Está en la página 1de 29

QCVN 03:2012/BXD

CNG HA X HI

CH NGHA VIT NAM

QCVN 03:2012/BXD

QUY CHUN K THUT QUC GIA V


NGUYN TC PHN LOI, PHN CP CNG TRNH
DN DNG, CNG NGHIP V H TNG K THUT
TH
National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil
and Industrial Buildings and Urban Infrastructures

H NI- 2012

QCVN 03:2012/BXD

Mc lc
Trang
H NI- 2012..........................................................................2
Li ni u.................................................................................................................. 3
Ph lc A... 19

Li ni u

QCVN 03:2012/BXD do Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng


thn bin son, V Khoa hc Cng ngh v Mi trng trnh duyt,
B Khoa hc v Cng ngh thm nh, B Xy dng ban hnh km
theo Thng t s 12/2012/TT-BXD ngy 28 thng 12 nm 2012 ca
B trng B Xy dng.
QCVN 03:2012/BXD thay th QCVN 03:2009/BXD c ban hnh
theo Thng t s 33/2009/TT-BXD ngy 30/9/2009 ca B trng
B Xy dng.

QCVN 03:2012/BXD

QUY CHUN K THUT QUC GIA V


NGUYN TC PHN LOI, PHN CP CNG TRNH
DN DNG, CNG NGHIP V H TNG K THUT TH
National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and
Industrial Buildings and Urban Infrastructures

QUY NH CHUNG

1.1 Phm vi iu chnh


Quy chun ny quy nh nhng nguyn tc chung phn loi, phn cp v xc nh cp cng
trnh dn dng, cng nghip v h tng k thut th (gi tt l phn loi, phn cp cng trnh)
nhm lm c s xc nh cc gii php kinh t k thut khi lp v xt duyt cc d n u
t, thit k v xy dng cng trnh.

1.2 i tng p dng


Quy chun ny p dng i vi cc t chc, c nhn c lin quan n hot ng u t xy
dng cc cng trnh dn dng, cng nghip v h tng k thut th.

1.3 Xc nh cp cng trnh


Cp cng trnh hoc cp cc hng mc cng trnh trong d n u t xy dng mi hoc ci
to do ch u t xc nh v phi c ngi quyt nh u t ph duyt.

1.4 Ti liu vin dn


Cc ti liu c vin dn trong quy chun ny bao gm:
QCVN 02:2009/BXD, Quy chun k thut quc gia v s liu iu kin t nhin dng trong xy
dng.
QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chun xy dng Vit Nam- Nh v cng trnh cng cng- An
ton sinh mng v sc khe.
QCVN 06:2010/BXD, Quy chun k thut quc gia v an ton chy cho nh v cng trnh.

QCVN 03:2012/BXD
CH THCH: Trng hp cc ti liu vin dn trong quy chun ny c sa i, b sung hoc thay th th p dng
theo phin bn mi nht.

1.5 Gii thch t ng


Trong quy chun ny cc thut ng di y c hiu nh sau:
1.5.1
Cng trnh xy dng
Sn phm c to thnh bi sc lao ng ca con ngi, vt liu xy dng, thit b lp t
vo cng trnh, c lin kt nh v vi t, c th bao gm phn di mt t, phn trn mt
t, phn di mt nc, phn trn mt nc, c xy dng theo thit k.
1.5.2
Nh (ta nh)
Cng trnh xy dng c chc nng chnh l bo v, che chn cho ngi hoc vt cha bn
trong; thng thng c bao che mt phn hoc ton b v c xy dng mt v tr c
nh.
1.5.3
Cng trnh dn dng
Cng trnh xy dng bao gm cc loi nh , nh v cng trnh cng cng.
1.5.4
Loi cng trnh xy dng
Cng trnh xy dng c phn theo mc ch s dng ca nh v cng trnh (nh , trng
hc, bnh vin, nh my sn xut xi mng, cp nc ). Mt d n u t c th c nhiu loi
cng trnh.
1.5.5
Cp cng trnh

QCVN 03:2012/BXD
Khi nim th hin tm quan trng v kinh t, x hi ca cng trnh v mc an ton cho
ngi v ti sn trong sut thi gian vn hnh, khai thc s dng cng trnh.

