Está en la página 1de 18

V POCA

ANY XVII OCT. /NOV.

2 0 0 0

N.s 26

9 D'OCTUBRE 1
DISCURSO DEL ALCALDE DE CANALS, Don Vicente Felipe Cuenca
Algunes voltes al llarg de I'any dirigisc la paraula com alcalde al pobl de Canals: per les Festes Patronals, la Fira i altres diverses celebracions que requereixen la nostra presencia institu cional. Pero noms una volta a I'any, sempre en el dia de hui, em dirigisc als canalins per a parlar-vos exclusivament de la nostra valenciania. No necessitem estar recordant continuamente que som valencians perqu ho som sense dubte. Pero s que s bo puntualizar i repetir en esta da ta que eixa sort de virtuts, i tamb detectes, que conformen la nostra manera de ser va comengar a forjar-se fa molt de temps. Una forma de ser que ni es va fer en un dia ni va quedar fixada en un determinat moment per a sempre, sino que s'ha anat construint al llarg deis segles passats i seguir construint-se al llarg deis anys veniders. Aix, ens sembla que el 9 d'octubre representa, entre altres smbols, la data en qu convergeixen tant el nostre passat com el nostre projecte de futur. I a dos aspectes vull referir-me en breus paraules. El 1245 s I'any en que el rei Jaume I, que ja conquerira Valencia en el 1238, arriba a estes terres, conegudes com el "tercer regne de Taifa" a que estava adscrita la nomenada Alque ra de Canals. Va acabar la Reconquesta i es van establir les fronteres entre Castella i Arag, que per estes comarques s'extenien des de Xtva fins a Moixent i Enguera. I l'any 1249 van ser alliberades les cartes de propietat de terres i ca ses als nous pobladors vinguts d'Arag i Cata lunya, tot el qual est arreplegat en el "Llibre de Repartiment", del qual en un de les anotacions, la 2829, apareix per primera volta el nom de Ca nals, una propietat que es donava a Dions d'Hongria, personatge de rellevncia histrica, ja
Contina en la pg. 1

"APARICIO DE LA VERGE AL PAPA CALIXTE III" (1456)


Obra de SANO DI PIETRO (Siena, 1406-1481)

Ansano di Pietro de Mencio, conegut com Sano di Pietro, representant de Pescla sienesa, fou el cap d'un taller goticista que produ nombrosos retaules i quadres de te ma religis per a les esglsies de Siena. El seu estil es caracteritz pel refinament i el decorativisme tres-centistes, a deshora de les innovacions artstiques de la ve'na Florncia. Amb tot i aix aquesta "Apparizione delta Madonna a Papa Callisto III" presentaun ineters historie i una iconogrfia

notable aix com una fran qualitat pictrica. L'obra es una representaci de la Verge demanant l'ajut del Papa Calixto III perpaliar la caresta de la ciutat de Siena (1455): "O pastor degnio al mi popolxtiano a te di sie na ormai la cura rendo - Fa ch allei volga ogni tuo senso humano". I el Papa, como no podia ser d'altre manera, respon: "Vergine Madre a Dio cara consorte sel tuo Calisto degnio a tanto dono - A siena non torrami aUro che morte".
Pag.

DIR
liii HTI

Edita: Ajuntament de Canals

Direcci i coord.: Juan Puertas


Captjalera: J. L. Alzamora
Exemplars: 5.500

s u
MA

- Festivitat del 9 d'Octubre, Activitats .. . . - Fira 2000

- Abastecimiento de agua potable al municipio de Canals...


Eleccin de Festeros de "Sant Antoni 2001"

|JJ|

Deposit Legal: V-1810-1989


Impressi: Grfiques MARAL

12 : Aniversario del Grupo de Danzas "Pensat i Fet" R I -- XXV 13 . Santa Cecilia ....

- VI Gala de l'Esport - Presentacin del libro "Canals, passat revelat"

.. . ....... ......
. .
.
2 3 6

..

8 9 10

Viene de la pg. 1

que era to de Violant d'Hongria, la segona esposa de Jaume I. Desprs, el nostre pobl i les seues terres canvien diverses voltes de senyor, fins que s venut a la senyoria de Xtiva, de la que es va inde pendizar en el segle XIX, quan les liis lliberals van eliminar les dites senyories. Canals comeng a crixer fins a arribar al que s hui. La nostra evoluci histrica ha vingut sempre lligada, com no podia ser d'una altra forma, a la de l'antic regne de Valencia, hui Comunitat Valencia na, una de les ms riques, si no la que ms, de quantes conformen Espanya. Devem, mostrar-mos agrats amb aquesta historia, la que celebrem hui, que ens ofereix la base de la nostra dentitat com a pote. Pero cap pobl, i passe ja a par lar del nostre futur, cap pobl, repetisc, permaneix si no creix i es construeix contnuament. Segurament desapareixerem si ens abandonrem a la contemplaci passiva del que vam ser. No honrarem els nostres avantpassats si ens paraliza ren! i ens mostrem falts d'ambci. Abue los i pares volen sempre que fills i nets arriben ms lluny del que ells van arri bar, que consegueixquen coses que ells noms van somiar. Els valencians no podem ni hem de detindre la nostra histo ria. I aquesta terra, com ha dit alg, feta d'aigua i Hum, ha de saber projectar-se universalment, tenint present el passat, ciar, pero encarant obertament el futur. Hem d'aconseguir ser la Comunitat ms prospera d'Espanya i ser reconeguda com tal per la Comunitat Europea. Pero no donant l'esquena a les altres comunitats que, tenint el mateix objectiu que mosatros, han vingut compartint part de la nostra propia historia, sino col-laborant amb elles, ajudant-les en la mateixa for ma que esperem que elles ens ajuden. Hi ha una paraula tan bella com la de llibertat, i s la de solidaritat. Siguem lliures, pero al mateix temps solidaris amb els qui volen una Espanya lliure i prospe ra i amb els qui volen construir l'Europa dels ciutadans. Aixo crec que ha de ser el nostre particular missatge del 9 d'octubre. Un missatge al que Canals ha de contribuir amb l'esforg de tots i tamb amb la singularitat deis seus ms clarividents fills, com ja succera en el pas sat, quan vam saber donar-li a la resta del mn una persona tan docta i justa com ho fora Alfons de Borja, el nostre Calixt III. Canalins, treballem pel futur! Vixca Valencia!

ACTIVITATS
REAL1TZADES AMB MOTIU DE LA

FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE

Volta en bici

Concert... A crrec del grup "PERCUSSIONS ENSEMBLE"


VOLTA EN BICICLETA a Canals

SALUTACI INSTITUCIONAL En Canals Radio a crrec del Sr. Alcalde i els Regidors Portaveu dels Grup Politics Municipals.

PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA.


HOMENATGE AL MONUMENT DE LA CONQUESTA.

TORNEIG-EXHIBICI D'ESCACS.

VI D'HONOR
Teatre... El grup AS TEATRE amb l'obra "Inhospital, la inseguretat social"

Competido d'escacs

Octubre/Noviembre 2000

fifi"

FIRA 2
JOSEP PASTOR GANA EL CONCURSO DE FOTOGRAFA
El fotgrafo de L'Alcudia de Crespins, Josep Pastor, obtuvo sendos primeros premio en la modalidad blanco y negro y en color. En blanco y negro se impuso con una instantnea sin ttulo que plasmaba un momento de la fiesta del pino en la Torreta de Canals. Y en color, con la imagen que recoge el despliege de una traca en torno a ia Foguera de Canals. Otros pre m a das er :anco egro fuere" Jos Mara Sam, segarii pmin. coa bAra Enrique, y Ramn Valles, tener prea, coa una imagen del ro Canyotes. Se omotom adems dos accsits, uno pn Aaorivftnl por su obra Billy el nio, y otra para Jas Las Juan por su obra Salida Cara s En color, el segundo premio tam: er *ae para Amador Porcel con Suspiros, y el tercero para Jos Lus Juan por su obre L'Avinguda Vi cente Ferri. Los accsits de esta modalidad se entregaron a Andrs Carull por su fotografa Carrera ciclista y a Jos Emilio Sancho por la

de La Verbena de la Paloma y la So/fe Hebrai ca (piezas populares de msica juda). Las ms de ochocientas personas que se dieron ci ta en la Plaza del Calvario reconocieron con sus aplausos lacalidad de ambos conjuntos en lo que ya es una cita clsica de septiembre en Canals.

