Está en la página 1de 14

Literatura eta Gobernua Joseba Sarrionandia 1 Aurten irakurri ditudan lau liburu eder aipatu nahi ditut: Autopsiarako

frogak, Koldo Izagirrerena; Goizuetan bada gizon bat, Patziku Perurenarena, Walter Benjaminen aingerua Gernikako bonbardaketatik, Ignazio Aiestaranena;eta Darwin gurean, Kepa Altonagarena. Irakurriahala ikusi dut nire kezka eta larritasunak haienak ere badirela, eta beste saiakera batzuk ere izango dira beharbada, sari hori nik baino gutxiago merezi ez dutenak. Saria arraroa egiten zait, egia esan. Ohitura altagatik, eta beste arrazoi batzuengatik ere bai. !au urterekin erdaraz "akin gabe sartu nintzen eskolara, baina erdaraz besterik ezin zen eskolan egin: hala bizi ginen orduan euskaldunak, arrotzak bagina bezala geure herrian. #ero, $spainiako kartzeletan ibili nintzen, eta ez estatuaren untzionario moduan, herritar ustez normalak ibili beharko liratekeen moduan, baizik torturatua izan ondoren, eta esplikatu beharrik ez dagoen moduan, euskaldunentzat ohitura izan denez. %arrezkero, erbestean bizi izan naiz, $spainiako zelatariengandik ihesean, beste euskaldun asko bezala. $uskaldun onak saritzen dira, euskaldun gaiztoak zigortzen, erreserban. Sari eta zigor sistema dugu orduan; carrot and stick policy deitzen diote horri Inperioan, ez& $zin izan diot egundo normaltasun airerik hartu ahal izan gure egoerari. 2 'ormaltasun ezari buruz idatzi dut saiakera, gure historia lotsagarriari eta gure antzerki antzeko politikari begira. !iburua amaitu eta berehala ikusi ditut gauzak aldatzen: A rika iparraldeko "endea altxatzen, euskal politika beste agertoki batzuk estreinatzen, eta, nire liburuko galderak erantzun ahal izan orduko, beste galdera batzuk planteatzen ari direla. $derra ere bada ukitzen dena mugitzen ikustea. %ala da pentsamenduaren eta literaturaren materia, ura hatzen artetik bezala eskapatzen dena. %ala ere, moroak aipatu nahi ditut. (oroak %istoriaurretik daude gure artean. )Jo egin naute moroa naizela esaten dutelako* esan omen zion ume batek amari, beste ume batzuek "o zutenean. $z zuten "o bera )moroa zelako*, baizik haiek )moroa zela esaten dutelako*. %ala gertatzen baitira gauzak, nahiz eta mororik ez existitu. +eren moroak ez dira existitzen, moroen asunto honetan esperientzia apur bat bildu dut bizitzan zehar, eta sinetsi ahal didazue. $z dago bere burua morotzat duen inor. ,este batzuek hartzen dute halakoa morotzat, zanpatu nahi dutenean. $ta hagatik gara edo izan gaitezke denak moroak. (usulman nahiz euskaldun, emakume nahiz homosexual, beltz nahiz pobre. (enperatuekiko mespretxu eta gorroto hori giza sentimendurik makurrenetakoa dela abisatu zuen $lias -anettik. Inor zapaltzeko, beraren izaera berez zitala aitzakiatzat erabiltzea.

Jende "akitun asko "austen dela, esaten zuen, makurkeria horretan. 3Saria hartu ez banu, esan beharrik ez nuen izango; hartu dudanez gero, esan behar dut sari honen historia ez dela batere ohoragarria izan. .undatu zenetik, literaturaren balioa erakusteko eta idazleen lan eskerga aintzat hartzeko antolatu beharrean, alderantziz eratu zen: botere instituzionala laudatzeko. %ori nahikoa ez eta, saria manipulatu egin zen urterik urte modu alderdikoi batean. $z zuten gaur egun gobernuan dauden alderdiek asmatu "okabide hori, bide batez esanda, baina "arraitu dute. ,aztertuentzat txarra izan bada, saria "aso duenarentzat ere kaltegarria izan da, zeren, sariaren zintzotasuna dudan egonda, /ood0 Allenen diru1 harrapatzailearena besterik ezin zuten egin. ,ehin baino gehiagotan eskatu dute idazleek eta editoreek ken daitezela sarirako liburuak aurkezteko baldintza eta betebeharrak. Aurreko urteko liburu argitaratuak kontuan hartzeko ez da halako eragozpenik behar. Arazo zailak daude munduan: desigualtasun sozioekonomikoak, demokrazia eskasa, militarismoa, desin ormazioa eta aberatsen kleptomania pobreen kontra, adibidez. $uskal %errian ere baditugu arazo larri batzuk: azken hamarkadetako borrokaren kalteak eta euskaldunen autogobernu arazoak, esaterako. %alako arazoak konpontzeko zailak dira eta luzaroan egin beharko da ahalegina. ,aina sari hau erraz egin daiteke presentableagoa modu sinple batean: asmatu diren ormalismo eta kondizio guztiak kenduta. 4,izkaiko Correo1a, nire ume denborako 2on -elesen periodikua, izan da sariari buruz paperean heldu zaidan bakarra. ,esteren artean, $uskal %erriko 3nibertsitateko 4eoria Politikoko irakasle baten artikulua irakurri dut. $saten du, gutxi gorabehera, edozein gobernuk bere hariko literatura bultzatzeko obligazioa duela. %ortik atera daiteke literaturak bere aldetik delako gobernu hori promozionatu beharko lukeelako ondorena. !iteraturak naturalago azaltzen ditu arazoak eta ormulatzen ditu galderak, nik uste, egia zuzenetsiak eta instituzio inkatuak promozionatu baino. #obernuei buruz, berriz, espero dut herriek gero eta ordezkaritza egokiagoa izango dutela gobernuetan. $z dadila gertatu, aurrerantzean, oraindik ere gertatzen ari dena: "endearen ehuneko batek erabakitzen dituela "endearen ehuneko 55aren gauzak. %alako zenbakiak ematen dituzte, behintzat, /all Street1en aurrean protestan biltzen direnek.

