisapmet ir ataud, o girti ir (kalbti teip tropijo, jog Drieas tik se rijo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, bet netruko sutikti.Tf Kotr- verk, kaip-lytus-lijo. Motyna- tramd j geruoju, o tvas-subaud-sragiai: jeigut r doma- gerai- o iuo sis ir neklausys,i gins nuo savs-ir ninie ko -ne duo s .f Drie as kv aiiuos ep as V ing rado apie istus ir ap gtiuvusius visus p a alius, vienok tiko ir dalie s dar dadj o, kie k pirliui buvo adj s.1fl

Zemaitfl I ' ' ' '1


'12 ' 13 . 14 ' I1JJii

Kaip-tvasliep, teip ir vyko. Jonukas suMateuu-lanks-pas Drie. Pirlys, paestavotasper- Jonuk, nekjo ir- derj o s u j; geras j o lie uvelis apmet ir ataud, o girti ir- kalbti teip tropij o, jo g Drie as tik seil lijo do rijo. J aunasis r s ir iovavo, bet-netruko-sutikti.il Kotr verk, kaip lytus Iij o. M otyna tramd j geruoju, o tvas sub aud sragiai: j eigut r doma gerai o iuo sis ir neklausys, i gins nuo s avs ir ninie ko ne duo s .11 Drieas-kvaiziuose pas-Vingrado- apleistus ir apgriuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dadjo, kiek pirliui buvo adj s.fl emaite^

(2 takai)

5. Skaiiuokls lentels langelius B2 ir C2 suliejame.


A B

1 2 3 4
t=,

/
B2

f
/
C2

/
D2

Kokios bus rodyklmis paymt langeli koordinats?

A 1 2 3 4
n

B Sulietas

/ / /

(2 takai) 6. Kok rezultat matysime langelyje C1 ir kokius rezultatus matysime langeliuose C2 ir C3, nukopijav juos C1 langelio formul?

A 1 2 3 4 5 6 10 20 30 0 16 2

c I = A V E RAG E ( A l : B3)

C1 C2 C3

7. Skaiiuokls lentels C1 ir C2 langeliuose raytos formuls. Kok rezultat matysime D1 langelyje, kai j nukopijuosime C1 langelio formul, ir kok D2 langelyje, kai j nukopijuosime C2 langelio formul?

A 1 2
O
D1 D2

B 16

15 25

C =A1*2+B1 =$A$1*2+$B$1

(2 takai) 8. Skaiiuokle rengiamo dokumento fragmentas atrodo taip: B


Knyga Autorius P.Smalsut C.Darbtuol D.Keistuolis Parduota egzempliori Populiarumas TAIP NE NE TAIP D.Keistuolis, Visata Perku P.Smalsut, Kometos

1 I
2 3 4 5 ; Kometos Planetos Visata vaigds A . R i r n t u o l i s

10 200
490

600

Stulpeliuose D ir E buvo raytos formuls. Irinkite teising atsakym.


D Populiarumas E Perku Populiarumas =IF(C2<500,"TAIP" "NE") =IF(C3<500;"TAIP" "NE") =IF(C4<500;"TAIP" "NE") Perku =IF(D2="TAIP";B28i", "&A2 =IF(D3="TAIP";B3&", "SA3 =IF (D4="TAIP"; B4 &", "&A4 =IF(D5="TAIP";B5&", "&A5 E Perku = I F ( D 2 ; B 2 & " , "&A2 = I F ( D 3 ; B 3 & " , "&A3 = I F ( D 4 ; B 4 & " , "&A4 = I F ( D 5 ; B 5 & " , "&A5
"

=IF (C2 >500; "TAI P";" N E") =IF(D2="TAIP";B2&", "&2;"") =IF(C3>500; "TAIP"; "NE") =IF(C4>500,"TAIP";"NE") =IF(C5>500;"TAIP";"NE") =IF(D3="TAIP",B3&", "83;"") =IF(D4="TAIP",B4&", "&4;"") =IF(D5="TAIP";B5&", "&5;"")

"")

)
"")

=IF(C5 <500; "TAIP" "NE") D

Populiarumas =IF(C2>500 "TAIP" "NE") =IF(C3>500 "TAIP" "NE") =IF(C4>500 "TAIP" "NE") =IF(C5 >500 "TAIP" "NE")

Perku =IF(D2="TAIP";B2&", "&2;) =IF(D3="TAIP";B3&", "&3;) =IF(D4="TAIP";B4&", "84;) =IF(D5="TAIP";B5&", "&5;)

Populiarumas =IF(C2>50;) =IF(C3>50;) =IF(C4>500;) ) =IF(C5>500;)

.. }
" " " ") ") ")

9. Paveiksllyje pavaizduotas gaut elektronini laik sraas. ie laikai vadinami lamtu". Paaikinkite toki laik svok. Ralph ^d . id Nicholas Edwa... id Rudolf Frey *** SPAM *** W e c u r e ***SPAM+** ... ***SPAM*** cheap ... *** SPAM *** SoftKnut... 2007-04-11 02:58 2007-04-11 03:10 2007-04-11 03:19 2007-04-11 03:34

(2 takai)

10. Pateiktas tinklalapio pirminio teksto (source) vaizdas. K nurodo paymta HTML gair?
<HTML> atas </TITLE> <META http-equiV=Content-Type content="text/html; charset=windows-1257"> </HEAD> <B0DY> <H3>PATAS</H3> Elektroninis patas - elektronini laik persiuntimo kompiuteri tinklu tarnyba. Santrumpa <I> el. patas.</I></P> Elektroninio pato programos paskirtis - rayti, sisti, gauti ir tvarkyti elektroninius laikus. Santrumpa <I> el. pato programa.</I></P> Elektroninis laikas - elektroniniu patu siuniamas praneimas. Santrumpa </I> el. laikas . < / I X / P > Daniausiai atlieka prasto (popierinio) laiko funkcijas, todl prasta visk, kas siuniama elektroniniu patu vadinti elektroniniu laiku, o kai aiku i konteksto, trumpiau laiku.</P> </B0DY> </HTML>

(2 takai) 11. Pateikt lengviau rengti, kai apmstoma, k ir kaip reikia daryti. 1. Tiksl nustatymas. 2. Informacijos rinkimas, kaupimas. 3. Informacijos apdorojimas. 4. Pateikties maket (ablon) sukrimas. 5. Pateikties rengimas kompiuteriu. 6. Pateikties perira ir taisymas. Rengiant praneimo pateikt vienas i i veiksm paprastai nra btinas. Kuris? A 2 B 3 C 4 D 5

12. Kompiuteri programos paprastai turi inynus . Nurodykite por bd, kaip inynuose galima iekoti kurios nors svokos. (2 takai) 13.Kurias reikmes gis kintamieji a ir b, vykdius Tl program? raykite teising atsakym.
program Tl; var a, b : integer; begin a := 20; b := 40; while a < 2 * b do begin b := b + 2; a : = a + b; end; WriteLn (a, ' ' , b) ; end.

a A B C D
106 62 20 152

b
44 42 40 46

(2 takai) 14.Kurias reikmes gis kintamieji suma, sl ir s2, vykdius T2 program? Paymkite teising atsakym
program T2; var suma, sl, s2, a : integer; begin suma := 0; sl := 5; s2 := 54; for a := 3 to sl do begin if (sl + a) mod 3 = 2 then suma := suma + sl else suma := suma + a; sl := sl * 10 + s2 mod 10; s2 := s2 div 10; end; WriteLn(suma, ' ', sl, ' ', s2); end.

suma A B C D
0 9 14

Sl
5 545 5450

S2
54 0 0

Atsakymo nra (ciklas begalinis)

(2 takai)

15.Kurias reikmes gis kintamieji s l , s2 ir s3, vykdius T3 program? Paymkite teising atsakym
program T3; var sl, s2, s3 begin sl : = 3 ; s2 while (sl <= begin s2 = s2 s3 = s3 sl = sl end; WriteLn(sl, end. : integer; := 1; s3 : = 2; 5) and ((s2 <= s3) or + s2 mod sl; + s2; + 1; s2,

(s3 <= 5)) do Sl S2 3 2 4 8 S3 18 4 8 16

A B s3) C D

7 4 5 6

(2 takai) 16.Kurias reikmes gis kintamieji t , Paymkite teising atsakym suma ir s l , vykdius T4 program? t A FALSE B D
TRUE

program T4; var t : boolean; suma, sl : intege begin suma : = 1 5 ; sl : = 1 0 ; t := suma < sl; for sl := 5 to 7 do begin suma := suma + sl; t := (suma < sl) or (sl mod 2 <> 1 ) ; end; WriteLn (t, 1 ', suma, ' ', sl); Readln; end.

suma
33 26 26 33

Sl 7 6 7 6

C FALSE
TRUE

(2 takai)

17.Koki reikm gis kintamasis suma, vykdius T5 program? Uraykite atsakym


program T5;

//
function Sl( a, b : integer): integer; begin if a mod 2 <> 1 then if b mod 2 <> 1 then Sl := a div 2 else Sl := b div 2 else Sl := (a + b) div 2; end;

//

var suma, m, n : integer; begin suma := 10; m := 10; n := 15; suma := Sl (suma, m) + Sl (n, suma) + Sl (m, n); WriteLn(suma); end.

(2 takai) 18.Kokias reikmes gis kintamasis suma, vykdius T6 program? Paymkite teising atsakym. Tekstiniame faile T 6 . txt yra tokia skaii eilut:

3 5 6 20 15 -10 9
program T6;

//
procedure Papildyti(var a : integer; b, c : integer) ; begin a := a + (b + ) mod 3; end; // var suma, n, i, sl, s2 : integer; ff : text; begin Assign(ff, 'T6.txt'); Reset(ff); Read(ff, n); suma := 10; for i := 1 to n do begin Read(ff, sl, s2); Papildyti(suma, sl, s2); end; Close(ff); WriteLn(suma); end.

suma A B C D
12 13 14 15

19. Kuri skaii eilut bus matoma ekrane, vykdius T 7 program? Paymkite teising atsakym. Tekstiniame faile T7 . txt yra tokia skaii eilut:

3 5 -12 18 15

program T7; type TMas = array[1..50] of integer; procedure Keisti(var a, b : integer); var : integer; begin if a > b then begin

:= a ;
a := b; b := ; end; end; var A : TMas; n : integer; i : integer; fd : text; begin Assign(fd, 'T7.txt'); Reset(fd); Read (fd, n); for i := 1 to n + 1 do Read(fd, A[i]); Close(fd); for i := 1 to n do Keisti(A[i], A[i + 1] ) ; for i := 1 to n+1 do Write(A[i], ' '); end.

A B C D

3 3 3 3

5 5 -12 -12

18 -12 5 15

-12 18 15 18

15 15 18 5

(2 takai)

20. Koks skaiius bus matomas ekrane, vykdius T 8 program? Paraykite atsakym
program T8;

//
function Pirma( a, b : integer): boolean; begin Pirma := a < b; end; // function Antra(a, b, : integer): integer; begin if Pirma(a, b) and (Pirma(b, ) or Pirma(, )) then Antra := a + b + else Antra := 10; end;

//

var suma : integer; begin suma := Antra(10, 12, 13) +Antra(16, 8, 14) +Antra(10, 14, 12); Write (suma); end.

(2 takai) 21. Trikampio egzistavimo slyga: bet kuri dviej kratini suma turi bti didesn u trei Paraykite funkcij kuri nustatyt, ar galima sudti trikamp i duot trij lazd, kuri ilgiai yra Li, L2 ir L3. Duomenys funkcijai paduodami per parametrus. Funkcijos rezultatas turi bti login reikm TRUE, jeigu galima sudaryti trikamp, ir FALSE - prieingu atveju. (3 takai)

22. Paraykite, k spausdins TlO programa. Atsakym raykite pateiktame tinklelyje kiekvien simbol atskirame langelyje.
program T10; type TEilute = string[10]; TVienas = record sl : TEilute; s2 : real; s3 : integer; end;

//
procedure Did(var A, , : TVienas); begin if A.s2 > .s2 then C := A else C := B; end; // var A, B, C : TVienas; begin A.sl := 'Duona'; A.s2 := 12.5; A.s3 := 10; B.sl := 'Sviestas'; B.s2 := 2.5; B.s3 := 20; Did(A, B, C); WriteLn(C.sl, ' ', C.s2:5:2,' ', C.s3:3); Readln; end.

(2 takai) 23.K spausdins Tll programa? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kurios vienas langelis atitinka vien simbolio pozicij inodami, kad tekstiniame faile T11. txt yra ios duomen eiluts:
4 L R R P i e P a s a i t a a 1 a a M e d V a n V a r M i e i s d u o d a s s t a 3 5 1 4 2 5

g a

program Til; type TEilute = string[10]; TVienas = record el, e2 : TEilute; si : integer; end; TMas = array[1..50] of TVienas; var A : TMas; n : integer;

//

procedure Duomenys; var fd : text; i : integer; begin Assign(fd, 'Tll.txt 1 ); Reset(fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do ReadLn(fd, A[i].el, A[i].e2, A[i].sl); Close(fd); end; // procedure Keisti(var A, B : TVienas); var C : TVienas; begin if A.si > B.si then begin C := A; A := B;

B := C;
end; end;

//

var i : integer; si, s2, s3, s4 : integer; begin Duomenys; Keisti(A[1], A[2]); Keisti(A[3], A[2]); for i := 1 to n do WriteLn(A[i].e2, A[i].sl:4,' end.

', A[i].el );

Il dalis 1. Pavasaris Maksimali tak suma - 20 tak Kai kuriomis gegus mnesio dienomis oro temperatra buvo matuojama tris kartus: ryte, vidurdien ir vakare. Paraykite program rasti dienai (dienoms), kai: 1) 2) temperatra buvo aukiausia; vis trij (ryto, vidurdienio ir vakaro) matavim temperatra buvo ne emesn kaip 20 laipsni.

Pradiniai duomenys surayti tekstiniame faile Ulduom.txt. Pirmoje eilutje nurodytas dien, kuriomis buvo matuota temperatra, skaiius n (1 < n < 31). Tolesnse eilutse nurodyti matavim duomenys. Viena eilut skiriama vienos dienos matavimams. ia rayti keturi sveikieji skaiiai: dienos numeris (1 < d < 31), temperatra ryte, vidurdien ir vakare. Rezultatai turi bti spausdinami tekstiniame faile Ulrez.txt. Pirmoje eilutje spausdinama diena ar dienos, kai temperatra buvo aukiausia, antroje eilutje dienos, kuriomis vis dienos matavim temperatra buvo ne emesn kaip 20 laipsni. Jeigu toki dien nebuvo, spausdinamas skaiius 0 (nulis). Skaiiai turi bti atskirti bent vienu tarpu. Nurodymai: Raydami program naudokite tik vienmaius sveikj skaii masyvus. Paraykite funkcij aukiausios temperatros reikmei rasti. Paraykite procedr dien, numeriams rayti fail. kuriomis buvo aukiausia temperatra,

Paraykite procedr dien, kuriomis vis dien temperatra buvo ne emesn kaip 20 laipsni, numeriams rayti fail. Ulduom.txt Ulrez.txt
10 18 11 29 13 25

Pavyzdys
10 6 9 10 11 13 15 18 22 25 29

13 20 10 12 14 10 21 15 25 22

15 19 25 25 14 10 21 23 15 24

22 18 16 25 25 10 22 13 15 24

2. Valiuta Maksimali tak suma - 30 tak mokykl atvyko grup svei i vairi ali. Jie turi pinig vairiomis valiutomis. inoma, kad kiekvienas mogus turi pinig tik viena valiuta. Paraykite program, kuri skaiiuot: 1) kiek i viso grup turi pinig litais; 2) kiek grupje yra moni, kuri pinig suma litais yra ne maesn u grups turim pinig sumos aritmetin vidurk litais; 3) kiek kiekvienas grups mogus turi pinig litais. Pradiniai duomenys surayti tekstiniame faile U 2 d u o m . t x t . Pirmoje eilutje nurodytas svei skaiius n (1 < n < 100). Tolesnse eilutse rayti duomenys apie kiekvieno sveio turimus pinigus. Viena eilut skiriama vieno mogaus duomenims: 1-15 pozicijose raytas vardas, toliau - to mogaus turim pinig usienio valiuta suma ir valiutos kursas litais. Jeigu mogus turi pinig litais, tai valiutos kursas lygus 1. Rezultatai turi bti spausdinami tekstiniame faile U 2 r e z . t x t . Pirmoje eilutje dviej enkl po kablelio tikslumu spausdinkite, kiek grup turi i viso pinig litais. Antroje eilutje spausdinkite skaii moni, kurie turi pinig ne maiau u moni grups turim pinig litais aritmetin vidurk (vis grups turim pinig sum, padalyt i moni skaiiaus). Toliau spausdinkite kiekvieno sveio turim pinig sum litais. Kiekvienam mogui reikia skirti atskir eilut. Pinig sum spausdinkite dviej enkl po kablelio tikslumu. Nurodymai: Duomenims ir rezultatams apdoroti naudokite rao tipo kintamuosius ir masyvus su rao tipo elementais. Paraykite procedr duomenims skaityti i failo. Duomen nebtina laikyti pradiniu pavidalu. Paraykite procedr rezultatams (kas kiek turi pinig litais) spausdinti. Paraykite funkcij moni grups pinig sumai litais rasti. Paraykite funkcij moni, kurie turi pinig litais ne maiau u visos grups pinig sumos aritmetin vidurk, skaiiui rasti. Pavyzdys U2duom t x t U2rez.txt
5 Petras Rimas Romas Jurgis Algis 23 125 55 1000 15 25 40 00 90 00 10 1 1 0 25 50 20 00 25 50 1082.33 3 Petras Rimas Romas Jurgis Algis

244.12 150.48 55.00 250.22 382.50

V5 UDUOTIS I dalis 1. Mokytoja para skelbim, taiau surinkusi tekst kompiuteriu pagalvojo, kad labiau patrauks dmes skelbimas, ispausdintas didiosiomis raidmis. K turt padaryti mokytoja, kad jai nereikt i naujo rinkti skelbimo teksto? (1 takas) 2. Kaip suformatuotas paveiksle pavaizduotas tekstas?
U

"2 !

1 .

2.

. g

. ?

, 9

. 10 . 11 . . 13 . ; 14 15 . 16 .

?
f T 7 llllllllllllll

?
-

Informacin kultra plati. kintanti svoka. iuo metu ji suprantama kaip esmini informatikos, informacini ir k o m u n i k a c i n i t e c h n o l o g i j ini sistemos imanymas bei gebjimas ias inias taikyti painimo, krybos bei m o k y m o s i procese. | Tai yra ir gebjimas taisyklingai vartoti pagrindinius informatikos, kompiuteri informacini ir komunikacini technologij terminus. suvokti j prasm, aikiai ir argumentuotai dstyti mintis odiu ir ratu.

A B C D

Idstytas stulpeliais. dtas teksto langel. Panaudojant pastraip traukas. dtas lentels langel. (1 takas)

3. Kuriame tekstinio dokumento fragmente, pakeitus abiej fragment teksto rifto dyd, pasikeis atstumai tarp raidi? Trumpai paaikinkite, kodl?

r V

a y

o s t

m a

n - e g

e z

t r a

u m i

k n

d a

1 s.'^f

1 fragmentas

P - r - a - - o * m - e - - n * e - t - r - u * k - d - y t - i ! ^ |

2 fragmentas

4.

Pabaikite teiginius: 1. Galimyb automatikai pakeisti teksto rengykls ssaj pagal savo poreikius yra vadinama teksto rengykls parinkiu keitimu. 2. Tvarkingas dokumento idstymas puslapiuose prie j spausdinant yra vadinamas . 3. Vard turintis format rinkinys, naudojamas kuriam dokument tekstui tvarkyti, ilaikant j pateikimo formos vienodum yra vadinamas 4. Tipiniams dokumentams kurti i anksto parengtas projektas yra vadinamas (3 takai)

5.

Paymkite rezultat kur parodys skaiiuokl langelyje D3, nukopijavus j langelyje B2 rayt formul =A2 / $B$1. A 1 2 3
*

B 8 3 12 1 16

C 2 4

D 2

!
(1 takas)

A B C D

2 0,5 1,5 1

6.

Skaiiuokls lentelje rayti keturi vertintoj vertinimai takais ir formul tak vidurkiui skaiiuoti. Patikrinus skaiiavimus skaiiuotuvu gautas vidurkis 5,75. Kodl skaiiuokls langelyje F2 matome rezultat 6? F2 A =AVERAGE(B2:E2) B c D E F

1 2

Vertintojo nr. Takai

1 5,5

2 6

3 5,5

4 6

Tak vidurkis 6

7.

Skaiiuokls lentelje, skirtoje preki kainoms skaiiuoti, atlikti tokie veiksmai: langelyje D4 rayta formul =A4 * B4 % . langelyje E4 rayta formul =IF(C4 > 100; A4 - A4 / (C4 -100); A4 - A4 / (C4 - 50)) langelyje F4 rayta formul =MIN($A$4:$A$6) >= A4 langelyje G4 rayta formul =B4 I A4 < 20% langelyje H4 rayta formul =IF(C4 > 100; "TAIP"; "NE")
A 1 2 Pradin 3 4 5 6 7 kaina, Lt Planuojama sumainti, Lt Kiekis Kiek Kiek sumainti 1 sumainti 2 Mainimo slyga 1 Mainimo slyga 2 Mainimo slyga 3 | B | C | D | E | F | G | H

Preki kain skaiiavimas

100 120 100

13 15 20

120 200 100

Kokius rezultatus parodys skaiiuokl langeliuose D6, E6, F6, G6, H6 nukopijavus D4:H4 bloko formules emyn? Langelis Rezultatas D6 E6 F6 G6 H6

(5 takai) 8. Diagramoje pateikti duomenys buvo surayti skaiiuokls lentelje, pradedant langeliu Al. Atkurkite tuos lentels duomenis, kurie diagramoje paenklinti atitinkamais numeriais.
Didiausi Europos upi basein plotai (kv. km)

A 1 2 3 4 5 6

(4 takai) 9. Pabaikite sakinius: 1. Specialios programos, skirtos hipertekstini dokument perirai, yra vadinamos 2. Norint pereiti i vieno tinklalapio kit, reikia jame spragtelti 3. Keletas ar keliolika tinklalapi, susiet tarpusavyje ir turini apibendrinant pradios tinklalap (angl. home page), yra vadinami (3 takai) 10. Pabaikite sakinius, nurodydami programins rangos esmines savybes: 1. Atviroji programa

2. Nemokama programa (2 takai) 11. Kuris teiginys apie skaidri dizaino ablon (angl. Design Template) yra teisingas? A B C D Vis pateikties skaidri dizaino ablonas turi bti toks pat. Naujos pateikties skaidri ablonas yra i anksto numatytas. Negalima paiam susikurti skaidrs dizaino ablon. Vis skaidrs element spalva dizaino ablone nustatyta i anksto ir yra nekeiiama.

12. Su kuria natraliojo skaiiaus reikme io loginio reikinio reikm bus


FALSE?

( A D

> 18) or ( 18 19 17 20

19) and ( = 18)

(1 takas) 13. Kas ir kaip bus spausdinama vykdius program T13? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kurios vienas langelis atitinka vien simbolio pozicij, program T13; var a : s t r i n g [6]; begin a := 'VIENAS'; WriteLn ('ARBA':10); WriteLn (a : 4 , ' O R ', a : 5 , ' = ' , a : 6); end. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1011121314131617181920212223
1 eilut 2 eilut

(2 takai) 14. Kokia slyga turi bti rayta ciklo antratje, kad vykd program T l 4 su a = 2 gautume kintamojo b reikm, lygi 10? program Tl 4;
v a r a , b, c, d : integer;

begin ReadLn (a); b := 0; := 1; while do begin d := a mod 2; a := a d i v 2 ; b := b + * d; := * 10; end; WriteLn (b); end. A (a >= 0) or (b = 0) B (a > 0) or not (c <= 10) C (a > 0) and (d mod 2 <> 0) D (a > 0) and (c <= 10)

15. Kokios reikms bus spausdinamos atlikus programos fragment? n := 13; f o r i := 10 t o n do begin WriteLn ( i + 1 ) ; n := n + 2; end; WriteLn ( n ) ; (2 takai) 16. Papildykite program T l 6, kad j vykd ekrane gautume tok vaizd Viename langelyje raytas vienas simbolis.

E Z

U L T
* * * * * * * *

A T A
* * * * * *

* * *

*
*

program Tl 6; var i , j : integer; begin WriteLn('REZULTATAI'); f o r i := 1 t o 4 do begin

end; end.

17. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T l 7 ? program T17;
{ }

f u n c t i o n Tikrinimas v a r t : boolean;

(, : integer)

: boolean;

begin
t := TRUE;

w h i l e t and (x > 1) do begin t := mod = 0; := d i v ; end;


Tikrinimas := t;
}

end;
{

v a r n : integer;

begin n := 16;
WriteLn (Tikrinimas (n, 2));

end. 17.1. (1 takas) Kur i emiau pateikt algoritm realizuoja funkcija Tikrinimas: A B C D 17.2. (1 takas) Tikrina, Tikrina, Tikrina, Tikrina, ar n ar n ar n ar n yra skaiiaus k didiausias bendrasis daliklis. yra skaiiaus k maiausias bendrasis kartotinis. galima ireikti skaiiaus k laipsniu. yra lyginis.

18. Staiakampio kairiojo virutinio tako A (xl; yl) ir deiniojo apatinio tako B (x2; yl) koordinats yra sveikieji skaiiai. Be to, x2 > xl ir yl > y2. t A X B 1. Paraykite procedr Pirma, kuri apskaiiuoja staiakampio perimetro (vis kratini ilgi suma) ir ploto (dviej gretim kratini ilgi sandauga) reikmes. Apskaiiuotos reikms turi bti grinamos naudojant parametrus. Pagrindinj e programoj e paraykite kreipin procedr Pirma. program Tl 8; f p r o c e d u r e Pirma ( begin } );

2.

end; f
var xl, x2, yl, y2, s, p (xl, yl, x2, y2); : integer;

begin
ReadLn WriteLn WriteLn //vieta kreipiniui p r o c e d r ('Staiakampio p l o t a s ',s); ('Staiakampio p e r i m e t r a s ',p);

end.

19. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program Tl 9? Atsakym raykite pateiktoje lentelje kiekvienam simboliui skirdami po vien langel, program Tl 9;
type TSimbolis = a r r a y Formavimas [1..10] o f char;

f
procedure var i

}
(A: T S i m b o l i s ; n: i n t e g e r ; v a r B: T S i m b o l i s ; v a r k: i n t e g e r ) ;

: integer;

begin := 0; f o r i := 1 t o n do begin := + 1; [ ] := [ i ] ; := + 1;
[] := '';

end; end; p r o c e d u r e Rodymas (


var i : integer; TSimbolis; m : integer);

begin f o r i := 1 t o m do
Write (C[i] ) ;

end;
var D, E kl, k2 : TSimbolis; : integer; := 'K'; kl := 3;

begin
D[1 ] := 'P'; D[2] := 'S'; D[3] F o r m a v i m a s (D, kl, E, k2); R o d y m a s (D, kl); WriteLn; WriteLn (1 LABAI GRAI'); R o d y m a s (E, k2);

end.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5

eilut eilut eilut eilut eilut

20. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T2 0? Atsakym raykite pateiktoje lentelje kiekvienam simboliui skirdami po vien langel, program T20; t y p e TKiek = r e c o r d
kiek koks : integer; : s t r i n g [10]; [0..9] o f TKiek;

end;
TMasyvas = a r r a y

{
p r o c e d u r e Tvarkymas ( v a r A : TMasyvas); v a r i : i n t e g e r ; sk : l o n g i n t ;

begin f o r i := 0 t o 9 do
sk A [ i] . k i e k := 12238; := 0;

w h i l e sk > 0 do begin
A [ s k m o d 1 0 ] . k i e k := A [ s k m o d 1 0 ] . k i e k + 1; i f sk mod 10 mod 2 = 0 t h e n A [ s k m o d 1 0 ] . k o k s := 'TINKA' e l s e A [ s k m o d 1 0 ] . k o k s := 'NETINKA';

s := sk d i v end; end;

10;

p r o c e d u r e Spausdinimas v a r i : integer;

(B : T M a s y v a s ) ;

begin f o r i := 0 t o 9 do
if B [ i ] . k i e k <> 0 t h e n WriteLn (i : 3, B[i]. kiek : 3,'***',B[i]. koks,'*');

end;
var C : TMasyvas;

begin
T v a r k y m a s (); S p a u s d i n i m a s ();

end.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5

eilut eilut eilut eilut eilut

21. Duomenims apdoroti sukurta programa: program T21;


t y p e TMasyvas = a r r a y [1..10] o f integer;

{I tekstinio failo skaito duomenis masyv B. k - masyvo reikmi skaiius}

procedure Skaitymas (var B : TMasyvas; var k : i n t e g e r ) ; begin


{Suformuotas masyvas 7 11} {k reikm 7 B, kurio elementai yra skaiiai 9 9 9 7 j

end; I begin f o r i := k t o n do A [ i ] := A [ i + 1 ] ; n := n - 1; end;


{

procedure Darbas (k : integer; v a r A : TMasyvas; v a r n : integer); v a r i : integer;

p r o c e d u r e Kas ( v a r A : TMasyvas; v a r n : integer); v a r i, j : integer;

begin
i := 0;

w h i l e i < n do begin
i := i + 1; j := i + 1;

while end; end;


{

(A[i] = A [ j ]) and (j <= n) do


(i, A, n) ;

Darbas

1
var B : TMasyvas; i, k : integer; / / k - masyvo B reikmi skaiius

begin
Skaitymas (B, k); Kas (B, k); f o r i := 1 t o k do Write (B[i] : 2);

end. 21.1. K atlieka procedra Darbas? (1 takas) 21.2. Kokia programos T 21 paskirtis? (1 takas) 21.3. Kas bus rodoma ekrane vykdius program?

Il dalis 1. Tyrimai Maksimalus vertinimas -27 takai.

Ukmergje yra m (1 < m < 100) Stebtoja Aida autobus marrut. Nordami isiaikinti, Marrutas lipo/ilipo kiek autobus reikia kiekvienam marrutui, 6 -5 mokiniai skaiiavo, kiek perveama 6 12 keleivi. Stebtoju vienoje stotelje dirbo 1 4 tik vienas mokinys. Mokiniai stebjo 6 1 (dirbo) visose miesto stotelse, iskyrus 5 2 paskutin kiekvieno marruto stotel, kurioje ilipa visi dar vaiav keleiviai. Buvo registruojami vis marrut keleiviai. Savo stebjimo rezultatus kiekvienas mokinys ra duomen lape: marruto numer ir kiek lipo keleivi (teigiamas skaiius) arba/ir marruto numer ir kiek ilipo keleivi (neigiamas skaiius). Atvejai, kai stotelje nebuvo lipusi ir/arba ilipusi keleivi, duomen lape nebuvo registruojami. (irkite Aidos duomen lapo pavyzd). Duomenys. Visi stebjim duomenys surayti tekstiniame faile Ul. txt. Pirmoje eilutje yra vis mokini surinkt duomen skaiius n (n > 1 ) . Tolesnse n eilui yra po du skaiius: marruto numeris ir keleivi skaiius (teigiamas, jeigu lipo, neigiamas - jeigu ilipo). Paraykite program, kuri spausdint faile Ulrez.txt mokini stebjim rezultatus. 1. Pirmoje eilutje spausdint marrut, kuriais vaiavo bent vienas keleivis, numerius didjimo tvarka. 2. Antroje eilutje spausdint, kiek keleivi veta kiekvienu marrutu marrut numeri didjimo tvarka. 3. Treioje eilutje spausdint kiek kiekvieno marruto autobus keleivi ilipo visose tarpinse stotelse arba nul, jeigu n vienas keleivis i to marruto autobus neilipo. Spausdint marrut numeri didjimo tvarka. 4. Ketvirtoje eilutje spausdint marruto, kurio visais autobusais veta daugiausia keleivi, numer. Jeigu tokie marrutai yra keli, tai spausdint maiausi numer. Kiekvienam skaiiui spausdinti skirtos 6 pozicijos. Pastaba. Vet marrutu keleivi skaiius yra lygus lipusi visus to marruto autobusus keleivi skaii sumai.

Nurodymai: Raydami program naudokite tik vienmaius sveikj skaii masyvus. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Rezultat faile turi bti keturios eiluts. Jeigu ne visi skaiiavimai atlikti, tuomet atitinkamoje eilutje spausdinkite od NE. Paraykite procedr duomenims i failo skaityti. Paraykite procedr tik marrut numeriams spausdinti didjimo tvarka. Paraykite funkcij marruto, kuriuo veta daugiausia keleivi, numeriui rasti. Pavyzdiai
Ul. txt 12 6 -1 6 5 3 15 4 9 6 -2 12 16 8 45 4 -5 3 12 3 -10 12 -16 9 9 Paaikinimai
Stebjim skaiius Marrutas 6, ilipo 1 Marrutas 6, lipo 5 Marrutas 3, lipo 15 Marrutas 4, lipo 9 Marrutas 6, ilipo 2 Marrutas 12, lipo 16 Marrutas 8, lipo 45 Marrutas 4, ilipo 5 Marrutas 3, lipo 12 Marrutas 3, ilipo 10 Marrutas 12, ilipo 16 Marrutas 9, lipo 9 Rezultat pavyzdys, kai ne visi skaiiavimai atlikti 3 27 -10 8 4 9 -5

Ulrez txt
6 5 -3 8 45 0 9 9 0 12 16 -16

3 27 -10 NE

4 9 -5

6 5 -3

8 45 0

9 9 0

12 16 -16

2.

