Está en la página 1de 19

Derrida, Jacques. Espectros de Marx. El trabajo de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva Internacional. Madrid, Ed. Trotta, 1998.

pp. 63-89

CONJURAR - EL MARXISMO The time is out of joint: la frmula habla del tiem !" tambi#$ di%e el tiem !" er! &e refiere" &i$'ularme$te" a e&te tiem !" a e&t!& tiem !&" a u$ e&te tiem !" el tiem ! de e&te tiem !" el tiem ! de e&e mu$d! (ue" ara )amlet" fue u$ $ue&tr! tiem !" &!lame$te u$ e&te mu$d!" e&ta # !%a * $i$'u$a !tra+ E&te redi%ad! di%e al'! del tiem ! * l! di%e e$ el re&e$te del ,erb! &er -The time is out o f joint." er! &i l! di%e e$t!$%e&" e$ e&e !tr! tiem !" e$ el a&ad! &im le" u$a ,e/ e$ el a&ad!" 0%m! uede a(uell! ,aler ara t!d!& l!& tiem !&1 2i%h! de !tra f!rma" 0%m! uede ,!l,er * re&e$tar&e $ue,ame$te" de $ue,!" %!m! l! $ue,!1" 0%m! uede e&tar ah3" de $ue,!" %ua$d! &u tiem ! *a $! e&t4 ah31" 0%m! uede ,aler e$ t!da& la& !%a&i!$e& e$ (ue &e i$te$ta de%ir $ue&tr! tiem !1 E$ u$a r! !&i%i$ redi%ati,a (ue &e refiere al tiem !" * m4& re%i&ame$te a la f!rma re&e$te del tiem !" el re&e$te 'ramati%al del ,erb! &er" e$ ter%era er&!$a de i$di%ati,!" are%e !fre%er u$a h!& italidad rede&ti$ada al ret!r$! de t!d!& l!& e& 3ritu&" alabra #&ta (ue ba&ta %!$ e&%ribir e$ lural ara dar %!$ ella la bie$,e$ida a l!& e& e%tr!&+ Ser" * &!bre t!d! %ua$d! e$ el i$fi$iti,! ,a &!bree$te$did! &er re&e$te" $! e& u$ mot desprit" &i$! (ue e& la alabra del e& 3ritu" e& &u rimer %uer ! ,erbal+ E$ u$ tiem ! del mu$d!" h!* d3a" e$ e&t!& tiem !&" u$ $ue,! !rde$ mu$dial i$te$ta e&tabili/ar u$ de&arre'l! $ue,!" $e%e&ariame$te $ue,!" i$&tala$d! u$a f!rma de he'em!$3a &i$ re%ede$te&+ Se trata" ue&" au$(ue %!m! &iem re" de u$a f!rma de 'uerra i$#dita+ 5!r l! me$!&" &e are%e a u$a 'ra$ %!$6ura%i$ %!$tra el mar7i&m!" u$ %!$6ur! del mar7i&m!: u$a ,e/ m4&" !tr! i$te$t!" u$a m!,ili/a%i$ $ue,a" &iem re $ue,a" ara lu%har %!$tra #l" %!$tra a(uell! * %!$tra a(uell!& a l!& (ue el mar7i&m! re re&e$ta * &e'uir4 re re&e$ta$d! -la idea de u$a $ue,a I$ter$a%i!$al." * ara %!mbatir" e7!r%i/4$d!la" a u$a I$ter$a%i!$al+ Mu* $ue,a * ta$ a$ti'ua" la %!$6ura%i$ are%e a la ,e/ !te$te *" %!m! &iem re" i$(uieta" fr4'il" a$'u&tiada+ 5ara l!& %!$6urad!&" el e$emi'! a (uie$ ha* (ue %!$6urar &e llama" !r %iert!" el mar7i&m!+ 5er!" a artir de ah!ra" &e teme $! !der *a re%!$!%erle+ Se tiembla a$te la hi te&i& de (ue e$ ,irtud de u$a de e&a& metam!rf!&i& de la& (ue Mar7 ta$t! habl -metam!rf!&i& fue dura$te t!da &u ,ida u$a de &u& alabra& fa,!rita&." u$ $ue,! mar7i&m! $! te$'a *a el a& e%t! ba6! el %ual era habitual ide$tifi%arl! * derr!tarl!+ 8ui/4 *a $! &e te$'a mied! a l!& mar7i&ta&" er! &e teme a9$ a %iert!& $! mar7i&ta& (ue $! ha$ re$u$%iad! a la here$%ia de Mar7" %ri t!mar7i&ta&" &eud! ! ara-mar7i&ta&" (ue e&tar3a$ di& ue&t!& a t!mar el rele,!" ba6! u$!& ra&'!& ! e$tre u$a& %!milla& (ue l!& a$'u&tiad!& e7 ert!& del a$ti%!mu$i&m! $! e&t4$ re arad!& ara de&e$ma&%arar+ Adem4& de !r la& ra/!$e& (ue a%abam!& de dar" te$drem!& a9$ (ue ri,ile'iar e&a fi'ura de la %!$6ura%i$ !r !tra& ra/!$e& (ue *a &e ha$ a$u$%iad!+ E$ amb!& %!$%e t!& de %!$6ura%i$ -%!$6ura%i$ * %!$6ur!" Verschwrung * Beschwrung." debem!& te$er e$ %ue$ta !tra &i'$ifi%a%i$ e&e$%ial+ La del a%t! (ue %!$&i&te e$ 6urar" e$ re&tar 6urame$t!" !r ta$t! e$ r!meter" e$ de%idir" e$ ad(uirir u$a re& !$&abilidad" e$ &uma" e$ %!m r!meter&e de ma$era erf!rmati,a+ : de ma$era m4& ! me$!& &e%reta" m4& ! me$!& 9bli%a" ue&" all3 d!$de e&a fr!$tera e$tre l! 9bli%! * l! ri,ad! &e de& la/a %!$&ta$teme$te" (ueda$d! me$!& 'ara$ti/ada (ue $u$%a" %!m! a(uella (ue ermitir3a ide$tifi%ar l! !l3ti%!+ : &i e&ta fr!$tera %a ital &e de& la/a e& !r(ue el medium e$ el (ue &e i$&titu*e" a &aber" el medium mi&m! de l!& media -la i$f!rma%i$" la re$&a" la tele%!mu$i%a%i$" la te%$!-tele-di&%ur&i,idad" la te%$!-tele-i%!$i%idad" l! (ue 'ara$ti/a * determi$a e$ 'e$eral el e& a%iamie$t! del e& a%i! 9bli%!" la !&ibilidad mi&ma de la re& ubli%a * la fe$!me$alidad de l! !l3ti%!." e&e eleme$t! $! e&t4 $i ,i,! $i muert!" $i re&e$te $i au&e$te: e& e%trali/a+ N! de e$de de la !$t!l!'3a" del di&%ur&! &!bre el &er del e$te ! &!bre la e&e$%ia de la ,ida ! de la muerte+

Re(uiere l! (ue llamam!&" !r e%!$!m3a m4& (ue !r i$,e$tar u$a alabra" la fa$t!l!'3a+ Cate'!r3a (ue %!$&iderarem!& irredu%tible *" e$ rimer lu'ar" irredu%tible a t!d! l! (ue ella ha%e !&ible: la !$t!l!'3a" la te!l!'3a" la !$t!-te!l!'3a !&iti,a ! $e'ati,a+ E&ta dime$&i$ de la i$ter reta%i$ erf!rmati,a" e& de%ir" de u$a i$ter reta%i$ (ue tra$&f!rma a(uell! mi&m! (ue i$ter reta" de&em e;ar4 u$ a el i$di& e$&able e$ l! (ue me 'u&tar3a de%ir e&ta tarde+ U$a i$ter reta%i$ (ue tra$&f!rma l! (ue i$ter reta e& u$a defi$i%i$ del erf!rmati,! (ue e& ta$ !%! !rt!d!7a de&de el u$t! de ,i&ta de la speech act theory %!m! de&de el de la u$d#%ima de la& <e&i& &!bre =euerba%h -L!& fil&!f!& $! ha$ he%h! &i$! i$ter retar el mu$d! de difere$te& f!rma&" l! (ue im !rta e& tra$&f!rmarl!+ Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert es !ommt aber drauf an" sie #u ver$ndern+. Si t!m! la alabra e$ la a ertura de u$ %!l!(ui! ta$ im re&i!$a$te" ambi%i!&!" $e%e&ari! ! arrie&'ad!" !tr!& dir3a$ hi&tri%!> &i" de& u#& de r!l!$'ada& ,a%ila%i!$e&" * a e&ar de l!& l3mite& e,ide$te& de mi %!m ete$%ia" he a%e tad! %!$ t!d! la i$,ita%i$ %!$ la (ue me ha h!$rad! ?er$d Ma'$u&" $! e&" e$ rimer lu'ar" ara ma$te$er u$ di&%ur&! fil!&fi%! * erudit!+ E&" a$te t!d!" ara $! eludir u$a re& !$&abilidad+ M4& re%i&ame$te: ara &!meter a di&%u&i$ al'u$a& hi te&i& &!bre la $aturale/a de &eme6a$te re& !$&abilidad+ 0Cu4l e& la $ue&tra1 0E$ (u# e& hi&tri%a1 * 0(u# tie$e (ue ,er %!$ ta$t!& e& e%tr!&1 Nadie" me are%e" uede di&%utirl!: u$a d!'m4ti%a i$te$ta i$&talar &u he'em!$3a mu$dial ba6! u$a& %!$di%i!$e& arad6i%a& * &!& e%h!&a&+ )a*" h!* e$ d3a" e$ el mu$d!" u$ di&%ur&! d!mi$a$te" ! m4& bie$ e$ tra$%e de ha%er&e d!mi$a$te" re& e%t! a la !bra * al e$&amie$t! de Mar7" re& e%t! al mar7i&m! -(ue e&" (ui/4&" !tra %!&a." re& e%t! a t!d!& l!& r!&tr!& a&ad!& de la I$ter$a%i!$al &!%iali&ta * de la re,!lu%i$ u$i,er&al" re& e%t! a la de&tru%%i$ m4& ! me$!& le$ta del m!del! re,!lu%i!$ari! de i$& ira%i$ mar7i&ta" re& e%t! al derrumbamie$t! r4 id!" re%i itad!" re%ie$te" de la& &!%iedade& (ue ha$ i$te$tad! !$erl! e$ mar%ha" al me$!& e$ l! (ue llamarem!& de m!me$t!" %ita$d! !tra ,e/ el Ma$ifie&t!" la ,ie6a Eur! a" et%+ E&te di&%ur&! d!mi$ad!r tie$e" %!$ fre%ue$%ia" la f!rma ma$3a%a" 6ubil!&a e incantatoria (ue =reud a&i'$aba a la fa&e llamada triu$fa$te e$ el traba6! del duel!+ La i$%a$ta%i$ &e re ite * &e rituali/a" ma$tie$e * &e ma$tie$e %!$ frmula&" %!m! re&%ribe t!da ma'ia a$imi&ta+ @uel,e a la %a$ti$ela * al refr4$+ Al ritm! de u$ a&! %ade$%i!&!" %lama: Mar7 ha muert!" el %!mu$i&m! e&t4 muert!" bie$ muert!" %!$ &u& e& era$/a&" &u di&%ur&!" &u& te!r3a& * &u& r4%ti%a&" A,i,a el %a itali&m!" ,i,a el mer%ad!" &!bre,i,a el liberali&m! e%!$mi%! * !l3ti%!B Si di%ha he'em!$3a i$te$ta m!$tar &u d!'m4ti%a !r(ue&ta%i$ e$ %!$di%i!$e& &!& e%h!&a& * arad6i%a& e&" e$ rimer lu'ar" !r(ue e&ta %!$6ura%i$ triu$fa$te &e e&fuer/a ,erdaderame$te e$ de$e'ar" * ara ell!" e$ !%ultar&e el (ue" 6am4&" er! 6am4& de l!& 6ama&e& e$ la hi&t!ria" el h!ri/!$te de e&! %u*a &u er,i,e$%ia &e %elebra -a &aber" t!d!& l!& ,ie6!& m!del!& del mu$d! %a itali&ta * liberal. ha &id! m4& &!mbr3!" ame$a/ad!r * ame$a/ad!+ Ni m4& hi&tri%!" e$te$die$d! !r tal i$&%rit! e$ u$ m!me$t! ab&!lutame$te i$#dit! de u$ r!%e&! (ue $! !r ell! e&t4 me$!& &!metid! a u$a le* de iterabilidad+ 08u# ha%em!& habla$d!" de&de e&ta& rimera& fra&e&" de u$ di&%ur&! (ue tie$de a &er d!mi$a$te * de u$a e,ide$%ia i$di&%utible al re& e%t!1 Al me$!& d!& %!&a&+ Re%urrim!&" e,ide$teme$te" a %!$%e t!& re%ibid!&: C. el de he'em!$3a -di&%ur&! d!mi$a$te. * D. el de te&tim!$i! -e,ide$%ia i$di&%utible.+ <e$drem!& (ue dar %ue$ta de ell!& * 6u&tifi%arl!&+ C+ N!& hem!& referid! im l3%itame$te E&!bre t!d! ara hablar de l! (ue" &u !$'!" a $adie &e le !%urrir3a !$er e$ dudaE a a(uell! (ue !r'a$i/a * %!$tr!la !r t!da& arte& la ma$ife&ta%i$ 9bli%a" el te&tim!$i! e$ el e& a%i! 9bli%!+ Se trata de u$ %!$6u$t! %!$&tituid!" al me$!&" !r tre& lu'are& ! di& !&iti,!& i$di&!%iable& de $ue&tra %ultura+

