Está en la página 1de 33

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

CHNG III NG DNG E-MAN TRN MNG NGN CA VNPT

3.1 GII THIU MNG TH H SAU NGN 3.1.1 Tng quang v mng th h sau NGN Trong nhiu nm qua, nn cng nghip vin thng phi i mt vi nhng thch thc, l vn cn phi pht trin v cn phi s dng cng ngh nn tng nh th no gip cc nh khai thc duy tr cnh tranh khi tnh hnh ton cu ho gia tng. Cc mng th h sau (Next Generation Network - NGN) vi kin trc mng hn hp tn dng y cng ngh tin tin cho c vic cung cp dch v mi tin li, lm gia tng li nhun cng nh gim bt cc chi ph u t cho cc nh khai thc. Mt chin lc pht trin nhp nhng t mng hin ti sang NGN l cn gim thiu chi ph u t giai on chuyn tip ng thi sm tn dng c nhng phm cht ca kin trc mng mi. Tuy nhin, bt k bc i no c tin hnh th rt cuc vn pht trin da trn chuyn mch gi. Bt k gii php no c la chn th mng mi vn cng tn ti vi cc cng ngh mng c trong nhiu nm ti. Mng NGN c nh ngha l mng c h tng thng tin duy nht da trn cng ngh chuyn mch gi, trin khai cc dch v a dng, nhanh chng, p ng s hi t gia thoi v d liu, gia c nh v di ng. Mng NGN thc hin qun l mng mt cch t ng, tp trung, n gin v h tr tnh cc linh hot. 3.1.2 nh ngha v NGN ca ITU-T Y.2001 Mng th h sau NGN (Next Generation Network) l mng da trn chuyn mch gi c kh nng cung cp cc dch v vin thng v s dng cc cng ngh chuyn ti bng rng, h tr QoS v trong vic cung cp cc dch v c lp vi cc cng ngh lin quan n chuyn ti. H tr ngi s dng la chn dch v m khng ph thuc vi mng v v nh cung cp dch v. NGN h tr kh nng di ng to iu kin cung cp dch v mi lc, mi ni. Cc c trng ca mng th h sau - NGN - n gin ho cu trc mng. Mng phn thnh cc lp: lp dch v, lp iu khin, lp truyn ti v lp truy nhp. - Mt h tng chung, cng ngh chuyn mch gi, c kh nng kt ni vi nhiu mng truy nhp khc nhau.

Dng Vn Ph

52

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

- Cu trc m - H tr QoS v cc yu cu v bo mt - m bo tng thch kt ni vi cc mng hin c - C kh nng cung cp cc dch v truyn thng cng nh cc dch v mi - Cung cp a dch v, cc dch v tch hp thoi, d liu v hnh nh. 3.1.3 Cu trc mng th h sau NGN Mng th h sau NGN c phn thnh 4 lp tch bit thay v tch hp thnh mt h thng nh cng ngh chuyn mch knh hin nay: Lp ng dng/ dch v Application/Service Layer, lp iu khin - Control Layer, lp chuyn ti dch v -Service Transport Layer, lp truy nhp - Service Access Layer. M hnh mng th h mi c m t trong hnh 3.1.

Hnh 3.1 Cu trc mng NGN Mt s thit b trong mng th h mi NGN

Softswitch - Chuyn mch mm - X l bo hiu iu khin cuc gi trong mng chuyn mch gi. - X l tn hiu gim st trng thi cuc gi - iu khin v thc hin kt ni vi cc thit b cng AG/TG/SG

Dng Vn Ph

53

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

- Trao i bo hiu/ iu khin vi cc Softswitch khc.

Signaling Gateway - Cng tn hiu bo hiu Cung cp kt ni bo hiu gia mng NGN (Softswitch) v PSTN (SS7).

MSAN/ Access Gateway - Cng truy nhp - Kt ni vi PSTN qua giao din V5.2 l gii php trc mt. - Kt ni vi mng chuyn mch gi MAN - Nhn tn hiu iu khin t Softswitch qua giao thc H.248 - Gi ha tn hiu thoi - Kt ni trc tip vi thu bao POTS, xDSL, Ethernet

Trunk Gateway - Cng trung k - Cung cp giao din trung k E1 hoc STM gia NGN v PSTN - Thit lp kt ni do Softswitch iu khin - Gi ha tn hiu thoi - Tham gia truyn ti lu lng thoi PSTN vi NGN

Application Server - My ch ng dng - Cung cp cc ng dng v cc dch v gi tr gia tng (VAS) - Cung cp cc dch v contents

3.1.4 Kt ni mng NGN vi mng hin ti 3.1.4.1 Kt ni vi mng PSTN Kt ni mng NGN vi mng PSTN hin ti c thc hin thng qua thit b ghp lung trung k (Trunking Gateway-TGW) mc nxE1 v bo hiu s 7. Cc thit b Trunking gateway c tnh nng chuyn tip cc cuc gi thoi tiu chun 64kb/s hoc cc cuc gi thoi VOIP qua mng NGN. im kt ni c thc hin ti tng i Host hoc tandem ni ht v tng i gateway quc t nhm gim cp chuyn mch, gim chi ph u t cho truyn dn v chuyn mch ca mng PSTN v tn dng nng lc chuyn mch ca mng NGN. i vi mng PSTN, mng NGN s ng vai tr nh h tng i Transit quc gia ca mng PSTN cho cc dch v thoi tiu chun 64kb/s .

Dng Vn Ph

54

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Cc cuc thoi lin tnh tiu chun 64kb/s lin tnh hoc quc t t cc tng i Host PSTN s c chuyn tip qua mng NGN ti cc Host khc hoc ti tng i gateway quc t. 3.1.4.2 Kt ni vi mng Internet Kt ni mng NGN vi trung tm mng Internet ISP v IAP c thc hin ti node ATM/IP quc gia thng qua giao tip mc LAN. Tc cng LAN khng thp hn tc theo chun Gigabit Ethernet (GbE). Nu trung tm mng khng cng v tr t node ATM/IP quc gia th s dng kt ni LAN qua cng quang GbE. im kt ni mng NGN vi cc node truy nhp mng Internet POP c lp cho thu bao truy nhp gin tip c thc hin ti node ATM+IP ni vng thng qua giao tip mc LAN. Tc cng LAN ph thuc vo qui m ca POP. Nu POP khng cng v tr t node ATM+IP ni vng th s dng kt ni LAN qua cng quang. i vi cc v tinh ca tng i Host PSTN c tch hp tnh nng truy nhp internet POP th im kt ni mng NGN vi cc node truy nhp mng Internet POP tch hp c thc hin ti b tp trung ATM hoc ti cc node ATM+IP ni vng thng qua giao tip ATM tu thuc vo v tr ca POP tch hp. Tc cng ATM ph thuc vo qui m ca POP nhng t nht l nxE1. 3.1.4.3 Kt ni vi mng FR, X25 hin ti Cc mng FR, X25 hin nay s thuc lp truy nhp ca mng NGN do vy s c kt ni vi mng NGN qua b tp trung ATM.

