Está en la página 1de 21

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NCLEO DE MONAGAS ING.

DE SISTEMA

Profesora: Goda Ybrahim

Integrantes: Bermdez O maira C.I! "#$#"%&% Corrado Lai''er C.I! "#()"*$# Mo'+o,a Die-o C.I! .$$)#)#*

Ramrez M. Victoria C.I: 19090281 Ramrez M. Virginia C.I: 19090280 Seccin: 02

Maturn, Julio 2012

INDICE

Pg. INTROD CCI!N .... .................... ... . ............. . "

1. #n$i%i% &e rie%go, incerti&'m(re) %en%i(i$i&a& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *+, 1.1. Ti-o% &e riego% .... .................... ... . ............. . 8+10

1.2 C'anti.icaci/n &e $a incerti&'m(re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10+12 1." #n$i%i% &e %en%i(i$i&a& %o(re $a% &e%0iacione% &e $o% -ro1ecto% 2. Mo&e$o% &e &eci%i/n 2.1 c$a%i.icaci/n . . . . . . 12+1"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1"+1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,+18 .... ............ 18+19

2.2 #-$icaci/n &e $o% mo&e$o% a $a% e0a$'acione% c'antitati0a% 1 c'a$itati0a% &e $o% -ro1ecto% CONC2 3I!N 4I42IO5R#67#

.... .................... ... . ............. . .... .................... ... . ............. .

20 21

INTRODUCCIN

To&o -ro1ecto %e (a%a en -ro1eccione% &e e%cenario%. #$ no tener certeza %o(re $o% .$'8o% .'t'ro% 9'e oca%ionar ca&a in0er%i/n) %e e%tar en 'na %it'aci/n &e rie%go o incerti&'m(re. :$ rie%go en 'n -ro1ecto e% 'n e0ento incierto o con&ici/n incierta 9'e %i oc'rre) tiene 'n e.ecto -o%iti0o o negati0o %o(re e$ -ro1ecto. :;i%te rie%go en a9'e$$a% %it'acione% en $a% c'a$e% a$ meno% 'na &e $a% &eci%ione% tiene m% &e 'n re%'$ta&o -o%i($e &on&e $a -ro(a(i$i&a& a%igna&a a ca&a re%'$ta&o %e conoce o %e -'e&e e%timar. Contrariamente %e e%tar .rente a 'na %it'aci/n &e incerti&'m(re c'an&o e%a% -ro(a(i$i&a&e% no %e -'e&en conocer o e%timar. To&a toma &e &eci%i/n $$e0a im-$cito 'n rie%go. C'anto ma1or rie%go %ea e$ rie%go e%-era&o) ma1or %er $a renta(i$i&a& 9'e %e $e e;igir a$ -ro1ecto -ara %er ace-ta&o. De(i&o a 9'e en to&a $a -'e%ta en marc<a &e 'n -ro1ecto e%t %'8eta a rie%go%) e;i%ten <erramienta% &e &eci%ione% 9'e -ermite minimizar &ic<o% rie%go% $a% c'a$e% %on e0a$'a&a% &e manera c'antitati0a 9'e &e(e o(e&ecer %iem-re a $a &i%-oni(i$i&a& econ/mica &e $a% em-re%a% 1 %' -er&'ra(i$i&a& en e$ tiem-o) &e ac'er&o con $o% merca&o% 1 $o% -$ane% &e negocio 9'e tenga e%ta($eci&a $a rama &e negocio% o in&'%tria. = &e manera c'a$itati0a 9'e re-re%enta $a% ten&encia% %ocioc'$t'ra$e% &e $a% ciencia% ($an&a%. 3'% &ato% %on e$ re%'$ta&o &e $a a-reciaci/n &e $a ca$i&a&> no &e$ c'nto %ino &e$ c/mo) -or $o c'a$ ca$i.icar c'a$itati0amente con%i%te en &e%cri(ir e$ <ec<o 9'e %e e0a$?a) re&'cir e$ 8'icio 0a$orati0o a $a e$ecci/n &e 'n gra&o &e c'm-$imiento &e cierta c'a$i&a& en 'na e%ca$a.

1 !"n#li$i$ %e rie$&o :$ rie%go &e 'n -ro1ecto &e in0er%i/n -'e&e %er &e.ini&o como $a 0o$ati$i&a& o 0aria(i$i&a& &e $o% .$'8o% &e ca8a rea$e% re%-ecto a $o% .$'8o% e%tima&o%) mientra% ma1or %ea $a 0ia(i$i&a& &e e%to% .$'8o% ma1or %er e$ rie%go a 9'e %e encontrar %ometi&o e$ -ro1ecto &e in0er%i/n. :$ an$i%i% &e rie%go tiene %' .'n&amento e im-ortancia en $o% ?$timo% a@o% &e(i&o a $a incerti&'m(re e ine%ta(i$i&a& 9'e %e -'e&e tener en 'na economa. :n e$ rie%go %e -'e&en i&enti.icar &o% com-onente%) e$ Rie%go 5enera$ (a%a&o en e$ entorno econ/mico 1 $a -o$tica econ/mica &e 'n -a% Arie%go -a%B 1 e$ Rie%go :%-ec.ico a%ocia&o a $a% -artic'$ari&a&e% -ro-ia% &e ca&a negocio. :$ an$i%i% &e rie%go tam(iCn i&enti.ica $a% amenaza% 1 V'$nera(i$i&a&e% &e &i0er%o% $'gare% 9'e -o&ran -oner en rie%go $a 0i&a) $a %a$'&) e$ (iene%tar 1 $a como&i&a& &e$ %er <'mano.
"n#li$i$ %e incerti%u'(re

