Está en la página 1de 28

MIMETIZ

Curso 2013-2014 Ikasturtea

ESKOLAKO DATU INTERESGARRIAK

HELBIDEA: Euskadi enparatza 3 (LH) Sabino Arana 4 (HH) 48860 Zalla TELEFONOAK: 94 6670431 (Idazkaritza) 94 6391646 (Haur Hezkunzta) 94 6390727 Fax POSTA ELEKTRONIKOA: 014459aa@hezkuntza.net

DATOS IMPORTANTES DEL CENTRO
DIRECCIÓN: Plaza Euskadi 3 (E.P) Sabino Arana 4 (E.I) 48860 Zalla TELEFONOS: 94 6670431 (Secretaría) 94 6391646 (Infantil) 94 6390727 Fax CORREO ELECTRÓNICO: 014459aa@hezkuntza.net

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

IKASTETXEKO IRAKASLEGOA PROFESORADO DEL CENTRO HAUR HEZKUNTZA / INFANTIL:
. 2 URTE / 2 AÑOS:.Isidro Villafruela – Nekane Hurtado - Cristina Bardeci 3 URTE / 3 AÑOS: Estíbliz Patino - Estíbaliz Inchausti -Amaya Zabala. 4 URTE / 4 AÑOS: Marta Canga - Maria Angeles Lartundo – Leire Saez. 5 URTE / 5 AÑOS: Miren Urquijo - Begoña González - Arantza Artetxe.

LEHEN HEZKUNTZA:
1. MAILA / 1º NIVEL: Gorka Matxin - Javier Artetxe 2. MAILA / 2º NIVEL: Ana Gómez- Pilar Gómez - Gonzalo Astiaso. 3. MAILA / 3º NIVEL: Jovita Blanco - Maribel Allende - Esther Olarte. 4. MAILA / 4º NIVEL: Ana García - Yolanda Ochoa - Maitane Santamaría. 5. MAILA / 5º NIVEL: Irene Lana - MªJesus Oficialdegui. 6. MAILA / 6º NIVEL: Txaro Márquez - Luis María Andrés -Txaro Aretxabala.

INGELERA: Raquel Aurrecoechea - Jaione Elorrieta - Fernando Diaz . MUSIKA:Jon Otxoa. GORPUTZ HEZKUNTZA / EDUCACIÓN FÍSICA: Alvaro Gutierrez - Laura Fernandez. ERLIJIOA / RELIGIÓN: Elena Rodriguez HIZKUNTZA INDARTZEKO BALIABIDEA / REFUERZO LINGÜÍSTICO: Raquel Aurrecoechea PEDAGOGIA TERAPEUTIKA / PEDAGOGÍA TERAPEUTICA: Ander Aldalur Inmaculada Zurbanobeaskoetxea - Josune Nieto - Begoña Bilbao AHOLKULARIA: Marijo Allende ENTZUMEN ETA LENGOAIA / LOGOPEDA: Consuelo López. BERRITZEGUNEKO BEHAR BEREZIETARAKO ORIENTATZAILEAORIENTADOR PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Rafael Sal HEZITZAILEAK / Especialista apoyo Educativo: Maribel Martín – Mirari Aristi. ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO: Rosana Martinez (zuzendaria / directora), Mari Mar García (Ikasketa Burua / Jefa de Estudios), Fco. Javier Ortiz (Idazkaria / Secretario). JANTOKIKO ARDURADUNA / RESPONSABLE DE COMEDOR: Mª Isabel Portillo.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLAKO ORDUTEGIA

Urtero bezala ikasturte honetako ordutegia hau izango da:      Goizez, ostegunetan izan ezik: 9:30 – 13:15 Arratsaldez, ostegunetan izan ezik: 15:00 – 14:30 Ostegunetan, goizez: 9:30 – 13:30; arratsaldez ez dago eskolarik. IRAILA: goizez, 5tik - 20ra (biak barne) 9:30etatik – 13:30etara. 23tik – 30ra goizez eta arratsaldez. EKAINA: goizez, 9tik – 20ra.

2 urteko gelako ordutegia:    Goizez, egunero: 9:30 / 10:00 – 13:15 Arratsaldez: 15:00 – 16:30

GURASO EGUNA IRAKASLEEKIN HITZ EGITEKO DATA AURRETIK ESKATUTA: Asteazkenetan, 13:15etatik – 14:00etara

HORARIO DEL CENTRO
Como todos los años el horario escolar de este curso será el siguiente:      Por la mañana, todos los días excepto los jueves: 9:30 – 13:15 Por la tarde, excepto los jueves: 15:00- 16:30 Los jueves por la mañana: 9:30 – 13:30; por la tarde no hay clase. SEPTIEMBRE: horario de mañana del 5 al 20 de Septiembre (ambos incluídos) de 9:30 a 13:30. Del 23 al 30 de Septiembre, horario de mañana y tarde. JUNIO: del 9 al 20 de Junio horario de mañana de 9:30 a 13:30.

El horario del aula de 2 años:    Por la mañana: 9:30 / 10:00 – 13:15 Por la tarde: 15:00 – 16:30

DÍA DE PADRES-MADRES PARA HABLAR CON EL PROFESORADO PREVIA PETICIÓN DE CITA: Miércoles de 13:15 a 14:00.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLAKO EGUTEGIA CALENDARIO ESCOLAR
2013-2014

        

Irailaren 5a: ikasleen aurkezpena./ 5 de septiembre: presentación de los alumnos/as. Irailaren 6a: klaseen hasiera./ 6 de septiembre comienzo de las clases. Irailaren 6tik 20ra: goizez. / Del 6 al 20 de septiembre jornada de mañana. Urriaren 7a: Gangas eguna. / 7 de octubre: fiesta de Gangas. Urriaren 25a: Euskadi eguna. /25 de octubre: día del País Vasco Azaroaren 1a: Domi Santore eguna / 1 de noviembre: Todos los Santos. Abenduaren 6a: Konstituzio eguna / 6 de diciembre: la Constitución. Abenduaren 20a: goizez (Olentzero) / 20 de diciembre: jornada de mañana (Olentzero) Abenduaren 23a: Gabonetako oporren hasiera / 23 de diciembre: comienzo vacaciones de Navidad. Urtarrilaren 7a: klaseen hasiera. / 7 de enero: comienzo de las clases. Otsailaren 28a: goizez (Inauteriak) / 28 de febrero: jornada de mañana (Carnavales) Martxoaren 3a: Inauteriak / 3 de marzo: fiesta de Carnavales Apirilaren 14tik 25era: Aste Santuko oporrak. / Del 14 al 25 de abril: vacaciones de Semana Santa. Maiatzaren 1a: langileen eguna / 1 de mayo: dia del trabajo Ekainaren 9tik 20ra goizez. / Del 9 al 20 de junio jornada de mañana. Ekainaren 23a: udako oporraldiaren hasiera. / vacaciones de verano. 23 de junio: comienzo de las

   

  

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

TXOSTENEN EGUTEGIA
Lehen Hezkuntza:    Abenduaren 20an, ahoz zein idatziz ziklo guztietan. Martxoaren 21ean idatziz ziklo guztietan. Ekainaren 20an, ahoz zein idatziz, ziklo guztietan.

Haur Hezkuntza:  Abenduan ahoz  Martxoaren 21ean idatziz.  Ekainearen 20an idatziz (eta ahoz familiak eskatuz gero).

CALENDARIO DE INFORMES A LAS FAMILIAS
Educación Primaria    20 de Diciembre, oral y escrito en todos los ciclos. 21 de Marzo informe escrito en todos los ciclos. 20 de Junio, oral y escrito en todos los ciclos.

