Está en la página 1de 19

I HC THI NGUYN

I HC CNG NGH THNG TIN & TT

BI BO CO
MN:VIBA S

Bo co viba s

MC LC
CHNG I: GII THIU CHUNG V H THNG VIBA MINI-LINK TN

.......... 1

I Gii thiu khi qut v thit b .................................................................................... 1


1 Tng quan v h thng .................................................................................................... 2
1.1 Thng s k thut ca h thng...................................................................................... 2
1.2 Cu trc h thng Mini-link TN .................................................................................... 3
1.2.1 Phn trong nh ............................................................................................................ 3
1.2.1.1 Module truy nhp AMM (Access Module Magazine) ........................................... 3
1.2.1.2

Khi x l node NPU(Node Processor Unit) .......................................................... 5

1.2.1.3

Khi m rng lu lng LineTermination Unit(LTU) ............................................. 6

1.2.1.4

Khi iu ch MM U2 (modem unit)..................................................................... 6

1.2.1.5

Khi chuyn mch v ghp knh SMU(Switch MultiplexerUnit) ................................ 6

1.2.1.6

Khi lc ngun PFU (Power Filter Unit) .............................................................. 7

1.2.2 Phn ngoi tri ........................................................................................................... 7


1.2.3 Cu hnh, vn hnh v qun tr h thng ................................................................... 8
1.2.3.1.Cu hnh v vn hnh h thng ................................................................................ 8
1.2.3.2. Qun tr h thng ................................................................................................... 11
CHNG II: LP T H THNG ..................................................... 13
2.1. Khu chun b thi cng .................................................................. 13
2.2. Lp t trong phng

..................................................................... 13

2.3. Lp t ngoi tri........................................................................................................ 14


2.4. Mu bn v sau khi lp t ......................................................................................... 16

Bo co viba s

CHNG I: GII THIU CHUNG V H THNG VIBA


MINI-LINK TN
I Gii thiu khi qut v thit b
Thit b MINI-LINK l dng thit b truyn dn Viba ni ting th gii ca
ERICSSON, hng sn xut thit b vin thng di ng hng u trn th gii.
c hn 500,000 b thit b MINI-LINK c bn ra trn ton th gii trong
c dng ph bin nht l trong cc mng thng tin di ng trong c cc
mng di ng ca Vit nam nh Vinaphone, Mobifone v sp ti l Viettel.
Thit b MINI-LINK c cc u im ni bt nh thit k gn nh, cng sut tiu
th thp, dung lng ln t E1 cho n STM-1, s dng di tn rng t 7 n 38
GHz. Hn th na h thng im-im ca MINILINK c th c s dng trong
cc cu hnh vng ring, hnh sao v hnh cy cng vi kh nng nh tuyn c
tch hp bn trong thit b. Nhm p ng nhu cu ngy cng cao ca mng thng
tin di ng th hi tip theo, hin nay Hng Ericsson a ra th trng dng sn
phm thit b Viba MINI-LINK TN (Traffic Node) c kh nng kt ni im-a
im.
Traffic Node l mt khi nim ch cc trm Viba c mt vi lin kt v tuyn
ti n. Cc h thng loi ny c hiu qu kinh t cao cng vi cc chc nng nh
tuyn v ghp knh. Mt khc n cn c kh nng bo v tt cho truyn thng
trong lp mng.

Bo co viba s

Hnh 1.1. H thng Mini-link TN

1 Tng quan v h thng


1.1 Thng s k thut ca h thng
Tn s:

7 GHZ

Cng sut pht: + 28dBm

Ngng thu: BER 10 exp -3 <-91dBm>

Ngng thu: BER 10 exp -6 <-87dBm>

ngten:

2.4m

ng dn sng: WC 42
Dung lng

Gdb= 42.5dBm
0.1dBm

E1<2 Mbps>, E2<8 Mbps>, E3<34Mbps>, STM1<155 Mbps>

Bng tn hot ng v tuyn c tn s trung tm : 7GHZ


Cu hnh v qun l ti ch hoc t xa bng phn mm trn my PC
H tr cc cu hnh: im-im, im-a im, vng ring, hnh sao, hnh cy. H
tr chc nng nh tuyn.

