Está en la página 1de 103

Mc lc

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. S tng quan cu trc ca h thng Nemo Outdoor S tng quan cu trc ca h thng Nemo Outdoor vi ty chn o kim cht lng thoi Cc thnh phn thit b trong h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase Cc phn mm v driver cn ci t khi s dng h thng Nemo Outdoor M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix Thc hin o kim trong ta nh - Indoor

I. S tng quan cu trc ca h thng Nemo Outdoor

Thit b di ng u cui My qut tn s

B thu tn hiu GPS

Laptop c ci t phn mm o kim Nemo Outdoor, phn mm phn tch v to bo co Nemo Analyze

II. S tng quan cu trc ca h thng Nemo Outdoor vi ty chn o kim cht lng thoi
My qut tn s

USB

B thu tn hiu GPS


Laptop c ci t phn mm o kim Nemo Outdoor, phn mm phn tch v to bo co Nemo Analyze

Nemo Outdoor Multi hardware and suitcase gm c: - Thit b u cui di ng - Nemo Audio Module - Nemo Multi Rack

III. Cc thnh phn thit b trong h thng Nemo Outdoor Multi

Nemo Outdoor Multi hardware and Nemo Multi hardware Suitecase

Nemo Audio Module

Cp ni vi anten ngoi ca in thoi di ng, GPS

Gi gn in thoi di ng trong qu trnh o kim trn tuyn

Qut lm mt, tn nhit cho h thng

Cp cng COM, dng kt ni gia Nemo Audio Module v Nemo Outdoor Multi

Cp cp ngun cho Nemo Audio Module, ni gia Nemo Outdoor Multi v Nemo Audio Module

Nemo Outdoor Multi

Cp kt ni gia thit b di ng u cui (Nokia) v h thng Nemo Outdoor Multi, Nemo Audio Module

Cp USB A-B 2.0 kt ni gia laptop v h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase

Cp cp ngun cho h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase thng qua u cm cigarette trn t.

Cp cp ngun cho h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase thng qua u cm cigarette trn t. (ch cn dng 1 trong 2 cp ny cp ngun cho h thng)

Thit b GPS kt ni qua cng USB ca h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase hoc thng qua cng USB ca laptop

B chia ngun cigarette

USB in: dng kt ni thit b USB ngoi vi nh GPS USB USB out: dng truyn d liu ca h 2 cng COM th 7 v th 8 thng qua cng USB n laptop x l (PORT 7, PORT 8) Cng tc ngun u cp ngun dng cigarette cho h thng Nemo Outdoor Multi

Mt sau ca h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase

Qut thng gi, gip tn nhit cho h thng

Mt cnh bn phi ca h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitcase

IV. Cc phn mm v driver cn ci t khi s dng h thng Nemo Outdoor 1. Phn mm Nemo Outdoor 2. Driver cho thit b u cui di ng 3. Driver cho thit b thu tn hiu GPS (ty chn) 4. Driver cho my qut tn s (ty chn)

5. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase


6. Phn mm Nemo Analyze (ty chn)

Ch : Trc v trong khi thc hin ci t cc phn mm, driver trn my tnh th tt c cc thit b khc nh in thoi di ng, GPS, my qut tn s, Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase, ... khng c kt ni vi my tnh.

1. Phn mm Nemo Outdoor


S dng a CD Nemo Outdoor ci t phn mm Nemo Outdoor. Vo Setups --> Nemo Outdoor 4 --> Nemo Outdoor 4.22.83.exe

2. Driver cho thit b u cui di ng (1)


S dng a CD Nemo Outdoor ci t driver cho thit b u cui di ng. Ty thuc vo loi u cui di ng s dng trong h thng Nemo Outdoor m chng ta cn ci t driver tng ng. V d nu s dng thit b u cui di ng trong h thng Nemo Outdoor l Nokia N80 th chng ta vo th mc Drivers and Specific Softwares --> Nokia Specific Softwares --> Nokia Connectivity Driver v6.80.5.1 --> Nokia_Connectivity_Cable_Driver 6.80.5.1.msi

2. Driver cho thit b u cui di ng (2)

Nhn chn "Continue Anyway" tip tc qu trnh ci t driver cho my in thoi di ng u cui

2. Driver cho thit b u cui di ng (3)

Nhn chn "Continue Anyway" hon tt qu trnh ci t driver cho my in thoi di ng u cui

2. Driver cho thit b u cui di ng (4)


Sau khi ci xong driver cho thit b u cui di ng, kt ni my di ng vi my tnh bng data cable hoc kt ni thng qua h thng Nemo Outdoor Multi. trn my di ng u cui, chn ch giao tip vi my tnh l PC Suite. Lc ny trn laptop qu trnh cp pht driver v cp pht cng cho in thoi di ng u cui s bt u thc hin thng qua 8 bc ci t.

