Está en la página 1de 11

Xilinx

Spartan-3
Starter Kit
User Guide

UG (v0.9) Jun 21, 2008

Revision history
Version Revision
21/06/08 0.9 Initial release

www.friendlykit.com 1
Nội dung
Mô tả các components và các chức năng điều khiển của Xilinx Spartan-3 Starter Kit
Bảng hướng dẫn bao gồm các chương sau:

Chương 1, “Giới thiệu”


Chương 2, “Nút nhấn và các LED”
Chương 3, “LCD Display”
Chương 4, “RS-232 Serial Port”
Chương 5, “Nguồn xung clock và reset”
Chương 6, “JTAG programming và Platform Flash”
Chương 7, “Nguồn điện”
Chương 8, “Expansion Connector”

www.friendlykit.com 2
Chương 1
Giới Thiệu
Xilinx Spartan-3 Starter Kit được phát triển với mục đích phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu trên lĩnh
vực lập trình FPGA.

Các đặc điểm chính của XILINX SPARTAN-3 STARTER KIT


Hình 1-1 trình bày các đặc điểm chính của Xilinx Spartan-3 Starter Kit, bao gồm:
• Xilinx Spartan-3 XC3S200 FPGA 200,000 cổng bên trong một package 144 TQ (XC3S200TQ144)
• 4,320 logic cell
• 12x18K-bit block RAMs (216K bits)
• 12x(18x18) hardware multipliers
• 4 Digital Clock Managers (DCMs)
• 97 port I/O dành cho người sử dụng

• 1Mbit Xilinx XCF01S Platform Flash, In-system Programmable configuration PROM

1.2V

5V 2.5V
POWER JTAG Header
3.3V

Reset
Expansion Header
Power On Reset
#1

EEPROM
Expansion Header
(93LC86C) XC3S200-4TQ144C
#2
(option)

Clock LCD
(50MHz) (2x16)

RS-232 Port 1

Platform Flash
RS232 Tx/Rx
(XCF01S)
RS-232 Port 2

Figure 1-1: Xilinx Spartan-3 Starter Kit Block Diagram

www.friendlykit.com 3
• 9-pin RS-232 Serial Port
• DB9 9-pin female connector (DCE connector)
• RS-232 transceiver/level translator (Sipex SP3232ECA)
• Cổng RS-232 thứ 2 có thể dùng được với connector được thiết kế sẵn trên board

• 5 phím nhấn
• 5 LED chỉ thị
• LCD 2x16
• 50MHz crystal oscillator clock source
• 2x36 pin connector dành cho người sử dụng
• JTAG port
• Power-on reset circuit
• AC power adaptor 100~240VAC-50/60 Hz, 5VDC-2.5A
• On board 3.3V, 2.5V, và 1.2V regulator

Vị trí các component


Hình 1-2 trình bày vị trí các component tại mặt trên của Kit

COM2
OSC 36 pin Connector
RS-232 50MHz
Tx/Rx
COM1
JTAG PROM

User LED
FPGA LCD 2x16
RESET
User BTN

EEPROM
2.5V
POWER Power-on Reset
JACK
3.3V 1.2V 36 pin Connector

Hình 1-2 Vị trí các component tại mặt trên của Kit

www.friendlykit.com 4
Chương 2

Nút nhấn và các LED


Push Buttons

Xilinx Spartan-3 Starter Kit có 5 nút nhấn (SW1-SW4 và RESET). Các nút nhấn này nối đến các IO port
của FPGA như được trình bày trong bảng 2-1

Push Button RESET SW4 SW3 SW2 SW1


FPGA Pin 68 70 69 41 40
[Bảng 2-1] Sơ đồ kết nối nút nhấn và FPGA IO port

Khi nhấn một nút, một mức logic ‘low’ được phát ra trên chân của FPGA tương ứng.
Lưu ý: Bạn phải sử dụng internal pull-up resistor cho các IO port nối tới các nút nhấn khi lập trình

LEDs

Có 5 SMD-LED trên KIT (4 user LED và 1 POWER-ON LED). Bảng 2-2 trình bày kết nối giữa FPGA
và các LED.

LED LED4 (D4) LED3 (D3) LED2 (D2) LED1 (D1)


FPGA Pin 63 60 59 51
[Bảng 2-2] Sơ đồ kết nối các LED và FPGA IO port

Để điều khiển LED sáng, cầi lái chân tương ứng của FPGA xuống mức logic ‘low’

www.friendlykit.com 5
Chương 3

LCD Display
Xilinx Spartan-3 Starter Kit sử dụng một LCD 2x16 để hiển thị. Tham khảo datasheet của LCD để có thể
điều khiển LCD một cách chích xác. LCD có thể điều khiển ở chế độ 4-bit hoặc 8-bit data.
LCD sử dụng nguồn cung cấp 5V-DC, mức điện áp ở các ngõ ra theo chuẩn TTL. Vì vậy, không có vấn đề
nào đối với tín hiệu output từ FPGA đến LCD, dữ liệu được đọc về FPGA ngang qua các điện trở nhằm hạn
chế mức logic cao 5V đặt trực tiếp vào các IO port của FPGA.
Sơ đồ kết nối giữa LCD display và FPGA được trình bày trong bảng 3.1

LCD FPGA pin


RS (Register Select) 141
R/W (Read/Write) 140
E (Enable) 137
DB0(Data bit 0) 135
DB1(Data bit 1) 132
DB2(Data bit 2) 131
DB3(Data bit 3) 130
DB4(Data bit 4) 129
DB5(Data bit5) 123
DB6(Data bit 6) 122
DB7(Data bit 7) 119
[Bảng 3.1] Sơ đồ kết nối giữa LCD và FPGA

www.friendlykit.com 6
Chương 4

RS-232 serial port


Xilinx Spartan-3 Starter Kit có 2 RS-232 serial port. Một được nối đến DB-9 female connector (J4), và
một nối đến 3-pin connector-CON3 (J5).

