Está en la página 1de 1896

LENA VALENTI EL LIBRO DE ARDAN SAGA VANIR, VII Primera edicin: abril 201 Di!

e"# de la c#leccin: Valen Bail#n $#rreccin m#r%#!in&'c&ica ( e!&il)!&ica: *iriam Gal'n Tamari& miriam+alanc,-.#&mail/c#m De la ima+en de la c0bier&a ( la c#n&rac0bier&a: S.0&&er!&#c1 ( 2#&#lia 34

Ser+0ei 5#6ale67 Del di!e"# de la c0bier&a: 4L#rena $ab# *#n&er#, 2012 Del &e8&#: Lena Valen&i, 2012 999/!a+a6anir/c#m De e!&a edicin: Edi&#rial Vanir, 2012 Edi&#rial Vanir 999/edi&#rial6anir/c#m 6alenbail#n-edi&#rial6anir/c#m Barcel#na ISBN: :;<=<>=:>0?0 =<=1 De,!i&# le+al: B/ <?2;=201 Im,re!# ( enc0adernad# ,#r: NOVAGR@2I5 SL Bajo las sanciones establecidas por las leyes quedan

rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin por escrito de los titulares del copyright, la reproduccin total o parcial de esta obra por medio o procedimiento mecnico o electrnico, actual o futuro incluyendo las fotocopias y la difusin a travs de internet y la distribucin de ejemplares de esta edicin y futuras mediante alquiler o prstamo pblico Gracia! SerA bre6e: +racia! a &#d#! l#! B0e me !e+0)! de!de el ,rinci,i# (a

aB0ell#! B0e, d)a a d)a, !e 6an a"adiend# a la lec&0ra de e!&a !a+a B0e &an&a! ale+r)a! n#! e!&' dand#/ Gracia! a mi edi&#r, ,#r a,#(arme !iem,re/ A mi! ami+#!, l#! 6ieC#! ( l#! n0e6#!, a &#d#!, +racia! ,#r e!&ar a.)/ A mi! mali+na!, e!e mara6ill#!# +r0,#, ,#r !er c#m# !#n ( ,#r dar la cara ,#r m)/ N# me #l6id# de nin+0na/ O! l# a!e+0r#/ A &#d#! l#! +r0,#! ( ,la&a%#rma! Vanir: %aceb##1, %an cl0b, %#r# #%icial

Vanir/// Sin 6#!#&r#!, e!&# n# !er)a l# mi!m#/ DS#i! incre)ble!E A mi L#re, mi D0, mi A0!&en ( mi F0 ,#rB0e !#i! la! meC#re!, ,#rB0e n# #! call'i! ( ,#rB0e !abAi! B0e .0mildad n# B0iere decir ,ermanecer en !ilenci# mien&ra! #&r#! !e n#! !0ben a la c.e,a/ $re# B0e ,#r .aber callad# dema!iad#, ,#r n# .abern#! rebelad#, n0e!&r# m0nd# e! .#( el B0e e!/ N# callarem#! m'!/ Gracia! de c#raGn ,#r n# ,ermi&irl#/ E!# e! !er 0na

6erdadera +0erreraH e!# e! !er 0na 6al1(ria/ Gracia! a la 6ida ,#r deCarme c#m,ar&ir mi! !0e"#! c#n 6#!#&r#!/ DA!(nC0rE !l libro de "rdan #! 6a a ,#ner a ,r0eba/ DI0ed'i! a6i!ad#!E J$0an&# m'! ,eB0e"# e! el c#raGn, m'! #di# alber+aK VI$TOR LMGO JLa #!c0ridad n# ,0ede de!.acer la #!c0ridadH

Nnicamen&e la l0G ,0ede .acerl#/ EL #di# n0nca ,0ede &erminar c#n el #di#H !#l# el am#r ,0ede .acerl# K *ARTIN LMTLER 5ING JEl am#r c#mbinad# c#n #di# e! m'! ,#der#!# B0e el am#r/ O B0e el #di#K OOF$E $AROL OATES SP B0e e! m#men&# de B0e a,renda a &ra&ar a la! ,er!#na! B0e am# c#m# B0ier# B0e me amen/ Le a,rendid# la lecciPn/ Odi# .aber&e de%ra0dad# ( me !ien&# m0( mal ,#r e!#/

S0,#n+# B0e el 1arma !e de60el6e ,0e! !#( (# la B0e a.#ra .ace daP# ( #di# .aber&e .ec.# creer B0e la c#n%ianGa en&re n#!#&r#! !e .abPa r#&#/ A!P B0e n# di+a! B0e n# ,0ede! ,erd#narme ,#rB0e N# n# n# n# n# n# n# n# n# Si, e!c0c.a OESSIE O A!+ard #ardines del $alhall !ones atrs Le .ab)an llamad# ,#r m0c.#!

n#mbre!/ F &#da6)a l# .ac)an/ La llamaban Ge%r, Jla Gener#!aKH S(r Jla $erdaK, ,#rB0e m#n&aba 0n Cabal)H *ardQl Jla re!,landecien&e en el marK/ Per#, de &#d#! e!#! n#mbre!, adem'! de m0c.#! #&r#! a,#d#! men#! .#n#rable! ( meldic#! B0e aB0ell#! B0e le .ab)an #&#r+ad#, e!&aba el de LQrn, Jla B0e +aran&iGa la! c#!ec.a!K, ( B0e e!&aba )n&imamen&e relaci#nad# c#n la ac&i6idad de &eCer/ F, a0nB0e aB0el, de &#d#! l#!

!0!&an&i6#!, era el m'! di!cre&# e inad6er&id#, n# #b!&an&e, !e eri+)a c#m# el m'! im,#r&an&e ,ara ella/ 2re(Ca era 0na &eCed#ra na&a/ Lilaba ( de!.ilaba a !0 an&#C#/ La di#!a acarici el ,el# de la ,eB0e"a ni"a de c0a&r# a"#! B0e &en)a en&re !0! ,ierna!/ L#! #C#! de la cria&0ra eran de 0n &0rB0e!a e!,ec&ac0lar ( !0 !#nri!a de!.ac)a l#! +laciare!/ 2re(Ca !#nri mien&ra! ,einaba c#n l#! ded#! !0 r0bi# ( lar+# ,el# ( &arareaba 0na cancin/ Di6idi !0 melena en &re! mec.#ne!

i+0ale!H c#l#c el de la derec.a en&re el del medi# ( el iGB0ierd#, ( el del iGB0ierd# !#bre el del cen&r# ( el derec.#H ( a!) .a!&a B0e, '+ilmen&e, cre 0na .erm#!a &renGa/ TrenGar era &an %'cil c#m# &eCer/ La 6ida ( el de!&in# deb)an &eCer!e c#n mim#/ R*i b#ni&a d)!ir R!0!0rr 2re(Ca c#n 6#G can&arinaR/ TN, de &#da! mi! +0errera! 6al1(ria!, !er'! la m'! im,#r&an&e/ La ni"a &arareaba al &iem,# B0e &#maba 0na %l#r ( la .ac)a r#dar

en&re !0! dimin0&#! ded#!/ RSP#r B0A, di#!aT R,re+0n&aba la 6al1(riaR/ SP#rB0e !#( la! m'! %0er&e de &#da!T RN#, ,rince!a/ P#rB0e 6aldr'! !iem,re m0c.# m'! ,#r l# B0e calla! B0e ,#r l# B0e dice!/ F e!a e! 0na 6ir&0d B0e en6idi# ( re!,e&#/ La m'! im,#r&an&e ,ara m)/ Br(n mir !0! ,ie! de!n0d#!, manc.ad#! de .aber c#rrid# ,#r la! m#n&a"a! r#c#!a! en b0!ca de la! .errad0ra! de l#! enan#!/ Le encan&aba r#b'r!ela! ( de!,0A! C0+ar a lanGarla! c#n !0! .ermana!/

E!&0di l#! ,ie! de !0 di#!a, c0bier&#! ,#r !0 %alda ne+ra ( lar+a/ 2re(Ca era la m'! ,#der#!a, ( !iem,re iba 6e!&ida c#m# 0na ,rince!a/ Br(n n# l# en&end)a/ RLa( ,er!#na! B0e n# e8,re!an !0! em#ci#ne! Rc#men& la di#!a, a&and# el e8&rem# de la &renGa a%ricana c#n 0n c#rdel d#rad#R/ N# e!&' bien callarla!, Br(n/ N#! acaba d#liend# aB0)/ RSEn el hjertet 3c#raGn7T R ,re+0n& Br(n, #b!er6and# la e!bel&a man# de la Vanir ,#!ada

!#bre !0 ,ec.# iGB0ierd#/ 2re(Ca !#nri c#n &ern0ra ( a!in&i/ RS), en el c#raGn/ P#r e!# R a,#( la barbilla !#bre la cabeGa de la ni"a ( le ,0!# la! man#! !#bre l#! .#mbr#!R, ,#rB0e !A B0e en el %0&0r# ,#dr)a! lle+ar a !0%rir ,#r &0 !ilenci#, B0ier# .acer&e e!&e re+al#/ Mn libr# de &a,a! d#rada! !e ma&erialiG %ren&e a Br(n, le6i&and#, c#m# !i 0na! man#! in6i!ible! l# mecieran ( l# .icieran +irar !#bre !0 ,r#,i# eCe/ E!&a abri

l#! #C#! ( l# &#m !in ,edir ,ermi!# a nadie/ RSE! ,ara m)T RS)/ R2re(Ca be! !0 c#r#nilla ( a,#( la! man#! !#bre la! de !0 ,eB0e"a B0e, al mi!m# &iem,#, !#!&en)an aB0el &#m#/ RSE! 0na le(enda !#bre la +0erra! en&re l#! #rc#! ( la! el%a!T RN#, mi ,eB0e"a !al6aCe R !0!0rr 2re(Ca c#n d0lG0raR/ E! 0n diari#/ El diari# de Br(n/ La %0&0ra inm#r&al a+rand l#! #C#! ( diC#: RLalaaaaaU SF e! ,ara m)T R

re,i&i/ RS)/ S#l# e! ,ara &i/ S#l# &N ,0ede! e!cribir en Al/ Si ,r#n0ncia! la ,alabra dulgt, #c0l&#, el libr# de!a,arecer'/ RSF dnde ir'T 2re(Ca !e enc#+i de .#mbr#!/ RSim,lemen&e, de!a,arecer'/ F !i ,r#n0ncia! la! ,alabra! mo legende, mi le(enda, &0 diari# !e m#!&rar' an&e &i ,ara B0e &N ,0eda! e!cribir l# B0e B0iera!/ F ,0ede B0e e!criba! m0c.#/ SF !abe! ,#r B0AT

Br(n ne+ c#n la cabeGa ( !e +ir ,ara e!c0c.ar a Jla Re!,landecien&eK, la m'! .erm#!a de &#d# el A!+ard/ RP#rB0e .abr' m#men&#!, nonne m)a, B0e !er'n &an&a! c#!a! la! B0e !ien&a! ( n# ,0eda! e8,re!ar B0e nece!i&ar'! c#n&'r!el# a al+0ien, ,er# n# ,#dr'!/ Br(n ,ar,ade c#n%0!a/ RSP#r B0AT RP#rB0e n# &e l# ,ermi&irA R c#n&e!& 2re(Ca !in ,erder !0 candideG/ A #&r# +0errer# le .0biera cambiad# el !emblan&e !i

le e!c0c.ara .ablar a!) (, !e+0ramen&e, .0biera .0id# de!,a6#rid#/ Per# Br(n n0nca la .ab)a &emid#/ Nin+0na de !0! 6al1(ria! l# .ab)a .ec.#H ( Br(n, !0 &emeraria ( ad#rada +0errera, men#!R/ En 0n %0&0r#, lle+ar'! a en%adar&e m0c.# c#nmi+#/ Per# ,ien!a B0e &#d# l# B0e .a+#, &#d#, e! ,#r 60e!&r# bien/ P#r &0 bien/ STN cree! B0e ,#dr'! ,erd#narmeT R,re+0n& c#n la

6#G B0ebrada/ N# e!&aba #r+0ll#!a de !0! deci!i#ne!, ,er# &am,#c# !e arre,en&ir)a de &#marla!/ Al+0ien deb)a .acerl#/ Ella &#mar)a e!a deci!in/ I+0al B0e Od)n decid)a la! !0(a! ,r#,ia!/ Br(n !e ,en! la re!,0e!&a/ T#rci l#! labi#! .acia 0n lad# ( .acia el #&r# ( en&recerr l#! #C#! e!,ec&ac0larmen&e clar#!/ RS), &N n# ere! mala Ra!e+0r Br(nR/ Te ,erd#narA/ 2re(Ca !e em#ci#n ( ne+ c#n la cabeGa/ N#/ N# era mala/ N#

l# era/ Tal 6eG era !#berana ( d0e"a de ca!i &#d# l# B0e la r#deaba, ,er# n# era mal6ada, a0nB0e !0! acci#ne! .icieran da"# a m0c.a! ,er!#na!/ RRec0Ardal# c0and# lle+0e el m#men&#/ RLe di# 0n +#l,eci&# en la nariG c#n Al )ndiceR/ Al men#!, &e deC# e!&e libr# m'+ic# ( ,er!#nal ,ara B0e &N ,0eda! e8,re!ar&e c#m# de!ee! ( di+a! &#d# l# B0e n# &e .a! a&re6id# a decir n0nca a nadie/ A!), la! ,alabra! B0e n#

,0ede! ,r#n0nciar n# &e d#ler'n &an&#/ ViAr&ela! en e!&a! .#Ca!, ,reci#!a +0errera, ( !#brelle6a el d#l#r B0e el !ilenci# &e acarrear'/ Br(n acarici el libr# c#n la (ema de !0! ded#! ( +rab aB0ella! ,alabra! de 2re(Ca en !0 alma/ E!e libr# !er)a !0(#, ( e!cribir)a en AlU En&#nce!, a l# leC#! del ,rad# en el B0e !e .allaban !en&ada!, 6i# 0n aB0elarre de caball#! c#rrer !in c#n&r#l, ( e!# .iG# B0e 2re(Ca ,erdiera

&#da la a&encin de la c.iB0illa/ La ni"a &en)a 0n diari#, 0n diari# m'+ic# ( e!,ecial de la di#!a, ( Br(n ,re%er)a a 0n ,0"ad# de caball#! blanc#!/ RD$aball#!E RBr(n di# 0n !al&# (, c#n !0 reciAn .ec.a &renGa a%ricana en la cabeGa, c#rri .acia ell#!/ RDDmal#!, !al6aCeE Re8clam 2re(Ca di6er&ida, #b!er6and# cm# la men0da ni"a (a a,0n&aba manera! de amaG#na de!de bien ,eB0e"a/ SPer# B0A 6al1(ria n# era 0na amaG#naT S0! +0errera! eran

&#da! e!,lAndida!/ La di#!a #b!er6 el libr#, B0e !e+0)a le6i&and# !#bre ella/ Br(n n# le .ab)a ,re!&ad# dema!iada a&encin/ Era 0na ni"a de c0a&r# a"#!, 0n ,eB0e"# c0l# inB0ie&#/ SP#r B0A iba a .acer ca!# de 0n diari#T N# im,#r&aba B0e e!e diari# %0era Nnic# ( e!,ecial, ni B0e !0! .#Ca! de irr#m,ible lin# %0eran e8&ra)da! del mi!m)!im# &elar de la! N#rna!/ Nadie ,#d)a &#car e!e &elar: era !acrile+i# .acerl#/ Sin embar+#, ella era 0na di#!a/ La +ran di#!a Vanir, en&re #&ra!

c#!a!H 0na de la! +rande! &eCed#ra! del A!+ard ( la Nnica B0e ,#d)a &#car 0na m'B0ina de &eCer el de!&in# &an c#m,leCa c#m# la B0e 0&iliGaban Mrdr, Verdandi ( S10ld/ SF ,#r B0AT P#rB0e el %in deb)a C0!&i%icar l#! medi#!/ R%ulgt R!0!0rr c#n la 6i!&a ,la&eada %iCa en el .#riG#n&e/ F el libr# de!a,areci de !0 6i!&a/ I $alhall &esidencia de las val'yrias

!ones atrs L#! r)#! ( la! ca&ara&a! del Vin+l%, el ,alaci# de mar%il B0e era el .#+ar de la! 6al1(ria! de 2re(Ca ( l#! ein.erCar! de Od)n, re%0l+)an c#n cien&#! de c#l#re! ( &#nalidade! di%eren&e!/ El ciel# del A!+ard, &e"id# de c#l#re! ,a!&ele! c#n e!&rella! &i&ilan&e! iba a ,re!enciar 0na n0e6a lle+ada de 0n +0errer# m0er&# en ba&alla/ Mn %0&0r# einherjar La! 6al1(ria! e!&aban 6e!&ida!

c#n !0 ,ar&ic0lar &raCe de bien6enida a l#! ca)d#!: c#n ,l0ma! ne+ra! la! B0e iban de c0er6#, ( ,l0ma! marr#ne! ( bei+e la! B0e iban de '+0ila!/ Adem'!, !#bre !0! cabeGa!, l0c)an !end#! +#rr#! c#n ,ic# de a6e! ( ,l0ma! e!&ra%alaria!/ Se 6e!&)an a!) ,#rB0e eran l#! animale! %e&ic.e! del di#! &0er&#/ 2re(Ca amaba a &#da! !0! 6al1(ria!/ A &#da! !in e8ce,cin/ Eran e8celen&e! arB0era!, incre)ble! l0c.ad#ra!, %an&'!&ica! amaG#na!

( de!l0mbran&e! m0Cere! c#n #reCa! ,0n&ia+0da! B0e &en)an la +ran ,ec0liaridad de ,#der lanGar ra(#! ( c#n6#car &#rmen&a!/ Ella la! .ab)a cread#/ Ella la! .ab)a criad#/ F la! ad#raba c#m# la madre B0e B0er)a, re!,e&aba ( amaba a !0! .iCa!/ N# l# ,#d)a e6i&ar/ Eran !0 debilidad/ N# #b!&an&e, de &#da! e!a! mile! de m0Cere! B0e 6i6)an en !0 ,alaci#, .ab)a c0a&r# B0e eran c#m# !0 ,ec0liar 6er!in de l#! Oine&e!

del A,#cali,!i!/ L#! !0(#! ( de nadie m'!/ Se &ra&aba de c0a&r# e&erna! C6ene!, di%eren&e! la! 0na! de la! #&ra!, en l# %)!ic# ( en l# em#ci#nal, B0e &en)an al+# en c#mNn Nnic# e inB0ebran&able: !e amaban &an&# en&re ella!, !e B0er)an &an&#, B0e a 6ece! ,arec)a B0e la! c0a&r# !e .ab)an %0!i#nad# en 0na !#la alma/ En 0n Nnic# !er/ SS0! n#mbre!T Nanna, GNnnr, R&a ( Br(n/ Nanna era b#ndad#!a ( di6er&ida/ Le encan&aba cambiar

l#! n#mbre! de la! c#!a! ( era m0( ca,ric.#!aH adem'!, era la Nnica 6al1(ria B0e rec#+)a a l#! +0errer#! m0er&#! en ba&alla ( l#! !0b)a al Val.all/ S#l# ella ,#d)a realiGar &ama"a lab#r ,#r 0na !encilla raGn: Nanna n# ,#d)a !er &#cada ,#r nin+Nn .#mbre 6i6#/ GNnnr, la d0lce, la .iCa !ecre&a de T.#r/ Dcil ( llena de aGNcarU Mn caramel# delici#!#/ Per# !0 in&eri#r e!c#nd)a 0na %0ria br0&al B0e deb)a !er liberada, ( !0 c#ne8in c#n *CQlnir ( la!

&#rmen&a! !er)a m0( im,#r&an&e c0and# el &iem,# .0bie!e lle+ad#/ R&aU El #C# B0e &#d# l# 6e/ E!a m0Cer de ,el# r#C#, #C#! &0rB0e!a ( 0n l0nar en la c#mi!0ra de !0 #C# derec.#, la 6#l6)a l#ca/ Era ira!cible ( &em,eramen&al, &en)a 0na len+0a br0&al ( 0n de!,ar,aC# %0era de l# c#mNn/ Era ,eli+r#!a ,ara l#! di#!e! ( &ambiAn ,ara ella mi!ma, ,0e! en !0 in&eri#r alber+aba 0n d#n ( 0n ,#der %0era de l# c#mNn/ L#1i l#

B0err)a ,ara Al !i ,0diera, ( 2re(Ca !ab)a B0e el Timad#r .ar)a l# ,#!ible ,#r &en&arlaU En 0n %0&0r#, R&a deber)a decidir a B0A band# ,er&enec)a: !i a la l0G # a la #!c0ridad/ F, de!,0A!, e!&aba !0 ,rince!a de la! nie6e!, !0 r0bia 'r&ica: Br(n, la !al6aCe/ La Generala/ La %0erGa de e!a 6al1(ria n# !e ,#d)a medir c#n nada, ( &an&# Od)n c#m# ella !ab)an B0e era meC#r &ener a Br(n !iem,re de !0 ,ar&e !in .acerla en%adar/ P#r !0er&e, la

r0bia de #C#! &0rB0e!a era %iel, di+na ( re!,e&able, ( &en)a 0na mi!in ,ara c#n R&a/ Oam'! &raici#nar)a el ,ac&# B0e .ab)an .ec.#, ,#rB0e Br(n, !encillamen&e, amaba a R&a c#n &#d# !0 c#raGnH ( la B0er)a c#m# !i %0era al+# de !0 ,#!e!in/ La Generala deb)a c#n&r#lar el &ermme&r# b#ndad#!# de R&aH era !0 ,rinci,al medid#r ( n0nca deb)a deCarla !#la/ S0! ni6ele! de em,a&)a e!&aban &an en&relaGad#! B0e n0nca ,#dr)an #c0l&ar!e la 0na

de la #&ra/ P#r e!#, ,#r el 6al#r B0e ella! le daban a e!a ami!&ad, a e!a a,a!i#nada .ermandad, la di#!a !ab)a B0e la lle+ada de e!e .i+.lander ,eli+r#!#, &#!c# ( e!,iri&0almen&e ind#mable, iba a crear 0na +rie&a d#l#r#!a en&re !0! e!,eciale! 6al1(ria!/ P#rB0e el .i+.lander !er)a el am#r e&ern#, el ein.erCar de Br(nH ( lle+ar)a 0n m#men&# en el B0e ella deber)a ele+ir en&re la .ermandad

c#n !0 nonne ( el am#r ,#r !0 +0errer# inm#r&al/ $#n la im,#r&ancia B0e le daba Br(n a !0 lab#r c#m# Generala ( a !0 %idelidad .acia R&a, 2re(Ca !ab)a B0e n# iba a 6acilar en !0 deci!in/ Drama/ Drama/ T#d#! iban a !0%rir/ Ardan, 0n l)der dalriada del #e!&e de E!c#cia, acababa de m#rir en la ba&alla de De+!a!&an/ E!e d)a &en)a B0e lle+arH era ine6i&able i+0al B0e el amanecer ( el an#c.ecerH i+0al B0e la 6ida, la

m0er&e ( la reencarnacin/ Era &an irre6#cable c#m# la lle+ada del &emid# Ra+narQ1/ El d)a en B0e reclamaran a !0 6al1(ria m'! 6ali#!a (a .ab)a lle+ad#/ Mn +0errer# m0er&# en ba&alla e8i+)a la! a&enci#ne! de 0na de !0! +0errera!, ( la Generala era la ele+idaH el alma de e!e .#mbre !e .ab)a enc#mendad# a ella/ Ardan e!&aba de!&inad# a !er el l)der de l#! ein.erCar!/ Vl ( Br(n iban a %#rmar 0n incre)ble

&'ndem/ La!&a B0e lle+ara el d)a de la deci!in %inal/ En&re la m0l&i&0d de +0errer#! ein.erCar! ( 6al1(ria! B0e recib)an al n0e6# +0errer# ca)d#, Br(n #b!er6aba c#n #C#! a!#mbrad#! la! inmen!a! ,r#,#rci#ne! de aB0el .#mbre B0e, inc#n!cien&e, de!can!aba en l#! braG#! de Nanna/ Oam'! ,en! B0e lle+ar)a el d)a en el B0e !e !in&iera cel#!a de !0 nonne( ,er#, a.#ra, B0er)a lanGar!e !#bre ella c#m# 0n ,err#

&erri&#rial/ SE!e era !0 +0errer# de #C#! acaramelad#! ( ra(#! de !#lT P#r &#d#! l#! di#!e!U Era en#rme/ Tan +rande c#m# T.#r 0 Od)n/ $0and# Al e!&aba m0riend# en el *id+ard, .ab)a cla6ad# aB0ella mara6ill#!a mirada de ,ecad# ( #!c0ridad en el ciel#, b0!c'nd#laH ( Br(n .ab)a ca)d# de r#dilla!, !#me&ida a !0 ma+ne&i!m#/ Se B0ed en+anc.ada a !0 mirada caramel# de ,eca! amarilla! en !0! iri!, ( c#n 0na! ,e!&a"a! &an ne+ra! B0e

,arec)an delineada! c#n 1#.l/ Per# a.#ra ,#d)a 6er &#d# !0 c0er,#/ S0 ,el# lar+# ( ne+r# le lle+aba ,#r l#! #m#,la&#!H 0n m0!l# de !0! ,ierna! .ac)a d#! de la! !0(a! ( le !acar)a, !e+0ramen&e, d#! cabeGa! de al&0ra/ La C#6en an!iaba !al&ar ( dar ,alma!/ DBien ,#r ellaE O., !)U Era !0(#/ F n0nca ,ermi&ir)a B0e #&ra l# &#ca!e/ Odiaba c#m,ar&ir/ La Generala !e relami l#! labi#! ( !#nri/ RVa(a, 6a(aU A.) &iene! a &0 +0errer#, r0bi&a Rm0rm0r

R&a mir'nd#l# c#n in&erA! al &iem,# B0e r#deaba c#n 0n braG# !0! .#mbr#! c0bier&#! c#n ,l0ma! de c0er6#R/ 5il#! de ma!a m0!c0lar ( car'c&er de .i+.lander ,re,arad# ,ara e!cla6iGarl# ( c#n6er&irl# en ,0rA baC# &0 &acn/ La D#minan&e Br(n, la ,rince!a de .iel# Rle can&0rre al #)d# c#n m#%aR, la m'! cr0el de &#da! la! 6al1(ria! de 2re(CaH aB0ella B0e ,#dr)a de!.acer &#d# el O#&0n.eim c#n

!0U R$#r&a el r#ll#, nonne Rm0!i& Br(n mir'nd#la de !#!la(# c#n 0na !#nri!a di6er&ida en l#! labi#!/ R*e m0er# de +ana! de 6er cm# e!e .#mbre acaba ll#rand# ,#r &i, c0er6#/ RTen)a 0n +e!&# de #r+0ll# en !0 r#!&r#/ R&a admiraba a Br(n ,#r &#d# l# B0e era ,er#, !#bre &#d#, ,#r &#d# l# B0e n# m#!&raba ( B0e !#l# ella c#n#c)a/ RP#r %a6#rU R!0!0rr GNnnr in&imidada, a,#('nd#!e en el .#mbr# em,l0mad# de la GeneralaR/ SE!&'! !e+0ra de

B0e e! AlT F# n# !A B0A .ar)a c#n 0n .#mbre &an +rande a mi lad#/ RS)/ $lar# B0e e! Al Ra!e+0r c#n 6#G %irmeR/ P#r e!#, mi d0lce G0nn( Ra%irm Br(nR, (# me .arA car+#/ O! librarA del mal/ RAlG la c#mi!0ra derec.a de !0! labi#!/ RI0A n#ble, !iem,re !acri%ic'nd#&e ,#r n#!#&ra! R Pr#n0nci R&a ,#niend# l#! #C#! en blanc# a m#d# &ea&rer#/ R$re# B0e n# &e en6idi# R GNnnr !e a,ar& !0 %leB0ill#

c.#c#la&e de l#! #C#! aG0l #!c0r# ( #b!er6 aArdan de arriba abaC# R/ E!e &i,# m0erde/ E!&#( c#n6encida/ Br(n le6an& 0na ceCa r0bia ( !e m#rdi el labi# in%eri#r, mien&ra! ,en!aba c#n #r+0ll# B0e Al la .ab)a ele+id# a ella/ )*o )*o y m*o Era m0( ,#!e!i6a, SB0A !e le iba a .acerT Per# e!# !0! nonnes (a l# !ab)an, ( n# le! 6endr)a de n0e6#/ Br(n n# &en)a mied# a l#! .#mbre!H al c#n&rari#, le ,arec)an in&ere!an&e! a0nB0e, 0n ,#c#

dAbile! baC# !0 cri&eri#/ Per# aB0el en e!,ecial era &#d# l# B0e !0 alma in&rA,ida nece!i&aba: 0n abier&# de!a%)#, al+0ien c#n B0ien ,0diera medir!e de i+0al a i+0al/ Mn .#mbre %0er&e B0e la ,r#6#cara ( B0e &ambiAn !e deCara ,r#6#car/ Br(n e8ci&aba al !e8# #,0e!&# c#n !0 ,#!e de Generala, ,er# &ambiAn in&imidaba m0c.# ,#r e!a mi!ma e&iB0e&a/ Ardan ,arec)a 0n .#mbre B0e n# !e ac#bardaba an&e nadaH ( le mara6ill la idea de C0+ar c#n Al e&ernamen&e/

2re(Ca !e le6an& de !0 &r#n# ( camin .acia Nanna, meneand# la! cadera! c#m# !i e!&06iera en 0n ,a!e de m#del#!, l0ciend# 0n incre)ble 6e!&id# ne+r# brillan&e, &an lar+# B0e c0br)a !0! ,ie!/ La di#!a Vanir !e ec. !0 c#le&a r0bia ( al&a !#bre el .#mbr# derec.# ( ac&# !e+0id#, a,#( !0! man#! !#bre !0! cadera!/ AlG la barbilla (, mir a la! 6al1(ria! all) re0nida!/ Od)n !e ma&erialiG en !0 &r#n# d#rad# ( !e !en& en el B0e era el l0+ar de la di#!a/ Ve!&)a 0na &Nnica ne+raH !0 ,el# r0bi# (

&renGad# re,#!aba en 0n baC# m#"# mal .ec.#/ El ,arc.e ne+r# c0br)a 0n# de !0! #C#! ( el #&r#, aG0l &an clar#, la re,a!aba de arriba abaC#, de!n0d'nd#la c#n la mirada ( !#nriend# an&e l# B0e !#l# Al ,#d)a 6er/ *0nin ( L0+in, !0! d#! in!e,arable! c0er6#!, !e a,#(ar#n en !0 .#mbr# derec.#, !0!0rr'nd#le &#d# &i,# de ,alabra! B0e nadie m'! ,#d)a en&ender/

2re(Ca rec.in l#! dien&e!/ Od)n !e ,en!aba B0e, ,#r ec.arle 0n ,#l6# r',id#, ella iba a caer rendida a !0! ,ie!/ SI0iAn !e .ab)a cre)d# B0e eraT B0en#, de ac0erd#: era el "lfather, el Padre de T#d#!, ,er# e!# n# le daba licencia ,ara creer!e B0e ella, la +ran di#!a Vanir, iba a babear en !0 ,re!encia/ RSTe .a! eB0i6#cad# de &r#n#T R,re+0n& la di#!a en&re dien&e!/ RDe!de aB0) &e ,0ed# 6er ,er%ec&amen&e Rre,lic Al, di6er&id#

( ,r#6#cad#r/ R*e 6e! al cinc0en&a ,#r cien&#, &0er&#/ RLe +0i" 0n #C# ( !e di# la 60el&a ,ara deCarle c#n la ,alabra en la b#ca/ L#! c0er6#! +raCear#n #%endid#!, ,er# el di#! Ae!ir a,#( la barbilla en !0 man# ( ne+ !#nrien&e c#n la cabeGa/ Bra+i, el !abi# bard#, r0b)!im# ( ,#e&a .iC# de Od)n, B0e car+aba c#n 0na c#,a d#rada de ambr#!)a, !e acerc al c0er,# m0er&# de Ardan ( !e ac0clill delan&e de Al/ Era el encar+ad# de recibir

al +0errer# c#n c#r&e!)a ( #%recerle el !#rb# re6i&aliGad#r ( dad#r de 6ida del eli8ir de l#! di#!e!/ $0and# el +0errer# abriera !0! #C#!, reci&ar)a 0na #da en !0 .#n#r al c#m,'! de !0 ar,a/ RSE! 0n b'rbar#T R,re+0n& el ,#e&a acarici'nd#!e la barba #blic0aR/ L# ,arece/ Nanna ,0!# l#! #C#! en blanc# ( !e enc#+i de .#mbr#!/ RT#d#! l#! .#mbre! del *id+ard !#n b'rbar#! R c#n&e!&/

RDSI0iAn de mi! .iCa! reclama a e!&e +0errer#TE R,re+0n& 2re(Ca !abiend# ,er%ec&amen&e B0e Ardan era de Br(n/ A., ,er# le +0!&aba de!a%iarla, &an&# c#m# Br(n di!%r0&aba inc#rdi'nd#la a ella/ F, c0and# .iG# e!a ,re+0n&a, !ab)a ,er%ec&amen&e l# B0e iba a !0ceder/ T#da! la! +0errera! !in reclamar alGar#n el braG#, ,re,arada! ,ara de!a%iar a la 6al1(ria B0e B0i!iera lle6ar!e a &ama"# eCem,lar de mac.#/

La Generala a,re& l#! ,0"#! a amb#! lad#! de !0! cadera!/ 20e la Nnica B0e n# le6an& la man#, ,0e! !ab)a en !0 %0er# in&ern# B0e n# .ab)a d0da ,#!ible/ El .i+.lander la .ab)a e!c#+id# a ella/ Per# a 2re(Ca le +0!&aba el C0e+#H ( B0iG' la di#!a B0i!iera 0n ,#c# de e!,ec&'c0l# en aB0ella rece,cin/ La r0bia de lar+a melena li!a di# 0n ,a!# al %ren&e c#n l#! .#mbr#! ec.ad#! .acia a&r'!, !in nece!idad de in&imidar a nadie

c#n la mirada/ Dec)an B0e Br(n, al andar, enm0dec)a a &#d# el A!+ard ( B0e !0 ,re!encia .ac)a &ar&am0dear al m'! dic.arac.er#/ Ella e!&aba al &an&# de &#d#! e!#! c#men&ari#!, ( n# le #%end)anH ,#rB0e c#m,rend)a B0e !i 0n .#mbre # m0Cer !e a&em#riGaban an&e ella era ,#rB0e n# !e re!,e&aban l# !0%icien&e a !)mi!m#! c#m# ,ara encararla ( .ablarle !in baCar la mirada/ Nadie deb)a !en&ir!e a&em#riGad# ,#r

nadie/ Ella n0nca ,re&end)a in&imidar, ,er# l# .ac)a/ Lab)a !ere! B0e !e !en&)an &an in!e+0r#! ( mal c#n!i+# mi!m#! B0e la %irmeGa de #&r#! le! m#le!&aba/ F c#n&ra e!# n# ,#d)a l0c.ar/ A!) B0e l# .ab)a ace,&ad#/ Br(n !e adelan& a &#da! ( %0lmin a la di#!a Vanir c#n !0! #C#! &0rB0e!a/ R*i di#!a R+r0" la Generala en&re dien&e!R/ SAca!# B0iere! B0e %r)a a &#da! &0! +0errera!T RO&ra de !0!

,ec0liare! 6ir&0de! era B0e n0nca daba r#de#!/ Dec)a l# B0e ,en!aba ( en el &#n# B0e le !al)a/ N# m#deraba !0! c#men&ari#!/ La! 6al1(ria!, e8ci&ada! an&e la e8,ec&a&i6a de c0idar de e!e +0errer# c#r,0len&#, enm0decier#n al #)r a Br(n/ T#da! an.elaban el c0er,# del .i+.lander: OlrNn, la c#n#ced#ra de l#! .ec.iG#!H Si+rdri%a, 0na e8celen&e l0c.ad#ra, la B0e dec)an B0e a&ra)a la 6ic&#riaH

PrNdr, la .iCa de T.#rH Lilda, *i!&, GQllU Bella!, e!bel&a! ( de!a%ian&e!H n# .ab)a 0na de a!,ec&# dema!iad# d0lce, e8ce,&# G0nn(/ Per#, ,ara Br(n, G0nn( n# c#n&aba ( ,#rB0e era !0 nonne, ( !0 na&0raleGa in#%en!i6a .ab)a B0edad# ,a&en&e en m0c.a! #ca!i#ne!, !#bre &#d#, en al+0na de la! ba&alla! en el O#&0n.eWm/ A0n a!), la! dem'! 6al1(ria! deb)an andar!e c#n #C# c#n Br(n, ,#rB0e ella era la m'! &emida ( re!,e&ada de &#da! la! +0errera!

del Val.all: la Generala, !0 l)der/ S$m# la iban a de!a%iarT SLab)a lle+ad# !0 .#raT SE!e .#mbre !e .ab)a enc#mendad# a ellaT 2re(Ca !#nri an&e la abier&a ,re+0n&a/ RSAc.ic.arrarla! dice!T N#, en ab!#l0&#, B0erida/ RAbarc a &#da! !0! c.ica! c#n 0na man# R/ Per# ,0ede B0e ella! reclamen a e!&e .#mbre B0e &0 B0erida Nanna .a &ra)d#/ RE!&e .#mbre RBr(n arB0e la! ceCa! ( ,r#n0nci cada !)laba

c#n &#n# m#rdaGR/ E! m)=#/ *e .a b0!cad# a m) en !0 Nl&ima e8.alacin/ N# me&a! a mi! .ermana! en e!&#H n# la! ,r#6#B0e!/ N# B0ier# .acerle da"# a nin+0na R !e enc#+i de .#mbr#! ( mir a !0! ,#!ible! #,#nen&e! de re#C#/ RSF !i le deCam#! a Al la eleccinT R,re+0n& PrNdrR/ I0e Al b0!B0e a aB0ella a B0ien !e .a enc#mendad#/ Si e! 6erdad B0e .a( 0n .#mbre B0e e!&A l# !0%icien&emen&e l#c# c#m# ,ara

enc#mendar!e a la GeneralaU R!0!0rr c#n malicia/ RDOaE R,r#&e!& R&a, #%endida an&e el &#n# de aB0ella en&r#me&idaR/ DF e!# l# dice! &N, B0e e!&06i!&e a ,0n&# de liar&e c#n el +i+an&e ade%e!i# de Lr0n+nirE SLa &en)a m0( +rande, .iCa de T.#rT R,re+0n& la del ,el# r#C#, m#6iend# la man# arriba ( abaC# c#n l#! ded#! cerrad#! .aciend# 0na #/ PrNdr !#nri a R&a ,#r encima del .#mbr#/

RP#dr)a #rdenar a mi ,adre B0e &e c#!iera e!a b#caGa B0e &iene!, R&a R!0+iri la de ,el# ca!&a"#/ RSSabe! c#n B0A me ,0ede &a,ar la b#ca &0 ,adreT Rre,lic R&a encar'nd#!e a ella nariG c#n nariGR/ D$#n la ,0n&a de !0 naUE RE!# n# 6a a ,a!ar, !e"#ri&a PrNdre&e/ RBr(n &a, la b#ca de !0 B0erida e in&rA,ida nonne c#n la man# ( la re,rendi c#n la mirada/ $#m,rend)a a R&a/ PrNdr era .erm#!a, ,er# &#d# l# B0e &en)a de bella l# &en)a de 6anid#!a/ Se

cre)a B0e !er .iCa de 0na deidad #&#r+aba ,ri#ridade!/ F !e+0ramen&e era a!), ,er# n# iba a &#mar l# B0e era !0(#/ F el e!c#cA! l# eraR/ E!,era a B0e lle+0e &0 +0errer# ( deCa de b0!car en l#! ,la&#! aCen#!/ N# mendi+0e!, PrNdr, ere! .iCa de 0n di#!/ RMn &r0en# ,r#6#cad# ,#r la ira de T.#r il0min el ,alaci# de mar%il/ PrNdr dib0C 0na %ina l)nea c#n !0! labi#! ( mir .acia #&r# lad#, c#m# 0na ni"a ,eB0e"a en%0rr0"ada/

2re(Ca !#nri c#n #r+0ll#/ Br(n era !0 6al1(ria m'! leal ( ,#der#!a ,#r 0na !encilla raGn: n# le .ac)a %al&a de!,le+ar !0 %0erGa ( !0 %0ria ,ara amedren&ar a nadie/ Le ba!&aba c#n !0!m#rdace! ,alabra! ed0cada! ,ara GanCar di!c0!i#ne! ( c#m,#r&amien&#! dema!iad# a+re!i6#!/ F ella la ad#raba/ Sin m'!/ RBra+i, ,r#cede R#rden 2re(Ca en&re&enida c#n la di!c0!in/ El di#! ,#e&a le6an& la cabeGa m#rena del +0errer#, B0e

re,#!aba en la! ,ierna! de Nanna, ( le ,0!# la c#,a en l#! labi#!/ Nanna mir a Br(n ( !#nri c#n c#m,licidad/ RSTe l# 6a! a c#mer &#d#T R dele&re la 6al1(ria m#6iend# l#! labi#! en !ilenci#/ Br(n biGB0e ( #c0l& 0na !#nri!a mali+na/ T#d#/ N# iba a deCar nada/ La Generala #b!er6 .i,n#&iGada cm# el l)B0id# ambarin# re!balaba ,#r la c#mi!0ra de l#! labi#! del +0errer# ( rec#rr)a !0 6iril mand)b0la/

S0! #C#! !e enr#Cecier#n ,#r la ,a!in, &an brillan&e! c#m# clar#! ( !in &a,0C#! era !0 de!e# ,#r Al/ JP#r %in/ *i +0errer# (a e!&' aB0)K/ La! e!,e!a! ,e!&a"a! ne+ra! de Ardan ale&ear#n c#m# la! ala! de 0na mari,#!a/ Abri l#! #C#! c#n len&i&0d ( l#! cla6 en el ciel# de c#l#re! ,a!&ele! ( en#rme! l0cer#! B0e c0!&#diaban el m0nd# en el B0e !e enc#n&raba/ Ardan, el l)der de la armada na6al de l#! dalriadan#! del #e!&e

de E!c#cia, !e inc#r,#r !#bre l#! c#d#!/ La !0,er%icie en la B0e e!&aba era %r)a ( li!a/ An&e Al &en)a a 0n .#mbre r0bi# c#n r#,a! r#mana!, ( 0na c#,a de br#nce en la man#/ N# en&end)a nada/ Acababan de .acer!e c#n la i!la de *an ( la! Orcada!/ Per# al+# .ab)a !0cedid#U S): le .ab)an .erid# en la e!,alda ( el ,ec.#/ Se lle6 0na man# a la a,ara&#!a .erida/ S0 &#r!# de!c0bier&# (a n# &en)a nin+0na inci!in de e!,ada/

Lab)a de!a,arecid#/ In&en& rec#rdar l# B0e le .ab)a !0cedid#/ L0c. !in alien&# .a!&a derribar al l)der del %0er&e de *an, ,er# de!,0A! !e de!,l#m (U RBien6enid#, +0errer# R!al0d e!e .#mbre de barba #blic0a c#n 0na !#nri!a +en&il/ Mn m#men&#, S,#r B0A l# c#m,rend)aT SI0A idi#ma era e!eT Vl .ablaba +aAlic# e!c#cA!U N# e!#/ RE!&'! en el A!+ard/ S#( Bra+iU REl .iC# de Od)n !e

,0!# 0na man# en el cen&r# del ,ec.# R/ Od)n &e .a ele+id# c#m# +0errer# inm#r&al/ Nanna .a rec#+id# &0 c0er,# m0er&# del *id+ard ( &e .a &ra)d# al rein# de l#! Vanir/ E!&a bebida &e e!&' c#n6ir&iend# en 0n ein.erCar e&ern#, ( l0c.ar'! a ,ar&ir de a.#ra en n#mbre del "lfather N# &e ,re#c0,e!, en 0n m#men&# l# en&ender'! &#d#/ La ambr#!)a &e dar' el c#n#cimien&# nece!ari# ,ara B0e c#m,renda! &0 n0e6a

realidad/ Ardan %r0nci el ce"# ( !ac0di la cabeGa/ O#derU SDnde e!&aba ellaT A,ena! le a&end)a, ,#rB0e la 6erdad era B0e e!&aba b0!cand# a la !irena/ Lab)a 0na !irena/ Al de!,l#mar!e en el !0el#, en medi# de la ba&alla de la i!la de *an, !e enc#n&r c#n el r#!&r# de 0na m0Cer r0bia c#n #C#! de ciel# ( nariG re!,in+#na, &an b#ni&a B0e nin+0na .ada de le(enda ,#d)a .acerle

%ren&e/ RSDnde e!&'T R,re+0n& c#n 6#G r#nca, inc#r,#r'nd#!e ,#c# a ,#c#/ $ien&# dieG 1il#! de mN!c0l# ( d#! me&r#! de al&0ra/ Va(a, SAl &ambiAn .ablaba e!e idi#maT Bra+i le deC e!,aci# ,ara B0e !e le6an&ara, ( Nanna !e re&ir ,ara B0e, en nin+Nn m#men&#, le r#Gara el c0er,#/ Ardan e!&aba 6i6# a.#ra, ( e!# l# c#n6er&)a en 6enen# ,ara ella/ RSE!&'! b0!cand# a &0 6al1(ria, +0errer#T Ardan diri+i !0 r#!&r# .acia

aB0ella 6#G cele!&ial/ Mna m0Cer r0bia ( al&a, ,arecida a la! m0Cere! &r#(ana!, !e acerc a Al ( l# &#m de la barbilla/ A0n a!), Al le !acaba 0na cabeGa/ S0! #C#! ,la&ead#! l# e!&0diaban c#n in&erA!, ( Al .ac)a l# mi!m# c#n ella/ RSVal1(riaT TN n# ere! ella R decre& Ardan, b0!c'nd#la en&re aB0ella m0l&i&0d di!%raGada de .alc#ne! ( c0er6#!/ R&a !e aclar la +ar+an&a ( !in B0erer !e le e!ca, 0na ri!i&a/ 2re(Ca inclin la cabeGa a 0n lad#, en&re&enida c#n !0

a&re6imien&# ( !0 men#!,reci#/ Per# era n#rmal: e!e b'rbar# n# !ab)a B0iAn era ella/ P#bre i+n#ran&e/ REre! el +0errer# m'! +rande B0e .a ,i!ad# mi ,alaci#/ RLe ,a! el ,0l+ar ,#r l#! labi#! ( Ardan re&ir el r#!&r# m#le!&#R/ La! m0er&# ( &e .em#! re!0ci&ad#/ Era 0na ,ena B0e al+0ien c#m# &N !e de!,erdiciara, Sn# cree!T R 2re(Ca !ab)a ,er%ec&amen&e B0e Br(n e!&aba ec.and# %0e+# ,#r la b#ca ( la! #reCa!H ,er# l# cier&# era B0e e!e

e!c#cA! !e eri+)a c#m# 0n mac.# Nnic#/ RN# me &#B0e! &an&#, m0Cer/ N# &e .e dad# ,ermi!#/ RS0! #C#! c#l#r caramel# !e #!c0recier#n, ( 0na !#nri!a !ardnica !e dib0C en !0 b#ca/ Od)n !e le6an& ( a,la0di a Ardan/ RDN# me l# ,0ed# creerE DEl ,rimer#E Re8clam riend# abier&amen&eR/ DEl ,rimer# al B0e n# deCa! .i,n#&iGad#, 2r)+idaE DMn b0en ein.erCar, e!# e!E RI0e &e calle!, OC#l#c# R

c#n&e!& 2re(Ca !#l&and# a Ardan ( encarand# a Od)nR/ T#da6)a &en+# B0e darle la bien6enida, S!abe!T RN# l# .ar'! e!&a 6eG R ad6ir&i Al/ La rece,cin B0e 2re(Ca ,r#di+aba a !0! ein.erCar! le ,#n)a en%erm#/ Siem,re l# .ab)a .ec.#/ SA c0'n&#! .#mbre! .ab)a be!ad# la maldi&a di#!a delan&e de AlT A &an&#! B0e (a ni !e ac#rdaba/ RSN#T S*e 6a! a de&enerT Rle ,re+0n& ,#niAnd#!e de ,0n&illa!

,ara e!&ar ca!i a !0 mi!ma al&0ra/ E!e +e!&# n0nca l# .ac)a, ,0e! ella n# nece!i&aba a0,ar!e an&e nadieH ,er# !) an&e Od)n/ P#rB0e Al eraU B0en#, era Al/ F ,0n&#R/ *e l# ima+inabaU *e ima+inaba B0e n# .ar)a! nada/ Per# (# !)/ RSe di# la 60el&a de n0e6# ( alG la barbilla re&and# de n0e6# a ArdanR/ S#( 2re(Ca, la di#!a Vanir/ F +racia! a m) ,0ede! e!&ar c#n e!aU !irena, # c#m# !ea B0e la .a! llamad#/

Tendr'! B0e re!,e&arme, Sen&endid#T La! di#!a! n# ,edim#! ,ermi!# ,ara nada, ( men#! ,ara &#car a 0n m0ndan# c#m# &N/ R L# inm#6iliG c#n !0! ,#dere!, acerc !0! labi#! a l#! de Al ( le be! en la b#ca/ El be!# de 2re(Ca, 0n cl'!ic# en la bien6enida de l#! ein.erCar!/ Era c#m# 0n ba0&i!m#: c#m# !i la di#!a diera ,ermi!# ,ara B0e e!e .#mbre c#m,ar&iera la e&ernidad, la alc#ba ( l#! c0idad#! de 0na de

!0! 6al1(ria!/ $0and# 2re(Ca !e,ar !0! labi#! de l#! de Al, Ardan !e+0)a c#n l#! #C#! abier&#!, !in ,e!&a"ear, diri+iAnd#le 0na mirada de ,erd#na6ida!/ RTiene! el alma m0( ,er6er!a Ra!0mi 2re(Ca lim,i'nd#!e la! c#mi!0ra! de l#! labi#!R/ $re# B0e al+0ien .a enc#n&rad# la .#rma de !0 Ga,a&#U RF n# ere! &N, di#!a/ RAlA+ra&e ,#r B0e n# &e mande aG#&ar, e!c#cA!/ T0 im,er&inencia n# me +0!&a/ RSDnde/ E!&'/ EllaT R

,re+0n& de n0e6# Ardan c#n la mirada acerada/ La ambr#!)a .ac)a e!&ra+#!/ Ardan !en&)a la !an+re r0+ir en !0! 6ena!, rec#rriAnd#la! c#m# !i !e &ra&a!e de 0na e!&am,ida de caball#! l#c#!/ $#m# l#! de !0 &ierra/ Lab)a m0er&# en el mar de la i!la de *an (, al &#mar !0 Nl&im# alien&#, aB0ella r0bia .erm#!a le .ab)a !#nre)d# en&re la! n0be!, c#m# !i Al %0era !0 m'! ,reciad# amanecer/ Parec)a &an %eliG de 6erl#/

JTe e!&#( e!,erand#/ F# c0idarA de &iK, le .ab)a dic.#/ F Ardan n# l# en&end)a, ,#rB0e era la ,rimera 6eG B0e !e 6e)anH ,er# el e%ec&# de aB0ell#! #C#! de &an bell# c#l#r 6erd#!# ( de e!#! .#(0el#! de ,ill0ela en la! meCilla! le .ab)a de6a!&ad# ( ,0e!&# de r#dilla! en 0n !an&iamAn/ Se .ab)a enam#rad#, a&ra6e!ad# ,#r la .#ne!&idad ( el de!a%)# de !0! #C#!H ,#r la ace,&acin/ Mn %lec.aG#/ En 6ida, nin+0na m0Cer

le .ab)a a&ra)d# dema!iad# c#m# ,ara B0erer reclamarla/ Nin+0na l# !0%icien&emen&e %0er&e/ Di!%r0&aba c#n ella!, ,er# nin+0na le .ab)a &#cad# el c#raGn/ F era c0ri#!# B0e, 0na 6eG m0er&#, la enc#n&rara/ SP#r B0AT SP#r B0A ella le .ab)a mirad# a!)T SAca!# !ab)a B0iAn eraT SSab)a B0A eraT ST#d# l# B0e .ab)a .ec.# (aT S$#n#c)a !0 lad# #!c0r#T Per# e!# n# im,#r&aba/ Ella l# .ab)a llamad# c#m# 0na !irena,

( Al .ab)a ca)d# en !0 embr0C# c#m# 0n 6il mariner#, c#m# el l)der de la armada na6al de !0 ami+# el re( Xed'n *c Gabr'in B0e era/ Mn l)der ca)d# ( m0er&# ,#rB0e n# !e .ab)a c0bier&# la! e!,alda!/ F aB0ell# .ab)a !0,0e!&# 0n de!c0id# m#r&al/ Per# !i la m0er&e &en)a el r#!&r# de e!a m0Cer, en&#nce! de!e .aber %allecid# m0c.# an&e!/ Se di!,0!# a b0!car a !0 !irena en&re aB0ella m0l&i&0d de c0er6#!

( '+0ila! ,er#, c0and# di# el ,rimer ,a!# ,ara .allar a !0 #bCe&i6#, el &0er&# r0bi# &#c !0 ,ec.# c#n la ,0n&a de !0 lanGa/ S0! r#dilla! cedier#n ( !0 c0er,# c#n60l!i#n/ SI0A dem#ni#! le .ab)a .ec.#T Al+# rec#rri !0 e!,alda, c#m# la! ,0n&a! de mile! de na6aCa! c#r&and# ( marcand# !0 ,iel/ S0! mN!c0l#! !e de%inier#n ( !0 c0er,# !e a%il ,reci!# ( c#r&an&e c#m# 0na e!c0l&0ra/ La! e!cla6a! de &i&ani# r#dear#n !0! an&ebraG#!, ( !0! .#mbr#!

!e c0brier#n ,#r !enda! .#mbrera! me&'lica!/ El &ar&'n !e de!ma&erialiG (, en !0 l0+ar, c0bri !0 ,iel 0n ,an&aln de ,iel ne+ra c#n 0n cin&0rn me&'lic#/ S0! #C#! c#l#r caramel# !e aclarar#n ( !e &i"er#n de c#l#re! de !#l ( a&ardecer, ,er# man&en)an e!a &#nalidad almendrada &an ,r#%0nda ( !ed0c&#ra/ Se lle6 la! man#! a la e!,alda ( mir ,#r encima del .#mbr# ,ara 6er l# B0e le e!&aba !0cediend# en ella/ Mn &a&0aCe/

Mna! ala! &ribale! incre)ble! B0e r#deaban &#da !0 e!,alda ( !e abr)an .a!&a alcanGar ,ar&e de !0! .#mbr#! ( !0! b)ce,!/ Ala! ne+ra! ( d#rada!/ Ec. el c0ell# .acia a&r'! ( !#l& 0n lar+# alarid# de d#l#r/ Ardan !e B0ed ,#!&rad# an&e la di#!a ( el &0er&#, ( el r0bi# del ar,a em,eG a can&ar ( a e6#car 6er!#! !#bre B0iAn era Al/ Lablaba de 0n l)der e!c#cA! B0e .ab)a !0rcad# l#! mare!, l0c.and# ,#r !0 &ierra

( c#n&rarre!&rand# la barbarie de al+0na! &rib0!/ REre! mi ein.erCar a ,ar&ir de a.#ra Rle c#m0nic el &0er&#R/ Te .e #&#r+ad# el d#n druht La! !id# 0n +ran +0errer# en Tierra, Ardan/ Per# a.#ra nece!i&# B0e ,re!&e! &0! !er6ici#! en el A!+ard/*i! ein.erCar! ( mi! 6al1(ria! !#n mi eCArci&#/ RT0! einherjars !#n &0 eCArci&#/ RSe"al 2re(Ca c#n ab0rrimien&#R/ La! 6al1(ria! !#n m)a!/ RTe en&renar'! en n0e!&r#!

rein#! c#m# +0errer# Rc#n&in0 Od)n i+n#rand# a 2re(CaR, ( e!&ar'! di!,0e!&# a de!cender al *id+ard c0and# lle+0e el m#men&# de la ba&alla %inal/ *ien&ra! &an&#, e!&e e! &0 n0e6# .#+ar/ A Ardan, la ambr#!)a le daba &#d# el c#n#cimien&# B0e nece!i&aba/ L# n#&aba en !0 m#d# de ,en!ar ( de a!0mir aB0ella! ,alabra!/ N0nca le a!0!& la m0er&e (, c#m# b0en .iC# de ,adre ,r#ceden&e del n#r&e de Irlanda, cre( !iem,re en la! le(enda! del m'!

all'H a!) B0e n# le %0e m0( di%)cil en&ender aB0ella n0e6a realidad/ La 6ida era &an m'+ica e im,re6i!ible B0e 0n# n# c#nceb)a B0e la m0er&e l# a,a+ara &#d#/ N#H lam0er&e era &an!#l#0nn0e6#,a!a,#r&e, 0na n0e6a en&rada a 0n n0e6# e!&ad# ( !er/ N# 0n %in/ Se+0ramen&e, !i l#! .0man#! en&endieran B0e !#l# rec#rdaba! 0na 6ida, .abr)an 6i6id# la !0(a de #&r# m#d#, c#n #&ra in&en!idad/ N# !0mid#! en la +0erra ( la

de!&r0ccin c#m# e!&aban en e!e m#men&#/ F Al a.#ra era 0n ein.erCarH ( a0nB0e le ,re#c0,aba la lab#r B0e .ab)a realiGad# en el *id+ard R cara(, (a ,en!aba c#m# ell#!R, !ab)a B0e !#l# !0 meC#r ami+#, O#.n, le ec.ar)a de men#!/ Nadie m'!/ S0! ,adre! .ab)an m0er&#, ( !0 .erman# ,eB0e"# &ambiAn/ O#.n era !0 Nnica %amilia/ R$0and# 0n +0errer# !e c#n6ier&e en ein.erCar &iene la #,cin

de reclamar 0n de!e# ,ara al+0ien en &ierra Re8,lic Od)n R/ SI0iere! de!earle al+# a al+0ienT RSAl+# b0en#T SAl+# mal#T *e encan&ar)a B0e el Im,eri# R#man# de!a,areciera al c#m,le&#/ SE! ,#!ibleT Od)n !#nri ( c.a!B0e la len+0a/ RLa .0manidad &iene B0e e6#l0ci#nar ,#r !) !#la/ N# ,#dem#! al&erar e!#! cicl#! de a0&#de!&r0ccin/ Si ma&am#! a l#! r#man#!, 60e!&ra .i!&#ria !e m#di%icar'/ RNe+ c#n la

cabeGaR/ Pr0eba c#n #&r# de!e#/ Ardan n# l# ,en! d#! 6ece!: RI0ier# B0e mi meC#r ami+# O#.n enc0en&re la %elicidad/ Od)n ( 2re(Ca !e mirar#n ( !#nrier#n abier&amen&e/ RTe diCe B0e ,edir)a e!# mi!m# Rm0rm0r el di#!/ RF (# &e diCe B0e ,edir)a an&e! la m0er&e de l#! r#man#! R re,lic 2re(Ca mal.0m#rada/ RLa! ,erdid#, di#!a Rdecre& c#m# Nnic# c#n#ced#r de 0na a,0e!&a ,ri6ada en&re ell#!/ Od)n !e di# la 60el&a ( le6an& la man#

en !e"al de de!,edida/ RDN# .e ,erdid#E R2re(Ca cla6 la 6i!&a en !0 anc.a e!,aldaR/ L# B0e ,a!a e! B0e &N decide! c#ncederle el !e+0nd# de!e# en 6eG del ,rimer#/ DTram,#!#E Od)n !e de!ma&erialiG an&e !0! #C#! al &iem,# B0e dec)a: RPa+a &0 de0da, 2r)+ida/ Te e!,er# R( de!a,areci/ RDI0e &e den, c)cl#,eE R+r0" en&re dien&e!/ Se di# la 60el&a ,ara encarar de n0e6# a Ardan/ Se+0)a #%endida ,#r la! ar&ima"a! del

di#! Ae!ir, ,er# ca!i !iem,re le .ac)a l# mi!m#/ Se l# .ar)a ,a+ar e!a mi!ma n#c.eR/ Ein.erCar, b0!ca a &0 6al1(ria en&re la m0l&i&0d, ( ella &e dar' 0n n#mbre Rle e8,lic 2re(CaR/ A ,ar&ir de a.#ra, #! ,er&enecAi!/ O! alimen&arAi!, !anarAi! 60e!&ra! .erida! ( el 0n# !e .ar' car+# del #&r#/ L0c.arAi! C0n&#! !iem,re/ TenAi! 0n 'ompromiss P#r al+0na raGn, c#m,rendi &#d# l# B0e 2re(Ca le diC#/ Sab)a l# B0e era el 'ompromiss+ 0na relacin de de,endencia en&re

6al1(ria ( ein.erCar B0e iba m'! all' de l# .0man# ( c#n#cid#/ F e!&aba di!,0e!&# a &ener e!e c#m,r#mi!# c#n la r0bia de #C#! c#l#r &0rB0e!a/ De .ec.#, .er6)a en de!e#! de c#n#cerla ,#r %in/ El .i+lander !e diri+i al aB0elarre de a6e! c#n c0er,#! %emenin#! ( 6#l0,&0#!a! c0r6a!/ T#da! l# miraban .ambrien&a! (, a la 6eG, recel#!a!/ $#n #C#! inB0i!i&i6#! #&e a la! m0Cere!/ Lab)a m0c.#! #&r#! +0errer#!

+#l,eand# el !0el# c#n !0! ,ie!, !al0d'nd#l# ( d'nd#le la bien6enida/ Ein.erCar! c#m# Al/ Ardan di6i! 0n m#6imien&# ,#r el rabill# de !0 #C# derec.#/ Mna melena r0bia aC0!&ada en 0n ca!c# de c0er6# r#dead# de ,l0ma! ne+ra! le llam la a&encin m'! B0e el re!&#/ S0 c0er,# ( !0! ,ie! !e diri+ier#n inclemen&e! .acia ella/ L#! 6)&#re! iban en crescendo (, de re,en&e, !e .iG# el !ilenci# c0and# el dalriadan# !e de&06# an&e aB0ella beldad B0e ,arec)a in&#cable

,ara l#! dem'! ,er# n# ,ara Al/ Para Al n# l# !er)a Cam'!/ S0 c#raGn !e enc#+i ,ara, al cab# de ,#c#! !e+0nd#!, .enc.ir!e ( e8,l#&ar en !0 ,ec.#/ L#! #C#! de aB0ella c.ica &#car#n !0 alma ( !e +rabar#n ,ara !iem,re en !0 e!,)ri&0, en !0 ,iel ( en !0 !an+re/ Oam'! .ab)a !en&id# aB0ella c#ne8in c#n nadie/ Br(n inclin la cabeGa #bedien&emen&e en !e"al de !al0d#H ,er# en !0 mirada n# .ab)a ni 0na ,iGca de !0mi!in ni de re!,e&# .acia

Al/ Era &#d# de!car# ( !e+0ridad/ Ardan !#nri ( le6an& 0na man# ,ara ,#!&rarla !#bre !0 meCilla/ La ,iel de e!a 6al1(ria era crem#!a ( !0a6e al &ac&#/ RDiCi!&e B0e iba! a c0idar de m) Rm0rm0r AlR/ $0and# m#r)U RE!# diCe Ra!in&i Br(n acercand# !0 c0er,# al de Al/ El ma+ne&i!m# en&re ell#! era inc#n&e!&ableH !e llamaban c#m# ,#l#! #,0e!&#!, l#! de 0n .#mbre ( 0na m0Cer, ( el in!&in&# !al6aCe B0e ,0ede .aber en&re d#! na&0raleGa! &an di!&in&a!/

RSL# .ar'!T S$0idar'! de m)T RS)/ P#r !0,0e!&#/ RS$0al e! &0 n#mbre, maighdeann,mhara- Sirena/ RBr(n Rc#n&e!& ella/ Mna de !0! man#! !e le6an& in6#l0n&ariamen&e ,ara &#car !0 ,ec.# m0!c0l#!#/ Nece!i&aba .acerl#/ AB0el +0errer# e!&aba .ec.# ,ara ella/ La 6inc0lacin ( la c#ne8in en&re ell#!, en&re ein.erCar ( 6al1(ria, era ca!i inmedia&a, ( la Generala ,#d)a !en&ir l#! .il#! in6i!ible! del am#r ( la ,a!in arrem#linar!e en

!0 c#raGn c#m# 0na &ela de ara"aR/ S#( laGenerala de la! 6al1(ria! R a,0n& c#n #r+0ll#/ RF# era el l)der de l#! dalriadan#!/ RL# !A Ra%irm Br(n ,a!and# la ,0n&a de !0! ded#! ,#r el ,eGn m#ren# de aB0el mac.#/ RSTe +0!&a mandarT La! ,e!&a"a! de la c.ica ale&ear#n ( l# mirar#n c#n a&re6imien&#/ Ella .ab)a nacid# ,ara mandar ( liderar/ P#r !0,0e!&# B0e le +0!&abaH ,er# !ab)a B0e el !i+ni%icad# B0e le daba Ardan a

e!a! ,alabra! era #&r#/ RE! l# B0e !iem,re .e .ec.# R !e enc#+i de .#mbr#! en 0n m#6imien&# !#r,renden&emen&e 60lnerableR/ E! mi !in#/ Ardan en&recerr l#! #C#! .a!&a B0e !e c#n6ir&ier#n en 0na %ina linea marrn clara/ Gracia! a l#! di#!e!U Mna m0Cer B0e n# le &emer)a n0nca/ RSF a &iT R,re+0n& Br(nR/ STe +0!&a mandarT RN# e!&#( .ec.# ,ara #bedecer, 'n+el/ Per# me +0!&a C0+ar/ GNnnr carra!,e ( mir .acia #&r# lad#, c#n la! meCilla! r#Ca!

c#m# &#ma&e!/ R&a, en cambi#, &en)a l#! #C#! abier&#! c#m# ,la&#! ( !0!0rraba: RA.#ra, a.#ra GeneralaU R dec)a em#ci#nadaR/ D*A&ele la len+0a en la b#caE Br(n, c#m,le&amen&e aCena a l#! #C#! B0e reca)an c#bre ell#!, !e relami l#! labi#! e inclin la cabeGa a 0n lad#, ra!,and# el ,eGn c#n 0na de !0! 0"a! ( admirand# cm# !e end0rec)a an&e !0! #C#!/ RO0+arem#!, en&#nce!/ RLa di#!a .a dic.# B0e me dar'! 0n n#mbre Rmir mara6illad#

el c#n&ra!&e en&re el ,el# r0bi# de la C#6en ( l#! ded#! +rande! ( m#ren#! de Al, B0e n# ,#d)an deCar de C0+ar c#n !0 melenaR/ D'mel#/ *e llamarA c#m# &N B0iera!/ Br(n !e ab!&raC# de &#d# l# B0e &en)a a !0 alreded#r ( !e cen&r en Al/ L# dem'! deC de e8i!&ir ( en&r en 0na realidad %#rmada ,#r amb#! en la B0e nadie ,#d)a ,ene&rar/ L#! #C#! marr#ne! clar#! del .i+.lander !#nrier#n c#n &ern0ra ( ,#!e!i6idad, ( l#! &0rB0e!a! de Br(n c.i!,ear#n c#n

c#m,licidad/ REre! Ardan de la! Li+.land!/ *i e!c#cA!/ II .alacio $inglf &esidencia de las val'yrias !ones atrs Br(n in6i& a en&rar a Ardan en !0 alc#ba/ L#! +0errer#! l# .ab)an ac#+id# en!e+0ida ( le .ab)an en!e"ad# !0! c#&a! de en&ren#, a!) c#m# l#! recin&#! del Val.all/ Per#, de!,0A! de la r0&a +0iada, &en)a B0e ,a!ar la n#c.e c#n ella/ L#! ein.erCar! ( la! 6al1(ria! c#n 'ompromiss ,#d)an

,a!ar la! n#c.e! C0n&#! !i a!) l# de!eaban/ Br(n e!&aba &an e8ci&ada ( an!i#!a ,#r d#rmir c#n Al B0e !0! #C#! !e .ab)an 60el&# r#C#! de de!e#, i+0al B0e !0! ala!, +rana&e! de ,a!in/ F l# ,e#r era B0e, !iend# 0na mani'&ica del c#n&r#l c#m# era, e!# !) B0e n# l# ,#d)a d#minar/ E!&aba l#ca ,#r &#carl# ( ,#r ,#der di!%r0&ar de Ardan/ S0 c#raGn daba &0mb#! baC# !0 ,ec.# ( !0! #reCi&a! ,0n&ia+0da! !e m#6)an

em#ci#nada!/ Per# c0and# 6i# a Ardan baC# el arc# de la ,0er&a, #c0,and# &#d# el e!,aci#, !e B0ed !in ,alabra!/ El .i+.lander !#nri al 6erla, ( !0 cica&riG en la c#mi!0ra del labi# !e alG .acia arriba diablicamen&e/ La re,a! de arriba abaC#, .0medeciAnd#!e l#! labi#! c#n la ,0n&a de la len+0a/ REl Val.all e! incre)blemen&e !en!0al ( de!carad# Ra,0n& c#n la 6#G r#nca ( l#! #C#! c#l#r caramel# c.i!,ean&e!/ Br(n !#l# ,0d# ,en!ar en el

c#l#r de !0 mirada/ STen)a la l)nea de l#! #C#! &a&0adaT RL#! ein.erCar! me .an dic.# B0e ,0ed# B0edarme aB0) c#n&i+# Rc#n&in0 el +0errer#RH B0e la relacin en&re n#!#&r#! e! de !anacin, ,er# &ambiAn ,0ede !er )n&ima/ F mi de!e#, 6al1(ria, e! ,a!ar cada 0na de la! n#c.e! aB0), a &0 lad#/ Br(n !ab)a B0e la e!&aba 6al#rand# !in la! r#,a! de c0er6#/ F ella era c#n!cien&e de l# !e8( B0e !e .ab)a ,0e!&# ,ara Al/ Sab)a B0e

!#l# lle6aba 0n#! c0bre,eG#ne! de me&al ne+r#! ( 0na bra+0i&a ca!i &ran!,aren&e, B0e c0br)a aB0ell# B0e n# deb)a !er m#!&rad# ni &#cad# ,#r nadie B0e n# %0era el .i+.lander/ F &en)a la !en!acin de B0e al +0errer# le encan&aba cm# iba 6e!&ida/ S), la! 6al1(ria! eran cria&0ra! m0( !e80ale!/ Sin embar+#, eran &#da! 6)r+ene!/ 2re(Ca n# ,ermi&)a B0e !0! +0errera! %0eran de!.#nrada! ,#r l#! .#mbre!/ La di#!a, a0nB0e era 0na +#l%a de la!

+rande!, ac&0aba de 0n m#d# m0( cel#!# c#n ella!, ( n# le +0!&aba B0e ,0!ieran !0! man#! !#bre aB0ell# B0e c#n!ideraba !0(#, a0nB0e %0era 0n ,en!amien&# e+#)!&a/ Br(n .ab)a 6i!&# ll#rar de la rabia ( la %r0!&racin a m0c.a! 6al1(ria!, 6)c&ima! de !#beran#! calen&#ne! ,r#6#cad#! ,#r la! man#! de !0! +0errer#! c#n el 'ompromiss/ F a l#! ein.erCar! +ri&ar ( l0c.ar de!e!,erad#! ,#r n# ,#der ,#!eer a !0! .embra!/

RF# &ambiAn de!e# B0e &e B0ede! aB0) R!e a,re!0r a c#n&e!&arR/ L# .e ,re,arad# &#d# ,ara &i/ R A,ar&'nd#!e, l# in6i& a ,a!arR/Te .an .erid# en el ,ec.#U Tiene! 0n c#r&e/ Ardan arB0e 0na ceCa ne+ra ( e!&iliGada/ Ella .iG# l# mi!m# ( &ambiAn re,a! !0 a&0end#/ E!&aba !0d#r#!#H &en)a la! e!cla6a! de &i&ani# rec#+ida! en !0! an&ebraG#!, ( la! e!,ada! #c0l&a! en !0! %0nda!/ El ,el# rec#+id# en

0na e!,ecie de m#"# al&# le daba 0n a!,ec&# e8&ic# (, a la 6eG, b'rbar#/ S0! labi#! +r0e!#! ( !0 ,er%ec&a den&ad0ra blanca ,ermanec)an en&reabier&#!, mir'nd#la c#n 0n %0e+# acaramelad# ( ambarin#, c#m# !i la llama ardiera en ell#!/ L#! mN!c0l#! !e le .ab)an .inc.ad# debid# al eCercici#/ RLe e!&ad# ,eleand#/ REn&r c#m# Am# ( Se"#r de aB0el l0+arR/ P#r l# 6i!&#, e! l# Nnic# B0e l#! ein.erCar! .acen aB0)/ Pelear ( beber .idr#miel/ *e +0!&a/

RS)/ S#m#! +0errer#!/ Val1(ria! ( ein.erCar! n#! eCerci&am#! ,ara dar l# meC#r de n#!#&r#! c0and# lle+0e el d)a !e"alad#/ Per# de!,0A! del en&renamien&# 6iene l# meC#r: la !anacin ( el c0idad# de la! 6al1(ria!/ RL# e!&#( de!eand#/RSe di# la 60el&a ( la encar, !0d#r#!# ( !an+ran&e c#m# e!&aba en e!e m#men&#R/ Per# e!&#( c.#rreand#/ RN# me m#le!&a Rel !0d#r n# le inc#m#daba/ Ardan #l)a a mar ( a &#rmen&a, ( a Br(n le

encan&aban la ll06ia, l#! ra(#! ( la! cen&ella!/ S0 e!encia la embria+aba/ El .i+.lander re6i! la alc#baH la C#6en .ab)a e6#cad# 0n mirad#r c#m# l#! acan&ilad#! de l#! ,e"a!c#! de la I!la de *an, en Irlanda/ En la! .abi&aci#ne! del Vin+l% la! 6al1(ria! ,#d)an crear c0alB0ier e!cenari# !#l# c#n la men&e/ F la Generala ,en! B0e le +0!&ar)a &ener aB0ella! 6i!&a!/ A Ardan le .#nr B0e la !irena le diera

la bien6enida de aB0el m#d#/ Fa e!&aba ,en!and# en la! mile! de c#!a! B0e B0er)a .acerle !#bre la cama, en el !0el#, c#n&ra la ,aredU De &#d#! l#! m#d#! ,#!ible!/ Br(n .ab)a c#l#cad# 0na cama en#rme c#n c#Cine! r#C#! ( d#rad#!, c#m# l#! de 0n .arAn &0rc#, en el cen&r# de la !ala/ Mna me!i&a de!can!aba a l#! ,ie! del lec.# c#n 6aria! bandeCa! llena! de c#midaH %r0&a!, d0lce!, ,ane! ( carne!/ Ol)a de mara6illa/ Ardan !e c#l#c en%ren&e del

mirad#r, c#n l#! #C#! %iC#! en la! 6i!&a! ma+n)%ica! de la ,la(a de la c#!&a irlande!a/ All) .ab)a l0c.ad# ( m0er&#, ,er# a.#ra ,arec)a B0e Al era el re( de aB0el l0+ar/ I0e nada !e .ab)a ,erdid#/ I0e n# .ab)a %raca!ad# c#m# l)der/ Br(n de!e ,#der abraGarle ( c#n!#larle/ Vl era m0( +rande ( m0!c0l#!# (, c#m# &al, !0! em#ci#ne! eran i+0al de %0er&e!H &an&#, B0e &ambiAn la barr)an ( la alcanGaban/ A.#ra &en)an 0n 'ompromiss, ( c#m# l)der +0errera !ab)a l#

B0e Al e!&ar)a ,en!and#/ S0 &erri&#ri#/ S0 6ic&#ria/ S0 &ierra/ E!&aba an&e Al, en ,aG/ Incl0!# ,#d)a #ler la !al del mar ( el 6ien&#, B0e !e c#laba en !0 !aln/ R*e .#nra!, 6al1(ria R m0rm0r, in!,irand# ,r#%0ndamen&e/ Br(n !#nri ( !e c#l#c &ra! Al/ P#r &#d#! l#! di#!e!, ard)a en de!e#! de &#carle ( liberarl# de !0! .#mbrera! ( !0! ,an&al#ne!U E! B0e era en#rme ( ella m0( ,eB0e"a a !0 lad# en c#m,aracin a Al/

S0! ala! &ribale! eran ,reci#!a!: 6irile! ( de!a%ian&e!/ El &),ic# &a&0aCe B0e !#l# ,#d)a! &#car !i el d0e"# &e daba ,ermi!#/ R*e ma&ar#n ,#r la e!,alda/ L# B0e m'! de&e!&# e! la &raicin, S!abe!T *e alcanGar#n ,#r de&r'! Rrec#n#ci aba&id# ( !eri#R/ La ba&alla de De+!a!&an !e .a c#brad# m0c.a! 6ida!/ Se !0,#n)a B0e deb)am#! c#nB0i!&ar la! Orcada! ( la I!la de *anH n0e!&r# eCArci&# na6al era in6encible/ F#U E!&aba enGarGad# en 0na l0c.a

c#n d#! an+l#!, (a ca!i .ab)am#! +anad#/ A,ena! B0edaba 0n enemi+# en ,ie ( de re,en&eU RSe lle6 la man# a la e!,aldaR/// !en&) cm# la %lec.a me a&ra6e!aba ,#r el #m,la&# ( alcanGaba mi c#raGn/ $a) %0lminan&emen&e/ Br(n r#G c#n la ,0n&a de l#! ded#! el ,0n&# ,#r el B0e !e .ab)a in&r#d0cid# la %lec.a/ S0 ,iel e!&aba calien&e ( .NmedaH ( baC# e!a

ca,a ,r)!&ina de !0d#r, (ac)a el ,#&encial m0!c0l#!# de 0n .#mbre B0e .ab)a 6i6id# ,ara la +0erra/ Ardan !e &en! al !en&ir el &ac&# de la c.ica ( la mir ,#r encima del .#mbr#/ Br(n le6an& la barbilla ( !0! #C#! &0rB0e!a! midier#n !0 reaccin/ RLe .a! dic.# a 2re(Ca B0e n# &e &#cara !in &0 ,ermi!# R ,r#n0nci in.aland# !0 ar#ma/ Ll06ia lim,ia/ RS)/ N# me +0!&a B0e me &#B0en +ra&0i&amen&e/ *i c0er,#

e! 0n &em,l# ( !#l# (# decid# B0iAn en&ra en Al/ A Br(n le encan&ar#n e!a! ,alabra!/ Ella &ambiAn era a!)/ Nin+Nn +0errer# !e ,r#,a!aba c#n la Generala !i B0er)a !e+0ir man&eniend# !0! man#! en !0 !i&i#/ REre! mi ein.erCar/ F# (a &en+# e!a ,#&e!&ad !#bre &i Rc#n&e!& !in medir !0 r#&0nda a%irmacin/ Ardan !e di# la 60el&a ( la r#de c#n l#! braG#! .a!&a em,#&rarla c#n&ra 0n# de l#! ,#!&e! de la cama/ A!)/ 0.las1 Sin a6i!ar/ Br(n ,ar,ade im,re!i#nada/

$a!i de!a,arec)a en&re !0! braG#!, ,er# la 6al1(ria &en)a 0n .al# ,#der#!# B0e n0nca ,a!ar)a de!a,ercibid#/ Ni ,ara Al ni ,ara nadie/ R$0idad#, 6al1(ria/ N# !abe! el &i,# de .#mbre B0e !#( Rle ,re6in#, .0ndiend# l#! ded#! en !0 ,el# r0bi#/ Per# !) B0e l# !ab)a/ S#l# 0n .#mbre c#m# Ardan ,#dr)a encender el %0e+# de !0 ,a!in/ Nadie m'! l# .ar)a/ RE8,l)came cm# ere!, e!c#cA!/

RS#(U dema!iad# Re8.al, !0mid# en la belleGa de Br(n/ Era &an b#ni&aH al&i6a ( !0+eren&e de 0n m#d# m0( delicad#, m0( !0(#/ F l# ,#n)a c#m# a 0n &#r# R/ Dema!iad# ,#!e!i6#, dema!iad# ,r#&ec&#r, dema!iad# a,a!i#nad#, dema!iad# cr0el ( e8i+en&eU S#( %iel e )n&e+r#/ F c0id# de l# B0e me ,er&enece ( e! di+n# de m)/ Per# !#( a!)/ F e! mi na&0raleGa ( !#l# e8iC# l# mi!m# a aB0ella! ,er!#na! B0e !#n ca,ace! de en&re+ar!e

c#m# (#/ RLe ma!aCe la ,ar&e &ra!era de la cabeGa c#n l#! ded#!R/ TN ere! di%eren&e a &#da! la! m0Cere! B0e .e 6i!&#, incl0!# a &#da! la! B0e .e #b!er6ad# aB0) en el Val.all/ N# .a( 0na 6al1(ria B0e irradie &an&# ,#der c#m# &N/ RN# Ra!e+0r Br(n cerrand# l#! #C#! ( en&re+'nd#!e a e!e ma!aCe di+i&al c#n aband#n#R/ S#( Br(n, Jla Sal6aCeK/ *i %0ria ( mi %0erGa n# &ienen nada B0e 6er c#n la! de la! dem'! nonnes *e d#( c0en&a de ell# R

!0!0rr a 0n ,a!# de !0! labi#! R/ SSabe!T N0nca ,en!A B0e me ale+rar)a de m#rir/ La! ,e!&a"a! de Br(n ale&ear#n ( !0! #C#! !#nrier#n c#n c#m,licidad/ R*#rir me .a dad# la #,#r&0nidad de enc#mendarme a &i R rec#n#ci Al r#Gand# !0 nariG c#n la de ellaR/ F e! la ,rimera 6eG B0e &en+# a 0na m0Cer a mi lad# B0e ,0ede e!&ar a la al&0ra de mi! nece!idade! ( de mi! e8i+encia!/ STe

en&re+ar'! a m) en c0er,#, alma ( c#raGnT La mirada in%le8ible de !0 .#mbre &ra!,a! !0 e!,)ri&0 ( c0bri de cal#r cada e!B0ina %r)a ( 'r&ica de !0 c0er,#/ Mn c0er,# n# &#cad# ,#r nin+Nn mac.# ,#rB0e Cam'! l# .ab)a ,ermi&id#/ En cambi#, Ardan .ab)a .ec.# en ,#c#! !e+0nd#! m'! de l# B0e nadie !e a&re6i a .acer en e#ne!/ Le e!&aba acariciand# el ,el#, %r#&aba !0 nariG c#n

la de ella, la abraGabaU S)/ Ardan era d#minan&e/ F 0na m0Cer c#m# ella, &an rec&a, &an ,#der#!a, ac#!&0mbrada a #rdenar, !#l# ,#dr)a di!%r0&ar del !e8# ( el am#r c#n al+0ien B0e &ambiAn %0era l# !0%icien&emen&e a&re6id# c#m# ,ara de!a%iarla/ Vl era el c#m,lemen&# idne# ,ara !0 men&e ( !0 c0er,#/ Per#, !#bre &#d#, era el ideal ,ara en&re+arle !0 c#raGn/ La .ab)a ele+id# ( ella !e .ab)a enam#rad#/ El 'ompromiss en&re 6al1(ria! ( ein.erCar! era c#m#

0n %lec.aG#/ R*e en&re+arA a &i, en c0er,#, alma ( c#raGn R,r#me&i Br(n/ La !#nri!a B0e le diri+i e!e .#mbre ,#r ,#c# de!.iG# !0! r#dilla!/ Era b#ni&a, ,0ra ( 0n ,#c# canalla, ,er# llena de .#ne!&idad/ RS#( mandn Ra!e+0r lle6and# 0na man# a !0 !0a6e meCillaR/ F r0d#/ Per# n0nca &e .arA da"#/ Nada de l# B0e ,0eda .acer&e &e la!&imar)a Cam'!/ RS) Ra!in&i ella mir'nd#l# %iCamen&eR/ L# !A/ N# me

a!0!&a!/ F (#U F# n# !#( %'cil/ R2r#& !0 meCilla c#n&ra la ,alma de !0 man#/ Di#!e!, B0A bien !e !en&)a/ Ardan la ad#raba c#n 0na !#la mirada, c#n la re6erencia de !0 6#G ( el &ac&# de !0! man#!/ P#r !0,0e!&# B0e !e en&re+ar)a a Al R/ Per# e!&aba de!eand# B0e lle+ara! a m)/ La 6ida en el Val.all .a !id# m0( d0ra !in mi ein.erCar/ RSEre! r#m'n&ica, Br(nT R*0c.#/ Per# n# !e l# di+a! a nadie/ Ten+# 0na re,0&acin B0e alimen&ar/ Ardan !#nri ( baC la cabeGa

,ara be!arle la meCilla/ S)H l#! ein.erCar! le .ab)an .ablad# de Br(n/ La de%in)an c#m# inalcanGable, le&al, ari!caU 2r)a c#m# 0n iceber+/ Per# !ab)a B0e !0 6al1(ria n# era a!)/ L# B0e !0ced)a era B0e le e!&aba e!,erand# a Al ,ara ,#der m#!&rar &#d# e!e %0e+# in&ern# B0e &en)a/ RTN alimen&a &0 re,0&acin, B0e (# darA de c#mer a &0 alma R!0!0rr en !0 #)d#R/ Per# !#l# &en+# 0na c#!a B0e #bCe&ar/ Br(n !e ,0!# de ,0n&illa! ( a,#( la! man#! en !0 ,ec&#ral/

Ardan !e a,ar& de ella ( la mir c#n !#lemnidad/ RS$0'lT R&ra!&abille .acia adelan&e/ RN0nca me &raici#ne!, Br(n R l#! #C#! marr#ne! #!c0r#! !e en%riar#n mien&ra! la ad6er&)a !#bre aB0ell# B0e m'! #diaba/ Br(n ne+ de 0n lad# al #&r# al &iem,# B0e medi&aba !#bre ell#/ S$m# iba a &raici#nar al .#mbre c0(a alma le ,er&enec)aT N0nca/ N# l# ,#dr)a .acer Cam'!/ RN# l# .arA, Ardan/ RPr#mA&emel#/ La ,r#me!a de 0na 6al1(ria e! irr#m,ible,

S6erdadT RA!) e!/ REn&#nce!, .aGl# R#rden in!i!&en&e/ RPr#me&# n# &raici#nar&e n0nca, Ardan/ El .i+.lander !e relaC ( le diri+i 0na mirada m'! d0lce/ RS$0'l e! &0 n#rmaT Br(n l# &en)a m0( clar#/ RN0nca me #bli+0e! a ele+ir en&re mi! nonnes ( &N/ Oam'! me ,#n+a! en 0na cr0Gada de e!e &i,#/ RN# .ar' %al&a RC0r Al, !#nriend# de #reCa a #reCaR/ Ere! la

Generala ( &ambiAn mi 6al1(ria/ Sabr'! ele+ir/ Br(n !e ec. a re)r ( Ardan !e enc#+i de .#mbr#!, !#nriend# c#m# 0n &r0.'n/ E!e &i,# era 0n ,re!0n&0#!#, ,er# le +0!&aba m0c.#/ Le encan&aba B0e &06iera la! c#!a! &an clara!/ Se mirar#n en !ilenci# ( el aire !e e!,e! en&re ell#!/ RSVal1(riaT RSL0mT RTiene! l#! #C#! r#C#!/ SE!# !i+ni%ica B0e me de!ea!T RL#! &en+# a!) de!de B0e .a! lle+ad# al Val.all Rrec#n#ci c#n .#ne!&idad/

Ardan di# d#! ,a!#! .acia ella ( 6#l6i a r#dearla c#n !0! braG#!, c#l#cand# !0 c0er,# en&re !0 ,ec.# ( el ,#!&e de la cama/ RI0)&ame la! ,r#&ecci#ne! Rle #rden/ La #rden cal en l#! .0e!#! de Br(n ( abraG !0 baC# 6ien&re/ N0nca .ab)a e8,erimen&ad# el 6ac)# %)!ic# c#m# l# !en&)a a.#ra/ La e8ci&acin la 6#l6)a an!i#!a/ RN0nca me .an dad# rdene!/ RF# &e la! darA Ra!e+0r AlR/ F &N e!&ar'! encan&ada de #bedecerme/ RSF &N me #bedecer'! a m)T

Ardan inclin la cabeGa .acia 0n lad# ( la e!&0di c#n in&erA!/ RN#/ TN n# B0iere! B0e (# #bedeGca, ,#rB0e e!&'! can!ada de e!#/ TN nece!i&a! #&ra c#!a/ Per# &0! de!e#! !#n c#m# rdene! ,ara m)/ Br(n &ra+ !ali6a ( !#nri in&eri#rmen&e/ Ardan (a !ab)a c#!a! de ella, ( !e acababan de c#n#cer/ 2a!cinan&e/ RSArdanT RS)/ RLa! 6al1(ria! debem#!

,ermanecer 6)r+ene!/ RSe a,#( en el ,#!&e de la cama, +0ardand# 0na di!&ancia ,r0dencial al ma+ne&i!m# !e80al B0e .ab)a en&re ell#!/ RL# !A/ La ambr#!)a me .a dad# &#da la in%#rmacin B0e nece!i&aba/ A./ SFa l# !ab)aT I0A bien/ Per%ec&#/ SLe m#le!&abaT RSF e!#U E!# e!&' bien ,ara &iT RN# Rc#n&e!& Al e!&0di'nd#la c#m# !i %0era 0n %e!&)nR/ Per# el &iem,# n#! dir' !i ,#dem#! man&ener la #rden de

2re(Ca/ SA B0e !i 0na de 6#!#&ra! !e deCa ,#!eer ,#r 0n .#mbre, 2re(Ca la de!&ierra al *id+ard, !in ,#dere!/ RS)/ F ,#r e!# 6am#! a re!,e&ar !0 le( R!en&enci !in darle &iem,# a B0e re,licara/ RF# cre# B0e ,0ed# re!,e&arla/ Per# d0d# B0e &N a+0an&e!/ En c0an&# &e ,#n+a la! man#! encima, !irena, 6a! a !0,licar ( a r#+ar B0e me me&a den&r# de &i/ Br(n !#nri mali+namen&e/ O., B0A ,re!0n&0#!#/ D$m# le +0!&abaE

RSDe 6erdadT RS)/ REn&#nce!, 6en ( .aGme r#+ar, e!c#cA!/ Ardan la c#+i en braG#! ( la &ir encima de la cama c#m# !i %0era 0n !ac# de ,a&a&a!/ Br(n !#l& 0na carcaCada ( l# mir c#n de!car#, C0+and# al +a&# ( al ra&n c#n Al, B0eriend# aleCar!e de !0! +arra!/ E!&im0lan&e/ Era enl#B0eced#ramen&e e!&im0lan&e e!&ar c#n 0n .#mbre B0e n# le &em)a ( B0e le .ab)a ,erdid# &#d# el re!,e&#/

Vl !e arr#dill !#bre el c#lc.n ( la &#m de la! cadera!, acercand# !0 c0er,# al de la C#6en/ S0! e!&a&0ra! eran &an di!,are! B0e Br(n ,arec)a 0na ni"i&a al lad# de aB0el eCem,lar ma!c0lin#/ RV#( a &#car&e ,#r &#da! ,ar&e!, 6al1(ria/ A.#ra me ,er&enece!/ Br(n r#nr#neH r#de !0 c0ell# c#n la! man#! ( .0ndi el r#!&r# en Al/ Ardan de!liG la bra+0i&a ne+ra ,#r !0! cadera! ( m0!l#! ( la deC de!n0da/ El 6ell# ,Nbic# r0bi# de Br(n brill a la l0G de la! d#! l0na! a!+ardiana!/ Diri+i

l#! ded#! a l#! c0bre,eG#ne! ( !e l#! B0i& c#n delicadeGa/ R*e +0!&a el !e8#, Br(n/ Per# c#n&i+#U, ,#dr)a &ra&ar!e de #&ra c#!a/ L# B0e !ien&# al mirar&e e! al+# a l# B0e n# ,0ed# ,#nerle n#mbre/ RTra+ !ali6a ( c0bri !0! ,ec.#! c#n la! man#!, en+0llAnd#l#! ,#r c#m,le&#R/ F me c#n%0nde, ,#rB0e acabam#! de c#n#cern#!/ Br(n !e !en& !#bre !0! &al#ne! ( Al .iG# l# mi!m#/ La r0bia acarici !0! 6ell0d#! ( m0!c0l#!#! m0!l#! e in&ern la!

man#! ,#r !0! in+le!/ RLa! 6al1(ria! &enem#! 0n dic.#: $0,id# era, en realidad, 0na m0Cer 6al1(ria/ L#! ein.erCar! ( la! 6al1(ria! c#n 'ompromiss !0%ren la! .erida! ,ermanen&e! de !0! %lec.a!/ F, c0and# !e rec#n#cen ,#r ,rimera 6eG, el arreba&# ,a!i#nal B0e e8,erimen&an e! c#m# 0n %0e+# ina,a+able/ E! ,ara !iem,re/ SN0nca .a! 6i6id# nada a!) en &ierraTR

Ara" la &ela de !0 ,an&aln de ,iel c#n la! 0"a!/ RSEn &ierraT R,re+0n& an#nadad# ,#r la ima+en de!n0da de !0 ,ar&ic0lar Bran9en, la Ven0! de l#! mare! del n#r&eR/ N0nca/ La! m0Cere! en el *id+ard %0er#n m'! bien 0n ,a!a&iem,#/ RSN0nca &e ca!a!&eT RN# R!e ec. a re)r ( !0 mirada !e en!#mbreciR/ SI0iAn iba a B0erer a 0n marid# de a,e&i&#! &an e8i+en&e! c#m# (#T Br(n !e m#rdi el labi# in%eri#r,

%eliG ,#r !aber B0e Ardan n# !e enlaG c#n nadie, ( de!abr#c. el b#&n de la cin&0rilla del ,an&aln/ SA,e&i&#! e8i+en&e!T S0 mirada &0rB0e!a !e enr#Ceci c#n m'! in&en!idad/ RSI0A a,e&i&#! &iene!T RL#! #C#! de amb#! c#li!i#nar#n al &iem,# B0e Br(n c#l 0na man# den&r# del ,an&aln/ RA,e&i&#! m0( r#man#!, !irena/ STe 6a! a a&ra6er a &#carme #UT DDe=m#ni#!E RBr(n .ab)a r#dead# ,ar&e de !0 ,ene c#n la man#/ La C#6en a+rand l#! #C#! al

c#m,r#bar l# B0e &en)a e!e animal en&re la! ,ierna!/ RDi#!e!U R!0!0rrR/ SA,e&i&#! r#man#!T RS) R+r0" ( abri m'! la! ,ierna! ,ara B0e ella l# acariciara meC#rR/ SSabe! a l# B0e me re%ier#T Br(n ,ar,ade, ( !0! meCilla! !e enr#Cecier#n al r#Gar la ,iel !a&inada de !0 miembr#/ R$re# B0e !)/ A 6ece!, 2re(Ca en!e"aba la! c#!&0mbre! de l#! &erre!&re! a !0!

6)r+ene! 6al1(ria!/ Le! .ab)a m#!&rad# el &ra&# en&re am#! ( e!cla6a! de la Grecia cl'!ica ( l#! am#re! licenci#!#!/ En #ca!i#ne!, e!a! relaci#ne! e!&aban &e"ida! de am#rH (, #&ra! 6ece!, n#H en al+0na! ac&i&0de! d#minan&e! !e re%leCaba el Nnic# de!e# de C0+ar ( ,a!arl# bienH en #&ra!, !#l# !e &ra&aba de da"ar ( la!&imar/ N# #b!&an&e, .ab)a !id# en la R#ma im,erial d#nde la %la+elacin, l#! aG#&e!, ( l#! ca!&i+#! !e80ale! a .#mbre! ( m0Cere! !e

.ab)an en!alGad# c#m# 0n ar&e/ A e!# !e re%er)a Ardan/ Vl &en)a +0!&#! r#man#!/ L# B0e n# !ab)a Ardan era B0e el +0!&# de l#! r#man#! ,r#ced)a de !0! di#!e!/ *ar&e ( Ven0! .ab)an c#me&id# 6erdadera! carnicer)a! en&re ell#!/ 2re(Ca le! .ab)a e8,licad# B0e l#! di#!e! +rie+#! ( r#man#! eran l#! m'! !'dic#! de &#d# l#! ,an&e#ne!/ Er#! ( A%r#di&a eran ,er6er!#! a m'! n# ,#der/ A0nB0e Br(n &ambiAn .ab)a ,#did# c#m,r#bar B0e l#! Ae!ir

( l#! Vanir n# !e B0edaban a&r'!/ A l#! di#!e! le! +0!&aba la d#minacin ( la !0mi!in/ Eran ,er!#na! de ,#der ( reB0er)an e!e &i,# de de!a.#+#!, ,ara c#m,r#bar B0e !e le! B0er)a ( !e le! re!,e&aba ,#r l# B0e eran/ $0and# ella 6e)a l# B0e la di#!a le! m#!&raba, !iem,re !e e8ci&aba/ I0e 0na ,er!#na c#n &an&a %0erGa ( ener+)a e8i+iera la rendicin %)!ica ( em#ci#nal de #&ra i+0al de %0er&e le .ac)a !en&ir!e

60lnerableH ( dad#! !0 car'c&er ( !0 d#n de mand#, lle+ar a ,en!ar B0e al+0ien ,0diera d#ble+arla ( #%recerle aB0ell# B0e an.elaba, aceleraba !0 c#raGn ( calen&aba !0 c0er,#/ Ella mi!ma !e .ab)a ima+inad# realiGand# e!a! ,r'c&ica! c#n el .#mbre adec0ad#, a 6ece! debaC# ( #&ra! arriba/ La Generala n# C0G+aba nada/ Sim,lemen&e di!%r0&aba !i l#! dem'! l# .ac)an/ F !i e!a +en&e era %eliG in%li+iAnd#!e ca!&i+#! de e!e &i,#, .ab)a B0e

re!,e&arl#/ El am#r ( la ,a!in !e e!c#nd)an baC# m0c.a! %#rma!, ( n# &#da! eran d0lce!/ TambiAn la! .ab)a &#rmen&#!a!/ RS) R+imi Ardan abriend# m'! la! ,ierna!R/ Sabe! m0( bien a l# B0e me re%ier#, S6erdad, ,reci#!aT RS)/ RI0)&ame l#! ,an&al#ne!/ R Ardan !e e!&ir en la cama ( !e lle6 a Br(n c#n Al/ La 6al1(ria +a&e !#bre !0 c0er,# ( ,ele c#n la ,renda ( la! b#&a! ,ara acabarl#

de de!n0darR/ Ere! %0er&e/ RLa! 6al1(ria! !#m#! %0er&e! R !en&enci ,a!and# l#! ded#! ,#r la! ,an&#rrilla!/ Ardan abarc 0na de !0! nal+a! c#n la man# ( la a,re& c#n l#! ded#!/ R*e ale+ra !aberl#/ Nece!i&# B0e !ea! %0er&e ,ara &#d# l# B0e B0ier# .acer&e/ O., maldi&a !eaU Rm0rm0r delineand# la! ala! &ribale! de c#l#r r#C# de Br(nR/ S#n ,reci#!a!/ RRec0erda e!&#U RBr(n !e di# la 60el&a ( !e !en&, de!n0da c#m# e!&aba, a .#rcaCada! !#bre

la incre)ble, de!c#m0nal ( an#rmal ,#lla de Ardan/ Perdi el .il# de la! ,alabra! c0and# la 6i#/ Se le6an&aba en&re 0na ma&a de ,el# ne+r# ( le lle+aba al #mbli+#/ Era m0( +r0e!a ( 6en#!a, de ,iel m#rena ( d#rada/ La 6al1(ria &ra+ !ali6a ( !e relami l#! labi#! !ec#!R/ Va(aU Vl le6an& l#! braG#! ,#r encima de !0 cabeGa ( &ir l#! c#Cine! al !0el#/ $r0G la! man#! baC# !0 n0ca, ( c#+i aire c#n

,re!0ncin/ I0e mirara l# B0e B0i!iera, bien #r+0ll#!# e!&aba Al de !0 &ama"#/ RSVa(aT SI0A &en)a B0e rec#rdar, Br(nT RE.U*en#! mal B0e e!# n# ,0ede en&rar en m) Rm0rm0r a!#mbrada ,#r la! dimen!i#ne! del +0errer#/ RN# e!&A! &an !e+0ra/ Al %inal, me l# ,edir'!/ F (# &e l# darA encan&ad#/ A.#ra dime: SB0A deb# rec#rdarT R*i! ala! R!0!0rr de!liGand# l#! ded#! ,#r !0 ,ec.#R/ D#rada! c0and# e!&#( &ranB0ila ( en ,aG/ R#Ca! c0and# !ien&# %0ria

( de!e#/ F aG0le! blanB0ecina! c0and#U $0and# me d0ela el c#raGn/ RN0nca la! 6er'! de e!e c#l#r mien&ra! (# e!&A a &0 lad#, Br(n/ RArdan le6an& 0na man# ( ac0n !0 meCillaR/ $0id# de &i, c0id# de l# m)#/ N0nca d0de! de e!#/ AB0ella! ,alabra! la arr0llar#n c#m# a 0n bebA ( le .icier#n !en&ir!e !e+0ra/ Se inclin !#bre Ardan ( a,#( la ,0n&a de l#! ded#! !#bre la .erida B0e l0c)a en el ,ec.#/ La hellbredelse ac&0/ La ,iel !e

il0min ( cica&riG al ,a!# de !0! caricia!/ Ardan l# #b!er6 a!#mbrad# ( Br(n !in&i cm# !0 miembr# &#da6)a !e .ac)a m'! +rande ( ,e!ad#/ RF# &ambiAn c0id# de l# m)# R !0!0rr a,#(and# !0! !en#! de!n0d#! !#bre !0 ,ec&#ral !anad#R/ SF a.#ra, B0A .acem#!T R,re+0n& Br(n e8,ec&an&e/ El r#!&r# del +0errer# !e end0reciH el de!e# ,r#d0C# e!&ra+#! en !0 c0er,# ( en !0 mirada/ T#m !0 r#!&r# en&re la! man#! ( le

diC#: RA.#ra e!&'! en mi!man#!, 6al1(ria/ S#( 0n dalriadan# ( &enem#! 0na c#!&0mbre c#n n0e!&ra! m0Cere! Rdiri+i !0! ded#! al are&e de ni8 B0e c#l+aba del lb0l# de !0 #reCa derec.a/ Br(n 6i+il !0! m#6imien&#!/ A,ena! ,#d)a ,en!ar/ S0 ,iel era calien&e ( d0ra, ( e!&aban &an de!n0d#! ( e8,0e!&#! B0e n# .ab)a m#d# de #c0l&ar nin+0na ,ar&e de !0! c0er,#!/ Ten)a aB0el miembr#

en&re la! ,ierna!H la ,rimera 6eG B0e .ab)a 6i!&# 0n# de!de &an cerca, ( !ab)a B0e n# era n#rmal/ Ni c#r&a ni ,ereG#!a, c#n !0 ,ec0liar deci!in, !in ,edir ,ermi!# a nadie !e abri de ,ierna! ( em,eG a r#&ar !0! cadera! ( a r#Gar!e c#n Al/ Ardan !e ec. a re)r/ T#m !0 are&e ( l# c#l#c delan&e de !0 cara/ RE!&'! re!baladiGa a.) abaC# R +r0" a+i&and# el ni8 c#n l#! ded#!/ RS) Rc#n&e!& &embl#r#!a/

RLa! 6al1(ria! !#i! 6)r+ene!, ,er# &N n# ere! nin+0na m#Ci+a&a Ra,reci #r+0ll#!#/ RN# !#m#! m0Cere! c#rrien&e!/ S#m#! +0errera!/ Ac#!&0mbrada! al d#l#r ( a la ba&alla, ( (# n# !#( &)mida/ Adem'!, me m0er# de +ana! de B0e n#! &#B0em#!, Ardan/ RDi#!e!U Tan .#ne!&a R de!liG !0 man# ,#r la e!,alda a l# lar+# de !0 c#l0mna 6er&ebralR/ Val#r# B0e !ea! &an !incera, Br(n/ RSI0A 6a! a .acer c#n e!#T R

,re+0n& ella mirand# el are&e/ Ardan de!6i !0 mirada de caramel# a l#! ,eB0e"#! ,eG#ne! r#!ad#! ( en ,0n&a de Br(n/ Se relami l#! labi#! ( !#nri/ RV#( a c#l#car&e mi abal#ri#/ RSe inc#r,#r ( ,0!# !0! man#! !#bre l#! ,ec.# de la C#6en/ L#! c0bri ,#r c#m,le&# R/ L#! dalriadan#! marcam#! a n0e!&ra! m0Cere! c#n n0e!&r# are&e/ N#! +0!&a B0e lle6en al+# de n0e!&ra ,r#,iedad/ STiene! al+# ,0nGan&eT Sen&ir'! 0na ,eB0e"a m#le!&ia/ La! #reCi&a! de Br(n !e

rem#6ier#n e8ci&ada!/ RN# .ar' %al&a nada ,0nGan&e Rc#n&e!& Br(nR/ M&iliGa el mi!m# are&eH ( l0e+#, cNrame/ Ardan ,ar,ade ( ri# r#ncamen&e/ RDe ac0erd#/ RT#m el ,ec.# iGB0ierd# en !0 man# ( l# ama! c#n delicadeGa/ De!,0A! inclin la cabeGa ( l# lami c#m# 0n %elin#/ Br(n ec. la cabeGa .acia a&r'! ( cerr l#! #C#!/ Era la ,rimera 6eG B0e !en&)a la! caricia! de 0n .#mbre en e!a G#na de !0 c0er,#/ Era

la ,rimera 6eG B0e (ac)a en 0na cama c#n 0n#/ F la! !en!aci#ne! eran n0e6a! ( de!l0mbran&e!/ Gl#ri#!a! ,ara !0 c0er,# B0e n0nca .ab)a !id# acariciad#/ R*e +0!&a, ArdanU Vl r#nr#ne ( abri la b#ca ,ara &#mar &#d# el br#&e en !0 in&eri#r, !0cci#narl# ( be!0B0earl# de %#rma .ambrien&a/ R*e +0!&a cm# reacci#na! a m), !irena/ RL0mmmU R$+e&e a m)/ Br(n #bedeci ( !e a+arr a !0

c0ell#/ Ardan &#m el are&eH c#l#c el e8&rem# en el ,eGn end0recid# de Br(n ( a,re& c#n %0erGa ( ra,ideG, .a!&a B0e el me&al a&ra6e! la !en!ible carne/ L#! #C#! de Br(n !e enr#Cecier#n ( !0! ala! &ambiAn/ El .i+.lander l# aC0!&/ RN# 6a! a lanGarme 0n ra(# de l#! &0(#!, S6erdadT R*idi la reaccin de la 6al1(ria/ Ella ne+ c#n la cabeGa mien&ra! cerraba l#! #C#!/ Vl 6#l6i a inclinar !0 b#ca .acia !0 ,eGn en!ar&ad# ( la lami,

lim,i'nd#le la !an+re, rec#n%#r&'nd#la/ RFa e!&'/ RL# mam 0n ,#c# m'!R/ SFa .a ,a!ad# el d#l#rT N#, n# .ab)a ,a!ad#H ,er# a e!e d#l#r !e le .ab)a a"adid# la !en!acin de la len+0a .Nmeda del dalriadan#H ( Br(n !e !en&)a c#n%0!a/ R*)rame, 6al1(ria/ RVl &#m !0 r#!&r# en&re la! man#!R/ STe d0eleT SE!&'! bienT Br(n le #b!er6 #%endida/ RLe !0%rid# l#! m#rdi!c#! de l#! &r#le!, l#! +#l,e! de l#! #rc#! ( la! %lec.a! de l#! el%#!

#!c0r#!U *e .an a&ra6e!ad# c#n e!,ada! ( .an in&en&ad# ac.ic.arrarme c#n ra(#!/ Mn abal#ri# en el ,eGn n# 6a a .acer B0e me de!ma(e/ RG++rrrrU RArdan le di# la 60el&a ( !e c#l#c !#bre ella, a,ri!i#n'nd#la c#n !0 +randi#!# c0er,#R/ STen+# a 0na di#!a de la +0erra en mi camaT RLa &iene!/ RSPara !iem,reT RS)/ RBien/ RGenialU RBr(n C0n& !0

%ren&e a la de Al, r#de !0 n0ca c#n l#! braG#! ( le #rdenR: A.#ra, bA!ame/ La b#ca de Ardan ca( !#bre la de Br(n c#m# 0n man&# llen# de ,r#me!a! de e&ernidad, n#c.e! ,a!i#nale!, am#r ardien&e ( %idelidad &#&al e irre6#cable/ Ardan ( Br(n e!&aban .ec.#! el 0n# ,ara el #&r#/ N# .ab)a m'! realidad ni m'! 6erdad en el Val.all B0e e!a/ III .alacio $inglf &esidencia de las val'yrias !ones atrs

$#n el ,a!# del &iem,#, la Generala ( el .i+.lander de!c0brier#n B0e .ab)a mil %#rma! de &#car!e !in nece!idad de B0e .0biera ,ene&racin/ La 6ir+inidad de Br(n !e+0)a in&ac&aH a0nB0e, el an.el# en&re ell#! crec)a ( !e .ac)a in!#,#r&able/ Nece!i&aban c#n!0mar el ac&#/ Lab)a n#c.e! en la! B0e Ardan la ,r#6#caba .a!&a l# indecible, C0+and# c#n !0 re!i!&encia, &#cand# e!a ,ar&e de ella B0e n# ,#d)a !er c#rr#m,ida, ni !iB0iera ,#r !0

ein.erCar/ Mn d)a, en l#! b#!B0ecill#! alreded#r de la &ierra de l#! el%#! de la l0G, de!,0A! de 0na ard0a ba&alla de en&renamien&# en&re el%#!, 6al1(ria! ( ein.erCar!, Br(n !anaba a Ardan mien&ra! R&a ( GNnnr l#! miraban embele!ada!/ Lac)an 0na ,areCa m0( llama&i6a ,#r !0! di%erencia! %)!ica!, ,er#, !#bre &#d#, ,#r el a0ra de ,#der B0e irradiaban c#m# indi6id0alidade!/ El %0&0r# l)der de l#! ein.erCar! (

la Generala de la! 6al1(ria!/ SI0iAn ,#dr)a c#n ell#!T Nadie/ Br(n !#nri a !0! nonnes ( le! ,idi B0e la deCaran !#la/ GNnnr !e !#nr#C ( !e le6an& a,re!0radamen&e ,ara deCarle! in&imidadH ,er# R&a, B0e e!&aba !en&ada en el cA!,ed al lad# de ell#!, a,#( la barbilla !#bre !0! r#dilla! ( !#nri ,iG,ire&a: RN# B0ier# irme/ I0ier# mirar/ Br(n ,0!# l#! #C#! en blanc# ( Ardan arB0e 0na ceCa c0ri#!a e inc#m,ren!i6a/ RN# 6#( a de!n0darle delan&e de &i RdiC# Br(n a.#+and# 0na

carcaCada/ RSN#T Rre,i&i R&a #%endida R/ DS#m#! .ermana!E DDebem#! c#m,ar&ir, GeneralaE Adem'!, Ardan e! m0( +rande, S!e+0r# B0e ,0ede! c#n &#d#T GNnnr abri la b#ca e!&0,e%ac&a, ( Br(n ne+ c#n la cabeGa a(0dand# a le6an&ar!e a la del ,el# r#C#/ RL'r+a&e de aB0)/ N# B0ier# B0e mire!/ RSF ,#r B0A &N ,0ede! ( (# n#T DSTe da! c0en&a de B0e e!# e! inC0!&#TE RR&a !e cr0G de braG#!, !abiend# B0e l# B0e dec)a era

inc#.eren&e/ Le encan&aba m#le!&arl#!R/ SN# &e d#( ,enaT RLiG# 0n ,0c.er#/ RR&aU RDE! B0e e! &an en&re&enid#E R e8clam la 6al1(riaR/ DTiene! a e!e +0errer# en +0ardia &#d# el d)a, ( n# en&iend# cm# &#da6)a n# &e .a de!6ir+ad#E E! di6er&id# 6er cm# in&en&'i! man&ener el c#n&r#lU RL# &enem#! &#d# baC# c#n&r#l Rre,0!# Br(n/ RNena RR&a arB0e !0! ceCa! ca#ba! ( la mir c#n

incred0lidadR, e!&'i! leC#! de &ener el c#n&r#l en e!&a relacinU F# mi!ma me ,#n+# cac.#nda c#n !#l# mirar#!/ Ardan !e ec. a re)r ( !e le6an& c0an lar+# era, c#n la! .erida! &#da6)a abier&a!, ,ara ,a!ar 0n braG# ,#r encima de !0 Generala/ RN# 6am#! a dar&e 0n e!,ec&'c0l#, 6al1(ria/ R*ira, +i+an&e, a m) n# me en+a"a! RR&a l# !e"al c#n el ded#R, !A B0e 6iene! del O#&0n.eWm Rl# mir de arriba abaC#/ S$m# n# iba a 6enir del

O#&0n.eWm c#n l# +randi#!# B0e eraT Ten)a 0na! e8&remidade! lar+a! ( m0!c0l#!a! ( 0na! e!,alda! &an +rande! c#m# la! de Od)n/ Ardan emi&i 0na carcaCada ( GNnnr !#l& 0na ri!i&a/ RS$0'nd# lle+ar' &0 ein.erCar, de!len+0adaT R,re+0n& el m#ren#/ R&a mir .acia #&r# lad# ( ,a&e el !0el# c#n en%ad#/ RDN# l# !AE DF# .a+# !e"ale!, l# e!,er# ( 6#( .a!&a !in bra+a! ( ca!i !in r#,a &#d# el d)aE DF aB0) me &ieneE DS#la (

de!a,r#6ec.adaE Br(n !#nri ( ,0!# 0na man# !#bre el .#mbr# de !0 n#nne/ RLle+ar'/ RL# d0d# Rc#men& Ardan ,r#6#cand# a !0 ami+a/ L#! #C#! &0rB0e!a! de R&a !e enr#Cecier#n ( !#nri mali+namen&e/ R*eC#r B0e n# !0ba ,#rB0e, !i &en+# B0e 6erl# !0%rir c#m# &e 6e# a &i, n# cre# B0e !e l# ,a!e bien en el Val.all/ N# en&iend# cm# n# &e .an e!&allad# l#! &e!&)c0l#!/ RDLar+#, R&aE Re8clam Br(n di6er&ida c#n l#! 'cid#!

c#men&ari#! de !0 ami+a/ $0and# GNnnr ( R&a !e %0er#n, amb#! ,0dier#n recibir la! c0ra! el 0n# del #&r#/ F en la! c0ra!, en&re &#camien&#! ( caricia! !e encendier#n de &al m#d# B0e acabar#n re6#lc'nd#!e de!n0d#! en&re la! .ierba! del Al%.eim/ RN# e! b0ena idea B0e .a+am#! e!&# aB0)U R,r#&e!&aba Br(n en&re +emid#!R/ E!&a e! la &ierra de l#! el%#! de la l0G, e! 0n l0+ar !a+rad#U A(, a(U O., !)U c.N,ame a.) Rr#nr#ne m0er&a

de ,lacer/ RR&a &iene raGnU E!&#( a 0n ,a!#, Br(n Rle dec)a &#d# !0d#r#!#, c#n !0 ,el# ne+r# ( lar+# r#de'nd#l#! a amb#!/ Se .allaba en&re la! ,ierna! abier&a! de la Generala, %r#&'nd#!e de!n0d# c#n&ra ella/ Br(n e!&aba .Nmeda ( di!,0e!&a, ( el +0errer# !e mara6illaba del a0&#c#n&r#l B0e &en)a la c.ica/ Se .ab)a c#rrid# m0c.a! 6ece! !#bre ella, en !0 b#ca, en !0! man#!U Per# e!e n# era el .#+ar de !0

!emilla/ S0 !emilla deb)a acabar en el in&eri#r de !0 m0Cer/ F n# .ab)a m'! m0Cer B0e la .erm#!a r0bia de!a%ian&e B0e &en)a baC# !0 c0er,#R/ *#rirA !i n# ,0ed# ,#!eer&e/ Br(n !#nri ( !0! #C#! 6erd#!#! ( clar#! l# mirar#n c#n ad#racin ( &ern0ra/ Ardan ,ar,ade ( !in&i B0e !e enam#raba m'! ( m'! ,r#%0ndamen&e de ella/ Fa l# e!&aba/ La amaba/ Ella era !0 aire ,ara re!,irar,

!0 a,#(# en la! ba&alla! del Val.allH ( %#rmaban 0n eB0i,# irr#m,ible e inB0ebran&able/ Per# ,ara Ardan, B0e 0na +0errera c#m# ella %0era ca,aG de mirarl# a Al, ( !#l# a Al de e!e m#d#, l# !0b(0+aba/ N# !ab)a ,#r B0A .ab)a !id# mereced#r de &an&a belleGa/ RN# m#rir'! ,#r n# ,#!eerme Ra!e+0r ellaR/ Fa !abe! B0e n# ,#dem#! .acerl#/ R2re(Ca &e mandar)a al *id+ard RdiC# Al C0+and# c#n !0 en&rada, ,ene&r'nd#la m0( ,#c#

( l0e+# !aliend# de ella/ Fa l# .ab)an .ec.# a!) e, incl0!#, .ab)an lle+ad# al #r+a!m# de e!e m#d# ( a la 6eG/ Per# (a nada era !0%icien&e R/ Te de!&errar)a/ Per# (# me ir)a c#n&i+#/ Te !e+0ir)a ad#nde %0e!e, Br(n/ Oam'! &e deCar)a !#la/ Ser)am#! %elice!/ Br(n cerr l#! #C#! ( !e m#rdi el labi# in%eri#r/ RTe encan&a ,r#6#carme ( ,#nerme en&re la e!,ada ( la ,ared/

RDi meC#r en&re mi e!,ada ( el !0el#/ Br(n !e ec. a re)r ( Ardan l# .iG# c#n ella/ RTe ad#r#, 6al1(ria/ Te am# R ,r#me&i Al c#n !#lemnidad/ Le re&ir 0n mec.n de ,el# m0( r0bi# de l#! #C#! ( le acarici la meCillaR/ Nece!i&# dem#!&r'r&el# c#n &#d# mi c0er,#/ STan mal# !er)aT STan mal# !er)a B0e &e en&re+ara! a m)T RN# !er)a mal# Ra!e+0r ella R/ F# &ambiAn B0ier#/R*eci la! cadera! .acia adelan&e ( .acia a&r'!R/ Per# &enem#! 0na

re!,#n!abilidad/ I0ieren B0e !ea! el l)der de l#! ein.erCar!/ Fa !abe! l# B0e ,ien!a Od)n de &iH den&r# de ,#c# &e n#mbrar' an&e &#d# el Val.all/ F (# !#( la Generala Re8,lic, c#m# mil 6ece! (a le .ab)a e8,licad#R/ Si el Ra+narQ1 lle+a, B0e lle+ar' Ra!e+0rR, debem#! liderar a n0e!&r#! eCArci&#!/ Sin ,#dere!, (# n# ,#drA liderar a nadie/ REl ,#der ( el d#n de mand# e! 0na ac&i&0d, 6al1(ria/ F &N la &iene! de !#bra/ RSabe! B0e n# e! !0%icien&e/ RF# &e ,r#&e+er)a/

RL#! di#!e! n# n#! l# ,ermi&ir)an/ F e!&e e! mi .#+ar, e!&e e! mi l0+arU RBr(nU R+imi a6anGand# la! cadera!, .0ndiend# !0 r#!&r# m#ren# en el ,'lid# c0ell# de la C#6enR/ Te de!e# &an&#U I0ier# e!&ar den&r# de &i/ E!&# e! 0n &#rmen&# endem#niad#/ F &N ere! cr0el/ Br(n !#nri d0lcemen&e ( l# abraG c#n %0erGa, be!and# !0 meCilla ( m#rdi!B0e'nd#le la #reCa/ RN# !#( cr0el, +i+an&e/

TambiAn &e de!e#/ #eg els'ar deg, Ardan/ Per# e!&e e! n0e!&r# !in#, .a!&a B0e 2re(Ca cambie !0 n#rma/ R*aldi&a di#!aU RN# .able! a!) de ella Rle re+a"/ Br(n B0er)a a 2re(CaH &#da! la! 6al1(ria! la re!,e&aban ( la 6eneraban/ RL# !ien&#/ RS*e !i+0e! B0eriend# a0nB0e &en+am#! e!aU Rmir !0 ,e!ad# miembr# en&re !0! ,ierna!/ Ella era r0bia, ( Al &en)a el 6ell#

,Nbic# #!c0r# ( %r#nd#!#R U E!a barrera en&re n#!#&r#!T Ardan ,ar,ade/ A 6ece!, Br(n ,arec)a 60lnerable c0and# ,en!aba B0e Al n# re!,e&ar)a !0 deci!in de ,ermanecer 6ir+en/ R2s caoumh lium th, m# Br(n Rle C0r AlR/ TN ere! &#d# l# B0e nece!i&# en mi m0nd#/ RF &N ere! l# Nnic# B0e nece!i&# en el m)#/ Se be!ar#n ( !e &#car#n c#m# !#l# le! e!&aba ,ermi&id# .acerl#/ Ardan in&r#d0C# d#! ded#! en !0 in&eri#r ( &06# c0idad# de n# &#car

el .imen/ De!cendi ,#r !0 c0er,# ( ,#! la b#ca en&re !0! ,ierna!, e!&im0l'nd#la, be!'nd#la, lamiAnd#la ( m#rdi!B0e'nd#la c#m# !ab)a B0e la 6#l6er)a l#ca/ $#m# !iem,re l# .ac)a/ A 6ece!, era r0d#/ A 6ece!, la ,#n)a !#bre !0! r#dilla! ( le acariciaba c#n la! man#!/ A 6ece!, la aG#&aba/ Le daba cac.e&ada! B0e a Br(n la enl#B0ec)an/ Le +0!&aba B0e Al la ,r#6#cara, B0e la d#minaraU Ella e!&aba

ac#!&0mbrada a #rdenar ( a liderarH !0 6#G era re!,e&ada en&re &#d#! l#! +0errer#!, ,er# Ardan ,#d)a c#n ella, ,#r e!# ella e!&aba &an enam#rada de Al/ Br(n !iem,re an!i la lle+ada de !0 ein.erCar ,#rB0e !ab)a en !0 %0er# in&ern# B0e el Nnic# B0e ,#dr)a d#marla deb)a !er 0n .#mbre de car'c&er %0er&e, B0e &ambiAn !0,iera ,#nerla en !0 l0+ar, B0e n# !e l# diera &#d# ma!cad#/ I0e n# la #bedeciera a cie+a!/

Br(n era la man# derec.a de 2re(Ca ( d#ble+aba a B0ien B0er)a/ Per#, SB0iAn la ,#ndr)a a ella de r#dilla!T T#d# le era dema!iad# %'cil, ( !0 alma inB0ie&a reclamaba em#ci#ne! %0er&e! # ,#der c#m,ar&ir !0 mand# c#n 0n +0errer# B0e realmen&e ,0diera de!a%iarla ( e8i+irle l# meC#r de ella/ F Ardan .ab)a lle+ad# al Val.all/ F &#d#! !0! de!e#! !e .ab)an .ec.# realidad/ F, ,#r &#d#! l#! di#!e!U D$m#

C0+aba c#n ellaE Br(n le re!,e&aba, ,er# &ambiAn ard)a ,#r Al/ P#r !0 r#ce, ,#r !0 &#B0e, ,#r !0 d#minacinU S#l# Al ,#d)a &ra&arla a!): em,0Carla .a!&a !0! l)mi&e! (, a 6ece!, .acerla cla0dicar ( r#+ar ,#r m'!/ *'! be!#!, m'! caricia!, m'! ,alabra! de am#r/ *'!, !iem,re m'! c#n Al/ N0nca !e can!ar)a de ell#/ F !i al+0na 6eG l#! !e,araban, n# !er)a ,#r deci!in ,r#,ia/ E!# Cam'!/ S0 c#raGn ,er&enecer)a a

Ardan ,ara &#da la e&ernidad/ Per# la e&ernidad ( 2re(Ca n# e!&aban de ac0erd# c#n ella ni e!&aban de ,ar&e de Ardan/ Mn d)a, mien&ra! Ardan !e daba 0n ba"# en el Vin+l% de!,0A! de 0n ard0# en&renamien&#, la di#!a Vanir mand a llamar a Br(n/ $0and# la Generala !e ,re!en& %ren&e a la im,#nen&e r0bia, e!&a la e!,eraba !en&ada en !0 maCe!&0#!# &r#n# d#rad#, c#n !0! d#! &i+re! de Ben+ala !en&ad#! a !0! ,ie!, lamiAnd#!e la! ,a&a! delan&era!

c#n ,ar!im#nia/ Br(n ( l#! &i+re! n# acababan de lle6ar!e bien/ De la! 6al1(ria!, !#l# GNnnr ,#d)a &#carl#!/ En cambi#, !i ella e!&aba cerca, l#! &i+re! !e eriGaban c#m# +a&#! recel#!#!/ La .erm#!a di6inidad a,#( !0 barbilla en 0na de !0! e!&iliGada! man#! ( le !#nri c#n cari"#/ S0 6e!&id# de +a!a &ran!,aren&e ( blanca c#n el ,el# r0bi# rec#+id# en d#! &renGa! le daban el a!,ec&# de 0n !er e&Are#, c#m# 0na &0er+a/ S0! #C#! ,la&ead#!

e!&aban llen#! de !ecre&#!/ RL#la, mi Generala/ RL#la, di#!a/ 2re(Ca analiG a Br(n/ Le +0!&aba &an&# !0 6al1(riaU Br(n le rec#rdaba a ella en !e+Nn B0A a!,ec&#!: !0 ,#!e, !0 al&i6eG, el .ec.# de B0e n0nca a+ac.ara la miradaU Nin+0na de la! d#! #b6iar)an el ,ac&# B0e %irmar#n el d)a en B0e R&a naci/ AB0el era 0n !ecre&# a 6#ce! en&re ella!, ( n# iban a

ne+ar !0 e8i!&encia/ Tarde # &em,ran# !aldr)a a la l0GH &arde # &em,ran# Br(n deber)a &#mar !0 deci!in/ F el d)a .ab)a lle+ad#/ Amba! !e mirar#n a l#! #C#!, ( la C#6en 6al1(ria c#m,rendi inmedia&amen&e B0e aB0ella n# iba a !er 0na !im,le c.arla c#n Jla Re!,landecien&eK/ RS*e .a! mandad# llamarT R ,re+0n& Br(n &an&eand# el &erren#/ RS)/ R2re(Ca !#nri c#n cari"# R/ SDi!%r0&a! de &0 ein.erCarT Br(n &ra+ !ali6a ( a!in&i/

RS)/ P#r !0,0e!&# B0e !)/ Mn re!,land#r de&r'! del &r#n# de 2re(Ca la ce+ m#men&'neamen&e/ Od)n a,areci &ra! la di#!a ( camin c#n el ,#r&e !eren# .acia la Generala/ Od)n !#l# &en)a 0n #C#, ,er# n# nece!i&aba m'!: 6e)a m'! B0e el re!&# de m#r&ale! e inm#r&ale!/ El di#! Ae!ir la e!&0di ( mir a !0 alreded#r en b0!ca de al+0ien m'!/ RTe .e mandad# llamar ,#rB0e .a lle+ad# el m#men&# de B0e &#me! &0 deci!in R2re(Ca !e

acarici 0na de la! &renGa! ( e!&0di el !emblan&e de Br(n/ E#ne! a&r'!, c0and# la 6al1(ria !#l# &en)a c0a&r# a"i&#!, 2re(Ca le ,idi a Br(n B0e !e .iciera car+# de R&a/ La! c#nec& em#ci#nalmen&e ( la! 6inc0l de 0n m#d# )n&im#, en la c0na, l0+ar de ba0&i!m# ( nacimien&# de la! 6al1(ria!/ Br(n !er)a la encar+ada de 6i+ilar !iem,re a la ira!cible ( 6i!ceral R&a, ( la ,r#&e+er)a de !) mi!ma, ,0e!&# B0e la ,elirr#Ca era .iCa de

0n ni+r#man&e al B0e L#1i .ab)a c#m,rad# c#n !0! ar&e! m'+ica!H ( !0 d#n !er)a de!ead# ( an.elad# ,#r L#1i/ RPeB0e"a Generala Rle .ab)a ,re+0n&ad# en&#nce! 2re(CaR/ SI0iere! a al+0ien e!,ecial ,ara &iT SI0iere! c0idar de &0 nonneR&a e! &0(a/ Br(n .ab)a mirad# a la ,eB0e"a ( dimin0&a ,elirr#Ca B0e %l#&aba en el a+0a, en&re !0! braG#!/ La r0bia !#nri al e!c0c.ar l#! +#r+e#! de la reciAn nacida 6al1(ria/ $lar#

B0e la B0er)a/ I0er)a ,er&enecer a al+0ien ( !er e!,ecial &ambiAn ,ara e!a ,er!#na/ RS), di#!a Rc#n&e!& Br(n/ RTener a al+0ien e!,ecial c#nlle6a +rande! re!,#n!abilidade!, mi ,eB0e"a ( .erm#!a Br(n R a!e+0r 2re(Ca mien&ra! .0r+aba en el a+0a de la velge c#n !0! e!&iliGad#! ded#!R/ SL# ace,&a!T RI0ier# 0na .ermani&a R c#n&e!& Br(n re!0el&a, .0ndiAnd#!e

en el a+0a c#n ella/ RPer# (a &iene! m0c.a! .ermana! R!#nri la di#!aR/ E!&a e! ( !er' e!,ecial ,ara &i/ RS)/ RBr(n &#c el ,el# r#C# de R&a ( el bebA ba&i la! man#! ( !e c#biC en&re !0! braG#!R/ Ser' e!,ecial/ REn&#nce!, ,r#mA&eme B0e n0nca le dar'! la e!,alda/ I0e !iem,re ,ermanecer'! a !0 lad#, ,a!e l# B0e ,a!e/ RPr#me&id# Rc#n&e!& Br(n c#n !e+0ridad/ 2re(Ca &#m aire ,#r la nariG ( a!in&i, #r+0ll#!a de !0 ,eB0e"a

6al1(ria/ Ella &endr)a el !0%icien&e .#n#r c#m# ,ara c0m,lir !0 ,alabra/ P#rB0e Br(n era Nnica ( n0nca ,#dr)a d#ble+ar!e a la #!c0ridad/ Si la maldad en R&a de!,er&aba, Br(n !er)a el %ar# B0e la +0iara de 60el&a a la l0G/ La di#!a le6an& !0 man# ( 0n ,#&en&e ra(# ca( en la c0na, il0minand# ( .aciend# re)r a la! d#! ni"a!/ Br(n c0bri a R&a c#n !0 c0er,#H ,er# al 6er B0e la ,eB0e"a di!%r0&aba de l#! ra(#!, la e8,0!#

( ,ermi&i B0e la ener+)a elAc&rica de la! &#rmen&a! la ba0&iGara c#m# !e merec)a/ RF# #! 6inc0l# R,r#clam 2re(Ca, alGand# l#! braG#! al ciel#R/ SerAi! d#! !ere! indi6i!ible!, c#m,ar&irAi! alma ( c#raGn/ Br(n ( R&a/ R&a ( Br(n/ La 0na en la #&ra/ F (# en &#da!/ JEl Timad#rK e!,eraba B0e R&a !e c#n6ir&iera en !0 aliada en 0n %0&0r#, ,er# el ,#der de e!&a era im,#r&an&e ,ara l#! di#!e! nrdic#! ( n# ,#d)an ,ermi&ir B0e L#1i !e

la lle6ara a !0 band#/ Br(n !abr)a en B0A m#men&# e!a ener+)a #!c0ra B0e R&a lle6aba en la !an+re de!,er&ar)a/ F Br(n .ar)a &#d# l# ,#!ible ,ara im,edirl#/ P#rB0e amaba a !0 .ermana ( la ,r#&e+er)a &#da !0 6ida/ Per# ,a! el &iem,#, ( la Generala n# cre)a B0e !0 .ermana ,0diera 6#l6er!e mala en nin+Nn m#men&#, ( men#! en el Val.allH a!) B0e n# en&end)a de B0A la deb)a ,r#&e+er/ Ni en&end)a &am,#c# B0A

deci!in deb)a &#mar en e!e m#men&# an&e l#! di#!e! m'! ,#der#!#! del A!+ard/ REl *id+ard en&ra en 0n ,er)#d# de #!c0ridad, Generala R an0nci Od)n c#n !0 inc#n%0ndible ( ,r#%0nda 6#GR/ Nece!i&am#! a 0n +0errer# B0e !e,a liderar a l#! clane! en G#na! cla6e! de la Tierra/ F l# nece!i&am#! abaC#/ Br(n inclin la cabeGa a 0n lad# ( le6an& 0na ceCa r0bia/ Em,eGaba a !en&ir %r)#/

RSF en B0A me inc0mbe e!#, !e"#rT 2re(Ca ( Od)n in&ercambiar#n mirada!/ REn B0e el ele+id# ,ara de!cender ( liderarl#! e! Ardan R an0nci 2re(Ca/ Br(n n# ,ar,ade d0ran&e l# B0e le ,arecier#n in&erminable! !e+0nd#!/ Ni !iB0iera era ca,aG de .ablar/ S$m# B0e era ArdanT Ardan n# ,#d)a de!cender a la Tierra !in !0 6al1(ria/ Si l# .er)an nece!i&ar)a B0e l# c0raran: ( !#l# ella ,#!e)a !0 hellbredelse

SI0err)a decir e!# B0e ella deb)a de!cender c#n AlT RPer#U N# ,0ede baCar !in m) Rm0!i& ner6i#!aR/ SDeb# baCar al *id+ard, 2re(CaT 2re(Ca !e le6an& ( camin .acia ella, m#6iend# la! cadera! de 0n lad# al #&r#, c#m# !i %l#&ara !#bre el !0el#/ Le diri+i 0na mirada llena de mi!eric#rdia/ RSDebe!, Br(nT STN B0A cree!T La 6al1(ria !ac0di la cabeGa ( ,ar,ade c#n%0!a/ S$m# B0e !i deb)aT SLe daba a ele+irT N# en&end)a nada/ Ella n# iba a deCar

!0 lideraG+# de la! 6al1(ria!/ N# iba a aleCar!e de !0 deci!in ( !0 re!,#n!abilidad en el Val.all, ,er# &am,#c# B0er)a !e,arar!e de !0 e!c#cA!/ RSP#r B0A AlT Pen!aba B0e l# iba! a n#mbrar el leder de l#! ein.erCar! Re!,e& diri+iAnd#le 0na c#n%0!a mirada a Od)n/ RN# ,0ed# .acerl# Ra!e+0r Od)nR/ El &elar de la! n#rna! cambia c#n!&an&emen&e ( el de!&in# !e m0e6e a !0 an&#C#/ Debem#! m#6er n0e!&ra! %ic.a!/ F 0na de

mi! meC#re! %ic.a! e! Ardan/ Le nece!i&# ,ara ,#ner #rden en&re l#! 6am,ir#! ( l#! l#beGn#! de la! &ierra! e!c#ce!a! del*id+ard/ Nece!i&# B0e lidere 0n eCArci&# abaC#H ( n# me %)# de nadie m'!/ S#l# Al ,0ede .acerl#/ RP0e! en&#nce!, B0e 2re(Ca c#n6ier&a a al+0n#! +0errer#! .0man#! en 6aniri#! ( li!&#!/ $#m# .iG# en la! &ierra! in+le!a!U $#m# .abAi! .ec.# c#n &#d#! l#! dem'!/

RN# ,0ed# .acer e!# Ra!e+0r 2re(Ca acariciand# 0n mec.n r0bi# ,la&in# de la .erm#!a Br(n/ RSN# ,0ede! .acer e!#T RLa ,re+0n&a de Br(n %l#& en el aire/ L#! #C#! !e le .0medecier#n R/ P0ede! .acerl#, ,er# n# B0iere!, S6erdadT RN# RC0r 2re(CaR/ N# B0ier#/ L#! di#!e! ac&0am#! c#m# meC#r !abem#!/ La 6Ql6a ( la! n#rna! .an .ablad# clar# al re!,ec&#/ Si n# !e ac&Na r',id#, la ener+)a

de la Tierra !e de!eB0ilibrar', ( L#1i ( !0! e!birr#! !i&0ar'n !0 ,rimer %#c# de #!c0ridad en E!c#cia/ A ,ar&ir de a.) &#d# !e e8&ender', ( el m#men&# n# e! el ,r#,ici# ,ara ell#/ T#da6)a B0eda m0c.# ,#r l# B0e ba&allar en el *id+ard/ Tiene! B0e en&enderl#/ RDame m'! e8,licaci#ne!/ AB0) .a( +0errer#! e8celen&e!/ N# &iene! B0e e!c#+er a Ardan/ RArdan e! mi man# derec.a/ F nece!i&# a mi man# derec.a

abaC# R!en&enci Od)n !in B0erer dar m'! e8,licaci#ne!/ RPer# !i (# baC# c#n Al R e8,0!# Br(nR, SB0A ,a!ar' c#n R&aT RSAma! a ArdanT R,re+0n& Od)n/ R$#n &#d# mi c#raGn/ RSF ama! a R&aT R,re+0n& 2re(Ca c#n cara de ,B0er/ Br(n !in&i 0n c.i!,aG# de ,e!ar en el ,ec.#/ AB0ell# ,in&aba mal/ R$#n &#d# mi c#raGn R c#n&e!& baCand# la cabeGaR/ Di#!e!, !abAi! B0e !)/ REn&#nce!, Generala Rla di#!a

Vanir le alG la barbillaR, &#ma &0 deci!in aB0) ( a.#ra/ Lici!&e 0na ,r#me!a, Srec0erda!T La! ,r#me!a! de la! 6al1(ria! !#n irr#m,ible!/ RSVa! a .acerme ele+ir en&re el am#r de mi 6ida, mi ein.erCar, ( el am#r B0e le &en+# a R&a c#m# .ermanaT R!0!0rr c#n l#! #C#! cele!&e! llen#! de l'+rima!R/ E!# n# e! C0!&#/ RLa! #reCi&a! ,0n&ia+0da! &emblar#n an&e la a%ren&a/ 2re(Ca e8.al c#n can!anci# ( re&ir la man# de !0 barbilla/

RLa e8i!&encia e!&' llena de !acri%ici#!, Br(n/ *aldi&a !eaH a Ardan n# le %al&a ni e!&# ,ara arreba&ar&e la 6ir+inidad R m0rm0r en !0 #)d# C0n&and# el )ndice ( el ,0l+ar a la al&0ra de !0! #C#!R/ Si !e B0eda ( &e la B0i&a, &e de!&errarA al *id+ard !in ,#dere!/ SE! l# B0e B0iere!T S$ree! B0e n# !A B0e Ardan .a e!&ad# a ,0n&# de ,#!eer&eT Br(n la mir a l#! #C#!, aG#rada/ RE! a!0n&# n0e!&r#/ SN#! e!,)a!T

REre! a!0n&# m)# R+r0" di!c#n%#rmeR/ *)=#/ S$#m,rende!T N# ,0ed# ,erder a mi Generala/ A!) B0e, m0er&# el ,err#, m0er&a la rabia/ F (# l# 6e# &#d#, c#m# el &0er&#/ RN# ,ien!# ,erder mi 6ir+inidad/ N# l# .arA, 2re(Ca/ Si e! ,#r e!#U La di#!a ne+ incrAd0la an&e e!a! ,alabra!/ RSP#r B0A cree! B0e e!&' ,a!and# e!&#T Pa!ar'/ La! n#rna! l# .an dic.#/ L# .ar'!/ L# .ar'!

c#n Al, ,#rB0e &N &ambiAn l# de!ea!/ Per# n# ,0ede! ,erder &0 ,#der/ N# B0ier# B0e l# ,ierda!/ N# B0ier# &ener B0e ca!&i+ar&e ( ec.ar&e de mi! d#mini#!, Br(n/ RSe ,ein la ceCa derec.a c#n l#! ded#! ( !en&enciR: Ardan !e &iene B0e ir/ P0n&# ( %inal/ RN# ,ermi&irA B0e !0ceda/ RLa C#6en a,re& l#! ,0"#! indi+nada R/ S*e #(e!, 2re(CaT Le dic.# B0e n#U RE!# d)!el# al m0elle B0e &iene!

en&re la! ,ierna!, 6al1(ria R !#l& la di#!a ira!cibleR/ Ardan !e 6a, ,er#: SB0A decidir'! &NT Br(n cerr l#! #C#! c#n!&ernada/ I0er)a %0+ar!e ( e!c#nder!e de&r'! de F++dra!il/ Le encan&aba aB0el l0+arH ad#raba e!e .0ec# en&re la! ra)ce! del maCe!&0#!# ( le+endari# 'rb#l/ Amaba e!c#nder!e a.) ( medi&ar/ F, en e!e m#men&#, nece!i&aba C0!&amen&e e!#: .0ir ( n# en%ren&ar!e a !0 de!&in#/ Per#, ,#r l# 6i!&#, n# .ab)a &iem,#/ Od)n e!&aba abriend# 0n

,#r&al B0e c#nec&aba c#n la Tierra/ F l# .ac)a en%ren&e de ella/ SP#r B0A era &#d# &an r',id#T E!&aba en medi# de 0na &0rb0len&a ,e!adilla/ RLici!&e 0na ,r#me!a Rle rec#rd 2re(Ca c#n !e6eridad/ RN# la .e #l6idad# Rc#n&e!& Br(n c#n ,#r&e !eren#/ Se le e!&aba r#m,iend# el c#raGnH le d#l)a/ AB0ell# n# ,#d)a e!&ar ,a!and#/ N# a ella/ RSF bienT Br(n ,ar,ade ,ara #c0l&ar !0!

l'+rima!/ R*e deb# a mi ,r#me!a/ R A0nB0e &ambiAn !e l# .ab)a ,r#me&id# al .#mbre B0e amaba/ Le .ab)a ,r#me&id# B0e n0nca le &raici#nar)a/ Per# R&a la nece!i&abaU ( Ardan &ambiAn/ SI0A deb)a .acerT En&#nce!, al in!&an&e, R&a ( Ardan !e ma&erialiGar#n al lad# de 2re(Ca/ La 6al1(ria de ,el# r#C# mir a !0 alreded#r, de!#rien&ada ,#r c#m,le&#/

Ardan acababa de ,#ner!e la! .#mbrera! de &i&ani# ( r#&aba l#! inmen!#! .#mbr#!, e8&ra"ad# al enc#n&rar!e en el ,alaci# de 2re(Ca/ Br(n !in&i B0e !e le !ecaba la b#ca ( B0e ,ar&e de !0 alma !e iba c#n aB0ella ima+en 6iril, m0!c0l#!a ( llena de !e+0ridad de !0 e!c#cA!/ S0 ,el# .Nmed# del ba"# B0e !e acababa de dar/ S0 ,iel lim,ia ( ,er%0mada/ Se B0er)a m#rir/ L#! di#!e! iban a !er &an cr0ele! c#m# ,ara .acer B0e eli+iera delan&e de

ell#!/ *aldi&#! m#rb#!#!/ RSE.T SI0A ,a!aT SI0A .acem#! aB0)T R,re+0n& R&a %r0nciend# el ce"#/ Ardan !#nri al 6er a Br(n ( !e acerc a ella, .aciend# an&e! 0na re6erencia de re!,e&# a Od)n ( 2re(Ca/ Era ine6i&able: Br(n ecli,!aba a l#! dem'!, a!) B0e !e %0e direc&# a ella/ RSP#r B0A n#! .em#! re0nid# aB0), !irenaT R,re+0n& Ardan be!'nd#la en el la&eral del c0ell#/ Br(n !e a,ar& li+eramen&e ( mir a R&a, B0e la e!&0diaba

!in&iend# en &#d# m#men&# l# B0e ella !en&)a/ R&a !e lle6 la man# al c#raGn ( !i!e, d#l#rida/ RSBr(nT SI0A dem#ni#! &e ,a!a, GeneralaT R,re+0n& la del ,el# r#C#R/ SP#r B0A me d0ele aB0)T Ardan n# c#m,rend)a nada ( diri+i !0! #C#! c#l#r caramel# al ,0en&e e!&elar B0e .ab)a abier&# Od)n/ RArdan de la! Li+.land! R an0nci el Di#!R, &e nece!i&#/ El .i+.lander encar a Od)n ( a,re& la mand)b0la/

RE!&#( a &0 di!,#!icin, di#! R en&relaG l#! ded#! de la man# c#n l#! de Br(n/ La 6al1(ria n# &en)a %0erGa! !0%icien&e! c#m# ,ara rec.aGarl# ( ,ermaneci inm6il an&e e!e +e!&#/ RDebe! de!cender al *id+ard Rc#n&in0 el Ae!ir/ El +0errer# arB0e la! #!c0ra! ceCa!, !#r,rendid# an&e aB0ella re,en&ina ,e&icin/ N# !e iba a ne+ar/ An&e &#d#, era 0n +0errer#H ( ace,&aba la! rdene! de !0 !0,eri#rH ,er# &ambiAn era 0n

.#mbre enam#rad#/ BaCar)a al *id+ard ( Br(n le ac#m,a"ar)a/ Nada ni nadie ,#dr)a !e,ararl# de ella/ S#l# Br(n ,#d)a .acerl#, ( amb#! !ab)an B0e era im,#!ible/ S0 am#r era irr#m,ible/ El ein.erCar de!6i !0 ,r#%0nda ( ma+nA&ica mirada .acia la Generala ( !#nri c#n !e+0ridad/ RSBaCam#! al *id+ard, GeneralaT STe a&re6e! a baCar c#nmi+#T Br(n ,ar,ade ( !e !#l& de !0 amarre/ $0and# Ardan le !#nre)a a!), c#n &an&a ad#racin ( cari"#

en !0! #C#! de caramel# ( en !0 ,reci#!a !#nri!a, !e de!.ac)a/ AlG el r#!&r# ,ara mirarle a l#! #C#! (, c#n &#d# el ,e!ar de !0 alma ( !0 c#raGn de!+arrad#, diC#: RF# n# baC#, Ardan/ El .i+.lander en&recerr l#! #C#! ( !e cr0G de braG#! an&e aB0ella c#n&e!&acin/ RSVa! a .acer B0e de!a%)e a 0n di#!, Br(nT *e l# e!&' ,idiend# Od)n R!e e8c0! al+# di6er&id#, !in c#m,render la ne+acin de !0 m0Cer/ Per#, ,#r ella, !e ne+ar)a/ RN# baC#, Ardan Rre,i&i ella

in&en&and# ,#r &#d#! l#! medi#! B0e la barbilla n# le &emblara/ Ardan 6al#r la deci!in de !0 6al1(ria (, ni c#r&# ni ,ereG#!#, !e enc#+i de .#mbr#!, !in in&0ir !iB0iera l# B0e e!&aba !0cediend#/ Si Br(n !e B0edaba, Al, &ambiAn/ N# c#nceb)a #&ra 6ida/ RE!&' bien/ Si e! l# B0e de!ea!, ,reci#!aU R*ir a Od)nR/ Deber'! ele+ir a #&r#, "lfather L# lamen&#, ,er# me B0ed# c#n mi Generala/ 2re(Ca, R&a ( Br(n abrier#n l#!