:$ rie%go 1 $a incerti&'m(re %on e$emento% con $o% %'e$e en.rentar%e e$ $&er &e 'n -ro1ecto. El rie$&o e% 'na me&i&a &e $a &e%0iaci/n &e 'n re%'$ta&o e%-era&o o &e%ea&o 9'e a.ecta a$ -ro1ecto. Por e8em-$o) %o(re-a%ar e$ -re%'-'e%to inicia$ o $a .ec<a -$ani.ica&a &e c'$minaci/n. :%ta% %on circ'n%tancia% 9'e re-re%entan 'na -o%i(i$i&a& &e -Cr&i&a econ/mica. )a incerti%u'(re) -or %' -arte) e% $a .a$ta &e$ conocimiento %eg'ro 1 c$aro re%-ecto a$ &e%en$ace .'t'ro &e a$g'na acci/n 9'e -'e&e &eri0ar en rie%go. El o(*eti+o %e ,acer un an#li$i$ %e incerti%u'(re e% me8orar $a ca$i&a& 1 e$ re%'$ta&o &e$ -roce%o &e toma &e &eci%ione%. Primero %e &e(en &eterminar 1 c'anti.icar $a% .'ente% &e incerti&'m(re -ara con%tr'ir e%tima&ore% &e rie%go m% con.ia($e%. Para e$$o e% nece%ario &e%cri(ir $o% ti-o% 1 ni0e$e% &e incerti&'m(re 9'e -'e&en e%tar -re%ente% -ara con%i&erar %' e.ecto 1 -o&er con%tr'ir $o% e%tima&ore% &e rie%go. Tri-ier ATri-ier) 200DB &e.ine $o% %ig'iente% ni0e$e% &e incerti&'m(re:
/

Nor'al: 3i %on interno% a $a em-re%a o in%tit'ci/n o %i a$ %er e;terno% e%tn

a%ocia&o% a $a &inmica &e$ negocio Ac$iente%) em-$ea&o% 1 -ro0ee&ore%> com-ortamiento &e n'e%tro% (ene.icio%> C;ito &e n'e0o% -ro&'cto%> correcci/n &e$ ti-o &e cam(io> ac'er&o% comercia$e% 1 &e in0er%i/n con otro% -a%e% 1 regione%B. P'e&en en.rentar%e en e$ m(ito &e $a% &eci%ione% gerencia$e% 0a tecno$oga o -recio%.
"lta: 3i %on e;terno% 1 e%tn re$aciona&o% con $a% reg$a% &e 8'ego Ae%ta&o &e

&erec<o) in%eg'ri&a&) &e0a$'aci/n &e$ ti-o &e cam(io) tratamiento &e $a -ro-ie&a& -ri0a&a) re%-eto a ac'er&o% internaciona$e%B. No e% -o%i($e en.rentar $a %it'aci/n con &eci%ione% gerencia$e% 1 <ace .a$ta rec'rrir a accione% &e e;ce-ci/n ta$e% como -$ane% &e cri%i% 1 contin'i&a&. De e%ta .orma) com(inan&o e%ta% &o% &e.inicione%) $a %ig'iente .ig'ra no% (rin&a 'n -anorama -ara enten&er e$ ni0e$ &e incerti&'m(re 9'e e%tamo% en.rentan&o:

Ron Eo<n%ton AEo<n%ton) 200*B) &e.ine 1 e;-$ica e%o% ni0e$e% &e incerti&'m(re:
Un -uturo (a$tante claro: $a <erramienta m% a&ec'a&a -ara e%te ni0e$ &e

incerti&'m(re e% e$ -$aneamiento e%tratCgico) $a in0e%tigaci/n &e merca&o) e$ an$i%i% &e $o% com-eti&ore%) a% como e$ an$i%i% &e $a ca&ena &e 0a$or.

.uturo$ "lternati+o$: #9' e$ .'t'ro -'e&e %er &e%crito como &e 0ario% re%'$ta&o%

a$ternati0o%. :$ an$i%i% no -'e&e i&enti.icar e$ re%'$ta&o 9'e %e -ro&'cir) a'n9'e -'e&e a1'&ar a e%ta($ecer -riori&a&e%.
Un inter+alo %e -uturo$: #9' e% -o%i($e i&enti.icar 'n inter0a$o &e .'t'ro%

-o%i($e%. :$ inter0a$o e% &e.ini&o en .'nci/n &e 'na %erie &e 0aria($e% c$a0e%) -ero e$ re%'$ta&o rea$ -'e&e %it'ar%e en c'a$9'ier -'nto &e 'n contin'o &e$imita&o -or &ic<o inter0a$o. 2o% -ro($ema% %ocioecon/mico% como $a -ro&'cci/n &e a$imento%) e$ 'r(ani%mo) 1 $a %a$'& -?($ica) %e enc'entran en e%te tercer ni0e$ &e incerti&'m(re.
/er%a%era

a'(i&0e%a%: 2a%

m?$ti-$e%

&imen%ione%

&e

$a

incerti&'m(re

interact?an -ara crear 'n am(iente 9'e e% -rcticamente im-o%i($e &e -re&ecir. No %e -'e&e i&enti.icar e$ inter0a$o &e re%'$ta&o% -o%i($e% 1 m'c<o meno% $o% e%cenario% com-ren&i&o% &entro &e$ inter0a$o.
"n#li$i$ %e $en$i(ili%a%

:$ an$i%i% &e %en%i(i$i&a& .orma -arte &e $o% mCto&o% -ara o(tener e$ gra&o &e rie%go 9'e re-re%enta 'na in0er%i/n) e$ c'a$ -ermite 0i%'a$izar &e .orma inme&iata $a% 0enta8a% 1 &e%0enta8a% econ/mica% &e 'n -ro1ecto. F%te mCto&o %e -'e&e a-$icar tam(iCn a in0er%ione% 9'e no %ean -ro&'cto% &e in%tit'cione% .inanciera%) -or $o 9'e tam(iCn e% recomen&a($e -ara $o% ca%o% en 9'e 'n .ami$iar o amigo no% o.rezca in0ertir en a$g?n negocio o -ro1ecto 9'e no% re&it'ara &i0i&en&o% en e$ .'t'ro. 3e &eterminan $a% 0aria($e% m% %igni.icati0a% 9'e a.ectan $o% in&ica&ore% &e renta(i$i&a& como:
-recio% &e 0enta -recio% &e in%'mo% co%to% &e -ro&'cci/n co%to &e ca-ita$ 0o$?mene% &e 0enta coe.iciente% tecno$/gico% in0er%i/n

&

2a (a%e -ara a-$icar e%te mCto&o e% i&enti.icar $o% -o%i($e% e%cenario% &e$ -ro1ecto &e in0er%i/n) $o% c'a$e% %e c$a%i.ican en $o% %ig'iente%:
1e$i'i$ta: :% e$ -eor -anorama &e $a in0er%i/n) e% &ecir) e% e$ re%'$ta&o en ca%o &e$

.raca%o tota$ &e$ -ro1ecto.