3.2 M HNH CU TRC E-MAN P DNG TRN MNG NGN CA VNPT 3.2.1 Cu trc E- MAN Mng MAN Ethernet thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN) C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng. S dng cc thit b CES to thnh mng chuyn ti Ethernet/IP. Kt ni gia cc thit b CES dng hnh sao, ring hoc u ni tip, s dng cc loi cng kt ni: n x 1Gbps hoc n x 10Gbps.

Dng Vn Ph

55

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Mng E- MAN c t chc thnh mng li v mng truy nhp v c th hin nh hnh 3.2 v hnh 3.3. Trn hnh 3.2 l cu hnh qu E-MAN, s dng cho cc n v c cc tuyn cp quang cha c trin khai cha y . Trong trng hp cc n v trin khai lp t sn cc tuyn cp quang th khi xy dng cu hnh E-MAN s s dng cu hnh mc tiu. Cu hnh ny c u im l c lun m bo an ton mng cao trong trng hp xy ra s c hng node hoc t cp quang trn tuyn. - Mng li (ring core): Bao gm cc CES c ln lp t ti cc trung tm ln, vi s lng hn ch, ti a t 2 n 3 im trong mt Ring, v tr lp t cc CES core ti im thu gom truyn dn v dung lng trung chuyn qua cao. Cc thit b ny c kt ni ring vi nhau bng mt i si cp quang trc tip, s dng giao din kt ni Ethernet cng 1Gbps hoc 10Gbps. m bo an ton cho phn mng truy nhp th cc vng ring access hoc cc kt ni hnh sao c kt ni ti 2 node li v m bo mng hot ng n nh cao, kt ni t mng MAN ti mng trc IP/MPLS - NGN s thng qua 2 thit b li CES ca mng MAN d phng v phn ti lu lng kt ni nh sau: Nu chc nng BRAS v PE tch hp trn cng mt thit b th mi thit b li CES s kt ni ti BRAS/PE. Nu chc nng BRAS v PE c tch ring th thit b li CES s c 2 kt ni s dng giao din Ethernet, trong mt kt ni ti BRAS cung cp dch v truy nhp Internet tc cao, mt kt ni ti PE cung cp cc dch v khc, nh: thoi, multi media (VoD, IP/TV, IP conferencing). - Mng truy nhp MAN: Bao gm cc CES lp t ti cc trm Vin thng, kt ni vi nhau v kt ni ti mng li bng mt i si quang trc tip. Ty theo iu kin, mng truy nhp c th s dng kt ni dng hnh sao, ring v trong mt ring ti a t 4 - 6 thit b CES, hoc u ni tip nhau v u ni tip ti a t 4 - 6 thit b CES, v tr lp t cc CES truy nhp thng t ti cc im thun tin cho vic thu gom truyn dn kt ni n cc thit b truy nhp nh MSAN/IP-DSLAM. a. Mng cp quang dng kt ni cc thit b CES Cc thit b thu gom lu lng trong mng MAN gi l CES, c kt ni vi nhau bng i si quang trc tip. Vi dung lng yu cu t 2 kt ni 10 Gbps tr ln th cc thit b CES ny s kt ni vi nhau qua thit b truyn dn C/DWDM ghp bc sng, vi dung lng yu cu t 2.5 Gbps tr ln s dng kt ni 10 Gbps gia cc thit b , nu >2 Gbps v < 2.5 Gbps th dng 2 Gbps.

Dng Vn Ph

56

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Cu hnh mng: Cc CES c th kt ni vi nhau theo dng hnh sao, chui, ring hoc ring kt hp vi cc tuyn nhnh v c m t nh hnh 3.4. Cp quang s dng trn mng MAN E: Loi n mode tun th TCN 68-160: 1996 v ITU T (G.652).

CES

CES
Dch v MegaVNN
..km ..km

IP/MPLS BackBone

BRAS

..km ..km ..km

PE
..km

CES

CES
..km

..km ..km

Dch v Thoi , Multimedia, Mega WAN

H thng qun l Ring core


..km ..km

CES

Ring access

..km

..km ..km ..km

Ring access
..km

CES

CES Ring access

CES
..km

..km

CES

..km

CES
..km

..km ..km ..km


CES CES

NG

-SD ..km H

..km

..km

CES

CES

CES Hnh 3.2: Cu hnh qu E-MAN

CES

CES
Dch v MegaVNN
Cp quang

IP/MPLS BackBone

BRAS

Cp quang

PE
Dch v Thoi, Multimedia, Mega WAN

CES

Cp quang

CES
Cp quang

Cp quang

Ring access
Cp quang

..km

CES Ring core

H thng qun l

Cp quang Cp quang Cp quang Cp quang


Cp quang

CES Ring access

CES Ring access Cp quang CES


Cp quang

CES

NG -S
Cp quang

Cp quang

CES

CES
Cp quang

DH

Cp quang

Cp quang

Cp quang

CES
Cp quang

CES

CES

CES

Hnh 3.3: Cu hnh mc tiu E-MAN

Dng Vn Ph

57

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

b. Mng cp quang dng kt ni gia cc node truy nhp v gia cc Ring ny vi mng truy nhp ca mng MAN Cc thit b truy nhp nh MSAN, IP DSLAM dng giao din Ethernet (FE/GE) qua giao tip quang c kt ni vi nhau v kt ni n cc thit b CES mng truy nhp ca mng MAN chuyn ti lu lng. i vi thit b mng truy nhp: Cc thit b MSAN/IP-DSLAM s kt ni trc tip n thit b CES ca MAN hoc h thng NG-SDH v s dng nng lc mng MAN hoc mng truyn dn NG-SDH chuyn ti lu lng gia mng IP/MPLS backbone vi cc thit b truy nhp MSAN/IP-DSLAM. Cu trc mng: theo dng im - im, dng chui, hnh sao, hoc mch vng v c th hin nh hnh 3.4.
IP D S L A / M MSAN IP D S L A / M MSAN