Hnh 1.1. Mt dng cu hnh h thng minilink TN ti trm


Bo co viba s

iu kin lm vic:
Cc khi trong nh:
Nhit : -5 +45C.
m: 5 95%.
Cc khi ngoi tri:
Nhit : -33 +45C
m: 5 100%

1.2 Cu trc h thng Mini-link TN


Mt phn t mng Minilink TN xt t kha cnh phn cng v lp t c chia thnh
hai phn:
Phn trong nh: gm module truy nhp AMM v cc module chc nng. AMM
cgn trc tip ln rack 19.
Phn ngoi tri: h tr nhiu bng tn khc nhau bao gm: 1 anten, 1 khi RAU
v cc ph kin lp t ng b. Khi s dng cu hnh bo v s cn 2 khi RAU
v 1 hoc 2 anten. Nu dng 1 anten th hai khi RAU c kt ni n anten
thng qua b chia.
1.2.1 Phn trong nh
1.2.1.1 Module truy nhp AMM (Access Module Magazine)
L module truy nhp trong nh c mt backplane gm nhiu khe cm lin kt tn hiu iu
khin, ngun cung cp, lu lng d liu. Cc module c cm vo cc khe khc nhau trn AMM.
a AMM 2p
- AMM 2p ph hp cho cc trm u xa dung lng va v nh hay cc trm lp.
- Kch thc 1U.
- C 05 khe cm k hiu: 00/module LTU, 01/module NPU, 02 v 03 dnh cho module MMU v mt
khe cm qut lm mt.

Bo co viba s

- Ngun cung cpAMM 2p c cp ngun -48V kt ni n NPU2. Ngun phn phi t NPU2
n cc module chcnngkhc qua bus ngun trn backplanecaAMM.
- Cng sut tiu th cc i: AMM2p = 160W (ph thuc vo cu hnh ca trm).
- Cng sut tiu th cc khi: NPU2=9W, LTU12x2=4W.
Ngun -48V
- H thng lm mt AMM 2p ca Viettel khng s dng qut lm mt. Lung khng kh lm mt t
nhin ivo t bn phi v thot ra bn tri ca AMM.

b AMM 6p
- AMM 6p ph hp cho cc trm dung lng ln
- C hai loi AMM 6p kit v AMM 6p B kit ph hp vi 2 loi MMU2 v MMU2B mi.
- Kch thc 3U.
- C 08 khe cm k hiu 00/PFU2, 01FAU2, 07/NPU8x2. Cc khe cn li 02, 03, 04,05, 06 dnh cho
SMU, MMU, LTU. Khi cm thm LTU hay s dng cu hnh bo v th module LTU v MMU bo
v s lp vo cc khe cm chn (V d hai MMU cmvo hai v tr lin k 03, 04; module LTU 16x2
cm vo v tr 06 nh hnh v diy tr LTU155e s dng cho giao din quang). Vi AMM 6p B
th khe cm k hiu00/PFU3, 01PFU3, cn FAU c hng dn v tr lp ngay trn thit b
- Ngun cung cp AMM 6p yu cu ngun -48V kt ni n PFU2 hoc PFU3. Ngun phn phi
t PFU2hoc PFU3 n cc module chc nng khc qua bus ngun trn backplane ca AMM.Cng
sut tiu th cc i: AMM6p = 316W (ph thuc cu hnh).Cng sut cc khi: NPU8x2=9W, PFU2
+ FAN2 = 16W, LTU16x2 = 5W, SMU2 =6W
- H thng lm mt
Bo co viba s

