Está en la página 1de 8

practiea.:. ,;<;'~h~.~ ~!Y. , .. ~ .• s..~~fi.:s. l:!,""'\.'~~(),._(\&1 'Ciclo: .. II\a~\ .• ~!D.t,,,.

S\Q,' ~~

Boh;~tiD N°: ,

Responsabte: + ..

Q

...... ~~~~.~ " .

(CUBa)

C. cAlI:. ~\.~ 'I:: \ ~e.So'

2 "~

"X-_ ",-..L ~

? 't "'-5 "I. 'I'-~,

1t. l.:. ~~ ~"""~ Il" ~y, -ltl:?",;':' rL)l -; Ll

2.

',2-'t\-~ (It.-\ ~)~

\ ),.'1: ~

lY..\.-3)'2.

:- eo '«'l.'t ~ ;;>:\!;..~'e:.."M Cl. it "A..~

@J:_' ~S ~fi::.FCl ~ \c:. '- 1f::c..uc.:C_\"~~t -e~"\ ~

(l (.,.'11..'\ ~"'l - - l... X_I- u..' '>,:. r;;._~ - ~~ . C)') ~ ..... 0

C'; ('!::S~ \

lc..~ "»):._ >.;. (Q..\~\lU;_-b \

.C ~

->

\-\'~'l>~e:.'~I?',"'''?:a.. .. 0.;: \~:<_, ~~ ... ~tt<,~ ~~~ ~'~ ~5,

.,,_,_~ ...... ~

y;,;.?. ~ :<!~\.""'- - 3a~ '>,;.. D l)i._\c:.~ \(!I:..-(l,\

'G)(_n;3C:.. '\ l~~\ > 0 l'::i..>~ l.'~- C.\ ..

~.c ~ ':i!Q..: c:..

2A~,

-ctD ::!l'C!. U.-o.·~

I._'~ll ... ~~ '~~ ,~o:e: ~ ~'Cil,.~tl J K"':2 IT

x_ ]I~'t.-l

~

'\ W!<;: c ~a. {,_" ~.C\.

~~\

fi- r r: .. ~'. "~.~ b....,~ ~), l_ )( to C ~ ~ + 1...

~ 1 '--- '" ....... - ;,:_ r, -,~ A. '2.' '2.

c.e. A, :; (\. '. ~tol· ~ '\ c.'Q' e.:~ ClOb;c,

k~ ~ '2. )l.'J_'£.- H- 0 ~

fL~~:=ll,t

.-oc

t'L~2,~t$-l \ .~ Q

,~~~... =-') 1t.G: (l!..-,~]

~ ~=

c.. os 'i::. '!: ~ li_

--._---

CS;;., (.l,; ';11

............................................ ·.Ai:iii'ij,'EMi ii'" ·....... .' ~~.j

~,

.............. AD'U'"'.I., , " :·····

.- •• ••• •••• __ ••• ••• •• 0 __ .' _ •

24. Sii una. mfz de .! .. ecuaclon c;;'hlX+b:;Oi c ;;t;Q. es el llriple de la otra, llaJI·e In relacillll1l que existe entre ,a, b y c.

A) aa~",mbc El) ri=l6JX

C) aa2=4bc

D) .5Gr2", Btle 6f3a~""]6b,

----_.- ~~-.-I-=~

2~\. Si PfA-)",i!.!Hlx-1 esun :P'OJku~mio tal que p(!'I}=P{b)=Pk)""'O;, cail:cllJ,r,e el val'er de

p(.!. +.! .d,)."

abc

A) III ~3;5

B}-39

C)3 E) -30

- ~

--.~--~-- ~ _".

26.. R·especl.o a :ia! 'E!cy<!'ci60 hcacdQl'laria 2.x~I,+ __ x. ",1

x·_] x+l

lndlque 1.0 cerrecto,

A) Sus solw::icmes 110 SOr! !'~aJes, H) Es.lndel.ermina<ia.

C) No tlene soluci6n.

D) Tie,lliI.e mas die Una ~d~,.II:;iQ;n.