a. E$ rimer lu'ar e&t4 la %ultura llamada" %!$ ma*!r ! me$!r r! iedad" !l3ti%a -l!& di&%ur&!& !fi%iale& de l!& artid!& * de l!& !l3ti%!& e$ el !der e$ el mu$d!" m4& ! me$!& all3 d!$de re,ale%e$ m!del!& !%%ide$tale&" el habla ! la retri%a de l! (ue &e de$!mi$a" e$ =ra$%ia" la %la&e !l3ti%a.+ b. <ambi#$ e&t4 la %ultura %!$fu&ame$te %alifi%ada de massmedi$tica: %!mu$i%a%i!$e& e i$ter reta%i!$e&" r!du%%i$ &ele%ti,a * 6erar(ui/ada de la i$f!rma%i$ a tra,#& de %a$ale& %u*a !te$%ia &e ha a%re%e$tad! de ma$era ab&!lutame$te i$#dita a u$ ritm! (ue %!i$%ide re%i&ame$te" &i$ duda de m!d! $! f!rtuit!" %!$ el de la %a3da de l!& re'3me$e& de m!del! mar7i&ta" a la %ual ha %!$tribuid! !der!&ame$te er! E* e&t! $! e& me$!& im !rta$teE ba6! f!rma&" m!d!& de a r! ia%i$ * a u$a ,el!%idad (ue afe%ta$ tambi#$" de ma$era e&e$%ial" al %!$%e t! mi&m! del e& a%i! 9bli%! e$ la& dem!%ra%ia& llamada& liberale&> *" e$ el %e$tr! de e&te %!l!(ui!" la %ue&ti$ de la tele-te%$!l!'3a" de la e%!$!m3a * del !der medi4ti%!&" e$ &u dime$&i$ irredu%tibleme$te e& e%tral" deber3a atra,e&ar t!da& la& di&%u&i!$e&+ 08u# &e uede ha%er %!$ e&(uema& mar7i&ta& ara tratar h!* de t!d! ell! E teri%a * r4%ti%ame$teE * !r ta$t! ara %ambiarl!1 5ara de%irl! %!$ u$a fra&e (ue re&umir3a e$ el f!$d! la !&i%i$ (ue ,!* a defe$der -* l! (ue adela$t! a(u3" erd$e$me !r i$&i&tir e$ e&ta i$(uietud" %!rre& !$de m4& a u$a t!ma de artid! (ue al traba6! (ue di%ha !&i%i$ re%lama" re&u !$e ! refi'ura." e&!& e&(uema& are%e$ a la ,e/ i$di& e$&able& e i$&ufi%ie$te& e$ &u f!rma a%tual+ Mar7 e& u$! de l!& e&%a&!& e$&ad!re& del a&ad! (ue t!mar!$ e$ &eri!" al me$!& e$ &u ri$%i i!" la i$di&!%iabilidad !ri'i$aria de la t#%$i%a * del le$'ua6e" !r ta$t! de la tele-t#%$i%a -*a (ue t!d! le$'ua6e e& u$a tele-t#%$i%a.+ E&t! $! e& e$ ab&!lut! de$i'rarl!" e& i$%lu&! hablar de$tr! de l! (ue de $ue,! $!& atre,erem!& a llamar el e& 3ritu de Mar7+ 2e%ir (ue Mar7 $! !d3a" e$ %ua$t! a la tele-t#%$i%a" e& de%ir" tambi#$ e$ %ua$t! a la %ie$%ia" a%%eder $i a la e7 erie$%ia $i a la& a$ti%i a%i!$e& (ue &!$ h!* la& $ue&tra&" e& %a&i %itarle al ie de la letra e$ &u& r! ia& re,i&i!$e&" e& t!mar $!ta * %!$firmarl!+ %. 5!r 9ltim!" e&t4 la %ultura erudita ! a%ad#mi%a" e& e%ialme$te la de l!& hi&t!riad!re&" l!& &!%il!'!& * l!& !litl!'!&" la de l!& teri%!& de la literatura" l!& a$tr! l!'!&" l!& fil&!f!&" e$ arti%ular l!& fil&!f!& !l3ti%!&" %u*! di&%ur&! e& a &u ,e/ &u&tituid! !r la edi%i$ a%ad#mi%a" %!mer%ial * tambi#$ medi4ti%a e$ 'e$eral+ 5ue& $! e&%a ar4 a $adie (ue l!& tre& lu'are&" f!rma& * !dere& de la %ultura (ue a%abam!& de ide$tifi%ar -el di&%ur&! e7 re&ame$te !l3ti%! de la %la&e !l3ti%a" el di&%ur&! medi4ti%! * el di&%ur&! i$tele%tual" erudit! ! a%ad#mi%!. e&t4$ m4& (ue $u$%a &!ldad!& !r l!& mi&m!& a arat!& ! !r a arat!& i$di&!%iable&+ E&t!& a arat!& &!$" &i$ duda" %!m le6!&" difere$%iale&" %!$fli%ti,!&" &!bredetermi$ad!&+ 5er! &ea$ %uale& &ea$ l!& %!$fli%t!& e$tre ell!&" &ea$ %uale& &ea$ &u& de&i'ualdade& ! &u& &!bredetermi$a%i!$e&" -&e. %!mu$i%a$ * %!$%urre$ e$ t!d! m!me$t! ha%ia el u$t! de ma*!r fuer/a ara 'ara$ti/ar la he'em!$3a ! el im eriali&m! e$ %ue&ti$+ L! ha%e$ 'ra%ia& a la media%i$ de l! (ue &e llama" re%i&ame$te" l!& media e$ el &e$tid! m4& am li!" m4& m,il *" te$ie$d! e$ %ue$ta la a%elera%i$ de l!& adela$t!& t#%$i%!&" e$ el &e$tid! m4& i$,a&!r de e&te t#rmi$!+ La he'em!$3a !l3ti%!-e%!$mi%a" al i'ual (ue la d!mi$a%i$ i$tele%tual ! di&%ur&i,a" a&a" %!m! 6am4& l! hab3a he%h! e$ el a&ad!" $i e$ tal 'rad! $i ba6! tale& f!rma&" !r el !der te%$!-medi4ti%! Ee& de%ir" !r u$ !der (ue a la ,e/" de ma$era difere$%iada * %!$tradi%t!ria" %!$di%i!$a * !$e e$ eli'r! t!da dem!%ra%ia+ Ah!ra bie$" #&te e& u$ !der" u$ %!$6u$t! difere$%iad! de !dere& (ue $! &e uede a$ali/ar $i" lle'ad! el %a&!" %!mbatir" $i a !*ar a(u3 ! ata%ar all3" &i$ te$er e$ %ue$ta m9lti le& efe%t!& e& e%trale&" &i$ te$er e$ %ue$ta la $ue,a ,el!%idad de a ari%i$ -e$te$dam!& e&ta alabra e$ el &e$tid! fa$ta&m4ti%!. del &imula%r!" la ima'e$ &i$t#ti%a ! r!t#ti%a" el a%!$te%imie$t! ,irtual" el %*ber& a%e * la %!$fi&%a%i$ * la& a r! ia%i!$e& ! e& e%ula%i!$e& (ue de& lie'a$ h!* e$ d3a !te$%ia& i$audita&+ Si" a$te la %ue&ti$ de &aber &i Mar7 * &u& hereder!& $!& ha$ a*udad! a e$&ar * a tratar e&te fe$me$!" de%im!& (ue la re& ue&ta e& a la ,e/ &3 * $!" &3 e$

tal a& e%t!" $! e$ tal !tr!" * (ue &i ha* (ue filtrar" &ele%%i!$ar" difere$%iar" ree&tru%turar la& %ue&ti!$e&" e& &!lame$te ara a$u$%iar" de ma$era mu* relimi$ar" el t!$! * la f!rma 'e$eral de $ue&tra& %!$%lu&i!$e&" a &aber" (ue ha* (ue a&umir la here$%ia del mar7i&m!" a&umir l! m4& ,i,! de #l" e& de%ir" arad6i%ame$te" a(uell! de #l (ue $! ha de6ad! de !$er &!bre el ta ete la %ue&ti$ de la ,ida" del e& 3ritu ! de l! e& e%tral" de la-,ida-la-muerte m4& all4 de la ! !&i%i$ e$tre la ,ida * la muerte+ )a* (ue reafirmar e&ta here$%ia tra$&f!rm4$d!la ta$ radi%alme$te %!m! &ea $e%e&ari!+ Reafirma%i$ (ue &er3a a la ,e/ fiel a al'! (ue re&ue$a e$ la llamada de Mar7 Edi'am!& de $ue,! e$ el e& 3ritu de &u i$*u$%i$E * %!$f!rme %!$ el %!$%e t! de la here$%ia e$ 'e$eral+ La here$%ia $! e& $u$%a al'! dad!" e& &iem re u$a tarea+ 5erma$e%e a$te $!&!tr!& de m!d! ta$ i$di&%utible (ue" a$te& mi&m! de a%e tarla ! re$u$%iar a ella" &!m!& hereder!&" * hereder!& d!lie$te&" %!m! t!d!& l!& hereder!&+ E$ arti%ular" de l! (ue &e llama mar7i&m!+ Ser" e&a alabra e$ la (ue ,e3am!& m4& arriba la alabra del e& 3ritu" (uiere de%ir" !r la mi&ma ra/$" heredar+ <!da& la& %ue&ti!$e& a r! &it! del &er ! de l! (ue ha* (ue &er -! $! &er: or not to be. &!$ %ue&ti!$e& de here$%ia+ N! ha* $i$'9$ fer,!r a&adi&ta e$ re%!rdarl!" $i$'9$ re'u&t! tradi%i!$ali&ta+ La rea%%i$" l! rea%%i!$ari! ! l! rea%ti,! &!$ &l! i$ter reta%i!$e& de la e&tru%tura de here$%ia+ S!m!& hereder!&" e&! $! (uiere de%ir (ue te$'am!& ! (ue re%ibam!& e&t! ! a(uell!" (ue tal here$%ia $!& e$ri(ue/%a u$ d3a %!$ e&t! ! %!$ a(uell!" &i$! (ue el &er de l! (ue &!m!& e&" a$te t!d!" here$%ia" l! (ueram!& * l! &e am!& ! $!+ : (ue" )Flderli$ l! di%e mu* bie$" $! !dem!& &i$! te&tim!$iarl!+ <e&tim!$iar &er3a te&tim!$iar l! (ue &!m!& e$ ta$t! (ue heredam!& de ell!" * he ah3 el %3r%ul!" he ah3 la &uerte ! la fi$itud" heredam!& a(uell! mi&m! (ue $!& ermite te&tim!$iar de ell!+ )Flderli$" !r &u arte" llama a e&t!" al le$'ua6e" el m4& eli'r!&! de l!& bie$e&" dad! al h!mbre a fi$ de (ue te&tim!$ie haber heredad! G l! (ue #l e& -damit er #euge" was er sei%geerbt #u haben&C+ D+ Cua$d! de%im!&" al me$!& a t3tul! de hi te&i&" (ue el d!'ma re& e%t! del fi$ d# mar7i&m! * de la& &!%iedade& mar7i&ta& tie$de h!* a &er u$ di&%ur&! d!mi$a$te" &e'uim!& habla$d!" !r &u ue&t!" e$ %la,e mar7i&ta+ N! debem!& de$e'ar u !%ultar el %ar4%ter r!blem4ti%! de e&te 'e&t!+ Al'u$!& $! e&tar4$ del t!d! e(ui,!%ad!& al de$u$%iar ah3 u$ %3r%ul! ! u$a eti%i$ de ri$%i i!+ C!$fiam!&" e$ efe%t!" al me$!& r!,i&i!$alme$te" e$ e&a f!rma de a$4li&i& %r3ti%! (ue hem!& heredad! del mar7i&m!: e$ u$a &itua%i$ dada" * %!$ tal (ue &ea determi$able * determi$ada %!m! la de u$ a$ta'!$i&m! &!%i! !l3ti%!" u$a fuer/a he'em$i%a a are%e &iem re re re&e$tada !r u$a retri%a * !r u$a ide!l!'3a d!mi$a$te&" %uale&(uiera (ue &ea$ l!& %!$fli%t!& de fuer/a&" la %!$tradi%%i$ ri$%i al ! la& %!$tradi%%i!$e& &e%u$daria&" la& &!bredetermi$a%i!$e& ! l!& rele,!& (ue" lue'!" ueda$ %!m li%ar di%h! e&(uema E*" !r ta$t!" i$%itar$!& a &!& e%har de la &im le ! !&i%i$ e$tre l! d!mi$a$te * l! d!mi$ad!" i$%lu&! de la determi$a%i$ 9ltima de la& fuer/a& e$ %!$fli%t!" e" i$%lu&!" m4& radi%alme$te" a &!& e%har (ue $! &ea la fuer/a &iem re m4& fuerte (ue la debilidad -Niet/&%he * ?e$6ami$ $!& ha$ a$imad! a dudar de ell!" %ada u$! a &u ma$era" * &!bre t!d! e&te 9ltim! %ua$d! a&!%i el materiali&m! hi&tri%!" 6u&tame$te" a la here$%ia de al'u$a d#bil fuer/a me&i4$i%aD+ )ere$%ia %r3ti%a: a&3" !r e6em l!" &e uede hablar de di&%ur&! d!mi$a$te ! de
C

E&te e&b!/! fra'me$tari! de )Flderli$ -CHII. e& %itad! !r )eide''er e$ )Flderli$ * la e&e$%ia de la !e&3a" e$ I$ter reta%i!$e& &!bre la !e&3a de )Flderli$" trad+ %a&tella$a de J+ M+ @al,erde" Ariel" ?ar%el!$a" CJHK" + LM+
D

?e$6ami$ l! ha%e e$ u$ te7t! (ue $!& i$tere&a a(u3" e$tre ta$ta& * ta$ta& %!&a&" !r l! (ue di%e" e$ &u %!mie$/!" &!bre el autmata+ N!& referirem!& m4& de u$a ,e/ a la fi'ura del autmata" e& e%ialme$te %ua$d! lle'uem!& a l! (ue El Ca ital de&%ribe de %ierta me&a: fi'ura del ,al!r de mer%ad!" e& e%tr! aut$!m! * autmata a la ,e/" el !ri'e$ irredu%tible de la& %a itali/a%i!$e&" &i $! del %a ital+ A(u3" ?e$6am3$ %!mie$/a !r e,!%ar la le*e$da del autmata %a a/ de re& !$der" e$ u$a artida de a6edre/" a %ada 6u'ada de &u %!$tri$%a$te * de a&e'urar&e el #7it! e$ la artida+ 2i%h! autmata re !&a tambi#$ &!bre u$a me&a (ue u$ &i&tema de e& e6!& r!du%e la ilu&i$ de atra,e&ar+ Lue'!" bu&%a u$a r# li%a -Ne'e$&tO%P. fil!&fi%a de e&te di& !&iti,! -A aratur.+ E& la mu;e%a llamada Qmateriali&m! hi&tri%!Q: O&adame$te uede de&afiar a (uie$ &ea &i t!ma

