Está en la página 1de 20

http://guias-kpiqa.blogspot.

com

EL AGUJERO DE DUNCAN
D spu!s " u#a b$ % i#t$o"ucci&# " lo ocu$$i"o # l p$im $ cap'tulo( u# tipo " ha " )a"o u#a ca)a mist $iosa # al ba$ " Du#ca#. *ulsa sob$ la imag # " la ca)a + tu col ga ,a-l s p$ s #ta$. pa$a o/$ c $t su a+u"a. U#a % 0 qu la % as # p$im $ pla#o( pulsa sob$ l ca#"a"o( # c sitas u# c&"igo " 1 ci/$as pa$a ab$i$lo. Aho$a t #"$.s la posibili"a" " usa$ la lu0 ult$a%iol ta 234 pa$a locali0a$ la pista oculta + tambi!# la lupa 254 6u % la ca)a pa$a % $ la pa$t sup $io$ " la tapa( usa la lu0 ult$a%iol ta + % $.s u#a /$as sc$ita: 7o"o " p #" " l pu#to " %ista. Eso sig#i/ica qu l c&"igo " b sta$ oculto # algu#a pa$t " la ca)a. G'$ala #to#c s " ma# $a qu pu "as % $ como las $a+as " la pa$t i#/ $io$ /o$ma# los cuat$o "'gitos: 89:;.

6u % " #u %o la ca)a pa$a po# $ l ca#"a"o /$ #t a ti i#t$o"uc l c&"igo: 89:; + u#a % 0 qu l ca#"a"o s ha+a quita"o( l %a#ta los p stillos " los la"os + al ab$i$la t #co#t$a$.s qu ha+ u# o$" #a"o$ " #t$o. Aho$a " b s usa$ la lupa pa$a #co#t$a$ l bot&# " #c #"i"o( p $o tampoco s # c sa$io po$qu st. aba)o a la i0qui $"a. 6i #t$as qu %isuali0as l %'" o + cua#"o salga l ico#o " $at&#( mu!% lo $.pi"am #t hacia aba)o pa$a %ita$ i#to<ica$t co# l " "o qu hab'a # l i#t $io$ " la ta0a. El p$im $ ob) ti%o " ab$i$ la ca)a +a st. co#s gui"o + t #"$.s u#o #u %o: =>abla$ co# to"as las p $so#as " l 3a$?. D spu!s " habla$ co# to"os( #o saca$.s #a"a # cla$o( solo Abbi la cama$ $a t "a$. u#a i#/o$maci&# algo $ l %a#t ( l tipo qu l #t$ g& la ca)a( po$ su $opa po"$'a t$aba)a$ # los mu ll s. Aho$a # l *ub( pu " s #co#t$a$ u# p $i&"ico + las *.gi#as @/A + ;/A " l lib$o sob$ la histo$ia " 6 t$&polis. ,al " l *ub + u#a % 0 qu salga l mapa( "i$'g t a tu sco#"it .

E,CONDB7E
U#a % 0 all'( pulsa sob$ l a#ali0a"o$ CLa m.qui#a qu ti # l mo#ito$ co# l bot&# i0qui $"oD + a#ali0a las "os p.gi#as " la histo$ia " 6 t$&polis + l " "o. , t$ata " l " "o a#ula$ " la ma#o " $ cha + " sg$acia"am #t s " tu h $ma#o 3$oE# Joh#so#. Aho$a pu " s usa$ l t l!/o#o + llama$ a Abbi ( p $o #o la #co#t$a$.s # casa.

As' qu s ho$a " i$ a su casa a % $ qu pu " s #co#t$a$( sal po$ la pa$t " $ cha " la pa#talla + "i$'g t : =Al piso ocupa"o " 3$oE#?

*B,O OCU*ADO DE 3ROFN


A#t s " #t$a$ # l mu ll ( cog sob$ la ca)a " la i0qui $"a la *.gi#a 9/A " l lib$o sob$ l histo$ia " 6 t$&polis. E#t$a # la casa.( sigu las i#st$uccio# s " los mo%imi #tos " l $at&# qu apa$ c # # pa#talla + co#s gui$.s su) ta$ al tipo. * $o t sp $a u# #u %a so$p$ sa( s t$ata " 3lack ot$o " tus h $ma#os( #s!Gal l " "o + "u$a#t la co#% $saci&# t "a$. los $asgos actual s " 3lack( po$ so t #"$.s qu "ibu)a$lo. La soluci&# la ti # s # la imag # " aba)o.

Aho$a cog la Hoto ;/I " Ca$los # la pa$ " " #/$ #t )u#to al $ spi$a" $o.7$as la co#% $saci&# co# 3lack( cog la a$m&#ica " 3$oE# qu st. a la i0qui $"a sob$ l b$a0o " l sill&# + la ta$) ta " la s Go$a " la limpi 0a qu st. # la ca)a a la " $ cha. U#a % 0 qu la t #gas # p$im $ pla#o( coloca la mi$illa sob$ l $i/l qu apa$ c # la pa$t sup $io$ " la /$ go#a.

Aho$a pulsa sob$ la $a"io qu st. sob$ la $ pisa # la pa$t sup $io$ i0qui $"a " la habitaci&# + " spu!s sob$ los u$i#a$ios. 5 $.s # los a0ul )os "i/ $ #t s #-m $os( l la ho)a " l p $i&"ico " 6 t$&polis qu ha+ # la pa$t i#/ $io$ + t #"$.s u#a pista " c&mo $ sol% $ st #u %o pu00l . 7i # s qu t # $ # cu #ta los #-m $os qu apa$ c # # los a0ul )os + tambi!# los qu apa$ c # cua#"o us s la lu0 ult$a%iol ta( po$qu so t "a$. la pista sob$ los a0ul )os qu " b s $omp $. , l ccio#a los a0ul )os " la pa$t sup $io$ )u#to al #J 9 hacia la " $ cha + % $.s como # algu#os " llos apa$ c u# pu#to( $&mp los. ,i t /i)as # l @J " la i0qui $"a apa$ c l #J 8 aba)o( so sig#i/ica qu " b s $omp $ 8 a0ul )os # la misma % $tical hacia aba)o + ha0 lo mismo co# l $ sto " a0ul )os # los qu apa$ c l #J 8. E# los qu apa$ c l #J K #o ti # s qu $omp $ #i#gu#o + l $ sto " a0ul )os qu ti # s qu $omp $ los pu " s i" #ti/ica$ co# la lu0 ult$a%iol ta. Al /i#al % $.s las ci/$as: @K9.L

