Está en la página 1de 26

VNPT H NI

DCH V TRUY NHP MNG MAN-E (METRONET)

Dch v truy nhp Mng MAN-E (MetroNet)


Phase-1 ca VNPT H NI

H Ni thng 08/2009
ii

Kim sot ti liu


Tn ti liu: Dch v truy nhp Mng MAN-E (MetroNet) Phase 1 - VNPT H Ni.
S hiu phin bn:

Ver 1.3

Tnh trng:

Hiu lc (

Lu tr (

Ln nh gi v cp nht :

D kin trong cui Qu IV/2009.

Lch s cp nht:
Phin bn

Ngy

Ni dung/thay i chnh
Dch v truy nhp Mng MAN-E (MetroNet)
Phase 1 - VTHN.

Ver 1.0

25/04/2008

n v thc hin
Phng M&DV
VNPT H Ni

Thng tin chung

Ngi thc hin:

nh ngha dch v

Lm Quang Trung
V Duy D
Phng M&DV
VNPT H Ni

Ver 1.1

02/06/200

B xung: Metro cung cp kt ni VPN ni tnh L2

B xung: Cc tc PIR ca mng MAN-E VTHN

Ngi thc hin:

Lm Quang Trung
V Duy D

Ver 1.2

02/12/200
8

Chnh sa: Cam kt cht lng dch v MetroNet


ca Vin Thng H Ni (SLA 1)
B xung: Cc b bin i quang in loi tc
10/100Mbps v 1000Mbps hot ng tng thch
vi mng MAN-E ca Vin Thng H Ni
B xung: MetroNet cung cp kt ni dch v FTTH

Ver 1.3

24/08/2009

B xung: Cc thit b u cui (CPE) khuyn ngh


cho khch hang dch v MetroNet v FTTH.
B xung: Cc b bin i quang in loi tc
10/100Mbps hot ng tng thch vi mng
MAN-E ca VNPT H Ni.

Phng M&DV
VNPT H Ni
Ngi thc hin:

Lm Quang Trung
V Duy D
Phng M&DV
VNPT H Ni
Ngi thc hin:

Lm Quang Trung
V Duy D

iii

Mc lc
Cu trc chung................................................................................................2
Giao thc kt ni.............................................................................................3
Cam kt cht lng dch v MetroNet ca VNPT HN (SLA 1) ......................3
I/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti im:.............................5
II/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti a im:.......................7
III/ MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC:..............................8
IV/ MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN lin tnh vi VDC:...........................9
V/ MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN quc t vi VDC:..........................10
VI/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao:.....................11
VII/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao:...................12
VIII/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN quc t tc cao:...................13
IX/ MetroNet cung cp kt ni VPN ni tnh L2 tc cao:..........................14
X/ MetroNet cung cp kt ni dch v FTTH:................................................15
Ph lc 1: Danh sch thit b u cui (CPE) khuyn ngh s dng cho.....16
dch v MetroNet v FTTH trn mng MAN-E ca VNPT H Ni.................16
Ph lc 2: Danh sch b bin i quang - in khuyn ngh cho khch hng
s dng dch v MetroNet ca VNPT H Ni................................................21
Ph lc 3: Cc tc CIR mng MAN-E ca VNPT H Ni c kh nng thit
lp..................................................................................................................23
Ph lc 4: Cc tc PIR mng MAN-E ca VNPT H Ni c kh nng thit
lp..................................................................................................................23
Ph lc 5: Cc tc dch v FTTH ca VNPT H Ni................................23

iv

T H N G

T I N

C H U N G

Danh mc t vit tt

T vit tt

CIR

CPE

MAN

MAN-E

MPLS

PIR

QoS

SLA

Ting Anh

Commited Information Rate.

Tc cam kt vi khch hng.

Customer Premise Equipment.

Thit b u cui khch hng.

Metro Area Network.

Mng th.

Metro Area Network - Ethernet.

Mng th s dng cng ngh Ethernet

Multiprotocol Lable Switching.

Chuyn mch nhn a giao thc.

Commited Information Rate.

Tc cam kt vi khch hng.

Quality of Service

Cht lng dch v

Service Level Agreement

Mc cam kt dch v.

