ϑοην Πατιτυχχι − Λινε βψ Λινε

Εϖιδενχε
Αδαµ Ρογερ∍σ µελοδψ ανδ σολο

Σχορε

Τηελονιουσ Μονκ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

b

Ε µαϕ7

4
&4

Γυιταρ

Γ µιν7

j
œ
.. ‰ œ Œ Ó

b œœœ Œ ‰ b # œœœ Œ
J
b

Α7

Α µιν7

& ‰ b b œœ œj œ Œ

Χ7

b7

Φ µιν7

Œ ‰ b b œœœ Ó
J

Œ b œœ b n œœœ Œ

Φ µιν7

b bb œœœ ... b œJ œœœ Œ

b7

Φ µιν7

Β

Œ b b œœ Œ ‰ œœJ

Β

b7

b œœ b n œœ œœ
..

Ó

5

b

Β µιν7

Ε


b
& ‰ œJœ Œ

b7

b

Α µαϕ7

œœ
b
œ
‰ J Œ

Ó

b œœ
b
‰ œœ Œ
J

Ó

9

Χ µιν7

œ
œœ Œ

& œ
J
13

Γ7

# œœ
‰ œœ Œ
J

Ó

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7

j
œ
& ‰ b œœ Œ Ó

œ
b œœ

Œ

17

b

Α7

Α µιν7

& ‰ b b œœ œj œ Œ

Χ7

Φ µιν7


‰ b œœ Œ
J

Œ

b7

Φ µιν7

Β

œœ
‰ b b œœ Œ
J

Ó

b bb œœœ ... b Jœ œœœ Œ


‰ b b œœœ Œ
J

Ó

Φ7

Ó

b7

Ó

b7

œœ ..
.
‰ # œœ .

Φ µιν7

Β

‰ b b œœœ Ó
J

Œ
b7

Œ b œœ b n œœœ
Β

Œ

b7

b œœ b n œœ œœ
b
œ
œ
Œ b œ Œ ‰ Jœ

Ó

21

Χ µιν7

bœ Œ
Ó
&

Œ ‰ œj ‰ œj ‰ j j ‰ Ó
œ œ œ

œœœœ œ

25

œ œ bœ œ
bœ Œ bœ œ œ œ œ #œ Œ Ó

31

Γαβριελ ∆αϖιλα

j
œ œ œœœœ
‰ œ œ b œ œ œJ b Jœ J
J

ΤΙΤΛΕ

2

œ
j
œ
‰ œ œ œ œ. Ó Œ ‰ J

j
bœ œ œ ˙
œ
œ
œ
œ
.
b
œ
Œ
Œ


j

b
œ
Œ
œ
.
&
œ œ œ œ bœ
j œ J
œ
b
œ
36
œ œ œ bœ

&‰

œ
‰ J b Jœ ‰ Ó

œŒ


Œ ‰ œJ ‰ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ

42

& b œ œ œœ œœ œœ œ b œ œ b œ n œ œ œ b œ œ œ œ b œj ‰ Ó

œœ
b
œ
œ
œ
œ
Ó ‰ œ œ œ œ bœ

47

œ œ bœ œ œ œ
œ b œ œ œ b œ œj ‰ Œ
&

œ œ #œ
‰bœ œ bœ œ J ‰ œ #œ œ

bœ œ bœ bœ

52

b

Ε µαϕ7

&

7
Γ
œ µιν

œ bœ ˙

Χ7

Φ µιν7

bœ œ
‰ J ‰ J ‰ œJ ˙

Φ µιν7

Β

b7

Α7

Œ ‰ Jœ b œ œ b œ

Ó

bœ œ Œ ‰ bœ
J

57

b

Α µιν7

b7

& œJ b œ ‰ Ó

Φ µιν7

Β

b7

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7

‰ œ b œ œ b œJ œ œ ‰ œJ Jœ œ b œ œ Œ Ó
J

Χ7

‰ bœ bœ œ #œ œ

œ bœ

62

&

Φ µιν7

Φ µιν7 Β

œœ

Ó

b œ œ b œJ ‰ Œ

b7

b

Α7

Α µιν7

b7

j œ bœ œ œ œ bœ bœ bœ
œ
Œ ‰bœ œ
œ
œ bœ

Φ µιν7

œ bœ bœ Œ

67

Β

72

b7

b

Β µιν7

Ε

b7

bœ œ
bœ œ
œ
b
œ
œ
J
Œ ‰ ‰ J ‰ J bœ
J‰Œ ‰

b

œ.

