Está en la página 1de 33

Hng dn n tp mn: Thng tin v tinh

1. L thuyt: - Chng 1: Tng quan v thng tin v tinh: + u nhc im ca h thng thng tin v tinh; + Phn b tn s cho h thng thng tin v tinh. Chng 2: Qu o v tinh + Cc nh lut Keppler + Cc dng qu o v tinh: c im, thng s Chng 5: Phn khng gian ca h thng thng tin v tinh: + Phn h iu khin t th ca v tinh + Phn h o bm v iu khin t xa. + B pht p v tinh: s khi, chc nng cc phn t ca b pht p. Chng 8: Cc phng php a truy nhp trong thng tin v tinh + a truy nhp phn chia theo tn s: FDMA (nguyn l, c im) + a truy nhp phn chia theo thi gian: TDMA (nguyn l, c im; cu trc khung v cm) 2. Bi tp: - Bi tp chng 2: Tnh gc nhn ca trm mt t (gc ngng v gc phng v) - Bi tp chng 7: + Tnh nhit tp m ca my thu v tinh + Tnh cng sut tp m nhit, mt ph cng sut tp m. + Tnh t s tn hiu trn tp m (Pr/N) u vo, u ra ca my thu v tinh; (Pr/No) ng ln, ng xung v ton tuyn thng tin v tinh.

CNG N TP THNG TIN V TINH

Cu 1. u nhc im ca h thng TTVT u im: - Vng ph sng rng, do qu o ca cc v tinh c cao ln so vs tri t, cc v tinh c th nhn thy 1 vng rng ca tri t. - Dung lng thng tin ln, do sd bng tn cng tc rng v k thut a truy nhp cho php t dng lng ln trong tg ngn m t loi hnh thng tin khc c th t c - tin cy v cht lng thng tin cao, do lic lc trc tip gia v tinh v trm mt t, xc sut h hng trn tuyn lin lc rt thp, nh hng do nhiu v kh quyn ko ng k - Tnh linh hot cao, do h.thng lin lc v tinh c thit lp rt nhanh chng v c th thay i rt linh hot ty theo y/c sd - C kh nng ng dng trong thng tin di ng v thng tin lin lc ton cu. Nhc im: - u t ban u cao - Thi gian lm vic tng i ngn (7 10 nm) - C 1 s gii hn sd nh: qu o, phn chia tn s, cng sut bc x, - Kh nng truy cp ti ngi sd i khi gp kh khn v k thut hoc nhng nguyn nhn khc. - Kh khn hoc chi ph rt tn km cho bo dng - Ph thuc thit b phng.

Cu 2. Phn b tn s cho h thng TTVT Mc ch: Nhm hn ch can nhiu ln nhau gia cc v tinh v vs cc trm, i pht sng Gii hn ca di ph lm vic Th tc: Thng c tin hnh trc khi phng 5 nm Cn c vo nhim v, yu cu ca v tinh, la chn bng tn lm vic

La chn cc tn s ring bit khc (up/downlink) Lm th tc ng k vs y ban q.l tn s quc t (IFRB) thuc hip hi vin thng q.t (ITU)- cp chnh ph ITU chp nhn v phn b tn s Chia vng: tin cho vic quy hoch tn s, ton th gii c chia thnh 3 vng Vng 1: Chu u, Chu Phi, Lin X c v Mng C Vng 2: Bc M, Nam M v o Xanh Vng 3: Chu (tr vng1), c v ty nam Thi Bnh Dng Trong cc vng ny bng tn c phn b cho cc dch v v tinh khc nhau, mc d mt dch v c th c cp pht cc bng tn khc nhau cc vng khc nhau.Cc dch v do v tinh cung cp bao gm: Cc dch v v tinh c nh (FSS) Cc dch v v tinh qung b (BSS) Cc dch v v tinh di ng (MSS) Cc dch v v tinh o hng Cc dch v v tinh kh tng Tng phn loi trn li c chia thnh cc phn nhm dch v; chng hn dch v v tinh c nh cung cp cc ng truyn cho cc mng in thoi hin c cng nh cc tn hiu truyn hnh cho cc hng TV cp phn phi trn cc h thng cp. Cc dch v v tinh qung b c mc ch ch yu pht qung b trc tip n gia nh v i khi c gi l v tinh qung b trc tip (DBS:direct broadcast setellite), Chu u gi l dch v trc tip n nh (DTH: direct to home). Cc dch v v tinh di ng bao gm: di ng mt t, di ng trn bin v di ng trn my bay. Cc dch v v tinh o hng bao gm cc h thng nh v ton cu v cc v tinh cho cc dch v kh tng thng cung cp c dch v tm kim v cu h. Mt s bng tn sd chung cho cc dch v v tinh: Di tn, GHz 0,1 0,3 0,3 1 12 24 48 8 12 K hiu bng tn VHF UHF L S C X

12 18 18 27 27 40 40 75 75 110 110 300 300 3000

Ku K Ka V W mm m

Bng Ku sd cho: Cc v tinh qung b trc tip (di thng c sd l vo khong 12 n 14 GHz v c k hiu l 14/12 GHz); mt s dch v v tinh c nh. Bng C sd cho: Cc dch v v tinh c nh (di con c sd rng ri nht l vo khong t 4-6 GHz, c k hiu l 6/4 GHz); cc dch v qung b trc tip ko c sd bng ny. Bng VHF sd cho 1 s dch v di ng v o hng v truyn s liu t cc v tinh thi tit. Bng L sd cho cc dch v di ng v cc h thng o.