T H N G

T I N

C H U N G

PHN I : GII THIU CHUNG


-------&&--------Mng MAN-E VNPT H Ni giai on 2007 - 2008 bao gm 04 Core
Switch v 20 Aggregation Switch Cisco 7609, 67 Access Switch 7606,
16 Access Switch 4924, 10 Access Switch 3400 c xy dng phc v
kt ni v truyn ti lu lng cho cc thit b core NGN, thit b truy nhp
IP-DSLAM / MSAN / PON / Wimax nhm cung cp a dch v trn
h tng mng IP thng nht ca VNPT H Ni.
Ngoi vic cung cp h tng truyn ti cho cc thit b IP ca VNPT
H Ni, mng MAN-E giai on 2007 - 2008 cn p ng cc nhu cu
cung cp dch v truyn s liu tc cao (dch v MetroNet), dch v truy
nhp Internet tc cao i xng trn cp quang (dch v FTTH) cho
khch hng; C th kh nng cung cp cc ng dng ca mng MAN-E
VNPT H Ni phase-1 nh cc m t tip theo ca ti liu ny.

Cu trc chung
Mng MAN-E c t chc theo nguyn tc sau:

Cu trc Ring lp core.

Cu trc cy c bo v 2 hng lp aggregation.

Cu trc cy lp access.

Xem hnh v km theo:

Hnh 1: Cu trc mng

T H N G

T I N

C H U N G

Giao thc kt ni
Mng MAN-E c kt ni theo nguyn tc sau:

S dng MPLS kt ni gia cc Core Switch.


S dng MPLS kt ni cc Core Switch v Aggregation Switch.
Cam kt cht lng dch v MetroNet ca VNPT HN (SLA 1)
Thi gian tr gi tin trung bnh mt hng (One way delay):
Delay < 20 ms
tri pha trung bnh mt hng (One way jitter):
Jitter < 3ms
T l mt gi tin trn mt hng (One way Packet loss):
Packet loss < 0.1%.
Cam kt tc (CIR):
100 5 %
SLA
MetroNet
VNPT HN

Delay

Jitter

Packet
loss

CIR

Phm vi p dng

Gi tr

< 20 ms

< 3 ms

< 0.1 %

100 5 %

p dng cho ring


phn on ni mng
MAN-E ca VNPT
H Ni
Khng bao gm mng
LAN, CPE ca khch
hng v phn on
mng core IP lin tnh
- Quc t ca VTN/
VTI/ VDC ...
Kch thc khung tiu
chun o v nh
gi cc tham s SLA:
1518 byte.

PHN II : DCH V TRUY NHP MNG


MAN-E (MetroNet)
---&&&---

Dch v truy nhp mng MetroNet cung cp kh nng kt ni bng rng vi di bng thng
ln hn so vi mng xDSL v mng leased-line TDM; C th mng MAN-E Phase 1 ca
VTHN cung cp cc kh nng kt ni sau :
1.

MetroNet cung cp kt ni knh thu ring Ethernet im ti im (P- P);


MetroNet P-P.

2.

MetroNet cung cp kt ni knh thu ring Ethernet im ti a im (P-MP);


MetroNet P-MP.

3.

MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC; MetroNet I.

4.

MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN lin tnh vi VDC; MetroNet VPN-LT.

5.

MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN quc t vi VDC; MetroNet VPN-QT.

6.

MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao; MetroNet WAN-NT.

7.

MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao; MetroNet WAN-LT.

8.

MetroNet cung cp kt ni MegaWAN quc t tc cao; MetroNet WAN-QT.

9.

MetroNet cung cp kt ni VPN ni tnh L2 tc cao; MetroNet VPN-NT L2.

10. MetroNet cung cp kt ni dch v FTTH; MetroNet- FTTH.

I/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti im:


I.1/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti im (thit b u cui
khch hng s dng Ethernet Switch L2):
M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni trc tip gia 2 im ca khch hng.
ng dng: M rng mng LAN, kt ni WAN . . . cho khch hng.
M hnh kt ni:

Hnh 2: MetroNet Ethernet im ti im thit b u cui khch hng


s dng Ethernet Switch L2.
Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui phi s dng Ethernet Switch L2 h tr 802.1Q tag.
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

I.2/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti im (thit b u cui


khch hng s dng Ethernet Router hoc Ethernet Switch L3):
M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VTHN cung cp kt ni trc tip gia 2 im ca khch hng.
ng dng: Kt ni mng LAN, kt ni WAN . . . cho khch hng
M hnh kt ni:

Hnh 3: MetroNet Ethernet im ti im thit b u cui khch hng


s dng Ethernet Router hoc Ethernet Switch L3.
Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4