Transportas Maksimalus vertinimas - 23 takai. Vilniuje yra n stoteli, kuriose sustoja miesto transporto troleibusai. Troleibus marrutai numeruojami sveikaisiais skaiiais, taiau nebtinai i eils. Kiekvienoje stotelje yra informacin lentel, kurioje surayti marrut, kuri troleibusai sustoja toje stotelje, numeriai nebtinai didjimo tvarka. Marruto ilgis nusakomas stoteli skaiiumi. Duomenys yra tekstiniame faile U2 . txt. Pirmoje eilutje yra stoteli skaiius mieste n (1 < n < 1 0 0 ) . Toliau kiekvienoje eilutje yra duomenys apie konkrei stotel: pavadinimas (20 simboli), informacinje lentelje esani marrut numeri skaiius ir marrut numeriai. Paraykite program, kuri tekstinio failo U2rez.txt pirmj eilut spausdint ilgiausio marruto numer, jeigu yra keli tokie marrutai, tuomet i j maiausi numer. Toliau spausdint surasto ilgiausio marruto stoteli pavadinimus po vien eilutje tokia tvarka, kokia stotels buvo ivardytos duomen faile. Nurodymai: Raydami program naudokite masyvus su rao tipo elementais; papildomai gali bti naudojami ir kitokio tipo masyvai. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Paraykite procedr skirt tik duomenims skaityti i failo. Paraykite funkcij ilgiausio marruto numeriui rasti. Paraykite procedr kuri spausdint tekstin fail nurodyto marruto stoteli pavadinimus.

Pavyzdys
U2.txt
5 Rytas Vakarai Baltasis lokys Panerys Rudasis tiltas 5 3 6 1 3 12 5 4 6 12 5 4 12 1 6 8 7 3 12 8 14 4

Paaikinimai
Stoteli skaiius Stotels pavadinimas, marrut skaiius, marrut numeriai

U2rez.txt
4 Rytas Vakarai Rudasis tiltas

V6 UDUOTIS I dalis 1. Tekstinio dokumento puslapins antrats (angl. header) ir porats (angl. footer) yra skirtos: A puslapio kratuose tutiems laukams palikti; B bendro pobdio informacijai apie dokument kiekviename puslapyje vir (po) pagrindiniu tekstu rayti; C svokos paaikinimui, pastaboms dokumento pabaigoje rayti; D dokumento turiniui suformuoti. (1 takas) 2. Galimyb pasirinkti tekst rengykls savybes yra vadinama tekst rengykls parinki nustatymu. Naudotojas gali pasirinkti, ar rodyti nespausdinamus enklus, ar tikrinti odi rayb. Paraykite dar dvi tekst rengykls parinktis, kurias gali keisti naudotojas. (2 takai) 3. Naudojant tekst rengykl sumaketuotas sudoku galvoskis. Lentelje pasirinktas teksto rifto stilius ir lygiuot. Uraykite dar keturis lentels formatavimo veiksmus, kurie panaudoti maketuojant galvosk.
Sudoku - galvoskiai, kuriuose takia surasti ir rayti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad skaitmenys 6 1 9 5 nesikartot eilutse, stulpeliuose bei parykintuose 9 langeli (3x3) 6 9 8 kvadratuose. Daniausiai sudoku sprendiami 3 8 6 9 eilui ir stulpeli galvoskiai, 4 S 3 1 kuriuose rayta keletas pradini skaitmen. 7 6 2 Sudoku paplito Japonijoje 1986 metais, o 2005 metais pasidar i 8 6 populiars kitose alyse. odis sudoku, kils i japon 5 4 1 9 kalbos, reikia vienintelis skai8 9 ius". Pagal susitarim galvoskiuose naudojami skaitmenys, taiau matematiniai ryiai ia nra svarbs, taigi galimi galvoskio variantai naudojant kitus simbolius, pavyzdiui, abcls raides ar spalvas.

4.

Paveiksle pateiktas tekst rengykle rengiamas dokumentas.

Naudingos nuorodos
Kaiuio technologijos universitetas Vytauto D i d a o j o universitetas Vilniaus i i n n e i sit eta s Illnipeilos universitetas Vilniaus Gdinimo technikos universitetas Vilniaus pedagoginis universitetas

Dokumentas buvo isaugotas (raytas) dviem formatais. Naudingos nuorodos

Kauno t e c h n o l o g i j o s u n i v e r s i t e t a s Vytauto Didio]o u n i v e r s i t e t a s Vilniaus universitetas Klaipdos u n i v e r s i t e t a s V i l n i a u s Gedimino t e c h n i k o s u n i v e r s i t e t a s V i l n i a u s pedagoginis u n i v e r s i t e t a s

Naudingos nuorodos
B
Eaiuio technologijos universitetas Vytauto Didiojo universitetas Vilniaus universitetas Klaipdos univeisitetns Vilniaus Gettouino technikos universitetas Vilniau,- pedagoginis universitetas

Paraykite, kokiais formatais buvo isaugotas (raytas) parengtas dokumentas. A fragmente dokumentas buvo isaugotas (raytas) formatu. B fragmente dokumentas buvo isaugotas (raytas) formatu.

5.

Kok rezultat parodys skaiiuokl langelyje D1, nukopijavus j langelyje C1 rayt formul? A D B C 2 1 11 = $A$2 + B2 * B1 2 1 3 A B C D 1 4 5 7 (1 takas)

6.

Koki formul reikia rayti skaiiuokls lakto langelyje B1, kad jame bt parodyti tokie rezultatai: odis GERAI, jei langelyje A2 raytas skaiius yra 20 procent maesnis u langelyje A1 rayt skaii, kitais atvejais - odis BLOGAI. A 1 2 120 110 (2 takai) B 1

7.

Skaiiuokls lentelje duomenys irikiuoti (angl. sort) pagal du poymius (rikiavimo raktus): pagal stulpelio D ir pagal stulpelio F duomenis. Nustatykite: 1. kuris raktas yra pirminis; 2. kokia kiekvieno rakto rikiavimo tvarka.
A

C D E Gvventoig skaiius

2 3

Met pradioje Gyventoj skaiius, tkst. moterys 1990 1995 2001 2000 2005 2004 2003 2002 2007 2006 1946,2 1925,8 1856,1 1867,8 1827,2 1837,2 1845,2 1851,1 1807,9 1816,6 vyrai 1747,5 1717,2 1630,9 1644,3 1598,1 1608,7 1617,3 1624,5 1577,0 1586,7 Pasiskirstymas pagal lyt, % moterys 52,7 52,9 53,2 53,2 53,3 53,3 53,3 53,3 53,4 53,4 vyrai 47,3 47,1 46,8 46,8 46,7 46,7 46,7 46,7 46,6 46,6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Metai

1000-iui vyr tenka moter 1114 1121 1138 1136 1143 1142 1141 1140 1146 1145

8. Duomenys, surayti skaiiuokls lentelje, turi bti pavaizduoti stulpeline diagrama. Diagram papildykite tik tais duomenimis, kurie lentelje paymti numeriais.
1 2

2
1
'

B C D E i F Muziej veikla Lietuvoje 2000-2006 metais 2000 97


62

1 ,, 2006 109 85

2001 100 L
68 \

2002 107 69

2003 111 70

2004 105 74

2005 105
80

Muziej skaiius 100 gyventoj

4 5

tenka lankytoj

Muziej veikla Lietuvoje 2000-2006 metais 120 100 480 1 60 T40 420

2003 (4 takai) 9. A. Narykl turi adresyn (.Bookmarks, Favorites), kuris yra skirtas {pabaikite sakin) B. Narykls adresyn galima papildyti naujais tinklalapi adresais. Nurodykite dar du skirtingus veiksmus, kuriuos galima atlikti narykls adresyne. B.l. B.2.

10. Pateikties demonstravim galima valdyti automatiniu bdu (skaidri keitimo ir skaidri objekt animacijos efektai rodomi automatikai). Paraykite dar du bdus, kuriais galima valdyti pateikties demonstravim. Kiekvien bd trumpai apibdinkite. 1.
2.

(2 takai) 11. vardykite dvi paplitusias piratavimo (neteisto programins rangos naudojimo) formas. 1.
2.

(2 takai) 12. Kurj reikin reikia rayti daugtakio vietoje, kad loginio reikinio reikm bt FALSE?
or A TRUE o r FALSE B FALSE o r TRUE C FALSE o r FALSE D TRUE o r TRUE TRUE a n d FALSE

<1 takas) 13. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program Tl 3? Atsakymus raykite lentelje, kurioje 1 simboliui skiriamas 1 langelis, program T13; var a : s t r i n g [ 6] ; begin
a := 'VIENAS'; W r i t e L n ('ARBA':10); W r i t e L n (a : 4,' O R ', a

: 5,'=',

: 6);

end.
1

10

11

1 2

13

14

15

16

17

18

19

20

1 eilut 2 eilut

14. Kas bus spausdinama atlikus pateikt programos fragment? y := 6; a := 5; f o r := y t o 3 do


if <=

then : = + 1;
WriteLn WriteLn ( = ); ();

...

(2 takai)

15. Su kokia kintamojo n reikme vykdant program NEGAUNAMAS aminasis ciklas? program Tl 5;
v a r n, nl, n2 : integer;

begin
ReadLn (n);

nl := n d i v 2;
n2 := n - nl;

w h i l e (nl < 0) or (n2 > 0) do begin


nl := nl - 1;

n2 := n2 - 1; end; end. A -3
B -2

C D

2 3 (1 takas)

16. Papildykite program Tl taip, kad j vykd ekrane gautume tok vaizd Viename langelyje raytas vienas simbolis. * 1 1 * * 2 2 2 1 program Tl 6;
v a r , y : integer;

begin
:= 2;

f o r : = 1 t o do begin

end;

17. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T17 ? program Tl 7;
{ }

function

Geras

(a, b

: integer)

: integer;

begin
if a > b

t h e n Geras := a e l s e Geras := b; end;

{
var , : integer; := 1;

}
:= 3;

begin w h i l e < do begin


WriteLn (Geras (Geras (x-y, ), G e r a s (, +)));

:= + 1; end; end. (2 takai) 18. Kokie skaiiai bus matomi ekrane vykdius program Tl 8? program Tl 8;
{ }

procedure

Darbas

(s: i n t e g e r ; v a r

v, m

: integer);

begin
s = s + 1
= v + S

v
m

= m + 2

end;
var , y, z : i n t e g e r ;

begin
:= 1; := 1; := 1; D a r b a s (z, y, x); D a r b a s (z, x, y); W r i t e L n (x, y, z);

end. = z =

19. Pateikta programa T19 . program Tl 9;


{ type TMasyvas = a r r a y [1..10] o f integer; } A : TMasyvas);

p r o c e d u r e D i r b a (kl, k2 v a r t : integer;

: integer; v a r

begin
t := A [ k l ] ; A [ k l ] := A [ k 2 ] ; A [ k 2 ] := t;

end;

{
var i B : integer; : TMasyvas;

begin B[1] : = 2 ; f o r i := 2 t o 4 do
B [ i ] := B [i-1] + 3; D i r b a (3, 1, B ) ; f o r i := 1 t o 4 do

Write (B[i] , ' ' ) ; end. Kas bus rodoma ekrane vykdius program? 19.1. (1 takas) K atlieka procedra Dirba? 19.2. (1 takas)

20. Tekstiniame faile T2 0 . txt rayti duomenys:


Fizika Matematika Biologija Chemija Istorija 7 6 7 6 6 5 3 6 5 4

Duomenims apdoroti sukurta programa T 2 O . program T2 0; t y p e TPamoka = r e c o r d


kokia kiek kuri : s t r i n g [15]; // d a l y k o p a v a d i n i m a s : integer; // k i e k y r a p a m o k t d i e n : i n t e g e r ; // k e l i n t a yra to d a l y k o p a m o k a [1..5] o f Pl TPamoka; }

end;
{ TMasyvas = a r r a y p r o c e d u r e Skaitymas ( v a r var f : text; i : integer; : TMasyvas);

begin
Assign (f,1T20.txt'); R e s e t (f); f o r i := 1 t o 5 do R e a d L n (f, P l [ i ] . k o k i a , C l o s e (f);

Pl[i].kiek,

Pl[i].kuri);

end;

{
p r o c e d u r e L i k o (P3 : T M a s y v a s ; var i : integer; k : integer);

begin f o r i := 1 t o 5 do
i f P3[i] . k i e k - P 3 [ i ] . k u r i > t h e n W r i t e L n (P3[i] . kokia, P 3 [ i ] . k i e k P3[i].kuri);

end;
{

}
var P : Tmasyvas;

begin
S k a i t y m a s (P); L i k o (P, 2);

end.

1.

Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T2 O? Atsakym raykite pateiktoje lentelje kiekvienam simboliui skirdami po vien langel.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 eilut 2 eilut 3 eilut 4 eilut 5 eilut

(1 takas) 2. Program T2 0 papildykite procedra Dalykai, kuri: tekstiniame faile T2 0rez.txt po vien eilutje spausdint vis dalyk, kuri pamokos yra tvarkaratyje iki ketvirtos pamokos imtinai, pavadinimus; apskaiiuot ir tekstiniame faile T2 0rez . txt atspausdint, kiek i viso yra dalyk, kuri pamokos vyko iki ketvirtos pamokos imtinai.
procedure Dalykai ( ) ;

begin

end; (5 takai)

21. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T 21? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kiekvienam simboliui skirdami po vien langel, program T21;
type TSimbolis = a r r a y Formavimas [1..10] o f char;

{
procedure var i : integer;

}
(A: T S i m b o l i s ; n: integer; v a r B: T S i m b o l i s ; v a r k: integer);

begin := 0; f o r i := 1 t o n do i f i mod 2 <> 0 then begin := + 1;


[] := A [ i ] ;

end; end;
p r o c e d u r e R o d y m a s ( v a r i : integer; TSimbolis; m : integer);

begin f o r i := 1 t o m do
Write WriteLn; (C[i]);

end;
var D, E kl, k2 : TSimbolis; : integer; ' ; D [3] := 'G'; D [5] D[2]; kl := 6; k2) ;
= I N' NM ;

begin
D [1] := 'R'; D [2 ] := D[4] := D[2]; D[6] := R o d y m a s (D, kl); F o r m a v i m a s (D, kl, E, R o d y m a s (E, k2); R o d y m a s (D, k2); F o r m a v i m a s (E, k2, D, R o d y m a s (D, kl);

kl);

end.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5

eilut eilut eilut eilut eilut

Il dalis 1. Metro Maksimalus vertinimas - 25 takai. Metro stotyse automatiniai registratoriai skaiiuoja einanius ir ieinanius keleivius. Stotyse yra atskiri jimai keleiviams, kurie nori vaiuoti (einantys i gatvs), ir ijimai keleiviams, kurie atvaiavo (ieinantys gatv). Paraykite program, kuri atlikt keleivi sraut analiz. Duomenys surayti tekstiniame faile Ul. txt. Miesto metro stotys sunumeruotos i eils pradedant vienetu. J yra n ( 1 < n < 100). Savaits dienos numeruojamos nuo pirmadienio iki sekmadienio skaiiais nuo vieno iki septyni. Kiekvienoje stotyje kiekvien dien jusi ir ijusi keleivi skaiiai yra inomi, taiau ne visi duomenys yra surayti duomen faile. Pirmoje failo eilutje yra duomen skaiius m (1 < m < 1000). Tolesnse m eilui yra po 4 sveikuosius skaiius: stoties numeris, dienos numeris, jusi keleivi skaiius, ijusi keleivi skaiius. Rezultatus spausdinkite tekstiniame faile Ulrez . txt. 1. Pirmoje eilutje spausdinkite duomen faile surayt stoi numerius didjimo tvarka. 2. Antroje eilutje spausdinkite, kiek keleivi apsilank kiekvienoje stotyje (prajo pro registratorius) stoi numeri didjimo tvarka. 3. Treioje eilutje spausdinkite stoties, kurioje apsilank daugiausia keleivi per savait (jusi ir ijusi keleivi suma), numer. Jeigu yra kelios tokios stotys, tai spausdinkite t kurios numeris maiausias. 4. Ketvirtoje eilutje spausdinkite, kiek per savait i viso moni mieste naudojosi metro paslaugomis (jusij keleivi skaiius). Kiekvienam skaiiui spausdinti skirtos 6 pozicijos. Nurodymai: Raydami program naudokite vienmaius sveikj skaii masyvus. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Rezultat faile turi bti keturios eiluts. Jeigu atlikti ne visi skaiiavimai, tada atitinkamoje eilutje spausdinkite od NE. Paraykite procedr tik duomenims i failo skaityti. Paraykite procedr pirmos rezultat failo eiluts duomenims spausdinti. Paraykite procedr antros rezultat failo eiluts duomenims spausdinti. Paraykite funkcij stoties, kurioje per savait apsilank daugiausia keleivi, numeriui rasti.

Pavyzdiai
Ul.txt 12 5 2 225 32 1 1 125 29 14 14 5 1 6 7 25 O 2 6 O O 1 4 O 5 5 3 3 3 1 5 3 25 5 3 22 O 1 5 22 11 2 18 1 6 12 22 9 4 1 212 5 475 Ulrez.txt 2 5 339 6 25 9 34

Rezultat pavyzdys, kai ne visi skaiiavimai atlikti


1 NE 5 475 2 5 6 9

2. Amius Maksimalus vertinimas - 25 takai. Turime moni gyvenimo datas: gimimo ir mirties. Reikia parayti program, kuri suskaiiuot kiekvieno mogaus gyvenimo trukm dienomis. Duomenys. Tekstiniame faile U2 . txt pirmoje eilutje yra moni skaiius N ( 1 < N < 1 0 0 ) . Kitose N eilui yra duomenys apie mones: vardas ir pavard (pirmos 25 pozicijos, tekstas raomas pradedant pirmja pozicija), po to yra ei skaiiai: gimimo data (metai, mnuo, diena) ir mirties data (metai, mnuo, diena). Rezultatai. Tekstiniame faile U2rez . txt reikia pateikti moni sra: vardas ir pavard (pirmos 25 pozicijos, kaip ir duomen faile), po to septyni skaiiai: gimimo data, mirties data, gyvenimo trukm dienomis. Skaiius skirkite vienu tarpo simboliu. Pastabos. Raydami program laikykite, kad ilgiausiai gyvenusio mogaus amius gali bti 125 metai. Skaiiuodami darykite prielaid kad vasario mnuo visada turi 28 dienas. Jeigu mogus gim ir mir t pai dien jo gyvenimo trukm yra nulis (0) dien. Nurodymai: Raydami program naudokite rao tipo kintamuosius ir masyvus su rao tipo elementais. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Paraykite procedr skirt tik duomenims i failo skaityti. Paraykite procedr skirt tik sraui spausdinti rezultat faile. Paraykite funkcij mogaus gyvenimo trukmei dienomis skaiiuoti, kai inomos mogaus gimimo ir mirties datos. Duomen failo U 2 . txt pavyzdys
8 Albertas Einteinas Balys Sruoga Antanas Vienuolis Ernestas Rezerfordas Nilsas Boras Neiniukas Pirmasis Neiniukas Antrasis Neiniukas Treiasis Albertas Einteinas Balys Sruoga Antanas Vienuolis Ernestas Rezerfordas Nilsas Boras Neiniukas Pirmasis Neiniukas Antrasis Neiniukas Treiasis 1879 1896 1882 1871 1885 8 888 1 03 02 04 08 10 05 05 01 14 02 07 30 07 24 25 01 1955 1947 1957 1937 1962 8 888 125 04 10 08 10 11 05 05 01 18 16 17 17 18 25 25 01

Rezultat failo U2rez .txt pavyzdys


1879 3 14 1955 4 1 8 2 7 7 7 5 1896 2 2 1947 10 16 18871 1882 4 7 1957 8 17 2 7 5 0 7 1871 8 30 1937 10 17 2 4 1 3 8 1885 10 7 1962 11 18 2 8 1 4 7 8 5 24 8 5 25 1 888 5 25 8 88 5 25 1 1 1 125 1 1 4 5 2 6 0

V7 UDUOTIS I dalis 1. Format rinkinys, taikomas tekst rengykle kuriam dokument tekstui tvarkyti, siekiant ilaikyti j pateikimo formos vienodum, yra vadinamas: A B C D failu; stiliumi; maketu; ablonu. (1 takas) 2. Lentel rengiant tekst rengykle, galima keisti lentels langeli aukt ir plot. Nurodykite dar du veiksmus, kuriuos galima atlikti su lentels langeliais. Atsakymas 1

2.

(2 takai) 3. Tekst rengykle rengiamas dokumentas. Paraykite, kokie pastraipos parametrai nustatyti antrajai pateikto teksto fragmento pastraipai. SfeSSg . I . 1 . I 2 . 3 . 4 . S . 6 . ' T - JggjtiB IiiTenieras - Tm pasaulinis kompiuteri tinklas Teiguiys is dalies teisingas, bet \ : kai

pradedame gilintis, koks tinklas gali bti laikomas rntemeto dalimi, o koks ne,

atsiranda abejoni

Atsakymas

Lygiuot: Eilui intervalas:

4.

Marius pateiki rengykle rengia pristatymo pateikt. Jis paymjo pele trei skaidr ir tempia j kaip parodyta paveiksle. Kas atsitiks, jei esant paveiksle pavaizduotai situacijai bus atleistas kairysis pels klavias?

Ketvirta skaidr

Microsoft PowerPoint pateiki rengykle


3

Antra skaidr

Treia skaidr

Lapas 2

Lapas 3

A B C D 5.

OpenOffice.org Impress pateiki rengykle Prie antr skaidr bus sukurta treios skaidrs kopija. Treia skaidr bus perkelta prie antr. Treia skaidr bus paalinta i pateikties. Skaidri isidstymas pateiktyje nepasikeis. (2 takai)

Tinklalapis - tai: A hipertekstu paraytas iniatinklio dokumentas; B hipertekstins informacijos visuotinis tinklas; C interneto ry teikianti programa; D tarptautinis kompiuteri tinklas, jungiantis daugyb kompiuteri tinkl visame pasaulyje. (2 takai) Apibdinkite pateikto universaliojo adreso http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm dalis: http:// -protokolas, naudojamas iniatinklio duomenims persiusti; smm.lt naujienos - aplanko, kuriame yra objektas, vardas; pranesimai.htm -

6.

7.

Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langeliuose D1, E1 ir F1 raytos formuls? 1 A 0 B 4 C 6 D E F =C1+2 =AVERAGE(A1 :B1) =IF((A1>C1 );MIN(A1 :C1 );"TAIP") D 1 (3 takai) E F

8. Skaiiuokls lentelje duomenys irikiuoti (Sort) pagal du poymius (rikiavimo raktus): pagal stulpelio B ir pagal stulpelio D duomenis. A C D I Ilaidos moksliniams tyrimams ir technologij pltrai, mln. Lt Fundamentiniams tyrimams 30,8 32,3 34,7 35,3 35,5 35,8 39,5 40,9 41,1 41 46,6 55,7 Taikomiesiems tyrimams 37,1 38,7 36,4 29,8 38 36,7 41,6 36,3 36,3 44,1 43,3 34,5 Technologij (eksperimentinei) pltrai 32,1 29 28,9 34,9 26,5 27,5 18,9 22,8 22 14,8 10,1 9,8

: 1 : 2

Metai 3 : 4 5 6 7 . 8 9 1 11 '12 ;13 14 15 2007 2006 2005 2001 2003 2004 1996 2002 2000 1997 1998 1999

8.1. Nustatykite, kurio stulpelio duomenys yra pirminis rikiavimo raktas. Atsakymas Pirminisyra... (1 takas) 8.2. Paraykite, kokia stulpelio D duomen rikiavimo tvarka. Atsakymas Stulpelio D duomenys ...

9.

Skaiiuokls lentels, skirtos savaitgalio kelionei pasirinkti, langeliuose F7, G7 ir H7 raytos formuls kopijuojamos emyn.
A Kelionei s k i r i a m a 1 2 3 4 5 Kelions pavadinimas 6 7 8 9 Savaitgalis L o n d o n e Savaitgalis H e l s i n k y j e Savaitgalis A t e n u o s e 732 763 899 653 661 P a p i l d o m o s ilaidos, Lt Kelions k a i n a . Lt Oro uosto mokesiai 220 228 282 160 250 Miesto transportui 80 80 60 50 60 Lankytiniems objektams 300 400 400 300 300 Lauktuvms 668 529 359 837 729 Kelions kaina su oro uosto mokesiais 952 991 1181 813 911 Kelionei s k i r i a m p i n i g dalis lankytiniems objektams 15% 20% 20% 15% 15% Savaitgalio kelioni kainos p i n i g s u m a , Lt B 2000 C

10 Savaitgalis P r a h o j e 11 Savaitgalis B e r l y n e

Remdamiesi pateiktais apraymais pasirinkite, kuri formul reikia rayti langelyje H7, kad bt skaiiuojama lankytiniems objektams skirt kelions pinig dalis: A B C D = = = = E7 / B1 E7 / SUM (D7 : F7) E7/$B$1 E7 / SUM (B7 ; F7) (2 takai) 10. Remdamiesi 9 klausimo uduotimi ir lentele atkurkite formules, raytas skaiiuokls lentels langeliuose G7 ir F7. 10.1. Langelyje G7 raykite formul, pagal kuri bt skaiiuojama kelions kaina su oro uosto mokesiais. Atsakymas

7
(1 takas)

10.2. Langelyje F7 raykite formul, pagal kuri but skaiiuojama, kiek pinig i kelionei skiriamos sumos turt likti lauktuvms. Atsakymas

11. Nurodykite du skirtingus kompiuteri virusais. Atsakymas 1.

budus, kaip kompiuteris

gali buti

ukrstas

2.

(2 takai) 12. Programos naudotojo licencija - tai: A B C D naudojimosi programine ranga instrukcija; programos diegimo diskas su apraymu; kodas, kuris vedamas diegiant program; leidimas, suteikiantis teis naudoti program pagal gamintojo (autoriaus) slygas. (2 takai)

13. Nurodykite atsakym kuriame loginio kintamojo t reikm lygi TRUE, kai = 2, y < 0.
A B C t t t t

= = = =

( = 3) ( = 3) NOT ( < NOT ( >

OR (y > 0 ) ; AND (y < 0 ) ;

y) ; y); (1 takas)

14. Kokias pradines kintamj ir y reikmes reikia rayti, kad atlikus programos fragment ir y reikms bt vienodos? A B C D
X 2 2 2

3
2

3 3

15. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius programos fragment? A 10


B -2

C 2 D 1.5

if

:= 4; y := 6; mod <= 0 then WriteLn e l s e WriteLn

( + ) ( - );

(1 takas) 16. Kurj programos fragment atlikus ekrane bus rodomos tik dvi kintamojo reikms? A for X
10 t o 15 do if div 2 = 5 t h e n WriteLn (X) ;

for X if

10 t o div

15 do 3 = 5

t h e n WriteLn () ;

for X if

10 t o 15 do div 4 = 3

t h e n WriteLn () ;

for X

10 t o 15 do if div 5 = 2 t h e n WriteLn ();

17. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius programos fragment?

f o r := 10 t o 12 do i f div 4 = 3 t h e n Write ();

(1 takas) 18. Kuri slyg reikia rayti ciklo sakinio antratje, kad ciklas bt atliekamas 2 kartus?
A B C D < y <= y >= y > y := 5; y := 7;

while . . . begin

do

: = - 1; 3;

end; (1 takas) 19. Kur kreipin procedr Darbas reikia urayti daugtaki vietoje, kad vykdius program Tl, bt spausdinama z reikm lygi 5? program Tl;

//

procedure

Darbas

(a, b

: integer; v a r

: integer);

begin
:= - b;

end; //
var , y, z : integer; := 7;

begin
:= 2; := 7; z

//vieta kreipiniui
WriteLn (x:2, y:2, (x, (z, (y, (z, y, z); x, y); , z); y, x); z:2);

procedr

end.
A B C D Darbas Darbas Darbas Darbas

20. Kiek skaitmen, lygi vienetui, bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T2? program T2;
var , y : integer;

begin f o r := 1 t o 2 do f o r := 1 t o 3 do
Write (x, y);

end. (2 takai) 21. Kokie bus programos T3 darbo rezultatai? program ; //


function Didelis (a, b : integer) : boolean;

begin if a < b
then else Didelis Didelis := T R U E := F A L S E ;

end; //
var m, n : integer;

begin
m : = 6; n : = 5 ; W r i t e L n (Didelis (m, n ) ) ; W r i t e L n (Didelis (n + 2, m + 1) ) ;

end.

(2 takai)

22. Pateikt ciklo f o r sakin uraykite ciklo w h i l e sakiniu taip, kad bt spausdinamos tos paios kintamojo i reikms ta paia tvarka. Pradin ciklo w h i l e kintamojo reikm nurodyta (i := 1;) f o r i := 1 t o 3 do
WriteLn (i) ;

Atsakymas

23. Tekstiniame faile T4.txt rayti duomenys apie sportinink pasirodym varybose: sportininko vardas ir kiek tak surinko. Failas T4 . txt
Modestas Osvaldas Marius Vytenis Donatas 1450 2560 3456 2665 2115

Duomenims apdoroti sukurta programa T 4. program T4; t y p e TSportininkas = r e c o r d


v a r d a s : s t r i n g [10]; rezultatas : integer;

end;

//

TSportininkai

= array (var S

[1..5] o f

TSportininkas;

p r o c e d u r e Skaitymas v a r i : integer; Fd : t e x t ;

: TSportininkai);

begin
A s s i g n (Fd, 'T4.txt'); R e s e t (Fd); f o r i := 1 t o 5 do R e a d L n (Fd, S [ i ] . v a r d a s , C l o s e (Fd);

S[i] . r e z u l t a t a s ) ;

end;

//

f u n c t i o n K u r i s (S : T S p o r t i n i n k a i ) v a r i, m : i n t e g e r ;

: integer;

begin
m := 1; if Kuris S [ i] . r e z u l t a t a s < S[m] . r e z u l t a t a s

f o r i := 1 t o 5 do t h e n m := i;
:= m;

end;

//

var

G m

: TSportininkai; : integer;

begin
S k a i t y m a s (G) ; m := K u r i s (G); W r i t e L n (G[m] .vardas, G [ m ] . r e z u l t a t a s ) ;

end.

23.1. K atlieka funkcija Kuris? (2 takai) 23.2. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T4? Atsakym raykite pateiktoje lentelje kiekvienam simboliui skirdami po vien langel. Atsakymas
1 2 eilut eilut

9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6

(2 takai) 24. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T5? program T5;
type TMasyvas = array [1..10] o f integer;

//
p r o c e d u r e Kas (m, p : integer; A : TMasyvas; v a r : integer); v a r i : integer;

begin := 0; f o r i := 1 t o m do i f A[i] > p t h e n := + 1; end;

//

var

i, n B

: integer; : TMasyvas;

begin B[l] :=3; f o r i := 2 t o 4 do B [ i ] := B [ i - 1 ] f o r i := 1 t o 4 do


Write WriteLn; B [ l ] := Kas (4, WriteLn (B[i]);

1;

8; B [2] := 7; B [3] 6, B, n); (n);

:= 6; B [4]

:= 5;

end. Atsakymas
1 2 eilut eilut

1 2

6 7

25. Pateikta programa T 6. program T6;

//
function Veiksmai (a, b : real; z : char) : real;

begin i f z = '+' t h e n Veiksmai := a + b else if z = '-' t h e n Veiksmai := a - b e l s e i f z = '*' t h e n Veiksmai := a * b e l s e Veiksmai := a / b; end;

//

v a r , y, r
t

real ; char ; boolean;

begin
:= 1; := 5; := '?'; r := V e i k s m a i (, , ); W r i t e L n (r : : 1); t := V e i k s m a i (3, ...,...) =

i;

end. 25.1. K reikia parayti vietoj daugtaki, kad kintamojo t reikm but lygi TRUE? Atsakymas
W / // ~ L

(2 takai) 25.2. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane vykdius program T 6? Laikykite, kad skaiiuojant loginio kintamojo t reikm, kreipinys funkcij Veiksmai paraytas teisingai. Atsakym raykite pateiktoje lentelje kiekvienam simboliui skirdami po vien langel. Atsakymas 1 2 3 4 5 6 7
9 10

(2 takai)

Il dalis 1. Mainai Maksimalus vertinimas - 25 takai. Dvi valstybs, Gilija ir Eglija, pagal main program keiiasi dviem studentais. Kiekvienas i j ivykdamas gali pasiimti ne daugiau kaip 3000 verts savo valstybs pinig (gilai ir eglai) sum kuri nuvyks ikeiia kitos valstybs valiuta. iose valstybse cirkuliuoja tik metaliniai pinigai- vairi nominal monetos. Pinig perkamoji galia vienoda, taiau monet nominalai skiriasi. Paraykite program kuri skaiiuot, kiek koki monet gaus kiekvienas studentas ir kiekvieno studento ikeist monet kiek. Keitimo slyga maiausias galimas skaiius monet. Duomenys pateikiami tekstiniame faile Ul. txt. Pirmoje eilutje nurodoma, kiek monet nominal yra Gilijos valstybje, antroje - majaniai (majimo tvarka) ivardijami monet nominalai, treioje - majaniai (majimo tvarka) ivardijami Gilijos valstybs studento turim nominal monet skaiiai. Nulis reikia, kad to nominalo monetos studentas neturi. Kitose trijose eilutse pateikiami analogiki duomenys apie Eglijos valstybs studento turimus pinigus. Monet nominal skaiius n (1 < n < 50) kiekvienoje valstybje gali bti skirtingas. Rezultatai pateikiami tekstiniame faile Ulrez.txt. Pirmiausia spausdinama, kiek koki Eglijos valstybs monet (nominal majimo tvarka) gaus Gilijos valstybs studentas isikeits pinigus. Spausdinama po du skaiius eilutje: monetos nominalas ir kiek to nominalo monet gaus studentas. Jeigu studentas negaus n vienos kurio nors nominalo monetos, tada spausdinamas nulis. Atskiroje eilutje spausdinamas ikeist monet kiekis. Kitose eilutse analogikai spausdinami Eglijos valstybs studento pinig keitimo rezultatai. Skaiiai skiriami vienu tarpu. Duomen failo pavyzdys 6 10 7 6 4 3 1 10 0 8 4 3 0 4 8 6 4 1 1 1 50 0 Paaikinimas Gilijos Gilijos Gilijos Eglijos Eglijos Eglijos valstybje yra ei nominal monetos valstybs monet nominal sraas valstybs studento turimos monetos pagal nominalus valstybje yra keturi nominal monetos valstybs monet nominal sraas valstybs studento turimos monetos pagal nominalus

Rezultat failo pavyzdys


8 21 6 0 4 1 1 1 23 10 21 7 0 6 0 4 1 3 0 1 0 22

Paaikinimas Gilijos valstybs studentas kitoje valstybje gaus 8 egl nominalo 21 monet 6 egl nominalo monet negaus, 4 egl nominalo - vien monet. 1 eglo nominalo - vien monet I viso gaus 23 Eglijos monetas. Eglijos valstybs studentas kitoje valstybje gaus 10 gilu nominalo 21 monet 7 gil nominalo monet negaus, 6 gil nominalo monet negaus, 4 gil nominalo - vien monet 3 gil nominalo monet negaus, 1 gilo nominalo monet negaus, I viso gaus 22 Gilijos monetas.

