Σχορε

Σωεετ Ανδ Λοϖελψ
ϑονατηαν Κρεισβεργ∍σ Σολο

Αρνηειµ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

4
&4

Γυιταρ

b œœ ..
& œœ ..

5

b œœœ ...
œ.

j
j
œœœ Œ œœœ ‰ b œœœ Œ œœœ œœœ Œ
œ œ
œ
œ œ

œœ œœ
b œœ Œ œœ
J

œœ
œœ
J

œœ ..
œœ ..

b œœœ ...
œ.

œœ
œœ
J

œœ
b œœ

œœ
œœ

j
j
œœœ Œ œœœ ‰ b œœœ Œ œœœ œœœ Œ
œ œ
œ
œ œ
j
œœ .. œ b œœœ ...
œ
œ
.
œœ . b œ ‰ œ . b œœ .. œœ Œ œœœ
œ
œ. œ œ
J
œ. œ œ

b œœœœ ....
œ.

œœ b œœ ..
œœ œœ ..
J

j
.
œ
œ
œ
œ
œœœ œœœ œ œ
œœ ‰ œ b œ
œœ
.
œ
7
œ Χ˙
#œ œ œ
œ œ # œ œ.
œ
œœ
œœ Œ ‰ œœ ‰ J ‰ œ
j

Œ
Œ
b

b
& œ œ œ
J
J
J
œœœ œ
b
œ
œ
15

±
Γ -7
Χ7
Φ7
Β
Χ
Γ7
Χ
.
.
3
3
œ
œ

3# œ
œ. bœ
œ #œ œ
œ. œ. œ
œ
˙
œ
œ
‰bœ Œ œ
b œœ Œ Œ
œ œ ‰ b œœœ ... œœœ Œ
& bœ ˙
J
.
J
20
j
œ
& ‰ b œœœ Œ
œ
10

j
œ
œ
œ
œ
.
œœ œœ Œ b œœ .. œœ Œ
œ œ
œ.œ

Χ7

œ

œœ # œ
œ
œ
& b œœ Œ œ

25

Β.

j
œ
œœ ‰ b œœœ Œ
œ
œ

œ œ œ œ œ
‰bœ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ
J J J J J
Χ

±

Γ7

Χ

œ #œ œ
Φ -7

œ. œ # œœ .. b œœ
bœ œ. œ
J
Χ7

Γ -7

Β

b7

Φ7

˙˙
˙

œ
Œ

Χ

j bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ œ œ‰œ ‰œ
œ œ ‰ œœ .. œ ‰ b œœœ ‰ J
‰ b œœœ
bœ J J
&
œ œ
œ
b œ . œ.
30
b
b
b
b
Φ -7
Β7
Χ
Α -7
∆7
Ε
bœ œ bœ œ bœ œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ b œ b œ b b œœ
b
œ
J
J
b
œ
Œ ‰bœ ‰
bœ bœ
‰ b b œœ
&‰
œ œ
J
J
35
œ

œ œ #œ œ

Γαβριελ ∆αϖιλα

2

ΤΙΤΛΕ

œ.
œ
œ œ
œ Jœ œ œ # œ J
‰bœ Œ ‰ œ ‰ ‰ J

J
J

±
Γ -7
Φ7
Β
Χ
Γ7
Χ
œ
œ

#œ œ bœ
œ #œ œ œ œ œ
œ
.
˙
œ
œ
œ
‰œ ‰
œ ‰ œ ..
‰b œ Œ
b
œ
& b˙
J J
J
b œ . œœ
44
Α

b7

Γ7

Χ7

˙˙˙ # œ
Œ b˙

b œœ b b œœ
n œœ œœ œœ
& ‰ b œœ ‰ b b œœ Œ ‰ n œ ‰ œ ‰ œ Ó
J J J
J J
39

Χ7

7

Γ -7

œ bΧœ b 3œ œ
œ ‰ J
bœ œ

œ bœ œ
œ
œ
œ

j
bœ œ
œ ‰ b œœ Œ ‰ œ ‰ œ œ œ
œ
œ
J J
49

±
Φ7
Β
Χ
Γ7
Χ
Χ7
œ œ œ œ. œ
œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ Œ bœ œ Œ
œ
œ
œ
œ
Œ

b
œ


œ

bœ J J
&

J
53

Γ -7

Χ7

Φ7

3
‰ œj œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ

œ œ œ œ ‰ b œjœ ‰ b œœj Œ œœj ‰ ‰ b œœj Ó
&

58

Β

Χ

œ œ œ b œ ‰ œJ Œ
&

Γ7

±

œ œ #œ œ
3

‰œœ
J

Χ

œ œœœœ
œ
œ œ ‰ œJ

Βœ7

b

bΦœ-7
b b œœ

œ bœ

62

&

Βb œ7

b

Φ -7

Χ

œœ

66

‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ b b œœ Œ
J
J J J

œ bœ

70

Α

b

Α -7

Χ

œ œ œ ‰ œœ œœ Œ
J

Γ7
b
œ
b
œ
b
œ

bœ œ œ bœ œ bœ bœ
œœ
b
œ
n
œ
œ œ œ œ.
œ
&
J
J
J

b

Εœ

b7

3

Ó

∆œ7b œ

b

œ
‰ J

Χ7

3
œ œœŒ
œ
b
œ
œ

ΤΙΤΛΕ
7
Φ

3
±
7
Γ -7 b œ b œ
Χ
Γ
œ
œ b œ b œ b œ œ œ œ Βb œ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ J
œ
œ œ œœ œ œ œœ b œ œ œœ œ œ
bœ œ
b
œ
Œ
b
œ
b
œ
&
œ
#œ J œ J œ
J J

