Ι Φαλλ Ιν Λοϖε Τοο Εασιλψ

Σχορε

Στψνε/Χαην
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

ϑονατηαν Κρεισβεργ∍σ Σολο
Φ -7

4
&4

Γυιταρ

Β

3

œ3 œ ˙

Χ -7

bœ œ bœ œ ˙
.
œ
bœ. J bœ œ œ ˙

b ˙˙

Œ

Α 7( b 9)

Χ -7

Α

œœ ‰ œ3 b œ œj b œ . b ˙˙

b œœ .. œJ b ˙


3

Œ ‰
Γ 7( b 9)

Ε

œ œ b˙

˙
b bb ˙˙˙

∆ø

˙˙
&

b7

Ó

b7

œ œ œ3 œ
‰J

˙

5

Γ 7( b 9)

&

b

Χ -7

Χ -7/Β

Ó

3
œ
b
œ
œ
˙˙
œ

‰ œ.

˙

Γ7

˙ bœ. œ w
b œœ .. J

3 œ
œ
#
œ
˙˙

3

∆ 7( b 9)

Αø

10

Α˙ ø

&


˙
˙

∆ 7( b 9)

3

Γ7

œœ ˙
œ ˙
b
œ

‰J ˙
Œ ‰

Γ ø/∆

b

œ3 b œ ˙

˙

Œ ‰

16

Χ 7 ( 9)

Φ -7

b

˙.
b ˙˙ .
& b ˙ ..

Φ -7

b7

œ œ b œ3 œ ˙ b b œœœœ b œ3 b œ b ˙ b b ˙˙ 3 b œ

œ b˙
‰J
b b ˙˙˙
Œ

22

Χ7

Γ -7

Φ -7

˙ b ˙ 3b œ ˙ b ˙
&
˙ b˙

Β

b7

Ε

˙˙ 3 œ b ˙ b ˙˙˙
˙

œœ œœ3 œ ˙˙
b
˙
b ˙˙ b œ œ œœ ˙


3

œ

Œ œ

27

Β 37

b

b Φœ-73

3

Ε

œ œ œ b ˙ 3b œ ˙
b
˙
b b ˙˙

˙
b
œ
˙

&

Χ -7

œ bœ b˙
˙
Œ Œ
3

∆ø

˙

œ œ œ3 œ
‰J

b ˙˙
˙˙

33

Γ 7( b 9)

&

b œ3

Χ -7

Α 7 ( b 9)

Α

3
3
œ œ
˙
˙˙ œœ Œ J b b œœ .. œœ Œ œ œ b œ œ œ b œœ b ˙˙
œ. œ
3

38

Γαβριελ ∆αϖιλα

b7

Γ 37( b 9)
3

œ œ œ3 œ
œ œ œ3 œ œ
‰J
b ˙˙ ‰ J

2

Χ -7

Χ -7/Β

ΤΙΤΛΕ

b

∆ 7( b 9)

Γ7

‰ œ b œ œ b b ˙˙ œœ œ

œ


œ
bœ œ

Ó

œ
Œ ‰J

Αø

3

3
3
œ3
b ˙˙ Œ Jœ œ œ3 œ œ b b ˙˙ Œ 3 Jœ œ œ3 œ ˙ .
&

3

43

&

œ bœ bœ

œ

∆ 7( 9)

œœ

œ.

b œœ ‰

bœ œ

Γ7

b

ø
b Α˙

˙

˙˙
˙

œœœ ... œ
b
b œ. J

48

Χ 7 ( 9)

b

Φ -7
3
œ œ bœ bœ œ
3 œ bœ
œ
œ
b
œ
b
œ
œœœ œœ œ
œ
b
œ
œ
bœ bœ œ œ bœ
Œ
&
bœ œ
53
Γ ø/∆

b

3

3

œ

Φ -7

3

b7

Γ -7

b œ b œ b œ œ3 œ œ b œ œ b œ b œ b ˙
œ
.. œ ‰
J
œ


J
œ
b
œ
œ
œ. œ
œ
b

Β7
Ε
3
œ 3 œ œ 3 œ bœ œ
3
b
œ
œ
œ
œ

bœ œ œ
œœ

bœ œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
J
œ3

b œ œ3 œ
œ
œ


b
œ
jœ œ bœ
&
œ
57
3

3

Φ -7

œ b œœ b œœ b œ
& bœ

Χ7

3

61

Φ -7b œ

Β

b7

Ε

œ œ b œœ b œœ œ
b œœ b œœ œ œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
b
œ œ
& b œ œ œ b œ ‰ Jœ ‰ œœ ‰ œœ œœ ‰ œ œ
J
J J
65
Γ 7( b 9)

