Está en la página 1de 4

!

"#$%#"%$#
!'( )*+,-./-
!"#$%&'()*+ '+*)(&' -().$*)( ().$)(/0$(
Markel Clanok esan duenez, arduraz [okaLuz eLa LA!k Clpuzkoarako akordlo balkorra lorLzearl beglra eglndako lanak,
2013rako Luskadlren deflzlL muga berrlaren erabllera parLekaLuaren konLurako lnberLslo berezleLarako 18 mlllol euro ez
galLzea dakar". Clanok adlerazl duenez, SL eLa k negozlazloeLan lzan duLen blokeoko [arrerarekln lnberLsloeLarako 18
mlllol euro galLzea esan nahlko luke, Clpuzkoak lnolz balno gehlago behar dlLuen garaloLan".
LA!k eLa 8llduk adosLuLako planak udal lnberLsloeLarako 6 mlllol euro dlLu, hlru mlllol euro Perrl Lnpleguaren lanarl
zuzenduLakoak eLa Clpuzkoako halnbaL herrlLako azpleglLurak hobeLu eLa garapen-eklmen ugarl buruLzeko. Lurralde oreka
bllaLzea da, haln [usLu, eklmen honen ezaugarrleLako baL, bere osoLasunean lkusl behar dena, lokallsmoeLaLlk lhesl.
Clpuzkoa osorako plana da eLa oso ona lzango dena galnera" azplmarraLu du Clanok.
lldo horreLan, Lneko Colak adlerazl du uonosLlak bulLzada handla [aso behar du akordlo horrekln, enpresak sorLzeko
130.000 euroko lerro baL, lnblomed bezalako garranLzl handlko prolekLuenLzako lagunLza edo 1xurl-urdln bezalako
lnsLalazloeLarako hobekunLza garranLzlLsuekln".
*(-1 2(&*( */( *3&()2"%"/%()*&"+ .$*+ &'+#)'4"0'( 2*))*/0" .$ $)+"*/(+
LlkarblzlLzarako ereduak erabaklko du glzarLearen eLorklzuna"
adlerazl zuen !oseba Lglbarren urnleLako baLzoklaren lnaugurazloan.
Porl dela eLa, azplmarraLu zuen LA!k bakearekln eLa elkarblzlLzarekln
duen konpromlsoa eLa herrlz herrl eLa auzoz auzo lan handla dagoela
eglLeko" alLorLu zuen. Madrllgo gobernuarl espeLxe pollLlka aldaLzeko
eskaLu zlon, LrabaLze-egoera galndlLu ahal dezagun eLa bakea, behln
beLlko, sendo dezagun".
Aldl berean, esLaLurlk gabeko nazloek Luropako besLe erreallLaLeekln
berdlnLasunean elkar blzl dalLezen lrLenbldea bllaLu behar du
LsLaLuak" adlerazl zuen, eLa Luskadlk eLa kaLalunlak beren eLorklzuna
llbrekl erabakl nahl duLen bakolLzean, alderdl konsLlLuzlonallsLek beLo
pollLlkoa akLlbaLzen duLela" salaLu zuen.
8uruklde [elLzaleak onarLu du sublranoLasunaren bldearl eklLeko ezlnbesLekoa lzango dela bl senLslblllLaLe aberLzaleek elkar
ulerLzea, balna horreLarako azplmarraLu du ezker aberLzaleak baloraLu eLa eranLzun egln beharko duela urLeLan defendaLu
duen esLraLegla-pollLlkoa". lldo horreLan, azplmarraLu du L1Ak esan eLa eglLen zuen guzLlaren aurrean lkusle papera harLu
duela ezker aberLzaleak, LA!k blde pollLlko, demokraLlkoen eLa glza eskubldeen alde bakarrlk eglLen zuenean". uena
zegoen L1Aren menpe, dena zegoen L1Aren esku. eLa zeln da balanLzea 33 urLeren ondoren? LA!k asmaLu egln zuela bere
esLraLeglarekln", eranLsl du.
