Σχορε

Σιλϖερ∍σ Σερεναδε
ϑυνιορ Χοοκ∍σ Σολο
Ε min7

4
&4

Γυιταρ

Β


Ε

bœ bœ œ œ
œ
‰ J

Œ

Α min7

& œ.

Ηοραχε Σιλϖερ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

b min7

b min7

œ bœ
‰ Œ
œ œ œ œ œ bœ œ J

œ
J œ œ œ œ

œ
Œ ‰ J

Ó

5

Α-

Χ- 3
œ
b
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ œ bœ Œ
Œ ‰ J

œ
& Œ Ó

Φ7

3

3

3

3
œ
œ
b
œ
œ
œ
Œ œ œ œ bœ

9

Β

&

b
3

œ bœ œ

Χ -7

∆-

Ε

b

∆7

Α-

3 #œ
3
3
œ
œ
œ #3œ œ œ œ3 œ 3 3
3
œ
œ
œ
j
œ
œ
b
œ
j
b
œ
œ
œ ‰ œ œ ‰ œ b œ œ ‰‰ œ
œ‰‰ œ‰‰
œ œœœœœ
J
J
J
3

3

13

Ε min7

Β

3

b min7

b 3œ œ b œ 3 œ œ 3b œ œ b œ3 œ œ3 œ

bœ J Œ

# œ œ œ3 œ œ œ3 œ # œ œ 3œ œ œ œ3 œ œ
‰ ‰
& œJ ‰ ‰ ‰ J
J‰ Ó
3

17

Α min7

&

œ

. œ3 b œ
œ
3
œ
b
œ
œ
œ
œ
b
œ
#
œ
œ
œ
œ bœ nœ nœ
œ
œ
œ
b
œ
b
œ
b
œ
œ
œ
œ
.
‰ œ œ
J ‰ bœ J
Ε

3

b min7

3

21

Α-

Χ-

œ‰Œ Ó
&J

Φ7

œ b œ œ œ œ b œJ œ œ œ œ # œ œ b œ
œ
œ
‰bœ œ œ œ

bœ bœ œ

25

Β

b

Χ -7

œ œ œ

∆-

Ε

œ œ

b

Α-

‰ œ ‰ Ó

29

Γαβριελ ∆αϖιλα

∆7

# œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ
œ
œ
Œ

ΤΙΤΛΕ
b
Β min7

2

Ε min7

&

œ œ œ œ

3

œ

œ3 b œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

Œ Ó

Œ

33

Α min7

Ε bmin7
œ

b

b œ b œ œ b œ œ œ b3œ œ
œ œ œ œ œ bœ œ
œ
nœ œ
#
œ
œ
œ
J
J
b
œ
j
œ
œ
œ

J
b
œ
J


&œ œ
bœ œ

37

Α-

Χb
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
J bœ. Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
#
œ
œ

Φ7

3
œ
j œœ
J ‰ œ bœ œ ‰ ‰

41

b

Χ -7

∆-

∆7

b

Αb
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
bœ œ ‰ J œ œ ‰ J œ ‰ J œ œ Œ Ó

J
&
Β

Ε

Ó

œ
œ
œ

45

Ε min7

Β min7
œ œ bœ
œ œ # œ # œ œ œ œJ # œ œ # œ œ œ n œ œ
b
œ
œ
J‰


bœ œ œ bœ œ œ œ
& J‰

b

49

Α min7

Ε

b min7

œ. œ œ œ #œ œ œ bœ
J
Œ

bœ bœ œ bœ nœ

œ
œ
œ
b
œ
‰ J ‰ bœ J ‰
‰ J
J ‰
J

53

Α-

œ œ œ # œ œ b œ Χœœ
œ
œ
œ
bœ œ Ó
&J‰Œ Œ ‰J

Φ7

œ œ œ œ bœ
Œ ‰ J

57

b

Χ -7

∆-

b

Αb
œ
œ
œ
œ JJ
œ œ œ


b œ œ œ œ ‰ Jœ œJ ‰ Œ Ó
&
Β

Ε

∆7

œ œ œ œ
œ
J ‰ ‰ œ
J

61

Ε min7

œ œ
& J‰ Ó

65

Β min7
œ
œ
œ œ bœ œ bœ 3
œ
œ
œ

œ
œ
J
b
œ
Jbœ Œ œ œ œ nœ
J

b

ΤΙΤΛΕ

Α min7

&œœ

Ε

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ
œ
#
œ
œ
œ
œ

3

b min7

œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ nœ
b
œ

‰ J

69

Α-

Χ-

œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.
&J
J

œ
J Ó

7
b œ œ œ bΦœ œ œ # œ œ
J ‰

73

b

Βœ Χ -7

&

77

∆-

b œ œ œ œ œ œ3
bœ œ

Ε

b

Α-

∆7

Ε min7

œœ
œ œ œ œ # œ œ3 œœ œ # œ œ
#
œ
œ
œ
œ
J‰
œ œ œ bœ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