Educación Infantil:    Diciembre informe oral 21 de Marzo informe escrito. 20 de Junio informe escrito (y oral si lo solicitan las familias).

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

HEZKUNTZA PROIEKTUA PROYECTO EDUCATIVO
Mimetiz ikastetxeko Hezkuntza proiektuak ondorengo abiapuntuak ditu helburutzat gure eskolaren nortasuna definitzen dituenak: Pare definir nuestras señas de identidad, el colegio Mimetiz tiene como objetivos los siguientes aspectos:  Hezkuntza komunitate kide guztien ongizatea handitzea (irakasle, ikasle eta familienak) Elkarbizitza, kohezkuntza, bakea eta bizitzarako trebetasunerako programak garatu. Ibilbide akademikoaz gain giza-garapen ibilbidea pertsonala eta soziala kontuan izan. Elkarbizitzan hezkuntza komunitate osoa inplikatu. Elkarbizitza onuragarrirako estrategiak eta tresnak ezagutu eta praktikan jarri. Aumentar el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) Desarrollar programas para la convivencia, coeducación, para la paz y las habilidades para la vida. Tener en cuanta, además del itinerario académico, el desarrollo personal y social. Implicar a toda la comunidad educativa. Conocer y poner en marcha estrategias e instrumentos para una convivencia saludable.  Ikastetxeak elkarbizitza positiboa eta honen oinarrian dauden baloreak sustatzea (errespetua, komunikazioa, aniztasuna, laguntasuna, tolerantzia, etab.) Guztion artean adosturiko arauak ezarri. Disziplina positiborako jarrerak lortzen saiatu neurri zuzentzaileen bidez. Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuaren ildotik jokatu. Promover una convivencia positiva y los valores que la sustentan (respeto, comunicación, diversidad, amistad, tolerancia, etc.) Poner en marcha las normas acordadas entre todos/as. Intentar conseguir unas actitudes positivas de disciplina mediante medidas correctoras. Actuar de acuerdo con el decreto de los derechos y deberes de los alumnos.  Gure ikastetxea euskal eskola publiko eta akonfesionalaren aldekoa izatea. Ikasleen arteko ezberdintasun sozio-ekonomikoak zuzentzen saiatu. Eskola komunitate osoan euskeraren ikasketa eta erabilera sustatu. Erlijio ezberdinak egotea, edo ez egotea errespetatu. Nuestra escuela será defensora de la Escuela Pública Vasca y Aconfesional. Intentar minimizar las diferencias socio-económicas de nuestros/as alumnos/as. Impulsar el aprendizaje y la utilización del euskera en toda la comunidad educativa. Respetar si hay distintas religiones o no las hay.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

Proiektu eleanitza garatzea. Euskera: Eskola hizkuntza. Gaztelania: Ikasle gehien ama hizkuntza. Ingelesa: Sarrera goiztiarra. Desarrollar el proyecto plurilingüe. Euskera: Idioma de aprendizaje de la escuela. Castellano: Idioma materno de la mayoría de los/as alumnos/as. Inglés: Introducción temprana.

Hezkuntza komunitate osatzen duten guztien partaidetza bultzatzea. Ideien eta baloren aniztasuna errespetatu. Berdintasuna, balore demokratikoak eta elkarbizitzarako ezinbestekoak errespetuzko jarrerak suspertu.

diren

Impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Respetar la diversidad de ideas y valores. Facilitar la igualdad, los valores democráticos y las actitudes de respeto imprescindibles para la convivencia. 

Ikasle guztien integrazioa lortzea. Harrera plana erabili. Etorkinentzako hizkuntza indartzeko giza-baliabidearen laguntza izan. Errefortzu plana garatu. Hezkuntza Premia Bereziko plana aurrera eraman.

Conseguir la integración de todos/as los/as alumnos/as. Utilizar el plan de acogida. Tener el apoyo del recurso personal de refuerzo lingüístico para los/as inmigrantes. Desarrollar el plan de refuerzo. Llevar adelante el plan de necesidades educativas especiales. 

Eskolako jardueretan ezberdintasuna onartzea. Ikasle bakoitzaren ikaste-erritmoak kontuan hartu. Norberaren beharrizanei banakako erantzuna eman.

Aceptar la diferencia en las actividades escolares. Tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada alumno. Dar respuesta individualizada a las necesidades de cada individuo. 

Azken finean, gure ikasleen garapen intelektual, físiko, afektibo eta sozial osoa helburutzat duen Mimetiz eskolako Hezkunza proiektua da. En definitiva el proyecto educativo de la escuela de Mimetiz tiene como objetivo el total desarrollo intelectual, físico, afectivo y social de nuestros /as alumnos/as.
Mimetiz L.H.I– Eskolako gida

GURASOENTZAKO ARAU OROKORRAK
   Ikastetxeko ordutegia errespetatu beharra dago (goizez, 9:30etan – arratsaldez, 15:00etan) Sarrerak ziklo bakoitzari dagokion ateetatik egingo dira. Lehen Hezkuntzako gurasoentzat: Hesitik kanpo egoten saiatu eta ikasgeletara ez igo. Eskolako ordutegia amaitzen denean seme-alaben zaintza gurasoen ardura eta erantzunkizuna da. Ustekabe batean ezin bada ardura hau bete eskolan edo autobus geltokian, ikastetxearekin harremanetan jartzen saiatuko da bestela, O.O.G.k onartutako berariazko protokoloa aurrera eramango da. Umearen bila etorri ohi den pertsonaren ordez beste bat baldin badator, irakasleari jakinaraziko zaio. Ikasle bat ezin bada eskolara etorri justifikantea ekarri behar du. Medikuarenera joateko zuzendaritzatik pasatu beharko da ume bila etortzen denean, eskola ordutegiaren barruan baldin bada medikuarekiko ordua. Ikaslea zuzendaritzatik deituko da. Medikuarenetik etortzean zuzendaritzatik ere pasatuko da. Ikasle bat gaixorik dagoenenan eta pediatrak etxean geratzea gomendatzen badu gomendapen hori betetzea eskatzen da. Ikastetxean ez zaio ikasleriari botikarik emango ez badago pediatraren agindua edo txostena. Istripurik gertatzekotan eta zauria ez bada larria, ikastetxean bertan zendatuko da ura, xaboia edota suero fisiologokoa erabiliz; zauria larriagoa izanez gero edo guk zalantzak izatekoan anbulategira joko dugu edota gurasoei abisua pasatuko zaie haiek arduratzeko; etxean ez baditugu aurkitzen larrialdetara deitu edo eramango dugu. Garraioa erabiltzen duten ikasleek egunen batean ez badute erabiltzen gurasoen baimena ekarri beharko dute eta tutoreari emango diote. Baimena sinaturik egon beharko da. Irakasleren batekin elkarrizketa nahi baduzue, aurretik ordua eskatzea eskertuko genizueke. Eskola barruan (patioan, ikasgelan, pasabideetan, ...) debekatuta dago erretzea. Atsedenaldirako debekatuta dago patinak eta txirrindula ekartzea. Eskola garrioko autobusak ikastetxearen aurrean gelditzen direnez, bertan ezin da aparkatu, ez oztopatu maniobrak. Enparantzan ere ez da kotxea utziko. Umeek euren irudia eta intimitatearen babesa jasotzeko duten eskubidea dela eta, ikasgeletan bideo edota argazkirik ateratzea debekaturik egongo da. Eskolako jai eta ospakizunetan aukera hori egongo da. Eskolako aldizkarian edo eskolako bestelako euskarri grafikoetan umeen argazkiak edo irudiak agertuko dira baldin eta famiak edo tutore legalak horren kontrako iritis argirik ez badute azaltzen.
Mimetiz L.H.I– Eskolako gida