#C#! c#m# ,la&#!/ S$m#T SArdan e!&aba diciAnd#le a Od)n B0e n#T DN# !e ,#d)a de!a%iar al di#!E RN# !ea! e!&N,id#, ein.erCar R +r0" 2re(Ca en 6#G baCa/ RSI0A .a! dic.#T R&r#n Od)n, ,r#6#cand# B0e l#! ra(#! ( ( el 6ien&# del A!+ard +#l,earan l#! m0r#! del Vin+l%/ Ardan !ab)a del rie!+# B0e e8i!&)a al c#n&radecir a Od)n/ Per# c#m# dalradian#, (a .ab)a en&re+ad# !0 alma a la 6al1(ria ( n#

!#,#r&ar)a !e,arar!e de ella/ A!) B0e, an&e! B0e el *id+ard ( l#! di#!e! e!&aba Br(n/ Br(n ( !0! nece!idade!/ Br(n ( !0! #C#!/ S#l# Br(n: !0 Nnica ,ri#ridad/ R*i 6al1(ria B0iere B0edar!e aB0), ( e! la Generala/ N# ,0ed# baCar, &enem#! 0n 'ompromiss R e8,lic c#n delicadeGa/ Od)n le ca)a m0( bien, ( !ab)a, ,#r &#da! la! 6ece! B0e .ab)an bebid# .idr#miel C0n&#!, B0e Od)n !en&)a l# mi!m# .acia AlR/ N#! m#rir)am#! el

0n# !in el #&r#Ra!e+0r 6#l6iend# a en&relaGar !0! ded#! c#n l#! de ella/ Od)n !#nri mali+namen&e ( #bli+ a 2re(Ca a B0e in&er6iniera/ RN# me C#da!, ArdanU R !0!0rr el Ae!ir/ El di#! nece!i&aba la in&er6encin de la Vanir/ F la di#!a, al %inal, in&ercedi a de!+ana/ RTal 6eG Br(n &en+a al+# B0e decir&e al re!,ec&#/ SN# e! a!), Br(nT RSDe 6erdadT RArdan mir a

!0 6al1(ria ( !e e8&ra" al 6erla ,'lida ( %r)amen&e calmadaR/ STiene! al+# B0e decirme, nenaT R&a ,re!i#n la! man#! c#n&ra !0 c#raGn ( !0! #C#! !e llenar#n de l'+rima!/ Br(n l# e!&aba ,a!and# malH le d#l)an el c#raGn ( el e!&ma+# (, al !er em,'&ica!, &ambiAn le e!&aba d#liend# a ella/ SI0A e!&aba !0cediend# c#n la l)der de la! 6al1(ria!T RSI0AU I0A &e ,a!aT R ,re+0n&aba R&a de!e!,eradaY/ SI0AU I0A dem#ni#! 6a! a .acerT RSI0A le ,a!aT Rre,i&i Ardan

!in c#m,render/ Se e!&aba ,#niend# ner6i#!#/ Br(n !ab)a B0e aB0el m#men&# !e iba a c#n6er&ir en el ,e#r de !0 inm#r&al 6ida/ Deb)a in&er,re&ar 0n ,a,el, ,#ner!e 0na m'!cara de indi%erencia ( .erir a !0 ein.erCar/ Si !e r#m,)a el 'ompromiss en&re ell#!, Ardan ,#dr)a de!cender a la Tierra ( !e+0ir la! rdene! de Od)n, ,#rB0e !i !e ne+aba ( de!#bedec)a al di#!, Od)n l# ma&ar)a en 0n abrir ( cerrar de #C#!/ S$m# !e .ab)a a&re6id# Ardan a decirle

B0e n# a Od)nT SE!&aba l#c#T S)/ S) l# e!&aba/ E!&aba l#c# ,#r ella, i+0al B0e ella l# e!&aba ,#r Al/ A!) B0e, de!,0A! de B0e Ardan rec.aGara la ,r#,0e!&a de Od)n, la Nnica #,cin de !0,er6i6encia B0e le B0edaba a !0 e!c#cA! era la de de!cender al *id+ard/ Sin ella/ F !in !0 'ompromiss RN# 6#( a baCar c#n&i+#, Ardan/ Ni me 6#( a B0edar c#n&i+# aB0) Ra!e+0r &ra+'nd#!e el n0d# B0e &en)a en la +ar+an&a ( e8,erimen&and# la c#n+elacin de !0 !an+re ( !0 c#raGn/

RS$m# .a! dic.#T Rre,i&i Ardan !#nriend# de %#rma incrAd0la/ RS#( la Generala/ RAlG la barbilla, ( !0! #C#! !e aclarar#n c#n %rialdadR/ N# baCarA al *id+ard a l0c.ar .a!&a B0e el m#men&# .a(a lle+ad#/ E!&e e! mi !i&i#/ S#( 0na d*sir (, a di%erencia de &i, !#( im,re!cindible/ RSA di%erencia de m)T R!e dib0C 0n !0rc# en&re !0! ceCa! ne+ra!R/ N# me .able! a!)/ N0nca me .a! .ablad# de e!&a manera,

Br(nU RSiem,re .a( 0na ,rimera 6eG RdiC# Br(n enc#+iAnd#!e de .#mbr#! c#n indi%erencia/ Ardan recibi aB0ella! ,alabra! c#m# 0na .0millacin: n# ,#r el &#n#, !in# ,#r l# B0e !i+ni%icaban/ Br(n e!&aba rebaC'nd#le an&e &#d#!, c#m# !i ella %0era !0,eri#r/ F l# era, ,er# n0nca .ab)a nece!i&ad# ,r#clamarl#/ RTenem#! 0n 'ompromiss SDe B0A e!&'! .abl'nd#me, Br(nT DS#( &0 ,areCaE D*e debe! 0n re!,e&#E RSe +#l,e el ,ec.#

m0!c0l#!# c#n el ,0"#/ S0 di!+0!&# crec)a ,#r m#men&#!/ RN# &e deb# nada/ S#( la Generala, la 6al1(ria m'! ,#der#!a de &#d# el A!+ardH (, !i B0i!iera, ,#dr)a ac.ic.arrar&e a.#ra mi!m#/ RP#r &#d#! l#! di#!e!, Br(n R ,idi R&a a!0!&ada/ La! em#ci#ne! de !0 nonne la e!&aban barriend# R/ N# di+a! ni 0na ,alabra m'!/ Tiene! B0e callarU SI0A ,in&# (# aB0)T Re8i+i !aber R&a/

Encar a 2re(Ca/ RSilenci#, 6al1(ria R#rden 2re(Ca &a,'nd#le la b#ca c#n 0na m#rdaGa de #r# B0e .iG# a,arecer c#n 0n c.a!B0id# de !0! ded#!/ RDDiCi!&e B0e me B0er)a!E R e8clam ArdanR/ T#da! ( cada 0na de la! l0na! B0e .em#! 6i!&# C0n&#! en el Val.all, C0ra!&e B0e me amaba!/ SEra men&iraT RS0 6#G !e enr#nB0eci/ Mn +0errer# c#m# Al n0nca m#!&raba !0! debilidade!, ,er# Scm# n# .acerl# c0and#

era !0 6ida B0iAn B0er)a arrancarle el c#raGnT RN# ,0ed# B0erer&e, i!le"# R C0r mir'nd#le c#n de!,reci#R/ TN !#l# ere! 0n mandad#, ( debe! #bedecer la! rdene! de Od)n/ F# !#(U RD*ien&e!E R+ri&R/ TN ere! 0na G#rra men&ir#!a Re!,e& Ardan c#r&an&eR/ SVerdadT La! #reCa! de Br(n !e m#6ier#n en de!ac0erd#, ,er# ace,& el in!0l&#/ E!&aba .aciAnd#le da"#/ F l# .ac)a a ,r#,!i&#/ Ten)an B0e r#m,er el 'ompromiss ,#rB0e n# c#n#c)a #&r# m#d# de deCarle

marc.ar RLa !id# en&re&enid# e!&ar c#n&i+#, ,er#U RSEn&re&enid#T DSEn&re&enid# dice!TE DSP#r B0A l# .ace!TE R!e acerc a ella ,ara Garandearla ( .acer B0e reacci#nara, ,er# Od)n le inm#6iliG, a(0dand# a Br(n a e!ca,arR/ SDe 6erdad cree! B0e !#( men#! B0e &NT D*)ra&eE Rle +ri& r#C# de la %0riaR/ DN# ere! men#! B0e (#E DEre! 0na 6endida ( 0na &raid#raE RBr(n mir .acia #&r# lad#, ( Ardan c#n&in0 c#n

im,#&enciaR: DDe!,0A! de &#d# l# B0e .em#! c#m,ar&id#E DSP#r B0A e!&'! .aciend# e!&#TE RDP#rB0e n# &e B0ier#E R e8clam ella, a(0d'nd#!e de la rabia ( la %0ria ,ara ,#der ,r#n0nciar e!a! ,alabra! de!&r0c&#ra!R/ DN0nca &e B0i!eE DOam'!E DSTe .a B0edad# clar#TE R&a +ri&aba ( ne+aba c#n la cabeGa, ,er# !0 6#G !#naba am#r&i+0ada c#n&ra la m#rdaGa de #r#/ $#rri .acia Br(n ,ara ,lacarla (

.acerle en&rar en raGn/ S0 nonne !e e!&aba de!&r#Gand# la 6ida (, de ,a!#, &ambiAn !e la de!&r#Gaba a ella/ N# e!&aba bien/ RVal1(ria en&r#me&ida R m0rm0r 2re(Ca, a&'nd#le l#! ,ie! ( la! man#! a R&a c#n 0na! liana! B0e nac)an del !0el#R/ DI0Ada&e B0ie&aE R&a ca( ( !e rem#6i en el !0el#/ Br(n !e ,lan&, B0eriend# acabar c#n aB0ell# l# an&e! ,#!ibleH (, c#n &#d# el arr#C# B0e ,0d#, ,r#n0nci la! ,alabra! B0e

r#m,er)an el 'ompromiss ,ara !iem,re/ A&ra6e! el alma de Ardan c#n !0 mirada aG0lina, !#nri c#m# 0na 6)b#ra ( !e #bli+ a +ri&ar: RDTN (a n# e!&'! en mi c#raGnE Ardan abri l#! #C#! c#n!&ernad# ( ca( de r#dilla! al !0el#/ S0! r#dillera! de &i&ani# +#l,ear#n el m'rm#l blanc# del ,alaci#/ Se lle6 la! man#! a la e!,alda ,#rB0e al+# %r)# le B0emaba c#m# el %0e+#/ Eran !0! ala!/ SS0! ala! le ard)anT Di#!e!, le d#l)an 0na barbaridad/

De!,0A!, !e lle6 la man# al c#raGn, incrAd0l# an&e l# B0e acababa de .acer Br(n/ A!#mbrad# ,#r &#d# l# B0e acababa de #)r/ S0 !irena l# .ab)a arr#Cad# c#n&ra la! #la! c#m# !i %0era ba!0ra marina/ L# &raici#n c#m# n0nca an&e!/ RSI0AU B0A me .a! .ec.#T R ,re+0n& ac#n+#Cad#, c#n l#! #C#! acaramelad#! in0ndad#! en l'+rima! !in derramarR/ SP#r B0A n#! .a! .ec.# e!&#, 6al1(riaT RTe .e rele+ad# de &0 car+#/ R Br(n a!e!& el +#l,e %inalR/

N# ere! di+n# de !er mi ,areCa/ N# ere! di+n# de !er el l)der de l#! ein.erCar! ni la ,areCa de la Generala/ P#r e!# Od)n .ace B0e de!cienda! al *id+ard, i!le"#, a l0c.ar c#n l#! m0ndan#!/ Ardan la mir c#m# !i la 6iera ,#r ,rimera 6eG, ( l# B0e 6i# n# le +0!& nada/ R*e .a! en+a"ad#, Br(n/ RN# .a !id# di%)cil/ RLa Generala !e di# la 60el&a ,ara aleCar!e de aB0el l0+ar, del d#l#r ( de la 6er+ZenGa al c#m,#r&ar!e a!)/

Era r0in ,#r !0 ,ar&e decir &#da! aB0ella! c#!a!H ,er# !in 'ompromiss, Ardan ,#dr)a !#bre6i6ir en la! Tierra! Al&a!/ F, !i !e !en&)a &raici#nad#, !in nada B0e le a&ara al A!+ard, ace,&ar)a la mi!in de Od)nR/ L#! i!le"#! !#n 0n#! !al6aCe! e!&N,id#!/ F ella era la m'! !al6aCe de &#da! ,#r .aber ,r#n0nciad# &#da e!a can&idad de men&ira! de!&r0c&i6a! e .irien&e!/ P#r e!# la llamaban, Br(n Jla Sal6aCeK/

Nadie ,#dr)a ,erd#narla, ella n0nca l# .ar)a/ RTe #diarA &#da mi 6ida, Generala R+r0" Ardan, le6an&'nd#!e c#n +e!&# 6encid#, ,er# encarand# !0 ,a,el an&e Od)nR/ DDe60Al6eme l# B0e e! m)#E Br(n cerr l#! #C#! c#n ,e!ar/ N# iba a de6#l6erle el abal#ri# de ni8 B0e lle6aba en el ,eGn/ E!# era de ella/ Le ,er&enec)a a ella/ RDDe60Al6emel#E RN# &en+# nada B0e dar&e/ L# &irA .ace 0n ra&# Rmin&i/ Ardan c#+i aire, indi+nad#/

RReGa ,#rB0e n0nca m'! 6#l6am#! a enc#n&rarn#!/ P#rB0e !i &e enc0en&r#/// Ra!e+0r mir'nd#la ,#r encima del .#mbr#R, me encar+arA de .acer&e ,a+ar ,#r &0! de!.#nra! ( ,ecad#! .acia m)/ Te de!&r#GarA/ RE!# n# !0ceder' n0nca/ RReGa ,#rB0e a!) !ea, iceber+/ P#rB0e !i &e cr0Ga! en mi camin#, &e arrancarA l# B0e e! m)#/ Tendr'! B0e de6#l6Armel# &#d#/ 3emo

me impune lacessit Nada me #%ende im,0nemen&e/ Rec0Ardal#, ,erra/ Br(n &ra+ !ali6a, %in+iend# B0e le i+n#raba/ Od)n, !in m'! dilacin, le di# 0na! c0an&a! direc&rice! ( l# in6i& a B0e &ra!,a!ara el 0mbral/ R$0ida la! Tierra! Al&a!/ P#n #rden, ami+# R#rden Od)n/ $0and# Ardan de!a,areci a &ra6A! del ,#r&al, aba&id# ( !in alma, Br(n &ra!&abille, ,erdiend# el eB0ilibri#/ F 0n ra(# ,#&en&)!im# ( rabi#!#,

,r#ceden&e del c#raGn del $#!m#!, a&ra6e! el c0er,# de Br(n, ,r#6#cand# B0e cla6ara la! r#dilla! en el !0el# ( +ri&ara de d#l#r/ 2re(Ca de!6i la mirada, ,0e! #diaba 6er cm# !0! 6al1(ria! !0%r)an, ( m'! !i era Br(n la B0e !en&)a el d#l#r/ La Generala n0nca .ab)a !0%rid# nada ,arecid#, ,er# era la le( del Val.all ( el cdi+# m#ral de !0! +0errera!/ Lab)a inc0m,lid# 0na ,r#me!aH ( e!# era l# B0e le !0ced)a a la! 6al1(ria! B0e r#m,)an !0 ,alabra/ Lab)a men&id# al

.#mbre B0e amaba/ La! 6al1(ria! !i men&)an # r#m,)an ,r#me!a! eran ca!&i+ada! c#n la %0erGa de mil ra(#!/ El ra(# la arra! ,#r den&r# ( ,#r %0era/ Per# n# era d#l#r !0%icien&eH n# c#m# l# B0e d#l)a al .aberle .ablad# a!) a Ardan/ Se acababa de irH acababa de ec.arl# de !0 6ida, ( (a !en&)a el 6ac)# c#m# al+# in!al6able/ F n# !#l# !0 6ac)#: ,#d)a ,ercibir el d#l#r ( la ira de R&a .acia ella ,#r l# B0e acababa de .acer/ P#rB0e

&ambiAn le .ac)a da"# a ella/ El ra(# ce!, ( Br(n B0ed &irada en el !0el#, c#n !0 melena r0bia derramada ,#r el m'rm#l, inm6il ( .ec.a 0n #6ill#/ Lab)a a,re&ad# l#! dien&e! ,ara !#,#r&ar la de!car+a, ( cre)a B0e !e .ab)a m#rdid# el labi#, ,0e! n#&aba la !an+re en !0 b#ca/ R&a, liberada de la! m#rdaGa! de 2re(Ca, camin .acia Br(n decidida a a(0darla a le6an&ar!e/ Per# Br(n n# B0er)a a(0da/ La del ,el# r#C# la mir c#n%0!a ( a!0!&ada/ N# en&end)a B0A

.ab)a ,a!ad#/ La Generala le6an& la mirada ( #b!er6 a R&a/ I0er)a di!c0l,ar!e c#n ella ,#r l# B0e .ab)a .ec.#/ I0er)a ,edirle ,erdn ,#r &#d# l# B0e amba! iban a !en&ir a ,ar&ir de e!e m#men&#/ E!# l# !0%rir)an e&ernamen&e/ RSN#nne, B0A .a! .ec.#T R !0!0rr R&a ac0clill'nd#!e a !0 lad#, alGand# 0na man# &embl#r#!a ,ara re&irarle el ,el# de la cara/ Br(n ne+ c#n la cabeGa, e!&remecida &#da6)a ,#r el d#l#r, (

.0ndi el r#!&r# en el m'rm#l/ N0nca nadie !abr)a ,#r B0A .ab)a ac&0ad# a!)/ Ser)a !0 !ecre&#/ De nadie m'!/ !ones despus/ 2re(Ca .ab)a an0nciad# a la! 6al1(ria! B0e .ab)a lle+ad# el m#men&# de de!cender al *id+ard/ Mn &ran!%#rmi!&a .ab)a r#bad# l#! &&em! de l#! di#!e! ( deb)an rec0,erarl#!/ BaCar)an Gabriel, el reciAn lle+ad# En+el, ac#m,a"ad# de G0nn(, R&a, S0ra, Liba, Re!#, $lem# ( la Generala, Br(n/ Br(n n# !e l# ,#d)a creer/

S$m# .ab)an ,ermi&id# B0e le! arreba&aran e!#! #bCe&#! &an ,#der#!#!T RO! ale+rar' !aber R2re(Ca ,a! l#! ded#! ,#r el ,el# laci# de GNnnrR B0e .e decidid# re+alar#! al+#/ N# !A c0'nd# #! 6#l6erA a 6er, ni !iB0iera !A !i re+re!arAi! c#n 6ida de 60e!&ra a6en&0ra en la Tierra/ De!e# B0e !)/ R*ir c#n cari"# a GNnnr ( le acarici la meCilla c#n el ,0l+arR/ La ener+)a del *id+ard e! ,#der#!a, e! m0(

!inAr+ica ( br0&al/ Era im,#r&an&e ,ara m) B0e mi! .iCa! %0eran 6)r+ene! mien&ra! ,ermanecieran en mi! &ierra!/ N# B0er)a B0e nin+Nn .#mbre #! .iciera da"#/ Per# la! n#rma! .an cambiad#/ E! 0na de!+racia m#rir, ,er# e! &#da6)a ,e#r m#rir 6ir+en/ A!) B0e #! d#( car&a blanca ,ara B0e e8,erimen&Ai! c#n 60e!&r#! c0er,#! all) abaC#/ La 6ir+inidad n# &iene raGn de !er en&re l#! .0man#!/ P#r &an&#, &am,#c# &endr' raGn de !er en mi! .iCa!/ La %0ria de mil &i&ane! rec#rri a

la Generala al #)r aB0ella! ,alabra!/ $0and# ella e!&06# c#n Ardan, n0nca le en&re+ !0 6ir+inidad ,#rB0e, .acerl# !0,#ndr)a la ,Ardida de !0! ,#dere!/ A.#ra, c0and# (a ca!i n# le B0edaba nada, ni !iB0iera el cari"# de R&aH a.#ra, c0and# e!&aba .0eca ( 6ac)a era c0and# ,#d)a darle al .#mbre B0e amaba !0 m'! ,reciad# &e!#r#/ Per# (a n# !er6)a de nada/ RSA.#ra !) B0e ,#dem#! deCar B0e l#! .#mbre! n#! &#B0en, 2re(CaT DSA.#raTE R+ri& Br(n

a,re&and# l#! ,0"#!R/ D*e mani,0la!&eE RLa ac0! c#n l#! #C#! r#C#!, llen#! de l'+rima!, ( c#n el ,el# r0bi# #ndeand# a !0 alreded#rR/ DO0+a!&e c#nmi+#E 2re(Ca alG la man# (, de re,en&e, el c0er,# de Br(n !e 6i# am#rdaGad# m'+icamen&e ,#r 0na c0erda d#rada B0e le #,rim)a de arriba abaC#, c#m# 0na anac#nda/ O&ra m#rdaGa m'! c0bri !0 b#ca/ RT0 +eni# me !aca de B0ici#, Generala Rc#n&e!& c#m,lacida ,#r !0! re%leC#!R/LablarA

c#n&i+# m'! &arde/ $#m# #! iba diciend#U F .abl c#n ella/ La lle6 al Vin+l%, C0!&# en el mi!m# l0+ar en el B0e &iem,# a&r'! !e de!,idi amar+amen&e de Ardan/ 2re(Ca la liber de la m#rdaGa ( a+0an& la mirada recrimina&#ria de Br(n/ RSP#r B0AT R,re+0n& Br(n c#n 0n !#ll#G#/ RLa! raG#ne! (a &e la! di, Br(n/ N# ,0ed# ,re!cindir de &i/ Te nece!i&aba c#n &#d#! &0! d#ne! ( ca,acidade! ,ara e!&e m#men&#/ R

2re(Ca le lim,i la! l'+rima! c#n d0lG0ra, c#m# a 0na ni"a ,eB0e"a/ RN# me &#B0e!/ R3ei, nei, mo liten pi'e/ N#, n#, mi ni"aU N# ll#re!/ RDI0e me deCe!E RE!cNc.ame bien, Generala/ BaCar'! c#n el En+el ( le a(0dar'! a liderar la bN!B0eda/ Te nece!i&# de!,ier&a, Sde ac0erd#T R$lar# RreG#n+ m0( cabreada/ R$lar#, n#/ $lar)!im#, Sl# en&iende!T RLe le6an& la barbillaR/

PrA!&ame a&encin/ ROl6)dame/ RDBr(n, maldi&a !eaE Tal 6eG 0n d)a me l# a+radeGca!/ T#d# l# B0e .a+# l# .a+# ,#r &i, ,#r &#da! 6#!#&ra!/ P0ede B0e n# l# en&ienda!U RDN#E DN# l# en&iend#E Per# !i e! la 6#l0n&ad de la di#!a Rla cen!0r c#n inB0inaR, B0e a!) !ea, S6erdadT N# 6#( a a+radecer&e n0nca nada, 2re(Ca/ *e .a! &#r&0rad#/ La Vanir !e enc#+i de .#mbr#! ( ace,& el re,r#c.e/ R[diame !i &e !ien&e! meC#r,

,er# a&iende RPara la di#!a era b'!ic# B0e !0 6al1(ria &06iera clara! al+0na! c#!a! an&e! del de!cen!#R: 0&iliGa &0 libr#, &0 diari#/ E!cribe en Al &#d# l# B0e 6ea!, cm# &e !ien&e!, B0A ,ien!a!U Te a(0dar' a de!a.#+ar&e/ DA.E R a"adi c#m# !i acaba!e de caer en ell# R, ( !i enc0en&ra! a B0ien &N ( (# !abem#!U Br(n ,alideci ( ne+ c#n la cabeGa/ RS*e l# 6#( a enc#n&rarT DN#E R,r#&e!& a6er+#nGada (

&emer#!a a ,ar&e! i+0ale!, a,ar&'nd#!e de la! man#! de la di#!a, B0e la inm#6iliGaban c#n %0erGa/ N# era c#barde, ,er# !0 c#raGn n# !#,#r&ar)a 6er a Ardan/ A0nB0e bien !ab)a B0e !i &en)a B0e ,a!ar, ,a!ar)a/ RS), Br(n/ N# 6a a !er %'cil ,ara &i/ RL#! #C#! ,la&ead#! de 2re(Ca le dedicar#n 0na mirada de de&erminacinRH ,er# ere! la m'! %0er&e de mi! d)!ir, n# &e ac#bardar'!/ RP#r !0,0e!&# B0e n#/ RElla n# !e iba a amilanar, ,er# !0

c#raGn &en)a !0! ,r#,ia! deci!i#ne! al re!,ec&#/ RBien/ N# ,#dr'! decirle nada a Ardan !#bre el m#&i6# de &0 deci!in al aband#narl#/ Vl deber' de!c0brirl# ,#r !) mi!m#/ Del mi!m# m#d# en B0e n# ,#dr'! decirle a R&a l# B0e !abe! !#bre ella/ RE!&#( m0( can!ada de l#! !ecre&#! Rre,lic a la de%en!i6a R/ E!&#( m0( can!ada de !aber &an&a! c#!a!, ( de .acer da"# a l#! dem'! c#n mi! acci#ne!/ RLa !e"al

c#n 0n ded#R/ DLe .erid# a m0c.a! ,er!#na! ,#r &0 c0l,aE R&a me #dia, Ardan B0err' mi cabeGa en 0na bandeCaU RN# me !e"ale!, 6al1(ria/ R S0! #C#! !e 6#l6ier#n ne+r#! ( !inie!&r#!, ( !0! c#lmill#! a!#mar#n en&re !0! ,er%ec&#! labi#!R/ E!&#( &an can!ada de &#d# e!&# c#m# &N Rle &ir del ,el# dem#!&r'nd#le B0iAn mandabaR/ N# crea! B0e, ,#rB0e &e &en+# a,reci#, Generala, 6#( a ,ermi&ir B0e me

.able! a!)/ RF# (a n# cre# en nada R e!,e& l0c.and# c#n&ra ella/ Al #)r e!a! ,alabra!, el r#!&r# de la di#!a !e !0a6iG, ( !0! #C#! re+re!ar#n al &#n# ,la&ead# e .i,n&ic# B0e l#! carac&eriGaban/ RLamen&# #)r e!#/ Lamen&# B0e .a(a! &enid# B0e ,a!ar ,#r &#d# e!&#, Br(n/ La +0errera a,re& l#! dien&e! ( de!6i la mirada/ O)r di!c0l,ar!e a 0na di#!a n# era al+# B0e !0cediera &#d#! l#! d)a!H ,er# ni !iB0iera el arre,en&imien&# de 2re(Ca era !0%icien&e ,ara ella/

RTe e!&#( dand# &0 #,#r&0nidad, ,reci#!a/ SLa &#ma!T Br(n ,ar,ade c#n%0!a ( !#nri !in +ana!/ RSP#r B0A me ,re+0n&a! !i !abe! B0e en realidad n# me e!&'! dand# eleccinT RP#rB0e B0ier# creer B0e ,0ed# !er a!) de mi!eric#rde R!#nri c#n can!anci#/ La C#6en 6al1(ria re!#,l ( a!in&i c#n la cabeGa/ N0nca .0)a de l#! ,r#blema!/ F a.#ra &endr)a el m'! +rande de &#d#! en 0n rein#

B0e de!c#n#c)a/ Ten)a &an&a! +ana! de ll#rar, &an&a! l'+rima! B0e derramarU RN# &e la! +0arde!, Br(n R #rden la di#!a le(And#le la men&eR/ E!cr)bela! en &0 libr#/ RLe di# 0n be!# en l#! labi#! ( C0n& !0 %ren&e a la de ellaR/ F# &e ,r#&e+erA de!de aB0)/ F aB0ella! %0er#n la! Nl&ima! ,alabra! B0e !e diri+ier#n an&e! de B0e la! ,0er&a! de la Tierra !e abrieran ,ara ell#!/ Rec0,erar)an l#! &&em!/ Per#: Srec0,erar)a Br(n al+0na 6eG !0

almaT IV !n la actualidad !scocia 4oras antes de ir a por 5eier Ardan le .ab)a ,edid# B0e la ac#m,a"ara, ( ni !iB0iera !ab)a ,#r B0A/ L# Nnic# B0e !ab)a era B0e n# !e ,#d)a ne+ar, B0e n# le ,#d)a de!#bedecer ,#rB0e, !i l# .ac)a, Al ,r#n0nciar)a la! ,alabra! !ecre&a! de 2re(Ca ( la de6#l6er)a inmedia&amen&e al Val.all, c#n &#d# l# B0e c#nlle6aba la ,Ardida de ran+# ( 0n %raca!# dema!iad#

,e!ad# !#bre !0! e!,alda!/ *i(a ( R&a e!&aban arre+land# !0! di%erencia! en 0na de la! .abi&aci#ne! !0,eri#re! de la ca!a del .i+.lander/ F la Generala !e ale+raba ,#r !0 n#nne, ,#rB0e n# B0er)a !en&ir m'! cm# !0%r)a/ Amba! l# .ac)an de!de B0e &06# B0e &#mar la deci!in de ren0nciar al am#r de !0 ein.erCar/ F l# .iG# ,#r ella/ N# !e arre,en&)a, ,er# !) B0e lamen&aba &#d#! l#! de!ac0erd#!, la! ri"a! ( l#! de!,ec.#!

B0e R&a ( ella !e .ab)an ec.ad# en cara de!de en&#nce!/ R&a cre)a B0e ella .ab)a &#mad# e!a deci!in ,#rB0e le di# la real +anaH ,er# n0nca %0e a!)/ Oam'! %0e ,#r e!#/ F, a.#ra, n# !#l# &en)a B0e !#,#r&ar B0e !0 .ermana n# la &ra+a!e, adem'!, &en)a B0e ,#ner!e en man#! de e!e incre)ble +i+an&e de &renGa! ne+ra! ( #C#! de caramel#, B0e la #diaba c#n &#d# !0 c#raGn, ( B0e la iba a &ra&ar c#m# a 0na

e!cla6a, c#m# a 0n C0+0e&e/ Se diri+)an a ca!a de Ander!#n/ Ardan n# .ab)a &enid# ,aciencia !0%icien&e ,ara e!,erar a a6eri+0ar B0A ,a!aba c#n !0 an&i+0# ami+# (, ,#r e!#, in&err#+ .a!&a la m0er&e al !0miller B0e .ab)a realiGad# 0na ca&a de !an+re en el TLE DEN/ Le en!e" la! im'+ene! B0e .ab)a c#n!e+0id# .a!&a B0e el ,#bre diabl#, .inc.ad# ( r#&# ,#r den&r#, c#n%e! B0e el &al in%#rmad#r !e llamaba Ander!#n/ Ardan

,#r ,#c# m0ere al de!c0brir B0e Ander!#n era, en realidad, 0n# de !0! meC#re! ami+#!H 0n# B0e .ab)a ca)d# al lad# #!c0r# c#n6ir&iAnd#!e en 0n &raid#r/ Br(n #b!er6 l#! n0dill#! llen#! de !an+re de Ardan ( !0 +e!&# !e6er# ( derr#&ad#/ Lab)a &#r&0rad# al !0miller !in clemencia/ Sin c#m,a!in/ $#m# 0n b'rbar#/ F c#n el +ran !en&id# de la %idelidad B0e el +0errer# ,r#%e!aba, !i !e enc#n&raba c#n Ander!#n cara a

cara, Ardan le! ma&ar)a, ,#rB0e le .ab)a en+a"ad# a Al ( a &#d#!/ P#r e!# e!&aba &an &ri!&e ( ,re#c0,ad#, ,#rB0e n# B0er)a acabar c#n la 6ida de 0n# de !0! meC#re! ami+#! 6aniri#!/ Sin embar+#, !i Ander!#n le .ab)a &raici#nad#, e!e !er)a !0 de!&in#/ Ardan la mir ,#r encima del .#mbr#H !0 piercing re%0l+i ( #rden !e6eramen&e: R$amina m'! de,ri!a, e!cla6a/ RSDnde 6i6e Ander!#nT

Ardan n# le c#n&e!&/ Permaneci callad# dand# lar+a! ( ,e!ada! Gancada! al lad# de la! m'! c#r&a! ( '+ile! de ella/ E!# &ambiAn l# !ab)a Br(n/ Ardan iba a !er &an ari!c#, %r)# ( e!&N,id# c#n ella c#m# n# l# .ab)a !id# &#da la e&ernidad B0e .ab)an 6i6id# C0n&#! en el Val.all/ Ella le .ab)a r#&# el c#raGn/ A.#ra ,a+ar)a ,#r ell#H ,er# #diaba ,a+ar/ Odiaba !en&ir!e en in%eri#ridad de c#ndici#ne!/ Mna +0errera c#m# ella n# ,#d)a rebaCar!e

de e!e m#d# ni aca&ar rdene! B0e n# %0eran dada! ,#r !0 di#!a/ A0n a!), e!# .ac)a/ De!de B0e !e .ab)an 6i!&#, Ardan la .ab)a &ra&ad# de!,ec&i6amen&e/ Primer#, le .ab)a arrancad# el piercing del ,eGn, la Nnica ,r#,iedad B0e ella a&e!#raba de AlH de!,0A!, .ab)an ,elead# C0n&#! en MrB0.ar& $a!&le, ( Br(n &06# B0e !#,#r&ar e!&#icamen&e !0! recriminaci#ne! ( c#rrecci#ne!H ,er#, de!,0A! de e!#, Ardan n# la .ab)a 60el&# a

m#le!&ar m'!/ La!&a e!e m#men&#/ El m#men&# en el B0e .ab)an l0c.ad# ella, R&a ( GNnnr en el TLE DEN, ( la Tr)ada .ab)a l#+rad# re&ener al !0miller/ *i(a !e .ab)a lle6ad# a R&a .ec.# 0na %0ria ,#rB0e la 6al1(ria .ab)a be!ad# a 0n# de la Tr)ada, a *er6in/ El 6aniri# !am0r'i, &#d# #%endid#, la .ab)a !acad# a ra!&ra! del ,0b ( !e la .ab)a lle6ad# al ca!&ill# de Ardan/ Se+0r# B0e le dar)a 0na leccin, ,en! Br(n/ Mna de e!a!

lecci#ne! B0e # l# 6#laban &#d# ,#r l#! aire! # .ac)a B0e acabaran amb#! abraGad#!/ F, mien&ra! &an&#, Ardan a,r#6ec.aba ,ara c#brar!e la 6en+anGa ,#r !0 man#/ P#r e!# ella l# ac#m,a"aba en e!e m#men&#/ $#n el !0miller m0er&#, !0 !e+0nda nece!idad era enc#n&rar al &raid#r de Ander!#n/ RE! aB0) RdiC# Ardan ,ar'nd#!e en !ec# ( mirand# .acia la %ac.ada B0e &en)a %ren&e a Al/

Se enc#n&raban en Ne9 T#9n, en la calle Prince!!/ L#! &a8i! iban ( 6en)an a &ra6A! del 1ilme&r# ( medi# de lar+# B0e &en)a la ,#,0lar 6)a/ Ardan llamaba la a&encin ,#r !0 ind0men&aria, &#da +&ica ( #!c0ra, c#n !0 lar+0)!ima +abardina de ,iel ( !0! b#&a! ne+ra! mili&are! c#n la ,0n&era me&'lica/ N# ,#d)a ,a!ar inad6er&id# Cam'!H ( !i a e!# le a"ad)a! la! &renGa! ne+ra! ( aGabac.e!, en&#nce!, ,arec)a 0n

+0errer# !alid# de )atri6 F Br(n, en cambi#, era m0c.# m'! baCi&a B0e Al, m'! men0da ( de ,el# !N,er r0bi# ( blanB0ecin#, ,er# el 6e!&id# indi!cre&# ( la ind0men&aria B0e le .ab)a ,re!&ad# 2re(Ca ,ara baCar al TLE DEN .ac)a B0e .#mbre! ( m0Cere! !e dieran la 60el&a ,ara re,a!arla de arriba abaC#/ SI0A .ac)a 0na beldad r0bia c#n 6e!&id# r#C# ( e8&ra c#r&#, ,reci#!a! ,ierna! ( al&)!im#! &ac#ne! al lad# de 0n +&ic#

!acad# de BraveheartRAnder!#n 6i6e en el '&ic# R !e"al Ardan abriend# la ,0er&a me&'lica c#n el .#mbr#, re6en&and# la cerrad0ra del ,#r&al/ RVa(a, B0A di!cre&#U R#,in c#n !arca!m#R/ Si Ander!#n e! 0n 6aniri# ( de 6erdad &e .a &raici#nad#, en&#nce! n#! .abr' #lid# ( .abr' deCad# !0 a,ar&amen&#/ SN# cree!T ROb!er6 cm# el me&al dad# de !) !al&aba ,#r l#! aire!/ Ardan n# c#n&e!& ( !0bi la!

e!calera! de &re! en &re!/ E!&aba an!i#!# ,#r b0!car re!,0e!&a!/ SAnder!#n, !0 B0erid# ami+#, !e la .ab)a C0+ad#T Br(n !i+0i a Ardan a &ra6A! de la! e!calera! .a!&a lle+ar a la ,0er&a del ,i!# de !0 ami+#/ A la Generala le e8&ra" B0e 0n 6aniri# 6i6iera de m#d# &an m#de!&#, !#bre &#d# c0and# &#d#! a l#! B0e c#n#c)a &en)an man!i#ne! ( ca!a! de di!e"#/ RSP#r B0A 6i6e aB0)T N# l# en&iend#U

Ardan la mir ,#r encima del .#mbr#H mien&ra!, re6en& la cerrad0ra de la ,0er&a de la 6i6ienda de !0 ami+#/ R$lar#, Scm# n#T Rm0rm0r Ardan/ Br(n en&recerr l#! #C#! clar#!/ RSI0A B0iere! decir c#n e!#T RLa #&ra ca!a #l)a dema!iad# a S.eila, !0 ,areCa/ N# ,#d)a !#,#r&ar l#! rec0erd#! ( !e m0d a e!&e ,i!# de alB0iler/ Per# !e+0r# B0e e!# e! al+# B0e &N n# c#m,rende!, S6erdad, iceber+T TN n# B0iere! a nadie e8ce,&# a &i mi!ma/

Ardan en&r !in ,re'mb0l#!/ Br(n mir .acia #&r# lad# ( decidi n# c#n&e!&ar/ Ardan n# &en)a ni idea/ A e!a! al&0ra!, amb#! !ab)an B0e Ander!#n n# !e enc#n&raba a.)/ Br(n .ab)a &enid# raGn: !e .ab)a id#/ La Generala medi&aba !#bre la ,0lla de Ardan mien&ra! de!liGaba l#! ded#! ,#r la cm#da de madera #!c0ra de la rece,cin/ O&e el e!ca!# m#biliari# del a,ar&amen&# e in.al el #l#r a de!in%ec&an&e,

0n ,#der#!# .ed#r B0e .iG# B0e !e le a+0aran l#! #C#!/ RL0ele %a&al Rm0rm0r Br(n/ RL0ele a am#n)ac#/ RArdan abri la! ,0er&a! de l#! m0eble! e in!,ecci#n l# B0e #c0l&aban/ Lab)a e!ca!a r#,a ( al+0na B0e #&ra ,erc.a de!n0da ( !#li&aria/ RSP#r B0A .0ele a!)T RBr(n arr0+ la nariG ( !e c#l#c en medi# del !aln/ Ardan le di# al in&err0,&#r de la l0G, ,er# e!&a n# !e encendi/ La l0G de la n#c.e en&raba ,#r la! ,0er&a! de cri!&al del balcn B0e daba a la calle (, de 6eG en

c0and#, el !#nid# de la! r0eda! de l#! c#c.e! a!cend)a .a!&a d#nde ell#! e!&aban/ Ardan !ab)a ,#r B0A #l)a a am#n)ac#/ Vl mi!m#, de!,0A! de la! di!ci,lina! B0e realiGaba a l#! e!cla6#! de !an+re B0e 6i!i&aban el ESPIONAGE, &en)a B0e lim,iar el !0el# ( l#! in!&r0men&#! c#n am#n)ac# ,ara de!in%ec&arl# &#d#H ,#rB0e el ,#&en&e #l#r de e!a !0!&ancia ac0#!a era el Nnic# B0e cam0%laba la

e!encia me&'lica de la !an+re/ Se di# la 60el&a ,ara diri+ir!e a la c#cina americana/ Abri la ne6era ( !e &a, la nariG c#n l#! ded#!/ R$#"#, B0A a!c#U R+r0" cerrand# la ,0er&a de la ne6era de 0n +#l,e/ RSI0A .a( a.) aden&r#T RS#bre! de !an+re c#a+0lada/ N# !A c0'n&# &iem,# .ace B0e Ander!#n n# ,a!a ,#r aB0), ,er# l# B0e .a( en la ne6era e!&' de!c#m,0e!&#U RSSab)a! B0e Ander!#n e!&aba in+iriend# !an+reT R,re+0n& Br(n cr0G'nd#!e de braG#!/

Ardan la i+n#r ( c#n&in0 c#n !0 e!&0di# de cam,#/ N#/ N# l# !ab)a/ N# !ab)a B0e !0 ami+# !e .ab)a ,a!ad# al band# de L#1i/ Si !e .0biera dad# c0en&a &al 6eG ,#dr)a .aberle a(0dad#/ Per#, al mar+en de c#n#cer la nece!idad ,#r !0 ,areCa B0e &en)an l#! 6aniri#!, n# !ab)a B0e !0 a,reciad# camarada .ab)a &irad# la &#alla &an r',id#/ Se .ab)a en&re+ad# a L#1i/ Abri ( cerr l#! caC#ne! .a!&a B0e enc#n&r al+# B0e l# deC

,araliGad#/ RSI0A ,a!a, i!le"#T RBr(n e!&aba can!ada de aB0ell#! !ilenci#! &en!#! ( ,r#l#n+ad#!, c#m# !i le ,erd#nara la 6ida a cada mirada R/ S*e 6a! a i+n#rar !iem,reT R E!&aba en%adada/ N# B0er)a B0e ,ara Al %0era &an !encill# #b6iarla/ Al de&ec&ar l# &en!# ( cabiGbaC# B0e e!&aba Ardan, !e acerc a AlR/ SI0A .a! enc#n&rad#T Ardan me&i !0 man# den&r# del caCn ( !ac 0na !#r&iCa d#rada B0e, al alGarla, !e il0min ,#r la

claridad B0e en&raba ,#r la! 6en&ana!/ Ardan le( la! le&ra! in!cri&a! en !0 in&eri#r/ JPara !iem,reK, reGaban/ $err l#! #C#! ( +r0" ,#r l# baC#/ Ander!#n .ab)a amad# de!e!,eradamen&e/ Per# &ambiAn .ab)a ,erdid# de manera inmi!eric#rde/ Vl le dar)a 0na ,aG e&erna ( .#n#rable/ Le ,edir)a a R&a B0e 0&iliGara !0 d#n de la ,!ic#me&r)a ( le a(0dara a l#caliGar a Ander!#n/ *edi&and# !0 !i+0ien&e ,a!#, !e di# la 60el&a ( ,a! al lad# de

la +enerala, &#da6)a e!,erand# a B0e Al le c#n&e!&ara/ $#m# el en#rme .i+.lander n# l# .iG#, n# d0d en de&enerle ( a+arrarl# ,#r la man+a de la +abardina de ,iel ne+ra/ RTe .e .ec.# 0na ,re+0n&a, Ardan/ SA!) 6a a !erT RVl n# c#n&e!&R/ SA!) 6a a !er a ,ar&ir de a.#raT F# (end# de&r'! de &i, c#m# !i %0era &0 ma!c#&a, c#m# !iU Ardan !e +ir ( la c#+i ,#r la ,ec.era del 6e!&id#/ Se c#mi !0 e!,aci# ( 0&iliG &#d# l# c#r,0len&# B0e era ,ara

in&imidarla ( #bli+arla a re&r#ceder .a!&a B0e !0 e!,alda c.#c c#n&ra la ,ared del de!6aliCad# ( a0!&er# !aln/ Br(n abri l#! #C#!, a!#mbrada ,#r B0e Al !e a&re6iera a &ra&arla a!), ,er# n# !e amedren&/ Ardan !#l& !0 6e!&id# ( le6an& la man# .a!&a r#dear la +ar+an&a de la 6al1(ria c#n !0a6idad/ RN0nca 60el6a! a &#carme !in mi ,ermi!#, e!cla6a/ Br(n ,ar,ade, c#m# !i n# en&endiera !0! ,alabra!/ Era cier&#: ella era !0 e!cla6a/ Deber)a

#bedecerle #, de l# c#n&rari#, Ardan la de6#l6er)a al Val.all c#m# 0na ,aria/ N# !e l# ,#d)a ,ermi&ir/ RS#l# &e .e dic.#U RTN n# dice! Re!,e& c#n 0na !#nri!a diablica en !0! a,e&i&#!#! labi#!/ S0 cica&riG !e le6an& !inie!&ramen&eR/ N# dice! nada/ N# .abla!/ La r0bia a,re& l#! labi#!, %r0!&rada/ Ardan !e B0ed en!imi!mad# c#n la barbilla de la C#6en ( la acarici c#n el ,0l+ar, di!&ra)damen&e/

RP0ede B0e n# en&ienda! la na&0raleGa de n0e!&ra n0e6a relacin/ Per# (# !#( B0ien manda/ N# &N/ RPe+ !0 nariG a la de ellaR/ En&iend# B0e ,ara 0na m0Cer de &0 ran+# !ea di%)cil de a!imilar, ,er# l# !#,#r&ar'!, S6erdadT L# !#,#r&ar'! &#d# ,#rB0e n# .a( nada m'! im,#r&an&e ,ara &i B0e &0 deber ( &0 ,#!icin/ L# dem'! e! incl0!# !ec0ndari#/ RArdanU R,r#&e!&/ R*aldi&a !ea R+r0" %0ri#!#, en 6#G baCaR/ E!e de!a,areci

.ace !i+l#!/ Para &i (# (a n# !#( e!e .#mbre, iceber+/ *e llamar'! Am#, Se"#r # %omine Br(n &ra+ !ali6a a0diblemen&e/ S0! #reCi&a! ,0n&ia+0da! ale&ear#n en ad6er&encia ( !0 ener+)a elAc&rica cre,i& a !0 alreded#r/ Ardan !#nri, ( a ella !e le abri la &ierra baC# !0! ,ie!/ E!&ar c#n Al iba a !er d#l#r#!#, ,er# n# ,#d)a ca0!arle m'! da"# del B0e (a !e .ab)a .ec.#/ Ella mi!ma !e .ab)a %la+elad# d0ran&e e#ne! ,#r .aber

ele+id# el deber ,#r encima del am#rH ,er# .ab)a !id# !0 deci!in, errnea, ,er# !0 deci!in al %in ( al cab#/ RA,0e!&# mi! &renGa! a B0e B0iere! ac.ic.arrarme/ R Acarici el .0e!# de !0 mand)b0la c#n el ,0l+arR/ Labla/ RN# ,erder)a! Rc#n&e!& ella mirand# .acia #&r# lad#R/ $0ri#!amen&e, e!&a 6eG, a di%erencia de #&ra! m0c.a!, n# e!&'! eB0i6#cad#/ Ardan en&recerr l#! #C#! ( !e a,ar& !0&ilmen&e ,ara re,a!ar !0

a&0end# de arriba a abaC#/ SMna 6al1(ria ,#d)a l0c.ar c#n e!e 6e!&id#T La r0bia ,#d)a ,#rB0e era la meC#r: 0na +0errera Nnica ( e8ce,ci#nalH ,er#, &ambiAn, 0na m0Cer %al!a ( men&ir#!a B0e n# d0d en de!ec.arle c0and# l#! di#!e! le dier#n a ele+ir en&re Al ( !0 ,a,el en el Val.all/ Br(n n# le eli+i/ F Al B0ed de!&r#Gad#/ $#n la im,#&encia B0e &#da6)a le de!,er&aban la &raicin ( el rec0erd#, arrinc#n a Br(n c#n

!0 c0er,# ( a,#( la! en#rme! man#! en la ,ared, a cada lad# de !0 cara/ RSI0A !e !ien&e al !er 6endida de e!&a manera, e!cla6aT L#! #C#! de Br(n !e enr#Cecier#n/ RSA B0A &e re%iere!T RA 2re(Ca/ T0 di#!a &e 6endi a m)/ La mi!ma di#!a B0e &N .a! ,r#&e+id#H la di#!a B0e ele+i!&e aB0el d)a en el A!+ard &e 6endi Rla incre, !abiend# l# m0c.# B0e le m#le!&ar)aR/ *e di# el ,#der de de!&r0ir&e/ A m)/ STe l# ,0ede!

creerT RSe ec. a re)r/ RN# me 6endi Rc#n&e!& %in+iend# 0na !e+0ridad B0e n# !en&)aR/ EllaU &#ma deci!i#ne! B0eU RS$m# la ,0ede! de%enderT R ,re+0n& a!B0ead#R/ SP#r B0A la !i+0e! ,r#&e+iend#T SP#r B0A la !i+0e! eli+iend#T RS0 labi# !e alG c#n re,0l!in/ A,re& la mand)b0la ( la mir de re#C#R/ P#r m0c.# B0e l# nie+0e!, 2re(Ca .a deCad# en in%eri#ridad de c#ndici#ne! a !0 B0erida Generala, ( le .a

dad# a !0 ,e#r enemi+# la! d#! ,alabra! cla6e B0e la ,#dr)an de!&errar/ Si e!# n# e! !er 6endida c#m# 0na ,0&a, # c#m# 0na e!cla6a, en&#nce! n# !A l# B0e !er'/ Per# !i e!#! !#n l#! de!e#! de &0 di#!a, &endrA B0e #bedecerla, Sn#T N# debem#! de!#bedecer a l#! di#!e!U R c.a!B0e la len+0aR/ SE!&'! de ac0erd#T Br(n !e enc#+i de .#mbr#! ( le mir a l#! #C#!/ N# c#n!ideraba a Ardan !0 enemi+#, a0nB0e Al ,en!ara l# c#n&rari#/

RParece B0e l# !abe! &#d#, i!le"#/ Si e! a!), l# B0e di!,#n+a! n# ,0ede !er #&ra c#!a B0e la deci!in c#rrec&a/ Ardan alG la barbilla/ RV0el6e a llamarme i!le"# ( n# ,#dr'! 6#l6er a !en&ar&e en &#d# el d)a/ A.#ra ere! de mi ,r#,iedad/ Br(n !e cla6 la! 0"a! en la! ,alma! de la! man#!, ( el le6e d#l#r la !ac de !0 emer+en&e %0ria/ RE!&' bien, %omine RB0ena re!,0e!&a, e!cla6a/ A.#ra, B0ier# 6er l# B0e Jla

Re!,landecien&eK .a ,0e!&# en mi! man#!/ I0)&a&e la r#,a/ Br(n !e e!&remeci ( mir a !0 alreded#r/ SSe iba a B0i&ar la r#,a a.)T SEn e!e ,i!# c#n #l#r a ,#drid# ( m'! aband#nad# B0e !0 almaT Mna #rden &an r',ida ( &an clara n# ,#d)a !er de!#bedecida/ A!) B0e le .iG# ca!# (, c#n el #r+0ll# mal&rec.#, em,eG a de!.acer!e del 6e!&id#/ Ardan n# le daba !0%icien&e e!,aci# ,ara mani#brarH ( a0nB0e ella in&en&aba n# r#Garle ni

&#carle mien&ra! !e de!6e!&)a, c#n l# en#rme B0e era, era ine6i&able/ Ardan &en)a l#! #C#! ,ene&ran&e! cla6ad#! en el ,A&re# r#!&r# de Br(n/ La 6al1(ria e!&aba ,a!and# 0n mal ra&#, ,er# a Al le daba i+0al ,#rB0e (a n# !en&)a nada ,#r ella/ Fa n# la amaba/ En el ca,araGn 6ac)# de !0 c#raGn !#l# e8i!&)an el #di# ( la %rialdad/ N# .ab)a indi%erencia, ,#rB0e Br(n !iem,re l# .ab)a ca0&i6ad# de al+Nn m#d#, ,er# la! em#ci#ne! &ierna! B0e

.ab)an e8,l#&ad# en Al c0and# la c#n#ci !e .ab)an e!%0mad# c#m# el .0m#, c#m# la niebla de l#! la+#! e!c#ce!e! al amanecer/ L#! .erm#!#! ,ec.#! de Br(n a!#mar#n erec&#! ( de!n0d#!/ S0 ,iel ,'lida rel0c)a ,#r la claridad de la! l0ce! de la calle/ Ten)a el e!&ma+# ,lan# ( !0a6e ( lle6aba 0n &an+a r#C#, B0e !e a,#(aba +raci#!amen&e !#bre l#! .0e!#! de la! cadera!/ Se+0)a !iend# ,reci#!a, maldi&a %0era/ Ardan !en&)a el c#n#cid# ,elliGc#

l0C0ri#!# B0e im,l#!i#naba en Al c0and# 6e)a a la Generala de!n0da/ En el A!+ard le .ab)a !id# im,#!ible a,ar&ar !0! man#! de ella/ F 6#l6erla a 6er a!), baC# !0! rdene!, baC# !0 d#minacin, l# .ab)a ,0e!&# erec&# en nada/ Ella n# !e c0bri/ N# &en)a nada de l# B0e a6er+#nGar!e/ Se B0ed de ,ie an&e Al, c#n &an !#l# l#! Ga,a&#! de &acn, la! bra+0i&a! ( la ,iel eriGada ,#r el %r)# 'r&ic# B0e de!,rend)a la mirada del +0errer#/

RI0)&a&e l#! Ga,a&#!/ Ardan B0er)a deCarla de!6alida de 6erdad/ L0millada/ Si !e B0i&aba el calGad#, la ,#ca al&0ra B0e .ab)a +anad# re!,ec&# a Al de!a,arecer)a/ F ,a!ar)a l# de !iem,re: Ardan le !acar)a d#! cabeGa! ( .ar)a B0e !e !in&iera ,eB0e"a a !0 lad#H ( e!# B0e era la 6al1(ria m'! al&a del Val.all, a0nB0e e!# n# B0er)a decir m0c.#/ Br(n n# !e a+ac./ Se l#! B0i& c#n rabia, dand# ,0n&a,iA!/ N# deCar)a de mirar al %ren&e, ni a !0! #C#!, B0e a.#ra e!&aban B0ince

cen&)me&r#! m'! arriba/ Ardan !e m#rdi el in&eri#r de la meCilla, inclin la cabeGa a 0n lad# ( la e!&0di c#n #C#! cr)&ic#!/ RDa&e la 60el&a/ RN#/ La re!,0e!&a lle+ inmedia&amen&e ( !in ,en!arH ( %0e 0n de!a%)# &an %la+ran&e B0e l#! ,0!# en +0ardia a l#! d#!/ RS$m# .a! dic.#T RSP#r B0A B0iere! B0e me dA la 60el&aT RTN n# .ace! la! ,re+0n&a!

aB0)/ N# &e .e dad# ,ermi!# ,ara .ablar/ A.#ra cierra la b#ca # a&en&e a la! c#n!ec0encia!/ LaG l# B0e &e di+#/ Br(n abri la! ale&a! de la nariG ( re!,ir c#n ra,ideG, c#m# !i &06iera +ana! de +ri&arle # de al+# ,e#r/ R$#n&arA .a!&a cinc#/ $#m# lle+0e a cinc# ( n# &e .a(a! dad# la 60el&aU RSI0A me .ar)a!T SDe 6erdad !er)a! ca,aG deUT RMn#/ RN# cre# B0e &e a&re6a! a ,r#n0nciar la! ,alabra! R

e!c0,i %r0!&rada/ RD#!/ R*e nece!i&a!, me nece!i&'i!U F#U RTre!/ Br(n !e +ir ( le m#!&r la e!,alda/ DN# ,#d)a ni !iB0iera raG#nar c#n AlE Se B0ed mirand# el ,a,el de la ,ared de!+a!&ad#/ F e!&a 6eG !) B0e !e c0bri l#! ,ec.#!, a.#ra B0e Al n# la miraba, B0eriend# calen&ar!e 0n ,#c# la ,iel ( la !an+re/ E!&aba .elada/

Ardan la analiG/ El &an+a !e c#laba en&re l#! b#ni&#! +l#b#! de !0! nal+a!/ El ,el#, lar+# ( r0b)!im#, le c0br)a la e!,alda/ $#n el ,0l!# c#m,le&amen&e c#n&r#lad#, Ardan rec#+i !0 melena en 0na man# ( la le6an& ,ara mirar l# B0e e!c#nd)an la! .ebra! d#rada!/ A.) e!&aban/ La! ala! de la 6al1(ria, &an aG0le! B0e ,arec)an blanca!, ca!i &ran!,aren&e!/ E8ac&amen&e c#m# la! !0(a!/ RN# la! &#B0e!/ RLa 6#G de

Br(n !eca ( d0ra, le ,araliG/ Re&ir el .#mbr#/ Ardan n# le .iG# ca!#/ La inm#6iliG ,#r el ,el# ( de!liG !0! ded#! ,#r l#! .erm#!#! &ribale!/ Br(n +imi ( !e B0eC/ El r#ce de Ardan le B0emaba la ,iel/ S#l# el .#mbre ,#r el B0e !0! ala! !e .ab)an il0minad# en #&r#! &iem,#! ,#d)a ca0!arle d#l#r al &#carla!/ S#l# Al/ F le e!&aba .aciend# da"#/ RSTe d0elenT R,re+0n& !in em#cin/

RS)/ N# la! &#B0e!/ Mn mN!c0l# ,al,i& en la mand)b0la del ein.erCar/ Br(n !e+0)a dand# rdene!, c#m# !i cre(era B0e !e+0)a al mand#/ F (a n# l# e!&aba/ Ten)a B0e deC'r!el# clar#/ REre! 0na 6al1(ria de%ec&0#!a/ RR#G el &ribal m'! lar+# ( al&#, el B0e !im0laba la ,ar&e de la! c#ber&#ra! del ala/ Ella !i!e ( Al !#nriR/ Ni !iB0iera &0! ala! !#n b#ni&a!/ RE!&'! di!%r0&and# c#n e!&#, S6erdadT

Ardan &ir le6emen&e de !0 ,el# (, de!,0A!, l# !#l& ,ara ,r#n0nciar !#bre !0 #)d#/ RS)/ F m'! B0e l# 6#( a di!%r0&ar/ RT06i!&e B0e amarme m0c.# ,ara, de!,0A! de 0na e&ernidad, #diarme &an&# c#m# me #dia! a.#ra/ RN# &e #di#, e!cla6a/ L#! %omines n# !ien&en nada ,#r !0! e!cla6a!/ Ni !iB0iera ere! 0na !0mi!a ,ara m)/ Siend# e!cla6a ,0ed# #bli+ar&e a B0e .a+a! c0alB0ier c#!a, incl0!#, !i me a,e&ece,

,0ed# en&re+ar&e a #&r#!/ Per# n# &e ,re#c0,e!, ,r#n&# &e en!e"arA cm# #bedecerme ( c0'l e! el m0nd# al B0e, 6erdaderamen&e, .a! de!cendid#/ RN# me in&ere!a &0 m0nd# de,ra6ad#, Ardan/ N# me da! nin+Nn mied#, S!abe!T REn&#nce! n# ere! m0( li!&a/ F, adem'!, .a! ,erdid# &#d# el encan&# ,ara m)/ *)ra&e: n# ere! m0( al&a, n# &iene! m0c.# ,ec.#, ( e!&ar c#n&i+# e! c#m# 6i6ir en

0n ,0&# c#n+elad#r/ N# !A ,#r B0A me enca,ric.A c#n&i+# en el A!+ard/ Br(n a,re& l#! labi#! ( ,e+ la %ren&e en la ,ared/ S$a,ric.#T SEnca,ric.amien&#T E!e .#mbre e!&06# di!,0e!&# a en&re+ar !0 6ida ,#r ellaH la amaba/ I+0al B0e ella l# amaba a Al/ Era am#r, maldi&a !ea/ Per# el de!&in# de,araba #&r# camin# a !0 relacin, ( ella in&en& &#mar la deci!in m'! re!,#n!able/ N# ,#rB0e %0era la

Generala/ Sin# ,#rB0e el biene!&ar de !0 nonne de,end)a de ella/ Era re!,#n!able de #&ra ,er!#na, ( e!# Ardan n# l# !ab)a/ F ella n# !e l# ,#d)a decir/ 2re(Ca le .ab)a ,r#.ibid# .ablar de ell# c#n Al/ Si Ardan la ,erd#naba, !er)a ,#rB0e Al a!) l# !en&)a, n# ,#rB0e Br(n re6elara !0 !ecre&#/ $err l#! #C#! ( e!,er a e!&ar a !#la! ,ara ,#der de!a.#+ar!e a +0!&#/ Ten)a +ana! de ll#rar, ,er# n# !e derr0mbar)a

delan&e de Al/ RE!&# n# me +0!&a R!0!0rr c#land# l#! ded#! ,#r debaC# del c#rdel del &an+a/ L# a+arr ( &ir de Al .a!&a r#m,erl#/ Se B0ed c#n la &ela en la man# ( la lanG al !0el# c#n de!,reci#R/ A.#ra da&e la 60el&a/ Br(n c#+i aire ( !e di# la 60el&a c#n la mirada cla6ada en !0! ,ie! de!n0d#!/ M&iliG el ,el# r0bi# ,ara c0brir!e el r#!&r#/ Se !en&)a mal, !#la ( aband#nada/ Ella n0nca .ab)a e8,erimen&ad# e!a

!en!acin de de!,reci#/ N# a!)/ N# c#n Al/ Ardan di# 0n ,a!# a&r'! ( !e ,elliGc la barbilla c#n el ,0l+ar ( el )ndice, admirand# el c0er,# de Br(n ( #bli+'nd#!e a !er cr0el ,ara n# m#!&rar l# m0c.# B0e e!a 6al1(ria !e+0)a &0rb'nd#le/ SP#r B0A !e+0)a a%ec&'nd#leT SP#r B0A 0na m0Cer &an d0ra ( %r)a c#m# ella &en)a e!e ,#derT RL# B0e (# dec)a/ AB0), en el *id+ard, .a( m0Cere! B0e me .an dad# &#d# l# B0e

nece!i&#/*0Cere! bella!/ TN, aB0), ere! 0na m'! del m#n&n Rcla6 !0! #C#! en la en&re,ierna de,ilada de Br(n/ Se+0)a !iend# r0bia, ,er# &en)a men#! 6ell# B0e an&e!/ Le +0!&aba/ Se+0)a +0!&'nd#le &an&# c#m# el ,rimer d)a, ,er# la 6eneracin ( el cie+# am#r B0e le de!,er&aba .ab)an m0er&# c0and# le de!,reci an&e l#! di#!e!R/ Fa n# me +0!&a!, Generala/ Per# me l# ,a!arA bien c#n&i+#/ A 6er c0'n&# a+0an&a!U

RSe a+ac. ( rec#+i el 6e!&id# r#C# ,ara &ir'r!el# a la caraR/ V)!&e&e/ N#! 6am#!/ V %iario de Bryn !scocia De!cender/ De!cender .a !id# l# mP! &err#rP%ic# B0e .e e8,erimen&ad# en mi 6ida/ BaCar a la &ierra !abiend# a B0iPn ,#drPa e!,erarme, B0iPn ,#drPa recibirme, !abiend# B0e ,#drPa enc#n&rarme c#n PlU $#n Ardan/ La an!iedad ( el mied#

de 6erle de n0e6# .a de!,er&ad# &#d#! mi! &em#re!/ S#PP !iem,re c#n 0n reenc0en&r# c#m# el de la! ,elPc0la! de la E&.erne& B0e n#! ,a!a 2re(CaH ,er# nada mP! leC#! de la realidad/ La !id# mil 6ece! ,e#r/ E!&P !iend# .#rrible/ N# me +0!&a !en&irme in!e+0ra ( de!am,arada/ Per# a!P me !ien&#/ BaCP al *id+ard ,#rB0e me .abPan enc#mendad# 0na mi!iPn C0n&# c#n Gabriel, el En+el: rec0,erar l#! #bCe&#! r#bad#! de l#!

di#!e!/ Le e!&ad# en 0na ci0dad llamada $.ica+#/ AllP rec0,eram#! a *CPlnir, el ,#der#!# mar&ill# de T.#r/ F de!c0brim#! B0e GPnnr e! !0 .iCa !ecre&a/ A.#ra, e!&am#! en E!c#cia, en 0n ca!&ill# de la! i!la! del %i#rd# de $l(de, en la %#r&aleGa de Ardan/ Lle+0P .ace 6ein&ic0a&r# .#ra!, de!,0P! de 0na ba&alla a m0er&e en l#! mare! del n#r&e, en la B0e rec0,eram#! a Seier, la e!,ada de la 6ic&#ria de 2re(/ Per# n# .em#! l#+rad# l#caliGar a Ander!#nH ( $amer#n ( e!e &al L0ci0! .an .0id# en 0n

.elicP,&er# c#n la lanGa de OdPn en !0 ,#der/ F, a0nB0e &#da6Pa n#! %al&a rec0,erar e!e &P&em, (a c#n!ider# B0e la mi!iPn e!&P !iend# 0n P8i&# ,#rB0e ,#r %in .e ,#did# decirle a RP&a l# B0e ,a!PH ,#r %in .em#! .ec.# la! ,ace!U L# nece!i&aba, me .acPa &an&a %al&aU E!e e! el meC#r re+al# B0e me lle6# ,#r a.#ra de e!&e rein# B0e n# en&iend#/ RP&a n#! .a dem#!&rad# a &#d#! B0e ella n# e! mala, ,er# !P !abe !er mali+na c0and# B0iere/ E!

.iCa de 0na !ibila ( de Ni+ el ni+r#man&e/ L#1i c#n#cPa !0 d#n de la ,!ic#me&rPa ( la B0erPa en !0! %ila!, ,#rB0e !abPa B0e, en 0n %0&0r#, RP&a !abrPa l#caliGar a Leimdal en la Tierra, ( la B0erPa en !0 eB0i,#/ Per# RP&a !#l# !e debe a ella mi!ma ( a l#! !0(#!, ( le .a dad# a L#1i d#nde mP! le ,0ede d#ler: el !en&id# de la leal&ad B0e Pl n# &iene/ Ad#r# a RP&a/ Siem,re .a !id# a!P/ Ella irP a &#da! ,ar&e!, ,#rB0e en

el ciel# (a .a e!&ad#/ N# .a( nadie mP! leal ( %iel B0e ella/ F e!&#( #r+0ll#!a de B0e !ea mi .ermana del alma/ De!de B0e e!&#( en el *id+ard, .e ,elead# c#n&ra e&#ne!, ,0r! ( &r#le!/ Le ,erdid# a +0errera! ( ,#r ,#c# me arreba&an a G0nn( ( a RP&a/ Le di!c0&id# c#n mi! n#nne!, ( de!,0P!, la! .e rec0,erad#/ *e .e reenc#n&rad# c#n el am#r de mi inm#r&al 6ida, c#n el .#mbre al B0e mP! .e B0erid#H ( me .e dad# c0en&a de B0e (a n# e! B0ien (# amP/ A.#ra e!&P end0recid#H e! 0n

e8&ra= P# ,ara mP/ S0,#n+# B0e !e debe a B0e, bP!icamen&e, (a n# me B0iere/ S#( !0 e!cla6a, ( me .a in&en&ad# .0millar 6aria! 6ece! (a/ *e .a arrancad# el ,iercin+ del ,eGPn ( me .a c#rre+id# en la l0c.a de MrB0.ar& $a!&leH a(er me #bli+P a de!n0darmeH ( .#(, en c0an&# .em#! ,i!ad# !0 maldi&# ca!&ill#, me .a lle6ad# a 0na alc#ba, mien&ra! &#d#! l#! demP! ele+Pan a,#!en&#! ( !e

ac#m#daban, ( me .a dad# 0n c#llar de !0mi!a/ EMn c#llar de !0mi!aE EA mPE E I0e !#( la maldi&a 6al1(ria mP! ,#der#!a del A!+ardE ETPer# B0iPn !e .a crePd# B0e e! e!&e i!le= P#TE E!&#( .aciend# !#beran#! e!%0erG#! ,#r c#n&r#larme ( n# elec&r#c0&arl# ,#rB0e, !i l# .a+#, me mandarP al Val.all/ F n# l# ,0ed# ,ermi&ir/ *e .a dic.# B0e me ,#n+a el c#llar, me .a +0iad# .a!&a 0na alc#ba C0!&# al lad# de la !0(a ( me .a deCad# encerrada/ Ni

!iB0iera me .a ,re!en&ad# al clan de ber!er1er! B0e .a( aB0P/ SP B0e en 0n l0+ar de e!&e ca!&ill# !e e!c#nde 0na manada de ,eB0e= P#! l#bi&#! ( l#! B0ier# c#n#cer/ Ardan ni !iB0iera me .a deCad# 6er a O#.n!#n/ SP B0e S&e6en l# &iene a b0en reca0d#, ,er# de!e# 6erleU E!e niP# me +0!&a/ F, !in embar+#, aB0P e!&#(, encerrada c#m# la m0Cer de e!e c0en&# de l#! .0man#!U F !i &en+# B0e e!,erar a B0e me creGca el ,el# ,ara .0ir de aB0P, en&#nce!

,0ed# a+#niGar/ A.#ra (a .an ,a!ad# 6aria! .#ra!/ Ardan, *i(a, el En+el ( l#! demP! .an !alid# en b0!ca de Ander!#n/ A(er ,#r la n#c.e, RP&a ,0d# 6er la! c##rdenada! B0e indicaba el radar de la lanc.a en la B0e 6iaCaba el &raid#r, ( de!c0briP B0e !e diri+Pa al Aer#,0er&# de Aberdeen/ Fa .ace .#ra! B0e .an !alid# ( n# !P nada de ell#!/ TI0P dem#ni#! .a+# (# aB0P encerradaT TSin ,#der a(0dar a nadieT

*e !ien&# inP&il/ *e !ien&#U Br(n deC la ,l0ma r#Ca !#bre el diari# abier&# ( l# lanG !#bre el c#lc.n, di!+0!&ada c#n !0 !i&0acin/ A,#( l#! c#d#! en la! r#dilla! ( .0ndi el r#!&r# en&re la! man#!/ Se .ab)a d0c.ad# ( cambiad# de r#,a/ Lle6aba !#l# 0n Cer!e( ne+r# de lana lar+# ( +r0e!# B0e le c0br)a la! man#! ( le lle+aba ,#r el m0!l#, c#n 0na! b#&a! de ca"a al&a del mi!m# c#l#r/ *edi& !#bre la! ,alabra! de Ardan/ S), ,#r !0,0e!&# B0e

2re(Ca la .ab)a 6endid#/ S$0'l era la %inalidad de la di#!a al &raici#narla de e!e m#d#T N# l# !ab)a/ Ni B0er)a !aberl#/ Nadie ,#d)a en&ender l# B0e 0na m0Cer c#m# ella, ac#!&0mbrada a d#minar ( a dar rdene!, !en&)a al e!&ar recl0ida c#m# 0n &ra!&# in!er6ible en 0na .abi&acin de 0na inmen!a %#r&aleGa/ S0! #reCi&a! ,0n&ia+0da! !e m#6ier#n ( le6an& la cabeGa de +#l,e al e!c0c.ar la! 6#ce! de !0! .ermana!/

RG0nn(, c'r+a&e la ,0er&a R dec)a R&aR/ A.#ra/ E!&# !e ,a!a de ca!&a"# #!c0r#/ RSPer# Br(n e!&' aB0)T SSe+0r#T Rre,licaba GNnnr/ R$lar# B0e e!&' aB0)/ *0di&# dice B0e !)/ SVerdad, *0di&#T Br(n n# la! ,#d)a 6er ,er# !e le6an&, animada al e!c0c.arla!/ SO#.n!#n e!&aba c#n ella!T SElla! n# .ab)an id# en b0!ca de Ander!#nT RDale 0n mar&illaG#, G0nn( ( re6iAn&ala/ RLa anim/ RA,ar&a#! RdiC# GNnnrR/ Padre/ Br(n !#nri al e!c0c.arla decir

aB0ella ,alabra/ GNnnr n# acababa de .acer!e a la idea de B0e T.#r era !0 ,adre (, ,#r e!#, el di#! del Tr0en# cre 0na ,alabra ca&aliGad#ra ,ara el mar&ill# de !0 .iCa/ Si la ,r#n0nciaba, !0 c#l+an&e !e c#n6er&)a en 0na rA,lica e8ac&a de *CQlnir/ La ,0er&a !al& ,#r l#! aire! al im,ac&ar el mar&ill# en ella/ Br(n la! e!,eraba c#n l#! braG#! cr0Gad#! a la al&0ra del ,ec.#, a,#(and# el ,e!# de !0 c0er,# en 0na de !0! &#rneada! ,ierna!/

RLabAi! &ardad# 0n ,#c#, Sn# creAi!T RDVilma, (a e!&#( en ca!aE R e8clam R&a i+n#rand# !0 c#men&ari#R/ Te .em#! &ra)d# &#d# l# nece!ari# ,ara B0e .a+a! ,0n&# de cr0G/ Br(n ,0!# l#! #C#! en blanc#/ RS#( 60e!&ra Generala/ Debi!&ei! liberarme an&e!/ Tra! !0! d#! .ermana!, a!#m la cabeci&a ra,ada ( m#rena de O#.n!#n/ E!&e, al 6erla, ,a! ,#r en&re medi# de ella! ( c#rri a !al0dar a Br(n/ Br(n n# !e l# ,en! d#! 6ece!H

!e a+ac. ( l# abraG c#n %0erGa/ La! 6al1(ria! n# ,#d)an c#ncebirH ,er# O#.n!#n, el ,eB0e"# .)brid# .iC# de 0na ber!er1er llamada Scarle&& ( 0n 6aniri# llamad# O#.n, de!,er&aba &#d# !0 in!&in&# ma&ernal/ RE!&e ca!&ill# e! c#m# 0n laberin&# Re8,lic R&a #b!er6and# cm# !0 Generala &ra&aba a O#.n!#n ( cm# el ,eB0e"# la miraba, c#m# !i %0era 0na ,rince!aR/ SP#r B0A Al n# me .ace e!#T

GNnnr !e ec. a re)r ( mir .acia #&r# lad#/ RN# ,0ede! ,edirle a 0n ni"# B0e abrace a 0n cac&0! R c#n&e!& Br(n #liend# la cabeGa del ,eB0e"#/ Lab)a al+# en el #l#r de O#.n!#n B0e le .ac)a ,en!ar en arr0ll#! ( nana!/ RSAca!# .a( 0n b0lld#+ c#n&i+#T R,re+0n& R&a c#n l#! #C#! %iC#! en el c#llar de !0mi!a/ RE! 0n re+al# de Ardan Rla Generala ,0!# l#! #C#! en blanc# R/

Pre&ende B0e me l# ,#n+a/ R&a arB0e la! ceCa! ( !#nri malA6#la/ RSEn !eri#T RArdan &e encerr aB0) !in darn#! nin+0na e8,licacin R GNnnr e!&0di la di!,#!icin de la .abi&acinR/ SN# &iene! &ele6i!in, ni #rdenad#r, ni libr#!, ni nadaT N0e!&ra! .abi&aci#ne! &ienen de &#d# ( e!&'n c#m,le&amen&e eB0i,ada!/ SP#r B0A la &0(a n#T RP#rB0e la #dia Rc#n&e!& R&aR/ F ,#rB0e B0iere B0e ella !#l# !e cen&re en Al/ I0e n# &en+a di!&racci#ne!/ RSe e!&ir

en la cama ( %0e a c#+er el diari# de Br(nR/ El ,e#r de &#d#! e! el En+el ,#r ,ermi&)r!el#/ RGabriel B0iere re!,e&ar el ,ac&# B0e .iG# en el ESPIONAGE ( n# B0iere in&erceder en&re 6#!#&r#! Rle e8c0! GNnnrR/ O,ina B0e mien&ra! n# &en+an B0e ir a nin+0na ba&alla n# nece!i&ar'n &0 ,#der, a!) B0eU Se %)a de Ardan ( de B0e Al n# &e .a+a da"#/ RSE!# .a dic.#T R+r0" Br(n

R/ %ulgt R,r#n0nci c#n 0na !#nri!a de medi# lad#/ El libr# de!a,areci en la! man#! de !0 .ermana de ,el# r#C#/ R&a a,re& l#! dien&e! ( re!#,l/ RDDACame ec.arle 0n 6i!&aG#E DOdi# c0and# .ace! e!#E R!e B0eC/ RE! 0n diari# ,er!#nal/ N# !e l# deC# mirar a nadie/ RLle6# e#ne! B0eriend# a6eri+0ar B0A dian&re! e!cribe! en Al/ A.#ra B0e .em#! decidid# B0e n#! B0erem#!, bien ,#dr)a! en!e"'rmel#/

RNi .ablar/ RBr(n !ali de !0 c'rcel c#n O#.n!#n a c0e!&a!R/ En!e"adme la %#r&aleGa, B0ier# 6erla/ RDE.E E!,er# B0e lle6e! al+# debaC# de e!e Cer!e( R!0+iri GNnnrR/ La( m0c.#! +0errer#! a.) abaC#U Br(n la mir ,#r encima del .#mbr# ( !#nri, al &iem,# B0e !e le6an&aba el Cer!e( ( le en!e"aba 0n !.#r& &eCan# #!c0r#/ RI0A c#n!er6ad#ra ere!U R m0rm0r R&a/ RF &N 0na %re!ca Rre,0!# Br(n R/ $#n&adme: R&a, S.a!

&enid# al+0na 6i!in m'! al &#car el mar%ilT RN#H n# .e 6i!&# nada m'! a,ar&e de l# B0e 6i al amanecer c0and# n#! acercam#! a la i!la de Arran, en la lanc.a/ Fa !abAi! l# B0e 6i: al r0bi# b0en#rr#, al 6aniri# de la Blac1$#0n&r( c#merle la &e&a a 0na r0bia m0( +0a,a/ Ten)an a 0n m#n&n de +en&e alreded#r mir'nd#le!/ Per# n# .e 60el&# a 6er nada m'!/ E! c#m# !i al+# me im,idiera acceder a la 6i!inU RSea l# B0e !ea, !i 6i!&e al

.erman# del !anad#r, B0iere decir B0e Leimdal e!&' a !0 alreded#r/ Nece!i&# B0e 60el6a! a l#caliGarleH ( c0and# l# &en+a! clar#, irem#! a ,#r Al/ RL# .a+#, Br(n Rc#n&e!& %r0!&rada, &#cand# el c#l+an&e en el B0e de!can!aba el &r#G# de mar%il, ,ar&e del %am#!# c0ern# de la an0nciacin, ,r#,iedad de LeimdalR/ Per# n# 6e# nada/ N# ,0ed# acceder a Al/ Fa n# !A dnde e!&'/ RE!&' bien/ Si+0e in&en&'nd#l#

R,idi, m'! B0e #rdenR/ SI0A !e !abe de la lanGa ( de Ander!#nT RP#r a.#ra nada/ N# &enem#! n#&icia! de Aberdeen, B0e e! ad#nde realmen&e deb)a diri+ir!e Ander!#n ,#r mar/ Gabriel, *i(a ( Ardan .an id# ,ara all'/ RSF &#da6)a n# !e .an ,0e!&# en c#n&ac&#T R,re+0n& e8&ra"ada, deCand# B0e O#.n!#n le c#+iera de la man#/ R&a ( GNnnr ne+ar#n a la 6eG/ RBr(n, S,0ed# ,re+0n&ar&e al+#T RGNnnr aceler el ,a!# (

!e c#l#c a !0 lad#, c#n +e!&# ,re#c0,ad#/ RDime, G0nn(/ RSP#r B0A !e l# ,ermi&e!T Ardan e! !#l# 0n ein.erCar a &0 lad#, B0e ere! la m'! ,#der#!a de la! 6al1(ria!/ SP#r B0A .a! deCad# B0e &e encierreT SI0A &e &ra&e a!)T Br(n alG la barbilla (, c#n &#d# el #r+0ll# B0e ,0d# m#!&rar, c#n&e!&: RSi %0era 0n .#mbre, &e dir)a B0e me &iene c#+ida de l#! .0e6#!/

ArdanU RSac0di la cabeGa, m#rdiAnd#!e la len+0aR/ E!e .#mbre &iene el ,#der de de!&errarme ( de6#l6erme al Val.all !i n# le #bedeGc#/ R&a ( GNnnr !e de&06ier#n al mi!m# &iem,#, abrier#n l#! #C#! c#m# ,la&#! ( e8clamar#n: RDS$m# dice!TE F Br(n le! e8,lic B0e Ardan ,#!e)a 0na! ,alabra! B0e, de !er ,r#n0nciada!, %inaliGar)a c#n !0 a6en&0ra en el *id+ard/ Lab)an c#n&r#lad# &#da! la! !alida! ( en&rada! del aer#,0er&#/ Ardan n# B0er)a B0e Ander!#n

de!a,areciera !in deCar ra!&r#/ P#r e!# .ab)a llamad# a R&a inmedia&amen&e, ,ara B0e 6#l6iera a &#car el anill# ( l#caliGara !0 n0e6a 0bicacin de!de la Nl&ima 6eG B0e l# .ab)a .ec.#/ La 6al1(ria le .ab)a c#n&e!&ad# B0e n# !e l# iba a decir .a!&a B0e n# liberara a Br(n/ Per# *i(a !e .ab)a ,0e!&# al &elA%#n# ( le .ab)a .ablad# en e!e idi#ma B0e a%ec&aba &an&# a la ,elirr#Ca, a!) B0e ella, !in m'! dilacin,

le! diC# dnde e!&aba/ Le .ab)a 6i!&# en 0na ca%e&er)a del aer#,0er&# de Aberdeen, !en&ad# en 0n !#%' ( .abland# ,#r &elA%#n#, car+ad# c#n 0na b#l!a c#m# la B0e le .ab)a de!cri&# R&a B0e lle6aba c#n Al en la lanc.a, c0and# .0( de la ,la&a%#rma ,e&r#l)%era de Ganne& Al,.a, en el mar del N#r&e/ I0e Ander!#n, ,#ca! .#ra! de!,0A! de !0 .0ida, !e enc#n&rara en el aer#,0er&# e8&ra" al

.i+.lander/ Se !0,#n)a B0e e!&aba .0(end# de ell#!/ SP#r B0A e!&aba &an relaCad#T Eran la! cinc# de la &arde, Saca!# n# !ab)a B0e e!&aban all)T RN# me .0ele bien RdiC# Gabriel/ Amb#! &en)an a Ander!#n en el ,0n&# de mira/ L#! &re! !e .ab)an #c0l&ad# en la ca%e&er)a de en%ren&e, en 0na e!B0ina de la barra americana del Grani&e $i&(/ El &raid#r, el B0e 0na 6eG %0e 0n ami+#, +0errer# ( aliad#, !e enc#n&raba

all), !eren# ( calmad#/ S0! #C#! ne+r#!, !0 &eG blanB0ecina, !0 ,A&rea e8,re!in de!almada: n#!%era&0/ Ardan l0c.aba ,#r n# ec.ar!e a&r'!/ Ander!#n era 0n &raid#r/ Fa n# era Ander!#nH ( deb)a +rab'r!el# en la cabeGa/ Ardan e!&0di &#d# l# B0e le r#deaba/ SEl n#!%era&0 .ablaba c#n al+0ienT S$#n B0iAnT S0! iP.#ne! !#nar#n a la 6eG/ L#! &re! +0errer#! %iCar#n la 6i!&a en !0! ,an&alla! ( la e8,re!in le! cambi ,#r c#m,le&#/ D)a! a&r'!, Ardan le! .ab)a

e8,licad# B0e .ab)an idead# 0n ,r#+rama ,ara c#n&r#lar la! ,#!ici#ne! de l#! e!cla6#! de !an+re B0e 6i!i&aban el ESPIONAGE/ De e!e m#d#, !ab)an !0! ,#!ici#ne!H (, !i c#incid)an c0a&r# e!cla6#! de !an+re en 0n mi!m# !i&i#, B0er)a decir B0e 0n n#!%era&0 reclamaba !0! !er6ici#!/ Gracia! a e!e ,r#+rama l#+rar#n de!c0brir l#! lab#ra&#ri#! de l#! !0b&err'ne#! de la! c#lina! de *erric1, a!) c#m# la m#6iliGacin de e!cla6#! al TLE

DEN d#! n#c.e! a&r'!, en la ca&a de !an+re/ A.#ra, la ,an&alla de !0! &elA%#n#! m#!&raba 6aria! l0ce! in&ermi&en&e! en 0n mi!m# l0+ar/ RSI0A ,#!icin marcaT R ,re+0n& ArdanR/ SI0A mierda e!&' ,a!and#T RO#derU RGabriel, B0e !e .ab)a c0bier&# !0 ,el# r0bi# ( riGad# c#n 0n +#rr# de lana ne+r#, !e %r#& la barbilla c#n l#! ded#!R/ Gla!+#9/ El aer#,0er&# de Gla!+#9/ El .i+.lander le6an& la 6i!&a ( 6#l6i a mirar a Ander!#n/ SP#r

B0A iban a re0nir!e l#! e!cla6#! de l#! 6am,ir#! ,rac&ican&e! de BDS* en el aer#,0er&# de Gla!+#9T SAdnde !e !0,#n)a B0e ibanT REl &)# !e 6a/ R*i(a !e le6an& &ambiAn, c#n !0 mirada ,la&eada cen&rada en el n#!%era&0/ RSe deCa la b#l!a/ N# lle6a la b#l!a c#n Al R!e"al Gabriel a,re&and# la mand)b0laR/ *ierda/ R$la6 la 6i!&a en el banc# en el B0e .ab)a e!&ad# !en&ad# ( de!c0bri B0e la b#l!a e!&aba debaC# de e!&eR/ N# le ,ierda! de 6i!&a R

#rden Gabriel, di!,0e!&# a irla a b0!car/ Ardan le di# 0n Nl&im# !#rb# a !0 cer6eGa ne+ra ( l# !i+0i/ N# le! di!&anciaban m'! de c0aren&a me&r#!H ,er#, c#n &an&a a%l0encia de +en&e c#m# .ab)a en Aberdeen ( l#! de!#d#riGan&e! B0e !e .ab)an ec.ad# ,ara n# !er de&ec&ad#! ,#r el #l#r, el 6am,ir# n# !e di# c0en&a de B0e l# !e+0)an/ O e!# cre)a ArdanH ,#rB0e en&#nce!, !0 e8ami+#, aB0el B0e &an&a! 6ece! .ab)a arrie!+ad# !0 ,elleC# ,#r Al, .iG#

al+# B0e l# de!c#ncer&/ Se de&06# en medi# del ,a!ill# B0e daba a la !alida ,rinci,al del aer#,0er&# ( +ir la cabeGa ,ara mirarl# direc&amen&e a l#! #C#! mien&ra! !e+0)a .abland# ,#r &elA%#n#/ La! +en&e ,a!aba a !0 alreded#r, indi%eren&e a !0 ,re!encia, c#m# iban !iem,re l#! .0man#!, !0mid#! en !0! a!0n&#! !in ,ercibir nada l# B0e le! r#deaba/ Ardan, ,araliGad#, ac.ic !0! #C#! de 1#.l/ N# c#m,rend)a nada/

Ander!#n !#nri, en!e"'nd#le 0n#! c#lmill#! m#r&almen&e a%ilad#!, ( a,ar& el m6il de !0 #reCa/ La c#mi!0ra del labi# del 6am,ir# !e c0r6 .acia abaC# en 0n m#.)n de de!a+rad#/ A 6ece!, la! acci#ne! !e de!arr#llaban de manera !#r,renden&e ( !0,er%l0aH (, del mi!m# m#d# en B0e !e de!arr#llaban, &erminaban en 0n abrir ( cerrar de #C#!/ F an&e! de B0e el n#!%era&0 baCara la &a,a del m6ilH an&e! de B0e

ec.ara a c#rrer ( de B0e la G#na de ca%e&er)a! em,eGara a 6#lar ,#r l#! aire! a ca0!a de 6aria! e8,l#!i#ne! !incr#niGada!H an&e! de &#da e!a !ec0encia de !e"ale! ( da"#! c#la&erale! ca&a!&r%ic#!, el dalradian# c#m,rendi B0e .ab)an ca)d# en la &ram,a del len/ F ell#! eran la C#dida ,re!a/ La +en&e +ri&aba/ El %0e+# iba ( 6en)a a r'%a+a! 6er&i+in#!a!H l#! cri!&ale! ,arec)an bala! diaman&ina!, c#r&and# e .iriend# la carne

m#r&al/ Ardan 6#laba ,#r l#! aire!, a%ec&ad# ,#r la! #nda! e8,an!i6a! de la e8,l#!in/ Lab)a ,erdid# de 6i!&a a Gabriel ( a *i(a B0e, c#m# Al, !alier#n de!,edid#! ,#r la %0erGa del e!&allid#/ Gabriel, !#bre &#d#, era el B0e m'! cerca e!&aba de l#! e8,l#!i6#!/ Si nece!i&aba 0na ,r0eba de%ini&i6a del cambi# de alma de Ander!#n, a.) e!&aba/ L#! rec0erd#!, l#! amable!, de!a,arecier#n c#n

la ra,ideG de la! llama! ( l#! llan&#! de!+arrad#!/ Si e!,eraba .allar 0na ,iGca de .0manidad en !0 ami+# rendid# n# la iba a enc#n&rar/ Ander!#n acababa de 6#la&iliGar ,ar&e del aer#,0er&# de Aberdeen, ma&and# a mile! de .0man#!: .#mbre!, m0Cere! ( ni"#!/ El ca#! ( el &err#r !e a,#derar#n de aB0ella ,eB0e"a ,arcela del *id+ard e!c#cA!, aniB0iland# 6ida!, acaband# c#n ella! c#m# !i !e cre(e!e c#n el ,#der ( la

,#&e!&ad de .acerl#/ Lab)a a&ra6e!ad# la! cri!&alera! B0e daban a la! ,i!&a! de a&erriGaCe/ Mn cri!&al le a&ra6e! el c#!&ad#H ( el d#l#r ,r#6#c B0e !e cen&rara en la e!cena B0e, de!carnada, &#maba 6ida baC# !0! ,ie!/ Vida n#/ *0er&e/ AB0ella era la cara de la &ra+edia/ Nece!i&aba c#n&rarre!&ar la ener+)a de la #nda e8,an!i6a ( el d#l#r laceran&e B0e le ind0C# el cri!&al le a(0d a ell#/ Ander!#n n# andar)a leC#!/ Vl .ab)a !alid# di!,arad# ,#r l#!

aire!, ,er# &#da6)a ,#dr)a ,er!e+0irle/ La .erida del c#!&ad# era ,r#%0nda, ,er# n# l# deCar)a e!ca,ar/ Ni .ablar/ SI0A mierda le .ab)an ,0e!&# a l#! e8,l#!i6#!T SEra 'cid#T O#der, !en&)a B0e la ,iel le ard)a/ El %0e+# ( el .0m# .icier#n B0e ,erdiera de 6i!&a a !0! c#m,a"er#!/ N# .ab)a ni ra!&r# del l)der de l#! ein.erCar! ni del !am0r'i/ Se+0ramen&e, la #nda e8,an!i6a l#! .ab)a en6iad# a la #&ra ,0n&a del aer#,0er&#/

Ell#! !e+0)an c#n 6idaH ,er# l#! .0man#! calcinad#! de abaC#, n#/ SSe .ab)an 60el&# l#c#! l#! C#&0n!T SI0er)an ,r#6#car el ,'nic#T S$m# a&acaban &an de!caradamen&e ( &an en ma!aT $#n &#da la %0ria ,#r el e8&ra6)# del e!,)ri&0 l0c.ad#r de Ander!#n, ( ,#r la can&idad de .0man#! in#cen&e! B0e .ab)an ,erecid# en aB0el a&en&ad# de l#! C#&0n!, cambi la #rien&acin del c0er,# en el aire, ( b0!c 0n ,0n&# %iC#, la &#rre de c#n&r#l, ,ara re&#mar

el d#mini# de !) mi!m#/ DeC de +irarH !0! e8&remidade! !e rea%irmar#n ( !e ,re,ar ,ara caer/ P#rB0e Al n# &en)a ala! c#m# Gabriel, ni ,#d)a 6#lar c#m# *i(aH ( &al c#m# .ab)a a!cendid# 6)c&ima direc&a de la de&#nacin, iba a caer de n0e6# al !0el# %irme/ F l# .iG#/ De!,0A! de inc#n&able! !e+0nd#!, !0 c0er,# en!an+ren&ad# ( mal.erid# de!cendi ( ca( !#bre 0na de la! ,i!&a! la&erale! de a&erriGaCe, c#n &an&a %0erGa B0e .iG# 0n b#B0e&e circ0lar en

la !0,er%icie/ Sin &iem,# ,ara B0e !0! r#dilla! ( &#bill#! de!can!aran al im,ac&ar c#n el !0el# de +ra6a, Ardan lanG !0 c0er,# .acia adelan&e ( c#rri a 0n ri&m# 6er&i+in#!# ,ara ca,&0rar al &raid#r/ L#! ein.erCar! &en)an 0n #)d# m0( de!arr#llad#, al i+0al B0e el #l%a&#, ( Ardan ,#d)a C0rar B0e, a0nB0e Ander!#n (a n# #l)a c#m# an&e! ,#r el cambi# !an+0)ne# en !0 c0er,#, &#da6)a man&en)a 0na

,eB0e"a ,#rcin de e!encia B0e !0 nariG de&ec&aba/ E ir)a a ,#r Al/ Lab)an ,erdid# el &iem,# e!,erand# en Aberdeen/ $re)an B0e Ander!#n e!,eraba a 0n c#n&ac&#/ 20era l# B0e %0e!e l# B0e lle6aba en la b#l!a, ,en!ar#n errneamen&e B0e era ma&erial im,#r&an&e B0e in&ercambiar, n# m0nicin e8,l#!i6a/ El .0m#, la! l'+rima!, la +en&e ,erdida de 0n lad# al #&r#U L#! &a8i! ( l#! c#c.e! B0e lle+aban al

aer#,0er&# .0)an ( c#li!i#naban 0n#! c#n&ra #&r#!, &emer#!#! de !er ell#! la! !i+0ien&e! 6)c&ima!/ El !0el# e!&aba &e"id# de !an+re, cri!&ale! ( male&a! abier&a! c0(a! ,er&enencia! B0edaban de!,arramada! ,#r el !0el#, .0Ar%ana! c#m# la le&ra de 0na &ri!&e cancin/ La e8,l#!in &en)a B0e .aber .erid# a Ander!#nH era im,#!ible B0e n# le .0bie!e alcanGad#/ Ardan in!,iraba &#d# el aire B0e !0 ca,acidad ,0lm#nar le ,ermi&)a/ Enc#n&rar)a !0 maldi&# .ed#r/ L#

enc#n&rar)a/ Deb)a e!&ar .erid#, ( !0 !an+re a,e!&aba/ Tarde # &em,ran# la de&ec&ar)a/ DeC a&r'! el e,icen&r# de la &ra+edia ( c#rri a &ra6A! de 0na de la! carre&era! c#lindan&e! B0e lle+aban al aer#,0er&#/ El #l#r del n#!%era&0 e!&aba a.): re!id)a en el aire, en el 6ien&# B0e an0nciaba &#rmen&a/ La &arde .ab)a B0edad# c#m,le&amen&e enca,#&ada (, a.#ra, c#n &#d# el .0m# B0e a!cend)a .a!&a el ciel#, l# e!&ar)a m0c.#

m'!/ Mn Brab0! de c#l#r ne+r#, c#n la! 6en&ana! &in&ada!, c#nd0c)a en direccin #,0e!&a a l#! ,rimer#! c#c.e! de emer+encia! B0e em,eGaban a lle+ar/ Era 0n# de l#! c#c.e! de Ander!#n/ De a.) 6en)a el !#!,ec.#!# &0%#/ Ardan c#rr)a ,aralelamen&e a la carre&era, %0era del arcAn/ Se c#l#c al lad# del &#d#&erren# ( !#l# le! di!&anciaba 0n me&r#/ El ein.erCar !al& !#bre el &ec.# del c#c.e, ( e!&e em,eG a dar bandaG#! de 0n lad# al #&r#/

El .i+.lander de!en%0nd la e!,ada B0e lle6aba #c0l&a a la e!,alda, !e c#l#c de r#dilla! !#bre el c#c.e (, amarrand# el man+# c#n la! d#! man#!, cla6 la ,0n&a a la al&0ra del ,il#&#, a&ra6e! la carr#cer)a ( alcanG el cr'ne# del c#nd0c&#r/ El c#c.e, c#n Al encima, di# 0n 6#lan&aG# ( !ali de!,edid# ,#r la c0ne&a/ *ien&ra! daba 60el&a! !#bre !) mi!m#, Ardan 6i!0aliG cm# !0 e8c#m,a"er# !al)a del c#c.e !inie!&rad#, mal.erid#, c#n 0na

b#&ella de !an+re en la man# ( bebiend# ,ara !anar !0! .erida!/ Gir la cabeGa ( cla6 !0! #C#! ne+r#! en l#! de caramel# del .i+.lander/ Ardan ne+ c#n la cabeGa, ,r#me&iAnd#le B0e n# !e e!ca,ar)a/ Ander!#n e!c0,i al !0el#, dem#!&r'nd#le de!,reci#, ( c#rri cam,# a &ra6A!/ Aberdeen e!&aba r#deada de +rande! cam,i"a! 6erde! ( al+0na! de.e!a! ba!&an&e e!,e!a!H ,er# n# l# !0%icien&e

c#m# ,ara ,#der #c0l&ar!e/ A e!,alda! de Ardan, el Brab0! e8,l#&, c#m# 0n ,rel0di# de l# B0e Al mi!m# iba a .acer c#n el c0er,# del +0errer# ca)d#/ L# de!&r#Gar)a/ $#n e!e ,en!amien&# ( !in m0c.a ,ri!a ,0e! Ander!#n n# &endr)a nin+0na ,#!ibilidad c#n&ra Al, !e decidi a ,er!e+0irle/ El n#!%era&0 n# e!&aba en !0 meC#r %#rma/ Era 0n madli&# (#n1i de la !an+re, ( (a n# .ab)a nada del .iC# de Ander B0e .ab)a !id#

0na 6eG/ $#n 0n m#n&n de rabia, ( !in ni !iB0iera 0na mi!erable ,#rcin de mi!eric#rdia, Ardan l# ,lac ,#r la! ,ierna! ,ara, ac&# !e+0id#, ,#nerle la b#&a de m#&#ri!&a !#bre la n0ca, .0ndirle el r#!&r# en la .ierba e inm#6iliGarle ,#r l#! braG#!, ec.'nd#!el#! .acia a&r'!/ Le +0!&aban e!a! lla6e!/ Eran d#l#r#!a! ( m0( ,r#d0c&i6a!/ RS*e 6a! a ma&ar, ami+#T R ,re+0n& Ander!#n c#n la cara

c#r&ada ( B0emada ,#r el %0e+# ( l#! cri!&ale!/ Le en!e"aba l#! c#lmill#! c#m# 0n ,err# rabi#!#/ Ardan alG la barbilla ( le ec. l#! braG#! .acia a&r'!/ El m#6imien&# .iG# B0e el &raid#r .0ndiera la nariG en la &ierra ( +ri&ara/ RN#! .a! &raici#nad#/ *e .a! &raici#nad# Rm0rm0r c#n inB0inaR, a m)/ RDI0e &e C#dan, e!c#cA!E RDSP#r B0ATE Re8i+i !aber, .0ndiAnd#le la cara en la .ierba embarradaR/ SP#r B0AT De!,0A! de &#d# l# B0e .em#! 6i6id#U

Ander!#n in&en& a,ar&ar!e del ca!&i+#, ,er# el .i+.lander le man&en)a inm6il/ RP#rB0e !)/ P#rB0e ,ara &i ( l#! ein.erCar! B0e .a( c#m# &N aB0) e! %'cil !#brelle6ar la !#ledad/ DPer# mi m0Cer .a m0er&#E RDFa ni la rec0erda!E DDe!de el m#men&# en B0e em,eGa!&e a beber !an+re, en!0cia!&e !0 rec0erd#, cre&in#E DN# .able! de ellaE RDLabl# de ella ,#rB0e !0 m0er&e me ma&E RDF, en 6eG de 6en+ar&e, &e 0ne! a L#1iE Tama"a 6en+anGa la

&0(a, cabrn/ RLe re&#rci l#! braG#! .acia arriba ( di!%r0& del +ri&# de d#l#r de !0 e8ami+#/ RDTN n# &iene! ni ideaE Ni idea de l# B0e e! !en&ir c#m# &0 m0nd# !e a,a+a/ N#! diCi!&e B0e 0na 6eG e!&06i!&e enam#rad# ( B0eU ( B0e ella &e &raici#n/ Per# n# &e .e 6i!&# 6#l6er&e l#c# ,#r ell#/ JSF Al B0A mierda !ab)aTK, ,en! rabi#!#/ RL#! 6aniri#! enl#B0ecem#! R ,r#!i+0i Ander!#nR/ SI0A cree! B0e le .0biera ,a!ad# a

O#.n !i Al .0bie!e !#bre6i6id# a la m0er&e de !0 craid- TambiAn !e .abr)a rendid#/ RPer# 0n#! l# .acen c#n m'! .#n#r B0e #&r#!/ N# 6e# a B0c.annan &raici#n'nd#me c#m# &N/ RB0c.annan e!&' a 0n ,a!# de .acer&e l# mi!m#/ RN# Rc#n&e!& rabi#!#R/ Vl e!&' &#mand# la! ,a!&illa! A#d.an, la! B0e cre *en9 *c$l#0d, el !anad#r de la Blac1$#0n&r(/ Vl eli+e l0c.ar/ Lab)a 0n 6aniri# llamad# Ren, B0e

de!,0A! de la m0er&e de !0 m0Cer, !e inm#l ,#r !0! ami+#! ( le! .iG# 0n +ran %a6#r/ Gracia! a !0 c#lab#racin ,0dier#n rec0,erar a *CQlnir/ RLe ,i! la c#l0mna 6er&ebral ( e!c0c. cm# la! 6Ar&ebra! ced)an ( cr0C)anR/ TN n# .a! &ardad# nada en de6#rar b#l!a! r#Ca!/ RArdan rec#rd a !0 ami+# O#.n/ Vl ( Scarle&& le! deCar#n 0n re+al# di6in#: O#.n!#n/ Ander!#n n# &en)a derec.# a .ablar a!)R/ F

n# &e a&re6a! a .ablar de O#.n en e!#! &Armin#!/ Vl &en)a m'! di+nidad de la B0e Cam'! &endr'! &N/ Ander!#n !e ec. a re)r c#n %0erGa, m#!&rand# !0! c#lmill#!, mien&ra! &ra+aba &ierra ( el r#!&r# !e le llenaba de ara"aG#! ,#r el r#ce c#n el !0el#/ RDVam#! a caer 0n# a 0n#E TNUTN n# .a! 6i!&# l# B0e (#/ N# .a! 6i!&# el ,#der B0e &ienen/ N# en&iende! l# B0e 6an a .acer/ Lle+ar' 0n m#men&# en el B0e

n# ,#drAi! &a,ar l#! a+0Cer#! B0e abran (, en&#nce!, &#d# !e acabar'/ La .0manidad e!&' 6endida/ RTN !) &e .a! 6endid#/ La! ma&ad# a cien&#! de ,er!#na!/ DLab)a ni"#! a.) den&r#, %amilia! en&era!U DL#! .a! ma&ad#/ A.#ra m0ere c#n al+# de .#n#r/ P#r &#d#! l#! a"#! B0e .em#! l0c.ad# C0n&#!, dime, DSB0A m'! !abe! de Ne9!cien&i!&!TE Ander!#n le mir ,#r encima del .#mbr#, dib0Cand# 0n +e!&# de de!dAn c#n l#! labi#!/

RN# B0ier# el .#n#r (a/ Vi6# bien !iend# l# B0e !#(/ Libre ,ara .acer ( de!.acer c#m# me ,laGca/ Sin rem#rdimien&#!/ RDi#!, SB0A dir)a ella al #)r&e .ablar a!)T SI0A dir)a S.eilaT R ,r#%iri a!B0ead#/ Ander!#n !e B0ed m0( B0ie&#, .0ndid# en el barr#/ Ne+ c#n la cabeGa, ( Ardan re&ir 0n ,#c# !0 b#&a ne+ra/ Vi# 0n ,#c# de arre,en&imien&# ( rendicin en la ,#!e del 6am,ir#/ Deb)a de B0edar al+# de Al &#da6)a, n# ,#d)a !er B0e en 0n me! &#da la e!encia de aB0el mara6ill#!# +0errer#

de!a,arecie!e c#m# !i Cam'! .0bie!e e8i!&id#/ S0 cerebr# n# e!&aba de!.ec.# del &#d#/ RE!&aba embaraGada/ RS$m#T R)o leanabh !0!0rr c#n 6#G r#nca ( r#&aR/ *i b#ni&a S.eila e!&aba embaraGada ( me la B0i&ar#n/ N# B0eda c#m,a!in en m), c#m,a"er#/ Mn ,e!ad# !ilenci# ca( en&re l#! d#!/ RL# !ien&#/ Per# c#m,#r&'nd#&e a!) n# la e!&'! re!,e&and#/ RElla (a n# e!&'/ SI0A im,#r&aT

LaG l# B0e &en+a! B0e .acer Rc#n%e!/ RDDa 0n ,#c# de l0G a !0 mem#ria, maldi&#E R+ri& Ardan R/ DA(Ndame ( dime l# B0e !e,a! de ell#!E DN# &e 6a(a! a!)E DTen 0n ,0&# +e!&#E Ander!#n ,r#%iri 0n +emid# de %r0!&racin/ RN# &iene! ,#!ibilidad de arre+lar e!&#/ Ardan le c#+i ,#r l#! .#mbr#! ( l# le6an& ,#r la ,ec.era, Garande'nd#le de 0n lad# al #&r#/ RSi .a( 0na e&ernidad ( al+#

de!,0A! de n0e!&ra inm#r&al 6ida, e!,er# B0e ella, S.eila R ,r#n0nci el n#mbre de la m0Cer B0e ll#raba el 6am,ir#R, n# e!&A e!,erand# a 0n m#n!&r0# c#m# &N/ E!,er# B0e n# &e dA c#biC#/ Ander!#n +ri& ( ,a&e al aire al e!c0c.ar !0 n#mbre/ RSDe 6erdad cree! B0e .a( al+#T Para m) !#l# .a( #!c0ridad R c#n&e!&/ RP0e! dale 0n ,#c# de l0G a e!e a+0Cer# ne+r# en el B0e e!&'!, ( 6e&e de aB0) a(0dand# al clan al B0e !iem,re ,er&eneci!&e/

El m#ren# de ,el# c#r&# ( &eG ,'lida ,ar,ade c#n%0!#/ La !an+re ( la! +#&a! de ll06ia B0e em,eGaban a caer manc.aban !0 r#!&r#/ Ardan en&recerr !0! #C#! acaramelad#d ( !e relami el piercing del labi#/ RA(Ndame, mo bancharaid *i ami+#/ Si B0eda al+# de &i en e!&e ,0&re%ac&# c0er,# de dem#ni#, a(Ndame/ RebAla&e, .iC# de Ander/ El 6am,ir# le6an& la barbilla ( ,ar,ade c#n%0!#,

medi&and# !i re!,#nder # n#/ REl cen&r# ne0r'l+ic# de Ne9!cien&i!&!, el m'! im,#r&an&e, ( el Nnic# B0e B0eda en ,ie e!&' en E!candina6ia/ SEn E!candina6iaT B0en#, al men#!, Ander!#n le a(0daba/ RSI0A lle6aba! en la b#l!a B0e &ra)a! en la lanc.a, de!,0A! de !alir de Ganne& Al,.aT RLa! %rm0la! de la &era,ia 5tem 7ells *e re0n) a mi&ad de camin# c#n 0n c#n&ac&# ,ara %acili&arle! l#! re!0l&ad#! #ri+inale! (

de%ini&i6#!/ RSDndeT Ander!#n !#nri ( n# le c#n&e!&/ RDSDnde ( c#n B0iAnTE R re,i&i e8i+en&e/ El 6am,ir# cerr l#! #C#!, c#m# !i el m#men&# de c#.erencia %0e!e 0n e!,eCi!m#/ El dem#ni# !ali a la l0G ( !e ri# de la de!e!,eracin del ein.erCar/ S0! labi#! ,'lid#! !e e!&irar#n en 0na !#nri!a !inie!&ra/ RSI0iere! !aberl#T RS)/ R$.N,amela, &renGa!/ *e

deCar'! 6i6ir !i &e l# di+#/ SE!# era 0na #rdenT E!e &i,# e!&aba l#c# !i cre)a B0e a Al ,#d)a &ra&arle a!)/ Era el maldi&# l)der de E!c#cia/ El ein.erCar B0e lideraba aB0ella &ierra/ RN#, c.0,a!an+reH c.N,amela, &N Re!,e& Ardan &ir'nd#l# al !0el# ( c#l#c'nd#l# de r#dilla!/ RTen+# la in%#rmacin B0e B0iere!/ Te la dirAH ,er# dACame 6i6ir/ Ardan !0,# en e!e in!&an&e B0e n0nca le dir)a la 6erdad/ I0e el n#!%era&0 era r0in ( &raid#rH (

Cam'! le dar)a l# B0e b0!caba/ Sac !0 #&ra e!,ada ( la! cr0G delan&e de la +ar+an&a de Ander!#n/ S0! #C#! !e cla6ar#n en l#! de Al, ( la! .#Ca! me&'lica! de !0! !0blime! e!,ada! re%0l+ier#n/ RA,recia e!&#/ *0ere! en man#! de al+0ien B0e &e 6al#r m0c.#/ RN# me ma&e!, ,#r %a6#r/ RS0! #C#! ne+r#! !e abrier#n a!0!&ad#! R/ I0ier# 6i6ir/ RF !e a&re6i a ,arecer arre,en&id#R/ F# ,0ed# cambiar/ El .i+.lander ne+ c#n la

cabeGa/ RN#/ Mna 6eG le) B0e &#d#! aman la 6ida, B0e &#d#! la B0ieren ,ara !)/ Per# !#l# el .#mbre 6alien&e ( .#nrad# a,recia m'! el .#n#r/ TN (a n# ere! nada de e!#, ,#rB0e ,re%iere! 6i6ir manc.ad#, 6am,ir#/ F ,ara &i, eliC# la m0er&e/ LiG# 0n m#6imien&# de &iCera! c#n !0! d#! .#Ca! de &i&ani#, ( c#r& la cabeGa de !0 e8c#m,a"er#/ El c0er,# del n#!%era&0 !e de!c#m,0!# ,#c# a ,#c#,

de!.aciAnd#!e c#m# .ab)an .ec.# !0 alma ( !0 c#nciencia 0n me! a&r'!/ Ardan l0c. ,#r ,en!ar B0e era el c0er,# de 0n &raid#rH ,er#, mien&ra! la 'cida .0mareda B0e ,r#6#caba la c#mb0!&in de la carne m0er&a !e alGaba .a!&a el ciel#, n# ,0d# e6i&ar rec#rdar l#! m#men&#! ale+re! 6i6id#! c#n Ander!#n, en l#! B0e la %idelidad del 0n# ,#r el #&r# l# era &#d#/ L#! d)a! de .#n#r de!a,arec)an c#m# el &r#nc# de+#llad# B0e .ab)a a !0! ,ie!, c#m# el

rec0erd# de 0na r0ina! B0e 0na 6eG %0er#n 0na .erm#!a c#n!&r0ccin/ Ardan !in&i B0e m0ri 0n ,#c# al acabar c#n Ander!#n/ S$0'n&a! 6ece! !e .ab)a !en&id# m#rir len&amen&eT O#.n, Scarle&&, Ander!#nU SP#r B0A &en)a B0e 6i6ir aB0ell#T SP#r B0A ,a!ar ,#r aB0el mal &ra+#T En el Val.all, d#nde %0e %eliG, n0nca .0biera 6i6id# e!#/ Per# la maldi&a r0bia B0e le de!&err, l# maldiC# a 0na e&ernidad de ,Ardida! B0erida!, de ami+#! ca)d#!, ( de

alma! 6endida!/ La rabia B0e !en&)a .acia Br(n creci/ T#d# l# B0e le !0ced)a era ,#r !0 c0l,a/ Vl c#me&i el err#r de enam#rar!e ,erdidamen&e de la iceberg, de en&re+arle !0 alma ( !0 c#raGnH ( c0and# ella l# en6i a la Tierra c#n &an&# de!,reci#, n0nca ,0d# rec0,erar l# B0e (a le .ab)a dad# ,#r ,r#,ia 6#l0n&ad/ S0! 6al#re! m'! ,reciad#! !e B0edar#n en el ciel#, en #&ra dimen!in, en #&r# rein#/

P#r e!#, !e !#r,rendi al e!&ablecer 6)nc0l#! de ami!&ad &an %0er&e! c#n l#! +0errer#! B0e enc#n&r en el *id+ard: O#.n, Ander!#n, B0c.annan, la Tr)ada, el clan de ber!er1er! de S&e6en ( Scarle&&, ( el re!&# de ein.erCar! B0e de!cendier#n c#n Al ,ara ec.arle 0na man#/ A.#ra eran !0 %amilia/ L#! B0e B0edaban, al men#!/ L#! ein.erCar! re!id)an en !0 ca!&ill#, ( &#d#!, !in e8ce,cin, c#n#c)an la raGn ,#r la B0e Ardan de la! Li+.land!, aB0el

de!&inad# a !er el l)der de l#! +0errer#! de Od)n, %0e en6iad# a la Tierra media/ F #diaban a Br(n &an&# c#m# Al/ La #diaban ,#rB0e ell#! .ab)an !0%rid# el mi!m# de!&in# ,#r c0l,a de la r0bia/ La 6al1(ria, la ari!ca Generala, &en)a B0e !0%rir !0 ca!&i+#/ E!&aba de!eand# 6erla de n0e6# ( de!a.#+ar!e/ De!eaba 6en+anGaH ( m'! a.#ra, B0e .ab)a ma&ad# a 0n# de !0! meC#re! ami+#!/ En el Val.all e!&# n# .0biera !0cedid#/

En la Tierra, d#nde ad#,&aba 0n ,a,el B0e %0e %#rGad# a ace,&ar, .ab)a &enid# B0e decidir !#bre la 6ida de 0n# de !0! meC#re! +0errer#!/ Era e!cla6# de la deci!in de Br(n/ F a.#ra Br(n !er)a !0 e!cla6a/ $#n e!e amar+# ,en!amien&#, mir .acia la +ran n0be ne+ra B0e .ab)a a !0! e!,alda!/ El aer#,0er&# de Aberdeen era 6)c&ima de 0n &errible a&en&ad# ( el #l#r a m0er&e lle+aba .a!&a all)/ Enc#n&rar)a a Gabriel ( a *i(a, l#! lle6ar)a a Eileann Arainn

,ara B0e !anaran (, de!,0A! e!&0diar)an c0'l !er)a el ,a!# a !e+0ir/ Per#, an&e! de &#d# e!#, nece!i&aba de!B0i&ar!e c#n la ar,)a B0e &en)a encerrada en !0 ca!&ill#/ *ien&ra! Br(n e!&0diaba la! dimen!i#ne! de aB0ella %#r&aleGa, ( era +0iada ,#r O#.n!#n ( !0! n#nne! .a!&a 0na e!,ecie de !aln de en&renamien&#, ,en!aba en l#! A8i&#! B0e .ab)an l#+rad# de!de B0e e!&aban en Tierra/

De m#men&#, .ab)an ec.ad# ,#r &ierra cada 0n# de l#! m#6imien&#! B0e l#! e!cla6#! de L#1i .ab)an in&en&ad# lle6ar a cab#/ F e!# era 0n ,0n&# incre)ble a !0 %a6#r/ L# e!&aban .aciend# bien/ Per# e!&ar en e!e rein# la .ab)a en%ren&ad# direc&amen&e c#n Ardan: !0 ,e#r ,e!adilla !e .ab)a .ec.# realidad/ $#m# Generala ( !e+0nda al mand# del En+el, Br(n c#n#c)a l#! rie!+#! de e!a mi!in/ Obedecer)a a 2re(Ca a cie+a!, ,#rB0e era la man# eCec0&#ra de la di#!a Vanir/

P#r e!# n# !e ,0d# ne+ar c0and# ella !e l# ,idi a0nB0e, en realidad, n# era 0na !0+erencia, !in# 0na #rden/ Br(n baCar)a, ,er# el rie!+# adB0irid# era al&#H e!&aba en C0e+# !0 .#n#r ( el ,#c# c#raGn B0e le B0edaba en el ,ec.#/ REn e!&e ca!&ill# .a( m0c.#! ber!er1er! del clan de S&e6en R diC# GNnnr caminand# re!0el&a R/ La %#r&aleGa e!&' ,r#&e+ida ,#r 0n e!c0d# B0e la c0bre en &#d# !0 radi#/ El e!c0d# rec#n#ce l#! r#!&r#!

de l#! B0e !e acercan al c#m,leC# (, !i e! 0n de!c#n#cid#, la! alarma! !e di!,aran ( a6i!an de la lle+ada de 0n in&r0!#/ $#m# 6e! R a"adi baCand# de n0e6# #&ra! e!calera! R, &iene 6aria! ,lan&a!/ En 0na de ella! .a( ,i!cina! de a+0a !alada ( d0lce/ Tienen 0n immen!# c#med#r d#nde c#men &#d#! C0n&#!/ F, de!,0A!, .a( 0n ala e!,ecial en el B0e !e .allan la! m0Cere! c#n !0! cr)#! ber!er1er!/ S#n m0(

+raci#!#!U R!#nri GNnnr di6er&idaR/ Le! ,r#&e+en aB0) ,ara B0e l#! C#&0n! n# l#! aniB0ilen/ Se ceban c#n l#! ni"#!/ Br(n a!in&i a!B0eada/ N# .ab)a .#n#r en al+0ien B0e .ac)a da"# a 0n cr)#/ RSFa l#! .abAi! c#n#cid# a &#d#!T RBr(n !e !en&)a de!0bicada e in!e+0ra/ Ella !iem,re l# &en)a &#d# baC# c#n&r#l, ( era a ella a B0ien !iem,re le in%#rmaban an&e! !#bre &#d#/ N# al re6A!/ F a.#ra !e

enc#n&raba c#n B0e !0! 6al1(ria! e!&aban al d)a de l# B0e ac#n&ec)a an&e! B0e ella/ REl de la cre!&a n#! .a .ec.# 0n ,eB0e"# i&inerari# Re8,lic R&a al lle+ar a 0na am,lia !ala, rec0bier&a de e!,eC#! ( madera, en la B0e !e .allaban 6ari#! +0errer#!/ Lab)a &#d# &i,# de m'B0ina! de m0!c0lacin ( &a&ami! en l#! B0e l#! ber!er1er! l0c.aban de d#! en d#!R/ E!#! de a.) !#n ein.erCar!, Sl#! rec0erda!T R !e"al a 0n +r0,# re&irad# de c0a&r#

+0errer#! limand# !0! e!,ada!/ Br(n l#! mir 0n# a 0n#, di!,0e!&a a acercar!e a ell#! ( !al0darl#! ,er!#nalmen&e/ N#/ N# l#! rec#rdaba/ Eran ein.erCar! ( e!&aban en el *id+ard ,ara l0c.ar C0n&# a ella, !0! 6al1(ria! ( el En+el/ Per# en l#! #C#! de e!#! +0errer#! n# .ab)a ni 0na ,iGca de re!,e&#H al c#n&rari#, ,arec)a B0e !e re)an de ella/ Recibi !0 animad6er!in c#m# 0na b#%e&ada en &#da la cara/ E!&aba ac#!&0mbrada al re!,e&#

B0e le ,r#di+aban en el Val.all, ( a la! mirada! de en6idia de al+0na! 6al1(ria!/ N# le im,#r&aba B0e la miraran mal/ Per# la !#rna ( la #%en!a direc&a de e!#! .#mbre! n# la! iba a ,ermi&ir/ RLa e!cla6a &iene B0e e!&ar encerrada en !0 celda R+r0" 0n# de ,el# lar+# r0bi# ( c#n 0na lar+a cica&riG, B0e cr0Gaba !0 meCilla derec.a/ Se acerc a ella amenaGad#ramen&e, di!,0e!&# a arra!&rarla

.a!&a !0 l0+arR/ N# ,0ede! !alir/ SI0A .ace &#cand# al ,eB0e"#, O#.n!#nT E!# n# le +0!&ar' al laird V0el6e a &0 maldi&# a+0Cer# # &e lle6arA (# mi!m# a ra!&ra!/ De60Al6eme al ,eB0e"#R #rden im,era&i6#/ GNnnr ( R&a !e &en!ar#n al #)r e!e c#men&ari# ( !e ,#!ici#nar#n delan&e de la Generala/ SI0e B0A .ac)a &#cand# al ,eB0e"# O#.n!#nT SI0A !e ,en!aba Ardan B0e iba a .acer c#n AlT S$#mAr!el#T La in!in0acin le

m#le!&/ RSDnde cree! B0e 6a!, mac.#&eT R,re+0n& R&a c#n l#! #C#! enr#Cecid#!R/ N# de! 0n ,a!# m'!/ RS$0'l e! &0 n#mbreT R ,re+0n& Br(n .aciAnd#!e .0ec# en&re la! d#! +0errera!, c#n O#.n!#n a+arrad# a !0 man# ( mirand# al ein.erCar c#n c0ri#!idad/ El .)brid# !e #c0l&aba &ra! ella, ( a+arraba !0 m0"eca c#n la #&ra man#R/ N# &e ,re#c0,e!, n# 6a a ,a!ar nada Rle diC# in&en&and#

&ranB0iliGarl#/ RPara &i J!e"#rK, ,erra/ RS0! ami+#! !e ec.ar#n a re)r ( Al !e en6alen&#nR/ N0nca debi!&e !alir del Val.all/ 2re(Ca &e .a .ec.# 0n cra!# %a6#r/ Ardan n# &e B0iere aB0)/ N#!#&r#! &am,#c#/ RDIn&#lerableE R+ri& GNnnr m#6iend# !0! man#! ( ,r#6#cand# B0e la! .ebra! elAc&rica! rec#rrieran !0! ded#!R/ Re&)ral# # &e %r)#/ GNnnr c#n&r#l al re!&# c#n l#! #C#! aG0le! #!c0r#!/ Si &en)an

B0e ,ar&ir!e la cara ,#r el .#n#r de Br(n, l# .ar)an/ RArdan n#! .a dic.# la cla!e de carr#"a B0e ere!/ N# 6am#! a deCar B0e l# de!eB0ilibre!/ TN n# ,in&a! nada aB0)/ R$#n&in0 el +0errer#/ RF (# n# 6#( a &#lerar B0e me .able! c#n e!a %al&a de re!,e&#, +0errer# Rcen!0r Br(n/ RTN n# &iene! mi re!,e&#, &iene! mi de!,reci#/ RF e!c0,i al !0el#/ RTe 6#( a .acer rec#+er e!# c#n la len+0a, cerd# Rla ira!cibilidad de R&a em,eG a

de!c#n&r#lar!e/ La mani&a de O#.n!#n &ir de la de Br(n, anim'nd#la a !alir de a.)/ El ,eB0e"# !ab)a B0e e!# n# iba a acabar bien/ Per# Br(n !e+0)a !in baCar la 6i!&a, di!,0e!&a a ,#ner a e!#! .#mbre! en !0 !i&i#/ S#,#r&ar)a la ira de Ardan ,#rB0e n# le B0edaba m'! remedi#, ,er# n# a+0an&ar)a l#! de!,lan&e! de #&r#! in%eri#re! a ella/ Era la Generala/ RSF &e llama! !e"#rT SSe"#r +ili,#lla!T R,re+0n& Br(n ,r#6#cad#ra/ R&a ( GNnnr la mirar#n ,#r

encima del .#mbr#, !#r,rendida! ,#r el &#n# de !0 nonne E!&a le! !#nri, d'nd#le! ,ermi!# ,ara l# B0e %0era B0e B0i!ieran .acer/ $#l#c a O#.n!#n de&r'! de ella ,ara ,r#&e+erle/ F n# &ard nada en B0e la !i&0acin !e de!a&ara/ Per#, an&e! de B0e em,eGaran a emer+er l#! ,rimer#! ra(#!, S&e6en, el C#6en ( c#r,0len&# ber!er1er de cre!&a ,elirr#Ca ( #C#! amarill#! !e in&er,0!# en&re ell#!/ Lle6aba el &#r!# de!c0bier&#, brillan&e ,#r la %ina ca,a de !0d#r B0e l#

c0br)a al .aber!e eCerci&ad# en el &a&ami/ La cica&riG de la meCilla derec.a !e arr0+ c0and# le en!e" l#! c#lmill#! al ein.erCar/ RSI0A cree! B0e e!&'! .aciend#, T.e#d#reT N# ,0ede! a&acarla!/ RN# la! a&ac# a ella!/ RSe de%endi rabi#!#R/ S#l# B0ier# de6#l6er a la r0bia a !0 celda/ El laird n#! .a dic.# B0e e! n0e!&ra !0b#rdinada ( B0e n# manda !#bre n#!#&r#!/ RT0 laird e!&' l#c# R,r#&e!& Br(n !in alGar la 6#G, ,er# .abland# al&# ( clar#/

S&e6en, mal.0m#rad#, !e +ir ,ara encarar a Br(n, c#n 0na le6e di!c0l,a/ RGenerala, deber)a! e!,erar a B0e %0era el laird B0ien &e libera!e R+r0" en 6#G baCa/ RS*i Generala !0b#rdinadaT R R&a deC caer la cabeGa .acia a&r'! ( !#l& 0na carcaCada can&arina an&e el c#men&ari# de T.e#d#reR/ SI0A #! ,a!aT STan&# ca!&ill# &e .a deCad# en la A,#ca de l#! l#re! ( l#! ,lebe(#!T SSabe! B0iAn e! ellaT Rdi# 0n

,a!# al %ren&e ( !e ,0!# de ,0n&illa! .a!&a ca!i c.#car nariG c#n nariGR/ E! la l)der del eCArci&# de 2re(Ca, e!U RE! 0na G#rra Rre!0mi T.e#d#re mirand# .acia #&r# lad# ( enc#+iAnd#!e de .#mbr#!/ GNnnr re!#,l ( !e a,ar& el %leB0ill# de !0! #C#! aG0le! #!c0r#!, ,erdiend# la ,aciencia ( la calma B0e la carac&eriGaban/ Acarici !0 c#l+an&e ( ,r#n0nci: J,adreK/ RM(, B0A .a dic.#U Rm0!i& R&a c#n l#! #C#! llen#! de

%0ria r#Ca/ RDTe 6#( a me&er el mar&ill# ,#r e!a b#ca !0cia B0e &iene!, in!#len&eE R+ri& G0nn( %0era de !)/ RAlACa&e, 6al1(ria R+raGn 0na ,r#%0nda e in&imidan&e 6#G ma!c0lina/ T#d#! l#! B0e e!&aban en aB0ella !ala !e +irar#n ,ara #b!er6ar al .#mbre B0e, c#n !0 en#rme e!&a&0ra ( !0 !#berana ,re!encia, !0mi en !ilenci# a la c#nc0rrencia/ $0and# R&a ( GNnnr !e 6#l6ier#n ( 6ier#n B0e car+aba en

cada .#mbr# c#n Gabriel ( *i(a mal.erid#!, la! d#! m0Cere! c#rrier#n a !#c#rrerl#! ,re#c0,ada!, i+n#rand# la ba&alla B0e iban a em,render/ RDP#r Od)nE Re8clam R&aR/ SDnde dem#ni#! #! .abAi! me&id#T SPer# B0A #! .a ,a!ad#T RR&a ( GNnnr re6i!aban l#! r#!&r#! !an+ran&e! de !0! +0errer#!, mien&ra! B0e Br(n miraba %iCamen&e a Ardan/ RSanadle! R#rden el .i+.lander a la! 6al1(ria!, !in

,erder de 6i!&a a la Generala/ RA l# meC#r &e cree! B0e l# .ar)am#! !#l# ,#rB0e &N l# #rdene! R+r0" R&a car+and# c#n el c0er,# de *i(a ( c#l#cand# 0n# de !0! m0!c0l#!#! braG#! !#bre !0! .#mbr#!R/ E!&'! dema!iad# ac#!&0mbrad# a #rdenar, Ardan/ F a m), la Nnica B0e me da rdene! e! la Generala/ RLaG l# B0e &e di+#, 6al1(ria R re,i&i el .i+.lander c#n !i+n#! clar#! de d#l#r/ RB'Camel# R,idi G0nn(,

le6an&and# l#! braG#! ,ara a+0an&ar el ,e!# de !0 En+elR/ SI0A .a ,a!ad#T RTen)am#! a Ander!#n en el ,0n&# de mira, en Aberdeen, &al ( c#m# n#! diCi!&e, R&a/ RLa al0dida ,0!# l#! #C#! en blanc#, c#m# !i %0era #b6i# B0e ella &06iera raGnR/ De re,en&e, &#d# e!&all/ El are#,0er&# .a 6#lad# ,#r l#! aire!, ( re!0l&am#! .erid#!U A.#ra, lle6'#!l#! de aB0) (a ( c0radle!/ L0e+# #! in%#rmarA !#bre l# B0e .em#!

de!c0bier&#/ R&a ( GNnnr !e aleCar#n de la !ala de en&renamien&# ( !e diri+ier#n a !0! alc#ba! ,ara c0rar a !0! +0errer#!/ RS&e6en RArdan !e+0)a re#r+aniGand# a &#da la !alaR, ,#n&e en c#n&ac&# c#n B0c.annan ( la Tr)ada/ I0e re6i!en l#! l#caliGad#re! de l#! e!cla6#! ( B0e c.eB0een !0! c0en&a! ,er!#nale!/ L#( !e .an re0nid# al+0n#! en el aer#,0er&# de Gla!+#9/ I0ier# !aber ,#rB0A

( .acia dnde !e diri+)an/ S&e6en a!in&i, a0nB0e n# e!&aba m0( !e+0r# de deCar a Br(n c#n e!#! .#mbre!/ RF, ,#r %a6#r Ra"adi el laird R, llA6a&e a O#.n!#n de aB0)/ El ni"# ne+ c#n la cabeGa ( !e abraG a la cin&0ra de Br(n, ,e+and# la cara en la ,ar&e baCa de !0 e!,alda/ Ardan arr0+ el ce"# ( a,re& l#! dien&e!/ O#.n!#n &en)a 0na c#ne8in e!,ecial c#n la r0bia de la! nie6e!, ( n# l# ,#d)a en&ender/ Se !0,#n)a B0e l#! cr)#! &en)an

0n !e8&# !en&id# ,ara n#&ar B0iAn era b0en# ( B0iAn n#/ Br(n era 0na men&ir#!a ( 0na %al!a/ SAca!# O#.n!#n n# l# ,#d)a 6erT RO#.n!#n, ,eB0e"# RBr(n +ir el &#r!# le6emen&e ( le acarici la cabeGa !0a6emen&eR, .aG ca!# a &0 ,adrin#/ O#.n!#n alG !0! en#rme! #C#! aG0le!, Br(n !e a+ac. ( le di# 0n be!# en la %ren&e/ S$m# n# ,#d)a en&ernecer!e ,#r al+0ien a!)T Era 0n ni"# &an d0lce ( le daba el cari"# B0e nece!i&aba/ Ad#raba al

.)brid#/ El ,eB0e"# alG el ded# )ndice ( Br(n !#nri ,#rB0e (a !ab)a l# B0e B0er)a .acer/ La 6al1(ria le6an& &ambiAn el mi!m# d)a ( ca!i l# ,e+ al de Al (, en&#nce!, en&re el e!,aci# de !0! ,iele! a,areci 0n .il# elAc&ric# B0e c.i!,e/ O#.n!#n !i!e ( &embl, a%ec&ad# ,#r la ,eB0e"a de!car+a, ,er# de!,0A!, !#nri, ( el +e!&# le il0min la cara/ Ardan amaba a e!e cr)#/ F rabi al rec#rdar el &iem,# B0e e!&06# !in Al/ $amer#n, el m0( de!+raciad#, ma& a !0! ,adre!, (

!e l# lle6/ De!de en&#nce!, !0! an!ia! de 6en+anGa n# .ab)an men+0ad#/ De!eaba enc#n&rar a e!e mal nacid# ( ma&arl# c#n !0! ,r#,ia! man#!/ Per# en 6eG de e!#, en 6eG de !er $amer#n la ,er!#na a B0ien .ab)a de+#llad#, %0e #&r# el B0e .ab)a ca)d# baC# !0 e!,ada/ Lab)a acabad# c#n la 6ida de al+0ien m0( B0erid# ,ara Al/ Ander!#n/ La im,#&encia le ce+ mien&ra! S&e6en aleCaba a O#.n!#n/ El cr)# !e de&06# %ren&e a Al, c#n

+e!&# ,re#c0,ad# al 6er la !an+re B0e emanaba de !0! e8&remidade!/ RN# e! nada, +0errer# Rle &ranB0iliG ArdanR/ S#l# 0n#! c#r&e!/ RN# B0er)a &#carl# ,#rB0e le manc.ar)a de !an+re R/ *a"ana !aldrem#! a cabal+ar C0n&#!, Sde ac0erd#T A O#.n!#n !e le il0min la cara, en!e"'nd#le !0! dien&e! ( !0! mella! median&e 0na en#rme !#nri!a/ F a!in&i e0%ric# mien&ra! S&e6en !e l# lle6aba de la !ala/ L#! dem'! all) re0nid#!

em,eGar#n a .ablar en&re ell#!, indi+nad#! al !aber B0e l#! n#!%era&0! ac&0aban en ,0n&#! en l#! B0e c#n%l0)an dema!iada! ,er!#na!, .0man#! in#cen&e! B0e .ab)an ,erdid# la 6ida &ra! la! e8,l#!i#ne!/ RSLa m0er&# m0c.a +en&eT R ,re+0n& Br(n, ,re#c0,ada &an&# ,#r l# !0cedid# c#m# ,#r l#! c#r&e! ( el c.arc# de !an+re B0e deCaba Ardan a !0 ,a!#/ Ardan en&recerr l#! #C#! ( el piercing del labi# re%0l+i i+0al

B0e !0 mirada irac0nda/ RSI0A e!&'! .aciend# aB0), e!cla6aT RSe acerc a ella de 0n m#d# B0e ,arec)a B0e #c0,aba &#da la e!&ancia/ La a+arr de la m0"eca ( la +ir .acia T.e#d#re R/ SDnde e!&' &0 c#llarT RSe l# ,0!e a 0n ber!er1er R c#n&e!& %r)6#la, cr0G'nd#!e de braG#!R/ E! m'! ,r#,i# de ell#!, Sn# cree!T A Ardan la ceCa le &embl 6i!iblemen&e/ Indi+nad#, !e acerc a ell#!/ RP)dele di!c0l,a!/ Br(n !#nri c#n %rialdad/ *en#!

mal, n# e!,eraba e!e +e!&# de de%erencia .acia ella, ,er# a T.e#d#re al+0ien &en)a B0e ,#nerle en !0 !i&i#/ El ein.erCar r0bi# !#nri c#m# .ac)a ella, e!,erand# al+#/ Br(n B0er)a %re)rle la! ,e!&a"a!/ S#l# &en)a B0e di!c0l,ar!e ( ella le ,erd#nar)a/ Era a!) de !encill#/ G0errer# #b&0!#U RI0e le ,ida! di!c0l,a!, e!cla6a/ RLa &#m de la m0"eca, encar'nd#la a T.e#d#reR/ I0e !ea la Nl&ima 6eG B0e .abla! a!) a c0alB0iera B0e e!&A en e!&e

ca!&ill#/ RLe a,re& la m0"eca .a!&a B0e le d#li ( Br(n +ir la cabeGa .acia Al/ RS$m# dice!T R,re+0n& c#n l#! dien&e! a,re&ad#!/ Ardan ,ar,ade im,er&Arri&#/ RDile a T.e#d#re B0e l# !ien&e! ( B0e n0nca m'! le .ablar'! a!)/ E!&'! aB0) ,ara !er6irme, ,ara !er6irn#!/ Ere! mi e!cla6a ( &ambiAn la de ell#!/ AB0) n# ere! !0,eri#r a nadie/ A la C#6en le en&rar#n +ana! de +#l,ear a Ardan ( +ri&arle/ Era in!#,#r&able/ F B0er)a

.0millarla/ RSF !) !#( in%eri#r a &#d#!, e!c#cA!T R!0 6#G !#n &an d0lce c#m# .eladaR/ SE!# e! l# B0e B0iere! decirmeT SI0e &#d#! &endr'n el derec.# de .ablarme c#m# B0ieran ( a me&er!e c#nmi+#T RS)/ AcA,&al#, iceber+/ P)dele ,erdn # (a !abe!U S&e6en, B0e de!a,arec)a ,#r la ,0er&a c#n O#.n!#n de la man#, carra!,e ( mir .acia #&r# lad#/ AB0ell# era incm#d#/ I0e 0na m0Cer &an ,#der#!a c#m# Br(n &06iera B0e ceder de e!a manera an&e

ell#!U N# e!&aba bien/ Br(n !e &ra+ el amar+# #r+0ll# ( mir a T.e#d#re de %ren&e, B0e !#nre)a !in&iAnd#!e 6ic&#ri#!# ( di!%r0&and# de !0 .0millacin/ BaCar al *id+ard/ $aer en la de!.#nra/ L# #diaba/ RDi!cNl,ame, T.e#d#re/ RS0! r0bia! ,e!&a"a! n# !e m#6ier#n ni 0na 6eG/ RN# &e cre# R!#nri el ein.erCar, mir'nd#!e la! 0"a! c#n ab0rrimien&#R/ Pr0eba #&ra 6eG/ Ardan la in!& a B0e l# .iciera de n0e6#/

RFa le .e ,edid# ,erdn ( Al n# l# ace,&a R,r#&e!& Br(n/ RSiAn&el# 0n ,#c# R!0+iri Ardan/ Br(n dib0C 0na %ina l)nea c#n !0! labi#! ( ne+ c#n la cabeGa, !abiend# B0e &endr)a B0e .acerl#, a re+a"adien&e!, #&ra 6eG/ RSien&# m0c.# l# B0e &e .e dic.#, T.e#d#re/ N# 6#l6er' a ,a!ar/ RS#( !e"#r ,ara &i/ Br(n &ra+ !ali6a, !in&iAnd#!e 0l&raCada ( 6a,0leada ,#r e!#! +0errer#! B0e la miraban c#n an&i,a&)a/

RL# !ien&#, !e"#r Rre,i&iR/ N# 6#l6er' a !0ceder/ T.e#d#re mir a Ardan ( a!in&i c#n la cabeGa, ,ara l0e+# dar!e media 60el&a ( re0nir!e c#n l#! dem'!/ De!,0A!, Br(n !in&i cm# el +i+an&e de la! &renGa! &iraba de !0 m0"eca ( la lle6aba a rem#lB0e ,#r &#d# el ca!&ill#/ RDS0Al&ameE R+ri& la 6al1(ria R/ SI0A ,ien!a! .acerT Ardan &ir de ella c#n &an&a %0erGa B0e .iG# B0e c.#cara c#n&ra !0 ,ec.#/

RDI0ier# B0e me c0re!E DI0ier# &0 hellbredelse1 P#rB0e &iene! de e!# &#da6)aU SN#T R ,re+0n& al+# in!e+0r#/ Br(n !e cen&r en la! ,'lida! l)nea! alreded#r de l#! labi#! de Ardan ( !e %iC en &#da la !an+re B0e e!&aba ,erdiend#/ Deb)a a(0darle, a0nB0e n# &06iera +ana! de .acerl# en e!e m#men&#/ Era Ardan, el .#mbre al B0e amabaH el mi!m# B0e &an&# la #diaba/ R$lar# B0e &en+# c0ra/ REn&#nce! !A N&il ( .aG l# B0e &e di+# R&#!i ( e8,0l! !an+re

mien&ra! 6#l6)a a &irar de n0e6# de ella/ VI Ardan &en)a 0n ala ,ara Al en el #&r# lad# del ca!&ill#/ S$m# n#T Era 0n laird A!) l# .ab)an rec#n#cid# en c0an&# lle+ a &ierra! e!c#ce!a!/ O#.n, Ander!#n ( B0c.annan %#rmaban ,ar&e del clan de l#! *ac5a(, de!cendien&e! direc&#! de la e!&ir,e de Ardan/ L#! *ac1a( de!cend)an de ,ic&#! ( dalriadan#!, ,#r &an&#, e!e clan era el l0+ar na&0ral de de!cen!# ,ara el

.i+.lander/ En ,rinci,i#, l#! miembr#! del clan n# &en)an ,#r B0A n#mbrarl# laird ni !#beran#, de .ec.# (a &en)an al 6ieC# R0%%0! c#m# l)der/ Per# 2re(Ca ( Od)n le .icier#n baCar C0!&# en medi# de 0na ba&alla c#n&ra l#! Sinclair!/ Ardan c#n!i+0i B0e l#! *ac1a( !alieran 6enced#re!, ( m#!&r &#da! !0! .abilidade! mili&are!/ El ma+ne&i!m# de Ardan ( la dem#!&racin de !0 ,#der (

%0erGa, .iG# B0e l# eri+ieran laird Per# en e!a ba&alla, al+0n#! de l#! +0errer#! m'! im,#r&an&e! de l#! *ac5a( e!&06ier#n a ,0n&# de ,erder la 6ida: !e &ra&aba de la %am#!a Tr)ada, ( de Ander!#n, B0c.annan ( O#.n, l#! m'! C6ene! ( a+0errid#! del clan/ La di#!a Vanir l#! !al6 en !0 lec.# de m0er&e ( l#! c#n6ir&i en 6aniri#!, ,ara ac#m,a"ar al ein.erCar en !0 lideraG+# en &ierra! e!c#ce!a!/

Tiem,# de!,0A!, de!cendier#n l#! c0a&r# ein.erCar! B0e le ac#m,a"aban: T.e#d#re, Gen+i!, O+edei ( \illiam/ Ell#! !e .ab)an c#n6er&id# en !0 e!c0adrn ,ar&ic0lar, ,er# a e!&#! ein.erCar! ,re%er)a deCarl#! a car+# de Eileann Arainn/ Deb)an ,r#&e+er !0 %#r&aleGa ( a &#d#! l#! B0e, ,#c# a ,#c#, %0er#n lle+and#/ S0 ca!&ill# era 0n re%0+i# ,ara &#da! la! m0Cere! ber!er1er! ( !0! cac.#rr#!/ Era 0n ca!&ill# Nnic#, #c0l&#

en&re l#! acan&ilad#! ( !e,0l&ad# en&re la! r#ca!/ Era !0 .#+ar, !i .#+ar !e llamaba a l#! m0r#! B0e &e ,r#&e+)an del m0nd#/ Tardar#n &iem,# en c#n!&r0)rl#, ,er# el re!0l&ad# %0e e!,ec&ac0lar/ Mn# &en)a B0e %iCar!e m0( bien en la! 6en&ana! de cri!&al B0e !e 0bicaban en&re l#! ,e"a!c#! ,ara dar!e c0en&a de B0e &ra! &#d#! e!#! e!c#ll#! blanB0ecin#! .ab)a #c0l&a 0na ci0dadela in&eri#r/ Ardan remem#raba cm# em,eG &#d# ( ,#r B0A e!&aba

d#nde e!&aba, mien&ra! &iraba de Br(n c#n rabia/ L#! rec0erd#! le amar+ar#n/ Vl era 0n .i+.lander #ri+inari#, 0n miembr# de l#! Dal Ria&a/ N# le %0e di%)cil ada,&ar!e a !0 n0e6# clan/ Per# de e!e clan *ac1a( n# B0edaba nadie/ El 6ieC# R0%%0!, a B0ien rec#rdaba c#n m0c.# cari"#, m0ri 0n a"# de!,0A! de !0 lle+ada/ O#.n m0ri a man#! de $amer#nH ( Al mi!m# &en)a a.#ra la!

man#! manc.ada! ,#r la !an+re de Ander!#n/ De!,0A! de !0bir d#! ,lan&a!, abri 0na c#m,0er&a re6e!&ida de r#ble, ( !e in&ernar#n en 0na de!c#m0nal .abi&acin, B0e era &an +rande c#m# 0na 6i6ienda/ Ten)a 6i!&a! e!,lAndida! #rien&ada! a &#d#! lad#! de la i!la/ El !0el# de madera e!&aba c0bier&# ,#r man&a! de ,iele! blanca!/ Mna inmen!a cama al&a e!,eraba en%ren&e de 0n# de l#! 6en&anale!/ La c.imenea elAc&rica e!&aba encendida ( el

%0e+# ar&i%icial cre,i&aba c#n a0&An&ic#! !#nid#! de madera ardiend#/ Mna librer)a, 0n ba"#, 0n 6e!&id#r ( 0n ,eB0e"# !aln de de!can!# c#m,le&aban el a,#!en&#/ $0and# !e B0edar#n !#l#!, l# ,rimer# B0e le 6in# a Br(n a la men&e %0e l#! rec0erd#! de !0 in&imidad en !0 alc#ba ,ri6ada en el Vin+l%/ En&#nce!, de!,0A! de 0na d0ra ba&alla # de 0n en&renamien&#, ella l# e!&irar)a en la cama (, en&re be!#! ( arr0mac#!, ir)a

c0rand# !0! .erida!/ De!,0A!, le ,re+0n&ar)a &#da! la! c#!a! B0e cr0Gaban ,#r !0 men&e, ( le dir)a l# B0e ,en!aba de !0 ca!&ill#: JSI0A .abAi! de!c0bier&#T S$m# .a id# el d)aTKH JLa! .ec.# 0n +ran &rabaC#, ArdanK, JE!&e ca!&ill# e! c'lid# ( ac#+ed#r, de 6erdad ,arece &0 .#+ar ( me rec0erda Ri6endelKH JAd#r# 6er cm# !#nr)e! ( &ranB0iliGa! a O#.n!#nK, J*e encan&ar)a

ac#m,a"ar&e ( B0e c#n&ara! c#nmi+# ,ara c0alB0ier c#!aKH JS$0'nd# ir'! al ESPIONAGE ( B0A .ace! a.) en realidadT KH JE8,l)came cm# .a! 6i6id# !in m) &#d# e!&e &iem,#, ,#rB0e (# n# .e !abid# .acerl#KU Eran &an&)!ima! ,re+0n&a! B0e n# !e a&re6)a a ,r#n0nciar B0e le e!&aba em,eGand# a d#ler la cabeGa/ RT0 ca!&ill# e! ,reci#!#, Ardan Ra!e+0r Br(n %r#&'nd#!e la m0"eca d#l#ridaR/ La! .ec.# 0n b0en &rabaC#U Vl cerr l#! #C#! ( !e lle6 0na

man# al e!&ma+#/ Al 6er B0e n# le c#n&e!&aba, Br(n c#n&in0 c#n !0 ,alabrer)a/ RN0nca .ar)a da"# a O#.n!#n Re!,e& alGand# la barbillaR/ N# &iene! B0e aleCarle de m)/ RO#.n!#n e! m)#, n# &0(#/ La ,a!ad# ,#r m0c.# ( n# B0ier# B0e &e acerB0e! a Al/ A(Ndame a B0i&arme &#d# e!&# R,idi Ardan a+#&ad# ( a,#(ad# en la ,0er&a/ Se e!&aba B0edand# !in %0erGa!/ Lab)a !an+rad# dema!iad# ( nece!i&aba re,#ner ener+)a/ $#n la 6al1(ria al lad#, cica&riGar)a de

manera %0lminan&e/ Br(n n# !e m#6i d0ran&e 0n in!&an&e, .erida ,#r !0 &#n# 6enen#!#/ Per# n# !e l# ,en! d#! 6ece! e .iG# l# B0e Ardan le ,ed)a/ Era !0 #,#r&0nidad ,ara em,eGar a remendar l#! err#re! ( limar a!,ereGa!/ RE!,er# B0e el #&r# B0edara ,e#r B0e &N/ RLe re&ir la c.aB0e&a de l#! .#mbr#! ( la deC caer al !0el#/ REl #&r# e!&' m0er&#/ Br(n !e de&06# ( le mir a l#! #C#!/ Si !e &ra&aba de Ander!#n,

!0 e8c#m,a"er#, Ardan deb)a de e!&ar ,a!'nd#l# m0( mal/ Era 0n .#mbre c#n 0n !en&id# de la leal&ad m0( ,r#n0nciad#, ( acabar c#n la 6ida de 0n ami+# &raid#r !e+0r# B0e l# .ab)a de6a!&ad#/ RSLa !id# Ander!#nT R ,re+0n& en 6#G baCa/ An&e !0 !ilenci#, c#n&in0R/ F#USien&# l# B0e .a! &enid# B0e .acer Rc#l !0! ,'lid#! ded#! ,#r debaC# de la cami!e&a ne+ra de &iran&e! B0e lle6aba ( la e!&ir .acia arriba/ S0! #C#! clar#! de !irena !e B0edar#n

im,re+nad#! de !0 e!c0l&0ral &#r!#, mal.erid# a ca0!a de l#! c#r&e!/ Di#!e!, &en)a ,edaG#! de me&al, madera ( cri!&ale! cla6ad#! en la carne, c#m# !i %0e!en e!&aca!/ Ardan cerr l#! #C#! mien&ra! l# de!6e!&)a, ( n# le c#n&e!&/ La! man#! de Br(n eran !0a6e! ( m0( c#m,e&en&e!/ In&en&aban n# r#Garle la! .erida!, ,er# &en)a &an&a! B0e, .iciera l# B0e .icie!e, le d#l)an i+0al/ RLaGl# m'! !0a6e, m0Cer R +r0"/

Br(n arB0e la! ceCa! r0bia!/ E!e &#n# &an mandn ( ari!c# n# l# rec#rdaba/ Ardan !iem,re le .ab)a .ablad# c#n d0lG0ra ( cari"#, n0nca c#n &an&# de!,reci#/ Per#, SB0A e!,erabaT N# la iba a recibir c#n l#! braG#! abier&#!/ R$iArrame la! inci!i#ne!/ Br(n re!#,l, can!ada de &an&a #rdenH (, a+arr'nd#l# de la m0"eca, &ir de Al .a!&a la cama/ Per# la 6i# dema!iad# +rande, dema!iad# )n&ima, ( n# !e !en&)a c#n el .0m#r !0%icien&e c#m# ,ara

B0edar!e all) c#n Al/ RPara .acerl#, an&e! &en+# B0e B0i&ar&e &#da! e!&a! c#!a! B0e &iene! cla6ada! en el c0er,#, animal/ RL# arra!&r .a!&a 0n !illn #reCer# B0e .ab)a al lad# del 6en&anal, &a,iGad# en ,iel r#Ca ( ne+ra/ Ardan re,a! el a&0end# de la C#6en/ El Cer!e( ,arec)a 0n 6e!&id#H ( e!,eraba B0e lle6ara al+# debaC# # !e iba a cabrear m0c.#/ B0en#, en realidad, S,#r B0A deb)a en%adar!e !i ella (a n# !i+ni%icaba

nada ,ara AlT Iba a darle 0na b0ena ,aliGa ,#r de!#bedecerle, ,#r n# lle6ar el c#llar B0e le .ab)a deCad# ( ,#r !alir a!) 6e!&idaU S), e!# iba a .acer/ Per#, an&e!, nece!i&aba B0e l# !anara/ L# !en& en la b0&aca ne+ra ( r#Ca B0e ,arec)a el &r#n# de 0n re( ( l# a(0d a !en&ar!e/ En el ,reci!# m#men&# en el B0e Br(n !e a+ac.aba ,ara B0i&arle la! b#&a!, Ardan !e ,ermi&i el l0C# de #lerla/ S#l# 0n m#men&#, !#l# in.alar

!0 ar#ma, e!a e!encia &an e!,ecial ( !abr#!a de Br(nH l# .iG# ,ara dem#!&rar!e a !) mi!m# B0e n# !e e8ci&aba c#n ella, B0e ni !iB0iera re+re!aba aB0ella !en!acin en el cen&r# del ,ec.#, ,arecida a la %al&a de +ra6edad: mari,#!a! en el e!&ma+#, dec)an en la Tierra/ E!e !en&imien&# !iem,re le .ab)a a%ec&ad# en el Val.all c0and# ella e!&aba cerca # c0and# le acariciaba ( le !#nre)a/ En e!e m#men&#

n# !en&)a nada, ni en el ,ec.# ni en el ,le8#, ,er# la ,ar&e baCa de !0 ana&#m)a e!&aba !0%riend# 0na incre)ble ereccin/ Lab)a c#!a! B0e n# cambiaban/ Ardan !#nri .a!&iad# de &#d#/ Br(nU Ella !iem,re ,r#6#caba e!a! !en!aci#ne! en Al/ S0 c0er,# reacci#naba incl0!# m0c.# an&e! de 6erla, end0reciAnd#!e al !en&irla alreded#r/ En el Val.all .ab)a !id# libre a !0 lad#H le .ab)a en&re+ad# !0 c#raGn !abiend# B0e n0nca ,#dr)a .acerla !0(a en c0er,# ( alma,

,#rB0e ,ara la C#6en eran m'! im,#r&an&e! !0 deber ( !0! ,#dere! B0e c#m,ar&ir !0 c0er,# ( !0 e!encia c#n Al/ Vl l# ace,& ,#rB0e la amaba ( n0nca .ar)a al+# B0e ella n# B0i!iera/ Per# la! c#!a! .ab)an cambiad#/ A.#ra e!&aba en la Tierra, !0 m0nd#, el m0nd# al B0e ella le .ab)a rele+ad#H ( all) C0+aba c#n !0! n#rma!/ Br(n .ab)a ,erdid# !0 liber&ad, ( Ardan (a n# &en)a in&erA! en c#n!er6ar !0 c#raGn ni en

&ra&arla bien ni amarla/ A.#ra !#l# B0er)a arreba&arle e!a barrera B0e &en)a en&re la! ,ierna! ( %#llarla ,ara c#n6encer!e de B0e n# era nadie e!,ecialH ,ara .acerle 6er a ella B0e la 6eneracin .acia !0 ,er!#na .ab)a de!a,arecid# ( B0e el rec0erd# %eliG !e .ab)a e!%0mad# c#m# !e e!%0maba 0na +#&a de a+0a en el de!ier&# abra!ad#r/ L0ndi l#! ded#! en !0 ,el# r0bi# ( C0+ c#n 0n mec.n clar#

( brillan&e, 6al#rand# .a!&a B0A ,0n&# la de!,reciaba/ La m0Cer .ab)a C0+ad# c#n Al en el Val.allH l# .ab)a 0!ad# c#m# a 0n ,eleleH le encan&aba B0e la .iciera lle+ar al #r+a!m# ( ad#raba B0e la &#cara, ,er# !#l# B0er)a e!#: !e8#/ R#Gamien&#!/ F Al, el m0( e!&N,id#, la .ab)a re!,e&ad# ,en!and# B0e el re!,e&# era m0&0#/ F, en&#nce!, lle+ el d)a en B0e l# de!ec. ,Nblicamen&e %ren&e a l#! di#!e! ( l# in%ra6al#r, r#m,iAnd#le el c#raGn en mil ,edaG#!,

&ra&'nd#l# c#m# a ba!0ra c0and# Al (a !e l# .ab)a dad# &#d#/ Sen&)a m0c.a rabia/ A+arr m'! ,el# ( &ir de Al .a!&a B0e Br(n alG la mirada c#n 0n +e!&# de d#l#r en !0 ,reci#!# ( %al!# r#!&r#/ RDa&e ,ri!a, e!cla6a/ *e e!&#( de!an+rand#, C#der/ Primer# la! b#&a!/ Br(n n# baC la mirada, ( !0! #C#! clar#! ( ra!+ad#! le de!a%iar#n/ A ella le +0!&aba B0e le &irara del ,el#H ,er# n# era &#n&a, ( !ab)a B0e e!&a 6eG la ,r#6#cacin era

di!&in&a a &#da! la! an&eri#re!/ RAB0) n# ,0ede! mirarme a!)/ S#( &0 am#, &0 !e"#r/ I0)&ame la r#,a, dACame de!n0d# ( cNrame/ Br(n +r0" ,#r l# baC# ( #bedeci/ Le B0i& la! b#&a! ( la! &ir al !0el#/ JE!c#cA!, &iene! m0c.#! .0m#!K/ L#! calce&ine! ( l#! ,an&al#ne! B0edar#n arr0+ad#! en el !0el#/ Ella &ra+ !ali6a/ De r#dilla! an&e Al, c#n el c0er,# !an+ran&e ( la mirada caramel# %iCa en ella, Ardan ,arec)a el am# del m0nd#/

*0!c0l#!# ( +rande/ Mna ,ierna !0(a .ac)a d#! ( media de la! de ella/ Per# #diaba cm# la miraba/ Le d#l)a !aber B0e en e!#! .erm#!#! ( e8,re!i6#! #C#! (a n# re!id)a la l0G de &iem,# a&r'!, !in# !#mbra! B0e la analiGaban c#n %rialdad, c#m# !i %0era 0n ,edaG# de carne c#n #C#!/ RI0)&ame la r#,a in&eri#r/ RE! l# B0e iba a .acer/ RN# me re!,#nda!/ Br(n ne+ c#n la cabeGa al &iem,# B0e c#laba l#! ded#! ,#r la c#!&0ra de l#! calG#ncill#!

