Está en la página 1de 169

Hadiyada Ilaah ee Daaweynta

By A .L . and Joyce Gill

Hadiyada ilaah ee daaweynta


By A .L . and Joyce Gill

www.gillministries.com http://www.scribd.com/collections/4352 !"/#omalia http://www.gillministries.com/translations$sp$!3"/many$lang%ages

Tusmada Buuga
MUHIIMADA BOGSASHADA...................................................................................................3 ILAHA XANUUNKU KA YIMAADO........................................................................................8 SHAYDAANKU WUXUU XANUUNADA U ,ISTICMAALAA HUB UU INAKU BURBURIYO...............................................................................................................................1 SU!AALAHA IYO MURAA"OCO............................................................................................1# BALANKA ILAAH.....................................................................................................................1$ ISHAACIYAA AYAA KU DHAWAA%AY&BADBADADI BOGSIINTA............................'3 DAR((MADA IIMAANKA KASOO HOR"((DA................................................................'8 RASUULADU WAXAY RUMAYSNAAY((N&BOGSASHADU INAY TAHAY %AYB MADAX )URASHADA KAMID AH........................................................................................33 SU*AALO IYO MURAA"OCO..................................................................................................3+ LABADII MUC"ISO (( UGU HORAYAAY (( MASIIXA.................................................38 MASIIXU WUXUU UYIMID.....................................................................................................,MASIIXU WUXUU BIXIYAY ABAALGUD SAR(...............................................................,' MASIIXU WAKIIL AYUU KAYAHAY KUWA KAL(.........................................................,+ HOGAAMIYAYAASHII HOR( (( KANIISADA AYAA BOGSIINTA SIIWADAY ...... ALBAABADA BOGSIINTU WAY U)URANYIHIIN WACDIYAYAASHA...................... 1 SU*AALO IYO MURAA"OCO.................................................................................................. 3 AWOODA XAGA NOLOSHA (( CIIS(................................................................................. AWOODA BOGSIINTA IYO RASUUL BOWLOS................................................................ # AWOODA BOGSIINTA IYO RUUXDA .LA MUKHUURSIIYAAY MUMINIINTA....... 8 H(LIDA AWOODA RUUXDA BARAKAYSAN....................................................................+AD((GA AWOODA L(H.........................................................................................................+' HOGAAMINTA RUUXDA BARAKAYSAN...........................................................................+ AWOODA BOGSASHADA WAXAA LAGU H(LAA IIMAAN...........................................+# SU!AALO IYO MURA"OCO.....................................................................................................#KITAABKA %UDUUSKA AH AYAA INABARAY GACANSAARISTA............................#1 MASIIXA AYAA KU AD((GAY GACMASAARISTA........................................................#3 DHAMAAN AD((GAYAASHU WAA INAY UAD((GAAN GACMASAARID...............# WAA IN SI DHAB AH LOO SAARAA GACMAHA..............................................................# DHABAR ,%OOR , IYO MISKAHA BOGSIIN.......................................................................#8 BOGSIINTA KU SUBKIDA SALIIDA.....................................................................................8BOGSIINTA MAROOYINKA IYO MARYAHA YARYAR..................................................81

SU* AALO IYO MURAA"OCO.................................................................................................8 HADLAYAA MAGACA CIIS(.................................................................................................8+ KASAARIDII RUUXDII XANUUNKA....................................................................................8$ LAHADLAYAAY BUURTA CUDURADA..............................................................................$3 KU HADLIDA (R(GA ILAAH................................................................................................$+ SU* AALO IYO MURAA"OCO.................................................................................................$$ %AYB ILAAHAY KAMID AHI&WAA %AYBT((NA.........................................................1-Ma/0aasaa (122s3aa 4u5uu 0u 6uu/a7 us3a 4892ga & I1aa3 sam88787 da9aa1 ....................1-)ICILADA RUMAYSADKU DAR((N MAAHA.................................................................1-' )ICILKA (R(GA ILAAH.......................................................................................................1)AHANKA SALAADA IYO BOGSIINTA.............................................................................1-$ SALAADA H(SHIISKA...........................................................................................................11SALAADA RUMAYSADKA....................................................................................................111 KU TUKASHADA (R(GA......................................................................................................11, SALAADA TILMAAMAHA....................................................................................................11 SU*AALO IYO MURAA"OCO................................................................................................11 )AHMIDA NA)TA...................................................................................................................118 DHIBAATOOYINKA NA)TA.................................................................................................11$ DIB USOOC(LINTA NA)TAYDA........................................................................................1'1 DAGAALKII KU DH(X"IRAY..............................................................................................1'' BOGSIINTA NA)TA................................................................................................................1' SU* AALO IYO MURAA"OCO...............................................................................................13' MUU"INTA RUUXA %UDUUSKA AH..................................................................................13, H(LIDA IN LA OGAADO ISAGA.........................................................................................13 DAB((CADA SAR( IYO RUUXDA UDH(X(YSA............................................................138 (R(GA A%OONTA..................................................................................................................1,(R(GA XIGMADA..................................................................................................................1,' HADIYADA AAMINIDA.........................................................................................................1,, IN MUC"ISOOYIN LAGU SHA%AYO.................................................................................1,, HADIYADAHA BOGSIINTA..................................................................................................1,+ SU!AALO IYO MURAA"OCO................................................................................................1,8 CA%ABADA KU TIMAADA BOGSIINTA...........................................................................1 ILAALINTA CAA)IMAADKU WAA BILAWGA XOOGA DAGAALKA.......................1 ISTAAG DABAYSHA NOLOSHAY.......................................................................................1 8 MA"IRTO M((L SH(YDAAN "OOGO...............................................................................1+'

UDAGAALAN CAA)IMAADKAAGA:.................................................................................1+3 SU!AALO IYO MURAA"OCO................................................................................................1+

Cas3a/0a 0;4ad

Aragtida ilaahay ee xanuunada iyo jirooyinka


H;/d3a< Ilaaha aragtidiisa &arar'a (aar'ood mar'a ay )irto wa*barasho maado + wa*aa %g% wanaagsan in ay dib % eggno oo 'a eegno heer ,laah aragtidiisa . ,laah sidee b%% wa*an % dareemayaa *an%%nada iyo c%d%rada -

,n daraasaddan + waan ar'i doonaa in bogsashada iyo caa.imaad'a ahaayeen (ayb 'a mid ah (orshaha ,laah oo dhan /itaab'a 0%d%%s'a ah iyo sii wado oo aad % badan (ayb 'a mid ah (orshaha ,laah ee nolosheena iyo wacadinteenaba .

Bogsiinta waa mid 'a mid ah ballan(aadyadii ,laah . &ar'a la aaminsan yahay iyo mar'a lag% dha(mayo amaradiisa + ballan'ii 'asta oo %% sii deynayaa *oogga ,laah nolosheena . 1aa in aan 'a heli ballan(aad'iisa + iyaga aaminsan + iyo .icil celin . Maa3maa37ad22 , ='- ,'' W2210a7g227;4 , 8/a7ada7da d38ga7s; , O; 3ada11ada7da>a d38g6a u d32g . Waa7; , 27agu 4aa u >;1;1 0u4a 381a , O; ?2d30;;da ;; d3a>>a 4aa u <aa@2maad . Asalka xanuunada 2adii ayn% r%maysanahay )irrada laga yaaba in ,laah 'a yimid + oo aan awoodi doonaan in ay isaga r%maystaan noo bogsashada . #ababtan darteed + wa*aan % baahan nahay in la .ahmo ayaa ah lacagta )irrada . MUHIIMADA BOGSASHADA I1aa3 mu322m 9a7 u6a3a7 #i aan si r%n ah % ogaano ilaah wa*aa ina'% waa)ib ah inaan % +ogaano in%% yahay daweyaha .

Ba5>22>6221 ='+9 4aa7; , a>2gu 4a5aa> a3a7 Ra992ga 0u 9;gs227a . 2adii aan garanwayno in%% yahay rabigacaa.iyeheena ah amaba bogsiiyeheena . 1a*aan l%minay (aybtii %g% saraysay ee %g% m%hiimsanayd ee *idhiidh'a inaga iyo ilaahay inoo dhe*eysay .Bogsiint% ilaahay m%hiimbay %tahay$aabaha + wiil'a + r%%*da bara'aysan . Aabaha 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa la wa*yooday yoo*aanaa in ay (oraan oo noo sheeg in bogsashada waa doonista Aabbaha . 3 Y;;5a>aa 'AK"BC Ga<a127;4 , 4a5aa> 0uugu du<887aa 2>aad 4a5 0as6a 0u 1229aa>62d ;; aad <aa@2maad Da962d s2da7 >a@6aadu u 1229aa>sa> 6a3a7 . 1a*aa lagama maarmaan ah in ayn% '% .ahmi bogsashada had iyo )eer waa ,laah doonistiisa . 1a*aa 'aloo la diiwaangeliyey in masii*% %% '% yidhi + 7;;5a>aa + =38 Waa7; , 4a5aa> samada uga s;; d8ga7 ma a3a 2>aa> d;;>2s6a7da 7881; , 1aa022>s8 2>aa> 7881; d;;>2s6a 022 2 s;; d2/a7 . Wiilka #ida aan '% raaco masii*iyada oo ,n)iillad% + wa*aan 'a heli w%*%% % adeegay bogsashada *aalado badan oo 'ala d%wan . 4a*ariistiisii (o. b%'a ahayd si )oogto ah % m%%)in . Bogsiiyey waa (ayb weyn oo adeeggiisa . Ma/0;s 1 =,- ,,1 Ma/0aasaa 4a5aa u 72m2d >2> 9a/as 183 , 4uu>a ?219a ?;;gsada7 ;; 9a/7a7 , ;; 0u 72d32 , Haddaad d;;>a7s2d 4aad 2 daa32/2> 0a/6aa . K;10aasaa C22s8 u >a5a/22s6a7 , ;; 2>6uu ga<a>622sa s;; 6aaga7 , a7uu 6aa96a7 ;; 0u 72d32 , Waa d;;>a7aa 88 daa32/sa>;4 . I>uu mas225u 9;gs227; 4aa mu322m , sa9a96;; a3 4u5uu u 72m2d 2>uu sam887; d;;>2s6a Aa99a3a . C29/aa>27ada 1- =# Ma/0aasaa> 2d32 , Ba1 88g , 4a5aa> u 2m2d I>aa> sam887; d;;>2s6aada , I1aa3;4 . K26aa90a duudduu9a> 4a5 2gu saa9sa> 9aa 0u D;/a> . #idaas daraadeed masii*% w%*%% '% bogsiinaya dad'a + w%*%% ahaa sameynayaan doonista Aabbaha .

Ma6a7;s $ =3 C22s8 4u5uu 0u 4a/88ga7 magaa1;;72>0a 27; 6uu1;;72>0a ;; d3a> , ;; su>ag;g7ad;;da a7uu 4a5 0u 9a/a7a7 , ;; 2>?2210a 9;D;/6;;7ad22 0u 4a<d278787 , ;; 9ug6; 4a19a 27; <udu/ 4a19a a7uu 9;gs22>a7a7 Ruuxa barakaysan Bogsiinta wa*aa m%hiim ah in 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo (ayb 'a mid ah %)eeddadii loo isaga oo s%b'iddood% wa*ay . ,n L%%'os + wa*aan 'a a'hrisan sida 3%%*a 0%d%%s'a ah 5iise s%b'ay inaan '%wa *idhan .%rriinnimada ah . Luu0;s , =18 Ruu522 Ra992ga a7aa 2 du1 ?;;ga , Waa7; , 4u5uu 22 su90a7 2>aa> 4a/ 4a>aagsa> masaa022>6a 0u 4a<d27; , Wu5uu>a 22 s;; d2/a7 2>aa> 0u4a 52d3a> @u//22>>2mada ;g87s227; I7; 0u4a 2>d3a3a 1a! s;; <812>6a a/agg;;da I7; 2>aa> 0u4a >a9a/a7sa> s;; @u/@u/; , 1a*a %% s%b'ay masii*% ay bogsiiyaan )iray '%wii ,bliis'% yeeshay . )a12ma3a Rasuu11ada 1- =38E . . 27; s2duu I1aa3 C22sa3a /88/ Naasa/8d 0u su90a7 Ruu5a %uduus0a a3 27; 5;;gga . Isagu 4aa 4a/88g2 ?2/a7 , 4a>aag>a 4uu @a12 ?2/a7 , ;; 4u5uu 9;gs22> ?2/a7 0u422 I9122s0u <add29a7 ;; d3a>F ma5aa 7881a7 , I1aa3 9aa 1a ?2/a7 2sag22 . Wa5aa 1a 5aD22?27a7 8/8ga 21aa3 Bogsiinta waa m%hiim sababtoo ah waa hab'a %% #ayid'a ee '% caddaynayaa erega d%nidan l%ntay iyo dhimashadaba . Ma/0;s 1+ ='- I7agu>a 4a7 9a588> ;; m881 0as6a ;; a7 6ag88> dad022 9a7 4a<d2788> , Ra992gu>a 4aa 1a s3aDa7>a7a7 27aga , 2sag;; 3ada10a 0u 5aD22?2>a7a <a1aam;;72>022 1a s;<da7 . Aam22> . 6%nida maanta % baahan yahay masii*a . ,laah wa*a %% na '% *igeenadooda si ay meel 'asta la aado la socda calaamado si loo *a(ii)iyo ,saga eraygiisa . Jinniyo '% saaraya oo w%*%% bogsiin )iray '%wii b%'ay caawin doonaa dad'a ,ndhihiisa .%ro r%nta '% )irta in)iil'a . Mas225a ma m2<>81a!aa> 9uu u d32>6a7G 2addii aan sameeyo bogsashada % adeego '%wa b%'a + 'a dibna (aar 'a mid ah dhibaatada oo nabrahoodii 'a &ar'aasaa masii*% w%*%% % dhashay )idh'iisa aan wa*tar lahayn . 5

Is3a<27aa 3 = Laa022>s8 4a5aa 2saga 1;; d3aa4a<a7 5adgudu97ad88>>a , 4a5aa>a 1;; >a9a/88787 5umaa6;;72>088>>a , 8d92>622 >a9aad22>ad88>>a>a dus322sa7 0u d3a<da7 , d21d211aa<22s22>a 4a7>u 0u 9;gsa>>a7 . &ar'a ayn% is'a indha wa*a erayga ,laah leeyahay oo '% saabsan bogsashada + wa*a aan $tiray nimcadii ,laah . 1a*aan '% sameynayaan dhibaatada $ doonistiis% ahayd ee 7 %% masii*% % dhashay bogsiinta b%riyaa ee nateena . Ga1a627a ' ='1 N2m<ada I1aa3 9u/2> maa7; , 4aa7; , 3add22 5aD>2m; s3a/<2ga 1aga 381; , Mas225 m2<>81a!aa> 9uu u d32>6a7 . Bad9aad2>6a >a@a3a: Bogsiinta wa*ay badbaadin 'artaa na.taada + nolosha (oys'aaga + iyo saa*iibadaa . 4ebi 2osea w%*%% inoo (oray H;;s388<a, =+ Dad0a7gu 4a5a7 u 9aa99a!aa> aD;;>da//; da/aadd88d . AD;;>6a aad d22dda7 aa4ad88d a7aa> ad2ga 0uu d22d2 d;;>aa , ;; 2>>a9a 4adaad 22 a3aa> ma7s2d , ma5aa 7881a7 , 4a5aad 211;4da7 s3a/<2g22 I1aa3aaga , ;; a>2gu>a 4a5aa> 211;;92 d;;>aa <a//uu/6aada . 1anaa)inta na.ta iyo )idh'aba waa ris(i + ,laah w%*%% sameeyey noo . 1a*aan + sida 6aa8%%d + oo ma %% dhiman + laa'iin '% noolaan doonaan nolol dheer oo caa.imaad (aba sida mar'haatiyada masii*a . Sa9uu/ada 118 =1# A>2gu ma d32ma> d;;>; , 1aa022>s8 4aa> >;;1aa> d;;>aa , O; 4a5aa> s388g2 d;;>aa s3uDu11ada Ra992ga . #oo da)inta ee bogsashada in erayga ,laah ayaa lag% hayaa badan oo 'a soo hore % dhimato . Ya<Duu9 =1, ,1 M2d 9u0aa ma 2d2>0u d385 ?2/aaG Ha u 788d3; 4aa78811ada 02>22sadda , ;; 27agu 3a u du<88788> , ;; sa122d 3a 0u ma/2788> maga<a Ra992ga . Du<ad22 /uma7sad 1a3u 4a7 9;gs22> d;;>6aa 022 9u0a , ;; Ra992gu 4aa sa/a 02<2> d;;>aa , ;; 3adduu d8m9aa9a7 4aa 1;; d8m92d3aa@2 d;;>aa . %a796a >as2290a 487> Amridii xerta

"

Bogsiiyey waa (ayb m%hiim ah oo 'a mid ah tababar'a iyo adeeggii 5iise *ertiisii iyo /ala #ocotay 9%'%%madiisa . #ida masii*% w%*%% '% bogsiinaya b%'a + toban'ii *erta ahaa ay%% '% amray in ay sidaas oo 'ale sameeyaan . Ma6a7;s 1- =1 ,# ,8 Ma/0aasuu 4u5uu u 788d3a7 1a9a& 27;&6;9a>022 58/622sa a3aa ;; 4u5uu s22787 ama/ a7 ?2>>27; 4asa03 183 0u saa/aa> ;; a7 9ug6; 4a19a 27; <udu/ 4a19a 0u 9;gs227aa> . O; 2>6aad s;<;6aa> 4a<d27a , ;; 4a5aad 0u 62d3aa3daa> , B;D;/6;;7ad22 ?a>>adu 4aa d3;4 da3a7 . Ku4a 9u0a>a 9;gs227a , 0u422 d32>6a7>a sa/a 02<27a , 0u4a 9a/as0a 183>a >ad22@27a , ?2>>27ada>a saa/a , 3ad27ad a3aa> 9aad 0u 38s388> 88 3ad27ad a3aa>>a 0u s227a . masii*a ayaa sheegay in cid 'asta oo r%maysta isaga doonaa + oo sh%(%llo isla :o isna w%*%% sameeyey . Bogsiinta waa in ay ahaadaan m%hiim noog% haddii ayn% nahay si dhab ahaan % sameeyaan w%*%% masii*% sameeyay . Y;;5a>aa 1, =1' Ru>622 , /u>622 , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , K22 2 /uma7s6aa , s3uDu11ada aa> sam887; , 2s>a 4uu sama7> d;;>aa , ;; s3uDu11; 0u4a> 0a 4aa487>>a 4uu sama7> d;;>aa , ma5aa 7881a7 , Aa99a3aa> u 68ga7aa . masii*% w%*%% '% yidhi wa*aan% 'eeni doonaa wacdin iyo m%c)isooyin'a sida :o isna w%% sameeyey . Wuxuu inaga ina amray Gacmihiisa d%lsaara oo bogsiinta )iran adeegaya + waa (ayb 'a mid ah hadiyada sare masii*% siiyey r%maystayaasha oo dhan . &asii*% w%*%% yidhi : Y;5a>aa 1, =1 Hadd22 aad 2 ?8<8s32322> , Da7>uu>>ada7da 4aad 5a?2> d;;>6aa> . &asii*% w%*%% ina siiyaay amaradii %g% damayaay : Ma/0;s 1+ =1 &18 Ma/0aasuu 4u5uu 27aga 0u 72d32 , Du>2da ;; d3a> 6aga , ;; uu>0a ;; d3a> 2>?2210a 0u 4a<d27a . K22 /uma7s6a ;; 1a 9aa9622s; 4aa 9ad9aad2 d;;>aa , 1aa022> 022 aa> /uma7sa>2> 4aa 1a 5u0um2 d;;>aa . ;

Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa> , a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . &asii*% erayada la soo dhaa.ay % ah &%%miniinta ma ahaa dhiibto . 1a*a %% ahaa amar'ii ah < 1anaa)inta b%'a waa m%hiim si aan % addeecaan . ILAHA XANUUNKU KA YIMAADO Xa>uu>adu ma4a5a7 0a 72maada> 21aa3 mas8 s387daa>G

Inta uu jiro wax shaki ah , kuwaas oo arrimo in maankiinna , waxaan noqon doonaa wada-tashi , oo leh , rumaysad yarayaalow bogsiinta , nolosha guuldaradii ku nool . Si habboon u ogaadaan sida ay u leh dhibaatada jirrada qabtaan , waa in aanu si adag asal ahaan agagaarka , isha , iyo ujeedada . Ru>6u 4a5a7 088>6aa 5;/27ad &ar'a ayn% r%nta '% saabsan isha o. )irrada + c%d%r iyo *an%%n + wa*aan la de)in doonaa si *or ah % geesinimo hesho iyo bogsashada wasiir'a . 3%nta wa*a laga helaa (o.nimada masii*a . Y;;5a>aa 1, =+ Ma/0aasaa C22s8 4u5uu T;;mas 0u 72d32 , A>2gu 4a5aa> a3a7 ?2d0a 27; /u>6a 27; >;1;s3a . N2>>a Aa99a3a uma 72maad; , 5agga7guu 0u 72maad; maa388 . 3%nta waa la m%%)iyey ee ahaa erayadii iyo sh%(%llada masii*a . &asii*% w%*%% yidhi + Y;;5a>aa 8 =3' O; 4a5aad ga/a> d;;>6aa> /u>6aF /u>622>a 4aa 2d2> 5;/a7> d;;>6aa . Su*aa1; 0usaa9sa> 5a>uu>ada #i aad % ogaadaan wa*a ay r%nta '% saabsan asal'a + isha iyo %)eedada )irrada + wa*aan% bilaabi doonaa waa inaan raadinta )awaabaha (aar 'a mid ah s%8aalaha caadiga ah iyo inta badan lag% weydiin .

Madoonista ilaahbaa Ma d;;>2s6a 21aa39aa 9;gs22>6uG

5a(abad %g% weyn ee bogsashada waa h%baal la8aan o. doonista ,laah si (o. walba % bogsiin . #haydaan'% nag% soo geliyaa erayada sha'i in maan'iinna + iyo haddii ayn% aan si ta*addar leh + aan sha'i ah in ay % sha(eeyaan . 1a*aan ma(li sha'i this (ee*ay erayadii %% salaadda dha(ameedyada sida + >3abbiga + haddii ay no(on doonistaada + wa*aan '% weydiin adig% bogsashada +lataabto . . .> ?%'ashada noocan oo 'ale ah '% m%%)inayaa h%baal la8aan iyo sha'i hadday no(on lahayd ,laah doonistiisa oo dhan in b%'aan'ooda laga bogsiiyo . ,yadoo aan *a(ii( ah in r%%*eenna % sheegaa inayn% wa*a doonista ,laah wa* la bogsiiyo + waa adag tahay in la t%'ado salaadda ah iimaan'a 1aayo + (%dheenna ayaa ama dad'a 'ale . 1a*aan ar'i sawir ah ee sha'i ah sida nin'a oo baras (abay@ &ar'%% '% yidhi + > 2addii diyaar aad %tahay . > Ma/0;s 1 =3$&,1Wu5uu ga1a7 su>ag;g7ad;;d22 Ga1212 0u 7221 ;; d3a>F dad0a>a a7uu 0a 4a<d2787 , ?2>>27ad22>a a7uu dad0a 0a saa/a7 . Ma/0aasaa 4a5aa u 72m2d >2> 9a/as 183 , 4uu>a ?219a ?;;gsada7 ;; 9a/7a7 , ;; 0u 72d32 , Haddaad d;;>a7s2d 4aad 2 daa32/2> 0a/6aa . K;10aasaa C22s8 u >a5a/22s6a7 , ;; 2>6uu ga<a>622sa s;; 6aaga7 , a7uu 6aa96a7 ;; 0u 72d32 , Waa d;;>a7aa 88 daa32/sa>;4 . masii*a la )oo)iyay ee > haddii > ay .%d%d leh + > diyaar ayaan % ahay . > 1a* walba oo masii*% sameeyey wa*ay ahayd wa*yiga ah doonista Aabbaha + waayo dad'iisa . Ma d;;>2s6a 21aa3 9aa 2>aa> 5a>uu>sa>aad;G

1aa ,laah doonistiisa wa*aas oo dhan in aan% '% nool nahay caa.imaad wanaagsan maalin 'asta 'a sarreeya . 3 Y;;5a>aa ' (KJV ) Ga<a127;4 , 4a5aa> 0uugu du<887aa 2>aad 4a5 0as6a 0u 1229aa>62d ;; aad <aa@2maad Da962d s2da7 >a@6aadu u 1229aa>sa> 6a3a7 . 2addii masii*% )iran ay%% bogsiiyey + mar'aas wa*aa yeela doonista Aabbahayga ee ay bogsiiyaan '%wa b%'a . ?an iyo wa*a doonista Aabbahayga ee ay bogsiiyaan '%wa b%'a + mar'aas wa*aa yeela doonista Aabbahayga ah in%% '% bogsiiyo < I1aa388>a Ma ?2//; ;; m2d 0a m2d a3 s27aa9a3a 2> I1aa3 0a s3aD887aa 4a5 4ada 188>a3a7 4a>aagg22>>a aa4ad22s m;;7aa>8G

6ad badan oo la baray in )irrada waa mid 'a mid ah > wa*yaalahan oo dhan > Bawlos w%*%% '% yidhi waa in ay wada sha(eeyaan naga wanaagsan waayo . R;;ma 8 ='8 O; 4a5a7>u ;g >a3a7 2> 4a5 4a129a 4a>aag ugu 4ada s3aD887aa> 0u4a I1aa3 ?8<81 , 5a6aa 0u4a Dasd2g22sa 1;;gu 788d3a7 . ?%r)%maada caalamiga ah ee 5%s%b +ayaa ina siinayaa .aham cad 0orniin'a . 1a*a %% leeyahay + Wa5aa> ;g>a3a7 2> 4a5 4a19a9a I1aa3 0u s3aD887a 4a>aagsa> 88 0u4a ?8<81 2saga , 0u4aas ;; 1agu maga<aa9aa Dasd2g22sa . 9oo)inta '% yahay >g%daha> wa*yaalahan oo dhan ,laah baa 'a sha(eeya naga wanaagsan waayo . &a aha in wa*aas oo dhan % wada sha(eeyaan naga wanaagsan waayo . 2al'ii + > wa* walba > ama > in aann% + > sha(ada awoodda bogsashada ,laah no(on doonaa wa*yaalaha wanwanaagsan ee soo saaray . sili!iisa Ma ?2//; ;; m2d 0a m2d a3 s27aa9a3a aa> >a3a7 2> a7 2saga 1a 5a>uu>sa>>; , 4aa7; G

)2129;7 1 ='$ Ma5aa 7881a7 , 4a5aa 1a7d2>0u s22787 Mas225a aa4ad22s , ma>a a3a 2>aad 2saga /uma7sa6aa> ;; 08127a , 1aa022>s8 2>aad 2saga da/aadd22s>a u 5a>uu>sa6aa> , A

#i looga .ogaado maragooda 0orniin'% + wa*aa loo baahan yahay in la ti*geliyo macnaha g%%d + ama goob + oo ah mawd%%ca . 9aaladdan oo 'ale + Ba%l waa in (oraal ahaan *absi '% saabsan &ar'%% *an%%nsaday isagoo silsilado aawadood oo ah in)iil'a . )2129;7 1 =1'&1, Hadda9a , 4a1aa1a7aa1;4 , 4a5aa> ?8<1aa> 1a3aa 2>aad ;gaa6aa> 2> 4a57aa12322 2gu d3a<a7 a7 2>?2210a 3;/uma/ u >;Dd88> , s2daas da/aadd88d 4a5aa as0a/622 9;D;/0a 27; 0u4a 0a18 ;; d3a>9a u 4ada muuDda7 2>aa> C22s8 Mas225 aa4ad22s u 52d3>a3a7 . O; 48129a 4a1aa1a3a 5agga Ra992ga 9ad2d;;d , 27ag;; 52d3>aa>6a7da 0u 0a1s;;> , a7a7 aad 27; aad ugu d322//a> 72322> 2>a7 8/87ga I1aa3 <a9s21a!aa> 0u 3ad1aa> . 1a*a '% cad (oraal'a t%d%cdan in dhibaatada Ba%l hadlayay ma ti*raac *an%%n ama c%d%r . 1a*ay ahayd hal'ii + silica ah cadaadis iyo *absi in)iil'a aawadii . Anshaxa Ilaah miyuu gelin jirrada on dadka si ay u saxdo , anshaxa , ci aa!o , ama iyaga !aro dul aado " #haydaan'% + ma ,laah + waa mid 'a mid ah wa'iilada *%maanta iyo *an%%n iyo c%d%r on dad'a '% rida . A7uu9 ' =# Ma/0aasaa S3a7ddaa> Ra992ga 3;/622s22 0a 68g87 , ;; 4u5uu A7uu9 62> 27; <8d329 0u d3u@6a7 9;;g; 5u>5u> . &a masawir'a oo )eclaa + aabbe oo daryeel aadanaha gelinaya 'ansar'a on w%*%% carr%%rtiisa % edbiyo . #ida ayn% % sawiri 'ara Aabbeheenna ah oo )annada 'a saaro )irrada ama c%d%r on carr%%rtiisa Y;;5a>aa 1- =1- Tuuggu 4a5 0a18 uma 72maad; 2>uu 4a5 5ad; ;; d21; ;; 3a11887; m;;7aa>8 , a>2gus8 4a5aa> u 2m2d 2>a7 >;1;s3a 3a7s6aa> ;; a7 9ad>aa> u 3a7s6aa> . &asii*% w%*%% '% yidhi wa*aa ,bliis'% yimaadaa + si aad noog% dishid + si ay wa* *adin caa.imaad'eena + iyo inaad na baabbi8iso leh *an%%n iyo c%d%r . Laa'iin masii*% w%*%% % yimid nolol aan )irrada + c%d%r iyo *an%%n nolosheen% na siiso + . 1%*%% % yimid si loo

soo celiyo noo soo sheeg '%lli w%*%% % ab%%ray dhigin in ay no(on mar'%% ab%%ray Aadan iyo 9aawo ee araggiisa .

Muxuu ahaa wixii bowlas muday K26aa90a Duduus0a a32 ma4u5uu 1887a3a7 9;41as 4a5aa muda7 D;da5 5a>uu>sa>G

,yada oo la is .ahan ah oo ehel% /itaab'a ahaa + (aar'ood wa*ay 'a soo baray in (oda* ras%%l Bawlos ee )idh'a w%*%% ahaa c%d%r indhaha % daran . #i 'astaba ha ahaatee + Bawlos w%*%% % (oray in %% (oda* ahaa r%%* shar leh + 3as%%l'ii #haydaan'% diray inay garaacaan ama dhibid isaga . 'K;/2>6;s 1' =# I>aa>a> 2su sa//a7s22> 4a57aa1a3a 1a7 muu?2787 487>aa>6;;da d388/ aa4ad88d , 4a5aa 1a7 s22787 4a5 ?2d30a7ga muda ;; a3 m2d S3a7ddaa> uu s;; d2/a7 2>uu 2 0ad88d; , s2 aa>a> 2su sa//a7s22> . &eel + ma samayso /itaab'a 0%d%%s'a ah '% baraan in (oda* Bawlos )idh'a '% ahayd c%d%r'a '% dhaca )idh'a . "aahida keentay dhimashada Ma/0a I1aa3 d27aa/ u a3 2>uu gu/2ga >;; Daa6aa> , 3a ugu 9aa3a> >a3a7 s2 aad u 38s3; ?2/a> s2 a7 u d32>6aa> G

2addii ay doonista ,laah tahay in aan% '% nool nahay nolol maalmeed'a caa.imaad'a ee nolosheena + sababta w%*%% 'a dhigi lahaa wa*aa lagama maarmaan ah in ayn% 'a heli )iran si ay % dhintaan &%%se waa t%saale ca)iib < 1a*a %% 'a mid ahaa bo(ol iyo labaatan sannadood + ,laah mar'ii isaga g%riga loo ya(aan . ,saga oo caa.imaad ahaa oo wanaagsan ay%% weli w%*%% awood % 'ori b%%rta inay ,laah la '%lmaan . 1%*%% lahaa mid'oodna ma l%min oo %% indhahooda ama *oog dabiiciga ah . S3a/<2ga Ku>;D;s3ad22sa 3, =# O; Muus8 ma/0uu d32>6a7 4u5uu ?2/a7 9;D;1 27; 1a9aa6a> sa>>ad;;d , ;; 3adda>a 2>dhihiisu ma aragdarnaan , xooggiisiina kama yaraan # &ar'a (o. waayeel ah %% )iran yahay + wa*a ,laah doonistiisa iyaga in b%'aan'ooda laga bogsiiyo . &ar'a wa*a la )oogaa wa'htigii ,laah + iyaga oo r%%*a 'a bi*i doonaan )idh'ooda iyo (albigooda is'a )oo)in doonaa garaaceen .

Ilaah miyuu ka dha!day m27uu I1aa3 H3aH 9u0aa>0a ama d32mas3; s;; d8gd8g6a a3 0u 2ma> ;> dad022s22G

6ad badan oo '% eedaynaa ,laah mar'ii b%'aan'a ama dhimasho yimaado + oo w%*%% '% yidhi >&%*%% ,laah ha taasi % dhici 'artaa-> Aadan iyo 9aawo ahaayeen maam%l'a iyo dowladnimada oo dhan in dhacaya dh%l'a mar'ii ay ab%%ray e'aanta ,laah la siiyo . B21a4g22 1 ='+a Ilaahna wuxuu yidhi , Aan nin inoo
eg ka samayno araggeenna , oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda , iyo haadda hawada , iyo xoolaha , iyo dhulka oo dhan , iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan .

&aam%l'a ama talis'iisa 'ii l%may Aadan iyo 9aawo mar'a dembaabay + waa bogsatay masii*a . Ma6a7;s 1+ =1$ Wa5aa> 0u s22> d;;>aa @u/a7aas3a 9;D;/6;;7ada ?a>>ada , ;; 4a5 a11a 42522 aad d3u10a 0u 52d3; a7aa ?a>>ada 0u 52d3>aa> d;;>a , ;; 4a5 a11a 42522 aad d3u10a 0u @u/6; a7aa ?a>>ada 0u @u/>aa> d;;>a . 9an%%nad% wa*ay '% yimaado iyada oo awood #haydaan'% + laa'iin masii*% w%*%% '% yidhi in r%maystayaash% ay maanta awood % leeyihiin Cama maam%l'aD in 'a badan awoodda cadowga . Luu0;s 1- =1$ Ba1 ;gaada , 4a5aa> 2d2> s22787 ama/ aad 0u1a 6uma6aa> a988s;;72> 27; da9aDa11;;<7; 27; 5;;gga ;; d3a> 88 <ad;4gaF 2>>a9a 4a59a 2d2>ma 78812 d;;>; . aan la isticmaalayo talis'iisa ,laaheenna$siin dh%l'a this + wa*aan + ma ,laah + ha ,bliis'% 'eeno )irrada + c%d%r iyo dhimasho on na.teena iyo dhallaan'eenn% )ecel yahay . I1a3a 5a>uu>0a dhamaan *an%%n iyo c%d%r 'a soo ,bliis'% oo aan ,laah 'a yimid . 6ad badan oo *an%%nsan + sababtoo ah wa*ay siiyeen meel ay % )inni oo 'a dhe*eyso dembiga +

caasinimo + ama indha tirayo mabaadii8da caa.imaad wanaagsan iyo na.a(ada . (@8s;s , ='# I9122s0a>a m881 3a s22>2>a . ,sticmaal'a awood noo soo celiyo + ,bliis'% + )inniyadiina waa 'a dhe*eyso + ama )irrada ah in ay yimaadaan + wa*aana is'a caabin ah 'aro + iyo wa*ay 'a carari doonaan mid naga . Ya<Duu9 , =# 9 . . . I9122s0a 3;/ ?;;gsada , 4uu 2d2>0a <a/a/2 d;;>aa78 . 3%maystayaasha oo awood % leeyahay in%% 'a eryay )innigii 'a dhe*eyso + oo ay bogsiiyaan '%wa cayn 'asta oo ah *an%%n iyo c%d%r . Ma6a7;s 1- =1 Ma/0aasuu 4u5uu u 788d3a7 1a9a&27;& 6;9a>022 58/622sa a3aa ;; 4u5uu s22787 ama/ a7 ?2>>27; 4asa03 183 0u saa/aa> ;; a7 9ug6; 4a19a 27; <udu/ 4a19a 0u 9;gs227aa> . 1a*yaalaha 'aliya ,bliis'a ah% nag% samayn 'araa maanta waa wa*a aan% %g% eegaysaa isaga sameeyaan . #%8aasha waa in aanay no(on + > 1aa ma*ay sababta ,laah %g% eegaysaa taasi % dhici 'artaa -> 2al'ii inay no(on doonaan + > &a*aa loo arinta bi*itaan'a taasi % dhici 'artaa -> )22/; gaa/ a3 = si .iican % .ahamto s%8aashan + wa*aan% '%% soo
)eedinaynaa in aad 'a a'hrisan b%%gga la + wa*ay awoodam%%min'a by AL Gill iyo 'itaab'iisa + waan% wada *%'%mid .

SHAYDAANKU WUXUU XANUUNADA U ,ISTICMAALAA HUB UU INAKU BURBURIYO S3a7daa>0u 4uu s;; d3a<a7 #haydaan'a iyo malaa8igihiisa soo t%%ray dh%l'a '% soo degay 'a dib mar'ii ay caasinimo tahay )annada '% )ira . 1a*aana'hrin'oontada + Muu?2>622 1' =#&1- Ma/0aasaa samada 4a5aa 0a d3a<a7 dagaa1 , ;; M20aa!221 27; ma1aa!2g2322s22 4a5a7 u s;; 9a588> 2>a7 1a d2/2/aa> masduu1aag22F ;; masduu1aag22 27; ma1aa!2g2322s22>a 4a7 1a d2/2/88>F

0ama>a a7 ad0aa> , m88s3;;d22>a ma/ dam98 samada 1agama 3812> . O; masduu1aag22 487>aa ;; a3aa mas022 duDa a3aa 3;;s 9aa 1;; s;; 6uu/a7 , 0aas;; 1a 72d3aa3d; I9122s 27; S3a7ddaa> , 022 du>2da ;; d3a> 0327aa>88787 . Wa5aa 2saga 1agu s;; 6uu/a7 d3u10a , ;; ma1aa!2g2322s22>a 3;;s 9aa 1;;1a s;; 6uu/a7 2saga . O; 3adda>a 4a5aa> samada 0a maD1a7 <;d 487> ;; 183 , Haa6a> 4a5aa 72m2d 9ad9aadad22 , 27; 5;;gg22 , 27; 9;D;/6;;7ad22 I1aa388>>a , 27; ama/022 Mas22522saF ma5aa 7881a7 , 022 4a1aa1a388> da<487> ?2/a7 3;;s 9aa 1;; 6uu/a7 , 0aas;; 27aga 0u da<487> ?2/a7 I1aa388>>a 3;/622sa 3a988> 27; maa12>9a . N2>0a 4aa sa42/0a 21aa3a7 I1aa3 a9uu/a7 aada>a3a a/agg22sa ;> m88/a3a 2s1a m88s3a S3a7ddaa>0u 1agu 6uu/a7 0a d29 ma/022 uu da7/6a . O; 4u5uu 27ag22 u a9uu/a7 2> 5u0u>0a d3u10a S3a7daa> ga/;;mada 21aa 4aD62 2> 0a 9ada> . B21a4g22 1 ='+ ,'8 I1aa3>a 4u5uu 72d32 , Aa> >2> 2>;; 8g 0a sama7>; a/agg88>>a , ;; 27agu 3a 5u0um88> 0a11uu>0a 9adda , 27; 3aadda 3a4ada , 27; 5;;1a3a , 27; d3u10a ;; d3a> , 27; 4a5a d3u10a gu/guu/6a ;; d3a> . O; I1aa3 4aa 9a/a088787 27agaF ;; I1aa3 4u5uu 27aga 0u 72d32 , Wa5 9ada> d3a1a ;; 6a/ma , ;; d3u10a 0a 9uu5sama , ;; 0a sa/a ma/a d3u10a , ;; 5u0uma 0a11uu>0a 9adda , 27; 3aadda 3a4ada , 27; 4a5 0as6a ;; >;;1 ;; d3u10a 0;/ d3aDd3aDaaDa . Aada>u3u 4a5aa 1;; a9uu/a7 2> a7 = u 8g I1aa3 s;<;> s2da I1aa3 3ada1 s2da I1aa3 27; 2> a7 5u0u>0a d3u10a s3a7daa>0u 4uu 0u >8<897a3a7 4a.taada (iyaas meel #haydaan'% . Laga soo bilaabo mid 'a mid ah )agooyin'a %g% sareeya ee )annada + w%*%% ahaa eriday + si ay dh%l'a meeraha . ,yada oo nacayb hirar'ii 'a gees ah ,laah + tan mid 'a mid ah '%wa doonayay in%% sameeyo sida ,laaha %g% sarreeya + waa in eegaysay na*din sidii ,laah ab%%ray bani$aadam'% in %% image % gaar ah . "

&ar'aas ,laah w%*%% iyagii siiyey taliyo wa* walba oo %% latalada< &ar 'asta oo #hayddaan'% w%*%% % ar'aa nin ama naag + waa in isaga la *%s%%siyey ,laah $ ob)ect o. in%% cadhadiisa %g% weyn . &ar'a w%*%% ar'aa aadan%h% raadinayaan iyo matalaya sida ,laah oo 'ale + isaga oo nacayb la )iro aad % daran . 2adal ?he nacayb in ay tahay in wa* *adin + la dilo + iyo wada baabbi8in . 3as%%l'ii John ?he (oray + Y;;5a>aa 1- =1- a Tuuggu 4a5 0a18 uma 72maad; 2>uu 4a5 5ad; ;; d21; ;; 3a11887; m;;7aa>8 , a>2gus8 4a5aa> u 2m2d 2>a7 >;1;s3a 3a7s6aa> ;; a7 9ad>aa> u 3a7s6aa> . #haydaan'% w%% og yahay in aan% nahay wa'iillo ,laah dh%l'a . 1a*aan nahay )idh'a &asii*a + oo int%% doonayay oo %g% weyn waa in ay na )ebiyaan . #inku waa dhibta sheydaanka L%mis + dhimasho + iyo b%rb%r had iyo )eer yihiin 5amal #haydaan . 1i*ii a.ar '%n oo sano 'a dib dhicitaan'ii ee Aadan iyo 9aawo + aadanaha oo '% noolaa 'a yar '%wii ma*aabiistii ahaan + addoonnimo + iyo d%lmigii %% ,bliis'a . 6ad'% '%waas oo loo ab%%ray inay '% socdaan + oo talis'iisa + ayaa la c%ryaamiyay oo indha la 8 + oo .adhiya by 1adoyin'a + dawarsanayay . 2aweeney '%waas oo loo ab%%ray in '%wa (%mman%na socon + oo ahaa c%ryaamiyay iyo wada s%)%%deen weyn ee *an%%n'a iyo ra)o . 3agga iyo d%mar'a ab%%ray si loo eego sida ,laah C in %% image D + oo hadda '% lahaayeen m%%(aalada we)igooda iyo hay8adaha is'a leh baras'ii waa la c%naa . Mas225a u 72maad88> 2>a7 u d32ga7 aada>a3a ;; 1a<ag 1a!aa> a3 0a s;; >;Dda7 ma5aa922s>2mad22 , add;;>>2m; 27; <adaad2s ;@ ?2//ada , <udu/ 27; 5a>uu> . ,laah wa*a %% rabaa lacag la8aan ah noog% soo dhigay d%lmigiisa #hayddaan'a . 1a*a %% doonayaa in%% na sii daayo addoonnimada dembiga ,laah si wanaagsan %% naga doonayaa < Ilaha xanuun iyo cudur waa shaydaan $ ma Ilaah% SU!AALAHA IYO MURAAJOCO . &a*ay m%hiim % tahay si ay ,laah in aad hesho bogsiin iyo bogsashada wasiir'a in ay '%wa 'ale-

2 . &a rabtaa ,laah + sida aad % )ecel Aabaha + gelin s)%'penning aad on sida %% ilmaha % gaar ah - E shara* isticmaalaya 0orniin'a . 3 . 2addii aad ahaayeen #haydaan'% iyo rabay si ay % m%%)iyaan in aad cadho *agga ,laah la weerarin ee aadanaha + ta* sadde* wa*yaalood oo aad samayn lahayd . 4 . 5iise w%*%% % yimid in ay na dhigay lacag la8aan . &a 'a .i'iri 'artaa sabab 'asta waa ma*ay sababta aad sii wado si ay %la )irrada '% nool )ir'aaga -

Cas3a/0a 1a9aad

&ogsiintu waa madax 'urashadeena


1a*aa )ira r%nt% '%ma )irto #haydaan'% wa*a %% is'% dayey adag si ay % (ariyaan 'a soo &asii*iyiin badan 5iise in la siiyaa noo bogsashada ee &ar'%% *an%%nsaday + dhimashada iyo sara'icista< 1a*aan .ahamsanahay in %% '% dee(ay oo na badbaadi + laa'iin dad badan weli aaminsan yihiin bogsashada waa .al ,laaha awoodda loog% talagalay dad'a (aar'ood $ ama in la siiyaa da8da hore . 1a*aan a(balay r%nta in >%% '% dhaawacmay + waayo + *adg%d%byadayad%> laa'iin soo marey r%nta > doonistiis% ahayd wayn% '% bogsiiyey .> ,n'asta oo labada weedhood yihiin in Aayaddan oo is'% . Is3a<27aa 3 = Laa022>s8 4a5aa 2saga 1;; d3aa4a<a7 5adgudu97ad88>>a , 4a5aa>a 1;; >a9a/88787 5umaa6;;72>088>>a , 8d92>622 >a9aad22>ad88>>a>a dus322sa7 0u d3a<da7 , d21d211aa<22s22>a 4a7>u 0u 9;gsa>>a7 . ,laah w%*%% leeyahay a*di inala dhigtay iyo a*diga oo ay '% )iraan '%wa b%'a '% bogsiinaya< BALANKA ILAAH 6araasadd% wa*ay o. is% e'aysiinta + ama macne oo calaamad in erayga ,laah + ina siinayaa aragtiyo taa)ir (orshaha ,laah . ,s% e'aysiinta ee A*diga 2ore wa*a ay m%%)inayaa Berson iyo sha(ada 5iise &asii* sida r%moobay A*diga 5%s%b dhe*diisa . Eg% samatabbi*inayo 'a &asar by reer bin% ,sraa8iil % g%dbaya Badda 5as waa nooc 'a mid ah '% leennahay mada*.%rasho ah laga .%ra *idhmaddaas dembiga . A*di A5d2 4aa 7a9;;3 d3a9 a3 ;; 0a g;!a> 27; H8s322s u d385887a 1a9a 0;;5;;d ;; , ama dad0a , ama da/aasadda> u d385887a I1aa3 27; dad022sa

Is1a ma/022 /88/ 92>u Is/aa!221 ;; 6a11aa9a7 Badda Cas , I1aa3 4u5uu sam88787 a5d2g22 uu 9;gs22> 27; >a@622sa u muu?27a7 s2da suuD7; 3u90a 88 . Ba5>a>2>622 1 ='+;; 4u5uu 0u 72d32 , Haddaad aad u d38ga7sa62d Ra992ga I1aa3aaga a3 <;d022sa , ;; aad

sama7s2d 42522 0u 3agaagsa> 2>d32322sa 3;/6;;da , ;; aad d38g6a u d32g62d ama//ad22sa , ;; aad d3a4/62d Da7>uu>>ad22s22 ;; d3a> , d8 ma/0aas a>2gu 0ugu /2d2 maa7; <udu//ad22 aa> Mas/2722>6a 0u /2da7 m2d>a9aF 4aa7; , a>2gu 4a5aa> a3a7 Ra992ga 0u 9;gs227a . magaca 5ibraaniga + 3abbig% $ 3a.aa oo ahaa 'ii + oo ahaa macnaha loo isticmaalo + Anig% wa*aan ahay 3abbiga '% ta'htar'aada + ama aan ahay 3abbiga ah '% bogsiinaya . a5d2ga maga<7ada 21aa3 1aa 3abbiga magiciisa '% waa)ahan ca.is'a waayo + ,laah iyo macnaheed% waa : &id 'a mid ah ,s$ )irin wa*ay isaga (%dhiis% is m%%)iya . 3abbig% w%*%% leeyahay todoba magacyada mada* .%rashada *ar%nta 'aas oo doonayo in%% % m%%)iyo sida %% '%lan % baahan 'asta oo a*digiisa dad'a . Rabbiga $ Shammah

Ra92 4uu ?2/aa . Y858sD881 ,8 =3 9 . . . 27; 6;9a> 0u> ;; <a4sduu/ , ;; maa12>6aas 2>622 1aga 921aa9;>a magaa1ada maga<88du 4u5uu a3aa> d;;>aa , Ra992gaa 3a10aas ?;;ga . Rabbiga $ Shalom Ra92ga >a9ada . Xaa02>ada + ='3 ,',a Kolkaasaa Rabbigu wuxuu ku
yidhi isagii , Nabad ahow , oo ha cabsan , adigu dhiman mayside .