1.5.6
Nh ring l
Cng trnh c xy dng trong khun vin t thuc quyn s dng ca h gia nh, c
nhn theo quy nh ca php lut, k c trng hp xy dng trn l t ca d n nh .
1.5.7
Bit th
Nh ring l c sn vn (cy xanh, thm c, vn hoa, ), c tng ro v li ra vo ring
bit.
1.5.8
Nh chung c
Nh hai tng tr ln c li i, cu thang v h thng cng trnh h tng s dng chung cho
nhiu cn h gia nh, c nhn.
1.5.9
Cng trnh a nng (t hp a nng)
Cng trnh c b tr trong cng mt ta nh c cc nhm phng hoc tng nh c cng nng
s dng khc nhau (vn phng, cc gian phng khn gi, dch v n ung, thng mi, cc
phng v cc phng c chc nng khc).
1.5.10
Chiu cao nh
Chiu cao tnh t cao mt t t cng trnh theo qui hoch c duyt ti im cao nht
ca ta nh, k c mi tum hoc mi dc. i vi cng trnh c cc cao mt t khc nhau
th chiu cao tnh t cao mt t thp nht theo quy hoch c duyt.
CH THCH : Cc thit b k thut trn mi: ct ng ten, ct thu st, thit b s dng nng lng mt tri, b nc
kim loi khng tnh vo chiu cao nh.

1.5.11
S tng nh

QCVN 03:2012/BXD
S tng ca ta nh bao gm ton b cc tng trn mt t (k c tng k thut, tng p mi,
mi tum) v tng na hm.
CH THCH : Cc tng hm khng tnh vo s tng nh.

1.5.12
Tng trn mt t
Tng m cao sn ca n cao hn hoc bng cao mt t t cng trnh theo quy hoch
c duyt.
1.5.13
Tng hm
Tng m qu mt na chiu cao ca n nm di cao mt t t cng trnh theo qui hoch
c duyt.
1.5.14
Tng na hm
Tng m mt na chiu cao ca n nm trn hoc ngang cao mt t t cng trnh theo qui
hoch c duyt.
1.5.15
Tng k thut
Tng b tr cc thit b k thut ca ta nh. Tng k thut c th l tng hm, tng na hm,
tng p mi hoc tng thuc phn gia ca ta nh.
1.5.16
Tng p mi
Tng nm bn trong khng gian ca mi dc m ton b hoc mt phn mt ng ca n c
to bi b mt mi nghing hoc mi gp, trong tng ng (nu c) khng cao qu mt
sn 1,5 m.
1.5.17

QCVN 03:2012/BXD
Cng trnh h tng k thut th
Cng trnh h tng k thut th bao gm: cp nc, thot nc, cp in, chiu sng, cng
trnh cp xng du v kh t, thng tin lin lc, h thng thu gom v x l cht thi rn, ngha
trang, cng trnh giao thng th.

1.5.18
bn vng
c trng tng qut v bn, n nh ca nh v cng trnh trong sut thi gian khai thc
s dng.
1.5.19
Bc chu la
c trng chu la ca nh v cng trnh theo tiu chun c xc nh bng gii hn chu la
ca cc kt cu xy dng chnh.
1.5.20
Gii hn chu la
Thi gian (tnh bng gi hoc bng pht) t khi bt u th chu la theo ch nhit tiu
chun cc mu cho ti khi xut hin mt trong cc trng thi gii hn ca kt cu v cu kin
nh sau:

Mt kh nng chu lc;

Mt tnh ton vn;

Mt kh nng cch nhit.

1.5.21
Tui th cng trnh
Kh nng ca cng trnh xy dng m bo cc tnh cht c l v cc tnh cht khc c thit
lp trong thit k v m bo iu kin s dng bnh thng trong sut thi gian khai thc vn
hnh.

QCVN 03:2012/BXD
2

QUI NH K THUT

2.1 Phn loi cng trnh dn dng, cng nghip v h tng k thut th
2.1.1

Nguyn tc chung

2.1.1.1 Phn loi cng trnh dn dng, cng nghip v h tng k thut th c xc nh
theo cng nng s dng.
2.1.1.2 Trong tng nhm phn loi bao gm cc cng trnh c tn gi c th (Xem ph lc A).
2.1.1.3 i vi cng trnh dn dng, cng nghip v cng trnh h tng k thut th khng
c nu trong quy chun ny, vic phn loi cng trnh do cc B qun l cng trnh xy dng
chuyn ngnh quy nh.
2.1.2
2.1.2.1

Phn loi nh
Nh c phn thnh hai loi sau:

Nh chung c;

Nh ring l.

2.1.2.2

Ty theo c cu bung phng trong cn h, nh chung c c phn thnh:

Nh chung c cn h c lp, khp kn;

Nh tp th (k tc x).

2.1.3
2.1.3.1

Phn loi nh v cng trnh cng cng


Ty theo cng nng v mc ch s dng chuyn bit, nh v cng trnh cng cng

c phn thnh cc loi sau:

Cng trnh gio dc;

Cng trnh y t;

Cng trnh th thao;

Cng trnh vn ha;

Cng trnh thng mi v dch v;

Cng trnh thng tin lin lc, vin thng;

QCVN 03:2012/BXD

Nh ga;

Cng trnh dch v cng cng;

Vn phng, tr s c quan;

Cc cng trnh cng cng khc.