XXIX FESTIVAL DE BANDAS DE MSICA


El festival previo a la Fira de este ao ha contado con la Agrupacin Musical Mahorea (Mahora) y la formacin local Asociacin Musi cal Canalense. Ambas desarrollaron un feste jado concierto compuesto pon Triana, La ban da sonora del Libro de la Selva y Al-Andalus, obras interpretadas por el colectivo de setenta msicos que represent a Mahora; por su parte la agrupacin de Canals regal nuestros odos coa De Andaluca hasta Aragn, una seleccin

INAUGURACION DE LA 156a FIRA DE CANALS


Como es tradicional, el jueves 14 de sep tiembre, tuvo lugar lainauguracin de la FIRA por las autoridades, que estuvieron arropadas por un numeroso pblico y acompaada por la Unin Musical Santa Cecilia. Despus de cor tar la cinta que abre simblicamente los fes tejos, se dispar un vistoso castillo de fuegos artificiales para, a continuacin, pasar a la inauguracin en la Casa de la Cultura de la ya tradicional exposicin de fotografa , a la que este ao se uni otra de trabajos del Taller Municipal de manualidades. En este acto se entregaron los premios de fotografas que he-:s "eseado en otro apartado de este repor-

" BESOS" EN LA "KIT DE TEATRE"


"as Baupnda := ia Pira tuw lugar en ia Plaza :e Calvario a 'Nrt del Teatre" , que este ao ha contado con una obra de gran atractivo. Los cana lenses tuvieron la oportuni dad de disfrutar de la comedia uBesos~ , es crita por Caries Alberola junto a Roberto Gar ca. Es una de las buenas producciones valen cianas de los ltimos tiempos, que estuvo ex celentemente interpretada por la compaa Al hena Teatre. Esta produccin se estren en ju nio del 99 en el Festival de Teatre de Alcoi. donde consigui un gran xito, as como tam bin en Valencia, Barcelona y otras localida des de Aragn y Castilla-La Mancha. La obra,

foto Con els militars amb el Sant. El jurado estuvo compuesto por Jos Vicen te Mascareli, Xavier Company y Vicente Marchirant, integrantes de la asociacin fotogrfi ca AFSA de Xtiva, y pres a da por la conceja de cultura Mana Luisa vi la Sanen s. Las fotografas que ha- pa~ : pado e- e concurso quedaron expuestas er a sa e de ex posiciones de la Casa de la cultura de Canals para que pudieran ser contempladas durante los das de feria.
Apertura Fira 2000

Pare infantil

Vaquetes

Viene de la pg. 1

que era to de Violant d'Hongria, ia segona esposa de Jaume I. Desprs, el nostre pobl i les seues terres canvien diverses voltes de senyor, fins que s venut a la senyoria de Xtiva, de la que es va inde pendizar en el segle XIX, quan les liis lliberals van eliminar les dites senyories. Canals comeng a crixer fins a arribar al que s hui. La nostra evoluci histrica " igut se-:'? jada, com no poda ib ~~n tona x l'aabc regser :

ACTIVITATS
REALITZADES AMB MOTIU DE LA

FESTIVITAT DEL 9 D'OCTUBRE

-aic <

t MB. tt

es re tons, s v a

out

i. ifc*

japramerr

s
. ir :-r r>J >- i T-rariem es Kfes matpassats si ens paralza me iens mostrem fatts d'ambici. Abue los i pares volen sempre que fills i nets arriben mes lluny del que ells van arri bar, que consegueixquen coses que ells noms van somiar. Els valencians no podem ni hem de detindre la nostra histo ria. I aquesta terra, com ha dit alg, feta d'aigua i llum, ha de saber projectar-se universalment, tenint present el passat, ciar, pero encarant obertament el futur. Hem d'aconseguir ser la Comunitat ms prspera d'Espanya i ser reconeguda com tal per la Comunitat Europea. Pero no donant l'esquena a les altres comunitats que, tenint el mateix objectiu que mosatros, han vingut compartint part de la nostra propia historia, sin col laborant amb elles, ajudant-les en la mateixa for ma que esperem que eiles ens ajuden. Hi ha una paraula tan bella com la de llibertat, i s la de solidaritat. Siguem lliures, pero al mateix temps solidaris amb els qui volen una Espanya lliure i prspe ra i amb els qui volen construir l'Europa deis ciutadans. Aix crec que ha de ser el nostre particular missatge del 9 d'octubre. Un missatge al que Canals ha de contribuir amb l'esforg de tots i tamb amb la singularitat deis seus ms clarividents fills, com ja succera en el pas sat, quan vam saber donar-li a la resta del mn una persona tan docta i justa com ho fora Alfons de Borja, el nostre Calixt III. Canalins, treballem pel futur! Vixca Valencia!
Volta en bici

Concert... A crrec del grup "PERCUSSIONS ENSEMBLE"


VOLTA EN BICICLETA a Canals

SALUTACI INSTITUCIONAL En Canals Radio a crrec del Sr. Alcalde i els Regidors Portaveu dels Grup Politics Municipals.

PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA.


HOMENATGE AL MONUMENT DE LA CONQUESTA.

TORNEIG-EXHIBICI D'ESCACS.

VI D'HONOR

Teatre... El grup AS TEATRE amb l'obra "Inhospital, la nseguretat social"

Competici d'escacs

Octubre/Noviembre 2000

FIRA 2
JOSEP PASTOR GANA EL CONCURSO DE FOTOGRAFA
El fotgrafo de L'Alcudia de Crespins, Josep Pastor, obtuvo sendos primeros premio en la modalidad blanco y negro y en color. En blanco y negro se impuso con una instantnea sin ttulo que plasmaba un momento de la

de La Verbena de la Paloma y la Suite Hebrai ca (piezas populares de msica juda). Las ms de ochocientas personas que se dieron ci ta en la Plaza del Calvario reconocieron con sus aplausos lacalidad de ambos conjuntos en lo que ya es una cita clsica de septiembre en Canals.

XXIX FESTIVAL DE BANDAS DE MSICA


El festival previo a la Fira de este ao ha contado con la Agrupacin Musical Mahorea (Mahora) y la formacin local Asociacin Musi cal Canalense. Ambas desarrollaron un feste jado concierto compuesto por: Triana, La ban da sonora del Libro de la Selva y Al-Andalus, obras interpretadas por el colectivo de setenta msicos que represent a Mahora; por su parte la agrupacin de Canals regal nuestros odos con De Andaluca hasta Aragn, una seleccin

INAUGURACION DE LA 156a FIRA DE CANALS


Como es tradicional, el jueves 14 de sep tiembre, tuvo lugar lainauguracin de la FIRA por las autoridades, que estuvieron arropadas por un numeroso pblico y acompaada por la Unin Musical Santa Cecilia. Despus de cor tar la cinta que abre simblicamente los fes tejos, se dispar un vistoso castillo de fuegos artificiales para, a continuacin, pasar a la inauguracin en la Casa de la Cultura de la ya tradicional exposicin de fotografa , a la que este ao se uni otra de trabajos del Taller Municipal de manualidades. En este acto se entregaron los premios de fotografas que he mos reseado en otro apartado de este repor
taje.

fiesta del pino en la Torreta de Canals. Y en color, con la imagen que recoge el despliege de una traca en torno a la Foguera de Canals. Otros premiados en blanco y negro fueron: Jos Mara Sarrio, segundo premio, con la obra Enrique, y Ramn Valls, tercer premio, con una imagen del ro Canyoles. Se concedieron adems dos accsits, uno para Amador Porcel por su obra Billy el nio, y otro para Jos Lus Juan por su obra Salida Canals. En color, el segundo premio tambin fue para Amador Porcel con Suspiros, y el tercero para Jos Lus Juan por su obre L'Avinguda Vi cente Ferri. Los accsits de esta modalidad se entregaron a Andrs Carull por su fotografa Carrera ciclista y a Jos Emilio Sancho por la foto Con els militars amb el Sant. El jurado estuvo compuesto por Jos Vicen te Mascarell, Xavier Company y Vicente Marchirant, integrantes de la asociacin fotogrfi ca AFSA de Xtiva, y presidida por la concejal de cultura Mara Luisa Vila Sanchis. Las fotografas que han participado en el concurso quedaron expuestas en la sala de ex posiciones de la Casa de la cultura de Canals para que pudieran ser contempladas durante los das de feria.

