Está en la página 1de 11

ENSAYO INDIVIDUAL

NOMBRE Y APELLIDOS: Cristina Mndez Barn. ASIGNATURA Y GRUPO: ist!ria "!#$ti%a & s!%ia# de Es"a'a e is"an!a(ri%a)T*. T+TULO: E# ,n-e# de #a (.erte & #as r.tas de# !r! nazi en #a Ar-entina "er!nista de */00 a */01. Pa#a2ras %#a3e: Ar-entina4 !r!4 nazi4 Pern4 E3a4 Men-e#e. RESUMEN: 5ina#izada #a Se-.nda G.erra M.ndia#4 #as "!ten%ias "erded!ras it#er se 3ier!n 6!rzadas a "a-ar "!r s.s

#ideradas "!r #a A#e(ania nazi de

%r$(enes. Sin e(2ar-!4 (.%7as "ers!na#idades %!n i("!rtantes %ar-!s dentr! de# e8r%it! na%i!na#s!%ia#ista %!nsi-.ier!n es%a"ar & e(i-rar a !tr!s "a$ses 2a8! d!%.(enta%in 6a#sa. Ta# 6.e e# %as! de 9!se6 Men-e#e4 e# terri2#e (di%! de A.s%7:itz a"!dad! %!(! El ngel de la muerte. S. destin! 6.e4 %!(! e# de tant!s !tr!s4 #a Ar-entina de# -enera# Pern. Partiend! de esta 2ase4 este ensa&! se en%ar-a de "!ner de (ani6iest! .n te(a de# %.a# n! e;iste (.%7a in6!r(a%in !6i%ia# "!r #! <.e res.#ta ard.! e interesante de in3esti-ar: e# "r!te%%i!nis(! de Pern a #!s nazis de# !#!%a.st!. Asi(is(! se trata e# as.nt! de #as r.tas de diner! nazi <.e ##e-ar!n 7asta Ar-entina (ediante di6erentes 3$as 6$si%as & tras"as!s 2an%ari!s. Entre t!d!s est!s se%ret!s as.nt!s de estad! & tr=(ites 2.r!%r=ti%!s4 #!s 3ia8es <.e E3a rea#iz a E.r!"a "ara4 a"arente(ente4 (!strar .na Ar-entina %er%ana4 t.3ier!n .na -ran re#e3an%ia.

TITLE: T7e An-e# !6 Deat7 and t7e r!.tes !6 Nazi -!#d in Per!nist Ar-entina !6 */00>*/01. ?e& :!rds: Ar-entina4 -!#d4 nazi4 Pern4 E3a4 Men-e#e. ABSTRACT: A6ter t7e Se%!nd @!r#d @ar4 t7e #!sin- "!:ers #ed 2& it#erAs Nazi Ger(an& :ere 6!r%ed t! "a& 6!r t7eir %ri(es. !:e3er4 (an& 6i-.res :it7 si-ni6i%ant "!siti!ns in t7e Nazi ar(& (ana-ed t! es%a"e and (i-rate t! !t7er %!.ntries .nder 6a#se d!%.(ents. S.%7 :as t7e %ase !6 9!se6 Men-e#e4 A.s%7:itzBs terri2#e d!%t!r ni%Cna(ed The Angel of Death. is 6ate :as4 #iCe s! (an& !t7ers4 Genera# Per!nBs Ar-entina. S!4 t7is "a"er taCes %are t! 7i-7#i-7t a t!"i% t7at t7ere is n!t (.%7 !66i%ia# in6!r(ati!n s! it is 7ard and interestin- t! in3esti-ate: Per!nBs "r!te%ti!nis( t! t7e Nazis !6 !#!%a.st. A#s! t7e iss.e !6 Nazi (!ne& r!.tes t7at rea%7ed Ar-entina t7r!.-7 di66erent "7&si%a# "at7s and 2anC trans6ers in <.esti!n. A(!n- a## t7ese se%ret a66airs !6 state and 2.rea.%ra%&4 E3itaBs tri"s t! E.r!"e4 a""arent#& t! s7!: near2& Ar-entina4 :ere in3a#.a2#e.

