Está en la página 1de 192

Seigan Ediciones

Serie de Artes Marciales Kukishin


Defensa Personal Japonesa
Libro Primero Bjutsu

Escrito por Kiba Kshir

Kukishin Martial Arts Series


Japanese Self Defense
First Book Bjutsu

Written by Kiba Kshir


3

PUBLICADO POR Seigan Ediciones Publicado originalmente como Kukishin Ry Bjutsu Ssho: Dai Nippon Goshinjutsu. 1937 Kiba Kshir. 2007 Seigan Ediciones Traductor: de ingls al espaol: Richard Atik Ninguna parte de este libro puede ser usado o reproducido de alguna manera sin autorizacin escrita excepto en caso de breves acotaciones incluidas en artculos crticos o repasos. ISBN: 978 84-88738 32-5 Depsito Legal: GC 1252 - 2007 Impreso: GRFICAS TEGRARTE, S.L. Telde Gran Canaria

Tabla de Contenidos
Captulo 1 Kukishin Ry Bjutsu no Kigen
(El Origen del Kukishin Ry Bjutsu) ...................... 25

Captulo 2 Reigi, Sah, Maai


(Cortesa, Modales, Distancia Adecuada) .............. 29

Captulo 3 Shisei, Migamae


(Postura, Estar Preparado) .................................. 33 Hira Ichimonji no Kamae .................................... Yoko Ichimonji no Kamae .................................. Tenchijin no Kamae .......................................... Tenchi no Kamae ............................................. Gedan no Kamae .............................................. Chdan no Kamae ............................................ Kihon Gata ................................................................ Ukemi ............................................................. Men Uchi ......................................................... Kote Uchi ........................................................ D Uchi ........................................................... Sune Uchi ........................................................ Yokomen Uchi .................................................. Tsuki ............................................................... Hane Age ......................................................... Kuji no Kata .............................................................. Dai Ipp .......................................................... Dai Nih ........................................................... Dai Sanp ........................................................ Dai Yonp ........................................................ Dai Goh .......................................................... Dai Ropp ........................................................ Dai Nanah ...................................................... Dai Happ ........................................................ Dai Kyh ........................................................ 36 37 38 39 40 41 43 44 46 48 49 50 51 52 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 71

Captulo 4 Hanb (Jjutsu)


(Bastn de Tres Pies y de Cuatro Pies) .................... 73 Tsuke Iri ......................................................... 75 Kasumi Uchi (Yokomen Uchi) ............................. 77 Koshi Ori ......................................................... 78
9

Ate Komi ......................................................... 79 Ate Gaeshi ....................................................... 80 Kote Gaeshi (Kotemaki Kujiki) ............................. 82 Katate Dori (Kotemaki Hazushi) .......................... 84 Ryte Dori ....................................................... 86 Maki Hazushi .................................................... 88 Ryte Karame .................................................. 89 Katate Karame ................................................. 91 Kata Mune Dori ................................................ 92 Eri Dori ............................................................ 93 Jji Dori ........................................................... 95 Ashikake Daoshi ................................................ 96 Ushiro Dori ...................................................... 98 Karame Uchi (Kiri no Ichiy) .............................. 99 Ke Age .......................................................... 100 Gorin Kudaki (Kote Suso Harai) ......................... 101 Tsukikomi Otoshi ............................................ 103 Uke Nagashi ................................................... 104 Kiri Oroshi ..................................................... 105 Mawari Dori ................................................... 107 Shiraha Dori ................................................... 108 Karame Dori .................................................. 109

Captulo 5 Rokushakub, Tachiai


(Bastn de Seis Pies y Espada) ............................ 111 Sashiai .......................................................... Tsuru no Hitoashi ........................................... Funa Bari ...................................................... Suso Otoshi ................................................... Ippon Sugi ..................................................... Kage no Ippon ................................................ Taki Otoshi .................................................... Kok ............................................................. Kasa no Uchi .................................................. Tachi Otoshi .................................................. Harai ............................................................. Kote Tsuki ..................................................... Muk Zume ................................................... Ke Age .......................................................... Uchi Dome ..................................................... Tsuke Iri ....................................................... Gorin Kudaki ................................................... Tenchijin ....................................................... Mae Hiroshi .................................................... Ry Kote ....................................................... Ura Nami ....................................................... Karada Ate .................................................... Suso Barai ..................................................... Say .............................................................
10

113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 136 138 140 141 142 144 146 148 150 152 153 154

Table of Contents
Chapter 1 Kukishin Ry Bjutsu no Kigen
(The Origin of Kukishin Ry Bjutsu) ...................... 25

Chapter 2 Reigi, Sah, Maai


(Couretsy, Manners, Suitable Distance) ................. 29

Chapter 3 Shisei, Migamae


(Posture, Standing Ready) ................................... 33 Hira Ichimonji no Kamae .................................... Yoko Ichimonji no Kamae .................................. Tenchijin no Kamae .......................................... Tenchi no Kamae ............................................. Gedan no Kamae .............................................. Chdan no Kamae ............................................ Kihon Gata ................................................................ Ukemi ............................................................. Men Uchi ......................................................... Kote Uchi ........................................................ D Uchi ........................................................... Sune Uchi ........................................................ Yokomen Uchi .................................................. Tsuki ............................................................... Hane Age ......................................................... Kuji no Kata .............................................................. Dai Ipp .......................................................... Dai Nih ........................................................... Dai Sanp ........................................................ Dai Yonp ........................................................ Dai Goh .......................................................... Dai Ropp ........................................................ Dai Nanah ...................................................... Dai Happ ........................................................ Dai Kyh ........................................................ 36 37 38 39 40 41 43 44 46 48 49 50 51 52 53 55 56 58 60 62 64 66 68 70 71

Chapter 4 Hanb (Jjutsu)


(Three-Foot and Four-Foot Staff) .......................... 73 Tsuke Iri ......................................................... 75 Kasumi Uchi (Yokomen Uchi) ............................. 77
11

Koshi Ori ......................................................... 78 Ate Komi ......................................................... 79 Ate Gaeshi ....................................................... 80 Kote Gaeshi (Kotemaki Kujiki) ............................. 82 Katate Dori (Kotemaki Hazushi) .......................... 84 Ryte Dori ....................................................... 86 Maki Hazushi .................................................... 88 Ryte Karame .................................................. 89 Katate Karame ................................................. 91 Kata Mune Dori ................................................ 92 Eri Dori ............................................................ 93 Jji Dori ........................................................... 95 Ashikake Daoshi ................................................ 96 Ushiro Dori ...................................................... 98 Karame Uchi (Kiri no Ichiy) .............................. 99 Ke Age .......................................................... 100 Gorin Kudaki (Kote Suso Harai) ......................... 101 Tsukikomi Otoshi ............................................ 103 Uke Nagashi ................................................... 104 Kiri Oroshi ..................................................... 105 Mawari Dori ................................................... 107 Shiraha Dori ................................................... 108 Karame Dori .................................................. 109

Chapter 5 Rokushakub, Tachiai


(Six-Foot Staff and Sword) ................................ 111 Sashiai .......................................................... Tsuru no Hitoashi ........................................... Funa Bari ...................................................... Suso Otoshi ................................................... Ippon Sugi ..................................................... Kage no Ippon ................................................ Taki Otoshi .................................................... Kok ............................................................. Kasa no Uchi .................................................. Tachi Otoshi .................................................. Harai ............................................................. Kote Tsuki ..................................................... Muk Zume ................................................... Ke Age .......................................................... Uchi Dome ..................................................... Tsuke Iri ....................................................... Gorin Kudaki ................................................... Tenchijin ....................................................... Mae Hiroshi .................................................... Ry Kote ....................................................... Ura Nami ....................................................... Karada Ate .................................................... 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 136 138 140 141 142 144 146 148 150 152

12

Suso Barai ..................................................... 153 Say ............................................................. 154

13

14

Una orden del Emperador. A Command from the Emperor.

Reconocimiento imperial emitido por la Agencia de la Casa Imperial. Imperial Grant issued by the Imperial House Agency.

15

Templo del monte Takamikura lugar de culto. Mount Takamikura Shrine worship place.

Templo del monte Takamikura. Mount Takamikura Shrine.

16

Kuki sumikami Kataka

17

La primera bandera del Sol Naciente usada por la Marina. The very first Rising Sun flag used by the Navy.

18

Consejeros Honorficos de la Kd enykai Honored Advisors of Kd Senykai

Su Excelencia el Duque Konoe Fumimaro. His Excellency Duke Konoe Fumimaro.

Su Excelencia el Marqus Komatsu Teruhisa. His excellency Marquis Komatsu Teruhisa

Su Excelencia el Duque Ichij Tsunetaka. His Excellency Duke Ichij Tsunetaka.

19

Miembros de Apoyo Honorficos de la Kdo Senykai Honored Support Members of Kdo Senykai

Su Excelencie el Conde Kiyoura Keigo His Excellency Earl Kiyoura Keigo

Su Excelencia el Vizconde Osawagara Nagao. His Excellency Viscount Osawagara Nagao

Su Excelencia el Barn Araki Sadao. His Excellency Baron Araki Sadao

20

El Presidente, Su Excelencia el Vizconde Kuki Takaharu. The President, His Excellency Viscount Kuki Takaharu.

El Presidente Shimada Tatsugor The President Shimada Tatsugor

El Vicepresidente Su Excelencia Barn Okauchi Shigekiyo The Sub-President His Excellency Barn Okauchi Shigekiyo

21

Maestro Matsubara Kahei Teacher Matsubara Kahei

Maestro Kiba Kshir Teacher Kiba Kshir

El Maetro Principal Kanzaki Katsuo The Head Teacher Kanzaki Katsuo

Maestro Kodera Takeshi Teacher Kodera Takeshi

22

Kd Senykai Shmu kyoku Dj.

23

Kd Senykai kyoku Dj.

24

Entrenamiento de Bjutsu. Bjutsu training class.

25

26

Captulo 1

(El Origen del Kukishin Ry Bjutsu)

27

28

En 1336, Ashikaga Takauji puso en arresto domiciliario al Emperador Godaigo en el antiguo palacio del Emperador Kazanin. Kumano Betto Yakushimoru Kurodo se indign por el tratamiento al Dios Emperador. Despus de enviar una peticin a todos los miembros del clan Kumano, gui a sus hombres en secreto a proteger al Emperador. Yakushimoru Kurodo pidi a un familiar por parte de madre, llamado Asonhi no Dainagon, informar al Emperador del plan de Kurodo e intentar salvarle infiltrndose en el castillo disfrazado de mujer. El Dios Emperador estaba complacido de oir estas noticias. Cuando estaban a punto de entrar a Yoshino, los rebeldes atacaron con fiereza a Kurodo, intentando matarlo. Kurodo bloque con su yari, pero fue cortado y roto en dos trozos. l continu luchando duro usando el yari roto como un rokushakub (bastn de 180 cm. o de 6 pies). Los rebeldes eran incapaces de acercarse a l, as que empezaron a atacar a Kurodo con arcos y flechas. En este instante, Kurodo utiliz el shinden kuji kiri, y los rebeldes que eran miles, estaban anonadados con su aura divina y se retiraron bajo gran confusin. Kurodo al final tuvo xito trasladando al Emperador al Yoshino Zodo, el cual se convirti el palacio inperial temporal y marc el principio de la era Nancho. Posteriormente, Kurodo continu profundizando en su conocimiento del bjutsu y cre el Kuji Kyutsu Kyuju Kyuhon. Este es el origen del Kukishin Ry Bjutsu.

In 1336, Ashikaga Takauji placed Emperor Godaigo under house arrest in the former palace of Emperor Kazanin. Kumano Betto Yakushimoru Kurodo was outraged at the treatment of the God Emperor. After sending a request to all members of the Kumano Clan, he secretly led his men to protect the Emperor. Yakushimoru Kurodo asked a relative from his mothers side, named Asonhi no Dainagon, to inform the Emperor of Kurodos plan and try to save him by sneaking into the palace disguised as a woman. The God Emperor was pleased to hear this news. When they were about to enter Yoshino, the rebels fiercely attacked Kurodo, trying to kill him. Kurodo blocked with his yari, but it was cut and broken into two pieces. He continued to fight hard using the broken yari as a rokushakub (180 cm or 6 foot-staff). The rebels were unable to get close to him, so they began to attack Kurodo with bows and arrows. At this time, Kurodo used shinden kuji kiri, and the rebels, who numbered in the thousands, were stunned by his sudden god-like aura and retreated in confusion. Kurodo finally succeeded in moving the Emperor to Yoshino Zodo, which became the temporary imperial palace and marked the beginning of the Nancho Era. Afterwards, Kurodo continued to deepen his knowledge of bjutsu and created Kuji Kyutsu Kyuju Kyuhon. This is the origin of Kukishin Ry Bjutsu.

29

30

Captulo 2

(Cortesa, Modales, Distancia Adecuada)

31

32

1. 2.

El dj es el lugar para entrenar bugei (artes militares) y practicar principios morales. El dj es un lugar muy sagrado para entrenar la mente y el cuerpo. En el dj debes ser siempre consciente de cmo llevar el gi, cmo comportarte (sin mencionar estar en silencio), y siempre recuerda saludar al shinden cuando entras y sales. Hay un orden especfico en el dj. Los senpai (mienbros senior) deben siempre dar buen ejemplo a los kohai (mienbros junior), y los kohai deben ser siempre obedientes con los senpai. Los dhai (miembros iguales) deben ser siempre modestos entre ellos y seguir las instrucciones del kyshi (maestro), sin delplegar nunca ninguna rudeza. Existe una norma para el orden de sentarse en el dj. El sitio del shihan est siempre en frente de los estudiantes. A la derecha del asiento del shihan est el jseki (sitios superiores), y a la izquierda los geseki (asientos inferiores). Al principio y al final del entrenamiento, el kyshi y los senpai deben estar siempre sentados en las posiciones de los asientos superiores, y los kohai se deben de sentar siempre en los asientos inferiores cuando saluden dentro y fuera del shinzen. Cuando slo hay dhai (miembros iguales) deben hacer una lnea horizontal y saludar al shinzen, luego saludar a los lugares superiores o entre ellos. La ceremonia para el bjutsu. Ceremonia sentado Agarra el centro del b con la mano derecha al lado derecho del cuerpo (Fig. 1). Adelanta la pierna derecha, baja el b hacia delante y arrodllate sobre el suelo con la pierna izquierda (Fig. 2). Tira del b hacia atrs, da un paso atrs con la pierna derecha y arrodllate para hacer seiza. Coloca ambas manos delante de las rodillas y saluda (Fig. 3). Ceremonia de pie Este es el saludo usado habitualmente durante el entrenamiento. Agarra el centro del b con la mano derecha sobre el lado derecho del cuerpo (Fig. 4). Saluda doblando la cintura. Caundo saludes, la distancia adecuada entre el oponente y t es normalmente de 6 shaku (1.8 m o 6 pies).

3.

4.

5.

6.

7.

En el tachiai necesitas tnere en cuenta varias situaciones, tales como el tamao de ambos cuerpos y la altura del objetivo, para decidir la distancia adecuada. Cuando el oponente est desarmado y t tienes un b de 3 shaku (0.9 m o 3 pies), la distancia ms adecuada (dependiendo del kamae) es de 3 shaku (0.9 m o 3 pies) o 5 shaku (1.5 m o 5 pies). Cuando el oponente tiene el tachi y t tienes el rokushakub (1.8 m o 6 pies) la distancia ms adecuada (dependiendo del kamae) es 6 shaku (1.8 m o 6 pies) o 9 shaku (2.7 m o 9 pies). Por lo tanto, es crucial encontrar la distancia adecuada para poder atacra al oponente cuando avanzas, y esquivar el ataque del oponente cuando das un paso atrs.