Nurodymai: Programoje btinai naudokite vienmaius sveikj skaii masyvus. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Paraykite funkcij, kuri skaiiuot, koki sum pinig keiia studentas. 2. Varybos Maksimalus vertinimas - 25 takai. 800 metr bgimo varyboms registravosi n (2 < n < 50) bgik. Stadione yra 8 bgimo takeliai. Sportininkai atsitiktinai suskirstyti k grupi taip, kad grupje bt ne maiau kaip du bgikai. Paraykite program kuri i kiekvienos grups atrinkt pus bgik, pasiekusi geriausius rezultatus. Jeigu grupje yra nelyginis skaiius bgik, tada atrenkama vienu sportininku maiau (pvz., i penki bgik atrenkami du pasiekusieji geriausius rezultatus). inoma, kad visi sportinink pasiekti rezultatai yra skirtingi. Duomenys pateikiami tekstiniame faile U2.txt. Pirmoje failo eilutje nurodomas bgik grupi skaiius k. Toliau i eils pateikiami vis bgik grupi sraai tokia tvarka: pirmoje srao eilutje pateikiamas bgik skaiius grupje; toliau - kiekvieno bgiko vardas bei pavard (skiriamos pirmosios 20 pozicij) ir rezultatas (minuts, sekunds). Vieno sportininko duomenims skiriama viena eilut. Rezultatai pateikiami tekstiniame faile U2rez.txt. Spausdinamas vis atrinkt bgik sraas pasiekto rezultato laiko didjimo tvarka. Vieno bgiko duomenims skiriama viena eilut: vardas bei pavard (skiriamos pirmosios 20 pozicij) ir rezultatas (minuts ir sekunds, atskirtos vienu tarpu).

Duomen failo pavyzdys


3 4 Katinas Katinas Katinas Katinas 2 Katinas Katinas 5 Katinas Katinas Katinas Katinas Katinas

Paaikinimas Grupi skaiius I grups sportinink skaiius


25 59 15 20

Batuotas Ratuotas Rainas Jaunas Rudas Juodas Baltas Gauruotas Plikas Ilgas Trumpas

4 3 4 6

II grups sportinink skaiius

6 45 3 55

III grups sportinink skaiius


3 4 4 4 4 58 2 5 4 6

Rezultat failo pavyzdys


Katinas Juodas Katinas Baltas Katinas Ratuotas Katinas Gauruotas Katinas Rainas 3 3 3 4 4 55 58 59 2 15

Atrinktas Atrinktas Atrinktas Atrinktas Atrinktas

Paaikinimas i II grups i III grups i I grups i III grups i I grups

Nurodymai: Programoje btinai naudokite masyvus su rao tipo elementais; papildomai galite naudoti kit tip masyvus. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Paraykite procedr, kuri rezultatus pateikia tekstiniame faile.

V8 UDUOTIS I dalis 1. Tipiniams dokumentams tekst rengykle kurti i anksto parengtas projektas yra vadinamas: A B C D failu; stiliumi; maketu; ablonu. (2 takai) 2. Tekst rengykle kuriant nauj pastraipos stili, galima pasirinkti: A B C D puslapio dyd, orientacij ir parates; lygiuot, enklinim arba numeravim, teksto rift, rifto stili ir dyd; dalykins rodykls ir turinio sudarym; ina formavim. (2 takai)

3. Rengiant dokumentus tekst rengykle, galima pasinaudoti lenteli, iliustracij ir kit objekt automatinio numeravimo galimybe. Nurodykite dar dvi kitas dokumento teksto automatinio tvarkymo galimybes. Atsakymas 1.

2.

(2 takai) 4. Pateiki rengykle parengtose skaidrse animacijos efektai gali bti taikomi struktrinms schemoms. Nurodykite dar du skaidrs elementus ar objektus, kuriems gali bti taikomi animacijos efektai. Atsakymas

5.

Interneto narykl - tai: A hipertekstu paraytas iniatinklio dokumentas; B hipertekstins informacijos visuotinis tinklas; C interneto ry teikianti programa; D programa, skirta iniatinklio perirai ir informacijos paiekai jame. (2 takai) Elektroninio pato adres sudaro dvi dalys, atskirtos enklu @. Apibdinkite jas. Atsakymas 1. Kairje enklo @pusje nurodomas ...

6.

2.

Deinje enklo @ pusje nurodomas ...

(2 takai) 7. Skaiiuokle parengta diagrama pateikiama informacija apie trij miest (X, Y ir Z) informatikos (I), matematikos (M) ir fizikos (F) olimpiad prizininkus.
M Olimpiad prizininkai F-

Kuri diagrama vaizduoja vis miest atskir dalyk prizinink pasiskirstym?

(2 takai)

8. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langeliuose D1, E1 ir F1 raytos formuls?


I i h A 2 B 3 C D =B1+3 E = S U M f A 1:C1) F =IF(B1>C1;MAX(A1:C1);"NE")

D Atsakymas (3 takai) 9. Skaiiuokls langeliuose E4 ir F4 raytos formuls kopijuojamos emyn (r. paveiksl). Langelyje E4 rayta formul, pagal kuri skaiiuojamas kiekvienos apskrities gyventoj skaiius 2007 metais, o langelyje F4 rayta formul, pagal kuri skaiiuojamas kiekvienos apskrities gyventoj tankio pokytis per metus. Remdamiesi pateiktais apraymais ir lentels duomenimis, paymkite atsakym, kuriame langeliuose E4 ir F4 raytos teisingos formuls.
A - B C Gyventojii skaiius Lietuvoje 1 Gyventoj t a n k i s , 2 gyventoj skaiius/krn Apskritis 2007 m. 3 4 5 6 7 8 Alytaus Kauno Klaipdos Marijampols Panevio iauli 33,0 83,7 72,8 40,9 36,4 41,4 29,2 40,1 24,3 87,1 32,6 83,3 72,7 40,6 36,1 41,0 28,9 39,9 24,0 87,2 5425 8089 5209 4463 7881 8540 4411 4350 7201 9731 6530 65300 179025,0 677049,3 379215,2 182536,7 286868,4 353556,0 128801,2 174435,0 174984,3 847570,1 -0,4 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 0,1 2008 m. Plotas, km 2 Gyventoj skaiius 2007 rn. Gyventoj tankio pokytis per metus F

10 Tauraqes 11 Teli 12 Utenos 13 Vilniaus 14 15

V i s apskrii plot vidurkis, km 2 Vis apskrii plotas, krn 2

4 4 4 4

E = B4 + D4 E = B4 * D4 E = $B$4* D4 E = B4 / D4

F = $C$4 - B4 F = C4 - B4 F = $B$4 - C4 F = B4 * C4

10.

Remdamiesi 9 klausime pateiktais apraymais ir lentels duomenimis, atkurkite formules, raytas skaiiuokls lentels langeliuose D14 ir D15. Formulse naudokite tinkamas funkcijas.

10.1. Langelyje D14 raykite formul, pagal kuri bt skaiiuojamas vis apskrii plot vidurkis.

D
Atsakymas

14
10.2. Langelyje D15 raykite formul, pagal kuri bt skaiiuojamas vis apskrii plotas.

Atsakymas

D
15
(3 takai)

11. Duomenims apsaugoti nuo paeidim, praradimo naudojami slaptaodiai, daromos atsargins j kopijos. Nurodykite dar dvi skirtingas duomen apsaugos priemones. Atsakymas 1.

(2 takai) 12. Kompiuterio program autori turtines teises Lietuvoje gina: A B C D Gyventoj turto deklaravimo statymas; Gyventoj pajam mokesio statymas; Autori teisi ir gretutini teisi statymas; Autorysts teiss ir duomen saugumo statymas.

13. Nurodykite atsakym, kuriame loginio kintamojo f reikm lygi FALSE, kai = - 3 , y > 0. A B C D f f f f := ( = := ( = := n o t := n o t 3) o r (y > 0 ) ; - 3 ) and (y < 0 ) ; ( - > 0 ) ; ( > ) ; (1 takas) 14. Kokias pradines kintamj ir y reikmes reikia rayti, kad atlikus programos fragment ir y reikms bt vienodos? A B C D X 2 2 3 3 2 3 2 3 (1 takas) 15. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius programos fragment? A 8 B : = 2 ; y : = 6; C 4 i f div y < 0 D -4 t h e n WriteLn ( - ) e l s e WriteLn ( + ) ; (1 takas) 16. Kur programos fragment atlikus ekrane bus rodoma tik viena kintamojo reikm? A f o r X : = 12 t o 16 do i f div 2 = 6 t h e n WriteLn () ; f o r X . _ 12 t o 16 do if div 4 = 4 t h e n WriteLn () ; B f o r X := 12 t o 16 do i f div 3 = 5 t h e n WriteLn (x);

f o r X := 12 t o 16 do i f div 5 = 3 t h e n WriteLn (x);

17. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius programos fragment?

f o r := 14 t o 16 do i f div 3 = 5 t h e n Write (); (1 takas) 18. Kokias pradines kintamj ir y reikmes reikia rayti, kad ciklas bt atliekamas du kartus? y A I := . . . ; := . w h i l e <= do B 2 2 begin
C 2 3 := * 2;

:= + 3; end; (1 takas)

19. Kokios kintamj x, y ir z reikms bus rodomos kompiuterio ekrane, vykdius program Tl? program Tl;

//

procedure

Darbas

(a, b

: integer; v a r

: integer);

begin : = + b; end;

//

var

, y,

z : integer;

begin
: = 1; : = 2; z : = 3 ; D a r b a s (z, , ); W r i t e L n ( :2, :2, :2);

end.
1 1 1 5 2 2 4 2 3 5 3 3

20. Pateikta programa T2. program T2; //


type TMasyvas = a r r a y [1..10] o f integer;

p r o c e d u r e Kas (m, p : integer; A : TMasyvas; v a r s : integer); v a r i : integer;

begin
s : = 0;

f o r i := 1 t o m do i f A[i] > p t h e n s := s + A[i]; end;

//

var

i, sm C := 5;

: integer; : TMasyvas;

begin
C[1]

f o r i := 2 t o 4 do
C [ i ] := C [ i - 1 ] + 1; f o r i := 1 t o 4 do W r i t e (C [ i]); WriteLn; C [ 1] := 5; C[2] := 6; C [ 3 ] Kas (2, 6, C, sm); W r i t e L n (sm);

:= 7; C [ 1 ]

:= 9;

end. 20.1. Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T2? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kiekvienam simboliui skirdami po vien langel.
1 2 3 4 5 6 7 8

Atsakymas

eilut

eilut

(3 takai) 20.2. K atlieka procedra Kas?

21. Kokie bus programos T3 darbo rezultatai? program T3;

//

function

Mazas

(a, b

: integer)

: integer;

begin if a < b t h e n Mazas := a + b e l s e Mazas := a - b; end;

//

var

: integer;

begin
:= 4; := 6; W r i t e L n (Mazas (x, y)); W r i t e L n (Mazas (y + 2, + 1) ) ;

end. (2 takai) 22. Pateikta programa T 4. program T 4; /I


f u n c t i o n L a i p s n i s (m, n v a r s : longint; i : integer; : integer) : longint;

begin
s := 1;

f o r i := 1 t o n do
s := s * m; L a i p s n i s := s;

end;

//

var

, y rez

: integer; : longint;

begin
:= 2; y := 3; rez := L a i p s n i s (x, y) ; W r i t e L n (rez) ; W r i t e L n (Laipsnis (y, x ) ) ;

end. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T 4 ?

23. Tekstiniame faile T5.txt rayti duomenys apie achmatininki pasirodym varybose: sportininks vardas ir kiek tak ji surinko. Failas T5 . txt
Karolina Giedr Saul Urt Viktorij a 6 4 5 3 7

Duomenims apdoroti sukurta programa T 5. program T5; t y p e TRezultatas = r e c o r d


vardas takai : s t r i n g [10]; : integer; TRezultatas;

end; //
TRezultatai = array (var R [1..5] o f

p r o c e d u r e Skaitymas v a r i : integer; Fd : t e x t ;

: TRezultatai);

begin
A s s i g n (Fd, 'T5.txt'); R e s e t (Fd); f o r i := 1 t o 5 do R e a d L n (Fd, R [ i ] . v a r d a s , C l o s e (Fd);

R[i] . takai);

end;

//

f u n c t i o n K u r i (R : T R e z u l t a t a i ) v a r i : integer; m : integer;

: integer;

begin
m := 1; if Kuri R[i].taskai > R[m].taskai

f o r i : = 1 t o 5 do t h e n m := i;
:= m;

end; //
var S g : TRezultatai; : integer;

begin
S k a i t y m a s (S); g := K u r i (S); W r i t e L n (S[g].vardas,

S[g].takai);

end.

Kas ir kaip bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T5? Atsakym raykite pateiktoje lentelje, kiekvienam simboliui skirdami po vien langel. Atsakymas
1 2 3 4 5 eilut eilut eilut eilut eilut

9 10 11 12 13 14 15 16

(3 takai) 24. Pateikta programa T6. program T6;

//
function Veiksmai (a, b : integer; z : char) : boolean;

begin i f z = '=' t h e n Veiksmai := a = b e l s e i f z = '>' t h e n Veiksmai := a > b e l s e i f z = '<' t h e n Veiksmai := a < b e l s e Veiksmai := a <> b; end; //
var , r : integer; : char; : boolean;

begin
:= 1; := 5; := '?'; r := V e i k s m a i (, , ); W r i t e L n (r) ; WriteLn ( n o t r); W r i t e L n (Veiksmai (, , '!')); WriteLn (Veiksmai ( + 4, , '=') a n d Veiksmai (, - 4,'?'));

end. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T 6?

25. Kas bus rodoma kompiuterio ekrane, vykdius program T7? program T7; var , y : integer; a, b : integer; begin a := 2; b := 2; for := 2 to a do for := b to 3 do WriteLn (x + y); end. (2 takai)

Il dalis

1. Turistai Maksimalus vertinimas - 25 takai. Gilijos valstybs student grup vaiuoja susipainti su Eglijos valstybs sostine. Kiekvienas grups studentas ivykdamas gali pasiimti ne daugiau kaip 3000 verts savo valstybs pinig (gih) sum, kuri nuvyks ikeiia kitos valstybs valiuta. iose valstybse cirkuliuoja tik metaliniai pinigai - vairi nominal monetos. Pinig perkamoji galia abiejose valstybse vienoda. Studentai suskaiiavo, kad Eglijos pinig (egl) gaus daugiau, jeigu visos grups turimus pinigus keis visus i karto, o ne kiekvienas atskirai. Pinigai keiiami monet nominal majimo tvarka. Paraykite program, kuri suskaiiuot: kiek i viso pinig (gil) turi student grup; kiek koki Eglijos valstybs monet gaus studentai, ikeit visos grups pinigus; kiek i viso studentai gaus Eglijos monet; kiek liks nepakeist pinig. Duomenys pateikiami tekstiniame faile Ul.txt. Pirmoje eilutje nurodomas Gilijos valstybs student skaiius k (1 < k < 30), antroje - student turimos pinig sumos, treioje - Eglijos valstybs monet nominal skaiius n (1 < n < 15), ketvirtoje - majaniai (majimo tvarka) ivardijami Eglijos valstybs monet nominalai.

Rezultatai pateikiami tekstiniame faile Ulrez.txt. Pirmoje eilutje spausdinama, kiek i viso student grup turi pinig (gil). Toliau n eilui spausdinama po du skaiius eilutje: Eglijos monet nominalai (nominal majimo tvarka) ir kiek to nominalo monet gaus student grup. Skaiiai skiriami vienu tarpu. Jeigu studentai negaus n vienos kurio nors nominalo monetos, tada spausdinamas nulis. Atskiroje eilutje spausdinamas Eglijos valstybs monet skaiius, kur gaus student grup. Paskutinje eilutje spausdinama, kiek studentams liks neikeist pinig (gil). Jeigu neikeist gil neliks, spausdinamas nulis. Duomen failo pavyzdys 5 107 25 490 41 38 3 8 6 4 Rezultat failo pavyzdys 701 8 87 6 0 4 1 88 1 Paaikinimas Gilijos valstybs student skaiius grupje. Gilijos valstybs student turimos pinig sumos. Eglijos valstybje yra trij nominal monetos. Eglijos valstybs monet nominal sraas. Paaikinimas I viso Gilijos valstybs student grup turi 701 gil. 8 egl nominalo gaus 87 monetas. 6 egl nominalo monet negaus. 4 egl nominalo gaus vien monet. I viso studentai gaus 88 Eglijos monetas. Liks nepakeistas vienas gilas.

Nurodymai: Programoje btinai naudokite vienmaius sveikj skaii masyvus. Student turimas pinig sumas saugokite vienmaiame skaii masyve. Paraykite funkcij, kuri skaiiuot, kiek i viso pinig (gil) turi Gilijos student grup. Pinigai keiiami monet nominal majimo tvarka: skaiiuokite, kiek daugiausia galima gauti didiausio nominalo monet, po to i likusi pinig apskaiiuokite, kiek daugiausia galima gauti antros pagal nominalo dyd monet, po to treios ir 1.1. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu.

2. Varybos Maksimalus vertinimas - 25 takai. 100 metr plaukimo varyboms registravosi n (5 < n < 50) sportinink. Baseine yra 5 plaukimo takeliai. Sportininkai atsitiktinai buvo suskirstyti k grupi taip, kad grupje bt ne maiau kaip du plaukikai. Paraykite program, kuri finalui atrinkt 5 plaukikus, pasiekusius geriausi rezultat. inoma, kad vis sportinink rezultatai yra skirtingi. Duomenys pateikiami tekstiniame faile U2 . txt. Pirmoje eilutje nurodomas plaukik grupi skaiius k. Toliau i eils pateikiami vis plaukik grupi sraai tokia tvarka: pirmoje srao eilutje pateikiamas plaukik skaiius grupje; toliau - kiekvieno plaukiko vardas bei pavard (skiriamos pirmosios 20 pozicij) ir rezultatas (minuts ir sekunds). Vieno sportininko duomenims skiriama viena eilut. Rezultatai pateikiami tekstiniame faile U2rez.txt. Spausdinamas penki atrinkt plaukik sraas pasiekto rezultato laiko didjimo tvarka. Vieno plaukiko duomenims skiriama viena eilut: vardas bei pavard (skiriamos pirmosios 20 pozicij) ir rezultatas (minuts ir sekunds, atskirtos vienu tarpu). Duomen failo pavyzdys 3 3 Lokys Baltasis 4 Lokys Rudasis 3 Lokys Juodasis 4 2 Vilkas Pilkas 6 Vilkas Baltas 3 5 Lapinas Rudas 3 Lapinas Baltas 4 Lapinas Gudrutis 4 Lapinas Ilgas 4 Lapinas Trumpas 4 Paaikinimas Grupi skaiius I grups sportinink skaiius 25 59 15 II grups sportinink skaiius 45 55 III grups sportinink skaiius 58 2 5 4 4

Rezultat failo pavyzdys Vilkas Baltas 3 55 Lapinas Rudas 3 58 Lokys Rudasis 3 59 Lapinas Baltas 4 2 Lapinas Ilgas 4 4

Nurodymai: Programoje btinai naudokite masyvus su rao tipo elementais; papildomai galite naudoti kit tip masyvus. Programoje neturi bti sakini, skirt darbui su ekranu. Paraykite procedr, skirt sportinink sraui rikiuoti. Paraykite procedr, kuri rezultatus pateikia tekstiniame faile.

MOKYKLINI BRANDOS EGZAMIN UDUOTYS

M1 UDUOTIS I dalis

1. Pateiki rengimo programos meniu juostoje yra daniau naudojam komand mygtukai. Apraykite, kaip meniu j uost galima kelti vienos reikalingos komandos mygtuk (3 takai) 2. Tekst rengykle parengta tokia lentel: I. Pramogos III. Filmai IV. Koncertai II. Pastabos

Kiek daugiausia ios lentels langeli vienu metu galima sulieti vien neprarandant langeliuose surinkt odi? A N vieno langelio. B Du langelius - III ir IV. C Tris langelius - 1 , II ir IV. D Visus keturis langelius. (2 takai) 3. Ar galima pateiki rengimo programa kuriamoje skaidrje sukurti pateikt diagram?
Moksleivi paangumas

10-9

IZI8-7

D6-5

Dnepatenkinamai

A Pateiki rengimo programoje nra galimybs braiyti diagramas - teks naudotis skaiiuokle ir terpti diagram kaip skaiiuokls objekt. B Pateiki rengimo programoje galima braiyti tokias diagramas, tik reikia teisingai upildyti duomen lentel. C skaidr galima kelti tik pieinius, diagram reiks nusipieti. D Pateiki rengimo programoje galima braiyti tik stulpelines diagramas.

4. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje A6 rayta formul? A2


A 1 2 3 4 5 6 7

"

f" 0
I 1 l 5 3 7 B

=AVERAGE(A1 :A5)

(3 takai) 5. Lina ruoia skaidres praneimui pateiki rengimo programa. Ji pasirinko skaidri dizain, taiau tekst nori rayti kita, nei numatyta dizaine, spalva. Kuris teiginys teisingas? A Pasirinkus dizain teksto spalv keisti nebegalima - reikia tenkintis numatytomis. B Kiekviename dizaine tekstui spalvinti skirta tam tikra suderinta spalv palet - galima rinktis tik tos palets spalv. C Lina gali laisvai pasirinkti bet kuri teksto spalv. D Lina gali laisvai rinktis tik fono spalv teksto spalvos keisti negalima. (2 takai) 6. Atvr iniatinklio patu gaut laik matome tok vaizd:
vietimo informacini technologij centro
kompiuterinis leidinys n e tik m o k y t o j a n ^ n ^ i d r o d i s ^

\ Informacins technologijos

2006 m vasario 10 d. ATVIRUK K O N K U R S , ^ g M - MS I Vilniaus kompiuterinink mokykla kartu su Lietuvos Respublikos I Aplinkos ministerija kvieia vic u s f i t o M wok8teiaus_dalyvai iti kompiuterini atviruk konkurs^DZem - ms skirtas Pasaulinei ems dienai, visame pasaulyje veniama kovo I 20 d.

inoma, kad laikas buvo paraytas tvarkingai, be klaid. Laiko tekste visos raids taisyklingos, tik vietoj kabui matomi kitokie simboliai (paymtos vietos). Kokia to prieastis? A Siuniant laik pasirinkta viena Lietuvos standart koduote, o atveriant gaut laik - kita Lietuvos standart koduote. B Siuniant laik pasirinkta nelietuvika koduote. C Laike negalima rayti kabui - j niekada nenusis taisykling. D Laikas sistas nekoduotas, dl to kai kurie simboliai nutrupjo".

7. Pato programoje paprastai yra keletas standartini aplank. Vienas j Outbox (Siuniama). Kam pato programoje naudojamas is aplankas? A Laikyti parsistus neperskaitytus laikus. B Laikyti nebaigtus rayti laikus. C Laikyti isist laik kopijas. D Laikyti paruotus isiuntimui laikus iki jie bus isisti. (2 takai) 8. Pateiki rengimo programos skaidrje paraytas odis Kat". Kurie i ivardyt parametr negali bti taikomi raidei a"? A Stilius. B Dydis. C trauka. D rminimas. (2 takai) 9. Skaiiuokls dviejuose langeliuose surinktos raids. Paymjus iuos du langelius, reikms nukopijuotos dar per keturis langelius kair, kaip pavaizduota paveiksllyje. skaiiuokls langeli Al :D1 blok raykite reikmes, kurias matysite po kopijavimo. J I* A j T B C D 1 E Am F I (3 takai) 10. Laikinai nemokamos kompiuterins programos (shareware) tai: A programos, kurias galima naudoti be joki platinimo apribojim tik vieosiose staigose; B programos, kurias galima naudoti nemokamai, laikantis licencijoje nustatyt taisykli; C programos, kurias galima naudoti be joki modifikavimo apribojim tik nam kompiuteriuose; D programos, kurias galima naudoti be joki platinimo ir modifikavimo apribojim. (2 takai) 11. Paleidus interneto narykl, i karto atveriamas interneto svetains nam puslapis" (Home page). Kur galima pasirinkti, kad paleidus narykl bt rodomas tuias puslapis (about. blank)! A Komandos Rodyti (View), kartais dar vadinamos Rodiniu, papildomame meniu yra speciali komanda. B Failas (File) Ypatybs (Properties) ar Byla > Puslapio nuostatos lange. C Pasirinkti negalima - tai nustatoma diegimo metu. D rankiai (Tools) * Internetopasirinki (Internet Options...) lange.

12. Kuris kompiuteri idstymas klasje maiausiai kenkia sveikatai dl kompiuteri kuriam elektromagnetini bang?

mm M
8

!
^/. :

I
i

m 1I J
& : .

1 ' ! ! '

j m i

""" S t J a w i p

BfyM r^a j Br^a Hr^a Br^M C - 86 I ^^ !! I i c j l i t e IEJ

I B e = = ^ ? : ft v llF' I " "YfP

(2 takai) 13. Kompiuteri virusai veikia tam tikrais bdais, pavyzdiui, alina kompiuteryje esanius failus. vardykite dar du kompiuteri virus veikimo bdus. 1 2 (4 takai) 14. Kuris i pateikt ura yra oficialus Lietuvos Respublikos Seimo svetains adresas? A B C D http://www.lrs.lt. http://www.lrv.lt. info@seimas.lt. ftp://lietuvosseimas.lt.

15. Pirkimas ir pardavimas internetu, informacini technologij diegimas versle yra vadinami: A elektronine valdia; B elektronine sveikatos apsauga; C elektroniniu mokymu; D elektroniniu verslu.

(2 takai)

M2 UDUOTIS I dalis 1. Pateiki rengimo programos meniu juostoje yra daniau naudojam komand mygtukai. Apraykite, kaip i meniu juostos galima paalinti nereikalingos komandos mygtuk. (3 takai) 2. Tekst rengykle parengta tokia lentel: I. Pramogos II. Pastabos III. Filmai IV. Koncertai

Kuriuos du ios lentels langelius vienu metu galima sulieti vien neprarandant langeliuose surinkt odi? A B C D I ir II. I ir III. II ir III. III ir IV. (2 takai) 3. Ubaikite vien i sakini. Jei mokots MS PowerPoint Pateiki rengimo programos MS PowerPoint Failo (File) meniu komanda rayti (Save) nuo komandos rayti kaip... (Save As...) skiriasi tuo, kad

Jei mokots OpenOffice Impress: Pateiki rengimo programos OpenOffice Impress Rinkmenos meniu komanda rayti nuo komandos rayti taip... skiriasi tuo, kad

4. Skaiiuokls keturiuose langeliuose surinkti skaiiai. Paymjus paskutinius du langelius, reikms nukopijuotos dar per keturis langelius emyn, kaip pavaizduota paveiksllyje. skaiiuokls langeli A5:A8 blok raykite reikmes, kurias matysite po kopijavimo. A
1 2 I 2 5 H 11

3 4
5 6 7
00

n I

_L

(3 takai) 5. Ruoiant skaidres, pateiki rengimo programa pateikia pasirinkim su tokiais pieiniais (pasirinkite pateiki program kuri mokots): MS PowerPoint OpenOffice Impress

f
.

^ 3** lD

:Er

) fI

Do

CJ

K reikia ie pieiniai? A Kad ekrane skaidrs bus demonstruojamos taip, kaip parodyta paveiksle. B Kad demonstruojant skaidres jos keisis paveiksle parodyta eils tvarka. C Kad siloma pasirinkti skaidrs maket D Kad pasirinktas vienas i pieini bus terptas skaidr.

6. Atvr iniatinklio patu gaut laik matome tok vaizd:


t vietimo informacini technologij centro

kompiuterinis leidinys ne tik mokytjam^JVeidrodis>

Informacins technologijos

2006 m. vasario 10 d. ATVIRUK K O N K U R S / < D | E M -- MS N A M A g > : i ; j Vilniaus kompiuterinink mokykla kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija kvieia vi s u s j j f i t o o i m oksis iViusjJal y va ut i kompiuterini atviruk k o n k u r s C o l e m e -- ms narrrajJjKonkursas skirtas Pasaulinei ems dienai Jkun visame pasaulyje veniama kovo i 20 d.

inoma, kad laikas buvo paraytas tvarkingai, be klaid. Laiko tekste visos raids taisyklingos, tik vietoj kabui matomi kitokie simboliai (paymtos vietos). Kokia to prieastis? A B Siuniant laik pasirinkta nelietuvika koduote. Siuniant laik pasirinkta viena Lietuvos standart koduote, o atveriant gaut laik - kita Lietuvos standart koduote. C Laike negalima rayti kabui - j niekada nenusis taisykling. D Laikas sistas nekoduotas, dl to kai kurie simboliai nutrupjo". (3 takai) 7. Pato programoje paprastai yra keletas standartini aplank. Vienas j Juodraiai (Drafts). Kam pato programoje naudojamas is aplankas? A B C D Laikyti nebaigtus rayti laikus. Laikyti parsistus neperskaitytus laikus. Laikyti isist laik kopijas. Laikyti paruotus isiuntimui laikus iki jie bus isisti. (2 takai)

8. Kaip galima pateiki rengimo programos vienoje skaidrje taip idstyti tris teksto pastraipas, kad kiekvienos pastraipos fono spalva bt vis kitokia? A Reikia kiekvien pastraip rayti atskir teksto langel (Text Box), po to kiekvienam teksto langeliui parinkti bet koki pageidaujam fono spalv. B Reikia paymti kiekvien surinkt viename teksto langelyje (Text Box) pastraip ir, pasinaudojus pastraipos format komanda, pasirinkti vien i rekomenduojam spalv. C Vienoje skaidrje trij pastraip su skirtingomis fono spalvomis idstyti negalima. D Reikia paeiliui paymti kiekvien surinkt viename teksto langelyje (Text Box) pastraip ir kiekvienai paeiliui parinkti pageidaujam fono spalv. (2 takai) 9. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje A6 rayta formul?
j A4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 4 7 9 01 1 =AVE RAG E (A 1 :A5) ZJ fW = | B |

(3 takai) 10. Nemokamos kompiuterins programos (freeware) tai: A programos, kurias galima nemokamai naudoti laikantis j autori nustatyt taisykli, B programos, kurias galima naudoti be joki platinimo apribojim tik nam kompiuteriuose; C programos, kurias galima laisvai modifikuoti (keisti); D programos, kurias galima naudoti be joki platinimo ir modifikavimo apribojim. (2 takai)

11. Linas susitar su vyresnija seserimi, kad i pads surasti internete referatui reikalingos mediagos. Kol Linas buvo treniruotje, sesuo nar internete ir, naudodama narykl, ymjo reikalingas svetaines. Grs Linas ymes ras: A adres juostos iskleidiamajame srae; B mygtuk Atgal (Back) ir Pirmyn (Forward) iskleidiamuosiuose srauose; C komandos Rodyti (View), kartais dar vadinamos Rodiniu, papildomame meniu; D Parankini (Favorites) aplanke, kartais dar vadinamame Adresynu. (2 takai) 12. Kompiuteri virusai plinta tam tikrais bdais, pavyzdiui, nusikopijuoja i ukrsto diskelio, bandant juo pasinaudoti. vardykite dar du kompiuteri virus plitimo bdus. (4 takai) 13. Kuris i pateikt ura yra oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybs svetains adresas? A http://www.lrs.lt. B http://www.lrv.lt. C info@vyriausybe. lt. D ftp://vyriausybe.lt. (2 takai) 14. Informacini ir komunikacini technologij naudojimas visuomens nariams viesti vadinamas: A elektronine valdia; B elektroniniu verslu; C elektroniniu mokymu; D elektronine sveikatos apsauga. (2 takai) 15. Nurodykite didiausio elektromagnetinio spinduliavimo, sklindanio nuo vaizduoklio, krypt.