8IDLGI. DIIAMA2ICAkLN CNDCkLN, GL2UkkAk L1A A2IICkCAk
LarralLz ugarLek duen kudeaLzeko modu gardenLasun gabe horrekln daLuak ezkuLaLu ondoren,
8ldeglren daLu ekonomlkoak manlpulaLu dlLu eLa lnformazlo falLsu eLa LendenLzlosoekln engalna
nahl dlLu glpuzkoarrak. Cezurra esaLen du, 8ldegln daLorren urLeLlk aurrera malleguak ezlngo
dlLuela lLzull esaLen duenean. 8ldesarlrlk ez" esaLeLlk bldesarlak guzLlonLzaL" esaLera pasa den
horreLan, LA!-nvren kudeakeLa Lxarra lzan dela 8ldegln, balna beneLako daLuek erakusLen
duLena da, ez bakarrlk elkarLe kaudlmenduna dena, balLa ugarLeren kalkulu akaLsa"
zurrupaLzeko gal dela ere, ugarLek esan balLzuen 1,2 mlllol euroko kosLua lzango zuLela deskonLuak, eLa blen blLarLean, 3 mlllol
euro lzango dlra guLxl gorabehera, ala[alna!
uaLuak horrela manlpulaLzearekln, dlru sarrerak deskonLuel murrlzLuz, eLa gasLuak arLlflzlalkl puzLuLa", bal ohlko gasLuan (3 mlllol)
bal zorraren lLzulkeLan proporLzlorlk gabeko eLa arrazolLu gabeko lgoereLan, ugarLek glzarLean alarma sorrarazl nahl lzan du,
Arkupe slsLema [usLlflkaLu nahlan.
Clpuzkoako ahalmen handlko bldeak kudeaLzeko eredu da 8ldegl, erabaL [asangarrla, beLl ere serloLasunez, zorrozLasunez eLa
eraglnkorLasunez kudeaLzen bada. Clpuzkoarron paLrlkeLan malseaLzen seglLzea da ezker aberLzalearen helburua, ez behlnLzaL
ekonomlak ablada har dezan behar dlren baldlnLzeLarako zelala goldaLzea.
LUSkC IAUkLAkI12Ak 8AkAkkIk DAUkA kLS1
MLNDI1kCkC C8kLI LkI1LkC DIkU-Ak1IDA
CeLarlako MendlLxoko blzllagunek, [akln badaklLe Lusko !aurlarlLzak, dagoeneko,
400.000t eskura dlLuela bere eLxeak dauden mendl magalarl eusLeko obrel eklLeko,
[oan den malaLzaren 3ean magal horren zaLl baL erorl zeneLlk eraglndako eLxeak",
adlerazl du LA!ko udal bozeramale Andonl ArlsLlk. Carralo sallburuorde AnLonlo Alz
eLa ArlsLl bera kalLeLuLako geLarlarrekln elkarLu dlra oraln arLeko prozesuaren berrl
emaLeko eLa CeLarlako udalak, Clpuzkoako loru Aldundlak, Madrlleko
lLsaserLzeLako zuzendarlak eLa CasLelzko gobernuak harLuLako konpromlsoa
azalLzeko. PorleLaLlk guzLleLaLlk, urkulluren gobernuak bakarrlk dauka presL obrel
eklLeko dlrua" azplmarraLu du ArlsLlk. Lgoera horl dela eLa, galnerako erakundeel
dagoklen zaLla [arLzeko eskaLu dle, obrekln ahallk eLa azkarren hasLeko", kalLeLuLako hamabl famllla horlek eLslLa daudelako,
beren eLxeeLaLlk kanpo bosL hllabeLe daramaLelako, horleLako baLzuk errenLa baL ordalnLzen, eLa sendlen eLxean besLe baLzuek".
L2 AL 2U1LN GLnIAGCkAkC 8ALIC 2LUDLN LDUkICN12IAk?
