Está en la página 1de 45

GVHD:TS.

L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

MC LC DANH MC CC T VIT TT ..................................................................................i DANH MC CC HNH NH ......................................................................................ii DANH MC CC BNG BIU ...................................................................................iv M U .......................................................................................................................... 1 PHN I : GII THIU V C QUAN THC TP ...................................................... 3 1.1 Gii thiu chung v c quan[5]................................................................................. 3 1.2 C cu t chc ca vn phng HND&UBND huyn Duy Tin[5] ........................ 3 1.2.1 Lnh o Vn phng HND&UBND ............................................... 3 1.2.2 Cc b phn h tr ............................................................................. 4 1.3 Nhim v v chc nng ca vn phng HND&UBND huyn Duy Tin .............. 4 1.3.1 Nhim v v quyn hn ca Vn phng HND&UBND huyn ...... 4 1.3.2 Chc nng ca cc phng ban ............................................................ 4 1.4 H tng c s k thut ............................................................................................... 6 PHN 2: TRIN KHAI H THNG MDeamon ........................................................... 9 2.1 Khi qut v Th in t (E-mail)[2] ....................................................................... 9 2.2 Mail server .............................................................................................................. 10 2.2.1 Mail server l g? ............................................................................. 10

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

2.2.2 Cc bc trin khai mt h thng mail server cho mt c quan .... 11 2.3 Cc giao thc vn chuyn Mail[3] .......................................................................... 11 2.4 Xy dng h thng MDaemon ................................................................................ 12 2.4.1 Gii thiu v MDeamon[1] .............................................................. 12 2.4.2 Cc thng tin cn thit khi ci t v cu hnh MDaemon[3] ......... 12 2.4.3 Cc bc tin hnh Ci t my ch Mail MDaemon[4] ................ 14 2.4.4 Ci t MDaemon Anti Virus. ......................................................... 17 2.4.5 Cu hnh domain chnh cho h thng (Primary Domain Configuration)[2] ................................................................................................. 18 2.5 Kim th .................................................................................................................. 31 2.6 Mt s vn thng gp ........................................................................................ 34 KT LUN .................................................................................................................... 37 DANH MC TI LIU THAM KHO ....................................................................... 38

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

DANH MC CC T VIT TT T vit tt DNS E-mail IP IMAP Ting anh Domain Name System Electronic Mail Internet Protocl Internet Mail Acess Protocol ISP LDAP Internet service provider Lightweight Directory Access Protocol MX record Mail exchanger record Nh cung cp dch v internet Giao thc truy cp nhanh cc dch v th mc Bn ghi d liu chuyn giao mail MTA POP3 SMTP Mail transfer Agent Post Office Protocol Simple mail transfer protocol TCP Transmission Control Protocol RFC UBND&HND Request for Comments ngh duyt tho v bnh lun y ban nhn dn v Hi ng nhn dn UDP User Datagram Protocol Giao thc iu khin truyn khng tin cy Giao thc iu khin truyn tin cy My ch th in t Giao thc bu in Giao thc truyn ti th n gin Th in t Giao thc internet Giao thc truy cp th in t Ting vit H thng tn min

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

ii

DANH MC CC HNH NH Hnh 1.4.1: S mng 6 Hnh 2.1.1: M hnh hot ng ca Email.9 Hnh 2.4 S gii php..12 Hnh 2.4.3.1: Ca s ci t.14 Hnh 2.4.3.2 Ca s thng s gii thiu phn mm Mdaemon v chn ng dn.................................................................................................................................15 Hnh 2.4.3 Ca s thng tin ng k v key bn quyn.......15 Hnh 2.4.4 Ca s thng tin tn min ca c quan.......16 Hnh 2.4.5 Ca s thng tin ti khon Admin.16 Hnh 2.4.6:Giao din chnh ca chng trnh..17 Hnh 2.4.4: Biu tng MDaemon Anti Virus ti thanh menu17 Hnh 2.4.5: Ca s giao din chnh ca chng trnh..18 Hnh 2.4.5.1: Tab Domain18 Hnh 2.4.5.2: Tab Delivery...19 Hnh .2.4.5.3: Tab Port.20 Hnh 2.4.5.4: Tab DNS21 Hnh 2.4.5.5: Tab Timers..23

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

iii
Hnh 2.4.5.6 TabSessions25 Hnh 2.4.5.7: Tab Archival..26 Hnh 2.4.5.8: Tab Pruning27 Hnh 2.4.5.9 Tab Unknow Mail...29 Hnh 2.4.5.10: TabDequeue....30 Hnh 2.5.1: Ca s giao din chnh..31 Hnh 2.5.2 Ca s to ti khon tk1 v tk2.31 Hnh 2.5.3 : Ca s qun l Account..32 Hnh 2.5.3: Ca s trang ng nhp mail(WorldClient) v hp thoi tk1..32 Hnh 2.5.4: Ca s hp thoi son th trn tk1...33 Hnh 2.5.3: Ca s trang ng nhp mail v hp thoi inbox ca tk2....33 Hnh 2.6.1: Tab Servers35 Hnh 2.6.2: Tab Timers36