2.1.3.2

Cng trnh c nhiu mc ch s dng (cng trnh a nng) th phi c phn loi

ring cho tng hng mc ca cng trnh .


2.1.4

Phn loi cng trnh cng nghip

2.1.4.1 Cng trnh cng nghip l ni m trong din ra cc qu trnh sn xut cng nghip
v phc v sn xut, nm trong cc nh my, x nghip, khu cng nghip, bao gm c nh
(xng) sn xut; nh iu hnh sn xut; cng trnh phc v sn xut (y t, n ung, sinh hot,
ngh ngi, gii tr, hc tp, vn ha, dch v, kho tng, giao thng) v cng trnh k thut (in,
cp - thot nc, thng gi, x l cht thi, phng chy cha chy...).
2.1.4.2 Cng trnh cng nghip c phn loi theo ngnh sn xut, bao gm cc ngnh ngh
sau:

Cng trnh sn xut vt liu xy dng;

Cng trnh khai thc than, qung;

Cng trnh khai thc v ch bin du kh;

Cng trnh sn xut cng nghip nng;

Cng trnh sn xut cng nghip nh;

Cng trnh ch bin thu sn;

Cc cng trnh cng nghip khc.

2.1.5
2.1.5.1

Phn loi cng trnh h tng k thut th


Cng trnh h tng k thut th c phn loi nh sau:

H thng cc cng trnh cp nc th;

H thng cc cng trnh thot nc th;

H thng cc cng trnh cp in th;

10

QCVN 03:2012/BXD

H thng cc cng trnh chiu sng th;

H thng cc cng trnh cp xng du v kh t th;

H thng cc cng trnh thng tin th;

H thng thu gom, x l cht thi rn;

Nh tang l v ngha trang th;

H thng cc cng trnh giao thng th.

2.1.5.2

i vi h thng cc cng trnh giao thng th, ngoi vic phn theo chc nng s

dng cn phi tnh n tnh cht giao thng ca cng trnh.

2.2 Phn cp cng trnh dn dng, cng nghip v cng trnh h tng k thut
th
2.2.1

Nguyn tc chung

2.2.1.1 Mi loi cng trnh c chia thnh nm cp, bao gm cp c bit, cp I, cp II, cp III
v cp IV.
2.2.1.2 Cp cng trnh c xc nh theo tng loi cng trnh, cn c vo tm quan trng,
quy m, yu cu k thut xy dng, tui th ca cng trnh v mc an ton cho ngi v ti
sn trong cng trnh . Cp cng trnh c xc nh cho tng cng trnh (hoc tng hng mc
cng trnh) ca mt d n xy dng.
2.2.1.3 Tm quan trng ca cng trnh c xc nh trn c s mc nh hng ca cng
trnh n con ngi, ti sn hay cng ng khi c s c; hoc nh hng ca cng trnh
trong s pht trin ca nn kinh t x hi trn phm vi lnh th nht nh. Khi cp ca cng trnh
xy dng c quy nh theo nhiu tiu ch khc nhau th cp ca cng trnh c xc nh
theo tiu ch ca cp cao nht.
2.2.1.4 Trong mt d n xy dng, cc cng trnh c chc nng khc nhau th c cc cp cng
trnh khc nhau, nhng phi u tin cp cng trnh mc cao cho khi cng trnh chnh.
2.2.1.5

Cp cng trnh c xc nh phi cn c vo cc yu cu sau :

Mc an ton cho ngi v ti sn;

11

QCVN 03:2012/BXD

bn, tui th cng trnh trong sut nin hn s dng, chu c mi tc ng bt li ca

iu kin kh hu, tc ng l hc, ho hc v sinh hc;

an ton khi c chy trong gii hn chu la cho php.

2.2.1.6 Vic xc nh cp cng trnh dn dng (bao gm nh , nh v cng trnh cng cng)
phi cn c vo mc tp trung ng ngi v yu cu v bc chu la ca nh v cng trnh
c quy nh ti QCVN 06:2010/BXD.
2.2.1.7 an ton, bn vng ca cng trnh phi c xc nh trn c s cc yu cu an
ton v kh nng chu lc ca cng trnh (nn mng, kt cu); an ton khi s dng, khai thc
vn hnh cng trnh; an ton phng chy v cha chy (bc chu la ca cc b phn ch yu
ca cng trnh nh ct, tng, sn, mi).
2.2.1.8 bn vng ca cng trnh c chia ra 4 bc nh sau:

Bc I: Nin hn s dng trn 100 nm;

Bc II: Nin hn s dng t 50 nm n 100 nm;

Bc III: Nin hn s dng t 20 nm n di 50 nm;

Bc IV: Nin hn s dng di 20 nm.