AurLengo daLuek argl eLa garbl erakusLen duLe, oraln arLe zegoen eduklonLzl slsLemak ez
zuela gehlagorako ballo". Porrelaxe azaldu duLe 1olosako MankomunlLaLeko arduradunek
vlllabona, AnoeLa, Alegla, Zlzurkll eLa lruran aLez aLekoa lnposaLzeko arrazola, eLa, blde
baLez, lkusgarrlLzaL" [o dlLuzLe galkako bllkeLako daLuak, beren esaneLan, 14,3eLlk
84,3era lgo dlrelarlk. 8alna ez duLe esaLen, bosL herrl horleLan eLa eskualdeko guzLleLan,
aurreko legealdlan Anvk eLa 8llduk oralngoan, bosgarren eduklonLzla [arLzearl uko egln dloLela MankomunlLaLeko bllereLan, behln
eLa berrlz uko egln dloLela, herrlLar horlek hondakln organlkoak blrzlklaLzearl uko egln dloLela. Porl horrela, eduklonLzl marrola ez
dagoenez, galkako bllkeLa slsLemaren porLzenLa[eak askoz ere Lxlklagoak dlra. normala. Ze porLzenLa[e lzango luke galkako bllkeLak,
onLzl marrola ez baleuka eLa organlkoak galnerakoekln uLzl beharko ballrakeLe? ZergaLlk ballo du onLzl marrolak aLez aLekoarekln,
funLsezkoa da bllkeLa-slsLema horreLan eLa, aldlz, ez dloLe eman nahl ballo bera eduklonLzl-slsLemaren barruan eduklonLzl marrolarl
(bosgarren eduklonLzlarl)? AlpaLzen ez duLena da, kosLuaren lgoera azkarra eLa zenLzugabea. LduklonLzlenak 199.000tk kosLua
badakar, aLez aLekoak 607.000tkoa du.
GIU2kCAko LAIk 8A12Ak INICkMA1I8CAk AN1CLA1U DI1U
!"#$%& (#)*+*,#& &-+$%+. $+& !,*/+-& 0)&/&%$/ 1&%%.&/ (%$2+&,./+-& $".+$"* 1$%%*&%$/
1$%%* $3&/ 4& 1*)$%$+&/5
2013-11-07
Iuan Mar| Aburto
!.2,&) #/"*-&+$ $%$4.& "&.%
19:00eLan Azko|t|ko 8aLzoklan
2013-11-08
67#*$%%* 8*-*&9k anLolaLuLa
Iuan Iose Ibarretxe |ehendakar|a
67*-& "&%&($/ 1*4$%&"&%%*&: $.2,&) $%$4.&9
19:00eLan Labeaga AreLoa. Urretxu
2013-11-09
Mar| Iose Aranguren
6!.2,&4*,# )$;*&,#%+&2./&%$/ $%%#/,&,9.
CrkesLra-8asque lnsLlLuLe of CompeLlLlveness
10:30ean Clpuzkoako 8azkundearen egolLzan
<=#)#2& ;*%*1*4$& >? @#/#2+*&A
www.g|puzko.com
!"#$%#"%$#
!'( )*+,-./-
!"# #%&!#%'(" )*+,-"+#./* *" .*"*0'%'- 1* 2',!34-#
La acLuacln responsable" y cenLrada en favorecer la consecucln de un acuerdo poslLlvo para Clpuzkoa manLenlda por
el nv hace poslble que no perdamos 18 mlllones de euros en lnverslones exLraordlnarlas con cargo a la uLlllzacln
comparLlda del nuevo margen de deflclL de Luskadl en el e[erclclo 2013" ha senalado Markel Clano. La posLura de bloqueo
manLenlda por SL y en el proceso de negoclaclones hublera slgnlflcado perder 18 mlllones de euros en lnverslones en
unos momenLos en los que Clpuzkoa los neceslLa ms que nunca" ha denunclado Clano.
Ll plan acordado enLre nv y 8lldu lncluye 6 mlllones de euros para lnverslones munlclpales, Lres mlllones de euros
adlclonales desLlnados al lan de Lmpleo Local y numerosas acLuaclones de desarrollo y me[ora de lnfraesLrucLuras en
dlferenLes poblaclones de Clpuzkoa. Ls preclsamenLe la busqueda del equlllbrlo LerrlLorlal lo que caracLerlza a esLa
lnlclaLlva, que debe ser vlsLa en su con[unLo, evlLando caer en locallsmos. Ls un plan para el con[unLo de Clpuzkoa y que va
a Lener un efecLo muy beneflcloso", ha valorado Clano.
