Está en la página 1de 6
Arkeologi Ikerketa Investigación Arqueológica KULTURA SAILA Kultura Ondarearen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE CULTURA
Arkeologi Ikerketa
Investigación Arqueológica
KULTURA SAILA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Patrimonio Cultural
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Vitoria-Gasteiz 2010

ARKEOIKUSKA EUSKAL KULTURA ONDAREAREN ZENTROAK urtero burutzen duen argitalpena da. Bertan E.A.E.an urtean zehar egiten diren arkeologi ikerketa guztiak agertzen dira. Euskal Kultura Ondarearen Zentroak ez du ikertzaileek egindako artikuluen edukiaren erantzunkizunik hartzen.

ARKEOIKUSKA es una publicación anual del CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO. En ella se recogen todas las actividades arqueológicas realizadas en la C.A.V. anualmente. El Centro de Patrimonio Cultural Vasco no se hace responsable del contenido de los artículos elaborados por los diversos investigadores.

*

*

*

*

*

Argitaraldia: 1.a 2010ko iraila

Edición: 1.ª septiembre 2010

Ale Kopurua: 1.500

Tirada: 1.500

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Kultura Saila www.euskadi.net

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Cultura www.euskadi.net

Argitaratzailea:

Edita:

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

Koordinaketa:

Coordinación:

Dona Gil Abad

Dona Gil Abad

Azalaleko irudiak:

Imágenes portada:

Goian: Hondarribiko San Felipe Baluartea biltzen duen gotorlekua- ren egituren ikuspegi orokorra higiezina eraitsi eta gero.

Arriba: vista general de las estructuras de la fortificación de Hondarribia relacionadas con el Baluarte de San Felipe tras la demolición del inmueble.

Behean: Gasteizko katedraleko gurutzaduraren azpian agerian geratutako lubanarroaren eta bigarren lubanarroaren sekzioa. (D. Bólit)

Abajo: sección del foso y contrafoso descubiertos bajo el transepto de la catedral de Vitoria-Gasteiz. (D. Bólit)

Textua, argazkiak eta irudiak: aipatutako lanen eta aztarnategien zuzendariak

Textos, fotografías e ilustraciones: directores de las excavaciones y de los trabajos referidos

Itzulpena: LUMA, Hizkuntza Zerbitzuak

Traducción: LUMA, Hizkuntza Zerbitzuak

Azala:

Portada:

Sormen Creativos, S.A.

Sormen Creativos, S.A.

Fotokonposaketa:

Fotocomposición:

Composiciones RALI, S.A. Particular de Costa, 8-10 – 7.ª 48010 BILBAO (Bizkaia)

Composiciones RALI, S.A. Particular de Costa, 8-10 – 7.ª 48010 BILBAO (Bizkaia)

Inprimaketa:

Impresión:

Estudios Gráficos ZURE, S.A. Carretera Lutxana-Asua, 24-A ERANDIO-GOIKOA (Bizkaia)

Estudios Gráficos ZURE, S.A. Carretera Lutxana-Asua, 24-A ERANDIO-GOIKOA (Bizkaia)

I.S.S.N.: 0213-8921 L.G.: VI 486/1983

I.S.S.N.: 0213-8921 D.L.: VI 486/1983

Aitzitik, xviii. mendeko ustezko zaharberritze lan in- tegralak aurreko obrak deuseztatu ez baizik eta Erdi Aroko elizaren aztarnak eta xvii. mendera arte bizi izan zituen berritze lanak kontserbatu izana da, zalantzarik gabe, lan honetan egiaztatu dugun konturik interesga- rriena.

Lo más interesante, sin duda, es haber constata- do que la supuesta reconstrucción integral del siglo xviii no había eliminado las obras anteriores, sino que se conservaban las evidencias de la iglesia medieval y sus reformas hasta el siglo xvii.

L. Sánchez Zufiaurre; B. Renedo Villarroya

A.2. AMURRIO

A.2.1.

Santa Ageda (Delika)

Miaketa magnetikoen III. kanpaina Zuzendaritza: Antxoka Martínez Velasco Finantzazioa: Arabako Foru Aldundia

A.2.1.

Santa Águeda, (Delika)

III Campaña de prospección magnética Dirección: Antxoka Martínez Velasco

Financiación: Diputación Foral de Álava

During 2009, a series of sondages were carried out inside Santa Águeda. The cuts along the line of defence were also cleaned. The data obtained enabled us to confirm the absence of any settlement inside the precinct. The data indicate that the precinct was built in single operation, based on a pre-established design. This indicates that the precinct was probably of a temporary nature, and was most likely built in response to a specific situation which required a defensive structure, with no plans to establish a stable settlement.

Lanen garapena

2009ko kanpaina izan da Santa Agedan burura eraman dugun hirugarren eta azkeneko landa-lana. Kanpaina honetan 2007. eta 2008. urtean egindako lana osatzea bila izan dugu, eta horretarako zundake- ta arkeologiko batzuk eta garbitze lan batzuk egin ge- nituen babes lerroaren ebakietan.

