Está en la página 1de 62

NARRACIONS BREUS PER PARLAR, LLEGIR I FER Juan Carlos Arriaza Mayas

Contes per parlar


Contes per a l esti!ula"i# $el llen%uat%e oral& Pr'(ies, rit!e, )o"a*ulari, "o!prensi# i e(pressi#+ CI,NCIES -E L E-UCACI. PREESCOLAR I ESPECIAL General Par$i/as, 01 2 34556 Ma$ri$

7N-E8 Intro$u""i# El "a)all i els seus a!i"s El pallasso rialletes El nen 9ue no sa*ia !en:ar Els ani!als $e la %ran:a Un )iat%e a!* "ot(e Un $ia a la ;ira El ;uster ale%re La *an$a $e !<si"a Ba9ueta, el nino !'%i" Els tres por9uets El raspall !'%i" La "aseta $e la llen%ua El %ran "ir" L ani)ersari ;eli= Pep, l e(traterrestre El lloro (erraire El !a% ;eli= La prin"esa poeta

Intro$u""i# L esti!ula"i# $el llen%uat%e oral >s ;ona!ental per als?es nens?es en els seus pri!ers anys $e )i$a, 9ue "oin"i$ei(en a!* els $e l ini"i $e la se)a etapa es"olar en E$u"a"i# In;antil+ Els?es alu!nes 9ue presenten $i;i"ultats en el $esen)olupa!ent $el llen%uat%e oral, en"ara ne"essiten una esti!ula"i# !>s espe"@;i"a i !>s $ire"ta, tant a ni)ell In$i)i$ual "o! en %rup+ A9uests AContes per parlarA nei(en $e l e(periBn"ia $uta a ter!e a!* alu!nes $ E$u"a"i# In;antil CD a 1 anysE, !it:an=ant la realitza"i# $ un APro%ra!a $ Esti!ula"i# $el Llen%uat%e oralA al "olFle%i El Pinar $el Cor* CSe)illaE+ -ins a9uest Pro%ra!a una $e les a"ti)itats, entre $ altres, >s la narra"i# $ un "onte+ El Pro%ra!a "ontenia tres "ontes a$aptats a!* a"ti)itats espe"@;i9ues 9ue a "ontinua"i# es "o!enten+ Ga)ent o*ser)at 9ue el resultat )a ser satis;a"tori, He a!pliat el repertori $e "ontes+ Els "ontes )an en;o"ats a la realitza"i# $e pr'(ies *u"o;a"ials, $ una ;or!a l<$i"a, i a !>s a !>s en la !a:oria $ a9uests "ontes 2in)entats o a$aptat al%un tra$i"ional2 ta!*> es tre*alla rit!e, $is"ri!ina"i# au$iti)a, )o"a*ulari, llen%uat%e "o!prensiu i e(pressiu, aspe"tes ;ona!entals en el $esen)olupa!ent $el llen%uat%e oral i !>s ;'"ils $ assi!ilar o realitzar, $ a9uesta !anera lu$i"ope$a%I%i"a, !it:an=ant la narra"i#2interpreta"i# $ un "onte, tal "o! Ha $e!ostrat a9uesta e(periBn"ia+

Els "ontes estan presentats a!* al%unes ilFlustra"ions, per9uB els?es alu!nes, en"ara 9ue no els pu%uin lle%ir, s@ els resultin !>s a!ens 9uan els )ul%uin )eure, ;ulle:ant2los o se ls ensenyi el narra$or+ AlHora 9ue est' la narra"i# $el "onte, entre parBntesis, aparei(en els e(er"i"is $ esti!ula"i# $el llen%uat%e oral CPr'(ies, rit!e, respira"i#, $is"ri!ina"i# au$iti)a + + + +E+ Al ;inal $e "a$a "onte es po$en realitzar pre%untes re;erents a la HistIria "onta$a o als personat%es, per $esen)olupar el llen%uat%e "o!prensiu i e(pressiu+ Les pre%untes aniran $e !>s senzilles a !>s "o!ple(es, se%ons el ni)ell $els?es alu!nes, se!pre *us"ant la %arantia $ B(it en la resposta+ Jot a9uest pro">s, es pot ;er en %rup "lasse, petit %rup o a ni)ell in$i)i$ual+ La narra"i#2interpreta"i# $el "onte pot ser realitza$a pel lo%ope$a en una pri!era sessi#, per9uB ser)ei(i $e %uia al !estre?a o a la ;a!@lia, en els e(er"i"is espe"@;i"s $ esti!ula"i# $el llen%uat%e+ No o*stant ai(I "o! s Ha "o!entat anterior!ent, :a )>nen re;le"tits entre parBntesis per9uB els realitzin $ire"ta!ent, si no esti%u>s el lo%ope$a+ A !>s a !>s se!pre Hi Ha la possi*ilitat $ i!pro)isar $urant la narra"i# $el "onte, no)es situa"ions i e(er"i"is+ La HistIria $el "onte es pot "ontar en un prin"ipi ;ent el narra$or els e(er"i"is alHora 9ue els?es nens?es, o la pot "ontar pri!er ell no!>s i $espr>s el "onte un altre "op, per9uB els?es nens?es s@ l a"o!panyin en els e(er"i"is $e pr'(ies+

Cal re"al"ar 9ue la narra"i# $el "onte no es li!ita a la se)a le"tura, per9uB seria !onIton i !enys atra"tiu, sin# 9ue el narra$or Clo%ope$a, !estre?a, ;a!@liaE Haur' $e ;er una le"tura prB)ia i "ontar2Ho interpretar2Ho $espr>s, per9uB li si%ui !>s a!B als?es nens?es+ Jots els "ontes "ontenen te!es i )o"a*ulari prI(i!s al nen?a Cel "os, la ;ira, el !en:ar, els ani!als,+++E, a!* al%una !oralitat ;inal, per ;o!entar )alors "o! l a!istat, el respe"te pels ani!als, la Hi%iene, la ;a!@lia, et"+ Jot ai(I a!* la ;inalitat, 9ue els !oti)in !>s i se sentin !>s parti"ipatius+ El 9ue s@ 9ue >s se%ur, >s 9ue un "onte >s !oti)a$or i atra"tiu per als?es nens?es, i els o*:e"tius a a"onse%uir $ a9uesta !anera l<$i"a2pe$a%I%i"a, solen a"onse%uir2se $e ;or!a !>s ;'"il, se%ons s Ha "o!pro)at en a9uesta e(periBn"ia+

El "a)all i els seus a!i"s Gi Ha)ia un "op un "a)all 9ue tots els $ies 9uan s ai(e"a)a se n ana)a a passe:ar CJo"oto", to"oto"E+ Un $ia ana)a pel *os" i Hi Ha)ia !olt )ent CInspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a pri!er suau i $espr>s a!* ;or=aE i $e so*te )a es"oltar a al%< 9ue esta)a 9uei(ant2se CAi ai aiK++++,

Ai ai aiK++++E+
El "a)all es )a a"ostar !olt lenta!ent Cto" to", a rit!e lent )aries )e%a$esE al llo" on s es"olta)en els la!ents+ All@ esta)en atrapats en unes *ran9ues, un o"ell i un "onill+

2LuB us Ha passat )a pre%untar el "a)allM 2-on"s 9ue est')e! :u%ant i $e so*te, el )ent )a tren"ar la *ran"a $ a9uest ar*re CInspirar pel nas i *u;ar C;ort per la *o"a )aries )e%a$esE I se ns )a "aure $a!unt i 9ue$e! atrapats+ Lla)ors el "a)all, 9ue tenia !olta ;or=a CIa", @a", ia", +++

;er $i)erses )e%a$es "o! s@ 9ue estire! la *ran"a $ un ar*re a!* ;or=aE, )a apartar la *ran"a $e l ar*re i )an
9ue$ar lliures l o"ell i el "onill+ Els $os es )an posar !olt "ontents i li )an $onar les %r'"ies al "a)all i )an "ontinuar :u%ant i "antant $ ale%ria C$i)ers,2 rit!es 9ue es po$en

in)entar Lala la, lele li a)ui :u%ue! "o! aHir2, o es pot ;er a!* altres )o"alsE+
El "a)all )a se%uir el seu passei% Cto"oto" to"oto" to"oto" ++ E i $espr>s se n )a anar a "asa se)a+

Jenia ;a! i el "a)all es )a !en:ar tot el 9ue li )an posar

CO*rir i tan"ar la *o"a, a:untant els lla)is, pri!er lenta!ent i $espr>s una !i"a !>s r'pi$E, per "ontinuar estant ;ort, i a
!>s $e postres es )a !en:ar pastana%ues a!* su"re, llepant2les a!* la llen%ua CJreure i ;i"ar la llen%ua,

"o!en=a!ent lenta!ent i $espr>s !>s r'pi$ per a llepar les pastana%uesE+

Al )espre el "a)all se )a anar a a:u$ar el seu pare 9ue esta)a "onstruint una "asa no)a, per9uB la 9ue tBnia era :a una !i"a )ella+ La "asa no)a era $e ;usta i pe$ra, i el "a)all arrosse%a)a pe$res i "olFlo"a)a les ;ustes unes $a!unt $ altres CA:u$ant a!* les !ans ;e! "o! si "olFlo9ue! les

pe$res posa pon posa pon pa posa pun pun pun,+++ a rit!e,2 lents i $espr>s una !i"a !>s r'pi$sE+

Luan )a arri*ar la nit el "a)all se n )a anar a $or!ir

CInspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a $e ;or!a suau i $espr>s una !i"a !>s ;ort+ Ja!*> +es pot ;er a!* )i*ra"i# $e lla)isE i esta)a ;eli= i "ontent per9uB parla sal)at la )i$a
a $os ani!als i a !>s a !>s )a a:u$ar a ;er la "asa no)a+

L en$e!', el "a)all se n )a anar un altre "op $e passei%, "ontent, $e )e%a$es "orrents Cto"oto" to"oto" to"oto"+++ E i altres "antant Clala la la la la, lelele lele li, +++E+ Luan porta)a una estona "a!inant, $e so*te, "ataploooon+ Na "aure $ins

un ;orat %ran i pro;un$ i no po$ia sortir+ Lla)ors )a "o!en=ar a $e!anar a:u$a CeeeeeHHHH, so"orroooooo, uuuuuuHHHE+ As )a estar, una *on estona, i $e so*te )a !irar "ap a!unt i )a )eure %uaitats al ;orat a l o"ell i al "onill+