Tres 3e%es "residente de #a Na%in Ar-entina4 9.an D!(in-! Pern 6.e .n "!#$ti%! & (i#itar <.e %!nsi-.i a#zarse %!n e# res"et! & #a ad(ira%in de (.%7!s ar-entin!s. Sa#i e#e-id! "residente "!r "ri(era 3ez (ediante e#e%%i!nes en 6e2rer! de */0D & 7asta */EF. Ser= esta "ri(era "residen%ia & e# %!nte;t! 7istri%! de #a Ar-entina in(ediata(ente anteri!r #a <.e n!s !%."e en e# est.di! de este ensa&! a%ad(i%!. Antes de ser "residente de #a na%in4 Pern 6!r( "arte de #a #!-ia G.O.U. * (ediante #a %.a# di! .n -!#"e de estad! e# d$a 0 de 8.ni! de */0G4 7e%7! <.e4 "!steri!r(ente4 atraer$a #as (iradas de (.%7!s a#t!s %ar-!s & %!(andantes nazis. Bien %a2e desta%ar .n i("!rtante dat! en #a 3ida de# -enera# en a'!s anteri!res4 & es <.e 6.e a-re-ad! (i#itar de Ar-entina en #a Ita#ia de Benit! M.ss!#ini entre #!s a'!s */G/ &
*

Si-#as de Gr."! de O6i%ia#es Unid!s ! Gr."! O2ra de Uni6i%a%in.

*/0*. Pern 8a(=s !%.#t s. ad(ira%in a ta# r-i(en 6as%ista4 a# %.a# %!nsidera2a en s.s "r!"ias "a#a2ras H.n ensa&! de s!%ia#is(! na%i!na#4 ni (ar;ista ni d!-(=ti%!I. A s. re-res! a Ar-entina 7a2# de# di%tad!r ita#ian! (!strand! -ran ent.sias(! & ad(ira%in. Mientras e# -enera# Pern as%end$a "!#$ti%a(ente4 en e# rest! de# (.nd! se 3i3$an #as %!nse%.en%ias de #a Se-.nda G.erra M.ndia#. En */0E4 re%in res.e#t! e# %!n6#i%t! 2#i%!4 t.3! #.-ar #a C!n6eren%ia de Paz en P!tsda( F en #a <.e se trat4 entre !tr!s as.nt!s4 e# esta2#e%i(ient! de .n !rden de "!s-.erra & e# %asti-! %!rres"!ndiente a A#e(ania %!(! "!ten%ia "erded!ra4 8.nt! a s.s #!s "rin%i"a#es (i#itares & %!(andantes 2#i%!s. As$ ".es4 entre n!3ie(2re de */0E & !%t.2re de */0D t.3ier!n #.-ar #!s ##a(ad!s 9.i%i!s de NJre(2er- en #!s <.e 6.er!n a%.sad!s #!s %a.santes de #!s %r$(enes de# di3ers!s %!#a2!rad!res de# r-i(en na%i!na#s!%ia#ista de Ad!#6 !#!%a.st!4 & it#er. Pern %!nsider

est!s 8.i%i!s %!(! K.na in6a(iaL4 "er! #! rea#(ente ##a(ati3! es <.e "ara e# rest! de# (.nd! res.#tar!n ser .na 6arsa4 & es <.e (.%7!s de #!s "rin%i"a#es inte-rantes de #as SS #!-rar!n e3itar ser 8.z-ad!s ! <.edar i(".nes4 %!n #a "!steri!r e ine3ita2#e 6.-a de A#e(ania a 6in de e("render .na n.e3a 3ida en !tr! "a$s. C!nsi-.ier!n es%a"ar -ra%ias a4 "rin%i"a#(ente4 d!s !"era%i!nesM #a O"era%in Pa"er%#i" G & #a ODESSA4 .na red de %!#a2!ra%in a#e(ana 6.ndada "!r e# nazi einri%7 i((#er 0 en */0D (ediante #a %.a# se a&.d a %ri(ina#es nazis a es%a"ar 7a%ia !tr!s "a$ses4 es"e%ia#(ente S.da(ri%a. Esta !"era%in #!-r tras#adar 6.era de A#e(ania a .n!s *N.NNN nazis4 de #!s %.a#es a# (en!s FEN eran a%ti3!s diri-entes de #as SS. Sin e(2ar-! 7.2! !tra !r-aniza%in ta(2in en%ar-ada de esta (isin de #a <.e "!%! se 7a es%rit! ! "!%! se sa2eM esta 6.e e# G!2iern! de S.iza. Ar-entina 7iz! .n a%.erd! %!n e# %itad! -!2iern! "!r e# %.a# se esta2#e%$a e# i#e-a# trans"!rte de a#e(anes 7asta S.iza. Este estad! a"arente(ente ne.tra# d.rante #a -.erra se %!n3irti en .n e;%e#ente e i("r!3isad! a#iad! "ara #a %a.sa de 9.an D!(in-! Pern. L!s indi3id.!s ##e-ad!s a este
F G