2.2.1.9

bn vng ca cng trnh phi m bo n nh, khng b ln nt, bin dng qu

gii hn cho php lm nh hng n tui th cng trnh v cc cng trnh ln cn trong sut
thi gian thi cng v a vo khai thc s dng.
2.2.1.10

Kt cu cng trnh v nn phi c tnh ton vi cc ti trng v t hp ti trng bt

li nht tc ng ln chng, k c ti trng gy ph hoi theo thi gian. Trong cc ti trng


lin quan n iu kin t nhin phi ph hp vi QCVN 02:2009/BXD.
2.2.1.11

n nh ca cng trnh phi c tnh ton ph hp vi mi yu t tc ng ln

chng nh ti trng gi, ngp lt do ma bo, mc nc bin dng, st l t, ng t, n


mn, dng st v cc tc nhn bt li khc.
2.2.1.12

Vt liu s dng phi m bo bn lu, p ng yu cu s dng, khng b bin

dng, ph hp vi iu kin kh hu ca a phng v phi m bo cc yu cu v an ton


sc khe nh quy nh trong QCXDVN 05:2008/BXD.

12

QCVN 03:2012/BXD
2.2.1.13

Bc chu la ca nh v cng trnh gm 5 bc, c xc nh bng gii hn chu la

ca cc cu kin xy dng nh quy nh trong Bng 1.

Bng 1- Bc chu la ca nh v cng trnh

Bc
chu
la

Gii hn chu la ca cu kin xy dng, khng nh hn


B phn
chu lc

Tng
ngoi

ca nh
khng

Sn gia cc tng B phn mi khng c

Bung thang b

(bao gm c sn tng p mi
tng p mi v sn
trn tng hm)

chu lc

Tm lp (bao

Gin,dm

Tng

Bn thang

gm tm lp

, x g

bung

thang

thang

c lp cch

chiu

trong nh

nhit)

R 150

30

RI 60

R 30

R 30

RI 150

R 60

II

R 120

15

RI 45

R 15

R 15

RI 120

R 60

III

R 90

15

RI 45

R 15

R 15

RI 90

R 60

IV

R 30

E 15

RI 15

R 15

R 15

RI 30

R 15

Khng quy nh

CH THCH:
1. Gii hn chu la ca cu kin xy dng c k hiu bng REI, EI, RE hoc R km theo cc ch s tng ng v thi
gian chu tc ng ca la tnh bng pht (min), trong :

R- kh nng chu lc ca cu kin;

E- tnh ton vn ca cu kin;

I - kh nng cch nhit ca cu kin.

13

QCVN 03:2012/BXD

2. Mt cu kin xy dng c th phi duy tr mt , hai hoc ng thi c ba kh nng chu lc, ton vn v cch nhit trong
khong thi gian chu tc ng ca la.

2.2.1.14

Cp cng trnh phi ph hp vi yu cu v bn vng v bc chu la ca nh v

cng trnh nh quy nh trong Bng 2.


Cp cng trnh ca mng li ng ng cp nc, thot nc, ging thm, ng t v
ng st th phi ph hp v bn vng nh trong quy nh Bng 2.
Bng 2- Cp cng trnh theo bn vng v bc chu la ca nh v cng trnh

Cp cng

Cht lng xy dng cng trnh

trnh
bn vng

c bit

Bc chu la

Bc I: Nin hn s dng trn 100 nm

Bc I

II

Bc II: Nin hn s dng t 50 nm n 100 nm

Bc II

III

Bc III: Nin hn s dng t 20 nm n di 50 nm

IV

Bc IV: Nin hn s dng di 20 nm

Bc III, bc IV

Bc IV

CH THCH: i vi cc cng trnh cp c bit (cp cao hn cp I), ngoi nhng yu cu quy nh trong
Bng ny cn phi b sung nhng yu cu k thut c bit (ti trng v tc ng, an ton chy n) c lp
ring cho thit k v xy dng cng trnh.

2.2.1.15 Cn c vo cp cng trnh phi xy dng cc gii php thit k p ng yu cu ca


tng loi v cp cng trnh.
2.2.2

Mt s yu cu khi phn cp cng trnh dn dng, cng nghip v cng trnh h

tng k thut th
2.2.2.1

Nh

14

QCVN 03:2012/BXD
2.2.2.1.1

Khi phn cp nh phi tnh n mc nguy him cho s an ton ca ngi v

kh nng thot ngi khi c s c.


2.2.2.1.2

Nh chung c c xp vo loi nh thuc nhm nguy hin chy F1.3. Nh ring

l thuc nhm nguy him chy F1.4. Cc yu cu v tnh nguy him chy theo cng nng c
quy nh trong QCVN 06:2010/BXD.
CH THCH: F k hiu phn nhm nh da trn tnh nguy him chy theo cng nng.