11 S~ Xo es &o~~.d6~i ~fllo!!lalS, X~;-li- ] == 11.

SUCTO E:XAM:iN D'E BECAS C~c:lo .Ainua:~ Integl1'a~ -2iiUJ'9

So~'l1ICII{jJ: OQ'4-tL Y.. +b = 0 T~'£\1QE-':

o t.J~ [>fr.;3!t l

Sjl'[ci"· l~~·. .__;

v (JU ).fl3)!:J)' =. - 'Q c.

b

-+- t:J ~ - ft ) .... 1iJ

. ·f~~1J···~J

~. 2". b)} ("'1' ,.

::> Q.. =- ~cC ... ' .' ... ' . : .. ,q ·.·oe .... _ :

.- ,®

--.- -~-~- - - - --- -- =_ .. _._

S",\u(c6;:J : Col'ito PCo.)"" ~(1,) =. fCc) =- 0

I:) ~. tr) ,j (::0) .:

(-~)I:" h."

4c. 3C.

~~TO ~ ('~.s .: Ct. ) h}L '~1<Ar C'G !) E p(x).

,~ l.llEbo·. ( R' ..•• .:) '2 -,

o ... · .•...•.... . \,"(X):: X~ +ax+ ax ~.l. .

~!(Qf f~D::

Q. +..k.+ c...~ 0

Clb +k..+ CcL.::::::;: 3 C(bc =; j

-:.1

P(.··.' ._!_. + .1....': .f- ...i. _ ) .... ~ O(.·i.- 4~<>"J."' .. _ p(" .3':::::;;: Q r: ....

a ,b, c, - r I, OJ-C- - 11 v ~

~ ;,- . CI,9"IE-:@ •

~-'~..r--'. -.~ -.~_

~·iu( ('OJ): _x :;1= .1; _.X ;;I:. - ..l

(-2 x- JH X+.l) f· hr:- J) (:~)

f~ ~J.) tx +~J

r : z -

[~,.x-~ 1) .= L

(J(''- .l ) C:J. .+ j) -2 i' 3X- '.

J('Z~ 1 2 3X-J

'Q_ J( -1

,ACA,D EM II.A

I I

I

D'EG'IMO CUART'O SIMULACRO DE EXAIMEN DE ADMISIION UNilVERsrDADI NAC!I'oNAL MAYOR DE SAINI M,ARCOS

,e ic loAn ual S,an ~M arcos

32. HesllIelva la ecuaclon cuadratlca .. 2 'J, " 3;';

"" + ",x = ",.-- '\l . .f.

e irodiql,le la mayor so!uciol1i.

i\) -..fi

B) ,J2-1

C) 2-J2 m ,:3-J2 :EJ 2.n-l

. v .

'E

A) ;(2 -2x+9"" CI B)_~·2-Sx+ni",O C) x2 - !lx+9 =0 D):?-iJx+ 16"'0 F.) .1;2-8x+,24_0

De,: X~Q.X+3,~ 0 rOlfU\ij 6)j b

s e.. CuAupk:, cil 1- b -: Q;

t;;;' b d I .,.".. .. , ........ 1 .t:.., B,. ,0 = .3

-",'2. f I'" ~ 0., i .... ~~ - .

de no.(-CM Xii::' at 3,.~ )::, ~ bt- ~

= Jfa.JI~ fa. ~ta.,'fcf.PJO.".clO dr f(,o./C-.u

, ¥ I

-:;=') ,..3" 1'\1+~ ~ ,G)f b,+" ~ 8

2== Xt .. )(2:t: (Bf3'Xbf-3) = ab,+'3.(':,l-b)+ 9 ;:' 18

-> ..... ~~1 ~

- ..• I~' '::. ~

1.-.. .. '2 v+i. ....

=> 2a - ~ = ,lo'fi. A. ;> 2a ~b+3 A

~? 2 (2 b) = bt3'

b+i A '6>+2= e

Q.bf2=a.t2

d ''!; Q.b

p_ _ _ .~'~ ~5 ~ lS' ~,atb~ "':;

A.CADE.M~A

AD'UIN'I'

,

I I I : _~'_I.~ 1_ _

DECIMOI QUINTO SIM.ULAC:RO DIE EXA.MEN DE .ADIM1SIO'N UN IV:ERSIOAD NACIOINAL MAYOR D',E SAN M.AR.CO'S

iJ~l'E!br,a

32'. Dada la 'e!>cuadon cub]ca ~-xl+x-4",,(I

de rruoe~ XI'X~ Y xi! ca]Ic:~Te eJ vrum d'e M. _ I 'I ] M-~+-_+~

,"&X2 X2X3 )('.'('3

m ~ .

