Está en la página 1de 2

EL GRAN SECRET

La mare estava asseguda al sof, disposada com cada dia, a escoltar com la seva filla li explicava els esdeveniments, trifulgues i histries de la jornada. De sobte, amb veu baixa, la nena va dir: - Mare ... - !, filla... - "scolta, vull fer-te una pregunta i vull #ue em diguis la veritat. - "s clar, filla. empre te la dic - va respondre el mare una mica sorpresa. - $s #ue... - va dubtar . - Digues-me, filla, digues-me. - Mare, existeixen els %eis Mags& La mare es va #uedar en silenci, va mirar a la seva filla, intentant descobrir l'origen d'a#uella pregunta, per nom(s va poder veure un rostre tan sorpr)s com el seu #ue la mirava impacient. - Les nenes i els nens diuen #ue s*n els pares. $s veritat& - + tu a #u) en penses, filla& - ,o ho s( mare... D'una banda em sembla #ue s! #ue existeixen, b( #ue els veig cada an-. per, com #ue les nenes ho diuen... La mare va saber #ue havia arribat el moment... - Mira, filla, efectivament, els reis s*n els pares. om nosaltres #ui cada nit de %eis posen els regals. - Llavors no hi mgia& -va dir la nena amb els ulls tristos -. /ot (s un engan-& - "stimada, els %eis Mags s! #ue van existir de veritat -va respondre la mare agafant amb les seves mans la cara de la nena. - Llavors no ho entenc mare. - 0sseu-te i escolta. /1explicar( una histria... La nena es va asseure ansiosa d'escoltar #ualsevol cosa #ue li aclar!s el dubte, i la mare es va disposar a explicar la histria dels /res %eis: "xpli#uen #ue #uan el ,en 2es3s va n(ixer, tres %eis #ue venien d'4rient guiats per un gran estel es van apropar al 5ortal per a adorar-lo. Li van dur regals en prova d'amor i respecte.
Illustraci de Carolina Aloy

6a ser llavors #uan el m(s anci dels %eis, Melcior, va dir: - $s meravell*s fer regals a un nen. 5er commemorar a#uest naixement, cada nit del 7 de gener haur!em de dur regals a tots els nens del m*n. - 4h, s!. -va exclamar 8aspar -. $s una bona idea, per (s molt dif!cil de fer. ,o serem capa9os de poder dur regals a tants milions de nens com hi ha al m*n. :altasar, el tercer dels %eis, #ue estava escoltant els seus dos compan-s amb cara d'alegria, va comentar: - $s veritat #ue seria fantstic, per en 8aspar t( ra* i, encara #ue som mags, ja som ancians i ens resultaria molt dif!cil poder rec*rrer el m*n sencer lliurant regals a tots els nens. 5er seria tan bonic... - ,ecessitar!em milions i milions de patges, gaireb( un per a cada nen, de manera #ue poguessin dur al mateix temps, a cada casa, els nostres regals. 5er no podem tenir tants patges. Llavors 2osep va dir: ,o us preocupeu, jo s( #uin serien els millors patges reials. haurien de ser patges atents als desitjos dels infants, per justos, i #ue amb amor ajudessin als nens i nenes a fer-se grans. 0ix seria fantstic. - van dir els tres %eis. Doncs digueu-me, benvolguts %eis, hi ha alg3 #ue estimi m(s els infants i els conegui millor #ue els seus propis pares& "ls tres %eis es van mirar, i molt contents van dir: ;ue aix! sigui. "n nom dels /res %eis d'4rient, tots els nens del m*n rebran un regal cada < de gener. 5er aix, la nit del 7 de gener, tots els pares i mares es convertiran en patges reials, i en nom nostre portaran la felicitat a les seves llars. Mentre els nens siguin petits, el lliurament de regals es far com si ho f(ssim nosaltres mateixos. 5er #uan els nens siguin suficientment grans, els pares els explicaran el gran secret i a partir de llavors, cada ,adal, els nens tamb( participaran de l1alegria de fer feli9 els altres, preparant els regals pels m(s prxims.

;uan la mare va haver acabat de contar a#uesta histria, la nena es va aixecar i fent-li un pet* va dir: - 0ra s! #ue ho entenc. 0 partir d1ara jo tamb( preparar( un regal per a vosaltres. 5er#u) els fills tamb( volem fer feli9os els pares.

+ a#u! hi ha un gat, i a#u! hi ha un gos, i a#uest conte s1ha fos.

Illustraci de Diana Duda