Ln la mlsma llnea, Lneko Cola ha subrayado que "uonosLla va a reclblr un lmporLanLe espaldarazo con esLe acuerdo con
una llnea de 130.000 euros para la creacln de empresas, el apoyo a proyecLos de gran lmporLancla como lnblomed" o con
me[oras lmporLanLes en lnsLalaclones como el 1xurl-urdln".
*/ ,"5 )*#0')6# *" !)"'*&# +! %-6,)-6'+- %-" /# ,#3 7 /# %-"5'5*"%'#
Ll modelo de convlvencla deLermlnar el fuLuro de la socledad" aflrm
!oseba Lglbar en la lnauguracln del baLzokl de urnleLa. Ln esLe senLldo
senal el compromlso del nv con la paz y la convlvencla y reconocl que
hay mucho Lraba[o que hacer pueblo a pueblo y barrlo a barrlo".
ulrlglendose al Coblerno de Madrld exlgl que modlflcara la pollLlca
penlLenclarla para que podamos superar la slLuacln acLual de aLasco y
consolldemos deflnlLlvamenLe la paz".
1amblen subray que el LsLado debe arLlcular una solucln para que las
naclones sln esLado puedan convlvlr en ple de lgualdad con oLras
realldades de Luropa" y denuncl que los parLldos consLlLuclonallsLas
acLlvan el veLo pollLlco" cada vez que Luskadl y CaLalunya quleren decldlr llbremenLe su fuLuro pollLlco".
Ll buruklde [elLzale ha reconocldo que el enLendlmlenLo enLre las dos senslbllldades aberLzales ser necesarlo para
emprender la vla de la soberanla en Luskadl, pero ha recalcado que para ello ser lmpresclndlble que la lzqulerda aberLzale
haga una valoracln y responda por la esLraLegla pollLlco-mlllLar que ha defendldo duranLe LanLos anos". A esLe respecLo,
ha subrayado que en las ulLlmas Lres decadas la lzqulerda aberLzale ha sldo especLadora de lo que hacla y pronunclaba
L1A, al Llempo que el nv aposLaba excluslvamenLe por las vlas democrLlcas y la defensa de los derechos humanos. 1odo
dependla de L1A, Lodo esLaba en manos de L1A. y cul es el balance despues de 33 anos? Cue el nv acerL con su
esLraLegla", ha concluldo.
8IDLGI. 1kAS LA DIIAMACICN, MLN1IkAS MANIULACICN
LarralLz ugarLe, Lras la oculLacln de daLos con la falLa de Lransparencla que la caracLerlza
en su forma de gesLln, manlpula los daLos econmlcos de 8ldegl y LraLa de enganar a los
gulpuzcoanos con lnformaclones falsas y Lendenclosas. MlenLe cuando dlce que 8ldegl no
podr devolver los presLamos a parLlr del prxlmo ano. Ln su lnLenLo de [usLlflcar su
Lranslcln del pea[erlk ez" al pea[es para Lodos" en la mala gesLln del nv en 8ldegl,
los numeros reales demuesLran que no slo es una socledad solvenLe, slno que es capaz
de absorber el error de clculo" de ugarLe que van a suponer unos descuenLos que
cuanLlflc en 1,2 mlllones de euros y que se aproxlmarn nada menos que a 3 mlllones de euros.
Con esa manlpulacln de los daLos, reduclendo los lngresos debldo a los descuenLos, a la que se une el lnflado" arLlflclal de los
gasLos, LanLo en gasLo corrlenLe (3 mlllones) como en desproporclonados e ln[usLlflcables aumenLos en la devolucln de la deuda,
ugarLe ha LraLado de crear alarma soclal con el ob[eLo de [usLlflcar el slsLema Arkupe.
8ldegl es un modelo de gesLln de las vlas de alLa capacldad gulpuzcoanas perfecLamenLe sosLenlble slempre que se gesLlone con
serledad, rlgor y eflclencla. Ll ob[eLlvo de la lzqulerda aberLzale, le[os de LraLar de crear un caldo de culLlvo favorecedor de
condlclones para el despegue de la economla, es segulr hurgando en los bolslllos de los gulpuzcoanos.