  

  

     

NORMAS GENERALES PARA LOS PADRES
   Se respetará el horario escolar. La entrada al centro por la mañana (9:30) y por la tarde (15:00) se hará exclusivamente por la puerta principal, no pudiéndose entrar por el edificio central ni por las verjas laterales. Para los padres de E. Primaria: Procurar estar fuera de la verja y no subir por las escaleras en las horas de entrada. Es responsabilidad y obligación de los padres o tutores hacerse cargo de sus hij@s una vez finalizado el horario escolar. Si en una situación extrema no se pudiera cumplir con esta responsabilidad, ya sea en la parada del autobús o en la escuela, siempre se intentará ponerse en contacto con el centro para hacerlo saber. De lo contrario se seguirá el protocolo específico para estos casos aprobado por el O.R.M. del centro. Si en lugar de la persona habitual es otra la que va a recoger al niñ@, se debe avisar al tutor/a. Cuando un/a alumn@ falte a clase deberá traer el correspondiente justificante. Para salir al médico en horas de clase se pasará por dirección y desde aquí se llamará al alumn@. La vuelta del médico se realizará también por dirección. Cuando un/a alumn@ se encuentre enferm@ y la pediatra recomiende que permanezca en casa, se ruega se cumpla dicha recomendación. En el centro no se administrará medicina alguna al alumnado si no se presenta el correspondiente justificante o informe de la pediatra así aconsejándolo. Si se produce algún accidente y la herida es leve se curará en el centro únicamente con agua y jabón o suero fisiológico, tal y como al respecto establece el departamento de Educación. Si la herida o lesión reviste más gravedad o tenemos dudas sobre ello, se pasará aviso a los padres para que se hagan cargo del niñ@; en caso de no poder contactar se avisará a los servicios de urgencia o se le trasladará directamente al Centro de Salud. Cuando un/a alumn@ que utilice el transporte escolar no vaya a hacerlo en un día concreto deberá traer un permiso firmado por el/la padre/madre y entregárselo al profesor/a. Cuando queráis una reunión con el/la tutor/a, concertad la cita previamente. No se puede fumar dentro del recinto escolar (patio, aulas, pasillo, escaleras, ...). Está prohibido traer patines y bicicleta para el recreo. No se puede aparcar en el lugar de parada de los autobuses de transporte escolar ni obstaculizar las maniobras dejando los coches en doble fila. Tampoco se estacionará en la plaza. Respetando el derecho a la protección de la imagen y la intimidad que todo menor tiene, queda prohibido cualquier tipo de filmación o reportaje gráfico dentro de las aulas (vídeos, fotografías, …). Tal posibilidad sólo se permitirá en las fiestas y celebraciones de puertas abiertas del centro. Las imágenes, fotografías o grabaciones del alumnado podrán aparecer en cualquier tipo de soporte gráfico (revista del centro) o audiovisual (vídeos de las fiestas o celebraciones escolares) del centro siempre y cuando la familia o tutores legales no manifiesten expresamente su oposición a ello.

     

     

Mimetiz L.H.I– Eskolako gida

IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK
ESKUBIDEAK:
                     Hezkuntza integrala izateko eskubidea. Berehala arreta jasotzeko eskubidea. Babesa jasotzeko eskubidea. Errendimendu akademikoaren baliospen objetiboa izateko eskubidea. Eskola -eta lanbide- orientaziorako eskubidea. Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea. Kontzientzia-askatasunerako eskubidea. Ikastetxeetan biltzeko eskubidea. Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxean. Ikasleak elkartzeko eskubidea. Parte hartzeko eskubidea. Informazioa erabiltzeko eskubidea. Aukera-berdintasunerako eskubidea. Gizarte-babeserako eskubidea.

BETEBEHARRAK:
Ikasteko betebeharra. Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra. Bertaratzeko betebeharra. Bizikidetza errazteko betebeharra. Norberaren kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra. Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. Instalazioak errespetatzeko betebeharra.

DERECHOS Y DEBERES DE L@ ALUMN@S
DERECHOS:
            Derecho a una educación integral. Derecho a la atención inmediata. Derecho a la protección por parte del centro. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico. Derecho a la orientación escolar y profesional. Derecho a la integridad, identidad i dignidad personales. Derechoa a la libertad de expresión en el centro. Derechoa de asociación de l@ alumn@s. Derecho a la participación. Derecho a la información. Derecho a la igualdad de oportunidades. Derecho a la protección social.

DEBERES:
       Deber de estudio. Deber de participación en las catividades formativas. Deber de asistencia. Deber de favorecer la convivencia. Deber de respetar la libertad de conciencia personal. Deber de respetar las normas escolares. Deber de respetar las instalaciones.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLAKO ELKARBIZITZA ARAUAK
JARRERA DESEGOKIAK
1. Une desegokian hitz egitea, irakaslearen azalpenak edo ikaskide batenak moztuz komentario desegokiekin, txantxekin, “pailasoaren” papera jokatuz, abestuz, txistua joz, zarata sortuz….

NEURRI ZUZENTZAILEAK
- Araua gogoratu ondoren eta barkamena eskatu ostean egin beharrekoa bete. - Hausnarketa egin eta familiei informatu. - Errepikatuz gero taldetik kanpo lana egitea. - Ekintzetan parte hartzera eragotzi. - Txanda galdu. - Azkena izan. - Errepikatzekotan txanda ez lortu andereñoak esan arte. - Janaria kendu eta ez eman atsedenaldira arte. - Txiklea zakarrontzira botako da. - Gelan egin beharrekoa etxean egin. - Gelako materiala ordenatu. - Familiari informatu. - Materiala jabeari bueltatu eta materialik gabe geldituko da baimena eskatu arte. - Materiala ordaindu edo berria ekarri behar, familiei jakinarazi, - Barkamena eskatu: eskua edo besarkada eman. - Zerbait polita egin. - Egoera hitz eginez konpondu. - Astean zehar kaltetua lagundu. - Errepikatzekotan taldetik kanpo egon. - Egoera aztertu eta ondorioak atera. - Ekintzetan partre hartzera eragotzi. - Barkamena taldearen aurrean eskatu eta hausnarketa idatziz egin berriro ez egiteko asmoa agertuz. - Familiari jakinarazi. - Gaizki egindakoa errepikatu ondo eginda. - Barkamena eskatu molestatzeagatik. - Ekintzetan partre hartzera eragotzi. - Atsedenaldian gelditu lanak amaitu edo egiteko. - Taldetik kanpo lan egitea. - Beste gela batera edo irakasle gelara joan lana bukatu arte. - Familiari informatu. - Zikindutakoa garbitu etxetik ekarritako gauzekin. - Bota dena jaso eta zakarrontzioan ipini (behin eta berriro eginez gero paper guztiak jaso). - Materiala ordenatu. - Materiala batu (behin eta berriro gertatzekotan materiala batzeko arduraduna izango da astean zehar). - Materiala kendu denboraldi bat pasa arte. - Hurrengo egunean bost minutu beranduago patioratu.

2. Txandak errespetatzea zuzentzeko…).

(hitz

egiteko,

gelatik

ateratzeko,

3. Txikleak eta beste motatako janariak geletan jatea ez badago ospakizun berezirik. 4. Materiala ahaztea.

5. Besteen materiala kendu, erabili, tokiz aldatu, apurtu, hartu, zikindu, bota edota izkutatu baimenik gabe (motxila, koadernoa, boligrafo, liburuak).

6. Berdinen arteko errespetu falta (irainak, keinu desatseginak, hitz bortitzak, jotzea, bultza egitea, borrokatzea, lagunak baztertzea…).