http:66777.naiz.in o6eu6a8tualidad6noti8ia69:;<:99=6sarrionandia1plantear1un1 re erendum10a1es1una1eman8ipa8ion K3!43>A Joseba SA>>IO'A'2IA $s8ritor

$n una entre?ista en #A>A, Joseba Sarrionandia asegura @ue su aporta8iAn a la literatura ?as8a supone un por8enta"e insigni i8ante. $s posible @ue tenga razAn en tBrminos 8uantitati?os; sin embargo, po8os, mu0 po8os, serCn los le8tores @ue no sepan algo de Joseba Sarrionandia, uno de los es8ritores ?as8os mCs desta8ados en todos los gBneros, aun@ue Bl no 8rea mu8ho en ellos. )3n pueblo no se ?a pare8iendo a lo @ue re8uerda, sino a lo @ue ?a ha8iendo* Dabier I+A#AE2O'OS4IAE9:;<6:<6:<E< iruzkin

A ni?el abstra8to es e?idente lo @ue signi i8a paz, @ue no serFa la Pax >omana de los 8enturiones pisando el 8uello de los bCrbaros ?en8idos. $stas supuestas ?F8timas pidiendo @ue 8ontinGe la guerra, o sea, @ue ha0a mCs ?F8timas, mCs pinta tienen de ?erdugos @ue de ?F8timas. 2i8en @ue es una 8risis e8onAmi8a, pero en realidad es una 8risis so8ial, 0 ?a a ser tambiBn una 8risis polFti8a. PIenso @ue los ?as8os tienen dere8ho a organizarse polFti8amente 8omo les dB la gana. 2e seguir ?in8ulados a $spaHa 0 .ran8ia, o de 8onstruir el estado independiente @ue @uieren. $n 8ual@uier otro momento, la entre?ista se habrFa desarrollado en euskara; sin embargo, a raFz de la tradu88iAn de su Gltimo ensa0o, I(oroak gara behelaino artean&J, al 8astellano Keditorial PamielaL 0 mCs re8ientemente al 8atalCn de la mano de la editorial PolMlen, 9N aHos despuBs de la tradu88iAn de I'arrazioakJ a esa lengua, a8ordamos realizarla en 8astellano, ahora @ue un se8tor mu8ho mCs amplio de le8tores tambiBn ha tenido a88eso a esa obra 0, por tanto, a la 8osmo?isiAn del es8ritor de Iurreta, exiliado desde ha8e 8asi treinta aHos, en los @ue el mito de Sarri ha ido en aumento. Algo @ue a Joseba Sarrionandia no pare8e @uitarle mu8hos minutos de sueHo. 'o es alsa modestia, ni si@uiera modestia, la a8titud de @uien ha sido 8ara8terizado por su )prosa poBti8a*, pero tambiBn por su poesFa narrati?a o por alguna no?ela 8on aparien8ia de di88ionario. $ntre la publi8a8iAn de su Gltimo libro 0 la de las tradu88iones del mismo, $uskal %erria ha ?i?ido 8ambios notables en el plano polFti8o @ue Sarrionandia ha seguido 8on aten8iAn. $ntretanto, no ha altado alguna polBmi8a @ue le ha a e8tado dire8tamente, en la lAgi8a de la dialB8ti8a anterior a esos 8ambios. $l nue?o panorama polFti8o ?as8o, la

literatura 0 su lugar en ella, la e8onomFa 0 algunos otros temas de los mu8hos @ue trata en su ?oluminoso ensa0o ha8en extensa una entre?ista 8u0as respuestas son una 8onstante in?ita8iAn a la re lexiAn. $s mCs importante saber leer @ue saber es8ribir, a irma Sarrionandia; leerle a Bl, sin duda, lo es. Todos coinciden en afirmar que Euskal Herria ha entrado en un nuevo ciclo, era, tiempo cada cual con su interpretaci!n, adecuada a sus presupuestos o a sus intereses" El 2# de octubre de 2#11 se confirm! la determinaci!n de la i$quierda abert$ale en su apuesta por la nueva estrate%ia" &Ha anali$ado las posibilidades que abri! el nuevo escenario' !a transi8iAn @ue siguiA al ran@uismo a inales de los =: no estaba a la altura de las expe8tati?as de la so8iedad ?as8a, @ue @uerFa mCs demo8ra8ia, aun@ue sF estaba a8orde 8on la so8iologFa ran@uista @ue era dominante toda?Fa en mu8has zonas de $spaHa. $nton8es hubo un se8tor polFti8o @ue se a8omodA a lo @ue habFa 0 otro @ue propugnA la ruptura 8on el ran@uismo 0 la resisten8ia. $l 8on li8to, @ue 8on un po8o de sentido 8omGn hubiera podido resol?erse en dos o tres aHos, se ha prolongado durante <: aHos 0 la es8ena polFti8a ?as8a se ha teatralizado mu8ho en todos esos aHos. Por eso me pare8e mu0 exa8ta esa expresiAn @ue usas, Onue?o es8enarioP. !os 8ambios de a8titud me pare8en mu0 positi?os, pero hasta el momento han sido bastante unilaterales 0 par8iales. Se trata de de"ar de ha8er teatro, de @ue la polFti8a sea una plaza abierta a todos 0 @ue las rela8iones de imposi8iAn sean sustituidas por rela8iones de 8olabora8iAn. (l%unos hablan de hacer irreversible la pa$" )tros, quienes han abierto el nuevo escenario, sin embar%o, de que la pa$ a*n no ha lle%ado, lo que parece corroborar la ho+a de ruta que supone la ,eclaraci!n de (iete, toda ve$ que la pa$ es uno de sus ob+etivos" A ni?el abstra8to es e?idente lo @ue signi i8a paz, @ue no serFa la Pax >omana de los 8enturiones pisando el 8uello de los bCrbaros ?en8idos, sino @ue mCs bien deberFa dar a entender @ue se respeten los dere8hos de los demCs. &-ree que se est.n cumpliendo las e/pectativas' !as expe8tati?as @ue habFa en rela8iAn a $4A me pare8e @ue sF, por@ue des8artA los atentados. !a a8titud positi?a @ue tendrFa @ue pro?enir del $stado me pare8e @ue no, por@ue la a8titud represi?a 8ontinGa 0 desde el poder se ha8e alarde, ademCs, de esa intransigen8ia. Q en el Cmbito polFti8o de la 8alle pare8e @ue se mez8lan lo positi?o 0 lo negati?o, por@ue han 8ambiado algunas 8osas, pero da la impresiAn de @ue se siguen las iner8ias. !os partidos ?as8os perse?eran en sus @uerellas, 0 ha0 mu8ha gente @ue ?e las 8osas 8on el prisma partidista, 8uando podrFa esperarse @ue se pusieran de a8uerdo 0 propusieran alternati?as en 8uestiones undamentales. -omo si uera di F8il de"ar la teatralidad esa de la pe@ueHa polFti8a 0 pasar a ha8er una polFti8a mCs abierta. En 0&1omos como moros en la niebla'2 hace una descripci!n del victimismo diferenciando 3v4ctima5 6 3victimista5" 7or supuesto, el victimismo ni es nuevo ni e/clusivo de los conflictos m.s cercanos, pero en estos momentos en Euskal Herria parece clara esa actitud de convertir el sentimiento de v4ctima en instrumento de poder"