Cu 3. Cc nh lut Kepler 1. nh lut Kepler th nht: ng cg ca 1 v tinh xung quanh vt th s cp s l mt hnh elip

Hnh 2.1. Cc tiu im F1, F2, bn trc chnh a v bn trc ph b i vs 1 elip Tm khi lng ca h thng 2 vt th ny c gi l tm bary lun lun nm ti 1 trong 2 tiu im Bn trc chnh ca elip k hiu l a, bn trc ph l b. lch tm e c x:

lch tm v bn trc chnh l 2 thng s x cc v tinh quay quanh tri t: 0<e<1 v 1 qu o v tinh; khi e=0 qu o tr thnh ng trn. 2. nh lut Kepler th 2: Trong cc khong tg bng nhau, v tinh s qut cc din tch bng nhau trong mt phng qu o ca n vs tiu im ti tm bary.

Hnh 2.2. nh lut Kepler th 2 Nhn xt: v tinh phi mt nhiu thi gian hn bay ht 1 qung ng cho trc khi n cch xa qu t hn. Thuc tnh ny c sd tng khong tg m 1 v tinh c th nhn thy cc vng quy nh ca qu t. 3. nh lut Kepler th 3: Bnh phng chu k qu o t l bc 3 vs khong cch trung bnh gia 2 vt th (bn trc chnh a)

i vs cc v tinh nhn to bay quanh qu t, ta c:

Trong , n l chuyn ng trung bnh ca v tinh(rad/s). l hng s hp dn a tm qu t; = 3,9860051014m3/sec2. chu k qu o o bng giy:

Cu 4: Cc thut ng ca qu o v tinh. Vin im (Apogee). im xa qu t nht. cao vin im c k hiu l ha. Cn im (Perigee). im gn qu t nht. cao ca im ny c k hiu l hp. ng ni cc im cc (Line of apsides). ng ni vin im v cn im qua tm tri t (La). Nt ln (Ascending). im ct gia mt phng qu o v xch o ni m v tinh chuyn t Nam sang Bc. Nt xung (Descending). im ct gia mt phng qu o v xch o ni m v tinh chuyn ng t Bc sang Nam. ng cc nt (Line of nodes). ng ni cc nt ln v nt xung qua tm qu t.

Gc nghing (Inclination). Gc gia mt phng qu o v mt phng xich o,k hiu i. Qu o ng hng (Prograde Orbit)). Qu o m v tinh chuyn ng cng vi chiu quay ca qu t, i=0 n 90 . Qu o ngc hng (Retrograde Orbit). Qu o m v tinh chuyn ng ngc vi chiu quay ca qu t. Gc nghing ca qu o ngc hng nm trong di t 900 n 1800. Agumen cn im (Argument of Perigee). Gc t nt xung n cn im c o trong mt phng qu o ti tm qu t theo hng chuyn ng ca v tinh, gc ny c k hiu l .

Cu 5. Cc dng qu o v tinh: c im, tham s Phn loi theo tnh cht: Qu o a tnh Qu o nghing elip Qu o ng b mt tri Qu o bn ng b Phn loi theo cao: GSO: qu o a tnh MEO: qu o trung LEO: qu o thp HEO: qu o elip cao 1. Qu o thp LEO: qu o c cc chm v tinh TTD l nhng LEO c mt phng qu o nm nghing ( nghing ph thuc vo nhim v ca v tinh, nhng cng gn 900 th vng bao ph cng ln) 2. Qu o trung gian MEO: cao 10000 20000 km. cao ny, ch cn 10 v tinh l ph sng ton cu, trong khi qu o thp phi hng t, c khi phi my trm qu. So vs v tinh a tnh, v tinh MEO cho cht lng truyn thng tt hn (t ting vng hn, tg tr ngn hn), dng t c/s hn truyn tin 3. Qu o elip cao HEO: v tinh thng tin cho nhng vng v cao phi dng qu o elip cao. V tinh Molnva ca LX c, vs cn im 400 600 km trn nam bn cu v vin im 40000 km trn bc bn cu, mt phng qu o nghing 63 0, cky T = 12h.