Aho$a pulsa sob$ la $a"io g'$ala hacia la " $ cha( p$ sio#a l bot&# pa$a #c #" $la + " spu!s mu % l "ial pa$a si#to#i0a$ la /$ cu #cia a @K9(L. *ulsa l bot&# " g$abaci&# + " spu!s l bot&# + obt #"$.s la ci#ta " au"io g$aba"a( =Es la %o0 " tu h $ma#o pi"i #"o a+u"a( st. s cu st$a"o # alg-# luga$ " 6 t$&polis?. Aho$a pulsa sob$ l sp )o qu ha+ a la " $ cha( " spu!s sob$ l g$i/o( lu go sob$ l bot&# pa$a s l ccio#a$ l pasa"o$ " l c #t$o + " spu!s gi$a l g$i/o " la i0qui $"a pa$a ll #a$ l la%abo " agua cali #t . 5 hacia at$.s + % $.s qu l %apo$ ha " )a"o a la %ista l #-m $o 1I # l sp )o. Golp!alo %a$ias % c s hasta qu s $ompa po$ compl to + " scub$i$.s %a$ias l t$as sc$itas " t$.s. ,i las %as l + #"o s gui"as " a$$iba a ba)o( % $.s qu la p$im $a pa$t po# : EL CODBGO CO6BENMA + l /i#al s pu " " "uci$ co# 7RECE. *ulsa #to#c s # l ca#"a"o " l botiqu'# i#t$o"uc l c&"igo: @91I. E# l i#t $io$ ha+ "i/ $ #t s ob) tos( mu % la ta0a + % $.s u# posa%asos co# u#a imag # co#oci"a. , l ccio#a l posa%asos " la lista " ob) tos + " spu!s "a las sigui #t s $ spu stas a las p$ gu#tas: > %isto st s'mbolo # ot$a pa$t N* $o "&#" O - E# l l t$ $o " l ba$ " Du#ca# Lo qu #os ll %a a c$ $: - 3$oE# iba a m #u"o al ba$ " Du#ca# *ulsa sob$ l o$" #a"o$ po$t.til qu st. # l sill&# )u#to a 3lack( ab$ los p stillos lat $al s + % $.s qu # c sitas u#a co#t$as Ga pa$a po# $lo # ma$cha. E<ami#a la pa$t " aba)o + t #co#t$a$.s co# u# pu00l cl.sico " mo% $ pi 0as pa$a %isuali0a$ la imag # co$$ ctam #t . ,i lo has h cho bi #( apa$ c $. u# t <to i#"ica#"o qu la co#t$as Ga s %isibl # la oscu$i"a". Usa #to#c s la lu0 ult$a%iol ta + po"$.s l $ # l c$ucig$ama las l t$as LO5ER( i#t$o"uc po$ ta#to como co#t$as Ga sa palab$a LO5ER # las l t$as " l o$" #a"o$ + p$ sio#a EN7ER.

L to"os los m #sa) s " l co$$ o + " spu!s oi$.s %ib$a$ l t l!/o#o. *ulsa sob$ l cua"$o qu st. # la pa$t " $ cha " la pa#talla sob$ la 75 + % $.s l cua"$o %ib$a$( "al la %u lta( a$$a#ca la ci#ta( cog l t l!/o#o m&%il i#t #ta scucha$ la llama"a #t$a#t . No po"$.s po$qu # c sitas l

c&"igo pa$a " sbloqu a$lo. E# la pa$t " at$.s " l cua"$o( ti # i#/o$maci&# al m #os " u#o " los #-m $os " l c&"igo( l -ltimo s u# I. Usa la lu0 ult$a%iol ta sob$ l mapa + sigu la "i$ cci&# " las /l chas " s" la sali"a hasta la ll ga"a. 7i # s qu /i)a$t # los #-m $os "o#" las /l chas cambia# )ustam #t " "i$ cci&#( sos so# l: @ L 9 + po$ -ltimo l I. B#t$o"uc como *BN # l m&%il l #-m $o: @L9I. Co#t sta la llama"a #t$a#t + oi$.s l g$ito " tu h $ma#o. D spu!s s l ccio#a las llama"as sali #t s + pulsa sob$ l p$im $ #-m $o. Cua#"o $ cibas la co#t staci&#( "a las sigui #t s $ spu stas a sus p$ gu#tas: NEsto+ ocupa"o qui!# sO - 3$oE# Jo#so# , gu$o( s mi $" cilla st. " spa$ ci"o # combat - Cua#"o algui # " spa$ c pu " %ol% $ a apa$ c $ *o$ supu sto qu t $ co#o0co: - Du#ca# >abla co# 3lack( sob$ los t$ s t mas( t "a$. tu ta$) ta " %isita + a#t s " sali$( cog la Hoto ;/I " Ca$los # la pa$ " " #/$ #t )u#to al $ spi$a" $o + " spu!s $ g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
Usa " #u %o l t l!/o#o( sta % 0 llama a la limpia"o$a al #J KAL;L@ + "al las sigui #t s $ spu stas a sus p$ gu#tas ND&#" co#s guist l #-m $oO - 7 #go u#a ta$) ta " %isita qu l p $t # c . 7 #go l p lo oscu$o: HAL,O 7 #go l p lo p li$$o)o 5ERDADERO 7 #go g$a#" s patillas 5ERDADERO 7 #go u#a cicat$i0 # l $ost$o HAL,O ,o+ basta#t guapo 5ERDADERO 6i"o como @(AK HAL,O 6i"o como @(I8 5ERDADERO Ll %o u# somb$ $o a0ul HAL,O Ll %o u# somb$ $o # g$o 5ERDADERO Ll %o u#a chaqu ta " cu $o # g$a 5ERDADERO Ll %o u#a chaqu ta co$ta HAL,O A#ali0a los #u %os ob) tos + " spu!s usa la lu0 ult$a%iol ta pa$a a#ali0a$: - La hu lla " la ta$) ta " %isita " R " - La hu lla "actila$ " Abbi CE# l posa%asosD - La ci#ta " au"io( "al la %u lta + % $.s sc$itos los ca$act $ s 3@. - La hu lla " la ta$) ta " %isita " la limpia"o$a CNo $ co#oci"aD - La hu lla "actila$ " 3$oE# Joh#so# CE# la a$m&#icaD Aho$a *ulsa co# l C3ot&# " $ choD sob$ l a#ali0a"o$ + compa$a las hu llas " 3$oE# co# la " l " "o + % $.s qu so# i"!#ticas. Compa$a tambi!# la " la ta$) ta " R " co# la " la ta$) ta " la limpia"o$a + l $ sulta"o tambi!# co#/i$ma$. qu so# i"!#ticas. Ab$ l mapa + "i$'g t al mba$ca" $o.

E63ARCADERO
5 hacia la " $ cha( pulsa sob$ l m.stil c #t$al " l tio%i%o + " spu!s " la sc #a scucha lo qu Niki ti # qu o/$ c $t . 7 #"$.s qu $ ali0a$ 8 " sa/'os( si qui $ s qu t "! i#/o$maci&# sob$ l pa$a" $o " tu h $ma#o( po$ lo qu #o t #"$.s m.s $ m "io qu )uga$. El p$im $o s co#s gui$ I /otos( as' qu $ g$ sa al agu) $o " Du#ca#.

EL AGUJERO DE DUNCAN
Na"a m.s ll ga$( cog " la pa$t /$o#tal " la ba$$a la Hoto CA/ID ba)o l pu #t + habla co# Du#ca#. D spu!s " la co#% $saci&#( sigu las B#st$uccio# s qu apa$ c # # la pa#talla pa$a co#s gui$ $ "uci$l . Co#ti#-a habla#"o co# l + $ spo#" a sus p$ gu#tas: P6i #t s( t #go p$u basQ - ,abias qu 3$oE# t staba $oba#"o a#t s " qu " sapa$ ci $a NC&mo lo sab sO - E#s!Gal l mail co# la $ copilaci&# " " u"as U#a -ltima cosa: *a$ c qu staba c $ca " : - , l ccio#a la imag # " Abbi *ulsa sob$ la pa$t sup $io$ " la ba$$a + )u ga al )u go a$ca" . D b s hac $ l $ co$$i"o # "os tapas( ti # s 9 %i"as pa$a los ; $ co$$i"os. ,i /allas( ti # s qu $ p ti$ l $ co$$i"o compl to

D spu!s " hac $ los "os $ co$$i"os( % $.s tu #omb$ como l ga#a"o$ qu m.s pu#tos ha co#s gui"o @8K.KKK R. * $o s " s%a# c $. p$o#to po$qu s l p$ cio a tu cab 0a. Du#ca# "u$a#t la co#% $saci&#( t "a$. los $asgos actual s " 3lack + aho$a " b s "ibu)a$lo sigui #"o sus i#"icacio# s.

