Está en la página 1de 7

Pthagoreusok zene- s szmelmlete

Az i.e. VI. szzadban megkezddtt a Perzsa Birodalom terjeszkedse nyugat fel is. Emiatt a erzsa uralom al ker!lt grgk kz!l aki "sak te#ette$ igyekezett el%ndorolni. &gy tett P!t#agorasz is $ aki tan't%nyai%al az egykori d(r gyarmaton$ )rot(nban tele edett le. Az i.e. VI. szzadban m*kd P!t#agorasz filoz(fus s matematikus %olt$ akit mond#atunk fizikusnak$"sillagsznak s mgusnak$ %agy akr %allsala 't(nak is. A legendk kdbe burkolt letrl alig tudunk %alami biztosat. Ezeket a #alla utn keletkezett mendemondkat t%olr(l sem kell ksz nznek %enni$ mgis rdekes s taln rdemes elmeslni nmelyiket$ mert %alamennyire jellemzk le#etnek P!t#agoraszra s egyben a tan't%nyaira$ a !t#agoreusokra. +udomsunk szerint #ittek a llek%ndorlsban$ %egetrinusok %oltak$ s ll't(lag #ossz, #ajat s fe#r gya j, kntst %iseltek. A fel%tel eltt szigor, letm(ddal s zen%el kellet a lelk!ket megtiszt'taniuk. A fel%tel utn a%attk be ket a szmok s a #arm(nia misztriumba. A sokfle dolog s jelensg kztt az isteni #arm(nia teremt rendet$ az foglalja a mindensget egysgbe$ s ez a #arm(nia ugyanaz$ami a szmok tudomnyban s a zenben is fellel#et. -z(rakoztatsul eml'tem meg ezt a k%etkez kzszjon forg( mest. Bizonyra nem trtnt meg$ #ogy P!t#agorasz egy ko%"sm*#ely eltt . kala "s zenjt #allotta "sodlatos ssze"sengsben$ konszonan"iban$%agy a#ogy a grgk mondtk /sz!m #(niban0. A trtnet szerint az szlelt /sz!m #(nikat0 a kala "sok s,lynak arnyra %ezette %issza$ te#t szmokkal fejezte ki. Igaz %iszont az$ #ogy a !t#agoreusok$ mester!k nyomn$ tudatosan k'srleteztek a monok#ordon 1egy#,r, #angszer2 a sz!m #(nik s a #,r#osszak kztti sszef!ggst keres%e. A kifesz'tett #,r kz en meg end't%e #allatta az ala #angjt. 3a a #,rt felre r%id'tettk 1ugyanolyan megfesz'ts mellett2$ akkor az ala #ang okt%jt #allottk. E kt #ang egymsutnja$ #angkze a legtisztbb konszonan"ia. Ezt meg is fogalmaztk$ #ogy a konszonan"ia esetn a #,r#osszak arnya 454678754. A to%bbiakban

mg kt kellemes #angkzt %izsglt meg. A kt#armadra ler%id'tett #,r rezgse az ala #ang k%intjt adja$ #a edig a #romnegyed #ossz,sg, #,rt end'tj!k meg kz en$ akkor az ala #ang k%artjt #alljuk. A k%int s az ala #ang esetben a #,r#osszak arnya 457698957$ a k%artnl edig 4596.8.59. A !t#agoraszi sz!m #(nik #angzsakor te#t a #,r#osszak arnya rendre 754$ 957 s .59. Ez a felfedezs$ #ogy a zenben a konszonns #angkzk az 4$7$9$. szmokb(l ksz't#et arnyokkal jellemez#etk$ a #angtan els felfedezse$ a sz( mai rtelmben is fizika$ #iszen a fizika tr%nyei mrsekre ala ozott matematikai megfogalmazs, ll'tsok. Val(sz'n*leg en ennek a megfigyelsnek a nyomn alakult ki az a nzet$ #ogy a termszet a szmok szerint %an elrendez%e$ s ford't%a5 a szmok tr%nyein kereszt!l ismer#et meg a mindensg$ s #ogy a szmok kzti #arm(nia ugyanaz$ mint a lelk!nkben l rk tr%nyek #arm(nija. Ebbl a #arm(niaelmletbl sarjad ki a !t#agoreusok kt nagy kutatsi ter!lete5 a zeneelmlet s szmelmlet$ majdnem mindig teljes sszefon(dottsgban. :egle sszef!ggst nyertek$ amikor az ala #angot ad( #,r #osszt 47 egysgnek %ettk. Ekkor a k%art#oz tartoz( #,r#ossz ;$ a k%int#ez tartoz( < s az okt%#oz ka "sol(d( = egysgnyi. >szre%ettk$ #ogy a #,r#osszak kztt fennll a k%etkez arny r5 475;8<5=. Az arny r #elyessge f!llel is ellenriz#et$ #iszen azt fejezi ki$ #ogy amint a 47 egysgnyi #,r #angj#oz %iszony't%a a ; egysgnyi #,r a k%artot adja$ ugyan,gy a < egysgnyi #,r #angj#oz %iszony't%a a = egysgnyi #,r #angja is k%art$ aminek az ltalnos alakja5 a51a?b26787ab51a?b25b Ezt ne%ezik /arany arny rnak0. -ejtj!k$ #ogy ezt az arny rt mr Babilonban ismertk. A #arm(niatan nyert ,jabb megers'tst abban$ #ogy a !t#agoreusok szre%ettk a ko"ka "s,"sai$ la jai s lei kztti #asonl( sszef!ggst. A ko"ka leinek a szma 47$ la jainak a szma=$ a "s,"sok szma edig e kett #armonikus kze e5 7@ =@476=?478<. Az oktadernl szint,gy5 lek szma 47 $ a "s,"sok szma = $ a la ok szma edig e kett #armonikus kze e <. Am B mondtkC a tkletes a mai sz(%al szablyos testekben rejl #arm(nia t!krzdik a szmok #arm(nijban$ s ez ugyanaz$ mint a zenei ssz#angD A k%art s a k%int latin elne%ezse grg mintra ksz!lt 1diatesszar(n8negyedik$ dia ente8 tdik2 s arra utal$ #ogy a grg