2. Driver cho thit b u cui di ng (5)

Kt thc bc 1

2. Driver cho thit b u cui di ng (6)

Kt thc bc 2

2. Driver cho thit b u cui di ng (7)

Kt thc bc 3

2. Driver cho thit b u cui di ng (8)

Kt thc bc 4

2. Driver cho thit b u cui di ng (9)

2. Driver cho thit b u cui di ng (10)

Kt thc bc 5

2. Driver cho thit b u cui di ng (11)

2. Driver cho thit b u cui di ng (12)

Kt thc bc 6

2. Driver cho thit b u cui di ng (13)

2. Driver cho thit b u cui di ng (14)

Kt thc bc 7

2. Driver cho thit b u cui di ng (15)

2. Driver cho thit b u cui di ng (16)

Kt thc bc 8

Ch : Khi kt ni in thoi di ng vi h thng Nemo Outdoor th trn in thoi di ng chng ta phi la chn ch kt ni l PC Suite

2. Driver cho thit b u cui di ng (17)


Xut hin thm 3 Nokia USB Modem tng ng vi 3 cng COM m h thng Nemo Outdoor gn cho in thoi di ng u cui.

Xut hin thm thnh phn Nokia N80 USB cng c gn cng COM qun l bi Nemo Outdoor

Xut hin thm cc thnh phn Nokia N80 USB Generic, Nokia N80 USB OBEX, Nokia N80 USB OBEX, Nokia N80 USB Phone Parent

3. Driver cho thit b thu tn hiu GPS (ty chn) (1)


S dng a CD Nemo Outdoor ci t driver cho thit b u cui di ng. Ty thuc vo loi thit b GPS s dng trong h thng Nemo Outdoor m chng ta cn ci t driver tng ng. V d nu s dng thit b GPS Garmin 18 trong h thng Nemo Outdoor l Nokia N80 th chng ta vo th mc Drivers and Specific Softwares --> Drivers for GPS receivers --> Garmin 18 USB drivers Khi kt ni GPS vi my tnh (ch khi s dng vi h thng Nemo Outdoor Multi th ta c th s dng cng USB trn vali cng ch khng nht thit phi s dng cng USB ca my tnh) th my tnh s yu cu ci t driver cho GPS. Ta ch ng dn n v tr driver ca GPS nh trn.

3. Driver cho thit b thu tn hiu GPS (ty chn) (2)

4. Driver cho my qut tn s (ty chn)

5. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase (1)


Bt my tnh, kt ni Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase vi my tnh v bt ngun cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase. Khi kt ni 2 thit b ny vi nhau ta s dng a CD Digi Software Drivers and Manuals ci t driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase.

5. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase (2)

5. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase (3)

Kt thc qu trnh ci t driver cho 8 cng Edgeport tng ng ca h thng Nemo Outdoor Multi

5. Driver cho Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase (4)


Xut hin thm cc cng Edgeport c my tnh qun l bng cch gn cho cc cng COM tng ng. Vi 8 cng Edgeport c gn bi 8 cng COM tng ng theo th t t nh n ln (Port 1 trn rack tng ng vi cng COM thp nht, Port 2 tng ng vi cng COM thp th nh, ...) Trong v d ny th Port 1 trn rack s tng ng vi COM8, Port 2 tng ng vi COM9, ... K t cc ln kt ni sau ny, mi ln kt ni h thng Nemo Outdoor Multi hardware and suitecase vi my tnh th my tnh s t ng thc hin cp pht cc cng COM, nu cc ln kt ni vi my tnh ta s dng cc cng USB khc nhau th gi tr cc cng COM mi ln cp pht s thay i. V vy nn nh du v tr cng USB no dng kt ni cho h thng Nemo Outdoor Multi and hardware cc cng COM cho h thng Nemo khng thay i.