1ro(a(le: F%te %era e$ re%'$ta&o m% -ro(a($e 9'e %'-on&ramo% en e$ an$i%i% &e

$a in0er%i/n) &e(e %er o(8eti0o 1 (a%a&o en $a ma1or in.ormaci/n -o%i($e.


O2ti'i$ta: 3iem-re e;i%te $a -o%i(i$i&a& &e $ograr m% &e $o 9'e -ro1ectamo%) e$

e%cenario o-timi%ta norma$mente e% e$ 9'e %e -re%enta -ara moti0ar a $o% in0er%ioni%ta% a correr e$ rie%go. "l&una$ %e la$ 2re&unta$ '#$ -recuente$ 2ara in%a&ar el "n#li$i$ %e Sen$i(ili%a% $on: 1. GC'nto -o&ran 0ariar $o% ingre%o%) co%to% 1Ho ga%to%I 2. GJ'C -orcenta8e &e 0ariaci/n &e(era %'-oner%eI 2a re%-'e%ta &e-en&e &e c'$ e% $a magnit'& &e rie%go e;i%tente en $a acti0i&a& &e $a .irma. Como -or e8em-$o) e$ rie%go &e .a(ricar 1 0en&er aceite re.ina&o 1 <arina &e %o1a A$a (orra &e %o1a tiene e%ca%a inci&encia en $o% ingre%o%B. 3i %e a%'me 9'e) e$ rie%go &e$ -re%'-'e%to &e ca8a e% &e$ 10K) e%a %it'aci/n -o&ra re%'$tar &e:

Vo$'men &e 0enta% menor a$ e%tima&o. Pero %e -o&ra a&9'irir meno% materia -rima) materia$e% 1 otro% in%'mo% -ara -ro&'cir 'n menor 0o$'men. 4a8a &e -recio &e 0enta &e $o% -ro&'cto%. Incremento &e$ co%to &e $a materia -rima A%o1a en granoB) materia$e% e in%'mo%.

Para rea$izar e$ an$i%i% &e %en%i(i$i&a& e% acon%e8a($e %'-oner 0ariacione% en ingre%o% 1 co%to% &e <a%ta 'n m;imo &e$ 10K) &e $a% ci.ra% origina$mente ca$c'$a&a% %in rie%go) a'n9'e no &e(era tomar%e e%ta a.irmaci/n &ogmticamente.

3i %e con%i&era 9'e) e$ rie%go e% ma1or a$ 10K &e 0ariacione%) -or e8em-$o e$ 18K) entonce% e% me8or -re-arar 0ario% -re%'-'e%to% &e ca8a contingente% 9'e inc$'1an 0ariacione% &e$ 1LK) 18K) 20K) etc.) o me8or a?n rec'rrir a 'n mo&e$o &e %im'$aci/n) 9'e %im'$e 'na gran gama &e 0ariacione% com(ina&a%. 1 1 ! Ti2o$ %e rie$&o :;i%ten " ti-o% &e rie%go% en 'n -ro1ecto:
Rie$&o in%i+i%ual: :% e$ rie%go 9'e ten&ra 'n acti0o %i .'era e$ ?nico 9'e -o%e1era

'na em-re%a) %e mi&e a tra0C% &e $a 0aria(i$i&a& &e $o% ren&imiento% e%-era&o% &e &ic<o acti0o.
Rie$&o cor2orati+o o interno %e la e'2re$a) e% a9'C$ 9'e con%i&erC $o% e.ecto% &e

$a &i0er%i.icaci/n &e $o% accioni%ta%) %e mi&e a tra0C% &e $o% e.ecto% &e 'n -ro1ecto %o(re $a 0aria(i$i&a& en $a% 'ti$i&a&e% &e $a em-re%a. Re.$e8a e$ e.ecto &e$ -ro1ecto %o(re e$ rie%go &e $a em-re%a.
Rie$&o %e (eta o %e 'erca%o) e% $a -arte &e$ -ro1ecto 9'e no -'e&e %er e$imina&o

-or &i0er%i.icaci/n) %e mi&e a tra0C% &e$ coe.iciente &e (eta &e 'n -ro1ecto. No a.ecta m'c<o -or $a &i0er%i.icaci/n &e cartera. :$ rie%go &e ca&a -ro1ecto %e mi&e a tra0C% &e $a 0aria(i$i&a& &e $o% ren&imiento% e%-era&o% &e$ mi%mo) e$ rie%go cor-orati0o %e mi&e &e ac'er&o a $a 0aria(i$i&a& &e $a% 'ti$i&a&e% 1 e$ rie%go (eta %e mi&e a tra0C% &e$ e.ecto &e$ -ro1ecto %o(re e$ coe.iciente (eta &e $a em-re%a. :$ rie%go cor-orati0o e% im-ortante -or " razone%: 1B 2o% accioni%ta% no &i0er%i.ica&o% %e -reoc'-an m% -or e$ rie%go cor-orati0o 9'e -or

e$ rie%go (eta. 2B 2o% e%t'&io% acerca &e $o% &eterminante% &e $a% ta%a% re9'eri&a% &e ren&imiento AMB

enc'entran 9'e tanto (eta como e$ rie%go cor-orati0o a.ectan $o% -recio% &e $a% accione%.