2.2.2.1.3

i vi nh chung c n 25 tng phi c xy dng vi cp cng trnh khng nh

hn cp II. Nh chung c trn 25 tng (trn 75 m) phi c xy dng vi cp cng trnh khng
nh hn cp I v gii hn chu la ca cc b phn ch yu ca cng trnh khng thp hn cc
gi tr sau:

B phn chu lc ca nh: R 180;

Tng ngoi khng chu lc: E 60;

Sn gia cc tng (bao gm c sn tng p mi v sn trn tng hm): REI 90;

Tng bung thang trong nh: REI 180;

Bn thang v chiu thang: R 90.

CH THCH: Quy nh ny cng c p dng cho nh v cng trnh cng cng.

2.2.2.1.4

i vi nh ring l, cp cng trnh ca nh t 3 tng tr ln khng c nh

hn cp III.
2.2.2.2

Nh v cng trnh cng cng

2.2.2.2.1

i vi cc cng trnh di tch lch s, bo tng, to nh lu tr khi xc nh cp cng

trnh phi tnh n mc an ton v ti sn qu, him c bo qun, lu gi trong cng


trnh.
2.2.2.2.2

Nh v cng trnh cng cng sau y phi c cp cng trnh t cp I tr ln:

Nh v cng trnh c tm c quc t, quc gia, cng trnh c ngha c bit v an ninh,

quc phng v ngoi giao;

15

QCVN 03:2012/BXD

Cc cng trnh tr s c quan ng, Quc hi, c quan hnh chnh nh nc cp Trung

ng v cp Tnh, Thnh ph trc thuc Trung ng;

Cc cng trnh phc v trc tip cho cng tc tm kim cu nn, cu h, cp cu trong

trng hp xy ra thin tai, chy n, dch bnh.


2.2.2.3

Cng trnh cng nghip

2.2.2.3.1

Cc cng trnh cng nghip thuc dy chuyn cng ngh sn xut chnh phi c

phn cp theo yu cu an ton cho ngi v thit b cng ngh, mc c hi i vi mi


trng, mc nguy him v chy n nh quy nh trong QCVN 06 : 2010/BXD.
2.2.2.3.2

Cc cng trnh cng nghip c mc nguy him cao, nh hng ln n con

ngi, ti sn hay cng ng khi c s c phi c cp cng trnh khng nh hn cp I: cng


trnh c s dng hoc lu gi cht phng x, cng trnh sn xut hoc lu gi ha cht c hi,
vt liu n.
2.2.2.3.3

Trng hp cc cng trnh khc thuc d n u t xy dng cng trnh cng

nghip nhng khng nm trong dy chuyn sn xut chnh nh nh iu hnh, hnh chnh, nh
n th khi xc nh cp cng trnh phi tun theo cc quy nh nh i vi cc cng trnh cng
cng.
2.2.2.3.4

i vi cc cng trnh h tng k thut (cp nc, x l nc thi, kt cu h tng

giao thng th, tuy nen k thut,) thuc d n xy dng cng trnh cng nghip khi xc nh
cp cng trnh phi tun theo cc quy nh nh i vi cc cng trnh h tng k thut th.
2.2.2.4
2.2.2.4.1

Cng trnh h tng k thut th


Cc cng trnh dn dng thuc d n xy dng cng trnh h tng k thut th

c ly theo cp cng trnh dn dng tng ng.


2.2.2.4.2

Cc cng trnh cng nghip thuc d n xy dng cng trnh h tng k thut th

c ly theo cp cng trnh cng nghip tng ng.


2.2.2.4.3 Vic phn cp h thng cc cng trnh giao thng th ngoi vic tun th cc quy
nh ti 2.2.1 cn phi tnh n cc yu cu sau :

Tc thit k hoc lu lng xe thit k trung bnh ngy m (xe con quy i/ngy m).

16

QCVN 03:2012/BXD

Nng lc vn ti v vn chuyn an ton.

2.2.2.4.4

i vi cc cng trnh ng thy nh bn hng, bn khch, bn v cng trnh

nng- h tu, nh my ng tu v sa cha tu, cng trnh bo v cng, gia c b, u thuyn


cho tu khi xc nh cp cng trnh phi tnh n chiu cao cng trnh.
CH THCH :
1. Chiu cao cng trnh tnh t cao nh bn n cao y cng trnh.
2. Cc cng trnh tm c xp vo cp III.
3. Cc cng trnh c xp tng thm mt cp trong cc trng hp sau :

Cng trnh c tm quan trng c bit.

Xy dng trong iu kin t nhin bt li.

Ln u tin p dng cng ngh xy dng v kt cu mi.

2.2.2.4.5

Phn cp cng trnh sn bay phi ph hp vi quy nh ca T chc hng khng dn

dng quc t ICAO.


