Está en la página 1de 15

Cng Ngh Mng Vin Thng

Chng 1
Cu 1: nht nh sng trong li cp quanh bng cch boa xung quanh n vi cc vt liu # c ch s khc x thp l thnh phn. A. cladding B. total internal reflection C. total internal rellraction D. tranmistion Cu 2: tng phn x, ph si trn (lp li cp quang) vi lp v c __ A.ch s khc x cao hn. B.ch s khc x thp hn. C.khu s (numerical aperture) cao hn D.khu s (numerical aperture) thp hn Cu 3: mt mt cao trong cc th h cp quang trc l do ___ A.s khng tinh khit. B.thy tinh (silica). C. dn sng. D.li cp nh. Cu 4: ----------- dng fused silica, to ra cp quang single mode c mt mt thp (<2.0 dB/km) a. Standard telecommunications laboratory b. The post office research laboratory c. Corning glass works d. Ts. Charles K.Kao Cu 5: Cp quang erbium-droped c th c dng nh? a. Cladding b. Mt pulse suppresor c. Mt b ti sinh tn hiu d. Mt b khuch i

Chng 2.
Cu 1: d liu c truyn trn cp quang c th di dng: a. ting ni. b. d liu thng tin. c. video. d. a,b,c u ng. Cu 2: thun li chnh ca vic truyn thng bng cap quang l ? a. truyn thng tin vi khong cch xa.

b. tn t thi gian hn so vi cc phng tin truyn thng khc. c. khng b tc ng ca cc loi nhiu in t, giao thoa vi cc ngui khc nn truyn d liu t. d. a,b,c u ng. Cu 3: mt ng truyn cp quang c cu to t: a. mt ngun sng ti u pht (dng laser hoc LED) b. cp quang ( truyn ngun sng n ch). c. b d pht hin tn hiu nh sng ti u nhn. d. a,b,c u ng. Cu 4: cc loi cp quang gm: a. singlemode, multimode. b. singlemode, multimode Step Index, Multimode Graded Index. c. Singlemode, Multimode Step Index. d. Singemode, Multimode Graded Index. Cu 5: cho thng s trn 1 cp quang nh sau: Core/Cladding Diameter l 62.5/125(micro met). yl loi cp g ? a. Multimode Graded Index. b. Multimode Step Index. c. Singlemode. d. Multimode. Cu 6: cho thng s trn 1 cp quang nh sau: Core/cladding Diameter l 8-9/125(micro met). y l loi cp g ? a. Multimode Graded Index. b. Multimode Step Index. c. Singlemode. d. Multimode. Cu 7: chn pht biu ng nht bn di. a. mi trng truyn dn chn khng c ch s khc x bng 1, nc bng 1.3 v cp quang bng . b. mi trng truyn dn chn khng c ch s khc x bng 1, nc bng 1.5 v cp quang bng . c. mi trng truyn dn chn khng c ch s khc x bng 1.3, nc bng 1.5 v cp quang bng . d. mi trng truyn dn chn khng c ch s khc x bng 1.5, nc bng 1.3 v cp quang bng . cu cu 8: thun li chnh ca vic truyn thng bng cp quang l ? a. truyn nhiu thng tin hn. b. truyn vi khong cch xa hn. c. truyn nhanh hn. d. a,b,c u ng. Cu 9: cp quang plastic l thuc loi ? a. Singlemode. b. Step-Index li ln. c. Graded-Index li ln.