Si no esto0 e@ui?o8ado, esas supuestas ?F8timas pidiendo @ue 8ontinGe la guerra, o sea, @ue ha0a mCs ?F8timas, mCs pinta tienen de ?erdugos @ue de ?F8timas. 8uienes afirman que las v4ctimas siempre tienen ra$!n se refieren solo a un tipo de v4ctimas, definidas no por su condici!n, sino por el causante de la misma" 7ara ellos no e/isten otras v4ctimas 6 denunciar esa ne%aci!n, o simplemente referirse a esas otras v4ctimas, dicen, es 3equiparar v4ctimas 6 verdu%os5" 3na ?F8tima pudiera tener razAn o no tenerla, 8omo 8ual@uier otra persona. Pero, 8on re8uen8ia, es el $stado el @ue se apropia de esa no8iAn 0 desarrolla un dis8urso beligerante manipulando el mismo 8on8epto de ?F8tima de una manera @ue es mu0 un8ional si se @uiere seguir 8on la guerra. Si se @uiere aportar algo a la 8on?i?en8ia se deberFa tratar de re8ono8er los dere8hos de los otros. $n este momento, se diga lo @ue se diga, las ?F8timas ma0ores de la situa8iAn son los presos 0 sus amiliares, 8ontra los @ue se siguen apli8ando todas las legisla8iones reglamentarias 0 espe8iales habidas 0 por haber, en8ubriendo 8on ese manto de legalidad 0 normalidad la ?enganza @ue se @uiere estable8er 8ontra 8iertas 8abezas de tur8o. 9nos dicen que ET( tiene que pedir perd!n, al%unos incluso insisten en la condena retroactiva" )tros que todos tienen que pedir perd!n" : ha6 quien dice que nadie debe hacerlo" RSuB es eso de perdAn& Algunos hablan toda?Fa de arrepentimiento, 8omo si las 8osas se pudieran solu8ionar 8on tBrminos religiosos in antiles. 2igo in antiles, por@ue 0o los rela8iono 8on los antasmas religiosos @ue nos impusieron en la in an8ia. A mF, poli8Fas espaHoles me torturaron de manera sal?a"e durante o8ho dFas en el aHo T: 0 Rpara @uB @uiero 0o @ue me pidan perdAn& O"alC se ha0a ol?idado de mF a@uella gente. .eliz esto0 de no haber ?uelto a ?erlos. $n 8ual@uier guerra su8ede @ue 8uando alguien agrede, el daHo @ue 8ausa al otro es mu8ho ma0or @ue la satis a88iAn @ue pueda reportarle lo @ue ha8e. -uando te to8a ser ?F8tima, la pBrdida 0 el dolor son irremediables, 0 asF es 8omo esa dinCmi8a de ?F8tima 0 ?erdugo se 8on?ierte en un desastre. 4odos se 8on?ierten en ?F8timas 0 ?erdugos su8esi?amente 0 son mCs ?erdugo @ue ?F8tima para el otro 0, al mismo tiempo, mCs ?F8tima @ue ?erdugo para sF mismos. 'o 8reo @ue ninguna ?F8tima, ni de un bando ni del otro, ansFe @ue el 8ulpable se le presente a pedir perdAn. $s el $stado el @ue impone esas %or8as -audinas, @ue ue el nombre @ue le dieron los romanos a eso, 8uando lo su rieron, por@ue $spaHa @uisiera @ue los ?as8os sedi8iosos se rindieran 0 re8ono8ieran @ue su ?iolen8ia ha sido unilateral, in undada 0 @ue el $stado ha a8tuado 8on "usti8ia. !o 8ual serFa, simplemente, mentir. $l dis8urso de poder pretende @uitarse de en8ima la 8ulpabilidad atribu0Bndosela por entero a los sometidos. !o @ue sF ha8e alta por parte de estos es analizar realmente lo he8ho e integrar la auto8rFti8a en lo @ue se haga en adelante. %a0 8osas @ue se ha8en 0 son irreparables 0 lo Gni8o @ue se puede ha8er despuBs, en sentido polFti8o, es e?itar @ue ?uel?an a su8eder. $l asesinato 0 la tortura, el se8uestro 0 la 8Cr8el deben des8artarse, la polFti8a debe estar abierta a todos, para e?itar @ue se adopten los pro8edimientos de la guerra. !os polFti8os deberFan dedi8arse a asegurar esas 8ondi8iones mFnimas de 8on?i?en8ia en lugar de atas8arse en la retAri8a de "usti i8ar las imposi8iones.