#t#,r, lant negyedik$ illet%e tdik a megjellsre szolglt. Az okt%ot eredetileg /#arm(ninak0 #'%tk$ amely sz( szerint sszeillesztst jelent$ s #i#etleg a k%art s a k%int sszeilleszts%el keletkezett okt% #angkz szrmaztatst fejezi ki$ ktflek en is5 k%art?k%int 8okt%$ illet%e k%int?k%art8 okt%. +ermszetesen felmer!l az a krds$ #ogy e kt #angkz sszete%snek milyen m*%elet a #angkzket jellemz arnyok esetben$ azaz #ogyan le#et megka ni a k%artot jellemz1.592 s a k%int#ez rendelt19572 arnyokb(l az okt%17542 arnyt. >szre%ettk$ #ogy nem az arnyok sszege$ #anem a szorzata adja meg a k'%nt eredmnyt$ %agyis5 k%art?k%int8okt% sszeadsnak 1.592@19572817542 szorzs felel meg. Ebbl k%etkezik$ #ogy az okt%Ck%art8k%int ki%onsnak a 1754251.592819572 osztsnak felel meg. Erre ala oz%a fedeztek fel kett szablyt 4. )t #anginter%allum sszegnek az arnyszma egyenl a kt sszete% #angkz arnyszmnak a szorzat%al. 7. )t #angkz k!lnbsgnek az arnyszma egyenl a kisebb'tend s ki%onand( #angkz arnyszmnak a #nyados%al. Bizonyrra szre%ett!k$ #ogy amikor az eml'tet #angkzket a most ismertetett arnyszmokkal jellemezt!k$ akkor %al(jban ,gy jrtunk el$ #ogy a #angok#oz nem #,r#osszokat$ #anem a megfelel rezgsszmokat rendelt!k. 3a ugyanis a norml /a0 #ang rezgsszma ..E$ akkor az als( /"0C 7=.$ a r k%etkez /f0C 9F7 s a /g0C 9;=. E rezgsszmokkal a mr ismertetett sszef!ggsek en ,gy 'r#at(k le$ mint a #,r#osszakkal. 7=.59F78 9;=5F7<. 3a ezt az arny rt .. leegyszer*s'tj!k$ akkor nyerj!k a mr ismert5 =5<8;547. +anulsgos megfigyeln!nk$ #ogy a !t#agoreusi #angtan ismeret%el #ogyan 't#et fel a d,rCskla. A zenben azonban az idk folyamn kialakult a nyol"fok, !t#agoraszi skl#oz nagyon #asonl( ,n. diatonikus skla$ amelynek /tiszta0 #angkzei