Inte-rada "!r #a Unin S!3iti%a4 Estad!s Unid!s & Rein! Unid!. O"era%in rea#izada "!r e# Ser3i%i! de Inte#i-en%ia & Mi#itar estad!.nidense %.&! !28eti3! era ##e3ar se%reta(ente a #!s (e8!res %ient$6i%!s a#e(anes es"e%ia#izad!s en t!d! ti"! de ar(as4 te%n!#!-$a & aer!n=.ti%a "ara e# 2ene6i%i! de# Pent=-!n! 0 C!(andante en 8e6e de #as SS ORei%7s6P7rer>SSQ entre */F/ & */0E.

"a$s eran a<.e##!s <.e ni #as 5.erzas Ar(adas estad!.nidenses ni 2rit=ni%as <.er$an <.e a2and!nasen e# "a$s -er(an!E4 "!r #! %.a# se esta2#e%i .na red de des"#aza(ient!s %#andestin!s. Una 3ez en S.iza se #es en3ia2a 7a%ia Ar-entina %!n 6a#s!s "asa"!rtes & d!%.(ent!s a%reditati3!s !t!r-ad!s "!r #a Cr.z R!8a4 ! "!r (edi! de #a a&.da "restada "!r e# Rati%an!. Y es <.e s$4 e# Rati%an! ta(2in se 3i! in3!#.%rad! en e# as.nt! nazi. Rarias "ers!na#idades e%#esi=sti%as de re#e3an%ia4 %!(! e# !2is"! .da# de na%i!na#idad a#e(ana %!ntri2.&er!n a #a %a.sa. A"arente(ente est! s.%edi a es"a#das de# "a"a P$! SII &a <.e4 de2id! a .na <.e8a de# G!2iern! 2rit=ni%! "!r #a "res.nta a%!-ida de %ri(ina#es en e# "a$s4 e# "a"a !rden #a sa#ida de# estad! de %.a#<.ier "ers!na non grata. Sin e(2ar-!4 "!steri!r(ente 7an sid! en%!ntrad!s d!%.(ent!s en #!s <.e <.eda de(!strad! .n 3$n%.#! "ers!na# esta2#e%id! entre e# "a"a & e# sa%erd!te %r!ata Dra-an!3i%4 .n! de #!s "rin%i"a#es art$6i%es en #a 7.ida de %ri(ina#es nazis 7a%ia Ar-entina4 "!r #! <.e es "r=%ti%a(ente i("!si2#e a6ir(ar <.e e# "a"a des%!n!%iera #!s tras#ad!s <.e esta2an siend! e6e%t.ad!s en e# Rati%an!. L#e-ad!s a este ".nt! es ne%esari! e;"#i%ar #as %a.sas <.e 7a%$an <.e e# estad! ar-entin! s.s%itara ta# inters "ara #!s 6.-iti3!s a#e(anesM "ri(er! se 7a de re%a#%ar s. a"arente ne.tra#idad d.rante #a -.erraD4 (.& i("!rtante res.#t sin d.das #a a2ierta si("at$a <.e (!stra2a e# -enera# Pern "!r e# 6as%is(! & e# nazis(!. E# -!2iern! "er!nista4 a# 7a2er s.r-id! indire%ta(ente de .n -!#"e de estad! %a.s #a aten%in de Ad!#6 it#er4 <.e &a "!r ent!n%es %!nta2a %!n .n i("!rtante (i#itar ar-entin! en s.s tr!"as. L!s nazis ##e-ad!s a Ar-entina sintier!n <.e e# r-i(en t!ta#itari! de Pern era4 ide!#-i%a(ente 7a2#and!4 si(i#ar a# na%i!na#s!%ia#ista. A# i-.a# <.e Estad!s Unid!s4 Pern <.er$a ##e3ar 7asta Ar-entina a %ient$6i%!s & t%ni%!s s."eri!res "ara (e8!rar e# "!der ar(a(ent$sti%! de s. na%in & entre !tr!s "r!-res!s <.e "!d$a #!-rar %!n ta#es art$6i%es. La "rin%i"a# di6eren%ia 6.e <.e 8.nt! a e##!s4 3ia8ar!n -ran %antidad de %ri(ina#es de -.erra %!(! Ad!#6 Ei%7(ann ! 9!se6 Men-e#e4 a"!dad! %!(! KE# =n-e# de #a (.erteL. Pern s."! de este 7e%7! & #! %!nsinti. 9!se6 Men-e#e 6.e .n! de #!s (=s san-.inari!s %ri(ina#es nazis. Mdi%! de "r!6esin4 a"r!3e%7 s. ".est! %!(! d!%t!r en e# %a("! de %!n%entra%in de A.s%7:itz "ara e8er%er
E D