E
A
<

A N A
S

M3 UDUOTIS I dalis

1. Tekst rengykle atvertus dokument keletas pastraip atrod taip: Jafzbzib21igjEi2jk)


a i m f a v d a i i & i B H r

Kas buvo padaryta tekstui? A Tekstas sutrauktas (Condensed) formatuojant simbolius. B Tekstui parinktas specialus riftas. C keltas grafikos objektas - tekst rengykle taip pavaizduoti teksto nemanoma. D Atveriant dokument vyko klaida, dl to tekstas susitrauk". (2 takai) 2. Pirmajame paveiksle pateikt tekst reikia sutvarkyti tekst rengykle taip, kaip parodyta antrajame paveiksle. Kokius pastraipos tvarkymo parametrus keisite? Pabaikite sakin: Reikia pakeisti pastraipos lygiuot abipus, ...

Pirmasis paveikslas
I 1 I 2 ' I 3 4 5 6 7 S 9 > 10 1 1 12 ' 13 14 i 1 - 16 >

Informacijatai inios,-kurias-gaHma-perduoti,priimti,-siminti.^ Informacijnuolatgaun am e- i-aplinkos. mogusturipenkis-pojius(regjimo, klausos,-Mjimo,-skonio,uosls),kuridkajisgaimainformacij.^ Informatikatal mokslasapie-infonnacij,-josperdavim,-kaupim,saugojim, svarbiausia- apdorojim. Antrasis paveikslas
1 " I 2 ' 3 4 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I-IOI - U 12 I 13 ' 14 I 15 - 16

Informacijatai inios,kuriasgalimaperduoti,priimti,siminti. I Informacij nuolat- gauname- i- aplinkos. mogus- turi- penkis- pojius(regjimo,-klausos,lytjimo, skonio,-uosls),-kuri- dka-j is-gauna- informacij, f Informatika- tai- mokslas- apie- informacij, jos- perdavim, kaupim, saugojim, o-svarbiausia apdorojim.^

3. Kok atsakym matysime skaiiuokls langelyje A6?


! IlJ 2 ' A
1 2 3 4 5 =IF (AND(A1<A2;A4<A5;A3<>3);"Sunkiuota";"Nesurikiuota")

. A J; 4
6

"Tl

(3 takai) 4. Kok rezultat suskaiiuos skaiiuokls langelyje A6 rayta formul?


A 1 2 3 4 5 6
7

15 20 5 8 2 =IF(A1 >10;(A3&A2)*A5; A V E R A G E(A2:A5))

(3 takai) 5. Ar A B C D galima tvarkyti skaiiuokls darbo lakt taip, kad bt matomos lapo ribos? Taip, taiau iuo atveju negalima keisti lapo nuostat. Taip, taiau iuo atveju negalima keisti langeli turinio. Taip, tam reikia jungti special skaiiuokls darbo reim. Ne, lapo ribos matomos tik perirint spaudin. (2 takai)

6. Hipertekstas - tai: A labai didelis tekstas; B bet koks tekstas, sukurtas kompiuteriu; C didelio rifto tekstas, kuriame yra paveikslli; D tekstas, kurio atskiros dalys susietos nuorodomis (saitais). (2 takai) 7. Kuri interneto paiekos sistemai pateikta uklausa atrinks maiausiai rezultat? A Gyvnija OR (paukiai AND vrys). B Gyvnija AND paukiai AND vrys. C Gyvnija AND vrys. D Gyvnija OR paukiai OR vrys.

8. Turime elektroninio pato adres informatika@gmail.com. Kuri io adreso dalis yra pato duts vardas? A B C D gmail.com. informatika. gmail. com. (2 takai) 9. inome, kad URL (Universal Resource Locator) yra unikalus informacijos altinio (itekli) simbolinis adresas iniatinklyje, pvz., http://aldona.mii.lt/pms/elpa/info.zip. K nusako io adreso dalis elpa? A Serverio, kuriame saugomas dokumentas, pavadinim. B Dokumento, esanio nutolusiame kompiuteryje, pavadinim. C Aplank nutolusiame kompiuteryje, kuriame saugomas failas. D Unikal nutolusio kompiuterio adres iniatinklyje. (3 takai) 10. Paymkite teigin, kuris neprietarauja Lietuvos Respublikos autori teisi ir gretutini teisi statymo nuostatoms. A Sukurtus programinius produktus galima platinti, jeigu jie buvo sukurti panaudojant legaliai sigyt programin rang. B Nelegaliai sigyt programin rang galima naudoti tik asmeniniams tikslams. C Legaliai sigytos programins rangos kopij galima padovanoti draugui, kuris j naudos tik asmeniniams tikslams. D Nelegaliai sigyta programine ranga sukurtus programinius produktus galima laisvai platinti. (2 takai) 11. Viena i neigiam plataus informacini ir komunikacini technologij naudojimo pasekmi monijai yra kompiuteri virus plitimas. Yra daug poymi, bylojani apie kompiuterio ukrtim virusais, pvz., staigus kompiuterio darbo sultjimas, netiktas fail padaugjimas diske. vardykite dar du kompiuterio ukrtimo virusais poymius.

12. Pateiki rengimo programoje keli lygi srao pastraip enklinimui pasirinktas vienas ir tas pats simbolis. Kaip padaryti, kad kiekvieno auktesnio lygio pastraip enklinimas skirtsi tik enklinimo simbolio spalva? A Kiekvienam enklinimo lygiui reikia pasirinkti t pat simbol, o rift nustatyme pakeisti simbolio spalvas. B Kiekvienam enklinimo lygiui reikia nupieti pieinuk vis kita spalva. C Skirtingiems enklinimo lygiams vienodo simbolio parinkti negalima. D Skirtingiems enklinimo lygiams skirtingas simbolio spalvas galima nustatyti tik kartu spalvinant vis pastraipos tekst. (2 takai) 13. Kuris i pateikt ura yra oficialus Lietuvos Respublikos Prezidento svetains adresas? A http://www.LRPrezidentas. lt. B info@prezidentas.lt. C http://www.lrp.lt. D ftp://lietuvosprezidentas. lt. (2 takai) 14. Kuris kompiuterio renginys arba taisas ispinduliuoja daugiausia elektromagnetini bang? A Klaviatra. B Disk skaitymo (arba) raymo taisas. C Kietasis (standusis) diskas (hard disk). D Vaizduoklis. (2 takai) 15. Ivardykite du informacins visuomens poymius. 1)

2)

M4 UDUOTIS I dalis

1. Tyrimais nustatyta, kaip dirbant kompiuteriu reikia taisyklingai laikyti rankas vir klaviatros, kad jos maiau ivargt. Kuris i pateikt teigini yra neteisingas? A B C D Pirtus vir klaviatros reikia laikyti natraliai ilenktus vaivorykt. Rank rieus reikia laikyti sulenktus beveik staiu kampu. Klavius pirtais reikia spausti lengvai, nedauant. Rank pirtus reikia laikyti vir vidurins klaviatros raidi eiluts. tarytum

(2 takai) 2. Pateikties skaidrje kelta schema. ia ovalas su urau Bestuburiai" yra vir ovalo su urau Stuburiniai". Kaip padaryti, kad ovalas su urau Stuburiniai" bt vir ovalu su urau Bestuburiai"?

A B C D

Perdaryti skaidr - pirmiausia nubraiyti oval su urau Stuburiniai", nes tada jis bus viruje. Rasti atitinkam komand, kuri leist keisti figr idstymo tvark. Nuvilkti onus abu ovalus ir i naujo sudlioti. Du kartus spustelti apaioje esant oval ir jis atsidurs viruje.

3. Neretai gaunama laik i nepastam asmen, kurie prao persisti laikus visais turimais adresais. Kuris pasirinkimas tinkamiausias? A B C D Persiuniate laik tik draugams. Persiuniate laik visais turimais adresais. Jei laikas neturi priedo, j tuoj pat persiuniate, jei priedas yra - j apirite ir tik tada siuniate. Laik itrinate. (2 takai)

4. MS PowerPoint" ir OpenOffice.org Impress" - tai: A B C D skaiiuokls; grafikos rengykls; hipertekst rengykls; pateiki rengykls. (2 takai) 5. Informacini technologij svoka skiriamoji geba" susijusi su kompiuterio: A B C D klaviatra; disko renginiu; vaizduokliu; procesoriumi. (2 takai) 6. Vlai vakare Jrat suino, kad ryte turi isisti svarb laik - pagrindim, kad galt mokytis usienyje pagal main program. Namuose turi kompiuter, taiau interneto ryys sutriks ir iki ryto nra joki kit galimybi pasinaudoti internetu. Ryte interneto ryys bus, taiau Jratei pamokos ir ji turs labai maai laiko, vos kelet minui. Kaip reikt pasirengti Jratei, kad ji galt kuo geriau isprsti i problem? (2 takai) 7. Kuris i teigini apie pateikt yra teisingas? A B C D Pateiktyje gali bti ne daugiau kaip 100 skaidri. Pateiktyje turi bti ne maiau kaip 10 skaidri. Skaidri skaiiaus pateiki rengykls neriboja. Pateikties skaidri skaiius priklauso nuo naudojamos operacins sistemos.

8. Kuriame i pateikt informacini technologij termin rinkini yra neteiktinas (nevartotinas) terminas? A B C D Direktorija, pastraipa, enklas. Aplankas, laktas, iniatinklis. Formatavimas, lygiuot, porat. Pateiktis, rengykle, skaiiuokl. (2 takai) 9, Kokia pateiki rengykls teksto formatavimo priemon panaudota skaidrje?

Mano eima
yS S S M a m a V Ttis / Brolis G i n t a r a s : J Brolien Jrat s Snnas Dovydas v Dukteria Gintar Vr Dukteria Debora Brolis V y t a u t a s : f Brolien Virginija * Dukteria Monika J Dukteria Julija s Dukteria Silvija

^ ^

A B C D

enklinimas. ymjimas varnelmis. Pastraip eilui retinimas. Ivardijimas. (2 takai)

10. Pateiktas tinklalapio pirminio (source) teksto vaizdas. K aprao paymta HTML gair? <HTML> <HEAD> <TITLE>Kvarkai </TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1257"> </HEAD> <BODY> Kvarkas - elektringa elementarioji dalel, kuri veikia stiprioji jga. </P> Kvarkai gali egzistuoti tik elementarij daleli viduje, todl laisv kvark nra. <B>KVARKAl</H3> (^TABLg)BORDER= 1 > <TR> <TH>KARTA</TH> <TH>PAVADINIMAS</TH> <TH>YMJIMAS</TH> </TR> <TR><TD>Pirmoji </TD><TD>Virutinis </TD><TD>u</TD></TR> <TR><TD>Pirmoj i </TD><TD>Apatinis </TD><TD>d</TD></TR> <TR><TD>Antroj i </TD><TD>Keistasis </TD><TD>s</TD></TR> <TR><TD>Antroji </TD><TD>avingasis </TD><TD>c</TD></TR> <TR><TD>Treioji</TD><TD>emiausias </TD><TD>b</TD></TR> <TR><TD>Treioji</TD><TD>Aukiausias</TD><TD>t</TD></TR> </TABLE> </BODY> </HTML> (2 takai)

11. Just pareng laik ir ruoiasi j isisti. Kadangi laikas gana svarbus, nutar pasiklausti mokytojos, ar viskas gerai. Tikrai ne", - atsak informacini technologij mokytoja, vilgteljusi laik. Paraykite, kuri vieta taisytina ir kaip.

Gm
Sukurti laik G a u l i laikai S u vaigdute i ? Pokalbiai v * Isisti laikai J n o d i i i s L i i (3) V i s i laikai lamtas iuksliad A i l i e s u knv<).i Greiti a d r e s a i

e ksp e i m e ritu o j t i a < j m a i I. m

Iekoti pate

Iekoti internete

j Rodyti paiekos patinktis ] Sukurti filtr

Jfo esti _
Kani:

J Juodratis automatikai isaugotas 14:35

! o l i m p a s @ f vu.lt

Pridti k o p i j I Pridti n e m a t o m k o p i j Tema: I R e h o m e n d a c i i a doc Pridti dar viena fail B / U J-TTT I ^ I i i ^ Papnstasislekslas

(apokalioriinswordi

Hkb

A s labai d o m i u o s i fizika ir n o r i a u m o k y t i s m o k y k l o j e F i z i k o s O l i m p a s " . K a d a g a l i a u atvykti pokalbiui? P r i d e d u savo m o k y t o j o s r e k o m e n d a c i j .

Mokinys Mokinukas Just Jonaityt NurodyMie feiL. * Kauno ,uolo" gimnazija Informatikos M o k . .

(2 takai) 12. Atvirosios programos - tai tokios programos, kuri pirminiai tekstai prieinami visiems ir kurios paprastai platinamos laisvai, t. y. nemokamai. Uraykite bent poros atvirj program pavadinimus. (2 takai) 13. Mokiniai diskutuoja apie paruotos pateikties skaidri demonstravimo tvarkos galimybes. Kuris i j teisus? A B Saulius: Parengtos pateikties skaidri demonstravimo tvarkos keisti negalima. Birut. Pateikties skaidri demonstravimo tvarka grietai susijusi su skaidri parengimu: pirma sukurta skaidr bus demonstruojama pirma ir 1.1., j tvarkos keisti negalima. Jrat: Pateikties skaidri demonstravimo tvark galima nurodyti pateiki rengykls komandomis. Simas: Pateikties skaidri demonstravimo tvark galima keisti tik pakeitus operacins sistemos nuostatas.

C D

14.Naryklse esantys adresynai skirti adresams laikyti. Vienas i ivardyt veiksm nra bdingas adresynams. Kuris? A B C D Adreso raymas. Adres paieka internete. Adreso paalinimas. Adres sudliojimas aplankus. (2 takai) 15. Ar manoma dirbant narykle Lietuvoje gauti tai tok tinklalapio vaizd (pateiktas fragmentas)? Bet kuriuo atveju atsakym paaikinkite.
' 1W " ] Vw ni]|?V

~ Class Server
o o n p DrIlWp 10'0-'31 T i P c m K V n i n n s n f j D o n n Tin 1 V Vin 1 ] ' M i c r o s o f t Cliass S e r v e r 4 . 0

I lT': | ' ] " p r a D1Oniu n i n i p v 'TlO1O Learning Gateway Microsoft Class Seiver

nnTIDUVSi

1 DQlIJ Q ll Tin' 1 ? D1^W11TI n ' ] U T D IWDK 1 ? ' T J Vw 110 Q 1 T n V n j I11HV 1 TVJK Tin'1?1? [? ~ n y m

D n n x 1 9 0 ' |?310 C l a s s - D'\ HAK/HAS : Setver Tarnsvveg

p r n n ' m n i D1Tinn n j T V n

nwnmV

nVnj?
D'TiJi D i r r r a n o m o D Q i n QITIO ODIOIT^'n V u I i r n n pra l'Il

1? m m ifTH C l a s s *?'<li ' ^ Server 1?1?!) ' 1 Class Server

im m i i p n m m

V n i V i D 1 Tin 1 V m o m V w p m TH1V D'VD 1 D n m n . .Dninn

Q K l j J n I I K V 1 T^n ' J - J D T n V n n V ^ Tin 1 Vn " | (7 KVV T o w n n r ] i n r j D ' T ' n V n Vw D 1 V I i Q '1] Vw | ' ] | ' T W D K n ,P m o

r i n j V D^ m o n n m n

TIO'W D 1 W T i T n D ' n i n n i n o V i D ' T ' n V n n i ^WTI Ti|70V D 1 TinV n T W O K n ir ,VjV V v n i o ' T ' n V n n Vw D'OT.IIOT m m : Vv o ' o o u n n D ' T O U U C J r n n n V K ' I ] I J I D N w n n V m i w 'U1O w T ' n V n VJVW

ir

iVw K V n n

V l J IjJlJ T T i n , DiJflV''

n V j [ ? V M i c r o s o f t v v ' o r i d v i i d e U l a s s S e r v e r Vw

(2 takai)

M5 UDUOTIS I dalis

1. Kalbant apie informacin visuomen, vardijami vairs j apibdinantys bruoai. Viename i pateikt rinkini yra bruoas, nebdingas informacinei visuomenei. Kuriame? A B C D Nenutrkstamas mokymas, nuotolinis darbas, elektroninis verslas. Gebjimas mokytis, ryiai, elektroninis valdymas. Mokymosi bd vairov, elektroninis darbas, udarumas. Elektronins paslaugos, skaitmeninimas, virtualiosios erdvs. (2 takai) 2. vardykite skaidrs teksto formatavimo stilius, nurodytus rodyklmis.

Yra trys pagrindins mpkymosi rys: mokymasis pamgdiojant^mt^ymasis mginant, klystant ir patiriant skm iijpeKymasis pastant. Lengviau mokytis, kai traukiaTfii jausmai ir mediaga sukaupiama vairiais jdais. Mokydamiesi turtume bandyti mokymosi turin, mediag ir mokymosi tiksl irti emocikai pozityviai smalsiai, diaugsmingai, entuziastingai. Toks nusiteikimas pads vairiais bdais kaupti mokymosi mediag. Turtume nuolat stengtis nustatyti tiesiogin ry tarp to, ko mokoms dabar, irto, k jau esate anksiau imok. JSLn^ .^"Turtumte suvokti ry tarp teorijos ir praktikos ir f 2 P a 9 a | v t i . kaip tai, ko imokote, galtumte gyvendinti V4^ praktikai. Tuomet tai, kas nauja, nesunkiai susiesite su tuo, kas jau imokta, ir tuo, k imokote, galsite vairiai naudotis. Tada mokymosi mediag, atsiminsite daug lengviau.

(2 takai) 3. Nusipirkote kompaktin disk su programomis. Draugas papra vien program perrayti jam. Kaip turtumte elgtis? A B C D Nedvejodami perraysite norim program draugui - juk disk js nusipirkote! Pasiaikinsite, kokiomis slygomis platinama programa, ir pagal tai sprsite, kaip elgtis. siraysite program savo kompiuter, o kompaktin disk padovanosite draugui. Paaikinsite, kad kompiuterio program kopijuoti negalima.

4. Viename i pateikt informacini technologij termin rinkini yra vienas neteiktinas (nevartotinas) terminas. Kuriame? A B C D Laikmena, lentel, ikona. Rengykle, skaiiuokl, iuklin. Diskelis, piktograma, porat. Pateiktis, darbalaukis, narykl. (2 takai) 5. K paprastai galima nurodyti spausdinant pateikt? Vienas teiginys neteisingas. Kuris? A B C D Spausdinti vien pateikties egzempliori ar daugiau. Pateikt spausdinti su paveikslliais ar be j. Spausdinti pavienes skaidres ar vis dokument. Pateikt spausdinti popieriuje ar fail. (2 takai) 6. Pateiktas tinklalapio pirminio teksto (source) vaizdas. K nurodo paymta HTML gair?
<HTML> <HEAD> <TITLE>Nilas </TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1257"> </HEAD> <BODY> <H3>Nilas - ilgiausia pasaulio up</H3> Pavelgus Nilo emlap, paaikja, kad i up turi du pavadinimus: Mlvnasis Nilas ir Baltasis Nilas. ^IMG SRC=J1Nilas . jpg"x/P> NiTo potvyniams reguliuoti ir drkinimui pagerinti buvo pastatyta <A HREF="http://www.geografij a.com">Asvano</A> utvanka.</BR> 10 met buvo statoma didioji Asvano utvanka. Vertingiausi Egipto kultros paminklai buvo iardyti ir pastatyti neutvindomose vietose.</P> </TABLE> </BODY> </HTML>

7. Kas yra iniatinklio adresynas? Nusakykite pabrdami esmin paskirt ir vardydami pagrindinius veiksmus. (2 takai) 8. Elektroninis patas - sparti, patogi bendravimo priemon. Norint rayti, sisti ir gauti laikus reikia arba naudotis interneto paslauga - iniatinklio patu, arba turti elektroninio pato program savo kompiuteryje. Nurodykite bent por elektroninio pato program pavadinim. (2 takai) 9. Rasa, rengdama pateikt, skaidr kl dvi nuotraukas. Julius nori, kad laps nuotrauka bt vir lokio. Kaip pakeisti?
- - ." S--ISii - ,

A B C D

Perdaryti skaidr - pirmiausia kelti laps nuotrauk, nes tada ji bus vir vliau keltos lokio nuotraukos. Nuotraukas sumainti, kad abi tilpt greta, paskui lokio nuotrauk tempti taip, kad pasikit po laps nuotrauka. Nuvilkti onus abi nuotraukas ir i naujo sudlioti: pirma atvilkti laps nuotrauk po to - lokio. Rasti atitinkam komand, kuri leist keisti nuotrauk idstymo tvark. (2 takai)

10. Tyrimais nustatyta, kaip dirbant kompiuteriu reikt taisyklingai laikyti pel, kad maiau ivargt ranka. Vienas i pateikt teigini yra neteisingas. Kuris? A B C D Pel reikia stumdyti lengvais judesiais. Pel reikia apimti plataka ir stipriai sugniauti. Pels klavius reikia spausti lengvai, pirt galiukais. Pel reikia stumdyti sukamaisiais judesiais nedideliame plote. (2 takai) 11.Pateiktas iniatinklio pato programos langas naujam laikui rayti. Kuris i ivardyt veiksm turt bti uraytas ant klaustuku paymto mygtuko?
C" GmaH SukUHI I n i i M Microsoft Inteirwt Redagavimas Potivroaw * J jj} ParanJgnMfl I J Eapioiei inynas Paranki** ^gJl t - i - ' . K
1 1

FeTss

Itartoai lska

'H . 4 . H _

Ittn oj n a

JJ h t t p , ( / ^ - a . L a o o g l e . c o m i l * / 4 h ^ j A A A r t . i A A . | t i _ i p 6 g t J J ' .

V j M
S d k i i i t i l.>lsk. C?3ui l.a; S u vaigdute Pokalbiai 4
>

"

i!
j

t k s p i m IeSkOU p a t e

iekoti internete

f K.tnt: i i P r i d s t t Itoptia I P r m Tema: EiiStetLMi

imtrti

Siamalas
iukiliadefe ftiliest kIiyiIll^

j-

>

j= :=

as

u s m m z . Patraslasis

tettst-as

W G r e i t i a d r e s a i

A B C D

Rayti. Priedas. Adresas. Sisti. (2 takai)

12. Kompiuteri programos Internet Explorer" ir Mozilla Firefox" - tai: A B C D paiekos sistemos; interneto portalas; pato programos; narykls.

13. Informacini technologij svoka socialin (skaitmenin) atskirtis" susijusi su: A dokument skaitmeninimu; B kompiuteri technologija; C socialiniais pokyiais visuomenje; D skaitmenine informacija laikmenose. (2 takai) 14. Pateiktys neretai puoiamos paveikslliais, iliustracijomis. Kuris i teigini tinkamiausiai apibdina pateiki iliustravim? A Kiekvienoje pateikties skaidrje turi bti bent du animuoti paveikslliai. B Paveiksllius pateiktyse reikia naudoti teiginiams iliustruoti ar dmesiui atkreipti. C Paveikslliai pateiktyse netinka, jie naudojami tik mokantis kurti pateiktis. D Pateikties skaidri kiekvienas teiginys turi bti iliustruotas paveikslliais. (2 takai) 15. Egzaminui pristatyti rengiama pateiktis. Kaip padarytos ios dvi skaidrs? vardykite pagrindinius veiksmus ir priemones jiems atlikti.

M6 UDUOTIS I dalis

1. Apirkite pateikt dokumento kopij:

Ir

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EG 2 A MI M CENTRAS

Mokyklinio brandos egzamino uduotis


Pagrindin sesija

P R A K T I N S
Nurodymai 1. i k v i e s k i t e t e k s t r e n g y k l e 1 . 2. N u s t a t y k i t e p u s l a p i o p a r a m e t r u s : 4 format, stai puslapio padt; 3. 4. 5. 6. 7. 8.

U D U O T Y S

p u s l a p i o p a r a i t s : v i r u j e - 4 c m ; a p a i o j e - 2 c m ; k a i r j e - 2 , 5 cin; d e i n j e - 1,5 c m . Parinkite r i f t T i m e s N e w R o m a n , 11 p u n k t d y d i o , Pastraipas su l e s t o k l a u s i m a i s n u m e r u o k i t e n a u d o d a m i a u t o m a t i n i n u m e r a v i m u . S t a i a k a m p V i e t a s k a i i a v i m a m s " p a v a i z d u o k i t e k a i p t e k s t o langel [Text ) su kratinmis. Treio k l a u s i m o g e o m e t r i n e s figras n u b r a i y k i t e n a u d o d a m i e s i a u t o m a t i n m i s f i g r b r a i y m o p r i e m o n m i s [AutoShapes). Ketvirto ir p e n k t o t e s t o k l a u s i m u d u o t i s p a v a i z d u o k i t e l e n t e l m i s , kuri n e v i s o s kratins b u s s p a u s d i n a m o s . Parinkite kratini stilius bei stor. Puslapio antratje ( header) n u r o d y k i t e s a v o vard, p a v a r d , m o k y k l , klas, v a r i a n t , o p o r a t j e (fouler) d a t ir p a l i k i t e vietos paraui, k a i p n u r o d y t a p a v y z d y j e . L a i k y k i t s p a v y z d i o stili bei f o r m a t .

4. I s a u g o k i t e a t l i k t d a r b d i s k e l y j e , i s p a u s d i n k i t e ir j p a s i r a y k i t e . Js ispausdintas d a r b a s turi bti kiek g a l i m a p a n a e s n i s p a t e i k t j (taiau nereikia j a u d i n t i s d l keli milimetr en ar ten). Vis uduot atlikite n a u d o d a m i e s i tik tekst rengykle.

Maksimalus veninmuts - 40 tak


1

EckstureiigyIclL

; ii

proceso? t e k s t o w y

K Nacionalinis cvamlnu etr Ir.

Kuri i rodyklmis paymt viet yra puslapin porat? A 1 B 2


C

3 4

2. raykite tinkam od. Programins rangos pritaikymas vietos slygomis, atsivelgiant kalb bei kultr, vadinamas (2 takai) 3. Kaip atrodys is tekst rengykle sukurtas dokumentas, jei j raysime fail, suteikdami jam html prievard? Didiausi-ems-drebjimaiH
- . Kinija - 1556 m (uvo apie 800 000 moni);H - K i n i j a - 1976 m (uvo apie 600 000 mom );H - . Indija - 1737 m (uvo apie 300 OOO moniJ.H Japonija - 1923 m (uvo apie 140 000 moni);TT Turkmnija - 1948 m ( u v o a p i e 100 000 moni) I Didiausi ems drebjimai - Microsoft Internet Exp>lorei

4. Kaip atrodys tekstas, kai ymekliui esant paymtoje pastraipoje (antroje) virutinis liniuots trikampiukas bus patrauktas dein per vien centimetr? T 3 4
I 6 I ' 7
1

10

111

I ' 12 *

13

14 '

'

Kaip tvas liep, teip ir vyko. Jonukas suMateuu lanks pas Dne. Pirlys, paestavotas per Jonuk, nekjo ir derjos u j; geras jo lieuvelis apmet ir ataud, o girti ir kalbti teip tropijo, jog Drieas tik seil rijo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, bet netruko sutikti.fl Kotr verk, kaip lytus lijo. Motyna tramd j geruoju, o tvas subaud sragiai: jeigut rdoma gerai oiuosis ir neklausys, igins nuo savs ir ninieko neduos.1I Drieas kvamuose pas Ving rado apleistus ir apgnuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dadjo, kiek pirliui buvo adj s.1

2 3 4 5 6 7

9 '

'

1 2 13

14

. J g

Kaip tvas liep, teip ir vyko. Jonukas suMateuu lanks pas Dne. Pirlys, paestavotas per Jonuk, nekjo ir derjos u j, geras jo lieuvelis apmet ir ataud, o girti ir kalbti teip tropijo, jog Drieas tik seile njo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, bet netruko sutikti.l Kotr verk, kaip M u s lijo. Motyna tramd j geruoju, o tvas subaud sragiai: jeigi.it rdoma gerai oiuosis ir neklausys, igins nuo savs ir ninieko neduos .f Drieas ukvaiiiuose pas Ving rado apleistus ir apgriuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dado, kiek pirliui buvo adjs.f

B
? 2 3 I ' 4 ' 5 I ' 6 ' 7 I ' 8 9 10 11 12 13 ' 14

Kaip tvas liep, teip ir vyko. Jonukas su Mateuu lanks pas Drie. Pirlys, paestavotas per Jonuk, nekjo ir derjos u j; geras jo lieuvelis apmet ir ataud, o girti ir kalbti teip tropijo, jog Drieas tik seil rijo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, bet netruko sutikti Kotr verk, kaip lytus lijo. Motyna tramd j geruoju, o tvas subaud sragiai: jeigut rdoma gerai oiuosis k neklausys, igins nuo savs ir ninieko neduos.1I Drieas ukvaiziuose pas Ving rado apleistus ir apgnuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dadjo, kiek pirliui buvo adjs.U
2 1 - 3 - 1 - 4 1 - 5 | 6 1 7 t

10 11 12 13 14

Kaip tvas liep, teip ir vyko. Jonukas suMateuu lanks pas Drie. Pirlys, paestavotas per Jonuk, nekjo ir derjos u ji; geras jo lieuvelis apmet ir ataud, o gilti ir kalbti teip tropijo, jog Drieas tik seil rijo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, b et netruko sutikti.]] Kotr veik, kaip lytus lijo. Motyna tramd j genioju, o tvas subaud sragiai: jeigut rdoma erai oiuosis ir neklausys, igins nuo savs ii ninieko neduos.! Drieas kvamuose pas Ving rado apleistus ir apgriuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dadjo, kiek pirliui buvo adj s.If

'

' '

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

' 7 I 8 I ' 9 '

10 I ' U '

' 12 '

' 13 14

Kaip tvas liep, teip ir vyko. Jonukas su Mateuu lanks pas Drie. Pirlys, paestavotas per Jonuk, nekjo ir derjos u j; geras jo lieuvelis apmet ir ataud, o gilti ir kalbti teip tropijo, jog Drieas tik seil njo do rijo. Jaunasis rs ir iovavo, bet netruko sutikti. Kotr verk, kaip lytus lijo. Motyna tramd j geruoju, o tvas subaud sragiai: jeigut rdoma gerai oiuosis ir neklausys, igins nuo savs ir ninieko ne duo s.f Drieas ukvaiziuose pas Ving rado apleistus ir apgriuvusius visus paalius, vienok tiko ir dalies dar dadjo, kiek pirliui buvo adjs.U

5. Paveiksllyje pateiktas isist elektronini laik srao fragmentas.


IV LInMA konferencija Re: IV LInMA konferencija Vou have a new eGreeting! Kava Kaveckio nuotraukos Re: Konferencija Re: Konferencija Konferencijos programa Re: Konferencijos programa Re: Konferencijos programa Fwd: Konferencijos programa konkursas Konkurso J^latmintinisw naujienos

2007-03-14 2007-03-19 2007-02-14 2007-02-22 2007-02-16 2007-02-03 2007-02-11 2007-03-15 2007-03-15 2007-03-16 2007-03-16 2007-02-12 2007-02-20

22:13 18:20 06:27 03:30 08:23 10:55 19:40 09:09 09:54 08:20 15:59 08:19 00:18

Paaikinkite, kodl prie kai kurias laik antrates yra trumpinys Re: (2 takai) 6. Kaip vadinamas kompiuterins programos autoriaus teisi turtojo leidimas, suteikiantis teis naudotis ia kompiuterine programa tam tikromis slygomis, numatytomis iame leidime? raykite tinkam od. (2 takai) 7. Kuris teiginys geriausiai apibdina iniatinkl? A B C D Hipertekstins informacijos visuotinis tinklas, svarbiausias interneto komponentas. Hipertekst persiuntimo protokolas, naudojamas duomenims persisti. Fail persiuntimo protokolas, reglamentuojantis duomen mainus tarp kompiuteri. Nedidelis kompiuteri tinklas, daniausiai jungiantis vienos staigos ar jos atskiro padalinio kompiuterius su j ioriniais taisais. (2 takai)

8. Draugas papra nukopijuoti js turim kompiuteryje program. Kaip elgsits? Veiksmus motyvuokite.

9. Kas atsitinka spusteljus virutin kairj skaiiuokls lakto langel? O 1 2 3 4 n A B C

(2 takai) 10.Kokius rezultatus matysime langeliuose C2 ir C3, nukopijav juos langelio C1 formul?