9na pre%unta sobre su ensa6o, para la %ente que no ha le4do su libro completo" &7or qu; ha tra$ado ese paralelismo entre vascos 6 moros' &7or qu; moros 6 no, por e+emplo, esquimales o indios' $l de )moro* es un 8on8epto @ue he en8ontrado bien pulido por la historia, 8omo esas piedras de rFo. 4ambiBn se usA en ese sentido el tBrmino )bCrbaro*, ?in8ulado a 8iertas 8ulturas. $l 8on8epto de )indio* tambiBn se ha usado de esa manera generalizadora, en AmBri8a. %o0 se usan otras no8iones pare8idas. Son 8on8eptos ?in8ulados al resentimiento de la gente del poder 8ontra los oprimidos, resentimiento @ue $lFas -anetti 8ali i8aba de ruin, por@ue se mane"an para "usti i8ar el so"uzgamiento de la gente atribu0Bndole una naturaleza per?ersa. !o de moro es una eti@ueta @ue se le ha impuesto histAri8amente a gente di?ersa, en un e"er8i8io de poder de imponer palabras. Pero, desde otro punto de ?ista, los estados musulmanes U)moros*, pudiBramos de8irU me pare8ieron un buen e"emplo de rela8iones de poder @ue ha8en di F8il la libertad de las personas 0 la polFti8a. $l sometimiento a la religiAn, el a8atamiento de la potestad militar, la resigna8iAn a la autoridad de la ri@ueza, las 8oartadas para "usti i8ar la 8ondi8iAn subalterna de la mu"er o de otra mu8ha gente. !os propios )moros* asumen una serie de sobre1 determina8iones @ue les impiden desarrollarse en libertad. !a idea es @ue todos somos )moros* de alguna manera, por@ue ha0 rela8iones de poder @ue nos 8ondi8ionan, 8ulpabilizCndonos in8luso, pero tambiBn por@ue no somos 8apa8es de organizarnos polFti8amente 8omo personas iguales en una plaza ?a8Fa 0 nos enredamos 8on determina8iones religiosas, e8onAmi8as, militares, 8ulturales o polFti8as de todo tipo. En ese libro tambi;n mantiene que la contradicci!n m.s terrible de la democracia es la econ!mica, 6 se refiere a la evoluci!n contraria a la que hab4a pronosticado la democracia liberal con el mercado como principal impulsor del pro%reso que llevar4a a la i%ualdad socioecon!mica" En los *ltimos a<os esa evoluci!n contraria aparece m.s clara que nunca" !a demo8ra8ia 0a era paradA"i8a tal 8omo se in?entA en las 8iudades griegas, por@ue las mu"eres, los es8la?os 0 demCs no tenFan dere8ho a parti8ipar en esa supuesta demo8ra8ia. A partir de la >e?olu8iAn .ran8esa se impuso la autoridad polFti8a de la burguesFa mCs @ue una demo8ra8ia autBnti8a. $?identemente, no ha0 demo8ra8ia polFti8a sin 8ierto igualitarismo e8onAmi8o. !o @ue 0o no sB es 8Amo se puede promo?er es igualitarismo. -uando Bramos "A?enes e ignorantes pensCbamos @ue el so8ialismo so?iBti8o tendrFa @ue demo8ratizarse 0 @ue el 8apitalismo tenderFa, mer8ed al desarrollo te8nolAgi8o, a una so8iedad del bienestar para todos. $n 8ambio, entramos al siglo DDI 8on el derrumbamiento del sistema so8ialista 0 un 8apitalismo eu Ari8o 0 bastante irresponsable, por@ue los grandes empresarios se 8onsideraban 0a sin obstC8ulos en su 8arrera por a8umular dinero. Al de po8o ese sistema ha entrado en 8risis a partir de su mismo undamento, @ue es el sistema ban8ario. 2i8en @ue es una 8risis e8onAmi8a, pero en realidad es una 8risis so8ial, 0 ?a a ser tambiBn una 8risis polFti8a, por@ue R8Amo ?a a ser posible la demo8ra8ia 8on esas dis8ordan8ias e8onAmi8as 0 so8iales& Qa di"o 4homas Je erson ha8e dos8ientos aHos @ue las institu8iones ban8arias son mCs peligrosas para las libertades @ue e"Br8itos dispuestos para la o ensi?a.

&Ese conte/to es favorable al llamado soberanismo de i$quierda' 'o me pare8e @ue sea bueno para nadie ese neo1imperialismo @ue se estC imponiendo en el mundo, ni para el soberanismo de iz@uierda, ni para los traba"adores 0 la gente de paFses pobres, ni para nada @ue sea subalterno 0 ?a0a 8ontra 8orriente. !a mundializa8iAn se estC pare8iendo a la 8on@uista del Oeste, o sea, se habla de un gran a?an8e 8i?ilizatorio, pero los he8hos tienen tambiBn mu8ho @ue ?er 8on o8upa8iAn 0 8on imposi8iAn de la le0 del mCs uerte. .a?orable puede resultar, en todo 8aso, @ue la gente sometida se allegue a unirse 0 apo0arse para bus8ar alternati?as. Por@ue 8ada ?ez se ?e mCs 8laro @ue esos poderes de ban8os 0 e"Br8itos o88identales 8onstitu0en una minorFa en rela8iAn al 8on"unto de traba"adores mal pagados, na8iones sin estado, inmigrantes ilegales 0 todo tipo de relegados @ue el sistema ?a produ8iendo. El independentismo vasco dice que Euskal Herria tiene derecho a un estado como los dem.s" 9sted defiende un estado=naci!n vasco, pero no como los dem.s" Pienso @ue los ?as8os tienen dere8ho a organizarse polFti8amente 8omo les dB la gana. 2e seguir ?in8ulados a $spaHa 0 .ran8ia, o de 8onstruir el estado independiente, si @uieren. 'o por@ue sean una na8iAn, sino por@ue les da la gana. 'o 8reo @ue tenga sentido instaurar ninguna na8iAn al margen de la ?oluntad de sus personas. !a na8ionalidad no puede deri?arse mCs @ue de la autode ini8iAn. 3na na8iAn es un espa8io de 8omuni8a8iAn, en todo 8aso, en @ue la ma0orFa de la gente opta por un mar8o para tomar las de8isiones 8ole8ti?as. $l estado por supuesto @ue tiene po8o @ue ?er 8on la ?oluntad de las personas, por@ue impone una determinada na8iAn e impide @ue se pueda organizar otra 8ual@uiera. !a idea de ha8er un estado1na8iAn @ue se parez8a al de $spaHa o .ran8ia me pare8e un po8o desagradable. Pienso @ue tenemos @ue proponer una >epGbli8a ?as8a mCs abierta a las autode ini8iones, mu8ho mCs demo8rCti8a 0 parti8ipati?a. Por e"emplo, nadie tiene por @uB ser de8larado ilegal por el he8ho de inmigrar. Por otra parte, 8omo ?as8os de na8iAn en ese sentido de autode ini8iAn, pienso @ue mientras no tengamos independen8ia, debemos organizarnos 0 a8tuar 8omo si la tu?iBramos, 8omo si ormCramos parte de alguna manera de esa repGbli8a imaginaria. -on?irtiendo la resisten8ia a los dos estados @ue se nos han impuesto en un pro0e8to alternati?o, por@ue, seguramente, esos estados no nos ?an a 8on8eder nada 0 tendremos @ue ir 8onsiguiendo las 8osas por la ?Fa de los he8hos. !os dere8hos ?endrCn despuBs, 8on 8ir8unstan8ias a?orables. ,ice que no ha6 nada escrito, que no somos nada, no tenemos nada, pero precisamente por eso podemos decidir qu; ser 6 qu; hacer> 3La ra$!n primordial a favor de la independencia vasca no es la e/istencia de Euskal Herria, sino su ine/istencia5" (e pare8e me"or ormularlo de esta manera. $l asunto es @ue somos una so8iedad @ue @uiere organizarse polFti8amente, 0 ?enimos de una historia de impugna8iAn de esa posibilidad. 'o solo los ?as8os 8omo tales han 8are8ido de dere8hos, la ma0orFa de la gente estC mal representada polFti8amente. $n nuestro paFs, somos gente di?ersa, ?as8os, espaHoles, ran8eses, ri eHos, de 8ual@uier origen 0 de 8ual@uier parti8ularidad. Se trata