- Module FAU2 ng b theo AMM 6p gm 2 khi qut c chc nng lm mt choAMM. Lung
khng kh i vo t pha trc bn tay phi, thot ra pha sau bn tay trica AMM
1.2.1.2 Khi x l node NPU(Node Processor Unit)

Cc chc nng chung ca NPU:


+ Chuyn giao lu lng.
+ Gim st v iu khin h thng.
+ nh tuyn IP cho kt ni DCN.
+ Giao din Ethernet kt ni n mng LAN.
+ Lu tr, qun l truy nhp v d liu cu hnh.
+ Giao din USB cho kt niLCT.
C ba loi NPU:
a NPU2
- NPU2 dng cho loi AMM 2p. NPU2 c dung lng 04 lung E1, giao din USB
ktni n my tnh v giao din Ethernet 10/100 BASE-T.
Bo co viba s

b NPU 8x2
-NPU 8x2 dng cho loi AMM 6p. NPU 8x2 c dung lng 08 lung E1, giao din
10BASE-T Ethernet kt ni n mytnh, 03 cng Input/Output dnh cho ngi s dng.
c

NPU1_B:

- NPU1_B dng cho loi AMM 6p.L module ci tin, pht trin t NPU 8x2. NPU1_B c dung
lng 08 lung E1, giaodin USB kt ni n my tnh, cng 10BASE-T Ethernet, 03 cng
Input/Output dnh cho ngi s dng.
1.2.1.3 Khi m rng lu lng LineTermination Unit(LTU)
LTU c chc nng cung cp giao din, kt ni lu lng t cc lung SDH, PDH bnngoi. LTU c 02
loi:
a LTU 12x2

Dng cho AMM 2p, cung cp thm dung lng 12 lung E1.
b LTU 16x2
Dng cho AMM 6p (B), cung cp thm dung lng 16 lung E1.)
1.2.1.4 Khi iu ch MM U2 (modem unit)
- MMU2 l giao din trong nh n khi radio, s dng iu ch C-QPSK. MMU c ccloi vi dung
lng: 2x2, 4x2, 8x2, 16x2 Mbit/giy
1.2.1.5 Khi chuyn mch v ghp knh SMU(Switch MultiplexerUnit)
- SMU s dng vi cu hnh d phng 1 + 1. SMU cng c th c cu hnh giaodin n thit b
Minilink E. SMU h tr cc giao din:
+1xE3 + 1xE1
+1xE2 hay 2xE2
+2xE1
Bo co viba s

+2xE0 (2x64 Kbps) s dng cho kt ni IP DCN


+O&M (V24)
1.2.1.6 Khi lc ngun PFU (Power Filter Unit)
- PFU kt ni trc tip n ngun bn ngoi, c chc nng lc v phn phi ngun n cc khi plugin bn trong thng qua backplane. Module PFU2 c s dng cho loiAMM 6p. Module PFU3 c
s dng cho loi AMM 6p B.

1.2.2 Phn ngoi tri


Khi v tuyn RAU (Radio Unit)
Chc nng c bn ca khi RAU l pht, thu tn hiu v tuyn, chuyn i dng tn hiun v
i trn cp ng trc kt ni RAU v MMU. RAU kt ni n anten qua giao din ng dn
sng. Qu trnh thay th hay ngt kt ni ca khi RAU khng nh hng n anten .
RAU c cp ngun t MMU thng qua h thng cp ng trc. Hai loi RAU ang s dng
hin nay l RAU1 v RAU2, chng khc nhau v thit k c kh. RAU1 RAU2

Giao din kt ni bn ngoi ca RAU gm c:

1. Kt ni cp ng trc n MMU, connector 50 loi N.


2. Cc u tip t cho RAU.
3. im kim tra bng ng h hiu chnh anten.
4. Hai n led cnh bo
-Led : cnh bo khi RAU.
-Led xanh: bo cngun. K hiu RAU: RAU X Y F
X: cho bit loi thit k c kh (RAU1 hay RAU2).