N! era "!si2#e #a sa#ida de a#e(anes sin .n "er(is! es"e%ia# estad!.nidense ! 2rit=ni%!. E# "residente ar-entin! R!2ert! Ortiz re"et$a #a estrate-ia .ti#izada d.rante #a Pri(era G.erra M.ndia# & tan s!#! .n (es antes de# s.i%idi! de Ad!#6 it#er4 Ar-entina #e de%#ar #a -.erra.

t!d! ti"! de t!rt.ras & 2ar2aridades <.irJr-i%as a #!s "risi!ner!s. S. !2sesin "rin%i"a# era #a de %rear (ediante e;"eri(ent!s (di%!s .na raza aria ".ra4 "!r #! <.e %r.z a di6erentes s.8et!s sin res.#tad!s 6a3!ra2#es. Ta(2in 6.e %!n!%id! "!r s. es"e%ia# dedi%a%in "!r e;"eri(entar en -e(e#!s4 de esta 6!r(a "!d$a t!(ar .n indi3id.! en e# <.e a"#i%ar s.s %!n!%i(ient!s de 2i!#!-$a & (edi%ina & e# !r! (antener#! sin (.ta%i!nes e8er%iend! e# "a"e# de indi3id.! de %!ntr!#. S. ter%era -ran 6as%ina%in era #a de #!s !8!s4 #!s arran%a2a de s.s 3$%ti(as & se#e%%i!na2a #!s (=s 2!nit!s & e;tra'!s "ara %!#!%ar#!s en tarr!s de %rista# %!n #!s <.e (ara3i##arse a# %!nte("#ar#!s.

Era4 3erdadera(ente4 .n (!nstr.!4 "er! a "esar de t!d! %!nsi-.i4 %!(! tant!s !tr!s4 sa#ir i(".ne de #!s 9.i%i!s de NJre(2er- & e(i-rar 7a%ia Ar-entina %!n .n "asa"!rte 6a#s! en e# <.e 6i-.ra2a %!n e# n!(2re de e#(.t Gre-!r. a%ia e# a'! */E14 &a esta2#e%id! en Ar-entina %!(! .n %i.dadan! (=s4 Men-e#e 3!#3i a .ti#izar s. n!(2re rea#4 in%#.s! a 6i-.rar %!n # en #a -.$a te#e6ni%a. De 7e%7!4 a di6eren%ia de Ei%7(ann4 e# %.a# 6.e 2.s%ad!4 %a"t.rad! & e8e%.tad! en Israe# "!r e# M!ssad OInstit.t! Israe#$ de Inte#i-en%ia & O"era%i!nes Es"e%ia#esQ4 de Men-e#e se %!n!%i sie("re s. "arader! entre #!s <.e 6i-.rar!n (.%7!s "a$ses s.da(eri%an!s. N.n%a se #e ##e- a a"resar "!r #! <.e a%a2 (.riend! "!r %a.sas nat.ra#esT. C#ar! est=4 "!r tant!4 <.e e# ,n-e# de #a (.erte re%i2$a .na "r!te%%in de# -!2iern!4 "er!4 U"!r <.V