6. Phn mm Nemo Analyze (ty chn)


S dng a CD Nemo Analyze ci t phn mm Nemo Analyze. Sau khi ci t phn mm Nemo Analyze, cn phi ci t thm phn mm Java Runtime Environment (y l phn mm min ph c cung cp trn website http://www.java.com)

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


1) Cu trc h thng o kim cht lng thoi (1)

PSTN GSM/GPRS/ 3G

PSTN line

Voice call FIXED SERVER

USB Cable

USB Cable Cable

USB Cable SCANNER Serial Cable

Nemo Outdoor on Laptop

USB Cable Trace and modem connections GPS

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


1) Cu trc h thng o kim cht lng thoi (2)
M t h thng: - Phn mm Nemo Outdoor s c ci t trn my tnh PC c h iu hnh Windows XP hoc Windows 2000 thu thp v phn tch s liu. - thu thp s liu c t cc thit b khc, my tnh xch tay s kt ni ti gi u ni tp trung bng 1 cp USB. - Gi u ni tp trung c cc b g gi in thoi, ng thi s kt ni s liu a ti my tnh. B gi u ni tp trung ny cn cung cp giao din ngun DC 12V np in cho in thoi v cc thit b khc. - B GPS cng c u ni vo gi tp trung cung cp s liu v v tr to ca thit b trong qu trnh o. - B scanner cng c u vo gi tp trung qua cp RS-232 hoc cp USB cung cp tn hiu ca mng di ng cn o trong khu vc o kim. - Gi u ni tp trung cng cho php u ni ngun v s liu cho cc Audio Box - Cc in thoi di ng s c u ni theo 2 ng cp: 1 ng vo Audio Box v 1 ng u thng vo gi u ni tp trung thc hin o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile v cung cp s liu cho phn mm Nemo Outdoor trn laptop. - Fixed server c kh nng kt ni ti cc line thoi PSTN phi hp vi h thng di ng thc hin o kim Mobile ti Fixed.

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


2) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile (1)

Mobile 1 Audio Module 1

Mobile network
MoS = (1, 2, 3, 4 or 5)

Audio Module 2 Mobile 2

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


2) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Mobile (2)

M t hot ng: - Ti pha u my tnh c ci Nemo Outdoor v kt ni vi mobile c lu mt tp hp cc mu thoi chun. - Thng qua phn mm Nemo Outdoor, thc hin cuc gi t mobile 1 ti mobile 2. Khi bt u thc hin cuc gi, mobile 1 s gi i mt mu thoi chun (gi s l mu thoi A) ly trong b mu thoi chun lu trn my tnh c ci Nemo Outdoor. - Ti pha mobile 2. Khi nhn c cuc gi t mobile 1, mobile 2 s thu c tn hiu thoi A'. My tnh s so snh mu A' ny vi A v xc nh c im MOS cho ng downlink ca mobile 2. ng thi mobile 2 cng gi tr li pha mobile 1 mu thoi chun A, pha mobile 1 s thu c tn hiu thoi A''. My tnh s so snh mu A'' ny vi A v xc nh im MOS cho ng downlink ca mobile 1.

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


3) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Fixed (1)

Mobile Audio Module

Mobile network
MoS = (1, 2, 3, 4 or 5)

Fix line

PSTN network

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


3) H thng o kim cht lng thoi Mobile ti Fixed (2)
M t hot ng: - Ti pha u my tnh c ci Nemo Outdoor v kt ni vi mobile c lu mt tp hp cc mu thoi chun. V ti pha u server cng c lu mt tp hp cc mu thoi chun ging nh vy

- Thng qua phn mm Nemo Outdoor, thc hin cuc gi t mobile ti fixed. Khi bt u thc hin cuc gi, mobile s gi i mt mu thoi chun ly trong b mu thoi chun lu trn my tnh c ci Nemo Outdoor.
- Ti pha u server c ni line ng thoi PSTN. Khi nhn c cuc gi t mobile, server thc hin tr li, server s thu tn hiu thoi t mobile trong vng 1,5 giy. Mu thu c ny s c server tnh ton v so snh vi cc b mu thoi chun lu trn server, t xc nh c mu thoi chun m mobile gi i l mu no (gi s l mu thoi A). - Sau khi xc nh c mu thoi chun m mobile gi i l mu A, server s gi mu A ny v pha mobile. Qua cc giao din ca mng in thoi c nh v mng in thoi di ng, mobile s nhn c tn hiu thoi A'. Ti pha my tnh c ci Nemo Outdoor s thc hin so snh A v A' tnh ton ra im MOS. ng thi pha server nhn c tn hiu thoi A'' t pha mobile cng s thc hin so snh A'' v A tnh ton ra im MOS pha ng in thoi c nh