Li )an pre%untar& 2LuB t Ha passatM 2 -on"s 9ue ana)a "a!inant i He "ai%ut al ;orat+ Po$eu "ri$ar la !e)a ;a!@lia per9uB )in%uin a treure ! $ a9u@M+ 2 Clar 9ue si, )an "ontestar+

I ai(@ Ho )an ;er+ Nan ser !olt r'pi$s i )an a)isar a la ;a!@lia $el "a)all, 9ue )an ser al ;orat, i "o! tenien !olta ;or=a, llen=ant i estirant una "or$a Ho )an treure $e

CEstrenyent els lla)is ;ent ;or=a !!!!!++ $espr>s un altre "op @a" ia"+++, "o! estirant "or$aE+

Lla)ors el "a)all els )a $onar les %r'"ies al "onill i a l o"ell, i )an ser a!i"s per a se!pre, i !olts $ies :u%a)en ple%ats+

Per ai(I se!pre >s *o a:u$ar als altres per9uB se!pre tin$re! !>s i !illors a!i"s+
Conte "ontat, "onte a"a*atK, )er!ell,++++

El pallasso rialletes Gi Ha)ia un "op un pallasso 9ue no s')ia riure i a !>s a !>s 9uan sortia al "ir" ta!po" "ap a %r'"ia als nens 9ue ana)en a )eure2Ho+ El pallasso esta)a !olt trist CPosar "ara trist, estrenyent lla)is suau!ent i entretan"ant els ullsE+ PerI un )a $onar 9uan esta)a !i% $or!it i pensant 9uB ;er per no estar trist i ;er riure als altres, )a aparBi(er la se)a ;a$a pa$rina, i li )a pre%untar&

2 LuB et passaM+ 2 Perqu 9ue 9uan surto al "ir" i ;ai% la ;un"i#, nin%< es riu+ Ane!, no e! riu ni :o+ Mira no se ! !ou "ap part $e la !e)a "ara, ni pu" ai(e"ar ni *ra=os ni peus, $e trist 9ue esti"+ 2 Bueno ai(I es )a a solu"ionar !olt a)iat+

Lla)ors, )a treure la se)a )areta !'%i"a, i )a $ir unes paraules&

2 Pota tOOO pota t@@@ totHo! a riure+ CRepetirE+ 2 Ja est'M, )a pre%untar el pallasso+ 2 Ja est',2 li )a "ontestar 2P en la prI(i!a ;un"i#, Ho )eure!+ PerI a*ans He $e "o!pro)ar si tens preparat la "ara i tot el "os per ;er riure a la %ent+ Gas $e !oure2Ho tot, i lla)ors se%ur 9ue ;ar's riure a tots i tu ta!*> riur's i estar's ale%re+ Jo t a"o!panyar>+

CEls nens a"o!panyen tots els !o)i!ents per a:u$ar el pallassoE+ I ai(@ Ho )a ;er& CNa "o!en=ar a !oure els ulls, o*rint i tan"ant els $os alHora, l un i l altre alternantE+

C-espr>s "ontinu a!* els lla)is, ;ent pe$orretes, a:untant2los i separant2los sense ;er i $espr>s ;ent soroll, posant2Ho un $a!unt $ un altre, posant2se seri#s i a!* so!riureE+

El pallasso, "a$a "op s ana)a posant !es "ontent, per9uB "a$a "op !o)ia !>s i !illor les parts $e la "ara+

Na se%uir a!* la llen%ua C!o)ent2la $ una *an$a a l altra,

$e $alt a sota, intentant to"ar el nas, $ins i ;ora, passe:ant2 la per les $ents, r'pi$ i lentE+

-espr>s )a ;er "o! si ;os a in;lar un %lo*us Cprenia aire

pel nas i *u;a)a suau per la *o"a, $espr>s !>s ;ort per in;lar2Ho !illor, ;ins i tot *u;a)a tres )e%a$es se%ui$esE+

Jot ana)a sortint !olt *> i se%uia !es ani!at+

C-espr>s )a "o!en=ar a repetir paraules a"o!panyat $e "ops& pal, pa2ta2ta, sopa, !ona, "a;B, "a$ira, )en2ta2na, nen, pou, $it,+++

Na "ontinuar $ient e(pressions in)entant2se $i;erents rit!es& ooooeeeee, Hooolaaa, Hola Holaaaa+, a@i, a@ii@@, a@i@@, eoo, eoo eoooooE

Luan el pallasso )a )eure 9ue tot li Ha)ia sortit !a%n@;i"a!ent )a so!riure i li )a $onar les %r'"ies a la se)a ;a$a pa$rina, i es )a a"o!ia$ar $ ella&

2 A$>u, a$>u, !oltes %r'"iesK+

Lla)ors el pallasso )a a"tuar l en$e!' i !olt !es $ies, i tots reien a!* les "oses 9ue ;eia C:a:a:a :a, :e:e:e:e, :i:i:@:i,

:o:o:o:o:o, :u:u:u:uE

Mai !es )a estar trist, i se!pre esta)a ale%re i rient+ -es $e lla)ors li "ri$a)en el pallasso rialletes+

Per ai(I se!pre He! $ intentar estar ale%res i "ontents, per9uB els altres ta!*> Ho esti%uin+

Colorin, )er!ell,++++

El nen 9ue no sa*ia !en:ar Gi Ha)ia un "op un nen 9ue tots els $ies en ai(e"ar2se

Co*rir la *o"a "o! s@ ens esti%u>ssi! $ese!peresint, inspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a $ient aaaHHHHE e! $es$e:unaria+ Per *eure la llet no estrenyia els lla)is i se li 9ueia %aire*> tota Co*rir i tan"ar els lla)is $e ;or!a rela(a$a, per *eureE, i al%uns "ops "ap a pe$orretas i en"ara se li 9ueia !>s CInspirar pel nas i *u;ar ;ent pe$orretas a!* els lla)isE, i les torra$es se les !en:a)a a!* la *o"a o*erta i se li 9ueien totes les !olles pel "os CFer "o! 9ue este! !en:ant a!* la *o"a o*ertaE+
-espr>s, 9uan li to"a)a l Hora $e l 'pat, li passa)a 9uel"o! se!*lant+ Co!en=a)a a !en:ar la sopa i "ap a !olt soroll+ Pri!er *u;a)a ;ort per re;re$ar2la i )essa)a !olta

CInspirar pel nas i *u;ar ;ort per la *o"a, $i)erses )e%a$esE,


i $espr>s ;i"a)a la *o"a al plat i $ona)a %rans (arrups, ;ent *astant soroll CPren$re aire per la *o"a "o! si esti%u>ssi!

a*sor*int la sopaE+
Per !en:ar2se un ;ilet a!* patates, Ho )a a%a;ar a!* la !' i Ho )a ;i"ar a la *o"a, C!o)ent2la $ una *an$a a l altra, $e $alt a sota, o*rint2la !olt i !olt r'pi$E+ Se!*la)a un ani!al ;a!olen"+ A la nit es !en:a)a una "opa $e nata a!* (o"olata, i no )e%is "o! es posa)a la "ara i tot la ro*a+ Ctreia la llen%ua

!olt i la !o)ia r'pi$a!ent $ una *an$a a l altra, "ap a!unt, "ap a)all, passant2la pels lla)isE+ M>s 9ue un nen se!*la)a un
por" o un "a)all, a!* a9uesta llen%ua tan %ran+

PerI una nit, )a passar 9uel"o! sorprenent, !a%n@;i"+ Luan esta)a el nen $or!int CInspirar pel nas i tirar aire per la *o"a suau!entE, )a aparBi(er un $onyet, 9ue tenia po$ers !'%i"s, i li )a $ir unes paraules "o!ptant&

C2 Lalalii@, lalalaaa, $e!' !en:ar's, 2 Lalali@@, lalaleee, $e!' !en:ar's *>, I ai(@ Ho )a repetir $i)erses )e%a$es+E
Lla)ors l en$e!' 9uan es )a $espertar CInspirar pel nas

i tirar l aire per la *o"a, $ese!peresint2se, $ient aaaHHHE,


se )a anar a $es$e:unar2se, i es )a *eure la llet sense "aure una %ota C%lu %lu %lu+++E, les torra$es se les )a !en:ar !a%n@;i"a!ent C!o)ent la *o"a tan"a$a $ una *an$a a

l altra i suau!entE+
La se)a ;a!@lia esta)a sorpresa, $e "o! Ha)ia $e *en e! $es$e:unat+ PerI 9uan )a arri*ar l 'pat, ;ins i tot es )an 9ue$ar !>s sorpresos, per9uB )a !en:ar !illor en"ara a!* %ani)et i teni$ora i !o)ent la *o"a !olt *> C;er ai(I <lti!E, i no se li 9ueia res a la ro*a, ni al sIl+ A!* la "opa $e nata i (o"olata 9ue es )a !en:ar $e postres, no es )a ta"ar res+ Ctreure la llen%ua !o)ent2la

lenta!ent, $ una *an$a a l altra i a:untant els lla)is u so*re un altre assa*orint la "opa, uuuHH!!!E+
Jot Ho )a ;er !olt *>+ Jots esta)en tan "ontents, 9ue )an aplau$ir C"ops a!* rit!e $iri%itsE+

A partir $ a9uest $ia se!pre )a !en:ar !olt *>+

Per ai(I, el 9ue !en:a *> i a!* e$u"a"i#, ser' un "a!pi#+

Els ani!als $e la %ran:a

Gi Ha)ia un "op un Ho!e 9ue )i)ia en una %ran:a+ Jots els $ies s ai(e"a)a !olt pri!eren" CBa$allar "o! s@ ens esti%u>ssi! ai(e"antE+ Se!pre el "ap a 9uan "anta)a el seu %all QiriRo CR@Rir@Ri, R@R@r@R@@i@@, ++++ E+ -espr>s es renta)a i $espr>s e! $es$e:una)a llet i unes torra$es $e pa !olt ri9ues CO*rir i tan"ar la *o"a pri!er lenta!ent i $espr>s

r'pi$, au!!, au!!,++++ i!itant !en:arE+

Jot se%uit, s ana)a a "ui$ar a l ani!als+ Pri!er nete:a)a les 9ua$res on esta)en, i el "ap a "antant Clalalala, lalala

lalalala lale, lalalala la lalalali,++++ es po$en "ontinuar in)entant $i;erents rit!esE+ Jots els ani!als esta)en !olt "ontents
per9uB )eien 9ue el %ran%er esta)a "ontent i Ho $ei(a)a tot !olt net per9uB ells esti%uessin a %ust+