de 8onstruir un espa8io de 8omuni8a8iAn, eso es una na8iAn, un espa8io 8ultural en @ue la gente se entienda mCs C8ilmente, se respete entre sF 0 se organi8e polFti8amente. $s importante re8ordar @ue esa posibilidad de ha8er polFti8a le ha sido impedida siempre a los ?as8os 0 a todos los demCs. Somos los perdedores de la historia, sin una estatus anterior @ue podamos plantearnos re8uperar. 2e todas maneras, un pueblo no se ?a pare8iendo a lo @ue re8uerda, @ue ademCs puede re8ordar de di?ersas maneras, sino a lo @ue ?a ha8iendo. En nuestro pa4s la %ente vive instalada en la cultura de la que+a> 3?os hacen esto, nos hacen lo otro, nos toca sufrir5, como si no hubiera soluci!n" 1u ensa6o me ha parecido optimista, con un final abierto" &Esto es as4 o es solo una percepci!n m4a' (e pare8e @ue es lo de la 8an8iAn: me"or de"ar de llorar; es @ue, ademCs, ha0 estrellas en la no8he. $s ?erdad @ue ha0 bastante maso@uismo 8on ormista, adornado 8on la rutina de 8ulpabilizar al otro, le"ano o 8er8ano, en lugar de parti8ipar de una manera pragmCti8a en la resolu8iAn de los problemas. Sin embargo, 8omo de8Fa Jean1Paul Sartre, la 8uestiAn no es lo @ue nos ha8en, sino lo @ue ha8emos 8on lo @ue nos ha8en. $l ensa0o repasa una historia @ue es bastante desastrosa de un punto de ?ista ?as8o, pero sobre todo de un punto de ?ista humano general, 0 propone la a8titud de 8ambiar las 8osas. (e pare8e @ue es optimista en el sentido de @ue no des8arta la posibilidad de 8ambiar las 8osas 0, mCs aGn, por@ue no suspende la eman8ipa8iAn hasta el logro de unas metas utApi8as generales le"anas en el tiempo, sino @ue propone @ue todos esos ideales se pueden ir 8on8retando po8o a po8o en el presente ?i?ido. !a libertad no serFa un distante ob"eti?o a al8anzar, sino el ha8er 8otidianamente lo @ue se piensa.

< iruzkin Iruzkina egin

Jon #omez 9:;<6:<6:< ;5:9N 3na de las me"ores entre?istas @ue he leFdo en mu8ho tiempo.

Suagar 9:;<6:<6:< ;N::T 3lertzen det 'aiz edo #arak elebiduna izatea, ulergarria iruditzen ez zaidana azaleko albiste guztiak kirolak aparte gazteleraz izatea.

,eno $rnai1ko albistea $uskaraz da baina noski hori gehienbat $uskaldun eta abertzalei inporta zaie. Sentitzen det baina oraintze bertan nazka haundia sortzen ari didazue. +uek $uskaltzaileak& ,ai bai, Otegiri esaiezue hurrengo liburua Ingelesez eta #azteleraz egin dezan, $uskaldunak beste hizkuntzetan egin behar badegu beti berdin du ez& Abertzalea, ezkerrekoa eta $uskaltzaile naiz, eta gero eta gehio kostatzen zait zuen aldizkaria erraten duena irakurtzea, berdin zait egiten dezuten lana eta izaten dezuten ob"etibotasuna, egun guztietan $uskara mespresatzen ari zeate, askotan sartzen naiz hemen eta beti berdin, albiste garrantzitsu gehienak gazteleraz, olklorea eta kirola $uskaraz. $ta noski beti aitzakiak dituzue gazteleraz egiteko, $uskaraz egiteko aldiz... $a publikatzen dezuten.

Suagar 9:;<6:<6:< ;N::: ,eti dago aitzakiren bat #azteleraz egiteko. Irakurri behar nun naiz ta gazteleraz egon, baina aitzakia ikusterakoan gura kendu zait. Albiste garrantzitsuak gazteleraz e& Izenburua komentatuko det bakarrik, 'azioa komunikazio esparru bat da bakarrik& Kar1 kar, mundua da nere nazioa orduan& ,a niri beti iruditu zait lerderkeria munduaren biztanlea naizela erratea gezurra delako, ez dago horrelakorik. %urrengoa "ar itzazue ingelesez.