Hadda9a G2d<;;> 3a10aas 0a d32sa7 m881 a11a9a/2 , ;; Ra992ga a3 , ;; 4a5aa 1;; 7aDaa> T38 & Ra992 & S3a1;m A I8a<8 C . (a!!iga $ (aah Ra92gu 4aa a/2?2/0a7ga . Sa9uu/0a '3 =1 Ra992ga 4aa ad32?2/0a 2 ?2/aF 4a59a u 9aa3a> maa7; . (a!!iga )*ireh S872d0u 4uu 0u 21aa12>d;;>aa .

2A

B21a4g22 '' =13 ,1, Ma/0aasaa I9/aa32m 2>d32322s22 0;/ u 6aaga7 , ;; 4a5 @22/2787 , ;; 4u5uu da9ad22sa 0u a/0a7 4a> g88sa3a 0a7> 0u1a ?2/a . Ma/0aasaa I9/aa32m 68g87 ;; 4a>022 s;; 0a588787 , ;; 4u5uu u 9252787 a11a9a/2 gu9a> m88s322 4221022sa . I9/aa32m>a m88s3aas 4u5uu u 9252787 Y83;4a3 Y2/83F 5a6aa 21aa maa>6a 4a5aa 1a 72d3aa3daa , Buu/6a Ra992ga a7aa 1agu a/02 d;;>aa . Rabbiga $ #issi Ra92& Yehowah Nisii , guu1 , ama9a mada5 . Ba5>a>2>622 1# =1' ,13 ,1 Laa022>s8 Muus8 ga<m2322su 4a7 <us1aa788>F 0;10aasa7 4a5a7 s;; Daad88> d3aga5 , ;; Muus8 u sa1d32g88> , 2s>a 0;10aasuu 0u @ad322s6a7F Haa/uu> 27; Xuu/>a ga<m2322s22 9a7 sa/8 u 3a788> , 2>6uu m2d9a d32>a< 0a ma/a7 , ;; ga<m2322s22>a 4a7 5;;g88788> 21aa a7 D;//a5d22 d3a<da7 . O; Yas3uu<a>a s88@ a@088d 9uu 0u ?892787 /88/ Camaa18D 27; dad022s229a . Ma/0aasaa Muus8 4u5uu d32sa7 m881 a11a9a/2 , ;; maga<88d22 4u5uu u 9252787 Y83;4a3 N2s22 , Rabbiga $ %sidkenu I1aa3a 5aDa a3 . Y8/8m7aa3 '3 =+ O; 4a0362g22sa dad0a Ya3uuda3 4a7 9ad9aad2 d;;>aa> , ;; dad0a Is/aa!221>a ammaa> 9a7 0u d8gga>aa> d;;>aa> , ;; mag2<22sa 1agu maga<aa92 d;;>;>a 4aa Ra992ga XaD>2mada7ada a3 . Rabbiga $ Ra&aa Wa5aa> a3a7 /a92ga d3a036a/0aaga a3 , ama9a 4a5aa> a3a7 0a> 0uda4a7a .

Ba5>a>2>622 1

='+9 waayo , anigu waxaan ahay Rabbiga ku bogsiiya . &eel '% )ira ereyga aan % ar'o meesha ,laah ayaa la )oo)iyay a*diga this . &eel ayn% 'a heli 'artaa in isag% w%*%% no(day >1a*aan #ayid'a yahay ta'htar'aada + > ama > 1a*aan ahaa ayaa #ayid'a loo si %% % bogsiiyo . > &eel ma ,laah '% odhan + >Anig% wa*aan ahay 3abbiga ,laahaaga ah + yaa 'aa )iran . >

,laah doorsoomaynin . 1%*%% la mid ah %% yahay shalay + maanta iyo weligiiba + iyo weli isag% w%*%% inoo yahay + s%%(yo <

22

A5d2ga 1a2>;; 9a1a>Dada7 88 9;gs22>6a 3abbig% $ 3a.aa oo ahaa 'ii 0%raan'a waa soo da)inta oo %% ballan(aaday a*di ,laah si ay % bi*iyaan bogsashada dad'iisa . #ida laga soo *igtay 6aFid + m%%)inta ,laah oo sidii 3abbig% $ 3a.aa oo ahaa 'ii ahaa a(balay oo r%maystay by bin% ,sraa8iil + in dad'ii oo dhamm% diirsaday caa.imaad'a . Sa9uu/0a 1- =3# 9 AK"B C O; 4u5uu d29adda u 9252787 /88/ 92>u Is/aa!221 27ag;; 4a6a 1a<ag 27; da3a9 , O; Da9221;;72>022s22>a m2d 6aagda/a>2 0uma uu ?2/2> . &ar'ii ,sraa8iil dembaabay iyo caa.imaad'ooda ahaa ay saameeyeen + wa*ay '% toobad + allabaryada Laawiyiinta wa*aa sameeyey + oo ,laah si aan loo 3abbiga $ 3a.aa oo ahaa 'ii dhammaan . &aanta + sidii aan% in)iil'a '% wacdinno mada*.%rashada iyo in%% 'a.aaragg%d % yimaadeen 5iise &asii* + wa*aan leenahay is'% ballan .or '%wa b%'a . ISHAACIYAA AYAA KU DHAWAAQAY-BADBADADI BOGSIINTA 1i*ii bo(olaal sano + Gaala c%limada 5ibraaniga is'% dayeen in ay soo caddeysaa in ,saiah sadde* iyo 'onton ma ahaa (ayb 'a mid ah asal'a ah ee G%h%%dda 0orniin'a . #i 'astaba ha ahaatee mar'a 'itaabbadii '% helay at 0%mran !4; + 'itaab'a ,saiah ahaa 'itaab'ii d%%dd%%bnaa oo 'aliya taas oo ahayd complete Bilow ilaa dhamaad . 1a*a '% )ira sheegidda oo dhamaystiran 5iise helay in c%t%b'a 'onton iyo 'ii sadde*aad . Yaa /uma7>d;;>aG ,shaaciyaa w%*%% (oray + Isa2a3 3 =1 a . . . Ba1 7aa 4a/0a7ag22 /uma7s6a7G O; 7aa ga<a>622 Ra992ga 1;; muu?2787G Gaa r%maystay war'ayagii-> #ida ayn% 'a baran warbi*intan + wa*aan % leedahay inaad doorato . 1a*aan aaminsan nahay 'artaa warbi*inta iyo hesho .aa8iidadiisa b%%*a + ama aan% 'a sha'iyin 'artaa warbi*inta iyo (aban oo aan .aa8iidooyin'a . Im2sa a7aa 21aa3 a4;;d 9ada>7aa37G Is3a<27a 3 =1 9 . . . 27; <2dda a7 ga<a>622 Ra992ga 1;; muu?2787G

23

1a*ay '%wa *a(a r%meeyay warbi*inta no(on doono '%wii gacanta 3abbig% wa*ay '% soo m%%(do . Gacantii 3abbiga ayaa w%*%% '% tilmaamay *oog badan . 1aa in aan% weydiisan na.teena s%8aasha + > imisa ayaa ,laahay awood badanyahay -> ,shaaciyaa ayaa inoo tilmamay *ooga ilaahay + Is3a<a27aa , =1' D3u10a a>2gaa a9uu/a7 , ;; dad 9aa> 0u du1 uuma7 . A>2ga Dud3a7da a7aa sam;;72>0a ga<ma3a7ga 0u 0a1a 9252787 , ;; <22da>0;;da ;; d3a>>a a>2gaa am/a7 . 0oray + ,saiah oo '% saabsan gacanta iyo dhegta ,laah . Is3a<27a $ =1 Ba1 88ga , Ra992ga ga<a>622su 2>a7 4a5 9ad9aad2s; 0ama gaa9>a , ;; d38g2322su>a 2>a7 4a5 maD1aa> 0ama a4d>a , ,laah waa *oog badan oo dhan < By %% gacmaha iyo w%*%% soo .idiyey samooyin'a . 5iise + ,laah baa inoog% m%%)iyey )idh'a + gaarey gacmihiisa iyo '%wa b%'a bogsiiyey . Gacantiis% 'eliya ayaa la m%%)iyey oo %% gacanta aan la soo gaabiyey oo %% isma badbaadin 'aro iyo waan bogsiin maanta . Muu?2>6a 1a*ay '%wa *a(a r%meeyay heli doonaan m%%)inta b%%*da oo warbi*intan . 1a*ay dareemi 'aro in sha(ada ,laah bogsiinta waa sida inta badan (ayb 'a mid ah sha(ada mada* .%rashada 5iise on iyagoo 'a wa'iil + sida bi*inta ee + waayo + badbaadint% . ?an ah garashada iyo bar*adda yimaado by m%%)intiisa 'a sarraysa $ wacyigelinta 'adis ah ee r%nta ,laah oo '% )ira w%*%% r%%*eenna % . &%%)intii ma iman *oogga sababaynta o. o%r ca(li ah . E .iirso erayga > m%%)iyey . > Is3a<27a 3 =19E Ba1 7aa 4a/0a7ag22 /uma7s6a7G O; 7aa ga<a>622 Ra992ga 1;; muu?2787G > Logos > waa erayga Giriigga ah ee 1ord (oraal'a ah ee ,laah . &ar'a ,laah wa*yiga ah (eyb 'a mid ah Hreygiisa 'eentaa noo + wa*a %% no(onayaa rhema . > 3hema > waa erayga Giriigga ah ee ,laah erayga sha'hsi + ama wa*yiga + ayaa saas '% galay w%*%% r%%*eenna % 3%%*a 0%d%%s'a ah . ,nta badan sida ayn% 'a reading ama meditating on erayga ,laah + >i.tiin % tegi doonaa on + > #ida r%nta ah si lama

24

.ilaan ah % boodboodi doonaa .ahan'eenna . 1a*aan dareemi 'araa in (aylo + >1ow < ,laah 'aliya ay aayaddan c%s%b ee aan /itaab'a< ?ani wa*a ay )awaab 'a ayaan raadinayay . 1a*aan marna ma arag sidan '% hor < > ,laah ayaa m%%)iyey sida r%nta ah si ay r%%*eenna . Logos wa*a %% no(day rhema sha'hsi noo . 6%maya in + iimaan booda galay w%*%% r%%*eenna % + iyo iimaan'a noo ogolaato in ay gaaraan ba*ay iyo hesho bogsiinta 5iise ayaa horey loo siin . R;;ma 1- =1#Hadda9a /uma7sad0u 4u5uu 0a 72maadaa maD12dda , maD12ddu>a 4a5a7 0u 62maadaa 8/87ga Mas225a . Aa> 0u >;D;>; 4a/022 aas32<27a , Is3a<27a 3 =3&# Isaga 4aa 1a Duud3sada7 , 4aa>a 1a d22da7 , ;; 4u5uu a3aa >2> mu/ug88d , ;; 5a>uu> 9a/6a7 , 4aa>a 1a Duud3sada7 s2da m2d dad0u 48?2ga 0a Da/sad; , ma>a a7>aa> 5u/ma7> . S2da /u>6a a3 4u5uu 5am9aa/6a7 5a>uu>7ad88>>22 , 4u5uu>a Daa6a7 mu/ugad88>>22 , 1aa022>s8 4a5a7>u 0u 62/2>>a7 m2d 981aa7; 0u d3a<da7 , ;; I1aa3 d21a7 , ;; d329aa6a7sa> . Laa022>s8 4a5aa 2saga 1;; d3aa4a<a7 5adgudu97ad88>>a , 4a5aa>a 1;; >a9a/88787 5umaa6;;72>088>>a , 8d92>622 >a9aad22>ad88>>a>a dus322sa7 0u d3a<da7 , d21d211aa<22s22>a 4a7>u 0u 9;gsa>>a7 . D3ammaa>688> s2d22 2d; 9a7>u u 3a11;4>a7 , m2d088> 4a1u9a ?2d022suu u 1885da7 , ;; Ra992gu 4u5uu 2saga du1 saa/a7 5umaa>688>>a ;; d3a> . Isaga 4aa 1a du1ma7 , 4aa>a 1a d329a7 , 1aa022>s8 2>>a9a a@022s22 ma uu 0a1a Daad2> . Isaga s2d22 4a> 1a Da1a7; 9aa 1;; 08588787 , ;; s2d22 1a5 0u aamusa> 0u4a d3;g;/6a 0a 522/a 3;/6;;da , 2sagu a@022sa ma uu @u/2> . XaD22Dd22 4uu 3a7aa S2da 5aD22Dada a3 4a5aa uu 0a d3as3a 9;g; 27; Daad88> mu/ugad88>>22 F 4812 4a5aa> 0u 62/2787 4a5 2saga 0u d3u@a6a7 , 48129a m2d22d2>>ad22>a I1aa3 , ;; d329aa6a7sa> . Laa022> 4u5uu 0u d3aa4a<m88> , 4aa7; , 5adgudu97ada7adu , 4u5uu a3aa >a9a/ 7881a6; 5umaa6;;72>0a7ag22 aa4ad;;d F 8d92>622 a3 88 aa>>u >a9ad 4a7 du1 ?;;g6a7 , ;; 97 d;;>2s622su a3a7d 4a7>u 0u 9;gs22787 .

25

Aayadda a.ar bilaabmaa ereyga > #ida *a(ii(ada ah . > &a*aa looga )eedaa h%baal - #ida ay 6ictionary 1ebster + micnaheed% waa : h%baal ama 'alsooni hab '% haboon oo aan sha'i '% % toobad 'eeneen h%baal ah loo isticmaalo sida an aaminsan *oogga la saarayo degdegga ah . S212<22 mas225a /itaab'a 0%d%%s'a ah ayaa na siiya .aham dheeraad ah oo b%%*da t%d%cdan . Is3a<27a 3 =, S2da /u>6a a3 4u5uu A5am9aa/6a7C 5a>uu>7ad88>>22 , 4u5uu>a Daa6a7 mu/ugad88>>22 , 1aa022>s8 4a5a7>u 0u 62/2>>a7 m2d 981aa7; 0u d3a<da7 , ;; I1aa3 d21a7 , ;; d329aa6a7sa> . Laa022>s8 4a5aa 2saga 1;; d3aa4a<a7 5adgudu97ad88>>a , 4a5aa>a 1;; >a9a/88787 5umaa6;;72>088>>a , 8d92>622 >a9aad22>ad88>>a>a dus322sa7 0u d3a<da7 , d21d211aa<22s22>a 4a7>u 0u 9;gsa>>a7 . ,saiah (oray + > #ida *a(ii(ada ah + w%*%% dhashay o%r )irrada + dacii.nimo iyo is'%$b%%(a + iyo '% (aadeen calool*%madooda iyo *an%%n o%r . > /%wan wa*aa dhowr aayadahan noo 'eeno 'alsooni iyo 'alsoonida . #ida *a(ii(ada ah sida 5iise % dhashay dembiyadeenna inaga si aan %g% ma aha inay iyaga dhali + w%*%% % dhashay o%r )irrada + c%d%rada iyo *an%%n si aan %g% ma aha inay mar dambe iyaga dhali . 1aa ma*ay war bi*intii ishaaciya&asii*% m%*%% %dhibaatooday bogo ama $ )irrada + dacii.nimo + is'%$b%%(a hoogagga ama 7 9an%%n 9adg%d%byadayadii *adg%d%b'a ah iyo *adg%d%byadoodana

2"

nabadda iyo ladnaanta bogsiin iyo in la sameeyo oo dhan Wa5aa> g88s2>2m; d3232 0a/aa , H S2da 5aD22Dada a3 , 97 ga/aa<2dda ;; uu u d3as3a7 ;> ?2d3022sa , 4a5a aa>u 9;gs22787 : H #ida *a(ii(ada ah sida aan ognahay in %% dhasha dembiyadeenna inaga .og si aan %g% ma aha inay mar dambe iyaga dhali + wa*aan ognahay 'araan 1a*a %% sidoo 'ale 'a dhasha inta aann% + c%d%r iyo *an%%n 'a .og . Mas225u 4aa 98d81088>a ,n sha(ada 'ala iibsashada 3abbi 5iise naga wa'iil ah + w%*%% no(day o%r Beddel'a . &eesha aann% &ar'aas%% w%*%% soo 'a*aystay . #ida noo sii simid ah + ,sag% ma aha oo 'aliya % dhashay dembiyadayada + w%*%% sidoo 'ale % dhashay natii)ada dembiga . 1Bu6/;s ' =', O; 2sagu d8m927ad88>>22 4u5uu 0u Daada7 ?2d3022s22 g88d0a saa/>aa , s2 2>>ag;; d8m92 0a1a d32ma>>a7 a7>u 5aD>2m; ugu >;;1aa>>; . Wa5aad 0u 9;gsa688> 5a/22?2m2322 0a/9aas32dd22s22 . /a hor inta 5iise la (odbay is'%tallaabta + w%*%% ahaa 'arbaashay . Ma6a7;s '# ='+Ma/0aasuu Ba/aa99as u s22 daa7a7 , ;; g;;/6uu C22s8 0a/9aas3a7 a7uu u d3229a7 2> 2s0u6a11aa96a 1agu D;d9; . .%r.%ray *an%%n badan oo 'arbaash ah + w%*%%na % dhashay sida )idh'a '% dillaacin b%rb%risaan 'a soo celin + w%*%% no(day o%r Beddel'a . 1%*%% % dhashay *an%%n reer *an%%n iyo c%d%r . #ha(adiisii badbaadaba ah ee inaga 'eliya ma aha bi*isay ganaa*ii dembigayaga + wa*a 'ale oo na laga *oreeyay ay % dhali natii)ada )ir'a ah ee dembiga in . 1a 9;gs227aa7 . Da76a mada5 @u/as3ada 4a572g3a 9uu5a 88 mada5 @u/s3; s22sa 1a9ada9a =

9ad9aadada 4812g88d a3 ;; /uma7sad0a s2da Bad9aad278388>>a C22s8 Mas225 . B;gas3ada 88 ?2/088>u ;; /uma7sad0a s2da suuD7; 3u90a 88 <22s8 .

2;

Wa5a mu322m a3 Mas2252722>6a 2> a7 ;gaadaa> 2> 9;gsas3ada 4aa Da79 0a m2d a3 , mada5@u/as3ad22>>u 4aa I1aa3 88 aada>a3a 1885da7 . Ma/022 C22s8 d3u10a 0u 72m2d 27; 9252sa7 D22ma3a d8m927ad88>>a aa4ad;;d , 4u5uu s2d;; 0a18 0u 9252sa7 D22ma3a @;/ ;u/ 9;gsas3ada . Waa u?88dd; I1aa3 u Da9; aada>a3a s2 a7 ugu /aa5a7s6aa> <aa@2maad0a @u11 & mas0a5 a3aa> , ?2d3 a3aa> , da/88> a3aa> 27; . S2 a7 >;;gu s2 9uu5da uga @aa!22da7s6aa> D;d;99adaas , 4aa 2> a7>u 1a s;<; 27aga ;; u 38s3; /uma7sad0a 8/a7ga I1aa3 .

DAREEMADA IIMAANKA KASOO HORJEEDA Ku 622/sa>aa>6a da/88m0a &id 'a mid ah car(alad weyn '% (aata bogsashada waa '% tiirsanaanta ah ee dareen'a . ,n'astoo ay sii daynayaan 3%maysad noo si ay % ar'aan (o. bogsiiyey + sal iimaan'a bogsiinta waa in ay ahaadaan erayga ,laah '% . 1aa in aan ogaado wa*a Hreg% w%*%% leeyahay < Aan '% no(ono ashiciyaa + Is3a<27a 3 =19 7aa /uma7s6a7 4a/0a7ag22G ?ani waa s%8aal wa*aan oo dhan wa*ay % baahan yihiin inay 'a )awaabaan 1aayo + (%dheenna ayaa . 2a wa*aan aaminsanahay erayga ,laah Wa5aa> 1887a3a7 d;;/as3; 2>aa> sama7; . Ruma7sa>9a maa7; 4a/9252>6a d3a036a/0aG Wa5aa> aam2>sa>a3a7 d;;>aa 4a/9252> I1aa3 G Ruma7sa>9a maa7; <aad;;72> aa>G Wa5aa> aam2>sa>a3a7 d;;>aa 4a5a I1aa3a a7aa 0a 3ad1a7 ;; 2sugu muu?2787 Bad /uu5a7ga G &ar'a aan helno hadal'a rhema 'a timid ,laah + iimaan ilo r%%*eenna . Ayadoon warbi*in ta'htar ee + noo caadooyin'a + dareen'a + ama waayo$aragnimo ee la soo dhaa.ay 'a + r%maysad'aaga ayaa '% iman iyo iimaan ayaa aaminsan warbi*in ,laah .

2=

,n la barbardhigo soo socda + oo aad garaa. ahaan 'a ar'i 'artaa .ara(a % dhe*eeya r%maysad'a dareen'a iyo iimaan in erayga ,laah .

2!

"AWAAB DHA%AM((D

"AWAABTA IIMAANKA

Su*aa1 = maad 9ad9aada7G "4aa9 = 3aa: Su*aa1 = s2d8 0u ;gaa6a7G

Su*aa1 = maad 9ad9aada7G ?a4aa9 =3aa: Su*aa1 = s2d88 0u ;gaa6a7G

"a4aa9 = 026aa90a Duduus0a a3 a7aa 22 s38 8ga7 6aas: "a4aa9 =026aa90a Duduus0a a3 a7aa 22 s388ga7:

Su*aa1 = maad 9;gsa6a7G "a4aa9 = ma7a: Su*aa1 = s2d8 0u ;gaa6a7G

Su*aa1 = maad 9;gsa6a7G "a4aa9 = 3aa: Su*aa1 = s2d8 0u ;gaa6a7G

"a4aa9 = 21aa 3ada 5a>uu> a7aa> da/88ma7aa: "a4aa9 = 026aa90a Duduus0a a3 a7aa 22s388ga7:

Wa5aa 1agu da4;;92 0a/aa /uma7sad Bogsiinta waa iyada oo loo marayo iimaan . 1a*aan bogsiiyey sida aan% % bartaan + aaminsan + 'a dibna dha(maan on erayga ,laah . Bawlos w%*%% % (oray + R;ma>s 3 =3 ,, a ma5aa ?2/a , 3add22 Daa/ aa>a7 /uma7sad 1a3a7>G Aam2>>2mad22sa 9u/2> d;;>6aa I1aa3 aam2>>2mad22sa 27ada ;; aa> saama7> G Ma suu/6;4d;: Wa5aa> /a9aa , 3a a3aad; 2> 0as6;; >2> 4a1u9a 988>1;4 a3 . ,laah waa aamin . 1a*a %% diyaar % yahay in%% Gaboohiisii o. bogsashada . 1aa inaann% samaynaa si aad % hesho noo bogsashada All waa in ay r%maysan tahay< 3A

> 4abrihiisii wa*aan la bogsiiyey < > > 4abrihiisii aan% bogsiiyey < > Waan badbaaday #ababtoo ah ilaah baayiri sidaas< > &ar$mar ma dareemaan badbaadiyey $ laa'iin wa*a aan ogahay in aan ahay sababtoo ah wa*aan aaminsanahay .arriinta ,laah . > 1 Y;;5a>aa =13 a Wa57aa1a3aas a7aa> 2d22> s;; D;/a7 , 0u4aas ;; aam2>sa> 2> maga<a W2210a I1aa3 , s2 aad u ;gaa6aa> 2> aad 188da3a7 >;1;s3a 4812g88d a3 . Waa> 9;gsada7 Sa9a96;; a3 21aa3 9aa72d32 s2daas: > &ar$mar ma dareemaan bogsiiyay $ laa'iin wa*a aan ogahay in aan ahay sababtoo ah wa*aan aaminsanahay .arriinta ,laah . > Is3a<27a 3 = Laa022> 4u5uu 0u d3aa4a<m88> , 4aa7; , 5adgudu97ada7adu , 4u5uu a3aa >a9a/ 7881a6; 5umaa6;;72>0a7ag22 aa4ad;;d F 8d92>622 a3 88 aa>>u >a9ad 4a7 du1 ?;;g6a7 , ;; 97 d;;>2s622su a3a7d 4a7>u 0u 9;gs22787 . 1aa in aan helno wa*a aan *a(a % leenahay r%maysad b%% loo eegin wa*a aan dareemi ama 'a eeg . 1aa in aynaan ha r%maysad la8aanta *adaan noo bogsashada . 0aar 'a mid ah weydiin + H Waa ma5a7 sa9a96a , 3add22 a7 d;;>2s6a I1aa3 ;; d3a> ;; 2> 9u0aa>0;;da 1aga 9;gs227; , ma 72322> d3ammaa> dad0a 9;gs22787 GH 1a*aan sidoo 'ale '% waydiinaynaa + H Waa ma5a7 sa9a96a , 3add22 a7 d;;>2s6a I1aa3 88 d3ammu 9ad9aad; , ma 72322> d3ammaa> dad0a 0u 9ad9aad;G H Jawaabta labada s%8aalo waa +

4aa?29 a3 2> a7 2>a7 /uma7s6aa> . 1a*aan % hesho badbaadada r%maysad'a ,laah Hreygiisa . 1a*aan sidoo 'ale 'a heli bogsashada r%maysad'a ,laah Hreygiisa .

32

RASUULADU WAXAY RUMAYSNAAY((N&BOGSASHADU INAY TAHAY %AYB MADAX )URASHADA KAMID AH 1a*aa cad oo 'a soo .alal'a ay in ras%%lladii la r%maysan yahay bogsashada (ayb 'a mid ah ay mada* .%rasho % ahaa mar'ii ay bogsiiyey b%'a iyo '% (oray warbi*ino ay loo wa*yooday . Ma6aa7;s 4u5uu aam2>sa>aa &atayos la r%maysan yahay warbi*in ,laah sida ay wa* sii sheegeen by ,saiah . Ma6a7;s 8 =1+ ,1# G;;/622 ma03/29022 1a gaad3a7 , 4a5a7 u 088>88> Daa/ 9ada> ;; ?;;ga7 ?2>>2 . O; 4u5uu 0u ?2>>27ad22 0u saa/a7 (/a7 , 27; 0u422 9u0a7 ;; d3a>>a 4uu 9;gs22787 , s2 a7 u >;D;6; 42522 1agaga d385 N892 Is3a<7aa3 , 2sag;; 183 = H . La@622sa a7aa 4u5uu Daada7 /a/a7 27; d3as3a7 <udu//; ;u/ H Is3a<27a 3 =, ;; 08127a 1a ;;@2> 0a/; 97 s3aDada C22s8 4u5uu dad022 ;; d3a> 9;gs22>a7a , 27; Hd3ammaa>H 4a5aa 0a m2d a3 m2d 4a19a ;; >aga m2d a3 a7aa maa>6a . B%tros la r%maysan yahay warbi*in ,laah sida ay wa* sii sheegeen by ,saiah . I Bu6/;s ' =', Yaa 4u5uu >a@622sa 0u d3as3a7 d8m927ada7ada 2> uu ?2d3022s22 g88d0a saa/>aa , s2 2>>ag;; d8m92 , 2sag;; u d32>6a7 s2 uu d8m927ada , 0u >;;s3a3a7 1aga 7aa9; 2> a7 5aD>2mada7d22 a3a7dF 97 4a5aad u am9a>a7s88> 9;gs22787 . Beter la r%maysan yahay warbi*in ,laah mar'ii ay%% '% bogsiiyey (o.'a %g% horreeya ee soo socda 5iise dh%l'a tegaayo . )a12ma3a Rasuu11ada 3 =+ Ma/0aas Bu6/;s a7aa 0u 72d32 , H La<ag 27; da3a9 aa>ad 1a3a7> , 1aa022> 4a5a aa> 3a7sa> , 4a5aa> 2d2> s22> = . I> maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , sa/a ?;;gs; , ;; s;<;> H

33

#ida nin'a c%ryaan'a ah + wa*aan sidoo 'ale waa erayga ,laah waa r%n .

34

(/8ga 21aa3a7 Aad a7aa 1;; 3u9aa Beter ma aha oo 'aliya la r%maysan yahay .arriinta ,laah + w%*%% ogaa inay erayga ,laah ahaa oo sii h%bsada badan wa* 'asta oo isaga la '%lmi 'arin ama aad dareento . ' Bu6/;s 1 =1$ a Wa5aa> s2d;; 0a18 3a7sa>>aa 3ada10a >8927ad22 sam88787 ;; s22 3u9sada . . . 4812g22s B%tros wa*a %% ogaa in ,laah Hreygiisa ahaa '% nool iyo waaridda + . 1a*a nool oo aan dhicin nolosheena hadda . 1 Bu6/;s 1 ='3 2sag;; ma/ 0a18 0u d3as3a7 , ma d3a12> a9uu/ 9aa99a!a7a , 1aa022> 9aa99a!a7> ;; a3 8/a7ga I1aa3 ;; >;;1 ;; 0u dag; 0;/022sa , 4812g22s . 1a*aan aaminsanahay 1a*aa cad inaann% aragno adigoo 'a yimid ereyga : 2addii aan la bogsiiyey sida ay B%tros 2 :24 +

2adii ayn% 'a bogsiiyey sida ay ,saiah 53 :5 + &ar'aas wa*aan ahay bogsiiyey <

dhamaan loo baahan yahay waa in ay aaminsan yihiin warbi*in ,laah< 9itaa haddii caadooyin'a aan + hogaamiyeyaasha diinta + sida aan eegi + ama sida aan dareemi si 'ala d%wan ig% '%% sheegayaa < 1aa in aan 'a heli aan bogsiinta by iimaan . waa wa*aan bilaabayaa inaan inaan r%maysad '% hadlaan iyo .icil < ,n'astoo aan r%maysad'ii wa*aa laga dhisayo + ayaan si .ir.ircoon %ga sii daayo doono r%maysad'a + geesinimo bilaabaan inay % dha(maan soo ba*ay inaan r%maysad + iyo hesho aan bogsiinta .

35

#ida nin'a c%ryaan'a ah + calaamadaha aan baabi8i doontaa + sidoo 'ale 'orodha ama dha'hso leh . Ayaan sidoo 'ale + wa*aa lag% d%l socda doonaa oo boodboodaya oo ,laah ammaanaya . M27aad /uma7sa> d;;>6aaG &aad % r%maysan doontaan warbi*in ,saiah ee2adda waa wa(tiga si aad % hesho ,laah 'a yimid . 1a*aad heli 'artaa m%%)inta ah ee aad bogsashada *a( now< 1a*aan aragnay mid 'a mid ah magacyada ,laah $ 3abbig% $ 3a.aa oo ahaa 'ii + laga bilaabo dhibaatada 5iise naga wa'iil ah + laga bilaabo ,saiah ee wa* sii sheegidda + oo 'a soo maragga oo ras%%llada in bogsashada waa (ayb m%hiim ah 'a tahay (orshaha ,laah ee nolosheena . A7ad;;> 4a5a uu ?2d3088>u uu da/88>sa> 7a3a7 , 8/a7ga I1aa3 0u d3a4aaDd; , H d;;>2s622su a3a7d 4a7>u 0u 9;gs22787 : H Gaar ahaan wa*a %% wa*yiga 'an booda galay r%%*aaga + iimaan'a si aad % hesho m%%)inta ah ee aad bogsashada iman doonaa . Geesinimo % sheegi lahaa + > doonistiis% ahayd wa*aan ahay bogsiiyey < > ,yada oo Iilashada geesinimo '% bilaabaan si loo h%biyo ba*ay )ir'aaga . 2a wa*a aad 'a hor inta aan la samayn 'arin . G%%rto talaabo geesinimo '% ah r%maysad'a oo ay bilaabaan in ay ,laah '% ammaanaan wa*a .or m%%)inta ah ee aad bogsashada <
Iiiro gaar ah : da)inta baray in cashar tani waa in loo eegin calaamadaha ee )ir'een% $ Hrayga ,laah w%*%% leeyahay + wa*aana la bogsiiyey '% dhowaad laba '%n oo sano 'a hor . 2al'ii lag% bogsiiyey hadda + ama marar'a (aar m%sta(bal'a + r%nta waa in bogsashada %%n hadda lag% m%%)iyey in )ir'eena . ,n daraasaddan wa*aan ti*raac r%nta this inta badan by isticmaal'a erayada + > m%%)inta o. o%r bogsashada . > &%%)iyey in lag% (ee*ay 'arin sida > si cad % m%%(ata in ay '% aragti iyo .aham + ama daaha 'a . >

SU*AALO IYO MURAA"OCO 1 . Ma5aa a5d2ga I1aa3 3;/622sa 0ama Da96; dad022sa 0u saa9sa> 9;gs22>6a G Ma5a7 6a>2 mu322m u 6a3a7G

3"

' . U s3a/a5 muu?2>6a a3 88 9;gsas3ada 1aga 381a7 Is3a<7aa3 3 ad2gu 8/a7adaada .

3 . Ma5aa 0;;/sada ;@ 6a11aa9; a7aad /uma7sa> 6a3a7 2> I1aa3 aad u Daada> 1a3a7d 3add22 as6aamu3u 2> ?2/0aaga aada> 0u1a /aa<sa>87> muu?2>6a /u>6a s2da 1aga 381a7 8/a7ga I1aa3 G

3;

Cas3a/0a sad85aad

+asiixu$waa tusaaleheena
Wu5uu u72m2d s2d22 >2> 1a*a m%hiim ah in la .ahmo in 5iise '% meel gaar ah is'a dhigay *%(%%(diisa sida %% ,laah mar'%% % yimid in%% dh%l'a . 1%*%% % yimid sidii Last Adam ayaa + ayaa 1iil'a Aadanah% . :o %% '% sameeyey dh%l'a + w%*%% 'a hawlgala sidii Adam %g% horeysay wa*aa la ab%%ray ay '% sha(eeyaan . 5iise hawlgasha hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah sida r%maystayaash% waa inay la sha(eeyaan maanta . 3as%%l Bawlos % (oray oo '% saabsan 5iise sida nin soo socda . )2129;7 ' =# 1aa022>s8 4uu 2smad32787 , ;; 4u5uu Daa6a7 add;;> suu/add22s , ;; 4u5uu >;Dda7 m2d dad u 8g , LABADII MUCJISO EE UGU HORAYAAY EE MASIIXA B27; 1;; 98d81a7 4a7> Wa50as6a ;; uu 72/aa3da 4a7 >;D;>a788>:

&%c)iso %g% horeeya ee ay .%liyeen 5iise oo ahaa biyo soo )eestay + 'hamri at aroos'a . /a dib mar'ii &ary + 5iise hooyadiis + isaga ayaa % sheegay wa*ay 'a ba*ay oo 'hamri ah + iyada oo la hadlay (aar 'a mid ah ereyada aad m%hiim % ah addoommadii + Y;;5a>aa' = Y;;5a>aa' = 9 Wa5 0as6uu 2d2>0u 72d3aa3d; , 7881a . #i aad % dareemaa m%c)isooyin 5iise nolosheena + waa in aan dhegaysan cod'ii ,laah oo si deg dega loo eegin sida nacasnimada ah % m%%(an 'artaa addeecaan . > 1a* 'asta oo w%*%% yidhi + % samayn <> ?ani wa*ay % ogolaaneysaa 3%%*a 0%d%%s'a ah inay 'a sha(eeyaan na iyada oo loo marayo . Addoommadii wa*ay '% 5iise '% addeecay wa*ay b%%*iyeen barmiil biyo 'a soo . 1a*ay sii waday in ay isaga addeeca + oo caynba biyaha 'a dibna 'a (aadan odaygii ee iidda . &ar'a sayid'ii dhadhamiyeyse ay%% yiri + > 1a*aad adig%se 'hamriga wanaagsan ilaa haddeer . > #idee % .%d%dahay wa*a ay dhaawaceen iyaga sha'i mar'ii 5iise ayaa % sheegay in ay sawiri 'araan biyaha wa*ayna (aadan + biyaha + odaygii ee iidda .

3=

Addoommadii wa*ay '% ma aha 'aliya bilaabay ba*ay isaga mada + wa*ay sii wadaa in ay sidaa sameeyaan mar'a ay ahayd adag < #i la '%lmaan m%c)isooyin nolosheena + sidoo 'ale waa in aan% odhan + > 1a* 'asta oo w%*%% ig% yidhi + waan samayn doonaa < > W2210a 1a ,9;gs227aa7 B;gs22>6u a3aa mu<?2s; 1a9aad 88 C22s8 :

A shara. leh ma(lay oo '% saabsan m%c)iso ah oo 5iise sameeyey at the aroos'a iyo ma(al'a loo 'eenay iimaan . 4atii)ada r%maysad'a + oo wiil'iisii + dhalna 'ama noolaa . Y;;5a>aa , =,+& 1 Hadda9a ma/ 0a18 a7uu 72m2d Kaa>a 622 Ga1212 ;; a3a7d m88s3uu 9272322 03am/2ga 0aga d32ga7 . M88s3aas>a 4a5aa ?;;ga7 s2/0aa1 4221022s22 0u 9u0a7 Ka@a/>a!um . Isagu ma/0uu maD1a7 2>uu C22s8 Ya3uud27a 0a 72m2d ;; Ga1212 gaad3a7 , a7uu u 68g87 ;; 0a 9a/7a7 2>uu u 72maad; ;; 4221022sa 9;gs227; , 4aa7; , d32mas3uu u d3;4aa . Hadda9a C22s8 4u5uu 0u 72d32 , Haddaa>ad <a1aam;;72> 27; 7aa9a9 a/02> , ma/>a9a ma /uma7sa> d;;>6aa> . S2/0aa1022 4u5uu 0u 72d32 , Sa72d;4 , 0aa1a7 2>6aa> 42210a7gu d32ma> . C22s8 4u5uu 0u 72d32 , S;<; , 42210aag22 4aa >;;1 7a3a7 . Ma/0aasaa >2>022 /uma7s6a7 3ada1022 C22s8 0u 72d32 , 4uu>a s;<da7 . I>6uu s;<da7 a7aa add;;mmad22s22 0a 3;/ 72maad88> , 27ag;; 183 , W2210aag22 4aa >;;1 7a3a7 . 4in'ii w%*%% '% g%%l daraystay in 5iise 'a dhaadhicin in%% wiil'iisa hab bogsiiyo . 1%*%% isaga 'a baryay in%% yimaado oo wiil'iisa bogsiiyo . 2al'ii + nin'ii 'a helay isaga oo m%c)iso ah bogsiin mar'ii %% r%maystay hadal'ii 5iise '% hadlay < 6ad badan ayaa '% g%%ldareysatay inay la '%lmaan m%c)isooyin ma*aa yeelay + wa*ay is'% dayeen in ay 5iise '% (ancin in ay % sameeyaan iyagoo hab . 1a*ay aaminsan yihiin ay bogsan doonaa haddii (o. gaar ah t%'anayo iyaga siyaabaha (aar'ood hal'ii ay % geliya + iyagoo ,laah r%maysta iyo Hreygiisa . 3!

#ida addoommadii iyo #ir'aal'ii w%*%% '% + wa*aan sidoo 'ale + wa*ay la '%lmi 'araan m%c)isooyin haddii aan% dhegaysan cod'ii 5iise + hadal'ii %% '% hadlayaa aaminsan + oo adeeca wa* 'asta oo w%*%% inoo sheegayaa in ay sameeyaan . MASIIXU WUXUU UYIMID I>uu 5;/a7; 0u4a d329a>: 5iise s%b'ay 3%%*a 0%d%%s'a ah '% wacdinno % samatabbi*iyaa ma*aabiistii iyo dhigay at *orriyad '%wa la d%lmay . All bondages + oo ay '% )iraan addoonnimada c%d%r iyo itaaldarradayda + marna no(on 'ara doonista ,laah + tan iyo (aybtii s%b'idda 3%%*a 0%d%%s'a ah w%*%% ahaa in la bogsiiyo + iyo dhigay lacag la8aan . Luu0;s , =18 Ruu522 Ra992ga a7aa 2 du1 ?;;ga , Waa7; , 4u5uu 22 su90a7 & 2>aa> 4a/ 4a>aagsa> masaa022>6a 0u 4a<d27; , Wu5uu>a 22 s;; d2/a7 & 2>aa> 0u4a 52d3a> @u//22>>2mada & ;g87s227; I7; 0u4a 2>d3a3a & 1a! s;; <812>6a a/agg;;da I7; &2>aa> 0u4a >a9a/a7sa> s;; @u/@u/; , Wu5uu ?8927a7 3a/D;;d0as6a ,shaaciah wa*%% sii sheegeen 5iise wasaaradda oo %% lahaa ee lacag la8aan ah la d%lmay . Is3aa<27a 8 =+ S;4 0a>u ma a3a s;;>022 aa> d;;/6a7 = & 2> s21s21ad2322 s3a/>2mada 1a @u/; , &;; gu>62m2322 3a/D;;d0a 1a d89<27; , &;; 0u4a 1a du1ma7 1a 5;/887; , &;; aad 3a/D;;d 0as6a ?892saa>G Wu5uu 9u/9u/27a7 s3aDad22 s387daa>0a #ida laga soo *igtay John + sababta 5iise yimid w%*%% ahaa + Y;;5a>aa 3 =8 9 . . . 2>uu 4ada 9aa992!27; s3uDu11ada I9122s0a 0a .

4A

Wu5uu s227a7 >;1;1 9uu5da '% b%rb%riyey sha(ada ,bliis'% ee + 5iise w%*%% bi*iyaa nolosheen% dad'iisa . 5iise w%*%% '% yidhi + Y;;5a>aa 1- =1- 9 2>aa> u 2m2d 2> 1aga 7aa9; 2> a7 Da9aa> >;1;s3a , 27; 2> 0a 9ada> a7aa 4a5a 1aga 7aa9aa 2> . D3amaa> 4uu 9;gs227aa7 9oo)inta '% 'itaabi on wasaaradda bogsashada 5iise %% yahay in %% in isaga % yimaadeen oo wada bogsiiyey . ,n /itaab'a 0%d%%s'a ah ay )irto sh%r%%do gaar ah % shara*aya badbaadada iyo bogsashada . Hreyada shara*aad 'a bi*inaya (o.'a in b%'aan'ooda laga bogsiiyo la mid tahay ereyada '% shar*ayo waa in ay mar 'ale dhalataan '%wa . 9ad9aad2>6u = D3amaa> 9;gs22>6a = D3amaa>

M2d0as6a S20as6a9a

?2/a %;/>22>0a ;; muu?2>a7sa , 2> 9;gsas3ada 4a5aa 1;;gu 6a1aga1a7 d3ammaa> . S2da aad a03/27a7sa7 , 2>aad d3a4/6aa> ;; 5;;gga saa/a7aa> ;> s3u/uuda3a 0as6a ;; d3a> .

midkasta Ma6a7;s $ =3 C22s8 4u5uu 0u 4a/88ga7 magaa1;;72>0a 27; 6uu1;;72>0a ;; d3a> , ;; su>ag;g7ad;;da a7uu 4a5 0u 9a/a7a7 , ;; 2>?2210a 9;D;/6;;7ad22 0u 4a<d278787 , ;; 9ug6; 4a19a 27; <udu/ 4a19a a7uu 9;gs22>a7a7 = badankooda Ma6a7;s 1, =3+ O; >2ma>022 3a10aas d8gga>aa g;;/6a7 ga/688> 2saga , 4a5a7 <2d u d2/88> da10aas 0u 4a/88gsa> ;; d3a> , ;; 4a5a7 u 088>88> 0u4a 9u0a ;; d3a> ,

'hamaan Ma6a7;s 1' =1 C22s8 g;;/6uu ;gaada7 a7uu 3a10aas 0a 68g87 , ;; 4a5aa /aa<a7 dad 9ada> , d3ammaa>6;;d>a 4uu 4ada 9;gs22787 . 'hamaan Ma6a7;s 8 =1+ G;;/622 ma03/29022 1a gaad3a7 4a5a7 u 088>88> Daa/ 9ada> ;; ?2>>27; Da9a . (/a7 a7uu ?2>>27ad22 0u saa/a7 , 0u422 9u0a7 ;; d3a>>a 4uu 9;gs22787 , 'hamaan Luu0;s + =1$ Dad022 9ad>aa ;; d3a> 4a5a7 d;;>a788> 2>a7 6aa96aa> 2saga , 4aa7; , 5;;g 9aa 0a s;; 9a5a7 ;; 4ada 9;gs22787 . 'hamaan )a12ma3a /asuu1ada1- =38E .27; s2duu I1aa3 C22sa3a /88/ Naasa/8d 0u su90a7 Ruu5a %uduus0a a3 27; 5;;gga . Isagu 4aa 4a/88g2 ?2/a7 , 4a>aag>a 4uu @a12 ?2/a7 , ;; 4u5uu 9;gs22> ?2/a7 0u422 I9122s0u <add29a7 ;; d3a>F ma5aa 7881a7 , I1aa3 9aa 1a ?2/a7 2sag22 . Wa59a ma ,uusa> 98d812>: 0oraaga 'itaab'a 5ibraaniyada wa*a %% (oray in 5iise %%san wa*ba is'a badalin + weli w%*%% yahay isla maanta . C29/a>27ada 13 =8C22s8 Mas225 4aa 2s0u m2d s3a1a7 27; maa>6a 27; 4812g229a . 2addii w%*%% bogsiiyey hal'a w%*%% ahaa dh%l'a this + w%*%% bogsiin doonaa + oo maanta < 0o. walba in yimaado isaga r%maysad'a heli 'artaa iyaga oo bogsashada . MASIIXU WUXUU BIXIYAY ABAALGUD SARE T21maama3a ga9a ga9ada /a hor inta 5iise )annada 'or %ma tegin + w%*%% na siiyey amar'ii 'ama dambaysta . ?aas wa*aan %g% yeernaa Adeegga 1ayn . &ar' '%wan erayada %g% dambeeyey m%hiim ah oo 5iise '% diiwaan gelinayaa in ay 0%raan'a w%*%% .

42

Ma/0;s 1+ =1 &1$ Ma/0aasuu 4u5uu 27aga 0u 72d32 , Du>2da ;; d3a> 6aga , ;; uu>0a ;; d3a> 2>?2210a 0u 4a<d27a . K22 /uma7s6a ;; 1a 9aa9622s; 4aa 9ad9aad2 d;;>aa , 1aa022> 022 aa> /uma7sa>2> 4aa 1a 5u0um2 d;;>aa . Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa> , a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . Hadda9a Ra992 C22s8 g;;/6uu 1a 3ad1a7 da9ad88d a7aa samada 1;; Daada7 , 4u5uu>a @ad322s6a7 I1aa3 m2d2g622sa . ?ani ma aha sarbeebta weyn $ waa amar < Mas225u , 4aa 6usaa18388>a 6ad badan oo ay '% adag tahay oo r%maysan in 5iise waa t%saale ahaan mar'a ay timaado bogsiintiisa iyo wasaaradda m%c)iso . 1a*ay .i'iraan in '%wan oo dhan daliil'a 'a sarraysa ahaayeen + sababtoo ah isagoo sida 1iil'a ,laah . ?aasi r%n maaha . 5iise wa*a %% ahaa % (almana in%% no(do noo ?%saale ahaan + sababtoo ah w%*%% '% meel gaar ah is'a dhigay *%(%%(diisa sida 1iil'a ,laah oo % timid si ay dh%l'a this in ay '% noolaadaan iyo wasiir'a sida nin + sida Last Adam ayaa . ,n'asta oo w%*%% si dhab ah wali % ahayd ,laah + w%*%% '% noolaa oo % adeegtay dh%l'a this sida 1iil'a Aadanah% . &a )irin m%c)isooyin diiwaan geliyay na.tiisa %% ilaa 3%%*a 0%d%%s'a ahaana waa d%l yimid mar'ii la baabtiisay dabadeed in 1ebiga Erd%n . Adeeggiisa la sameeyey ee *oogga iyo by (aliin'a ee hadiyado 'a sarraysa ee 3%%*a 0%d%%s'a ah + wa*aan nahay sida ay % nool yihiin iyo wasiir'a r%maystayaal 3%%*a $ baabtiisay .