-espr>s $ Ha)er2Ho nete:at tot, "o!en=a)a a $onar "ops C$istints rit!es $e "opsE, $ient& 2 Jots a !en:ar+ I tots els ani!als es llepen, per9uB :a tenien ;a! C!oure

la llen%ua $ una *an$a a l altra passant2la pels lla)is $e $alt i $espr>s pels $e sota, lenta!ent i r'pi$+ -espr>s estrBnyer els lla)is uuu!!!!, uu!, uu!!, +++ E i es prepara)en per
re*re l 'pat+

El %ran%er )a "o!en=ar a $onar2li $e !en:ar als %allines& 2 Gola %allinetes, Cpita, pita, pita, pita, pi@ita,++++ Ho re*ien !olt "ontentes C"oooo"o, "o"o"ooooo"o, ++++E i els pollets ta!*> Cpiu piu p@ooo+++E i "o!en=a)en a pi"ar el *lat 9ue els tira)a+ Les %allines -espr>s )a se%uir a!* els 'ne"s& 2 Gola ane%uets, i (iula)a per "ri$ar2los Cintentar

(iular $i)erses )e%a$es, en"ara 9ue no!>s sala el *u;E+


Els ane%uets a"u$ien r'pi$s C"ua"a, "ua"a,"uaaa+++E i "o!en=a)en a !en:ar+ -espr>s se n ana)a a on esta)en altres ani!als, la )a"a, el por", les o)elles i les "a*res, a 9ui ta!*> salu$a)a+ 2Gola, Hola, CFe! parti"ipar als nens per9uB $i%uin

$i)erses )e%a$es la saluta"i#, per9uB els pu%uin "ontestar els ani!alsE+


I tots els ani!als "ontesta)en ale%res Cla )a"a& !uuu,

!uuu, !uuu,++++ el por"& oinnn oi@innn o@i@nnn,++++ les "a*res i les o)elles& *eeee, *eeee, *eeee, ++++ E i es )an posar a !en:ar+
A l <lti! )a a"u$ir "orrent el seu "a)all Cto"oto",

to"oto", to"oto",++E i ta!*> els "onills, per9uB ells ta!*>


)olien !en:ar+ I 9uan els )a $onar l 'pat, )an "o!en=ar a !oure la se)a *o"a C!o)i!ent $e lla)is tan"ats, o*erts, lent, i 9uel"o! !>s r'pi$sE, i all@ es )an 9ue$ar tots+ El %ran%er, 9uan )a a"a*ar la tas"a, se n )a anar a "asa se)a a !en:ar i a $es"ansar una !i"a+ Luan )a arri*ar la tar$a )a ser al "a!p a!* el seu %os, els $os ana)en !olt ale%resP el %ran%er "antant Clalala la, lalala lala lala la,++++E i el %os l a"o!panya)a C%uauu, %uauu,

%uau %uau %uauuu,+++E+


Ana)en ale%res per9uB Ha)ien $e tallar Her*a per9uB els ani!als $e la %ran:a, tin%uessin 'pat l en$e!'+ Luan )an a"a*ar )an tornar a la %ran:a i%ual $e "ontents

Crepetir l anterior, si es )ol a!* altres rit!esE+


Al ;inal $el $ia se n )an anar a sopar, i $espr>s a $or!ir

CInspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a, "o! ;ent el $or!itE+
Jots els ani!als $e la %ran:a, ta!*> $or!ien ;eli=os, per9uB tenien un %ran%er 9ue els "ui$a)a !olt *>, i per ai(I Ho )olien !olt+

Per ai(I, se!pre 9ue es "ui$a *> els ani!als, ens )ol$ran !olt+
Colorin, )er!ell,++++

Un )iat%e a!* "ot(e Gi Ha)ia un "op un "ot(e Cla llen%uaE $ins un %arat%e C*o"aE+ A9uest "ot(e tBnia %anes $e sortir $e )iat%e i esta)a una !i"a ner)i#s C!o)i!ent $e la llen%ua $ un "ostat a un

altre, pri!er lenta!ent i $espr>s una !i"a !>s r'pi$E+

Nol sortir i es %uaita a la sorti$a Cre"#rrer a!* la llen%ua les $ents $e $alt i els $e sotaE+ Pu:a per )eure si la sorti$a est' $alt Cto"ar el pala$ar a!* la llen%uaE+ No Hi Ha !anera, all@ no est' la sorti$a+ -es"ansa una !i"a CInspirar pel nas i tirar l aire per la *o"aE+ Co!en=a a *us"ar no)a!ent i "o!en=a a e!pBnyer per sortir, perI les portes no es po$en o*rir Cels lla)is estretsE+

Co!en=a el )iat%e, i )a en una "osta "ap a)all sense arren"ar el !otor C;i"ar i treure la llen%ua sense ;er soroll, $e lent a r'pi$E $espr>s arren"a el !otor i "o!en=a!ent a ;er soroll Ctreure i ;i"ar la llen%ua ;ent soroll i ;ent

pe$orretas a!* els lla)isE+

Arri*a a una pla=a i a9uesta !olt "ontent i no para $e !oure s, "ap a un "ostat, "ap a un altre, pu:a, sota, en)olta la pla=a en les $ues $ire""ions C!oure llen%ua $ un "ostat a un altre, $alt sota, en)oltar els lla)isE+ Na tan $e pressa 9ue $#na )oltes $alt i sota C$o*le%ar la llen%ua "ap a!unt i ;eia sotaE+ -espr>s tira %asolina i $es"ansa CInspirar pel nas i

tirar l aire per la *o"aE+

Jorna no)a!ent a "asa se)a CJreure i ;i"ar la llen%ua ;ent soroll "a$a "op !>s r'pi$E+ -espr>s $el )iat%e, torna al seu %arat%e, perI Ho tro*a tan"at Clla)is estretsE+ Lla)ors "o!en=a a (iular Cp@p@piE, perI no s o*re i pita un altre "op !>s ;ort Cpi, pi, po, po,+++++E+ Ara si s o*re, perI se!*la 9ue est' *oi% i no para $ o*rir i tan"ar2se Co*rir i tan"ar la *o"a $e ;or!a alternaE+ Per ;i es 9ue$a o*ert i el "ot(e entra+ Un "op $ins a9uesta !olt "ontent i "o!en=a a "antar Cla, lalala,E+

I nosaltres !olt "ontents "o! el "ot(e, "o!en"e! a *allar C!oure s al rit!e $e "ops o $ al%un instru!entE+

Si !o)ent la llen%ua ets un "a!pi#, "a$a "op parlar's !illor+


Color@n, )er!ell,++++

Un $ia a la ;ira

Gi Ha)ia un "op una nena 9ue )a ser a la ;ira a!* els seus pares i a!* el seu %er!'+ La ;a!@lia ana)a !olt "ontenta per9uB tenien !oltes %anes $e $i)ertir2se tots :unts+

Luan )an arri*ar a la ;ira la pri!era "osa 9ue )an tro*ar )an ser els llo"s $e torr#, $e patates, %la=ats i $e "ot# $ol=+ Els pares li )an pre%untar als nens 9ue si )olien pren$re s 9uel"o!+ I els $os %er!ans !olt "ontents )an "ontestar 9ue si+ 2 Jo )ull "ara!els, )a $ir el nen+ CSe ls )an "o!prar i

)an ser !en:ant2se ls, !entre passe:a)en, (u"lant a!* la llen%ua i !o)ent2la per a tots els "ostatE +
2 UuH!!, 9ue *ons estanK, $eia+ 2 AH, per9uB :o )ull un "ot# $ol=, )a $ir la nena+

I els seus papes se l )an "o!prar, i ta!*> se l )a anar !en:ant ale%re i "ontenta+ CO*ria la *o"a !olt per a%a;ar un

*on tros $e "ot#, auu!!, auu!!,+++ i $espr>s !o)ia la *o"a tan"a$a $ una *an$a a l altra per !en:ar2se l+E
Luan )a a"a*ar, es rerellepa)a per treure el 9ue se li Ha)ia 9ue$at en%an(at a la *o"a C!oure els lla)is u $a!unt

$ un altre i passar la llen%ua pels lla)is lenta!ent i r'pi$E+

-espr>s )an passar per un llo" on )enien *osses $e %lo*us, i es )an "o!prar una *ossa i es )an posar a in;lar2los

CInspirar pel nas un;lant la pan(a i *u;ar per la *o"a per in;lar el %lo*us+ Es pot ;er pri!er suau i llar%, $espr>s ;ort, o en $i)erses )e%a$esE+ As )an in;lar $i)ersos %lo*us i els porta)en a la !' i "anta)en CLalalila, lalalala, lalal@, lalalO, 9uB *> ! Ho )ai% a passarE+

-espr>s se )an anar a pu:ar a la s@nia, en els "a)allets, als !atalassets, i ;ins a la !untanya russa per a nens

Ctan"a)en i o*rien els ulls 9uan *ai(a)en !olt sorolls, i ta!*> "ri$a)en, aa"aHHHHE+

Luan :a esta)en 9uel"o! "ansats, els nens els )an $ir als seus papes 9ue :a )olien anar2se n per a "asa se)a, perI 9ue si a*ans po$ien "o!prar uns *itllets a la t#!*ola+

Ai(@ Ho )an ;er, i en o*rir2los +++ 9uina ale%riaK+++

2 M Ha to"at un osset 9ue parla, )a $ir el nen+ Mira el

9ue $iu+ CL osset $eia& Repetei( a!* !i& pol, %la=at,

"asa, taula, apo, "lau, to!'9uet, %all, "ai(a, Ha"a, pissarra, llu!, pilota, tro!peta, ele;ant, a!i", any, llenya, $au, $it, ;ira,+++E+

2 LuB "HuliK, li )a $ir la %er!ana+ Per9uB al !eu ! Ha to"at un "assette, a!* una "inta+ Es"olta, es"olta, la 9ual "osa se sent+ CeeeHHH, iiiHHH,++E+ CLa nena tBnia

9ue es*rinar 9uB se sentia& el so $e la )a"a, $el %os, $e l 'ne", $e la %allina, $el *e*B plorant, rient, (iulant, ron"ant, tossint, +++ Fer els sons o 9ue els nens inter)in%uin, per9uB els altres en"ertinE+
2 Es"olta, ta!*> "anta una "an=# CCantar una "an=#

9ue "one%uin els nens per9uB parti"ipinE+

Els $os Ger!ans se n )an anar super"ontents i ;eli=os a "asa se)a, per "o! se l Ha)ien passat $e *> a la ;ira a!* els seus pares+