"BESOS" EN LA "NIT DE TEATRE"


Tras la inauguracin de la Fira, tuvo lugar en la Plaza del Calvario la "Nit del Teatre" , que este ao ha contado con una obra de gran atractivo. Los canalenses tuvieron la oportuni dad de disfrutar de la comedia "Besos" , es crita por Caries Alberola junto a Roberto Gar ca. Es una de las buenas producciones valen cianas de los ltimos tiempos, que estuvo ex celentemente interpretada por la compaa Al hena Teatre. Esta produccin se estren en ju nio del 99 en el Festival de Teatre de Alcoi, donde consigui un gran xito, as como tam bin en Valencia, Barcelona y otras localida des de Aragn y Castilla-La Mancha. La obra,

Apertura Fira 2000

l-.ifiS;

Pare infantil

Vaquetes

RIB
Octubre/Noviembre 2000

Partida pilota

Paelles

ARIEL ROT EN LA "NIT JOVE"


Dentro de las actividades de la Fira, posi blemente la ms esperada por el pblico juve nil es sin duda la "Nit Jove" que habitualmente tiene lugar en la Plaza Pont del Ru en la noche del mismo jueves de la inauguracin. Este ao, la animacin corri a cargo del conjunto ma drileo Los Lunes y el incombustible Ariel Rot. El pblico respondi a las expectativas levan tadas por el msico argentino y acudi en gran cantidad a presenciar sus interpretaciones, crendose un ambiente inmejorable.

DESFILES, "VARIETTS" Y ROCK


La jornada del viernes fue densa y variada. al anochecer tuvo lugar la entrada de Moros y Cristianos y el desfile del grupo de Abandera dos de Figline Vaidarno. Despus, en la plaza del Pont del Riu, recordamos otros tiempos con la actuacin de los incansables Tony Ronald y los Tres Sudamericanos. Y nos deleitamos con el sentido del humor y la habilidades desple gadas por el malabarista Pepe Carrol, quien consigui que varios espectadores participaran de sus bromas y juegos para alegra e hilari dad del numerossimo pblico congregado. La orquesta Decadence puso el cierre a tan entre tenida noche. Paralelamente, los ms jvenes bailaban alegremente a los intensos compases de los varios conjuntos de rocks convocados para tal fin en el patio del colegio Calixto III.

SUELTA DE VAQUILLAS Y "BOUS"


La Fira canalense no pueden entenderse sin suelta de las vaquillas. En esta edicin se repiti la historia, fueron miles los vecinos y forasteros, llegados para la ocasin, los que se acercaron todos los das al recinto acondicio nado alrededor del colegio Calixto III para arriesgar ropa y piel ante los astados. Estas sueltas convierten las tardes y las madruga das de la Fira en pura agitacin por las carre ras, sobresaltos y exclamaciones festivas.

Paelles

LAS PAELLAS Y LOS DISFRACES


Est claro que el sbado de la Fira es el da ms concurrido de los tres, tanto por las paellas como por los disfraces. La Mostra de paellas comenz al medio da en las instala-

que encant al pblico, parodia a travs de diferentes personajes la vida sentimental de las personas en las diferentes etapas de su existencia.

Distresses

Entrega del cuadro de Calisto III

Octubre/Noviembre 2000

iP

Mostra

de Danses. Grupo Canyamars:

Mostra de Danses. Ballet Espanyol

ciones del Polideportivo Municipal, donde, a pesar del intenso calor, la participacin y el buen ambiente fueron la nota destacada. Hay que hacer resaltar que la desbordante vitali dad juvenil que se despliega en el evento no sobrepasa los lmites que la sensatez prescribe para este tipo de encuentros. Ya por la noche pudimos vivir el otro plato fuerte: El Ball de distresses, en esta ocasin amenizado por la racial Rigina do Santos y la orquesta Lycos. Ao tras ao, este espectculo ldico-participativo no slo tiene ms seguido res, sino que mejora sensiblemente en creati vidad, como lo demuestra la gracia de los gru pos y personas premiados.

Por ltimo, en el parque Jaume I se dispar un imprsionante castillo de fuegos artificiales, que puso luminosos y sonoro colofn a una Fira del 2000, que supone la nmero 156 de nues-

tra historia moderna y que ser recordada como una de las ms concurridas y densas de cuantas alcanzamos con la memoria.

"T

T-

DANZAS Y FUEGOS ARTIFICIALES, UNA CLAUSURA BRILLANTE


La tradicional Mostra de Danses puso el punto final al rosario de actos y actividades programados para la Fira. Abri el espectculo de danzas el grupo local Canyamars, que ob

Mostra de Danses. Sbandieratori de Figllni Valdarno

tuvo un clido reconocimiento del pblico asistente por la entusiasta labor que vienen realizando en la recuperacin de nuestro flocklore. A continuacin actuaron los alumnos de la escuela de Ballet Espaol del barrio del Cristo de Aldaia, que demostraron el alto gra do de perfeccin que han alcanzado y que se le reconoce en una disciplina tan competitiva como es el flamenco. Finalmente, repitiendo en nuestra villa, actuaron los abanaderados de Figline Valdarno, que siempre sorprenden por el mrito de sus juegos con las banderas. Antes de esta actuacin el alcalde de Figline hizo entrega al nuestro y en nombre de todos sus paisanos de un cuadro, que vemos en la portada del B.I.M., y que reproduce fielmente la obra de Sano di Pietro (1406-1481) deposi tada en el museo de Siena y que representa al Papa Calixto III atendiendo a la peticin de la Virgen para que ayude a dicha ciudad italia na.

Festa del Cristo, la baix

Octubre/Noviembre 2000

r
i

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE s AL MUNICIPIO DE CANALS


INFORMACIN DEL REA
Uno de los servicios ms importantes a prestar en un municipio es, sin duda, el abastecimiento de agua potable. Por eso, la Corpo racin actual no ha escatimado esfuerzos, bien mediante recursos propios bien a travs de subvenciones, para lograr que el municipio de Canals cubra sus necesidades de agua tanto en el presente como para enfrentarse a un desarrollo sostenible futuro. Vamos a hacer un breve repaso de las distintas actuaciones.

i i i i i i i i i i i i i i
i i i i i i
s
l
1 i

D E DESARROLLO LOCAL
considerando adems un desarrollo sotenido del 2,5% anual duran te 25 aos. Es decir, se hablaba de una capacidad de almacena miento de 7.500 metros cbicos, por lo que se decide pedir a la Consellera de Obras Pblicas las realizaciones necesarias. En conse cuencia, finalmente se construyen dos depsitos de 3.800 metros cbicos cada uno, obtenindose en conjunto una capacidad de al macenamiento de 8.000 metros cbicos, que equivale a 2,5 das de reserva de agua.
ABASTECIMIENTO DE LOS DEPSITOS Los depsitos se abastecen desde tres fuentes: Del pozo si tuado en la partida "la Liorna", que tiene una capacidad 3.500 litros por minuto y de pozos municipales de agua potable que tienen una capacidad de 3.500 litros por minuto uno, y de 4.000 litros por minuto el otro. Existe, adems, un derecho cedido por EGEVASA para, en caso de emergencia, poder abastecerse del pozo que esta empresa ha construido para abastecer la comarca de la Costera.