.sOLUCI,DN

.3.2

,~n Ira. €~.; Q:>e'-X+X-4:=o

A) m: B) ]14

D)I

C) 2'

E) -1/4

-"

BOLUciO'N

1'.§i u~<i;$.g. de I~ ecuaclon

. ",;~+.rn'~+r!x~+3""'O:: {m;n} c R i"";*S Xo '" l-J3i, ca1cll,lle el val:or de .1'71" 1-.'-=-

I~I I

Se. ~'e~

(1-\ + (1+fo1J + X.3 = i1'(_

.~~ "l' '= 1:" f 2~ _ __ ( 1)

A) 5/2 D)-5!'i

Ell -5/2

C) 514 E) .~

- & ...-

30.Lu CiOAI

A;t~1i 'F de: fa. 4~ ; ... ' X=. 12+1

. ~>(X~1)~ C~)?_

~. x: 2)( + 1=-2

~c;:1\rc~1l

_ 4.3 ,,.:;.") X-2X f)[=Xfrl.X-fl·::D

~f)~' X-9X-'l)H"4> [:,,")2 > C?bf&-=:; 8 £' (c)

~

3:4. S~ . .,fi + 1 esr;]l!I~; de la ecuacien x"-2J2-ax-b-O" do!!i..dea;b E Z.+.

A) 10 D) 14

C) 8 E.) 7

AC.A[O'EM~A

ADU:NI'

D'EC,I'M'Q' S,EXTO S~MUL,ACRO DE EX_AMEN D'EADIMISII,ON IUN,~VERSI,DAD NAC~O'NAL MAYOR OE SAN MARCO'S,

a~'" 5i las ralces, de la ectladoin,xl-I2x+m=O e~t&!':l en 111 rela,cion de I a 3, calcule elproc!ucliO de, raices,

A) 3 0) 27

C) HI E) 30

3J:. Dada. ia ecu~d6fl cubka m:r+2x-n",,6; m;!{l, d;;ratcesa, b, y e no nulas, caleule el valor de M.

,(J~ [)2 (71

M~ + +'.

(a+blCa+d (b+c)U.l'+aJi k+b)(c+a)

A).-8 1))1 :2

C) (I E) 3

~ ;I"

.s'OLUCI;.Q,f,J .

. . x!2._, 1,Q,Xf"1'=: 0 7f~ 4aL~' t ~ : ~K

2J2Df"e dad .

XttXz ~ 41< ::1:2 ~, ,r<= 3 "..l.

)a.s J2:w~' Sb"U ~ x.. ~ 0, ) )(2. ~ 9

-), X1')(z," 3 .. ' = '27Jt. (D)

. /

SOLu,CtOI\J'

'3

De,: mx.t~tK'''''l1::-o ~ nafCAl? a,i hi c.

Se.. Cl.ilmfle; OJ fbfC~,oJ~. ~~:.-_~ .. ' ... '

Lb'+ c:. ='-8

d' ,.,.. .33 3 ".'

a eme.s,:: ,dtb+c. =- g,abc.

-SOLuci,ou

. • r

~~

. x4.t a ltb = 0 71~L Ci. -.. i :>G i Jfi ?C.3i 1 J

-~ -)(3'

Se t=: X~ff_X,f f X; +(-)(3) -x-kJff-f ~_ 0 ~ (E)

. ~[

34. Si] .. ecnaeion oicuedrada x4+a,y2+b=O; a" b reates fiene CS={Xj; X2; X3;X4}

calcule el valor de ~ +~+~+~_

.1\) I ,B) ab

D) aSb~

C) a+b E) I}

- -------

UN'DE,C~M,O' S!IMULACRO DE EXAM:!EN DE AD'MiISIO'N!