7. Irakasle edo hezkuntza komunitateko edozein kidekiko errespetu falta (irainak, keinu desatseginak, hitz bortitzak…).

8. Irakasleen aginduak ez betetzea: klase erdian zutitzea baimenik gabe, pasabidera ateratzea klase aldaketetan

9. Denbora galtzea, gelako lanak edo etxeko lanak ez egitea.

10. Eskolako instalazioak edo gelako materiala eta altzairuak era desegokian erabiltzea (apurtu, margotu, zikindu, alperrik gastatu, paperak lurrera bota biriziklaketarako ontziak erabili gabe…).

11. Orduak ez izatea patiotik edo beste ekintzetatik bueltatzean (musika edo informatika gelatik, gimnasiotik, …). 12. Eskolako A.J.A.n debekaturik dauden aparilu elektronikoak eta arriskutsuak diren tresnak ekartzea.

- Ekarrikato material debekatua kendu, zuzendaritzara eraman eta bueltatu tutore legalei edo familiari zuzendaritzatik pasa ondore. - Gela horretako tresneria denboraldi batean ez erabili. - Gela honetako ekintzetan parte hartzera eragotzi. - Egindakoaren eta ondorioen inguruko hausnarketa egin.

13. Eskolako ekipamendu informatikoa, elektronikoa edo telefonikoa baimenk gabe erabiltzea. 14. Gezurrak esan edo informazio faltsua ematea eskolan zein etxean.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
CONDUCTAS INADECUADAS
1. Hablar o interrumpir en momentos inoportunos las explicaciones o intervenciones del profesor/a o las de l@s compañer@s, rinedo, cantando, haciendo bromas, …

MEDIDAS CORRECTORAS
- Una vez recordada la norma y haber pedido perdón, se cumplirá con lo que ha de hacerse. - Reflexionar sobre la acción e informar a la familia. - En caso de repetir la conducta, trabajar fuera del grupo. - No participar en determinadas actividades. - Se perderá el turno. - Se situará o será el último en la fila, turno de palabra, .. - En caso derepetición, no recuperará el turno hasta que se lo indique el/la profesor/a. - Se requisará la comida y no se entregará hasta el recreo. - Se tirará el chicle a la papelera. - Lo no terminado en clase se finalizará en casa. - Ordenar el material del aula. - Informar a la familia. - Devolver el material a su dueñ@ y estará sin material hasta que lo pida correctamente. - Pagará, repondrá o limpiará lo dañado y se informará a la familia. - Pedir perdón. - Hacer u ofrecer algo agradable (un dibujo, un escrito, …). - Reconducir, solucionar el problema mediante el diálogo. - Acompañar o ayudar al ofendido a lo largo de la semana. - En caso de repetición de la conducta, quedarse fuera del grupo. - Analizar la situación, lo sucedido y sacar conclusiones. - No participar en determinadas actividades. - Pedir perdón delante del grupo y hacer por escrito una reflexión con el compromiso de no volver a repetir la actitud. - Comunicarselo a la familia. - Repetir lo ordenado o indicado de forma correcta. - Pedir perdón o excusas por molestar. - No participar en determinadas actividades. - Quedarse en el recreo para realizar o finalizar los trabajos - Trabajar fuera del grupo. - Ir a otro grupo o al aula de profesores hasta que se finalicen los trabajos. - Informar a la familia. - Limpiar lo ensuciado con materiales traídos de casa. - Recoger lo ensuciado y depositarlo en la papelera (en caso de repetición recoger todos los papeles de ese espacio). - Ordenar el material. - Recoger el material (si se repite la actitud será el responsable de recoger el material durante una semana). - No utilizar ese material durante un periodo de tiempo. - El próximo día salir al patio 5 minutos más tarde.

2. No respetar los turnos (de palabra, en las filas, en las correcciones, …).

3. Comer chicle u otros alimentos no habiendo excusa para ello (celebraciones, fiestas, …). 4. Olvidar el material.

5. Quitar, cambiar de sitio, romper, ensuciar, tirar o utilizar el material de l@s compañeros sin su permiso (mochila, libros, bolígrafos, …).

6. Falta de respeto para con l@s compañer@s (insultos, gestos inapropiados, palabras malsonantes, pegar, despreciar, ...).

7. Falta de respeto hacia cualquier profesor/a o cualquier otro miembro de la comunidad educativa (insultos, desobediencia, gestos y/o palabras inadecuadas…). 8. No cumplir las órdenes o indicaciones del profesorado: levantarse sin permiso, salir al pasillo en los cambios de clase, no respetar los espacios de juego en el patio, …). 9. Perder el tiempo en clase, no realizar las tareas o trabajos para casa.

10. Utilizar de forma inapropiada las instalaciones, mobiliario y materiales del centro (romper, ensuciar, pintar, malgastar, uso incorrecto de los recipientes de reciclado, …).

11. No ser puntuales en las entradas a las clases (ya sea al comienzo de las mismas o a la vuelta del patio, comedor, aulas de música, informática o del gimnasio. 12. Traer al centro aparatos electrónicos o instrumentos peligrosos expresamente prohibidos por el R.O.F. del centro. 13. Utilizar el equipamiento informático o electrónico del centro sin el debido consentimiento.

- Se requisará el material prohibido y no será devuelto hasta que la familia no pase por la dirección del centro. - No utilizar elo material de ese aula durante un periodo de tiermpo fijado por el/la profesor/a. - No aprticipar en determinadas actividades de ese aula. - Reflexionar sobre lo sucedido y sus consecuencias.

14. Decir mentiras o proporcionar información falsa en el centro o en casa.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

TESTU LIBURUAK IRAUNARAZTEKO ARAUAK
1.- Doakotasun aginduaren menpean dauden testu liburuak Administraziorenak dira, kurtso amaieran (ekainaren 24a baino lehen) eskolaren zainpean gelditzen dira, hurrengo ikasturtean erabili ahal izateko. 2.- Testu liburuen erregistro liburu bat sortuko da, hauen adjudikazio, mantenimendu eta erabilpen kontrola eraman ahal izateko. 3.- Ikasturte amaieran, testu liburuak eskolako zuzendaritzak izendatutako pertsonei entregatuko zaizkie, erabilpen eta iraupen zuzena jaso direlarik. 4.-Testu liburuetan ezin da idatzi ikaslearen izena; horretarako eskolak prestatutako etiketa araututak erabiliko dira. 5.- Testu liburuetan ezin da azpimarratu ezta errotulkiak, "types"a eta koloretako arkatzak erabili ere. Pegatinak ezin dira itsatsi. 6.-Testu liburuak azaleztatu orduko, erabiliko den materiala "transparentea" izan behar da, ikusgarritasuna ez oztopatzeko. Liburuak zikintzea eta hondatzea saihestu behar da. 7.- Testu liburuen mantenimendua eta erabilpen zuzenaren ardura, liburuak jasotako ikaslearen tutore legalei dagokie. 8.- Testu liburuak hondatu edota galduz gero, ikaslearen tutore legalek birjarri beharko dituzte. 9.- Testu liburuen erabilpen egoki eta zuzenaren kontrola, lehendabizi arlo bakoitzeko irakasleak egin behar du; txosten bat osatuko du eta tutore eta zuzendari taldeari entregatuko die. Zuzendari taldeak Ordezkaritza Organo Gorenari emango dio. Honek ikaslearen tutore legalak jakinaren gainean jarriko ditu eta egin beharrekoa beteko du. 10.- Hurrengo kurtsora igaroko den ikaslegoak liburuak jasoko ditu, entregatutakoen baldintza berberetan. 11.- Errepikatuko den ikasleak, aurreko ikasturtearen hasieran jasotako liburu berberak erabiliko ditu, erabilpen egokia eta zuzenean egonez gero; horrela ez bada, beste batzuk haien truke birjarriko dira.

