ANTONG.

ABRIL
CUADERNOS
DE

t

ADRIANA

I

PIA NOP A RA P RI N C IPIA N T E S

Ir

PARTE

-¡F

'+'
--.
=

I
II

¡,ar

12

BOLAMAR
Est¡¡ cb-¡ :r¡
cn Di,<.D L ?
y cn C!ti.t:e
t:: cl

a 4 5

si¿: grab¿das
Rc: :O35;07i
R.i :0187071
r!¡ao:.

V_-a---

nn

r
5

r
I

J
J

ó

¿

tt
¿
¿
¿
¿
¿

4
¿

O 1986 by Antón Garcia Abr¡l
Real N4usical
Ctra. Alcorcóna San N¡artínde Valdeiqlesias,Km 9300

il
123
h

IM I T A T I V A

45

__.J-L

-t=-a-

I
I

--f

--F

=-

I

{r*/_-

l___:

,_d_

-

T

rr"f
I
+

f

-[

I

I

ó

&

FI

I
3

4

4

I

G
v

.+ )f--- l.' 5 -r" ti.= : III PRELUDIO | . ! .:*r' ' i ..o --:-:--:-:---t- ^ l--.

+?t .IV PAISAJE r2 4 4 5 k o a? 5H- .o.

t0 V .TEMACON VARIACIONES | 23 4 5 A J= r r z ( a p r o x . ¡ ( Va r ¡ación I .

I 6 .- I A - J - I ) ) . ?I 5 v J t / J Variación lll ¿ J / a ) 2 2 9 I ? 9 u 9 ¿ ? ? I ? ? ? ? ? ? ? ? )ra YI \.

r f ¡.CANON DE LAS ESTRELLAS (Desarrollode la piezaN.r* .' ll. Á . i ¿'a )+. r' '.[ + @. . .-IMITATIVA) | 2a 4 s Y----+ tA\-''--.l2 VI .- A ¡ = r z o( a P t o x ) ( ¡ *t :rt^ .$ i.

----------=.1 w I \'i. t I ( 't\ 5482 4¿. @ a a 12345 I l 2 r2 l 2 1 ( ) a1\ !J: {-i .-J .---.) ¿---..".

) <€t € I 5 $"q 1212 d. ro ( ¡ p r o l . i I \{r C\ { xj-^l J $¡ {i .11 vll CANCIÓNORIENTAL A J . 2 r2 r Tt.¡ | 2A 4 5 IT | (l) I 6454 c) 5 I 1 I I I € I € I 5 I .

12A 4 5 145 ^*"i*.& k."tr {> A lempq f1a.- €1 tt2t2 r I r I I I I I 5 .1.pn poco\ \ pF{ nrosso/ J.H\r'r. f ''-' tt \y I I N 6¡ 2 .

1 ''c t6 € € € € € € € € € € € € CORAL vlll 12345 A J-.r:ca -.1 rí .0. g2l 5432 12345 .q .l =¿ =¿ f f i.. (Aprox) 7€ lc l€ lc =é -"1 fé € é J J 54321 64821 zr +J' f.i tf l..i ¿ d =l ( ll { t 54 s 4¡ 2l 2 i 4 t a2 54 3 2 5 4 32 =1 ..l Yi in ."..él .or " r ffi .

5 4 32 | 2 A 4 2 3 { .: )':.5 5 4 32 12 3 { .l I z B 45 4 3 2 9-\' .17 risE 2345432 =:?É "jj 54321234 B 64 t-- I2 a# t2a4 | 2 3 4 5 64321 54421 ñ. L- g 5 ¿ ¡ 2 1 .'' rit.----> 5 32 4 | 54321 : f .

¡ ¡ ¡ ¡ t a a a a \I i I I I I I I 6= I .rat{j \l é u J J j /l j \1 .IX .SOBREPATINES .6 I fr T( tl 43 .

' " ) ) - 5 r2 l a 2 aa aa ) 1:!.E 7 lá b 2t á | 2 3434 t2 -A -á + 3 2 3 2 3232 á á -) l 2 t2 t2l 2 )- ta ) ta l2 t 2l2L 2 3232 rJ rj 43 40 / at at lt tt a soaza 3 44 42 82 9 a.ii I ))- /¡ . ) ) poJo po.t.