Joseba Sarrionandia: "Los espaoles sern ms libres cuando los vascos puedan decidir libremente lo que quieren"
:=6:<69:;< hemerote8a artF8ulos !a publi8a8iAn en 8atalCn del libro V(oroak gara behelaino artean& KRSomos moros en la niebla&L ha ?uelto a poner en primer plano de la a8tualidad al es8ritor Joseba Sarrionandia 3ribelarrea KIurreta, ;5WTL, uno de los poetas, ensa0istas 0 8readores ?as8os mCs leFdos. $l autor permane8e en paradero des8ono8ido desde ;5TW, aHo en @ue se ugA de la 8Cr8el de (artutene, donde 8umplFa 8ondena por pertenen8ia a $4A 0 posteriormente es8ribe 0 publi8a desde la 8landestinidad. $l diario $l -orreo publi8aba re8ientemente su primera entre?ista 8on el autor, @ue re8ogemos a 8ontinua8iAn. @<aki EstebanAEl -orreo" !as hemerote8as apenas registran tres o 8uatro imCgenes de Joseba Sarrionandia en su edad adulta, todas de la misma Bpo8a. 4enFa enton8es unos ?einte aHos 0 0a habFa empezado a re8orrer un prometedor 8amino literario en el grupo Pott a8ompaHado de es8ritores ma0ores @ue Bl, 8omo ,ernardo Atxaga, @ue no perdFan o8asiAn para alabar su talento. Si ho0 apare8iese, sAlo unos po8os allegados re8ono8erFan a este autor, na8ido en Iurreta en abril de ;5WT. Q, sin embargo, son mu8hos los @ue han oFdo hablar de su tra0e8toria 0 los @ue han leFdo sus obras, es8ritas en euskera. A los 99 aHos, 8omo miembro de un 8omando de $4A, parti8ipA en o8tubre de ;5T: en el se8uestro del 8onser?ero JosB #ara?illa. 3n par de meses despuBs ue detenido 0 luego 8ondenado a ;T aHos de 8Cr8el. Su uga de (artutene el dFa de San .ermFn de ;5TW "unto a IHaki Pikabea, es8ondiBndose en los ba les @ue habFa lle?ado el 8antante Imanol para dar un 8on8ierto, es uno de los episodios mCs 8ono8idos de su ?ida, popularizado gra8ias a la 8an8iAn de Kortatu. 2esde enton8es nada se sabe de su ?ida. !os ser?i8ios de inteligen8ia espaHoles le sitGan en -uba 0 su ?uelta a $uskadi no tiene impedimento legal alguno por@ue sus delitos han pres8rito. $sta es una parte de la historia. !a otra sigue por el 8amino literario @ue emprendiA 8uando aGn era un estudiante de .ilologFa ?as8a en la 3ni?ersidad de 2eusto. -omo es8ritor, dio sus primeros pasos en la poesFa 8on la obraIzuen gordelekuetan barrena K2onde se re ugian los miedosL, @ue aGn perdura 8omo uno de los grandes poemarios modernos en lengua ?as8a. Siguieron libros de 8uentos 8omo VAtabala eta euriaV K$l atabal 0 la llu?iaL, no?elas 8omo Lagun izoztua K$l amigo 8ongeladoL, ensa0os en los @ue di umina los lFmites entre gBneros 8omo z gara geure baitakoak K'o somos de nosotros mismosL. 'i 8rFti8os ni pro esores ni le8tores en euskera dudan de su lugar en la literatura ?as8a de los siglos DD 0 DDI. 4odos alaban su 8apa8idad para 8rear imCgenes, los elementos antCsti8os de su literatura, la pre8isiAn 0 la modernidad en el mane"o del idioma. (iembro 8orrespondiente de $uskaltzaindia KA8ademia de la !engua Xas8aL, in8luso han es8rito una tesis do8toral sobre su a8eta de tradu8tor al euskera de obras del

portuguBs .ernando Pessoa, del inglBs Samuel 4. -oleridge 0 de La tierra bald!a del estadounidense 4. S. $liot, en un libro @ue 8ompartiA 8on #abriel Aresti 0 Jon Juaristi. $n 9:;; publi8A "oroak gara be#elaino artean& KRSomos moros en la niebla&L, ganador del Premio $uskadi de $nsa0o. $l #obierno de Patxi !Apez retu?o los ;T.::: euros @ue le 8orrespondFan hasta @ue se a8larase su situa8iAn legal, una 8antidad @ue liberA al 8omprobar @ue no tenFa ninguna responsabilidad pendiente; ni 8i?il ni penal. Entre b.rbaros Publi8ada por Pamiela, tradu8ida al espaHol 0 ahora tambiBn al 8atalCn Ua0er mismo se presentA en ,ar8elonaU, la obra sigue la pista de un antepasado del es8ritor, el ran8is8ano Pedro %ilariAn Sarrionandia, @ue hizo la primera gramCti8a del amazigh, la lengua de los nAmadas del norte de Y ri8a. Original, a ratos 8omple"o, otras di?ertido, el ensa0o tiene 8omo e"e las rela8iones entre las lenguas 0 las ormas de domina8iAn entre pueblos 0 na8iones. $n las primeras pCginas, Sarrionandia re8uerda una tarde en la pla0a de !aida, 8uando una seHora les de8Fa a tres niHos aldeanos @ue ?eFan por primera ?ez el mar: VPero niHos, Rpor @uB no hablCis en 8ristiano&V Se @uedaron apo8ados 8omo si les hubieran repartido, en ?ez de 8aramelos, ?ergZenza. !a lengua del poder lle?aba a@uel dFa blusa amarilla 0 pendientes de perlasV, es8ribe. Sarrionandia a88ede a ser entre?istado por primera ?ez en l Correo 0 responde a un 8uestionario @ue le ha8e llegar su 8Fr8ulo mCs prAximo. VSe me ha8e rara la idea de publi8ar en el periAdi8o de 2on -eles, @ue tanto leF en los ?ie"os tiempos. Pienso @ue inter8ambiar ideas es bueno para todosV, 8on iesa. =&7or qu; los hablantes de una len%ua se sienten superiores a los que utili$an otras' Por@ue 8on los de tu propia lengua te entiendes 0 8uando te entiendes 8on otra persona no es C8il 8onsiderarla in erior. Si no le entiendes, es 8Amodo pensar @ue es tonto en lugar de ha8er el es uerzo de 8omprenderlo 0 ponerse en su lugar. Sobre todo 8uando ha0 una estru8tura so8ial @ue sostiene esa in8omuni8a8iAn, no es C8il re8ono8er 8on humildad las propias limita8iones. O?idio, por e"emplo, no se dio 8uenta de @ue los bCrbaros eran tambiBn seres humanos hasta @ue lo expulsaron de >oma 0, en el exilio, pudo es8ribir: VA@uF el bCrbaro so0 0o, por@ue no les entiendo a ellosV. Solo entre bCrbaros, 8er8a del (ar 'egro, se dio 8uenta de @ue Bl tambiBn era un bCrbaro. =&8u; relaci!n mantiene con otras len%uas' (i amilia era ?as8oparlante 0 ?i?F en ?as8uen8e la primera in an8ia, pero desde @ue entrB a la es8uela 8on a@uel ambiente ran@uista dominante enton8es en 2urango, me to8A su rir la pros8rip8iAn de la lengua ?as8a hasta @ue a los 8ator8e o @uin8e aHos me es or8B por re8uperar la lengua de mis padres. Para mF, el espaHol ue un idioma impuesto mu0 totalitaria e ini8uamente. Pero no me @ue"o de @ue me enseHaran la lengua 8astellana, sino de @ue me impidieran estudiar e in8luso ?i?ir en la mFa propia. =&Es el castellano para usted una len%ua e/tra<a'