"B

2a e%ta(i$i&a& &e $a em-re%a e% im-ortante -ara $o% accioni%ta% 1 -ara to&o% $o% na em-re%a &e a$to rie%go tiene -ro($ema% -ara %o$icitar e$ crC&ito a ta%a% &i%min'1en&o %' renta(i$i&a& 1 e$ -recio &e %'% accione%.

in0o$'cra&o%. razona($e%)

:%to% tre% ti-o% &e rie%go% tienen a$ta corre$aci/n: Como %e mi&e e$ rie%go in&i0i&'a$) e% im-ortante &e(i&o a 9'e e% m% .ci$ e%timar e$ rie%go in&i0i&'a$ &e 'n -ro1ecto 9'e %' rie%go cor-orati0o 1 9'e e$ rie%go (eta. :$ rie%go in&i0i&'a$ e% 'na a-ro;imaci/n &e$ rie%go &e (eta 1 &e$ rie%go cor-orati0o) $o% c'a$e% %on &i.ci$e% &e me&ir. 3C'o $e 'i%e el rie$&o en un 2ro4ecto5 no &e $o% mCto&o% m% trata&o% e% a tra0C% &e $a &i%tri('ci/n &e -ro(a(i$i&a&e% &e $o% .$'8o% &e ca8a e%-era&o -or e$ -ro1ecto) %i $a &i%-er%i/n &e e%to% .$'8o% e% m'1 a$ta) ma1or %er e$ rie%go in<erente a 'n -ro1ecto &e in0er%i/n. 2a% .orma% -reci%a% -ara me&ir e%ta% &i%-er%ione% -'e&en rea$izar%e con $o% %ig'iente% mCto&o%:

De%0iaci/n e%tn&ar De-en&encia e in&e-en&encia &e $o% .$'8o% &e ca8a% en e$ tiem-o. :$ a8'%te a $a ta%a &e &e%c'ento. :9'i0a$encia a incerti&'m(re 1 e$ tra&iciona$ r(o$ &e &eci%i/n.

E6i$ten otro$ ti2o$ %e rie$&o$ en un 2ro4ecto:


Rie$&o$ %e co$to, %o(re-a%ar $o% co%to% &e &e%arro$$o -re0i%to%) cam(io% en e$

a$cance 1 $o% re9'erimiento% &e $a -arte &e$ c$iente, ma$a e%timaci/n &e $o% co%to% &'rante $a .a%e &e inicia$izaci/n.
Rie$&o$ %e calen%ario, %o(re-a%ar e$ ca$en&ario -re0i%to a $a e%timaci/n &e$ tiem-o

nece%ario, Incremento &e e%.'erzo% en $a re%o$'ci/n &e -ro($ema% tCcnico%) o-eraciona$e% o e;terno%) ma$a a%ignaci/n &e rec'r%o% o a%ignaci/n &e rec'r%o% no

-$anea&a, ma1or -riori&a& en otro -ro1ecto, -er&i&a &e rec'r%o% <'mano% no -re0i%ta.
Rie$&o$ tecnol&ico$, -ro($ema% con tecno$oga% no contro$a&a% o -ro($ema% -ara

enten&er com-$e8i&a& &e n'e0a% tecno$oga% re9'eri&a% -or e$ -ro1ecto) '%ar <erramienta% ma$ a&a-ta&a%) '%ar <erramienta% no a-ro(a&a% o con .a$$a%, -ro($ema% &e <ar&NareH%o.tNare, -ro($ema% &e integraci/n &e $a% &i.erente% -arte% &e$ -ro1ecto &e%arro$$a&a% en -ara$e$o.
Rie$&o$ o2eracionale$, ma$a re%o$'ci/n &e -ro($ema% no -$anea&o%, .a$ta &e

$i&erazgo en e$ e9'i-o, .a$ta &e com'nicaci/n, .a$ta &e moti0aci/n e9'i-o, rie%go% &e monitoreo 1 &e im-$ementaci/n.

&e$

Rie$&o$ e6terno$, cam(io% en e$ merca&o 9'e 0'e$0en e$ -ro1ecto o(%o$eto, ma$a

a&mini%traci/n &e $o% o-onente% a$ -ro1ecto) cam(io% $ega$e%, cam(io% &e norma%) e%tn&are%) con im-acto% %o(re e$ -ro1ecto, &e%a%tre% nat'ra$e% A.'ego) in'n&aci/n) terremoto) otro%.B. :% nota($e 9'e e$ contro$ &e$ rie%go a%eg'ra e$ C;ito &e c'a$9'ier -ro1ecto 1a 9'e e%te toma en c'enta to&o% $o% .actore% 9'e -'e&en oca%ionar e$ retra%o o e$ .raca%o &e$ mi%mo. :$ contro$ &e$ rie%go tiene 9'e e%tar inc$'i&o en 'na ('ena -$ani.icaci/n e%tratCgica 1a 9'e e%to &eterminara $a .ina$izaci/n en tiem-o 1 ca$i&a& &e$ -ro1ecto. 1 2 ! Cuanti-icacin %e la incerti%u'(re Como %e <a($o anteriormente en e$ an$i%i% &e incerti&'m(re) e% im-ortante i&enti.icar 1 tener m'1 c$aro $a% .'ente% &e incerti&'m(re -ara $'ego %er c'anti.ica&a%. Oa1 &o% .orma% &e c'anti.icar $a% .'ente% &e incerti&'m(re: aB :;-erimenta$mente) e% &ecir) <acien&o re-$ica&o% en e$ $a(oratorio. (B %an&o in.ormaci/n &i%-oni($e: certi.ica&o% &e ca$i(raci/n) to$erancia% &e$ materia$ 0o$'mCtrico) man'a$e% &e in%tr'mento%) etc.