4 3 z a --- @ ta 5 4 a 21 a ta 2 3 4 5 5432t234 .432 z B 4 5-4 g 2 t t 2 3 4 6 43 2 l2 a] 3 4 5.-BOLAMAR) 12345 A J = . TOC ATIN A YDesarrollo de la piezaN.' I.r e ( A p r o x . ) y''it' .20 X J . a 5-4 4 3 2 12345432 r r 5 t 12a46.

d o poco a poco dim.o 12345 i*# .e allaryando pcr.\x- 34 o 34 ¡ r 234 ) dim. + 5 - j2 .21 34 4 32 23 lU @ P crescendo e accelerar.

(Aprox.) ( { { I .22 A l=.r.

2121 -_:_-.-----. " _ n- 5./ ' t2 4 s _:_--/ 2L f -¡ I 1234ó . 1234ó l231 5 6: @ 2---'-----------* 3 3' s ..23 2222 >>:>> >>>> (-- 12345 tA rv Poco menomosso ... í1---------.. r' - iz- o í-l\ z 321 a) @ 4-'-)-' ..--..3--/ -:--.

.--.-/ Tempo primo ( I 52 @ r...--./--__---.\ ( "--"..ff" .-.

..: xE.4--.H l- l'' ? h -- | ¡..5a-1 '-?.- )l-- I ? lra r ¡ ------"r2 q3 ' 432 \ fl ..a /!ó 2---=-= a ) ) ) )1 | 23 H. ) ) ) .--'\ I .. | 23 1 23 4 5 /t í r..: é ¿ 2222 >>>> A Á s= a¿ .: T- 12a45 i6 - 43 12t 1".a 4 a - la -.. I ..: A Á a ) ) - )l ): ) ). ) ) ) ) a ) a a a a a a a a' a a .- Meno mosso A F6 2 222 > > U o : >>>: > > > || .t|:¡-É á. --:-_ | 23 4 5 4 5 --r-\ ¿í-i- -¿ ) -.._ 2 .

-= 26 ==== OSTINATO XII (Desarrollo de la piezaN.: e."lll...-PBELUDIO) A l=n. (nprox) ( { t I 924a2 i 0--fts-:- L - É'4 423 32' .+--: +.

l 3 24 3 2 154a24 3 2 - a ) ) ) ) at ) -t ¿ r' ) - ? ? ? ? ? ? l- n 2 ta 2 12t21212 2 4 A2 . -- l 2a - rl - iI 5 .-¡+ 'a-_ - 4 - lz A e m p o ef )' ) ) ) ¿ ) ) ) / ) I ó .n) l- l't | ¡t 12345 .t - TI (/ 5A321 t 234s )-.a 15 43 24 42 .a - t 2L2t 21 2 ' 4 ! z | 2 Poco t it.

28 X III . A \ J=ro e (A p ¡o t.' '-1-l_' 1_12' "a ¡t-52 o. -a- é é é é é é € é é é é é é.CAMPANASDELMONASTERIO '-é ^ . t 4_r " . ¿.l "1 él q fq I I II I. I f f f f I f q q I i .

ra aa .í . L- r \Y -----:-r- s 'I 4 3 2 . " 5-l .) 2 3 4J 432r . M. __ 2 l r . 1 z L-J I " i | I I r1' | .D.+- tL+L 'br+lot T- g4.. l.t - 3 Á 3 2l I 2 3 4 5 tAE# --------14- 5--t-.-: 3 . = >- :> - totttó 'i iI x . l ló | \Y-=. -:- lv--------.--(0---r-^ i i .z . / ^# ^ -€+ .a tlt rll ¿ n f.=.

125 12 5lt2 31 4 2 3l > l 2t 5 23132313 ( 62 2a13231 3 ar @ + t'-- ¡ it . 2- o tío fT'l-] t1¿+)+t+ s a s 2 fT'r-'] 'fi. Il- .\\ I a) t@ p e .l."^po rf I EJJ-J . e T- - 123{ 5 M.j-j-i-i- -.D." 5l 2r3l 4l r-M.