33

1. 2.

The dj is the place to train in bugei (military arts) and practice moral principles. The dj is a very sacred place to train the mind and body. In the dj you should always be aware of how to wear your gi, how to behave yourself (not mention keeping quiet), and always remember to bow to the shinden when you enter ands leave. There is a specific order in the dj. The senpai (senior member) should always provide a good example to the kohai (junior member), and the kohai should always be obedient to the senpai. The dhai (equal member) should always be modest to each other and follow the kyshis (teacher) instructions, never displaying any rudeness. There is a rule for the seating order in the dj. The shihans seat is always in front of the students. To the right of the shihans seat are the jseki (upper seats), and to the left are the geseki (lower seats). At the beginning and the end of the training, the kyshi and the senpai should always be sitting in the upper seat positions, and the kohai should always be sitting in the lower seat positions when they bow in and out to the shinzen. When there are only dhai (equal members) they should get a horizontal line and bow to the shinzen, then bow towards the upper seats or each other. The ceremony for Bjutsu Sitting ceremony Hold the middle of the b with your right hand on the right side of the body (Fig. 1). Step forward with the right leg, lower the b forward and kneel down on the ground with the left leg (Fig. 2). Pull the b back, step back with the right leg and kneel down on the ground with the right leg to do seiza. Place both hands in front of the knees and bow (Fig. 3). Standing ceremony This is the bow usually used during the training. Hold the middle of the b with the right hand on the right side of the body (Fig. 4). Bow by bending at the waist. When you bow, the suitable distance between you and the opponent is usally 6 shaku (1.8 m or 6 feet).

3.

4.

5.

6.

7.

In tachiai you need to take into consideration various situations, such as the size of both bodies and the height of the target, in order to decide on a suitable distance. When the opponent is unarmed and you have the 3 shaku b (0.9 m or 3 feet), the most suitable distance apart (depending on the kamae) is 3 shaku (0.9 m or 3 feet) or 5 shaku (1.5 m or 5 feet). When the opponent has the tachi and you have the rokushakub (1.8 m or 6 feet) the most suitable distance apart (depending on the kamae) is 6 shaku (1.8 m or 6 feet) or 9 shaku (2.7 m or 9 feet). Therefore, it is critical to find the suitable distance that you can attack the opponent when you take a step forward, and avoid the opponents attack when you take a step backward.

34

Fig. 2 - Ceremonia sentado 2 Sitting ceremony 2

Fig. 1 Ceremonia sentado 1 Sitting ceremony 1

Fig. 3 - Ceremonia sentado 3 Sitting ceremony 3

Fig. 4 Ceremonia de pie Satnding ceremony

35

36

Captulo 3

(Postura, Estar Preparado)

37

38

Shisei (Postura)
Una postura correcta es la base de una buena tcnica. Cuando tu postura es correcta el movimiento del cuerpo se vuelve gil y suave; por lo tanto, mejorars tus habilidades rpidamente.

Kamae (Estar Preparado)


El movimiento del cuerpo es un caleidoscopio de variaciones, el cual es el porqu, si tratas de contar el nmero de posiciones una por una, es ilimitado; pero, los siguientes seis Kamae son los que se usan ms frecuentemente en bjutsu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hira Ichimonji no Kamae. Yoko Ichimonji no Kamae. Tenchijin no Kamae. Tenchi no Kamae. Gedan no Kamae. Chdan noKamae.

Shisei (Posture)
Correct posture is the foundation of good technique. When your posture is correct the movement of the body becomes agile and smooth; therefore, you will improve your skills quickly.

Kamae (Standing Ready)


The movement of the body is a kaleidoscope of variations, which is why, if you try to count the number of postures one by one, it is unlimited; but, the following six Kamae are the most frequently used in bjutsu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hira Ichimonji no Kamae. Yoko Ichimonji no Kamae. Tenchijin no Kamae. Tenchi no Kamae. Gedan no Kamae. Chdan noKamae.

39

Hira Ichimonji no Kamae


Posicin Primera en Lnea Horizontal Flat-Line First Position

1. 2.

Baja ambos brazos y agarra el b en el tercio central. Separa un poco las piernas, con el cuerpo mirando al frente. Esta es la postura para estar recto, de forma natural y equilibrado. Este Kamae es el que ms fcilmente se puede cambiar y se puede mantener durante largo tiempo (Fig. 5).

1. 2.

Lower both hands and hold the b at the middle one-third. Spread legs a little, with the body facing front. This is the posture for standing straight, naturally, and balanced. This Kamae is the most easily changeable and can be mantained for a long time (Fig. 5).

Fig. 5 Hira Ichimonji no Kamae

40

Yoko Ichimonji no Kamae


Posicin Primera Lateral Sideways First Posture
1. 2. 3. 4. Mira al frente y gira el cuerpo en ngulo. (Fig. 6). Baja ambas manos y agarra el b en el tercio medio. Avanza con la pierna izquierda y dobla un poco la rodilla, girando los dedos de los pies al frente. Coloca la pierna derecha detrs de la izquierda, con la rodilla recta y los dedos girados a la derecha.

1. 2. 3. 4.

Face front and turn the body at an angle (Fig. 6). Lower both hands an hold the b at the middle one-third. Step forward with the left leg and bend the knee a kittle, turning the toes to the front. Place the right eg behind the left leg, wit the knee straight and the toes turned to the right.

Fig. 6 Yoko Ichimonji no Kamae

41

Tenchijin no Kamae
Posicin del Cielo, Tierra y Hombre Heaven, Earth and Man Posture
1. Agarra el b en el tercio central, con la mano derecha sobre la cabeza y la mano izquierda extendida hacia delante. Da un paso con la pierna izquierda (con la rodilla doblada un poco) y gira los dedos al frente (Fig. 7). Coloca la pierna derecha con los dedos girados a la derecha y la rodilla recta detrs de la pierna izquierda. Cuando agarras el b con la mano derecha girada al otro lado se llama Gyaku Tenchijin no Kamae.

2.

1.

Hold the b at the middle one-third, with the right hand over the head and the left hand extended forward. Step forward with the left leg (with the knee bent a little) and turn the toes to the front (Fig. 7). Place the right leg with the toes turned to the right and the knee straight behind the left leg. When holding the b with the right hand turned to the other side it is called Gyaku Tenchijin no Kamae.

2.

Fig. 7 Tenchijin no Kamae.

42

Tenchi no Kamae
Posicin del Cielo y la Tierra Heaven and Earth Posture
1. 2. 3. Gira el cuerpo en ngulo y mira al frente (Fig. 8). Tira del b a la derecha y agrralo vertical, manteniendo la mano derecha a la misma altura del hombro y la mano izquierda a la misma altura del mizchi (estmago). Avanza con la pierna izquierda con la rodilla izquierda doblada un poco y los dedos hacia el frente. Coloca la pierna derecha detrs de la pierna izquierda, con la rodilla recta y los dedos girados a la derecha.

1. 2. 3.

Turn the body at an angle and face the front (Fig. 8). Pull the b to the right and hold it straight up, keeping the right hand at the same height as the shoulder and the left hand at the same height as the mizchi (stomach). Step forward with the left leg with the knee bent a little and toes turned to the front. Place the right leg behind the left leg, with the knee straight and the toes turned to the right.

Fig. 8 Tenchi no Kamae.

43

Gedan no Kamae
Posicin Baja Low-Line Posture
1. 2. 3. Gira el b a un ngulo bajo en el lateral del cuerpo (Fig. 9). Mira al frente. Extiende la mano derecha al exterior de la parte superior del muslo y coloca la mano izquierda (con una ligera flexin) alrededor del ombligo. Avanza con la pierna izquierda, con la rodilla un poco doblada y los dedos girados al frente. Coloca la pierna derecha (con la rodilla estirada y fira los dedos a la derecha) detrs de la pierna izquierda, manteniendo la punta del b a la misma altura del mizchi. Mantn el extremo del b bajado hacia el suelo.

1. 2. 3.

Turn the b to a downward angle on the right side of the body (Fig. 9). Face front. Extend the right hand to the outside of the upper right thigh and place the left hand (with a slight bend) around the bellybutton. Step forward with the left leg, with the knee bent a little and the toes turned to the front. Place the right leg (with the knee straight and the toes turned to the right) behind the left leg, keeping the tip of the b at the same height as the mizchi. Keep the end of the b lowered towards the ground.

Fig. 9 Gedan no Kamae.

44

Chdan no Kamae
Posicin Media Mid-Line Posture
1. Agarra el b en el punto ms cercano del tercio central con la mano izquierda extendida, mantenindolo al mismo tiempo a la misma altura del mizchi. Agarra la otra punta del tercio central con la mano derecha, mantenindolo a la altura del ombligo y tocando el lateral del estmago. Mantn la punta del b a la al tura de los ojos del oponente, con la cara mirando al frente (Fig. 10). Avanza con la pierna derecha (con la rodilla un poco doblada y los dedos hacia el frente) y da un ligero paso con la pierna derecha detrs de la izquierda, con la rodilla recta y los dedos hacia la derecha.

2.

1.

2.

Hold the b at the closer point of the midlle one-third with the left hand extended, keeping it at the same height ast the mizchi. Hold the other point of the middle onethird with the right hand, keeping it at the same height as the bellybutton and touching the side of the stomach. Keep the tip of the b at the same level as the opponents eyes, with the face turned to the front (Fig. 10). Step forward with the left leg (with the knee bent a little and the toes turned to the front) and step slightly with the right leg behind the left leg, with the knee straight and the toes turned to the right.

Fig. Chdan no Kamae.

45

Kihon Gata
(Formas Bsicas)

Hay ocho kata:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukemi Men Uchi Kote Uchi D Uchi Sune Uchi Yokomen Uchi Tsuki Hane Age

Ya que estos kata son fciles de realizar sin importar la edad o el sexo, cualquiera puede hacerlas solo segn su constitucin incluso un nio pequeo. Por lo tanto, creo que cuando estas kata se practican como ejercicio en grupo o en hogares normales todas las maanas y tardes son muy efectivas hasta donde le preocupe su preparacin fsica. Cuando practicas estas ocho bjutsu kihon, siempre imagina que el oponente est en frente de ti. Durante tu prctica, los kiai como Iyaa, Iyoo y Eii se deben usar. El kiai puede tener un efecto tremendo. Enfoca y di el kiai rpidamente y con entusiasmo para aviva tu fuerza fsica y coraje y eliminar la fuerza fsica y coraje del oponente; entonces puedes derribar al oponente. Adems, cuando se practica bjutsu entre mucha gente tal como estudiantes, los kata son ms fciles de hacer cuando el movimiento del grupo corresponde con la cuenta de 1, 2,, ms que con Iyaa y Eii. Como el ejercicio de la radio, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa lo que ocurra siempre debes tener una actitud seria durante el entrenamiento y mostrar la cortesa adecuada y los modales. El b que se utiliza en Kukishin Ry es redondo y est hecho de roble. El dimetro es de 8 bu (alrededor de 2,4 cm. o 1 pulgada), y la longitud es de 6 shaku (1,8 m o 6 pies), 4,2 shaku (1,26 m o 4,2 pies), o 3,5 shaku (1,05 m o 3,5 pies).

46

Kihon Gata
(Basic Forms)

There are eight kata:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukemi Men Uchi Kote Uchi D Uchi Sune Uchi Yokomen Uchi Tsuki Hane Age

Since these kata are easy to do regardless of age and sex, anyone can do them alone according to their constitution even a little boy. Therefore, I think that when these kata are practiced as a group exercise or in ordinary homes every morning and evening they are very effective as far as the goal of gymnastics is concerned. When you practice these eight bjutsu kihon, alwayas imagine that the opponent is in front of you. During your practice, kiai such as Iyaa, Iyoo, and Eii should be used. Kai can have a tremendous effect. Focus and say the kiai rapidly and with enthusiasm to stir up your physical strength and courage and take away the opponent`s physical strength and courage; then you can knock the opponent down. Moreover, when bjutsu is practiced among many people such as school students, the kata are easier to do when the groups movement corresponds to the count of 1, 2,, rather than Iyaa and Eii. Like the radio exercise, say the count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No matter what happens you should always have a serious attitude during training and show the proper courtesy and manners. The b used in Kukishin Ry is rounded and made from oak. The diameter is 8 bu (about 2,4 cm or 1 inch), and the length is 6 shaku (1,8 m or 6 feet), 4,2 shaku (1,26 or 4,2 feet), or 3,5 shaku (1,05 m or 3,5 feet).

47

Ukemi
Bloqueo Block
1. 2. 3. 4. 5. 6. Posicin natural, sosteniendo el b con la mano derecha. El Shidosha da la orden de permanecer recto. Despus de que el Shidosha diga rei, haz el saludo keirei doblando la cintura. Despus de la orden de estar preparado, sostn el b en Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 11). El Shidosha da la orden para el Ukemi. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda y extiende tu mano izquierda hacia fuera. Dobla el brazo derecho, manteniendo el b en frente de la mano derecha (Fig. 12). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae. Repite los pasos 6 y 7 por el otro lado. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y extiende tu mano derecha. Dobla el brazo izquierdo, manteniendo el b en frene de la mano izquierda (Fig. 13). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae.

7. 8. 9. 10.

El Shidosha da la orden para MenUchi.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Stand naturaly, holding the b with the right hand. Shidosha gives the order to stand straight. After the Shidosha says rei, do keirei bow by bending at the waist. After the order to get ready, hold the b in Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 11). Shidosha gives order for ukemi. On the count of 1, step forward with the lef leg and extend your left hand out. Bend the right arm, keping the b in front of the right hand (Fig. 12). On the count of 2, step back with the left leg to the starting pont and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae. Repeat steps 6 and 7 on the opposite side.

48

9. 10.

On the count of 3, step forward with the right leg and extend your right hand. Bend the left arm, keeping the b in front of the left hand (Fig 13). On the count of 4, step back with the right leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae.

Shidosha gives order for Men Uchi.

Fig. 11 - Hira Ichimonji no Kamae

Fig. 12 Ukemi izquierdo Left Ukemi

Fig. 13 Ukemi Derecho Right Ukemi

49

Men Uchi
Golpe a la Cabeza Strike to the Head
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda, agarra el lado izquierdo del b golpea a men de uke (cabeza Fig. 14). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida asume Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 15). A la cuenta de 3, avanza con la piernaderecha, agarra el lado derecho del b golpea a men de uke (Fig. 16). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida asume Hira Ichimonji no Kamae. y y y y

Despus de finalizar Men Uchi, shidosha da la orden para Kote Uchi.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, hold the left side of the b and strike ukes men (head Fig. 14). On the countof 2, step back with the left leg to the starting point and assume Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 15). On the count of 3, step forward with the right leg, hold the right side of the b and strike ukes men (Fig. 16). On the countof 4, step back with the right leg to the starting point and assume Hira Ichimonji no Kamae

After finishing Men Uchi, shidosha gives the order for Kote Uchi.

50

Fig. 14 Golpea a men de uke Strike ukes men

Fig. 15 - Hira Ichimonji no Kamae

Fig. 16 Golpea a men de uke Strike ukes men

51

Kote Uchi
Golpe a la Mueca Strike to the Wrist
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda, agarra el lado izquierdo del b y golpea a Kote derecho de uke (mueca Fig. 17). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha, agarra el lado derecho del b y golpea a Kote izquierdo de uke (Fig. 18). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae.