#!c0r#!/ S0! #C#! cele!&e! e!&0diar#n l# B0e el +i+an&e +0ardaba &ra! la &ela/ N# .ab)a #l6idad# !0 &ama"# ni .ab)a #l6idad# !0 &e8&0ra: d0ra, !0a6e ( &er!a/ Gr0e!a ( 6en#!a/ Grande c#m# Al era/ Br(n cerr l#! #C#! ( !e m#rdi el labi# in%eri#r/ Rec#rdaba m0c.a! c#!a!: !0 !ab#r, !0 cal#rU T#d# l# B0e .ab)a .ec.# c#n ella, ( &#d# l# B0e .ab)a &#cad# c#n aB0ella ,0n&a r#ma ( r#!ada/ El m#d# en B0e Ardan di!%r0&aba a&#rmen&'nd#la, &#da6)a la abr0maba

en !0e"#!/ $ada n#c.e/ $ada d)a/ $ada .#ra/ BaC l#! calG#ncill#! !in recibir nin+0na a(0da del +0errer#/ Bien ,#dr)a .aber!e le6an&ad# ,ara B0e la ,renda )n&ima re!balara ,#r !0! ,ierna!/ Per# el &)# ni !e m#6)a/ A!) B0e Br(n, ni c#r&a ni ,ereG#!a, ra!+ l#! calG#ncill#! ,#r la mi&ad ( l# deC c#m# .ab)a lle+ad# al m0nd#: de!n0d# ,#r c#m,le&#/ Al ,rinci,i# n# en&end)a l# B0e e!&aba 6iend#/ $re)a B0e era el e%ec&# de l#! ra(#! B0e a,arec)an

en&re la! n0be! del a&ardecer ( B0e !e re%leCaban en l#! cri!&ale!, ( B0e e!# le c#n%er)a e!#! de!&ell#! en al+0na! ,ar&e! de !0 c0er,#/ Per# e!&aba eB0i6#cada/ L# B0e brillaba n# era ni !0d#r ni !an+re/ Tam,#c# ,iel/ Ardan &en)a piercings a l# lar+# de &#d# el ,ene ( d#! b#la! ,la&eada!: 0na en la ,ar&e !0,eri#r del +lande ( #&ra en la in%eri#r/ Br(n abri l#! #C#! im,re!i#nada/ RDSPer# !e ,0ede !aber B0A &e .a! .ec.#TE Di#!e!U Re!e

.#mbre (a &en)a 0n in!&r0men&# br0&al, c#m# ,ara ad#rnarl# c#n abal#ri#! me&'lic#!R/ DParece 0n maldi&# 'rb#l de Na6idadE La c#m,aracin .iG# !#nre)r a Ardan a re+a"adien&e!, ,er# #c0l& !0 reaccin ( re&#m !0 ac&i&0d de ab0rrimien&# ( de!dAn/ Br(n a&i!b B0e n# !#l# &en)a piercings en el miembr#/ Adem'!, &en)a 0n# encima del #mbli+#, #&r# en cada ,eGn (, de!,0A!, e!&aban l#! de !0 r#!&r#, ,#r !0,0e!&#: 0n# en la ceCa ( #&r# en el labi#/ RSP#r B0A lle6a! e!&#T STe

+0!&an la! ,er%#raci#ne!T R ,re+0n& m'! calmada/ Al 6er B0e n# le c#n&e!&aba !e %r0!&rR/ DSEl am# n# me re!,#ndeTE Si .ab)a 0na ,er!#na en &#d#! l#! rein#! del 0ni6er!# a B0ien Ardan n# in&imida!e e!a era Br(n/ P#r e!# !e a&re6)a .ablarle a!): c#n inc#n!ciencia ( 0n &#&al de!c#n#cimien&# de la ,#!icin en la B0e e!&aba/ E!# irri& al .i+.lander/ I0er)a &enerla debaC# de Al, !#me&ida/ $a!&i+ada, c0m,liend# !0

,eni&encia ,#r &raici#narl#/ F la &endr)a/ Per# Br(n, a0nB0e Al l# de!eara %er6ien&emen&e, n# r#+aba B0e la ,erd#na!e/ N# le .ab)a ,edid# ,erdn/ F, al ,arecer, n# l# .ar)a/ R$'lla&e (a/ RSe inclin .acia delan&e, !in !#l&arle el ,el# B0e !e+0)a re&eniend# en !0 man#R/ La! c#!a! .an cambiad#, iceberg (U !i B0iere! B0e &e .able, ll'mame !e"#r/ Rec0erda B0iAn ere! ( c0'l e! la c#ndicin ,ara B0e &e deCe ,ermanecer aB0) ( n# en6iar&e de 60el&a a &0 ca!&illi&# de cri!&al,

c#n el .#n#r ,#r l#! !0el#! ( a6er+#nGada ,#r &0 %raca!# an&e l#! di#!e!/ RN# me in&imida!, i!le"#/ RE!# (a l# 6erem#!/ $0and# &e &en+a debaC# deU RSe B0ed en !ilenci# ( ,alideci al n#&ar cm# el cri!&al del c#!&ad# a&ra6e!aba c#n m'! ,r#%0ndidad !0! c#!&illa!/ T#!i ( e!c0,i !an+re de n0e6#/ Br(n !e alarm ( le a(0d a a,#(ar la e!,alda en el re!,ald# del !illn/ E!e .#mbre era 0n c#lader#, ( ella deb)a a,re!0rar!e

( cerrar !0! .erida!/ RI0Ada&e B0ie&#/ Mn# de l#! cri!&ale! &e .a a&ra6e!ad# el ,0lmn/ Vl .abr)a re!,#ndid#, ,er# el d#l#r era dema!iad# in&en!#, a!) B0e cedi a la #rden de Br(n/ $err l#! #C#! ( e!,er a B0e la 6al1(ria #brara !0 ma+ia/ F l# .iG# c#m# !iem,re .ac)a, c#m# cada 0na de la! l0na! B0e .ab)an e!&ad# C0n&#! en el A!+ard/ El .ec.# de B0e ella ,0diera !anarle .abiend# r#&# el

'ompromiss B0e &en)an le! !#r,rendi a l#! d#!/ Mn ein.erCar ( 0na 6al1(ria ,#d)an r#m,er!e el c#raGn el 0n# al #&r#H !0! ala! ,#dr)an .elar!e ( 6#l6er!e aG0le!H incl0!# deCar)an de !en&ir am#r ( re!,e&# en&re ell#!H ,er# el hellbredelse deCaba c#n!&ancia de B0e .ab)an !id# ,areCa, ( de B0e, a0nB0e n# l# B0i!ieran, !0! d#ne! &#da6)a le! ,#d)an !anar: 0n# !e+0)a !iend# la c0ra del #&r#/ A Br(n le em#ci#n !aberl#,

,er# &ambiAn le d#li dar!e c0en&a de B0e el &iem,# n# .ab)a .ec.# B0e ella le #l6idara ni B0e Al la ,erd#nara/ S0! c0er,#!, en cambi#, eran m'! .#ne!&#!, ( &#da6)a !e rec#n#c)an c#m# l# B0e %0er#n: 0na ,ar&e indi6i!ible de 0n &#d#/ Mn Nnic# m0nd#/ P#r !0 ,ar&e, Ardan l# .ab)a #l6idad#/ Lab)a #l6idad# el cal#r de la! man#! de la 6al1(ria, el mim# c#n el B0e &ra&aba !0! .erida!, la !0a6idad c#n la B0e le !anaba/

Le e!&aba acariciand# c#m# .ab)a .ec.# mile! de 6ece! en #&r# &iem,#, en #&r# l0+ar/ F c0and# ella l# &#caba a!), ,arec)a B0e el &iem,# n# .ab)a ,a!ad#H (, !in embar+#, .ab)a &ran!c0rrid# dema!iad#/ L#! d)a! en la Tierra le .ab)an llenad# de !#ledad ( .ab)a b0!cad# re%0+i# en l#! +0errer#! B0e e!&aban di!,0e!&#! a !e+0irle/ S0 c0er,# e8i+en&e de!c0bri el ,lacer en #&r# &i,# de !e8#, en #&r# &i,# de m0Cere! ( de c0er,#!/ S#brelle6 !0

de!&ierr# c#m# meC#r ,0d#/ Per# &ambiAn, debid# a !0 c#ndicin de ein.erCar rec.aGad#, .ab)a !0%rid# la! .erida! ( el d#l#r de n# ,#der cica&riGar r',idamen&eH (, &ambiAn, la! m0er&e! de aB0ell#! B0e in&en&ar#n !er !0! ami+#!, ( la! de B0iene! l# %0er#n de 6erdad/ PArdida! irre,arable!/ $err l#! #C#!, %0ri#!# c#n Al mi!m# ( c#n la m0Cer B0e cerraba !0! c#r&e! c#n &an&a d0lG0ra/ E!a !irena, e!a ,rince!a de la!

nie6e!, e!a &raid#ra ra!&rera %0e B0ien l# en6i a !0%rir el de!&in# incier&# ( !#li&ari# en el B0e a.#ra 6i6)a/ N# ,#d)a #l6idarl#H n# ,#d)a deCar!e lle6ar ,#r !0 &ac&# ni ,#r !0 #l#r/ Br(n le de!&r#Gar)a de n0e6# en 0n abrir ( cerrar de #C#! !i Al m#!&rara c#m,a!in # !i cre(era en !0! ,alabra!/ Era ella B0ien le ca0! la .erida m'! d#l#r#!a, ( e!# ni !iB0iera el hellbredelse ,#d)a !anarl#/ P#rB0e la! .erida! en el alma n# !e 6e)an

a !im,le 6i!&a, e!&aba bien aden&r#, #c0l&#! de la 6er+ZenGa/ L#! cri!&ale! ( la! a!&illa! re,iB0e&eaban al caer !#bre el !0el#/ Br(n ,ermanec)a c#ncen&rada en Al/ En n# deCar m#re&n, ni c#r&e, ni in%eccinU Le !anar)a ( le B0i&ar)a el !0%rimien&# c#r,#ral de encima/ P#r a.#ra, era l# Nnic# B0e ,#d)a .acer/ L# Nnic# B0e Al le ,ermi&ir)a/ Acercar!e a Al c#m# 0na maldi&a en%ermera era l# Nnic# B0e B0er)a e!e .#mbre de ella/

E!c0c. la e8.alacin de Ardan al !en&ir cm# de!liGaba .acia el e8&eri#r el Nl&im# cri!&al laceran&e de !0 ,iel/ Pa! la ,0n&a de !0! ded#! ,#r la .erida, ( e!&#! !e il0minar#n &en0emen&e ,ara cerrar la %ea ( ,r#%0nda inci!in/ De!,0A!, Br(n !e a,#( en la! r#dilla! de Al, !e inclin .acia delan&e ( !an l#! c#r&e! ( B0emad0ra! de !0 r#!&r#/ El r#ce, la caricia .iG# B0e Al cerra!e l#! #C#!, al &iem,# B0e, ,#c# a ,#c#, rec0,eraba la

re!,iracin/ A,#( la e!,alda en el !illn, c#n l#! #C#! cerrad#!, m'! relaCad# B0e an&e!/ El d#l#r %)!ic# .ab)a de!a,arecid#/ A !0! ,ie! B0edaban &#d#! l#! &r#G#! de me&al, madera ( cri!&al B0e .ab)an 0!ad# !0 c0er,# c#m# #bCe&i6# &ra! la e8,l#!in/ Abri l#! #C#! c#l#r caramel#, ( !e enc#n&r c#n el r#!&r# c#ncen&rad# de la 6al1(ria/ SP#r B0A &en)a B0e !er &an b#ni&aT A Al le debili&aba la! r#dilla!

6erla/ Siem,re le .ab)a !0cedid#/ Per# a.#ra (a n#/ Iba a arr#llar a Br(nH ( nadie ,#dr)a de&enerle/ P#r %in em,eGar)a !0 6en+anGa/ In.al !0 ar#ma, !abiend# B0e la &endr)a ,ara Al !#l#, B0e nadie le! m#le!&ar)a ( B0e, !i al+0na 6eG la r0bia deb)a de &emerle, !er)a en&#nce!, en&re la! +r0e!a! ,arede! de !0 %#r&aleGa/ S0 &erri&#ri#/ F !e l# iba a dem#!&rar/ RFa e!&'!/ N# &iene! m'! c#r&e! R!0!0rr ella, ca0&el#!a, re&ir'nd#!e

al 6er !0 e8,re!in/ RBien, e!cla6a/ Le6'n&a&e/ V#( a deCar&e clar# l# B0e B0ier# de &i/ E!&aba clar# B0e el ,eB0e"# micr#clima B0e !e .ab)a e!&ablecid# en&re ell#! .ab)a de!a,arecid# c0and# Ardan !e .ab)a c0rad#/ RSN# B0iere! .ablar c#nmi+# de nadaT R,re+0n& in&en&and# en&ablar c#n6er!acin, a!0!&ada al 6er la! an!ia! en aB0el arreba&ad#r r#!&r#/ RN# me in&ere!a nada de l# B0e ,0eda! decirme, e!cla6a/

RFa me l# .a! dic.# abaC#, e!c#U Ardan n# !e de&06#, .0ndi la man# en !0 melena ( le &ir del ,el#, le6an&'nd#!e en el m#6imien&# ( lle6'nd#!ela c#n Al/ RParece B0e n# &iene! clara &0 ,#!icin ni la! n#rma! B0e &iene! B0e !e+0ir en mi ca!a/ E!c#cA!, i!le"#, &renGa!U !#n n#mbre! B0e n0nca m'! ,#dr'! menci#nar/ Ni !iB0iera Ardan/ Te l# diCe en el ESPIONAGE ( a(er ,#r la n#c.eU Ll'mame D#mine # Am# a ,ar&ir

de a.#ra, iceberg Te C0r# B0e n# me B0eda ,aciencia ,ara &i ( n# me c#!&ar' nada en6iar&e de 60el&a/ R$re#U $re# B0e n# &e a&re6er)a! a .acArmel# RKP#r !0,0e!&# B0e !e a&re6e/ N# !ea! &#n&a, Sn# 6e! B0e &e #diaTKR/ I0e e! !#l# ,alabrer)a/ TN, meC#r B0e nadie, !abe! l# %0er&e B0e !#(/ N# me aleCar)a! de e!&a ba&allaU RSN#T REnarc la! ceCa! ( !#nri c#n maldadR/ Bru''/ Br(n ,ar,ade, cla6'nd#le la! 0"a! en la m0"eca ,ara B0e la

!#l&ara/ S)/ Ardan .ablaba m0( en !eri#/ RDDe ac0erd#E RBr(n le en!e" l#! dimin0&#! c#lmill#! ( le6an& la barbilla de!a%ian&eR/ SerA &0 e!cla6a, !i a!)U Si a!) !e &e ablanda la ,#lla ( !e &e baCan l#! .0m#!/ SO aca!# cree! B0e n# !A B0e e!&'! d0r# a.) abaC#U am#T R Br(n di!%r0& de la e8,re!in del .i+.lander, B0e a,re& l#! dien&e!H e!# .iG# B0e l#! mN!c0l#! de !0 mand)b0la !e m#6ieran rabi#!#! R/ *e #dia!, B0iere! .acerme

,a+ar ,#r l# B0e &e .iceU Bien, de ac0erd#/ RA!e+0r en6alen&#nada/ Nece!i&aba +anar &erren# ( dem#!&rarle B0e, a0nB0e Al la &06iera en !0 ,#der, ella &ambiAn !ab)a el ,#der B0e eCerc)a !#bre AlR/ Per# n# ,0ede! #diarme &an&# c0and# el ,0n1 c#n piercings B0e &iene! en&re la! ,ierna! e!&' de!eand# .acerme el .ara1iri/ DLa madre B0e la ,ariE Br(n !iem,re .ab)a !id# direc&a (

cer&era en !0! a&aB0e!/ Den&r# de aB0ella rec&i&0d, de !0 di,l#macia ( de !0 !eriedad, la Generala !ab)a !er ,r#6#cad#ra c0and# &#caba/ N# ,ed)a ,ermi!# ( Cam'! !0,licaba ,erdn/ F en%ren&ar!e a!) a Al, en in%eri#ridad de c#ndici#ne!, l# dem#!&raba/ P#r e!# la .ab)a admirad# &an&# an&e!/ S0 arr#C# .ab)a .ec.# B0e %0era im,#!ible d#marla en el A!+ardH nadie ,#d)a/ E8ce,&# Al/ Sin embar+#, a.#ra la d#ble+ar)a, la c#n&r#lar)a ( le dem#!&rar)a

B0iAn mandaba, !in 0n ',ice de la &ern0ra B0e 0na 6eG le ,r#di+/ N# &en)a &ern0ra ,ara ella/ N# m#!&rar)a c#m,a!in ,#r la! men&ir#!a!/ Ardan !e !en& !#bre el !illn de n0e6# (, de 0n &irn, la c#l#c b#ca abaC# !#bre !0! ,ierna!/ L#! ,ec.#! de Br(n !e a,la!&ar#n c#n&ra !0! 6ell0d#! m0!l#!/ RN# &iene! ni idea de l# B0e !#( ni de cm# .e cambiad#, e!cla6a/ RLa 6al1(ria !e rem#6i in&en&and# liberar!e, ,er# Al le !#!&06#

la! man#! &ra! la e!,alda, mien&ra! le !0b)a el Cer!e( B0e le c0br)a l#! m0!l#! ( la! nal+a!R/ SLa! id# !in bra+a!, iceberg- R !0!0rr rabi#!#/ RDS0Al&ameE RO., Slle6a! ,an&al#nci&#! debaC#T RLa ,r#6#c alGand# la man# ( d'nd#le 0na cac.e&ada &an %0er&e en la! nal+a! B0e .iG# B0e Br(n +ri&ara c#n %0erGa/ La Generala !e B0ed c#n &#da la melena r0bia ca(end# .acia abaC#, la! ,0n&a! de la mi!ma

r#Gand# el !0el#/ La !an+re !e le iba a la cabeGa ( &en)a la! meCilla! r#Ca! de e!&ar en e!a ,#!icin/ Ella !i!e ,ara !#,#r&ar el d#l#r ,ican&e de la man# de Ardan !#bre !0 !en!ible carne/ $0and# e!&aban C0n&#!, Al le .ab)a dad# cac.e&ada! en la! nal+a!H a Ardan le +0!&aba mandar ( ad#raba 6er cm# !0 ,iel enr#Cec)a/ F Br(n n0nca !e .ab)a !en&id# m'! 6i6a B0e C0+and# c#n Al de aB0el m#d#/ P#ner!e en man#! de al+0ien m0c.# m'! %0er&e B0e ella, de al+0ien

B0e ,#dr)a B0ebrar&e, ( !aber B0e n0nca &e .ar)a da"# era m0( e!&im0lan&e/ F era %a!cinan&e ,ara 0na m0Cer c#m# ella, B0e e!&aba ac#!&0mbrada a B0e nadie le rec.i!&ara, B0e la d#minaran a!)/ Per# a.#ra d0daba de Ardan/ Vl ,#dr)a .acerle da"# de 6erdad/ RSer mi e!cla6a !i+ni%ica a+0an&ar mi! ca!&i+#!, iceberg F !er &0 am#, en&re #&ra! c#!a!, B0iere decir B0e &N ( (# debem#! &ener 0na ,alabra de !e+0ridad ,ara

n0e!&r#! C0e+#!/ RDN# B0ier# C0+ar c#n&i+#E R e8clam m#rdiAnd#!e el labi# in%eri#r/ RN# im,#r&a l# B0e B0iera!/ AB0) mand# (#/ SSabe! l# B0e e! la ,alabra de !e+0ridadT R *ien&ra! !e l# ,re+0n& de!liG 0n ded# de manera !0,er%icial en&re !0! nal+a! ( .acia !0 en&rada m'! )n&ima/ P#r !0,0e!&# B0e l# !ab)a/ Nada m'! !alir del ESPIONAGE ( de!c0brir l# del BDS*, a Br(n le .ab)a %al&ad# &iem,# ,ara c#m,rar!e

al+0n#! eb##1! !#bre e!a! ,r'c&ica! !e80ale!/ N# le e8&ra"aba nada B0e Ardan !e decan&ara ,#r ella!, ,#rB0e !iem,re .ab)a dem#!&rad# B0e le +0!&aba el !e8# d0r#/ RD$#n&A!&ameE R#rden Al d'nd#le 0n n0e6# aG#&e/ RS) Rre,0!# ella, a6er+#nGada R/ DS) B0e l# !AE D]a!E D]a!E D]a!E RSEre! &#n&aT Rre,lic Al #%endid#R/ $0alB0ier re!,0e!&a 6endr' ac#m,a"ada c#n 0n Jam#K, Sen&endid#T RS)U, am# Rm0rm0r

d#l#rida/ Ardan !#nri ( re!,ir m'! &ranB0il#/ D#mar a Br(n iba a !er di6er&id# ( m0( c#m,licad#/ REn #&ra! circ0n!&ancia!, &e dar)a a ele+ir la ,alabra de !e+0ridad Rin%#rm el .i+.lander c#n &#n# !#berbi#R/ Per# da la ca!0alidad de B0e n# me im,#r&a en ab!#l0&# l# B0e &N B0iera!, (a l# !abe!/ A!) B0e, !erA (# B0ien la eliCa/ Br(n B0i!# mirarl# de re#C# ( %re)rl# c#n 0n ra(# en&re ceCa (

ceCaH ,er# n# ,#d)a .acerl#, ,#rB0e l0e+# !0%rir)a !0 de!&ierr#/ Se !en&)a c#m# 0na !ar&An, ( Ardan !#!&en)a el C#did# man+#/ Ten)a B0e a,render a C0+ar ( a #bedecer/ P#r m0( amar+a B0e %0era !0 !i&0acin, ,#r m0( en c#n&ra B0e e!&06iera, la mi!in era m'! im,#r&an&e B0e !0! di%erencia!/ RSAce,&a! 0na !0+erencia, am#T Ardan en&recerr !0! #C#! ( la mir a &ra6A! de !0! &0,ida! ,e!&a"a!/

N0nca !e %iar)a de ella/ RDime/ RSP#dr)a !er Jca,0ll#K la ,alabra de !e+0ridadT Ardan +r0", alG la man# (, c#n 0n &irn 6i#len&#, le arranc el short, r#m,iAnd#l# en d#! ,edaG#!, lle6'nd#!e la! bra+0i&a! c#n Al ( deC'nd#la ab!#l0&amen&e de!n0da c#n el &ra!er# en ,#m,a/ RSI0iere! !aber c0'l e! &0 ,alabraT SLa ,alabra B0e !i ,r#n0ncia! .ar' B0e &#d# !e acabeT R$lar#, !#r,rAndeme/ RLa ,alabra e!: %llame/

Ella !e B0ed !in re!,iracin, ( e!&a 6eG !) B0e mir !0 r#!&r# ,#r encima del .#mbr#/ Vl alGaba el men&n c#m# !i le .0biera dad# 0na b#%e&ada/ F !e la .ab)a dad# de 6erdad/ Sab)a B0e la &en)a en !0! man#!/ A Br(n l#! #C#! !e le enr#Cecier#n ,#r la rabia, ,#r la %0ria ( &ambiAn ,#r el mied# ( la e8ci&acin/ RN0nca ,r#n0nciarA e!a ,alabra/ N# ,0ede! #bli+arme a ell#/ N# ,0ede! %#rGarme a///

RN# 6#( a %#rGar&e/ $0and# acabe c#n&i+#, la .abr'! ,r#n0nciad#/ P0ede B0e n# .#(/ P0ede B0e n# ma"ana/ Per# l# .ar'! an&e! de l# B0e &e ima+ina!/ N# 6#( a dar&e &re+0a, e!cla6a/ RSE!&'! m0( !e+0r# de B0e me 6#( a rendir, e.T P0e! (a ,0ede! em,eGar R!#l& en&re dien&e!R, i!le"#/ LaG B0e la ,r#n0ncie, a 6er !i ,0ede!/ RV#( a ,#ner&e &0 delici#!# c0l# c#m# 0n &#ma&e, &raid#ra men&ir#!a/ Br(n .ab)a ec.ad# de men#! aB0ell#/ La a,0e!&a, la

c#m,e&icin abier&a en&re ell#! 0&iliGand# !0! ,r#,i#! c0er,#!, C0+'nd#!el#!H a0nB0e a.#ra !#l# %0eran ca!car#ne! 6ac)#!, al men#! el de ella/ L0b# 0n &iem,# en el B0e la 6i#lencia ( la ,a!in de Ardan en la cama eran &an incre)ble! c#m# la &ern0ra ( el am#r B0e le .ab)a m#!&rad# %0era de ella/ A0nB0e en&#nce!, en &iem,#! %elice! n# la llamaba e!cla6a, ni iceberg Ni la .ab)a #%recid# a l#! ein.erCar! del A!+ard c#m# !i nada, men#!,reci'nd#la ( rebaC'nd#la

an&e l#! de !0 ca!&ill#/ E#ne! a&r'!, Cam'! .abr)a ,ermi&id# B0e !e la .0millara de aB0ella manera ( Al mi!m# .abr)a ma&ad# c#n !0! ,r#,ia! man#! a B0ien #!ara .ablarle a!)/ Per# Ardan (a n# era aB0Al Ardan/ $0and# le diC# B0e era 0n .#mbre de %0er&e! a,e&i&#!, !e l# m#!&r cada l0na a!+ardiana, cada amanecer en el Vin+l%U La &#caba a diari#, !iem,re/ Le .ac)a el am#r !in ,ene&rarla de &#da! la!

manera! B0e c#n#c)a/ F .ab)a l0c.ad# %)!icamen&e c#n ella .a!&a B0e 0n# de l#! d#! !e rend)a ,#rB0e amb#!, c#m# b0en#! caGad#re! !an+0inari#!, ad#raban la ,er!ec0cin/ F n# !iem,re .ab)a !id# ella la B0e cla0dicara/ N# #b!&an&e, en e!e !illn, en e!e &iem,#, la di%erencia era B0e all) !#l# mandaba Al (, lamen&ablemen&e, ella n0nca ,#dr)a de%ender!e/ E!&aba a !0 mercedH ( B0er)a c#n%iar en B0e Ardan, en al+Nn m#men&# %0era de la br0ma del

#di# ( la ira, !e !en&ara c#n ella ( le ,re+0n&ara ,#r B0A/ SP#r B0A .iG# l# B0e .iG#T SP#r B0A l# ec. de !0 6idaT Si al+0na 6eG la .ab)a B0erid#, deb)a ,re+0n&'r!el#, Sn#T I0e dem#!&rara el in&erA! B0e .ab)a e8i+id# 2re(Ca ,ara B0e ella ,0diera re6elarle &#da la 6erdad/ La Nnica ,alabra de !e+0ridad 6'lida era e!a: S,#r B0AT Per#, .a!&a B0e Al n# ,r#n0nciara e!a ,re+0n&a, mien&ra! &an&#, e!,erar)a ( !#,#r&ar)a l# B0e el

+i+an&e de,ara!e ,ara ella/ D]a!E D]a!E D]a!E D]a!E D]a!E RDArdanE Ni !iB0iera la ,re,ar/ N# le di# &iem,# a c#+er aire/ El +0errer# (a n# daba in#cen&e! cac.e&ada!, a.#ra .ab)a meC#rad# !0 &Acnica de &al m#d# B0e, !in aG#&arla %0er&e, la ,almada le e!c#ciera m0c.# m'!/ RE!&# ,#r n# llamarme am#/ D]a!E D]a!E D]a!E D]a!E D]a!E D#! en 0na nal+a, &re! en la #&ra, c0a&r# en&re la! ,ierna!/ Br(n +ri& ( B0i!# .0ir de aB0el c#n&ac&# &an di%eren&e ( e8&ra"#

,ara ella/ RSVa! a ll#rarT R,re+0n& malici#!#, ec.'nd#le la cabeGa .acia a&r'!R/ N# ,0ede! .0ir de m)/ La Generala men&ir#!a !e 6a a ec.ar a ll#rarU R!e b0rl/ D]a!E D]a!E D]a!E F 60el&a a em,eGar/ P#c# a ,#c#, la ,iel de Br(n ,a! del crema al r#!ad#, ( del r#!ad# al r#C#U D]a!E D]a!E D]a!E RDA+0an&a el +ri&#, r0biaE Rle e8i+)a AlR/ A+0'n&al# R,idi c#n 6#G r#nca/ Br(n le m#rdi en el +emel# c#n

&an&a %0erGa B0e le .iG# !an+re/ Le ard)a la ,iel, le e!c#c)a ( le ,icaba/ Le e!&aba dand# 0na aG#&aina, c#m# .ac)an l#! ma(#re! c#n !0! ,eB0e"#! c0and# !e .ab)an ,#r&ad# mal/ $#m# Al n0nca an&e! le .ab)a ,r#,inad# en el ,alaci# de 2re(Ca/ Br(n !0,# B0e la e!&aba aG#&and# ,#r &#da! la! 6ece! B0e B0i!# .acerl# ( n# ,0d#H ,#r !0 de!&ierr#H ,#r !0 &raicin ( !0 !ilenci#!# d#l#r/

Para Ardan ella re,re!en&aba la 6i6a ima+en de 0na ,0&a de !a&'n/ D]a!E D]a!E D]a!E D]a!E Se #bli+ a n# +ri&ar/ N# +ri&ar)a/ N# l# .ar)a/ A0nB0e e!&06iera de!n0da e inde%en!a !#bre !0! ,ierna!/ N# iba a rendir!e/ F n# l# .iG# d0ran&e la media .#ra !i+0ien&e/ RL# m'! incre)ble de !er inm#r&al RdiC# Al #b!er6and# l# B0e .ab)a .ec.# c#n el e!c0l&0ral &ra!er# de la 6al1(ria, a.#ra e!c0l&0ralmen&e e!carla&aR e! B0e n# &e 6a! a

de!ma(ar ,#r 0na ,aliGa er&ica/ REl .i+.lander !ac0di la man# ,#rB0e le em,eGaba a d#ler/ Se .ab)a en!a"ad#R/ S$0'n&a! .an !id#, iceberg- R&en)a +ana! de ,a!arle la ,alma ,#r encima ( calmar la ,iel ardien&e/ Ard)a en de!e#! de mimarla, a0nB0e %0era !#l# 0n ,#c#/ Per# era 0n ca!&i+#, 0n ca!&i+# ,#r &#d#, ( n# !er)a !0%icien&eU De .ec.#, cre( B0e n0nca !er)a !0%icien&e ,ara ,erd#narla/ Br(n n# le .ab)a ,edid# ,erdn, la m0( c#ndenada/ La C#6en +em)a ( +r0")a ,#r l#

baC#, ,er# n# daba !0 braG# a &#rcer/ Sab)a B0e le d#l)a ( &ambiAn !ab)a B0e &en)a la hellbredelse en !0! man#!/ Si B0i!iera, ,#dr)a !anarla en 0n !an&iamAn/ Per# n# l# .ar)a/ La .erm#!a &raid#ra deb)a !en&ir, al men#!, 0n ,#c# del d#l#r B0e .ab)a e8,erimen&ad# Al d0ran&e &#d#! l#! !i+l#! de !#ledad B0e .ab)a 6i6id# en el *id+ard/ P#r !0 c0l,a/ Perdn n# era 0na ,alabra di%)cil de ,r#n0nciar/ Per# Br(n

dem#!&raba, c#n !0 #r+0ll# ( !0 al&aner)a, B0e ella era inca,aG de reclamarl#/ RSSabe!T RdiC# ArdanR/ A.#ra B0e la! 6al1(ria! (a ,#dAi! deCar de !er 6)r+ene!, e!,erarA a B0e me l# ,ida! ,ara .acer&e &#da 0na m0Cer, Se., Br(nT Rle6an& ,ar&e del Cer!e( B0e !e+0)a c0briAnd#le la e!,alda ( &ambiAn !e l# r#m,i ,#r la mi&ad, ,ara B0e la! ala! aG0le! ( .elada! a,arecieran &ra! la lana/ S0! ala! n# eran %ea!,

a0nB0e le .0bie!e dic.# l# c#n&rari# en ca!a de Ander!#n/ Eran &an .erm#!a! B0e ,arec)an di!&an&e!/ O0!&# c#m# era ella/ Lerm#!a, di!&an&e (U ( G#rra/ Le abri la! nal+a! ( di!%r0& al #b!er6ar la .0medad la&en&e B0e !e .ab)a de,#!i&ad# en&re !0! ,ierna!R/ Incre)bleU Te .a ,0e!&# calien&e l# B0e &e .e .ec.#/ RN#U R+imi Br(n, de!,0A! de 0n lar+# !ilenci#R/ N# me +0!&a e!&#U, !e"#r/ Para/ RS)

B0e le +0!&aba/ Per# le +0!&aba !i ,#d)a 6#l6er!e ( .acerle l# mi!m#/ N# era !0mi!a na&0ral, a0nB0e le a+radaba B0e Ardan la !#me&iera, !iem,re ( c0and# l0c.ara c#n ella ( !e +anara !0 !0mi!in/ Ella n# !e rendir)a, n0nca !e ,#ndr)a delan&e de nadie ,ara decir: JaB0) e!&#(, '&ame la! man#! a la e!,alda ( ,#nme el c0l# c#m# el &#,# de la bandera de Oa,nK/ P#rB0e ,ara ella la !0mi!in n# era ceder el c#n&r#l/ Para ella, !#me&er!e !i+ni%icaba

B0e !e l# .ab)an arreba&ad# C0!&amen&e/ L0c.and#/ RN# aca&# rdene! de la! e!cla6a! Ra!e+0r, de!liGand# l#! ded#! en&re !0 .0medad, C0+and# c#n ellaR/ STe +0!&ar)a, Br(nT STe +0!&ar)a B0e &e diera 0n# de e!#! #r+a!m#! B0e &e lanGaban a la! e!&rella!T Rr#nr#ne .aciAnd#!e el b0en#/ Era 0n am# canalla/ De!liG la ,0n&a del ded# c#raGn en el in&eri#r de !0 6a+ina, a,re&ada e .inc.ada ,#r l#! aG#&e!, .a!&a &#car el

.imen/ Ella !e &en! ( ne+ c#n la cabeGa/ SI0A iba a .acerT RV#( a B0i&ar&e la 6ir+inidad, 6al1(ria/ F 6a a !er mi ded# B0ien l# .a+a Rera maB0ia6Alic#/ E!&aba di!%r0&and# de !0 &#r&0raR/ Ni !iB0iera 0n .#mbre/ S#l# 0na %alan+e/ SI0A me dice!T STe l# .a+#T A.#ra 2re(Ca n# &e ,r#&e+e/ RN#U R!#ll#G/ I0er)a ec.ar!e a ll#rarH ,er# la rabia ( la indi+nacin !e l# im,idier#n/ RSN#T N# 6e# B0e &e im,#r&e m0c.#U

RDN#E R+ri&, arB0eand# la e!,alda .acia arriba c0and# n#& B0e el ded# r#Gaba el .imen c#n in!i!&encia/ Tan&a! 6ece! C0+ar#n a e!#U &an c#n%iada .ab)a e!&ad# ella de AlU Pen! c#n amar+0ra/ A.#ra n# ,#d)a relaCar!e ( deCar B0e la &ra&ara c#m# an&e!, ,#rB0e n# !e %iaba de Al/ N# ,ermi&ir)a B0e Al le .iciera e!#/ Era 0na m0Cer ( de!eaba ,erder la 6ir+inidad c#n Ardan, c0and# %0era b0en# c#n ella #&ra 6eG/ N# a!)/ REn&#nce! ,)demel#/ Di: J,#r

%a6#r, am#, n# mereGc# B0e &0 .erm#!# ded# me arreba&e mi &raici#nera 6ir+inidadK/ Br(n &ra+ !ali6a/ Mna 6ena le ,al,i&aba en la !ien ( #&ra en la %ren&e/ J$abrn/ Ra!&rer#, cerd#UK/ T#d#! l#! n#mbre! !e B0edaban c#r&#! ,ara 0&iliGarl#! en !0 c#n&ra/ RDD)mel#E Re8clam Ardan, d'nd#le 0na n0e6a cac.e&ada c#n el ded# de la #&ra man# den&r# de ella/ RP#r %a6#r, am#U RSe de&06# 0n m#men&# ,ara c#+er aire ( !en&ir cm# la! arena!

m#6ediGa! de la .0millacin la en+0ll)anR UN# mereGc# B0e &0 .erm#!# ded# me arreba&e mi &raici#nera 6ir+inidad RIba a ll#rar/ Iba a ll#rar delan&e de Al/ JA+0an&a/ A+0an&a, n# le de! e!e +0!&#K/ Ardan !e B0ed B0ie&#, #b!er6and# cm# la r#!ada 6a+ina de Br(n &en)a en+0llid# medi# ded# en !0 in&eri#r/ L# re&ir r',idamen&e ( le di# 0na Nl&ima cac.e&ada en la nal+a ,ara, ac&# !e+0id#, le6an&arla

!in m0c.a cerem#nia/ La &06# B0e a+0an&ar ,ara B0e la r0bia n# !e ca(era al !0el#/ Par,ade a&ni&#/ Br(n &en)a l#! #C#! brillan&e! ( .Nmed#! ( la! meCilla! !#nr#!ada!/ El labi# in%eri#r l0c)a .inc.ad# de m#rdAr!el#/ Gl#ri#!amen&e de!n0da, c#n !0! #reCa! ,0n&ia+0da!, B0e a!#maban le6emen&e en&re !0 melena d#rada, !e+0)a !iend# la !irena m'! .erm#!a B0e .ab)a 6i!&# en !0 inm#r&al 6ida/ F c0'n&# le m#le!&aba e!#, ,#r

Od)n/ Se le6an&, &an de!n0d# c#m# ella, ( !e lami el ded# B0e .ab)a e!&ad# en el in&eri#r de la +0errera/ RT0 .erm#!# ded# e!&' !ab#re'nd#me, am# Rc#men& Br(n c#n la! ,0,ila! dila&ada! ( el &#n# 'cid# de Generala/ Ardan le !acaba ca!i d#! cabeGa!/ I0er)a !0! Ga,a&#! de &acnR/ I0A 6er+ZenGa ,ara Al, Sn# cree!T Vl &06# el de!car# de !#nre)r ( !acar el ded# .Nmed# de !0

ca6idad b0cal c#n 0n !0a6e plop RP#r e!# l# lim,i# Rc#n&e!&, e!&0di'nd#la de arriba abaC#/ Ella !e !in&i incm#da c#n !0 e!cr0&ini#, ( le #b!er6 al dar!e media 60el&a ( diri+ir!e .acia l# B0e deb)a !er el 6e!&id#r/ Era 0n 6illan#, ,er# !0 &ra!er# !e+0)a !iend# de in%ar&#/ Al !alir de la .abi&acin, lle6aba 0n c#llar de c0er# ne+r# +r0e!#, c#n abal#ri#! ,la&ead#! ( 0na cadena c#l+and#/ O&r# c#llar de ,err#, ( e!&e, adem'!, c#n c#rrea/ RN# B0ier# ,#nerme e!# R

,r#&e!& &embl#r#!a/ Di#!e!, le d#l)an la! nal+a! c#m# n0ncaU F Ardan !e+0)a m0( erec&#/ El .i+.lander enc#+i !0! en#rme! .#mbr#! ( &06# el de!car# de !#nre)r/ RTe l# ,#ndr'! ,#rB0e (# l# di+#/ Ere! 0na ,erra, S6erdadT R !ac0di el c#llar %ren&e a ella, ( de!,0A! le r#de el c0ell# c#n Al R/ P0e! !er'! mi ,erri&a/ RAC0!& el cierre, ( !e l# deC ,0e!&#/ RN# !#( 0na ,erra, Ardan R a!e+0r ella c#n 6#G &rAm0la,

,er# a+0an&and# el &i,#/ N# iba a derr0mbar!e %ren&e a Al/ Vl n# l# 6al#rar)a ( !e reir)a de !0 a%liccinR/ Tr'&ame c#n m'! re!,e&#/ N# me ,0ede! m#!&rar a!) %ren&e a l#! dem'!/ Vl !e ec. a re)r/ La +ran Generala e!&aba an&e Al/ Sin m'!cara!, !in %il&r#U F &#da6)a dand# rdene!/ RN# l# .a! en&endid# aNn, S6erdadT R&ir de !0 c#llar de ,err# ( la +0i .a!&a la camaR/ Fa n# &iene! ,#der/ AB0) n#/ AB0) ere! el e!cala%n m'! baC# de

&#d#!/ RN# ,ara mi! n#nne! RalG la barbillaR/ N# ,ara el En+el, S# aca!# cree! B0e, c0and# !e,a B0e me &ra&a! a!), n# &e 6a a dar &0 merecid#T REl l)der de l#! ein.erCar!, ,#r a.#ra, n# .a m#6id# 0n ded# ,#r &i/ RL# .ar' en el m#men&# en B0e 6ea l# B0e e!&'! .aciend#/ RTe eB0i6#ca!/ RNe+ c#n la cabeGa, !0biend# a la cama ( lle6'nd#!ela c#n Al de 0n &irn, ,r#6#cand# B0e ca(era de br0ce! c#n&ra el c#lc.nR/ Te

eB0i6#ca!U R+r0" de n0e6#, a,r#6ec.and# ,ara r#dear !0! m0"eca! c#n 0na! e!,#!a! ( cla6arla a l#! barr#&e! del cabeGal de la cama/ Pa! la man# ,#r !0 e!,alda de!n0da ( de!,0A! ,#r la ,ar&e &ra!era de l#! m0!l#! ,er#, en nin+Nn m#men&#, le &#c la ,iel mal&ra&ada del &ra!er#/ N# .abr)a mi!eric#rdia ,ara Br(n, ni a.#ra ni n0ncaR/ El En+el me .a dad# el 6i!&# b0en#/ L#( .em#! .ablad# !#bre &i/ Br(n abri l#! #C#! c#m# ,la&#!H

,rimer# al 6er B0e la e!,#!aba (, de!,0A!, al !aber B0e Gabriel c#n#c)a !0 !ecre&#/ RLe .e dic.# la 6erdad R ,r#!i+0i !in deCar de acariciarle la ,iel c#n la ,0n&a de l#! ded#!/ RDN# me &#B0e!E RSe rem#6i ella indi+nadaR/ DN# debi!&e dec)r!el#E RSe l# .e c#n&ad# &#d#: la 6erdad !#bre l# B0e me ,a!, la 6erdad !#bre ,#r B0A e!&#( aB0)U El En+el !abe B0e ere! realmen&e ,#der#!a ( n# B0iere ,erder&e c#m# +0errera, #b6i#/ Per#

&ambiAn c#n#ce B0e &en+# la lla6e de &0 a!cen!# direc&# al A!+ard ,#r la ,0er&a de a&r'! ( B0e, c#n 0n ,ar de ,alabra!, .a+# B0e de!a,areGca! del *id+ard/ Gabriel n# B0iere B0e la! ,r#n0ncie, ( ,ara ell#, ace,&ar' B0e (# me .a+a car+# de &i/ A mi m#d#, baC# mi! n#rma!/ *i le(/ La Generala .0ndi el r#!&r# en la alm#.ada ( ,r#%iri cien mil maldici#ne!/ E!&aba 6endida c#m# n0nca, en man#! de !0 ma(#r enemi+#/

RD#rmir'! c#nmi+#/ AB0) R a!e+0r Al le6an&'nd#!e de la cama ( riend# c#m# el +anad#r de 0n &#rne#R/ F .arA l# B0e B0iera c#n&i+# den&r# de mi! a,#!en&#!/ Nadie &e mal&ra&ar' %0era de ell#!/ RT0! ein.erCar! ( &0! ami+#! B0ieren arrancarme la ,iel a &ira! R,r#&e!& aba&ida/ S0 6#G !#n am#r&i+0ada ,#r la alm#.adaR/ Si me &#can, !i !e a&re6en a .acerme da"#U RNadie &e .ar' da"#/ TN n# c#n&e!&e! a !0! ,r#6#caci#ne! (

(a e!&'/ RSi !e a&re6en a ,#nerme 0n ded# encima Rc#n&in0 Br(n, le6an&and# el r#!&r# de la alm#.ada ( mir'nd#l# a la cara R, le! ma&arA, Ardan/ N# debe! darle ,#der a nadie ,ara B0e me .a+a da"#, # !aldr'n ,erdiend#/ *e .a! ,0e!&# a l#! ,ie! de l#! caball#! an&e ell#!/ RE!&'n baC# mi! rdene!, &ienen ,r#.ibid# &#car&e/ S#l# (# ,0ed# .acerl#/

Ella !#nri !in +ana!/ Si Ardan .0biera 6i!&# cm# la miraban, n# ,#ndr)a la man# en el %0e+# ,#r ell#!/ E!#! +0errer#!, !i ,0dieran, la &#r&0rar)an/ F ,0ede B0e n# c#n!i+0iera 0&iliGar !0 %0ria 6al1(ria c#n&ra Ardan, ,er# c#n&ra ell#! l# .ar)a !in d0darl#/ Vl la re,a! de arriba abaC# ( !e c#+i el d0r# miembr# c#n la man#/ R*e 6#( a d0c.ar/ RSe diri+i al ba"# c#lindan&e, c#n la e!,alda m0( rec&a ( el ric&0! de d#l#r en el r#!&r#/

RS*e 6a! a deCar aB0) encadenadaT Vl !e de&06#, &en!# c#m# 0na 6ara, ( !e ,0!# de ,er%il: 0n e!,lAndid# ( ardien&e ,er%il rec#r&ad# ,#r la l0G del ba"#/ Le en!en cm# !e acariciaba Al mi!m#, !in 6er+ZenGa ni re,ar#!/ Arriba ( abaC#, c#m# ella le .ab)a .ec.# mile! de 6ece! c0and# e!&aban C0n&#!/ RTe diCe B0e &e arreba&ar)a la 6ir+inidad/ Te diCe B0e me l# ,edir)a!/ REl c#l#r caramel# de !0! #C#! !e #!c0reciR/ Per# !i n#

me d#( 0na d0c.a %r)a, 6#( a %#llar&e, e!cla6a/ F (# n# me %#ll# a la! e!cla6a! a n# !er B0e me l# r0e+0en/ S#l# me %#ll# a la! m0Cere! B0e de!e#/ RAlG la c#mi!0ra del labi# in%eri#r, ( el ,iercin+ re%0l+i en la #!c0ridad/ El in!0l&# c#r& el alma de Br(n c#n la ,reci!in de 0n cir0Can#/ A,re& l#! dien&e!, rec#,iland# marea! de rabia e ira .acia e!e .#mbre al B0e !e+0)a B0eriend#, al B0e le .ab)an #bli+ad# a aband#nar,

( B0e a.#ra &an mal la e!&aba &ra&and#/ RI0A ,ena B0e l# B0e &iene! en&re la! man#! n# ,ien!e i+0al, am#/ REre! 0na m0Cer de!n0da/ RSe a,re& la ereccinR/ SI0A e!,eraba!T De!,0A! de e!a! ,alabra!, cerr la ,0er&a, ( encendi el a+0a del +ri%#/ Br(n !e B0ed a #!c0ra! ( a,r#6ec. ,ara !#l&ar la! l'+rima! B0e e!&aba re&eniend# de!de B0e Ardan le .ab)a #rdenad# B0e !e di!c0l,ara

an&e T.e#d#re/ Ll#r ,#r ella, ( &ambiAn ,#r Al/ P#rB0e, de !e+0ir a!), ,erder)an &#d#! l#! rec0erd#! b0en#!, ( !#l# !e B0edar)an c#n la amar+0ra del renc#r ( del de!,ec.#/ P#r !0 ,ar&e, Ardan !e a,#( en l#! Gcal#! ,la&ead#! ( ne+r#! de !0 inmen!a d0c.a, ( deC B0e el a+0a %r)a arra!ara c#n &#d#! !0! rem#rdimien&#! ( an0lara la ca,acidad de #)r el llan&# de!+arrad# de Br(n/ La! &raid#ra! ( men&ir#!a! Cam'!

deber)an ll#rar c#m# m0Cere! de!e!,erada! ( aba&ida!/ S#naba c#m# !i, en realidad, ella n# &06iera c0l,a de l# B0e e!&aba !0cediend#/ DPer# B0e l# c#l+aran !i n# era la Nnica c0l,ableE A0n a!), !i Br(n era &an %r)a, S,#r B0A dem#ni#! ll#raba &an de!c#n!#ladamen&eT N0nca la .ab)a 6i!&# ni #)d# ll#rar/ Oam'!/ SP#r B0A a.#raT T06# el im,eri#!# de!e# de !alir de all) ,ara B0i&arle la! e!,#!a! ( me&er!e c#n ella en la d0c.a/ Le .ar)a el am#r 6i#len&amen&e (

le dir)a &#d# l# B0e ,en!aba de !0 ,er!#na/ Le e8i+ir)a B0e le diera 0na maldi&a e8,licacin, incl0!# B0e le min&iera ,ara a!) creerla ,#r %in ( darle la #,#r&0nidad de recibir !0 ,erdn/ Ardan +r0", ( +#l,e la ,ared c#n la ,ar&e ,#!&eri#r de !0 cabeGa/ RIdi#&a, idi#&a, idi#&aU R!e re,rendi Al mi!m#R/ La! l'+rima! de e!a m0Cer !#n l'+rima! de c#c#dril#/ E! 0n maldi&# re,&il de

!an+re %r)a/ N# l# #l6ide!/ N# l#U Se B0ed !in re!,iracin ( e(ac0l en !0 man#, ,en!and# en la la+ar&a B0e %in+)a !er B0ien n# era, ( B0e, en 6eG de calen&ar !0 cama c#n !0 c0er,#, iba a .elarla c#n !0 maldi&# c#raGn de .iel#/ VII Eilean Arainn Sei! de la ma"ana Diari# de Br(n Nece!i&# e!cribir a.#ra mi!m#/ E!&#( dema!iad# indi+nada c#m# ,ara c#n&in0ar c#n e!&#/

T#da6Pa n# .a !alid# el !#l ( lle6# de!,ier&a de!de B0e Ardan me .a c#+id# en braG#! ( me .a me&id# baC# el c.#rr# de la d0c.a, c#n a+0a .elada ( %rPa/ A+0a de la! Tierra! Al&a!/ La! Prdene! del !Pdic# .an !id# la! de b0!car (# mi!ma la c#cina ( ,re,arar el de!a(0n# ,ara &#d#! l#! +0errer#!/ N# !P B0P !e .a ,en!ad# B0e !#(H n# !#( !0 !ir6ien&a Pb0en#, a.#ra ,0ede B0e !PP/ TPer# ,#r B0P &en+# B0e ,re,arar 0n manCar a &#da e!a +en&e B0e me #diaT

N# me .a dic.# nada mP!/ *e .e 6e!&id# c#n la r#,a B0e Pl me .a ,re,arad# P,#r cier&#: TI0P .ace &#da mi r#,a en !0 6e!&id#rTPH 0n Cer!e( +ri! m0( anc.#, 0n#! &eCan#! aC0!&ad#! ( la! b#&a! de caPa al&aH ( me .a ec.ad# de la .abi&aci Pn al +ri&# de : EP#n&e a &rabaCar, e!cla6aE Le decidid# B0e 6#( a .acerme 0n c#llar c#n !0! dien&e!, !0! ,e!&aPa! ( !0 ,el#/ $0and# &#d# e!&# acabe ( ,0eda ,#nerl# en !0 l0+ar, le &#r&0rarP cien mil 6ece!/

A l#! re!iden&e! del ca!&ill# n# le! cai+# bien/ Se n#&a B0e el e!c#cP! le! .a dad# !0 6er!iPn de l#! .ec.#!/ T$Pm# me ,0ed# de%enderT Si Ardan n# !e in&ere!a, !i n# ,r#n0ncia la! ,alabra! B0e nece!i&# #Pr ,ara e8,licarle &#d#, !e+0irPn #diPnd#me/ Pl !e+0irP #diPnd#me/ Incl0!# ,0ede B0e de!,0P! de e8,licar mi! raG#ne!,&ambiPn c#n&inPe .aciPnd#l#/ La c0e!&iPn e! B0e, de!,0P! de rec#rrer &#da la %#r&aleGa PB0e me !i+0e im,re!i#nand#P, .e lle+ad# a l# B0e ,arece !er

el c#med#r ,rinci,al/ Ardan &iene la! c#!&0mbre! de l#! laird!, c0and# &#d#! c#mPan C0n&#! en la mi!ma !ala ( Pl lideraba l#! banB0e&e! c#m# Ce%e del clan/ La c#cina e!&P C0!&# al lad#, ( dad# B0e Ardan ,arece ad#rar la! Pl&ima! &ecn#l#+Pa!, e!&P llena de b#&#ne! e in!&r0men&#! Pnic#! ( de di!eP#/ *e .e 60el&# l#ca ,ara enc#n&rar &#d#! l#! in+redien&e! ,ara c#cinar, ,er# al %inal me .e .ec.# c#n &#d#!/ Le ,re,arad# ,a!&ele!, br#9nie!, G0m#!, al+0na &#r&illa de

6e+e&ale! ( carne, ( ca%P!U Li&r#! ( li&r#! de ca%P!/ En $.ica+# lePm#! m0c.P!im#! libr#! de la bibli#&eca del &P# de Gabriel B0e, ,#r cier&#, a.#ra e! la ,areCa de I!am0, 0n 6aniri# del clan !am0rai de *i(am#&#/ Mn# de e!#! libr#! B0e leP era de rece&a! de c#cina/ F dad# B0e &enem#! el cerebr# m0( de!arr#llad# ( ca,&am#! c#nce,&#! en dPcima! de !e+0nd#, .e ec.ad# man# de mi mem#ria ,ara ,re,arar al+# !0c0len&#/ *ien&ra! c#cinaba, .e #b!er6ad# l# B0e

me r#deaba/ N# en&iend# cPm# la ,iedra ( el acer#, cPm# l# clP= !ic# ( l# n0e6#, l# %rP# ( l# cPlid# ,0eden .acer &an b0en c#n&ra!&e/ Per# en e!a c#cina, ( en &#d# l# B0e e! el .#+ar de Ardan, e!a an&P&e!i! c#n6i6e en arm#nPa/ F e!&e ca!&ill#U E!&e ca!&ill# e! C0!&# c#m# Pl e!/ 20er&e ,er# c#n ,eB0ePa! e!B0ina! cPlida! llena! de c0idad# ( dedicaci PnH #c0l&# en&re l#! can&#! de l#! ,ePa!c#! de Arran (, a la 6eG, m#!&rand# !0&ilmen&e !0 belleGa median&e 6en&ana!

&allada! en la m#n&aPa, a,&a! ,ara aB0ell#! B0e 6en ( n# !#l# miran/ E!B0i6# ( e8,0e!&#/ Lerm#!# ( mi!&eri#!#/ D0r# ( ele+an&e/ *e .e %iCad# B0e en el !alPn .a( 0n &ar&Pn c#l+ad# en la ,ared/ E! aG0l ( !e cr0Gan lPnea! ne+ra! +r0e!a! &ran!6er!ale!, ( al+0na mP! %ina ( r#Ca/ P0e!&# B0e Ardan n# me .a e8,licad# nada !#bre !0 clan (, +racia! a B0e ,0de ,re,arar 0n de!a(0n# c#,i#!# ( n0mer#!# en ,#c# &iem,# ,ara l#! dic.#!#! +0errer#! del

&renGa!, me .a !#brad# &iem,# ,ara c#+er mi iPad PincrePble! e!&a! &ecn#l#+Pa! &erre!&re!: n# en&iend# cPm# .an a6anGad# &an&# en e!&e !ec&#r ( &an ,#c# a ni6ele! men&ale! ( e!,iri&0ale!P e inda+ar ,#r la red ,ara de!c0brir a B0iPn ,er&enecen e!#! c#l#re! c#n la! lPnea! di!,0e!&a! de aB0el m#d#/ *e .a lle6ad# al clan *ac1a(, 0n# de l#! clane! mP! an&i+0#! ( ,#der#!#! de E!c#cia, c0(# lema e!: PAm %ear i! %.aid.e c.aid. b.#Pn b.aile,

c.0al ePn cePl b0 m.il!e lei! n0air &.ill e d.ac.aid.P/ I0e B0iere decir B0e Pel .0mbre B0e 6a+a errand# %0era de ca!a, e!c0c.a la mP!ica mP! d0lce c0and# 60el6e a ellaP/ E! 0n lema 6erdaderamen&e b#ni&#/ $re# B0e 6a c#n Ardan, ,#rB0e n# !P B0P &i,# de 6ida .a lle6ad# de!de B0e l# ec.P de mi lad# Pa0nB0e me l# ima+in#/ F rabi# c0and# l# .a+#P, ,er# !P B0e !P B0e n# .a ,#did# !er %eliG/ P#rB0e (# n# l# .e !id#, ( Pl e! mi ein.erCar/

Se+0r# B0e .a caminad# erran&e, c#m# (# l# .e .ec.# d0ran&e e#ne!, ,#rB0e amb#! e!&Pbam#! %0era de ca!a/// Perdid#! ,#r c#m,le&#/ F a.#ra B0e n#! .em#! reenc#n&rad#, a0nB0e Pl !#l# B0iera .acerme daP# ( (# re,licarle c#n&in0amen&e, debem#! darn#! c0en&a de B0e el 0n# e! el .#+ar del #&r# ( e8i!&e 0na mel#dPa .erm#!a ,ara n#!#&r#! B0e &#da6Pa n# ,#dem#! ni !abem#! #Pr/ EP#r 2re(Ca ( !0 c#llar de ,erla!E E!&#( &an can!ada de ll#rar/ ETI0P me e!&P ,a!and# de!de B0e lle+0P al *id+ardTE

TSerP 6erdad B0e e! 0n rein# en el B0e la! em#ci#ne! ,ierden c#n&ra la raGPnT O &al 6eG, ,0ede B0e el d#l#r del &ra!er# me e!&P inc#m#dand# dema!iad#U *aldi&# cre&in#/ *en0da &0nda me di#/ Al men#! (# 0&ilic P mi .ellbredel!e ,ara !anarl#/ Pl ni !iB0iera me !anP a mP de!,0P! de l#! aG#&e!/ F aB0P n# &en+# el .Cel,, el remedi# de l#! enan#! ,ara n0e!&ra! .erida!/ En el Val.all ,#dPa l0c.ar ( me ,#dPan .erir ,er#, &eniend# la crema mila+r#!a, !anaba rP,id#/

AB0P en el *id+ard, !i n# &en+# el .ellbredel!e de Ardan, n# !an# &an rP,idamen&eH ( l# B0e ,0ede c0rar en 0n !0!,ir# arriba, &arda .#ra! .0mana! en !anar abaC#/ El e!c#cP! deberPa a,reciar e!e de&alleH a0nB0e, ,#!iblemen&e, c#m# l# !abe, n# l# &endrP en c0en&a n0nca/ RE!cla6a/ Br(n di# 0n re!,in+# ( ,r#n0nci la ,alabra B0e .ac)a de!a,arecer !0 diari# m'+ic#, ( e!&e !e e!%0m de !0! man#! en 0n !an&iamAn/

Se +ir &#da aG#rada/ Ardan 6e!&)a c#n r#,a! #!c0ra!/ Ten)a el ,el# rec#+id# en 0n m#"# baC# ( +r0e!# ( 0na ,eB0e"a &renGa #!c0ra ca)a !#bre !0 .#mbr#/ Lle6aba 0n Cer!e( de man+a lar+a de c#l#r ne+r# ( 0n#! &eCan#! anc.#! aG0le! #!c0r#!/ La! b#&a! de m#&er# le lle+aban ,#r l#! +emel#! ( &en)an la ,0n&a ,la&eada ( me&'lica/ En la cara !#l# l0c)a la mirada de caramel# c#n+elad#, %iCa en ella ( en &#d# l# B0e .ab)a

,re,arad#/ AnaliGand# !i l# .ab)a .ec.# bien # mal/ P#r 2re(CaU I0A .#mbre &anU &anU &an .#mbre, ,en! Br(n/ Era .erm#!#, c#m# !#l# la ma!c0linidad en arm#n)a ,#d)a !erl#/ De&r'! de Al, 0na ,eB0e"a cabeci&a !e m#6i inB0ie&a/ O#.n!#n a!#m !0 cari&a !#nr#Cada ( le !#nri c#n ale+r)a/ AB0el cr)#, adem'! de !0! n#nne!, era el Nnic# B0e !e !en&)a %eliG de B0e ella

e!&06iera all)/ F, del mi!m# m#d#, ella !e en&ernec)a cada 6eG B0e O#.n!#n e!&aba cercaH C0!&# &#d# l# c#n&rari# de l# B0e le !0ced)a c0and# el +i+an&e e!c#cA! le r#ndaba # la C0G+aba c#n e!#! #C#! de ma,ac.e en c#n!&an&e cabre#/ F !#l# 2re(Ca !ab)a l#! !en&imien&#! B0e de!,er&aba en ellaH eran &an c#n&radic&#ri#!U De!eaba ,e+arle ( an.elaba abraGarl#/ S$m# era ,#!ibleT

JO#der, Br(n, ,0e! ,#rB0e, en&re #&ra! c#!a!, &e .a dad# c#n la man# abier&a en el c0l#/ F &e !ien&e! %r0!&rada/ P#r e!#K/ F encima irradiaba e!a %ra+ancia 6ar#nilU $#m# a bri!a marina, B0e en el Val.all la deCaba n#B0eada (, !in embar+#, en el *id+ard la ab#caba a la a,e&encia ( al an!ia/ REre! r',ida Rm0rm0r Ardan, analiGand# la di!,#!icin del de!a(0n# !#bre la me!a e in.aland# el ar#ma B0e %l#&aba en la !ala a

aGNcar, ca%A ( %r0&a!/ La 6al1(ria .ab)a .ec.# 0n &rabaC# e8celen&e en men#! de 0na .#ra/ N# deb)a #l6idar B0e eran !ere! !0,erd#&ad#!, B0e !0 in&eli+encia ( !0! .abilidade! eran !0,eri#re! a la de l#! m#r&ale! ( B0e, de &#da! la! .iCa! de 2re(Ca, Br(n era! la m'! ca,aG en &#d#! l#! !en&id#!/ Br(n n# c#n&e!& a !0 e!,ecie de c0m,lid#/ O#.n!#n lle6aba r#dillera! ( c#dillera! !#bre !0 r#,a, ( e!# llam !0 a&encin/

RSAdnde 6ai!T RE!# n# &e im,#r&a Rc#n&e!& el +0errer#/ JOdi#!#/ E! #di#!#K/ O#.n!#n !e diri+i a la me!a a c#+er 0n d0lce c#n ,e,i&a! de c.#c#la&e/ Ardan !#nri an&e el +e!&# +#l#!# del ,eB0e"#, ,er# c0and# O#.n!#n le ,idi ,ermi!# c#n !0! #C#! aG0le! ,ara c#+erl#, Ardan ne+ c#n la cabeGa ( le diC# d0lcemen&e: R3a vean da N# &#B0e! le !#nri ( le +0i" 0n #C#R/ 8ha9n cal moch a cheart cho math ris a: chal anmoch E!&ar'

i+0al de b0en# c0and# re+re!em#!/ Era &an inC0!&#, ,en!aba la Generala/ Tan inC0!&# B0e e!e .#mbre %0era &#d# d0lG0ra ( man# iGB0ierda c#n O#.n!#n ( en cambi# c#n ella %0era el maldi&# Diabl#/ N# .ab)a derec.#/ RE! m0( &em,ran# Rin&er6in# Br(n acerc'nd#!e a la bandeCa de b#ll#!R/ Si &iene .ambre, S,#r B0A n# ,0ede c#mer 0n#T Ardan ,ar,ade incrAd0l# an&e la #!ad)a de la r0bia/ La re,a! de arriba abaC#/

RSI0iAn &e .a dad# ,ermi!# ,ara .ablarT SF cm# &e .e re,e&id#, ,#r ac&i6a ( ,a!i6a, B0e &iene! B0e diri+ir&e a m)T R,re+0n& !in m#6er!e del !i&i#, a,#(and# 0na man# en el .#mbr# de O#.n!#n ,ara B0e n# !e acercara a ella ni ace,&ara el d0lce/ Br(n arr0+ el ce"# ( de!6i la mirada .acia el ,eB0e"# .)brid#/ STambiAn iba a .ablarle a!) delan&e de AlT O#.n!#n biGB0e al mirarla, d'nd#le a en&ender B0e !0 ,adrin# era lerd#, ( ella !e

ec. a re)r c#n !#r,re!a/ RSI0A e! l# B0e &e .ace +raciaT R+r0" el .i+.lander c#n%0ndid#/ RLa 6erdad e! B0e r)# ,#r n# ll#rar, am# Rc#n&e!& Br(n, cr0G'nd#!e de braG#!, ( !e a,#( en la me!a ,rinci,alR/ E!,er# B0e O#.n!#n n# !al+a &an mal.0m#rad# ( dic&ad#r c#m# &N/ El rein# (a &iene !0%icien&e c#n&i+#/ RE!# e! al+# de l# B0e &N n# &iene! B0e ,re#c0,ar&e, e!cla6a R

m0rm0r Al c#n %rialdad/ RNece!i&a B0e le den #&r# &i,# de a&encin/ Tan&# .#mbre le 6a a c#n6er&ir en 0n ca6ern)c#la/ O en e!#, # en +a(, Sn# cree!T R ,re+0n& ,r#6#cad#ra/ RSAca!# &N le en!e"ar)a! a !er meC#rT Rin!in0 c#n de!,reci#, lamiAnd#!e el piercing del labi# in%eri#rR/ STN, B0e mani,0la! ( mien&e! m'! B0e .abla!T N# me .a+a! re)r &N a m)/ $0and# Ardan le .ablaba a!), la e!,alda !e le .elaba m'! de l# B0e (a e!&aba ( el c#raGn !e !al&aba 6ari#! d#l#r#!#! la&id#!, c#m# !i

&emiera caer!e en 0n c.arc# del B0e n0nca ,0diera !alir 6i6#/ RNi mien&#, ni mani,0l#, am# Rc#n&e!& c#n el mi!m# +e!&# B0e Al, .erida ,#r !0 ac0!acin/ RN# im,#r&a R!#nri indi%eren&eR/ Si O#.n!#n nece!i&ara 0na m0Cer ,ara ed0carle, &e a!e+0r# B0e n0nca &e ele+ir)a a &i/ Te &#car' !er6ir a &#d#! l#! +0errer#! c0and# baCen/ Labla mal a 0n# de ell#! ( l# B0e &e .e .ec.# e!&a n#c.e !er'n caricia! c#m,arad# c#n l#

B0e ,#dr)a .acer&e Ra!e+0r, inm#6iliG'nd#la c#n !0 ac&i&0d R/ Vam#!, O#.n!#n/ Mna 6eG, Bra+i el ,#e&a, .iC# de Od)n, le diC# B0e la! ,alabra! ele+an&e! carec)an de !inceridad ( B0e, en cambi#, la! ,alabra! !incera! ( d0ra! n0nca eran ele+an&e! ,ara B0ien la! !0%r)a/ Per# .ab)a al+# B0e !) .ab)a a,rendid# ( B0e era el cla6# ardien&e al B0e in&en&aba !0Ce&ar!e ,ara rec0,erar el re!,e&# de e!e .#mbre renc#r#!#: la! ,alabra!

m'! +r#!era! !#n meC#re! B0e el !ilenci#/ F, ,#r a.#ra, Ardan !e cebaba c#n ella, a!) B0e n# le era indi%eren&e/ A0nB0e le d#l)a/ $la6 !0! #C#! clar#! ( +rande! en la e8&ra#rdinaria e!,alda de aB0el .#mbre, B0e !e aleCaba c#n el ,eB0e"# c#+id# de la man# ( B0e n# le !#bre,a!aba m'! de la mi&ad del m0!l#/ Br(n !e en&ri!&eci ,#r n# ,#der decirle la 6erdad/ O#.n!#n la mir a%ec&ad# ,#r encima de !0 dimin0&# .#mbr#, ( ella le !ac la len+0a ,ara &ranB0iliGarl#/

El ni"# n# era c0l,able de nada, ( n# recibir)a ni 0n de!,reci# ,#r !0 ,ar&e/ Ardan !#nre)a ( l# .ac)a c#m# 0n in!0l&#/ Ardan .ablaba ( n# deCaba &)&ere c#n cabeGa/ Ardan la &#caba ( l# .ac)a c#m# ca!&i+#/ La 6erdad era B0e (a d0daba de la ca,acidad de ,erdn de e!e .#mbre renc#r#!#/ Tal 6eG n0nca la ,erd#na!eH &al 6eG !iem,re la &ra&ar)a de aB0el m#d# d)!c#l# ( a+re!i6#H S( ella B0A deber)a .acerT

A+0an&ar, ,#rB0e (a era !0%icien&e c#n !0%rir l#! a&aB0e! del dalriadan#, c#m# ,ara &ener B0e !#,#r&ar la 6er+ZenGa de B0e le arreba&a!en l#! ,#dere!/ N# le dar)a e!e ,#der a nadie/ Fa le daba dema!iad# al m#ren# de #C#! &#rmen&#!#! ,ara acabar de arrancarle el c#raGn/ N# le dar)a el +0!&# de ,r#n0nciar la! ,alabra! de la m0er&e/ F le d#l)a, le d#l)a en el cen&r# del ,ec.#H le d#l)a &an&# c#m# c0and# !0 c#raGn ard)a de am#r ,#r Al/ A.#ra el .iel# le B0emaba

( a&ra6e!aba !0 cen&r# .a!&a lle+ar al nNcle# de !0! ala! .elada!/ T#m 0na 06a m#rada del c0enc# de %r0&a! ( !e la lle6 a la b#ca/ Al men#!, &en)a el c#n!0el# de B0e Cam'! !e !en&ir)a !#laH !iem,re la ac#m,a"ar)a !0 ,e!ada !#ledad/ Mna B0e n# c#m,ar&)a c#n nadie/ AB0el era !0 &erri&#ri#/ S0 .#+ar/ S0 ca!a/ En &#d# e!# ,en!aba Ardan mien&ra! +al#,aba C0n&# a

O#.n!#n a &ra6A! de !0 ,r#,iedad del %i#rd# de $l(de, a l#m#! de Dem#ni#, 0n# de !0! caball#! e!,a"#le!/ S0 Eilean Arainn, !0 ,reci#!a e!c#cia en minia&0raU Era &an .erm#!a/ Vl era el d0e"# de aB0ella! &ierra! ( deb)a ,r#c0rar ,r#&e+erla!/ Per# Scm# ,#d)a ,r#&e+er nada e8&ern#T S$m# !e .ar)a car+# del !0el# B0e ,i!aba, de la +en&e B0e e!&aba a !0 car+#, !i a,ena! ,#d)a l0c.ar c#n&ra el &#rbellin# de em#ci#ne! B0e .ab)a

de!encadenad# el ,en#!# llan&# de Br(nT SP#r B0A ll#rabaT Ella n0nca ll#raba/ Oam'!/ N# deC caer nin+0na l'+rima ,#r Al c0and# l# mand al *id+ard/ Ni 0na/ F la n#c.e an&eri#r, de!,0A! de 0n#! c0an&#! aG#&e!, la .#n#rable Generala !e derr0mb c#m# 0n maldi&# ca!&ill# de arena en el aire/ N# l# c#m,rend)a/ L# ,e#r, n# #b!&an&e, n# .ab)a !id# #)rla/ L# m'! d0r# era rec#n#cer

B0e e!a ar,)a #r+0ll#!a &en)a el ,#der de .acerle %laB0ear, n# !#l# ,#r !0 de!c#n!0el#H !0! #C#!, B0e #rdenaban c#!a! B0e Al n# e!&aba di!,0e!&# a dar ( aB0ella mara6ill#!a ,iel creada ,ara !er acariciada l# .ab)an 60el&# l#c#/ S0! ala!///, B0i!# delinearla! c#n !0! ded#! ( de!,0A! ,a!ar la len+0a a &ra6A! de l#! &ribale!/ P#rB0e deb)a !er !incer# ( admi&ir B0e n# eran %ea!/ N0nca l# !er)an, (a B0e la en6anecida Br(n n# &en)a nada %e# en !0

c0er,#/ F e!# le irri&aba/ Le enl#B0ec)a/ L#c# de de!e#/ L#c# de !e8#/ F l#c# de 6en+anGa/ A!) !e !en&)a/ Vl era 0n laird Mn l)der ,#r na&0raleGa/ D0ran&e !i+l#! .ab)a !id# c#n#cid# ,#r !0 inclemencia ( !0 in%le8ibilidad/ Si l# &raici#naban, Al c#braba la &raicin c#n in&ere!e!/ F n# .ab)a ma(#r &raicin B0e la B0e Br(n .ab)a c#me&id# c#n&ra Al/ SF !e !0,#n)a B0e deb)a creer en

!0 !0,0e!&a in#cenciaT Mna! l'+rima! n# le ablandar)an/ N#/ Ni .ablar/ E!,#le al caball# ,ara B0e c#rrie!e m'!, a6i6ad# ,#r !0 recel# .acia la m0Cer B0e .ab)a &#mad# c#m# e!cla6a ( animad# ,#r la e8,re!in de O#.n!#n, B0e ec. el c0ell# .acia a&r'! ( abri l#! braG#!, c#m# !i !im0lara B0e 6#laba/ Br(n le .ab)a de60el&# al ,eB0e"#H era l# Nnic# ,#r l# B0e le e!&ar)a a+radecid#/ S0 a.iCad# era !0 bien m'!

,reciad# en el *id+ardH n# .ab)a nadie m'! 6ali#!# ,ara Al/ Ardan rabiaba c0and# !e ima+inaba ,#r l# B0e .ab)a ,a!ad# el .iC# de O#.n a man#! de Ne9!cien&i!&!/ O., ( !ab)a a B0iAn deb)a ,edir e8,licaci#ne!: $amer#n/ El maldi&# l#beGn# !ab)a B0e O#.n!#n era 0n .)brid# (, !e+Nn Gabriel, .ab)an e!&0diad# e in6e!&i+ad# a la m0Cer del l)der de la Blac1 $#0n&r( C0!&# ,#r e!#/ Ten)a c0en&a! ,endien&e! c#n e!e C#&0n/ Per# .ac)a &iem,# B0e n# !ab)a nada de Al/ Era c#m# !i

.0biera de!a,arecid# de e!a dimen!in/ A0nB0e a.#ra, c#n la a,aricin de l#! &&em!, &endr)a la #,#r&0nidad de 6er cm# a!#maba !0 C#did# ,el# a!B0er#!#/ F !i $amer#n &en)a la mala !0er&e de !er .allad# ,#r Al, n# 6i6ir)a ,ara c#n&arl# ( le a!e+0rar)a 0na m0er&e len&a ( a+nica/ *ir la cabeGa m#rena de O#.n!#n ( !0 ,ec.# !e e8,andi/ E!e cac.#rr# &en)a B0e 6er la 6ida c#n l#! #C#! de 0n ni"#/ N# .ablaba

a,ena!, era c#m# !i &06iera la! c0erda! 6#cale! da"ada!/ Lamen&and# e!e .ec.#, decidi B0e deb)a rec0,erar el &iem,# ,erdid# c#n Al/ Siem,re .ab)an &enid# e!a c#ne8in irr#m,ible ( e!,ecialH 0na c#ne8in &r0ncada ,#r !0 !ec0e!&r#/ Lab)a lle+ad# el m#men&# en B0e el ,eB0e"# riera ( !e !in&iera a !al6#H ( Al l# ,r#&e+er)a d0ran&e &#da !0 6ida/ Amaba cabal+ar ( rec#rdaba l#! +#rCe#! del cr)# c0and# era 0n bebA ( !0 ami+# O#.n !e l# lle6aba en braG#!

a +al#,ar/ A O#.n!#n le +0!&aban &an&# l#! caball#! c#m# a !0 ,adre/ S#nri c#n &ri!&eGa al rec#rdar c#m# Scarle&& l# re,rend)a c0and# 6#l6)a ( le !e"alaba ,ara decirle: JO#.n!#n *ac1a( &ercer#K/ $0and# la r0b)!ima Scarle&&, .ermana de S&e6en, ,r#n0nciaba el n#mbre ( l#! a,ellid#! de !0 c#m,a"er# !i+ni%icaba ,r#blema!/ Pr#blema! +#rd#!/ Di#!e!U *ir al ciel# ( cerr l#! #C#!, deCand# B0e el caball#

le! +0iara/ Dem#ni# (a !ab)a dnde deb)a ir/ Se de&06ier#n en l# al&# de 0n ,ic# de ,iedra, el m'! al&# de la i!la, llamad# G#a& 2ell, rec0bier&# ,#r m0!+# 6erd#!#/ El caball# relinc. !#n#ramen&e c0and# Ardan baC de Al c#n O#.n!#n en braG#! ( !e l# !0bi !#bre l#! .#mbr#!/ R*ira, mo bheag *i ,eB0e"#/ $0and# !ea! ma(#r R!e"al &#d# el mar B0e !e 6e)a al .#riG#n&e ( la! e8&en!i#ne! de &ierra B0e m#&eaban la 6i!&a de 6erde! (

amarill#!/ $#l#re! #&#"ale!, llen#! de melanc#l)a, en medi# de 0na &ierra !al6aCe ( al+# ad0!&a/ Per# era la &ierra de l#! 6alien&e!, ( !iem,re #%rec)a c#biC# ( e!&aba di!,0e!&a a amar ( a ac0nar a B0iene! la re!,e&aran/ AB0ella era !0 ,eB0e"a E!c#ciaR, ,#dr'! di!%r0&ar de e!&a &ierra .erm#!a B0e ,#!e#/ A.#ra &#da6)a &e e!&'! rec0,erand#, c#m# .acen l#! +0errer#! m'! 6alien&e!/

RLe a,re& l#! +emel#! cari"#!amen&e/ BaC# nin+Nn c#nce,&# ,ermi&ir)a B0e !e !in&iera a6er+#nGad# ,#r !0 di%ic0l&ad al .ablar, # ,#r !0 a,aren&e debilidad/ O#.n!#n .ab)a !#bre6i6id#, n# .ab)a m'! ,r0eba de %#r&aleGa ,ara Ardan B0e aB0ellaR/ Per#, den&r# de ,#c#, &e 6erA e!caland# la! m#n&a"a!, nadand# a mar abier&# ( !al&and# c#m# .ac)an &0 ,adre ( &0 madre/ Sal&aban &an&# B0e ,arec)a B0e 6#la!en Rrec#rd n#!&'l+ic#/

A O#.n!#n le .ab)an arreba&ad# !0! ,adre!/ A Ardan, !0! meC#re! ami+#!/ Al ,eB0e"# .)brid# le .ab)an r#bad# ,ar&e de !0 in#cencia/ Al +0errer# ad0l&# le .ab)an arrancad# el c#raGn/ AB0el amanecer lamer)a !0! .erida! ( !e 6inc0lar)an ,#r la e&ernidad/ Era 0n ,ac&# dalradian#/ R%e naps;tesben jra ln' F# 6i6# ,#r el !#l de n0e6# R decre& el .i+.lander .aciend# re6erencia al di#! de la l0G/ O#.n!#n .0ndi l#! ded#! en el ,el# de Ardan ( !e B0ed

.i,n#&iGad#, !#brec#+id# ,#r el amanecer B0e e!&aban a ,0n&# de 6er C0n&#!/ El !#l/ O#.n!#n lle6aba a"#! !in 6erl#, ( !e .ab)a #l6idad# de la ,#der#!a ener+)a B0e irradiaba el a!&r# m'! brillan&e/ Era !#brec#+ed#r ,en!ar B0e cre( B0e n0nca m'! 6#l6er)a a 6erl#/ RI0ier# B0e !e,a! B0e n0nca m'! ,ermi&irA B0e &e a,ar&en de m) Ra!e+0r ArdanR/ Te d#( mi ,alabra/ El ,eB0e"# !ab)a B0e !0 laird l# dec)a en !eri#/

P#c# a ,#c#, el !#l !e a!#m en#rme e in%ini&#/ L#! d#!, de ac0erd# &'ci&#, decidier#n ,ermanecer en !ilenci# ( di!%r0&ar del e!,ec&'c0l# de la na&0raleGa/ L#! ra(#! ba"ar#n cada e!B0ina de la i!la, .a!&a B0e alcanGar#n el ,e"n en el B0e !e enc#n&raban, ( al0mbrar#n c#n !0 ind#mable l0G ,ar&e de la! alma! ma+0llada! del .#mbre ( del ni"#/ Da"ada! de di%eren&e manera, a0nB0e i+0al de d#l#r#!a/

Par&e de l#! miembr#! del ca!&ill#, l#! B0e .ab)an madr0+ad# ,ara en&renar, e!&aban !en&ad#! a l# lar+# de la me!a!, de6#rand#, li&eralmen&e, la c#mida B0e Br(n .ab)a ,re,arad#/ Pen! B0e !e me&er)an c#n ella, B0e la! m0e!&ra! de %al&a de re!,e&# n# &ardar)an en a,arecer/ F n# .ab)a !id# a!), a e8ce,cin de l#! ein.erCar! B0e !e+0)an #di'nd#la/ Br(n !e !en&)a %lanB0eada ,#r S&e6en, a 0n lad#, ( R&a, al #&r#/ P#r !0er&e, *i(a ( Gabriel !e .ab)an rec0,erad# de !0! .erida!

+racia! a la hellbredelse de !0! ,areCa! ( a.#ra c#m)an &#d#! C0n&#!/ S#l# %al&aba Ardan/ El En+el le .ab)a e8,licad# l# B0e !0cedi en Aberdeen ( c0'le! deber)an !er l#! ,a!#! a !e+0ir/ A+radec)a B0e Gabriel le in%#rmara, ,er# !e !en&)a &raici#nada ,#r la %acilidad c#n la B0e el +0errer# ein.erCar le .ab)a dad# al e!c#cA! ,#der !#bre ella/ RTe e!&'! !al&and# la! rdene! de Ardan, Sn# &iene! mied# de B0e &#me re,re!alia!, En+elT R

,re+0n& c#n 6#G 6enen#!a/ Gabriel !#nri dcilmen&e, c#m# !iem,re .ac)a/ Per# &ra! aB0ella !#nri!a a%able ( !0! cari!m'&ic#! #C#!, re!id)a la men&e de 0n calc0lad#r/ Mn# B0e n# deCaba cab#! !0el&#!/ RN# me +0!&a B0e &e enc0en&re! en e!&a &e!i&0ra, Br(n R rec#n#ci el r0bi#R/ *e ,arece incm#da/ Per# &N ( (# !abem#! el &i,# de ,#der B0e Ardan &iene !#bre &i/ F n# ,ien!# ,erder a la 6al1(ria m'! ,#der#!a de &#da!/ A!) B0e, ,#r el bien de la mi!in,

#bedAcele/ P#rB0e !i Al .ace l# B0e &N ( (# &emem#! B0e .a+a, e! ,#!ible B0e l# ma&eH ( n# ,ien!# B0edarme aB0) ,eleand# !in Al ( !in &i/ La+'m#n#! 0n %a6#r ( lle6Am#n#! bien/ A Br(n e!a e8,licacin n# le !er6)a/ REn c0an&# re+re!e Ardan, n#! ,#ndrem#! en marc.a R%inaliG Gabriel/ RSF #&ra 6eG me &#car' B0edarme aB0) encerradaT R ,re+0n& #%endida/

Gabriel !e lle6 0n ,0"ad# de %r0&#! !ec#! a la b#ca/ RVerem#! cm# !e de!arr#lla el d)a, Generala/ RB#ni&# c#llar Rm0rm0r S&e6en a !0 lad#/ S&e6en era im,#r&an&e en el clan de ber!er1er!, ( al ,arecer, ,#r !0 ,ar&e, &#d# era n#rmalidad/ El +0errer# le .ab)a dic.# B0e !e relaCara, B0e nadie de l#! !0(#! iba a incre,arla/ RSA &i &e cai+# bienT R ,re+0n& la Generala mien&ra! beb)a G0m# de %r0&a! ( #b!er6aba ,#r

encima de !0 6a!# a T.e#d#re ( l#! dem'!, B0e !e re)an de ella ( le !e"alaban el c0ell#, ,#niend# la! man#! c#m# !i %0eran ,erri&#! ( !ac'nd#le la len+0a/ I0A cre&in#!/ La e!&aban &ildand# de ,erra/ R&a !e le6an& di!,0e!&a a ir .acia ell#!H ,er# Br(n la a+arr de la m0"eca ( la de&06#/ RNi !e &e #c0rra, Sme .a! #)d#T Rl#! #C#! cele!&e! de Br(n !e 6#l6ier#n ,r#.ibi&i6#!/ RN# ,ien!# lle6arme bien c#n e!#! cerd#! R+r0" R&a

en%adadaR/ P0ede B0e &N e!&A! im,edida ,ara reacci#nar c#m# B0iere!, ,er# (# n#/ R<ni/ R*i(a la !en& !#bre !0! ,ierna! ( ne+ c#n la cabeGa, !#nriend# c#n di6er!inR/ N# 6a! a ,elear&e c#n nadie/ RDPer# e! B0e n# e! C0!&#E R e8clam #%endida/ RSi le! ,r#6#ca!, c#n!e+0ir'n l# B0e B0ieren/ Nece!i&an 0n al&ercad# ( c0l,ar'n a Br(n/ F, de!,0A!, ella &endr' B0e 6Ar!ela! c#n Ardan/ La ,#ndr'! en 0n c#m,r#mi!#/

GNnnr a!in&i c#m,ren!i6a/ R*e +0!&a &an ,#c# c#m# a &i, nonne, ,er# .a( B0e re!,e&arl#/ A0nB0e Ra"adi c#m# B0ien n# B0iere la c#!a al &iem,# B0e !e 0n&aba 0na &#!&ada c#n ,a&A 6e+e&alR, !i !e !#bre,a!an, 6#( a cla6arle! ,#r l#! &e!&)c0l#! en la ,ared Rla .0n& m'! de ,a&AR, c#n mi mar&ill#, c#m# !i %0eran c0adr#!/ El En+el abri l#! #C#! !#r,rendid# ( n# ,0d# e6i&ar be!arla/ Br(n a,ar& la mirada de aB0ella ima+en am#r#!a/ Se !en&)a meGB0ina ,#r !en&ir en6idia/

En6idia in!ana/ RSSabe!T N# e! &an mal# !en&ir!e 0n ,#c# ,err#/ RS&e6en le +0in 0n #C# amarill# ( !#nri ,)caramen&eR/ F# l# .a+#/ Br(n deC el 6a!# !#bre la me!a/ A,#( la barbilla !#bre !0! ded#! en&relaGad#! ( mir al ber!er1er/ Era 0na b0ena ,er!#na, ( &en)a a l#! !0(#! bien c#n&r#lad#!/ Le ca)a bien/ RSN# e!&'! em,areCad#, S&e6enT RSP#r B0AT SAca!# &e in&ere!#, GeneralaT

La Generala ri# di6er&ida ( ne+ c#n la cabeGa/ RP#r !0,0e!&# B0e n#/ RBien, ,#rB0e n# &iene! ,#!ibilidad al+0na/ SA B0iAn e! mi ,areCa, ,er# ella &#da6)a n# l# !abe Ra!e+0r ,a!'nd#!e la man# ,#r la cre!&a/ Br(n ,ar,ade di6er&ida ( !#r,rendida c#n la re!,0e!&a/ S&e6en era 0n# de e!#! .#mbre! .erm#!#!, a&rac&i6#!, Galamer#! ( ,eli+r#!#! c#n la! m0Cere!/ La m0Cer

de!&inada a e!&ar c#n Al &endr)a 0n &e!#r# # 0n dem#ni#/ RO., me r#m,e! el c#raGn R m0rm0r %al!amen&e mirand# .acia #&r# lad#/ T#da6)a le e!c#c)an la! nal+a!H ( e!&ar !en&ada n# le a(0daba nada/ *aldi&# Ardan/ RPlanearem#! l# B0e debem#! .acer .#( c0and# Ardan lle+0e de cabal+ar c#n O#.n!#n RdiC# Gabriel ,a!and# l#! ded#! ,#r la melena li!a de GNnnr/ Ad#raba &#carla/ Era &ranB0iliGad#r ( e!&im0lan&e/ La! &re! 6al1(ria! alGar#n la!

#reCi&a!, c#m# !i %0eran ,erri&a! en b0!ca de 0n .0e!#/ RS$abal+arT R,re+0n& Br(n c#n 6#G a.#+ada/ Ardan !e .ab)a id# a cabal+ar c#n O#.n!#n/ El c#raGn !e le r#m,i 0n ,#B0i&# m'!/ Vl c#n#c)a l# m0c.# B0e amaba Br(n a l#! caball#!/ En el Val.all, 2re(Ca le re+al 0n# en#rme, blanc# ( 6el#G c#m# nin+Nn #&r#, c#n d#! ,reci#!a! ala! blanca! en !0! l#m#!/ La! 6al1(ria! eran e8celen&e! amaG#na! ( ad#raban d#mar a

!0! caball#! ( +al#,ar c#n ell#!/ Amaban la 6el#cidad ( !en&ir la %0ria de 0n animal ,#&en&e baC# !0! ,ierna!/ Adem'!, en&re ella! ( !0! caball#! !e %#rCaba 0n 6)nc0l# men&al ( e!,iri&0al irr#m,ible/ Mna de la! c#!a! B0e ec.aba de men#! de!de B0e .ab)a baCad# al *id+ard era aband#nar a An+Alic#, !0 ,reci#!# ,e+a!#/ O0n&#! .ab)an c#rrid# a &ra6A! de l#! rein#! del A!+ard ( .0id# de la! endiablada! %lec.a! de l#! el%#! ne+r#!/ O0n&#! .ab)an

ll#rad# a ArdanH ( ella .ab)a em,a,ad# !0 crin blanca c#n !0! d#l#r#!a! l'+rima!/ An+Alic# !#l# !ab)a e!c0c.ar, ( c#n !0 c0er,# ( !0 6el#cidad la lle6aba a l#m#! de #&r#! !0e"#! m'! de!ead#!, 0n#! B0e n# !e c0m,l)an en !0 realidad/ REn&#nce!, Ardan &iene caball#! aB0)U R!0!0rr c#n 6#G &ri!&e/ R&a ( GNnnr !e le6an&ar#n a la 6eG, c#n l#! ,0"#! cerrad#! ( el c0er,# &en!#/ RSL#! ,#dem#! m#n&arT R

,re+0n& R&a e8ci&ada al de!c0brir B0e en e!e ca!&ill# !e .allaban !0! animale! %a6#ri&#!R/ SP#dem#!T Rle ,re+0n& al !am0r'i/ *i(a !#nri ( mir a Gabriel enc#+iAnd#!e de .#mbr#!/ RS0,#n+#, beb= En&#nce!, de re,en&e, &#d#! l#! +0errer#! !e le6an&ar#n a la 6eG ( mirar#n .acia la en&rada del !aln/ A.) e!&aba Ardan, c#n O#.n!#n !0bid# a c#!c#le&a!/ Br(n n# !e le6an&, ,er# le im,re!i#n #b!er6ar el ,r#%0nd#

re!,e&# B0e le m#!&raban l#! miembr#! del clan/ El inmen!# laird l#! !al0d a &#d#! ,ara B0e !i+0ieran c#miend#/ BaC a O#.n!#n ( le di# 0n be!# en la cabeGa, em,0C'nd#l# !0a6emen&e ,ara B0e %0era c#n S&e6en/ El ber!er1er le !#nri ( ac#+i encan&ad# al c.iB0ill#/ Ardan, c#n ac&i&0d diablica, !e diri+i a la me!a en la B0e e!&aban &#d#! ( l#! !al0d c#n 0n +e!&# de !0 cabeGa/ RSLe! +0!&a el de!a(0n# B0e

.a! ,re,arad#, e!cla6aT Ni 0n b0en#! d)a!/ Ni 0n .#la di,l#m'&ic#/ $0and# Ardan ,0!# !0! #C#! !#bre ella, de nada le !ir6i a Br(n !aber B0e era la Generala/ El .i+.lander iba a .ablarle !in nin+Nn re!,e&# ( ella n# l# ,#dr)a e6i&ar/ Br(n le mir de!+anada, ,er# de manera le&al/ Ella !ab)a mirar a!)/ Eran e#ne! de en&renamien&#/ RP#r a.#ra n# !e .an B0eCad# Rc#n&e!& !0a6emen&eR/ Tal 6eG l# .a+an c0and# em,iecen a

caer 0n# a 0n# c#m# m#!ca!/ Gabriel !e le6an& ,ara calmar l#! 'nim#!, ,er# Ardan %0e m'! r',id# B0e Al ( a+arr a Br(n del c#llar de !0mi!a, le6an&'nd#la c#n br)# del a!ien&#/ Br(n ni !iB0iera ,ar,ade/ Se e!%#rG ,#r !#nre)r, de ,0n&illa! c#m# e!&aba, c#l+and# de la! man#! del +0errer#H (, ,r#6#cad#ra c#m# ella !#la era, le diC#: REra !#l# 0na br#ma, am# R e8,lic c#n ,#ca re6erencia/ RN# me +0!&an &0! br#ma! R +r0" c#n la! ceCa! arr0+ada! (

l#! #C#! en&recerrad#!/ RA m) n# me .a +0!&ad# !0 c#mida Re8clam T.e#d#re, le6an&'nd#!e de la me!a ( &irand# el ,la&# al !0el# c#n mal#! m#dale!/ Br(n de!eaba c#n &#da! !0! %0erGa! ma&ar a T.e#d#re/ N# ca!&i+arl# ni ac.ic.arrarl#: ma&arl#/ Arrancarle l#! #C#! ( el c#raGn ( deCarle !in !0 mi!erable 6ida/ L#! maldi&#! ein.erCar! la .ab)an &#mad# c#n ella/ SI0A le! .ab)a .ec.#T STan&a %idelidad m#!&raban .acia

Ardan B0e #diaban l# B0e Al ab#rrec)aT Ardan de!6i la mirada .acia T.e#d#re/ N# e!&aba m0( c#n%#rme c#n l# B0e .ab)a .ec.# el +0errer#/ RSP#r B0A n# e!&' b0ena, T.e#T R,re+0n& en 6#G al&a/ La !ala !e B0ed en !ilenci#/ La! 6al1(ria! ,arec)an decidida! a derramar !an+re !i .ac)a %al&a/ T.e#d#re (a e!&aba en el in%iern# de la ,#,0laridad ,ara ella!, a!) B0e n# le! c#!&ar)a nada 6en+ar a !0 l)der ,#r l#! in!0l&#! del r0bi#/

RP#rB0e la .a .ec.# ella R re!,#ndi T.e# !#nriend# ( mirand# al re!&# de c#men!ale! R/ N# B0ier# B0e e!a ,erra &#B0e miU 0.las1 La c#nc0rrencia enm0deci m'! de l# B0e (a e!&aba/ Al+# .ab)a im,ac&ad# en la cara de T.e#d#re/ Era 0na cr>pe rellena de man&eB0illa ( mermelada/ T.e#d#re b0!c al c0l,able c#n la mirada llena de #di# e incred0lidad/ O#.n!#n .ab)a e!ca,ad# de l#!

braG#! de S&e6en ( e!&aba a 0n#! d#! me&r#! del ein.erCar/ S0! #C#! de!&ilaban re!en&imien&# ( de!a%)#, ( la ,#!icin de !0 ,eB0e"# c0er,# &en!# .ablaba de ,r#6#cacin/ Br(n, a la B0e Ardan !e+0)a re&eniend# ,#r el c#llar de !0mi!a, abri la b#ca c#m# 0n ,eG/ J*i ,eB0e"# +ran .Ar#eK, ,en! en&ernecida/ El m'! C#6en de l#! a.) ,re!en&e! ( el m'! inde%en!# era B0ien daba la cara ,#r ella/ R3a dan1 N# l# .a+a! Rle

+ri& Ardan c0and# 6i# B0e O#.n!#n c#rr)a a ,#r #&ra cr>pe El ,eB0e"# !e de&06# ( !e di# la 60el&a ,ara encararl#/ Ten)a la! ceCa! arr0+ada!, dib0Cand# 0na 06e ,er%ec&a/ El ni"# e!&aba #%endid# ,#r l# B0e .ab)a .ec.# T.e#H era c#m,ren!ible !0 ac&i&0d, S6erdadT El laird b0!c a S&e6en, ( el ber!er1er de la cre!&a ( ,el# r#C# !e enc#+i de .#mbr#!, c#n 0n +e!&# ,#c# c#n6incen&e/ RSe me .a e!ca,ad# RdiC# acaband# de ma!&icar 0n &r#G# de

manGana/ Ni Br(n ni Ardan le cre(er#n/ Ella mir al e!c#cA! ( ,ar,ade/ RSI0A .ar'! a.#raT REnarc 0na ceCa r0bia ,la&in#R/ SVa! a deCar B0e T.e# .0mille a O#.n!#n ,#r lanGarle 0n ,#c# de c#midaT SVa! a aG#&ar a S&e6en ,#r deCar ir a O#.n!#nT SLe! di+# a &#d#! B0e !e 6a(an baCand# l#! ,an&al#ne!T Rle !0!0rr/ Ardan ,ar,ade ( cen&r &#da !0 a&encin en la r0bia/ *aldi&a Generala/ S0 a.iCad# acababa de de!a%iar

!0 a0&#ridad/ F, al mi!m# &iem,#, le admiraba ,#r de%ender a 0na c.ica de la #%en!a de 0n .#mbre/ El .#mbre n# &en)a derec.# a .acer e!#/ El ,r#blema radicaba en B0e la c.ica era Br(n/ F a Br(n e!&aba ,ermi&id# .acerle ca!i &#d#/ N# #b!&an&e, n# deCar)a B0e l#! a&aB0e! %0eran +ra&0i&#!/ RLa Nnica B0e !e baCa la! bra+a! aB0) ere! &N, 6al1(ria/ N# l# #l6ide!/ RL# diC# en 6#G m'! al&a B0e la de ella, ( m0c.#! e!c0c.ar#n

!0! ,alabra!/ Br(n enr#Ceci de %r0!&racin ( de!,reci#/ Ardan deC B0e !0! &al#ne! &#caran el !0el#, ,0e! la &en)a de ,0n&illa!/ S#nri ( mir a T.e#/ RLa! c#mid# c#!a! ,e#re!, r#man#/ N# !ea! &an nenaGa ( !ibari&a/ El al0did# !e lim,i la mermelada ( la man&eB0illa B0e !e de!liGaban ,rin+#!amen&e ,#r !0 cara/ RN# deber)a! deCar B0e el .iC# de O#.n !e c#m,#r&ara a!) R m0rm0r di!+0!&ad# ( rabi#!#, !#,#r&and#, 6encid#, la! ri!i&a!

de !0! c#m,a"er#! de me!a/ Br(n !e di# la 60el&a, di!,0e!&a a re,licar al +0errer#, c#n l#! #C#! c#m,le&amen&e r#C#!/ E!e ni"# .ab)a dem#!&rad# m'! .#n#r ( ed0cacin del B0e Al .ab)a &enid# c#n ella de!de B0e la c#n#ci el d)a an&eri#r/ I0e n# !e me&iera c#n el .)brid# # &endr)an 0n +ran ,r#blema/ *'!, &#da6)a, c0and# el ,eB0e"# la .ab)a de%endid#/ Ardan la de&06# d'nd#le la 60el&a, ,ara B0e !e cen&rara !#l#

en Al, abr#nc'nd#la c#n !0 e8amen/ Si Br(n !e rebelaba, .abr)a 0na ba&alla cam,al, ,#rB0e la C#6en !irena &en)a a 0n +r0,# ,#der#!# de +0errer#! de !0 ,ar&e/ F Al la mandar)a a ca!a direc&amen&e/ F n# &en)a +ana!, ,#rB0e de!eaba a&#rmen&arla m0c.# m'!/ RN# .a !id# O#.n!#n B0ien .a de!,reciad# la c#mida R c#n&e!& el .i+.lander, re,r#c.'nd#le la ac&i&0d a T.e# abier&amen&eR/ O#.n!#n e! 0n ni"#/

Se+0ramen&e, cre( B0e daba! el ,i!&#le&aG# de !alida ,ara 0na +0erra de c#mida/ SVerdad, O#.n!#nT El cr)# !e+0)a c#n el ce"# %r0ncid# ( l#! #C#! c#m,le&amen&e clar#!, reb#!an&e! de de&erminacin/ N# a!in&i c#n la cabeGa, ,er# &am,#c# l# ne+/ J$.ic# li!&#K, !#nri Ardan/ Gabriel e!&0di al .i+.lander ( a la 6al1(ria ( !e %r#& la barbilla ab!&ra)damen&e/ Pen! B0e, en realidad, Br(n n# e!&aba &an de!,r#&e+ida

c#n el e!c#cA! de!,0A! de &#d#, ,0e! ,arec)a B0e &en)a 0n ,#c# de cri&eri# ( #bCe&i6idad/ O en realidad n# l#! &en)a, ( el Nnic# B0e .ab)a de&enid# el ca!&i+# .ab)a !id# O#.n!#n c#n !0 in&er6encin/ Le! #b!er6ar)a de cerca/ RN#!#&r#! .em#! acabad# de de!a(0nar RdiC# el En+el le6an&'nd#!e de la me!aR/ Tenem#! c#!a! de la! B0e .ablar 0r+en&emen&e/ Ardan a!in&i, ,0e! Al #,inaba i+0al/ R*e ale+ra 6er B0e #!

enc#n&r'i! meC#r, En+el R rec#n#ci/ RS)/ RGabriel !#nri )n&imamen&e a GNnnr/ E!&a !e re&ir el %leB0ill# de l#! #C#! ( le +0i" 0n #C# aG0l #!c0r# !ecre&amen&e R/ Gracia!/ RDe nada Rc#n&e!& ella, di6er&ida/ RLarem#! 0na c#n%erencia c#n la Tr)ada ( B0c.annan/ Tenem#! n0e6a in%#rmacin R in%#rm Ardan/ RVa(am#! a La $en&ral, en&#nce! R#rden el En+elR/

N# ,erdam#! m'! &iem,#/ Ardan !#nri mali+namen&e a Br(n ( la em,0C ,ara B0e caminara delan&e de Al/ De!,0A!, Br(n n#& B0e al+# !e cerraba en 0na ,ar&e de !0 c#llar/ Era 0na cadena/ Mna cadena ,ara !acar a 0n animal ( m#!&rarl# an&e &#d#!/ RSI0A &e ,arece &0 n0e6# acce!#ri#T R,re+0n& el +i+an&e inclin'nd#!e .a!&a !0 #)d# ,0n&ia+0d#R/ SDnde e!&' &#d# &0 ,#derT

Br(n le en!e" l#! c#lmill#! ( !i!e, de!b#rdada ,#r !0 c#m,#r&amien&#/ R*i ,#der e!&' a b0en reca0d#, baC# la! ,e!ada! l#!a! de &0 de!,ec.# Rla !#nri!a B0e dib0Car#n !0! labi#! .ablaban de 6ac)#R/ STan&# &e im,#r&A B0e n# .a! ,#did# #l6idarme en &#d# e!&e &iem,#T RN# rec0erd# .aber &enid# Cam'! 0n animal/ A!) B0e n# ,0ed# #l6idarme de al+# B0e n# %0e m)#, S6erdad, ,erri&aT A.#ra, camina/ *ien&ra! Ardan la em,0Caba ( la

lle6aba de la c#rrea, Br(n !0,# d#! c#!a!: 0na de ella! era B0e e!&aba ab!#rbiend# dema!iada ener+)a elAc&ricaH de .ec.#, &#da la B0e n# ,#d)a de!car+ar !#bre el maldi&# ein.erCar/ La #&ra era B0e #diaba l#! c#llare! de ,err#/ VIII Eilean Arainn La $en&ral $0and# d)a! a&r'! .ab)an e!&ad# en 0na de la! ,r#,iedade! de Ardan, !e .ab)an dad# c0en&a de B0e aB0el .#mbre era 0n

a0&An&ic# cerebr# de la! &ecn#l#+)a! ( B0e Al mi!m# .ab)a idead# al+0n#! ,r#+rama! realmen&e in&ere!an&e!/ Tan&# ein.erCar! c#m# 6al1(ria! &en)an men&e! m0( de!arr#llada!H ( e!&a! !e c#n6er&)an en a0&An&ica! arma! crea&i6a!/ La de Ardan, c#m# in6en&#r, era Nnica/ I+0al B0e la de Gabriel c#m# e!&ra&e+a/ Per# La $en&ral era #&ra .i!&#ria/ Era c#m# el m0nd# #r+'!mic# de 0n %ri1i in%#rm'&ic# ( Ardan era el 'l&er e+# de Ir#nman/ La! ,arede! de aB0el .abi&'c0l#

llamad# La $en&ral, e!&aban re6e!&ida! c#n ,an&alla! in&eli+en&e!/ Al+0na! de ella! m#!&raban 6ari#! ma,a! de!de di%eren&e! ,er!,ec&i6a! de E!c#cia e Irlanda, a!) c#m# de In+la&erra/ Lab)a ,an&alla! de!&inada! al e!&0di# de l#! m#6imien&#! elec&r#ma+nA&ic#! de la c#r&eGa &erre!&re, ( #&ra! B0e !#l# re%leCaban ,eB0e"#! ,0n&#! 6erde! ( r#C#! e8&endid#! a l# anc.# ( lar+# de dic.#! ,a)!e!/

O&ra ,an&alla &'c&il, m'! +rande B0e la! dem'!, e!&aba in!er&ada en 0na me!a me&'lica/ En realidad, la ,an&alla era la me!a, ( en ella !e re%leCaban l#! m#6imien&#! ( l#! cambi#! !alin#! en l#! mare! e!c#ce!e! e irlande!e!/ Br(n e!&0diaba &#d# l# B0e !e enc#n&raba en aB0ella !ala, a!#mbrada de B0e el .i+.lander &06iera &an&# c#n&r#l !#bre !0 &erri&#ri#/ Ardan &en)a de &#d#H ( l# m'! im,re!i#nan&e era B0e en e!e l0+ar

a&e!&ad# de a,ara&#! in%#rm'&ic#! n# .ab)a ni 0na &#ma de c#rrien&e/ $er# elec&ricidad/ RO(e, n# &iene! ni 0n enc.0%e aB0) Rm0rm0r el !am0r'i/ RE! mi e8,erimen&# ,er!#nal Rin%#rm, anim'nd#le! a &#mar a!ien&# alreded#r de la me!a circ0lar/ En el cen&r#, .ab)a 0na ,an&alla de i+0al %#rma B0e !#bre!al)a de la !0,er%icie/ Ardan ,0!# la man# !#bre la e!%era de cri!&al ( e!&a !e il0minR/ La minia&0riGacin

de l#! c.i,! &iene ,#ca 6ida, ( e! 0n inc#rdi# B0e &#d#! e!&#! a,ara&#! !e c#nec&en a &#mac#rrien&e/ Le idead# 0n !i!&ema B0e !e alimen&e !#l# de l0GH B0e &ran!,#r&e !#l# %#&#ne! en 6eG de elec&r#ne!, ( a!) +anar 6el#cidad/ RLa 6el#cidad de la l0G R m0rm0r Br(n c#n a!#mbr# !incer#/ Ardan la mir de re#C# ( la #bli+ a !en&ar!e a !0 lad#/ RSiAn&a&e, ,erri&a/ RI0e &e denU Rm0!i& en&re dien&e!R, am#/

RAdem'! R,r#!i+0i Ardan riAnd#!e de ellaR al !er m'! r',id#, e!&e !i!&ema ,0ede cr0Gar in%#rmacin de 0n lad# al #&r#, ,#rB0e l#! %#&#ne! &ienen e!a ca,acidad/ Per# l#! elec&r#ne! !i !e cr0Gan l#! elec&r#ne!, ,r#6#can c#r&#circ0i&#!/ La ,an&alla circ0lar !e il0min ( 0na ima+en %l#&an&e !e ,r#(ec& a c0a&r# ,alm#! de la me!a/ L#! r#!&r#! en &re! dimen!i#ne! de la Tr)ada, l#! &rilliG#! 6aniri#! 5endric1, *er6in ( L#+an a,arecier#n an&e ell#!/ De!,0A! !e le! a"adi

0n m#ren# de ra!+#! an+0l#!#!, #C#! ne+r#! ( ,el# c#r&#/ Se &ra&aba de B0c.annan/ RSal0d#!, &err)c#la! RdiC# *er6in en &#n# C#c#!#, imi&and# la 6#G al m'! ,0r# e!&il# 5tar 8re' Ardan ,0!# l#! #C#! en blanc# ( Br(n !#nri ine6i&ablemen&e/ R$#m# !abAi! RdiC# ArdanR, a(er 6#lar#n ,ar&e del aer#,0er&# de Aberdeen/ Ander!#n n#! &raici#n ( !alim#! mal.erid#! del a&en&ad#/ Per# ,0de darle caGa ( !acarle in%#rmacin/ RS*a&a!&e a Ander!#nT R

,re+0n& B0c.annan !#lemnemen&e/ Ardan a!in&i, c#n 0n adem'n 0n &an&# %r)#/ Si a B0c.annan le #%endi !aberl# n# l# dem#!&r, ,0e! !0 ric&0! ,ermaneci &an im,er&Arri&# c#m# al ,rinci,i#/ De!,0A! de 0n lar+# e incm#d# !ilenci# el 6aniri# ,r#n0nci %inalmen&e: RLamen&# !aberl#/ E! 0na &ri!&e n#&icia/ RE!&aba ,erdid# Rc#n&in0 Ardan c#n !eriedad, !in B0erer dar m'! e8,licaci#ne!R/ La c0e!&in e! B0e, an&e! del a&en&ad#, ,a!

al+# e8&ra"#/ Se+Nn n0e!&r# ,r#+rama de 0nidade! bi#mA&rica!, 0n +r0,# de e!cla6#! de !an+re !e re0ni en el aer#,0er&# de Gla!+#9/ RS), n0e!&r#! eB0i,#! &ambiAn l# de&ec&ar#n Ra"adi L#+an/ RLa c0e!&in e! B0e c0and# Ander!#n .0( en la Lancia R Ardan inclin la cabeGa a 0n lad# .a!&a B0e el c0ell# le cr0CiR, lle6aba 0na b#l!a mien&ra! !e aleCaba de Ganne& Al,.a/ N#!#&r#! ,en!'bam#! B0e e!,eraba a 0n c#n&ac&#,

,#rB0e e!&06# m0c.# &iem,# a.) !in .acer nadaH ,er# el cabrn l# &en)a &#d# e!&0diad#/ De!,0A! de la e8,l#!in di c#n Al ( #b&06e al+0n#! da&#!/ Ander!#n !e enc#n&r en el #cAan# c#n al+0ien a B0ien le di# la b#l!a c#n la! %rm0la! de la &era,ia 5tem 7ells/ F me diC# al+# m0( inB0ie&an&e: el Nl&im# cen&r# ne0r'l+ic# ( el m'! im,#r&an&e ,ara Ne9!cien&i!&! !e 0bica en E!candina6ia/ RSE!candina6iaT Rre,i&i

Gabriel c#n c0ri#!idadR/ In&ere!an&eU T#d# re+re!a a !0! ra)ce!/ RSA B0A &e re%iere!T R,re+0n& Br(n/ REl cen&r# .i!&ric# de la c0l&0ra nrdica R!#nri ,en!a&i6#R, de d#nde 6ienen n0e!&r#! cread#re!, e! E!candina6ia/ ROd)n ( 2re(Ca n# 6ienen de E!candina6ia/ SI0A &#n&er)a e! e!aT RinB0iri Br(n #%endida/ GNnnr !e inclin .acia delan&e ( le c#men& en 6#G baCa: RA 6ece! le +0!&a di6a+ar/ Fa !abe!U N# le de! im,#r&ancia/

Br(n ,ar,ade !in en&ender nada ( !e cen&r de n0e6# en la ima+en de l#! &rilliG#! ( B0c.annan/ RSI0A 6a a !er l# !i+0ien&e B0e .a+am#!, En+elT R,re+0n& Ardan cr0G'nd#!e de braG#! ( e!,erand# rdene!R/ SLa( 0n ,lanT La! #reCa! de Br(n !e le6an&ar#n c#m# !i in&0(eran amenaGa/ Era el &#n# de Ardan/ *#!&raba 0na ac&i&0d &an !#berana, &an !#berbia B0e a 6ece! d0daba de B0e en&endiera B0e Gabriel era !0 !0,eri#r/

F e!&aba c#n6encida de B0e n# l# .ac)a/ Ardan !iem,re !en&ir)a B0e Al era el 6erdader# l)der de l#! ein.erCar! ( B0e Gabriel n# era #&ra c#!a B0e !0 !0!&i&0&#/ F la Nnica c0l,able de B0e aB0ell# %0era a!) era ella/ Di#!e!, !)/ Ardan la #diar)a !iem,re/ RLarem#! 0n !e+0imien&# de l#! e!cla6#! B0e .a(an aband#nad# el ,a)! de!de Gla!+#9 Re8,lic GabrielR/ SDnde !e diri+en ( ,#r B0AT F B0ier# 6er &ambiAn

dnde e!&06ier#n el re!&#, !0! ,#!ici#ne! en&#nce! ( !0! l#caliGaci#ne! a.#ra/ RE!# e! %'cil RdiC# Ardan &#cand# la ,an&alla de n0e6#/ Mn menN di+i&al !e abri en la ,ar&e !0,eri#r derec.a, ( Ardan l# &ra!lad c#n l#! ded#! ,ara deCarl# !#bre la me!a, a la 6i!&a de &#d#!/ Ac&i6 el ,r#+rama l#caliGad#r ( &ecle la #,cin del b0!cad#r/ Al m#men&#, l0ce! r#Ca! ( 6erde! !e il0minar#n !#bre el ma,a de

E!c#cia e IrlandaH ,eB0e"#! de!&ell#! in&ermi&en&e! B0e !e di6id)an en&re e!cla6#! de !an+re ( a!id0#! al BDS*R/ Ten+# &ambiAn ac&i6ad# el lec&#r de radiaci#ne! elec&r#ma+nA&ica! ,ara 0bicar a G0n+nir/ RDe &#d#! l#! &&em! de l#! di#!e! RBr(n in&er6in# e!,#n&'neamen&eR, la lanGa e! la m'! ,#der#!a ( de%ini&i6a de &#da!/ S0 !e"al e! m0( ,#&en&e (U RSilenci#, e!cla6a R#rden ArdanR/ T0 6#G carece de im,#r&ancia

en e!&a re0nin/ Br(n a,re& l#! ,0"#! ( !e cla6 la! 0"a! en la! ,alma!/ S$0'n&a! 6ece! !er)a ca,aG de in&en&ar #%enderla Ardan .a!&a B0e ella e8,l#&araT Se !in&i a6er+#nGada al recibir !0 re,rimenda delan&e de &#d#!H de !0! +0errera! !#bre &#d#, B0e &an&# la B0er)an ( re!,e&aban/ R*e e!&'n en&rand# +ana! de arrancar&e la maldi&a len+0a, Ardan RC0r R&a inclin'nd#!e .acia delan&e/ S0! #C#! cambiar#n de c#l#r, del &0rB0e!a al r#C#, (

!e ac.icar#n amenaGad#re!/ R*e .a! B0i&ad# la! ,alabra! de la b#ca R!0!0rr GNnnr c#n l#! #C#! del mi!m# c#l#r, acarici'nd#!e el c#l+an&e de *CQlnir ( re,a!and# al ein.erCar c#n 0na mirada ,#c# c#nciliad#ra/ Ardan !#nri c#n #r+0ll#/ R&a !iem,re .ab)a !id# 0na de!c#cada, ,er# GNnnr, en cambi#, .ab)a !id# d0lce ( &iernaH a.#ra la! d#! e!&aban di!,0e!&a! a de!,elleCarle/ S), !en&)a #r+0ll# ( re!,e&# ,#r e!a! 6al1(ria! B0e !e a&re6)an a

me&er!e c#n Al/ De%ender)an a Br(n a ca,a ( e!,ada, ( e!# le +0!&aba/ Per# &ambiAn !ab)a B0e nin+0na de ella! ,#dr)a di!0adirle de darle el ca!&i+# B0e merec)a aB0ella m0Cer/ Nadie ,#dr)a/ RP#r %a6#r, cen&rAm#n#! en n0e!&r#! #bCe&i6#! inmedia&amen&e/ RGabriel 0&iliG 0n &#n# !eren# ( c#r&an&eR/ N# B0ier# 6#l6er a .ablar de e!&# ni de la relacin B0e .an c#n6enid# a!0mir Br(n (

Ardan/ N# B0ier# m'! ,r#blema! ni de!a6enencia!/ RN# la! &endr'!, En+el/ RBr(n re+a" a G0nn( ( a R&a, ( e!&a! re&irar#n la mirada incrAd0la! al 6er la !0mi!in de !0 l)der an&e e!e +0errer# l#c# ( rabi#!#/ RBien/ L# B0e 6am#! a .acer e! l# !i+0ien&e/ RGabriel, B0e lle6aba !0 r0bi# ( riGad# ,el# !0el&#, ac#m#d la e!,alda en la !illa ( re,iB0e&e c#n la ,0n&a de l#! ded#! !#bre la me!a/ Ten)a l#! #C#! aG0le! #!c0r#! %iC#! en la ima+en

.#l#+r'%ica del &riden&e ( de B0c.annanR/ Tenem#! 6ari#! %lec#! !0el&#!/ R*ir a R&a, B0e !e+0)a de+#lland# a Ardan c#n la miradaRH R&a, &iene! B0e in&en&ar 0bicar a Leimdal/ V0el6e a &#car el mar%il/ Ardan, la Tr)ada B0e l#calice a l#! miembr#! de &0 cl0b ( B0e enc0en&ren la !e"al de l#! B0e !e re0nier#n en Gla!+#9/ RN#/ Nece!i&# a la Tr)ada c#nmi+# .#( Rl# c#rri+i ArdanR/ Pre%ier# B0e B0c.annan l#calice

la !e"al de l#! B0e .0(er#n ( a6eri+0ar dnde e!&'n/ Nece!i&am#! di6idirn#!, En+el/ Gabriel a!in&i c#n 0n +e!&# !ec# de la cabeGa ( e!&0di a B0c.annan/ RAnder!#n diC# B0e !e re0ni c#n 0n c#n&ac&# en medi# del mar B0e !e,ara E!c#cia ( E!candina6ia/ Re6i!a B0e n# .a(a nin+0na ,la&a%#rma ,arecida a la de Ganne& Al,.a del mar del N#r&e ( B0e la ,0edan 0&iliGar c#m# ba!e # ,0n&# de a,#(#/

RP#r !0,0e!&#, En+el R c#n&e!& B0c.annan c#n !eriedad/ RNece!i&# B0e &#d#! l#! +0errer#! &en+an en !0! m6ile! l#! ,r#+rama! de ra!&re# de radiacin elec&r#ma+nA&ica ( el !e+0id#r de c.i,! bi#mA&ric#! RreB0iri Gabriel/ RA!) !er' Ra!in&i Ardan/ RP#r #&ra ,ar&e, Ai1# n#! deC la %rm0la c#n&ra la! e!,#ra! ( l#! .0e6#! de e&#ne! ( ,0r! ,ara c#n&r#lar !0 crecimien&# en la! de!emb#cad0ra!

de r)#!/ N# #b!&an&e, l#! .0e6#! .an dem#!&rad# &ener 0na ca,acidad de a+0an&e al&a al a+0a !alada/ Ella &#m a+0a del mar del Dee, Sea\#rld en 0na ,r#be&a ( decidi 6iaCar a $.ica+# ,ara %acili&'r!ela a I!am0/ RI!am0 e!&' in&en&and# dar c#n 0na %rm0la m'! elab#rada, ,0e! de!c0bri B0e l#! .0e6#! ,#d)an crecer i+0almen&e en a+0a !alada Re8,lic *i(a cr0G'nd#!e de braG#!R/ En $.ica+# 0&iliGaban el

a+0a d0lce !0b&err'nea de la! cl#aca!/ AB0) .an deCad# crecer la! e!,#ra! en r)#! ( e!&#! de!emb#can en mare!/ E! ,#!ible B0e ,0edan !#bre6i6ir ( re,r#d0cir!e c#n el !ali&re marin#/ E!,eram#! B0e Ai1# re+re!e ,r#n&# c#n la! n0e6a! %rm0la!/ REl ,r#+rama de c#ncen&racin !alina de l#! mare! n#! a(0dar' a 6i!l0mbrar !i .a( # n# .a( e!,#ra! en el a+0a/ S#l# &enem#! B0e mirar la ,an&alla/ RGabriel

le6an& !0 iP.#ne ( !e"al la l)nea r#!ada B0e ,er%ilaba la c#!&a irlande!a R/ El r#!ad# !i+ni%ica B0e n# .a( e!,#ra! ni .0e6#!/ Si !e &#rnara amarill#, el #cAan# B0edar)a in%e!&ad# ( !er)a m0( di%)cil de&ener el crecimien&# de l#! .0e6#!/ R*i! cien&)%ic#! e!&'n elab#rand# m'! &era,ia de c.#B0e/ R Ardan acarici di!&ra)damen&e c#n el ,0l+ar la c#rrea de ,err# de Br(nR/ I!am0 .ablar' c#n ell#!

,ara indicar la! meC#ra!/ RPer%ec&#/ Nece!i&arem#! +rande! can&idade! # l#! ,0&#! C#&0n! n#! c#mer'n Ra!e+0r Gabriel/ *er6in !e aclar la +ar+an&a ( .abl, c#n la 6i!&a %iCa en 0n ,0n&# B0e nadie, e8ce,&# Al, ,#d)a 6i!l0mbrar/ A Br(n le .ac)a +racia 6er a &re! +0errer#! &rilliG#!/ N0nca l#! .ab)a 6i!&# en el A!+ard/ $#m# m0c.#, +emel#! en el *id+ard, c#m# Sei(a (*i(a/ O Liba ( S0ra, !0! +0errera! 6al1(ria! m0er&a! en ba&alla a man#! de 5.ani/ SPer#

&re!T L#! miraba ( le en&raban +ana! de re)r/ RLa( 0n ,ar de c#incidencia! Ra!e+0r el 6aniri# ra,ad# B0e &an&# !e ,arec)a a T.e R#c1/ B0en#, l#! &re!, clar#R/ Mn e!cla6# e!&06# a(er mi!m# en el aer#,0er&# de Gla!+#9U F &ambiAn 0n !0mi!# .0man#/ L#! d#! !e enc0en&ran en Edimb0r+# a.#ra/ RSN# !e %0er#n c#n l#! dem'!T R,re+0n& *i(a/ RN# Rc#n&e!& *er6in/ RSA!id0#! de &0 l#calT R

inB0iri Gabriel in&ere!ad#/ Ardan a!in&i, ,er# n# diC# nada m'!/ E!# !#l# B0er)a decir 0na c#!a: ir)an al ESPIONAGE ,0e! eran clien&e! B0e n# 6i6)an en aB0ella G#naH ( !i e!&aban en Edimb0r+# !er)a ,ara B0e le! aG#&aran ( le! dieran !e8# BDS* RL#( 6ienen a ,#r !0 d#!i!/ R Ardan !e acarici el labi# in%eri#r c#n el ,0l+ar ( mir a Br(n de re#C#R/ Per%ec&#/ RDi!%r0& de la mirada de!c#n%iada B0e le de6#l6i Br(nR/ Br(n, la Tr)ada

( (# &rabaCarem#! C0n&#! .#(/ RSL#( n# me 6a! a encerrarT R El de!in&erA! en aB0ella ,re+0n&a era ,0ramen&e %ic&ici#/ Br(n !e !en&)a ner6i#!a c#n aB0el &ra&#, era c#m# e!&ar ,ermanen&emen&e en 0n ,reci,ici# c#n Ardan de&r'! de ella, decidiend# !i la em,0Caba # n#/ RO., !) RArdan dib0C 0na !#nri!a 6enen#!a c#n !0! labi#! R/ Te encerrarA d#nde &e merece!/ T#d#! !e aclarar#n la +ar+an&a/ La Generala !e en%ri ,#r den&r#H

( Ardan c#mb0!&i#n al ,en!ar en &#d# l# B0e ,#dr)a .acerle en !0 maGm#rra/ Iba a darle a Br(n d#nde m'! le d#liera/ E iba a c#brar!e ,#r &#d#, bien a +0!&#/ Sin clemencia/ RBien/ RGabriel !e le6an& ( camin .a!&a la ,an&alla B0e m#!&raba l#! ,0n&#! elec&r#ma+nA&ic#! de la Tierra/ Lab)a ac&i6idad e!#! d)a!, !#bre &#d# en In+la&erra, d#nde !e enc#n&raban !0! ami+a! Aileen ( R0&. ( l#! clane! ber!er1er! ( 6aniri#! de la Blac1 $#0n&r(/

De!de B0e *CQlnir .ab)a in&en&ad# im,ac&ar en Diabl# $an(#n, ( 5.ani ( !0! !ec0ace! in&en&ar#n ac&i6ar el acelerad#r del 2ermilab de *il9a01ee, el *id+ard .ab)a de!,er&ad#H ( m0c.#! ,0n&#! de ener+)a, cncla6e! im,#r&an&e! c#n#cid#! ,#r !0 ,#&encia ance!&ral, em,eGaban a 6ibrar c#m# l# .ac)a 0n +Ai!er an&e! de e!&allar/ AB0ell# n# era b0en#R/ La( m#6imien&# en &ierra! in+le!a!/ R&a, nece!i&#

B0e &#B0e! el mar%il de n0e6#/ RL#la, R&a Rla !al0d *er6in, !#nriend# cm,lice/ R&a c#,i !0 +e!&# ( ,0!# l#! #C#! en blanc#/ El 6aniri# !e e!&aba ac#rdand# del be!# B0e le di# en el TLE DEN, c0and# e!&aba &an de!,ec.ada c#n *i(a/ El !am0r'i acarici la n0ca de la 6al1(ria ( le &ir le6emen&e del ,el# r#C#/ RSI0A cree! B0e .ace!T SI0iere! B0e m0eraT R&a !e relami el labi# in%eri#r ( ne+ c#n la cabeGa/ Di#!e!, nada la 6#l6)a m'! cac.#nda B0e

6er cm# *i(a !e ,#n)a cel#!#/ REn&#nce!, ,ara, oni R&a enarc la! ceCa! ( le diC# a *er6in/ RL# !ien&#, *er6in/ AB0), el !e"#r Gan+nam S&(le B0iere .acer!e 0n abri+# c#n &0 ,iel/ RI0e 6en+a ( me la c.0,e R !0+iri *er6in !in deCar de mirarla, !abiend# B0e a!) ,r#6#car)a 0n al&ercad# c#n *i(a/ *i(a de!6i !0 mirada ,la&eada de R&a ( la cla6 inclemen&e en el 6aniri# cal6# ( c#r,0len&#/ RN# &e la c.0,arA, G#rri&a/ Te arrancarA l#! .0e6#! c0and# &e

6ea/ RLe de!a%i !in m#6er 0n !#l# mN!c0l# de !0 cara/ A!) era el 6aniri# !am0r'i/ Le&al, calmad#/ $#m# 0n &i+re/ RBa!&a RGabriel biGB0e/ SI0A mierda ,a!abaT Dema!iada &e!&#!&er#na, !0,#n)a/ Dema!iad#! +0errer#! ac#!&0mbrad#! !#l# a l#! !0(#!, a !0! clane! ( a !0! c#!&0mbre!/ Dema!iada! e&nia! C0n&a!R / R&a, ,#r %a6#r/ LaG l#! .#n#re!/ La 6al1(ria a!in&i ( &#c el c#l+an&e c#n el &r#G# de mar%il

de la c#rne&a de Leimdal/ El c0ern# B0e an0nciar)a la +0erra %inal, el #ca!# de l#! di#!e!, el Ra+narQ1/ R&a ( !0 d#n de la ,!ic#me&r)a .icier#n l# ,r#,i#/ La 6al1(ria cerr l#! #C#! ( %r#& la ,ieGa mar%ile"a en&re !0! ded#!/ Lab)an ,a!ad# m'! de 6ein&ic0a&r# .#ra! de!de B0e 6iera ,#r ,rimera 6eG la 6i!in de $aleb ( Aileen en aB0ella !ala abarr#&ada de +en&e, mirand# 6i#len&a la ima+en de 0n r0bi# ra,ad# ( 0na c.ica, i+0al de r0bia

c#l+ada de 0na madera/ Se !0,#n)a B0e la in%#rmacin B0e &en)a era m0( delicada, ( c0an&a men#! +en&e c#n#ciera l# B0e .ab)a 6i!&# meC#r/ P#r e!# el En+el aNn n# deb)a !aber nada/ Nadie deb)a !aber nada/ Se &ra&aba de la 0bicacin del .iC# de Od)n, ( &#d#! iban &ra! Al, incl0id# L#1i/ La br0ma en !0 men&e era e!,e!a (, de n0e6#, n# c#n!e+0)a &ra!,a!arla/ La 6i!in n# lle+aba a ella/ Al

a&ardecer l# in&en&ar)a de n0e6#/ RSF bien, R&aT R,re+0n& Gabriel im,acien&e/ La al0dida abri l#! #C#! ( ne+ c#n la cabeGa/ El En+el a,re& l#! labi#! %r0!&rad# ( le! di# la e!,alda a &#d#! ,ara cen&rar!e en la! im'+ene! B0e re%leCaban &#da! la! ,an&alla! de la $en&ral/ REnc#n&rem#! a G0n+nir R #rden c#n !#lemnidad/ A0nB0e &en)an 6ari#! a!0n&#! ,#r re!#l6er, l# B0e m'! 0r+)a era

.allar el &&em/ S0 !e"al elec&r#ma+nA&ica ,arec)a d#rmida, ( m'! en e!#! m#men&#! en l#! B0e ,arec)a B0e l#! ,0n&#! de ener+)a &erre!&re! e!&aban de!,er&and# ca!i a la 6eG R/ N# ,#dem#! ,erder m'! &iem,#/ REn&#nce!, cada 0n# a !0! ,0e!&#! RdiC# Ardan le6an&'nd#!e de la !illa/ Tir del c#llar de ,err# de Br(n ( la le6an& &ambiAnR/ La Tr)ada ( (# n#! m#6iliGam#!/ Tenem#! c#!a! B0e .acer/ B0c.annan, !i+0e la !e"al

bi#mA&rica de l#! e!cla6#! B0e !alier#n de Gla!+#9/ V#!#&r#! Rin!in0 Ardan mirand# a l#! dem'!, incl0id# GabrielR, ,#dr)ai! !e+0ir el ra!&r# de G0n+nir/ El En+el mir a Ardan ,#r encima del .#mbr# ( !#nri !in +ana!, deC'nd#le m0( clar# l# B0e ,en!aba de !0 ac&i&0d ( !0! rdene!/ RGracia! ,#r &0! rec#mendaci#ne!, +0errer#/ R Gabriel deC de mirarle, c#m# !i !0 ,re!encia n# &06iera im,#r&anciaR/ P0ede!

re&irar&e/ In%rman#! de &#d# l# B0e a6eri+Ze!/ Br(n deC e!ca,ar el aire ,#r la nariG ( !e ri#/ El En+el le in!,iraba 0n +ran re!,e&# ,#rB0e n# nece!i&aba le6an&ar la 6#G ni e80dar &e!&#!&er#na ,ara dem#!&rar B0iAn mandaba/ Vl l# .ac)a de 0n m#d# di!cre&# (, de 0na manera # de #&ra, !iem,re acababa ,#niend# a &#d#! en !0 l0+ar/ $#m# acababa de .acer c#n Ardan/ El .i+.lander i+n#r !0 c#men&ari#, ,er# n# le +0!&

nada la !#nri!a cm,lice de Br(n c#n Gabriel/ Odiaba B0e ella !in&iera B0e ,#d)a !alir +anand# en al+0na !i&0acin e!&and# C0n&# a Al/ Nece!i&aba B0e aB0ella m0Cer !e !in&iera ,ermanen&emen&e ,erdida c#n Al/ N# ace,&aba #&r# c#m,#r&amien&#/ F la meC#r %#rma de dem#!&r'r!el#, de en!e"arle B0iAn era Al ,ara ella, !er)a lle6'nd#la al c#raGn de !0 ,er6er!idad/

L#! d#! e!cla6#! B0e iban a Edimb0r+# 6i!i&ar)an el ESPIONAGE/ Sab)an B0e abr)an a ,ar&ir de la! d#ce del medi#d)a ( B0e &ra! l#! m0r#! de JEl mercad# de la carneK, !e e!c#nd)an lar+0)!ima! !e!i#ne! de d#minacin ( !0mi!in/ Se!i#ne! de!&inada! a !aciar la! an!ia! de ca!&i+# B0e &en)an l#! e!cla6#! B0e alimen&aban a l#! n#!%era&0!, ac#!&0mbrad#! al &ra&# d0r# ( 6i#len&# al B0e e!&#! le! !#me&)an/ Ardan ( la Tr)ada le! #%rec)an l#

B0e ell#! an.elaban/ A cambi#, c#n&r#laban !0! m#6imien&#! ( !ab)an c0'n&#! de e!#! e!cla6#! !e ,erd)an ,ara !iem,re en la #!c0ridad de la !0ble6acin 6am,)rica/ El ESPIONAGE le! e!,eraba/ F la ,rimera !e!in de Br(n, 0na de la! %0er&e!, e!&aba a,0n&# de lle+ar/ RDDeCa de arra!&rarme a!), maldi&a !eaE R+ri& Br(n in&en&and# !#l&ar!e del d0r# amarre de !0 m0"eca/ $#n la #&ra man# la

arra!&raba ,#r la c#rrea/ F, di#!e!, n# ,#d)a !#,#r&arl#/ Ardan la lle6aba ,#r el !0b&err'ne# del ca!&ill#, ( !e diri+)a c#n ,a!# %irme al +araCe/ Br(n ,#d)a ima+inar!e el &i,# de 6e.)c0l#! B0e &endr)a en !0 ,arB0in ,ri6ad#/ F !ab)a B0e le +0!&ar)an &#d#!, ,#rB0e Ardan ( ella &en)an l#! mi!m#! +0!&#!/ F n# !e eB0i6#caba/ $#c.e! de &#d# &i,#: de!de de,#r&i6#!, de!ca,#&able!, &#d#

&erren#!, ( cl'!ic#! 6al#rad#! en a0&An&ica! mill#nada! e8cAn&rica!, !e #c0l&aban baC# l#! cimien&#! de !0 %#r&aleGa/ Gran 6ariedad de c#l#re! ( m#del#!, di%eren&e! marca!, di%eren&e! m#&#re!U Br(n !e iba a c#rrer a.) mi!m#/ D$#n l# B0e ella ad#raba la 6el#cidadE S0! #C#! &0rB0e!a! !e cla6ar#n en 0n caball# de me&al naranCa ( ne+r# llamad# 5T* R$<R/ Ardan !e de&06# %ren&e al inmen!# cicl#m#&#r/ T#m el ca!c# ne+r# cr#mad#

del manillar ( de!,0A! !e diri+i a la! ,0er&a! c#rredera! de madera ( acer# B0e e!&aban encaCada! c#n&ra la ,ared/ Br(n #b!er6aba !0! m#6imien&#! c#n ,aciencia ( a&encin/ F #&e l# B0e .ab)a &ra! l#! ,anele! de!liGan&e!: c.aB0e&a! de c0er# de m#&er#!, ca!c#!, b#&a!U In%inidad de ar&)c0l#! B0e m#!&rar ( de l#! B0e ,re!0mirH ( &#d#! ,er%ec&amen&e #rdenad#!/ Ardan !e+0)a !iend# 0n e!&ric&# del c#n&r#l/ F e!# le encan&aba/

P#rB0e ella era i+0al/ El +0errer# !e di# la 60el&a c#n 0na c.aB0e&a r#Ca ( ne+ra de ,iel ( 0n ca!c# cr#mad# c#m# el de Al/ RP#n&e e!&#, e!cla6a/ Br(n l#! &#m, n# !in recel#!/ E!cla6a/ Odiaba e!a ,alabra/ F men#! &al ( c#m# Al la ,r#n0nciaba, c#m# !i n# 6aliera ,ara !er #&ra c#!a m'! B0e e!a: 0na !ir6ien&a/ Ardan &#m la cadena de la c#rrea en&re la! man#!, ( !e acerc a ella de manera in&imidan&e, !in deCar a,ena! e!,aci# en&re !0! c0er,#!