∆ø

b œœœ # ˙˙˙
Α 7 ( b 9)

Χ -7

3 œ
3
bœ œ ˙ 3 œ œ bœ ˙ 3 œ
#
œ
Œ Œ b œœ œ œ # œ b ˙
& œJ œ J
œ œ ˙ œ

Χ -7

b œœ

œœ b œœ ‰ b œ œ œ
J
œ œ
b

Α 37

œ œ œ 3 œ œ3 œ3 œ
bœ œ œ œ œ œ

69

Γ 73( b 9)


&

74

3

Χ -73

3

Χ -7/Β

b

œ œ3 œ 3 œ œ b œ œ œ3 œ 3 œ œ 3 b œ œ3 œ3 œ 3 œ
b
œ
bœ bœ
œœ
œœ
bœ œ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ

ΤΙΤΛΕ

∆ 7( b 9)

Αø 3

3

Γ7

œ3
œ
œ3 œ œ3 œ œ 3 b œ b œ 3 œ œ 3 œ b œ 3
œ
œ
œ

œ
œ

œ
œ
b
œ
œ
b ˙˙
&

œ
bœ œ
œ

œœ
œ

77

∆ 7( 9)

Γ7

b

ø
b Α˙

bœ bœ bœ bœ nœ ˙
œ
& b œœ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ b ˙˙
‰ J J ‰ b b ˙˙

˙˙
˙˙

œ œœ . b œ
bœ œ
œ . ‰ œ œ œ œœ
J
J

80

Γ ø/∆

&

Χ 7 ( 9)

b

Φ -7

b

˙

3

Œ œ

˙
˙

œ3 œ

Φ -7
3

b bb www
ww

Œ

Ó

œ b œ œ œ b œœ œ

85

b7

Χ7

Γ -7

bœ œ b˙
b bb œœœœ
b
J
Œ

&
œ œ

w
b b www

Φ -7

b b ˙˙˙

Β

œœ œœ3 œ ˙˙
œ œ œœ ˙

b7

Γ µιν7 („5)

œœ3 œœ b w
Œœœ

90

Χ7

b7

7 („5)

7

Γ µιν
b œ Χœ
b
œ
3
œ
3bœ
3 œ
œ b œ œ œ3 œ œ
œ
b
œ
.
œ
œ
œ
˙
.
.
J bœ bœ

b ˙ ˙˙

& b œJ
Β

Φ −7

96

œœ Uœ Uœ
œ bœ
Β

Φ −7

b7

&

˙
b b b ˙˙˙

&

bœ bœ œ œ bœ œ bœ bœ bœ bœ bœ œ œ œ bœ bœ #œ œ bœ bœ bœ œ œ œ
œ
œ
œ
œ J bœ
œ

œœ œœ

6
8

b œ b œ b œ b œœ b œ œ b œ œj b œ b œ b œ œ j
œ œ #œ b œ œ œ œ

101

106


œ œ
bœ bœ œ œ bœ
œœ
œ
œ
#
œ
œ
b
œ
œ œ
œ

bœ œ œ
& bœ bœ œ
b
œ
b
œ
b
œ

œ œ

111

ΤΙΤΛΕ

4

œ
œ
b
œ
bœ bœ

&


b
œ
bœ J

œ

bœ Œ

œ

œ
bœ œ œ

œ bœ bœ
bœ bœ bœ œ œ

116

œ
#œ œ #œ œ œ
œ
œ
œ œœœ œ
œ
#
œ
œ
œ
#œ.
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
&
J
œœ
œ
œ
œ
œ.
121
œ
œ #œ œ œ œ
œœ .. b b œœ .. œœœ ... œ b œ œœ b œœ # œœ .. œ
bœ #œ.
œ
œ
.
.
b
œ
œ

b
œ
œ

b
œ
b
œ
œ
œ
.
.
& œ. b œ. œ.
#œ bœ
œ
œ
œ
œ
.
127
œ.
#œ œ.
œ
œœ

&

œ œ

&

œ

133

137

# œœœ œœœ # # œœœ

#œ œ
œ

œ
œ

œ

œ
œ

œ

U
œ

4
4
w
# ww
ww

œ

œ bœ œ
œ
œ
œ
œ