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

iv
DANH MC CC B NG BIU Bng 1.4.1: Thng tin my ch.....................................................................................7 Bng 1.4.2: Thng tin my trm, my qut, my in..7 Bng 1.4.3: Thng tin cc thit b mng...8 Bng 1.4.4: Thng tin thit b m bo iu kin hot ng cho my ch.....8

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

M U Cng ngh thng tin (CNTT) l mt trong nhng cng c hu hiu gip cho vic ch o, iu hnh, nng cao hiu qu, cht lng x l cng vic ca cn b, cng chc cc c quan qun l nh nc. Nhn thc c tm quan trng ca CNTT nn Lnh o UBND huyn Duy Tin lun quan tm ti vic ng dng CNTT trong hot ng ca cc c quan chuyn mn v trong qun l, iu hnh ca UBND huyn. UBND huyn Duy Tin l c quan in hnh trong tnh H Nam s dng hiu qu cc ng dng CNTT ti ni b c quan cng nh phc v ngi dn v doanh nghip: trin khai hiu qu phn mm Qun l vn bn v iu hnh tc nghip, h thng th in t, c bit l phn mm mt ca in t phc v ngi dn v doanh nghip ng k trc tuyn qua mng, tra cu c tnh trng x l h s ng k. T kho st thc t v nhn thc vai tr v tm quan trng khng th thiu ca tn min ca a ch th in t. N l mt thng hiu i din cho gi tr, uy tn ca mt c quan, t chc hot ng cho bt c mt lnh vc no. Do vy nhu cu xy dng mt h thng th in t cho ring mi c quan, t chc l rt cn thit vi mt c quan hay t chc. N cn cho php cc n v c th t mnh qun l h thng my ch th in t ca chnh mnh iu ng ngha vi vic ch ng trong vic qun tr my ch th in t cng nh m bo an ton cao hn cho thng tin ca c quan nn em chn ni dung bo co l Trin khai h thng Mail Server MDaemon Bi bo co gm 3 phn: Phn 1: Tng quan v cng ty thc tp. Phn 2: Ni dung thc tp. Phn 3: Kt lun

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

2
Vi s hn hn v kin thc tng hp cng nh kinh nghim thc t nn bi bo co thc tp ca em khng trnh khi nhng thiu st. Rt mong nhn c s ph bnh, gp ca cc thy c gio v cc bn. Xin gi li cm n chn thnh ti TS. L Anh Ngc, ngi tn tnh hng dn em trong sut qu trnh thc tp . Xin chn thnh cm n cc bc, cc anh, ch cng tc ti Vn phng HND&UBND huyn Duy Tin gip em rt nhiu trong qu trnh thc tp ti c quan. Em xin chn thnh cm n!

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

3
PHN I : GII THI U V C QUAN THC TP 1.1 Gii thiu chung v c quan [5] . Vn phng HND v UBND huyn Duy Tin (gi tt l Vn phng) l c quan

tham mu, tng hp gip Thng trc HND huyn v UBND huyn, Ch tch, cc Ph Ch tch UBND huyn (gi chung l Lnh o UBND huyn) qun l nh nc trn cc lnh vc kinh t, vn ho, x hi, quc phng, an ninh trn a bn huyn . m bo cc iu kin v vt cht - k thut phc v s lnh o, ch o, iu hnh cng tc ca HND, Thng trc HND v UBND huyn, Lnh o UBND huyn, chu trch nhim chp hnh cc quy nh ca php lut, cc quyt nh ch o ca Thng trc HND huyn, Lnh o UBND huyn; qun l v hng dn v chuyn mn, nghip v i vi Vn phng UBND cc x, th trn v cng tc hnh chnh cho cc phng, ban, ngnh thuc huyn; ng thi chu s ch o, hng dn v chuyn mn, nghip v ca Vn phng UBND tnh. Tn c quan: Vn phng HND&UBND a ch: Th trn Ha Mc, huyn Duy Tin, H Nam. in thoi: 0351.830013; Fax: 0351.832280 1.2 C cu t chc ca vn phng HND&UBND huyn Duy Tin[5] 1.2.1 Lnh o Vn phng HND&UBND Vn phng HND&UBND huyn c Chnh Vn phng v Ph Chnh Vn phng Chnh Vn phng, Ph Chnh Vn phng do Ch tch UBND huyn b nhim, min nhim theo quy nh ca php lut. Chnh Vn phng huyn chu trch nhim trc thng trc HND, UBND, Ch tch UBND huyn v ton b hot ng ca Vn phng.
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

4
Ph Chnh Vn phng c phn cng theo di, ph trch tng khi cng vic v chu trch nhim trc Chnh Vn phng, trc php lut v cng vic c phn cng. 1.2.2 Cc b phn h tr - Phng chuyn vin: nghin cu tng hp, qun l h thng mng - Phng hnh chnh qun tr (k c vn th, lu tr). - Phng m ca: tip nhn v giao tr kt qu. 1.3 Nhim v v ch c nng ca vn phng HND &UBND huy n Duy Tin 1.3.1 Nhim v v quy n hn ca Vn phng HND&UBND huyn Vn phng HND&UBND huyn thc hin mi quan h phi hp vi cc phng, ban, ngnh huyn, cc t chc chnh tr - x hi, UBND cc x, th trn trong vic thc hin ng li, ch trng ca ng, chnh sch php lut ca Nh nc, Ngh quyt ca HND huyn, Quyt nh, Ch th ca UBND v ca Ch tch UBND huyn. Vn phng HND& UBND chu trch nhim trc Thng trc HND &UBND v iu ha, phi hp cc hot ng chung gia cc phng ban chuyn mn, UBND cc x, th trn, tng hp tham ma cho UBND huyn thc hin chc nng qun l nh nc a phng v phc v hot ng gim st ca HND huyn. Vn phng c t cc php nhn, con du ring, c m ti khon theo quy nh ca php lut. 1.3.2 Chc nng ca cc phng ban Phng Chnh vn phng