re re&e$ta%i!$e& e idea& d!mi$a$te&" * referir&e" a&3" a u$ %am ! %!$fli%tual 6erar(ui/ad! &i$ &u&%ribir $e%e&ariame$te el %!$%e t! de %la&e &!%ial %!$ el (ue Mar7 determi$ ta$ a me$ud!" &!bre t!d! e$ La ide!l!'3a alema$a" la& fuer/a& (ue &e di& uta$ la he'em!$3a+ E i$%lu&!" &im leme$te" el E&tad!+ Cua$d!" !r e6em l!" al e,!%ar la hi&t!ria de la& idea&" el Ma$ifie&t! de%lara (ue la& idea& d!mi$a$te& -die herrschenden 'deen. de u$a # !%a $! ha$ &id! $u$%a &i$! la& idea& de la %la&e d!mi$a$te -der herrschenden (lasse." $! le e&t4 r!hibid! a u$a %r3ti%a &ele%ti,a el filtrar la here$%ia de di%h! e$u$%iad! ara %!$&er,ar de #l e&t! e$ lu'ar de a(uell!+ Se uede &e'uir habla$d! de d!mi$a%i$ e$ u$ %am ! de fuer/a& &u& e$die$d! $! &!lame$te la refere$%ia a e&e &! !rte 9ltim! (ue &er3a la ide$tidad * la ide$tidad %!$&i'! mi&ma de u$a %la&e &!%ial" &i$! tambi#$ &u& e$die$d! el %r#dit! %!$%edid! a l! (ue Mar7 llama la idea" la determi$a%i$ de la &u ere&tru%tura %!m! idea" re re&e$ta%i$ ideal ! ide!l'i%a" * ha&ta la f!rma di&%ur&i,a de di%ha re re&e$ta%i$+ <a$t! m4& %ua$t! (ue el %!$%e t! de idea im li%a e&a irredu%tible '#$e&i& de l! e& e%tral (ue te$em!& i$te$%i$ de ,!l,er a e7ami$ar a(u3+ 5er! %!$&er,em!& r!,i&i!$alme$te" ara e&te m!me$t! mu* relimi$ar de $ue&tra i$tr!du%%i$" el e&(uema del di&%ur&! d!mi$a$te+ Si u$ di&%ur&! tal tie$de h!* a lle,ar la& de 'a$ar e$ la $ue,a e&%e$a de l! 'e! !l3ti%! -e$ la retri%a !l3ti%a" e$ el %!$&e$&! medi4ti%!" e$ la arte m4& ,i&ible * &!$!ra del e& a%i! i$tele%tual ! a%ad#mi%!." #&te e& el (ue dia'$!&ti%a" e$ t!d!& l!& t!$!&" %!$ u$a &e'uridad im erturbable" $! &!lame$te el fi$ de la& &!%iedade& %!$&truida& %!$f!rme a u$ m!del! mar7i&ta &i$! tambi#$ el fi$ de t!da la tradi%i$ mar7i&ta" i$%lu&! de la refere$%ia a la !bra de Mar7" !r $! de%ir el fi$ de la hi&t!ria &i$ m4&+ <!d! ell! habr3a lle'ad! !r fi$ a &u t#rmi$! e$ la euf!ria de la dem!%ra%ia liberal * de la e%!$!m3a de mer%ad!+ E&e di&%ur&! d!mi$a$te re&ulta relati,ame$te h!m!'#$e!" la& m4& de la& ,e%e& d!'m4ti%!" e$ !%a&i!$e& !l3ti%ame$te e(u3,!%!" *" %!m! l!& d!'mati&m!&" %!m! t!da& la& %!$6ura%i!$e&" &e%retame$te i$(uiet! * ma$ifie&tame$te i$(uieta$te+ El r!t!%!l! de $ue&tra %!$fere$%ia e,!%a el e6em l! del libr! de =ra$%i& =uPu*ama" El fi$ de la hi&t!ria * el 9ltim! h!mbreK+ 0A%a&! $! &e tratar4 de u$ $ue,! e,a$'eli!" el m4& ruid!&!" el m4& medi4ti%!" el m4& succesful a r! &it! de la muerte del mar7i&m! %!m! fi$ de la hi&t!ria1 E&a !bra are%e a me$ud!" e& ,erdad" el %!$&ter$ad!r * tard3! &ub r!du%t! de u$a footnote: N!ta bene ara %iert! R!6S,e (ue mere%er3a al'! me6!r+ Si$ embar'!" el libr! $! e& ta$ mal! $i ta$ i$'e$u! %!m! ermitir3a %reer u$a e7 l!ta%i$ de&e$fre$ada (ue l! e7hibe %!m! el m4& bell! e&%a arate ide!l'i%! del %a itali&m! ,e$%ed!r e$ u$a dem!%ra%ia liberal
a &u &er,i%i! a la te!l!'3a" h!* e$ d3a" &abid! e&" e(ue;a * fea * (ue" de& u#& de t!d!" *a $! &e atre,e a e7hibir&e+ El 4rraf! &i'uie$te llama al me&ia$i&m! !" m4& re%i&ame$te" a l! me&i4$i%! &i$ me&ia$i&m!" u$a d#bil fuer/a me&i4$i%a -eine schwache messianische (raft" &ubra*a ?e$6am3$.+ Citem!& e&te a&a6e !r l! (ue e$ #l ha* de %!$&!$a$%ia" a e&ar de la& mu%ha& difere$%ia& * re& eta$d! t!da& la& r! !r%i!$e&" %!$ l! (ue i$te$tarem!& de%ir a(u3 a r! &it! de u$a %ierta i$di'e$%ia me&i4$i%a" de$tr! de u$a l'i%a e& e%tral de la here$%ia * de la& 'e$era%i!$e&" er! u$a l'i%a ,uelta" e$ u$ tiem ! heter!'#$e! * di&*u$t!" ha%ia el !r,e$ir $! me$!& (ue ha%ia el a&ad!+ L! (ue ?e$6am3$ llama A$& ru%h - rete$&i$" llamada" i$ter ela%i$. $! e&t4 le6!& de l! (ue $!&!tr!& &u'erim!& %!$ el $!mbre de i$*u$%i$: El a&ad! %!m !rta u$ 3$di%e &e%ret! -heimli%he$ I$de7. (ue l! remite a la libera%i$ -Erl&u$'.+ -+++. E7i&te u$ a%uerd! &e%ret! -'eheime @erabredu$'. e$tre la& 'e$era%i!$e& a&ada& * la $ue&tra+ )ab3am!& &id! e& erad!& e$ la tierra+ A $!&!tr!&" %!m! a %ada 'e$era%i$ re%ede$te" $!& fue %!$%edida u$a d#bil fuer/a me&i4$i%a &!bre la (ue el a&ad! ha%e ,aler u$a rete$&i$ -A$& ru%h.+ Ju&t! e& $! de&%uidar e&ta rete$&i$ e$ l! m4& m3$im!+ Cual(uiera (ue r!fe&e el materiali&m! hi&tri%! &abe !r (u# ra/!$e& -&abe al'! de ell!: 2er hi&t!ri&%he Materiali&t Tei&& darum." -<e&i& de fil!&!f3a de la hi&t!ria" e$ 2i&%ur&!& i$terrum id!& C" trad+ %a&tella$a de J+ A'uirre" <a$t!&" Madrid" CJHM" + CMH.+ )abr3a (ue %itar * releer" a(u3" t!da& e&a& 4'i$a& Ede$&a&" e$i'm4ti%a&" ardie$te&E ha&ta la alu&i$ fi$al a la a&tilla -la tri/a" la e&(uirla: S litter. (ue l! me&i4$i%! i$&%ribe e$ el %uer ! del e$-elre&e$te -Jet/t/eit. * ha&ta la uerta e&tre%ha ara el a&! del Me&3a&" a &aber" %ada &e'u$d!+ 5ue& ara l!& 6ud3!& el !r,e$ir $! re&ult &i$ embar'! u$ tiem ! h!m!'#$e! * ,a%3! - + CJC.+
K

<rad+ %a&tella$a de 5+ El3a&" 5la$eta" ?ar%el!$a" CJJD+

(ue" !r fi$" ha a%%edid! a la le$itud de &u ideal" %ua$d! $! de &u realidad+ 2e he%h!" !r m4& (ue e$ l! e&e$%ial (ueda" e$ la tradi%i$ de Le! Strau&&" ret!mada !r Alla$ ?l!!m" %!m! el e6er%i%i! e&%!lar de u$ 6!,e$" a li%ad!" er! tard3! le%t!r de R!6S,e -* de al'u$!& m4&." ha* (ue re%!$!%er (ue di%h! libr! re&ulta e$ e&te ! a(uel u$t! m4& (ue mati/ad!: a ,e%e& i$%lu&! &u& e$&i,! ha&ta la i$de%i&i$+ E$ la& %ue&ti!$e& (ue elab!ra a &u ma$era" a;ade" e$ !%a&i!$e&" i$'e$uame$te" ara $! &er %!'id! e$ falta" l! (ue llama u$a re& ue&ta de i/(uierda& a u$a re& ue&ta de dere%ha&U+ 5re%i&ar3a" ue&" u$ a$4li&i& mu* a6u&tad!+ E&ta tarde debem!& ate$er$!& a l! (ue %!$%ier$e a la e&tru%tura 'e$eral de u$a te&i& (ue e&" 6u&tame$te e$ la e&tru%tura mi&ma de &u l'i%a" e$ la frmula de &u frmula" i$di& e$&able ara la %!$6ura%i$ a$timar7i&ta+ )a%e u$ m!me$t! la hem!& llamad!" !r &u ue&t! adrede" u$ e,a$'eli!+ 05!r (u# u$ e,a$'eli!1 05!r (u# la frmula &er3a a(u3 $e!te&tame$taria1 El libr! rete$de a !rtar u$a re& ue&ta !&iti,a a u$a %ue&ti$ %u*a f!rma%i$ * f!rmula%i$ $! &!$ %ue&ti!$ada& $u$%a !r &3 mi&ma&+ E& la %ue&ti$ de &aber &i u$a hi&t!ria de la huma$idad %!here$te * !rie$tada termi$ar4 !r %!$du%ir a a(uell! (ue el aut!r llama tra$(uila" e$i'm4ti%ame$te" de f!rma a la ,e/ 9di%a e im 9di%a" la ma*!r arte de la huma$idad ha%ia la dem!%ra%ia liberalL+ 2e&de lue'!" au$ re& !$die$d! &3 a la %ue&ti$ a&3 f!rmulada" =uPu*ama re%!$!%e" e$ la mi&ma 4'i$a" $! i'$!rar l! (ue ermite dudar de ell!: la& d!& 'uerra& mu$diale&" l!& h!rr!re& del t!talitari&m! E$a/i" fa&%i&ta * e&tali$i&taE" la& ma&a%re& de 5!l 5!t" et%+ 5uede &u !$er&e (ue habr3a admitid! am liar e&ta de&a&tr!&a li&ta+ N! l! ha%e" * u$! &e re'u$ta !r (u# * &i e&ta limita%i$ e& %!$ti$'e$te ! i$&i'$ifi%a$te+ 5er!" &e'9$ u$ e&(uema (ue !r'a$i/a de ri$%i i! a fi$ la ar'ume$ta%i$ de e&te e7tra;! ale'at!" t!d!& e&!& %ata%li&m!& -terr!r" ! re&i$" re re&i$" e7termi$a%i$" 'e$!%idi!" et%+." e&!& a%!$te%imie$t!& ! e&!& he%h!& erte$e%er3a$ a la em iri%idad" al flu6! em 3ri%! de l!& a%!$te%imie$t!& de e&ta &e'u$da mitad del &i'l!V> re&ultar3a$ fe$me$!& em 3ri%!& a%reditad!& !r te&tim!$i!& em 3ri%!&M+ Su a%umula%i$ $! de&me$tir3a e$ ab&!lut! la !rie$ta%i$ ideal de la ma*!r arte de la huma$idad ha%ia la dem!%ra%ia liberal+ C!m! tal" %!m! telos de u$ r!'re&!" di%ha !rie$ta%i$ te$dr3a la f!rma de u$a fi$alidad ideal+ <!d! l! (ue are%e %!$trade%irla r!%eder3a de la em iri%idad hi&tri%a" !r ma&i,a * %ata&trfi%a * mu$dial * m9lti le * re%urre$te (ue #&ta &ea+ I$%lu&! &i &e admitie&e la &im li%idad de e&ta di&ti$%i$ &umaria e$tre la realidad em 3ri%a * la fi$alidad ideal" (uedar3a a9$ !r &aber %m! e&ta !rie$ta%i$ ab&!luta" e&te telos ahi&tri%! de la hi&t!ria da lu'ar" mu* re%i&ame$te e$ $ue&tr!& d3a&" e$ e&te tiem !" e$ $ue&tr! tiem !" a u$ a%!$te%imie$t! del (ue =uPu*ama habla %!m! de u$a bue$a $ue,a * (ue fe%ha" mu* e7 l3%itame$te" %!m! la e,!lu%i$ m4& $!table de e&te 9ltim! %uart! del &i'l! 77H+ Si$ duda" re%!$!%e (ue l! (ue de&%ribe %!m! el derrumbamie$t! de la& di%tadura& mu$diale& de dere%ha ! de i/(uierda $! &iem re ha abiert! la ,3a a dem!%ra%ia& liberale& e&table&+ 5er! %ree !der afirmar (ue" e$ e&ta fe%ha" * #&ta e& la bue$a $ue,a" u$a $ue,a fe%hada" la dem!%ra%ia liberal re&ulta la 9$i%a a& ira%i$ !l3ti%a %!here$te (ue ,i$%ula difere$te& re'i!$e& * %ultura& &!bre t!da la tierra+ E&ta e,!lu%i$ ha%ia la libertad !l3ti%a e$ el mu$d! e$ter! habr3a e&tad!" &e'9$ =uPu*ama" &iem re a%!m a;ada" la fra&e e& &u*a -&e'9$ la tradu%%i$ fra$%e&a ara sometimes followed sometimes preceded." !r u$a re,!lu%i$ liberal e$ el e$&amie$t!
U

Ibid+" + DK+ Ibid+" + CK+ Ibid+" + JV+ Ibid+" + DD" DIK" KHH * a&&im+ Ibid+" + CU+

M H

e%!$mi%!J+ La alia$/a de la dem!%ra%ia liberal * del libre mer%ad!: #&ta e& Ela fra&e e& del aut!r * $! e& &!lame$te u$a bue$a fra&eE la bue$a $ue,a de e&te 9ltim! %uart! de &i'l!+ E&ta ima'e$ e,a$'#li%a e& $!tableme$te i$&i&te$te+ C!m! re,ale%e ! rete$de re,ale%er a e&%ala 'e! !l3ti%a" mere%e al me$!& &er &ubra*ada+ -@am!&" ue&" a &ubra*arla" al i'ual (ue la de la <ierra r!metida" de la (ue e&t4 a la ,e/ r7ima * di&!%iada !r d!& ra/!$e& (ue a(u3 &l! !drem!& i$di%ar e$tre ar#$te&i&+ 5!r u$a arte" e&ta& im4'e$e& b3bli%a& de&em e;a$ u$ a el (ue are%e e7%eder el &im le %li%h# retri%! %u*a a arie$%ia tie$e$+ 5!r !tra arte" llama$ ta$t! m4& la ate$%i$ %ua$t! (ue" de ma$era $! f!rtuita" la ma*!r %!$%e$tra%i$ &i$t!m4ti%a ! met!$3mi%a de l! (ue erma$e%e irredu%tible e$ la %!*u$tura mu$dial e$ (ue &e i$&%ribe h!* la %ue&ti$ 0Ad$de ,a el mar7i&m!1 -Whither mar)ism1. tie$e &u lu'ar" &u ima'e$ ! la ima'e$ de &u lu'ar" e$ Orie$te Medi!: tre& e&%at!l!'3a& me&i4$i%a& di&ti$ta& m!,ili/a$ all3 t!da& la& fuer/a& del mu$d! * t!d! el !rde$ mu$dial e$ la 'uerra &i$ %uartel (ue ma$tie$e$" dire%ta ! i$dire%tame$te> m!,ili/a$ &imult4$eame$te" ara !$erl!& e$ mar%ha * a rueba" l!& ,ie6!& %!$%e t!& de E&tad! * de E&tad!-Na%i$" del dere%h! i$ter$a%i!$al" de la& fuer/a& tele-tem!-medi!e%!$mi%a& * %ie$t3fi%!-militare&" e& de%ir" la& fuer/a& e& e%trale& m4& ar%ai%a& * m4& m!der$a&+ )abr3a (ue a$ali/ar" e$ la am litud &i$ l3mite& de &u& a ue&ta& hi&tri%a&" de&de el fi$al de la Se'u$da Nuerra Mu$dial" &!bre t!d! de&de la fu$da%i$ del E&tad! de I&rael" la& ,i!le$%ia& (ue" !r d!(uier" la ha$ re%edid!" %!$&tituid!" a%!m a;ad! * &e'uid! a la ,e/ e$ %!$f!rmidad * %!$ de& re%i! del dere%h! i$ter$a%i!$al (ue" h!* d3a" are%e" ue&" a la ,e/ m4& %!$tradi%t!ri!" im erfe%t! *" !r ta$t!" m4& i$&ufi%ie$te" erfe%tible * $e%e&ari! (ue $u$%a+ Seme6a$te a$4li&i& *a $! !dr4 de6ar de %!$%eder u$ a el determi$a$te a e&ta 'uerra de la& e&%at!l!'3a& me&i4$i%a& !r a(uell! (ue re&umirem!&" media$te eli &e" ba6! la e7 re&i$ a r! ia%i$ de Jeru&al#$+ La 'uerra !r la a r! ia%i$ de Jeru&al#$ e& h!* la 'uerra mu$dial+ <ie$e lu'ar !r d!(uier" e& el mu$d!" e& h!* la fi'ura &i$'ular de &u &er out of joint* Ah!ra bie$" &iem re de ma$era mu* el3 ti%a" di'am!& (ue" %!$ ,i&ta& a determi$ar e$ &u& remi&a& radi%ale& la ,i!le$%ia medi!-!rie$tal %!m! de&e$%ade$amie$t! de la& e&%at!l!'3a& me&i4$i%a& * %!m! %!mbi$at!ria i$fi$ita de la& &a$ta& alia$/a& -ha* (ue !$er e&ta alabra e$ lural ara dar %ue$ta de l! (ue ha%e 'irar e$ e&ta& alia$/a& al tri4$'ul! de la& tre& reli'i!$e& llamada& del Libr!." el mar7i&m! &i'ue &ie$d! a la ,e/ i$di& e$&able * e&tru%turalme$te i$&ufi%ie$te: t!da,3a $e%e&ari! er! %!$ tal de (ue &e le tra$&f!rme * ada te a $ue,a& %!$di%i!$e& * a !tr! e$&amie$t! de l! ide!l'i%!" %!$ tal de (ue &e le !bli'ue a a$ali/ar la $ue,a arti%ula%i$ de la& %au&alidade& te%$!-e%!$mi%a& * de l!& fa$ta&ma& reli'i!&!&" la de e$de$%ia de l! 6ur3di%! al &er,i%i! de !dere& &!%i!e%!$mi%!& ! de E&tad!& (ue" a &u ,e/" $! &!$ $u$%a t!talme$te i$de e$die$te& %!$ re& e%t! al %a ital - er! *a $! ha*" $! ha habid! 6am4&" %a ital $i %a itali&m! e$ &i$'ular" &!lame$te %a itali&m!& Ede E&tad! ! ri,ad!&" reale& ! &imbli%!&" &iem re li'ad!& a fuer/a& e& e%trale&E" %a itali/a%i!$e& m4& bie$" %u*!& a$ta'!$i&m!& &!$ irredu%tible&+. E&ta tra$&f!rma%i$ * e&ta a ertura del mar7i&m! &e %!$f!rma$ a l! (ue llam4bam!&" ha%e u$ m!me$t!" el e& 3ritu del mar7i&m!+ 5!r l! ta$t!" au$(ue el a$4li&i& de ti ! mar7i&ta &i'a &ie$d! i$di& e$&able" are%e radi%alme$te i$&ufi%ie$te all3 d!$de la !$t!l!'3a mar7i&ta" (ue fu$da el r!*e%t! de %ie$%ia ! de %r3ti%a mar7i&ta" %!m !rta tambi#$ ella mi&ma" * debe %!m !rtar Ee& re%i&!" a e&ar de ta$ta& de$e'a%i!$e& m!der$a& ! !&tm!der$a&E" u$a e&%at!l!'3a me&i4$i%a+ A e&te t3tul! al me$!&" arad6i%ame$te" * !r m4& (ue $e%e&ariame$te arti%i e de ell!&" $! uede &er &im leme$te %la&ifi%ada e$tre l!& ide!l!'ema& ! l!& te!l!'ema& %u*a %r3ti%a ! de&mi&tifi%a%i$ re%lama+ Al de%ir e&t!" $! ,am!& a rete$der (ue e&ta e&%at!l!'3a me&i4$i%a %!m9$ ta$t! a la& reli'i!$e& (ue %riti%a %!m! a la %r3ti%a mar7i&ta
J