A la ;ira per ser ;eli=, se!pre "al riure+

Colorin, )er!ell, +++

El ;uster ale%re Gi Ha)ia un "op un ;uster 9ue se!pre esta)a tre*allant al seu taller $e ;usteria+ El tre*alla)a a!* !olta ale%ria i %aire*> se!pre "anta)a Clalalala, lalalilalalala++++Es po$en

in)entar $i;erents rit!es+E


Un $ia )a arri*ar al seu taller un nen a!* la "ara !olt trista C;runzir el suny i els lla)is posant "ara $e tristesaE+ 2 LuB et passaM 2 li )a pre%untar el ;uster+ 2 Per9uB 9ue He per$ut el !eu nino "anta$or, i no Ho tro*o per "ap part+ No Ho Haur' tro*at per a9u@, oiM+ 2 Per9uB no, per a9u@ no Ho He )ist+ El nen es )a posar !es trist, i se n )a anar %aire*> plorant+ El ;uster es )a 9ue$ar tan trist "o! el nen+ Jots els $ies ana)a el nen a pre%untar, si Ha)ia )ist al seu nino "anta$or+ Un $ia el ;uster li )a $ir& 2 No et preo"upis, :o et )ai% a ;er un nino i se%ur 9ue t a%ra$ar'+ A9uest $ia el nen se n )a anar !>s "ontent+ El ;uster )a "o!en=ar a ;er el nino i "a$a "op esta)a 9ue$ant !es *oni"+ Canta)a i "anta)a $ ale%ria Cin)entar !elo$ia, se!*lant a l anteriorE+

El ;uster a !>s $e tre*allar a!* ale%ria, ta!*> tBnia po$ers !'%i"s i 9uan )a a"a*ar el nino, li )a $ir "antant& 2 Lala lalalaK $e!' "antessis lala lalaK, la te)a *o"a !our's, i per "antar una "an=# apren$r's a9uesta lli=#& CJots els nens i nenes ;aran el 9ue $eia el

;usterE&

-ins la *o"a est' la llen%ua i l Haur's $e !oure $ un "ostat a un altre+ La llen%ua )ol %uaitar una !i"a i a!* la punteta es ;a un passei% per les $ents $e $alt i $espr>s unes altres per les $ents $e sota+ Ara )ol ;er2li "os9uillitas al lla)i $e $alt, !o)ent2se $ una *an$a a l altra+ Ja!*> Ho ;a a!* el lla)i $e sota+ -espr>s la llen%ua surt llar%a, llar%a, "ap a)all i "ap a!unt per to"ar2se el nas+ La llen%ua es ;ar' un passei% !o)ent2se r'pi$ $e $ins a ;ora Cpri!er en silen"i i $espr>s a!* sorollE+ Cal in;lar un %lo*us a!* les %altes Cinspirar i *u;ar,

$esin;lant a po" a po"E+

Ara )ull )eure "ara $ ale%re i enut:at Cesten$re i

retreure lla)is alternati)a!entE+

El nino 9uan )a ;er totes a9uestes "oses esta)a tan "ontent 9ue )a "o!en=ar a $onar2li petonets !olt ;orts al ;uster Cllan=ar petons sonors a l aireE+ L en$e!' el nen )a arri*ar a la ;usteria i )a es"oltar 9ue al%< esta)a "antant, perI no era el ;uster+ 2 Lui "antaM, )a pre%untar el nen+ 2 Per9uB al%< 9ue )ol ser el teu a!i", )a "ontestar el ;uster+ Luan el ;uster li ensenyo el nino, el nen )a "o!en=ar a ;er salts $ ale%ria+ El nen li )a $onar les %r'"ies al ;uster i se )a anar "o!ptant a!* el seu nou nino !'%i" Clala la lala l@, lala lala

lala la,++++ in)entar $i;erents rit!esE+


El ;uster es )a sentir !olt ;eli= i )a "ontinuar tre*allant a!* la !atei(a ale%ria $e se!pre+

I >s 9ue tre*allant "ontent i a:u$ant als altres, a tots ale%rar's

La *an$a $e !<si"a Gi Ha)ia un "op un po*le 9ue tenia una *an$a $e !<si"a !olt ale%re+ Se!pre to"a)a en totes les ;estes, i la %ent "anta)a Clala lila lala lala, lala lilo lala la+ + +E+ Jot el po*le esta)a "ontent a!* la se)a *an$a $e !<si"a+ PerI un $ia esta)en to"ant a la pla=a $el po*le i )a passar )olant una *rui(a una !i"a entre!alia$a i )a $ir& Patati, patata 9ue la *an$a no to" !>s+ I $e so*te la *an$a )a $ei(ar $e to"ar+ Els !<si"s intenta)en to"ar els instru!ents i no Hi Ha)ia ;or!a $e ;er2 los sonar+ Jot el po*le esta)a !olt trist i els !<si"s ta!*>

CEstrBnyer els lla)is suau!ent i entretan"ar els ulls "o! si esti%u>ssi! tristosE, per9uB el 9ue !>s els a%ra$a)a era la
!<si"a+ 2 I 9uB ;are! araM, pensa)en tots+ Nan passar al%uns $ies i tot se%uia i%ual+ Fins 9ue un $ia, a una nena $el po*le 9ue es "ri$a)a Mi"aela se li )a a"u$ir una i$ea+ i els )a $ir a tots& 2 Per 9uB no "ri$e! el Ma% -or!ile"M+ Lla)ors a tota la %ent $el po*le li )a se!*lar !olt *ona i$ea, i )an ser a *us"ar el Ma% -or!ile" 9ue )i)ia en una "aseta $ una !untanya 9ue esta)a a prop $el po*le+

Luan )an arri*ar a "asa se)a el )an "ri$ar& -or!ile", -or!ile",+++ i res, no "ontesta)a, per9uB %aire*> se!pre esta)a $or!it+ Se li es"olta)a ron"ar $es $e ;ora $e la "asa CInspirar

pel nas i tirar l aire per la *o"a, es*u;e%ant a!* els lla)is, "o! s@ 9ue esti%u>ssi! ron"antE+ -espr>s el )an "ri$ar $e $i)erses ;or!es& CeeeeeeHHH, ooo oooHH, uuu uuuHHH,E, i per
;i en l <lti!a lla!a$a, es )a $espertar, i )a sortir $e "asa se)a $ese!peresint2se CaaaaaoooooHHHE+ Lla)ors li )an "o!ptar el 9ue els Ha)ia passat a la *an$a $e !<si"a i li )an pre%untar, si ell po$ia a:u$ar a ;er 9ue to9uessin un altre "op+ El Ma% -or!ile" )a $ir 9ue si i )a "o!en=ar a $ir les se)es paraules !'%i9ues& 2 Patati patot#n, 9ue to" el ta!*or, i tots els ta!*ors $e la *an )an "o!en=ar a to"ar& Cto"ar a!*

$i)ersos rit!es, posa posa, ponpon posa,+++ repetir2Ho $i)ersos )e%a$es o in)entar2se altres E+
A*ans $e to"ar les tro!petes teniu, 9ue respirar !olt *>+ CInspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a, suau i ;ortE+ 2 PalFles paletes, 9ue to9uin les tro!petes, i totes )an "o!en=ar a to"ar+ CI!itar el so $e la tro!peta,

inspirant pel nas i ;ent soroll a!* els lla)is se!io*erts, pooopopooo, pooopooo+ + +E+

2 Cor$a, "or$a, 9ue to" el *o!*o, i i!!e$iata!ent )a "o!en=ar a sonar el *o!*o Cposa posa posa,

ponponpon+ Es po$en in)entar $i)ersos rit!esE


2 La nen i el nen 9ue to9uin els platets, i r'pi$a!ent

C"al$eret, ratllen, ratllen+ + +E+


I ai(@ )a ser ;ent el !a% a!* tots els instru!ents+ 2 I ara, per9uB to" tota la *an$a, in;l>s el !eu %lo*us !'%i" CInspirar pel nas i tirar l aire per la

*o"a suau i llar%, $espr>s ;ort i llar%, $i)erses )e%a$esE i $ireu a9uestes paraules& Parra parran$a,
9ue to" tot la *an$a+ La *an$a )a "o!en=ar a to"ar a!* !>s ale%ria 9ue !ai+ I :a !ai !es )a $ei(ar $e to"ar en "ap ;esta+ Lla)ors la %ent $el po*le 9ue esta)a !olt "ontenta, li )an $ir al Ma% -or!ile", 9ue Ho in)ita)en al 9ue ell )ol%u>s, a la 9ual "osa !>s li a%ra$>s+ A ell, la 9ual "osa !es li a%ra$a)en eren uns *o!*ons+ Lla)ors es )a $e!anar una "ai(a $e *o!*ons, i se ls )a ser !en:ant ;ins a "asa se)a C!oure la

llen%ua $ una *an$a a l altra, $e $alt a sota, rerellepant els lla)is, "o! si esti%u>ssi! !en:ant els *o!*onsE+
I la *an$a )a "ontinuar to"ant, i to"ant, i to"ant,++++ ale%rant a tot el po*le+

Per9uB es"oltant !<si"a tot >s ale%ria i $i)ersi#+

Colorin, )er!ell,+++++++

Ba9ueta, el nino !'%i" Gi Ha)ia un "op un nen 9ue ana)a "a!inant pel "a!p a!* un altre a!i", i els $os ana)en "antant CLala la, la lala lala la, lele li, li lele lelel> +++ E+ -e so*te )an es"oltar a al%< 9ue els "ri$a)a& 2 Gola, Hola+ Els $os a!i"s )an !irar per a tots els "ostats, perI no sa*ien 9ui els parla)a, ni on esta)a+ Un altre "op, )an es"oltar& 2 Gola, Hola+ Se%uien sense sa*er 9ui els parla)a, i esta)en una !i"a sorpresos i es%laiats CPosar "ara $e sorpresa, estrenyent

lla)is, ;runzint el suny o altres "arasses a!* la "ara 9ue es po$en i!pro)isarE+
Nan "ontinuar "a!inant i en $onar $os passes en$a)ant, $e so*te )an es"oltar& 2Ai, ai, aiK+++++ui, ui, uiK+++ Els $os a!i"s )an !irar "ap a)all i )an )eure un pal petit 9ue s esta)a !o)ent i 9uei(ant2se Cai, ai, ai++++ui, ui, uiKE+ 2Gola, s#" :o 9ui us parla+ Ss 9ue ! Heu trepit:at sense $onar2)os "o!pte, i ! Heu ;et !al+ 2 Sent, "o! 9ue tu parles i et !ousM 2 li )an

pre%untar+

2 Ss 9ue :o a*ans era un nino !'%i", 9ue po$ia parlar


i !oure ! !illor 9ue ara, perI una *rui(a !al)a$a e! )a "on)ertir en un pal i e! )a llen=ar al "a!p, i ai(@ e! )a $ei(ar+ 2I "o! et po$r@e! a:u$arM 2 )an pre%untar, un altre "op+ 2 Per9uB, l <ni" !anera >s 9ue e! $oneu no)a!ent la ;or!a $e nino, els )a "ontestar+ 2 AHK, !olt *>, perI a*ans, et posare! un no!+ Et "ri$are! Ba9ueta, per9uB $ un pal posessis a ser un altre "op un nino !'%i"+ A%a;are! plastilina i t anire! posant les parts $el "os+ I ai(@ )an "o!en=ar a re"onstruir a Ba9ueta+ Pri!er )an "o!en=ar pel "ap, posant "a$as"una, $e les parts 9ue t> el "ap+ CLuines parts, teni! en el "apM, se ls ;a

inter)enir als nens, parlant2los so*re el nostre propi "os+E


2 Li posare! la *o"a per9uB parli !illor, )an pensar els a!i"s+ Un "op 9ue li )an posar la *o"a, )an $ir& 2 Co!pro)are! si la *o"a est' *en llo"+ Gas $e parlar o "antar 9uel"o!+ 2 Lalalila lalalilo, 9uB *en "ant :oK+