*ulsa sob$ la ca)a $ gist$a"o$a + $ su l%

l ,u"oku( la soluci&# s la sigui #t :

@S Hila: 3O7ELLA( CTC7EL( CACA>UE7E,( >A63URGUE,A( LA7A DE REHRE,CO( CAHU. ;S Hila: >A63URGUE,A( CAHU( LA7A DE REHRE,CO( CTC7EL( CACA>UE7E,( 3O7ELLA. 9S Hila: CACA>UE7E,( LA7A DE REHRE,CO( CAHU( 3O7ELLA( CTC7EL( >A63URGUE,A. 1S Hila: CAHU( CACA>UE7E,( 3O7ELLA( LA7A DE REHRE,CO( >A63URGUE,A( CTC7EL. 8S Hila: LA7A DE REHRE,CO( >A63URGUE,A( CTC7EL( CAHU( 3O7ELLA( CACA>UE7E,. AS Hila: CTC7EL( 3O7ELLA( >A63URGUE,A( CACA>UE7E,( CAHU( LA7A DE REHRE,CO.

6i$a " c $ca l tiqu + toma #ota " los p$o"uctos qu apa$ c # # la cu #ta: 9 3ot llas( 9 >ambu$gu sas( 9 Cacahu t s( 9 Ca/!s( 9 Latas " $ /$ sco + 9 c&ct l.

*$ sio#a # sas t clas + % $.s como # l t cla"o apa$ c l #J @9@. B#t$o"uc s c&"igo # l t cla"o #um!$ico " la $ gist$a"o$a( pulsa la t cla $o)a + " scub$i$.s " #t$o( u#a ca$ta ma#usc$ita " la $ #u#cia " Abbi . *ulsa sob$ la pa$t sup $io$ " la ba$$a pa$a mo% $ la c.ma$a i$ a la t$asti #"a( sob$ l mu bl a la i0qui $"a( cog la Hoto C:/ID " l piso " 3$oE# + " la pa$ " " #/$ #t la Hoto CI/ID " l piso " Du#ca#. *ulsa sob$ las taquillas + % $.s qu la " Abbi st. c $$a"a co# u# ca#"a"o " combi#aci&# #um!$ica. 6u % la c.ma$a " ma# $a qu pu "as % $ la pa$t sup $io$ + #co#t$a$.s %a$ios ob) tos. >a+ u#a bola " #i % ( ag'tala + " scub$i$.s # l su lo " #i % l #-m $o A9. Al la"o ha+ tambi!# u#a g$aba"o$a + a su la"o u# ob) to co# u# alta%o0 qu al gi$a$lo + coloca$lo " #u %o # su sitio( miti$. u# so#i"o. *ulsa " #u %o sob$ la g$aba"o$a( p$ sio#a la t cla pa$a $ bobi#a$ la ci#ta + " spu!s l bot&# pa$a g$aba$. Da la %u lta " #u %o al ob) to co# l alta%o0 + as' co#s gui$.s g$aba$ l so#i"o( usa la g$aba"o$a( $ bobi#a " #u %o la ci#ta( " spu!s p$ sio#a l bot&# $ "o#"o( g'$alo + oi$.s u#a %o0 " ci$ =El c&"igo s i#icia co# ;:? B#t$o"uc po$ ta#to # l ca#"a"o l c&"igo: ;:A9.

U#a % 0 qu ha+as abi $to la taquilla( #co#t$a$.s # l i#t $io$( la /oto " 3$oE# ata"o + l mapa " los mu ll s. D spu!s " habla$ co# Du#ca#( t #"$.s qu busca$ # !l la locali0aci&# " Abbi . Coloca l bill t " m t$o( la publici"a" " l ba$( la #ota co# los agu) $os + /oll to ma$'timo # los luga$ s qu apa$ c # # la imag # + % $.s qu la palab$a $ sulta#t s DOCV.

*ulsa #to#c s( sob$ l palab$a DOCV qu ha+ # l mapa. Ab$ " Abbi .

l mapa + "i$'g t al apa$tam #to

A*AR7A6EN7O DE A33BE
>abla co# lla( " spu!s #s!Gal la /oto " 3$oE# ata"o. No m.s a t # $ m.s $ m "io qu co#s gui$ qu salga " su casa pa$a $ gist$a$ su apa$tam #to( $ g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
A#ali0a los #u %os ob) tos( " spu!s llama a Abbi + $ spo#" a sus p$ gu#tas: Esa so+ +o NWui!# llamaO - ,o+ +o ND&#" sto+O PO> si( # l t$aba)oQ Lo qu po$ supu sto po"$'a s $X - E# la comisa$'a " polic'a EhX Yo qu $'a( +a sab sX. - Esposa$t a u# post + "a$t u#a l cci&# NE# l sitio habitualO P3i #Q El sitio habitual - E# l apa$cami #to " la comisa$'a " polic'a R g$ sa al apa$tam #to " Abbi .

A*AR7A6EN7O DE A33BE
La pu $ta " su apa$tam #to st. c $$a"a + # c sitas u# c&"igo pa$a ab$i$la( pa$a co#s gui$lo a#t s t #"$.s qu ab$i$ los @K bu0o# s qu ha+ # la #t$a"a. El p$obl ma s casi to"os tambi!# ti # u# ca#"a"o " c&"igo #um!$ico. E#um $a los bu0o# s " l @ al @K " i0qui $"a a " $ cha + " a$$iba aba)o + aqu' ti # s la soluci&#: - 3u0&# @: Es l "ibu)o " l " mo#io( po$ ta#to coloca l c&"igo # l ca#"a"o: AAA - 3u0&# ;: E<am'#alo co# la lupa( " spu!s usa la lu0 ult$a%iol ta + po"$.s % $ l #J 91AL. Coloca l c&"igo + cog la lla% qu ha+ " #t$o.

- 3u0&# 9: No # c sitas #i#g-# c&"igo pa$a ab$i$lo( s #cillam #t ab$ la pu $ta + " #t$o % $.s u# pap l co# l sigui #t t <to: El c&"igo " la pu $ta s @8@8. - 3u0&# 1: Usa la lupa( mi$a sob$ la cab 0a " la chica " l t$a) + po"$.s % $ l c&"igo: @1:A - 3u0&# 8: Gi$a la lla% obt #i"a # l bu0&# ;. - 3u0&# A: Usa la lupa + % $.s l #J 1; s gui"o " l #omb$ " 6a$ga$ t. 5 hasta la pu $ta( p$ sio#a los #-m $os 1; + " spu!s l timb$ . Al hac $t pasa$ po$ ca$t $o( t "a$. su #J " bu0&#: B#t$o"uc # la c $$a"u$a l c&"igo: I8K;. D #t$o % $.s l c&"igo i#icial " la pu $ta p$i#cipal: A:A - 3u0&# :: *$ sio#a l bot&# + scucha la s cu #cia " los la"$i"os " l p $$o: @9@; - 3u0&# I: ,impl m #t gi$a la $u "a hacia la " $ cha. - 3u0&# L: H')at # los #omb$ s " los p$opi ta$ios: G o$g Z 7i#a ,mith. ,i sumas las l t$as " ca"a u#o " llos( t "a$.: A@18. Coloca s c&"igo # l ca#"a"o. - 3u0&# @K: Obs $%a como la c $$a"u$a " l ca#"a"o st. pi#ta"a " 1 colo$ s: Ama$illo( $o)o( #a$a#)a + %iol ta. Usa la lupa + % $.s qu ha+ 9 c'$culos $o)os + 1 ama$illos. Usa la lu0 ult$a%iol ta + % $.s ot$os 9 c'$culos m.s. ,igui #"o l o$" # " los colo$ s s $'a: 1 Ama$illos( 9 Ro)os( : Na$a#)a CAma$illo[$o)oD + po$ -ltimo los 9 c'$culos %iol tas. *o$ ta#to coloca l c&"igo: 19:9. Aho$a % hasta l t cla"o " la pu $ta( usa la lu0 ult$a%iol ta + % $.s las hu llas " las t clas pulsa"as. Como +a co#oc s l c&"igo i#icial: A:A solo ti # s "os posibili"a" s pa$a compl ta$lo( o A:AI1 o A:A1I. U#a % 0 # l i#t $io$ " l apa$tam #to( sub al piso " a$$iba + habla co# Niki. U#a % 0 qu s %a+a( cog " l mu bl a la i0qui $"a " l t l %iso$ u#a #u %a *.gi#a 8/A " l lib$o sob$ la histo$ia " 6 t$&polis + # l ma$co " la % #ta#a " #/$ #t la Hoto 8/I " l piso " ,o#ia. Aho$a pulsa sob$ l po$t.til " Abbi qu st. sob$ la m sa " la " $ cha( l acc so st. p$ot gi"o co# u#a co#t$as Ga qu t #"$.s qu a% $igua$. A la i0qui $"a ha+ "os cua" $#os co# "ibu)os " /$utas + a#imal s. A la " $ cha ha+ p&st $ ha+ A t$o0os " pap l ma#cha"os " colo$ $o)o. El ob) ti%o s coloca$los( sigui #"o las pistas qu ha+ # ca"a u#o " llos # u# luga$ co#c$ to " l p&st $( pa$a /o$ma$ u#a imag # " u#a a#imal cu+o #omb$ s la co#t$as Ga " l o$" #a"o$. 5amos a a#ali0a$los: - >a+ "os qu co#ti # # #-m $os( u#o " llos ti # u#a s cu #cia l&gica + l ot$o u#a op $aci&# mat m.tica. - E# ot$o apa$ c u#a sp ci " mi$illa co# u# /ilt$o ult$a%iol ta + t #"$.s qu busca$ l ob) ti%o. - E# ot$o apa$ c la imag # " u#a cala% $a qu " b s coloca$ # l luga$ co$$ cto Cha+ ot$a pa$ ci"a # l p&st $D - E# ot$o t #"$.s qu #co#t$a$ l p 0 i"!#tico al qu apa$ c # l p&st $ + coloca$lo # la p c $a co$$ cta. - Ot$o ti # u# alta%o0 qu t s $%i$. " gu'a pa$a coloca$lo # l luga$ co$$ cto CEl so#i"o m.s $.pi"o t i#"ica$. qu st.s c $ca " l ob) ti%oD - E# ot$o apa$ c l "ibu)o " u# cu $po si# cab 0a( po$ ta#to " b s coloca$lo sob$ la cab 0a co$$ cta " l p&st $. U#a % 0 qu los ha+as coloca"o # la posici&# co$$ cta( % $.s qu s la imag # " u# co# )o( po$ ta#to i#t$o"uc como co#t$as Ga: RA33B7 + pulsa EN7ER. E# l i#t $io$( t #"$.s u#a #u %a locali0aci&# l "ist$ito co# )o.