megfelelnek a kis szmok arnyainak. A diatonikus sklt a zenszek a GVII. szzadig #asznltk. Ekkor azonban elsza orodtak azok a zenedarabok$ amelyeken bel!l #angnemi %ltozsok l nek fel. Ez k!lnsebben a billenty*s #angszerek szmra jelentett ne#zsget. A zenszek ezrt kimunkltk az ,n. /tem erlt0 sklt$ amely az okt%ot 47 egyenl rszre fl#angkzre osztotta. Ennek elmlett 4FF<Cban dolgozta ki Hiuse e Iarlino$ a %elen"ei -zt. :rkC tem lom karnagya. Ez a #angsor Ba"# idejben szor'totta ki eldeit. A !t#agoreusok szmelmlett rendszerint el szoktk intzni azzal$ #ogy misztifikltk a szmok tudomnyt. Ez igaz$ de meg kell ltnunk azt is$ #ogy a misztikus burokban komoly rtkek s le#etsgek rejtznek. A !t#agoreusok$ amint#ogy a %ilg dolgainak a sokflesgt az egyetlen Istennel ll'tottk szembe$ aki egyszersmind forrsa is a sokflesgnek$ ugyan,gy az egysg ellenttt a szmokban lttk olyank en$ #ogy ugyanakkor az egysg sz!li a szmokat. Az egysgben az egy nem is szm$ #anem a szmok eredete$ amely rszekre nem oszt#at($ amelye osztani nem le#et$ "sak szorozni$ tbbszrzni. &gy az egynl kisebb szm nin"s. Az egynl nagyobb szmok az egybl keletkeztek$ annak a megsokszorozs%al. A szmok %iszont rszekre bont#at(k$ oszt#at(k$ #iszen mindegyik %ala#ny egysget tartalmaz. )t egyenl rszre oszt#at( szmok$ a ros szmok $ ni jelleg*ek$ a kt egyenl rszre nem oszt#at(k a #'m termszet*ek$ ezek a ratlan szmok. Az egy #'mns$ sem ni$ sem frfi$ sem ros$ sem ratlan. A 7 az els ni szm$ a 9 az els frfi szm$ logikus$ #ogy sszeg!k az F a #zassg jelk e. A .Cnek sokfle jelentse %olt5 az els ngyzetszm$ az igazsg jelk e$ az %szakok szma stb. :i%el az els ngy szm arny%al en a !t#agoraszi sz!m #(nik jellemez#etk$ azrt ezek sszege a 4E14?7?9?.2 mr egy magasabb minsget$ a termszet #arm(nijt fejezi ki. Ennyi a szfrk szma is. A !t#agoreusok azonban ezen fel!l rtkes kutatsokat is %geztek a szmok kzti ka "solatok$ tr%nyek felder'tsre. Az mr a matematikatrtnet szmra teljesen kzmbs$ #ogy e %izsglatok "lja kezdetben a %ilg #arm(nijnak$ st magnak az Isteni lnyegnek a megismerse %olt. Val(sz'n*leg els szmelmleti tteleik a ros s ratlan szmok elmlet#ez tartoznak. Ezek kz!l n#ny5 Pros szmok sszege s k!lnbsge is ros.

)t ratlan szm sszege ros. Pros szm, ratlan szm sszege ros. Pratlan szm, ratlan szm sszege ratlan. 3a ros szmb(l ratlant %onunk ki$ akkor ratlant ka unk. Pratlan s ros szorzata ros. Jlyan szm$ amelynek a fele ratlan$ "sak ,gy bont#at( kttnyezs szorzatra$ #ogy az egyik tnyez ros$ a msik ratlan. A szmok oszt#at(sg%al ka "solatban kt$ ma sem roblmamentes felfedezs!k %olt a tkletes szmok s a barti szm rok fogalma. +kletes szmnak ne%eztk azt a szmot$ amely egyenl az nmagnl kisebb oszt(inak az sszegnl. Ilyen ldul a =$ mert 4?7?98=$ a#ol 4$7 s 9 a = oszt(i. +kletes szm a 7< is$ mert 4?7?.?K?4.87<. A !t#agoreusok ismertk mg a .;= s a <47< tkletes szmokat. A tkletes szmok k zsi szablyt az ,j !t#agoreus Likomak#osz adta meg. Bizony'ts nlk!l kzlte. :egfogalmazta azt a ma sem bizony'tott sejtst$ #ogy minden tkletes szm %agy =Cra %agy<Cra %gzdik. A matematikatrtnszek kimutattk$ #ogy a Likomak#osz elbbi ttele igazol#at( a !t#agoreusok rosC ratlan szm elmlete ala jn. A GIG. szzadban mg . tkletes szm ker!lt el. A GG. szzadban mr a szm't(g ek #atroztk meg. A barti szm rok olyan szmkettsk$ amelyek brmelyike egyenl a msik %al(di oszt(inak az sszeg%el. A !t#agoreusok "sak a 77E$ 7<. barti szm rt ismertk. Ennl %al(ban5 77E oszt(inak az sszege 4?7?.?F?.?4E?44?7E?77?..?FF?44E87<. s 7<. oszt(inak az sszege54?7?.?K4?4.7877E. Az arab -zbit In )urra fedezte el a 44<. s 474Ebarti szm rt. Pierre MermatCt(l %al( 4K7;= s 4<.4=. Nen Oes"artes adta meg ;9=9F<. s ;.9KEF= barti szm rt. A !t#agoreusok ismertk a r'mszm s az sszetett szm fogalmt. Ennek a szmelmletnek azonban %olt egy sajtosan geometriai sz'nezet* fejezete is$ amely szinte t%ezet a geometriba$ mert a szmokkal$ mint /geometriai alakzatokkal0 foglalkozik. Ez a k%etkezk en rtend5 A !t#agoreusok szerettk a szmokat kirakott ka%i"sokkal szemlltetni. -okszor 'gy mutattk meg a kimondott ttel igazt is. Ezeknek a k!lnbz alakzatokba rendezett ka%i"soknak a szma az$ amit figurlis szmnak ne%ez!nk.