3
3.1

T CHC THC HIN


Khi lp d n u t xy dng cng trnh, ch u t c quyn xem xt v la chn cp

cng trnh v c ngi quyt nh u t ph duyt.


3.2

C quan qun l nh nc v xy dng c trch nhim hng dn, kim tra, gim st vic

thc hin Quy chun ny trong qu trnh lp v ph duyt d n u t, cp php, xy dng v


nghim thu cng trnh a vo khai thc s dng.
3.3 Cc B qun l cng trnh xy dng chuyn ngnh phi hp vi B Xy dng v vic phn
loi, phn cp cng trnh xy dng chuyn ngnh.
3.4 Vic phn loi, phn cp cng trnh dn dng, cng nghip v cng trnh h tng k thut
th trong cc d n u t xy dng ph duyt c p dng theo quy nh hin hnh cho
n khi quy chun ny chnh thc c hiu lc./.

17

QCVN 03:2012/BXD

Ph lc A
(Quy nh)
Phn loi cng trnh dn dng, cng nghip v h tng k thut th
A.1. Phn loi nh
A.1.1.Nh chung c

Chung c cao tng;

Chung c nhiu tng;

Chung c thp tng;

Chung c mi ni;

Chung c hn hp (chc nng kt hp vi vn phng v cc dch v cng cng khc).

A.1.2. Nh ring l

Bit th: bit th n lp, bit th song lp, bit th cao cp, bit th du lch;

Nh lin k: nh lin k mt ph (nh ph), nh lin k c sn vn;

Nh nng thn truyn thng.

A.2. Phn loi nh v cng trnh cng cng


A.2.1 Cng trnh gio dc

Trng mm non (nh tr, mu gio);

Trng ph thng (trng tiu hc, trng trung hc c s, trng trung hc ph thng,
trng ph thng c nhiu cp hc);

Trng cao ng, i hc, hc vin;

Trng trung cp chuyn nghip;

Trng dy ngh (trng cao ng ngh, trng trung cp ngh, trung tm dy ngh);

Cc loi trng khc.

18

QCVN 03:2012/BXD

A.2.2. Cng trnh y t

Bnh vin a khoa;

Bnh vin chuyn khoa;

Phng khm a khoa, khm chuyn khoa khu vc;

Trm y t, nh h sinh;

Nh iu dng;

Trung tm phc hi chc nng, chnh hnh;

Nh dng lo;

Trung tm phng chng dch bnh;

Trung tm y t d phng;

Trung tm sc khe sinh sn;

Trung tm bnh x hi;

Trung tm kim nghim dc, vc xin, ha m phm, thc phm;

Khu chn nui ng vt th nghim;

Cc c s y t khc.

A.2.3. Cng trnh th thao

Sn vn ng;

Sn th thao (c khn i v khng c khn i): Sn th thao ring cho tng mn; Sn th
thao nhiu mn;

Nh th thao (luyn tp v thi u): Nh th thao tng hp cho nhiu mn; Nh th thao
ring cho tng mn;

B bi (luyn tp v thi u): phc v cc mn th thao di nc nh nhy cu, bi, ln,


bng nc, bi ngh thut;

Cung th thao;
19

QCVN 03:2012/BXD

Trung tm th dc th thao;

Trng ua, trng bn.

A.2.4. Cng trnh vn ha

Trung tm hi ngh, nh ht, nh vn ha, cu lc b, rp chiu phim, rp xic, studio truyn


hnh v studio radio c khn gi;

Bo tng, th vin, trin lm, nh trng by v cc cng trnh khc;

Cng trnh di tch lch s, vn ha;

Cng trnh vui chi, gii tr;

Cng vin vn ha- ngh ngi;

Tng i.

A.2.5. Cng trnh thng mi v dch v

Trung tm thng mi;

Siu th;

Ch;

Ca hng bn l;

Nh hng n ung, gii kht...;

Trung tm logistic.

A.2.6. Cng trnh thng tin lin lc, vin thng

Thp thu, pht sng vin thng, truyn thanh, truyn hnh;

Nh phc v thng tin lin lc (bu in, bu cc, nh lp t thit b thng tin, i lu
khng);

Trm viba;

Trm v tinh mt t;

Cng trnh thng tin lin lc, vin thng phc v trc tip cc c quan ng, Chnh ph, Nh
nc;

20

QCVN 03:2012/BXD

Cng trnh thng tin lin lc phc v cng tc phng chng thin tai, cu nn, cu h.

A.2.7. Nh ga

Nh ga hng khng;

Bn giao thng ng thy;

Nh ga ng st;

Bn xe t.

A.2.8. Cng trnh dch v cng cng

Khch sn;

Nh khch;

Nh ngh, nh tr;

Ngn hng.