Aho$a pulsa sob$ la % #ta#a + " spu!s sob$ la ca)a /u $t " Abbi qu ha+ " ba)o( como $a " sp $a$ # c sitas u#a combi#aci&# pa$a ab$i$la. 6i$a po$ la % #ta#a + t #"$.s la soluci&#. - Al pasa$ l t$ # po"$.s % $ l p$im $o " los #-m $os # la lu0 " l i#t $io$ " los %ago# s. - Al gi$a$ u#a " las %igas m t.licas % $.s l s gu#"o. - E# la s Gal lumi#osa qu pa$pa" a ti # s l t $c $o. - Cua#"o l %i #to l %a#t la s Gal " la " $ cha % $. l cua$to + -ltimo #-m $o.

Coloca po$ ta#to # la c $$a"u$a l c&"igo: A8I9. E# l i#t $io$( #co#t$a$.s t$ s ca$tas " tu h $ma#o 3$oE# # las qu co#/i$ma su $ laci&# co# Abbi . Aho$a s l ccio#a las sigui #t s $ spu stas: U#a " stas t$ s ca$tas co#t$a"ic lo qu h " scubi $to hasta aho$a. La ca$ta # la qu : - Abbi co#ci $ta u#a cita co# 3$oE#. El moti%o po$ l qu st #cu #t$o s p$.cticam #t imposibl s qu : - Abbi hab'a $ cha0a"o %a$ias % c s a 3$oE# %a$ias % c s + +a #o qu $'a %ol% $ a % $lo. > ol%i"a"o "&#" co#s gu' sta i#/o$maci&#( " b hab $ si"o: - D labios " Abbi . *ulsa sob$ la 75( " spu!s cog l ma#"o + apaga la 75. 5 $.s sc$itas # pol%o los #-m $os K@1. E#ci!#" la " #u %o i#t$o"uc # al ma#"o l ca#al K@1. 5 $.s l ca#al " l ti mpo + tambi!# como ha+ 1 #u % s bla#cas( 9 " llu%ia + ; " to$m #tas. B#t$o"uc # al ma#"o l ca#al 19; + % $.s la ca$ta " a)ust . E# st ca#al ha+ t$ s colo$ s( #a$a#)a( $o)o + a0ul qu #o ti # # #-m $o. El ob) ti%o s " "uci$ l #J " los ca#al s " la pa$t sup $io$. La soluci&# s i" #ti/ica$ las combi#acio# s " colo$ s( qu s pu " # hac $( s " ci$ Ro)o[A0ul\6o$a"o( Ro)o[Ama$illo\Na$a#)a + Ama$illo[A0ul\5 $" . D sa ma# $a pu " s " "uci$ qu los ca#al s so# @9:. E# l p$&<imo ca#al % $.s u#a imag # NEs tu h $ma#oO Obs $%a bi # la imag # + " scub$i$.s l #J K( al /o#"o( l 1 )usto " t$.s " !l cua#"o s mu % + l I qu lo /o$ma# las ca" #as " la " $ cha( i#t$o"uc # l ma#"o l K1I. 5 $.s la imag # " tu h $ma#o + " t$.s "os l t$as L A. 3a)a a la pla#ta ba)a( cog sob$ la pa$t i#/ $io$ " la alac #a la Hoto 1/I " l piso " Ri#go + ba)o la scal $a la *.gi#a A/A " l lib$o sob$ la histo$ia " 6 t$&polis. *ulsa sob$ la # % $a + como #o st. ata"a co# u#a ca" #a qu ti # u#a c $$a"u$a " c&"igos. *ulsa sob$ u#a sp ci " /lo$ " ca$t&#. D b s coloca$ # la posici&# co$$ cta 9 cacahu t s( 9 hu %os 1 #a$a#)as( ; ca)as " l ch . *u " s cambia$ los p #t.go#os " posici&# + gi$a$los CLa posici&# co$$ cta la ti # s la imag # i#/ $io$D Aho$a mu % la # % $a " ma# $a qu pu "as % $ lo qu ha+ " ba)o " los p #t.go#os + " scub$i$.s l c&"igo: ;:98. Col&calo # la c $$a"u$a

Al ab$i$la #co#t$a$.s u# /$asco ma#cha"o " sa#g$ co# u# cuchillo " #t$o. Du$a#t la co#% $saci&# co# Abbi ( #s!Gal l /$asco " sa#g$ + " spu!s la ca$ta " amo$ " l luga$ " #cu #t$o. A#t s " aba#"o#a$ l apa$tam #to( cog la Hoto 9/I " l piso " Abbi + $ g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
A#ali0a los #u %os ob) tos. D spu!s " a#ali0a$ l /$asco( usa la lu0 ult$a%iol ta + " scub$i$.s las l t$as ocultas C1V,. Cua#"o a#alic s la /oto " 3$oE#( pulsa sob$ l ca$t l " la i0qui $"a + " scub$i$.s las l t$as: L;A9. Compa$a l /$asco ll #o " sa#g$ co# l " "o " tu h $ma#o pa$a co#/i$ma$ qu l ADN s " 3$oE#.

Aho$a ha0 las compa$acio# s " l /$asco " sa#g$ co# l " "o + " spu!s la hu lla " ta$) ta " la s Go$a " la limpi 0a co# la hu lla " la ta$) ta " %isita " R " + " scub$i$.s qu so# i"!#ticas. Di$'g t al mba$ca" $o.

