Está en la página 1de 3

MODO EXEC USUARIO Comando connect {direccin_ip|nombre} disconnect cone"in enab#e #o$o t pin$ {direccin_ip|nombre} res me cone"in s!

o/ cdp s!o/ cdp entr. 23|nombre_dispositi%o4 2protoco#|%ersion4} s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ cdp inter5aces 2tipo n6mero4 cdp nei$!bors 2tipo n6mero4 2detai#4 c#oc8 !istor. !osts ip inter5ace brie5 ip rip database ip ro te 2direccin |protoco#o4

Descripcin Permite conectarse remotamente a n !ost Desconecta na sesin te#net estab#ecida desde e# ro ter In$resa a# modo EXEC Pri%i#e$iado Sa#e de# modo EXEC En%&a na peticin de eco para dia$nosticar #a conecti%idad b'sica de red Res me na sesin te#net interr mpida con #a sec encia C(R)*S+I,(*- . X M estra e# inter%a#o entre p b#icaciones CDP0 tiempo de %a#ide1 . %ersin de #a p b#icacin M estra in5ormacin acerca de n dispositi%o %ecino re$istrado en na tab#a CDP M estra in5ormacin acerca de #as inter5aces en #as 7 e CDP est' !abi#itado M estra #os res #tados de# proceso de desc brimiento de CDP M estra #a !ora . 5ec!a de# ro ter M estra e# !istoria# de comandos in$resados M estra na #ista en cac!9 de #os nombres de !ost . direcciones M estra n bre%e res men de #a in5ormacin . de# estado de na direccin IP M estra e# contenido de #a base de datos pri%ada de RIP M estra e# contenido de #a tab#a de enr tamiento IP; E# par'metro direccin permite acotar #a in5ormacin 7 e se desea %is a#i1ar0 e"c# si%amente a #a direccin in$resada; E# par'metro protoco#o permite indicar #a 5 ente de aprendi1a<e de #as r tas 7 e se desean %is a#i1ar0 como por e<emp#o rip0 i$rp0 static . connected M estra #as cone"iones (e#net estab#ecidas en e# ro ter M estra in5ormacin sobre e# Cisco IOS . #a p#ata5orma Permite conectarse remotamente a n !ost Reacti%a #as 5 nciones de edicin a%an1ada Estab#ece e# tama:o de# b 55er de# !istoria# de comandos Des!abi#ita #as 5 nciones de edicin a%an1ada M estra #a r ta tomada por #os pa7 etes !acia n destino

s!o/ sessions s!o/ %ersion te#net {direccin_ip|nombre} termina# editin$ termina# !istor. si1e n mero_#&neas termina# no editin$ tracero te direccin_ip

MODO EXEC PRI=I)E>IADO Comando c#ear cdp co nters c#ear cdp tab#e c#ear co nters con5i$ re memor. con5i$ re termina# cop. 5#as! t5tp cop. r nnin$@con5i$ start p@con5i$ cop. r nnin$@con5i$ t5tp cop. t5tp 5#as! cop. t5tp r nni$@con5i$ deb $ cdp ad<acenc. deb $ cdp e%ents deb $ cdp ip deb $ cdp pac8ets deb $ ip i$rp e%ents deb $ ip i$rp transactions deb $ ip rip deb $ ip rip 2e%ents4 disab#e erase 5#as! erase start p@con5i$ no deb $ a## re#oad set p s!o/ access@#ists 2?ro_AC)|?om@bre_AC)4 s!o/ arp s!o/ cdp tra55ic s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ s!o/ contro##ers seria# 2n6mero4 deb $$in$ 5#as! inter5aces 2tipo n6mero4 ip inter5ace 2tipo n6mero4 ip protoco#s 2s mmar.4 memor. processes protoco#s r nnin$@con5i$ sessions stac8s