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

5
Ch o cng tc t chc, nghin cu, tham mu, xut cc gii php gip Thng trc HND, UBND huyn, Lnh o UBND huyn trong vic thc hin nhng vn , ch trng, chnh sch, c ch qun l m bo ng php lut v ph hp vi tnh hnh thc t a phng Thm tra, kim tra trnh t, th tc cc n, chng trnh, k hoch, bo co, t trnh, cc vn bn php quy trc khi trnh UBND huyn, Lnh o UBND huyn k ban hnh. Cung cp thng tin cho cc c quan thng tn, bo ch; l ngi pht ngn ca Thng trc HND v UBND huyn Phng Ph Chnh Vn phng T chc cng tc t liu, thu thp, x l thng tin, chun b cc bo co tng hp, bo co chuyn , m bo kp thi, chnh xc tnh hnh cc mt hot ng ca huyn nhm phc v cng tc kim tra, gim st, qun l ch o, iu hnh ca Thng trc HND&UBND huyn theo quy nh ca php lut. n c, kim tra cc phng ban, UBND cc x, th trn trong vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc hng thng/qu/nm v cc kin ch o ca Thng trc HND&UBND huyn. Phi hp vi thanh tra huyn, gip thng trc HND, UBND, Ch tch huyn t chc vic tip dn v gii quyt khiu ni t co ca cc t chc, cng dn theo quy nh ca php lut. Phng Chuyn vin Nghin cu, tng hp, xut cc gii php ng dng cng ngh thng tin nhm ci tin l li lm vic,.Qun l h thng mng

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

6
m bo h thng Vn phng in t ca UBND huyn c vn hnh thng sut, chu trch nhim v k thut i vi cc cuc hp trc tuyn thc hin ti phng hp ca UBND huyn. Phng Hnh chnh Qun l thng nht vic ban hnh vn bn quy phm php lut ca HND&UBND huyn, cng vn giy t, vn th hnh chnh, lu tr, tin hc hnh chnh nh nc ca UBND huyn. Phng m ca T chc tip nhn v giao tr ng hn nh, ng quy nh, ng thm quyn. 1.4 H tng c s k thut Vn phng c trang b h thng cp quang dung lng ln, s dng ng truyn i xng tc 65/65Mbps. Cc my tnh u c kt ni Internet phc v cng tc chuyn mn, tng s my tnh l 7 my, s lng my tnh kt ni l 7/7 my. T l cn b, cng chc, vin chc s dng my tnh trong cng vic 100%.

Hnh 1.4.1: S mng


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

7
Di y l thng tin v h tng c s mng: Bng 1.4.1: Thng tin my ch

STT

Loi my

Cu hnh

S lng 1

Nm trang b 2002

Tnh trng hot ng Hng

Phn mm HH

IBM X226

DELL X510

CPU: @ 2.27 RAM: 8G HDD: 500G

2010

ang ng

hot

Windowserver 2003

Bng 1.4.2: Thng tin my trm, my qut, my in

STT

Loi my

Cu hnh

S lng

Nm trang b 2009

Tnh trng hot ng Bnh thng

My trm

CPU @2.0 RAM 1G HDD 80G

My qut HP 4850

phn gii ti a: 4800x9600dpi,48bit color 1 2008

Bnh thng

My in canon LBP6000

Tc in 18ppm. phn gii 2

2009

Bnh thng

600x600dpi B nh 2MB RAM.

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

8
Bng 1.4.3: Thng tin cc thit b mng Nm trang b Tnh trng hot ng

STT

Loi

M t

S lng

Thit

chuyn

mch (Switch, Hub) Thit b nh tuyn (Router) T mng Thit b Patchpanel phi ghp

ACS.CIS.SF90 D16

02

2009

BT

0 TTS-20U600R

01

2009

BT

Bng 1.4.4: Thng tin thit b m bo iu kin hot ng cho my ch

STT

Loi

Tn

S lng

Nm trang b 2009 2009

Tnh trng hot ng Bnh thng Bnh thng

1 2

iu ha nhit H thng chng chy, bo chy

LG Bnh chy cha

1 1

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

9
PHN 2: TRIN KHAI H THNG MDeamon 2.1 Khi qut v Th in t (E-mail)[2] Th in t l h thng chuyn nhn th t qua cc mng my tnh c bit mng internet. C ch gip gi v nhn th qua mng my tnh. Dng giao thc v (cng): SMTP (25), POP3 (110), IMAP4 (143)