43

Wa5aa 1aga 9uu527aa7 /uu5da 9a/a0a7sa>

5iise w%*%% '% yidhi 3%%*a 0%d%%s'a ah isaga bo(radeen . Luu0;s , =18 ,1$ Ruu522 Ra992ga a7aa 2 du1 ?;;ga , Waa7; , 4u5uu 22 su90a7 2>aa> 4a/ 4a>aagsa> masaa022>6a 0u 4a<d27; , Wu5uu>a 22 s;; d2/a7 2>aa> 0u4a 52d3a> @u//22>>2mada ;g87s227; I7; 0u4a 2>d3a3a 1a! s;; <812>6a a/agg;;da I7; 2>aa> 0u4a >a9a/a7sa> s;; @u/@u/; , I7; 2>aa> dad0a ;g87s227; sa>>adda Daa9921aadda a3 88 Ra992ga . Sad85 Da79;;d ;; 4aa 4887> Ad88g22 mas225a 4a5aa 0am2d a3aa ,

Wa59a/ad2d Wa<d2> B;gs22> 27; 0asaa/2d Ma6a7;s $ =3 C22s8 4u5uu 0u 4a/88ga7 magaa1;;72>0a 27; 6uu1;;72>0a ;; d3a> , ;; su>ag;g7ad;;da a7uu 4a5 0u 9a/a7a7 , ;; 2>?2210a 9;D;/6;;7ad22 0u 4a<d278787 , ;; 9ug6; 4a19a 27; <udu/ 4a19a a7uu 9;gs22>a7a7 = (adidid Adeeggii 5iise ahaa '% 'oobnayn hal t%%lo + ama mid 'a mid ah magaalada wa(ti . 1a*a aan s%%rtoobin in%% isaga si %% % gaadho baahida dad'ii badnaa ee magaalo 'asta oo . 9ertii ayaa 1%*%% '% amray in ay % d%ceeyaan dad'a 'ale in loo soo diro sida sha(aalaha .or beergooys'a . Ma6a7;s $ =3+&38 Laa022> g;;/6uu dad022 9ad>aa a/0a7 a7uu u >a5a/22s6a7 , 4aa7; , 4a7 d329aa6a7s>aa788> ;; 0a1a @2/2d3sa>aa788> s2d22 2d; aa> ad32?2/ 1a3a7> . Ma/0aasuu 58/622s22 0u 72d32 , Wa5a 988/6a 1aga g;;7>a7aa 4a7 9ada> 72322> , s3aDaa1a7aas3us8 4aa 7a/ 72322> .

44

S2daa da/688d Sa72d0a 988/g;;7s0a 9a/7a 2>uu s3aDaa1a7aa1 988/622sa u s;; d2/; .

45

MASIIXU WAKIIL AYUU KAYAHAY KUWA KALE X8/622 1asaaradd% wa*ay 'a sarraysa ee 5iise %% ahaa bateen sida %% toban'ii *erta '% *igeenadooda . 1a*ay ahaayeen inay sameeyaan isla wasaaradda 1a*a %% m%%)iyey iyaga . Ma6a7;s 1- =1 ,# ,8 Markaasuu wuxuu u yeedhay
laba-iyo-tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay inniyo wasakh leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo cudur walba ku bogsiiyaan . !o intaad socotaan wacdiya , oo waxaad ku tidhaahdaan , "o#ortooyadii annadu waa dhow dahay . Kuwa bukana bogsiiya , kuwii dhintayna sara kiciya , kuwa baraska lehna nadii$iya , inniyadana saara , hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaanna ku siiya .

X8/622>a s2d;; 0a18 4a5a7 4a0221 0a>;Dd88> = 0u 4a<d27aa> , B;gs227a 0u4a 9u0a ;; , >ad22@27a Da9a7>a , d32>6a7 s;; sa/a 02<27; , ?2>>27ada 0u saa/;

1a*ay ahaayeen inay sidan sameeyaan si *or ah oo leh )acayl isla iyo na*ariis sidii 5iise oo . 1a*a ay wasaaradd% wa*ay ahayd in ay no(oto sida wasaaradda 5iise . T;dd;9aa6a>022 /a dib mar'ii laba iyo toban'a 'a mid ahaayeen g%ddoominta iyo 'oraya ee waayo$aragnimo + 5iise ayaa diray oo toddobaatan . Luu0;s 1- =1 ,$ Wa5aa da9ad88d Ra992gu 4u5uu s;; 9252787 6;dd;9aa6a> 0a18 , ;; 1a9a 1a9a a7uu 3;/622sa u d2/a7 21aa magaa1; 4a19a 27; m881 4a19a ;; uu 68g2 1a3aa . B;gs227a 0u4a 9u0a ;; 3a10aas ?;;ga , ;; 0u d3a3a , B;D;/6;;7ada I1aa3 4aa 2d2>0u s;; d3;4 da3a7 .

4"

Gudd2ga> 1a3aa s2 uusa> u 98dd81m2> . T;dd;9aa6a> 4a5a7 a3aa788> 2> = B;gs227a 0u4a 9u0a . 0u 4a<d27aa> I>?2210a 9;D;/6;;7ada I1aa3 .

1asaaradd% wa*ay 'a ahaa '% gaarsiin . 5iise (aybtii 'owaad daggan % galay nolosha $toban'ii *erta ahaa + 'a dibna galay nolosha toddobaatan'a . 1a*a h%baal ah in ay weli lahaa wa* badan si ay % bartaan + laa'iin wa*ay ahaayeen '%wo sii 'ordhaya . ?an %g% m%hiimsan + wa*ay ahaayeen addeecitaan'a 5iise . #idaas darteed + wa*ay la '%lmeen m%c)isooyin waaweyn + .ar*ad + iyo g%%l . Luu0;s 1- =1# a T;dd;9aa6a>022 ma/ s;; >;Dda7 @a/5ad . . . D3amaa> /uma7s6a7aas3a ,yadoo tilmaamaha Adeegga 1ayn + 5iise ayaa diray oo r%maystayaasha oo dhan . dhamaan in ay yihiin dhashay mar 'ale leeyihiin g%ddiga is'% mid ah si ay % tagaan in magaca 5iise &asii* . Ma/0;s 1+ =1 ,1# ,18 Ma/0aasuu 4u5uu 27aga 0u 72d32 , Du>2da ;; d3a> 6aga , ;; uu>0a ;; d3a> 2>?2210a 0u 4a<d27a . Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa> , a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . 3as%%lladii mar'ay '% dhintay + ma bogsashada )oo)iyaan &aya + G%ddiga Great oo ahaa .or > '%wa *a(a r%meeyey + > ma ahan oo 'eliya .or ras%%lladii hore . 3%maystayaasha 'a dibna + iyo haatan + yihiin in ay sii wadaan 'eeno bogsashada d%nida . 3%maystayaasha maanta + waa in ay baraan oo '% wacdiyaan yahay Badbaadiyaha iyo s%%(yo 5iise &asii* + iyo sida ay r%nta + iimaan inay helaan iyo inay '%wa b%'a '% bogsiinaya 1asiir'a baraan la sii dayn doono . Ruma7s6a7aas3a ;; 1;;d2/a7 2>a7 0u 9a5aa> =

4;

Taga ;; 0u 4a<d27aa> . ?2>>27; 0u saa/2> . La 3ada1 3;;7; <usu9 . N2>>a ga<ma3a ;> 9u0a . dhamaan '%wa r%meeyey C ma ahan oo 'eliya ras%%lladii + nebiyada + wacdiyayaal + iyo macallimiin D waa in ay gacmahooda on b%'a + wayna bogsan doonaan . 3%maystayaasha oo dhan waa in ay sameeyaan wa*a ay 5iise '% sameeyey )oogta ah maalin walba . Y;;5a>aa 1, =1' Ru>622 , /u>622 , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , K22 2 /uma7s6aa , s3uDu11ada aa> sam887; , 2s>a 4uu sama7> d;;>aa , ;; s3uDu11; 0u4a> 0a 4aa487>>a 4uu sama7> d;;>aa , ma5aa 7881a7 , Aa99a3aa> u 68ga7aa . 3%maystayaasha oo dhan waa in ay in)iil'a dad'a la wadaagaan + iyagoo .ilaya in #ayid'% w%*%% iyaga la sha(eeyaan + iyo ansi*inta inay isaga 1ord by calaamadaha in raaci . Ma/0;s 1+ ='- 7agu>a 4a7 9a588> ;; m881 0as6a ;; a7 6ag88> dad022 9a7 4a<d2788> , Ra992gu>a 4aa 1a s3aDa7>a7a7 27aga , 2sag;; 3ada10a 0u 5aD22?2>a7a <a1aam;;72>022 1a s;<da7 . Aam22> . 3%maystayaasha oo dhan + oo awood 3%%*a 0%d%%s'a ah + waa in ay no(on mar'haatiyada . 1a*ay % eg yihiin in ay bilaabaan in ay magaalada % gaar ah + 'a dibna wa*ay sidoo 'ale waa in ay gaaraan ba*ay d%nida . )a12ma3a Rasuu11ada 1 =8 Laa022>s8 4a5aad 3812 d;;>6aa> 5;;g ma/022 Ruu5a %uduus0a a32 2d2>0u s;; du1 ?;;ga7F 27; aad 22 >;D;> d;;>6aa ma/03aa62 0a a3aa Y8/uusaa18m , , 27; Ya3uud27a ;; d3a> , 27; Samaa/27a , 27; 21aa d3ammaad0a du>2da ;; . Ma6a7;s ', =1, O; 2>?2210a> 9;D;/6;;7ada a7aa du>2da ;; d3a> 1agu 4a<d272 d;;>aa 2>uu ma/ag u >;Dd; %u/uuma3a ;; d3a> , da9ad88d>a ugudam9a7s6a a7aa 2ma> d;;>6a .

4=

5iise &asii* + oo ah 1iil'a ,laah + yimid + si %% dh%l'a % 'eeno ca.is'a aadanaha oo dhan . &ada*.%rashadiinn% waa ?ani wa*aa 'a mid ahaa '%wa b%'a '% bogsiinaya . 5iise w%*%% bilaabay bogsiinaya in adeeggiisa sha'hsi . &ar'aas w%*%% bilaabay hab'a is'% dh%.ashada tababar'a iyo 'omishan *ertii % . 2awlgal'ani wa*a %% sii wadaa in ay naga maalin . 1a*aan sida '%wa r%maysad'a leh wa*aa '% *igeenadooda si ay in)iil'a '% (aadaan d%nidan l%ntay iyo dhimanayaan . 3%maystayaasha oo dhan ay yihiin in ay sii wadaan in ay '% samayn sh%(%llada isla oo 5iise sameeyey .

4!

HOGAAMIYAYAASHII HORE EE KANIISADA AYAA BOGSIINTA SIIWADAY . /a dib mar'ii 4ebi 5iise + ma bogsiin )iray stop - 4o + *ertii ayaa sii waday in ay in)iil'a '% wacdinno iyo bogsiiyaan '%wa b%'a . 2al'an wa*aan 'a .iirsan t%saalooyin'a ee Beter + Bhilip + iyo Ba%l . I868/ Beter magaca 5iise &asii* la hadlay nin'ii c%ryaan ah + iyo in%% bogsaday . )a12ma3a Rasuu11ada 3 =1&8 Hadda9a saa<add22 sagaa1aad ;; 4a0362g22 sa1aadda a3 a7aa Bu6/;s 27; Y;;5a>aa ma<9ud0a 6ag88> . Wa5aa 1a s;; Daada7 >2> <u/7aa>>2m; uu/022 3;;7ad22s 0a1a s;; 9a5a7 ;; maa12> 4a19a 1a ag d32g2 ?2/a7 a19aa90a ma<9ud0a ;; 1a ;d3a> ?2/a7 %u/u5 Bada>8 2>uu 0u4a ma<9ud0a g81a7a7 da4a/sad; . Isagu , ma/0uu a/0a7 Bu6/;s 27; Y;;5a>aa ;; 0u d3;4 2>a7 ma<9ud0a ga1aa> , a7uu da4a/sada7 27aga . Ma/0aasaa Bu6/;s , ;; Y;;5a>aa 1a s;<d; , 2>6uu aad u @22/2787 2saga , 0u 72d32 , Na s;; 88g . Ma/0aasuu u @22/sada7 27aga , 2sag;; @21a>a7a 2>uu 27aga 4a5 0a 381; . Laa022> Bu6/;s 9aa 0u 72d32 , La<ag 27; da3a9 m2d>a ma 3a7s6; , 1aa022> 4a5aa> 3a7s6aa> 0u s22>a7aa . Maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , 0u s;<; . Ma/0aasuu 2>6uu ga<a>6a m2d2g6aa 0u d38ga7 a7uu sa/a 02<2787F ;; ma/0229a <ag2322s22 27; a>D;47ad22s229a 4aa 5;;ga7s688> . I>6uu 0;/ u 9;;da7 a7uu 2s6aaga7 ;; s;<;d 921aa9a7F ma/0aasuu 27aga ma<9ud022 1a ga1a7 , 2sag;; s;<da ;; 9;;d9;;da7a ;; I1aa3 ammaa>a7a . I3212J Bhilip + adeegto + '%waas oo mar'ii danbe no(otay wacdiye + wacdiyey in)iil'a 5iise &asii* '%wa #amaariya + iyo calaamooyin'ii bogsiinaya (aaday . )a12ma3a Rasuu11ada 8 = &8 Ma/0aasaa )2129;s 4u5uu 68g87 magaa1ada Samaa/27a , ;; 4u5uu dad0a 0u 4a<d2787 Mas225a .

5A

O; dad022 9ad>aa , 27ag;; 2s0u 4ada Da192 a3 , a7a7 d38ga7s688> 4u5uu )2129;s 0u 3ad1a7 ma/0a7 4a57aa1a3aas maD188> ;; a7 a/088> <a1aam;;72>0uu sam88787 . Waa7; , 0u4; 9ada> ;; ?2>>27; 4asa03 183 Da9a7 , ?2>>27ad22 ;; <;d 487> 0u Da712>a7a a7aa 0a s;; 9a5a7 , ;; 0u4; 9ada> ;; <u/7aa> a3aa 27; 1aa>gad3a7aas3229a 4aa 1a 9;gs22787 . Magaa1adaas>a aad 9aa 1;;ga @a/5a7 . Rasuu1 9;41;s Ba%l wacdiyey in)iil'a 5iise &asii* nin'ii *oogdaran + iyo nin'a la bogsiiyey . )a12ma3a Rasuu11ada 1, =8&1- Lus6a/a 4a5aa @ad32787 >2> aa> <aga3a 5;;g 0u 1a3a7> , ;; 6a> 27; ma/0uu uu/0a 3;;7ad22 0a d3as3a7 <u/7aa> a3aa , 0aas;; aa> 4812g22s s;<;> . Isagu 4u5uu maD1a7 Ba41;s ;; 3ad1a7a , 0aas;; 2>d3a3a aad ugu @22/2787 , ga/6a7>a 2>uu /uma7sad uu 0u 9;gsa> 0a/; 1887a3a7 , 4u5uu>a <;d d388/ 0u 72d32 , Caga3aaga sa/8 2sugu 6aag . Ma/0aasuu 9;;da7 ;; s;<da7 . w%*%% bogsiiyey nin oo la (andho iyo dabadhiig (aba . )a12ma3a Rasuu11ada '8 =8 ,$ O; 4a5a7 >;D;6a7 2> B;9127;s aa992322s ?22@sada7 2sag;; Da>d3; 27; da9ad322g Da9a . Ma/0aasaa Ba41;s 2sag22 u ga1a7 ;; 2>6uu u du<88787 a7uu ga<m2322s22 saa/a7 ;; 4uu 9;gs22787 2sag22 . O; ma/022 4a5aas 1a sam88787 da9ad88d a7aa 2>622 0a18 ;; <udu//; Da96a7 ;; gas22/add22 ?;;g6a7 ;; d3ammu 4ada 72maad88> , ;; 27a>a 4aa 1a 9;gs22787F ALBAABADA BOGSIINTU WAY UFURANYIHIIN WACDIYAYAASHA Bogsiinta bi*isaa .%rsado ay '% in)iil'a leh %nsaFed 'a wadaagaan . /a hor inta (o. 'a )awaabi 'artaa in)iil'a + waa in aan mar'a hore helaan wa* ay daneeyaan . 6%nida wa*a 'a mid ah *an%%n iyo (osliyo + bogsashada oo heshay mid 'a mid .oo)ignaan iyo si dha'hso ah ad'eeyaa ansa* ah ee erayga ,laah .

Mu<?2s;;72>0u 4a5a7 1as;<daa> sa/a0a<a /%lan'a tahay wacdin mar'a hore + #ara'icidda '%wii dhintay 'a dib + '% bilaabantay bogsiiyo . Bogsashada ?he m%c)iso nin'a c%ryaan'a Albaab'ii 0%r%*da Badnaa + albaab'ii .%ray .or shan '%n oo si badbaadi . )a12ma3a Rasuu11ada 3 =8&11 I>6uu 0;/ u 9;;da7 a7uu 2s6aaga7 ;; s;<;d 921aa9a7F ma/0aasuu 27aga ma<9ud022 1a ga1a7 , 2sag;; s;<da ;; 9;;d9;;da7a ;; I1aa3 ammaa>a7a . Dad022 ;; d3ammu>a 4a5a7 a/088> 2sag;; s;<da ;; I1aa3 ammaa>a7aF ma/0aasa7 4a5a7 ga/688> 2>uu 2sagu 7a3a7 022 A19aa9022 %u/u5da Bad>aa ag622sa da4a/s2ga u @ad322sa> ?2/a7F ma/0aasa7 7aa9 27; ama>0aag u1a d32>688> 42522 0u d3a<a7 2saga . O; 2>6uu Bu6/;s 27; Y;;5a>aa 0u d38gga>aa a7a7 dad022 ;; d3ammu 0u s;; 4ada ;/d88> 9a19a1ad22 1a ;d3a> ?2/a7 Ba19a1ad22 Su1a7maa> 27ag;; aad u 7aa9sa> . )a12ma3a Rasuu11ada , =, Laa022> Daa/ 9ada> ;; 3ada1022 maD1a7 4aa /uma7s688>F ;; 62/ad22 >2ma>0u 4a5a7 >;D;6a7 a99aa/a3a s3a> 0u> . Bal ayn% eegno .alal'a B%tros iyo Goo*anaa . 4a5a7 @a1a788> 3a41a3a <aad2ga a3 & mu<?2s; 0a d3a<a7 m881 0a 9a5sa> 0a>22sadda . Wa5a7 u @22/sad88> >2>0a 0a ;; 2sag22 1a 3ad1a7 . Wa5a7 Daa6a7 32>d2s8 a3 2>a7 92527aa> 9;gsas3ada . Wa5a7 a3aa788> ma & 4asa0388787 d32>a< 97 9aa32da 1;; Da9; 921;4ga a3 88 1a<ag . Wa5a7 s22788> 4a5a a7 1a3aa788> & 8/87ga I1aa3 27; 5;;gga maga<a C22s8 .

Ha90a ma 98d812> : 2ab'a ay gaadho d%nida %%san wa*ba is'a badalin . C22s8 u ad88ga7 97 =

52

Wa59a/2s Wa<d2> Da4887> La9a 27; 6;9a> a7aa u d2/a7 21aa = 0u 4a<d27aa> B;gs227a daa32/27; aa4ad88d d32>6a7 s;; sa/a 02<27; ?2>>27; 0u saa/2>

T;dd;9aa6a> a7aa u d2/a7 21aa = B;gs227a 0u4a 9u0a . 27aga 0u 62d3aa3daa , H B;D;/6;;7ada ?a>>ada 4a5a7 62m2d . H Wa5aa> 0u 52g88>ad;;da s2 a7 = Taga ;; 0u 4a<d27aa> . ?2>>27; 0u saa/2> . La 3ada1 Ca//a90;;da <usu9 . N2>>a ga<ma3a ;> 9u0a . B;gs22787 aa> 1a 3812 0a/a ;; 08127a 0u4a 5aDa /um88787 , C22s8 >aga d;;>a7aa 2> aa> 9;gs22>6a 4as22/0a s2 u>saK8d s2 a7 ga/a> d;;>aa> , (/87gu>a 4u5uu 7a3a7 m2d /u> a3 27; 2> 1a 9ad9aad2787 :

SUAALO IYO MURAAJOCO . 1aa ma*ay wa*yaabaha m%hiim'a ah ha wa*aan 'a bartaan 5iise laba m%c)isooyin mar'a hore -

2 . 1aa ma*ay G%ddiga Great sida la siiyey in in)iil'a &ar'os ayaa wa*a - C Iadlan *a.idi lahaayeen . D

53

3 . &a*ay ahayd hab'a 5iise gaadho d%nida - &a*aa % helnayna wa*ay no(on 'artaa- 1aa ma*ay sababt%-

54

Cas3a/0a A@/aad

(uuxa uduuska ah iyo awoodiisa


3as%%l Bawlos w%*%% (oray + 1 K;/2>6;s ' =, Laa022> 3ada10a7ga 27; 4a<d2ga7ga 0uma aa> 0u1a 3ad12> 3ada11; sasa9as3; 27; 52gmad a3 , 1aa022> 6us2dda Ruu5a 27; 5;;gga , 2> /uma7sad022>>a 4aa 2> a7sa> >;D;> 2> 52gmadda dad0a , 1aa022> 2>uu 5;;gga I1aa3 . #ida *a(ii(ada ah + wa*aan % baahan nahay awood la mid ah ,laah ee %% lahaa + laa'iin wa*a %% yahay AWOODA XAGA NOLOSHA (( CIIS( &%daaharaadyo o. w%*%% *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa bilaabay in ay wasaaradd% 5iise isla mar'iiba 'a dib mar'ii 3%%*a 0%d%%s'a ahaana waa d%l yimid mar'ii la baabtiisay dabadeed in 1ebiga Erd%n . Awoodda in ay ahayd in 5iise %% ahaa is%g% g%dbiyo galay meydad'a '%wii % baahnaa in bogsashada mar'ii ay isaga taabtay iimaan'a '% + ama mar'%% taabtay . ?he story o. naagta yaa #ilec (%l(%l'a ah iyo toban sannadood dhiigbi*id ayaa t%saale % ah awood . Yaa 2 6aa96a7G Ma/0;s =' &3, Hadda9a D;@ duma/ a3 ;; 1a3aa s;<;d0a a3 27; 6;9a> sa>>ad;;d d322g9252d , 27; a7aa 4a57aa9; 9ada> 0a s;; gaa/6a7 a7a7 d3a036a//; 9ada> 0a . Wa5a7 9252787 2> 27a>a 4a5a7 Da96a7 27; ?2/2> s2 4a>aagsa> ;; d3a> , 1aa022> 4a7 0a s22 da/6a7 . I7adu>a 0;10a7 maDas3a7 4a5 C22s8 0u saa9sa> , 27adu 4a7 u 62m2d 2saga 0a dam9887a 88 dad022 9ad>aa ma/0aasa7 ma/ad22sa 6aa9a6a7 , 4aa7; , 4a5a7 62d32 , Is1a ma/0229a 2s3a 27ada d322gg88da a7aa ?;;gsa6a7 ;; , 27; 27ada H Hadd22 0a127a 1aga 7aa9aa 2> d3a/022sa 2s0a 6aa96; uu> , 4aa> 9;gsa>a7aa d;;>aa> . H da/88m88> 2> ?2d3088d22 0a 9;gsa6a7 88 d329aa6ada . Ma/0aasaa C22s8 0;10229a 4u5uu 2s0a ga/6a7 2> 5;;g 0a 9a5a7 2saga ;; a3 , u ?88sa6a7 2> dad022 9ad>aa ;; 72/2 , HYaa d3a/0a7ga 6aa96a7G H Laa022> 58/622s22 0u 72d32 , H Wa5aad u a/ag6aa dad0a 9ada> ;; 0u <2d322d32>a7a Wa5aad , 27; 4a5aad 0u 62d3aa3daa> , Yaa 2 6aa96a7G H 55

Ma/0aasaa K;10aasuu 3a/88/2322s22 0a @22/@22/2787 27ada 0u4aas ;; a/0; 6a> 4a5a> sama7sa7 . Naag622s8 4aa 9aDda7 ;; ga/22/6a7 27ad;; ga/a>a7sa 42522 d3a<a7 , 27ada ;; a7 u , u 72m2d ;; 0u 3;/622sa 0u d3a<da7 ;; 2saga u s388ga7 /u>6a ;; d3a> . Ma/0aasuu 4u5uu 0u 72d32 27ada , H Ga9ad3;7 , /uma7sad0aaga a7aa 0u 9;gs22787 . Na9ad 0u 6ag , ;; 0u 9;gsa> 88 aad d329 a3 . H Awoodda '%waas oo wada awdeen 5iise ahayd dhab ah oo la taaban 'aro in %% sababo isaga si ay % )oo)iyaan oo weydii + > Gaa dhar'ayga taabtay- > %aad; a4;;da Aayaddan iyo soddon + oo hadal'a '% t%r)%man >*oog> waa erayga Giriigga ah > (aato + > oo macnaheed% yahay *oogga ,laah . 0aato waa hadal'ii %g% soo bandhiga .or power (ar*a ee l%(ada Giriigga . 6hab ahaantii wa*aan % ya(aanaan eraygan + sababtoo ah hadal'ayaga ,ngiriisi $ .ir.ircoon + diinimo + iyo miinada iman 'a . 5iise ayaa garanayay awood miinada lahaa 'a ba*ay isagii . ?ani erayga Giriigga ah ee is'% wa*aa loo isticmaalaa marar badan . Luu0;s , =1, Ma/0aasaa C22s8 88 A Daa6; C a4;;dda Ruu5a 0u >;Dd88> Ga1212 , 27; 4a/a/0a 88 2saga u s;; 9a5a7 ;; d3a> 0u 4a/88gsa> . 5iise gartay in *oog this lahaa 'a ba*ay isagii . 1a*a ay ahayd la taaban 'aro + ciidan awood leh taasoo waree)iyay by taabashada . 6oono .#idaas waa dhibic ah 'ala soo *iriir . Luu0;s + =1$ Ma/0aasaa dad0;;d22 ;; d3a> 4a5a7 d;;>a788> 2>a7 2saga 6aa9a> , 4aa7; A m22>ada C a4;;d u 9a5a7 2>uu 2saga 0a s;; 4ada 9;gs22787 . ?ani wa*ay awood ay%% bogsiinayay : yimid on 5iise mar'ii la baabtiisayay . Goo*anaa waa marag .%ray in ay awood . Y;;5a>aa 1 =3' Ma/0aasaa Y;;5a>aa 4u5uu ma/03aa62 u d3as3a7 , ;; 4u5uu 0u 72d32 , HWa5aa> a/0a7 Ruu5a ;; samada uga s;; d8ga7a s2d22 D;;1187 ;; , 27; 4u5uu ?;;gsada7 2sag22 . H

5"

Su902da 0a1adu4a> #ida 5iise adeegay w%*%% *ooggii 3%%*a 'a + w%*%% 'a hawlgasha anointings 'ala d%wan . ?%saale ahaan + w%*%% lahaa oo s%b'iddood% wa*ay '% 'ala d%wan yihiin si ay wa* wacdiyin amaba barin 'a badan in ay )inniyo '% ah ama ay bogsiiyaan '%wa b%'a . ,n L%%'os + wa*aan ar'i wa(ti 5iise )iray isagoo wa* baraya + iyo w%*%% s%b'ay ay bogsiiyaan '%wa b%'a . Luu0;s =1# Hadda9a 4a5aa ?2/6a7 maa12> <a72ma> , s2da a7uu 4a5 0u 9a/a7a7 , 2> a7 ?2/aa> Daa/ )a//2s22>6a 27; ma<a112m22>622 s3a/<2ga a3 ag @ad327a , 0u4aas ;; 0a s;; 9a588> magaa1ada 4a19a ;; Ga1212 , 27; Ya3uud27a 27; Y8/uusaa18m . O; 5;;gg22 Ra992ga a7aa g;;9 ?;;g 0a a3aa s2 uu u 9;gs227; . 1a*aan sidoo 'ale waa in ay bartaan si ay % g%%rto in s%bagtay ee *illigan . 1a*aan + sida 5iise + waa in la led by 3%%*a ,laah . Y;;5a>aa =1$ Ma/0aasaa C22s8 u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 27ag22 , H3u9aas322 , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , W2210u 0812 a3aa>622s 4a59a ma sama7> 0a/; , 1aa022> 42522 uu a/0; Aa99a3;; sama7>a7a m;;7aa>8 , 4aa7; , 42522 uu sam88787 ;; , W2210a a7aa s2d;; 0a18 ma s2daas ;; 0a18 . H AWOODA BOGSIINTA IYO RASUUL BOWLOS %aad; a4;;d Hrayga Giriigga + (aato + sidoo 'ale loo adeegsaday awoodda mar'ii Bawlos (oray oo '% saabsan bandhig 3%%*a iyo *oogga ee wasaaraddiis% . 1 K;/2>6;s ' =, Laa022> 3ada10a7ga 27; 4a<d2ga7ga 0uma aa> 0u1a 3ad12> 3ada11; sasa9as3; 27; 52gmad a3 , 1aa022> 6us2dda Ruu5a 27; A Daa6; C a4;;d . 3as%%l Bawlos % adeegay in awood la mid ah sida 5iise $ in awood (aato $ *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah . 1a*aan 'a heli t%saalooyin badan ee 'itaab'a Ialimaha 3as%%llada ee daliil'a awood (aato this in Bawlos adeeggiisa mar'ii %% gacmihiisa '% )iran iyo *ataa 'ala waree)inta awoodda iyada oo maro ah ee 'eenay marooyin yaryar iyo macawiso la dhigay .

5;

)a12ma3a Rasuu11ada 1$ =11 ,1' Hadda9a I1aa3 0a s3aD887a7 mu<?2s;;72> aa> <aad2 a3a7> 97 4u5uu ga<ma3a Ba41;s 0u , s2daa da/688d 088>a7 ma/;;72> 7a/7a/ ama ma<a42s; , 0a 088>88> 4a5aa ?2d3022sa 0u422 9u0a7 , ma/0aasaa <udu//ad22 27ag22 0aga 68g87 27; ?2>>27ad;;da s3a/0a 183 u s;; 9a5a7 27ag22 ;; a3 . Tusaa18388>a Laga soo bilaabo t%saale ahaan this + wa*aan 'a baran 'araa dhawr wa* . Awoodda bogsiinaya ,laah waa sidaas oo dhab ah oo la taaban 'aro + wa*a loo g%dbin 'araa iyada oo loo marayo maro . 0aab'an ah bogsashada % adeegi )iray wa*aa loo isticmaali 'ari lahaa Ba%l mar'ii %% aadi )iray waayay (o.'a )iran ama ay lama 'arin ayay isaga % 'eeneen . maro wa*a %% ahaa dhibic *iriir'a iimaan sii daayo . 1a*a lahaa saamayn is'% mid ah sida haddii Bawlos sha'hsi ahaan + 'aalay oo gacmahaaga d%l saarayna . Ba%l lag% adeegi )iray oo leh awooda bogsiinaya miinada ,laah ee wasaaraddiis% . #ida 5iise + Bawlos wa*a %% lahaa awood % bogsiin )iray 3%%*a 0%d%%s'a ah ee 'a sha(eeya %% noloshiisa + iyo r%maysad + dad'a helay bogsashada . AWOODA BOGSIINTA IYO RUUXDA .LA MUKHUURSIIYAAY MUMINIINTA A4;;d a7aa> 188>a3a7 6ad badan oo la odhan + >waan ogahay awood miinada this ahaa ee %% gacmihiisa '% 5iise < 1a*aan ogahay awood miinada this ahaa in ay gacmaha oo 'a mid ah ras%%l'ii Ba%l weyn . Laa'iin + wa*a aan% in ay leeyihiin inay sameeyaan ila maanta- /aliya wa*aa %% ahaa r%mayste caadiga ah . #idee baan '% .ilan 'aro is'% awood this la m%%(an in aan nolosha iyo wasaaradda - >

5=

Jawaabta s%8aalahan caadiga ah + ina 'een inay erayadayda 'ala lee*daan oo ah 5iise diiwaangeliyey 'itaab'a Ialimaha 3as%%llada . )a12ma3a Rasuu11ada 1 =8 Laa022>s8 4a5aad 3812 d;;>6aa> A Daa6; C 5;;g ma/022 Ruu5a %uduus0a a32 2d2>0u s;; du1 ?;;ga7F 27; aad 22 >;D;> d;;>6aa ma/03aa62 0a a3aa Y8/uusaa18m , , 27; Ya3uud27a ;; d3a> , 27; Samaa/27a , 27; 21aa d3ammaad0a du>2da ;; . /an% waa eraygii la mid ah awoodda + soo (aato + in loo adeegsan )iray in shara*aya awood % ah shi.o ee 5iise iyo Ba%l . #ida r%maystayaasha oo 3%%*a $ baabtiisay + wa*aan awood % leeyihiin sa*da ah + isla mar'aana miinada na in oo iyaga '% )iray . Awood (aato waa in la sii daayo sida annag%na mar'haatiyaal + )idaynayey awood % bogsiin )iray raacitaan'a dad'a 'ale . #ida ,laah ayaa *a(ii)iyay ,saga eraygiisa na iyada oo loo marayo by adeegi bogsashada si b%'a + wa*aan% no(on doonaa mar'haatiyaal '% ool ah in)iil'a (aadashada to o%r Jer%salems + J%deas + #amarias + iyo % no(otid ilaa dh%l'a oo . A4;;d22 sa/a7sa7 #ida wa*ay ahayd in 'itaab'a Ialimaha 3as%%llada + wa*aan awood % leeyahay in%% weyn % no(on mar'haati .%rayaashiisii *agga . )a12ma3a Rasuu11ada , =33 O; 487> A Daa6; C a4;;d /asuu11ad22 s22787 ma/03aa62 s2 a7 4a0362ga sa/a02<2dda Ra992 C22s8 . O; >2m<; 9ada> 9aa d3ammaa>6;;d 0u s;; du1 d8g6a7 . )a12ma3a Rasuu11ada + =8 Ma/0aasaa Is68@a>;s , 0a 9uu5aa> /uma7sad 27; A Daa6; C a4;;d , 4a5a7 sam88788> 7aa9a9 4aa487> 27; <a1aamada3a dad0a 0u d385 . Awoodda ,laah ee '% samayn sh%(%llada weyn inoo ah oo naga marayo waa by w%*%% *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah oo inag% na g%dahood . A4;;da sa/8 88 aa> 1a D27aas2 Ka/2> 6ad badan oo r%maystayaasha oo 3%%*a $ baabtiisay isdaba)oog ah iyo 6GBL iyo weydiiyo ,laah % soo diri awood badan . 2addii ,laah )awaabi lahaa codsi iyo soo diri awood 'a badan wa*a aan horey % heshay + wa*aan laga 5!

yaabaa (ar*in lahaa . 1a*aan hore % awood % leeyihiin miinada noo sha(eeyo . &id 'asta oo naga mid ah horay % yahay > %l socod'a ah ee miinada ah < > (@8s;s 3 ='- Hadd88 4aa 0a> 0a/a 2>uu sam887; aad 27; aad u @a/; 9ada> a7uu a7>u 487dd22sa>>; ama 0u @202/>; ;; d3a> , s2d22 a7 a3a7d A Daa6; C a4;;d u s3aD887a >aga 88 . . . ,nta badan wa*aan '% g%%ldareysatay inay la '%lmaan bogsashada a la doonayo by weydiinaya ,laah si %% awood *agga sare 'a soo diri ay bogsiiyaan + hal'ii sii daayo + r%maysad b%% + awood % bogsiin )iray ayaaba '% dhe*nool noo g%dahood iyada oo 3%%*iisa 0%d%%s'a ah . Aa> /aa<>; ";3> # =38 K22 2 /uma7s6a , 88 , s2da %;/>22>0u u 72d32 , s;; 9a5a ;; Da192ga 0a duu12 d;;>a 48927; 927a3a >;;1 a3 . ,laah waa dad'a % 'ala ee*an . 1a*aan awood % leeyihiin la mid ah sida 5iise iyo 3as%%l Bawlos + oo wa*aa naga g%dahood mar'a aann% la 3%%*a $ baabtiisay . ?ani wa*ay awood ay%% bogsiinayay : waa *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah . Ma4D2@0a 6iimaha been ah 0aar 'a mid yihiin wa* baraya oo '% saabsan awood % g%dahood oo 'a )ira in r%%*a aadanaha . &ar'a ayn% 'a hadalno Awooda g%dahood ah + wa*a aan% '% hadla ee 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo '%wa b%'a '% bogsiinaya na.teena ama '%wa 'ale ee iyada oo loo marayo + ama in + ay magaca 5iise % . ,n na.teena + iyada oo aan 'atimaadda 3%%*a 0%d%%s'a ah + ama iyada oo aan maam%l'a ee magaca 5iise + wa*aan wa*ba ma samayn 'artaan . H(LIDA AWOODA RUUXDA BARAKAYSAN Baabtiis'ii 3%%*a 0%d%%s'a ahaa % ballan(aaday in%% r%maystayaasha oo dhan . )a12ma3a Rasuu11ada 1 =, , I7; 1agu 2>6uu 27ag22 1a s32/a7 , 4u5uu 0u am/a7 ;; aa> Y8/uusaa18m 3a 0a 68g2>a , 1aa022>s8 suga 9a11a>022 Aa99a3a , H 0aas ;; H a7uu 72/2 H , aad 2ga maDas388> , 4aa7; , /u>622 Y;;5a>aa 4u5uu dad0a 0u 9aa9622sa7 927a3a , 1aa022> 2d2>0a 4a5aa 1a7d2>0u 9aa9622s2 d;;>aa Ruu5a %uduus0a a3 maa1m; aa> 3adda 1aga 921aa9; . H :o r%maystayaasha wa*ay ahaayeen in%% helo *oog % "A

no(on mar'haati .%rayaashiisii *agga + oo *ooggii taas oo m%%)in lahaa oo ay *a(ii)inayaan erayga ,laah calaamooyin'ii + oo yaabab iyo m%c)isooyin bogsiinaya . )a12ma3a Rasuu11ada 1 =8 Laa022>s8 4a5aad 3812 d;;>6aa> 5;;g ma/022 Ruu5a %uduus0a a32 2d2>0u s;; du1 ?;;ga7F 27; aad 22 >;D;> d;;>6aa ma/03aa62 0a a3aa Y8/uusaa18m , , 27; Ya3uud27a ;; d3a> , 27; Samaa/27a , 27; 21aa d3ammaad0a du>2da ;; . G%h%%dda 3%maystayaasha oo Ger%%saalemna wa*ay ahaayeen mar'a hore in%% helo *oog this sida baabtiisay iyagoo 3%%*a 0%d%%s'a &aalinta loo ya(aano Bentecost )a12ma3a Rasuu11ada ' =1&, Hadda9a ma/022 maa12>622 B8>680;s68 s2 9uu5da 1;; gaad3a7 , 4a5a7 2s0u 4ada Da192 a3 0u ?2/88> 3a1 m881 a3 . D3aDs;9a 4a5aa 0a 72m2d sa>Dad3 0a 72m2d 5agga ?a>>ada , s2d22 ;@ da9a71 5;;g 183 , ;; 4a7 9uu52788> gu/2ga ;; d3a> 3a10aas ;; a7 @ad32788> . Ma/0aasaa 4a5aa 27aga u muuDda7 <a//a99; u 0a1a Da79sa> , s2da da9 , 27; m2d 0as6a ;; 27aga 0a du1 @ad322sa6a7 . K;10aasaa 4a5aa 0u112g;;d 0a 4ada 9uu5sama7 Ruu5a %uduus0a a3 27; 921aa988> 2>a7 a@a@ 0a18 0u 3ad1aa> s2d22 Ruu5u 27aga u s22787 3ada10a . Sama/26a>s &ar'aas reer #amaariya ah awood this helay . )a12ma3a Rasuu11ada 8 =1,&1# Hadda9a ma/022 /asuu11ad22 Y8/uusaa18m ?;;ga7 maD188> 2> Samaa/27a 381a7 8/87ga I1aa3 , 4a5a7 Bu6/;s 27; Y;;5a>aa u s;; d2/a7 , 0u4aas ;; , ma/0a7 72maad88> , u du<88787 27aga 2>a7 Ruu5a %uduus0a a3 381aa>F . Waa7; , 4812 0uma uu s;; d8g2> , m2d0;;d>a ;@ . Wa5a7 08127a a7aa 1agu 9aa9622sa7 maga<a Ra992 C22s8 . Ma/0aasa7 ga<ma3;;da saa/88> 27aga ;> , ;; 4a5a7 38188> Ruu5a %uduus0a a3 . Dad0a aa> Yu3uudda a3a7> /%wa aan G%h%%dda ahayn ee /aysariya wa*ay ahaayeen '%wa aan G%h%%dda ahayn %g% horeeya in ay helaan awood tani . )a12ma3a Rasuu11ada 1- =,, & ,+a I>622 Bu6/;s 4812 0u 3ad1a7a7 3ada11adaas a7aa Ruu5a %uduus0a a3 0u4a 8/87ga maD1a7 ;; d3a> 0u du1 d3a<a7 . O; 0u422 /88/ 0u422 gud>aa ;; /uma7s6a7 7aa988> , s2da 9ada> 2>622 "

Bu6/;s 1a 62m2d , sa9a96;; a3 3ad27adda a3 Ruu5a %uduus0a a3 a7aa 1agu s;; s3u9a7 ;> 5a6aa dad0a aa> Yu3uudda . Waa7; , 4a5a7 maD188> 27ag;; a@a@ 0u 3ad1a7a ;; I1aa3 487>a7>a7a . &ar'aas r%maystayaashii ar'een ?oro.imos oo la helay awood tani . )a12ma3a Rasuu11ada 1$ ='&+ 4u5uu 27ag22 0u 72d32 , H Ma 4a5aad 3812 Ruu5a %uduus0a a3 ma/0aad /uma7sa688>G H O; 27a>a 4a5a7 2sag22 0u 72d32 , HWa5aa> 3a7sa> 9ada> maD12> 2> uu ?2/; Ruu5a %uduus0a a3 . H O; 2s>a 4u5uu 27ag22 0u 72d32 , H Hadda9a ma5aa 1a7d2>0u 9aa9622sa7G H S2daas 4a5a7 Y;;5a>aa . H 0u 72d3aa3d88> , H Baa9622s022

Ma/0aasaa Ba41;s 0u 72d32 , H /u>622 Y;;5a>aa 4u5uu dad0a 0u 9aa9622sa7 9aa9622s022 6;;9adda , 2sag;; dad022 0u a3 2> a7 Waa 2>aad /uma7sa6aa> 0a> 0a> 2ga da9a 2ma> d;;>; , 6aas ;; a3 , ;> C22s8 Mas225 . H Ma/0a7 6aas maD188> , 4a5a7 1a 9aa9622sa7 maga<a Ra992 C22s8 . Ma/022 Ba41;s ga<ma3a saa/88> 27aga ;> , Ruu5a %uduus0a a3 0u s;; d8ga7 27ag22 0u 0;/ , ;; 4a5a7 1a 3ad188> a@a@ 27; 4a5 s22 s388g88> . AD((GA AWOODA L(H W881a1 d3;;9; a3 1a*aan + sida weelal dhoobo ah C dhalooyin'a dhoobo ah D + wa*aa '% )ira 'hasnaddii 3%%*a 0%d%%s'a ah . Bogsiimahani m%c)isada ah %ma aan iman annagoo *ooggayaga + laa'iin hal'ii by *oogga ,laah noo g%dahood . ' K;/2>6;s , =# Laa022> 4a5aa> maa1 632s 4881a1 d3;;9; a3 , 2> a7 388/ sa/8 a3 a4;;dda 1aga 7aa9aa 2> I1aa3 27; ma >aga m2d a3 . Ma1a022 3 =8 Laa022> a /u>6a a3 4a5aa> a3a7 9uu5a 5;;g Ruu522 Ra992gu 4u5uu 0u . . . Ruu5da Duduus0a a3 4aa 1a 5;;?27a7 1aa in aan lag% hoggaamin iyo awood by 3%%*a 0%d%%s'a ah si ay % adeegaan sh%(%l'a hadiyado wa* lag% bogsiiyo . ,n *ooggeen% % gaar ah + wa*aan gabi doono . S80a/7aa3 , =+ S2daas da/aadd88d a7uu u ?a4aa9a7 ;; 4u5uu 2gu 72d32 = HTa>2 4aa (/a7g22 Ra992ga ;; uu u "2

s;; d2/a7 S8/u9aa981 = . L I6aa1 0uma a3a 5;;g>a 0uma a3a , 1aa022> 97 M7 Ruu5a , ! a7aa Ra992ga <22dammadu 1887a3a7 H

"3

A4;;da D27aama3a ?ani wa*ay awood ay%% bogsiinayay : 3%%*a 0%d%%s'a ah ee dhe* (%l(%laya gacmaha '%wa r%meeyey waa awood 'a mid ah in 5iise sara 'iciyey '%wii dhintay . (@8s;s 1 =1$ ,'- 27; 4a5a a7 6a3a7 487>aa>6a aad u 9ada> 88 uu a4;;d >a 0u422>>a /uma7sa> , s2da uu u s3aD887; 88 uu 5;;g 9ada> 0aas ;; uu 0aga s3aD88787 Mas22522 ma/0uu 9aa 0a sa/a 02<2787 0u422 d32>6a7 ;; 2saga 5aga Ga<a>622sa m881a3a ?a>>ada 5agga m2d2g622sa m881a3a . )a12ma3a Rasuu11ada , =33 Ma/0aasuu 2sag;; 183 5;;g 9ada> ;; /asuu11adu ugu ma/ag s2 sa/a02<2dda Ra992 C22s8 . O; >2m<; 9ada> 9aa d3ammaa>6;;d 0u s;; du1 d8g6a7 . )a12ma3a Rasuu11ada =1' a O; 4a5a7 ga<ma3;;da 0u sam88788> <a1aam;;72> 27; 7aa9a9 9ada> dad0a d385d22sa 0u sam88788> . XaD22?2>6a (/87ga /itaab'a Ialimaha 3as%%llada reso%nds *isaabaad'a ee m%daharaadyo ee r%%*ii iyo *ooggii ,laah ee wasaaradda o. r%maystayaashii hore . 3as%%l Bawlos ayaa sheegay + 1 K;/2>6;s ' =, , Laa022> 3ada10a7ga 27; 4a<d2ga7ga 0uma aa> 0u1a 3ad12> 3ada11; sasa9as3; 27; 52gmad a3 , 1aa022> 6us2dda Ruu5a 27; 5;;gga , 2> /uma7sad022>>a 4aa 2> a7sa> >;D;> 2> 52gmadda dad0a , 1aa022> 2>uu 5;;gga I1aa3 . #aamayntii adeeggii Bawlos ee labada &ar'%% wa* barayay iyo wacdintiisa ma wa*ay ahayd sababta oo ah awoodda %% si mac(%%l ahna '% doodi iyo '% (ancin dad'a 'ale ah *igmadda dad'a . ,saga oo wa* (abad ee wasaaradda ahayd sababta oo ah bandhigga oo ah awood looga cabsado ,laah w%*%% ahaa g%dahood sidii %% % sii daayo si ay soo (%l(%li galay )idh'a dad'a in loo baahan yahay in b%'aan'ooda laga bogsiiyo % dhiibay Hreyga in)iil'a in Ba%l wacdiyey ayaa wa*aa *a(ii)iyay wa*yaabaha ay m%daharaadyo *oog leh oo r%maysad leh si dad'a 'a yimid . Ma/0;s 1+ ='- O; 27agu 4a7 9a588> ;; m881 0as6a 4a<d2788> , Ra992gu>a 4aa 1a s3aDa7>a7a7 27aga 27; "4

3ada10a 0u 5aD22?2>a7a ma/a7a <a1aamada3a 1a s;<;6a . Aam22> . D22dmada a4;;da /iristan'a badan oo maanta lama '%lmaan *oogga ,laah noloshooda + sababtoo ah wa*ay aan si sa* ah ama 'a *%n baray + sababta oo ah wa*ay diidi w%*%% *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah . ' T2m;687;s 3 = a HaK2>g >;;< 0a m2d a3 27; <29aadada , 1aa022> 2> 1;; d22d; a4;;d88da . I>aga Awoodda isla )iray oo 5iise iyo ras%%lladii ayaa noo yimid iyada oo baabtiis'a 3%%*a 0%d%%s'a ah . 1a*aan 'aliya '% 'oobnayn ee wa*a aann% '% samayn 'artaa by o%r la8aan % gaar ah oo iimaan'a + mise waa isaga . 1a*aan la awood *agga sare < HOGAAMINTA RUUXDA BARAKAYSAN Mas225u 4u5uu 0u 3;gaam2>aa7a7 ama/0a aa9a3a Bogsashada 3%nta ah wa*aa had iyo )eer % adeegay iyada oo w%*%% *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo r%maysad b%% '% dhe* )ira 5iise &asii* . #i 'astaba ha ahaatee + marar badan oo (o. aanad helin awood % bogsiin )iray noocyo 'ala d%wan oo sababo . 1a*aan this more baran doonaa in cashar 'ale . 5iise w%% bogsiiyey >dad'a oo dhan + > > mid 'asta > iyo > sida badan + > laa'iin 5iise w%*%% '% yidhi + w%*%% %%n yeeleen wi*ii %% '% ar'ay Aabbaha sameeyo . Y;;5a>aa =1$ ,'- ,3- Ma/0aasaa C22s8 u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 27ag22 , H3u9aas322 , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , W2210u 0812 a3aa>622s 4a59a ma sama7> 0a/; , 1aa022> 42522 uu a/0; Aa99a3;; sama7>a7a m;;7aa>8 , 4aa7; , 42522 uu sam88787 ;; , W2210a a7aa s2d;; 0a18 ma S2daas ;; 0a18 . Waa7; , Aa99u3u 4uu ?8<81 7a3a7 W2210a , ;; 4u5uu 6usaa 4u5uu 2sagu sam887; ;; d3a> , 2> , ;; 2s>a 6us2 d;;>aa s3uDu11; 0u4a> 0a s22 487> , 2> aad 1a 7aa96aa> . HWa5aa> ;@ 0a/aa >a@6a7da 4a59a ma sama7> . S2daa> 4a5 u maD1; a7aa> u 5u0umaa , 27; , 5u0u>0a7gu 4aa 0u4a 5aDa a3 , 4aa7; , d;;>2s6a7da 2>aa> d;;>2s6a7da 7881; , 9a1s8 d;;>2s6a Aa99a3a 2 s;; d2/a7 s;; aada> H .

