Está en la página 1de 2

IES ANTN LOSADA DIGUEZ

CONCURSO FOTOGRFICO
III Concurso de Fotografa 25 de novembro

NO !OR NON " #$ TO%O


Destinatarios: Comunidade escolar do IES Antn Losada Diguez - As fotografas debern ser ori inais! Cada "artici"ante "oder "resentar un m&'(mo de d)as fotografas! - As fotografas "resentaranse en formato d('(ta*# cun tama$o mnimo de %&& 'b# en formato ("g# "ng# tiff!!! e irn acom"a$adas dun +, de (ma'e )ttulo*!
tem&t(ca '(rar& sobre a neces(dade de estab*ecer *m(tes nas nosas re*ac(-ns .ue nos +rote'an de (m+os(c(-ns e sometementos/ res+ect&ndonos e +rocurando a nosa autonoma +ersoa*0 O *ema ser& 1NO !OR NON " #$ TO%O10

2 "a*orarase a re*ac(-n co tema +ro+osto/ a ca*(dade est,t(ca/ a for3a e'+res(va e a or('(na*(dade da fotografa e do ttu*o0 - +o correo# unto s fotografas# deben inclurse o nome o o curso# en,indoo ao enderezo: *er0no*osada4gma(*0com# ou en man# nun-a memoria .S/ entregndolla aos "rofesores Ins 0idal ou 1eladio A! 2ernndez! 2 O +ra3o *m(te +ara entregar as fotografas ser& o 25 de novembro - 6rem(os: un urado formado "or alumnado e "rofesorado do Club de Lectura conceder dous "remios "or cadans3a categora: A* Alumnado de 45# 65# 75 da ES8 e 9C9I: /* ;5 da ES8# 45 e 65 de /ac-arelato# Ciclos e Adultos! 6R$!IOS7 89 :0 - s fotografas +oder&n ser e'+ostas en distintos lugares do Centro e tamn "odern inserirse na " ina <eb e=ou no blog do Club de Lectura# as como inclurse na re,ista escolar! 2 Os +rem(os +oden dec*ararse desertos! A "artici"acin neste concurso su"n a ace"tacin destas bases!
VICEDIRECCIN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES BIBLIOTECA ANTN LOSADA DIGUEZ CLUB DE LECTURA: 'OS RETELLADORES DO GALIEIRO'

IES ANTN LOSADA DIGUEZ

CONCURSO LITERARIO
III Concurso de Relato Curto 25 de novembro

NO !OR NON " #$ TO%O


Destinata i!s: C!"#ni$a$e es%!&a $! IES Ant'n L!sa$a Di()#e* + O relato non debe conter mis de !""" caracteres con es#a$os %arredor de 5"" #alabras& en Ti"es Ne, R!"an- n. /0a $!1 e es2a*!3 De se es% it!s a "an- ! ta"a4! $! te5t! n!n $e1e se s#2e i! a 6 %a i4as ta"a4! A+63

+ A temtica 'irar sobre a necesidade de establecer l(mites


nas nosas relaci)ns *ue nos #rote'an de im#osici)ns e sometementos+ res#ectndonos e #rocurando a nosa autonom(a #ersoal! O lema ser ,NO A-OR NON .ALE TO/O,! + Va&! a ase a %! e%%i'n $a es% it# a- a 7! *a e52 esi8a e a ! i5ina&i$a$e $! e&at!3 + N! e&at! $e1en in%&#9 se ! n!"e ! ! %# s!- en8i:n$!! 2! %! e! e&e%t 'ni%! a! en$e e*!: ler!nolosada01mail!com- !# en "anent e):n$!&&! a!s 2 !7es! es In(s Vi$a& !# ;e&a$i! A3 <e n:n$e*3 + O 2 a*! &9"ite 2a a ent e)a !s te5t!s se : ! 0= $e n!8e"1 !3 + P e"i!s: #n 5# a$! 7! "a$! 2! a&#"na$! e 2 !7es! a$! $! C&#1 $e Le%t# a %!n%e$e : $!#s 2 e"i!s 2! %a$ans>a %ate)! 9a: A? A&#"na$! $e /.- 0.- @.$a ESO e PCPIA B? 6. $a ESO- /. e 0. $e Ba%Ba e&at!- Ci%&!s e A$#&t!s3 2RE-IOS3 " 4! + Os e&at!s 2!$e :n se e52!st!s en $istint!s &#)a es $! Cent ! e ta"(n 2!$e :n inse i se na 2:5ina ,e1 eC!# n! 1&!) $! C&#1 $e Le%t# a- as9 %!"! in%&#9 se na e8ista es%!&a 3 + Os 2 e"i!s 2!$en $e%&a a se $ese t!s3 A 2a ti%i2a%i'n neste %!n%# s! s#2'n a a%e2ta%i'n $estas 1ases3
VICEDIRECCIN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES BIBLIOTECA ANTN LOSADA DIGUEZ CLUB DE LECTURA: 'OS RETELLADORES DO GALIEIRO'