A 1 10 2 20 3 30 4 5
C2 C3

B 2 15 3

C =SUM(A1:B3)

(2 takai) 11. Skaiiuokls lentels langelius B2 ir B3 suliejame. A 1 2 3 4 c B C


^

B2 B3 B4

>

Kokios bus rodyklmis paymt langeli koordinats? A 1 2 3 4 C B C

- < -

12.Kuri formul reikia rayti langel C6 ir po to kopijuoti norint gauti C stulpelio rezultatus? A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A B C D B C D E

Euro santykis su litu 3,4528 Eksportas ir importas mnesiais 2 0 0 6 m. Eksportas Importas m In. EUR m In. EUR rnln. Lt m In. Lt Sausis 1000,5 2729,9 790,6 3454,5 Vasaris 2875 832,7 3617,7 1047,8 4775,4 1383,1 Kovas 3455 1000,6 Balandis 3132,9 907,4 4000,3 1158,6 Gegu 1043,3 4759,4 1378,4 3602,3 4585,1 1327,9 Birelis 3384,2 980,1 1221,1 Liepa 3140,5 909,6 4216,3 1401,0 Rugpjtis 3399,6 984,6 4837,5 1407,4 3454,5 1000,5 4859,5 Rugsjis Spalis 342D 990,5 4710,8 1364,3 1372,3 Lapkritis 3146,6 911,3 4738,2 4518,5 1308,6 Gruodis 3070,4 889,2 =B6/D2 =B6/$D$2 =$B$6/$D$2 =B6*$D$2 (2 takai)

13. Kodl narykl ikraipo taisyklingai sukurt pateikto tinklalapio Baranauskas.html tekst?
H Antanas Baranauskas - Microsoft I n t e r n e t Explorer File Edit View Favorites Tools Help

Antanas Baranauskas

ANYKOI OILELIS
Kalnai kelmuoti, pakalns nuplik! K a s j s groxei senobinei tiki? K u r t o j puikyb j s p a s i d j o ? Kur ramus j s Qximas nuo vjo, Kai balto m i U k o lapeliai Ulamjo Ir senos puUys siravo, b r a k j o ? C l a s s i c L i t h u a n i a n Literature A n t h o l o g y

A B C D

Tinklalapyje yra nuoroda, parayta ne lietuvi kalba. Nustatyta netinkama narykls koduote. Tinklalapyje yra per didel nuotrauka. Tinklalapyje panaudoti keli skirtingi riftai. (2 takai)

14. Kuris svok rinkinys bdingas skaiiuoklei? A Atmintin, atmintukas, raymas. B Diagrama, laktas, langelis. C Parinktys, perira, pristatymas. D Formatavimas, gairs, lentel. (2 takai) 15. Kuo skiriasi ios pastraipos?
' Q i ' 1 t^ I 2 3 ' i 4 p ' E I 6 ' 7 ' i S I S I 10 ' I ' l l I ' 12 ' I '13 I 14 1!

mogaus balsas - tobuliausias muzikos instrumentas. Vienintelis instrumentas, tiesiogiai persmelktas patirties, likimo, paties gyvenimo muzikos. Lya g a v s kaklas - o, kaip girdimos gavs-emaii pelkse! Balsas K g ilgas g a v s kaklas - pasilenkia geria tiesiai - i diaugsmo u skausmo,Mlties nevilties. Geria ii neatsigeria Kuo daugiau gena, tuo labiau trokta.f
mo g a u s -b als as -tobuliaus i a s -muzik o s -instrumentas. -Vieninte lis - i n s t r u m e n t a s ,
tiesiogiai-persmeteas-patirties,-likimo,-paties-gyvenimo-muzikos.-Lyg-gervs-kaklas-,-kaip-

girdimS 'gervs-emaiU'pelksei-Balsas , lyg , ilga5-gervs , kaMas---pasilerLkia -ir -gena-tiesiar-


-diaugsmo-ir-skausmo.-vilties-ir-nevilties labiau-trokta.f Gena-ir-neatsigena.-Kuo-daugiau-gena?-tuo-

A B C D

Skirtingi Skirtingi Skirtingi Skirtingi

intervalai tarp eilui ir skirtingos pastraip lygiuots. rifto stiliai ir skirtingos pastraip traukos. rifto stiliai ir skirtingos pastraip lygiuots. rifto dydiai ir skirtingos pastraip lygiuots.

M7 UDUOTIS I dalis

1. raykite praleistas frazes. Internetas - pasaulinis kompiuteri tinklas. Norint i asmeninio kompiuterio prisijungti prie interneto, reikia turti aparatin rang, pavyzdiui, viesolaid ir tinklo plokt arba (nurodykite dar vien pavyzd) programin rang pavyzdiui, MS Internet Explorer arba (nurodykite dar vien narykl) bei pasirinkti interneto paslaug teikj. (2 takai) 2. Kiekvienas kompiuteris, prijungtas identifikuojamas tinkle pagal kompiuterio Interneto iniatinklyje (iapibdinkite) informacija prie interneto, vienareikmikai

pateikiama

hipertekstu,

t. y.

tekstu

(2 takai) 3. Failas tcp.net, esantis serverio doc.int kataloge org, pasiekiamas naudojantis protokolu http. Uraykite io failo universalj adres (angl. URL). (2 takai) 4, Informacijos apie mgstamiausi futbolo komand Ekranas" paiekai internete Juozas vartoja reikminius odius komanda, Ekranas ir televizorius. Pasirinktoje paiekos sistemoje reikminiai odiai jungiami loginmis operacijomis AND, OR, NOT. Kurias i pateikt uklaus reikt rayti paiekos laukelyje, siekiant rasti maiausi ir didiausi tinklalapi apie iekom futbolo komand skaii. Atsakymus raykite lentelje, nurodydami pasirinkt variant raides. A komanda OR Ekranas B komanda AND Ekranas C komanda AND Ekranas" AND NOT televizorius D komanda Ekranas" Maiausias paiekos rezultat skaiius Didiausias paiekos rezultat skaiius

5. Kuris teiginys apie elektronin pat yra neteisingas? A Elektroninio pato adres sudaro dvi dalys, atskirtos enklu @. Deinje jo pusje raomas pato serverio adresas, kairje - abonento vardas, vienareikmikai identifikuojantis abonent tame serveryje. B Elektronins pato duts turin gali tvarkyti asmuo, pateiks registravimosi duomenis - naudotojo vard ir slaptaod. C Kad elektroninis laikas pasiekt adresat prie isiuniant laik btina upildyti laukus Tema ir Turinys. D Elektroninio laiko priedas - tai bet kokio tipo failas, pridtas prie elektroninio laiko. (2 takai) 6. Kuris teiginys apie elektronin valdi yra neteisingas? A Elektronin valdia - valstybs valdymas, kai vis lygmen valdios institucijos naudoja elektronines informacijos perdavimo, apdorojimo, skleidimo priemones ryiui su visuomene palaikyti. B Elektronin valdia padeda labiau traukti visuomen valstybs valdym. C Elektronins valdios ir demokratijos svokos yra tapaios. D Elektronin valdia gerina viej paslaug kokyb. (2 takai) 7. Programins rangos pritaikymas tam tikrai kalbinei ir kultrinei aplinkai vadinamas lokalizacija. Nurodykite du skirtingus bruous, bdingus lokalizuotai programinei rangai. (2 takai) 8. io laiko turinyje nra paisoma bendravimo elektroniniu patu etiketo. Nurodykite du skirtingus tokio bendravimo taisykli paeidimus.
Nuo Jonas Petraitis < J o n a s . P e t r a i t i s @ l a n g a s i a t e i t i . l t > I s i s t a sekmadienis, sausis 20, 20Q8 3 : 5 7 pm Kam: brake :5>ho t m a i l . c o m T e m a Labutis Hi, s w e e t i e , Viskas . Buvau. M a c h i a u ji, t a u linkjimai. S t a i siunchiu. Mano amsens kodas - 3 9 2 1 3 3 2 1 2 3 4 , Robkes mobila - 8 3 8 2 1 3 4 5 6 . Jei dar ko reiks, n u m e s k m a j a k a - atsiusiu ; ) Ar b u v a i v a k a r diskone? 8 - ) Manes tai predkai neishleido :(

9. Paaikinkite, kas yra kompiuteri programos autorius. Paaikinkite, kokie elementai sudaro krinio autoriaus teisi apsaugos enkl. (2 takai) 10. Kuris i nurodyt bd nepadeda kovoti su kompiuteri virusais? A Operatyviosios atminties apsauga, utikrinama aparatinmis ir programinmis priemonmis. B Antivirusins programos naudojimas ir sistemingas virus apra duomen bazs atnaujinimas. C Kompiuteri tinklo apsaugos priemoni naudojimas. D Iorini laikmen naudoj imas. (2 takai) 11. Paleidusi pateiki rengykl standartinje priemoni juostoje Danut nemato kai kuri jai reikaling mygtuk. Taip dirbti nepatogu. Kaip papildyti standartin priemoni juost reikiamais mygtukais? A Uverti ir i naujo atverti pateiki rengykl. B Standartins priemoni juostos pabaigoje spragtelti mygtuk M, tada mygtuk srae pasirinkti reikiamus mygtukus. C Pateiki rengyklje uverti ir i naujo atverti pateikties fail. D Skaidrje terpti teksto langel. (2 takai) 12. Kuriuo budu nepaalinsime i pateikties paymtos skaidrs? A Parink alinimo komand skaidrs kontekstiniame meniu. B Paspaud klaviatroje tarpo klavi. C Paspaud klaviatroje alinimo klavi. D Spragtelj mygtuk juostos mygtuk irkls". (2 takai) 13, Paulius, parengs pateikties antratin skaidr (r. 1 pav.), eksperimentavo su pateiki rengykle. Po to, kai jis spragteljo vien i automatini skaidrs maket, jo skaidrs vaizdas pasikeit (r. 2 pav.).
Paulius Pavardenis

Panlitis PavardeiUi
M j i i O ooo! praneimas

M a n o cool praneimas

Spustelkite d u k a r t diagramai pridti

1 pav.

2 pav.

Kur automatin skaidrs maket spragteljo Paulius? I N m m liti


U J . a

(2 takai)

14. K reikia simboliai ( juos nukreiptos rodykls) pateikties skaidri rikiavimo rodinio lange? Microsoft Office PowerPoint OpenOffice.org Impress

15. Maisto preki parduotuvs vaisi ir darovi skyriaus vedjas, rengdamas pateikt apie skyriaus veikl, nutar dienos pajamas atvaizduoti diagrama. Jis ved duomenis lentel (r. 3 pav.), po to pasirinko skritulins diagramos tip.

3 pav. Kaip atrodys skyriaus vedjo parengta diagrama?


S k m ; : uis pajamos KT diena S b i iaus p a j a m o s per diena

,V' /7;,

Darovs Vaisiai

< Vi

- -Da r / o vs

B
S h riaus pajamos per diena

Sk> riaus pajamos per diena

Vaisiai

Vaisiai

M8 UDUOTIS I dalis

1. raykite praleistus odius arba frazes. Viena populiariausi interneto teikiam paslaug yra iniatinklis. Informacija jame pateikiama tinklalapiuose, t. y. (apibdinkite)

Kiekvieno interneto itekliaus universalj altinio adres (angl. URL) sudaro protokolo pavadinimas (pvz., http), srities, kartu ir kompiuterio, kuriame yra adresuojamas objektas, vardas (pvz., aldona.mii.lt), katalogo, kuriame yra objektas, vardas (pvz., pms/elpa/) ir

(2 takai) 2. Protokolas HTTP naudojamas iniatinklio duomenims persisti ir apibria sveik tarp kliento ir program. Tinklalapyje spragteljus pele atveriamas kitas tinklalapis, dokumentas arba pereinama kit viet tame paiame tinklalapyje, kit interneto itekli. (2 takai) 3. Kuris i pateikt svetaini adres galni apibdinim yra teisingas? A B C D com - kompiuteri tinkl koordinavimo organizacijos svetain. org - verslo organizacijos svetain. gov - nevalstybins organizacijos svetain. edu - mokslui, vietimui skirta svetain. (2 takai) 4. Petras pasirinko paiekos sistem kurioje reikminiai odiai jungiami loginmis operacijomis AND, OR, NOT. Informacijos apie mgstamiausi krepinio komand Alytus" paiekai jis panaudojo uklaus: komanda OR Alytus AND NOT miestas Kurie uklausos odiai bus surastuose tinklalapiuose? Koki uklaus reikt rayti paiekos laukelyje, vartojant odius Komanda ir Alytus, kad paiekos rezultat skaiius bt maiausias?

5. Kuris teiginys apie interneto narykl yra neteisingas? A Interneto narykl - programa, skirta iniatinklio dokument perirai ir informacijos paiekai iniatinklyje. B Programos Internet Explorer", Mozilla", Opera" - interneto narykli pavyzdiai. C Paleidiant narykl, automatikai rodomas numatytasis pradios tinklalapis (angl. home page). D Naryklje gali bti rodoma tik informacija, rayta tinklalapi formatu (.htm, .html). (2 takai) 6. Kuris bruoas nra bdingas informacinei visuomenei? A Mokymosi priemoni ir form vairov (nuotolinis, elektroninis, atvirasis mokymasis). B Stiprus piliei noras, bet menkos galimybs mokytis. C Nuolatinio nuotolinio mokymosi galimyb (vairi dalyk kursai, mokomoji mediaga, testai, pateikiami iniatinklyje). D Nuotolinis darbas (galimyb dirbti namuose). (2 takai) 7. Kuris i pateikt teigini tinka programins rangos adaptavimui apibdinti? A Programins rangos autori leidimas nemokamai platinti ir modifikuoti programins rangos pirminius tekstus. B Programins rangos ir jos dokumentacijos vertimas bei kitoks pritaikymas prie kalbos, kultros ir kit tam tikrai valstybei, teritorijai bding ypatybi. C Programins rangos registravimas kompiuteri program registre. D Programins rangos dokumentacijos atsargini kopij darymas. (2 takai) 8. Kuri i ivardyt priemoni fizikai sunaikina kompiuterinje laikmenoje esant aplank? A Aplanko perklimas kit tos paios laikmenos aplank. B Laikmen enklinimas (formatavimas). C Aplanko pervardijimas. D Aplanko glaudinimas.

9. Jonas para laik savo draugei Jolantai, kurios el. pato adresas yra braske@hotmail.com. Laiko antratje nra paisoma bendravimo elektroniniu patu etiketo. Nurodykite du skirtingus tokio bendravimo taisykli paeidimus.
Nuo Jonas Petraitis <Jonas.Petraitis@Iangasiateiti.lt> Isista sekmadienis, vasaris 3,2008 7:16 pm Kam: braske@hotmal.com . pliusiukas@takas.lt, ofke123@yahoogroups.com Tema Sveika. Jolka, Ar buvai vakar diskone? 8-} Mans tai predkai neileido ;(Patys negyvena ir man neduoda :( Darau matiek. Lidnos miios. Galjau esi padarius? P a s u k m a n ;) Chiau :* ^

1.

2.

(2 takai) 10. Pastaruoju metu vis daniau susiduriame su elektroninio piratavimo svoka. Piratavimu laikomas {pabaikite apibrim)

Tuo tarpu kompiuteri programos autorius turi kurin ias teises (vardykite jas): ' apibrianias autoriaus teises autorin atlyginim u krinio atgaminim vertim adaptavim platinim ir pan., bei _ ' apibrianias autoriaus teises autoryst,

autoriaus vard krinio nelieiamyb.

11. Kuris pateikties rodymo bdas pasirenkamas, kad pateikties skaidrs bt rodomos po vien visame ekrane? A Normalus (I B Pastabos C Demonstravimas ( D Skaidri rikiavimas ( (2 takai) 12. Paulius, parengs pateikties antratin skaidr (r. 1 pav.), eksperimentavo su pateiki rengykle. Po to, kai jis pasirinko vien i automatini skaidrs maket, jo skaidrs vaizdas pasikeit (r. 2 pav.).

Paulius Pavrirtlems
M a n o cool praneimas

Paulius Pavardenis
Mano cool praneimas

Spustelkite dukart diagramai pridti

1 pav. Kuriuo bdu negalima grinti skaidrs pirminio vaizdo?

2 pav.

A Spragteljus automatini skaidrs maket srae antratins skaidrs maket. B Parinkus meniu Taisa (angl. Edit) komand Ataukti ang . Undo). C D Spragteljus standartins priemoni juostos mygtuk *9 Spragteljus standartins priemoni juostos mygtuk

13. Prie demonstruojant pateikt, paprastai yra parenkamas ne tik skaidri keitimo bdas, bet ir skaidri keitimo parametrai, pavyzdiui, kaip bus keiiamos skaidrs: automatikai prajus nustatytam laiko tarpui ar spragteljus pel arba nuspaudus klaviatros klavi. Nurodykite dar du skirtingus skaidri keitimo parametrus.
1.

2.

(2 takai) 14. Kuris teiginys apie skaidri dizaino ablon (angl. Design Template) yra teisingas? A Vis pateikties skaidri dizaino ablonas turi bti toks pat. B Negalima paiam susikurti skaidri dizaino ablon. C Vis skaidrs element spalva dizaino ablone nustatyta i anksto ir yra nekeiiama. D Naujos pateikties skaidri ablonas yra i anksto numatytas. (2 takai) 15. Rengdama pateikt apie 7c klas, aukltoja nutar pavaizduoti klass sudt diagrama. Ji pasirinko tinkam skaidrs maket upild duomen lentel ir gavo stulpelin diagram (r. 3 pav.). iems duomenims atvaizduoti labiau tikt skritulin diagrama (r. 4 pav.). Patarkite mokytojai, kaip reikia pakeisti sukurtos diagramos tip.

3 pav.

4 pav.

M9 UDUOTIS I dalis

1. Viena i interneto teikiam paslaug - informacijos paieka. Lietuvoje populiariausi paiekos sistem adresai yra: http://www.google.lt, ir kt.
(nurodykite dar vien adres)

Paiekai vartotojas formuoja uklausas, nurodydamas odius, apibdinanius iekomame dokumente pateikt informacij. ie odiai vadinami (2 takai) 2, Norint rasti tinklalapius, kuriuose uklausos odiai bt idstyti lygiai ta paia tvarka, odiai uklausoje raomi .

Kartais naudojama patikslintoji paieka, kai galima nurodyti daugiau paiekos slyg ir tiksliau apibdinti paiekos rezultat. Pavyzdiui, galima nurodyti, ar iekant reikia skirti didisias ir masias raides, ar (nurodykite dar vien kriterij)

ir kt. (2 takai) 3. Kuris teiginys apie narykls adresynyra neteisingas? A B C D Adresynas - tinklalapi adres sraas naryklje. Paprastai narykl bna dtas numatytasis adresynas, kur galima papildyti, keisti. Paprastai negalima pasirinkti, kur adresyno aplank rayti tinklalap ir pakoreguoti tinklalapio pavadinim vliau matom adresyne. Daugelis narykli diegimo metu paprastai automatikai importuoja kit anksiau diegt narykli adresyn raus diegiamos narykls adresyn. (2 takai)

4. Protokolas TCP/IP - tai: A B C D elektroninio pato protokolas, naudojamas elektroniniams laikams persisti tarp keli interneto serveri; fail persiuntimo protokolas, reglamentuojantis duomen mainus tarp kliento kompiuterio ir serverio; hipertekst persiuntimo protokolas iniatinklio duomenims persisti; pagrindini interneto protokol rinkinys, reglamentuojantis duomen persiuntim tarp vairi tip kompiuteri ir operacini sistem.

5. Suraykite elektroninio laiko pateikto siuntimo-gavimo proceso sudedamsias dalis i eils. A Paraomas elektroninio laiko tekstas. B Elektroninis laikas perduodamas laik gavimo server. C Gavjo pato serveris saugo elektronin laik savo atmintinje, kol gavjas j parsisis. D Gavjas prisijungia prie savo elektroninio pato serverio ir parsisiunia gaut laik savo kompiuter. E Elektroninis laikas perduodamas laik isiuntimo server. Atsakymas: D A (2 takai) 6. Kuri i pateikt diagram vaizduoja skaiiuokls langeli bloko A2:D2 duomenis? A 1 2 = B 1+1 =+2 i B 1 =Cl-I j C 2 =C 2 D

D (2 takai)

1. Lietuvos krepinio lygos svetainje Diana rado mgstamiausio aidjo paskutini aist rungtyni statistik. Koki formul Diana ra skaiiuokls langelyje E2, nordama apskaiiuoti, kiek procent vis tak jos mgstamiausias krepininkas peln mesdamas baudas?
A aidjas 1 2 Xxxxxx Ssxxxxx B Peliie tak mes dainas i 2 taku zonos 8 C Pelne taku mesdamas i 3 taku zonos 9 D mete baudos tak 3 E Baudos tak svoris", o 15,00%

Atsakymas:

8. Darelio grups aukltoja sugalvojo iriuoti (angl. sort) grups vaik sra

pagal g. Ji paymjo vaik sra (1 pav.), pasirinko riavimo komand, nustat parinktis (2 pav.) ir spusteljo mygtuk Gerai". Kur sra gaus aukltoja, atlikusi riavim?
1 pav. A I 1 Nr. i2 1 I3 2 j4 3 B Vaiko vardas Skirmant Daiva Petras Jonas Mindaugas C gis, cm 97 99 102 102 106 D Riavimas
Riuoti pagal gis, cm V O Didjimo tvarka

2 pav. ?
v

! M a j i m o tvarka! Po t o pagal Vaiko vardas V O Po t o pagal i V O I Mano d u o m e n diapazone J Yra antrats eilut 0 Nra antrats eiluts | Didjimo tvarka Majimo tvarka Didjimo tvarka Majimo tvarka

I5 i6 I7 i

Pasirinktys,..

Gerai

] f

Ataukti

-J

1 2 3 I4 ! 5 i 6

A Nr, 1 2 3 4

B Vaiko vardas Mindaugas Petras Jonas Daiva Skirmant A

C grs, cm 106 102 102 99 97

A 1 Nr. 2 5 3 1 4 4 5 2 6 3

Vaiko var das Mindaugas Petras Jonas Daiva Skirmant B

C srs, cm 106 102 102 99 97

A 1 Nr. 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5

B Vaiko vardas Mindaugas Jonas Petras Daiva Skirmant

C grs, cm 106 102 102 99 97

A 1 Nr. 2 1 3 4 3 5 4 6 5

B V a i k o var das Skirmant Daiva Petras Jonas Mindaugas

C gis, cm 97 99 102 102 106

9. Elektronin valdia - tai: A B elektronini priemoni visuma elektroninei iniasklaidai kontroliuoti; valstybs valdymas, kai vis lygmen valdios institucijos naudoja elektronines informacijos perdavimo, apdorojimo, skleidimo priemones ryiui su visuomene palaikyti; elektronini priemoni visuma socialiniams pokyiams visuomenje kontroliuoti ir koordinuoti; valdia, kurios atstovai irenkami naudojantis elektroniniu balsavimu. (2 takai)

C D

10. Taisykls, kuri laikomasi raant elektroninius laikus ir dalyvaujant elektroninio pato grupse bei pateikiant informacij tinklalapiuose, vadinamos: A B C D dalyvavimo elektroninse konferencijose etiketu; tinklo etiketu; darbo kompiuteriu etiketu; bendravimo elektroniniu patu etiketu. (2 takai) 11. K reikia enkliukas, uklijuotas ant vaizduoklio? A B C D Atspind mainani ekrano dang. Optimal kadr skleidimo dan. Ma vaizduoklio elektromagnetin spinduliuot. Optimal ekrano striains dyd. (2 takai) 12. Pabaikite apibrim. Kompiuteri virusas, sukurtas kaip makrokomanda, raytas tekst ar pateiki rengykle arba skaiiuokle kuriamus dokumentus, vadinamas (2 takai)

13. Koks yra pateikto tekst rengykls dokumento vaizdo mastelis (angl. Zoom)? Dokumento lapas yra A4 formato. Atsakym pasirinkite i emiau ivardyt.

[informacini technologij brandos egzamin programos 1 priedas DALYKINIAI TURINIO REIKALAVIMAI ioje lentelje pateikiamos penkios informacini technologij kurso temos, i kurit sudaromas tiek mokyklinio, tiek valstybinio egzamino turinys, ir programavimo tema. einanti tik : valstybinio informacini technologij (programavimo) egzamino turin.

Turinio sritis
1. Teksto tvarkymas 1.1. Dokmnento parinktys ir ypatybs.

Egzamino tvikalavimai
Gebti nustatyti ir keisti tekst programos parinktis: slinkties juost, valdymo enkl rodym, automatin raybos tikrinim, dokumento pakeitim ymjim, matavimo vienetus. Keisti puslapio rodymo parinktis, puslapio vaizdo mastel, jungti ir ijungti reikiamas priemoni juostas. Ivardyti ir
O

G 3 KL <

>

A B C
D

Visas puslapis (angl. Whole page). Teksto plotis (angl. Text width). Puslapio plotis (angl. Page width). 75 %. (2 takai)

14. Kuriuo Lietuvos Respublikos teiss aktu turi vadovautis institucija, renkanti duomenis apie fizinius asmenis? A B C D Lietuvos Respublikos autori teisi ir gretutini teisi statymas. Lietuvos Respublikos asmens duomen teisins apsaugos statymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos baudiamasis kodeksas. (2 takai)

15.Aidas nukopijavo tekst rengykle parengt dokument paveiksl taiau paveikslas udeng tekst (3 pav.). 3 pav.

familiaris) yra induolis, prijaukintas skirtingais vertinimais prie 14000uu veisli, pasiymini stebinania vairove. Skirting veisli eveik metro, kailio spalva gali bti nuo baltos iki juodos, o taip pat daniausiai laikomi kaip naminiai gyvnliai, nors vairios un sporto savo gimtus sugebjimus, o kai kurios un veisls iki iol atlieka savo avi ir galvij bandas, taip pat naudojami tokiuose darbuose kai narkotik ar skirstomos pagal Tarptautins kinolog federacijos (FCI) klasifikacij. 10

Patarkite Aidui, k jis turi daryti su paveikslu, kad jo parengtas dokumentas atrodyt taip, kaip pateikta 4 pav. 4 pav.
unys
uo (lot. Canis hipiu familiaris ) yra induolis, prijaukintas skirtingais vertinimais prie 14000-15000 met. Siuo metu ivesta tkstaniai un veisli, pasiymini stebinania vairove. Skirting veisli un gis siekia nuo keli centimetr iki beveik metro, kailio spalva gali bti nuo baltos iki juodos, o taip pat nida ir pilka. unys lengvai treniruojami. Daugelyje ali unys daniausiai laikomi kaip naminiai gyvnliai, nors vairios un sporto rys leidia jiems parodyti savo gimtus sugebjimus, o kai kurios un veisls iki iol atlieka savo tradicines funkcijas - saugo avi ir galvij bandas, taip pat naudojami tokiuose darbuose kai narkotik ar sprogmen paieka. im veisls skirstomos pagal Tarptautins kinolog federacijos (FCI) klasifikacij. 10 grupi.

(2 takai)

M10 UDUOTIS I dalis

1. Tekst rengykle rengiamas dokumentas. Paraykite, kokie pastraipos parametrai nustatyti antrajai pateikto teksto fragmento pastraipai.

InTerneTas- Tai pasaulinis kompiuteri Tinklas, Teigmys i dalies teisingas, bet kai

pradedame gilintis, koks tmklas gali bti laikomas interneto dabmi. o koks ne,

atsiranda abejoni. Lygiuot Eilui intervalas (2 takai) 2. Pateiki rengykle parengtoje skaidrje paraytas odis Skaidr". Kuris i ivardyt parametr negali bti taikomas tik vienai raidei S? A B C D rifto stilius. Dydis. trauka. Spalva. (2 takai) 3. Parengtoje pateiktyje perjimas nuo vienos skaidrs prie kitos: A B C D turi bti vienodas; privalo bti skirtingas; gali bti skirtingas; nustatomas prie kuriant pateikt ir daugiau nekeiiamas. <2 takai) 4. Marius ino, kad pateiki rengyklje skaidri rikiavimo rodinys (skaidri riuotuvas) pateikia ekrane pateikties skaidri miniatiras ir leidia atlikti vairius veiksmus, pavyzdiui, alinti skaidres. Nurodykite dar du kitus veiksmus, kuriuos patogu atlikti pasirinkus rodin.

5. Nurodykite skaiiais 2 ir 3 paymtus pateiktos skaidrs maketo elementus. 1 j Spustelkite pavadinimui pridti
Spustelkite tekstui pridti.

^T)

Rayti pavadinim
Dyksrt spragteljus ftrpti aiaffama

Spragteljus taisyti struktr

Spustelkite dukart diagramai pridti

silk

Microsoft PowerPoint pateiki rengykle

QL
OpenOffice.org Impress pateiki rengykle

1. pavadinimas (antrat)', 2. 3. (2 takai) 6. Skaiiuokle sudaryta lentel:

Modelis
1 2 3 LM705

Skiriamoji geba
1280 1024 1024x768 1280 1024 1280 1024 1280 1024 1440 900

Svoris, kg
5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5

E786
LP717 PS776K B716 LP917W

4
5 6

Kuriuo numeriu paymtoje eilutje atsidurs uraas E786, stulpelio Modelis duomenis surikiavus pagal abcl (didjaniai)? Pastaba. Antratin eilut nerikiuojama.

7. Remdamiesi 6 klausimo lentels duomenimis nustatykite, kuri i pateikt diagram vaizduoja stulpelio Svoris, kg duomenis?
Svoris, kg
S v o r i s

(2 takai) 8. Apibdinkite pateikto universaliojo adreso http://www.smm.lt/nauiienos/pranesimai.htm dalis: http:// - protokolas, naudojamas iniatinklio duomenims persiusti; smm.lt naujienos aplanko, kuriame yra objektas, vardas; pranesimai.htm -

9. Maryt narydama internete atvr tinklalap. Pateiktas io tinklalapio vaizdo fragmentas.

ITC EmokykIa

NAUJIENOS

20081129

Naujienos Veidrodis: TarptautinTkonferenaja apie skartmeninTraiSitngurn? ? Veidrodis: Inf oc maci ni Ttechno Io gi j ? konkurso zebrasTrezuliatai S i ? Veidrodis: Konferencijos i n f o r m a c i n i ! ir komunikacini! technologijos mokykloje? mokykloje?mediaga ?

Sietimo valdymo informacin?sistema (


( K l S )

W M S
2008 28

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) Registrai, duomen?bazgi, duomen?sauga Klasifikatoriai Integralios I S/R Tarptautinis bendradarbiavimas Nacionaliniai projektai projektai

Ar

norime

(ki)tokios Lietuvos? ? ir lengvai

11 11

j o k i m e UiieniokaIbTgreitai

?
KvieKame dalyvauti metodirtlfte konferencijoje ioky!oj?metodin?veikla ? mokytojTmeistriSumo mokyklaTM? 2008 11-04 KvieKame dalyvauti Slies moksleivius respublikiniame informatikos konkurse z ompiuterinTKalSTpasaka 2008? ?

K patartumte Marytei, kad ji matyt neikraipyt tinklalapio tekst? (2 takai) 10. Tinklalapis - tai: A B C D hipertekstu paraytas iniatinklio dokumentas; hipertekstins informacijos visuotinis tinklas; interneto ry teikianti programa; tarptautinis kompiuteri tinklas, jungiantis daugyb kompiuteri tinkl visame pasaulyje. (2 takai)

11. Nurodykite du skirtingus bdus, kaip kompiuteris gali bti ukrstas kompiuteri virusais. (2 takai) 12. Programos naudotojo licencija - tai: A B C D naudojimosi programine ranga instrukcija; programos diegimo diskas su apraymu; kodas, kuris vedamas diegiant program leidimas, suteikiantis teis naudoti program pagal gamintojo slygas.

13. Parinkite tinkam pateikto teiginio pabaig. Programins rangos pritaikymas tam tikrai kalbinei ir kultrinei aplinkai (programos turi taisyklingai rengti ir apdoroti ta kalba paraytus dokumentus, vartoti tai kalbai tinkam koduot, toje kalboje ir valstybje priimtus matavimo vienetus ir j ymenis, datos, laiko ir kitus formatus) vadinamas programins rangos... A B C D lokalizavimu; vartojimu; vertimu; leidimu naudotis. (2 takai) 14. Vienas i informacins visuomens bruo yra elektroninio valdymo visuomenje diegimas (elektronin valdia, elektronin vyriausyb). Nurodykite dar du informacinei visuomenei bdingus bruous. (2 takai) 15. Julija nori savo svetain dti internete vieai paskelbt kito autoriaus straipsn. Arji gali tai padaryti nepaeisdama autoriaus teisi? Pasirinkite teising atsakym. A B C D Gali, jei nurodys autoriaus vard ir leidjo, kuris ileido straipsn, pavadinim. Gali, jei turs autoriaus ar leidjo, kuris ileido straipsn, leidim. Gali, nenurodydama autoriaus bei leidjo, nes naudos straipsn ne komercijos tikslais. Gali, nenurodydama autoriaus bei leidjo, nes internete skelbiami autoriniai straipsniai nra autori teiss saugomi objektai. (2 takai)

M11 UDUOTIS I dalis

1. Tekst rengykle rengiamas dokumentas. Paraykite, kokie pastraipos parametrai nustatyti antrajai pateikto teksto fragmento pastraipai.
p S . | 1 2 3 ' ' 4 5 6 tf !

Internetas - tai tarsi milinika \ biblioteka, kurioje yra keli milijardai

\ (vairiausi dokument.
Toks apibrimas nra klaidingas, nes interneto sen eliuose kaupiami vairs : duomenys, kuriuos neretai pavadina ; duomen bibliotekomis.
:

Lygiuot Eilui intervalas (2 takai) 2. Pateiki rengykle parengtoje skaidrje paraytas odis Pateiktis". Kuris i ivardyt veiksm negali bti taikomas tik vienai raidei P? A B C D Pabraukimas. Dydio keitimas. enklinimas. Spalvos keitimas. (2 takai) 3. Parengtoje pateiktyje vis skaidri rodymo laikas: A B C D turi bti vienodas; gali bti skirtingas; privalo bti skirtingas; nustatomas prie kuriant pateikt ir daugiau nekeiiamas. (2 takai) 4. Jonas kiekvienos skaidrs apaioje nori kartoti savo vard ir pateikties rengimo dat. Patarkite Jonui, kaip geriausia tai padaryti panaudojant pateiki rengykls automatines priemones.

5. Nurodykite skaiiais 2 ir 3 paymtus pateiktos skaidrs maketo elementus.

1 Spustelkite pavadinimui pridti:


Spustelkite tekstui pridti I ; i

Rayti pavadinim

Spragteljus taisyti struktra

!
i

I
i j

(2)

(I)

Spustelkite dukart iliustracijai pridti

II

Microsoft PowerPoint pateiki rengykle 1. pavadinimas (antrat); 2. 3.

Open Office, org Impress pateiki rengykl

(2 takai) 6. Skaiiuokle sudaryta lentel: Modelis LM705 E786 LP717 PS776K B716 LP917W Skiriamoji geba 1280 1024 1024 x 768 1280 1024 1280 1024 1280 1024 1440x900 Svoris, kg 5.0 4,5 5.0 5.0 4,5 4,5

1 2 3 4 5 6

Kuriuo numeriu paymtoje eilutje atsidurs uraas LP717, stulpelio Modelis duomenis surikiavus atvirkiai abclei (majaniai)? Pastaba. Antratin eilut nerikiuojama.