E63ARCADERO
*ulsa # l m.stil " l tio%i%o + " spu!s " habla$ co# Niki( ha0lo u#a s gu#"a % 0 + t ma#"a$. l s gu#"o " sa/'o. 7i # s qu #co#t$a$ # ca"a u#a " las I /otog$a/'as( a#omal'as o l m #tos <t$aGos qu #o #ca) # po$ alg-# moti%o( sta s la soluci&#: @S Hoto: *ulsa sob$ la ca)a qu st. al $ %!s # la pa$t i#/ $io$ " $ cha ;S Hoto: La cab 0a " la statua #cima " la ba$a#"illa 9S Hoto: El t l %iso$ # l ho$#o 1S Hoto: La ma#o # l i#o"o$o 8S Hoto: El mo#st$uo scala#"o l "i/icio <t $io$ AS Hoto: El hipop&tamo # u#a pu $ta :S Hoto: El O5NB # la % #ta#a IS Hoto: El $ lo) >abla " #u %o co# Niki( t ma#"a$. u# #u %o " sa/'o. 7i # qu % $ co# las p.gi#as qu has i"o cogi #"o sob$ la histo$ia " 6 t$&polis. U#a % 0 qu l tio%i%o s " la %u lta( "i$'g t al "ist$ito co# )o.

DB,7RB7O CONEJO
>abla co# D $lik + " spu!s "ibu)a l $ t$ato " la 6o#a Lisa

Aho$a cog " la ca)a qu st. colga"a( la *.gi#a 1/A " l lib$o sob$ " la histo$ia " 6 t$&polis. Aho$a pulsa sob$ la pu $ta " l ba$co + $ su l% l $omp cab 0as pa$a ab$i$la. La soluci&# s: @;@8:

D spu!s " toma$ u#a /oto " la O " la pu $ta( #t$a # l ba$co. *ulsa sob$ las latas qu ha+ a la i0qui $"a sob$ la ca)a /u $t + % $.s u# t cla"o #um!$ico + u#a tapa c $$a"a. 7 #"$.s qu a% $igua$ l c&"igo( coloca las 8 latas # sta posici&#:

6u % la c.ma$a( pa$a coloca$las # u#a " t $mi#a"a posici&#( " spu!s usa la lu0 ult$a%iol ta + po"$.s los #-m $os: K89A. B#t$o"uc s c&"igo # l t cla"o + " #t$o #co#t$a$.s u# lib$o " l pi$ata $o)o. Aho$a pulsa sob$ l mo#ito$ c #t$al i#/ $io$ + % $.s l sist ma " %'" o %igila#cia. El ob) ti%o s s gui$ al cami&# qu apa$ c # l mo#ito$ mo%i #"o las c.ma$as co# l $at&# hacia a$$iba + aba)o. Justo # la -ltima cu$%a /$ #t a la c.ma$a @@ po"$.s % $ # l co#t # "o$ " l cami&# l #J @@9. B#t$o"uc l #-m $o # l t cla"o + p$ sio#a D #u %o t #"$.s qu s gui$lo /$ #t a la c.ma$a ; po"$.s % $ I[;K + /$ #t a la c.ma$a 9 ;KI( i#t$o"uc #to#c s # l t cla"o ;9A + p$ sio#a

C.ma$a @@

C.ma$a ;

C.ma$a 9

Aho$a t #"$.s qu $ sol% $ l $ sto qu $ sol% $lo tu solo. . , l ccio#a la c.ma$a @( sp $a a qu pas l cami&# a0ul oscu$o + po"$.s % $ A9( " spu!s s l ccio#a la c.ma$a ;( sp $a qu pas l cami&# $o)o + % $.s # l co#t # "o$ 38. *o$ -ltimo s l ccio#a la c.ma$a :( sp $a a qu pas l cami&# #a$a#)a + # l co#t # "o$ po"$.s % $ CI. *o$ ta#to i#t$o"uc # l t cla"o 98I + p$ sio#a

C.ma$a @

C.ma$a ;

C.ma$a :

E# st #u %o $ co$$i"o( % $.s t$ s /igu$as( u# p 0( u# ca#g$ )o + u# pulpo. El ob) ti%o s co#ta$ l #-m $o total " p c s( ca#g$ )os + pulpos qu ha+ # to"os los camio# s + los co#t # "o$ s " l $ co$$i"o. La soluci&# s: :9;. B#t$o"uc l #J # l t cla"o + p$ sio#a Aho$a t #"$.s qu s gui$ al cami&# qu sal " s" la c.ma$a @ p $o sta % 0 #o s $. %isibl ( lo m.s s #cillo s s l ccio#a$ la c.ma$a 8( sp $a$ a qu pas l cami&# /$ #t a la c.ma$a + % $.s las ci/$as # l co#t # "o$: :;9. B#t$o"uc sas ci/$as # l t cla"o( p$ sio#a co#t mpla l %'" o + . obt #"$.s u#a /oto " l suici"io " 3$oE#.

*ulsa aho$a # los mo#ito$ s sup $io$ s + % $.s qu ha+ u# mo#ito$ # la qu s pu " # % $ 1 c.ma$as a la % 0 + aba)o ha+ u#a ca)a /u $t + # c sitas l c&"igo pa$a ab$i$la. Cambia " c.ma$as # ca"a u#a " las pa#tallas + % $.s l c&"igo. B#t$o"uc # l t cla"o: 1;89 + # i#t $io$ #co#t$a$.s u# ca$t l co# tu ca$a /i$ma"o po$ 7'o 7 ""+ + u# a$chi%o co# "atos sob$ tu %i"a.

R g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
A#ali0a los ob) tos #u %os. E# la /oto " 3$oE#( coloca la mi$illa sob$ l t <to 7I( " spu!s # l lib$o " l pi$ata $o)o( % $.s las l t$as U:( "al la %u lta usa la lu0 ult$a%iol ta + #co#t$a$.s u#a hu lla( p $o al a#ali0a$la( l $ sulta"o s $. # gati%o. Al a#ali0a$ la /oto " la pu $ta " l ba$co( coloca la mi$illa sob$ la l t$a OA " la pu $ta. R g$ sa al mba$ca" $o

E63ARCADERO
5 hacia la " $ cha al tio%i%o + " spu!s s l ccio#a: =,'( sto+ p$ pa$a"o?. Aho$a t #"$.s qu $ spo#" $ a las p$ gu#tas sob$ la histo$ia " 6 t$&polis pa$a compl ta$ l t $c $ " sa/'o. Da las sigui #t s $ spu stas pa$a compl ta$lo: NCua#ta g #t malgasta su i#-til ti mpo # sta ciu"a"O - IKKKKK@ NC&mo s llama la /$a#)a qu $o" a 6 t$&polisO

- El ma$ ,EALA3 NWu! hac qu la pla#i/icaci&# u$ba#'stica " 6 t$&polis s a algo -#icoO - Es la -#ica ciu"a" " l mu#"o qu ti # m.s " u# #i% l subt $$.# o NWu! b$illa#t l + ap$oba$o# #u st$os qu $i"os pol'ticos pa$a aum #ta$ la s gu$i"a"O - U#a campaGa pa$a co#% $ti$ las m.qui#as " golosi#as # m.qui#as <p #" "o$as " a$mam #to " auto" / #sa NWu! "ist$itos co#/o$ma# la 0o#a st " 6 t$&polisO - El pu $to( l "ist$ito " p$isio# s + la 0o#a i#"ust$ial NWu! ob) tos st.# mu+ " mo"a aho$a mismo + co#tami#a# la ciu"a"O - Ca#"a"os NC&mo s co#%i$ti& 7'o 7 ""+ # l pa"$i#o " pa"$i#osO - G$acias a su i#m #sa /o$tu#a N*o"$'as cita$m algu#as " las sp ciali"a" s " l cla# A#ishkaO - El /$au" + la /alsa a"i%i#aci&# " l /utu$o >abla co# Niki( "os % c s hasta qu l tio%i%o s "! la %u lta + "i$'g t al piso ocupa"o " 3$oE#.