Descripcin Resta ra #os contadores de tr'5ico CDP a cero E#imina #a tab#a CDP de in5ormacin de #os %ecinos Despe<a #os contadores de #as inter5aces Car$a in5ormacin de con5i$ racin de #a ?=RAM Con5i$ ra #a termina# man a#mente desde #a termina# de conso#a Copia #a ima$en de# sistema desde #a memoria ,#as! a n ser%idor (,(P > arda #a con5i$ racin acti%a en #a ?=RAM A#macena #a con5i$ racin acti%a en n ser%idor (,(P Descar$a na n e%a ima$en desde n ser%idor (,(P en #a memoria ,#as! Car$a #a in5ormacin de con5i$ racin desde n ser%idor (,(P M estra in5ormacin recibida de %ecinos CDP M estra in5ormacin sobre e%entos CDP M estra in5ormacin CDP espec&5ica de IP M estra in5ormacin re#acionada a #os pa7 etes CDP M estra todos #os e%entos I>RP 7 e se est'n en%iando . recibiendo en e# ro ter; M estra #as act a#i1aciones I>RP 7 e se est'n en%iando . recibiendo en e# ro ter M estra in5ormacin sobre #as act a#i1aciones de enr tamiento RIP mientras e# ro ter #as en%&a . recibe M estra #as act a#i1aciones de enr tamiento RIP a medida 7 e se #as en%&a . recibe Sa#e de# modo EXEC Pri%i#e$iado !acia e# modo EXEC Us ario Aorra e# contenido de #a memoria ,#as! Aorra e# contenido de #a ?=RAM Desacti%a todas #as dep raciones acti%adas en e# dispositi%o Reinicia e# ro ter Entra a #a 5aci#idad de Di'#o$o de con5i$ racin inicia# M estra e# contenido de todas #as AC) en e# ro ter; Para %er na #ista espec&5ica0 a$re$ e e# nombre o n6mero de AC) como opcin a este comando M estra #a asi$nacin de direcciones IP a MAC a Inter5a1 de# ro ter M estra #os contadores CDP0 inc# .endo e# n6mero de pa7 etes en%iados . recibidos0 . #os errores de c!ec8s m M estra in5ormacin importante como 7 e tipo de cab#e se enc entra conectado M estra in5ormacin acerca de #os tipos de dep raciones 7 e est'n !abi#itados M estra #a disposicin . contenido de #a memoria ,#as! M estra estad&sticas para #aB#as inter5aces indicadas M estra #os par'metros de estado . $#oba#es asociados con na inter5a1 M estra #os par'metros . estado act a# de# proceso de protoco#o de enr tamiento acti%o M estra estad&sticas acerca de #a memoria de# ro ter0 inc# .endo estad&sticas de memoria disponib#e M estra in5ormacin acerca de #os procesos acti%os M estra #os protoco#os de capa C con5i$ rados M estra #a con5i$ racin act a# en #a RAM M estra #as cone"iones (e#net estab#ecidas en e# ro ter Contro#a e# so de #a pi#a de procesos . r tinas de interr pcin . m estra #a ca sa de# 6#timo rearran7 e de# sistema M estra #a con5i$ racin 7 e se !a $ ardado0 7 e es e# contenido de #a ?=RAM Si se ti#i1a na sesin por te#net para e"aminar e# ro ter0 entonces0 permite rediri$ir e# res #tado . #os mensa<es de# sistema !acia a termina# remota Desacti%a todas #as dep raciones acti%adas en e# dispositi%o

s!o/ start p@con5i$ termina# monitor ndeb $ a##

MODO DE CO?,I>URACID? >)OAA) Comando access@#ist ?ro_AC) {permit|den.} Ori$en

Descripcin Crea o a$re$a na sentencia de condicin a #a AC) 7 e permitir' o dene$ar' #os pa7 etes 7 e ##e$an desde n Ori$en; Este 6#timo par'metro p ede ser na direccin IP m's na m'scara /i#dcard0 #a pa#abra !ost m's na direccin IP o e# /i#dcard an. Crea o a$re$a na sentencia de condicin a #a AC) 7 e permitir' o dene$ar' #os pa7 etes 7 e ##e$ en desde n Ori$en . %a.an !acia n Destino; Proto identi5ica e# protoco#o a %eri5icar; Ori$en . Destino p eden ser na direccin IP m's na m'scara /i#dcard0 #a pa#abra !ost m's na direccin IP o e# /i#dcard an.; Operador p ede ser #t Omenor 7 eP0 $t Oma.or 7 eP0 e7 Oi$ a# aP o ne7 Odistinto aP; ?ro_p erto indica e# p erto (CP o UDP; E# par'metro estab#is!ed permite e# paso de tr'5ico c ando !a. na sesin estab#ecida; En e# caso de# protoco#o ICMP se p ede ti#i1ar ec!o o ec!o@rep#.; Con5i$ ra n carte# con n mensa<e Especi5ica 7 e e# ro ter car$ e e# E<F boot s.stem 5#as! cGHII@IOS Especi5ica 7 e e# ro ter car$ e e# Especi5ica 7 e e# ro ter car$ e e# de# d&a; E<F banner motd EAien%enidoE IOS desde #a ,#as! IOS desde #a ROM IOS desde n ser%idor (,(P; E<F boot s.stem t5tp cGHII@IOS GJ;GCG;KHI;K