7. Remdamiesi 6 klausimo lentels duomenimis nustatykite, kuri i pateikt diagram vaizduoja stulpelio Svoris, kg duomenis?
Svoris, kg 15% 15%
Svoris, kg

20%

20%

15%

1 5 %

B
Svoris, kg Svoris, kg

17%

17%

2 1 %

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

D (2 takai) 8. Apibdinkite pateikto universaliojo adreso http://www.lizdas.lt/kompiuteriia/rysio iranga.htm dalis: http:// lizdas.lt kompiuterio (serverio, srities), kuriame yra adresuojamas objektas, vardas; kompiuterija rysio_iranga.htm - objekto (failo, tinklalapio) vardas.

9. I n t e r n e t o s v e t a i n - tai: A B C D h i p e r t e k s t i n s i n f o r m a c i j o s v i s u o t i n i s tinklas; keli ar k e l i o l i k a t i n k l a l a p i , l o g i k a i s u j u n g t t a r p u s a v y j e ir t u r i n i a p i b e n d r i n a n t p r a d i n tinklalap; i n i a t i n k l i o h i p e r t e k s t o d o k u m e n t p e r i r o s speciali p r o g r a m a ; t a r p t a u t i n i s k o m p i u t e r i tinklas, j u n g i a n t i s d a u g y b k o m p i u t e r i t i n k l v i s a m e pasaulyje.

(2 takai)
10. i n o m e , k a d p a t o p r o g r a m o s e b n a a p l a n k a s Juodraiai (Drafts). skirtas is a p l a n k a s , j e i p a t o p r o g r a m o j e n e n u r o d y t a k i t a i p ? A B C D K a m paprastai

i s i s t i e m s l a i k a m s , k u r i s i u n t j a d r e s a i n r a traukti a d r e s k n y g , laikyti; n e p a g e i d a u t i n i e m s l a i k a m s (spam) laikyti; p r a d t i e m s rayti, b e t dar n e i s i s t i e m s l a i k a m s laikyti; g a u t i e m s l a i k a m s , k u r i s i u n t j a d r e s a i n r a traukti a d r e s k n y g , laikyti.

(2 takai)
11. S a u l p a r a A u d r o n e i l a i k ( p a t e i k t a s s i u n i a m o laiko tekstas).

I Labas, Audrone, i siuniu tau paveiksll ms praneimui. : Lauksiu patvirtinimo, kad gavai. Pagarbiai i Saul

:
laiko

A u d r o n atvr i n i a t i n k l y j e j a i a t s i s t S a u l s l a i k ( p a t e i k t a s g a u t o tekstas).

j Labas, Audrone, : siuniu tau paveikslela rnso praneoimui. I Lauksiu patvirtinimo, kad gavai, i Pagarbiai j Saule j

K p a t a r t u m t e A u d r o n e i , k a d j i g a l t m a t y t i n e i k r a i p y t laiko t e k s t ?

(2 takai)
1 2 . N u r o d y k i t e du skirtingus kompiuteri virus.

bdus, k a i p k o m p i u t e r g a l i m a

apsaugoti

nuo

13. P a r i n k i t e t i n k a m p a t e i k t o t e i g i n i o p a b a i g Teiss termin, nusakant susitarim, kuriuo autoriaus teisi (pvz., programos platintojas) suteikia teis naudotojui atlikti kuriuos nors su programa (arba duomen baze) ir suteikia teis naudoti t program duomen baz), vadiname... A B C D licencijos sutartimi; vartojimu; vertimu; leidimu naudotis. (2 14. V i e n a s i i n f o r m a c i n s v i s u o m e n s b r u o - iplitusi e l e k t r o n i n Nurodykite dar du informacinei visuomenei bdingus bruous. takai) turtojas veiksmus (arba

prekyba. (2 takai)

15. M a n t a s n o r i s a v o s v e t a i n dti i n t e r n e t e v i e a i p a s k e l b t L i e t u v o s R e s p u b l i k o s A U T O R I T E I S I I R G R E T U T I N I T E I S I S T A T Y M . A r j i s gali tai padaryti nepaeisdamas autoriaus teisi? Pasirinkite teising atsakym. A B C D N e g a l i , n e s t e i s s a k t u s v i e a i s k e l b t i turi t e i s tik v a l s t y b s i n s t i t u c i j o s . N e g a l i , n e s t e i s s a k t a i v i e a i s k e l b i a m i tik s p e c i a l i a m e V a l s t y b s i n i " laikratyje. G a l i , n e s t e i s s a k t a i n r a a u t o r i teiss s a u g o m i o b j e k t a i . Gali, jei turs Lietuvos Respublikos S e i m o kanceliarijos leidim. (2 takai)

M12 UDUOTIS I dalis


1. i n o m e , k a d p a s t r a i p o s stiliai y p a n a u d i n g i , kai t e k s t r e n g y k l e r e n g i a m i ilgi ir sudtingi dokumentai, kuriuose yra vairaus lygio antrai, n u m e r u o t bei e n k l i n t p a s t r a i p ir p a n . v a r d y k i t e du parametrus, k u r i e gali b t i p a s i r i n k t i k u r t i n a u j a m p a s t r a i p o s stiliui, kuris vliau bus taikomas formatuojant referato antrates.

(2 takai)
2. P a t e i k i r e n g y k l e p a r e n g t o j e s k a i d r j e v i e n o j e e i l u t j e p a r a y t a f r a z Kompiuteriii raida. K u r i s i i v a r d y t v e i k s m n e g a l i b t i t a i k o m a s tik v i e n a m o d i u i raidai A B C D Dydio keitimas. r i f t o stiliaus k e i t i m a s . Spalvos keitimas. enklinimas.

(2 takai)
3. K u r i a n t p a t e i k t , v i s s k a i d r i f o n a s : A B C D turi b t i v i e n o d a s ; privalo bti skirtingas; gali b t i s k i r t i n g a s ; n u s t a t o m a s p r i e k u r i a n t p a t e i k t ir d a u g i a u n e k e i i a m a s .

(2 takai)
4. P a t e i k i r e n g y k l e r e n g i a m o j e p a t e i k t i e s s k a i d r j e p a y m j o m e p a v e i k s l l (r. paveiksl). K o k v e i k s m atliksime su paveikslliu, jei paveiksle p a y m t r u t u l i u k ( j n u k r e i p t a r o d y k l ) p a t e m p s i m e p e l e ?

Lankstusis diskelis

5. K n y g y n o p i r k j a i r i n k o l a b i a u s i a i p a t i k u s i k n y g . P a r d u o t u v s v a d y b i n i n k a s pirkj apklausos duomenims atvaizduoti diagrama naudojosi pateiki rengykle. J i s v e d d u o m e n i s l e n t e l ir p a s i r i n k o s k r i t u l i n s d i a g r a m o s t i p ( r . p a v e i k s l ) .

Populiariausios knygos

P o to j i s p a s i r i n k o s t u l p e l i n s d i a g r a m o s tip. K a i p a t r o d y s k n y g y n o v a d y b i n i n k o parengta diagrama?


Populiariausios knygos
40

Populiariausios knygos
40

30

20

20

10

0
Dangus grva Lap pagyrne Lietuvi padavimai padavimai

B
Populiariausios knygos
40

//// _
Lietuvi padavimai

Dangusgruva Lap pagyrne

6.

Skaiiuokle sudaryta lentel: Spausdintuvai Modelis 1 2 3 4 5 6 Kuriuo Pastaba. AL-M2000D Spausdinimo greitis 28 25 25 20 20 20 eilutje Spausdinimo raika 1200 4800 2400 1200 2400 2400 atsidurs uraas AL-C2800N, stulpelio

AL-C2800N
AL-CX11NF HL-4040CN MC1650EN HL-4050CDN numeriu

paymtoje

Modelis duomenis surikiavus pagal abcl (didjaniai)? Antratin eilut nerikiuojama.

(2 takai)
7. K o k r e z u l t a t s u s k a i i u o s s k a i i u o k l s l a n g e l y j e D 2 r a y t a f o r m u l ?

1 2

A 1 0

B 2 3

C 3

D =IF(MIN(A1 :B2) <= C1; "TAIP"; "NE")


(2 takai)

8. K u r i paiekos sistemai pateikta uklausa atrinks A B C D baldai A N D gamyba baldai O R Lietuvos A N D gamyba baldai O R Lietuvos O R gamyba baldai A N D Lietuvos A N D gamyba

maiausiai

paiekos rezultat?

(2 takai)
9. F a i l a s (angl. programa_IT.pdf, URL). esantis serverio www.egzaminai.lt kataloge failai

p a s i e k i a m a s n a u d o j a n t i s p r o t o k o l u http.

U r a y k i t e io failo universalj a d r e s

(2 takai)
10. I n t e r n e t a s - tai: A B C D hipertekstu paraytas iniatinklio dokumentas; h i p e r t e k s t o d o k u m e n t p e r i r o s ir i n f o r m a c i j o s p a i e k o s s p e c i a l i p r o g r a m a ; keli ar keliolika tinklalapi, logikai sujungt tarpusavyje ir turini apibendrinant pradin tinklalap; tarptautinis kompiuteri tinklas, jungiantis d a u g y b kompiuteri tinkl v i s a m e p a s a u l y j e ir v e i k i a n t i s

TCP/IP p r o t o k o l o

pagrindu.

11. i n o m e , k a d laikinai n e m o k a m a k o m p i u t e r i o p r o g r a m a tai t o k i a p r o g r a m a , k u r i a galima n e m o k a m a i naudotis laikantis j o s autoriaus nustatyt taisykli (licencijos s l y g ) . P a p r a s t a i j o s n a u d o j i m a s ribojamas laiku. T r u m p a i a p i b d i n k i t e , k a s y r a k o m p i u t e r i n s p r o g r a m o s demonstracin versija ir n u r o d y k i t e ribojimus, kurie paprastai numatyti t o k i o s e p r o g r a m v e r s i j o s e .

(2 takai)
12. V i e n a s i s v e i k a t a i k e n k s m i n g d a r b o k o m p i u t e r i u v e i k s n i y r a p s i c h o l o g i n tampa. J galima sumainti darant pertraukas, atsisakant aidim, kurie veria s i t e m p t i , k e i i a n t d a r b o k o m p i u t e r i u p o b d . N u r o d y k i t e kit d a r b o k o m p i u t e r i u s v e i k a t a i k e n k s m i n g veiksn ir bd i a m k e n k s m i n g a m v e i k s n i u i s u m a i n t i .

Kenksmingas veiksnys:

Bdas iam kenksmingam veiksniui sumainti:

(2 takai)
13. J o n a s I e v a i r a o l a i k ( p a t e i k t a s l a i k o f r a g m e n t a s ) . I e v o s e l e k t r o n i n i o p a t o a d r e s a s i e v a @ g m a i l . c o m . U p i l d y k i t e e l e k t r o n i n i o l a i k o a t i t i n k a m u s l a u k u s taip, k a d l a i k a s a t i t i k t b e n d r a v i m o e l e k t r o n i n i u p a t u e t i k e t o r e i k a l a v i m u s ir p a s i e k t adresat.

Atsakymus
Kam: Ce:

raykite pateikt laiko

form.

Bcc:

Tema:

Sveik Ieva, kaip susitarme, susitiksime prie teatro. Geros dienos. Jonas

14. P a r i n k i t e t i n k a m p a t e i k t o t e i g i n i o p a b a i g . Socialinis ir ekonominis skirtumas tarp moni, naudotis iuolaikinmis informacinmis ir komunikacinmis toki galimybi neturini, vadinamas... A B C D kultrine atskirtimi; skaitmenine atskirtimi; informacine atskirtimi; k o m u n i k a c i n e atskirtimi. (2 takai) turini galimybi technologijomis, ir

15. J o l a n t a s a v o p r i s t a t y m o p a t e i k t n o r i dti n u o t r a u k i i n t e r n e t e v i e a i p a s k e l b t o s i u o m e t u k u r i a n i o a u t o r i a u s n u o t r a u k k o l e k c i j o s . A r j i gali tai p a d a r y t i nepaeisdama autoriaus teisi? Pasirinkite teising atsakym. A B C D G a l i , j e i n u o t r a u k a a t i t i n k a J o l a n t o s p r i s t a t y m o t e m ir j i n u o t r a u k n a u d o s n e k o m e r c i j o s tikslais. Gali, nes visos internete skelbiamos n u o t r a u k kolekcijos nra autori teiss saugomi objektai. G a l i , j e i n u o t r a u k k o l e k c i j o s s v e t a i n j e s k e l b i a m a s l e i d i m a s laisvai n a u d o t i nuotraukas. G a l i , j e i n u r o d y s n u o t r a u k o s a u t o r i a u s v a r d ir p a v a r d . (2 takai)

ATSAKYMAI IR PROGRAM TEKST PAVYZDIAI

B1 UDUOTIS I dalis 1 D
10

2 B

3 A

4 D

5 B

6 B

7 A

8 D

9 A

a) Koduote - enkl kodavimas, vienareikmikai apibriantis tam tikro rinkinio enkl kodus. b) ISO 8859-13 - i koduote nepriklauso nuo operacins sistemos. Tai tryliktoji tarptautinio ISO 8859 kod lenteli serijos dalis. (Windows-1257 - i koduote nuo tarptautinio standarto skiriasi tik keliais kodais: liet, kabuts, apostrofas).

11 12

D T
N T N Turi bti lautiniai skliaustai. X[0], Indeksas tipo. negali bti realiojo

13 14 15 16 17 18 19

B C A B C C
15 21 46 40 40

20 21

C C

Il dalis 1 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Pirmasis; var F, //Duomen bylos kintamasis R : text; //Rezultat bylos kintamasis n, //Skaii kiekis duomen byloje k, //Surast skaii kiekis sk, //Nagrinjamas skaiius s, //Nagrinjamo skaiiaus kvadratins aknies sveikoji dalis i : integer; begin Assign(F, 'Pirmas.dat'); Reset(F); Assign(R, 'Pirmas .rez'); Rewrite (R); ReadLn(F, n); := 0; for i := 1 to n do begin Read(F, sk) ; s := Round ( Sqrt(Sk) ); //Skaiiaus kvadratin aknis. Artimiausias sveikas skaiius if (s mod 2 = 0 ) and ( s * s = sk) //Jeigu gautas rezultatas lyginis ir jeigu jo kvadratas lygus nagrinjamam skaiiui then begin := + 1; if = 1 then WriteLn(R, 'Surasti skaiiai:') ; Write(R, s k:) ; end; end; Close(F); if = 0 then WriteLn(R, 'Nra') else begin WriteLn(R); WriteLn(R, 'I viso: ', k); end; Close (R); end.

2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Pirkti; type Mas = array[1..100] of integer; var A : Mas; n : integer; // Pirkj preki skaiiai tl, // Preks kainos skaitymo laikas t2 : integer; // Atsiskaitymo su pirkju laikas nr, // Pirkjo, turinio daugiausiai preki, numeris sek : integer; // To pirkjo sugaitas kasoje laikas

//
procedure Duomenys; var F : text; i : integer; begin Assign (F, 'Duom.txt'); Reset(F); ReadLn(F, tl, t2, n) ; for i := 1 to n do Read(F, A[i]); Close(F); end; U function Rasti : integer; var i, p : integer; begin P := 1; for i := 1 to n do if A[i] > A[p] then p := i; Rasti := p; end; // function PirkejoLaikas( : integer): integer; var s, i : integer; begin s :=0; for i := 1 to do s := s + A[i] * tl + t2; PirkejoLaikas := s; end;

//
var F : text; begin Duomenys; // Skaitomi duomenys i bylos nr := Rasti; // Randamas pirkjas, pasirinks daugiausiai preki sek := PirkejoLaikas(nr); // Skaiiuojamas laikas, kiek tas pirkjas sugaio kasoje Assign(F, 'Rez.txt'); Rewrite(F); WriteLn(F, nr:5, A[nr]:5, sek:5, (A[nr] * tl + t2):5); Close (F); end.

V1 UDUOTIS I dalis 1 B 5 6 4
2005-12-05 2006-01-05 2006-02-05 2005-10-05 2005-11-05 2005-10-05

2 D

3 B

4 A

OpenOffice.org

7 8 9 10 11 12

A
2

C C B
Naikina duomenis. Paeidia, modifikuoja ar kitaip sugadina duomenis. Spausdina vairius praneimus, ekrane parodo vairius enklus ir kt. Platina save keldamas savo k o d kitas programas ar bylas. Sumaina vietos kompiuterio pagrindinje atmintinje bei diskuose. Stabdo, trikdo, sultina kompiuterio (sistemos) darb. Fizikai sugadina kai kuriuos kompiuterio renginius, pvz. be galo daug kart raant t pat disko takel, nutrinamas j o magnetinis sluoksnis. Bando valdyti kompiuterius nuotoliniu bdu. Kelia nipinjimo grsmes (surenka duomenis, susijusius su vartotojo interneto proiais bei pirmenybmis ir siunia krjams ar pato iukli siuntjams).

13 14 15 16 17 18 19 20

B
C

B D
C A

D
13 23 18 19 Pozicijos 1 eilut 2 eilut 3 eilut 1 2 1
-

21

3 8
-

4 1

5 4

10 4

11

12

22

22.1
22.2

:= A[5]; y := A[6]; := 9; y : = ;

T Pirmas sakinys neteisingas, nes reikmes galima priskirti tik rao kintamiesiems

arba
priskyrimo operacijos kintamojo tipas yra rao, o deinje priskyrimo sakinio pusje - sveikojo tipo reikm. Priskyrimo sakinyje nenurodytas masyvo elemento indeksas T komentaras, kad esant n>50 blogai dirbs, ignoruojamas.

22.3 22.4

. := 15; for c := 1 to n do WriteLn(A[c]. + A[c].y);

Il dalis 1 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai 1) Panaudota funkcija vienos grandies varai rasti. // Elektros grandins varos skaiiavimas, program Vara; const CDuom = 'Duoml.txt'; CRez = 'Rezl.txt';

,,

// Vienos grandies vara text) : real; function RGrandies(var F var n, i : integer; sk : real; L : real; begin // Laidumas L := 0; // Nuosekliai sujungt visos Read(F, n); grandins dali skaiius for i := 1 to n do begin // Skaitoma viena vara Read(F, sk) ; // Vienos grandies laidum L := L + 1 / sk; sumavimas end; // Vienos grandins dalies ReadLn(F); var srao pabaiga // Grandins dalies vara RGrandies := 1 / L; end; U

var n, i : integer; R : real; F : text; begin R := 0;

// Laidininko vara // Kintamasis darbui su failais // Grandins vara

Assign(F, CDuom); Reset(F); ReadLn(F, n); // Nuosekliai sujungt visos grandins dali skaiius for i := 1 to n do R := R + RGrandies(F); // Grandins dali var suma Close(F); Assign(F, CRez); Rewrite(F); WriteLn(F, R:8:2); // Grandins vara Close(F); end. 2) Panaudota procedra vienos grandies varai rasti. // Elektros grandins varos skaiiavimas, program Du; const CDuom = 'Duomla.txt'; CRez = 'Rezla.txt';

//
// Vienos grandies vara procedure RGrandies (var F : text; var R : real); var n, i : integer; sk, L : real; begin L := 0; // Laidumas Read(F, n); // Nuosekliai sujungt visos grandins dali skaiius for i := 1 to n do begin Read(F, sk); // Skaitoma viena grandies vara L := L + 1 / sk; // Vienos grandies laidum sumavimas end; ReadLn(F); // Vienos grandies srao pabaiga R := 1 / L; end;

//
var n, i : integer; F : text; // Kintamasis darbui su failais R, Gr : real; begin R := 0; // Grandins vara Assign(F, CDuom); Reset(F); ReadLn(F, n); // Nuosekliai sujungt visos grandins dali skaiius

for i := 1 to n do begin RGrandies(F, Gr); R := R + Gr; // Grandins dali var sumavimas end; Close(F); Assign(F, CRez); Rewrite(F); WriteLn(F, R:8:2); // Grandins vara Close(F); end. 3) Visi veiksmai atliekami pagrindinje programoje. Struktra ciklas cikle panaudota. // Elektros grandins varos skaiiavimas program Du; const CDuom = 'Duomla.txt'; CRez = 'Rezla.txt1;

//

var n, k, i, j : integer; R, L, rj : real; fd, fr : text; begin R := 0; // Grandins vara Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn(fd, n); // Grandin sudarani dali skaiius for i := 1 to n do begin L := 0; // Vienos dalies laidumas Read(fd, k); // Vienos dalies var skaiius for j := 1 to k do begin Read(fd, rj); // Skaitoma vara L : = L + l / r j ; // Vienos grandies laidum sumavimas end; ReadLn(fd); // Vienos dalies var srao pabaiga R := R + 1 / L; // Grandins bendra vara end; Close(fd); Assign (fr, CRez); Rewrite(fr); WriteLn (fr, R:8:2); // Grandins bendra vara Close(fr); end. 4) // Elektros grandins varos skaiiavimas program Vara; const CDuom = 'Duomlc.txt'; CRez = 'Rezlc.txt'; Cn = 100; // Lygiagrei dali skaiius Ck = 50; // Var skaiius dalyje

type

var //

TMas = array[1..Ck] of real; TDalis = record : integer; D : TMas; end; TLaidininkas = array[l..Cn] of TDalis; A : TLaidininkas; n : integer; // Duomenys

procedure Duomenys; var fd : text; i, j : integer; begin Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn(fd, n); // Grandin sudarani dali skaiius for i := 1 to n do begin Read(fd, A[i].k); // Vienos dalies var skaiius for j := 1 to A[i].k do // Skaitoma vara Read(fd, A[i].D[j]); ReadLn(fd); // Vienos dalies var srao pabaiga end; Close(fd); end;

//

function BendraVarza : real; var i, j : integer; R, L : real; begin R := 0; for i := 1 to n do begin L := 0; for j := 1 to A[i] . do L := L + 1 / A[i].D[j] sumavimas R := R + 1 / L; end; BendraVarza := R; end; // var fr : text; begin Duomenys; Assign(fr, CRez); Rewrite(fr) WriteLn(fr, BendraVarza:8:2); Close(fr); end.

// Grandins vara

// Vienos dalies laidumas // Vienos grandies laidum // Grandins bendra vara

// Grandins bendra vara

2 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai 1) program Kelione; const CDuom = 'Duom2.txt'; CRez = 'Rez2.txt'; Cn = 100; type odis = string[15]; // odio ilgis iki 15 simboli stotele = record pav : odis; // Stotels pavadinimas km : real; // Atstumas iki stotels tarp gretim stoteli vai, // Autobuso atvykimo stotel valanda min : integer; // Autobuso atvykimo stotel minut end; Mas = array[l..Cn] of stotele; var A : Mas; n : integer; v : real; // Autobuso vidutinis greitis vai, min : integer; // Ivykimo i Vilniaus laikas // procedure Duomenys; // Duomen skaitymas i failo var fd : text; i : integer; begin Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn(fd, n, v, vai, min); // Stoteli skaiius, greitis, ivykimo valanda ir minut for i := 1 to n do with A[i] do begin ReadLn(fd, pav, km); // Stotels pavadinimas ir atstumas nuo ankstesns stotels vai := 0; // Rezultatas: atvykimo stotel valanda min := 0; // Rezultatas: atvykimo stotel minut end; Close(fd); end; // function Laikas (atstumas, greitis : real) : integer; begin Laikas := Trunc (atstumas / greitis * 60); end;

//
procedure Rasti; var i : integer; s : real; atvLaikas : integer; begin s := 0; // Atstumui nuo Vilniaus saugoti for i := 1 to n do begin

s := s + A[i].km; // Atstumas nuo Vilniaus iki stotels nr. i atvLaikas := Laikas(s, v) + vai * 60 + min; // Atvykimo i stotel laikas minutmis A[i].val := atvLaikas div 60; // Atvykimo stotel valanda A[i].min := atvLaikas mod 60; // Atvykimo stotel minut end; end; // procedure Rezultatai; var i : integer; fr : text; begin Assign (fr, CRez); Rewrite(fr); for i := 1 to n do with A[i] do WriteLn(fr, pav, val, ' val. ', min, ' min.'); Close(fr); end; // begin Duomenys; Rasti; Rezultatai; // WriteLn('Pabaiga'); // Readln; end. 2) program Kelione; const CDuom = 'Duom2b.txt'; CRez = 'Rez2b.txt'; Cn = 100; type zodis = string[15]; // odio ilgis iki 15 simboli stotele = record pav : zodis; // Stotels pavadinimas km : real; // Atstumas nuo Vilniaus iki stotels val, // Autobuso atvykimo stotel valanda min : integer; // Autobuso atvykimo stotel minut end; Mas = array[l..Cn] of stotele; var A : Mas; n : integer; v : real; // Autobuso vidutinis greitis val, min : integer; // Ivykimo i Vilniaus laikas //

procedure Duomenys; // Duomen skaitymas i failo var fd : text; i : integer; s, k : real; begin s := 0; // Atstumui nuo Vilniaus saugoti Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn(fd, n, v, vai, min); // Stoteli skaiius, greitis, ivykimo valanda ir minut for i := 1 to n do with A[i] do begin ReadLn(fd, pav, k); // Stotels pavadinimas ir atstumas nuo ankstesns stotels s := s + k; // Atstumas nuo Vilniaus km := s; vai := 0; // Rezultatas: atvykimo stotel valanda min := 0; // Rezultatas: atvykimo stotel minut end; Close(fd); end;

//

function Laikas (atstumas, greitis : real) : integer; begin Laikas := Trunc (atstumas / greitis * 60); end;

//
procedure Rasti; var i : integer; atvLaikas : integer; begin for i := 1 to n do begin atvLaikas := Laikas(A[i] . km, v) + vai * 60 + min; Atvykimo stotel laikas minutmis A[i].vai := atvLaikas div 60; Atvykimo i stotel valanda A[i].min := atvLaikas mod 60; Atvykimo stotel minut end; end; // procedure Rezultatai; var i : integer; fr : text; begin Assign(fr, CRez); Rewrite(fr); for i := 1 to n do with A[i] do WriteLn(fr, pav, val, ' val. min, ' min.'); Close(fr); end;

// // //

begin Duomenys; Rasti; Rezultatai; // WriteLn('Pabaiga'); // Readln; end. 3) program Kelione; const CDuom = 'Duom2b.txt'; CRez = 'Rez2b.txt'; Cn = 100; type TZodis = string[15]; TStotele = record pav : TZodis; km : real; end; TMas = array[1..Cn] of TStotele; TGrafikas = record pav : TZodis; val, min : integerend; TAtvykimai = array[l..Cn] of TGrafikas; var A : TMas; n : integer;// Duomen masyvas v : real; // Greitis val, min : integer; // Ivykimo laikas : TAtvykimai; // Rezultat masyvas procedure Duomenys; var fd : text; i : integer; s, k : real; begin s := 0; Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn (fd, n, v, val, min) ; for i := 1 to n do with A[i] do begin ReadLn(fd, pav, k) ; s := s + k; // Atstumas nuo Vilniaus km := s; end; Close(fd); end; function Laikas (atstumas, greitis : real) : integer; begin Laikas := Trunc (atstumas / greitis * 60); end;

procedure Rasti; var i : integer; atvLaikas : integer; begin for i := 1 to n do begin B[i].pav := A[i].pav; atvLaikas := Laikas(A[i].km, v) + val * 60 + min; B[i].val := atvLaikas div 60; // Atvykimo stotel valanda B[i].min := atvLaikas mod 60; // Atvykimo stotel minut end; end; procedure Rezultatai; var i : integer; fr : text; begin Assign(fr, CRez); Rewrite(fr); for i := 1 to n do with B[i] do WriteLn(fr, pav, val, ' val. ', min, ' min.'); Close(fr); end; begin Duomenys; Rasti; Rezultatai; // WriteLn('Pabaiga'); // Readln; end. 4)program Kelione; const CDuom = 'Duom2c.txt'; CRez = 'Rez2c.txt'; Cn = 100; type zodis = string[15]; stotele = record pav : zodis; km : real; // Atstumas tarp stoteli val, min : integer; end; Mas = array[l..Cn] of stotele; var A : Mas; n : integer; v : real; // Greitis val, min : integer; // Ivykimo laikas procedure Duomenys; var fd : text; i : integer; int

begin Assign(fd, CDuom); Reset(fd); ReadLn(fd, n, v, val, min); for i := 1 to n do with A[i] do begin ReadLn(fd, pav, km); val := 0; min := 0; end; Close(fd); end; function Laikas (atstumas, greitis : real) : integer; begin Laikas := Trunc (atstumas / greitis * 60); end;

//
procedure Rasti; var i : integer; atvLaikas : integer; begin for i := 1 to n do begin if i = 1 then atvLaikas := Laikas(A[i] . km, v) + val * 60 + min else atvLaikas := Laikas(A[i] . km, v) + A[i-l].val * 60 + A[i-1].min; A[i].val := atvLaikas div 60; // Atvykimo stotel valanda A[i].min := atvLaikas mod 60; // Atvykimo stotel minut end; end; procedure Rezultatai; var i : integer; fr : text; begin Assign(fr, CRez) ; Rewrite(fr); for i := 1 to n do with A[i] do WriteLn(fr, pav, val, 1 val. ', min, ' min.'); Close(fr); end; // begin Duomenys; Rasti; Rezultatai; // WriteLn('Pabaiga'); // Readln; end.

V2 UDUOTIS I dalis 1 D 4 5 6 7 8 9 2 B
12,5 FALSE

3 C

B D
A Klaviatros klaviais su rodyklmis; Klaviatros klaviais N ir P;

Page Down ir Page Up mygtukais;


Naudojantis pels ratuku; vesties (Enter) klaviu; Tarpo klaviu.

10 11

C
Tai kenkjika programa ar programos dalis, gebanti savaime daugintis, sirayti kitas programas, kelties ar disko padalijimo sektorius, kompiuterinius dokumentus, kuriuose gali bti naudojamos makrokomandos, trikdanti kompiuterio (ar programos) darb ir galinti ikreipti ar sunaikinti kompiuteryje laikomus duomenis.

12 13 14 15 16 17 18 19

C D A B C B
A

20

5 10 10 5 18 10 14 10

21

21.1 21.2

: = A[5] ; D [ 4] := A[6]; := 9; := x;

T Pinnas sakinys neteisingas, nes reikmes galima priskirti tik rao kintamiesiems arba priskyrimo operacijos kintamojo tipas yra rao, o deinje priskyrimo sakinio pusje - sveikojo tipo reikm. T Neteisingi masyvo indekso skliaustai, turi bti lautiniai [ ].

21.3

for c := 1 to 25 do WriteLn(A[c].x, A[c] .y:10:2) ; A(6) .y := 15.6;

21.4

1 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai 1) Program Bulviakasis; const CFd = 'Duoml.txt'; CFr = 'Rezl.txt'; type TMas = array[1..100] of integer; var A : TMas; n : integer; // kinink derlius m : integer; // Priekabos talpa // procedure Duomenys; var fd : Text; i : integer; begin Assign(fd, CFd); Reset(fd); ReadLn(fd, n, m); // kinink skaiius ir priekabos talpa for i := 1 to n do ReadLn(fd, A[i]); Close(fd); end;

,,

function KiekVezimu : integer; var i, kiek : integer; begin kiek := 0; for i := 1 to n do begin kiek := kiek + A[i] div m; // Piln priekab skaiius if A[i] mod m o 0 then kiek := kiek + 1;// Nepilna priekaba end; KiekVezimu := kiek; end;

integer); procedure Did(var var i : integer; begin d := A[1] ; for i : = 1 to n do if A [i] > d then A[i] end;

// d - didiausias derlius

//
var fr : Text; d, v integer; begin Duomenys; Assign(fr, CFr); Rewrite(fr); WriteLn(fr, KiekVezimu) r // Bendras vis priekab skaiius Did(d); // Didiausias derlius v := d div m; // Piln priekab skaiius if d mod m o O then v := v + 1;// Nepilna priekaba WriteLn(fr, d, ' ' , v ) Close(fr); WriteLn('Pabaiga 1 ); Readln; end. 2) Program Bulviakasis; var A: integer// kinink derlius n : integer; // kinink skaiius m: integer; // Priekabos talpa v, // Kiek kart i viso vaiuota d, // Didiausias derlius vd, // Kiek reis" padaryta veant didiausi derli i: integer; fd, fr: text; begin Assign(fd, 'Duoml txt ); Reset(fd); ReadLn(fd, n, m) ; // kinink skaiius ir priekabos talpa d := 0; v : = 0 ; for i := 1 to n do begin // Nuskaitomas eilinis derlius ReadLn(fd, A); if A > d then d := A; // Iekomas didiausias derlius // Pridedamas piln v : = v + A div n e priekab skaiius if A mod m <> 0 then v := v + 1;// Pridedama nepilna priekaba end; vd := d div m; if d mod m <> 0 then vd := vd + 1 ; // Daugiausia priekab

WriteLn(fr, v); // Kiek kart vaiuota WriteLn(fr, d, ' ', vd); // Didiausias derlius ir atitinkam reis" skaiius Close(fd); Close(fr); end. 2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Mokiniai; const CFd = 'Duom2.txt'; // Duomen failo vardas CFr = 'Rez2.txt'; // Rezultat failo vardas CPaz = 15; // Paymi skaiius CMok = 30; // Mokini skaiius type TMas = array[1..CPaz of integer; // Paymi masyvo tipas TMokinys record // Mokinio apraas pav string[25]; // Pavard ir vardas P TMas; // Paymi sraas vid real; // Paymi aritmetinis vidurkis end; TSar = array[l. .CMok] of TMokinys; // Mokini sraas var n, p integer; // Mokini skaiius ir paymi skaiius v real ; // Maiausias pirmno vidurkis M TSar ; // Duomenys ir rezultatai integer; // Pirmn skaiius kiek

//

procedure Duomenys; var F : text; i, j : integer; begin Assign(F, CFd); Reset(F); R e a d L n ( F , n, p, v) ; // skaiius, vidurkis for i := 1 to n do begin Read(F, M[i].pav); for j := 1 to p do Read(F, M[i].P[j]); ReadLn(F); M[i].vid := 0; end; Close(F); end; //

Mokini skaiius, paymi

// Mokinio vardas ir pavard // Mokinio paymiai

// Vieta rezultatui

// Vieno mokinio paymi aritmetinis vidurkis / / A - mokinio paymi masyvas, n - paymi skaiius

function MokVidurkis( var A : TMas; n : integer) : real; var i, suma : integer; begin s urna : = O; for i := 1 to n do suma := suma + A [i]; MokVidurkis := suma / n; end;

//
function Pirmnai : integer; var i, kiek : integer; begin kiek := 0; for i := 1 to n do if M[i].vid >= v then kiek := kiek + 1; // Pirmnas Pirmnai := kiek; end;

//
procedure Vidurkiai; var i : integer; begin for i := 1 to n do M[i].vid := MokVidurkis(M[i].P, p); end; U procedure Rezultatai; var F : text; i : integer; begin Assign(F, CFr); Rewrite(F); for i := 1 to n do WriteLn (F, M[i].pav, ' ', M[i] .vid:5:1); WriteLn(F, Pirmnai); Close(F); end; // begin Duomenys; Vidurkiai; Rezultatai; WriteLn('Hi! 1 ); Readln; end.