II/ MetroNet cung cp kt ni KTR Ethernet im ti a im:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VTHN cung cp kt ni im ti a im cho khch hng.
ng dng:
Kt ni tr s chnh vi cc chi nhnh nm trn a bn H Ni; Kt ni LAN,
kt ni WAN . . . cho khch hng.
M hnh kt ni:

Hnh 4: MetroNet cung cp KTR Ethernet im ti a im.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng
Tc cng (uplink & downlink):
n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

(
CIR

PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

III/ MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VTHN cung cp kt ni Internet trc tip tc cao vi VDC.
ng dng:
Doanh nghip cung cp ni dung (Game online, giao dch trc tuyn)
Doanh nghip s dng dch v Web, Mail, FTP server.
Doanh nghip cn truy nhp Internet cht lng cao.
M hnh kt ni:

Hnh 5: MetroNet cung cp kt ni Internet trc tip vi VDC.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng
Tc cng (uplink & downlink)
n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

(
CIR

PIR

a ch IP:
a ch IP Public tnh do VDC cung cp ( IP Public) (
Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

IV/ MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN lin tnh vi VDC:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni tc cao cho mng ring o
VPN/VNN ca VDC.
ng dng:
Cung cp kt ni WAN lin tnh cho cc khch hng s dng dch v mng
ring o VPN/VNN ca VDC.
M hnh kt ni:

Hnh 6: MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN lin tnh vi VDC.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4

V/ MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN quc t vi VDC:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni tc cao cho mng ring o
VPN/VNN ca VDC.
ng dng:
Cung cp kt ni WAN quc t cho cc khch hng s dng dch v mng
ring o VPN/VNN ca VDC.
M hnh kt ni:

Hnh 7: MetroNet cung cp kt ni VPN/VNN quc t vi VDC.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

VI/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni tnh tc cao:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni cho dch v MegaWAN ni tnh tc cao
ng dng:
Cung cp dch v MegaWAN ni tnh tc cao cho cc doanh nghip trn
a bn H Ni.
Lm nhnh chnh cho dch v MegaWAN ni tnh (s dng cp quang kt ni n
mng MAN-E cho nhnh chnh yu cu tc cao ca khch hng, nhnh ph
tc thp hn 2 Mbps s dng cng ADSL/SHDSL ca mng xDSL)
M hnh kt ni:

Hnh 8: MetroNet cung cp kt ni MegaWAN ni ht tc cao.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

VII/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp cc kt ni tc cao cho dch v MegaWAN
lin tnh ca VTN.
ng dng:
Cung cp cc kt ni tc cao ln VTN phc v cc khch hng s dng
dch v MegaWAN lin tnh.
Lm nhnh chnh cho dch v MegaWan lin tnh (s dng cp quang kt ni n
mng MAN-E cho nhnh chnh yu cu tc cao ca khch hng, nhnh ph tc
thp hn 2 Mbps s dng cng ADSL/SHDSL ca mng xDSL)
M hnh kt ni:

Hnh 9: MetroNet cung cp kt ni MegaWAN lin tnh tc cao.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

VIII/ MetroNet cung cp kt ni MegaWAN quc t tc cao:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp cc kt ni tc cao cho dch v MegaWAN
quc t ca VTN.
ng dng:
Cung cp cc kt ni tc cao ln VTN phc v cc khch hng s dng
dch v MegaWAN quc t.
M hnh kt ni:

Hnh 10: MetroNet cung cp kt ni MegaWAN quc t tc cao.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4

IX/ MetroNet cung cp kt ni VPN ni tnh L2 tc cao:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni a im cho cc site ca khch hng.
ng dng:
Kt ni cc chi nhnh nm trn a bn H Ni; Kt ni LAN cho khch hng.
M hnh kt ni:
Cng trn thit b MEN Switch s c cu hnh hn ch hc a ch MAC
(ch cho 01 a ch MAC ca Router pha khch hng i qua).

Hnh 11: MetroNet cung cp kt ni VPN ni tnh L2 tc cao.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch dng ring ca khch hng (Private IP)

Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

X/ MetroNet cung cp kt ni dch v FTTH:


M t dch v:
S dng cng ngh Ethernet over MPLS (EoMPLS) trn h tng mng MAN-E
ca VNPT H Ni cung cp kt ni truy nhp Internet i xng tc cao
trn cp si quang cho khch hng.
ng dng:
Doanh nghip, khch hng cn truy nhp Internet tc cao, n nh.
Doanh nghip, khch hng s dng dch v Web, Mail, FTP server.
M hnh kt ni:

Hnh 12: MetroNet cung cp kt ni dch v FTTH.