*B,O OCU*ADO DE 3ROFN


Esp $a # l <t $io$ + cog la ci#ta qu ba)a$. " la g$-a pa$a compl ta$ l cua$to " sa/'o " Niki + $ g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
*ulsa sob$ l o$" #a"o$ i#t$o"uc # l t cla"o la co#t$as Ga: 3LACVOU7 + pulsa po"$.s % $ las coo$" #a"as "o#" pu " #co#t$a$s l cu $po " 3$oE#. D spu!s " la co#% $saci&# co# ,a-l co#t mpla la sc #a.

,U36ARBNO
*ulsa sob$ l pa# l " co#t$ol " la m.qui#a + t #"$.s qu $ sol% $ u# #u %o $omp cab 0as. La soluci&# ti # qu % $ co# l sist ma 3$aill + s al ato$io pa$a ca"a )u go. Lo p$im $o qu ti # s qu hac $ s #c #" $ las luc s " to"os los pa# l s gi$a#"o l i#t $$upto$ a la posici&# ON Ci#clui"o l $a"a$D H')at # l pa# l # l qu las luc s pa$pa" a# + toma #ota " las 1 posicio# s # la qu apa$ c #. D b s t # $ # cu #ta qu los #-m $os # l sist ma b$aill solo utili0a# los 1 pu#tos sup $io$ s CE# la imag # ti # s la $ laci&#D

B#t$o"uc l c&"igo qu t $ sult p$ sio#a#"o las t clas co$$ spo#"i #t s CE# mi caso /u A:@;D U#a % 0 qu s l %a#t la tapa( p$ sio#a la t cla $o)a. Aho$a qu +a ha+ m.s lu0( pulsa sob$ l i#t $comu#ica"o$ " la pu $ta " la i0qui $"a. Como $a " sp $a$( # c sitas u#a co#t$as Ga pa$a ab$i$la. 6u % l i#t $$upto$ pa$a s l ccio#a$ l alta%o0 + scucha l c&"igo mo$s : La s cu #cia s: - LARGO( LARGO( LARGO( COR7O( COR7O - LARGO( LARGO( COR7O( COR7O( COR7O - COR7O( COR7O( COR7O( LARGO( LARGO - COR7O( COR7O( COR7O( COR7O( LARGO *o$ lo ta#to i#t$o"uc l como co#t$as Ga: I:91 + u#a %o0 t habla$. p $o #o t oi$..

Aho$a usa l ma$tillo pa$a $ spo#" $l ( golp a#"o las tub $'as( la " la i0qui $"a p$o"uc u# so#i"o la$go + la " la " $ cha co$to. , l ccio#a las p staGas pa$a t # $ m.s i#/o$maci&# + "al las sigui #t s $ spu stas: N>a+ algui #O 6 pu " s o'$ p $o +o #o t oigoX Abbi NE$ s t-O - No CDEREC>A( BMWUBERDA( DEREC>A( DEREC>A( DEREC>AD No m ha"o la lu0 " l sol po$ lo m #os " s" hac u#a s ma#as % #i"o a mata$m N5 $"a"O - No CDEREC>A( BMWUBERDA( DEREC>A( DEREC>A( DEREC>AD N,ab s qu #-m $o po# # l t cla"oO - 8 CDEREC>A( DEREC>A( DEREC>A( DEREC>A( DEREC>AD 5amos a % $ ND qu colo$ s la lu0 " la ca)aO Cambia a la p staGa # la qu apa$ c # los colo$ s + % $.s qu l a0ul #o apa$ c ( usa #to#c s la lu0 ult$a%iol ta + % $.s su c&"igo mo$s . A0ul CDEREC>A( BMWUBERDA( BMWUBERDA( DEREC>A( DEREC>AD B#t$o"uc # l t cla"o l c&"igo :II + p$ sio#a la t cla " l mic$&/o#o pa$a habla$ co# tu h $ma#o. Aho$a pulsa a la i0qui $"a " l $omp cab 0as " l i#t $comu#ica"o$ + % $.s u# "isp #sa"o$ " <plosi%os. El m #sa) s cla$o( #o pu " s pasa$t #i @ g$amo o to"o <plota$.. La soluci&# s coloca$ 1 <plosi%os # l p$im $ ca$$o " la i0qui $"a( 9 # l sigui #t ( ; # l ot$o + @ # l -ltimo " la " $ cha. 3a)a la pala#ca + % $.s # la pa#talla u# #-m $o. Est s al ato$io pa$a ca"a pa$ti"a( # mi caso /u L:. * $o #o t p$ ocup s po$qu solo ha+ 1 #-m $os posibl s. ,i sal l LA( s l ccio#a l ca$$o @( si sal l L:( s l ccio#a l ca$$o ;( si sal l LI( s l ccio#a l ca$$o 9 + si sal l LL s l ccio#a l ca$$o 1. , l ccio#a l ca$$o qu co$$ spo#"a + ba)a la pala#ca. *ulsa sob$ la pu $ta( " spu!s i#s $ta l <plosi%o + habla co# 3$oE#. *ulsa sob$ las % las qu st.# ba)o l la#0acoh t s + % $.s u#a #u %a ca)a /u $t + +a sab s lo qu sig#i/ica( " b s co#s gui$ la co#t$as Ga pa$a ab$i$la. L p$im $o las i#st$uccio# s pa$a $ sol% $ st #u %o pu00l . Las 1 % las ta$"a$.# 9K?. ,i la A ta$"a I?( qu "a# ;;? pa$a l $ sto " las t$ s % las. 3 " b $'a a$" $ "u$a#t @;?( C "u$a#t A? + D "u$a#t 1?. Empi 0a co# la % la D( " spu!s co#ti#-a co# la C( lu go co# la A + po$ -ltimo co# la 3.

Aho$a la lu0 ult$a%iol ta /$ #t a llas + % $.s u#a /ila " #-m $os sob$ ca"a u#a " las % las( toma #ota " los -ltimos #-m $os " la /ila " ca"a % la + t #"$.s l c&"igo: :L;1 B#t$o"-c lo # l t cla"o + co#s gui$.s u# "isqu t " l i#t $io$ " la ca)a /u $t . *ulsa sob$ l la#0ato$p "os( gi$a l i#t $$upto$ + )u ga al )u go " "ispa$os. Est. "i%i"o # 9 pa#tallas co# la imag # " /o#"o " l a#tiguo O st . 7i # s 8 "ispa$os + l ob) ti%o s "ispa$a$ a los bla#cos co$$ ctos( pa$a co#s gui$lo( " b s guia$t " los m #sa) s qu apa$ c # # la pa#talla. @S *a#talla: : Dispa$a al chico qu st. b bi #"o c $% 0a co# la ma#o i0qui $"a( al tipo co# u#a ta$) ta # l bolsillo( al pia#ista( a la mu) $ co# l t l!/o#o m&%il + a la cab 0a " l a#imal " la pa$ ". ;S *a#talla: : Esp $a a qu l ti mpo acab + lu go "ispa$a a to"as las cosas qu ha# cambia"o: El ma$co a la " $ cha " la cab 0a " a#imal CEl " la " $ cha " las ;D al somb$ $o " l m )ica#o( a la cab 0a " l cama$ $o( a la ta$) ta " bolsillo " l t$amposo + a la l.mpa$a $o)a " la i0qui $"a.

9S *a#talla: : Dispa$a a los # migos a#t s " qu " sapa$ 0ca# + solo pu " s /alla$ 9 ob) ti%os. O)o( #o "ispa$ s a las mu) $ s + cua#"o % as a alg-# ba#"i"o sal al la"o " llas( "ispa$a )usto a la i0qui $"a " su cab 0a pa$a limi#a$lo. U#a % 0 qu ha+as t $mi#a"o( usa la lu0 ult$a%iol ta # l agu) $o " l la#0ato$p "os + % $.s u# pu#to bla#co. *ulsa sob$ !l + % $.s l c&"igo @91;. 6u % la c.ma$a pa$a % $ la pa$t " $ cha " l la#0ato$p "os i#t$o"uc s c&"igo # l t cla"o. *$ sio#a las t clas qu apa$ c # # pa#talla pa$a co#s gui$ scapa$ + co#t mpla la sc #a.

