Está en la página 1de 12

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Facultad de Contadura y Administracin


Sistema de Universidad Abierta

Tema 1. ACTIVIDAD 1: Desarrolla tericamente el tema 1 que menciona el programa de estudios del 2012, respetando para su presentacin, los requisitos que se te piden en el plan de trabajo. a) Menciona en 2 cuartillas tu interpretacin o entendimiento de este boletn EN !"#$% &%# E'(" &$"(")%#M" *%N N%M+#E DE "#*,! % (EM"1-"*(1.2 letra arial 1/ % EN(#E0"#$% EN E$ '1".

Alumno! "eonardo #anuen Soto $ortillo N% de Cta. &'(')(1& ( Carrera! "icenciatura en Contadura Materia! Contabilidad *** $ro+esora! ,ernica Medina ,irue-a. /er semestre. Clave 1/01. 2ru3o (/') Fec4a de entre-a!

ndice
1

NIF A-7 PRESENTACIN Y REVELACIN Introduccin..............4 !"eti#o................................................................................................4 A$c%nce................................................................4 &ue e't% (uer% de$ %$c%nce de e't% NIF...................................) Fund%*ento' de +re'ent%cin , re#e$%cin..........................................) E't%do' Fin%nciero' , 'u' not%'...) Pre'ent%cin..................................................................Re#e$%cin........................................................................ Po$/tic%' cont%!$e'......................................................................... Ne0ocio en *%rc1%................................. tr%' re#e$%cione'..........................................................2 3i!$io0r%(/%..44

PRESENTACION Y REVELACION NIF A-7


2

INTRODUCCIN La Norma de Informacin Financiera A-7 Pre!en"acin # re$e%acin e!"a&%ece %a! norma! 'enera%e! a(%ica&%e! a %a (re!en"acin # re$e%acin de %a informacin financiera con"enida en %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a!* La NIF !)!"i")#e a% +o%e",n A-- Re$e%acin !)ficien"e* O+.ETIVO E!"a NIF "iene (or o&/e"o e!"a&%ecer %a! norma! 'enera%e! a(%ica&%e! a %a (re!en"acin # re$e%acin de %a informacin financiera con"enida en %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a!* ALCANCE E!"a NIF "ra"a de %o! conce("o! de (re!en"acin # re$e%acin de %o! e!"ado! financiero! de en"idade! econmica! con!iderada! como )n ne'ocio en marc0a1 (or %o "an"o no !e c)&ren a!(ec"o! e!(ec,fico! re%acionado! con e% "i(o de informacin 2)e !e (re(ara (ara c)ando )na en"idad econmica 0a iniciado e% (roce!o de conc)r!o mercan"i% e!"3 en e!"ado de 2)ie&ra de !)!(en!in de ac"i$idade! o de %i2)idacin* 4UE ESTA FUERA DEL ALCENCE DE ESTA NIF5 La o&%i'acin 2)e "ienen a%')na! en"idade! de (re!en"ar informacin financiera # no financiera adiciona% a %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a!* FUNDA6ENTOS DE PRESENTACIN Y REVELACIN* La informacin !)ficien"e im(%ica %a re!(on!a&i%idad de rendir informacin !o&re %a en"idad econmica # de!can!a en !) admini!"racin* Como (ar"e de %a f)ncin de rendir c)en"a! !e enc)en"ra (rinci(a%men"e %a informacin financiera 2)e !e emi"e (ara 2)e e% )!)ario 'enera% %a con!idere (ara !) "oma de deci!ione!* La NIF A-7 carac"er,!"ica! c)a%i"a"i$a! de %o! e!"ado! financiero! !e8a%a %a! carac"er,!"ica! 2)e de&e de re)nir e!"a informacin* Lo! admini!"radore! !on %o! re!(on!a&%e! de 2)e %a informacin financiera !ea confia&%e re%e$an"e com(ren!i&%e # com(ara&%e1 (ara c)m(%ir con e!"a! carac"er,!"ica! de&en a(%icar %a! norma! de informacin financiera # man"ener )n efec"i$o !i!"ema de con"a&i%idad # con"ro% in"erno* E% oc)%"amien"o # di!"or!in de%i&erada de 0ec0o! en
2