,ara B0e c#rriera el aire/ RDa&e ,ri!a/ Br(n mani#br cm# ,0d# ,ara c0brir!e c#n la c.aB0e&a ( !e !0bi la cremallera .a!&a el c0ell#, in&en&and# #c0l&ar a!) el c#llar/ Ardan !#nri ( ne+ c#n la cabeGa/ RN#, n#, n#, ,erri&aU I0e &#d#! 6ean l# B0e ere! R!e la baC ( e8,0!# el ar&)c0l# &#!c# ( re6elad#r/ Br(n ,ar,ade ,ara #c0l&ar !0 rabia/ RS#( 0na d)!ir ca,aG de .acer

de!a,arecer &0 ,reci#!a E!c#cia c#n 0na de mi! de!car+a!/ E!# e! l# B0e !#(/ N# deber)a! #l6idarl#U, am#/ RN#, c.ica/ JS$.icaTK, ,#r 2re(CaU La %0ria 6al1(ria e!&aba lle+and# a !0 l)mi&e m'8im#/ S$m# iba a ,#der re&enerla, c0and# l# B0e de!eaba era elec&r#c0&ar a ArdanT RL# B0e ere! l# decid# (#/ A.#ra mi!m# !#l# e!&'! aB0) ,ara !er6irme/ F !i &e di+# B0e B0ier# B0e me c.0,e! la ,#lla ( &e

arr#dille! an&e m), l# .ar'!/ F !i &e ,id# B0e &e de!n0de! !#bre mi m#&# ( B0e m0e!&re! e!e c0er,# de &raid#ra B0e &iene! a &#d# el m0nd#, &ambiAn l# .ar'!/ Ere! 0n C0+0e&e/ F 6#( a C0+ar c#n&i+#, e!cla6a/ A!Nmel#/ RLe ,0!# el ca!c# ,ara n# !e+0ir 6iend# aB0ell#! #C#! ra!+ad#! de !irena, .erid#! ( de!a%ian&e!, llen#! de dece,cin ( &ambiAn &ri!&eGa/ Br(n l# dec)a &#d# c#n !0! #C#!H a0nB0e !iem,re !e c0idaba

de m#!&rarl# an&e l#! dem'!/ Per# n# an&e Al/ BaC la ,ar&e %r#n&al m#d0lar, ( &#d# el d#l#r de l#! #C#! de Br(n B0ed #c0l&# baC# el cri!&al #,ac# del ca!c# ne+r# ma&e/ El ,el# r0bi# B0edaba !0el&# ,#r la e!,alda/ F !0 %i+0ra, &en!a ( en6arada, !e dib0Caba ,er%ec&amen&e baC# la c.aB0e&a de ,iel, l#! &eCan#! ( la! b#&a!/ *adli&a m0Cer B0e le ,#n)a erec&# c#n !#l# #lerla/ RTe .ablarA a &ra6A! del

c#m0nicad#r Rle diC# m#!&r'nd#le el ,in+anill# del ca!c#/ RTN n# .abla! c#nmi+# R re,0!# ellaR/ S#l# me #rdena! ( me .0milla!, Srec0erda!T Ardan c.a!B0e c#n la len+0a, d'nd#le la raGn/ RLa 6ida e! m0( d0ra/ RT0 cara l# e!/ Vl !e !0bi la cremallera de !0 c.0,a ( !e c#l#c !0 ca!c# ne+r# me&aliGad#/ S0bi a la m#&# ( &ir de Br(n ,ara B0e ella .iciera l# mi!m#/ Br(n B0edaba m'! al&a B0e Al/ El

.i+.lander !e ,a! la cadena ,#r encima del .#mbr# .acia delan&e, ( !e la a& a la m0"eca/ T#da la +en&e 6er)a B0e e!a c.ica e!&aba encadenada a Al de 0n m#d# # de #&r#/ I0e era c#m# 0na ma!c#&a .0mana/ S)/ Br(n !e m#rir)a de la 6er+ZenGa/ S#nri, ( la cica&riG de !0 labi# !e alG c#n in!#lencia/ Vl di!%r0&ar)a de !0 inc#m#didad/ Arranc la 5T* ( e!,er a B0e Br(n !e c#+iera a !0 cin&0ra/ Per#

e!&a n# l# .iG#/ $#l#c !0! man#! en l#! barra! in%eri#re! del a!ien&# ( !e !#!&06# c#n %0erGa/ Se enc#+i de .#mbr#!/ Pe#r ,ara ella/ Iba a c#rrer c#n la m#&# c#m# n0nca, ,#rB0e le 0r+)a lle+ar a !0 maGm#rra/ RN#! e!,era 0n %err( de la c#m,a")a $aled#nian *acBra(ne B0e n#! lle6ar' a Edimb0r+#/ De!de all) !e+0irem#! c#n la m#&# .a!&a el ESPIONAGE RSTe %)a! de &#d#! &0!

+0errer#!T R,re+0n& Br(n de !#,e&n nada m'! aband#nar la! in!&alaci#ne! del ca!&ill#/ T#mar#n la carre&era B0e b#rdeaba la i!la/ Ardan ,ermaneci en !ilenci#/ RSTam,#c# me 6a! a c#n&e!&ar a e!#T RLa l)nea c#n&in0 m0er&a/ RN# 6#( a .ablar c#n&i+# de mi! +0errer#!/ Per#, !i al+# !#n, !#n leale!/ RS), ,#r !0,0e!&#/ $#m# Ander!#n Rre,lic 'cidamen&e/ Ardan, B0e en e!e m#men&# e!&aba &#mand# 0na c0r6a,

derra, c#n la r0eda de a&r'!, in&en&and# B0e la Generala !e a!0!&a!e ( !e amarrara a !0 cin&0ra/ Per# la r0bia !e+0)a bien c#+ida al a!ien&#/ RS0,#n+# B0e n# n#! +0!&a ,en!ar B0e n#! ,0edan &raici#narU N# me ima+in# a nin+0na de mi! n#nne! .aciAnd#l#/ N0e!&ra leal&ad !i+ni%ica &#d# Rc#men& c#n 6#G !e+0ra/ A &ra6A! del cri!&al #!c0r# del ca!c#, Br(n e!&0diaba la reaccin del .i+.lander a !0! ,alabra!/ P#r !0 am#r ( !0

leal&ad .acia R&a ella de!&err al am#r de !0 6ida/ JPre+Nn&ame, Ardan/ E8i+e !aber ,#r B0A &e .ice e!#UK, !e lamen&aba in&ernamen&e/ RT0 leal&ad !i+ni%ica bien ,#c#, e!cla6a/ TN n0nca ele+ir)a! a 0na de &0! n#nne! ,#r encima de &i mi!ma/ N0nca/ SSabe! ,#r B0AT A Br(n l#! #C#! !e le llenar#n de l'+rima!/ Lab)a dad# C0!&# en el cla6#/ Per# e!&aba eB0i6#cad#/ Eli+i a !0 nonne ,#r encima de &#d# l# dem'!/ RP#rB0e &e +0!&a !er !0,eri#r a

l#! dem'!/ Te +0!&a el ,#der B0e c#nlle6a &ener la re!,#n!abilidad de la %0ria !al6aCe/ Br(n la !al6aCe, la %a6#ri&a de 2re(Ca, el #Ci&# derec.# de Jla Re!,landecien&eKU R!e b0rl c#n &#n# d0r# ( de!,ec&i6#R/ Br(n n# e! m'! B0e 0na %ac.ada/ Mn c0er,# .0ec# de 0na m0Cer B0e !#l# !e !ir6e a !) mi!ma ( B0e n# d0da en de!ec.ar aB0ell# B0e le e!&#rba/ RTe eB0i6#ca!/ RN# me eB0i6#c# Rri# !in

+ana!/ RB0en# R!e aclar la +ar+an&a en&0mecidaRH la c0e!&in e! B0e me +0!&ar)a !aber !i Ander!#n ( B0c.annan c#n#cen el ESPIONAGE ( !i ell#! &ambiAn 6an a .acer la! d#ma! all)/ RN#/ RSN#T SSin m'!T RB0c.annan ( Ander!#n e!&aban em,areCad#!, Sc#m,rende!T SA B0e e!# a &i e! c#m# !i &e !#nara a arame#/ RF# .abl# arame# ( n# me !0ena a e!#/

RPara l#! 6aniri#! n# e! %'cil e!&ar !e,arad#! de !0! ,areCa! ni m0c.# men#! ima+inar B0e .an e!&ad# &#cand# a #&r#!/ Le! ma&an l#! cel#!/ Ell#! n# ,#dr)an acercar!e al l#cal ni &am,#c# a l#! !0mi!#!/ N0nca .an en&rad#/ N# B0er)an im,re+nar!e del #l#r a !e8# ( l0e+# 6Ar!ela! c#n !0! craids RSF la Tr)ada !) ,0edeT Ardan c.a!B0e c#n la len+0a mien&ra! le 6#l6)a a dar al acelerad#r/ RN# ,ien!# .ablar c#n&i+# de nada, e!cla6a RS), dema!iad#

.ab)a .ablad# (a/ La Tr)ada, !im,lemen&e, n# e!&aba em,areCada ( ,#d)a .acer l# B0e B0i!iera mien&ra! n# e!&06ieran ,illad#! de l#! .0e6#! ,#r !0! m0Cere!/ RNece!i&# B0e me e8,liB0e! la! c#!a! ,ara (# !aber cm# ac&0ar ( en&ender la !i&0acin, am#/ RN# nece!i&a! !aber nada/ Br(n mir .acia #&ra lad# ,ara im,re+nar!e del c#l#r del %i#rd# m'! +rande de E!c#cia mien&ra! ,en!aba en B0e em,eGaba a 0&iliGar

!0 n#mbre de am# c#n a!c# ( !in nin+Nn re!,e&#/ N# le daba im,#r&anciaH ni !iB0iera !e !en&)a .0millada/ Si Ardan B0er)a C0+ar a e!#, C0+ar)an ( (a e!&'/ T#caba rebaCar!e de n0e6#/ Per# n# &en)a ,#r B0A !er dema!iad# d#l#r#!#, (a B0e !0 c#raGn !e+0)a r#&# en !0 ,ec.#/ F l#! &r#G#! n# d#l)an &an&# c#m# c0and# e!&aba en&er#/ EDI*BMRGO ESPIONAGE El %err( del B0e .ablaba Ardan era de !0 ,r#,iedad, 0n barc#

+rande m#dern# c#n el B0e 6iaCaba ,#r l#! mare! del N#r&e ( ,#r d#nde a Al le ,laciera/ DeC la m#&# en la ,ar&e &ra!era, ( !e diri+i .a!&a la c#!&a e!c#ce!a/ La a&rac en el ,0er&# de Lei&., en Edimb0r+#, ( de!de all) 6#l6ier#n a c#+er la 5T* ,ara c#nd0cir a &#da 6el#cidad .a!&a el clande!&in# l#cal de BDS*/ Se !0,#n)a B0e .ab)a d#! e!cla6#! de !an+re a!id0#! al &ra&# de

l#! am#! B0e e!&aban en la ci0dad ,ara ell#, ,0e! n# 6en)an n0nca ,#r e!#! !i&i#! !i n# era ,ara a!i!&ir a 0na !e!in/ A Br(n le encan&aba Edimb0r+#/ Le +0!&aba Vic&#ria S&ree&, ,er# n# .ab)a 6i!&# el ,0er&# &#da6)a, ( le ,areci m0( trendy *eGclaba l# an&i+0# ( l# m#dern#: la arB0i&ec&0ra an&i+0a c#n 0na 6ariedad de ,0b!, l#cale!, &ienda! ( re!&a0ran&e! de l# m'! 6ariada!/ Ardan miraba ,#r el re&r#6i!#r al cri!&al a.0mad# del ca!c# de

Br(n/ Sab)a B0e, c#n l# c0ri#!a B0e era, !e m#r)a de +ana! de ,re+0n&arle m0c.a! c#!a!/ P#r eCem,l#: el Bri&annia, el an&i+0# barc# de la reina, %#ndeaba dic.# ,0er&#, C0!&# delan&e del Ocean Terminal S.#,,in+, l0+ar ideal ,ara c#n!0mi!&a! de &#d# &i,#/ Br(n n# ,re+0n&ar)a ,#rB0e !ab)a B0e Al n# le c#n&e!&ar)a/ Ardan !in&i 0n le6e ( !#r,renden&e ,inc.aG# en el cen&r# del ,ec.#/ $0and# e!&aban C0n&#!, Ardan n# ,#d)a d#rmir !i .ab)a al+# B0e m#le!&a!e a Br(n, ( Al n# ,#d)a

,#nerle remedi#: a.#ra, Al era la ,rinci,al m#le!&ia de la GeneralaH ( n# B0er)a !#l0ci#narl#/ Le +0!&aba !er mal# c#n ella/ $0and# lle+ar#n al ESPIONAGE, Ardan baC de la m#&# ( &ir de la cadena de Br(n ,ara B0e ella &ambiAn de!cendiera/ La C#6en !e B0ed de ,ie an&e Al/ Amb#! !e miraban a &ra6A! del cri!&al de l#! ca!c#!/ F Br(n a+radeci B0e Al n# ,0diera 6er l# ner6i#!a B0e !e !en&)a ,#r e!&ar en e!e l0+ar c#n Al/

La Nl&ima 6eG B0e baC a 0na de !0! !ala!, Ardan la !en& en el ,#&r# ( le arranc el piercing del ,eGn c#n la len+0a/ Ella !ab)a l# B0e era el BDS*/ P#d)a incl0!# lle+ar a di!%r0&arl#/ Per# Ardan l# 0&iliGar)a en !0 c#n&ra/ F Br(n n# era &an e!&N,ida c#m# ,ara n# !aber B0e Al la lle6aba all) ,#rB0e B0er)a .acer al+# c#n ella/ SEl B0AT N# l# !ab)a/ F, cier&amen&e, &en)a al+0n#! re,ar#! en a6eri+0arl#/ Per# la 6al1(ria m'! ,#der#!a del

Val.all n# !e amedren&ar)a ,#r 0n#! c0an&#! l'&i+#! ( cadena!/ Ni ,#r 0n ein.erCar e!c#cA! re!en&id# c#n mal car'c&er ( c#n +ana! de ca!&i+arla/ Sin embar+#, l# B0e Ardan n# !ab)a, ( n# !abr)a n0nca, era B0e ella recibir)a +0!&#!a c0alB0ier &ra&#, ,#rB0e &ambiAn nece!i&aba ,a+ar !0! ,ecad#!/ RI0)&a&e el ca!c# R#rden Ardan mien&ra! Al .ac)a l# mi!m#/ La lar+a melena de Br(n ca( ,#r !0! .#mbr#! ( !e meci

ele+an&emen&e .acia l#! lad#!/ Vl n# ,0d# e6i&ar e8ci&ar!e an&e aB0el ,el#/ Tan r0bi#, &an clar#, c#n &an&# c0er,#U Tan b#ni&#/ L#! #C#! clar#! de Br(n !e c0idaban de e8,re!ar nada B0e n# %0era indi%erencia # ab0rrimien&#/ Ardan le( l#! men!aCe! B0e le .ab)an deCad# en el iP.#ne/ La Tr)ada (a !e enc#n&raba den&r# ( l#! d#! e!cla6#! .ab)an lle+ad#/ L#! e!&aban ,re,arand#H ,er# n# .ar)an nada .a!&a B0e el laird

lle+ara/ Ardan le alG la barbilla c#n d0reGa ( !#nri c#n de!,reci#/ RS$m# era el ,#ema B0e &e .iG# Bra+iT Br(n a,re& la mand)b0la ( l# mir !in ,ar,adear/ RL# !abe! m0( bien/ *e l# re,e&)a! cada n#c.e mien&ra! me .ac)a! el am#r/ Ardan !#nri m'! abier&amen&e, ,er# !0! #C#! caramel# !e en%riar#n c#n ra,ideG/ RTan&a! c#!a! .an cambiad#U, S6erdadT R&ir de la cadena de ,err# ( Br(n ec. el c0ell# .acia a&r'!R/ N0nca &e .e .ec.#

el am#r/ Pre%er)a! cerrar la! ,ierna! ,ara man&ener &0 ,0e!&# c#m# Generala, B0e en&re+ar&e a m) ( deCar B0e &e amara c#m# !ab)a/ N0nca m'! &e mirarA i+0al, n0nca m'! &e &#carA i+0al/ F n# ,ien!# .acer&e el am#r/ S#l# a 0na m0Cer e!,ecial ,0ed# darle e!#, ,er# a &iU R2r#& !0 labi# in%eri#r c#n el ,0l+arR/ A &i 6#( a %#llar&e, Br(n, c#m# la! men&ir#!a! ( &raid#ra! c#m# &N merecenH ( n0nca !abr'! c0'nd# ni cm#/ Ser'

c0and# (# decida/ STe C#de !aber B0e .a! ,erdid# &#d# e!e ,#derT S#l# el le6e ,ar,ade# de la C#6en re%leC el im,ac&# B0e e!a! ,alabra! ,r#d0Cer#n en ella/ RA 2re(Ca (a n# le im,#r&a B0e !ea! 6ir+enU Rc#n&in0 Al/ RF a m) &am,#c# Rc#n&e!& &#da di+naR/ Fa n# me ,0eden arreba&ar nada/ RSe relami l#! labi#! ner6i#!a/ Se enc#+i de .#mbr#!R/ SI0A im,#r&aT R$lar#U Fa n# &e ,0eden arreba&ar &0 ,#!icin, Se., r0biaT R

Di#!e!, Scm# .ab)a e!&ad# &an enam#rad# de aB0ella c.icaT SP#r B0ATR/ *aldi&a ar,)a %r)aU R !0!0rr d'nd#!e la 60el&a ( lle6'nd#!e a Br(n c#n AlR/ Pre,'ra&e, ,#rB0e e!&# n# l# 6a! a #l6idar Cam'! R+raGn c#n 6#G r#nca/ I^ Edimb0r+# ESPIONAGE/ Vic&#ria S&ree& La ,ar&e de arriba del ESPIONAGE, la B0e B0edaba a ,ie de calle, !e+0)a !iend# 0n ,0b m0(

,#,0lar, c#n#cid# c#m# Jel *ercad# de la carneK/ Per#, c0and# !e+0)a! la! e!calera! B0e .ab)a de&r'! de aB0ella ,0er&a r#Ca 0bicada en el lad# derec.# de la !ala, el in%iern# del ,lacer #c0,aba !0 l0+ar/ Ardan in.al el ar#ma a c0er# ( a de!in%ec&an&e/ Era el #l#r ,rinci,al de la! maGm#rra!/ En e!a! celda! !e .ac)a de &#d#/ Pr'c&ica! B0e +0errer#! c#m# Al, .#mbre! c0r&id#! ( !in mied# a ,r#,a!ar!e, ad#raban ( !e

c#n6er&)an en 0na 6'l60la de e!ca,e, en 0n m#d# de 6ida/ El !er am# ( d#minan&e n# era nada rar# ni ,ec0liar ,ara Al/ Era l# B0e era: !0 e!encia, !0 manera de !er/ Lab)a #)d# B0e el am# !e .ac)a/ Per# Al n# cre)a en ell#/ El am# re!id)a en el in&eri#r de 0n# c#m# 0na e!encia ( !e a,#deraba de &#d#! &0! in!&in&#! ( &0! im,0l!#!/ S0 e!encia le .ab)a reclamad# de .0man#/ Siem,re .ab)a %#llad# d0r# c#m# dalradian#/

De!,0A!, l# ma&ar#n ( c#n#ci a Br(nH ,er#, en el A!+ard, aB0ell# ,ara l# B0e ca!i re!,iraba n# !e le c#nced)a/ Vl 6i6)a ,#r Br(n, m#r)a de de!e# e&ern# ,#r ella ( an.elaba .acerle el am#r c#m# Al !ab)a/ Per# 2re(Ca ( la ,r#,ia 6al1(ria, n# !e l# ,ermi&ier#n/ A.#ra 2re(Ca le .ab)a abier&# la 6eda, ( Br(n n# ,#d)a rec.aGarl#/ Era !0 m#men&#/ Br(n &ra+ !ali6a mien&ra! Ardan la baCaba al !&an#, all) d#nde l#! de!e#! m'! #!c0r#! !e .ac)an

realidad/ Deb)a e!&ar ,re,arada ,ara c0alB0ier c#!a/ Se diri+ier#n a 0na ,0er&a ne+ra 0bicada al %#nd# del ,a!ill#/ La abrier#n, ( la mN!ica de\arG#ne de T.e\an&ed e!&all a &#d# 6#l0men en l#! #)d#! de la 6al1(ria/ I can_& belie6e I .ad &# !ee T.e +irl #% m( dream! c.ea&in+ #n me T.e ,ain (#0 ca0!ed .a! le%& me dead in!ide I`m +#nna ma1e !0re (#0 re+re& &.a& ni+.& N# ,0ed# creer B0e .a(a &enid#

B0e 6er a la c.ica de mi! !0e"#! en+a"'nd#me/ El d#l#r B0e me ca0!a!&e me deC m0er&# ,#r den&r#, ( 6#( a a!e+0rarme de B0e &e arre,ien&a! de e!a n#c.eU D#! de l#! &rilliG#!, llamad#! la Tr)ada, e!&aban en el cen&r# de la !ala #!c0ra ( de!n0da/ Eran 5erric1 ( *er6in/ A Br(n le ,arecier#n de!a%ian&e! ( !e8(!, ( c#n !#l# mirarl#! !e ima+in de l# B0e !er)an ca,ace! de .acer en &erren#! !e80ale!/ Ardan .ab)a dic.# !#bre ell#! B0e eran

m0( %e#!/ Per# n# l# eran/ Era a&rac&i6#! ( e8&ic#!: m#ren#! de ,iel, c#n #C#! #!c0r#!, c#n aB0ella &eG c0r&ida llena de &a&0aCe!/ Ve!&)an 0na cami!e&a ne+ra de &iran&e!, 0n#! ,an&al#ne! ne+r#! ( b#&a!/ Mn %l0#re!cen&e il0minaba 0na ,ar&e del !aln de!n0d#H ( 0na b#mbilla de baC# c#n!0m# #!cilaba c#l+an&e ( aband#nada del &ec.#/ L#! d#! .#mbre!, ra,ad#! ( m0!c0l#!#!, !e !i&0aban en el cen&r# de la !ala c#n la! ,ierna! abier&a!

en ,#!icin de de%en!a/ En cada man# lle6aban 0n l'&i+# ( 0na ,ala/ Br(n en&recerr l#! #C#! .a!&a B0e 6i# B0e a cada e8&rem# de la !ala !e enc#n&raban d#! ,er!#na! c#l+and#/ Eran !ier6#! de !an+re, e!cla6#!/ Br(n ,#d)a #ler el cambi# en !0 .em#+l#bina ( 6er la! m#rded0ra! de l#! 6am,ir#!H &en)an inci!i#ne! en a8ila! e in+le!/ E!&aban m'! ,'lid#! de l# n#rmal, ( !0 mirada ,erdida r#+aba B0e le! calmaran

el &i,# de ani!edad B0e le! lle6aba a 0n l0+ar c#m# aB0el/ El ,lacer del d#l#r/ Br(n en&endi B0e l#! n#!%era&0! 0!aban a !0! !ier6#! de m0c.a! manera!/ TambiAn en &erren#! !e80ale!/ RSDnde e!&' L#+anT R ,re+0n& Ardan !in mirar a l#! e!cla6#!/ RL#la, Generala Rl#! 6aniri#! !al0dar#n a Br(n/ E!&a re!,#ndi c#n 0n a!en&imien&# de cabeGa/ RL#la/ RSilenci#, e!cla6a Rc#n&e!& Ardan mir'nd#la ,#r encima del

.#mbr#/ *er6in ( 5erric1 !e mirar#n el 0n# al #&r#, a!#mbrad#! ,#r el &#n# B0e .ab)a em,lead# !0 l)der c#n aB0ella 6al1(ria &an ,#der#!a/ Br(n !e m#rdi la len+0a, ,er# aca& la #rden/ RSL#+anT Rre,i&i Ardan mal.0m#rad#/ REn la !ala c#n&i+0a/ Ella e!&' aB0) Rin%#rm *er6in/ Ardan n# ,#d)a creer !0 !0er&e/ SDe 6erdad l#! di#!e! le iban a re+alar a Saman&.a en aB0el ,reci!# m#men&#T *ir a Br(n de !#!la(#

(, c#n!cien&e ,lenamen&e de a B0iAn !e re%er)an, !e a&re6i a ,re+0n&ar: RSI0iAnT RSamm(/ T0 ad#rada !0mi!a/ La Nnica B0e &iene! Rre!,#ndi 5endric1 ,#niend# l#! #C#! en blanc#R/ La e!&' ,re,arand# ,ara &i/ Br(n !in&i B0e l#! c#lmilli&#! ,eB0e"#! le ,icaban ( r#+aban ,#r cla6ar!e en al+Nn lad#/ T06# +ana! de m#rder a al+0ien, de %re)r ( c.am0!car, de arrancar ,iele! ( #C#!U El m#d# en B0e 5endric1 .abl de e!a &al Saman&.a

enm0deci e .iri a Br(n a ni6ele! in!#!,ec.ad#!/ Ni6ele! B0e ni ella mi!ma cre)a B0e ,#d)a alcanGar/ Pen!aba B0e e!&aba c#n+elada/ Per# n#: &#da6)a &en)a ca,acidad de !en&ir ira ( d#l#r/ ?)i preciosa nena est aqu*R,re+0n& Ardan en dalradian#/ Ella cla6 !0! #C#! clar#! e im,ac&ad#! en Al, en !0 ,er%il 6iril ( ma!c0lin#/ En aB0ell#! labi#! +r0e!#! ( el piercing B0e re%0l+)a en el in%eri#r/ Vl !e l# relami c#n la ,0n&a de la len+0a/

S)/ E!a .ab)a !id# #&ra b#%e&ada/ N#: meC#r 0n ,0"e&aG# en &#d# el e!&ma+#, de e!#! B0e &e deCan de r#dilla! ( !in re!,iracin/ JSS0 ,reci#!a nenaTK/ SArdan &en)a ,areCa en el *id+ardT SDe 6erdadT N# l# !ab)a/ Per#, Scm# iba a !aberl# !i n# .ab)an .ablad# de nada de!de B0e !e .ab)an 60el&# a 6erT Di#!e!, n#/ E!# !) B0e n#/ E!# n#U N# e!&aba ,re,arada ,ara e!#/ De!eaba, en !0 %0er# in&ern#, B0e Ardan n# !e a&re6iera a .acerle

,a!ar ,#r al+# a!)/ RVen c#nmi+#/ Irem#! a ,#r Samm( Rle diC# Ardan &irand# de ella, em#ci#nad# c#m# n0nca l# .ab)a 6i!&#/ Br(n B0i!# de&ener!e en !ec# ( ne+ c#n la cabeGa/ RN# Rc#n&e!& c#n 6#G &embl#r#!a/ RSN# B0AT RArdan !ali de la maGm#rra, ( abri la ,0er&a de la !ala 6ecinaR/ TN .ar'! l# B0e (# &e di+a/ RN#/ R$la6 l#! &al#ne! en el !0el# ( l# mir de %ren&e/ Ardan la in&imid c#n !0 c0er,# ( en&recerr l#! #C#! &a&0ad#!/

RN# me C#da!, 6al1(ria/ N# e! b0en# B0e me de!a%)e!/ Br(n ne+ c#n la cabeGa ( &ra+ !ali6a/ N#, &en)a raGn/ N# era b0en# de!a%iarle/ Per# &am,#c# era b0en# ,ara ella c#n#cer a nin+0na m0Cer B0e &06iera al+# B0e 6er c#n Ardan/ DP#r %a6#r, !i !e m#r)a !#l# de ima+inarl#E RVam#!/ R$#n 0n %0er&e &irn la arra!&r ( abri la ,0er&a de la #&ra !ala en la B0e L#+an e!&aba ,re,arand# a la &al Saman&.a/ Ardan n# !e ima+inaba B0e

Samm( decidiera 6enir aB0el d)a/ Era !0 !0mi!a/ Mna c.ica .0mana, ,reci#!a, B0e e!&aba a !0 car+# de!de .ac)a 0n a"#/ R0bia c#m# Br(n, de #C#! marr#ne! m0( clar#!, ( c0er,# e80beran&e/ S#l)a a6i!arl# an&e!, 6)a \.a&!a,,, ,ara decirle B0e e!&aba cerca ( ,re+0n&arle !i Al e!&aba di!,#nible/ F Al !iem,re l# e!&aba ,ara ella, ,#rB0e era 0na m0Cer en&re+ada e incre)ble/ F le +0!&aba/ Saman&.a le

+0!&aba/ A Br(n !e le .elar#n la! man#! c0and# la 6i#/ L#! cel#! n0nca .ab)an de!,er&ad# en ella c#n &an&a %0ria c#m# en e!e ,reci!# m#men&#/ Era 0na C#6en .erm#!a/ L#+an le a%ianGaba el c#llar de !0mi!a ( le a&aba la c#rrea/ Lle6aba 0n#! c0bre,eG#ne! de c0er# ne+r# ( 0na bra+0i&a del mi!m# c#l#r ( el mi!m# ma&erial, abier&a ,#r delan&e, B0e re%leCaba !0 ,iel m'! )n&ima/ S0 !e8# e!&aba de!c0bier&#/ La Generala b0!c 0na !alida

c#n !0! #C#! enr#Cecid#! ,#r la rabia ( el re!en&imien&#/ O !al)a de a.) # Ardan la iba a de!&r#Gar/ L0ir n0nca %0e 0na #,cin ,ara ella an&e!/ Oam'! !e e!ca,aba/ Siem,re !e en%ren&aba a &#da! la! !i&0aci#ne!/ Per# a aB0ellaU N#/ De%ini&i6amen&e n#/ S0 c0er,# em,eG a &emblar ( !en&)a B0e ,#d)a ,ar&ir n0ece! c#n la mand)b0la/ El e!&ma+# !e le enc#+i/ RArdan Rl# !al0d Saman&.a c#n 6#G +a&0na/ E!a m0Cer le dedic 0na de e!a!

!#nri!a! blanca!, radian&e! ( !incera!, B0e Br(n de!e de!%i+0rar c#n 0n ra(i&#/ R*i ,reci#!a Samm(U RVl !e acerc a ella, c#n Br(n &#da6)a amarrada c#n la c#rrea, lle6'nd#la c#m# a 0na ,erra, c#m# a 0na ma!c#&a/ Se de&06# %ren&e a Saman&.a ( le !#nri c#n d0lG0ra ( re!,e&#/ JLiC# de ,0&a/ LiC# de ,0&aK, ,en!aba la 6al1(ria/ A ella n# la miraba a!)/ A ella n# le .ablaba a!)/ S$m# ,#d)a !iB0iera %iCar!e en

#&ra!T Ella, a0nB0e %0e la c0l,able de !0 !e,aracin, n0nca ,0d# #l6idarle/ Siem,re le am/ Siem,re l# de!e/ N# .0b# 0na !#la l0na en la B0e n# le ec.ara de men#!/ F mien&ra! &an&#U Vl ,#d)a &#car a #&ra!/ Se ,a! la len+0a ,#r l#! c#lmill#!, ( de!e arra!ar c#n &#d# el ESPIONAGE/ N0nca .ab)a !en&id# &an&a ener+)a en el c0er,# c#m# la B0e a.#ra !e a6i6aba en ella c#n la %0erGa de 0n .0rac'n/ Saman&.a de!6i la mirada ,ara

e!&0diar a Br(n, ( le !#nri c#n d0lG0raH ( e!# re6en& a la Generala/ N# era 0na !#nri!a real/ Era 0na !#nri!a %#rGada ,ara .acer creer a Ardan B0e ella le era indi%eren&e/ Per# n# l# era/ Amba! eran m0Cere!/ Amba! marcaban &erri&#ri#/ Amba! c#n#c)an !0! arma!H ,er# Br(n n# ,#d)a m#!&rar nin+0na ,#rB0e Ardan !e l# .ab)a ,r#.ibid#/ RSI0iAn e! e!&a m0Cer, !e"#rT R,re+0n& Saman&.a mir'nd#la de re#C#, c#m# l# .ar)a 0n +a&# a

,0n&# de ara"ar ( lanGar!e !#bre !0 ,re!a/ JLa B0e &e 6a a B0emar la! ,e!&a"a!, cerdaK, re,lic Br(n men&almen&e/ RMn C0+0e&i&# ,ara n#!#&r#!/ JSMn C0+0e&i&# ,ara 6#!#&r#!T TN e!&'! l#c#, &renGa!K/ RL#+anU RS), ?lairdRSP0ede! ,#ner a la e!cla6a c#l+ada de la! cadena! en la mi!ma !ala en la B0e 6am#! a &rabaCarT Br(n !e a+arr#&/ Se !en&)a &#r,e ( en&0mecida/ SI0A B0er)a .acer Ardan c#n ellaT

L#+an a!in&i c#n la cabeGa ( mir d0d#!# a Br(n, c#m# !i n# !e a&re6iera a &#carla # a m#le!&arla/ L#+an era 0n 6aniri# in&eli+en&e, n# c#m# el maldi&# e!c#cA!/ RS*e ac#m,a"a!T R,re+0n& L#+an/ RN# !e l# ,re+0n&e!, C#der R bram ArdanR/ LlA6a&ela ( ,0n&#/ E! 0na maldi&a e!cla6a/ RLa mir a l#! #C#!, a&ra6e!'nd#la c#n &#da !0 iraR/ N# &iene! B0e !#lici&arle ,ermi!# ,ara nada/ L#+an n# e!&aba &an de ac0erd#/ Br(n n# deCaba de !er la

Generala, la 6al1(ria m'! %0er&e de 2re(Ca/ Ardan la e!&aba &ra&and# dema!iad# mal/ P0ede B0e Al n# !0,iera l# B0e .ab)a ,a!ad# en&re ell#!, ,er# !) in&0)a 0na c#!a: n0nca ,#d)a !0be!&imar a 0na m0Cer c#n la mirada &an +lacial c#m# la de Br(n/ Era 0na a!e!ina, ( !0! #C#! &0rB0e!a! e8,re!aban !0! de!e#! de 6en+ar &#da! la! #%en!a! B0e e!&aba !0%riend#/ F la! 6en+ar)a/ L#+an n# !ab)a c0'nd# ni cm# ,er#, aB0ella

+0errera &an +0a,a ( di!&an&e !e c#brar)a &#d#! l#! in!0l&#!/ F Al n# B0er)a e!&ar en medi# c0and# l# .iciera/ RTe ac#m,a"#, L#+an/ Per# a!e+Nra&e de encadenarme bien R!0!0rr c#n 6#G ,ernici#!a/ S), meC#r B0e a!e+0rara bien e!#! +rille&e! # !0ceder)a al+# B0e nadie de!eaba/ Ardan la mir de re#C# (, de!,0A!, dedic 0na e8,re!in m'! mel#!a a !0 !0mi!a/ RSTe im,#r&a B0e .#( &en+am#!

0na !e!in c#m,ar&idaT R ,re+0n& Ardan a Saman&.a mien&ra! le acariciaba la meCilla c#n !0a6idad ( de!,0A! de!liGaba !0! en#rme! ded#! ,#r la cla6)c0la de!n0da de la C#6en/ Ella ne+ c#n la cabeGa ( !e .0medeci l#! labi#! c#n la len+0a/ R*e encan&an e!&a! !e!i#ne!, !e"#r/ S#bre &#d# !i la! c#m,ar&# c#n&i+#/ Ardan !#nri ( ,e+ !0 %ren&e a la de ella, a"adiend# 0n +r0"id# de a,r#bacin/ JI0ier# ma&arle!/ *a&ar/ *a&ar/

*a&arUK, ,en!aba Br(n !in ,#der deCar de mirarle!, ,#r m0c.# da"# B0e e!# le .iciera/ SSer)a 0na !'dicaT A la men&e le 6inier#n rec0erd#! de c0and# e!a! caricia! !e la! ,r#di+aba a ella en la &ierra de l#! el%#!, # cerca del P0en&e Arc#)ri!, c0and# cre)an B0e ,#dr)an l0c.ar C0n&#! en el Ra+narQ1, Al c#m# l)der de l#! ein.erCar! ( ella c#m# l)der de la! 6al1(ria!/ En&#nce!, !e la! ,r#me&)an %elice!/ Per# nada m'! leC#! de la realidad/

T#d# .ab)a cambiad#/ El Ardan al B0e le en&re+ !0 c#raGn en el A!+ard, n# era el mi!m# B0e .ab)a enc#n&rad# en el *id+ard/ F ella n# era ni la mi&ad de %0er&e de l# B0e era en el Val.all/ Ten)a !0! a,&i&0de! limi&ada! ( !0 de!&in# en man#! de 0n .#mbre B0e la #diaba/ S$m# .ab)a cambiad# &#d# &an&#T RVam#!, ,reci#!a RArdan &#m a Saman&.a ,#r el c#llar ( &ir +en&ilmen&e de ella, mien&ra! le acariciaba la ,ar&e baCa de la e!,alda c#n !0! ded#!/

Br(n &06# B0e mirar .acia #&r# lad#/ N# le +0!&aba aB0ell#, le d#l)a/ L#! c0a&r# !e diri+ier#n a la !ala d#nde 5endric1, *er6in, ( l#! d#! e!cla6#! de !an+re e!,eraban ,acien&e! a .acer la d#ma/ L#+an c#l#c a Br(n al lad# derec.# de l#! d#! !ier6#!, ( Ardan 0bic a Saman&.a en%ren&e de ella, en el lad# #,0e!&#/ 2#rmaban 0n r#mb#/ $0a&r# am#! ( c0a&r# !0mi!#! di!,0e!&#! a di!%r0&ar de la! miele! ( la! .iele! de la d#minacin ( la

!0mi!in/ Br(n !e ,r#me&i a !) mi!ma !er c#m,le&amen&e im,ermeable/ Nada le calar)a, nada &ra!,a!ar)a !0 c#raGa/ N# !e r#m,er)a %ren&e a Ardan, ,#r m0c.# B0e Al b0!cara !0 maldi&a rendicin # !0 !0mi!in/ P#rB0e Al b0!caba e!# de ella ,ara .0millarla, n# ,ara !0 ,r#,i# ,lacer/ L#+an alG l#! braG#! de Br(n ,#r encima de !0 cabeGa ( r#de !0! m0"eca! c#n l#! +rille&e!/ El !#nid# del acer# al cerrar!e

en&#rn# a !0 ,iel le ,0!# el 6ell# de ,0n&a/ L#+an !e diri+i a la ,ared c#n&raria, ( le di# a 0na de la! c0a&r# mani6ela!/ Br(n !e B0ed !0!,endida en el aire, a medi# me&r# !#bre el !0el#/ Ardan cla6 la 6i!&a en ella, e .iG# l# mi!m# c#n Saman&.a/ Per# de 0n m#d# m'! )n&im# ( ,er!#nal del B0e .ab)a 0&iliGad# el #&r# 6aniri# c#n ella/ Ardan acariciaba el c0er,# de e!a m0Cer, la m#ldeaba, la

m#delaba/ La .0mana +em)a ( r#nr#neaba ,re!a de !0! &ierna! caricia!/ Vl !e c#l#c &ra! ella, !#nri ( de!liG !0 man# ,#r el &#r!# de!n0d# de Saman&.a, !in deCar de mirar a Br(n B0e, .i,n#&iGada ,#r aB0ella cr0el 6i!in, n# ,#d)a a,ar&ar !0! r#C#! #C#!/ P#rB0e e!&aban r#C#!/ N# .ab)a d0da/ El ein.erCar ,ar,ade ( cla6 !0! #C#! caramel#! en el r#!&r# de la 6al1(ria, B0e era &#d# 0n ,#ema/ N0nca .ab)a 6i!&# e!a e8,re!in

en la Generala/ Era c#m# !i le e!&06ieran r#m,iend# !0 C0e+0e&e m'! ,reciad# ( n# ,0diera .acer nada ,ara !al6arl#/ Ardan n# l# !#,#r&H n# &#leraba 6er e!e +e!&# en ella ,#rB0e l# c#n!ideraba %al!# ( %0era de l0+arH a!) B0e le diC# a L#+an: RI0)&ale la r#,a/ Br(n a,re& l#! ,0"#! ( !e cla6 la! 0"a! en la! ,alma! de la! man#!/ RN# B0ier# B0e me &#B0en R ,idi Br(n !in ,#der m#rder!e la len+0a/ Ardan n# !#l# e!&aba

acariciand# a #&ra m0Cer %ren&e a ella, !in# B0e la deCaba a la merced de #&r#!/ RS$m# .a! dic.#T RSe a,ar& de Saman&.a, B0e en!e+0ida a"#r !0 c#n&ac&# ( !e B0eC de !0 aband#n#/ Vl !e !i&0 %ren&e a Br(n ( ,e+ !0 nariG a la de ella/ E!&aban a la mi!ma al&0ra/ RE!&e .#mbre n# &iene derec.# a &#carme Rm0rm0r en 6#G baCa la +0errera, alGand# la barbilla ( m#rdiAnd#!e l#! labi#! ,ara B0e n# le &emblaran/ I0er)a ll#rar ( lanGar al aire 0n# de !0! alarid#!

de 6al1(ria, ca,aG de r#m,er cri!&ale!, a+rie&ar ,arede! ( de!&r0ir &)m,an#!R/ S#( 0na 6al1(riaU REre! 0na e!cla6a/ RU ( e! mi derec.# decidir B0iAn me &#ca/ RN# &iene! derec.#!H !#l# c0m,le! mi! de!e#!/ F mi de!e# e! 6er&e en man#! de L#+an/ A.#ra, c0m,le # &e ec.# de aB0)/ La Tr)ada n0nca !e .ab)a !en&id# &an incm#da c#m# en e!e m#men&#/ Br(n ,ar,ade ,ara B0e la!

l'+rima! n# cedieran/ RSSabe! B0A, ArdanT RSI0AT RVe&e a la mierda/ Vl ,ar,ade re,e&ida! 6ece! ( !0! labi#! dib0Car#n 0na l)nea de %r0!&racin ( #%en!a/ RE!&' bien/ RArdan !e enc#+i de .#mbr#!R/ En&#nce!, (# &e de!n0darA ,ara ell#!/ RLe de!+arr el Cer!e( B0e la c0br)a, le B0i& la! b#&a! ( baC !0! ,an&al#ne! c#n %0erGa, deC'nd#la an&e &#da la !ala en r#,a in&eri#r/ S0 c0er,# !e mec)a de 0n lad# al #&r#, ( el

!#nid# de la! cadena! al r#Gar!e era l# Nnic# B0e r#m,)a el e!,e!# !ilenci#/ N# ,0d# e6i&ar mirar !0 c0er,#, !0 ,reci#!# ( c0r6il)ne# c0er,#/ N# !e !en&)a #r+0ll#!# de 6er cm# ella &emblaba ( !e e!&remec)a, c#l+ada e inde%en!a an&e la Tr)ada ( Saman&.a/ L#! e!cla6#! de !an+re ,ermanec)an c#n l#! #C#! 6endad#! ( eran l#! Nnic#! B0e n# ,#d)an 6er cm# era el c0er,# de 0na a0&An&ica 6al1(ria c#m# Br(n/

Per# *, 5 ( L !) ,#d)an ( !e e!&aban c#lmand# la 6i!&a c#n ell#, a0nB0e l# .ac)an 0n &an&# a6er+#nGad#!/ F Saman&.a la e!&aba 6al#rand# c#m# l# .ar)a 0na m0Cer cel#!a ( en6idi#!a/ RL#+an/ RDime, Ardan Rc#n&e!& c#n di!+0!&#/ RM&iliGa la ,ala/ DieG aG#&e! en cada nal+a ,ara ella/ RAlG la ceCa del piercingR/ *er6in ( 5endric1, (a !abAi! l# B0e B0ieren n0e!&r#! ami+#!/ D'd!el# (

,r#ceded c#m# !iem,re .acAi!/ L#! d#! .erman#! a!in&ier#n ( c#+ier#n l#! l'&i+#! de n0e6e c#la! ,ara em,eGar a &rabaCar c#n l#! c0er,#! !emide!n0d#! de l#! !ec0ace! de l#! 6am,ir#!/ La! !e!i#ne! c#n l#! e!cla6#! de !an+re !iem,re la! .ac)an c#n !0! #C#! 6endad#! ( l#! #)d#! &a,ad#!/ Era el Nnic# m#d# de a!e+0rar!e de B0e nin+0n# de ell#! 6iera B0iAne! le! .ac)an la d#ma, (a B0e, !i le! daban !an+re a l#! n#!%era&0, ell#! ,#dr)an leer en !0! rec0erd#!H ( ni Ardan ni la

Tr)ada deb)an !er rec#n#cid#!/ RB'Cale la! bra+0i&a! R,idi Ardan mien&ra! !e rec#l#caba de&r'! de Saman&.a ( &#maba la ,ala B0e .ab)a en el !0el#/ L#+an !e m#6i ( B0ed &ra! la e!,alda de Br(n/ La 6al1(ria e!&aba ,a!and# 0n mal ra&# ( l# !ab)a/ R$#n &0 ,ermi!#, Br(n/ RN# l# &iene!/ Per# .aG l# B0e deba! Rc#n&e!& ella c#n l#! #C#! ra!+ad#! ( .erid#! %#caliGad#! en Ardan ( en cm# e!&aba &#cand# a !0 !0mi!a/ Ella n# B0er)a !er !0 !0mi!a ni !0 e!cla6a/ I0er)a

6#l6er a !er !0 Br(n/ Per# Ardan n# !e l# ,ermi&)aH n# le ,re+0n&aba nada, ( ni !iB0iera !e .ab)a in&ere!ad# ,#r l# B0e ella .ab)a .ec.# d0ran&e &an&# &iem,# !in Al/ RSL# !#,#r&ar'!T R,re+0n& L#+an en 6#G baCa, &#mand# a Br(n de la! cadera!/ Br(n re,rimi 0na arcadaH n# !#l# ,#r el c#n&ac&# de 0n .#mbre B0e n# era el B0e amaba, !in# !#bre &#d#, al 6er cm# Ardan ,#n)a 0na man# !#bre el ,ec.# de aB0ella .0mana ( l#

ma!aCeaba c#n ,a!in ( de!e#/ DMna maldi&a .0manaE JSSi l# !#,#r&arAT A.#ra mi!m# n# l# !A/ Siem,re .e !#,#r&ad# &#d# l# B0e me .a ca)d# encima/ T#da! la! deci!i#ne! B0e &#mar#n ,#r m), &#d# l# B0e (# n# B0er)a ( aca&A/ L# a!0m) &#d#K/ Per# (a n# e!&aba c#n6encida de ,#der c#n ell#, n# e!&aba !e+0ra de B0erer !e+0ir #bedeciend#/ S0! #C#! !e 6#l6ier#n d#! %ar#! de c#l#r r0b), cada 6eG m'! clar#!,

c0and# L#+an le baC !0! bra+0i&a! ne+ra! ,ara m#!&rar !0! nal+a!, B0e !#l# Al ,#dr)a 6er/ Di#!e!, aB0ell# n# e!&aba bien/ Ardan abri la b#ca ( ,a! la len+0a ,#r el c0ell# de Saman&.a/ E!&a !#nre)a mien&ra! la miraba ( !e deCaba acariciar ,#r el e!c#cA!/ Br(n n# &06# 6al#r ,ara cerrar l#! #C#!/ I0er)a embeber!e c#n aB0ella ima+en/ I0er)a en6enenar!e ( deCar de !en&ir c#!a! ,#r el &renGa! mali+n#/ Si n# !in&iera

nada ,#r Al, !er)a m0c.# m'! %'cil #bedecer cie+amen&e, ,#rB0e deCar)a de l0c.ar c#n&ra !0 c#raGn, # l# B0e B0edaba de Al, (a B0e el .i+.lander l# e!&aba ,0l6eriGand# c#n !0 br0&alidad/ Ardan !#baba a aB0ella m0CerH la be!aba en el .#mbr#, en la c#mi!0ra de la b#caU R$0en&a, Generala Rle ,idi L#+an !0a6emen&eR/ Fa 6an c0a&r#/ Br(n &ra+ !ali6a/ Ni !iB0iera era c#n!cien&e de B0e la ,ala

im,ac&aba !ecamen&e !#bre !0 &ierna carne/ N# !en&)a el d#l#r/ Tam,#c# era c#n!cien&e de l#! +ri&#! de l#! e!cla6#! de !an+re an&e el c#n&ac&# de l#! l'&i+#! ( la %0!&a en !0! c0er,#!U SAB0ell# era d#l#rT La a0!encia de da"#, el n# !en&ir!e el c0er,# mien&ra! !e &e re!B0ebraCaban el alma ( el e!,)ri&0/ AB0ell# !) era d#l#r/ El BDS* la d#minacin ( la !0mi!inU L#! C0e+#! de am#! ( !0mi!#! e!&aban bien/ Le ,#d)an +0!&ar/ Per# n# !#,#r&aba

B0ebrar!e c#m# !e e!&aba B0ebrand# an&e Ardan/ N0nca !er)a !0 !0mi!a/ N0nca !e ,#ndr)a en !0! man#!/ Oam'!/ Vl .ab)a ,ermi&id# B0e #&r# la aG#&ara ( la 6iera !emide!n0da/ Vl, B0e .ab)a !id# 0n cel#!# ( ,#!e!i6# de l#! +rande!, a.#ra le im,#r&aba bien ,#c# B0iAn la &#caraU A0nB0e, en realidad, n# la &#caban/ S#l# la ,ala im,ac&aba en !0! nal+a!/ %oce, trece F, mien&ra! &an&#, Ardan deCaba B0e Saman&.a 6iera l# B0e le

.ac)a ( c#laba 0na man# en&re !0! ,ierna!, ,ara &#carla ( e!&im0larla/ RSI0iere! B0e &e re+ale 0n #r+a!m#T Rle ,re+0n& Ardan al #)d#/ La c.ica a!in&i %renA&ica, e8ci&ada ,#r 6er a 0na belleGa c#m# Br(n !iend# %0!&i+adaH animada al #)r l#! +ri&#! de l#! d#! .#mbre! B0e ,end)an de la! cadena! al i+0al B0e ella!/ F !#bree!&im0lada ,#r el ded# B0e le %r#&aba en&re la! ,ierna!/

La! #reCa! de Br(n !e rem#6ier#n en de!ac0erd#/ S$m# !e a&re6)a Al a .acerle e!#T P#r 2re(Ca, S&an&# a!c# le dabaT I0A il0!a .ab)a !id# al ,en!ar B0e Al ,#dr)a ,erd#narla/ SP#r B0AT I0e ella le amara c#n l#c0ra n# !i+ni%icaba B0e Al &06iera B0e !en&ir l# mi!m#/ R*'! %0er&e, L#+an R#rden Ardan mien&ra! m#rd)a el .#mbr# de la !0mi!a/ El .i+.lander n# !e ,erd)a 0n !#l# de&alle de la di!ci,lina

del 6aniri# !#bre Br(n/ JSE! a!) c#m# me B0iere!TK, !e ,re+0n&aba Br(n/ JSA!), 6endida e inde%en!aT En&#nce!, di!%r0&a de l# B0e 6e! a.#ra, ,#rB0e n0nca m'! 6#l6er'! a 6erme de e!&e m#d#K, !e ,r#me&i a !) mi!ma/ En realidad, ella n# a+0an&aba e!# ,#r el mied# a B0e Ardan la de6#l6iera al *id+ard !in .#n#re!/ Ella l# a+0an&aba ,#rB0e .ab)a ,en!ad# B0e ,#dr)a rec0,erar !0 am#r ( !0 re!,e&#/ Pen! B0e !er)a !0%icien&e c#n e8,licarle &#d# !i

Al lle+aba a ,re+0n&ar al+0na 6eG/ Per# Ardan n# la .ab)a in&err#+ad#/ Ardan !#l# la arra!&raba ,#r el l#d# de !0 #r+0ll# .erid# ( !0 am#r ,r#,i#/ A.#ra B0e Br(n l# en&end)a, a.#ra B0e a,rend)a la leccin de !0 &ra&#, era el m#men&# de &#mar deci!i#ne!/ RD*'! %0er&e, L#+anE R#rden el laird L#+an #bedeci, ,er# Br(n n# reacci#naba a l#! ,alaG#!/ S0! #C#! ,ermanec)an ,erdid#!, %iC#! en Ardan, ( en la! man#! B0e

acariciaban el c0er,# de aB0ella .0mana/ RDO#derE LaG&e car+# de Saman&.a R+r0" Ardan !#l&and# a Saman&.a ( diri+iAnd#!e a L#+an/ Le arreba& la ,ala ( &ir del ,el# de Br(nR/ A.#ra B0ier# B0e +ri&e! ( B0e c0en&e!, DSme #(e!TE F !i n# ,0ede! c#n e!&#, (a !abe! c0'l e! &0 ,alabra de !e+0ridadU R!0! #C#! acaramelad#! brillar#n malici#!#!/ Br(n cla6 la 6i!&a en el &ec.# #!c0r# ( !#nri indi%eren&e/

J2llame, S6erdadTK/ $err l#! #C#! c#n ,lacer: el ,lacer de n# !en&ir ab!#l0&amen&e nada/ Si n# &06iera la! ala! .elada! !e le .abr)an c#n+elad# ipso facto Ardan n# &06# clemenciaH le daba c#n la ,ala c#n &an&a %0erGa B0e el c0er,# de Br(n !e m#6)a de 0n lad# al #&r#/ S0! nal+a! !e enr#Cec)an ,#r la ac0m0lacin de la !an+re en e!a G#na/ La ,iel le ard)a, deb)a arderle/ Ardan n# en&end)a cm# e!a m0Cer n# !#l&aba 0n !#l#

+emid#, 0n alarid#, 0n +ri&#U Al+# B0e le indicara B0e !en&)a l# B0e le e!&aba .aciend#/ Parec)a B0e !e .ab)a id# de e!e ,lan# ( B0e n# e!&aba en el e!,aci# !0mi!#, e!e B0e era c#m# 0n limb# de ,lacer ( en&re+a ,ara l#! e!cla6#!/ N#H Br(n n# e!&aba a.)/ E!&aba en #&r# !i&i#/ Ardan &ir la ,ala al !0el# c#n rabia ( di# 0n ,a!# a&r'! ,ara 6er l# B0e le .ab)a .ec.# a Br(n/ S0! nal+a! e!&aban r#Ca! a m'! n#

,#derH ,er# Br(n !e+0)a c#n l#! #C#! cerrad#! ( re!,irand# c#n a,aren&e &ranB0ilidad/ S0 ,el# r0bi# c0br)a !0! ala! aG0le!/ Sin&i B0e la bili! !e le !0b)a al e!&ma+#/ N0nca .ab)a &ra&ad# a nadie a!)/ LanG la ,ala al !0el# ( !e ,a! la! man#! ,#r la cara, a6er+#nGad# ,#r ,erder a!) el c#n&r#l/ RL#+an, b'Cala R,idi Ardan di!+0!&ad#R/ F !'cala de aB0)/ RSe diri+i a Saman&.a de n0e6# ,er# !e de&06# al #)r la ri!a de Br(n/

RN# me baCe! R,idi Br(n abriend# l#! #C#! !in 6ida ( dedic'nd#le 0na mirada llena de de&erminacinR/ P0ede! !e+0ir, am#/ P0ede! !e+0ir &an&# c#m# de!ee!/ La !0mi!in e!&' en la men&eH ( &N n# &iene! e!a ,ar&e de m), a!) B0e (a ,0ede! darme &an %0er&e c#m# B0iera!, B0e n# enc#n&rar'! 0na re!,0e!&a !0mi!a ,#r mi ,ar&e, n0nca/ Vam#!, dame/ R Par,ade !#nriend# 6ac0amen&e R/ N# !ien&# nada en ab!#l0&#/ N#

!ien&# c#m# ella/ RSe"al a Saman&.a c#n la barbillaR/ P0ede! %#ll'r&ela delan&e de m) !i e! l# B0e de!ea!/ RBr(n de!eaba B0e n# l# .iciera, ,er# e!&aba .ar&a de aB0ell#/ L#+an !e di!,0!# a acariciar la! nal+a! aG#&ada! de Br(n ,ara calmar la ,icaGn, ,er# a Ardan e!e +e!&# le inc#m#d/ RN# la &#B0e! R#rdenR/ S#l# b'Cala/ RO(e, &)#U ,er# &iene la ,iel m0( mal&ra&ada/ Br(n !e enc#+i de .#mbr#!/

RSanar', n# &e ,re#c0,e!, L#+an/ Ardan la mir ( e!&06# a ,0n&# de decir al+# m'!, ,er# !e call/ RSe"#r Rin&err0m,i Saman&.aR/// SF a m) me 6a! a deCar a!)T Rm#6i la! cadera! de 0n lad# al #&r# de m#d# !ed0c&#r/ Ardan !ac0di la cabeGa ( !e diri+i a ella/ Abarc &#d# !0 !e8# c#n 0na man# ( em,eG a ma!&0rbarla c#n l#! ded#!/ Br(n #b!er6 la e!cena c#n 0n e!c0d# de indi%erencia, c#m# !i la .0bieran

ma&ad# ,#r den&r#/ Sin embar+#, al+# en ella .ab)a cambiad#: 0na %0en&e de ener+)a de!,er&aba en !0 in&eri#r/ Mna nacida de la m'! a0&An&ica %0ria, de la m'! ,#der#!a de &#d#! l#! &iem,#!: la %0ria 6al1(ria, la rabia ( la ira de 0na m0Cer r#&a ( .erida/ L#+an le B0i& l#! +rille&e! ( Br(n ,0d# &#car c#n l#! ,ie! en el !0el#/ E!&aba %r)# ( e!# le +0!&/ RVam#! a%0era/ REl 6aniri# rec#+i !0! r#,a! mien&ra! Br(n

!e !0b)a la! bra+0i&a!R/ AB0) (a l# &ienen &#d# c#n&r#lad#/ Br(n &ambiAn en&endi B0e (a .ab)a &enid# !0%icien&e/ Ardan le re+alaba #r+a!m#! a Saman&.a ( a ella la deCaba en man#! de la ,ala de #&r# .#mbre/ Era &an e!clareced#r c#m# #b6i#/ L0millan&e (, a la 6eG, liberad#r/ Ardan n# la B0er)a 6er, ni m0c.# men#! ,erd#nar/ Fa e!&aba re.aciend# !0 6ida c#n 0na maldi&a .0manaU SPre%er)a a e!a Samm( en 6eG de a ella, B0e era la Generala de la! 6al1(ria!T De

ac0erd#/ RLlA6ala al O#.nnie 2#8e! R ,idi ArdanR/ Le B0edad# c#n Gabriel all)/ $#n la barbilla alGada, ,er# !in&iAnd#!e c#m,le&amen&e rec.aGada c#m# +0errera ( m0Cer, aband#n la maGm#rra/ Al !alir, L#+an la mir ,#r encima del .#mbr# ( la +0i a #&ra !ala en la B0e ,#der cambiar!e/ *ien&ra! ella !e ,#n)a l#! ,an&al#ne! ( el Cer!e(, el 6aniri# ra,ad# e!&0diaba !0 ,#!e ( !0

.#n#rabilidad/ I0er)a ,re+0n&arle !#bre el &i,# de relacin B0e &en)an/ S#bre !i ella era, en realidad, la m0Cer B0e le .ab)a r#&# el c#raGnH ,er# Br(n !e adelan&/ RSI0A .arAi! c#n l#! e!cla6#! de !an+reT RSe calG 0na b#&a ( l0e+# la #&raR/ SDe B0A !ir6e B0e le! .a+'i! la d#ma !i n# #b&enAi! in%#rmacin !#bre ell#! ni !#bre l# B0e .ac)an en Gla!+#9T R*er6in ( 5endric1 !e encar+ar'n de leerle! la men&e (

6er en !0! rec0erd#!/ N# ,0eden beber !0 !an+re, ,er# la ,#dem#! analiGar/ $reem#! B0e ell#! n# 6iaCar#n ,#rB0e n# eran a,&#!/ RSA,&#! ,ara alimen&ar a l#! n#!%era&0! ( reC06enecerl#!T RS) Rc#n&e!& L#+an cr0G'nd#!e de braG#! ( a,#('nd#!e en la ,aredR/ Fa !abem#! B0e la &era,ia 5tem 7ells, a,licada en l#! .0man#!, da 0na !an+re rica ( reC06eneced#ra ,ara l#! 6am,ir#!/

$#m# e!e &al L0ci0!, B0e &#da6)a !i+0e 6i6#U Vl e!&' &#mand# e!a &era,ia/ L#! e!cla6#! de !an+re B0e 6ienen aB0) eran &ra&ad#! c#n 5tem 7ells RS$m# l# !abAi!T RP#r l#! ,inc.aG#! en la ,ar&e baCa de la c#l0mna 6er&ebral B0e l0cen &#d#!/ Br(n n# !e .ab)a %iCad# en ell#/ RP0ede B0e l#! d#! e!cla6#! B0e .a( en e!a !ala &#da6)a nece!i&en al+0na &era,ia m'!H # ,0ede B0e (a n# le! in&ere!en/ Se+0irem#! !0! !i+0ien&e! m#6imien&#! a

,ar&ir de a.#ra ( analiGarem#! !0 !an+re/ * ( 5 le! ,inc.ar'n !in B0e !e den c0en&a/ Br(n a!in&i c#n la cabeGaH al men#! &en)an 0n ,lan ,ara !e+0ir/ RSP0ed# .acer&e 0na ,re+0n&a, GeneralaT Ella le mir a l#! #C#! ( 6#l6i a a!en&ir/ RSP#r B0A 0na +0errera &an ,#der#!a c#m# &N ,ermi&e el &ra&# B0e &e e!&' di!,en!and# ArdanT N# ere! .0mana c#m# Saman&.aH ere! 0na 6al1(ria/ La m'! %0er&e

me .an dic.#/ RS), l# !#(/ RSe calG la #&ra b#&a (, de!,0A!, !e abr#c. el b#&n del ,an&aln/ Sen&)a el c0l# e!c#cid#, ,er# n# im,#r&aba/ Incl0!# le a+radaba la !en!acin/ Se rec#+i el ,el# r0bi# en 0na c#la al&a ( la deC B0e re,#!ara &#da !#bre 0n .#mbr#R/ Ten+# la nece!idad de ,0r+ar mi! ,ecad#!/ RSF ,#r e!# &e !#me&e! a la d0reGa del laird- $#n &#d#! mi! re!,e&#!, cre# B0e e!&'! l#ca/ E!e .#mbre n# &iene ni 0n +ram# de

c#m,a!in en !0! 6ena!, e8ce,&# ,ara l#! !0(#!/ STN ere! !0(aT RSF#T R,re+0n& abriend# l#! #C#! incrAd0laR/ N# R!e ri# !in +ana!R/ L0b# 0n &iem,# en B0e n#! ,er&enecim#!H ,er# a.#ra Al ,er&enece a #&r# m0nd#/ F n# e! el m)#/ RN# deber)a! e!&ar &an !e+0ra de e!#/ Ardan ma&a, de!&ierra ( #l6ida a B0ien n# le im,#r&a/ A &i n# ,0ede deCar&e en ,aG/ RN# ,0ede deCar de m#le!&arme ( &ra&arme mal, B0e e! di%eren&e/ L#+an !e enc#+i de .#mbr#! (

re!#,l/ RSF B0AT E! l# mi!m#, Sn#T N# le ere! indi%eren&e/ Br(n &06# +ana! de +ri&ar/ Ella ,re%er)a B0e !e me&iera e!e in&erA! ,#r d#nde le c0,iera a B0e c#n&in0ara &ra&'nd#la a!)/ Le im,ed)a 0&iliGar !0! ra(#!, le .ab)a B0i&ad# !0! bue ( la .0millaba delan&e de &#d#!/ S), l# meC#r !er)a !er in6i!ible ,ara Al/ RPre%ier# !0 indi%erencia, crAeme/ L#+an !#nri, ( %0e 0n +e!&# B0e

!0a6iG !0! ra!+#! ad0!&#!/ Br(n !e relaC 0n ,#c# ( le de6#l6i 0na !#nri!a B0e n# !en&)a/ RL#+an, S,0ed# .acer&e 0na ,re+0n&aT R$lar#H !i &en+# re!,0e!&a, &e la darA/ RE! !#bre Ander!#n ( B0c.annan/ F &ambiAn !#bre 6#!#&r#!/ La mirada del 6aniri# !e en!#mbreci ( mir .acia #&r# lad#/ R*e ima+in# ,#r dnde 6a &0 ,re+0n&aU RSS)T SP#dr'! c#n&e!&'rmelaT

RPr0eba/ Br(n !e acerc a Al, cara a cara/ RS$m# e! de in!0%rible la !ed 6aniriaT RS$m#T E! 0n d#l#r B0e &e ma&a ,#c# a ,#c#U N# !e 6aR c#n&e!& llanamen&e/ RF e!e d#l#r #! ,0ede enl#B0ecer de &al m#d# B0e !er)ai! ca,ace! de &raici#nar a l#! 60e!&r#! e ir#! c#n L#1i, S6erdadT Al+# en e!a ,re+0n&a n# le +0!& a L#+an, B0e +r0" #%endid#/ RSEn B0A e!&'! ,en!and#, 6al1(riaT REn B0e Ander!#n ( B0c.annan

.an ,erdid# a !0! ,areCa!/ Ardan &06# B0e ma&ar a Ander!#n ,#r &raici#narl#, ,#rB0e !0c0mbi a L#1i/ SB0c.annan ,#dr)a !0c0mbir &ambiAnT RSB0c.annanT Rre,i&i a!B0ead#R/ DO#der, n#E E! el m'! leal de &#d#!/ An&e! de &raici#narn#! e ir!e al lad# #!c0r#, !e inm#lar)a/ Acabar)a c#n !0 6ida/ B0c.annan !#l# ,#dr)a 6ender!e ,#r 6#l6er a 6er a !0 craid Amanda/ Per# m0ri/ B0c.annan Cam'!

&raici#nar)a el rec0erd# de *and(/ Br(n !e B0ed ,en!a&i6a, %r#&'nd#!e la barbilla c#n el ,0l+ar/ N# e! B0e de!c#n%iara de la ,alabra de L#+an, ,er# eran 6aniri#! B0e .ab)an ,erdid# a !0! ,areCa! (, &arde # &em,ran#, ,#dr)an enl#B0ecer/ Ander!#n n# &ard nada en 6ender!e/ B0c.annan ,#dr)a !er el !i+0ien&e, # incl0!# la Tr)adaU RNi !iB0iera l# ,ien!e!, Generala/ F# n# &en+# craid, (

+racia! a la! ,a!&illa! A#d.an, B0e n#! %acili& el !anad#r de la Blac1 $#0n&r(, el .ambre !e lle6a m0c.# meC#r/ P#r &an&#, ,#r n0e!&ra ,ar&e, n# deber)a! &emer nin+Nn &i,# de &raicin/ El !#l# menci#narl# me #%ende, !e"#ri&a/ Br(n ni !iB0iera !e di!c0l,/ Ella era m0( .#ne!&a ( analiGaba &#da! la! !i&0aci#ne! de!de &#d#! l#! ,0n&#!/ RN# e! mi in&encin #%ender&e/ Di!c0l,a/ Sin embar+#, la c#n6er!acin n#

le &ranB0iliG/ Ardan c#n%iaba en l#! !0(#! del mi!m# m#d# B0e ella .ab)a c#n%iad# en R&a/ Vl n# cre)a en ,#!ible! rebeli#ne!, i+0al B0e ella n# .ab)a cre)d# en R&a a!e!&'nd#le 0na ,0"alada ra!&rera ( (And#!e c#n L#1i/ Per# la ,#!ibilidad e!&aba a.)/ L# .ab)a 6i!&# en la ima+en .#l#+r'%ica de B0c.annan ( en !0 mirada #!c0ra/ Br(n rec#n#c)a e!a mirada/ La mirada de la rendicin ( el .a!&)#

B0e indicaban B0e (a nada im,#r&aba/ F la rec#n#c)a ,#rB0e ella &en)a, e8ac&amen&e, la mi!ma en e!e m#men&#/ ^ Edimb0r+# E!,i#naCe RSI0iAn e! e!a c.ica en realidad, lairdArdan e!,er a B0e Saman&.a acabara de 6e!&ir!e/ La .ab)a aG#&ad#, la .ab)a %0!&i+ad#, le .ab)a .ec.# 0n b0en span'ing (, &ambiAn, le re+al 6ari#! #r+a!m#!/ F a0n a!), .#(

n# !e !en&)a !a&i!%ec.#/ N# .ac)a nada m'! B0e ,en!ar en la mirada de Br(n, en cm# .ab)a !e+0id# cada 0n# de !0! m#6imien&#! ( e!&0diad# cm# &#caba a Samm(H en el &#n# de !0 6#G, de!,r#6i!&a de em#cin, c0and# .ab)a a!e+0rad# B0e ,#d)a c#n&in0ar c#n la ,ala/ $0ri#!a ac&i&0d la de la al&i6a Generala/ RSSe"#rT La ,re+0n&a l# aleC de !0! ,en!amien&#!/ RDime/

RLa c.ica, SB0iAn eraT R ,re+0n& acaband# de ,#ner!e la! li+a! ( la %alda/ RE! !#l# 0na e!cla6a, (a &e l# .e dic.#/ R*mm/// RSaman&.a l# mir de !#!la(# ( le ,re+0n&R: S&e +0!&aT RN# RS$m# !e a&re6)a a ,re+0n&arle e!#T Lab)a &ra&ad# a Br(n &an mal c#m# n0ncaH ( ella le ,re+0n&aba !i le +0!&aba/ SAca!# n# .ab)a e!&ad# en e!a !alaT RN# me .a ,arecid# e!#/ Parec)a! m'! en&re+ad# (

c#m,r#me&id# B0e n0nca mien&ra! 0&iliGaba! la ,ala c#n ella/ RLa r0bia !e ,lan& %ren&e a Al ( !e acerc ,ara darle 0n be!# en l#! labi#!H ,er# Ardan re&ir la cara/ RSI0A .ace!T Fa !abe! B0e n# B0ier# be!#! en la b#ca/ Saman&.a .iG# 0n ,0c.er# in%an&il ( acarici !0 meCilla c#n la 0"a/ RPer# (# !) B0ier#/ Le !id# l# !0%icien&emen&e b0ena c#m# ,ara B0e me de! 0n#, Sn# &e ,areceT

S)/ Samm( era 0na !0mi!a c#m,lacien&e ( nada re!,#nd#na/ N# c#m# Br(n, B0e le reba&)a ca!i &#d# ( #bedec)a a re+a"adien&e!, c#n ,#ca ac&i&0d ( ,redi!,#!icin/ O#der, le ,#n)a d0r# e!#/ SEn&re+ad#T SE!# le .ab)a ,arecid# a Samm(T L# B0e .ab)a &enid# B0e l0c.ar c#n&ra el de!e# de de!n0dar a Br(n ( .acerla !0(a, !#l# l# !abr)a AlH ( n0nca l# rec#n#cer)a an&e nadie/ El ,#der de Br(n, &an&a ener+)a en 0n en6a!e &an

bell# ( bien .ec.#, le ,#n)a &#d# b0rr#/ Per# Br(n era men&ir#!a, cla!i!&a ( r0in/ N# la B0er)a ,ara nada, ( .ar)a bien en rec#rdar cm# le .ab)a de!ec.ad# an&e l#! di#!e! e#ne! a&r'!/ RN# d#( be!#!, Samm(/ SA b0ena ( #bedAceme/ Samm( re!#,l ( r#de !0 c0ell# c#n l#! braG#!/ RE!a b#ca e!&' m0( mal a,r#6ec.ada/ E! la m'! !e8( ( e8&ica B0e .e 6i!&# Cam'!, ( al+Nn d)a e!,er# ,r#barla bien/ *e +anarA &0

%a6#r, !e"#r/ RFa l# &iene!/ RArdan le acarici la! cadera!R/ Ere! mi Nnica !0mi!a/ RL#( n# l# .e !id#/ RLe +0i" 0n #C# ( !e a,ar& de Al ,ara c#+er !0 b#l!# ( c#l#car!e !0! +a%a! de !#l a m#d# de diadema/ RN# !ea! cel#!a/ RL# !#(/ RS#nri mien&ra! abr)a la ,0er&a ( !al)a de la !ala de de!can!#R/ F m0c.#, !e"#r/ Per# e!,erarA ,acien&emen&e/ R Le mand 0n be!# a &ra6A! del aire (

cerr la ,0er&a/ Ser)a m0( !encill# e!&ar c#n Saman&.a/ Per# era m#r&al, ( n# ,#d)a B0edar!e c#n ella/ Saman&.a n# !ab)a l# B0e Al eraH de!c#n#c)a !0 m0nd# ,#r c#m,le&#H ( Al n# e!&aba ,ara e8,licarle B0A &i,# de +0errer# an&i+0# era/ Se B0ed !en&ad# !#bre la me!a, en!imi!mad#, mirand# !0! man#!/ Lab)an c#+id# la ,ala c#n %0erGa !0%icien&e c#m# ,ara ,ar&ir ,iedra!H ( la .ab)a 0&iliGad# c#n&ra la Generala/ Ella n# .ab)a +ri&ad#

ni 0na !#la 6eG/ Tan !erena/ Tan %irme ( %r)a/ Se ,a! l#! ded#! ,#r la ,eB0e"a &renGa B0e c#l+aba de !0 n0ca ( ,en! en l# %'cil B0e !er)a arreba&arle la 6ir+inidad a Br(n/ Era l# B0e m'! de!eaba, ,#r encima de &#d# l# dem'!/ E!a ,ar&e de Br(n era de Al, ( .ab)a e!,erad# m0c.# ,#r &enerla/ Tal 6eG, c0and# la &06iera, c0and# !e .iciera c#n ella, deCar)a de ,#ner!e d0r# a !0 lad#, ( !0! an!ia! de 6en+anGa B0edar)an c#n!0mada!/

En&#nce! (a ,#dr)a de!ec.arla, deCarla a&r'! c#m# !i n0nca .0biera e8i!&id#/ Se le6an& de la me!a en la B0e e!&aba a,#(ad# ( c#+i !0 c.aB0e&a m#&era ne+ra/ El O#.nnie 2#8e! e!,eraba 0na n0e6a re0nin/ F a0nB0e l#! e!cla6#!, ,#r a.#ra, n# ,arec)an decir m0c.#, ,0e! le! .ab)an b#rrad# l#! rec0erd#!, !ab)a B0e &arde # &em,ran# le! lle6ar)an, d#nde Al B0er)a/ E!,eraba B0e B0c.annan .0biera ra!&read# la! !e"ale! de l#!

c.i,!/ Nece!i&aba enc#n&rar aB0ella ba!e de Ne9!cien&i!&! c#n 0r+encia/ O#.nnie 2#8e! Ri6er Ne!! En el r)# Ne!!, en el cen&r# de In6erne!!, !e enc#n&raba 0n ,#,0lar re!&a0ran& ( ,0b llamad# O#.nnie 2#8e!/ AB0el era el l0+ar de re0nin %a6#ri&# de Ardan ( l#! !0(#!/ F all), r#deada de 0n ambien&e &radici#nal e!c#cA!, c#n la! me!i&a! ( l#! ,ri6ad#! &#d#! re6e!&id#! de madera, Br(n &#maba 0na Pe,!i li+.& ( e!c0c.aba la

c#n6er!acin B0e 0n +r0,# de .0man#! ba!&an&e rar# &en)an d#! me!a! m'! adelan&eH mien&ra!, e!,eraba a B0e S&e6en ( 5endric1 &raCeran la! ,a&a&a! c#n B0e!# %0ndid# ( carne B0e !iem,re !#l)an ,edir/ RTe l# C0r#, &)# Rdec)a 0n#R/ E!&# e!&' a ,0n&# de ,e&ar/ Lle+ar' el m#men&# en B0e l#! a!+ardian#! re+re!en ( e!e d)a !er' la +0erra de l#! m0nd#!/ S#n la raGa e8&ra&erre!&re m'! ,#der#!a ( m'! ,re,arada/ En&rar'n a &ra6A! del a+0Cer# de +0!an# B0e

de!emb#ca en Bi%r#!&, el ,0en&e Arc#)ri!/ S)H ( de all) de d#nde 6ienen, n# e! c#m# n0e!&r# ,lane&a/ N# e! red#nd#/ A!+ard %l#&a en el mar del e!,aci#, #c0l&#H ( .a( 0na e8&ra"a ener+)a B0e im,ide B0e !0! mare! ( !0! ca!cada! de!b#rden ,#r !0! c#!&ad#! ( !e de!in&e+ren/ La( mile! de na6e! e!c#ndida! en el 0ni6er!#, e!,erand# la !e"al del !er llamad# Leimdal/ Br(n !#rbi !0 bebida,

en&re&enida c#n la e8&ra"a 6eracidad de aB0ella! ,alabra! .0mana!/ S$m# !ab)an ell#! e!#T RA!+ard &iene en&rada direc&a a la TierraH el eCe de n0e!&r# ,lane&a e!&' alinead# c#n 0na de la! ra)ce! de F++dra!il/ F &ambiAn a la &ierra de l#! +i+an&e!, +racia! a !0! ,0er&a! dimen!i#nale!/ F ell#! e!,eran la !e"al ,ara en&rar aB0) ( ,elear c#n&ra la! %0erGa! del In%ram0nd#/ El m0nd# !er' aG#&ad# ,#r &errem#&#! (

marem#&#!/ La &ierra !e c#n60l!i#nar'H lle+ar'n l#! &#rnad#!, ( &#d#! n#! B0edarem#! !in elec&ricidadU Br(n !e di# media 60el&a ,ara #b!er6ar a aB0el c#nC0n&# de e!&0di#!#! a!+ardian#!/ Era 0n +r0,# de !ei! ,er!#na! de n# m'! de c0aren&a a"#!/ Mn# de ell#!, el m'! C#6en, a!en&)a c#n la cabeGa, ,lenamen&e de ac0erd# c#n l# B0e dec)a el ma(#r/ RDeber)am#! ,#nern#! en c#n&ac&# c#n l#! .#,i, l#! ma+#!

( la! !acerd#&i!a!/// R!0+iri a,a!i#nad#R/ La !e"al del ciel# marcar' el inici# de la +0erra/ *en#! mal B0e n#!#&r#! !abem#! !#bre &#d# e!&# ( ,#dem#! a(0darU S&e6en !e acerc a ell#! c#n 0na Carra de cer6eGa ( le! +0i" 0n #C#/ RN# 6ai! bien/ SF B0A ,en!'i! .acer ,ara de&enerl#!T Si e!e %inal del m0nd# lle+a: SB0A ,0ede .acer 0n +r0,# de .0man#! c#m# n#!#&r#! R!e incl0( a !) mi!m# R c#n&ra la ,#der#!a maB0inaria

de l#! di#!e!T RN# !#n di#!e!, !im,lemen&e !#n 0na raGa m'! e6#l0ci#nada Rc#n&e!& el m#ren# c#n +a%a! de c0l# de 6a!#R/ F, en &#d# ca!#, l# Nnic# B0e ,#dem#! .acer e! #rar/ ROrar Rre,i&i S&e6en mirand# a Br(n ( !#nriend#/ La Generala !#nri a !0 6eG, di6er&ida c#n la !i&0acinR/ SO !ea B0e #rarem#! ,ara B0e !0! ra(#! l'!er n# n#! denT SP#r B0A meGcl'i! a Di#! en &#d# e!&#T

RS&e6en, &N !iem,re &e r)e! de n#!#&r#!, ,er# ere! el B0e m'! cree!/ RLe !e"al el ma(#r/ El ber!er1er !e ,a! la man# ,#r la cre!&a r#Ca ( !e ri# ,e&0lan&e/ RRec#n#ced B0e l# Nnic# B0e ,#dem#! e!,erar e! B0e n#! ,r#&eCan bien c0and# !e de!encadene el a,#cali,!i!/ F B0e n# l# .a+an c#n reG#! ( ,alabra!/ Nece!i&am#! 0n eCArci&#/ RAlG el 6a!# de cer6eGa ( brind ,#r ell#/ El m'! C#6en a,#( !0 m#cin ( em,eG a .acer &#d# &i,# de c#nCe&0ra! !#bre cm# crear

e!c0d#! de in6i!ibilidad # ,r#&ec&#re! de lec&0ra! men&ale!/ *ien&ra!, S&e6en a,r#6ec.aba ( !e !en&aba al lad# de Br(n/ RSI0iAne! !#nT R,re+0n& la GeneralaR/ Saben m0c.#/ Vl !#nri ( biGB0e/ RSaben, ,er# n# !#n c#n!cien&e! de l# B0e en realidad !0,#ne l# B0e e!&'n diciend#/ S#n 0n +r0,# de %riB0i! e!&0dian&e! del A!+ardU Dicen B0e l#! a!+ardian#! e!,eran c#n !0 %l#&a de na6e!,

,arecida! a l#! barc#! 6i1in+#!, a in&erceder ,ara !al6ar a la .0manidad/ La( m0c.#! .0man#! B0e c#n#cen la! ,r#%ec)a! ( B0e creen B0e ,0ede lle+ar 0n cambi# en la TierraH ,er# ,#c#! !e ima+inan l# B0e e!e cambi# ,0ede +enerar ( cm# !e 6a a dar/ E!&e +r0,# de %ri1i! Rl#! !e"al c#n el ,0l+arR, 6iene cada !emana a .ablar de l# mi!m#/ E!&'n al d)a de &#d# ( e!&0dian &#d# &i,# de c#n!,iraci#ne!/ P#r eCem,l#: !e .icier#n ec# de

l#! inciden&e! del 2ermilab de $.ica+# ( de l#! cambi#! B0e de&ec& la NASA en el cam,# elec&r#ma+nA&ic# de $#l#rad#, c0and# !e abri el ,#r&al del A!+ard ( r#bar#n l#! &&em!/ Lablan de ell# ( .acen !0! ,r#,ia! c'bala!/ $#n!ideran B0e la +en&e del A!+ard !#n e8&re&arre!&re! ( B0e l0c.ar'n c#n&ra #&ra raGa alien)+ena B0e 6endr' a c#nB0i!&ar la TierraU RL#! #C#! amarill#! de S&e6en !#nrier#n mien&ra! daba 0n !#rb# a !0 bebidaR/ P0&#! l#c#!/

RN# l# e!&'n Rc#n&e!& Br(n !eriaR/ N# e!&'n l#c#!H !#l# .an enlaGad# mal l#! c#nce,&#!/ Al %in ( al cab#, l#! a!+ardian#! e8i!&im#!/ RBr(n !e de!c0bri !0 #reCa ,0n&ia+0da ( la m#6i r',idamen&eR/ Si e!&#! .0man#! !0,ieran B0e .a( 0n 6aniri#, 0n ber!er1er ( 0na 6al1(ria d#! me!a! m'! all' aleCad#! de ell#!, !0%rir)an 0na a,#,leC)a/ RO e!#, # !e .ar)an 6aria! %#&#! c#n n#!#&r#! ( l# c#l+ar)an en %aceb##1/

Br(n ,ar,ade ( emi&i 0na carcaCada/ N# en&end)a ,#r B0A re)a, ,0e! n# e!&aba de .0m#r ,ara ell# de!,0A! del e,i!#di# en el ESPIONAGE ,er# S&e6en &en)a 0na! #c0rrencia! m0( +raci#!a!/ RSDnde .a! deCad# a O#.n!#nT R,re+0n& Br(n C0+and# c#n !0 6a!# de Pe,!i/ Le encan&aba el !ab#r de e!a bebida/ Le ,icaba en la ,0n&a de la len+0a (, de!,0A!, !e de!liGaba %re!ca a &ra6A! de !0 +ar+an&a/ *ara6ill#!a/ RE!&' en el San&0ari#/ SN# l#

.a! 6i!&# aNnT RN#/ Ardan n# me deCa/ De .ec.#, n# !A B0A .ace! .abland# c#nmi+#, S&e6en/ Si Ardan &e 6iera, ir)a a ,#r &#da &0 %amilia ( l#! ma&ar)a 0n# a 0n#/ RFa .an m0er&# &#d#! R c#n&e!& de!,re#c0,ad#, e!&0diand# el ,er%il de la ,reci#!a +0errera/ I0e Ardan &ra&ara a!) a aB0ella m0Cer era al+# B0e e!ca,aba a !0 c#m,ren!in/ Ob6iamen&e, &#d#! .ab)an a&ad# cab#! ( .ab)an

c#m,rendid# B0e la raGn ,#r la c0al Ardan n0nca .ab)a enc#n&rad# ,areCa era aB0ella r0bia di!&an&e ( dem#led#ramen&e .erm#!a B0e &en)a !en&ada cabiGbaCa a !0 lad#/ P#r e!# decidi r#m,er 0na lanGa a !0 %a6#rR/ El San&0ari# e! 0na !ala !0b&err'nea B0e .a( baC# el ca!&ill# de Eilean Arainn/ Ardan l# c#n!&r0( ,ara c#biCar a la! camada! de l#! ber!er1er! ( a !0! m0Cere!/ El laird cree B0e &e l#! 6a! a c#mer, ,#r e!# n# &e l#! ,re!en&a S6erdadT

RS)H cree B0e c#lecci#narA !0! ,iele! Rre,0!# c#n amar+0ra/ RN# me l# cre#/ Te encan&a O#.n!#n/ RSA B0iAn n# le encan&ar)a O#.n!#nT RB0en#, R&a l# &ra&a c#m# !i %0era 0na meGcla en&re cac&0! ( ,erri&#/ Br(n 6#l6i a re)r ( ne+ c#n la cabeGa/ RR&a ad#ra a e!e ni"#H ,er# e!&' in&en&and# a!imilar !0! !en&imien&#! ma&ernale!/ La !id# 0n shoc' ,ara ella de!c0brir B0e l#! &en)a/ RSe B0ed en !ilenci# 0n

ra&# ( c#n&in0/ I0er)a B0e S&e6en le e8,licara c#!a!, &#da! e!a! B0e Ardan !e e!%#rGaba ,#r #c0l&arle R/ S$m# e! el San&0ari#T RE! 0n l0+ar de ,aG/ S#l# .a( m0Cere! ( ni"#!/ De!,0A! del ra,&# de O#.n!#n, de la m0er&e de mi .ermana (U Br(n %r0nci el ce"#/ RST0 .ermanaT SI0iAn era &0 .ermanaT RScarle&&, la m0Cer de O#.n/ La madre de O#.n!#n/ Di#!e!///, S&e6en era el &)# de O#.n!#n/ N# l# !ab)a/ N# &en)a ni

idea/ RL# !ien&#/ De!c#n#c)a e!e da&#/ RE! n#rmal Rla e8c0! S&e6en R/ O#.n ( Scarle&& m0rier#n .ace c0a&r# a"#! en 0na ,elea c#n l#! l#beGn#!, c0and# O#.n!#n !#l# &en)a 0n#! me!e!/ Le! &endier#n 0na emb#!cada Rrec#rd c#n amar+0raR/ A O#.n!#n l# !ec0e!&rar#n .ace d#! a"#!, de!a,areci !in deCar ra!&r#/ RSI0iAn l# !ec0e!&rT RSI0iAnT SI0iAn cree! &NT RArdan diC# B0e $amer#n &06#

al+# B0e 6erU RE!e maldi&# l#beGn# .iC# de ,erraU R+r0", .aciend# B0e 0n mN!c0l# ,al,i&ara en !0 mand)b0laR/ $0and# O#.n!#n %0e arreba&ad# de n0e!&ra &ierra, Ardan ac#rd en crear 0n Nnic# l0+ar ac#raGad# ,ara la! camada! ( la! m0Cere!, ,0e! n# cre( c#n6enien&e B0e 6i6ieran &an e8,0e!&#! an&e l#! l#beGn#! ( l#! n#!%era&0!/ P#r e!#, cre e!&a e!,ecie de c#m0na en !0 ca!&ill#/ T#d#! &enem#! n0e!&r#!

.#+are!, ,er# el ca!&ill# de Ardan e! d#nde n#! +0!&a e!&ar/ AB0) en&renam#!, c#n6er!am#! ( n#! ,re,aram#! ,ara la! l0c.a!/ E!&e e! n0e!&r# ambien&e, el l0+ar al B0e ,er&enecem#!/ S)/ Br(n !ab)a de l# B0e .ablaba/ Ella ,er&enec)a al Val.all/ En el *id+ard, c#n Ardan .aciAnd#le !en&ir incm#da, e!&aba ab!#l0&amen&e %0era de l0+ar/ N# e! B0e de!eara re+re!ar, ,#rB0e ace,&aba l#! de!a%)#! ( &en)a 0na mi!in ,#r c0m,lirH ,er# an.elaba enc#n&rar a

G0n+nir ( 6#l6er al Vin+l% ,ara lamer !0! .erida! a !#la! ( rec0,erar!e de aB0ella maldi&a &ierra media llena de &arad#!/ R$0and# Scarle&& m0riU F# me aleCA del clan de ber!er1er!/ Scarle&& era la .eredera del l)der del aB0elarre ,#r !er la ma(#r ( 0na e8celen&e +0erreraH ( !e !0,#n)a B0e (# deb)a a!0mir el car+#U R e8,lic a6er+#nGad#R/*i ,adre .ab)a m0er&# &iem,# a&r'!, ( &#d#! l#! ded#! me !e"alaban c#m# el

l)der de l#! ber!er1er! de E!c#cia/ Per# .0i/ Sen&)a rabia ,#r la m0er&e de mi .ermana ( n# me 6e)a ca,aG de l0c.ar al mi!m# ni6el/ E!&aba id# ,#r c#m,le&#/ S#l# B0er)a ma&ar Rla mir de re#C#R, Sen&iende!T A!) n# ,#d)a +0iar a nadie Rrec#rd %r0!&rad#/ RSI0iAn !e .iG# car+# de &0 clanT RArdan/ Ardan !e #c0, de liderarl#!H ,#r e!# l# re!,e&an &an&#/ Br(n a!in&i ,en!a&i6a/ S&e6en

era 0n +0errer# C#6en, ,er# baC# &#da aB0ella C#6ialidad !e e!c#nd)a al+# le&al ( 6#l0bleH c#m# !i %0era 0na #lla a ,re!in/ F, !in embar+#, &en)a 0na e!encia de l)der inc#n&e!&able/ RAl cab# de !ei! me!e! re+re!A Rc#n&in0 el +0errer#R/ Ardan me ace,& de n0e6#, ( ,ermi&i B0e liderara mi aB0elarre/ L#+an &#m a!ien&# %ren&e a ell#! mien&ra! #b!er6aba c#n .a!&)# al +r0,# de e!&0di#!#! a!+ardian#! B0e !e+0)an d'nd#le %#rma a

!0! c'bala! ( a la in6a!in de na6e! e8&ra&erre!&re! del A!+ard/ Br(n n# B0er)a !en&ir!e a6er+#nGada delan&e de L#+an, ( de .ec.#, n# era a!) e8ac&amen&e cm# !e !en&)a/ E!e &i,# la .ab)a aG#&ad# ,#r #rden del in!0%rible de la! i!la!H ,er#, a di%erencia del +i+an&e, la .ab)a &ra&ad# c#n re!,e&#/ En %in, (a n# im,#r&aba !i la miraban mal # n#, # !i le ,erd)an el re!,e&# # n#H e8&ra"amen&e, l# !0cedid# c#n Ardan la .ab)a liberad#

de la 6er+ZenGa/ Fa n# !en&)a nada/ R*i! 6al1(ria! e!&'n ,#r lle+ar Ran0nci mirand# a &ra6A! del cri!&alR/ La! !ien&# cerca/ F a!) %0e/ P#r la ,0er&a de en&rada del O#.nnie 2#8e! a,arecier#n R&a ( GNnnr, m0( !eria! ( ca6ilan&e!/ Br(n !e mara6illaba de &ener 0na! n#nne! &an e!,eciale! ( b#ni&a!/ La! d#! &an diame&ralmen&e #,0e!&a! ( c#m,lemen&aria!/ R&a 6e!&)a &#da !e8( ( !en!0al, c#m#

!iem,re/ $#n 0n c#r!A ne+r# ( r#C# c0bier&# ,#r 0na le6i&a ne+ra de c0er# ( licra, 0n#! ,an&al#ne! aC0!&ad#! ( 0na! b#&a! de &acn de ca"a al&a/ SI0A !er)a de ella !in GNnnr, R&a ( NannaT SSin !0 c#m,a")a ( !0 leal&adT Di#!e!, ec.aba de men#! la! #c0rrencia! de NannaU Sin embar+#, c0and# la! 6i# caminar .acia ella, !0,# B0e al+# n# iba bien/ RSI0A .a ,a!ad#T RSA n#!#&ra!T A &i, dir'!/

S$m# &e enc0en&ra!T R20e l# ,rimer# B0e ,re+0n& R&a/ Amba! eran em,'&ica! la 0na c#n la #&raH ( la 6al1(ria ,elirr#Ca c#n#c)a el !0%rimien&# B0e .ab)a e8,erimen&ad# Br(n aB0ella ma"ana/ SE!&aban a.) !#l# ,#r e!#T SPara a!e+0rar!e de B0e e!&aba bienT Eran &an m#na!U Br(n la #b!er6 %iCamen&e ( !e enc#+i de .#mbr#!/ RLe e!&ad# meC#r/ Se me ,a!ar'/ RMna mierda !e &e ,a!ar' R +r0" R&a mirand# alreded#r

c#n #C#! de a!e!inaR/ SDnde e!&'T RSI0iAnT RSabe! ,er%ec&amen&e a B0iAn me re%ier#/ V#ldem#r&, alia! el &renGa! re!en&id#/ SDnde e!&'T RViene .acia aB0) Rc#n&e!& L#+an m#rdiend# 0n 2ran1%0r& c#n d#ble de B0e!#/ RV#( a can&arle la! c0aren&a, Generala/ RN# .ar'! &al c#!a, R&a/ RSe le6an& de +#l,e ( la !e"al c#n 0n ded#/ RP#r !0,0e!&# B0e l# .arA/ STiene idea e!e .#mbre de c#n B0iAn e!&' &ra&and#T R+r0" la

6al1(ria, #%endida ,#r la ac&i&0d de ArdanR/ Ere! la maldi&a man# derec.a de 2re(Ca/ Ere! !0 arma m'! le&al/ N# ,0ede c#m,#r&ar!e a!)/ Br(n relaC l#! mN!c0l#! de la cara ( dib0C 0na le6e !#nri!a/ R&a .ab)a 60el&#/ La R&a de an&e!, la B0e &an&# la B0er)a ( la de%end)a a ca,a ( e!,ada/ Saberl# la arr0ll c#m# 0na man&a llena de cal#r/ A.#ra, Jel #C# B0e &#d# l# 6eK, e!&aba de !0 ,ar&e/ Mna 6eG, al lle+ar

a E!c#cia, R&a le diC# a Ardan B0e e!&ar)a de !0 ,ar&e/ Per# de!,0A! de !aber la 6erdad, de!,0A! de B0e R&a ,#r %in e!c0c.ara !0 declaracin ( el m#&i6# ,#r el B0e aband#n a Ardan, !0 n#nne e!&aba decidida a re!arcirla %0era c#m# %0e!e/ F !aber B0e ,#r %in !e ,re#c0,aban ,#r ella la .ac)a !en&ir!e &an bienU RSabe! B0e n# &e ,0ede! me&er Rla cen!0r Br(n c#n 6#G m'! d0lce/

RL# .arA c#m# 60el6a a !en&ir l# B0e .e !en&id#/ Incl0!# 5en!.in !e .a a!0!&ad# c0and# me .a 6i!&# Ra!e+0r di!+0!&adaR/ La !id# a!B0er#!#/ GNnnr a!en&)a decidida, c#n l#! +rande! #C#! ani"ad#! ( aG0le! #!c0r#! %iC#! en !0 l)der/ Ella n# !en&)a l# B0e R&a, ,er# daba %e de B0e Br(n e!&aba !0%riend#/ RF# e!&#( decidida a ,edirle 0n %a6#r a miU ,adre, Generala/ N# ,0ede !er B0e e!&A! a la merced de e!e animal/ N# me +0!&a/

Saber B0e GNnnr .ablar)a c#n T.#r, el ,adre B0e la .ab)a rec.aGad# ,#r n# &ener ,#dere!, ( B0e !e rebaCar)a a ,edirle a(0da ,#r ella, .iG# B0e !e ac#n+#CaraH ( 0n n0d# de a+radecimien&# ( #r+0ll# .acia !0! .ermana! in0ndara el cen&r# de !0 ,ec.#/ RV#( a e!&ar bien/ RS)/ Ella e!&ar' bien mien&ra! me #bedeGca RdiC# Ardan en&rand# c#n *er6in ( 5endric1 &ra! Al/ La mirada B0e GNnnr ( R&a le diri+ier#n .ablaba ,#r !) !#la/

JArdan ( !0! aire! de ,re,#&encia/ Ardan ( !0 ac&i&0d de !#( el Re( de E!c#ciaK, ,en! Br(n c#n amar+0ra/ R*e im,#r&a m0( ,#c# m#n&ar 0n n0meri&#/ Te a&acar)a a.#ra mi!m# Ra!e+0r R&a ,a!'nd#!e la len+0a ,#r l#! dien&e! mien&ra! a!e!inaba al .i+.lander c#n la men&eR/ Te l# ,r#me&#, ArdanH ( la ,alabra de 0na 6al1(ria e! irr#m,ible/ RS), b0en#/ La( al+0na! B0e mien&en m'! B0e .ablan R m0rm0r

mirand# a Br(n/ R&a camin .acia Al ( le +#l,e el ,ec.# c#n el )ndice/ RN# &e ,a!e! ni 0n ,el#, i!le"#/ Lace 0n#! d)a! diCe B0e !er)a de &0 cl0b de %an!/ A.#ra (a n# l# !#(/ Per# &e ,r#me&# B0e !i .ace! al+# B0e .iera de 6erdad a mi n#nne, !im,lemen&e, &e ma&arA/ IrA a ,#r &i/ RIrem#! Rc#rri+i GNnnr c#n l#! #C#! r#C#!, mir'nd#le de arriba abaC#/ RAG0carill#, S&N &ambiAnT R ,re+0n& Ardan c#n 0na !#nri!a

arreba&ad#ra/ Ad#raba a GNnnr, ,er# n# !ab)a cm# !er)a &enerla c#m# enemi+a/ RLa! deCad# de caerme bien R c#n%e! GNnnr acarici'nd#!e el c#llar de *CQlnirR/ Te b#rr# de mi 2aceb##1, i!le"#/ Ardan !#nri ( ne+ c#n la cabeGa/ RLaced l# B0e #! dA la +ana/ Si B0erAi! ,elea, (# #! la darA/ RSTe d#( i+0al, ArdanT RLa 6#G de Gabriel !#n de!,re#c0,ada, a0nB0e c#n la calma le&al B0e ,reced)a a 0na &#rmen&a/ Ardan mir a Gabriel ( !e

enc#+i de .#mbr#!/ REre! el En+el, ( &e re!,e&# R a!e+0r, B0i&'nd#!e 0na ,el0!a in6i!ible de la man+a de !0 c.aB0e&a ne+raR/ Per# n# me +0!&an la! amenaGa! de la! 6al1(ria!/ Gabriel ,ar,ade ( ec. man# de !0 !en&id# c#mNn/ REn&iend# B0e &e c0e!&e 6erme c#m# &0 !0,eri#r, Ardan/ SA B0e ,ara &i n# l# !#(/ E!&a e! &0 &ierra ( &0 &erri&#ri#H ( &N .a! !id# el l)der de!de B0e &e de!&errar#n aB0)/ SA B0e !ien&e! B0e e!&am#! in6adiend#

&0 ca!a ( B0i&'nd#&e el r#l del lideraG+#/ Per# GNnnr n# e! 0na 6al1(ria c0alB0iera R c#n%irm Gabriel !en&'nd#!e en la me!a al lad# de L#+an ( S&e6en, delan&e de Br(n, e in6i&and# a GNnnr a B0e le !i+0ieraR/ E! mi ,areCa, .iCa de T.#r ( ,#!eed#ra de la rA,lica de *CQlnir/ N# cr0ce! la l)nea en&re #%enderme a m) 0 #%ender a aB0ell#! B0e me im,#r&an/ P#rB0e, ,ara m), &en+# ,aciencia de !#bra!, ,er# ,ara ell#! n#/ Para ella n#/

A!) B0e relaCem#! l#! 'nim#!/ R Le6an& el braG# ,ara llamar la a&encin de la camarera ( #rden RH Mna cer6eGa ne+ra, ,#r %a6#r/ Br(n, R&a ( GNnnr n# !e &#can R c#n&in0 c#n !0 dia&ribaR/ S#n mi! +0errera! m'! ,reciada!/ anica! ,ara m) e indi!,en!able! ,ara el *id+ard/ SA B0e la Generala ( &N &enAi! 0na e!,ecie deU R!e B0ed ,en!a&i6# b0!cand# la ,alabra adec0adaR c#n6eni#H (, .a!&a a.#ra, e!&#( deCand# B0e

arre+lAi! 60e!&ra! di%erencia! en&re 6#!#&r#!/ Per# .a( 0n l)mi&e en&re el ab0!# ( la 6en+anGa/ RAlG la cabeGa ( %0lmin a ArdanR/ E!,er# B0e en&ienda! l# B0e &e e!&#( diciend#/ GNnnr camin dand# !al&i&#! ( !e !en& al lad# de Gabriel/ R*e encan&a!, S!abe!T R r#nr#ne ,a!'nd#le l#! ded#! ,#r la! r#dilla!/ Ardan en&end)a ,er%ec&amen&e l# B0e dec)a e!e r0bi# de melena riGada ( #C#! aG0le!/ Lab)a

6ari#! &i,#! de l)dere!/ Vl era del &i,# #!c# ( d0r#/ Gabriel era del calmad#, %r)# ( me&dic#/ Ardan ,re%er)a %0erGa, ( Gabriel, e!&ra&e+ia/ Per# !i .ab)a al+# B0e l#! di%erenciaba era B0e Gabriel !ab)a man&ener !0! em#ci#ne! baC# c#n&r#l (, en cambi#, Al era &#d# 6i!ceralidad/ S$0'l era el meC#r ,a,el ,ara 0n l)derT P#r #&ra ,ar&e, Gabriel &en)a raGn/ S)H a Ardan n# le +0!&aba B0e .0biera #&r# En+el/ Vl 6al#raba

m0c.# e!e car+# ( d0ran&e e#ne! cre( B0e le ,er&enec)a/ Per# a.#ra n#/ Lab)an ele+id# a #&r# &i,# de +0errer# ,ara e!e ,a,el/ Mn ad#ni! c#n cara de Xn+el ( !in 0na ,iGca de 6i#lencia en !0 c0er,#/ Ardan n# ,#d)a c#m,render cm# 0n .#mbre c#m# Gabriel re,re!en&aba la 6irilidad ( la %0erGa de l#! ein.erCar!, ,#rB0e ,arec)a !acad# de 0n an0nci# de c#l#nia!/ Per#, ,#c# a ,#c#, ( a ba!e de .ablar c#n Al ( c#n#cerle, l#

iba en&endiend# meC#r: ,#rB0e, &#d# l# B0e n# &en)a de !al6aCe ( !an+rien&# l# &en)a de in&eli+en&e ( calc0lad#r/ RA.#ra .ablem#! de cm# e!&'n la! c#!a! R!0+iri el l)der de l#! ein.erCar!/ Gabriel le +0i" 0n #C# a Br(n ( e!&a !#nri a+radecida/ El En+el era 0n l)der ,#r m0c.a! m'! raG#ne! B0e ,#r la! de !aber l0c.ar ( ,re,arar mi!i#ne!/ Era 0n l)der di%eren&e ,#rB0e m0c.#! &en)an ,#der, ,er# ,#c#! &en)an a0&#ridad !0%icien&e c#m#

,ara lle+ar a la! ,er!#na!, a !0! +0errer#!/ F e!e &i,# de l)der !e encarnaba en Gabriel/ Vl lle+aba a &#d#!/ Incl0!# Br(n e!&aba c#n6encida de B0e .ab)a lle+ad# .a!&a a ArdanH ( e!# B0e el #r+0ll#!# +0errer# n# e!&aba di!,0e!&# a cederle &#d# el mand# a Gabriel/ D0ran&e &#da la c.arla de la c#mida Ardan n# mir a Br(n ,ara nada/ Ni !iB0iera le di# rdene! de B0e !e calla!eH a0nB0e &am,#c# .iG# %al&a, ,#rB0e la 6al1(ria

e!&aba em,a,'nd#!e de &#d# l# B0e all) !e .ablaba, le(end# en&re l)nea! ( .aciend# ella mi!ma !0! ,r#,ia! mi!i#ne! ( e!&ra&e+ia! en !0 cabeGa/ Lab)an lle+ad# a la c#ncl0!in de B0e l#! d#! e!cla6#! de !an+re n# e!&aban ,re,arad#! ,ara 6iaCar, ,0e! !0 !an+re analiGada &#da6)a e!&aba en ,lena m0&acin &ra! la &era,ia 5tem 7ells L#! 6am,ir#! n# l#! B0err)an .a!&a B0e n# .iciera &#&al e%ec&#, ,#rB0e ell#! n#

beber)an m'! B0e !an+re ,er%ec&a ( n# en e!&ad# de e6#l0cin B0)mica/ Se+0ramen&e, en e!#! d)a! le! 6#l6er)an a &ra&ar (, &arde # &em,ran#, le! en6iar)an ad#nde %0era B0e e!&aban lle6and# a l#! dem'! e!cla6#! de !an+re/ A!) B0e le! .ar)an 0n !e+0imien&# e!,ecial ( e!,erar)an al m#men&# en el B0e 6#l6ieran a ci&arl#! en al+Nn #&r# lad#/ P#r #&ra ,ar&e, Gabriel ( *i(a .ab)an analiGad# l#! cambi#! elec&r#ma+nA&ic#! en la c#r&eGa &erre!&re, ( !e .ab)an dad# c0en&a

de B0e d#nde m'! c#ncen&racin de ener+)a .ab)a era en E!c#cia, In+la&erra e Irlanda/ Se !0,#n)a B0e @ungnir, la lanGa ,#der#!a de Od)n, al i+0al B0e &#d#! l#! &&em! de l#! di#!e!, irradiaba ener+)a elec&r#ma+nA&ica/ P0e!&# B0e la ener+)a .ab)a crecid# c#n!iderablemen&e d0ran&e e!#! d)a!, n# d0daban de B0e la lanGa e!&06iera re!+0ardada en al+0n# de l#! ,0n&#! B0e ,al,i&aban ac&i6#! en e!#! ,a)!e!/

SDndeT Era l# B0e &en)an B0e a6eri+0ar c#n 0r+encia/ *i(a !e .ab)a B0edad# ,ira&eand# la! !e"ale! de la NASA ( la! c#n6er!aci#ne! de l#! cien&)%ic#!/ T#d#! e!&aban !#r,rendid#! ,#r el de!,er&ar ener+A&ic# de al+0n#! ,0n&#! de la Tierra ( ,#r el e8&ra"# m#6imien&# c)clic# B0e .ab)a en l#! mare! del N#r&e ,r#d0c&#, !e+0ramen&e, del ,#r&al B0e !e abri c0and# en6iar#n a Seier al A!+ard/ La! a,er&0ra! dimen!i#nale! !iem,re

#ca!i#naban cambi#! en el eB0ilibri# de la Tierra/ S&e6en ra!&reaba a $amer#n, ( .ab)a &ra!ladad# a al+0n#! miembr#! de !0 clan .a!&a E!candina6ia, ,ara b0!car ,#!ible! &a,adera! %inanciera! ( re%0+i#! de Ne9!cien&i!&!/ Ander!#n .ab)a rec#n#cid# B0e el Nl&im# red0c&# de l#! cien&)%ic#! !e enc#n&raba all)/ La! 6al1(ria!, GNnnr ( R&a, e!&aban en c#n&ac&# c#n l#! %#r#! del RAGNARb5/ La !e+0nda !e+0)a %r0!&rada ,#rB0e, ,#r

m0c.# B0e &#cara el &r#G# de mar%il e in&en&ara 6er la 6i!in de Leimdal, e!&e !e+0)a !in abrir!e ,ara ella/ B0c.annan in&en&aba enc#n&rar la !e"al de l#! e!cla6#! B0e .ab)an ,ar&id# de!de Gla!+#9, ,er# n# .ab)a .allad# nada &#da6)aH aNn a!), !0 bN!B0eda !e+0)a ince!an&e e in%#rmaba a Ardan !#bre cada ,a!# n0e6# B0e realiGaba/ F, en&re &an&# r#l re,ar&id#, Br(n !#l# ,#d)a e!c0c.ar ( !en&ir!e men#! B0e in!er6ible/ Ella, B0e

era la B0e #rdenaba ( mandaba en &#da! la! mi!i#ne!, a.#ra !e 6e)a rele+ada a 0n ,a,el de &#&al ( ab!#l0&a !0mi!in ,#r 0n .#mbre/ F l# ,e#r era B0e l# .ac)a ,#r 0n# B0e n# la amaba/ P#rB0e la !0mi!in c#n!en!0ada ( c#m# C0e+# en&re ,areCa! era .a!&a a&rac&i6a ,ara ella/ Per# aB0ella !0mi!in %#rGada ( e!cla6iGada le ener6aba el alma/ P#rB0e la #bli+aba a !er &#d# l# B0e ella n# era/ Adem'!, n# le +0!&aba cm# Al

la miraba: c#m# !i .0biera decidid# al+# !#bre ella/ Al+# irre6er!ible ( B0e n# B0er)a dem#rar m'!/ In!e+0ra, !e rem#6i en la !illa ( %r#& !0! nal+a! e!c#cida! c#n&ra la madera del banc# en el B0e e!&aban !en&ad#!/ B0en#, n# ,#d)a cambiar !0 !0er&e/ $0and# baC al *id+ard, ,en! en reenc#n&rar!e c#n Ardan/ L# B0e n# !e ima+inaba era de!c0brir B0e el +0errer# &endr)a m'! ,#der !#bre ella del B0e Cam'! .ab)a &enid#/

F, m'! &ri!&e &#da6)a, era de!c0brir B0e (a le daba i+0al l# B0e Al .iciera c#n ella/ Ardan &en)a 0na ,areCa .0mana/ Br(n n# &en)a nadie, e8ce,&# !0 ,a&A&ic# c#raGn r#&#/ Al a&ardecer lle+ar#n al ca!&ill# de Eilean Arainn/ De!de all), 6#l6er)an a c#n&r#lar &#d#! l#! m#ni&#re! ( 6er)an !i .ab)a n0e6#! m#6imien&#! elec&r#ma+nA&ic#! en la !0,er%icie del ,lane&a/ N# deb)an #l6idar B0e la 6erdadera ,ri#ridad era enc#n&rar el

&&em di6in# de Od)n/ *ien&ra! l#! +0errer#! !e B0edar#n en La $en&ral &rabaCand#, Ardan 6#l6i a encerrar a Br(n en la mi!ma &ri!&e ( e!,ar&ana .abi&acin del ca!&ill#/ Per# Br(n !e enc#n&raba &an %r)a ( de!,r#6i!&a de em#ci#ne! B0e el B0e la deCara recl0!a en&re 0na! ,arede! B0e (a c#n#c)a le in!,iraba 0na e8&ra"a &ranB0ilidad/ Ardan la em,0C le6emen&e ( cerr la ,0er&a &ra! Al/ Br(n ,en! B0e Al !e .ab)a id#,

,er# n#H !e+0)a a,#(ad# en la ,e!ada ( r#b0!&a ,0er&a c#rredera, e!&0di'nd#la c#n !0 mirada de c#l#r d0lce c#m# el caramel# ,er# amar+a c#m# el ,#mel#/ Br(n ni !iB0iera B0er)a encararle/ La ima+en de Al &#cand# a e!a &al Saman&.a la B0emaba c#m# el 'cid#/ RSe llama Saman&.a RdiC# Ardan c#n ,alabra! cer&era! c#m# e!&#cada! m#r&ale!/ Br(n !e abraG a !) mi!ma ( !e di# la 60el&a ,ara mirarle a l#! #C#!/

Ardan e!&aba c0bier&# ,#r la! !#mbra! de la maldi&a ,ri!in B0e era la alc#ba de Br(n/ Se .ab)a cr0Gad# de braG#! ( &en)a 0na !#nri!a en l#! labi#! B0e Br(n .ab)a em,eGad# a #diar c#n &#da! !0! %0erGa!/ RE! .erm#!a, S6erdadT R c#n&in0aba el +0errer#/ Br(n &ra+ !ali6a ( a,ar& la mirada de Al/ N# !ab)a B0A decirle, ,#rB0e nada era dema!iad# .irien&e c#m# l# .ab)a !id# 6er B0e &#caba

a #&ra c.ica, B0e la e8ci&aba ( la acariciaba c#n &an&# mim# c0and# a ella n# ,#d)a ni !iB0iera .ablarle c#n 0n ,#c# de d0lG0ra c#m# la de an&a"#/ RA.#ra e! C#6en Rc#n&e!& ella alGand# 0na ceCa r0bia ( di!%r0&and# de !0 malicia/ P#rB0e ella !ab)a !er &an mala c#m# AlR/ Verem#! !i !i+0e !iAnd#l# de aB0) a 6ein&e a"#! m'!/ P#r cier&#, Sle .a! dic.# B0e ere! inm#r&alT R le incre,ar)a c#m# meC#r !ab)a/

$0alB0ier c#!a ,ara B0e Al n# n#&ara l# m0c.# B0e le d#l)a .aber ,re!enciad# aB0ella e!cena )n&ima en&re ell#! en el ESPIONAGE/ Ardan !e de!cr0G l#! braG#!/ RLa cir0+)a .ace mila+r#!/ F (# !#( mill#nari#/ R*mmU *e ,#ne &an cac.#nda B0e !ea! &an ,#c# ma&eriali!&a/ RO, &al 6eG, c0and# &#d# e!&# acabe, le ,ida a Od)n B0e me re&ire el d#n de la inm#r&alidad/ Br(n abri l#! #C#! c#n!&ernada/ SI0A .ab)a dic.#T Mn +0errer#

&an 6ali#!#, 0n .#mbre c#n &an&# ,#der, Se!&ar)a di!,0e!&# a !acri%icar l# B0e era ,#r 0na m0CerT SP#r el am#r de 0na m0CerT Se le .iG# 0n n0d# en la +ar+an&a ( ne+ ner6i#!a c#n la cabeGa/ RN# ,0ede! .acer e!#, e!&N,id#/ RSI0A .a! dic.#T R+r0" caminand# .acia ella c#n +e!&# decidid#/ RN# ,0ede! aband#nar &0 re!,#n!abilidad ,ara c#n Od)n (U RD*i car+# me l# ,a!# ,#r el c0l#, GeneralaE Rle +ri& m'! %0ri#!# de l# B0e .0biera

de!ead#R/ La( ,er!#na! B0e ,re%erim#! #&r#! 6al#re! a C0rar %idelidad ,#r 0n car+# # a 0n di#!/ Lle6# &#da mi 6ida &rabaCand# ,ara ell#!/ I0ier# al+# ,ara m), ( Saman&.a me l# daU EliC# el am#r ,#r encima de la re!,#n!abilidad, Sen&iende! e!#T R$'lla&e R!0!0rr c#n 6#G &embl#r#!a/ RAl+0n#! ,re%erim#! el am#r a &#d# l# dem'!/ SA B0e &N n#H ,#rB0e &N, !in &0! +al#ne! de d)!ir ( +0errera de 2re(Ca, n# ere! nada,

!#l# 0na m0Cer 6ana, .0eca ( 6ac)a/ RDTN n# &iene! ni idea de l# B0e !#(E R+ri& alGand# la 6#GR/ DPre+Nn&ame, maldi&# !ea!E DLaGl# ( &e l# c#n&arA &#d#E RN# me im,#r&a Rne+ Al de!,re#c0,ad#R/ N# me im,#r&a/ L# &0(# ( l# m)# ,a! .ace e#ne!/ En la Tierra el &iem,# &ran!c0rre de #&ra manera, ( me .a dad# la #,#r&0nidad de rec#n#cer B0e n# e!&aba enam#rad# de &i/ N# me in&ere!a el ,#rB0A/ S#l# !A B0e

.ici!&e l# B0e .ici!&e ( ,#r ,#c# m0er# in&en&and# !#bre6i6ir/ N# 6#l6er'! a &enerme a &0 merced n0nca m'!/ RDTN n# B0iere! a e!a m0CerE R +ri& de!b#rdada ,#r la %0ria de !aber B0e Al l# aband#nar)a &#d# ,#r aB0ella c.ica, c0and# ella n# ,0d# aband#nar &#d# ,#r Al, ,#rB0e &en)a B0e ,r#&e+er a !0 .ermana/ A.#ra l# 6e)a &#d# mal/ Ardan era el am#r de !0 6ida ( l# rec.aG/ F ni !iB0iera ,#d)a re!en&ir!e c#n Al, ,#rB0e !e l# merec)a/ *erec)a &#d# aB0ell#/

RLa B0ier# l# !0%icien&e c#m# ,ara B0edarme en el *id+ard c#n ella ( deCar mi inm#r&alidad a&r'!/ *#rir)a ,#r ella, Generala/ SLa( al+0ien ,#r B0ien &N m#rir)a!T L# d0d#/ P#rB0e &N n# !abe! B0erer/ Br(n !e r#de la cin&0ra c#n l#! braG#! ( %iC la 6i!&a clara ( .Nmeda, en la ,0n&a de !0! b#&a!/ El ,el# r0bi# ,la&in# c0bri !0 r#!&r# ll#r#!# ( la #c0l& de la 6er+ZenGa/ RFa .e m0er&#, Ardan Rm0!i& aclar'nd#!e la +ar+an&a ac#n+#CadaR/

DeCA de 6i6ir .ace m0c.# RJO0!&# c0and# &e de!&errAK/ Vl !#nri de!+anad# ( ne+ c#n la cabeGa/ RTe !0bir'n la cena en 0n ,ar de .#ra!, ( de!,0A! 6endrA (# a b0!car&e Rle in%#rm c#n im,er!#nalidadR/ T0 ca!&i+# aNn n# .a %inaliGad#/ RSe +ir ( abri la ,0er&a, di!,0e!&# a !alir de a.), del #l#r adic&i6# de Br(n ( de la! +ana! de ,re+0n&arle B0A mierda .ab)a deCad# ella a&r'!, ( S,#r B0A .ablaba c#m# 0na 6)c&imaT Vl

.ab)a !id# !0 6)c&ima, n# ella/ RS*e .ar'! el %a6#r de ma&armeT R,re+0n& Br(n c)nicamen&e/ R$re)a B0e (a e!&aba! m0er&a, e!cla6a Rc#n&e!& Ardan/ El r0id# de la incm#da ,0er&a al cerrar!e ca( c#m# 0na l#!a de dece,cin ( !#ledad !#bre Br(n/ Ardan !acri%icaba !0 am#r ,#r Saman&.aH !0 am#r ( !0 6ida/ Br(n !e deC caer de r#dilla! !#bre el !0el# ( !e d#bl !#bre !) mi!ma, arrancand# a ll#rar c#m# 0na ni"a, B0edand# #6illada en

el cen&r# de aB0ella c'rcel de #di# ( de!,ec.#/ ^I Diari# de Br(n S0,#n+# B0e c0and# al+0ien !e !ien&e m0( !#l#, la mP!ica llena e!e 6acP#, ( la! 6al1(ria! !#m#! !ere! m0( m0!icale!/ N0e!&ra di#!a 2re(Ca a%irma B0e el 0ni6er!# e! mP!ica .ec.a realidad/ F# a.#ra nece!i&# e!c0c.ar/ Nece!i&# lim,iar la! lP+rima! B0e derramP a(er n#c.e/ *e .e le6an&ad#

&em,ran#H de .ec.#, n# .e ,e+ad# #C# ( .e ,re,arad# 0n de!a(0n# e!c#cP! ,ara &#d#!/ N# B0ier# B0e el i!leP# 60el6a a llamarme la a&enciPn #&ra 6eG/ Odi# B0e !e acerB0e a mP c#n e!a ac&i&0d/ *e .ace !en&ir ,eB0ePa, el c#ndenad#/ La( 0na canciPn de 0na .0mana B0e !e llama 5ell( $lar1!#n B0e me encan&a e!c0c.ar/ $re# B0e l#! .0man#!, aPn !iend# !ere! in%eri#re!, &ienen d#ne! ,#der#!#!, c#m# el de cambiar la! em#ci#ne!

de la +en&e a &ra6P! de !0 6#G/ E!&a c.ica me .ace ll#rar mien&ra! e!c0c.# !0 le&ra en mi iPad/ $re# B0e !e llama L#ne!&l(/ F cre# B0e me +0!&arPa decirle a Ardan &#d# l# B0e dice e!&a canciPn: PTP#drPa! amar a al+0ien a!PT TP#drPa! !en&ir&e a&raPd# ,#r al+0ien a!PT T P#drPa! ir a e!e !i&i# en el B0e la +en&e n# 6e mP! allP de mPT TP#drPa! .acer e!#T TP#drPa! encararme ( #bli+arme a e!c0c.ar la 6erdad, a0nB0e e!&a me .iciera

,edaG#!T P0ede! C0G+arme, ,0ede! amarme/ Si me e!&P! #diand#, .aGl# .#ne!&amen&eP/ Ardan ,#drPa .acer &#d# e!# c#nmi+#/ P#drPa !er .#ne!&#/ O (# &ambiPn ,#drPa !erl#/ Pen!P B0e Ardan me deCarPa d#rmir, B0e me aband#nar Pa en la #!c0ridad ( me darPa de!can!#/ $ra!# err#r ,en!ar e!#, Generala/ L# de an#c.e %0e #&ra m0e!&ra mP! de l# B0e Ardan ,re&ende .acer c#nmi+#/ I0iere minar mi !e+0ridad/

*e #dia ( n# .a( 60el&a a&rP!/ Si e!e .#mbre !0,iera l# m0c.# B0e le am#, l# m0c.# B0e le de!e#U A0nB0e me e!&P .aciend# daP# a.#ra ( me ac0e!&e c#n ira en mi c0er,#H c#n ira ( dece,ciPn/ F ,ien!# B0e n# ,0ed# #diar mP!U ,er# ,#r la maPana e!&#( &embl#r#!a ( ll#r#!a, ( B0ier#U (# B0ier# B0e Pl me abraceU P#rB0e 6er a Ardan aB0P, &enerl# a mi lad# ( !#,#r&ar e!&#icamen&e &#d# l# B0e me e!&P .aciend#, n# c#n!i+0e

.acerme rec#rdar l# .erm#!# B0e %0e &#d# en&re n#!#&r#! ( B0e, ,#r c0l,a de mi elecciPn, (# deCP e!ca,ar/ L# de!&r0P/ A(er ,#r la n#c.e, me lle6P de n0e6# a !0 alc#ba/ Odi# e!&ar a.P !abiend# B0e n# !#( mP! B0e !0 e!cla6a/ Odi# B0e me &#B0e, !abiend# B0e n# de!ea .acerl#H B0e me mire c#n a!c# ( de!dPn # B0e me .able c#n &an ,#ca c#n!ideraciPn/ Mna 6eG ,en!P B0e nadie ,#drPa .acerme !en&ir men#! de l# B0e

!#( ,#rB0e me &enPa en m0( al&a e!&ima/ Siem,re me .e B0erid# m0c.#: la! 6al1(ria! &enem#! e!a +ran 6ir&0d/ Per# el dalradian# e!&P c#n!i+0iend# B0e me 6ea de #&ra %#rmaH ( n# me +0!&a/ *e e!&#( rindiend#/ F la Generala n# !e rinde CamP!/ P0e! bien/ *e lle6P a !0 cama ( me #bli+P a B0e (# mi!ma me de!n0dara/ Pl e!,erP e!&irad#, c#n la! man#! en&relaGada! de&rP! de la cabeGa/ *e miraba

a &ra6P! de !0! ,e!&aPa!, c#m# !i %0era 0n lePn # 0na .ienaU F# n# iba a lle6arle la c#n&raria, ,er# Pl !abPa l# ,#c# B0e me +0!&aba &#d# aB0ell#/ La maPana an&eri#r .abPa e!&ad# C0+and# c#n !0 ,areCa, !0 !0mi!a, delan&e de mPU F a.#ra (# &enPa B0e ,#nerle cac.#nd# ,#rB0e Pl d0daba de mi! a,&i&0de!/ *e diC#: PLaGl#/ I0P&a&e la r#,a ( dPCame dem#!&rar !i &#da6Pa me ,#ne! erec&#/ TTe ac0erda!

de cPm# era en el Val.allT De l# &#n&# B0e me ,#nP= a! c#n !#l# mirar&eU A 6er !i &#da6Pa me ,#ne! i+0al/ F !i mi ,#lla n# !e le6an&a, &endrP B0e ca!&i+ar&e P/ Pen!P en decirle B0e !i !0 ,#lla n# !e le6an&aba era ,#rB0e ,re%erPa a la! .0mana! en 6eG de a la! 6al1(ria! c#m# (#, ,er# e!# !0,#ndrPa B0e Pl me #%endiera mP!, ( (# n# ,#drPa ma&arl# a ra(#!, B0e e! l# B0e realmen&e me a,e&ece/ A!P B0e me &ra+0P

mi rP,lica/ *e de!n0dP c#n &an ,#ca +racia ( &an ,#ca! +ana! c#m# ,0de/ TirP mi r#,a al !0el# c#n de!,reci# ( le mirP, en60el&a !#l# c#n mi ,iel ( mi de!n0deG/ *i #r+0ll#, # l# B0e me B0eda de Pl, !e re!in&iP, ,er# n# e!&aba m0er&#/ Ardan le6an&P 0na ceCa ( !e relamiP el ,iercin+ del labi# c#n la ,0n&a de la len+0a/ De!,0P!, !e lle6P 0na man# al ,aB0e&e ( c.a!B0eP c#n la len+0a/ Ne+P c#n la cabeGa ( me

re,a!P de arriba abaC#/ N# me iba a c0brir, n# l# .arPa/ Per# +ana! n# me %al&ar#n/ E!e cerd# n# !e merece 6er ni 0n cen&Pme&r# de mi c0er,#/ F de!,0P! diC#: PN#/ N# me ,#ne!, 6al1(ria/ T0 c0er,# n# e! !0%icien&eP/ EP#r &#d#! l#! di#!e!E I0i!e re6en&arle la cabeGa .a!&a B0e !e le !al&aran l#! #C#! de la! c0enca!U Per# me ,#r&P bienH ( !#nreP c#n &an&a indi%erencia c#m# me en!ePP RP&a d0ran&e &#d#! e!#! e#ne! en

l#! B0e .em#! e!&ad# enemi!&ada!/ Ardan me a+arrP de la m0Peca ( me cr0GP .#riG#n&almen&e !#bre !0! ,ierna!/ PerdP la c0en&a de l#! aG#&e! B0e me di# c#n la ,alma de la man# en m0!l#! ( nal+a!/ E!c#cPan, ,icabanU Per#, ,#r m0( d0r#! # m0( #%en!i6#! B0e ,areGcan, .a( al+# en ell#!/ La( al+# B0e me ,#ne ner6i#!a ( .Pmeda/ *e +0!&an/ $0and# la ,iel !e e!&im0la dema!iad# B0eda 0n

.#rmi+0e# in6i!ible en la !0,er%icie, ( e! ,arecid# al cal#r de 0na caricia/ De!,0P! del !,an1in+, c#m# Pl l# llamP, me !#l&P ( me c#l#cP de ,ie al lad# de la cama/ F# &emblaba ( &enPa l#! #C#! al+# ll#r#!#! de a+0an&ar mi! +ri&#!/ I0i!e in!0l&arl# en &#d#! l#! idi#ma! B0e c#n#cPa/ En &#d#!/ Per#, c0and# iba a .acerl#, me diC# B0e me d0c.ara ( B0e, c0and# acabara, me me&iera c#n Pl en la cama/ *e B0i&P el c#llar ( l#

man&06# en la! man#! mien&ra! (# me me&Pa en el baP#/ ObedecP, #b6iamen&e/ De!,0P! de la d0c.a ( de m#Carme la! nal+a! c#n a+0a %rPa %r#&Pnd#la! c#n 0n CabPn de #l#r a e0cali,&#, re+re!P a d#rmir c#n Pl/ *e me&P en !0 cama, baC# la man&a/ Pl me e!&aba dand# la e!,alda, ( ,arecPa B0e d#rmPa/ Ine6i&ablemen&e, 6inier#n a la men&e rec0erd#! de n0e!&ra alc#ba en Vin+Pl%/ De cPm# n#! acariciPbam#!

( n#! &#cPbam#!/ De cPm# Pl me abraGaba ( n#! ac#,lPbam#! el 0n# al #&r# ,ara d#rmir ( de!can!ar de!,0P! de 0na d0ra C#rnada de en&renamien&#/ Pl me can&aba al #Pd# en dalradian#, ( me daba be!i&#! ,#r el c0ell# ( en mi #reCa ,0n&ia+0da/ Di#!e!, Ardan me daba &an&a !e+0ridadU Era mi 6erdader# .#+ar/ Lamen&ablemen&e, Pl a,r#6ec.P e!e m#men&# de baCPn en mP, de melanc#lPa ( ,ena, ,ara dar!e la

60el&a, c#l#carme de n0e6# el c#llar de !0mi!a, ( r#dear !0 m0Peca c#n la cadena/ N#! B0edam#! el 0n# %ren&e al #&r#, mirPnd#n#!/ *e diC# B0e, d0ran&e la n#c.e, ,#drPa a,r#6ec.ar ,ara r#barme la 6ir+inidad/ I0e &al 6eG l# .iciera/ Pl cerrP l#! #C#! ca!i al in!&an&e ( (# n# ,0de d#rmir nada/ E!&aba ner6i#!a ( n# me %iaba de Pl/ Ardan n0nca ,#drPa 6i#larme, (# n# l# ,ermi&irPa/ Se+0Pa de!n0da ( Pl c0bier&# ,#r 0n#! ,an&al#ne!/

Pl me d#blaba en &amaP# ( &enPa e!e ,#der indi!c0&ible !#bre mP/ Mn ,#der B0e cada 6eG ,e!aba mP! en mi men&e/ TI0P ,a!arPa !i ,erdiera mi! ,#dere!T LabrPa c#!a! B0e n# iba a !#,#r&ar, c#!a! B0e CamP! ,ermi&irPa B0e Pl me .iciera/ A!P B0e, T( !i deCara B0e Pl ,r#n0nciara l# B0e le diera la +anaT EI0e l# .iciera ( ,0n&#E TP#r B0P n#T TI0P baGa &en+# (# ,ara C0+ar c#n&ra PlT Nin+0na/ 2re(Ca me .abPa

6endid#H ella !abrPa ,#r B0P/ F, &al 6eG, !in ,#dere! ni mi!iPn, deCarPa de !en&ir e!&a de!aGPn ( &en!iPn B0e me e!&Pn ma&and# ,#c# a ,#c#/ N# !P, &al 6eG !#l# e!&#( de baCPnU F a.#ra, en&re l#! aG#&e! c#n la! ,ala! ( l#! de !0! man#!, cre# B0e &en+# 0na maldi&a .#+0era en mi &ra!er#/ Le deCad# el de!a(0n# li!&#, ( e!&#( !en&ada en 0n# de l#! banc#!, e!,erand# a mi! 6al1(ria! ,ara B0e me arr#,en 0n ,#c#/

S#l# ella! me .acen !en&ir bien/ Br(n a,#( la %ren&e !#bre la me!a de madera ( re!#,l/ S)/ T#d# era dema!iad# d0r# ,ara ella/ Mna +0errera Cam'! deb)a !er rebaCada de e!e m#d#/ S#l& la ,l0ma r#Ca ( ,r#n0nci la! ,alabra! B0e .ar)an B0e e!e diari# ,ri6ad# de!a,areciera/ R%ulgt N# &06# B0e alGar la cabeGa ,ara !aber B0iAne! !e a,r#8imaban al !aln=c#med#r/ L#! ,a!#! de 0n .#mbre inmen!# ( l# m'! c#r&#!

de 0n ni"# ,eB0e"# !e acercaban a &ra6A! del lar+# ,a!ill# c#lindan&e/ Br(n ,ercibi !0 #l#r a mar an&e! de B0e Al en&rara en el c#med#r/ Siem,re l# .ac)a/ Ardan #l)a &an bien B0e la 6#l6)a l#ca/ Le6an& la cabeGa de la me!a ( !e B0ed de ,ie, e!,erand# a B0e dieran c#n ella/ F n# &ardar#n nada/ Ardan lle6aba, de n0e6#, el ,el# c#m# el d)a an&eri#r/ Rec#+id# en 0na e!,ecie de m#"#/ Mna cami!e&a blanca remarcaba !0 &eG m#rena ( !0 m0!c0l#!# &#r!#/ Mn#! &eCan#! aG0le! #!c0r#! (

0na! b#&a! rema&aban !0 6e!&imen&a/ F, a !0 lad#, O#.n!#n la miraba c#n aB0ella !em,i&erna &)mida !#nri!a B0e !#l# Br(n de!,er&aba en Al/ El +0errer# re6i! el de!a(0n# c#n de!in&erA! ( de!,0A! %iC !0 mirada caramel# en ella/ F el m0nd# !e de&06#/ Fa ,#d)a e!cribir en !0 diari# 0na ( mil 6ece! l# m0c.# B0e le #diabaH (a ,#d)a en+a"ar!e a !) mi!ma diciAnd#!e B0e nada le .ac)a da"# ( B0e Ardan (a n# era el mi!m#/ P#rB0e la realidad era

B0e &#d# le d#l)a/ Le d#l)a !0 am#r ,#r AlH ( le d#l)a !0 rec.aG# de!carnad# ( cr0d#/ Le d#l)a n# ,#der !alir a cabal+ar c#n ell#!/ Le d#l)a .aber &#mad# 0na deci!in c#m# la de ele+ir a R&a an&e! B0e a Al/ Per#, !i &06iera B0e .acerl#, l# 6#l6er)a a .acer, ,#rB0e ella ,#r !0! .ermana! ma&aba/ Incl0!# .ab)a !acri%icad# al 6erdader# ( Nnic# am#r de !0 l#n+e6a 6ida/ Tal 6eG !) B0e merec)a &#d#

aB0ell#/ Tal 6eGU RR&a ( *i(a .an aband#nad# el ca!&ill# e!&a madr0+ada R le in%#rm Ardan de manera !eca/ Br(n alG la cabeGa ( la !ac0di li+eramen&e/ RS$m# B0e l# .an aband#nad#T RT0 6al1(ria .a e!&ablecid# c#n&ac&# c#n la 6i!in del mar%il ( .a de&ec&ad# a Leimdal/ Lan ,ar&id# inmedia&amen&e ,ara cerci#rar!e de B0e l# B0e 6i# e! real/

La Generala alG la barbilla/ SP#r B0A nadie le .ab)a dic.# nada .a!&a a.#raT RDebi in%#rmarme/ R&a n# ,0ede lar+ar!e a!) c#m# a!)H n# me +0!&a B0e !e .a(a id# !in decirme nada/ Ardan enarc amba! ceCa! #!c0ra! ( !e enc#+i de .#mbr#!/ RSi+0e! !in c#m,render B0e, mien&ra! e!&A! baC# mi &ec.#, n# &iene! 6#G ni 6#&# aB0)/ RF &N #l6ida! B0e, al mar+en del maldi&# ,ac&# B0e &en+am#!, n# ,0ede! #b6iar B0iAn !#( en

realidad, a0nB0e in&en&e! c#n6encer&e de l# c#n&rari#/ RSF B0iAn ere!, e!cla6aT R ,re+0n& &#mand# 0na manGana del c0enc# de %r0&a!/ Le di# #&ra a O#.n!#n, n# !in an&e! lim,iarla c#n&ra !0 ,an&aln/ RS#( Br(n Jla Sal6aCeK, la l)der del eCArci&# de la! 6al1(ria!/ S#( la Generala, la B0e &rae la 6ic&#ria/ RDACa&e de 'enningars Ere! Br(n, la B0e !ir6e el de!a(0n#/ R S#nri di6er&id# ( le +0i" 0n #C#/ Se di# media 60el&a, c#n

O#.n!#n a+arrad# a !0 #&ra man#/ RF &N ere! Ardan, el B0e m#rir' !#d#miGad# ,#r 0n# de mi! ra(#! Ra,r#6ec. e!e m#men&# ,ara in!0l&arle, (a B0e c#n O#.n!#n delan&e n# !e a&re6er)a a decirle nada/ RSIn!inNa! B0e me me&er'! 0n ra(# ,#r el #Ce&e, e!cla6aT RSMn# !#l#T RNe+ c#n la cabeGa, c#n l#! #C#! &e"id#! de r#C#R/ Mn# de&r'! de #&r#, ,edaG# de carne c#n #C#!/ L#! #C#! del ein.erCar !e ac.icar#n ( la %0lminar#n/ A.#ra

n# .ar)a nada c#n&ra ella ,#rB0e el cr)# e!&aba delan&e/ Per# de!,0A!U De!,0A! la ca!&i+ar)a de n0e6#, a !#la!/ F di!%r0&ar)a &an&# c#m# l# .ab)a .ec.# la Nl&ima n#c.e/ Lab)a lle6ad# al ,eB0e"# a S&/ *#li#_! $a6e/ I0er)a %amiliariGar a O#.n!#n l# an&e! ,#!ible c#n !0 &ierra, !0 E!c#cia en minia&0ra/ La c0e6a, 0bicada en medi# de 0na cam,i"a 6erde, e!&aba llena de e8&ra"a! e!cri&0ra! ,ic&a! ( +#idAlica!/ Era c#n!iderada 0na c0e6a

!a+rada ( nadie c#incid)a al de!ci%rar l# B0e B0er)a decir el men!aCe rNnic# in!cri&# en la ,iedra/ Tre! idi#ma! di%eren&e! en 0n mi!m# l0+ar/ Al+# e8&ra"#, !in d0da/ O#.n!#n en&r en la c0e6a ( &#c l#! ,ic&#+rama! c0and# Ardan l# !0bi a caballi&#/ RAn&i+0amen&e, la i!la de Arran %0e .abi&ada ,#r ,er!#na! de len+0a bri&nica Rle e8,lic Ardan mien&ra! &#maba 0n ded# de O#.n!#n ( l# ,a!aba ,#r la! inci!i#ne! en la ,iedraR/ Per#

lle+am#! l#! dalradian#! e in!&a0ram#! n0e!&ra ,r#,ia len+0a, la +#idAlica/ N0e!&ra len+0a e! cel&a R !0!0rr ,al,and# la &em,era&0ra del in&eri#r de la c0e6aR/ L#! .0man#! n# en&ienden el !i+ni%icad# de e!&e men!aCe/ Per# .abla de 0n l0+ar m'+ic# ( !a+rad# c#m# e! Arran/ El men!aCe rNnic# .abla de la lle+ada de 0n +0errer# en60el&# en malla, a l#m#! de !0 c#rcel, B0e c#rre c#m# !i 6#la!e RdiC#

&rad0ciend# la! r0na!R/ Mn# B0e 6endr' a e!&ablecer la C0!&icia en la ba&alla %inal/ RMn gueriero/ Rre,i&i O#.n!#n c#n l#! #C#! aG0le! ( brillan&e! %iC#! en la ,ared/ RS), ,eB0e"#/ Mn l0c.ad#r !an+rien&# e inmi!eric#rde/ *e .ace &an %eliG B0e in&en&e! .ablar, O#.n!#nU Rrec#n#ci c#n #r+0ll#/ El ,eB0e"# !#nri ( a!in&i/ Se rec0,eraba ,#c# a ,#c#/ S0 &imideG de!a,arec)aH ( !0 c0er,# adB0ir)a n0e6a! %0erGa! cada d)a

B0e ,a!aba ,r#&e+id# en !0 &ierra/ RSI0iAnT R,re+0n& el ni"# al0diend# a la le(enda de la! r0na!/ RE! !#l# 0na le(enda/ An&e!, a e!&e l0+ar, 6en)an !acerd#&i!a! ( .ec.icer#! ,ic&#! B0e beb)an in%0!i#ne! ,ara medi&ar ( 6er el %0&0r#/ *0c.#! ,#d)an 6erl#H #&r#!, n#/ Per# B0iene! l# 6e)an, deCar#n e!&#! men!aCe! +rabad#! !#l# ,ara aB0ell#! B0e leen ( en&iendenH ,ara l#! B0e miran ( 6en/

R*iran ( 6en Rre,i&i O#.n!#n c#l#cand# la! man#! !#bre la cabeGa de Ardan/ Vl, c#nm#6id#, !#nri a !0 a.iCad# ( c#n&in0 en!e"'nd#le la c0e6a ( la! in!cri,ci#ne! e!&am,ada! en ella!/ Era cier&#H la! le(enda! .ablaban de la lle+ada de 0n +0errer# en 0n d)a !e"alad#/ E!e ,er!#naCe decidir)a 0na ba&alla/ Per# .ab)an ,a!ad# !i+l#! de!de B0e l#! +rabad#! !e .allar#n en e!a! ,iedra! (, .a!&a en&#nce!, n# !e c#n#c)a la lle+ada de nin+Nn caballer# B0e

&06iera el ,#der de decidir +0erra!/ Se ,en! B0e, en realidad, .ablaba de el +0errer# Ar&0r#H ,er# e!a in!cri,cin n# !e ba!aba en Al/ Salier#n de la c0e6a ( !e B0edar#n mirand# la am,lia e8&en!in de .ierba 6erde B0e !e 0bicaba baC# !0! ,ie!/ Arran &en)a +rande! ,0n&#! de ,#der en !0 !0,er%icie ( l0+are! m'+ic#! ( e!,eciale! c#m# e!e/ Era 0na i!la im,#r&an&e den&r# de E!c#cia (, !in embar+#, nadie c#n#c)a el ca!&ill#, ni La $en&ral, ni el

San&0ari#, ,#rB0e &#d# e!&aba en el in&eri#r del ,e"a!c#/ Oc0l&# de la c0ri#!idad .0mana, ,er# ,re!en&e en !0 m0nd#/ P#r !0,0e!&# B0e .ab)a +en&e B0e l# .ab)a 6i!&#/ Per# n# !ab)an B0e era 0n ein.erCar, ni 0n inm#r&al/ Era, !im,lemen&e, 0n +i+an&e c#n &renGa! ne+ra! ( de e!&il# +&ic#, B0e c#nd0c)a c#c.e! ( lanc.a! m0( cara! ( B0e &en)a ,r#,iedade! ( m0c.# diner#/ Per# n# !ab)an nada m'! de Al/ SF B0iAn l# c#n#c)a en realidadT S0 men&e deC de ,en!ar en

r0na!, &ierra! ( a,ariencia!, ( re+re!, c#m# .ac)a !iem,re, a aB0ella r0bia B0e e!&aba en el c#med#r de !0 ca!&ill#, di!,0e!&a a !#,#r&ar #&r# d)a m'! baC# !0 manda&#/ La ,a!ada n#c.e &06# B0e &#mar!e 0n maldi&# &ranB0iliGan&e/ Mn eli8ir B0e Al mi!m# ,re,araba a ba!e de la !0!&ancia B0e !e+re+aban la! .#rm#na! del e!carabaC# mac.#/ Se l# .ab)a &#mad# an&e! de B0e Br(n !e de!n0daraH ( e!# le

im,idi ,adecer 0na de e!a! erecci#ne! de caball# B0e !iem,re &en)a c0and# la Generala e!&aba cerca/ P#rB0e Ardan, a0nB0e n# l# ,areciera ( B0i!iera dar e!a ima+en de c#n&r#l ( a0&#!0%iciencia, .ab)a a!0mid# m0c.a! c#!a! de!de B0e ella re+re!/ La ,rinci,al era B0e nadie le e8ci&aba ni le ,#n)a &an en +0ardia c#m# la ,re!encia de e!a m0Cer/ Br(n !iem,re le a&raer)a c#m# la l0G a la! ,#lilla! # c#m# 0n ,#l#

#,0e!&#/ F, del mi!m# m#d#, !iem,re le B0emar)a c#n !0 %0e+# .elad#/ Para Al, e!&ar cerca de ella era 0n ,eli+r# c#n!&an&e/ Mn rec#rda&#ri# de l# dAbil B0e ,#dr)a lle+ar a !er !i cre)a en l#! acercamien&#! de e!a beldad +0errera c#n cara de !irena/ N# ,#d)a deCar!e emba0car de n0e6#H ,#r e!# la em,0Caba ( la ,re!i#naba .a!&a l)mi&e! in!#!,ec.ad#!/ Nece!i&aba marcar &an&a di!&ancia c#m# %0era ,#!ible/ D0ran&e !i+l#! en el *id+ard,

.ab)a #diad# a la 6al1(ria &#d#! l#! d)a! de !0 6idaH ,er# la .ab)a an!iad# ( an.elad# ,#r la! n#c.e!/ D0ran&e e!e &iem,#, e!,er B0e lle+ara el d)a de !0 6en+anGa ( !e ima+in m'! de mil manera! de .acerla !0%rir c0and# ca(era en !0! man#!/ A.#ra la e!&aba !ir6iend# en ,la&# %r)#, ,er# al+# iba mal/ N# !e !en&)a &an bien c#m# cre)a B0e le !0ceder)a/ Tal 6eG a.#ra &#maba !en&id# aB0el dic.# B0e le diC# R0%%0!, el

an&i+0# laird de l#! *ac1a(/ JAn&e! de em,eGar 0na 6en+anGa, ca6a d#! &0mba!K/ I0er)a de!&r0ir a Br(nH (, en !0 6iaCe ( a6en&0ra ,er!#nal, &ambiAn !e e!&aba de!m#r#nand# Al/ La n#c.e an&eri#r .iG# e!%0erG#! !#bre.0man#! ,#r n# ,re+0n&arle/ P#r n# Garandearla ( e8i+irle &#da! e!a! e8,licaci#ne! B0e de!eaba e!c0c.ar/ F eran &an&a!U I0e a 6ece! ,en!aba B0e enl#B0ecer)a de

+ana! de !aber/ F 6erla en e!e ca!&ill#, .aciend# &#d# l# B0e .ac)a, c#cinand# delici#!amen&e ,ara ell#!, c#n e!a r#,a B0e &an bien le B0edaba/// Era dema!iad# ,ara 0n .#mbre c#m# Al/ F e!# B0e le .ab)a e!c#ndid# &#da la r#,a !e8( ,ara B0e n# and06iera ,#r a.) re6#l0ci#nand# a l#! +0errer#!/ Per#, !e ,0!iera l# B0e !e ,0!iera e!a m0Cer, &#d# le B0edaba bien/ $#m# e!a ma"ana B0e lle6aba 0na %alda &eCana ( 0na! b#&a!

al&a!, c#n 0n#! calce&ine! +r0e!#! B0e a!#maban ,#r la ,ar&e de arriba ( c0br)an !0! r#dilla!, ,er# n# !0! m0!l#!/ F 0n !encill# Cer!e( aC0!&ad# de c0ell# al&# B0e delineaba !0 e!bel&a %i+0raU O#der/ Fa e!&aba d0r# #&ra 6eG/ S$m# !e .ab)a a&re6id# a decirle B0e !0 c0er,# n# le ,#n)aT Br(n era ,er%ec&a/ Ni m0c.# ,ec.# ni ,#c#/ $#n ,ierna! %0er&e! ( de%inida!U Mn#! .#mbr#! ,reci#!#! ( 0na ,iel n)6ea ( !0a6e/

Nece!i&aba c#n!0mar !0 6en+anGa/ Sacar!e e!a e!,ina del alma ( lle6ar!e c#n Al l# Nnic# de ella B0e !) le .ab)a ,er&enecid# ,#r decre&# ( ,#r 'ompromiss F n# era !0 c#raGn/ F c0and# acabara de arreba&arle l# B0e m'! .ab)a ,r#&e+id#, la deCar)a en ,aG/ N# la B0err)a 6#l6er a 6er/ Se !aciar)a ( la de!ec.ar)a c#m# !i n# 6alie!e nadaH i+0al B0e ella le .iG# 0na 6eG en el A!+ard/ S0 &elA%#n# !#n mien&ra!

