Está en la página 1de 96

!

CDicl
lI.'
1
IfANIFIEsTD
C_UNI5'FJ1
* I


At. i\L-C).tJt.
cuCTos
If\JCVl,.
VIVOS
111 fotv1oS.
-
EDITORIAL NUEVA SOCIEDAD S. A.
... Ediciones Quinto Sol, S.A.
d2dicado
oloS qve Y10
les ~ s t a el
-_ SOCisJ\srno.
)
Oe>Rt.RO re UNA L. oTRo t.S OfIClNISTA AMBOS
uN fAlRN (E,\, DJCo (./\ tt LA
BURGuE-3[S y PROLE.TAR.103
AA VWICO
t.I\ fNJ.A
rx LoS Ll\ Dlee,.
NTE; , fO(Z
COMPAe.NO(:, A
OG {.{)S
oa tGMPLe,f\ 6\1
1f.NbM f\Sf\WJ.AOO..
QJJRWSeS SqJ
fMlJCAS, loS
D 1iBRAA, LOS
.. l toS
AfJ:o EMfLet GetJ16,C1.AA).)
W oc LAS
HftJ --.,. \
AASlA MleslllOS Df\S, es .
lf\ ()2, LA
LucHA tE 1
ClASES
lb
({V\W6S
SALe/\}

toNci{ NVo ?
:l}. f{) AVMtTE
D CLf..Ses, NeS Olct
"l2Q " UNOS P-lrJJS V A
fbbReS.. OlE; fK.teN
CONfoWitS-f, CiJW S'e esTAfb..
,1 i DlOS
SN'GAA
LO
'l rJJ SOMOS
PAAA

\fOJJtJTP() !"
A )S
leS Vf\
'OlW Vl(Y\
OlSfR.1fN oe ToPo,
LA IIo1MIl
TNJ.b.N (fAJ8To
1lEveN

A"T(eMIb
I\\,

l {;lE, AlfiJJ SlRV6
t\, OlN6lloI CN<A
11
o

,
,
(J

D
o
LAs <9veltMS? C{/tlA DeL. DIf;2JL.O! LAs NerJ}.o?
Oe lOS otkRoS? LAS
If. ftMeJJlNA ? ws \\resPUWTes\\ O 1). TvD ??
vt'ptEPefID
NO
1Ne,()MOOA
COMo SlOO LA
re
JI) S A.t\ oAA q
ZJ
NO 1oLX>s St.
()(;OICMNv f\ CA

LOS
OSf>-..
I CAAf(NTeAtS
eTe,' Te. '
fOCO.s

N, o f\ LoS
rVVt\LeS..
@
o
:u)
,

DIABL"'''o
27
~
.... ".,....
,
~

.. '1 El, I /,f\ PJJfl..WEsIA STA L..Q
\oib. to AA P-EVOWrAO/JF\OO 1000, A.l1NQJB tJo PM<A
SiNo 'foDO LO CONTfl/VI,JO .. (tJE,1{oS LO OI'P\ M.'JiZ

. .-
......

........
.....
Ha hecl\o de {a JljvtAdad fexstmal sImple voJor eX?, cambIo!
AA lvoo NtJMf/l.!JSAS
lo{ EseflJ.1vflAOAs
JbP.. LA \tJ\eA
'j exS'P\\JIINJA
lt be<-rPd de.
,. ewt de e)Lplotacan,
vel'3da fOX l tvs/oV\es
po\(ttcas(ho estabteado
vV\a -abierta,
descaxado. d\recta.
... ti
--------------- 3
340
LAS "fW Y VIENeN l f, tMfeOt{Z $V
Pfi.ofA@f\Ci.fJ ' Se VN INTefl.eAnJ;{o vN/vA
y L.Q N fflANrJA, fofl.. fJMPLJ w \fl.JfJ.,A
es ACOP1f\{X) 1000 6l, MvNDo, Sl/l..VIE,NOO
(K, dWfo.. N fltvowr;tV..
Las MAs f\ft.e;lf\OOS &JN OlOS '1
: 8(JJ {J\S ffl.lNC\fALtS
'/tt1\Mf\S /a, Pf).4OI W
LA lMPfJ.!G[f>-., OC tJ.S
10Lb J ANAL, ZNJ \j \}
LOS QtJ MollA -rolO
w {JoNf:JJ eN (NOA 1000 LO
.. i LA e;V(L.i'Zt\QAN IX
AA Qt,S1rwOO
ti- VlWJ DiOS O U\ VleJf\
(eV'L f
o 1) ID ID

O O
. . . ... . . .
Q O
. ., . . . . .
..