%a informacin financiera con!"i")#en ac"o! ()ni&%e! en $ir")d de 2)e no "an"o !) fa%"a de re$e%acin como como e% 2)e %a mi!ma e!"e de!$ir")ada ind)ce a %o! )!)ario! 'enera%e! a errore! en !) in"er(re"acin* La NIF A-7 menciona 2)e )na de %a! carac"er,!"ica! c)a%i"a"i$a! !ec)ndaria! orien"ada! a %a con"a&i%idad e! %a informacin !)ficien"e* Para c)m(%ir con e!"a carac"er,!"ica* La (ro(ia NIF !e8a%a 2)e5 9Para !a"i!facer %a! nece!idade! com)ne! de% )!)ario 'enera% e% !i!"ema de informacin con"a&%e de&e inc%)ir "oda! %a! o(eracione! 2)e afec"aron econmicamen"e a %a en"idad # e:(re!ar!e en %o! e!"ado! financiero! de forma c%ara # com(ren!i&%e1 adiciona%men"e den"ro de %o! %,mi"e! de %a im(or"ancia re%a"i$a de&e a(%icar!e )n cri"erio de iden"ificacin # !e%eccin (ara de!"acar a%')no! conce("o! a% momen"o de !er informado! en %o! e!"ado! financiero!*; Idea%men"e %a !)ficiencia de %a informacin de&e e!"ar en (ro(orcin direc"a a %a! nece!idade! 2)e %o! )!)ario! 'enera%e! demandan de e!"a !in em&ar'o no !iem(re e! (o!i&%e !a"i!facer %o! re2)erimien"o! de cada 2)ien en (ar"ic)%ar a e!"e re!(ec"o %a NIFA-7 menciona5 9%a !)ficiencia de %a informacin de&e de"erminar!e en re%acin con %a! nece!idade! com)ne! 2)e %o! )!)ario! 'enera%e! demandan de e!"a* Por %o "an"o %a informacin financiera de&e con"ener !)ficien"e! e%emen"o! de /)icio # ma"eria% &3!ico (ara 2)e %a! deci!ione! de %o! )!)ario! 'enera%e! e!"<n adec)adamen"e !)!"en"ada!*; Lo! e!"ado! financiero! de&en con"ener informacin 2)e e!"e en armon,a con %o! fine! (ara %o! c)a%e! !on )"i%i=ado! (ara (ro(orcionar informacin idnea 2)e a):i%ie a 2)iene! de(enden de %a mi!ma a% "omar deci!ione! en re%acin con %a! en"idade! econmica!* La NIF A>!e8a%a 2)e5 9%o! e!"ado! financiero! &3!ico! de&en re)nir cier"a! carac"er,!"ica! c)a%i"a"i$a! orara !er ?"i%e! en %a "oma de deci!ione! a% )!)ario 'enera% de %a informacin financiera@*; ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS Para c)m(%ir con Norma! de Informacin Financiera )na en"idad de&e (re!en"ar %o! c)a"ro e!"ado! financiero! &3!ico! e!"a&%ecido! en %a NIF A-> aA Forman )n "odo o )nidad in!e(ara&%e # (or %o "an"o de&en (re!en"ar!e con/)n"amen"e con "odo! %o! ca!o!* La informacin 2)e
/

