Σχορε

Α Φελιχιδαδε

Αντονιο Χαρλοσ ϑοβιµ

ϑοε Ηενδερσον∍σ Σολο
Α min7
Γυιταρ

4
&4

w

j ‰ œ œ œ œ . ^œ Ó
œ
œ œ
J

Α min7

œ Œ Ó

œœœœ

˙

Ε min7

Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα
Χ6

Β7

Ε min7 Α 7


œ œ

j‰ Ó
& ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œJ œ # œ œ ‰ Ó
œ
œ
#
œ
>
>
6
Α min7

∆ min7

˙
>œ œ œ

Χ6

&œœœœ œ œœ œ œ œœœ

Γ7

Ε min7

œœœœ ˙

œœœ œœœ

‰ œ Jœ

Ó

11

Β7

Ε min7

Α7

∆ min7

Γ7

Χ Maj7

œ œ œ #œ #œ œ ‰ œ
j
j j ‰ Œ œ œ œJ
j
œ

J
& J
œ œ œ œ œ œ œ œ
J
Jœœ

16

Ε 7œ( 9)

Α min7

b

Βø

œ œ œ œ œ3
œ œ Œ Ó
J

&

‰JŒ

œ œ3 œ

∆7

œ ‰ Œ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ . œ œ œ
J
J
J œœ

20

Γ min7

Χ7

Φ Maj7

œ œ
œ
œ
b
œ
‰ J
& bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ

Ε7

œœ
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ bœ œ
J
œ

25

Α m7

Ε7

Α m7
œ
œ œ. œ œ
j j
#
œ
œ
J
Œ
& œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

Ε7

Ó

Α m7


Œ œ ˙

œ œ.
J

29

Α min7

œ œ. œ œ œ œ
&J

Χ6

j
j j
j jœ
j
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ œ œ.
J œ œ

34

Γαβριελ ∆αϖιλα

2

ΤΙΤΛΕ

Ε min7

Β7

j
œ
œ

œ
&
œ œ œ œj œ ‰ # œ Œ

Ε min7

Α7

j‰ œ œ ‰ œ œ œ

‰ j j ‰ ‰ b œj Œ
œ œ

38

œ œ œ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ ~ -œ ‰ œ œ
œ
œ
J
&
J
J œ œ~ œ Œ Ó
∆ min7

Γ7

Α min7

Χ6

42

Εœ min7
#
œ
œ
6
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œ œ
‰Ó
& ≈œœ

Β7

bœ œ œ œ
œ #œ œ
Œ ‰

46

Ε min7

Α7

∆ min7

Γ7

Χ Maj7

œœ 3
œ œ
R
#
œ
Œ


œ œ œ œ ‰ œj œ
&

j
œ #œ œ œ

49

Ε 7 ( b 9)

Βø

œ œ. œ œ œ ≈ œ
J
J
J R

Α min7

∆7

#œ œ. #œ œ bœ œ bœ
b
œ
œ
n
œ
J
≈ R J ≈ R ≈ œ ‰ œj œ œj ‰ Ó
& #œ œ J
œ

œ
œœœ

53

Γ min7

Χ7

Φ Maj7

Ε7

œ œ bœ œ ‰ œ œ œ bœ œ œ j ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ j
œ
&
œ
J
J J J J J œ œ #œ œ
J

57

Α m7

Ε7
3

3

œ
& œ #œ œ œ œ œ œ

Ε7

œ #œ. œ œ
J œ

Α m7

œ œœ œ œ œœœœ
J‰ ‰J‰J ‰J J‰Œ

61

Α min7

&

66

œ
‰JŒ Ó

Χ6

œ
J‰Œ

œ œœ

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ ˙. #œ
J J
œ

Β7

&

Ε min7

bœ œ œ ˙

˙

72

˙~

Χ6

œ
œ
œ
œ
œ
& œJ J J J

Α7

∆ min7

ΤΙΤΛΕ
Γ7

˙

˙

œ œ œ ‰ œJ Œ Ó

3

Α min7

œœœœœ œœ

Β7

Ε min7 Α 7

˙

œ
# œ ‰ œ œ ‰ # œJ ‰ J
J

œœ œ Œ Ó

œ. œ
J

77

∆ min7

Γ7

Χ Maj7

Βø

œ. œ œ œ
j
œ

J
b
œ
&
œ œ œ.

œ œ
œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
œ

œ
J J
J
J
J

82

Ε 7( b 9)

Α min7

j
j
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
‰ Œ
œ
œ
œ
œ
&
#
œ
J

∆7

Γ min7

œ œ œ œ œ œ œ

j
œ ‰ Œ Ó

86

Χ7

#œ œ
& ‰ œœ

Φ Maj7

œ #œ #œ

œ nœ

90

Ε7

Α7

Ε7

Α m7

3
œ œœ
J ‰ ‰ J œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ # œ œ œ Œ
œ
œ
#œ œ œ

Ε7

Α m7

œ œ œ # œ œ Œ œ Œ b œ ‰ Jœ ‰ # œJ ‰ n Jœ ‰ œj œ œj ‰ Œ
œ

& #˙

94

Ó

‰ # œj œ œ

+ +
j+
œ ‰ œ œj
œ
œ
œ
j

œ


œ

b
œ
n
œ
b
œ
n
œ
b
œ
n
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ J
J
Α min7

Χ6

99

Ε min7

Β7

j
& œœŒ œ‰Œ

Ó

103

∆ min7

j
œ #œ ‰ œ

Γ7

Α min7

œœœœœœ œ
œ Ó

Œ ‰ œj

ΤΙΤΛΕ

4

3 œ
3 œ
3
#
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
3
œ
œ
œ
œ
‰ #œ œ
œœœ

3

œœœ œ œ
œ
œ
&

3

108

Β7

& œ œ. œ œ œ œ œ

111

Ε min7

Α7

∆ min7

Γ7

j œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
j‰ Œ œ. œ
J
œ œ œ œ
#œ. #œ

Χ Maj7

Ε 7( 9)
b

Βø

j j
œ œ œ
& œJ œ œ œ œ œj œj J œ œ œ œJ ‰ Œ Ó

#œ œ œ œ
œ œ #œ œ
œ
œ
œ

œ

115

Α min7

Γ min7

∆7

œ
Ó

Χ7

Φ Maj7

œ
œ‰œœ œœœ j
j j œ b œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ J
œ œ œ. œ œ œ
J
J

œœ
‰ Jœ œ œ ‰ œJ

119

Ε7

Α m7

Ε7

j j
& ‰ # œ n œ œ œ œj œ Œ Ó

‰ œ œ œ œ œ #œ œ Œ
J

124

Ε7

& œj œ

128

œ œ j‰
œ œ #œ #œ

Α m7

j j œ
#œ œ

j
œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