CRISIS?
4Z
(ti ES LO 4VG eST Pf\SNvtb oJNVOJ st V16M VNf\. Sr MvV
el. DlMflD SE I\WMVLA W MNJoS '1 MlNTMS
MF\S re OfJPefl.o'S ESTtW CrNJNJClf\- "
fSf\ (pfVJANe1A VI\ A lJZ A MeNOS WJ1t LA ZA VA
f>..WMVW'JOO A. ws et1rff\lAS'TAS '1 \/f\ 1\ 1Nll!tb&S 1\ 19S fbeJltS
43
44
~ cOfM ~ ~ acaba (o w r g ~ corv
t'Ws ~ tavtt'6S C,HS\S.. ?
sft/s re eJ1J. SIS. f./\ PkJOJwr!:tJ MVCk\S1MO '/
lq)J, 8, oWo Se CtlNv.. fM eoSAS.

o
j La
dicha e ~
mVcl1a
1 en. la
~ UJCHA
I
~ ; ; ; ; ; ; ; J
'.
l\. J .
.'
~ " .
\
. , ..

f ~ "
t,
~ ....
" I
J .
r ~
,
-
..
'\
j
j
j
j
j
J
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
J
J
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
QJt el, TRIUNfo
ftL.
Al,
@
VNlCO
fbU11W f\eAbr\ (XN ()\
OCSl(ovf\IJ)N)/ Lf\ Y LA
Ctt, YLA
MVJtrZ.. l-AS 51"
;f

# LOS Victos (es
LA SOCftr.,OAO)
*el, c,oMEIZCio
y SoPit Toco,
GaS
55
QJlN fflsiJvC{?
U. Pf..1MIJ o LOS OBRf,ROS?
abolicldn
de la propiedad
- ptlvada??
AQv\ (,()
Lf\
N,. WMVNISMo
AC?I\m CON LA fJ(U)PltOAO
lNVI VI[AJN,. I CDN LO
We 6(.. AA
lf,CtNTeMJJTe MeOlMT8 SIl

t:tJ fRAAfo la W tf 1\l, (DIO"'fu2:
MUY P;tEN LA \IPP{)pElJPD (NOI It
\'Pfl.oPleCfJJ PIZIVAOAti.
LA
PRoP(eOF\D
?
E\., es
LA Ct,s(\fN/JcAON O
lf\ p8JJ Pl eDN? pPJ
De (,f\
PP.oft V
WS JeOlOS
P{l()DJOOfN I
PRoPltiJN) PNl.A 61.? .Ct.
M"'NeAA LO QJe cP.EI\ ES LtqP-. w M ey.PL01/\ Ar...
ASAw.lNJo 'f NO Neoc ACftfCtNTMSE. SI#X) C<>N Lf\
OONDlCtON Ct lf1.N1\JO ASALAf4{\(x) PPAA
A SV vez.... " e-s UN fOODUC,!O i NO PJerA:
SP- PveS10 eN MOVIMIeNTo SINO PO(J.. Lf\ AC,ll\llDf\D CONJVNTA 1f,
M\efMilCs De l(\ SOCieDAD '1
1
eN V"lINO
yop-, ON) Ct, ToDOS /'(I\eMPiDS Cf, cp.. f;QttE.ON).!1
ITN.,-= C()rJ
Ml -rMlbf\dO
p.. MI
fM\I LiA .- t
ft\f{s I{t ea AL
PA1(ZN !
l'
NO
TfJ.AfJMA
oStA: el 1fJ.Mf\JO l)L. otf!.f:Jl.o SI(ZVE, PAM f\UMtNTM tI,
CPPt -rAl., SIN CAP NO L.e ee Ut
\' i Y Lf\
Aeol\CJ.ON Or.
S'eAv,Jf\NTe
LO Que, LA
COIJSI fM.A
C1JMO f.A
De f1\ Pe((soNN'-l ON)
lJ\ \'
v(\'<(\ Dse#o .'.
~ } ~ t ~ o o
NO es JJsTo?
, OOM.O 'l{\

lA> eL.
TPJ$f\ eS (,\,.
Qve PrtoOvee,
cN1rTt\("
a eAPlTN,. f12
1P}.f;f\:o..
wS LA fAA
A fA)S y SM>
IbR E(,. SlNOl riJPI\S O, CJ.O I fAfA [,OS M\SmOS
1AARJAJAOORf,S '1 fN't'lUAS.. dLlS1 O MJ es JVS1'o?
c
i e.s o NO f
71
VfJ.. riJJ..o AA
LA w'vTl1AA N U1S
PAiSES eN TeroS
I e1IJ,
L.\1},R}:fv(1A, ONJ7A'
AA\) SICl\, fl1JTuM I

M) fWl Qvl L
W'v.vR.f\, NI'
LA r;Jf{MSA..