V. M hnh nguyn l o kim cht lng thoi vi h thng Nemo Outdoor


4) Ch
Khi ci t phn mm Nemo Outdoor th chng ta c cung cp sn km theo mt b gm cc file mu thoi chun (vi di mi file l 2s, 3s, 4s, 5s, 6s). Chng ta cng c th t s dng mt b mu cc file audio khc lm b cc file mu thoi chun. Tuy nhin cc file audio c s dng lm file mu thoi chun phi m bo cc yu cu sau y: 8kHz sampling rate 16-bit linear PCM signal scaled to 90% of full scale band-pass filtered with corner frequencies at 250Hz and 3500Hz minimum duration of each sample: 2 seconds maximum duration of each sample: 6 seconds Cn i vi pha server trong vic o kim cht lng thoi t mobile ti fixed th s file mu thoi chun
nhiu nht c th a vo th mc lu gi cc file audio chun ca server l 6. Ngoi ra i vi cc file mu thoi chun ny th khong thi gian 1,5 giy u tin ca cc file audio ny phi khc bit nhau.

VI. Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (1)


thc hin qu trnh o kim cht lng thoi, ta cn thit lp h thng bng cch kt ni cc thnh phn nh

in thoi di ng u cui, Nemo Audio hardware, MMAC2 (Nemo Outdoor Mutlti), GPS, laptop. Chy chng
trnh Nemo Outdoor (s dng kha Nemo Outdoor USB Dongle).

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (2)

Vo Configuration Manager kt ni thit b vi phn mm Nemo Outdoor. Sau vo phn Devices thc hin vic kt ni thit b.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (3)

La chn loi thit b u cui di ng m chng ta cn kt ni v nhn Next.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (4)


Lc ny c th kt ni c thit b u cui di ng v Audio Module hardware chng ta cn xc nh cng COM tng ng vi cc thit b . i vi thit b u cui di ng th cn xc nh cng COM ca Trace port v Modem port. i vi in thoi th nht ta xc nh c 3 thnh phn m n to ra trong mc Modems (ca Device Manager) l Nokia N80 USB Modem #7, #8 v #9. Ta s xc nh 3 cng COM tng ng vi 3 thnh phn ny COM20, COM21, COM22

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (5)


C th chn 2 cng COM bt k trong s 3 cng COM ni trn. V d ta c th chn COM20, COM21 cho vic kt ni thit b di ng u cui vi Nemo Outdoor. y ta ly COM21 l Trace port, COM20 l Modem port (ch : nn chn cng COM cho Trace port l cng c s hiu ln hn so vi cng COM dng cho Modem port). Cn cng COM cho VQ device port th ty theo vic ta kt ni Nemo Audio Module vi Port no ca rack th s chn cng COM tng ng.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (6)

Sau khi add c thit b di ng u cui vo h thng Nemo Outdoor th ca s Devices s c n xanh nhp nhy gc trn bn phi, ng thi trong ca s Configuration Manager s c thng bo phn Devices l "Device is working properly"

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (7)

Tng t nh i vi in thoi di ng u cui th nht, vi in thoi di ng u cui th hai ta xc nh c 3 cng COM tng ng vi in thoi di ng th hai ny l COM24, COM25, COM26

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (8)

Tng t nh i vi in thoi di ng u cui th nht, i vi in thoi di ng u cui th hai, ta chn cng COM25 lm Trace port, cng COM24 lm Modem port. Sau khi add c 2 thit b di ng u cui th ca s Configuration Manager s c thng bo "Device is working properly"

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (9)

Sau khi add xong 2 in thoi di ng u cui dng cho o kim cht lng thoi, nu mun xc nh ta trong qu trnh o kim trn tuyn, ta cn phi add thm thit b GPS. V d chng ta cn add thm thit b Garmin GPS 18 USB.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (10)

Chn cng tng ng cho thit b GPS m ta cn kt ni.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (11)

n y chng ta thit lp xong cc kt ni vi cc thit b c th thc hin vic o kim cht lng thoi.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (12)

Gi s chng ta s thit lp cuc gi t thit b di ng u cui th hai sang thit b di ng u cui th nht. Ta s vo phn Measurement Properties thit lp cc thng s lin quan.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (13)