"5

Aayaddan sade* iyo soddon + 5iise w%*%% inoo sheegayaa in 1%*%% ma doon doonistayda yeelo + laa'iinse hal'ii in Aabbaha . Mas225a 4a5aa 3;gaam2>a7sa7 /uu5da 9a/a0a7sa> Ga*ye amaba yoo*ana + wa*aan ar'i in 5iise %% hogaaminayey 3%%*a 0%d%%s'a ah sida %% % adeegay bogsashada . ?%saalaha soo socda + wa*aa )iray '%wo badan in loo baahan yahay bogsashada . #i 'astaba ha ahaatee + sidii 5iise oo ahaa *asaasi % ah 3%%*a 0%d%%s'a ah + w%*%% ahaa 'eentay in nin . Y;;5a>aa =1&$ Wa5aas da9ad88d 4a5aa ?2/6a7 22dd22 Yu3uudda , ;; C22s8 a7aa Y8/uusaa18m u 0a<a7 . Hadda 4a5aa ?2/a 2> Y8/uusaa18m 97 A19aa9022 S388J 9a/0ad , 6aas ;; 1;;gu 788/; a@0a C29/aa>2ga , B8768sda ;; 183 s3a> 9a19a1ad;;d . M881a3aas 4a5aa ?22@a7 dad 9ada> ;; dad a3 ;; 9u0a ;; 2>d3a , ;; <u/7aa> a3 , <u/7aa> ?22@a7 , ;; suga7a d3aDaa?2>6a 927a3a . Ma5aa 7881a7 , ma1aa!2g6a 3;;s ugu 68g87 4aD62 <a72ma> 4a/6a 27; 927a3a Das2 ?2/6a7 F ma/0aas ;; 022 ugu 3;/ , 0a d29 ma/022 9272322 ma/022 1a Dasa7 88 , 4a5aa 1aga d32ga7 s2 @22<a> <udu/ 0as6uu Da9a7 88 . Hadda9a 4a5aa m88s3aas ?;;ga7 >2> ;; a3aa 022 9u0a7 s2dd88d 27; s;dd;> sa>>ad;;d . Ma/022 C22s8 a/0a7 2sag;; ?22@a , ;; ga/6a7 2>uu 3;/8 u 1a3aa 2> 5aa1adda 2> 4aD62 d388/ , 4u5uu 2saga 0u 72d32 , H Ma 4a5aad d;;>a7saa 2> s2 @22<a> sam88787 GH N2>022 9u0a7 4u5uu u ?a4aa9a7 , H S2/ , 4a5aa> 3a7s6aa ma ?2/; >2> s2 4a/6a 2gu /2d; ma/022 927a3a 1a Das; , . Laa022> 2>6a aa> 2maad; , m2d 0a18 a7aa 2ga 3;/ ga1a H C22s8 a7aa 0u 72d32 , H Ka< , ;; sa/22/6aada Daad; ;; s;<; . H Ma/0229a >2>022 0a a3aa s2 @22<a> u d32ga7 , 4a5a7 0;/ u Daad88> 2sag;; sa/22/622s22 , ;; 4a5a7 0u s;<d88> . Wa5a7 a3a7d Maa12>622 sa962da . 1a*aan )eclaan 5iise + waa in ay 'a dareen % horseedeyn 3%%*a 0%d%%s'a ah shi.o ayn% % adeego '%wa b%'a . 9ataa sidii 5iise oo ahaa 'eentay in the > 4in gaar ah + > 3%%*a 0%d%%s'a ah noo horseedi doonaa in (o.'a waa diyaar in ay helaan shi.o ayn% % doorano nolol maalmeed'eena .

""

AWOODA BOGSASHADA WAXAA LAGU H(LAA IIMAAN 6ad badan ayaa 'a codsaday + > 2addii aan awood % leeyihiin Aamiinada this dhan ii in + sababta aadan ayaan la '%lmaan m%c)isooyin badan oo noloshayda -> 1a*aan % baahan nahay in la barto sida loo led by 3%%*a 0%d%%s'a ah . 1a*aan % baahan nahay in ay bartaan sida loo *iro on demi o. 3%maysad sidaas % tahay in awood miinada 3%%*a '% timaaddaa 'araa na dhe* marayay galay meydad'a '%wa b%'a . I2maa> 52/2d ?%saale ahaan o. this wa*aa laga heli 'araa nidaamyada 'orontada ee magaalooyin'a iyo dhismayaasha maanta . /orontada lat%h%nsan yahay in g%%d ahaan matoorrada awood C dynamos D dhe* (%l(%laya .iilooyin si wayn ay % g%dbiyeyaasha . Irom wa*aa )ira wa*aa lag% (aybiyo .iilooyin 'ale taas oo 'eeni in ay dhismayaal badan %g% danbayntiina nalal'a hal'aas oo aan% yihiin . 9ataa iyada oo dhan awoodda in na '% *eeran + wa*a %% no(on doono in la .adhiya g%dc%r'a total (o. demiyo % soo )eestay mooyee iyo socod'a awood saas ha i.tiin'a 'ara b%%*in (ol'a . 3%maysad'% waa sida demi in . 5iise m%%)iyey .%re % tahay m%c)iso bogsashada 'aas oo naagtii %%r leh + socod'a dhiigga heshay . Ma/0;s =3, Ma/0aasuu 27ad22 0u 72d32 , H Ga9ad3;7 , /uma7sad0aaga a7aa 0u 9;gs22787 . Na9ad 0u 6ag , ;; 0u 9;gsa> 88 aad d329 a3 . H 1a*a ay ahayd iyada iimaan in la sii daayo awood miinada ah oo 5iise % (%l(%laan galay )idh'eeda . ,imaan'% had iyo )eer waa daaro oo s%%ragelinaya in *oogga ,laah % (%l(%laan . 1a*ay no(on 'artaa ca(iidada ee (o.'a % baahan bogsashada + iimaan'a '%wa 'ale '%wa isaga ama iyada la + ama iimaan'a (o.'a 'an adeega bogsashada . Ruma7sad0u 4u5uu 0a 72maadaa ,n la .ahmo sida iimaan this yimaado iyo sida ay % gayso waann% tegi doonnaa dib % story o. naagta . Ma/0;s ='# ma/0a7 maDas3a7 4a5 C22s8 0u saa9sa> , 27adu 4a7 u 62m2d 2saga 0a dam9887a 88 dad022 9ad>aa ma/0aasa7 ma/ad22sa 6aa9a6a7 , 4aa7; , 4a5a7 62d32 , H

";

Hadd22 0a127a 1aga 7aa9aa 2> d3a/022sa 2s0a 6aa96; uu> , 4aa> 9;gsa>a7aa d;;>aa> . H ,imaan'a % yimid naagtii %%r leh + arrin oo dhiig ah mar'ay ma(ashay in 5iise '% saabsan . ,imaan had iyo )eer 'a yimaadaa ma(lidda . R;;ma> 1- =1# S2daas da/aadd88d /uma7sad0u 4u5uu 0a 72maadaa maD12dda , maD12ddu>a 4a5a7 8/87ga I1aa3 . in lag% socdo iyada oo sii wada in we)iga oo dhan ca(abadaha + waa naagtan heshay m%%)intiisa sha'hsi ah oo '% saabsan 5iise iyo awood sha(eeya m%c)iso . 1a*ay 'a ba*een 'a mid ah dha'htar si 'ale iyo mar 'asta oo '% tidhi + isla mar'iiba niyad )abo yimaadaan . 2addaba iyada lacagta ahayd ay 'a ba*een iyo iyada oo ahaa sii darto . Laa'iin mar'aas r%maysad b%% w%*%% yimid 3%%*eedii + iyada g%riga %ga tagtay 5iise % tago . 1a*aa laga yaabaa in (oys'eeda is'% dayeen in ay iyada )oo)in iyagoo og sida waa.a(san sharciga iyad% ahayd > ni)aas ah > d%mar iyo in la dhag*iyo 'ara haddii hoggaamiye diineed ar'ay iyada . &ar'a r%maysad leh si 3%%*eedii ayaa yimid iyada oo ahaa soo gelitaan'a . 9ataa iyada oo *aaladda dacii. + iyada rii*ay iyada dhe* dad'ii badnaa 5iise agagaar'a sidii ayay % bahneen . #ida iyad% soo dhowaaday 5iise + mid 'a mid ah taliyayaasha s%nagogga ahaa '% d%l isaga oo leh + laa'iin weli wa*ba %ma ay )oo)in . &ar'a r%maysad'% w%*%% 'a yimaadaa galay w%*%% r%%*eenna % + wa*aan + sida naagtan + yihiin soo gelitaan'a . 6areen'a :%r + niyad 'a hore + iyo dha(an'eenna diineed ma na )oo)in 'artaa < Ruma7sad0u 4uu 3ad1aa 3as%%l Bawlos % (oray + R;;ma> 1- =+ Laa022> 5aD>2mada /uma7sad0a 0u 3ad1a . . . 4aagtii wa*ay '% ma %% odhan + >1a*aan is'% dayay oo dhan dha'htarro iyo wa*ay ma i caawin 'ara . > 1ay odhan +> 1a*aan 'aliya ra)eynaya iyo t%'anayay 5iise i bogsiinayo oo 'aro . > 2al'ii iyad% '% dhiirrashada '% sameysay cadayn + iyada oo iimaan *iisaan . 1a*ay tiri +>

"=

2addii aan 'aliya isaga taabto %%n + waan bogsan doonaa < > Ruma7sad0u 4aa 3ada1 3%maysad + iyada oo ogaa in b%'aan'ooda laga bogsiiyo lahaa . &ar'a r%maysad'% w%*%% 'a yimaadaa + wa* 'a g%%rto wa*a ayn% '% soo ra)eynaya in m%ddo ah m%sta(bal'a + bo(ortooyada hadda . C29/aa>27ada 11 =1 Ruma7sad0u 4aa 3u9aas3a 4a57aa1a3a 1a /a?887; , 27; 5aD22Da7>6a 4a57aa1a3a aa> 1a a/02> . 0oraaga 'itaab'a 5ibraaniyada ayaa (ee*idda oo iimaan'a bilaabay leh erayga + hadda . 2addii ay iimaan + wa*aa hadda wa*a had iyo )eer < 1a*ay ogaa iyada m%c)iso iman lahaa *illigan iyad% 5iise taabtay . Iaith dhigay iyada m%c)iso sidaas dhabta ah iyada oo horeba la r%maysan *a(ii(ada wa*a lag% m%%)iyey in ay iyada r%%*a + *itaa 'a hor inta iyad% heshay m%%)inta in )ir'eeda . )2<21ada /uma7sad0a 4aagtii wa*ay '% dha(meen si on iyada oo r%maysad'a iyo maradiisa taabatay . doono .#idaas ahaa dhibic ah 'ala soo *iriir . 1a*aa la sii daayay iyada iimaan si aad % hesho . 1a*aa lag%% ogol yahay dha(an wanaagsan bogsiinta in ay soo (%l(%li galay )idh'eeda . 3%maysad'% waa had iyo )eer .alal'a iimaan $ 'a b%%*iyeen . 3as%%l Gac(%%b (oray + Ya<Duu9 ' ='- 9 . . . /uma7sad0aaga aa> s3uDu11ada 1a3a7> A @a1a10a d32gg;;da C 4aa d32>6a7 . . . &ar'a erayga rhema o. m%%)inta sababa r%maysad leh si boodbooda galay w%*%% r%%*eenna % + wa*yaabaha aan la ra)aynaynin + g%ga bo(ortooyada > hadda . > 1a*aan geesinimo bilaabaan inay la hadlaan 3%maysad noo sidii aan% % g%%rto tallaabo . 3%maysad'% waa daaro oo ah in labada helo ama %% sii deynayaa (aato 'a + miinada bogsiinaya *ooggii ,laah % (%l(%laan . By shidin 'a demi o. 3%maysad ayayn% '% sii

"!

daayo 'artaa awood miinada ayaa noo g%dahood si (%l(%li galay meydad'a '%wa % baahan bogsashada . SU!AALO IYO MURA"OCO . 0or sadde* sadaro laga wada hadlayo awood (aato ee 5iise + ee Ba%l iyo na.taada .

2 . E shara* sida awood (aato ,laah iyo iimaan'a wada sha(eeyaan si ay % soo m%c)isooyin'a .

3 . #idee waa r%n taasi la isticmaalaa ee noloshaada-

;A

Cas3a/0a s3a>aad

&ogsiinta iyadoo gacmaha ladulsaaraayo


1a*aa )ira siyaabo .ara badan si ay bogsashada wasiir'a + si 'astaba ha ahaatee gacmo$d%l$ waa hab'a %g% badan la isticmaalo ee A*diga 5%s%b dhe*diisa . #ida aan '% dhagaysan 3%%*a 0%d%%s'a ah + w%*%% m%%)in doonaa sida aan% % yihiin in %% % adeego wa'hti 'asta la siiyaa . &ar'ii aan gacmahayga on '%wa b%'a + oo aan% bi*inta dhibic o. *iriir 'aas oo *oogga ,laah (%l(%li 'aro naga galay dad'a 'ale . 1aa sida saaro laba .iilooyin '%l%l wada si ay awood % 'oronto '% soo (%l(%laya 'aro . Gacmo$d%l + sida lag% s%b'ado oo saliid + isticmaal'a marooyin yaryar + ama maryo 'ale + wa*ay siisaa dhibic ah 'ala soo *iriir taasoo sii daayo 'araa iimaan . ,n cashar'a soo socda + wa*aan 'a baran doonaan hadallada iimaan'a ayn% 'a hadalno waa in shi.o wasiir'a wa*aan . ,nta badan + 'a hor inta aan% gacmahooda on (o. )iran + waa in aynaan wa(ti ay isaga ama iyada iimaan sii daayo la wadaago ay%% bogsiinayay : 0orniin'a (aadan + ama by la *iriira mar'haati$ dad 'ale oo heshay bogsashada la mid ah . KITAABKA QUDUUSKA AH AYAA INABARAY GACANSAARISTA #aarista on gacmahooda oo *idido '% leeyahay ee A*diga 2ore . 1aa m%hiim % ah na in la .ahmo in %% )iro impartation dhab ah oo la taaban 'aro gacmosaariddaydii on o. gacmaha . Tusaa1a7aas3a a5d2ga 3;/8 'enbigu wuxuu isubedelay Ri ,n 'itaab'a LeFitic%s + dembiga loo waree)iyay riyo ah . La42722>622 1+ ='1 ,'' O; ma/0aas Haa/uu> 4aa 2>uu 1a9ad22sa ga<m;;d9a 0;/ saa/aa mada5a ;/g2ga >;;1 , ;; 4aa 2>uu 0;/022sa 0u D2/6aa 5umaa6;;72>022 /88/ 92>u Is/aa!221 ;; d3a> 27; 5adgudu97ad;;d22 ;; d3a> , ;; a3 5a6aa d8m927ad;;d22 ;; d3a> , ;; 4a5aas ;; d3a> 4aa 2>uu 0;/ saa/aa ;/g2ga mada522sa , da9ad88d>a 4aa 2>uu <2d1ada ugu d2/aa >2> d27aa/sa> . O; ;/g2gu>a 5umaa6;;72>0;;d22 ;; d3a> 4u5uu u Daada7aa d3u1 <2d1a a3 , ;; ma/0aas 4aa 2>uu ;/g2ga 0u s22 daa7aa <2d1ada d385d88da . ;

)aqli nimadii way isbedeshay ,yada oo la d%l saarin on o. gacmaha by &%%se + r%%*ii *igmadda 'a waree)iyay Gash%%ca . S3a/<2ga 0u>;D;s3ad22sa 3, =$ O; Yas3uu<a 2>a Nuu>>a 4a5aa 0a 9uu5a7 /uu5a 52gmadda , ma5aa 7881a7 , Muusaa ga<m2322sa ma/ 3;/8 saa/a7 , ;; /88/ 92>u Is/aa!221 2sag22 4a7 maD188> , ;; s2d22 Ra992gu Muus8 0u am/a7 a7a7 sam88788> . Ma9aad2!da H;;s8 1a*aan 'a heli 5ibraaniyada saarista on o. gacmaha waa mid 'a mid ah mabaadii8da hoose ee &asii*a . C29/aa>27ada + =1 ,' Taas da/aadd88d a7>u 2s0a da7>; 0a 3ad12dda 4a57aa12322 ugu 3;//88787 88 Mas225 , ;; 3;/8 a7>u ugu s;<;>>; 0aam21>2mada , ;; 787>a> ma/ 0a18 d32g2> aasaas0a 0a&6;;9ad088>2dda s3uDu11ad22 d32>6a7 , 27; 22maa>0a 5agga I1aa3 , 27; 4a59a/2dda 9aa9622s7ada , 27; ga<m;&du1&saa/2dda , 27; sa/a02<2dda 0u422 d32>6a7 , 27; 5u0u>0a 4812g22s a3 . Gacmo$d%l ayaa had iyo )eer la isticmaalaa si loo siiyo 'a + ama 'ala iibsiga + laga bilaabo mid'oodba 'a 'ale '% . H812da /uu5da 9a/a0a7sa> &ar'a Ba%l yimid H.esos + oo w%*%% .adhiisiyey gacmihiisa &%8miniinta iyo 3%%*a 0%d%%s'a ah '% soo degay iyagii . )a12ma3a Rasuu11ada 1$ =+ Ma/022 Ba41;s ga<ma3a du1 saa/a7>a a7aa Ruu5a %uduus0a a3u 0u s;; d8ga7 27ag22F ma/0aasa7 a@a@ 0a18 0u 3ad188> ;; a7 4a5 s22 s388g88>F Bawlos % warramay ?imothy walaa( ilaa hadiyadaha in la siin isaga by saarista on o. gacmaha . ' T2m;687;s 1 =+ Taas da/aadd88d 4a5aa> 0u 5usuus2>a7aa 2>aad 02<2s2d 3ad27adda I1aa3 88 0ugu ?2/6a ;; 0uugu 62m2d ga<m;saa/2dda7d22 . #ida t%saalooyin'a wa*ay m%%)inayaan + 0orniin'% w%*%% baraa in ay )irto impartation r%%*i gacmosaariddaydii on o. gacmaha .

;2

Ha %aad; Duud3sa> 1asaaradd% wa*ay o. gacmo$d%l$ waa in aan loo (aadan 'ha.ii. ah . 1aa in aan a(oonsado + ogaato + iyo i*tiraamaan na 'a mid tahay '%wa wasaaraha . 1 T8sa1;>220a =1'Laa022>s8 4a5aa>>u 2d2>0a 9a/7a7>aa , 4a1aa1a7aa1;4 , 2>aad maamuus6aa> 0u4a 2d2>0u d385 3a4s3;;da , ;; 5agga Ra992ga 2d2>0aga sa//887a ;; 2d2>1a 6a127aF Gacmo$d%l$ 'aas oo ahaa inta badan loo isticmaalaa in lag% siiyo 'a hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah + ama #%b'idda ah iyo ictiraa. adeegga ma ahaa in ay no(on by rabitaan degdeg ah si 'adis ah + laa'iin sida %% hoggaaminayo 3%%*a ,laah . 1 T2m;687;s ='' a Ha ;> D;@ ga<ma3;;da d8gd8g2 . . .

MASIIXA AYAA KU AD((GAY GACMASAARISTA &ar'ii 5iise % adeegay bogsashada + w%*%% had iyo )eer ahaa .idiya + taabashada + oo gacmihiisa d%l saaraya dad'a 'a . 022 9a/as0a Da92 ?2/a7 Baras ahaa c%d%r 'aas oo wa*aa loo ti*geliyaa inay is (aadsiiyo . #i 'astaba ha ahaatee + mar'a nin'ii '% dhacay baras weydiiyo bogsiinta + 5iise % adeegay by gacmo$d%l $ 1%*%% % taabatay . Ma/0;s 1 =,- ,,1 Ma/0aasaa 4a5aa u 72m2d >2> 9a/as 183 , 4uu>a ?219a ?;;gsada7 ;; 9a/7a7 , ;; 0u 72d32 , Haddaad d;;>a7s2d 4aad 2 daa32/2> 0a/6aa . K;10aasaa C22s8 u >a5a/22s6a7 , ;; 2>6uu ga<a>622sa s;; 6aaga7 , a7uu 6aa96a7 ;; 0u 72d32 , Waa d;;>a7aa 88 daa32/sa>;4 . Ga9ad32 7a/27;s 5iise goort%% % yeedhay si ay sariirta dhimasho o. Gayros la 8 gabadhii + /ol'aas%% 'a*aystay iyadii oo %% gacanteeda (abtay C gacmo$d%l$ D iyo nolol galay iyada )idh hadlay . Ma/0;s =3 &,' G;;/6uu 4812 3ad1a7a7 4a5aa gu/2g22 6a127a3a su>ag;gga 0a 72m2d 0u422 72d32 , Ga9ad3aad22 4aa d32ma6a7 . Ma5aad Ma<a112>0a u s22 d329a7saaG

;3

Ma/ a11a ma/0uu C22s8 maD1a7 3ada10a 1agu 3ad1a7 , 4u5uu 6a127a3a su>ag;gga 0u 72d32 , Ha 9aD2> 88 2s0a /uma7s; . N2>>a>a uma ;gg;1aa>2> 2>uu /aa<; , Bu6/;s , 27; Ya<Duu9 , 27; Y;;5a>aa ;; a3aa Ya<Duu9 4a1aa1022s , maa388 . K;10aasuu 72m2d gu/2g22 6a127a3a su>ag;gga , ;; 4u5uu a/0a7 9uuDa 27; 0u4a ;;7a7a ;; aad u 9a/;;/a>a7a . G;;/6uu ga1a7 4u5uu 0u 72d32 , Ma5aad s2daas ugu 9uuDa7saa> ;; u ;;7a7saa>G Ga9ad3u ma d32ma> , 4aas8 3u/uddaa . I7agus8 aad 9a7 ugu D;s188> , 1aa022> g;;/6uu 0u112g;;d d29adda u saa/a7 , 4u5uu 4ada7 ga9ad322 aa998388d 27; 3;;7ad88d 27; 0u422 2saga 1a ?2/a7 , 4u5uu>a ga1a7 m88s322 ga9ad3u ?22@6a7 . K;10aasuu ga9ad322 ga<a>688da Da96a7 ;; 0u 72d32 , Ta126a Dum2 , 6aas;; m2<>8388du 7a3a7 , Ga9ad3a7 , 4a5aa> 0u 1887a3a7 , Ka< . K;10229a ga9ad322 4aa 0a<da7 ;; s;<;6a7F 4a5a7 ?2/6a7 1a9a 27; 6;9a> sa>>ad;;d . Dad0u>a aad 9a7 u1a 4ada 7aa988> . D38g;;1022 aamus>aa ?%saalahaan nin'a 'a dhego iyo carrab la 8 + wa*aan ar'eynaa in 5iise taabtay (ayb 'a mid ah )ir'a oo ay saameeyeen soo )abnayd + 'a . Iarihiisa ay%% gelin doonaa nin'a dhegaha iyo carrab'iisa taabtay . Ma/0;s # =31&3 Ma/ 0a18 a7uu s;;3d2ma3a Tu/;s 0a s;; 68g87 ;; S22d;;> ma/a7 ;; 9adda Ga1212 72m2d , s;;3d2ma3a D80a9;12s>a a7uu s;; d385 ma/a7 . Ma/0aasa7 4a5a7 u 088>88> m2d d38g; 27; <a//a9 1a! , 4a5a7>a 0a 9a/788> 2>uu ga<a>622sa saa/; . K;10aasuu dad022 9ad>aa d32>a<a uga 9252787 , ;; @a/2322sa a7uu d38g2322sa 0a g812787 , 4uu>a 6u@a7 ;; <a//a9022sa 6aa96a7 . Ma/0aasuu <2/0a 0;/ u 88ga7 , 4uu>a 6aa3a7 ;; 0u 72d32 , (@a6a , 4a5a 48878 , )u/a> . Ma/0229a d38g2322sa 4aa @u/m88> ;; <a//a9022s22 52d3>aa 4aa d89<a7 , ;; s2 9a7aa> a3 a7uu u 3ad1a7 .

;4

1a*a *iise leh in la ogaado hab'a 5iise meeleeyay gacmihiisa '% on dad'a . &arar badan w%*%% ahaa aagga % baahan bogsashada . 2addii dha(an'eena ayaa si mar 'asta gacmaheena on mada*a (o.'a + wa*aan 'a baran 'arto t%saalihii 5iise . DHAMAAN ADEEGAYAASHU WAA INAY UADEEGAAN GACMASAARID Rasuu1 9;41;s Ba%l 1a*a 'ale oo %% gacmaha % on mid 'a mid ah % baahan . )a12ma3a Rasuu11ada '8 =8 O; 4a5a7 >;D;6a7 2> B;9127;s aa992322s ?22@sada7 2sag;; Da>d3; 27; da9ad322g Da9a . Ma/0aasaa Ba41;s 2sag22 u ga1a7 ;; 2>6uu u du<88787 a7uu ga<m2322s22 saa/a7 ;; 4uu 9;gs22787 2sag22 . Ruma7s6a7aas3a Maa>6a 5iise iyo Ba%l bogsiiyey dad badan oo . 1a*ay inta badan taabtay (o.'a b%'a mar'a iyaga ay%% bogsiinayay : . 1a*aan + sida '%wa r%maysad'a leh + wa*aa sidoo 'ale lag% baray in ay meel % gacmaheena on '%wa b%'a . Ma/0 1+ =1# a , 189 Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa> , a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . ?ilmaamaha %g% danbeysay ee lag% hadlo by 5iise sida '% 'itaab'a &ar' m%%)iyaan )acayl'a weyn iyo % na*ariisashada '%wa b%'a . Hreyadani waa r%maystayaasha ma*aa maanta . 1a*aan sidoo 'ale + waa in ay gacmahooda '% saabsan b%'a . WAA IN SI DHAB AH LOO SAARAA GACMAHA
Iiiro gaar ah : ,n la wadaago soo socda habab wa* '% ool ah oo % adeegi )iray bogsashada si b%'a + wa*aan aan la tilmaamayo in ay '%wan yihiin habab'a 'aliya + ama dar%%ri habab'a waa in aad isticmaasho . 1a*ay % eg yihiin + si 'astaba ha ahaatee + habab'a in la leeyihiin (aar g%%l inoo ah iyo '%manaan (o. oo 'ale oo d%nida . 1a*aa )ira tilmaamaha la taaban 'aro gaar ah loog% talagalay gacmaheena saaritaan'a '%wa b%'a .

;5

1a*ay '% salaysan yihiin labada on erayga ,laah + iyo by sano oo waayo aragnimo ah . Ha1088 1aga 2s6aagaa ?an iyo awood % bogsiin )iray ,laah waa in naga )idh'aaga oo dhan + waa in ayn% % istaagaan sidii si toos ah hore ee (o.'a sida %g% mac(%%lsan . ?ani wa*a 'ale oo ay *a'ameyn doona wa* badan oo lag% .ara gelin iyo % oggolaadaan (o.'a in ay *oogga saareen wa*a ayn% '% leh iyo (abanayaan . ,sticmaal mid ama labada gacmood sida aad hoggaamiyo 3%%*a 0%d%%s'a ah . Raad2 9aa32da 1eydii (o.'a waayo wa*a bogsashada gaar ah ay ,laah r%maysan . ?%saale ahaan + (o.'a wa*aa laga yaabaa in wheel chair iyo wa*aan % (aadan in ay doonayaan bogsashada aagga in + laa'iin dhab ahaantii wa*ay leeyihiin wa*aa laga yaabaa in mada*$*an%%n daran oo ay doonayaan na si ay % t%'adaan . Hrayadani wa*ay aad s%8aal hab in (o.'a % baahan bogsiinta 'a )awaabi 'artaa bayaan wanaagsan ee ay ,imaan . 2a % ogolaan (o.'a siin liis dheer oo .aah.aahin negatiFe aad . this sameynayaan ay yihiin r%n ahaantii oo '% yidhi + > *aalada waa 'a d%wan yahay . ?ani wa*a ay no(on adag tahay + waayo + ,laah wa* la bogsiiyo . > 0adiyadii #omaliland deyso negatiFe . ,yaga mar 'ale 1eydii + > &a*aad r%maysan ,laah '%% samayn doonaa hadda- > 1aa in aad *asaasiyad + laa'iin wa*ay no(on wanaagsan oo ha % oggolaanina inay sii wadi aad siiso warbi*ino negatiFe . ?ani gororinaysa r%maysad iyo hortago wa*aa laga yaabaa in ay bogsashada . &ar'astaba way '%% sheegi + had iyo )eer reply by leh + > ?aasi waa wa* .%d%d + waayo + ,laah < > 1aa . 2ayso mas'a*daada '% saabsan sida loo awood ,laah waa + iyo inta %% doonayaa in%% iyaga in b%'aan'ooda laga bogsiiyo < Ma6a7;s 1$ ='+ C22s8 2>6uu 88ga7 a7uu 0u 72d32 , Wa5a>u uma suu/6;;9aa> dad0a , 1aa022> 4a5 4a1u9a 4aa u suu/6;;9aa> I1aa3 . Caad2 a3 d32s; s3a02 .<ad2 a3 ;; s3aDa7>a7a @22<a> ;; 0u sa1a7sa> 8/a7ga I1aa3 d32s; 22maa> . ;"

Taa9as3adu Baa3a> 7a3a7 Haa>uu> 0ayb 'a mid ah bogsiinta )ir'a % baahan bedelaad toos'a ah ee awooda '% bogsiinaya 3%%*a 0%d%%s'a ah '% taabo . Ma6a7;s $ ='$ Ma/0aasuu 2>d3a3;;da 6aa96a7 2sag;; 183 , S2da /uma7sad022>>u 7a3a7 3a 2d22> >;D;6; . &arna on (ayb 'a ah sha'hsi ee )ir'a 'ale ee gacmahooda . 2addii (o. ee galmada 'a soo hor )eedda % baahan yahay bogsashada aagga sha'hsi + wa*ay leeyihiin r%mayste 'ale oo is'% )insi ah sida mid 'a mid ah % baahan bogsashada aad % caawin by gacmahooda saareen on (o.'a % baahan bogsashada . Ama + wa*ay leeyihiin (o.'a % baahan bogsashada on (ayb 'a gaartey ay saarin gacantaada iyo gacanta on top o. iyagaa is'a )ii.saday . 2addii midna 'a mid ah '%wan % bedela ayaa s%%rto gal ah + inay mada*a '% rid gacantaada . S22d87>6a a4;;da 21aa3 #ida aad )ii.ay gacantaada on (o.'a + masawir'a mas'a*da iyaga lag% bogsiiyey sidii ballan'aas% ahaa ee erayga ,laah . 3elease awood % bogsiin )iray 3%%*a 0%d%%s'a ah si (%l(%li galay )idh'ooda sida aad geesinimo 'aga dhe* hadlo + .al + iyo .ilayaan m%%)inta la doonayo . Wa<d2> 9ada> &ar'a ay )iraan dad badan oo si adeegi )iray iyo '%wa lag% s%b'ado oo ay bogsiiyaan oo aad % adag + sida caadiga ah wa*aa %g% wanaagsan in ay 'a g%%rto sidii si degdeg ah intii s%%rtogal ah iyada oo aan wa(ti (aadato in ay dhegeystaan gaar'a ah ee loo baahan yahay . 6ad'% wa*aa dhici 'arta is'% day in aad aad % )oo)iso in ay helaan .iiro dheeraad ah oo na.tooda ah . 1a*ay tani ay samayn 'araan + sababtoo ah wa*ay dareemaan 'iis'ooda waa adag tahay (aar'a 'ale iyo sidaas ,laah (aadan doontaa wa(ti badan + laa'iin tani waa caddayn r%maysaddarro ama 'ibir'a '% . 2a % ogolaan dad'a daadi aad iimaan + ama demin s%bagtay adag oo *illigan . 6ha(aa)i in s%bagtay awood 3%%*a 0%d%%s'a ah oo gacmahaaga saar inay on dad badan intii s%%rto gal ah in lacagta %g% gaaban o. time .

;;

Lum2>6a 22maa>0aaga &ar'a gacmihiisa d%l aad on b%'a + sii daayo aan% r%maysad'aag% % ah ee iyaga in b%'aan'ooda laga bogsiiyo + waayo + ma iyaga loo tago 'a yar awood % + ama in la laayo 3%%*a . 6ad'a la dilo 'aro in 3%%*a + iyo dhaco oo dh%l'a '% hoos imanaya *oogga ,laah iyo weli ma ay bogsan . 0aar 'ale waa bogsan laga yaabaa in aan 'a dhicin oo hoos % *oogga ,laah . 0aar 'a mid yihiin %%n doonaya waayo$aragnimo ah ee lag% laayay oo 3%%*a iyo in %% yahay wa*a ay heli doonaan .

2ad iyo )eer sii daayo aan% r%maysad'aag% % (o.'a in b%'aan'ooda laga bogsiiyo . DHABAR ,%OOR , IYO MISKAHA BOGSIIN 6ad badan ayaa dib % la '%lmaan *an%%n'a sababtoo ah dareemayaasha lag% bar bardhigo sabab % diyaar %yihiin in a ara*da + ama disc ah ay simbiriiri*an ama 'aga maarmo in dib % ah . 6areemaha in la bar bardhigo ma awoodo in %% % g%dbin signal .iican 'a yimaada mas'a*da si ay m%r%(a )eedo ama *%bin taasoo dhibaato badan oo )ir'a 'a soo hadhay dhabar *an%%n'a . 6ad'a (aba *an%%n'a dhabar'a oo inta badan m%%(an doontaa in mid 'a mid gacanta ama l%gta gaaban sababtoo ah diyaar %yihiin in ay dhabar'a '% . #ida si*itaan'a dib ayaa (absoomaya + caddayn la taaban 'aro awoodda bogsashada ,laah lag% mar'haati 'a heli 'artaa by daawashada %g% shishaysa inay Iaraha (o.'a ama lays o. '%raamaha (o.'a ama daawoobid . B;gs22>6a d3a9a/0a 2addii % adeegi )iray si ay dhabar'a sare + ayaa (o.'a (aba cagahooda '% taagan ayaa *itaa '% baahsan + iyaga ayaa % r%*madaan h%b'a ay labada dhinac 'a si ay % nasato + 'a dibna (%.%l s%*%lada iyo h%b'a ay '% .aa.i ballaaran mar'a laga reebo . &ar'aas leh 5alaacalaha soo wa)ahay mid 'a mid 'ale + wa*ay leeyihiin iyaga si tartiib tartiib ah ay gacmahooda is%g% 'eeno ilaa .araha yihiin taabasho . ,nta badan hal gacan m%%(an doona 'a gaaban 'a 'ale .

;=

Amar (o.'a iyo '%wa daawashada '% sii )iraan iyagoo indhaha '% .%ran yahay oo dhan . 1aa in (o.'a 'ala tagtaan gacmahooda '% saabsan a.araad ee in)i ah mar'a laga reebo sidaas darteed wa*aa )ira 'hilaa. % dhe*eeya gacmahooda '% )irin . ,yada oo wi*ii aad gacanta '% .%ran yahay iyo '%lmaan ilaa + ha gacmahooda si tartiib on yo%r gacanta C gacmo$d%l D nasan . 3elease *oogga ,laah + geesinimo idin'% amrayo oo ara*da + ca)alladaha + m%r(aha iyo seedaha dhabar'a in b%'aan'ooda laga bogsiiyo oo ay % soo galeen in lays waa.a)iyo (%mman yahay . 1atch hal'a si*itaan'a waa la (aadan meel . /a dib loo (aabeeyo istaago + oo weydii in ay '% dha(aa(do si loo h%biyo ba*ay dhabar'ooda . Geesinimo weydii + > &a*aa '% dhacay *an%%n'a- > ,sla mar'iiba + ,laah ammaanta siin . &ar'a ayn% 'a bilaabi iyagoo ,laah wa*a %% sameeyay + r%maysad'iinn% 'orayo *oog . Bogsashada A in wa*a laga yaabaa in 'aliya ay bilaabeen yahay si lama .ilaan ah dhamaystiran . Amaant% waa (ayb m%hiim ah 'a bogsashada . B;gs22>6a d3a9a/0a 3;;s8 &ar'a % adeego (o. % baahan a dhabar'a hoose bogsashada iyaga ayaa '% .adhiisan doontaa '%rsi leh mis'aha ay dhammaan hab'a dib % ah . ,staag + % )eeda (o.'a + laabin iyo soo (aado + cagahood% wa*ay % . E .iirso in lays ee labada la.aha can(owga ama ay (as'aas iyo 'abo ay . 3elease *oogga ,laah + idin'% amrayo oo ara*da + ca)alladaha + m%r(aha iyo seedaha in b%'aan'ooda laga bogsiiyo oo ay % soo galeen in lays waa.a)iyo (%mman yahay . &ar'a dib loo (aabeeyo waa complete weydii in ay % istaagaan iyo h%bi in ay dib % adigoo soo laabaya ama g%%raya + ama wa*a aanay 'a hor samayn 'arin . &ar labaad + geesinimo weydii + > &a*aa '% dhacay *an%%n'a> &ar'aasaa mar labaad + h%bi ,laah wa*ay '% siin ammaanta . B;gs22>6a D;;/6a #i aad (o. % baahan bogsashada (oorta a wasiir'a + taagnaan hore ee (o.'a calaacalaha labada gacmood 'a dhan'a ah dhinacyada ay (oorta % geliya sidii aad .arahaaga on ara*da ee (oorta laga bilaabo .arta m%rdisada isla mar'iiba 'a yar sal'a '% dha'ada .

;!

3elease *oogga ,laah + idin'% amrayo oo ara*da + ca)alladaha + m%r(aha iyo seedaha (oorta in ay % soo galeen in lays waa.a)iyo (%mman yahay . Aad tartiib ah iyaga si toos ah ay % g%%raan iyagoo (oorta )iho 'asta . /a saar gacmahaaga iyo leeyihiin iyaga % g%%rin iyaga oo (oorta . Geesinimo weydii + > &a*aa '% dhacay *an%%n ah- > #ii ,laah ammaanta . B;gs22>6a m2s0a3a La.aha mis'aha &isaligned inta badan wa*ay sababi diyaar %yihiin in a cagaha + dhibaatooyin la *iriira *%bnaha '% )ira aagga mis'aha + (alooca + ama Birlo . ,staag 'asta oo 'ale oo soo .ood saartay + gacmaha saar on top o. la.ahooda mis'aha C 'a hooseeya .eeraha hoose D on dhinac walba . 2addii (o.'a waa )insi ah oo is'a soo hor)eeda + gacmaha saar on top ama iyagaa leh . ,n iimaan + sii daayo *oogga ,laah % (%l(%laan . ,nta badan )idh'ooda 'a bilaabi doonaan in ay soo no(daan dhinac ilaa dhinac sida maanta idin'% amrayo oo la.aha mis'aha + dabanicis C la.ta ballaaran g%ri sal'a dhabarta oo 'or '% *%san dabagebinta D iyo *%bnaha si ay % g%%rto meel sa* ah . &ar labaad + wa*ay leeyihiin (o. '% wareegsan g%%rto iyo h%bi )idh'ooda . 1eydii + > &a*aa '% dhacay *an%%n'a- > &ar'aasaa ammaantii siin si ay ,laah< BOGSIINTA KU SUBKIDA SALIIDA #%b'ado oo saliid sidoo 'ale wa*aa la samayn 'araa by saliidda sh%btay on mada*a ama adigoo codsanaya in ay (o.'a ama dha.oor'a .arahaaga . Oda7aas3a 2> sa122d 1agu su90; 0aab'an ah bogsashada waa si gaar ah in loo isticmaalo by the waayeelladii 'iniisadda . ?ani wa*ay % m%%(ataa in ay hab wa* '% ool ah bogsiin mar'a dembi ayaa albaab'a % .%ran yahay + waayo + #hayddaan'a d%%laano leh )irrada . 2addii dembiga waa sababta + (irasho dembiga ah in loo baahan yahay ay%% bogsiinayay : in la helay . Ya<Duu9 =1,M2d 9u0aa ma 2d2>0u d385 ?2/aaG Ha u 788d3; 4aa78811ada 02>22sadda , ;; 27agu 3a u du<88788> , ;; sa122d 3a 0u ma/2788> maga<a Ra992ga . Du<ad22 /uma7sad 1a3u 4a7 9;gs22> d;;>6aa 022 9u0a , ;; Ra992gu 4aa sa/a 02<2> d;;>aa , ;; 3adduu d8m9aa9a7 4aa 1;; d8m92d3aa@2 d;;>aa .

=A

M2d022>9a m2d0a 0a18 d8m927ad22sa 3a u D2/6; ;; 3a u du<887; s2 aad u 9;gsa6aa> . N2> 5aD a3 9a/7ad22sa s3aDa7sa 4a5 9ada> 9a7 0a/6aa . Ballan'a wa*aa loog% talagalay (o. 'asta waa '%wa *an%%nsan oo soo wici doona + ama codsan waayeelladii 'iniisadda si ay iyaga s%bagtaa saliid bogsiin leh . X8/6a 4a5aa 1agu su90a7 sa122d 9ertii saliida lag% s%b'ay . Ma/0;s + =13 "2>>27; 9ada> a7a7 saa/88> , dad 9ada> ;; 9u0a7>a sa122d 9a7 ma/2788> , 4a7>a 9;gs22788> . Su90as3ada sa122da maa>6a :o dhan /itaab'a 0%d%%s'a ah + saliid had iyo )eer waa calaamad % ah 3%%*a 0%d%%s'a ah . &ar'a (o.'% helo baabtiis'ii in 3%%*a 0%d%%s'a ah + g%dahood %% isag% ama iyad% leedahay awood ay '% bogsiinaya ,laah iyo calaamada dambe wa*aa lagama maarmaan ah + laa'iin wa*aa laga yaabaa in loo isticmaalo sida dhibic *iriir'a iimaan sii daayo < #%b'ado oo saliid ah waa in ay la socotaa t%'ashada salaadda lag% bi*iyaa r%maysad leh si .iican % sameeyo (o.'a )irran . Ya<Duu9 =1 a Du<ad22 /uma7sad 1a3u 4a7 9;gs22> d;;>6aa 022 9u0a , ;; Ra992gu 4aa sa/a 02<2> d;;>aa , ;; 3adduu d8m9aa9a7 4aa 1;; d8m92d3aa@2 d;;>aa . #%b'ado oo saliid ah waa in weligiiba no(on .oom'a madhan . 1aa in la sameeyo iimaan'a '% .ir.ircoon + sii daayo *oogga ,laah % (%l(%laan . BOGSIINTA MAROOYINKA IYO MARYAHA YARYAR Ha1 625/aa< ,sticmaal'a maryo s%b'ay wa*a lag% sheegay hal mar oo 'eliya A*diga 5%s%b . )a122ma3a /asuu1ada 1$ =11 ,1'I1aa3>a 4u5uu ga<ma3a Ba41;s 0u sam88787 <a?aa!297; 03aas a3 , s2daas aa4ad88d>a 4a5aa ?2d3022sa 0u422 9u0a7 1;;ga 088>a7 ma/;;72> 7a/7a/ ama ma<a42s; , ma/0aasaa <udu//ad22 27ag22 daa788> , ?2>>27ad22>a 4aa 0a 9a588> . Awoodda bogsiinaya o. 3%%*a 0%d%%s'a ah laga waree)iyey Bawlos )ir'a si marooyin yaryar ama =

macawiso . 5%dd%rada bogsiiyey iyo )inniyadooda shar'a leh iyagii 'aga tegey .

=2

Wa5a maa>6a 1uma7G Ma su90a7 ma/7; a>sa5 a3 88 maa>6aG

,laah isticmaali doonaa habab badan oo 'ala d%wan si ay 'eenaan (o.'a in%% hal dhibic oo iimaan'a . 2a yareen isaga < Awoodda bogsiinaya ,laah waa dhab oo la taaban 'aro oo '% waree)in 'araa + *itaa adiga oo isticmaalaya maro . ?ani wa*ay awood bogsiinaya la sii daayo %g% yaraan hal (o. + '%waas oo '% l%g lahaanshaha iimaan dhameystiran ee *oogga ,laah oo ay bogsiiyaan . &ar'a (o. %% (o. 'ale % 'eenaa maro iyo '% weydiiyo s%bagtay o. maro in + laba (o. ama 'a badan wa*a lag% t%'anayay salaadda ah oo ah heshiis loog% talogalay (o. gaar ah in b%'aan'ooda laga bogsiiyo . &ar'aas + weli iimaan'a '% ah in (o.'a (aadataa maro iyo geliyo on b%'a . &aro s%b'an oo mar'aa w%*%% no(onayaa hal dhibic o. *iriir + iyo iimaan'a waa la mar 'ale la sii daayay + waayo awood % bogsiin )iray ,laah la hawlgeliyaana . 1aa )ilitaan'a ah o%t o. r%maysad'a ,laah m%rwayn doonaa . S2d8 9a7 u ,2s62<maa1aa>G S2d88 su90a7 ma/7; 2> 1a 2s62<maa1; maa>6aG

3%mayste 'asta oo 3%%*a $ baabtiisay r%maystaa awood % bogsiin )iray 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa laga yaabaa inay gacan maro + iyo sii daayo awoodda ,laah % galay by iimaan . 1a*aa soo )eediyay in maro o. dhar dabiiciga ah wa*aa loo adeegsan + C ma synthetics + war(ad + ama shey 'ale D . 0aab'an wa*aa 'aloo loo isticmaali 'araa mar'a )inniyadooda shar'a leh + ama )inni oo 'a dhe*eyso yihiin '% l%g . &arar badan (o.'a waa mid aad % in%% yimaado r%mayste 3%%*% 'a b%%*o a *an%%nsan . ,sticmaal'a maro s%b'ay waa hal hab oo si wasaaraha mar'a s%%ragal ma aha in ay iyaga la )iro in (o. . 1anaa)inta iyada oo lag% s%b'ado oo saliid ah iyo maryo lag% s%b'ay waa 'itaabi ah oo aan dhicin + waayo maanta .