com(%emen"a %o! e!"ado! financiero! ()eden ir en e% c)er(o o a% (ie de %o! mi!mo! o en (3'ina! (or !e(arado* Son re(re!en"acione! a%fan)m<rica! 2)e c%a!ifican # de!c)&ren median"e ",")%o! r)&ro! con/)n"o! can"idade! # no"a! e:(%ica"i$a! %a! dec%aracione! de %o! admini!"radore! de )na en"idad !o&re !) !i")acin financiera !)! re!)%"ado! de o(eracin %o! cam&io! en !) ca(i"a% o (a"rimonio con"a&%e # %o! cam&io! en !) !i")acin financiera* Por %imi"acione! (r3c"ica! de e!(acio e! frec)en"e 2)e %o! e!"ado! financiero! re2)ieran de no"a! %a! c)a%e! !on e:(%icacione! 2)e am(%,an e% ori'en # !i'nificado de %o! da"o! # cifra! 2)e !e re(re!en"an en dic0o! e!"ado!1 (ro(orcionan informacin acerca de %a en"idad # !)! "ran!accione! "ran!formacione! in"erna! # o"ro! e$en"o! 2)e %a 0an afec"ado o (odr,an afec"ar%a econmicamen"e1 a!, como !o&re %a re(erc)!in de (o%,"ica! con"a&%e! # de cam&io! !i'nifica"i$o!* La! no"a! a %o! e!"ado! financiero! de&en (re!en"ar!e en )n orden %'ico # con!i!"en"e* aA Dec%aracin en %a 2)e !e manifie!"e e% c)m(%imien"o de %a! NIF* &A De!cri(cin de %a na")ra%e=a de %a! o(eracione! de %a en"idad* cA Informacin re%a"i$a a (ar"ida! 2)e !e (re!en"en en e% c)er(o de %o! e!"ado! financiero!* dA Fec0a a)"ori=ada (ara %a emi!in de %o! e!"ado! fin* eA O"ra! re$e%acione!5 I5 Pa!i$o! con"in'en"e! # com(romi!o! con"rac")a%e! no reconocido!* II5 re$e%acione! de informacin no financiera* III5 nom&re de %a en"idad con"ro%adora direc"a # de %a con"ro%adora de% ni$e% de con!o%idacin* Lo! e!"ado! financiero! de&en con"ener %a !i')ien"e informacin de manera (rominen"e* aA E% nom&re ra=n o denominacin !ocia% de %a en"idad econmica 2)e emi"e %o! e!"ado! financiero! # c)a%2)ier cam&io en e!"a informacin oc)rrido con (o!"erioridad a %a fec0a de %o! ?%"imo! e!"ado! financiero! emi"ido!* &A La conformacin de %a en"idad econmica1 e! decir !i e! )na (er!ona f,!ica o mora% o )n 'r)(o de e%%a!* cA La fec0a de% &a%ance 'enera% # de% (eriodo c)&ier"o (or %o! o"ro! e!"ado! financiero! &3!ico!*
3

dA Si !e (re!en"a informacin en mi%e! o mi%%one! de )nidade! mone"aria! e% cri"erio )"i%i=ado de&e indicar!e c%aramen"e* eA La moneda en 2)e !e (re!en"an %o! e!"ado! financiero!* fA La mencin de 2)e %a! cifra! e!"3n e:(re!ada! en moneda de (oder ad2)i!i"i$o a )na fec0a de"erminada* 'A E% ni$e% de redondeo )"i%i=ado en %a! cifra! 2)e !e (re!en"an en %o! e!"ado! financiero! Lo! re2)erimien"o! an"eriore! norma%men"e !e c)m(%en median"e %a (re!en"acin de enca&e=ado! de (3'ina # &re$e! enca&e=ado! de co%)mna! en cada (3'ina de %o! e!"ado! financiero!* Lo! e!"ado! financiero! # !)! no"a! de&en de (re!en"ar!e en forma com(ara"i$a (or %o meno! con e% (eriodo an"erior e:ce("o c)ando !e "ra"e de% (rimer (eriodo de o(eracione! de )na en"idad* PRESENTACIN La NIF A-B E!"r)c")ra de %a! norma! de informacin financiera e!"a&%ece 2)e5 9%a (re!en"acin de informacin financiera !e refiere a% modo de mo!"rar adec)adamen"e en %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a! %o! efec"o! deri$ado! de %a! "ran!accione! "ran!formacione! in"erna! # o"ro! e$en"o! 2)e afec"an econmicamen"e a )na en"idad* Im(%ica )n (roce!o de an3%i!i! in"er(re"acin !im(%ificacin a&!"raccin # a'r)(acin de informacin de %o! e!"ado! financiero! (ara 2)e e!"o! !ean ?"i%e! en %a "oma de deci!ione! de% )!)ario 'enera%*; En e!"a NIF !e )"i%i=a e% "<rmino (re!en"acin en )n !en"ido am(%io com(rendiendo (ar"ida! 2)e !e (re!en"an en e% c)er(o de %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a!* CEn e!"a NIF !e e!"a&%ecen conce("o! 'enera%e! de (re!en"acin1 en NIF referen"e! a norma! (ar"ic)%are! !e e!"a&%ecen re2)erimien"o! !o&re (re!en"acione! e!(ec,fica! a de"erminada! !i")acione!* La (re!en"acin de %a! (ar"ida! en %o! e!"ado! financiero! de&e man"ener!e d)ran"e e% (eriodo 2)e !e informa a!, como de )n (eriodo a% !i')ien"e a meno! 2)e5 aA De!()<! de )n cam&io !i'nifica"i$o en %a na")ra%e=a de %a! o(eracione! de %a en"idad o de )n an3%i!i! de !)! e!"ado! financiero! !ea e$iden"e 2)e o"ra (re!en"acin e! m3! adec)ada con!iderando
4