Go )a repetir $i)erses )e%a$es i els tres esta)en "ontents i )an riure !olt, per9uB )an )eure 9ue ;un"iona)a *> CRiure a!* $i;erents )o"als&

:a:a:a:a++,:o:o:o:o++++++,:u:u:u:u++++,:i:@:i:i++++, :e:e:e:e+E+
2 I !irar, "o! !o" la llen%ua& CLa treia "ap en;ora i

$ins alternati)a!ent+ La !o)ia $ una *an$a a l altra, lenta!ent i r'pi$+ Ja!*> la passe:a)a per les $ents i pels lla)is+ La )olia pu:ar ;ins al nas i *ai(ar2la ;ins a la *ar*etaE+
2 I !irar el 9ue ;ai% a!* els lla)is& CEstrBnyer2los i

o*rir2los+ Els posa)a "o! a so!riure i $espr>s seri#s+ Es !osse%a)a suau!ent el $e $alt i $espr>s el $e sota, ++++ E

2 Ara t ane! a posar el nas per9uB respiris !illor+ A )eure si respires *>, li )an $ir un "op 9ue se li )an "olFlo"ar+ CPren$re aire pel nas i tirar2Ho per la *o"a,

pri!er suau i $espr>s 9uel"o! !>s ;ort+E C-espr>s prenent aire pel nas, tirar2Ho en tres )e%a$es per la *o"a pri!er suau i $espr>s ;ort+ Pren$re aire per la *o"a i tirar2Ho pel nas+E
-espr>s li )an posar els ulls& Luan )a notar, 9ue po$ia )eure *> els $os a!i"s, es )a posar !olt "ontent+ CNa

"o!en=ar a o*rir i tan"ar els $os ulls alHora, $espr>s o*ria un i tan"a)a l altre, els o*ria !olt $urant uns se%onsE+

El se%Tent 9ue li )an posar )an ser les orelles+ Per "o!pro)ar si sentia *>, )an "o!en=ar a ;er sorolls $ ani!als i $ altres "oses&

2 La )a"a C!uuuuuu+++E 2 El %at C!iauuuuE 2 El %os C%uauu, %uauu, +++ E 2 L 'ne" C"uaaa, "uaaa,++E, 2 La "a!pana Ctilinn, til@@inn,++E 2 Un *e*B plorant Cuuaaa, uuaaaaE 2 Una persona rient C:a:a:a, :a:a:aE Els nens parti"ipen ;ent al%un $els sons, o $ient els so, 9ue Han sentit, "o! s@ 9ue anessin el ninoE+
A !>s a !>s li )an $ir !oltes paraules per "o!pro)ar 9ue les es"olta)a *>, i li ;eien repetir2les& Cpal, pBl, llop, 2te2

la, !', !ona, 'ne", "arrer, to!'9uet, ;o"a, "asa, lupa, "lau, patata, "a;B, %at, sa*ataE
2 Ja 9ue t He! ;et el "ap, ara t ane! a posar els *ra=os i les !ans )an $ir els a!i"s+ I ara )eure!, si ;un"ionen+

CLla)ors Ba9ueta, )a "o!en=ar a $onar "ops a!* $i;erents rit!es& pa pa pa pa, pa pa pa pa pa pa pa pa,++++++++Ja!*> ai(e"a)a els *ra=os si es"olta)a aaaaa, o els *ai(a)a s@ 9ue es"olta)a eeeee, et"+E
2 I per ;i posare! les "a!es i els peus+ CLuan

nosaltres et $i%ue! AooooooA !ous o ai(e9ues un peu, i 9uan et $i%ue! AiiiiiiU !ous o ai(e9ues, l altreE+
Nan "o!pro)ar 9ue tot ana)a !olt *>, i esta)en super"ontents, per9uB BALUEJA :a era un altre "op un nino !'%i" i ;un"iona)a !olt *>+ Els tres es )an ;er !olt a!i"s, i es )eien %aire*> tots els $ies+

Els a!i"s se!pre :u%uen i se l passen !olt *>+


Color@n, )er!ell,++++

Els tres por9uets Gi Ha)ia un "op tres por9uets 9ue )i)ien al "a!p, i se!pre esta)en ale%res+ Unes )e%a$es $ona)en pal!es C$onar pal!es a!* $istintes se9TBn"iesE, altres )e%a$es so!reien i reien alHora Cpr'(ies $e lla)is i %altesE, "anta)en

Cla, la, la, la, la, la, la,++++E+

PerI un $ia )a aparBi(er el llop CuuuuHHHHE, i $eia tin" ;a! Co*rir i tan"ar la *o"a, lenta!ent o $e pressaE, i e! )ai% a !en:ar als por9uets 9ue )e%i i es llepa)a C!oure la llen%ua $ un "ostat a un altreE+ Els tres por9uets es )an a!a%ar !olt es%laiats Cposar e(pressi# $ es%laiats, ;runzir el suny i estrBnyer els lla)isE+ El llop "o! no els )eia se n )a anar, perI $ient& 2 Jornar> un altre $iaK+ Els por9uets lla)ors )an pensar ;er una "aseta per9uB no po%u>s entrar el llop+ Al pri!er por9uet li a%ra$a)a !olt :u%ar, i )a $ir& 2 Jo ;ar> una "asa !olt r'pi$ i $espr>s ! anir> a :u%ar+ Lla)ors )a pensar 9ue la ;or!a !>s r'pi$a $e ;er2la era a%a;ant Her*a i palla+ Per9uB *o ai(@ )a ;er "asa se)a !olt $e pressa Cpa, po, pa, pa+ + + a"o!panyant %estos a!* les !ans,

"o! si esti%u>ssi! "olFlo"ant la pallaE i se )a anar a :u%ar "o!ptant Clala, lala, lalala,+++++

El se%on por9uet, )a pensar 9ue ;ent una "asa $e ;usta a"a*aria a*ans i ta!*> s aniria a :u%ar+ Per9uB res, )a tallar la ;usta i la )a "olFlo"ar r'pi$ a!* un !artell i a!* ran$es Ctatata, tatata,+++++ + Luan )a )eure "asa se)a ;eta, es )a posar "ontent i $onant pal!es se n )a anar "orrent a :u%ar+

El ter"er por9uet, )a pensar a ;er una "asa !es ;ort, en"ara 9ue tar$>s !>s te!ps a ;er2la i la )a ;er $e !aons i "i!ent+ Els )a "olFlo"ar !olt *> uns $a!unt $ altres pun, pun, pun,+++++ E i li )a 9ue$ar una "asa !olt ;orta+ -espr>s ta!*> se )a anar a :u%ar+

Un $ia )a aparBi(er el llop CuuuuHHHHHE i els por9uets 9uan Ho )an es"oltar se n )an anar "orrent als seus "asetes+ El llop $eia& Null !en:ar2!e al%un por9uet CAaauuuu!!!E+

El llop se n )a anar a la "asa $e palla $el pri!er por9uet i 9uan )a )eure la "asa )a "o!en=ar a *u;ar CInspirar i e(pirar, a!* %ra$a"i# $e *u;, $e !>s ;e*le a !>s ;ortE+ La "asa es )a ensorrar i el por9uet )a sortir "orrent a la "asa $e ;usta $e l altre por9uet+ El llop es )a $iri%ir a a9uesta "asa i $e $i)ersos "ops Cposa posa posa posa posa+++++ t's t's t's t's t's +++ E la )a ensorrar+

Els $os por9uets se n )an anar "orrent a la "asa $el ter"er por9uet i el llop "orria $arrere ells+ El llop e!penyia per entrar a la "asa perI no po$ia, per9uB era una "asa !olt ;orta+

Luan :a esta)a !olt "ansat Cinspira"i# i aspira"i# $e "ansa!entE es )a Ha)er $e !ar(ar i els por9uets $ins la "asa reien C:o, :a, :aE i li treien la llen%ua C;i"ar i treure la llen%ua

r'pi$a!entE+

Co! )eieu la "asa 9ue Ha)ia ;et el ter"er por9uet )a ser la !>s ;orta i la 9ue no )a "aure 9uan el llop )a ser a llen=ar2 la+

Per ai(I se!pre "al ;er les "oses el !illor 9ue es pu%ui i sense presses+

Colorin, )er!ell,++++

El raspall !'%i" Gi Ha)ia un "op un nen 9ue !ai es renta)a les $ents+ Luan !en:a)a (o"olata, o 9uan prenia els *atuts, o !en:a)a ous a!* patates o 9ualse)ol altra 'pat Co*rir i tan"ar la *o"a "o! si esti%u>ssi! !en:antE se li 9ue$a)en les $ents, la llen%ua i les %eni)es !olt *ruts+ Al "olFle%i no Ho po$ien ni !irar 9uan o*ria la *o"a, per9uB es )eien totes les $ents !olt *rutes CSe li pot $ir als nens, 9ue o*rin la *o"a per )eure les $entsE, i tots els nens es reien $ ell+ Lla)ors un $ia ana)a "a!inant pel "arrer, i al%< li )a $ir& 2 Gola, Hola+ El nen )a !irar per a tots "ostats perI no )eia, 9ui li parla)a+ PerI )a !irar "ap a!unt, i a la *ran"a $ un ar*re, Hi Ha)ia un o"ellet 9ue tenia al pi" un raspall $e $ents+ L o"ellet, li )a $ir& 2 Mira, a!* a9uest raspall, et po$r's raspallar les $ents, i seran els $ents !>s *lan"s $e tots els 9ue )e%is per9uB "a$a "op 9ue et nete%is ser' un raspall !'%i"+ PerI per a ai(I, t Haur's $e raspallar $espr>s $e "a$a 'pat i !en:ar !olt po9ues lla!ina$ures+ L o"ellet li )a $ir, "o! es tBnia 9ue nete:ar les $ents&