Aurreko kanpainetan lortutako datuetatik abiaturik, giza okupazioaren hainbat une kronologiko identifika- tu ahal izan ziren K.a. iii. mende inguruan hasi eta Es- painiako Gerra Zibilaren garaira arte luzatzen den es- parru kronologikoan. Egituren eta batez ere babes lerroaren dokumentazioa osatzea eta barrutiaren ba- rrunbean egiturarik kontserbatzen ote zen egiaztatzea falta ziren lana erabat biribiltzeko.

Guztira bost zundaketa egin genituen barruti osoan zehar. Bakar batek eskaini zuen emaitza positi- boa, ekialdeko sarreraren ondoan egindakoak. Zun- daketa honetan barruko aldetik barrunbera iristeko zoruaren maila berdindu eta egokitzen zuen betegarri txiki bat dokumentatu genuen. Betegarri hau babes lerroa eraiki zutenerako alde honetan lur jota behar zuen etxola bat edo biren hondakinekin osatua da. Zundaketa honetan berreskuratutako hondakinen ar- tean, funtsean etxoletako paretak estaltzeko buzti- nezko geruza zatiak eta, askoz ere gehiago zehaztu

30

Desarrollo de los trabajos

La campaña de 2009 ha sido la tercera y última de trabajo de campo en Santa Águeda. Para esta ocasión se planteó completar el trabajo realizado en los años 2007 y 2008 con una campaña de sondeos arqueológicos y una limpieza de cortes en la línea de defensa.

A partir de los datos obtenidos en las campañas anteriores, se pudieron identificar diferentes horizon- tes de ocupación temporal con un marco cronológico que se inicia en torno al siglo iii a.C. y se prolonga hasta la Guerra Civil Española. Quedaba pendiente la documentación de las estructuras, principalmente la línea de defensa, pero también confirmar o desmentir la ausencia de estructuras al interior del recinto.

Se ejecutaron un total de cinco sondeos reparti- dos por todo el recinto. Sólo uno dio positivo, ubicado junto al acceso del este. En él se documento un pe- queño relleno de nivelación que aterraza y acondicio- na ligeramente el acceso al recinto por el interior. El relleno se llevó a cabo con los restos de una o dos cabañas ubicadas en aquel lugar, que ya debían estar arruinadas cuando se levantó la defensa. Entre los restos recuperados en este sondeo contamos, funda- mentalmente, con manteado de barro destinado a re- vestir las paredes de las cabañas, también con algu-

ARKEOIKUSKA 09

gabe, Burdin Aroko kronologia iradokitzen duten zera- mikazko zati batzuk dira aipagarri. Beste zundakete- tan harri amaren mailara iritsi ginen, inolako emaitza positiborik lortu gabe.

Babes lerroko hiru ebaki garbituta osatu genuen lana: barrutira sartzeko sarrera nagusia, iparraldean, ekialdeko sarreraren ondoko ebakia eta hego-mende- baldeko beste ebakia. Xede honetan, berriki irekitako hiru bide/sarreren eraikuntza lanetan zehar eratutako hiru babes sekzio bereizi genituen. Profil hauek azter- tuta, badakigu, gutxi gora-behera, zer ezaugarri zi- tuen babes lerro honek:

1. Babes lerroaren parterik handiena trinkotutako lurrezko ezponda batez eraikia da. Iparraldean eta mendebaldean, babes lerroa loditu egiten

nos fragmentos cerámicos que apuntan a una cronología de la Edad del Hierro, sin mayores preci- siones. En el resto de sondeos se llegó a la roca ma- dre, pero arrojaron un resultado negativo.

El trabajo se completó con la limpieza de tres cor- tes diferentes de la línea de defensa: el acceso princi- pal al recinto, ubicado al norte, un corte junto al acce- so este y un corte al suroeste. Para ello se eligieron tres secciones de la defensa generadas durante la apertura de tres pistas/accesos en fechas recientes. El estudio de estos perfiles ha permitido una aproxi- mación a la caracterización de la defensa:

1. El grueso de la defensa se levanta mediante un talud de tierra compacta. Al norte y oeste, don- de la línea de defensa se engrosa, ésta se en-

oeste, don- de la línea de defensa se engrosa, ésta se en- Santa Ageda, (Delika). Oin

Santa Ageda, (Delika). Oin luzeko fibula eta diskoa.

ARKEOIKUSKA 09

Santa Águeda, (Delika). Fíbula de pie vuelto y disco.

31

den aldeetan, landu gabeko harri xabalez sen- dotuta ageri da babes lerroa, emplecton deri- tzon teknikaren bidez sendotuta ere.

2. Babes lerroa aldi bakar batean eraiki zuten. Ha- lako bat etortzea dago ezpondan baliatutako betegarriaren, trazatuaren eta sarrera sistemen artean, eta ez dago birmoldaketa edo konponketaren arrastorik bat ere.