d. a,b ng. Cu 10: s 62.5 trong tham s 62.5/125 ca 1 si cp quang ni n ___ a. ng knh ca li cp. b. ng knh ca cladding. c. khu s(numerical aperture). d. ch s khc x. Cu 11: kh nng truyn ca cp quang b gii hn bi yu t phn tn qunag hc l: a. modal. b. chromatic. c. a,b u ng. d. a,b u sai. Cu 12: trong cp graded-index, index profile c dng gn ging vi hnh parabol. thun li ca iu ny l: a. gim bng thng. b. gim cross-talk. c. tng phn tn quang hc modal. d. gim phn tn quang hc modal. Cu 13: ni ch ci ct bn tri vi s thch hp ct bn phi xc nh loi cp quang di y thch hp cho dch v mng: A - graded-index multimode. 1. vin thng. B - step-index multimode. 2. truyn d liu. C Singlemode. 3. phi hp cng sut ngun pht hiu qu. a. A-2, B-3, C-1. b. A-1, B-2, C-3. c. A-2, B-1, C-3. d. A-3, B-2, C-1. Cu 14: nguyn nhn gy ra suy hao tn hiu cp quang ch yu l ? a. tp cht trong nguyn liu lm li. b. s hp th. c. hi m. d. s phn tn. Cu 15: bng thng ca cp quang b gii hn bi 2 thnh t no ? a. phn tn quang hc modal v chromatic. b. ng knh li cp v tinh khit ca nguyn liu lm li. c. Singlemode v multimode. d. ng knh lm li cp v s phn tn.

chng 3
cu 1: ni ch ci ct bn tri vi s thch hp ct bn phi xc nh loi dch v mng v c tnh ca n: A LAN. 1. kh nng nng cp. B CATV. 2. tin cy. C Telecom 3. bng thng cao v khong cch truyn xa.

a. A-2, B-1, C-3. b. A-1, B-2, C-3. c. A-3, B-2, C-1. d. A-3, B-1, C-2. Cu 2: ba lnh vc ng dng ca cp quang. a. vin thng, CATV, LAN backbone. b. vin thng, CATV, WAN backbone. c. vin thng, CATV, Telecom. d. CATV, WAN backbone, Telecom. Cu 3: s pht trin ca ___ lm tit kim chi ph cho cc ng dng CATV. a. Repeater. b. cc h thng FM. c. cc h thng AM analog. d. bng thng cc ln. Cu 4: ni ch ci ct bn tri vi s thch hp bn phi. A Ethernet. 1. kin trc ring i, thng tin i ngc chiu nhau. B ESCON. 2. LAN c s dng rt ph bin. C- FDDI 3. kt ni thit b ngoi vi vi mainframe. D - Token ring 4. ban u c thit k cho cc mng cp ng trc. a. A-1, B-3, C-1, D-2. b. A-1, B-2, C-3, D-4. c. A-3, B-2, C-1, D-4. d. A-3, B-1, C-2, D-4. e. A-2, B-3, C-1, D-4 Cu 5: hnh sau y th hin kiu kin trc mng no ?

a. Ethernet. b. ESCON. c. FDDI. d.Token ring.

Chng 4
Cu 1: cp Loose-tube c dng ni. a. d dng ct theo yu cu thit k. b. cn c ko mnh. c. tnh linh hot cao l iu cn quan tm. d. c mt vi si cp v phi va trong mt khng gian nh. Cu 2: mt si cp composite cha ___ a. cc si cp tight-buffered. b. cc si cp singlemode v multimode. c. cc si cp loose-tube v tight-buffered. d. cc si cp gm hn hp cp ng v cp quang. Cu 3: mc d thi cng cp quang v cp ng tng t nhau, tuy nhin vi cp quang cn lu . a. khng c ko trn chnh si cp quang . b. khng c b gp, xon, bn knh vng cong qu nh. c. lc cng dy khng c vt qu 300 pound. d. a,b,c u ng. Cu 4: khi thc hin ko cp quang th tt nht nn ko trn ___ ca cp. a. chnh si cp .

b. buffer tubes. c. jacket. d. strength member.

Cu 5: hnh bn di l minh ha cho loi cp quang no ? a. Tight buffered. b. Loose-tube c. Ribbon. d. Fiber. Cu 6: hnh bn di l minh ha cho loi cp quang no ?

a. Tight buffered. b. Loose-tube c. Ribbon. d. Fiber. Cu 7: hnh bn di l minh ha cho loi cp quang no ?

a. Tight buffered. b. Loose-tube c. Ribbon. d. Fiber. Cu 8: bn knh ti thiu ca vng cp quang khng c nh hn ___ ln ng knh cp khi thc hin ko cp. a. 10. b. 15. c. 20. d. 25. cu 9: ni ch ci kiu ca cp ct bn tri vi s thch hp l m t kiu cp ct bn phi. A Zipcord. 1. cha cc si cp singemode and multimode. B tightpack. 2. c 2 li, kiu tight-buffered. C Breakout. 3. cha cc si cp ng v cp quang. D Loose-tube. 4. cp distribution. E Composite/ Hybrid 5. gm 1 s n th simplex, ghp vi nhau. a. A-2, B-4, C-5, D-1, E-3. b. A-1, B-2, C-3, D-4, E-5. c. A-3, B-2, C-1, D-4, E-5. d. A-3, B-2, C-5, D-4, E-4.