.-' lJ J J . r 'r .. M. ¿ r'" J I.r .4 5 .=rfd): r5¿s3--3L 5l2 | 3 | 5 41 I 2 1 At M..D.' 5 -. --- 4--- 1 -€ 5 I poco | ¡t :.. I 4r r¡ ñ .5 l2t3 t4l 512r324 i'ti:.-.l.-_ I ¿ ? o...^ -- = = I .47) T I 2 ^a i .

l r 3 . nmano tr izqu¡erda effi t4 A\ J ¡ ¡ o t (A l ro x.2 3 I ( t rI | lt-l l 5.¡ -22 Allegretto j .-J-- .] 52 124454 i) 3 4 f 'o I T l I .32 X IV .LA CASA DE LAS FLORES 12345 l) ----------.----t--1- Za pos.

5il 5l -2:l 22 A lllllt ¿ 6¡\"r . 24 Pos. t. I q Pos.. 2a Pos. tl l t 533 12 q I a) @ ¡ P 2a Pos. 24 Pos.u". I a Pos. t I 2 . z! l'Gr'.t z c ¿F at 23 lr3 I T 2- I I I ¿ '. ll A3 1l 1l 22 3 1 l ¿t P os. 2e Pos. l ¿ l)os. 5lt 5rL ll 33 33' 53 t I I ¿ fr . /i 23 Pos. rit. oo".t :i i - . I 4 Pos. I a Pos....D A rempo / n I . rl I Pos.i .

(aprox) r 261 2 -6--i-6 f .VOLANDOLA COMETA AJ=.34 XV .0.n ^ fr\= 'rY- 3 ¿5 s {\r .

: 21 4321 .8i I 5 .3- ¿-íz-i--'.' 5/! 5 il )-: 4:) ) ) ) ) -t ? D 2-j 2 2 2 2 ? ? g ? 2 ? ? ? ? P P lP a.-n-..-1- tt# 'Y- 'r l r ) - .===:¿ .a z"l-ls 2 -t ' .a .12?'i 1234s i s=. = ¿ F F t ". r + 5 -l l-I 4 -_ .l n t- r 4 51: 2 -:.)t: aa - L- ó4321 --=-.a . i l' - 2 V F -/---\ ^---'---"é2 2 -'.-_ -= . t¿ r¿ ) ).

=\ a -- tit.f + s t 2 4 r 5 4 2 t | " É 1 . i? f z T\ zi\.-:.36 A tempo oí1l\ 4321 ..u I 5 5 s ¡-3-i r L- poco allargando 55 55 7 ? ?? z I r7-- I >>>> ::>>---->>>:>> 142 5 J I B t42 24 5142 51 | l'l r I sl 42 42 r !2 ¡5 I 42 4- ffi .--__----r l \y .d--.-.T I I 42 I I A I I 5 I I 42 r ii I 1 4 =-=l lt l 2 5lt2514Zs Ff o . t- =II ? T. G) .

+ ]* s 13t it 31 tl t2 - )) ) i /l l512t5121 . t t t .-. mano izquierda la Pos.SONATINADE LAS AMAPOLAS | 23 4 ó ^ -----------. 1-+ Affi rane rzqurerda | | Allegro dr=.uo 2a Pos. | | 5l 3l n n )- mf " 14 Pos- 513 5 l3l r5131 5 ) - a )" t1 t a t t t t t 43 a t . - 215 9 p 2 4 2 9 b a a ? 9 b - a ? la Pos.-.37 .a a 1a - a ta - XVI .

{ -P le P o s . f ( E 5 .38 14 Pos.

P P 1:¿345 ( ll f os - T I 5 .39 ( l u po ".

v 23 pos.40 ( I @ la Pos. r 5!3 1 5 e I \. 5t 2 1 5 51 31 5 61315 r i tardando Pos. . f 5t 2t 5t 2l ? 543243 6) I 4 Pos. 5 1 2 15t21 5 13 l5l3 51315131 132 ¿. la Pos.