O#.n!#n !e ac0clillaba en el cA!,ed ,ara e!&0diar el ale&e# de 0na mari,#!a m#narca/ RArdan al .abla Rc#n&e!& !eri#, mirand# al .#riG#n&e/ RS#( L#+an/ L#! e!cla6#! B0e 6inier#n a(er &raen ci&a ,ara .#(/ Den&r# de d#! .#ra!/ Ardan !#nri mien&ra! 6e)a !alir el !#l en el .#riG#n&e/ RBien/ E!&arA a.) en 0na .#ra ( media/ Genial/ L#! e!cla6#! re,e&)anH &al 6eG .#( ,#dr)an leerl#! meC#r ( a6eri+0ar c#!a! n0e6a! #, incl0!#, 6i!l0mbrar !i l#! iban a

lle6ar d#nde l#! #&r#!/ El ,r#blema era B0e &#d#! l#! e!cla6#! &en)an anclaCe! men&ale!, ( n# era %'cil abrirl#!/ RLablarA c#n B0c.annan ( le dirA B0e !e reNna c#n n#!#&r#! en el ESPIONAGE/ I0ier# !aber !i .a a6eri+0ad# al+# !#bre la !e"al bi#mA&rica de l#! c.i,!/ E!,er# B0e &en+am#! !0er&e ( ,r#n&# !e,am#! dnde lle6an a l#! !ier6#! B0e .an recibid# la C#dida &era,ia cel0lar/ RDe ac0erd#, laird

E!,eradme/ A.#ra lle+arA/ Vic&#ria S&ree& ESPIONAGE Br(n ( Ardan baCar#n de la 5T*/ El .i+.lander in!i&i en B0e ella le ac#m,a"ara ,ara 0na n0e6a !e!in en el l#cal de BDS*/ Se+0)a lle6'nd#la c#n el c#llar en la man#, ,a!e'nd#la c#m# a 0na ,erri&a/ A la 6al1(ria ,#c# le im,#r&aban (a la! %#rma!/ De!,0A! de l# de la n#c.e an&eri#r, &#d# le re!balaba/ Era l# B0e !#l)a ,a!ar c0and#

&e B0emaban &#da la mec.a/ A.#ra !#l# %al&aba B0e e8,l#&araH (, &al ( c#m# !e !en&)a, n# iba a &ardar m0c.# en .acerl#/ Se+0ramen&e, l# B0e nece!i&aba era C0!&amen&e e!#: 0na !e!in de aG#&e! ( l'&i+#! c#n Ardan/ Mna B0e le a(0dara a !acar &#da la rabia/ RVam#!, n#! e!,eran den&r#/ RE!&#( de!eand# !aber B0A me .ar'! e!&a 6eG/ RF (# e!&#( de!eand# .acAr&el# Rc#n&e!& Al !in mirarla/ RPer#, e!&a 6eG, me ,#ne! a l#!

&re! cl#ne!/ Mn# ,#r delan&e, #&r# ,#r de&r'! ( el &ercer#U Fa !e 6er'/ S#n 6aniri#!/ V0elan/ Ardan &ir de la cadena ( la acerc a Al c#n br0&alidad/ REre! 6ir+en/ SI0iere! e!#T ST0 ,rimera 6eGT P#rB0e, !i l# B0iere!, &e l# darA/ De!,0A! de &#d# l# B0e !A de &i, me im,#r&a m0( ,#c# !i l# B0e .a+# e! cr0el # n#/ Br(n ale&e la! ,e!&a"a! c#n a&re6imien&#/ RSAca!# cree! B0e me im,#r&a e!# a e!&a! al&0ra!, i!le"#T RS$m# &e .e dic.# B0e me llame!T R+r0" a,re&and# l#!

dien&e!/ RP0&#/RS0! #C#! !e enr#Cecier#nR/ P0&#/ E!# &e 6#( a llamar, &renGa! RA Br(n al+# le !0cedi en e!e m#men&#/ Le di# i+0al &#d#R/ N# 6#( a rendirme an&e &i Ra!e+0r/ Lebra! aG0le! elAc&rica! rec#rrier#n !0 &#r!# ( !0! braG#!/ R$'lma&e, maldi&a 6al1(ria, # &e mand# a.#ra mi!m#U RN# B0ier# B0e me mande! arriba/ *e +0!&an l#! de!a%)#! ( !i B0iere! B0e C0e+0e c#n &0! ami+#!, C0+arA/ Per# &N 6a! a

&ener B0e 6erl# &#d#U, !e"#r/ E! m'! R le6an& la barbilla ( le mir a l#! #C#! caramel#!, llen#! de ira ( !#r,re!aR/ *e im,#r&a 0n c#min# mi 6ir+inidad Rmin&iR/ LaG l# B0e B0iera! c#n ella/ F# me deb# a e!&a mi!in, n# a la barrera B0e !0,#ne 0na membrana en&re mi! ,ierna!/ Si cree! B0e me e!&'! dand# mied#, # B0e me a&err#riGa!, # B0e 6#( a cla0dicar !#l# ,#rB0e n# me +0!&e l# B0e me .ace!, en&#nce!,

Ardan de la! i!la!, e! B0e n# me c#n#ci!&e nada en ab!#l0&# en el A!+ard/ R$rAeme Re!c0,i c#n inB0ina R/ Te c#n#Gc#, &r#G# de .iel#/ SN# &e a!0!&aT S*e e!&'! diciend#, r0bia in!#len&e, B0e e!# B0e c#n &an&# cel# +0ardaba! en el Val.all, e!# B0e n# me daba! a m), a.#ra e!&'! di!,0e!&a a en&re+arl# en 0na &ierra media in%eri#r ( B0e n# &e im,#r&a a B0iAn !e l# de!T DSE!# in!inNa!TE R+ri& a&ni&#/ A Al n0nca !e l# di# ,#r 6#l0n&ad

,r#,ia/ F, a.#ra, B0er)a abrir!e de ,ierna!, a!), !in m'!/ L# .ac)a ,ara de!a%iarl#H ,ara C#derl#, ,ara 6#l6er a re)r!e de Al, de !0 an.el# ( !0 nece!idad/ RLa( c#!a! a la! B0e n# le d#( im,#r&ancia/ Fa !abe!/ RSe enc#+i de .#mbr#!, c#n %rialdad, a,aren&and# &#d# l# B0e Ardan B0er)a 6er en ella/ Vl la mir ,#r debaC# de !0! ,e!&a"a! ( end0reci la mand)b0la/ S), ,#r !0,0e!&# B0e !ab)a/ A Al,

,#r eCem,l#, n# le di# im,#r&ancia/ RBien, e!cla6a Rr#de la cadena en !0 m0"eca ( a,re& c#n %0erGaR/ DI0e a!) !eaE RDValeE R+ri& ella, lle6ada a &r#m,ic#ne!/ $0and# e!&aban a d#! ,a!#! de en&rar al ESPIONAGE 0n +ri&# B0e !#l# 0n ein.erCar ( 0na 6al1(ria c#n 0n !en&id# a0di&i6# de e!c'ndal# ,#dr)an e!c0c.ar, l#! ,0!# en +0ardia/ Per# n# le! di# &iem,# a

de&ener!e/ Ni !iB0iera a .0ir/ An&e! de B0e !0cediera, amb#! l# #lier#n ( l# #(er#n/ E!c0c.ar#n cm# !e c#m,rim)an la! ma!a! de aire circ0ndan&e!, ,r#d0c&# de 0na de&#nacin de +a!e!/ F 6ier#n l# B0e nadie m'! ,#d)a 6er: el aire cre 0n c)rc0l# blanc# B0e !e e8,andi a &ra6A! de ell#!/ Era 0n e%ec&# llamad# c.#B0e %r#n&al/ Mna e8,l#!in/ El edi%ici# !e B0ebrH cien&#! de %ra+men&#! de ladrill#!, cri!&ale!, alc#.#l, +a!, madera, me&al (

&#d# l# B0e .ab)a den&r# de aB0ella in!&alacin !ali de!,edid# ,#r la #nda de ,re!in .acia el e8&eri#r, c#n6er&id# en mi!ile!H dimin0&a! arma! blanca! B0e ,#dr)an a&ra6e!ar, median&e 0n c)rc0l# ciclnic# ( 6i#len&#, a &#d# !er 6i6ien&e B0e !e enc#n&rara en la! inmediaci#ne!/ Ardan c#l#c a Br(n &ra! Al, e!,erand# recibir &#d# el im,ac&#/ Era la !e+0nda e8,l#!in B0e 6i6)a en a,ena! d#! d)a!/ B0en#, e!# !i !al)a 6i6# de all) ( nin+Nn

#bCe&# c#r&an&e acababa de+#ll'nd#le/ A Br(n n# ,#d)an &#carle el c#raGnH # ,#dr)a m#rir/ Pen!ar en ella m0er&a .iG# B0e le diera 0n 60elc# el alma ( e!a re%le8in le an+0!&i/ Se +ir ( la abraG c#n %0erGa !in ,en!ar &am,#c# en l# B0e .ac)a/ Le 0r+)a ,r#&e+erla/ SP#r B0AT P#rB0e deb)a .acerl#/ F ,0n&#/ Br(n a,re& el r#!&r# c#n&ra !0 ,ec.# ( deC 6#lar la ima+inacin ,en!and#, ,#r 0n m#men&#, B0e aB0el era el d)a de !0 m0er&e,

( B0e l# .ac)a C0n&# a Ardan/ Era rid)c0l# ,en!ar a!)/ Daban 60el&a! !#bre !) mi!m#!/ El %0e+# e!&aba a ,0n&# de ba"arle!H ( l#! cri!&ale!, cada 6eG m'! +rande!, le! r#Gaban ( c#r&aban a +ran 6el#cidad/ Per# n# era e!e el m#men&# de m#rir/ N# ,#d)an decir adi!/ I0edaban c#!a! ,#r c#n!e+0ir, ( n# !e ir)an rindiAnd#!e/ Br(n n#& cm# l#! cri!&ale! a&ra6e!aban el c0er,# de Ardan, B0e la ,r#&e+)a de la! a+re!i#ne!/ Per# e!&e n# ,r#&e!& ni 0na 6eGH !im,lemen&e, !e c#ncen&r en

c0brirla ( a!e+0rar!e B0e ni 0n re!&# le alcanGara a ella/ Br(n cerr l#! #C#!/ L#! cerr ,ara c#ncen&rar!e en la %0erGa in&erna de la! 6al1(ria!/ GNnnr, en la &#rre Sear! de $.ica+#, cre 0n e!c0d# ,r#&ec&#r a !0 alreded#r ,ara B0e nadie ,0die!e &#carla/ R&a &ambiAn l# .iG# c#n Sei(a ( 5.ani mien&ra! la in&err#+aban/ Ella, B0e n0nca .ab)a 0&iliGad# aB0el d#n, ,#rB0e n0nca !e .ab)a !en&id# c#n la nece!idad de ,r#&e+er!e de aB0el m#d#, &ambiAn

,#dr)a .acerl#/ Se c#ncen&r en !0 rabia ( en !0 60lnerabilidad ( !e rebel c#n&ra &#d# ( &#d#!/ $#n&ra ella mi!ma/ $#n&ra Ardan/ $#n&ra 2re(Ca/ $#n&ra el *id+ard ( la! n#rna!/ De !0 ine!&abilidad, de !0 ca#! in&eri#r, cre 0na %0en&e de ener+)a in&r)n!eca/ $0and# !in&i B0e Ardan +r0")a ,re!a del d#l#r ,er# la abraGaba c#n m'! %0erGa ,ara !e+0ir c#biC'nd#la, Br(n l# en&endi: c0idaba de ella/

El +i+an&e, inc#m,ren!iblemen&e, c0idaba de ella/ Si Ardan, B0e &an&# la #diaba, ,#d)a c0idar de ella ,ara !al6arle la 6ida, en&#nce!, ella &ambiAn l# .ar)a ,#r Al/ Gri& c#n&ra !0 ,ec.# ( deC B0e !0 %0erGa in&eri#r !aliera liberada c#m# 0n +Ai!er/ Mna b0rb0Ca elAc&rica le! r#deH l#! %ra+men&#! del edi%ici#, el %0e+# ( &#d# &i,# de a!&illa! deCar#n de im,ac&ar c#n&ra ell#!, reb#&and# a.#ra en aB0ella ,ared in6i!ible de c#l#r aG0l/

S0 ener+)a ( !0 ,#der !ir6ier#n c#m# e!c0d# ,r#&ec&#r ,ara ell#!/ Im,ac&ar#n c#n&ra la ,ared de la calle de en%ren&e, aCen#! a &#d# l# B0e !0ced)a a !0 alreded#r/ La de!&r0ccin, el d#l#r, l#! +ri&#!U T#d# de!a,areci, ( &#d# B0ed en 0n !ilenci# !e,0lcralH ( ell#! re!+0ardad#! ,#r la cN,0la de Br(n/ Ardan abri l#! #C#!, a&#n&ad# ( mal.erid#/ Br(n de!can!aba !#bre Al, .ec.a, ,r'c&icamen&e, 0n #6ill#/ Enc#+ida ( !0mida en 0n !0e"# ,r#%0nd#/ Inc#n!cien&e/

RSBr(nT RT#!i ( e8,0l! !an+re ,#r !0 b#caR/ *e ca+# en la ,0&aU DO#derE R+ri& !ac'nd#!e 0na a!&illa de 0n#! 6ein&e cen&)me&r#! B0e .ab)a a&ra6e!ad# 0na de !0! c#!&illa!R/ DBr(nE Rla Garande c#n ner6i#!i!m#/ SP#r B0A n# abr)a l#! #C#!T L#! &en)a cerrad#! ( ,arec)a d#rmir ,l'cidamen&e/ Mn man&# aG0lad#, c#n le6e! len+0a! de l0G elAc&rica! rec0br)an aB0ella cN,0la in6i!ible en la B0e !e .allaban c#m,le&amen&e

c0!&#diad#! ( !e+0r#! en&re !0 cal#r ( elec&ricidad/ Ardan mir a la 6al1(ria (, de!,0A!, a la cN,0la/ Alar+ 0n braG# ,ara in&en&ar acariciar c#n l#! ded#! de la man# la ma&eria de l0G B0e le! r#deaba/ Se elec&r#c0& ( re&ir l#! ded#! c.am0!cad#!/ RDO#derrrrrE R!ac0di la man#/ Le re!balaba !an+re de 0n c#r&e ,r#%0nd# de la %ren&e, a!) B0e !e la !ec c#n el d#r!#/ En&endi B0e la cN,0la la .ab)a cread#

Br(n/ Ella l#! de%end)a del %0e+# ( de l#! e%ec&#! c#la&erale! de la e8,l#!in/ Ardan ,ar,ade ( a,r#6ec. e!e m#men&# ,ara .acer, ca!i inc#n!cien&emen&e, l# B0e n# .ab)a .ec.# .a!&a en&#nce!/ Pa! la! man#! ,#r el ,el# enredad# de la .erm#!a 6al1(ria/ Re%0+iad# de l#! dem'! ( del e8&eri#r, B0e !e .ab)a !0mid# en 0na ,r#%0nda ( de!carnada de!&r0ccin, ,e+ !0! labi#! a !0 %ren&e ( !e ,ermi&i acariciarla a0nB0e %0era

0n#! !e+0nd#!/ La 6al1(ria e!&aba %r)a/ Per# re!,iraba/ S0 caCa &#r'cica a!cend)a ( de!cend)a ac#m,a!adamen&e/ RDi#!e!, Br(nU R!0!0rr, a!#mbrad# ,#r el !0ce!# B0e .ab)a &enid# l0+ar en Vic&#ria S&ree&/ S0 l#cal de BDS*, !0 cen&r# de c#n&r#l de l#! e!cla6#! .ab)a de!a,arecid# ,ara !iem,re/ SE!&aba el Triden&e aden&r#T La ,iel !e le .el al ,en!ar B0e l#! &rilliG#! .ab)an m0er&#/ En e!e m#men&#, 0na %i+0ra al&a ( r#b0!&a emer+i en&re la!

llama!, car+and# en cada .#mbr# c#n d#! ,er!#na! &an +rande! c#m# Al/ La! llama! le! e!&aban B0emand#/ Mn# de ell#! &en)a 0n ,al# me&'lic# B0e le a&ra6e!aba el cen&r# del ,ec.#/ El #&r#U Al #&r# le %al&aba 0na ,ierna (U B0en#, e!&aba m0( mal/ El B0e e!&aba en ,ie ca( arr#dillad# al !0el# ( ec. el c0ell# .acia a&r'! ,ara +ri&ar ( m#!&rar

!0! c#lmill#!/ En !0 ,iel c.am0!cada !e adi6inaba 0na L/ Era L#+an/ Ardan, e!&0,e%ac&# ( ac#n+#Cad#, #b!er6 la e!cena B0e ,re!enciaba im,#&en&e, !in ,#der !alir de e!a cN,0laH !in ,#der a(0dar/ Vi# cm# L#+an baC amb#! c0er,#! al !0el# ( l#! ,r#&e+)a c#n !0 r#b0!&eG/ La! llamarada! le! alcanGaban ,#c# a ,#c#/ El .i+.lander ,ar,ade ,ara B0e la! l'+rima! ca(eran ( le ,ermi&ieran 6er la e!cena/

RN#U R!0!0rr abraGand# a Br(n c#n m'! %0erGaR/ N# ,0ede !erU Sal de a.), brathair S'cal#! de a.)U L#+an mir al %ren&e ( enc#n&r a Ardan/ El .i+.lander &ra+ !ali6a, ( le &ran!mi&i !0 ,e!ar de!de !0 ,ar&ic0lar ,r#&eccin ,er#, &ambiAn, !0 %0erGa ( !0 de&erminacin/ L#+an ne+ c#n la cabeGa ( mir a !0! .erman#! mal.erid#!, !#bre &#d# a 5endric1, B0e l0c)a 0n &0b# me&'lic# a&ra6e!ad# en el ,ec.#, de adelan&e .acia a&r'!, (

adem'! .ab)a ,erdid# 0n #C#/ Ardan ne+ c#n la cabeGa, incrAd0l#/ El c0er,# de 5endric1 em,eG a arder C0n&# al de *er6in ( L#+an/ E!&e n# &en)a %0erGa! ,ara !acarl#! de aB0ella #la del in%iern# en el B0e !e .ab)a c#n6er&id# el ESPIONAGE/ Ardan ,erder)a a !0! &re! meC#re! ami+#! !i n# .ac)a nadaH ,re!enciaba la ,ena ( la &ri!&eGa de L#+an, !in&iAnd#la! c#m# la! !0(a! ,r#,ia!/ N# eran .erman#! de !an+re,

,er# !) l# eran de 6ida/ El d#l#r era el mi!m#/ AB0el era !0 eB0i,#H !0! +0errer#!, !0 +r0,# de ami+#!/ S0 %amilia/ F !e l#! e!&aban arreba&and# 0n# a 0n#/ Delan&e de !0! narice!/ La mirada #!c0ra de L#+an !e llen de de&erminacin/ AlG l#! #C#! ( .abl c#n Ardan en !ilenci#/ El ein.erCar ne+ c#n la cabeGa/ RDSI0A mierda 6a! a .acer, LTE L#+an !e le6an&, c#n la r#,a de!.ec.a ( .ec.a +ir#ne! !#bre !0

c0er,#, m'! de!n0d# B0e 6e!&id#/ Di# &re! ,a!#! a&r'!, c#n l#! c0er,#! de !0! .erman#! en&re !0! braG#!, ( re+re! a la! llama! ,ara B0e e!&a! acabaran B0em'nd#l#!/ RDSal de a.)E D*aldi&a !ea, L#+anE DTe #rden# B0e !al+a! de a.)E R+ri& Ardan de!e!,erad#/ Sab)a l# B0e e!&aba ,en!and# L#+an/ S0! .erman#! .ab)an B0edad# li!iad#!, m0( mal.erid#!H !in craids ( c#n la e&ernidad c#m# #bCe&i6#

n# 6i6ir)an de e!e m#d#: m'! m0er&#! B0e 6i6#!/ SI0er)an aband#narleT DN# e!&aba di!,0e!&# a ,erderl#!E DN# ,erder)a a m'! +en&eE Se le6an& den&r# de la cN,0la, c#n Br(n en braG#!, e im,ac& c#n !0 .#mbr# en el m0r# de l0G/ La cN,0la !e+0)a i+0al, irr#m,ible/ In%ranB0eable/ Per# !0 .#mbr# n#/ Se B0emaba ( !e abr)a c#n cada im,ac&#/ Em,eG a darle ,a&ada! c#n la b#&a de m#&er#/ RDBr(nE R,ed)a de!e!,erad#R

U DS'came de aB0)E DE! L#+anUE Br(n !e+0)a en el limb# de la inc#n!ciencia/ Ardan .ab)a #)d# .ablar !#bre el e!c0d# de la! 6al1(ria!/ N0nca .ab)a 6i!&# 0n# en %0nci#namien&#/ N# !ab)a B0A !e nece!i&aba ,ara de!ac&i6arl#H ni &am,#c# en B0A e!&ad# !e enc#n&raba la +0errera B0e l# ,#n)a en ,r'c&ica/ Per# Br(n e!&aba %r)a c#m# 0n cad'6er, ( !0! #C#! ,ermanec)an cerrad#!/ RDDe!ac&i6a e!&#, ,#r Od)nE R

e8clam/ La! len+0a! de %0e+# r#deaban la cN,0laH ( el .0m# ne+r# n# deCaba a,ena! 6i!ibilidad/ Per# L#+an ( !0! .erman#! !e+0)an B0em'nd#!e, abraGad#! R/ DN#E DL#+anE DN# #! rind'i!E F en&#nce!, al+# im,ac& c#n&ra la Tr)ada ( le! !ac del %0e+#/ Al+# c0bier&# c#n 0na caGad#ra de ,iel #!c0ra/ S0! %acci#ne! d0ra! ( blanca!, e!&aban manc.ada! de .#ll)n/ A+arr a L#+an ( a l# B0e B0edaba de 5endric1 ( *er6in ( aG#& !0! c0er,#! c#n

!0 c.aB0e&a, B0e a.#+ la! llama! B0e ard)an en la ,iel de l#! 6aniri#!/ Era B0c.annan/ El !al6ad#r/ Ardan c#+i aire ( !e &ranB0iliG al 6er B0e Al ,#d)a a(0dar a l#! &rilliG#! #, al men#!, man&enerl#! c#n 6ida/ El m#ren# le! diC#: RO! ,#ndrAi! bien/ RA0nB0e, ,r#n0nci e!a! ,alabra! !in m0c.a c#n6iccin al 6er el e!&ad# en el B0e realmen&e !e enc#n&raban/ L#! deC a 0n lad#, re!+0ardad#! del %0e+# ( la! e8,l#!i#ne! ( !e diri+i a ArdanR/ DSI0A diabl#!

.a ,a!ad#TE R,re+0n& ,re#c0,ad#/ Ob!er6 la cN,0la ( %r0nci el ce"#RU SI0A e! e!&#T RDMn ,0&# a&en&ad#E DE!# e!E DSaca a l#! &rilliG#! de aB0)E B0c.annan a,re& l#! dien&e! ( cen&r !0! #C#! en L#+an/ RDeb) lle+ar an&e! Rm0rm0r en%adad# c#n!i+# mi!m#/ RN# e! c0l,a de nadie, DSme #(e!TE Amb#! !e mirar#n en !ilenci#/ S#l# ell#! !ab)an l# B0e en realidad e!&aban ,en!and#/ S#l# ell#! !ab)an a B0iAn deb)an c0l,ar de

l# #c0rrid#/ RB0c.annanU RS$m# &e !ac# de aB0)T R Alar+ la man# ,ara &#car la cN,0la/ RN# la &#B0e!/ Te B0emar'!/ En6)ale! 0n men!aCe al En+el ( a GNnnr/ Ell#! !abr'n cm# de!a,arece e!&#/ R*ir el e!c0d# c#n e8&ra"eGaR/ DLa ,#lic)a ( l#! medi#! e!&'n a ,0n&# de lle+arE DDa&e ,ri!aE Te nece!i&# aB0) ,ara B0e C0e+0e! 0n ,#c# c#n !0! men&e!/ N#

n#! ,0eden 6er/ B0c.annan !e+0)a en shoc', ,#r e!# Ardan le +ri&: RDDem#ni#!, B0c.E DReacci#na ( .aG l# B0e &e di+# de 0na ,0&a 6eGE DEre! el Nnic# 6aniri# B0e me B0eda en ,ie a.#ra mi!m#E B0c.annan !ali de !0 en!imi!mamien&# inmedia&amen&e/ Llam a Gabriel ( le in%#rm de l# B0e .ab)a ,a!ad#, mien&ra! Ardan e!,eraba ,acien&emen&e c#n Br(n en braG#! ( &#da la a&encin ,0e!&a en !0! ami+#!/

Ell#! deb)an 6i6ir/ Vl n# iba a deCar B0e m0rieran, ( daba +racia! a l#! di#!e! ,#r &ener de lad# al maldi&# .Ar#e de B0c.annan/ Mn .Ar#e B0e Al, c#m# laird ( Ce%e del clan, n# .ab)a ,#did# !er/ ^II GNnnr e!&aba !en&ada en la cama de la alc#ba de Ardan, al lad# de Br(n, B0e ,ermanec)a inc#n!cien&e c0bier&a c#n 0na c#lc.a blanca ,#r encima/ El .i+.lander caminaba de 0n lad# al #&r# de la .abi&acin,

renB0ean&e, c#C# ,#r la! .erida! ( c#n el c0er,# mal&ra&ad# ( la r#,a r#&a, manc.ada de !an+re/ Per# l#! c#r&e! n# le im,#r&aban/ L# Nnic# B0e le in&ere!aba era B0e la Tr)ada !anara l# m'8im# ( l# an&e! ,#!ible/ F B0e la Generala abriera !0! #C#! clar#! de 0na 6eG/ Lab)a al+# en la ,#!e de Br(nH al+# B0e le inc#m#daba ( le .ac)a !en&ir mal/ Tal 6eG era el 6er a 0na m0Cer &an %0er&e ,#!&rada en la cama ( !in m#6er!e, &an %r)a

c#m# el Xr&ic#/ F n# l# !#,#r&aba/ La miraba 0na ( #&ra 6eGH ( l# Nnic# B0e de!eaba era B0e de!,er&ara/ Ver a al+0ien &an ,#der#!# en aB0el e!&ad# minad# n# le .ac)a !en&ir!e bien c#n!i+# mi!m#/ Br(n .ab)a cread# el e!c0d# de ,r#&eccin ,ara c0brirl#! a amb#!/ P#dr)a .aber!e ,r#&e+id# !#l# ella/ T#&al, &al ( c#m# la .ab)a &ra&ad#, &en)a ar+0men&#! ,ara deCar B0e la e8,l#!in le .iciera ,a,illa/

Per# n#H la leal Generala, la C0!&a Generala, l# .ab)a c0bier&#/ REl e!c0d# e! 0na ,r#&eccin de la! 6al1(ria! RdiC# GNnnr en 6#G baCa, mien&ra! re&iraba el ,el# r0bi# de la %r)a %ren&e de Br(nR/ A,arece en e!&ad#! cr)&ic#! de inde%en!in/ N# !abem#! m0( bien cm# !0r+eH !#l# !abem#! B0e, c0and# n#! !en&im#! ac#rralada!, e!a %0erGa in&eri#r !e n#! ac&i6a/ Ardan a!in&i mien&ra! la e!c0c.aba/ RDe!,0A! R,r#!i+0i GNnnr

R, c0and# !en&im#! B0e el ,eli+r# .a ce!ad#, el e!c0d# de!a,arece/ $#m# a.#ra/ RG0nn( !e le6an& de la cama ( &#m aire ,ara mirar a Ardan direc&amen&e a l#! #C#! c#n !0 re,r#ba&#ria mirada aG0l #!c0r#R/ N# a,r0eb# nada de l# B0e e!&'! .aciend#/ RL# !A RdiC# Ardan cr0G'nd#!e de braG#! ( de&eniend# !0! ,a!#! al 6er B0e GNnnr le barraba el camin#R/ Per# e!&# e! al+#

en&re ella ( (#/ RTN n# !abe! ,#r l# B0e .a ,a!ad# Br(nH ni !iB0iera le .a! .ec.# 0na maldi&a ,re+0n&a ,ara a6eri+0ar nada R!0!0rr acariciand# el mar&ill# B0e ,end)a de !0 c#llar c#n la ,0n&a de !0! ded#! R/ F &e eB0i6#ca! !i cree! B0e e!&# e! al+# en&re &N ( ella/ Si c#ncierne a 0na de mi! .ermana!, a mi Generala en e!&e ca!#, en&#nce! &ambiAn me c#ncierne a m), Sc#m,rende!T

Ardan dib0C 0n arc# c#n6e8# c#n l#! labi#!/ RSP0ede! deCar de acariciar e!#T La! cambiad# m0c.#, aG0carill#/ SFa n# .a( &imideG en &iT RSi+# !iend# &)mida Ra!e+0r !#nriend# c#n mali+nidadR/ Per# l# B0e n# .a( en m) e! 0n +ram# de c#n%#rmi!m# # de inC0!&icia/ F l# B0e .ace! c#n Br(n e! inC0!&#/ Incl0!# l# B0e .ace! c#n Gabriel &ambiAn l# e!/ RSA. !)T SAca!# n# &ra&# bien a &0 n#6i#T RTra&arl# bien n# B0iere decir

!er c#nde!cendien&e/ Ardan, S&e da! c0en&a de l# B0e &e !0cedeT SSabe! l# B0e .ace!T En realidad, n# .a! in&e+rad# a &0 +en&e c#n n#!#&r#!/ T0! maldi&#! ein.erCar!, l#! mi!m#! B0e B0ieren arrancarle la ,iel a Br(n, ni !iB0iera B0ieren .ablar c#n n#!#&ra!/ DS#m#! 6al1(ria!E DGabriel e! el ein.erCarE DEl En+elE DF n# l# miran c#n re!,e&#E RDE!&e e! mi clanE R+r0" !e"aland# el !0el# B0e ,i!aban R/

DE!&a e! mi &ierraE DAB0) me deCar#n !#l# c#n 0n m#n&n de +0errer#! B0e !e c#n6ir&ier#n en mi! ami+#!, en mi %amiliaE DF, a.#raU, l#! e!&#( ,erdiend# 0n# a 0n#E DN# me C#da!, G0nn(E N# &en+# &iem,# ,ara #c0,arme de &#d#!/ RA e!# me re%ier#/ N# &iene! B0e #c0,ar&e de &#d#!/ Tiene! B0e deCar B0e en&re &#d#! n#! a(0dem#!/ RE! l# B0e e!&#( .aciend#U RN#/ DeCa! B0e &#d#! .a+an ( de!.a+an a !0 an&#C#, !iem,re

( c0and# &e m0e!&ren %idelidad a &i/ Tiene! 0n +ran ,r#blema, S!abe!T P#dr)a! deCar&e a(0darH !er 0n b0en l)der ( e8i+ir B0e n#! re!,e&en del mi!m# m#d# B0e .acen c#n&i+#/ La Generala &iene m'! +al#ne! B0e &#d#! n#!#&r#! C0n&#! R.abl c#n d0lG0ra, ,er# !0! #C#! !e &#rnar#n inmen!#! r0b)e! a &ra6A! de !0 %leB0ill# li!# c#l#r c.#c#la&eRH ( n# le e!&'! dand# el rec#n#cimien&# B0e merece/ E! m'!, .a! .ec.#

B0e ca!i &#d#! le ,ierdan el re!,e&#/ E! 0na d)!ir, SB0A cree! B0e ,#dr)a .acer c#n &#d#!T SI0A cree! B0e !ien&e c#n 0n maldi&# c#llar de ,err# alreded#r del c0ell#T Mn mN!c0l# ,al,i& en !0 mand)b0la ( !e le marc 0na 6ena en la %ren&e/ RSea d*sir, Generala # l# B0e le 6en+a en +ana n# merece nin+Nn re!,e&# ,#r mi ,ar&e Rc#men& 6i!iblemen&e #%endid#R/ A m) me l# ,erdi/ *e .0mill, me &raici#n ( me ec./ A.#ra (# le

e!&#( ,a+and# c#n la mi!ma m#neda/ 3emo me impune lacessit RSe di# la 60el&a, !e arranc ,ar&e de l# B0e B0edaba de !0 cami!e&a ( m#!&r el &a&0aCe B0e .ab)a ,#r encima de !0! ala! .elada!/ Mna! B0e n0nca m#!&raba 6#l0n&ariamen&e ( B0e, !in embar+#, a GNnnr le acababa de en!e"arR/ E!&e n# e! !#l# el lema de mi E!c#ciaH e! mi ,0&# lema, Sen&endid#T S#( a!)/ N# 6#( a cambiar/ *e im,#r&a m0( ,#c# l# B0e ,en!Ai! de m)/

RTen c#m,a!in, Ardan/ Perd#na ( accede a e!c0c.arlaU RDN# me B0eda de e!#, 6al1(riaE RAbri l#! braG#!, e8,#niAnd#!e an&e ellaR/ N# me B0eda de e!# ,ara ella/ DE!&am#! en medi# de 0na +0erraE Ni ,ara ella ni ,ara nadie, ,#r l# 6i!&#/ La 6al1(ria n# !0,# cm# reacci#nar c0and# 6i# !0! en#rme! ( .erm#!#! &ribale! en %#rma de ala! del mi!m# c#l#r B0e l#! de Br(n/ RL# !ien&# m0c.# ,#r l#! d#!

R!0!0rr a%ec&ada/ RN# l# !ien&a!/ Lace m0c.# B0e deCA de amarla/ $re# B0e e! %r)a, e+la&ra ( 0na c)nica de c0idad#/ N# en&iend# B0A 6i en ellaH n# en&iend# cm# la ele+) ( cla6A mi! #C#! en l#! !0(#! en mi lec.# de m0er&e/ RP0e!, en&#nce!, e! B0e e!&'! m'! cie+# de l# B0e me ima+inaba Rm0rm0r GNnnr en de!ac0erd#R/ E! m0( &ri!&e/ L#(, ,r#bablemen&e, &e .a !al6ad# la 6ida/ *e da

m0c.a ,ena B0e n# 6ea! la #,#r&0nidad B0e &iene! an&e &i, B0e ella &e .a #%recid#/ RS*e c#m,adece!T R,re+0n& e!&0,e%ac&#/ RA amb#!/ R*#6i la! bue en !0 m0"eca!R/ E! m0( &ri!&e B0e &e r#m,an la! ala!, Ardan/ Per# &#da6)a e! m'! &ri!&e n# ,ermi&ir B0e !anen/ F, l# B0e e! m'! &ri!&e, e! dar!e c0en&a de B0e n# B0eda nada en &i del +ran l)der B0e %0i!&e/ R$lar#, Gabriel e! m0c.# meC#r Re!,e& en de!ac0erd#/

GNnnr !e di# la 60el&a, !e enc#+i de .#mbr#! ( c#n&e!&: RP#r !0,0e!&# B0e l# e!/ Tiene al+# B0e &N n# &iene!/ RSF B0A e!T RDe!cNbrel#, +i+an&e/ An&e! de B0e !ea dema!iad# &arde/ GNnnr !e 6#l6i a !en&ar en la cama, c#n c0idad# de n# &#car el c0er,# de !0 ami+a/ Ella 6elar)a ,#r Br(n mien&ra! Ardan n# l# .iciera H mien&ra! &#d#! B0i!ieran .acerle ,a+ar ,#r al+# B0e !e 6i# #bli+ada a .acer/ Br(n n# ,#d)a abrir l#! #C#!,

,er# l# e!c0c.aba &#d#/ O)a a Ardan ( a GNnnr di!c0&ir !#bre ella/ E!c0c. cada ,alabra B0e e!c0,i el .i+.lander ,#r !0 rabi#!a ( renc#r#!a b#ca/ N# .ab)a ,erdn ,ara ella/ E!a era la realidad/ In&en& rem#6er!e ( ,r#&e!&ar/ N# le +0!&aba B0e .ablaran !#bre ellaH le daba 6er+ZenGa !aber l# B0e ,en!aban l#! dem'!/ JE! !#l# 0na maldi&a ,re+0n&a la B0e &iene! B0e .acer, ArdanK, ,en!aba Br(n aba&ida/ JS#l# 0na ( &e l# e8,licarA &#d#K/ Per# al .#mbre n# le in&ere!aba/ Fa .ab)a deCad#

de im,#r&arle, c#m# bien .ab)a e8,licad#/ P#r &an&#, .ab)a ,erdid#/ Br(n (a n# &en)a ,#r B0A !e+0ir ,re#c0,'nd#!e de r#m,er &#da! la! ,r#me!a! B0e le .iG#/ Fa n# &en)a B0e dem#!&rarle nada/ N# recibir)a !0 mi!eric#rdia Cam'!/ Ella, B0e !e re!er6aba ,ara Al, ,ara !0 reenc0en&r#H ella, B0e .ab)a &#mad# la deci!in de ,elear ,ara rec0,erar !0 c#n%ianGa ( !0 am#r/ La Generala, B0e Cam'! !e ec.aba a&r'!, la m0Cer B0e &ra)a la

6ic&#ria !e !en&)a derr#&ada ( a.#ra .ab)a &#mad# la deci!in de rec0lar/ N# ,#d)a rec0,erar a 0n .#mbre B0e .ab)a deCad# de creer en ella, en el am#r/ Ardan n# la B0er)a/ P0n&# ( %inal/ $#n 0na meGcla de rabia e im,#&encia, in&en& abrir l#! #C#! .a!&a B0e l#! ,'r,ad#! em,eGar#n a ale&ear c#m# la! ala! de 0na mari,#!a/ La l0G B0e en&raba ,#r la cri!&alera era men#! %0er&e B0e la de .ac)a 0na! .#ra!/ Lab)a

a&ardecid#/ S$0'n&a! .#ra! lle6aba en e!e e!&ad#T 2iC l#! #C#! en el &ec.# ( !e medi# inc#r,#r/ L# ,rimer# B0e recibi %0e la am,lia !#nri!a de G0nn( ( 0n# de !0! c'lid#! abraG#!/ RL#la, Br(n Rla !al0d d'nd#le 0n be!# en la meCilla ( r#de'nd#la c#n m'! %0erGa/ Br(n ace,& +0!&#!a la m0e!&ra de cari"#H ,er# n# deC de mirar %iCamen&e a Ardan/ E!&aba m0( mal.erid#/ Nece!i&ar)a !0 hellbredelse

,ara !anar/ Ella n# &en)a c#r&e! ,r#%0nd#!, e8ce,&# al+0na ma+0llad0ra en ,ierna! ( braG#!/ Ardan .ab)a in&er,0e!&# !0 c0er,# en&re ella ( la e8,l#!in/ P#dr)a #diarlaH ,#dr)a .aberla deCad# de amar, ,er# !e+0)a c#m,#r&'nd#!e c#m# 0n maldi&# .Ar#e c0and# &#caba/ E!&e, al 6er B0e l# miraba, relaC l#! .#mbr#! ( &#m aire c#n m'! ,r#%0ndidad, c#m# !i le .0bieran B0i&ad# 0n ,e!# de encima/ RL#la, G0nn( R!#nri ( #li

el ,er%0me a n0be de aGNcar de !0 nonne/ *aldi&# e!c0d# de la! 6al1(ria! R!#nri a6er+#nGadaR/ *e .a deCad# %0era de C0e+#/ S$0'n&a! .#ra! .e e!&ad# a!)T RSei! Rc#n&e!& Ardan mirand# .acia #&r# lad#/ SSei! .#ra!T Lab)an !id# dema!iada!/ RSI0A e! l# B0e .a !0cedid#T El ESPIONAGEU RLa 6#lad# ,#r l#! aire! R c#n&e!& Al e!c0e&#/ Br(n .0ndi l#! ded#! en la c#lc.a/ RSF la Tr)adaT S5, * ( LT R

,re+0n& ,re#c0,ada/ REll#! n# e!&'n bienU L#! e!&'n &ra&and#/ Ella abri l#! #C#!, ( GNnnr baC la cabeGa, a,e!ad0mbrada/ Di#!e!, e!a! cara! n# eran nada .ala+Ze"a!/ Ardan e!&ar)a de!eand# 6en+ar!e/ Ella c#n#c)a ,er%ec&amen&e el m#d# de ,en!ar de e!e .#mbre/ La +0erra .ab)a em,eGad# ( e!,eraba B0e &#d#! .0bieran !aldad# !0! c0en&a! ,endien&e!, ,#rB0e Ardan l#! iba a .acer de!a,arecer de la ca,a de la Tierra, l#

.0bieran .ec.# # n#/ RL# lamen&# Rrec#n#ci c#n !inceridadR/ L# lamen&# m0c.#/ E!,er# B0e !e ,#n+an bienU REl Nnic# B0e B0ed m'! # men#! en&er# e! L#+an R c#n&in0 a,re&and# l#! dien&e! ( acerand# !0 mirada caramel#R/ In&en& !al6ar a !0! .erman#! ,er#, c0and# 6i# B0e e!&aban &an mal, e!&06# a ,0n&# de rendir!e ( ceder a la! llama! Rrec#n#ci di!+0!&ad#, c#n la 6#G r#nca/ Se di# la 60el&a (

!e me&i en el 6e!&id#r, di!,0e!&# a c0brir!e el &#r!# !an+ran&e ( a ,#ner!e 0na cami!e&a/ RE!,era/ RBr(n !e le6an& ( !e aleC de GNnnr c#n 0na di!c0l,a de !0! #C#! clar#!/ RSBr(nT RE!&#( bien, G0nn(/ De 6erdad/ SN#! ,0ede! deCar !#l#! 0n m#men&#T Rle ,re+0n& en 6#G baCa/ GNnnr ace,& c#n recel#/ RSSe+0r#T RS)/ RP0ede .acer&e da"#/ Ardan e! ca,aG de e!#, S!abe!T RLe

.abl c#m# !i ella n# !e .0bie!e dad# c0en&a de e!e de&alle/ RL# !A/ Per# (a n# me ,0ede .acer m'! da"# del B0e me .a .ec.#/ DACame c#n Al/ GNnnr mir la ,0er&a abier&a del 6e!&id#r: en !0 in&eri#r .ab)a 0n .#mbre ira!cible ( 6#l0ble/ De!,0A! e!&0di a !0 Generala/ SElla B0er)a in&imidadT SA !#la! c#n AlT E!&aba l#ca/ RBien/ $0alB0ier c#!a, e!&#( c#n Gabriel/ RLa .iCa de T.#r !e le6an& de la cama ( !ali de la alc#ba/ RGracia!, n#nne/ RTen c0idad# Rle ad6ir&i

,re#c0,ada/ Br(n cla6 l#! #C#! &0rB0e!a! en la l0G B0e !al)a del 6e!&id#r/ En&r ( !e acerc a Ardan, B0e de!a,arec)a en&re !0 car)!ima r#,a, ca!i &#da #!c0raH &#m n0e6a! ,renda! de 0n m#d# mec'nic#, d'nd#le la e!,alda, !in mirarla/ RNece!i&a! la c0ra/ RN# la nece!i&# Rle +r0" Al/ RFa l# cre# B0e !)/ Ser' 0n m#men&#/ RBr(n l# a,#( en la ,ared del 6e!&id#r, c#n c0idad# de n# &#car la! .erida!R/ E!&'! manc.and#

el !0el# de !an+re/ RN#, maldi&a !eaU Rre,lic Al, l0c.and# c#n&ra !0 r#ce ( !0 c#n&ac&#, a,ar&and# !0! man#! c#m# !i le B0emaran/ Di#!e!/// 6er B0e Br(n abr)a l#! #C#! l# .ab)a deCad# dAbil ( .ec.# ,#l6#/ Se+0)a ,re#c0,'nd#!e m0c.# ,#r e!a +0erreraH !e+0)a de,endiend# m0c.# de !0 biene!&ar, ( e!# B0e !e !0,#n)a B0e la #diaba/ En el Val.all, c0and# e!&aban C0n&#!, !iem,re e!&06# ,r#&e+iAnd#la c#m# 0na !#mbra/ F a.#ra, en

E!c#cia, en el *id+ard, le en%0rec)a dar!e c0en&a de B0e .ab)a e!&ad# a+0an&and# la re!,iracin .a!&a B0e ella de!,er&/ Era m0( ,a&A&ic#/ RSi me &#ca! a.#ra, e!cla6a, &e arre,en&ir'!/ RF !i n# l# .a+#, &e arre,en&ir'! &N/ RTe a!e+0r# B0e n#/ RLa a+arr de la! m0"eca! ( la de&06# an&e! de B0e la! ,alma! r#Garan !0 ,ec&#ral/ Br(n alG l#! #C#! ( enarc la! ceCa!/ Fa !ab)a l# B0e ,a!aba/ L#

!ab)a ,er%ec&amen&e/ La adrenalinaU La !an+re %l0)a ( r0+)a ,#r el c0er,# de!,0A! de 0n +ran e!&rA!, ( la! G#na! er+ena! !e ac&i6aban/ En el A!+ard, !e &#caban, !e acariciaban ( !e c.0,aban c#m# l#c#! de!,0A! de 0n b0en en&renamien&# # 0na b0ena ,elea/ A.#ra !0ced)a l# mi!m#/ RS*e deCa!, !e"#rT SO &en+# B0e 6er cm# &e de!an+ra!T Ardan !e .0medeci l#! labi#! c#n la ,0n&a de la len+0a/ N# B0er)a .ablar de ,#r B0A Al .ab)a

.ec.# de e!c0d# ,r#&ec&#r c#n ella, ni de ,#r B0A ella le .ab)a c0bier&# a Al/ N# B0er)a .ablar de e!#/ RAl men#! la Tr)ada n# e!&' m0er&a Rc#men& mir'nd#l# de re#C# mien&ra! 0&iliGaba !0 c0ra !#bre l#! c#r&e! ( l#! de!+arr#! de !0 ,ielR/ S$m# .a !0cedid# e!#T RN# l# !A/ L#+an dice B0e l#! mi!m#! e!cla6#! eran l#! e8,l#!i6#!/ Lan cread# 0na! b#mba! B0e 6an c#nec&ada! direc&amen&e al c#raGn/ La !e"al bi#mA&rica n#

di# !i+n#! de cambi# en !0 !an+re, !e+0ramen&e ,#rB0e !e la! .ab)an in!&alad# .ac)a ,#c#/ REn&#nce!, !i .an de!c0bier&# l# B0e .ac)a! en el ESPIONAGE, B0iere decir B0e &ambiAn .an de!c0bier&# l#! c.i,! bi#mA&ric#! de l#! e!cla6#! B0e !e lle6ar#n c#n la &era,ia c#m,le&a del 5tem 7ells R ca6il Br(nR/ Se l#! .abr'n de!c#nec&ad# (a ( !er' di%)cil enc#n&rarle!U Ardan ne+ c#n la cabeGa/

RLa Nl&ima !e"al B0e recibi B0c.annan e!&aba en m#6imien&# en el mar del N#r&e/ N# ,ermaneci e!&'&ica/ E!# B0iere decir B0e l#! e!cla6#! e!&'n !#bre 0n barc#, cerca de Ler9ic1/ Vl !al6 a l#! .erman#!U L#! d#! e!cla6#! B0e 6inier#n a .acer la d#ma al ,0b e!&allar#n ( de!&r#Gar#n &#d# el l#cal/ L#! &rilliG#! in&en&ar#n !alir c#m# ,0dier#n/ Si n# lle+a a !er ,#r el 6aniri#U RSB0c.annanT R,re+0n& ella %r0nciend# el ce"#/

RS)/ Lab)a B0edad# c#n Al en el ESPIONAGE ,ara B0e me in%#rmara !#bre el ,arader# de l#! e!cla6#!/ I0er)a !aber !i .ab)a ra!&read# la! !e"ale! ( a6eri+0ad# al+# m'!/ RVl a,areci en el m#men&# idne# ( l#+r a,ar&ar a L#+an ( a !0! .erman#! del %0e+#/ Br(n !e m#rdi el labi# in%eri#r ( ,r#c0r decirle l# !i+0ien&e c#n &ien&#: RLa( al+# en B0c.annan B0e n# me +0!&a/ E!e .#mbre e!&' de!e!,erad#/ Ardan, en 0n arreba&#, le &a, la

b#ca c#n la ,alma de la man# ( la e!&am, c#n&ra la ,ared, c0briAnd#la c#n !0 c0er,# ,#r c#m,le&#/ RN# &e a&re6a!/ Br(n ne+ c#n la cabeGa, in&en&and# liberar!e ,ara ,#der .ablar/ RNi !e &e #c0rra menci#nar nada m'! !#bre mi ami+#/ Vl &iene m'! .#n#r ( %idelidad de l# B0e Cam'! ,#dr'! lle+ar a &ener &N, a0nB0e &e den mil 6ida!/ N#! .a a(0dad# ( .a !al6ad# a la Tr)ada R e8,lic rabi#!#R/ I0e &N

!iB0iera in!inNe! B0e Al n# &e +0!&aU RN# ,a!a nada ,#rB0e l# di+a Rc#n&e!& ella c#n calmaR/ T0! +0errer#! &ambiAn me #dian, (# n# le! +0!&# ( a ell#! n# 6e# B0e le! di+a! nada ,#r ,en!ar a!)/ REll#! &ienen m#&i6#!/ TN ere! 0na men&ir#!a ( 0na &raid#ra/ B0c.annan dar)a !0 6ida ,#r m), ,#r n#!#&r#!H .#( l# .a dem#!&rad#/ F, adem'!, .a re0bicad# la !e"al bi#mA&rica de l#! c.i,! ( ,r#n&# &endrem#! la ,#!icin e8ac&a de l#! maldi&#! e!cla6#! ( de d#nde

l#! e!c#nden/ A!) B0e, an&e! de .ablar de Al, &e la6a! la b#ca/ Br(n m#6i la! #reCa! ( !e m#rdi la len+0a ,ara n# re,licar/ P#dr)a eB0i6#car!e/ Tal 6eGU, !#l# e!&aba cel#!a ,#r 6er la c#n%ianGa cie+a B0e Ardan &en)a en l#! dem'!, e8ce,&# en ella/ Per# e!e 6aniri#, B0e recien&emen&e .ab)a ,erdid# a !0 m0Cer,*and(, bien ,#dr)a 6#l6er!e al lad# #!c0r# c#m# .ab)a .ec.# Ander!#n/ SI0A !e l# im,ed)aT SI0A le im,ed)a beber !an+re (

c#n6er&ir!e en 6am,ir#T Nada/ Br(n decidi B0edar!e en !ilenci# ( c#n&in0ar c#n la c0ra/ RSi &N c#n%)a! en Al, en&#nce! n# .a( nada m'! B0e .ablar/ RO#der, ,#r !0,0e!&# B0e c#n%)# en Al/ *0c.)!im# m'! B0e en &i/ N# !e &e #c0rra C0+ar a la! elecci#ne!, ,#rB0e !aldr)a! ,erdiend# en 0n !0!,ir#/ RDe ac0erd#/ RAcab de cerrarle 0na inci!in en el 6ien&re, ( de!,0A!, alG la man# ,ara !anarle el c#r&e !an+ran&e de la %ren&e/

L# mir a l#! #C#! mien&ra! le &#caba la cara c#n !0a6idad ( le r#Gaba c#n l#! ded#!R/ Dime, !e"#rU SP#r B0A me .a! c0bier&# en la e8,l#!inT R,re+0n& Br(n de +#l,e, &#m'nd#le ,#r la barbilla ,ara B0e n# le re&irara la mirada/ Ardan alG el labi# en 0na media !#nri!a ( e!&ir la cica&riG/ E!&aba &en!# de ,#r&e ( de ac&i&0d/ Per# ,r#c0r .ablar c#n 6#G !erena e .irien&e/ RP#rB0e &#da6)a n# .e acabad# c#n&i+#/ Nadie ,#dr' .acerl#,

e8ce,&# (#/ E! mi ,ri6ile+i#/ Br(n !e e!&remeci de d#l#r/ $lar#, era ,#r e!#/ Mna 6eG B0e cerr &#da! !0! .erida!, !e a,ar& de Al &#d# l# B0e ,0d# den&r# de aB0el 6e!&id#r/ In&en& aleCar!e, ,er# el am# n# !e l# ,ermi&i/ R*erece! B0e &e ca!&i+0e ,#r l# B0e .a! dic.# !#bre mi .erman# B0c.annan R!0 6#G #!c0ra ( ,ene&ran&e le e!,e! la !an+re/ JPer%ec&#/ LaG l# B0e B0iera!, Ardan/ Fa n# me im,#r&a/ SerA &#d# l# !0mi!a B0e &N B0iera! (

a!) e6i&arA B0e me inc#rdie!K/ R$lar#, !e"#r/ RSe baC la %alda &eCana ( la !ac ,#r l#! ,ie!/ Lle6aba 0na! bra+0i&a! ne+ra! c#n laG#! %0c!ia!/ F en l#! m0!l#! &en)a al+Nn c#r&e !0,er%icial/ $#l l#! ,0l+are! ,#r !0! c#!&0ra! ( &ir de ella! ,ara !ac'r!ela!/ RN#/ RLa de&06# ArdanR/ Ten+# #&ra manera meC#r de ca!&i+ar&e/ A.#ra n#/ RSEn !eri#T R%in+i in&erA! e indi%erencia/ J*aldi&# cre&in#K/

RS)/ $re# B0e e! 0na ,ena B0e 0na 6al1(ria c#m# &N !i+a !iend# 6ir+en en el *id+ard R+r0" cerniAnd#!e !#bre ella/ $#l#c l#! c#d#! a cada lad# de !0 cabeGa ( la arrinc#n c#n&ra la ,aredR/ P#r e!# &e 6#( a .acer 0n +ran %a6#r ( &e .arA &#da 0na m0Cer/ JDLiC# de la +ran ,0&aE DSSer)a ca,aGTEK, ,en! .#rr#riGada/ RN# B0ier# %#llar c#n&i+# R m0rm0r Br(n al&eradaR/ N# nece!i&# %#llar c#n nin+Nn .#mbre ,ara !er 0na m0Cer/ Ardan ,ar,ade ( ne+ c#n la

cabeGa/ RF# n# 6#( a &#car&e, e!cla6a/ N# B0ier# en!0ciarme la! man#!/ Per#, e!&a n#c.e, .e in6i&ad# a Samm( a B0e 6en+a a mi maGm#rra, la de e!&e ca!&ill# Re!,eci%ic di!%r0&and# de !0 ,alideG ( !0 !#r,re!aR/ A &i &e deCarA a car+# de #&r# am#/ Br(n le6an& la barbilla/ JVal#r, 6en a m)K/ RN# !ab)a B0e &ra)a! aB0) a .0man#!/ Ardan le6an& 0na ceCa/ RElla n# 6er' nada de mi %#r&aleGa/ La rec#+er'n, le

&a,ar'n l#! #C#! ( la &raer'n .a!&a aB0)/ Br(n ne+ c#n la cabeGa, a!B0eada/ *0er&a de cel#! ( rabia/ De6a!&ada ,#r la ,ena ( la im,#&encia/ RSF ella !e deCar'T RE! mi !0mi!a, ( (# !#( am#/ Lace &#d# l# B0e le ,id#/ RI0A +ran dec.ad# de 6ir&0de! e!a &al Samm( Rc#men& c#n !arca!m#/ RL# e!/ La Generala n# ,#d)a #c0l&ar !0 de!dic.a/ N# !ab)a e!c#nder!e m'! &ra! la! m'!cara! de

indi%erenciaH e!&aba can!ada de 0&iliGar e!a ac&i&0d/ SP#r B0A .acerl# !i n# !e !en&)a a!)T RSE!# B0iere!, !e"#rT SI0iere! deCarme en man#! de #&r#T R*ien&ra! &N 6e! cm# mim# a Samm( ( le .a+# el am#r, #&r# &e %#llar', e!cla6a/ $#n l# voyeurs B0e !#i! la! 6al1(ria!, &e ,#ndr' calien&e ( cac.#nda Ra!e+0r c#n acideG/ Ella !e B0ed en !ilenci#, b0!cand# 0n ra(# de l0G # al+# de b#ndad ( c#m,a!in en aB0ella

mirada B0e &an&# .ab)a amad# ( B0erid#/ Per#, en aB0el r#!&r# c#n#cid#, !#l# .ablaba 0n cr0el e8&ra"#/ RDe ac0erd#, !e"#r Rc#n&e!& !0mi!a ( #bedien&eR/ Si l# B0e B0iere e! 6erme mien&ra! #&r# me da ,lacer, B0e a!) !ea/ RN# &e dar' ,lacer/ RN# im,#r&a, !e"#r Rc#n&e!& de!+anadaR/ L# B0e !ea/ A.#ra, deCa B0e me la6e ( me lim,ie l#! c#r&e!U O, S&al 6eG B0iera! .acerl# &NT RSF#T N# Rc#n&e!& aleC'nd#!e de ella ( deCand# B0e

Br(n caminara .a!&a el ba"#/ Ardan cla6 !0! #C#! de 1#.l en la e!,alda er+0ida de aB0ella m0Cer/ SP#r B0AT SP#r B0A le +0!&aba ,r#6#carla a!)T SP#r B0A nece!i&aba a cada in!&an&e .acerle !aber l# .erid# B0e !e !en&)a ( .erirla a ella en c#m,en!acinT An&e! de B0e Br(n !e me&iera en el ba"#, Gabriel irr0m,i en la alc#ba c#m# 0n 6enda6al, ac#m,a"ad# de GNnnr/ El En+el !e .ab)a 6e!&id# c#n !0!

r#,a! de ein.erCar: .#mbrera! ( r#dillera! de &i&ani#, el arnA! de c0er# en el ,ec.#, la! b#&a!U F !0! e!,ada! en man#/ Lle6aba el ,el# r0bi# rec#+id# en 0na c#la al&a ( 6iril/ GNnnr, &ra! Al, .ab)a rec0,erad# !0! r#,a! ne+ra! ( ,la&eada! de 6al1(ria ( .ab)a deCad# !0 melena c.#c#la&e medi# rec#+ida en l# al&# de la cabeGa/ RDArdanE DBr(nE REl l)der de l#! ein.erCar! en&r .a!&a el 6e!&id#r

( !e de&06# %ren&e al .i+.lander mal.0m#rad#, ,er# (a re!&ablecid# de !0! .erida!/ RSI0A !0cede, En+elT RN#! 6am#! a In+la&erra/ N#! nece!i&an en Ame!b0r( R e8,lic c#n&0nden&emen&eR/ Fa &ienen a Leimdal l#caliGad#/ RSAme!b0r(T SF R&a e!&' bienT R,re+0n& Br(n !aliend# del ba"# c#n ra,ideG/ RS)/ E!&' c#n ell#!H ella n#! .a a6i!ad# Rc#n&e!& GabrielRH ,er# L0ci0! e!&' abriend# 0n

,#r&al a &ra6A! de 0n acelerad#r de iridi# ( B0iere lle+ar al A!+ard/ Nece!i&am#! c#n&rarre!&ar la ener+)a elec&r#ma+nA&ica del ,#r&al/ Nece!i&an a mi! 6al1(ria!/ Te nece!i&#, Br(n Ran0nci Gab c#n +e!&# de&erminan&e/ Br(n B0i!# a!en&ir c#n ,re!&eGa, c#m# !iem,re .ac)a c0and# le a!i+naban 0na mi!inH ,er#, e!&a 6eG, e!,er a B0e Ardan le deCara ,ar&ici,ar, ,#rB0e n0nca, Cam'!, .ab)a an!iad# &an&# 0na ba&alla # 0na ,elea c#m# la nece!i&aba en

e!e m#men&#/ I0e ella, la +rand)!ima Generala, &06iera B0e e!,erar a B0e 0n ein.erCar le diera 6ela en e!e en&ierr# era 0n# de l#! ma(#re! a+ra6i#! B0e !0 #r+0ll# ,#d)a !0%rir/ RVe a ,#r &0! r#,a! Rle #rden Ardan, &#mand# &ambiAn la! !0(a! de +0erra/ Br(n a!in&i c#n #r+0ll# (, al .acerl#, 0n c.i!,aG# de ener+)a rec#rri el 6e!&id#r/ RTen c0idad# n# me B0eme! la r#,a Rad6ir&i Ardan/ JSI0emarle la r#,aT DSI0emarle la r#,aTEK, +ri&aba Br(n

men&almen&e/ T06# +ana! de !#l&ar 0na +ran carcaCada ( a.#+ar!e de la ri!a/ N#H n# B0er)a B0emarle el 6e!&id#r/ L# B0e de!eaba era B0emarle la! C#(a! de la c#r#na (, de!,0A!, .acer b#la! de na6idad c#n ella!/ Al men#!, en la ba&alla ,#dr)a e8,0l!ar &#d# aB0el #di#, &#da aB0ella can&idad de rabia emer+en&e B0e !e .ab)a ac0m0lad# a l# lar+# de l#! d)a! en !0 mal&rec.# c#raGn/ De!car+ar)a !0 %0ria ( !e ima+inar)a B0e l# .ar)a !#bre el

e!c#cA!/ El a&ardecer !e cern)a !#bre el %i#rd# de $l(de/ Debid# al clima de la! i!la! e!c#ce!a! ( a la ac0m0lacin de +a!e! de e%ec&# in6ernader#, la! n0be! eran carac&er)!&ica! de l#! ,ai!aCe! de E!c#cia/ E!,ecialmen&e, 0na! +r0e!a! ( de %#rma! #6alada!, c#m# !i e!&06ieran nacarada! c#n di!&in&#! c#l#re!/ El me&an# e8ce!i6# en la a&m!%era ( la reaccin c#n el #G#n# ,r#6#caban B0e el ciel# m#!&rara 0n e!,ec&'c0l# de n0be! d#rada!, r#!ada! ( aG0le!,

bien e!,e!a!, en la &r#,#!%era/ T#d# 0n e!,ec&'c0l# de l0G en el ciel#/ Tarde # &em,ran#, de!car+ar)an ll06ia !#bre la &ierra 6erde ( la I!la de Arran/ Gabriel, GNnnr, Ardan ( Br(n !e enc#n&raban en G#a& 2ell, la ,ar&e m'! al&a de Eilean Arainn/ La! 6al1(ria! ,#d)an c#n6#car a la! &#rmen&a! (, +racia! a GNnnr, .ab)an de!c0bier&# B0e ,#d)an 6iaCar a &ra6A! de ella! median&e la an&ima&eria: 0n ,#l6i&# d#rad# B0e %l#&aba !#bre la! n0be! ( B0e era c#nd0c&#r en&re

,#r&ale!H c#m# !i !e &ra&a!e de 0n a+0Cer# de +0!an#/ RA(Ndame, Generala R,idi GNnnr a Br(n/ E!&a, B0e !e .ab)a rec#+id# el ,el# c#n 0n ,ar de &renGa! a%ricana!, m#!&rand# !0! #reCi&a! ,0n&ia+0da! ( de!,eCand# !0 .erm#!# r#!&r#, a!in&i #r+0ll#!a/ Era 0n ,lacer 6#l6er a !en&ir!e +0errera/ Di!%r0&aba de !0! bue #&ra 6eG ( de !0! .#mbrera! ( !0! b#&a! B0e &an&# le +0!&aban/ Era mara6ill#!# 0&iliGar !0 ma+n)%ic#

,#der ,ara l0c.ar c#n&ra L#1i ( !0! C#&0n!/ La ,ena era B0e !e+0)a c#n el c#llar de ,erra ,0e!&#, ,er# n# im,#r&aba/ Tam,#c# iba a !al0dar a nadie/ Lle+ar)a, 6er)a ( 6encer)a/ $eni $idi $inci Si Ardan &en)a el 3emo me impune lacessit, ella !e &a&0ar)a l# #&r#/ Mna 6al1(ria era 0na l0c.ad#ra, 0na amaG#na, ( deb)a dem#!&rarl# en la 6ida ( en el cam,# de

ba&alla/ Ardan n# !e l# .ab)a ,ermi&id# ( la .ab)a in&en&ad# an0lar/ Per# iba a dem#!&rarle B0A &i,# de d)!ir era/ I0e le diCeran B0A deb)a elec&r#c0&ar, B0e ir)a a ,#r ell# c#n &#da! !0! +ana!/ GNnnr cerr l#! #C#! ( alG el r#!&r# al ciel#/ El 6ien&# em,eG a !#,lar !#bre la c#lina, ( el mar B0e r#deaba la I!la de Arran a+i& !0! #la! bra6a! c#n&ra l#! ,e"a!c#!/ La! n0be! !e 0nier#n 0na! c#n #&ra!, creand# 0n inmen!# c0m0l#nimb#! !#bre l#! c0a&r# +0errer#!/ El cre,i&ar elAc&ric# de

l#! &r0en#! #c0l&#! en l#! e!,e!#! cerr#! llen de elec&ricidad la m#n&a"a ( acarici !0! ,iele!, ,#niAnd#le! el ,el# de ,0n&a/ Gabriel !#nri ( mir a Ardan/ RSTe marea!, e!c#cA!T Ardan ne+ c#n la cabeGa/ RBien Rc#n&e!& GabR, ,#rB0e 6a! a .acer 0n 6iaCeci&# in#l6idable/ Ardan #b!er6 l#! ra(#! B0e ca)an cada 6eG m'! cerca de ell#!, r#de'nd#le! ( cerc'nd#l#! c#m# 0na man# de lar+#! ded#!

brillan&e! B0e ,re&end)a amarrarl#! ( a,la!&arl#! c#n !0 %0erGa/ GNnnr e!&aba m0( c#ncen&rada, ( era 0n e!,ec&'c0l# 6erla en accin/ S0 ,#der de in6#cacin era de!c#m0nal/ Per#, de la! d#! +0errera!, era Br(n B0ien m'! le llamaba la a&encin/ La r0bia !e .ab)a aleCad# de GNnnr 0n#! dieG ,a!#!/ *ien&ra! !e rec#l#caba !0! braGale&e! ( a,#(aba !0! &renGa! !#bre l#! .#mbr#!, la C#6en !#nri ( !e relami l#! labi#!/

RVam#! all', G0nn(/ RS) Rc#n&e!& la del %leB0ill# lar+# ( li!# c#n la mi!ma !#nri!a de c#m,licidad/ Br(n ,ar,ade ( B0ed li+eramen&e .i,n#&iGad# ,#r la ,#!e ( la ac&i&0d de la Generala/ Br(n abri la! ,ierna! ( a%ianG l#! ,ie! en la .ierba .Nmeda/ De!,0A!, abri l#! braG#! en cr0G ( e8&endi l#! ded#! de !0! man#!/ $#+i aire ( !0 caCa &#r'cica !e e8,andi/ Di#!e!/ Ardan e!&aba a ,0n&# de c#rrer!e c#n !#l# 6erla/

La 6al1(ria l)der m#!&r !0 r#!&r# al ciel# ( la! ,rimera! +#&a! de ll06ia +#l,ear#n !0a6emen&e !0! meCilla!, c#m# !i el c0er,# de la Generala %0era !0 6erdader# .#+ar/ RD"synjur1 R+ri& Br(n/ L#! ra(#!, &#d#!, im,ac&ar#n en el c0er,# de la m0Cer, r#de'nd#la c#m# 0na !er,ien&e, lamiAnd#la c#m# len+0a! de %0e+#/ Ab!#rbi la %0erGa de la &#rmen&a, B0e crec)a e8,#nencialmen&e, ( e8&endi l#! braG#! ,#r delan&e de !0 &#r!# ,ara a,0n&ar .acia

GNnnr c#n la! ,alma! abier&a! ( e8,0e!&a! .acia ella/ RDA.#ra, Br(nE 0Alas1 L#! ra(#! !alier#n de!,edid#! c#n 0na %0erGa de!c#m0nal a &ra6A! de l#! ded#! de la r0bia e im,ac&ar#n c#n %0erGa en el ,ec.# de GNnnr/ $0and# la .iCa de T.#r recibi la elec&ricidad de Br(n, la ace,& en !0 c0er,# c#m# !i %0era la !0(a ,r#,ia/ S0! ,ie! !e alGar#n medi# me&r# ,#r encima del !0el#, ( le6i&/ En&#nce!, #&r#

ra(# m0c.# m'! ,#&en&e emer+i de en&re la! n0be! e im,ac& &ambiAn en el c0er,# de G0nn(/ RO#derU Rm0rm0r Ardan, a!#mbrad# ,#r el e!,ec&'c0l#/ RDVam#!E RGabriel e8&endi !0! ala! de ein.erCar ( 6#l .acia GNnnr ,ara e!&ar en ,len# c#n&ac&# c#n ellaR/ DGNnn a!cender' .a!&a la an&ima&eria ( e!&a c#nec&ar' c#n la an&ima&eria de &#da! la! &#rmen&a! B0e e!&An ,re!en&e! en la Tierra en e!&e ,reci!#

m#men&#E DE!&' ca(end# 0na &#rmen&a de!c#m0nal en Ame!b0r(E Br(n deC de e8,0l!ar elec&ricidad ,#r !0! man#! ( alG la ,alma ,ara B0e, al m#men&#, 0na liana en %#rma de rel'm,a+# r#deara !0 braG# ( la alGara .a!&a Gabriel ( GNnnr, B0e a!cend)an a l#! ciel#!/ $0and# ,a! al lad# de Ardan, l# c#+i ,#r el braG# ( !e l# lle6 c#n Al/ RA+'rra&e, i!le"# R!#nri mali+namen&e al e!c0c.ar el

+r0"id# de Ardan/ P0ede B0e debiera llamarle !e"#rH ,er# n# c0and# e!&aban en medi# de 0na mi!in, l0c.and# C0n&#! de i+0al a i+0al/ En la +0erra n# .ab)a am#! ( !0mi!#!H &#d#! eran l0c.ad#re!, a0nB0e, al %inal, ine6i&ablemen&e, al+0ien ca(era !#me&id# ,#r la %0erGa del #&r#/ En Ame!b0r(, n# !er)an ell#!/ ^III Ame!b0r( Ame!b0r( Abbe( $.0rc./ In+la&erra La 6ida n# !e med)a ,#r la!

6ece! en la! B0e 0n# re!,iraba, !in# ,#r aB0ell#! m#men&#! B0e &e deCaban !in alien&#/ Ardan a.#ra c#m,rend)a m0c.#! de l#! dic.#! c#n l#! B0e el an&i+0# laird *ac5a( l# enriB0eci d0ran&e el &iem,# en B0e el .0man# e!&06# c#n 6ida/ N0nca .ab)a ,en!ad# m0c.# en ell#!, la 6erdad/ Per#, en e!e d)a, .ab)a medi&ad# ,r#%0ndamen&e !#bre al+0na de e!a! ,alabra!/ Ardan !e .ab)a B0edad# !in alien&# n# 0na 6eG, !in# d#!H la

,rimera c0and# !0 cl0b, el ESPIONAGE, .ab)a 6#lad# ,#r l#! aire!, ,0diend# .erir a Br(n de manera! inde!cri,&ible!/ P#r e!# la c#biC en&re !0! braG#!H B0e &am,#c# ,#dr)an .aber .ec.# m0c.#, de n# !er ,#r el e!c0d# ,r#&ec&#r de la 6al1(riaH ( la !e+0nda, a.)/ O0!&# a.) d#nde e!&aban: en Ame!b0r(/ L#! l#beGn#! ( l#! 6am,ir#! e!&aban a&acand# !in c#m,a!in a l#! ber!er1er! ( 6aniri#! B0e

%lanB0eaban Abbe( $.0rc./ En !0 in&eri#r, L0ci0! ( L0mm0! .ab)an abier&# 0n 6r&ice B0e le! lle6ar)a direc&amen&e a B)%r#!&, el ,0en&e Arc#)ri!, la en&rada al A!+ard B0e, en e!#! m#men&#!, e!&aba !in +0ardi'n, (a B0eLeimdal .ab)a de!a,arecid#/ El .aG de l0G de 0n acelerad#r im,0l!ad# ,#r la %0erGa elAc&rica de l#! ra(#! de R&a e!&aba im,ac&and# c#n&ra la i+le!ia +&ica B0e &0&elaba e!a cam,i"a 6erde ( .Nmeda ,#r la ll06ia/ Mn

a0&An&ic# ca#! barr#!# en e!#! m#men&#!/ Ardan n# c#n#c)a a nadie de l#! B0e all) !e enc#n&rabanH n# le! .ab)a 6i!&# Cam'!, ,er# eran e8celen&e! +0errer#!/ L# B0e !) !ab)a era B0e, de 0n m#d# 0 #&r#, !e .ab)an ,0e!&# en c#n&ac&# a &ra6A! del %#r#, ( le !#naban al+0n#! n#mbre! B0e all) !e +ri&aban/ $aleb, Aileen, A!, $a.alU Eran l#! miembr#! de l#! clane! de la Blac1 $#0n&r(/ F Al e!&aba l0c.and# al lad# de ell#!, !in !0 Tr)ada ni

B0c.annan, B0e !e .ab)an B0edad# en Edimb0r+#H 0n#, rec#,iland# in%#rmacin ( l#! #&r#! &re! en e!&ad# m0( +ra6e en la en%ermer)a/ AB0el n# era !0 eB0i,#, n# eran !0! +0errer#!, ,er# &#d#! l0c.aban C0n&# a &#d#! c#m# !i %0eran .erman#! de &#da la 6ida/ AB0el +e!&# le c#nm#ci#n/ Lac)a &iem,# B0e n# l0c.aba .#mbr# c#n .#mbr# c#n nadie de e!e m#d#H ( men#! c#n nadie B0e n# le .0biera dem#!&rad# !0 %idelidad

an&e!/ A.#ra 6e)a a 0n !am0r'i c#n c#lmill#! !acand# !0 'atana C0n&# a 0na 6al1(ria de ,el# r#C# ( mala! ,0l+a!H a d#! 6aniri#! r0bi#!, #c0l&#! en&re la! n0be!, &rabaCand# men&almen&e C0n&# c#n 0na m#rena c#n cara de ,an&era/ En la i+le!ia .ab)an en&rad# d#! +0errer#! .erman#!, dr0ida ( !anad#r le! llamaban, de +ran ,arecid# en&re ell#!/ Gabriel .ab)a !al0dad# al l)der de la Blac1 $#0n&r(, $aleb

*c5enna, c#n e%0!i6idadH al lad# de ell#!, 0na m0Cer de #C#! lila! ( ,el# m#ren# ,eleaba c#m# 0n .#mbre/ Ser)a la .)brida/ El l)der del clan ber!er1er, A!, .ab)a irr0m,id# c#m# 0n .0rac'n, c#n 0n o's en la man#, di!,0e!&# a c#r&ar cabeGa!/ Mna m0Cer men0da de ,el# ca#ba lanGaba %lec.a! iridi!cen&e! a di!crecin, ( #&r# ber!er1er m#ren#, c#n 0n ,iercin+ en la ceCa, !e .ab)a &ran!%#rmad# ,ara arra!ar

c#n &#d# el B0e !e cr0Gara en !0 camin#/ F, mien&ra!, G0nn( arreme&)a c#n !0 rA,lica del mar&ill# de T.#r ( de!&r#Gaba a &#d# aB0el B0e alcanGaba/ Mna 6al1(ria de la! nie6e!, la +0errera m'! %r)a de &#d# el Val.all, !e man&en)a le6i&and# !#bre la i+le!ia, elec&r#c0&and# el edi%ici# ( &#d# l# B0e !e .allara en Al, c#n la mirada %iCa en !0 ,er!#na/ S#l# en Al/ Br(n, Jla Sal6aCeK, irradiaba

&an&# ,#der B0e &en)a a &#d#! l#! ,re!en&e! im,re!i#nad#!/ Ella ,ar,ade mien&ra! l#! ra(#! de !0! man#! !e .ac)an m'! ( m'! +r0e!#!, m'! +rande! ( ,#&en&e!H !e relami l#! labi#! ( re&ir !0! #C#! de l#! de Al/ S0! labi#! !#nrier#n al &iem,# B0e &#da ella !e en6#l6)a en l0G elAc&rica/ Ardan !in&i mied#/ S0 ,iel !e c0bri de %ina e!carc.a, ( !0! ala! le d#lier#n/ En&#nce!, al+# ,a! B0e l# ,0!# en +0ardia/

El l0+ar !e B0ed en !ilenci#/ La car+a elAc&rica del ,#r&al, del acelerad#r ( de Br(n de!a,areci ,ara re+re!ar, al cab# de l#! !e+0nd#!, en %#rma de 0na !0,ern#6a/ La 6al1(ria !e acerc 0n ,#c# m'! al edi%ici#, ( a Ardan !e le .el la !an+re/ Se e!c0c. 0n !0a6e ,i&id# !#rd#, le6e ( m#derad#/ Br(n inclin la cabeGa a 0n lad#/ S0! #C#! &0rB0e!a! !e de!6iar#n .acia Al, ( !#nri c#n %rialdad/ *ierda/ Br(n n# iba a c0brir!e en la e8,l#!in/ SI0er)a B0edar

&0llidaT Sin el remedi# de l#! enan#!, el hjelp, ( !in !0 hellbredelse Br(n n# !e rec0,erar)a &an %'cilmen&e de !0! c#r&e!/ RSI0A dem#ni#! e!&'! .aciend#, m0CerT Rm0rm0r en&re dien&e!, mirand# al ciel#, dand# d#! ,a!#! adelan&e a &ra6A! del cam,# 6erdeR/ A,'r&a&e de a.) maldi&a !ea/ Va a e!&allarU DVa a e!&allarE R+ri& c#rriend# .a!&a ella/ Era &an de!+raciada B0e ni !iB0iera ,#d)a .erir!e c#n !0

,r#,ia ener+)a/ Ten)a 0n cam,# elec&r#!&'&ic# &an +rande a !0 alreded#r B0e &#d# l# re,el)a/ Ni a!&illa!, ni .ierr#!, ni ,iedra, ni 6enen#!, ni 6am,ir#! # l#beGn#! 6#lad#re!U Nada de e!# !e 6#l6er)a c#n&ra ella/ Br(n n# de!eaba m#rir/ N# B0er)a rendir!e/ Per# Ardan le ,#n)a la! c#!a! dema!iad# di%)cile!H (, a0nB0e ella &en)a &#d# el a+0an&e del m0nd# ( m'!, .ab)a c#!a! B0e !e .ab)a ,r#me&id#

n# !#,#r&ar/ $#m# l# de Ardan ( e!a &al Samm(/ DVam#!, .#mbreE SEn B0A cabeGa cab)a B0e 0na m0Cer enam#rada ,0diera !#,#r&ar cm# #&ra !e bene%iciaba a !0 +0errer#T R*aldi&# &renGa! de!cerebrad#U R+ri& ,ara !) mi!ma mien&ra! la #nda e8,an!i6a de la e8,l#!in la .ac)a 6#lar ,#r l#! aire!/ S0 c0er,# daba 6#l&ere&a! .acia a&r'!H ,er# a Br(n n# le a,e&ec)a a+0an&ar!e

a nin+Nn lad# ni re!i!&ir l#! bandaG#! de !0 ,ar&ic0lar !0,ern#6a/ L# im,#r&an&e era im,edir B0e L0mm0! c#n6#cara el ,0en&e Br)%#!& ( 6iaCara a &ra6A! de Al .a!&a el A!+ard/ P#r a.#ra, !e l# .ab)an im,edid#H !i B0edaba al+# del 6am,ir#, e!&ar)a en&re el ,#l6#, l#! #rme! ( l#! re!&#! de la i+le!ia de&#nada/ S0! &renGa! !e .ab)an enr#llad# en !0 c0ell#, c#m# ded#! B0e la in&en&aran e!&ran+0lar/ La! de!enr#ll al &iem,# B0e !e

de&en)a en el aire, e in!,ecci#naba c#n #C#! cr)&ic#! el a!,ec&# de !0! ,reciada! r#,a! de 6al1(ria/ E!&0di la +randi#!a de!&r0ccin B0e acababa de ,r#6#car c#n !0! ra(#!/ Se+0ramen&e, de n# !er ,#r &#da la rabia B0e .ab)a ac0m0lad# .acia Ardan, n# .abr)a ,#did# de!car+ar &an&a %0ria 6al1(ria en !0! ra(#!, ( !0 ener+)a n# .abr)a !id# &an de&erminan&e en aB0el l0+ar/ Per# l# .ab)a !id#, !in l0+ar a

d0da!/ Ella .ab)a !id# bendecida c#n la %0erGa/ $#n la a+re!i6idad/ Era la Generala/ De!de el ciel#, l# 6e)a &#d# c#n m'! ,er!,ec&i6a/ La i+le!ia .ab)a acabad# arra!ada/ P#r !0er&e, .ab)a dad# la !e"al a $aleb ( a A! ,ara B0e !e re&iraran, ,0e! ella !ab)a en B0A m#men&# iba a ,r#d0cir!e la e8,l#!in/ L#! 6am,ir#! ( l#! l#beGn#! .ab)an m0er&#/ L#! 6aniri#! ( ber!er1er! en re&irada re!0l&ar#n, al+0n#!,

mal.erid#! ,#r la %0erGa de la e8,l#!inH ,er#, c#m# le! .ab)a dad# &iem,# de aleCar!e, n# .ab)a nin+0n# a%ec&ad# de +ra6edad/ E!a era ella: la madre de la de!&r0ccin/ Per#, a0n !iend# la m0Cer, ,r#bablemen&e, m'! %0er&e ( m#r&)%era del *id+ard, n# &en)a el ,#der de !0 de!&in#H ( !0 %0&0r# e!&aba !0Ce&# a d#! ,alabra!/ D#! !encilla! ,alabra! B0e 2re(Ca le .ab)a dic.# al .#mbre B0e m'! .ab)a

amad# ( B0e a.#ra era !0 ,e#r enemi+#/ S0 &#r&0rad#r/ Ardan la e!&aba mirand#/ T#d# Al l0c)a !0d#r#!#, manc.ad# de !an+re/ S0! #C#! marr#ne! clar#! ( &a&0ad#! la #b!er6aban c#n 0na meGcla de .a!&)# ( de de!e# %0ri#!#/ Lle6aba d#! d)a! c#n Al en el *id+ard/ D#! d)a! an+0!&i#!#! ( llen#! de ,alabra! d#lien&e!/ D#! d)a! c#m# !0U e!cla6a/ RBaCa aB0) Rle #rden Al !in a,ena! m#6er l#! labi#!R/ A.#ra/ Br(n &06# la a,remian&e nece!idad de de!a%iarle/ Odiaba

l# B0e !e e!&aban .aciend# el 0n# al #&r#/ Per# la 6en+anGa !e !er6)a a!): cr0da ( %r)a/ N# ,#d)a de!#bedecerle, a!) B0e de!cendi len&amen&e de l#! ciel#! .a!&a acabar en la ,lanicie arra!ada ,#r la e8,l#!in/ El ein.erCar la mir c#n in&erA!/ RSP#r B0A n# &e .a! a,ar&ad# en la e8,l#!inT Rle ,re+0n& cr0damen&e/ Ella n# le c#n&e!& ( man&06# !0! #C#! clar#! cla6ad#! en l#! de Al/ Ardan la &#m del braG# ( la

acerc a Al c#n %0erGa/ Mn mN!c0l# ,al,i&aba en !0 barbilla ( !0! #C#! c#l#r caramel# la e6al0aban c#n %0ria .elada/ Br(n &en)a 0n c#r&e en la meCilla ,r#6#cad# ,#r 0na a!&illa 6#lad#ra/ R*i mercanc)a n# ,0ede da"ar!e RdiC# c#n 6#G r#nca, ,a!and# el ,0l+ar ,#r la .erida ( lim,iand# la !an+re/ Br(n in&en& re&irar el braG#, ,er# Al n# !e l# ,ermi&i/ RFa &e encar+a! &N de da"arla,

S6erdad, i!le"#T Vl %r0nci l#! labi#! ( re6i! c#n l#! #C#! ,#r &#d# !0 c0er,#/ RTenem#! B0e re+re!ar a E!c#cia/ All) &e darA la leccin B0e merece!, iceber+/ RE!&#( .ar&a de &0! lecci#ne! R re,lic en%adadaR/ N# en&iend# cm# le! ,0ede +0!&ar l# B0e le! .ace!/ Ardan !#nriH ( la cica&riG B0e de%#rmaba !0 labi# !e e!&ir .acia arriba c'0!&icamen&e/ RElla! me m0e!&ran re!,e&#/ N# !e .an re)d# de m), c#m# &N/

Adem'!, a ella! le! d#( l# B0e nece!i&an/ A la! dem'!, !)/ *en#! a ella/ A Samm( !)/ A ella n#/ REn c0an&# re+re!em#!, &e l# m#!&rarA/ RSi cree! B0e 6#( a e!&ar delan&e mirand# cm#U RO., !) R!e ri# c#m# 0n de!almad#R/ L# .ar'!, # (a !abe! l# B0e !0ceder', Generala R !e"al el ciel# enca,#&ad# ( &#rmen&#!# c#n el )ndiceR/ Le dirA a 2re(Ca B0e &e rele+0e de &0 car+#/ F &N, B0e ere! &#d# e+#, n# l#

!#,#r&ar'!/ E!&aba &an can!ada de aB0ell#/// S#l# .ab)a ,a!ad# d#! d)a! c#n Al/ En realidad, n# .ab)an e!&ad# m0c.# &iem,# C0n&#!, n# de e!e m#d# en B0e al .i+.lander le +0!&aba e!&ar/ Per#, c0and# !e .ab)a ,0e!&# en !0! man#!, Br(n !en&)a B0e B0er)a d#ble+ar !0 #r+0ll#, ( ab#rrec)a !0 c#m,#r&amien&#/ La B0er)a .0ndir/ Siem,re !0,# B0e Ardan era cr0el ( me&dic#/ Mn !an+0inari#/ Per# c0and# e!&06ier#n C0n&#! en el A!+ard, la! nece!idade! de ella

!iem,re iban ,#r delan&e de la! de Al/ T#d# .ab)a cambiad#/ A.#ra !0 br0&alidad !e .ab)a ,r#n0nciad# m'!, c#n6ir&iAnd#le en 0n .#mbre im,lacable ( %r)#/ F Br(n !#,#r&aba el &ra&# B0e Al le di!,en!aba ,#rB0e !ab)a B0e, ,ar&e de la c0l,a de B0e Al %0era a!), era de ella/ Per# &ambiAn era la Generala, ( &am,#c# &#lerar)a e!e c#m,#r&amien&# m0c.# m'! &iem,#/ Vl .ab)a !0%rid#/ F ella &ambiAn/ S$0'n&# &iem,# m'! &en)a B0e ,a+ar ,#r al+# !0cedid# en #&r#

m0nd#, en #&r# &iem,# ( en #&ra dimen!inT L# B0e ,a!a en el A!+ard, en el A!+ard !e B0eda/ R*e m0er# de +ana! de en!e"'r&el# Rm0rm0r Al, c#n !0! #C#! llen#! de 0na la!ci6a #!c0ridadR/ Se+0r# B0e l# di!%r0&a!/ RS0Al&ame el braG#, Ardan/ R Le de!a%i c#n l#! #C#!/ RSI0iere! B0e &e ,#n+a !#bre mi! r#dilla! ( &e 60el6a a aG#&ar, e!cla6aT SAB0)T SDelan&e de &#d#!T Sabe! l# B0e me +0!&an l#! e!c'ndal#!,

a!) B0e n# me ,r#6#B0e!/ Tiene! la! nal+a! al r#C# 6i6#/ Sien&# el cal#r B0e de!,renden de!de aB0)/ Ll'mame c#m# debe!H # &e ,r#me&# B0e n# ,#dr'! !en&ar&e en 0na !emana/ Ella %r0nci l#! labi#! ( dib0C 0na %al!a !#nri!a en ell#!/ E!e .#mbre &en)a la incre)ble .abilidad de ,#nerle l#! ,el#! de ,0n&a c#n !0 6#G/ F !): e!&aba m0( e!c#cida/ Ardan la .ab)a aG#&ad# !in remi!in, el m0( c#ndenad#/ A., ,er# !e 6en+ar)a/ N# !ab)a cm#/ Per#

l# .ar)a/ RS*e ,0ede !#l&ar el braG#, !e"#rT *e e!&' .aciend# da"#/ El ein.erCar mir !0 man# m#rena ( +rande, llena de cica&rice!, amarrand# c#n %0erGa el braG# del+ad# ( ,'lid# de Br(n/ Ardan la !#l& ,#c# a ,#c#/ Iba a re,licarle c0and# a,arecier#n de en&re la! n0be! R&a ( el !anad#r, B0e car+aba c#n *iG, la cien&)%ica, en braG#!/ La C#6en l0c)a &ri!&e ( ll#r#!a, al i+0al B0e el !anad#r/ N# &ra)an b0ena!

n#&icia! ,#r l# 6i!&#/ R&a deC B0e l#! d#! 6aniri#! re+re!aran !#l#! c#n !0 clan, ( b0!c a Br(n l#! #C#!/ E!&aba !iend# !#bre,r#&ec&#ra c#n ella de!de B0e !e .ab)an !incerad# 0n#! d)a! a&r'!/ R&a !ab)a a.#ra l#! !acri%ici#! B0e .ab)a .ec.# en !0 n#mbre/ F !0 &em,eramen&al .ermani&a e!&aba a+radecida (, a la 6eG, a6er+#nGada ,#r !0 ,r#,i# c#m,#r&amien&#/ Per# Br(n n# la ,#d)a c0l,ar/ N# !ab)a nada !#bre la #rden de

2re(Ca ni !#bre B0iAn era ella en realidad/ P#r e!e m#&i6#, R&a in&en&aba e!&ar cerca de ell#! d#!, 6i+iland# la ac&i&0d de Ardan ( re,rendiAnd#le c0and# c#n!ideraba B0e !e !#bre,a!aba c#n !0 Generala/ N# B0er)a B0e el ein.erCar le .iciera da"#H !#bre &#d#, !abiend# l# m0c.# B0e Br(n le .ab)a amad#/ F &#da6)a l# .ac)a/ L#! #C#! &0rB0e!a! de la 6al1(ria de ,el# r#C# c#nec&ar#n c#n l#! cele!&e! de Br(n/

Br(n ,0!# l#! #C#! en blanc# ( R&a +r0", aG#rada ,#r la inc#m#didad de !0 ami+a/ RSBr(nT Di#!e!U E!# .a !id# m0( &err#r)%ic#, Sn# cree!T R ,re+0n& R&a acerc'nd#!e ( a,ar&and# a Ardan c#n 0n em,0Cn de !0 .#mbr#/ Nece!i&aba a!e+0rar!e de B0e e!&aba bien/ Br(n !e mir a !) mi!ma, !in !er m0( c#n!cien&e &#da6)a de &#d# el ca0dal de ener+)a 6al1(rica B0e acababa de 0&iliGar/ RSEn !eri#T F# me enc0en&r# bien/ RLe re!& im,#r&ancia/

JA0nB0e me !i+0e a,e&eciend# ma&ar a &#d# l# B0e !e meneaK, ,en! a+riada/ RN#, n#U $rAemeU RR&a la &#m ,#r l#! .#mbr#!R/ L# B0e !ea B0e .a! !en&id# e!&and# a.) arriba me .a ,0e!&# mi! ,reciad#! #6ari#! ,#r c#rba&a, Sme c#m,rende!T E!#U E!# n# e! n#rmal/ RTN !) B0e n# ere! n#rmal R re!#,l, ,#niend# l#! #C#! en blanc# ( a,ar& la man# de !0 n#nne c#n 0n in#%en!i6# b#%e&n R/

Ere! .iCa de Ni+ el ni+r#man&e ( de la Sibila/ Si .a( al+# a B0ien debe &emer el *id+ard e! a &0 %0ria/ R&a !#nri ( ne+ c#n la cabeGa/ RFa ,0ede! decir l# B0e B0iera!/ L# B0e .a! .ec.# a.) arribaU RN# .e .ec.# nada/ RL#! c#C#ne! B0e n# Rre,lic Gabriel +0ardand# !0! e!,ada!/ Ec. 0n 6i!&aG# a !0! e!,alda!, ( 0na #leada de #r+0ll# ,#r Br(n l# barri de arriba abaC# al 6er l# B0e la Generala .ab)a ,r#6#cad#

c#n !0 ,#der/ F era de !0 eB0i,#R/ E8celen&e &0 a,#r&acin, Generala/ RS0 a,#r&acin n# &iene 6al#r c0and# ac&Na de manera inc#n!cien&e R+r0" Ardan encar'nd#!e a l#! dem'!/ SE!&aban &#d#! l#c#!T SNadie !e .ab)a dad# c0en&a de l#! rie!+#! B0e .ab)a a!0mid# Br(nT Ni !iB0iera !e .ab)a a,ar&ad# de la e8,l#!in elAc&ricaH (, en cambi#, &#d#! la %elici&aban/ F a Al le en&rar#n l#! mil dem#ni#!

c0and# !e di# c0en&a de B0e n# &#maba ,reca0cin al+0na ,ara c0brir!e, de B0e ,arec)a B0e B0er)a B0e la mierda le !al,icara/ RS0 a,#r&acin decan&a +0erra!, Ardan de la! Li+.land! R a!e+0r Gabriel !in m#6er 0n mN!c0l# de !0 e!c0l,id# r#!&r#/ L# e!&aba de!a%iand# abier&amen&e a B0e le lle6ara la c#n&raria/ Ardan le re!,#ndi c#n 0n +e!&# calcad#/ Va(a, a!) B0e el En+el 6#l6)a a la! %r)a! %#rmalidade!/ RTN ere! !0 l)der, En+el R e!c0,i ArdanR/ Debi!&e dar&e c0en&a de B0e n# &#maba nin+Nn

c0idad# all' arriba R!e"al al ciel# c#n el )ndiceR/ Debe! !al6a+0ardar a &0 eB0i,#/ Pr#&e+erl#/ RSA.#ra me e!&'! !0+iriend# cm# lle6ar a mi! +0errer#!T R Gabriel di# 0n ,a!# al %ren&e, c#n l#! labi#! en 0na media !#nri!a, m'! ,eli+r#!a B0e c0alB0ier +e!&# acia+# ( amar+#R/ Br(n n# e! mi !0b#rdinada/ E! mi aliada: la Generala de la! 6al1(ria!/ F e!&' a mi lad#/ Ella &rabaCa a !0 m#d#, ( (# la re!,e&#/ Si !e &e .an

enc#+id# l#! .0e6#! al 6er B0e &al 6eG ,re%er)a !0%rir l#! e%ec&#! de 0na e8,l#!in a &ener B0e !#,#r&ar &0 ira!cibilidad ( &0 renc#r, e!# e! a!0n&# &0(#/ N# c0l,e! a l#! dem'!/ Br(n a+rand l#! #C#! ( de!,0A! mir a+radecida a Gabriel/ SIn!in0aba B0e Ardan e!&aba ,re#c0,ad# ,#r ellaT N#/ L# B0e !0ced)a era B0e !i la e8,l#!in la deCaba mal.erida, Al n# ,#dr)a c#n!0mar !0 6en+anGa/ En $.ica+#, Gabriel &ra& mal a

GNnnr ( %0e Br(n B0ien !e encar+ de abrirle l#! #C#!/ A.#ra, era Gabriel B0ien in&en&aba abrir l#! #C#! a Ardan en bene%ici# de la ,#der#!a 6al1(ria/ GNnnr, B0e acababa de lle+ar, !e ,a! la man# ,#r la c#la al&a ( la len+0a ,#r el c#lmill# iGB0ierd#/ Ten)a la! meCilla! manc.ada! de .#ll)n, c#m# &#d#!/ Br(n Cam'! .ab)a 6i!&# a GNnnr c#n aB0ella! an!ia! de ma&ar a al+0ien c#n &an&a beli+erancia, ,er# l# ,ercib)a en !0! #C#! r#C#! c0and# miraba al

e!c#cA!: !0 %l#recilla B0er)a de!&r#Gar a Ardan/ Era la Nnica realidad B0e le)a en !0 mirada/ RE!&'! eB0i6#cad# !i cree!U Rin&en& re,licar Ardan/ Per# R&a re!#,l ( le in&err0m,i/ RL'blale a e!&a, i!le"# RalG la ,alma de la man# ( !e la ,0!# en la cara, i+n#rand# la ac&i&0d &em,eramen&al del .i+.landerR/ Ere! &N el Nnic# B0e n# &e da! c0en&a de l# B0e .ace! c#n 0na 6al1(ria c#m# ella/ Per#, S!abe! B0AT E!&#( de!eand# B0e lle+0e el

m#men&# en el B0e &#d# e!&# &e !al,iB0e en la cara/ Ardan alG la barbilla/ De ac0erd#, era n#rmal B0e &#d#! e!&06ie!en en !0 c#n&ra/ Sab)a B0e n# !e e!&aba ,#r&and# bien, ,er# Al era 0n .#mbre B0e a!0m)a rie!+#! ( era c#n!ec0en&e c#n l# &#d# l# B0e .ac)a/ Br(n l# e!&aba mirand# c#n aB0ella cara de !abi#nda ( #r+0ll# .acia !) mi!ma, c#m# diciAnd#le: JSVe!, i!le"#, l# B0e &e e!&'!

,erdiend# Kc/ Per# Al (a !ab)a l# B0e !e ,erd)a/ I0e le r#m,ieran el c#raGn #&ra 6eGH ( B0e &#da! !0! il0!i#ne! ( !0 c#n%ianGa !e %0eran al caraC# en 0n abrir ( cerrar de #C#!/ A!) B0e n#/ De%ini&i6amen&e, n#/ T#m a Br(n de la m0"eca ( la acerc de 0n &irn/ R*e ,arece ,er%ec&# B0e la de%end'i!/ Re!,e&# 60e!&ra ac&i&0d Ra"adi c#n !e6eridad/ N# le ca)an mal/ De .ec.#, !er)an miembr#!

B0e Al ace,&ar)a +0!&#!# en !0 clan, ,er# n# iban a me&er!e d#nde n# le! llamabanR/ N# #b!&an&e, rec#rdad B0e Br(n e!&' c#nmi+#/ F !#( el laird Tir de ella ( la aleC de !0! ami+#!/ Se la lle6ar)a a !0 &erri&#ri#/ A !0 &erren#/ A !0 maGm#rra baC# !0 %#r&aleGa/ F all), ,#r %in, acabar)a !0 6en+anGa ( la deCar)a ir, r#&a ( 6ac)a c#m# ella le .ab)a .ec.# !en&ir a Al d0ran&e &an&#! !i+l#! en el

*id+ard/ Le .ar)a da"# ,#rB0e n# !#,#r&aba &enerla cerca d0ran&e m'! &iem,# !abiend# B0e ella n0nca le .ab)a amad#/ F, en cambi# Al, ,#bre diabl# enam#rad#, le .ab)a en&re+ad# !0 Nnic# c#raGn/ E!c#cia Eilean Arainn GNnnr a,r#6ec. !0 d#n ,ara &ra!ladar a !0 +r0,# a &ra6A! de la an&ima&eria ( c#nec&ar amba! &#rmen&a!, la de In+la&erra ( la B0e arreme&)a en E!c#cia c#n %0erGa/ En la i!la de Arran la! c#!a!

!e+0)an c#m# an&e!, a e8ce,cin de B0e B0c.annan .ab)a .allad# 0na !e"al %iCa ( de%ini&i6a en Ler9ic1, ( .ab)a aband#nad# el ca!&ill# ,ara ra!&rear la G#na ( acabar de !i&0arl#!/ El Triden&e al c#m,le&# !e+0)a en la en%ermer)a, c#n L#+an c#m# el men#! ,erC0dicad#/ *er6in ( 5endric1 c#n&in0aban en e!&ad# m0( +ra6e, c#n al+0n#! de !0! miembr#! am,0&ad#!/ $aleb *c5enna ( A! Landin .ab)an .ablad# c#n Gabriel en

Ame!b0r( !#bre la !i&0acin de l#! 6r&ice! elec&r#ma+nA&ic#! de la &ierra/ Al ,arecer, la ener+)a del #rbe !e .ab)a di!,arad# ,#r c#m,le&# (, a.#ra, de!,0A! de la ac&i6acin de Ame!b0r( ( del ,#r&al B0e .ab)a abier&# $a.al a &ra6A! de !0 ,r#,i# c0er,# en S&#ne.en+e, eran 6ari#! l#! l0+are! B0e ,#d)an de!,er&ar, ,#rB0e .ab)a ,r#,iciad# 0na !0,erac&i6acin en cadena/ JLa Tierra e! c#m# el c0er,# .0man# R.ab)a dic.# $aleb

*c5ennaR, !#l# .ace %al&a &#car l#! ,0n&#! c#rrec&#! ,ara B0e &#d# de!,ier&eK/ A Gabriel le .ab)a .ec.# +racia el !)mil ( l# .ab)a em,lead# ,ara e8,licar a l#! miembr#! de !0 eB0i,# cm# e!&aban la! c#!a!/ Lamen&ablemen&e, el dr0ida del clan 'eltoi de la Blac1 $#0n&r( !e .ab)a !acri%icad# ,#r ell#! ( .ab)a 0&iliGad# !0 ,er!#na c#m# 0n !0,erc#nd0c&#r en&re dimen!i#ne!, .aciend# re+re!ar a Leimdal al

A!+ard e im,idiend# a!) la en&rada a Al ,#r ,ar&e de l#! C#&0n!/ T#d#! e!&aban m0( a%ec&ad#! ,#r la de!a,aricin de $a.al e in&en&ar)an B0e la ,reciada cien&)%ica, B0e era la recien&e craid del 6aniri#, n# m0riera de ,ena ( de!e!,eracin/ A.#ra, n# !#l# n# !ab)an dnde e!&aba la lanGa de Od)n, !in# B0e, adem'!, eran 6ari#! l#! l0+are! de!,ier&#! en &#d# el +l#b# &err'B0e#/ S$m# man&enerl#! baC# c#n&r#lT S$m# cerrarl#!T

SDnde e!&aba L0mm0!T SI0A .ab)a en Ler9ic1 ( dnde e!&aban l#! e!cla6#!T Eran dema!iada! la! ,re+0n&a! !in re!,0e!&a/ F, en medi# de &#da! e!a! inc+ni&a!, Ardan ( Br(n di!,0&aban !0 ,r#,ia ba&alla, ca!i m'! de!carnada ( 6i#len&a B0e la B0e libraban c#n&ra l#! C#&0n!/ *ien&ra! R&a ( GNnnr de!can!aban c#n !0! re!,ec&i6a! ,areCa!, a&en&#! a l#! m#ni&#re! de l#! 6r&ice!, la Generala ( el .i+.lander iban a iniciar 0na n0e6a ri"a/

Ardan arra!&r a Br(n a la! ,lan&a! in%eri#re!/ La lle6 a &ra6A! de 0n ,a!ill# re6e!&id# de ,iedra e il0minad# c#n ,eB0e"a! an&#rc.a! ( !e de&06# en 0na ,0er&a c#n 0na in!cri,cin en +aAlic#: JL#( d0ele/ *a"ana !er' 0n rec0erd# ,lacen&er#K/ Br(n &ra+ !ali6a al leer l# B0e ,#n)a ( !e cla6 la! 0"a! en la! ,alma! de la! man#!/ Mna n0e6a !e!in ,ara ella e!&aba al caer, ( e!&a acabar)a ma&'nd#la de la ,ena ( de la rabia/

Ardan le .ab)a dic.# B0e a6i!ar)a a la maldi&a Samm( ( B0e 6er)a &#d# l# B0e le .ac)a mien&ra! #&r# .#mbre C0+aba c#n ella/ La %0ria ( 0na %0er&e de!aGn !e in!&alar#n en !0 alma/ Ardan e!&aba c#m,le&amen&e decidid# a acabar c#n &#d# aB0ell#/ De!de B0e Br(n .ab)a re+re!ad# !e !en&)a en%adad# c#n &#d# ( &#d#!/ Per#, e!a n#c.e, &en)a &an&a rabia B0e incl0!# la! man#! le &emblaban/

L0b# al+# en la ac&i&0d de Br(n en Abbe( $.0rc./ Al+# a l# B0e n# !0,# ,#nerle n#mbre ( !#bre l# B0e n# le a,e&ec)a nada medi&ar/ Abri la ,0er&a ,#niend# 0n cdi+# en la ,an&alla di+i&al, ,er# an&e! de darle al b#&n 6erde ,ara ace,&ar, Br(n l# &#m de la m0"eca/ Ten)a la cabeGa inclinada .acia abaC#, en 0n ,er%ec&# +e!&# de !0mi!in/ RArdanU RN# me llame! a!) Rle +r0" c#m# 0n #+r#/ Br(n &ra+ !ali6a ( ne+ c#n la

cabeGa/ S0 r#!&r# !e man&en)a #c0l&# ,#r la ,#!icin de !0 cabeGa/ La! d#! &renGa! r0bia! c#l+aban cada 0na ,#r encima de !0 .#mbr#/ Se+0)a !iend# 0na +0errera ( 0na l0c.ad#raH ,er# nada de e!# 6aldr)a ,ara recibir c#m,a!in # re!,e&# ,#r ,ar&e del ein.erCar/ N# .ab)a de e!# ,ara ella/ R$0and# cr0cem#! e!&a ,0er&aU (a n# .abr' marc.a a&r'!/ N# ,ara m)/ RLe6an& la barbilla ( m#!&r !0! #C#! r#C#!,

!in 6ida/ Ardan ,ar,ade ( maldiC# en !ilenci#/ Br(n le a%ec&aba, a0nB0e Al n# B0i!iera/ F ella l# !ab)a/ P#r e!# le .ablaba a!) ,#r e!# %in+)a ,a!arl# &an mal c#m# Al/ Per# n# dar)a 0n ,a!# a&r'!/ S0 deci!in e!&aba &#mada/ R$0and# &N cr0ce! e!&a ,0er&a ( (# !al+a a &ra6A! de ella n# &e m#le!&arA m'!/ Fa n# .abr' nada ,endien&e en&re n#!#&r#!/ Ser'! libre/ A Br(n le &embl la barbilla ( ,ar,ade r',idamen&e ,ara !ecar la! l'+rima! B0e, a&re6ida!,

B0er)an m#!&rar !0! debilidade! ( !0 d#l#r al m0nd#/ A Ardan/ RSE!# e! l# Nnic# B0e .a( ,endien&e en&re &N ( (#T SMn m)!er# ,#l6#T S*i 6ir+inidadT Ardan !#nri ( ne+ c#n la cabeGa, incrAd0l# al 6er l# bien B0e ac&0aba la r0bia/ RN# &e .a+a! la #%endidaU N# ere! a!)/ Br(n le cla6 l#! ded#! en la +r0e!a m0"eca B0e !#!&en)a/ RTN n# &iene! ni idea de cm#

!#(/ Per# !i en&r# aB0), (a n# im,#r&ar'/ N# im,#r&ar' nada R !0!0rr c#n l#! dien&e! a,re&ad#! R/ N# me e!%#rGarA m'!/ T#d#/ T#d#, Sme #(e! bienT, !e ,erder'/ L# B0e 0na 6eG %0im#! (a n# e8i!&ir'/ T#d# l# B0e &e B0i!e/// R*e da i+0al, e!cla6a R c#n&e!& re&irand# la m0"eca ,ara mirarla de re#C#R/ $0and# !al+a! de aB0), l# Nnic# B0e me in&ere!a de &i (a l# .abr'! ,erdid#/ Br(n ,alideci ( !e #bli+ a

man&ener !0 a0&#c#n&r#l a b0en reca0d#/ Ardan .ab)a 0&iliGad# &#da! la! ar&ima"a! ,#!ible! ,ara #%enderlaH a0n a!), !e+0)a !in&iAnd#!e mal c0and# la! em,leaba c#n&ra ella/ De ac0erd#: Al B0er)a m#6er !0 Nl&ima %ic.a/ I0e l# .iciera ( la deCara &ranB0ila/ REn&#nce! Rl#! #C#! de Br(n ,erdier#n !0 r#C# %0ria ( !e c#n6ir&ier#n en aB0el cele!&e a&0rB0e!ad# %r)# e ine8,re!i6# B0e !#l# ella !ab)a em,lear al mirarl#R, n#

,erdam#! el &iem,#/ E!a e! &0 deci!in/ RS)H ( e! el ,reci# de &0 liber&ad/ SLa B0iere!T SVal#ra! &0 ran+# ( &0 re!,e&#T RVal#r# l# B0e !#( ( &N n# me .ar'! creer l# c#n&rari#, !e"#r Re!c0,i c#n !#rna/ RL# !A/ SA l# B0e eli+e! !iem,re ,#r encima de &#d# l# dem'! Ra!e+0r de!il0!i#nad#R/ P0e!, !i l# B0iere!, ,a+a el ,eaCe, 6al1(ria/ RDe!,0A!, Sme deCar'! en ,aGT RS)/

R?@uimRG0im/ Tra&# Rc#n&e!& Ardan/ Sin&i 0na le6e ,0nGada de melanc#l)a al rec#rdar &#da! la! 6ece! B0e .icier#n &ra&#! en el Val.all, c0and# Al la amaba a ella/ A.#ra el &ra&# era bien di!&in&#/ Br(n !e !in&i c#m# 0na ,0&a # 0na %0lana/ Vender)a !0 c0er,# ,#r rec0,erar !0 di+nidad/ SPer# B0A di+nidad le B0edar)a de!,0A! de B0e en&re+ara !0 &e!#r# m'! ,reciad# de 0n m#d# &an a!B0er#!# e

im,er!#nalT S$m# iba a re!,e&ar!e a !) mi!maT $0and# en&rar#n en la maGm#rra, Br(n enc#n&r 0na !ala #!c0ra a0nB0e le6emen&e il0minada c#n 6ela!/ Vari#! in!&r0men&#! de ca!&i+# 0&iliGad#! en la! !e!i#ne! de BDS* e!&aban e!&ra&A+icamen&e al0mbrad#! ,#r el re%leC# de l#! ciri#!/ En 0na e!B0ina .ab)a 0na Ca0la c#l+ada del &ec.#H a !0 lad#, 0n ,#&r# c#n cadena!H m'! abaC#, 0na $r0G de San AndrA!/ En la

,ared, anclad#!, c0a&r# +rille&e!/ A man# iGB0ierda, 0na e!&an&er)a de ,0er&a! de cri!&al m#!&raba &#d# el in!&r0men&al ,ara aG#&e! ( %la+elaci#ne!, e!,Ac0l0m! anale! ( 6a+inale!, +arra! de ,lacer ( r0le&a! de \ar&enber+U Br(n e8.al aG#rada al 6er &#d# aB0el armamen&# ,ara !e8# !al6aCe/ SSe !0,#n)a B0e l# 0&iliGar)a en ellaT Mn +emid# ( 0na e!,ecie de r#nr#ne# %emenin# le rec#rd

B0e .ab)a 0na in6i&ada c#n ell#!: Samm(, la !0mi!a de !0 ein.erCar/ J]#rra/ ]#rra/ D*'! B0e G#rraEK, la in!0l& men&almen&e/ Samm( &en)a el &#r!# a,#(ad# en 0n ,#&r# rec0bier&# c#n ,iel r#Ca/ Ten)a la! ,ierna! !e,arada! ,#r 0na! barra! de !e,aracin de acer# in#8idable c#n cierre ,#r lla6e Allen/ F l#! braG#! e!&aban inm#6iliGad#! a la e!,alda, c0bier&#! c#n 0na %0nda de braG#! de c0er# cil)ndric# c#n dieG candad#!/ *iraba .acia el %ren&e,

.acia ella/ Si l#! ,en!amien&#! !e ma&erialiGaran, Br(n &endr)a 0na lanGa cla6ada en la %ren&eH ( Samm( 0n e8&in&#r en el an#/ El an&a+#ni!m# de la! d#! m0Cere! !e ,al, en el ambien&e/ La Generala ,en! B0e !e deb)a !er m0( 6alien&e ,ara !#me&er!e a!) an&e 0n .#mbre/ S#l# ,#r e!# re!,e&ar)a 0n ,#c# a aB0ella .0mana/ Ardan !#nri ( mir al %ren&e/ De en&re la! !#mbra!, a,areci T.e#d#re c#n 0na !#nri!a de medi# lad#, 0n#! ,an&al#ne! de

c0er# ne+r# de!abr#c.ad#! ( el &#r!# de!c0bier&#/ El ein.erCar r0bi# de ,el# li!# le diri+i 0na mirada llena de ,r#me!a! de 6en+anGa/ Mn .#mbre miraba a!) c0and# #diaba m0c.# (, an&e &#d#, c0and# !e le .ab)a .ec.# m0c.# da"#/ T.e#d#re ( Ardan miraban i+0al/ I0e Ardan .0biera ele+id# a T.e#d#re ,ara red0cirla ( !#me&erla %0e la Nl&ima b#%e&ada B0e recibir)a de Al/ La Nl&ima/ Fa n# m'!/

N# l# en&end)a/ SI0A le .ab)a .ec.# Br(n a e!e +0errer#T REnc'r+a&e de la e!cla6a R ,idi Ardan c#n 6#G r#ncaR/ SNbela a la! c0erda! ( c#lcale la c#rrea c#r,i"# ( el !e,ara= m0!l#!/ Br(n !e e!&remeci ( Samm( !#nri c#n l0C0ria !in deCar de mirarla/ Al ,arecer, a la m0Cer le +0!&aba l# B0e 6e)a/ RL#la, e!cla6a Rla !al0d T.e#d#re mir'nd#la de arriba abaC#R/ La! r#,a! de la! 6al1(ria! Rle !0!0rr al #)d#R !e ,arecen ba!&an&e a la! de la! !0mi!a!/

RL# d0d# Rc#n&e!& ella mirand# en &#d# m#men&# ,#r el rabill# del #C# a Ardan/ Di#!e!, nada le amar+aba m'! B0e #b!er6ar cm# e!e .#mbre acariciaba ( calmaba a Samm(, diciAnd#le &#n&er)a! al #)d# ( acariciand# !0 e!,alda de!n0da, !0! nal+a!, !0! m0!l#!UR/ E!# e! c#m# decir B0e &0 madre ( el %e# de l#! @oonies !#n la mi!ma ,er!#na/ RA Br(n le encan&aban la! ,el)c0la! B0e Nanna !0b)a al A!+ard/ Mna de !0!

%a6#ri&a! era Bos @ooniesR/ Per# .#( e! &0 d)a de !0er&e/ Va! a &ener a 0na 6al1(ria de 6erdad ,ara &i !#l# R l# mir ,#r encima del .#mbr#/ T.e#d#re a,re& l#! labi#! ( !0 mirada de acer# !e acen&0/ RF# (a .e &enid# a 0na 6al1(ria, G#rra/ F n# le lle+a! a la! !0ela de l#! Ga,a&#!/ Br(n arr0+ el ce"#/ Le .ablaba c#m# !i ella &06iera la c0l,a de B0e n# e!&06ieran C0n&#!/ Sin&i a!c# c0and# T.e#d#re la de!n0d delan&e de Ardan/ La bili! le !0bi a la +ar+an&a (

e!&06# a ,0n&# de 6#mi&ar/ SAdnde .ab)an lle+ad#T I0er)a ma&ar al .i+.lander/ La amar+0ra la in0ndH ( a+radeci incl0!# B0e T.e#d#re le c0briera l#! #C#! c#n 0n ,a"0el# ne+r#/ Mna 6eG de!n0da, el ein.erCar limi& !0! m#6imien&#! c#n la! c#rrea! c#r,i"# de bl#B0e#: l#! braG#! en la e!,alda, ( l#! m0!l#! !e,arad#! c#m,le&amen&e/ *aldi&a !ea, e!e .#mbre ,#dr)a 6erl# &#d#/ Mn .#mbre B0e n# era Ardan la &#car)a, la

in!,ecci#nar)a ( la ca!&i+ar)aU $arra!,e, ,#rB0e Cam'! !e .ab)a !en&id# &an ner6i#!a/ E!c0c. el !#nid# de l#! c0a&r# candad#! cerrar!e (, de!,0A!, abier&a ( de!n0da c#m# e!&aba, T.e#d#re la alG del !0el# ( la a%ianG a la! c#rrea! B0e c#l+aban a la al&0ra de !0 r#!&r#/ $0and# acab, le di# 0n &#B0eci&# en la ,ierna iGB0ierdaH ( Br(n em,eG a dar 60el&a! !#bre !) mi!ma, c#m# !i !e &ra&ara de 0n in#cen&e c#l0m,i# en el

B0e ,#der balancear!e/ Al+0ien em,eG a can&ar/ Br(n, B0e c#m# b0ena 6al1(ria amaba la mN!ica, n# ,0d# rec#n#cer B0iAn era el ar&i!&a/ Per# ,arec)a B0e e!&06iera can&'nd#le a ella al #)d#/ Era 0na le&ra ,ara al+0ien c#n la! .erida! abier&a! ( c0bier&a! de !al/ Era el Battle scars de L0,e 2ia!c#/ T.e 9#0nd .ail! b0& i& ne6er d#e!/ T.a&_! ca0!e (#0_re a& 9ar 9i&. l#6e F#0 a& 9ar 9i&. l#6e

T.e!e ba&&le !car!, d#n_& l##1 li1e &.e(_re %adin+ D#n`& l##1 li1e &.e(_re e6er +#in+ a9a(/ T.e(_re ne6er +#nna c.an+e T.e!e ba&&le/// La! .erida! !e c0ran, ,er# en realidad n0nca l# .acen/ F e!# e! a!) ,#rB0e e!&'! en +0erra c#n el am#r/ E!&'! en +0erra c#n el am#r, !)/ E!&a! cica&rice! de ba&alla n# ,arece B0e de!a,areGcan/ N# ,arece B0e !e 6a(anU Ella! n0nca 6an a cambiar/ E!&a! ba&alla!U *ien&ra! la mN!ica !#naba ( e!#!

.#mbre! can&aban al d#l#r ( al de!am#r, Br(n ,ermanec)a a la e8,ec&a&i6a, e!c0c.and# l#! +emid#! de ,lacer de Samm(, mien&ra! a ella nadie la &#caba/*ien&ra! ella ,ermanec)a c#l+ada, !#la ( de!n0da/ E!a m0Cer, la .0mana, di!%r0&aba de &#d# l# B0e le e!&aban .aciend#/ De &#d#/ A Br(n la e!,alda le ardi/ La! ala! le d#l)an/ L#! #C#! le B0emaban ,#r la! l'+rima! B0e n# ,#d)a derramar/ Per# al+# .iG# B0e !aliera de !0 a0&#c#m,a!in/

20er#n l#! r#ce! de la! c#la! de l#! l'&i+#! en !0! m0!l#! abier&#!, en !0 e!,alda, en !0! nal+a!U El e!c#G#r, el ,ic#r, el d#l#rU T#d# .iG# B0e !e en6alen&#nara ( B0e deCara de ,en!ar en !i !e !en&)a # n# .0millada/ Nadie ,#d)a %0!&i+arla a!)H nadie l# .iG# Cam'!, ni en el A!+ard ni en #&r#! rein#!/ Per# era el ,eaCe ,#r !0 liber&ad ( B0er)a rec0,erarla/ N# iba a +ri&ar ni 0na !#la 6eG/ N# iba a 0&iliGar la ,alabra de

!e+0ridad/ N# le! dar)a e!e +0!&#/ Ol6idar)a B0e era #&r# B0ien la e!&aba &#cand#/ S#l# Ardan la .ab)a acariciad# a!)/ S#l# Al/ A.#ra, T.e#d#re, #&r# .#mbre B0e &ambiAn le &en)a inB0ina, e!&aba a,r#6ec.'nd#!e de !0 60lnerabilidad/ SP#dr)a lle+ar a ,erd#nar al+Nn d)aT L# d0daba/ En&#nce!, de!,0A! de ,erder la c0en&a de l#! l'&i+#! B0e la &#car#n !in lle+ar a ,r#6#carle e8ce!i6#

d#l#r, la! ,ar&ic0lare! caricia! de!a,arecier#n/ F ella !e B0ed !#la ( &embl#r#!a, c#l0m,i'nd#!e .acia delan&e ( .acia a&r'! en aB0ella! c#rrea!/ I 9i!. I c#0ldn_& %eel I 9i!. I c#0ldn_& l#6e I 9i!. &.a& I c#0ld !&#, c#G i& .0r&! !# m0c. $#G I`m &.e #nl( #ne &r(in+ &# 1ee, 0! &#+e&.er OCal' n# ,0die!e !en&ir OCal' n# ,0die!e amar OCal' ,0diera de&enerme ,#rB0e e!&# d0ele dema!iad# P#rB0e !#( el Nnic# B0e in&en&a

man&enern#! C0n&#! Ardan !iem,re cre( B0e c0and# &06iera a Br(n ,#dr)a .acer c#n ella l# B0e B0i!iera ,#rB0e e!e era !0 derec.#/ P#rB0e e#ne! en el A!+ard m0er&# de am#r ,#r ella le c#n%er)an e!e ,#der/ Para Al, el .acer al+# c#n ella ,#dr)a !er c0alB0ier c#!a, ,#rB0e la #diaba/ La #diaba a m0er&e/ P#rB0e Br(n .ab)a !id# !0 m0er&e ( !0 !0%rimien&#/ S0 d#l#r ( !0 a+#n)a/ E!a ,reci#!a ( bella 6al1(ria le .ab)a arrancad# el C#did# c#raGn/

P#r e!# c#n!ideraba B0e ,#d)a .acerle l# B0e le 6iniera en +ana/ Per#, c0and# 6i# B0e T.e#d#re em,eGaba a de!abr#c.ar!e l#! ,an&al#ne! ( diri+)a la! c#rrea! ,ara encararla .acia Al, el e!&ma+# !e le enc#+i/ Mn ,0"# le #,rimi la +ar+an&a ( el ,ec.#H ( mien&ra! acariciaba a Samm( n# ,0d# .acer #&ra c#!a B0e mirar, a&ni&# al 6er B0e !e+0)a e8i+iend# ,ri6ile+i#! !#bre ella/ Re,0+nad# al !aber B0e le m#le!&aba 6er B0e #&r# !e acercara a Br(n, ( B0e la .0biera

6i!&# de!n0da, e8,0e!&a ( abier&a ,#r c#m,le&#/ Ardan a,re& l#! dien&e! ( !e acerc a T.e#d#re c#n el )ndice !#bre l#! labi#!, #bli+'nd#le a B0e ,ermaneciera en !ilenci#/ $#n l#! +e!&#! de !0! man#! le #rden B0e !e encar+ara de Samm(/ T.e#d#re ne+ c#n la cabeGaH ( Ardan le diri+i, ,#r ,rimera 6eG, 0na mirada B0e ,re+#naba m0er&e ( 6en+anGa/ I0e reG0maba ,r#,iedad ( ,#!e!i6idad/ T.e# %r0nci el ce"# !in c#m,render la ac&i&0d de !0

lairdH ,er# !e enc#+i de .#mbr#!, ( !e a,ar& de Br(n ,ara em,eGar a &#car a Samm(, B0e +ri&aba a +ri&#! B0e Ardan la %#llara ( !e deCara de C0e+#!/ El c0er,# de Br(n #!cilaba &embl#r#!#, ( Ardan !e a,iad de ella ( le acarici la! ala! c#n l#! ded#!/ R$.i!&U Rle diC#, e8&ra"amen&e c#nm#6id#/ Br(n ne+ c#n la cabeGa ( #c0l& el r#!&r#, inclinand# la cabeGa .acia abaC#/ RN# me &#B0e! la! ala! # &e

arrancarA la cabeGa, T.e#d#re/ Ardan !e de&06#, ,a!mad# al ca,&ar la amenaGa real en la 6al1(ria/ Br(n n# !abr)a B0e era Al/ Se ,en!ar)a B0e !er)a T.e#d#re/ Ardan ( T.e#d#re !e .ab)an r#ciad# l#! c0er,#! c#n !,ra( de men&a, ( e!# le! an0lar)a !0! #l#re! ,er!#nale!/ Br(n n# ,#dr)a de&ec&ar B0e era Al B0ien la &#caba/ Ardan c#n&in0 acarici'nd#le la! ala! ,#rB0e n# ,#d)a n# .acerl#/ RN# me &#B0e!, ,edaG# de cabrn R+r0" ella en&re

dien&e!/ Ardan la i+n#r ( le acarici el in&eri#r de l#! m0!l#! ( la! nal+a! de!n0da!/ An#nadad#, la r#G en&re la! ,ierna!/ De!n0da ,ara Al/ En!e"'nd#le !0! !ecre&#!/ Lac)a &an&)!im# &iem,# B0e n# 6e)a !0 !e8#/ S0a6e, r#!a ( ,eB0e"#/ Mna raCi&a B0e .ab)a ad#rad# ( mimad# .a!&a la !aciedad/ Vl !e m#rdi el labi# in%eri#r ( !e de!abr#c. el b#&n del ,an&aln

mien&ra! !e c#l#caba en&re !0! ,ierna!/ A Br(n le en&r la de!e!,eracin/ N# B0er)a aB0ell#/ N# era &an %0er&e, n# &en)a &an&a caraU Si !e deCaba %#llar ,#r 0n .#mbre de e!a manera, a ella, B0e era la 6al1(ria m'! di+na del Val.all, SB0A le B0edar)aT Nada/ N# le B0edar)a nada/ Fa n# &en)a c#raGn/ Per# c#n!er6aba el am#r ,r#,i#, ( ec. man# de Al/ RDArdanE R+ri& Br(n ,re!a de l#! ner6i#!/ N# ,#d)a deCar !0

6ir+inidad a!) c#m# a!)/ Ella !iem,re .ab)a B0erid# en&re+'r!ela a Ardan, ( e!e .#mbre la acababa de en&re+ar a T.e#d#re c#m# 0na %0rcia e!cla6a/ S0 6#G !e r#m,i ( la de!e!,eracin .iG# B0e +imiera ( !#ll#Gara ,#r ,rimera 6eG en !0 6idaR/ DLaG B0e ,areE Ardan e!c0c. el r0e+# ( ne+ c#n la cabeGa, .0ndiend# la nariG en la c0r6a del c0ell# ( el .#mbr#/ N#, n# ,#dr)a de&ener!e n0nca/ Fa n#/ Piel c#n ,iel/ Nece!i&aba !en&irla

,iel c#n ,iel/ Le 0r+)a ,#!eerla/ S0 #l#r le enl#B0ec)a/ Samm( +ri&aba: RDDi#!, ArdanE DS)E DA!)E T.e#d#re !e e!&aba bene%iciand# a Saman&.a, ( la .0mana !e ,en!aba B0e era Al/ Br(n deC caer el c0ell# .acia a&r'! ( ll#r/ RDArdanE DB'Came, ,#r Od)nE Per# Ardan n# ,#d)a baCarla/ S0! #C#! e!&aban %iC#! en ella: en Br(n abier&a ( !0 !e8# llam'nd#l#H !0 c0er,# ,idiend# B0e &#mara l# B0e era !0(#/ RDSi n# B0iere! B0e &e .a+a

nada, ,r#n0ncia la ,alabra de !e+0ridad, e!cla6aE R+ri& Samm( c#n de!dAnR/ SN# &iene! ni idea # B0A, e!&N,idaT S), !)U Si+0e, Ardan/ *'! ,r#%0nd#U R r#nr#ne ,erdida en el ,lacer/ Br(n e!c0c. l# B0e dec)a la .0mana/ N# dar)a im,#r&ancia a !0 in!0l&#, ni &am,#c# a !0 de!,reci#/ La ac.ic.arrar)a en #&r# m#men&#, ,er# n# en e!e/ Ten)a 0na ,alabra de !e+0ridad/ Mna B0e ,#d)a 0&iliGar ,ara

de&ener e!e maldi&# C0e+#/ N# le im,#r&aba B0edar c#m# 0na c#barde an&e Al/ E!e +0errer# le .ab)a dem#!&rad# m0c.# en e!#! d)a! C0n&#!H ( l# ,rinci,al era B0e n# +0ardaba nin+Nn !en&imien&# .acia ella/ Se arm de 6al#r ( &#m aire ,ara ,r#n0nciar la ,alabra de !e+0ridad/ De ac0erd#, !e rend)a/ F l# .ac)a ,#rB0e !0 c0er,# era de ella/ F nadie B0e n# %0era Ardan iba a &#marl# !in !0 c#n!en&imien&#/

R2llame/ Ardan !e de&06# en !ec#/ La 6al1(ria .ab)a inclinad# la cabeGa ( era c#m# !i le mirara de %ren&e, ,er# n# ,#d)a 6er c#n !0! #C#! c0bier&#! ,#r la &ela ne+ra/ $0bri !0! ,ec.#! c#n la! d#! man#!H ( Br(n, a!0!&ada, ne+ c#n la cabeGa/ RDN#E DN#E 2llameU D2llameE El .i+.lander !e ce+/ P#r %in Br(n !er)a !0(a/ S0 6en+anGa, c#n!0madaH !0 &#rmen&#, aniB0ilad# ( !0 an!iedad, a,aci+0ada/ RDE! mi ,alabra de !e+0ridadE

Rle e8,lic ella ,en!and# B0e !e &ra&aba de T.e#d#reR/ DArdan la !abeE DArdanE R e8clam e!,erand# B0e el #&r# .#mbre le diera la raGn/ Per# Ardan e!&aba en&re !0! ,ierna!, acarici'nd#!e la ereccin, ,en!and# B0e !0! de!e#! eran rdene!/ Se acerc ( le abri la 6a+ina c#n d#! ded#!, ,ara 6er cm# e!&aba de cerrada/ Br(n n# !e l# ,#d)a creer/ SNadie iba a .acer nada ,#r ellaT REre! 0na mierda de am#, DSme

.a! #)d#TE TN n# &iene! ni idea de l# B0e e! el re!,e&#/ DP0ed# !er &0 e!cla6a, ,er# la ,alabra de !e+0ridad e! !a+rada, cre&in#E D*amnE R !e rem#6)a c#m# 0na %ieraR/ DDeber)a! re!,e&arlaE DSDe 6erdad l# 6a! a ,ermi&irTE Br(n !0,# B0e Ardan iba a ,ermi&irl#, ,#r !0,0e!&#/ O&r# la &#mar)a en !0 l0+ar/ *aldi&# cabrn, .iC# de An+rb#daU Vl la c#+i ,#r la! nal+a! de!n0da! ( la le6an& li+eramen&e ,ara a,0n&alar la ,0n&a r#ma de !0 ,ene en la en&rada de la C#6en/ Se

.0medeci l#! ded#! ,ara &#carla ( .acerla re!baladiGa/ Br(n ni !iB0iera !e B0eC/ Tam,#c# +ri&/ N# re,lic/ E!&aba 6endida ,#r c#m,le&#/ Ardan l# .ab)a .ec.#/ Se .ab)a 6en+ad#/ T#mand# l#! Nl&im#! re!B0ici#! de ,0nd#n#r B0e le B0edaban, !e limi& a !#,#r&ar aB0el &ra+#/ RDO0r#, Ardan, B0e (a n# e!&'! en mi c#raGnE Fa n#U R ll#riB0e aba&ida/ F, c0and# acabara, (a n# e!&ar)a en !0! man#!/ P#dr)a #l6idarl#H ,#dr)a cen&rar!e en la mi!in ( de!,0A! ,#dr)a

enc#n&rar la manera de ma&arle ,#r l# B0e le .ab)a .ec.#/ El .#mbre la &#c ( ella di# 0n re!,in+#/ S0! ded#! en&rar#n en !0 in&eri#r/ La e!&aban &rabaCand# ,#r den&r# ( ,#r %0era/ Se de&06ier#n en !0 .imen ( a,re&ar#n 0n ,#c#/ Ella !e B0eC/ El .imen r#&# n# era nada c#m,arad# c#n el d#l#r de #&ra! .erida!/ Per# e!a G#na era m0( !en!ible en la! m0Cere!, %0eran 6al1(ria! # n#/ El .i+.lander B0i!# arr#dillar!e

en&re !0! ,ierna! ( lamerla a.) abaC#/ Pre,ararla debidamen&e ,ara B0e recibiera !0 ereccin, ,0e! !ab)a B0e era m0( +rande ( +r0e!a/ Per#, !i .ac)a e!#, ,erder)a el 6al#r ( la c#nciencia re+re!ar)a a AlH ( n# de!eaba B0e la c0l,a le carc#miera/ A!) B0e le6an& !0! nal+a! 0n ,#c# ( ,re!i#n la ereccin a !0 en&rada/ Br(n !e B0eC e in&en& rem#6er!eH ,er# n# ,0d# .acer nada ,ara e!B0i6ar !0 ,ene&racin/

Ardan !e de!liG c#n di%ic0l&ad .acia !0 in&eri#r .a!&a B0e n#&, en&re &an&# mN!c0l# &en!# ( a,re&ad#, la barrera del .imen de Br(n/ S0 6ir+inidad/ La C#6en a+0an& la re!,iracin/ P#r &#d#! l#! di#!e!, aB0ell# era dema!iad# +rande/ Le d#l)a 0na barbaridad/ Per# n# !e relaCar)a ( n# !e l# ,#ndr)a m'! %'cil/ El d#l#r le rec#rdar)a B0e ella n# .ab)a cedid#H B0e a ella n# le .ab)a dad# i+0al/ Ardan a,re& l#! dien&e! ( en&endi l# B0e la C#6en e!&aba

.aciend#/ Se cerraba, n# l# B0er)a a Al a.) aden&r#/ T#m aire ,#r la nariG ( amarr !0! nal+a! c#n m'! %0erGa/ D#bl 0n ,#c# la! r#dilla! ( !e im,0l! .acia arriba .a!&a B0e r#m,i aB0el ,eB0e"# m0r# de carne ( !e in&ern, cen&)me&r# a cen&)me&r#, en !0 c0er,#/ Br(n e!&aba &an abier&a ( e8,0e!&a, B0e a Ardan n# le %0e di%)cil !e+0ir a6anGand# .a!&a B0e e!&06# ,#r c#m,le&# in!er&ad# en !0

N&er#, .a!&a el cAr6i8/ La Generala ec. el c0ell# .acia a&r'! ( abri la b#ca ,ara c#+er aire/ P#r 2re(Ca, e!&aba ll#rand#/ JN# ,0ede !erUK, ,en! a&0rdida/ Lab)a .#mbre! realmen&e ,#der#!#!/ Ardan !e B0ed m0( B0ie&#, mirand# en &#d# m#men&# l#! +e!&#! de la 6al1(ria/ P#r %in ella era !0(a/ La dic.a B0e !in&i al ,ene&rarla ,#r c#m,le&# n# &en)a n#mbre ni de!cri,cin/ De!,0A! de !i+l#! +ri!e! en el *id+ard, de ,Ardida! ( 6ic&#ria! a media!,

,#!eer a Jla !al6aCeK l# .ab)a llenad# de 0na re,en&ina l0G/ S0! cadera! !e em,eGar#n a m#6er !#la!, aCena! a la! !N,lica! de Br(n ( a !0 llan&#H aCena! a la c#nciencia ( a l# B0e era c#rrec&# ( l# B0e n#/ Dema!iad#! !i+l#! e!,er'nd#la, dema!iad#! e#ne! de!e'nd#laU T#d# dema!iad#/ La B0er)a/ I0er)a deCar !0 marca ,ara B0e &#d#!, !#bre &#d# ella, !0,ieran de B0iAn era, a B0iAn ,er&enec)a/

Se 6#l6i l#c# ( la .iG# !0(a/ Daba i+0al B0e ella e!&06iera inm#6iliGada ( c#l+ada al &ec.#H n# im,#r&aba nada m'! B0e el !#nid# de la carne c#n&ra la carne ( l#! &)mid#! +emid#! en l#! B0e !e .ab)an &#rnad# l#! ,rimer#! +ri&#! de d#l#r iniciale!/ Br(n !e .0medec)a/ L# .ac)a ,#c# a ,#c#/ F n# ,#d)a .acer nada ,ara e6i&arl#/ L# B0e le .ac)a le +0!&aba ( la !en!acin era in&imidan&e/ L# B0e en&raba en ella la r#Gaba ,#r &#d#! lad#! (, a0nB0e al ,rinci,i# !e .ab)a re!i!&id#,

a.#ra in&en&aba am#ldar!e a !0 %#rma ( !e+0ir !0! en6i&e!/ F #diaba di!%r0&arl#/ N# !e !en&)a bien c#n!i+# mi!ma al e!&ar red0cida de aB0el m#d# ( ,a!arl# bien mien&ra! 0n .#mbre !e me&)a en&re !0! ,ierna!/ Per# !0 ca,ric.#!# ( a0&n#m# c0er,# ,en!aba l# c#n&rari#/ Vl !#l# re!,#nd)a al c#n&ac&#, a la! caricia! de e!e mac.# !#bre !0! nal+a! ( a !0! ,ene&raci#ne!/ F recib)a/ S#l# recib)a/ T.e#d#re n# e!&aba !iend# cr0el, ni m0c.# men#!/ In&en&aba

.acerla di!%r0&ar a !0 m#d#, c#n !0 c0er,#/ Era, !in d0da, in&en!#/ N# l# .ac)a !0a6e, !in# c#n!&an&e, ,r#%0nd# ( d0r#/ Br(n !e m#rdi el labi# in%eri#r ( !e aband#n a la! !en!aci#ne! ,ecamin#!a! ( a la decadencia de aB0el ac&# en el B0e el am#r brillaba ,#r !0 a0!encia/ Se8#/ S#l# !e8#/ La! 6al1(ria! ad#raban el !e8#, eran nin%mana! ,#r na&0raleGa/ F Br(n ,#r %in !ab)a a B0A #l)a la c#,0lacin/ Ol)a a .ierr#, !0d#r ( l'+rima!/ SF B0A m'! dabaT Tal 6eG n#

,#dr)a &ener el am#r B0e !iem,re .ab)a de!ead#/ Per# !i m#r)a en el *id+ard, l# .ar)a !abiend# l# B0e era el ac&# !e80al/ SEl am#r ( la ,a!inT Lab)a ,elead# ,#r ell# ( .ab)a ,erdid#/ Per# n# .ar)a 0n drama de !0 !i&0acin/ En el*id+ard, m0c.a! m0Cere! &en)an !e8# ,#r &enerl#H l# .ac)an c#n .#mbre! B0e ni !iB0iera le! +0!&aban de 6erdad, B0e n# eran !0! ,areCa!U Mna! recib)an diner# ,#r ell#H #&ra! l# .ac)an ,#rB0e n# !ab)an l# B0e B0er)an, ( la! dem'!, ,#rB0e era l# B0e

&en)an ( !e c#n%#rmaban c#n ell#/ P#ca! l# .ac)an c#n el 6erdader# am#r de !0! 6ida!/ Pr0eba de ell# era B0e &en)an 6aria! ,areCa! an&e! de !en&ar cabeGa/ Ella, en cambi#, l# .ac)a ,ara ,erder de 6i!&a al Nnic# .#mbre B0e B0er)a, a !0 ,areCa, a !0 ein.erCar/ Vl n# de!eaba !0 c#m,a")a ( n# #&#r+ar)a !0 ,erdn/ F, a0nB0e la! 6al1(ria! l0c.aban !iem,re, .a!&a la m0er&e, .a!&a el %inal, !#l# la Generala ,#d)a 6er c0'nd# al+#

n# ,#d)a +anar!e/ F e!&aba clar# B0e n# +anar)a el re!,e&# de Ardan, ,a!aran a"#! # !i+l#! en e!a &ierra media de mierda/ N# 6encer)a en e!a ba&alla/ Ace,&ar)a !0 derr#&a/ A!0mid#! !0! ,ecad#! ( !0 mea culpa, Br(n +imi aband#nada, c#m# n0nca l# .ab)a .ec.#/ Ardan n# ,0d# a+0an&ar m'!/ La r0bia deCaba B0e en&rara en !0 c0er,# ( l# ac#+)a c#m# 0n ,0"# cerr'nd#!e/ E!# l# 6#l6i l#c#/ Br(n l# !0cci#naba de &al m#d# B0e !0 a0&#c#n&r#l e8,l#&, (

!e c#rri en !0 in&eri#r c#m# 0n ad#le!cen&e/ La m#rdi en el .#mbr# ,ara n# +ri&ar ( e!c0c. el !#nid# d#l#r#!# de Br(n/ Vl, 0n +0errer# 6er!ad# en el !e8#, 0n am# e!,ecialiGad# en la d#minacin, .ab)a ca)d# c#m# 0n ,elele/ RDO., !)iiiiiiE Re8clam Samm( %0era de !), en medi# de !0 #r+a!m#/ Ardan n#& cm# Br(n !e en6ar al #)r la 6#G de la #&ra !0mi!a/ En&re l#! e!,a!m#! de !0 !ilenci#!# #r+a!m#, la e!,alda

em,eG a arderle/ Le e!c#c)a c#m# n0nca, le d#l)a dema!iad#U $re( B0e la ,iel !e le de!+arraba ( !e le abr)a/ N# en&end)a nada/ $#+i aire ( cerr l#! #C#!/ SI0A mierda le !0ced)a a !0 c0er,#T La! llama! le rec#rrier#n la c#l0mna 6er&ebral (, de re,en&e, al+# !e liber en Al, llen'nd#le el c#raGn ( el e!&ma+# c#n !0 cal#r/ La maGm#rra !e il0min de aG0lH 0n ,reci#!# aG0l elAc&ric#/ T.e#d#re, B0e &aladraba a

Samm( ,#r de&r'!, abri l#! #C#! .a!&a B0e ca!i !e le !alier#n de !0! rbi&a! ( le !e"al c#m# !i %0era 0n bic.# rar#/ Ardan, li+eramen&e a!0!&ad#, re&r#cedi, !aliAnd#!e del in&eri#r de Br(n ( %r0nciend# el ce"#/ La ,iel de la 6al1(ria re%0l+)a c#n el mi!m# c#l#r/ RT)#U Rm0rm0r T.e# a!#mbrad#R/ SI0A c#"#UT Ardan !e lle6 el )ndice a la b#ca, #bli+'nd#le a B0e c#n&in0ara en !ilenci#/ SDe dnde 6en)a la l0GT SDe !0

e!,aldaT *ir ,#r encima de !0! .#mbr#! ( la! 6i#/ Eran ella!/ S0! ala! c#n+elada! .ab)an &#mad# 6ida/ Fa n# eran aG0le! ,'lida!/ A.#ra eran aG0le! elAc&rica!, llena! de ener+)a ( c#l#r, el c#l#r B0e le .ab)a %al&ad#, la ener+)a B0e em,eGaba a rec#rrerle de n0e6# ,#r la! 6ena!/ Grande!, a+0errida! ( de!a%ian&e!/ A!) eran/ Ala! &ribale! B0e !e m#6)an c#m# la! de 0n '+0ila/

T.e#, el #&r# ein.erCar, !e &#c la e!,alda ( e!,er a B0e la! !0(a! .icieran l# mi!m#, ,er# n# .ab)a ni ra!&r# de ala! all)/ S0 &ribal !e+0)a %r)# ( c#n+elad#/ Ardan !e relami l#! labi#!, c#n!&ernad#/ SE!# era n#rmalT SE!# ,#d)a ,a!arT SP#r B0A la! de Br(n n# !e abr)anT Re,a! a la Generala de arriba abaC#, B0e !e+0)a &embland# ,re!a de la e8ci&acin/ Di#!e!, e!&aba cac.#nda ,#r l# B0e Al le .ab)a

.ec.#/ *ir !0 !e8#/ S), &ambiAn &en)a !an+re/ Fa n# era 6ir+en/ Ella (a n# eraU Gimi ,#r l# baC# ( c0bri la carne .inc.ada ( e8,0e!&a c#n la man# ,ara darle cal#r/ Br(n alG el r#!&r# ( le mir !in mirarl#/ Ella ,#d)a n#&ar el cal#r ( la claridad a &ra6A! de la &ela ne+ra B0e le im,ed)a la 6i!in/ RSDe dnde 6iene e!a l0GT R ,re+0n& c#n 6#G r#nca/ Ardan %0e a c#n&e!&ar, ,er# en&#nce! Br(n diC#: RN# im,#r&a, T.e#d#re/ SVa! a acabar l# B0e .a! em,eGad#T

Rle ,re+0n& &ra!,a!'nd#l# a &ra6A! del ,a"0el# ne+r#R/ P#rB0e e!,er# B0e n# me deCe! a!)/ *e e!&aba +0!&and# ( n# ,0ede !er B0e n# .a(a nada m'!U AB0ell# !ac al .i+.lander de !0 incm#da !i&0acin, ( !in&i c#m# !i l# ab#%e&ea!en/ S), acababa de %#llar!e a Br(n/ Le .ab)a arreba&ad# la 6ir+inidad ( le .ab)a .ec.# creer B0e era #&r# B0ien l# .ac)a/ Era m0( n#rmal B0e ella diCera e!#/ Per# el dalradian# n# le c#n&e!&/

Se deC caer de r#dilla! al !0el# ( mir !0! in+le! manc.ada! de !an+re ( de e8ci&acin/ La 6#l6i a &#mar de la! nal+a! ( acerc !0 r#!&r# a ella/ La lami, ( lim,i l# B0e Al .ab)a .ec.#/ Se &ra+ !0 d#l#r ( &ambiAn el #di#/ RE., SB0A .ace!T Br(n ll#riB0eaba a cada r#ce ( !e e!&remec)a de ,lacer/ Per# Ardan n# B0er)a darle m'!, n# iba a .acerle nada m'!/ La 6er+ZenGa l# !ac0di, ( c#m# n# !0,# B0A .acer c#n ella ni

cm# en%ren&ar!e a Br(n, !e le6an& del !0el# de!,0A! de lim,iarla, deC'nd#la 6ac)a e in!a&i!%ec.a, ( decidi aband#nar la maGm#rra/ T.e#d#re !e encar+ar)a de baCarla ( de6#l6erla a !0 alc#ba/ Vl nece!i&aba ,en!ar/ $0and# !e di# la 60el&a ,ara .0ir de a.) ( de !0! rem#rdimien&#!, ad6ir&i B0e !e+0)a c#n la! ala! abier&a!/ S$m# la! ,#d)a cerrarT R*ierdaU R!0!0rr en 6#G baCa/ *ir a Br(n, 6#l6iend# la cabeGa, ( la! ala! re&r#cedier#n ( 6#l6ier#n

a +rabar!e en !0 &a&0aCe, c#m# !i Cam'! !e .0bieran abier&#/ $lar#/// la! ala! #bedec)an al ,en!amien&# de Br(n/ A,re& l#! ,0"#! ( mir al !0el#, a !0! b#&a! mili&are!U SI0A deb)a .acer a.#raT P#!eerla le .ab)a dem#!&rad# al+# B0e !e .ab)a #bli+ad# a ne+ar: Br(n &endr)a ,#der !#bre Al !iem,re/ N# im,#r&aba l# B0e .0biera !0cedid# en el ,a!ad#/ $#n e!e &#rmen&#!# ,en!amien&#, Ardan !e aleC de la !ala (

de!a,areci a &ra6A! de la ,0er&a mec'nica, deCand# a Br(n c#n 0n !#beran# calen&n, a T.e#d#re im,re!i#nad# ,#r la! ala! de Ardan, ( a Samm( ,idiend# al .i+.lander B0e !i+0iera d'nd#le l# B0e B0er)a/ JT#d#! eB0i6#cad#!/ T#d#! en+a"ad#!K, e!e %0e el Nl&im# ,en!amien&# de Ardan c0and# la ,0er&a !e cerr a !0! e!,alda!/ ^IV Ler9ic1 Mn d)a de!,0A!/ I!la! S.e&land A mi&ad de camin# en&re

Aberdeen ( N#r0e+a, en medi# del mar del N#r&e, !e enc#n&raban la! i!la! S.e&land/ B0c.annan 6i+ilaba c#n !0! #C#! cr)&ic#! ( #!c0r#! el m#6imien&# del barc# B0e .ab)a a&racad# en el ,0er&# de la ba.)a de arcilla, n#mbre B0e !e le daba a Ler9ic1/ L#! ,a!aCer#!, miembr#! de Ne9!cien&i!&! c#m# .ab)a in6e!&i+ad# ( c#m,r#bad# ,re6iamen&e el a&#rmen&ad# 6aniri#, e!&aban !acand# caCa! ( caCa! del in&eri#r del &ran!,#r&e, ( la! &ra!ladaban

al aer#,0er&# de Tin+9all, de!de d#nde la! en6iar)an a la !ede de N#r0e+a/ Alreded#r del ,0er&#, adem'! de l#! %erri! n#c&0rn#! B0e c#m0nicaban Ler9ic1 ( Aberdeen, ( al+0n#! barc#! ,e!cad#re! ( &ran!b#rdad#re!, !e .allaban d#! e!,ec&ac0lare! dra''ar 3dra+#ne!7, barc#! 6i1in+#! de ca!c#! &rincad#! B0e eran l#! m'8im#! e8,#nen&e! del ,#der mili&ar de l#! an&i+0#! !aC#ne! ( 6i1in+#!/ L#! ma!car#ne! de

,r#a re,re!en&aban 0na cabeGa de dra+n, de a.) B0e a e!a! embarcaci#ne! !e le! llama!e dra11ar/ Se c#n!&r0)an 0&iliGand# &abla! de madera !0,er,0e!&a!, ( 0n&aban la 0nin de la! ,lanc.a! c#n brea/ Eran lar+#!, al&#! ( e!&rec.#!H !0 l#n+i&0d e!&aba c0bier&a ,#r rem#! a cada lad#/ F &en)an 0n Nnic# m'!&il, ( 0na 6ela rec&an+0lar B0e, en amb#! barc#!, !e enc#n&raba rec#+ida/ Parec)a e8&ra"# B0e e!&06ieran

a.) amarrad#! d#! barc#! %0era de e!a A,#caH ,er# n# l# era !i !e c#n#c)an la! %e!&i6idade! de Ler9ic1/ $ada a"# !e celebraba el Cp 4elly "a, 0n %e!&i6al de %0e+# # la %ie!&a de la! an&#rc.a!, B0e marcaba el %in de la Na6idad/ Per#, a0nB0e n# .0bie!en en&rad# en e!a! %ec.a! &#da6)a, al+0n#! de e!#! dra11ar B0e !e iban a B0emar en &al e6en&# (a e!&aban amarrad#! c#m# a&raccin &0r)!&ica/

E!e d)a, al an#c.ecer, !e .ar)a el ,rimer en!a(# de la ,r#ce!in de la! an&#rc.a! ,#r &#da la i!la/ Mn d0B0e B0e .0biera ,er&enecid# m'! de B0ince a"#! a 0n c#mi&A, +0iar)a al ,0ebl# (, de!,0A! la c#mi&i6a !e re0nir)a alreded#r del ,0er&# ( B0emar)an 0n# de l#! dra11ar lanGand# !0! an&#rc.a!/ B0c.annan, !0!,endid# en el ciel# del a&ardecer, !en&ad# c#m# 0n indi# ( #c0l&# en&re la! n0be!, #b!er6aba l#! m#6imien&#! de la #r+aniGacin de cien&)%ic#! .0man#!, &#d#! ell#! +0iad#! ,#r

n#!%era&0! ( l#beGn#!/ Se+0)an &ra!ladand# !0! caCa! re,le&a! de &era,ia S&em $ell! ( la! ,#r&eaban a #&r# l0+ar en el B0e ,#der man&enerla! meC#r/ En l#! camar#&e! de e!e &ran!b#rdad#r !e enc#n&raban l#! e!cla6#! de !an+re, B0e !e+0)an recibiend# el &ra&amien&# ,ara e!&ar en el ,0n&# c#rrec&# ( !aciar a l#! 6am,ir#! B0e 0&iliGaban la &Acnica de reC06enecimien&# ma!i6a/ E!a n#c.e a&acar)an ( le!