Hnh 2.1: M hnh hot ng ca Email MTA-Mail Transfer Agent: l my tnh lm vic cung ng cc dch v th in t. Mailbox l mt tp tin lu tr tt c cc Mail ca ngi dng. Mail server: l my ch nhn v gi mail Mail client:l mt phn mm u cui cho php ngi dng s dng th in t : gi, nhn v qun l th. Cc chng trnh Mail Client thng s dng nh: Microsoft Outlook Express, Microsoft Office outlook, Eudora,
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

10
- c im: Thi gian chuyn th n im nhn: ph thuc vo kt ni mng Thi im c th : ph thuc vo ngi s dng. Dch v E-mail khng l dch v End-to-End. Hot ng theo C ch lu tr v chuyn tip(Store Forward). Cu trc a ch E-mail: username @ maildomain. V d : tannv@hcmut.edu.vn - u im: Chuyn nhanh chng v s dng d dng Gi thnh thp Linh hot v thi gian - Nhc im: ng truyn ti tn hiu ca Internet cn chm kh c th ti s lng ln tn hiu. My tnh khng sc cha hay x l tt c cc tn hiu m n nhn c. 2.2 Mail server 2.2.1 Mail server l g? Mail server l my ch dng nhn v gi mail, vi cc chc nng chnh: - Qun l account - Nhn mail ca ngi gi (ca nhng ngi c account) v gi cho ngi nhn hoc mail server ca ngi nhn. - Nhn mail t mail server ca ngi gi (t bn ngoi) v phn phi mail cho ngi trong h thng. Ty thuc vo vic ci t m mail-server cho php ngi dng s dng web-mail (web) nhn mail(ging yahoo), hay cho php s dng outlook (application), hay c 2 (ging nh gmail)

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

11
2.2.2 Cc bc trin khai m t h thng mail server cho m t c quan 1. Trc ht chuyn vin cn tm hiu nhu cu s dng ca c quan, s lng ngi bao nhiu tn sut s dng email c ln khng --- ra c cu hnh con my ch. 2. Sau la chn mua tn min: chn tn min quc t hay vit nam 3. Tip n thu 1 static IP (IP tnh) 4. Sau tip bo bn qun l t cc bn ghi Mail MDaemon... v a ch IP va mua 5. Ci t phn mm Email 6. Testing Mdaemon, Kerio, atmail.. ( c th dng hoc khng.) 7. Tin hnh s dng chnh thc 2.3 Cc giao thc vn chuy n Mail[3] H thng Mail c xy dng da trn mt s giao thc sau : SMTP (Simple mail transfer protocol) l giao thc tin cy chu trch nhim phn pht Mail, n chuyn mail t h thng ny sang h thng khc, chuyn Mail trong h thng mng ni b, tin cy hng kt ni ,s dng cng 25 ca TCP (Transmission Control Protocol). POP (Post Office Protocol) l giao thc cung cp c ch truy cp v lu tr hp th cho ngi dng. C hai phin bn ca POP c s dng rng ri l POP2, POP3. POP2 c nh ngha trong RFC 937, POP3 c nh ngha trong RFC 1725. POP2 s dng 109 v POP3 s dng Port 110. Cc cu lnh trong hai giao thc ny khng ging nhau nhng chng cng thc hin chc nng c bn l kim tra tn ng nhp v password ca user v chuyn ti t server ti h thng c Mail cc b ca user. IMAP ( Internet Mail Access Protocl) L giao thc h tr vic lu tr v truy xut hp th ca ngi dng, thng qua IMAP ngi dng c th s dng IMAP Client truy xut hp th t mng ni b hoc mng Internet trn mt hoc nhiu

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

12
my khc nhau.. IMAP c quy nh bi tiu chun RFC 2060 v n s dng cng 143 ca TCP. 2.4 Xy dng h thng MDaemon

Hnh 2.4: S gii php 2.4.1 Gii thiu v MDeamon[1] MDeamon l phn mm c thit k dng cho mng LAN v Internet Email. C 2 phin bn: - MDaemon Standard l cng c mail server mnh v a nng, cho php cc t chc nhn th t hp th ca nh cung cp dch v Internet (ISP) khng cn s dng cc phng tin tn km nh gateway, router hoc ng truyn chuyn dng. - MDeamon Pro mang y cc tnh nng ca Standard cng thm hai cp tnh nng:H tr IMAP4 v nhiu Domain. 2.4.2 Cc thng tin c n thit khi ci t v c u hnh MDaemon[3] Cu hnh ti thiu ci t MDaemon l:
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

13
PC: Pentium III 500 MHz b x l Pentium 4 2.4 GHz RAM: 512 MB HDD: cn trng t nht 100MB OS: Microsoft Windows XP/2000/2003/Vista/2008/7 (32 hoc 64-bit) Internet Explorer 5.5 a ch IP ca DNS truy vn: c th s dng DNS ca cc ISP hoc c th dng DNS ni b, ri cho DNS ni b forward n cc DNS ISP. Cch thc ISP chuyn mail : C 2 gii php: 1.ISP thit lp domain name ca c quan mail chuyn thng n server mail ca c quan s dng SMTP. Trng hp ny ngi dng khng cn s dng MDaemon DomainPOP. 2. ISP chuyn tt c th ca tn min n account catch-all pop3 trn server mail trung chuyn ch ngi dng ly th v. Trng hp ny ngi dng s dng MDaemon Domain POP. s dng chc nng ny chng ta phi bit cc thng s sau: - ISP Pop3 server name hoc IP. VD: pop.gmail.com; pop.mail.yahoo.com.vn - POP3 account username - Pop3 account password Cch thc kt ni vo Internet ca MDeamon : - Cch thc nht l PC t ng kt ni trc tip thng qua router/gateway vo mng internet. - Cch th hai l PC kt ni thng qua modem v chng ta phi kt ni dial-up vo mng. Trong trng hp ny chng ta cn phi c thm thng tin: tn ca dial-up kt ni PC vo mng, username s dng kt ni, password s dng kt ni.
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