POZOS Existan dos pozos con capacidad insuficientes, por lo que, una vez estudiadas las necesidades, se solicit a la Confederacin Hi drogrfica la construccin de uno nuevo. As, se construy uno de 320 metros de profundidad con su correspondiente conduccin de agua hasta el casco urbano mediante una red de tuberas de una longitud total de 3.510 metros.

DEPSITOS La Confederacin Hidrogrfica construy tambin un depsito de 500 metros cbicos de capacidad. Sin embargo, los tcnicos mu nicipales informaron de la insuficiencia de la realizacin, basndo se en los clculos que se hicieron para una poblacin cercana a 14.000 habitantes y un consumo de 240 litros por persona y da,

RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA POBLACIN Se ha concluido la red arterial, por lo que se dispone de un ani llo alrededor de Canals para abastecer a todo el municipio.

Octubre/Noviembre 2000

i Q

ffl

Se ha sectorizado la red por calles para, en caso trabajos de mantenimiento por fugas, no desabastecer al resto de la poblacin. Se ha instalado una vvula automtica que une la tubera del depsito de "la Liorna" con la red arterial del municipio y que tiene la funcin de regular la presin. Se ha instalado una segunda vlvula de seguridad para que, en caso de que se rompa alguna tubera, se cierre evitndose inun daciones. Se ha automatizado toda la red mediante la instalacin de un telemando de control de nivel de depsitos y emergencia para que, en caso de avera, si baja el nivel de los depsitos por debajo del ptimo, pueda reaccio narse a travs de lla madas telefnicas de
emergencia.

CONCLUSIONES Estas obras, que se iniciaron hace cinco aos y terminan aho ra, suponen: el paso de una presin de 10 metros de columna de agua a 33,5 metros; la garanta de que en ca so de fallo de las ins talaciones, hay una reserva estratgica de 2,5 das de agua; el paso de un rendimien-

* " v

JV;.,

.. .r-iK
*,

"2.

>
"r

to de la red del 30% a un rendimiento del 70%. considerndose es te ltimo como un rendimiento ptimo. Las aportaciones de las distintas administraciones son las si guientes: - La Confederacin de Obras Pblicas ha participado con 94.560.346 pesetas para la construccin del pozo de "la Liorna" y la conduccin del agua y con 10.777.254 pesetas para la construccin del depsito. - La Consellera de Obras Pblicas Urbanismo y Transporte ha aportado 87.932.500 pesetas para la construccin de los dos dep sitos de agua. - El Ayuntamiento de Canals ha contribuido con 32.525.858 pese tas en la mejora de la red de abastecimiento. Para el futuro, se ha proyectado la unin de los pozos an tiguos con el nuevo para que, en caso de fallo, poder garantizar el servicio a la pobla cin, al rio Los Santos -A. y a los agricultores as Sfc 4 como al futuro polgo no industrial. Esta obra est presupues tada con 12.000.000 pesetas.

i'#

N"
l

Octubre/Noviembrt

El pasado 14 de octubre gran nmero de canalenses, encabezados por el alcalde, Vi cente Felipe Cuenca y otros miembros de la corporacin municipal, asisiteron al sorteo de los testeros de las prximas "Festes Patronals". Asimismo estuvieron presentas la tes tera de Gracia Infantil, Beatriz Muoz Sanchis, y la testera de Gracia, Marta Ferri Llorens. El lugar fue el habitual de los ltimos tres aos, la Avda. Vicente Ferri, y la presentacin del acto estuvo a cargo de Marcial Martnez, quien con la diligencia y entusiasmo habitua les condujo el proceso del esperado sorteo que dio como resultado el siguiente:
Bandera infantil: Roderik Garrido Grau Cuiros infantil: Sergio Moll Fiilol Bandera: Fernando Gimnez Alcalde Cuiros: Jos A. Garca Alarcn
Enhorabuena a todos junto con nuestro deseo de que realicen los trabajos de las fies tas con el mayor xito.
HH

Festeros San Antonio Abad 2001

Festera de Gracia

Festera de Gracia Infantil

Octubre/Noviembre 2000

VI GALA DE L'ESPORT

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE SESSI ORDINARIA

Medina Ramrez, quien ha tenido que renunciar a su cargo para desplazarse a vivir a Marrue cos donde va a impartir clases de espaol. Alcalde y concejales agradecieron a Paco Medina su esforzada dedicacin en el Ayun tamiento a lo largo de 9 aos en beneficio de Canals y sus habitantes. Desde el B.I.M. nos sumamos a ese agradecimiento y le de seamos sinceramente lo mejor en su nuevo trabajo.

El pasado 22 de septiembre, el Consell Local d'Esport de Canals organiz la sexta edi cin de la Gala de l'Esport. A la misma asistieron la mayora de los deportistas pertenecien tes a los clubes y escuelas deportivas de la villa, que inundaron de alegra juvenil el amplio saln Santa Creu. Ante cerca de 600 personas y con asistencia de las autoridades locales -encabezadas por el concejal de deportes, Rcado Gil y el propio alcalde. Vicente Felipe- se entregaron los premios a los deportistas y clubes ms destacados segn la siguiente relacin:
VICENTE CONCHILLA DELGADO (TAEKWONDO) JOS LUS JORD GARCA (CICLISMO) LAURA VILA RENGEL (KRATE) JOS GANDA FERNNDEZ (TAEKWONDO) CUJB VOLEJBOL CANALS CLUB AERBIC DE COMPETICIN DE CANALS

ORGANITZACI MUNICIPAL
- Aceptaci de la renncia a l'Acta de

:s ns~;, el Consell Local d'Esport concedi el ttulo de mejor deportista canalense


del ao al joven futbolista MARCOS GARCA por su ascendente carrera deportiva (desde los alevines de la U.D. Canals, pas por Valencia y fue becado por el CF Barcelona hasta llegar a pertenecer al Bayer Munich). Se concedi una placa de mejor club local al CLUB VOLEIBOL CANALS FEMENINO por quedar campen de liga de la primera divisin autonmica. Tambin fueron galardonadas con sendas placas conmemorativas MAITE SANCHO y ESTHER DE LA TORRE del U.D. Canals Femenino de ftbol. Asimismo, el CLUB DE ATLETISMO CANALS recibi el reconocimiento a la labor realizada tanto en la or ganizacin de pruebas como en los xitos individuales conseguidos por sus atletas (Pablo Sanflix, Neus Gi mnez, Miguel Garrido, Jess Pedrn, Inmaculada Barber, teresa Gonzlez, y muy especialmente Joa qun Llaudes que milita en la categora de veteranos). Por ltimo, tuvo lugar el reconocimiento como ejemplar deportista del pasado en la persona de don JOS BOTELLA MORALES, de 74 aos, cuya vida como futbolista de la U.D. Canals se glos para ejemplo de los jvenes. Fueron unos momentos de densa emocin para Jos quien, sin duda, se remont con su memoria a aquellos tiempos de juventud.

............. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ..............

beca de 100.000 pesetas. beca de 75.000 pesetas. beca de 50.000 pesetas. beca de 25.000 pesetas. beca de 50.000 pesetas. beca de 35.000 pesetas.

