Está en la página 1de 2

24/11/13

Definición de Silo Concepto en Definición ABC

Buscar definición

DDEEFFIINNIICCII NN AABBCC »» GGEENNEERRAALL »» SSIILLOO ++ CCAA Definición de Silo RREE EEll ssiilloo
DDEEFFIINNIICCII NN AABBCC »» GGEENNEERRAALL »» SSIILLOO
++
CCAA
Definición de Silo
RREE
EEll ssiilloo eess uunn eessppaacciioo ccrreeaaddoo
eessppeeccííffiiccaammeennttee ppaarraa eell
aallmmaacceennaammiieennttoo ddee ggrraannooss yy ddee oottrrooss
eelleemmeennttooss aaggrrííccoollaass qquuee ssee mmaannttiieenneenn
aallllíí eenn ccoonnddiicciioonneess iiddeeaalleess hhaassttaa eell
mmoommeennttoo ddee ssuu ccoommeerrcciiaalliizzaaccii nn,,
eevviittaannddoo aassíí qquuee eennttrreenn eenn mmaall
eessttaaddoo ddeebbiiddoo aa llaass ccoonnddiicciioonneess
cclliimmááttiiccaass LLooss ssiillooss ppuueeddeenn tteenneerr
mmaayyoorr oo mmeennoorr ttaammaaññoo ddeeppeennddiieennddoo
bbáássiiccaammeennttee ddee llaa ccaappaacciiddaadd
pprroodduuccttiivvaa qquuee ppuueeddaa tteenneerr uunn ccaammppoo CCuuaannddoo hhaabbllaammooss ddee uunn ccaammppoo ppaarrttiiccuullaarr yy
rreellaattiivvaammeennttee ppeeqquueeññoo,, llooss ssiillooss nnoo ssuueelleenn sseerr mmááss ggrraannddeess qquuee uunn eessttaabblloo,,
mmiieennttrraass qquuee ccuuaannddoo hhaabbllaammooss ddee ppllaannttaacciioonneess eexxtteennssaass yy mmuuyy ggrraannddeess llooss ssiillooss
ssuueelleenn sseerr mmuuyy ggrraannddeess,, ccoonn uunnaa iinnmmeennssaa aallttuurraa ee iinncclluussoo eerriiggiirrssee eenn ccoonnjjuunnttoo ccoonn
vvaarriiooss ssiillooss mmááss
EEll ssiilloo eess uunnaa eessttrruuccttuurraa ssuummaammeennttee nneecceessaarriiaa eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa aaggrriiccuullttuurraa yyaa qquuee ppeerrmmiittee eell
aallmmaacceennaammiieennttoo yy eell ccoonnttrrooll ppeerrmmaanneennttee ddee llaa pprroodduucccciióónn qquuee ttooddaavvííaa nnoo ssaallee aa llaa vveennttaa AAssíí,,
lloo ccoosseecchhaaddoo eenn uunnaa tteemmppoorraaddaa ppuueeddee sseerr mmaanntteenniiddoo bbaajjoo pprrootteecccciióónn hhaassttaa llaa pprróóxxiimmaa
tteemmppoorraaddaa eenn llaa ccuuaall ssee ppoonnggaa eenn vveennttaa LLooss ssiillooss rreessgguuaarrddaann aa llooss ggrraannooss ddee llooss ccaammbbiiooss
cclliimmááttiiccooss yy ppoorr eessoo eess iimmppoorrttaannttee qquuee hhaayyaa uunnaa vveennttiillaacciióónn aapprrooppiiaaddaa ppeerroo qquuee nnoo eennttrree llaa lluuzz
nnii aagguuaa aall eessppaacciioo LLaa lliimmppiieezzaa ddee llooss ssiillooss eess mmuuyy iimmppoorrttaannttee ppaarraa mmaanntteenneerr eell eessppaacciioo eenn llaass