Vo tab Configuration, chn mc Properties ca phn Voice number

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (14)

in s in thoi ca thit b di ng u cui th nht

Chn ch Half Duplex Star TX nu mun tnh ton im MOS c 2 pha ca thit b di ng u cui. Nu chn ch Simple Star TX th ch tnh im MOS pha thit b di ng u cui th nht.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (15)

Tip tc thit lp cc thng s cho thit b di ng u cui th nht. Ta vo phn Measurement Properties ca thit b di ng u cui th nht.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (16)

Cng ging nh thit b di ng u cui th hai, thit b di ng u cui th nht ny ta vo tab Configuration, vo mc Properties, chn mc Voice Quality, chn mode l Half Duplex Star RX (nu nh trc in thoi di ng th hai chn ch Half Duplex). Chn mu m thanh chun ging nh chn i vi in thoi di ng th hai.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (17)

Ta la chn hnh thc th hin kt qu im MOS di dng Line Graph

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (18)

La chn vic hin th im MOS cho pha in thoi di ng th nht

La chn tham s hin th l Audio Quality MOS Downlink

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (19)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (20)

La chn vic hin th im MOS cho pha in thoi di ng th hai

La chn tham s hin th l Audio Quality MOS Downlink

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (21)

tin cho vic theo di cc kt ni trong qu trnh thc hin o kim cht lng thoi, ta m cc ca s th hin thng tin lin quan n vic kt ni cuc gi bng cch: vo phn Data --> Events Grid --> CS/PS/Voice Connection Events

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (22)

y ta chn ca s th hin thng tin kt ni cuc gi ca in thoi di ng th nht

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (23)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (24)

La chn ca s th hin thng tin v kt ni cuc gi thoi ca in thoi di ng th hai

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (25)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (26)

Bt u thc hin qu trnh gi t in thoi di ng th hai sang in thoi di ng th nht

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (27)

Th hin cc bn tin lin quan n qu trnh kt ni cuc gi thoi

Hin th gi tr im MOS cho 2 ng downlink ca 2 in thoi di ng

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (28)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Mobile (29)

VII. Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (1)

thc hin vic o kim cht lng thoi t Mobile ti Fix th chng ta cn thit lp cc kt ni: 1) ng dy in thoi c nh vi Nemo Server 2) Thit b di ng u cui v Nemo Audio Module vi h thng Nemo Outdoor.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (2)


Bt h thng Nemo Server, ng nhp h thng vi thng tin sau: User name: root Password: 6yV-1pSc

Kch hot chng trnh Nemo Server Manager

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (3)

Th hin cc thng tin v cc ng line in thoi c nh ang kt ni vi Server thng qua PSTN Card. Line 0 s l cng ngoi cng bn tri ca PSTN card, tip theo s l line 1, line 2, ...

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (4)

Kch hot VQD-Service

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (5)

Trc khi thc hin o kim cht lng thoi ta cn iu chnh cc tham s trn Nemo Server. Vo phn Home browse ti file cu hnh cn iu chnh.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (6)

Vo phn usr/vqd. Chn file channel.conf iu chnh cc tham s lin quan n cc line kt ni vi Nemo Server.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (7)


Ni dung file channel.conf
# Anite Finland Ltd # Nemo Server voice quality channel configuration # # Note: This configuration is case-sensitive so don't change parameter names # The format of this file is as follows: # CallbackX 0/1 # enable (1) or disable (0) the call-back for channel X # LineNumberX phone_number # line's own phone number # CallbackNumberX phone_number # number where to call back to # CallbackDelayX delay # time in milliseconds how much to wait before calling back # CallbackDurationX call_duration # time in milliseconds how long the call-back call lasts # ResultsDir directory # folder where this channel's files go # ReceivedDir directory # folder where this channel's samples go # # X is the line (or channel) number starting from zero, range is [0, 11] # # By default the call-back is not enabled for any channel, so it has to be enabled for those channels # that are required to call back. # # Example for channel 0 (port 0 of first card):

Callback0 0 CallbackDelay0 1000 CallbackDuration0 90000 CallbackNumber0 123456789 LineNumber0 047721814

in s in thoi ca ng line m ta cm vo line 0 ca PSTN Card ( y gi s ta cm ng line in thoi cn test vo line 0 ca PSTN Card)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (8)

