Está en la página 1de 43

BO CO THC HNH QUN L MNG VIN THNG

H v tn : Nguyn Trng Chinh MSSV: N102101006 Lp 10VTA1

I.Phn mm PRTG 1.Ci t.


Nhp i chut vo file tin hnh ci t. Chn OK.

Bt u ci t PRTG C th chn ci t Core Server hoc Remote Probe theo nh ca mnh.

Chn ci t - Server hoc Remote Probe

Ci t phin bn min ph (Free Edition)

Cc thit lp Network Monitor cn thit Sau , PRTG s c ci t.

2. Lm vic vi PRTG
Khi ng PRTG Traffic Grapher . Bm vo nt Click Here to create your first sensor ta c nh hnh di .

Click SNMP chn ch qun l lu lng bng SNMP.

Chn cch qun l chun .

Nhp tn thit b , IP ca thit b cn quan st. Sau , nhp Version ca SNMP , y ta chn V1 . SNMP Agents dng port 161 ly thng tin Request. Nhp chui cng ng l public ci t my tnh .

Sau , ta c th chn port no cn qun l trn thit b . u ta cng c th ly c cc thng tin ca port.

bc ny ta c th chn hin b thng tin Subgroup hay khng. C th ty chn thi gian Request nh k ly thng tin .

Nu mun qun l 1 router , thc hin tng t cc bc trn , sau cng ta cng c th chn port cn qun l trn router.

Giao din th hin thng tin sau khi ci t xong . y l giao din tng hp tt c cc thng tin lu lng trn tt c cc port cn theo di.

Ta cng c th chn 1 port theo di chi tit hn bng cc bm vo biu lu lng ca port hoc bm chn port ct th hin port pha bn tri .

Thc hin bt hi tin bng Wireshark , ta thy c sau 1 khong thi gian nh k , PRTG Traffic gi gi tin request thy thng tin h thng vi 3 OID cn bit l SystUptime.0 , ifInOctet.1 , ifOutOctets.1 Trn hnh l gi tin Request vi cc trng Value l Null.

V gi tin Response t my cn theo di vi cc Value c in gi tr.

Kim tra cc OID v PRTG traffic request trn MIB Browser ta c :

II. Phn mm Inreasoning MIB Brower. 1.Ci t


Tm n file ngun ca phn mm Inreasoning MIB Brower c tn mibbrower.rar. Gii nn file mibbrower.rar bng cch click phi chn Extract Here. Sau khi gii nn ta c file setup.exe, nhp chut i vo file no tin hnh ci t. chn User name: Admin Password: vienthongpa55 Sau chn ok Chn I Agree.

1. Chn Next >.

2. Chn Install.

3. Sau khi chng trnh chy xong, chn close hon tt ci t.

2.Lm vic trn phn mm Inreasoning MIB Brower.


Khi chy MIB Brower : - Trn Windows , click vo biu tng MIB Browse trn Desktop

MIB Tree Bng kt qu truy v

Ping ( Tool => Ping )

M ca s Ping bng cch vo Menu Tool > Ping. Sau in a ch IP vo Host , click Ping , kt qu s hin th

Trace Route

M ca s Trace Route bng cch vo Menu Tool > Trace Route , in a ch IP ch vo Host, click Trace Route v xem kt qu

Network Discovery

Network Discovery trong Menu Tool , sau in a chmng LAN (network address ) cnkhm ph ( chng hn 192.168.1.0 ) . Sau bm Start . Tnh nng ny cho php xem c nhng host no ang hot ng trong mng LAN , nu host l mt SNMP Agent th thng tin v h thng ca host s c hin th trn bng kt qu.

Watches v Add Watch

Watch l tnh nng cho php thit lp lch cho hot ng ca MIB Brower . hn gi thc hin lnh cho mt i tng, u tin ta cn chn i tng trong MIB Tree . Sau chn Menu Tool , vo Add Watch ( hoc chut phi chn Add Watch ) . Gi tr OID v NAME c in sn , bn ch cn chn Operation mong mun .

Tip tc click vo Configue actions la chn hnh thc thng bo , bn c th chn thng bo quaemail , pht chung cnh bo khi SNMP Agent khng c phn hi hoc bo chung nu Agent khng trng thi bnh thng. Click OK hon thnh thit lp Watch .

Mc nh , cc Watch s c thc hin 60 giy mt ln. thay i thng s ny, bn vo Menu Tool ,chn Watch xem cc Watch c thit lp . Click Setting , in thi gian Query vo QueryInterval , mc Remove data older than thit lp thi gian xa cc Watch .