XEDAPENAK
1.- Liburu bat erabilezina egonez gero, liburua jaso duen ikasleak edota bere tutore legalak birjarriko dute. Birjartze hori liburua ordainduz edota bera bezalako bat entregatuz konponduko da. Huts egite hau, Zentruko Elkarbizitzaren arautegiaren kontra doa, jokabide larri eta kaltegarritzat hartuta hain zuzen. 2.- Libururen bat galduz gero, aurreko atalaren azaltzen den moduan jokatuko da. 3.- Liburuan oharrak, idatziak, etabar agertzeak, zentruko elkarbizitzaren arautegia ez errespetatzea suposatzen du, nahiz eta liburu bera erabiltzeko moduan egon.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

NORMAS PARA LA CONSERVACION DE LOS LIBROS DE TEXTO
1.- Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad del Administración Pública, y quedan bajo la custodia del Centro al finalizar cada curso escolar, para poder ser utilizados en el curso siguiente (antes del 24 de junio). 2.- Se abrirá un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control de adjudicación, conservación y uso. 3.- Los libros de texto una vez finalizado el periodo de clases, se entregarán a la persona o personas que la Dirección designe, en buen estado de conservación y uso. 4.- En los libros de texto no se escribirá los nombres del alumno/a al comprarlos o recibirlos, éstos se pondrán en unas etiquetas normalizadas que se darán en el Centro al principio de cada curso. 5.- Los libros de texto no se subrayarán. No se pondrán pegatinas de ningún tipo, no se usarán rotuladores, types, ni lápices de color. 6.- Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas de los mismos, no se podrán realizar en los mismos, escrituras y anotaciones. Hay que evitar mancharlos y deteriorarlos. 7.- La conservación y estado de buen uso de los libros de texto es responsabilidad de los tutores legales del alumno/a al que se le ha entregado éstos. 8.- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto por parte de otro compañero/a supondrá la obligación , por parte de sus representantes legales de reponer el material deteriorado o extraviado. 9.- orresponde la revisión del estado de buen uso y conservación de los libros de texto, en primera instancia al profesor/a encargado de impartir cada materia. Éste/a emitirá un informe del estado de los mismos y lo pondrá en conocimiento del tutor/a del alumno/a y de la Dirección del Centro. Ésta informará a la Comisión del Consejo Escolar para que actúe en consecuencia e informe al tutor o tutores legales del alumno/a. 10.- El alumnado que promacione de curso, obtendrá libros de estado de conservación y uso similar al que entregó. 11.- El alumno/a que no promocione de curso, repetirá utilizando los mismos libros, estando este apartado sujeto ala reposición de material por deterioro o extravío.

SANCIONES
1.- Cuando un libro sea catalogado como inútil para su posterior uso por otro alumno/a en el curso siguiente, el libro deberá ser repuesto por el alumno/a que lo deterioró o bien por sus representantes legales. Esta reposición consistirá en el pago del libro o sustitución por otro idéntico al dañado. Esta falta se tipifica como conducta gravemente perjudicial según se establece en las normas de convivencia del Centro. 2.- El extravío o pérdida de un libro de texto e considera de igual forma que lo recogido en la norma anterior. 3.- Las anotaciones, escrituras, etc., que no supongan la inutilidad del libro de texto, se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia según están recogidas en las normas de convivencia del Centro.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

TEKNOLOGIA BERRIAK

Helburu orokorrak: Gaurko gizarteak eskatzen duen teknologia eta komunikazio tresnen erabilpenaren erronkari erantzutea eta horretarako ikasleak prestaturik egotea. Informatika komunikazio tekniken aurrerakuntzez baliatzea. Multimediaren erabilpena bultzatzea errekurtso didaktiko bezala. Informaziorako baliabide bezala ordenagailua erabiltzea. Curriculum-aren arlo desberdinetan multimediak eskaintzen dituen errekurtsoak erabiltzea. Haur Hezkuntzatik hasita ikasleak ordenagailuarekin kontaktuan jartzea.

-

Helburu guzti horiek lortzeko informatika gela dugu eta ordenagailua ikasgela gehienetan Haur Hezkuntztik hasita; 5. eta 6. mailako ikasgeletan arbela digitala ere badago.

NUEVAS TEKNOLOGÍAS
 Objetivos Generales: Responder al reto que representa la utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información, preparando para ello al alumnado. Valerse de las nuevas tecnologías para trabajar el curriculum. Potenciar la utilización de los entornos multimedia como recurso didáctico. Utilizar el ordenador para buscar y clasificar información. Poner en contacto al alumnado con el ordenador desde edades tempranas, desde la etapa de Infantil.

Para poder conseguir todos esos objetivos contamos con un ordenador en la mayoría de las aulas desde la etapa de Infantil, además del aula de informática y de pizarras digitales en las aulas de 5º y 6º.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

EUSKERAREN ERABILERA BULTZATZEKO JARDUERAK
Jarduera hauen helburua euskeraz hitz egiteko gaitasuna eta motibazioa handitzea da. Horretarako hainbat ekintza antolatzen dira eta Hezkuntza Sailak sustatzen duen NOLEGA programan ere parte hartzen dugu. Ikasturte honetan ondorengo hauek dira burutuko ditugun ekimenak:   ANTZERKIGINTZA: euskeraz egindako antzerkia oso tresna baliogarria eta motibagarria da hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko. BERTSOGINTZA: bertsolaritza eta bertsolariak ezagutuz, Euskal Herriko tradizioa eta oraina uztartzea. Gainera baliabide egokia da euskararen erabilera hobetzteko. Ekintza hau 6. mailako ikasleek burutzen dute. KANTAGINTZA: oinarria da euskal kantuak ikastea eta bere hitzak lantzea oso tresna baliagarria baita hizkuntza egoera ezformaletan erabiltzeko eta bizitasuna lortzeko. EUSKAL JAIAK: Euskal jaietaz eta ospakizunetaz baliatzen gara gure ikasleriak euskal kulturako tradizioak ezagutzeko eta euskal ondareakiko errespetuzko jarrerak garatzeko (Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea ...). EUSKAL IDAZLEAK ESKOLARA: Ekintza honi esker, umeek liburua irakurri ondoren egilearekin hitz egiteko aukera dute, irakurtzeko zaletasuna areagotzeko asmoz. Aurretik aukeratutako liburuaren gaineko elkarrizketa ostean, idazleari zuzenean galderak egiteko aukera dute. Honetaz gain, euskal idazleen lanen zabalkuntza ere lortzen da eta euskeraz irakurtzeko ohitura. ESKOLAKO MASKOTA: Orain dela urte batzu euskeraren erabilera bultzatzeko, bereziki txikien artean, eskolako maskota sortu genuen, “Robi”. Arrakasta haundia izan du beraz, ekintza gehiago garatuko ditugu bere inguruan. ESKOLAKO ALDIZKARIA: helburua ikasleek kurtsoan zehar euskaraz egindako lanen erakusketa txiki bat kaleratzea da. Honetan eskola osoak hartzen du parte, 2 urtekoekin hasita 6. mailara arte.