"$

:% im-ortante %e@a$ar 9'e to&a% $a% com-onente% &e incerti&'m(re &e(en e;-re%ar%e como incerti&'m(re e%tn&ar. :n e$ ca%o &e 9'e $a incerti&'m(re %e &etermine e;-erimenta$mente) $a incerti&'m(re e%tn&ar %e o(tiene ca$c'$an&o $a &e%0iaci/n e%tn&ar &e $o% re-$ica&o%. 3i %e 'ti$iza in.ormaci/n -re0ia) $a incerti&'m(re e%tn&ar %e %'e$e

o(tener &i0i&ien&o -or 3 e$ inter0a$o -ro-orciona&o -or e$ .a(ricante Acon $o 9'e %e a%'me 9'e e$ inter0a$o &e con.ianza %ig'e 'na &i%tri('ci/n rectang'$arB. Co'(inacin %e la$ incerti%u'(re$ na 0ez &etermina&a% $a% incerti&'m(re% en $a% categora% &e .'ente%) $a% mi%ma% -'e&en com(inar%e -ara (rin&ar e%timacione% &e $a incerti&'m(re -ara to&o e$ in0entario en c'a$9'ier a@o 1 $a incerti&'m(re en $a ten&encia genera$ &e$ in0entario a tra0C% &e$ tiem-o. F%ta% &e(en com(inar%e %ig'ien&o $a $e1 &e -ro-agaci/n &e errore%) $a c'a$ o.rece &o% reg$a% con0eniente% -ara com(inar $a% incerti&'m(re% no corre$aciona&a% me&iante a&ici/n 1 m'$ti-$icaci/n:
Reg$a #: C'an&o $a% canti&a&e% incierta% %e 0an a com(inar -or a&ici/n) $a

&e%0iaci/n e%tn&ar &e $a %'ma %er $a raz c'a&ra&a &e $a %'ma &e $o% c'a&ra&o% &e $a% &e%0iacione% e%tn&ar &e $a% canti&a&e% 9'e %e %'man) con to&a% $a% &e%0iacione% e%tn&ar e;-re%a&a% en tCrmino% a(%o$'to% Ae%ta reg$a e% e;acta -ara $a% 0aria($e% no corre$aciona&a%B. %an&o e%ta inter-retaci/n) -'e&e &eri0ar%e 'na ec'aci/n %im-$e -ara $a incerti&'m(re &e $a %'ma) 9'e c'an&o %e e;-re%a en tCrmino% &e -orcenta8e %e con0ierte en:

""

Don&e: Utotal) e% $a incerti&'m(re -orcent'a$ en $a %'ma &e $a% canti&a&e% A$a mita& &e$ inter0a$o &e con.ianza &e$ 9LK &i0i&i&o -or e$ tota$ Ao %ea) $a me&iaB 1 e;-re%a&a como -orcenta8eB> 7i 4 Ui) %on $a% canti&a&e% incierta% 1 $a% incerti&'m(re% -orcent'a$e% a%ocia&a% con e$$a%) re%-ecti0amente
Reg$a 4: C'an&o $a% canti&a&e% incierta% %e 0an a com(inar -or m'$ti-$icaci/n) %e

a-$ica $a mi%ma reg$a) e;ce-to 9'e to&a% $a% &e%0iacione% e%tn&ar &e(en e;-re%ar%e como .raccione% &e $o% 0a$ore% me&io% a-ro-ia&o% Ae%ta reg$a e% a-ro;imati0a -ara to&a% $a% 0aria($e% a$eatoria%B. Tam(iCn -'e&e &eri0ar%e 'na ec'aci/n %im-$e -ara $a incerti&'m(re &e$ -ro&'cto) e;-re%a&a en tCrmino% -orcent'a$e%:

Don&e: Utotal) e% $a incerti&'m(re -orcent'a$ en e$ -ro&'cto &e $a% canti&a&e% A$a mita& &e$ inter0a$o &e con.ianza &e 9LK &i0i&i&a -or e$ tota$ 1 e;-re%a&a como -orcenta8eB> Ui, %on $a% incerti&'m(re% -orcent'a$e% a%ocia&a% con ca&a 'na &e $a% canti&a&e%. 1 8 "n#li$i$ %e $en$i(ili%a% $o(re la$ %e$+iacione$ %e lo$ 2ro4ecto$: :$ an$i%i% &e %en%i(i$i&a& e% 'n tCrmino .inanciero) m'1 'ti$iza&o en e$ m'n&o &e $a em-re%a a $a <ora &e tomar &eci%ione% &e in0er%i/n) 9'e con%i%te en ca$c'$ar $o% n'e0o% .$'8o% &e ca8a 1 e$ V#N Aen 'n -ro1ecto) en 'n negocio) etc...B) a$ cam(iar 'na 0aria($e A$a in0er%i/n inicia$) $a &'raci/n) $o% ingre%o%) $a ta%a &e crecimiento &e $o% ingre%o%) $o% co%te%) etc....B. De e%te mo&o tenien&o $o% n'e0o% .$'8o% &e ca8a 1 e$ n'e0o V#N -o&remo% ca$c'$ar o me8orar n'e%tra% e%timacione% %o(re e$ -ro1ecto 9'e 0amo% a comenzar en e$ ca%o &e 9'e e%a% 0aria($e% cam(ia%en o e;i%tie%en errore% inicia$e% &e a-reciaci/n -or n'e%tra -arte en $o% &ato% o(teni&o% inicia$mente.

".

Para <acer e$ an$i%i% &e %en%i(i$i&a& tenemo% 9'e com-arar e$ /"N antig'o con e$ /"N n'e0o 1 no% &ar 'n 0a$or 9'e a$ m'$ti-$icar$o -orcien o(ten&remo% e$ -orcenta8e &e cam(io. 2a ./rm'$a a 'ti$izar e% $a %ig'iente: 9V#Nn:V#Ne; <V#Ne Don&e: /"Nn e% e$ n'e0o /"N o(teni&o 1 /"Ne e% e$ V#N 9'e tenamo% ante% &e rea$izar e$ cam(io en $a 0aria($e. Como %e e;-$ico anteriormente) $a (a%e -ara a-$icar e%te mCto&o e% i&enti.icar $o% -o%i($e% e%cenario% &e$ -ro1ecto &e in0er%i/n. 2 ! Mo%elo$ %e %eci$ione$ 2a teora &e &eci%ione% -ro-orciona 'na manera ?ti$ &e c$a%i.icar mo&e$o% -ara $a toma &e &eci%ione%. 3e %'-on&r 9'e %e <a &e.ini&o e$ -ro($ema) 9'e %e tienen to&o% $o% &ato% 1 9'e %e <an i&enti.ica&o $o% c'r%o% &e acci/n a$ternati0o%. 2a tarea e% entonce% %e$eccionar $a me8or a$ternati0a. 2a teora &e &eci%ione% &ice 9'e e%ta tarea &e <acer 'na %e$ecci/n caer en 'na &e $a% c'atro categora% genera$e% &e-en&ien&o &e $a <a(i$i&a& -er%ona$ -ara -re&ecir $a% con%ec'encia% &e ca&a a$ternati0a. Categora% Certi&'m(re Rie%go Incerti&'m(re Con.$icto Con%ec'encia% Determini%ta% Pro(a(i$%tica% De%conoci&a% In.$'i&a% -or 'n o-onente