Chng 5
Cu 1: cc c tnh cn xem xt khi cn chn cp quang ? a. ti trng ti a ca cp, bn knh vng cong ti thiu, ng knh cp. b. ng knh li con trong cp, vng nhit khi thi cng, vng nhit khi bo qun. c. A, B ng. d. A ng, B sai. Cu 2: 1 cp quang khng cn mng dn c th ko c bng tay s c dn nhn ? a. OFNP/OFCP.

b. OFCP/NEC. c. OFNR/OFCR. d. OFCR.

Chng 6
Cu 1: cc kt ni cp quang (fiber joint) cn phi c ? a. tnh phn x ngc li. b. cht kt dnh c ch s khc x thch hp. c. bn c hc cao v t mt mt. d. suy hao tn hiu. Cu 2: s mt mt cng sut ca tn hiu nh sng c gi l ? a. dBm. b. s suy hao. c. s hp th. d. s tn x. Cu 3: cho bng cc loi mt mt sau y: 1. lch tm gia cc li cp. 2. li cp c ch phnh ra hnh oval (elip). 3. khu s (Numerical aperture NA) khng ph hp. 4. c khong khng gia cc u cp. 5. NA khng ph hp. 6. b nhim bn. 7. ng knh li cp khng ph hp. - mt mt n ti (intrisic loss) gm: a. 1-2-3-4. b. 1-2-3-7. c. 1-2-3-5. d. 1-2-3-6. Cu 4: cho bng cc loi mt mt sau y: 1. lch tm gia cc li cp. 2. li cp c ch phnh ra hnh oval (elip). 3. khu s (Numerical aperture NA) khng ph hp. 4. c khong khng gia cc u cp. 5. NA khng ph hp. 6. b nhim bn. 7. ng knh li cp khng ph hp. Misalignment of fiber ends (Lch tm gia cc u ni) Bad cleaves and poor polishing techniques (Phn cch v k thut nh bng km) Inadvertent air spaces between fibers (C khong khng gia cc u si) Contamination caused by dirt, ( nhim do bi bn) - mt mt ngoi ti (extrinsic loss) gm:

a. 3-4-5-6. b. 4-5-6-7. c. 1-2-3-5. d. 1-2-3-4. Cu 5: ni ch ci kiu ca cp ct bn tri vi s thch hp l m t kiu cp ct bn phi. A - ni c kh. 1. cc kiu kt ni khng lu di. B - ni Fussion(dng nhit). 2. kt ni singlemode lu di. C - kt ni vt l. 3. khi phc tn hiu. a. A-1, B-2, C-3. b. A-2, B-1, C-3. c. A-3, B-2, C-1. d. A-2, B-3, C-1.

Chng 7 - 1
Cu 1: phn cng cp quang c chia lm ___ a. 2 loi: indoor v outdoor. b. 2 loi: EIA v TIA. c. 2 loi: EIA 568 v TIA 568. d. 2 loi: EIA/TIA 568A v EIA/TIA 568B. Cu 2: ___ cung cp 1 im qun l trung tm (centralized management point) cho cu hnh mng. a. Work area telecom outlet. b. Telecom closet. c. Intermediate cross-connect d. Main cross-connect. Cu 3: ___to lin kt chuyn tip t backbone n khi cp kt ni mng. a. Work area telecom outlet. b. Telecom closet. c. Intermediate cross-connect d. Main cross-connect. Cu 4: ___ l im cui cng cu khi cp kt ni mng. a. Work area telecom outlet. b. Telecom closet. c. Intermediate cross-connect d. Main cross-connect. Cu 5: dng ni khi cp bn ngoi vi bn trong ta nh. a. Work area telecom outlet. b. Telecom closet. c. Intermediate cross-connect d. Main cross-connect.