A.2.9. Vn phng, tr s c quan

C quan hnh chnh nh nc cc cp: B v c quan ngang B; c quan thuc Chnh


ph, U ban nhn dn- Hi ng nhn dn cc cp tnh (thnh ph trc thuc Trung ng),
U ban nhn dn- Hi ng nhn dn qun, huyn, th x, thnh ph thuc Tnh, v U ban
nhn dn- Hi ng nhn dn cp x, phng, th trn;

Tr s lm vic ca Quc hi, Chnh ph, Ch tch nc;

Cc Vin nghin cu, trung tm nghin cu;

Nh lm vic ca cc c quan chuyn mn, doanh nghip, cc t chc chnh tr x hi v t


chc khc.

A.2.10. Cc cng trnh cng cng khc

Cng trnh tn ngng : nh th, cha chin, tu vin;

Cng trnh qun ch: tri giam, tm giam, tri ci to;

Cng trnh c s dng cho mc ch lu tr, ct gi.

21

QCVN 03:2012/BXD
A.3. Phn loi nh v cng trnh cng nghip
A.3.1. Cng trnh sn xut vt liu xy dng

Nh my sn xut xi mng ;

Nh my sn xut gch p lt (Ceramic, gch Granit, gch gm) ;

Nh my sn xut gch, ngi t st nung ;

Nh my sn xut s v sinh ;

Nh my sn xut knh ;

Nh my sn xut hn hp b tng v cu kin b tng ;

M khai thc .

A.3.2. Cng trnh khai thc than, qung

M than hm l;

M than l thin;

Nh my chn ra, tuyn than;.

M qung hm l;

M qung l thin;

A.3.3. Cng trnh du kh

Gin khoan thm d, khai thc trn bin;

Gin khoan thm d, khai thc trn t lin;

Nh my lc ha du;

Nh my ch bin kh;

Kho xng du;

Kho cha kh ha lng;

22

QCVN 03:2012/BXD

Tuyn ng dn kh, du;

Nh my sn xut kh t t nhin;

Trm, trung tm phn phi, chit np kh ga.

A.3.4. Cng trnh sn xut cng nghip nng


a) Nh my ch to, luyn kim

Nh my luyn kim mu;

Nh my luyn kim en;

Nh my tuyn qung, lm giu qung;

Nh my sn xut alumin;

Nh my luyn, cn thp;

Nh my c kh ch to my ng lc v my cng c cc loi ;

Nh my ch to thit b cng nghip v thit b ton b;,

Nh my lp rp t;

Nh my sn xut, lp rp xe my.

b) Cng trnh nng lng

Nh my (trung tm) nhit in;

Nh my thy in;

Nh my in nguyn t;

Nh my phong in;

ng dy v trm bin p.

c) Cng trnh cng nghip in t, tin hc

Nh my lp rp in t (ti vi, my tnh v sn phm tng ng), in lnh (iu ha,

23

QCVN 03:2012/BXD

t lnh v sn phm tng ng);

Nh my ch to linh kin, ph tng thng tin v in t (mch in in t, IC v sn


phm tng ng).

d) Cng trnh sn xut ho cht

Sn phm phn bn v ha cht bo v thc vt

Nh my sn xut Ur, DAP, MPA, SA, NPK phc hp;

Nh my sn xut phn ln cc loi (supe ln, ln nung chy);

Nh my sn xut NPK hn hp, phn vi sinh;

Sn phm ha cht bo v thc vt.

Sn phm ha cht c bn

Nh my sn xut Amoniac, axit, xt, clo cc loi;


Nh my sn xut s a;
Nh my sn xut cc mui v c, xit v c;
Nh my sn xut cc loi ha cht v c tinh v tinh khit.

Sn xut cao su v sn phm ty ra

Nh my sn xut sm lp t my ko (Qui chun lp 900-20);


Nh my sn xut sm lp xe m t, xe p;
Nh my sn xut bng ti;
Nh my sn xut cao su k thut;

Nh my sn xut sn phm ty ra (kem git, bt git, nc gi u, nc c ra,

x phng ...).

24

QCVN 03:2012/BXD

Sn phm in ha, sn, nguyn liu m ha cht

Nh my sn xut pin;
Nh my sn xut c quy;
Nh my sn xut sn cc loi, nguyn liu nha alkyd, acrylic;
Nh my sn xut sn phm nguyn liu m ha cht (tuyn qung Apatit).

Sn phm ha du v ha cht khc

Nh my sn xut ha du (PP, PE, PVC, PS, PET, SV, si, DOP, Polystyren, LAB, cao su
tng hp;
Nh my sn xut kh cng nghip;
Nh my sn xut que hn, tanh, si thp;
Nh my sn xut ha dc, thuc;
Nh my sn xut ha cht, vt liu n;
Nh my sn xut ha m phm.