%o! cri"erio! (ara %a !e%eccin # a(%icacin de (o%,"ica! con"a&%e! 2)e inc%)#en en e!"a NIF* &A Lo! e!"ado! financiero! de (eriodo! an"eriore! 2)e !e (re!en"an en forma com(ara"i$a con %o! de% (eriodo ac")a% !ean afec"ado! (or cam&io! en norma! (ar"ic)%are! rec%a!ificacione! o correccione! de errore!* Una en"idad de&e de cam&iar %a (re!en"acin de !)! e!"ado! financiero! ?nicamen"e !i %a n)e$a (re!en"acin ado("ada (ro(orciona informacin m3! confia&%e re%e$an"e com(ren!i&%e # com(ara&%e (ara e% )!)ario 'enera% de %o! e!"ado! financiero!* En e!"o! ca!o! !e de&en de (ro(orcionar %o! e%emen"o! nece!ario! (ara afec"ar %o meno! (o!i&%e %a com(ara&i%idad* C)ando !e modifica %a (re!en"acin de %o! e!"ado! financiero! %o corre!(ondien"e a (eriodo! an"eriore! 2)e !e (re!en"an (ara fine! cor(ora"i$o! de&en a/)!"ar!e o rec%a!ificar!e !e'?n corre!(onda en e% mi!mo !en"ido a meno! 2)e !ea im(r3c"ico 0acer%o* Lo! e!"ado! financiero! de&en (re!en"ar (or %o meno! an)a%men"e o a% "<rmino de% cic%o norma% de o(eracione! de %a en"idad c)ando <!"e !ea ma#or a )n a8o* E!"o no im(ide 2)e !e emi"an e!"ado! financiero! de fec0a! in"ermedia!* E% cic%o norma% de o(eracione! de )na en"idad e! e% "iem(o com(rendido en"re %a ad2)i!icin de ac"i$o! (ara !) (roce!amien"o # %a rea%i=acin de %o! mi!mo! deri$ada de !) ena/enacin* Una en"idad de&e c%a!ificar !)! ac"i$o! # (a!i$o! encor"o Dcirc)%an"eA # %ar'o (%a=o Dno circ)%an"eA* Una (ar"ida de&e inc%)ir!e den"ro de% cor"o (%a=o* aA Se e!(era rea%i=ar o !e (re"ende $ender o con!)mir en e% "ran!c)r!o de% cic%o norma% de %a! o(eracione! de %a en"idad* &A Rea%i=ar den"ro de% (eriodo de doce me!e! (o!"eriore! a %a fec0a de% &a%ance* cA Se "ra"e de efec"i$o o !)! e2)i$a%en"e!* C)ando )na en"idad !)mini!"ra &iene! # !er$icio! den"ro de )n cic%o norma% de o(eracione! c%aramen"e iden"ifica&%e %a c%a!ificacin (or !e(arado de ac"i$o! # (a!i$o! a cor"o # %ar'o (%a=o en e% c)er(o de% &a%ance 'enera% (ro(orciona informacin ?"i% (ara di!"in')ir %o! ac"i$o!
5