Despus de finalizar Kote Uchi, el shidosha da la orden para D Uchi.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, hold the left side of the b and strike ukes right kote (wrist Fig. 17). On the countof 2, step back with the left leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae. On the count of 3, step forward with the right leg, hold the right side of the b and strike ukes left kote (Fig. 18). On the countof 4, step back with the right leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae.

After finishing Kote Uchi, shidosha gives the order for D Uchi.

Fig. 17 - Golpea a kote derecho de uke. Strike ukes right kote

Fig. 18- Golpea a kote izquierdo de uke Strike ukes left kote

52

D Uchi
Golpe al Cuerpo Strike to the Body
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda, agarra el lado izquierdo del b y golpea a la cintura derecha de uke (Fig. 19). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha, agarra el lado derecho del b y golpea a la cintura izquierda de uke (Fig. 20). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae.

Despus de finalizar D Uchi, el shidosha da la orden para Sune Uchi.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, hold the left side of the b and strike ukes right waist (Fig. 19). On the countof 2, step back with the left leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae. On the count of 3, step forward with the right leg, hold the right side of the b and strike ukes left waist (Fig. 20). On the countof 4, step back with the right leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae.

After finishing D Uchi, shidosha gives the order for Sune Uchi.

Fig. 19 - Golpea a la cintura derecha de uke Strike ukes right waist

Fig. 20- Golpea a la cintura izquierda de uke Strike ukes left waist

53

Sune Uchi
Golpe a la Canilla Strike to the Shin
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda, agarra el lado izquierdo del b y golpea a sune derecho de uke (Canilla - Fig. 21). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha, agarra el lado derecho del b y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 22). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y baja ambas manos a Hira Ichimonji no Kamae.

Despus de finalizar Sune Uchi, el shidosha da la orden para Yokomen Uchi.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, hold the left side of the b and strike ukes right sune (Shin - Fig. 21). On the countof 2, step back with the left leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae. On the count of 3, step forward with the right leg, hold the right side of the b and strike ukes left sune (Fig. 22). On the countof 4, step back with the right leg to the starting point and lower both hands into Hira Ichimonji no Kamae.

After finishing Sune Uchi, shidosha gives the order for Yokomen Uchi.

Fig. 21 - Golpea a sune derecho de uke Strike ukes right sune

Fig. 22- Golpea a sune izquierdo de uke Strike ukes left sune

54

Yokomen Uchi
Golpe al Lateral de la Cabeza Strike to the Side of the Head
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda y golpea el lado derecho de la cabeza de uke soltando la mano derecha y agarrando el lado derecho del b (Fig. 23). (La mano izquierda debe permanecer en el b) A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida, suelta la mano derecha y gira el b hacia atrs con la mano izquierda a Hira Ichimonji no Kamae. (La mano derecha debe permanecer en el b). A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y golpea el lado izquierdo de la cabeza de uke soltando la mano izquierda y agarrando el lado izquierdo del b (Fig. 24). (La mano derecha debe permanecer en el b). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida, suelta la mano izquierda y gira el b hacia atrs con la mano derecha a Hira Ichimonji no Kamae

Despus de finalizar Yokomen Uchi, el shidosha da la orden para Tsuki.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg and strike to the right side of ukes head by letting the right hand go and holding the right side of the b (Fig. 23). (The left hand should remain on the b). On the countof 2, step back with the left leg to the starting point, let the right hand go and turn the b back with the left hand into Hira Ichimonji no Kamae. (The right hand should remain on the b). On the count of 3, step forward with the right leg and strike to the left side of ukes head by letting the left hand go and holding the left side of the b (Fig. 24). (The right hand should remain on the b). On the countof 4, step back with the right leg to the starting point, let the left hand go and turn the b back with the right hand into Hira Ichimonji no Kamae.

After finishing Yokomen Uchi, shidosha gives the order for Tsuki.

Fig. 23 Yokomen Uchi izquierdo Left Yokomen Uchi

Fig. 24 Yokomen Uchi derecho Right Yokomen Uchi

55

Tsuki
Estocada Thrust
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda y mientras agarras el lado izquierdo del b golpea de punta en el mizchi de uke (Fig. 25). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y agarra el b en Hira Ichimonji no Kamae. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y mientras agarras el lado derecho del b golpea de punta en el mizchi de uke (Fig. 26). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y muvete a Hira Ichimonji no Kamae.

Despus de finalizar Tsuki, el shidosha da la orden para Hane Age.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, and while holding the left side of the b thrust into ukes mizchi (Fig. 25). On the count of 2, step back with the left leg to the starting point and hold the b in Hira Ichimonji no Kamae. On the count of 3, step forward with the right leg, and while holding the right side of the b thrust into ukes mizchi (Fig. 26). On the count of 4, step back with the right leg to the starting point and move into Hira Ichimonji no Kamae.

After finishing Tsuki, shidosha gives the order for Hane Age.

Fig. 25 Golpea a mizchi de uke mientras avanzas con la pierna izquierda. Strike ukes mizchi while stepping forward with the left leg.

Fig. 26 Golpea a mizchi de uke mientras avanzas con la pierna derecha. Strike ukes mizchi while stepping forward with the right leg.

56

Hane Age
Golpe Ascendente Rising Strike
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna izquierda, coloca el extremo izquierdo del b entre las piernas de uke y golpea hacia arriba a los testculos (Fig. 27). A la cuenta de 2, da un paso atrs con la pierna izquierda al punto de partida y tira del b hacia atrs a Hira Ichimonji no Kamae. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha, coloca el extremo derecho del b entre las piernas de uke y golpea hacia arriba a los testculos (Fig. 28). A la cuenta de 4, da un paso atrs con la pierna derecha al punto de partida y tira del b hacia atrs a Hira Ichimonji no Kamae.

Luego el shidosha dice el happ gata haterminado y hacer rei, hacer el saludo keirei doblando la cintura.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the left leg, place the left edge of the between ukes legs and strike up at his testicles (Fig. 27). On the count of 2, step back with the left leg to the starting point and pull the back into Hira Ichimonji no Kamae. On the count of 3, step forward with the right leg, place the right edge of the between ukes legs and strike up at his testicles (Fig. 27). On the count of 4, step back with the right leg to the starting point and pull the back into Hira Ichimonji no Kamae.

b b b b

After the shidosha says happM gata is Onished and to do rei, do keirei bow by bending at the waist.

Fig. 27 Golpea los testculos de uke desde abajo Strike ukes testicles from below

Fig. 28 Golpea los testculos de uke desde abajo Strike ukes testicles from below

57

58

KUJI no KATA
(Las Formas de los Nueve Espritus) (Nine Spirit Forms)
1. 2. 3. 4. 5. Posicin natural, agarrando el b con la mano derecha. El shidosha ordena colocarse recto. Despus de que el shidosha diga rei, haz el saludo keirei doblando la cintura. Despus de la orden de estar preparado, asume Tenchijin no Kamae (Fig. 29). El shidosha da la orden de empezar las nueve formas del kuji no kata.

1. 2. 3. 4. 5.

Stand naturally, holding the b with the right hand. Shidosha gives the order to stand straight. After the shidosha says rei, do keirei bow by bending at the waist. After the order to get ready, assume Tenchijin no Kamae (Fig. 29). Shidosha gives order to begin the nine ways of kuji no kata.

Fig. 29 - Tenchijin no Kamae. Las flechas muestran el siguiente movimiento. Tenchijin no Kamae. The arrows show the next movement. 59

Dai Ipp
Primera Forma First Way
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna derecha y golpea ligeramente el hombro izquierdo de uke (Fig. 30). A la cuenta de 2, avanza con la pierna izquierda y golpea a sune derecho de uke (Fig. 31). A la cuenta de 3, golpea ligeramente a uke en men sin mover los pies (Fig. 32). A la cuenta de 4, coloca el extremo del b entre las piernas de uke y golpea hacia arriba en los testculos (Fig. 33). Luego, da un paso atrs con la pierna izquierda e inmediatamente despus con la pierna derecha.

Despus de terminar el Primera Forma, comienza la Segunda Forma.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, ste p forward with the right leg and lightly strike ukes left shoulder (Fig. 30). On the count of 2, step forward with the left leg and strike ukes right sune (Fig. 31). On the count of 3, lightly strike ukes men without moving the feet (Fig, 32). On the count of 4, place the edge of the b betwwen ukes legs and strike up at his testicles (Fig. 33). Next, step back with the left leg immediately after the right leg.

After finishing the First Way, begin the Second Way.

60

Fig. 30 - Golpea ligeramente el hombro izquierdo de uke. Lightly strike ukes left shoulder .

Fig. 31 - Golpea a sune derecho de uke. Strike ukes right sune.

Fig. 32 - Golpea ligeramente a uke en men. Lightly strike ukes men

Fig. 33 Golpea los testculos desde abajo Strike ukes testicles from below.

61

Dai Nih
Segunda Forma Second Form
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna derecha y golpea ligeramente a men de uke (Fig. 34). A la cuenta de 2, golpea el lado derecha de la cintura de uke con el extremo del b. Tira del b hacia atrs al lado derecho del cuerpo mientras das un paso grande atrs con la pierna derecha detrs de la izquierda (Fig. 35). A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke con el extremo del b (Fig. 36). A la cuenta de 4, golpea a men de uke con el extremo del b. Retrocede con la pierna derecha a Tenchijin no Kamae.

Despus de terminar el Segunda Forma, comienza la Tercera Forma.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the right leg and lightly strike ukes men (Fig. 34). On the count of 2, strike the right side of ukes waist with the end of the b. Pull the b back to the right side of the body while taking a big step back with the right leg behind the left leg (Fig. 35). On the count of 3, step forward with the right leg and strike ukes left sune with the end of the b (Fig. 36). On the count of 4, strike towards ukes men with the tip of the b. Step back with the right leg into Tenchijin no Kamae.

After finishing the Second Way, begin the Third Way.

62

Fig. 34 - Golpea ligeramente a men de uke. Lightly strike ukes men (Fig. 34).

35 - Tira del b hacia atrs al lado derecho del cuerpo. Pull the b back to the right side of the body.

Fig. 36 - Golpea a sune izquierdo de uke. Strike ukes left sune.

63

Dai Sanp
Tercera Forma Third Form
1. 2. 3. A la cuenta de 1, avanza con la pierna derecha y golpea ligeramente a men de uke (Fig. 34 de Dai Nih). A la cuenta de 2, avanza con la pierna izquierda y golpea a sune derecho de uke (Fig. 37). A la cuenta de 3, golpea a men de uke con el extremo del b mientras da un paso grande atrs con la pierna izquierda. Luego, gira el b por detrs de la espalda desde el lado izquierdo. Mientras sostiene el b con la mano derecha (Fig. 38), golpea a men de uke, luego rpidamente tira del b hacia atrs al lado izquierdo del cuerpo (Fig. 39). A la cuenta de 4, avanza con la pierna izquierda, coloca el extremo del b entre las piernas de uke y golpea arriba en los testculos (Fig. 40). Entonces, rpidamente da un paso atrs para asumir Tenchijin no Kamae (Fig. 41).

4.

Despus de terminar el Tercera Forma, comienza la Cuarta Forma.

1. 2. 3.

4.

On the count of 1, step forward with the right leg and lightly strike ukes men (Fig. 34 of Dai Nih). On the count of 2, step forward with the left leg and strike ukes right sune (Fig. 37). On the count of 3, strike ukes men with the end of the b while taking a big step back with the left leg. Then, swinging the b behind the back from the left side. While holding the b with the right hand (Fig. 38), strike ukes men, then quickly pull the b back to the left side of the body (Fig. 39). On the count of 4, step forward with the left leg, place the edge of the b between ukes legs and strike up at his testicles (fig. 40). Then, quickly step back to assume Tenchijin no Kamae (Fig. 41).

After finishing the Third Way, begin the Fourth Way.

Fig. 37 - Golpea a sune izquierdo de uke. Strike ukes left sune.

Fig. 38 Gira el b por detrs para golpear a men de uke Swing the b behind the back to strike ukes men

64

Fig. 39 - Tira del b hacia atrs al lado izquierdo del cuerpo. Pull the b back to the right side of the body.

Fig. 40 Golpea los testculos de uke desde abajo mientrasavanzas con la pierna izquierda. Strike ukes testicles from below while stepping forward with the left leg

Fig. 41 - Tenchijin no Kamae.

65

Dai Yonp
Cuarta Forma Fourth Form
1. 2. 3. A la cuenta de 1, intenta ligeramente atacar de punta a mizchi de uke, luego rpidamente tira del b hacia atrs (Fig. 42). A la cuenta de 2, gira el extremo del b y golpea a men de uke. Asegrate de agarrar el b con la palma de la mano izquierda (Fig. 43) y rpidamente tira del b hacia atrs (Fig. 44). A la cuenta de 3, gira el extremo del b y colcalo entre las piernas de uke, luego golpea en los testculos (Fig. 45). Gira el b como si golpearas a men de uke y asume Tenchijin no Kamae.

Despus de terminar el Cuarta Forma, comienza la Quinta Forma.

1. 2. 3.

On the count of 1, pretend to lughtly thrust at ukes mizchi, then quickly pull the b back (Fig. 42). On the count of 2, swing the end of the b and strike ukes men. Make sure to take the b with the palm of the left hand (Fig. 43) and quickly pull the b back (Fig. 44). On the count of 3, swing the end of the b and place it between ukes legs, then strike up at his testicles (Fig. 45). Swing the b as if striking ukes men and assume Tenchijin no Kamae.

After finishing the Fourth Way, begin the Fifth Way.

66

Fig. 42 Tira del b hacia atrs despus de golpear a mizchi de uke. Pull the b back after striking ukes mizchi.

Fig. 43 Agarra el b despus de golpear a men de uke con la punta del b. Take hold of the b after strikingukes men with the tip of the b.

Fig. 44 Tira del b atrs. Pulling back the b.

Fig. 45 Golpea los testculos de uke desde abajo. Strike ukes testicles from below.

67

Dai Goh
Quinta Forma Fifth Way
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, avanza con la pierna derecha e intenta golpear a men de uke (Fig. 46). Rpidamente deja ir la mano derecha y gira el b con la mano izquierda una vez, luego coloca la mano derecha en el b. A la cuenta de 2, deja ir la mano izquierda, gira el b con la mano derecha una vez y golpea a sune izquierdo de uke con la mano izquierda en el b mientras avanzas con la pierna izquierda (Fig. 47). AAA la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 48). a la cuenta de 4, gira el b una vez y da un paso atrs con la pierna derecha a Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 49).

Despus de terminar el Quinta Forma, comienza la Sexta Forma.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the right leg and pretend to hit ukes men (Fig. 46). Quickly let the right hand go and swing the b with the left hand once, then put the right hand on the b. On the count of 2, let the left hand go, turn the b with the right hand once and strike ukes right sune with the left hand on the b while stepping forward with the left leg (Fig. 47). On the count of 3, step forward with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 48). On the count of 4, swing the b once and step back with the right leg into Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 49).

After finishing the Fifth Way, begin the Sixth Way.

68

Fig. 46 Golpea ligeramente a men de uke. Lightly strike ukes men.

Fig. Golpea a sune derecho de uke. Strike ukes right sune.

Fig. 48 - Golpea a sune izquierdo de uke. Strike ukes left sune.

Fig. 49 Asume Gyaku Tenchijin no Kamae girando el b. Assume Gyaku Tenchijin no amae after swinging the b.