14

2.4.3 Cc bc tin hnh Ci t my ch Mail MDaemon[4] bt u ci t MDaemon th my ch Server phi tin hnh: Ci t h iu hnh windows Server 2003. Ci t DNS, cu hnh DNS. Ci t First Domain Controller. Ci t IIS v mt s phn mm h tr MDaemon. u tin, ti chng trnh MDaemon ti a ch: http://www.altn.com/Downloads/FreeEvaluation/Default.aspx. Sau thc hin cc bc sau: B1:Chy file ci t. Ri nhn nt Next

Hnh 2.4.3.1:Ca s ci t MDaemon B2: Nhn nt I Agree chp nhn iu khon quy nh Mdaemon => chn ng dn Mc nh, Mdaemon s c ci t trong th mc: C:\Mdaemon. Phi m bo rng a C cn trng t nht 2GB lu tr chng trnh v email. Trong trng hp mun ci t vo a khc, nhn nt Browse
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

15

Hnh 2.4.3.2 Ca s thng s gii thiu phn mm Mdaemon v chn ng dn B3:in thng tin ng k vo = nhn nt Next..Chn backupnu chng ta mun nng cp ln phin bn mi => nhn nt Next ci t

Hnh 2.4.3 Ca s thng tin ng k v key bn quyn


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

16
B4:Tin hnh ci t. in tn min ca c quan vo. Ri nhn nt Next

Hnh 2.4.4 Ca s thng tin tn min ca c quan B5: in thng tin ti khon qun tr. Ri chn Next. Tip tc khai bo DNS

Hnh 2.4.5 Ca s thng tin ti khon Admin


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

17
B6: Nhn nt Finish kt thc qu trnh ci t

Hnh 2.4.6:Giao din chnh ca chng trnh 2.4.4 Ci t MDaemon Anti Virus. Truy cp vo ng dn di y ti chng trnh: http://www.altn.com/Downloads/FreeEvaluation/#SecurityPlus Sau khi ci t th MDaemon Anti Virus s chy t ng vi MDaemon. N s c m biu tng ti thanh menu bn di ca window.

Hnh 2.4.4: Biu tng MDaemon Anti Virus ti thanh menu Chng trnh chy song song vi MDeamon. Double click vo biu tng MDeamon Antivirus n s m mt s ca s cho php thit lp thi gian cp nhp virus (nn mi ngy cp nhp mt ln vo na m).
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

18
2.4.5 Cu hnh domain chnh cho h thng (Primary Domain Configuration)[2] y l mc cu hnh quan trng nht ngi s dng c th gi v nhn mail. u tin khi ng chng trnh Mdaemon, chn Setup => Primary domain

Hnh 2.4.5: Ca s giao din chnh ca chng trnh B1: Thit lp tn ca Primary Domain v a ch ca my ch th.

Hnh 2.4.5.1: Tab Domain


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

19
- Nhp domain name vo 2 mc: Primary domain nam, FQDN for this host. - Domain IP: Nhp IP ca Server:172.16.10.12 B2: Cu hnh cho vic gi v nhn email.

Hnh 2.4.5.2: Tab Delivery - Chn mc Always send every outbound server... hng mail gi i qua ti khon Email online - Mail Server: in mail server ca c quan(thng thng c dng: mail.tn_min), v d: mail.baotieu.info - Tch vo mc ...requires authentication v in thng tin ti khon mail trung chuyn: catchall@baotieu.info. B2: Thit lp cc cng dch v s dng cho SMTP v POP m MDaemon s s dng thay cho cc cng mc nh. ng thi y cng c th thit lp cho cng ca IMAP v cng UDP s dng cho truy vn DNS server. Tt nht nn s dng cc gi tr mc nh v l cc gi tr chun m tt c cc th in t s dng gi v nhn th, ch cc trng hp c bit hoc phc v cho mc ch c bit no th mi thay i.
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

20

Hnh .2.4.5.3: Tab Port Phn SMTP/ODMR server ports: - SMTP/MSA server monitor these port: MDaemon s dng cng ny SMTP nhn th. - SMTP server connecter to this remote port when sending mali: Mdaemon s dng cng ny SMTP gi th n Mail server khc. Phn POP/IMAP server ports (IMAP ch c vi bn MDaemon Pro) - POP server monitor this port: MDaemon s dng cng ny cho kt ni POP n clients ly th. - POP server connecter to this remote port when collecting mail: Cng ny s s dng khi MDaemon nhn th t 1 POP3 Server. - IMAP server monitor this port: MDaemon s dng cng ny kt ni IMAP ca client ly th.