En este as"e%t! entra en 8.e-! e# ##a(ad! KOr! naziL4 tr(in! <.e 7a%e re6eren%ia a# tes!r! r!2ad! "!r #!s e8r%it!s de# Ter%er Rei%7 a #!s 7i8!s de Israe# d.rante #a Se-.nda G.erra M.ndia#. Se trata de .n 2!t$n e;%e"%i!na# en %.ant! a s. (a-nit.d4 esti(ad! en 3ari!s (i#es de (i##!nes de d#ares4 a.n<.e rea#(ente n! e;iste "re%isin. Este !r! 7a2r$a sid! .ti#izad!4 entre !tras %!sas4 "ara 6inan%iar #a %a("a'a "!#$ti%a de# -enera# Pern d.rante s. "ri(er (andat!1. E# 2!t$n4 si 2ien 6!r(ad! en -ran "arte "!r "iedras "re%i!sas4 8!&as4 !2ras de arte de "int!res %!(! 5ran%es%! Ga.rdi /4 e in%#.s! dientes arran%ad!s a #!s 8.d$!s4 n.n%a ##e- a %!nstit.ir .na -ran (asa 6$si%a. E# !r! <.e ##e-a2a a #a %!sta ar-entina
T

E# in6!r(e !6i%ia# se'a#a <.e (.ri en Brasi# a %a.sa de .n ata<.e %ardia%! <.e #e a%e%7 (ientras nada2a4 a.n<.e #a 3erdad es <.e Men-e#e n.n%a a"rendi a nadar. 1 S. SANTANDER4 Tcnica de una traicin. / A#-.n!s de s.s %.adr!s 6.er!n e;".est!s en #a -a#er$a @i#denstein de B.en!s Aires4 6.ndada en */0*.

(ediante 2ar%!s & s.2(arin!s e.r!"e!s se trata2a tan s!#! de .na "e<.e'a "arte de #a in(ensa 6!rt.na <.e se re%i%#a2a & #a3a2a %!n e# 6in de trans6!r(ar#a en 2ienes (e8!r ne-!%ia2#es & (en!s s!s"e%7!s!s. A.n<.e s$ <.e 7a2r$a <.e desta%ar d!s %as!s es"e%ia#(ente i("!rtantes de !r! nazi ##e-ad! (ediante s.2(arin!s a#e(anes4 est!s 6.er!n e# U>EGN rendid! "!r s. "r!"ia tri".#a%in en e# ".ert! ar-entin! de Mar de# P#ata4 se-Jn est.di!s esta e(2ar%a%in trans"!rta2a F.NNN C- de !r! "r!3enientes de !tr! s.2(arin! 8a"!nsM %.arenta d$as des".s4 !tr! s.2(arin! se(e8ante4 e# U>/TT %!rr$a #a (is(a s.erte trans"!rtand! .na %antidad de diner! a#-! in6eri!r "er! <.e n!s da idea de #as %antidades (ane8adas en estas !"era%i!nes. A(2!s s.2(arin!s %!nta2an %!n .na %arta de a"r!2a%in de s. 3ia8e 6ir(ada "!r e# (is(! 9.an D!(in-! Pern.

Para ana#izar #a "r;i(a "arada en este est.di! de #as r.tas de# diner! nazi es ne%esari! "restar aten%in a #as e("resas 6inan%ieras a#e(anas <.e se .2i%a2an en #a Ar-entina de entre #!s a'!s */0F & */00. Si 2ien es 3erdad <.e desde e# a'! */NN 7asta */0F &a 6.e esta2#e%ida #a en!r(e %antidad de FNF 6ir(as de !ri-en a#e(=n %!n e# 6in de 7a%er ##e-ar diner! a Ar-entina4 ##a(ati3! res.#ta e# 7e%7! de <.e d.rante Jni%a(ente #!s d!s a'!s %itad!s anteri!r(ente4 se ##e- a #a nada desde'a2#e %i6ra de /1 a%.erd!s 2an%ari!s 6inan%iad!s %!n diner! -irad! desde Ber#$n 7asta B.en!s Aires *N. L!s -ir!s ##e-a2an a# Ban%! Centra#4 & de a##$ se trans(it$an a #as s.%.rsa#es #!%a#es de# Ban%! A#e(=n Transat#=nti%!4 de# Ban%! Ger(=ni%! de# R$! de #a P#ata & de# De.ts%7e BanC. C!(! se ".ede a"re%iar4 esta -ran !#a de in3ersi!nes se "r!d.8! "re%isa(ente en e# (!(ent! en e# <.e e# trans%.rs! de #a -.erra e("eza2a a dar %!(! 3en%ed!ras a #as "!ten%ias a#iadas. Las s.(as de %a"ita# de estas e("resas s!n t!ta#(ente in%a#%.#a2#es. S#! "ara 7a%er .na a"r!;i(a%in a ta# (a-nit.d de diner! %itar e# est.di! de# in3esti-ad!r 6ran%s P7i#i""e Aziz4 e# %.a# ase-.ra <.e en e# a'! */0F 9!se"7 G!e22e#s4 (inistr! de "r!"a-anda nazi & 7!(2re de %!n6ianza de Ad!#6 it#er4 de"!sit 2a8! .n n!(2re 6a#s! en .n 2an%! de B.en!s Aires #a s.(a de *.1EN.NNN d#ares de .na s!#a 3ez.