3. Obrak, berez, ez zuen bitarteko tekniko aparta- rik eskatzen, langile kopuru nahikoa baino ez, eta barrutiak hartzen dituen bederatzi hekta- reak eta, beraz, hartan bil daitekeen biztanle kopurua aintzat hartzen baditugu, ez dugu uste nahikoa langile edukitzeko arazoa izango zute- nik. Datu hori kontuan harturik eta barruti osoak koherentzia handia islatzen duela aintzat harturik, guk uste dugu obra hau denbora tarte aski laburrean osatuko zutela, inprobisaziorik gabe, aurrez saiatutako eskema bati jarraiki. Esan dezagun, halaber, barrutiaren okupazio aldia oso luzea izango zela.

cuentra reforzada en su base por mampostería de lajas de caliza mediante la técnica del em- plecton.

2. La línea de defensa se ejecutó de una sola vez. Existe una coherencia entre el relleno emplea- do en el talud, el trazado y los sistemas de ac- ceso, sin nada que indique remodelaciones o reparaciones.

3. La obra como tal no requiere de grandes me- dios técnicos, sólo de mano de obra suficiente que es de suponer que estaría disponible a juz- gar por las nueve hectáreas que encierra el re- cinto y la población que, en consecuencia, puede albergar. A partir de este dato, unido al hecho de que todo el recinto ofrece una gran coherencia, se plantea que la obra se ejecutó en un plazo de tiempo relativamente reducido, sin improvisaciones, siguiendo un esquema ensayado previamente, y con una temporalidad muy acusada en su ocupación.

Konklusioak

Lortutako emaitzak positibotzat har daitezke, eta babesteko barruti honi begira hasieran planteatutako hipotesiak berresteko aukera ematen dute. Batetik, berretsi egiten da herrixkaren gabezia; zundaketa po- sitibo bakarrean identifikatutako etxola hondakinak barrutia eraiki aurrekoak dira, eta oso eremu txiki ba- tera mugatzen dira, muinoaren mutur batera; aitzitik, gainerako espazio guztiak, bederatzi hektareak osatu arteko espazioak, hutsik daudela ematen du.

Babes lerroari dagokionez, ebakiak garbitzetik lor- tutako datuek adierazten digute egitura hau aldi bakar batean eraiki zutela lurrezko ezponden bidez, leku ahulenen oinak sendoturik, iparraldean eta mendebal- dean, baita sarrerak ere, emplecton deritzon teknika- ren bidez eta landu gabeko hormen bidez. Barruti osoa guztiz koherentea da nola eraikuntzaren ikus- puntutik hala sarreratako sistemaren (zeiharrak) ikus- puntutik, eta baliatutako teknika xumea bezain era- ginkorra da. Horrek guzti horrek adierazten digu babes lerroa denbora tarte laburrean eraiki zutela, inolako inprobisaziorik gabe.

Datu hauetatik abiaturik eta lan hipotesi gisa, esan dezagun Santa Agetako barrutia K.a. iii. mendearen amaiera eta K.a. ii. mende hasiera arteko une batean eraiki zutela oso koiuntura jakin batean, babesteko barruti bat beharrezkoa zen unean. Egoera hori gain- dituta, barruti hau ez zen herrixka bihurtu, agian ez zutelako herri bat izateko asmoarekin eraiki.

Kanpaina hau amaituta, bukatutzat ematen dugu landa-lanen aldia, eta lortutako datuetatik abiatuta az- tarnategi honi buruzko azterketa osatuko dugu.

Conclusiones

Los resultados obtenidos pueden considerarse positivos y permiten confirmar las hipótesis iniciales planteadas para este recinto defensivo. Por un lado se confirma la ausencia de poblado como tal; los esca- sos restos de cabañas halladas en el único sondeo positivo son anteriores a la construcción del recinto y quedan restringidos a un área muy reducida en un extremo del cerro, por el contrario, la totalidad del es- pacio restante hasta completar las nueve hectáreas del recinto parecen vacías.

En cuanto a la línea de defensa, los datos obteni- dos de la limpieza de cortes indican una estructura le- vantada de una sola vez mediante taludes de tierra, reforzados en su base en los puntos más vulnerables, los lados norte y oeste así como los accesos, median- te muros de mampostería a partir de la técnica del emplecton. La coherencia de todo el recinto en cuanto a técnica de ejecución así como la similitud en los sis- temas de acceso (esviajes), unido a la sencillez y efi- cacia de la técnica empleada, indican una ejecución de la misma dentro de un plazo de tiempo reducido, pero igualmente, indican la ausencia de improvisación.

A partir de estos datos, se plantea como hipótesis de trabajo que el recinto de Santa Águeda fue levan- tado en algún momento entre finales del siglo iii a.e. y principios del siglo ii a.e. en una coyuntura muy deter- minada en la que se hacía necesario un recinto defen- sivo. Una vez superada esa coyuntura, el recinto no fraguó como poblado, quizá porque tampoco se le- vantara con vocación de serlo.

Una vez concluida esta campaña, se cierra la fase de trabajo de campo y se procede a la elaboración del estudio de este yacimiento con los datos obtenidos

32

A. Martínez Velasco

ARKEOIKUSKA 09