E,CONDB7E
A#ali0a to"os lo ob) tos #u %os + # l "isqu t ( usa la lu0 ult$a%iol ta # las "os ca$as pa$a #co#t$a$ hu llas. Aho$a compa$a la hu lla compl ta " l "isqu t co# la hu lla " l lib$o " los pi$atas + " scub$i$.s qu so# i"!#ticas. *ulsa sob$ l o$" #a"o$( i#s $ta l "isqu t + % $.s qu la tiqu ta apa$ c l LOGBN CNomb$ D =6+#am ? + l *A,,FORD CCo#t$as GaD =Ema#+m? NR cu $"as l #omb$ " l tipo qu staba # l "ist$ito co# )oO i#t$o"uc po$ ta#to s #omb$ como usua$io: DERLBV + como co#t$as Ga: VBLRED( qu s su #omb$ al $ %!s. D spu!s " scucha$ la g$abaci&# co# i#/o$maci&# mu+ i#t $ sa#t ( "i$'g t al mba$ca" $o.

E63ARCADERO E63ARCADERO
5 hacia la " $ cha( habla co# Niki + t "a$. l -ltimo " sa/'o qu ti # s qu $ ali0a$( " b s #co#t$a$ u# ob) to qu ha " )a"o # algu#o " los luga$ s # los qu buscast a tu h $ma#o( "i$'g t al apa$tam #to " Abbi .

A*AR7A6EN7O DE A33BE
,ub la scal $a + pulsa sob$ la ca)a " l su lo qu ha+ /$ #t al so/.. 7i # : ci $$ s m t.licos qu t #"$.s qu ab$i$. *ulsa sob$ los "os pu#tos " ba)o " los o)os + % $.s u# t <to # la pa#talla: NOC>E. ,al " l p$im $ pla#o <ami#a las ca$tas " l ta$ot + /')at como la ca$ta @: " la lu#a + la @I " las st$ llas ti # # $ laci&# co# la p$ gu#ta. B#t$o"uc po$ ta#to l 98 como $ spu sta( + co#s gui$.s qu l p$im $o " los ci $$ s s ab$a. s l ccio#a los o)os( pulsa

7 <to:?@A[K\@A?. 6i$a #to#c s la ca$ta co# l #-m $o @A + suma las bolas qu apa$ c # # las m sas( l $ sulta"o s: 99. B#t$o"uc s #-m $o + $ pit l p$oc "imi #to " a#t s pa$a ab$i$ l s gu#"o ci $$ m t.lico. 7 <to: =Co# l la"o " $ cho hacia a$$iba( #cu #t$o l ]BBB?. La ca$ta @9 s la " la mu $t + NWu! ca$ta ti # $ laci&# co# la mu $t O El aho$ca"o s " ci$ la ca$ta @;. B#t$o"uc s #-m $o + $ pit p$oc "imi #to + s ab$i$. l t $c $ ci $$ m t.lico.

7 <to: =7atua) o si# tatua) ? ,i t /i)as la ca$ta @8 CEl "iabloD ti # u# tatua) # la t$ipa( mi #t$as qu la ca$ta 8 CEl papaD lo ti # # la ma#o i0qui $"a.( po$ ta#to l $ sulta"o s ;K. B#t$o"uc s #-m $o( $ pit l p$oc so + s ab$i$. l cua$to ci $$ 7 <to:? D l ;K " E# $o al @I " H b$ $o?. E# l ho$&scopo s l sig#o " acua$io + s l sig#o " l agua. Las -#icas ca$tas # las qu apa$ c agua( so# la @1 " la 7 mpla#0a + la @:( " la Est$ lla. *o$ ta#to i#t$o"uc l #-m $o 9@ + $ pit l p$oc so pa$a ab$i$ l qui#to ci $$ .

7 <to:? ,omos AAI?. AAA s l #omb$ co# l qu s $ lacio#a a ,ata#.s( mi$a la ca$ta @8 + % $.s "os ac&litos a su la"o po$ lo qu "a$'a AAI( i#t$o"uc po$ ta#to l #-m $o @8 + $ pit l p$oc so pa$a ab$i$ l s <to ci $$ . 7 <to:? R cu $"a l s gu#"o? l #-m $o qu "ist # ;J luga$ /u l 99( as' qu i#t$o"-c lo " #u %o l 99 + co#s gui$.s qu s ab$a l :J ci $$ + co# llo la ca)a. Obt #"$.s as' u#a cas t qu hab'a # l i#t $io$ " la ca)a. R g$ sa a tu sco#"it .

E,CONDB7E
A#ali0a l cas t + scucha la co#/ si&# " Niki. Aho$a pulsa sob$ $ spu stas " l caso + /o$mula$ la acusaci&#. l a$chi%a"o$ pa$a "a$ las

NWui!# s 3$oE#O @ - El h $ma#o m #o$ " R ". Au#qu pa$ 0ca lo co#t$a$io( 3$oE# s t$ m #"am #t $ico. ; - HAL,O 3$oE# s u# pi#to$ qu %i% al ma$g # " la soci "a". 9 - HAL,O 3$oE# o"ia a R ". 1 - HAL,O U#a " las cuali"a" s mas $ co#oci"as " 3$oE# s su i#oc #cia. 8 - 5ERDADERO 3$oE# s u# m-sico qu %i% al ma$g # " la soci "a". A - 5ERDADERO 3$oE# "u $m # baGos %ac'os. : - 5ERDADERO. I - 3$oE# st. #amo$a"o " u#a )o% # qu ti # st asp cto: 7 #"$.s qu co#st$ui$ la ca$a " Abbi .

NC&mo at$a) $o# a 3$oE# al subma$i#oO L - Lo i#%ita$o# a u#a cita /alsa. @K - NWu! asp cto ti # 3$oE# # la actuali"a"O 7 #"$.s qu co#st$ui$ la ca$a " 3$oE#.

@@ - Coloca la mi$illa # la $a"io. NWui!# s 3lackO @ - 3lack s l ma+o$ " los h $ma#os Joh#so#. NWu! staba haci #"o 3lack # la casa " 3$oE# cua#"o $ " l so$p$ #"i&O ; - 3usca#"o a 3$oE#. E# la sigui #t lista NWu! opci&# pu " co#% $ti$ a 3$oE# # sosp chosoO 9 - , l ccio#a l E-mail " 3lack. NY qu tal sta listaO 1 - , l ccio#a l )u go " a$ca" . 8 - NWu! asp cto ti # 3lack # la actuali"a"O 7 #"$.s qu co#st$ui$ la ca$a " 3lack

D la sigui #t lista( NA qui!# co#oc'a 3lack p $so#alm #t O A - , l ccio#a a Niki. ND qu! culpaba 3lack a su h $ma#o m #o$O : - D ap$o% cha$s " !l + ll %a$ u#a %i"a " sco#t$ola"a. ND qu! culpaba 3lack a R "O I - D #o sta$ #u#ca ah' #i p$ sta$ a+u"a /i#a#ci $a. Abbi staba #amo$a"a " 3$oE#. @ - HAL,O Abbi #u#ca s ha #co#t$a"o co# 3$oE# /u $a " l ba$ # l qu t$aba)aba. ; - HAL,O La compaG $a " piso " Abbi s limpia"o$a. 9 - HAL,O La compaG $a " piso " Abbi s as si#a a su l"o. 1 - 5ERDADERO Abbi s u#a p $so#a t'mi"a. 8 - HAL,O , #co#t$a$o# pistas sosp chosas # casa " Abbi . A - 5ERDADERO NC&mo sab mos qu 3$oE# s mo$'a po$ los hu sos " Abbi O : - , l ccio#a la ca$ta " amo$: u#a " cla$aci&#. N*o$ qu! s sosp chosa Abbi O I - , l ccio#a l /$asco " sa#g$ . ND&#" s #co#t$& stoO L - Coloca la mi$illa # la # % $a. NY qu! m "ic s " lo qu ha+ # sta listaO @K - , l ccio#a la 7 l %isi&#. @@- 7 #"$.s co#st$ui$ la ca$a " Niki.