V3 UDUOTIS I dalis 1 C 4 5 6 7 8 9 10 11 A B
Septyniolika

2 A
-0,9

3 C

B C
manoma Jeigu i atsakymo aiku, kuri viet reikia taisyti, tuomet 1 takas. Jeigu i atsakymo aiku kaip reikia taisyti, tuomet 1 takas. 1. Jrat turi parengti laik i vakaro, o ryte tik isisti. 2. Laik gali parayti tekst rengykle, rayti j kuri nors laikmen, o ryte isisti kaip pried. 3. Naudodamasi kuria nors elektroninio pato programa gali parayti laik, rayti j kaip juodrat, tad ryte reikt tik prisijungti prie interneto ir isisti parengt laik. 4. Jrat gali pasinaudoti mobiliojo ryio paslaugomis (mobiliuoju telefonu).

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B
a = 6, b = 8

A D A C C A A
s3 := Sandauga(s2, a); arba s3 := Sandauga(a, s2); ir kiti teisingi s4 := Sandauga(s3, a); arba s4 := Sandauga(s2, s2); ir kiti teisingi s5 := Sandauga(s4, a); arba s5 := Sandauga(s3, s2); ir kiti teisingi

23 24

Raudonikis Raudonikis

2.5 12.5
K n g n a S S a n a t O r i .i a T e a t r a s 5 8 5 1 4 3 6 8 5 1 3 5

V a g a D r u s k On i s N a P a 1 a u k

3 6 2 2 1 3 5

1 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai program UI; type TMas = array[1..31]of integer; var B, R, Z : TMas; // procedure Duomenys; var fd : text; n, i, d, sb, sr, sz : integer; begin for i := 1 to 31 do begin B[i] := 0; R[i] := 0; Z[i] := 0; end; Assign(fd, 'Ul.txt1); Reset(fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do begin ReadLn(fd, d, sb, sr, sz); B[d] := B[d] + sb; R[d] := R[d] + sr; Z[d] := Z[d] + sz; end; Close(fd); enH
//--

procedure Spausdinti(var fr : text); var i : integer; begin for i := 1 to 31 do if (B[i] <> 0) or (R[i] O 0) or (Z[i] 0) then WriteLn(fr, i, ' ', B[i], ' ', R[i], ' ', Z[i]); end;

//

function Kuri: integer; var i, k, sd, s : integer; begin := 1; sd := B[l] + R[1] + Z [1] ; for i := 1 to 31 do begin s := B[i] + R[i] + Zti]; if s > sd then begin := i; sd := s; end; end; Kuri := k; end;

//

var fr : text; begin Duomenys; Assign(fr, 'Ulrez.txt'); Rewrite(fr); Spausdinti(fr); WriteLn(fr, Kuri, ' ', B[Kuri] + R[Kuri] + Z[kuri]); Close(fr); end.

2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Grybautojai; const Cn = 100; CDuomenys = 'U2.txt'; CRezultatai = 'U2rez.txt'; type TZodis = string[15]; TVienas = record pav : TZodis; bar, raud, Iep : integer; end; TSar = array[l..Cn] of TVienas; var A : TSar; n : integer; U procedure Duomenys; var fd : text; i, k, j : integer; b, r, z : integer; begin Assign(fd, CDuomenys); Reset(fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do begin ReadLn(fd, A[i].pav, k); A[i].bar := 0; A[i].raud:= 0; A[i].lep := 0; for j := 1 to k do begin ReadLn(fd, b, r, z); A[i].bar := A[i].bar + b; A[i].raud := A[i].raud + r; A[i].Iep := A[i].lep + z; end; end; Close(fd); end;

//

procedure Spausdinti; var fr : text; i : integer; begin Assign(fr, CRezultatai); Rewrite(fr); for i := 1 to n do WriteLn(fr, A[i].pav, A[i].bar:5, A[i].raud:5, A[i].lep:5); Close(fr); end; // function KasDaug : integer; var k, i : integer; begin := 1; for i := 1 to n do

if (A[i].bar + A[i].raud + A[i].lep) > (A[k]. bar + A[k] .raud + A[k].lep) then k := i; Kasdaug := k; end;

//
var k : integer; fr : text; begin Duomenys; Spausdinti; k := KasDaug; Assign(fr, CRezultatai) ; Append(fr); WriteLn(fr, A[k].pav, A[k].bar + A[k].raud + A[k].lep); Close(fr) ; end.

V4 UDUOTIS I dalis

1 D 5 6
7

4 B

2 ir D2 C1 - 1 3 , 2 - 1 7 , - 1 6 D1 - 7 8 , D 2 - 4 6

ie laikai vadinami lamtu", kadangi jie neturi nieko bendra su gavjo interesais arba naujien grups tematika. Siuntjas piktnaudiauja interneto paslaugomis, sisdamas lamt daugybei moni.

10 11 12

Nurodo, kad tinklalapio antrat C

tolesnis

tekstas

yra

1) pagal turinio temas: surandama artimiausia, atveriama ir skaitoma, 2) naudojantis paiekos komanda: paiekos langelyje reikia rayti iekom svok ir paspausti vesties klavi

13 14 15 16 17 18 19 20
21

A C D A
24

B C
81 L2, L3 : integer): boolean; L2) > L3) and L3) > L2) and L3) > Li) ;

function Trikampis(Li, begin Trikampis := ( (Li + ( (Li + ( (L2 + end; u V M V M n

22

23

andUo
e d i S ardaS iestas

1
3 5 4 25

R L R P

asa iePa ita a1anga

1 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Pirmoji; type Mas = array[1..31] of integer; var Fr : text; D, Rt, Dt, Vt : Mas; // Dienos ir temperatros ryte, dien ir vakare n : integer; // Matavimo dien skaiius // procedure Duomenys; var F : text; i : integer; begin Assign(F, 'Ulduom.txt1); Reset(F); ReadLn(F, n); for i := 1 to n do ReadLn(F, D[i], Rt[i] , Dt[i], Vt[i]); Close(F); end; // function Didelis : integer; var i, max : integer; begin max := O; for i := 1 to n do begin if Rt[i] > max then max := Rt[i]; if Dt[i] > max then max := Dt[i]; if Vt[i] > max then max := Vt[i]; end; Didelis := max; end; // procedure DienosMax; var i, max : integer; begin max := Didelis; for i := 1 to n do if (Rt[i] = max) or (Dt[i] = max) or (Vt[i] = max) then Write(Fr, D[i], ' '); WriteLn(Fr); end; // procedure Dienos20; var i, : integer; begin := 0; for i := 1 to n do if (Rt[i] >= 20) and (Dt[i] >= 20) and (Vt[i] >= 20) then begin Write(Fr, D[i], ' '); := + 1;

end; if = O then Write(Fr, 0) ; WriteLn(Fr); end;

//
begin Duomenys; Assign(Fr, 'Ulrez.txt'); DienosMax; Dienos20; Close(Fr); end. 2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Antra; type mogus = record pav : string[15]; pin, // Pinigai kur : real; // Valiutos kursas end; Mas = array[1..100] of mogus; var A : Mas; n : integer; U procedure Duomenys; var fd : text; i : integer; begin Assign (fd, 'U2duom.txt'); Reset (fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do with A[i] do ReadLn(fd, pav, pin, kur); Close(fd); end; // function Kiek : real; var : real; i : integer; begin := 0; for i := 1 to n do with A[i] do := + pin * kur; Kiek := ; end;

Rewrite(Fr);

//

function KiekYra : integer; var vid : real; i, : integer; begin vid := Kiek / n;

k := 0; for i := 1 to n do with A[i] do if pin * kur >= vid then := + 1; KiekYra := ; end; // procedure KiekTuri(var f : text); var i : integer; begin for i := 1 to n do with A[i] do WriteLn(f, pav, pin * kur :8:2); end;

//

var fr : text; begin Duomenys; Assign(fr, 'U2.rez'); Rewrite(fr); WriteLn(fr, Kiek : 8:2); WriteLn(fr, KiekYra); KiekTuri(fr); Close(fr); end.

V5 UDUOTIS I dalis 1 1 . Paymti vis surinkt tekst ir Formatavimo komand grupje


pasirinkti komand Didiosios/Maosios raids ( Change Case...) pasirinkti Visos didiosios ( U p p e r c a s e ) . Paymti surinkt tekst ir Formatavimo komand grups rift kortelje pasirinkti Visos didiosios (All caps). Galima sukurti n a u j stili su reikiamu formatavimu arba pasirinkti i esam stili srao ir suteikti j surinktam tekstui.

2.

2 3

C Atstumai tarp raidi pasikeis 2 fragmente, nes raids iretintos tarp j terpiant tarp. 2 - maketu, maketavimu. 3 - stiliumi. 4 - ablonu, dokumento ruoiniu, trafaretu, forma, ruoiniu.

B
Skaiiuokl tok rezultat parod dl to, kad langelio F2 skaii (Number) formato skaitmen kiekis trupmeninje rezultato dalyje (Decimai places) yra nulis arba langeliui F2 suteiktas sveikojo skaiiaus formatas.

Langelis Rezultatas

D6 20

E6 98

F6 TRUE

G6 FALSE

H6 NE

Galimi atsakym variantai:

1 Up 2 Volqa 3 4 1 Up 2 Plotas

Plotas

1 (2) Up (I)PIotas 2 P) Volqa 3 I 4 (4) 231 231 H I Volga D 231 E F

1 - naryklmis. 2 - sait, nuorod, hipernuorod, hipersait. 3 - svetaine, portalu.

10

1. Atviroji programa - laisvai platinama programa, kurios pirminis tekstas, daniausiai uraytas programavimo kalba, laisvai platinamas. J galima modifikuoti laikantis prie jos pridt arba joje nurodyt licencijos slyg. 2. Nemokama programa - programa, kuria galima nemokamai naudotis laikantisjos autoriaus nustatyt taisykli (licencijos slyg).

11 12

B C

14 15

D
11 12 13 14 21

16

Vienas i galim sprendimo bud:

Write(' ': (4-i + 1)); f o r j := 1 t o i do Write ('**'); WriteLn;

17

17.1. Atlikus i program ekrane bus spausdinama TRUE. 17.2. Funkcija Tikrinimas realizuoja C algoritm. Galimi vairs teisingi sprendimo bdai. Pavyzdiui toks:

18

p r o c e d u r e Pirma (a, b, c, d : integer; var pi, pr : integer);

begin
pi := ( - a) * (b - d); pr := 2 * ( (c - a) + (b - d) ) ;

end;
Kreipinys procedr: Pirma (xl, yl, x2, y2, s, p);

19
1 2 1 eilut P S 2 eilut L A 3 eilut P A 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 K B A I G R A Z I S A K A

20 1 2 1 2 3 4 5 eilut eilut eilut eilut eilut 1 2 3 8 1 2 1 1


*
*

9 10 N * T N * * T
*

11 E I E I

12 T N T N

13 I K I K

14 15 16 17 18 19 20 21 N K A * A * N K A * A *

21.1. Procedra Darbas alina i masyvo element. 21.2. Programa T21 paalina i masyvo pasikartojanius elementus. 21.3. 9 1 praktin uduotis Program
1 3 15 3 15 0 3 1 39 -2 10

tekst

pavyzdiai

10 3 15 4 9 1 -2 2 16 10 45 4 -5 1 39 10 -45 3 12 3 -10 5 3 15 3 -15 1 -2 2 16 1 2 12 3 15 4 9 6 -2 12 16 8 45 4 -5 6 -1 6 5 3 12 3 -10 12 -16 9 9

2 16 0

3 27 -10

4 9 -5

10 45 -45

1 2 -2 2

2 16 0

3 15 -15

3 27 -10 8

4 9 -5

6 5 -3

8 45 0

9 9 0

12 16 -16

3 93 -40 8 12 16 8 45 4 -5 26 -1 6 5 3 12 3 -10
12 - 1 6

4 36 -15

6 20 -9

8 180 0

9 36 0

12 64 -64

15 15 0

26 0 -3

33 30 0

34 9 -5

9 9 3 15 4 9
6 -2

12 16 8 45 34 -5 6 -1 6 5 3 12 3 -10
12 - 1 6

9 9 33 15 34 9
26 -2

12 16 8 45 4 -5
6 -1

6 5 3 12 3 -10
12 - 1 6

9 9 3 15 4 9
6 -2

12 16

8 45 4 -5
6 -1

6 5 3 12 3 -10
12 -16

9 9 3 15 4 9 15 15

program PI; const Cfd = 'Ulll.txt'; Cfr = 'Ulllrez.txt' ; Cn = 100; type Mas = array[l..Cn] of integer; var A, // Marrutai - lipo : Mas; // Marrutai - ilipo // procedure Duomenys; var i, n, m, sk : integer; fd : text; begin for i := 1 to Cn do begin A[i] := 0; B[i] := 0; end; Assign(fd, Cfd); Reset(fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do begin ReadLn(fd, m, sk) ; if sk > 0 then A[m] := A[m] + sk else B[m] := B[m] + sk; end; Close(fd); end; // procedure Numeriai(var fr : text); var i : integer; begin for i := 1 to Cn do if (A[i] <> 0) or (B [i] <> 0) then Write (fr, i :5, ' '); WriteLn (fr); end; // procedure Spausdinti(var fr : text; var A, B : mas); var i : integer; begin for i := 1 to Cn do if (A[i] <> 0) or (B[i] <> 0) then Write(fr, A[i]:5, ' '); WriteLn(fr); end;

//
function Kuris : integer; var i, d : integer; begin d := 1; for i := 1 to Cn do if A[i] > A[d] then d := i; Kuris := d; end;

var fr : text; begin Duomenys; Assign(fr, Cfr); Rewrite(fr); Numeriai(fr); Spausdinti(fr, A, B); Spausdinti(fr, B, A); WriteLn(fr, Kuris:5); Close(fr); WriteLnCLabas '); Readln; end. 2 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai
1 Rytas 7 Rytas Vakarai Ramusis parkas 2 6 3 10 Baltasis lokys 7 3 Panerys Eglynas Rudasis tiltas 2 Rytas Vakarai 7 Rytas Vakarai Ramusis parkas Baltasis lokys Panerys Eglynas Rudasis tiltas 3 Rytas Vakarai Ramusis parkas 5 12 5 4 6 1 Rytas 12 Vakarai Ramusis parkas Baltasis lokys Panerys Eglynas

5 12 5 4 6 3 12 5 4 8 12 5 4 1 6 12 1 6 8 1 12 2 12 1 3 8 14 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 9 9 9

4 2 Rytas 5 Rytas Vakarai Ramusis parkas Baltasis lokys Panerys Eglynas Rudasis tiltas 5 Rytas Vakarai Ramusis parkas

3 5 3 5 3 5

1) program P2a; const Cn = 100; // Stoteli skaiius Ck = 60; // Marrut skaiius type Mas = array[l..Ck] of integer; Stotele = record pav : string[20]; A : Mas; // Marrut numeriai n : integer; // Kiek marrut stoja stotelje end; VisosSt = array[l..Cn] of Stotele; var fd : text; nM : integer; // Stoteli skaiius mieste M : VisosSt; // Miesto stoteli sraas B : Mas; // Marrut sraas nB : integer;

//
procedure Duomenys; var fd : text; i, j : integer; begin Assign(fd, 'P2duom.txt'); Reset(fd); ReadLn(fd, nM); // Stoteli for i := 1 to nM do begin Read(fd, M[i].pav, M[i].n); // Marrut for j := 1 to M[i].n do Read(fd, M[i].A[j]); // Marrut ReadLn(fd); end; Close(fd); end; // // Masyvo indeksas yra marruto numeris; Ilgis procedure MarsrutuIlgiai; var i, j : integer; begin for i := 1 to Ck do B[i] := 0; for i := 1 to nM do for j := 1 to M[i].n do B[M[i] . [j]] := B[M[i] .A[j]] + 1; end;

skaiius skaiius stotelje numeriai

- stoteli skaiius

//
// Ilgiausio marruto numeris; i keli vienod - maiausias numeris function IlgiausiasM : integer; var L, i : integer; begin L := 1; for i := 1 to Ck do if B[i] > B[L] then L := i;

IlgiausiasM := L; end;

//
// Ilgiausio marruto stoteli pavadinimai procedure Spausdinti(var fr : text; nr : integer); var i, j : integer; begin for i := 1 to nM do for j := 1 to M[i].n do if M[i] .A[j] = nr then WriteLn(fr, M[i].pav); end; // var fr : text; ilg : integer; begin Duomenys; Marrutuilgiai ; ilg := IlgiausiasM; Assign(fr, 'P2rez.txt'); Rewrite(fr); WriteLn(fr, ilg); Spausdinti(fr, ilg); Close(fr); end. 2) program P2b; const Cn = 100; // Stoteli skaiius Ck = 60; // Marrut skaiius type odis = string[20]; Mas = array[1..Cn] of odis; Marsrutas = record A : Mas; // Stoteli pavadinimai n : integer; // Stoteli skaiius - marruto ilgis end; VisiM = array[1..Ck] of Marsrutas; var fd : text; nM : integer; // Marrut skaiius mieste M : VisiM; // Miesto marrut sraas

//
procedure Duomenys; var fd : text; i, j, p, nr : integer; pav : odis; begin for i := 1 to Ck do M[i].n := 0; Assign(fd, 'P2duom.txt'); Reset(fd); ReadLn(fd, nM); // Stoteli skaiius for i := 1 to nM do begin Read(fd, pav, p); // Stotels pavadinimas ir marrut kiekis stotelje for j := 1 to p do begin Read(fd, nr); // Marruto numeris

M[nr].n := M[nr].n + 1; M[nr].A[M[nr].n] := pav; end; ReadLn(fd); end; Close(fd); end; // // Ilgiausio marruto numeris; i keli vienod - maiausias numeris function IlgiausiasM : integer; var L, i : integer; begin L := 1; for i := 1 to Ck do if M[i] . n > M[L] .n then L := i; IlgiausiasM := L; end;

//
// Ilgiausio marruto stoteli pavadinimai procedure Spausdinti(var fr : text; nr : integer); var i : integer; begin for i := 1 to M[nr].n do WriteLn(fr, M[nr].A[i]); end;

//
var fr : text; ilg : integer; begin Duomenys; ilg := IlgiausiasM; Assign (fr, 'P2brez.txt'); WriteLn(fr, ilg); Spausdinti(fr, ilg); Close(fr); end.

Rewrite (fr);

3) program P2c; const Cn = 100; // Stoteli skaiius Ck = 60; // Marrut skaiius type zodis = string[20]; type Stotele = record pav : zodis; // Stotel mn : integer; // Marruto numeris end; Visi = array[1..Cn * Ck] of Stotele; Mas = array[1..Ck] of integer; var fd : text; nM : integer; // Masyvo M duomen skaiius

M B nB

: Visi ; : Mas; : integer;

// Stotel - marrutas sraas // Marrut sraas // B masyvo ilgis

procedure Duomenys; var fd : text; i, j, n, k : integer; pav : odis; begin Assign(fd, 'P2duom.txt'); Reset(fd); ReadLn(fd, k); // Duomen eilui skaiius nM := 0; for i := 1 to k do begin Read(fd, pav, n); for j := 1 to n do begin nM := nM + 1; M[nm].pav := pav; Read(fd, M[nM].mn); end; ReadLn(fd); end; Close(fd); end; // // Masyvo indeksas yra marruto numeris; Ilgis - stoteli skaiius procedure Marsrutullgiai; var i, j : integer; begin for i := 1 to Ck do B[i] := 0; for i := 1 to nM do [M[i].mn] := B[M[i].mn] + 1; end;

//
// Ilgiausio marruto numeris; i keli vienod - maiausias numeris function IlgiausiasM : integer; var L, i : integer; begin L := 1; for i := 1 to Ck do if B[i] > B[L] then L := i; IlgiausiasM := L; end; // // Ilgiausio marruto stoteli pavadinimai procedure Spausdinti(var fr : text; nr : integer); var i : integer; begin for i := 1 to nM do

if M[i].mn = nr then WriteLn(fr, M[i].pav); end; U var fr : text; ilg : integer; begin Duomenys; MarsrutuIlgiai; ilg := IlgiausiasM; Assign(fr, 'P2crez.txt'); Rewrite(fr); WriteLn(fr, ilg); Spausdinti(fr, ilg); Close(fr); Readln; end.

V6 UDUOTIS I dalis
1 2 B Galimi atsakymai: 1. Slinkties juost rodymas arba nerodymas. 2. Matavimo vienet pasirinkimas. 3. Dokumento pakeitim ymjimas. 4. Bsenos juostos rodymas arba nerodymas. 5. Parykint teksto fragment rodymas. 6. Pagalbini informacini etikei rodymas. 7. Dokumento tekstui skirt rib rodymas. 8. Fail isaugojimo viet pasirinkimas. Galimi atsakymai: 1. 2. 3. 4. 5. Pasirinktas reikiamas eilui auktis. Pasirinktas reikiamas stulpeli plotis. Pasirinkti lentels langeli rmeliai. Pasirinktas lentels langeli fonas. Pasirinktas lentels apgaubimo tekstu bdas.

A fragmentas - grynojo teksto; B fragmentas - galimi atsakymai: tinklalapio struktros, raikiojo teksto, ablono, MS Word, Open Office.org ir kt.

Galimi atsakymu variantai: 1. = IF (Al * 80 % = A2; "GERAl";"BLOGAI") 2. = IF (Al * 0,8 = A2; "GERAI";"BLOGAI") 3. =IF(A2 / A l = 0,8;"GERAI";"BLOGAI") 4. = IF (Al * 80 % <> A2; "BLOGAI";"GERAI") 5. = IF (Al * 0,8 <> A2; "BLOGAI";"GERAI") 6. =IF(A2 / A l o 0,8; "BLOGAI";"GERAI") 1. Stulpelis D yra pirminis raktas ir jo duomenys irikiuoti didjaniai. 2. Stulpelio F duomenys irikiuoti majaniai.
Muziej veikla Lietuvoje 2000-2006 metais SMieHB 120 i 1K

X C

10

1. Narykl turi adresyn ( Bookmarks, Favorites), kuris yra skirtas tinklalapi adresams kaupti, kad galtume greitai ir patogiai pasinaudoti informacija internete. 2. Narykls adresyne galima kurti naujus aplankus, keisti aplank bei adres eils viet juos pervadinti, paalinti i adresyno ir kt. Galimi atsakymai: 1. Pusiau automatinis bdas, kai skaidrs rodomos rankiniu bdu, taiau skaidri keitimo efektai - automatikai. 2. Rankinis, kai skaidr keiiama (skaidrs keitimo efektas suadinamas) paspaudus klaviatros arba pels klavi. Galimi atsakymai: 1. Falsifikat gamyba. 2. Kompiuteri pardavj ir paslaug teikj nelegalus program diegimas. 3. Savarankikas neteistai gyt program diegimas. 4. Elektronins skelbim lentos su nuorodomis nelegali program serverius. 5. Atspti slaptaod ar kitaip apeiti sistemos apsaug (angl. crack).

11

12

13
1 1 eilut 2 eilut 2 3 4 + 5 9 10 1 1 12 13 14 15 16 18 19 20

S U M A 1 2 3

14
FALSE

15 16

Galimas sprendimo bdas: program Tl 6;


v a r , y : integer; k : integer;

begin
:= 2; f o r := 1

t o do begin f o r : = 1 t o do
Write (x, '*', :2); WriteLn;

end; end.

17 4

18 =
5 = 5 z = 1

19

Teisingas atsakymas:
Ekrane bus matoma: 19.1 19.2. Procedra Dirba sukeiia du masyvo elementus vietomis

20

1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

1 eilut M A T E 2 eilut 3 eilut 4 eilut 5 eilut

M A T

I K

2. Galimi vairus sprendimo budai. Pateikiamas vienas i j:

procedure var i : n : f :

Dalykai (P4 : TMasyvas); integer; integer; text;

begin
Assign (f, 'T21rez.txt'); Rewrite (f); n := 0; f o r i := 1 t o 5 do i f P4[i].kuri <= 4

then begin
WriteLn (f, P4[i].kokia); n := n + 1;

end;
WriteLn (f, n); Close (f);

21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1

A G A N A 1 eilut 2 eilut R G N 3 eilut R A G 4 eilut R N 5 eilut


R

I
1 praktin uduotis Program tekst pavyzdiai program Ulp; const Fduom = 'UI.txt'; Frez = 'Ulrez.txt'; Cm = 100; type TMas = array[1..Cm] of integer; var St, Din, Dout : TMas; // procedure Duomenys; var fd : text; m, i : integer; nr, d, si, s2 : integer; begin for i := 1 to Cm do St [i] : = 0 ; Din := St; Dout := St; Assign(fd, Fduom); Reset(fd); ReadLn(fd, m); for i := 1 to m do begin ReadLn(fd, nr, d, si, s2); St[nr] : = 1 ; Din[nr] := Din[nr] + si; Dout[nr] := Dout[nr] + s2; end; Close(fd); end; // procedure Stotys(var fr : text); var i : integer; begin for i := 1 to Cm do if St[i] = 1 then Write(fr, i : 6) ; WriteLn(fr); end;

procedure Keleiviai(var fr : text; var A, B : TMas); var i : integer; begin for i := 1 to Cm do if St[i] = 1 then Write(fr, A[i] + B[i]:6); WriteLn(fr); end;

//
function Apsilank : integer; var i, dn, ds, sum : integer; begin dn : = 0 ; ds : = 0 ; sum := 0; for i := 1 to Cm do begin sum := Din[i] + Doutfi]; if sum > ds then begin dn := i; ds := sum; end; end; Apsilank := dn; end; // function Pasinaudojo: integer; var i, dd : integer; begin dd := 0; for i := 1 to Cm do dd := dd + Din[i]; Pasinaudojo := dd; end; // var fr : text; begin Duomenys; Assign(fr, Frez); Rewrite(fr); Stotys(fr); Keleiviai (fr, Din, Dout); WriteLn (fr, Apsilank:6); WriteLn (fr, Pasinaudoj o:); Close (fr) ; end.

Testai
UlTel
1 2 2 225 32 1 212 5 475

UlrezTel
2 0 5 339 6 25 9 34

UlTe2
10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 225 1 125 1 14 7 25 6 0 4 0 3 3 3 25 3 22 5 22 32 29 14 0 0 5 3 1 0 11 15 556 15 461

UIrezTe2

UlTe3
8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 225 1 325 1 14 7 25 6 0 4 0 3 3 3 25 32 29 14 0 0 5 3 1 1 257 2 617 2 354 3 28

UlrezTe3
4 25 5 0 6 5 7 6 8 26

UlTe4
110 9 3 7 1 1 2 6 2 7 1 7 4 1 3 9 6 3 2 1 6 5 5 1 6 5 3 6 1 1 1 3 3 1 4 6 2 7 2 9 5 4 2 1 4 9 1 6 4 5 1 2 15 12 17 5 12 17 3 6 1 9 14 5 16 11 15 0 3 19 7 18 14 1 14 16 0 19 1 6 5 17 11 19 2 3 1 10 9 2 14 4 1 11 0 9 0 5 10 15 2 1 3 5 5 8 2 1 4 7 6 9 1 1 7 9 3 7 2 7 9 6 5 1 4 7 5 1 6 4 1 1 3 3 1 5 2 1 2 1 1 2 3 1 1 6 2 6 5 1 2 15 13 19 2 7 2 8 9 2 5 17 19 11 16 12 15 9 12 19 14 2 11 4 16 4 19 4 16 19 4 1 0 7 8 17 9 15 18 19 11 2 7 0 9 3 15 7 1 7 8 6 7 3 2 9 8 1 1 8 5 9 5 1 9 9 1 1 7 3 6 3 6 4 1 3 4 1 4 2 6 2 4 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1 6 3 5 3 2 3 4 3 19 8 14 10 13 9 16 13 0 3 5 4 5 4 10 2 5 18 1 18 1 19 2 12 14 19 2 9 3 16 4 18 8 10 18 13 2 1 7 1 2 9 18 2 4 0 12 2 18 7 8 2 3 8 9 2 1 8 6 5 4 5 7 8 1 3 6 7 4 8 5 1 8 8 1 2 2 1 1 6 6 1 1 4 1 6 2 1 1 4 1 4 2 3 1 1 2 1 1 1 7 4 6 6 7 8 1 17 12 12 13 17 0 7 18 17 16 9 10 14 8 4 11 8 1 12 5 16 11 5 9 11 16 3 8 13 8 18 16 5 2 15 11 0 3 10 8 5 19 10 8 1 9 8 6 1 9 3 9 5 5 1 4 4 6 3 1 5 4 5 6 6 18 7 7 17 16 8 18 16 16 5 0 8 6 19 5 12 8 18

UlrezTe4
1 455 1 1000 2 133 3 174 4 82 5 219 6 234 7 271 8 207 9 260

UlTeS
200 10 5 13 7 35 5 1 22 42 3 17 21 10 5 13 11 21 5 4 16 42 3 20 6 17 5 4 7 5 5 4 11 35 4 15 15 43 5 10 16 12 5 15 15 28 5 11 15 10 2 9 6 14 5 12 8 10 5 23 15 34 4 17 3 17 5 7 7 30 5 22 20 28 3 4 2 11 2 2 20 32 4 11 14 44 5 8 8 12 3 3 0 18 4 3 0 22 5 5 2 3 2 12 7 32 5 14 18 31 5 21 17 20 5 21 8 21 3 24 14 37 3 15 0 27 3 18 3 10 5 19 24 9 5 17 6 42 3 4 24 32 3 22 18 10 5 23 14 43 5 2 17 10 5 17 16 10 4 5 17 10 4 20 22 16 3 13 5 32 4 23 6 48 5 17 18 48 2 13 12 10 5 12 15 7 2 5 12 10 5 21 24 14 3 9 4 21 4 4 8 18 5 0 11 34 5 10 3 48 3 20 6 32 5 13 5 30 5 18 2 36 5 3 10 10 5 16 5 43 5 2 19 2 3 22 22 36 5 23 11 21 5 9 10 2 5 2 9 5 2 1 20 9 5 4 6 43 3 6 16 31 5 2 11 10 5 5 19 27 5 8 22 35 5 0 6 3 3 7 6 4 3 21 19 9 3 24 9 33 5 3 23 10 3 0 17 26 5 13 10 10 5 15 0 37 4 4 14 34 2 22 7 26 2 23 19 10 4 11 0 16 5 22 11 35 4 4 1 5 2 5 15 47 5 11 4 26 5 13 19 10 4 8 16 32 5 23 19 10 5 19 22 2 5 2 10 42 4 24 19 33 5 18 7 30 2 20 9 5 3 6 10 23 5 20 16 24 3 9 4 22 5 22 14 10 5 21 24 41 3 17 0 11 5 20 9 2 5 14 10 10 4 23 14 48 2 17 22 37 5 4 11 5 5 7 8 33 4 19 0 18 5 9 7 3 2 2 12 10 2 13 7 35 5 24 7 35 2 15 0 22 5 2 22 36 5 20 21 10 5 4 9 20 4 11 8 5 4 20 7 10 5 14 3 10 5 20 19 10 2 24 17 47 5 15 16 10 5 14 18 17 2 1 14 27 5 2 4 33 2 15 15 32 5 21 0 22 5 1 10 26 5 10 0 21 5 8 21 10 3 23 16 46 5 10 15 10 3 8 17 29 5 10 19 29 2 23 6 43 5 3 8 3 2 4 18 33 5 19 16 8 2 4 14 47 4 5 15 23 5 20 24 19 5 17 3 34 3 23 10 10 5 5 2 40 5 18 8 28 5 4 23 10 2 10 14 40 5 15 11 38 5 10 16 28 4 18 7 34 5 6 12 19 2 22 5 5 3 23 23 10 5 22 8 48 2 14 22 10 5 21 19 28 4 4 20 32 5 10 12 4 4 3 2 8 4 18 15 24 2 1 7 10 3 18 17 4 5 15 17 10 5 13 1 10 5 2 1 12 4 4 2 11 46 5 6 5 35 4 23 1 10 4 2 13 39 5 9 19 17 2 17 18 41 5 22 10 22 3 3 5 28 5 4 13 17 5 13 4 12 5 1 11 40 5 19 24 36 5 17 4 37 4 18 14 40 5 22 9 37 2 24 15 33 4 2 17 40 5 22 8 2 5 20 13 10 5 11 14 36 5 14 18 44 5 7 12 32 5 10 1 19 5 22 0 11 5 15 14 29 5 5 14 9 3 2 4 10 3 24 17 41 5 3 8 43 5 0 22 44 4 15 21 29 4 23 3 7 7 19 33 5 10 5 10 5 7 16 5 5 14 6 39 5 4 3 28 3 12 24

UlrezTe5
2 3 4 5 7 8 18 19 20 22 21 23 32 33 34 35 36 37 46 47 48 124 68 90 180 43 51 30 69 48 118 86 80 240 169 113 134 141 119 36 66 161 10 2475 2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program Antroji; const CFduom = 'U2.txt'; CFrez = 'U2rez.txt'; type Data = record met, men, dien : integer; end; Zmogus = record pav : string[25]; gd, md : Data; amius : longint; end; const Cn = 100; type Mas = array[1..Cn] of Zmogus; var A : Mas; n : integer; 9 24 38 26 39 10 11 27 40 12 28 41 14 29 42 16 30 43 51 91 121 17 31 44 92 51 71

72 1094 80 45 33 57 161 103 21 107 60 135 26 35 156

//
procedure Skaityti; var fd : text; i : integer; begin Assign(fd, CFduom); Reset(fd); ReadLn(fd, n); for i := 1 to n do with A[i] do ReadLn(fd, pav, gd.met, gd.men, gd.dien, md.met, md.men, md.dien); Close(fd); end; // procedure Spausdinti; var fr : text; i : integer; begin Assign(fr, CFrez) ; Rewrite(fr); for i := 1 to n do with A[i] do WriteLn(fr, pav, ' ', gd.met, ' ',gd.men, ' ',gd.dien, ' ',

md.met, ' Close(fr); end;

md.men, '

md.dien,

amius);

//
function Menuo(mn: integer): integer; begin if mn in [1,3,5,7,8,10,12] then Menuo := 31 else if mn in [4,6,9,11] then Menuo := 30 else Menuo := 28; end; // procedure Kitas(var Z : Zmogus); begin if Z.gd.men < 12 then Z.gd.men := Z.gd.men + 1 else begin Z.gd.met := Z.gd.met + 1; Z.gd.men := 1; end; end; // function Dienos ( Z : Zmogus) : longint; var d : longint; begin if (Z.gd.met = Z.md.met) and (Z.gd.men = Z.md.men) then d := Z.md.dien - Z.gd.dien else d := Menuo(Z.gd.men) - Z.gd.dien + Z.md.dien; Kitas (Z) ; while (Z.gd.met < Z.md.met) or ((Z.gd.met = Z.md.met) and (Z.gd.men < Z.md.men)) do begin d := d + Menuo(Z .gd.men); Kitas (Z); end; Dienos := d; end; function DienaKitaip( d : Data): longint; var dienos, i : longint; begin dienos := 0; for i := 1 to d.met do dienos := dienos + 365; for i := 1 to d.men - 1 do dienos := dienos + Menuo(i); dienos := dienos + d.dien;

DienaKitaip := dienos; end;


/ / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

var i : integer; zz: mogus; begin Skaityti; for i := 1 to n do A[i] .amius := Dienos(A[i]); // for i := 1 to n do // A[i].amius := DienaKitaip(A[i].md) - DienaKitaip(A[i].gd); Spausdinti; // WriteLnCLabas', n) ; // Readln; end.