=3

=4

SU* AALO IYO MURAA"OCO . 1aa ma*ay sababta aad taabatid m%hiim ah mar'a % adeegi )iray bogsashada in ay )iran yahay-

2 . &a*ay marar'a (aar'ood wa*aa .iican inaad gacmahooda '% saabsan (ayb 'a mid ah )ir'a ee % baahan bogsiinta -

3 . Ender wa*a *aaladaha s%b'ado oo saliid sida hab'a 'itaabi ah oo % adeegi )iray bogsashada wa*aa loo isticmaali 'araa-

4 . Ender wa*a *aaladaha 1a*a lag%g%la talinayaa in la isticmaalo maro si bogsashada 1asiir'a (o. )iran -

=5

Cas3a/0a 125aad

,reyada aan ku hadalno


3%maysad'% waa *addidan ama la sii daayay dardaaran'iisii ayn% 'a hadalno . ,n Lesson Io%r + wa*aan bartay in r%maysad'a waa daaro oo oggolaanaysa in soo (aato w%*%% awood o. the socod'a 3%%*a 0%d%%s'a ah ay%% bogsiinayay : . 1a*aan sidoo 'ale soo baratay in r%maysad'iinna wa*aa had iyo )eer '% hadla erayo iimaan $ 'a b%%*iyeen . 1a*aan ar'ay t%saale ah ee naagtii %%r leh + arrinta oo dhiig ah + hadal'ii 'a r%maysad '% tidhi + > waan bogsanayaa doonaan . > 1a*aa )ira a.ar daba(adood erayada iimaan $ b%%*iyey 'aasoo aan% '% yihiin inay la hadlaan mar'a lag% daro caddaysanaya ra)ada wanaagsan ee 3%maysad noo . Awoodda bogsiinaya ,laah waa la sii daayay . 3ad1a7a7 maga<a C22s8 . ?2>>27ad22>a a7uu ?2>>27ad22 0a d38587s; . 3ad1a7a7 mu<?2s;;72> 3a1 a9uu/ 183 . 27; 3ada10a 8/a7ga I1aa3 . HADLAYAA MAGACA CIIS( &a )irtaa m%hiimad 'asta oo gaar ah leh oo magaca 5iise&a )irtaa dhab awood '% hadla magaca in &acnaha magaca > 5iise > dhab ahaantii waa d%co + > ,laah wa*a %% naga badbaadiyo + > ama bayaan > 3abbig% waa #alFation . > 3%ntii wa*aa )ira awood '% hadla magaca 5iise . A4;;da maga<a 1aa ma*ay awooda magaca 5iiseAmar oo dhan ayaa samada iyo dh%l'a . Ma6a7;s '8 =18 O; C22s8 a7aa u 72m2d ;; 1a 3ad1a7 , ;; 4u5uu 0u 72d32 , Ama/ ;; d3a> a7aa samada 27; d3u10a 1a7gu s22787 . Kasa/a7a d3amaa> maga<da 0a18 &agaca 5iise w%*%% magac 'asta 'a sarreeya . )2129;7 ' = &11)202/0aas ;; C22s8 Mas225 0u ?2/a7 , 2d2>0a>a 3a 2d2>0u ?2/; . ="

Isagu 4u5uu 1a3aa suu/adda I1aa3 , ;; 2>uu I1aa3 1a m2d a3aad; 0uma uu 62/2> 2> 6aasu 6a3a7 9;;92s , 1aa022>s8 4uu 2smad32787 , ;; 4u5uu Daa6a7 add;;> suu/add22s , ;; 4u5uu >;Dda7 m2d dad u 8g , ;; ma/0uu >2> u 80aada7 , a7uu 2s&3;;sa7s22787 ;; add88<a7 2>uu d32>6; , 5a6aa 2>uu 2s0u6a11aa96a 0u d32>6; . Hadda9a s2daas da/aadd88d I1aa3 2saga aad 9uu u sa//a7s22787 , ;; 4u5uu 2saga s22787 maga<a maga< 0as6a 0a sa//887aF 2> ?2129 0as6;; a3 4a57aa1a3a samada 0u ?2/a 27; 4a57aa1a3a d3u10a ?;;ga 27; 4a57aa1a3a d3u10a 0a 3;;s887aa9a , a7 maga<a C22s8 u 4ada su?uudaa> , 27; 2> <a//a9 0as6aa9a D2/6; 2> C22s8 Mas225 7a3a7 Ra992ga 2> I1aa3a Aa99a3a a3 1agu ammaa>; . :o b%'aan oo dhan iyo c%d%r leeyahay magac . /ansar'a + arthritis + iyo cerebral palsy yihiin magacyada . &agaca 5iise w%*%% 'a sarreeyo magaca c%d%radan + iyo waa in ay s%)%%daan + mar'a in 3%maysad ayayn% '% hadlaan + > 5iise < > Ku 9;gs22>6a maga<a &asii*iyiintii hore 'a hadlay bogsashada in magaca 5iise . &ar 'ale /a .iirso t%saale ahaan reer B%tros iyo Goo*anaa mar'ii ay bogsiiyey nin 'a + c%ryaannimo %%r'ii hooyadiis . :o iyana way yeeleen in magaca 5iise . )a12ma3a /asuu1ada 3 =,Ma/0aasaa Bu6/;s , ;; Y;;5a>aa 1a s;<d; , 2>6uu aad u @22/2787 2saga , 0u 72d32 , Na s;; 88g . Ruma7sad0a uu mag2<22sa 0u Beter + oo hoos s%bagtay 3%%*a 0%d%%s'a ah + noo sheegaysaa waa r%maysad'a 5iise magiciisa '% ah in nin'a 'a bogsaday . )a12ma3a /asuu1ada 3 =1+ Mag2<22sa a7aa 5;;gs22787 0a> aad a/0a7saa> ;; ga/a>a7saa> , /uma7sad0a uu mag2<22sa 0u /uma7s6a7 aa4ad22s . Ruma7sad0a uu 0u /uma7s6a7 2saga a7aa >2>0a> 2d2>0a ;; d3a> 3;/622>>a 0u s22787 <aa@2maad0a> .

=;

Ha>?a9aad Is62<maa10a Maga<a 4atii)ada bogsiinta + B%tros iyo Goo*anaa la (abtay + lag% (abtay oo *arig ah habeen + iyo h%)%%m hoggaamiyayaasha G%h%%dda leh waa in ay '% hadlin in magaca 5iise . ?he hoggaamiyeyaasha diinta la a(oonsan yahay awoodda magaca 5iise . Beter geesinimo )awaabay in ay s%8aaleenna '% saabsan bogsiinta nin'a c%ryaan'a by leh + )a12ma3a /asu1ada , =1- d3ammaa>622> ;gaada , 2d2>0a 27; dad0a /88/ 92>u Is/aa!221 ;; d3ammu , 2> maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , ;; aad 2s0u6a11aa96a 0u D;d;9688> , ;; I1aa3 0a sa/a 02<2787 0u422 d32>6a7 , da/aadd22s >2>0a>u 2sag;; 9;gsada7 3a10a> 3;/622>>a a3 0u 6aaga> 7a3a7 . <a1aam;;72> 27; 7aa9a9 Maga<22sa &ar'%% B%tros iyo Goo*anaa bac' to dad'a ay % tagtay oo la sheegay in wi*ii dhacay + cod'ooda wa*ay '% wada in%% ,laah % t%'ado . 1a*ay '% dhamaatay t%'ashada this leh codsi '% saabsan calaamadaha dheeraad ah iyo yaabab . )a12ma3a /asuu1ada , = '$&31Laa022> Ra9927;4 , 88g , 4a7 >a <a9s22>a7aa>8F 3adda9a add;;mmadaada s22 d322//a>aa> ;; d3a> ;; a7 8/87gaaga 0u s388gaa> , 2>622 aad ga<a>6aada u s;; @2d2>a7s2d s2 aad ugu 9;gs22s2d , s2 <a1aam;;72> 27; 7aa9a9 ugu sama7smaa> maga<a M2d22d2>0aaga Duduus0a a3 C22s8 . O; ma/0a7 6u0ad88> da9ad88d , m88s3a7 0u u/u/sa>aa788> 9aa ga/22/6a7F ;; d3ammaa>6;;d 4a5aa 0a 4ada 9uu5sama7 Ruu5a %uduus0a a3 , ;; 8/87g22 I1aa3 9a7 d322//a>aa> ugu 3ad188> . Wa5 4a19a mag2<22sa 0usama7a ,n /olosay wa*aan lag% amro inay sameeyaan wa* 'asta oo magaca 5iise . K;1;sa7 3 =1# O; 4a5 a11a 42522 aad 0u sama7saa> 3ada1 ama s3uDu19a , maga<a Ra992 C22s8 0u 4ada sam887a ;; I1aa3a Aa99a3a a3 ugu ma3ad>aDa 2saga . Mag2<22sa /uma7s6a7 ,

==

Ma/0;s 1+ = 1# Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa> , a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . Ca1aamada3a> 4a5a7 /aa<2 d;;>aa 0u4a /um88787 88 M7 >am8 = 4aa 1a 8/72 d;;>aa , ?2>>27; . 4a5a7 1a 3ad12 d;;>6aa a@a@ 0u <usu9 . Wa5a7 Daada> d;;>6aa 21aa a988s;;72> A I9122s0u C. Hadd22 a7 4a5 d21a7sa ;; 0a <a992 d;;>; 0a> , ;; s2>a9a uma 27aga d3aa4a<a7s; . saa/2 d;;>aa> ;; ga<ma3a ;> 9u0a , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . 1a*aa )ira maam%l'a in magaca 5iise + magaca 'or '% *%san magacyada oo dhan . &asii*iyiintii hore 'a hadlay bogsashada in magaca 5iise oo r%maysad'a . 9ataa at han)abaad dhimasho + Beter in magac% sheegay in bogsashada magaca 5iise ahaa . KASAARIDII RUUXDII XANUUNKA Wa<d2>622 <22s8 ,nta %g% badan ee 5iise wasaaradda bogsashada (absoomey by )inniyadiina ay%% )inni oo )innigii ayaa . 9ataa maanta dad badan + wa*aa lag% lag% gacangeliyey reer *an%%n iyo c%d%r by r%maystayaasha oo maam%l'a la wareegaan '%wa r%%*aanta leh in lag% meeleeyaa by cadowga *ado + la dilo + iyo wada baabbi8in . ,n L%%'os + wa*aan 'a a'hrisan o. (o. d%mar ah '%waas oo la (abtay % ahaydeen #haydaan'% by r%%*a soo )abnayd + Luu0;s 13 =11&13 ,1+ O; 9a1 88g , 4a5aa ?;;g6a7 >aag s2dd88d 27; 6;9a> sa>>ad;;d <udu/ Da96a7 , 4a7>a 2s0u s;; ?a9>a7d , ma>a a7 0a/2 0a/2> 2>a7 2s6;;s2s; . C22s8 g;;/6uu a/0a7 , a7uu u 788d3a7 ;; 0u 72d32 , Ha488>6;7 , <udu/0aaga 4aad 0a @u/a> 6a3a7 .

=!

K;10aasuu ga<m2322sa saa/a7 , ;; 0;10229a 4a7 6;;s>aa6a7 , ;; I1aa3 9a7 ammaa>6a7 . O; >aag6a> ;; 2>a I9/aa32m a3 ;; S3a7ddaa>0u s2dd88d 27; 6;9a> sa>>ad;;d 52d3a7 , m27aa>a7 1a3a7> 2> maa12>6a sa962da a3 1aga @u/a 52d3maddaasG 2adal'aan > )abnayd + > wa*aa loola )eedaa lacagta )irrada ama dacii.nimo . &ar'aasaa r%%* 'a dhe*eyso si .%d%d yahay r%%*a b%'aan'a ama dacii.nimo . 1a*ay no(on 'artaa nooc 'asta oo )irrada . Cuddu/ada aa> 9;gsa> ,yada oo ,laah + ma )iraan c%d%rro aan la bogsiin 'arin . /% dhowaad dhammaan c%d%rada taas oo dha'haatiirt% '% tilmaami 'araan sidii mid aan bogsan 'arin + wa*aa sababa )inni oo )innigii ayaa . ,n 'a adeegaya + '%waas + wa*aan sidoo 'ale la hadli 'artaa + )inniyadiina waa 'a dhe*eyso + ama wac iyaga by magaca gaar'a ah ee c%d%r'a . ?%saale ahaan + wa*aan la hadal r%%*yada 'ansar'a + le%'emia + ama arthritis . &id liis'a c%d%rrada in wa*a sida caadiga ah 'eena r%%*yada soo )abnayd + wa*aa lag% soo socda : Aids /hamriga + t%baa'ada (abatin'a daroogada + 9asaasiyadda Arthritis Asthma Blindness 5ancer cerebral 6ea.ness 6epression 6iabetes 0allal 5aab%(a 4iy%%'leer'a baras L%%'iimiya l%p%s &%ltiple#clerosis dystrophym%r%(yada 5%d%r'aBar'inson 9an%%n #%%*

!A

sclerosis b%rooyin'a Tusaa1;;72>0a 9a79a10a carra! la Ma6a7;s $ =3' ,33a K;10a7 9a588> , 9a1 88g , 4a5aa 1;; 088>a7 >2> Ca//a91a* ;; ?2>>2 Da9a . O; g;;/622 ?2>>2g22 1a saa/a7 , >2>022 <a//a90a 1a!aa 4aa 3ad1a7 , dad022 9ad>aa>a 4a7 7aa988> ;; 4a5a7 72d3aa3d88> , S2daas ;; 0a18 Is/aa!221 4812g88d 1aguma a/ag . 'hegoolaha iyo !arrab la , Ma/0;s $ =' C22s8 g;;/6uu a/0a7 dad022 ;; u s;; ;/da7a , a7uu ?2>>2g22 4asa03da 1a3aa <a>aa>6a7 ;; 0u 72d32 , "2>>2 7a3;4 <a//a90a 27; d38ga3a 1a!u , 4a5aa> 0ugu am/a7aa , Ka s;; 9a5 ;; 0;1 dam98>a 3a 0u >;D;> . Suuxdin Ma6a7;s 1# = 1 ,18 Sa72d;4 , 42210a7ga u >a5a/22s; , 4aa7; , suu5d2> 9uu Da9aa ;; aad 9uu u 5a>uu>sadaa , ;; ma/a/ 9ada> 4u5uu 0u d3a<aa da90a , ma/a/ 9ada>>a 927; , Ma/0aasaa C22s8 <a>aa>6a7 , ;; ?2>>2g22 4aa 0a 9a5a7 , saa<addaas>a 4221022 4aa 9;gsada7 . Indho iyo !arrab la Ma6a7;s 1' =''Ma/0aasaa 4a5aa 1;; 088>a7 ?2>>;;18 2>d3a 1a! ;; <a//a9 1a! , 4uu>a 9;gs22787 , s2daa da/688d >2>022 <a//a90a 1a!aa 4aa 3ad1a7 ;; 4a5 a/0a7 . Arthritis Luu0;s 13 =11 ,1' O; 9a1 88g , 4a5aa ?;;g6a7 >aag s2dd88d 27; 6;9a> sa>>ad;;d <udu/ Da96a7 , 4a7>a 2s0u s;; ?a9>a7d , ma>a a7 0a/2 0a/2> 2>a7 2s6;;s2s; . C22s8 g;;/6uu a/0a7 , a7uu u 788d3a7 ;; 0u 72d32 , Ha488>6;7 , <udu/0aaga 4aad 0a @u/a> 6a3a7 . Xas21;;>2 27; 1um2d ,n 'a (abashada )inni oo 'a dhe*eyso + wa*aana nala siiyey awoodda iyo tilmaamaha labada .or wa*tar leh .

Ma6a7;s 1+ = 1$ Wa5aa> 0u s22> d;;>aa @u/a7aas3a 9;D;/6;;7ada ?a>>ada , ;; 4a5 a11a 42522 aad d3u10a 0u 52d3; a7aa ?a>>ada 0u 52d3>aa> d;;>a , ;; 4a5 a11a 42522 aad d3u10a 0u @u/6; a7aa ?a>>ada 0u @u/>aa> d;;>a . Xas21;;>2da #i aad '% *idhaan ayaa macnaheed% yahay in la ca(abad + si *idh + ama in la *adido awoodda % dha(maan . ?%saale ahaan : HWa5aa> 5as21;;>2 aad 0u 52d3aa> S3a7daa>0u ?2/0a D;@0a 632s 88 . . . H Xas21;;>2 HWa5aa> 0u 52d3aa> a7aa aad /uu5a 0a>sa/0a . . . Lum2d #i aad % .%raysaan macnaheed% waa (o.'a sii daayo addoonnimada c%d%r'a Luu0;s 13 =1'9 >aag7a3a7 4aad <aa@2maada7 ;; 4a5aad 1um2sa7 5umaa>622 Wada ?2>>27; (ayb 'amid ah (aybaha g%ddig% wa*aana nala siiyey + waa in ay )inniyada '% saaro . Ma/0;s 1+ =1#a Ca1aam;;72>0a>>a a7aa 1a s;<;> d;;>a 0u4a /uma7s6a . Maga<a7ga a7a7 ?2>>27; 0u saa/2 d;;>aa> , a@a@ <us<usu9>a a7a7 0u 3ad12 d;;>aa>E Ma6a7;s $ =33 O; g;;/622 ?2>>2g22 1a saa/a7 , >2>022 <a//a90a 1a!aa 4aa 3ad1a7 , dad022 9ad>aa>a 4a7 7aa988> ;; 4a5a7 72d3aa3d88> , S2daas ;; 0a18 Is/aa!221 4812g88d 1aguma a/ag . )an!er - %usaale ahaan &ar'a %% (o.'% (abo c%d%r'a 'ansar'a + wa*aa la beeray sida ab%%r ah oo )idh'ooda '% by r%%* la Jinni b%% 'ansar'a . 2a noo eegto '% ool ah waayo ay%% bogsiinayay : 'ansar'a . Iirst + '% *idhaan #haydaan'% in magaca 5iise . *idh r%%*a 'ansar'a iyo wa*a lag% amro inay 'a soo ba*een in magaca 5iise .

!2

habaar'a .arcan'a %% 'ansar'% '% + ama b%ro + iyo wa*a lag% amro inay % dhintaan . 1aa in aan )ii.ay + weliba .aas'a wa*aa )oogay erayga ,laah si *idid'a ah ee 'ansar'a . Ma6a7;s 3 =1- Hadd88/ 48129a @aas0a 4a5aa 1a d32ga7 g88da3a gu>6;;da . S2daa da/688d g88d 4a19a ;; aa> m2d3; 4a>aagsa> s;; 9252> 4aa 1a g;;7aa ;; da90aa 1agu 6uu/aa . 5ancer dhab ma aha midho wanaagsan . 1a*aan geesinimo amrin 'araan si ay % dhintaan iyo in la wada baabbi8iyey ilaa *idid'a . 4inna gacmaha on (ayb 'a gaartey oo )idh'a ah + sii daayo awood % ah shi.o by iimaan + la hadli m%c)iso hal ab%%r + iyo amar'a b%rb%riyey + n%daha dhintay iyo *%bnaha in%% yimaado nool + ama dib loo soo celiyo in magaca 5iise . LAHADLAYAAY BUURTA CUDURADA &arar badan + (aybo 'a mid ah meydad'a 'a ma(an marayo shilal'a + (alliin + cillado lag% dhasho + ama c%d%rada sii *%maanaysa . 1a*aan awood 1asiir'a m%c)isooyin by > hadlayay b%%rta > mid ah c%d%rrada iyo amrayo oo (aybo c%s%b si ay % sameeyaan by awood % hal ab%%r leh ee erayga ,laah '% hadla . Ma/0;s 11 ='3 Ru>622 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Ku a11a 022 9uu/6a> 0u 72d3aa3da , RuD , 9adda>a 2s0u 6uu/ , ;; aa> Da192g22sa>a 0a s3a0272> 1aa022> /uma7s6a 2> 4u5uu 72d32 a7 >;D;>a7s; , 4aa u a3aa> d;;>6aa . &aalinta 'a horraysa + 5iise caytamay + Geed'a berdaha hoostiisa . 9ertii wa*ay '% yaabeen ahaayeen mar'a ay % soo g%dbeen mar dambe iyo in%% dhintay . #adde* iyo labaatan Aayadda waa (ayb 'a mid ah shara*aad 5iise iyaga . 1%*%% '% yidhi hirgali + > geedo berde yar yar yihiin + maanta idin'% amrayo oo 'artaa b%%r in laga saaro < > B%%rihii ee nolosheena wa*aa laga yaabaa in r%%*a ah + dareen ahaan + ama )ir'a ah . &o%ntains *oogga 'a hadalno iyo *asiloonida + laa'iin ,laah iyo 1ord badan oo *oog leh oo 'a degan yahay b%%r 'asta oo . Ama/:

!3

5iise w%*%% '% yidhi + > /% alla 'ii . > &a odhan > alla t%'anayo iyo weydiisto ,laah loo sameeyo . > ,n la yidhaahdo macnaheed% yahay in la sameeyo amar . &a )irto *%s%%sanayaa ee Bible oo *ertii ahaa ayaa t%'anayay oo loog% talagalay '%wa b%'a 'adib mar'ii 3%%*a 0%d%%s'a ah % yimaadeen . 1a*ay % adeegay bogsashada in ay )iran oo maraya *ooggiis% $ awood la mid ah bogsashada oo hadda naga ee . B;gs227a 0u4a 9u0a ;; : 6ad badan oo naga mid ah wa*aa lag% t%'anayay .or b%'a sida haddii aann% soo dawarsanayay ah ,laah aad % diidan in ay bogsato oo ay leeyihiin natii)ada yar . 1aa in aynaan weydiisan ,laah in%% sameeyo wa* %% noo sheegay in%% sameeyo iyada oo *ooggiis% . Ma6a7;s 1- =8 Ku4a 9u0a>a 9;gs227a , 0u422 d32>6a7>a sa/a 02<27a , 0u4a 9a/as0a 183>a >ad22@27a , ?2>>27ada>a saa/a , 3ad27ad a3aa> 9aad 0u 38s388> 88 3ad27ad a3aa>>a 0u s227a . Ma/0;s 1+ =189 a988s;;72> a7a7 Daad2 d;;>aa> , ;; 3adda7 <a99aa> 4a5 1agu d32ma>a7; 4a59a ma 78812 d;;>; , ga<m; a7a7 0u422 9u0a du1 saa/2 d;;>aa> , 4a7>a 9;gsa> d;;>aa> . %aad; 5u0u> ,laah siiyey talis'iisa bashar'a iyo maam%l'a talada haya . B21a4g22 1 ='+a O; I1aa3 4u5uu sam88787 1a9ada 2@622> 88 4aa487>F s2 uu 2@622>0a 487>u u 5u0um; maa12>6a , 2@622>0a 7a/u>a u 5u0um; 3a988>0aF ;; 52dd2ga3a>a 4uu sam88787 . 1a*aan nahay inaad la hadasho iyo awoodda sidii 5iise oo sababta oo ah wa*a %% naga siiyo awood in . Luu0;s , =3' Wa59a/2dd22s22>a 4a7 1a 7aa988> , 4aa7; , 3ada1022su ama/ 9uu 1a3aa . Luu0;s 1- =1$ Ba1 ;gaada , 4a5aa> 2d2> s22787 ama/ aad 0u1a 6uma6aa> a988s;;72> 27; da9aDa11;;<7; 27; 5;;gga ;; d3a> 88 <ad;4gaF 2>>a9a 4a59a 2d2>ma 78812 d;;>; . .ariinta iyo amar'a 5iise waa na in oo wali wa*a %% leeyahay awood < (/87ga 0aga d385 3ad1aa> 1a*aan la hadli 'artaa geed'a )irrada . !4

Luu0;s 1# =+ Ra992gu>a 4u5uu 0u 72d32 , Haddaad 188d2322> /uma7sad 2>22> 03a/da1 18!8g , 4a5aad 0u ;d3a> 1a3a7d88> g88d0a> su0am2> , RuD , ;; 9adda 0u 988/a> , 4uu>a 2d2> add88<2 1a3aa . 5iise (andho sare ee #imoon soddoh canaantay . &ar'aas%% w%*%% soo 'a*aystay maam%l'a wa*a 'a weyn . Luu0;s , =3$ ;; 2>6uu 2sa s;; du1 6aaga7 a7uu Da>d3ad22 <a>aa>6a7 , 4a7>a da7sa7 . K;10229a 4a7 0a<da7 ;; u ad88g6a7 27ag22 . ?%saale ahaan + wa*aan idin'% amrayo oo )ir'a 'a no(on caadi ah . > 6hiig 'ar'a $ caadi < > > anig% waan amri 'elyaha + '%waas oo si caadi ah in magaca 5iise < > 1a*aan '% hadalnaa m%c)isooyin hal ab%%r leh . >1a*aan (albi c%s%b '% hadlaan gasho )ir'a this< > > anig% waan amri Iaraha '%waas oo ay % 'oraan ba*ay < > Ma/0;s 3 =1 ,3 , 9 K;1 dam98 4u5uu ga1a7 su>ag;ggaF 3a10aas>a 4a5aa ?;;ga7 >2> ga<a> 8>g8ga> . K;10aasuu >2>022 ga<a>6a 8>g8g>aa 0u 72d32 , D385da 2sa s;; 6aag . G;;/6uu 27aga 2s3a ma/2787 2sag;; <ad3a7sa> ;; Da192g22s22 0a 622/aa>7;;da7 Da192 8>g8g>aa>6;;da aa4ad88d , 4u5uu >2>022 0u 72d32 , Ga<a>6a s;; 6aag . K;10aasuu s;; 6aaga7 , ;; ga<a>622su 4a7 9;gsa6a7 . La 3ada1 g88s2>2m; 27; s2 Dasa9 a3 &ar'a ayn% 'a a'hrisan *isaabaad'a ee bogsashada A*diga 5%s%b + wa*aan% inta badan a'hriyo sh%r%%daha dhacdo layaab leh sida : Y;;5a>aa 11 =,3 Ma/0uu s2daas 0u 3ad1a7 da9ad88d 4u5uu 0u d3a4aaDa7 <;d 487> , Laasa/;s;4 , s;; 9a5 . )a122ma3a /asuu1ada 3 =+9 Laa022> Bu6/;s 9aa 0u 72d32 , La<ag 27; da3a9 m2d>a ma 3a7s6; , 1aa022>

!5

4a5aa> 3a7s6aa> 0u s22>a7aa . Maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , 0u s;<; . Ba%l lag% adeegi )iray nin c%ryaan ah ee L%stara . )a122ma3a /asuu1ada 1, =$ ,1- Isagu 4u5uu maD1a7 Ba41;s ;; 3ad1a7a , 0aas;; 2>d3a3a aad ugu @22/2787 , ga/6a7>a 2>uu /uma7sad uu 0u 9;gsa> 0a/; 1887a3a7 , 4u5uu>a <;d d388/ 0u 72d32 , Caga3aaga sa/8 2sugu 6aag . Ma/0aasuu 9;;da7 ;; s;<da7 . 1a*aan haynaa t%saaleyaal iyo 6ardaaran'a si geesinimo erayada bogsiinta '% hadlaan . 9ataa haddii taasi waa ay 'a d%wan hab dha(an'eenna + bal aan raaco erayga ,laah . KU HADLIDA EREGA ILAAH 1a*a ayn% nidhaahno dowr aad m%hiim % 'eeno bogsiinta dad'a ,laah . Hrayada :%r 'eenaan nolol ama geeri + b%'aan'a ama caa.imaad'a 'aro . 1a*a Hreyada ,laah waa '% hadlaan wa*aan . 1ords ,laah 'eeno bogsashada .

!"

Ama >;1;1 27; g88/2 Bo(or #%laymaan w%*%% sameeyey wa*a cad in geeri iyo nolol '% )iraan itaal'a carrab'a . Maa3maa3a7ada 18 ='1 G88/2 27; >;1;1u9a 4a5a7 0u ?2/aa> 26aa10a <a//a90a , O; 0u4a ?8<81u>a 4a5a7 <u>2 d;;>aa> m2d32322sa . 6ad badan ayaa na.tooda iyo dad'a 'ale '% dhinteen wa*a '% leh inay . 0aar 'ale wa*ay baranayaan in ay '% noolaadaan by hadla erayga ,laah oo r%maysad'a '% . D2/a> 9ad9aad; 1adnaha wa*ay aaminsan tahay + iyo a.'a (irta badbaadada . R;;ma 1- =8&1- Laa022> ma5a7 188da3a7G (/a7g22 4aa 0uu d3;4 7a3a7 , 4aa>a 0u ?2/aa a@0aaga 27; Da192gaaga , 4a5aa 4887aa> 8/a7ga /uma7sad0a ;; aa>>u 0ugu 4a<d2>>; . Ma5aa 7881a7 , 3addaad a@0a 0a D2/a62d 2> C22s8 7a3a7 Ra992ga , ;; aad Da192ga 0a /uma7sa62d 2> I1aa3 2saga 0a sa/a 02<2787 0u422 d32>6a7 , 4aad 9ad9aad2 d;;>6aa , 4aa7; , Da192ga 4a5 9aa 1aga /uma7s6aa 5agga 5aD>2mada , a@0a>a 4a5 9aa 1aga D2/6aa 5agga 9ad9aad2>6a . Badbaadada B%%*i 'a mid ah bogsiin iyo samatabbi*inta + . #ida aan 'a r%maysatid (albigeenna iyo (iran a.'ooda waayo + badbaadint% wa*ay noo + sidaas darteed waa in ayn% r%maysanahay in ay la (albigeenna iyo (iran a.'ooda bogsiinta o%r . (/87ga 0aga d385 3ad1aa> &ar'a $taliyihii % yimaadeen 5iise iyo weydiiyey in anoo addoon'aaga ah laga bogsiiyo + w%*%% ogaa awoodda maam%l'a iyo erayada . 1%*%% '% yidhi + 5iisow + > hadal 'eliya dheh + midiidin'ayg%na waa bogsan doonaa . > Ma6a7;s 8 = &1- ,13 G;;/6uu Ka@a/>a!um ga1a7 , 4a5aa u 72m2d 9;D;1&u&6a1278 , 2sag;; 9a/7a7a ;; 183 , Sa72d;4 , m2d22d2>0a7g22 gu/2guu ?22@aa , 2sag;; <u/7aa>>2m; u 9u0a ;; aad u 5a>uu>sa>a7a .

!;

K;10aasuu C22s8 4u5uu 0u 72d32 , Waa> 2ma>a7aa ;; 9;gs22>a7aa . Ma/0aasaa 9;D;1&u&6a1272322 u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 , Sa72d;4 , a>2gu ma 2s6aa321; 2>aad saDa@0a gu/2ga7ga 3;;s622sa s;; gas32d , 1aa022> 3ada1 08127a d383 , m2d22d2>0a7gu>a 4aa 9;gsa> d;;>aa . Waa7; , a>2gu 4a5aa> a3a7 >2> 1aga sa//887; ;; as0a/ 9aa 2ga 3;;sa7sa . Ka> 4a5aa> 0u 2d3aa3daa , Tag , 4uu>a 6agaaF m2d 0a18>a , Kaa1a7 , 4uu>a 72maadaaF m2d22d2>0a7ga>a , Wa5a> sam88 , 4uu>a sam887aa . G;;/6uu C22s8 6aas maD1a7 , 4uu 0a 7aa9a7 , 4u5uu>a 0u 72d32 0u422 1a s;<da7 , Ru>622 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Ruma7sad s2da> u 487> ;; 0a18 /88/ 92>u Is/aa!221 0ama d385 3812> . Ma/0aasaa C22s8 4u5uu 9;D;1&u&6a1272322 0u 72d32 , Tag . S2daad u /ama7sa6a7 3a 0uu >;D;6; 8 . O; saa<addaas a7aa m2d22d2>022 9;gsada7 . &ar'aasaa 5iise '% yidhi taliyihii + > #oco @ iyo sida aad r%maysan yahay + sidaas ha loo sameeyo '%% . > :o midiidin'ii bogsaday #aacaddaas (%dheeda . 5iise sare leh hambalyeeyay $taliyihii taas oo %% r%maysad'a garashada in dhammaan 5iise lahaa inay sameeyaan ahayd inay la hadlaan oo addoon'iisa waa bogsan lahayd . &a aha oo 'aliya ay%% .ahmay maam%l'a + w%*%% ogaa m%hiimada ereyga '%la hadlin . 2addii aan 'aliya ereyga 'aga dhe* hadlaan + wa*aan aan la hadla dareen'eenna + sha'i aann% + ama noo samayn r%maysadla8aantooda aawadeed . D38g87s; 8/8ga 1a*aan la baray in ay dhegeystaan hadal'iisa %g% (abtaan . Maa3maa37ad22 , ='-&'' W2210a7g227;4 , 8/a7ada7da d38ga7s; , O; 3ada11ada7da>a d38g6a u d32g . I>d3a3aaga 3;/6;;da 7aa>a7 0a @;gaa> , O; Da192gaaga d385d22sa 0u 3a7s; , Waa7; , 27agu 4aa u >;1;1 0u4a 381a , O; ?2d30;;da ;; d3a>>a 4aa u <aa@2maad .

!=

D2/a7 8/8g22sa ,n #ab%%rrada + wa*aan% garaney in ,laah laga soo diray Hreygiisa iyo bogsiiyey iyaga . Sa9uu/0a 1-# ='- Wu5uu s;; d2/aa 8/a7g22sa , 4a7>a 9;gs22788> , ;; 27aga 0a sama6a992527aa 3a112gaadd;;da . 1a*aan dirayaa erayada by iyaga '% hadla . 1a*aan leeyahay amar aan '% 5iise . 1a*aan % diri 'artaa bi*iyey erayga ,laah + adigoo '% hadlaya iimaan'a iyo maam%l'a . Uma a7 s;; >;D;> 4a59a 0ama ?2/aa> 1a*a aan soo no(on doono wa*ba 'ama )iraan . Is3aa<27a =1- ,11 Waa7; , s2da /;;90a 3;;s u s;; d3a<; , 27; 9a/a@0a <adu a7 samada , ;; aada> 3a10aas 0u >;D;> , 1aa022> 927a3a d3u10a , 27; d32g2 4a5aa 0a s;; 9a5a7 ;; mag;;1; , 2> 4a5a7 0u s22> 0a/aa> 2>uu dumaa1; ;; uu 0a> ma>?ada Daada 27; 0292s aa> u <u>2 ?2/a7 , s2daas 3ada10a7ga 0u >;D;> d;;>6aa 2> 9a5aa 0a s;; a@0a7ga ma 232 , 6aasu s;; >;D;> d;;>; M8 s2 0ama ?2/aa> , 1aa022>s8 4u5uu ;;@2>a7aa 42522 aa> 0a @a/52> , 27; 4a5a 0u ?2/a ;; 4a5 @;/ 6aas ;; aa> u d2/a7 1229aa>2 d;;>6aa> . 1a*aan si cad % ar'i in erayga ,laah wa*a la siiyey %)eeddo iyo ma soo no(on doono .ail%re ah . Bart o. (orshaha ,laah ee waa inay 'eenaan bogsashada (%r%%maha . 1a*aan nahay gacmaha iyo a.'a ,laah maanta . 4oo ogolow in ay ma(laan cod'a + erayada badbaadada %% '% hadlaan + iyo bogsiinta 'eeno dad'iisa . SU AALO IYO MURAAJOCO . &a*aad .ilaysaa in aad dhici mar'a aad isticmaasho magaca 5iise si bogsashada wasiir'a in ay )iran yahay- E shara* sababta . 2 . 2addii aad la oran )iray on in%% '% t%'ado (o. dha'haatiirta ayaa sheegay in %% dhimanayo 'ansar'a + ama (aar 'a mid ah oo 'ale oo c%d%r'a > bogsiin 'arin > + sida bogsashada aad wasiir'a lahaa iyaga 3 . /% ta* shan t%saalooyin baybal'a ah oo '% hadla si (asab ah in adeegi bogsashada .

!!

Cas3a/0a 6;d;9aad

&ogsiinta 'icil iyo salad


1a*aan bartay in casharo la soo dhaa.ay in ay m%hiim tahay in la .ahmo erayga ,laah sida %% % bogsiin )iray '%wii b%'ay . #i 'astaba ha ahaatee ma laha inta badan wa*aan ognahay + iyada oo aan tallaabo on o%r (ayb + bogsashada ma (aadi doontaa meel . 1aa in aan '% hadli 3%maysad noo . 1aa in aan tallaabo (aado . 1aa in aan soo ba*ay '%wa b%'a . QAYB ILAAHAY KAMID AHI-WAA QAYBTEENA

-ixii +iracles in ay dhici , -aa inaannu samaynaa our ay! iyo ka 'ilan Ilaah si uu u sameeyaan # .uux dhisay sanduu ii $ Ilaah daadadku dhulka # +arkaasaa +uuse ushii ka soo 'idiyey $ Ilaah !aa !iyihii xagga u kala ay!sameen # +arkaasaa *ashuuca wuxuu geyney agagaarka dhismaha gidaar *erixoo ee $ Ilaah iyaga hoos u jeexjeexay # +arkaasaa ,liishaa wuxuu ku tuuray usha we!iga $ Ilaah sameeyey da!aal #
%a796a 21aa3a7 ,n 'a adeegaya + bogsashada si b%'a + ma )irto talaabo waa in aan% (aadan + iyo ma )irto talaabo ah dhiganta ,laah (aadan doonaa . 1a*a m%hiim ah in la .ahmo nidaam'a laba $ laab tan . #ida aan% r%maysanahay in erayada 5iise iyo tallaabo (aado oo '% salaysan in r%maysad'a + ,laah samayn doono oo %% (ayb 'a iyo 'eenaan m%%)inta bogsashada . Wa50as6a 4aa suu/6a ga1 1ay .%d%dahay in la yidhaahdo '%la 5iise + >wa* 'asta waa % s%%rtoobaan ,laah < > Luu0;s 18 ='# Wu5uus8 0u 72d32 , Wa5a aa> dad0a u suu/6;;92> , I1aa3 4aa u suu/6;;9aa> .

AA

Ma/0;s 1- ='# Ma/0aasaa C22s8 88ga7 ;; 0u 72d32 , Wa5a>u uma suu/6;;9aa> dad0a , 4a59as8 uma a3a I1aa3 , 4aa7; , 4a5 4a1u9a 4aa u suu/6;;9aa> I1aa3 . 1aa adag tahay in laga oggolayn 5iise mar'%% '% yidhi + >wa* 'asta waa % s%%rtoobaan 'a r%maysan . > Ma/0;s $ ='3 C22s8 4u5uu 0u 72d32 , Haddaad /uma7sa> 0a/a7s2d , 4a5 4a1u9a 4aa u suu/6;;9aa> 0a /uma7sa> . ,n dabiiciga ah + wa*a laga yaabaa in %m%%(da ineysan . Laa'iin haddii ,laah ayaa wa*aa %% sheegay in + wa*a s%%ragal ah in la sameeyo + ma in annagoo *ooggayaga + laa'iin in%% *oogga ,laah . ,laah marnaba noo sheeg lahaa in aan wa* 'a (aban aanan samayn 'arin . Ma6a7;s 1# ='- . . . Wu5uu 0u 72d32 , Waa /uma7sad7a/aa>622>>a aa4ad88d . Ru>622 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Haddaad 188d2322> /uma7sad 2>22> 03a/da1 18!8g , 4a5aad 9uu/6a> 0u ;d3a> d;;>6aa> , Ha10a> 0a d3aDaaD ;; 3a10aas 6ag , 4a7>a d3aDaaD2 d;;>6aa , ;; 4a59a ma 0a/2 4aa72 d;;>6aa> . %a79688>a B21aa92da ad88<26aa>0a 5iise nag% amray in la )ii.ay gacmaha on '%wa b%'a . 1aa in aan marna ha cabsi 'eeni noo no(on caasi amar'a this< 1 Samu81 1 ='' Ma/0aasaa Samuu!881 72d32 , Ra992gu m27uu aad ugu @a/5aa Du/9aa>>; 1a gu9; 27; a11a9a/7; , s2duu ugu @a/5; 2> <;d0a Ra992ga 1a add88<;G Ba1 88g , add88<2ddu 4aa 0a 4a>aagsa> 6a3a7 a11a9a/2ga , maD12ddu>a 4aa 0a 4a>aagsa> 6a3a7 9a/uu/6a 4a>a>0a . 2addii ayn% nahay in ay la '%lmaan ay%% bogsiinayay : m%c)isooyin nolosheena + waa inayn% '% addeecay in%% tilmaamaha iyo amarrada ,laah Hreygiisa . 1aa in aan 'a dha'hso ah inay % hoggaansamaan wa* 'asta oo 3%%*a 0%d%%s'a ah '% tacliimiya noo (aban + ma laha inta %% sirga*an laga yaabaa in ay % m%%(ato . H;/uma/2>6a H sam87> 0a/;H A/ag62da a 1a*aan wa* samayn 'artid + ,laah ina amrayaa in la sameeyo haddii aan % hor%marin 3%maysad noo : > < &a

aan a'hriyi 'aro > haddii aan% )oo)in leh + iyo bilaabi oggolanayaa erayga ,laah by leh + >1a*aan awood < > )2129;7 , =13 Wa5 4a19a 4aa> 0u sama7> 0a/aa ga/gaa/022sa 0a> 2 5;;g887a . BaDd2> 5ad d3aa@ a3 5absida dhicida ama *ataa 9ishoon *aggii ,laah 'ama iman . 1a*aa noo hayn doonaa laga bilaabo (abanayaan in ,laah ayaa (orsheeyey nolosheena oo dhan . 5absi aan caadi ahayn waa r%%*a cabsida #haydaan % diray in ay na hor )oogsan ,laah 'a yimid mada . ' T2m;687;s 1 =# Waa7; , I1aa3 2>ama uu s22> /uu5a <a9s2da , 1aa022>s8 4u5uu 2>a s22787 /uu5a 5;;gga 27; ?a<a710a 27; m272/0a . /%$simidda *il'a on erayga ,laah + waa in aan lagaga ad'aan cabsida + iyo marnaba bi(in ah ee aann% '% s%mcad haddii m%c)iso ma dhici . 2addii 5iise bi*iyey s%mcad noo + sababta aann% waa 'a walaacsan '%weenna '% saabsan yahay)2129;7 ' =# 1aa022>s8 4uu 2smad32787 , ;; 4u5uu Daa6a7 add;;> suu/add22s , ;; 4u5uu >;Dda7 m2d dad u 8g , &arna isweydiisid + > laa'iin hadii aan wa*ba dhacaya- > 1eydii hal'ii + > &a*aa dhacaya haddii aan addeecno iyo wa*ay helaan bogsiinta -> FICILADA RUMAYSADKU DAREEN MAAHA 6areen cabsi + Heggoo la + inade(%acy iyo %%gaga ayaa looga hortagi badan oo 'a soo (aata m%%)inta ah ee ay bogsashada gaar ah + ama 'a soo g%%rayo iimaan'a iyo adeegi bogsiinta dad'a 'ale . 1a*aan %ma sha(eyn 'arto in cabsi iyo iimaan wa(ti is'% mid ah . #ida m%8miniin + wa*aan% '% nool waa in 3%%*a . :%r mas'a*dooda in la c%sbooneysiiyaa waa m%%)inta ,laah Hreygiisa by . Hebow waa addeecaya wa*a ,laah ayaa m%%)iyey Hreygiisa iyo la hadlay w%*%% r%%*eenna % . #ida g%dno soo celiyay + dareen'a iyo (iiradooda 'a )awaabi doonta addeecaya r%%*eenna iyo in aan 'hibrado *%n ee la soo dhaa.ay 'a . 4o dheer #haydaan'% ayaa

A2

awoodi doona in%% noo ilaaliyo oo *agga ,laah 'a addeecdeen .

A3

Ruma7sad0a 8/8ga 0u d385?2/a 2addii ayn% nahay in ay ,laah r%maysta bogsiinaya m%c)isooyin + waa in aan mar'a hore 'ata(anaa erayga ,laah dhab ahaan wa*a %% sheegay in %% sameyn doono .

Aam2>aad Ma/>a9a ma da/88ma7s; 27; da/88> ma/>a 4aa 22maa> . 1887a3a7 4a59a 0uma 1a3a da/88> & 2s0a d38ga da/88>0a . 72maad; 27ada ;; 8/a7ga I1aa3 . ;g 7a3a7 , a7aa aam2>sa> , ;; uu 381; ;; d3a> I1aa3 4a5a uu muu?27a7 2> (/87g22sa .

6areen'a odhan + > daasho in aan . > >&a garanayo sidee . . . 6hici 'arta in aan waayi doono doontaa . > > 1a*aan is'% dayay 'a hor (abanayaan iyo . . . > > 1a*aan )eclaan lahaa + laa'iin aad ogtahay 'aliya aan aan geesinimo '% . . . . > ,imaan'% w%*%% yidhi + >1a*aan aaminsanahay doono iyo .icil on erayga ,laah > 8 >1a*aan aaminsanahay doono iyo hesho > >&a )iro sha'iga iyo (aban oo aan doonaa < > 0o.'a heli 'artaa iyaga oo bogsashada by *oogga ,laah iyo ma dareemaan wa* . 1a*a 'ale oo laga yaabaa inay dareemaan + *eebeheena weyn ee awoodda ,laah bogsashada + /%layl'% + dha*amoonayo ah + ama shoog ah sida hadda 'orontada . 1i*ii m%%)in 'a timid bogsiinta + mid 'a mid aha in %% A4

eego dareen'a + laa'iin raadiyo + r%maystaan + iyo .ilayaan natii)ada ballan (aaday . FICILKA EREGA ILAAH C22s8 u ad88ga7 g88s2>2m; ,nta badan 5iise bogsiiyey by baahan in (aar 'a mid ah tallaabo geesinimo '% .

A5

H ga<a>6aada H 5iise w%% bogsiiyey nin '% gacan engegan by isaga '% amray in%% sameeyo wa* isag% ma %% samayn 'arin . Ma6a7;s 1' =1- a , 13 O; 4a5aa ?;;ga7 >2> ga<a> 8>g8ga> . G;;/6aasa7 487dd22788> ;; 0u 72d3aa3d88> , Ma 5a1aa1 9aa 2> sa962da 4a5 1a 9;gs227;G s2 a7 ugu as36a0887aa> . Ma/0aasuu >2>022 0u 72d32 , Ga<a>6aada s;; 6aag . Wuu>a s;; 6aaga7 , ;; 4a7 9;gsa6a7 s2da 6a> 0a18 . ?ani wa*ay la mid ah shee'ada wa*aa la sheegay in ee &ar'os 3 : $5 + iyo L%%'os " :"$ A . 0orniin'a /%wani wa*ay 'a hadlaan wa* talaabo ah . 5iise w%*%% nin'ii '% amray inay sameeyaan wa* . 4in'ii aad b%% dhab ahaan wa*a 5iise w%*%% '% yidhi + isag% w%*%% gacanta % taagay . matalaya on wi*ii 5iise w%*%% '% yidhi + in%% bogsaday . > mayrasha tag > 5iise w%% bogsiiyey nin indha la 8 isaga % sheegaya in ay '% maydho pool gaar ah . Y;;5a>aa $ =+ ,# Ma/0uu s2daas 72d32 , a7uu d3u10a <a>d3uu@ 0u 6u@a7 , ;; <a>d3uu@622 d3;;9; 0a sam88787 , ma/0aasuu d3;;9ad22 4u5uu ma/2787 >2>022 2>d32322s22 , ;; 0u 72d32 , Ba5 ;; 0u s;; ma7d3; 9a112ga S21;;!am 1a 72d3aa3d; A;; @as2/022s22 7a3a7 , Waa 1a d2/a7C . Wuu 68g87 3adda9a ;; s;; ma7d3a7 , ma/0aasuu 72m2d 2sag;; 4a5 a/0a7a . &ar'aasaa nin'ii yeelay wi*ii ay helaan aragti %% mar'ii 5iise dhoobada sameeyey + goortii 5iise indhaha sameeyaa 'ii %% s%b'aday + ama mar'a %% 'a maydhay balligii 4in'ii w%*%% helay araggiisii mar'ii %% r%maysan yahay + ,laah addeecin + oo oo % dha(meen on r%maysad'iisa . H %aad; 3u/d; H 5iise w%*%% nin'ii '% amray c%ryaan ah + > /ac + oo sariirtaada (aado oo tag . > Ma/0;s ' =11 ,1' Wa5aa> 0u 1887a3a7 , Ka< ;; sa/22/6aada Daad; ;; gu/2gaaga 6ag . K;10229a 4uu 0a<a7 ;; sa/22/622s22 Daa6a7F 4uu>a 9a5a7 dad022 ;; d3a> 3;/6;;da , s2daa da/688d a7a7 1a 4ada

A"

7aa988> , 4a7>a ammaa>88> I1aa3 , ;; 4a5a7 72d3aa3d88> , W812ga7; s2da> ;; 0a18 ma aa>>u a/ag . ,n dabiiciga ah + wa*a aan s%%rtoobin in%% nin'aas si aad % hesho ilaa + soo (aado isagoo sariirtiisii + oo orod oo meel 'asta < Laa'iin w%*%% ogaa wi*ii %% ,laah '% yidhi . 1a*aa %% '% dha(may wa*a on isla mar'iiba iyo in%% bogsaday . X8/6u 4a5a7 /aa<88> 6usaa1a7aa1 B%tros iyo Goo*anaa soo raacay t%saale ahaan '% dawaynaya 5iise siiyey . 1a*ay nin'ii '% amray c%ryaamiyay ay 'acaan oo socon . )a12ma3a Rasuu11ada 3 =+ ,# Laa022> Bu6/;s 9aa 0u 72d32 , La<ag 27; da3a9 m2d>a ma 3a7s6; , 1aa022> 4a5aa> 3a7s6aa> 0u s22>a7aa . Maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , 0u s;<; . Ma/0aasuu 2>6uu ga<a>6a m2d2g6aa 0u d38ga7 a7uu sa/a 02<2787F ;; ma/0229a <ag2322s22 27; a>D;47ad22s229a 4aa 5;;ga7s688> . Ruma7sad @2<21 1agu da/a7 James w%*%% inoo sheegayaa in r%maysad'a aan tallaabo waa dhintay . Ya<Duu9 ' =1, ,1# ,18 ,'- Ma5a7 6a/6aa , 4a1aa1a3a7;4 , 3add22 >2> 72d3aa3d; , Ruma7sad 9aa> 1887a3a7 , 1aa022> aa>u s3uDu11; 1a3a7>G Ruma7sad0u ma 9ad9aad2> 0a/aa 2sagaG Hadda9a s2daas ;; 0a18 /uma7sad0u 3addaa>u s3uDu11; 1a3a7> 0812 a3aa>622su 4aa m87d . Laa022> 4a5aa 1a ;d3a> d;;>aa , Ad2gu 4a5aad 188da3a7 /uma7sad , a>>a 4a5aa> 1887a3a7 s3uDu11; . I 6us /uma7sad0aaga aa> s3uDu11ada 1a3a7> , a>>a /uma7sad0a7ga s3uDu11ada7daa> 0ugu 6us2 d;;>aa . D;D;>;4 , ma d;;>a7saa 2>aad ga/a62d 2> /uma7sad0a aa> s3uDu11ada 1a3a7>u aa>u 4a59a 6a/2>G 1aa in aan .icil on erayga ,laah + ma*aa yeelay + r%maysad la8aan tallaabo waa dhintay . #ida tagaa 3%maysad noo soo galay tallaabo + wa*aan sii daayo bogsashada awoodda ,laah % dha(maan . &ar'a awoodda ,laah loo ogol yahay in%% soo (%l(%laya galay tallaabo + )irrada waa inay 'a ba*aan . Iaith $ tallaabo m%hiim % tahay in adeegi bogsashada . &arar'a (aar'ood wa*ay no(on doontaa mid 'a adeegi A;

)iray bogsiinta . &arar 'ale + tallaabada la (aadi doonaa mid 'a mid ah .ilaya bogsiinaya addeecaya tilmaamaha .