Ibid+" + CU+

deba &im leme$te &er de%!$&truida+ Si le& e& %!m9$" au$ %!$ la difere$%ia de %!$te$id! -au$(ue $i$'u$a de ella& uede a%e tar" !r &u ue&t!" e&ta e !6# del %!$te$id!" e$ ta$t! (ue a(u3 la %!$&ideram!& e&e$%ial a l! me&i4$i%! e$ 'e$eral" %!m! e$&amie$t! del !tr! * del a%!$te%imie$t! !r ,e$ir." tambi#$ e& !r(ue &u e&tru%tura f!rmal de r!me&a la& de&b!rda ! la& re%ede+ 5ue& bie$" l! (ue &i'ue &ie$d! ta$ irredu%tible a t!da de%!$&tru%%i$" l! (ue erma$e%e ta$ i$de%!$&tru%tible %!m! la !&ibilidad mi&ma de la de%!$&tru%%i$" uede &er %ierta e7 erie$%ia de la r!me&a ema$%i at!ria> uede &er" i$%lu&!" la f!rmalidad de u$ me&ia$i&m! e&tru%tural" u$ me&ia$i&m! &i$ reli'i$" i$%lu&! u$ me&i4$i%! &i$ me&ia$i&m!" u$a idea de la 6u&ti%ia E(ue di&ti$'uim!& &iem re del dere%h! e i$%lu&! de l!& dere%h!& huma$!&E * u$a idea de la dem!%ra%ia E(ue di&ti$'uim!& de &u %!$%e t! a%tual * de &u& redi%ad!& tal * %!m! h!* e$ d3a e&t4$ determi$ad!&+ -Me ermit! remitir a(u3 a =uer/a de le* * a El !tr! %ab!+. 5er! uede (ue l! (ue ah!ra &ea re%i&! e$&ar * e$&ar de !tra ma$era ara re'u$tar&e ad$de ,a" e& de%ir" tambi#$ ad$de %!$du%ir el mar7i&m!" &ea e&t!: ad$de %!$du%irl! i$ter ret4$d!l!" %!&a (ue $! uede &u%eder &i$ tra$&f!rma%i$" * $! ad$de uede el mar7i&m! %!$du%ir$!& tal %!m! e& ! tal %!m! habr4 &id!+ @uelta a la retri%a $e!e,a$'#li%a de =uPu*ama:
-+++. C!$tam!& ha&ta tal u$t! %!$ (ue el futur! $!& trai'a $!ti%ia& %ata&trfi%a& a r! &it! de la &alud * la &e'uridad de la& !l3ti%a& dem!%r4ti%a&" (ue a ,e%e& $!& re&ulta dif3%il re%!$!%er la& bue$a& $ue,a& %ua$d! $!& lle'a$+ :" &i$ embar'!" la bue$a $ue,a ha lle'ad!CI+

La i$&i&te$%ia $e!e,a$'#li%a e& &i'$ifi%ati,a !r m4& de u$a ra/$+ U$ !%! m4& adela$te" e&ta ima'e$ %ri&tia$a atra,ie&a el a$u$%i! 6ud3! de la <ierra r!metida+ 5er! ara a artar&e e$&e'uida de #l+ Si el de&arr!ll! de la f3&i%a m!der$a $! e& a6e$! al ad,e$imie$t! de la bue$a $ue,a" e& e%ialme$te" $!& di%e =uPu*ama" e$ %ua$t! &e ,i$%ula a u$a te%$!l!'3a (ue ermite la a%umula%i$ i$fi$ita de ri(ue/a& * la h!m!'e$ei/a%i$ %re%ie$te de t!da& la &!%iedade& huma$a&" e& e$ rimer lu'ar !r(ue e&a te%$!l!'3a %!$fiere ,e$ta6a& militare& de%i&i,a& a l!& a3&e& (ue la !&ee$CC+ Ah!ra bie$" au$(ue &ea e&e$%ial e i$di& e$&able ara el ad,e$imie$t! ! la bue$a $ue,a r!%lamada !r =uPu*ama" e&ta %ir%u$&ta$%ia f3&i%!t#%$i%!-militar $!& %!$du%e" di%e" &l! a$te la& uerta& de e&a <ierra r!metida:
5ue& &i bie$ la& m!der$a& %ie$%ia& f3&i%a& $!& 'u3a$ ha%ia la& uerta& de e&ta <ierra r!metida (ue are%e &er la dem!%ra%ia liberal" $! !r ell! $!& lle,a$ a fra$(uearla&" !r(ue $! ha* $i$'u$a ra/$ e%!$mi%ame$te $e%e&aria ara (ue el a,a$%e de la i$du&triali/a%i$ ha*a de r!du%ir la libertad !l3ti%aCD+

5r!%urem!& $! e7%eder$!& al i$ter retar" er! t!mem!& e$ &eri! la i$&i&te$%ia de e&a retri%a+ 08u# e& l! (ue are%e de%ir$!&1 8ue el le$'ua6e de la <ierra r!metida *" !r ta$t!" de la <ierra r!metida er! a9$ $e'ada -a M!i&#&. e&t4" al me$!& e$ &3 mi&m!" m4& a6u&tad! al materiali&m! de la f3&i%a * del e%!$!mi%i&m!+ Si &e tie$e e$ %ue$ta el he%h! de (ue =uPu*ama a&!%ia %iert! di&%ur&! 6ud3! &!bre la <ierra r!metida a la im !te$%ia del materiali&m! e%!$!mi%i&ta ! del ra%i!$ali&m! de la %ie$%ia f3&i%a> &i &e tie$e e$ %ue$ta el he%h! de (ue e$ !tr! lu'ar =uPu*ama trata %!m! e7%e %i$ irrele,a$te el he%h! de (ue l! (ue #l llama tra$(uilame$te el mu$d! i&l4mi%! $! tie$e %abida e$ u$ %!$&e$&! 'e$eral

CI

Ibid+" + CU+ Ibid+" + CL+ Ibid+" + CV+

CC

CD

(ue" &e'9$ di%e" are%e &ur'ir e$ t!r$! a la dem!%ra%ia liberalCK" uede f!rmular&e u$a hi te&i&" al me$!&" &!bre el 4$'ul! (ue =uPu*ama de%ide ri,ile'iar e$ el tri4$'ul! e&%at!l'i%!+ El m!del! del E&tad! liberal (ue e7 l3%itame$te rei,i$di%a $! e& &!lame$te el de )e'el" el del )e'el de la lu%ha !r el re%!$!%imie$t!" e& el de u$ )e'el (ue ri,ile'ia la ,i&i$ %ri&tia$a+ Si la e7i&te$%ia del E&tad! e& la ,e$ida de 2i!& al mu$d!" %!m! di%e la =il!&!f3a del 2ere%h! i$,!%ada !r =uPu*ama" di%ha ,e$ida tie$e el &e$tid! de u$ a%!$te%imie$t! %ri&tia$!+ La Re,!lu%i$ fra$%e&a habr3a &id! el a%!$te%imie$t! (ue t!m la ,i&i$ %ri&tia$a de u$a &!%iedad libre e i'ualitaria" * la hi/! de&%e$der a la tierraCU+ E&e fi$ de la )i&t!ria e&" e&e$%ialme$te" u$a e&%at!l!'3a %ri&tia$a+ E&t4 e$ %!$&!$a$%ia %!$ el di&%ur&! a%tual del a a &!bre la %!mu$idad eur! ea: de&ti$ada a lle'ar a &er u$ E&tad! ! u$ Su ere&tad! %ri&tia$!" di%ha %!mu$idad r!%eder3a" ue&" tambi#$" de al'u$a Sa$ta Alia$/a+ N! %are%e" ue&" de rela%i$ %!$ la alia$/a de la (ue hablaba" me$%i!$4$d!la %!$ t!da& &u& letra&" el Ma$ifie&t!" e$ el (ue &e alud3a tambi#$ al a a+ 2e& u#& de haber di&ti$'uid! e$tre el m!del! a$'l!&a6$ de E&tad! liberal -)!bbe&" L!%Pe. * el liberali&m! he'elia$! (ue er&i'ue" e$ rimer lu'ar" el re%!$!%imie$t! ra%i!$al" =uPu*ama di&ti$'ue e$tre d!& a%titude& de R!6S,e+ Cua$d! #&te de&%ribe la erfe%%i$ del E&tad! u$i,er&al * h!m!'#$e!" &e i$& ira dema&iad! e$ L!%Pe * e$ u$ m!del! a$'l!&a6$ %riti%ad! !r )e'el+ E$ %!$tra artida" tie$e ra/$ %ua$d! afirma (ue la Am#ri%a de la !&'uerra ! la C!mu$idad Eur! ea %!$&titu*e$ la reali/a%i$ erfe%ta del E&tad! u$i,er&al * h!m!'#$e!" el E&tad! del re%!$!%imie$t! u$i,er&alCL+ E& de%ir" !r %!$&i'uie$te" %!$ t!da l'i%a" u$ E&tad! %ri&tia$!+ U$a Sa$ta Alia$/a+ N! &e ! !$dr4 $i$'u$a e,ide$%ia ,ul'arme$te em 3ri%a a e&ta& redi%a%i!$e& redi%ti,a& * rede%ible&+ @!l,erem!& a e$%!$trar$!& %!$ el r!blema de la em iri%idad de$tr! de u$ m!me$t!+ Si &e tie$e e$ %ue$ta h!*" e$ Eur! a" la fe%ha de e&ta& de%lara%i!$e&" la& de R!6S,e * la& de =uPu*ama" re&ulta a9$ m4& dif3%il ale'ar %ir%u$&ta$%ia& ate$ua$te& ara u$ libr! ubli%ad! * mu* tradu%id! e$ CJJD+ : re%i&em!& tambi#$ (ue" 6u&tame$te" e$ $!mbre de u$a i$ter reta%i$ %ri&tia$a de la lu%ha !r el re%!$!%imie$t!CV *" !r ta$t!" del E&tad! u$i,er&al *" !r ta$t! tambi#$" de la e6em lar C!mu$idad Eur! ea" el aut!r de El fi$ de la hi&t!ria * el 9ltim! h!mbre -el h!mbre %ri&tia$!. %riti%a a Mar7 * r! !$e %!rre'ir &u e%!$!mi%i&m! materiali&ta * %!m letarl!: le faltar3a e&e ilar he'elia$!%ri&tia$! del re%!$!%imie$t! ! e&a %!m !$e$te timti%a del alma+ El E&tad! u$i,er&al * h!m!'#$e!" el del fi$ de la )i&t!ria" deber3a &u&te$tar&e &!bre e&e d!ble ilar de la e%!$!m3a * del re%!$!%imie$t!CM C!m! e$ l!& tiem !& del Ma$ifie&t!" u$a alia$/a eur! ea &e f!rma e$ el a&edi! de l! (ue a(u#lla e7%lu*e" %!mbate ! re rime+ =i$ de e&te ar#$te&i&+ El al%a$%e E a&ad! ! futur!E de e&e $e!e,a$'eli&m! &e re%i&ar4 m4& adela$te+ El materiali&m! e%!$!mi%i&ta ! el materiali&m! de la f3&i%a m!der$a deber3a$ a&3" e$ e&ta l'i%a" %eder &u lu'ar al le$'ua6e e& irituali&ta de la bue$a $ue,a+ 5!r %!$&i'uie$te" =uPu*ama e&tima $e%e&ari! re%urrir a l! (ue llama la e7 li%a%i$ $! materiali&ta (ue -)e'el. r! !$e de la hi&t!ria" fu$dada &!bre l! (ue llamaba la lu%ha !r el
CK

Ibid+" + DHJ: 5er! h!* e$ d3a" fuera del mu$d! i&l4mi%!" are%e &ur'ir u$ %!$&e$&! 'e$eral (ue a%e ta la le'itimidad de la& rete$&i!$e& de la dem!%ra%ia liberal e$ %ua$t! a &er la f!rma m4& ra%i!$al de '!bier$!++++ Al /a$6ar a&3" !r reteri%i$ * %!m! de a&ada" h!*" el r!blema de u$a e7%e %i$ i&l4mi%a" u$a !b&er,a%i$ ta$ &umaria * $e'li'e$te $!& di%e mu%ha& %!&a&+ Se re%!$!%e e$ ella el a'ua e$ la (ue e&e di&%ur&! tem la &u alea%i$ de i$t!lera$%ia * %!$fu&i$+
CU

Ibid+" + DMV * a&&im+ Ibid+" + DHC+ @!l,erem!& e$&e'uida &!bre ell!+ Ibid+" + DMV-DMM+ Ibid+" + DHC-DHD+