IP D S L A /M MSAN CES

C p quang

C p quang CCEESS

H th n g q u n l IP D S L A / M MSAN

..km

C p quang

CES

R in g CES acce ss

..km

IP D S L A /M MSAN

C p quang IP D S L A /M MSAN C p quang


IP D S L A / M MS A N

C p quang

IP D S L A /M C p quang MSAN

IP D S L A / M MSAN

IP D S L A /M MSAN

IP D S L A /M MSAN

IP D S L A /M MSAN

Hnh 3.4 - Mng cp quang dng kt ni gia cc node truy nhp S dng thit b MSAN v cp quang nhm rt ngn khong cch cp ng dng cho cc khu vc c nhu cu cung cp dch v thoi, kt hp cc dch v bng rng. Trong trng hp cung cp dch v thoi s kt ni vi cc tng i HOST hin c bng giao din V5.2. 3.2.2 c im yu cu ca cc phn t truy nhp a dch v (MSAN) 3.2.2.1 Thit b truy nhp a dch v Thit b truy nhp a dch v (Multi Service Access Node MSAN) l dng thit b tin nht hi t nhiu cng ngh nn tng trong mng th h sau, l dng thit b hot ng trn nn mng IP. MSAN c nhng c tnh quan trng nh sau:

Dng Vn Ph

58

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

- Bng thng / dung lng h thng gn nh khng hn ch. - Truy nhp bng rng IP. - Cung cp tt c cc dch v qua mt mng IP duy nht. - D dng tch hp vi mng vin thng th h sau. - Kin trc n gin (IP Over SDH, DWDM) - Kt ni vi PSTN qua giao din V5.2 l gii php trc mt. - Kt ni vi mng chuyn mch gi MAN - Ehernet. - Nhn tn hiu iu khin t Softswitch (gao thc H.248). - Gi ha tn hiu thoi. - Kt ni trc tip vi thu bao POTS, xDSL, Ethernet - Gi thnh tnh theo u thu bao thp. - Chi ph khai thc, vn hnh, bo dng thp. Vi chc nng l thit b truy nhp, bng thng ca thit b ny hu nh khng hn ch t Fast Ethernet (FE) cho khu vc c lng thu bao trung bnh n Gigabit Ethernet (GE) cho khu vc c mt thu bao bng rng ln. Vic m rng h thng c th thc hin bng cch b sung thay th nhng card giao tip. Tt c cc dch v thoi v d liu u c cung cp trn nn mng IP, cc h thng ny vn h tr cc thit b u cui tng t nh my in thoi truyn thng. Trong mng truy nhp IP, cc softswitch thc hin chuyn mch v iu khin cuc gi gia cc thit b u cui tng t cng nh s. - MSAN ph hp trong giai on qu , khi cha trin khai mng chuyn ti IP v cha c softswitch cung cp dch v POTS. - Trin khai vng nhu cu thoi cao, cc vng nng thn thng qua giao tip V5.2 v s dng h tng c sn truyn dn SDH v cng tng i TDM. - MSAN ng thi cung cp cc dch v bng rng thng qua kt ni xDSL. -Tip tc s dng cung cp dch v thoi khi cc h thng chuyn mch TDM b loi b, bng vic thay th cc card giao tip tng i TDM bng cc card giao tip IP. Khi MSAN s do Softswitch iu khin qua th tc H.248.

Dng Vn Ph

59

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

3.2.2.2 Yu cu k thut - cng ngh ca thit b truy nhp a dch v 1. Yu cu chung H thng phi p ng c nhu cu pht trin mng hin ti v sn sng chuyn i sang mng NGN theo yu cu hnh class 5. H thng c kh nng cung cp a dch v bao gm c dch v bng thng hp v dch v bng thng rng: POST, VoIP, Payphone, knh ring s/tng t, ng dy nng, E1, xDSL, SHDSL, EoE, Nx64 kbps, Triple Play. Cc giao din: User Interface, Network Interface, Management Interface c chun ha theo cc tiu chun ca ITU v ETSI. H thng c thit k linh hot v theo cu trc module. H thng qun l thit b tp trung v c tin cy cao. 2. Yu cu chi tit a. Cu trc v chc nng ca h thng ca MSAN (nh hnh 3.5)
TDM Bus

TDM Switch

Control
IP Bus
IP Switch E1 SDH ATM FE/GE POT S ADSL ISDN V.24 / V.35 ADSL2 + VDSL G.SHDS L FE

IMA E1

Hnh 3.5: Cu trc thit b MSAN - Cu trc TDM v xDSL - Cu trc phn cng Dual Bus: 01 bus cho NB (Pots, Leased Line v 01 bus cho BB (IP bus). - Giao din kt ni thoi V5.2 v H248. - Kt ni xDSL qua Ethenet.

Dng Vn Ph

60

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

C kh nng cung cp a dch v (bng hp, bng rng): POST, VoIP, Payphone, knh ring s/tng t, ng dy nng, E1, xDSL, SHDSL, EoE, Nx64, Voice, Data, Triple Play (cc dch v thoi, Internet tc cao, Video, Web trong mng NGN). C kh nng cung cp cc dch v tin ch ca tng i nh: hin th s (CLIR, CLIP), chuyn cuc gi, ch cuc gi. c thit k theo kiu mudule ha, d dng m rng dung lng, lm vic ch d phng N+1 vi kh nng p ng 99,99%. D dng thay i hoc nng cp phn mm h thng. D dng chuyn i sang mng hon ton IP. Cu trc c kiu Indoor v Outdoor. Topo mng a dng: im im, sao, xen /r hoc mch vng. C kh nng h tr cc loi u cui mng cho cc loi giao din thu bao sau: ISDN NT1 kt ni vi thu bao ISDN BRI thng qua cp ng cung cp dch v ISDN BRI. Nx64 kbps kt ni vi thu bao Nx64 kbps thng qua cp ng cung cp dch v Nx64 kbps vi cc giao din tiu chun nh sau: Giao din ITU V.35 Giao din ITU V.36 Giao din ITU V.35 v V.36 HTU-R kt ni vi thu bao HDSL thng qua cp ng cung cp dch v thu knh ring. ATU-R kt ni vi thu bao ADSL thng qua cp ng cung cp dch v bng rng vi cc la chn sau: ATU-R vi tnh nng nh tuyn (routing). ATU-R vi tnh nng bc cu (Bridging). H thng c kh nng trang b STM-1/4 kiu mch vng SNCP (Sub network connection protection) d dng m rng giao din mng ln pha trung tm chuyn mch khi cn. Cc phn t ny l cc b ADM STM-1/4 vi cc giao din nh sau: STM-1 giao din quang (S1.1).