A=

Ta1;;72>0a @2<210a Gaar ahaan wa*a %% aad bogsashada % adeego (o. + % sheeg in ay wa* 'a (aban aanay 'a hor samayn 'arin . ?%saale ahaan : > dha(aa)i gacanta in > $ > laab 'a badan > $ > 1aa inaan h%binaa soo ba*ay >

J geesinimo weydii + > &a*aa '% dhacay *an%%n'a-

Aad /uma7sa> 8/a7ga I1aa3 4aa /u> : S3a/<2ga 4a5aa s2da : S3a/<2ga ;> 8/a7ga I1aa3 . S3a/<2ga ;> 388/0a /uma7sad022>>a aad . )a263 6agaa ga1a7 6a11aa9; . a4;;d 9;gsas3ada I1aa3 4aa 1a s22 daa7a7 . 7a3a7 Haa>uu> 27; 72maad; :

D2g>22> : 1aa in aan marnaba % sheeg (o.'a in%% .asa* 'a (aato labo gool + ama in la )oo)iyo (aadashada daawada + *itaa by ilmaheena . Annag% garan mayno meesha iimaan (o.'aas waa + ama *ataa haddii ay yihiin ca(abadda '% ah noloshooda in iyaga dhawri doona (aata m%%)inta ah ee ay bogsashada . 1a*aan '% hadalnaa waa in si togan iyo ha r%maysad b%% '% 'aca iyo iyaga oo '% . 2addii ayan r%meynin in %% is'a saaro labo gool in %% yahay layaab leh < Iiiro Gaar ah : wa*aa laga yaabaa in lag% *%'%mi doono in aad si sharci ah loo (absan wi*ii degdeg ah + ama m%sta(bal'a + natii)ooyin'a *%n ee wa* 'a tallaabooyin'a la (aaday sababta oo ah tilmaamaha in aad siiyey oo lid '% ah tilmaamaha dha'haatiir caa.imaad . FAHANKA SALAADA IYO BOGSIINTA Is@a3a> 1aa> 1a*aa )ira (aar 'a mid ah 'anaal'a t%'ashada + iyo 'a (ayb adeegi bogsashada si b%'a . 0aar wa*ay moodaan in aan '% t%'ado + oo aad weydiisan 'artaa + ama *ataa baryayaa ,laah sida haddii w%*%% ahaayeen diidan ay bogsiiyaan . 1a*ay 'a heli na.tooda siiyo ,laah sababaha .or bogsiinaya (o. . ?%saale ahaan + >1a*a %% ahaa sida hoggaamiye ee A!

b%lshada 5hristian . . . #ida (o. wanaagsan oo %% '% + 1aa inaad isaga la bogsiiyo . > ,laah ma aha diidan ay bogsiiyaan '%wa b%'a < 1a*a %% %% (ayb 'a yeeleen laba '%n oo sano 'a hor + sida 5iise *an%%n iyo c%d%rro o%r dhashay by doonistiis% ahayd on )idh'iisa . 2addaba + 1a*a %% noo sheegay in%% sameeyo wi*ii %% '% sameeyey @ ay bogsiiyaan '%wa b%'a iyo 'or % dhintay@ oo in meel la gacmaheena on dad'a )iran iyo wa*ay 'a heli doonaan si wanaagsan < :%r na(shad $dha(ameedyada wa*aa laga yaabaa in ay leeyihiin 'hadad t%'asho iyo d%ceeyaan '%wa b%'a + laa'iin ,laah w%*%% '% yidhi si %% % bogsiiyo . :ther badan James 5 : 4 iyo 5 + meesha '%wa b%'a wici 'artaa .or odayaasha inay iyaga s%bagtaa saliid iyo t%'asho % bi*iyey iimaan'a '% si .iican % samayn doonta (o.'a b%'a oo leh + oo aynaan haysan t%saalooyin 'a mid ah bogsashada 'a dib mar'ii maalintii Bente'oste by r%maystayaasha oo > t%'anayay .or '%wa b%'a . > %a752da sa1aada #alaada waa in aanay no(on nooc 'a mid ah ,laah dawarsanayay inay sameeyaan wa* noo . Sa1aada muu?27a7 2>87 88 /uma7sad0a I1aa3 (/87g22sa , 2> a4;;dda I1aa3 2>uu sam887; Isaga 8/a7g22sa , ;; 4a5aa 1a a>s252s; 2> 42522 I1aa3 9a11a> Daada7 , 4u5uu sam87> d;;>aa .

&ar'a aan '% t%'ado + erayga ,laah + ra)adeenna iimaan no(otaa + iyo iimaan inaga noo g%%ro ,laah addeecno by .alal'a iimaan $ 'a b%%*iyeen . &ar'ii aan t%'adaan rabitaan'a niyad + wa*a aan% 'a bilaabaynaa si aad % hesho wa*a ,laah ayaa hore % sheegay in g%baaya . 1a*aan '% bilaabaynaa si samaysaan sh%(%llada 5iise . #alaada 3%maysad noo soo galay tallaabo wanaagsan oo sii deynayaa . #alaada + sida weer ee r%maysad'a ,laah Hreygiisa + waa wa'hti ma(al'a ,laah 'a yimid oo noo diyaarinayo times wasaaradda mar'ii aan % bogsiin doonaa '%wa b%'a addeecaya erayga ,laah . SALAADA H(SHIISKA

La9ad22>>a9a aad 2s0u /aa<daa> Ii'radda 'itaabi ah heshiis'a in salaadd% waa mabda 8m%hiim ah noo ah in la .ahmo iyo codsan . Ma6a7;s 18 =1$ ,'- W8129a 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Hadd22 1a9a 2d2>0a m2d a3u d3u10a 0u 38s3227aa> 4a5 0as6;; a7 9a/7aa> , 4a7 uga >;D;> d;;>6aa 5agga Aa99a3a7ga ?a>>ada 0u ?2/a . Waa7; , m88s322 1a9a ama sadd85 D;@ a7 maga<a7ga 2sugu s;; u/u/aa> , 3a10aas a>2gu d385d;;daa> ?;;gaa . H8s322s &ar'a aad '% heshiin + aad '% s%gan tahay wada noolaanshaha total leh (o.'a 'ale . 2al'ee laba yihiin midoobay + iyo '%wa r%maysan in magaca 5iise bogsiinta + baryadaadii waa la 'abin si ay %g% )awaabeen ma*aa yeelay + ,laah waa *a( wa*aa )ira < 1a*a 'ale oo )ira in *oog badan mar'a aan t%'ado in heshiis lala galo (o. 'ale . Yas3uu<a '3 =1- N2> 08127a ;; 2d2>0a m2d a3u 0u> 9uu 8/72 d;;>aaF 4aa7; , 0a> 2d22> d2/2/aa 4aa Ra992ga I1aa322>>a a3 s2duu 2d2>0u1a 3ad1a7 . S3a/<2ga Ku>;D;s3ad22sa 3' =3- Haddaa> D3aga5;;d22 27aga 2292> , O; aa> Ra992gu 27aga ga<a>6a u g812> , S2d88 9aa >2> 08127a 0u> u 8/72 0a/aaEEE . . 1a*aan % baahan nahay mid 'a mid 'ale . 9%s%%snow + mid bay eryan 'araa '%n + laa'iin laba gelin 'ara toban '%n oo carareen . #alaadda oo ah heshiis'a % 'ordhin 'artaa wa*tar'a toban $ laab . &ar'a ay s%%ragal tahay + waa in aan dhisno iimaan (o.'a *an%%nsan ee by iyaga barayay ereyga ay bogsashada in%% iyaga geeyo heer heshiis'a nala . 1a*aa )ira 9aaladaha (aar'ood + hal'aas oo (o. waa % )irran tahay inay haleelaan hantaa( '% saabsan bogsashada + ama *ataa in ay dhegeystaan erayga ,laah + waana in 'iisas'a noocaas ah in laba r%maystayaasha oo si *oog leh '% heshiin 'araan in ay t%'adaan (o.'aas . &ar'a ayn% wada heshiiyaan + 3%maysad noo dh%.to oo naga wa*tar'a ee wasaaradda 'orodh'a . SALAADA RUMAYSADKA

Ruma7sad0a 8/a7ga I1aa3 #alaada tahay c%ns%r'a aasaasiga ah ee wasaaradda . :%r t%'ashada waa wa* '% ool ah iyo hadal'a ha '% celcelinina dareen la8aan . ?%'ashada salaada oo r%maysad'a inta badan waa ay .%re % tahay natii)ada awood . Sa1aadda 88 /uma7sad022sa 4a5aa 1agu 6u0a>a7a7 2> 38s322s 1a1a ga1; a7 /u>6a , ;; ama//ada7da , 27; 9a11amad22 I1aa3 . Du<ad22 /uma7sad u 8g 9;D;/6;;7ada maDa> 27; 4a5a 1;; 62/2>a7aa u sam88788> . Du<ad22 /uma7sad 9a7 088>6aa , ;;@2>6a .

Ya<Duu9 =1, ,1 M2d 9u0aa ma 2d2>0u d385 ?2/aaG Ha u 788d3; 4aa78811ada 02>22sadda , ;; 27agu 3a u du<88788> , ;; sa122d 3a 0u ma/2788> maga<a Ra992ga . Du<ad22 /uma7sad 1a3u 4a7 9;gs22> d;;>6aa 022 9u0a , ;; Ra992gu 4aa sa/a 02<2> d;;>aa , ;; 3adduu d8m9aa9a7 4aa 1;; d8m92d3aa@2 d;;>aa . Ma/0;s 11 =''&', C22s8 9aa u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 , I1aa3 /uma7s6a . Ru>622 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Ku a11a 022 9uu/6a> 0u 72d3aa3da , RuD , 9adda>a 2s0u 6uu/ , ;; aa> Da192g22sa>a 0a s3a0272> 1aa022> /uma7s6a 2> 4u5uu 72d32 a7 >;D;>a7s; , 4aa u a3aa> d;;>6aa . S2daa da/688d , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , 4a5 0as6a ;; aad 6u0as3; 0u 9a/2daa> , /uma7s6a 2>aad 38s388> ;; 4a7 2d22> a3aa> d;;>6aa . Cad;4ga /uma7sad0a 5adawga %g% adag ee r%maysad'a yihiin in (o.'% mas'a*da '% %nrenewed . 1a*aan %ma sha(eyn 'arto in 3%%*a iyo in o%r ca(li wa(ti is'% mid ah . Aan ca.is'a lahayn 1a*aa )iri 'ara t%'ashada wa* '% ool ah r%maysad'a lahayn haddii ay )iraan %n.orgiFeness nolosheena . En.orgiFeness waa ca(abad na + oo ,laah % dhe*eeya . 1a*aan ma (aban 'araan %n.orgiFeness iyo hawlgalaan iimaan wa(ti is'% mid ah . Ma/0;s 11 =' O; 0;10aad 6u0as3; u 6aaga> 62322> , <a@27a 3add22 aad dad 4a5 0u 188d2322> , s2 Aa992322>>a ?a>>ada 0u ?2/aa 5umaa>622>>a 2d22> <a@27; .

Gaa1ada Gaalnimada yahay mid 'asoo hor)eeda iimaan'a %g% . 6%cadii r%maysad > ayaa aaminsan in aad % heshay . > Gaalnimada inaga )oo)inayo (aata wi*ii ,laah ayaa hore % samaysay noo *oogee . 3%n aaminsan lag%ma '% salaysan (o. mar'haatiga in'astoo mar'haati$ dhab yihiin mid 'a mid ah siyaabaha ayn% dhiiri gelin 'araa 3%maysad noo . 3%n aaminsan w%*%% '% salaysan yahay erayga ,laah . S3a02 #ha'i sidoo 'ale waa cagsiga iimaan . 6%cadii r%maysad ma wa*aa la siin 'araa dawo haddaad sha'idaan waa ,laah doonistiisa ay bogsiiyaan . ?eaching in %% yahay liddi '% ah erayga ,laah 'eentaa aan r%maysad'a lahayn iyo sha'i . En.orgiFeness + aan r%maysad'a lahayn iyo sha'i yihiin dhammaan (aybaha maan'a . 2addii wa*aa laga yaabaa in doonista ,laah ee noo no(on '%wa b%'a + 'a dibna aan 'halad ah wa*ay no(on lahayd in ay '% t%'adaan salaada oo r%maysad'a bogsiinta - &a wa*ay sidoo 'ale no(on lahaa caawinaad looga raadsado nooc 'asta oo *ir.adle caa.imaad oo + ama inaad (aadato daawada 2addii ,laah %% inaga rabo in ay no(on )iran ci(aab ahaan + ama in ay na baraan wa* + ama in la 'eeno ammaanta na.tiisa '% + waa in aan wa*aan 'aliya a(balaan )%%c)%%c iyo wa* ay hor )oogsan doonista ,laah sameeyo/% amaan ,laah< 1%*%% ma %% odhan + 1%*%% rabay noo silco )irrada isaga .or + w%*%% sheegay in %% '% *an%%nsaday )irrada + *an%%n + iyo m%r%g noo < ?a4aa9622 Das>a7dG 6%cadii r%maysad had iyo )eer ma leedahay ahaan + natii)ooyin'a la ar'i 'aro 2addii aan ahayn ma la '%lmaan natii)ada mar'a aan t%'ado salaada oo r%maysad'a + wa*aan weli aaminsan yihiin in inaan% helnay . Hrayga ,laah taagan r%n . 1a*aa noo tahay inaan % r%maysan oo aydnaan sha'iyin + isaga

is'% halleeya si b%%*da ay%% si .iican saaro dhamaan astaamaha c%d%r'a . &arar badan + wa*aan% la '%lmi m%%)inta bogsashada m%ddo wa(ti ah hal'ii m%c)iso ah gaar ahaan . 6%cadii r%maysad waa (ayb m%hiim ah 'a ah hab'a bogsiinta . #ida aan% '% (ancin erayga ,laah iyo % dha(maan sidii oo waa r%n + b%%raha weyn la dha(aa)in doono . 2al'ii diiradda wa* calaamado taban in ay weli + bilaabaan in ay ,laah '% ammaanaan wa*a aad % ogaato ,saga eraygiisa waa r%n . Bilow inaad isaga % ammaanayaa wi*ii isbeddel togan ee calaamadaha ah + malaha sida wa* *oogaa laga yaabaa in ay % m%%(daan . 2a '% t%%ray aad 'alsooni . 2ayso r%maysan iyo (aata ilaa m%%)inta b%%*a yimaado . KU TUKASHADA EREGA 0ay*id 6u0as3ada , (/87gu>a 4u5uu 0a d32ga> 6a3a7 2> a7 0u Daad; 026aa90a a3 88 d3a96a a3 27; 4a5a I1aa3 d29 ugu 6u0adaa> , 1aa022> 98dd8s3; , %;/>22>0u 4u5uu u sam887; D;@ a3aa>88d . Ta>2 4a5a7 s22 d87saa Ruma7sad >;; 88 I1aa3 2>uu sam887; 4a5a uu s388ga7 2> . Tusaa18 a3aa> , Aabbaha + 1a*aad '% (oray ,saiah 53 :5 in 5iise '% dhaawacmeen .or *adg%d%byadayda + w%*%% ahaa nabar yeelato *%maatooyin'iinna my : edbintii .or my nabadda oo isaga ahaa @ iyo nabrahoodii 'a wa*aan ahay bogsiiyey . 2adda wa*aan r%maysan ahay in 1a*aad macnaheed% dhab ahaan wa*a aad '% (oray . 1a*aan ahay bogsiiyey 0aado 1ords ,laah '%la sida aad isaga % tag@ t%'asho . (@8s;s + =1# ,18 a O; 4a5aad Daada6aa> 0;;@27ada 9ad9aadada 27; s88@6a Ruu5a ;; a3 8/a7ga I1aa3 . Ma/ 0as6a I1aa3 4a5 0aga 9a/7a Ruu5a 9a/7; 27; du<; 0as6a9a , ;; 6aas 0u d3a4/a ad0a7sas3; ;; d3a> 27; u& du<a7>6a Duduus22>6a ;; d3a> .

#ee. baa o. 3%%*% %% yahay erayga ,laah '% . Ayn% soo (aato h%b'a ,laah ayaa na siin iyo )ebiyaan #haydaan'% . #ida aan '% t%'ado + Hreyg%na w%*%% + wa*aan no(on 'arnaa is'% 'alsoon + wa*aana '% t%'anayay heshiis '%la ,laah . Sa1aada 4a5 0u ;;1 a3 #i tayo leh t%'anayay erayga ,laah r%maysad iyo heshiis'a waa (ayb m%hiim ah oo %% sameeyo + sh%(%lladii 5iise iyo adeegi bogsashada si b%'a . Ma/0;s 1 =3 A/;;/622 3;/8 2>6aa> 4812 4aag22 98/72> a7uu 0a<a7 ;; 4u5uu 68g87 m881 <2d1a a3 , 3a10aasuu>a 0u s;; 6u0a>a7a7 . Ya<Duu9 =1+ M2d022>9a m2d0a 0a18 d8m927ad22sa 3a u D2/6; ;; 3a u du<887; s2 aad u 9;gsa6aa> . N2> 5aD a3 9a/7ad22sa s3aDa7sa 4a5 9ada> 9a7 0a/6aa . SALAADA TILMAAMAHA 1a*aan no(on doonaa intan 'a wa*tar badan ee '% t%'anayeen na.teena iyo dad'a 'ale + haddii aan mar'a hore wa'hti % weydiin ,laah + waayo tilmaamaha gaar'a ah ee %% '% saabsan sida aan waa in loo t%'ado ama bogsiinta wasiir'a . 1a*aan leenahay t%saale % ah mar'a Ba%l adeegaysay )asiiradda o. &alta . )a12ma3a Rasuu11ada '8 =8 O; 4a5a7 >;D;6a7 2> B;9127;s aa992322s ?22@sada7 2sag;; Da>d3; 27; da9ad322g Da9a . Ma/0aasaa Ba41;s 2sag22 u ga1a7 ;; 2>6uu u du<88787 a7uu ga<m2322s22 saa/a7 ;; 4uu 9;gs22787 2sag22 . 1aa ma*ay sababta /itaab'a 0%d%%s'a ah si cad in Ba%l lag% adeegi )iray bogsiinta nin'a ay this 'a dib mar'ii %% dhammeeyey t%'anayay - 1a*ay % m%%(ataa in t%'ashadiisii ahayd inay ma(laan ,laah 'a yimid $ si aad % hesho tilmaamaha gaar'a ah ee '% saabsan sida si wa* '% ool wasiir'a . ,n addeecitaan + Ba%l gacmihiisa isaga d%l saaray oo bogsiiyey . SU*AALO IYO MURAA"OCO . #hara*aad 'a bi*i (ayb o%r iyo (ayb 'a mid ,laah ee '% )irta 5AG labada .

2 . E shara* sidee tahay in ay '% l%g erayga ,laah t%'asho .

3 . 0ee* #alaadda ee 2eshiis'a iyo 6%cadii r%maysad + iyo sheegto sida t%'ashada sa* ah '% samayn 'artaa in aad intan 'a wa*tar badan ee % adeegi )iray bogsashada si b%'a .

Cas3a/0a S2d88daad

&ogsiinta gudaha di!adiisa


Hreyga ,laah m%%)iya wa*yaalaha r%nta $ caa.imaad'a iyo bogsashada )ir'eena '% *idhan tahay caa.imaad'a iyo Bogsiinta g%dno . #t%dies by *ir.adlayaasha caa.imaad'a '% soo gabagabeeyey in %n.orgiFeness + *anaa( + (adhaadh baa haya + iyo nacayb wa*ay no(on 'artaa sabab ah c%d%rro sida arthritis + laabotooyin'a iyo 'ansar'a . X2/ a19aa90a: 6abeecadaha *%n$*%n sidoo 'ale in ay mas'a*da ama dareen + '% siin 'araan meel + albaab .%ran + *a( % leedahay in ,bliis'% d%%laano )ir'eena )ireed . (@8s;s , ='+ ,'# Haddaad <ad3;;6aa> , 3a d8m9aa92>a . %;//a5du 7a7 2d2>0a d32<2> 2d2>0;; <ad3a7sa> . I9122s0a>a m881 3a s22>2>a . ,nta badan c%d%r'a '% dhaca )idh'a waa calaamad 'a mid ah *an%%ntaa yihiin in lag% (abtay g%daha + ee 'a mid ah na.tiisii . By w%% dhaa.aa '%wa Gaaloobayse oo + loo gacangelinayaa + ama dhaawacmay na + isagoo maan'iinna soo c%sboonaadey by erayga ,laah + iyo inaad na.tayada dib loo soo celiyo by awood % bogsiin )iray ,laah + wa*aan la *iro 'aro albaabada '%waas oo 'a saari #haydaan'% ee *a( % d%%laano )ir'eena . 6abeecadaha *%n ee En.orgiFeness iyo 'ale waa ca(abadda '% ah (o. ay awoodin in ay helaan m%%)inta bogsashada ee )ir'ooda . 9itaa '%wa hesho bogsiinta )idh ahaaneed waayi 'araan iyagoo bogsashada haddii ay diidaan in ay '% ca.iyo '%wa iyaga wa* yeelaan .

"

&ar'a (o. ayaa intii addeecday oo ,laah iyo wa*a %% ca.iyan yihiin '%wa iyaga wa* yeelaan + wa*ay % ar'aan in %% no(do mid sahlan si aad % hesho iyo dayactir'a bogsashada . 1a*a tan lag% bogsiiyey g%daha % soo ba*aan < 3as%%l'ii John ?he (oray + 3 Y;;5a>aa ' Ga<a127;4 , 4a5aa> 0uugu du<887aa 2>aad 0u 1229aa>6aa> 4a5 0as6a ;; >;D;> 88 <aa@2maad0a , s2da >a@6aadu u 1229aa>sa> 6a3a7 .

FAHMIDA NAFTA ?an iyo caa.imaad'a labadaba o%r )ireed iyo barwaa(o '% tiirsan tahay caa.imaad'a na.ta yihiin + wa*a m%hiim ah in 'a badan oo '% saabsan na.ta % .ahmaan . /uu5du 4aa Da79 0a m2d a3 ;; >aga m2d a3 2> uu 1887a3a7 2>uu sam887; 183 ma<>a7aa1 da922<2ga a3 27; s2da aa> 0a ?a4aa92> 4a5a a7 ga/as3; ama 3a70a1022 mas0a5 ama >27ad . Wa5aa 21aa 1aga sam88787 =

Ou/ <aD12 & Da79 0a a3 2> u ma1887; sa9a9a3a . Caad2@add88>u & da/88>088>>a 2> 0a ?a4aa9aa> d;;>; & ;u/ d;;/as3ad88>>a . Ruu5a , >a@6a 27; ?2d30a9a #i na.tayada % .ahmaan + waa in aan awood % yeeshaan inay 'ala soocaan 'a r%%*a iyo )idh'eena . 1a*a la inoo ab%%ray sida (o. % maamm%la + iyo wa*a ay (aadataa 'asta oo (aybo 'a mid ah + '%waas oo 'ale si aad % )irnaa total . /a hor inta aan% ahaayeen mar 'ale dhalan + wa*aan r%%*i dhintay . Jinni oo :%r $gab ma*aa yeelay dembi . 1a(tigan *aadir'a ah ee badbaadada + wa*aan no(day r%%* ahaan nool sida %% ab%%ray c%s%b oo 5iise &asii* . :%r )ir'a loo g%dbin 'ara in ay sida g%riga 1aayo + na.tayad% iyo r%%*eenna . ,n la eego taliyihii saldhiga aan dhihi 'arnaa : Wa5aa> 4aa /uu5 . Wa5aa> 188>a3a7 >a@ . Wa5aa> 0u >;;1a3a7 ?2/0a a3 . dhashay $ mar 'ale )inni oo + ay leeyihiin nolosha ,laah iyaga oo '% . Jinni oo waa (ayb 'a mid ah oo naga mid ah in ay yihiin miyir ,laah iyo wehelnimada 'artaa ,laah iyo 5aab%din isaga mooyee . #ida %% ab%%ray oo c%s%b + w%*%% r%%*eenna % yihiin sidii (%d%%s'a ah + '%wa *a(a ah + iyagoo aan ceeb lahayn oo dhamaystiran sida ay )iri doonto weligeed . A3 9ad9aadada >a@622>>a 0u mu6887s688> 0a d32ga7a

#ababtoo ah oo 'a mid ah waayo$aragnimada *an%%n leh ee la soo dhaa.ay 'a + na.tayada + sida %% )idh'een% + wa*ay % baahan yihiin in b%'aan'ooda laga bogsiiyo . :%r mas'a*dooda % baahan tahay in la c%sbooneysiiyaa by erayga ,laah . 5aadi.addeen% % baahan tahay in b%'aan'ooda laga bogsiiyo by w%% dhaa.aa '%wa na dhaawacday by (aata awood bogsashada ,laah . Amba(aadayo :%r waa in ay no(daan geeyaa % taliyaan 5iise . Beter loo ya(aan hab'a *er 'a this ee r%maysad'a + badbaadada na.tiinna . 1 Bu6/;s 1 =$ Wa5aad>a 381a7saa> 4a5a /uma7sad022>>u 0u d3ammaad; ;; a3 9ad9aadada >a@622>>a . 1aa nidaam aragnimad% nooca (%d%%snaanta + ee lag% gooni looga dhigay inay ,laah + 'aas oo aann% na.ta iyo )idh'aba iyo aad % badan oo galay meeshii la mid ah wholeness sida r%%*eenna % 'eeno . 1 T8sa1;>220a ='3 I1aa3a >a9adda Dud322su Duduus 3a 2d2>0a 4ada d32g; , ;; /uu522>>a 27; >a@622>>a 27; ?2d3022>>a d3ammaa> 3a 1a 4ada 21aa127; , 27ag;; <889 1a! ma/022 Ra992g88>>a C22s8 Mas225 72maad; . DHIBAATOOYINKA NA)TA I1a3a d329aa6ada 1a*a )ira ilo badan oo dhibaatadiisii in dagaal'a na.tayadii . #ababtoo ah waalidiinteena + oo walaalahaana + walaalo + ama (oysas'eena la dheereeyey aan (%mmanahay + aann% dhammaantayo *adg%dbo ilaa *ad dareen ahaan + )ir ahaan + ama *ataa galmada lag% sidii aan% 'orayeen . 0aar badan oo 'ale oo '% dhaawaco % imid iyada oo diidmada + ama dareen'ooda diidmada . 0aar 'a mid ah ayaa dareemay nacay + ama wa*ay la soo '%lmeen 'hiyaanay by (oys'aaga ama saa*iibadaa . 6aFid (oray + Sa9uu/0a 3, =1$ Ka> 5aDa a3 d329aa6;;72>022su 4a7 62/; 9ada> 72322> , Laa022>s8 Ra992gu 4aa 0a sama6a992527aa d3ammaa>6;;d9a . Ya<Duu9 =13 M2d d329aa6a7sa>u ma 2d2>0u d385 ?2/aaG Ha du<a7s6; . M2d @a/a5sa>u ma ?2/aaG Ha ga97; .

)a08/ adag ;; 4aa12d>2m; 6abeecadaha waalid'a adag % 'eeni 'araan wa*yeelo na.ta iyo soo saaro dhibaato loog% talagalay ilmaha labadaba mar'a ay dhacday iyo m%sta(bal'a . (@8s;s + =, Aabbayaashow , carruurtiinna ha ka
cadhaysiinina , laakiinse waxaad ku korisaan edbinta iyo waanada Rabbiga .

0a s2>a7s688> #inadeeda + wa*ay dhaawacdaa na.ta iyo waa dhib ma aha oo 'aliya dhinacyada ay 'h%sayso + laa'iin '%wa hareerahooda . Maa3maa37ad22 + =3'&3, K22 >aag 0a s2>a7s6aa 4uu <aD12 da/a>7a3a7 , O; 022 s2daas 7881aa >a@622suu 3a112gaa . O; 4u5uu 3812 d;;>aa d3aa4a<7; 27; s3a/a@da//;F O; <889622sa>a 1ama 62/62/2 d;;>; 2>>a9a . Waa7; , 32>aas; 4aa >2> <ad3ad22s . Maa12>6a aa/sas3ada>a 2sagu ma 6ud32 d;;>; . dama<7ada ?2d30a 6amacyada )idh'a + sida iyagoo damacood% g%bayo + )acayl iyo hodantinimadaadii badnayd ama meel + waa cadaawayaal na.ta . 1 Bu6/;s ' =11 Ga<a127a7aa1;4 , 4a5aa> 2d22> 9a/7a7aa , 2d2>0;; a3 s2d22 Da/229 27; dad s;d<aa1 a3 , 2>aad 0a @;gaa6aa> dama<7ada ?2d30a ;; >a@6a 1a dagaa11ama . )2<21ada d8m9221a7aas3a Ialal'a dambiilayaash% 'a dhigi na.ta )iran . Ga1a627a =1$&'1 S3uDu11ada ?2d30u 4aa muuDdaa> , 4aa>a 0u4a> , s2>; , 4asa03>2m; , d3211a>2m; , sa>am<aa9ud2d , s252/>2m; , <ad;4>2m; , d2/2/ , masa7/ , 5a>aaD , 2s&21aaD , 2s0a1a Da79Da792> , 92d<2>2m; , 5aas2d>2m; , sa03/aa>>2m; , /a9s3;;72> 27; 4a57aa1; 1a m2d a3 . Ku4aas 4aa> 2d22>0a d2ga7aa , s2daa> ma/022 3;/89a 2d22>0u s388ga7 , 2> 0u4a 4a57aa1a3a <a7>0aas a3 sam887aa a7a> d3a512 d;;>2> 9;D;/6;;7ada I1aa3 .

2A

DIB USOOCELINTA NAFTAYDA 1a*aan la baro bogsashada in meelaha )ir'a ah + laa'iin wa*aa bogsiinaya g%dno Sa1aada 9;D;/daauud Bo(or daa%%d t%'aday bogsiinta oo %% na.tiisa . Sa9uu/0a ,1 =, A>2gu 4a5aa> 2d32 , Ra9927;4 , 22 >a5a/22s; , O; >a@6a7da 9;gs22 , 4aa7; , 4aa> 0ugu d8m9aa9a7 . Iiiro % yeelo + 6aa8%%d na.tiisa '% b%rb%ray by dembigiisa %% isag% .alay . Sa9uu//ada + =1 & ,a Ka>u 4aa sa9uu/ Daa!uud u 62/2787 mada5d22 muus20a7s6a7aas3a , ;; 4a5aa 1agu Daadaa a1aa9 5ad30; 183 ;; muus20; a3 , ;; S38m22>22d 1agu 1uuD887; . Ra9927;4 , <ad3adaada 3a 2gu <a>aa>a> , O; d32/2@0aaga 0u1u1>a 3a 2gu 8d92> . Ra9927;4 , 22 >a5a/22s; , 4aa7; , a>2gu 4aa> 6aagda/a>a3a7 , Ra9927;4 , 2 9;gs22 , 4aa7; , 1a@a3a7gu 4a7 d329 Da9aa> . O; 48129a >a@6a7du>a aad 27; aad 9a7 u d329aa6a7sa> 6a3a7 , Ad2gus8 , Ra9927;4 , 21aa g;;/maad suga7saaG Ra9927;4 , s;; >;D; ;; >a@6a7da sama6a99252 , O; 2gu 9ad9aad2 /a5maddaada da/aadd88d . #ab%%rrada sadde* iyo labaatan waa sawir (%r%* badan oo ah nabadda ,laah inaga rabo in ay )irto *aalad 'asta . 1a*aan '% .ar*i 'araan 6aFid ee dib % soo celinta ee g%dno . Sa9uu//ada '3 =1&3 Ka>u 4aa sa9uu/ Daa!uud 62/2787 . Ra992gu 4aa ad32?2/0a 2 ?2/aF 4a59a u 9aa3a> maa7; . Wu5uu 2 @ad322s27aa d;;g D;7a> d385d22s , O; 4u5uu 22 3;ggaam27aa 927a3a d8gga> d32>a<;;da . Na@6a7da 4uu s;; <8127aa . O; mag2<22sa aa4ad22s 4u5uu 2gu 3;/ 0a<aa 4add;;72>0a 5aD>2mada . Na@ Da>a<sa> 1a*aa )ira waa ballan gaar ah '% (anacsanaanta ee na.ta . Is3a<27a 8 =1- ,11 ;; 3addaad 0a gaa?a7sa> Duud0aaga s22s2d , ;; aad >a@6a d329aa6a7sa> d38/?2s2d , ma/0aas 2@622>0aagu gud<u/ 9uu 0a s;; d385 0aa32 d;;>aa , ;; 2

mad;4gaagu>a 4u5uu >;D;> d;;>aa s2da 3ad3 <ad ;; 0a18 . O; Ra992gu>a 3ad 27; g;;/9a 4uu 0u 3;ggaam2> d;;>aa , ;; 27ad;; a9aa/ a3 a7uu >a@6aada d38/?2> d;;>aa , 1a@a3aaga>a 4uu ad0a7> d;;>aa , ;; ad>a 4a5aad >;D;> d;;>6aa s2da 988/ 1a 4a/aa92787 , 27; s2da 21 927a a3 ;; aa> 2>>a9a 9278388du gud32> . ,saiah (oray in haddii aan %nsel.ishly siin lahaa na.teena in ay dad'a 'ale la caawiyo + noo g%dc%r % gaar ah oo i.tiin '% no(on lahaa . #ayid'% w%*%% nag% han%%nin doono + na la *oo)iyo + iyo b%%*iyo baahida o. na.tayadii . Mas225u 4u5uu 9;gs227aa7 Da192 ?a9a> 5iise w%% bogsiiyey (albi )aban . 1%*%% '% yidhi + Luu0;s , =18 Ruu522 Ra992ga a7aa 2 du1 ?;;ga , Waa7; , 4u5uu 22 su90a7 2>aa> 4a/ 4a>aagsa> masaa022>6a 0u 4a<d27; , Wu5uu>a 22 s;; d2/a7 2>aa> 0u4a 52d3a> @u//22>>2mada ;g87s227; I7; 0u4a 2>d3a3a 1a! s;; <812>6a a/agg;;da I7; 2>aa> 0u4a >a9a/a7sa> s;; @u/@u/; , DAGAALKII KU DHEXJIRAY Ruu5 /a hor inta badbaadada + wa*aan r%%*i dhintay . :%r na.ihii iyo hay8adaha garoomada nolosheena . &ar'a aan '% dhashay .aa8iido + wa*aan% '% dhashay ee 3%%*a . 1a*aan no(day Ab%%r c%s%b $ r%%* la nool . ,laa g%dno la bogsiiyey oo laga amba(aadayo rabitaan'a naga soo dhe* galay soo g%dbinta in%% 5iise yahay 3abbiga ayaa nolosheena 'a mid ah + dagaal )oogta ah g%dahood wa*aa )iri doona . ,laah waa 3%%* . #ida 'aliya ee ayn% yeelan 'araan inay isaga weheshadaan leh waa in ay '% noolaadaan oo soco 3%%*a . Y;;5a>aa , =', I1aa3 4aa Ruu5 , 0u4a <aa9udaa 2saga>a 4aa 2>a7 0u <aa9udaa> /uu5a 27; /u>6a . Y;;5a>aa 3 = ,+ C22s8 9aa ugu ?a4aa9a7 , Ru>622 , /u>622 , 4a5aa> 0ugu 1887a3a7 , %;@ 3addaa>u 0a d3a1a> 927; 27; Ruu5a , 9;D;/6;;7ad22 I1aa3 g812 0a/2 maa7; .

22

Wa5a ?2d30a 0a d3as3aa 4aa ?2d3 , 4a5a Ruu5a 0a d3as3aa>a 4aa /uu5 . ' K;/2>6;s =1#S2daas da/aadd88d 3add22 D;@ Mas225 0u ?2/; 4aa a9uu/ <usu9 , ;; 4a57aa12322 3;/8 4a7 2d1aad88> , 9a1 88ga , 4a5 4a129a 4a7 <us9;;>aad88>8 . "2d30a ,n'asta oo ayn% '% soo mar dhashay iyo hadda yihiin *agga r%%*a nool sida %% ab%%ray oo c%s%b + wa*aan% garaney in )ir'eena )idh'a idin'a iyo na.ihii weli doonayaan in ay *a'ameeyaan nolosheena . 1aa in aan doortaan in ay '% noolaadaan oo soco 3%%*a . Ga1a627a =1+ ,1# ,', ,' , Laa022> 4a5aa> 1887a3a7 , Ruu5a 0u s;<da , 0;10aas a7d>aa> dama<a ?2d30a 7881a7>8 . Waa7; , dama<a ?2d30u 4aa 0a g88s Ruu5a , Ruu5u>a 4aa 0a g88s ?2d30a , ma5aa 7881a7 , 0u4a>u 4aa 0a1a g88s , s2 a7d>aa> u sama7> 4a57aa1a3aad d;;>a7saa> . Ku4a C22s8 Mas225 4a5a7 2s0u6a11aa96a 0u D;d988> ?2d30a 27; 0a<s2g22sa 5aa/aa>6a a3 27; dama<7ad22sa s3a/0a a3 . Hadd22 a7>u Ruu5a 0u >;;1 >a3a7 , a7>u Ruu5a>a 0u s;<;>>; . &ar'ii aan soo g%dbin amba(aadayo o%r in ay % taliyaan 5iise &asii* + wa*aan bilaabo nidaam'a o. dhimanayaan dembaa)iyey . ,n saamayn + wa*aan is'%tallaabta '% )idh'a '% leh caadi.ad iyo damacyada si aan %g% noolaan 'araan oo soco 3%%*a . CaD12ga 5a(li ah C (ayb 'a mid ah na.ta D ee '%wa aan la casriyeeyey by c%sboonaanta maan'a ma .ahmi 'araan wa*yaalaha 3%%*a . 4acasnimo bay % yihiin in ay maan'a dabiiciga ah . 1 K;/2>6;ss ' =13 ,1, Wa57aa1a3aas>a a7aa>>u 0u 3ada1>aa , 0umas8 3ada1>; 3ada11; 1a 9a/; 88 a3 52gmadda dad0a , 1aa022> 4a5a Ruu5u 9a/; , a>>aga ;; 4a57aa1a3a /uu5a a3 0u s2ma7>a 4a57aa1a3a /uu5a a3 . N2>0a >a@6a /aa<aa ma aD9a1; 4a57aa1a3a Ruu5a I1aa3 , 4aa7; , >a<as>2m; 9a7 u 72322> , ma>a ga/a> 0a/; , ma5aa 7881a7 , /uu5a a7aa 1agu 2m625aamaa . 23

wa*yaalaha 3%%*a yihiin *agga r%%*a + oo aan mas'a* ahaan + imti*aamaa . B8d812d 27; <us9;;>a7s22> S2 aad 0a dam9a7saa> /uu588>>a , 4aa 2> maa>0a 4a5a 1;; 9ada12 . R;;ma>s 1' =1 ,'Hadda9a , 4a1aa1a7aa1;4 , 4a5aa> 2d2>0u 9a/7a7aa I1aa3 >a5a/22s622sa 2>aad ?2d3022>>a I1aa3 u s22saa> s2da a11a9a/2 >;;1 ;; Duduus a3 ;; I1aa3 0u @a/5; , 4aa>a <29aada7s2g22>>a <aD12ga 183 . Ha u 80aa>2>a dad0a 2@0a> , 1aa022>s8 0u 98dd81ma <us9;;>aa>6a maa>022>>a 2>aad 3u9sa6aa> 4a5a a7 6a3a7 d;;>2s6a I1aa3 ;; 4a>aagsa> ;; 2sagu 0u @a/5; ;; 0aam210a a3 . &ar'a laga reebo awood % e'aysiinaya 3%%*a 0%d%%s'a ah + cilmi na.siga iyo la$talin had iyo )eer gabi doono dadaal'a ay % c%sboonaysiiso maan'a . :%r mas'a*dooda aan la c%sbooneysiin 'araa dadaal'eenna aan % gaar'a ah si ay %la *an%%)iyo ee la soo dhaa.ay iyada oo loo marayo sababaynta aadanaha (abtaan . 5%sboonaanta maan'a 'aliya lag% .%lin 'araa by a 'a sarraysa + sha(ada loog%na 3%%*a 0%d%%s'a ah . mas0a5da ;; 0a127a 4a5aa>a 1aga <us9;;>87s22> 0a/aa 8/a7ga I1aa3 . a03/2s0a , 4a59a/as3ada , 27; m8d26a62>g ;> 8/a7ga I1aa3 maa12> 0as6a . maDa10a ma<a12m22>6a 1a su90a7 ;; 4a5aa 0a 9uu5a 8/a7ga I1aa3 , 27; 0u4a 0u 9a/; , 5;;gga 27; 4a572ga Ruu5a %uduus0a a3 m8d26a62>g ;> (/87ga 21aa W;/d >;Ddaa m2d d3a9 a3 >;;gu 9ada> 7a3a7 d329aa6ada . ?%saale ahaan + haddii ayn% 'a cabsi (abtid + wa*aan soo (aadan 'araa 2 ?imoteyos :; wa*a rephrasing % sameeyo (o. ahaaneed . &a wa*a %% ,laah i siiyey r%%*a cabsida + laa'iin awoodda + )acayl'a iyo miyir'a . #ida aan '% a'hriyo + wa*barasho iyo .i'iraa + erayga ,laah + 3%%*a 0%d%%s'a ah % m%%)in doonaa a.'aar %% noo iyada oo w%*%% r%%*eenna % .

24

Is3a<27a =8 ,$ Waa7; , Ra992gu 4u5uu 1887a3a7 , )202//ada7du @202//ad22>>a ma a3a , ;; ?2dad022>>u>a ?2dad0a7ga ma a3a . Ma5aa 7881a7 , s2da sam;;72>0u a7 d3u10a uga sa//887aa> a7a7 ?2dad0a7gu ?2dad022>>a uga sa//887aa> , ;; a7 @202//ada7du>a @202//ad22>>a uga sa//887aa> . BOGSIINTA NA)TA B;gs22>6a aam2>aada &ar'a ,laah m%%)iya + .i'irradiisiina noo iimaan booda galay w%*%% r%%*eenna % + . ,imaan ?ani wa*ay sii deysaa *oogga ,laah oo ay bogsiiyaan iyo soo celiyo g%dno . aaminada hadlaa sida tan : HWa5aa> 3adda ma 232 0a 7a/ 88d 27; 5u0u> . I7ad;; C22s8 , 4a5aa> 0u 18872322> 5aD>2mada I1aa3 2ga 2> : H HMa /a?87>87>a 2> aa> mus6aD9a10a 1aga 9;gs227; . L (/87ga I1aa3 1887a3a7 , B7 d;;>2s622su a3a7d 4a5aa> 3;/8 u 9;gsa6a7 . ! Wa5aa> /uma7sa> 6;6a1 9;gsas3ada 2> 3adda 1a s;; muuDd; d;;>aa . H H ?2d30a 27; >a@6a u 38s3; 2> 12>8 4263 8/a7ga I1aa3 : I1aa3 d;;>2s622su 4aa 2> aa> 0u 1229aa>2 1a3aa 2> 4a57aa1a3a> ;; d3a> 27; 2> a7 <aa@2maad Da9aa> ;; 08127a s2da aa> >a@6aadu u 1229aa>sa> 6a3a7 . H

1i*ii wacdin na.teena ama dad'a 'ale % no(on wa* '% ool + waa in la sameeyaa iimaan'a '% + iyada oo w%*%% *ooggii 3%%*a 0%d%%s'a ah . Ca@2s022 21aa3 a7aa 9;gs22>6a 088>a7 Bad9aad; &ar'ii aan% mar 'ale '% dhashay iyadoo la toobadda (o. ahaaneed iyo r%maysad'iinna *agga 5iise &asii* + oo dhan dembiyadayadii ee la soo dhaa.ay ayaa la ca.iyi . 1a*aan helay *a(nimada ,laah la.tiisa . ,n Jahal + dad badan ayaa la silcaysaa dareen ah in% (o.'% dambiile iyo *%'%n + ma ogsoonayn in horay loo soo ca.iyan yihiin .

25

' K;/2>6;s ='1Wu5uu 2saga ;; aa> d8m92 aD;;>2> 0a d32ga7 2>uu d8m92 >;Dd; aa4ad88> , 2>a7>u >;D;>>; 5aD>2mada I1aa3 88 0u ?2/6a 2saga . R;;ma>s 8 =1 S2daas da/aadd88d , 0u4a C22s8 Mas225 0u d385 ?2/aa , 3aa6a> 5u0u> ma 1a3a .