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

21
Phn Miscelaneous port. - Query DNS server using this UDP port: Cng m MDaemon s dng truy vn DNS. - LDAP port for database & address book posting: MDaemon s dng cng ny kt ni n LDAP server. - Listen for MDCConfig connection on this TCP port: MDaemon s dng cng ny kt ni n WebAdmin. - Nt Return port setting to defaults: Chuyn tt c cc gi tr v mc nh. - Nt Bind to new ports values now: Khi thay i bt k gi tr no trn chng ta cn nhn nt ny gi tr c hiu lc. B4:Thit lp a ch IP ca DNS chnh v DNS d phng cho php MDaemon truy vn xc nh tn min gi th. N cng bao gm cc thng s xc nh cc bn ghi MX v bin php x l khi tin trnh SMTP b li.

Hnh 2.4.5.4: Tab DNS


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

22
Phn DNS Server Settings: -Try to use DNS Server defined in windows TCP/IP settings: La chn cho php MDaemon server ly a ch DNS thit lp h thng h iu hnh windows s dng cho MDaemon truy vn DNS. - Primary DNS server IP address: a ch IP ca DNS server MDaemon truy vn cc bn ghi in t. - Backup DNS server IP address: a ch IP ca DNS server s dng d phng cho trng hp Primary DNS c s c. - Retry failed lookup attempts this many times: Nu v 1 l do no m truy vn DNS b li th MDaemon s thc hin 1s ln thit lp y. Nu chng ta c in DNS d phng th c 2 server s c thc hin. Phn A and MX Record Processing: - Query DNS server for MX Records when MDaemon truy vn bn ghi MX khi chuyn th. - Use A record IP address found within MX Record packets: Khi s dng c bn ghi A cho truy vn th in t. - Abort delivery if MX return 5XX after RCPT command: Bnh thng MDaemon s lin tc chuyn th n cc server ca bn ghi MX. Khi nhn c m phn hi 5XX ca lnh RCPT trong kt ni SMTP th c gng gi th ny s b hy b. Phn Local lookup tables: - Hosts file: Trc khi truy vn DNS, MDaemon trc tin s ly a ch x l t HOSTS file ca Window trc xc nh a ch ni s kt ni n gi th. delivering mail: Cho php

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

23
Nu HOSTS file c cha a ch IP ca Domain cn truy vn th MDaemon s khng cn truy vn DNS server. - Nt Edit MXCACHE file: MDaemon c 1 file MXCACHE.DAT ti th mc ../APP/.file lu gi cc truy vn ca DNS s dng li. N cho php truy vn DNS hot ng nhanh hn. Bm vo nt ny xem v sa file MXCACHE.DAT. - Edit hosts file: Xem v sa file HOSTS. B5: Thit lp gii hn m MDaemon s dng kt ni n cc my ch gi v nhn th v thi gian thit lp cc th tc gi nhn, thi gian truy vn DNS V ng thi cng c cc gii hn ti a cho php trung chuyn my ch th m 1 bc th c php trnh hin tng th chy vng.

Hnh 2.4.5.5: Tab Timers Phn Event Timers(IMAP option available in Pro version ony) - Wait XX seconds for sockets to connect before giving up: Khi kt ni c thit lp vi remote host, trong khong thi gian thit lp MDaemon s i cho remote host trao i th tc SMTP hoc POP3.
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

24
Nu u remote host khng bt u trao i th tc trong khong thi gian c thit lp th MDaemon s chuyn th ti gateway hoc retry queue ty thuc vo la chn tab Domain. - Wait XX second for A-record DNS server reponses: Tng t nh vi bn ghi MX nh l vi bn ghi A. -SMTP and POP sessions timeout after XX inactive minutes: 1 kt ni SMTP v POP s t ng kt thc nu khng c giao dch qua li gia 2 bn trong khong thi gian xc nh. - IMAP sessions timeout after XX inactive minutes: Kt ni IMAP s t ng kt thc hot ng nu khng c giao dch qua li gia 2 bn trong 1 khong thi gian xc nh. - IMAP NOOP and IDLE command trigger 1 minutes inactive timcout: La chn ny cho php nu IMAP khng thc hin giao dch th ch sau 1 pht s hy b khi khng c gi cc lnh NOOP hoc IDLE. 1 s client s gi lnh NOOP n gin ch l gi kt ni vn tn ti d khng c 1 giao dch no ang hot ng. La chn ny trnh cc kt ni kiu nh vy v bt tiu tn ti nguyn ca server. c bit l cho cc mail server c s dng nhiu IMAP. Phn Loop Detection and Control: - Maximum message hop count(1-100) : Theo tiu chun RFC khu th trung chuyn qua 1 server th n phi c gn thm phn header vo th. La chn ny cho php mail server trnh c hin tng cc th b gi i gi li, dn n lng ph ti nguyn bng cch m s ln gi. Nu qu trnh vt qu gi tr chn th th c chuyn vo th mc bad message. Phn Latency

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

25
- Latency XX milliseconds: Khong thi gian tr gia cc lnh th tc

POP/SMTP/IMAP. N dung trnh tnh trng qu trnh x l u mail server nhanh hn kh nng x l ca u client. B6: Thit lp s lng cc tin trnh m MDaemon s dng gi v nhn th (SMTP, POP v IMAP) ti 1 thi im. ng thi n cng thit lp s lng m MDaemon s gi v nhn ng thi.