Dng Vn Ph

61

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

STM-1 giao din quang (L1.1). STM-1 giao din quang (S4.1). STM-1 giao din quang (L4.1). STM-1 giao din quang (L4.2). Phn thit b chuyn ti u xa c th c tch hp trong h thng. b. Yu cu i vi khi truyn dn Khi truyn dn ca thit b c kh nng cung cp cc giao din STM-1/4, E1, p ng c cc yu cu sau:

Giao din quang STM-1: - Tc chun 155 Mb/s. - Cu trc khung tun th khuyn ngh ITU-T G.707 v tiu chun ETS 300

147. - Jiter v Wander p ng cc ch tiu trong khuyn ngh ITU-T G.825. - Tham s pht ti im chun S theo bng 2 khuyn ngh ITU-T G.957. - Tham s thu ti im chun R theo bng 2 khuyn ngh ITU-T G.957.

Giao din quang STM-4: - Tc chun 622 Mb/s. - Cu trc khung tun th khuyn ngh ITU-T G.707 v tiu chun ETS 300 147. - Jiter v Wander p ng cc ch tiu trong khuyn ngh ITU-T G.825. - Tham s pht ti im chun S theo bng 2 khuyn ngh ITU-T G.957. - Tham s thu ti im chun R theo bng 2 khuyn ngh ITU-T G.957.

Giao din E1 tun th khuyn ngh ITU-T G.703: - Tc 2048 kbps 50ppm. - M ha HDB3 tun th khuyn ngh ITU-T G.703.

- Ch tiu k thut u ra ca giao din tun th theo mc 9.2 khuyn ngh ITUT G.703. - Ch tiu k thut u vo ca giao din tun th theo mc 9.3 ca khuyn ngh ITU-T G.703.

Dng Vn Ph

62

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

c. Yu cu v giao din

H thng truy nhp phi h tr cc giao din mng nh sau:

- Giao din V5.2 tun th theo tiu chun ngnh ban hnh TCN 68-185:1999: Giao din V5.2 (da trn 2048 kbit/s) gia tng i ni ht v mng truy nhp - Yu cu k thut do Ngnh Bu in ban hnh. - Giao din knh thu ring kt ni vi mng thu knh ring thng qua cc lung E1 cung cp dch v knh thu ring tun th theo khuyn ngh ITU-T G.704. - Giao din ATM kt ni vi mng d liu cung cp cc dch v bng rng. - Giao din MEGACO/H.248 kt ni mng IP.

H thng truy nhp phi c kh nng h tr cc giao din thu bao sau:

- Giao din thu bao tng t POST, m ha thoi tun th khuyn ngh ITU-T G.711. - Giao din thu bao o cc (Payphone). - Giao din thu bao ISDN BRI (2B+D) tun th khuyn ngh ITU-T G.965. - Giao din thu bao ISDN PRI (30B+D) tun th khuyn ngh ITU-T G.965. - Giao din knh thu ring Nx64 kbps tun th tiu chun ETS 300 766. - Giao din thu bao ADSL tun th theo tiu chun ITU-T G.992. - Giao din thu bao HDSL tun th theo tiu chun ITU-T G.991. - Giao din thu bao VDSL tun th theo tiu chun ITU-T G.993. Cc giao din khc: - Giao din Frame Relay tun th theo khuyn ngh ITU-T G.703/G.704. - Giao din ng b tun th theo khuyn ngh G.703.10/G.703.6/G.783 c kh nng hot ng ch hold-over hay free-running. d. Yu cu v h thng qun l

Gim st cnh bo:

H thng c kh nng t chun on, bo co t ng v phn loi mc cnh bo nng, nh. Cc cnh bo ca h thng truy nhp phi c kh nng ly ra c v a vo h thng cnh bo m thanh hay mn hnh hin th.

Dng Vn Ph

63

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

H thng c kh nng ngt cnh bo. H thng c chc nng Loop-back ti ch hoc t xa c lp v kim tra cc phn trong h thng chuyn ti hay giao din mng. Kh nng Loop-back giao din thu bao cn c cung cp v thit lp bn trong cc giao din ISDN, 2W/4W, Nx64 kbps, ADSL, E1 v HDSL gn lin vi mch vng thu bao. c s dng kim tra giao din thu bao thng qua vic truyn tn hiu tr li pha mng.

Qun l cu hnh:

H thng c kh nng thc hin vic ci t, hy b, truy vn v thay i cu hnh ca cc thnh phn trong h thng. H thng phi c kh nng ti v nng cp phn mm cho mt hay nhiu phn t mng.

Gim st trng thi:

H thng c kh nng gim st hot ng v chc nng cnh bo ngng. Khi h thng nhn ra ngng ca mt s cc tham s b vt, mt thng bo vt ngng s c to ra v gi n h thng NMS hoc CIT (Craft Interface Terminal). H thng phi c kh nng gim st cc tham s theo chu k 15 pht. Kh nng lu tr ca h thng phi ln hn 100 ln gim st.

Qun l bo v:

H thng phi h tr c ch bo v ngn chn vic truy nhp tri php vo h thng. Cc chc nng c bn phi c p ng l nhn dng ngi s dng v quyn truy nhp. H thng phi c kh nng sao lu d liu phn t mng ra cc thit b lu tr trong hoc bn ngoi h thng. Cc th tc v chc nng khi phc d liu phi c cung cp cng vi h thng.

Giao din qun l:

H thng phi cho php thc hin cc chc nng OAM thng qua giao din NMS. Giao din ca NMS phi tun th cc giao thc SNMP hay CMIP. Giao din vt l gia CIT v phn t mng phi l RS-232, RS-485 hoc RJ-45. Giao din vi ngi s dng l giao din ha v ca s mn hnh.

Dng Vn Ph

64

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

e. Yu cu v ngun in v thit b ph tr

Yu cu v ngun in: in li: S dng ngun in AC in p 220V20%, tn s 50Hz10%.

in mt chiu: - B nn dng c n nh cao cho dng mt chiu c lp vi s bin ng t in p, tn s dng xoay chiu. - Cc mch chng p v ct st phi c cung cp i cng vi thit b ngun. - c thit k theo kiu module ha bao gm c phn iu khin c th d dng m rng hay thay th. - H thng c cu hnh theo c ch d phng N+1. - Hin th in p, dng v cnh bo trong trng hp vt qua ngng cho php. - Yu cu v Battery: - Thi gian hot ng ca Battery phi m bo t nht l 8 ting cho thit b trong trng hp b mt ngun xoay chiu. - H thng c thit k ngi s dng c th d dng o kim tng Battery. - H thng Battery c phn hin th in p thep di.