*N

Dat!s de# De"arta(ent! de 5inanzas de #!s Estad!s Unid!s4 6e%7ad! en */0D.

5.e en (arz! de */0E %.and!4 tras e# tard$! an.n%ia(ient! ar-entin! de -.erra a# E8e4 #a 9.nta de Ri-i#an%ia de #a Pr!"iedad Ene(i-a ".s! s.s (iras en (.%7as de #as e("resas ar-entinas de !ri-en a#e(=n4 "!r #! <.e s.s diri-entes se a"res.rar!n a na%i!na#izar#as (.& 3e#!z(ente4 a<.e##! "are%$a %ada 3ez (=s .n 8.e-!. A#-.nas e("resas n.n%a ##e-ar!n a ser 3i-i#adas "!r #! <.e 6.er!n4 .n a'! (=s tarde4 %!ntratadas "!r e# Estad! "er!nista "ara tra2a8ar en r2itas "J2#i%as. Este as.nt! 2an%ari! %!2ra aJn (a&!r "r!ta-!nis(! en #a tra(a a# se'a#ar <.e tant! e# Ban%! A#e(=n Transat#=nti%!4 %!(! e# Ban%! Ger(=ni%! de# R$! de #a P#ata "ertene%$an a# (is(! d.e'!4 e# a#e(=n L.d:i- 5re.de4 a(i-! de %!n6ianza de Pern & ad(inistrad!r de# es"i!na8e nazi en ar-entina d.rante #!s a'!s de #a Se-.nda G.erra M.ndia#. S. 7i8!4 R!d!#6! 5re.de Oa"!dad! KR.diL "!r PernQ "as a !%."ar e# %ar-! de se%retari! "ri3ad! de #a "residen%ia & 8e6e de in6!r(a%i!nes de# -!2iern! ar-entin! a# (is(! tie("! en e# <.e Pern -ana2a #as e#e%%i!nes. Sin e(2ar-! en */0T E3a Pern se en%ar- "ers!na#(ente de a#e8ar a R.di de# ent!rn! "residen%ia#4 entre-and! s. ".est! a s. 7er(an!4 9.an D.arte. Entre esta 3$a & #a <.e se e;"!ne a %!ntin.a%in es "re%isa(ente #a 6i-.ra de E3ita #a <.e sir3e %!(! ne;! de .nin. Y es <.e4 e# -enera# Pern & es"!sa4 %!nta2an %!n .na en!r(e ri<.eza .2i%ada dire%ta(ente en 2an%!s s.iz!s. Sin #.-ar a d.das este era ta(2in "r!%edente de# sa<.e! de #!s nazis a E.r!"a. N.n%a est= de (=s "ara .n!s -randes diri-entes tener diner! de"!sitad! en #as ar%as de !tr! "a$s4 "er! %.and! se trata de as.nt!s t.r2i!s es ne%esari! 3i-i#ar#! de (anera (=s "ers!na#. Ade(=s e# -!2iern! de Pern ne%esita2a 7a%er a(istad %!n E.r!"a4 & <.in (e8!r <.e #a %aris(=ti%a & "!".#ar E3ita "ara en%!(endar ta# (isin. En e# (!(ent! de s. sa#ida4 E3a #e es%ri2i .na %arta a s. (arid! %!n 6e%7a de D de 8.ni! de */0T en #a %.a# reda%t #as si-.ientes "a#a2ras: KW.erid! 9.an4 sa#-! de 3ia8e %!n "ena4 ".es #e8!s de ti n! ".ed! 3i3ir4 "er! 9.an4 si &! (.riera4 de R.di 5re.de ten (.%7! %.idad!4 #e -.stan #!s ne-!%i!s & ".ede "er8.di%arteL. Mediante este es%rit! "!ne de (ani6iest! .na 3ez (=s e# "!%! a-rad! <.e 5re.de #e s.s%ita2a.