Regidor Municipal d'En Francisco Jos medina Ramrez, del Grup Municipal Socialista. (Aceptat per unanmitat). - Aprobaci, si procedeix, de la modificaci deis Estatuts de la Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal. (Aprovat per unanmitat). MANIFEST DE REPULSA PELS ASSASINATS D'ETA. (Aprovat per unanmitat). CULTURA, EDUCACI I JUVENTUT - JUVENTUT: Sol. licitud de subvenci a la Consellera de Benestar Social, per ajudes per a l'adquisici de material bibliogrfic, equipament informatic y mobiliari per a Centres d'lnformaci Juvenil. (Aprovat per
unanmitat). - EDUCACI: Ratificaci del Dictamen

del Consell Escolar Municipal sobre calen dan escolar per al curs 2000-2001. Sern festius el 16, 18 y 19 gener. ESPORTS I ESBARGIMENT: Proposta de distribuci de les beques esportivas per a l'any 2000. (ver pg. del BIM) (Aprovat per majoria: 7 vots a favor del P.P., 5 abstencions del P.S.O.E. i 2 vots en contra del Grup Mixte). APROVACI del Conveni Marco de col.laborado entre l'Ajuntament de Canals i la Universitat Politcnica de Valencia per a Tarea decultura, formaci i asesora cient fica i tecnolgica. (Aprovat per unanmitat). MOCI del Grup Municipal Socialista sobre catleg d'elements singulars de Ca lidio (Aprovat per unanmitat). nals.

PRESENTACIN DEL LIBRO "CANALS, PASSAT REVELAT


la fotografa. De esos negativos, tras las co rrespondientes pruebas, se trabajaron unos 1.000 y de los revelados de estos se seleccio naron 190 imgenes para el libro y ia exposi cin. Se aadieron unas fotografas de otros profesionales que arropan la intencin del au tor, y la periodista local Ros Fombuena redact los textos y pis de foto que van complemen tando las entraables escenas recogidas en unas pginas que componen un documento inapreciable sobre el binomio vecinos-pueblo del Canals de los aos cincuenta. Previamente, el fotgrafo setabense Adolfo Garca introdujo la obra diciendo que Jos San cho beda ha dado a la profesin de fotgrafo
una proyeccin social importante con la elboracin de fotografas-documento que retratan fielmente un tiempo histrico de un municipio y sus gentes. Por ltimo, el alcalde de Canals, Vicente Felipe Cuenca, cerr el acto reconociendo la calidad del autor como persona, como profe sional y como canalense. En su berve alocu cin, relat algunas ancdotas de los aos en que realizaron las fotografas y que fueron se guidas con evidente sensibilidad por los pre sentes. Un vino de honor puso punto final a un acto que se tradujo en un sincero homenaje de los presentes a la entraable personalidad de Jos Sancho beda.

El autor, D. Jos Sancho beda

A final de septiembre, tuvo lugar en la Ca sa de Cultura la presentacin del libro de foto grafas "Canals, Passat revelat" cuyo autor, don Jos Sancho beda, estuvo presente en el acto acompaado clidamente por familiares, autoridades municipales y un pblico muy nu meroso compuesto por amigos y convecinos. Paralelamente a la presentacin del libro, se inaugur una exposicin fotogrfica compuesta por una seleccin de las imgenes del mismo. El editor del libro, Jos Sancho Fombuena, hijo del autor, adems de agradecer el aporte de cuantos han colaborado en la confeccin del mismo, coment que la idea naci de ha llazgo de unos 4.000 negativos que supona la extensa y minuciosa dedicacin de su padre a

Pblico y Autoridades con Jos sancho beda y su hijo, Jos Sancho Fombuena

Octubre/Noviembre 2000

ffll'

Coleccin de Honor XVIII Edicin. Ttulo: Sujetando flor. Autor: Joan Guirado

XIX PREMIO DE FOTOGRAFA

VILA DE CANALS"
9. El fallo del Jurado ser pblico y tendr lugar en la Casa de la Cultura, el 23 de diciembre de 2000, a las 17 horas. 10. Se otorgarn los siguien tes premios netos:

1. Pueden participar los residentes en el Estado Espaol. 2. El tema ser libre. 3. La tcnica ser en blanco y negro, admitindose manipula ciones sobre esta modalidad ta les como virados, coloreados, etc. 4. Se admitirn colecciones de tres fotografas, con o sin un dad temtica, que optarn a la Coleccin de Honor. No habr lmite en cuanto a presentacin de nmero de colecciones. 5. El tamao de la imagen fotogrfica ser libre. Las foto grafas irn enmarcadas libre mente en cartulina rgida de 40 x 50 cm. 6. Las obras se admitirn hasta el 16 de diciembre de 2000, y debern remitirse a AFCA. Apartado correos n. 98, 46650 Canals (Valencia). 7. Para su identificacin al dorso de las fotografas consta rn los datos personales del au tor, ttulo de la coleccin, as co mo Agrupacin Fotogrfica a la que pertenezca. 8. El Jurado estar compues to por tres personalidades dentro de este arte. Su decisin ser inapelable.

12. Cualquier premio podr declararse desierto a juicio del Jurado y no podr recaer ms de un premio en un mismo concur sante dentro de la misma cate
gora.

Premio de Honor: 60.000 pesetas y trofeo a la mejor colec cin de un mismo autor 3 accsit: 15.000 pesetas cada uno a las tres mejores foto grafa sueltas de entre las pre sentadas Premios Sociales: Para las obras sueltas de autores locales o miembro de AFCA los premios sern los siguientes: Primero: 15.000 ptas. Segundo: 12.000 ptas. Tercero: 10.000 ptas. 11. Las obras premiadas quedarn en propiedad del Ayun tamiento de Canals. Se entiende que todos los participantes auto rizan al Ayuntamiento, sin limita cin de sistemas, medios ni pa ses, la reproduccin de sus obras sin abono de derechos. Los con cursantes se responsabilizan to talmente de que no existen dere chos de terceros en las obras pre sentadas, as como de toda recla macin por derechos de imagen.

13. La entrega de premios se realizar el da 14 de enero de 2001, a las 12'30 horas en la Casa de Cultura de Canals, en el acto de inauguracin de la expo sicin fotogrfica. 14. Las obras recibidas se rn expuestas del 14 al 30 de enero de 2001. 15. Exceptuando las obras premiadas las fotografas se de volvern por correo de no indicar el autor su deseo de recogerlas personalmente a partir del mes de febrero del 2001. 16. Las obras se tratarn con el mximo cuidado, no res ponsabilizndose la organizacin de los daos que fortuitamente se puedan producir. 17. Cualquier circunstancia no prevista en estas Bases ser resuelta definitivamente por el
Jurado,

NOTAS Patrocinado por el rea de Cultura del Ayuntamiento de Ca nals, el presente concurso est organizado por la Associaci Fo togrfica Canalina d'Aficionats y cuenta con el respaldo de la Fe deracin Valenciana de Fotogra fa, por lo que se acoge a la ron da de concursos de la citada Fe deracin. Todos los participantes reci birn informacin del fallo. A los ganadores les ser comunicado por telfono o telegrama. CALENDARIO Admisin de obras: Hasta el da 16 de diciembre de 2000 Fallo pblico: El 23 de di ciembre de 2000, a las 17 horas en la Casa de la Cultura Entrega de premios: El 14 de enero de 2001 Exposicin: Del 4 al 30 de enero del 2001, Devolucin de las obras: A partir del mes de febrero de 2001. Catlogo: Se remitir un catlogo a todos los participan tes.