69

Dai Ropp
Sexta Forma Sixth Way
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, asume Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 50). Despus de girar el b hacia delante para golpear a men de uke, avanza con la pierna derecha. La mano izquierda avanza y golpea a men de uke. A la cuenta de 22, gira el b por encima de la cabeza, haciendo un crculo en direccin contraria de las agujas del reloj con el extremo una vez. Golpea el lado derecho de la cintura de uke (Fig. 51). A la cuenta de 3, gira el b en el sentido de las agujas del reloj y golpea el lado izquierdo de la cintura de uke ( Fig. 52). A la cuenta de 4, gira el b con la mano derecha una vez (despus de dejarlo ir con la mano izquierda), luego coloca la mano izquierda en el b. Retrocede con la pierna derecha, deja ir la mano izquierda, agarra el extremo del b y asume Tenchijin no Kamae.

Despus de terminar el Sexta Forma, comienza la Sptima Forma.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, assume Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 50). After swinging the b once towards ukes men, step forward with the right leg. Let the left hand go and strike ukes men. On the count of 2, swing the b over the head, making a counterclockwise circle with the tip once. Strike the right side of ukes waist (Fig. 51). On the count of 3, swing the b clockwise and strike the left side of ukes waist (Fig. 52). On the count of 4, swing the b with the right hand once (after letting go with the left hand), then put the left hand on the b. Step back with the right leg, let go with the left hand, hold the bottom of the b and assume Tenchijin no Kamae.

After finishing the Sixth Way, begin the Seventh Way.

70

Fig. 50 - Gyaku Tenchijin no Kamae. Gyaku Tenchijin no Kamae.

Fig. 51 Golpea la cintura derecha de uke. Strike ukes right waist.

Fig. 52 Golpea la cintura izquierda de uke. Strike ukes left waist.

71

Dai Nanah
Sptima Forma Seventh Way
1. A la cuenta de 1, avanza con la pierna derecha y golpea ligeramente a men de uke (Fig. 53). Luego, golpea a men de uke con el extremo del b y retrocede la pierna derecha. Gira el b una vez (colocndolo entre el ndice derecho y el dedo corazn, como si golpearas a men) y tira del b hacia atrs. A la cuenta de 2, golpea de punta a mozchi de uke y tira del b hacia atrs rpidamente. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y golpea el lado izquierdo de la cintura de uke (Fig. 55). A la cuenta de 4, retrocede con la pierna derecha a Gyaku Tenchijin no Kamae.

2. 3. 4.

Despus de terminar el Sptima Forma, comienza la Octava Forma.

1.

2. 3. 4.

On the count of 1, step forward with the right leg and lightly strike ukes men (Fig. 53). Then, strike ukes men with the end of the b and step back with the right leg. Swing the b once (by placing it between the right index and middle ?nger, as if hitting the men) and pull the b back (Fig. 54). On the count of 2, thrust at ukes mizMchi and pull the b back quickly. On the count of 3, step forward with the right leg and strike the left side of ukes waist (Fig. 55). On the count of 4, step back with the right leg into Gyaku Tenchijin no Kamae.

After finishing the Seventh Way, begin the Eighth Way.

72

Fig. 53 Golpea ligeramente a men de uke. Lightly strike ukes men.

Fig. 54 Tira del b atrs. Pull the b back.

Fig. 55 Golpea la cintura izquierda de uke. Strike ukes left waist.

73

Dai Happ
Octava Forma Eighth Way
1. A la cuenta de 1, asume Gyaku Tenchijin no Kamae. Avanza con la pierna derecha, deja ir la mano izquierda y coloca el b en el lado izquierdo del cuerpo hacindolo girar una vez con la mano derecha. Luego, agarra el b con la mano izquierda y deja ir la mano derecha (Fig. 56). A la cuenta de 2, gira el b con medio crculo con la mano izquierda y coloca la mano derecho en el b. Luego, retrocede con la pierna derecha y coloca el b en el lado derecho del cuerpo. Gira el extremo del b hacia delante como si golpearas a men de uke, luego rpidamente tira del b hacia atrs. A la cuenta de 3, avanza con la pierna derecha y coloca el b entre las piernas de uke. Golpea en los testculos de uke (Fig. 57). A la cuenta de 4, retrocede con la pierna derecha a Tenchijin no Kamae, como si golpearas a men de uke.

2.

3. 4.

Despus de terminar el Octava Forma, comienza la Novena Forma.

1.

2.

3. 4.

On the count of 1, assume Gyaku Tenchijin no Kamae. Step forward with the right leg, let the left hand go and place the b on the left side of the body by swinging it once with the right hand. Next, hold the b with the left hand and let the right hand go (Fig. 56). On the count of 2, swing the b in a half-circle with the left hand and put the right hand on the b. Then, step back with right leg and place the b on the right side of the body. Swing the end of the b forward as if striking ukes men, then quickly pull the b back. On the count of 3, step forward with the right leg and place the b between ukes legs. Strike up at ukes testicles (Fig. 57). On the count of 4, step back with the right leg into Tenchijin no Kamae, as if hitting ukes men.

After finishing the Eighth Way, begin the Ninth Way.

74

Fig. 57 Golpea los testculos de uke desde abajo. Strike ukes testicles from below.

Fig. 56 Sobre el lado izquierdo del cuerpo gira el b despus de avanzar con la pierna derecha. On the left side of the body swing the b after stepping forward with the right leg.

75

Dai Kyh
Novena Forma Ninth Way
1. 2. 3. 4. A la cuenta de 1, asume Tenchijin no Kamae. Avanza con la pierna derecha y golpea ligeramente el hombro izquierdo de uke (Fig. 58). A la cuenta de 2, avanza con la pierna izquierda e intenta ligeramente golpear e hombro derecho de uke con el extremo del b (Fig. 59). Luego, gira el b y ligeramente golpea a men de uke (Fig. 60). A la cuenta de 3, tira atrs con la mano izquierda, salta atrs con a pierna derecha y gira el b en el otro sentido con la mano derecha. asegrate de que la mano derecha est en el extremo del b (Fig. 61). A la cuenta de 4, avanza con la pierna derecha y golpea a men de uke girando la punta del b a la derecha. luego, retrocede con la pierna derecha a Tenchijin no Kamae.

El Shidosha dice que el Kuji no Kata se termin. Despus de que el Shidosha diga rei, coloca el b por el exterior del pie derecho, avanza con la pierna derecha y baja el b hacia delante. Al mismo tiempo, arrodilla la rodilla derecha en el suelo, y mientras tiras del b desliza la rodilla derecha hacia atrs y junta la rodilla derecha con la rodilla izquierda para hacer seiza. Coloca ambas manos delante de las rodillas para hacer rei.

1. 2. 3. 4.

On the count of 1, assume Tenchijin no Kamae. Step forward with the right leg and lightly strike ukes left shoulder (Fig. 58). On the count of 2, step forward with the left leg and pretend to lightly strike ukes right shoulder with the end of the b (Fig. 59). Then, swing the b and lightly strike ukes men (Fig. 60). On the count of 3, push off with the left hand, jump back with the right leg and swing the b the other way once with the right hand. Make sure that the left hand is on the bottom side of the b (Fig. 61). On the count of 4, step forward with the right leg and strike ukes men by swinging the tip of the b to the right. Then, step back with the right leg into Tenchijin no Kamae.

Shidosha says Kuji no Kata is finished. After the shidosha says rei, stand the b outside of the right foot, step forward with the right leg and lower the b forward. At the same time, kneel the right knee on the ground, and while pulling the b slide the right knee back and put the right knee together with the left knee to do seiza. Place both hands in front of the knees to do rei.

76

Fig. 58 Golpea ligeramente el hombro izquierdo de uke. Lightly strike ukes left shoulder.

Fig. 59 Golpea ligeramente el hombro izquierdo de de uke. Lightly strike ukes right shoulder.

Fig. 60 Golpea ligeramente a men de uke. Lightly strike ukes men.

Fig. 61 Coloca la mano izquierda en el b despus de girar el b con la mano derecha. Place the left hand on the b after swinging the b with the right hand.

77

78

Captulo 4

(Bastn de Tres Pies y Bastn de Cuatro Pies)

79

80

Tsuke Iri
Entrar To Enter
Waza por el lado derecho Tori Agarra el hanb con la mano derecha.

Uke: Desarmado. Primero, saluda hacia el shinden doblando la cintura. Acrcense el uno al otro, parndose a una distancia adecuada y saldense el uno al otro. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha y golpea a uto (kyush entre las cejas) de tori con el puo derecho. Tori: Da un paso al exterior con la pierna izquierda y esquiva el puo derecho de uke. Al mismo tiempo, bloquea y rpidamente agarra la mueca de uke con la mano derecha (Fig. 62). Coloca el extremo derecho del hanb (agarrado con la mano derecha) debajo del brazo derecho de uke y llvalo abajo sobre su estmago, rompiendo su codo (Fig. 63). Ponte de pie y retrocede con la pierna derecha detrs de la izquierda. Zashin. Uke: Permanece de pie tranquilo y regresa a la posicin inicial. Tori: Retrocede con la pierna izquierda al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza por el lado derecho, empieza el waza por el lado izquierdo. El waza por el lado izquierdo es lo contrario del waza derecho.

Right-side waza Tori: Hold the hanb with the right hand. Uke: Unarmed. First, bow towards the shinden by bending at the waist. Take steps toward each other, stopping at a suitable distance apart, and bow to each other. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg and strike toris uto (kyksho between eyebrows) with

81

the right fist. Tori: Step outside with the left leg and dodge ukes right fist. At the same time, block and quickly grab hold of ukes wrist with the right hand (Fig. 62). Put the right edge of the hanb (held with the right hand) under ukes right arm and take him down onto his stomach, breaking his elbow (Fig. 63). Stand up and step back with the right leg behind the left leg. Zanshin. Uke: Stand up quietly and return to the starting point. Tori: Take a step with the right leg back to the starting point and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right-side waza, begin the left-side waza. The left-side waza is the opposite of the right-side waza.

Fig. 62 Esquiva el puo derecho de uke y agarra su mueca. Dodge ukes right fist and grab hold of ukes wrist.

Fig. 63 Lleva a uke abajo. Take uke down.

82

Kasumi Uchi (Yokomen Uchi)


Golpe en la Niebla Mist Strike
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Desarmado. Avanza con la pierna derecha y golpea el lado izquierdo de la cabeza de tori con el puo derecho. Tori: Retrocede con la pierna izquierda detrs de la derecha, y al mismo tiempo golpea el puo derecho de uke con el extremo derecho del hanb (Fig. 64). Uke: Golpea el lado derecho del cuerpo de tori con el puo izquierdo. Tori: Esquiva con el cuerpo retrocediendo la pierna derecha detrs de la izquierda. Al mismo tiempo, deja ir el hanb con la mano izquierda y golpea a kasumi derecho (lateral de la cabeza) de uke con el extremo izquierdo del hanb (Fig. 65). Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Unarmed. Step forward with the right leg and strike toris left side of the head with the right fist. Tori: Step back with the left leg behind the right leg, and at the same time knock away ukes right fist with the right edge of the hanb (Fig. 64). Uke: Strike the right side of toris body with the left fist. Tori: Dodge with the body by stepping back with the right leg behind the left leg. At the same time, let go of the hanb with the left hand and strike ukes right kasumi (the side of the head) with the left edge of the hanb (Fig. 65). Zanshin.

Uke: Return to the starting point.

83

Tori: Return to the starting point and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 64 Golpea el puo derecho de uke. Strike ukes right fist.

Fig. 65 Golpea a kasumi derecho de uke. Strike ukes right kasumi.

84

Koshi Ori
Romper la Cadera Break the Hip
Waza por el lado derecho Tori y uke estn de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha y golpea la cabeza de tori con el puo derecho. Tori: Da un pequeo paso hacia delante con la pierna izquierda, bloquea el puo derecho de uke con la mano izquierda y rpidamente agarra la mueca derecha de uke. Golpea la cintura derecha de uke con el hanb (agarrado con la mano derecha) y coloca el hanb sobre el costado derecho de su cuerpo (Fig. 66). Luego, da un paso por el exterior de la pierna derecha de uke con la pierna derecha y llvalo abajo sobre su espalda (Fig. 67). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke stand about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg and strike the left side of toris head with the right fist. Tori: Take a small step forward with the left leg, block ukes right fist with the left hand, and quickly grab hold of ukes right wrist. Hit ukes right waist with the hanb (held with the right hand) and place the hanb onto the right side of his body (Fig. 66). Next, step outside of ukes right leg with your right leg and take him down onto his back (Fig. 67). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Return to the starting point and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

85

Fig. 66

Fig. 67

86

Ate Komi
Atacar y Golpear Jam Into and Strike
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda y golpea a mizchi de tori con el puo izquierdo. Tori: Retrocede con la pierna izquierda detrs de la pierna derecha y golpea a kote derecho de uke (Fig. 68). Lleva el hanb atrs a Yoko Ichimonji. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg and strike toris mizchi with the left fist. Tori: Step back with the left leg behind the right leg and strike ukes right kote (Fig. 68). Strike the back of the right side of ukes body (Fig. 69). Pull the hanb back into Yoko Ichimonji. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

87

Fig. 68 Golpea a kote derecho de uke. Strike ukes right kote.

Fig. 69 Golpea la parte de atrs del costado derecho de uke. Strike the back right side of ukes body.

88

Ate Gaeshi
Contra Golpeando Hitting Counter
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra las solapas de tori con ambas manos y patea sus testculos con la pierna derecha (Fig. 70). Tori: Rerocede con la pierna izquierda detrs de la derecha (esquivando con el cuerpo), eleva el hanb con ambas manos y empuja el codo de uke hacia arriba (Fig. 71). Uke: Suelta el agarra de dolapas de tori. Tori: En el momento en el que uke suelta su agarre, tira del hanb atrs y rpidamente golpea de punta en mizchi. Asume Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 72). Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg, grab toris lapels with both hands and kick his testicles with the right leg (Fig. 70). Tori: Step back with the left leg behind the right leg (dodging with the body), raise the hanb with both hands and push ukes elbow up (Fig. 71).

Uke: Release the grip on toris lapels. Tori: At the moment uke releases his grip, pull the hanb back and quickly thrust into his mizchi. Assume Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 72). Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.
89

Fig. 70 Uke agarra las solpas de tori. Uke grabs toris lapels.

Fig. 71 Empuja el codo de uke hacia arriba tal que se aleja del hanb. Push ukes elbow up so he lets go of the hanb.

Fig. 72 Golpea a mizchi de uke. Strike ukes mizchi.

90

Kote Gaeshi (Kotemaki Kujiki)


Girar la Mueca Turn Over the Wrist
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 73). Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra la mueca derecha de tori con la mano izquierda y golpea a men con la mano derecha (Fig. 74). Tori: Retrocede con la pierna izquierda detrs de la derecha. Esquiva el puo derecho de uke, presiona su palma izquierda hacia abajo con la mano izquierda y gira el extremo derecho del hanb abajo sobre su kote izquierdo. Lleva a uke abajo girando su kote (Fig. 75). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae (Fig. 73). Uke: Step forward with the left leg, hold toris right wrist with the left hand and strike his men with the right fist (Fig. 74). Tori: Step back with the left leg behind the right leg. Dodge ukes right fist, push his left palm down with the left hand and swing the right edge of the hanb down onto his left kote. Take uke down by turning his kote around (Fig. 75). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

91

Fig. 73 - Tori y uke estn de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori agarra el. Hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke and tori stand about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori holds the hanb in Hira Ichimonji no Kamae.

Fig. 74 Uke golpea a men de tori con el puo derecho Uke strikes toris men with a right fist.