ne"o! 2)e e!"3n circ)%ando con"in)amen"e como (ar"e de% ca(i"a% de "ra&a/o de a2)e%%o! )"i%i=ado! en %a! o(eracione! a %ar'o (%a=o de %a en"idad* Para a%')na! en"idade! "a%e! como %a! in!"i")cione! financiera! )na (re!en"acin de ac"i$o! # (a!i$o! en orden crecien"e o decrecien"e de di!(oni&i%idad # e:i'i&i%idad (ro(orciona informacin 2)e e! confia&%e # m3! re%e$an"e 2)e )na (re!en"acin con &a!e en cor"o # %ar'o (%a=o #a 2)e %a en"idad no !)mini!"ra &iene! # !er$icio! den"ro de )n cic%o norma% de o(eracione! c%aramen"e iden"ifica&%e* Se (ermi"e 2)e )na en"idad (re!en"e a%')no! de !)! ac"i$o! # (a!i$o! )"i%i=ando )na c%a!ificacin de cor"o # %ar'o (%a=o # 2)e o"ro! !e (re!en"en !o%amen"e en orden de !) di!(oni&i%idad # e:i'i&i%idad c)ando e% a!, 0acer%o (ro(orciona informacin 2)e e! confia&%e # m3! re%e$an"e* La nece!idad de ado("ar )na &a!e de (re!en"acin mi:"a !e (re!en"a c)ando )na en"idad "iene o(eracione! de di$er!o! "i(o!* C)a%2)iera 2)e !ea e% m<"odo de c%a!ificacin 2)e !e ado("e de&en re$e%ar!e (or cada ren'%n de ac"i$o! # (a!i$o! %o! im(or"e! 2)e !e e!(era rec)(erar o %i2)idar en m3! de doce me!e! con"ado! a (ar"ir de %a fec0a de% &a%ance* AERUPACION DE POLITICAS* Den"ro de %o! e!"ado! financiero! %a! (ar"ida! de&en !er a'r)(ada! &a/o )n mi!mo r)&ro de ac)erdo a %a na")ra%e=a de %a o(eracin 2)e %e! dio ori'en1 !i e% r)&ro e! !i'nifica"i$o de&e (re!en"ar!e (or !e(arado en %o! e!"ado! financiero!* La! (ar"ida! 2)e no ()edan a'r)(ar!e !i !on !i'nifica"i$a! "am&i<n de&en (re!en"ar!e (or !e(arado* Si )na (ar"ida no !imi%ar indi$id)a%men"e no e! !i'nifica"i$a de&e a'r)(ar!e con o"ra!* La! (ar"ida! !i'nifica"i$a! de&en a'r)(ar!e &a/o )n mi!mo r)&ro de&en de"a%%ar!e (or !e(arado en no"a! a %o! e!"ado! financiero!* A meno! 2)e )na NIF (ar"ic)%ar (ermi"a !) com(en!acin de&en (re!en"ar!e (or !e(arado5 aA %o! ac"i$o! # (a!i$o!* &A en 'enera% %o! in're!o! %o! in're!o! co!"o! # 'a!"o!*
6

En 'enera% %o! ac"i$o! # (a!i$o! de&en com(en!ar!e # e% mon"o ne"o (re!en"ar!e en e% &a%ance 'enera% c)ando5 aA Se "en'a e% derec0o con"rac")a% de com(en!ar%o! a% mi!mo "iem(o 2)e !e "iene %a in"encin de %i2)idar%o! !o&re )na &a!e ne"a o &ien de rea%i=ar e% ac"i$o # %i2)idar e% (a!i$o !im)%"3neamen"e* &A Son de %a mi!ma na")ra%e=a !)r'en de )n mi!mo con"ra"o "iene e% mi!mo (%a=o de $encimien"o # !e %i2)idaran !im)%"3neamen"e* Una com(en!acin inadec)ada %imi"a a %o! )!)ario! en !) (o!i&i%idad de en"ender %a! o(eracione! oc)rrida! a!, como (ara e$a%)ar %o! f%)/o! de efec"i$o f)")ro! de %a en"idad* En"re o"ra! c)e!"ione! e:ce("o c)ando e!a accin ref%e/a a(ro(iadamen"e %a !)!"ancia de dic0a o(eracin* E% (re!en"ar%o! ac"i$o! ne"o! de !)! e!"imacione! (or e/em(%o (ara o&!o%e!cencia de in$en"ario! o (ara c)en"a! inco&ra&%e!1 o en !) ca!o %o! in're!o! ordinario! ne"o! de !)! de!c)en"o! o re&a/a! no con!"i")#e com(en!acin en %o! "<rmino! de e!"e (3rrafo* E!"a! (ar"ida! !i !on !i'nifica"i$a! de&en re$e%ar!e REVELACION La NIF A-B e!"a&%ece %a !i')ien"e definicin de re$e%acin5 FE! %a accin de di$)%'ar en e!"ado! financiero! # !)! no"a! "oda a2)e%%a informacin 2)e am(%i< e% ori'en # !i'nificacin de %o! e%emen"o! 2)e !e (re!en"an en dic0o! e!"ado! (ro(orcionando informacin acerca de %a! (o%,"ica! con"a&%e! a!, como e% en"orno en e% 2)e !e de!en$)e%$e %a en"idad*F POLGTICAS CONTA+LES La! (o%,"ica! con"a&%e! !on %o! cri"erio! de a(%icacin de %a! norma! (ar"ic)%are! 2)e %a admini!"racin de )na en"idad con!idera como %o! m3! a(ro(iado! en !)! circ)n!"ancia! (ara (re!en"ar ra=ona&%emen"e %a informacin con"enida en %o! e!"ado! financiero! &3!ico!* E% forma"o # %a )&icacin de e!"a informacin e! f%e:i&%e1 !in em&ar'o e% re!)men de (o%,"ica! con"a&%e! 2)e !e (re(are de&e con"ener %a! m3! !i'nifica"i$a! ado("ada! (or %a en"idad* E!e re!)men de&e (re!en"ar!e den"ro de %a! (rimera! no"a! a %o! e!"ado! financiero!* Con e% fin de (ro(orcionar informacin !)ficien"e %a en"idad ()ede de"a%%ar !)! (o%,"ica! con"a&%e! en no"a! !)&!ec)en"e!*