Cc yu cu khc: Thit b c kh nng hot ng trong iu kin: 00C n 450C, m n 90%.

H thng phi m bo tun th cc yu cu v mi trng cho c thit b ngoi tri cng nh trong nh. m bo yu cu v EMC tun th theo EN 55022/IEC 801/ITU-T K20. m bo tnh an ton tun th theo CENELEC EN 609/IEC 825/ITU-T G.958.

3.3 HNG DN THIT K V TNH TON DUNG LNG TRONG EMAN CA VNPT 3.3.1 Gii thiu chung v thit k 3.3.1.1 Nhng yu cu c bn khi thc hin thit k E-MAN Mc ch ca thit k mng l la chn cu trc v lp k hoch u t thit b ph hp vi tng thi im, c gi thnh ph hp, p ng nhu cu s dng dch v

Dng Vn Ph

65

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

ca ngi dng vi mc cht lng dch v cho php, ng thi phi m bo tnh k tha, n u m rng cho tng lai v kh nng bng n nhu cu pht trin dch v. V vy khi thit k mng cn phi xem xt n nhiu yu t trong mi giai on la chn cng ngh, cu trc mng cho ph hp vi nhu cu tng khu vc cn thit k. Thit k mng cn ch ra nguyn tc v phng n t chc mng thnh l trnh v k hoch pht trin v thc hin trn tng thnh phn mng theo mc tiu nh. - Mng c cu trc n gin: Gim ti a s cp mng v chuyn tip truyn dn, tp trung lu lng vo mt s nt hoc tuyn nhm nng cao hiu qu, cht lng mng li cng nh chi ph khai thc v bo dng. - linh hot v tnh sn sng cao: Cu trc mng phi c linh hot cao, ng ph kp thi khi mt hay nhiu nt mng b nghn, s c, d dng m rng dung lng, trin khai dch v mi. - D dng chuyn hng tch hp mng thoi v data trn mng trc, tin ti cu trc mng bng rng trn h tng mng IP. - To iu kin thun li cho vic trin khai cc h thng h tr khai thc v kinh doanh: h thng qun l mng TMN v h thng tnh cc tp trung. - K tha cu trc mng hin ti, vic thay i cc cu trc mng hin ti c tin hnh tng bc, khi iu kin cho php. - Ph hp vi xu th pht trin chung ca mng li v cng ngh. 3.3.1.2 Cc bc thc hin thit k E-MAN Bc 1- Kho st, thu thp s liu quy hoch, thit k mng: Thc hin kho st v thu thp cc s liu cho khu vc cn quy hoch, thit lp mi hoc m rng mng hin c, xc nh v phn chia vng phn nh thnh ma trn cc li, s lng nhu cu tng , s phng n c th xy dng, xc nh v tr b tr c node truy nhp quanh v tr ti u xc nh, xc nh cc khong cch gia cc im t thit b truy nhp vi nhau, thit b truy nhp n cc u cui khch hng ti u ho mng li gi thnh cc thnh phn mng ti thi im thit k. Bc 2- Xc nh im phn b thit b truy nhp: Cn c kt qu kho st ta c mt phn b nhu cu cho khu vc cn quy hoch, thit k, v tr ti u xc nh theo tnh ton l thuyt. Tuy nhin c tnh kh thi trong thc t, vic u tin l ta phi thit lp cc vng phn nh lm vng nhu cu n v phc v v theo di nhu cu trong giai on di trn c s mng truy nhp hin c v mt phn b nhu cu

Dng Vn Ph

66

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

d bo. T ta xc nh im t MSAN/OLT/SLT, FO cabinet, sau xc nh tip im t cc ONU, DLC cho ph hp v t chc mng cp u cui pha khch hng (FTTC, FTTB, FTTO) hoc thit b u cui khch hng vo ONU. Bc 3- a cc v tr xc nh ny ln bn xc nh c cu trc tng th mng v dung lng ca tng ng kt ni cc thit b u cui khch hng vi tng ONU, cc ONU vi tng OLT/SLT/FO cabinet. 3.3.2 C s nh hng thit k E-MAN trong mng NGN - Xy dng cu trc mng MAN v trin khai mng truy nhp quang, chun b tt h tng sn sng cung cp cc dch v tc cao, bng rng. - Dung lng mng MAN c xy dng p ng nhu cu d bo pht trin cc dch v: Internet, truyn s liu, dch v bng rng v dch v thoi . - Cu trc mng MAN v truy nhp quang gm cc phn sau: - Mng MAN Ethernet, lm chc nng thu gom lu lng ca cc thit b mng truy nhp (MSAN/IP-DSLAM), lu lng cc khch hng kt ni trc tip vo mng MAN chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi kt ni ln mng trc IP/MPLS NGN ca VNPT chuyn lu lng i lin tnh, i quc t. - H thng mng cp quang c s dng kt ni cc thit b mng MAN, kt ni cc thit b truy nhp MSAN, IP-DSLAM v cung cp cp quang truy nhp n cc building, khu cng nghip, khu ch xut, cc khch hng ln. 3.3.3 Phng php tnh ton dung lng cho mng MAN E ca VNPT 3.3.1.1 S liu u vo - Cc thng s s lng: POTS port, ADSL 2+ port, SHDSL port, VDSL2 v Ethernet port l tng s lng port tng ng kt ni n mt thit b CES. - S liu POTS port ti bng d bo l s lng thu bao POTS tng ng s c trin khai trn cc thit b MSAN. - S liu Ethernet port ca CES ti bng d bo bao gm: s lng thu bao s dng kt ni Ethernet, 2 port kt ni cho mi MSAN kt ni vo CES , cc port kt ni CES vi cc thit b CES khc. - S liu ADSL2+, SHDSL, VDSL ti bng d bo l s lng thu bao s trin khai trn MSAN hoc IP DSLAM. 3.3.1.2 Tnh dung lng

Dng Vn Ph

67

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

1. Dung lng thoi

Cc ch s - S lng kt ni ng thi: CC = 10% - S % thu bao s dng dch v thoi codec G.711: a1 = 80% - S % thu bao s dng dch v thoi codec G.729: a2 = 20%