# Callback1 0 # CallbackDelay1 1000 # CallbackDuration1 90000 # CallbackNumber1 123456789 # LineNumber1 12345 # Callback2 0 # CallbackDelay2 1000 # CallbackDuration2 90000 # CallbackNumber2 123456789 # LineNumber2 12345 # Callback3 0 # CallbackDelay3 1000 # CallbackDuration3 90000 # CallbackNumber3 123456789 # LineNumber3 12345 # Callback4 0 # CallbackDelay4 1000 # CallbackDuration4 90000 # CallbackNumber4 123456789 # LineNumber4 12345 # Callback5 0 # CallbackDelay5 1000 # CallbackDuration5 90000 # CallbackNumber5 123456789 # LineNumber5 12345 # Callback6 0 # CallbackDelay6 1000 # CallbackDuration6 90000 # CallbackNumber6 123456789 # LineNumber6 12345 # Callback7 0 # CallbackDelay7 1000 # CallbackDuration7 90000 # CallbackNumber7 123456789 # LineNumber7 12345

i vi cc ng line khc ca PSTN Card, do chng ta khng s dng ti nn trc mi dng lnh ca cc line 1, line 2, ... line 7 ta in thm k t "# " loi b cc cu lnh ny trong qu trnh thc hin o kim. Sau khi sa i, ta nhn Save lu li file cu hnh mi ny.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (9)

Nh chng ta thy trn Nemo Server cng c lu mt b cc file audio chun dng so snh v tnh ton im MOS trong qu trnh o cht lng thoi.

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (10)

V tr th mc ni lu tr cc kt qu o kim

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (11)

Ta tin hnh add thit b di ng u cui vo h thng Nemo Outdoor. Cc bc tin hnh tng t nh phn o cht lng thoi Mobile-Mobile (trong h thng o kim cht lng thoi Mobile-Fix th ch cn s dng 1 thit b di ng u cui)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (12)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (13)

Vo phn Measurement Properties ca thit b di ng u cui thit lp cc thng s cho vic o kim cht lng thoi Mobile-Fix

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (14)

in s in thoi c nh m ta cn kim tra vi h thng o kim cht lng thoi Mobile-Fix

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (15)

Nhn Start Voice Call bt u qu trnh thc hin cuc gi t thit b di ng sang ng dy in thoi c nh. Nu ta ch Half Duplex Start TX th im MOS s c tnh ton c pha in thoi di ng (hin th trn Nemo Outdoor) v pha ng dy in thoi c nh (hin th trn Nemo Server)

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (16)

im cht lng thoi ng downlink ca in thoi di ng c hin th trn Nemo Outdoor

Thc hin o kim cht lng thoi Mobile-Fix (17)

im MOS ca ng line 0 th hin trn Nemo Server

VIII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (1)

Kt ni thit b in thoi di ng o kim vi h thng Nemo Outdoor

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (2)

Vo phn Data --> Indoor --> New m mt ca s th hin thng tin v bn .

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (3)

Nu bn ta nh (floorplan) m chng ta s dng c nh dng l tab th s chn ng dn n file bn , cn nu file bn c nh dng nh jpg, bmp, tiff, ... th nhn Cancel.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (4)

Nu nh dng ca floorplan l jpg, bmp, tiff, ... th sau khi nhn Cancel, ta vo mc Import map nhp file bn dng ny vo ca s hin th.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (5)

c th tnh ton c chnh xc cc v tr trn bn th ta c th nhp kch thc thc ca b mt ta nh hoc ta ca cc gc ta nh.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (6)

H thng thanh cng c gip thao tc vi bn trong qu trnh o kim Indoor

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (7)

Nhn nt Start Recording bt u qu trnh o kim. Trong qu trnh o kim, ta s dng cc marker to ra cc im nh du cc v tr tng ng trong ta nh.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (8)

Cc im marker s c nh s th t v Nemo Oudoor s t ng ni cc im marker li thnh 1 tuyn ng o kim trong ta nh.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (9)

Ngoi ra trong qu trnh o kim ta cng c th hin th vic thay i gi tr cc thng s bng cch thay i mu sc tng ng ca tuyn ng o kim. Chng ta c th add thm nhiu tuyn ng o tng ng vi nhng tham s m chng ta mun theo di.

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (10)

VII. Thc hin o kim trong ta nh - Indoor (11)

Kt thc qu trnh o, file kt qu lu li s bao gm file dt1 cha thng tin v cc thng s o c v file mrk cha thng tin v cc im marker nh du trn bn . Khi playback li qu trnh o kim Indoor th s phi cn c 2 file ny.