Sin #.-ar a d.das4 (.%7! 7a sid! #! es%rit! s!2re #!s 3ia8es de #a ar-entina a E.r!"a4 #a ##a(ada KGira de# Ar%! IrisL "!r #a "rensa de #a "!%a. Es"e%ia#(ente %!(entad! & (=s teniend! en %.enta <.e es e# "a$s en e# <.e (e 7a##! a# e#a2!rar este est.di!4 s. 3ia8e a Es"a'a en */0T & es <.e #!s (edi!s na%i!na#es se %entrar!n dand! .na i("!rtan%ia des(edida a este 3ia8e sin ni si<.iera (en%i!nar <.e Es"a'a n! 6.e4 ni (.%7! (en!s4 e# Jni%! destin! de #a -ira e.r!"ea de E3ita. De este (!d!4 n! entrar a %!(entar #!s tan (anid!s as.nt!s de s.s en%.entr!s %!n e# (i#itar 5ran%is%! 5ran%! ! %!n s. (.8er4 Car(en P!#!4 si 2ien (e -.star$a (en%i!nar .na s.".esta re.nin <.e (ant.3! en Madrid %!n e# %!n!%id! %!(! (a-! de #as 6inan%ias 7it#erianas4 & "!steri!r(ente ases!r en e# Ban%! Centra# Ar-entin!4 8a#(ar S%7a%7t. Este en%.entr! 7a sid! (en%i!nad! "!r e# "eri!dista ar-entin! 9!r-e Ca(arasa** & e# ta(2in "eri!dista & es%rit!r ar-entin! 9!r-e Lanata *F4 de ser 3er$di%! si-ni6i%ar$a !tra "r.e2a (=s en este as.nt! de 6.-a de diner! <.e n!s !%."a4 sin e(2ar-! en (i #a2!r de in3esti-a%in 7e !"tad! "!r dese%7ar est!s est.di!s 2as=nd!(e en e# a"arente(ente %!ntrastad! 7e%7! de <.e 8a#(ar S%7a%7t4 a "esar de <.edar ".est! en #i2ertad en */0D tras ser 8.z-ad! en NJre(2er-4 6.e de n.e3! 8.z-ad! "!r .n tri2.na# a#e(=n de desnazi6i%a%in en */0D4 %!n #a %!nsi-.iente ".esta en #i2ertad en e# a'! */014 "!r #! <.e n! ".d! e;istir ta# re.nin. Otr!s 3ia8es rea#izad!s "!r E3a s$ de8ar!n .n (a&!r %!nsens! entre s.s est.diad!res a "esar de tratarse de .n te(a %asi ta2J es"e%ia#(ente "ara #!s ar-entin!s. Est!s 6.er!n s.s en%.entr!s %!n e# "a"a P$! SII & e# e(2a8ad!r ar-entin! en S.iza4 Benit! L#a(2$ %!n e# %.a# se re.ni en .n 7!te# de XJri%7 & a.n<.e #a %!n3ersa%in a##$ (antenida n.n%a se 7a&a 6i#trad!4 ##e-ad!s a este ".nt! de #a 7ist!ria "!de(!s 7a%ern!s .na idea a%er%a de #! <.e 7a2#a2an. S.s a%%i!nes en este "a$s 6.er!n si-ni6i%ante(ente re#e3antes &a <.e4 %!(! 6.e des%.2iert! "!steri!r(ente "!r e# -!2iern! estad!.nidense4 E3a Pern a"r!3e%7 "ara 8.ntarse %!n #!s #$deres de# 9!7ann @e7r#i Y C!.4 2an%! s.iz! %!nsiderad! (=;i(! e;"!nente en e# res%ate de 3arias s!%iedades anni(as ar-entinas %!n!%idas %!(! KLas G SL: Ste##a S.A.4 Se%.ritas S.A.& San 9.an S.A. 5.er!n4 %!(! n! "!dr$a ser de !tr! (!d!4 s!%iedades de %!ntr!# "ara %ana#izar e# diner! nazi.

** *F

9. CAMARASA4 KLa "ista d!rada de E3a PernL4 La Nacin4 *G de 8.#i! de *//T. 9. LANATA4 Argentinos: Quinientos aos entre el Cielo el !nfierno4 ". 1T.