Fig. 75 Lleva a uke abajo. Take uke down.

Fig. 76 Zashin. Zanshin.

92

Katate Dori (Kotemaki Hazushi)


Agarre de Una Mano Single-Hand Capture
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra la mueca derecha de tori con la mano izquierda y golpea a men con la mano derecha (Fig. 77). Tori: Retrocede con la pierna izquierda detrs de la derecha, y al mimo tiempo esquiva el puo derecho de uke movindose a la izquierda, presiona su kote izquierda hacia abajo con el extremo derecho del hanb abajo sobre su kote izquierdo (Fig. 78). Uke: Suelta el agarre de la mueca de tori. Tori: En el momento en el que uke suelta el agarre, rpidamente golpea de punta en el costado izquierdo del cuerpo (Fig. 79) y tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Uke: Step forward with the left leg, hold toris right wrist with the left hand and strike his men with the right fist (Fig. 77). Tori: Step back with the left leg behind the right leg, and at the same time dodge ukes right fist by moving to the left and press down on his left kote with the right edge of the hanb (Fig. 78). Uke: Release the grip on toris wrist. Tori: At the moment uke releases his grip, quickly thrust into the back of the left side of his body (Fig. 79) and pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.
93

Fig. 77 Uke golpea a men de tori con el puo derecho. Uke strikes toris men with the right fist.

Fig. 78 Tori presiona abajo sobre kote derecho de uke con el hanb. Tori presses down on ukes right kote with the hanb.

Fig. 79 Tori golpea el costado derecho de uke. Tori strikes the back of ukes right side.

94

Ryte Dori
Agarrar Ambas Manos Seizing Both Hands
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia (Fig. 80). Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha y agarra ambas muecas de tori con ambas manos (Fig. 81). Patea los testculos de tori con la pierna izquierda. Tori: Esquiva con el cuerpo retrocediendo con la pierna izquierda detrs de la derecha y presiona abajo sobre el kote izquierdo de uke con el extremo derecho del hanb (Fig. 82). Uke: Suelta el agarre de las muecas de tori. Tori: En el momento en el que uke suelta ambas manos, rpidamente golpea de punta en mizchi (Fig. 83) y tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke face each other, standing about 3 shaku (0.9m or 3 feet) apart (Fig. 80). Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg and grab hold of toris wrists with both hands (Fig. 81). Kick toris testicles with the left leg. Tori: Dodge with the body by stepping back with the left leg behind the right leg and press down on ukes left kote with the right edge of the hanb (Fig. 82). Uke: Release grip on toris wrists. Tori: At the moment uke lets go of both hands, quickly thrust into his mizchi (Fig. 83) and pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae.

95

After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 80

Fig. 81 Uke avanza con la pierna derecha y agarra con amabas manos. Uke steps forward with the right leg and grabs hold with both hands.

Fig. 82 Tori presiona abajo sobre kote izuierdo de uke con el hanb tal que suelta ambas manos. Tori presses down on ukes left kote with the hanb so he lets go of both hands. Fig. 83 Tori golpea a mizchi de uke. Tori strikes ukes mizchi.

96

Maki Hazushi
Enrrollar y Quitar Tie Up and Remove
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae, avanza con la pierna izquierda y golpea a men de uke. Uke: Da un paso a la izquierda con la pierna izquierda, esquiva el hanb y cbrelo con el lateral del brazo derecho (cbito). Rpidamente agarra el hanb y tira de l (Fig. 84). Tori: Cuando tira del hanb, empjalo un poco y baja el extremo del hanb. Gira la punta del hanb en el sentido de las agujas del reloj, luego tira del hanb hacia arriba mientras presionas abajo sobre la mueca de uke con el extremo (Fig. 85). Uke: Suelta el hanb. Tori: Rpidamente golpea de punta en mizchi de uke y tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke stand about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae, step forward with the right leg and trike ukes men. Uke: Step to the left with the left leg, dodge the hanb and cover it with the side of the right arm (ulna bone). Quickly grab the hanb and pull it (Fig. 84). Tori: As the hanb is pulled, push it a little and quickly lower the end of the hanb. Swing the tip of the hanb clockwise, then pull the hanb up while pressing down on ukes wrist with the edge (Fig. 85). Uke: Let go of the hanb. Tori: Quickly thrust into ukes mizchi and pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin.

97

Uke: Return to the starting point. Tori: Step back with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 84 Uke agarra el hanb y tira. Uke grabs the hanb and pulls.

Fig. 85 Tori tira del hanb hacia arriba. Tori pulls the hanb up.

98

Ryte Karame
Enrrollar Ambas Manos Entangle Both Hands
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra las solapas de tori con ambas manos. Tori: Suelta la mano derecha y coloca el extremo derecho del hanb sobre ambas muecas de uke, cruzando por debajo la mano derecha. Agarra el hanb y ata las manos de uke. Retrocede con la pierna izquierda y mientras presionas abajo sobre las muecas de uke tira del hanb hacia ti y rompe las articulaciones de los brazos de uke (Fig. 85). Retrocee con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin (Fig. 87). Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke face each other, standing about 3 shaku (0.9m or 3 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg and grab toris lapels with both hands. Tori: Let go of the right hand and place the right edge of the hanb on both of ukes wrists, crossing underneath with the right hand. Grab hold of the hanb and bind ukes hands. Step back with the left leg, and while pressing down on ukes wrists pull the hanb toward yourself and break ukes arm joints (Fig. 86). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin (Fig. 87). Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Return to the starting point. After finishing the right waza, begin the left waza.

99

Fig. 86 Tori ata ambas manos de uke y presiona sobre sus muecas. Tori binds both of ukes hands and presses down on his wrists.

Fig. 87 Zashin.

100

Katate Karame
Enrrollar Una Mano Single-Hand Entangle
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra la solapa de tori con la mano izquierda y golpea a su men con el puo derecho. Tori: Suelta la mano izquierda, y mientras golpeas el puo derecho de uke con el extremo izquierdo del hanb (agarrado con la mano derecha Fig. 88) coloca el hanb sobre su mueca izquierda. Cruza por debajo con la mano izquierda y agarra el hanb, presionando la mueca derecha de uke. Retrocede con la pierna izquierda, presiona, y rompe la articulacin del brazo izquierdo de uke (Fig. 89). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg, grab toris lapel with the left hand and strike his men with the right fist. Tori: Let go of the left hand, and while hitting away ukes right fist with left edge of the hanb (held with the right hand Fig. 88) place the hanb on his left wrist. Cross underneath with the left hand and grab hold of the hanb, binding ukes right wrist. Step back with the left leg, press down, and break ukes left arm joint (Fig. 89). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

101

Fig. 88 Tori golpea el puo izquierdo de uke. Tori knocks away ukes left fist.

Fig. 89 Tori bloquea la mueca de uke y presiona. Tori binds ukes wrist and presses down.

102

Kata Mune Dori


Agarre de Solapa de Una Mano Single Lapel Grab
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra la solapa de tori con la mano izquierda y golpea a su men con el puo derecho. Tori: Mientras golpeas el puo derecho de uke con el extremo izquierdo del hanb (Fig. 90), cruza las manos colocando el hanb sobre la mueca derecha de uke (la mano que agarra), atrapndola (Fig. 91). Retrocede con la pierna izquierda y rompe la articulacin del brazo de uke. Uke: Suelta y tira de la mano derecha hacia atrs. Tori: En el momento en el que uke suelta y tira de la mano que agarra hacia atrs, gira el hanb y golpea a su men. Luego, tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg, grab tori with the right hand and strike his men with the right fist. Tori: While hitting away ukes right fist with the left edge of the hanb (Fig. 90), cross the hands by placing the hanb on ukes right wrist (his grabbing hand), trapping it (Fig. 91). Step back with the left leg and break ukes arm joint. Uke: Let go and pull the right hand back. Tori: At the moment uke lets go and pulls his grabbing hand back, turn the hanb around and strike his men. Next, pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin.

103

Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 90 Tori golpea el puo derecho de uke con el extremo izquierdo del hanb. Tori knocks away ukes right fist with the left edge of the hanb.

Fig. 91 Tori cruza las manos de uke. Tori crosses ukes hands.

104

Eri Dori
Agarre de Cuello Collar Grab
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha, agarra las solapas de tori con ambas manos (Fig. 92). Tori: Suelta el hanb con la mano izquierda y colcalo encima de las articulaciones de los codos de uke (Fig. 93). Agarra el extremo izquierdo del hanb con la mano izquierda y presiona abajo mientras retrocedes ligeramente con la pierna derecha (Fig. 94), doblando la parte superior del cuerpo hacia delante. Uke: Suelta el agarre de ambas manos sobre tori. Tori: En el momento que suelta el agarre, da un gran paso hacia delante con la pierna derecha y presiona su mandbula hacia arriba con el hanb. Sigue empujando hacia delante, llevando a uke abajo sobre su espalda (Fig. 95). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 3 shaku (0.9m or 3 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg and grab toris lapels with both hands (Fig. 92). Tori: Let go of the hanb with the left hand and place it on top of ukes elbow joints (Fig. 93). Grab the left edge of the hanb with the left hand and push down while stepping back slightly with the right leg (Fig. 94), bending the upper body forward. Uke: Release grip on tori with both hands. Tori: At the moment uke releases his grip, take a big step forward with the right leg and push his lower jaw up with the hanb. Keep pushing forward, taking uke down onto his back (Fig. 95). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin.

105

Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 92 Uke avanza con la pierna izquierda y agarra las solapas de tori con ambas manos. Uke steps forward with the right leg and grabs toris lapels with both hands.

Fig. 93 Tori coloca el hanb sobre las articulaciones de los codos de uke. Tori places the hanb on top of ukes elbow joints.

Fig. 94 Tori presiona sobre las articulaciones de los codos con el hanb tal que hace soltar ambas manos. Tori pushes down on ukes elbow joints with the hanb so he lets go with both hands.

Fig. 95 Tori presiona la mandbula con el hanb y empuja hacia delante, llevando a uke abajo sobre su espalda. Tori pushes ukes lower jaw up with the hanb and pushes forward, taking uke down onto his back.

106

Jji Dori
Agarre Cruzado Cross Capture
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha, agarra las solapas de tori con ambas manos en tatejuji jime y cierra tu agarre. Tori: Coloca la mano izquierda sobre la palma derecha de uke. Inserta el hanb (agarrado con la mano derecha) desde abajo, entre los brazos de uke. Retrocede con la pierna izquierda detrs de la derecha y lleva a uke abajo sobre su espalda girando sus brazos al mismo tiempo (Fig. 96,97). Golpea la cabeza de uke con el hanb soltando la mano izquierda. Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke face each other, standing about 3 shaku (0.9m or 3 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg, grab toris lapels with both hands in tatejuji jime and tighten your grip. Tori: Place the left hand onto ukes right palm. Insert the hanb (held with the right hand) from underneath, between ukes arms. Step back with the left leg behind the right leg and take uke down onto his back by turning his arms at the same time (Fig. 96, 97). Strike ukes head with the hanb by letting go of the left hand. Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

107

Fig. 96 Tori inserta el hanb entre los brazos de uke. Tori inserts the hanb between ukes arms.

Fig. 97 Tori tira a uke de espaldas. Tori takes uke down onto his back.

108

Ashikake Daoshi
Tirar Agarrando el Pie Foothold Fall
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna derecha y agarra a la altura de los codos por detrs (Fig. 98). Tori: A la vez que retrocedes a la derecha con la pierna izquierda, baja la cintura e inclina el cuerpo hacia delante ligeramente (Fig. 99). Uke: Suelta el agarre sobre los codos de tori. Tori: Cuando uke suelta el agarre, suelta el hanb con tu mano izquierda e inserta el extremo izquierdo del hanb entre tus piernas, enganchando el tobillo derecho de uke. Agarra el extremo izquierdo del hanb con la mano izquierda y avanza con la pierna derecha, elevando el cuerpo de uke y tirndolo hacia atrs, sobre su espalda (Fig. 100). Avanza con la pierna derecha en frente de la izquierda, gira el cuerpo y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Uke stands behind tori about 3 shaku (0.9m or 3 feet) away. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the right leg and grab hold around toris elbows from behind (Fig. 98). Tori: While stepping back to the right with the right leg, lower the waist and bend the body forward slightly (Fig. 99). Uke: Release grip on toris elbows. Tori: As uke releases his grip, let go of the hanb with your left hand and insert the left edge of the hanb between your legs, hooking ukes right ankle. Grab the left edge of the hanb with the left hand and step forward with the right leg, lifting up ukes body and

109

taking him down backwards, onto his back (Fig. 100). Step forward with the right leg in front of the left leg, turn the body and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 98 - Uke agarra a la altura de los codos por detrs. Uke grabs hold around toris elbows from behind.

Fig. 99 Tori da un paso atrs con la pierna derecha para soltar el agarre de uke. Tori steps back with the right leg to loosen ukes grip.

Fig. 100 Tori engancha el tobillo de uke con el hanb y tralo hacia atrs, sobre su espalda. Tori hooks ukes ankle with the hanb and takes him backwards, onto his back.

110

Ushiro Dori
Agarre por Detrs Rear Grab
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda y agarra a la altura de los codos por detrs. Tori: Avanza con la pierna izquierda y gira a la derecha mientras bajas el cuerpo. Uke: Suelta el agarre y rpidamente plica una estrangulacin al cuello de tori (Fig. 101). Tori: Retrocede con la pierna izquierda detrs de la pierna derecha de uke, coloca el brazo izquierdo alrededor de l y coloca el hanb (agarrado con la mano derecha) sobre el costado izquierdo de uke. Con la mano izquierda, agarra el hanb y presiona las costillas de uke (Fig. 102). Retrocede la pierna izquierda detrs de la derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Uke stands behind tori about 3 shaku (0.9m or 3 feet) away. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg and grab toris elbows from behind. Tori: Step forward with the left leg and turn to the right while lowering the body. Uke: Release your grip and quickly apply a stranglehold to toris neck (Fig. 101). Tori: Step back with the left leg behind ukes right leg, put your left arm around him and place the hanb (held with the right hand) onto the left side of ukes body. With the left hand, grab hold of the hanb and tighten pressure on ukes ribs (Fig. 102). Step back with the left leg behind the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point.

111

Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 101 Uke aplica una estrangulacin en el cuello de tori. Uke applies a stranglehold to toris neck.

Fig. 102 Tori coloca el hanb en el costado izquierdo de uke y apreta, presionando las costillas. Tori places the hanb onto the left side of ukes body and tightens, putting pressure on ukes ribs.

112

Karame Uchi (Kiri no Ichiy)


Envolver y Golpear Entangle and Strike
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Avanza con la pierna izquierda, agarra la solapa de tori con la mano izquierda. Tori: Cololca el extremo derecho del hanb debajo del antebrazo izquierdo de uke y suelta el hanb con la mano izquierda. Agarra el extremo derecho del hanb con la mano izquierda desde arriba (atrapando el antebrazo izquierdo de uke) y tira de uke atrs frente a ti dando una gran paso atrs con la pierna izquierda (Fig. 103). Uke: Tira de tu brazo izquierdo hacia atrs. Tori: En el momento en que uke tira del brazo atrapado hacia atrs, arrodllate con la pierna izquierda y llvalo abajo sobre su estmago golpeando ambos sune (Fig. 104). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Step forward with the left leg and grab toris lapel with the left hand. Tori: Place the right edge of the hanb underneath ukes left forearm and let go of the hanb with the left hand. Grab the right edge of the hanb with the left hand from above (trapping ukes left forearm) and pull uke back in front of you by taking a big step back with the left leg (Fig. 103). Uke: Pull your left arm back. Tori: At the moment uke pulls the trapped left arm back, kneel down on the ground with the left knee and take him down onto his stomach by striking both sune (Fig. 104). Step back with the right leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin.