18. La participacin en este concurso supone la aceptacin de la presente bases.

J
11

M
EL GRUPO DE

Octubre/Noviembre 2000

DANZAS

"PENSAT IFET"
CELEBRA SU

SEMANA CULTURAL
DEL

XXV ANIVERSARIO
Durante el primer fin de semana de noviem bre, la agrupacin de bailes tradicionales de Ca nals "Pensat i Fet" celebr el XXV aniversario de su fundacin con una serie de actividades que comenzaron el da 4 con un festival de danzas en el pabelln municipal Ricardo Tormo. En el mis mo, adems del anfitrin, actuaron los grupos Azahar, la Senyera Valenciana y un conjunto de la Val d'Ux. Esta celebrada actuacin fue se guida al dia siguiente de una misa solemne, de una comida de hermandad y, ya por ia tade, de un encuentro de cuantas personas han pertene cido a la grupacin para recordar juntos los bai les tradicionales de la poblacin. Segn escribi Manolo Valera, corresponsal local de "Las Provincias", este grupo proviene de la antigua Educacin y Descanso, que se encar gaba de recuperar las danzas de antao. Entre aquellos impulsores cabe recordar al to Torr o al to Catarro, entre otros, que hicieron posible que la danza tradicional canalense no fuera olvi dada. "Pensat i Fet" comenz con cinco parejas, dos guitarras y una bandurria, y con el tiempo,se ha ido ampliando considerablemente hasta lle gar a la actualidad, contando con dos secciones de diferentes edades. "Pensat i Fet" ha actuado en multitud de ocasiones a lo largo de su historia por diferentes regiones espaolas y tambin por el continente europeo, representando a la Comu nidad Valenciana. A pesar de su edad, Vicenta Amau, ms co nocida como Vicentica, es el alma del grupo y ha logrado adaptar diecisiete bailes que respetan los pasos tradicionales canalenses. Segn sus propias manifestaciones a Canals Radio, Vicen tica empez a bailar a los cuatro aos. Le ense una mujer que se llamaba Matildeta y que viva cerca de su casa. Luego lleg la Seccin Femeni na que form grupos de bailes y la seora Rosa rio, Madre de doa Rosario, fue la que ense danza en Canals. Fu ella misma la que pidi a Vicenta que se hiciera cargo del grupo. No sin cierta resistencia, Vicenta acab por ceder y em pez a desarrollar su ya extensa y fructfera la bor. Y desde entonces, ininterrumpidamente vie ne bailando, cantando, ensallando, enseando y creando nuevos pasos de baile que, segn ella, los saca de su cerebro y de las costumbres y m sicas que se cantanban en los pueblos. Record tambin Vicenta en la radio los comienzos al la do del tio Catarro y el tio Torr, cinco parejas y tres instrumentos. Ahora, su ilusin, despus de 25 aos en los que ha enseado a bailar a medio pueblo, es seguir trabajando con la fuerza y con la voluntad de llevar adelante el grupo "Pensat i Fet".

CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS


SEMANA CULTURAL

Club e JSwMiamsi gj Pensionistas


CANALS, del 23 al 29

Durante la semana del 23 al 29 de octubre, el Club de Jubilados y Pensionistas de Canals acudi a su cita anual con la cultura. Una vez ms se ha desarrollado un amplio programa que ha con tado con los clsicos campe onatos y concursos de Petanca, Truc, Domin, Ajedrez y "Cinquet", y con los celebra dos bailes diarios y nocturnos tan concurridos y rejuvenecedores. Adems de dos intere santes conferencias y la misa en recuerdo de los socios fa llecidos, se rindi entraable homenaje al socio de mayor edad, en este caso la socia Laura Peir, de 98 aos, a quien deseamos que viva muchos aos ms. Merienda, "chocolat", cena de sobaquillo y comida de hermandad fueron los in
gredientes gastronmicos que hacen que estos encuen tros se desarrollen en una marco ideal para la confraterninacin de los jubilados y pensionistas. Larga vida a todos y mejor salud para se guir disfrutando de las acti vidades que organizan.

====

"SANTA CECILIA"
UN AO MS... DOBLE FIESTA MUSICAL
Ctsndo el BJ.M. est en 3S "igares canaas 3os jr.aajies r jsscaes tie Ca- : i-nrr -r :>er ; aera:cues er Dnor hit.: k -jitoa tanto la 3i '.~2 Ir: ; I hnai Cariase como la Uni Bmmmm aof 'Sata Cecilia" han preparado sente pyi' en los que se recogen las disdades. As, la primera (por orden :~ii de antigedad) de las dos agrupaciones ha ve- o: resar: ando desde el 21 de octubre una sene t xte caai los siguientes: Prxlama:x iCe: ~r I fe. .r Bar za de nous
nses
*

Asneaos

uscas.

13 issacc 2

a .me lisas Sara C&ita s aaiTM2 u os n srrzmvAjm m s fcsf je H isa 10'X *e~tt si zont

sentacin y actuacin de los nuevos educando, Actuaciones musicales, pasacalles, Juegos, Cena de hermandad, Concierto extraordinario, Misa Mayor y Comida de Fraternidad, entre otros. Reproducimos unas palabras del presiden te de la Associaci Musical Canalense, Jos Fe rrer i Marco, porque entendemos que encierran el espritu de cmo se ha de entender la cola boracin con la entidad: (...) Pensemos en po sitivo e intentemos hacer las cosas. Lo primero que habra que hacer es fomentar ms y mejor la unin de todos los miembros de la Asociacmkl Despus hacer saber que se pertenece a aienta a lucrativa y que se pertenece de fcaalasb/pe esta necesita del trabaMf qui t tout Cmsecmeaemeabe no es-

faccin del deber cumplido (...) Asimismo, en el programa editado por La Uni Musical "Santa Cecilia" , su presidente, Jos Lus Biosca Guerola, destaca las cualida des humanas y la profesionalidad musical de la Musa de este ao, Herminia Llcer Arnau, al tiempo que despide a la anterior, Micaela Huerta Alcover, y agradece las colaboraciones de cuanto han contribuido a la realizacin del libro-programa. Por otra parte la Junta Directi va hace un llamamiento en ese mismo libroprograma para que los socios sigan apoyando este inacabado proyecto (...) para dar digna casa a la Msica, (...) aunque muchas volun tades ya se sumaron a nuestra llamada, an no fueron suficientes para alcanzar las metas propuestas (...) La perseverancia ser nuestra
consigna.

ISSICMClt
MUSICAL CANALENSE de Canals

UNIO MUSICAL
Cristina Climent Real Ceciliana 2000

de Canals

Herminia Llcer i Arnau Musa 2000

Marta Fuentes

Bellvs

Marta Fuentes Bellvs

Roser Torrent Pa

Santiago Lpez Molla

Ivn Sancho Gallego

Jos M.' Garrigs Molt

Diana Snchez Llrente

Jorge Molla Bolinches

,Emila
Ferrando

Gimnez

Ignacio Sancho Espin

Antoni Prez Vila

Emilia Ferrando Gimnez

Francisco Solves Navarro

M." Eugenia Llcer Arnau

Jess Javier Donat Ferrer

Ricardo Snchez Calatayud

M
t

Octubre/Noviembre 2000

CA
uuuiAiwutS

UNA ATRACTIVA POBLACIN DE LA COSTERA


con la paosibilidad de que existiera un cuarto en la calle deis Sants de la Pedra. El ncleo antiguo de Canals est formado por callejones y plazas de sabor tpico. En muchas de las fachadas de sus case rones se pueden ver pequeas capillas de cermica que datan de los siglos XVII y XIX. En lo que se refiere a monumentos represen tativos, en Canals destaca la Torre y el "Oratori deis Borja" en la Torreta, lugar donde naci el que sera el papa Calixto III. El en Oratori se conserva un rico retablo de almas de los siglos XV y XVI. Por su parte, la iglesia parroquial destaca por su portada de piedra concluida en 1628. Otros monumentos dignos de ser ad mirados son el monasterio de clausura de Santa Clara con una capilla neogtica de principios del siglo XX. Relativamente cerca de este recinto de oracin, se encuentra el Casino Gran, que se le vant en 1931 cuando recay sobre Canals el gordo de la lotera de Navidad. Conserva pinturas murales con vistas antiguas de la poblacin. En la actualidad Canals se ha convertido en el segundo mu nicipio importante de la Costera, y tradicionalmente ha sido el lu gar que ha marcado la frontera de donde empieza la huerta y acaba el secano. Los cultivos de regados rodean su trmino. Como contraste, en la zona sur se levanta la Serra Grossa con el puerto de Ollera. Desde ah se puede contemplar un amplio panorama de la comar ca. Las distintas partidas de Canals permiten los recorridos a pie en bellos parajes como "les Moles", una antigua cantera en pleno lecho del ro de donde sacaban las piedras para los molinos de harina.