La re$e%acin de %a! (o%,"ica! con"a&%e! en %o! e!"ado! financiero! no de&e d)(%icar de"a%%e! (re!en"ado! en a%')na o"ra no"a*H E/em(%o! de re$e%acione! en"re o"ro! 2)e norma%men"e de&en 0acer %a! en"idade! con re!(ec"o a %a a(%icacin de norma! (ar"ic)%are! inc%)#en %a! re%a"i$a! a5 %a! &a!e! (ara e% reconocimien"o de %o! efec"o! de %a inf%acin %a! &a!e! de con!o%idacin m<"odo! de de(reciacin %a $a%)acin de in$en"ario! NEEOCIO EN 6ARCIA A% (re(arar %o! e!"ado! financiero! %a admini!"racin de %a en"idad de&e e$a%)ar %a ca(acidad de e!"a (ara con"in)ar como )n ne'ocio en marc0a* Lo! e!"ado! financiero! de&en (re!en"ar!e !o&re %a &a!e de% ne'ocio en marc0a a meno! de 2)e %a admini!"racin "en'a %a in"encin de %i2)idar o !)!(ender (ermanen"emen"e !)! ac"i$idade! (rod)c"i$a! # comercia%e! # no e:i!"a o"ra a%"erna"i$a rea%i!"a (ara 2)e e% ne'ocio con"in?e en marc0a* C)ando a% 0acer !) e$a%)acin %a admini!"racin de"ermina 2)e e:i!"e incer"id)m&re im(or"an"e re%a"i$a a% e$en"o o condicione! 2)e ()eda dar %)'ar a d)da! !i'nifica"i$a! !o&re %a ca(acidad de%a en"idad (ara con"in)ar como )n ne'ocio en marc0a "a%e! como in!)ficiencia en e% ca(i"a% con"a&%e # o ca(i"a% de "ra&a/o (erdida! de o(eracin rec)rren"e! f%)/o! ne'a"i$o! de o(eracin inc)m(%imien"o! con "<rmino! de con"ra"o de (r<!"amo!* E!a! incer"id)m&re! # %o! (%ane! de accin con %o! 2)e %a en"idad e!(era !)(erar%a! de&en re$e%ar!e* Si %o! e!"ado! financiero! no !e (re(aran !o&re e% ne'ocio en marc0a1 e!"e 0ec0o de&e re$e%ar!e a!, mi!mo de&e re$e%ar!e %a &a!e !o&re %a 2)e !e (re(araron %o! e!"ado! financiero! # %a! ra=one! (or %a! c)a%e! %a en"idad no !e con!idera como )n ne'ocio en marc0a* OTRAS REVELACIONES Si )no o m3! e!"ado! financiero! &3!ico! !e omi"en de&en mencionar!e en %a! no"a! e:(%ica"i$a! c)a%e! !on %o! e!"ado! financiero! omi"ido! # e:(re!ar c%aramen"e %a fa%"a de c)m(%imien"o con %a! norma! de informacin financiera* Si %a informacin e:(%ica"i$a re%a"i$a a cam&io! en %a (re!en"acin de %o! e!"ado! financiero! # !)! no"a! corre!(ondien"e! a (eriodo! an"eriore! con"in)a !iendo re%e$an"e en e% (eriodo ac")a% dic0a informacin de&e !e')ir re$e%3ndo!e*
10