113

Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 103 Tori atrapa el antebrazo izquierdo de uke. Tori traps ukes left forearm.

Fig. 104 Tori lleva a uke abajo sobre su estmago golpeando ambos sune. Tori takes uke down onto his stomach by striking both sune.

114

Ke Age
Pateando Hacia Arriba Kicking Up
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 3 shaku (0.9 m 3 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Patea los testculos de tori con la pierna derecha. Tori: Esquiva con el cuerpo retrocediendo mla pierna derecha detrs de la derecha y engancha tipo cuchara la pierna derecha de uke con el extremo izquierdo del hanb (Fig. 105). Lleva a uke abajo sobre su espalda dando unos pasos (Fig. 106). Tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 3 shaku (0.9m or 3 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Kick toris testicles with the right leg. Tori: Dodge with the body by stepping back with the right leg behind the right leg and scoop up ukes right leg with the left edge of the hanb (Fig. 105). Take uke down onto his back by taking a few steps (Fig. 106). Pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step back with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

115

Fig. 105 Tori engancha tipo cuchara la pierna derecha de uke con el extremo izquierdo del hanb Tori scoops up ukes right leg with the left edge of the hanb.

Fig. 106 Tori lleva abajo a uke sobre su espalda. Tori takes uke down onto his back.

116

Gorin Kudaki (Kote Suso Harai)


Aplastar Cinco Anillos Five Rings Crush
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 6 shaku (1.8 m 6 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae, luego sube el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke sube el tachi a Jdan no Kamae, retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb (con la palma hacia delante) en Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 107). Uke: Corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta descendente, esquiva con el cuerpo avanzando con la pierna derecha y la pierna izquierda detrs de la derecha, gira el cuerpo y golpea sobre kote izquierdo de uke (Fig. 108). Arrodllate con la pierna izquierda y lleva a uke abajo sobre su estmago girando el hanb en el sentido de las agujas del reloj, golpeando a sune (Fig. 109). Tira del hanb atrs a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae, then raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: When uke raises the tachi to Jdan no Kamae, step back with the right leg and hold the hanb (with the right palm facing forward) in Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 107). Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke begins to cut down, dodge with the body by stepping forward with the right leg and the left leg close behind the right, turn the body and strike ukes left kote (Fig. 108). Kneel down on the ground with the left knee and take uke down onto his stomach by swinging the hanb clockwise, striking his sune (Fig. 109). Pull the hanb back into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin.

117

Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 107

Fig. 108 Tori golpea a kote de uke. Tori strikes ukes kote.

Fig. 109 Tori lleva a uke al suelo boca abajo golpeando a sune. Tori takes uke down onto his stomach by striking his sune.

118

Tsukikomi Otoshi
Golpear de Punta y Dejar Caer Thrust and Drop
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 4 shaku (1.2 m 4 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Con la mano izquierda, saca el tant del interior del gi y avanza con la pierna izquierda, atacando de punta a mizchi de tori. Tori: Esquiva con el cuerpo avanzando a la derecha con la pierna derecha y la pierna izquierda cerca detrs de la derecha. Golpea el tant de uke lejos con el extremo derecho del hanb (Fig. 110). Rpidamente avanza con la pierna izquierda y colcala detrs de la pierna derecha de uke. Cloca el hanb (agarrado con ambas manos) en el costado izquierdo de uke y tralo boca arriba(Fig. 111). Retrocede con la pierna derecha y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 4 shaku (1.2m or 4 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: With the left hand, pull the tant out from inside your gi and step forward with the left leg, thrusting into toris mizchi. Tori: Dodge with the body by stepping forward and to the right with the right leg and the left leg close behind the right. Hit ukes tant away with the right edge of the hanb (Fig. 110). Quickly step forward with the left leg and put it behind ukes right leg. Place the hanb (held with both hands) on the left side of ukes body and push him down onto his back (Fig. 111). Step back with the left leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Stand up and return to the starting point. Tori: Step forward with the left leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.
119

Fig. 110 Tori golpea el tant de uke. Tori knocks away ukes tant.

Fig. 111 Tori coloca el hanb sobre el costado de uke y lo empuja abajo. Tori places the hanb onto the side of ukes body and pushes him down.

120

Uke Nagashi
Recibir con Flujo Receiving Flow
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Jdan no Kamae, corta descendente. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi a Jdan no Kamae y empieza a cortar, esquiva con el cuerpo avanzando a la izquierda con la pierna izquierda, eleva el brazo izquierdo hacia delante y el brazo derecho a la misma altura del hombro con el codo un poco doblado (Fig. 13 de Ukemi). Bloquea el tachi colocando el eztremo derecho del hanb por debajo del antebrazo de uke (Fig. 112). Empuja arriba estirando el brazo derecho, luego golpea de punta en la parte de atrs del costado derecho de uke con el extremo izquierdo del hanb (Fig. 113). Retrocede con la pierna izquierda y agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza Tori and uke face each other, standing about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae, cut straight down. Tori: At the moment uke raises the tachi to Jdan no Kamae and begins to cut down, dodge with the body by stepping forward and to the left with the left leg, raise the left arm forward and the right arm to the same level as the shoulder with the elbow bent a little (Fig. 13 of Ukemi). Block the tachi by placing the right edge of the hanb underneath ukes forearm (Fig. 112). Push up by extending the right arm, then thrust into the back of the right side of ukes body with the left edge of the hanb (Fig. 113). Step back with the left leg and hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.
121

Fig. 112

Fig. 113

122

Kiri Oroshi
Cortar ms Bajo Cut Lower
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Jdan no Kamae, corta descendente. Tori: A la vez que esquivas con el cuerpo (avanzando a la derecha con la pierna derecha), golpea el pecho de uke con el extremo derecho del hanb (Fig. 114). Suelta el hanb con la mano derecha y presiona abajo la mueca derecha de uke con la mano derecha (Fig. 115). Uke: Suelta la mano agarrando el tachi. Tori: Agarra la tsuka (empuadura) y gira el tachi, cortando ascendente entre las piernas de uke (Fig. 116). Tira atrs del hanb y asume Tsuki no Kamae (Fig. 117). Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke stand about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Jdan no Kamae, cut straight down. Tori: While dodging with the body (by stepping forward to the right with the right leg), strike ukes chest with the right edge of the hanb (Fig. 114). Let go of the hanb with the right hand and push down ukes right wrist with the right hand (Fig. 115). Uke: Release the hand holding the tachi. Tori: Grab the tsuka (handle) and turn the tachi, cutting up between ukes legs (Fig. 116). Pull the hanb back and assume Tsuki no Kamae (Fig. 117). Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Hand the tachi back and return to the starting point. Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae.
123

After finishing the right waza, begin the left waza.

Fig. 114 Tori golpea el pecho de uke con el hanb. Tori strikes ukes chest with the hanb.

Fig. 115 Tori presiona la mueca derecha de uke. Tori pushes down on ukes right wrist.

Fig. 116 Tori corta entre las piernas de uke con el tachi y tira hacia atrs. Tori cuts up between ukes legs with the tachi and pulls it back.

Fig. 117 Tori asume Tsuki no Kamae despus de tirar del tachi. Tori assumes Tsuki no Kamae after pulling back the tachi.

124

Mawari Dori
Agarre Girando Turning Capture
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Jdan no Kamae, corta descendente. Tori: Esquiva con el cuerpo dando un gran paso a la izquierda con la pierna izquierda. Coloca el hanb en el pecho de uke (Fig. 118). Suelta el hanb con la mano izquierda y camina alrededor, detrs de uke. Presiona el pecho de uke agarrando el extremo izquierdo del hanb con la mano izquierda (Fig. 119). Suelta el hanb con la mano izquierda y gira tu pierna izquierda detrs de tu pierna derecha, haciendo tu pierna derecha de eje. Agarra el hanb en Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Regresa al punto de partida y agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae. Despus de terminar el waza derecho, empieza el waza izquierdo.

Right-side waza

Tori and uke stand about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Jdan no Kamae, cut straight down. Tori: Dodge with the body by taking a big step forward and to the left with the left leg. Place the hanb on ukes chest (Fig. 118). Let go of the hanb with the left hand and step around, behind uke. Put pressure on ukes chest by grasping the left edge of the hanb with the left hand (Fig. 119). Let go of the hanb with the left hand and turn your left leg wide behind your right leg, making your right leg the axis. Hold the hanb in Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Return to the starting point and hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae. After finishing the right waza, begin the left waza.

125

Fig. 118 Tori coloca el hanb en el pecho de uke. Tori places the hanb on ukes chest.

Fig. 119 Tori presiona el pecho de uke agarrando el hanb. Tori puts pressure on ukes chest by grabbing the hanb.

126

Shiraha Dori
Agarrar una Espada Real Catching a Live Sword
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia. Tori: Agarra el hanb en Gedan no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Jdan no Kamae, corta descendente. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi a Jdan no Kamae y empieza a cortar, esquiva con el cuerpo avanzando a la izquierda con la pierna izquierda, golpeando su pecho con el extremo derecho del hanb. Suelta el hanb con la mano derecha y presiona abajo la mueca derecha de uke con la mano derecha. avanza con la pierna izquierda delante de la pierna izquierda de uke y al mismo tiempo aleja el tachi rompiendo su brazo. Retrocede con la pierna izquierda. Zashin. Uke: Regresa a la posicin inicial. Tori: Devuelve el tachi y regresa al punto de partida. Agarra el hanb en Hira Ichimonji no Kamae.

Tori and uke stand about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Hold the hanb in Gedan no Kamae. Uke: Raise the tachi into Jdan no Kamae, cut straight down. Tori: At the moment uke raises the tachi and begins to cut straight down, dodge with the body by stepping forward to the left with the left leg, striking his chest with the right edge of the hanb. Let go of the hanb with the right hand and push down on ukes right wrist with the right hand. Step forward with the left leg in front of ukes right leg, and at the same time take the tachi away by breaking his arm. Step back with the left leg. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Hand the tachi back and return to the starting point. Hold the hanb in Hira Ichimonji no Kamae.

127

Karame Dori
Agarre en Torsin Twisting Catch
Waza por el lado derecho Tori y uke estn frente a frente, de pie a 5 shaku (1.5 m 5 pies) de distancia.

Tori: Avanza con al pierna derecha y agarra el hanb en Gedan no Kamae. Uke: Empieza a correr hacia delante. Tori: Espera al momento oportuno, luego lanza el hanb en Hidari Otoshi, golpeando debajo de ryuge de uke en otras palabras, ashi kobura de uke a una distancia de 3 ken (540 cm 18 pies). Normalmente (ocho o nueve de cada diez veces) uke caer cuando el hanb es tirado entre las piernas. Cuando el uke no se mueve el hanb no caer entre sus piernas. El hanb caer de forma natural entre sus piernas hacidole caer si sus piernas se estn moviendo. Debes lanzar el hanb intentando agarrar la punta como si lo colocaras sobre la mueca.

Completados los 25 hon (25 formas) del hanb Tori y Uke se saludan entre ellos doblando la cintura.

Uke stands in front of tori about 5 shaku (1.5m or 5 feet) apart. Tori: Step forward with the right leg and hold the hanb in Gedan no Kamae. Uke: Start to run forward. Tori: Wait for the right moment, then throw the hanb in Hidari Otoshi, aiming for below ukes ryuge in other words, ukes ashi kobura at the distance of 3 ken (540cm or 18 feet). Usually (eight or nine out of ten times) uke will be knocked down when the hanb is thrown between his legs. When uke isnt moving the hanb wont land in between his legs. The hanb will naturally land in between ukes legs taking him down if his legs are moving. You should throw the hanb by trying to hold the tip as if placing it onto the wrist.

Completed hanb 25 hon (25 ways). Tori and uke bow to each other by bending at the waist.

128

129

130

Captulo 5

(Bastn de Seis Pies y Espada)

(24 Formas)

131

132

Sashiai
Empujes que se Encuentran Meeting Thrusts
Posicin
Tori agarra un rokushakub y uke agarra un kidachi (tachi de madera). Se acercan parando a una distancia de 1.5 ken (2.7m 9 pies). Saludan hacia el shinden doblando la cintura y luego se saludan entre ellos. Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 120). Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta, alcanzando su mizchi (Fig. 121). La pierna derecha debera moverse tambin, pero no demasiado tarde. Uke: Esquiva el ataque saltando atrs. Tori Tira del b ligeramente hacia atrs, usando el cuerpo y sin mover las piernas.

Uke: Avanza y corta descendente (Fig. 122). Tori: En el momento en el que uke corta, esquiva el tachi dando un paso grande con la pierna izquierda y al mismo tiempo golpea a su men. Luego, contina abajo en el espacio entre ambos brazos (Fig. 123). Avanza con la pierna izquierda y al mismo tiempo lleva la punta del b hacia atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori holds a rokushakub and uke holds a kidachi (wooden tachi). Step towards each ther, stopping at a distance of 1.5 ken (2.7m or 9 feet) apart. Bow towards the shinden by bending at waist, and then bow to each other. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 120). Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.
133

Movement
Uke: Raise the tachi to JMdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the left leg and thrust, aiming athis mizchi (Fig. 121). The right leg should move also, but not too late. Uke: Dodge the thrust by jumping back. Tori: Pull the b back slightly, using your body and without moving your legs. Uke: Step forward and cut down (Fig. 122). Tori: At the moment uke cuts, dodge the tachi by taking a big step back with the left leg, and at the same time strike his men. Then, continue down into the space between both arms (Fig. 123). Step forward with the left leg, and at the same time bring the tip of the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Move into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 120

134

Fig. 121 Tori golpea en mizchi de uke. Uke salta atrs. Tori strikes ukes mizchi. Uke jumps back.

Fig. 122 Tori tira del b atrs. Uke corta descendente. Tori pulls the b back. Uke cuts straight down.

Fig. 123 Uke corta descendente. Tori golpea a men de uke y mueve el b abajo y en el espacio entre los brazos de uke. Uke cuts straight down. Tori strikes ukes men and moves the b down and into the space between ukes arms.

135

Tsuru no Hitoashi
Paso de Grulla Crane Step
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 1 ken (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Tenchi no Kamae (Fig. 124). Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna derecha, baja el b y golpea el empeine de uke (Fig. 125). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori: Agarra el b con la mano derecha. Da un paso grande atrs con la pierna izquierda y agarra el b en Gedan no Kamae. Uke: Avanza y corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, da un paso grande hacia delante y la derecha con la pierna derecha y golpea su sune (Fig. 126). (La pierna izquierda debera seguir la pierna derecha). Uke: Bloquea el b mientras retrocedes, con la pierna izquierda detrs de la derecha. Tori: Retrocede con la pierna derecha y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 1 ken (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Tenchi no Kamae (Fig. 124). Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.
136

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the right leg, lower the b and hit the back of ukes foot (Fig. 125). Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Grab the b with the right hand. Take a big step backward with the left leg and hold the b in Gedan no Kamae. Uke: Take a step forward and cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, take a big step forward and to the right with the right leg and strike his sune (Fig. 126). (The left leg should follow the right leg.) Uke: Block the b while stepping back, with the left leg behind the right leg. Tori: Step back with the right leg and move into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

137

Fig. 124 Uke agarra el tachi en Chdan no Kamae. Tori agarra el b en Tenchi no Kamae. Uke holds the tachi in Chdan no Kamae. Tori holds the b in Tenchi no Kamae.