CL CV

CM

re%!$!%imie$t!+ @erdaderame$te" t!d! el libr! &e i$&%ribe e$ la i$di&%utida a7i!m4ti%a de e&te e&(uema &im lifi%ad! E* fuerteme$te %ri&tia$i/ad!E de la dial#%ti%a del am! * del e&%la,! de la =e$!me$!l!'3a del E& 3ritu+ La dial#%ti%a del de&e! * de la %!$%ie$%ia e& re&e$tada" &i$ embar'!" %!$ u$a %!$fia$/a im erturbable" %!m! la %!$ti$ua%i$ de u$a te!r3a lat$i%a del thymos (ue e& reem la/ada" ha&ta )e'el * m4& all4 de #l" !r u$a tradi%i$ (ue a&ar3a" a e&ar de ta$ta& difere$%ia& * debate& e$tre t!d!& e&t!& e$&amie$t!& !l3ti%!&" !r Ma(uia,el!" )!bbe&" L!%Pe" et%+ La %!$%e %i$ a$'l!&a6!$a del liberali&m! m!der$! tambi#$ &er3a e6em lar al re& e%t!+ E$ efe%t!" #&ta habr3a i$te$tad! e7%luir t!da e&a me'al!timia - r! ia de Stali$" de )itler * de Sadam )u&&ei$ CH." i$%lu&! au$(ue el de&e! de re%!$!%imie$t! %!$ti$9e e&ta$d! !m$i re&e$te ba6! la f!rma re&idual de la i&!timia+ <!da %!$tradi%%i$ de&a are%er3a de&de el m!me$t! e$ (ue u$ E&tad! udiera %!$6u'ar l! (ue =uPu*ama llama l!& d!& ilare&CJ" el de la ra%i!$alidad e%!$mi%a * el del th*m!& ! del de&e! de re%!$!%imie$t!+ <al &er3a el %a&!" * la %!&a habr3a ad,e$id!" &e'9$ R!6S,e" al me$!& tal * %!m! e& i$ter retad! E* a r!bad!E !r =uPu*ama+ W&te ha%e a%reed!r a R!6S,e de u$a %!$&tata%i$ 6u&ta -tradu%%i$ de la tradu%%i$ fra$%e&a de important truth. al afirmar (ue la Am#ri%a de !&t'uerra ! l!& miembr!& de la C!mu$idad Eur! ea %!$&titu3a$ la reali/a%i$ erfe%ta del E&tad! u$i,er&al * h!m!'#$e!" el E&tad! del re%!$!%imie$t! u$i,er&alDI+ Subra*em!& e&ta& alabra& -%!$&tata%i$ 6u&ta" important truth.+ <radu%e$ ba&ta$te bie$ la &!fi&ti%ada i$'e$uidad ! el 'r!&er! &!fi&ma (ue %!$fiere$ &u m!,imie$t!" * tambi#$ &u t!$!" a &eme6a$te libr!+ : le ri,a$ tambi#$ de t!da %redibilidad+ 5!r(ue =uPu*ama (uiere &a%ar ar'ume$t!& de t!d!: de la bue$a $ue,a %!m! a%!$te%imie$t! em 3ri%! * re&u$tame$te %!$&tatable -la %!$&tata%i$ 6u&ta" la im !rta$te ,erdad de la reali/a%i$ erfe%ta del E&tad! u$i,er&al." *G! de la bue$a $ue,a %!m! &im le a$u$%i! de u$ ideal re'ulad!r a9$ i$a%%e&ible" (ue $! !dr3a medir&e !r $i$'9$ a%!$te%imie$t! hi&tri%! $i" &!bre t!d!" !r $i$'9$ fra%a&! llamad! em 3ri%!+ 5!r u$a arte" el e,a$'eli! del liberali&m! !l3ti%!-e%!$mi%! $e%e&ita del a%!$te%imie$t! de la bue$a $ue,a (ue %!$&i&te e$ l! (ue habr3a &u%edid! efe%ti,ame$te -l! (ue ha &u%edid! e$ e&te fi$ de &i'l!" e$ arti%ular la re&u$ta muerte del mar7i&m! * la re&u$ta reali/a%i$ del E&tad! de la dem!%ra%ia liberal.+ N! uede re&%i$dir del re%ur&! al a%!$te%imie$t! er! %!m!" !r !tr! lad!" la hi&t!ria efe%ti,a * ta$ta& !tra& realidade& de a arie$%ia em 3ri%a %!$tradi%e$ e&e ad,e$imie$t! de la dem!%ra%ia liberal erfe%ta" e& re%i&!" al mi&m! tiem !" la$tear e&ta erfe%%i$ %!m! u$ &im le ideal re'ulad!r * tra$&hi&tri%!+ Se'9$ le be$efi%ie * &ir,a a &u te&i&" =uPu*ama defi$e la dem!%ra%ia liberal u$a& ,e%e& %!m! u$a realidad efe%ti,a" !tra& %!m! u$ &im le ideal+ El a%!$te%imie$t! e&" u$a& ,e%e&" la reali/a%i$" !tra&" el a$u$%i! de la reali/a%i$+ <!ma$d!" %!$ t!d!" e$ &eri! la idea de (ue u$ a$u$%i! ! u$a r!me&a %!$&titu*e$ a%!$te%imie$t!& irredu%tible&" debem!&" &i$ embar'!" %uidar$!& de $! %!$fu$dir e&!& d!& ti !& de a%!$te%imie$t!+ U$ e$&amie$t! del a%!$te%imie$t! e&" &i$ duda" l! (ue m4& le falta a &eme6a$te di&%ur&!+ Si i$&i&tim!& ta$t!" de&de el ri$%i i!" e$ la l'i%a del fa$ta&ma" e& !r(ue #&ta &e;ala ha%ia u$ e$&amie$t! del a%!$te%imie$t! (ue e7%ede $e%e&ariame$te a u$a l'i%a bi$aria ! dial#%ti%a" a(uella (ue di&ti$'ue u ! !$e efe%ti,idad - re&e$te" a%tual" em 3ri%a" ,i,a E! $! E. e idealidad -$!- re&e$%ia re'ulad!ra ! ab&!luta.+ E&ta l'i%a de la efe%ti,idad are%e te$er u$a erti$e$%ia limitada+ Ciertame$te" el l3mite $! e& $ue,!" &e mar%a de&de &iem re
CH

Ibid+" + DVL+ Ibid+" + DHD+ Ibid+" + DHC

CJ

DI

ta$t! e$ el ideali&m! a$timar7i&ta %!m! e$ la tradi%i$ del materiali&m! dial#%ti%!+ 5er! di%h! l3mite are%e me6!r dem!&trad! (ue $u$%a !r l! (ue !%urre h!* d3a de fa$t4&ti%!" fa$ta&m4ti%!" &i$t#ti%!" r!t#ti%!" ,irtual" e$ el !rde$ %ie$t3fi%!" * !r ta$t! te%$!medi4ti%!" * !r ta$t! 9bli%! * !l3ti%!+ : tambi#$ ha &id! ue&t! a9$ m4& de ma$ifie&t! !r a(uell! (ue i$&%ribe la ,el!%idad de u$a ,irtualidad irredu%tible a la ! !&i%i$ del a%t! * la !te$%ia e$ el e& a%i! del a%!$te%imie$t!" e$ la a%!$te%ibilidad del a%!$te%imie$t!+ 5!r $! reelab!rar u$ e$&amie$t! del a%!$te%imie$t!" =uPu*ama !&%ila %!$fu&ame$te e$tre d!& di&%ur&!& irre%!$%iliable&+ Au$(ue %ree e$ &u reali/a%i$ efe%ti,a -e& #&ta la im !rta$te ,erdad." =uPu*ama $! tie$e i$%!$,e$ie$te e$ ! !$er la idealidad de e&te ideal dem!%r4ti%!-liberal a t!d!& l!& te&tim!$i!& (ue mue&tra$ ma&i,ame$te (ue $i l!& E&tad!& U$id!& $i la C!mu$idad Eur! ea ha$ al%a$/ad! la erfe%%i$ del E&tad! u$i,er&al ! de la dem!%ra%ia liberal * (ue a e$a&" !r a&3 de%irl!" &e ha$ a r!7imad! a ella+ -0: %m! i'$!rar" !r !tra arte" la 'uerra e%!$mi%a (ue %au&a e&tra'!& h!* ta$t! e$tre e&t!& d!& bl!(ue& %!m! e$ el i$teri!r de la C!mu$idad Eur! ea1 0Cm! mi$imi/ar l!& %!$fli%t!& del NA<< * t!d! l! (ue all3 &e %!$%e$tra" la& %!m le6a& e&trate'ia& del r!te%%i!$i&m! l! re%uerda$ %ada d3a" !r $! hablar de la 'uerra e%!$mi%a %!$ Ja $ $i de t!da& la& %!$tradi%%i!$e& (ue a'ita$ el %!mer%i! de e&!& a3&e& ri%!& %!$ el re&t! del mu$d!" l!& fe$me$!& de au eri/a%i$ * la fer!%idad de la deuda e7teri!r" l!& efe%t!& de l! (ue el Ma$ifie&t! llamaba tambi#$ la e idemia dula &!bre r!du%%i$ * el e&tad! de barbarie m!me$t4$ea (ue a(u#lla uede 'e$erar e$ &!%iedade& llamada& %i,ili/ada&" et%+1 5ara a$ali/ar e&ta& 'uerra& * la l'i%a de e&t!& a$ta'!$i&m!&" u$a r!blem4ti%a de tradi%i$ mar7ia$a &er4 i$di& e$&able dura$te mu%h! tiem !+ 2ura$te mu%h! tiem !+ 0: !r (u# $! &iem re1 -2e%im!& bie$ u$a r!blem4ti%a de tradi%i$ mar7ia$a" e$ &u a ertura * e$ la %!$&ta$te tra$&f!rma%i$ (ue habr3a debid! * deber4 %ara%teri/arla" $! la d!'m4ti%a mar7i&ta li'ada a la& e&ta&i& * a l!& a arat!& de la !rt!d!7ia+. C!m! $! uede $e'ar" &i$ %aer e$ el rid3%ul!" t!da& la& ,i!le$%ia&" la& i$6u&ti%ia&" la& ma$ife&ta%i!$e& tir4$i%a& ! di%tat!riale& de l! (ue de$!mi$a la me'al!timia -la de&me&ura ! la di&imetr3a e$ el de&e! de &er re%!$!%id! %!m! el am!." %!m! tie$e (ue admitir (ue a(u#lla& %au&a$ e&tra'!& e$ el mu$d! %a itali&ta de u$a dem!%ra%ia liberal mu* im erfe%ta" %!m! e&!& he%h!& %!$tradi%e$ la %!$&tata%i$ (ue" &i$ embar'!" #l hab3a %alifi%ad! de 6u&ta -e& #&ta &u im !rta$te ,erdad." =uPu*ama $! ,a%ila e$ ha%er (ue u$ di&%ur&! &e de&li%e ba6! el !tr!+ Al a$u$%i! de la bue$a $ue,a de he%h!" &u a%!$te%imie$t! efe%ti,!" fe$!m#$i%!" hi&tri%! * em 3ri%ame$te %!$&tatable l! &u&titu*e !r el a$u$%i! de u$a bue$a $ue,a ideal" i$ade%uada a t!da em iri%idad" la bue$a $ue,a tele!-e&%at!l'i%a+ 2e&de el m!me$t! e$ (ue debe" de e&e m!d!" de&hi&t!ri/arla" re%!$!%e e$ ella el le$'ua6e de u$a Naturale/a -e& la e7 re&i$ (ue utili/a * u$ %!$%e t! fu$dame$tal de la !bra. * la ide$tifi%a &e'9$ %riteri!& (ue %alifi%a de tra$&-hi&tri%!&+ A$te ta$t!& de&a&tre&" a$te t!d!& l!& fra%a&!& de he%h! e$ l!& i$te$t!& de e&table%er la dem!%ra%ia liberal" =uPu*ama re%uerda (ue habla &!lame$te e$ el la$! de l!& ri$%i i!&+ Se %!$te$tar3a" di%e e$t!$%e&" %!$ defi$ir &!lame$te el ideal de la dem!%ra%ia liberal+ Re%!rda$d! &u rimer art3%ul! de CJHJ" 0El fi$ de la )i&t!ria1" e&%ribe e$ efe%t!:
Ciert!& a3&e& m!der$!& bie$ !d3a$ fra%a&ar e$ el e&table%imie$t! de u$a dem!%ra%ia liberal * !tr!& bie$ !d3a$ re%aer e$ f!rma& m4& rimiti,a& de '!bier$! %!m! la te!%ra%ia ! la di%tadura militar" er! el ideal de la dem!%ra%ia liberal $! !d3a &er me6!rad! e$ el la$! de l!& ri$%i i!&DC+

DC

Ibid+" + CC+ El &ubra*ad! e& de =uPu*ama+ MH

Re&ultar3a dema&iad! f4%il m!&trar (ue" medid! !r el fra%a&! e$ el e&table%imie$t! de la dem!%ra%ia liberal" el hiat! e$tre el he%h! * la e&e$%ia ideal $! a are%e &l! e$ la& f!rma& llamada& rimiti,a& de '!bier$!" de te!%ra%ia ! de di%tadura militar -&u !$ie$d! i$%lu&!" concesso non dato" (ue t!da te!%ra%ia &ea a6e$a al E&tad! ideal de la dem!%ra%ia liberal" (ue &ea heter!'#$ea %!$ &u mi&m! %!$%e t!.+ 5er! e&te fra%a&! * e&te hiat! %ara%teri/a$ tambi#$" a ri!ri * !r defi$i%i$" a t!da& la& dem!%ra%ia&" i$%luida& la& m4& ,ie6a& * e&table& de la& dem!%ra%ia& llamada& !%%ide$tale&+ Se trata" a(u3" del %!$%e t! mi&m! de dem!%ra%ia %!m! %!$%e t! de u$a r!me&a (ue $! uede &ur'ir &i$! e$ &eme6a$te dia&tema -hiat!" fra%a&!" i$ade%ua%i$" di&*u$%i$" de&a6u&te" e&tar out of joint.+ 5!r ell!" &iem re r! !$em!& hablar de dem!%ra%ia !r ,e$ir" $! de dem!%ra%ia futura" e$ re&e$te futur!> $i &i(uiera de u$a idea re'ulad!ra" e$ el &e$tid! Pa$tia$!" $i de u$a ut! 3a Eal me$!& e$ la medida e$ (ue &u i$a%%e&ibilidad %!$&er,ar3a a9$ la f!rma tem !ral de u$ re&e$te futur!" de u$a m!dalidad futura del re&e$te ,i,!+ -M4& all4 i$%lu&! de la idea re'ulad!ra e$ &u f!rma %l4&i%a" la idea" &i a9$ &i'ue habie$d! u$a" de la dem!%ra%ia !r ,e$ir" &u idea %!m! a%!$te%imie$t! de u$a i$*u$%i$ i'$!rada (ue !rde$a ha%er (ue ,e$'a a(uell! mi&m! (ue $! &e re&e$tar4 6am4& e$ la f!rma de la re&e$%ia le$a" e& la a ertura de e&e hiat! e$tre u$a r!me&a i$fi$ita -&iem re i$&!&te$ible !r(ue" al me$!&" a ela al re& et! i$fi$it! ta$t! !r la &i$'ularidad * la alteridad i$fi$ita del !tr! %!m! !r la i'ualdad %!$table" %al%ulable * &ub6etual e$tre la& &i$'ularidade& a$$ima&. * la& f!rma& determi$ada&" $e%e&aria& er! $e%e&ariame$te i$ade%uada& de l! (ue debe medir&e !r e&ta r!me&a+ E$ e&a medida" la efe%ti,idad de la r!me&a dem!%r4ti%a" %!m! la de la r!me&a %!mu$i&ta" %!$&er,ar4 &iem re de$tr! de &3" * deber4 ha%erl!" e&a e& era$/a me&i4$i%a ab&!lutame$te i$determi$ada e$ &u %!ra/$" e&a rela%i$ e&%at!l'i%a %!$ el !r-,e$ir de u$ a%!$te%imie$t! * de u$a &i$'ularidad" de u$a alteridad i$a$ti%i able+ E& era &i$ h!ri/!$te de e& era" e& era de l! (ue $! &e e& era a9$ ! de l! (ue $! &e e& era *a" h!& italidad &i$ re&er,a" &alud! de bie$,e$ida %!$%edid! de a$tema$! a la ab&!luta &!r re&a del arribarte" a (uie$ $! &e edir4 $i$'u$a %!$tra artida" $i %!m r!meter&e &e'9$ l!& %!$trat!& d!m#&ti%!& de $i$'u$a !te$%ia de a%!'ida -familia" E&tad!" $a%i$" territ!ri!" &uel! ! &a$'re" le$'ua" %ultura e$ 'e$eral" huma$idad mi&ma." 6u&ta a ertura (ue re$u$%ia t!d! dere%h! de r! iedad" a t!d! dere%h! e$ 'e$eral" a ertura me&i4$i%a a l! (ue ,ie$e" e& de%ir" al a%!$te%imie$t! (ue $! &e !dr3a e& erar %!m! tal $i" !r ta$t!" re%!$!%er !r adela$tad!" al a%!$te%imie$t! %!m! l! e7tra$6er! mi&m!" a a(uella ! a(uel ara (uie$ &e debe de6ar u$ lu'ar ,a%3!" &iem re" e$ mem!ria de la e& era$/a E* #&te e&" re%i&ame$te" el lu'ar de la e& e%tralidad+ Seme6a$te h!& italidad &i$ re&er,a" au$(ue e& %!$di%i$ del a%!$te%imie$t! *" !r l! ta$t!" de la hi&t!ria -$ada $i $adie lle'ar3a de !tra ma$era" hi te&i& (ue $! uede $u$%a e7%luir&e" !r &u ue&t!.> &er3a f4%il" dema&iad! f4%il" m!&trar (ue e& l! im !&ible mi&m!" * (ue di%ha %!$di%i$ de !&ibilidad del a%!$te%imie$t! e& tambi#$ &u %!$di%i$ de im !&ibilidad" %!m! e&e e7tra;! %!$%e t! del me&ia$i&m! &i$ %!$te$id!" de l! me&i4$i%! &i$ me&ia$i&m!" (ue $!& 'u3a a(u3 %!m! a %ie'!&+ 5er! &er3a i'ualme$te f4%il m!&trar (ue" &i$ e&ta e7 erie$%ia de l! im !&ible" m4& ,aldr3a re$u$%iar ta$t! a la 6u&ti%ia %!m! al a%!$te%imie$t!+ Ser3a a9$ m4& 6u&t! ! m4& h!$rad!+ M4& ,aldr3a re$u$%iar tambi#$ a t!d! l! (ue a9$ &e rete$der3a &al,ar e$ la bue$a %!$%ie$%ia+ M4& ,aldr3a re%!$!%er el %4l%ul! e%!$mi%! * t!da& la& adua$a& (ue la #ti%a" la h!& italidad ! l!& di,er&!& me&ia$i&m!& i$&talar3a$ a9$ e$ la& fr!$tera& del a%!$te%imie$t! ara filtrar al arriba$te.+ @!l,am!& a =uPu*ama+ L! (ue re&ulta m4& !ri'i$al (ue i$di&%utible" e$ &u l'i%a" e& (ue $! la$tea e&e ideal %!m! u$ ideal re'ulad!r i$fi$it! $i %!m! la meta de u$a tarea ! de u$a a r!7ima%i$ &i$ fi$" au$(ue a me$ud! E!tra i$%!here$%iaE de%lara (ue e&ta te$de$%ia a%tual ha%ia el liberali&m!" a e&ar de &u& retr!%e&!&" e&t4 de&ti$ada a - promises to.