&#mar)an ,#r !#r,re!a/ S0 &elA%#n# !#n ( !e B0ed 0n#! !e+0nd# mirand# la ,an&alla/ El laird e!&aba an!i#!# ,#r B0e le diera b0ena! n#&icia! ( la! &en)a/ RB0c.annan RdiC# la 6#G de !0 re!,e&ad# l)der al #&r# lad#/ RBaird l# !al0d Al/ RIn%rmame/ RE!&a n#c.e ,#dem#! a&acarle! ( &#marle! ,#r !#r,re!a/ Nadie n#! e!,era/ RSL#! &iene! ,er%ec&amen&e !i&0ad#!T SLa! deCad# &#d# ,re,arad#T B0c.annan diri+i !0 ne+ra

mirada a l#! barc#! B0e .ab)a baC# !0! ,ie!/ RS)/ RS$0'nd# n#! ,#dem#! m#6iliGarT RA.#ra mi!m# !i l# de!ea!/ N# &ardar)ai! m'! de &re! .#ra! en lle+ar/ N#! darem#! ,ri!a ( l#! eliminarem#! de 0n ,l0maG#/ La l)nea !e B0ed en !ilenci#/ R*and( e!&ar' #r+0ll#!a de &i, B0c./ El 6aniri# !#nri c#n &ri!&eGa ( %iC !0 mirada en 0na ,areCa .0mana B0e miraba el dra11ar ( !e .ac)a %#&#! c#n Al/

La a"#ranGa le !ac0di/ S), *and(/ S0 ad#rada Amanda e!&ar)a #r+0ll#!a de Al !i !0,iera B0e n# !e .ab)a rendid#/ Per# de nada 6al)a !0 !acri%ici# !i n# ,#d)a 6#l6erla a 6er, ,en! aba&id#/ $#n%iar)a en B0e &#d# !aliera bien ( en B0e !0 craid n# !e !in&iera dece,ci#nada/ N# .ab)a !0c0mbid# a la !an+re/ De al+# deb)a 6aler !0 l0c.a, Sn#T RS), *and( debe e!&arl#/ RN#! ,re,aram#! ( 6am#! ,ara all'/ N# ,ierda! la c#m0nicacin/

RN#, laird RB0en &rabaC#/ RGracia!, laird $0and# c#r& la c#m0nicacin, B0c.annan medi& !#bre la! c#n!ec0encia! de l# B0e iban a .acer/ La de!&r0ccin era de!&r0ccin, %0era en el band# B0e %0era/ Vl era de l#! b0en#! ( le .ab)an de!&r#Gad#, arreba&'nd#le l# B0e m'! amaba en !0 m0nd#, el ,ilar de !0 e8i!&encia/ Mna 6eG .ab)a ,erdid# e!#, SB0A le B0edabaT L#nrar !0 rec0erd# a !0 m#d# ( !aber B0e, c0and# 6#l6ieran a 6er!e, !i la 6ida l#

,ermi&)a, ella rec#rda!e ( 6al#ra!e B0e .ab)a ,elead# cada amanecer ( cada an#c.ecer en !0 n#mbre/ E!c#cia Eilean Arainn N# .ab)a 6i!&# a Br(n en &#d# el d)a/ Ardan nece!i&aba &#mar di!&ancia ( aleCar!e de l# B0e !0cedi en !0 maGm#rra/ P#rB0e n# 6erla, n# mirarla a e!#! #C#! clar#! B0e c0bri ,ara .acerla !0%rir ( B0e ,en!ara B0e era #&r# B0ien la &#caba, era c#m# !i ,re&endiera B0e nada de e!# .ab)a !0cedid#/

Per# .ab)a !0cedid#/ Lab)a ,a!ad#/ N# en&end)a B0A era l# B0e rem#6)a !0 in&eri#r/ $#m# am#, .ab)a !#me&id# a m0c.a! m0Cere!/ A m0c.a!/ AB0ell# n# era di%eren&e de al+0na! c#!a! B0e .ab)a .ec.# c0and# !e l# .ab)an ,edid#/ Lab)a .0mana! B0e, an&e! de iniciar la! !e!i#ne!, le .ab)an ,edid# B0e la! .iciera !en&ir!e inde%en!a!, mania&ada!, 60lnerable! ( B0e la! d#minara .aciAnd#le! creer B0e en realidad ab0!aba de

ella!/ $#m# !i B0i!ieran B0e la! %#rGaran !#l# en !0! %an&a!)a!/ L#! +0!&#! del !er .0man#/// l#! #!c0r#! ( l#! clar#!, l#! 6ici#!#! ( l#! ,er&0rbad#!, &#d#! ,#d)an c0m,lir!e a man#! de 0n b0en am#/ F Al l# era/ Per#, c#n Br(n, n0nca b0!c el ,lacer de ella, ni !iB0iera !0 ,r#,i# ,lacer/ S0 6en+anGa ( l#! mA&#d#! em,lead#! ,ara #b&enerla n# le .ab)an .ec.# !en&ir bien/ A nin+0n# de l#! d#!/ E8ce,&# en el m#men&# en el B0e

e8,l#& en !0 in&eri#r/ A.) !) #b&06# ,lacer, ,er# !#l# Al/ Se .ab)a B0i&ad# la E!calera de Oac#b del ,ene, ,ara B0e ella n# n#&ara la! ,r#&0berancia! me&'lica! ( !e diera c0en&a de B0e, B0iAn e!&aba en&re !0! ,ierna!, era Al/ Per#, de!,0A! de e!&ar c#n ella, !e la! .ab)a 60el&# a ,#ner/ F a.#ra, !i ,en!aba en la 6al1(ria, en el cal#r de !0 c0er,# ( en l# ,er%ec&# B0e era ,ara Al, a0n &eniend# el &ama"# B0e &en)a, 6#l6)a a ,#ner!e d0r# ( de!e#!# de e!&ar

c#n ella/ Lab)a !id# 0n err#rH 0n C#did# err#r deCar!e lle6ar ,#r la ira ( arreba&arle la 6ir+inidad/ N# debi &#carla n0nca/ F, de i+0al %#rma, !ab)a B0e !er)a inca,aG de n# &#carla c0and# 6#l6ie!e a 6erla/ P#rB0e Br(n, %0era l# B0e %0e!e, era 0n im'n ,ara !0 na&0raleGaH 0n ac&i6ad#r de !0 in!&in&# m'! ,rimi&i6# ( ma!c0lin#/ Br(n !e iba a B0edar &#d# el d)a en !0 .abi&acin/ $0and# %inaliG la !e!in, T.e#d#re la lle6 all) ( la encerr/ *en#! mal B0e

.ab)a ,0e!&# 0na! ,0er&a! de !e+0ridad n0e6a!, ,#rB0e la! an&eri#re! B0edar#n in!er6ible! de!,0A! del mar&illaG# de G0nn(/ La c0e!&in era B0e la C#6en 6al1(ria !e+0)a a.)/ *0( cerca de Al, dema!iad#/ F !e !0,#n)a B0e Al (a n# ,#d)a amenaGarla m'! c#n l# de de6#l6erla al Val.all/ Br(n .ab)a ,a+ad# !0 ,eaCe, S6erdadT Per#, en&#nce!, S,#r B0A n# !e !en&)a !a&i!%ec.# ni a +0!&#T SP#r B0A n#

,#d)a !en&ir!e de!can!ad# ( %eliGT Nece!i&aba relaCar!eH ( ,ara ell# !e .ab)a ,a!ad# &#d# el d)a &rabaCand#, re,a!and# l#! m#ni&#re! de l#! ,0n&#! elec&r#ma+nA&ic#! c#n*i(a ( R&a, in%#rm'nd#!e !#bre l#! e!&ad#! !alin#! de l#! mare! de E!c#cia ,ara !aber !i .ab)an .0e6#! de ,0r! ( e&#ne!, al lad# de Gabriel ( la .iCa de T.#r/ Nin+0n# de ell#! le .ablaba/ S#l# c#n6er!aban !#bre la mi!in ( !e re,ar&)an el &rabaC#/

$ada 0n# !ab)a l# B0e deb)a .acer/ R&a era la B0e ,e#r le miraba/ En realidad, la 6i!ceral +0errera n0nca le ca( mal, al c#n&rari#/ Le +0!&aba ( le ,arec)a di6er&ida ( #c0rren&eH ,er#, en e!e m#men&#, en La $en&ral, la ,elirr#Ca ni !iB0iera ,re+0n& ,#r Br(n, ni &am,#c# le in!0l& # le incre, c#m# 6en)a .aciend# de!de .ac)a &re! d)a!/ La C#6en +0ard !ilenci#, e6i&and# enc#n&rar!e c#n !0 mirada (

&#cand# en &#d# m#men&# al !am0r'i, c#m# !i el medi# Ca,#nA! le diera la ,aG in&eri#r B0e an.elaba/ Mna &ranB0ilidad B0e !0! ner6i#!, de!c#n&r#lad#! ,#r !0 ,re!encia, b0!caban de!e!,eradamen&e ,ara n# #ri+inar 0na n0e6a +0erra/ E!&06# &#d# el d)a &rabaCand# ,ara n# 6erla ni en%ren&ar!e a la! c#n!ec0encia! de l# B0e .ab)a .ec.#/ Se m#rdi la len+0a ,ara n# ,re+0n&arle a Gabriel !i a Al &ambiAn !e le abr)an la! ala!U

Per# l# enc#n&r ina,r#,iad#/ De re,en&e, &#d# le ,arec)a m0( )n&im# ( n# le a,e&ec)a B0e !0,ieran B0e, %inalmen&e, !e .ab)a ac#!&ad# c#n la Generala/ B0en#, B0e la .ab)a .ec.# !0(a/ A.#ra !e enc#n&raba a l#m#! de !0 caball#, Dem#ni#/ S0! #C#! c#l#r caramel# ,ermanec)an cerrad#!, mien&ra! deCaba B0e l#! Nl&im#! ra(#! del !#l, B0e !e e!c#nd)a &ra! la! maCe!&0#!a! m#n&a"a!, r#Garan !0 r#!&r#/ Fa n# &endr)a ,#der !#bre ella/

Lab)an .ec.# 0n &ra&# ( Al l# re!,e&ar)a/ Br(n .ab)a r#&# !0 ,r#me!a de amarle e&ernamen&e, ,er# Al n# de!ec.ar)a !0 ,alabra/ Era %iel a e!&a .a!&a la! Nl&ima! c#n!ec0encia!/ La liberar)a/ RSe acab, Br(n RC0r al ciel# &#mand# aire ,#r la nariG/ In&en&aba relaCar!e, ,er# la de!aGn B0e !en&)a le enc#+)a el ,ec.#/ La de!,edida del !#l di# ,a!# a la n#c.e/ Era m#men&# de deCar !0 6en+anGa a 0n lad# ( cen&rar!e en la mi!in/

B0c.annan e!&aba c#n6encid# de .aber .allad# la ,#!icin e8ac&a de l#! e!cla6#! c#n la mercanc)a 5tem 7ells Ir)an a Ler9ic1 ( lle+ar)an al %inal de &#d# aB0el a!0n&#/ Gabriel ( *i(a le ac#m,a"ar)anH ( !0 %#r&aleGa B0edar)a %lanB0eada ,#r l#! ber!er1er! ( !0 +r0,# de ein.erCar!/ L#! &rilliG#! n# e!&aban en c#ndici#ne! de ,elear ( !e B0edar)an en re,#!# .a!&a B0e !e rec0,era!en de !0! a,ara&#!a! .erida!, !i e! B0e lle+aban a

rec0,erar!e/ Ardan e!,#le a %emonio, ( C0n&#! de!cendier#n la c#lina a +ran 6el#cidad/ A.#ra le! &#caba 6iaCar .a!&a la! I!la! S.e&land, ( 6er, %inalmen&e, d#nde deCaban a l#! e!cla6#!/ P#dr)an enc#n&rar !0 cen&r# ne0r'l+ic# ( a6eri+0ar la 0bicacin de la !ede de N#r0e+a/ S#l# le! B0edaba e!a ,#r derribarH e!e Nl&im# e!c#ll# ,ara aniB0ilar a la #r+aniGacin de cien&)%ic#! ( a!e!in#! B0e .ab)an B0erid# acabar c#n ell#!,

c#n l#! !ere! inm#r&ale! c#m# Al/ L#1i &rabaCaba c#n la! alma! ,er&0rbada! ( c#n&aminada!/ Per# Od)n ( 2re(Ca c#n&aban c#n 0n +r0,# de +0errer#! !al6aCe! B0e, a0nB0e aCen#! a l# B0e realmen&e era c#rrec&# # n#, l0c.ar)an a cie+a! ,#r !0! cred#!/ O c#n&in0idad al *id+ard, # Ra+narQ1/ En 0na! .#ra!, !abr)a B0A de,arar)a el de!&in# a la Tierra*edia/ Br(n ,ermanec)a e!&irada b#ca abaC# en la cama/ N# !e .ab)a m#6id# de!de B0e

T.e#d#re la .ab)a encerrad# en !0 c'rcel ,ar&ic0lar, e8ce,&# ,ara e!cribir en !0 diari#, B0e .ab)a deCad# abier&# baC# la cama, aband#nad# ( #l6idad# c#m# ella !e !en&)a/ S$0'n&a! .#ra! lle6aba all)T I0er)a de!can!ar, !0mir!e en el !0e"# ( 6er de n0e6# el Val.all/ La! 6al1(ria! n# nece!i&aban d#rmirH ,er#, e!&a 6eG, la Generala B0er)a ec.ar man# de al+# B0e elimina!e !0 an!iedad ( !0 &ri!&eGa/ T.e#d#re/ Lab)a !id# e!e

ein.erCar B0ien le .ab)a B0i&ad# la 6ir+inidad/ S$m# .ab)a !0cedid# &#d# aB0ell#T Siem,re cre( B0e aB0el &e!#r# era de Ardan/ Siem,re ima+in B0e !er)a Al B0ien la ,#!e(era, ( n# 0n .#mbre de!c#n#cid# B0e, adem'!, la #diara/ Per#, al %in ( al cab#, al dalradian# &am,#c# le ca)a bien/ Sin embar+#, de!,0A! del d#l#r inicial ( de la 6er+ZenGa, !0 c0er,# .ab)a de!,er&ad#/ Le d#l)a en&re la! ,ierna!H era 0n

&#rmen&# de %r0!&racin e in!a&i!%accin/ N# .ab)a lle+ad# al #r+a!m#, la .ab)a deCad# a la! ,0er&a! de l#! %0e+#! ar&i%iciale!/ L0ndi el r#!&r# en el e!,ar&an# c#lc.n ( !e !#r,rendi al 6er B0e n# derramaba ni 0na l'+rima (a/ S0! #C#! e!&aban !ec#!, c#m# la ,lan&a m0er&a de ,ena B0e ,erec)a ,#rB0e n# la re+aban/ REl men&eca&# .a ,0e!&# 0na! c#m,0er&a! n0e6a!/ Br(n abri l#! #C#!/ Era G0nn( B0ien .ablaba/ Se+0ramen&e

,re&end)an !acarla de all) #&ra 6eG/ N# &en)a +ana! de m#6er!e, B0er)a B0e la deCaran .0ndir!e en !0 mi!eria ,er!#nal/ I0e la deCaran ll#rar en e!e m#men&#/ REl &renGa! e!&' l#c# R+r0" R&aR/ N# dar' ,ara ,0er&a! R!0 6#G e!&aba &e"ida de 0na ri!a mali+na/ RA,'r&a&e RdiC# GNnnr/ Se .iG# el !ilenci# ( de!,0A! a"adi R: Padre/ Al+# c#r& el 6ien&#, al+# c#m# ,#r eCem,l#, la rA,lica de

*CQlnir B0e im,ac& c#n&ra la c#m,0er&a me&'lica ( la re6en&/ GNnnr ( R&a a,arecier#n a &ra6A! de 0na n0be de ,#l6#, c#n l#! #C#! c#m,le&amen&e r#C#! al 6er el e!&ad# en el B0e !e enc#n&raba Br(n/ Se .ab)a c0bier&# c#n la man&a +ri! B0e le .ab)a deCad# Ardan/ Ten)a el ,el# r0bi# de!,erdi+ad# ,#r la alm#.ada (, ,#r encima del %e# c#ber&#r, el a,ara&#!# c#llar de ,err# c0br)a ,ar&e de la n)6ea ,iel de !0 c0ell#, c#m# 0n

rec#rda&#ri# de l# manc.ada B0e e!&aba/ R&a &ra+ !ali6a ( GNnnr mir .acia #&r# lad#/ Oam'! .ab)an 6i!&# a !0 Generala en e!e e!&ad#/ Per# ella n# B0i!# a(0da, n# B0er)a B0e la a(0daran/ Era c#m# !i Br(n, en realidad, nece!i&ara e!e &ra&# ,#r ,ar&e de Ardan, c#m# !i ella en 6erdad cre(era B0e l# merec)a/ La ,elirr#Ca .iG# de &ri,a! c#raGn ( !e !en& en el c#lc.n/ Br(n le daba la e!,alda ( !e+0)a inm6il/ R&a alar+ la man# ( le ,ein el ,el# r0bi# ( ,'lid#

c#n l#! ded#!/ Di#!e!, aB0ell# n# era C0!&#/ F, adem'!, !e !en&)a ,ar&e im,licada en el ca!&i+# de Br(n/ Par&e re!,#n!able/ S0 nonne .ab)a rec.aGad# al am#r de !0 6ida ,ara c0idar de ella, ,ara B0e n# !e %0era al lad# #!c0r#/ Se le llenar#n l#! #C#! de l'+rima! ( a,re& l#! labi#!, ac#n+#Cada/ RArdan n#! .a dic.# B0e (a n# e!&'! ,re!a Ran0nci G0nn( &en!a ( d#lida ,#r ellaR/ Sal de aB0) a.#ra mi!m#/

Br(n e8.al el aire B0e re&en)a en !0! ,0lm#ne!/ RSDnde e!&' Al a.#raT RSe .a id# a Ler9ic1 c#n *i(a ( Gabriel Rc#n&e!& GNnnrR/ N#!#&ra! e!&am#! al car+# del ca!&ill#/ RS), n#!#&ra! ( l#! ber!er1er!, ( l#! ein.erCar!U Ra"adi R&a c#n l#! #C#! en blanc#/ Br(n n# diC# nada m'! ( R&a !e e!&remeci/ RSE!&' T.e#d#re abaC#T R ,re+0n& !Nbi&amen&e/ RST.e#d#reT SEl ein.erCar r#man# e!&irad#T RR&a %r0nci el

ce"#/ RS) Rc#n&e!& GNnnrR/ E!&'n en el !aln/ Van a cenar &#d#! C0n&#!/ Incl0!# l#! ,eB0e"#! ber!er1er! ( !0! madre!/ L# .acen 0na 6eG ,#r !emana, S!abe!T R e8,lic d0lcemen&e, !en&'nd#!e al #&r# lad# del c#lc.n ( ,#niAnd#le 0na man# !#bre la caderaR/ E! c#m# 0na cena de .ermandad/ Se lle6an &#d#! m0( bienU Ven, 6am#! abaC#, Br(n/ Te +0!&ar' 6erl#!/ RSF O#.n!#nT

RTambiAn e!&' a.)/ N# !e !e,ara de S&e6en Rc#men& R&a, a,ar&'nd#le la man&a de encima del c0er,#/ Br(n 6e!&)a c#n 0na cami!e&a ne+ra de &iran&e! aC0!&ada, B0e deCaba 6er !0! ala! .elada!, ( 0n#! ,an&al#ne! c#r&#! del mi!m# c#l#rR/ Te ,#n+# la! b#&a! ( baCa! c#n n#!#&ra!/ Se acab &0 recl0!in/ Br(n, de!+anada, deC B0e !0! n#nne! le ,0!ieran l#! calce&ine! +#rd#! ( +r0e!#! B0e c0br)an !0! r#dilla! ( la! b#&a! de ca"a al&a #!c0ra!/

GNnnr la &#m de la! meCilla! c#n &ien&# ( C0n& !0 %ren&e a la de ella/ RSI0A dem#ni#! &e .a .ec.# e!e &i,#T RE!&#( bien Rmin&i a,'&ica R/ S#l# me !ien&# can!ada/ R&a ( GNnnr !e mirar#n la 0na a la #&ra/ RFa n# ere! 6ir+en R!e"al R&a c#n #b6iedad/ RN# Rre,lic Br(n aleC'nd#!e de GNnnr ( d'nd#le la e!,alda a !0! .ermana!/ Ten)a B0e !alir de a.)/ N# ,#d)a .ablar de l# ac#n&ecid# en la maGm#rraR/ Nin+0na de la! &re! l# !#m#!/

RN# !e &e .an abier&# la! ala! Rre,lic R&a c#n cara de ,#c#! ami+#!RU Si+0en ,'lida!, n# .an cambiad# de c#l#r/ RN#/ N# l# .an .ec.# R!e de&06# ( mir a R&a ,#r encima de !0 .#mbr#/ RSP#r B0AT Re8i+i !aber, &embl#r#!a ( .erida ,#r l# B0e in&0)a B0e le .ab)a !0cedid# a Br(n/ La r0bia !e enc#+i de .#mbr#! ( n# le di# im,#r&ancia/ N# ,#d)a d'r!ela/ Se a0&#c#n6encer)a de B0e aB0ell# n# era im,#r&an&e/ An&e! era 6ir+en, ( a.#ra (a n#/

L0c.ar)a ,#r n# !en&ir!e mal ni !0cia/ R$#!a! B0e ,a!an/ A R&a el d#l#r la ce+/ Sen&)a !0 ,r#,ia inc#m#didad, incl0!# !0 de!a!#!ie+#/ RN# me ,0ede! en+a"ar/ A m) n#/ N# !A l# B0e .a ,a!ad#, ,er# a m) &am,#c# nadie me #%ende im,0nemen&e/ F !i &e .acen da"# a &i, &ambiAn me l# .acen a m)/ RE!# !er' a.#ra, R&a, ,#rB0e, d0ran&e e#ne!, &e .a im,#r&ad# bien ,#c# l# B0e me ,a!aba R c#n&e!& !in medir !0! ,alabra!/

RBr(n RdiC# GNnnr alarmada/ RTiene! raGn/ RLa 6al1(ria ace,& !0 re,r#c.e/ Br(n n# dec)a nin+0na men&ira ni #mi&)a nin+0na 6erdad/ La! c#!a! eran &al c0al la! ,r#n0nciabaR/ Per# re!0l&a B0e .e 60el&#, ( &N n0nca .a! deCad# de e!&ar aB0) R,0!# 0na man# !#bre !0 ,ec.#R/ E!&am#! aB0), Br(n/ Si n# me B0iere! c#n&ar B0A .a ,a!ad#, n# me l# c0en&e!/ Per# !ien&# m0c.# d#l#rU F 6iene de &i/ Br(n !e em#ci#n al #)r !0!

,alabra!/ R&a !iem,re la c#nm#6)a/ La m'! br0&a de &#da! &en)a el d#n de &#carle la %ibra !en!ible c0and# !e !inceraba/ RSe me ,a!ar', n#nne Rin&en& calmarla, ,er# !ab)a B0e n# l# l#+rar)a/ Sali ,#r el b#B0e&e de la ,ared !in mirar a&r'!/ RF a m) &ambiAn !e me ,a!ar' e!&a an+0!&ia R,r#me&i R&a c#n l#! #C#! &0rB0e!a! %iC#! en la e!,alda alada ( .elada de Br(n R/ P#r e!#, c0and# lle+0e el &renGa!, le ma&arA/ ^V

Ler9ic1 I!la! S.e&land Gabriel miraba la! ala! de Ardan/ Ob!er6aba cm# la! m#6)a/ Eran n0e6a!, !in d0da/ F e!# !#l# ,#d)a !i+ni%icar 0na c#!a: Ardan ( Br(n !e .ab)an ac#!&ad#/ Ten)an 0n 'ompromiss, ,#r m0c.# B0e !e #diaran/ F c0and# 6al1(ria ( ein.erCar c#m,r#me&id#! !e 0n)an, a amb#! !e le! abr)an la! ala!/ Gab e!,eraba B0e .0bieran arre+lad# !0! di%erencia! ( B0e Ardan !e relaCara de 0na 6eG ,#r

&#da! ( 6iera B0e nadie amenaGaba !0 lideraG+# en !0 &ierra/ Eran 0n eB0i,# ( deb)a en&enderl#/ RAl .i+.lander le .an !alid# ala! RdiC# *i(a c#n +e!&# !eri#R/ A.#ra (a ,0ede! 6#lar/ RS)/ RArdan l# mir de re#C# R/ A.#ra (a nadie ,#dr' deCarme caer c#m# 0na mierda de ,'Car#/ RLe rec#rd c0and# *i(a 6#laba la! c#lina! del b#!B0e de Gall#9a( ( lle6aba a Ardan en braG#!/ L# lanG ,#r l#! aire! ( e!,er a B0e el ein.erCar !0,iera caer

c#m# l#! +a&#!/ *i(a !#nriH le ,areci di6er&id# .acerl#/ REn&#nce!, S(a .a! liberad# a Br(n de &0 re!&riccinT R ,re+0n& Gab cla6and# l#! #C#! en l#! ,eB0e"#! %ar#! de l0ce! B0e !e m#6)an al 0n)!#n# ,#r el ,0er&# de Ler9ic1/ Eran la! an&#rc.a! de la ,r#ce!in/ AB0ella mi!ma n#c.e !e celebraba el en!a(# del Cp 4elly "a Ardan ,ermaneci en !ilenci# ( re6i! en !0 iP.#ne el ,r#+rama

de l#caliGad#re! bi#mA&ric#! B0e .ab)a ac&0aliGad#/ B0c.annan &en)a raGn: la !e"al ,r#ced)a del ,0er&# B0e a,arec)a baC# !0! ,ie!/ In&err#+ar)an a l#! B0e e!&06ieran c#n l#! e!cla6#!H de!&r0ir)an &#da ,r0eba de la! 5tem 7ells (, !i !e &erciaba, ma&ar)an a &#d#! l#! !ier6#! ( C#&0n! B0e !e ,re!en&aran an&e ell#!/ RS)/ Fa n# B0ier# nada m'! de ella Rc#n&e!& e!c0e&#/ REl renc#r ( la 6en+anGa n0nca ,r#,#rci#nan c#n&en&# R !en&enci

*i(a mien&ra! !acaba !0 cho'uto ( r#Gaba la .#Ca c#n la (ema de !0! ded#!/ Ardan l# !ab)aH ,er# !aberl# n# .ac)a B0e c#m,ar&iera aB0ella #,inin/ Vl deb)a en!e"ar a l#! dem'! c0'nd# le .ab)an .ec.# da"# # c0'nd# le .ab)an dece,ci#nad#/ Sin#, Scm# iban a !aber !i al+0na 6eG !e eB0i6#cabanT Si nadie le! rec&i%icaba, Scm# a,render)an de !0! err#re!T REl m0nd# e!&' llen# de ,erdn, ,#r e!# &#d#! !i+0en

c#m,#r&'nd#!e i+0al de mal Y!en&enci el .i+.lander/ Gabriel ne+ c#n la cabeGa ( mir a Ardan c#n c0ri#!idad/ RSA B0A %il!#%#! lee!T RSF#T R,re+0n& Ardan a&ni&#R/ N#, ami+#/ La %il#!#%)a #! la deC# a 6#!#&r#!, B0e 6ai! derec.i&#! a alcanGar la il0minacin/ Ni me in&ere!an l#! ,en!amien&#! e8i!&enciale! de l#! dem'! ni medi&# &an&#/ RDeber)a!/ A 6ece!, en la 6ida (

en la +0erra .a( B0e &ener la cabeGa m'! %r)aU Adem'!, Sde dnde .a! !acad# e!a %ra!eT Rle in!&i+ el r0bi#R/ SDe El En&errad#rT Ardan !#nri ( c.a!B0e la len+0a/ RDe Ardan de la! Li+.land!, En+el/ $#n!eCer#, a!e!in# en %0nci#ne! R!e rec#l#c la! .#mbrera! de &i&ani# ( mir al %ren&eR U, ( an&icri!&#/ Gabriel ( *i(a l# mirar#n di6er&id#!/ El .i+.lander era 0n &i,# en&re&enid#, de .0m#r al+#

#!c0r# ( car'c&er .0ra"#H ,er#, en el %#nd#, &en)a !0 ,0n&#/ El m6il de Ardan !#n/ RDime, B0c.annan/ RBaird Rc#n&e!& la 6#G al #&r# lad#/ RE!&am#! !#bre la i!la/ SDnde &e enc0en&ra!T RLa( 0n &ran!b#rdad#r ne+r# ( blanc# al lad# de l#! barc#! dra11ar/ E! 0n 2err( de car+a r#dada/ Tiene l#! cri!&ale! &in&ad#!, ( e! de 0!# ,ri6ad#/ SL# 6e!T RS)/ RBien/ La !e"al 6iene de all)/

E!&#( de ,ie, en la ,ar&e !0,eri#r/ S*e 6e!T Ardan l# b0!c c#n !0! #C#! de 1#.l, ( a!in&i en c0an&# l# l#caliG/ RTe 6e#/ R*e B0edarA aB0), 6i+iland# ( c#n&r#land# B0e nadie !e e!ca,e/ El &ran!b#rdad#r &iene 0n d#ble ,i!# in%eri#r/ All) .an baCad# caCa! c#n &era,ia ( m'B0ina! de &ran!%0!in/ $re# B0e e!&'n m#n&and# 0n lab#ra&#ri# m6il/ Ardan a&end)a a la! ,alabra! del 6aniri#/ Era m0( c#.eren&e c#n!&r0ir al+# B0e &06iera

m#6ilidad en 6eG de 0bicar!e en al+Nn l0+ar %)!ic# ( %iC#, de l# c#n&rari# !iem,re e8i!&)a rie!+# de B0e l#! enc#n&raran ( le! a&acaran/ REn&endid#, B0c./ La !e"al bi#mA&rica e!&' ac&i6ada ( marca la ,#!icin B0e indica!/ SE!&'n l#! e!cla6#! en el in&eri#rT RS)/ N# .an !alid# de a.) en &#d# el d)a, le! .e e!&ad# 6i+iland#/ R$#m,rendid#/ *an&An &0 ,0e!&#/ N#!#&r#! n#! in&ernarem#! en el Grand 2err(/ $0ida B0e n# !al+a nadie ( B0e l#! .0man#!

n# 6ean el e!,ec&'c0l#/ SP#dr'! .acerl#T RF# le a(0darARa!e+0r *i(a/ Vl &ambiAn era 6aniri# ( &en)a 0n +ran ,#der men&al/ P#dr)a mani,0lar la! men&e! de l#! .0man#! c#n !0ma %acilidad/ RPer%ec&#/ Adelan&e, en&#nce!/ Ardan c#r& la c#m0nicacin/ Nadie le! e!,eraba/ E!# era l# meC#r/ A0nB0e Ardan ad#raba l#! c.#B0e! %r#n&ale! ( ,#der adelan&ar!e a l#! m#6imien&#!, &ambiAn e!&aba bien ,#rB0e ac&0aba! c#n

la !e+0ridad del %ac&#r !#r,re!a de &0 band#/ F B0c.annan .ab)a .ec.# 0n +ran &rabaC# B0e le! daba la #,#r&0nidad de c#+erl#! a &#d#! c#n la! man#! en la ma!a/ Se a,r#6ec.ar)an de ell#/ L#! &re! +0errer#! de!cendier#n ( a&erriGar#n !#bre la ,lan&a cen&ral del +ran 2err(/ De!de all), ,#d)an 6er a la inmen!a m0l&i&0d !e"aland# al barc# 6i1in+# B0e !e 0bicaba a e!ca!#! &rein&a me&r#! de d#nde ell#! !e enc#n&raban/

La! an&#rc.a! ard)an en !0! man#!, mien&ra! 6i&#reaban ( +ri&aban c#n ale+r)a/ El %0e+# B0emar)a l#! ,ecad#! de &#d#!, al+0n#! m'! ,ecad#re! B0e #&r#!/ Per# arder)an i+0al/ El mar ,ermanec)a en calmaH ( la! l0ce! del ,0er&# c#n%er)an 0na ima+en di+na de 0n le# marin# ( n#c&0rn#/ En la ,lan&a de arriba, B0c.annan !e+0)a medi# #c0l&#, c#n&r#land# &#d# l# B0e ,0diera 6er de m'! aB0ella raGa .0mana, in%eri#r

e i+n#ran&eH (, !in embar+#, ,r#&e+id#! ,#r l#! di#!e! ( !0! +0errer#!/ Gabriel !ac !0! e!,ada! ( %0e a la cabeGa del &r)#/ *ien&ra!, Ardan !e+0)a mirand# la ,an&alla, c#n&r#land# el m#6imien&# de l#! !ier6#!H (*i(a ,re,araba l#! micr#e8,l#!i6#! B0e in!&alar)an en &#d# el 2err( ( B0e de&#nar)an en ca!# de B0e nece!i&aran .acerl#/ BaCar#n la! e!calera! B0e le! lle6ar)an a la ,lan&a in%eri#r ( Gabriel abri la ,0er&a de 0na ,a&ada, c#n amba! e!,ada! a

cada lad# de !0! cadera!/ Ardan (*i(a l# !e+0)an, el !am0r'i c#n !0 cho'uto ( Ardan c#n !0! e!,ada! de ein.erCar en al&#/ N# #l)a dema!iad# bien/ El .ed#r B0e emer+)a de aB0ella !ala c#m,le&amen&e a #!c0ra! !e in&ernaba en la! %#!a! na!ale! ( rec#rdaba a la ,aCa ( l#! e8cremen&#! de la! +ranCa!/ L#! &re! +0errer#! %iCar#n !0! mirada!, ( !e dier#n c0en&a de B0e all) n# .ab)a ni 0n b),ed#, ni 0n

.0man#/ La ,lan&a e!&aba a&e!&ada de cerd#! en#rme! B0e iban de 0n lad# al #&r#, b0!cand# ( r#(end# c#mida ,#r el !0el# manc.ad# de #r)n ( m0+re/ Ardan +r0" de!c#ncer&ad#/ Se a!e+0r de B0e la !e"al de l#! c.i,! !i+0iera en m#6imien&# ( ca( en la c0en&a de B0e eran l#! cerd#! l#! B0e &en)an l#! c.i,!/ RPer#, SB0A c#"# e! e!&#T RO#derU RGabriel, incrAd0l#, n# ,#d)a creer l# B0e 6e)an !0! #C#!R/ *i(a, c#n&ac&a c#n

B0c.annan men&almen&e R #rdenR/ N#! .an &endid# 0na &ram,a ( ,0ede B0e e!&A en ,eli+r# a.) a%0era/ El !am0r'i l# in&en& ( ne+ c#n la cabeGa/ LiG# 0n barrid# men&al ,ara ca,&ar la !e"al de B0c.annan/ RE! el barc#/ N# deCa &ra!,a!ar la! #nda! men&ale!/ $re# B0e .a( 0n an0lad#r de %rec0encia R a%irm el #rien&al/ REn&#nce! !al %0era ( enc0An&ral# R,idi Gabriel, mirand# a ArdanR/ I0e n#! e8,liB0e

dnde 6i# Al B0e me&)an caCa! en e!&e barc# ( B0e l#! miembr#! de Ne9!cien&i!&! en&raban ( !al)an de aB0)/ *i(a !ali a b0!car a B0c.annanH ( Ardan !e ,a! la! man#! ,#r el ,el#, a,re&and# l#! dien&e! c#n %r0!&racin/ RSI0A ,ien!a!, ArdanT R ,re+0n& el l)der de l#! ein.erCar!/ RPien!# c#!a! B0e n# me +0!&an Rrec#n#ci m0( !eri#/ Amb#! !e mirar#n el 0n# al #&r#, ca!i le(And#!e la men&e/

E!&aban en 0n 2err( ,erdid# en Ler9ic1 ( a&e!&ad# de +#rrin#! en#rme!/ Le! .ab)an a!e+0rad# B0e a.) !e enc#n&raban l#! e!cla6#!U F n# era a!)/ RVenid a 6er e!&#/ R*i(a a,areci ,#r el marc# de la ,0er&a, c#n +e!&# m0( !eri# ( an!i#!#/ $0and# !0bier#n a la ,lan&a !0,eri#r, !i+0iend# al 'ofun, !e enc#n&rar#n a 0n .#mbre 6e!&id# de ne+r#, ,arecid# a B0c.annan, ,er# n# era B0c.annan/ N# era el ami+# de Ardan/ El e!c#cA! mir al indi6id0#,

&ie!# ( m0er&#, B0e !e !#!&en)a de ,ie c#n 0n re!,ald# me&'lic# ac#,lad# a !0 e!,alda ( ,ar,ade incrAd0l#/ N#/ N# era B0c./ Era al+0ien de!c#n#cid#, 0na mari#ne&a/ Ardan cerr l#! #C#! 0n in!&an&e ,ara en&ender l# B0e e!&aba !0cediend#/ La c#nciencia le +#l,e c#n %0erGa ( !0 r#!&r# ,erdi el c#l#r/ RE!&e .#mbre n# .a ,#did# llamar&e Ra!e+0r *i(a in!,ecci#nand#

al m0er&#R/ E!&' &ie!#/ RDe60el6e la llamada al m6il de B0c.annan R!0+iri Gabriel, e!&0diand# l#! alreded#re! ( l# B0e ac#n&ec)a en el ,0er&#/ La +en&e, e8ci&ada, e!&aba ,re,ar'nd#!e ,ara lanGar !0! an&#rc.a! al dra''ar ( en6#l6erl# en llama!/ Ardan ,r#cedi, ner6i#!# ( mal.0m#rad#H ,er# el &elA%#n# e!&aba a,a+ad# # %0era de c#ber&0ra/ RN# me l# ,0ed# creerU DLiC# de la +ran ,0&aE R+ri& llen# de rabia lanGand# el &elA%#n#

c#n&ra la ,ared/ N# ,#d)a !erU SDe 6erdad B0c.annan !e la iba a C0+arT N# B0er)a creerl#/ E!# era 0na encerr#na/ SI0A ,re&end)a .acerT Gabriel ( *i(a n# B0i!ier#n .acer m'! !an+re ( ,ermanecier#n 0n#! !e+0nd#! en !ilenci#, re!,e&and# el male!&ar de Ardan/ RSal+am#! de aB0) R!0+iri *i(a, mirand# al ciel# n#c&0rn# R/ Vienen n#!%era&0!/ S#n m0c.#! Ra!e+0r c#n l#! #C#! ,la&ead#!,

m'! clar#! de l# n#rmal/ Se rec#+i el ,el# en 0na c#la al&a, c#m# Gabriel, ( !e ,re,arar#n ,ara en%ren&ar!e a ell#!/ Per#, en&#nce!, la ,rimera an&#rc.a ca( en el dra''ar, B0e &an cerca e!&aba de ell#!, ( el %0e+# ,rendi c#n ra,ideGU La +en&e !i+0i lanGand# !0! an&#rc.a! .a!&a B0e !e ,erca&ar#n de B0e la! llamarada! n# eran n#rmale! ( B0e el %0e+# di!&aba m0c.# de e!&ar c#n&r#lad#/ A ,e!ar de la! llama!, el %0e+# n# era &an a+re!i6# c#m# l# B0e

6in# a ra)G de Al/ L#! &re! +0errer#! in&en&ar#n .0ir del %err(, ,er# el dra''ar e8,l#& ( de Al !alier#n mile! de ,erdi+#ne! de l0G di0rna ( #&r#! llen#! de 'cid# B0e im,ac&ar#n n# !#l# en l#! .0man#!, !in# &ambiAn en l#! c0er,#! de Gab, *i(a ( Ardan/ *i(a, B0e c#m# 6aniri# !e !0,#n)a B0e deb)a man&ener a ra(a la! men&e! .0mana!, %0e 6)c&ima de cien&#! de ,r#(ec&ile! de l0G di0rna, B0e .icier#n B0e +ri&ara (

ca(era al mar, !in %0erGa! ,ara !e+0ir le6i&and#/ L#! c0er,#! de Ardan ( Gab !e c#n6ir&ier#n en c#lader#!H l#! m)!ile! de 'cid# le! &ra!,a!aban la ,iel, ( al+0n#! !e B0edaban den&r# de!.aciAnd#le! mN!c0l#! ( r+an#!/ *ien&ra! Ardan de!%allec)a, ,re!# del d#l#r ( la im,#&encia, cla6 !0! #C#! 9.i!1( en el .0m# B0e &a,aba el &ec.# e!&elar ( 6i# emer+er a 0n +r0,# n0mer#!# de 6am,ir#! C6ene! B0e iba .acia ell#!/ Vam,ir#! reC06enecid#! (

n# decrA,i&#!/ Pen! en l# irre!,#n!able B0e .ab)a !id# al n# c#n&r#lar a B0c.annan, al %iar!e de !0! direc&rice! c#n &an&a %acilidad/ F rec#rd la! ,alabra! de Br(n B0e le in!in0aban B0e n# c#n%iara en Al/ 20e ,en!ar en ella, ( !0! ala! &ribale! !e abrier#n de ,ar en ,ar/ Br(n !iem,re ,r#6#car)a c#!a! en Al, b0ena! # mala!H ,er# n0nca le !er)a indi%eren&e/ *al.erid# ( de!an+r'nd#!e, re&#m el c#n&r#l de !0 c0er,# ( e!,er a l#! n#!%era&0!/

Gabriel, ,#r !0 ,ar&e, !e lanG al mar a b0!car a *i(a/ La l0G di0rna era m#r&al ,ara l#! 6aniri#!, ( m0( d#l#r#!a/ El !am0r'i !e .ab)a .0ndid# en el mar ( ,a&aleaba l0c.and# ,#r e8,0l!ar de !0 c0er,# &#d#! l#! ,r#(ec&ile! B0e .ab)an im,ac&ad# en !0 carne/ $0and# Ardan 6i# B0e el En+el !e lanGaba a re!ca&ar a 0n# de l#! !0(#!, 0na re6elacin cr0G !0 rebelde, #!c0ra e in%le8ible men&e/ El l)der de l#! ein.erCar! n# !#l# era 0n e!&ra&e+a %r)#H era al+#

m'!: 0n ,0&# .Ar#e em,'&ic# B0e arrie!+aba !0 6ida ,#r l#! dem'!, del mi!m# m#d# B0e l#! dem'! la arrie!+aban ,#r la !0(a/ F era admirable/ B0c.annan !e+0ir)a de!a,arecid# c0and# ell#! !alieran de e!a/ Per# Ardan n# de!can!ar)a .a!&a darle caGa/ La ,re+0n&a era: SSaldr)an de e!aT ST#d#!T E!c#cia Eilean Arainn La n#c.e n0blada ( cerrada ca( !#bre la I!la de Arran/ La! #la! arreme&)an c#n %0erGa c#n&ra l#! acan&ilad#! ( el 6ien&#

!#,laba de!a%#rad#/ La! calle! e!&aban 6ac)a!, ( en l#! .#+are! la! c.imenea! ,rend)an encendida!, c#n l#! .0man#! alreded#r de ella!, a!0!&ad#! ( llen#! de &err#r ,#r el n0e6# ac&# &err#ri!&a B0e acaec)a en Ler9ic1/ Fa eran m0c.#!H ( en m0( ,#c# &iem,#/ La +en&e .ablaba de +0erra! ci6ile! ( de &err#ri!m# de!,iadad#U El m0nd# !e !0m)a en la #!c0ridadH ( l#! ac&#! 6and'lic#! !e

!0ced)an 0n# &ra! #&r#/ Per# l#! !ere! c#m# Al !ab)an B0e &#d#! e!#! m#6imien&#! e!&aban #rB0e!&ad#! ,#r cabeGa! ,en!an&e! m'! ,#der#!a!H ,#r +0errer#! B0e (a n# &en)an e!crN,0l#! ( B0e 0&iliGaban el *id+ard c#m# !0 ,rinci,al c#&# de ba&alla/ L#! .0man#! !e c#rr#m,)an ( ,ar&ici,aban en ell#! c#n !0 i+n#rancia/ I+0al B0e l#! inm#r&ale! &ambiAn ,erd)an la %e, de!+a!&ada ,#r el &iem,#, ( decid)an .acer el

malH !encillamen&e, ,#rB0e era meC#r ( m'! di6er&id#/ RB0c.annan/ El al0did#, B0e ,ermanec)a cerca de la %#r&aleGa de Ardan mirand# !0 maCe!&0#!idad ( !0 ,#der)#, !e +ir ,ara encarar a !0 laird RBaird Rl# !al0d/ $amer#n !#nri ( le di# 0na man# en 0n +e!&# ami!&#!#, mien&ra! c#n la #&ra !#!&en)a 0n ci+arrill#/ S0 cre!&a naranCa ( mal ,einada e!&aba li+eramen&e de!c#l#rida/ Ve!&)a c#n &#n#! #!c0r#! ( 0na +ran +abardina ne+ra/ El l#beGn#

alG l#! #C#! #,ac#! .acia la m#n&a"a ( !e relami l#! labi#!/ Ni B0c. ni Al eran ami+#!H ,er# Al le de6#l6er)a la mi&ad de !0 alma a cambi# de &raici#nar al clan de Ardan/ P#r e!# B0c. !e .ab)a 6endid#H ,#rB0e nece!i&aba a *and( c#n Al/ F $amer#n l# !ab)a/ $amer#n !ab)a &#d# l# B0e ac#n&ec)a en el ca!&ill#/ L#! c.i6a&#! n# .ab)an &enid# ,iedad c#n el .i+.lander, !0 ,reciad# laird Primer# %0e Ander!#n B0ien

ca(/ De!,0A!, era ine6i&able B0e B0c. !e &#rnara al band# de L#1iH ( Al !0,# cm# &en&arle/ La! m0Cere! eran el &aln de AB0ile! de l#! +0errer#! de 2re(Ca, S6erdadT $0and# ma&ar#n a *and(, $amer#n le #%reci a B0c. de6#l6Ar!ela c#n 6ida median&e la &era,ia 5tem 7ells a cambi# de B0e le a(0dara en la c#nB0i!&a de Eilean Arainn/ El &ri!&e ( ,a&A&ic# 6aniri# .ab)a accedid# a cie+a!H &al era !0 de!e!,eracin ,#r la ,Ardida de !0

,areCaU Primer# deC B0e !e encar+ara de la de!&r0ccin del ESPIONAGE/ $amer#n ( l#! !0(#! n# !e ima+inaban B0e Ardan %0era &an li!&# ( &an #b!cen# c#m# ,ara lle6ar 0n l#cal de e!e &i,# ( c#n&r#lar a!) a l#! ,a&A&ic#! e!cla6#! de l#! 6am,ir#!/ Per# l# .ab)a .ec.#, ( !e .ab)a re)d# de Al/ P#r e!# l#+rar#n de&ener la ca&a de !an+re, ( ,#r e!# im,idier#n la maldi&a e!cabec.ina en MrB0.ar& $a!&le/ De!,0A! de B0e

B0c.annan le! a6i!ara !#bre ell# d#! d)a! a&r'!, $amer#n le ,idi B0e en6iara a d#! e!cla6#! c#n e8,l#!i6#! al ESPIONAGE ( B0e l# .iciera c0and# Ardan ( l#! dem'! e!&06ieran a.)/ Per# Ardan n# !e enc#n&raba den&r#, !#l# l#! &rilliG#!/ $0and# el 6aniri# !e cerci#r de B0e el l#cal .ab)a B0edad# c#m,le&amen&e in!er6ible, n# e!,eraba enc#n&rar!e a Ardan ( a la 6al1(ria ,r#&e+id#! ,#r 0na e8&ra"a cN,0la en el e8&eri#r/

B0c.annan n# ,0d# acabar c#n ell#!, a!) B0e !e .iG# ,a!ar ,#r .Ar#e in&en&and# !al6ar a L#+an ( !0! .erman#!, ( .aciAnd#l# delan&e de Ardan ( la r0bia +0errera/ P#r e!# Ardan .ab)a cre)d# en la ,alabra de B0c., !0 e8 ami+#, ( a.#ra e!&aba en Ler9ic1, a ,0n&# de !er a!e!inad#/ F ma&ar)an al Ca,#nA! ( al r0bi# de riG#! c#n 0n !#l# di!,ar#/ S#nri/ La! c#!a! le !al)an bien/ E6i& ec.ar!e a re)r c0and# B0c. le diri+i 0na de e!a! mirada!

de c#rder# de+#llad#/ Sab)a l# B0e 6endr)a a c#n&in0acin: B0c. ,re+0n&ar)a ,#r el e!&ad# de !0 m0Cer ( ,#r !i la &era,ia .ab)a dad# !0! %r0&#!/ RS*and( .a abier&# (a l#! #C#!T Blanc# ( en b#&ella/ JPa&A&ic# +0errer#K/ RA *and( ,#dr'! 6erla ma"ana/ S)H e!&' de!,ier&a/ La &era,ia .a re!&i&0id# !0 c0er,# ( !0! .erida!, ( a.#ra e!&' &#mand# c#nciencia de l# !0cedid#/ Tiene m0c.a

.ambre, B0c./ L#! #C#! de B0c.annan !e il0minar#n de ale+r)a ( !#nri c#n%#rme/ La &raicin 6al)a la ,ena !i era ,#r 0n bien ma(#r/ S0 *and( merec)a !0 !acri%ici#H ( ard)a en de!e#! de alimen&arla/ RSF ArdanT R,re+0n& $amer#n ,a!'nd#!e la man# ,#r el ,el# de ,0n&a ( dand# 0na calada a !0 ci+arrill#/ A Al le in&ere!aba B0e el maldi&# laird de!a,areciera/ RLice l# B0e me diCi!&e/ Pa!A l#! c.i,! a l#! cerd#! ( car+0A el

dra''ar de m0nicin/ L#! n#!%era&0! !e encar+ar'n del re!&#/ N# !aldr' 6i6# de a.)/ $amer#n a!in&i ( mir al ca!&ill#/ RLa +0errera r0bia, la de l#! ra(#!U SDice! B0e e!&' a.) aden&r#T RS), Ardan la &ra&a c#m# a 0na e!cla6a/ Ella ( d#! m'! c#m# ella e!&'n #c0l&a! &ra! la! ,arede! del ca!&ill#/ El d)a an&eri#r, L0ci0! ( L0mm0! e!&06ier#n a ,0n&# de abrir 0n ,#r&al en Aberde(/ Mn# B0e

le! lle6ar)a a B)%r#!&H de!de a.) ,#dr)an .aber en&rad# a l#! rein#! del A!+ard ( C#der a l#! Ae!ir ( l#! Vanir/ L# &en)an &#d# ,en!ad#/ Per# el dr0ida de l#! 6aniri#! de la Blac1 $#0n&r( enc#n&r a Leimdal (, median&e !0 c0er,#, abri 0n ,#r&al direc&# al rein# de l#! di#!e!, de6#l6iAnd#le a !0 .#+ar/ L0mm0! n# ,0d# en&rar en el ,#r&al ,#rB0e 0na 6al1(ria r0bia B0e lanGaba 0n#! ra(#! ,#&en&)!im#!, #ca!i#n 0na %0erGa elAc&rica

c#n&raria a la B0e abr)a el acelerad#r/ Abbe( $.0rc. e8,l#&H ( L0mm0! !e de!ma&erialiG ,ara e!ca,ar de a.)/ El !emidi#! &#da6)a !e e!&aba rec0,erand# en !0 i!la/ La 6al1(ria !e enc#n&raba en Eilean Arainn, ( L0mm0! e8i+)a !0 cabeGa/ Adem'!, nece!i&aban aniB0ilar a l#! ber!er1er! ( al clan de Ardan ,ara &ener cam,# libre en E!c#cia/ En bre6e abrir)a 0n n0e6# %#c#, 0n n0e6# 6r&ice, ( n# B0er)an m'! re!i!&encia/ La &ierra

(a .ab)a de!,er&ad#, ( la! ,0er&a! !e re6elaban/ $#n la lanGa de Od)n en man#, l#! rein#! !e abrir)an en c0an&# la ,0n&a &#cara el !0el# del *id+ard/ F la +0erra, la ba&alla %inal, !e de!a&ar)a/ F nadie !e ima+inaba d#nde e!&aba la lanGa/ S#l# Al l# !ab)a, RSP#r dnde debem#! en&rarT R,re+0n& an!i#!# ,#r de!&r0ir aB0el l0+ar/ REn&rarA (# ,rimer# Rle in%#rm B0c.R/ El !i!&ema de ,r#&eccin

me rec#n#ce a m)/ Primer# de!c#nec&arA la !e+0ridad/ F, de!,0A!, #! darA la !e"al ,ara B0e #! in&ernAi! en la %#r&aleGa/ N# B0ier# !aber l# B0e .arAi! RdiC# mirand# al !0el#R/ S#l# .aced l# B0e &en+'i! B0e .acer/ $amer#n !e enc#+i de .#mbr#! ( !e !ac el ci+arr# de la b#ca/ RN# e! 0n b0en m#men&# ,ara l#! arre,en&imien&#! ni ,ara la &#ma de c#nciencia/ Ele+i!&e a *and( ( #l6ida!&e &#d# l# dem'!,

Srec0erda!T B0c.annan le6an& la cabeGa ( l# mir a%ec&ad#/ RSI0iAn e! &0 laird- ,re+0n& $amer#n di!%r0&and# del m#men&# 60lnerable de B0c./ RTN/ RSI0iAn &e de6#l6er' a &0 craidRTN/ RSA B0iAn &e debe!T RA &i/ REn&#nce!, +0errer#, B0e n# !e &e #l6ide/ RS)/ I0e n# !e le #l6idara a nadie/ Vl era el 6erdader# l)der de e!a! &ierra!, ,er# Ardan

!iem,re B0i!# ,r#&a+#ni!m#, e in&en& c#n &#d# !0 e!%0erG# im,edir B0e im,lan&ara !0 le(/ A.#ra, .ab)a lle+ad# !0 m#men&#/ *0c.#! .ab)an ca)d#H Samael, S&ri1e, Lillian, Se&., 5.ani, Sei(a, el mi!m)!im# L0ci0!U Per# Al !e+0)a a.)/ Al ,ie del ca"n/ Dem#!&rar)a a L#1i ( a L0mm0! B0e &ambiAn ,#d)a !er di+n# de !0 e!&ir,eR/ Ve aden&r#/ F 'bren#! el camin#/ B0c.annan a!in&i !0mi!amen&e

( !e di# la 60el&a ,ara en&rar a &ra6A! de 0na ,0er&a re6e!&ida de ,iedra de la m#n&a"a/ $amer#n lanG el ci+arrill# al !0el# ( !e llen l#! ,0lm#ne! de 6anidad/ Sac 0na am,#lla dimin0&a de !0 c.aB0e&a, la abri ( lanG el c#n&enid# al mar abier&#/ De!,0A!, alG el braG# ( encendi la l0G de !0 &elA%#n#, m#6iAnd#l# de 0n lad# al #&r#, .aciend# !e"ale! al re!&# de !0 eB0i,#, B0e e!,eraba !0 #rden ,ara ,r#ceder ( .acer l# mi!m# B0e Al/ El mar e!&aba llen# de .0e6#! de

e&#ne! ( ,0r!/ La! e!,#ra! .ab)an dad# !0! re!0l&ad#!: ,#r %in ,#d)an re,r#d0cir!e en a+0a! !alina!/ A0nB0e !ab)a B0e l#! 6aniri#! ( l#! ber!er1er! in&en&ar)an enc#n&rar 0na n0e6a &era,ia de c.#B0e, e!&a 6eG nada ,#dr)a de&enerle!/ Tardar)an .#ra! en enc#n&rar 0na !#l0cin ac0#!a ,ara de&ener el de!arr#ll# de l#! .0e6#! (, mien&ra! &an&#, cien&#! de e&#ne! ( ,0r! c#n!e+0ir)an !0 c#me&id# en &ierra %irme/ La m0er&e ( la de!&r0ccin eran

0na b0en)!ima car&a de rec#mendacin ,ara L#1i/ F Al iba a &ri0n%ar/ Br(n #b!er6aba, an#nadada ( en&ernecida, a la can&idad de ni"#! ber!er1er! B0e .ab)a en aB0el !aln/ La! madre! !e !en&aban c#n ell#! ( !#nre)an ( l#! alimen&aban/ Ell#! +ri&aban en&0!ia!mad#! ,#r ,#der c#m,ar&ir 0n m#men&# a!) c#n &#d# el clan/ ACen#! al #di# ( al in&erA! B0e de!,er&aban en !#ciedade! c#m# Ne9!cien&i!&!H

,0r#! e in#cen&e!/ A!) eran l#! ni"#!, %0eran de la e!,ecie B0e %0eran/ L#! mac.#! +0errer#! !e acercaban a ell#! ( l#! be!aban cari"#!amen&e, ,ara l0e+# re0nir!e c#n !0! c#m,a"er#! ( dial#+ar !#bre l# B0e .ab)a id# a .acer el laird Ardan en Ler9ic1/ S&e6en ( O#.n!#n !e !en&ar#n c#n ella ( !0! 6al1(ria!, ( c#m,ar&ier#n la cena/ Se !0,#n)a B0e el C#6en ber!er1er e!&aba al car+# de &#d#! e!#!

.#mbre!, ,#r e!# l#! miraba de 6eG en c0and#, c#n&r#land# &#d# l# B0e all) !e de!arr#llaba/ Br(n l# e!&0di c#n #r+0ll#: !er)a 0n e8celen&e l)der !i n# l# era (a/ Se ,re#c0,aba ,#r el biene!&ar de l#! !0(#! ( &en)a car'c&er/ Era a%able ,er#, &ra! e!a a%abilidad, .ab)a 0na %0ria c#n&enida B0e n# ,a!aba de!a,ercibida/ Al men#!, n# ,ara ella/ F, en 0na me!a aleCada del re!&#, !e .allaban 6i+ilan&e! ( c#n cara! recel#!a!, T.e#d#re ( l#!

ein.erCar!/ Al men#!, ell#! .ab)an decidid# i+n#rarla/ *en#! mal/ P#rB0e n# B0er)a m'! al&ercad#!H m'! B0e nada, ,#rB0e (a n# &en)a a0&#c#n&r#l ,ara man&ener !0 %0ria a ra(a/ Br(n n# !ab)a B0A .acer ni dnde me&er!e/ E!e .#mbre le .ab)a arreba&ad# la 6ir+inidad ( le .ab)a dad# ,lacer/ N# !ab)a B0e la! 6al1(ria! ,0dieran di!%r0&ar c#n #&r#! B0e n# %0e!en !0! ein.erCar!/ Per# ella, al mar+en de la 6i#len&a e!cena ( de .aber!e

!en&id# inde%en!a ( 6endida, l# di!%r0&/ I0i!# B0e la .0biera .ec.# lle+ar al %inal, !in ,en!ar !i e!&aba bien # n# # !i era c#rrec&#/ De%ini&i6amen&e, .ab)a al+# mal en ella/ Al+# #!c0r#, ,ecamin#!# ( ,er6er&id# ,ara B0e de!eara 0n ,#c# m'! de aB0ella la!ci6ia ( de aB0el !e8# de!almad#/ I0er)a m'!/*'! d#l#r=,lacer, m'! 6en+anGa, m'! rabiaU Al men#!, e!a !en!acin la .ab)a .ec.# !en&ir!e 6i6a, aleC'nd#la de la &ri!&eGa ( el %al!# e!&ad# de !0mi!in en el B0e !e

.ab)a !0mer+id# en e!#! d)a! a la! rdene! de Ardan/ Pen! en Al, ( re+re!ar#n el d#l#r ( la B0emaGn en la e!,alda/ J*aldi&a! ala! c#n+elada!, cm# d0elenK, ,en!/ S$m# .ab)a !id# ca,aGT Vl, B0e &an&# la .ab)a amad#H Scm# .ab)a ,ermi&id# B0e #&r# .#mbre la .iciera !0(aT SEn B0A &i,# de m#n!&r0# !e .ab)a c#n6er&id#T Ob!er6 a la! m0Cere! ber!er1er! B0e e!&aban em,areCada!/ *iraban a !0! .#mbre! c#n ad#racin ( re!,e&#, del mi!m# m#d# B0e ell#! la! miraban a ella!H ( !e

!in&i n0e6amen&e cel#!a, ,#rB0e ella (a .ab)a ,erdid# la #,#r&0nidad de !er amada/ P#rB0e l# %0e ( l# ec. a ,erder/ O#.n!#n mir el ,la&# de Br(n, B0e !e+0)a llen#/ N# .ab)a c#mid# nada/ El ,eB0e"# le &#c la man# c#n la !0(a m'! ,eB0e"a ( mir el ,#ll# ( el arr#G de Br(n, B0e c#n&in0aba in&ac&#/ La Generala de!6i la mirada .acia Al/ RSI0A B0iere!, ,eB0e"#T R ,re+0n&, !0a6iGand# el +e!&# nada m'! 6erl#/ O#.n!#n ( !0! incre)ble! #C#! &en)an 0n e%ec&#

,laceb# !#bre !0! a&#rmen&ada! em#ci#ne!/ R$#me RdiC# el ,eB0e"# %#rGand# !0! c0erda! 6#cale! de!+arrada!/ S&e6en ,ar,ade !#r,rendid#/ El .)brid# !e .ab)a eri+id# c#m# !0 m'8im# de%en!#r/ A.) e!&aba: &an ,eB0e"#, &an 60lnerable, ,er# !en&ad# al lad# de la Generala ( mand'nd#le B0e c#miera/ El de la cre!&a !#nri ( mir .acia #&r# lad#/ O#.n!#n era 0n ,r)nci,e enam#rad# de 0na ,rince!a

+0errera m0c.# ma(#r B0e Al ( m0c.# m'! %0er&e, ,er# e!# n# le im,ed)a ,#ner!e en !0 l0+ar ( c0idar de ella/ RSI0iere! B0e c#maT R ,re+0n& Br(n di6er&ida/ RT#d#! B0erem#! B0e c#ma! R a!e+0r R&a/ G0i" 0n #C# a O#.n!#nR/ *0( bien, cac.#rr#/ GNnnr !e lle6 0n &r#G# de ,#ll# c#n arr#G a la b#ca ( mir al +r0,# de ein.erCar!, marcand# &erri&#ri#/ La .iCa de T.#r n# iba a ,ermi&ir m'! de!a%)#! ni m'!

in!0l&#!/ Ardan .ab)a liberad# a Br(n de !0 maldi&# &ra&#H (a n# e!&aba c#ndenada/ F 0n +r0,i&# de ein.erCar! !in ran+# n# iba a incre,arla m'!/ Mna #leada de &ern0ra ( &ambiAn de a+radecimien&# rec#rri a la Generala c0and# mir a !0! n#nne!, a S&e6en ( a O#.n!#n/ Tal 6eG n# era la m'! ,#,0lar/ Ardan (a .ab)a c#n!0mad# !0 6en+anGa ( le .ab)a deCad# clar# B0e n# era !0 6al1(ria, ni !iB0iera !0 ,areCa/ Vl ,re%er)a a la .0mana, a

e!a Saman&.a/ P#r cier&#, Sdnde e!&abaT SSe+0)a en la alc#ba de ArdanT SLa .abr)a de60el&# a !0 ca!aT Sin embar+#, nada de e!# &en)a &an&a im,#r&ancia c#m# !aber B0e, c#m# m)nim#, &en)a la ami!&ad ( el cari"# de e!a! ,er!#na! B0e !e re0n)an c#n ella ,ara c#biCarla ( %lanB0earlaH ,ara aleCarla de la! re,r#baci#ne! ( la! d0ra! mirada!/ Ella era 0na l)der, c#m# Gabriel ( c#m# ArdanH (, ,#r ,rimera 6eG, !e !in&i #r+0ll#!a de !aber B0e !i la !e+0)an, n# era ,#r !er

B0iAn eraH n# la #bedec)an !#l# ,#r !er la m'! !al6aCe ( la m'! &emidaH la !e+0)an ,#rB0e &ambiAn .ab)a +anad# 0na ,ar&e de !0! c#raG#ne!/ F e!# era m'! 6ali#!# B0e el !im,le re!,e&#/ El am#r .ac)a B0e la! ,er!#na! %0eran %iele!/ F ella! l# eran a Br(n, i+0al B0e ella dar)a !0 6ida ,#r man&enerla! a !al6#/ L# .iG# 0na 6eG ,#r R&a (, 6i!&# l# 6i!&#, l# .ar)a de n0e6# ,#rB0e .ab)a de!c0bier&# B0e Ardan n# merec)a !0 am#r

inc#ndici#nal/ Mn ,i&id# B0e 6en)a del rel#C de S&e6en, .iG# B0e la! &re! miraran !0 ,an&alla di+i&al/ RSI0A e! e!#T R,re+0n& R&a/ S&e6en a,#( la! man#! en la me!a ( cla6 !0! #C#! amarill#! en el &ec.# del !aln, c#m# !i ,0diera mirar a &ra6A! de Al ( 6er l# B0e ac#n&ec)a en la! ,lan&a! !0,eri#re!/ RAl+0ien e!&' mani,0land# el !i!&ema de !e+0ridad de la %#r&aleGa

R!0!0rr c#n l#! dien&e! a,re&ad#!R/ E!&# n# me +0!&aU La! 6al1(ria! m#6ier#n la! #reCa! e in.alar#n ,r#%0ndamen&e, e!,erand# de&ec&ar #l#re! ( ar#ma! ,r#,i#! de l#! c0er,#! enemi+#!/ $0and# l#! de&ec&ar#n, la re!,0e!&a n# !e .iG# e!,erar/ RDBer!er1er!E R+ri& S&e6en, en&rand# en m0&acinR/ DEn +0ardiaE DLan en&rad# a la %#r&aleGaE Se !0bi !#bre la me!a, &irand# ,la&#! ( 6a!#!/ Ec. el c0ell# .acia a&r'! ( !0! mN!c0l#! !e

de!arr#llar#n, adB0iriend# el d#ble de ma!a c#r,#ral/ S0! #C#! amarill#! brillar#n c#n de!a%)#, l#! c#lmill#! !e le de!arr#llar#n ( el ,el# de la cabeGa le creci en 0na lar+a melena r#Ca/ La! 6al1(ria!, c#n Br(n a la cabeGa, .icier#n l# ,r#,i# ( c#rrier#n a c0brir la! en&rada! del !aln/ L#! ein.erCar! in&en&ar#n abrir la! c#m,0er&a! de la !ala, ,er# ,ermanec)an bl#B0eada!/ La Nnica !alida di!,#nible era la B0e

le! lle6aba al San&0ari#/ L#! +0errer#! ac&0ar#n c#n celeridad/ La! m0Cere! .0(er#n c#n !0! cac.#rr#! ,#r la !alida &ra!era/ RD$#+ed la! Lancia! ( !acad a l#! ni"#! ( la! m0Cere! de aB0)E R#rden el ber!er1er lle6'nd#!e la man# a la e!,alda ( &#mand# !0 o's e8&en!ible/ La! Lancia! daban a la !alida del mar (, de!de a.) ,#dr)an .0ir/ Br(n e!&0di la !i&0acin c#n

6i!in cr)&ica/ N# !ab)a B0iAn .ab)a en&rad# all) ( .ab)a mani,0lad# la !e+0ridad/ L#! +ri&#! de l#! +0errer#! B0e iban ca(end# in0ndar#n el !aln/ La! ber!er1er! ( !0! cr)#! .0(er#n ,#r la Nnica !alida B0e ,ermanec)a abier&aH ( l#! +0errer#! B0e &en)an a !0 %amilia en&re ell#! le! !i+0ier#n ,ara ,r#&e+erl#!/ La ,0er&a me&'lica B0e c#nec&aba c#n la! dem'! en&rada! del ca!&ill# !e abri (, a &ra6A! de ella, a,arecier#n $amer#n ( !0 !AB0i&#

de l#beGn#! ( 6am,ir#!/ GNnnr !e c#l+ del &ec.# ( +ri&: RDPadreE R*CQlnir !e ma&erialiG en !0! man#!/ RDAl a&aB0eE R+ri& S&e6en c#n l#! #C#! %iC#! en $amer#n/ L#! ein.erCar! !acar#n !0! e!,ada! ( !e diri+ier#n a de&ener a aB0ella e!&am,ida de C#&0n! B0e en&raban !in remi!in, di!,0e!&#! a e8&erminar a l#! !0(#!/ S&e6en ne+ c#n la cabeGa al mirar a B0c.annan/ RDTraid#rE R+ri&, dand# 0n !al&# ,#r encima de la! cabeGa!

de l#! ber!er1er! B0e !) !e B0edar#n a l0c.arR/ DVal1(ria!E Rla! mir ,#r encima del .#mbr#R/ DLle6a#! a O#.n!#n de aB0)E DSacadl# ,#r el San&0ari#E Br(n c#+i a O#.n!#n en braG#! ( !e l# c#l#c a la e!,alda, a caballi&#/ RDF# le ,r#&e+erAE Ra!e+0r ,#niAnd#!e en +0ardia ( llen'nd#!e la! man#! de ra(#!/ R&a ne+ c#n la cabeGa ( !e 0bic delan&e de la Generala/ RVe&e, n#nne Rle ,idi c#n l#!

#C#! &#&almen&e r#C#! ( el c0er,# en60el&# en ener+)a elec&r#e!&'&icaR/ LlA6a&e al cac.#rr#/ Br(n ,ar,ade a&ni&a/ Ella era Jla Sal6aCeK, la m'! %0er&e de la! 6al1(ria!/ Deb)a B0edar!e ,ara l0c.ar, ,ara ,elear/ E!e era !0 !in#/ RD20era la! &re!E R+ri& S&e6en R/ DA!e+0ra#! de B0e l#! cr)#! lle+an a !al6# ( !alen de aB0)E R La cami!e&a del ber!er1er !e de!+arr ( m#!&r el m0!c0l#!# &#r!# de!c0bier&#, llen# de cica&rice! de

&#d# &i,#/ GNnnr lanG !0 mar&ill#, B0e $amer#n ( B0c.annan e!B0i6ar#n a la ,er%eccinH ,er# n# &06ier#n &an&a !0er&e &re! n#!%era&0! B0e 6#laban ,#r l#! aire!, di!,0e!&#! a de!+arrar !0 +ar+an&a/ S&e6en !al& ,ara c0brirla ( arranc la cabeGa de 0n c0ar&# B0e ,re&end)a ara"ar el &#r!# de la .iCa de T.#r/ Br(n lanG ra(#! a die!&r# ( !inie!&r# B0e im,ac&aban ( c.am0!caban a l#! l#beGn#! de %a0ce!

amarillen&a! ( #C#! ne+r#!, B0e c#rr)an ,#r la! ,arede! la&erale!, en manada, di!,0e!&#! a arreme&er c#n&ra &#d#!/ RDSaca a O#.n!#n, GeneralaE R ,idi S&e6en a+ac.'nd#!e ,ara e6i&ar la! 0"a! a%ilada! de 0n l#beGn#/ Se le6an& (, &al ( c#m# l# .iG#, le a!e!& 0n ,0"e&aG# en el ,ec.#, .a!&a .0ndirle l#! ded#! ( arrancarle el c#raGnR/ DS'cal# (aE Br(n l# .ar)a, ,er# n# !in .aber deCad# n#B0ead#! a &#d#! l#!

C#&0n! B0e e!&06ieran ,i!and# !0el# %irme/ RDArriba &#d#!E R+ri&/ O#.n!#n !e a+arr a !0 c0ell# ( .0ndi el r#!&r# en !0 e!,alda/ La C#6en !e ac0clill en el !0el# ( c#l#c amba! ,alma! abier&a! en el !0el# de madera/ RDI0e n# !e e!ca,e la r0biaE R +ri& $amer#n acaband# c#n la 6ida de 0n ber!er1erR/ DTraAdmelaE R&a !e lanG a ,#r B0c.annan ( l# elec&r#c0& c#n 0n ra(# ,ara ,r#&e+er a Br(n/ A+arr 0n mec.n de ,el# del 6aniri#, ,er#

$amer#n le en!e" la! +arra! ( la .iri en el m0!l# c#n ella!/ RDLiC# de ,0&aE R+ri& Br(nR/ DSal, R&aE Rle #rden a !0 6al1(ria, B0e #bedeci al in!&an&e/ La c#mi!0ra del labi# de la Generala !e alG c#n in!#lencia/ S0! #C#! cele!&e! !e ac.icar#n ( !e 6#l6ier#n r#C#!/ L#! ein.erCar! la mirar#n a&ni&#! al 6er B0e n# !e m#6)a ( B0e 6ein&e C#&0n!, 6am,ir#! ( l#beGn#! c#rr)an .acia ella di!,0e!&#! a

.acerla &riGa!/ R&a a+i& !0! bue, ( el arc# ( !0! %lec.a! de 6al1(ria !e ma&erialiGar#n en !0! man#!/ Arm el arc# c#n c0a&r# de ella! ( a,0n& a l#! C#&0n! B0e m'! cerca e!&aban de Br(n/ AlcanG a &re! 6am,ir#! ( a 0n l#beGn#/ El mar&ill# de GNnnr im,ac& !#bre c0a&r# m'!, de!&r0(And#l#! ipso facto Per# n# deCaban de en&rar C#&0n!, ( e!&aban en in%eri#ridad de nNmer#/ S&e6en !e diri+i .a!&a $amer#n,

c#n !0 .ac.a de +0erra en man#, ,er# B0c.annan le barr el ,a!#/ El C#6en ber!er1er +ri& de la rabia/ S$m# B0c. .ab)a .ec.# e!#T SP#r B0AT RTe 6#( a ma&ar, B0c.annanU RDArriba, S&e6enE ROrden Br(n/ T.e#d#re c#+i a S&e6en ,#r debaC# de la! a8ila! ( de 0n !al&#, l# lle6 c#n Al/ RDSI0A c#"# .ace!, T.e#TE R e8clam el ,elirr#C#/ RD*ira a la 6al1(riaE R,idi el r#man#/ Br(n &#c el !0el# c#n !0!

man#! (, c#m# 0na #nda e8,an!i6a, de !0 c0er,# emer+i 0na c#rrien&e elAc&rica B0e rec#rri la e!&ancia, ( elec&r#c0& a &#d# !er 6i6ien&e B0e e!&06iera en c#n&ac&# c#n aB0ella !0,er%icie/ *ien&ra! l#! C#&0n! +ri&aban ( !e c.am0!caban 0n# &ra! #&r#, Br(n c#ncedi m'! ,#&encia a !0 ener+)a, ( n# !e de&06# .a!&a B0e l#! c0er,#! de l#! inde!eable! em,eGar#n a arder/ RD*a&adlaE R$amer#n, de ,ie !#bre la c#rni!a de 0na 6en&ana,

,r#&e+iAnd#!e de ella, la miraba en!imi!mad# mien&ra! #b!er6aba cm# la +0errera ,r#ced)a/ Br(n era 0n ,#r&en&# de la na&0raleGa/ La! 6al1(ria! a,r#6ec.ar#n el %0e+# ( el .0m# B0e !al)a de l#! c0er,#! de l#! enemi+#! ,ara !alir de aB0el in%iern# ( !ala de incineracin en la B0e !e .ab)a c#n6er&id# el c#med#r del ca!&ill# de Ardan/ S&e6en mir e!&0,e%ac&# la can&idad de C#&0n! B0e !e+0)an en&rand#H n# &en)a %in/ E!&aban !en&enciad#!/ $#m# l)der, Al &en)a a !0 car+# a aB0ell#! +0errer#! B0e

,erd)an 0n# a 0n# !0! 6ida!/ N# ,#d)an l0c.ar c#n&ra ell#!/ Eran c0aren&a c#n&ra d#!cien&#!/ N# +anar)an/ RDTenAi! B0e !alir de aB0)E R +ri& Br(n mirand# a S&e6en ( ,r#&e+iend# a O#.n!#n c#n !0 c0er,#/ S&e6en a!in&i (, en 0n ac&# de re!,#n!abilidad, 6al#r m'! !0! 6ida! B0e el .#n#r ca)d# de ,erder c#n&ra $amer#n/ Perder)an e!a ba&alla, ,er# n# la +0erra/ L#! ,#c#! ber!er1er! B0e B0edaban en ,ie C0n&# c#n l#! ein.erCar!

( la! 6al1(ria! c#rrier#n ,ara e!ca,ar de aB0ella c'rcel/ Al !alir del !aln e in&ernar!e ,#r el ,a!ill# de ,iedra B0e le! lle6ar)a al !an&0ari#, 0na %0er&e l0G le! ce+/ Br(n, B0e iba a la cabeGa, !e c0bri l#! #C#! c#n el an&ebraG#, mien&ra! c#n el #&r# !#,#r&aba el ,e!# de O#.!n#n a !0 e!,alda/ RA&r'!U Rm0rm0rR/ DA&r'!E Raler& al +r0,# de +0errer#!, ( c#rri ,ara c0brir!e/ Se .iG# el !ilenci# ( de!,0A!U 0Bum1

Mna incre)ble e8,l#!in arra! c#n &#d# l# B0e !e enc#n&raba a !0 ,a!# ( le! im,ac& de llen#/ La! 6al1(ria! crear#n 0na ,an&alla elAc&rica B0e le! ,r#&e+i a media! del im,ac&# de la! ,iedra! ( el r#ce del %0e+#H ,er# n# le! !al6 de la c#li!in c#n&ra la! ,arede! de r#ca ni de la %0erGa cen&r)%0+a de la de&#nacin/ Br(n c#biC a O#.n!#n baC# !0 c0er,#, ( ella !0%ri &#d#! l#! c#r&e!, B0emad0ra! ( ara"aG#!/ Se le6an& renB0ean&e,

&ambale'nd#!e a 0n lad# ( a #&r#, c#n el r#!&r# llen# de !an+re ( el c0er,# ma+0llad#/ RO#.n!#n R,idi S&e6en a+arr'nd#!e el .#mbr# di!l#cad#, c#n el .0e!# c#m,le&amen&e !alid# ( a&ra6e!and# la carne/ El ,eB0e"# l# mir, c#n l#! #C#! dila&ad#!, a&en&# a e!a a,ara&#!a .eridaR/ E., m)rame, +0errer#U G0)a a Br(n .a!&a l#! caball#!/ La! 6al1(ria! r#dear#n al ,eB0e"# ( a la Generala/ RS'cala! de aB0) R#rden el

ber!er1er mal.erid#R/ N#! di6idirem#!/ Van a ,#r n#!#&r#!H !i n#! di6idim#! &endrem#! m'! ,#!ibilidade! de !#bre6i6ir/ A O#.n!#n !e le llenar#n l#! #C#! de l'+rima! ( c#rri a abraGar a S&e6en/ El C#6en le ,alme la e!,alda ( c#+i aire ,#r la nariG/ RVam#!, c.ic#/ Sal6a a la! ,rince!a!/ O#.n!#n !#rbi ,#r la nariG ( a!in&i, !in &enerla! &#da! c#n!i+#/ Br(n admir a S&e6en ,#r

m0c.a! raG#ne! ,er#, !#bre &#d#, ,#r ele+ir a l#! dem'! an&e! B0e a Al/ RN#! re0nirem#! &#d#! en la i!la de S1(eRdiC# el +0errer#R/ En la c#!&a de \e!&er R#!!/ La( 0na! c0e6a! ( &enem#! 0na ,eB0e"a e!&acin ba!e/ RSI0iAn m'! la! c#n#ceT R ,re+0n& Br(n/ N# B0er)an m'! 6i!i&a! !#r,re!a/ RS#l# Ardan ( (#/ E! mi ca!a Ra!e+0r S&e6en c#n &#n# cr),&ic#, de6#l6iAnd#le a O#.n!#n/

La 6al1(ria &#m el c0er,# &embl#r#!# del ,eB0e"# ( le .iG# &#car de ,ie! en el !0el#/ RDe ac0erd#, S&e6en/ RTened c0idad# ( man&ene#! c#n 6ida/ *an&enl# c#n 6idaR le #rden c#n l#! #C#! cla6ad#! en la c#r#nilla de !0 !#brin#/ Br(n !e l# ,r#me&i c#n la mirada mien&ra! 6e)a cm# S&e6en, l#! ber!er1er! B0e B0edaban en ,ie ( l#! ein.erCar!, e8ce,&# T.e# ( el m#ren# O+edei, !e iban c#n Al ,ara de!6iar la a&encin de ell#!/ Br(n !e inc#m#d al !aber B0e

T.e# le! ac#m,a"ar)a, ,er# n# &en)an &iem,# ,ara ,en!ar en nada m'!/ Ni !iB0iera en !0 6er+ZenGa/ Se a+ac. ( &#m al .)brid# ,#r l#! .#mbr#!/ RS'l6ame, O#.n!#n Rle ,idi acariciand# !0 ,el# m#ren#R/ S'came de aB0)/ O#.n!#n a,re& l#! labi#! ( m#6i la cabeci&a de arriba abaC#/ Br(n en&relaG !0! ded#! c#n l#! de Al, ( !e deC +0iar ,#r el ,eB0e"# c0er,# de aB0el cr)#, B0e &en)a m'! 6al#r B0e 0n eCArci&# de

+0errer#! C0n&#!/ $#rrier#n ,ara !al6ar !0! 6ida!/ F ,#r enc#n&rar 0n %0&0r# B0e &al 6eG .ab)a deCad# de e8i!&ir ,ara ell#!/ ^VI Br(n c#rr)a a l#m#! de Dem#ni#, c#n O#.n!#n delan&e de ella amarrad# a !0 crin c#m# !i le %0era la 6ida en ell#/ F le iba/ Amb#! ,0dier#n .0ir del .0ndimien&# del ca!&ill#/ L# .ab)an de&#nad# de!de la ba!e ( !e .ab)a ca)d# &r#G# a &r#G#, ,ieGa a ,ieGa, cac.# a cac.# deCand# 0n ra!&r#

de m0er&e ( de!&r0ccin a !0 ,a!#/ Sab)a B0e e!e era el caball# de Ardan ,#rB0e, nada m'! lle+ar a l#! e!&abl#! in%eri#re!, O#.n!#n !e .ab)a diri+id# c#rriend# .acia Al/ L#! C#&0n!, c#n ,0r! ( e&#ne! incl0)d#!, le! .ab)an ,er!e+0id# !in de!can!#/ T#da6)a l# .ac)an, ( eran r',id#!/ Lac)a ra&# B0e n# !ab)a nada de R&a ( de GNnnr/ Se .ab)an enGarGad# c#n 0n +r0,# de e&#ne! re,0+nan&e!, B0e la! .ab)an ac#rralad# en medi# del acan&ilad#/

Sab)a B0e !e+0)an 6i6a! ,#rB0e e!c0c.aba l#! rel'm,a+#! ( l#! +ri&#! de A!(nC0r, e incl0!#, de!de d#nde e!&aba, le 6en)a el #l#r a B0emad# de la! carne! #!c0ra! de l#! ,0r!/ *ien&ra! !al&aba 0na inmen!a r#ca c#n Dem#ni#, medi& !#bre la rea,aricin de e!#! ade%e!i#! de L#1i/ $re)a B0e el crecimien&# de la! e!,#ra! !e .ab)a de&enid# ( B0e l#! .0e6#! n# ,#d)an crecer en a+0a! de c#ncen&racin !alina, ,#r e!# l#! .ab)an e!,arcid# en

a+0a! d0lce! c#m# l#! r)#!/ Per#, al ,arecer, l#! ,0r! ,#d)an crecer en amb#! ec#!i!&ema!U Lab)a &an&)!im#! B0e era im,#!ible B0e l#! .0man#! n# l#! de&ec&aran/ SDnde !e e!c#nder)anT SI0A ,re&end)anT SI0er)an !alir a la l0GT Br(n mir .acia a&r'! ( lanG 0n n0e6# ra(# c#n&ra l#! 6am,ir#! B0e le! acec.aban/ Le alcanGar)an en nada/ Ell#! 6#laban, ( ella c#rr)a a l#m#! de 0n ,reci#!#

animal/ N# .ab)a c#l#r/ Adem'!, &en)a B0e ,r#c0rar n# lanGar ra(#! a de!&aC# ,#rB0e, de l# c#n&rari#, O#.n!#n !aldr)a .erid#/ N# ,#d)a ,ermi&ir B0e .irieran ni a Dem#ni# ni al cr)#/ S0bi la! c#lina!, +al#,and# c#m# la incre)ble amaG#na B0e era, ( !i+0i la man# del ,eB0e"# B0e !e"alaba .acia 0na! r#ca!/ Br(n n0nca ima+in B0e !e 6er)a &an mermada de c#ndici#ne! ,ara l0c.ar c#n&ra e!#! m#n!&r0#! in%eri#re! a !0 ,#der)#/ Per# a!)

e!&aba: .erida, c#n +ra6e! B0emad0ra! ( ,er!e+0ida ,#r 0n +r0,# de m'! de 6ein&e C#&0n! en&re l#! B0e !e enc#n&raban l#beGn#!, 6am,ir#!, e&#ne! ( ,0r!U F n# .ab)a &r#le! ,#rB0e n# .ab)a m#d# de .acerl#! nacer en el *id+ard/ F, a la cabeGa de e!#! inde!eable!, e!&aba $amer#n lider'nd#l#!/ E!e &i,# &en)a 0na %iCacin c#n ella/ Si e!&06iera en el Val.all c#n &#d# !0 eCArci&#, #&r# +all# can&ar)a/

Nadie ,#dr)a 6encerla/ N# #b!&an&e, !0! %0erGa! %laB0eaban, ( !in !0 ein.erCar B0e ,0diera re!&ablecerla de &#da! la! .erida! !0%rida!, al %inal la alcanGar)an/ Si+0i la! direc&rice! de O#.n!#n ( !e enc#n&r %ren&e a 0na! c0e6a! c#n in!cri,ci#ne! +aAlica! ( nrdica!/ La 6al1(ria baC del caball#/ S0! ,er!e+0id#re! la enc#n&rar)an &arde # &em,ran#/ E!c#ndi a Dem#ni# de&r'! de la! r#ca! (, c#rriend#, !e in&ern c#n O#.n!#n den&r# de

ella!, !al6a+0ard'nd#l# debaC# de 0n #ri%ici# e!c#ndid# en la mi!m)!ima c0e6a/ Vl la miraba c#n l#! #C#! bien abier&#!/ S0 r#!&r# e!&aba manc.ad# de !an+re, l'+rima! ( !0ciedad/ Br(n &ra+ !ali6a ( e!&0di la! ,arede! #!c0ra! de la +r0&a/ Lab)a men!aCe! en ella, ,er# n# !e de&06# a leerl#!/ N# &en)a &iem,#/ RI0Ada&e aB0) ( n# !al+a! R ,idi c#n 6#G &embl#r#!a/ O#.n!#n la &#m del an&ebraG# ( ne+ c#n la cabeGa, aG#rad# ( an+0!&iad#/

RS), O#.n!#n Rle #rden, de!en+anc.and# !0! dedi&#! de !0 ,ielR/ Nece!i&# B0e &N e!&A! a !al6#/ Vl n# !#,#r&ar)a ,erder&e #&ra 6eG/ O#.n!#n ,ar,ade ( %r0nci el ce"#/ In&en& !alir del a+0Cer# en el B0e Br(n le .ab)a me&id#H ,er# la 6al1(ria %0e m'! r',ida ( &#m 0na r#ca ,ara c0brir la !alida (, al men#!, man&ener #c0l&# al ,eB0e"#/ Laciend# ca!# #mi!# de !0! +ri&#! de!+arrad#!, la C#6en !ali

de la c0e6a ( mir .acia el e8&eri#r/ L#! C#&0n!, c#n $amer#n al %ren&e, a!cend)an ,#r la c#lina/ *ir'nd#l#! c#n +e!&# ind#len&e, en&endi B0e .ab)a m#men&#! en l#! B0e 0na 6al1(ria deb)a &#mar 0na deci!in/ Arrie!+arl# &#d# # nada/ *#rir c#n di+nidad # 6i6ir arr#dillada/ F n# B0er)a 6i6ir de r#dilla!/ Sab)a B0e e!e n# deb)a !er !0 de!&in#, ,er# era el ,ri6ile+i# de 0na 6al1(ria ele+ir ,#r B0iAn daba la 6ida ( cm# la daba/ Br(n Jla Sal6aCeK !iem,re cre(

B0e !0 de!&in# era amar a 0n !#l# .#mbre ( dar!e a AlH !iem,re ,en! B0e c#mandar)a a la! 6al1(ria! en la ba&alla %inal/ Siem,re !e ima+in +ri&and# al 0n)!#n# el 0asynjurE c#n !0! n#nne!, c0and# +anaran en el Ra+narQ1/ P#rB0e n# c#nceb)a ,erder/ Per#, en el *id+ard, .ab)a de!c0bier&# B0e el .#mbre B0e ella amaba n# B0er)a nada c#n ellaH B0e ,#dr)a ,erder la 6ida incl0!# an&e! de liderar el an!iad# Ra+narQ1, ( B0e, de !er a!), n#

+ri&ar)a el "synjur al lad# de nin+0na nonne, ,#rB0e ella! in&en&aban !al6ar !0! ,elleC#! al mi!m# &iem,# ( e!&aban !e,arada!/ P#r e!#, !abiend# B0e n# .abr)a ni 0na #,#r&0nidad ,ara &#d# aB0ell# B0e .ab)a !#"ad#, decidi B0e e!e !er)a !0 m#men&#/ Abri l#! braG#! ( deC B0e el 6ien&# B0e a&ra)a !0 %0erGa elec&r#ma+nA&ica la r#deara c#m# a 0n &#rnad#/ E!,er a B0e !0! enemi+#! e!&06ieran m'! cerca/

S0 !acri%ici# 6aldr)a la ,ena/ Primer#, le im,ac& 0na e!,ecie de c0c.ill# a%ilad# en el .#mbr#/ Mn l#beGn# !e l# .ab)a lanGad# al &iem,# B0e c#rr)a .acia ella/ Si Br(n nece!i&aba ac&i6ar !0 %0erGa in&eri#r ( de!&r0irl#! a &#d#!, deb)a c#ncen&rar!e en ella ( n# en el d#l#r/ Ell#! la a&acar#n ( la r#dear#n/ N# le dier#n &re+0a/ A0nB0e Br(n n#& l#! +#l,e!, n# deC B0e le .icieran de!%allecerU Para ac&i6ar la 6erdadera farvel furie, el adi! %0ri#!# de la! 6al1(ria!, deb)a re!er6ar cada

ra(# ( cada +ri&#, cada +#l,e ( cada m#6imien&# e!B0i6#/ T#da la ener+)a e!&ar)a cen&rada en !0 %0ria, en !0 di+n# adi!/ $0and# l#! C#&0n! cre(er#n B0e la 6al1(ria (a e!&aba inc#n!cien&e, de!an+r'nd#!e en el !0el#, $amer#n diC#: R$ar+adla ( lle6adla a la i!la/ L0mm0! e!&ar' %eliG de 6erla R c#n +e!&# inmi!eric#rde c.a!B0e c#n la len+0aR/ $0'n&a belleGa de!&r#GadaU Rmir el c0er,#

mal&rec.# de Br(nR/ E! 0na ,ena/ B0!cad al m#c#!# ( &raedl# &ambiAn Re!&0di la c0e6aR/ N# debe andar m0( leC#!/ Br(n e!c0c. a d0ra! ,ena! cm# $amer#n !e aleCaba/ De!,0A! n# !0,# c0'n&# &iem,# ,a! .a!&a B0e la 6#l6ieran a +#l,earH en&#nce!, 0n# de l#! ,0r! car+ c#n ella, B0em'nd#le la carneH ,er# al+0ien l# de&06#, re,en&inamen&e, ( l# ma&/

O( +r0"id#! ( e!,adaG#! 6ari#!/ Gri&#! de +0errer#! .0man#!/ Pa!#! ( !al&#! alb#r#&ad#!/ Eran d#! !0! de%en!#re!/ Per# d#! n# eran !0%icien&e! ,ara !al6ar!e, ni ,ara !al6arla a ella/ Br(n abri 0n #C# .inc.ad# ( am#ra&ad# ( 6i# al r0bi# T.e#d#re, de%endiAnd#la ( a+0an&and# l#! +#l,e! de l#! l#beGn#! ( l#! 6am,ir#!/ Vl &ambiAn l#! de6#l6)a, ,er# 0n ein.erCar n# ,#d)a l0c.ar c#n&ra &an&#! C#&0n!/ T.e#d#re &ambiAn m#rir)a, ( !0

c#m,a"er#U S$m# !e llamabaT A., !)/ O+edei/ Amb#! ,eleaban ,ara darle 0na #,#r&0nidad a ella/ Per# ella (a e!&aba ,erdida/ A0nB0e, al men#!, a+radec)a B0e el .#mbre B0e la .ab)a !#me&id# ( la .ab)a .ec.# !0(a in&en&ara arrie!+ar !0 6ida ,#r ella/ N# &#d# .ab)a !id# &an mal#, Sn#T Br(n !ac %0erGa! de %laB0eGa ( !e rem#6i en el !0el# .a!&a B0edar &0mbada b#ca arriba/

T#d#! cre)an B0e (a !e le .ab)a a,a+ad# la 6#G/ Per# 0na m0Cer c#m# ella !iem,re &endr)a la Nl&ima ,alabra en %#rma de +ri&#/ Mn +ri&# de 6al1(ria, 0n adi! %0ri#!#/ Mna de!,edida/ $#+i aire c#m# ,0d#, le6an& el &#r!#, llen# de m#ra&#ne! ( c#r&e!, ( abri la b#ca ,ara +ri&ar c#n &#da! !0! %0erGa!/ El +ri&# B0e di# Br(n !e #( en &#da E!c#ciaH ,er# %0e la i!la de Arran la B0e l# !0%ri/ T#d#! !e &a,ar#n l#! #)d#! ( acabar#n de r#dilla!,

m0er&#! de d#l#r/ Mn +ri&# de 6al1(ria era !#me&ed#r/ La ,re!in !0b)a al cerebr#, l#! &)m,an#! &e re6en&aban ( la! !iene! ,arec)a B0e &e iban a e!&allar/ La +0erra !e de&06# en S&/ *#li#`! $a6e: &#d#! !e #l6idar#n de l0c.ar, ,0e!&# B0e in&en&aban ,r#&e+er!e del lamen&# de!+arrad# de la +0errera de 2re(Ca/ T.e#d#re ( O+edei !e arra!&rar#n ,#r el !0el# ,ara in&en&ar c0brirla de l#! n0e6#! a&aB0e!

B0e lle+ar)an 0na 6eG %inaliGad# el +ri&#H !in embar+#, l# B0e lle+ de!,0A! del r0+id# de la !al6aCe, %0e 0na cN,0la B0e c0bri a l#! d#! ein.erCar! ( a la c0e6a en la B0e !e enc#n&raba O#.n!#n/ T.e# ( O+edei !e mirar#n !in c#m,render nada .a!&a B0e 6ier#n el brill# en el c0er,# de la 6alien&e m0Cer/ S), .ab)an #)d# .ablar !#bre ell# ,er# n0nca l# ,re!enciar#n an&e!/ L# llamaban la farvel furie La

de!,edida %0ri#!a de 0na +0errera/ S0 !acri%ici#/ T.e# ( !0 c#m,a"er# cerrar#n l#! #C#! ( !e a+arrar#n al c0er,# r#&# de Br(n, B0e n# deCaba de brillar .a!&a B0e ce+ a &#d#! l#! all) ,re!en&e!/ La e8,l#!in B0e !e #ri+in en !0 c0er,# de!&r0(, B0em ( aniB0il &#d# l# B0e .ab)a a cien me&r#! a la red#nda, e8ce,&# a aB0ell# B0e ella !al6a+0ardaba c#n !0 e!c0d# ,r#&ec&#r/ $#n &#da !0 alma/

L#! C#&0n! B0e le! a&acaban m0rier#n en el ac&# ( n# B0ed nin+0n# en ,ie/ R&a ( GNnnr lle+ar#n &arde, ,0e! &ambiAn .ab)an l0c.ad# ,#r !0 c0en&a, ( !e B0edar#n mirand# e!&0,e%ac&a! la e8,l#!in ( el adi! de !0 Generala/ Amba! +0errera!, B0e !#bre6#laban la G#na ,ara a(0dar a !0 nonne, ca(er#n a &ierra %irme, !in %0erGa! ( m0er&a! de la ,ena, c#m# ,'Car#! aba&id#! ,#r di!,ar#! de

caGad#re!/ La! ala! !e le! cerrar#n de +#l,e ( cla6ar#n la! r#dilla! en el !0el# ab!#l0&amen&e B0emad#/ R&a !e lle6 la! man#! al c#raGn ( ne+ c#n la cabeGa/ GNnnr c#rri a !#c#rrer el c0er,# !in 6ida de Br(n, B0e e!&aba #c0l&# baC# l#! c0er,#! de l#! d#! ein.erCar!/ Per# el e!c0d# n# ,ermi&)a B0e ni ella!, ni nadie, !e le acercara/ La! d#! 6al1(ria! mirar#n im,#&en&e! cm# !0 nonne !e &ran!%#rmaba en ,iedra brillan&eH 0na e!c0l&0ra

de diaman&e/ $0and# 0na 6al1(ria m#r)a !acri%ic'nd#!e median&e la farvel furie !0 c0er,# B0edaba inm#r&aliGad# en 0na !0blime e!&a&0a de cri!&al, c#m# 0na &0mba llena de brill# ( 6ida, &an rel0cien&e c#m# %0e !0 e8i!&encia/ A!) l# de!eaba 2re(Ca/ A!) l# .ab)a decidid# Br(n/ G0nn( +#l,e el e!c0d# c#n !0! ,0"#! ma+0llad#!, !abiend# B0e !er)a im,#!ible de!&r0irl#/ RDN#E DBr(nE Rc.ill c#n el r#!&r# !0rcad# de l'+rima!R/ DBr(nE DI0Ada&eE R

De!e!,erada, a+arr !0 rA,lica de *CQlnir ( c#n &#da! !0! %0erGa! +#l,e !#bre la ,an&alla aG0lada medi# &ran!,aren&e/ E!&a &embl, ,er# ni 0na +rie&a a,areci en !0 armad0ra/ R&a !e le6an& ,#c# a ,#c# ( camin c#n el r#!&r# ine8,re!i6# .acia GNnnr/ A nadie le d#l)a m'! B0e a ella e!a ,Ardida/ RSe !0,#ne B0e, mien&ra! el e!c0d# ,ermaneGca, Br(n !e+0ir' c#n 6ida, S6erdadT R,re+0n&, &#mand# a la ll#r#!a .iCa de T.#r

,#r l#! .#mbr#!/ Ella n# la deCar)a m#rir, n# !e rendir)aR/ DSVerdad, G0nn(TE Rla Garande/ RS=!)U Rc#n&e!& .aciend# 0n ,0c.er#/ S0 %leB0ill# .Nmed# c0br)a !0! #C#! r#C#! ( de!e!,erad#!R/ S)/ RA(Ndame, en&#nce!/ RS$m#T SI0A .a+#T R&a mir a Br(n ( a,re& la mand)b0la/ Si !0 Generala m#r)a, ella &ambiAn l# .ar)a/ Per# an&e! de !acri%icar!e, deber)a .allar 0na Nl&ima

!#l0cin/ O0+ar 0na Nl&ima car&a/ Ob&ener l# B0e de!eaba ( ma&ar al .#mbre B0e .ab)a lle6ad# a al+0ien &an .#n#rable c#m# Br(n a aB0ella !i&0acin/ RM&iliGa la maldi&a &#rmen&a ( llA6ame .a!&a Ardan/ LlA6ame a Ler9ic1/ En el ciel# &#rmen&#!# de la! I!la! de S.e&land, 0na inmen!a b#la de l0G e8,l#& en&re la ll06ia, en medi# de l#! +ri&#! a!0!&ad#! de l#! ,#c#! ci6ile! B0e B0edaban en ,ie, de la! llama! del dra''ar ( de la! e8,l#!i#ne! B0e .ab)an

acabad# c#n la 6ida de cien&#! de .0man#!/ El %0e+# rec#rr)a el mar, (a B0e e!&aba &e"id# del c#mb0!&ible B0e !e .ab)a derramad# de la! barca! del ,0er&#/ *ar de %0e+#, !an+rien&# ( de!#lad#/ De e!a b#la de l0G B0e .ab)a a,arecid# en&re la! n0be!, d#! m0Cere! c#n +e!&# !eri# ( ala! elAc&rica! de c#l#re! &remendamen&e r#CiG#! a,arecier#n decidida! a ,re!en&ar ba&alla/ Eran d#! 'n+ele! de la 6en+anGa/ Ardan, Gabriel ( *i(a !e+0)an

l0c.and# c#m# ,#d)an c#n&ra &#d#! e!#! ,0r! ( e&#ne! B0e emer+)an de l#! mare!H ,er# (a n# le! B0edaban %0erGa! ,ara re!i!&ir/ R&a ( GNnnr !e mirar#n la 0na a la #&raH ( n# le! .iG# %al&a .acer nada m'!/ Elec&r#c0&ar#n el ,0er&# de Ler9ic1 c#n !0! ra(#!, ( n# le! im,#r& !i c#n ell# B0emaban # c.am0!caban l#! cad'6ere! de l#! .0man#! B0e %l#&aban en el a+0a/ Fa e!&aban m0er&#!, a!) B0e, SB0A m'! dabaT El dra''ar ard)a inmi!eric#rde (

la! llama! alcanGaban el ciel#/ La! 6al1(ria! de!cendier#n al mar .a!&a rec#+er l#! c0er,#! de !0! +0errer#! ( !e l#! lle6ar#n c#n ell#! .acia la !0,ern#6a B0e GNnnr, a+#&ada, 6#l6)a a crear c#n !0 d#n/ Era la .iCa del di#! del Tr0en#, de al+# le !er6)a ,#der c#m0nicar!e c#n la! &#rmen&a!/ $0and# R&a di6i! a Ardan, l# !ac del mar ,#r la! &renGa! ( le +r0" al #)d#: RVen aB0), ,0&#/ $#m# mi nonne m0era, de!ear'! .aber m0er&# en e!&a! a+0a! in%e!&ada! de C#&0n!/ S*e .a! #)d#T

Ardan n# &en)a %0erGa! ni !iB0iera ,ara re,licarle/ Ten)a ca!i &#d#! l#! .0e!#! del c0er,# r#&#! ( .ab)a ,erdid# m0c.a !an+re/ E8ac&amen&e i+0al B0e Gab ( el !am0r'i/ SDe B0A nonne e!&aba .abland#T RSI0iAnT RSI0iAnT Rre,i&i c#n rabiaR/ DSI0iAnTE *aldi&# cabrn renc#r#!#U Si ella m0ere, &e arranc# la! &renGa! ( &e e!&ran+0l# l#! .0e6#! c#n ella/ L# ,r#me&#/ R&a !e +ir ,ara acariciar la meCilla abier&a ( ,ar&ida de !0

!am0r'i/ L# be! c#n c0idad# ( le diC# c#n &#da la &ern0ra c#n la B0e n# .ab)a .ablad# al e!c#cA!: RDimi Eo aishiteru Te am#/ Te ,#ndr'! bien, nene/ De!,0A! de e!#, amarr del ,el# a Ardan c#n %0erGa, ( !e in&ernar#n en la an&ima&eria, c#n el l)der de l#! ein.erCar! a,#(ad# en GNnnr, ( 0n 6aniri# ( 0n .i+.lander .erid#! de m0er&e ( en man#! de 0na 6en+a&i6a R&a/ Ardan !ab)a B0e e!&aban en !0 i!la de n0e6#, ( B0e l# B0e !e

di6i!aba baC# !0! ,ie! n# era #&ra c#!a B0e la +0arida de la! ,r#%ec)a! de S&/ *#li#_! $a6eH ,er# le .ab)a c#!&ad# dar!e c0en&a de ell# ,#r el incre)ble c)rc0l# de &ierra B0emada B0e le r#deaba/ En medi# de e!e c)rc0l#, c#m# 0n %ar# en medi# de la ad6er!idad, !e enc#n&raba 0na cN,0la de l0G aG0lada/ N# era m0( +rande, ,er# c0br)a la en&rada de la c0e6a ( al+0n#! me&r#! alreded#r/

En medi# de e!e e!c0d# ,r#&ec&#r .ab)a d#! +0errer#! en el !0el# B0e c0br)an a 0na &ercera ,er!#na la c0al emi&)a 0n %0l+#r e!,ecial/ Al+# !e le enc#+i en el ,ec.# c0and# 6i# la e!cena B0e abaC# &#maba 6ida/ L#! .#mbre! !e a,ar&ar#n ( !e B0edar#n arr#dillad#!, mir'nd#la en!imi!mad#!/ Ardan ,ar,ade c#n%0ndid#, c#m# !i n# acaba!e de en&ender B0A era l# B0e 6e)a/ R&a ( GNnnr .icier#n de!cender a l#! +0errer#! a &ierraH ( el

.i+.lander n# &ard en diri+ir!e a la cN,0la, c#rriend# ( c#Ceand#, .a!&a a,#(ar la! ,alma! en ella, a0nB0e le B0ema!e la ,iel, ,ara cerci#rar!e de B0e l# B0e 6e)an !0! #C#! era real/ O#.n!#n !ali a &r#m,ic#ne! de la c0e6a, c#n la! ,ierna! de!#llada!, la! man#! en!an+ren&ada! ,#r el e!%0erG# de le6an&ar la en#rme ,iedra, ( el r#!&r# llen# de l'+rima! ( barr#/ El ,eB0e"# c#rri ( !e deC caer %ren&e a aB0ella %i+0ra de diaman&e! B0e em0laba el

c0er,# e!bel&# de 0na m0Cer +0errera, de 0na 6al1(ria/ El .)brid# !e ec. ll#rar, c#n &#d# el !en&imien&# del B0e era ca,aG, ( alar+ el ded# )ndice de !0 man# ,ara &#car l#! ded#! cri!&aliGad#! de aB0ella m0Cer de ,iedra! ,reci#!a!/ F, c0and# O#.n!#n .iG# e!#, n# ,0d# ne+ar la realidad/ S#l# .ab)a 0na m0Cer c#n la B0e !0 ,eB0e"# .ab)a adB0irid# e!e &i,# de cari"#!# .'bi&#/ Era Br(n/

Ardan ,ar,ade ,#rB0e la ll06ia le em,a"aba l#! #C#!H ,er# n# era ll06ia, eran l'+rima!/ L'+rima! &an +#rda! c#m# la! B0e !0 a.iCad# derramaba ,#r e!a 6al1(ria/ Vl &ambiAn la! derramaba/ RI0AU SI0A !i+ni%ica e!&#T RBr(n !e .a !acri%icad# ,#r &0! +0errer#! ( ,#r O#.n!#n ( .a 0&iliGad# la Aarvel furie La m0er&# ,#r &i ( ,#r l#! &0(#! Rle e8,lic R&a .aciend# le"a del 'rb#l ca)d#/ RN# e!&' m0er&a Rre,i&i en shoc'

RL# e!&'/ RN#/ RS) Rc#n&e!& a,re&and# l#! dien&e! ( a+arr'nd#le del ,el# de la n0ca ,ara B0e abriera bien l#! #C#! ( 6iera B0e, en e!a m0Cer llena de ,#der, n# .ab)a ni 0na briGna de 6idaR/ SLa 6e!T RDN#E R+ri& c#n &#da! !0! %0erGa!/ S0 r#!&r# era 0na m'!cara de!c#m,0e!&a ,#r el d#l#r, la ,ena ( el arre,en&imien&#/ T#d# meGclad# ( &#d# da"in#/ *aldi&a !eaH ( ni !iB0iera era ca,aG de deCar

de ll#rar/ O#.n!#n le6an& la mirada, can!ad# de in&en&ar B0e Br(n re+re!ara a la 6ida, ( e!&0di a !0 ,adrin# c#n 0na rabia B0e Cam'! .ab)a m#!&rad# .acia nadie/ Ardan &ra+ !ali6a mien&ra! ne+aba c#n la cabeGa/ El ,eB0e"# !e le6an& c#n l#! ,0"#! m0( a,re&ad#! ( &embl#r#!#, a reb#!ar de ira ( de!c#n&en&#/ RElla n# ,0ede m#rir R!e diC# Ardan a !) mi!m#/ RSN#T Rre,lic R&aR/ TN la .a! ma&ad# ,#c# a ,#c# d0ran&e

e!&#! d)a!/ TN .a! .ec.# B0e ella n# enc#n&rara 0na e!,eranGa a la B0e !#!&ener!e ,ara ,#der 6i6ir/ Al+# !0cedi a(er n#c.e R recalc R&a ac#n+#CadaR/ Al+# B0e le a,a+ la mirada/ TN ere! re!,#n!able de !0 farvel furie Era l# B0e B0er)a!, Sn#T N# B0er)a e!#/ P#r &#d#! l#! di#!e!/// Si .a!&a !en&)a B0e Al mi!m# e!&aba m0riend# de ,ena ( a+#n)a/ La de!e!,eracin l# en+0ll)a/ RF# n# B0er)a e!&# Ra!e+0r Ardan m0riend# en 6idaRU

N# B0ier# e!&#/ REn&#nce!, maldi&# .iC# de ,0&a, .aG al+# ,ara !#l0ci#narl#/ RA+i& la! bue, ( &#m !0 arc# ( 0na de !0! %lec.a! en&re la! man#!/ Ten! la c0erda ( a,0n& direc&amen&e a la cabeGa del .i+.lander c#n el e8&rem# ,0nGan&e de la !ae&a/ RSI0A .a+#T R,re+0n& arre,en&id#, c#n 0n d#l#r laceran&e ( de!&r0c&i6# en el c#raGn/ RLa cN,0la !i+0e ac&i6a Rle e8,lic c#n l#! #C#! r#C#!, llen#! de l'+rima! ,#r !0 n#nne/ Br(n

!e iba a ir ( la iba a deCar a.)R/ E!# e! ,#rB0e &#da6)a .a( 6ida en ella/ RF, !i .a( 6ida, .a( e!,eranGa Ra!e+0r GNnnr llena de &ri!&eGa/ RDSI0A &en+# B0e .acerTE R e8clam aCen# al .0m# B0e !al)a de la! ,alma! c.am0!cada! de !0! man#!R/ DD)mel#E RPr#n0ncia la! ,alabra! RR&a &#c el c#+#&e de Ardan c#n la ,0n&a del m#r&al dard#R/ Si l# .ace!, re+re!ar' al Val.allH (, !i !i+0e 6i6a, 2re(Ca !abr' B0A

.acer c#n ella/ RS2re(CaT 2re(Ca la 6endi ,ara B0e (# la de!&r0(era/ RD2re(Ca n# .iG# e!#E R+ri&, !#r,rendiend# a &#d#! c#n !0 a,a!i#nada de%en!aR/ D2re(Ca n# &e #bli+ a 0!ar &0 c.an&aCe a ,0n&a de ,i!&#laE Te di# la! .erramien&a! ( la #,cin de ele+ir, ,er# n# &e l# im,0!#/ El derec.# de la 6en+anGa e!&' en la 6#l0n&ad ( en el in&eri#r de cada 0n#/ TN .a! !id# 0n C#did# caGad#r !an+rien&# c#n ella

( &e .a! 6en+ad# a ba!e de bien/ La !en&encia!&e &N, n# mi di#!a/ Mn mN!c0l# ,al,i& en la mand)b0la de Ardan/ $err l#! #C#!, cla0dicand# a aB0ella 6erdad/ RF !i B0iere! B0e la re!,landecien&e la !al6e, &iene! B0e ,r#n0nciar el arma de d#ble %il# B0e ella &e %acili&/ Ven+a, 6alien&e/ R l# in!&i+ c#n de!dAnR/ Pr#nNnciala! a.#ra/ Dila! a.#ra/ A 6er !i &iene! .0e6#!/ GNnnr !e acerc a Al ( a+i&and# !0! bue, c#,i el +e!&#, la ,#!e

( la ac&i&0d de R&a/ Ardan e!&aba amenaGad#, a,0n&alad# ,#r la! %lec.a! de d#! 6al1(ria! cabreada! ( aba&ida! ,#r la m0er&e de !0 nonne m'! %0er&e e im,#r&an&e/ RLaGl# R#rden G0nn(/ Ardan B0er)a m#rir!e/ I0er)a B0e ella! acabaran c#n !0 e8i!&encia, c#n &#d#! !0! err#re!, c#n l#! rem#rdimien&#! ( !0 arre,en&imien&#U N# !e a&re6)a a mirar a Br(n/ E!a %i+0ra n# ,#d)a !er ella/ Nece!i&aba B0e al+0ien le

arrancara el c#raGn ,ara B0e deCara de d#lerle/ F !i n# ele+)a la m0er&e, era ,#rB0e O#.n!#n n# ,#d)a B0edar!e !#l# #&ra 6eG/ Diri+i !0! #C#! c#l#r caramel# al ,eB0e"#, B0e !e+0)a encar'nd#l# c#n aB0ell#! #C#! aG0le! llen# de recriminaci#ne!/ RE! &0 c0l,a RdiC# el ,eB0e"#, al&# ( clar#R/ DT0 c0l,aE R +ri& de!c#n!#lad#/ Ardan ace,& la ac0!acin abier&a ( c#n&0nden&e B0e 6in# de

0n ni"# B0e n# .ilaba m'! de d#! ,alabra! !e+0ida! ( B0e &en)a di%ic0l&ade! ,ara .ablar/ V#l6i a mirar a !0 +0errera (, !in ,en!arl# de n0e6#, accedi al r0e+# de la! 6al1(ria!: RBru'' loften/ Pr#me!a r#&a/ La! ,alabra! le ardier#n en la ,0n&a de la len+0a ( 0n n0d# de ,ena !e in!&al ,er,e&0amen&e en el cen&r# de !0 ,ec.#/ D#! ,alabra! de!&r0c&i6a!/ D#! &Armin#! B0e .ab)an lle+ad# a !#me&er a la 6al1(ria m'! ,#der#!a de 2re(Ca/ Per# n# %0er#n la! ,alabra!,

!in# el .#mbre B0e la! 0!aba, B0ien .iG# el 6erdader# da"#/ 20e Al/ JLe !id# (#K, !e %la+el Ardan/ *ien&ra! ll#raba ( 6e)a cm# la %i+0ra de cri!&al !e de!ma&erialiGaba en cien&#! de ,0n&#! de l0G B0e a!cend)an al ciel#, !e re,rendi ,#r !0 c#m,#r&amien&#/ P#r !0 renc#r ( !0 rabia/ R*)rala bien, i!le"#/ P#rB0e Br(n !e 6a !in B0e le diera! la #,#r&0nidad de e8,licar!e ni de ,0r+ar !0! ,ecad#!/ A.#ra n0nca !abr'! la 6erdad/ RS$0'l e! la 6erdadT

R&a ne+ c#n la cabeGa ( !e m#rdi la len+0a c#n ira c#n&enida/ RSA.#raT A.#ra n#, ,a&'n/ Ni a.#ra ni n0nca/ Oam'! l# !abr'!/ F e!,er# B0e la incer&id0mbre &e d0re &#da la e&ernidad B0e e!&A! di!,0e!&# a 6i6ir/ Br(n, l# B0e ella .ab)a !id#, de!a,arec)a an&e !0! #C#! ( a!cend)a al ciel# del B0e .ab)a 6enid#/ Mn ciel# B0e !iem,re %0e el ,ara)!# ,ara amb#!/ La re%erencia m'! %eliG de !0 e8i!&encia/ Ardan ne+ c#n la cabeGa ( !e

c0bri el r#!&r# c#n la! man#!/ S0! en#rme! .#mbr#!, !an+ran&e! ( de!+arrad#!, &emblar#n c#n a%liccin/ La cN,0la de!a,areci/ R&a ( GNnnr baCar#n !0! %lec.a! ( &ambiAn deCar#n caer !0! l'+rima! en&re ,la"id#! e .i,id#! de!c#n!#lad#!/ O#.n!#n c#rri a abraGar a R&a/ Nece!i&aba B0e al+0ien B0e .0biera B0erid# a Br(n le c#n!#lara ( ll#raran C0n&#! !0 de!dic.a/ F !0 ,adrin# n# la .ab)a re!,e&ad# ni c0idad#, n# la .ab)a B0erid#/ P#r

e!# ,a! de lar+# ( !e !e,0l& en l#! braG#! de R&a, B0e ,#r ,rimera 6eG, &06# el &ien&# de abraGarl# c#n &ern0ra ( n# decirle nada/ RE! la meC#r de n#!#&ra!, di#!a RreG R&a alGand# la barbilla al ll06i#!# ciel#R, de60Al6en#!la/ La cN,0la de!a,areciH ( c#n ella, Br(n Jla Sal6aCeK, la man# derec.a de 2re(Ca ( la m'! 6alien&e de la! amaG#na!, !e e!%0m .#n#rablemen&e, deCand# 0n ra!&r# de d#l#r, de!c#n!0el# ( arre,en&imien&# en &#da! la! ,er!#na! B0e .ab)an

c#m,ar&id# !0 6ida/ T#d#!/ T#d#! .ab)an m0er&#/ Ardan #b!er6aba !0 %#r&aleGa, 6ac)a ( de!&r0idaH re,le&a de #l#r a !an+re ( d#l#r/ Lab)a !id# 0na ma&anGa/ $amer#n l#! .ab)a ma&ad# c#n la ine!&imable a(0da de B0c.annan/ Ni"#!, m0Cere! ( .#mbre! ber!er1er!/ N# .ab)an deCad# en ,ie a nin+0n#/ La +0erra c#n&in0abaH la l0c.a ,#r lim,iar la I!la de Arran !e .ac)a in&erminable/

L#! e&#ne! ( l#! ,0r! c#n&in0aban emer+iend# de l#! mare!, c#m# !i el a+0a l#! re,r#d0Cera/ Nece!i&aban c#n ra,ideG la &era,ia de c.#B0e/ Gabriel, B0e !e .ab)a re!&ablecid# de !0! .erida! +racia! a la hellbredelse de GNnnr, .ab)a llamad# a I!am0, !0 &)# Oamie, ( Ai1# ,ara B0e l#! clane! de *il9a01ee ( el clan 1#%0n de *i(a !e de!,laGaran a E!c#cia a ec.arle! 0na man#/ Ell#! &raer)an la !#l0cin ac0#!a

B0e %renar)a el crecimien&# de l#! .0e6#! ( le! a(0dar)an a l0c.arH ,er#, mien&ra! &an&#, leC#! de ,re!en&ar di+na ba&alla, l# B0e .ac)an era de%ender!e c#n de!e!,eracin ( #c0l&ar!e ,ara re#rdenar %ila! ( rea,arecer c#n 0na n0e6a e!&ra&e+ia/ M&iliGaban la! c0e6a! de \e!&er R#!! ,ara !anar!e ( rec0,erar ener+)a!/ F, mien&ra! e!,eraban a Ai1# e I!am0 ( el eCArci&# B0e &raer)an c#n Al, era Ardan B0ien !e+0)a en Eilean Arainn, ma&and# (

e8&erminand# a &#d# ,0r! ( e&#n B0e enc#n&rara a !0 ,a!#/ $amin en&re la! r0ina! del B0e %0era !0 .#+ar ( !0 %#r&aleGa/ Ten)a el c0er,# d#l#rid#, .erida! !in cica&riGar ( el alma de!&r#Gada/ Per# Al c#n&in0aba ,eleand#/ De!,0A! de 6er de!a,arecer a Br(n ( de c#m,r#bar B0e O#.n!#n n# B0er)a !aber nada de AlH de!,0A! de B0e la! 6al1(ria! le re&iraran la ,alabra ( de B0e T.e#d#re le e8,licara l# B0e Br(n .ab)a .ec.# (

cm# .ab)a l0c.ad# ,#r ell#!H de!,0A! de c#m,r#bar B0e ni !iB0iera Al mi!m# ,#d)a c#n!iderar!e l)der, de nada ni de nadie, ( B0e (a n# !e &en)a re!,e&#, decidi ir!e !#l# a !0 ca!&ill#/ I0er)a 6er c#n !0! ,r#,i#! #C#! la ma&anGa ( la &raicin de la B0e .ab)a !id# #bCe&# !0 Eilean Arainn/ L# .ab)a ,erdid# &#d#/ La %idelidad de Ander!#n ( B0c.annan/ L#! &rilliG#! .ab)an m0er&# en la en%ermer)a/ L#+an, *er6in (

5endric1/ L#! &re!/ N# .ab)an ,#did# !alir de a.)/ L#! ber!er1er! .ab)an ,erecid# en el !an&0ari#, C0n&# c#n !0! m0Cere! e .iC#!/ AB0ell#! c#n l#! B0e n# .ab)a l#+rad# acabar la e8,l#!in, ca(er#n an&e l#! e&#ne! ( l#! ,0r! en !0 en&rada ,#r el mar ( la c0e6a/ *aldi&a !ea, (a n# .ab)a cr)#! en e!a! &ierra!/ S0 clan, al c#m,le&#, ca( %0lminad#/ Lab)a ec.ad# a ,erder el cari"# de O#.n!#n/ F .ab)a ,erdid# el re!,e&# de la!

6al1(ria!/ F Al, a !0 6eG, &ra& irre!,e&0#!amen&e al l)der de l#! ein.erCar!H a Gabriel/ Eran dema!iada! %al&a! ,ara al+0ien &an e!&ric&# c#m# Al/ Inc#n&able! ( ,e!ad#! err#re! ,ara !0 rec&i&0d ( !0 !en&id# del .#n#r/ Per# de &#d#! e!#! err#re!, 0n# ,e!aba ,#r encima de l#! dem'!: Br(n/ Vl, ,#r !0 renc#r, &en! dema!iad# la c0erda c#n ella ( la r#m,i/ Ardan !e ac0clill en el !0el# ( !e lle6 la man# al ,ec.#/ Le .ac)a da"# ,en!ar en ella/ F le ,arec)a al+# incre)ble, ,#rB0e

lle6aba !i+l#! de!eand# 0na di+na 6en+anGa/ Per# a.#ra B0e la .ab)a c#n!0mad#, ( B0e de di+na n# .ab)a &enid# nada en ab!#l0&#, el d#l#r B0e !en&)a era 0na ,Ardida irre,arable, c#m# !i (a n# &06ie!e 0na raGn ,ara c#n&in0ar en ,ie/ Per# deb)a !e+0ir/ I0er)a %0!&i+ar!e ( %la+elar!e 0n ,#c# m'!/ Al men#!, el d#l#r le .ac)a !en&ir B0e &#da6)a !e+0)a 0n ,#c# 6i6#/ P#r e!#, !e #bli+ a caminar ,#r

encima de la! ,iedra!, la! madera!, l#! me&ale!U a &ra6A! de aB0ella m0e!&ra inm#r&al de de!&r0ccin/ Enc#n&r el 6ieC# &ar&'n del clan manc.ad# de !an+re ( barr#,H l# arr0+ en&re !0! man#!, di!,0e!&# a lanGarl# l# m'! leC#! ,#!ible/ Vl n# era di+n# de re,re!en&arl#/ Per#, de!,0A!, ,en! B0e n# .ab)a meC#r m#d# de rec#rdar !0! ra)ce! ( de rec0,erar la e!encia de l# B0e 0na 6eG %0e, B0e lle6'nd#l# ,0e!&#H ( !e 6i!&i c#n Al/ Se

de!.iG# la! &renGa! ( de!e e8,erimen&ar !0 lad# m'! !al6aCe/ A cada ,a!# B0e daba, n0e6#! rec0erd#! enc#n&raba: 6aCilla! r#&a! de e!a mi!ma n#c.e, de e!a Nl&ima cenaH &al 6eG ,#dr)a enc#n&rar el Nl&im# 6a!# B0e .ab)a bebid# la Generala # el Nl&im# c0bier&# B0e !#!&06# en&re !0! man#!/ P#dr)a a&e!#rarl#! ( cla6ar!e el &ened#r en l#! ri"#ne! &#d#! l#! d)a!, re,rendiAnd#!e ,#r l# e!&N,id# B0e .ab)a !id#/

$#n&in0 caminand#, arra!&rand# !0 ren#6ada .0mildad c#n el ,#c# #r+0ll# B0e le B0edaba/ $#n la ,0n&a de la b#&a +#l,e al+Nn ,el0c.e de l#! cac.#rr#! de l#! ber!er1er!, ( la ,ena ( la rabia le in6adier#n/ S0 alma de!&r#Gada clamaba ,#r 0n re!arcimien&# c#n &#d#! l#! B0e e!&aban ( ,#r &#d#! l#! B0e !e .ab)an id#/ De en&re l#! ,edr0!c#! ( l#! re!&#!, !e+0)an !aliend# e&#ne! ( ,0r! c#n el Nnic# #bCe&i6# de ma&ar a &#d# aB0ell# B0e !i+0iera m#6iAnd#!e/ Vl !e m#6)a, ( n# le

im,#r&aba .acerl# bien # mal/ F le encan&aba ,#der de!a.#+ar!e c#n l# B0e B0edaba de aB0ell#! de!ec.#! B0e .ab)an emer+id# del mar ,ara acabar c#n l#! !0(#!/ Vl acabar)a c#n ell#!, a.#ra B0e n# .ac)an %al&a !0! e!,ada!H ,er# acabar)a c#n ell#!/ De!,0A! de ma&ar a 0n ,ar de ,0r! 6i!c#!#! ( de #C#! amarill#!, !i+0i a6anGand#H el acan&ilad# .ab)a B0edad# c#m,le&amen&e de!,edaGad#/ El .0m# ( la niebla c0br)an ,ar&e

de !0 de!a,aricin, en6#l6iAnd#l# de 0na &ri!&eGa ( 0na melanc#l)a B0e r#Gaba l# %an&a!mal/ La! #la! del mar alcanGaban !0! r0ina!, la! #c0l&aban ( de!,0A! !e aleCaban en re&irada, c#m# !i incl0!# ella! n# B0i!ieran r#Gar e!e !0el# !inie!&rad#/ $#m# !i !in&ieran &#da6)a l#! +ri&#! de d#l#r ( n# B0i!ieran meGclar!e c#n la! l'+rima! !alada! de l#! m0er&#!/ Per# el mar, B0e iba ( 6en)a c#m# l#! in!0l&#! B0e Al mi!m# !e

a0&#diri+)a, &ambiAn ,#d)a acariciar #bCe&#!, rem#6erl#! ( .acerl#! 6i!ible! ,ara Al/ F a!) %0e cm# l# enc#n&r: %l#&and# c#n aband#n#, abier&# ,#r la mi&ad a,areci, nadand# en&re la! a+0a!, 0n libr# de &a,a! d#rada! c#m,le&amen&e li!a!/ Ardan l# mir e8&ra"ad#, ,0e! Al, B0e .ac)a in6en&ari# !iem,re de &#d# l# B0e &en)an, n# l# .ab)a 6i!&# n0nca an&e!/ Se a+ac. ,ara c#+erl# en&re la! man#!/ $en&r !0 mirada

delineada en !0! ,'+ina! de lin# ( !e B0ed !in re!,iracin/ $a!i !e le cae el libr# c0and# em,eG a leer, a la 6el#cidad de l#! ein.erCar!, &#d# l# B0e aB0el &#m# e!c#nd)a en !0! ,lana!, &an&# en an6er!# c#m# en re6er!#/ Era 0n diari#/ Mn diari# B0e em,eGaba c#n: Dicen B0e me llam# Br(n/ Br(n Pla Sal6aCeP Ardan !e B0ed !in re!,iracin al 6er la .erm#!a le&ra c#n la B0e e!a! ,alabra! de ,re!en&acin

e!&aban e!cri&a!/ In&en& &ranB0iliGar!e mien&ra! ,a!aba l#! ded#! ,#r el rela&#/ Era el diari# de Br(n, B0e abarcaba de!de B0e era 0na ni"a .a!&a l# B0e !0cedi en !0 maGm#rra la n#c.e an&eri#r/ S#!&eniAnd#l# cel#!# en&re !0! man#!, !al& la! r#ca! de &re! en &re! ( lle+ .a!&a la ,ar&e m'! al&a de l# B0e B0edaba del acan&ilad#/ L# leer)a c#n calma ( !e ir)a al l0+ar en el B0e ella .ab)a de!a,arecid#/ Tal 6eG, !i e6#caba !0 rec0erd# (

ll#raba ,#r ella, la Generala re+re!ar)a ,ara ma&arl# ( darle !0 merecid#/ ^VII Val.all Palaci# Vin+l% Er d0 6eldi+ +lad #+ 6e& de& Oa !a 1la,,U Si ere! %eliG ( l# !abe! Ba&e la! man#! La di#!a Vanir !e deCaba lle6ar ,#r la d0lce mel#d)a B0e can&aba inc#ndici#nalmen&e en &#d#! l#! ba0&i!m#! de la! 6al1(ria!: JSi ere! %eliG ( l# !abe!, ba&e la! man#!KU Tal 6eG Br(n n# !e !in&iera

,reci!amen&e %eliG en e!e m#men&#/ S0 c0er,#, #&ra 6eG de carne ( .0e!#, %l#&aba en la c0naH el a+0a e!&aba &e"ida ,#r !0 ,r#,ia !an+re/ RP#r &#d#! l#! di#!e!, ni"aU R!0!0rraba 2re(Ca mien&ra! la mec)a en&re !0! braG#! ( !anaba !0! c#r&e! e inci!i#ne!R/ N# &iene! 0n cen&)me&r# de &0 c0er,# !in ma+0llad0ra!/ 2re(Ca .ab)a decidid# me&er!e en la c0na c#n ella/ Era la ,rimera 6eG B0e !e !0mer+)a en la velge ,ara rec0,erar a 0na de !0!

6al1(ria!H ,er#, ,#r !0 Generala, l# .ar)a/ Br(n !e .ab)a !acri%icad#/ La m0( &#n&a .ab)a e!&ad# a ,0n&# de m#rir/ 2allecer ,ara !iem,re en el *id+ard, d#nde ella Cam'! ,#dr)a rec0,erarla/ $0and# 0na 6al1(ria a+#&aba !0 Nl&im# .'li&# de 6ida, c0and# emi&)a el Nl&im# c.i!,aG# de ener+)a, !e c#n6er&)a en brillan&e ( n0nca m'! 6#l6)a a re+re!ar a la 6ida/ 2re(Ca n# ,#d)a ,erder a Br(n

,#rB0e era indi!,en!able ,ara la ba&alla %inalH ( ,#rB0e era indi!,en!able ,ara ella, ,ara !0 biene!&ar/ I0er)a a Br(n c#m# a 0na .iCa ( la admiraba ,#r !0 %#r&aleGa/ P#r e!# %0e a ella a B0ien m'! e!c#ll#! le ,0!#, ,#rB0e !ab)a B0e ,#dr)a !0,erarl#! &#d#!/ RBr(n l# .a .ec.# m0( bien/ E! 0na di+na Generala/ Od)n a,areci &ra! ella!, im,#nen&e c#m# !iem,re, c#n el ,arc.e ne+r# en el #C# ( 6e!&id# c#n r#,a ne+ra ( r#Ca/ Lab)a .#mbre!

a l#! B0e n# le! .ac)a %al&a &ener d#! #C#! ,ara deCarla a 0na &#da l#ca/ Od)n, c#n 0n#, &0rbaba a 2re(Ca m'! de l# B0e ella de!eaba/ El di#! Ae!ir lle6aba el ,el# rec#+id# en 0na c#la al&a ( !e .ab)a 6e!&id# c#n r#,a! de +0erra ne+ra! ( r#Ca!/ La! b#&a! me&'lica! le daban m'! al&0ra de la B0e (a &en)aH !0! m'! de d#! me&r#! in&imidaban, incl0!#, a l#! +i+an&e!/ 2re(Ca a,re& l#! dien&e!, %r0!&rada c#n !0 ,r#,ia reaccin

an&e Al/ *ir al %ren&e, in&en&and# i+n#rarle, ( !#nri c)nicamen&e/ RL#la, &0er&#/ T0 #&r# #C# n# e!&' ,#r aB0)U Od)n i+n#r el c#men&ari# ( !#nri a !0 6eG/ RVen+# a %elici&ar&e, 6anir/ DeCa &0 de!e# ( &0 &en!in !e80al a 0n lad#/ 2re(Ca !e ec. a re)r ( !an la cla6)c0la de Br(n, ,a!and# la (ema de !0! ded#! ,#r encima/ RN# B0ier# &0! %elici&aci#ne!/ *#6em#! n0e!&ra! %ic.a! a n0e!&r# an&#C#, S6erdadT Le .ec.# l# B0e &en)a B0e .acer/

Od)n a!in&i c#n la cabeGa ( la re,a! c#n la!ci6ia de arriba abaC#/ RS), l# .a! .ec.#/ Vendi!&e a &0 Generala a !0 ,e#r enemi+#/ Le .ici!&e de!cender ,ara B0e el #&r# ,0diera man+#nearla a !0 an&#C#/ $0and# abra l#! #C#!, !e+0r# B0e &e l# a+radecer' Re!,e& c#n !arca!m#/ RFa 6erem#!U Rm0rm0r 2re(Ca, ,einand# el lar+# ,el# de Br(n c#n l#! ded#!/ Se ,arec)a &an&# al !0(#/ Br(n !e ,arec)a &an&# a ella/// Ten)an el mi!m# #r+0ll# (

el mi!m# ,0nd#n#r/ Lab)a !id# %r0!&ran&e 6er a la Generala !0%rir de e!e m#d#/ Amba! c#m,ar&)an la mi!ma c#ndena/ RF, !in embar+#, &#d# &e .a !alid# a ,edir de b#ca Ra!e+0r el di#! ab!#l0&#, ac0clill'nd#!e %ren&e a la c0na ( &#cand# el a+0a &in&ada de r#C# c#n l#! ded#!R/ El &ra&# B0e Ardan di!,en! a Br(n .iG# B0e la 6al1(ria c#nden!ara m0c.a ener+)a, la nece!aria ,ara cerrar el ,#r&al B0e L0mm0! ( L0ci0! B0er)an abrir en Abberde(/ S0

%0ria de&06# el acelerad#r/ Si Ardan n# la .0bie!e &ra&ad# a!), !0 ,#&encia n# .abr)a !id# &an m#r&)%era/ 2re(Ca c.a!B0e c#n la len+0a ( !e enc#+i de .#mbr#!/ RLa! 6al1(ria! ,0eden lle+ar a re&ener m0c.a ener+)a .a!&a B0e, al %inal, e8,l#&an/ RS$#n&aba! c#n B0e Br(n lle6ara a cab# la Aarvel furieLa di#!a a!in&i c#n 0n m#6imien&# de cabeGa/ Pa! la! man#! ,#r !0 c0er,#, (a rec0,erad#, ( c0bri !0 de!n0da ,iel c#n 0na

n0e6a armad0ra d#rada de 6al1(ria, .ec.a de &i&ani# ( #!mi#H .#mbrera!, r#dillera!, b#&a! me&'lica! ( ,r#&ec&#re! ,ara el ,ec.#/ Le #&#r+ 0na! n0e6a! bue d#rada! ( ne+ra!/ La +0errera ,arec)a .aber .ec.# 0na me&am#r%#!i! a 0n ni6el !0,eri#r/ RS)/ $#n&aba c#n ell#/ Per# me arrie!+aba a B0e Ardan n# ,r#n0nciara la! ,alabra! ,ara !al6arla a &iem,#/ RL# !ab)a/ ROd)n !e ec. a re)rR/ Le di!&e a Ardan e!a!