 

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL USO DEL EUSKERA
Estas actividades tienen como finalidad potenciar la capacidad y la motivación para hablar en euskera. Para ello, desarrollamos una serie de actividades y tomamos además parte en algunas del programa NOLEGA subvencionado por el Departamento de Educación. Durante este curso llevaremos a cabo las siguientes actividades:   ANTZERKIGINTZA: esta actividad del teatro escolar es una buena estrategia para potenciar la utilización del euskera en situaciones informales. BERTSOGINTZA: se trabajan las melodías y estrofas como un instrumento para mejorar el euskera además de conocer a algunos bertsolaris y la tradición del bertsolarismo en Euskal Herria. La actividad se desarrolla con los alumnos de 6º de Primaria. KANTAGINTZA: el aprender canciones en euskera y trabajar sus letras es un valioso y motivador instrumento para enriquecer el euskera y conseguir mayor viveza en su uso. EUSKAL JAIAK: aprovechamos las festividades y celebraciones de la tradición cultural vasca a fin de que nuestro alumnado las respete y conozca participando activamente en todas ellas (Olentzero, Agate Deuna, Inauteriak, Euskal Astea, ....). VISITA DE ESCRITORES VASCO AL CENTRO: casi todos los años visitan nuestro centro escritores euskaldunes. Por medio de esta actividad l@s alumn@s después de haber leído el libro tienen la oportunidad de hablar con el autor y realizarle todas aquellas preguntas de su interés, fomentándoseles así la afición por la lectura y en concreto la costumbre de leer en euskera, además de difundir la literatura en esta lengua. MASCOTA DEL CENTRO: hace ya unos cursos que creamos nuestra propia mascota, “Robi”, a fin de impulsar la utilización del euskera especialmente entre los más pequeños. Ha tenido un gran éxito por lo que continuaremos desarrollando más actividades en torno a ella. REVISTA DEL CENTRO: el objetivo es sacar a la calle una pequeña muestra de los trabajos que nuestr@s alumn@s realizan a lo largo del curso, desde el aula de 2 años hasta 6º de Primaria.

 

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

EUSKERA ETXEAN ERABILTZEKO ZENBAIT IRADOKIZUN
                 Zuen jarrerak seme-alabena baldintzatuko du. Euskaraz zerbait badakizue erabil ezazue etxean. Neba-arreben artean, lagun edo senidekoekin euskaraz mintzatzera animatu. Behin eta berriro seme-alabak etxean eta kanpoan euskeraz hitz egitera bultzatu. Seme-alaba zoriondu euskara erabiltzean. Seme-alabek esaten dutena ez baduzue ulertzen, itzultzea eskatu beti, “háblame en cristiano” eta holakoak baztertuz. ETB1 ikustera eta Euskal irratia entzutera motibatu. Irakurketa garrantzitsua izaten da; ipuinak eta liburuak euskeraz ere erosi. Jolasak, pelikulak, musika kasettak .... euskeraz erosi. Seme-alabek eskolan ikasitako olerkiak eta abestiak etxean abesten animatu. Asteburuetan irteerak egiten badituzue, herri euskaldunak bisitatu. Umeentzant oso garrantzitsua izango da euskara kalean entzutea. Herrian edo inguruan euskeraz egiten diren ekintzetara umeak eraman (txontxongiloak, antzerkia, filmak, ...). Euskeraz diren eskolaz kanpoko ekintzetan apuntatu; ez egotekotan, eskatu. BBK-k eta Foru Aldundiak antolatu ohi dituzten udalekuetara seme-alabak bidali, euskera erabiltzeko era ludikoa baita. Euskara dakizuenok animatu eta zuen seme-alabaren tutorearekin euskeraz mintzatu. Ahal baduzue, tutoreari bidalitako ohar errazak euskeraz idatzi. Eskolatik bidaltzen dizkizuegun galdetegi, inprimaki, baimenak, ..., euskeraz dagoen aldea bete. Zuentzat ez da oso zaila izango, eredu bera gaztelaniaz izaten duzuelako baina, zuen seme-alabek inpresio ona jasoko dute. Iradokizun zerrenda hau beti eskura izan edozein unetan begiratzeko. Azkenik, jarrera estremistak ez direla egokiak kontuan izan. Zuek eredurik onena zarete zalantzarik gabe.

 

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

SUGERENCIAS PARA UTILIZAR EL EUSKERA EN CASA
           Si vuestra actitud ante el euskera es positiva, también lo será la de vuestr@s hij@s. Si sabes algo de euskera, por poco que sea, utilízalo en casa Animad a vuestros hijos a que hablen en euskera con sus herman@s, prim@s, amig@s, ... Motivad el uso del euskera en la parada del autobús escolar. Felicitad a vuestr@s hij@s cuando utilicen el euskera. Cuando os hablen en euskera y no entendáis, pedid que os lo traduzcan y evitar siempre frases del estilo “háblame en cristiano”. Motivadles para que vean ETB1 y escuchen Euskal Irratia. La lectura siempre es muy importante por eso comprad libros en euskera en la misma medida en que lo hacéis en castellano. Comprad cintas de vídeo y música también en euskera. Animad a vuestr@s hij@s a que os canten las canciones que han aprendido y os reciten los versos. Si tenéis costumbre de hacer excursiones los fines de semana o en vacaciones, no dejéis de visitar los pueblos euskaldunes. Es muy importante que l@s niñ@s escuchen hablar en euskera en la calle, en las tiendas, ... Llevadles a las distintas actividades en euskera que se realicen en el pueblo y alrededores: teatro, cine, payasos, ... aunque no entendáis nada. En las actividades extraescolares apuntadlos en las que sean en euskera. Si no las hubiera solicitadlas a los organizadores. Apuntad a l@s niñ@s a las colonias de verano que suele organizar la Diputación o la BBk. Es una manera muy divertida y lúdica de utilizar el euskera. Si tenéis conocimiento suficiente, animaros y hablar con el tutor/a de vuestr@ hij@ en euskera. Si es posible, escribid en euskera las notas breves que soléis enviar al tutor/a. Intentad rellenar en las notas, avisos, permisos o solicitudes que os envía el centro la parte que está en euskera. A vosotr@s os costará poco porque tenéis también lo mismo en castellano y a vuestr@ hij@ le impresionará favorablemente. Tened esta lista de sugerencias siempre a mano para consultarla. Por último, tened en cuenta que cualquier postura extrema no suele ser conveniente y que vosotr@s sois el mejor ejemplo.
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

     

 