Mi v tinh bay phn trn ca qu o trong 2/3T trong tm nhn ca phn ln bn cu bc. thng tin 24/24h, cn c 3 v tinh b tr cch u nhau trn cng 1 qu o. 4. Qu o a tnh: mt v tinh qu o a tnh s tr nn bt ng so vs mt t v th n c gi l v tinh a tnh. iu kin qu o l a tnh: V tinh phi quay theo hng ng vs tc quay = tc quay ca qu t. Qu o l g trn Gc nging i = 0 Bn knh qu o aGSO = 42164km

P 2 3 aGSO = 42

cao qu o a tnh:

hGSO = aGSO aE = 35.786(km)

(aE: bn knh xch o ca tri t = 6387 km) Cc thng s cho qu o a tnh: Gc nhn ca anten: gc phng v AZ v gc ngng EL Ba thng s x gc nhn: V trm mt t E Kinh trm mt t E Kinh v tinh SS Quy nh: cc v bc l cc gc dng, cc v nam l cc gc m. Cc kinh ng l cc gc dng v cc kinh ty l cc gc m Thng s v tam gic cu: a = 900, c = 900 - E, B = E - SS Quy tc Napier: b = arcos (cosB.cosE)

sin B A = arcsin sin b

Trm mt t nm pha ty im di v tinh B<0 Trm mt t nm pha ng im di v tinh B>0 V trm mt t l bc, c < 900 V trm mt t l nam, c>900

Khong cch t trm mt t n v tinh:

Gc ngng:

Gc gii hn tm nhn: Cu 6. Phn h iu khin t th ca v tinh n nh trm (iu khin t th) gi cho cc anten v tinh

chiu n nh trn mt t ng vo vng thng tin, gc lch cho php nm trong 0,1 0 hoc 0,050. iu khin t th ca v tinh bao gm: Xc nh t th hin thi Xc nh sai lch gia t th hin thi v t th mong mun To ra cc moment gim thiu sai lch Mc ch ca iu khin t th: Trong qt iu khin v duy tr qu o, t th ca v tinh phi c tr v duy tr hng xc nh Mt v tinh n nh t quay c thit k gi trc quay ca n tr n mt vi hng c bit no trong kg Mt v tinh n nh 3 trc hng tri t phi gi ba trc ca n cng tim cn ba trc ca h to qu o, iu ny c ngha i vi hu ht cc v tinh truyn thng Trong cc v tinh thm d tri t, h iu khin t th ca v tinh cho php cc payload bm n cc mc tiu xc nh trn mt t Mt v tinh khoa hc quan st bu tri phi di chuyn cc thit b quang hc ca n n cc ngi sao trong v tr vi mt vi thnh phn ca c.g gc. Cu 7. Phn h o bm v iu khin t xa Phn h TT & C (Teclemetry Tracking and Command - o bm v iu khin t xa) thc hin 1 s chc nng thng xuyn trn v tinh. Chc nng o t xa c th hiu nh l o trn 1 c ly xa. Chng hn to ra 1 tn hiu in t l vi cht lng o, m ho v pht n n trm xa (trm mt t). D liu trong tn hiu o t xa c c thng tin cao nhn c t cc b cm bin mt tri v mt t, thng tin mi trng nh cng t trng v phng, tn sut nh hng ca cc thin thch... v cc thng tin v tu v tr nh: nhit , in p ngun, p sut nhin liu. Lnh iu khin: cc s liu lnh iu khin v tinh t trm mt t C th coi o t xa v iu khin l cc chc nng b ln cho nhau. Phn h o t xa pht thng tin v v tinh n trm mt t, cn phn h iu khin thu cc tn hiu, thng l tr li cho thng tin o t xa. Phn h iu khin gii iu ch v khi cn thit gii m cc tn hiu iu khin ri chuyn chng n thit b thch hp thc hin hnh ng cn thit. V th c th thay i cao, u thm hoc ct bt cc knh, nh

hng li anten hoc duy tr qu o (maneuvers) theo lnh t mt t. trnh thu v gii m cc lnh gi, cc tn hiu iu khin c mt m ho. Bm v tinh: Xc nh v tr v tc ca v tinh (up/downlink) pht i cc tn hiu hiu chnh tng ng Thc hin bng cc tn hiu hi ng c pht i t v tinh v c TT&C trm mt t thu Bm c bit q.trng trong cc g chuyn v dch qu o ca qt phng v tinh Khi v tinh n nh, v tr ca v tinh a tnh c xu th b dch do cc lc nhiu khc nhau, cn bm theo s x dch ca v tinh v pht i cc tn hiu hiu chnh tng ng Cc hi ng bm c th c pht trong knh o t xa hay bng cc sng mang hoa tiu ti cc tn s trong 1 s cc knh thng tin chnh hay bi cc anten bm c bit. Cu 8. B pht p v tinh: s khi, chc nng cc phn t ca b pht p B pht p bao gm tp hp cc khi ni vi nhau to nn mt knh thng tin duy nht gia anten thu v anten pht trn v tinh thng tin. Cc b pht p lp trn v tinh c chc nng tng t nh cc b pht p trn mt t, nhng y/c c tin cy rt cao, trng lng nh v tiu th t nng lng. Chc nng chnh ca b pht p l thu sng v tuyn t cc trm mt t, khuych i v bin i tn s ca chng, ri truyn chng tr li cc trm mt t. Phn loi: B pht p n:

B pht p ti sinh:

T chc tn s cho thng tin v tinh bng C: - Bng thng n nh cho dch v bng C l 500 MHz v bng thng ny c chia thnh cc bng con, mi bng con dnh cho mt b pht p. rng bng tn thng thng ca b pht p l 36 MHz vi on bng bo v gia cc b pht p l 4MHz. V th bng tn 500 MHz c th m bo cho 12 b pht p. - Bng cch ly phn cc, ta c th tng s b pht p ln 2 ln. Cch ly phn cc cho php sd cng mt tn s nhng vi phn cc ngc chiu nhau cho 2 b pht p. - Bin php cch ly phn cc: i vi phn cc tuyn tnh, ta c th cch ly phn cc bng phn cc ng v phn cc ngang. i vi phn cc trn, cch l phn cc nhn c bng cch s dng phn cc trn tay phi v phn cc trn tay tri. - quy hoch tn s v phn cc (tn s o bng MHz)
4 36 500 Ph n cc ng 6105 6145 6185

6085 6125 6165 Ph n cc ngang

Hnh 7.1. Quy hoch tn s v phn cc - Ti sd tn s bng cc anten bup hp, kt hp vs ti sd theo phn cc cung cp rng bng tn hiu dng 2000 MHz trn c s rng thc t 500 MHz. Cc knh ca b pht p v tinh (hnh 7.2):

Hnh 7.2. Cc knh ca b pht p v tinh - Di tn thu hay di tn g ln l 5,925 n 6,425 GHz. Cc sng mang c th c thu trn 1 hay nhiu anten phn cc. - B lc vo cho qua ton b bng tn 500 MHz n my thu chung v loi b tp m cng vs nhiu ngoi bng - Trong di thng 500 MHz ny c th c rt nhiu sng mang c iu ch v tt c cc sng mang ny u c khuch i, bin i tn s trong my thu chung - Bin i tn s chuyn cc sng mang ny vo bng tn s g xung 3,7 n 4,2 MHz vs rng 500 MHz - Sau cc tn hiu c phn knh vo cc rng bng tn ca tng b pht p.

Cu 9: S khi my thu v tinh, chc nng cc khi.


My thu d phng

T b lc v o B ti n khuy ch i 1,5dB B khuy ch B trn i 23 dB

n b ph n knh

28,5 dB

60 dB

B gia o ng 2,225 GHz

Hnh 9.1. S khi ca my thu bng rng v tinh My thu c d phng kp phng trng hp s c. Bnh thng ch c my thu cng tc c s dng, khi c s c my thu th hai c t ng chuyn vo thay th. Tng u ca my thu l b khuch i tp m nh (LNA:low noise amplifier). B khuch i ny ch gy thm mt t tp m cho sng mang c khuch i, nhng vn m bo khuch i sng mang n c th vt qua c mc tp m cao hn trong tng trn tip sau. LNA tip tn hiu cho mt tng trn. Tng ny cn c tn hiu dao ng ni bi n i tn s. Cng sut tn hiu cp t b dao ng ni cho u vo b trn khong 10dBm. Tn s ca b dao ng ni phi rt n nh v c t tp m. B khuch i th hai sau tng trn c nhim v m bo h s khuch i vo khong 60 dB. Cc mc tn hiu so

vi u vo trn hnh v c cho dB. S phn chia khuch i ti 6GHz v 4GHz trnh dao ng xy ra nu khuch i qu ln trn cng mt tn s. My thu bng rng ch s dng cc thit b tch cc bn dn. Trong mt s thit k, cc b khuch i diode tunnel c s dng cho tin khuch i ti 6GHz trong cc b pht p 6/4- GHz v cho cc b khuch i thng s ti 14 GHz trong cc b pht p 14/12-GHz. Vi s tin b ca cng ngh Transitor trng (FET), cac b khuch i FET m bo hiu nng ngang bng hoc tt hn hin c s dng trong c hai bng tn. Cc tng trn diode c s dng. B khuch i sau b trn c th s dng cc transistor tip gip lng cc (BJT) ti 4GHz v FET ti 12 GHz hay FET cho c hai bng.

Cu 10. B phn knh vo ca b pht p Chc nng B phn knh vo phn chia u vo bng rng (3,7 4,2 MHz) thnh cc knh tn s ca b pht p Cc knh ny thng c t chc thnh cc nhm s chn v s l Mc ch: tng thm phn cch knh v gim nhiu gia cc knh ln cn trong mt nhm Nguyn l h u ra ca my thu c a n 1 b chia cs, b chia cs li tip sng cho 2 dy circulator ring bit Ton b tn hiu b bng rng c truyn theo tng dy v phn knh t c nh cc b lc knh ni n t circulator Mt b lc c rng bng 36 MHz v c iu chnh n tn s trung tm ca bng Mc d tn hao trong b phn knh kh ln, cc tn hao ny d dng c b tr trong tng khuch i cho cc knh pht p. Cu 11. B khuch i cng sut