Pri!er, poses pasta $e $ents en el raspall i te ls raspalles $e $alt a sota i $e sota a $alt, $urant una estona

Co*rir i allar%ar els lla)is, i ;er "o! s@ 9ue esti%u>ssi!, raspallant2nos les $entsE+ -espr>s et raspalles la llen%ua Ctreure la llen%ua !olt i ;er "o! s@ l esti%u>ssi! raspallant, per a un "ostat i per a un altreE+
I )a se%uir $ient2li& 2 Ara "al rentar2se+ Beu una !i"a $ ai%ua i la $ei(es a la *o"a+ CIn;lar les %altes, i !oure els lla)is $ una

*an$a a l altra "o! si esti%u>ssi! rentant la *o"aE+


2 Un "op 9ue la tens neta, "al !irar2se en el !irall, a!* la *o"a o*erta, per )eure a9uestes $ents, %eni)es i llen%ua tan nets Co*rir la *o"a allar%ant els

lla)is, posar les $ents $e $alt al lla)i in;erior i els $e sota en el superior alternati)a!ent, $espr>s o*rir2la en"ara !>s traient la llen%ua i !o)ent2la $ una *an$a a l altra i $e $alt 2 sota, sota 2 $alt o passant2la pels lla)is i $entE+
I a l <lti!, respira i tira l alB per la *o"a i )eur's 9uina ;res"or !es *o Cinspirar pel nas i tirar l aire per la *o"a,

$i)erses )e%a$esE+
L o"ellet se n )a anar, i el nen $es $e lla)ors esta)a "ontent per9uB tenia la *o"a neta i ;res"a, i :a se!pre es )a rentar les $ents $espr>s $e "a$a 'pat+ A !>s a !>s !en:a)a po9ues lla!ina$ures+

Al "olFle%i era el 9ue tBnia les $ents !>s *lan9ues i nets+ Ell li )a e(pli"ar a tots els seus a!i"s i a!i%ues "o! Ho ;eia+ Jots els nens i nenes ta!*> Ho )an ;er, i se!pre tenien les $ents netes i *lan"s

Per ai(I per tenir se!pre nets les $ents i les %eni)es, Has $e raspallar2los tots els $ies i !en:ar !olt po9ues lla!ina$ures+
Colorin, )er!ell,++++

La "aseta $e la llen%ua Gi Ha)ia un "op una "aseta, $ins a9uesta "aseta esta)a la llen%ua NeritatM+ On estar' la llen%uaM+ CEspere! 9ue Ho in$i9uinE+ Molt *>K+ -ins la *o"a+ A9u@ est' a!a%a$a se!pre a la se)a "asa+ -e )e%a$es se!*la una *ola *o:a !o)ent2se $ una *an$a a l altra C!o)i!ent $e la llen%ua $ins la *o"a $ un "arrillo a un

altreE+
Ara la traure! $e passei%, ;ora $e la *o"a+ S o*re la porta i surt Ctreure la llen%ua el !'(i! possi*le, !antenint2

la ;ora uns se%onsE+


Ara a9uesta "ansa$a i )ol $es"ansar $ins la *o"a Cla ;i9ue! $insE+ J> son C*a$all, o*rint i tan"ant la *o"a suau!entE+ Se n )a a$or!int a po" a po" Cinspire!, pel nas i

e(Hale! per la *o"a "o! si esti%u>ssi! $or!intE+


Ara la llen%ua a9uesta $or!i$a i est' so!iant, i pensa 9ue t> ;a! i "o!en=a a !en:ar un Entrep' !olt ri"

CMaste%ue!& en "o!en=ar !o)i!ent $e lla)is sense o*rir la *o"a i $espr>s o*rir i tan"ar la *o"a, pri!er lenta!ent i $espr>s !es $e pressaE, i $espr>s $e l Entrep' !en:a %aletes, "ara!els i una piruleta !olt ri"a, CPassar pri!er la llen%ua $ un "ostat a un altre pel lla)i superior per passar posterior!ent al lla)i in;eriorE, i $iu 9uina ri"a a9uesta la piruletaK, rerellepant2se els lla)is C!o)i!ent $e lla)is altern

$alt2sotaE+

Nosaltres la $espertare! $el seu so!ni $e la se%Tent !anera+ Luan :o $i%ui, $one! un "op CHo ;e!E o !illor $onare! $os "ops CHo ;e!E+ Res, se!*la 9ue no es $esperta+ Ane! a $espertar2la $ una altra ;or!a C$ient aaaaa, pu:ant

el toP ta!*> es pot ;er a!* l eeeeee, oooooo, iiiiiii, uuuuuuE+


-espr>s $e $espertar2se, li Ha a%ra$at tant, tant el son 9ue s Ha posat !olt "ontenta Ctreure i ;i"ar la llen%ua !olt $e

pressa, i!itar ono!atopeiesE+ Si per parlar )ols ser "a!pi#, !ou la te)a *o"a !illor+
Colorin, )er!ell, +++

El %ran "ir" Gi Ha)ia un "op un po*le !olt petit, 9ue !ai passa)a res e(traor$inari, se!pre esta)a !olt tran9uil+ PerI un $ia la %ent $el po*le )a "o!en=ar a es"oltar !<si"a pels "arrers C"al$eret, "al$eret, ratllen, ratllen+ + + E i %ent "antant Clala

la lala li, el "ir" est' a9u@,+++E+


Les persones 9ue )i)ien al po*le, )an %uaitar a les ;inestres $e les se)es "ases, i )an 9ue$ar sorpreses Cposar

"ara $e sorpresa, ;ent $i;erents "arasses a!* la "araE+


Esta)en )eient 9uel"o! 9ue !ai Ha)ia passat al po*le+ Els nens )an sortir al "arrer i )an ser $arrere tota a9uella %ent 9ue esta)a arri*ant al seu po*le+

Els rBtols $els enor!es "a!ions, 9ue "ir"ula)en pel po*le, $ient& KEl Gran Cir"K+ Gi Ha)ia tot tipus $ ani!als Clleons , ele;ants , "a)alls, %ossos, %at,+ + +E, pallassos, !ala*aristes, et"+

Jot el po*le esta)a "ontent@ssi! i es )an preparar per a la sessi# 9ue el "ir" $onaria+ El Gran Cir" )a ai(e"ar la se)a "arpa %e%ant, i )a arri*ar l Hora+ Na sonar la !<si"a i )an anun"iar la pri!era a"tua"i#+ Era un $o!a$or $ ani!als $o!Bsti"s+ Na sortir el $o!a$or, i )a "o!en=ar a presentar els ani!als+ Nan ser sortint un

'ne", un %os, un %at, un %all, una o)ella, una %allina i un pollet

C;er ono!atopeies $els ani!als i els nens $iuen 9uins ani!als s#n+ Po$en parti"ipar ta!*> ;ent les ono!atopeiesE+ Jot la
%ent )a aplau$ir !olt per9uB Ho )an ;er !olt *>+

-espr>s )an sortir els trapezistes 9ue es *alan"e:a)en en l aire, una $o!a$ora $ ani!als sal)at%es, $e lleons, ti%res i ele;ants, !ala*aristes i uns "a)alls 9ue "orrien i salta)en per tota la pista Cto"oto" to"oto" to"oto" lent i r'pi$E+ 2 I per ;inalitzar, )a $ir el presenta$or, ara+ + + +els+ + + + pallassos+ Jots )an aplau$ir "ontents+ Eren tres pallassos i un $ ells )a sortir in;lant un %lo*us !olt %ran CInspirar pel nas, i tirar l aire per la *o"a, per in;lar el %lo*us, suau, ;ort i en tres )e%a$es se%ui$esE+ I $e so*te se n )a anar )olant entre el p<*li", i se l passa)en els uns als altres+ El se%on pallasso, )a sortir !en:ant2se un %la=at %ran, %ran C!oure la llen%ua $e $alt sota, $ una *an$a a l altra, i

rerellepant els lla)is, "o! si esti%u>ssi! !en:ant un %la=atE+


Luan s Ho esta)a !en:ant, l altre pallasso li )a $onar a!* la !' i li )a 9ue$ar tot el %la=at pe%at a la "ara+ Jot el p<*li" reia i reia C:a:a:a, :e:e:e, :i,:i,:i+ + +E+ -espr>s el ter"er pallasso )a "o!en=ar a !en:ar2se un (i"let Co*rir i tan"ar la *o"a, po" i !olt, !oure els lla)is a!* la *o"a tan"a$a $ una *an$a a l altraE+ Na )oler ;er un %lo*us a!* el (i"let Cinspirar pel nas i *u;ar per la *o"aE, perI 9uan

Ho tenia ;et, un $els seus a!i"s li )a $onar a!* un $it i se li )a 9ue$ar en%an(at en la "ara, un altre "op a rerellepar2se a!* la llen%ua C!oure2la per a tots els "ostatsE+ La %ent reia !olt !es+

I a l <lti!, )an "o!en=ar a to"ar !<si"a, un a!* la tro!peta, un altre a!* el ta!*or i un altre a!* les pal!es a"o!panyant tot el p<*li" Cposa posa, posa posa posa, ponpon posa, + + + + in)entar $i;erents rit!esE+ I a9uest )a ser el ;inal+ La %ent $el po*le )a passar el $ia !>s $i)ertit $e tot la se)a )i$a+

I >s 9ue a!* el "ir" es pot riure i ser ;eli=+


Colorin, )er!ell,+++

L ani)ersari Gi Ha)ia un "op una nena "ri$a Mi"aela, 9ue esta)a !olt "ontenta per9uB "ele*raria la se)a ;esta $ ani)ersari+ Ga)ia !anat "artes $ in)ita"i# als seus a!i"s i a!i%ues Ctreure la llen%ua per en%an(ar el se%ell en les "artesE+ PerI ta!*> esta)a trist, per9uB tenia un a!i" 9ue es "ri$a)a Pepito, 9ue no po$ia anar al seu ani)ersari+ Pepito, )i)ia a la se)a "asa $e la !untanya, una !i"a allunya$a $e la "iutat, era !olt po*re i no tenia !it:ans per *ai(ar a la "asa $e Mi"aela+ A !>s a !>s l ani)ersari $e Pepito era ta!*> el !atei( $ia+ Pepito !ai Ha)ia po%ut "ele*rar2Ho a!* altres a!i"s, ni ta!po" Ha)ia anat a l ani)ersari $ altres nens+