ZENBAIT AHOLKU FAMILIENTZAT
1. Ez eman eskatzen dudan guztia. Gehienetan, zuei neurria hartzen baino ez naiz ari eta. 2. Zerbait egiteko agindu beharrean, eskatzen badidazue, arinago eta hobeto beteko dut betebeharrekoa. 3. Ez iritziz aldatu eta aldatu. Erabaki behingoz eta ez ibili, behin eta berriro, iritzia aldatzen. 4. Onerako edo txarrerako baina esandakoak bete. Saria agindu badidazue, emaidazue. Baita zigorra bada ere. 5. Ez nazazu besteekin konpara. Hobeagoa edo azkarragoa banintz bezala tratatatzen banauzu, norbait min dezakezu. Okerragoa edo traketsagoa banintz bezala tratatzen banauzu, berriz, ni minduko nauzu. 6. Utz iezadazu ahal dudan guztia neure kabuz egiten. Horrela ongi asko ikasiko dut. Zuk egiten badidazu, ezingo dut nik bakarrik ezer egin. 7. Ez nazazu besteen aurrean zuzen. Itxaron eta esan nola hobe dezakedan bakarrik nagoenenan. 8. Ez iezadazu oihuka. Horrek oihukarazi egiten dit eta ez dut pertsona garrasilaria izan nahi. 9. Etzazu gezurrik esan nire aurrean edo, zu laguntzeko, gezurrak esanarazi. Horrek zureganako dudan estima kolokan jartzen du baita neure buruarekikoa ere. 10. Zerbait gaizki egiten dudanean ez iezadazu galde zergatik egin dudan ez baitakit zergatik ari naizen era horretan. 11. Ez iezadazu kasu gehiegirik egin tripako mina dudala esaten dizudan guztietan. Askotan egin behar dudanaz libratzeko aitzakia baino ez da eta. 12. Zerbaitetan nahasten bazara, onartu!. Horrela errezagoa izango zait neuri ere okertu naizela onartzea. 13. Zure lagunak tratatzen dituzun moduan trata nazazu ni ere. Horrela, zu eta biok lagunak izan gaitezke.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ALGUNOS CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS
1. No me des todo lo que te pida. A veces sólo quiero ponerte a prueba para saber cuánto puedo aprovecharme. 2. Si en lugar de mandarme que haga algo me lo sugieres, lo haré más deprisa. 3. No cambies constantemente de idea respecto a lo que quieres que haga. Decídete y no cambies de opinión. 4. Cumple tus promesas para bien y para mal. Si prometes una recompensa, dámela sin falta. Si me impones un castigo, también cúmplelo sin excusa. 5. No me compares con otra persona. Si me haces pasar por mejor o más inteligente eso dolerá a alguien. Si me haces pasar por peor o más torpe entonces es a mí a quien harás daño. 6. Deja que haga yo todo lo que pueda por mi cuenta. Así voy aprendiendo. Si tú me lo haces todo, nunca podré hacer nada por mí mismo. 7. No me corrijas delante de los demás. Espera a que no haya nadie alrededor para decirme cómo puedo mejorar. 8. No me grites. Eso me hace gritar también a mí y no quiero convertirme en una persona gritona. 9. No digas mentiras delante de mí ni me pidas que mienta para ayudarte; eso disminuye el concepto que tengo de ti y también rebaja mi propia estimación aunque suponga que yo te esté haciendo un favor. 10. Cuando haga una cosa mal, no me preguntes por qué lo hice. A veces, no sé por qué razón me porto mal. 11. No me prestes demasiada atención siempre que diga que me duele la tripa. Fingir estar malit@ puede ser una manera cómoda de librarme de hacer las cosas que no quiero hacer o de evitar el tener que ir donde no quiero. 12. Cuando te equivoques en algo, admítelo. No estropeará mi opinión de ti. Así será más fácil para mí reconocer cuándo me equivoco. 13. Trátame como tratas a tus amigos, así seremos amigos tú y yo. El hecho de ser parientes no quiere decir que no podamos tratarnos con respeto los unos a los otros..

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLA GARRAIOA
A IBILBIDEA (Recorrido A) B IBILBIDEA (Recorrido B) C IBILBIDEA (Recorrido C) D IBILBIDEA (Recorrido D)

LA CUADRA ARANGUREN LASIER (Güeñes) LA PLAZA LA PLAZA (Güeñes) ANDRA MARI (Güeñes) ARANGOITI (Güeñes)

EL CRUCERO(Artzentales) LA BALUGA (Sopuerta) MERCADILLO (Sopuerta) EL CARRAL (Sopuerta) RETOLA (Sopuerta) LA FLOR

LLANTADA SOLLANO IBARRA LAS PEDRAJAS BALMASEDA VENTA DEL SOL OTXARAN

Eskola garraioaren ardura Hezkuntza Ordezkaritzarena da.    Garraiatuak izateko eskubidea duten ikasleentzat doakoa da. Entrepresa arduradunak: ARZABE eta AUTOCARES ALBA. Edozein arazo aurrean harremanetan jarri zuzendaritzarekin.

 Ikasleren bat zuekin itzultzen bada etxera autobusez egin beharrean, aldez aurretik derrigorrezkoa da beti irakaslegoari abisua ematea.  Ume baten autobus geltokia aldatzeko aurrez aurretik zuzendaritzan abisua eman beharko da, inoiz ez autobuseko begiraleen bidez.  Beste edozein aldaketarako ere (adibidez umearen bila joango den pertsonaren aldaketa), prozedura berberari jarraituko zaio, hau da, zuzendaritzari edota tutoreari abisua eman.

TRANSPORTE ESCOLAR
Los autobuses que realizan los recorridos dependen de la Delegación Territorial de Educación.    Son gratuitos para l@s alumn@s con derecho a transporte escolar. Las empresas encargada son: ARZABE y ROTAIV. Ante cualquier incidencia os podéis poner en contacto con la dirección del centro.

 En caso de que algún/a alumn@ en lugar de regresar a casa en autobús lo haga con vosotros, se deberá avisar siempre con antelación al profesorado.  Para poder realizar algún cambio en la parada de autobús de algún alumn@ será siempre imprescindible dar a viso en dirección; nunca se hará a través de l@s monitores/as.  Para cualquier otro tipo de cambio o consulta (cambio en la persona que habitualmente va a buscar al alumn@ a la parada etc.) se seguirá el mismo procedimiento, es decir, se pasará el aviso al tutor/a o a la dirección del centro.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

JANTOKIA
 2, 3, 4 eta 5 urtekoek, Haur Hezkuntzako jantokian bazkalduko dute; Beste 5 urteko gela bat aurten L.H.ko jantokian egongo da.Begiraleek lagundu egiten diete beharrezkoa denean eta, amaitutakoan, 2 urtekoek lokuluxka botatzen dute. Gainontzeko guztiak jolastokira doaz. Hotz edo euria egiten duenenan, barruan egoten dira jokuekin edo bideoa ikusten. Lehen Hezkuntzako ikasleek jantokia handian bazkaltzen dute Lehen Hezkuntzako eraikuntzan. 5. eta 6. mailakoek mahaiak batzen eta jantokia atontzen laguntzen dute. Jantoki garaian umeek izan dezaketen edozein arazori aurre egiteko prest egoten dira monitoreak: 1. Gaixotasuna (beharra egonez gero, gurasoei abisua). 2. Zauriak: zauri arinak badira jantokiko botikina erabiltzen da ura, xaboia edo suero fisiologikoa erabiliz soilik (indarrean dagoen arautegiaren arabera); larriagoak izanez gero, anbulategira eraman edo gurasoei abisua. 3. Komuneko arazoak: ume batek despisteren bat izanez gero, monitoreek garbitu eta arropa aldatzen diote. 4. Iskanbilak egonez gero, irtenbidea bilatu.     Jantoki garaian, ikasleak botikaren bat hartu behar badu, argi eta garbi adierazi behar zaio idatziz jantokiko arduradunari noiz, zenbat eta nola eman behar den botika (pediatraren papera). Eguerdian debekatuta dago eskolatik irtetzea. Irten behar izanez gero, aurretik abisatuko da (sinatutako ohar idatziaren bidez) eta ikaslearen bila baimendutako pertsonak baino ez dira etorriko. Ikasle jankideak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren jantokiko bekarik jasotzen badu, ezin da inola ere ezer itzuli. Jantokiko %50a itzuli egingo da honako kasu hauetan: 1. Ikaslea ez denean jantokira joaten aurrez programatutako jarduera osagarriak egitera joaten denean eta piknik zerbitzurik ez badago. 2. Ikasle jankidea ez bada astebetez edo gehiagoz jarraian jantokira joaten, beti ere, gutxienez 48 ordu lehenagoko abisua zuzendaritzan emanda.    Zuzendaritzan dagokion imprimakia betetako baja eskaera bakarrik onartuko dira. Edozein iradokizun edo argibide nahi baduzue, jantokiko arduraduna den zuzendariarengana jo dezakezue, Maribel Portillo, edo telefonoz deitu (946670431). Bidezkoak ez diren jokabideak gertatuko balira, honako prozedura erabiliko litzateke: 1. 2. 3. 4. Ikasleari ahozko abisua. Gurasoei/tutorei komunikazio idatzia, zeina sinatuta ekarri beharko den. Behin behineko kanporaketa. Behin betiko kanporaketa.