triu$far a lar'! la/!DD+ =uPu*ama %!$&idera tambi#$ e&te ideal %!m! u$ a%!$te%imie$t!+ 5!r(ue *a habr3a" lle'ad!" !r(ue el ideal *a &e habr3a re&e$tad! e$ &u f!rma de ideal" di%h! a%!$te%imie$t! habr3a mar%ad! de&de ah!ra el fi$ de u$a hi&t!ria lle'ada a &u fi$+ E&e ideal e& a la ,e/ i$fi$it! * fi$it!: e& i$fi$it!" ue&t! (ue &e di&ti$'ue de t!da realidad em 3ri%a determi$ada ! (ueda %!m! u$a te$de$%ia a lar'! la/! er!" $! !b&ta$te" e& fi$it!" ue&t! (ue ha lle'ad!" *a" %!m! ideal" * la hi&t!ria" de&de e&e m!me$t!" ha a%abad!+ 5!r e&!" di%h! libr! &e defi$e tambi#$ %!m! he'elia$! * mar7i&ta" %!m! u$a e& e%ie de e6er%i%i! e$ la di&%i li$a de e&!& d!& mae&tr!& del fi$ de la hi&t!ria" )e'el * Mar7+ 2e& u#& de haber he%h! %!m are%er a l!& d!& mae&tr!& * de haberl!& e&%u%had! a &u ma$era Eu$ !%! e7 editi,a" t!d! ha* (ue de%irl!E el di&%3 ul! eli'e+ E&%ribe:
<a$t! )e'el %!m! Mar7 %re3a$ (ue la e,!lu%i$ de la& &!%iedade& huma$a& $! era i$fi$ita" &i$! (ue &e a%abar3a el d3a e$ (ue la huma$idad hubiera erfe%%i!$ad! u$a f!rma de &!%iedad (ue &ati&fi%iera &u& $e%e&idade& m4& r!fu$da& * m4& fu$dame$tale&+ Amb!& e$&ad!re& hab3a$ e&table%id! u$ fi$ de la )i&t!ria: ara )e'el era el E&tad! liberal> ara Mar7" la &!%iedad %!mu$i&taDK+

El di&%3 ul! eli'e" ue&" e$tre amb!& mae&tr!&" al e$&ad!r del E&tad! liberal+ C!$f!rme a u$a tradi%i$ %ri&tia$a" *a l! hem!& ,i&t!DU" er! tambi#$" are/%a ! $! %!$&e%ue$te %!$ e&e %ri&tia$i&m! e&e$%ial" %!$f!rme a u$a tradi%i$ $aturali&ta+ )abr3a (ue a$ali/ar a(u3 mi$u%i!&ame$te e&ta ! a(uella 4'i$a" er! te$drem!& (ue %!$te$tar$!& %!$ aludir a ella&" au$(ue $! &i$ %itar al me$!& al'u$a& fra&e&+ 5!r e6em l! #&ta&:
A fi$ de %ue$ta&" uede are%er im !&ible hablar de )i&t!ria" * m4& a9$ de )i&t!ria u$i,er&al" &i$ refere$%ia a u$ %riteri! tra$&hi&tri%! erma$e$te" e& de%ir" &i$ la refere$%ia a la $aturale/a+ La hi&t!ria $! e& u$ dat!" $i &im leme$te u$ %at4l!'! de t!d! l! (ue &e ha r!du%id! e$ el a&ad!" &i$! u$ e&fuer/! deliberad! de ab&tra%%i$ media$te el %ual &e aram!& l! (ue e& im !rta$te de l! (ue $! l! e& -+++.DL+

Slida * duradera tradi%i$ de u$a l'i%a &e'9$ la %ual $aturali&m! * tele!l!'i&m! &e fu$da$ el u$! e$ el !tr!+ =uPu*ama re%ha/a l! (ue &ere$ame$te %!$&idera %!m! te&tim!$i!& Qem 3ri%!&Q (ue $!& !fre%e el mu$d! %!$tem !r4$e!DV+ 2ebem!&" !r el %!$trari! E r!&i'ueE" e7ami$ar dire%ta * e7 l3%itame$te la $aturale/a de l!& %riteri!& tra$&hi&tri%!& (ue ermite$ e,aluar el %ar4%ter bue$! ! mal! de t!d! r#'ime$ ! &i&tema &!%ialDM+ La medida de t!da& la& %!&a& tie$e u$ &!l! $!mbre: el %riteri! tra$&hi&tri%! * $atural !r el (ue" fi$alme$te" =uPu*ama r! !$e medirl! t!d! &e llama el h!mbre e$ %ua$t! )!mbre+ E&
DD

Ibid+" + DJI+ Ibid+" + CD-CK+

DK

DU

Ibid+" + DJL+ Ibid+" + DID+

DL

DV

Ibid+" + DIK+ La& %!milla& de em 3ri%!& de&a are%e$ %ua$d! &e trata de te&tim!$i!& em 3ri%!& de de&af3!& a la dem!%ra%ia" + KHH+
DM

Ibid+" + DIK+ Literalme$te re etid! e$ + KDU+

%!m! &i $u$%a &e hubiera tr! e/ad! %!$ $i$'u$a %ue&ti$ i$(uieta$te e$ t!r$! a di%h! )!mbre" $i hubiera le3d! a u$ determi$ad! Mar7" $i al Stir$er %!$ el (ue &e e$&a;a La ide!l!'3a alema$a e$ %ua$t! a la ab&tra%%i$ r! iame$te fa$ta&m4ti%a de &eme6a$te %!$%e t! de h!mbre" !r $! hablar de Niet/&%he -%!$&ta$teme$te %ari%aturi/ad! * redu%id! a al'u$!& mi&erable& e&tere!ti !&: !r e6em l! Ael relati,i&taB * $! el e$&ad!r de u$ 9ltim! h!mbre al (ue ta$ a me$ud! llam a&3." !r $! hablar de =reud -e,!%ad! u$ &!la ,e/ %!m! el (ue !$e e$ duda la di'$idad huma$a al redu%ir al h!mbre a ul&i!$e& &e7uale& r!fu$dame$te e&%!$dida&DH." $i de )u&&erl E&im leme$te a&ad! !r alt!E ! de )eide''er -(ue $! &er3a &i$! el &u%e&!r de Niet/&%he el relati,i&taDJ." !r $! hablar de al'u$!& e$&ad!re& a9$ m4& %er%a$!& a $!&!tr!& * a$te t!d!" &!bre t!d!" !r $! hablar de )e'el" del (ue l! me$!& (ue &e !dr3a de%ir e& (ue $! e& u$ fil&!f! del h!mbre $atural * tra$&hi&tri%!+ Au$ %ua$d! la refere$%ia a )e'el d!mi$a e$ e&e libr!" $! re&ulta e$ $i$'9$ m!me$t! turbada !r e&ta e,ide$%ia+ 5ara defi$ir e&a e$tidad &u ue&tame$te $atural" ahi&tri%a * ab&tra%ta" e&e h!mbre e$ %ua$t! )!mbre del (ue tra$(uilame$te habla" =uPu*ama rete$de ,!l,er a l! (ue llama el rimer h!mbre" e& de%ir" el h!mbre $atural+ S!bre el %!$%e t! de $aturale/a" &!bre la 'e$eal!'3a de e&te %!$%e t!" =uPu*ama 'uarda" !r l! dem4&" &ile$%i! -%a&i ta$t! %!m! Mar7" t!d! ha* (ue de%irl!" au$(ue el tratamie$t! %r3ti%! al (ue #&te &!mete l!& %!$%e t!& ab&tra%t!& de Naturale/a * de )!mbre $! de6a de &er ri%! * fe%u$d!.+ : %ua$d!" ara hablar de e&te h!mbre $atural" =uPu*ama rete$de re%urrir a u$a dial#%ti%a e$terame$te $! materiali&ta &ur'ida de l! (ue #l de$!mi$a u$ $ue,! fil&!f! de &3$te&i& (ue &e llamar3a )e'el-R!6S,e" el artefa%t! (ue $!& r! !$e are%e ta$ i$%!$&i&te$te -ta$t! e$ el &e$tid! fra$%#& %!m! e$ el i$'l#& de e&te t#rmi$!. (ue re$u$%iarem!& a %!$%ederle dema&iad! tiem ! e&ta tarde+ M4& all4 de &u i$'e$uidad fil!&fi%a" ha* &i$ duda (ue tratarl! 6u&tame$te %!m! u$ artefa%t!" u$ m!$ta6e &i$t!m4ti%! (ue re& !$de" ara tra$(uili/arla" a u$a dema$da" %a&i !dr3a de%ir&e (ue a u$ e$%ar'!+ 2ebe &i$ duda &u #7it! a e&a %!$fu&i$ a a%i'uad!ra * a e&a l'i%a ! !rtu$i&ta de la bue$a $ue,a (ue ! !rtu$ame$te a&a de %!$traba$d!+ A e&ar de t!d! ell!" are%e (ue $! &er3a $i 6u&t! $i &i(uiera i$tere&a$te a%u&ar a =uPu*ama de la f!rtu$a al%a$/ada !r &u libr!+ Ser3a me6!r re'u$tar&e !r (u# el libr!" %!$ la bue$a $ue,a (ue rete$de a !rtar" &e ha %!$,ertid! e$ &eme6a$te gadget medi4ti%!" * !r (u# ha%e fur!r e$ t!d!& l!& &u ermer%ad!& ide!l'i%!& de u$ O%%ide$te a$'u&tiad!" d!$de &e %!m ra e&e libr! i'ual (ue" a l!& rimer!& rum!re& de 'uerra" la 'e$te &e la$/a &!bre el a/9%ar * el a%eite a$te& de (ue &e a%abe$+ 05!r (u# e&a am lifi%a%i$ medi4ti%a1 0: %m! e& (ue u$ di&%ur&! de e&te ti ! e& bu&%ad! !r a(uell!& (ue" &i bie$ %a$ta$ la ,i%t!ria del %a itali&m! liberal * &u rede&ti$ada alia$/a %!$ la dem!%ra%ia" l! ha%e$ &l! ara !%ultarE *" &!bre t!d!" !%ult4r&el! a &3 mi&m!&E (ue $u$%a di%h! triu$f! ha &id! ta$ %r3ti%!" fr4'il" ame$a/ad!" i$%lu&! e$ %iert!& a& e%t!& %ata&trfi%! *" e$ el f!$d!" d!lie$te !r l! (ue el e& e%tr! de Mar7 re re&e$ta t!da,3a h!* * (ue &e i$te$tar3a %!$6urar de ma$era 6ubil!&a * ma$3a%a -fa&e $e%e&aria e$ u$ traba6! del duel! a9$ $! a%abad!" &e'9$ =reud." er! tambi#$ ,irtualme$te d!lie$te !r &3 mi&m!+ Al !%ultar t!d!& e&t!& fra%a&!& * t!da& e&ta& ame$a/a&" &e rete$de !%ultar el !te$%ial Efuer/a * ,irtualidadE de l! (ue &e llamar4 el ri$%i i!" e i$%lu&!" &iem re re%urrie$d! a la ir!$3a" el e& 3ritu de la %r3ti%a mar7i&ta++ Me 'u&tar3a di&ti$'uir e&te e& 3ritu de la %r3ti%a mar7i&ta" (ue are%e h!* e$ d3a m4& i$di& e$&able (ue $u$%a" del mar7i&m! %!m! !$t!l!'3a" &i&tema fil!&fi%! ! metaf3&i%!" materiali&m! dial#%ti%!KI> del mar7i&m! %!m! materiali&m! hi&tri%! ! %!m! m#t!d!> * del mar7i&m!
DH

Ibid+" + KJJ+ Ibid+" + UUC+

DJ

KI

E$ u$a !bra $!table e$ mu%h!& a& e%t!&" * de la (ue he te$id! %!$!%imie$t!" de&'ra%iadame$te" de& u#& de haber e&%rit! e&te te7t!" Etie$$e ?alibar re%uerda (ue la frmula materiali&m! dial#%ti%! $! fue utili/ada