Dung lng bng thng dng cho dch v thoi vi codec l G.711 (64kbps) A1 = a1 x POTS port x CC x 126 (kbps)

Dung lng bng thng dng cho dch v thoi vi codec l G.729 (8kbps) A2 = a2 x POTS port x % CC x 39 (kbps)

Tng dung lng thoi: A = A1 + A2 = [CC x (a1 x 126 + a2 x 39) / 1024 ] x POTS A = a x POTS (Mbps)

Trong : a = CC x (a1 x 126 + a2 x 39) / 1024 2. Dung lng Internet


Cc ch s: S dng kt ni ADSL 2+ v SHDSL:

i vi khch hng Residential: - S lng kt ni ng thi chim bng thng truy nhp Internet: CC1 = 20% - T l thu bao l Residential: URr = 90% - Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw1 = 100 (Kbps) - Ring i vi cc n v: B HNI, Tp. HCM, HPG, CTO, NG tnh: bw1 = 200 (Kbps) B1= CC1 x URr x bw1/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port) = b1 x DSL port (Mbps) Trong :

Dng Vn Ph

68

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

b1 = CC1 x URr x bw1/1024 v DSL port = ADSL 2+ port + SHDSL port i vi khch hng Bussiness: - S lng kt ni ng thi chim bng thng truy nhp Internet: CC2 = 70% - T l thu bao l Business: URb = 10% - Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw2 = 2048 (Kbps) B2 = CC2 x URb x bw2/1024 x (ADSL 2+ port + SHDSL port) = b2 x DSL port (Mbps) Trong : b2 = CC2 x URb x bw2/1024 v DSL port= ADSL 2+ port + SHDSL port Nh vy : B1= B1+B2 = (b1+b2) x DSL port (Mbps) Trong : b1 = CC1 x URr x bw1/1024 ; b2 = CC2 x URb x bw2/1024 v DSL port= ADSL 2+ port + SHDSL port

S dng kt ni Ethernet:

- S lng kt ni ng thi chim bng thng truy nhp Internet: CC3 = 80% - Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw3 = 2048 (Kbps) B3 = CC3 x bw3/1024 x Ethernet port = b3 x Ethernet port (Mbps) Trong : b3= CC3 x bw3/1024 (hng dn d bo s lng Ethernet port xem trong bn hng dn xy dng cu trc mng MAN E v mng cp quang)

S dng kt ni VDSL2:

- S lng kt ni ng thi chim bng thng truy nhp Internet: CC4 = 80% - Bng thng trung bnh cho truy nhp: bw4 = 2048 (Kbps) B4 = CC4 x bw4/1024 x VDSL2 port = b4 x VDSL2 port (Mbps) Trong : b4= CC4 x bw4/1024

Nh vy tng bng thng dch v Internet:

Dng Vn Ph

69

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

B= B1 +B3 + B4 (Mbps) (hng dn d bo s lng VDSL2 port xem trong bn hng dn xy dng cu trc mng MAN E v mng cp quang) 3. Dung lng VPN

Cc ch s: S dng kt ni ADSL 2+:

- Bng thng trung bnh cho dch v ADSL2+ VPN: cw1= 640 (Kbps) - T l thu bao ADSL2+ s dng dch v VPN: URa= 1% - T l chim bng thng ng thi l 70% C1= cw1/1024 x URa x ADSL 2+ port x 70% = c1 x ADSL 2+ port x 70% Trong : c1 = cw1/1024 x URa

S dng kt ni SHDSL:

- Bng thng trung bnh cho dch v SHDSL VPN: cw2= 1024 (Kbps) - T l chim bng thng ng thi l 70% C2= c2 x SHDSL port x 70% Trong : c2= cw2/1024

S dng kt ni Ethernet:

- Bng thng trung bnh cho dch v Ethernet VPN: cw3= 5 (Mbps) - T l chim bng thng ng thi l 70% C3= c3 x Ethernet port x 70% Trong : c3= cw3

S dng kt ni VDSL2:

- Bng thng trung bnh cho dch v VDSL2 VPN: cw4= 2 (Mbps) C4= c4 x VDSL2 port Trong : c4= cw4

Nh vy tng bng thng dch v VPN: C= C1 + C2 + C3 + C4 (Mbps)

Dng Vn Ph

70

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

4. Dung lng VoD


Cc ch s: S dng kt ni ADSL 2+:

- S % thu bao s dng dch v VoD: Su1 = 5% - Bng thng trung bnh cho dch v VoD: dw1= 2048 (kbps) - % thu bao chim bng thng: URv1= 10% D1= Su1 x dw1/1024 x URv1 x ADSL 2+ port = d1 x ADSL 2+ port Trong : d1 = Su1 x dw1/1024 x URv1

S dng kt ni VDSL2 :

- S % thu bao s dng dch v VoD: Su2 = 50% - Bng thng trung bnh cho dch v VoD: dw2= 2048 (Kbps) - % thu bao chim bng thng: URv2= 10% D2= Su2 x dw2/1024 x URv2 x VDSL2 port = d2 x VDSL 2 port Trong : d2 = Su2 x dw2/1024 x URv2

Tng bng thng s dng dch v VoD : D= D1 + D2 (Mbps)

5. Dung lng IP/TV

Cc ch s:

- Tng knh ca dch v IP/TV: Ch= 100 - Bng thng trung bnh cho 1 knh: ew1= 2048 (Kbps)

Bng thng s dng dch v IP/TV: E= ew1/1024 x Ch (Mbps)

6. Dung lng thu bao trn cc thit b CES CS = (A + B + C + D + E) 7. Tng bng thng ca 1 Ring Access (Mbps)

Dng Vn Ph

71

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

R = CSi - Trong : CSi l dung lng cc node thuc cng mt Ring Access (Khng k node Core)

Yu cu bng thng thc t ca mt Ring Access: RT= R x 100/70 (Mbps)

Yu cu bng thng thc t ca mt Node Core: RTNodeCore= CS (NodeCore) x 100/70

8. Bng thng yu cu ti Ring Core RC = RTj (Ton b Phn lu lng ca NodeCore u ni ln NGN trc v ton b Phn lu lng Internet ca Ring Access cha node core ) Trong RTj bao gm c cc ring Access v cc Node Core 9. Yu cu v kh nng chuyn mch ca thit b Carrier Ethernet Switch

i vi Node Core:

Node Core m c kt ni trc tip ln mng NGN trc: - S = RTj x 6 - F = S/(8*64) Node Core khng c kt ni trc tip ln mng NGN trc: - S = RC x 6 - F = S/(8*64)

Cc Node khng thuc Core:

- S = RT * 6 - F = S/(8*64) 10. Dung lng kt ni lin tnh: 20% lu lng thoi v VPN v ton b lu lng cn li. 3.4 XY DNG CHNG TRNH PHN MM TNH TON CHO E- MAN 3.4.1 La chn ngn ng lp trnh phn mm Visual C#

Dng Vn Ph

72

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Do ti yu cu xy dng mt chng trnh phn mm c giao din tnh ton dung lng ca cc CES bng cc s liu cho nhp vo thng qua cc cng thc v hin th bng thng bo cc kt qu . Vi yu cu ny, ta c th s dng nhiu ngn ng lp trnh khc nhau xy dng ln chng trnh phn mm . Nhng thun tin cho cc mc ch chnh ca chng trnh l giao din thn thin, d lm vic, x l tnh ton nhanh v thun tin cho vic tra cu cc kt qu trong bng thng bo; th cc ngn ng lp trnh bc cao ph bin hin nay nh Visual C#, Visual Basic, Delphi, Java ca hng Microsoft thng c s dng xy dng ln. V cc ngn ng lp trnh thng c h tr ti a cc cng c lp trnh xy dng ln mt phn mm. V Visual C# l mt trong cc ngn ng lp trnh . Vi s h tr ca cc cng c lp trnh trong Visual C# v to giao din, tnh ton v hin th kt qu bng bng thng bo, ta c th thc hin cng vic vi t kh khn hn so vi cc ngn ng lp trnh ph thng khc... Mt vi nt v ngn ng lp trnh Visual C# - Visual C# l mt ngn ng lp trnh hng i tng c pht trin bi Microsoft, l phn khi u cho k hoch .NET ca h. Tn ca ngn ng bao gm k t thng theo Microsoft nhng theo ECMA l C#, ch bao gm du s thng. Microsoft pht trin C# da trn C++ v Java. - Visual C#, theo mt hng no , l ngn ng lp trnh phn nh trc tip nht n .NET Framework m tt c cc chng trnh .NET chy, v n ph thuc mnh m vo Framework ny. Mi d liu c s u l i tng, c cp pht v hy b bi trnh dn rc Garbage-Collector (GC), v nhiu kiu tru tng khc chng hn nh class, delegate, interface, exception, v.v, phn nh r rng nhng c trng ca .NET runtime 3.4.2 Hng dn tnh ton trn giao din phn mm CES, RING PROGRAM 3.4.2.1 Giao din chnh ca chng trnh phn mm Chng trnh gm c 4 menu chnh: CES, Ring, Report v Dell All Data. Ngoi ra, chng trnh cn c 3 bng report: Ring table, CES Information table v Report table. Cc bng Report ny hin th cc thng s ca CES, Ring v kt qu dung lng tnh c ca cc CES v Ring . Giao din chnh ca chng trnh nh hnh 3.6 .

Dng Vn Ph

73

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hnh 3.6: Giao din chnh ca chng trnh CES, Ring Program

Menu CES gm c cc chc nng sau: - Add: Thm CES. - Delete: Xo CES. - Display: Hin th thng tin ca cc CES nhp. - Calculate: Tnh dung lng cc CES

Menu Ring gm c cc chc nng sau: - Add: Thm Ring. - Delete: Xo Ring. - Display: Hin th thng tin cc Ring nhp.

Menu Report: Hin th thng bo kt qu dung lng trn cc CES v cc Ring sau khi tnh ton.

Menu Dell All Data: Xo tt c cc d liu c trong bng thng bo v nhp li tnh ton t u.

Dng Vn Ph

74

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

3.4.2.2 V d tnh dung lng cho mng MAN theo Bng d bo thu bao mng MAN giai on 2006 - 2010 trong giai on pht trin 2007 - 2008 ca tnh Thanh Ho * (Bng d bo thu bao mng MAN giai on 2006 2010 nh ph lc 1) 1. Thit k mng li theo mch vng Thit k lp t cc CES (Carrier Ethernet Switch) c ln ti cc trm Thanh ha, Tnh gia, Th xun v Ga Bm sn, tc 20Gb qua giao tip quang. Cc CES c ln ny thu gom lu lng ca ton b cc CES c nh mng truy nhp v chuyn ln mng trc IP/MPLS BackBone v c m t nh hnh 3.7. (H thng truyn dn quang NGNSDH ca mng khng th hin trong kho lun tt nghip ny).

THANH HA

45,0 km

TNH GIA

H thng qun l
3,4G
36,5 km

2,8G BRAS
35,0 km

IP/MPLS BackBone
PE

RING CORE (2x10GE/OFC)

Nng Cng

2,8G

Ch thch
Core CES IP DSLAM MSAN

GA BM SN

39,5 km

Vnh Lc

25,5 km

TH XUN

Access CES

Repeater

Hnh 3.7: Cu hnh mng li ca mng MAN Ethernet ti tnh Thanh Ho 2. Thit k mng vng truy nhp kt ni cc thit b CES mng MAN Cc thit b CES c nh ca mng truy nhp c kt ni vi nhau to thnh mt mng vng cp quang v kt ni vi CES c ln ca mng li. m bo an ton mng, thng thng mt mng vng c 02 CES c ln ca mng li c kt ni vi cc CES c nh ca mng truy nhp. Mt mng vng ca mng truy nhp c ti a t 3 n 6 CES c nh, mng vng truy nhp kt ni cc thit b CES mng MAN c m t nh hnh 3.8.