Bo co viba s

Y: cho bit loi MMU ph hp tng ng. V d nu trng khng vit tc l phhp vi MMU
c iu ch C-QPSK.
F: cho bit di tn.

1.2.3 Cu hnh, vn hnh v qun tr h thng


Phn c lp t trong trm ca mt h thng MiniLink TN l mt khi n
cha bn trong cc card radio terminals dung lng trung bnh v cc card khc
cung cp cc giao din t E1, E2, E3 n STM1. Cu trc modul ha ca h thng
cho php cc card giao din mi c th cm thm vo ngay c khi h thng ang
hot ng. Chc nng nng cp phn mm t ng m bo h thng vn cung
cp lu lng khi thc hic cc cng vic thay th hoc nng cp. Vic nh tuyn
lu lng c iu khin bng phn mm ti thiu ha cc cp u ni, trong khi
tnh nng co-sites to kh nn tch hp vi cc trm Mini-Link E ang tn ti mt
cch d dng
1.2.3.1.Cu hnh v vn hnh h thng
Thc hin cc bi kim tra sau trn cc thit b u xa, u gn v ghi li kt qu vo bn
ghi kim tra MINI-LINK E:
Bc 1: Cc tham s thit lp
Mc ch: kim tra rng cc tham s chnh xc nh thit k c s dng.
Kim tra, bng cch s dng my tnh PC ci phn mm MSM, rng tt c cc tham
s thit lp c ci t theo mu S liu lp t.
Bc 2: Cp ngun DC
Mc ch: kim tra rng ngun DC chnh xc c cung cp cho MMU.
- S dng vn k s o in p DC gc cp DC kt ni vi MMU. Ghi li
gi tr trong bn ghi kim tra.
Bc 3: Cng sut u ra my pht.
Mc ch: kim tra rng cng sut u ra tng ng vi gi tr thit k.

Bo co viba s

- Nu cng sut ra khng thay i trong qu trnh ci t, phi ghi li gi tr t


bn ghi kim tra ca nh my. (Khng yu cu o).
- Nu cng sut ra c thay i qua MSM, ghi li gi tr . (Khng yu cu
o).
- Nu cng sut ra c thay i bng vic lp thm b suy hao c nh hoc
chnh bng tay b suy hao bin i, o cng sut ra bng my o cng sut RF
v ghi li gi tr vo bn ghi kim tra.
- So snh gi tr vi gi tr thit k. Lin h vi b phn thit k nu cc gi tr
ny khc nhau.
Bc 4: Mc u vo RF
Mc ch: kim tra rng mc vo tng ng vi gi tr thit k.
Trong h thng cu hnh im-im, mc thu trong mi khi v tuyn cn c o 2
ln. Mt ln vi tn hiu vo t khi v tuyn u xa 1, v mt ln vi tn hiu vo t
khi v tuyn u xa 2.
- c mc u vo RF thu c, trn mn hnh mt trc ca MMU hoc bng
cch s dng my tnh PC ci phn mm MSM. Ghi li mc ny. B phn thit k
cung cp cc mc cho c hai khi v tuyn trong h thng 1+1. So snh cc kt
qu thu c vi cc gi tr ny v ghi li chng trong bn ghi kim tra.
- So snh mc u vo RF vi mc tnh ton trong thit k ng truyn. Hi kin
b phn thit k nu sai lch ln hn 3dB trong iu kin khng b phading.
Bc 5: Kim tra nhiu
Mc ch: kim tra rng khng c cc tn hiu gy nhiu c th lm suy gim cht
lng.
-

Truy nhp thit b u cui xa qua chng trnh MSM v tt my pht xa.

Ch : Trong h thng im-im, c 2 my pht phi c tt ngun.


-

c mc u vo RF thu c. Nu mc ny 90 dBm, phi tham kho


kin ca b phn thit k. Sau khi thc hin bi kim tra, kch hot cc my
pht ln na v khi phcthng tinlin lc qua tuyn.