Chng 7 - 2

Cu 1: trin khai thi cng 1 h thng cp quang cn phi ___ a. lp ti liu thi cng. b. kim tra. c. kt thc hp l. d. a,b,c u ng. Cu 2: cho danh sch cc cng vic sau: 1. nghin cu cc cng ngh hin ti ang trin khai. 2. hun luyn cho cng nhn v cc k nng thi cng. 3. k kt 1 hp ng nh. 4. tnh ton ngun nhn lc cn thit phuc v cho d n. 5. thc hin qung co v cng ty ca mnh.... 6. hoch nh cc d n ln, phc tp hn ... 7. tnh ton chi ph cho d n. - cc bc cn thit hoch nh lp cng ty hot ng trong lnh vc thi cng h thng cp quang. a. 1-2-3-5-6 b. 1-2-6-7-4-5 c. 1-2-3-4-5-6-7 d. 1-2-3-6-5

Chng 8
Cu 1: iu u tin dng nh gi v cc nh cung cp, sn phm, chi ph trin khai cp quang ? a. cng ty c thnh lp bao lu. b. bn tm lc c t cho mi thnh phn. c. cc la chn thay th cho sn phm. d. kinh nghim vi sn phm hoc nh cung cp. Cu 2: iu quan trng nht cn xc nh khi tho lun vi ngi i din ca 1 nh sn xut/ cung cp s dng cp quang ? a. ngi lm vic cng ty bao lu. b. i th ca cng ty ca ngi l ai ? c. ngi c kin thc v sn phm v ng dng m mnh ang quan tm hay khng ? d. a,b,c u ng. Cu 3: la chn pht biu SAI di y: a. cc kt ni (connector) ceramic ferrule c hiu xut nh nhau bt k chi ph. b. cc kt ni (connector) c hiu sut cao thng d thi cng. c. cc kt ni (connector) d thi cng thng t tin. d. cc kt ni (connector) d thi cng thng c hiu sut khng cao.

Chng 10
Cu 1: cho kiu cp l multimode, c suy hao 1 dB/km. on cp c di 3km th tng suy

hao s l: a. 1 dB. b. 0.5 dB. c. 2 dB. d. 3 dB.

Chng 11
Cu 1: mi quan tm ln v an ton cp quang l: a. cc mc nng lng cao. b. li cp c ch phnh ra hnh oval(elip). c. cc im mt cui cp trn. d. s n. Cu 2: Double-stick tape c th dng __ a. thu hi cc mnh vn cp quang. b. bo v li cp khi bi bn. c. thu hi cc im mt cui cap. d. a,b,c u sai. Cu 3: ming ni dng Fusion splicer s khng c dng ___ a. vi cp multimode. b. vi cp singlemode. c. i d chy. d. gn ngn la ang chy. Cu 4: nguyn tc an ton quan trng nht khi lm vic vi cp quang l: a. thao tc 1 cch nhanh chng khi s dng khi oxy hoc cc dung mi. b. qut sch cc mnh v u cp dnh trn qun o ca bn. c. eo knh an ton. d. lm vic cung vi ngi khc.

Chng 12
Cu 1: phng php chnh xc nht o chiu di cc mng trt ko cp quang l. a. t bn thit k trn giy. b. trn thc a vi 1 bnh xe. c. dng thc ko theo. d. b,c u ng. Cu 2: cn bao nhiu cp to 1 Fusion splice trong 1 manhole ? a. 30 feet. b. 1% c. 30 feet mi pha ca splice. d. 10 feet Cu 3: chia cc mng trt ln vi cc innerduct ___ a. dng mng trt hiu qu. b. cho php m rng trong tng li.

c. thm la chn b sung bo v cp quang. d. a,b,c u ng. Cu 4: mc ch ca 1 k hoch planning walkout l ___ a. c c tng trin khai ban u. b. do chiu di mng trt. c. phn loi tt c cc chi tit cui cng. d. a,b,c u sai.