Kho cha ha cht

A.3.5. Cng trnh sn xut cng nghip nh


a) Thc phm

Nh my sa;

Nh my sn xut bnh ko, m n lin;

Kho ng lnh;

Nh my sn xut du n, hng liu;

Nh my sn xut ru, bia, nc gii kht;

Nh my ng hp : c tht, hoa qu;

Nh my sn xut thuc l.

25

QCVN 03:2012/BXD
b) Cc cng trnh cn li

Nh my si;

Nh my dt;

Nh my dt nhum;

Nh my nhum hon tt;

Nh my sn xut cc sn phm may;

Nh my thuc da v sn xut cc sn phm t da;

Nh my sn xut cc sn phm nha ;

Nh my sn xut snh s, thy tinh;

Nh my bt giy v giy .

26

QCVN 03:2012/BXD
A.3.6. Cng trnh ch bin thy sn

Nh my ch bin thy sn.

A.3.7 . Cc cng trnh cng nghip khc

Cng trnh thu gom x l cht thi rn cng nghip;

Cng trnh ng tu v hng hi;

Cng trnh khai thc v ch bin lm sn;

Nh my toa xe u my;

Nh my sa cha bo dng my bay;

Kho cha;

Kho bo qun;

Cng trnh logistic.

A.4. Cng trnh h tng k thut th


A.4.1. H thng cc cng trnh cp nc th

Cng trnh khai thc nc th: nc mt, nc ngm;

Trm bm;

Trm x l nc cp: cc loi b lng, b lc, b cha, i cha nc;

Mng li cp nc : ng ng cp nc.

A.4.2. H thng cc cng trnh thot nc th

Mng li ng ng (thu gom v vn chuyn): nc ma, nc thi, nc bn;

Trm bm: thot nc ma, nc thi sinh hot;

Cc loi ging thm, ging chuyn bc, ging thu nc ma;

Cng trnh x l nc thi ( th, khu vc hay cc b): b lng, b lc, h sinh hc, b t

hoi, cng trnh x l bn;

27

QCVN 03:2012/BXD

Cc cng trnh khc: h iu ha, b cha nc thi, cng thot nc, ca x nc thi

x l ra ngun tip nhn.


A.4.3. H thng cc cng trnh cp in th

Trm bin p;

Mng h p (cung cp in cho cc ph ti): ng dy

CH THCH: Tham kho ti A.3.4, khon b ca Quy chun ny.

A.4.4. H thng cc cng trnh chiu sng th

Chiu sng giao thng th: ng ph, nt giao thng, cu, hm trong th;

Chiu sng khng gian cng cng trong th: qung trng, vn hoa, khu vc vui chi

cng cng, bi cng cng, cng trnh th thao ngoi tri;

Chiu sng trang tr, qung co v cc loi hnh khc.

A.4.5. H thng cc cng trnh cp xng du v kh t th

Trm xng du: nh ca trm xng, b cha, ng ng;

Trm kh t th: Trm kh t du m ha lng (trm LPG) v Trm kh t thin nhin.

CH THCH: Tham kho ti A.3.3 ca Quy chun ny.

A.4.6. H thng cc cng trnh thng tin th


Tham kho quy nh ti A.2.6 ca Quy chun ny.
A.4.7. H thng thu gom, x l cht thi rn

Trm trung chuyn;

Cng trnh x l cht thi rn: khu lin hp x l , trm x l ch bin thnh phn vi sinh, bi

chn lp, l t
A.4.8. Nh tang l v ngha trang th

Ngha trang : quc gia v nhn dn;

Nh tang l;

28

QCVN 03:2012/BXD

i ha thn hon v .

A.4.9. H thng cc cng trnh giao thng th


A.4.9.1. ng th

ng cao tc th;

ng trc chnh th, ng trc th;

ng lin khu vc, ng khu vc;

ng ph ni b: ng i b, ng xe p;

Bi xe : trn mt t, di mt t;

Bn xe;

Trm thu ph, trm sa cha.

A.4.9.2. ng st

Tu in ngm;

ng st trn cao;

ng st ni .

A.4.9.3. Cu trong th

Cu ng b (ng t, ng st);

Cu b hnh;

Cu cho cc loi ng ng h tng k thut th.

A.4.9.4. Hm giao thng trong th

Hm ng t;

Hm ng st;

Hm b hnh cho ngi i b.

29

QCVN 03:2012/BXD
A.4.9.5. ng thy ni a

Bn, cng trnh nng- h tu cng bin;

Cng, bn cho tu, nh my ng tu, sa cha tu;

u thuyn cho tu;

Cng trnh bo v cng, gia c b.

A.4.9.6. ng hng khng

ng bng

A.4.10. Cc cng trnh khc


A.4.10.1. Tuy nen k thut

ng hm cha cp in, cp thng tin, ng cp nc

A.4.10.2. Trm cha chy

30