B khuch i cs ring m bo u ra cho tng b pht p Trc mi b khch i cs l b suy gim u vo dng iu chnh u vo ca b K cs n mc mong mun B suy hao c phn c nh v phn thay i: Phn c nh cn bng cc thay i suy hao vo sao cho cc knh pht p c cng suy hao danh nh iu chnh c thc hin trong qt lp rp. Phn suy hao thay i thit lp mc cho tng kiu ng dng * B K/ n sng chy(TWTA): c s dng rng ri trong cc b pht p m bo cng sut ra cn thit cho anten pht. Trong n sng chy, sng tia in t gm: si nung, catt v cc in cc hi t to ra chm tia in t. Trng t gii hn tia in t truyn trong dy xon. Tn hiu v tuyn cn K/ c cp cho dy xon ti u gn catt nht v to ra sng chy dc dy xon. Trng in t ca sng s c thnh phn dc dy xon. Trong mt s vng trng ny s gim cc in t trong chm tia v trong mt s vng khc n s tng tc cc in t trong chm tia. V th in t s co cm theo tia. Tc trung bnh ca chm tia c xc nh bi In p 1 chiu trn colector v c gi tr ln hn tc pha ca sng dc dy xon. Trong iu kin ny, s xy ra s chuyn i nng lng; ng nng trong chm tia c bin thnh th nng ca sng.

Thc t, sng s truyn dc theo dy xon gn vi tc nh sng, nhng thnh phn dc trc ca n s tng tc vi chm tia in t. Thnh phn ny thp hn tc nh sng mt lng bng t s gia bc xon v chu vi. V s gim tc pha ny, nn dy xon c gi l cu trc sng chm. u im ca b khuych i ny so vi cc b khuych i n in t khc l n c th m bo khuych i trn 1 rng bng tn kh rng. Nhc im: c tnh truyn t b mo nn cn iu chnh cn thn mc vo TWT gim thiu mo Cu 12: Trnh by phn h anten ca b pht p? Aten trn v tinh thc hin chc nng kp: Thu ng ln v pht ng xung. Chng c nhiu loi: t cc anten dipole c t tnh v hng cc anten tnh hng cao phc v cho vin thng, chuyn tip truyn hnh v pht qung b Bp sng ca anten thng c to ra bi cc anten kiu phn x, thng l b phn x parabol trn xoay h s K/ ca anten phn x parabol so vi b pht x ng hng c xc nh theo phng trnh sau:

D
2

G = 1

Trong ; l bc sng ca tn hiu, D l ng knh b phn x v 1 l hiu sut mt m ca anten(thng c gi tr = 0,55) . rng bp sng -3dB c xc nh gn ng nh sau 3dB 70 /D T s D/ c coi l h s ch cht ca cc phng trnh trn: H s K/ t l thun vi (D/)2 v rng bp sng t l nghch vi D/ . V th h s K/ s tng khi rng bp sng hp hn = cch tng kch thc b phn x v gim bc sng. Cc b phn x kch thc ln l cc b phn x bng 6/4 GHz. Cc b phn x trong bng tn 14/12GHz vi cng hiu nng s c kch thc nh hn nhiu.

Cu 13: Nguyn l a truy nhp FDMA. u nhc im. 1. Cc s truyn dn Trong phng thc a truy nhp phn chia theo tn s (FDMA), bng thng ca knh trm lp c chia thnh cc bng con v c n nh cho tng sng mang pht i t trm mt t. i vi kiu truy nhp ny cc trm mt t pht lin tc mt s sng mang cc tn s khc nhau v cc sng mang ny to nn cc knh ring. trnh nhiu gia cc knh ln cn gy ra do phng thc iu ch, s khng hon thin ca cc b dao ng v cc b lc, cn m bo khong bo v gia cc bng tn ca cc knh cnh nhau. a. FDM/FM/FDMA cu hnh ghp knh theo tn s, iu tn (FM) v a truy nhp phn chia theo tn s (FDM/FM/FDMA trn hnh 3.1a) cc tn hiu bng tn gc ca ngi s dng l tn hiu tng t. Chng c kt hp to thnh mt tn hiu ghp knh phn chia theo tn s (FDM). Tn s tn hiu tng t c ghp knh ni trn s iu ch tn s (FM) cho mt sng mang, sng mang ny s truy nhp n v tinh mt tn s nht nh ng thi cng vi cc tn s khc t cc trm khc. gim thiu iu ch giao thoa, s lng ca cc sng mang nh tuyn lu lng c thc hin theo nguyn l 'mt sng mang trn mt trm pht'. Nh vy tn hiu ghp knh FDM bao gm tt c cc tn s dnh cho cc trm khc. Hnh 6.3 cho ta thy th d v mt mng c ba trm. b. TDM/PSK/FDMA cu hnh ghp knh theo thi gian, iu ch kho chuyn pha (PSK) v a truy nhp phn chia theo tn s (TDM/PSK/FDMA hnh 13.1b) tn hiu bng gc ca ngi s dng l tn hiu s. Chng c kt hp to ra mt tn hiu ghp knh phn chia theo thi gian (TDM). Lung bit th hin tn hiu c ghp ny iu ch mt sng mang theo phng php iu ch pha PSK , tn hiu ny truy nhp n v tinh mt tn s nht nh ng thi cng vi cc sng mang t cc trm khc cc tn s khc. gim ti thiu cc sn phm ca iu ch giao thoa s lng cc tn s mang nh tuyn lu lng c thc hin theo phng php 'mt sng mang trn mt trm pht'. Nh vy tn hiu ghp knh TDM bao gm tt c cc tn hiu ph thuc thi gian cho cc trm khc.