Compare Device ( Tool => Compare Device ) Cng c ny cho php so snh hai SNMP Agent vi nhau. Bn ch cn nhp IP ca 2 Device cng cc tham s b sung trong ca s Advanced . Sau chn OID v Operation so snh, cui cng click OK xem kt qu.

Cc thng s khc nhau s c i mu ch sang xanh d phn bit .

III. Phn mm GNS3 1. Hng dn cch ci t.


- Kch p chut vo file va download v ( version hin ti l 0.6 ) v tin hnh ci t bnh thng theo ch mc nh bng cch nhn Next.

- Nhn Next.

- Nhn I Agree.

- Nhn Next.

- Cc phn mm km theo s c ci mc nh. Nhn Next.

- Nhn Install bt u ci t,- Nhn Next ci Winpcap.

- Kt thc qu trnh ci t Winpcap nhn Finish chuyn sang ch ci t chnh.

- Tip theo ta nhn Next.

- Nhn Finish hon tt vic ci t GNS3.

2.Lm vic trn GNS3.


- Ta kch chut vo biu tng GNS3 trn Desktop vo giao din chnh:

- Trn giao din Ta kch chut vo Exit->prefernces (ctrl +shifl +p)

- Ta chon ng dn n th mc Dynamips.(mc nh ri ) --> nhn Test kim tra. ---> nhn OK

- Bc tip theo ta add HDH IOS bng cch: Vo Exit -> IOS images and hypervisors /IOS images.

- Chn ng dn n th mc cha IOS, bng cch kch vo images file. y ti chon router c2691. Sau khi chn ng dn n IOS xong ta nhn chon Save -> Close .

- Tip theo ta kch chut vo router C2691 gi v ko th vo bn cnh. Lc ny ta s thy tab Topology Summary router (Ro) s bo mu ngha l router ang ch Turn off.

- Ta bt ln bng cch kch phi chut vo router chon start, ta s thy Ro bo mu xanh.

- Khi Start ln ta vo Task manager s thy CPU l 100%.

- Lc ny ta kch phi chut vo router chn Idle PC v ch trong giy lt.

- kch chon t c du * nhn ok.

- By gi ta xem li CPU xung ng k.

- Nhn phi chut vo router chon console bt u.

- i kt ni trong giy lt sau router cho ta la chon yes hoc No. Ta chn No vo cu hnh.

- Bt u cu hnh nhu bnh thng.

- Nh vy l hon tt qu trnh ci t v cu hnh GNS3. 1. Cch add thm cc Interface cho Router - add thm Interface th ta phi Stop Router sau kick p chut vo Router s xut hin bng nh bn di. Ta kick vo tn ca router (Ro) nh hnh sau chn tab Slots v chn add thm bao nhiu serial ty thch v v ta c th add thm c fastethernet.

- Nhn ok chp nhn thit lp.Start router ln th ta s c thm serial.

- V d chn NM-4T th mnh s c thm 4 serial. - Kt ni hai Router vi nhau dng cable serial

- kt ni Router vo port Switch dng cable Fastethernet

- Ta c th xem mnh kt ni hai router vi nhau bng Interface no c th cu hnh th ta c th lm nh sau. - Trong tab topology summary click vo "+" ta s nhn thy nh hnh bn di

2.Lu thit lp. -Click vo biu tng save network file ->save

IV. Phn mm Wireshark 1.Ci t.


4. Tm n file ngun ca phn mm Wireshark c tn Wireshark-win32-1.8.6.exe. 5. Nhp chut i vo file Wireshark-win32-1.8.6.exe tin hnh ci t. 6. Chn Next>.

7. Chn I Agree.

8. Chn Next>.

9. Chn Next>.

10. Chn next>.

11. Chn Install.

12. Chn Next.

13. Chn Finish hon tt ci t.

2. Lm vic trn phn mm Wireshark


Nhn nt Capture Options hin th ty chn :

Ngay sau , chng ta s thy cc gi d liu bt u xut hin, Wireshark s bt tng gi package ra v vo h thng mng. Nu ang gim st thng tin trn Wireless trong ch Promiscuous th s nhn thy cc gi d liu khc trong ton b h thng:

Nu mun tm ngng qu trnh ny th nhn nt Stop pha trn:

Ti y, chng ta s thy c nhiu mu sc khc nhau, bao gm: xanh l cy, xanh da tri v en. Wireshark da vo c ch ny gip ngi dng phn bit c cc loi traffic khc nhau. ch mc nh, mu xanh l cy l traffic TCP, xanh da tri m l traffic DNS, xanh da tri nht l traffic UDP v mu en l giTCP ang c vn .