Hardware flow control không được hỗ trợ trên DB9 connector. Các tín hiệu DCD, DTR và DSR được nối
chung với nhau. Tương tự RTS và CTS cũng được nối chung.

Sơ đồ kết nối giữa FPGA và Sipex SP3232ECA được trình bày trong bảng 4-1

Signal FPGA Pin


RXD_1 44
TXD_1 46
RXD_2 50
TXD_2 47
Bảng 4-1: Sơ đồ kết nối giữa Sipex SP3232ECA và Spartan-3 FPGA

DB9 SP3232ECA
2(Tx) 14(DOUT1)
3(Rx) 13(RIN1)
Bảng 4-2: Sơ đồ kết nối giữa Sipex SP3232ECA và DB9

CON3 SP3232ECA
1(Rx) 8(RIN2)
2(Tx) 7(DOUT2)
Bảng 4-3: Sơ đồ kết nối giữa Sipex SP3232ECA và CON3

www.friendlykit.com 7
Chương 5

Nguồn xung clock và reset


Xilinx Spartan-3 Starter Kit có một nguồn dao động 50MHz riêng biệt.

Oscillator Source FPGA Pin


50MHz (X1) 55
Bảng 5-1: Nguồn dao động xung clock

Pin Signal
1 NC(or OE)
2 GND
3 OUT
4 VCC
Bảng 5-2: Sơ đồ chân bộ dao động tạo xung clock

Xilinx Spartan-3 Starter Kit có một mạch thực hiện chức năng Power-on reset, mạch được liên kết với
nút nhấn “RESET”. Tín hiệu “RST#” sẽ tự động active (mức logic “low”) khi nguồn điện được cung cấp
(tín hiệu này chỉ active trong một thời gian ngắn, nó sẽ trở về trạng thái bình thường (mức logic “high”)
khi nguồn điện ổn định). Tín hiệu “RST#” cũng sẽ active khi nút RESET được nhấn

TLC7733ID FPGA Pin


5 68
Bảng 5-3: Reset signal

www.friendlykit.com 8
Chương 6

JTAG Programming và Platform Flash


Xilinx Spartan-3 Starter Kit bao gồm một JTAG programming cable. Cả hai Spartan-3 FPGA và Platform
Flash (PROM) là một phần của JTAG chain. Sơ đồ kết nối như sau:

TDI TDIO
TDI TDO TDI TDO
TCK
TMS PROM FPGA

JTAG
Header

TDO

Hình 6.1 Sơ đồ kết nối JTAG

PROM pin Signal FPGA Pin


1 DIN 65
3 CCLK 72
10 DONE 71
8 INIT 58
7 PROG 143
Bảng 4-1: Sơ đồ kết nối giữa PROM và Spartan-3 FPGA

Trong thời gian lập trình, dữ liệu cấu hình từ máy tính sẽ được lưu vào trong PROM (Platform Flash). Khi
việc lập trình hoàn tất, dữ liệu cấu hình sẽ được tự động load vào bên trong FPGA và chương trình sẽ được
thực thi. Khi nguồn điện bị mất, dữ liệu cấu hình bên trong FPGA sẽ bị mất, dữ liệu này sẽ được tự động
download từ PROM vào FPGA khi mạch dược cấp điện trở lại.

www.friendlykit.com 9
Chương 7
Nguồn điện
Adaptor
Bộ biến đổi điện từ 100~240V-AC, 50/60Hz đến 5V-DC/2.5A được cung cấp cùng với Xilinx Spartan-3
Starter Kit.
Khi Kit được cấp điện, Power-LED (D5) sẽ sáng

Mạch ổn áp
Có nhiều điện áp được cung cấp cho Xilinx Spartan-3 Starter Kit. Tóm tắt như sau:

Điện áp Mục đích


+5V DC Cấp điện cho LCD và các mạch ổn áp
+3.3V DC Cấp điện cho đường nguồn Vcco của FPGA và nhiều
component trên Kit
+2.5V DC Cấp điện cho đường nguồn VccAUX của FPGA
+1.2V DC Cấp điện cho đường nguồn VccINT của FPGA

www.friendlykit.com 10
Chương 8

Expansion Connector
Bao gồm các IO port được nối trực tiếp từ FPGA. Các tín hiện này dành cho người sử dụng mở rộng và
phát triển.

FPGA pin Connector J2 FPGA pin


P1 1 2 P2
P4 3 4 P5
P6 5 6 P7
P8 7 8 P10
P11 9 10 P12
P13 11 12 P14
P15 13 14 P17
P18 15 16 P20
P21 17 18 P23
P24 19 20 P25
P26 21 22 P27
P28 23 24 P30
P31 25 26 P32
P33 27 28 P35
P36 29 30 P52
P53 31 32 P56
P57 33 34 3.3V
GND 35 36 GND
Bảng 8-1 Sơ đồ chân connector mở rộng J2

FPGA pin Connector J3 FPGA pin


P128 1 2 P127
P125 3 4 P124
P108 5 6 P107
P105 7 8 P104
P103 9 10 P102
P100 11 12 P99
P98 13 14 P97
P96 15 16 P95
P93 17 18 P92
P90 19 20 P89
P87 21 22 P86
P85 23 24 P84
P83 25 26 P82
P80 27 28 P79
P78 29 30 P77
P76 31 32 P74
P73 33 34 3.3V
GND 35 36 GND
Bảng 8-2 Sơ đồ chân Connector mở rộng J3

www.friendlykit.com 11