,alabra! de ,#der, ,er# !ab)a! B0e n# la! iba a 0&iliGar, e8ce,&# ,ara !al6arle la 6ida/ En realidad, le di!&e la lla6e ,ara B0e Br(n ,0diera re+re!ar aB0), &#da6)a c#n 0na briGna de c.i!,a 6i&al/ Sab)a! B0e la +0erra iba a lle+ar de 0n m#d# # de #&r# ( &e a!e+0ra!&e de B0e n0e!&r#! +0errer#! &06ieran 0na #,#r&0nidad en Abbe( $.0rc. ( 0na ,#!ibilidad de redencin en S&/ *#li#_! $a6e/

REre! m0( li!&# Rm0rm0r irnicaR/ Br(n dem#!&rar)a a l#! ein.erCar! ( a Ardan c0'l era !0 6al)a/ Sal6ar)a a O#.n!#n, a d#! de l#! !0,0e!&#! ein.erCar! B0e la #diaban ( dar)a 0na leccin al e!c#cA!/ A ,ar&ir de a.), debe de .aber 0n ,0n&# de in%le8in/ RSiem,re b0!ca! B0e l#! #&r#! !e rediman/ 2re(Ca !e B0ed en !ilenci# ( de!,0A! c#n&e!&: R*e +0!&a 6er B0e aNn .a( !ere! B0e &ienen la ca,acidad de ,erd#narH B0e .a( alma! B0e

&#da6)a !e arre,ien&en de !0 err#re!/ RF a.#ra, +racia! a e!#, el dalradian# B0iere c#r&ar!e la! 6ena!/ RN#, &#da6)a n# R!0!0rr 2re(Ca !#nrien&e, meciend# a Br(n ( e!,erand# an!i#!a !0 de!,er&ar/ Ardan de!ear)a e!&ar m0er&# en c0an&# le(era la Nl&ima ,alabra del diari# de Br(nH en c0an&# l# !0,iera &#d# ( e!&06ie!e in%#rmad# de la Nnica 6erdad/ A.#ra !#l# !e !en&)a c0l,able/ De!,0A!, al cerrar el libr#, !e !en&ir)a ,e#rR/

Per# ,r#n&# !e derr0mbar'/ Od)n admiraba a Jla Re!,landecien&eK/ Era al+# B0e n# ,#d)a e6i&ar/ La admiraba n# !#l# ,#r !0 e8cel!a ( de!l0mbran&e belleGa, !in# ,#rB0e, a !0 manera (, !in le6an&ar +rande! alb#r#&#!, ,#d)a mani,0lar l#! !0ce!#! 6enider#!/ F l# .ac)a ,#rB0e c#n#c)a a la +en&e ( ,#rB0e era &erriblemen&e em,'&ica c#n l#! dem'!/ 2re(Ca e!&aba r#deada de di#!e! ma!c0lin#!, cada 0n# c#n 0n

,#der e!,ecial: T.#r, 2re(, NCQrd, T(r ( Al mi!m#/ N# #b!&an&e, la m0Cer !e crec)a en&re &an&# .#mbre/ Ella !iem,re #%rec)a al&erna&i6a!H era 0na e8celen&e l)der c#n +rande! inicia&i6a!/ A0nB0e m0c.#!, !#bre &#d# l#! a%ec&ad#!, n# en&endieran e!a! inicia&i6a!/ 2re(Ca !er)a #diada ,#r aB0ell#! B0e n# 6ieran m'! all' de !0! mani,0laci#ne!/ F Al l# en&end)a ,er%ec&amen&e, ,#rB0e era #diad# i+0al en de&erminada! #ca!i#ne!/

$0and# 0n# &iene &an&# ,#der, debe dic&aminar deci!i#ne! ( !er c#n!ec0en&e c#n ella!, a0nB0e .a+an da"# a 0n#! c0an&#!/ Si el bien e! ,ara 0n bien ma(#r, n# im,#r&a B0iAn !0%ra/ O&ra di#!a n# !e .0biera ,re#c0,ad# en a6eri+0ar cm# !en&)an # ,en!aban l#! !0(#!/ Per# 2re(Ca l# !ab)a &#d# (, a0nB0e n# l# ,areciera, !e ,re#c0,aba ,#r &#d#!/ RBr(n debe re+re!ar (a R #rden Od)n/ *#6i la man# en

el a+0a de la c0na (, a &ra6A! del rem#lin#, !e re%leC 0na ima+en de la I!la de Arran ( &#d#! l#! %ren&e! abier&#!R/ Em,ieGan l#! %0e+#! ar&i%iciale!, di#!a/ El C0e+# acaba aB0)/ La( B0e e!&im0lar a l#! +emel#! del n#ai&i/ RL# !A, Ae!ir/ P#r cier&#, .ace &iem,# B0e (a n# C0e+#/ P#r !0,0e!&# B0e l# !ab)a/ L#! Nl&im#! ac#n&ecimien&#! en el *id+ard iban a 6#l6er l#c#! a la .0manidad/ En E!c#cia,(a eran m0c.#! l#! .0man#! B0e

.ablaban de 0n#! !ere! ne+r#! c#n ,iel re!baladiGa B0e .ab)an de!&r#Gad# Ler9ic1, ( de .#mbre! 6#lad#re! c#n c#lmill#!U En Arran !0ced)a l# mi!m#/ F m'! a.#ra B0e la %#r&aleGa de Ardan .ab)a ca)d# ( B0e el mar e!&aba in%e!&ad# de ,0r! ( e&#ne!/ F l#! n#!%era&0! cada 6eG e!&aban m'! %0er&e!/ El mal !e m0l&i,licaba ( el bien men+0aba/ La rebelin de L#1i c#braba %#rma ( &#da6)a B0edaban car&a! ,#r m#!&rar/

RSLle+a el Ra+narQ1, ( le 6e!, n0nca meC#r dic.#, la! #reCa! al l#b#, &0er&#T Rle mir de re#C# ( deC a Br(n %l#&and# en la c0na/ RT#d#! !e la! 6erem#!/ RB0en#, &N !e la! 6e! al cinc0en&a ,#r cier&#, S6erdadT R Sali de la c0na, c#n 0n 6e!&id# r#C# ,a!in &ran!,aren&e ( em,a,ad#/ El ,el# r0bi# m#Cad# ( ,einad# .acia a&r'! m#!&raban !0! ,er%ec&a! %acci#ne!/ S#nri, !abiend# B0e Od)n (a e!&aba d0r# baC# e!a! r#,a!

bAlica!, ( camin m#6iend# la! cadera! de 0n lad# al #&r#, !ed0c&#ramen&e/ RF# arrie!+0A 0n #C# ,ara 6erl#, maldi&a br0Ca R+r0", %r0!&rad# al !aber B0e 2re(Ca !iem,re c#n!e+0ir)a e8ci&arl#/ Era cier&#: arrie!+ !0 #C# al e!c0c.ar ,#r ,rimera 6eG la ,r#%ec)a de la 6Ql6a/ F l# arrie!+ ,ara ,#der cambiar la! c#!a! ( ,ara cerci#rar!e de la 6eracidad de la! ,alabra! de la br0Ca/ La! n#rna! .ilar#n !0 &elar ( ella! &eCier#n la mi!ma ,r#%ec)a/ El Ra+narQ1 lle+ar)a, el %inal

,arec)a e6iden&eH ,er#, SB0A !0ceder)a en la ba&alla de l#! di#!e!T S$m# ,#dr)an cambiarlaT Lle6aban &iem,# &rabaCand# C0n&#!, l#! Vanir ( l#! Ae!ir, ,ara .allar 0na !#l0cinH 0na B0e a!e+0rara la c#n&in0idad de l#! di#!e!, ( &ambiAn la a!cen!in e6#l0&i6a del *id+ard/ 2re(Ca abri l#! #C#! .a!&a B0e ca!i !e le !alier#n de la! c0enca!, ( !e &a, l#! !0c0len&#! labi#! c#n la! man#!/ RPer#U DSTe %al&a 0n #C#TE SEn !eri#T N# me .ab)a dad# c0en&a/ El di#! Ae!ir ,0!# l#! #C#! en

blanc#/ R*e ab0rre!/ RArrie!+a!&e m0c.# m'! B0e e!# Re!c0,i 2re(Ca c#n 6#G le&alR/ F l# B0e .ici!&e R!), l# B0e n# !e ,#d)a n#mbrarR, ,#dr)a cambiar el de!&in# de &#d# ( de &#d#!/ El ,a!ad# (a n# e8i!&e &al ( c#m# l# 6i6im#!/ RS)/ Per# el ,a!ad# ,ermanece en el #l6id#/ A nadie le in&ere!a/ RDi!cre,#/ RF &#d#!, ab!#l0&amen&e &#d#! ROd)n #mi&i e!a Nl&ima rA,lica ( la mir de arriba abaC#,

!in ,iGca de 6er+ZenGa ( c#n &#d# el C0ici# cr)&ic# del B0e era ca,aG R, &eCem#! n0e!&ra realidad a n0e!&r# an&#C#/R 8ouch, "lfather $ier&#, ,adre de &#d#! R2re(Ca mir .acia a&r'! ,ara c#m,r#bar B0e Br(n !i+0iera a %l#&eR/ En&#nce!, Scree! B0e .a lle+ad# el m#men&# de m#6er a l#! al%ile!T RS)/ La lle+ad# el m#men&#/ L#1i (a n# ,0ede a!cender al A!+ard ,#rB0e Leimdal .a cerrad# la! ,0er&a! de acce!#/ Fa

n# ,0eden emb#!carn#!/ Per# nada im,ide B0e l#! ,0en&e! de la Tierra !e abran ,ara l#! C#&0n!/ Si e!&#! cla6an la lanGa en el ,0n&# m'! 'l+id# ( ac&i6ad# del *id+ard, llamar' a la raGa de aB0el B0e la em,0"e/ Si L0mm0! acier&a al incr0!&ar la lanGa en el ,0n&# adec0ad#, el O#&0n.eim !e abrir' ( l#! +i+an&e! in6adir'n a l#! .0man#!/ Nece!i&# la lanGa ,ara a&raer a mi eCArci&#/ Si n# &en+# a G0n+nir en mi! man#!, n# ,#drA liderar#!/

2re(Ca !e B0ed ,en!a&i6a ( a%irm c#n la cabeGa/ R2)Ca&e/ Mn di#! &an ,#der#!# c#m# &N !0b(0+ad# ,#r 0n &&em/ RF# al men#! &en+# 0n#/ 2re(Ca !e ec. a re)r e .iG# a!,a6ien&#! c#n la! man#!/ RL#! .#mbre! ( !0! C0+0e&e!U F 6an ( &e l# r#ban/ R*e en+a"ar#n/ RS)/ RLa di#!a di# 0n ,a!# al %ren&e ( &#m a Od)n de la ,ec.eraR/ Labla clar#, &0er&#/ DeCa!&e en&rar al &ran!%#rmi!&a ,#rB0e cre)!&e B0e ,#dr)a! ac#!&ar&e

c#nmi+#/ *e 6i!&e a,arecer ( &e c#n6er&i!&e en <joloco RSEn B0iAnT La 6anir 6#l&e l#! #C#! ( re!#,l/ RT0 c0l&0ra ,#,0lar m0ndana brilla ,#r !0 a0!encia/ Per# n# im,#r&a/ Le deCa!&e en&rar en &0 alc#ba (U RDF nada, 2re(CaE Rr0+i en%0recid#/ RDF# &ambiAn !A c.illarE R!0 r#!&r#, marmre# ( li!#, !e c0bri de 6eni&a! 6erde! #!c0ra!H !0! #C#! ,la&ead#! !e enne+recier#n, ( !0! c#lmill#! e8,l#&ar#n en !0

b#caR/ DRec#ncel#E D$re)!&e B0e era (#, ( &0 lanGa R!e"al el ,aB0e&e c#n !0 man#R, la B0e nadie &e ,0ede arrancar ( &iene! en&re la! ,ierna!, !e ,0!# %irmeE RP0ed# &ener&e c0'nd# ( cm# me ,laGca, Di#!a Rm0rm0r man&eniend# la calma/ La di#!a Vanir ne+ c#n la cabeGa ( !i!e/ RLa!&a a.#ra, n0nca l# .a! .ec.#/ En cambi#, &e %#lla!&e a 0n &)# B0e !e .iG# ,a!ar ,#r m)/ Bien ,#r &i, ma+# Rle +0i" 0n

#C#, ,er# #c0l& !0 rabia ( !0 de!aGn/ Od)n ( ella/ Ella ( Od)n/ Mn bin#mi# dema!iad# an&a+nic# llen# de !ecre&#! ( de!dAn/ F, !in embar+#, im,re!cindible! el 0n# ,ara el #&r#H de!&inad#! a ,ermanecer 0nid#! ,ara a!e+0rar la c#n&in0idad de l#! rein#!/ RFa !A ,#r B0A Od &e aband#n/ N# &e !#,#r&aba/ 2re(Ca di# 0n ,a!# a&r'! ( !0! #C#! re&#mar#n el c#l#r de la niebla/ Mna niebla .erida ( a%ec&ada,

m'! e!,e!a de l# n#rmal/ RF (a !A ,#r B0A en6idia! a Od/ RS#( el di#! m'! ,#der#!# de &#d# el 0ni6er!#/ N# en6idi# a nadie/ RP#r !0,0e!&# B0e l# .ace!/ Vl &06# al+# B0e &N de!ea! ,ara &i/ RSA., !)T SEl B0AT RA m), &0er&#/ A m)/ RSe di# la 60el&a ( l# de!,idi c#n 0n +e!&# de !0 man#R/ Ve&e de mi ,alaci#/ T0 ,re!encia me m#le!&a/ Od)n rec.in l#! dien&e! ( ,re!i#n l#! ded#! de la! man#! c#n&ra !0! ,alma!/ $la6 !0 #C# en la

e!bel&a e!,alda de la Vanir, en !0! cadera!, !0! ,rie&a! nal+a!, en !0! lar+a! ,ierna!U De &#da! la! m0Cere!, d)!ir, di#!a!, el%a!, &0er+a! # +i+an&a! B0e Al ,#dr)a &ener en !0 lec.#, 2re(Ca era la Nnica B0e !iem,re le dec)a B0e n#/ O0+aban a l#! ,reliminare!, !e !ed0c)an el 0n# al #&r#H !0! enc0en&r#! eran ba&alla! cam,ale!/ Per# a la .#ra de la 6erdad, n0nca c0lminaban/ Lab)a 0n m#men&# en el B0e 2re(Ca

!iem,re !e ,#n)a !eria ( le dec)a: JDile a &0 m0Cer B0e a B0ien de!ea! e! a m)/ Dile la 6erdadK, ,ed)a !iem,re c#n #C#! brillan&e! llen#! de nece!idad/ Vl !iem,re !e ne+aba en r#&0nd#/ Ni .ablar/ 2ri++ era !0 e!,#!a, !0 c#m,a"era, la madre de !0! .iC#!U $#m,ar&)a el d#n de la ,r#%ec)a ( !e !en&aba c#n Al en el &r#n# Llid!1Cal%/ S$m# iba a ele+ir a 2re(Ca en 6eG de a ellaT 2re(Ca era &#d# l# c#n&rari#/ Vanid#!a, im,e&0#!a ( nada ,a!i6a/

2ri++ era la calma, ( 2re(Ca, la &#rmen&a/ F Al, 0n di#! bAlic# ,#r na&0raleGa, nece!i&aba el !#!ie+# de 2ri++/ A!) B0e Od)n !iem,re la rec.aGaba abier&amen&e: JTN ,0ede! !er mi aman&e, n0nca mi e!,#!aK/ F c0and# la Vanir e!c0c.aba e!a! ,alabra!, le deCaba a media!, en l# meC#r/ F de!a,arec)a, !e de!ma&erialiGaba !in decir 0na ,alabra/ De!de en&#nce!, Od)n l0c.aba

,#r acabar l# B0e n0nca &erminaban/ Per# ella n# !e deCaba/ L0)a # C0+aba a la caGaH ( Al n0nca l#+raba alcanGarla/ Sin embar+#, Od)n n0nca ce!ar)a en !0 ,ar&ic0lar de!a%)#H ,#rB0e, en 0na c#!a &en)a raGn la di#!a: Al la de!eaba/ La de!eaba c#m# n# .ab)a de!ead# a nadie Cam'!/ F 2re(Ca &ambiAn !e eB0i6#caba en #&raH Al (a la .ab)a &enid#/ P#r e!#, ,#r el rec0erd# ( la melanc#l)a de !en&ir!e en&re !0! braG#!, nece!i&aba de n0e6# .acerla !0(a/

RP#r cier&#, marica/// RN# &e #i+#, %r)+ida/ R$lar#, clar#U R!e ri# de !0 in!0l&#R/ T0 ein.erCar 6a a ,a+ar ,#r &#d# l# B0e le .a .ec.# a mi 6al1(ria/ L# !abe!, Sn#T E!&' c#ndenad#/ *ien&ra! !e aleCaba de la c0na, Od)n le c#n&e!&: RArdan e!&aba c#ndenad# de!de el mi!m# m#men&# en el B0e !e enc#mend a Br(n/ Oam'! debi c#n#cerla/ L0biera !id# m'! %eliG/ RSP#r B0AT RP#rB0e !e enam#r de ella/ El

.#mbre B0e Cam'! !e .a enam#rad# 6i6e en 0n in%iern#/ El B0e !e enam#ra 6i6e en 0na c#ndena e&erna/ Tra! e!a! ,alabra!, Od)n la aband#n, ( la deC !0mida en la &ri!&eGa ( en la ira de n# ,#der &ener, ella &am,#c# l# B0e m'! de!eaba !0 alma inm#r&al/ Se !ec la! l'+rima! B0e ca)an ,#r la c#mi!0ra de !0! #C#!, ( mir !0! ded#! .Nmed#!/ S0! l'+rima! r#C# #r# &in&ar#n !0 ,iel/ Re!#,l %0ri#!a ,#r !0 debilidad ( !e cen&r de n0e6# en !0

6al1(ria/ Er d0 6eldi+ +lad #+ 6e& de&, Sa la alle menn_!1er !e de& Er d0 6eldi+ +lad #+ 6e& de&U Si ere! %eliG ( l# !abe! I0e l# re%leCe &0 cara Si ere! %eliG ( l# !abe!U R0#a sa 'lapp1 R+ri& alGand# l#! braG#! ,#r encima de !0 cabeGaR/ DBa&e la! man#!, 6al1(riaE Al in!&an&e, cien&#! de ra(#! ca(er#n !#bre la c0na e im,ac&ar#n en el c0er,# de Br(n, B0e !e ele6 ,#r encima del a+0a r#CiGa ( em,eG

a dar 60el&a! !#bre !) mi!m#/ S0 ,el# r0bi# !e !ac0d)a arriba ( abaC#, m#6id# ,#r la %0erGa elec&r#ma+nA&ica de aB0ella! .ebra! aG0lada!, llena! de &#rmen&# ( 6ida/ RDAbre l#! #C#!, GeneralaE R #rden 2re(Ca #r+0ll#!a de !0 e!,ec&'c0l#/ Br(n !e B0ed de ,ie, %l#&and# en el ciel#, c#n l#! #C#! cerrad#! ( el c0er,# lim,i#, !anad# ( relaCad#/ 2re(Ca a!in&i al e!c0c.ar el ,rimer b#mbe# de !0 inm#r&al c#raGn/

RVi6e, mo nonne/ Vi6e ,#r m)/ F Br(n abri l#! #C#! del c#l#r del ciel# c#n &#nalidade! de mar/ Par,ade a&ni&a al 6er dnde !e enc#n&raba/ S2re(CaT 2re(Ca la e!&aba mirand# a l#! ,ie! de la velge del ba0&i!m#/ La Generala n# en&end)a ,#r B0A ,#d)a 6erla/ Se !0,#n)a B0e .ab)a m0er&# ( B0e !0 farvel furie .ab)a acabad# c#n !0 Nl&ima c.i!,a de 6ida/ Se .ab)a !acri%icad# ,#r aB0ell#! a l#! B0e Ardan amaba/ A0nB0e n# la ama!e a ella, .ar)a

el e!%0erG# de l0c.ar en n#mbre de aB0ell#! B0e Al B0er)a ( re!,e&abaH ,#rB0e (a .ab)an !id# dema!iad#! l#! B0e .ab)a ,erdid#/ E!e !er)a !0 Nl&im# +e!&# en el *id+ard/ N# !acri%icar!e ,#r 0na lanGa, ni ,#r 0n &&em, ni ,#r 0na mi!in, !in# .acerl# ,#r 0n cr)# de cinc# a"#! B0e le .ab)a r#bad# el c#raGn, ( &ambiAn ,#r el .#mbre B0e le .ab)a r#bad# la 6ir+inidad/ F ni !iB0iera l# .ab)a .ec.# ,#r ell#!H &#d# .ab)a !id# ,#r Al/

P#r el e!c#cA! B0e, llen# de #di#, la .ab)a in&en&ad# arrancar de !0 6ida/ Ec. 0n 6i!&aG# a !0 n0e6a armad0ra ( a !0 ,iel, !in m#re&#ne! ni !an+re/ SN# !e .ab)a c#n6er&id# en %i+0ra de cri!&alT Br(n de!cendi ,#c# a ,#c#, .a!&a c#l#car!e %ren&e a la di#!a/ RSP#r B0A n# e!&#( m0er&aT R ,re+0n& a!0!&ada/ RP#rB0e e!a %0e la 6#l0n&ad de Ardan: B0e 6i6iera!/ Br(n arr0+ el ce"# ( ne+ c#n la cabeGa/ SArdanT SP#r B0AT RN# ,0ede !er/

RVl &e !al6 ( ,r#n0nci la! ,alabra! B0e &e &raer)an .a!&a m)/ E!&aba! a ,0n&# de ,erecer en &0 e!c0d#/ R&a ( GNnnr 6iaCar#n a &ra6A! de la! &#rmen&a!, rec#+ier#n a Ardan ( al En+el ( #bli+ar#n al .i+.lander a B0e ,r#n0nciara la! ,alabra!/ E!# &e !al6/ La 6al1(ria in&en& c#m,render ,#r B0A Ardan .abr)a .ec.# e!#/ Tan&# c#m# la #diaba deb)a de!ear !0 m0er&e, n# !0 6ida/ En&#nce! ca( en la c0en&a/ RSFa n# &en+# ,#dere!T S*e 6a! a .acer de!cender al *id+ard c#m# .0manaT El maldi&# .a

c#n!e+0id# !0 6en+anGaU 2re(Ca ne+ c#n la cabeGa ( &#m a Br(n del r#!&r#/ RAl c#n&rari#, Generala/ A.#ra, m'! B0e n0nca, ere! mi l)der/ La! !0%rid# 0na !e+0nda velge T0 ,#der !e .a d0,licad#/ Br(n !e e!&remeci, inB0ie&a/ S*'! ,#derT E!# le +0!&aba/ SP#dr)a re+re!ar al *id+ardT SP#dr)a !e+0ir l0c.and#T RSE! #&ra de &0! mani,0laci#ne!T R,re+0n& !in in%le8i#ne!/ RN# Rre!,#ndi 2re(Ca !in&iAnd#!e c0l,able/ RE!&#( .ar&a de B0e C0e+0e!

c#nmi+#/ RN# .e C0+ad#/ R*en&ira/ Le di!&e a Ardan la! ,alabra! de ,#der ,ara B0e me !#me&iera ( me arreba&ara el #r+0ll# ( la di+nidad/ RAlG la barbilla !in nin+Nn re!,e&# .acia ella/ RNadie ,0ede arreba&ar&e e!# !i &N n# !e l# ,ermi&e!/ RLici!&e B0e le e8,0l!ara de mi 6ida ,ara B0e ,0diera c0idar de R&a/ RTN ace,&a!&e el ,ac&#/ RDEra 0na ni"aE RDSF &e arre,ien&e! de .aber a(0dad# a R&aTE STe arre,ien&e!

de .aber im,edid# B0e !e %0era al band# de L#1iT RDN#E DN# me arre,ien&#E DPer# ella Cam'! !e .abr)a 0nid# a !0 band#E RSin &0 in&er6encin !)H &e a!e+0r# B0e el &elar de la! nornas &eCe #&ra .i!&#ria bien di%eren&e/ RDN# &e cre#E R$rAel#, Generala/ La maldad e!&' en &#d#!, ,#r m0c.# B0e la B0eram#! #c0l&ar/ E!&' en Ardan ( en !0! de!e#! de 6en+anGaH e!&' en &i ( en &0! +ana! de ma&arme/ E!&' en &#d#! lad#!/ N# la #mi&a!

!#l# ,#rB0e B0iere! a la ,er!#na B0e m'! da"# ,0eda .acer/ N# la c0bra!/ Br(n re&ir de !0 cara la man# de 2re(Ca c#n 0na b#%e&ada !eca ( d0ra/ RLa maldad &ambiAn e!&' en &i Re!c0,i la 6al1(ria/ RS), l# e!&' Rrec#n#ci la Vanir !in re&r#cederR/ Per# 0n#! !#m#! mal#! ,#rB0e &enem#! %ine! b0en#!/ O&r#! !#n mal#! ,#rB0e de!ean el mal ( la de!&r0ccin/ A Br(n !e le llenar#n l#! #C#! de l'+rima! de rabia e im,#&encia/ L# ,e#r era B0e n# ,#d)a B0i&arle

la raGn a 2re(Ca ,#rB0e, l# B0e dec)a, &en)a !en&id#/ RA m) me .a! .erid# ( me .a! .ec.# da"#, n# im,#r&a c#n B0A %in l# .a(a! .ec.#/ La di#!a ace,& e!a! ,alabra!H (, le a%ec&ar#n m'! de l# B0e de!eaba/ REre! mi +0errera m'! %iel, Br(n/ RDi# 0n ,a!# al %ren&e ( C0n& !0 %ren&e a la de ellaR/ La! ,alabra! de Ardan deb)an 0&iliGar!e ,ara !al6ar&e c0and# (a nada ni nadie ,0die!e .acerl#, a0nB0e Al C0+a!e a !#me&er&e c#n ella!/ Leimdal .a cerrad# la! ,0er&a!

del A!+ard ( n# ,#drem#! !alir .a!&a B0e rec0,erem#! la lanGa de Od)n ( &#B0e a @jallarhFrn ,ara dar la 6#G de a6i!#/ Per# Ardan la! ,r#n0nci ,#r &i, ( &e !0bi direc&amen&e al Vin+l%, !in a&aC#!/ Vl &e !al6 la 6ida/ Br(n &ra+ !ali6a/ Encima deb)a a+radecAr!el#/ A Al, a e!e +0errer# B0e la .ab)a in!0l&ad# ( de!ec.ad#/ RA.#ra em,ieGa &0 6erdadera mi!in, Br(n/ Ere! mi aG#&e

mien&ra! (# n# e!&A en el *id+ard/ Ella la mir e!&0,e%ac&a/ RS*e 6a! a de6#l6er al *id+ardT DSA Al #&ra 6eGTE DN#E RN#, n#U E!,era Rla &ranB0iliGR/ La! c#!a! .an cambiad#/ Vl (a n# &iene ,#der !#bre &i/ Se acab/ Fa n# e!&'! en !0! man#!/ Te .e .ec.# 0n %a6#r, Generala/ RT0! %a6#re! me dan mied#/ RE!&e n#/ Fa n# &iene! ala! &ribale!/ RSI0e (a n# &en+#UT S*i! ala!T S$m#T SP#r B0AT R!e lle6

la man# a la e!,alda/ RP#rB0e &e .e liberad# de &0 'ompromiss A.#ra mi!m#, ere! 0na 6al1(ria !in ,areCa/ Sin .#mbre/ Libre ( %eliG c#m# 0na ,erdiG/ SI0iAn !er' &0 n0e6# partenaireRSPareCaT SDe B0A .abla!T Ardan era mi ein.erCar/ RF Al &e .a rec.aGad#, S6erdadT TN ,0ede! .acer l# mi!m#/ R 2re(Ca !ab)a ,er%ec&amen&e B0e Ardan n# la .ab)a ne+ad# ni rec.aGad#, ,#rB0e %0e Al B0iAn !e lle6 !0 6ir+inidad/ Per#, !i amb#!

B0er)an 6#l6er a ,er&enecer!e, &endr)an B0e ,elear d0r# ,#r ell#R/ A!) B0e, dime: ST.e#, O+edeiUT SArdanT P0ede! &ener a B0ien B0iera!/ Si Al B0iere rec0,erar&e &endr' B0e e!%#rGar!e ,ara B0e &e !al+an en la e!,alda 0na! ala! &ribale! c#m# la! !0(a!/ Per#, ,#r a.#ra, n# &endr'! 'ompromiss c#n nadie .a!&a B0e ceda &0 c#raGn, .a!&a B0e Al eliCa/ T#d#! ,#dr'n !anar&e ( &N ,#dr'! !anar a &#d#! Ra+rand l#! #C#!

( diC# c#n 6#G !e8(R: ,#dr'! &#car a &#d#!, Sen&iende!T La! #reCa! de Br(n !e !ac0dier#n c#n !#r,re!a/ SF B0A .ab)a de ArdanT SFa n# !e ,er&enec)anT Se+0)a !in&iAnd#!e mal ,#r ell#, ,er# deb)a #bli+ar!e a ,en!ar de #&r# m#d#/ Vl la .ab)a en&re+ad# a T.e#, Al &en)a a #&ra m0Cer: Samm(/ RLa( cinc# ein.erCar! en &ierra, 6al1(ria Rrec#rd 2re(CaR/ SA c0'l ele+ir'!T R!#nri en&re&enidaR/ De!,0A! de &#d#, S!i+0e!

amand# a ArdanT R,re+0n& d0bi&a&i6amen&eR/ De!,0A! del d#l#r ( la! a%ren&a!U SL# !i+0e! .aciend#, GeneralaT Br(n n# !e a&re6i a mirarla a l#! #C#!/ Sen&)a #di# ( de!,ec.# .acia Al/ F n# B0er)a 6#l6er a enc#n&r'r!el# ,#rB0e !e !en&)a dema!iad# a6er+#nGada ( .0millada/ Vl !e l# .ab)a .ec.# ,a!ar realmen&e mal/ S$m# #l6idarl# &#d#T Per# ella &ambiAn le .ab)a .ec.# da"#H a0nB0e Ardan n0nca le

.ablara de e!#/ N# era B0e e!&06ieran em,a&ad#! ni nada ,arecid#U Per# .ab)a d#! 6er!i#ne! en e!a .i!&#ria ( la! d#! eran c0l,able!/ 2re(Ca en&recerr !0! #C#! c#l#r ,la&a ( c.a!B0e c#n la len+0a/ REn %in, e!# e! l# men#! im,#r&an&e/ R2re(Ca le di# la 60el&a e .iG# B0e mira!e el a+0a de la c0na/ En ella !e 6i# 0na ima+en de la I!la de Arran ( de &#d# l# B0e e!&aba !0cediend#/ AB0ell# era c#m# el %in del m0nd#/

Br(n !e ,0!# ner6i#!a ( en +0ardia/ RT0 mi!in, Br(n, e! de!&r0ir/ I0emar/ Ac.ic.arrar/ Re+re!a c#m# la +0errera B0e ere! ( de60el6e la 6ic&#ria/ L#! #C#! de Br(n enr#Cecier#n al 6er cm# la i!la !e in%e!&aba de C#&0n! ( cm# in&en&aban a&acar a Ardan ( a Ai1# e I!am0 ( !0 clan de 1#%0n! en S&/ *#li#`! $a6e/ S$0'nd# .ab)an 60el&# l#! Ca,#ne!e!T SFa e!&aban a.)T *aldi&a !ea, &en)a B0e re+re!ar (a/ Eran dema!iad#! C#&0n! ,ara &an ,#c#

+0errer#!/ RLlA6a&e a An+Alic# c#n&i+#/ La C#6en !e di# la 60el&a ( !e enc#n&r c#n !0 ,reci#!# ,e+a!# blanc#, c0bier&# c#n 0na armad0ra i+0al B0e la de ella/ El animal re!#,l %eliG de 6erla ( e8&endi la! ala! ,ara a+i&arla! ( !#!&ener!e en la! ,ierna! &ra!era!/ S0 ,e+a!# era el animal 6#lad#r m'! r',id# del A!+ard/ Ella n# &en)a ala! B0e abrir c#m# Ardan # c#m# !0! n#nne!, ,er# &en)a a An+Alic#, B0e era &an ,#der#!# c#m# ella/

RSDe 6erdad me l# ,0ed# lle6arT R,re+0n& em#ci#nada, c#rriend# a abraGar el ,#der#!# c0ell# del maCe!&0#!# c#rcel/ RE! &0(#/ 20e 0n re+al# ,ara &i, ( &e ,er&enece Ra!e+0r 2re(Ca, !#nrien&e al 6er a Br(n &an %eliGR/ SA B0e n# en&iende! m0c.a! c#!a!/ F !A B0e &e !er' di%)cil ,erd#narme/ RS), e!&'! en l# cier&# R c#n&e!& ari!ca, mien&ra! acariciaba el ,el# blanc# del l#m# del animal R/ Per# ere! 0na di#!a/ F !0,#n+# B0e !iem,re .a( 0na raGn ,ara

&#d# l# B0e .ace!, S6erdadT JAB0ell# era c#m,ren!in ( l# dem'! eran &#n&er)a!K, ,en! la Vanir/ RE!# e! l# B0e &e +0!&ar)a #)r, S6erdadT RBr(n cambi de &erci# en 0n !an&iamAn, ( !0 mirada adB0iri la %rialdad del .iel# mien&ra! e!&0diaba a !0 di#!aR/ N# recibir'! c#m,ren!in de m)/ L# .e ,a!ad# m0( mal ,#r &0 c0l,a/ *e .e ,r#.ibid# aB0ell# B0e m'! de!eaba ( amaba, ( .e .ec.#

!0%rir a l#! B0e m'! B0er)a/ Le callad# dema!iad#, ( (a n# ,ien!# .acerl#/ SSabe!, di#!aT A 6ece!, el %in n# C0!&i%ica a l#! medi#!/ REn&#nce!, Sn# me ,erd#na!T R,re+0n& !in m#!&rar 6erdader# in&erA!/ RN#/ N# &e ,erd#n#/ Per# alA+ra&e/ AlA+ra&e de e!#, ,#rB0e al men#! n# me ere! indi%eren&e/ *i renc#r &e dem#!&rar' l# m0c.# B0e &e B0i!e ( B0e me im,#r&a!/

RPer%ec&#, Generala/ Rec0erda e!a! ,alabra! c0and# &e enc0en&re! de n0e6# c#n Ardan/ J]#rraK, ,en! Br(n/ RN# ,erdam#! m'! el &iem,#/ R2re(Ca di# 0na %0er&e ,almada ( el a+0a de la c0na !e il0min ,ara c#n6er&ir!e en 0n ,#r&al .acia el *id+ardR/ En&ra a.) c#n An+Alic#/ RSNece!i&# al+0na direc&riG m'! adem'! de la de m0er&e ( de!&r0ccinT R,re+0n& !in a,ena! mirarla/ RS)/ Dile a GNnnr B0e, c0and#

lle+0e el a,a+n, +#l,ee la c#lina c#n la rA,lica de *CQlnir/ RS$m#T SDe B0A a,a+n .abla!T RDile e!a! ,alabra! e8ac&a!/ TN d)!el#/ RDe ac0erd#/ SAl+# m'!T R Br(n !e in&ernaba a l#m#! de An+Alic# en la c0na ( &#da ella !e il0minaba de l0G/ RS)/ Amba! !e mirar#n c#n !eriedad, direc&amen&e a l#! #C#!/ El ,el# de Br(n, !0el&# ( brillan&e !e meGcl c#n la l0G d#rada/ RN# !ea! &#n&a ( %lla&el#! a &#d#!, Br(n/

RDS$m# .a! dic.UTE A Br(n n# le di# &iem,# a decir nada m'!/ La c0na l#! en+0ll a ella ( al ,e+a!#, ( la Generala de!a,areci a &ra6A! del ,#r&al, ,ara 6i6ir de n0e6# ( ,ara l0c.ar en 0n rein# B0e le .ab)a re,#r&ad# d#l#r ( de!en+a"#!/ Tendr)a 0na !e+0nda 60el&a/ N# !abr)a !i ,#dr)a enc#n&rar de n0e6# el am#r # !i lle+ar)a a ,erd#nar a aB0el B0e m'! .ab)a amad# ,er#, al men#!, &endr)a la #,#r&0nidad de ele+ir ( dar 0na leccin al dalriadan#/

2re(Ca !#nri m'! calmada ( mir !0 ,r#,i# re%leC# en el a+0a de la c0na/ R*0( bien, Od)nU *#6am#! a l#! al%ile! R!e diC# a !) mi!ma/ Se lami el ded# )ndice ( e!cribi en el aire en 20&.ar an&i+0#: JNanna e!&' en Edimb0r+# rec#+iend# a +0errer#! ca)d#!/ Recl'malaK/ F, de!,0A!, a"adi: JDir)+e&e a la i!la de ArranK/ $an&0rre, #r+0ll#!a de maneCar la! %ic.a! m'! im,#r&an&e! de e!a ,ar&ida ( !e acerc al balcn del Vin+l%, B0e !e !#!&en)a en el

aire ( ,ermi&)a 0na! 6i!&a! e!,lAndida! de Vanen.eim/ A,#( la! man#! en la baranda de m'rm#l blanc#, ba"ada en cene%a! de #r#, ( e8clam a ,len# ,0lmn: RDNannaE DVen aB0), nonne1 ^VIII Eilean Arainn S&/ *#li#_! $a6e N# !e .ab)a ,#did# m#6er del in&eri#r de la c0e6a/ *ien&ra! le)a aB0el diari# ,er!#nal, .ab)a !id# inca,aG de re&irar l#! #C#! de !0! ,'+ina!/ La

!inceridad de Br(n, !0! !en&imien&#!, !0! ,alabra!U le .ab)an de!+arrad# el alma ( deCad# !in ar+0men&#!/ N0nca .ab)a dad# c#n al+# &an br0&almen&e .#ne!&# ni c#n &an&a alma, c#m# aB0el maldi&# libr# de &a,a! d#rada!/ F, C0!&amen&e, e!# &an .erm#!# ( n#ble, e!# &an !encill# ( llen# de 6ida, de &#rmen&#, &ri!&eGa, ,a!in, am#r, c#m,ren!in, di!ci,lina ( di+nidad, e!# %0e C0!&amen&e l# B0e acab

de .0ndirle/ P#rB0e lle6aba !i+l#! &errenale! ,en!and# B0e Br(n era al+0ien di%eren&e/ Al+0ien %r)# ( !in c#raGn, B0e le .ab)a mani,0lad# ( 0!ad# a !0 an&#C#/ $re( B0e Br(n n# le amabaH ,er# n0nca ,en! B0e &#m la deci!in B0e &#m ,#rB0e .ab)a dad# !0 ,alabra de ,r#&e+er a 0na de !0! .ermana!/ A.#ra, c#n la +ran ca,acidad de mem#ria B0e &en)an l#! ein.erCar!, ,#d)a re,e&ir cada 0na de la!

%ra!e! de aB0el diari#U Se le .ab)an +rabad# a %0e+#/ JSi .a( 0n ein.erCar a B0ien (# me deb#, e!e e! Al/ E!e e! ArdanK/ JSi .a( 0n .#mbre ,#r B0ien (# l0c.#, e!e e! mi dalradian#K/ JSi .a( 0n +0errer# a B0ien (# admir#, e! al .i+.landerK/ JSi a al+0ien a B0ien .e en&re+ad# mi inm#r&al c#raGn, e! a Al/ S#l# a AlK/ Ardan ll#raba !in c#n!0el#/ L#! err#re! ( la! eB0i6#caci#ne! !e ,a+aban/ F Al l#! iba a ,a+ar

&#d#!/ A.#ra en&end)a m0c.a! c#!a!H a.#ra c#m,rend)a ,#r B0A la !irena l# .ab)a ec.ad# de !0 6ida ( ,#r B0A le diC# &#d# aB0ell#/ F era c0ri#!# ,#rB0e, cre(end# B0e Br(n .ab)a !id# &an 6il c#m# mani,0lad#ra, ,0d# !#bre6i6ir en el *id+ard ( alimen&ar!e de la rabia/ Gracia! a ell# ,#d)a &#car a #&ra! m0Cere!, ,#d)a C0+ar c#n ella! ( %#llar !in dar e8,licaci#ne! a nadie/ S0 c#raGn mal&rec.# ( end0recid# ,#r el de!en+a"# le

,ermi&)a .acer m0c.a! c#!a! B0e, de .aber !e+0id# enam#rad#, Cam'! .abr)a .ec.#/ Vl !e #!c0reci ( la! &iniebla! del de!,ec.# le r#dear#n .a!&a c#n6er&irl# en 0n l)der 0n &an&# #!c0r# ( amar+ad#/ Mn# B0e .ac)a ( de!.ac)aH C0+aba ( !#me&)a, #rdenaba ( ca!&i+aba/ T#d#! le re!,e&aban, ,er# la #bediencia 6en)a ,r#6#cada ,#r el &em#r, n# ,#r el 6erdader# re!,e&#/ F a.#ra, de!,0A! de !i+l#! de

.aberla #diad#H a ella, a la m0Cer B0e .ab)a marcad# !0 de!&in# en el Val.all ( !0 !in# en la Tierra/ A.#ra, de!,0A! de ac0!arla de al+# B0e en realidad n# era, de!c0br)a la 6erdad del m#d# m'! &ri!&e ( cr0el B0e c#n#c)a/ Vl la .ab)a mandad# de 60el&a al Val.all c0and# (a la .ab)a liberad# de !0 c#m,r#mi!#H c0and# (a la .ab)a ca!&i+ad# c#m# de!eaba ( c#m# Al c#n!ideraba B0e !e merec)a/ F Br(n .ab)a de!a,arecid# ,ara !iem,re, de 0n m#d#

.er#ic# ( Nnic#/ Grab'nd#!e en el c#raGn ( en la men&e de &#d#! l#! B0e .ab)an ,re!enciad# !0 %ar6el %0rie/ Sal6 a O#.n!#n, e incl0!# !e ,re#c0, de c0brir a T.e#d#re ( O+edei, c0and# ell#! n# le .ab)an dem#!&rad# m'! B0e 0n abier&# #di# ( an&i,a&)a/ SF ella cm# le de60el6e &#d#! l#! +#l,e! encaCad#!T Del m#d# m'! .#n#rable ,#!ible/ Br(n !iem,re dec)a B0e B0ien 6i6)a !in di!ci,lina, 6i6)a !in

.#n#r/ Ella l# man&06# .a!&a la! Nl&ima! c#n!ec0encia!/ Si era la m'! %0er&e de l#! +0errer#! B0e !e .allaban en S&/ *#li#_! $a6e, ,r#&e+er)a a aB0ell#! B0e c#n!ideraba m'! dAbile!/ F e!# .iG#/ Ardan a,re& el libr# c#n&ra !0 ,ec.#, ( rec#rd la! Nl&ima! ,alabra! del diari#/ L0b# 0n &iem,# en el B0e !#Paba c#n B0e Pl me .iciera !0(a/ D0ran&e e#ne! de!eP en&re+arme a Pl, ( n# l# .ice ,#r mi al&# !en&id# del .#n#r, ,#rB0e

c#n!ideraba B0e amb#! e!&Pbam#! de!&inad#! a l0c.ar C0n&#! en el *id+ard/ Pl c#m# lPder de l#! ein.erCar!, ( (# c#m# lPder de la! 6al1(ria!/ Per# a.#ra, n# rec0erd# de dPnde !alPa e!a nece!idad/ $re# B0e &#d# l# B0e !en&Pa !e .a e!%0mad#, c#m# !i n0nca an&e! e!a! em#ci#ne! .0bieran #c0,ad# mi c#raGPn/ Ardan me .a en&re+ad# a #&r# .#mbre, !abiend# B0e (#, ( nadie mP!, !#( !0 Pnica ,areCa/ F n# !#l#

me .a en&re+ad# a al+0ien B0e me #diaba, adem P!, Pl, ,ara ma(#r a+ra6i#, .a ,#!ePd# a !0 !0mi!a, a Samm(, dem#!&rPnd#me a!P B0e n0nca le .e im,#r&ad#/ F l# .a .ec.# delan&e de mP, ,#r !e+0nda 6eG/ Fa n# me B0eda nada mP! ,#r l# B0e ,elear aB0P/ $0m,l# mi mi!iPn ,#rB0e !i+# la! direc&rice! de mi! di#!e!, l#! mi!m#! a l#! B0e Pl #bedece/ Per# n# enc#n&rarP !a&i!%acciPn en ca!# de c#n!e+0ir n0e!&r#!

#bCe&i6#!, ,#rB0e n# ,#drP c#m,ar&ir la dic.a c#n mi ein.erCar/ L#(, el ein.erCar a B0ien (# me debPa, .a m0er&# c#nmi+#/ L#(, (a n# l0c.# ,#r el .#mbre B0e amPH ,ele# c#n&ra Pl/ L#(, mi admiraciPn !e .a 60el&# indi%erencia/ F, .#(, .e ,erdid# ,ara !iem,re el c#raGPn B0e le en&re+0P/ N# B0ier# a nin+Pn ein.erCar/ N# ace,&arP mP! a e!&e .#mbre/ N# creerP n0nca mP! en la

,alabra del dalriadan#/ N# B0ier# mP! de Ardan/ Pen!and# e+#)!&amen&e, Br(n n# iba a !0%rir m'!/ Ella n# 6#l6er)a a 6erl#, ( Al !e .0ndir)a en la l0c.a c#n&ra l#! C#&0n!, ( m#rir)a 0n ,#c# cada d)a, de ,ena ( de rabia ,#r .aber!e eB0i6#cad# &an&# c#n ellaU $#n &#d#!/ *ien&ra! l#! dem'! e!&aban en la I!la de S1(e, en la c#!&a de \e!&er R#!!, e in&en&aban c#n&ac&ar c#n l#! clane! de $.ica+#, *il9a01ee e In+la&erra, Al .ab)a

!id# inca,aG de aband#nar Arran/ S0 ,reciada i!la e!&aba !iend# in6adida ,#r l#! e!birr#! de L#1i, ( l# ,e#r era !aber B0e, ,#r m0c.# B0e .iciera, n# ,#dr)a rec0,erar a &#d#! l#! B0e .ab)an m0er&#/ Per# !en&)a B0e deb)a e!&ar a.) ( ,elear/ $re)a B0e !e merec)a cada c#r&e ( cada +#l,e de l#! n0e6#! ,0r! ( e&#ne! B0e emer+)an del mar/ Sab)a B0e Gabriel .ab)a c#n&ac&ad# c#n Ai1# e I!am0 ,ara B0e &raCeran la &era,ia bl#B0ead#ra de

la! e!,#ra!/ Per# (a nadie ,#d)a de&ener la a,aricin de &an&# m#n!&r0# a &ra6A! del mar/ E!&aban in6adiend# !0 &ierra/ Decidi B0e !e+0ir)a ,eleand# .a!&a !0 Nl&im# alien&#H de%endiend# a l#! .0man#! B0e B0edaban a la merced de aB0ell#! !ere! !#brena&0rale! en l#! B0e Cam'! .ab)an cre)d# ( B0e, a.#ra, c#lmaban 0na ,ar&e de !0 ,lane&a/ L#! ,!iB0ia&ra! ( l#! ,!icl#+#! iban a %#rrar!e/ La i+le!ia en la B0e l#! .0man#!

&an&a %e de,#!i&aban iba a ,erder credibilidad/ P#rB0e, S!i Di#! cre a l#! .#mbre! a !0 ima+en ( !emeCanGaT SI0iAn c#"# cre a l#! ,0r!, l#! e&#ne!, l#! &r#le!, l#! 6am,ir#!, l#! l#beGn#!UT SI0iAn era L#1iT SI0iAn era Od)nT El 2inal de l#! Tiem,#! lle+aba de m0c.a! manera!/ F el %inal del cicl# i+n#ran&e de la raGa .0mana &#caba !0 Nl&ima cam,anada/ Se le6an& c#n el diari# en&re !0! man#!/

*ir al .#riG#n&e, al mar embra6ecid#, en%adad# &al ( c#m# e!&aba Al, en c#m,le&a !in&#n)a c#n !0! em#ci#ne!/ N# ,#d)a 6#l6er a&r'!/ N# ,#d)a rec0,erar a Br(n, ni ,#d)a !al6ar a &#d#! l#! ami+#! B0e .ab)a ,erdid#/ Per# l0c.ar)a cada !e+0nd# ( cada min0&# ,ara im,#ner C0!&iciaH 0na llena de 6en+anGa ( de rabia/ Fa n# &em)a a la m0er&e, ,#rB0e n# &en)a nada ,#r l# B0e l0c.arH ( e!# l# c#n6er&)a en la m'B0ina de ma&ar ,er%ec&a/

En&err el diari# de Br(n en el !0el# B0emad# ( en%an+ad#/ L# c0bri c#n 0na! c0an&a! ,iedra!, d'nd#le 0na di+na cerem#nia, c#m# !i en realidad e!e c0er,# rec&an+0lar n# %0era #&ra c#!a B0e !0 bella +0errera !in 6ida/ $la6 !0 e!,ada de ein.erCar en la &ierra ( C0r !#bre ella B0e, cada ,a!# B0e diera a ,ar&ir de e!e m#men&#, l# .ar)a ,ara enc#n&rar !0 %inal .#n#rableH (, !i l#! di#!e! l# ,ermi&)an, ,ara enc#n&rar!e c#n

ella ( r#+arle !0 ,erdn d)a &ra! d)a/ Vi6ir)a de r#dilla! .a!&a enc#n&rar la ab!#l0cin/ Per# la ab!#l0cin n# iba a lle+ar/ L0c. d0ran&e &#d# el d)a ( n# e!ca&im %0erGa!/ Se arrie!+aba !abiend# B0e en cada a&aB0e ,#dr)a enc#n&rar 0na n0e6a B0emad0ra de ,0r!, # 0n n0e6# m#rdi!c# m#r&al de e&#nU Per# le daba i+0al/ El d#l#r era b0en#/ N# !ab)a ,#r B0A n# ,#d)a aleCar!e de la c0e6a de *#li#/

Sen&)a B0e deb)a ,r#&e+erla ,#rB0e all) .ab)a !id# d#nde Br(n en&re+ !0 6ida, ( ,#rB0e, C0!&amen&e all), era d#nde .ab)a en&errad# el diari# de !0 Generala/ F all) %0e d#nde la &ierra em,eG a abrir!e/ El !0el# !e abri ,#c# a ,#c# ( 0n ,#&en&e &embl#r !ac0di el #cAan# ( el !0el# de Arran, creand# 0na +rie&a en#rme ( 6i!ible/ S0 c0er,# !e c#l &ra! aB0el c#r&e ( ca( al 6ac)#/ El

ein.erCar &06# l#! !0%icien&e! re%leC#! c#m# ,ara a+arrar!e a 0na r#ca !alien&e/ *ir .acia abaC# ( enc#n&r el abi!m#/ P#d)a 6er cm# la! ,laca! !e abr)an ( c.#caban en&re !), creand# inci!i#ne! de 6Ar&i+# B0e lle+aban .a!&a ,r#%0ndidade! in!#ndable! de e!e ,lane&a/ F cm#, c#m# mer#! +0!an#! r#ed#re!, de n0e6#, ,0r! ( e&#ne! emer+)an de e!a de,re!in, in&en&and# b0!car la !0,er%icie ( !alir a &ierra %irme/

L#! !ere! +ri!e! ( ne+r#!, de a!,ec&# re,&il#ide ( 6i!c#!idad ,r#n0nciadaH c#n !0! #C#! de!almad#! ( !0! len+0a! 6i,erina!, c#rr)an an!i#!#! ,#r .allar n0e6a! 6)c&ima!/ Ardan +r0" ( abri !0! maCe!&0#!a! ala! ,ara !alir de all)/ Sab)a l# B0e !0ced)a/ E!c#cia !0%r)a la %alla de la! Li+.land!, B0e iba de!de la L#c.rand en la I!la de Arran ( Lelen!b0r+. .a!&a S&#ne.a6en/ De

#e!&e a e!&e/ La %am#!a %alla di6id)a la! Li+.land! de la! L#9land!/ F, ,#!iblemen&e, la de&#nacin B0e .ab)a !0%rid# el acan&ilad# en el B0e !e .allaba !0 ,reci#!a %#r&aleGa la .ab)a ac&i6ad#, a0nB0e .ab)a ,ermanecid# d#rmida de!de la Or#+Ane!i! caled#nia/ P#r &#d#! l#! di#!e!, aB0ell# &en)a &#da la ,in&a de !er la an&e !ala del 2inal de l#! Tiem,#!/ F n# era nada ,r#me&ed#r ,ara l#! B0e !e !0,#n)a B0e eran l#! b0en#!/ Se e!ca, de la %alla ( !#bre6#l

la c0e6a, B0e ,ermanec)a in&ac&aH a0nB0e 0na +rie&a de 0n#! 6ein&e me&r#! de anc.0ra em,eGaba a di6idir !0 i!la en &#da !0 l#n+i&0d/ La +rie&a n# &ardar)a en lle+ar a E!c#cia/ D#! 6am,ir#! l# alcanGar#n ,#r la e!,alda/ El r#CiG# ( n0bl#!# a&ardecer le! daba car&a blanca ,ara 6#l6er a inc#rdiarle/ Ardan lanG a 0n# ,#r encima de !0! .#mbr#!, !ac'nd#!el# de encima ( al #&r# l# inm#6iliG ,#r el c0ell# (, c#n 0n m#6imien&# de man#!, !e l# ,ar&i/ A0nB0e

aB0ell# n# era !0%icien&e ,ara acabar c#n la 6ida de 0n n#!%era&0/ A!) B0e le in&r#d0C# el ,0"# ,#r la e!,alda, ( a,la!& !0 ,0&re%ac&# c#raGn/ El #&r# le en!e" l#! c#lmill#! ( !e ri# de Al/ RTen+# 0n men!aCe del laird S#l# .a( 0n laird, ( e!e !#( (# Rc#n&e!& !in ,erderl# de 6i!&a, mien&ra! m#6)a la! e!,ada! en c)rc0l#, a cada lad# de !0 c0er,#/ RN#/ El 6erdader#/ *e .a dic.# B0e &e di+a B0e &iene a la .0mana c#n la B0e C0e+a!/

Ardan ,ar,ade c#n%0ndid#/ SSamm(T O#der, !e .ab)a #l6idad# de ella ,#r c#m,le&#/ La .ab)a deCad# en el ca!&ill#, en !0 alc#ba, ,ara B0e e!,era!e !0 60el&a de Ler9ic1/ El .i+.lander +r0" ( ne+ c#n la cabeGa/ RDice B0e ,r#n&# ,#dr'! acarrear c#n #&ra m0er&e a &0! e!,alda! Rc#n&in0 el 6am,ir# m#!&r'nd#le l#! c#lmill#!R/ La de ella/ El +0errer# lanG 0n alarid# ( !e

diri+i al 6am,ir# r0bi# ( blanB0ecin#, B0e !e+0)a riend# mien&ra! e!B0i6aba !0! e!,adaG#!/ Per#, de re,en&e, a &ra6A! del ,ec.# del 6am,ir#, de la nada, emer+i la ,0n&a de 0na e!,ada !am0r'i/ F, c0and# el n#!%era&0 !e de!in&e+r, .erid# de m0er&e, a,areci &ra! Al la %i+0ra le&al de Ai1#, la .erm#!a 6aniria Ca,#ne!a/ La m#rena de ,el# li!# ( #C#! e8&ic#! ( en#rme! le !#nri c#n &imideG/ RFa .an lle+ad# l#! re%0erG#!

RdiC# la C#6en, mirand# .acia abaC#/ Ardan !i+0i !0 mirada, .a!&a B0e 6i# a 0n +r0,# en#rme de ber!er1er! ( 6aniri#! c#n 'atanas, l0c.and# c#n&ra &#d#! l#! ,0r! ( e&#ne!/ Se m#6)an c#n +ran a+ilidad, c#m# !i bailaran/ L#! ber!er1er!, en cambi#, c#n !0! .ac.a! en man#, l# .ac)an &#d# median&e m#6imien&#! br0!c#! ( br0&ale!, ,er# i+0al de e%ec&i6#!/ F n# !#l# e!#H ,#r el %ren&e iGB0ierd#, n0e6#! +0errer#!, B0e l0c.ar)an en !0 %a6#r, rec#rr)an

el em,edrad# llen# de barr#, !0d#r ( !an+re di!,0e!&#! a ec.ar 0na man#/ Eran 6aniri#! ( ber!er1er!H a al+0n#! de ell#! l#! .ab)a 6i!&# en Abbe( $.0rc./ A la cabeGa, 0n ber!er1er en#rme ( de lar+# ,el# r0bi#, ca!i blanc#, r0+)a ( +ri&aba dand# .ac.aG#! ,#r d#B0ier/ Ten)a la &eG m#rena ( l#! #C#! m0( amarill#!/ Tra! Al, d#! 6aniri#! 6#laban el 0n# al lad# del #&r#/ Mna &en)a 0n r#!&r# C#6en, de ,el# r0bi# (

lar+#, ( lle6aba 0na e!,ada !am0r'i en la man# B0e m#6)a c#m# !i %0era 0n abanic#, ,er# n# era Ca,#ne!a, ni 1#%0n/ N# era del clan de *i(a/ A !0 lad#, 0n c.ic# m0( ,arecid# a ella de ,el# r0bi# ( a%ei&ad#, la de%end)a ( ma&aba c#n 0na %rialdad ,a!m#!a a &#d# el B0e !e cr0Gara en !0 camin#/ Eran de la Blac1 $#0n&r(, ,#rB0e a l#! d#! C6ene! +0errer#! l#! .ab)a 6i!&# all) en la ba&alla de Abbe( $.0rc./ P#r %in, l#!

clane! !e 0n)an de n0e6# ,ara l0c.ar/ De!cendi ,ara darle! la bien6enida a aB0el cam,# de m0er&e/ N#a. .ab)a lle+ad# a la i!la de Arran &an r',id# c#m# .ab)a ,#did#/ $#n Al lle+aban Daim.in ( $arric1H d#! de l#! 6aniri#! rec0,erad#! de $a,,el=le=2erne/ Amb#! &an a&#rmen&ad#! c#m# 60lnerable! ,er#, debid# a e!#, 0n#! a0&An&ic#! !0icida! B0e Al deb)a man&ener a ra(a/

L#! d#! .erman#! ,idier#n ac#m,a"arle de!,0A! de B0e N#a. a6i!ara a A! de B0e !e iba a E!c#cia/ Inmedia&amen&e, l#! clane! recibier#n la! n#&icia! !#bre Ler9ic1, ( Edimbr0+#H (, de!,0A!, Gabriel !e c#m0nic c#n ell#! de!de la c#!&a de \erren, 0na! c0e6a! B0e ,arec)a #c0l&arl#! del acec.# de l#! C#&0n!/ Al 6er B0e la! n#&icia! c#incid)an c#n el men!aCe de !0 ,0"al G0ddine, en el B0e !e !0,#n)a B0e 2re(Ca c#n&ac&aba

direc&amen&e c#n Al ( le mandaba B0e !e diri+iera a la I!la de Arran, m'! 6aniri#! ( ber!er1er! decidier#n a,0n&ar!e ( ac#m,a"arl#/ G9(n ( Bea&.a, l#! 6aniri#! del $#n!eC# \icca, le ,0!ier#n al c0idad# de !0! d#! .iC#!: $arric1 ( Daim.in/ F Al n# e!&aba ,ara !er el can+0r# de nadie, ,er# aB0ell#! +0errer#! c#n c#lmill#! le ca)an m0( bien/ N#a. n0nca .ab)a 6i!&# &an&#! C#&0n! C0n&#!/ SDe dnde !al)anT SF B0A eran e!a! c#!a! 6i!c#!a!

de ,iel re!baladiGa ne+ra ( +ri!'ceaT RL#! B0e &ienen cara de !er,ien&e ( ,iel ne+ra RdiC# 0na 6#G de .#mbre &ra! AlR !#n e&#ne!/ Ab!#rben la ener+)a 6i&al ( !0 m#rded0ra e! 6enen#!a/ L#! +ri!'ce#! B0e caminan a ra! de !0el# !#n ,0r!/ S0 ,iel e!&' llena de baba! ( &#8ina!, ( !e enr#llan al c0er,# c#m# !i %0eran anac#nda!/ Se m0e6en baC# &ierra ( baC# a+0a ,#r i+0al/ O le! B0ema! # le! c#r&a! la cabeGa/ SDe ac0erd#T

N#a. !e enc#n&r c#n 0n +0errer# de m'! de d#! me&r#! c#n el ,el# ne+r# ( !0el&# a l# .i+.lander/ Ten)a el r#!&r# llen# de piercings ( l#! #C#! &a&0ad#! c#m# !i %0era 0n can&an&e de r#c1 +&ic#/ R*e llam# Ardan/ F !#( el laird de e!&a &ierra in%ernal Rdi# 0n 60el&a !#bre !) mi!m# ( c#r& la cabeGa de 0n e&#n/ RDSDnde e!&'n l#! dem'!TE R ,re+0n& N#a. de&eniend# el a&aB0e de 0n 6am,ir# c#n !0 o's RSL#! dem'!T RArdan abri

l#! braG#!R/ DN#!#&r#! !#m#! l#! dem'!E DL0c.em#!, ber!er1erE N#a. c#m,rendi B0e .ab)an m0er&# m'! +0errer#! de l#! B0e Al .ab)a 6i!&# caer en !0 inm#r&al e8i!&enciaH ( !e lamen& c#n rabia e im,#&encia ,#r !0! ,Ardida!/ A,re& l#! ,0"#!, alG !0 .ac.a de +0erra ( !0 c0er,# de ber!er1er e8,l#& an&e &#d#!/ RDAl a&aB0eE Rr0+i, im,re+nand# de %0erGa ( 6alen&)a a l#! miembr#! de !0 clan/

P0ede B0e n# !0,iera B0iAn era/ P0ede B0e n# en&endiera B0A .ac)a Al c#n 0n ,0"al @uddine ( .abland# direc&amen&e c#n 2re(Ca, ,er# !) en&end)a 0na c#!a: !i eran ber!er1er! ( &en)an .ac.a!, eran !0! .erman#!/ F a.) .ab)an dema!iada! .ac.a! .0Ar%ana! en el !0el# ( !in em,0"ar/ Lab)an m0er&# dema!iad#!/ S#bre !0 i!la, di6idida a.#ra +e#l+icamen&e, &en)a l0+ar 0na cr0Gada, 0na c#n&ienda 6i#len&a ( criminal en&re l#! B0e ,r#&e+)an el

A!+ard, ( en&re l#! B0e ,re%er)an el O#&0n.eWmH l#! +0errer#! de Od)n ( 2re(Ca, c#n&ra l#! +0errer#! de L#1i/ O en #&ra! ,alabra!: l#! B0e !e !0,#n)a B0e l0c.aban ,#r l#! .0man#!, c#n&ra l#! B0e B0er)an !#me&erl#! ( aniB0ilarl#!/ Sin embar+#, Sl0c.aban ,#r l#! .0man#! en realidadT SO !#l# ,#r !) mi!m#! ( ,#r aB0ell#! B0e B0er)an ( re!,e&abanT Ardan !e .ac)a e!a ,re+0n&a c0and#, en medi# de la anarB0)a ( el embr#ll# de la ba&alla,

S&/*#li#_! $a6e !e il0min c#m# !i el !#l b0!cara !0 amanecer en la Tierra/ La l0G, cada 6eG m'! ,#&en&e, ce+ a l#! 6am,ir#! de L#1i B0e 6en)an en &r#,el !0rcand# l#! ciel#! i!le"#! ( e!,e!#!/ E!&# l# a,r#6ec.ar#n l#! 6aniri#! 1#%0n! ,ara ir a ,#r ell#! ( e8&erminarl#! a &#d#!, 0n# a 0n#, !in miramien&#! ni ,iedad/ La! n0be! ne+ra! re%lec&ar#n la l0G de la c0e6a, ( Ardan &06# B0e c0brir!e l#! #C#! c#n el an&ebraG#, !in ,erder 0n de&alle de l# B0e

!0ced)a en e!a +r0&a llena de ,r#%ec)a!/ T#d#!, b0en#! ( mal#!, !e de&06ier#n ,ara mirar .acia a&r'! ( a&ender a l# B0e #c0rr)a en la ca6erna de ,iedra/ En aB0el m#men&#, el re!,land#r !e .iG# m'! %0er&e (, a &ra6A! de ella, !ali la m0Cer m'! .erm#!a ( &emeraria B0e .ab)a 6i!&# Cam'! l#! #C#! del .i+.lander/ Mna 6al1(ria a l#m#! de 0n caball# alad# blanc#, i+0al de e!,ec&ac0lar ( an+elical c#m# l# era la C#6enH

c0bier&#! amb#! ,#r armad0ra! me&'lica! r#Ca!, d#rada! ( ne+ra!/ Ella, la +0errera, n# a&endi a nadie en e!,ecial/ Sac0di !0! bue (, c#n mae!&r)a, enlaG !0! %lec.a! elAc&rica! ( &en! la c0erda de !0 e!,ec&ac0lar ( en#rme arc#, m'! +rande de l# .abi&0al/ L#! 6am,ir#! ( l#! l#beGn#! ca)an en!ar&ad#! ,#r !0! ,r#(ec&ile!H iban al c#raGn, ma&'nd#l#! en el ac&#, # a la cabeGa, deC'nd#l#! inm6ile! ( li!&#! ,ara !er

de+#llad#! ,#r la! e!,ada! !am0r'i! de l#! 6aniri#! # l#! o's de l#! ber!er1er!/ A Ardan, el c#raGn !e le de&06# ( deC de re!,irar, a&ni&# ( a la 6eG mara6illad# ,#r l# B0e 6e)an !0! #C#!/ F !e enc#n&r ll#rand# de em#cin ( l0c.and# c#n m'! )m,e&0 B0e an&e!/ Era Br(n/ Br(n .ab)a re+re!ad#/ La Generala .ab)a re6i6id# de !0! ceniGa! ( .ab)a !#bre6i6id# a &#d# l# B0e Al le .ab)a .ec.#/ Ardan !e a+ac. ( e!B0i6 0na ,a&ada 6#lad#ra de 0n n0e6#

6am,ir#, e!&e m'! decrA,i&# B0e l#! an&eri#re!/ RA &i n# &e .an dad# 5tem 7ells, e., +0a,e&nU R+r0" c#n 0na medi# !#nri!a/ Le a+arr la cabeGa c#n amba! man#! ( le di# 0n cabeGaG# B0e .0ndi la %ren&e del n#!%era&0/ De!,0A!, in!er& l#! ded#! a cada lad# de !0 c0ell# ( le arranc la cabeGa de c0aC#/ Ardan 6#l6i a mirar a Br(n/ La C#6en e!&aba realiGand# 0na e8.ibicin !0blime de ,#der)# ( ,0n&er)a/ F !e e!&aba ,#niend#

calien&e ,erdid# &an !#l# de c#n&em,larla/ An+elic# alG el 60el# ( cabal+ .a!&a la! n0be!/ El .i+.lander !0!,ir c#nm#6id# ,#r !0 im,re!i#nan&e e!&am,aH !e lle6 la! man#! a la e!,alda ( car+ c#n !0! d#! e!,ada!/ G#l,e la! .#Ca! !#bre !0 cabeGa ( r0+i %eliG, dand# la bien6enida a Br(n c#m# !iem,re .ac)a en el Val.all c0and# amb#! l0c.aban C0n&#!/ Br(n 6#laba a 0na 6el#cidad !0,eri#r a la de c0alB0ier 6aniri#,

ein.erCar # 6am,ir#/ S0 c#rcel alad# era el m'! r',id# del A!+ard/ La C#6en !e B0ed !0!,endida !#bre el mar del N#r&e, ( diri+i !0! ,alma! abier&a! al #cAan#/ Ardan &06# +ana! de ir a ,#r ella, abraGarla ( %0ndir!e c#n !0 ,iel/ O !ec0e!&rarla ( +0ardarla en 0n l0+ar en el B0e n0nca, Cam'!, nadie ,0diera enc#n&rarle!/ All) le r#+ar)a ,erdn ( b0!car)a !0 redencin/ All) la re!arcir)a/ $#n +e!&# im,er&Arri&# ( lamiAnd#!e l#! c#lmill#! B0e e8,l#&aban

en !0 b#ca cada 6eG B0e ,eleaba, Br(n mir a Ardan ,#r ,rimera 6eG de!de B0e Al le c0bri l#! #C#! c#n la 6enda ne+ra en !0 maGm#rra/ La n#c.e en la B0e el .i+.lander ,erdi l#! ,a,ele!/ El &iem,# !e de&06# ,ara l#! d#!/ El ,el# de Br(n !e ele6 .acia arriba a ca0!a de la ener+)a elAc&rica B0e c#nden!aba a !0 alreded#r/ L#! &r0en#! ( l#! rel'm,a+#! ca(er#n !#bre ella ( &ambiAn !#bre el a+0a !alada/ F la +0errera l# .iG#: c0bri &#d#

el mar c#n !0! ra(#! ( !0 ,#&encia ( B0em la! e!,#ra! B0e &#da6)a !e+0)an re,r#d0ciAnd#!e (, a &ra6A! de la! c0ale!, !e+0)an !aliend# ,0r! ( e&#ne!/ Acab c#n &#d#/ Incl0!# c#n la %l#ra ( la %a0na marina B0e ,0diera .aber alreded#r de la i!la/ Se lamen&aba ,#r aB0ell#! !ere! 6i6#! B0e .ab)a ma&ad#H ,er# l#! ,0r! ( l#! e&#ne! deb)an !er erradicad#!/ La ,ri#ridad era !al6ar a l#! +0errer#! ( +anar e!a ba&alla/ S0! ra(#! alcanGar#n &ambiAn a

l#! B0e e!&aban en &ierra %irme, r#(end# l#! c0er,#! de l#! ber!er1er! ca)d#! en la %#r&aleGa/ SN# l#! ,#d)an deCar en ,aGT Per# ella, el aG#&e de 2re(Ca, acab c#n &#d# en+endr# del mal B0e !aliera a &ra6A! de l#! mare!/ L#! ,0r! ( l#! e&#ne! !e de!6anecier#n ( !e c#n6ir&ier#n en ceniGa +racia! a la %0ria de la 6al1(ria m'! ,#der#!a del A!+ard/ Ardan, B0e l0c.aba al lad# de I!am0 ( Ai1#, 6#laba ,#r encima de la! +arra! de 0n ,ar de

l#beGn#!, i+0al de im,re!i#nad#! B0e ell#! ,#r la %0erGa de Br(n, cla6 !0 e!,ada en la e!,alda del %0ri#!# e!birr# ( l# abri de arriba abaC#/ I!am0 le c#r& la cabeGa ( Ai1# .iG# l# ,r#,i# c#n el #&r# l#beGn#, B0e ,arec)a B0erer .0ir/ F n# !#l# Al/ L#! 6am,ir#! ( l#beGn#! B0e B0edaban en ,ie, 6iend# B0e Br(n acababa de inclinar la c#n&ienda a %a6#r de l#! 6aniri#! ( l#! ber!er1er!, in&en&ar#n aleCar!e de la &ierra di6idida/

RDI0ieren e!ca,arE R+ri& Ardan abriend# la! ala! ( 6#land# &ra! ell#!/ L#! Ca,#ne!e! .icier#n l# ,r#,i# ( n# le! dier#n de!can!# .a!&a acabar c#n &#d#!, 0n# a 0n#/ Br(n ,ermaneci !#bre An+Alic# c#n 0na !erenidad ,r#,ia de 0na di#!a, de 0na m0Cer ,#der#!a B0e !abe B0e nadie le ,0ede &#!er/ S0! #C#! r#C#! !e en&ri!&ecier#n al 6er la! r0ina! del ca!&ill# de Ardan/ El acan&ilad# a.#ra (a n# era m'+ic#, !in# &enebr#!#, re,le&#

de m0er&e ( de de!&r0ccin/ La ,Ardida !e re!,iraba baC# cada r#ca, baC# cada manc.a de !an+reU Le en&rar#n +ana! de ll#rar ,#r l#! in#cen&e! B0e .ab)an ca)d# baC# el ,e!# de la &raicin/ B0c.annan ( $amer#n deb)an ,a+ar ,#r ell#/ F n# de!can!ar)an .a!&a enc#n&rarl# ( de6#l6erle! el d#l#r c#n d#l#r/ Mna ,ar&e del ciel# !e abri (, a &ra6A! de Al, emer+i 0na 6al1(ria

c#n el ,el# &renGad# ( lar+#H !0! #C#! marr#ne! r#CiG#! b0!car#n a Br(n al &iem,# B0e !e de!liGaba a &ra6A! del ra(# B0e !#!&en)a c#n la man#,c#m# 0na liana/ Br(n ,ar,ade ( !#nri abier&amen&e/ RDNannaE R+ri& %eliG le6an&and# 0n arc# en !e"al de recibimien&#/ Nanna le re!,#ndi al +ri&# de DA!(nC0rE AlGand# el ,0"#/ La 6al1(ria ca!&a"a, aB0ella B0e n# ,#d)a !er &#cada ,#r nin+Nn .#mbre 6i6#, de!cendi !#bre la ci0dadela in&eri#r dem#lida, (

em,eG a rec#+er, 0n# a 0n#, a l#! +0errer#! m0er&#! en ba&alla/ AB0ell#! .#mbre! deb)an &ener !0 di+na !e,0l&0ra/ F la &endr)an en el A!+ard, n# en 0na &ierra .#!&il c#m# aB0ella, en la B0e .ab)a ca)d# &ri!&emen&e, 6)c&ima! de la! ar&ima"a! c#barde! de l#! !e+0id#re! de Jel Timad#rK/ La 6al1(ria rec#+)a l#! c0er,#!, al+0n#! m0&ilad#!, ( !e l#! lle6aba c#n ella, de!a,areciend# a &ra6A! del ,r&ic# B0e deCaban la! den!a! ( #!c0ra! n0be!, (

a,areciend# #&ra 6eG, a &ra6A! de ella!, c#n la! man#! 6ac)a!, di!,0e!&a a rec#+er a m'! +0errer#!/ Nanna ll#raba !i &en)a en braG#! a m0Cere! # a ni"#!/ L# B0e .ab)a !0cedid# en e!a i!la n# &en)a ,erdn: .ab)a !id# 0n +en#cidi# inmi!eric#rde/ Ni"#! ( m0Cere! n# l0c.abanH ell#! deb)an ,ermanecer al mar+en/ Per# SB0A !e ,#d)a e!,erar del Tran!%#rmi!&a ( !0! !e+0id#re!, .0man#! ( n# .0man#!T Lim,i'nd#!e c#n rabia la!

l'+rima! de l#! #C#!, decidi !e+0ir c#n !0 &rabaC#, car+and# c#n c0idad# a l#! B0e .ab)an ca)d# !in #,#r&0nidad de de%ender!e/ Ella l#! c0idar)a en el &ra(ec&# B0e le! lle6aba de la Tierra al ciel#/ Del *id+ard al A!+ard/ RSNannaT La 6al1(ria !e di# la 60el&a c#n 0n ,eB0e"# ber!er1er en braG#!/ N# &endr)a m'! de c0a&r# a"#!/ El r#!&r# de la c.ica e!&aba !0rcad# ,#r l'+rima! de d#l#r, ,er# !0

c#raGn 6#l6i a !al&ar!e 6ari#! la&id#! al 6er a !0 ber!er1er de la Blac1 $#0n&r(/ RN#a./ RL# !al0d, a+0an&'nd#!e al ra(# B0e la c#nec&aba c#n el ciel# ( B0e la lle6aba al A!+ard, al calder# de la! alma! de l#! +0errer#! ca)d#!/ El ber!er1er la mir de arriba abaC#, c#m# !iem,re .ac)a/ F Nanna !e !in&i %eliG al !er in!,ecci#nada de e!a manera/ P#rB0e era 6al1(ria ( c#B0e&a, ( le

encan&aba +0!&ar/ Per#, !#bre &#d#, ad#raba +0!&arle a Al/ El +0errer# rec.in l#! dien&e! al 6er el c0er,# mal&ra&ad# de aB0el cac.#rr#/ RSDnde l#! lle6a!T ROd)n l#! reclama Rc#n&e!& e!c0e&a, man&eniAnd#!e a 6ari#! me&r#! de Al ,#r encima de !0 cabeGa/ Vl a!in&i ner6i#!# ( di# 0n ,a!# al %ren&e ,ara admirarla m'! de cercaH ,er# la reaccin de Nanna, !iem,re la mi!ma, n# !e .iG# e!,erar/

E!&a 6eG l# ace,&ar)a/ Le m#le!&aba, ,er# l# ace,&ar)a/ RSL0(e! de n0e6#T N# deber)a!/ RN# .0(#/ RPer# !0 c0er,# !e alG medi# me&r# m'!, amarr'nd#!e a la liana elAc&rica c#n %0erGa/ N#a. enarc !0 ceCa r0bia ,la&in#/ RSN# .0(e!T RN# Rc#n&e!& ella, ,ar,adeand# ( mir'nd#l# c#m# !i %0era &#n&#, al &iem,# B0e +anaba 0n me&r# m'! en al&0ra/ N#a. ne+ c#n la cabeGa (

e8.al ener6ad#/ SLe e!&aba &#mand# el ,el#T Vl era 0n .#mbre calmad#, 0n .#mbre de ,aGH era em,'&ic# ( !ab)a l# B0e !en&)a la +en&e/ Per# a Nanna n# la ,#d)a ,ercibir/ E!&ar cerca de ella era !en&ir cer#/ SSer)a B0e la C#6en, en realidad, n# era ,ara AlT Sin embar+#, 2re(Ca le .ab)a dic.# B0e la reclamara/ DS$m#TE A e!&e ,a!# &endr)an B0e .ablar!e a di!&ancia ( man&ener

!e8# &ele%nic#/ RS*e 6a! a de6#l6er el ,0"al al+Nn d)aT Rle ,re+0n& NannaR/ E! 0n re+al# de 2re(Ca, S!abe!T F #dia B0e ,erdam#! !0! c#!a!/ RN# 6#( a de6#l6Ar&el#/ L#! #C#! ca!&a"#! de Nanna !e #!c0recier#n ( !e 6#l6ier#n r#C#!/ RSA., n#T La! 6al1(ria! !#m#! m0( cel#!a! de l# n0e!&r#/ F e!# e! m)#/ R2re(Ca .abla c#nmi+# a &ra6A! de !0 .#Ca/ N# ,ien!# d'r&el# R!#nri c#n 6anidad/ Tra! e!a! ,alabra!, Nanna

%r0nci el ce"#, ( 6#l6i a mirarl# c#n e!a cara llena de in&err#+an&e!/ RO(e, ,er# SB0iAn ere! &NT R*e +0!&ar)a !aberl# a m) &ambiAn/ R*ir a !0 alreded#r R/ Per# ,#r a.#ra !#( N#a./ RA.'U Rl# mir de arriba abaC# ( !e acarici el c#llar de ,erla! mien&ra! r#deaba la liana c#n !0 ,ie/ RN# &e di la! +racia! ,#r !anarme/ REn la ba&alla de Abbe( $.0rc., N#a. B0ed mal.erid#

de!,0A! de !er ,er!e+0id# ( +#l,ead# ,#r L0mm0!/ Nanna l# enc#n&r #c0l&# en la c#,a de 0n 'rb#l, C0!&# d#nde $a.al l# deC/ F !an !0! .erida! c#n !0! man#!/ La 6al1(ria !ali de !0! ,en!amien&#! ( !#nri c#n la! meCilla! r#Ca! c#m# 0n &#ma&e/ RSFa n# e!&'! en%adad#T RL# e!&#(, ( m0c.#/ E!&#( m0( cabread# ( %r0!&rad# c#n&i+#/ RSN# &e cai+# bien, chopinoRalG 0na ceCa ca!&a"a ( !e ,a! la len+0a ,#r el c#lmill#R/ N# ere! nada caballer#/

RN# deCa! B0e &e &#B0e, S&en+# la ,e!&e ,ara &iT STe 6a la necr#%iliaT Al ,arecer !#l# ,0ede! &#car a l#! m0er&#!/ RDad# B0e &en+# a 0n ni"# en braG#!, &0 c#men&ari# me ,re#c0,aU Rm0rm0r mir'nd#l# de re#C#/ RSN# !#( b0en# ,ara 0na 6al1(ria c#m# &NT RSRe!,#nde! !iem,re c#n ,re+0n&a!T RSF &N ere! !iem,re &an ambi+0aT Nanna !e enc#+i de .#mbr#! ( re,a! aB0el e!,ec&'c0l# de

c0er,# nrdic# c#n !0 calien&e mirada/ RSEre! r0bi# de 6erdadT RS$m# dice!T RSTiene! &a&0aCe!T RSI0AT RSLle6a! len&illa!T RSDe B0A .abla!T Mn &r0en# cre,i& en la! n0be!, ( la 6al1(ria de &renGa! mir .acia arriba, en%0rr0"ada/ RDFa 6#(E Re8clamR/ Se acab el &iem,#/ N# ere! r',id# re!,#ndiend#, choppino F Od)n !e en%ada !i &ard# dema!iad# R !#nri c#n d0lG0ra ( alG la man# ,ara

de!,edir!eR/ Aarvel, berser'er RNanna/ La C#6en !e de&06# en la liana ( abraG al ,eB0e"# c#n&ra !0 c0er,#/ RSI0AT RE!&a e! la Nl&ima 6eG B0e &e aleCa! de m) a!)/ Te l# ,ermi&# ,#rB0e e!&'! &rabaCand#H ,er# (a n# ,#dr'! .0ir m'!/ El c0er,# de la 6al1(ria &embl, a%ec&ad# ,#r e!a! ,alabra!/ RSSe &e ,#ne d0ra, N#a.T RSI0A .a! dic.#T RRe!,ndeme: S!e &e ,#ne d0ra c0and# ,ien!a! en m)T RVen ( c#m,r0Abal# &N mi!ma/

RSS)T En&#nce! !iem,re .0irA de &i/ F# &rabaC# c#n !ere! a l#! B0e (a n# !e le! le6an&a, +0errer#/ *0er&#!, c#m# bien dice!/ El d)a B0e me deCe caGar ,#r &i, el d)a B0e me &#B0e!, !er' 0n d)a &ri!&e/ RSP#r B0AT R+r0"/ RP#rB0e e!e d)a .abr'! m0er&#/ *ien&ra! &an&#, &iene! 0na #rden de aleCamien&#/ ?7apulliN#a. ,en! B0e la e8,re!in c#rrec&a era Jca,,icciK, ,er# e!&aba &an a%ec&ad# 6iend# de!a,arecer a Nanna en el ciel#, B0e n# %0e ca,aG de c#rre+irla/

$0and# Ardan 6i# a Nanna, d#! c#!a! le 6inier#n a la cabeGa/ La ,rimera era B0e !e ale+raba de 6erla/ Nanna !iem,re le ca( bienH a0nB0e !iem,re %0e m0( e!B0i6a ( n0nca !e acercaba a Al a men#! de &re! me&r#!/ La !e+0nda era B0e, !i Nanna e!&aba rec0,erand# l#! c0er,#! de l#! +0errer#! ca)d#! en ba&alla, era ,#rB0e Od)n B0er)a .acer al+# c#n !0! alma!/ La! 6al1(ria! rec#+)an a .0man#! B0e .ab)an m#!&rad#

6alen&)a ( di+nidad en el *id+ard l0c.and# en n#mbre de la .0manidad/ Per# el clan B0e Al lideraba all) e!&aba %#rmad# ,#r ber!er1er! ( 6aniri#!H ( !e !0,#n)a B0e +#Gaban de 0na 6ida l#n+e6a e inm#r&al/ SP#r B0A l#! reclamaba Od)n !i n# era ,ara 0&iliGarl#! ,ara #&r#! mene!&ere!T Fa !e l# ,re+0n&ar)a a Nanna m'! &arde/ A.#ra, &en)a c#!a! m'! im,#r&an&e! B0e .acerH c#m#, ,#r eCem,l#,

acercar!e a Br(n ( 6er B0e de 6erdad !e+0)a 6i6a, B0e n# era 0n !0e"#/ La Generala .ab)a de!cendid# a la Tierra/ T#da6)a n# !e .ab)a baCad# de !0 ,e+a!#, ,er# re6i!aba l#! da"#! B0e .ab)a !0%rid# aB0ella ,#rcin de ,lane&a B0e .ab)a !id# di6idid# ,#r la mi&ad/ S$m# de lar+# ,#dr)a lle+ar a !er e!e c#r&e en la c#r&eGa &erre!&reT F, S.a!&a d#nde .ab)an lle+ad# la! e!,#ra! de l#! ,0r! ( l#! e&#ne!, c#m# ,ara c#lar!e ,#r den&r# de

la! ca,a! de la c#r&eGa &errenalT Si e!# ,a!aba en E!c#cia, n# B0er)a ni ima+inar B0A ,#d)a ,a!ar !i la! e!,#ra! .ab)an 6iaCad# a &ra6A! de la! c#rrien&e! marina! ( .ab)an lle+ad# a la! c#!&a! de &#d#! l#! c#n&inen&e!/ La &ierra !er)a aniB0ilada inmedia&amen&e/ Se de&06# delan&e de S&/ *#li#_! $a6e, !e baC de An+Alic# ( ,i! el c)rc0l# B0emad# en el B0e ella !e .ab)a !acri%icad#/ La farvel furieU Se e!&remeci al rec#rdar

cm# !e .ab)a !en&id# al e8,erimen&ar B0e !0 c0er,# de!a,arec)a, ( B0e !0 !an+re, l)B0ida, !e &ran!%#rmaba en al+# !lid# ( cri!&alin#/ E!a ,ar&e de la i!la, 0na 6eG 6erde ( llena de 6ida, !e .ab)a c#n6er&id# en &ierra enne+recida c#m# el carbn/ Ol)a a carne c.am0!cada, a mar ( a !0d#r/ Per# ,#r encima de &#d#, #l)a a &ra+edia/ I0er)a 6er a O#.n!#n ( a!e+0rar!e de B0e e!&aba bien/ I0er)a reenc#n&rar!e c#n R&a (

GNnnr ( decirle! l# m0c.# B0e a+radec)a B0e %0eran a b0!car a Ardan/ F, !#bre &#d#, B0er)a enc#n&rar!e c#n Ardan ,ara 6er la cara B0e ,#n)a al 6erla/ SSe ale+rar)aT SLa i+n#rar)aT RSGeneralaT RLa 6#G li+eramen&e r#nca del +0errer# la aleC de !0! ,en!amien&#! ( la de6#l6i de llen# a la realidad/ B0en#, !i B0er)a 6er !0 reaccin, !#l# &en)a B0e +irar!e ( dar!e de br0ce! c#n Al/ $0and# l# 6i#, !e .#rr#riG, ,er#

&ambiAn !in&i aB0ell# B0e la! 6al1(ria! !ien&en ,#r la! .erida! de +0erra de !0! ein.erCar!: 0n ,r#%0nd# re!,e&# ( 0n de!e# en#rme ,#r !anarl#!/ F Ardan era 0n cr#m# andan&e/ Br(n c#n&06# la! +ana! de de!n0darl# ( le6an&ar !0! man#! ,ara a,licarle la c0raH ( l# c#n!i+0i c0and# rec#rd &#d# l# B0e Ardan le diC# ( le .ab)a .ec.#/ RE!&aba! m0er&aU R!0! #C#! la re,a!ar#n de arriba abaC# ( adB0irier#n m'! l0G ( 6ida

c0an&# m'! la miraba/ RS) Ra!in&i incm#da al !en&ir !0 mirada !#bre ellaR/ Per# 2re(Ca n# B0er)a B0e m0riera, a!) B0eU RNi (# Ra!e+0r/ Ardan di# d#! ,a!#! .acia ella ( ac#r& la di!&ancia B0e le! !e,araba/ Ella in&en& re&r#ceder ,er# !0 #r+0ll# n# !e l# ,ermi&i/ JN# 6#( a &emer&e/ Fa n#K, !e ,r#me&i/ RF# &am,#c# B0er)a B0e m0riera!/ P#r e!# ,r#n0nciA la! ,alabra! RdiC# !#lemneR/ R&a me diC#

B0e, !i la cN,0la !e+0)a ,re!en&e, B0er)a decir B0e &en)a! 6ida &#da6)a/ *e 6in# a b0!car c#n GNnnr ( (# diCe l# B0e &en)a B0e decir/ Br(n n# !ab)a ni dnde mirar ni dnde me&er!e/ Siem,re .ab)a !id# !ed0c&#ra ( c#B0e&a c#n AlH en el Val.all l# lle6aba ( l# ,r#6#caba c#m# B0er)a/ Per# en la Tierra, de!,0A! de B0e Al la &ra&ara de aB0el m#d#, (a n# !ab)a cm# ac&0ar/ RB0en#, de!,0A! de &#d#, me !al6a!&e la 6ida/ Gracia!, a0nB0e l# !ien&# ,#r &i/ RN# B0er)a

!e+0ir .abland# c#n Al/ N# en&end)a cm# !e !en&)a, ,er# !e !en&)a mal/ Le a,e&ec)a c#rrer (, de!,0A!, l# B0e de 6erdad le 6en)a en +ana, era lanGar!e c#n&ra Al ( l0c.ar/ Pelear a +#l,e!, ( e8,re!arle c#n ra(#! l# B0e n# ,#d)a decirle c#n ,alabra!H ella mi!ma !e e!&aba &ra+and# el 6enen# de !0 ,r#,ia len+0a al m#rdAr!ela/ Se aleC de Al/ N# !#,#r&aba &enerl# delan&e ( !aber B0e .ab)a deCad# B0e #&r# !e la &irara

mien&ra! Al ,#!e)a a #&ra m0Cer/ JO&ra B0e n# era (#K/ Se .iG# a 0n lad# e in&en& deCarl# a&r'!, ,er# Ardan la de&06# &#m'nd#le el an&ebraG#/ RN#/ Ni .ablar/ RSNi .ablar B0AT RBr(n arB0e la! ceCa! r0bia!, mirand# l#! ded#! B0e r#deaban !0 blanca ,iel/ RN# 6a! a e!ca,ar/ Br(n !#nri ( !e !#l& de !0 amarre c#n rabia, ,er# Ardan 6#l6i a !0Ce&arla/

RDACame decir&e l# B0e !#(, !irena, ,#r !i n# l# .a! #l6idad#/ RSSirenaT DSSirenaTE SA.#ra me llama! a!)T Rre,lic re!en&idaR/ N# ,0ede! #bli+arme a e!c0c.ar&e, i!le"#/ Fa n# &iene! ,#der !#bre m)/ Ardan a,re& l#! dien&e! ( ne+ c#n la cabeGa/ RN# B0ier# #bli+ar&e, ,er# dACame decir&e &re! c#!a!/ La ,rimeraU RBr(n 6#l6i a dar 0n man#&aG#, ,er# Ardan la !#!&06# c#n

%irmeGaR/ La ,rimera e! B0e !A &#da la 6erdad/ Ella a+rand l#! #C#! ( ,ar,ade a&ni&a/ SSab)a la 6erdadT SLa !0(aT RS$m#T RT0 libr# Rc#n&e!& c#n !inceridadR/ T0 diari#/ RS*i diari#T R!0! #C#! !e enr#Cecier#n ( ,eB0e"#! .il#! de elec&ricidad r#dear#n !0 c0ell# ( !0! .#mbr#!R/ SLa! le)d# mi diari# ,er!#nalT SE!# e! l# B0e me B0iere! decirT Ardan a!in&i !in 0n ',ice de 6er+ZenGa/

RS)/ L# .e .ec.#/ F n# 6#( a ,edir&e ,erdn ,#r ell#/ P#r !0,0e!&# B0e n#/ Ardan n# ,ed)a ,erdn n0nca/ Vl n0nca !e arr#dillaba an&e nada ni nadie/ G0errer# #r+0ll#!# ( !#berbi#/ RSA &#d# l# B0e ,a!, Br(n/ R Se relami el labi# del piercing (, ,#r ,rimera 6eG, !0 mirada brill c#n 0n %0l+#r de ,ena ( arre,en&imien&#R/ F n# !A cm# remediar &#d# l# B0e .a !0cedid# en&re n#!#&r#! aB0), en e!&e rein#, ,er#U RN# .a( nada B0e remediar/ Se acab/

RU ,er# l# l#+rarA/ RI+n#r !0 !en&enciaR/ Se+0nd#: n# !#( 0n .#mbre B0e &en+a ni 0n +ram# de #!# am#r#!# en !0 c0er,#/ N# &en+# alma de calG#naG#! ni de ,r)nci,e aG0l/ S#( c#m# !#( ( l# B0e !#(, ( lle6# 0na e&ernidad !iAnd#l#/ N# 6#( a ,#nerme de r#dilla! ( a ll#rar&e ,#r la! e!B0ina! ,ara B0e me ,erd#ne!/ N# 6#( a cambiar/ F ,#r e!# &e di+# B0e, del mi!m# m#d# B0e .ice ac#!# ( derrib# c#n&i+# ,ara 6en+arme c0and#

&06e la #,#r&0nidad en el *id+ard, 0!and# la! ar&ima"a! B0e %0eran, ,ien!# .acer ac#!# ( derrib# a.#ra ,ara B0e me 60el6a! a mirar de n0e6# ( ,ara B0e 60el6a! a re!,e&arme/ Tr'&ame &an mal c#m# B0iera!: me +0!&a, nena/ P#rB0e n# ,ien!# &ener clemencia c#n&i+# .a!&a B0e re+re!e! a mi lad#/ Amb#! !e mirar#n %iCamen&e/ Mna &en!in !e80al crecien&e !e al#C en&re !0! c0er,#!/ RSLa! acabad#T RBr(n e!&aba &embland# in&eri#rmen&e/

Di#!e!, Ardan era 0n .#mbre meGclad# c#n !an+re de +0errer# ( dem#ni#/ En el Val.all la c#nB0i!& ,#r l# d#minan&e B0e era, ,#rB0e ella nece!i&aba a 0n .#mbre m'! %0er&e B0e ella a !0 lad#/ Per# la c#nB0i!& ,#rB0e l# amaba incl0!# an&e! de c#n#cer!e, ( ,#rB0e Ardan !iem,re la c#m,lac)a en &#d#! l#! 'mbi&#!/ A.#ra, Ardan B0er)a c#nB0i!&arla de!,0A! de .aberle r#&# la! ala! ( el c#raGn/ RN#/ N# .e acabad#/ *e B0eda

la &ercera/ RD)mela ( !0Al&ame Rc#n&e!&, %in+iend# de!in&erA!/ RLe m0er&# d#! 6ece! (a/ La ,rimera 6eG c#m# .0man# dalradian#, en la ba&alla de Arran, C0!&# en e!&a &ierra B0e a.#ra me .an arreba&ad# ,#r !e+0nda 6eG/ F en e!&a mi!ma &ierra, B0e .e ,erdid# a man#! de l#! C#&0n!, &ambiAn .e m0er&# ,#r !e+0nda 6eG/ RN# di+a! e!&0,idece!/ Si+0e! 6i6# Rl# mir de arriba abaC#/ R*#r) c0and# &e 6i de!a,arecer den&r# de la cN,0la/ F m#r), incl0!# en&#nce!, c0and# &#da6)a

n# !ab)a la 6erdad ( n# .ab)a le)d# &0 diari#/ $0and# &e 6i a!cenderU RSe de&06# 0n m#men&# ( cerr l#! #C#! a&#rmen&ad#!R ( de!.acer&e en el aireU RMna b#la de ,ena le e!&ran+0l la 6#G, ,er# c#n&in0 c#n 6alen&)aR/ DeCA de e8i!&ir/ L# B0e B0ier# decir&e e! B0e, incl0!# #di'nd#&e c#m# &e .e #diad#, .a .abid# 0na ,ar&e den&r# de m) B0e !iem,re &e .a B0erid#/ R$'lla&eU

RN#/ Tiene! B0e e!c0c.arme/ RN# me ,0ede! #bli+ar/ N# &en+# el c#llar ( &0! ,alabra! (a n# !0r&en e%ec&#/ RE!&' bien/ N# &en+# nada de e!#, ni &N &am,#c#/ Per# me e!c0c.ar'! i+0almen&e R!e cerni !#bre ella/ Ardan le !acaba 0na cabeGa ( media a la di+na 6al1(riaR/ N# !A c0'n&# me #dia!/ *e ima+in# B0e &an&# c#m# (# &e #diaba a &iH ,er# &e a!e+0r# B0e .e ,erdid# al n#6en&a ( cinc# ,#r cien&# de

mi! +0errer#! en e!&a mierda de +0erra B0e libr# en n#mbre de 0n#! di#!e! B0e n#! .acen la 6ida im,#!ible/ Le ,erdid# el re!,e&# de l#! B0e B0edan en ,ie, del l)der de l#! ein.erCar!U RVa(aU R!#nri da"inaR/ SP#r %in rec#n#ce! B0e n# ere! &N el lederArdan &en! la mand)b0la ( ,r#!i+0i c#n !0 di!c0r!#/ RLe ,erdid# m0c.a! c#!a! en mi +0erra c#n&ra &i/ El cari"# de mi a.iCad#, ,#r eCem,l#/ O#.n!#n ni me mira Re8,lic c#n!cien&e

de e!e .ec.#R/ Per# n# B0ier# ,erder m'!/ N# !A !i &e .e ,erdid# a &i, ,er# n# deCarA B0e ,a!e !in an&e! l0c.ar/ N# 6#( a deCar B0e &e aleCe!, Br(n/ N# l# 6#( a ,ermi&ir/ RSE! 0na amenaGaT RArdan +0ard !ilenci#R/ *A&e&e &0! amenaGa! dnde &e B0e,an, i!le"#/ F dACame &ranB0ila/ F e! meC#r B0e me !0el&e! !i n# B0iere! B0e &e ac.ic.arreU RL# !ien&#, ,er# n# ,0ed#/ N# e! 0na amenaGa/ $#n!&a&# 0na realidad/ F &N n# me ,0ede!

.acer da"# ,#rB0e, a0nB0e &e d0ela ( &e c0e!&e ace,&arl#, en e!&#! m#men&#! !#( &0 ein.erCar ( &N mi 6al1(ria/ E!# n0nca cambi/ Incl0!# c0and# (# de!eA arrancar&e de m), n# ,0de/ A la C#6en l#! #C#! !e le aclarar#n, ( l#! .ili&#! B0e !#l# r#deaban !0 c0ell# ( !0! .#mbr#!, e!&a 6eG abarcar#n la &#&alidad de !0! braG#!/ RSA., n#T SN# ,0di!&e, ,edaG# de cre&in# de!almad#T SN#

cambi c0and# me c#n6er&i!&e en &0 e!cla6aT SN# cambi c0and# &e %#lla!&e a #&ra delan&e de m)UT Ardan ,ar,ade c#n ,e!ar/ RE!&aba en%adad#/ F (# n# meU RSSabe! B0A, i!le"#T SI0iere! 0na realidad ,al,ableT Rdi# 0n ,a!# al %ren&e ( alG !0 barbilla re!,in+#naR/ A.) 6a 0na RS0! man#! !e il0minar#n ( 0na im,re!i#nan&e de!car+a im,ac& en el ,ec.# de Ardan ( l# lanG c#n&ra la c0e6a de *#li#/ T#d#! l#! +0errer#!

B0e celebraban la 6ic&#ria c#n&ra l#! C#&0n!, alGar#n la! cabeGa!, !#bre &#d# Daim.in, ( mirar#n a Br(nc#na!#mbr# ( re!,e&#R: D(a n# !#( &0 6al1(ria, e!c#cA!E N# &e ,er&eneGc# R!0 ,ec.# !0b)a ( baCaba ,#r la rabia de decir e!a! ,alabra! en 6#G al&aR/ S#( libre de e!c#+er a B0iAn (# B0iera/ F &N n# e!&'! en la li!&aU, D,0&#E Tra! e!a! ,alabra!, Br(n diri+i 0na mirada de ad6er&encia a l#! +0errer#!/ N# B0er)a e!,ec&'c0l#! ni a,la0!#!/ S0bi a

l#m#! de An+Alic# ( !e %0e !#la en b0!ca de Gabriel ( la! 6al1(ria!/ Ten)a direc&rice! B0e dar a la .iCa de T.#r/ Ardan !e .ab)a e!&am,ad# c#n&ra la ,ared in&erna de la +r0&a/ Br(n acababa de .erirle c#n !0! ra(#! c0and# nin+0na 6al1(ria ,#d)a .erir a !0 ein.erCar median&e ell#!, ,#rB0e !0 relacin, c#m# !iem,re dec)an, era de !anacin ( n# de +0erra/ Se mir el ,ec.# ( !e 6i# la ,iel B0emada ( !an+ran&e/ Va(a, ,0e! Br(n l# .ab)a .ec.#/ L#

.ab)a .erid#/ Mn !0d#r %r)# l# rec#rri ( le en&rar#n +ana! de 6#mi&ar/ SSer)a 6erdad B0e Al ( ella (a n# eran ,areCaT SFa n# e!&aban 6inc0lad#!T SEl 'ompromiss ,#d)a de!a,arecerT An+0!&iad# ,#r e!e ,en!amien&#, !e a,#( en la ,ared ( ,er%il c#n la ,0n&a de l#! ded#! l#! men!aCe! rNnic#! ( +aAlic#! B0e .ablaban de ,r#%ec)a! B0e nadie cre)a/ Per# a.#ra Al (a !ab)a a B0A !e re%er)an/ RKF lle+ar' 0n +0errer#

en60el&# en malla, a l#m#! de !0 caball# 6#lad#r e im,lan&ar' C0!&icia en la ba&alla Nl&imaK R!#nri ( cerr l#! #C#! al c#m,render l# cie+# ( l# &#n&# B0e .ab)a !id#/ All), en S&/ *#li#_! $a6e, en 0na de la! c0e6a! B0e Ardan c#n!ideraba c#m# !0(a!, .ac)a !i+l#! B0e +0errer#! 6alien&e! c#m# Al ( c#m# Br(n, 6ier#n la lle+ada de la 6al1(ria en !0! 6i!i#ne!/ Vier#n e!e m#men&# de +0erra en&re el Bien ( el *al/

Se lamen& al n# .aberla 6i!&# c#n claridad/ Sin embar+#, .ab)a al+# B0e la ,r#%ec)a n# menci#naba/ Lab)a !id# 0n meGB0in# c#n Br(n en la 6en+anGa ( n# !e .ab)a re!er6ad# ni 0na ,iGca de #di#/ L# !er)a &ambiAn en la ba&alla ,#r rec0,erar !0 am#r, ( ,#ndr)a &#da !0 in&encin ( !0 ne+r# c#raGn en ell#/ A+arr la ,0n&a de !0 e!,ada ( +rab en le&ra! rNnica! en la r#ca c.am0!cada/ RKF el +0errer# en60el&# en

malla, !#me&i al e!c#cA!K/ ^I^ $#!&a n#r#e!&e de E!c#cia/\e!&er R#!! I!la *aree En la! Li+.land!, dand# la cara al #cAan# A&l'n&ic# ( !i&0ad# en la&i&0de! nrdica!, !e enc#n&raba el ,ai!aCe m'! !al6aCe de E!c#cia en el B0e l#! c#l#re! 6erde!, anaranCad#! ( #cre!, .0Ar%an#! de 'rb#le!, !e meGclaban c#n el aG0l de l#! r)#! ( del mar B0e l# r#deaba/ E!e &r#G# de &ierra carec)a de ,0ebl#!, a0nB0e cada 6ari#!

1ilme&r#! ,#d)a! enc#n&rar&e ,eB0e"a! a+r0,aci#ne! de ca!a!, c#n !#li&ari#! 6ecin#! !e,arad#! ,#r +rande! e8&en!i#ne! de &erren#/ All), en medi# del !al6aCi!m# a+re!&e m'! indmi&#, !e 0bicaba 0n la+# c#biCad# en&re d#! al&)!ima! l#ma!: !e llamaba L#c. *aree/ $0!&#diad# ,#r 6erde! c#lina!, ,#!e)a cinc# i!la! in&eri#re! c#n !0! re!,ec&i6#! i!l#&e!, B0e aNn !al6a+0ardaban re!&#! de c#n!&r0cci#ne!

an&i+0a! de l#! cel&a!/ F la m'! im,#r&an&e! de la! i!la!, la I!la *aree, ,#!e)a 0n la+# in&eri#r llen# de c0e6a! ( +r0&a!/ En e!a! ca6idade!, l#! mal.erid#! Gabriel, GNnnr, *i(a, R&a, S&e6en, O#.n!#n ( l#! c0a&r# ein.erCar!, .ab)an decidid# ,r#&e+er!e de l#! a&aB0e! ( c#n&ac&ar c#n l#! clane! ,ara ,edir a(0da 0r+en&e/ An&e!, *i(a ( Gabriel deb)an !anar de &#da! la! .erida!, ,#r e!# la! d#! 6al1(ria! .ab)an #c0,ad# !0

&iem,# en rec0,erarle!/ Gracia! a e!#, al a6i!# B0e .ab)an realiGad# median&e la! in!&alaci#ne! in%#rm'&ica! B0e c#n&en)an la! +r0&a!, ( B0e el mi!m# Ardan !e .ab)a encar+ad# de c#n!&r0ir, N#a. ( l#! 6aniri#! ( ber!er1er! de la Blac1 $#0n&r( e I!am0 ( l#! 6aniri#! de $.ica+# ( l#! ber!er1er! de *il9a01ee .ab)an lle+ad# a E!c#cia a ec.ar 0na man#/ Br(n %0e la ,rimera en lle+ar a la i!la, !e+0ida a e!ca!#! me&r#! ,#r 0n inB0ie&# Ardan/ N#a.

.ab)a ,edid# 6iaCar c#n ella !#bre An+Alic#, ,0e!&# B0e era 0n ber!er1er ( n# ,#d)a 6#lar, ( deb)a dar la in%#rmacin B0e *iG .ab)a %acili&ad# !#bre l# B0e !0ced)a a.#ra c#n l#! ,0n&#! elec&r#ma+nA&ic#! de la Tierra/ *ien&ra! &an&#, l#! dem'! 6aniri#! ( ber!er1er! lle+ar)an a !0 ri&m# a la i!la, aband#nand# 0na de!#lada ( ,ar&ida i!la de Arran/ La #!c0ridad del ciel# ( l#! +a!e! B0e .ab)an emanad# de la!

+rie&a! debid# al &errem#&# le %acili&ar#n ,#der 6iaCar c#n An+Alic# ( ,a!ar de!a,ercibid#!/ La 6el#cidad de !0 B0erid# animal era a,ena! de&ec&able ,#r el #C# .0man#, a0nB0e el m#6imien&# de !0! maCe!&0#!a! ala! deCara 0na e!&ela l0min#!a a !0! e!,alda!/ RSDe dnde .a! !acad# e!&e caball#T Rle .ab)a ,re+0n&ad# N#a. c#+iAnd#!e a !0 cin&0ra/ RE! 0n re+al# de 2re(Ca R c#n&e!& la Generala/

N#a. acarici el ,el# blanc# del animal ( !#nri/ RE! 0n ma+n)%ic# eCem,lar R c#n&e!&, ca,&and# a la ,er%eccin la! c#rrien&e! de ener+)a B0e .ab)a en&re Br(n ( Ardan/ RGracia!/ RSP0ed# ,re+0n&ar&e al+#, Br(nT RN#a., B0e .ab)a 60el&# a adB0irir !0 e!&ad# .0man# n#rmal, &en)a a.#ra el ,el# lar+# ( r0bi# !0el&#/ Ve!&)a de ca,#eira, c#n cami!e&a ( ,an&al#ne! anc.#! ( el'!&ic#!/

S0! #C#! amarill#! brillaban c#n crecien&e in&erA!, ( !0 piercing ne+r#, en %#rma de e!&aca, !#bre!al)a a &ra6A! de l#! mec.#ne! de !0 ,el#/ R$lar# R.ab)a c#n&e!&ad# la 6alien&e +0errera/ RSI0A ,r#blema &iene Nanna c#n el .ec.# de B0e la &#B0enT Br(n !e &en! ( l# mir ,#r encima de !0! .#mbrera! me&'lica!/ RB'!icamen&e e! e!&e: !i la &#ca!, &e ma&#/ RSP#r B0A n# !e la ,0ede &#carT RP#rB0e e! 0na 6ir&0d B0e le .a

dad# 2re(Ca/ RS$m# ,0ede !er B0e, de!,0A! de &#d# l# B0e .a! ,a!ad# ,#r c0l,a de la di#!a Rirr0m,i Ardan, 6#land# a la mi!ma 6el#cidad B0e !0 caball#R, !i+a! .abland# de 2re(Ca c#n ,alabra! c#m# 6ir&0dT RSO(e! al+#T R,re+0n& Br(n a N#a./ Ardan ,0!# l#! #C#! en blanc# ( cen!0r a N#a. c#n la mirada de!.ec.a ,#r la rabia/ N# !#,#r&aba B0e l# i+n#ra!en (, a.#ra B0e !ab)a la 6erdad, n# a+0an&aba

B0e N#a. &#cara a Br(n/ RE!,er# B0e me c0re! e!&#, S#(e!, 6al1(riaT RArdan !ac0di la! ala! ( !e c#l#c delan&e de An+Alic#, B0e in&en& +#l,earle c#n la! ,a&a! delan&era!/ Se !e"al el c0er,# en60el&# en !an+re, c#n .inc.aG#ne! ( c#r&e!/ RE! c#m# 0n G0mbid# e8&ra"#U Rc#men& Br(n mirand# al %ren&e, ,er# !in %iCar!e en Ardan en nin+Nn m#men&#/ El .i+.lander, al 6er B0e Br(n n#

iba a .ablarle, di# 0na 6#l&ere&a !#bre !) mi!m# ( de!cendi a &ierra %irme/ F, en &ierra, era R&a B0ien e!,eraba la lle+ada de l#! +0errer#!/ $#n el .erm#!# r#!&r# im,a!ible ( l#! #C#! &0rB0e!a! cen&rad#! en la n0be de +0errer#! B0e !e acercaban a la m'+ica i!la, la 6al1(ria a+0ardaba ,acien&e ( !#nre)a em#ci#nada a la %i+0ra B0e c#,aba el l#m# del ,e+a!#: !0 n#nne Br(n/ R&a .ab)a !0%rid# !0 m0er&e ( !0 de!a,aricinH !0 !acri%ici# (

!0 ,ena al aband#narla!/ Lab)a !id# cr0el c#n ella d0ran&e e#ne!, ,#rB0e n# en&end)a ,#r B0A a la Generala le +0!&aba !0%rir +ra&0i&amen&e, ( ,#r ende, ,#r B0A la .ac)a !0%rir a ella &ambiAn/ N# c#m,rend)a ,#r B0A ella, B0e ,#d)a di!%r0&ar de la c#m,a")a de !0 ein.erCar, en 0na deci!in l#ca ( #r+0ll#!a %ren&e a l#! di#!e!, decidi de!&errarl# ( r#m,erle el c#raGn a amb#!/ B0en#, a l#! &re!/ P#rB0e ella !in&i !0 d#l#r, e&ernamen&e, c#m# !i %0era !0(#/ Ella, +racia! al 6)nc0l# em,'&ic#

c#n el B0e e!&aban 0nida!, !ab)a ( !en&)a &#d# l# B0e Br(n e8,erimen&aba/ De i+0al m#d# B0e Br(n !in&i &#d# l# B0e !0%ri ella a man#! de 5.ani ( Sei(a, ( &ambiAn cm# le c#!& ace,&ar B0e &#d#! cre(eran B0e iba a &raici#narl#! de 0n m#men&# a #&r#/ Per#, a.#ra, la! d0da!, l#! mied#! ( la! re!&ricci#ne! .ab)an de!a,arecid#/ A.#ra !#l# B0edaba la ami!&adH ( &ambiAn la 6ida/ P#rB0e la Generala 6i6)a, ( 6i6ir)a, a !0 lad# !iem,re, .a!&a

B0e C0n&a! &06ieran B0e decir 0n Nl&im# adi!/ Per#, mien&ra! e!e adi! n# lle+a!e, !0! c#raG#ne! .erman#! !e ,er&enec)an/ Br(n camin .acia la en&rada de la c0e6a del la+# in&eri#rH ,er#, al 6er a R&a all), !0! ,a!#! !e acelerar#n ( al %inal, acabar#n c#rriend# la 0na .acia la #&ra ( !e %0ndier#n en 0n abraG# de ale+r)a ( em#&i6idad/ Amba! ll#raban/ La! ,alabra! !e a&r#,ellaban ,#r &#d# l# B0e B0er)an decir/ En&re .i,id#! (

!#ll#G#!, carcaCada! ( ri!a!, la! d#! 6al1(ria! decidier#n callar!e ( di!%r0&ar del c'lid# arr0ll# de la bien6enida/ Mna 6en)a de la m0er&e/ La #&ra de la m0er&e en 6ida/ RTN ere! m)a, Br(n Rle diC# R&a abraG'nd#la c#n %0erGaR/ N# me 60el6a! a deCar !#la, Sme .a! #)d#T Si m0ere!, m0er# c#n&i+# Ren&relaG l#! ded#! c#n ella ( 0nier#n !0! %ren&e!R/ O0n&a!/ RO0n&a! Ra!in&i Br(n, !#rbiend# ,#r la nariG/ R&a le6an& la cabeGa ( e!&0di

a N#a., al B0e !al0d c#n 0n +e!&# de !0 cabeGa/ El ber!er1er le6an& l#! ded#! de !0 man# ( e!&0di !0! alreded#re!/ Per#, c0and# !e enc#n&r c#n Ardan ( !0 ,a&A&ic# ( de!a+radable a!,ec&# de!&r#Gad# ( mal.erid#, R&a arB0e 0na ceCa r#Ca ( !#nri/ RVa(aU SSi+0e! 6i6#T Ardan, al B0e le c#!&aba la 6ida mi!ma man&ener!e %0er&e ( n# ceder al d#l#r de !0 mal&ra&ad# c0er,#, ri# ( !e ,a! el d#r!# de la

man# ,#r la cica&riG del labi#/ R*ala .ierba n0nca m0ere/ RA!) B0e, ni !iB0iera &e .a! !abid# !0icidarU RSS0icidarT R,re+0n& Br(n/ R&a enlaG !0 braG# c#n el de Br(n ( ,0!# l#! #C#! en blanc#, mien&ra! le e8,licaba: RS), !)U El &renGa! B0er)a acabar c#n !0 6ida an&e! B0e !#,#r&ar ( car+ar !#bre !0! e!,alda! c#n &#d#! l#! err#re! ( eB0i6#caci#ne! B0e .ab)a c#me&id# c#n&i+# ( c#n el re!&# del clan/ Ardan i+n#r la! ,0(a! de la

6al1(ria, ,er# Br(n n# l# .iG#/ RSS0icidar!eT Rmir .acia a&r'! c#n de!in&erA!R/ SEn !eri#T RS), !)U Tal ( c#m# &e di+#/ *ien&ra! n#!#&r#! in&en&'bam#! !#bre,#nern#! a l#! a&aB0e! aB0), en \e!&er R#!!, ( ,#n)am#! en c#n&ac&# a l#! clane! de la Blac1 $#0n&r( ( a l#! de $.ica+#, aB0) Braveheart decidi ir a Arran, a !0 ca!&ill#, ( re+#dear!e en la ,ena ( el d#l#r, me&iAnd#!e en medi# del enCambre de C#&0n!/ SN# e! a!),

&renGa!T Ardan !e rec#l#c el .#mbr# B0e &en)a !alid# c#n 0na r#&acin de !0 e!,alda ( de!,0A! cr0Ci el c0ell# .acia 0n lad#/ SP#r B0A R&a le dec)a e!a! c#!a!T SP#r B0A B0er)a dar a en&ender a Br(n B0e e!&aba arre,en&id#T R*A&e&e en &0! a!0n&#!, 6al1(ria/ RFa &e .em#! dic.#, ,#r ac&i6a ( ,#r ,a!i6a RdiC# GNnnr, a,areciend# en el in&eri#r de la c0e6a, (end# a al enc0en&r# de !0!

.ermana!/ AbraG a Br(n c#n %0erGa ( la be! en la meCillaR U B0e ella e! a!0n&# n0e!&r# RGNnnr iba a ac&0ar di!&in&# a R&a, a!) B0e !0! #C#! !e 6#l6ier#n r#C# r0b)R/ *an&en&e bien leC#! de ella, Sme #(e!T La! &re! C0n&a! !e me&ier#n en 0n a!cen!#r de ,0er&a! me&'lica! ( ,la&eada! B0e le! lle6aba a 0na ,lan&a in%eri#r ( !0b&err'nea den&r# de la! c0e6a!/ Ardan ( N#a. la! !i+0ier#n, ( %0e el ber!er1er B0ien le +#l,e

el .#mbr# ami!&#!amen&e ( le diC#: RT)#, S!e !0,#ne B0e la r0bia e! &0(aT RSSe !0,#neT RArdan alG la ceCa del ,iercin+ ( le diri+i 0na mirada ca,aG de c#n+elar el de!ier&#R/ Ella e! m)a/ RFa/ P0e! ,arece B0e nin+0na de la! &re! e!&' de ac0erd#/ Le di# d#! +#l,eci&#! m'! en la e!,alda ( !e adelan& ,ara &#mar el a!cen!#r c#n ella!/ Ardan !e a,re!0r c#Ceand#, ,er# Br(n l# mir ( le di# al b#&n de baCar/ La! ,0er&a! !e cerrar#n

an&e! de B0e Al ,0diera alcanGarle!/ AB0el era el .#+ar de S&e6en/ BaC# el la+# *arae, el C#6en l)der ber!er1er .ab)a c#n!&r0id# !0 ,r#,ia ca!a/ Mna ca!a !0bmarina, r#deada de a+0a d0lce ,#r &#d#! lad#!/ La! 6en&ana! deCaban 6er de!de !alm#ne! .a!&a &ib0r#ne! de a+0a d0lce B0e Al mi!m# !e .ab)a encar+ad# de criar, ,0e!&# B0e ad#raba l#! animale!/ TambiAn, de 6eG en c0and#, cr0Gaban la! 6en&ana! de!de an+0ila! a e!cardin#!/ La

ca!a &en)a il0minacin e8&eri#r, c#n l# B0e la l0G B0e en&raba ,#r la 6en&ana &e")a de di%eren&e! c#l#re! el a+0a del la+# B0e la c0br)a/ $0and# Br(n en&r en la !ala, &#d#! celebrar#n !0 60el&a/ Gabriel !e ,0!# m0( c#n&en&# al 6erla, e .iG# al+# B0e n# .ac)a c#n !0! 6al1(ria!: la abraG ( le !0!0rr al #)d#: REre! la l)der m'! e!,ec&ac0lar B0e .e 6i!&#, Generala/ Per# c#m# 60el6a! a .acer al+# ,arecid#, #&ra 6eG, &endrA B0e

ma&ar&e/ N# ,0ede! deCarme .0Ar%an# en la +0erra/ RL# c#m,rend#, En+el R a!e+0r Br(n, !#r,rendida ,#r la m0e!&ra de cari"#R/ Per# 0na %0erGa ma(#r me #bli+ a .acerl#/ RL# !A, ( l# re!,e&#/ Sim,lemen&e, n# l# 60el6a! a .acer Rle +0i" 0n #C# ( le #%reci a!ien&# en la me!a red#nda en la B0e e!&aban &#d#! l#! ein.erCar! ( el !am0r'i !en&ad#!/ Br(n B0i!# ace,&ar la !illa ,er#,

c0and# !e m#6i ,ara !en&ar!e, 0n#! braGi&#! la r#dear#n ,#r la cin&0ra ( ,e+ar#n !0 ,eB0e"# c0er,# a !0 e!,alda/ A la C#6en !e le llenar#n l#! #C#! de l'+rima!, ( n# &ard ni 0n !e+0nd# en dar!e la 60el&a ( abraGar a O#.n!#n c#n &#d# !0 c#raGn/ El .)brid# n# la !#l&aba/ L0nd)a el r#!&r# en !0 e!&ma+# ,ara B0e nadie 6iera B0e e!&aba ll#rand#/ Br(n alG !0! #C#! ac#n+#Cad#! ( !e enc#n&r c#n la a%ec&ada mirada de Ardan, B0e &ra+aba

!ali6a ( a,re&aba la mand)b0la al dar!e c0en&a de l# im,#r&an&e B0e era ella ,ara O#.n!#n/ Br(n carra!,e ( de!6i l#! #C#! de Al/ Ardan la miraba de di%eren&e %#rma: n# .ab)a ',ice de renc#r en !0! ,r#%0ndidade! caramel#H en cambi#, .ab)a 0n an.el# al B0e Br(n n# !e a&re6)a a ,#nerle n#mbre/ S&e6en, B0e .ab)a deCad# de !#nre)r de!de B0e la %#r&aleGa ca( mien&ra! Al e!&aba al car+# de &#d#, !al0d a Br(n c#n cari"#/

R*e ale+ra 6er B0e e!&'! de 60el&a, Generala/ RN0nca me %0i Rc#n&e!& ella re6i!and# !0! #Cera! ( !0 r#!&r# en&ri!&ecid#/ El ber!er1er !e !en& en la me!a en !ilenci# ( e!,er a B0e aB0ella re0nin em,eGara/ F, mien&ra! iban lle+and# &#d#! l#! +0errer#! ( Gabriel l#! iba ,re!en&and# a &#d#! 0n# a 0n#, Ardan n# B0i& #C# a Br(n/ F Br(n a,rendi a di!im0lar B0e n# !e daba c0en&a de ell#/ S&e6en &en)a la !en!acin de B0e

.ab)a %raca!ad#/ $0and# el l)der de &0 clan &e ,ide B0e c0ide! de l#! &0(#! (, en 6eG de .acer e!#, deCa! B0e derr0mben &0 .#+ar ( ma&en al n#6en&a ( cinc# ,#r cien&# de l#! +0errer#!, m0Cere! ( ni"#! B0e .ab)an en Al, n# ,0ede! !en&ir&e !a&i!%ec.# ni #r+0ll#!#/ Se !en&)a dece,ci#nad# c#n!i+# mi!m# ( &ambiAn re!,#n!able/ Re!,#n!able de l#! Nl&im#! ( la!&imer# !0!,ir#! de 6ida de &#d#! l#! B0e .ab)an ca)d# baC# la!

ar&ima"a! de B0c.annan ( la! +arra! de $amer#n/ Ni !iB0iera !e a&re6)a a mirar a Ardan a la cara/ El laird n# .ab)a .ablad# c#n Al de!de en&#nce!H !e+0ramen&e, !e !en&ir)a a!B0ead# c#n !0 !#la ,re!encia/ Se !0,#n)a B0e Al deb)a !er 0n l)der, c#m# l# %0er#n !0 ,adre ( !0 .ermana Scarle&&/ F n# l# .ab)a !id#/ La! m0er&e! de &#d#! l#! B0e .ab)an ca)d# en la ba&alla de Arran le ,er!i+0ir)an de ,#r 6ida/ F, en&#nce!, mien&ra! nadaba en

el mar de !0 a0&#%la+elacin, 0na +0errera 6e!&ida de ne+r# ( c#n Ga,a&#! de &acn r#C#! c#n cala6era! de ,iedra! brillan&e! lle+ a la !ala ac#m,a"ada de m'! 6aniri#!/ F S&e6en !e B0ed !in ,alabra! ( !e #l6id de re!,irar/ La rec#n#ci al in!&an&e/ Era la C#6en c#n la B0e .abl en 0na 6ide# c#n%erencia en el ,eB0e"# ca!&ill# de Ardan de Ri6er Ne!!/ Daim.in/ J*i Daim.inK, ,en! ,#!e!i6#/ S0 c0er,# !e B0ed m0( &en!# en la !illaH ( !e le6an& ,#c# a

,#c# c#n l#! #C#! amarill#! m0( abier&#!, cen&rad#! !#l# en la C#6en de!a%ian&e ( de lar+a melena li!a ( r0bia B0e lle6aba rec#+ida c#n 0na del+ada +#ma ,la&eada/ RSTNT R!0!0rr S&e6en/ Daim.in inclin la cabeGa a 0n lad# ( l# e!&0di de arriba abaC#, rec#n#ciAnd#l# al in!&an&e, a0nB0e B0i!iera %in+ir l# c#n&rari#/ RL#la/ RL#la, &NU Daim.in %r0nci el ce"# ( !#nri !in darle la im,#r&ancia B0e

Al le daba/ Tra! ella, 0n C#6en r0bi# marc &erren#, ,r#&e+iAnd#la en &#d# m#men&#/ L#! d#! !e ,arec)an m0c.)!im#, a!) B0e S&e6en !0,0!# B0e !e &ra&aba de !0 .erman#/ Gabriel e!,er a B0e l#! l)dere! de cada clan !e re0nieran en &#rn# a la me!a red#nda/ F em,eG la re0nin !in m'! dilacin/ RS#( Gabriel, el l)der de l#! ein.erCar! de Od)n/ Tra! e!a ,re!en&acin, in&r#d0C# a cada 0n# de l#! +0errer#! ( e8,lic 0n ,#c# !0! %0nci#ne! (

!0! d#ne!/ N# !e #l6id de nadie/ RE!&'i! &#d#! aB0) ,#rB0e la !i&0acin !e .a de!c#n&r#lad# c#m,le&amen&e/ $amer#n ( B0c.annan .an derribad# el ca!&ill# de Ardan, ( .an m0er&# m0c.)!im#! +0errer#!/ La %alla de E!c#cia !e .a ac&i6ad#, ( ,0ede B0e, &arde # &em,ran#, !e a+randeH en&#nce!, l# B0e .a a%ec&ad# !#l# a Arran a%ec&e a &#da E!c#cia e Irlanda/ L#! ,0n&#! elec&r#ma+nA&ic#! B0e r#dean E!c#cia, Irlanda e In+la&erra .an

baCad# !0 ener+)a, c#m# !i !e .0bieran d#rmid#/ La lanGa !i+0e !in dar !e"ale!H ( l#! .0e6#! de ,0r! ( e&#ne! !e ,0eden re,r#d0cir en a+0a !alada, c#n l# B0e l#! mare! del ,lane&a ,#dr)an e!&ar in%e!&ad#! ,#r c#m,le&#/ RSI!am0 .a c#n!e+0id# 0na %rm0la de c.#B0e ,ara la! e!,#ra! en marT R,re+0n& Ardan, ,re#c0,ad#/ RE!&am#! en ell# Rc#n&e!& el Ca,#nA!R/ N#! #c0,ar' 0na! .#ra! m'!/ S&e6en n#! cede !0!

lab#ra&#ri#! ,ara B0e &rabaCem#! en ell#!, a!) B0e e!,er# dar#! ,r#n&# b0ena! n#&icia!/ RSF c0'l e! el ,lan de accin a.#ra, En+elT R,re+0n& Ardan/ Gabriel n# !ab)a !i el &#n# del .i+.lander era de!a%ian&e, c#m# &#da! la! #&ra! 6ece!, # bien, ,re+0n&aba ,#r ,rimera 6eG c#n re!,e&# ( !eriedad/ $0and# 6i# B0e n# .ab)a ra!&r# de la !#berbia m#!&rada en d)a! an&eri#re!, Gabriel r#m,i 0na lanGa a !0 %a6#r ( diC#:

RSI0A !0+iere! &N, laird- S#n &0! &ierra! ( nadie la! c#n#ce meC#r B0e &N/ STiene! idea del ,arader# de $amer#nT L#! n#!%era&0! !e .an .ec.# m'! %0er&e! ,#r el 0!# de la &era,ia 5tem 7ells Si .allam#! a $amer#n, n# !#l# enc#n&rarem#! la lanGaU TambiAn ,#drem#! de!&r0ir la maldi&a &era,ia B0e l#! e!&' reC06eneciend#/ RI0ier# enc#n&rar a $amer#nH ,er# Al n0nca e!&' en 0n !i&i# %)!ic#/ Per#, an&e!, ,re%ier# .allar a B0c.annan Ren&recerr l#!

#C#! .a!&a B0e !e c#n6ir&ier#n en 0na l)nea marrn clar#R/ Nece!i&# ma&arl# c#n mi! ,r#,ia! man#!/ RT#d#! B0erem#! RC0r S&e6en/ REl Nnic# B0e ,0ede &#car la lanGa e! L0mm0! R!en&enci N#a.R/ E! 0n &&em di6in#, ( !#l# l#! di#!e! # !emidi#!e! ,0eden &#carl#! !in m#rir ,#r ell#/ L0mm0! e! 0n !emidi!/ E! a L0mm0! a B0ien .a( B0e l#caliGar, ,0e! la lanGa e!&ar' cerca de Al/ RAn&e! de realiGar la farvel

furie RBr(n !e le6an& ,ara B0e &#d#! la 6ieran ( la e!c0c.aran R, #) B0e $amer#n dec)a B0e me car+aran ( B0e me lle6aran a la i!la, B0e L0mm0! e!&ar)a %eliG de 6erme/ Ardan ( Gabriel !e mirar#n el 0n# al #&r#/ El .i+.lander, rabi#!#, re,rimi la! +ana! de +#l,ear el !0el# c#n !0! ,ie!/ A Br(n le .ab)an dad# 0na ,aliGa inmi!ieric#rde, ( Al n# .ab)a .ec.# nada ,ara de&enerl#!/ O0r B0e !e 6en+ar)a/ RE!# rec#r&a n0e!&r# ,lan de accin/ RGabriel !#nriR/ E!a

i!la n# debe andar m0( leC#! en&#nce!U RE!c#cia e!&' llena de i!la! R GNnnr %r0nci el ce"#, incrAd0la/ RLe enc#n&rarem#!, !e+0r# R C0r N#a./ Vl &en)a 0n ,0"al G0ddine/ Tal 6eG, !i !e deCara +0iar ,#r Al ( !i+0iera la ,0n&a de !0 .#Ca, acabar)a lle+and# .a!&a L0mm0!H n# im,#r&aba !i e!&aba a 6ein&e 1ilme&r#! # en la #&ra ,0n&a del m0nd#/ F, di#!e!U, Dcm# de!eaba enc#n&r'r!el# de n0e6# ( acabar c#n AlE

RSF la lanGaT Si n# ca,&am#! !0 !e"al elec&r#ma+nA&ica, Scm# 6am#! a !aber dnde e!&'T R *i(a en&relaG !0! ded#! &a0&0ad#! ( mir al %ren&eR/ E! el &&em m'! ,eli+r#!# de &#d#!/ L#! ,0n&#! elec&r#ma+nA&ic#! de!,ier&#! n# deCan B0e la !e"al de la lanGa lle+0e c#n claridad/ Adem'!, l# m'! !e+0r# e! B0e la &en+an +0ardada en al+Nn l0+ar ac#raGad# B0e c#r&e !0 !e"al/ RF# #! &rai+# n#&icia! de!de la

Blac1 $#0n&r( RN#a. a,#( l#! c#d#! !#bre la me!a ( !0 r#!&r# B0ed !emi #c0l&# en&re !0 melena r0biaR/ N0e!&ra cien&)%ica, *iG O`S.anne, a!e+0ra B0e l#! ,#r&ale! de la &ierra .an di!min0id# !0 ener+)a ,#rB0e e!&'n e!,erand# e!&allar ( realiGar 0na Nl&ima e8,l#!in/ $0and# e!&# !0ceda, la Tierra !e c#n6er&ir' en 0na ,0er&a a #&r#! m0nd#!/ F n# im,#r&ar' dnde cla6en la lanGa, ,#rB0e &#d#! l#! ,#r&ale! !er'n !0,erc#nd0c&#re!

( ,#dr'n c#n6er&ir!e en a+0Cer#! de +0!an# # ,0er&a! e!&elare!/ A!) B0e, l# B0e de 6erdad n#! 0r+e e! l#caliGar la lanGa ( !0 ,#!eed#r/ T#d#! e!&06ier#n de ac0erd#, ,er# deb)an di6idir!e en&#nce! ,ara &ra&ar l#! di%eren&e! %ren&e!/ RPr#,#n+# B0e el clan de I!am0 &rabaCe ,ara de!in%ec&ar el mar de e!,#ra! RdiC# Gabriel, mirand# a &ra6A! de la! 6en&ana! marina!R/ Nece!i&# a l#! 6aniri#! de la Blac1 $#0n&r( en &#d#! l#! ,0n&#! calien&e! de c#n%lic&#/

La( B0e cambiar l#! ,en!amien&#! de l#! .0man#! B0e ,0edan lle+ar a 6ern#!/ RLa! &ele6i!i#ne! (a di%0nden a +en&e B0e .abla de #6ni! ( de e8&ra&erre!&re! B0e !alen de l#! mare!U N# le! dan m0c.a credibilidad ,#rB0e !0cede en E!c#cia RdiC# S&e6enRH ( al+0n#! l# eB0i,aran al mi&# del La+# Ne!!H ,er# .a( m0c.a +en&e B0e (a n#! .a 6i!&#/ L#! ,0r! ( l#! e&#ne! n# .an deCad# de !alir del mar de!de en&#nce!/ RA.#ra !) Ra!e+0r ArdanR/

La Generala .a elec&r#c0&ad# a l#! .0e6#! ( la! e!,#ra! ( l#! .a ma&ad# a &#d#!/ En Arran &ardar'n en re,r#d0cir!e de n0e6#/ I!am0, el 6aniri# 1#%0n, ,areCa del &)# de Gabriel, encendi !0 iPad ne+r# ( m#!&r 0n ma,a de E!c#cia/ RN#! .em#! dad# c0en&a de B0e la %alla de la! Li+.land!, !e ac&i6 al derribar!e ,ar&e del acan&ilad# en el B0e e!&aba el ca!&ill# de Arran R!e"al el ma,a &#,#+r'%ic#R/ Per# la! e!,#ra! .an ,#did#

c#lar!e en&re la! %alla!, a +rand)!ima! ,r#%0ndidade!, ( l#! .0e6#! de e&#ne! ( ,0r!, al .acer!e .0ec# ,ara nacer, .an debid# m#6er la! ,laca! &ec&nica!, ( de a.) B0e la +rie&a !e .a(a abier&#/ Si la! e!,#ra! .an 6iaCad# a &ra6A! de la! c#rrien&e! marina!, la %alla n# &ardar' en abrir!e de n0e6#/ Debem#! e!&ar ,re,arad#! ,ara l0c.ar c#n&ra e&#ne! ( ,0r! en c0alB0ier m#men&#/ RP#dem#! enc#n&rar a

B0c.annan R!#l& R&a c#n 0na !#nri!a/ T#d#! la mirar#n e8,ec&an&e!/ Ardan !e acerc a ella an!i#!#/ RS$m#T RP0e! mira, &renGa! Re8,lic lle6'nd#!e la man# al e!c#&e de !0 armad0ra de 6al1(riaR: mien&ra! &N C0+aba! a l#! barc#! de %0e+# en Ler9ic1, n#!#&ra! in&en&'bam#! !al6ar el ,elleC# en Arran/ Le arranB0A 0n mec.n de ,el# a B0c.annan/ RAlG la man# ( m#!&r el ,el# ne+r# &renGad# B0e &en)a

en&re l#! ded#!R/ E!&# me dir' dnde e!&'/ RSP#r B0A n# l# .a! dic.# an&e!T RGabriel e!&aba e!&0,e%ac&#/ RP0e! n# !AU P#rB0e, a 6er: &N &en)a! la! r#dilla! r#&a! ( la! c#!&illa! &e !al)an del c0er,#H (*i(a era 0n maldi&# 'rb#l de Na6idad c#n ,r#(ec&ile! de l0G ,#r &#d# el c0er,#/ Br(n .ab)a m0er&#, ( Ardan e!&aba ,#!e)d# ,#r 0n !0icida/ DDeb)ai! !anar ,ara m#6ern#!E L#! ein.erCar! &#da6)a !i+0en cica&riG'nd#!e de !0! .erida!, (

O#.n!#n, a0nB0e e! el m'! 6alien&e de &#d#! Rle +0i" 0n #C# al ,eB0e"#R, n# ,0ede 6#lar ni l0c.ar &#da6)a/ Adem'!, Aram#! m0( ,#c#! ,ara en%ren&arn#! a ell#!/ N# B0ier# 6#l6er a ,erder en 0na ba&alla/ DOdi# ,erderE R!e B0eC en%0rr0"ada/ A Br(n la re!,0e!&a le ,areci &an di6er&ida B0e !e le e!ca, la ri!a, ( Ardan n# &06# m'! remedi# B0e a+radecer a R&a !0 !arca!m#H ,#rB0e, +racia! a ella, .ab)a 60el&# a e!c0c.ar la di6er&ida

ri!a de Br(n/ RP0ede! l#caliGar a B0c.annan/ RN# era 0na ,re+0n&a/ Gabriel l# a!e+0raba en !0 &#n#/ RS)/ RLaGl# a.#ra mi!m#, nonne R #rden Br(n !ec'nd#!e la! l'+rima! de &an&# re)r/ RDe ac0erd#, Generala/ RF# n# B0ier# re,e&ir l# B0e .a dic.# an&e! R&a Rin&er6in# GNnnr c#n d0lG0raR, ,er#, an&e! de ir a la +0erra #&ra 6eG, l#! ein.erCar! nece!i&an rec0,erar!e/ Nece!i&an !anar/ T.e#d#re, O+edei,

Gen+i!, \illiam, incl0!# Al R !e"al a ArdanR, n# !e rec0,eran %'cilmen&e de !0! .erida!/ En e!e e!&ad# n# a(0dan/ Br(n !e B0ed callada/ 2re(Ca le .ab)a dic.# B0e &en)a hellbredelse ,ara &#d#! .a!&a B0e e!c#+ie!e a !0 ein.erCar/ *ir de re#C# a Ardan ( le6an& la man# c#m# !i %0era la ,rimera de la cla!e/ RSSanarT DF# &en+# !anacin ,ara ell#!E La 6al1(ria !e enc#n&raba en la en%ermer)a/ S&e6en &en)a 0na !ala llena de cama! anc.a! (

cm#da! ,ara l#! +0errer#! .erid#!, %0eran de la raGa B0e %0eran/ Era 0n .abi&'c0l# +rande ( !0&ilmen&e il0minad#, c#n .il# m0!ical incl0id#/ S#naba 0na ,reci#!a cancin meldica ( arm#ni#!a llamada 5tupid Boy, ( la can&aba 0na C#6en .0mana llamada $a!!adee P#,e/ La! ,arede! de ,iedra a+0an&aban m0c.# el cal#r, ( l#! c0a&r# ein.erCar! e!&aban en !0! lec.#!, c#n la! !'bana! B0e c0br)an !#l# !0!

,ierna!/ En el Val.all, Br(n n0nca &#c a nin+Nn +0errer#H e!# ,en! mien&ra! !anaba a O+edei de !0! .erida!/ Oam'! &#c a #&r# .#mbre B0e n# %0era ArdanH e!a idea cr0G !0 men&e c0and# c0r a Gen+i!/ N0nca ,en! B0e ,#dr)a &ener la #,#r&0nidad de ele+ir a !0 ,areCaH e!# medi& c0and# !an a \illiam/ F, ni en !0 m'! rem#&a ima+inacin, !e 6i!0aliG ,erdiend# la 6ir+inidad c#n #&r# .#mbre B0e n#

%0era el .i+.landerH aB0el %0e !0 ,en!amien&# ma! incm#d#, ( l# &06# c0and# de!c0bri al r0bi# r#man# T.e#d#re ( ,al, !0 d0ra carne ( !0 c0er,# de%inid#/ Vl le arreba& la 6ir+inidad (, a0nB0e n# lle+ al #r+a!m#, la encendi ( le .iG# !en&ir de!e#/ SI0A ,a!ar)a !i %inaliGaran e!e ac&#T SLe 6#l6er)an a !alir ala!T SLa! abrir)a c#m# .ac)an !0! n#nne! c#n !0! ,areCa!T Gell, she Eas precious li'e a floEer

5he greE Eild, Eild but innocent " perfect prayer in a desperate hour 5he Eas everything beautiful and different Ella era ,reci#!a c#m# 0na %l#r, $reci !al6aCe, !al6aCe e in#cen&e Mna #racin ,er%ec&a en 0na .#ra de!e!,erada/ Ella era &#da belleGa ( di!&incin Ardan !e man&en)a #c0l&# en la e!B0ina de la !ala/ La l0G !#l# daba de re%iln en !0! cien&# dieG B0il#! de ,0r# mN!c0l# ( m'! de d#! me&r#! de al&0ra/ S0! mirada c#l#r caramel# n# ,#d)a a,ar&ar!e de la e!&am,a

B0e %#rmaba Br(n c#n cada 0n# de l#! ein.erCar! B0e .ab)a !anad#/ T#d#! eran r#man#!, e8ce,&# \illiam, B0e era irlandA!/ L#! cel#! le carc#mier#n/ N# a+0an&aba 6er cm# !0! %emenina! ( delicada! man#!, B0e &an&a de!&r0ccin ,#d)an ca0!ar, eran ca,ace! de c0rar a !0! +0errer#! c#n &al !0a6idad ( dedicacin/ F le ,arec)a incre)ble B0e Br(n %0era ca,aG de &#car a #&r#! .#mbre! c0and# n0nca an&e! l# .ab)a .ec.#/ Per# l# ace,&H a de!+ana,

,er# l# ace,&/ P#rB0e e!# era l# B0e !e merec)a ,#r &#d# l# B0e le .ab)a .ec.#/ Vl mi!m# .ab)a C0+ad# c#n #&ra m0Cer delan&e de ella, ( .ab)a %in+id# B0e &en)a !e8# c#n ella/ Si Br(n !in&i 0na m)nima ,ar&e del d#l#r B0e Al e8,erimen&aba a.#ra al 6er cm# !0! ded#! r#Gaban #&ra carne, #&r#! mN!c0l#! B0e n# eran l#! !0(#!, en&#nce!, .ab)a !id# 0n 6erdader# !'dic#/ Mn cabr#naG#/ F !ab)a l# m0c.# B0e .ab)a !0%rid#/

L# .ab)a le)d# &#d# en aB0el diari#/ Mn diari# B0e de!a,areci baC# la +rie&a B0e !e abri en S&/ *#li#_! $a6e/ Mn libr# ,#r el B0e Br(n n# .ab)a 60el&# a ,re+0n&ar/ $0and# lle+ el &0rn# de !anar a T.e#d#re, Ardan !e ,0!# en &en!in ( a,#( l#! c#d#! !#bre !0! r#dilla!, inclinand# el c0er,# .acia delan&e/ $#n T.e# ,arec)a &#d# di%eren&e/ Br(n l# miraba m'! a l#! #C#! ( re,a!aba m'! !0! mN!c0l#! ( !0 c0er,#, c#m# !i !e re&r#alimen&ara de Al/

F e!# e!&aba ma&and# al dalriadan#, B0e era 6)c&ima de !0 ,r#,ia de!e!,eracin ( !0 c0l,a/ Ella (a n# l# miraba ,#rB0e la .ab)a .erid# en l# m'! ,r#%0nd#/ Per# !e C0r B0e la rec0,erar)a/ La arr#llar)a c#m# Al !ab)a/ N# &en)a &iem,# ,ara re!,e&# ni ,ara c#r&eC#!/ La B0er)a ,ara Al !) # !)/ Al %in ( al cab#, era 0n am#/ Mn Am# #ri+inal/ F B0er)a l# B0e B0er)a ( an.elaba l# B0e an.elaba/ L# B0e nece!i&aba ,ara rec0,erar !0 e!encia ,erdida era a e!a m0Cer/ Br(n acab de !anar a

T.e#d#re, B0e la mir an#nadad#/ El r#man# &ra+ !ali6a ( alG la man# ,ara B0e Br(n !e la c#+iera/ La 6al1(ria !e la ace,&/ Se e!c0c. 0n +r0"id# en la !ala, ,er# nin+0n# de l#! d#! le ,re!& a&encin/ RN# !#( 0n .#mbre de ,edir di!c0l,a! RdiC# T.e#d#reR/ De!,0A! de l# #c0rrid# en la %#r&aleGa, Ardan n#! e8,lic l# !0cedid# ( n#! diC# B0e &N era! in#cen&e de &#d#! l#! car+#!/ Br(n mir al al0did# de re#C#/

SArdan .ab)a dic.# e!#T En realidad, n# era del &#d# in#cen&e/ Ella &#m 0na deci!in B0e r#m,i !0 c#raGn/ Si era c0l,able de al+# %0e de men&irle ( .acerle da"#/ RPer# a m) n# me .ac)a %al&a #)rl# RdiC# en 6#G baCa ( acerc'nd#la a !0! labi#!/ Br(n +ir la cara ,ara B0e le .ablara al #)d#R/ De!,0A! de 6er&e l0c.ar ( !acri%icar&e ,#r el ,eB0e"#, ,#r n#!#&r#!, n# me cabe d0da de B0e n# ere! mal6ada, ni &raici#nera/ F l# B0e

!e+0r# n# ere! e! e!cla6a de nadie, m'! bien al c#n&rari#/ I0e !e,a! B0e, a ,ar&ir de a.#ra, l#! ein.erCar! e!&am#! a &0! ,ie!, Generala/ F# el ,rimer#/ Br(n !in&i 0na #leada de biene!&ar en !0 alma ( en !0 c#raGn al e!c0c.ar aB0el rec#n#cimien&# en la 6#G de 0n .#mbre B0e la .ab)a #diad# ( B0e la .ab)a .ec.# !0(a/ F !e ,ermi&i ,en!ar B0e, &al 6eG, T.e#d#re ( ella ,#dr)an lle+ar a &ener m'! B0e 0na n#c.e de

!e8# .i!&rinic# ( ,er&0rbad#r/ N# !ab)a el B0A ,er#, de!de l0e+#, m'! B0e c0erda! ( 6enda!/ R*e ale+ra #)r&el# decir, T.e#d#re Rrec#n#ci c#n 0na !#nir!a/ RLl'mame T.e# R,idi Al/ Br(n !#nri/ S)/ Tal 6eG e!e m'! n# &en)a nada B0e 6er c#n el %0e+# ardien&e B0e .ab)a !en&id# c#n Ardan, ni c#n la nece!idad de &#carle c#n l#c0ra c#m# e8,erimen&aba c0and# ,re!en&)a B0e el e!c#cA! e!&aba cerca/ Tal 6eG n#

nece!i&aba #ler !0 e!encia ,ara calen&ar!e/ Per#, %0era l# B0e %0era l# B0e ,0diera &ener c#n el r#man#, !er)a !in d0da m'! calmad#, m'! ed0cad# (, a %in de c0en&a!, 6iend# cm# .ab)a id# &#d# c#n Ardan, !e+0ramen&e, .a!&a ,#dr)a !er meC#r/ Nin+0n# de l#! d#! !0%rir)a/ T.e# !e le6an&, B0edand# de!n0d# de e!,alda! a Br(n ( em,eG a 6e!&ir!e/ Br(n #b!er6 !0! ala! &ribale! (, en&#nce!, ,ar,ade c#n%0!a/

T.e#d#re &en)a !0! ala! i+0al de c#n+elada! B0e la! .ab)a &enid# ella/ De!,0A!, #b!er6 a l#! dem'! ein.erCar! ( !e di# c0en&a de B0e l#! c0a&r#, &en)an !0! e8&en!i#ne! &ribale! del mi!m# c#l#r/ 2r0nci el ce"# ( &ra+ !ali6a/ SA &#d#! ell#! le! .ab)an r#&# &ambiAn el c#raGnT S$m# a ellaT E!# le! acercaba m0c.# m'! de l# B0e ,#d)a ,en!ar/ La! alma! .erida! !e a&ra)an ,ara c0rar !0! cica&rice!/ F !i ella &en)a m0c.a!, ell#! n#

,#d)an !er men#!/ RT0 e!,aldaU R!0!0rr Br(n le6an&and# la man# ( &#cand# 0na de !0! cene%a!, %r)a! ( !in 6ida/ T.e# !e B0ed m0( B0ie&#, di!%r0&and# del r#ce ( !in&iAnd#!e c0l,able ,#r ell#/ RE!&' %r)a Rc#n&e!& Al !in B0erer darle im,#r&anciaR/ N# &e ,re#c0,e! ,#r ella!/ Br(n a!in&i, a0nB0e n# e!&aba m0( c#n%#rme c#n la re!,0e!&a/ RN#! 6am#!, Generala R c#n&e!& el m#ren#, O+edei/ Vl

&ambiAn cambi !0 ac&i&0d .acia ella/ A.#ra &#d#! la re!,e&abanR/ Gracia! ,#r &0 a(0da/ RDe nada Rc#n&e!&R/ En el !aln .a( c#mida ,ara B0e rec0,erAi! ener+)a!/ L#! +0errer#! a!in&ier#n, %amAlic#! c#m# e!&aban, ( deCar#n !#l#! a Ardan ( a la Generala/ Br(n !e di# la 60el&a ( encar a Ardan, B0e !e+0)a inm6il en la !illa, c#n la! man#! en&relaGada!, l#! c#d#! !#bre !0! r#dilla! ( &#d# el c0er,# .acia delan&eH c#m# 0n

%elin# a ,0n&# de !al&ar !#bre !0 ,re!a/ S0! #C#! &a&0ad#! brillar#n de!a%ian&e!, ( !0! piercings re%0l+ier#n al !er r#Gad#! ,#r la &en0e il0minacin/ Br(n !en&)a ,#r Al &#d# l# B0e n# !en&)a ,#r T.e#H ( !e ,re+0n& !i al+0na 6eG ,#dr)a e8,erimen&ar la! mi!ma! em#ci#ne! ,#r #&r# .#mbre, %0era T.e# # n#/ Ardan la miraba ( ella ,rend)a &an r',id# c#m# 0na cerilla/ N# era calmad#, n# era 0na ,a!in a %0e+# len&#H era a6a!allad#ra ( la

deCaba !in %0erGa! ,ara l0c.ar c#n&ra ellaH !in ener+)a! ,ara re!i!&ir!e/ RS0,#n+# B0e e! mi &0rn# R diC# Ardan c#n 6#G in%le8ible/ Br(n !e enc#+i de .#mbr#! ( e!B0i6 !0 mirada/ RS0,#n+# B0e !)/ RA0nB0e ,0ede! ele+ir n# c0rarme, S6erdadT RS)/ RSL# .ar'!T Br(n e!&0di !0! .erida!, B0e (a .ab)a re,a!ad# 0na! cien mil 6ece!, ( ne+ c#n la cabeGa/ E!e .#mbre nece!i&aba 0na c0ra 0r+en&e/

RN#/ El d#n de la 6al1(ria e! el de !anacin, ( n# me ,0ed# ne+ar a Al Re8,lic acerc'nd#!e a Al ( c#l#c'nd#!e en&re !0! ,ierna!/ Ardan ec. el c0er,# .acia a&r'! ( abri m'! !0! m0!l#! ,ara B0e la C#6en enc#n&rara !0 ,#!icin/ RF# me ne+0A a !anar&e/ N# 0na 6eG, !in# 6aria! 6ece! R rec#n#ci a!B0ead# c#n!i+# mi!m#/ RE! cier&#/RBr(n le !ac la! .#mbrera! &irand# m'! %0er&e de la c0en&aR/ N# me c0ra!&e/ RN# e!&#( #r+0ll#!# de ell#/ *e

arre,ien&# Ra!e+0r alGand# la barbilla, ( e!&0diand# !0! reacci#ne! a !0! ,alabra!/ RB0en#, e!# (a ,a!/ N# 6#l6er' a re,e&ir!e/ RLe !ac el ,r#&ec&#r ,ec&#ral ( ,r#cedi a cerrarle &#da! la! .erida!/ RN#/ N# 6#l6er' a re,e&ir!e/ R Ardan la a+arr de la cin&0ra ( la !en& !#bre !0! m0!l#! c#n 0n &irn !al6aCeR/ N# 6#l6er' a re,e&ir!e ,#rB0e a.#ra !A &#da la 6erdad/ F B0ier# c0idar de &iH ( B0e me deCe! e!&ar a &0 lad#, ,ara re!arcir&e de &#d#! l#! a+ra6i#!