Hnh 2.4.5.6 Tab Sessions. Phn SMTP: - Maximum concurrent SMTP outbound sessions: Gi tr y l s lng ln nht c th gi i bng SMTP trong 1 ln gi. Mi tin trnh s gi ra n khi ht th trong queue hoc l n lng ln nht c xc nh trong Max SMTP outbound messege spooled per session. V d:S th cn trong queue l 20 v gi tr thit lp y l 5, th ng thi s c 5 tin trnh cng thc hin v mi tin trnh gi i 4 th. - Maximum concurrent SMTP inbound sessions: S lng ng thi ca tin trnh SMTP gi n c chp nhn ng thi trc khi phn hi Server too busy.

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

26
- Max SMTP outbound message spooled per session: S lng ln ca th gi i trong 1 tin trnh trc khi dng v gii phng khi b nh. Thng nn t l 0 tin trnh lin tc gi th n khi queue trng. Phn POP/IMAP (IMAP option available in pro version only) - Maximum concurrent POP outbound sessions: Gi tr ln nht ca cc tin trnh POP m MDaemon c kh nng to ly th v bng Domain POP v MultiPOP. Mi tin trnh s ly th v cho n khi tt c kt ni ca DomainPOP v MultiPOP hon thnh v tt c th c ly v. - Maximum concurrent POP/IMAP inbound sessions: Gi tr ln nht ng thi m client c th kt ni n bng POP v IMAP m MDaemon cho php trc khi tr li Server too busy. B7: Thit lp iu khin cho php lu cc th c gi ra hoc vo MDaemon server. Cng c th thit lp lu c th ca Mailing list v MultiPOP.

Hnh 2.4.5.7: Tab Archival - Archive a copy all inbound/outbound mail: La chn ny bt tnh nng archive. Tnh nng ny s to thm 1 bn th gi ra hoc vo MDaemon server ri

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

27
chuyn n 1 a ch xc nh trong hp thoi Send a copy of every inbound/outbound email to these address. - Send a copy every inbound.outbound message a addresses: in 1 hoc nhiu a ch th m mun gi ti khi cc th chuyn qua MDaemon (cc a ch cch nhau bi du phy). - Include MDaemon mailing list message inbound the archive also: La

chn cho php Archive c tc dng vi c th ca Mailing list. - Include MultiPOP collected mail inbound the archive also: La chn cho php Archive c tc dng i vi c mail ly v bng MultiPOP. - Lable archive message with (archive copy) inbound message subject: Cho php biu din (Archive copy) vo phn subject ca cc bn th archivel. B8: Thit lp cc account lu khng c s dng hoc cc th lu li lu ngy trong inbox. Hng ngy vo na m MDaemon s xa cc th v cc account ht hn theo quy nh.

Hnh 2.4.5.8: Tab Pruning


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

28
Phn Account and Old Mail Pruning: - Automacally delete account if inactive for XX days(0=never): Thit lp s ngy m chng ta mun MDaemon t ng xa account khi ht hn. Gi tr 0 l khng bao gi xa d n nh th no. - Delete message older than XX days(0=never): Thit lp s ngy c php m th nm trong hp th ca ngi s dng trc khi b xa. Gi tr 0 th th s khng bao gi b xa d bao lu. - Purge deleted IMAP message older than : Thit lp s ngy IMAP message thit lp cnh bo xa s b xa khi hp th ca ngi s dng. Gi tr 0 ngha l khng b xa d thi gian l bao lu. Phn Public folder Pruning: - Delete message older than XX day(0=never): s ngy th trong th mc Public folder s b xa. Gi tr 0 tc l khng bao gi b xa. Phn Antivirus/Content Filter cleanup: - Delete all quarantined files: Xa tt c cc file virus ang b gi li. - Delete all quarantined messages: Xa tt c cc th ang b gi li. - Delete all restricted attachments: Xa tt c cc tp nh km b hn ch. B9 :Thit lp cho php MDaemon xc nh phi lm g vi cc th khng ng vi tn min m n qun l, khng bit, hoc khng xc nh c hp th ca ngi dng.

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

29

Hnh 2.4.5.9 Tab Unknow Mail Phn What To Domain with Mail for Unknown local users: - Route message back to sender: La chn cho php cc th n server m khng xc nh c ngi nhn s gi ngc li cho ngi gi. - Send message to the Postmaster user: th gi n m khng xc nh c ngi gi th gi n user Postmaster. - Place massage in bad message directory: Th n khng xc nh c ngi gi th chuyn n th mc Bad Message. Phn Advanced Option: Enable advanced options: M cc thit lp cp cao hn cho cc th khng

bit ni nhn. - Send the message to this host: Chuyn cc th khng xc nh c ni nhn n server c in bn di.
GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

30
- Use this address in SMTP envelope: a ch ny c in vo phn SMTP Mail Fromm ca th khi gi ra. - Use this TCP port: MDaemon s gi qua cng TCP in y, ch khng phi cng mc nh ca SMTP. B10: Thit lp Hng i

Hnh 2.4.5.10: Tab Dequeue - Signal ISP to dequeue waiting mail: MDaemon s gi tn hiu n 1 host xc nh host gi tr li cc th m thuc v MDaemon qun l. - Send signal once every [xx] times remote mail is processed: M c nh mi ln tn hiu dequeue th u nhn tn hiu s chuyn th. - Send signal to this remote host: in host m MDaemon s gi tn hiu. - Use this TCP port: cng kt ni.