"(

=a*o incerti%u'(re

:n $o% -roce%o% &e &eci%i/n (a8o incerti&'m(re) e$ &eci%or conoce c'$e% %on $o% -o%i($e% e%ta&o% &e $a nat'ra$eza) a'n9'e no &i%-one &e in.ormaci/n a$g'na %o(re c'$ &e e$$o% oc'rrir. No %/$o e% inca-az &e -re&ecir e$ e%ta&o rea$ 9'e %e -re%entar) %ino 9'e a&em% no -'e&e c'anti.icar &e ning'na .orma e%ta incerti&'m(re.
Criterio %e )a2lace :%te criterio) -ro-'e%to -or 2a-$ace en 182L) e%t (a%a&o en e$ -rinci-io &e raz/n in%'.iciente: como a -riori no e;i%te ning'na raz/n -ara %'-oner 9'e 'n e%ta&o %e -'e&e -re%entar ante% 9'e $o% &em%) -o&emo% con%i&erar 9'e to&o% $o% e%ta&o% tienen $a mi%ma -ro(a(i$i&a& &e oc'rrencia) e% &ecir) $a a'%encia &e conocimiento %o(re e$ e%ta&o &e $a nat'ra$eza e9'i0a$e a a.irmar 9'e to&o% $o% e%ta&o% %on e9'i-ro(a($e%. #%) -ara 'n -ro($ema &e &eci%i/n con n -o%i($e% e%ta&o% &e $a nat'ra$eza) a%ignaramo% -ro(a(i$i&a& 1Hn a ca&a 'no &e e$$o%. 2a reg$a &e 2a-$ace %e$ecciona como a$ternati0a /-tima a9'e$$a 9'e -ro-orciona 'n ma1or re%'$ta&o e%-era&o:

Criterio %e >al% :%te e% e$ criterio m% con%er0a&or 1a 9'e e%t (a%a&o en $ograr $o me8or &e $a% -eore% con&icione% -o%i($e%. :%to e%) %i e$ re%'$ta&o ;Aai) e8B re-re%enta -Cr&i&a -ara e$ &eci%or) entonce%) -ara ai $a -eor -Cr&i&a in&e-en&ientemente &e $o 9'e e8 -'e&a %er) e% m; e8 P ;Aai) e8B Q. :$ criterio minima; e$ige entonce% $a acci/n ai a%ocia&a a :

:n 'na .orma %imi$ar) %i ;Aai) e8B re-re%enta $a ganancia) e$ criterio e$ige $a acci/n ai a%ocia&a a :

"/

:%te criterio reci(e e$ nom(re &e criterio 'a6i'in) 1 corre%-on&e a 'n 2en$a'iento 2e$i'i$ta) -'e% razona %o(re $o -eor 9'e $e -'e&e oc'rrir a$ &eci%or c'an&o e$ige 'na a$ternati0a.

Criterio %e ?ur@icA :%te criterio re-re%enta 'n inter0a$o &e actit'&e% &e%&e $a m% o-timi%ta <a%ta $a m% -e%imi%ta. :n $a% con&icione% m% o-timi%ta% %e e$egira $a acci/n 9'e -ro-orcione e$ m; a i m; e8 P ;Aai) e8B Q. 3e %'-one 9'e ;Aai) e8B) re-re%enta $a ganancia o (ene.icio. De ig'a$ manera) en $a% con&icione% m% -e%imi%ta%) $a acci/n e$egi&a corre%-on&e a m; ai mn e8 P ;Aai) e8B Q. :$ criterio &e O'rNicz &a 'n (a$ance entre e$ o-timi%mo e;tremo 1 e$ -e%imi%mo e;tremo -on&eran&o $a% &o% con&icione% anteriore% -or $o% -e%o% re%-ecti0o% 1 A1+ B) &on&e 0 R R 1. :%to e%) %i ;Aai) e8B re-re%enta (ene.icio) %e$eccione $a acci/n 9'e -ro-orcione:

Para e$ ca%o &on&e x(ai, ej) re-re%enta 'n co%to) e$ criterio %e$ecciona $a acci/n 9'e -ro-orciona:

:$ -armetro %e conoce como n&ice &e o-timi%mo: c'an&o S 1) e$ criterio e% &ema%ia&o o-timi%ta> c'an&o S 0) e% &ema%ia&o -e%imi%ta. n 0a$or &e entre cero 1 'no -'e&e %er %e$ecciona&o &e-en&ien&o &e %i e$ &eci%or tien&e <acia e$ -e%imi%mo o a$ o-timi%mo. :n a'%encia &e 'na %en%aci/n .'erte &e 'na circ'n%tancia ' otra) 'n 0a$or &e S 1H2 -arece %er 'na %e$ecci/n razona($e.

Criterio %e Sa+a&e :$ re%'$ta&o &e 'na a$ternati0a %/$o &e(era %er com-ara&o con $o% re%'$ta&o% &e $a% &em% a$ternati0a% (a8o e$ mi%mo e%ta&o &e $a nat'ra$eza. Con e%te -ro-/%ito 3a0age &e.ine e$ conce-to &e -Cr&i&a re$ati0a o -Cr&i&a &e o-ort'ni&a& ri8 a%ocia&a a 'n re%'$ta&o ;i8 como $a &i.erencia entre e$ re%'$ta&o &e $a me8or a$ternati0a &a&o 9'e e8 e% e$ 0er&a&ero e%ta&o &e $a nat'ra$eza 1 e$ re%'$ta&o &e $a a$ternati0a ai (a8o e$ e%ta&o e8:

"*

#%) %i e$ 0er&a&ero e%ta&o en 9'e %e -re%enta $a nat'ra$eza e% e* 1 e$ &eci%or e$ige $a a$ternati0a ai 9'e -ro-orciona e$ m;imo re%'$ta&o 6i*) entonce% no <a &e8a&o &e ganar na&a) -ero %i e$ige otra a$ternati0a c'a$9'iera ar) entonce% o(ten&ra como ganancia 6r* 1 &e8ara &e ganar 6i*!6r*. 3a0age -ro-one %e$eccionar $a a$ternati0a 9'e -ro-orcione $a menor &e $a% ma1ore% -Cr&i&a% re$ati0a%) e% &ecir) %i %e &e.ine ri como $a ma1or -Cr&i&a 9'e -'e&e o(tener%e a$ %e$eccionar $a a$ternati0a ai)

:$ criterio &e 3a0age re%'$ta %er e$ %ig'iente:

=a*o rie$&o :%ta categora inc$'1e a9'e$$a% &eci%ione% -ara $a% 9'e $a% con%ec'encia% &e 'na acci/n &a&a &e-en&en &e a$g?n e0ento -ro(a(i$i%ta. :$ re%'$ta&o m% im-ortante &e $a teora &e &eci%ione% (a8o rie%go e% 9'e &e(e %e$eccionar%e $a a$ternati0a 9'e tenga e$ ma1or V#2OR :3P:R#DO. :;i%ten m'c<a% &eci%ione% a&mini%trati0a% 9'e -'e&en cata$ogar%e como toma &e &eci%ione% (a8o rie%go. #$g'na% &e e$$a% %on: GDe(er intro&'cir%e 'n n'e0o -ro&'cto en -artic'$arI GDe(er o.recer%e m% -ara o(tener 'n contratoI GDe(er con%tr'ir%e 'na n'e0a -$anta o am-$iar%e $a 9'e %e tieneI GC'nto% -a%te$e% &e(er -ro&'cir 'na -a%te$era -ara $a 0enta &iariaI. GDe(er 'na com-a@a -etro$era rea$izar -r'e(a% %%mica% co%to%a% ante% &e <acer 'na n'e0a -er.oraci/nI GDe(er iniciar%e 'n n'e0o -rograma co%to%o &e -ro-agan&aI

"&

=a*o certi%u'(re 3i %e -'e&en -re&ecir con certeza $a% con%ec'encia% &e ca&a a$ternati0a &e acci/n. Otra manera &e -en%ar en e%to e% 9'e e;i%te 'na re$aci/n &irecta &e ca'%a 1 e.ecto entre ca&a acto 1 %' con%ec'encia. 3i e%t $$o0ien&o) G&e(er $$e0ar%e 'n -arag'a%I) %i <ace .ro) G&e(er $$e0ar%e 'n a(rigoI. =a %ea 9'e %e $$e0e o no e$ -arag'a% o e$ a(rigo) $a% con%ec'encia% %on -re&eci($e%. na ('ena -arte &e $a% &eci%ione% 9'e %e toman a &iario cae &entro &e e%ta categora. G:n &/n&e comerI G:n &on&e com-rar e$ materia$ &e $a o.icinaI

#$g'no% &e $o% mo&e$o% o tCcnica% 'ti$iza&o% -ara mane8ar e%ta% &eci%ione% %on: #n$i%i% &e$ -'nto &e e9'i$i(rio. Programaci/n 2inea$. Programaci/n &e $a -ro&'cci/n. Contro$ &e In0entario%.

Tam(iCn &e(emo% <acer re.erencia a $a to'a %e %eci$ione$ con e62eri'entacin 4 $in e62eri'entacin) entre $a% c'a$e% %e enc'entran otro% mo&e$o% &e &eci%i/n. :n $a toma &e &eci%ione% %in e;-erimentaci/n e%tn $o% mo&e$o% &e:

Criterio &e$ -ago m;imo Criterio &e$ o-timi%ta Criterio &e $a m;ima -o%i(i$i&a& Criterio &e minimizaci/n &e$ arre-entimiento Criterio &e ma;imizaci/n &e$ -ago -rome&io Areg$a &e &eci%i/n &e 4a1e%B

2 2! Cla$i-icacin 2o% mo&e$o% %e c$a%i.ican como cierto$ %i %e %'-one 9'e %e conocen $o% .actore% -rinci-a$e%) 1 como incierto$ %i %e &e%conocen a$g'no% .actore%.

1ro(le'a %e %eci$in 3enci$$o Com-$e8o

Cierto Mo&e$o% &e ca%o

Incierto #n$i%i% &e &eci%ione% Ar(o$ &e &eci%ione%B Mo&e$o% &e ca%o) %im'$aci/n) 3im'$aci/n

"%

Dinmico

-rogramaci/n $inea$ 1 entera Mo&e$o% &e in0entario) Mo&e$o% &e in0entario) mo&e$o% P:RT Ar'ta criticaB) mo&e$o% &e co$a) -roce%o% &e -rogramaci/n &inmica MarMo0

2 2 "2licacin %e lo$ 'o%elo$ a la$ e+aluacione$ cuantitati+a$ 4 cualitati+a$ %e lo$ 2ro4ecto$

)a e+aluacin cuantitati+a 4 cualitati+a


:0a$'aci/n c'antitati0a: To&o a9'e$$o 9'e

-'e&e %er me&i($e) V$i&a -ara

com-aracione% en e$ tiem-o 1 en e$ e%-acio) Concreta 1 &e$imita e$ -ro1ecto) No e% .ia($e -ara me&ir <(ito% o ca$i&a& &e 'n -ro1ecto) 3e em-$ean in&ica&ore% -o%i($e% &e me&ir 1 %on (a%a&o% en o-inione%) -erce-cione%. :;i%te 'n $ineamiento genera$ &on&e %e e%ta($ece 9'e $a e0a$'aci/n c'antitati0a &e(e o(e&ecer %iem-re a $a &i%-oni(i$i&a& econ/mica &e $a% em-re%a% 1 %' -er&'ra(i$i&a& en e$ tiem-o) &e ac'er&o con $o% merca&o% 1 $o% -$ane% &e negocio 9'e tenga e%ta($eci&a $a rama &e negocio% o in&'%tria. 2a% caracter%tica% 9'e $a re%'men %on $a% %ig'iente%:

MCto&o <i-otCtico &e&'cti0o. :$ in0e%tiga&or tiene 9'e o(%er0ar rig'ro%amente $a% norma% e%tricta% &e $a meto&o$oga e%ta&%tica.