SCLC LL GC8ILkNC VASCC 1ILNL LIS1A LA Ak1IDA AkA
LML2Ak LA C8kA DL MLNDI1kC
Los veclnos de MendlLxo de CeLarla saben de prlmera mano que el Coblerno vasco
Llene ya 400.000t para empezar las obras de su[ecln de la ladera donde se aslenLan
sus vlvlendas y que se vleron afecLadas por el derrumbe parclal del pasado 3 de mayo"
ha manlfesLado el porLavoz del grupo munlclpal del nv, Andonl ArlsLl. Ll vlceconse[ero
de 1ransporLes, AnLonlo Alz y ArlsLl se han reunldo esLe lunes con los afecLados para
lnformarles del proceso seguldo y del compromlso adqulrldo por el ayunLamlenLo de
CeLarla, la ulpuLacln de Clpuzkoa, la dlreccln de CosLas de Madrld y por el Coblerno
de CasLelz. ue Lodos ellos, slo el Coblerno de urkullu Llene llsLo el dlnero para
empezar las obras" ha subrayado ArlsLl. AnLe esLa slLuacln ha exlgldo a las resLanLes
lnsLlLuclones que aporLen la parLe que les corresponda para empezar cuanLo anLes" las obras porque las doce famlllas afecLadas
esLn desesperadas ya que llevan clnco meses fuera de sus hogares, algunas pagando un alquller y oLras alo[adas en casas de
famlllares".
jCCN1LNLDCkLS UL NC DA8AN AkA MS?
Los daLos de esLe ano muesLran claramenLe que el slsLema de conLenedores que
habla hasLa la fecha no daba para ms". Asl han [usLlflcado los responsables de
!"#"$%#&'(" *%+(",-+./%/'% (8lldu), la lmposlcln del puerLa a puerLa en vlllabona,
AnoeLa, Alegla, Zlzurkll e lrura para de paso callflcar de especLaculares" los daLos de
recoglda selecLlva que han pasado, dlcen, del 14,3 al 84,7. Lo que no dlcen es que en esLos clnco
munlclplos y en Lodos los de la comarca, como Anv, la pasada leglslaLura, y como 8lldu en esLa, se ha opuesLo relLeradamenLe en la
Mancomunldad a lmplanLar el qulnLo conLenedor para que los veclnos pudleran reclclar los reslduos orgnlcos. Asl, a falLa del
conLenedor marrn, los porcenLa[es de recoglda selecLlva son menores. normal. Cue porcenLa[e de recoglda selecLlva arro[arla el
puerLa a puerLa sl esLe slsLema presclndlera del cubo marrn y los orgnlcos Luvleran que ser deposlLados con el resLo? or que
con el puerLa a puerLa el cubo marrn vale y es consusLanclal al slsLema de recoglda y por el conLrarlo, no le quleren dar el mlsmo
valor al conLenedor marrn (el qulnLo) en el slsLema de conLenedores? Lo que no menclonan es el aumenLo dlsparado y dlsparaLado
de los cosLes. ue los 199.000t de los conLenedores, a los 607.000t del puerLa a puerLa.
!" $%& '! ()$*+,-. !/01 2!"!34.%'- 4!*%)-%!/ )%5-46.0)&./
0+ #%$ ,.$,%$ /1%$ %+%#.2%1 #% $./-%3.4+ 5"#6/.3% %3/-%# $' &% 3-'+/% &'# +-'7"
3%#'+&%1." &' 8"1,%3.4+ &'+/1" &'# 90(.+/2% :#%+%;
2013-11-07
Iuan Mar| Aburto
0-$(%# "+<.2%/' '1'&-% <%-1
19:00eLan Azko|t|ko 8aLzoklan
2013-11-08
=1<%+.2%&" 5"1 9>".'11. ?.2.%;
Iuan Iose Ibarretxe |ehendakar|a
9@'$%11"##" A-,%+" $"$/'+.B#'C '# ,"&'#" 7%$3";
19:00 h Labeaga AreLoa, Urretxu
2013-11-09
Mar| Iose Aranguren
90-$(%&.(" #'A.%("1/%$-+%1'+ '11"+(%(;.
CrkesLra-8asque lnsLlLuLe of CompeLlLlveness
10:30ean Clpuzkoako 8azkundearen egolLzan
D!"#"$% A.1.B.&'% EF @"+"$/.%G
www.g|puzko.com