24/11/13

Definición de Silo Concepto en Definición ABC

ccoonnddiicciioonneess hhiiggiiéénniiccaass aaddeeccuuaaddaass LLooss ssiillooss ppuueeddeenn tteenneerr
ccoonnddiicciioonneess hhiiggiiéénniiccaass aaddeeccuuaaddaass
LLooss ssiillooss ppuueeddeenn tteenneerr ddiiffeerreenntteess
ffoorrmmaattooss ddee aaccuueerrddoo aa llaass
nneecceessiiddaaddeess ddee ccaaddaa lluuggaarr EEll ttiippoo
mmááss ccoommúúnn ddee ssiillooss eess aaqquueell qquuee ttiieennee
ffoorrmmaa cciillíínnddrriiccaa yy qquuee aallccaannzzaa eennttrree
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
1100 aa 3300 mmeettrrooss ddee aallttuurraa EEssttee ttiippoo ddee
NN
OO
PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX
ssiilloo ssee ccoonnooccee ccoommoo ssiilloo ddee ttoorrrree
UUssuuaallmmeennttee eessttáánn hheecchhooss ddee
hhoorrmmiiggóónn aauunnqquuee ttaammbbiiéénn ppuueeddeenn
eessttaarr hheecchhooss ddee ppiieeddrraa oo eessttaarr
rreeccuubbiieerrttooss ppoorr ffuueerraa ccoonn mmaatteerriiaalleess
eessppeecciiaallmmeennttee ppeennssaaddooss ppaarraa eevviittaarr
qquuee eell ssooll oo llaa lllluuvviiaa ppeenneettrree hhaacciiaa eell iinntteerriioorr LLooss ssiillooss ddee ttoorrrree ssee vvaann ddeessccaarrggaannddoo aa nniivveell ddeell
ssuueelloo
LLooss ssiillooss ddee bbúúnnkkeerr ssoonn mmeennooss ccoommuunneess ppeerroo iigguuaallmmeennttee úúttiilleess aa llaa hhoorraa ddee ccoonnsseerrvvaarr
ddiiffeerreenntteess ttiippooss ddee pprroodduucccciióónn aaggrrííccoollaa EEssttooss ssiillooss ssuueelleenn tteenneerr llaa ffoorrmmaa ddee uunn ddoommoo ((ddee uunn
sseemmiiccíírrccuulloo)) yy ccuueennttaann ccoonn ttuubbooss qquuee ccoonneeccttaann ddiirreeccttaammeennttee aa llaass ppllaannttaass pprroocceessaaddoorraass eenn llaass
ccuuaalleess ssee rreecciibbee eell ggrraannoo yy ssee lloo ttrraannssffoorrmmaa eenn ddiiffeerreenntteess pprroodduuccttooss
0
Me g a
>> Sig ien e >>

IINNDDIICCEE DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS:: AA BB

CCOOMMPPAARRTTIIRR::

2790 Me g a
2790
Me g a

RREECCOOMMEENNDDAADDAASS::

Me g a R R E E C C O O M M E E N

DDeeffiinniiccii nn ddee FFiinnccaa

f f i i n n i i c c i i n n d d

DDeeffiinniiccii nn ddee GGrraannjjaa

i i n n i i c c i i n n d d e e

DDeeffiinniiccii nn ddee TToorrrree

ddee
ddee

DDeeffiinniiccii nn HHaacciieennddaa

AACCTTUUAALLIIZZAADDAASS MMÁÁSS LLEE DDAASS AALL • Polietileno • Carrera • Solidaridad • Filosofía
AACCTTUUAALLIIZZAADDAASS
MMÁÁSS LLEE DDAASS
AALL
Polietileno
Carrera
• Solidaridad
Filosofía
Buena
Desarrollo
• Habilidad
Derecho
Alimentación
Sustentable

2007-2013 Prohibida la reproducción en otros medios Privacidad Acerca