B0e .e c#me&id# en &0 c#n&ra/ Br(n !in&i em#cin ( rabia al #)rle .ablar a!)/ E!a! ,alabra! lle+aban dema!iad# &arde/ RS0Al&ame, Ardan R,idi c#n ed0cacin/ RN# B0ier#/ RT0 ac&i&0d me .a dem#!&rad# m0c.a! c#!a! e!&#! d)a!U R m0rm0r cada 6eG m'! a+i&ada/ RE!&aba en%adad#/ La !id# m0c.# &iem,# re!en&id# c#n&i+# ,#r l# B0e me .ici!&e/ RP0di!&e ,re+0n&arme/ Mna m)!era ,re+0n&a, !#l# 0na/ F &e

calla!&e c#m# 0n cerd#/ N# &e in&ere!A l# !0%icien&eH ( e!# (a me .a dic.# m0c.# !#bre &i/ A.#ra, !0Al&ame/ T0! ,alabra! lle+an &arde/ RN0nca e! &arde !i &#da6)a .a( 6ida, Generala/ RArdan &#m !0 barbilla en&re !0! en#rme! ded#! (, c#n 0na ,a!in de!b#rdan&e, +ir !0 r#!&r# .acia Al ( la be!/ El ,rimer be!# en el *id+ard/ A!), de aB0ella manera/// Se e!&aba 6#l6iend# l#ca/ I0er)a deCar!e lle6ar, ,er# n# ,#d)a/

Br(n !in&i el ,iercin+ del labi# c#n&ra el !0(# in%eri#r, ( le en&rar#n +ana! de m#rdi!B0earl#H ,ercibi el +0!&# de !0 len+0a en !0 b#ca, ( ardi en de!e#! de !ab#rearla/ N#& la !0a6idad de !0! dien&e! ( &ambiAn la %0erGa de !0 ,a!in/ Ardan e!&aba ,#niend# &#d# l# B0e &en)a en e!e ,r#%0nd# be!#, B0e l#! e!&aba deCand# a amb#! !in re!,iracin/ R*0e6e l#! labi#!, Br(n/ De60Al6eme el be!#, ,#r %a6#r R

!0,lic .abland# !#bre !0 b#ca R/ Nece!i&# !en&ir&e 0na 6eG/ Ella ,ar,ade c#n%0!a, !e B0ed inm6ilH de!,0A!, ne+ c#n la cabeGa ( em,0C !0 &#r!# ,ara a,ar&ar!e/ RDN#E R+ri& c#n l#! #C#! .Nmed#!R/ N#U Rre,i&i a!0!&ada/ 0Has1 Le di# &al b#%e&ada ( c#n &an&a %0erGa B0e a Ardan ,#r ,#c# le da 0na 60el&a la cabeGa/ 5he laid her heart and soul right in your hands, "nd you stole her every dream and you crushed her plans

5he never even 'neE she had a choice and that9s Ehat happens Ghen the only voice she hears is telling her she can9t Iou stupid boy Ella ,0!# !0 alma ( !0 c#raGn en &0! man#!, F &N r#ba!&e cada 0n# de !0! !0e"#! ( de!&r#Ga!&e !0! ,lane! Ella n0nca !0,# B0e &en)a 0na #,#r&0nidad, ( e!# e! l# B0e !0cede c0and# la Nnica 6#G B0e #(e le e!&' diciend# B0e n# la ,0ede &ener/ TN, c.ic# e!&N,id#/// Br(n !e le6an& de en&re !0!

,ierna!/ S0! #C#! r#C#! .ablaban de de!,ec.# ( de +ana! de deCar la! c#!a! clara!/ S0 c0er,# e!&aba en &en!in, en ,#!icin ,ara iniciar 0na ba&allaH ( la em,eGar)a !i Al !e+0)a ,re!i#n'nd#la/ RD*e .a! #bli+ad# a &#d# de!de B0e e!&#( aB0)E Rle +ri& !e"aland# el !0el# B0e ,i!abaR/ D*e .a! .ec.# &0 e!cla6a, me .a! aG#&ad#, .a! C0+ad# c#nmi+# a &0! ,lacere! de d#minacin ( !0mi!inE

*e .a! #bli+ad# a ace,&ar en mi c0er,# a #&r# .#mbre ( .a! i+n#rad# mi ,alabra de !e+0ridad/ DN# !#l# ere! 0n am# ,A!im#E Ere!U ere! 0na mala ,er!#na/ Ere! cr0el/ SF a.#ra me #bli+a! a B0e &e de60el6a el be!#T RMn m#men&# RdiC# le6an&and# la man# ( alG'nd#!e Al al mi!m# &iem,#/ S0! ,an&al#ne! ca)d#! deCaban 6er l#! mN!c0l#! B0e r#deaban !0! cadera!R/ F# n# &e .e #bli+ad# a e!&ar c#n #&r#

.#mbre/ N# l# ,ermi&)/ N#, n# l# !#,#r&A/// RD*ien&e!E Re8clam, em,0C'nd#le ( !en&'nd#l# de n0e6# en la !illaR/ T.e# me ,#!e( en &0 maldi&a maGm#rra mien&ra! &N &e &iraba! a Samm(/ F l# .iG# c#n&i+# delan&e/ Te di# i+0alU R!0!0rr cada 6eG m'! dece,ci#nada/ $0an&# m'! !e l# re,e&)a ( m'! l# #)a, m'! !e de!en+a"abaR/ Te im,#r& bien ,#c# B0e Al me arreba&ara la

6ir+inidad, Se., e!c#cA!T Se+0r# B0e .a!&a &e ,0!# cac.#nd#U P#r %in: la Generala .0millada R !#nri c#n &ri!&eGa/ Ardan 6#l6i a le6an&ar!e c#m# 0n re!#r&e, c#n l#! #C#! #!c0recid#! ,#r la rabia ( la! 6ena! del c0ell# .inc.ada!/ RDN# %0e T.e# B0ien &e l# .iG#E D20i (#E RSe +#l,e el ,ec.# de!n0d# c#n el ,0"#R/ DF#, maldi&a !eaE DN# AlE DNi !iB0iera ,ien!e! B0e Al ,#d)a &#car&e de e!e m#d#E

RD*en&ir#!#E DTr#l a!B0er#!#E DeCa!&e B0e L#+an me &#cara ( C0+ara c#nmi+#/ DSP#r B0A n# iba! a ,ermi&ir B0e T.e# .iciera l# mi!m#TE RP#rB0e l# ma&ar)a de!,0A!/ 20i &#n&# al ,en!ar B0e ,#d)a deCar B0e #&r# &e acariciara delan&e de m)H ,en!A B0e (a n# !en&)a nada ,#r &i/ DPer# c0and# T.e# !e di!,0!# a &#mar&e, me 6#l6) l#c#E N# ,#d)a deCar B0e nadie &#ma!e l# B0e e!&aba re!er6ad# ,ara m)/ Br(n re&r#cedi 6ari#! ,a!#!,

c#n l#! #C#! abier&#! ( !in ,ar,adear/ N# le creer)a/ RN# &e cre#/ TN e!&aba! c#n Samm(, n# c#nmi+#/ RN# e! 6erdad/ DPre+Nn&ale a T.e#E R+ri& de!e!,erad#/ Di#!e!, Ardan &en)a +ana! .a!&a de ll#rar/ Per# aB0ell# !e l# .ab)a +anad# Al a ,0l!#/ Br(n mir al !0el#, de!,0A! a Al (, a c#n&in0acin, a la ,0er&a de !alida de la !ala/ RN# &en)a piercings m0!i& ,ara !) mi!ma/ RS$m#T REl .#mbre B0e me ,#!e( R

l# mir de %ren&eR n# &en)a piercings TN &iene! &#d# el ,ene llen# de ell#!/ N# %0i!&e &NH n# me en+a"e!/ Ardan ,ar,ade 0na 6eG ( n# d0d en baCar!e l#! ,an&al#ne! de +#l,e/ L#! ,iercin+! !e l#! ,#d)a re&irar/ De .ec.#, !e l#! B0i& ,ara c#n%0ndirla/ R*)rame/ RArdan &#m el ,e!ad# ,ene en&re !0! man#!, !emi end0recid# (, Al mi!m#, !e !ac el ,rimer piercing, el B0e e!&aba

en el ,re,0ci#/ Si!e al e8&raerl# ( !e l# en!e" a Br(nR/ *e l#! ,0ed# B0i&ar, !irena/ 20i (# el B0e &e &06# Rc#n%e! de!e#!# de B0e le cre(eraR/ N# %0e Al/ A Br(n la !i&0acin le ,areci %0era de l0+ar ( de &iem,#/ Per# 6erle de!n0d# la calen& ( de!,er& !0 en&re,ierna/ Le .#rmi+0eaba/ A,re& la! ,ierna! ( l#! dien&e!/ L# !#,#r&ar)aH n# &en)a m'! remedi#/ RFa n# im,#r&a B0iAn l# .iG#R ,er# !) im,#r&aba/ A ella !)R/ L# Nnic# B0e c0en&a a.#ra e! B0e (#

(a n# &en+# 'ompromiss c#n&i+# ( B0e ,0ed# ele+ir ,#r %in al +0errer# B0e B0iera/ E! 0n ,ri6ile+i# B0e me .a #&#r+ad# 2re(Ca/ F l# B0ier# a,r#6ec.ar/ RTN me B0iere! a m) R c#n&e!&, #%endid# ( aba&id#R/ RLabla en ,a!ad#, SB0iere!T RN# l# nie+0e! R,r#&e!&R/ Fa l# .e ne+ad# (# d0ran&e !i+l#!, c#m# ,ara B0e a.#ra alar+0e! m'! e!&a &#r&0ra/ N# !ea! &an e!&N,ida c#m# l# %0i (#/ RF# n# &#r&0r# a nadie/ TN ere!

el e!,eciali!&a en e!#/ A.#ra !#l# e!&'! recibiend# 0na ,ar&e de l# B0e .a! dad# e!&#! d)a!, Ardan/ RN# ,0ede! acercar&e a #&r# !in&iend# c#!a! ,#r m)/ E! inC0!&#/ RSA., n#T P0e!, !i l# B0e dice! e! cier&#, en&#nce! &N n# debi!&e acercar&e a Samm( !abiend# B0e era a m) a B0ien ec.aba! de men#! ( a B0ien de!eaba!/ P#r !0er&e, &N .a! decidid# B0edar&e c#n ella, S6erdadT Iba! a ren0nciar a &0 d#n inm#r&al ,ara m#rir a !0 lad#

Rimi& !0 6#G c#n !#rnaR/ *aldi&# %al!#U R!0!0rr d'nd#!e la 60el&a ( aleC'nd#!e de !0 lad#R/ Sien&# m0c.# B0e m0riera en el ca!&ill#, Ardan/ RF l# dec)a en !eri#/ Se lamen&aba de &#da! la! m0er&e!R/ Tendr'! B0e b0!car&e a #&ra !0mi!a a ,ar&ir de a.#ra/ Ardan abri ( cerr la b#ca/ N# ,0d# reba&irle/ Br(n .ab)a dic.# 0na +ran 6erdad: .ab)a 0&iliGad# a Samm( !#l# ,ara !acar!e a Br(n de la cabeGa (, de!,0A!, ,ara darle cel#! &ambiAn/ A.#ra n#

,#d)a ne+ar nada/ Per# Samm( n# .ab)a m0er&#/ Si enc#n&raba a $amer#n, &al 6eG ,0diera !al6arla en n#mbre de &#d#! l#! B0e n# .ab)a ,#did# c0idar/ En n#mbre de &#d#! l#! B0e .ab)an ca)d# en la emb#!cada de l#! C#&0n!/ RBr(n/// RSI0A B0iere! a.#raT RdiC# mal.0m#rada/ RPre+Nn&ale a T.e#/ Vl &e dir' la 6erdad/ 20i (#/ Siem,re !erA (#/ N# ,ermi&irA B0e n#! an0le! a!)/ *e a,re&a!&e c#m# 0n ,0"#,

Br(n/ T#da6)a me ,#n+# cac.#nd# al rec#rdarl#/ Br(n !e de&06# baC# el marc# de la ,0er&a ( !e enc#+i de .#mbr#!/ RN# 6#( a ,re+0n&ar nada/ TN n# l# .ici!&e/ ^^ 2air I!le N#r&e de E!c#cia Tal 6eG %0eran l#! +a!e! B0e deCaba !alir la &ierra a &ra6A! de la +rie&a de ArranH #, a l# meC#r, era el &iem,# a,#cal),&ic# B0e ca)a !#bre el *id+ardH ,er# el amanecer .ab)a emer+id# c#m#

0na n#c.e #!c0ra/ El ciel# +ri! n# deCaba ,a!ar ni 0n ra(# de !#lH ( el %ren&e 'r&ic# ( ll06i#!# c0br)a &ierra! e!c#ce!a!, irlande!a! e in+le!a!/ $0and# R&a &#c el mec.n de ,el# de B0c.annan, !0 6i!in ,!ic#mA&rica la lle6 a rec#rrer +rande! e8&en!i#ne! de mare!/ A caball# en&re Ler9ic1 ( 5ir19all, la! d#! i!la! B0e !e 0bicaban en&re E!c#cia ( N#r0e+a, .ab)a 0na i!la ,eB0e"a c#n#cida c#m# 2air I!le/ La 6al1(ria diC# B0e .ab)a 0n

aer#,0er&#H B0e a,ena! .ab)a .abi&an&e! en la i!la, ( B0e B0c.annan e!&aba baC# 0na c0e6a c#n cen&enare! de ,'Car#! B0e 6#laban en c)rc0l# !#bre !0! cabeGa!H adem'!, le 6en)an im'+ene! de +0an&e! ( +#rr#! de lana/ A &#d#! le! ,areci c0ri#!a e!a in%#rmacin/ E8ce,&# a Ardan, B0e %0e B0ien a!#ci la 0bicacin c#n 2air I!le/ All) !e enc#n&raba 0na ,#,0lar %'brica en la B0e &eC)an e .ilaban r#,a de lana m0( ,#,0lar en E!c#cia ( Rein# Mnid#, ( &en)a 0n %am#!#

#b!er6a&#ri# de ,'Car#!H la i!la e!&aba re,le&a de a6e! e8&ra"a!, al+0na! &#da6)a !in ca&al#+ar/ La i!la era %r)a ( n# &en)a ni ,0b! ni re!&a0ran&e!, ni nada ,arecid#/ S#l# c#n&aba c#n 0na e!c0ela ,rimaria d#nde iban l#! ni"#! .a!&a l#! #nce a"#!H de!,0A!, e!#! ni"#! deb)an e!&0diar en Ler9ic1, la i!la 6ecina/ *ien&ra! I!am0 ( !0 clan !e B0edaban ,ara acabar de ,re,arar la %rm0la bl#B0ean&e ,ara la!

e!,#ra!, ( c0idaban de la I!la *arae, S&e6en ( l# B0e B0edaba de !0! ber!er1er! !e re0n)an c#n l#! 6aniri#! cabeGa! ra,ada! de la Blac1 $#0n&r( ( 6iaCaban a Edimb0r+# ,ara c#n&r#lar la %alla de la! Li+.land! ( e!&ar ,re!en&e! en ca!# de B0e la &ierra !e a+rie&a!e de n0e6# ( l#! ,0r! ( l#! e&#ne! em,eGaran a emer+er de ella ( a ma&ar a .0man#!/ N#a. ac#m,a" a la! 6al1(ria! ( l#! ein.erCar! en !0 bN!B0eda

de B0c.annan/ El ber!er1er &en)a la e!,eranGa de enc#n&rar a L0mm0! cerca de d#nde e!&06ieran !0! !Nbdi&#!, ( e!,eraba B0e !0 ,0"al G0ddine &embla!e ( !e calen&a!e al ,i!ar e!a i!la/ Si l# .ac)a, !i+ni%icaba B0e .ab)a 0n !emidi! a !0 alreded#r/ $#m# n# ,#d)a 6#lar, Br(n l# lle6 !#bre !0 ,e+a!#, ( C0n&#! em,rendier#n el 6iaCe, !iem,re baC# la a&en&a ( recel#!a mirada de Ardan/ 2air I!le era 0n l0+ar !al6aCe e

in.!,i&#/ E!&aba r#deada de ,eB0e"#! i!l#&e! 6erde!, ari!c#! c#m# !0! %#rma!, ,er# llen#! de encan&# na&0ral/ El i!l#&e cen&ral n# era m0( +rande, a!) B0e n# &ardar#n m0c.# en rec#rrerl# ( dar c#n l#! +r0,#! de a6e! de &#d# &i,# B0e 6#laban en c)rc0l# ( B0e menci#naba R&a/ S#bre6#laban 0na G#na r#deada de m0!+# 6erde, ,er# c#n r#ca! de!n0da! ( e!car,ada!/ Al .#riG#n&e, !e di6i!aba el

#b!er6a&#ri# de ,'Car#! de la i!la/ Gabriel ( Ardan .ab)an %acili&ad# ,eB0e"#! a,ara&#! de in6i!ibilidad B0e !er6)an ,ara B0e l#! radare! n# le! de&ec&aran mien&ra! !#bre6#laban la i!la/ Lle6aban de &#d#H de!de de!#d#riGan&e! .a!&a an0lad#re! de #nda! men&ale!, ,#r !i l#! e&#ne! decid)an .acer de la! !0(a!/ An+Alic#, el ,e+a!# de Br(n, m#6i la! #reCa! al 6er a la! a6e!, ( Br(n le acarici el c0ell#/

RA.#ra ,#dr'! ir a C0+ar c#n &0! ami+0i&#!/ N# &e l#! c#ma!, S6aleT REl ,e+a!# n# ,0ede ir a C0+ar c#n l#! ,'Car#!, Sen&iende!T R le recrimin N#a.R/ E! 0n #b!er6a&#ri#/ SI0A cree! B0e .ar'n c0and# 6ean a 0n caball# 6#lad#rT RE., r0bi#/ Si ella B0iere B0e !0 caball# C0e+0e c#n l#! ,aCari&#!/ I0e C0e+0e, Sen&endid#T Rle ad6ir&i Ardan c#n 6#G amenaGan&e/ N#a. ,0!# l#! #C#! en blanc# ( !e enc#+i de .#mbr#!/

RLaced l# B0e #! dA la +ana/ E!&'i! &#d#! c#m# cabra!/ E!&0diar#n el &erren# ( ,al,ar#n c#n !0! b#&a! r#ca! .0eca! en el !0el# B0e ,0dieran dar en&rada al !0,0e!&# in%ram0nd#/ Gabriel &#c c0a&r# 6ece! !e+0ida! 0na r#ca a,lanada ( +ri!'cea/ Pal, c#n l#! ded#! el cA!,ed de alreded#r .a!&a enc#n&rar l# B0e b0!caba/ S#nri, ( al+# .iG# clic/ RSE! aB0)T R,re+0n& Ardan de!en%0ndand# !0! e!,ada!/ S0! ein.erCar! .icier#n l# mi!m#/ R&a cerr l#! #C#! ( 6#l6i a &#car el ,el#U A!in&i c#n 0na

!#nri!a #r+0ll#!a/ RE! aB0), m#"#! Rle diC#/ Ardan 6#l6)a a lle6ar !0 ,el# rec#+id# en 0n m#"# al&#H ( 0n ,ar de &renGa! del+ada! ca)an ,#r de&r'! de !0 #reCa derec.a .a!&a r#Gar el arnA! del ,ec.#/ Ardan !#nri/ R&a le llamaba &renGa!, m#"#!, i!le"#, ( #&r#! in!0l&#! m'! l0cra&i6#!/ RE!&a e! la en&rada/ RGabriel !e ac0clill ( #b!er6 cm# la c#m,0er&a del !0el# !e abr)a de iGB0ierda a derec.a ( 0na e!calera!

6er&icale! de!cend)an a 0n#! 6ein&e me&r#! en ,r#%0didad/ RA &0! rdene!, En+el/ Gabriel a!in&i ( diC#: RN# B0ier# B0e B0ede nada ni nadie en ,ie/ Vam#! a 6en+ar a n0e!&r#! ami+#!/ RPen!A B0e n# era! .#mbre de 6en+anGa! RdiC# Ardan, c#l#c'nd#!e a !0 lad#/ $.#c !0! e!,ada! ( le !#nri ami+ablemen&eR/ SI0A dir)a S0n TG0T RS0n TG0 dir)a B0e la meC#r ba&alla e! 6encer !in c#mba&ir/ Per# e!&am#! en 0n ,0n&# de n# re&#rn#H ( la +0erra (a e! 0na

realidad/ R$ier&#/ RSSabe! B0iAn e! \al&er Sc#&&T RP#r !0,0e!&#/ RVl diC# B0e la 6en+anGa e! el manCar m'! !abr#!#H a0nB0e e!&A c#ndimen&ad# en el in%iern#/ F (# di+#: DB0emAm#n#!E RI0emAm#n#!, En+el/ RArdan !al& al 6ac)# ( %0e a la cabeGa del clan de +0errer#!/ Lab)an m0er&# m0c.#! +0errer#! ami+#! ,#r ella/ Vl .ab)a &raici#nad# a !0 clan ,#r ella/ Lab)a 6endid# !0 alma a L#1i ,#r ella/

F, a.#ra, *and( e!&aba de!,ier&a en 0na c',!0la de cri!&al/ Acababan de de!c#nec&arla de 6ari#! cable! c#n l#! B0e !e le &ran!%er)a !an+re &ra&ada c#n 5tem 7ells La !an+re de &#d#! l#! e!cla6#! B0e !e .allaban en e!#! &Nnele!/ La Nl&ima ,lan&a de la! in!&alaci#ne! era la B0e c#n&en)a la! c',!0la! de reC06enecimien&#/ La .ab)an ,in&ad# &#da de blanc#, ( la! l0ce! eran de c#l#r aG0l !0a6e/ La! ,arede! e!&aban llena! de e!a! &0mba! 6er&icale! &ran!,aren&e! c#n

6am,ir#! B0e recib)an el &ra&amien&# ,er&inen&e/ L#! &0b#! llen#! de !an+re baCaban de!de la c0ar&a ,lan&a, B0e eran dnde e!&aban l#! e!cla6#! d#nan&e!, &ra!,a!aban el &ec.# ( !e in&ernaban, median&e 6'l60la!, en l#! c#m,ar&imen&#! indi6id0ale!/ B0c.annan #b!er6 a !0 m0Cer: !0 belleGa era inB0ebran&able/ F e!# B0e la .ab)an .allad# B0emada/ Per# la &era,ia reC06enec)a (

&ra&aba la! cAl0la! de!&r0ida! .a!&a re!&i&0irla! ,#r c#m,le&#/ A.#ra !0 Amanda, !0 craid, !e+0)a !iend# ella/ Se .ab)a rec0,erad# &#&almen&e/ S#l# %al&aba B0e abriera l#! #C#! ( B0e ,#r %in le rec#n#ciera/ F a B0c.annan le .ac)a %al&a B0e ella l# 6#l6ie!e a mirar &an&# c#m# el re!,irar/ SSe .abr)a +anad# ir al In%iern# ,#r l# B0e .ab)a .ec.#T Traici#nar a l#! !0(#! ,#r el am#r de !0 m0Cer, ,#r !0 6ida, S6al)a la ,Ardida de !0 almaT

T#da! e!a! d0da! (a n# im,#r&aban/ De!a,arec)an baC# el ,e!# de !0 ,areCa/ La m#rena de melena c#r&a ( #C#! aG0le! !e de!,er&/ P0e!&# B0e l#! .ab)an deCad# !#l#! ,ara el reenc0en&r#, *and( !#l# le &en)a a Al c#m# ,0n&# de re%erenciaH ( en Al cla6 !0 mirada/ B0c.annan !e em#ci#n &an&# B0e la! r#dilla! le cedier#nH *and( ,ar,ade c#n%0!a (, c0and# 6i# B0e e!&aba encerrada en 0na c'rcel de cri!&al, em,eG a

+#l,ear!e c#n&ra la c',!0la .a!&a B0e de!,0A! de 6ari#! +#l,e!, ,#r %in el cri!&al cedi ( !e r#m,i en mil ,edaG#!/ La C#6en, B0e 6e!&)a 0n m#n# blanc# c#r,#ra&i6# ( aC0!&ad# c#n el l#+# de Ne9!cien&i!&! !#bre el ,ec.# iGB0ierd#, !al& !#bre B0c.annan ( le en!e" l#! c#lmill#!/ RDP#r &#d#! l#! di#!e!, *and(E R+ri& B0c.R/ DS#( (#E DS#( (#E Per# !0 ,areCa n# reacci#naba, ni a !0 &#n# ni a !0! ,alabra!/

*and( era 0na be!&ia in.0mana/ Mn 6am,ir# !edien&# de !an+re B0e .ab)a ,erdid# &#da c#nciencia de l# B0e .ab)a !id# 0na 6eG/ B0c.annan n# c#m,rend)a ,#r B0A .ab)a de!,er&ad# de aB0el m#d#/ SSer)a e!e !0 e!&ad# na&0ralT Si era a!), en&#nce! aB0ella m0Cer .i!&Arica, aB0el m#n!&r0# a+re!i6# ( 6i#len&#, n# era *and(/ Era #&ra c#!a, ,er# n# era *and(/ La craid B0e $amer#n ,r#me&i B0e le de6#l6er)a n# era la

m0Cer B0e am c#n &an&a de6#cin/ E!# B0e &en)a !#bre Al, ara"'nd#le la cara ( m#rdiAnd#le el c0ell#, n# era !0 6aniriaH n# era !0 ,areCa de 6ida/ RDS#( (#E D*and(, reacci#naE DS#( (#E R+ri&aba inm#6iliG'nd#la c#n&ra el !0el#/ La! alarma! del recin&# !e di!,arar#nH ( la! l0ce! del &ec.# !e ac&i6ar#n c#n &#n#! r#C#! ,ar,adean&e!, c#m# !i !e &ra&a!e de 0n !0bmarin#

en aler&a r#Ca/ B0c.annan mir .acia &#d#! lad#!/ SI0iAn .ab)a en&rad# all) !in ,ermi!#T RDVam#!, *and(E RLa a+arr del c0ell# ( le +ir 0n braG# en la e!,alda ,ara B0e deCara de ,elear/ La 6am,ira !e+0)a l0c.and# c#n&ra Al, de!e#!a de deCarle !ec#, !in 0n milili&r# de !an+re en !0 c0er,#/ Vl n# .ab)a cedid# a la !an+re ,#r ella/ Pen! B0e, !i $amer#n la rec0,eraba, deb)a !e+0ir man&eniend# la e!encia 6aniria ,ara c#m,ar&irla

c#n !0 m0Cer/ Per#, a.#ra, *and( era 0n n#!%era&0 B0e !#l# ,en!aba en !0 ,r#,ia !a&i!%accin: en acabar c#n !0 !ed/ A B0c., l#! #C#! ne+r#! !e le llenar#n de l'+rima!, ( decidi B0e !i .ab)a 0n m#d# de n# !en&ir arre,en&imien&# ni ,enaH !i .ab)a 0n m#d# de ,erder la c#nciencia, e!e !er)a c#n la m0er&e/ A!) n# !0%rir)a/ S#l& a *and( ( !e c#l#c en medi# de la !ala/ $err l#! #C#! ( e!,er a B0e el c0er,# de !0

de!a,arecida m0Cer acabara c#n !0 6ida/ Per# n# %0e a!)/ Nada acab c#n Al/ S#l# n#& 0n c#r&e en el aire ( cm# al+# le !al,icaba el r#!&r# ( el ,ec.#/ B0c.annan abri l#! #C#!, c#n%0!#H ( l# B0e 6i#, le a!0!& m'! B0e 6er a *and( c#n6er&ida en 0n 6am,ir#/ Ten)a al dem#ni# m'! 6en+a&i6# de &#d#! en%ren&e de Al/ Ardan &en)a la cabeGa de+#llada de *and( en la man# iGB0ierda ( la .#Ca de !0 e!,ada manc.ada

de !an+re ( em,0"ada en la derec.a/ Sab)a, ,#r b#ca de #&r#! +0errer#!, B0e Ardan &en)a 0na mirada diablica c0and# iba a acabar c#n la 6ida de al+Nn l0c.ad#r/ Era c#m# !i #&r# !er m'! mal6ad# B0e Al l# ,#!e(era/ Le llamaban el diabl# de E!c#cia ,#r al+#/ F a.#ra, !0 e8ami+# le e!&aba mirand# a Al de aB0el m#d#/ Ardan &ir la cabeGa de la 6am,ira al !0el#/ AB0ella (a .ab)a deCad# de !er

*and(/ S0ced)a c0and# a 0n 6aniri# le .ac)a! &ran!%0!i#ne! de !an+re ( !0,eraba! !0 ,e!# en l)B0id# de m'!/ F *and( .ab)a recibid# dema!iada ( !e .ab)a c#n6er&id# en 0n ,0&# &)&ere de L#1i/ En la! #&ra! ,lan&a!, la! 6al1(ria! e!&aban incendiand# c#n !0! ra(#! &#da! la! caCa! de &era,ia 5tem 7ells( mercanc)a B0e lle6aban direc&amen&e a N#r0e+a/ Gabriel ( l#! ein.erCar! .ab)an ma&ad# a &#d#! l#! 6am,ir#! B0e !e #c0l&aban en e!e ,0&re%ac&# a+0Cer# di!,0e!&#! a c.0,ar de la

!an+re de l#! e!cla6#! &ra&ad#! B0e .ab)a en la ,lan&a c0ar&a in%eri#r/ F N#a. .ab)a acabad# c#n &#da la ,lan&a c0ar&a al c#m,le&#, &ambiAn/ La ,remi!a era n# deCar &)&ere c#n cabeGa, ( e!# .ab)an .ec.# l#! +0errer#!/ N# B0edar)a nadie en ,ie/ Gabriel .ab)a in&err#+ad# a l#! cien&)%ic#! .0man#! B0e e!&aban c#n&r#land#, median&e l#! #rdenad#re!, la! %rm0la! ( la e6#l0cin de la! &era,ia!/ Ell#! .ab)an a!e+0rad# B0e eran l#! Nl&im#!

en re6i!ar la B0)mica del ,r#d0c&# ( B0e %inaliGaban el cicl# an&e! de B0e la &era,ia lle+ara a &#d#! l#! 6am,ir#! B0e la .ab)an c#m,rad#/ O#der, c#mercialiGaban c#n ell#/ F Ardan///, Ardan !e encar+ar)a de de&#nar la ,lan&a in%eri#rH la B0e !#!&en)a &#d# aB0el !0bm0nd# de !an+re, e!cla6#!, n#!%era&0! ( .0man#! c#n&aminad#!/ F all), en e!a Nl&ima ,lan&a, !e .allaban *and( ( B0c.annan/ B0en#, a.#ra !#l# e!&aba

B0c.annan/ RSDnde e!&' $amer#nT R ,re+0n& Ardan dand# ,a!#! amenaGan&e! .acia Al/ RLa! ma&ad# a *and(U R !0!0rr B0c.annanR/ *i *and( R!e lle6 la! man#! a la cabeGa ( &ir de !0 ,el# c#n %0erGa/ Ardan c#rri .acia Al, ,er# B0c.annan !e e!ca, ( ac&i6 la ,alanca B0e abr)a la! dem'! c',!0la! de cri!&al/ L#! 6am,ir#! !alier#n de la! c',!0la! m0er&#! de .ambre, c#m#

.ab)a !alid# *and(/ F &#d#! !e diri+ier#n a ,lacar a Ardan ( &ambiAn a B0c.annan/ Vl aNn era 0n 6aniri# ( &ambiAn &en)a !an+re calien&e i+0al/ Ardan de!,le+ !0! ala!, alG !0! e!,ada! ,#r encima de la! cabeGa! (, dand# 60el&a! !#bre !) mi!m# c#m# !i %0era 0n &#rnad#, ,ar&i l#! c0er,#! de aB0ell#! B0e !e in&er,#n)an en !0 camin#/ Br(n, GNnnr ( R&a en&rar#n ,ara a(0darleH ( c#n !0! ra(#! %rier#n a l#! 6am,ir#! ne%i&#! B0e B0er)an alcanGar al

.i+.landerH e!# ,r#,ici B0e el ein.erCar !e B0edara !#l# c#n !0 e8c#m,a"er#/ RP0!e la man# en el %0e+# ,#r &i RdiC# Ardan, lim,i'nd#!e el ,m0l# manc.ad# de !an+re c#n el an&ebraG#/ N# !e de&en)a, !e+0)a a6anGand# .acia Al/ B0c.annan B0ed a,#(ad# en la ,ared/ Lab)a in&en&ad# e!ca,ar, ,er# la! 6al1(ria! !e l# im,idier#n/ A.#ra deb)a en%ren&ar!e a la C0!&icia dem#niaca de Ardan/ R*a&a!&e a mi! ami+#!/ R

Ardan !e +0ard la! e!,ada! ( !e aC0!& la! e!cla6a! a la! m0"eca! R/ L#+an, 5endric1, *er6in R en0mer c#n l#! ded#! de la! man#!/ F, a cada n#mbre, c#n !0! ,0"#!, le r#m,)a r#dilla! ( braG#! a 0na 6el#cidad de 6Ar&i+#R/ *a&a!&e a m'! de cien +0errer#! en Arran, !in c#n&ar a m0Cere! ni a ni"#!/ SF &#d# ,#r B0AT RP#rU *and( Rc#n&e!& Al, d#blad# de d#l#r en el !0el#/ RPerdi!&e la cabeGa/ RE!c0,i a+arr'nd#le de la ,ec.era (

alG'nd#l# del !0el#R/ *and( m0ri, e!&N,id#/ F &N n# !#l# n# la deCa!&e irH !in# B0e, adem'!, &raici#na!&e a &#d# &0 clan ,ara re+re!arla en&re l#! m0er&#! c#m# 0na ,0&a mari#ne&a/ RSe"al la cabeGa de la m0Cer c#n 0n +e!&# de !0 barbilla/ RDN# l# !ab)aE D$amer#n me diC#U Ardan le a+arr del c0ell# ( ,re!i#n c#n !0! ded#! .a!&a a.#+arle/ RN# ,r#n0ncie! !0 n#mbre/ E! mierda/

RDVl me a(0dE DI0i!# de6#l6erme la ,aG B0e me arreba&ar#n c0and# *and( m0riE RDVl &e mani,0lE R+ri& r#m,iAnd#le la &r'B0ea/ B0c.annan era inm#r&al ( n# m#r)a !i n# le arrancaban el c#raGn, # le c#r&aban el c0ell# # le e8,#n)an al !#l/ $#n 0na &r'B0ea ,ar&ida n# le !0ceder)a nada, ,er# era d#l#r#!#R/ F &N 6endi!&e &0! ,rinci,i#!/ *a&a!&e a m0Cere!, .#mbre! ( ni"#! in#cen&e!/ A &#d#!/ T0 &raicin

!ali m0( cara/ B0c.annan B0i!# !0,licar ,#r !0 6ida/ Per#, c#n la &r'B0ea a!), n# ,#d)a .ablar/ RP0ed# .acer B0e m0era! len&amen&e # a c'mara m0( m0( len&a/ Dime dnde e!&' $amer#n ( dnde +0ardan la lanGa/ B0c.annan ne+ c#n la cabeGa/ RN#U N# l# !A/ RP0&# &raid#rU R+r0" .0ndiAnd#le d#! ded#! en el ,ec.#, a la al&0ra del e!&ernn/ RV#( a me&er&e el maldi&# ,0"# len&amen&e .a!&a arrancar&e el

c#raGn/ D)mel#/ RDDe&en&eE DParaE R+ri&aba B0c.annanR/ N# l# !AU S#l# !A B0e e!,eran B0e l#! 6r&ice! !e ac&i6en de n0e6# ,ara 0&iliGarlaU RSEn B0A ,0n&#T RDAr+.E RSDndeT R.0ndi 0n &ercer ded# ( a+rand la .erida/ RDN# l# !AE De,ender' de cm# !e ac&i6en/ Ardan medi& la re!,0e!&a/ N# c#m,rend)a nada/ RSDnde e!&' L0mm0!T RN# l# !A/ N#U N# l#

c#n#Gc#/ F# !#l#U S#l# B0er)a 6er a *and( 6i6a #&ra 6eGRrec#n#ci a ,0n&# de de!ma(ar!e ,#r el d#l#r/ Ardan a,re& l#! #C#! c#n rabia ( ne+ c#n la cabeGa/ Vl !iem,re ,en! en Ander!#n ( B0c.annan c#m# en +rande! .erman#!/ F l# %0er#n d0ran&e !i+l#!, ,er# la! ,Ardida! de !0! craids 6aniria! acabar#n c#n !0 c#nciencia/ Ella! m0rier#n (, ,#r el camin#, !e lle6ar#n &ambiAn la! alma! de !0! +0errer#!/

Ardan acab de .0ndir el ,0"# en el ,ec.# de B0c.annan ( r#de !0 c#raGn men&ir#!# ( &raid#r c#n l#! ded#!/ L# a,re& c#n %0erGa ( di# 0n &irn .a!&a e8&raAr!el#/ El c#raGn del 6aniri# !e de!.iG# en !0! man#!, ( B0c.annan cerr l#! #C#! ,#r Nl&ima 6eG, al in!&an&e, ,r#n0nciand# 0n J+racia!, ami+#K B0e a Ardan le de!eB0ilibr/ Br(n 6i# a Ardan &an aba&id# c0and# !alier#n de la! in!&alaci#ne!

de Ne9!cien&i!&! de 2air I!le B0e !#l# de!eaba lle6'r!el# a 0n rincn, a,ar&ad# de &#d#!, ( abraGarl#/ N# deb)a !en&ir!e a!)H n# &en)a ,#r B0A !en&ir e!a! c#!a!, e!a! an!ia! de c#n!#larleH ,er# n# ,#d)a e6i&arl#/ Sen&)a ,ena ,#r Al/ En cambi#, c0and# &#d#! l#! +0errer#! !alier#n de la! c0e6a! !0b&err'nea!, e!a de!aGn ,#r Al !e de!6aneci al 6er a B0iAn &ra)a T.e#d#re en&re !0! braG#!/ Era Samm(/ La .0mana/ La !0mi!a de Ardan/ F e!&aba 6i6a/ Ve!&)a la mi!ma

r#,a c#n la B0e lle+ al ca!&ill#/ $0and# la C#6en 6i# a Ardan, c#rri a abraGarl# mien&ra! ll#raba de!c#n!#lada ( a!0!&ada/ *i(a, el 6aniri# !am0r'i, !e #%reci ,ara .acerle 0n la6ad# de cerebr# ,er#, e!&a 6eG, %0e Ardan B0ien !e ne+/ R*e ale+r# de B0e e!&A! 6i6a/ Le 6enid# a re!ca&ar&e R!0!0rr !#bre !0 ,el# alb#r#&ad#, be!'nd#le en la %ren&e/ Br(n mir a Ardan, e!&0,e%ac&a/ SSab)a B0e ella e!&aba all)T SLab)a id# a re!ca&arlaT

En&#nce!, S,ara B0A &#da e!a ,alabrer)a en la en%ermer)a de la ca!a de S&e6enT S$m# !e a&re6)a a !er &an %al!# c#n ella de!,0A! de &#d#T RSPer# B0A e!&' ,a!and#T SI0A eran e!#! bic.#!T R,re+0n&aba en&re &embl#re!, ,idiend# e8,licaci#ne! a +ri&#!/ RArdan Rin&er6in# *i(aR, Sn# e! meC#r B0e le b#rrem#! la mem#riaT E! ind#l#r#/ Mn m#men&# ( li!&#!/ RSB#rrarme la mem#riaT DN#E DSI0A diceTE R+ri&aba .i!&Arica la ,elica!&a"a/

RN#, Ardan n# B0iere e!# R m0rm0r Br(n en de!ac0erd#R/ I0iere B0e ella en&ienda l# B0e e! ( B0e l# ace,&e, S6erdad, i!le"#T Rle ec. en cara !0! ,alabra!, c#n rabia e inB0inaR/ Ella e! el am#r de !0 6ida/ RDVa(a +ili,#lleGE Re8clam GNnnr deCand# m0d# al ,er!#nal R/ E!&#( .a!&a el +#rr# de e!c0c.ar e!&a! &#n&er)a!/ E!a .0mana n# e! &0 ,areCa, i!le"#/RGNnnr !e a,r#8im a Ardan, !e re&ir el %leB0ill#

de l#! #C#! ( le di# 0na c#lleCaR/ SVa! a deCar de c#m,#r&ar&e c#m# 0n imbAcilT *ien&ra! &an&#, la! c0e6a! e8,l#&ar#n ,#r l#! aire! ( ,ar&e de la !0,er%icie de la i!la !e .0ndi &ra! la de&#nacin/ RSP#r B0A &iene! la! #reCa! ,0n&ia+0da!T R,re+0n& Samm( c#n in&erA!/ RL# !ien&#, c.ica/ Te .an dr#+ad# ( 6e! c#!a! B0e n# e!&'n ,a!and# en realidad Rre!,#ndi GNnnr/ RDBa!&a de c#n%0ndirlaE R

Ardan c#r& la c#n6er!acinR/ Br(n, nece!i&# B0e n#! ac#m,a"e! 0n m#men&#/ Br(n ,alideci ( !e ne+ en red#nd#/ RN# ,ien!# ac#m,a"ar#! a nin+Nn !i&i#/ V0e!&r#! e!,ec&'c0l#! ,#rn# me a!B0ean Rc#n&e!& ni c#r&a ni ,ereG#!a/ T#d#! !ilbar#n ( !e rier#n de !0 c#men&ari#/ RBe do thoil, saighdeoir P#r %a6#r, arB0era R,idi !0,lican&e/ $0and# Br(n e!c0c. e!a! ,alabra! en dalradian#, B0e era

0na 6arian&e del +aAlic# irlandA!, al+# le diC# B0e n# ,#d)a ne+ar!e/ S0! #C#! mel#!#! B0e le r#+aban B0e accediera/ Ardan le .ablaba de n0e6# en !0 len+0a ( ella amaba #)rle .ablar a!)/ RE!&' bien/ El .i+.lander !#nri le6emen&e, a+radecid# al 6er B0e ella ace,&aba/ Se diri+i a Gabriel ( le ,idi 0n de&ec&#r bi#mA&ric# B0e &en)a en !0! iP.#ne ( &ambiAn !#di# ,en&#&al/

La! ri"#nera! de l#! ein.erCar! e!&aban re,le&a! de C0+0e&i&#! B0e a Ardan cada 6eG le +0!&aban m'!/ Br(n en&recerr l#! #C#! ( mir a Samm( c#n de!c#n%ianGa/ El !0er# ,en&#&al era l# B0e Gabriel in(ec& a 5.ani ,ara B0e re6elara la 6erdad en Ba&a6ia, c0and# le &#r&0rar#n/ SPara B0A l# nece!i&aba ArdanT RAc&i6a el l',iG an0lad#r de %rec0encia! R#rden Ardan a Br(n/ E!&aban l#! &re! !#l#! en 0na ,eB0e"a c#lina 6erde re&irada del re!&#/ Vl n# B0er)a B0e nadie !e

in&er,0!iera en e!e in&err#+a&#ri#/ Si Samm( re!0l&aba !er l# B0e em,eGaba a ima+inar B0e era, !#l# Al decidir)a !#bre !0 de!&in#/ RSI0A .acem#! aB0)T R ,re+0n& Br(n #bedeciend# !0! rdene!/ E!&aba a,#(ada en 0n 'rb#l, #b!er6and# cm# Ardan abraGaba a Samm(/ Br(n en!e" !0! c#lmill#! ( mir .acia #&r# lad# R/ Te .e dic.# B0e n# 6en+# aB0) a 6er cm# #! !#b'i!U

R$.i!&, Br(n Rle ,idi Al, le6an&and# la Cerin+a de !0er# ,en&#&al ( cla6'nd#!ela en la n0ca a la .0mana/ RSE!&'! dr#+and# a &0 !0mi!aT SA.#ra !e lle6a e!#T E!a c.ica n# nece!i&a dr#+a! ,ara B0e le baCe! la! bra+a!U RDAr+E RSamm( !e B0eC ( !e a,ar& de AlR/ SI0A .a! .ec.#T Ardan ,ermaneci en !ilenci# ( e!,er a B0e la dr#+a .iciera e%ec&#/ La! ,0,ila! de la .0mana !e dila&ar#n ( mir a !0 alreded#r c#m# !i e!&06iera 0n ,#c# de!#rien&ada/

RDime, Scm# &e llama!T R ,re+0n& c#n &ranB0ilidad/ RSF#T Saman&.a Ne!#n/ RSDe dnde ere!T RSDe E!c#ciaT Rre,i&i c#m# !i Al %0era &#n&#R/ O(eU, SB0A me .a! dad#T R!e !en& en el !0el#, a&0rdida/ RBr(n, !#!&enla/ La 6al1(ria, cada 6eG m'! in&ere!ada, la le6an& ( la man&06# en ,ie/ AB0ell# le +0!&aba/ RSEre! Saman&.a Ne!#n de E!c#ciaT RS)/ Ardan a!in&i ( ,a! el lec&#r de

c.i,! bi#mA&ric#! ,#r el c0er,# de Saman&.a/ Nin+0na alarma !#n, e8ce,&# c0and# c#l#c el lec&#r ,#r de&r'! de !0 r#dilla iGB0ierda/ E!&e em,eG a !#nar, ( Ardan a,re& l#! dien&e!/ RSI0A .ace!T R,re+0n& Saman&.a in&en&and# re&irar!e del lec&#r/ RSI0A .ac)a! aB0)T Samm( !ac0di la cabeGa ( !e relami l#! labi#!/ RF#U A m) me !ec0e!&rar#nU Ardan ne+ c#n la cabeGa ( le !0+iri a Br(n B0e cambiaran l#! ,a,ele!/ E!&a, !#r,rendida,

accedi/ Vl la !#!&endr)a ( Br(n le deCar)a la! c#!a! clara!/ RN#, Samm(U SI0A .ac)a! aB0)T La .0mana n# !ab)a B0A c#n&e!&ar ( ,arec)a l0c.ar c#n&ra al+#/ R*e !ec0e!&rar#nU RN#/ Br(n/ RArdan arB0e la! ceCa! ( mir a Br(n/ La 6al1(ria enarc la !0(a!, ,er# cedi c#n %acilidad a la !0+erencia del .i+.lander/ RSEn !eri#T RS)/

RSDe 6erdadT RS)/ RSE! 0na br#maT RDLaGl# (aE 0.las1 Br(n ab#%e&e la meCilla derec.a de Saman&.a/ O., di#!e!U DI0A bien !e !en&)a aB0ell#E RV#l6em#! a em,eGar R can&0rre ArdanR/ SEre! Saman&.a Ne!#n de E!c#ciaT RS) Rll#riB0e la c.ica/ RSI0A .ac)a! aB0), en e!&a! c0e6a!T Samm( a,re& l#! dien&e! ( re!,#ndi +r0"end#:

R*e 0&iliGaban c#m# ceb# ,ara B0e me re!ca&ara!/ RA.#ra n#! en&endem#! R admi&i ArdanR/ SP#r B0AT STe .a! ,re!&ad# a ell#T RN#U N# me ,re!&ar)a n0nca a ell#/ D*e !ec0e!&rar#nE Ardan mir a Br(nH ( e!&a ab#%e&e !0 meCilla iGB0ierda/ RA.#ra di la 6erdad, Samm(/ STe .a! ,re!&ad# a ell#T RB0en#///, e! B0e/// me diCer#n &0! ami+#! B0A &i,# de .#mbre ere!U RSF B0A &i,# de .#mbre !#(T RN# ere! m#r&al/ RO#derU Rm0rm0r Br(n

b#B0iabier&aR/ La G#rra l# !abe/ RSI0A ami+#! &e .ablar#n de m)T RArdan !e .ac)a cr0ce! ,#r n# .aber!e en&erad# an&e!/ RB0c.annan/ Vl me diC# B0A &i,# de !er !#brena&0ral era!/ *e diC# B0e !ab)a B0e (# era la Nnica !0mi!a B0e &en)a!H ( B0e &N e!&aba! di!,0e!&# a c#n6er&irme en l# B0e Al era/ RSF Ander!#n &e diC# l# B0e era AlT RS)/ *e diC# B0e $amer#n me a(0dar)a a c#n6er&irme !i le! ec.aba 0na man#/ *e diC# B0e !#l# &en)a B0e l#+rar B0e &N me

in6i&ara! a &0 ca!&ill#/ Mna 6eG den&r#, (# !#l# deb)a deCar c#rrer 0na b#la me&'lica ,#r el !0el#, 0na c'mara B0e diCera en cada m#men&# cm# ( d#nde e!&abai! RSamm( !e de&06# ( 6#l6i a relamer!e l#! labi#! re!ec#!R/ F e!# .ice/ 0.las1 Br(n la ab#%e&e de n0e6# !in ,ermi!# al+0n#/ Ardan n# le recrimin nada/ RTN a(0da!&e a B0e !0,ieran cm# ,#d)an cercarn#! en la %#r&aleGa/ DPedaG# de +0arra an!i#!aE R

V#l6i a ab#%e&earla .a!&a B0e Ardan la a,ar& de ella/ RBr(n, B0ier# ,re+0n&arle 0na! c0an&a! c#!a! m'!/ Si !i+0e! ,e+'nd#le la 6a! a deCar inc#n!cien&e/ RDE! 0na men&ir#!aE RL# !A/ Per# acabem#! c#n e!&#, Sde ac0erd#T La Generala !e #bli+ a &ranB0iliGar!eH ( Ardan re&#m el in&err#+a&#ri#/ RSP#r e!# e!&aba! aB0)T R Ardan in!0%laba &ranB0ilidad a !0! ,alabra!, a0nB0e e!&aba m0( leC#! de !en&ir!e &ranB0il#/

RE!&aba aB0)U P#rB0eU P#rB0e &en)an B0e .acer 0n cambi# de !an+re c#nmi+# ,ara ell#/ F ,#rB0e B0c.annan me diC# B0e &e dir)an B0e me .ab)an !ec0e!&rad# ( me 0&iliGar)an c#m# m#neda de cambi#/ RS*#neda de cambi#T RS)U R!#ll#G .a!&a can!ar!e ( a"adiR/ P#r ella Rmir a Br(n c#n rabia/ Ardan &06# +ana! de ec.ar!e a re)r/ Br(n n# en&raba en in&ercambi#!/ N0nca/

RSI0ieren a Br(nT RS)/ El Ce%aG# B0iere a la r0bia ( n# !A ,#r B0A/ RSSe llama L0mm0! el Ce%aG#T RN# l# !A/ RSSabe! dnde e!&'T RN####U R+imi can!ada/ RSA!) B0e nadie n#! e!,eraba .#(T RDN#E *aldi&# !ea!, Dn#E E!&#( a ,0n&# de c#n6er&irme en l# B0e &N ere!/ SP#r B0A .abAi! &enid# B0e 6enirT Br(n rec.in l#! dien&e! ( de!e e!c0,irle en la cara/ RN#, +0a,a/ Te a!e+0r# B0e n# iba! a !er c#m# Al/ Ni !iB0iera

c#m# (#/ Te iban a c#n6er&ir en 0na m0er&a !edien&a de !an+re/ RN# e! 6erdadU RS) l# e! Rc#n&e!& Ardan/ Gir la cabeGa de Samm( c#n la! man#! ( !e la ,ar&i/ Sin cerem#nia! ni ,rea6i!#!/ D7rac'1 El c0er,# de la .0mana ca( .acia delan&e, !in 6ida ( !e de!,l#m c#m# 0n 'rb#l r#&# ( ,ar&id#/ Br(n ,ar,ade im,re!i#nada ,#r l# B0e acababa de 6er/ RSI0A .a! .ec.#T RN# !ab)a cm# reacci#nar/ R*a&ar a B0ien me #%endi c#n

!0 &raicin/ Samm( e! 0na &raid#ra/ RPa! ,#r !0 lad#, ( la deC a&r'!/ RPer#U Per# era la m0Cer B0e &e .ab)aU DS$m# l# !ab)a!TE R,re+0n& de +#l,e/ Ardan deb)a !aberl# de!de an&e!, Sn#T RP#rB0e T.e#d#re me .a dic.# B0e la &en)an #c0l&a en 0na celda e!,ecial, a ,r0eba de &#d# &i,# de im,ac&#!/ S#l# ,r#&e+e! a!) a al+0ien B0e e! m0( ,reciad#, # ,ara &i, # ,ara el clan enemi+#/ F B0ien me c#n#ce de 6erdad, !abe ,er%ec&amen&e B0e Samm( n0nca %0e im,#r&an&e ,ara m)/ P#r

&an&#, .e ded0cid# B0e Samm( era 0na %ic.a de ell#!/ N0nca %0e 0na %ic.a m)a Ra!e+0r mirand# a Br(n c#n de!e#RH ( la .ab)an &ra&ad# dema!iad# bien ,ara !er 0na re.An/ Adem'!, &en)a m#rdi!c#! en la n0ca, all) d#nde el ,el# la c0br)a/ Te .e .ec.# encender el an0lad#r de %rec0encia! ,#rB0e ,0ede B0e al+Nn 6am,ir# .a(a B0erid# c#n&r#larla men&almen&e/ La e!&aban ,re,arand# ,ara !er 0na e!cla6a

de !an+re, n# ,ara c#n6er&irla en 6aniria/ Br(n n# !al)a de !0 a!#mbr#/ SA e!e .#mbre n# le d#l)a la &raicin de e!a m0CerT RDArdanE Rle +ri& %0ri#!aR/ SAca!# n# &e cabrea dar&e c0en&a de B0e la m0Cer ,#r la B0e e!&aba! di!,0e!&# a deCar &0 d#n inm#r&al &e .a &raici#nad# de e!e m#d# ( .a !id# cm,lice del a!e!ina&# de &0 clanT RBr(n !ab)a dnde dar ,ara .acer da"#, ( a.#ra de!car+aba !0 ira c#n&ra Al/ R$lar# B0e me cabrea R!e"al

el c0er,# !in 6ida de Samm(R/ P#r e!# e!&' m0er&a/ RDSF ,#r B0A n# la .a! &#r&0rad# c#m# a m)TE R,r#&e!& .erida/ Ardan !0!,ir ( mir al ciel#, b0!cand# la re!,0e!&a c#rrec&a/ Se de&06# ( e!&0di a Br(n !0,lic'nd#le B0e l# c#m,rendiera/ RP#rB0e n# me im,#r&aba &an&# c#m# ,ara 6en+arme de ella/ TN me de!&r#Ga!&e ( acaba!&e c#nmi+#, S!abe! ,#r B0AT R Abri l#! braG#!, rendid# a la e6idencia/

RDSP#r B0ATE R,re+0n& en 6#G al&a/ RP#rB0e (# &e amaba/ P#r e!a .0mana n# !en&)a nada en ab!#l0&#H ,#r &i l# !en&)a &#d#/ S#l# aB0ell#! a B0iene! ama! de 6erdad !#n l#! B0e m'! da"# ,0eden .acer&e/ F &N me .eri!&e de m0er&e c0and# me rec.aGa!&e, Br(n/ Si &en)a la #,#r&0nidad de enc#n&rar&e de n0e6# n# &e iba! a ir de r#!i&a! !in !en&ir, al men#!, 0na dAcima ,ar&e del

d#l#r B0e (# !0%r)/ La 6al1(ria !e ac#n+#C al e!c0c.arle decir e!a! ,alabra!/ RPer# &e %0i!&e, !irena, ( (#U Rn# !ab)a cm# e8,re!ar!eR/ U $0and# &e %0i!&e, (# acabA de m#rir, de%ini&i6amen&e R a!cendi la ,eB0e"a c#lina ( !e ,e+ a ella .a!&a B0e le! !e,araban !#l# 0n#! cen&)me&r#!R/ *#r), &#n&# de m), ,en!and# B0e (a e!&aba m0er&#/ Per# n#H n# l# e!&aba/ F c0and# re+re!a!&e c#m# la +ran +0errera B0e

ere!, decid) B0e, !i e!&aba 6i6# &#da6)a, a,r#6ec.ar)a mi 6ida !#l# ,ara re!arcir&e/ RAlG la man# ( c0bri !0 ,'lida meCilla c#n !0a6idadR / Si me deCa!, &e re!arcirA/ Dame la #,#r&0nidad, an&e! de B0e al+0n# de l#! d#! m0ram#! en el *id+ard/ N# n#! .a+a! e!,erar m'!/ Br(n &en)a &al n0d# en la +ar+an&a B0e a,ena! ,#d)a re!,irar/ Ardan in&en&aba rec#nB0i!&arla/ F 6#l6)a a !er el .#mbre B0e

arra!aba c#n ella/ $#n !0! em#ci#ne!, c#n !0! !en!aci#ne!U Era el .#mbre B0e de!,er&aba !0! de!e#!/ L#! m'! #!c0r#!/ L#! m'! l0min#!#!/ F !e a!0!& &an&# de 6#l6er a c#n%iar ( de 6#l6er a en&re+ar!e a Al !in re!er6a! B0e le a,ar& la man# de 0n b#%e&n, ( baC la c#lina c#n ,a!# r',id#/ S$m# iba a creer B0e Al la amaba !i la .ab)a deCad# en man#! de T.e#d#reT ^^I

\e!&er R#!! I!la *arae $0and# lle+ar#n a \e!&er R#!!, I!am0 e!&aba a 0n ,a!# de l#+rar la &era,ia de c.#B0e de la! e!,#ra!/ Oamie ( O#.n!#n .ab)an c#n+eniad# a la ,er%eccinH ( el &)# de Gabriel le e!&aba a(0dand# a leer 0n#! libr#!/ $#n l# a,a!i#nad# de la lec&0ra B0e era ( la +ran librer)a B0e .ab)a en e!e l0+ar, n# en&end)a cm# n# !e a,r#6ec.aban m'! de ell#/

L#! ber!er1er! ( 6aniri#! de la Blac1 $#0n&r( !e+0)an en Edimb0r+#, c#n&r#land# B0e l#! ,0r! ( l#! e&#ne! n# a,arecieran ,ara ma&ar al ,er!#nal, ( 6i+iland# B0e la +rie&a de Arran n# alcanGara la! Li+.land!/ Ardan ( l#! dem'! cenar#n en el c#m,leC# de S&e6en, c#n&ra!&and# la in%#rmacin B0e le! lle+aba de!de In+la&erra/ L#! ,0n&#! !e+0)an d#rmid#!, e!,erand# ac&i6ar!e c#m# 0n 6#lc'n/ $0and# l# .icieran, aB0ell# !er)a el %in, ,#rB0e n#

e!&aban !e+0r#! de ,#der c#n&r#lar &#da! la! ,0er&a! ( la! %0+a!/ Per# !e c#n&en&ar)an !i, al men#!, l#+raban enc#n&rar la lanGa e im,ed)an B0e L0mm0! %0era B0ien la cla6ara en el *id+ard/ La lanGa ac&0ar)a c#m# ,0er&a del O#&0n.eim, c#m# 0na lla6eH ( en&#nce! el mal lle+ar)a a la Tierra/ L#! di#!e! n# ,#dr)an de!cender !i Od)n n# &en)a en man#! a G0n+nir/ Era Al B0ien deb)a abrir la! ,0er&a! del A!+ard iGand# !0 lanGa ( llamand# a !0! +0errer#!

a la ba&alla/ A e!#! di#!e! B0e !e !0,#n)a B0e eran C0!&#!H a Od)n, T.#r, T(r, 2re(CaU A &#d#! ell#!, Ardan e!&aba enc#mendand# la! alma! de !0! +0errer#! ca)d#! median&e 0na cerem#nia dalradiana/ De!,0A!, ,#dr)an celebrar 0na %ie!&a de de!,edida c#n mN!ica ( bebida cel&a ( 6i1in+a, c#n .idr#miel ( a+0ardien&e a man!al6aU Per#, en e!e m#men&#, &#caba e8,re!ar la! em#ci#ne! ( darle! 0na de!,edida .#n#rable a l#! B0e (a

ca(er#n/ In!& a &#d#! a B0e !e ,in&aran la cara c#n &re! ,0n&#! ne+r#! en la! meCilla iGB0ierda, en !e"al de B0e e!&aban ,re!en&e! en c0er,#, men&e ( c#raGnH ( &#d#! l#! ein.erCar! ( la! 6al1(ria!, !in e8ce,cinH &#d#! l#! 6aniri#! 1#%0n, incl0!# N#a., l# .icier#n ,#r re!,e&# al clan de Ardan/ P#r re!,e&# a aB0el +i+an&e em#ci#nad#/ De!,0A! de 6en+ar !0! m0er&e! de!&r0(end# la cen&ral de 2air I!le ( ma&ar a B0c.annan ( a Samm(, ,#dr)a darle! di+na

!e,0l&0ra/ A !0! ,ie!, en el la+# in&eri#r de la i!la*arae, Ardan .ab)a deCad# %l#&ar cien 6ela! !#bre cien c0enc#! de cri!&al aG0l/ La! 6ela! c#,ar#n el la+# c#n l0ce! aG0lina!, c#m# !i %0eran l0ciArna+a! de c#l#re!/ El im,re!i#nan&e dalradian# !e c#l#c a #rilla! del la+# ( cla6 !0 e!,ada en el !0el#/ T#d#! l#! ein.erCar! ( 6aniri#! .icier#n l# mi!m#/ Ardan, .abl a la! m#n&a"a!, al la+#, a l#! mare! ( a la! alma! de !0! ami+#!/ 7ien vidas como cien soles(

vuelan hacia ti cien almas sin temores &ec*belos en tus brazos, muerte paciente )antenlos en el recuerdo de mi corazn y mi mente Ardan !e B0ed en !ilenci# ( &ra+ !ali6a rec#rdand# a &#d#! l#! ami+#! B0e .ab)a ,erdid#/ La Tr)ada al c#m,le&#: L,*( 5/ L#! %e#!, c#m# Al l#! llamaba/ F, !in embar+#, eran ,r#bablemen&e l#! m'! .#ne!&#! ( .erm#!#! de alma/ F de!,0A!, rec#rd a &#d#! l#! B0e

.ab)a ma&ad# c#n !0! ,r#,ia! man#!H a l#! B0e 0na 6eG %0er#n !0! c#m,a"er#! ( de!,0A! l# &raici#nar#n, c#m# Ander!#n ( B0c.annan/ A0nB0e era 0n .#mbre de 6en+anGa, &06# 0n b0en rec0erd# ,ara ell#!: l#! rec#rd %elice! c#n !0! ,areCa!/ F de!e B0e all' d#nde %0eran, enc#n&raran la ,aG B0e le! %al& en !0! Nl&im#! d)a! en el *id+ard/ O#.n!#n, a !0 lad#, en&relaG l#! ded#! c#n Al al 6er B0e !0

,adrin# ,a!aba ,#r 0n m#men&# incm#d# ( !e de!.ac)a en l'+rima!, c#m# .ac)a el ciel# c0and# ll#6)a/ Era la ,rimera 6eG B0e l# 6e)a &an 60lnerable ( &an e8,0e!&# a l#! dem'!/ F a O#.n!#n le ,areci m'! b0en# ( n#ble B0e n0nca/ Se .ab)a en%adad# m0c.# c#n Al ,#r &#d# l# B0e le .ab)a .ec.# a Br(n/ Per# Br(n .ab)a re+re!ad#, ( ,arec)a B0e Ardan era re!,#n!able direc&# de ell#/ P#r e!# le

,erd#naba/ El .)brid# mir al %ren&e, a &#da! la! l0ce! B0e !0rcaban el a+0a ( !e mec)an al !#n de 0na mN!ica B0e !#l# ella! ,#d)an #)r/ *N!ica e&Area ,ara alma! e&Area!/ P0d# .aber !id# Al, ,er# &#d#! le ,r#&e+ier#nH !#bre &#d# Br(n/ El cr)# b0!c c#n l#! #C#! a la 6al1(ria/ F la enc#n&r !#bre la rama de 0n 'rb#l, c#n !0! .ermana!, em#ci#nada ( ll#r#!a ,#r el e!,ec&'c0l# B0e e!&aba ,re!enciand#/ Dicen B0e !#( +0errer# ( B0e

me deb# a la +0erra Rle e8,lic Ardan a O#.n!#nR/ Per# mi! l'+rima! de .#( dicen l# c#n&rari#/ N# ll#r# ,#r e!&e m0nd# B0e l0c.aH l0c.# ,#r el m0nd# B0e ll#ra/ L0c.# ,#r ell#!, ,#r la! l'+rima! B0e derramar#n c0and# ca(er#n en 0na m0er&e inC0!&a, c0and# n# le! dier#n 0na #,#r&0nidad ,ara 6i6ir/ Ll#r# ,#rB0e diCer#n adi! dema!iad# ,r#n&#/ O#.n!#n !e a+arr a la cin&0ra de Ardan ( ,ermi&i B0e el

.i+.lander r#deara !0! .#mbr#! c#n 0n braG# ( le e!&rec.ara &iernamen&e/ RLe! ec.# de men#!/ RF (#/ TN ere! mi l0G en la #!c0ridad, O#.n!#n/ Ere! 0na alma B0e brilla c#m# la! de ell#!/ RSS)T RS)/ Si &e !0cediera al+#/ N# !A l# B0e !er)a ca,aG de .acer/ RSF !i le !0cediera al+# a Br(nT Ella me !al6/ Ardan !e di# c0en&a ( ,ar,ade a!#mbrad#/ O#.n!#n acababa de decir 0na %ra!e en&eraH a!), !in

m'!, c0and#, .a!&a e!e m#men&# .ablaba a d0ra! ,ena!/ N# !0,# B0A c#n&e!&arle, ,#rB0e !e B0ed &an en shoc' al e!c0c.arle .ablar B0e n# le !al)a ni la re!,0e!&a/ El .i+.lander b0!c a la Generala ,#r encima del .#mbr#, ( la enc#n&r en el 'rb#l, lim,i'nd#!e la! l'+rima! de l#! #C#!/ L#! &re! ,0n&#! ne+r#! ,ermanec)an in&ac&#!/ La! &re! 6al1(ria! de!cendier#n del 'rb#l del Card)n del la+# ( caminar#n .a!&a Ardan/ Lle6aban r#,a li6iana ne+ra (

aG0l, c#m# l#! c#l#re! del 1il& del clan de Ardan/ La de!,edida deb)a .acer .#n#r a !0 clan ( &#d#! !e arre+lar#n !e+Nn la! n#rma!/ $0and# Br(n !e acerc a Al, c#n GNnnr ( R&a &ra! ella, la 6al1(ria re&ir la mirada, ,0e! n# B0er)a B0e Al 6iera l# em#ci#nada B0e e!&aba/ RLa! 6al1(ria! &enem#! al+# B0e darle! a la! alma! RdiC# la r0bia c#n 6#G ac#n+#Cada/ Ardan !e a,ar& ,ara B0e ella! ,r#cedieran a .acer l# B0e

de!eaban/ F, l# B0e 6in# a c#n&in0acin, %0e 0n a0&An&ic# re+al# ,ara l#! ,re!en&e!/ 0"synjur1 Re8clamar#n la! &re! a la 6eG/ De !0! man#! emer+ier#n !end#! ra(#! B0e alcanGar#n el ciel# ( abrier#n la! n0be! c#m# !i !e &ra&ara de 0n a+0Cer# en la arena/ GNnnr ( R&a man&06ier#n l#! ra(#!, creand# 0n ,0en&e .a!&a la! e!&rella!H ( %0e Br(n B0ien a&raC# la! 6ela! !0a6emen&e median&e la! .ebra! de !0 elec&ricidad/ R#de cada %ar#lill# de cri!&al

encendid# (, 0n# a 0n#, l#! %0e ele6and# .a!&a c#nd0cirl# ,#r la a0&#,i!&a de elec&ricidad B0e .ab)an cread# !0! .ermana!/ El cri!&al ( el %0e+#, al im,ac&ar c#n el a+0a del la+# ( l#! ra(#! de la! 6al1(ria!, !e c#n6ir&ier#n en ,reci#!#! diaman&e!/ Diaman&e! en el ciel# B0e de!&ellaban c#m# e!&rella! %0+ace! ( de!a,arec)an en&re la! n0be!, il0min'nd#la! c#n !0 re!,land#r/ RSe .an c#n6er&id# en e!&rella! Rle diC# Br(n a O#.n!#n,

+0i"'nd#le 0n #C#R/ Siem,re B0e mire! a la! e!&rella!, rec0erda B0e &0! ami+0i&#! !#n diaman&e! B0e brillan c#m# ella!/ 0Aarvel, 'ompiss1 Adi!, c#m,a"er#!/R+ri&ar#n ella! c#m# !i animaran a !0 eB0i,# de %N&b#l %a6#ri&#, lanGand# alarid#! de 'nim# ,ara B0e e!#! diaman&e! alcanGaran el ,ara)!#, c#m# !i !0! 6#ce! le! ac#m,a"aran ( le! dieran ala!/ Ardan ( &#d#! l#! all) ,re!en&e! le6an&ar#n !0! e!,ada! ( alGar#n

la 6#G c#n el mi!m# +ri&# B0e la! 6al1(ria!/ N# &en)a ,#r B0A !er 0na de!,edida &ri!&e/ F a!), !in mediar ,alabra en&re ell#!, !e c#n&a+iar#n l#! 0n#! de l#! #&r#! ( decidier#n n# e!&ar &ri!&e! ,#r B0e !e %0eran/ Eli+ier#n !#nre)r ,#rB0e le! c#n#cier#n/ P0e!&# B0e S&e6en n# e!&aba, %0e el ein.erCar e!c#cA!, \illiam, B0ien decidi .acer la! %0nci#ne! de DO/ El %on:t Ea'e me up de $.ri! Br#9n anim la n#c.e/ Br(n e!c0c.aba la le&ra de la

cancin B0e !#naba mien&ra! !ab#reaba l#! cana,A! B0e .ab)an ,re,arad#/ Ardan .ablaba c#n Gabriel, ( ,arec)a B0e ,#r %in !e en&end)an de 6erdad, ( B0e el .i+.lander m#!&raba el re!,e&# B0e deb)a m#!&rarle a !0 l)der/ Era e8&ra"# 6er a 0n .#mbre c#m# Al, B0e era 0n l)der de ,#r !), ceder la! rienda! a #&r# i+0al de %0er&e/ Era c#m# !i diera !0 braG# a &#rcer (, !in embar+#, Ardan e!&aba relaCad#/ N# !e 6e)a ,ara

nada c#n&rariad#/ Lab)a ace,&ad# !0 r#l/ De!,0A! de !i+l#! en la Tierra, Ardan ,#r %in .ab)a encaCad# el d0r# +#l,e de n# !er el En+el/ F Br(n n0nca l# .ab)a 6i!&# &an &ranB0il#/ R&a ( GNnnr la !ec0ndar#n, 0na a cada lad# de !0 c0er,#, c#n c#,a! de .idr#miel en la! man#!/ RT#ma ( bebe Rle diC# R&a, c#n el ,el# r#C# alb#r#&ad# a !0 alreded#r ( l#! #C#! &0rB0e!a! %iC#! en Ardan/ Br(n ace,& la c#,a ( !e la bebi de +#l,e/

RPer%ec&#/ RLa ,elirr#Ca !#nri R/ $#m# !ab)a B0e iba! a .acer e!#, aB0) &iene! #&ra/ Br(n ace,& la c#,a de n0e6# (, e!&a 6eG, brind c#n ella!/ RSEn B0A ,ien!a!T R,re+0n& GNnnr !#rbiend# ,#c# a ,#c# el l)B0id# d#rad# de !0 c#,a de cri!&al/ Br(n !e enc#+i de .#mbr#!/ S$m# le! ,#d)a e8,licar B0e 2re(Ca, !0,0e!&amen&e, le .ab)a an0lad# el 'ompromiss B0e la 0n)a a ArdanT S$m# decirle! e!# !i ella !e+0)a !in&iAnd#!e i+0al de a&ra)da

( enam#rada de AlT Si ni !iB0iera ,#d)a #diarle m'! de l# B0e le .ab)a amad#/ *'! de l# B0e le amaba/ S$m# decirle! B0e, a0nB0e ella (a n# &06iera ala!, !e+0)a 0nida al alma ( al c#raGn de e!e +0errer# c#m# el ,rimer d)aT A0nB0e le .0biera .ec.# &an&# da"#/ F la .0biera in!0l&ad#U SI0er)a decir e!# B0e la .ab)a !#me&id# ,ara !iem,reT O, !encillamen&e, Sera e!e el 6erdader# !i+ni%icad# de amar ( ,er&enecer a al+0ien: B0ererl# ,#r encima de &#d#! l#! err#re!T

Br(n e!&aba m0( ,icada/ Ardan le .ab)a dic.# B0e %0e Al B0ien le arreba& la 6ir+inidadH ,er# ella n# le cre)a/ F !#l# .ab)a 0n m#d# de !aberl#/ Lablar)a c#n T.e#d#re de aB0el m#men&# &an embaraG#!#/ 2re(Ca cre)a B0e le .ab)a #&#r+ad# 0n %a6#r al darle la liber&ad/ Per# .ab)a alma! ( c#raG#ne!, c#m# el de ella, B0e !#l# !e !en&)an libre! amand# l#camen&e a aB0ella alma B0e le! c#m,lemen&aban/ F

ella amaba a Ardan/ Ardan era !0 c'rcel (, &ambiAn, !0 liber&ad/ Per# n# le e!c#+er)a !i, 6erdaderamen&e, e!e .#mbre .ab)a ,ermi&id# B0e #&r# !e la bene%iciara/ RPien!# B0e de!,erdiciam#! el &iem,# B0e &enem#!/ RS)/ Ell#! d#! l# .ab)an de!,erdiciad# c#n recriminaci#ne!, c#n 6en+anGa! ( renc#re!H ( el &iem,# e!&aba c#n&ad#/ Mn d)a !e a+#&abaH ( (a n# ,#d)a! decir &#d# l# B0e &e .0biera +0!&ad# decirH (a n# ,#dr)a! be!ar

a aB0ella ,er!#na B0e &e .0biera +0!&ad# be!ar e&ernamen&eH (a n# ,#dr)a! e8,re!ar, median&e ,alabra! el am#r B0e !en&)a! ,#r ella/ P#rB0e la 6ida la marcaba el di#! del &iem,#, ( !i !e a+#&aba, &#d# !e a,a+aba/ F Br(n n# B0er)a 6i6ir a #!c0ra!R/ N#! creem#! e&ern#!/ Incl0!# n#!#&r#!, B0e !#m#! !0,0e!&amen&e inm#r&ale! ( m0c.# m'! %0er&e! B0e l#! .0man#!, creem#! B0e 6i6irem#! ,ara !iem,re/

$reem#! B0e !i n#! eB0i6#cam#!, el &iem,# n#! dar' la #,#r&0nidad de !#l0ci#nar n0e!&r#! err#re! en 0n ma"ana B0e ,#dr)a n# lle+ar/ F (# (a n# B0ier# e!,erar a !#l0ci#nar mi! ,r#blema!/ El ma"ana e! e%)mer#/ RSI0A 6a! a .acer, Br(nT R ,re+0n& GNnnr alGand# !0! ceCa! #!c0ra! .a!&a B0e le de!a,arecier#n ,#r debaC# de !0 lar+# %leB0ill#R/ SP#r %in 6a! a ,#ner rec&# al +i+an&eT RRec&# (a l# ,#ne Rc#men&

R&a !ab#reand# el .idr#miel/ GNnnr !e ec. a re)r ( Br(n biGB0e/ RLan ,a!ad# c#!a! m0( %ea! en&re n#!#&r#! Ra!0mi la Generala/ RTambiAn %0e %e# &#d# l# B0e le diCi!&e c0and# le ec.a!&e del Val.all RdiC# R&a !eriaR/ T#da6)a me d0ele c0and# l# rec0erd#/ Per# !A ,#r B0A l# .ici!&e R m#6i 0na man# c#m# !i ,a!ara ,'+inaR ( &e B0errA &#da la 6ida ,#r ell#/ Br(n !e ri#, a+radecida ,#r la! ,alabra! de !0 n#nne/

R$re# B0e debe! ir a ,#r el &renGa! Rla anim GNnnrR/ Fa n# ,0ede! ,erder nada/ Ve# &0 e!,alda !in ala! ( me en&ran +ana! de ll#rarH n# &iene! 'ompromiss R GNnnr e8,re! en 6#G al&a l# B0e Br(n .ab)a in&en&ad# #c0l&arR/ N#! dam#! c0en&a de &#d#, Generala/ S#m#! &0! .ermana! R!e e8c0! !in dar im,#r&ancia a !0 re6elacinR/ Per# &al 6eG +ane! al+# m'! !i &e a&re6e! ( l# .ace!/ Reclama a Ardan/ Br(n mir al +0errer# ,#r encima de !0 c#,a, ( !0! #C#! !e

enr#Cecier#n de de!e# ( de 0n an.el# m0c.# m'! ,r#%0nd# B0e el de !er &#cada ( !er acariciada/ Br(n de!eaba !er ace,&ada ( amada/ F amb#! deb)an ,erd#nar!e ,ara ell#/ La! 6al1(ria! bailaban c#n !0! ,areCa! al ri&m# de 8ry de Pin1/ R&a !e arrimaba a *i(a .a!&a B0e !0! c0er,#! !e %0nd)an en 0n#/ El !am0r'i le dec)a al+# al #)d#, ( ella !e ,ar&)a de la ri!aH de!,0A!, !e be!aban a,a!i#nad#!, le6an&and# la! !ana! en6idia! de l#!

dem'! +0errer#! !#l&er#!/ GNnnr !e !0b)a !#bre l#! ,ie! de Gabriel ( deCaba B0e Al la meciera c#n &#d# el cari"# ( el am#r inc#ndici#nal del m0nd#/ Se c#m)an el 0n# al #&r# c#n l#! #C#! ( !e acariciaban c#n la! man#!, e8,re!and# l# B0e !en&)an !in 6er+ZenGa! ni m'!cara!/ T.e#d#re e!&aba a,#(ad# en 0n 'rb#l, mirand# cm# bailaban, ( cm# l#! dem'! +0errer#! beb)an ( brindaban ,#r l#! B0e (a n# e!&aban/

Br(n e!&0di !0 ,er%il r#man#, !eri# ( !eren#, ( decidi B0e era el m#men&# de ir de %ren&e/ RT.e#/ El ein.erCar !e di# la 60el&a ( !#nri ami+ablemen&e c0and# la 6i# acercar!e/ RL#la, Generala/ La C#6en !e deC de 6er+ZenGa! ( &#n&er)a!/ Era la Generala ( n# &em)a a nada/ RI0er)a .ablar c#n&i+# !#breU RS*e c#ncede! e!&e baileT R ,re+0n& #%reciAnd#le la man# ( .aciend# 0na re6erencia/ Br(n !e B0ed !in ,alabra!/ SBailar c#n AlT N# .ab)a bailad#

c#n nin+Nn .#mbre m'!, e8ce,&# c#n Ardan en el Val.all, baC# la mN!ica ( el ar,a de Bra++i/ P#dr)a .acerl#/ Vl la .ab)a ,#!e)d#, Sn#T SP#r B0A n#T Ace,& !0 man# ( deC B0e T.e# la +0iara al ri&m# de la le&ra de la .0mana/ !ver Eonder about Ehat he:s doing 4oE it all turned to lies 5ometimes 2 thin' that it9s better to never as' Ehy A 6ece! me ,re+0n&# !#bre l# B0e e!&' .aciend# $m# &#d# !e 6#l6i men&ira A 6ece!, ,ien!# B0e e! meC#r n#

,re+0n&ar n0nca el ,#rB0A RT.e#/ RSS)T T.e#d#re marcaba la! di!&ancia! ed0cadamen&e, c#m# !i n# B0i!iera &#carla m'! de la c0en&a/ F a Br(n e!# la c#n%0nd)a, !#bre &#d# c0and# !e !0,#n)a B0e !e la .ab)a me&id# .a!&a el %#nd#, ,en!and# 60l+armen&e/ RL#! c0a&r# &enAi! la! ala! .elada!/ SP#r B0AT T.e# !e B0ed en !ilenci# ( &en! la man# B0e &en)a !#bre la cadera de Br(n/ La ,re+0n&a n# le .ab)a +0!&ad#/

RSDe 6erdad B0iere! !aber ,#r B0A, GeneralaT RS) RBr(n alG l#! #C#! ( encar al r#man#/ R$0and# Ardan %0e de!&errad# al *id+ard, Od)n en6i a c0a&r# ein.erCar! ,ara a(0darle ( l0c.ar a !0 lad#/ E!#! c0a&r# ein.erCar! 6i6)an %eliGmen&e en el Val.all, c#n !0! c0a&r# 6al1(ria!/ E!&aban m0( enam#rad#!/ Br(n de&06# !0! ,a!#! ( !e B0ed m0( B0ie&a mien&ra! e!c0c.aba !0 rela&#/ ROd)n n# ,#d)a de!&inar a !0!

+0errer#! &eniend# a !0! m0Cere! c#n ell#!/ Pen! B0e en6iarn#! c#n ella! !er)a 0na maldi&a di!&raccin R+r0" en%adad#R, ( n#! B0er)a ,lenamen&e c#ncen&rad#! en n0e!&ra mi!in/ A!) B0e, r#m,i n0e!&r# 'ompromiss ( n#! !e,ar/ P#r e!# n#!#&r#! de!cendim#! c#n la! ala! r#&a!/ P#r e!# &e #di'bam#! &an&#/ Br(n n# !e di# c0en&a de B0e e!&aba ll#rand# .a!&a B0e la! meCilla!

!e le .0medecier#n/ Ell#! .ab)an !0%rid# l# mi!m#, ( ella, indirec&amen&e &en)a B0e 6er c#n !0 d#l#r/ RPen!'bam#! B0e era! re!,#n!able de ell# ,#rB0e %0e &0 c0l,a B0e Ardan de!cendiera a e!&e rein#/ F!iArdann# e!&06ie!e aB0), n#!#&r#! !e+0ir)am#! all) arriba/ RSe"al el ciel#R/ F# e!&ar)a c#n mi S.ana/ RL# !ien&#U Rm0rm0r m0( a%ec&ada/ RPer# &N n# &iene! c0l,a de B0e l#! di#!e! !ean a!) de cr0ele!,

Br(n/ Nadie &iene la c0l,a del de!&in# B0e la!n#rna!.ilan,aran#!#&r#!/ Br(n medi& !#bre !0! ,alabra!/ RSi ama! &an&# a S.ana RdiC# ac#n+#CadaR, S,#r B0A me &#ca!&e ( &06i!&e !e8# c#nmi+#T R,re+0n& #%endida/ Le daba rabia B0e e!e +0errer#, B0e ,arec)a &an enam#rad# ( !#l# !in !0 6al1(ria, .0bie!e ca)d# en la! +arra! del ,lacer de la carne/ RF# n# .ice nada c#n&i+#/ F# e!&06e c#n Samm(/ Br(n abri l#! #C#!/ N# acababa

de creAr!el#/ RN# me l# cre#/ R$rAe&el#/ Ardan !e 6#l6i l#c# en c0an&# 6i# B0e (# iba a &#car&e ( me #bli+ a B0edarme c#n Samm(/ Vl !e #c0, de &i/ RPer#U Per#U RN# !ab)a ni B0A decir/ RPer# nada/ E!e .#mbre, a0nB0e ad#re e!e &i,# de C0e+#! #!c0r#!, !e c#r&ar)a la! ,ierna! an&e! de B0e #&r# ,0diera ,#!eer&e R !#nri c#n e6idencia/ RSF &NT RSF (# B0AT Br(n %r0nci el ce"#/

RSSi ec.a! de men#! &an&# a S.ana, ,#r B0A &iene! !e8# c#n #&ra! m0Cere!T RP#rB0e !#( 0n .#mbre/ F ,#rB0e el !e8# e! !#l# !e8#/ N# .a( 6inc0lacin em#ci#nal/ F n#!#&r#! nece!i&am#! al+Nn de!a.#+#/// N#/ N# le c#n6enc)a la re!,0e!&a/ Br(n !e m#r)a de la rabia ( l#! cel#! al ima+inar!e a Ardan c#n #&ra!/ A Samm( n# la ,#dr)a ma&ar ,#rB0e (a la .ab)a ma&ad# Al/ Per# a la! dem'!U

Le en&rar#n +ana! de ll#rar ( de +ri&ar/ SA!) B0e !0 ,rimera 6eG .ab)a !id# c#n Ardan ( Al le .ab)a .ec.# creer B0e .ab)a !id# c#n #&r#T Iba a &#r&0rarle .a!&a B0e ,idiera clemencia/ Ghere there is desire 8here is gonna be a flame Ghere there is a flame 5omeone9s bound to get burned But just because it burns %oesn9t mean you9re gonna die Iou9ve gotta get up and try try try @otta get up and try try try

D#nde .a( de!e# !iem,re .a( 0na llama/ D#nde e!&' la llama al+0ien ,#dr)a re!0l&ar B0emad#/ Per# !#l# ,#rB0e &e B0eme! n# !i+ni%ica B0e 6a(a! a m#rir/ Tiene! B0e le6an&ar&e e in&en&arl#, in&en&arl#, in&en&arl# Tiene! B0e le6an&ar&e e in&en&arl#, in&en&arl#, in&en&arl# R*aldi&# cabrn, .iC# de 0na mierda de #rc# ( 0n enan#///R m0rm0r Br(n b0!c'nd#l# c#n la mirada/ S0! #C#! !e enc#n&rar#n/ Ardan e!&aba C0!&# de&r'! de ell#!, e!c0c.and# &#da la

c#n6er!acin/ El +0errer# 6e!&)a de ne+r#, c#n 0na e!,ecie de ,a"0el# +r0e!# aG0l #!c0r# B0e le r#deaba &#d# el c0ell#/ Lle6aba el ,el# !0el&#, rec#+id# !#l# c#n 0na diadema me&'lica del+ada/ S0! ,iercin+! &ambiAn !e il0minaban/ Ardan !ac !0 len+0a ( lami !0 labi# in%eri#r, ( al .acerl#, Br(n ,0d# 6er 0n n0e6# ,iercin+ en !0 len+0a/ Era !0 are&e/ El are&e B0e Al le .ab)a arreba&ad# del ,eGn/ A.#ra l# &en)a en la ,0n&a de

!0 len+0a/ S0! #C#! caramel# !e il0minaban c#n la! l0ce! de la! an&#rc.a! del Card)n ( .ablaban de l#! mi!m#! an.el#! de l#! B0e .ablaban l#! #C#! de Br(n/ RS*e .a! llamad# mierdaT Ella di# 0n ,a!# .acia Al/ Ardan c#+i aire ,#r la nariG ,er# n# !e m#6i/ Br(n di# #&r# ,a!# .acia Al/ A Ardan le di# &iem,# de e!B0i6ar el ,rimer ra(#, an&e! de ,#ner!e a c#rrer c#m# 0n l#c# e in&ernar!e en el b#!B0e de la i!la *arae, .0(end# de la %0ria de la

6al1(ria/ S0 6al1(ria/ Br(n c#rri &an r',id# c#m# Al/ Ardan !al&aba r#ca!, &r#nc#! ( ,lan&a!, c#n 0na medi# !#nri!a de !a&i!%accin/ S), rec#rdaba e!a! ,er!ec0ci#ne!/ Se ac#!&aba &#da! la! n#c.e! ,en!and# en ella!/ En cm# amb#!, en el Val.all, !e aband#naban a !0 de!e#/ Per#, ,ara #b&enerl#, &en)an B0e ,elear ( de!a%iar!e, c#m# .ac)an a.#raH ,er!e+0irl# c#m# !e ,er!e+0)an !0! c0er,#!/ RDVen aB0)E R+ri& la 6al1(ria

lanGand# 0n n0e6# ra(# B0e +#l,e el &r#nc# de 0n 'rb#lR/ D*aldi&# men&ir#!#E RS0! ,alabra! re%leCaban %0ria, ,er# &ambiAn l'+rima!/ L'+rima! de d#l#r ( de ,ena ,#r .aber !en&id# aB0ella de!aGn/ P#r .aber cre)d# B0e #&r# la .ab)a en!0ciad#/ P#rB0e, ,ara Br(n, !i n# era Ardan B0ien la ,#!e)a, en&#nce!, n# era 0n ac&# lim,i#R/ DTe ma&arAE A Ardan !e le ,0!# &an d0ra B0e n# !ab)a cm# iba a !e+0ir

c#rriend#, a!) B0e !e de&06# en !ec#/ F deC B0e, en 0n ,eB0e"# clar#, al lad# del la+#, Br(n l# ,lacara ( l# &ira!e al !0el#/ L#! d#! !e reb#Gar#n en la .ierba, .a!&a B0e la Generala en 0n ma+i!&ral m#6imien&#, !e c#l#c encima de Al a .#rcaCada! ( r#de !0 anc.# c0ell# c#n !0! man#!/ RDTe #di#E R+ri& c#n l#! #C#! r#C#! llen#! de l'+rima!/ RBien/ D[diameE Race,& Ardan/ RDV#( a ma&ar&eE Rll#raba !in c#n!0el#H ( a,re& l#! ded#! B0e

r#deaban !0 +ar+an&a/ RD*'&ameE RdiC# Al, a%ec&ad# ,#r !0! l'+rima!R/ D*'&ame, Br(nE Lle6# !i+l#! m0er&# en 6ida ,er#, !i me ma&a! &N, m#rirA %eliG de 6erdad/ P#rB0eU ,#rB0e !#l# &N ,0ede! arreba&arme la inm#r&alidad/ Br(n !e B0ed inm6il (, de!,0A!, le ab#%e&e n# 0na, !in# d#! ( &re! 6ece! !e+0ida!/ LanG 0n +ri&# de!+arrad#r al ciel# c#m# la +0errera B0e era/ Mna +0errera a la B0e .ab)an .ec.# da"# c#n men&ira!

( mani,0laci#ne!/ S0! #C#! r#C#! !e cla6ar#n en l#! de Al/ Le arranc el ,a"0el# del c0ell# ( a& c#n Al !0! m0"eca! ,#r encima de !0 cabeGa/ Ardan ,#d)a de!.acer!e de Al c0and# B0i!iera, ,er# !en&)a el d#l#r ( la rabia de la 6al1(ria c#m# !0(#/ DeCar)a B0e !e de!a.#+ara c#n !0 c0er,#/ La C#6en le arranc la r#,a a &ir#ne! ( l# deC c#m,le&amen&e de!n0d# en el !0el#/ En e!e m#men&#, e!c0c.aban ,er%ec&amen&e la le&ra de %iamonds de Ri.anna/

Br(n .0ndi l#! ded#! en !0 ,el# ( &ir de Al c#n %0erGa/ RV#( a red0cir&e, c#m# &N .ici!&e c#nmi+#/ TN n# me deCa!&e 6er&eH ,er# a m) me 6a! a 6er/ V#( a !er (# B0ien &e %#lle ( n# &e 6a! a #l6idar de mi cara Re!,e& c#n %r)a ira/ Br(n l# be!/ S0! len+0a! !e ba&ier#n en 0n d0el# ,ara 6er B0iAn acariciaba meC#r # c0'l de ella! !e in&ernaba m'! ,r#%0nd#/ Ella le c#+i la len+0a c#n l#! dien&e! ( la !0cci#n/ Ardan &06#

la !en!acin de B0e iba a arranc'r!ela, ,er# la 6al1(ria, en 6eG de e!#, c#+i !0 piercing c#n l#! c#lmill#! ( &ir de Al c#n %0erGa .a!&a e8&raAr!el# de c0aC#/ RE!&# me ,er&enece/ Br(n !e lle6 l#! ded#! a la b#ca ( !ac !0 are&e, c#n el ni8 ne+r#, ( !e l# ,0!# a la al&0ra de l#! #C#!, m#!&r'nd#!el# c#m# 0n &r#%e# B0e acababa de +anar/ S0 ,endien&e de dalriadan#, el mi!m# B0e #&#r+aban l#! de !0 clan a !0! ,areCa!/ Ella l# e!&0di c#n

!0! #C#! r#C#! ( l# deC a 0n lad#, en el !0el#/ Ardan &en)a la b#ca manc.ada de !an+re, ( ella !e inclin ,ara lamerle la .erida ( be!arle, ,#rB0e n# ,#d)a e!&ar ni 0n !e+0nd# m'! !in .acerl#/ La C#6en ,a! la len+0a ,#r !0 c0ell# ( !0! .#mbr#!/ De 6eG en c0and#, le m#rd)a c#n %0erGa ( l# marcaba c#n l#! c#lmill#!/ RO#der, e!#! c#lmill#! ,arecen al%ilere! R+raGn Ardan em,almad#

c#m# 0n m'!&il/ Br(n deC B0e &#da la im,#&encia !0%rida d0ran&e e#ne!, &#da! la! an!ia! de e!&ar c#n Al, !e 6er&ieran en e!e m#men&#/ En Al, e!&irad# baC# !0 c0er,#, cediAnd#le la! rienda! B0e le .ab)a B0i&ad# e!#! d)a!/ P#rB0e Ardan ced)aH n# era B0e ella le .0biera arreba&ad# nada/ Vl, !im,lemen&e, acced)a a e!e r#l ,#r ella/ La 6al1(ria de!cendi ,#r !0 ,ec.# ( m#rdi !0! ,eG#ne! a&ra6e!ad#! ,#r piercings de b#la!/ O0+ c#n

ell#! c#n la!ci6ia ( &ambiAn c#n rabia/ I0er)a .acer da"# ,er#, &ambiAn, B0er)a dar ,lacerH meGclarl# &#d# ( B0e amb#! ardieran/ Ardan +imi ( m#6i la ,el6i!, b0!cand# en&rar en el c0er,# de Br(n/ Per# Br(n n# le deC/ Al c#n&rari#, baC la man# .a!&a !0! &e!&)c0l#! ( !e l#! a,re& a c#nciencia/ RTe B0eda! B0ie&#/ De !0! ded#! !alier#n .ebra! aG0lada! B0e a&ar#n !0! &#bill#!, inm#6iliG'nd#le ( B0em'nd#le le6emen&e la ,iel/ N# ,re+0n&ar)a !i le d#l)a/

De!,0A! (a le !anar)aH a.#ra B0er)a B0e ca,&ara el men!aCe/ RSTe l# ,a!a!&e bien %#ll'nd#me, ArdanT SDi!%r0&a!&e 6iend# cm# (# +ri&aba la ,alabra de !e+0ridad B0e me im,0!i!&e, am# de ,ac#&illaT SE.T RLe a,re& la b#l!a de l#! &e!&)c0l#! c#n m'! %0erGa .a!&a B0e !e ,0!ier#n r#C#!R/ STe +0!& 6er l# inde%en!a B0e e!&06e an&e &iT Ardan ne+ c#n la cabeGa,

arre,en&id#/ RN#/ N# di!%r0&A de e!#/ Di!%r0&A de &i ( de &0 c0er,#H del .ec.# de e!&ar c#n&i+#/ De e!# !) di!%r0&A/ P#rB0e n# me im,#r&aba cm#, ,er# (# me m#r)a de +ana! de ,#!eer&e/ RE!&06i!&e a e!&# RC0n& !0 )ndice ( !0 ,0l+arR, de deCar B0e #&r# l# .iciera/ Permi&i!&e B0e #&r# me aG#&ara, ( B0e #&r#! .#mbre! me 6ieran de!n0da/ E!# !) B0e le daba rabia a.#ra/ En e!e m#men&#, le e!c#ciH

,er# en&#nce! cre)a B0e Br(n era 0na 6il men&ir#!a/ N# !ab)a la 6erdad/ A.#ra, ,en!ar en l# B0e deC B0e !0cediera le rem#6)a el e!&ma+# ( l# llenaba de acideG/ RLaG c#nmi+# l# B0e c#n6en+a, Br(n/ *e l# mereGc#/ N# me en#r+0lleGc# de l# B0e &e .ice/ RSE!&'! arre,en&id#T RA.#ra !) Rrec#n#ci c#n !inceridad/ Br(n cerr l#! #C#!, c#m# !i rec#rdara al+# d#l#r#!#/

RP)deme ,erdn/ Dem0A!&rame B0e l# !ien&e! ( .aG l# B0e n0nca .a! .ec.#/ Di!cNl,a&e/ Ardan n0nca Cam'! !e .ab)a di!c0l,ad# ,#r nada/ Per# .ab)a 0n m#men&# en el B0e era ,re%erible 6i6ir diciend# Jl# !ien&#!K a &ener B0e ,edir ,ermi!# ,#r .acer al+#/ F ,#r Br(n, !#l# ,#r ella, ,edir)a ,erdn/ R)athadh dha, mo val'yr Perdname, 6al1(ria m)a/ 8hoir mathonas dhuinn airson ar teachdan,geJrr Perdnan#!

n0e!&r#! ,ecad#!/ Perdname a m), ( ,erdna&e a &i ,#r &#d# l# B0e n#! .icim#! el 0n# al #&r# R!0! #C#! caramel# !e 6#l6ier#n cri!&alin#! c#m# brillan&e!, em#ci#nad#! ( .Nmed#!/ $0and# le &#c el &0rn# de .ablar a Br(n, de!,0A! de e!c0c.ar e!a! ,alabra! &an !incera! ( e!e r0e+# en el .i+.lander, el d#l#r la barri/ RN# !A Rre,lic ella &#da6)a llena de renc#rR/N# !A .acerl#/ RDLaGl#, Br(nE Rr0+iR/ LaGl# aB0) ( a.#ra/ N# .abr'

m'! #,#r&0nidade!U RVl &ra+ !ali6aR/ A&ad#, en medi# de 0n ca!&i+# B0e mereGc# R,r#clam c#n el c#raGnR, (# &e ,erd#n#/ Te ,erd#n# ,#r l# B0e me diCi!&e ( ,#r en6iarme a 0n in%iern# de mil &re!cien&#! a"#!/ Te ,erd#n# ,#r decir B0e n# era !0%icien&e ,ara &i ( B0e n0nca me B0i!i!&e/ Te ,erd#n# ,#r %in+ir B0e C0+a!&e c#nmi+#/ Te ,erd#n# ,#r r#m,erme el c#raGn en mil ,edaG#! (

c#n+elarme la! ala!/ Br(n !e &a, el r#!&r# c#n amba! man#! ( !e ,0!# a ll#rar/ L#! .#mbr#! le &emblaban, ( !e deC caer .acia delan&e, b0!cand# el cal#r del &#r!# de Ardan/ Per# Al n# !e l# ,ermi&i/ Se liber de la &ela B0e le #,rim)a la! m0"eca! ( !e inc#r,#r ,ara re&irarle la! man#! de la cara/ R*e de!&r#Ga 6er&e ll#rar, !irena Rle diC# d0lcemen&e, b0!cand# en &#d# m#men&# el c#n&ac&# c#n

!0! #C#!R/ Br(n, m)rame/ Ella !e !en&)a &an !en!ible B0e ne+ c#n la cabeGa/ RLa Generala n# !e #c0l&a an&e m) R!0!0rr c#n&ra !0 #reCa ,0n&ia+0da, en&ernecid# ,#r !0 ac&i&0dR/ Ella !e encara c#nmi+#, !iem,re Rle diC# al #)d#RU Incl0!# c0and# .e !id# mal# # inC0!&#H ella me marca mi! %all#!, a0nB0e crea B0e n# l#! &en+#/ Ella me +0)a a !0 alc#ba, ( all) me dem0e!&ra l# m0c.# B0e me ama ( me ace,&aH a0nB0e !ea &#!c# (

+r0"n/ A0nB0e !ea !al6aCe ( br0&#/ S#l# en !0! braG#!, !#l# ella, ,0ede darme la &ern0ra B0e en realidad b0!c#/ S#l# ella me dar' la ,aG B0e mi c#raGn 6en+a&i6# reclama/ Br(n l# mir a l#! #C#! ( Ardan le lim,i la! l'+rima! B0e c#rr)an ,#r !0! meCilla! ( ,#r la c#mi!0ra de !0! #C#!/ Lab)a reci&ad# ,alabra ,#r ,alabra l# B0e ella e!crib)a en !0 diari#/ Era 0na %ra+men&# de 0n# de !0! d)a!/ R$ada ,alabra, cada %ra!e de

e!e diari#, e!&' +rabada en m), Br(n/ RPe+ !0 %ren&e a la de ellaR/ F la! B0e m'! a %0e+# !e me .an B0edad# !#n la! Nl&ima! B0e e!cribi!&e/ DiCi!&e B0e n# B0er)a! a nin+Nn ein.erCar, ,er# n# ,ermi&irA B0e deCe! de B0ererme/ DiCi!&e B0e n# me ace,&ar)a! m'!, ,er# n# deCarA B0e deCe! de ace,&arme/ DiCi!&e B0e n# creer)a! m'! en mi ,alabra, ,er# n# ,0ede! deCar de creer en ella/ F e!cribi!&e B0e n# B0er)a! nada m'! de m)/ F (# &e

di+#, Generala, B0e l0c.arA ,#r B0e cada d)a B0iera! m'! de m)/ Ardan la be! c#n &#d# el am#r B0e !#l# &en)a re!er6ad# ,ara ella/ Br(n ,ermi& B0e Al le B0i&ara la r#,a c#n la mi!ma an!ia B0e ella l# .ab)a de!n0dad#/ RLe e!&ad# a ,0n&# de r#m,erme ,ara !iem,reU R !#ll#G ella !#bre !0 .#mbr#, #c0l&and# !0 r#!&r# en !0 c0ell#/ R*i bebA +0erreraU L# !A/ $.i!&U Perdname/ )athadh dha, !irena/ RLa !id# dema!iad# d0r# !in &i/

RL# abraG ( r#de !0 cabeGa c#n !0! braG#!R/ N# l# ,#d)a !#,#r&ar/ N# ,#d)a re!,irarU RF# &am,#c#/ *e llenA de rabia ,ara !#bre6i6ir Rle arranc l#! !.#r&!, ( le B0i& la! b#&a! ( l#! calce&ine!/ Se B0ed mirand# !0! bra+0i&a! ne+ra! &ran!,aren&e! ( !0 cerebr# deC de %0nci#nar/ RL# !A/ RBr(n !e a,ar& ( &#m !0 r#!&r# c#n la! man#!R/ Te ,erd#n#, Ardan/ Te ,erd#n# ,#r in&en&ar !#me&ermeH ,#r ,re&ender .acerme &0 e!cla6aH ,#r .acerme creer B0e me c#m,ar&)a! c#n

#&r# .#mbre/ Te ,erd#n# ,#r .aberme men&id# al decirme B0e .ab)a! ele+id# a 0na .0mana en 6eG de a m)/ F &e ,erd#n# ,#r r#m,erme el c#raGn ( c#n+elarme la! ala!/ Ardan &en)a a Br(n de!n0da !#bre Al/ De!n0da ( acce!ible/ Di!,0e!&a ,ara B0e Al le .iciera &#d# l# B0e B0er)a .acerle/ E!&a 6eG n# !e .ab)a B0i&ad# l#! ,iercin+! del ,ene, ( n# l# .ar)a/ Br(n !en&ir)a cada 0n# de !0! abal#ri#!, ( &ambiAn la ,#&encia de !0! embe!&ida! ,#r c#m,le&#/

F nece!i&aba .acAr!el# a!), ,#rB0e aB0el era !0 m#d# de !en&ir/ Le +0!&aban la! ,er%#raci#ne! ( le +0!&aba !en&ir el d#l#r ( el ,lacer a la 6eG/ Ella &ambiAn l# !en&ir)a ( e!&aba c#n6encid# de B0e a e!a m0Cer %0er&e le +0!&ar)a &an&# c#m# a Al/ P#rB0e ella ,#d)a c#n &#d#/ La acarici en&re la! ,ierna! e in&r#d0C# 0n ded# ,#c# a ,#c#/ Br(n e!&aba .Nmeda, ,er# &ambiAn dema!iad# a,re&ada/ RDi#!e!U E!,era, dACame a m) Rle diC# Ardan m#rdiAnd#le

el .#mbr# ( !#!&eniAnd#la en !0 l0+ar/ Br(n, ,#r ,#c#, e!&06# a ,0n&# de c#rrer!e c#n el r#ce de !0! ded#!, ( an&e e!e +e!&# de d#minacin animal ,#r ,ar&e de !0 ein.erCar/ Le in&r#d0C# 0n !e+0nd# ded# ( l#! m#6i de 0n lad# al #&r# ,ara en!anc.arla/ Br(n n# deCaba de m#Car!e ( cada 6eG !e .0medec)a m'!/ RTe de!e#, ArdanU Te nece!i&# (a R,idi ll#r#!a/ $#n 0n ra(#, le a& la! m0"eca! a la e!,alda ( la! inm#6iliG#/ RN#, Br(n/ DACame a m) R

,r#&e!& Al, rem#6iAnd#!e c#n&ra l#! ardien&e! ra(#!/ Per# n# ,#dr)a r#m,erl#!/ Le d#l)an ( le B0emabanH le .er)an ,#rB0e !0 'ompromiss .ab)a de!a,arecid#R/ S*e eli+e! a m), Br(nT El)+eme/ N# .e deCad# n0nca de !er &0 ein.erCar/ Ella !#nri ( ne+ c#n la cabeGa/ RSTe d0elen l#! ra(i&#!T R ,re+0n& !in&iAnd#!e ,#der#!a R/ ANn n#/ V#( a ,r#bar la mercanc)a (, !i me +0!&a, me B0ed# c#n ella, dalriadan#/ An&e! n#/RSe c#+i

bien a !0 c0ell# ( l# mir a l#! #C#!/ Se le6an& !#bre !0 ereccin, mien&ra! abr)a bien la! ,ierna! ( deCaba caer !0 ,e!# !#bre la ereccinR/ T#da! la! m0Cere! B0e .a! &enid# n# c0en&an (a, Ardan/ Ella! n0nca &e .an .ec.# el am#r/ RF# n0nca .ice el am#r c#n ella! Rre,lic cerrand# l#! #C#! al n#&ar la !ed#!idad del in&eri#r de la 6al1(ria/ RBien/ Per# ella! &am,#c# &e .an %#llad# c#m# l# 6#( a .acer (#/ V#( a de!6ir+ar&e,

.i+.lander/ F &N 6a! a ,#!eerme c#n e!e 'rb#l de Na6idad B0e &iene! en&re la! ,ierna!/ Ardan !e calen& c#n el len+0aCe de la 6al1(ria ( a ,0n&# e!&06# de e(ac0lar/ RI0ier# #)r&e +emir ( B0ier# !aber c0'n&# &e +0!&a e!&ar den&r# de m) Rle diC# c#+iend# el +r0e!# &all# en&re !0! man#!/ Br(n !e deC caer ( !e em,al, ,#c# a ,#c#, .a!&a B0e e!&06# c#m,le&amen&e ,ene&rada/ N# .ab)a ni 0n ,iercin+ ni 0n cen&)me&r# de ,iel de Ardan a la 6i!&a/

Ella +ri& ( !e abraG a Al/ P#r &#d#! l#! di#!e! nrdic#!, Scm# le .ab)a d#lid# &an&#T El .i+.lander r0+i en !0 #)d#/ Br(n mir .acia abaC# ( l# c#m,rendi/ RDLa ,erra de 2re(Ca me .a .ec.# 6ir+en #&ra 6eGE R e8clam al #b!er6ar el .ili&# de !an+re B0e manc.aba la! in+le! de Ardan/ Vl !e ec. a re)r ( +r0" m#6iAnd#!e en !0 in&eri#r/ RS) R!0!0rr %eliGR/ Vir+en ( a,re&ada ,ara m)/ Br(n l# mir .#rr#riGada (,

de!,0A!, alG !0! labi#! en 0na !#nri!a !ardnica/ RSTe ,arece di6er&id#T R ,re+0n& m#rdiAnd#le el lb0l# de la #reCaR/ A 6er !i e!&# &e +0!&a i+0al/ R#de a Ardan c#n ,ierna! ( braG#!H (, mien&ra! !e em,alaba ( !e m#6)a c#n la e!&aca de Ardan bien aden&r#, ella le iba dand# li+era! de!car+a! elAc&rica!/ Ardan !0daba, +em)a ( r0+)aU ,er# n# ,arec)a B0eCar!e/

RSA!) B0e &e +0!&a el d#l#r, e.T RBr(n !e m#rdi el labi# in%eri#r c0and# n#& cm# la e!&#cada de Ardan ( el ,iercin+ del ,re,0ci#, r#Gaba e!a ,ar&e m0( aden&r# de ella, B0e !e e!&remec)a ( la .ac)a arder c#n cada &#B0e/ RDi#!e!, Br(nU SI0A me e!&'! .aciend#T RTe e!&#( ca!&i+and# ,#r .aber !id# &an mal# c#nmi+#U R L# be! ( &ir de !0 labi# in%eri#rR/ F &e e!&#( amand# ,#r &#da! la! 6ece! B0e n# l# .e .ec.#/ Ardan cerr l#! #C#! ( !e deC

lle6ar ,#r la! de!car+a! elAc&rica!, ,#r el de!e# ( la ,a!inH ,#r el !e8#, el !#nid# de !0! c0er,#! c.#c'nd#!e, la! le&ra! de la cancin B0e 6#laba .a!&a ell#!U S), amb#! eran c#m# brillan&e!/ Ella ( Al eran c#m# diaman&e! en el ciel#/ F Br(n era c#m# 0na e!&rella %0+aG B0e cr0Gaba el ciel#, 0na 6i!in de A8&a!i!/ F a Al le %a!cinaba, c#n e!a cara de ,lacer ( an!iedad de!e#!a de lle+ar al

#r+a!m#/ Br(n l# !#me&)a/ F e!&a 6eG l# .ac)a incl0!# %)!icamen&e, c#n e!a! m#rdaGa! elAc&rica! B0e r#deaban !0! &#bill#! ( !0! m0"eca!, c0and# Al n0nca deCaba B0e nadie le d#minara/ Per# Br(n l# .ab)a .ec.# c#n !encilleG ( 0&iliGand# !0! baGa!/ RDime c0'n&# me .a! ec.ad# de men#!, ArdanU R,idi Br(n cediend# an&e l#! ,rimer#! e!,a!m#! del #r+a!m#/ Vl !ac0di la! cadera!, a ,0n&# &ambiAn de c#rrer!e/

RTe .e ec.ad# &an&# de men#! B0e a 6ece! de!eaba d#rmir e&ernamen&eH ,#rB0e al men#! a.), en mi! !0e"#!, &e 6e)a ( &e &#caba, ( me dec)a! B0e me amaba!/ Br(n !#nri en&re+ada a Al ( le be!/ AB0ella declaracin la ,0!# de r#dilla!/ S0 e!,alda de!n0da ardi ( ella !e ec. a re)r/ RA.) 6ienenU Rm0rm0r cerrand# l#! #C#!/ L#! &ribale! de la! 6al1(ria!, !0! e!,ec&ac0lare! ala! &a&0ada!, a,arecier#n en la e!,alda de la

Generala, c#m# ,in&ada! ,#r 0n ar&i!&a, +rab'nd#!e e&ernamen&e en !0 ,iel/ Mna! ,reci#!a! ala! ,arecida! a la! de 0na mari,#!a m#narca/ RA.) 6ienen, Ardan Rre,i&i .abland# !#bre !0! labi#! ( m#6iend# la! cadera! !#bre Al/ RD)mel#, &e l# r0e+# R,idi de!e!,erad#/ Ella e!,er a B0e el &ribal deCara de arderle (, c0and# el &a&0aCe ce! ( !0 marca !e %iC en !0 e!,alda, Br(n c#+i aireH ( en medi# de 0n de!c#m0nal #r+a!m#

elAc&ric#, ella declar: RTe am#, Ardan/ N0nca .e deCad# de amar&e/ La! ala! !e le! abrier#n a amb#! a la 6eG, alG'nd#l#! ,#r encima de la i!la ( lle6'nd#l#! a la! n0be!/ La! de ella, incre)blemen&e r#Ca!, ( la! de Al, ,#der#!amen&e aG0le!/ El #r+a!m# .iG# B0e amb#! !e rindieran el 0n# al #&r#/ I0e !e liberaran ( ace,&aran B0e, incl0!# c#n !0! ala! c#n+elada!, incl0!# c0and# Br(n (a n# &en)a ala!, !0 'ompromiss Cam'! !e r#m,i/

P#rB0e !0 6)nc0l#, a0nB0e l# .0bieran in&en&ad# de!&r0ir c#n !0! c#m,#r&amien&#!, era e&ern#, c#m# l# era !0 am#r/ ^^II Lablar#n d0ran&e lar+# ra&#/ Se diCer#n &#da! aB0ella! c#!a! B0e n# ,0dier#n decir!e an&e!H ,#rB0e .ab)a 0na barrera llamada renc#r B0e le! im,ed)a abrir!e ( !incerar!e/ $#n e!e m0r# derribad#, la! em#ci#ne! %l0)an c#m# a+0a del r)#/ E8,re!ar#n c0'n&# !e ec.ar#n de men#!, c0'n&# !e nece!i&ar#n

en &#da! la! n#c.e! !#li&aria!U $m# !e+0)a &#d# en el Val.all ( l# mal B0e !e+0)an lle6'nd#!e 2re(Ca ( Od)n/ Lablar#n de la! ,errer)a! B0e la! 6al1(ria! le! .ab)an .ec.# a l#! enan#! ( de la 6eG en la B0e R&a ( Nanna .ab)an !ec0e!&rad# a l#! c0er6#! de Od)n ,ara di!%raGarle! de &0cane!/ En medi# de la n#c.e, c#n la! e!,e!a! n0be! c#m# &e!&i+#, Br(n ( Ardan !e &#car#n c#m#

de!ear#n: !in barrera!, c#n &#da! la! di!c0l,a! B0e ,#d)an ,edir!e el 0n# al #&r# ( &#d#! l#! &e B0ier# de l#! B0e, d0ran&e e#ne!, e!&06ier#n .0Ar%an#!/ Se B0edar#n abraGad#!, acarici'nd#!e, meciAnd#!e c#m# alma! B0e nece!i&aran mN!ica ( arr0ll#, am#r ( cari"#/ F, de!,0A!, c0and# el !0d#r !e le! !ec, 6#l6ier#n a &#car!e, ,#rB0e n# ,#d)an deCar de .acerl#/ RE!&e e! el l0+ar ,er%ec&# ,ara mi ,endien&e, !irena Rle diC# Ardan c#n el r#!&r# en&re la!

,ierna! de Br(nR/ AB0) R&#c !0 cl)&#ri! c#n la ,0n&a de la len+0a, ( e!# .iG# B0e Br(n !e arB0eara !#bre el cA!,ed B0e r#deaba el la+#R/ V#( a ,#nAr&el#/ RE!,era RdiC# ella re&ir'nd#le la cara de a.)R/ E!&# me 6a a d#ler m0c.#/ RN#/ RS0 ceCa !e enarc (, !#nri, ,r#6#cand# B0e la cica&riG de la c#mi!0ra de !0 labi# !e alGara en ,lan ,ira&a/ RN# &e cre#/ RLace! bien/ Ardan le man&06# la! ,ierna!

abier&a!/ F r#G !0 en&re,ierna c#n la b#ca abier&a/ Le encan&aba el !ab#r de Br(n/ Era Nnic#/ F l# .ab)a ec.ad# &an&# de men#! B0e e!&aba a ,0n&# de ec.ar!e a ll#rar de ale+r)a ,#r 6#l6er a ca&arla/ Se recre en ellaH en &rabaCarla bien ( .0medecerla/ Lim,i la !an+re de !0 .imen c#n la len+0a ( &ambiAn lami !0 in&eri#r d'nd#le le6e! e!&#cada! c#m# !i %0eran ,ene&raci#ne!/ Br(n &embl ( a+arr !0 ,el# en&re !0! man#! mien&ra! 6#l6)a a arB0ear!e ( +em)a, ,re!a del

cal#r ( del de!e#/ El ,lacer de !0 len+0a era !0blime/ RArdanU RSTe +0!&aT RDi#!e!, !)U Vl a!in&i ( c#n&in0 mim'nd#la c#n !0 b#ca ( #%reciAnd#le l#! ,lacere! del !e8# #ral/ A l#! d#! le! encan&aba/ En el Val.all !e .icier#n e8,er&#! en ,rac&icarl#, ,0e!&# B0e n# ,#d)an di!%r0&ar de la! ,ene&raci#ne!/ RAd#r# cm# !abe!U P#dr)a e!&ar c#miAnd#&e &#da la 6ida ( n# nece!i&ar nada m'!/

Br(n, B0e miraba cm# Al la lam)a, +imi al !en&ir !0 6#G en e!a ,ar&e/ R*e encan&a mirar&e mien&ra! me l# .ace! RdiC# ella/ S0! #C#! c#l#r 9.i!1( !e aclarar#n re,le&#! de de!e#, ( !#nrier#n/ S), l#! #C#! de Ardan ,#d)an !#nre)r/ Lab)a ,er!#na! B0e re)an ( !0 +e!&# n0nca le! lle+aba del &#d# a la mirada/ Per# la de Al !e llenaba de l0G, ( !0 r#!&r#, 6iril ( dem#led#r, !e c#n6er&)a en el de

0n .#mbre &iern# c#m# 0n ni"#/ Mn ni"# mal# c#n piercings en la cara/ F en&#nce!, !in ,ermi!#, al+# le ,elliGc el cl)&#ri! ( l# a&ra6e!/ RD*ierdaE R+ri& Br(n e8,0l!and# ra(#! ,#r &#da! ,ar&e!/ Ardan n# !e ,r#&e+i/ A.#ra 6#l6)an a !er ,areCa ( !0! ra(#! (a n# ,#d)an .acerle da"#/ Ni Al ,#dr)a da"arla a ella ni ella a Al/ S#l# !e !anar)an, c#m# b0en#! aman&e!/

RD*aldi&# &r#lE RLe +#l,e en la cabeGa ( Al &06# la cara de re)r!eH ,er#, en&#nce!, !in&i la ,0n&a de la len+0a a.)H ( ,a! de B0eCar!e a !0,licar m'! en 0n !an&iamAn/ RSVe!T E!&'! .inc.ada ( !en!ible/ Te +0!&a/ La! meCilla! r#Ca! de Br(n ( !0! #C#! c#l#r &0rB0e!a 6elad#! a%irmaban la !en&encia, a!) B0e n# iba a e!%#rGar!e en .ablar/ RV#( a .acAr&el# #&ra 6eG/ RLa c#+i en braG#! ( la lle6 c#n&ra el &r#nc# de 0n 'rb#lR/ R#dAame la! cadera! c#n la!

,ierna!/ DVam#!E Rle di# 0na ,almada en el &ra!er# ( ella #bedeci al in!&an&e, ,er# n# !e a+0an& de m#rderle la barbilla en re!,0e!&a/ RN# &e ,a!e!, i!le"#/ RA callar, nena/ Ardan !e ,e+ a ella ( !e be!ar#n/ Se be!ar#n c#n %iereGa, c#m# ell#! .ac)an la! c#!a!H l#! mim#! e!&aban bien, le! encan&aban/ Per# m'! le! +0!&aba m#!&rar!e c#m# eran, c#n &#d# !0 ,#der)# ( !0 ener+)a/ Lacer el am#r en&re

ell#! !e iba a c#n6er&ir en 0na! ba&alla! cam,ale! en la! B0e !#me&er ( !er !#me&id# !e c#n6er&ir)a en 0n C0e+# llen# de c#m,licidad ( c#n!en!#/ RTe am#, Br(n Rle diC# Al al &iem,# B0e la !#!&en)a del &ra!er# ( la ,ene&raba en&eramen&e/ Ella a!in&i ( !0!,ir al !en&ir!e &an llena/ Era &an %'cil decir!e a.#ra B0e !e B0er)anH era &an %'cil en&re+ar!e al am#r/ En el Val.all !iem,re !e l# .ab)an rec#n#cid#/ L# di%)cil .ab)a !id# l0c.ar

c#n&ra Al en la Tierra/ Ardan la ,#!e(, m#6iend# el ,0bi! adelan&e ( .acia a&r'!, deCand# B0e ella ca(era en cada e!&#cada ( alG'nd#la de!,0A! ,ara 6#l6er a ,ene&rarla, c#m# !i b#&ara !#bre Al/ S0 am#r, !0 ,a!in n# eran calmad#!H era !e8# meGclad# c#n ,a!in ( ace,&acin/ Era c#m# !en&)an l#! d#!/ La r0bia !e a+arr a la melena ca!&a"a #!c0ra de Ardan ( .0ndi la b#ca en !0 c0ell#,

m#rdiAnd#le ( lamiAnd#le a la 6eG/ R*'! %0er&e, Ardan Rr#+ ella/ Ardan la mir !#r,rendid#/ Br(n era &an de!a%ian&e c#m# Al/ RSI0iere! m'!, am#rT RS)/ *'! RdiC# ella c#+iend# aire/ Ardan la baC al !0el# ( le di# la 60el&a/ RA,(a&e c#n la! man#! en el 'rb#l/ Br(n l# .iG# a cie+a!/ Ardan !e 0bic &ra! ella ( le abri l#! labi#! c#n l#! ded#!/ P#c# a ,#c#, !e in&ern en ella (

di!%r0& al 6er cm# cada b#la me&'lica de!a,arec)a en !0 &ierna carne/ La ,#!e)a ,#r de&r'!H ( Br(n !e m#rd)a el an&ebraG# ,ara n# +ri&ar de ,lacer/ Vl le re&ir el braG# de la b#ca ( le diC# al #)d#: RDA &i n#E DA m)E *0Ardeme a m), !irena Rle #%reci el !0(#, ( Br(n !e en+anc. a Al c#m# 0n bebA, mien&ra! Ardan la &aladraba !in de!can!#/ Mna man# del .i+.lander 6iaC de!de !0 !0a6e 6ien&re a !0

en&re,ierna/ El .#mbre &ir del ,iercin+ del cl)&#ri! ( Br(n %r0nci el ce"# ( l# m#rdi c#n m'! %0erGa/ RA!)U R+imi AlR/ E!&aba! l#ca !i cre)a! B0e iba a deCar B0e T.e# &e .iciera e!&#/ L#ca R re,i&i !ac0diend# !0 in&eri#r/ R$0l,a &0(a !i l# cre)/ R$ier&#/ RArdan re&ir el ,el# r0bi# de !0 n0ca ( la be! a.)R/ Di#!e!, Br(nU SP#r B0A n# .em#! .ec.# e!&# an&e!T RP#rB0e &N cre)a! B0e era L#1i di!%raGada de m0Cer/ O., ,#r %a6#rU N# ,are!, n# ,are!U RN# 6#( a ,arar Rre!,#ndi Al,

c#+iAnd#le del ,el# ( %r#&and# !0 b#&n de ,lacer c#n l#! ded#! de la #&ra man#/ R*'!/ *'!/ RS)U Br(n l# a,re& en !0 in&eri#r ( em,eG a ,al,i&ar en &#rn# a Al, en+0llAnd#l# .a!&a l# m'! ,r#%0nd#/ Mn n0e6# #r+a!m# le! !ac0di ( le! abri la! ala!/ La %0erGa del A8&a!i! le! deC de r#dilla!, B0edand# Br(n c#m# 0na mari,#!a m#narca de!can!and# !#bre el ,ec.# de Ardan, 0n .i+.lander alad#/

R&a ( GNnnr le! de!,er&ar#n al amanecer/ La ,rimera mir'nd#l# &#d#H ( la !e+0nda c#n l#! #C#! &a,ad#! c#n 0na man#/ RSE!&'i! decen&e!T R,re+0n& la .iCa de T.#r/ RSi l# e!&'n # n#, n# im,#r&a R a!e+0r la ,elirr#CaR/ DN#! 6am#! (aE Ardan &en)a abraGada a Br(n ( la .ab)a c0bier&# c#n !0! ala! aG0le!, ,r#&e+iAnd#la ( d'nd#le cal#r/ Br(n !e de!,ereGaba %eliG ( !#"#lien&a en&re !0! braG#!/ Ardan !e le6an& !#l&and# 6ari#! e8abr0,&#!/ N# le +0!&aba B0e

le m#le!&aran ( men#! B0e le de!,er&aran de e!e m#d#/ Per# en c0an&# e!c0c. el &#n# de R&a, !0 mirada de caramel# !e #%0!c ( !e llen de de&erminacin/ RLa +rie&a .a lle+ad# a Edimb0r+# Re8,lic G0nn(R/ E!&am#! a la! ,0er&a! de 0na +0erra de!c#m0nal/ Tra! e!a! ,alabra!, l#! c0a&r# !e re0nier#n en la! c0e6a!, en la !ala de re0nin, C0n&# c#n l#! ein.erCar! ( l#! ber!er1er!/ Gabriel le! e8,lic la !i&0acin ( di# direc&rice! ,ara B0e ac&0aran

en bl#B0e/ RL#! &embl#re! .an alcanGad# E!c#cia/ Se+Nn la in%#rmacin .ac1eada #b&enida de l#! !a&Ali&e! B0e c#n&r#lan la +e#m#r%#l#+)a &erre!&re, la! ,laca! &ec&nica! !e e!&'n m#6iend# de 0n m#d# ine!,erad#/ La %alla de la! Li+.land! di6ide el n#r&e ( el !0r de E!c#cia, ,er# l#! &embl#re! !e e!&'n ,r#n0nciand# c#n %0erGa en Edimb0r+# ( Gla!+#9/ S#n G#na! m0( cercana! al marH ( 6iend# l#! e!&ra+#! B0e

l#! .0e6#! de l#! ,0r! ( l#! e&#ne! .an .ec.# en la! +rie&a!, n# d0dam#! de B0e !ean e!&#! l#! B0e e!&An abriend# .0ec# ( creand# ,eB0e"a! %alla! B0e deri6ar'n a 0na +rande ( Nnica/ RSe de&06# ,ara en!e"ar 0n ma,a en 0na de la! ,an&alla! ( !e"alar c#n 0n ,0n&#r l'!er r#C# la! G#na! B0e iba !e"aland# R/ S&e6en ( el +r0,# de 6aniri#! ( ber!er1er! e!&'n en Edimb0r+#H ell#! n#! .an a6i!ad# diciend# cm#

de %0er&e! !#n la! !ac0dida!/ La G#na m'! calien&e !e %#caliGa en Ar&.0r_! Sea&/ RE! el nNcle# ba!'l&ic# de 0n 6#lc'n Rin&er6in# Ardan alarmad#/ R$ier&#/ En 0na! .#ra!, la +rie&a !e abrir' ( debem#! e!&ar all) ,ara eliminar c0alB0ier bic.# 6i6ien&e B0e emerCa de ella!/ L# ,rinci,al e! !aber en B0A G#na de la c#!&a de Edimb0r+# !e inicia el &errem#&#/ RSF la %rm0la bl#B0ean&eT R ,re+0n& Br(n, c#m,le&amen&e c#ncen&rada en la mi!inR/

SDi!,#nem#! de ellaT RLa &en+# Rc#n&e!& el Ca,#nA! I!am0, c#l#cand# !#bre la me!a 6aria! caCa! c#n ,eB0e"a! am,#lla! rellena! de 0n l)B0id# &ran!,aren&eR/ Per# la &era,ia an0lar' a la! e!,#ra! B0e n# .an c0aCad# ( a l#! .0e6#! en crecimien&#/ L#! B0e (a e!&An .ec.#! !er'n inm0ne! a ella/ RSI0iAn !e encar+ar' de r#ciar el mar c#n ellaT R,re+0n& Gabriel/ RN#!#&r#! l# .arem#! R c#n&e!& T.e#d#re ec.and#

man# a la! caCa! ( rec#+iend# l#! reci,ien&e!R/ $0en&a c#n ell#, En+el/ Gabriel a!in&i ( re#r+aniG a l#! dem'!/ RL#! ber!er1er! 6iaCar'n en la! Lancia! de S&e6en/ Lle+arAi! a Edimb0r+# en ,#c# &iem,#/ REl En+el le! di# !0! nece!ere! c#n &#d# l# B0e ,#dr)an nece!i&arH micr# e8,l#!i6#!, an0lad#re! de %rec0encia, de!#d#riGan&e!UR/ O! e!,erarem#! en Ar&.0r_! Sea& ( c0brirAi! &#d#! l#! %ren&e! a l#! B0e n#!#&r#! n# ,#dam#! lle+ar/

Oamie !e B0edar' in%#rm'nd#n#! de &#da! la! n#&icia! B0e reciba de!de In+la&erra ( c0idar' de O#.n!#n/ Ardan mir a OamieH era 0n &i,# c#r,0len&#, r0bi# ( m0( ed0cad#/ Le +0!&aba B0e !e .iciera car+# de O#.n!#n, m'! a.#ra B0e S&e6en (a e!&aba en Edimb0r+# l0c.and#/ RVl e!&ar' bien Rle a!e+0r la ,areCa de I!am0/ Ardan a!in&i ( le a+radeci B0e !e .iciera car+# de !0 a.iCad#/ L#! ber!er1er!, ac#m,a"ad#! ,#r el clan de 6aniri#! 1#%0n,

,ar&ier#n decidid#! a c0m,lir c#n !0! #bCe&i6#!/ N# .ab)a &iem,# B0e ,erder/ RLe .ablad# c#n *iG ( $a.al de la Blac1 $#0n&r( RdiC# GNnnrR/ La ac&i6idad de l#! ,0n&#! crece, ( n# d0dan de B0e !e ac&i6en en bre6e/ Ardan !e diri+i a la! ,an&alla! B0e re%leCaban la ener+)a elec&r#ma+nA&ica de la &ierra/ Se cr0G de braG#! ( 6i# l#! ,0n&#! B0e ,ar,adeaban en r#C#/ La ac&i6idad era m)nima, in!0%icien&e ,ara abrir

nin+Nn ,#r&al, ,er# e!&#! ,#r&ale! e!&aban a.), di!,0e!&#! a !er de!,er&ad#!/ *iG O` S.anne .ab)a a!e+0rad# B0e e!# !0ced)a c0and# !e abr)a 0n +ran ,#r&al, c#m# el B0e !e cre en Abbe( $.0rc. # en S&#ne.en+e/ La ener+)a &en)a B0e 6#l6er a c#ncen&rar!e ,ara e8,l#&ar a &ra6A! de &#da! !0! !alida!/ RN0e!&r# ,r#blema ,rinci,al e! B0e, a0nB0e &enem#! l#! ,0n&#! de&ec&ad#!, n# .em#! !id# ca,ace! de l#caliGar a G0n+nir/ Ni a G0n+nir ni a L0mm0!/ Dec)!

B0e e!e &i,# e! 0n !emidi!/ R P0!# !0 anc.a man# !#bre el Rein# Mnid#/ RL# e! Rc#ncre& Br(n/ REn&#nce!, SB0A ,#!ibilidad &enem#! de de&enerleT Tiene la lanGa ( di!,#ne de la mi!ma in%#rmacin B0e n#!#&r#!/ En c0an&# l#! ,0n&#! !e ac&i6en, SB0A le ,ri6ar' de a&raer el Ra+narQ1 ( el O#&0n.eWm a la TierraT $#n l#! 6am,ir#! en a0+e c#m# e!&'n, m'! C6ene! ( %0er&e!H c#n la can&idad de l#beGn#! B0e ,0eblan la!

calle!U S#m#! ,#c#! +0errer#! ,ara l0c.ar c#n&ra ell#!/ La Generala a,re& l#! dien&e! ,#r la c#.erencia de e!a! ,alabra!/ Lallar#n a *CQlnir ( a SeierU La lanGa !e le! re!i!&)aH ( le! B0edaba ,#c# &iem,# ,ara c0m,lir !0 #bCe&i6#/ De m#men&#, iban en clara de!6en&aCa/ RN# ,0ed# de!men&ir nin+0na de &0! ,alabra!, Ardan R c#ncedi GabrielR/ Per# e!&am#! aB0) ,ara l0c.ar ( ,ara de&ener !0! a6ance!, !ean l#! B0e !ean,

e!&em#! en c#ndici#ne! # n# de ,ararle! l#! ,ie!/ Lem#! deCad# !0! !ede! de Ne9!cien&i!&! in!er6ible!H (, adem'!, &enem#! in%#rmacin im,#r&an&e, c#m# la direccin de la !ede de N#r0e+a ( 0na m'! B0e enc#n&ram#! en la! caCa! de la &era,ia ( B0e era de!&inada a l#! Balcane!/ F n#! c0adra, ,#rB0e 5.ani n#! diC# en Ba&a6ia B0e en l#! Balcane! &en)an a m0c.#! de l#! +0errer#! B0e !ec0e!&raban ( &ra&aban/ Le! .em#! ,arad# l#! ,ie! ba!&an&e!

6ece! ( 6#l6erem#! a .acerl# R C0r Gabriel e!,erand# !0 a,#(#/ Ardan a!in&i ( mir al %ren&e: a !0! n0e6#! ami+#!, a !0! n0e6#! c#m,a"er#! de ba&alla/ N0e6a! cara! ( n0e6#! 6al#re! le r#deaban/ Ardan !iem,re rec#rdar)a a l#! !0(#! ( l0c.ar)a en !0 n#mbreH ,er# e!&a 6eG, el cara # cr0G, el 6ida # m0er&e !e l# C0+ar)a al lad# de !0 n0e6# ,el#&n/ Vl (a n# era el l)der, S.ab)a !id# al+0na 6eG l)der de al+#T Fa l# d0daba/ En el *id+ard .ab)a ,erdid# dema!iad# (, !in

embar+#, .ab)a rec0,erad# a aB0ell# B0e le .ac)a !er 0n b0en Ce%e: !0 c#raGn/ L# meC#r, ( l# m'! im,#r&an&e, !e l# acababa de #&#r+ar Br(n en 0na n#c.e B0e Cam'! #l6idar)a/ Dema!iad# &arde el rec#n#cer c0'n&# !e .ab)an eB0i6#cad#/ Dema!iad# ,r#n&# el ir a 0na +0erra en la B0e ,#dr)an ,erder!e el 0n# al #&r# ,ara !iem,re/ Per# eran +0errer#!H (, &an&# Br(n c#m# Al, deCar)an !0! ,iele! en el cam,# de ba&alla, n# en n#mbre de !0! di#!e!, ,er# !) en

n#mbre de aB0ell#! B0e le6an&ar)an !0! ra(#!, !0! e!,ada!, !0! .ac.a! ( !0! c#lmill#! en ,r#&e+erle!/ REn&#nce!, En+el Rle encar ( le ,0!# la man# !#bre el .#mbr# ,r#&e+id# c#n la .#mbrera de &i&ani#R, ,elearem#! .a!&a B0e n# &en+am#! %0erGa! ,ara re!,irar/ Gabriel c#l#c !0 man# #,0e!&a en el .#mbr# #,0e!&# del .i+.lander ( c#n&e!& a !0! ,alabra! de 'nim#/ RL0c.arem#!, c#n lanGa # !in lanGa/ *ien&ra! !0rcaban l#! ciel#!

&#rmen&#!#! de E!c#cia, Ardan n# deCaba de mirar la ,er%eccin de !0 6al1(ria/ Era c#m# 0n animal !al6aCeH c#m# 0n !er .erm#!# B0e n# !ab)a! bien de dnde 6en)a, !i del In%iern# # del $iel#/ S0! ala! r#Ca! !e abr)an a+i&'nd#!e c#n %0erGa ( !0 r#!&r#, inclinad# .acia delan&e c#m# el de 0n '+0ila, de!l0mbraba en&re la! n0be!/ S0! #C#! r#C#! le mirar#n ( Al en&relaG l#! ded#! de !0 man#

c#n l#! de ella/ Br(n !#nri ( !e acerc a !0 c0er,# .a!&a B0e Ardan le r#de la cin&0ra c#n 0n braG#H c#m# !i en 6eG de 6#lar .acia 0na ba&alla en realidad e!&06ieran di!%r0&and# de 0n ,a!e# en&re la! n0be!/ Nin+0n# de l#! d#! #l6idaba a B0A iban ni B0A eran/ Eran re!,#n!able! ( di!ci,linad#!H ( c0and# l0c.aban, l0c.aban/ F c0and# .ac)an el am#r, .ac)an el am#r/ Per#, en e!e m#men&#, &#caba c#ncen&racin ( +0erra/ A0n a!), Ardan %0e inca,aG de n#

be!arla en l#! labi#! ( !0!0rrarle: RI0ier# 6#l6er a .acer&e el am#r de!,0A!, Br(n/ A!) B0e, man&en&e c#n 6ida, Sde ac0erd#T F# c0brirA &0! e!,alda!/ La 6al1(ria .0ndi el r#!&r# en !0 c0ell# ( a%irm c#n la cabeGa/ RF (# la! &0(a!, +i+an&e R c#n&e!& la Generala/ $0and# e!e d)a amanecier#n C0n&#!, le .0biera +0!&ad# ma!aCearle ( be!arl# c#m# &an&a! 6ece! .iG# en el A!+ardH ,er# el &iem,# !e le! .ab)a ec.ad# encima ( l#! mim#! .ab)an

B0edad# en !e+0nd# l0+ar/ A0n a!), de!,0A! de &#d# l# B0e .ablar#n, a Br(n le B0ed ,#r .acer 0na ,re+0n&a, ( a,r#6ec. ,ara .acAr!ela en e!e m#men&#R/ STe ec.a! la c0l,a ,#r l# B0e !0cedi en &0 ca!&ill#T RLe r#m,)a el c#raGn ,en!ar B0e Ardan !0%r)a ,#r al+# B0e ni Al ni nadie ,#dr)a .aber c#n&r#lad#/ El .i+.lander, B0e de n0e6# !e .ab)a rec#+id# el ,el# en 0n m#"# al&#, in!,ir ,r#%0ndamen&e (, al e8.alar,

c#n&e!&: R*e ec.# la c0l,a de &an&a! c#!a!U Incl0!# c0and# cre)a B0e era inB0ebran&able en mi! deci!i#ne! ( B0e n# me ,#d)a arre,en&ir de nada de l# B0e .ab)a .ec.#, me .e dad# c0en&a de B0e la c0l,abilidad +#l,ea .a!&a a l#! m'! 6anid#!#!/ F# .e !id# 6anid#!#/ RLa mir de !#!la(#R/ Le !id# c#n%iad# ( !#berbi# c#n mi clan, c#n el En+elU c#n&i+#/ Br(n l# e!c0c.aba a&en&amen&e/

Oam'! .ab)a #)d# .ablar a Ardan de aB0el m#d# &anU &an al de!c0bier&#/ RL#! l)dere!, a 6ece!, deben &ener e!e &i,# de car'c&er/ E! el m#d# en B0e !e +anan el re!,e&# de l#! dem'!/ Ardan mir a Gabriel ( ne+ c#n la cabeGa/ RN#/ F# ,erd) m0c.#! de l#! a!,ec&#! ,#!i&i6#! de !er 0n b0en l)der c0and# ca) en e!&e rein# c#n &an&a rabia en mi in&eri#r/ 2)Ca&e: &en)a &#d# el ,#der en mi! man#!/ Era ,#der#!#, ,er# me m#6)an el renc#r ( la ira/ F n# me daba

c0en&a de B0e a cada d)a en6enenad#, a cada m#6imien&# re!en&id#, ,ar&e de mi claridad men&al ( ,ar&e de mi ,aG in&eri#r iban de!a,areciend# ,#c# a ,#c#/ Per# e!&#! d)a! .e c#m,rendid# al+#/ RSI0AT RI0e n# me !ir6e de nada &ener ,#der ,ara +anar el m0nd#, !i c#n ell# ,ierd# mi alma/ Br(n &ra+ !ali6a ac#n+#Cada ( cen&r !0! #C#! en el mar B0e !#bre6#laban/ E!&aban a ,0n&# de lle+ar a !0 de!&in#, a ,0n&# de

cambiar la! ,alabra! ,#r ,0"#!, in!0l&#! ( .erida!U Di#!e!, .ab)an &enid# &an ,#c# &iem,#U Tan ,#c# &iem,# ,ara di!%r0&ar de !0 rec#nciliacin/ RRec#n#cer &0! err#re! .ace B0e !ea! meC#r l)der de l# B0e cree!/ N# %0e &0 c0l,a creer a cie+a! en Ander!#n # en B0c.annan: eran &0! ami+#!, ( deb)a! c#n%iarle! &#d#/ Per# c0and# &e di!&e c0en&a de !0 &raicin, .ici!&e l# m'! di%)cil, ( l# B0e m0c.#! n# &endr)an

6al#r de .acer: &e encar+a!&e de ell#!/ Si R&a !e .0biera id# al lad# #!c0r#, (# .abr)a %raca!ad# c#m# Generala/ Primer#, ,#r n# 6erl#/ F !e+0nd#, ,#rB0e n# !er)a ca,aG de acabar c#n ella/ REn #&ra #ca!in le .abr)a c#!&ad# m0c.# rec#n#cer aB0ell#, ,er# c#n Al n#/ $#n Ardan ,#d)a .ablar de i+0al a i+0al/ RTN c#n%ia!&e en R&aH ,#r ella ren0ncia!&e a m)H ( R&a n# &e .a dece,ci#nad#/ F#

!im,lemen&e c#n%iA en B0ien n# deb)/ RN# e! cier&# Rne+ ella 6e.emen&emen&eR/ Ardan R Br(n l# c#+i de la! meCilla! ( l# #bli+ a mirarlaR, ell#! !e eB0i6#car#n al rendir!e/ Dam#! la c#n%ianGa a B0iene! B0erem#!, ,er# e! re!,#n!abilidad de ell#! !aber B0A .acer c#n ella/ F !i Ander!#n ( B0c.annan !e 6endier#n, %0er#n ell#! l#! B0e c#me&ier#n el err#r al de%ra0dar&e/ TN n# &raici#na!&e al

clan al c#n%iar en ell#!: ell#! #! &raici#nar#n a &#d#! al creer B0e era m'! %'cil ir!e c#n L#1i B0e l0c.ar ,#r el rec0erd# de !0! craids RLa m0er&# &an&a +en&eU R !0!0rr a%ec&ad# (, a la 6eG, im,#&en&e ,#r n# ,#der .aber .ec.# nada/ RL# B0e !0cedi en la %#r&aleGa n# %0e c0l,a &0(a/ La! m0er&e! de &#d#! l#! .0man#! B0e (a .an ca)d# n# !#n c0l,a n0e!&ra/ N# ,#dem#! de&ener cada .'li&# de mal B0e re!0r+e en la Tierra/ Si e!&am#! en el m#men&# adec0ad#, ( en el

l0+ar adec0ad#, .acem#! l# ,#!ible ,#r de&enerle!/ Per# a 6ece! e! im,#!ible/ Ni !iB0iera l#! di#!e! ,0eden c#n&r#lar el de!&in# R a!e+0r la 6al1(ria/ RL# !A/ Per# e!# n# e! l# B0e m'! me rec#nc#me/ SSabe! B0A e! l# B0e me an+0!&ia de 6erdadT RSI0A, mo einherjar- ,re+0n& d0lcemen&e, be!'nd#le en l#! labi#!/ Ardan la abraG c#n&ra Al ( ,e+ !0 %ren&e a !0 meCilla/ RI0e .e &enid# B0e c#me&er m0c.#! err#re! ,ara darme

c0en&a de B0e el ,e#r err#r .a !id# in&en&ar #diar&e d0ran&e &an&# &iem,#H c0and# era la ,ena ,#r n# e!&ar c#n&i+# l# B0e de 6erdad me e!&aba ma&and#/ RArdanU RI0e .e l0c.ad# ,#r man&ener&e aleCada