Está en la página 1de 4

TEST DE TERAPIA FLORAL 1) Me mantengo exactamente en mis principios (4).si ) A men!"o tengo !

n mie"o terri#$e ante "etermina"as i"eas (%&).no %) 'o p!e"o seg!ir( esto) agota"o (%1).no 4) *ago m!c+o por mis seres ,!eri"os ) ,!isiera ,!e est!-ieran conmigo ( ).si &) So) !na persona mie"osa ( 4).si .) A men!"o me imagino a$go ,!e $!ego no s!ce"e (&).no /) 0onstantemente me preoc!po por $os "em1s (1%).si 2) A men!"o so) arti3icia$ ) me enc!entro agarrota"o (%).no 4) 'o tengo ning!na con3ian5a en mi propia opini6n (1.)si 17) A men!"o me res!$ta m!) "i38ci$ "eci"ir entre "os a$ternati-as (14).no 11) Me "esanimo con rapi"e5 ) "esisto ante $as "i3ic!$ta"es ( 7).si 1 ) *e teni"o !na -i-encia ,!e no +e $ogra"o s!perar ( 4).si 1%) De#o ser m1s to$erante ( 1).si 14) 9a no tengo esperan5as (/).no 1&) Esto) amarga"o por,!e me +an trata"o ma$ (%4).no 1.) Tien"o a$ per3eccionismo ) $a exageraci6n (%.).si 1/) a men!"o comien5o -arias cosas a$ mismo tiempo( tengo "emasia"os intereses (14).si 12) 0on 3rec!encia( e$ "8a o e$ tra#a:o se me presentan como !na monta;a ( ).no 14) Esto) #!scan"o mi pro3esi6n (2).si 7) 'o tengo $a s!3iciente entere5a ) por eso tien"o a$ p1nico (%&).no 1) '!nca me rin"o por gran"e ,!e sean $as "i3ic!$ta"es (%%).no ) Me g!sta ense;ar a $os "em1s (%/).si %) Mi -i"a me interesa poco por,!e casi no me o3rece na"a (1/)no 4) Mis pensamientos se -an a men!"o +acia e$ pasa"o ( &).no &) Mi -i"a no tiene senti"o( me 3r!stra (2).no

.) E-ito $as "isc!siones (%).si /) Siempre necesito compa;ia para po"er expresarme (4).si 2) Tengo ten"encia a #!scar e$ amparo "e a$g!ien (12).si 4) Esto) a p!nto "e per"er $os ner-ios o "e -o$-erme $oco(1&)no %7)'ecesito !na $impie5a interior ( .).si %1) Esto) tota$mente agota"o ) me -o) arrastran"o por $a -i"a (%7).no % ) A men!"o no p!e"o "espren"erme "e "etermina"os pensamientos (11)si %%) A -eces( estan"o a$egre "e pronto me in-a"e $a triste5a ( 2).si %4) 0on 3rec!encia mis pensamientos se pier"en en s!e;os ) espec!$aciones (1/).no %&) Tropie5o siempre con $as mismas "i3ic!$ta"es (17).no %.) 0iertos pensamientos o i"eas me tirani5an (11).no %/) Me g!sta seg!ir mi propio camino (%2).si %2) A men!"o esto) ap1tico ) sin 1nimos (12).si %4) Las personas $entas me ponen $os ner-ios "e p!nta ( %).no 47) Mi "esesperaci6n es insoporta#$e (1 ).si 41) 0on 3rec!encia me in-a"en temores o presentimientos inexp$ica#$es (&).si 4 ) Me g!sta ser e$ centro "e atenci6n (4).si 4%) Me g!sta g!ar"ar $as "istancias con otras personas (%2).no 44) 'o p!e"o imponerme (14).si 4&) 'ecesito ser m1s impermea#$e a $as in3$!encias externas ( 4).no 4.) A men!"o esto) "e ma$ +!mor ) 3r!stra"o sin moti-o ( 2).si 4/) Me "e:o "es-iar 31cimente "e mi propio camino ( 4).no 42) A men!"o esto) excita"o o ra#ioso (1).si 44) 0ometo siempre $os mismos errores (17).si &7) A men!"o otras personas se apro-ec+an "e m8 (14).no

&1) Me consi"ero menos capa5 ,!e otras personas (.).no & ) Tien"o a ,!e con 3aci$i"a" me co:a $a ma$a conciencia (% ).no &%) 0onmigo to"o tiene ,!e ir $o m1s r1pi"o posi#$e ( %).no &4) 'o tengo con3ian5a en m8 mismo (.).si &&) Tengo $a sensaci6n "e ,!e mis cometi"os son so#re+!manos (%1).no &.) A men!"o me en3a"o por pe,!e;eces (1).si &/) <i-o #a:o circ!nstancias ,!e no p!e"o s!perar interiormente ( 4).si &2) Tengo siempre $a sensaci6n "e "e#er$e a$go a a$g!ien (% ).no &4) 'o -eo ning!na sa$i"a =Es "emasia"o> (1 )si .7) Me satis3ace -encer $as "i3ic!$ta"es (%%).si .1) 'o so) a$g!ien ,!e res!e$-a pro#$emas ( 7).no . ) Tengo !na necesi"a" m!) 3!erte "e $impie5a ( .).si .%) Siento e$ imp!$so "e +acer cosas ,!e no p!e"o apro#ar (1&).no .4) Me "an mie"o "etermina"as cosas o sit!aciones ( /).no .&) Mis ma$as experiencias me +an -!e$to !n pesimista (/).no ..) Esto) "escontento "e mi "i38ci$ "estino (%4).no ./) *e per"i"o a$go ,!e to"a-8a ec+o "o$orosamente "e menos ( &).si .2) 'o soporto ,!e sean "esagra"eci"os conmigo ( ).no .4) A men!"o siento ,!e se me exige "emasia"o ( ).no /7) A -eces me g!star8a ,!e otros p!"ieran apro-ec+ar mis conocimientos (%.).si /1) S? siempre per3ectamente $o ,!e es correcto o $o ,!e +a) ,!e +acer (%/).si / ) A men!"o no s? ,!e "e#o +acer( "e mo"o ,!e pi"o conse:o a $os "em1s (1.).si /%) S6$o !na 3?rrrea a!to"iscip$ina me permite a-an5ar (4).no /4) @!isiera ser !na persona me:or ) 3a-orecer $o #!eno en e$ m!n"o ( 1).si

/&) 'ecesito !rgentemente 3!er5a 38sica o espirit!a$ (%7).si /.) Tien"o a sacri3icarme "esinteresa"amente por $os "em1s (1%).si