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

31
- Hide dequeue session windows while they are in process: giu tin trnh n chy ngm. 2.5 Kim th Gi th trong mng ni b: Sau khi ci t MDaemon trn Mail server. Ta to 2 user test mail ni b. B1 ; Khi ng chng trnh -> chn Tap Account -> chn Account manager -> Chn New ri ln lt to 2 user nh hnh.

Hnh 2.5.1: Ca s giao din chnh

Hnh 2.5.2 Ca s to ti khon tk1 v tk2


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

32

Hnh 2.5.3 : Ca s qun l Account B2: Dng 1 my client no , s dng web browser truy cp vo trang ng nhp mail(WorldClient). G a ch IP mail server c dng http://172.16.10.12:3000 cng truy cp worldclient mc nh l 3000. TK 1 son th gi cho TK 2

Hnh 2.5.3: Ca s trang ng nhp mail(WorldClient) v hp thoi tk1

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

33

Hnh 2.5.4: Ca s hp thoi son th trn tk1 B3: Ti khon tk2 ng nhp mail v kim tra hp th n

Hnh 2.5.3: Ca s trang ng nhp mail v hp thoi inbox ca tk2


GVHD:TS.L Anh Ngc SVTH:L Th Hoa

34
2.6 Mt s vn thng gp Nhn email trng: l trng hp ngi dng nhn c nhiu hn 2 bn email t 1 ln gi. Khc phc: Ti phn qun tr email online, b chn mc Retain a local copy of forwarded mail . Gi/ nhn email Offline khng c: Khc phc: Khi gi mail offline khng c s c nhiu nguyn nhn, li ch yu do server offline hoc chng trnh Mdaemon trn server mail khng hot ng, qun tr vin cn kim tra li server hoc chng trnh mail Mdaemon trn server ni b. Trng hp khc: cn kim tra ti khon mail trung chuyn (catchall@baotieu.info) ng mt khu cha Hoc xem li cu hnh ti cc mc lin quan n ti khon ny theo hng dn phn Server Mail Offline. Mu ca MDaemon Icon trn System Tray Trng: Tt. Khng c email trn Local hoc Remote Queues. Blue: Tt. Mail c trong Local hoc Remote Quu. Vng: dung lng a sp ht. Xem Disk tab trn Miscellaneous Options. : Mng b ngt hoc a b y. Xanh l cy: System tray icon cho mt MDaemon Ghost session. Nhp nhy: xut hin phin bn mi ca MDaemon Mail b nhn i Nu ngi s dng ang s dng dch v POP th lm theo cch sau: B1: Chn Setup t thanh menu B2: Chn Miscellaneous B3: chn tab Servers

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

35
B4: Chn POP DELE command immediately removes messages from mailb

Hnh 2.6.1: Tab Servers B5: Chn Apply -> nhn nt OK. Li Time Out Errors khi kt ni vi Server Cch khc phc: B1: chn Setup -> chn Primary Domain -> chn tab Timers B2: Tng thi gian Event Timers thnh 60, 60, 30 v 30 B3: chn Apply -> nhn nt OK

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

36

Hnh 2.6.2: Tab Timers

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

37
KT LUN Qua t thc tp ny gip em hiu hiu thm v Email trong mng ni b. nm c mt s c im c bn, u nhc im ca Email,c lm quen vi MDaemon l 1 phn mm Mail Server hay v thng dng hin nay. Bi bo co ny trnh by r cc bc ci t v thit lp cc qun l cn thit qun l 1 mail server dng MDaemon. Tuy nhin, do kin thc cn hn ch cng nh thi gian thc hin cha nhiu nn vn cn rt nhiu nhng vn cha lm c nh: Thit lp gi mail ra ngoi Internet v c bit l cc vn chnh trong cuc chin chng spam, cuc chin spam ang dn tr thnh mt cng vic quan trng i vi cc qun tr vin email ngy nay. Pht trin MDaemon v sau ny s kt hp vi nhng ng dng kt hp vi nhng phn mm khc nh : Microsoft Outlook , Kaspersky

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa

38
DANH MC TI LI U THAM KH O 1. Embedded Electronics @ Vietnam, Chc nng ca Mdaemon mail server 2. Nguyn Vn Tn , Qun tr mng windows 2000(nng cao) 3. Trung tm in Ton&Truyn S Liu KV1, Thit lp v qun tr H thng th in t. 4. Vn Quang, Hng dn ci t Mdeamon Mail Server v SecurePlus Antivirus, ngy truy cp 1/10/2013, ng dn http://vanquangit.wordpress.com/2012/06/16/phan-3cai-dat-mdaemon-va-secureplus-antivirus/. 5. Vn phng - i Truyn thanh, Duy Tin : Kinh nghim t vic trin khai ng dng CNTT, ngy truy cp 11/10/2013, ng dn http://www.duytien.gov.vn

GVHD:TS.L Anh Ngc

SVTH:L Th Hoa