.J
--::>
-..
lItAs S
0U"WUE,SI\S
L{\ fAMl Uf\ '1 Lp..
e()JCf\ctOtJ ,
[,()S LA?lJS
QIX \AJeN A LOS
PF\ORes: CON SUS
RtSVl.-TI'N

A qVr; LA
@flAN lNOv8Tf4A
6 1O()J
viNCAJW fAMltiA
PAPA eL,

1'1 so AlO
t.N S[M f
.re
CSJMfJ{c:AO,eN

lNSiRuMeNTos"
... \1

etue.teS
N
NO OJ6Jo
$V I foP-Wt M2
OJqJo De <.AS
l4<NeZf\S fp\s (ws
tVeoos S?N fJOfl- (j)
LOS
NI U) QJe PP-oDVCf:J

eL. NI OGL.
,;.-
f{\1 Sf\:t Pf\lS (Wt
fbR. ()) ES
f{)ft (QflJJJ(gOS
ffVJA OTfWS ..)
UJ 00 SefWflJJ
WWJ f\ VN

E.3 n\oa.lfZ, VN
A{gtJ Jtf...o ..
i y ld<A Qk el-
fbQUfZ \{ NF\C\ONNAlf.D.
81
9Z
3aJC\u.o MWG LUS tJJ l1etJW eL- OINk fP.tA
ulOMI\PS/ t,S"S ... WN LO WN, S '1T:\ Ot\C
CVeN11\ fk (}Jf; SJ(,Q PWA LAs
...
ffi
(el obrero el c.amts\t1o t\et1ett.
"WMTA0
11
de wse Qr'L a'VIOVl a
o Mav . qve
d,g)'Mte.. cotl. qv diVleyO ?? )
CArJ\ COMINAN1e,
Ll-M\A AL,
ct S\lS
re
LA U eN el,. QJB
COtJ OOM.O DI DAO, Se6\JAIDAn tAl eL. O
QJe. lreNW lt<AroAJo. toMlOA PIARA1f\
A LA N, NO A
oTRo,], SiNo vNI Gfl.A0iAS A sv MBAJo..
"----__ ....._1;
pp.! Me. ft\So fAPA
P\,

Pt. y\ CM\se
..
\\l?A eN a PoDER
c.o r.A\
VN,OAA
re Su
(bU1lQJ\ PAPA (Rll
AAAAtJCi\tvOJ f\ L.f\
lOOJ a.
Wllf\L., Pf\A


PP-oOJC6N eN
..1
'38
31
tL. SoCiAUSMO
t(, fiN
t
ca t\OM6f\E PQZ
a
i No UJS' ((HX}S'.
LnS t?f\tJQJ o 0JMS,
!.A
O 6L.
OflrAf\l,
Ji. ..civt de la t(eyya (RE foRIM AGRARIA.)
2.. fvexte l(l\PVe.sto l/o fl SCAl--)
.3- dQ,\ & V'ftev'c;a
4- COflfScouY\. c2 la 0'0Pledd d?
5- Soda!iZQ..CV\. <:t bS BaV\coS
6- eJ l(
AAS
f
b
{te.
7 SJc\o1iUcilXl Q, w.,s
8' dt txJioJOJ ftu'o.. toos
9- Ct \0. fbblo.ciof\ eV\ cQ.O\po.
po,xa todos.
91
roMo I ,\,
NO
FlCA ({fQfl.J!JtiS
ti. Cl\PtTf\L.l SM.O "/\
()
SiNo De l..Lt A Cf\fJo
/01,
l,j\
oTlto MoOGLQ:
eL- ..
es;
EL. S
"PRoPIeDf\D.,. ft VNoS ro:>s.
MAJ,
Pocos l(JpAA

A(, y
eL- LO MM/NlSTMP
eN Y\JeB.w.
se eS1Nv Ri'GNOO \.R l \s,
RtceSIOtJS', INf S, ocSe.mPL.tO,
y ..
SF'-etMoS eN lNDvoN;lk:MetJ1(, tl.- Soq Al.i SMO tft.
o-mosTRAlb Al, WMO f.t
al So.AUSND VlvtR ...
SI ASi
tJO fllEM.
\M
NJTo wQ\AR
fUt
Socr
Sw UN O uN
lQtV10 PoOo.f. y
Alf\cNt L.OS
<NG souAuSMO
AA eN ToDO
el, N\JNDO eN 10DoS
\,Q$ NO
rMs EJJ Lf\
ecotJoM{A. AHO(1.A lo
AJAoRA velNJS
l,O QJe

Esta edicin w termino de imprimir
el 20 de Septiembre de 1980 en im-
presora Lorenzana. Cafl!tal 661
Mbico 8 D,F. El tiro o n ~ t de
10.000 ejemplares.