Bc 6: Kim tra cnh bo gn


Bo co viba s

Mc ch: kim tra rng cc khi trong nh v ngoi tri ang hot ng tt.
-

Kim tra trong MSM hoc trn mn hnh cc b ca MMU rng khng c cc
cnh bo u gn no c kch hot.

Bc 7: Cp lu lng v kim tra vic u ni


Mc ch: kim tra rng lu lng trong mi khi ang hot ng tt v tt c
cc im u ni cp lu lng l tt.
-

Kim tra rng mi tn hiu nhnh (2Mbit/s, 8Mbit/s hoc 34Mbit/s) c th c


loop tr li t trm xa ti u ni cp lu lng. Nu lu lng c nh
tuyn, bn trong AMM, vic kim tra ny phi c thc hin t trm xa c
lu lng c loop li.

Thc hin kim tra nhanh trn mi nhnh bng my o BER kim tra rng
lu lng ang truyn qua h thng.

Kch hot Cnh bo Lu lng u vo trong khi ci t lu lng, trong thi


gian kim tra nhnh . Trong khi kim tra nhnh, kim tra rng Cnh bo
Lu lng u vo s bin mt i vi nhnh .

Nngnh tng dy cp kim tra, kim tra vic u ni cthch hp hay


khng.

Bc 8: Kim tra chuyn i cu hnh im-im


Mc ch: kim tra tnh nng ca MMU khng cn thit, cc khi v tuyn v
chuyn mch SMU.
- thc hin vic kim tra ny, m bo rng my pht v my thu v tuyn 1
ang hot ng v ch chuyn mch c t t ng. Ni my o BER
vo mt trong cc nhnh v truyn lu lng.
- Ngt ngun ca MMU1 v kim tra, trn ca s thit b MSM, cc chuyn
mch h thng ca my pht v thu khi v tuyn 2. Kim tra trn my o BER
xem lu lng c khi phc li hay cha sau khi chuyn t khi v tuyn 1
sang khi v tuyn 2.
- Lp li vic kim tra chuyn i i vi khi v tuyn 2 (RAU 2) v MMU2.

Bo co viba s

10

- Kim tra chuyn i khng cn g: u ni my o BER vi mt trong cc


nhnh v truyn lu lng. Truy cp qua thit b MSM v vic kim tra s
c tin hnh. t ngng cnh bo AGC cho khi RAU thu tn hiu mc
trn mc thu c. Kt qu l, xy ra s chuyn i ti khi v tuyn khc.
Cc li bit phi khngkhng xut hin trn my o BER.
1.2.3.2. Qun tr h thng
Bc 9: Kim tra cht lng
Mc ch: kim tra cht lng hot ng ca chng vi ba sau mt thi gian hot
ng bnh thng c suy gim hay khng.
- Thit lp li s liu v cht lng cho c hai bn chng vi ba bng cch s dng
my tnh PC ci phn mm MSM. Tnh nng thit lp li c thtm thy trong
Ca s Qun tr Thit b (View menu). Nghincu kh nng hot ng cho c
hai thit b u cui, v d sau 24h.
- Nu khngc s suy gim cht lng, vic kim tra l OK. nhkm cc kt
qu kim tra vi Bn ghi kim tra ca MINI-LINK E sau khi kim tra xong.
- Nu cht lng b gim, thc hin o cho 24h tip theo. Nu cht lng tip
tc b gim, phi kim tra ng truyn v th tc lp t.
Bc 10: Kim tra EAC, RAC v NCC
Mc ch: kim tra vic u ni gim st mng MINI-LINK.
- u ni my tnh PC ci phn mm MSM vi cng O&M trn SAU v d
mng bng cch la chn Scan Local (d cc b) trong danh sch mng. Kim
tra xem tt c cc thit b u cui trong danh sch NCC m rng, EAC, v
RAC c c hin th trong ca s mng MSM.
Bc 11: Knh phc v (SAU)
Mc ch: kim tra vic thit lp knh phc v.
- m bo rng knh phc v c thit lp hp l.
- Khi s dng SAU Exp 2: Thc hin mt cuc gi th.
Bc 12: u vo ngi s dng (SAU)
Bo co viba s

11

Mc ch: kim tra cc im u ni USER In.