7
b Αœ µαϕ

b7

œ œ œ bœ
bœ. bœ
J ‰ ‰ b Jœ b œ b œ
J

ΤΙΤΛΕ
7

&

7

7

b7

b

3

7

Χ µιν

Γ

œ

bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ
#
œ
œ
œ
b
œ
œ
b
œ
n
œ
b
œ
b
œ
œ bœ œ #œ
‰ J
‰‰
bœ Ó

Œ Ó

Φ

Β

Ε µαϕ

77

Γ µιν7

Χ7

Φ µιν7

Φ µιν7

Β

b7

b

Α7

bœ bœ bœ

b œ œb œ
œb œ
œ
b
œ
œ
b
œ
œ
œ
b
œ
b
œ
b
œ
œ
œ
b œn œ
& ‰b œ œ œ b œ

Α µιν7 ∆

b7

œ œ œ œ b œ œn œb œ œ

b œb œœ

82

Φ µιν7

Β

b7

b

Ε µαϕ7

& œ œ bœ bœ bœ œ œ œ bœ bœ œ
œ bœ
œ
œ
87
Φ µιν7Β

&

b7

Α µιν7

b7

Φ µιν7

œ. j Œ
bœ œ
Β

œ bœ
‰ œ b œ b œ œ œ œJ œJ b œ œj b œ b œ b œ b œ b œ b œ
J

Φ µιν7

jœ.
œ
b
œ
œ
œ
œ

˙

b

Α7

Γ µιν7 Χ 7

b7

œ bœ bœ œ œ bœ
J J

92

b

Ε µαϕ7

&

Γ µιν7 Χ 7

œœœœœ

Φ µιν7

Φ µιν7

j
j
b
œ
œ
œ œ Œ Œ ‰ œ ‰ b œj ‰ œ œœ Œ

Β

b7

Α7

j
œ
Œ ‰ b œ œœ œ
bœ œ

bœ Œ Ó

97

b

Α µιν7 ∆

b7

Φ µιν7

Β

‰ œ œ # œ œJ ‰ b œ œ b œ b œ œ b œ

102

b

Α µαϕ7

Φ7

Β

b7

b7

b

Β µιν7

Ε

b7

3

‰ j bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
œ bœ

Ó

Χ µιν7

Γ7

bœ bœ œ bœ œ œ
œ

œ nœ œ œ œ bœ bœ bœ ‰ bœ nœ œ
bœ œ bœ bœ
& bœ œ
œœœœœœ

107

b7

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

œ #œ œ bœ œ
œ œ œ œ œ œœœ
#
œ
œ
b
œ
n
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ

œ J
& b œ œ b œ œ ‰ n œj # œ œ

3
3
3
3
111
3

ΤΙΤΛΕ

4

7

7

Φ µιν

Β

Φ µιν

b7

b

Α7

Α µιν7

b7

3
3
3
3
œ
œ
j
b
œ
#
œ
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
Œ

‰ Œ Œ ‰ j bœ œ œ bœ bœ œ bœ œ
œ #œ #œ œ œ #œ œ
&
j
œ
#œ œ bœ
3
3
115
3

Φ µιν7

Β

b7

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

Φ µιν7

œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œJ b œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ
b
œ
œ
œ

œœ
‰‰ J

œœŒ Ó
œ
œ
b
œ
œ
&

119

Φ µιν7 Β

b7

b

Α7

Α µιν7

b7

Φ µιν7

Β

bœ œ. bœ œ œ
œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ
b
œ
œ
œ
J
#
œ
bœ œ œ œ Œ
& bœ

b7

j
Œ ‰bœ

Ó

124

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

Φ µιν7

Φ µιν7

Β

b7

Α7

#œ œ œ #œ œ œ bœ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
b
œ
#
œ
œ œ œ bœ bœ
œ bœ œ ‰ #œ œ
& œ b œ œ œ œ œ J ‰ œ # œ œ œ ‰ Jœ
J

129

b

Α µιν7

b7

Φ µιν7

œ œ bœ œ
b
œ
œ
œ bœ
œ bœ œ Œ
& œ bœ
œ

Β

b7

b

Β µιν7

134

b

Α µαϕ7

b7

Ε

b7

œ œœ
b
œ
œ
bœ œ bœ œ
bœ bœ bœ bœ œ

Χ µιν7

œ bœ bœ bœ œ
b
œ
Œ
& œ Œ Œ ‰ œj b œ œ œ b œ b œ b œ
3

Γ7

7

b Φœ œ œ
J‰Ó

˙

Ó

139

Β

b7

b

Ε µαϕ7

Γ µιν7 Χ 7

bœ œ
œ œ

J


œ

b
œ

&
J J J J Ó

144

b

Α7

&

149

œ

Α µιν7

‰ Jœ b œ

Φ µιν7

Φ µιν7

œ bœ bœ œ bœ. œ œ
Ó
Œ
J
3
3
3

b7


bœ bœ
‰ J ‰ œ œ bœ

Β

œ
Œ ‰ œJ b œ ‰ J

3

Φ µιν7

œ

Β

œ bœ bœ

b7

Œ

b7