Emlkezz!nk %issza$ #ogy a f!lnek kellemes #angkzknl a #,r#osszak arny%al fejez#et ki. Nakjuk ki ezeket a szmokat. Az 'gy keletkezett /#romszg0$ a szent tetrakt!sz1ngyes alakzat2 %olt a !t#egoreus sz%etsg egyik jel%nye$ amely jelk ezte a mindensg #arm(nijt. Az ilyen #romszgbe alakba rendez#et ka%i"sok szmt ne%eztk #romszgszmnak. P!t#agorasz ne%t a PitagoraszCttel tette leginkbb ismert$ amit nem fedezett el$ mert mr Babilonban$ Egyi tomban s )'nban eltte is ismertek. A !t#agoreusok magt a geometrit nem is rtkeltk annyirak$ mint a szmok tudomnyt. Ez megnyil%nul az elne%ezsben is. A szmelmlet mat#mnak$ tanulmnynak #'%tk ebbl szrmazik a matematika sz(. A geometria #isztor %olt$ mely a #isztoreo ta asztal$ krdez$ tudakoz2 igbl szrmazik$ te#t kimondottan ta asztalati jelleg* tudomnyt jelent. Biztosnak %e#etj!k$ #ogy k bizony'tottk be elszr$ #ogy a #romszg szgeinek sszege kt derkszg. E##ez tudniuk kellet a$ #ogy a %lt(szgek egyenlk. A szablyos sokszgeken 1szablyos #romszgekkel$ ngyzetekkel s #atszgekkel2 k'%!l meg tudtk szerkeszteni a szablyos tszget is. Ennek a szerkesztsnek a elfedezse az i.e. V. szzad elejn 3i aszosz ne%#ez f*zdik. A szablyostszgCszerkeszts feladata szinte sszefoglalja mindazon ala %et szmelmleti s geometriai ismereteket$ amelyekkel a !t#agoreusok mr rendelkeztek. A szablyos tszg tl(i ltal alkotott szablyos "sillagtszg a !t#agoreus sz%etsg kabalisztikus jel%nye %olt. Ezt a jel%nyt mr Babilonban is ismertk. A !t#agoreusok foglalkoztak elszr azzal a krdssel$ #ogy milyen szablyos testekkel le#et a teret #zagmentesen kitlteni. Erre alkalmasnak talltk az oktadert s a ko"kt. A gmbt %gtelen sokoldal, szablyos testnek tekintettk$ sz(#asznlatukkal a legtkletesebb testnek$ amint#ogy a kr is a legtkletesebb s'kidom. P!t#agorasz bizony'ts nlk!l ugyan$ de kimondta$ #ogy egyenl ker!let* s'kidomok kz!l a kr ter!lete a legnagyobb$ s ugyan'gy az egyenl felsz'n* testek kztt a gmb trfogata a legnagyobb. Amint ltjuk$ P!t#agorasz ne%e a matematiknak egy egsz korszakt fmjelzi$ fleg az i.e. VICV. szzadot. Ennek a korszaknak %olt az rdeme a matematika ala jainak a leraksa. Ezen bel!l ki kell emeln!nk a szmelmleti megala ozst$ az irra"ionalits felfedezst

s a szablyos sokszgek s testek tanulmnyozst$ mindig a #arm(niaelmletbl kiindul%a$ illetleg oda %isszamutat%a.