 

Jantoki zerbiztua Irailaren 6an hasiko da izena eman dutenentzat.

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

PREZIOAK : Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 4,60 € Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra, 2 urtekoen gelan: 4,60 € Ikaslea, ohiko bazkaltiarra: 4,60 € Ikaslea, ohiko bazkaltiarra, garraiorako eskubidearekin: 3,30 € Ikaslea, ohiko ez den bazkaltiarra: 5,20 € (egun solteak eskolan diruz ordainduko dira, horretarako bonoak erabiliko dira).

COMEDOR
 El alumnado de 2, 3, 4 y 5 años comerán en el comedor de Infantil; Otra aula de 5 en el de Primaria. Las monitoras les ayudan en la utilización de los cubiertos y en todo aquello que sea necesario. Después l@s niñ@s de 2 años van a la siesta y el resto sale al patio. En los días de lluvia o frío permanecen en el interior con juegos, vídeo etc. supervisados siempre por las monitoras. El resto del alumnado utiliza el comedor de Primaria. Según las normas, los mayores de 5º y 6º colaboran recogiendo las mesas. Si en el período de tiempo que abarca el comedor algún/a niñ@ tuviese algún problema del tipo que sea, las monitoras se harán cargo de él. 1. Enfermedad (si fuera necesario aviso a los padres/tutores). 2. Heridas y caídas: las leves se tratan únicamente con agua y jabón o suero fisiológico (según normativa vigente). Si son heridas de mayor gravedad se avisará a los padres o se trasladará al alumn@ al Centro de Salud. 3. Problemas a la hora de ir al servicio: si hay algún despiste las monitoras se encargarán de limpiarles y cambiarles de ropa (si fuese necesario se avisará a casa).     Si en el período de comedor algún/a alumn@ debe tomar alguna medicación se le indicará a la responsable del comedor (no al profesor/a ) por escrito y con claridad la dosis y el momento de suministrar el medicamento (receta o papel de la pediatra). Al mediodía no se permitirá salir del recinto de la escuela. En caso de causa justificada, deberá avisarse (nota escrita y firmada) previamente y el/la alumn@ será recogid@ únicamente por la persona autorizda. No se hará ninguna devolución en el caso de que el alumno/a reciba beca de comedor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Se procederá a la devolución del 50% de la cuota en los siguientes casos: 1. Cuando el alumno no asista al comedor por participar en actividades complementarias programadas sin servicio de picnic. 2. Cuando la ausencia del alumno sea igual o superior a 1 semana consecutiva y avisando previamente al centro con una anticipación mínima de 48h.   Solo serán validas las bajas del comedor de los alumnos/as que hayan rellenado el impreso correspondiente en la dirección del centro. Para cualquier duda, sugerencia o información que necesitéis os podéis dirigir a la encargada del comedor, Maribel Portillo, o llamar por teléfono (946670431).
Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

 

Si se produjeran comportamientos incorrectos, se seguirá el procedimiento siguiente: 1. 2. 3. 4. Aviso verbal Comunicación escrita a los padres/tutores que devolverán con su firma. Expulsión temporal. Expulsión definitiva.

El servicio de comedor, para el alumnado apuntado, comenzará el día 6 de septiembre. PRECIOS POR COMENSAL Y DÍA: Alumn@, comensal habitual, aula 2 años: 4,60 € Alumn@, comensal no habitual, aula 2 años: 4,60 € Alumn@, comensal habitual: 4,60 € Alumn@, comensal habitual con derecho a transporte: 3,30 € Alumn@, comensal no habitual: 5,20 € (los días sueltos se pagarán en metálico en la secretaría del centro utilizándose para ello bonos).

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

ESKOLA KONTSEILUA CONSEJO ESCOLAR
ZUZENDARIA Directora IKASKETA BURUA Jefa de Estudios IDAZKARIA Secretario IRAKASLEEN ORDEZKARIAK Representantes de l@s profesor@s Rosana Martinez

Mª Mar Garcia

Fco. Javier Ortíz

Txaro Aretxabala Maitane Santamaria Ana Garcia Inmaculada Zurbanobeaskoetxea Esther Olarte LuisMª Andres Elena Rodriguez Marta Canga Rakel Aurrekoetxea Cristina Bardeci MªCarmen Nieto(AMPA) Nuria Ulibarrena Eva Maria Diez Mª Luisa carrillo Tamara Martin Eunate Urruela Josune Zubieta Leticia Otaola Jasone Ruiz Nuria Beraza Jessica Peña Jose Miguel Fernandez Estela Real Irantzu Llamosas Iñigo Fernandez Xabier Diaz

GURASOEN ORDEZKARIAK Representantes de l@s padres/madres

UDALETXEKO ORDEZKARIA Representante municipal IRAKASLE EZ DEN PERTSONAL Personal no docente

Jose Antonio Alonso

Mimetiz L.H.I. – Eskolako gida

GURASO ELKARTEA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES
Eskolako zati garrantzitsu bat Guraso Elkartearen bidez bermatzen den gurasoen partaidetza dela gogoratu nahi dizuegu. Zuen laguntza ezinbestekoa da Mimetiz eskolak eskainzten dituen hezkuntza zerbitzuak hobetzeko. Horrexegatik Guraso Elkartean parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Interesa duzuenok, adierazi Guraso Elkarteko Juntako edozein partaideri. Guraso Elkarteak eskolaz kanpoko ekintzak eta eskola kirola antolatzen ditu, eskolako ospakizunetan parte hartzen du (Olentzero, Inauteriak, ....), gurasoentzako euskarazko klaseak prestatzen ditu eta gurasoen iradozkizunak eta proposamenak bideratzen ditu eskolaren funtzionamendua hobetzeko asmoz. Os queremos recordar que una parte importante de la escuela es la participación de los padres y madres, canalizada a través de la Asociación de Padres/Madres (AMPA). Vuestra colaboración es fundamental a la hora de mejorar nuestro proyecto educativo. Es por ello, que os queremos animar a tomar parte en la Asociación. Si estáis interesad@s, podéis comunicárselo a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Asociación. La asociación organiza actividades extraescolares y el deporte escolar, participa en las actividades festivas que se celebran en el centro (Olentzero, Carnavales, ...), organiza clases de euskera para vosotr@s y canaliza todas las sugerencias que podáis hacer con el objeto de mejorar el funcionamiento del centro. LEHENDAKARIA Presidenta MªAsun Bardeci IDAZKARIA Secretaria Ana Belén Balbas DIRUZAINTZA Tesorería Itziar San Vicente ESKOLA KIROLA Deporte escolar Elisa Nespral (futbola), Cristina Portillo (futbola eta ingelesa), MªAngeles Rubio (saskibaloia eta hipika), Isabel Alvarez (mendia eta taekwondo), MªCarmen Nieto (irristaketa) eta Obdulia Maruri (ski eta surf) eta Miguel Angel Saez (kirol hasiera) ESTRAESKOLARRAK Extraescolares Eider Alava (pandero), Estibaliz Portillo (web eta antzerkia), Estibaliz Elguezua (musika eta goizeko gela) eta Ana Belén Balbás (gurasoentzako Euskara) FESTAK eta OSPAKIZUNAK Fiestas y eventos Ana Belén Balbás, MªJose San Vicente O.O.G. O.M.R. MªCarmen Nieto LIBURUen MAILEGUA Préstamo de libros Raquel Alonso, Carmen Beltrán AGENDA 21: Obdulia Maruri
Mimetiz L.H.I.– Eskolako gida