'o, 0o no tengo nad1a 8ontra ella 0 la 8onsidero mFa tambiBn. SF tengo mu8ho 8ontra esa tenden8ia idiota de prohibir o despre8iar las lenguas de los demCs. Siempre me he sentido paisano de >a ael SCn8hez .erlosio o de AgustFn #ar8Fa -al?o, pero nun8a me ?o0 a sentir del mismo paFs de a@uellos ormadores del $spFritu 'a8ional. $ra una de las asignaturas, .$'. $n rela8iAn a ese .$' @ue se sigue imponiendo en $spaHa tengo @ue de8ir, 8omo JosB ,ergamFn, @ue Vmi mundo no es de ese reinoV. =En su libro habla de otras discriminaciones, adem.s de la lin%B4stica" SF, de la ignoran8ia satis e8ha de los ri8os en rela8iAn a los pobres, de los heterosexuales en rela8iAn a los homosexuales, de los o88identales en rela8iAn a la gente del 4er8er (undo, de los hombres en rela8iAn a las mu"eres. AsF se despliega el despre8io a los oprimidos, @ue $lFas -anetti 8onsideraba el mCs ruin de los sentimientos, 0 @ue 8onsiste en "usti i8ar la opresiAn alegando la propia naturaleza de la ?F8tima. Se "usti i8a la pros8rip8iAn de una lengua adu8iendo la in8apa8idad de la misma lengua. !a gente adinerada in?o8a 8ontinuamente la no8iAn de la holgazanerFa de los pobres. %a0 hombres @ue argumentan toda?Fa @ue la mu"er debe ser ama de 8asa debido a su manera de ser. Q toda?Fa ha0 gente @ue se 8ree el 8uento de @ue A ganistCn es bombardeada todos los dFas por@ue los a ganos no respetan los dere8hos humanos. =En "Somos moros en la niebla?C est. mu6 presente el tema de las identidades Para mF la identidad es algo primario sin ma0ores 8onse8uen8ias en sF mismo. AdemCs, es ?ariable. -ada 8ual tiene su manera de ser, 8omo tiene nalgas. $s 8omo es 0 @uiere ser 0 los demCs deberFan simplemente respetar esa manera de ser del ?e8ino. !a identidad deri?arFa de la libertad 0 de la autode ini8iAn. $n la prC8ti8a, se ?in8ularFa a la autodetermina8iAn de las personas 0 las so8iedades. =7ero muchas veces se produce un choque entre ellas $n ?ez de ser un elemento de libertad, la identidad, en el sentido en@ue generalmente se habla de ella, ?iene a signi i8ar 8asi lo 8ontrario. $s 8omo la eti@ueta @ue te pongo para no de"arte ser 8omo te propongas. !a hiperidentidad romana ponFa la eti@ueta de bCrbaro a todo lo a"eno a su imperio, la hiperidentidad 8ristiana 8riminalizaba 8omo moro a todo el @ue no se le sometiera 0 la so8iedad o88idental a8tual 8onsidera etni8ista o undamentalista lo @ue no se somete a su poder militar 0 al mer8ado. =&-ree que las identidades se mane+an desde el poder' %a0 gente @ue de8ide @uB ha8er 8on las nalgas de los demCs, no sAlo 8on las propias. !a paz es el respeto al dere8ho a"eno. -uando Samuel %untington habla de V8ho@ue de 8i?iliza8ionesV estC hablando del gran pro0e8to de 8on@uista del mundo por parte de la oligar@uFa anglosa"ona. AsF, 8riminaliza la 8ultura islCmi8a 8omo obstC8ulo a la expansiAn de la 8ultura del mer8ado. %a8e po8o, los ran8eses bombardearon 4ombu8tG. 2i8en @ue es por@ue estC o8upado por undamentalistas o hablan del irredentismo tuareg. Pero .ran8ia lle?an siglo 0 medio 8on@uistando 4ombu8tG 8ada 8ierto tiempo. 'o entiendo por @uB los tuareg, @ue se llaman a sF mismos Vgente libreV, mere8en serlo menos @ue los ran8eses. La 7olic4a 6 la c.rcel