T!da esta red de diner!s & %ri(ina#es 7a%ia #a Ar-entina "er!nista n.n%a ##e- a ser %!n!%ida "!r s.s %i.dadan!s4 #!s %.a#es en s. (a&!r$a 3i3$an en%antad!s %!n e# -!2iern!. La -estin de Pern esta2a siend! (.& satis6a%t!ria: tasas de "#en! e("#e! & "r!6.ndas re6!r(as s!%ia#es4 & ade(=s %!nta2an %!n #a 2.ena 3!#.ntad & #a %er%an$a de E3ita4 #a a2anderada de# ".e2#!. Si #!s 7a2itantes de a<.e##a Ar-entina 3i3$an %(!da(ente si-ni6i%a <.e4 dentr! de #! <.e %a2e4 #a "!#$ti%a de Pern n! 6.e tan (a#a en ese as"e%t!M des".s de t!d!4 n! "er8.di% a nadie & se 2ene6i%iar!n (.%7!s. A#-! (=s terri2#e res.#ta4 sin d.da4 e# 7e%7! de <.e Ar-entina !%.#tara a %ri(ina#es %!(! Men-e#e4 sin e(2ar-! a d$a de 7!& (e atre3er$a a de%ir <.e est! es a#-! <.e 7a 7e%7! 6.erte a# ".e2#! ar-entin!. Si ".dier!n %!n3i3ir d.rante d%adas %!n a#-.n!s de #!s (=s atr!%es %ri(ina#es de #a "!%a4 ".eden s!"!rtar ta(2in %.a#<.ier %!ntin-en%ia "!#$ti%a <.e se #es 3en-a4 ".es &a se sa2e <.e Ar-entina es .n! de #!s "a$ses de (=s t.r2.#enta 7ist!ria de t!d! e# (.nd!.

BIBLIOGRA5+A.

Li2r!s. BAEXA LZPEX4 ,LRARO4 El "ro del !!! #eich. $aticano% na&is *//T. CAMARASA4 9ORGE4 "dessa al surM A-.i#ar4 FN*F. GO[I4 U?I4 *ern los Alemanes) Edit!ria# S.da(eri%ana4 B.en!s Aires4 *//1. GO[I4 U?I4 La autntica "dessa% Paids4 Bar%e#!na & B.en!s Aires4 FNNF. LANATA4 9ORGE4 Argentinos: Quinientos aos entre el Cielo Bar%e#!na4 FNNG. el !nfierno M Edi%i!nes B4 'ud(os) ABL Edit!r4

SANTANDER4 SILRANO4 Tcnica de una traicin. +uan D. *ern E,a Duarte% agentes del na&ismo en la ArgentinaM Edit!ria# Ant&-.a4 B.en!s Aires4 */EE. XIEGLER4 9EAN% El oro na&iM Edit!ria# P#aneta4 Bar%e#!na4 *//T.

Art$%.#!s & entre3istas. CAMARASA4 9ORGE4 KLa "ista d!rada de E3a PernL4 La Nacin4 *G de 8.#i! de *//T. GO[I4 U?I4 Pern & #!s nazis: .na 6raterna# re#a%in% Deutsche -elle4 *T de (a&! de FNNT. RILLAR4 ERNESTO4 KE# (isteri!s! 3ia8e de E3a Pern & e# tes!r! de #!s nazisL4 La #a&n4 D de !%t.2re de FN**.

Pe#$%.#as & d!%.(enta#es. PEREYRA4 ROLO4 FNN04 Or! nazi en Ar-entina4 Leda 5i#(s Pr!d.ti!ns \ BO. PUENXO4 LUC+A4 FN*G4 E# (di%! a#e(=n O@aC!#daQ4 @anda 5i#(s. RILLARONGA4 AGUST+4 FN*G4 Carta a E3a4 RTRE.

P=-inas de internet. 7tt":\\:::.d:.de\"er]CG]BGn>&>#!s>nazis>.na>6raterna#>re#a%i]CG]BGn\a>FE0*TDF>* 7tt":\\es.:iCi"edia.!r-\:iCi\9!se6^Men-e#e 7tt":\\:::.anne6ranC-.ide.net\es>ar\2r!nnen2anC.as"Vaid_F1/N/0 7tt":\\:::.#ana%i!n.%!(.ar\*TNG*N>#a>"ista>de#>tes!r!>nazi>en>#a>ar-entina 7tt":\\7ist!riasde#a7ist!ria.%!(\FN*F\NT\FD\<.e>7a2ia>detras>de#>3ia8e>de>e3ita>"er!n>a> es"ana