Giao din ti nh khch hng:
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet quang (FE/GE quang)
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet ng (FE/GE ng)

(
(

Yu cu thit b u cui ca khch hng (CPE):


Thit b u cui khch hng phi s dng Ethernet Router, Ethernet Switch L3
Danh sch thit b u cui khch hng c khuyn ngh nh ph lc 1.
Phng thc tnh cc:
Theo tc cng

Tc cng (uplink & downlink):


n x 1 Mbps (
n x 10 Mbps (

CIR

( PIR

a ch IP:
a ch IP Public tnh do VNPT H Ni cung cp ( IP Public)
Mc cam kt dch v:
Tc cng (uplink & downlink)
N x 1 Mbps
N x 10 Mbps

SLA 0

Mc cam kt dch v
SLA 1
SLA 2
SLA 3
(
(

SLA 4
1

Ph lc 1: Danh sch thit b u cui (CPE) khuyn ngh s dng cho


dch v MetroNet v FTTH trn mng MAN-E ca VNPT H Ni
STT

Tn thit b
Cisco Router C 1841:
- 02 cng FE 100Mbps (sn c)
- M rng thm ti a 01 cng
FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 08 cng
FE L2 qua card HWIC.
Cisco Router C 2811:
- 02 cng FE 100Mbps (sn c)
- M rng thm ti a 01 cng
GE/SFP L3 qua card HWIC
- M rng thm ti a 02 cng
FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 18 cng
FE L2 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 16 cng
FE L2 qua card NME .
Cisco Router C 2821:
- 02 cng FE 100Mbps (sn c)
- M rng thm ti a 01 cng
GE/SFP L3 qua card HWIC

Dch v
FTTH

Dch v
MetroNet
(P-P)

Dch v MetroNet
(P-MP/VPN/WAN
/I/VPN-NT L2)

Router

Multilayer
Switch

Switch
L2

M rng thm ti a 02 cng


FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 18 cng
FE L2 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 24 cng
FE L2 qua card NME .
Cisco Router C 2851:
- 02 cng FE 100Mbps (sn c)
- M rng thm ti a 01 cng
GE/SFP L3 qua card HWIC
- M rng thm ti a 02 cng
FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 18 cng
FE L2 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 48 cng
FE L2 qua card NME
Cisco Router C 3825:
- 02 cng FE/GE (sn c)
- M rng thm ti a 02 cng
GE/SFP L3 qua card HWIC
- M rng thm ti a 06 cng
FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 18 cng
FE L2 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 72 cng
FE L2 qua card NME

Cisco Router C 3845:


- 02 cng FE/GE (sn c)
- M rng thm ti a 02 cng
GE/SFP L3 qua card HWIC
- M rng thm ti a 08 cng
FE L3 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 18 cng
FE L2 qua card HWIC.
- M rng thm ti a 96 cng
FE L2 qua card NME
Cisco Switch ME 3400-2CS:
- 02 cng FE/GE/SFP.
- 02 cng hng ln GE SFP.
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch ME 3400-12CS:
- 12 cng FE/GE/SFP.
- 04 cng hng ln GE SFP.
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch ME 3400-24TS:
- 24 cng FE 100Mbps.
- 02 cng hng ln GE SFP.
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch 3560V2-24-TS:
- 24 cng FE/GE.
- 2 cng hng ln GE/SFP.
- Switching fabric: 32Gbps
- H tr nh tuyn L3

10

11

12

13
14
15
16

Cisco Switch 3560V2-48-TS:


- 48 cng FE/GE.
- 4 cng hng ln GE/SFP.
- Switching fabric: 32Gbps
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch 3750V2-24-TS:
- 24 cng FE/GE.
- 2 cng hng ln GE/SFP.
- Switching fabric: 32Gbps
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch 3750V2-48-TS:
- 48 cng FE/GE.
- 4 cng hng ln GE/SFP.
- Switching fabric: 32Gbps
- H tr nh tuyn L3
Cisco Switch CE500-24TT:
- 24 cng FE.
- 02 cng hng ln FE/GE.
Cisco Switch CE500-24PC:
- 24 cng FE (PoE)
- 2 cng hng ln FE/GE/SFP
Cisco Switch 2960-8TC-L:
- 08 cng FE.
- 1 cng hng ln FE/GE/SFP
Cisco Router 851/861/871:
- 1 cng hng ln FE (WAN)
- 04 cng hng xung FE L2.