IU N IVERS~IDAD NACIONIAL MAYOR D':E SAN MA,RCOS

Clclo Anual San Marco,s

32. Delermil1lE! elreslo de la siguienle: dMsi6n. .

. • HlO(x:3 - 6x~ + 12x - 8) 2 +1, OO(x ~ 2)4 ... WOx3

".. 100x-200

A) ,s D) ,800

E.) 16

C) so £) 40

C) 4 E,) 2

34. Si tenemos que la expresi6n

A) 27 DJ 8<

B) -1

C) I E) -8

•. /

,.so LU (:'10 ,N,

.se aplrC:a_, eJ ieD I'"ema. .~ flesto. J 100X ... 200=O => ,.x~2 .~

'1 .'/ ' .. 2' .. , j .... ~ ,k14:: 100 (2 . .':,!!i+ "Qrr2~g)t 'OO(2~~)+ 1'00 (e)

kt>9" 100 •• 8~ "-8S+1~taoAf3

(0)

. "

selLU c[ ON.

8x+5 '" tl m 0

2X2 -x- 6, eSldenlica a2'x~:3 + x- 2 • oft 5.::. .~ +. 11t

delerm1ne el va~or dem;S-3m~n+3mfl2-n3. ex - x ~ ~, 2 X +3 X- 2'

:;> 8X;f·5 = Yl(X~2) + nl(2X+3) 3.\, X=.Q: 21. :: "1'V1t.- ':0 'M..: '3

,s.: X=, 0 ·~S =. -9-"1 t~ ,pO 0 'Yl;,;. 2. .

• »f'-.3~ltt3b!J_'£;(»l-n) '" ~3-Q,j= cS ~ i L.- (c)

- ~ /.

·~LUC.IOAl

. n · _co _ 4/' )G2,r..X.<:'3.,.1-.- ~ .. +.' 3)(X-3)

'7f?9' - ~ 'j

. 4 ,e_ .... 9-.

~~ ,0',:,.,..) -- 4 X:.-.- .J 2X .... - ,X-1-9 ~ TV-- -.... '. ~' ..... 2-

~ S/C>L):- 4x.~ IB X + 9'

4x ......•.. 'I-.~ 1 .,9

x.~-1

~ .!f'('x_) :r '( 4x :_9)(x~-i)

fJ(j<} ~ (2X+3)(z< ... a)(x+I)(;(~~1 .

'ley .4"f.~

ACA'DEJMA

I I

D'E,C[MO' SIMULAC'RO' 'D'E EXAME'N iDE AD'MIS'I,'ON UNIVEiRSIDI,A,D NIACIONA.L M,AVOR D'E SAN IMARCOS

-- .~---

,Algebra- .: .: ~

., - .

3,.2. Factorice. sabre Z el polinornie f(x: y)::::;~"," 3azy~:2I'Ci2

lndique el mimem' de faclorecs primos lineales.

A) IEl) 4

B) 2

C) :3 E) 0,

3:3.. Halle UDl factor pnrno del sigu]en~e polil"lClmkh .P(lf' '" 2Jil ~1X2+ Zl":+3

A) Xi":,· EI) x+I

C)2x+l E) x+2

~>~ (q=2.(Xf~ ) (X· t)CX- a) o~o'~ :, (2X+1.J(X-L)(:(~3)

34,. Si 'M-=Ax:+B as 1JJ1 factor prirnn del pellnemlo Q(;r)~2x~+a0-~~h+ 1 S%re Z, ealcule el mayor valor de '(_I)'

A) -3 D) 01

B) ·-2

C) -] E) 2

",;!"

SOLl)Ctou

._ 'Z __ . 22.

fCXiY) :, Q X +3ax~ - Q )/',8

2::*:-2::

~> fC"t-~j'l) :;:: (2x-aj') (xtzay)

SoLuc fON_

Ap'l, COM.&:..o div{so~ bl~'I1omJ;'Gej

"2 -7 2. '3

X~l .~ '2. '-5 -3

'2 "5 -'3 ;0 X~..3 t c;

2. 1 0

:V._-l

A,- '2 ~ -1

I 20