i$%!r !rad! e$ a arat!& de artid!" e$ E&tad!& ! e$ u$a I$ter$a%i!$al !brera+ 5er! tambi#$ l! di&ti$'uirem!& de l! (ue !dr3am!& llamar" ara ir de ri&a" u$a de%!$&tru%%i$" e$ l!& a& e%t!& e$ (ue #&ta *a $! e&" e$ %ual(uier %a&!" &im leme$te u$a %r3ti%a * e$ l!& (ue la& %ue&ti!$e& (ue la$tea a t!da %r3ti%a e i$%lu&! a t!da %ue&ti$ $! ha$ e&tad! $u$%a e$ !&i%i$ $i de ide$tifi%ar&e $i &!bre t!d! de ! !$er&e &im#tri%ame$te a al'! %!m! el mar7i&m!" %!m! la !$t!l!'3a ! la %r3ti%a mar7i&ta&+ Si u$ di&%ur&! del ti ! del de =uPu*ama de&em e;a efi%a/me$te el a el de i$terfere$%ia * de de$e'a%i$ d!bleme$te d!lie$te (ue &e e& era de #l" e& !r(ue" h4bilme$te ara u$!&" 'r!&erame$te ara !tr!&" lle,a a %ab! u$ 6ue'! de ma$!&: !r u$a arte -%!$ u$a ma$!." a%redita u$a l'i%a del a%!$te%imie$t! em 3ri%! (ue $e%e&ita %ua$d! &e trata de %!$&tatar la derr!ta" !r fi$" fi$al de l!& E&tad!& llamad!& mar7i&ta& * de t!d! l! (ue bl!(uea el a%%e&! a la <ierra r!metida de l!& liberali&m!& e%!$mi%! * !l3ti%!" er!" !r !tra arte -%!$ la !tra ma$!." e$ $!mbre del ideal tra$&hi&tri%! * $atural" de&a%redita e&a mi&ma l'i%a del a%!$te%imie$t! llamad! em 3ri%!+ 2ebe &u& e$derla ara $! atribuir a e&e ideal $i a &u %!$%e t! a(uell! (ue" re%i&ame$te" l!& %!$tradi%e de ma$era ta$ %ruel: e$ u$a alabra" t!d! el mal" t!d! l! (ue $! ,a bie$ e$ l!& E&tad!& %a itali&ta& * e$ el liberali&m!" e$ u$ mu$d! d!mi$ad! !r fuer/a&" e&tatale& ! $!" %u*a he'em!$3a e&t4 li'ada a e&te ideal rete$didame$te tra$&hi&tri%! ! $atural -di'am!& m4& bie$ $aturali/ad!.+ 2e la& 'ra$de& fi'ura& de l! (ue ,a ta$ mal e$ el mu$d! h!* e$ d3a" direm!& al'! e$&e'uida+ E$ %ua$t! al 6ue'! de ma$!& e$tre la hi&t!ria * la $aturale/a" e$tre la em iri%idad hi&tri%a * la tra&%e$de$talidad tele!l'i%a" e$tre la rete$dida realidad em 3ri%a del a%!$te%imie$t! * la idealidad ab&!luta del tel!& liberal" $! &e uede ha%er fra%a&ar di%h! 6ue'! de ma$!& m4& (ue a artir de u$ $ue,! e$&amie$t! ! de u$a $ue,a e7 erie$%ia del a%!$te%imie$t!" * de !tra l'i%a de &u rela%i$ %!$ l! fa$ta&m4ti%!+ <ratarem!& de ell! m4& adela$te+ La l'i%a de e&ta $!,edad $! &e ! !$e $e%e&ariame$te a la a$ti'Oedad de l! m4& a$ti'u!+ 5er!" u$a ,e/ m4&" habr3a (ue e,itar &er i$6u&t! %!$ e&te libr!+ Si !bra& de &eme6a$te 3$d!le &i'ue$ re&ulta$d! fa&%i$a$te&" &u i$%!here$%ia mi&ma * a ,e%e& &u afli'e$te rimiti,i&m! de&em e;a$ u$ a el de &e;al &i$t!m4ti%a (ue ha* (ue te$er mu* e$ %ue$ta+ Al de& ertar $ue&tr! i$ter#& !r u$a 'e! !l3ti%a de la& ba/a& ide!l'i%a& del m!me$t!" al de& le'arla& a la medida del mer%ad! %ultural mu$dial" tie$e$ el m#rit! de llamar $ue&tra ate$%i$ &!bre e&a %!m li%a%i$ a$a%r$i%a a la (ue a%ab! de ha%er alu&i$ ha%e u$ m!me$t!+ 5re%i&em!&+ Si t!d!& l!& tema& del fi$ -fi$ de la hi&t!ria" fi$ del h!mbre" fi'ura del 9ltim! h!mbre" e$trada e$ u$ determi$ad! !&tmar7i&m!" et%+. f!rmaba$ arte" de&de el
literalme$te $i !r Mar7 $i !r E$'el& -La 5hil!&! hie de Mar7" La 2#%!u,erte" 5ari&" CJJK" + U.+ 2e e$tre t!da& la& re%i!&a& a !rta%i!$e& de u$ libr! (ue i$ter reta tambi#$ * de& la/a de ma$era mu* de$&a t!da u$a hi&t!ria del mar7i&m! -* e& e%ialme$te del mar7i&m! fra$%#& de l!& 9ltim!& de%e$i!&." e&%!'er# e&(uem4ti%ame$te la& (ue me i$tere&a$ a(u3 m4& de %er%a+ C+ La $e%e&idad de ha%er&e %ar'! del m!ti,! de la i$*u$%i$ de Mar7 -la alabra rea are%e re'ularme$te" + CJ" DI" DU" et%+.+ D+ El tema del mu$d! e$%a$tad! %!m! mu$d! de l!& ,al!re& mer%a$tile& - + LJ * &&+. e$ t!r$! a l! &e$&ible &u ra&e$&ible -de (ue hablarem!& m4& adela$te.+ K+ La %ate'!r3a de la i$mi$e$%ia Eme&i4$i%a ! $!" er! a-ut i%aE - + KH" KJ" VJ" CCH." * &!bre t!d! la de tra$&i%i$" %ate'!r3a ,i&lumbrada !r Mar7 %!m! fi'ura !l3ti%a de la Q$!%!$tem !ra$eidadQ a &3 del tiem ! hi&tri%! er! (ue &e halla i$&%rita !r #l e$ l! r!,i&i!$al - + CIU.+ -S!bre la tra$&i%i$ * la $!%!$tem !ra$eidad" %f+ &u ra" + LI-LC.+ 5!r &u ue&t!" $! e& e$ u$a $!ta de 9ltima h!ra d!$de uede em re$der&e u$a di&%u&i$ ! re%i&ar u$ a%uerd!+ 5ara %!me$/ar a ha%erl!" habr3a (ue a6u&tar l! (ue i$te$t! de%ir a(u3" %!$ e&ta& alabra&" de la fil!&!f3a ! de la !$t!l!'3a de Mar7 -a(uell! (ue &i'ue re&ulta$d! de%!$&tru%tible e$ &u& fil!&!fema&. a l! (ue e7 !$e ?alibar e$ La fil!&!f3a de Mar7: N! ha* $i habr4 $u$%a fil!&!f3a mar7i&ta - + K." l! (ue $! debe im edir el bu&%ar -+++ la& fil!&!f3a& de Mar7 + M.+ C!m! l! (ue *! llam! a(u3 la fil!&!f3a ! la !$t!l!'3a de Mar7 $! erte$e%e e7a%tame$te al e& a%i! ! al $i,el de e$u$%iad!& a$ali/ad!& !r ?alibar" l!& r!t!%!l!& de u$a di&%u&i$" d!$de(uiera (ue lle,e" re(uerir3a$ u$a lar'a * mi$u%i!&a elab!ra%i$+ 5er! e& er! (ue tale& r!t!%!l!& &ea$ le'ible&" al me$!& e$ e&tad! im l3%it!" e$ u$ e$&a*! ta$ e&(uem4ti%! * relimi$ar %!m! #&te+

ri$%i i! de l!& a;!& &e&e$ta" de la %ultura eleme$tal de l!& fil&!f!& de mi 'e$era%i$" $! $!& limitam!& h!* a &u &im le e i$m,il re eti%i$+ :a (ue tambi#$ e& ,erdad (ue e$ ba&e a e&te a%!$te%imie$t! de f!$d! $! era !&ible dedu%ir" au$ me$!& fe%har" e&e !tr! a%!$te%imie$t!" e&a !tra &erie de a%!$te%imie$t!& e$ %ur&! * t!da,3a $! a$ali/ad!& (ue &!bre,i$ier!$" tre& de%e$i!& m4& tarde" a u$ ritm! (ue $adie e$ el mu$d! !d3a %al%ular de a$tema$!" $i &i(uiera al'u$!& me&e& a$te&+ -E$ CJHC" %ua$d! e&tu,e e$%ar%elad! e$ 5ra'a !r el !der de e$t!$%e&" me de%3a a m3 mi&m! %!$ u$ i$'e$u! &e$timie$t! de %a&i %erte/a: e&ta barbarie uede durar &i'l!&++++. E&a a%!$te%ibilidad e& la (ue ha* (ue e$&ar" au$(ue e& la (ue me6!r -&e. re&i&te a l! (ue &e llama el %!$%e t!" %ua$d! $! el e$&amie$t!+ : $! &e la e$&ar4 mie$tra& %!$fiem!& e$ la &im le ! !&i%i$-ideal" me%4$i%a ! dial#%ti%a. de la re&e$%ia real del re&e$te real ! del re&e$te ,i,! * de &u &imula%r! fa$ta&m4ti%!" e$ la ! !&i%i$ de l! efe%ti,! -TirPli%h. * l! $! efe%ti,!" e& de%ir" tambi#$" mie$tra& %!$fiem!& e$ u$a tem !ralidad 'e$eral ! e$ u$a tem !ralidad hi&tri%a f!rmada !r el e$%ade$amie$t! &u%e&i,! de re&e$te& id#$ti%!& a &3 mi&m!& * de &3 mi&m!& %!$tem !r4$e!&+ A la ,e/ 6ubil!&a * a$'u&tiada" ma$3a%a * d!lie$te" a me$ud! !b&%e$a e$ &u euf!ria" e&ta retri%a $e!liberal $!& !bli'a" ue&" a i$terr!'ar a u$a a%!$te%ibilidad (ue &e i$&%ribe e$ el hiat! e$tre el m!me$t! e$ (ue l! i$eludible de %iert! fi$ &e a$u$%ia a&3 %!m! tambi#$ el derrumbamie$t! efe%ti,! de l!& E&tad!& ! de la& &!%iedade& t!talitaria& (ue ad! taba$ el r!&tr! del mar7i&m!+ E&te tiem ! de late$%ia" (ue $adie ud! re re&e$tar&e" me$!& t!da,3a %al%ular !r adela$tad!" $! e& &!lame$te u$ medi! tem !ral+ Ni$'u$a %r!$!l!'3a !b6eti,a * h!m!'#$ea e&tar3a e$ %!$di%i!$e& de medirl!+ U$ %!$6u$t! de tra$&f!rma%i!$e& de t!d! !rde$ -e$ arti%ular" muta%i!$e& te%$!-%ie$t3fi%!-e%!$mi%!-medi4ti%a&. e7%ede$ ta$t! a la& %ara%ter3&ti%a& tradi%i!$ale& del di&%ur&! mar7i&ta %!m! a la& del di&%ur&! liberal (ue &e ! !$e a #l+ Au$(ue ha*am!& heredad! al'u$!& re%ur&!& e&e$%iale& ara r!*e%tar &u a$4li&i&" ha* e$ ri$%i i! (ue re%!$!%er (ue e&ta& muta%i!$e& erturba$ l!& &i&tema& !$t!-te!l'i%!& ! la& fil!&!f3a& de la t#%$i%a %!m! tale&+ I$%!m!da$ a la& fil!&!f3a& !l3ti%a& * a l!& %!$%e t!& %!rrie$te& de la dem!%ra%ia> !bli'a$ a re%!$&iderar t!da& la& rela%i!$e& e$tre el E&tad! * la $a%i$" el h!mbre * el %iudada$!" l! ri,ad! * l! 9bli%!" et%+ Ah3 e& d!$de !tr! e$&amie$t! de la hi&t!ri%idad $!& lle,ar3a m4& all4 del %!$%e t! metaf3&i%! de hi&t!ria * de fi$ de la hi&t!ria" *a &e deri,e #&te de )e'el ! de Mar7+ Ah3 e& d!$de &e !dr3a$ !$er e$ mar%ha" de ma$era m4& e7i'e$te" l!& d!& tiem !& del !&t&%ri tum P!6e,ia$! &!bre la !&thi&t!ria * &!bre l!& a$imale& !&thi&tri%!&+ )a* (ue te$er e$ %ue$ta" %iertame$te" el barr!(ui&m! a ,e%e& 'e$ial" a me$ud! i$'e$uame$te burl$" de R!6S,e+ =uPu*ama $! l! ha%e &ufi%ie$teme$te" au$(ue la ir!$3a de %ierta& r!,!%a%i!$e& $! &e le ha e&%a ad! del t!d!+ 5er! tambi#$ habr3a &id! re%i&! a$ali/ar %!$ t!d! ri'!r la& $umer!&a& arti%ula%i!$e& %r!$!l'i%a& * l'i%a& de e&ta lar'a * %#lebre f!!t$!te+ R!6S,e E $!& l! %!$f3a e$ el !&t&%ri tum de e&ta N!taE ,ia6a e$ CJLJ a Ja $+ -)a* u$a tradi%i$" u$a e& e%ialidad fra$%e&a de dia'$&ti%!& ere$t!ri!& al re're&! de u$ ,ia6e rel4m a'! a u$ a3& le6a$! %u*a le$'ua $i &i(uiera &e habla * del (ue $! &e &abe %a&i $ada+ :a 5#'u* &e burlaba de e&te ,i%i! %ua$d! La$&!$ &e atre,i a ha%erl! ba&4$d!&e e$ u$ ,ia6e de u$a& %ua$ta& &ema$a& a E&tad!& U$id!&+. Al re're&! de a(uella ,i&ita %!m! alt! fu$%i!$ari! de la C!mu$idad Eur! ea" R!6S,e lle'a a la %!$%lu&i$ de (ue la %i,ili/a%i$ 6a !$e&a !&thi&tri%a ha em re$did! ,3a& diametralme$te ! ue&ta& a la ,3a ameri%a$a" * e&t! debid! a l! (ue llama E%!$ e&a de&e$,!ltura r!fu$da" e7tra,a'a$te * ataf3&i%a e$ la (ue !r %iert! re&ulta 'e$ial" er! %u*a re& !$&abilidad ha* tambi#$ (ue atribuirleE el e&$!bi&m! e$ e&tad! ur! del f!rmali&m! %ultural de la &!%iedad 6a !$e&a+ 5er! $! !r ell! de6a de ma$te$er l! (ue m4& %ue$ta ara #l" a &aber" &u a$teri!r dia'$&ti%! &!bre la !&thi&t!ria r! iame$te ameri%a$a+ Sim leme$te" habr4 te$id! (ue re,i&ar al'! e$ u$ i$%re3ble e i$de%e$te %uadr!: l!& E&tad!& U$id!& %!m! e&tadi! fi$al del Q%!mu$i&m!Q

mar7i&ta+ L! 9$i%! (ue R!6S,e %ue&ti!$a e& la idea de (ue e&te fi$ ameri%a$! re re&e$te" !r a&3 de%irl!" la 9ltima fi'ura de l! 9ltim!" a &aber" del fi$ he'elia$!-mar7i&ta de la )i&t!ria %!m! re&e$te * $! %!m! !r,e$ir+ Al re,i&ar * di&%utir &u rimera hi te&i&" R!6S,e lle'a a e$&ar (ue habr3a u$ fi$ t!da,3a m4& fi$al de la hi&t!ria" m4& e&%at!l'i%! (ue el ha * e$d ameri%a$! -i$%lu&! %alif!r$ia$!" l! di%e e$ al'u$a arte." * #&te &er3a la m4& (ue e7trema e7tremidad 6a !$e&a -e$ la %!m ete$%ia e$tre l!& d!& %a itali&m!& %u*a 'uerra i$au'ur" $! l! !l,idem!&" Ala era de la de&tru%%i$ atmi%aB.+ Se'9$ R!6S,e" el e&tadi! fi$al del %!mu$i&m! e$ l!& E&tad!& U$id!& de la !&t'uerra redu%e" %!m! debe &er" el h!mbre a la a$imalidad+ 5er! ha* al'! a9$ m4& %hi%" m4& &$!b" ha* u$ nec plus ultra e$ el fi$ de la hi&t!ria" * e& la !&thi&t!ri%idad 6a !$e&a+ E&ta %!$&e'uir3a" 'ra%ia& al e&$!bi&m! de &u %ultura" re&er,ar al h!mbre !&thi&tri%! de &u re're&! a la $aturalidad a$imal+ N! !b&ta$te" ha* (ue i$&i&tir e$ ell!" a e&ar del arre e$timie$t! (ue le lle, a e$&ar" tra& &u ,ia6e de CJLJ" (ue Ja $ ,a m4& le6!&" !r a&3 de%irl!" e$ &u %arrera tra& el fi$ de la hi&t!ria" R!6S,e $! re%!$&idera &u de&%ri %i$ del re're&! del h!mbre a la a$imalidad e$ l!& E&tad!& U$id!& de la !&t'uerra+ 2e&%ri %i$ e7tra,a'a$te $! !r(ue %!m are l!& h!mbre& a l!& a$imale& &i$!" e$ rimer lu'ar" !r(ue !$e u$ arr!'a$te e im erturbable de&%!$!%imie$t! al &er,i%i! de efe%t!& dud!&!&> * e$ e&te u$t! e& d!$de %!$,e$dr3a %!m arar la im udi%ia de R!6S,e %!$ la i$%a$ta%i$ de (uie$e&" %!m! =uPu*ama" %a$ta$ -R!6S,e $! %a$ta. la u$i,er&ali/a%i$ de la dem!%ra%ia liberal !%%ide$tal %!m! u$t! fi$al del '!bier$! huma$! * la ,i%t!ria de u$ %a itali&m! (ue habr3a re&uelt! %!$ #7it! el r!blema de la& %la&e& KC" et%+ 05!r (u# * %m! !d3a e$&ar R!6S,e (ue l!& E&tad!& U$id!& hab3a$ al%a$/ad! *a el e&tadi! fi$al del Q%!mu$i&m!Q mar7i&ta1 08u# %re3a" (u# (uer3a er%ibir e$ ell!1 La a r! ia%i$" e$ abu$da$%ia" de t!d! l! (ue uede re& !$der a la $e%e&idad ! al de&e!: la a$ula%i$ del hiat! e$tre de&e! * $e%e&idad &u& e$de t!d! e7%e&!" t!d! de&a6u&te" e$ arti%ular e$ el traba6!+ Nada ha* de &!r re$de$te e$ (ue e&te fi$ del de&a6u&te -del e&tar !ut !f 6!i$t. refi'ure u$ eter$! re&e$te+ 5er! 0(u# ha* del hiat! e$tre e&ta refi'ura%i$ * l! (ue ella re re&e$ta a$te& de &u re&e$%ia mi&ma1
-+++. 5r4%ti%ame$te -e&te r4%ti%ame$te e& la firma 'ra$'ui;!le&%a de e&te &e$te$%i!&! ,eredi%t!." t!d!& l!& miembr!& de u$a &!%iedad &i$ %la&e& uede$ a r! iar&e" de&de ah!ra -CJUV." de t!d! l! (ue le& la/%a" &i$ !r ell! traba6ar m4& de l! (ue le& a ete/%a+ Ah!ra bie$" ,ari!& ,ia6e& %!m arati,!& efe%tuad!& -e$tre CJUH * CJLH. a l!& E&tad!& U$id!& * a la URSS me dier!$ la im re&i$ de (ue &i l!& ameri%a$!& are%3a$ %hi$!-&!,i#ti%!& e$ri(ue%id!&" era !r(ue l!& ru&!& * l!& %hi$!& $! era$ &i$! ameri%a$!& t!da,3a !bre&" e$ ,3a&" !r l! dem4&" de r4 id! e$ri(ue%imie$t!+ Me ,i lle,ad! a %!$%luir al re& e%t! (ue el +merican way of life era el '#$er! de ,ida r! i! del er3!d! !&thi&tri%!" *a (ue la re&e$%ia a%tual de l!& E&tad!& U$id!& e$ el Mu$d! refi'ura el futur! eter$! re&e$te de la huma$idad e$tera+ A&3" el re're&! del )!mbre a la a$imalidad *a $! a are%3a %!m! u$a !&ibilidad a9$ !r ,e$ir" &i$! %!m! u$a %erte/a *a re&e$te+ )a &id! de& u#& de u$ re%ie$te ,ia6e a Ja $ -CJLJ. %ua$d! he %ambiad! radi%alme$te de ! i$i$ &!bre e&te u$t!KD+