Chng 13
Cu 1: bc u tin trong vic lp ti liu cho 1 d n cp quang l: a to 1 c s d liu ban u th hin v tr cp v cc im kt ni. b. lp bn phc tho. c. to d liu kim th. d. thc hin cc OTDR ...(m qu)... Cu 2: danh sch cc mc nh sau: 1. Cp: nh sn xut, kiu, di. 2. Splice v cc im kt ni. 3. cc kt ni: kiu (splice hoc connector), mt mt. 4. d liu kim th. 5. cc ng dy cp. 6. chi ph trin khai. 7. cp quang: kiu v kch c, splice, mt ...(mt hnh)... 8. s thit k. - nhng d liu cn a vo bn ti liu cho d n. a. 1-2-3-5-7 b. 1-2-3-4-5-6-7-8 c. 1-2-3-5-6-8 d. 1-2-3-5-6

Chng 14
Cu 1: cho danh sch cc k nng sau: 1. kin thc v ton. 2. hiu bit nht nh ting anh. 3. kh nng hnh dung vn . 4. kh nng d tnh c cc ph ph. 5. vit tay. 6. thng tho vi i tc cung cp. - lit k 5 k nng quan trng dng c tnh chi ph d n. a. 1-2-3-4-5 b. 1-2-3-4-6 c. 2-3-4-5-6 d. 1-2-3-5-6

Cu 2: cc thnh phn quan trng thao tc chun b c tnh chi ph d n: a. giai on bt u - vit cc c tnh - tng hp cc c tnh. b. xem xt danh sch c t - nh du r rng cc mc tiu tnh ton xong - lp li thao tc trn cho n khi hon thnh d n. c. a,b u ng. d. a,b u sai.

Chng 15
Cu 1: cp quang c ko da trn. a. b m. b. thnh phn vt liu bn. c. cp quang. d. bng ko km theo. Cu 2: v tr t trc cp ng khi ko dy l.

Cu 3: lc ko cp mi trng ngoi (outside plant) thng thng l. a. 300 pounds b. 400 pounds.

c. 500 pounds. d. 600 pounds. Cu 4: vi nhng on cp di th ___ a. cp phi c ni li. b. vic ko phi c chia lm 2 hoc nhiu phn. c. cn lc ko ln hn. d. cn 1 lp bao ph li.

Chng 16
Cu 1: vic pht hin im ni c mt mt cao nh ___ a. OTDR b. knh hin vi. c. b tm li. d. s nh danh cp. Cu 2: cho danh sch cc li sau: 1. lin quan n Patch Panel. 2. lin quan n h thng. 3. lin quan n thi cng. 4. lin quan n nguyn liu lm cp. 5. lin quan n mt mt. - cc li c th dn n phi bo tr h thng cp quang c chia lm 4 loi. a. 1-2-3-4 b. 1-2-3-5 c. 2-3-4-5 d. 1-3-4-5 Cu 3: cc kt ni cht lng xu c th c pht hin nh ___ v cch sa tt nht l ___ a. b tm li, kt ni li. b. b tm li, lau chi sch. c. knh hin vi, lau chi sch. d. knh hin vi, kt ni li. Cu 4: cch tt nht tm 1 im gy cp quang dng trong mng LAN l ___ a. b tm li, OTDR. b. cc bn ghi trong ti liu k thut. c. pht ngun sng 1 u v kim tra u cn li c sng khng ? d. thit b do cng sut tn hiu. Cu 5: nu 1 cp quang c 12 li b mt mt cao, trong khi cp quang khc ch c 10 li nhng mt mt thp, nguyn nhn chnh l: a. bn knh ng cong i dy cp khng thch hp. b. phng php ko cp khng ng. c. cp b xon hoc bn knh ng cong i y cp khng thch hp. d. cc kt ni b bn.

Chng 17

Cu 1: Cu 2: ___ l thng s quan trng v lun phi a vo cc ln kim th cp quang. a. suy hao. b. phn tn ngc. c. cng sut nh sng. d. cng sut nhn c.

tng cng 72/75 cn thiu 3 cu (hnh nh l chng 1)