2"

Bad9aadada 0ad29 /a dib mar'ii aann% no(deen r%maystayaal + haddii aan% %g% dembaabin + waa in ayn% si deg dega % toobad 'eenaan + idin'oo 'a lee*day inaad 'a soo dembiga ah in + iyo in ay (irtaan inay ,laah . 1 Y;;5a>aa 1 =$Hadda7>u d8m927ad88>>a D2/a>>; , 2sagu 4aa aam2> 27; <aadd21 2>uu d8m927ad88>>a 2>aga <a@27; , ;; uu 2>aga >ad22@27; 5aDda//ada ;; d3a> . ?ani waa aayad ca)iib ah sida a . 2addii aan '% dembaa)iyey + aan si .%d%d % yihiin in ay (irtaan dembiga iyo ,laah noo 6haa.o . ?ani wa*ay m%hiim tahay maanta mar'a wa*aan leenahay dad aad % badan loo diido dembi leh + >&a mas%%l 'a ahay . > HWaa s2da aa> 1;;1a d3aDm2 ?2/a7 s2da 21m; . H HWaa >2>0a7ga M ga/da//ada 5aas022sa . H HWaa 2> aa> 5aa@adda . H HWaa 2> aa> 5aa1adda d3aDaa18 . H ,n b%lshadeena + wa*aan ay barteen in ay 'a .e'eraan .alal'a o%r sida gardarrada ah ee (o. 'ale . 1a*aa nala Baray aan% yihiin wa* soo saar'a aan awood lahayn oo ayn% deegaan'a . Laa'iin tani ay *arii(da aan ilaa leh erayga ,laah . 1aa in aan si daacad ah ay (aadaan mas%%liyadda wa*a aann% '% samayn oo (irayaa iyo sida dembiga (irtaan inay ,laah . 3%maysad ayayn% '% heli 'artaa h%baasha in aan la ca.iyi . Ku4; 0a18 d8>92 d3aa@0;;d 1a*aa )ira sadde* meelaha caadiga ah ee ayn% ca.is : Ku4; 0a18 Na@688>a I1aa3 Ma6a7;s + =1, ,1 Waa7; , 3addaad dad0a u <a@2daa> 5umaa>6;;da , Aa992322>>a ?a>>ada 0u ?2/a a7aa 2d2> <a@272 d;;>a .

2;

Laa022> 3addaa>ad dad0a <a@272> , Aa992322>>u 5umaa>622>>a 2d22> <a@272 maa7; . 1a*aan 'a heli bogsashada na.ta mar'a aan '% ca.iyo dad'a 'ale . 6ambidhaa.e waa hab'a 'aliya ee 'eeni dhammaad *aalad . Badanaa wa*aan ma(li dad'% wa*ay yiraahdaan wa* % eg + > &a aha mid m%dan in la ca.iyi + > ama > 1a*ay waligaa *ataa (iray 6%lmi .aleen < > ,laah marnaba this sh%r%%d % dhigay nahay 'a hor '% ca.iyo . 1a*ay marna laga yaabaa inay dareemaan 6%lmi .aleen . 1a*aa laga yaabaa in aysan rabin in la ca.iyi . All o. this 'a dhigo .ara(a % lahayn noo . Wa5 uDa1ma 5;/27ad ma I>0as6;; dad0a 0u 1ug6a muda> 4a5aa 1aga 7aa9aa 2> 1a <a@272 , 4a5aa>u muda> 72322> 2>a7 5;/ a3aadaa> 4a578811; 2> , 27; 3a90a 0a127a 88 4a5a7 >;D;> 1a<ag 1a!aa> 4aa 0u <a@27; .

?%saale ahaan + haddii aad *adg%dbay sida ilmo (o.'a *adg%d%b'a geystay %% marna % (irayaa laga yaabaa in . 2a (absan on doonaya in ay ar'aan iyaga la ci(aabaa + ama in ay wa* yeelo dib . 9itaa 2a (absan on *a( aad dareento *an%%n leh . 2addii aan aanad ca.iyin + wa*a aan% )idaynayey (o. in ay % na *%'%maya iyo in 'a badan *an%%n leh + sanad 'a dib mar'ii sannad + by *as%%s ah in ay sii wadaan oo la'%lmay . 1a*aan na.teena haysta addoonsaday sida %g% laga cabsado oo sida mar'a aan% %g% horeysay dhaawaco . Wa5aa> 5aD u 487> : Wa5aa> muda> 2> a7 >;D;> 1a<ag 1a!aa> >a622?;;72>0a 5adgudu9 2> .

#idaas iyaga ca.i < 1a*a oo dhan LeaFe '% )irta gacmaha ,laah + 'adibna on taa)ir'a + nolol b%%*da . Adeecid 5iise w%*%% inag% amray ca.iyo dad'a 'ale . Ma6a7;s 18 ='1 ,'' Ma/0aas Bu6/;s a7aa u 72m2d ;; 0u 72d32 , Sa72d;4 , 2mm2sa g;;/ 9aa> <a@27aa 4a1aa10a7 3adduu 2gu d8m9aa9;G Ma 21aa 6;dd;9a g;;/ 9aaG C22s8 a7aa 0u 72d32 , Kugu ;d3a> maa7; , I1aa 6;dd;9a g;;/ , 1aa022> , I1aa 6;dd;9aa6a> g;;/ ;; 6;dd;9a a3 .

2=

(@8;s , =3' oo idinka midkiinba midka kale ha u


roonaado , oo ha u #albi ilicsanaado , idinkoo isca$iyaya sidii Ilaahba Masiixa idiinku ca$iyey .

Ma/0;s 11 =' O; 0;10aad 6u0as3; u 6aaga> 62322> , <a@27a 3add22 aad dad 4a5 0u 188d2322> , s2 Aa992322>>a ?a>>ada 0u ?2/aa 5umaa>622>>a 2d22> <a@27; . 1aa in aan '% ca.iyo dad'a 'ale addeecaya + (ayn%%nnadiisa 5iise . 1a*aan ca.iyi 'ara ma*aa yeelay + 5iise + '%waas oo haatan '% nool yahay na in + ca.iyey . 5a.is'% maaha waa wa* aan s%gi la sameeyo mar'a ayn% % dareemayno sida . 5a.is'% waa doorasho m%hiim ah . 1aa .icil in aan% sameeyno addeecaya amar'a ,laah . I7ada ;; 1a 211aa4; 1a*aan 'a heli 'artaa bogsashada g%dno by aan haystan gaadh$ . (@8s;s , ='+ ,'# Haddaad <ad3;;6aa> , 3a d8m9aa92>a . %;//a5du 7a7 2d2>0a d32<2> 2d2>0;; <ad3a7sa> . I9122s0a>a m881 3a s22>2>a . )2129;7 3 =13 Wa1aa1a3a7;4 , a>2gu 0u 62/2> maa7; 2>aa> a>2ga Dud3a7du 4812 Da9sada7 , 1aa022>s8 4a5 08127a a7aa> sama7>a7aa , 4a57aa12322 2ga dam988787 2>6aa> 211;;9; a7aa> 4a5aa> 1aa<a7aa 4a57aa1a3a 2ga 3;//887a . &ar'a aann% 'a (abanaynno on in ay ca.is iyo cadho + wa*aan% '% siin meel + ama .%rin albaab'a + ,bliis'% in ay na soo (aadaan 'aarto )ireed + mas'a*eed + iyo '%wo dareen ee . /a dib mar'ii waana 6ambi 6haa.e + wa*aan heli 'artaa awood % ah shi.o 5iise (albiyadeenna )ebiyo . G%dno d%lmay wa*aa loo dhiibi 'araa oo dhigay lacag la8aan . Luu0;s , =18 Ruu522 Ra992ga a7aa 2 du1 ?;;ga , Waa7; , 4u5uu 22 su90a7 2>aa> 4a/ 4a>aagsa> masaa022>6a 0u 4a<d27; , Wu5uu>a 22 s;; d2/a7 2>aa> 0u4a 52d3a> @u//22>>2mada ;g87s227; I7; 0u4a 2>d3a3a 1a! s;; <812>6a a/agg;;da I7; 2>aa> 0u4a >a9a/a7sa> s;; @u/@u/; , 2addii ayn% sii wadno in ay 'a hadlaan wa*yaabaha *%n ee 'a soo dhaa.ay iyo dhammaan )ir *an%%)iyo + *iisadaha + iyo cadho yihiin weli ay )iraan + wa*aan laga yaabaa in aan si dhab ah ca.iyan yihiin (o. 'asta oo *aaladda + ama aan% )idaynayey cadowga ah ee na.tayadii si gelin oo dhan >

2!

(ashin'a > dib noo on . &ar'a aan% ca.iyan yihiin + wa*aa laga yaabaa in aan % baahanahay si ay %la dagaalamaan *%s%%so ee 'a soo laabtay m%ddo ah + laa'iin %g% dambeyntii + wa*aan 'a heli doontaa ma aha oo 'aliya + wa*aana la ca.iyi leeyihiin + laa'iin wa*aan illoobey iyo lacag%h% % no(otay ganacsi wa*yeello oo dhan .

3A

Nasas3; 27; S;; C812>6a 1a*aan 'a heli 'artaa bogsashada .or na.ta intiisa 'ale ,laah iyo dib % soo celinta marayo . &arar badan g%dno yihiin d%lmay by 'awelwelidda caadiga ah ee maalinta . 1a*aan aad % mash(%%l yihiin wa'hti ay '% la (aataan ,laah ama la sameeyo wa* aan % r%ntii )ecel yihiin inay sameeyaan ma aann% (aaday . ,n'astoo ay adag tahay + waa in dib ayaan% m%dnaanta o%r . Baro inaad tidhaahdid maya mar'a rii*ay in ay (aataan on mashaariic aad % tiro badan . Baro in aad 'a dhagaysan ,laah iyo (aban oo 'eliya wi*ii %% yidhi . 5iise w%*%% '% yidhi + Ma6a7;s 11 ='8 ,'$ I2 0aa1a7a 0u112g22> 0u422>>a 3a4s3a7sa> ;; <u1aa9a7sa>;4 , ;; a>2gu 4aa> 2d2> >as2> d;;>aa . Ha/D;;d0a7ga dus322>>a 0u Daa6a ;; 4a5 2ga 9a/6aF 4aa7; , 4aa> Da9;;9a3a7 , Da192ga7gu>a 4aa 3;;s887aa , ;; >a@622>>a >asas3aad u 3812 d;;>6aa> . 0oraaga 'itaab'a 5ibraaniyada wa*a %% 'a hadlayaa nasashadiisa lag% gelayaa . C29/aa>27ada , =1 & 3a S2daas da/aadd88d a7>u <a9sa>>; , 2>6a 9a11a> >asas3ad22sa 1agu g81a7aa ?2/; , 2>aa> m2d022>>a u 80aa> m2d gaad32 4aa7a7 . Waa7; , 2>>aga>a 4a/ 4a>aagsa> 9aa 1a7>agu 4a<d2787 s2d;;da ;; 0a18 , 1aa022> 3ada10a7 maD188> 4a59a uma uu 6a/2> 27aga , ma5aa 7881a7 , 0u422 maD1a7 /uma7sad 0uma a7 da/2> . Waa7; , 0u488>>a /uma7s6a7 , >asas3adaas 4a7>u ga1>aa , s2duu u 72d32 , S2daas da/aadd88d a>2g;; <ad3a7sa> a7aa> 4a5aa> 0u d3aa/6a7 , I7agu >asas3ada7da ma g812 d;;>aa> , 2> 0as6;; a7 s3uDu11ad22 0a d3ammaad88> aasaas0a du>2da . 3%maysad iyo is$ ansha*a + wa*a aan% % geli 'araa oo heli da(ii(ad by intiisa 'ale da(ii(ad iyo nabad in g%dno . I1aa3 0u ammaa>a 9;gsas3adaadaB;gs22787 #ida g%dno yihiin bogsiiyey + wa*a m%hiim ah in aan% bilaabaan inay 3abbiga '% d%caysid + tibaa*o mahadiyo . Sa9uu//ada 1-3 =1& Ka>u 4aa sa9uu/ Daa!uud 62/2787 . Na@6a7d;7 , Ra992ga ammaa> , O; 2>6a 2gu ?2/6a ;; d3amma7 , ammaa>a mag2<22sa Duduus0a a3 . 3

Na@6a7d;7 , Ra992ga ammaa> , O; 3a 211;;92> 4a>aagga uu 0uu sam887; ;; d3a> . Isagaa 0aa <a@27a d8m927adaada ;; d3a> , O; 0aa 9;gs227a <udu//adaada ;; d3a> , O; >a@6aada 0a 9ad9aad27a 3a112gaadda , O; /a5mad 27; >a5a/22s 0ugu 9a/a0887a , O; 0aa d38/g27a 4a57aa1a3a 4a>4a>aagsa> , S2 a7 d3a112>7a/a>2madaadu ugu <us9;;>aa6; s2da g;/g;/0a ;; 0a18 . Amaant% waa weer iimaan'eenna . /a dib mar'aan ay addeecin ,laah meel 'asta wa*aan bartay + wa*aan% '% )ira iimaan + weydiinaya ,laah bogsiinta o. na.tayada + iyagoo r%maysan in aan la helin m%%)inta .%ll o. o%r wholeness + na.ta iyo )idh'aba . Ma/0;s 11 =', S2daa da/688d , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , 4a5 0as6a ;; aad 6u0as3; 0u 9a/2daa> , /uma7s6a 2>aad 38s388> ;; 4a7 2d22> a3aa> d;;>6aa . Wa5aa> I1aa3 0u ammaa>aa> 2> uu 0u d88Da7 9;gsas3ada gud>; 27; ?2/088>a , 0a/aa s2 aa> ugu d29 1;; s;; <8127; s2 1;; d3a> 4u5uu >;; a9uu/a7 2> a7 >;D;> 2> uu 2mag8 & >a@6a 27; ?2d30a9a .

&a*aa a .ar*ad waa in ay ogaadaan in aan la bogsiiyey g%daha % soo ba*aan < #ababtoo ah + na.tayad% bogsiiyey + #haydaan'% w%*%% leeyahay meel no more + albaab'a % .%ran lahayn + ama *a( % leedahay in saaray *an%%n iyo c%d%r on )ir'eena . 1a*aan sii wadi 'artaa inaad '% socotaan caa.imaad'a . 1a*aan sii wadi 'artaa si geesinimo bogsashada % adeego dad'a 'ale . ?ani waa ,laah doonistiisa < ?ani waa *a( a*diga aann% < 3%ntii + wa*a %% na.tiisa % m%%)iyay noo sidii 3abbig% 3a.aa oo ahaa 'ii + 3abbig% waa '%wa naga b%%nb%%niso <
Iiiro gaar ah : 1i*ii baridda badan oo '% saabsan mawd%%caan a'hrisan 4ew ab%%r'ii ,mage by AL iyo Joyce Gill .

SU AALO IYO MURAAJOCO . #hara*aad 'a bi*i sadde*da (aybood ee na.ta . 2 . ,n erayo aad adig% leedahay + dagaal % dha*eeya na.ta iyo r%%*a '% tilmaami .

32

3 . #hara*aad 'a bi*i sida ay % helaan bogsashada .or na.ta .

33

Cas3a/0a Sagaa1ad

(uuxa uduuska ah iyo hadiyadihiisa


MUUJINTA RUUXA QUDUUSKA AH &id 'a mid ah sagaal hadiyado 3%%*a 0%d%%s'a ah% '% (oran 5orinthians 2 + waa hadiyado wa* lag% bogsiiyo . 1a*ay wa*aa loo g%dbiyaa sida ay hadiyado C )amac D ma*aa yeelay in badan oo hadiyado (%l(%laan iyo wada sha(eeyaan sidii bogsashada aan% wasiir'a . ?he hadiyado wa* lag% bogsiiyo yihiin m%%)iyey sida midiidinyada 3%%*a 0%d%%s'a ah *ooggiis% bogsashada 5iiseba 3%%*% 'a b%%*o . 1a*ay hadiyado %% + ma ahan mid yihiin . 1a*aan nahay weelasha %% adeegsanayaa si loo bi*iyo hadiyado si ay '%wa % baahan . &ar'a ayn% galaan + *idhiidh (oto dheer oo sha(si ah la 3%%*a 0%d%%s'a ah + hadiyadaha + '%waas oo % sha(ayn doona na iyada oo wa(tiyo 'ala d%wan sida baahida sara 'acayaan . %a796a 21aa3>2mada 4aa m2d 0a m2d a3 >a@ , 4812 4a5aa 1;; aD;;>sada7 2> a7 sadd85 27; s3aDs2 Dad0a .I1aa3 %;@0a 0as6a ;; 2> I1aa3>2madu a7 1a m2d 7a3a7 27; m2d 0as6a ;; 1a 4adaag>; d3ammaa> as6aam2322 I1aa3 . M2d 0as6a ;; s2 gaa/ a3 u muu?27a7 , 27; 188da3a7 s3aD; D885a> 27; s3a03s27adda . 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa + *ataa sidii Aabbaha iyo 1iil'a + doonaya 'an wadaagis dhow la leh r%mayste 'astaa . ' K;/2>6;s 13 =1, N2m<ada Ra992 C22s8 Mas225 27; ?a<a710a I1aa3 27; 48381>2mada Ruu5a %uduus0a a3u 0u112g22> 3a 2d2>1a ?2/88> . Am22> . Ba%l g%dbiyo > wadaagis ah 3%%*a 0%d%%s'a ah . > 1adaagis waa erayga Giriigga ah + > /oinonia > oo macneheed% yahay is'aashi + ama 'a (aybgal'a . 1a*aan nahay in%% no(do in is'aashi lala yeeshay 3%%*a 0%d%%s'a ah . 1a*aan nahay in ay 'a (ayb iyo weheshi la leh . Ga/gaa/8 ama /aa12g81278 ,n in)iil'a Goo*anaa + 3%%*a 0%d%%s'a ah loo g%dbiyo sidii Gargaare ee a.ar marinada gooni ah . James Kersion /ing w%*%% isticmaalaa magaca + Gargaar%h% idiinma . Hrayga Giriigga asal'a ah waa > Aabbaha 'a > taas oo macnaheed%

34

yahay wa*aa lag% magacaabaa in ay 'a mid 'oo*diisa . 1a*%% waa.a)inta si ay gargaar siin 'a baryootamaya ah ama la$taliyaha . 3%%*a 0%d%%s'a ah wa*a la yiraahdaa to o%r dhinaca sida % 'aalmeeya + in ay socdaan nala + si ay )irto dhe*deeda ayaan nala in *idhiidh dhow . 1%*%% d%ceeya + waan (albi(aboo)in + iyo nag% 5onsoles . &ar'aasaa 5iise *ertiisii la yaabay mar'ii %% sheegay in %% ahaa in ay .aa8iido oo %% is'a tagaan . By bayaan'an + w%*%% sameeyey si cad % sheegaa inayn% innag% nahay in ay (iime + 'hasnad iyo ma(s%%d )oogitaan'a ood 3%%*a 0%d%%s'a ah ee naga dhinaca *itaa 'a badan haddii 5iise ay l%geynayeen na ag )idh'a . Y;;5a>aa 1+ =# Laa022> /u>6a a7aa> 2d22> s388ga7aa , Wa5aa 2d22> /;;> 2>aa> 6ag; . Haddaa>a> 68g2> , Ga/gaa/u3u 2d22>ma 2ma> d;;>; , 1aa022> 3addaa> 6ag; 4aa> 2d22> s;; d2/2 d;;>aa . #ida ay erayada 5iise ee Goo*anaa 4 : 5 + Goo*anaa 4 : 2" + iyo Goo*anaa 5 :2" 3%%*a 0%d%%s'a ah % mar'haati .%ra lahaa isaga oo ah + wa*aas oo dhan ha na baro + wa*aas oo dhan si ay noo *%s%%siyo 'eeno + oo nala sii )oogo doono + weligiis . H(LIDA IN LA OGAADO ISAGA 9ataa sida aan% maal times o%r '% dhow ee weheshiga Aabbaha iyo 1iil'a ee cibaadada iyo salaadda + waa in aan% maal iyo ma(s%%d )oogitaan'a )oogtada ah ee 3%%*a 0%d%%s'a ah sid%% isag% yahay ee naga dhinaca isagoo '% s%gnaa sa*aa.adda + Gargaar%h% idiinma + Lataliye + &acalin'a iyo 2age . Awoodda 3%%*a 0%d%%s'a ah waa (ar*a + cabsi badan + iyo meelo 'a ba*san oo (iyaas . #i 'astaba ha ahaatee + w%*%% sidoo 'ale waa mid aad % )ilicsan ah + daryeel + 0o.'a oo )eclaa yaa 'a calool 'aro ama lama demin doono warheynta + caasinimo + iyo dembi . Wuu 2>a d8ga>7aa37 1aayo 5iise (aley dh%l'a this sidii nin + w%*%% no(on 'arta oo 'aliya in hal meel wa(ti . ,ntee in leeg weyn waa inoo maanta sababtoo ah 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo 5iise degganahay 'asta oo nolosheena had iyo goorba .

35

Y;;5a>aa 1, =1+ ,1# A>2gu>a Aa99a3aa> 9a/72 d;;>aa , 2s>a 4u5uu 2d2> s22> d;;>aa Ga/gaa/8 0a18 2>uu 2d2>1a ?2/; 4812g22> , 4a5aa 48878 , Ruu5a /u>6a a3 ;; aa>a7 du>2du Daada> 0a/2> , 4aa7; , ma a/ag6; , ga/a>>a ma7s; , 2d2>0us8 4aad ga/a>a7saa> , 4aa7; , 4uu 2d2>1a ?2/aa , 4uu>a 2d2>0u ?2/2 d;;>aa . Wuu 2>a 9a/a7 3%%*a 0%d%%s'a ah waa &acallin'eena . 1K;/2>6;s' =13aWa57aa1a3aas>a a7aa>>u 0u 3ada1>aa , 0umas8 3ada1>; 3ada11; 1a 9a/; 88 a3 52gmadda dad0a , 1aa022> 4a5a Ruu5u 9a/; , a>>aga ;; 4a57aa1a3a /uu5a a3 0u s2ma7>a 4a57aa1a3a /uu5a a3 . 1aa 3%%*a 0%d%%s'a ah + '%waas oo na siin doonaa erayadii '% odhan times o. dhibaatooyin'a . Luu0;s 1' =11 ,1' G;;/6a7 2d2> 3;/ 088>a7aa> su>ag;g7ada , 27; 6a127a7aas3a , 27; 0u4a ama/0a 183 , 3a 0a 4814812>a s2d22 27; 42522 aad 0u ?a4aa92 d;;>6aa> ama 4a5aad ;d3a> d;;>6aa> , 4aa7; , Ruu5a %uduus0a a3 a7aa saa<addaas 2d2> 9a/2 d;;>aa 42522 aad 188d2322> 2>aad 62d3aa3daa> . A4;;d s22> Awoodda nahay in ay 'a hawlgalaan waa in 3%%*a 0%d%%s'a ah . )a122ma3a /asuu1ada1 =8Laa022>s8 4a5aad 3812 d;;>6aa> 5;;g ma/022 Ruu5a %uduus0a a32 2d2>0u s;; d8g;F ;; ma/03aa627aa1 a7aad 22ga >;D;> d;;>6aa> Y8/uusaa18m , 27; Ya3uud27a ;; d3a> , 27; Samaa/27a , 27; m88s3a du>2da ugu @;gEE S227aa D322//a>aa> 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa na siiya bay dhiirranaan . )a12ma3a Rasuu11ada , =31 9 . . . O; ma/0a7 6u0ad88> da9ad88d , m88s3a7 0u u/u/sa>aa788> 9aa ga/22/6a7F ;; d3ammaa>6;;d 4a5aa 0a 4ada 9uu5sama7 Ruu5a %uduus0a a3 , ;; 8/87g22 I1aa3 9a7 d322//a>aa> ugu 3ad188> .

3"

0u 3a>uu>2> 1aa %% ina han%%niyaa . Luu0;s ' ='+ a Wa5aa>a Ruu522 %uduus0a a3aa u muu?2787 2>aa>u d32mas3; a/ag 2>6aa>u Ra992ga Mas22522sa a/02> . Luu0;s , =1a 22s8 4a5aa 0a 9uu5sama7 Ruu5a %uduus0a a3 , ;; W892 U/du> a7uu 0a >;Dda7 , ;; Ruu522 9aa <2d1ada u 0a588787 . )a12ma3a Rasuu11ada 13 =, a S2daas s;; d2/a7 Ruu5a %uduus0a . . . )a12ma3a Rasuu11ada 1+ =+ 9 Wa5a7 R889a7 97 Ruu5a %uduus0a a3 . . . Wu5uu 2>a s227aa ?a<a71 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa 'a mid ah '%wa 'a dhiga )acayl'a ,laah oo r%n ah noo . R;;ma>s = /a?adu>a 2>ama <889a7s; , ma5aa 7881a7 , ?a<a710a I1aa3 9aa Da1927ad88>>a 0u d385 s3u9ma7 , ;; 4a5aa 0u s3u9a7 Ruu5a %uduus0a a3 ;; 1a7>a s22787 . XaD>2mada , >a9ad 27; @a/5ad ,yada oo 3%%*a 0%d%%s'a ah + wa*aan *a(nimada + nabad iyo .ar*ad . R;;ma>s 1, =1# . . . Waa7; , 9;D;/6;;7ada I1aa3 ma a3a <u>2d 27; <a992d , 1aa022>s8 4aa 5aD>2mada 27; >a9adda 27; @a/5adda 0u ?2/a Ruu5a %uduus0aa . Damaa>ada mada5 @u/as3ada 3%%*a 0%d%%s'a ah waa dammaanadda aan dha*al'a % . (@8s;s 1 =13 ,1, O; 48129a 2d2>0u 2sagaad 0u maDas388> 8/87ga /u>6a a3 , 0aas ;; a3 2>?2210a 9ad9aadad22>>a , ;; 48129a 2d2>0u ma/022 aad /uma7sa688> a7aa 1a7d2>0u s3aa9ad88787 Ruu5a %uduus0a a3 ;; uu 9a11a>Daada7 , ;; a3 <a/9uu>622 d3a5a1088>>a 5agga @u/as3ada 3a>62da I1aa3 2> 1a ammaa>; <2sad22sa . (@8s;s , =3- Ha <a1;;1 5uma7>2>a Ruu5a %uduus0a a3 ;; I1aa3 ;; 1a7d22>0u s3aa9ad88787 maa12>6a mada5@u/as3ada .

3;

Had27ad; 1a7>as227aa7 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa na siin sagaal hadiyadaha r%%*a 'ala d%wan . ?iro 'a mid ah hadiyado + '%waas oo si toos ah %la *iriiraan si ay cay . 1a*aan oo dhan baran 'artaa inay adeegaan hadiyado si aan% no(on doonaan wa* '% ool ah ee wasaaradda . 1 K;/2>6;s 1' =1 ,#&1- Wa1aa1a7aa1;4 , d;;>2 maa7; 2>aad ?aa321 0a a3aa6aa> 4a5a 0u saa9sa> 3ad27ada3a Ruu5a 0a 72maada . Laa022> m2d 0as6a = & 4a5aa muu?2>6a Ruu5a 1;; s227aa 4a56a/ . & M2d 4a5aa 1aga s227aa 5agga Ruu5a 3ada1 52gmad a3 , &m2d 0a18>a 3ada1 aD;;> a3 s2duu 2s0u Ruu5u d;;>a7; . &M2d 0a18 Ruu5u /uma7sad 9uu s227aa , m2d 0a18>a &3ad27ad; 4a5 1agu 9;gs227; a7uu 2s0u Ruu5u s227a . &M2d 0a18>a s3uDu11; <a?aa!29 183 , m2d 0a18>a 4a5 s22 &s388g2dda , m2d 0a18>a 0a1as;;<2dda /uu57ada , m2d &0a18>a a@a@ 0a1a <a7> a3 , m2d 0a18>a a@a@0a &@as2/2dd;;da . 2awlgal'a ayaa o. hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah nolosheenna ay calaamad % yihiin )oogistiisa nala . 1aa in marnaba loo isticmaalin si loo dhiso s%mcadihii o%r .aan'a badnaa . 1aa in ay si caadi ah (%l(%li + iyada oo aan show 'asta ama iidaysto + si ay % m%%)iyaan )acayl'a ,laah d%nida a dhaawicid . ,n (aybaha soo socda + ayn% doonayno inayn% % barato li* hadiyado 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo sida ay % 'haasatan la *iriira bogsashada . DABEECADA SARE IYO RUUXDA UDHEXEYSA %8852d S;;<a7aa u d385887a ?2>>2 ;; 4aa @a3a>0a 0a sa//a7sa a7 9;D;/6;;7ada du>2da ?2>>2g22 . Wa5a uu muu?2>a7aa >;;<a /uu5a , ama ?2>>2 ;; , 0a gadaa1 D;@ , 5aa1ad , @2<21 , ama @a//22> . Wa5aa a ;; ;g 2> /uu588>>a u s388gaa 2>a7>u 72maad; 97 4a572 0a sa//a7sa ;; 0u

3=

saa9sa> 2s3a , da988<adda , 27; 4a5Da9ad /uu5a 0as6a ;; . 1a*aa )ira sadde* meelaha hay'al'ii r%%*a in lag% 'ala sooci 'araa iyada oo loo marayo hawlgal'a hadiyadda ah . 3%%*a ,laah + ama na*ariista &alaa8igtiis%na . 3%%*a aadanaha #haydaan'% ama )inni oo )innigii ayaa

Ruu5a 0a d385a7a ,nta badan + )inni oo )innigii ayaa 'a dhe*eyso ayaa 'a mas%%l ah lacagta )irrada (o.'a ama c%d%r . ?%saale ahaan wa*aa )ira )inni oo 'ansar ah + arthritis + *anaa( iyo (adhaadh . By hadiyadda r%%*iga ah ee garashada leh ee ay )inniyo + 3%%*a 0%d%%s'a ah % m%%)in doonaa + ama gelin oo .arta '% on isha dhabta ah ee dhibaatada + sidaa darteed in (o.'% wa*aa loo dhiibi 'araa oo w%% bogsiiyey . Luu0;s 11 ='- Laa022> 3add22 aa> ?2>>27ada 0u saa/; @a/6a I1aa3 , 3u9aa1 2>uu 9;D;/6;;7ada I1aa3 ga1; 4a5aa 2d22> 62m2d . S2d8 a7aa7 3ad27adu u3a41gas3aa &ar'a (o.'a wa*aa hoggaaminaya 3%%*a ,laah + ee daliil'a hadiyadda ah miyir leh ee )inni oo 'a iman doona by aragti ah + ama .i'ir'a ah + '%waas oo m%%)iya a(oonsiga ama magaca oo ah r%%*a in %% yahay isha ee dhibaatada . Ma6a7;s $ =3' ,33 K;10a7 9a588> , 9a1 88g , 4a5aa 1;; 088>a7 >2> Ca//a91a* ;; ?2>>2 Da9a . O; g;;/622 ?2>>2g22 1a saa/a7 , >2>022 <a//a90a 1a!aa 4aa 3ad1a7 , dad022 9ad>aa>a 4a7 7aa988> ;; 4a5a7 72d3aa3d88> , S2daas ;; 0a18 Is/aa!221 4812g88d 1aguma a/ag . #i sha(eeyaan ama hay'al'ii )innigii iyo '%dagaalamay dagaal'ayag% r%%*i ah %g% saameynta badan + wa*aan% % baahan tahay in la .ahmo iyo dhali doontaan na.teena % ah hawlgalada hadiyadda ah miyir leh )inniyadooda . ,yada oo hadiyad this + 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa hagaya iyo naga awood .

3!

(R(GA A%OONTA %a752d (/87ga aD;;>6a 4aa muu?2>6a 0a sa//a7sa 97 Ruu5a %uduus0a a3 5aD22D;;72>0a Daa/0;;d , ?;;g; ama 1a s;; d3aa@a7 , ;; 0u saa9sa> D;@ ama 5aa1adda , 6aas ;; aa> 1agu 9a/6a7 27ada ;; maa>0a da922<2ga a3 . Had27ad 0u s22>a7aa ma<1uumaad I1aa3 0a 72m2d , 0u4aas ;; 1ama 7aDaa> s2 da922<2 a3 . Mas225a 27; ga9ad3 /88/ sama/27a a3 #he'adii ahayd anigoo naag reer #amaariya ah + 5iise by hadal a(oon ogaa wi*ii ay haysatay shan nin + iyo in nin'eeda la )oogo ma ahaa oo '%weed by g%%r'a . Y;;5a>aa , =18 . . . Waa7; , s3a> >2> 9aad 1a3a7d , 0a> aad 3add88/ 3a7sa62d>a >2>0aag22 ma a3a . Taas /u> 9aad 0u s388g6a7 . A(oonta '% saabsan naagtan ayaa 5iise % timid oo aan sababta oo ah w%*%% ahaa 1iil'ii ,laah + laa'iin hal'ii + ma*aa yeelay + w%*%% ahaa hawlgala sida 1iil'a Aadanah% iyada oo hadiyadaha 3%%*a . B;gs22>6a 8/8ga aD;;>6a ,nta badan ee % adeegi )iray bogsashada + ,laah m%%)in doonaa eray ee a(oonta '% saabsan lacagta )irrada gaar ah . &arar'a (aar'ood wa*aa loog% talagalay hal (o. gaar ah + oo marar'a (aar'ood loog% talagalay tiro dad ah . 1a*aa loo a(oonsaday 'araa by magaca c%d%r'a + by meesha %% *an%%n'a 'a + ama by magaca (aybta )ir'a ee ah in ,laah % m%%(an doonaa '%wa b%'a '% bogsiinaya iyada oo wa'htigaas . S2d887 0u 2maa>a7saa :o haddana Hraygii a(oon '% yimaado siyaabo 'ala d%wan inta % adeegi )iray bogsashada . dareen ah raa*o badanaa lag% tilmaamaa a cadaadis'a + *anto ah + ama dareen ah . &arar'a (aar'ood wa*aa la dareemay doonaa sida *an%%n yar oo .

Hreygii a(oonta no(on 'araa by eray + ama lag% .i'iro + 'aas oo '%% shara*aya )irrada + c%d%r + ama *an%%n ah .

4A

&agacac%d%r'a &agaca (ayb 'a mid ah )ir'a oo ay saameeyeen . Hreygii a(oonta sidoo 'ale 'a iman 'ara riyo o. (ayb 'a mid ah bogsashada )ir'a % baahan ee . Muu?2>6a D;@0a ?2/a> &arar'a (aar'ood + ,laah m%%)in doonaa meesha %% g%%d ee (o.'a + ama *ataa (o.'a sa*da ah + '%waas oo bogsashada m%%(do doonaa . ?an wa*a marar'a (aar'ood lag% tilmaamay )iido a C sida haddii by magnet aD *agga (aybta in (ol'a + si gamcihiisa gaar ah + ama in ay goobta sa*da ah ee (o.'a . &arar'a 'ale + taasi iman 'artaa sida i.tiin + ama '%l%lyahey + ama dareen 'ale oo barbaro (o. gaar ah oo aad dareen'a . &arar'a (aar'ood + ayaa #ayid'a % m%%)in doonaa magacyada dad'a + ama '% siin a(oonsi 'ale + in iyaga h%binaaya in 3%%*a 0%d%%s'a ah wa*aa lag% tilmaamay iyagii dibadda % bogsiin gaar ah . Aam2>aada a7aa muu?2>a7sa &ar'a 3%%*a 0%d%%s'a ah ayaa m%%)ineysa bogsashada gaar ah by hadal a(oon ah + iyo (o.'a in si dha'hso ah ayaa (irtay in %% + ama iyada + waa mid 'a mid ah '%waasoo loo shara*ay + iimaan la sii dayn doono + iyo bogsiinta m%%(do doonaa . D2g>22>6a /uu5da 12d0a 0u a3 0o.'a 'a hawlgala hadiyad this waa inay 'a ta*adaraan in %% + ama iyada + r%n ahaantii (aata eray ee a(oonta + iyo ma dhegaysato r%%*aanta leh . &id 'a mid ah hab'a %g% sahlan oo ay 'ala garan )oogitaan'a r%%*aanta leh + waa in ay daawadaan oo la wada ammaanay isaga . &a hal 'a adeegi )iray barbaro isaga iyo 'artidooda oo %% si .ee)ignaan dad '% no(do daawade iyo raa*aysanaya ah > show > &a (aliin'a ee ereyga a(oonta 'eeno daawadayaasha si heer sare ah oo ,laah r%maysta + ama r%maysad'a (o.'a adeega-

3%%*a 0%d%%s'a ah marna ammaanta 'eeni doonaan si sha'hsi ah + had iyo goor ,laah < inay dooneyso inay ?allaabada ba*do &ar'a (o.'a barashada dhigay inay adeegaan sh%(%l'a meesha erayga a(oonta wa*yi gaar ah 'a hesho ,laah + waa in %% gacanta soo r%maysad'a + iyo *agga erayga '% hadla . 1aa in aan no(on diyaar % tahay in ay eegaan oo nacasnimo haddii aan% (aldan tahay . 1a*aan waa in aan la soo celin (abtay by cabsida dhicid . waa in aan baranaa in laga .ee)ignaado 3%%*a 0%d%%s'a ah . 1aa in aan '% addeecaa ,laah + ee gacanta '% ah r%maysad'a + iyo ha ,laah lag% ammaano in bogsiinta .

EREGA XIGMADA 0ee*id 3ada1 52gmad a3 4aa muu?2>6a 0a sa//a7sa 1a s22787 /uma7s6a3a a7aa . Waa 52gmadda I1aa3 0u s;<;6a7 4a5 0a Da9as3ad88da 0u sa1a7sa> aD;;>6a da922<2ga a3 ama 0a sa//a7sa . Wa5a uu muu?2>a7aa D;/s3a3a I1aa3 27; u?88dd; = 4olosheenna iyo wasaaradaha ,n la sameeyo isla mar'iiba ama marar'a (aar m%sta(bal'a

6hinac aan in baahi gaar ah wasiir'a 2adal *igmad ah '% yimaado noocyo badan : cod'a hoose + iyada oo aragti mar'a soo )eedo + iyada oo riyooyin mar'a h%rda + iyada oo 'a hawlgala hadiyadaha cod . I> La B;gs22787

42

2adal *igmad ah si dhow la sha(eynta hadiyadda ah miyir leh )inniyadooda iyo hadal a(oon ah . 1a*aa loo m%%)iyo sida loo baahida gaar ah wasiir'a . 2adal *igmad ah wa*aa la siiyaa ah ilaalinta iyo edbinta iyo inta badan m%%)iya sida loo codsado a(oonta m%%)iyey hadal a(oon iyo wa*garasho leh ee ay )inniyo . 1a*aa '% siin 'araan .ahan'a ah in %% % adeego hab gaar ah . :o haddana Hraygii *igmad na baro in ay : gacmahooda on (o. eray '% hadlaan sameeyo m%c)iso hal ab%%r 'a erya Jinni :o haddana Hraygii *igmad na siinayaa inay *igmadda si wa* '% ool wasiir'a in ay hadiyado wa* lag% bogsiiyo . 1a*aa iimaan in %% % adeego ab%%rtaa geesinimo .

43

HADIYADA AAMINIDA 0ee*id 4aa 22maa> 0a sa//a7sa a7 6a3a7 4a0362 gaa/ a3 27; u?88dada .Had27ada 22maa> Waa 3ad27ad a4;;dda 2> a7 d3amma7s62/aa> 3a41 gaa/ a3 88 4a5 0as6a ;; 5aa1adda aad 0u suga> 6a3a7 4a0362gaas gaa/ a3 .

0a sa//a7sa 2adiyada iimaan awood iyo iyada oo wa* dadaal on (ayb 'a mid ah 'a adeegayaan waa mid % yimaado . 1a*aa )irta ma aha + r%maysad la siiyey r%mayste 'asta . ma aha iimaan'a in yimaado by wa*barasho ee erayga ,laah .

1a*aa awood aan yimaado by 3%%*a 0%d%%s'a ah mar'a loo baahan yahay m%c)iso gaar ah . &%c)isooyin lasocdaan 2adiyada iimaan wa*aa marar'a (aar'ood la siiyay mar'a m%c)iso hal ab%%r leh waa in lag% m%%)iyo . :o .ilanla8aan + 'a adeegayaan waa mid % ar'i doontaa in %% 3%%*a + (aybta 'a ma(an ee )ir'a lag% soo celiyo . ?ani waa (aliin'a ee hadiyadda r%%*iga ah ee hadal *igmad ah . Tusaa18 Beter % m%%(ata in la siin hadiyadda iimaan mar'ii %% geesinimo '% yidhi nin'ii c%ryaan ah + La<ag 27; da3a9 aa>ad 1a3a7> , 1aa022> 4a5a aa> 3a7sa> , 4a5aa> 2d2> s22> = Maga<a C22s8 Mas225 , 022 /88/ Naasa/8d , 21aa 27; sa/a 0a<; s;<;d A )a12ma3a Rasuu11ada 3 =+ C . IN MUCJISOOYIN LAGU SHAQAYO %8852d s3aDa7> 88 mu<?2s;;72> 4aa @a/ag812> 0a sa//a7sa 88 0;;/sada <aad2ga a3 88 da922<2ga a3 . Waa 9a>d32g 0a sa//a7sa 88 5;;gga I1aa3 97 0aas ;; s3a/<27ada da988<adda 4a5aa 1agu 98dd812 , ga>aa5 ama ga<a>6a .

44

&ar'a loo isticmaalaa in lag% soo (aado dib % soo celinta a (aab m%c)iso ah hal$ab%%r si ay )idh + wa*a %% sha(eyaa mid 'a mid ah hadiyado wa* lag% bogsiiyo . Mu<?2s;;72> @2/@2/<;;> &arar badan + (aybo 'a mid ah maydad'a dad'a 'a ma(an shilal'a + oo (alliin + cillado lag% dhasho + ama c%d%rada sii *%maanaysa . 1a*aa laga yaabaa in + 3%maysad noo ma 'oray si meesha awood % leenahay in ,laah r%maysta m%c)isooyin hal ab%%r leh si ay % (aataan meel . 3%maysad'a in aan % baahanahay waa in la t%%ga + oo '% salaysan a(oonta erayga ,laah noo . Muu?27a7 8/8ga 1aa in aan a'hriyey + bartay + iyo 'a .i'iraa + wa*a erayga ,laah '% dhawaa(do oo '% saabsan m%c)isooyin'a hal ab%%r leh . 1aa in aan ognahay in wa* wal%ba waa % s%%rtoobaan ,laah . Ma6a7;s 1$ ='+ C22s8 2>6uu 88ga7 a7uu a6 4u5uu 27ag22 0u 72d32 , HI7ada ;; uma suu/6;;9aa> dad0a , 1aa022> 5agga I1aa3 4a1u9a 4aa u suu/6;;9aa> . H 5iise % adeegay m%c)iso hal ab%%r leh . Ma/0;s 3 =3 , 9 Ma/0aasuu >2>022 0u 72d32 , 0u4aas ;; ga<a>6a 8>g8g>aa 0u , H W88/a/7a3a>0a Ta11aa9ada . H Wu5uu >2>022 0u 72d32 , H Ga<a>6aada s;; 6aag . H O; 2s>a 4u5uu u s;; 6aaga7 , 27; ga<a>622su>a 4aa 9;gsa6a7 s2da a7 u d3a> s2da 0a 0a18 . 1a*aan ognahay in 5iise aan% samayn lahayd + sh%(%llada r%maysta + isla mar'aana in isna w%*%% sameeyey wa* sheegay . 1a*aan ognahay ballan'ii 5iise . Ma/0;s $ ='3 C22s8 4u5uu 0u 72d32 , H Haddaad /uma7sa> 0a/a7s2d , 4a5 4a1u9a 4aa u suu/6;;9aa> 0a /uma7sa> . H X2gmada 8/8ga&3ad2ada aam2>aada

45

:o .ilanla8aan + eray ee *igmadda ah in (aab aragti ah ama aragti '% boodbooda dhici 'arta in r%%*eenna . 4a.teena % aragno adeegi m%c)iso hal ab%%r (o.'a in siyaabaha (aar'ood . ,n 3%%*a + wa*aan ar'i m%c)iso '% meel intaanay dhicin in Bo(ortooyada )idh ahaaneed . &a)iro dheer yahay wa*aa )ira halgan ay % aaminsan yihiin . 2adiyada r%maysad'aaga ayaa '% soo galeen w%*%% r%%*eenna % .r%maysad'iinna wa*aa s%percharged 'alsooni '% dhiirrashada in m%c)iso wa*aa laga s%gayaa inay 'a dhacaan . Ku s3aDa7>6a mu<?2s;;72> ,sla mar'iiba 1a*aan '% bilaabaynaa in ay 'a sha(eeyaan wa*a aan% horay % ar'in na.teena (abanayaan 3%%*a . ?ani waa sha(aynta m%c)isooyin'a . 1a*aan '% bilaabaynaa si geesinimo '% amro in%% '% hadlo iyo '%wa n%daha %n%gyada c%s%b + la.ta ama *%bnaha la aasaasay . 1a*aan la ab%%ro w%*%% .ilasho wanaagsan oo iimaan'eenna ilaa m%%)inta m%c)isada hal ab%%r leh waa dhamaystiran . Mas225u 4uu 2>a1a s3aDa7>aa7a7 1a*aan ognahay in 5iise yahay *a( wa*aa nala sha(eeya sidii %% %la r%maystayaashii hore ahaa . Ma/0;s 1+ ='- O; 27agu 4a7 9a588> ;; m881 0as6a 4a<d2788> , Ra992gu>a 4aa 1a s3aDa7>a7a7 27aga 27; 3ada10a 0u 5aD22?2>a7a ma/a7a <a1aamada3a 1a s;<;6a . HADIYADAHA BOGSIINTA %8852d Had27ad; 4a5 1agu 9;gs227; 72322> 2mJa/6a62;>s 0a sa//a7sa a4;;dda 9;gsas3ada I1aa3 ga1a7 dad0a u 9aa3a> 9;gsas3ada . Wa5a7 s3a/a5aa 2>a7 72322> 0u4; 3ad27ad; A ?ama< C sa9a96;; a3 d3;4/ a3 ;; 3ad27ad; Du1Du1aa> 27; 4ada s3aD887aa> s2d22 a7 3ad27ad; 4a5 1agu 9;gs227; . %;@0a 381a 9;gs22>6a 381a7 3ad27ad; 4a5 1agu 9;gs227; .

Da98<ada 0asa/a7a 4"

2adiyadaha r%%*a wa* lag% bogsiiyo ma aha mid ah sida saynis'a caa.imaad'a . L%%'os + (oraa ah oo b%%gaag ah oo L%%'os iyo Ialimaha 3as%%llada 'a + waa t%saale .iican . 0orista si /olosay ah + Ba%l isaga loo a(oonsaday dha'htar . K;1;sa7 , =1, Luu0;s ;; a3aa d3a036a/ aa> ?8<1a3a7 . . . L%%'os wa*a %% ahaa on the ,sland o. &alta leh Ba%l + laa'iin wa*aa )ira lag%ma sheegin '%wa b%'a % imanayeen isagii . /a dib mar'ii Bawlos w%% bogsiiyey Bobliyos + dad'a wa*ay % 'eeneen '%wa b%'a oo isaga iyo ay 'a bogsadeen . )a12ma3a Rasuu11ada '8 =8 ,$ O; 4a5aa d3a<da7 2> B;9127;s aa992322s ?22@sada7 2sag;; Da>d3; 27; da9ad322g Da9a a . Iau1 88 2sag22 u 6ag88> ;; 6u0ada7 , 27; ga<m2322sa a7uu 2saga du1 saa/a7 ;; 9;gs22787 . O; ma/022 4a5aas 1a sam88787 da9ad88d a7aa 2>622 0u4a ?as22/adda ;; <udu//; s2d;; 0a18 u 72maad88> ;; 0u 9;gs22787 . ,n'asta oo %% dha'htar caa.imaad wa*aa )iray + wa*ay ahayd Ba%l ee ras%%l'ii '%waas oo awood dad'iina w%% bogsiiyey .
)22/; gaa/ a3 = Maadaama a7>u Was22/0a , 4a5aa> d;;>a7aa 2> aa> >;Dd; d38812 62/a> 27; 2s0aas32 1a d3a03aa622/6a 27; sa7>2s0a <aa@2maad0a . 6ad badan oo naga mid ah '% nool yihiin oo maanta sababtoo ah dha'haatiirta noo hayn nool ilaa 3%maysad noo 'oraan 'arin *ooggan '% .ilan na ay % helaan noo bogsashada . Laa'iin ma 'haldaan saynis'a caa.imaad'a (aba ee hadiyado wa* lag% bogsiiyo . &arna ha % sheegto (o. aan in ay tagaan ay dha'htar'aaga ama in aad )oo)iso (aadashada daawooyin'a . &ar'a wa*aa la bogsiiyey wa*ay + wa*ay dambe %ma baahan doonaan daawada . ?an iyo mar'ii ay dha'htar'a daawada + waa in%% middood waa inay ahaato inaad % sheegto si ay % )oo)in <

U?88dada 3ad27ad; 4a5 1agu 9;gs227; 1a*aa )ira sadde* %)eedo ah ee hadiyado wa* lag% bogsiiyo : #i loo hirgaliyo b%'a + #i wada baabbi8in sh%(%llada ,bliis'a in meydad'a aadanaha + 4;

#i loo *a(ii)iyo .ariinta badbaadno calaamooyin iyo yaabab .