La le%tura $e!mar7i&ta * araheide''eria$a de la =e$!me$!l!'3a del e& 3ritu !r R!6S,e e& i$tere&a$te+ 08ui#$ l! !$dr4 e$ duda1 )a de&em e;ad! u$a a el f!rmad!& * $! de&de;able" e$ mu%h!& a& e%t!&" ara %ierta 'e$era%i$ de i$tele%tuale& fra$%e&e&" 6u&t! a$te&
KC

Citad! !r Mi%hel Sur*a e$ La ui&&a$%e" le& ri%he& et la %harit#: Li'$e& CH -CJJK." du %a itali&me+
KD

+ DC * DJ" L!'i(ue&

Ale7a$dre R!6S,e" I$tr!du%ti!$ 4 la le%ture de )e'el+ LeX!$& &ur la 5h#$!me$!l!'ie de lY e& rit" Nallimard" 5ari&" CJUM" + UKV-UKM+

! 6u&t! de& u#& de la 'uerra+ La& %!&a& &!$" a e&te re& e%t!" mu%h! me$!& &im le& de l! (ue e$ 'e$eral &e di%e" er! e&t! $! e& a(u3 a&u$t! $ue&tr!+ E$ %!$tra artida" &i (uerem!& leer %!$ al'u$a &eriedad al'! (ue $! e& del t!d! &eri!" a &aber la $!ta * el !&t-&%ri tum de R!6S,e &!bre el !&tmar7i&m! %!m! !&thi&t!ria de la huma$idad" ha* t!da,3a (ue &ubra*ar" !r l! me$!&" al'u$!& u$t!&+ 5ara em e/ar" la 9ltima fra&e de e&ta $!ta" la m4& e$i'm4ti%a tambi#$" &i'ue &ie$d! u$ e$u$%iad! re&%ri ti,!+ @am!& a %itarla+ 08ui#$ la ha le3d!1 E& (ui/4 la a ertura m4& irre&i&tible del !&t-&%ri tum+ 2efi$e u$a tarea * u$ deber ara el !r,e$ir del h!mbre !&thi&tri%!" u$a ,e/ (ue l! (ue R!6S,e de$!mi$a la 6a !$i/a%i$ de l!& !%%ide$tale& -i$%luid!& l!& ru&!&. &e ha*a he%h! efe%ti,a+ El h!mbre !&thi&tri%! debe+++" di%e R!6S,e+ 08u# debe1 2ebe: 0e& must o should1 Cual(uiera (ue &ea la m!dalidad ! el %!$te$id! de e&te deber !la $e%e&idad de e&ta i$*u$%i$" i$%lu&! &i re(uiere eter$idade& de i$ter reta%i$" ha* u$ e& re%i&! ara el !r,e$ir+ Cual(uiera (ue &ea &u i$determi$a%i$" au$(ue fue&e la de u$ e& re%i&! el !r,e$ir" ha* !r,e$ir e hi&t!ria" ha*" i$%lu&!" (ui/4" el %!mie$/! de la hi&t!ri%idad !r el )!mbre !&thi&tri%!" m4& all4 del h!mbre * m4& all4 de la hi&t!ria tal %!m! ha$ &id! re re&e$tad!& ha&ta ah!ra+ 2ebem!& i$&i&tir e$ e&ta re%i&i$" 6u&tame$te !r(ue i$di%a u$a im re%i&i$ e&e$%ial" u$a i$determi$a%i$ (ue &i'ue &ie$d! la mar%a 9ltima del !r,e$ir: %ual(uiera (ue &ea la m!dalidad ! el %!$te$id! de e&te deber" de e&ta $e%e&idad" de e&ta re&%ri %i$ ! de e&ta i$*u$%i$" de e&ta re$da" de e&ta tarea" tambi#$" ue&" de e&ta r!me&a" de e&ta r!me&a $e%e&aria" e& re%i&! e&te e& re%i&! * #&ta e& la le*+ E&ta i$difere$%ia !r el %!$te$id! $! e& i$difere$%ia" $! e& u$a a%titud de i$difere$%ia" al %!$trari!+ Al mar%ar t!da a ertura al a%!$te%imie$t! * al !r,e$ir %!m! tale&" %!$di%i!$a el i$ter#& * la $!-i$difere$%ia !r l! (ue &ea" !r t!d! %!$te$id! e$ 'e$eral+ Si$ ella $! habr3a $i i$te$%i$" $i $e%e&idad" $i de&e!" et%+ El %!$%e t! de e&ta i$difere$%ia &i$'ular -la difere$%ia mi&ma. $! l! r!*e%ta $ue&tra le%tura e$ el te7t! de R!6S,e+ W&te habla de ella" de ella (ue" e$ &u ! i$i$" %ara%teri/a u$ !r,e$ir (ue al%a$/ar3a m4& all4 de l! (ue &e ha llamad!" ha&ta ah!ra" la hi&t!ria+ A are$teme$te f!rmali&ta" e&ta i$difere$%ia !r el %!$te$id! tie$e" tal ,e/" el m#rit! de ha%er$!& e$&ar la f!rma $e%e&ariame$te ura * urame$te $e%e&aria del !r,e$ir %!m! tal" e$ &u &er$e%e&ariame$te- r!metid!" re&%rit!" a&i'$ad!" !rde$ad!" e$ la $e%e&idad $e%e&ariame$te f!rmal de &u !&ibilidad" e$ u$a alabra: e$ &u le*+ E& #&ta la (ue di&l!%a t!d! re&e$te fuera de &u %!$tem !ra$eidad %!$&i'!+ :a &ea la r!me&a de e&t! ! de a(uell!" *a &ea" ! $!" %um lida ! *a re&ulte im !&ible de %um lir" $e%e&ariame$te ha* r!me&a *" !r ta$t!" hi&t!ri%idad %!m! !r,e$ir+ A e&t! e& a l! (ue %!$%edem!& el &!bre$!mbre de l! me&i4$i%! &i$ me&ia$i&m!+ C!$te$t#m!$!& a(u3" !r falta de tiem !" %!$ leer e&ta fra&e a la (ue" e$ !tr! %!$te7t! * %!$ !tr! ritm!" habr3am!& te$id! (ue re&tar t!da la ate$%i$ meditati,a (ue re%lama:
L! (ue (uiere de%ir (ue" habla$d! e$ adela$te de ma$era ade%uada de t!d! l! (ue le e& dad!" el )!mbre !&thi&tri%! debe %!$ti$uar -&ubra*am!& e&te debe (ue re%!$du%e" &i$ duda" a la %!$di%i$ de !&ibilidad %!m9$ a la& d!& f!rma& de l! $e%e&ari!" mu&t * &h!uld. de&li'a$d! -el &ubra*ad! e& de R!6S,e. la& f!rma& de &u& %!$te$id!&" ha%i#$d!l! $! *a ara tra$&f!rmar a%ti,ame$te e&t!& 9ltim!&" &i$! ara ! !$er&e -el &ubra*ad! e& de R!6S,e. #l mi&m! %!m! u$a f!rma ura fre$te a &3 mi&m! * fre$te a l!& !tr!&" t!mad!& %!m! %uale&(uiera %!$te$id!&KK+

0E& !&ible releer de !tra ma$era e&te te7t! de R!6S,e1 0E& !&ible &u&traerl! a u$a 'r!&era ma$i ula%i$" a(uella a la (ue el r! i! =uPu*ama E(ue" !r !tra arte" $! e&t4 i$tere&ad! e$ e&ta e$i'm4ti%a %!$%lu&i$E $! &e a li%a ta$t! %!m! l! ha%e$ a(uell!& (ue l! e7 l!ta$1 Le3d! %!$ u$ m3$im! &e$tid! de l!& ardide& de la %!media" %!m! e7i'e R!6S,e" !r
KK

Ibid+" + UKM+

ta$t! %!$ m4& %autela fil!&fi%a" !l3ti%a ! ide!l'i%a" e&te te7t! re&i&te+ S!bre,i,e tal ,e/ a (uie$e& l! tradu%e$ * l! e7hibe$ e$ la &ema$a %!m! u$ arma de r! a'a$da fil!&fi%a ! %!m! u$ !b6et! de 'ra$ %!$&um! medi4ti%!+ La l'i%a de la r! !&i%i$ %itada ha%e u$ m!me$t! bie$ !dr3a re& !$der de u$a le*" la le* de la le*+ E&ta le* $!& &i'$ifi%ar3a l! &i'uie$te: e$ el mi&m! lu'ar" e$ el mi&m! l3mite" ah3 d!$de a%aba la hi&t!ria" ah3 d!$de termi$a %iert! %!$%e t! de la hi&t!ria" ah3 re%i&ame$te %!mie$/a la hi&t!ri%idad de la hi&t!ria" ah3" !r fi$" tie$e la ! !rtu$idad de a$u$%iar&e Ede r!meter&eE+ Ah3 d!$de a%aba el h!mbre" determi$ad! %!$%e t! de h!mbre" ah3 la huma$idad ura del h!mbre" del !tr! h!mbre * del h!mbre %!m! !tr! %!mie$/a ! tie$e !r fi$ la ! !rtu$idad de a$u$%iar&e Ede r!meter&e+ 2e ma$era a are$teme$te i$huma$a ! t!da,3a i$huma$a+ I$%lu&! au$(ue e&ta& r! !&i%i!$e& &i'a$ re%lama$d! %ue&ti!$e& %r3ti%a& ! de%!$&tru%ti,a&" $! &e redu%e$ a la ,ul'ata del ara3&! %a itali&ta %!m! fi$ de la hi&t!ria+ -Me ermit! u$a& alabra& ara re%!rdarl!: %ierta a$dadura de%!$&tru%ti,a" !r l! me$!& a(uella (ue he %re3d! deber em re$der" %!$&i&t3a de&de el %!mie$/! e$ !$er e$ %ue&ti$ el %!$%e t! !$t!-te!-" er! tambi#$ ar(ue!-tele!l'i%! de la hi&t!ria" e$ )e'el" e$ Mar7 ! i$%lu&! e$ el e$&amie$t! e !%al de )eide''er+ N! ara ! !$erle& u$ fi$ de la hi&t!ria ! u$a ahi&t!ri%idad &i$!" !r el %!$trari!" ara dem!&trar (ue e&ta !$t!-te!-ar(ue!tele!l!'3a bl!(uea" $eutrali/a *" fi$alme$te" a$ula la hi&t!ri%idad+ Se trataba" e$t!$%e&" de e$&ar !tra hi&t!ri%idad E$! u$a $ue,a hi&t!ria $i me$!& a9$ u$ new historicism" &i$! !tra a ertura de la a%!$te%ibilidad %!m! hi&t!ri%idad (ue ermite $! re$u$%iar &i$!" !r el %!$trari!" abrir el a%%e&! a u$ e$&amie$t! afirmati,! de la r!me&a me&i4$i%a * ema$%i at!ria %!m! r!me&a: %!m! r!me&a * $! %!m! r!'rama ! r!*e%t! !$t!-te!l'i%! ! tele!-e&%at!l'i%!+ 5ue&" le6!& de (ue ha*a (ue re$u$%iar al de&e! ema$%i at!ri!" ha* (ue em e;ar&e e$ #l m4& (ue $u$%a" al are%er" %!m! a(uell! (ue" !r l! dem4&" e& l! i$de&tru%tible mi&m! del e& re%i&!+ E&a e& la %!$di%i$ de u$a re !liti/a%i$" tal ,e/ de !tr! %!$%e t! de l! !l3ti%!+ 5er!" ha&ta %iert! u$t!" la r!me&a * la de%i&i$" e& de%ir" la re& !$&abilidad" debe$ &u !&ibilidad a la rueba de la i$de%idibilidad (ue &e'uir4 &ie$d! &iem re &u %!$di%i$+ : la& &eria& a ue&ta& a (ue hem!& aludid! e$ !%a& alabra& &e re&umir3a$ e$ la %ue&ti$ de (u# e& l! (ue &e e$tie$de" %!$ Mar7 * de& u#& de Mar7" !r la efe%ti,idad" el efe%t!" la ! erati,idad" el traba6! -Wir!lich!eit" Wir!ung" traba6!" ! era%i$." el traba6! ,i,! e$ &u &u ue&ta ! !&i%i$ a la l'i%a e& e%tral (ue ri'e tambi#$ l!& efe%t!& de ,irtualidad" de &imula%r!" de traba6! del duel!" de fa$ta&ma" de -re.a are%id!" et%+ : de la 6u&ti%ia (ue le& e& debida+ 5ara de%irl! e$ d!& alabra&" el e$&amie$t! de%!$&tru%ti,! de la huella" de la iterabilidad" de la &3$te&i& r!t#ti%a" de la &u leme$tariedad" et%+" ,a m4& all4 de e&ta ! !&i%i$" m4& all4 de la !$t!l!'3a (ue e&ta ! !&i%i$ &u !$e+ I$&%ribie$d! la !&ibilidad del ree$,3! al !tr!" !r ta$t! de la alteridad * de la heter!'e$eidad radi%ale&" de la diff,rance" de la te%$i%idad * de la idealidad e$ el a%!$te%imie$t! mi&m! de la re&e$%ia" e$ la re&e$%ia del re&e$te (ue ella de&-6u$ta a ri!ri ara ha%erl! !&ible - !r l! ta$t!" im !&ible e$ &u ide$tidad ! e$ &u %!$tem !ra$eidad a &3." el e$&amie$t! de%!$&tru%ti,! $! &e ri,a de l!& medi!& de te$er e$ %ue$ta E! de re$dir %ue$ta& deE l!& efe%t!& de fa$ta&ma" de &imula%r!" de ima'e$ &i$t#ti%a" i$%lu&! E ara hablar e$ %la,e mar7i&ta de ide!l!'ema&" au$(ue &ea e$ la& f!rma& i$#dita& (ue la t#%$i%a m!der$a habr4 he%h! &ur'ir+ 5!r ell!" &eme6a$te de%!$&tru%%i$ $! ha &id! $u$%a mar7i&ta" %!m! tam !%! $!-mar7i&ta" au$(ue fiel a %iert! e& 3ritu del mar7i&m!" al me$!& a u$! de ell!&" *a (ue E$u$%a &e re etir4 l! ba&ta$teE ha* m4& de u$! * &!$ heter!'#$e!&.)

También podría gustarte