(Reproducimos el artculo que sobre Canals apareci en el diario El PAS el pasado 21 de octubre)

Canals es un municipio asentado en la comarca de La Coste ra. Sus orgenes se remontan a la antigedad, puesto que su en clave privilegiado en la confluencia de los rios Cnyoles y el de los Santos de la Piedra atrajeron a distintos pobladores desde muy pronto. As lo demuestran los restos arqueolgicos y, espe cialmente, una lpida funeraria, que indican que fue una villa romana. De hecho, por la poblacin atravesaba la Va Augusta, que posteriormente pasara a convertirse en el Camino de Casti lla. Durante la poca rabe Canals constitua el ncleo urbano ms importante de la cercana al ser el regulador de las aguas del ro los Santos. De hecho, el agua ha sido desde siempre un elemento primordial en Canals, especialmente en lo tocante a las labores agrcolas, hasta el punto de que ha quedado representa do en el escudo de la ciudad. La conquista cristiana a manos del rey Jaime I se produjo en el ao 1244. La torre y la alquera de Ca nals fueron entonces donadas al conde Dions d'Hongria. La baro na de Canals fue pasando sucesivamente por los Xims d'Urrea y a Ramn de Riusec hasta ser vendida a los jurados de Xtiva en 1352. Por su lado, la Barona de la Torreta, de la familia de los Borja, fue tambin adquirida por Xtiva en 1506. Durante la etapa medieval, el casco urbano se emplazaba so bre el barrio de "el secanet", lugar donde se alzaba la iglesia g tica que fue derruida en tiempos modernos. En el siglo XVII se edific la iglesia actual. La ciudad de Canals posea tres portales que servan de ac ceso: el de Sant Roe, el de El Salvador y el de Sant Antoni. De es tos tres portales no queda hoy ningn resto, e incluso se baraja

Octubre/Noviembre 2000

i
En plenas fiestas destaca ei Da de la Fnpn (16 < que integra cabalgata de carrozas y comparsas, soiemes vspe ras y "crema" de la Foguera. La jomada fesUMdel patrn, los actos religiosos toman el relevo a lo Mbk. Us ejes se encuentran en la Misa Mayor, el amerto y la pmsL B #timo da de las fiestas patrorai-s esta :cr 3 Bab cin de Animales y la coir :a de "les cassoes ' Durante los utimos t>e~ dcs ha ctc*ac: "Dortanc 3 icele bracin de los Carnavales, con la "cnda~ de Dor Ca~3 j Dona Cuaresma, el pasacalle de mscaras, cirios y pauelos. En sej>tiembre Canals es escenario de diferentes actos de ndole musi cal, deportiva y cultural. Destaca la "Nit de Rock", el festival de Bandas de Msicas, las vaquillas sueltas, la Muestra de Paellas, las danzas y los castillos de fuegos artificiales.

If

UNA INTENSA ACTIVIDAD FESTIVA Y CULTURAL MARCA LA CIUDAD


Paralelamente al disfrute de la naturaleza, Canals da pie a intensa vida cultural y social que ha alcanzado justa fama, _.a que la poblacin es sede de premios de pintura y fotografa, -.oncursos literarios y de la beca deinvestigacin Sivera Font . Su libro de fiestas est considerado como uno de los mejores de Es
-"3

paa.

Y precisamente sus fiestas propician que vecinos y visitantes toman las calles durante 16, 17 y 18 de enero, celebracin en ho nor de San Antonio Abad, el patrn de Canals. Previamente, el 8 de diciembre se ha llevado a cabo la entrada de la primera "so ca" de la Foguera. La Foguera es una de las fiestas ms singula res. Consiste en una enorme pira de dieciocho metros de altura que la convierten en la ms alta de todo el mundo erigida a San Antonio.

NOTICIAS DE PRENSA
3/8/2000 AYUDA DE LA DIPUTACIN PARA LA IGLESIA DE CANALS
El pleno de la Diputacin de Valencia ha asig nado 147 millones de pesetas para mejoras en los edificios religiosos de 28 municipios de nuestra co marca y las comarcas vecinas. A Canals han co rrespondido cinco millones que se utilizaran en la ig es 2 de San Antonio Abad.

MOtAC

:<E LA WTWU CENTRAL

> OE UN NUEVO TRAMO

I:-:; 3ublicas y el Secretario i de Estado de Weraestructura inauguraron el 4 de agosto pasad* d ltimo tramo construido de la au tova central, qa va desde Ayelo de Malferit-Agullent. El objetive e 3 autova es descongestionar la creciente intensidad de trfico que soportan las co marcas interiores de la Comunidad Valenciana co mo consecuencia de sa elevada actividad industrial y empresarial. El tramo inaugurado forma parte del plan de transformacin del eje Canals-Agullent en una au tova. Este nuevo eje dotar a nuestras comarcas de una va de alta capacidad para soportar el trn sito que procede de la N-340.

rico "YI-TZY Folk Dance Troup" de Taiwan. No es la primera vez que recibimos un grupo cubano en Canals, cuyo rico folklore conocemos bien por los lazos fraternales que nos unen a aque llas tierras. Pero s ha sido la primera vez que nos ha visitado un grupo chino. Concretamente fue el 26 de agosto, se present ante nosotros un conjunto de Taiwan compuesto por estudiantes de entre 16 y 24 aos y nos mostraron las danzas tradicionales de diferentes tribus de origen chino as como las danzas taiwanesas, que reflejan la llegada del Ao Nuevo chino, la llegada de la primavera o la recogi da dlas cosechas. Ambos espectculos fueron muy bien acogidos por los canalenses que siempre da mos muestras sobradas del cario con que recibi mos y tratamos todo lo tradicional.
29/8/2000 EL CANALS CADETE DE FTBOL VENCE EN UN TORNEO DE ORENSE
El equipo Cadete de Canals gan el II Tornero de la Ra. En el torneo participaron junto al nuestro tres equipos de Orense, enfrentndose en la final los canalenses a un equipo orensano que participa er a liga gallega. El partido termin con empato a dos y los chicos que dirige Evaristo Pa se impusie ron a los gallegos en la tanda de penaltis. Paralela mente, el equipo de alevines disput varios encuen tros, aunque no con el mismo acierto que los cade tes. Es la segunda vez que estos dos equipos de nuestro pueblo se desplazan a tierras gallegas para participar en campeonatos de su categora. La ex pedicin en esta ocasin estaba compuesta por 31 jugadores y sus monitores, as como familiares que quisieron acompaar a nuestro muchachos para animarles. Sin duda se trata de una buena embaja da de Canals.

31/8/2000 NUEVA COGIDA DE "EL CALIFA"


Como tirbuto a su valor, el torero canalense su fri una nueva cornada de pronstico grave en la plaza de San Sebastin de los Reyes. El percance tuvo lugar nada mas comenzar su faena de muleta con el primer toro que le toc en suerte. El diagns tico fue el siguiente: "cornada a nivel del tercio me dio de la cara interoposterior, con una trayectoria ascendente de quince centmetros de pronstico
grave". Segn un comentario de prensa, la cornada fue una pualada seca y en corto tras tres redondos en los medios. Los toros no tienen compasin de "Ei Califa", le hieren a conciencia, como si no le perdo naran que los someta, que ejerza sobre ellos un po dero sin trampa ni cartn, que les pise el terreno.