Hnh 13.1. Cc cu hnh truyn dn FDMA. a) FDM/FM/FDMA; c. SCPC/FDMA cu hnh mt knh trn mt sng mang (SCPC: Single Channel per Carrier) v a truy nhp phn chia theo tn s (SCPC/FDMA hnh 13.1c) tng tn tn hiu bng gc ca ngi s s iu ch trc tip mt sng mang dng s (PSK) hoc tng t (FM) tu theo tn hiu c s dng. Mi sng mang truy nhp n v tinh tn s ring ca mnh ng thi vi cc sng mang t cng trm ny hay t cc trm khc cc tn s khc. Nh vy nh tuyn c thc hin trn nguyn l 'mt sng mang trn mt ng truyn, 2. Nhiu knh ln cn. T hnh 13.2 ta thy rng ca knh b chim dng bi mt s sng mang cc tn s khc nhau. Knh ny s pht tt c cc sng mang n tt c cc trm mt t nm trong vng ph ca anten v tinh. mi trm mt t cc my thu phi lc ra cc sng mang, vic lc s c thc hin d dng hn khi ph ca cc sng mang c phn cch vi nhau bi mt bng tn bo v rng. Tuy nhin vic s dng bng tn bo v rng s dn n vic s dng khng hu qu bng thng ca knh v gi thnh khai thc trn mt knh ca mt on v tuyn s cao. V th phi thc hin s dung ha gia k thut v kinh t. D c chn mt gii php dung ha no i na th mt phn cng sut ca sng mang bn cnh mt sng mang cn thu, s b thu bi my thu c iu hng

n tn s ca sng mang cn thu ny. iu ny dn n tp m do nhiu c gi l nhiu knh ln cn (ACI: Adjacent Channel Interference). Nhiu ny b sung n nhiu gia cc h thng.

Hnh 13.2. Ph ca b pht p FDMA v nhiu knh ln cn 3. iu ch giao thoa. Do tnh cht phi tuyn ca b khuch i ny dn n iu ch giao thoa. Tng qut khi N tn hiu hm sin c cc tn s f1, f2,...., fN i qua mt b khuch i phi tuyn, th u ra khng ch cha N tn hiu cc tn s ban u m cn c cc tn hiu khng mong mun c gi l cc sn phm iu ch giao thoa. Cc sn phm ny xut hin cc tn s fIM l cc t hp tuyn tnh ca cc tn s u vo nh sau: FIM = m1 f1 + m2 f 2+.......+ mN fN trong m1,m2,......,mN l cc s nguyn dng hoc m. i lng X c gi l bc ca sn phm iu ch giao thoa nh sau: X = |m1| + |m2| +....+|mN| Khi tn s trung tm ca bng tn b khuch i ln so vi bng thng (trng hp knh trm lp ca v tinh) ch c cc sn phm giao thoa bc l ri vo bng thng knh. Tuy nhin bin ca cc sn phm giao thoa gim cng vi bc ca sn phm. V vy trong thc t ch c cc sn phm bc ba v nh hn bc nm l ng k.

Hnh 13.3. Sn phm iu ch giao thoa bi hai tn hiu (cc sng mang khng b iu ch). a) c bin bng nhau; b) v c) c bin khc nhau. Trong trng hp cc sng mang khng iu ch c bin khc nhau cc sn phm iu ch giao thoa ln hn cc tn s cao nu sng mang c bin ln hn nm tn s cao v cc tn s thp hn nu sng mang c bin cao hn nm vng ts thp. iu ny cho thy u im ca vic t cc sng mang c cng sut ln nht cc bin ca bng thng. 4. c tnh truyn t ca b khuch i phi tuyn ch a sng mang

c tnh truyn t ca b khuch i phi tuyn ch a sng mang (n>1) Hnh trn cho ta thy c tuyn truyn t cng sut ca knh lp v tinh ch sng mang n (n=1). By gi ta s m rng m hnh ny cho ch a sng mang (n>1). i ch ny ta s dng cc k hiu sau y:

(Pi1) = cng sut sng mang u vo ca b khuch i (i= u vo). ( Pin ) = cs mt sng mang (t n) u vo ca b K trong ch a sng mang. ( P01 ) = cs sng mang u ra ca b khuch i (o= u ra) ch n sng mang. ( P0n ) = cs mt sng mang (t n) u ra ca b khuch i ch a sng mang. Cng sut u vo v u ra ch n sng mang c chun ha n gi tr bo ha ca c tuyn truyn t c xc nh nh sau: IBO = cs u vo v u ra ch a sng mang c chun ha n gtr bo ha 5. Tp m iu ch giao thoa v t s sng mang trn tp m iu ch gioa thoa Khi cc sng mang c iu ch, cc sn phm giao thoa khng cn l cc ph vch na v cng sut ca n b phn tn trn mt ph tri rng bng tn. Nu s lng cc sng mang ln s xp chng ph ca cc sn phm iu ch giao thoa dn n mt ph gn nh khng i trn ton b rng bng tn ca b khuch i v th c th xt cc sn phm iu ch giao thoa nh tp m trng. Mt ph ca tp m iu ch giao thoa c biu th bng N0IM. Gi tr ca n ph thuc vo c tuyn truyn t ca b khuch i v vo s lng v loi sng mang c khuch i. T s gia cng sut sng mang vi mt ph cng sut tp m i u ch giao thoa (C/N0IM) c th c lin h vi tng sng mang u ra ca b khuch i. a truy nhp phn chia theo tn s c u im l n gin v da trn k thut c kim nghim. Tuy vy chng c mt s khuyt im sau: Thiu s linh hot khi cn lp li cu hnh: m bo cc thay i v dung lng cn thay i quy hoch tn s v iu ny c ngha l thay i cc tn s pht, cc tn s thu, bng thng ca cc b lc cc trm mt t Mt dung lng khi s lng truy nhp tng do s to ra cc sn phm iu ch giao thoa v s cn thit phi lm vic cng sut pht ca v tinh gim (li xa im bo ha)

Cn iu khin cng sut pht ca cc trm mt t sao cho cc cng sut sng mang u vo ca v tinh nh nhau trnh hin tng ln p. S iu chnh ny phi c thc hin tgian thc v phi thch ng c vi s suy hao do ma cc ng ln.

Cu 14: Nguyn l a truy nhp TDMA. u nhc im. Trong a truy nhp phn chia theo thi gian, b pht p ch s dng mt sng mang ti mt thi im v v th s khng c cc sn phm iu ch giao thoa do K phi tuyn. y l mt trong s cc u im c c gi tr nht ca TDMA v n cho php b khu ch i cng sut ln lm vic ch gn bo ho nht. Do thng tin c truyn ch cm, nn TDMA ch thch hp cho truyn cc tn hiu s. Hnh 14.1 cho thy hot ng ca mt mng theo nguyn l a truy nhp phn chia theo thi gian. Cc trm mt t pht khng lin tc trong thi gian TB. S truyn dn ny c gi l cm (burst). S pht i mt cm c a vo mt cu trc thi gian di hn c gi l chu k khung v chu k ny tng ng vi cu trc thi gian theo chu k m tt c cc trm pht i theo cu trc ny. Mi sng mang th hin mt cm s chi m ton b rng ca knh. Trm chun thc hin ng b cm bng cch pht i cc cm chun. on thi gian bt u t mt cm chun n cm chun tip theo c gi l mt khung. Mt khung cha cm chun R v cc cm t cc trm mt t khc: cc cm A, B v C..

Hnh 14.1. TDMA s dng mt trm chun ng b thi gian Hnh di y m t nguyn l truyn dn cm cho mt knh. Trm mt t nhn thng tin dng lung nh phn lin tc c tc Rb t giao tip mng hay giao tip ngi s dng. Thng tin ny phi c lu gi b nh m trong thi gian i pht cm. Khi xut hin thi gian ny ni dung ca b nh m c pht di trong khong thi gian TB. V khong thi gian gia hai cm l di khung TF nn dung lng cn thit ca b nh m l: M = RbTF

Hnh 14.2. Nguyn l truyn dn cm cho mt knh Trong khong thi gian mt khung, b nh m c lm y vi tc bit vo Rb. Cc bit ny c pht i dng cm trong khung sau tc truyn dn RTDMA c xc nh nh sau: RTDMA = M/TB = Rb(TF/TB) [bps]

Cu 15: Cu trc khung v cm trong TDMA

Hnh 15.1. Cu trc khung v cm trong h thng TDMA Khung ca tn hiu thu c trm mt t bao gm cc cm. Phn cch gia cc cm l mt on bo v (G). on ny c s dng trnh s chng ln cc cm do ng b cm khng chnh xc. M u mi khung bao gi cng l cm chun. Cm ny cung cp thng tin bt v ng b cc cm. Sau cm chun l cm lu lng. Mi cm bao gm on u hay tin t v trng lu lng. Ngoi ra kt thc mt cm c th l on cui (Q). 1. Cm chun Cm chun nh mc khi u ca mt khung. Cm ny c chia thnh cc khi chc nng hay cc knh khc nhau nh sau: Khi phc sng mang v nh thi bit: CBR. - Cho php b gii iu ch ca trm mt t thu khi phc li sng mang c to ra t b dao ng ni my pht gii iu ch nht qun. Cho mc ch ny on u cha mt chui bit cung cp pha sng mang khng i.