#ida ayn% % g%%rto *idhiidh dhow la leh + 3%%*a 0%d%%s'a ah + ee hadiyado wa* lag% bogsiiyo iyo hadiyado 'ale oo 3%%*a 0%d%%s'a ah 'a d%%li doona iyo sha(eeyaan na iyada oo loo marayo . By eray ee a(oonta + wa*aa laga yaabaa in aan helno a(oon 'a sarraysa in %% m%%)inayaa in ,laah doonayo in%% (o. gaar ah ama c%d%r walba '% bogsiiyaan . 2adiyada garashada leh ee )inni oo dhici 'arta in il )in'a ah ee %% c%d%r'% in loo baahan yahay in loo t%%ro . ,yada oo hadal *igmad ah + helno m%%)intiisa 'a sarraysa oo '% saabsan sida si wa* '% ool % adeego (o. in . 4a.teena % aragno % (abanaynaa . 1a*aan ar'i bogsiinta ama m%c)iso meel . ?ani wa*ay sii deysaa hadiyadda r%maysad iyo innagoo '% bilaabaan inay wasaaraha oo sha(eeya ee m%c)isooyin'a . #ida ayn% 'a baran inay adeegaan sh%(%l'a oo dhan hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah iyo iimaan'a '% .ilan iyaga soo (%l(%laya iyo sha(eeyaan nolosheena + wa*aan% (aadi doonaa in ay tahay oo 'aliya sidii ay .%d%dahay in m%c)isad sida ay tahay in la siiyo .ariin carabo + ama si ay 'a hawlgalaan mid 'a mid ah hadiyado 'ale oo 3%%*a 0%d%%s'a ah .
Iiiro gaar ah : LiFing 'a sarraysa ,yadoo hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah by AL ,yo Joyce Gill waa (oto$dheer daraasad dheeraad ah ee hadiyadaha 3%%*a 0%d%%s'a ah .

SU'AALO IYO MURAAJOCO . #heeg '%wa 3%%*a 0%d%%s'a ah yahay iyo wa*a %% (abto nolosheena .

2 . #idee waa garashada leh ee )inni oo wa*tar leh mar'a t%'anayay .or b%'a -

4=

3 . E shara* (aliin'a ee erayga oo ah *igmadda iyo hadiyadda iimaan hal'a bogsashada wasiir'a aan% iyo m%c)isooyin hal ab%%r leh .

4!

Cas3a/0a 6;9>aad

Helida iyo ilalinta caa'imaadkaaga


cashar'a this + wa*aan si bogsiin iyo sida loo hayn noo bogsashada baran doonaa ca(abadda '% . &arar badan % sheegay wa*yaalihii %% noo hayn doonaa in la bogsiiyey waa wa*yaalaha in + haddii lag%% oggol yahay in ay soo laabato + wa*ay 'eeni doonaa (o. 'a inay l%miyaan bogsashada . 0aybta 'oowaad ee cashar'a tani waa dib % eegis ah wa*yaabaha aan 'a bartay . 1aa wa'hti ay '% 'eenaan d%shay galay diiradda nolosheena gaar'a ah . CAQABADA KU TIMAADA BOGSIINTA &ar'a aan% (o.'% heli m%%)inta isaga ama iyada bogsashada + inay )irto sabab . 0o.'aas waa in wa(ti la (aataan 3abbiga ayaa raadinaya sabab ah . ,saga ama iyada waa inay is'a ilaaliyaan in ay helaan *%'%n hal'a ay marayaan wa(tigan ee la baadhi . ,laah ma *%'%maysaa . 1a*a %% canaanto + oo w%*%% (asbayaa in *a(nimadiisa sida %% noo waa.a(san image 1iil'iisa . 2addii aad ,laah r%maysan bogsiinta a hadda + hal'an )oo)in iyo 3%%*a 0%d%%s'a ah weydii in ay % m%%)iyo in aad sababta aadan helin m%%)inta ah ee aad bogsashada . #i dha'hso ah wa* % (abo on 'asta oo ,laah m%%)iya in aad sida aad on maraan daraasaddan . Su!aa1a3a Xagga>aga W87d22 D8>92ga aa> 1a<a@2> Ma ?2/aa d8m92 u>@;/g2K8> 1a 52//2/a <aDa9ad 2>a d385 7aa1 a>2ga 27; I1aa3G

4abarrada 6embiga na.ta oo albaab'a iga .%ro + waayo + )inniyada 'a dhe*eyso in la 'eeno )irrada si )ir'eena . 0iranaya tegin dembiyadii %% ,laah ya(aano iyo la helo in %% denbi dhaa. waa lagama maarmaan si ay % helaan bogsashada . Ya<Duu9 =1 ,1+ Du<ad22 Ruma7sad0u ma 9ad9aad2> d;;>a 0u4a 9u0a , ;; Ra992ga a7aa 2saga 02<2> d;;>aa . O; 3add22 uu d8m9aa9a7 , ;; 2s>a 4aa 1a <a@272 d;;>aa .

5A

%2/6; ;; 5adgudu97ad22>>22 2> m2d022>9a m2d0a 0a18 , ;; I1aa3 u 9a/7a , 4aa7; , m2d 0a18 , 2> aad 0u 9;gsa> 0a/aa . O;1 a3 , Sa1aadda ;; 0u 0u1u1 N2> 5aD a3 , ma1a>a 5aDa 4a5 9ada> . 6embiga aan laca.in % ogolaanaysaa )irrada ay )oogaan . #haydaan'% is'% dayi 'araan in ay '% dh%%ntaan dembi ha noo saarin 'a soo . Laga yaabaa in aan% is'% day inaad dib ayeey % .og + laa'iin lacagta )irrada ayaa weli . 1aa in aan (iran dembiga this to ,laah si aad % hesho in %% denbi dhaa. . Ma6a7;s $ =' , &# O; 9a1 88g , 4a5a7 u 088>88> >2> <u/7aa> a3 ;; sa/22/ 0u 988>6a a3 . Ma/0aasaa C22s8 ;; /uma7sad0;;da a/0a , <u/7aa>0a a3aa 0u 72d32 , H W2210a , 0a1s;;>aa6aa> F d8m927adaadu 4aa 0aa <a@27a> 72322> . H H I7amaa 3a41 7a/ , 2> 1a 72d3aa3d; , D8m927adaadu L 4aa 0aa <a@27a> 72322> , ama 2> 1a 72d3aa3d; , Ka< ;; s;<;G Laa022> s2 aad 0u ga/a6aa> 2> W2210a Aada>a3u d3u10a 0u 1887a3a7 ama/ uu d8m927ada 0u <a@27; H & 0a d29>a 4u5uu <u/7aa>0a a3aa 0u 72d32 , H Ka< , ;; sa/22/6aada Daad; , 27; gu/2gaaga u 68g2 . H Wuu>a 0a<a7 ;; gu/2g22s22 68g87 . Hadda9a dad022 9ad>aa g;;/6a7 a/088> , 4a7 9aD88> , ;; I1aa3 0a> ama/ <a7>0a> ;; 0a18 1a s227; s2 a7 /agga 0u ammaa>ma7 . 2addii %% )iro dembi 'asta oo nolosheena + wa*ayn% nahay in ay (irtaan inay ,laah iyo hesho denbi dhaa. . 1 Y;;5a>aa 1 =$ Hadd22 d8m927ad88>>a D2/a>>; , 2sagu 4aa aam2> 27; <aadd21 2>uu d8m927ad88>>a 2>aga <a@27; 27; 2> a7 2>aga >ad22@27; 5aDda//ada ;; d3a> . D8>927ada aa> 1a<a@2> ma 4a5aa> <a@27a> 72322> D;@ 4a19a ;; 0a 22 g87s6a7G Wa/ ma 4a5aa> u <a@272 >a@6a7daG Wa/ ma 4a5aa> u <a@272 I1aa3G ,n % adeegi )iray si dad'a m%ddo sannado ah + iyo in ay la wasiirro 'ale oo hadal'a + wa*aan helay %n.orgiFeness waa sababta 'owaad ee (o.'a aan la bogsiiyey . #i sahlan ayaa '% ca.iyo dad'a 'ale + 'a badan waa '% ca.iyo na.teena . 1a*aan ma(li dad'% wa*ay yiraahdaan wa* % eg + > #idee ayaan % lahaan lahayd sidaas do(on . 5

&a*aad ayaan ha heli na.tayda galay *aaladda this- > ,misa )eer aan% raalli '%wa 'ale oo 'a .ilan si 'aamil ah na.teena . 4a.taada ca.i < &ar'a wa*yaabo aad % *%n ayaa dhici + dad'a inta badan '% eedaynaa ,laah . > &%*%% ,laah ha tani aniga iig% dhacday 1a*a %% ,laah< 1%*%% ay )oo)iyeen 'arin it< > 2addii tani ay r%n tahay in *aaladdaada + (iran dareen'aaga daacad ah si ay ,laah . 1a*a %% hore % ya(aanay sida aad dareemayso . 6hahdaa + > ,laah + waan '% (aldan loo .ahmay . 1a*aan ogahay in aad tahay a ,laaha )acayl'a . 1a*aan ogahay in aad ii )ecel in 'a badan ayaan *itaa (iyaasi 'artaa . 2addaba + wa*aan '% ogaaday in %% ahaa #haydaan'% + oo aan 1a*aad oo ahaa mas%%l 'a ah shiddada ee noloshayda . 1a*aan (abtay this 1a*aad 'a dhan'a ah . Laa'iin hadda wa*aan aad %g% dambi iyo sii daayo '%waas oo dhanna wa*ay dareen diidmo ah in aad . > Ma/0;s 11 =', ,' S2daa da/688d 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , 4a5 0as6a ;; aad ad2gu g;;/6aad 6u0a>a7s2d , 4a5a7 aam2>sa> 72322> 2> 27aga Daada6; , ;; 2d2>>a 27aga 4aad 7881a> d;;>aa> . O; ma/ a11a 6u0as3; u 6aaga> 62322> , 3add22 aad dad 4a5 0u 188d2322> <2d , <a@2 , 2> Aa992322>>a ?a>>ada 0u ?2/a 5umaa>622>>a 2d22> <a@27; 5adgudu97ad22>>22 . 0iime lahayn + 6enbiilennimo + ?a'oorid M27aa> ?2da7>a787 da/88>0a ;@ D22m8 1a3a7> , 5adgudu90a a3 , 27; 5u0u> uu 22ga 21aa127; Daa6a 5agga I1aa3 0a 72m2d G

0aar 'a mid ah '%wa %g% cad cada iyo 'hatar h%b ,bliis'a waa .i'irro (iime lahayn + *adg%d%b'a ah + iyo *%'%n . 6ambiyeed wa*aa loo (aaday daryeel'a ee loo marayo (irasho dembiga iyo r%maysad b%% '% (aata denbi dhaa. . 2addii dareen ah in% (o.'% dambiile sii wadi + wa*ay + weheliyaan dareen o. (iime lahayn oo *%'%n + ay yihiin #haydaan . :%r (almo in %% yahay iyada oo 5iise . 1a*aan nahay *a(nimada ,laah yahay isaga . 1a*aan '% )ira *a( % taagan oo leh ,laaha Aabbaha ah + sababtoo ah 5iise .

52

1aayo + wa*aa inoo dareemi lahayn baann% nahay waa in la diidi sha(o mada* .%rashada 5iise + *a(nimadiisa + oo meel ayn% isaga . R;;ma>s 8 =1 Wa5aa ?2/a 3adda9a s2daas da/aadd88d 4aa 5u0u> ma 1a3a 0u4a C22s8 Mas225 0u , a3 ;; aa> s2da ?2d30a u s;<;> , 1aa022> s2da Ruu5a u . ' K;/2>6;s ='1 4aa7; , 4u5uu 2saga aa> d8m92 aD;;>2> 2>uu d8m92 >;Dd; >;; , 0aas ;; 1aga 7aa9; 2>a7>u >;D;>>; 5aD>2mada I1aa3 2saga ;; 0u sam88787 . 6iido dareen'a '%wa . /% bilow caddaysanaya erayga ,laah iyo wa* yalaha ee goobahaas . Ra?ada 988>6a a3 M27aa> ?2da7>a787 /a?; 988> a3 , d3aga/ a3a7> 2> ma/a/0a Daa/ a7 mus6aD9a10a a>>a 4aa> 9;gsa> d;;>aa , Daada> m88s3a /uma7sad0aG

1a*aa )ira ra)o ah oo r%n ah + taas oo 'a horraysa iimaan . 1a*aa r%maysan in aan% heli doonaan m%%)inta ah ee wi*ii aann% weyddiisanno m%sta(bal'a . &ar'a aan ma(lo ama a'hriyo erayga ,laah + wa*aan la dha(aa)in doono (%%san in ay ra)aynaynaa . #i 'astaba ha ahaatee + haddii aan wa*ba 'a g%%rto on ra)adii si iimaan + wa*a ay no(on 'araan ra)o been ah . C29/aa>27ada 11 =1 Ruma7sad0u 4aa 3u9aas3a 4a57aa1a3a 1a /a?887; , 27; 5aD22Da7>6a 4a57aa1a3a aa> 1a a/02> . &ar'a wa*aan ra)eyneynaa ah ee aann% '% bogsashada + wa*aa loola )eedaa in aan weli ma helin iimaan bogsiinta + laa'iin in aan% .ilayno inay % marar'a (aar in m%sta(bal'a ay helaan . &arar'a (aar'ood (o.'a aaminsan in %% isag% ama iyad% waa bogsan doonaa mar'a (aar'ood ay dhacdo ama wa(ti m%sta(bal'a yimaado . Badanaa wa*aa lag% gelinaya laga .ilayo dhalanteed is% on dibna % g%%rto is$ *%'%n . 3a)o been ah in %%san hor%socod'a galay aan% r%maysad'aag% waa dhagar ahayn . 1aa car(alad ah si dawaynaya #haydaan'% doonayo in aad a(basho $ Gaaloowdaan < 1a*barasita beenta ah

53

Ma ?2/aa> a9uu/0a a3 88 9a/2dda 988> a3 Wa5aa> 381a7 3;/8 88 2ga d3a4/6aa 1agu 9;gs22787 G Barista in liddi '% ah erayga ,laah + ama la8aanta baridda wanaagsan ayaa loo ogol yahay #hayddaan'a oo ay *adaan /iristan'a wa*a *a(a % leenahay . Baridda Beenta ah says :

)iro waa ,laah doonistiisa . 9an%%n '% bari doonaa d%l(aado . *an%%no idin'a soo bi*in doonaa dhaw ,laah . #ilcaya inay ,laah ammaanaan soo de)in doono . 0aado wi*ii baridda been ah ee aad heshay iyo odhan + > waan diiday . . . . . maanta . Anig% waan amri .i'ir 'asta waa lid '% ah erayga ,laah si na.teeda 'ashi.aan iyo in ay 'a soo ba*een oo aan .i'ir'a . > sha'i iyo Gaalnimada M27aa> 3a7s6a /uma7sad1a!aa>6;;da aa4ad88d Da192ga7ga G Gaalnimada no(on 'araa wa*barashada ee la soo dhaa.ay + laga bilaabo dembi la *alin nolosheena + ama *ataa times o. niyad mar'a la is'% dayayo in%% ,laah r%maysta noo bogsashada la soo dhaa.ay . Gaalnimada yahay mid 'asoo hor)eeda iimaan'a %g% . 2addii aan la samayn r%maysadla8aantooda aawadeed dagaal + wa*aana '% t%'atid + >3abbiga + iga caawi r%maysaddarradayda > &ar'aa baa %ga .iirsaday on wi*ii erayga ,laah leeyahay oo '% saabsan bogsashada . Ma/0;s $ =', K;10229a 42210a aa992322s a7aa 21ma3a u s22 Da712788> ;; ;;32> 0u 72d32 , H Sa72d;4 , 4aa> /uma7sa>a3a7 , : , Iga <aa42 /uma7sadda//ada7da H Aaminaad leh 6abiiciga 6areen'a M27aa> 2s0u 3a11a7>6a ma<>a7aa1 da922<2ga a3 aa> 3a1022 a7 u ;gg;1aa> /uu5a7ga aam2>sa> 8/a7ga I1aa3 G

,yada oo macnayaal dabiiciga ah o%r + wa*aan aaminsan nahay wa*a aan ar'i 'arnaa + hear + taabto + %rin ama 54

dhadhan . 1aa in aan *a(ii)inaa in m%%)inta ah ee erayga ,laah waa dhab dheeraad ah iyo r%n badan wa* ayn% dareemi . 2a 'a .iirsan ee anaa soo ?omas . Y;;5a>aa '- =',&'8 Laa022> T;;mas , 022 D2dum;s , 6;9a>022 0a m2d a3aa , ;; aa> 27aga 1a ?;;ga7 ma/0uu C22s8 72m2d . Hadda9a 58/622 0a18 a7aa 0u 72d32 2saga , HWa5aa> a/0a7 Sa72d022 . H Laa022> 4u5uu 27ag22 0u 72d32 , H Hadd22 aa>a> ga<m2322sa 0u a/02> @a/ 638 musmaa//ada , ;; a>>a >a@6a7d22 9aa> @a/6a ga1a7 J/2>6 88 musmaa//ada , ;; aa>a> ga<a>6a7da g812> d32>a<22sa , /uma7sa>9a maa7; .H O; s2dd88d maa1m;;d da9ad88d 58/622s22 uu ma/ 0a18 0u ?2/a7 guda3a , ;; T;;mas>a 4aa 1a . C22s8 4u5uu u 72m2d , a19aa99ad22 ;; 52d3a> , ;; 2>6uu 2sd385 6aaga7 a7uu d385da 0a , ;; 0u 72d3aa3d88> , H I8a<8 2> aad : H Ma/0aasuu T;;mas 0u 72d32 , H R8a<3 @a/6aada 3a10a> , 27; 88g6; ga<ma3a7ga , 27; ga<a>6aada 3a10a> gaa/6; , 4aa>a g812 d32>a<a7ga . O; 3a /uma7sad 1a!aa>2> 1aa022> /uma7s; . H T;;mas a7aa u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 , H Ra992ga7 27; I1aa3a7;4 : H Jawaabta 5iise si ?homas weli waa )awaabta %g% habboon ee noo maanta< B .'$ C22s8 a7aa 0u 72d32 , H T3;mas , sa9a96a ;; a3 2>aad 2 a/ag688> , aad 9uu /uma7s6a7 . Wa5aa 9a/a0a7sa> 0u4a aa> 2 a/ag 88 4812 4aa> /uma7sa> . H %ukada , *Rabbiga , ha wixii +our Word baraa noqon more dhab ah ii ka badan wax aan ka arki kartaa , maqlaan , taabto , ur , ama dhadhan . ,a iga guurtid iyo aad u badan boqortooyada Ruuxa iyo aaminsan +our Word badan- * ILAALINTA CAAFIMAADKU WAA BILAWGA XOOGA DAGAALKA

55

AD;;>sas3ada <ad;4ga &ar'aasaa ,bliis'% w%*%% t%%g ah oo t%%g . 1a*a %% cadowga ah ee caa.imaad'eena . Y;;5a>aa 1- =1- 6uug ma a3a m2d 0u 2ma> ma/0a 1aga /889; 2> a7 0a 5adaa> , 27; 2> a7 d21aa> , 27; 2> 1a 9u/9u/27; . Wa5a aa> u 2m2d 2> 1aga 7aa9; 2> a7 Da9aa> >;1;s3a , 27; 2> 0a 9ada> a7aa 4a5a 1aga 7aa9aa 2> . ,bliis'% yimaadaa sida libaa* ciyaya oo doonaya in la b%rb%riyo . 1 Bu6/;s =8 ,$ d2g6;;>aadaa> , @88?2g>aadaa> , ma5aa 7881a7 , aad 2s 3a7saa> a7aa I9122s0u u s;<da ;; 0u saa9sa> s2da 129aa5 <27a7a , d;;>d;;>aa <2d uu 0u 12D; . Is0a 21aa12 2saga , ;;ga>a 22maa>0a , 27ag;; ;g 2>a7 0u 5a>uu>sa> d;;>; , 2s1a ma/0aa>a 0329/ad 97 4a1aa1a322>>a du>2da ;; d3a> . #haydaan'% cadowga ee )ir'a o%r + 4a. + iyo r%%*a . 1aa in aan loo a(oonsado in%% istaraati)iyad iyo hayn isaga ad'aaday nolosheena . X;;ga7s6a Ra992ga 1aa in aan '% barto '% *oogaysta 3abbiga ah + si ay nooga 'ii h%b'iisa % d%l + in ay 'a .ee)ignaadaan + diyaar dagaal'a 'asta oo g%%leysta . 6agaal yahan weyn + Ba%l ee ras%%l + w%*%% noo (oray saabsan this . (@8s;s + =1-&13 Ugu dam987>622 , 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Ku 5;;ga7s6a Ra992ga 27; 5;;gga 26aa1022sa . O; 3u90a I1aa3 ;; d3a> , ;; aad 7aa9aa 2>a7 a4;;daa> 2>a7 0a d3a>0a a3 2>aad s2/6a I9122s0a 3;/ 2s6aag6aa> . Waa7; , ma a7>u 18gda>>; ?2d3 27; d322g , 1aa022> d3a>0a a3 4a57aa1a3a , 0a d3a>0a a3 a4;;da3a , 0a d3a>0a a3 6a127a7aas322 , gud<u/0a 0u ?2/a da!da 632s , 5u10a Ma/62da /uu57ada s3a/0a a3 m881a3a ?a>>ada . S2daas da/aadd88d 21aa 3u90a I1aa3 ;; d3a> , 2> 1aga 7aa9aa 2> aad 3;/ 6aag2 maa12>6a s3a/0a a4;;d2 , 27; ma/0aad saas ;; d3a> , s2 a7 u 2s6aagaa> . Ka1a s;;<aa> )a11aa/; S3a7daa>0u &ar'aasaa ,bliis'% w%*%% is'% dayayaa in%% dhacaan caa.imaad'eena adigoo isticmaalaya isaga oo .allaadhihii oo ah *an%%n + calaamadaha + .i'radaha *%n *%n + iyo sha'i .

5"

(@8s;ss + =1+ Sa//8878 , Daadas3ada gaas3aa>0a /uma7sad0a 183 ;; aad a4;;d2 d;;>aa> 2> a7 d8m2> ;; d3a> ?uD 0a ;1;1a7a ;; 0a m2d a3 0u4a s3a/0a 183 . 1a*aan la siiyey gaashaan'a r%maysad'a + inaad dhaa.to weerar'a #hayddaan'a . 9an%%n + calaamadaha + iyo a.'aarta *%n ee #ha'i ma nama dilo + haddii aan geesinimo loo sii isticmaalo gaashaan iimaan'eenna . A.'aarta *%n 1aa in aan daawado a.'aar iyo ma ha sha'i degto maan'iinna . 2ab'a %g% .iican ee this sameeyo waa indhahayaga go8an on 5iise haysashada . Ma6a7;s 1, ='#&31 Ma/0229a C22s8 4aa 1a 3ad1a7 27aga , ;; 4u5uu 0u 72d32 , H Ka1s;;>;4 : Waa a7aa> F 3a 0a <a9sa> H . Ma/0aasaa Bu6/;s u ?a4aa9a7 ;; 0u 72d32 , HRa992ga , 3addaad 6a3a7 ad2ga , 0u am/2 d;;>; 2>a7 22 72maadaa> 2> aad 927a3a 0u du1 . H S2daas Wu5uu 72/2 , H Kaa1a7 . H O; ma/022 Bu6/;s uu s;; d8ga7 88 d;;>>2da , a7uu 927a3a 0u du1 s;<da7 2>uu C22s8 u 6ag; . Laa022> g;;/6uu da9a7s322 a/0a7 9aDa7 a3aa , 4uu 0a <a9sada7 F 921aa9a7 2>uu d8g; a7uu Da712787 , ;; 4u5uu 0u 72d32 , H Sa72d;4 , 2 9ad9aad2 : H O; ma/0229a C22s8 ga<a>622suu u 6aaga7 ;; 2sag22 , ;; 4u5uu 2sag22 0u 72d32 , H O aad /uma7sad 7a/a7aa1;4 , ma5aad u s3a02da7 GH &ar'ii aan bilaabaan inay raad '% yeelan by dareen'eenna + cabsanaynaa + sa.tay negatiFe + ama erayada dad'a 'ale + ayn% doonayno inayn% % tiimban . 1alwal'a 1alaaca +sida sha'i + waa 'a soo hor)eed'a oo r%maysad'a . 0o.'a aan socon 'arin iimaan'a iyo welwelin wa(ti is'% mid ah < 1alwal'a waa dembi . 1alwal'a r%n ahaantii r%maysan erayga ,laah r%n ma aha . Luu0;s 1' ='' ,'$ O; 4u5uu 58/622s22 0u 72d32 , H S2daa da/688d 4a5aa> 2d2>0u 1887a3a7 , Ha ugu 4814812>a >;1;s3aada , 4a5aad <u>2 d;;>6aa> , m87d022 , 4a5a aad saa/a7 d;;>aa . O; 3a d;;>d;;>2>a 4a5aad <u>6aa> 27; 4aa ama 4a5a aad <a96; 4aa , uma>a aa> maa>0a 48/48/ 183 . H 5;

Waa 1ad22da7 1aa in aan '% baran in ay diidaan a.'aarta *%n isla mar'iiba . 1aa in aan si %la 'ac ah oo diiday .i'irrada bin%$ *an%%n iyo c%d%r ahaan ay '% dh%.an maan'iinna . Bawlos w%*%% % (oray in aan% 1aa in ma*aabiis ahaan 'eenaan .i'ir 'asta 5iise . ' K;/2>6;s 1- =3& Waa7; , 2> 0as6;; aa>>u 0u s;<;> ?2d30a , aa> dagaa10a 0u sam887; s2da ?2d30a . Waa7; , 3u90a dagaa10a7agu ma a3a 5agga ?2d30a , 1aa022> 5;;g 9ada> ;; 0u ?2/a I1aa3 @;/ ?22da7a 3;;s Da1<ad2322s22 , 6uu/a7a d;;da3a 27; 4a5 0as6a ;; sa//887a 1a@622sa 2sa sa//a7s227a 4aa aD;;>6a I1aa3 , @202/ 0as6a ma59uus ga1a7 s2 uu Mas225 u add88<; . . . 1aa in aan had iyo )eer ilaaliyaan .i'irrada iyo iyaga '% hay heshiis'a iyo addeecitaan'a .i'irrada &asii* sida lag% m%%)iyey ,saga eraygiisa '% saabsan noo bogsashada iyo caa.imaad'a . :%r mas'a*da waa in lag% edbin in ay diidaan a.'aar ama calaamado aan ahayn in heshiis'a ay la erayga ,laah . 1aa in aan diido a.'aar in la 'eeno )irrada sida > wa*aan % malaynayaa in aan hoos % soo hargab'a . > ?ani albaab'a % .%raya + waayo + #hayddaan'a in ay na )ebiyaan . #ida aan '% )oogi heegan hab'a #haydaan'% + ee aan% hayno 'ara caa.imaad'eena . ISTAAG DABAYSHA NOLOSHAY ,n masaal'a '% saabsan beeralayda ah + wa*aan 'a digay in dib mar'ii aan helno .arcan'a 1ord ee aan (albigeenn% + #haydaan'% + in carro ay shimbirraha d%%r'a + isla mar'iiba soo iman doonaan inay 'a *adaan ab%%r in . Ma/0;s , =3 ,, ,1,&1# : Ba1 88g , B88//87 9aa 9a5a7 2>uu 4a5 988/; . O; 4a5aa d3a<da7 , ;; 2>6uu 988/a7a7 , 2> Daa/ 9aa ?2d0a g88s622sa 0u d3a<a7 , 27; 3aadda 3a4ada 72maad88> ;; <u>88> 26 . ,n shar*aya masaal'an 5iise w%*%% '% yidhi + B88//87gu 4u5uu 988/aa 3ada10a . O; 0u4a>u>a 4aa 0u4a 0u 7221 m88s322 3ada10a 1agu 988/a7 , . O; ma/0a7 maD1aa> , S3a7ddaa> 9aa 2s1a ma/0229a 72maada ;; 0a Daada 3ada1022 1agu 988/a7 27aga . O; 0u4a>u 4aa 0u4a 0a d3aga5 a3 1agu 988/a7 , 0u422 g;;/6a7 maD1aa> 8/a7ga , 2s1a ma/0229a @a/5ad 9a7 0u Daa6aa> ,

5=

;; 4a5a7 18872322> , 52d2d ma 1a3a7> >a@6;;da , 27; s2daas u ad0a7sa> uu> 4a0362 . Da9ad88d>a 4a5aa , ;; g;;/622 d329 ama s218< ugu d3a<; 8/a7ga aa4ad22s , ma/0229a 4a7 0a 5umaadaa> A 5umaadaa> & K"B C . 5iise digay in mar aan la helin ay r%nta (aar'ood 'a soo ,saga eraygiisa + :o #hayddaan w%*%% isla mar'iiba soo iman doonaan inay % 'a *adaan . 5iise ayaa sidoo 'ale 'a dhigay cad in #haydaan'% ee mashr%%ca in ay na dhacaan no(on doona isticmaal'a iyo dhibaato iyo cadaadis . D329 27; Cadaad2s0a 1aa ma*ay dhib iyo cadaadin6ictionary 1ebster ee ereyada sida %% isticmaalaa sida cidhiidhi '% )ira + dhib ah + m%r%go + iyo d%lmi ah + calool*%mo + silica + iyo )irrabaaddaha in lag% (ee*o dhib . 1%*% leeyahay in cadaadis waa )oogto ah + dareen'a taabasho aan loo geysto + *an%%n + ci(aabta + ama dhimasho + gaar ahaan sababo diinta . #haydaan'% w%*%% ogyahay in haddii erayga ,laah loo ogol yahay in%% '% sii )iraan nolosha (o.'a + isag% ma %% awoodi doonaan in ay iyaga )ebiyaan . #idaas ay%% is'% dayi doonaa wa* 'asta si iyaga % sha'iday 1ord gaar ah in . 2addii (o.'% helo erayga ,laah '% saabsan bogsiin iyo wa*a %% helay m%%)inta bogsashada in %% + ama )idh'eeda + #haydaan'% inta badan ridaa )%( 'a ololaya oo calaamadaha iyo *an%%n . 1a*a %% is'% dayaa in%% gelin iyo hoto + ololaya oo male *%n '% in ay maan'a '% leh )irrada ayaa yimid 'a dib mar'ii . Duu@aa> 4887> 5iise w%*%% .adhiyey doon sidii ay%% wa* '% baray masaal'a '% saabsan beeralayda si ay dad .aro badan + '%waas oo %r%rsadeen oo badda *eebteeda taal . 6ad'a in #haydaan'% in%% iman doono si dha'hso ah wa* *ado oo dhashii Hreyga w%*%% %ga digay . ,sla maalintaas mar danbe + sida ay soo g%dbayey weyn oo dhan'a 'ale + w%*%% % tegey see*an ee dambe ee doonnida . Ma/0;s , =3#&3$ I7; duu@aa> 487> 0a 0a<a7 , ;; 32/a/022>a d;;>>2da7 0u , s2daa da/688d 4a5a a7 a3a7d ma/ 3;/8 9uu52>6a . Laa022> 4u5uu a3aa 88 d;;>>2da 2sag;; 9a/02> 0u 3u/da a . O; 4a5a7 2sag22 ;; 9adduu

5!

0u 72d32 , U dadaa1 , H Ma<a112m;4 , m27aa>a7 4a59a 0u1a a3a7> 2>a7>u 1u>>; GH Ma/0aasuu 0a<a7 ;; da9a7s322 <a>aa>6a7 , ;; 0u 72d32 , 9adda , H Na9adda , 4812 >;D;> : H Ma/0aasaa da9a7s322 d8g6a7 ;; 4a5aa ?2/a7 5a4aa1 487> 9aa d3a<da7 . E'aalay Hraygaaga aawadiis 6hib iyo cadaadis lahaa waa)ibo .or the 1ord aawadiis + oo nooca windstorm weyn . #ida 5iise '% hadlay + oo #hayddaan'% isla mar'iiba % yimid in%% wa* *ado oo dhashii Hreyga soo ba*ay iyagoo (albigooda . 2al'ii matalaya iimaan'a iyo hadlayay d%%.aan'a na.tooda + sida '%wa '% )ira masaal'ii + wa*ay no(deen *anaa(in . /all%%meysato /%waas + 'hibrad *alinaayo ee windstorms soo no(no(da wa*aa baddii '% + 6egaaladii iyo 'a ba(ay in ay ha.an lahaa . 1ayna 'a *%maadeen in 5iise %% ahaa h%rdo % m%%(deen in ay no(on 9isbiga /%miye '% saabsan *aaladda . 1a*ay 5iise 'a toosay oo lag% eedeeyay in isaga + > &acallimow + miyaanay wa*ba '%la ahayn inayn% l%nno> 1a*aa laga yaabaa in + wa*aan% 'a )awaabay galnaa iyo cadaadis'a ee )irrada + c%d%r iyo *an%%n by oohin ,laah > 2a aad % daryeeli in aan l%nno- 2a aad '%la ahayn in calaamadahan % imid iig% dheceen- > 1a*aa laga yaabaa in + wa*aan )eclaan *ertii hore + wa*ay no(deen *anaa(in iyo ,laah '% eedeeyay l%g%g% taasi % dhici 'artaa noo . By sidaas samaynaya + wa*aan sidoo 'ale ayaa loo ogol yahay #hayddaan'a oo ay 'a *adaan .arcan'a Hreyga soo ba*ay isagoo (albiyadiinna . > 4abadi ha ahaato > Ma/0;s , =3$&,1 Ma/0aasuu 0a<a7 ;; da9a7s322 <a>aa>6a7 , ;; 0u 72d32 , 9adda , H Na9adda , 4812 >;D;> : H Ma/0aasaa da9a7s322 d8g6a7 ;; a7 ?2/aa> 5a4aa1 487> 9aa d3a<da7 . Laa022> 4u5uu 27ag22 0u 72d32 , H Waa ma5a7 sa9a96a aad 6a3a7 s2daas <a9s2 9ada> G S2d88 4aa 2> aad 188da3a7 /uma7sad u 1a3a7>G H Aad 9a7 u 9aD88> , ;; 4a5a7 72d3aa3d88> 2> m2d022>9a m2d0a 0a18 , H Yaa 6a>2 4a5a7 >;D;> 0a/6aa , 2> 5a6aa da9a7s3a 27; 9addu9a 7881aa> G H 2addii #hayddaan baa 'a *adaan 'araa Hreyga aan la helin + sidoo 'ale dib noog% on in%% 'eenaa 'araan calaamadaha )irrada iyo c%d%r'a . "A

&ar'a #haydaan'% 'eentaa dabeylo 'a dhan'a ah nolosheenna + wa*aan + sida 5iise + waa in istaagin ee naga doon iyo geesinimo + si 'alsooni '% hadlo erayga ,laah '% . &ar'aan sidaa yeelno + 3%maysad noo 'ori doono . 1a*aan caddayn doonaa erayga ,laah ee nolosheena gaar'a ah oo wa*ayn% no(on doonnaa *oog iyo *oog '% ah r%maysad'a < G; ,aa>088>a 1a(tigan *aadir'a ah ee h%b dagaal ololaya oo cadaadis iyo dhib yimaado + waa in aan% go8aan 'a . 2a aan% r%maysanahay in erayga ,laah + ama noo aaminsan yahay ee dha(an'a2a aan% r%maysanahay in erayga ,laah + ama ha wa*aan% aaminsan nahay calaamado o%r 2a aan% r%maysanahay in erayga ,laah + ama aadan aan% r%maysanahay in erayada saa*iibadeena + anaa 2a aan% r%maysanahay in erayga ,laah + ama warbi*inta dha'htar'a -

1aa in aan go8aan 'a gaari g%daha na.aheena on erayga ,laah % istaagaan eegeyn wa*a dha'haatiirta + as*aabta + ama astaamo % leeyahay . &a + da(ii(ad this + istaagi 'araa on iimaan 'ale ee + wa*baridda + ama marag . 1aa in aan iimaan'eenna gaar'a ah si adag oo '% salaysan erayga ,laah istaagaan . Laa022> 0a4814812dda du>2da> 5iise ayaa sidoo 'ale 'a digay in 1ord + 'aas oo aan la helin wa*aa laga cee)isay 'ari waayeen nolosha ah + haddii la oggolaado laa'iin 'awelwelidda d%nidan + a.'aar add%%n iyo dabeecadaha dad'a soo dhe* galay Alla haw na*ariistee . Ma/0;s , =1$ . . . 27; 0a4814812dda du>2da> , sasa92dda maa10a , 27; dama<7ada @;/ 4a5 0a18 88 0u sa5as3; 8/a7ga , 4aa>a >;Ddaa m2d3;1a!aa> . #ida ayn% ciidda ee (albigayaga '% beerayaa + oo waraabin )irtay sii .i'iraa + erayga ,laah + isagoo (albiyadiinna 'a sii ahaan doonaan dh%l wanaagsan . 1a*aan la noolaan doonnaa in g%%l iyo bara'o ha(ab tiran .

"

Ma/0;s , ='- Laa022>s8 0u4a>u 4aa 0u4a 0a Ku4a>>a 4aa 0u422 d3u10a 4a>aagsa> , 0u4a 3ada10a maD1a , ;; aD9a1a , ;; m2d3; s;; = %aa/ 0a m2d s;dd;> 1aa9 , m2d>a 125da> , m2d>a 9;D;1 a3 .

MAJIRTO MEEL SHEYDAAN JOOGO 1aa in aan% '% siin )irin .%ritaan'a ,bliis'ana lag% *a)iyo dembi o%t o. nolosheena . H Ma/ dam98 3a d8m9aa92> H /a dib mar'ii 5iise bogsiiyey nin *oogdaran iyo at Beytesda oo lahaa r%%*a soo )abnayd + waayo siddeed iyo soddon sannadood + 5iise w%*%% '% raadinayaan isaga isaga siin mid 'a mid .ariin m%hiim ah . Y;;5a>aa =1, Wa5aas da9ad88d C22s8 4u5uu 2saga 0a 381a7 ma<9ud0a ;; , ;; 0u 72d32 , H 88g , aad a7aa 1;; sam88787 s2 @22<a> . Ma/ dam98 3a d8m9aa92> , 4aa9a 4a5 0a s22 5um2 2d22> 62m2d . H 2addii aan% 'aa hayno dembi %ncon.essed + ama dembi aan% toobad 'eenin nolosheena + wa*aan% '% siin ,bliis'ana meel % 'eeno )irrada noo on + iyo in ay dhacaan oo naga mid ah o%r bogsashada . (@8s;s , ='# . . . 6;;>a I9122s0u 0u s22> m881 . Ruu5da 9;;s 1;;ma 3a7; 3%%* oo soo )abnayd + mar 'asto raadinaa .%ritaan'a dib % yimaadaan oo '% no(oto g%riga . Ma6a7;s 1' =,3&, Ma/0a ;; ?2>>2 4asa03 s;; 9a5da7 >2> , a7uu m881; aa> 927; 1a3a7> 6agaa , 2sag;; >asas3; d;;>a7a , ;; 2ga 381aa ma ?2/; . Ma/0aasaa a7uu 72d32 , Wa5aa> 0u >;D;>a7aa 2> aa> gu/2ga7g22 aa> 0a 72m2d . ! O; ma/0uu 72maad; , 4u5uu 381aa 2sag;; mad3a> ;; 5aaDa> ;; , 27; saa/a7 s2 . Ma/0aas 6agaa ;; 4u5uu 4a6aa 6;dd;9a ?2>>2 ;; 2saga 0a18 ;; 0a 5u>5u> 9ada> 183 , 27; 4a5a7 ga1aa> ;; 3a10aas ?;;gaa> , 27; g;9;10a N2>0aas 4a0362g22sa dam98 a7aa 0a da/>aada 4a0362ga

"2

3;/8 0a 9ada> . S2daas ;; 0a18 a7a7 >;D;> d;;>aa> , 27ag;; 1a Da/>2ga> s3a/0a 183 . S2 9uu5da 2su 21aa12> 1aa in aan g%ryahayaga + )ir'eena + b%%*a '% hayn . Mas225a Muu?2>622 3 ='- Ba1 88g , a19aa90aa> 6aaga>a3a7 ;; ga/aa<a7aa a3 . Hadd22 >2> <;d0a7ga maD1; ;; a19aa90a 2ga @u/; , 4aa> u s;; g81a7aa 2> 2saga 27; 1a <u>;F , 2s>a 4uu 21a <as3a7> . 3%%*a 0%d%%s'a 1 K;/2>6;s 3 =1+ M27aada> Oga7> 2> aad 6a3a7 2>a> ma<9ud0a I1aa3 27; 2> Ruu5a I1aa3 2d2>0u d385 ?2/a G Hrayga ,laah Y;;5a>aa 1 =# Hadd22 aad 21a ?;;g , ;; 8/a7ada M7 s22 ?;;g2 d;;>; 2> , 4a5aad 487d22sa> d;;>aa 42522 aad d;;>a7s88> , 27; 4a5a 1agu sama7> d;;>aa ad2ga . oo iimaan'a 1 Y;;5a>aa =, Ku a11a 022 0a d3as3a7 I1aa3 , ad0aadaa du>2da . O; 0a>u 4aa guu1 a3 2> 1296a 22maa> & ;u/ du>2da . 6abeecadda ,laah '% (%mman %ma d%l(aadan 'aro dembi . 2addii aan % ogolaan dembi in ay sii nolosheena + wa*aan 'a saari na.teena ilaalinta ,laah oo albaab'a iga .%ro + waayo + #hayddaan'a in ay na dhacaan o. o%r caa.imaad'a iyo nabadda ee mas'a*da . UDAGAALAN CAAFIMAADKAAGA! A3a4 m2d 3u9a7sa> /a dhig adiga oo gaashaan oo iimaan'a *oog leh oo had iyo )eer diyaar % ah inay demin ,bliis'% ee .allaadhihii o. sha'i iyo r%maysad . Caa@2maad0a 4aa d;;>2s622 I1aa3

1a*aad % socon 'araa caa.imaad'a rabbaani ah iyagoo ogaanaya wa*a doonista ,laah ee aad in b%'aan'ooda laga bogsiiyo .

"3

)a12ma3a Rasuu11ada 1- =38 . . . 27; s2duu I1aa3 C22sa3a /88/ Naasa/8d 0u su90a7 Ruu5a %uduus0a a3 27; 5;;gga , 0u4aas ;; u ga1a7 ;; 0u saa9sa> sama7>6a 4a>aagga 27; 9;gs22> ?2/a7 0u422 I9122s0u <add29a7 ;; d3a> , 4aa7; , I1aa3 9aa 1a ?2/a7 2sag22 . 3 Y;;5a>aa ' Ga<a127;4 , 4a5aa> 0uugu du<887aa 2>aad 0u 1229aa>6aa> 4a5 0as6a ;; >;D;> 88 <aa@2maad0a , s2da >a@6aadu u 1229aa>sa> 6a3a7 . UDa9; 2maa>0a s2 adag 1aa in aan *a)iya iimaan'a wa*aan % (irayaa . 1a*a ayn% % (irayaa waa sidee baann% % noolaan + wa*a aann% '% samayn + oo wa*a ayn% nidhaahno . C29/aa>27ada , =1, 3adda9a 4a5aa>u 188>a3a7 4adaad sa/8 ;; 487> 0aas;; sam;;72>0a s22 d385 ma/a7 , C22s8 ;; a3 W2210a I1aa3 a3 , a7>u >;; >agu D2/as3; . R;;ma>s 1- =+&1- Laa022> 5aD>2mada ;; /uma7sad022 uu u 3ad1aa s2da 6a> , H Ha Da192gaaga 2s0a 62d3aa3d2d , Yaa 4a5aa> 0;/2 d;;>aa samada 0u ?2/aG ! H AO; a3 , 2> a7 3;;s u 0;/ 0a Mas225 C ama , H L Yaa d;;>aa 7aama7s0a G ! H AO; a3 , 2> a7 Mas225 0u4a d32>6a7 0a C . Laa022> ma5a7 188da3a7 G H (/a7g22 4aa 0uu d3;4 , 526aa a@0aaga 27; Da192gaaga , H A6aas2 4aa , 8/a7ga /uma7sad0a ;; aa>>u 0ugu 4a<d2>>; C = Taas2 3add22 aad D2/a> 2> aad a@0a Ra992 C22s8 27; aad Da192ga 0a /uma7sa62d 2> I1aa3 2saga 0a sa/a 02<2787 0u422 d32>6a7 , 4aad 9ad9aad2 d;;>6aa , . Waa7; , Da192ga 4a5 9aa 1aga /uma7s6aa 5agga 5aD>2mada , 27; D2/6aa a@0a 1a sam887; 9ad9aadada . 1aa inaan 'a digtoonaano in aan ha noo a.'a wada baabbi8in maraggayaga hadal si ta*adar la8aan . 6ha'hso 1a*aan% (abanaa si iimaan iyo in ay erayga ,laah by had iyo )eer sheega wa*a erayga ,laah leeyahay . Ku 3ada1 8/8ga 21aa3 Ayadoon calaamadaha liddi '% + '% hayn on r%maysad'a iyo '% hadal'a erayga ,laah . Y;; ,881 3 =1- 9 . . . 3a 6a9a/ 4a5a7 72d3aa3d88> , X;;g 9aa> . ! ' K;/2>6;s , =13 Laa022> 6a> aa>u 2s0u /uu5a 88 /uma7sad0a , s2da a7 4a5a 0u D;/a> , HWa5aa>

"4

/uma7sa> 7a3a7 ;; s2daas da/aadd88d a7aa> 1a 3ad1a7 , H 4a5a 0a18 ;; aa>u u /uma7sa> ;; aa>a7 s2daas da/688d 1a 3adas3; . &ar'a 'owaad wa*a ay % m%%(ataa la yaab iyo *itaa ay adag tahay + laa'iin haddii ayn% '% edbiyo doonnaa ereyga 'aga dhe* hadlaan iyo aydnaan sha'iyin + wa*aan '% noolaan doonaa in g%%l ah &asii* < N;D; m2d aad uguu1a7s6a 1aa in aan og nahay inayn% '%wa 'a badan '%wa g%%laysta < R;;ma>s 8 =3#&3$ W8129a 4a57aa1a3a> ;; d3a> d385d;;da 4a5aa>>u 0a 9ada> 0u4a guu1a7s6a 2saga 022 2>a ?8<1aa . Waa7; , 4a5aa> 3u9aa 2>aa> m2d0;;d>a d32mas3; ama >;1;s3a , ama ma1aa!2ga3a , ma>a 4a57aa1a3a ama 0u4a 5;;gga 183 , 4a57aa1a3a 3aa6a> ?;;ga ama 4a57aa1a3a 2ma> d;;>a , ama 0;/ , ama 3;;s , ma>a 4a5 0a18 ;; 0as6a a9uu/a7 , 4u5uu >;D;> d;;>aa 0a1886; 2>aga s;;<2 0a/2> ?a<a710a I1aa3 ;; 0u ?2/a Ra992g88>>a C22s8 Mas225 . 9aaladaha + )inniyo + ama dad'a 'ale ee aan inaga sooci 'arin ilaalinta ,laah . 1a*aan yihiin '%wa 'eliya in sooci 'ara na.teena . By iyagoo og 1ord iyo '%wa aan nahay in &asii*a + ee aan% hayno 'artaa ca(iidada iyo '% hadhaan caa.imaad'a . 1aa ,laah doonistiisa dad'a in loo bogsiiyey + inay dhawraan oo ay bogsashada + iyo in ay '% noolaadaan caa.imaad 'aamil ah . 1aa in aan .ahmo iyo in la raaco (orshaha ,laah ee maam%l gobaleed'a B%ntland r%%*iga iyo iimaan . 1aa in aan is'a ilaali sha'i iyo dembi . By isagoo garanaya + iyagoo r%maysan + '% hadal'a + iyo matalaya on erayga ,laah + wa*aan sii wadi doonaa in ay '% noolaadaan caa.imaad wanaagsan ee )idh'a iyo na.ta < SU'AALO IYO MURAAJOCO . &a*ay yihiin sadde* wa*yaalood oo si bogsashada (o.'a % 'eeni 'artaa ca(abadda '% ah iyo sida ay tahay in looga g%dbi doonaa-

2 . 1aa ma*ay *idhiidh'a 'a dha*eeya masaal'ii beerreyga iyo 1indstorm Great iyo sida tani *iriir si aad % "5

3 . #ida ayn% % dagaalami 'arnaa #haydaan'% iyo nooga bogsiinta -

""