- Kch hot cc cng USER In (u vo ngi s dng) s dng v kim tra ch
s trong MSM.
Bc 13: u ra ngi s dng (SAU)
Mc ch: kim tra cc im u ni u ra bn ngoi.
- Ngt ngun DC cho 1 hoc vi MMU qua AMM v kim tra rng cc cnh bo
A v B ang kch hot.
Bc 14: Kim tra Cnh bo Qut
Mc ch: kim tra vic u ni cnh bo Qut.
- Ngt cp cung cp ngun DC cho khi qut. S dng my tnh PC ci phn
mm MSM kim tra rng cc cnh bo A v B ang kch hot.

Bo co viba s

12

CHNG II: LP T H THNG


2.1. Khu chun b thi cng
1. Trc khi di chuyn n v tr trm cn ch :
- Kim tra dng c lp t v trang b bo h lao ng.
- Kim tra tnh trng sc khe ca cc thnh vin trong nhm.
- Kim tra thng tin v trm v iu kin vo trm tin hnh lp t.
- Kim tra thng tin v vt t, thit b. c bit cn ch mt s vt t ph nh
DY T, lt, bng dnh, cao su non
2. Cc bc chun b khi n v tr thi cng:
- Kim tra s lng v chng loi thit b theo thit k nu pht hin sai st g phi
bo co vi cn b ph trch a ra bin php x l ph hp.
- Kim tra cc iu kin thi cng phi m bo an ton cho con ngi v thit b.

2.2. Lp t trong phng


Khi lp t trong phng cn ch :
+ Ch n cc thit b trong phng.
+ Do kim tra cc ngun cung cp.
+ Chn v tr lp t ph hp.
+ Thi cng theo ng tiu chun chung.
Tham kho cc bc lp t trong phong theo bng ch dn sau.

Bo co viba s

13

Cc li thng gp khi lp t trong phng:


+ Khng c nh rack 19 bng c n
+ Khng vn cht cc thit b vo rack 19
+ i dy khng gn gng
+ Thiu nhn, nh du nhn sai
+ Ra nhm lung trn phin krone
+ Thiu dy t, lp dy t sai

2.3. Lp t ngoi tri


Nhng im cn ch khi lp t phn Outdoor:
+ Lp t tuyt i ch n an ton.
+ Khng tc ng n cc thit b c sn trn ct.
+ Cc thit b lp trn cao phi c lp t chc chn.
+ Tun theo thit k kho st.
Bo co viba s

14

Kim tra thng s thit b


Tin hnh kim tra mt s gi tr thit b (theo s liu thit k)
1. Chng loi ca khi RAU
2. Kch thc anten

Phn bit loi RAU


Mt s loi RAU thng gp:
LOI RAU (RADIO UNIT)
Thit b 15GHz
K hiu

RAU 1

Thit b 7 GHz
Bng

tn

cao

thp

15/21 HP
RAU 1

Bo co viba s

tn

cao

thp

RAU 1

7/35 HP
K

15/22 HP
RAU 1

RAU 1

Bng

7/31 HP

15/25 HP
RAU 1

K hiu

RAU 1

7/33 HP
K

RAU 1

X
15

Cc bc lp t

Mt s li c bn

2.4. Mu bn v sau khi lp t


Sau khi thc hin cc phn cng vic lp t cn v li s ton b trm. Ghi r
cao anten, hng, chiu cao ct, chiu di cu cp, v tr phng my(tng), s
cc thit b trong phng my(c ghi r khong cch).
Bo co viba s

16

V d:

Bo co viba s

17