Dng Vn Ph

75

Khoa in t vin thng

42,5 km

3,4G

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hong Long 3,5 km 8,5 km

Lai Thnh

12,5 km

Sm Sn

23,0 km

Qung Xng

15,0 km

Ghp 22,5 km

Tnh Gia 0,1 km

12,5 km

Ring 2 (10GE/OFC)
45,0 km

Hong Ha

14,5 km 4,0 km

Mai Lm

nh Hng 12,5 km

THANH HA
0,1 km

TNH GIA
40,5 km

13,5 km

Thanh Ha 35,0 km

9,0 km

ng Sn

14,0 km

Triu Sn Nng Cng 23,0 km

36,5 km

Hu Lc

9,5 km

Ring 3 (10GE/OFC)
42,5 km

Nng Cng

18,0 km

Nga Sn

12,5 km

GA BM SN
26,5 km 0,1 km

Vnh Lc 39,5 km 25, 5 km

TH XUN
0,1 km

Ring 4 (10GE/OFC)
Thch Thnh 19,5 km 10,0 km Yn nh 12,0 km Thiu Ha 26,5 km Th Xun

16,5 km

H Trung

9, 5 km

Ga Bm Sn 38,5 km

Kiu

16,5 km

Mc Sn

33,0 km

Lam Sn

5,0 km

Ring 5 (GE/OFC)
Vnh Lc 30,0 km Cm Thy 37,5 km B Thc 13,0 km ng Tm 37,5 km

Ch thch
Core CES IP DSLAM MSAN

Access CES

Repeater

Hnh 3.8: Cu hnh kt ni thit b mng truy nhp mng E- MAN 3. Tnh dung lng cho mng MAN bng chng trnh CES, Ring Program a. Bc 1: Nhp cc Ring tng ng vi cc CES c ln ti cc trm Thanh Ho, Tnh Gia, Th Xun v Ga Bm Sn: Ring (CES Core Thanh_Hoa), Ring (CES Core Tinh_Gia), Ring (CES Core Tho_Xuan), v Ring (CES Core Ga_Bim_Son). T giao din chnh ca chng trnh, chn menu Ring/Add, ca s tip theo s c giao din nh hnh 3.9.

Dng Vn Ph

76

Khoa in t vin thng

42,5 km

Ngc Lc

31,5 km Nh Xun

Ring 7 (10GE/OFC)

Ngha Trang

Ring 6 (10GE/OFC)

Ring 1 (10GE/OFC)

Na

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hnh 3.9: Cch nhp thm 1 Ring Kick vo Ring Name v g Ring (CES Core Thanh_Hoa), sau chn Add Ring trn cc nt cng c. Khi Ring (CES Core Thanh_Hoa) c thm vo c s d liu. Lm tng t i vi Ring (CES Core Tinh_Gia), Ring (CES Core Tho_Xuan) v Ring (CES Core Ga_Bim_Son). Khi , ta c cc Ring tng ng vi 4 CES c ln trn. Sau khi nhp cc Ring , ta c th kim tra thng tin cc Ring bng cch chn menu Ring/Display v c m t nh hnh 3.10.

Dng Vn Ph

77

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hnh 3.10: Bng Ring table hin th thng tin ca cc Ring nhp b. Bc 2: Sau khi nhp cc Ring tng ng vi 4 CES c ln ti cc trm. Ta nhp tip cc CES c nh ca mng truy nhp kt ni vi CES c ln ca mng li. T giao din chnh ca chng trnh, chn menu CES/Add. Sau ta chn ln lt cc Ring m ta nhp bc 1 nhp thng s cc CES c nh ca Ring theo bng Bng d bo thu bao mng MAN giai on 2006 - 2010 trong giai on pht trin 2007-2008 . Cch nhp thng s ca tng CES nh hnh 3.11 v hnh 3.12.

Dng Vn Ph

78

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hnh 3.11: Chn 1 Ring

Hnh 3.12: Cch nhp thm 1 CES

Dng Vn Ph

79

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Lm tng t nh vy vi tt c cc CES c nh theo bng d bo. Sau khi ta nhp xong cc CES c nh , ta c th kim tra li xem cc thng s ca cc CES bng cch chn menu CES/Display hin th thng tin cc CES nhp nh hnh 3.13.

Hnh 3.13: Bng CES Information Table hin th thng tin cc CES nhp c. Bc 3: Sau khi nhp xong cc CES, ta tip tc thc hin php tnh dung lng trn tng CES c nh. T giao din chnh ca chng trnh, chn menu CES/Calculate. Sau ta chn ln lt cc CES m ta nhp bc 2 tnh dung lng trn CES . Cch tnh tng CES nh hnh 3.14 v hnh 3.15.

Dng Vn Ph

80

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Hnh 3.14: Chn 1 CES tnh dung lng

Hnh 3.15: Tnh dung lng cho 1 CES

Dng Vn Ph

81

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Ta cng lm tng t vi tt c cc CES c nh cn li. Sau khi tnh ton dung lng cho cc CES c nh xong, ta c th hin th kt qu va tnh c bng mt bng Report bng cch chn menu Report nh hnh 3.16.

Hnh 3.16: Bng Report table hin th thng bo kt qu ca cc CES c nh Ni dung bng Report gm c: - Ring Name: Hin th tn ca Ring cha CES c ln. - Ring CES: Hin th tn ca CES trong Ring . - Bandwidth Phone: Dung lng bng thng thoi. - Bandwidth Internet: Dung lng bng thng Internet. - Bandwidth VPN: Dung lng bng thng VPN. - Bandwidth VoD: Dung lng bng thng VoD. - Bandwith IP/TV: Dung lng bng thng IP/TV. - Bandwidth CES: Tng dung lng thu bao trn 1 thit b CES c nh. - Real Bandwidth CES: Dung lng bng thng thc t ca 1 CES c nh.

Dng Vn Ph

82

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

d. Bc 4: Sau khi c c kt qu thng bo ca c tt c dung lng trn cc CES c nh, tip tc hin th thng bo dung lng ca tng CES c ln v tng bng thng ti Ring Core, ta chn li menu Ring/Display. Khi bng hin th Ring s t ng cp nht li kt qu dung lng ca tng CES c ln v bng thng ti Ring Core nh hnh 3.17.

Hnh 3.17: Bng Ring Table hin th kt qu dung lng trn cc CES c ln Nh vy, vi s liu nhp vo, sau khi dng chng trnh phn mm tnh ton ny s t ng a ra kt qu thng bo dung lng ca tt c cc CES v dung lng ca cc Ring trong m hnh mng E-MAN. Kt qu tnh ton t chng trnh phn mm xy dng ph hp vi tnh ton thit k ca Vin thng Thanh Ho.

Dng Vn Ph

83

Khoa in t vin thng

Kho lun tt nghip i hc

Chng 3. ng dng E-MAN trn mng NGN

Tm tt chng III: Chng III gii thiu tng quan v mng NGN, sau a ra c m hnh cu trc E-MAN ca VNPT hin nay ang c thc t p dng v trin khai trong m hnh mng vin thng ca Vit Nam. Chng III cng a ra cc phng php thit k v tnh ton dung lng trong E-MAN ca VNPT, t xy dng chng trnh phn mm tnh ton cho mng MAN E.

Dng Vn Ph

84

Khoa in t vin thng