Fig. 125 - Tori golpea el empeine de uke con el b. Tori strikes the back of ukes foot with the b.

Fig. 126 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Tori strikes ukes left sune.

138

Funa Bari
Agarradera del Bote Boat Brace
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta, alcanzando su mizchi. (La pierna derecha debera moverse con la izquierda). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori Tira del b hacia atrs, usando el cuerpo y sin mover las piernas (Fig. 123 de Sashiai).

Uke: Avanza y corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, da un paso hacia delante y la derecha con la pierna derecha y golpea el lado izquierdo de su cintura (Fig. 127). (La pierna izquierda debera seguir la pierna derecha). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Mientras retrocedes con la pierna derecha, lleva el b atrs y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

139

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi to Jdan no Kamae, step forward with the left leg and thrust, aiming at his mizchi. (The right leg should move following the left leg.) Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Pull the b back, using your body and without moving the legs (Fig. 123 of Sashiai). Uke: Take a step forward and cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, step forward and to the right with the right leg and strike the left side of his waist (Fig. 127). (The left leg should move following the right leg.) Uke: Block the strike. Tori: While stepping back with the right leg, bring the b back and move into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 127 Tori golpea el lado izquierda de la cintura de uke. Tori strikes the left side of ukes waist.

140

Suso Otoshi
Dejar Caer el Cerco Hem Drop
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta, alcanzando su mizchi (Fig. 128). (La pierna derecha debera moverse con la izquierda). Uke: Da un paso atrs y bloquea el ataque. Tori: Da un paso grande hacia delante y la derecha con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke(Fig. 129). (La pierna izquierda debera seguir la pierna derecha). Uke: Retrocede con la pierna izquierda y bloquea el golpe. Tori: Retrocede con la pierna derecha y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

141

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the left leg and thrust, aiming at his mizchi (Fig. 128). (The right leg should follow the left leg.) Uke: Take a step back and block the thrust. Tori: Take a big step forward and to the right with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 129). (The left leg should move following the right leg.) Uke: Step back with the left leg and block the strike. Tori: Step back with the right leg and move into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 128 Tori golpea a mizchi de uke. Uke da un paso atrs. Tori strikes ukes mizchi. Uke takes a step back.

Fig. 129 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Tori strikes ukes left sune.

142

Ippon Sugi
Cedro Solitario Lone Cedar
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Tenchi no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Avanza a la derecha con la pierna derecha y golpea a men derecho de uke (Fig. 131). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Tira del b hacia atrs ligeramente y sin mover las piernas. Avanza rpidamente con la pierna izquierda, gira el extremo del b, y golpea de punta, alcanzando el mizchi de uke (Fig. 132). Uke: Da un paso astrs y esquiva el golpe. Tori: Tira del b hacia atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Tenchi no Kamae (Fig. 130). Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

Movement
Tori: Step forward to the right with the right leg and strike the side of ukes men (Fig. 131). The left leg should follow the right leg. Uke: Block the strike.
143

Tori: Pull the b back slightly with your body and without moving your legs. Quickly step forward with the left leg, swing the end of the b around, and thrust, aiming at ukes mizchi (Fig. 132). Uke: Take a step back to avoid the thrust. Tori: Pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Bring the b in front of you into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 130 Uke agarra el tachi en Chdan no Kamae. Tori agarra el b en Tenchi no Kamae. Uke holds the tachi in Chdan no Kamae. Tori holds the b in Tenchi no Kamae.

Fig. 131 Tori golpea a men derecho de uke. Tori strikes the side of ukes men.

Fig. 132 Tori golpea a mizchi de uke. Tori strikes ukes mizchi.

144

Kage no Ippon
Golpe de la Sombra Shadow Strike
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta, alcanzando su mizchi. La pierna derecha debera moverse con la izquierda. Uke: Da un paso atrs y esquiva el ataque. Tori: Suelta el b con la mano derecha y gralo, colocndolo sobre tu espalda desde el lado izquierdo de tu cuerpo con la mano izquierda (Fig. 134). Uke: Avanza y corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, agarra el b con la mano derecha por encima del hombro derecho, da un gran paso hacia delante con la pierna derecha y golpea a men izquierdo (Fig. 135). (La pierna izquierda debera seguir la pierna derecha). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Retrocede con la pierna derecha y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.
145

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi step forward with the left leg and thrust, aiming at his mizchi (Fig. 133). The right leg should follow the left leg. Uke: Take a step back to avoid the thrust. Tori: Let go of the b with your right hand and turn it around, placing it behind your back from the left side of your body with your left hand (Fig. 134). Uke: Step forward and cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, hold the b with the right hand above the right shoulder, take a big step forward with the right leg and strike the left side of his men (Fig. 135). (The left leg should follow the right leg.) Uke: Block the strike. Tori: Step back with the right leg into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 133 Tori golpea a mizchi de uke. Uke da un paso atrs. Tori strikes ukes mizchi. Uke takes a step back.

146

Fig. 134 Tori gira el b y lo coloca sobre su espalda. Uke avanza y corta descendente. Tori turns the b around and places it behind his back. Uke takes a step forward and cuts straight down.

Fig. 135 Tori golpea a men izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes the left side of ukes men. Uke blocks the strike.

147

Taki Otoshi
Cada de la Cascada Cascade Drop
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Agarra el b en Tenchijin no Kamae. Avanza con la pierna derecha, gira el b y golpea a men de uke (Fig. 137). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda y gira la punta del b a la derecha para golpear a men de uke (Fig. 138). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna derecha y gira la punta del b para golpear el lado izquierdo de la cintura de uke (Fig. 139). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Retrocede con la pierna derecha y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae (Fig. 136). Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

148

Movement
Tori: Hold the b in Tenchijin no Kamae. Step forward with the right leg, turn the b around and strike ukes men (Fig. 137). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the left leg and turn the tip of the b to the right to strike ukes men (Fig. 138). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the right leg and turn the tip of the b to the left to strike the left side of ukes waist (Fig. 139). Uke: Block the strike. Tori: Step back with the right leg into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 136 Tori agarra el b en Tenchijin no Kamae. Uke agarra el tachi en Chdan no Kamae. Tori holds the b in Tenchijin no Kamae. Uke holds the tachi in Chdan no Kamae.

Fig. 137 Tori golpea a men de uke. Uke bloquea. Tori strikes ukes men. Uke blocks the strike.

149

Fig. 138 - Tori golpea a men de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes men. Uke blocks the strike.

Fig. 139 Tori golpear el lado izquierdo de la cintura de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left side of the waist. Uke blocks the strike.

150

Kok
Espacio Vaco Empty Space
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Mueve el b a Tenchijin no Kamae. Avanza con la pierna derecha y muvete como si golpearas a men de uke. Gira el b una vez por encima de la cabeza y golpea a sune derecho de uke (Fig. 141). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Gira el b en el sentido contrario a las agujas del reloj una vez por encima de la cabeza sin mover los pies y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 142). Uke: Bloquea dando un paso atrs con la pierna izquierda detrs de la derecha. Tori: Regresa el b a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

151

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: Move the b to Tenchijin no Kamae. Step forward with the right leg and move as if striking ukes men. Swing the b once above your head and strike ukes right sune (Fig. 141). Uke: Block the strike. Tori: Swing the b counterclockwise once above your head without moving your legs and strike ukes left sune (Fig. 142). Uke: Block by stepping back with the left leg behind the right leg. Tori: Bring the b back into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 140 Tori mueve el b a Tenchijin no Kamae. Uke eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori holds the b in Tenchijin no Kamae. Uke raises the tachi to Jdan no Kamae.

152

Fig. 141 - Torigolpea a sune derecho de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes right sune. Uke blocks the strike.

Fig. 142 - Torigolpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike.

153

Kasa no Uchi
Dentro del Sombrero de Bamb Inside the Bamboo Hat
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Gedan no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: En el momento en el que uke eleva el tachi, avanza con la pierna derecha, coloca el b en el espacio entre sus piernas y golpea ascendente a sus testculos (Fig. 144). Uke: Da un paso atrs y esquiva el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda, gira el b, y golpea de punta en uto de uke (Fig. 145). Luego, rpidamente tira del b hacia atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Gedan no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

Movement
Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the right leg, put the b into the space between his legs and strike up at his testicles (Fig. 144).

154

Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Step forward with the left leg, turn the b around, and thrust at ukes uto (Fig. 145). Then, quickly pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 143 Uke agarra el tachi en Chdan no Kamae. Tori agarra el b en Gedan no Kamae. Uke holds the tachi in Chdan no Kamae. Tori holds the b in Gedan no Kamae.

Fig. 144 - Tori golpea ascendente a sus testculos Tori strikes up toward ukes testicles.

Fig. 145 Tori golpea de punta en uto de uke Tori thrusts toward ukes uto.

155

Tachi Otoshi
Dejar Caer la ESpada Sword Drop
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae. Suelta el b con la mano derecha y haz medio giro en el sentido contrario de las agujas del reloj con la mano izquierda (con la punta del b hacia atrs). Agarra el b desde arriba con la mano derecha y sultalo con la izquierda a la vez que lo giras una vez con la mano derecha. Avanza con la pierna derecha y luego golpea a kote izquierdo de uke desde abajo (Fig. 146). Uke: Da un paso atrs y esquiva el golpe. Tori: Suelta el b con la mano izquierda y haz medio giro en el sentido de las agujas del reloj con la mano derecha (con la punta del b hacia atrs). Agarra el b desde arriba con la mano izquierda y sultalo con la derecha a la vez que lo giras una vez con la mano izquierda. Avanza con la pierna izquierda y luego golpea a kote derecho de uke desde abajo (Fig. 147). Uke: Da un paso atrs y esquiva el golpe. Tori: Gira el b sin mover las piernas y golpea de punta en mizchi de uke (Fig. 148). Luego, rpidamente tira del b hacia atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

156

Movement
Tori: Move the b to Gyaku Tenchijin no Kamae. Let go of the b with the right hand and turn it counterclockwise halfway with the left hand (with the tip of the b back). Grab the b from above with the right hand and let go of the b with the left hand while turning the b once with the right hand. Step forward with the right leg then strike ukes left kote from below (Fig. 146). Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Let go of the b with the left hand and turn the b clockwise halfway with the right hand (with the tip of the b back). Grab the b from above with the left hand and let go of the b with the right hand while turning the b once with the left hand. Step forward with the left leg then strike ukes right kote from below (Fig. 147). Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Turn the b around without moving your legs and thrust into ukes mizchi (Fig. 148) Then, quickly pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 146 Tori golpea a kote izquierdo de uke desde abajo. Tori strikes ukes left kote from below.

Fig. 146 Tori golpea a kote derecho de uke Tori strikes ukes right kote from below.

Fig. 148 - Tori golpea en mizchi de uke. Tori strikes ukes mizchi.

157

Harai
Barrido Sweep
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae (agarra por el exterior con la mano izquierda y por el interior con la mano derecha). Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Muvete a Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi, suelta el b con la mano derecha y haz medio giro en el sentido contrario de las agujas del reloj con la mano izquierda (con la punta del b hacia atrs). Agarra el b desde arriba con la mano derecha y sultalo con la izquierda a la vez que lo giras una vez con la mano derecha. Avanza con la pierna derecha y luego golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 149). Uke: Da un paso atrs con la pierna izquierda y esquiva el golpe. Tori: Suelta el b con la mano izquierda y haz medio giro en el sentido de las agujas del reloj con la mano derecha (con la punta del b hacia atrs). Agarra el b desde arriba con la mano izquierda y sultalo con la derecha a la vez que lo giras una vez con la mano izquierda. Avanza con la pierna izquierda y luego golpea a sune derecho de uke (Fig. 150). Uke: Da un paso atrs con la pierna derecha y esquiva el golpe. Tori: Muvete a Gyaku Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae (hold on the outside with the left hand and on the inside with the right hand).

158

Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

Movement
Tori: Move into Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: When uke raises the tachi, let go of the b with the right hand and turn the b counterclockwise halfway to the right with the left hand (with the tip of the b back). Grab the b from above with the right hand and at the same time let go of the b with the left hand while turning the b once with the right hand. Step forward with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 149). Uke: Step back with the left leg and block the strike. Tori: Let go of the b with the left hand and turn the b clockwise halfway with the right hand (with the tip of the b back). Grab the bv from above with the left hand and let go of the b with the right hand while turning the b once with the left hand. Step forward with the left leg and strike ukes right sune (Fig. 150). Uke: Step back with the right leg and block the strike. Tori: Move into Gyaku Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

159

Fig. 149 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike.

Fig. 150 Tori golpea a sune derecho de uke. Uke bloquea el golpe Tori strikes ukes right sune. Uke blocks the strike.

160

Kote Tsuki
Golpe de Punta en la Mueca Wrist Thrust
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, gira el b una vez con la mano derecha (con la punta del b hacia atrs), avanza con la pierna izquierda a la izquierda y coloca el b debajo de su antebrazo (Fig. 151). (La pierna derecha debe moverse junto con la izquierda). Retrocede con la pierna derecha detrs de la izquierda, golpea y presiona abajo sobre kote derecho de uke (Fig. 152). Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Muvete a Yoko Ichimonji no Kamae y regresa al punto de partida.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae.

Movement
Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, turn the b once with the right hand (with the tip of the b back), step forward and to the left with the left leg, and place the b underneath his forearm (Fig. 151). (The right leg should move following the left leg.) Step back with the right leg behind the left leg, strike and press down on ukes right kote (Fig. 152). Zanshin.

161

Uke: Return to the starting point. Tori: Move into Yoko Ichimonji no Kamae and return to the starting point.

Fig. 151 Tori coloca el b debajo del antebrazo de uke. Tori places the b underneath ukes forearm.

Fig. 152 Tori golpea y presiona abajo sobre kote derecho de uke. Tori strikes and presses down on ukes right kote.

162

Muk Zume
Meterse Hacia Adelante Cramming Forward
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Suelta el b con la mano izquierda y lleva la punta del b atrs a la derecha. gira el b en el sentido contrario de las agujas del reloj con la mano derecha y avanza a la derecha con la pierna derecha. Golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 153). (La pierna izquierda debe seguir a la pierna derecha). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Golpea a men izquierdo de uke (Fig. 154). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Suelta el b con la mano izquierda y lleva la punta del b atrs a la izquierda. gira el b en el sentido de las agujas del reloj con la mano derecha y avanza con la pierna izquierda. Golpea a sune derecho de uke (Fig. 155). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna derecha y golpea a men de uke (Fig. 156). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Retrocede con la pierna derecha y muvete a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Baja el b a Yoko Ichimonji no Kamae.

163

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

Movement
Tori: Move the b to Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Move the tachi to Jdan no Kamae. Tori: Let go of the b with the left hand and point the tip of the b back and to the right. Turn the b counterclockwise with the right hand and step forward and to the right with the right leg. Strike ukes left sune (Fig. 153). (The left leg should follow the right leg.) Uke: Block the strike. Tori: Strike the left side of ukes men (Fig. 154). Uke: Block the strike. Tori: Let go of the b with left hand and point the tip of the b back and to the left. Turn the b clockwise with the right hand and step forward with the left leg. Strike ukes right sune (Fig. 155). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the right leg and strike ukes men (Fig. 156). Uke: Block the strike. Tori: Step back with the right leg and move into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Lower the b into Yoko Ichimonji no Kamae.

164

Fig. 153 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike.

Fig. 154 Tori golpea a men izquierdo de uke.Uke bloquea el golpe. Tori strikes left side of ukes men. Uke blocks the strike.

