Está en la página 1de 1

XXXI.

IBILALDI NEURTUA (2013) SAILKAPENA SAILKAPENA EGITEKO EGITEKO IRIZPIDEAK: IRIZPIDEAK:


- Ibilbidearen Ibilbidearen tarte tarte bakoitzerako bakoitzerako Antolakuntzak Antolakuntzak denbora denbora bat bat jarri du minututan. jarri du minututan. - Bikote Bikote eta eta tarte tarte bakoitzaren bakoitzaren kasuan kasuan Antolakuntzak Antolakuntzak jarritako jarritako denbora eta bikoteak egindako denboraren denbora eta bikoteak egindako denboraren arteko arteko diferentzia diferentzia kalkulatzen kalkulatzen da da balore balore absolutuetan. absolutuetan. - Tarte Tarte bakoitzaren bakoitzaren denboraren denboraren aldeak aldeak batzen batzen dira. dira. 1 1 - Aldeen Aldeen batura batura txikiagotik txikiagotik handiagora handiagora sailkapena. sailkapena. egiten egiten da da

CRITERIOS CRITERIOS PARA PARA ESTABLECER ESTABLECER LA LA CLASIFICACIN: CLASIFICACIN:


- La La Organizacin Organizacin ha ha establecido establecido un un tiempo tiempo en en minutos minutos para para cada tramo del recorrido. cada tramo del recorrido. - Para Para cada cada pareja pareja y y para para cada cada tramo tramo se se calcula calcula la la diferencia diferencia en valor absoluto entre el tiempo invertido por en valor absoluto entre el tiempo invertido por ellos ellos y y el el tiempo establecido por la organizacin. tiempo establecido por la organizacin. - Se Se suman suman las las diferencias diferencias de de tiempo tiempo de de cada cada tramo. tramo. 1 1 -Se -Se establece establece la la clasificacin clasificacin de de menor menor a a mayor mayor desviacin desviacin total. total. 2 2 En En caso caso de de empate empate se se usa usa como como 2 2 criterio criterio la la diferencia diferencia del del 2 2 tramo tramo tambin tambin de de menor menor a a mayor. mayor. 3 3 En En caso caso de de persistir persistir el el empate empate se se usar usar el el de de edad edad media media de de la la patrulla patrulla de de mayor mayor a a menor. menor. - El El horario horario de de salida salida del del avituallamiento avituallamiento se se fija fija automticamente automticamente sumando sumando 10 10 minutos minutos a a la la hora hora de de llegada llegada al al control. control. NOTAS NOTAS IMPORTANTES IMPORTANTES A A la la 12:45 12:45 se se realizar realizar el el Cierre Cierre del del Control Control de de Llegada Llegada de de los los Adultos, Adultos, de de tal tal forma forma que que los los que que lleguen lleguen posteriormente posteriormente no no tendrn derecho a premio. tendrn derecho a premio. Las Las patrullas, patrullas, en en Adultos, Adultos, se se compondrn compondrn de de dos dos personas. personas. En En el supuesto de que un marchista se apunte individualmente el supuesto de que un marchista se apunte individualmente no no tendr tendr derecho derecho al al premio. premio.

2 2 Berdinketa Berdinketa egonez egonez gero gero 2. 2. tarteko tarteko diferentzia diferentzia hartzen hartzen da, da, 2. 2. irizpide irizpide moduan, moduan, baita baita txikiagotik txikiagotik handiagora handiagora ere. ere. 3 3 Berdinketa Berdinketa jarraituz jarraituz gero gero bikotearen bikotearen batezbesteko batezbesteko adina adina hartzen hartzen da, da, handiagotik handiagotik txikiagora. txikiagora. - Hornidura Hornidura gunearen gunearen irteerako irteerako ordutegia ordutegia automatikoki automatikoki jartzen jartzen da da kontrolerako kontrolerako heldueraren heldueraren denborari denborari 10 10 minutu minutu gehituz. gehituz. OHAR OHAR GARRANTSITZUAK GARRANTSITZUAK 12:45etan 12:45etan itxiko itxiko da da Nagusien Nagusien heldueraren heldueraren kontrol-mahaia kontrol-mahaia eta, eta, ondorioz, ondorioz, beranduago beranduago iritsiko iritsiko diren diren bikoteek bikoteek ez ez dute dute saririk saririk jasotzeko jasotzeko eskubiderik eskubiderik izango. izango. Nagusiei Nagusiei dagokienez, dagokienez, talde talde bakoitza bakoitza bi bi pertsonaz pertsonaz osatutakoa osatutakoa izango da. Ibiltariren batek bikoterik gabe izango da. Ibiltariren batek bikoterik gabe izena izena ematen ematen badu, badu, saria saria jasotzeko jasotzeko eskubidea eskubidea ez ez du du izango. izango.