Testai
U2Tel.txt U2rezTel.txt U2Te2.txt U2rezTe2.txt U2Te3.txt U2rezTe3.txt U2Te4.txt 1 Taiklioji Akis Taiklioji Akis 1 Taiklioji Akis Taiklioji Akis 1 Taiklioji Akis Taiklioji Akis 2 Taiklioji Akis Batuotas Katinas Taiklioji Akis Batuotas Katinas 18 03 14 18 03 14 18 3 14 18 3 14 0

1800 12 31 1801 01 1 1800 12 31 1801 1 1 1

1900 02 27 1900 03 02 1900 2 27 1900 3 2 3

U2rezTe4.txt

1900 01 01 1901 01 2000 11 01 2003 11 1900 1 1 1901 1 2 2000 11 1 2003 11

02 02 366 2 1096

U2Te5.txt

U2rezTe5.txt

27 Taiklioji Akis Batuotas Katinas Albertas Einteinas Balys Sruoga Antanas Vienuolis Ernestas Rezerfordas Nilsas Boras Neiniukas Pirmasis Neiniukas Antrasis Taiklioji Akisl Batuotas Katinasl Albertas Einteinasl Balys Sruogai Antanas Vienuolisl Ernestas Rezerfordasl Nilsas Borasl Neiniukas Pirmasisl Neiniukas Antrasisl Taiklioji Akis2 Batuotas Katinas2 Albertas Einteinas2 Balys Sruoga2 Antanas Vienuolis2 Ernestas Rezerfordas2 Nilsas Boras2 Neiniukas Pirmasis2 Neiniukas Antrasis2 Taiklioji Akis Batuotas Katinas Albertas Einteinas Balys Sruoga Antanas Vienuolis Ernestas Rezerfordas Nilsas Boras Neiniukas Pirmasis Neiniukas Antrasis Taiklioji Akisl Batuotas Katinasl Albertas Einteinasl Balys Sruogai Antanas Vienuolisl Ernestas Rezerfordasl Nilsas Borasl Neiniukas Pirmasisl Neiniukas Antrasisl Taiklioji Akis2 Batuotas Katinas2 Albertas Einteinas2 Balys Sruoga2 Antanas Vienuolis2 Ernestas Rezerfordas2 Nilsas Boras2 Neiniukas Pirmasis2 Neiniukas Antrasis2

900 01 01 1022 01 02 2000 11 01 2003 11 02 879 03 14 955 04 18 96 02 02 147 10 16 2 04 07 7 08 17 871 08 30 937 10 17 1885 10 07 1962 11 18 1008 05 24 1009 05 25 1988 05 25 2008 05 25 2000 01 01 2001 01 02 2005 11 01 2008 11 02 1879 03 14 1955 04 18 1896 02 02 1947 10 16 1882 04 07 1957 08 17 1871 08 30 1937 10 17 1885 10 07 1962 11 18 2008 05 24 2008 05 25 2008 05 25 2008 05 25 1900 01 01 1901 01 02 2000 11 01 2003 11 02 1879 03 14 1955 04 18 896 02 02 947 10 16 882 04 07 1002 08 17 1 08 30 37 10 17 5 10 07 62 11 18 8 05 24 8 05 25 8 05 25 8 05 25 900 1 1 1022 1 2 44531 2000 11 1 2003 11 2 1096 879 3 14 955 4 18 27775 96 2 2 147 10 16 18 871 2 4 7 7 8 17 1957 871 8 30 937 10 17 24138 1885 10 7 1962 11 18 28147 1008 5 24 1009 5 25 366 1988 5 25 2008 5 25 7300 2000 1 1 2001 1 2 366 2005 11 1 2008 11 2 1096 1879 3 14 1955 4 18 27775 1896 2 2 1947 10 16 18871 1882 4 7 1957 8 17 27507 1871 8 30 1937 10 17 24138 1885 10 7 1962 11 18 28147 2008 5 24 2008 5 25 1 2008 5 25 2008 5 25 0 1900 1 1 1901 1 2 366 2000 11 1 2003 11 2 1096 1879 3 14 1955 4 18 27775 896 2 2 947 10 16 1 8871 882 4 7 1002 8 17 43932 1 8 30 37 10 17 13188 5 10 7 62 11 18 20847 8 5 24 8 5 25 1 8 5 25 8 5 25 0

V7 UDUOTIS I dalis

1 2

B
Galimi atsakymai: parinkti lentels langeli rmelius; parinkti lentels langeli fon; sulieti lentels langelius; suskaidyti lentels langelius; paalinti nereikalingus lentels langelius; terpti naujus langelius lentel. Lygiuot: abipus Eilui intervalas: dvigubas arba 1,5 eiluts

3 4 5

B A
smm.lt - kompiuterio (serverio, srities), kuriame objektas, vardas; pranesimai.html - objekto (failo) tinklalapio vardas. D 1 8 E 2 F TAIP yra adresuojamas

9 10

8.1. Pirminis yra stulpelio B rikiavimo raktas. 8.2. Stulpelio D duomenys surikiuoti majaniai (majimo tvarka). C 10.1. Langelyje G 7 gali bti raytos formuls: = B7 + C7 ar = SUM (B7; C7) ar = SUM (B7 : C7) 10.2. Langelyje F 7 gali bti raytos formuls: = $B$1 - SUM (B7 : E7) ar = $B$ 1 - B7 - C7 - D7 - E7 ar = $B$1 - (B7 + Cl + Ol + E7) Galimi atsakymai: 1. persiraant ukrst fail i laikmenos, vietiniu tinklu ir pan. 2. parsisiuniant ukrst fail i interneto, vietiniu tinklu, elektroniniu patu ir pan. 3. ukrsti galima, jei paleidiamas ar atveriamas ukrstas failas.

11

12 13 14 15 16

D C C B A

17 18 19 20 21 22

12 5, penki FALSE FALSE

i := 1; w h i l e i <= 3 (< 4) d o begin WriteLn (i) ; i := i + 1; end;

i := 1; WriteLn (i); w h i l e i <= 2 (< 3) d o begin i := i + 1; WriteLn (i) ; end;

23

23.1. Galimas atsakymas: Funkcija Kuris suranda sportininko, surinkusio maiausia tak, numer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23.2. 1 eilut M O D E S T A S 1 4 5 0 1 eilut 2 eilut 1 3 2 2 2 3 1 4 0 5 6 7

24

25 25.1. 1 25.2. 1 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program UI; const Fduom = 'UI.txt'; Frez = 'Ulrez.txt'; Cn = 10 0; type Mas = array[l..Cn] of integer; var VI, V2 : Mas; nl, n2 : integer; // Monet nominal sraai Si, S 2 : Mas; // Student turim monet sraai Fd, Fr : text; t = Veiksmai(3, 2 3 4 5 5 2, 6 0
x

-y) ; 8 9 10

//
procedure Duomenys(var A : Mas; n : integer); var i : integer; begin

for i := 1 to n do Read(Fd, A[i]); ReadLn(Fd); end;

//
function Suma(var A, B : Mas; n : integer): integer; var i, s : integer; begin
s : = O; / / Studento turimi pinigai

for i := 1 to n do s := s + A[i] * B [ i]; Suma := s; end;

//
procedure Rezultatai(var A : Mas; n, s : integer); var i, kiekis : integer; begin kiekis := 0; for i := 1 to n do begin WriteLn(Fr, A[i], ' ', s div A[i], ' '); kiekis := kiekis + s div A[i]; s := s mod A[i] ; end; WriteLn(Fr, kiekis); end;

//
begin Assign(Fd, Fduom); Reset(Fd); ReadLn(Fd, nl); Duomenys(VI, nl); Duomenys(Si, nl); ReadLn(Fd, n2); Duomenys(V2, n2); Duomenys(S2, n2); Close (Fd); Assign(Fr, Frez); Rewrite(Fr); Rezultatai(V2, n2, Suma(VI, Si, nl)); Rezultatai(VI, nl, Suma(V2, S2, n2)); Close(Fr); end.

2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program U2; const Fduom = 'U2.txt'; Frez = 'U2rez.txt'; Cn = 100; type Sp = record pav : string [20]; m, s : integer; end; Mas = array[l..Cn] of Sp; var R : Mas; n : integer; // Rezultat sraas G : Mas; m : integer; // Vienos grups sraas Fd, Fr : text; // // Grups sraas procedure Duomenys; var i : integer; begin ReadLn(Fd, m); for i := 1 to m do ReadLnfFd, G[i].pav, G[i].m, G[i].s); end;

//

procedure Rikiuoti(var A : Mas; n : integer); var i, j, d : integer; C : Sp; begin for i := 1 to n do begin d := i; for j := i to n do if (A[ j ] .m < A[d] .m) or ((A[ j ] .m = A[d] .m) and (A[ j ] .s < A[d] then d := j; C := A[i]; A[i] :=A[d]; A[d] : = C ; end; end; // procedure Atrinkti; var i : integer; begin for i := 1 to m div 2 do begin n := n + 1; R[n] := G[i]; end; end;

procedure Spausdinti; var i : integer; Fr : text; begin Assign (Fr, Frez); Rewrite(Fr); for i := 1 to n do WriteLn(Fr, R[i].pav, R[i].m, Close(Fr); end;

', R[i].s);

//
var i : integer; gr : integer; begin Assign(Fd, Fduom); Reset (Fd); n := 0; ReadLn(Fd, gr); for i := 1 to gr do begin Duomenys; Rikiuoti(G, m); Atrinkti; end; Close (Fd); Rikiuoti(R, n); Spausdinti; end.

V8 UDUOTIS I dalis

1 2 3

D B
Galimi atsakymai: formuoti ina; sudaryti turin; sudaryti rodykl; automatikai rinkti ir taisyti teksto fragmentus; tikrinti odi rayb; lentels duomen rikiavimas; terpti nuorodas ir saitus. Galimi atsakymai: enklintam (numeruotam) tekstui; grafikos objektams; diagramoms.

D
Kairje enklo @ pusje nurodomas abonento (arba kitas sinonimas)

vardas, vienareikmikai identifikuojantis abonent serveryje.


Deinje enklo @ pusje nurodomas pato serverio (arba kitas sinonimas)

adresas.

1
B 10 11

D 5

F NE

10.1. = A V E R A G E (D4 : D13). 10.2. = S U M (D4 : D13). Galimi atsakym variantai: 1. automatinis rengiam duomen raymas disk; 2. fail arba laikmen apsauga nuo raymo; 3. apsauga nuo kopijavimo; 4. apsauga nuo nesankcionuotos kreipties; 5. apsauga nuo piratavimo (neteisto duomen naudojimo); 6. apsauga nuo virus.

12

13 14

J B

17 18 19 20

15 16 D C
20.1.

1 eilut 2 eilut

5 9

20.2. Galimas atsakymas: Procedra Kas skaiiuoja masyvo elementu (pradedant pirmuoju ir baigiant m-uoju), kuri reikms didesns u sveikj skaii p, sum.
Atsakymas

10 3
Atsakymas

9 1 1 eilut V 2
I

3
K

4
T

5
O

6
R

7
I

8
J

9 10 11 12 13 14 15
A 7

24

TRUE FALSE TRUE FALSE


Atsakvmas

25

4 5

1 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys program PapUl; const Fduom = 'UI.txt'; Frez = 'Ulrez.txt'; Cn = 30; type Mas = array[l..Cn] of integer; var Eg : Mas; n : integer; // Eglijos monet nominal sraas St : Mas; : integer; // Student pinig sumos Fd : text; procedure Duomenys(var A : Mas; var n : integer); var i : integer; begin ReadLn(Fd, n); for i := 1 to n do Read(Fd, A[i]); ReadLn(Fd) ; end;

//
function Suma : integer; var s, i : integer; begin s := 0; for i := 1 to k do s := s + St[i]; Suma := s; end;

//
procedure Rezultatai; var i : integer; monetos, pinigai : integer; Fr : text; begin Assign(Fr, Frez); Rewrite(Fr); pinigai := Suma; WriteLn(Fr, pinigai); // I viso turi pinig monetos := 0; for i := 1 to n do begin // Keitimo rezultatai WriteLn(Fr, Eg[i], ' ', pinigai div Eg[i]); monetos := monetos + pinigai div Eg[i]; pinigai := pinigai mod Eg[i]; end; WriteLn(Fr, monetos); // I viso gaus monet WriteLn(Fr, pinigai); // Liks nepakeist pinig Close(Fr); end;

Assign(Fd, Fduom); Reset(Fd); Duomenys(St, k); Duomenys(Eg, n); Close (Fd); Rezultatai; end. 2 praktin uduotis Programos teksto pavyzdys

program PapU2; const Fduom = 'U2.txt'; Frez = 'U2rez.txt'; Cn = 100; type Sp = record pav : string [20]; m, s : integerend; Mas = array[1..Cn] of Sp; var P : Mas; n : integer; // procedure Duomenys; var i, j, m, : integer; Fd : text; begin Assign(Fd, Fduom); Reset(Fd); n := 0; ReadLn(Fd, m); for i := 1 to m do begin ReadLn(Fd, k); for j := 1 to do begin n := n + 1; ReadLn(Fd, P[n].pav, P[n].m, P[n].s); end; end; Close (Fd); end; // procedure Rikiuoti; var i, j, d : integer; C : Sp; begin for i := 1 to n do begin d := i; for j := i to n do if (P[j] .m < P[d] .m) or ((P [ j ] .m = P [d] .m) and (P[j] .s < P [d] .s then d := j; C := P [ i]; P[i] := P[d]; P[d] := C;

end; end; // procedure Spausdinti; var i : integer; Fr : text; begin Assign(Fr, Frez); Rewrite(Fr); for i := 1 to 5 do WriteLn(Fr, P[i].pav, P[i].m, ' ', P[i] . s) ; Close(Fr); end;

//
var i : integer; begin Duomenys ; Rikiuoti ; Spausdinti ; end. gr : integer;

M1 UDUOTIS I dalis 1 M S PowerPoint: Spragteljus deiniu pels klaviu mygtuk juostoje ar rankiai (Tools), vykdoma komanda Tinkinti (Customize). Komandos (Commands) kortelje susirandama komanda, kurios mygtuk reikia kelti. meniu juost mygtukas nuneamas pele arba pasirinkus Komand pertvarkym 'o (Modify Selection) reikiam valdikl. OpenOffice Impress: Rodinys -> Mygtuk juostos -> Pritaikyti arba spragtelti deiniu pels klaviu mygtuk juostoje, pasirinkti komand Parinkti ir atsivrusiame lange Mygtuk juostos sranka pasirinkti Naudojami mygtukai reikiam valdikl. D B 3,2 C A D C B A B D C Naikina duomenis. Paeidia duomenis. Platina save keldamas savo k o d kitas programas ar bylas. Stabdo, trikdo kompiuterio darb. Bando valdyti kompiuterius nuotoliniu bdu. Kelia nipinjimo grsmes (surenka duomenis, susijusius su vartotojo interneto proiais bei pirmenybmis ir siunia krjams ar pato iukli siuntjams). A D

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

M2 UDUOTIS I dalis 1 M S PowerPoint: Laikydami nuspaust Alt klavi, pele paimame" i meniu juostos nereikaling mygtuk ir ineame". Arba einame rankiai (Toois) ir vykdome komand Tinkinti (Customize). Komandos (Commands) kortelje pasirink Komand pertvarkymas (Modify Selection), paaliname norim mygtuk. OpenOffice Impress: Rodinys -> Mygtuk juostos Pritaikyti arba spragtelti deiniu pels klaviu mygtuk juostoje, pasirinkti komand Parinkti ir atsivrusiame lange Mygtuk juostos sranka, Naudojami mygtukai pasirinkti reikiam mygtuk. D Pateiki rengimo programos MS PowerPoint Failo (File) meniu komanda rayti (Save) nuo komandos rayti kaip... (Save As...) skiriasi tuo, kad raant antr kart komanda rayti kaip... (Save As...) leidia pakeisti failo vard, o komanda rayti (Save) - rao senj fail. Pateiki rengimo programos OpenOffice Impress Rinkmenos meniu komanda rayti nuo komandos rayti taip... skiriasi tuo, kad raant antr^ kart komanda rayti taip... leidia pakeisti failo vard, o komanda rayti rao senj fail. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14; 17; 20; 23 C B A A 4,2 A D Atvrus ukrst fail, atsist kartu su laiku. Parsisiuntus ukrst fail i interneto ir j atvrus. Narant internete - gali bti paslpti tam tikrose nuorodose. Prisijungus prie bendro tinklo jungiasi prie asmenini kompiuteri ir silo k nors diegti, o tuomet sidiegia patys. B C C

13 14 15

M3 UDUOTIS I dalis

Pastraip pirmosios eiluts traukas (Format\Paragraph\Indent

at...

arba

SpecialusXPirmoji eilut... pagal).


Tarpus prie (po) pastraipomis (Format\Paragraph\Before ...).

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nesurikiuota 1040

C D B B C A
vairi netikt praneim pasirodymas ekrane. Keist enkl atsiradimas ekrane: raidi byrjimas, skaitmen okinjimas ir pan. Neprast gars atsiradimas. Pagrindins atmintins ar disko talpos staigus sumajimas. Neaiki veiksm, kuri vartotojas nepra, atlikimas, pvz., netikti kreipiniai disk. Fail ir aplank dingimas arba j turinio ikraipymas. Fail modifikavimo datos ir laiko kitimas. Fail dydio kitimas. Nemanoma pakrauti operacins sistemos. Anksiau normaliai veikusi program danas trikimas ar visikas neveikimas.

12 13 14 15

A C D
Informacins visuomens poymiai: kompiuteri naudojimas visose veiklos srityse; besimokanti vis gyvenim visuomen; kompiuteri tinkl infrastruktra (informacijos greitkeliai); telekomunikacij paslaug vairov, elektroniniai atsiskaitymai (bankininkyst, verslas), nuotolinis darbas, studijos, mokymasis ir pan. elektroninis valdymas.

M4 UDUOTIS I dalis i B
Dl korektros kandidatams. klaidos io klausimo vertinimas uskaitomas visiems

3 4 5

D D C
Jrat turi parengti laik i vakaro, o ryte tik isisti. . Laiko tekst gali parayti tekst rengykle, rayti kuri nors laikmen, o ryte isisti kaip pried. 2. Naudodamasi kuria nors elektroninio pato programa gali parayti laik, rayti j kaip juodrat, tad ryte reikt tik prisijungti prie interneto ir isisti parengt laik.

7 8 9 10 11
12

C A A
Aprao lentel Btina upildyti temos eilut. Pavyzdiui, Olimpui dl primimo" arba Dl mokymosi Olimpe".

Linux, OpenOffice. org, Mozilla Firefox, Free Pascal. C B


Internetu tinklalapius. galima gauti bet kurios alies ir bet kuria kalba paraytus

13 14 15

M5 UDUOTIS I dalis

1 - pusjuodis, 2 - kursyvas.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B A B
Nurodo, kad tinklalapyje bus terpiamas paveikslas. iniatinklio adresynas - tai tinklalapi adres kartoteka, skirta interneto adresams rayti, alinti, tvarkyti.

Delfi.lt, One.lt, Outlook Express, Mozilla, The Bat\, Mozilla Thunderbird, Pegasus Mail ir pan. D B D D C B
Nuskenuojamas reikalingas dokumentas (egzamin ssiuvinio virelis) reikalingas skeneris. Turimas paveikslas padalijamas du (perkerpamas) - naudojama grafikos rengykle. Pasirenkamas tinkamas skaidrs maketas, keliamas vienas, po to kitas paveikslas - naudojama pateiki rengykle.

M6 UDUOTIS I dalis
1 2 3 4 D Lokalizavimu C C itaip nurodoma, kad atsakyta ankstesnj siuntjo laik. 6 7 Licencija A Pirmiausia pasiaikinsite, ar i programa nuosavybin (komercin), ar laisvai platinama. Laisvsias programas galima perrainti - joki problem. Jei programa nuosavybin, draugui duoti negalsite, jis turi j nusipirkti. Paymimas visas laktas.

10
11 12 13 14 15

C2-68, C3-33
B2 ir B4 B B B D

M7 UDUOTIS I dalis 1
Galimi atsakymai: 1. telefono linij ir modem; 2. kabelin m o d e m - modem, kompiuter jungiant tinkl per kabelins televizijos kabel; 3. mobilj telefon ir m o d e m kompiuter jungiant tinkl bevieliu ryiu naudojant mobilj telefon ar kitas mobiliojo ryio priemones; 4. radijo m o d e m - beviel bd prisijungti prie interneto per radijo m o d e m su integruota antena; 5. palydovin anten ir modem. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Netscape"; Mozilla" / Mozilla Firefox"; Opera"; Apple Safari". skaitin (IP) adres; fizin (MAC) adres.

Tekstu, kurio atskiros dalys siejamos saitais (nuorodomis, hipernuorodomis, hipersaitais), kuriais naudojantis galima naryti po tekst pereinant i vienos vietos kit. http://doc.int/org/tcp.net Maiausias paiekos rezultat skaiius D Didiausias paiekos rezultat skaiius A

Galimi atsakymai: 1. Lokalizuotos programos turi vartoti t kalb iverstus naudotojo matomus tekstus (meniu, dialogo lang uraus, kompiuterio praneimus), dokumentacij (elektroninius ir popierinius inynus, vadovlius). 2. Lokalizuotos programos turi vartoti toje kalboje ir valstybje priimtus matavimo vienetus ir j ymenis, datos, laiko ir kitus formatus. 3. Lokalizuotos programos turi vartoti tai kalbai tinkam koduot. 4. Lokalizuotos programos turi vartoti tai kultrinei terpei bding simbolik, spalvas ir kitus elementus. Galimi atsakymai: 1. Nevartojami lietuviki simboliai. 2. Nra cituojami klausimai, kuriuos atsakoma laike. 3. Nra prierao (vizitins kortels). 4. Siuniami asmens duomenys.

Galimi atsakymai: 1. Fizinis asmuo ar asmen grup, sukr krin (kompiuteri program). 2. Asmuo, nustatytu bdu nurods krinyje autori teisi apsaugos enkl. 3. Asmuo, registravs krin kompiuterini program registre. enklas arba (C), autoriaus teisi savininko pavadinimas (vardas ir pavard), krinio pirmojo ileidimo metai.

10 11 12 13 14

D B B C
1 rodo skaidrs eils numer pateiktyje. simbolis ( O ) rodo, kad yra parinktas skaidrs keitimo efektas arba/ir skaidrs objekto(-) animacijos efektas. A

15

M8 UDUOTIS I dalis 1
dokumentuose, paraytuose hipertekstu. objekto (failo, tinklalapio) vardas (pvz.: index.html). serverio (tarnybins stoties) sait (hipersait, nuorod, hipernuorod)

3 4

D
Komanda ir/ar Alytus "Komanda Alytus"arba "Komanda "Alytus""

5 6 7 8 9 10
1. 2.

D B B B
Laikas siuniamas ne tik Jolantai, bet keliems asmenims. Nenurodyta laiko tema. nelegalus programins rangos naudojimas, platinimas arba paeidiant jos autoriaus teises. turtines neturtines

pardavimas

11 12 13
1. 2.

C D
Skaidri keitimo sparta (ltai, vidutinikai arba greitai). Skleisti gars ar ne keiiant skaidr (kartoti gars, kol bus nurodytas kitas garsas).

14 15

D
Galimi atsakymai: 1. Dukart spragtelti skaidrje diagramos objekto srit, meniu komanda pasirinkti skritulins diagramos tip. 2. Dukart spragtelti skaidrje diagramos objekto srit, kontekstinio meniu komanda pasirinkti skritulins diagramos tip. 3. Dukart spragtelti skaidrje diagramos objekto srit, po to spragtelti mygtuk juostoje diagramos piktogram, pasirinkti skritulins diagramos tip.

M9 UDUOTIS I dalis 1
Galimi atsakymai: 1. www.altavista.com 2. www.yahoo.com 3. www.lycos.com 4. www.excite.com 5. www.search.lt reikminiais tarp kabui 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3 apibrti paiekos srit, pvz., iekoti tik Lietuvos tinklalapiuose; apibrti paiekos viet, pvz., iekoti tik tinklalapi antratse; apibrti iekom fail format; nurodyti iekoti tinklalapi, panai nurodytj; apibrti iekom tinklalapi kalb; pasirinkti kit paiekos sistem; apibrti iekom tinklalapi sukrimo ar paskutinio redagavimo dat. C

4 5 6 7

D
A E B C D

B
Jei formul i esms teisinga, taiau neatsivelgta, kad langelio duomenys jau pateikti procent formatu (pvz.: =D2/SUM(B2:D2)% arba =D2/SUM(B2:D2)*100), tada skiriamas 1 t a k a s

8 9 10 11 12 13 14 15

C B B C
makrovirusu (makrokomandiniu virusu)

B B
Aidas turi paymti paveiksl ir parinkti reikiam jo apgaubimo tekstu bd

M10 UDUOTIS I dalis 1 Lygiuot: Eilui intervalas: C C Galimi atsakymai: perkelti skaidr kit viet; kopijuoti skaidr; paslpti skaidr; keisti skaidrs (skaidri) fon, dizain; keisti skaidrs maket. Galimi atsakymai: 2. tekstas (enklinamas sraas), 3. diagrama (grafikas). Galimi atsakymai: liks 2-oje eilutje, antroje eilutje ar pan. D Galimi atsakymai: smm.lt -kompiuterio (serverio, srities), kuriame yra adresuojamas objektas, vardas; pranesimai.html - objekto (failo) tinklalapio vardas. Galimas atsakymas: Matyt turi parinkti tinkam koduot lietuvi kalbos ramenims atvaizduoti (ar panaus atsakymas). Konkreios koduots pvz.: Windows-1257, Baltic (Windows). A Galimi atsakymai: persiraant ukrstus failus i laikmen, vietiniu tinklu ir pan. parsisiuniant failus i interneto, vietiniu tinklu, elektroniniu patu ir pan. ukrsti galima, jei paleidiamas ar atveriamas ukrstas failas. D A Informacins visuomens bruoai: pilieio noras ir gebjimas mokytis; nuolatinis mokymasis; nuotolinis darbas; elektroninis verslas, prekyba; tinkl infrastruktros pltojimas; mobilij technologij pltojimas; elektronins paslaugos. Konkreios paslaugos ar IKT taikymo sritys: eismo valdymas naudojant IKT, sveikatos prieiros elektronini priemoni krimas, vairi atsiskaitym elektronini priemoni krimas ir pltra ir pan. B abipus (i abej pusi) dvigubas arba 1,5 eiluts

2 3 4

6 7 8

10 11

12 13 14

15

M11 UDUOTIS I dalis 1 Lygiuot: Eilui intervalas: C B Galimas atsakymas: Jonas turi nurodyti savo vard ir pateikties rengimo dat apatiniame skaidrs kolontitule arba sukurti skaidrs ruoin su minta informacija. Galimi atsakymai: 2. tekstas (enklinamas sraas), 3. iliustracija (paveikslas). Galimi atsakymai: liks 3-oje eilutje, treioje eilutje ar pan. B Galimi atsakymai: http:// - protokolas, naudojamas iniatinklio duomenims persisti, kompiuterija - aplanko, kuriame yra objektas, vardas. B C Galimas atsakymas: Audron turi parinkti tinkam kuoduot lietuvi kalbos ramenims atvaizduoti (ar panaus atsakymas). Koduots pvz.: Windows-1257, Baltic (Windows) Galimi atsakymai: nuolatinis antivirusins programos naudojimas; nuolatinis antivirusins programos atnaujinimas; apsaugos nuo neleistinos prieigos (ugniasieni naudojimas); neatverti neinom fail (paleidiamj, muzikini, tekst ir pan.); vengti naudotis svetimomis iorinmis laikmenomis. A Informacins visuomens bruoai: pilieio noras ir gebjimas mokytis; nuolatinis mokymasis; nuotolinis darbas; elektroninis valdymas (elektronin valdia, elektronin vyriausyb); tinkl infrastruktros pltojimas; mobilij technologij pltojimas; elektronins paslaugos. Konkreios paslaugos ar IKT taikymo sritys: eismo valdymas naudojant IKT. sveikatos prieiros elektronini priemoni krimas, vairi atsiskaitym elektronini priemoni krimas ir pltra ir pan. C kairje, kairin viengubas

2 3 4

6 7 8

9 10 11

12

13 14

15

M12 UDUOTIS I dalis 1 Galimi atsakymai: pastraipos lygiuot; pastraipos traukos; pastraipos pirmosios eiluts trauka; tarpai tarp pastraipos eilui; tarpai tarp pastraip; pastraipos rminimas. D C Galimas atsakymas: proporcingai pakeisime (sumainsime, paveiksllio dyd. B Galimi atsakymai: 1-oje eilutje, pirmoje eilutje ar pan. TAIP D Galimas atsakymas: http://www.egzaminai.lt/failai/programa IT.pdf D Galimas atsakymas: Komercins programos demonstracin versija tai programos versija, skirta jos galimybi demonstravimui, reklamai. Daniausiai bna su specialiai dtais ribojimais, kad netikt visaveriam darbui ir reikt sigyti registruotj versij. Galimi ribojimai: negalimas darbo rezultat raymas laikmenas, negalimas darbo rezultat spausdinimas, duomen kiekio apdorojimo ribojimas, kiti. Galimos atsakymo poros: (1) kenksmingas veiksnys, (2) bdas iam veiksniui sumainti. (1) regos apkrova (aki pervargimas ir pan.), (2) daryti pertraukas (atlikti pratimus akims, tinkamai rengti darbo vietos apvietim, tinkamai suderinti vaizduoklio parametrus ir pan.); (1) suvaryta sdsena (ilgas sdjimas prie AK, nepatogi, priverstin kno bsena ir pan.), (2) daryti pertraukas (atlikti pratimus, judti, pasivaikioti, tinkamai parinkti darbo vietos baldus, tinkamai suderinti darbo vietos baldus (kd, stalas, klaviatros lenta); (1) elektromagnetin spinduliuote, (2) kokybik kompiuterio tais atitinkani higienos standartus sigijimas (naudojimas) (kompiuterio tais tinkamas idliojimas darbo vietoje, sisteminio bloko eminimas, patalp vdinimas ir pan.). Kam: ieva(,gmail.com Tema: pvz., Dl susitikimo, Susitiksime prie teatro, Priminimas dl susitikimo ar pan. B C padidinsime)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14 15