Lla)ors Mi"aela, li )a $ir al seu pare 9ue si po$ia a"o!panyar2la en el seu "a)all ;ins a la !untanya per re"ollir a Pepito i portar2Ho al seu ani)ersari i "ele*rar el $e Pepito alHora+ El seu pare )a $ir 9ue si, i as )an ;er+ Nan pu:ar a!* el "a)allet Cto"oto", to"oto", to"oto",+++E i lo Ho )an portar a "asa se)a+ Pepito es )a posar !olt "ontent 9uan )a )eure 9ue arri*a)en els a!i"s a!* els re%als per a ell i per a Mi"aela+ Esta)a ner)i#s per ser la pri!era )e%a$a 9ue esta)a en una ;esta $ ani)ersari+

Pepito )a "o!en=ar a o*rir els re%als+ Pri!er )a o*rir una "oi(a i $ ella )a treure un ta!*or Cposa posa posa,

ponpon posa, repetir $i)ersos )e%a$es o in)entar altres rit!esE+ Li )a a%ra$ar !olt@ssi!+

-espr>s )a o*rir una "ai(a a!* "ara!els, 9ue eren els !as *ons 9ue Hi Ha)ia pro)at en la se)a )i$a+ Els )a $onar a tots els seus a!i"s i es rerellepa)en C!o)i!ents $e *o"a,

a!* els lla)is :unts $ una *an$a a l altra, i $espr>s treure la llen%ua i posar2la pels lla)is per a rerellepar2seE+
Ja!*> li )an re%alar una pilota a!* una "anastra $e *as9uet*ol, una "ai(a $e "onstru""ions, "ontes i ;ins a un nino 9ue "a!ina)a, so!reia i ;eia olles Cposa la "ara $e

tristos i ale%res, en"on%int i $istenent els lla)isE+


I per ;i )a arri*ar la past@s ani)ersari Pepito i Mi"aela )an *u;ar les )eles Cinspirar pel nas i *u;ar per la *o"a, suau, ;ort, i en $i)erses )e%a$esE i $espr>s se la )an !en:ar a!* tots els a!i"s Co*rir i tan"ar la *o"a a po" a po" i $espr>s

!oltE+
-espr>s )an :u%ar tots, "o!partint totes les :o%uines, i per a Pepito a9uest )a ser el !illor ani)ersari 9ue Ha)ia passat+

Per passar un ani)ersari ;eli=, el !illor >s "o!partir+

Colorin, )er!ell,+++

Pepe, l e(traterrestre Gi Ha)ia un "op $os %er!ans, 9ue ana)en $e passei%+ -e so*te )an es"oltar un soroll 9ue )Bnia $el "el+ Seriosa un a)i#M Seriosa un Heli"IpterM CFer )i*rar els lla)isE+ 2 5ooHHHK, es )an 9ue$ar a!* la *o"a o*erta+

CInspirar pel nas i $ir oooHHHK, a!* "ara $e sorpresa+ Es pot ;er a!* altres )o"alsE+

Era una nau espa"ial 9ue aterraria al sIl+ Luan )a aterrar es )a o*rir la porta+ - ella )a sortir, 9ui seriosaM, se!*la)a un Ho!e, o un nen, per9uB era *ai(, tenia les "a!es "urtes i els *ra=os !olt llar%s, el "ap ta!*> era %ran+

Luan )a sortir $e la nau )a "o!en=ar a e!etre al%uns sons o*rint i tan"ant els lla)is a!* ;or=a Cpppp, pppp, pppp,++++E+ JBnia "ara $e )oler ser a!i" $els $os %er!ans i es )a a"ostar a ells, perI no parla)a, no!>s s')ia ;er els sons anteriors+ Ells )an pensar 9ue "o! tin$rien un nou a!i", Haurien $e posar2li un no!+ Se ls )a o"#rrer "ri$ar2li Pepe, per9uB "ap a9uells sons ppppp++++ Pepe l e(traterrestre+ Ja!*> li Haurien $ ensenyar parlar, i per a ai(I, a !oure totes les parts $e la "ara& la llen%ua, els lla)is,+++ + A Pepe li )a se!*lar !olt *ona i$ea ai(I $ apren$re a parlar a!* els seus nous a!i"s, i esta)a tan "ontent 9ue o*ria i a"lu"a)a els ulls, alHora 9ue so!reia C;er ai(I <lti!E $ ale%ria 9ue li

$ona)a+

Pri!er !ou la llen%ua, li )an $ir Ctreure i ;i"ar la llen%ua

una !i"a i $espr>s tot el 9ue es pu%ui+ Moure2la $ un "ostat a un altre, r'pi$ i lent, $alt, sota, passar2la per les $ents, pels lla)isE+
Pepe l e(traterrestre i els $os %er!ans s esta)en $i)ertint !olt+

Nan se%uir a!* els lla)is, i ;eien "o! si esti%uessin !en:ant un (i"let C!oure els lla)is Junts $ una *an$a a

l altra, i $espr>s separats per !aste%arE+


Ja!*> prenien aire pel nas i Ho tira)en per la *o"a, "o! si esti%uessin ;ent *o!*olles a!* el (i"let C;er ai(I <lti!E

+
2LuB $i)ertitK, pensa)a Pepe l e(traterrestre+ 2 Per9uB ara "o!pro)are! si :a saps parlar 9uel"o!, )an $ir els $os %er!ans+ Ens Has $ a"o!panyar i repetir el 9ue nosaltres et $i%ue!+

Nan "o!en=ar $ient sons a"o!panyats $e "ops Cposa posa, posa posa posa, pa pa, papa, pa,+++E i $espr>s )an "ontinuar a!* paraules CPepe, Pepa, Pap', peta"a, to!'9uet,

llauna, lot, 2te2la, pollastre, paia, pou, Vpizza , tassa, *ola, llo*a, Pa"a, Po9uet, $#na2li+ + +E+

Pepe l e(traterrestre, les )a repetir totes !olt *> i els tres esta)en !olt "ontents+ As, Pepe se n )a anar un altre "op a la se)a nau espa"ial perI $e tant en tant torna)a per )eure i :u%ar a!* els $os %er!ans, 9ue s Ha)ien ;et !olt a!i"s $ ell, i "o! Ha)ia aprBs a parlar, )a ;er !olts !>s a!i"s+

Per ai(I, se!pre "al tenir *ons a!i"s, per a:u$ar2nos els uns als altres, i apren$re "oses no)es+
Colorin, )er!ell,+++

El lloro (erraire Gi Ha)ia un "op una nena 9ue en ai(e"ar2se un $ia, tBnia !olta tos C;er "o! si tossi!E i li $olia una !i"a la %ar%a!ella+ El seu pap' la )a portar al !et%e+ La "onsulta $el !et%e era !olt $i)erti$a per9uB tenia !oltes :o%uines i a !>s a !>s un lloro (erraire, 9ue se!pre repetia el 9ue $eia el !et%e o el 9ue $eien els !alalts 9ue ana)en a la "onsulta+ El lloro era tan $i)ertit 9ue %aire*> tots els !alalts sortien "urats $e la rialla 9ue els entra)a 9uan el lloro $eia 9ualse)ol "osa+ PerI a*ans Ha)ien $e ;er el 9ue els $eia el !et%e i 9ue alHora repetia el lloro+ Luan la nena )a entrar en la "onsulta a!* la se)a !are el !et%e les )a salu$ar& 2 Gola, *on $ia+ El lloro ta!*> repetia el !atei( CGola *on $iaE+ Les $os )an "ontestar a la saluta"i# i la nena es )a asseure a la llitera+ Ella li )a "o!ptar al !et%e 9ue tenia !olta tos i li ;eia !al la %ar%a!ella+

2 A )eure, sa"a la llen%ua tot el 9ue pu%uis+


El lloro )a repetir el !atei( Ctraie! la llen%ua "o! la nenaE+ Ara Has $e $ir& aaaaaaaaaa, eeeeeeeee, iiiiiiii, oooooo,

uuuuuuu+ CFer ai(I <lti!E+ A )eure "o! est' el pit& Respira pel nas i tirar l aire per la *o"a, pri!er suau i $espr>s a!* !>s ;or=a+ CFer ai(I

<lti!E+
El lloro, "o! se!pre, repetia el 9ue $eia el !et%e i la nena se so!reia 9uan Ho es"olta)a+ -espr>s $ Ha)er2li o*ser)at li )a $ir& 2 Et )as a pren$re un (arop, i a9uests "ara!els $e lli!ona 9ue s#n !'%i"s+ Lla)ors )a ser a la ;ar!'"ia a!* la se)a !are i )a "o!prar el (arop i els "ara!els+ Luan )a arri*ar a "asa se)a, la se)a !are li )a $onar el (arop+ A la nena no li a%ra$a)en %aire els (arops, i 9uan se l )a pren$re )a posar la *o"a i la "ara 9uel"o! rara, i a !>s a !>s !o)ia la llen%ua per a tots els "ostats, perI $espr>s es llepa)a els lla)is per9uB "a$a "op esta)a !>s *o C;er l anteriorE+ -espr>s es )a pren$re un $els "ara!els !'%i"s 9ue li Ha)ia $it el !et%e C!oure la llen%ua $ins la *o"a, "o! si esti%u>ssi! !en:ant un "ara!elE+ Al po" $e te!ps se li )a treure la tos i el $olor $e %ar%a!ella+

Un altre $ia 9uan passa)a pel "arrer on esta)a la "onsulta $el !et%e, )a )eure 9ue esta)a %uaitat a la ;inestra el lloro i un %rup $e %ent prop $e la porta $ entra$a i tots

reien+ La nena es )a a"ostar per )eure 9uB passa)a, i )a )eure el lloro 9ue esta)a "antant en $i;erents rit!es Clala la, lala la, lala lila, lala laE La %ent s esta)a $i)ertint !olt+

Ai(@ 9uan al%unes persones entra)en en la "onsulta $el !et%e els "an)ia)a la "ara $e tristos o !alalts a una "ara ale%re, per9uB el lloro els Ha)ia $i)ertit !olt Cposar "ara

ale%re i trist alternati)a!ent, ;ent "arasses a!* els lla)iE+


-espr>s, 9uan es prenien el (arop i els "ara!els !'%i"s, :a es tro*a)en $el tot *> C!oure no)a!ent la llen%ua per a

tots els "ostats, "o! si esti%u>s !en:ant el "ara!elE+


Jots les persones 9ue Ha)ien passat per la "onsulta $el !et%e, se!pre torna)en en"ara 9ue no esti%uessin !alalts, per9uB )olien )eure el lloro per $i)ertir2se i estar ale%res se!pre+