access@#ist ?ro_AC) {permit|den.} Proto Ori$en Destino 2Operador ?ro_p erto4 2estab#is!ed42ec!o |ec!o@rep#.4

Aanner motd Emensa<e de# d&aE boot s.stem 5#as! 2nombre_ima$en_IOS4 boot s.stem rom boot s.stem t5tp nombre_ima$en_IOS dir_IP_ser%er_t5tp cdp r n c#oc8 set !! F mm F ss mes d&a a:o con5i$@re$ister %a#or_re$istro_con5i$ racin enab#e pass/ord contrase:a enab#e secret contrase:a !ostname nombre inter5ace tipo n6mero ip access@#ist {tandard|e"tended} ?ombre ip c#ass#ess ip de5a #t@net/or8 direccin_red ip domain@#oo8 p ip !ost nombre_!ost dir_ipK ;;; Dir_ipM ip !ttp ser%er ip name@ser%er dir_ipK ;;; DiripIp ro te direccin_red m'scara dir_ip_sa#to 2distancia_administrati%a4 #ine tipo n6mero ro ter protoco#o_de_enr tamiento 2nro_AS4 ser%ice pass/ord@encr.ption

+abi#ita CDP $#oba#mente en e# ro ter Modi5icar #a 5ec!a . !ora de# ro ter; E<F c#oc8 set KGFCKFII L #. KG GIIJ Cambia #os %a#ores de# re$istro de con5i$ racin; E<F con5i$@re$ister I"GKJG Estab#ece na contrase:a #oca# para contro#ar e# acceso a #os di%ersos ni%e#es de pri%i#e$io; E<F enab#e pass/ord c#ass Especi5ica na capa de se$ ridad adiciona# mediante e# comando enab#e pass/ord; E<F enab#e secret c#ass Modi5ica e# nombre de# ro ter; E<F !ostname )ab_A Con5i$ ra n tipo de inter5a1 . entra a# modo de con5i$ racin de inter5a1; E<F inter5ace et!ernet I Permite crear na AC) nombrada; Se debe indicar e# tipo; Este comando in$resa a# ro ter a# s bmodo de con5i$ racin 7 e p ede reconocerse por e# prompt Permite 7 e e# ro ter no tome en c enta #os #&mites con de5inicin de c#ases de #as redes en s tab#a de enr tamiento . simp#emente transmita !acia #a r ta por de5ecto Estab#ece na r ta por de5ecto; E<F ip de5a #t@net/or8 GKI;CG;JH;I +abi#ita #a con%ersin de nombre a direccin en e# ro ter Crea na entrada de nombre a direccin est'tica en e# arc!i%o de con5i$ racin de# ro ter; E<F ip !ost )ab_A KQG;K-M;H;K GKI;KKI;KK;K Permite 7 e e# ro ter act6e como ser%idor Neb !ttp #imitado Especi5ica #as direcciones de !asta seis ser%idores de nombres para s so para #a reso# cin de nombres . direcciones; Estab#ece r tas est'ticas; E<F ip ro te GKI;JG;C;I GHH;GHH;GHH;I GKK;K;G;K Identi5ica na #&nea espec&5ica para #a con5i$ racin e inicia e# modo de re nin de comandos de con5i$ racin; E<F #ine conso#e I #ine %t. I J Inicia n proceso de enr tamiento de5iniendo en primer # $ar n protoco#o de enr tamiento IP; E<F ro ter rip ro ter i$rp KGI +abi#ita #a 5 ncin de ci5rado de #a contrase:a