:%tricto contro$ &e $a% 0aria($e% inter0iniente%. 2a -ermanencia 1 e%ta(i$i&a& &e$ 0e<c'$o. :$ mo&e$o &e e0a$'aci/n c'antitati0a enca8a en 'na -er%-ecti0a te/rica 9'e con%i&era $a e&'caci/n como -roce%o tecno$/gico.

2o% &ato% &e $a e0a$'aci/n tienen $a 'ti$i&a& e%-ec.ica -ara 'n &e%tinatario &etermina&o.

")

:0a$'aci/n c'a$itati0a: -erce-ci/n genera$ %o(re 'n tema) e% m<a% %en%i($e a $a%

o-inione% 1 a $a% actit'&e% 9'e a $a% ci.ra%) 3'e$e %er com-$ementaria &e $a anterior 1 e% (a%a&o% en o-inione%) -erce-cione% Tiene $a% %ig'iente% caracter%tica%:

2a mi%i/n &e $a e0a$'aci/n e% .aci$itar 'n -roce%o -$'ra$ 1 &emocrtico me&iante e$ e%c$arecimiento e i$'%traci/n &e %'% -artici-ante%.

2a e0a$'aci/n c'a$itati0a re9'iere 'na meto&o$oga %en%i($e a $a% &i.erencia%. 2a e0a$'aci/n centra&a en $o% -roce%o% e% e$$a mi%ma 'n -roce%o 9'e e0o$'ciona en 0irt'& &e $o% &e%c'(rimiento% %'ce%i0o% 1 &e $a tran%.ormaci/n &e$ conte;to.

:$ -ro-/%ito &e $a e0a$'aci/n c'a$itati0a e% com-ren&er $a %it'aci/n o(8eto &e e%t'&io.

:$ in.orme 9'e e;-re%a e$ conteni&o &e $a e0a$'aci/n c'a$itati0a &e(e re%-etar tanto $a nece%i&a& &e conocer como e$ &erec<o a $a intimi&a& &e to&o% $o% 9'e -artici-an en $a e;-eriencia e&'cati0a.

2o% mo&e$o% 9'e -'e&en %er a-$ica&o% a $a% e0a$'acione% c'antitati0a% %on $o% mo&e$o% (a%a&o en con%ec'encia% -ro(a(i$%tica% como %e e;-$ico anteriormente en $o% mo&e$o% &e &eci%i/n. 2o% mo&e$o% (a8o incerti&'m(re como el criterio %e @al% 4 el criterio %e ,ur@icA -'e&en %er a$g'no% &e $o% mo&e$o% a-$ica&o% a e0a$'acione% c'antitati0a%. Para $a% e0a$'acione% c'a$itati0a% %e -'e&en a-$icar $o% mo&e$o% (a8o rie%go o (a8o incerti&'m(re.

"#

CONC)USIN

:$ e%t'&io &e $a% &i.erente% a$ternati0a% &e toma &e &eci%ione% 1 an$i%i% &e rie%go) .aci$ita $o% -roce%o%) $a% acti0i&a&e% 1 me8ora $a e8ec'ci/n &e 'n -ro1ecto) :$ an$i%i% &e &eci%i/n o.rece 0enta8a% %igni.icati0a% -or 9'e ante 'n -ro($ema 9'e %e -re%ente -otencia$mente a .'t'ro (a8o incerti&'m(re) e%ta re-re%enta $a me8or <erramienta -ara %e$eccionar $a me8or a$ternati0a 9'e con$$e0e meno% rie%go% 1 genere ('eno% re%'$ta&o%. na 0ez 9'e %e rea$iza e$ an$i%i% &e rie%go %e tiene 'na g'a &e tratamiento &e 0'$nera(i$i&a&e% 1 'n &iagn/%tico genera$ %o(re e$ e%ta&o &e $a %eg'ri&a& &e$ -ro1ecto en %' entorno como 'n to&o. # -artir &e e%te momento e% -o%i($e e%ta($ecer -o$tica% -ara $a correcci/n &e $o% -ro($ema% 9'e -'&ieran e;i%tir en e$ &e%arro$$o &e$ mi%mo -or ?$timo e$ conce-to c$a0e &e$ an$i%i% &e rie%go% e% 9'e tiene como re%'$ta&o $o% in.orme% &e recomen&acione% &e %eg'ri&a&) -ara 9'e $a organizaci/n -'e&a e0a$'ar $o% rie%go% a $a c'a$ e%t %ometi&o 'n -ro1ecto 1 conocer c'$e% %on $o% e0ento% 9'e e%tn m% %'%ce-ti($e% a $a acci/n &e amenaza% &e rie%go 1 &i%-oni(i$i&a& &e $a in.ormaci/n 'ti$iza&a -ara a$canzar $o% o(8eti0o% interme&io% o .ina$e% &e $a organizaci/n -ara a$canzar $a e8ec'ci/n &e$ -ro1ecto

.$

=I=)IOBR".C"

<tt-:HHNNN.eoi.e%H($og%He%te.an1Mar1e$in&eazaH2011H12H18Hana$i%i%+&e+rie%go+&e+'n+

-ro1ectoH
<tt-:HHNNN.i-cc+nggi-.ige%.or.8-H-'($icHg-H%-ani%<HDT ncertaint1T:3.-&. <tt-:HHNNN.9'imica.'r0.e%H9'imioHgenera$He%tinc.-&. <tt-:HHNNN.%$i&e%<are.netHe%a-ren&iza8e0irt'a$120Hmo&e$o%+1+toma+&e+&eci%ione% <tt-:HH<tm$.rincon&e$0ago.comHtoma+&e+&eci%ione%T9.<tm$ <tt-:HHNNN.in0e%tigacion+o-eracione%.comHC'r%oTin0+O-erTcar-etaHC$a%e22TII.-&. <tt-:HHNNN.mitecno$ogico.comHMainHTi-o%DeMo&e$o%In0e%tigacionDeO-eracione%

."