Per ai(I per "urar2nos !illor, al !et%e anire! i les se)es !e$i"ines pren$re!+
Colorin, )er!ell, +++++

El !a% ;eli= Gi Ha)ia un "op un po*le en 9uB totes les persones esta)en tristes, per9uB una *rui(a 9ue passa)a per all@ un $ia pu:a$a en la se)a es"o!*ra, )a $ir& Jarari, tarari, :a no ser's ;eli=, ni po$r's riure+ -es $e lla)ors totes les persones $ a9uest po*le :a no reien, ni els "ap a %r'"ia res+ PerI un )a $onar )a arri*ar al po*le un "ot(e 9ue se!*la)a !'%i" per9uB sortia $ ell una !<si"a !olt ale%re Clalal@ lalalO, lalali lalala la,+++ in)entar rit!es ale%resE+ El "ot(e )a aturar a la pla=a $el po*le i $ ell )a sortir un Ho!e )estit a!* una ro*a !olt rara, ta!*> !olt ele%ant+ Era un !a% 9ue ;aria !olts tru"s+ Na treure $el "ot(e un sa" %ran 9ue se!*la)a 9ue tenia !oltes "oses $ins, i )a "o!en=ar la se)a a"tua"i#+

Jota la %ent 9ue passa)a per all@ s ana)a 9ue$ant per )eure el 9ue "ap a+ Pri!er )a treure un *arret, i $el *arret )a sortir un "onill $e $rap, perI $e so*te el "onill )a "o!en=ar a !oure els lla)is, i $espr>s treia la llen%ua !o)ent2la per a tots els "ostats C;er ai(I <lti!E+ El !a% Ha)ia "on)ertit al "onill $e $rap en un "onill $e $e*I+ Jota la %ent aplau$ia per9uB els Ha)ia a%ra$at !olt a9uest tru"+

-espr>s )a treure $ una "ai(a un %at 9ue esta)a $or!it CFer "o! 9ue $or!@e!E+ El !a% li )a $ir a la %ent& Ane! a $espertar2Ho+ Pri!er ;are! "o! si esti%u>ssi! to"ant el ta!*or Cposa posa posa+++++E+ Se!*la 9ue no es $esperta, ara to"are! la "a!paneta Cnin%2nin%, nin%2nin%, nin%2nin%,++++E+ -e so*te el %at es )a $espertar i )a "o!en=ar a lla$rar "o! si ;os un %os C%uau, %uau, %uau,+++E+ Jots es )an 9ue$ar un altre "op sorpresos CoooooHHHHHHKE i a!* a9uest tru" !es aplau$ei(en C$onar pal!esE+ El se%Tent tru" )a ser ta!*> !olt $i)ertit+ Na treure un 'ne" $ una altra "ai(a i l 'ne" )a "o!en=ar a ;er C"uO, "uO, "uOE anant $ una *an$a a l altra+ -e so*te el !a% li )a $ir ClalalalalalalaE i l 'ne" es )a 9ue$ar $or!it+

Jot la %ent esta)a esperant, 9uin seria la se%Tent sorpresaM+ El !a% )a tapar a!* una tela %ran a l 'ne" i )a $ir unes paraules !'%i9ues& 2 Jarari, tarar', ara et $espertar's+ Na ai(e"ar la tela i )a aparBi(er una !ona !en:ant un pl'tan o*rint la *o"a !olt i ensenyant les $ents Co*rir i

tan"ar la *o"a "o! si nosaltres !en%>ssi! el pl'tanE+


Luan la !ona )a es"oltar la %ent aplau$ir "ap a "o! 9ue es posa)a enut:at i ale%re alHora i !o)ia la se)a llen%ua per a tots "ostats C;er "arasses $ ale%re i enut:at a!* els lla)is i

!oure la llen%ua a un "ostat i a l altre, "ap a)all i ;eia $altE+

El !a%, $espr>s $ ai(I, )a anun"iar 9ue ;aria l <lti! tru" en 9uB parti"iparien totes les persones 9ue Hi Ha)ia all@ a la pla=a+ A la pla=a Ha)ien a"u$it tots les persones 9ue )i)ien al po*le+

El !a% )a repartir un "ara!el per a "a$a persona i els )a $ir 9ue se l !en%essin C!oure la llen%ua $ins la *o"a "o! si ;os un "ara!elE+ El "ara!el esta)a una !i"a a!ar% i tots )an "o!en=ar a posar "ares rares C;er "arasses a!* la "ara "o! si ens !en%>ssi! 9uel"o! a!ar%E, perI en a9uests !o!ents el !a% els )a $ir 9ue es tra%uessin el "ara!el $e la *o"a, $ient alHora les se)es paraules !'%i9ues& 2 Jarari, tarari, ara ser's ;eli= i tornar's a riure+ El "ara!el 9ue )an treure $e la *o"a es )a "on)ertir en un past@s tan *o i tan $ol= 9ue se l )an !en:ar rerellepant2el

tot Ctreure i ;i"ar la llen%ua "o! si ens !en%>ssi! el %la=at i $espr>s rerellepar els lla)isE+

Luan )an a"a*ar $e !en:ar2se l, tots reien C:a,:a,:a, :e,:e,:e, :i,:i,:i, :o,:o,:o, :u,:u,:uE i !ai !>s )an estar tristos+ El !a% ;eli= i "ontent se n )a anar a un altre po*le per ;er riure a !>s %ent+ Jots )an aplau$ir i el !a% )a $ir 9ue tornaria en una altra o"asi#+

Si a les persones ;ei(os riure, tu ta!*> ser's ;eli=+

Colorin, )er!ell, ++++++

La Prin"esa Poteta Gi Ha)ia un "op un "astell en 9uB )a )iure una prin"esa+ PerI la prin"esa esta)a tan"a$a $es $e ;eia !olts anys en una Ha*ita"i# i no po$ia sortir, ni po$ia parlar a!* nin%<, per9uB una *rui(a !al)a$a li )a $ir les paraules se%Tents& 2 Lalali, lalal#, $ a9u@ no sortir's+ Lalali, lalalO, ta!po" parlar's i no!>s $ir's& "ua, "ua, "ua, ;ins 9ue el pr@n"ep Feli= et tre%ui $ a9u@+ La *rui(a se )a anar rient C:a:a:a, :e:e:e, :i:i:i, :o:o:o, :u:u:uE i la prin"esa )a 9ue$ar !olt trist Cposar "ara $e tristE+ -es $ a9uell $ia tots li "ri$a)en la prin"esa Ane%uet, per9uB no!>s $eia "ua, "ua i tenia el "os $ un ane%uet+ Jota la %ent $el "astell )a estar $urant !olt te!ps *us"ant el pr@n"ep Feli=, perI !ai arri*a)a ni sa*ien on )i)ia+ La prin"esa Ane%uet, se%uia !olt trist i no!>s "ap a C"uO,

"uO, "uO, "uO,++++E+


As )an passar els anys i 9uan :a nin%< "reia 9ue tro*arien el pr@n"ep Feli=, un $ia )a passar un :o)e !untat en un "a)all Cto"oto", to"oto", to"oto",+++E i "antant ale%re!ent Clalali,

lalalO, lala lila lala la, in)entar rit!e ale%reE+


-e so*te )a )eure en una ;inestra alta $el "astell a una poteta 9ue "ont@nua!ent $eia C"uO, "uO, "uO, E+ A ell li )a se!*lar 9ue s ana)a a "aure $es $e $alt, per9uB no s')ia 9ue la prin"esa tots els $ies %uaita)a a la ;inestra+

Lla)ors se li )a a"u$ir una i$ea+ Na a%a;ar un %lo*us !'%i" 9ue porta)a a la se)a !ot(illa, i Ho in;lo !olt CInspirar

pel nas i tirar l aire per la *o"a "o! si in;l>ssi! un %lo*usE+ El %lo*us es )a ;er %ran, %ran i )a "o!en=ar a pu:ar "ap
a!unt a!* el pr@n"ep a%a;at a ell+ Luan )a arri*ar a l altura $e la poteta, la )a a%a;ar i )a *ai(ar a!* el %lo*us un altre "op+ -e so*te )a )eure 9ue la poteta es "on)ertia en una *ella prin"esa+ Jota la %ent $el "astell es )a posar !olt "ontenta i )an aplau$ir el pr@n"ep+ PerI Hi Ha)ia un pro*le!a+ A la prin"esa se li Ha)ia o*li$at parlar, Ho $eia tot a!* "ua, "uO, "uO+ Lla)ors el pr@n"ep )a treure $ una !ot(illa un (i"let !'%i" i se l )a $onar a la prin"esa+ La prin"esa se l )a ;i"ar a la *o"a i )a "o!en=ar a !en:ar2se l C!oure la llen%ua $ins la *o"a i els Lla)is "o! si ens !en%>ssi! un (i"letE, $espr>s li )a posar una !i"a $e !el !'%i"a als lla)is i la prin"esa )a "o!en=ar a rerellepar2la Crerellepar els Lla)is u so*re un

altre i $espr>s passar la llen%ua per ells $ una "ostat a un altre, $alt, sotaE+
A l <lti! )a treure un *ot per9uB es *e%u>s el 9ue Hi Ha)ia $ins, 9ue ta!*> tBnia po$ers !'%i"s+ El sa*or era una !i"a rar, :a 9ue la prin"esa 9uan se l )a pren$re "ap a "arasses a!* la "ara C;er ai(I <lti!E+ PerI al !o!ent $e pren$re2se l la prin"esa )a "o!en=ar a $ir Cpap', papap#, ponpon, ponpon, Ponpon, tatatO, teta tO, teta tOE i en"ara )a

ser !illor 9uan )a "o!en=ar a $ir paraules, i a parlar a!* tots les persones+ Co! esta)a tan "ontent, )a llan=ar petons a tots C$onar petons sonors a l irritiE+ El *es !es ;ort )a ser per al pr@n"ep Feli= 9ue :a !ai se separo $e la prin"esa+ La %ent 9ue esta)a !olt "ontenta )a "o!en=ar a "antar ale%re!ent Clalali, lalala, lalalila lala la,++++E i $es $e lla)ors tots )an ser ;eli=os+

I >s 9ue 9uan a:u$es als altres, a tota la %ent "ontenta posar's+
Colorin, )er!ell++++