=&Ha6 un nacionalismo espa<ol que trata de imponer una identidad a los dem.s' &)currir4a lo mismo con el nacionalismo vasco' Supongo @ue podrFa darse esta Gltima posibilidad 0 desde luego @ue las imposi8iones se produ8en en un8iAn del poder @ue se tiene. Pero el na8ionalismo espaHol es el @ue ha "ugado ese papel de imposi8iAn, 8on un $stado @ue pretende la homogeneiza8iAn interior, por@ue ni el ?as8o, ni el 8atalCn, ni el gallego se han estable8ido 8omo $stado na8ional. 'o es 8uestiAn de buenos 0 malos, por@ue los me8anismos de domina8iAn arrastran a todo el mundo. %a0 gente @ue piensa @ue la libertad de los espaHoles se a8abarC 8uando empie8e la libertad de los ?as8os, 8on undiendo dar libertad 8on perder propiedad. Pero los espaHoles serCn mCs libres 8uando los ?as8os puedan de8idir libremente lo @ue @uieran. =9na parte importante del libro aborda su e/periencia en la c.rcel" $l ensa0o sigue el hilo de una re lexiAn sobre la libertad, tan maltratada 0 tan 8ondi8ionada siempre. !a 8Cr8el es una institu8iAn relati?amente moderna 0 los planes peniten8iarios se pare8en bastante a lo @ue se pro0e8ta para el 8on"unto de la so8iedad. =&En qu; sentido' !os diseHos de panApti8o de Jerem0 ,entham, por e"emplo, basados en la idea de la interioriza8iAn de la ?igilan8ia desde una torre 8entral, tras8endieron las 8Cr8eles 0 0a se apli8an en todos los Cmbitos. (e pare8e alarmante @ue, en lugar de optar por un tipo de so8iedad mCs o menos igualitaria 0 de 8on?i?en8ia, se opte 8ada ?ez mCs por una so8iedad estrati i8a da 0 sostenida mediante la ?igilan8ia 0 el 8astigo. $n $$33 es donde mCs gente armada 0 mCs presos ha0 por habitante. O sea, la Poli8Fa 0 la 8Cr8el pare8e @ue ?an a ser 8omo un Fndi8e de desarrollo. =Deconoce que Ctenemos un mont!n de basura frente a la puerta de casaC" &?o le tienta volver por aqu4, ahora que la situaci!n ha cambiado, 6 co%er la escoba' !a basura 0 lo @ue se ha he8ho mal he8ho es tan ?isible por todas partes @ue deberFa ser C8il dedu8ir @ue ha0 @ue 8ambiar las 8osas. 'o tengo mu8ha 8on ianza en mis dotes de barrendero. %a0 mu8hos me"or @ue 0o 0 pienso @ue entre todos podrFamos ha8er algo para @ue el paFs sea mCs habitable. Joseba Sarrionandia ue pro esor de .onBti8a en la 3'$2 de ,ergara "usto despuBs de terminar .ilologFa ?as8a, 0 8olaborA 8on las re?istas euskaldunes mCs in lu0entes de a@uella Bpo8a, 8omo V+eruko ArgiaV, VAnaitasunaV, VJakinV 0 tambiBn en la publi8a8iAn satFri8a VOh $uzkadiV, ademCs de en VPottV. =&En qu; se diferencia la literatura en euskera que se hac4a cuando usted empe$! 6 la que se hace ahora' $n la dB8ada de los =:, la literatura ?as8a se mantenFa al borde de la pros8rip8iAn 0 de la inexisten8ia. Ahora 8on orma un sistema literario mCs o menos normalizado. !os ?as8oparlantes tienen su literatura, pudiera de8irse. Sin embargo, 8ada libro @ue se publi8aba ha8e <: aHos era 8omo una a irma8iAn de existen8ia 0 resisten8ia. Ahora, en el mer8ado, @ue pare8e ser @ue es el mundo de las 8osas 8omo son, la literatura ?as8a,

8omo toda la literatura en general, ?a ad@uiriendo mati8es de banalidad e intras8enden8ia. A di eren8ia de la literatura en lengua espaHola, @ue es grande, la literatura ?as8a, @ue es pe@ueHa, ne8esita el aliento de toda la 8omunidad. Por su situa8iAn, no 8reo @ue pueda permitirse el lu"o de estar mal es8rita ni de ser insigni i8ante. =9sted es traductor 6 pol4%lota" &8u; e/periencia tiene de las distintas len%uas' (e siento del paFs de ,rassens, 0 no me sentirFa uera de lugar enterrado en Spoon >i?er KrFo de Illinois 8on el @ue $dgar !ee (asters titulA uno de sus libros de poemasL. -ada lengua es 8omo una entrada a un mundo di erente. -ada lengua es bastante mCs de lo @ue se puede tradu8ir a otra. $s 8omo una mano @ue te lle?a a un mundo distinto, 8omo me di 8uenta ha8e mu8ho tiempo le0endo en gallego a Anxel .ole, Yl?aro -un@ueiro o DosB !uis (Bndez .errFn. #eneralmente aprendemos los idiomas VgrandesV, pudiera de8irse. Pero los idiomas minoritarios no tienen por @uB enseHar un mundo mCs pe@ueHo @ue los grandes. -ada idioma despliega el mundo entero, 0 el mundo es un po8o distinto en 8ada lengua. @nspirador musical m.s all. de C1arri, 1arriC !a popularidad de Joseba Sarrionandia 8re8iA gra8ias a una 8an8iAn de Kortatu, VSarri, SarriV, en la @ue a ritmo de ska 8ontaba la uga de la 8Cr8el de (artutene. SaliA en ;5TW 0 estu?o sonando en bares, radios, 8on8iertos 0 ?erbenas durante aHos. Pero Kortatu no ueron los primeros en imprimir a su mGsi8a el sello del es8ritor. >uper Ordorika se adelantA 0 en ;5T< publi8A un dis8o, V'i ez naiz 'oruegako erregeV, 8on dos 8an8iones 8on letras del autor de Iurreta. !a lista de los solistas 0 grupos @ue se han inspirado en su literatura es larga. (ikel !aboa ue tambiBn de los primeros, lo mismo @ue Oskorri e Imanol. Q de ahF hasta Jabier (uguruza o los mCs a8tuales Ken +azpi. $Art!culo publicado originalmente en l Correo $%tra entre&ista con 'oseba (arrionandia) en Gara* +,n pueblo no se &a pareciendo a lo -ue recuerda) sino a lo -ue &a #aciendo. /012012304156