10/9/2000 LOS VECINOS DE AYACOR RESTAURAN LA ERMITA

26/8/2000 MSICA Y DANZA INTERNACIONAL EN CANALS


Durante agosto, nuestra villa fue incluida en el Festival Internacional de Msica y Danza Tradi cional que para Valencia y provincia organiza la ex celentsima Diputacin. En Canals han actuado es te ao el Conjunto Artstico "Teln Abierto" de la universidad Ciego de vila (Cuba) y el Grupo Folkl

La ermita del Santsimo Cristo del Monte Cal vario, que tiene 250 aos de antigedad, viene siendo sosmetida a una restauracin para devolver le el aspecto de su poca de construccin. Es un proceso que comenz hace 11 aos con una actua cin sobre la parte externa: tejados, muros, pintura y entorno. Ahora, por iniciativa del prroco y con la colaboracin de todos los vecinos, el esfuerzo se ha dedicado al interior. Por ejemplo, se ha colocado en una de sus capillas un altar barroco dedicado a la Pursima, se ha cambiado un pavimento de terrazo de los aos cincuenta por otro de barro rojo similar al original y, en conjunto, los trabajos que se reali zan se cien lo ms posible al estilo en el que fue levantada la ermita. Las distintas labores (albailera, electricidad,

Octubre/Noviembre 2000

pintura...) las viene realizando un grupo efectivo compuesto por quince vecinos, pero en general ha sido la mayora de vecinos la que ha venido contri buyendo para sufragar los costes de la rehabilita cin. Segn declaracin a la prensa del responsable de la parte artstica del proyecto, Aurelio Domenech "haba que ceirse a la poca de su construccin lo mximo posible, en base a piezas catalogadas de cermica, colores, objetos, smbolos (...) la planta de esta ermita es nica, no hay otra en la Comuni dad Valenciana: es de cruz de Lorena".

Las obras en el oratorio siguen un proceso ya prximo a su fin. El ltimo de los trabajos a realizar ser reponer el suelo y pintar el edificio, espern dose que est concluido para finales de este ao dedicado a los Borja.

los Remedios, el premio Rioja de Logroo, el galar dn de debutante ms destacado en Santander y, por ltimo, en la corrida de Helln, el premio a la mejor estocada de la pea La Revolera. Toda una magnfica credencial para su inmediato futuro. En horabuena.

7/10/2000 "EL CALIFA", FIN DE TEMPORADA Y DOS OREJAS EN HELLN


En la Plaza de Helln, con lleno, tarde agrada ble y toros de de Samuel Flores, "El Califa" puso broche final a su tenporada espaola con un nota ble xito, que adems de darle moral puede servir para acallar las voces de algunos agoreros. Se mostr vibrante con el capote y se luci en dos tras teos, pisando siempre terrenos de compromiso, fir me, decidido y dispuesto. En su primero obtuvo aplausos y en el segundo fue premiado con dos ore jas que le valieron salir por la puerta grande de la plaza manchega. Como fin de temporada, vamos a dar un resu men de cmo le ha ido a nuestro torero. Ha lidiado 36 corridas, ha padecido dos graves corridas que le hiceron perder una veintena de festejos ms, ha sa lido diez veces a hombros y ha cosechado xitos co mo: el premio al Triunfador de San Isidro de la pea taurina El Yiyo, el premio Biarritz-Bayona, el premio Hacienda Monasterio, el Commodore, el de la pea taurina El Albero de Ordizia (Guipzcoa), el Gabana 1800 de Madrid, el del Casino de Madrid, el del club taurino de Pinto, el P.T. Milln a la Emocin, el del club taurino de Torren de Ardoz, el Puerta Grande de Madrid, el de la pea taurina el Portn de Madrid y el premio Trinufador de la Feria de San Isidro que concede Telemadrid, trofeo a la mejor estocada en la feria de San Sebastin, el premio de la Diputa cin de Valencia al diestro ms sobresaliente de las Fallas, el Prncipe Chpeau de la pea taurina de Valencia, el del club taurino Santa Faz al trinfuador de la feria de San Juan de Alicante y el Virgen de

17/10/2000 EL "STRIPTEASE" DE LA PLANTILLA DE LA U.D. CANALS


Segn public el diario Las Provincias, la plan tilla de la UD Canals escogi una sorprendente for ma de ganar adeptos al organizar en una discoteca setabense un simptico striptease slo para muje res. La dea la plante Juan Ramn Pa, patrocina dor del equipo, y fue bien acogida por los jugadores, que la llevaron a la prctica pronto y bien. Ante un numeroso pblico femenino, que se congreg en la discoteca para seguir lo ms cerca posible las evoluciones de los atletas, stos fueron aligerndose de ropa al comps de la banda sonora de la pelcula 9 semanas y media hasta que la ms pdicas partes de sus cuerpos quedaron nicamen te cubiertas por sugerentes tangos rojos. Los aplausos, risas y regocijo general de las fminas presentes premiaron una desenfada eshibicin mezcla de posturas sexis y movimientos que, por encima de aciertos y menos aciertos, sirvieron para poner demanifiesto el buen humor de los canalenses y el sano compaerismo que reina entre ellos. Vista la buena cogida del evento, se viene sos pesando seriamente la posibilidad de repetirlo o de crear otro tambin suficientemente atractivo para ganar adeptos que de apoyo el equipo, apoyo que, evidentemente -y en eso estn de acuerdo todos- ha de venir acompaado por una mejora en el juego del conjunto.

13/9/2000 EL CICLISTA CANALENESE JOS JORD VENCI EN MONVER

Jos Jord, de 21 aos, se form en las filas de la pea ciclista "El Pin" de Canals, pasando despus por otros equipos hasta recalar este ao en el Goriet Graman. Jord se ha preparado a concien cia para dar medida de campen en todos los terre nos, es batallador y con una punta de velocidad que le hace muy respetable en las llegadas. Su progresin es evidente, como lo demuestra el haber alcanzado tres segundos puestos en Alba cete, Alicante y Mutxamel. Ocup el dcimoprimer lugar en la ltima vuelta a Toledo y muy buenas po siciones en otras diferentes pruebas. En su tercera temporada en la categora de los sub 23 empieza ya a cosechar los resultados que por su dedicacin merece. Buena muestra de lo que decimos es el triunfo alcanzado en la reciente prueba de Monver, donde, sobre un total de 160 kilmetros, lleg a al canzar una media ligeramente superior a 44 kil metros por hora.

15/9/2000 "EL CALIFA" SALI A HOMBROS EN ALBACETE


Superada ya totalmente su ltima cogida, los poderes de nuestro torero siguen siendo los mismos porque hay mucha verdad en su toreo. Fue el triun fador en la quinta corrida de la Feria de Albacete al cortar dos orejas tras dos estupendas faenas. Tore con mucho temple, sabiendo embraguetarse, bajar la mano, girar lacintura... Hay mucha verdad en el toreo de "El Califa", muchas agallas y mucha pure za.

16/9/2000 RESTAURACIN DEL ORATORIO DE LOS B0RJA

Las pinturas halladas en el lateral derecho del oratorio de la Torreta de Canals y en la que se apre cian escritos en valenciano, datan de 1721 y ratifi can una de las antiguas leyendas orales que han sido transmitidas de generacin en generacin. La leyenda cuenta que San Vicente Ferrer profetiz que una mujer embarazada de la Torreta tendra un hijo que le honrara a l en gran medida y llegara a ser Papa. La profeca, como sabemos todos los canalenses, se cumpli, puesto que el hijo de aquella mujer result ser nuestro Calicto III, quien a su vez, canoniz a Vicente Ferrer. Las pinturas encontradas muestran al santo posando sus manos sobre la ca beza del nio Alfonso de Borja.