Si !e a/)!"an re"ro!(ec"i$amen"e o !e rec%a!ifican a%')no! e%emen"o! de %o! e!"ado! financiero! de (eriodo! an"eriore! de&e re$e%ar!e c)ando !ea re%e$an"e5 aA La na")ra%e=a de% a/)!"e o de %a rec%a!ificacin1 &A E% im(or"e de cada (ar"ida o c%a!e de (ar"ida! a/)!"ada! o rec%a!ificada!1 # cA La! ra=one! (ara 0acer e% a/)!"e o %a rec%a!ificacin* C)ando !ea im(r3c"ico a/)!"ar re"ro!(ec"i$amen"e o rec%a!ificar e!"ado! financiero com(ara"i$o! de&en re$e%ar!e5 aA La ra=n o ra=one! (ara no efec")ar e% a/)!"e o rec%a!ificacin1 &A La na")ra%e=a de %o! a/)!"e! 2)e !e 0)&ieran re'i!"rado !i %a! (ar"ida! 0)&ieran !ido a/)!"ada! o rec%a!ificada! C)ando %o! e!"ado! financiero !e (re!en"en (or )n (eriodo di!"in"o a% cic%o norma% de o(eracione! de %a en"idad o e!"e no coincida con )n a8o ca%endario de&e re$e%ar!e "an"o e% (eriodo 2)e c)&ren %o! e!"ado! financiero! como %a! ra=one! (ara )"i%i=ar )n (eriodo di!"in"o a% cic%o norma% de o(eracione!* C)ando %a fec0a o (eriodo con"a&%e a 2)e !e refieren %o! e!"ado! financiaro! !e modifi2)e (or cam&io! en e% cic%o norma% de o(eracione! de&e re$e%ar!e e!"e 0ec0o a!, como e% 2)e %o! im(or"e! de %o! e!"ado! financiero! # %a! no"a! de %o! diferen"e! (eriodo! 2)e !e (re!en"an ()dieran no !er "o"a%men"e com(ara&%e! En ca!o de 2)e e:i!"an e$en"o! (o!"eriore! 2)e afec"en !)!"ancia%men"e %a informacin financiera en"re %a fec0a a 2)e !e refieren %o! e!"ado! financiero! # en %a 2)e e!"o! !on emi"ido! e!"o! e$en"o! de&en re$e%ar!e !)ficien"e # adec)adamen"e* En %a! no"a! a %o! e!"ado! financiero! de&en manife!"ar!e e:(%,ci"amen"e e% c)m(%imien"o ca&a% con %a! Norma! de Informacin Financiera (ara %o'rar )na (re!en"acin ra=ona&%e* En ca!o con"rario de&e re$e%ar!e e!e 0ec0o* La a(%icacin de (o%,"ica! con"a&%e! im(ro(ia! o inadec)ada! no !e rec"ifica con %a re$e%acin de %a! (o%,"ica! )"i%i=ada! ni median"e no"a! e:(%ica"i$a! a %o! e!"ado! financiero!* Una en"idad de&e re$e%ar %o! !)()e!"o! c%a$e )"i%i=ado! en %a de"erminacin de e!"imacione! con"a&%e! 2)e im(%ican incer"id)m&re con )n rie!'o re%e$an"e* De&e re$e%ar!e e% nom&re de %a en"idad
11

con"ro%adora direc"a # en !) ca!o e% de %a con"ro%adora de% ?%"imo ni$e% de con!o%idacin* Una de!cri(cin de %a na")ra%e=a de %a! o(eracione! de %a en"idad # !)! (rinci(a%e! ac"i$idade! de&e re$e%ar!e* La fec0a a)"ori=ada (ara %a emi!in de %o! e!"ado! financiero! # e%D%o!A nom&re Dnom&re!A de%D%o!A f)ncionarioDo!A ) r'anoD!A de %a admini!"racin 2)e a)"ori=aron !) emi!in de&e re$e%ar!e* 3i!$io0r%(/%5 Nor*%' de In(or*%cin Fin%ncier% 6744 8#er'in e'tudi%nti$9

12