Du#ca# "i$ig su # gocio co# ma#o " hi $$o. @ - 5ERDADERO Du#ca# s "u Go " " u# ba$ # l "ist$ito /i#a#ci $o. ; - HAL,O Du#ca# qui $ p$ohibi$ las a$mas " /u go. 9 - HAL,O Du#ca# co#c " c$!"ito a to"o # l ba$. 1 - HAL,O Du#ca# $ cib a sus cli #t s co# u#a so#$isa. 8 - HAL,O Du#ca# #o co#/'a # los <t$aGos. A - 5ERDADERO Du#ca# p$ /i $ u# ga#cho co# la ma#o " $ cha a u# soliloquio. : - 5ERDADERO Du#ca# gua$"a u# bat " b!isbol ba)o la ca)a $ gist$a"o$a I - HAL,O Du#ca# gua$"a u#a $ co$ta"a ba)o la ca)a $ gist$a"o$a. L - 5ERDADERO N*o$ qu! s sosp choso Du#ca#O @K - , l ccio#a l E-mail co# $ copilaci&# " " u"as. NWu! ha+ # l ba$ " Du#ca# qu s a pot #cialm #t #oci%o pa$a salu" " R "O @@ ^ Coloca la mi$illa sob$ l )u go " a$ca" qu st. sob$ l most$a"o$. NWui!# s la -ltima p $so#a qu s sab ha usa"o stoO @; - 3lack Joh#so#. D $lik #o st. ta# loco como l gusta hac $ c$ $ a la g #t . @ - 5ERDADERO D $lik st. totalm #t loco( " b $'a sta$ # u# ma#icomio. ; - HAL,O E# $ ali"a"( D $lik s basta#t listo. 9 - 5ERDADERO D $lik s u# apasio#a"o p sca"o$. 1 - HAL,O D $lik pa$ c "is/$uta$ habla#"o co# ac $ti)os. 8 - 5ERDADERO ND&#" s pu " #co#t$a$ habitualm #t a D $likO A - Coloca la mi$illa # la pa$t sup $io$ " l ba$co. ND $lik s su #omb$ $ alO : - No( lo i#% #t& po$ las ci$cu#sta#cias. NWu! l m #to t ha p $miti"o ll ga$ a sa co#clusi&#O I - , l ccio#a l Disqu t . ND $lik sab'a qu 3$oE# <ist'aO L - *o$ supu sto qu si. ,i la $ spu sta s a/i$mati%a NC&mo lo sab mosO @K - , l ccio#a u# a$chi%o sob$ R ". NWu! asp cto ti # D $likO

@@ - 7 #"$.s qu co#st$ui$ l $ost$o " D $lik

N,u asp cto l $ cu $"a a algui #O @; - P,'( s gu$o qu h %isto sas pi#tas a#t s # las tapas " u# lib$oQ NWui!# s Niki u#a mu) $ " la limpi 0aO @ - HAL,O U#a )o% # $ s $%a"a + " c #t . ; - HAL,O La compaG $a " piso " Abbi . 9 - 5ERDADERO U#a as si#a a su l"o. 1 - 5ERDADERO *a$ c u#a chica #o$mal. 8 - HAL,O L #ca#ta# los ac $ti)os + " sa/'os. A - 5ERDADERO Est. mu+ i#t $ sa"a # la $ comp #sa " 7'o 7 ""+. : - HAL,O Niki s u#a m $c #a$ia NY qui!# la co#t$at&O I - 3lack Joh#so#. NCu.l $a la misi&#O L - E#co#t$a$ a 3$oE# + mata$ a sus s cu st$a"o$ s. NC&mo s supo# qu iba# a paga$ a Niki po$ su misi&#O @K - ,u cli #t hab'a aho$$a"o hasta l -ltimo c!#timo qu t #'a , "i $o# %a$ias pistas a p$op&sito # /o$ma " ac $ti)o N*o$ qu!O @ - Ho$maba# pa$t " u# )u go psicol&gico p $% $so + mo$tal. Al $ sol% $ los ac $ti)os( " scub$imos l s c$ to " : ; ^ , l ccio#a la ca)a mist $iosa. Wu #os p $mit " scub$i$. 9 - Do#" ocultaba# a 3$oE#. NWu! luga$ $a u#a i#/o$maci&# %ital # la i#% stigaci&# " la R "O @ - Coloca la mi$illa # pa$t i#/ $io$ " la pu $ta " l ba$co. N*a$a qu s utili0a sa ubicaci&#O El p$og$ama " %igila#cia % ci#al " la 0o#a. ; - HAL,O *a$a pla# a$ + ) cuta$ l s cu st$o " 3$oE#. 9 - 5ERDADERO *a$a ll %a$ " p sca a tu$istas a ma$ abi $to. 1 - HAL,O Es u# pu#to " #cu #t$o pa$a los c&mplic s " l s cu st$o. 8 - 5ERDADERO Es u# mo#t&# " chata$$a( #a"a m.s. A - HAL,O *a$ c l sitio i" al pa$a u# m gal&ma#o. : - 5ERDADERO NWui!# staba " t$.s " las pa#tallas " s gu$i"a"O I - D $lik NWu! #os ll %a a sta co#clusi&#O

L - , l ccio#a l lib$o " l pi$ata $o)o. Y po$ -ltimo N*o$ qu! /u s cu st$a"o 3$oE#O @ - *a$a p$o%oca$ a R "( p$oba$lo + at$a $lo a u#a t$ampa. NCu.l s po"$'a hab $ si"o l moti%o o los moti%os " 3lack # l i#t #to " l "obl homici"ioO Lib$a$s " l go$$&# " su h $ma#o. ; - 5ERDADERO Lib$a$s " ot$o h $ma#o qu #u#ca st. cua#"o s l # c sita + cu+a cab 0a %al @8K.KKK R 9 - 5ERDADERO C los po$ amo$ 1 - HAL,O Wu $'a asusta$ a sus h $ma#os pa$a "a$l s u#a l cci&#. 8 - HAL,O 7 #'a c los " 3$oE#. A - HAL,O 7 #'a c los " R ". : - 5ERDADERO NCu.l s l moti%o " Abbi O I - Cob$a$ la $ comp #sa + com #0a$ u#a #u %a %i"a. NWu! pista co$$obo$a sta % $si&#O L - , l ccio#a la ca$ta " $ #u#cia " Abbi . N*o$ qu! Du#ca# qu $$'a lib$a$s " 3$oE#O @K - 3$oE# l $ob& "i# $o. NCu.l po"$'a s $ l moti%o " D $likO @@ - *o$ la "i% $si&# " s $ l homb$ qu acab& co# R ". N*o$ qu! qu $$'a Niki la mu $t " 3$oE# + R "O @; - *o$ #i#gu#a " sas $a0o# s. Es #o $a su ob) ti%o. NWui!# o$ga#i0& l s cu st$o " 3$oE#O @ - D $lik. NWu! " mu st$a su implicaci&#O ; - , l ccio#a l "isqu t . NEl culpabl t #'a u# c&mplic O 9 - ,'. ,i la $ spu sta s a/i$mati%a NWui!#O 1 - Abbi NWui!# l co$t& l " "o a 3$oE#O 8 - Abbi D spu!s " l a#.lisis " lo ocu$$i"o( pulsa sob$ D $lik + co#t mpla la a#imaci&# /i#al " l )u go.

HBN