-Cho php b tch sng ca trm mt t thu ng b ng h quyt nh bit ca mnh vi tc bit ca k hiu; cho mc ch ny on u cha mt chui bit cung cp cc pha o lun phin. T m cm: BCW (hay cn gi l t duy nht: UW). Cho php trm mt t xc nh khi u ca mt cm bng cch so snh BCW thu c vi bn sao ca t ny trm mt t. Ngoi ra t duy nht ny cng cho php my thu gii quyt c vn s khng r rng pha trong trng hp gii iu ch nht qun. Bit c khi u ca cm, tc bit v gii quyt c (nu cn) s khng r rng pha, th my thu c th xc nh c tt c cc bit xy ra sau t duy nht. M nhn dng trm: SIC. Cho php nhn dng trm pht. 2. Cm lu lng Cm lu lng bao gm on u, trng lu lng v on cui. on u c cc khi chc nng ging nh cm chun. Ngoi ra n c thm mt khi chc nng cho knh nghip v (OW). Khi chc nng ny cho php truyn cc bn tin nghip v gia cc trm (thoi v telex) v bo hiu. Trng lu lng c t sau on u v y l trng truyn dn thng tin hu ch. phng php 'mt sng mang trn mt trm' khi cm c truyn t mt trm mang tt c thng tin t trm ny n cc trm khc, trng lu lng c cu trc thnh cc cm con tng ng vi thng tin c truyn t trm ny n tng trm trong s cc trm khc. 3. ng b mng Mc ch: m bo cc cm c truyn n v tinh vo ng khong thi gian dnh cho chng. Nguyn l hot ng: Cc cm chun c to ra t cc ng h c nh cao v c pht n tt c cc trm mt t truyn lu lng cung cp cc mc chun nh thi. Ti mi trm lu lng, vic pht hin t m cm (hay t duy nht) trong cm chun s thng bo khi u khung thu, mc ny trng vi bit cui cng ca t duy nht. ng h c n nh cao l ng h m v tinh thu li t trm chun mt t.

Mng hot ng da trn k hoch nh thi cm l bn sao c lu gi ti cc trm mt t. K hoch nh thi cm ch ra cho mi trm mt t khong cch ca cm m n nh thu so vi im mc SORF (hnh)

Hnh . SORF trong k hoch nh thi cm

Bi Tp

1. Mt trm mt t ti v kinh ti v

S, lin lc vi mt trm mt t khc ti cng ng so

N qua v tinh a tnh. Kinh ca v tinh

vi cc trm mt t.Tnh cc gc nhn ca anten cho tng trm mt t v thi gian truyn ton trnh nu coi thi gian nay ch l tr truyn sng?

Ta c: Kinh ca v tinh

, ng so vi cc trm mt t

i vi trm mt t 1:

Do

, nn gc phng v:

Khong cch t trm mt t n v tinh:

Gc ngng:

i vi trm mt t 2:

Do

, nn gc phng v:

Khong cch t trm mt t n v tinh:

Gc ngng:

Vy:

Qung ng truyn ton trnh:

Thi gian truyn ton trnh:

2. Mt trm mt t ti v

bc, kinh

ty. Tnh gc nhn ca ty?

anten trm mt t i vi v tinh a tnh t ti

Ta c:

Do

, nn gc phng v:

Khong cch t trm mt t n v tinh:

Gc ngng:

Vy:

3. Mt trm mt t ti v

S, kinh

E. Tnh gc nhn ca anten E?

trm mt t i vi v tinh a tnh t ti Ta c: , ,

Do

, nn gc phng v:

Khong cch t trm mt t n v tinh:

Gc ngng:

Vy:

4. Mt knh v tinh lm vic ti bng tn 14/12GHz vi cc c tnh sau. ng ln: mt thng lng bo ho -71,5 dBW/m 2; li u vo 11 dB; G/T v tinh -15,5 dBK-1, tn hao phi l 1dB. ng xung: EIRP v tinh 32,5 dBW; li

u ra 6 dB; tn hao khng gian t do 196,7 dB; G/T trm mt t 39,5 dBK -1; cc tn hao khc l 5 dB. Tnh: a) T s sng mang trn mt ph cng sut tp m ng ln? b) T s sng mang trn mt ph cng sut tp m ng xung? c) T s sng mang trn mt ph cng sut tp m tng?

a) Ta c: Mt thng lng bo ha: li u vo: G/T v tinh Tn hao phi : Hng s Bonzamant: ng ln lm vic ti bng tn 14GHz

T s sng mang trn mt ph cng sut tp m ng ln:

b) Ta c: Tn hao khng gian t do: Cc tn hao khc l 5 dB

Tn hao ng truyn: G/T mt t li u ra:

T s sng mang trn mt ph cng sut tp m ng xung:

c) Ta c:

Vy t s sng mang trn mt ph cng sut tp m tng