75

Χ7

Χ

80

Φ7

&

˙
b b ˙˙

85

œ Œ b œœ œœœ
œ

3

j
b
œ

œ
& œ œ Ó
90
±
Χ
Γ7

3

Φ -7

Β

bb œœœœ ...

b
.
&

œ

œ
œ

b7

œ b œ b œ n œœ

œ œ bœ Œ
œ


Γœ-7
Χ7œ
Φ7
Β
œ
3
œœ œ œ
œ
b œœ b œœ Œ b œœ œ œ œ
J‰Œ ‰J
œœ
b
œ
Φ -7

Χ

95

Χ7

3

œ bœ œ

œ Œ
&œ œ œ œ œ œ œ

œœ Χœœ # œ
bœ œ
J

b œœ
‰ œ

. œ œ . œœ ˙˙
b œœœ .. œœ œœ .. œ ˙ Ó
J
J

± Γ7
Β
Χ
Χ
œ œ bœ œ
3b œ
œ œ œ œ bœ œ
‰J œ
‰ b œœ ‰ œœ Œ Ó ‰ œ œ œ

J
J J

œ #œ œ œ œ œ œ
&

7

Γ -7

œ
‰ b b œœœ
J

‰ b œœœ Œ
J

Β

b

Α -7

œ œ3 œ œ
b œœ
b
œ
b
œ ‰
‰ b œœJ

Χ

œ b œ b œJ
œ ˙
‰ J ‰ ˙˙˙

˙
˙˙˙

Χ

b7

b7

Ε

œ
‰ J

b

œœ
b œ b œ b œ b œœ ˙˙
J‰
œœ Œ
˙˙

Œ

99

7
bΑœ

b

&

7

7

Γ
Χ
b œ b œ œ3 œ œ œ3 œ œ3 œ œ œ3 œ œ3 œ œ œ3 œ œ3 œ œ œ3 œ œ3 œ œ œ3 œ b 3œ œ

œ
œ
œ
œ
œ
3

103

3
œ3 œ b œ œ3 œ œ3 œ œ3 œ œ œ3 œ œ b œ œ œ3 œ œ œ3 œ Γb œ-7b œ3 b œ œ3 œ œ œ3 œ œ3 œ
œ
œ
œ

œ

106

Φ7

œ
b œœ ‰ b œœœ ..
J
Œ
.
&
J
109

Β


b b œœœ ... b œœœ œœœ
J J

± Γ7
œœ b œœ
œ
œœ œœ Œ œœœ

Χ

n œœ
œœ
J

Χ7

Χ

œœ œœ œœ # # œœ
œœ ‰ œœ œœ # œœ
J J

œœ
# œœ
J

œœ
œœ

b œœ
œœ

œœ
œœ Œ

ΤΙΤΛΕ
Γ -7

4

œœ b œœ
& # œœ œœ

114

Χ

œœ

œœ ‰ j ‰ j ‰ œœœ ‰ œœ
œ œ #œ œ
œ œ J J
Γ7

±

œœ
œœ ‰ Œ
J

œœ b œœ
œ
# œœ œ

Χ7

œœ b b œœ ..
œœ ‰ b œœ ..

Φœ7

Β

œœ b œœœ ... b œ œ œ œ œ œ
œ œ. Œ
b œ ‰ œ ‰ Jœ
J
J

Χ7

Χ

3 œ
œœ œœ b œ œ œ œ
3b œ
3 bœ
œœ
œ
œ
b
œ
œœ œœ Œ J ‰ J œ œ œ œ
œ
œ
œ
Œ
b
œ
Œ

b
œ
œ
&
œ
œ
œ
J J
119

±
Γ -7
Χ7
Φ7
Β
Χ
Γ7
3
œ œ b˙
œ œ œ ‰ œ Œ ‰ j œ œ b 3œ œ œ œ3 # œ
œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ
œ
œ
œ
J
œ
&
œ œ

œ
œ œ œ #œ


œ œ b b ˙˙˙

124

Χ

Φ -7

Β

b7

b7

Ε

b

Φ -7

Χ

Β

b7

bœ œ œ
bœ bœ
3
b
œ
j
b
œ
b
œ
œ
3
3
3
œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
b
œ
n
œ
œ
b
œ
œ œ œ #œ
‰ œœ ‰ J
Œ ‰ œœœ ‰ J
Œ ‰ œœ ‰ J
&
J
J
128
b

Α -7

Χ

Α

œ b œœ .. œ œ œ b œœœ œ b œ
J
Œ
œœ .. J J
J ‰ J ‰

œœ œ œ œ œ
œ
œ
œ
&‰ J‰J

b7

œ b œœ b œ œ b b œœœ n œ
b b œœ
bœ ‰ J

132

Γ7

Χ7

œœœ ... # # # œœœ ... n n n œœœ
‰ bœ. nœ. bœ
J

œ œœ œ
Ó
& œ

œœœ
œ

# œœœ œœœ
œ bœ Œ

œœœ
‰ œ
J

136

Γ -7

œœ
œ
& Œ ‰ b Jœ

œœ
œœ

œœ œ
œœ ‰ J

Φœ7

Β

bœ œ œ œ
b
œ
b
œ
J œ J J # œœ J
œ
œ

œ bœ œ œ
J b œœ J J œœ
# œœ

140

Χ

&‰

144

œœ .
.
bœ.

œ
œ
œ

œœœ # # # œœœ ... n n n œœœ # œœ œœœ
œ n œ . b œ œœ œ
J
±
Χ
Γ7
œ #œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
J