Fig. 155 Tori golpea a sune derecho de uke. Uke bloquea el golpe Tori strikes ukes right sune. Uke blocks the strike.

Fig. 156 Tori golpea a men derecho de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes men. Uke blocks the strike.

165

Ke Age
Patada Ascendente Kicking Up
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 157. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi suelta el b con la mano izquierda y gira el b en el sentido contrario de las agujas del reloj con la mano derecha. Avanza con la pierna derecha. Golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 153 de Muk Zume). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda, coloca el b entre las piernas de uke y golpea ascendente a sus testculos (Fig. 158). Uke: Bloquea el golpe dando un paso atrs. Tori: Tira del b hacia atrs como si fueses a golpear a men de uke con el extremo del b. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

166

Movement
Tori: Move into Gyaku Tenchijin no Kamae (Fig. 157). Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: When uke raises the tachi, let go of the b with left hand and turn the b once counterclockwise with the right hand. Step forward with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 153 of Muko Zume). Strike the left side of ukes men. Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the left leg, place the b between ukes legs and strike up at his testicles (Fig. 158). Uke: Block the strike by stepping back. Tori: Pull the b back as if you were going to strike ukes men with the end of the b. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 157

Fig. 158 - Tori golpea ascendente a los testculos de uke. Uke bloquea el golpe Tori strikes up toward ukes testicles. Uke blocks the strike.

167

Uchi Dome
Atacar y Atrapar Attack and Pin Down
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae, luego eleva el tachi a Jdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Corta descendente. Tori: En el momento que uke corta, esquiva dando un paso grande a la izquierda con la pierna izquierda. Con el brazo izquierdo estirado y el codo del brazo derecho doblado, bloquea el tachi colocando el b sobre el antebrazo de uke (Fig. 159). Empuja el b estirando el brazo derecho, retrocede con la pierna derecha detrs de la izquierda y golpea el lado derecho de la cintura de uke con el extremo izquierdo del b (Fig. 160). Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede con la pierna derecha a Yoko Ichimonji no Kamae. Regresa al punto de partida.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae, then raise the tachi to Jdan no Kamae.

Movement
Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, avoid by taking a big step forward and to the left with the left leg. With the left arm extended and the elbow of the right arm bent, block the tachi by

168

placing the b on ukes forearm (Fig. 159). Push the b by extending the right arm, step back with the right leg behind the left leg and strike the right side of ukes waist with the left edge of the b (Fig. 160). Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back with the right leg into Yoko Ichimonji no Kamae. Return to the starting point.

Fig. 159 Tori bloquea el tachi colocando el b sobre el antebrazo de uke. Tori blocks ukes tachi by placing the b on ukes forearm.

Fig. 160 Tori golpea el lado derecho de la cintura de uke. Tori strikes the right side of ukes waist.

169

Tsuke Iri
Seguir y Entrar Follow Up and Enter
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi, avanza con la pierna derecha a la derecha y coloca el b entre sus piernas. Golpea ascendente a los testculos de uke (Fig. 161). Uke: Esquiva el golpe dando un paso atrs. Tori: Tira del b hacia atrs. Uke: Corta descendente. Tori: En el momento que uke corta, da un paso grande a la izquierda con la pierna izquierda, gira el b y golpea de punta a mizchi (Fig. 162). (La pierna derecha debe moverse siguiendo la pierna izquierda). Tira del b atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede con la pierna derecha a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

170

Movement
Tori: Move into Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward to the right with the right leg and place the b between his legs. Strike up at ukes testicles (Fig. 161). Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Pull the b back. Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, take a big step forward to the left with the left leg, turn the b around and thrust into his mizchi (Fig. 162). (The right leg should move following the left leg.) Pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 161 - Tori golpea ascendente a los testculos de uke. Tori strikes up toward ukes testicles.

Fig. 162 -Tori golpea de punta a mizchi de uke. Tori strikes ukes mizchi.

171

Gorin Kudaki
Aplastar los Cinco Anillos Five Rings Crush
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae, cambia a Tenchijin no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Avanza con la pierna derecha y gira el b a men de uke. Uke: Bloquea el golpe. Tori: Golpea el lado derecho de la cintura de uke sin mover las piernas (Fig. 163). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Golpea el lado izquierdo de la cintura de uke (Fig. 164). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda, gira el extremo del b y golpea de punta a mizchi de uke. Tira del b atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae, move into Tenchijin no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

172

Movement
Tori: Step forward with the right leg and swing the b at ukes men. Uke: Block the strike. Tori: Strike the right side of ukes waist without moving the legs (Fig. 163). Uke: Block the strike. Tori: Strike the left side of ukes waist (Fig. 164). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the left leg, turn the end of the b around and thrust into ukes mizchi. Pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 163 Tori golpea el lado derecho de la cintura de uke Tori strikes the right side of ukes waist.

Fig. 164 Tori golpea el lado izquierdo de la cintura de uke. Tori strikes the left side of ukes waist.

173

Tenchijin
Cielo, Tierra y Hombre Heaven, Earth, and Man
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Agarra el b en Tenchijin no Kamae. Avanza con la pierna derecha y golpea a men de uke (Fig. 165). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Gira el b a la derecha y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 166). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Gira el b a la izquierda y golpea a sune derecho de uke (Fig. 167). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda, golpea de punta a mizchi de uke (Fig. 165) y rpidamente tira del b atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) away. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

174

Movement
Tori: Hold the b in Tenchijin no Kamae. Step forward with the right leg and strike ukes men (Fig. 165). Uke: Block the strike. Tori: Turn the b to the right and strike ukes left sune (Fig. 166). Uke: Block the strike. Tori: Turn the b to the left and strike ukes right sune (Fig. 167). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the left leg, thrust into ukes mizchi (Fig. 165) and quickly pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 166 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike. Fig. 165 - Tori golpea a men de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes men. Uke blocks the strike.

175

Fig. 167 Tori golpea a sune derecho de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes right sune. Uke blocks the strike.

Fig. 168 Tori golpea a mizchi de uke Tori strikes ukes mizchi.

176

Mae Hiroshi
Abrir un Amplio Espacio Delante Open a Wide Space in Front
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Suelta el b con la mano izquierda. Gira una vez el b al lado derecho del cuerpo, da un paso a la derecha con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 169). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Suelta el b con la mano derecha. Gira una vez el b al lado izquierdo del cuerpo, da un paso a la izquierda con la pierna izquierda y golpea a sune derecho de uke (Fig. 170). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Suelta el b con la mano derecha y gira el b una vez con la mano izquierda. Agarra el b desde arriba con la mano derecha y golpea de punta a mizchi de uke. Rpidamente tira del b atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

177

Movement
Tori: Move into Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Raise the tachi to Jdan no Kamae. Tori: Let go of the b with the left hand. Turn the b once on the right side of the body, step to the right with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 169). Uke: Block the strike. Tori: Let go of the b with the right hand. Turn the b once on the left side of the body, step to the left with the left leg and strike ukes right sune (Fig. 170). Uke: Block the strike. Tori: Let go of the b with the right hand and turn the b once with the left hand. Grab the b from above with the right hand and thrust into ukes mizchi. Quickly pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 169 - Tori golpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike.

Fig. 170 - Tori golpea a sune derecho de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes right sune. Uke blocks the strike.

178

Ry Kote
Ambas Muecas Both Wrists
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b a Gyaku Tenchijin no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta en mizchi (Fig. 172). (La pierna derecha debe seguir a la izquierda). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori: Avanza con la pierna derecha a la derecha y golpea a kote izquierdo de uke (Fig. 173). (La pierna derecha debe seguir a la pierna izquierda). Avanza con la pierna izquierda y golpea a kote derecho de uke (Fig. 174). (La pierna izquierda debe seguir a la pierna derecha). Tira del b atrs. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae (Fig. 171).

179

Movement
Tori: Pull the b back into Tsuki no Kamae. Uke: Raise the tachi into Jdan no Kamae. Tori: When uke raises the tachi, step forward with the left leg and thrust into his mizchi (Fig. 172). (The right leg should follow the left leg.) Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Step forward and to the right with the right leg, and strike ukes left kote (Fig. 173). (The left leg should follow the right leg.) Step forward with the left leg and strike ukes right kote (Fig. 174). (The right leg should follow the left leg.) Pull the b back. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Step back into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 171

180

Fig. 172 Tori golpea a mizchi de uke. Tori strikes ukes mizchi.

Fig. 173 Tori golpea a kote izquierdo de uke. Tori strikes ukes left kote.

Fig. 174 Tori golpea a kote derecho de uke. Tori strikes ukes right kote.

181

Ura Nami
Olas que Entran Inlet Waves
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Mueve el b atrs ligeramente y asume Tsuki no Kamae. Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta en mizchi (Fig. 172). (La pierna derecha debe seguir a la izquierda). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori: da un paso a la derecha con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke (fig. 175). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Gira el b y golpea a men de uke sin mover las piernas (Fig. 176). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Avanza con la pierna izquierda, coloca el b entre las piernas de uke y golpea ascendente a los testculos (Fig. 177). Uke: Salta atrs para esquivar el golpe. Tori: Cambia a Tenchijin no Kamae y da un paso atrs. Uke: Acrcate dando pequeos pasos hacia delante. Tori: Baja el b y golpea el empeine de uke (Fig. 178). Uke: Retrocede para esquivar el golpe. Tori: Tira del b hacia atrs. Uke: Acrcate dando pequeos pasos hacia delante. Tori: Avanza con la pierna derecha a la derecha y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 179).
182

Uke: Bloquea el golpe. Tori: Da un paso atrs con la pierna derecha y cambia a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

Movement
Tori: Pull the b back slightly and assume Tsuki no Kamae. Uke: Raise the tachi into Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the left leg and thrust into his mizchi. (The right leg should follow the left leg.) Uke: Take a step back to avoid the thrust. Tori: Step forward and to the right with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 175). Uke: Block the strike. Tori: Turn the b around and strike ukes men without moving your legs (Fig. 176). Uke: Block the strike. Tori: Step forward with the left leg, place the b between ukes legs and strike up at his testicles (Fig. 177). Uke: Jump back to avoid the stirke. Tori: Move into Tenchijin no Kamae and step back. Uke: Get closer by taking a few steps forward. Tori: Lower the b and strike the back of ukes foot (Fig. 178). Uke: Step back to avoid the strike. Tori: Pull the b back. Uke: Get closer by taking a few more steps forward. Tori: Step forward to the right with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 179). Uke: Block the strike.
183

Tori: Step back with the right leg and move into Yoko Ichimonji no Kamae.

Fig. 175 Tori golpea sune izquierdo de uke. Tori strikes ukes left sune.

Fig. 176 Tori golpea men de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes men. Uke blocks the strike.

Fig. 177 Tori golpea ascendente a los testculos de uke. Uke:salta atrs para esquivar el golpe. Tori strikes up at ukes testicles. Uke jumps back to avoid the strike.

Fig. 178 Tori golpea el empeine de uke. Tori retrocede para esquivar el golpe. Tori strikes the back of ukes foot. Uke steps back to avoid the strike.

Fig. 179 Tori golpea a sune izquierdo de uke. Uke bloquea el golpe. Tori strikes ukes left sune. Uke blocks the strike.

184

Karada Ate
Golpe del Cuerpo Body Strike
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Eleva el tachi a Jdan no Kamae. Tori: Cuando uke eleva el tachi, avanza con la pierna izquierda y golpea de punta en mizchi. (La pierna derecha debe seguir a la izquierda). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori: Sin mover las piernas, tira del b ligeramente atrs a la vez que cambias tu cuerpo atrs. Uke: Corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, esquiva el tachi dando un paso grande a la izquierda con la pierna izquierda (la pierna derecha sigue a la izquierda) y coloca el b sobre el lado derecho de su cuerpo. Rpidamente empuja a uke abajo a la izquierda. Coloca la parte del b agarrada por la mano derecha en el dorso del lado derecho del cuerpo de uke. Retrocede a Yoko Ichimonji no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

185

Movement
Uke: Raise the tachi into Jdan no Kamae. Tori: At the moment uke raises the tachi, step forward with the left leg and thrust into his mizchi. (The right leg should follow the left leg.) Uke: Take a step back to avoid the strike. Tori: Without moving your legs, pull the b back slightly as you shift your body back. Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, avoid the tachi by taking a big step forward to the left with the left leg (the right leg moves following the left leg) and place the b onto the right side of his body. Quickly push uke down to the left. Place the part of the b held by the right hand onto the back of the right side of ukes body. Step back with the left leg and move into Yoko Ichimonji no Kamae. Zanshin. Uke: Get up and return to the starting point.

186

Suso Barai
Barrer el Cerco Hem Sweep
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Gedan no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Jdan no Kamae.

Movimiento
Uke: Corta descendente. Tori: En el momento en el que uke corta, avanza a la derecha con la pierna derecha (la pierna izquierda debe seguir a la derecha) y noquear su tachi a la derecha y golpear a sune derecho de uke. La pierna derecha debe seguir a la izquierda. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Retrocede al punto de punto de partida y cambia a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) apart. Tori: Hold the b in Gedan no Kamae. Uke: Hold the tachi in Jdan no Kamae.

Movement
Uke: Cut straight down. Tori: At the moment uke cuts, step forward and to the right with the right leg (the left leg should move following the right leg) and knock his tachi to the right with the end of the b. Take a big step forward with the left leg, turn the body to the right and strike ukes right sune. The right leg should follow the left leg. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Return to the starting point and move into Yoko Ichimonji no Kamae.
187

Say
Lados Izquierdo y Derecho Left and Right Sides
Posicin
Tori y uke estn a una distancia de 6 shaku (1.8m 6 pies). Tori: Agarra el b en Yoko Ichimonji no Kamae . Uke: Agarra el tachi en Chdan no Kamae.

Movimiento
Tori: Aavanza con la pierna izquierda y golpea de punta en mizchi. La pierna derecha debe seguir a la izquierda (Fig. 172 de Ry Kote). Uke: Da un paso atrs para esquivar el ataque. Tori: Da un paso a la derecha con la pierna derecha y golpea a sune izquierdo de uke (Fig. 175 de Ura Nami). Uke: Bloquea el golpe. Tori: Golpea a men de uke sin mover las piernas. Uke: Bloquea el golpe. Tori: Da un paso a la izquierda con la pierna izquierda y golpea a sune derecho de uke. Uke: Bloquea el golpe. Tori: Golpea a men de uke sin mover las piernas. Cambia a Tenchijin no Kamae. Zashin. Uke: Regresa al punto de partida. Tori: Cambia a Yoko Ichimonji no Kamae.

Position
Tori and uke stand about 6 shaku (1.8m or 6 feet) away. Tori: Hold the b in Yoko Ichimonji no Kamae. Uke: Hold the tachi in Chdan no Kamae.

188

Movement
Tori: Step forward with the left leg and thrust into ukes mizchi. The right leg should follow the left leg (Fig. 172 of Ry Kote). Uke: Take a step back to avoid the thrust. Tori: Step forward and and to the right with the right leg and strike ukes left sune (Fig. 175 of Ura Nami). Uke: Block the strike. Tori: Strike ukes men without moving your legs. Uke: Block the strike. Tori: Step forward and to the left with the left leg and strike ukes right sune. Uke: Block the strike. Tori: Strike ukes men without moving the legs. Move into Tenchijin no Kamae. Zanshin. Uke: Return to the starting point. Tori: Move into Yoko Ichimonji no Kamae.

Completados los 24 hon (24 formas). Tori y uke se saludan doblando la cintura.

Completed tachiai gata 24 hon (24 ways). Tori and uke bow to each other by bending at the waist.

189

190

191

192