X
X

17

18

19

20

21

Cisco Router 851/861/871(W):


- 1 cng hng ln FE (WAN)
- 04 cng hng xung FE L2.
- Wifi 802.11g/b
Cisco Router 891/892:
- 1 cng hng ln GE (WAN)
- 1 cng hng ln FE (WAN)
- 08 cng hng xung FE L2.
- Wifi 802.11a/g/n
Linksys Wireless Router WRT
(54G2/54GL/54G):
- 1 cng hng ln FE (WAN)
- 04 cng hng xung FE L2.
- Wifi 802.11g/b
Linksys Wireless Router WRT
(110/160N):
- 1 cng hng ln FE (WAN)
- 04 cng hng xung FE L2.
- Wifi 802.11g/b/n
Linksys Wireless Router
(WRT320N):
- 1 cng hng ln GE (WAN)
- 04 cng hng xung FE L2.
- Wifi 802.11g/b/n

Ghi ch: VNPT H Ni tip tc th nghim cc chng loi CPE tng thch v cp nht vo bng khuyn ngh cho khch hng nu trn.

Ph lc 2: Danh sch b bin i quang - in khuyn ngh cho


khch hng s dng dch v MetroNet ca VNPT H Ni
STT
1

Giao din FastEthernet

Giao din Gigabit Ethernet

Trendnet, TFC-110s-30
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 30km
v s dng ngun 220V
Netlink, HBT-1100s-25
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 25km
v s dng ngun 220V
Optone, OPT-1102s-25
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 25km
v s dng ngun 220V
Planet, ST802S-15
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 15km
v s dng ngun 220V

Telect access, GE-i1000S


Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
Micronet, SP363C-10V2
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 5V DC
Volktek, NGF-741SC
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 10km
v s dng ngun 12V DC
CB-Optics, 10/100/1000EMC
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
FE Media Converter,
OM310-GE/S20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
Optone, OPT-2200S20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 5V DC - 2A)

VMC, V1505SA
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 60km
v s dng ngun 220V

VMC, V1505SB
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 60km
v s dng ngun 220V

Transition Network,
CBFTF1014-100/
CPSMC0100-210
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 40km
v s dng ngun 220V

Telect access, FE-i100S


Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V

Micronet, SP373G-20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 5V DC

10

Micronet, SP373G-40
Single mode, SC - RJ45

Ghi ch

CTCunion, FIB1-10000ES
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 12V DC - 1A)
3onedata, 3012S
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 40km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 5V DC - 1A)
GT.Tech, GT-GS03-20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 5V DC - 1A)
1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

vi khong cch 40km


v s dng ngun 5V DC
Tyco, PEL-MC10/100SMSCUS
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 5V DC
Volktek, NXF-742SC
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 12V DC
BTS, BTS 40SG
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 40km
v s dng ngun 220V
FE Media Converter,
OM210-FE/S25
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 25km
v s dng ngun 220V
HYC, BS02S-25-SC
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 25km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 5V DC - 1A)
TP-Link, MC110CS
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 40km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 9V DC - 0.8A)
EBB, MTS100
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 40km
v s dng ngun 220V
T-Link, T-201S-20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun 220V
(Adaptor: 5V DC - 1A)
GT.Tech, GT-DS01-20
Single mode, SC - RJ45
vi khong cch 20km
v s dng ngun -48V DC

Ph lc 3: Cc tc CIR mng MAN-E ca VNPT H Ni c kh


nng thit lp
STT

Gi cc
(Mb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIR(bps)

1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000

STT

Gi cc (Mb)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
30
40
50
60
70
80
90
100

CIR(bps)

20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000

Ph lc 4: Cc tc PIR mng MAN-E ca VNPT H Ni c kh


nng thit lp
STT

Gi cc
(Mb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
30
40

PIR(bps)

2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
30000000
40000000

STT

Gi cc (Mb)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
300

PIR(bps)

50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
120000000
140000000
160000000
180000000
200000000
300000000

Ph lc 5: Cc tc dch v FTTH ca VNPT H Ni


STT

Gi cc (MB)

Tc truy nhp (Kbps)

Tc cam kt (Kbps)

1
2
3
4
5

10
12
14
16
20

10.000
12.000
14.000
16.000
20.000

512
512
512
512
512

----------&&&&&---------