Σιλϖερ∍σ Σερεναδε

Σχορε

Ηοραχε Σιλϖερ∍σ Σολο

4

Πιανο

Τρανσ. Γαβριελ ∆αϖιλα

b

Ε -7

&4

Ηοραχε Σιλϖερ

Β -7

Œ ‰ œj œ ‰ b Jœ ‰ œ b œ œ b œ ‰
J
J

Ó

Α -7

j
œ

œ ‰ œj œ ‰ b œ œ ‰ n œj œ
J J
J

b

Ε -7

Ε -7
3

j
j
& ‰bœ nœ ‰ œ œ ‰ œ

Œ ‰

5

Α -7

‰ b œj Œ
bœ œ œ bœ
œ
œ
bœ bœ
bœ bœ bœ
Φ7

Χ -7
3

œ b œ œ œ j‰ Œ Œ ‰ œ
œ
jœ

œ

œ

œ

b
œ
œ
& œœ J J J
œœ
œ
bœ œ bœ œ
J
œ
9
Β

b

Χ -7

∆ -7

Ε

b

∆7

Α -7

3
3
j‰ ‰ j
œ
œ

b
œ

œ
œ

œ
œ
œ
& œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ j
œ
œ #œ
J
œœ
œ
b
œ
œ
œ
œ œ
13

Ε -7

œ b œ b œ b >œ

b

Β -7

j
& # œ. œ œ œ œ. œ # œ. œ œ œ œj ‰ œ œ
.
.
17

j
œ

œ bœ bœ œ ‰ ‰ œ
J
J

b

Α -7

Ε -7
3

& nœ œ ‰ Œ Ó

Œ bœ nœ œ œ œ Œ

‰ œj œj ‰ œj œj œj ‰
bœ bœ œ œ

Ó

21

Α -7

&

25

3

œœ
Β

3

3

œœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ

b

Χ -7

3

3

œœœœ
∆ -7

Φ7

Χ -7

3

3

3

œœ œ œ œ œœ ‰
Ε

b

3

j‰‰ 3 b œ ‰ ‰ 3 œ b œ œ 3 œ b œ 3‰‰
œ
œ J
œ bœ œ œ œ J œ œ
3

Α -7 rush

∆7
3

3

3

3
3
œ b œ œj œ b œ
j
œ
œ ‰Œ
Œ

b
œ
Œ

j bœ
œ
&
b
œ
#
œ
n
œ
œ œ bœ œ œ
œ
#
œ
bœ œ
J
œ œ bœ œ œ bœ œ
29

j

Γαβριελ ∆αϖιλα

2

^
.

œ
œ œ
&
Ε -7

^
^
œ œ œ œ

Β

b

ΤΙΤΛΕ
-7
3

‰ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

œ
bœ œ

33

b

Α -7

Ε -7

& œ œ œ. œ œ œ

37

3
3
3
3
3
3
j œŒ ‰
œ. œ œ
j
j‰
œ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ œ
b
œ
bœ bœ œ bœ œ
œ bœ bœ

.œ 3 . 3

3
3
3
œ. œ œ
œ
œ
œ
j
œ œœ œ œ œœ œ œ œ
b
œ

Œ
b
œ


& œœœ œ
œ
. œ œ bœ œ bœ
J œ
œ
œ
œ
41
Α -7

3

b

3

Χ -7

∆ -7

b

Ε

∆7

Α -7

. œ œ. œ œ œ ‰ j b œ. œ œ. œ œ œ Œ
b
œ
&
œ
Β

Φ7

Χ -7

3
‰ j œœœ œ Œ
œœ

45

Œ œœœœ

b

Ε -7

Β -7

& ‰ œ œ œ œ œ #œ œ œ Œ Ó

Œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ bœ Œ

Ó

49

b

Α -7

Ε -7

& Œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œj ‰ Ó

Œ

Ó
œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ

53

Α -7

& ‰ œ j ‰ ‰ œ j ‰ ‰ œ œ j ‰ ‰ œ œ œj ‰ Ó
œ œ
œ œ
œ
57
œ. œ b œ œ

Β

&

61

b

Φ7

Χ -7

Χ -7

∆ -7

Ε

b

œ. œ. œ Œ

3

‰ œ bœ

Ó

∆7

Α -7

3

œ

œ
bœ œ œ Œ

œ œœ

3

œœ

œ. œ. œ

3

‰ œ bœ
Œ
J b œ. œ

œ. # œ

Ε -7

ΤΙΤΛΕ

b

Β -7

œ œ œ
œ

3
3

3

65

œ bœ bœ
b
œ
œ
œœœ

œ bœ œ ‰ bœ Œ
J

b

Α -7

Ε -7

œ œ

Œ ‰ œj ‰ b œj ‰ œj œ b œ œ ‰
Œ
bœ bœ

œ œ œ œ œ
œ
œ
œ

69

Α -7

Χ -7
3

3

3

3

b

Χ -7

3

3

3

3
œ bœ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
& Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ Œ Œ ≈bœ œ œ œ bœ
œ bœ œ nœ œ œ #œ #œ
œ œ
73

Β

3

Φ7

∆ -7

Ε

b

Α -7

bœ œ œ ‰
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
&œ œ
j œœœ œ œ œ œ Ó
œ œ
77

Ó

straight

‰œœ
J

b

Ε -7

&

∆7

Β -7

≈ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ bœ ‰ Œ Œ bœ œ œ

J

j
œ œ œ œ œ. j
œ œœœ‰Ó

81

b

Α -7

Ε -7

j
j
j j
& Œ ‰ œ œ # œ ‰ ‰ œ œ œj‰ Œ ‰ œ œ ‰ ‰ b œ œ b œ b œ
j Œ
bœ œ bœ œ. bœ œ bœ
œ
85
Α -7

&

89

≈ œœœ Œ
œ
œ

Œ

œ

‰ Jœ ‰ b œj œj ‰ Œ

Ó
œ

œ
Β

b

93

Φ7

Χ -7

Χ -7

∆ -7

Ε

b

‰ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ Œ

Α -7

Œ

.
j‰ Ó
‰ Jœ œ
bœ œ

∆7

œ. œ
J

4

ΤΙΤΛΕ
b
Β -7

Ε -7

& #œ œ Œ Ó

œ

≈ œ bœ œ bœ
œ œ bœ

œ bœ bœ œ bœ ‰bœ
J
œ

œ bœ bœ œ bœ ‰nœ
œ
J

97

b

Α -7

Ε -7

& œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ

bœ œ

Ó

bœ bœ

101

Α -7
3

3

3

& œ œœœœœœœœœœ
œ
105
Β

&

109

Φ7

Χ -7
3

b

œ bœ ‰ j
b
œ

œ

j
# # œœ

œ
Œ ‰ J bœ œ Œ

œ bœ œ #œ œ œ œ Œ

∆ -7

Α -7

∆7

œœ œœj œœ œ Œ
œ