Εχηολαλια

Βεν Μονδερ∍σ Σολο

Βεν Μονδερ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Γυιταρ

4
j
j
& 4 ‰ œj ‰ # œ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ œ # œ ‰ œJ ‰ # œj ‰ # œ ‰ Jœ ‰ # œj ‰ œ œ

& ‰ Jœ ‰ # œj ‰ œj ‰ Jœ ‰ # œj ‰ œj œj ‰ œJ ‰ ‰ # œj ‰ # œj ‰ œJ ‰ œj œj ‰ # œj ‰ œJ

4

&

‰ j ‰ b œj ‰ b œ ‰ j b œj ‰ b œ ‰ n œ ‰ œj ‰ Ó

J œ
J J

‰bœ ‰bœ
J J

9

jŒ Ó

b
œ
&

‰ œ ‰ b œJ œ œ Œ
J

‰ œ ‰ Jœ œ œ Œ
J

‰ œ ‰ j ‰ # œj
œ
œ
J œ

14

j ‰ j ‰ j ‰ j j ‰ œ ‰ j j ‰ œ ‰ Jœ ‰ # œ ‰ # œ ‰ œ ‰
j‰
j

j

& œ œ #œ #œ œ J #œ #œ J
œ
J J J œ #œ #œ œ

18

j j
#œ œ œ #œ
j ‰ œ ‰ #œ ‰ #œ ‰ #œ ‰ nœ ‰ œ


œ


œ
J
& œ #œ
J J J œ #œ #œ J J J J J J
œ J

22

& ‰ # Jœ


Ó


œ
#
œ
œ
#œ œ #œ #œ nœ J
‰ #œ œ #œ
‰ J‰ J‰

œ
J‰Œ Ó

26

œ #œ nœ œ œ
œ
œ
œ
œ ‰ #œ ‰ Ó


J

&
J

31

Γαβριελ ∆αϖιλα


œ #œ
#œ œ
‰ Œ J

ΤΙΤΛΕ

2

œ #œ
#œ #œ œ bœ
J

Œ

J ‰ J Œ J ‰ Jœ ‰ Œ Ó
&

j
Ó
# œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj œ
œ #œ

35

40


#
œ
#
œ
Œ #œ œ

#œ œ œ Ó
œ
œœ

j
& #œ #œ #œ ‰ Ó

44

œ œ #œ nœ bœ bœ bœ œ bœ
J

œ
J

j
‰ j
Œ ‰ œj b œ ‰ b œ n œ Œ
œ #œ

Œ ‰ œ # œ ‰ # œJ
J

œ #œ
œ œ #œ œ œ #œ œ
J
J J
J J‰Œ ‰ J

œ ‰ # œ œ ‰ œ œ ‰ # œ œ # œ Jœ
J
J
&
J J

48

œœ
#œ.
J
œ
œ
&
J J

52

&

œ bœ œ #œ nœ œ bœ œ

œ #œ
œ œ #œ œ bœ
œ b œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œJ ‰ Œ Œ

œœœ
œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ
b
œ
b
œ
œ œ bœ œ bœ
#œ œ œ

56

&

œ œ œ œœ œ œ
œ
œ œ bœ œ œ œ

œ œ b œJ œ œ œ
‰ ‰
Œ ‰ œJ ‰ œ # œ œ

Œ

60

& ‰ œ #œ #œ ‰ œ œ #œ Ó

64


œ œ #œ

œ bœ œ œ œ #œ
œ
œ
bœ œ bœ
Ó bœ

ΤΙΤΛΕ

j‰ Œ Ó
œ
œ
b
œ
œ
&
œ #œ œ œ œ

3

Ó

# œ œ œ Œ ‰ œ # œ œ œJ ‰

J

69


‰ J

œ
œ #œ œ
J‰ Œ ‰
Ó

œ œ #œ
#œ œ #œ ‰ nœ œ œ œ

74

œ œ bœ #œ œ nœ
b œ # œ œ œ b œ œ œ # œ œ œ œJ ‰ ‰ # Jœ œ # œ œ œ œ œ # œ # œ
&

œ œ

78
j œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œ
& œ œ bœ ‰ Œ ‰ œ bœ
œ œ œ œ #œ

82

w
w
#w
w