Forum 1

Bincangkan ciri toleransi, universal dan seimbang dalam pemikiran Islam. Moderator : Ibrahim bin Hashim
Forum 2

Huraikan peranan akal dan wahyu dalam kehidupan. Moderator : Ibrahim bin Hashim
Forum 3

Bincangkan keperluan kepada ijtihad semasa selaras dengan perubahan dan perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi. Moderator : Ibrahim bin Hashim

Kajian teks al-quran
Soalan Forum 1

Pengajian ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, kerana pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah yang menjadi petunjuk dan pembeza diantara haq dan bathil. Bincangkan Methodologi kajian ilmu tafsir yang muktabar. Moderator : Ahmad Yunus bin Kasim
Soalan Forum 2

Kaedah penafsirannya terfokus pada shohihul manqul (riwayat yang soheh) dengan menggunakan penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, penafsiran al-Qur’an dengan sunnah, penafsiran al-Qur’an dengan perkataan para sahabat dan penafsiran alQur’an dengan perkataan para tabi’in. Jelaskan perbezaan dianatara tafsir bil Ra'yi dan tafsir bil Ma'thur. Moderator : Ahmad Yunus bin Kasim
Soalan Forum 3

Pembahagian kajian teks hadith secara umumnya boleh dikategorikan kepada dua bentuk kajian yang utama initu kajian secara maudhu’i (tematik) dan kajian secara tahlili (siasatan terperinci). Jelaskan kelebihan setiap metodologi kajian teks hadith ini. Moderator : Ahmad Yunus bin Kasim
Soalan Forum 4

Setiap muslim mesti memahami bahawa al-Qur'an dan al-Hadith merupakan dua sumber ilmu berautoriti di dalam Islam. Segala ilmu yang bersumberkan al-Qur'an dan al-Hadith dikenali sebagai ilmu naqli. Jelaskan proses takhrij al-Hadith untuk memastikan kesahihan sumber tersebut. Moderator : Ahmad Yunus bin Kasim
Soalan Forum 5

Apakah terdapat prinsip-prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Sunnah? Bincangkan prinsip yang telah digariskan oleh Prof Dr Yusoff al-Qaradhawi dalam bukunya " Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunnah". Moderator : Ahmad Yunus bin Kasim

serta memberikan juga satu respon terhadap jawapan yang diberikan oleh seorang sahabat anda. Jawapan : Anda dikehendaki memberikan respon secara ringkas persoalan di atas.Ijaz al-Quran Forum 1 Soalan : Bincangkan mengenai penurunan al-Quran dari aspek kemukjizatannya. serta memberikan satu respon juga terhadap jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan anda yang lain. Moderator : Abd Rahman bin Abd Ghani Forum will be open from : 2013-09-28 . Moderator : Abd Rahman bin Abd Ghani Forum 2 Soalan : Dengan mengemukakan DUA ayat al-Quran. bincangkan mengenai kemukjizatan al-Quran dari sudut ilmu (sains). Jawapan : Anda dikehendaki memberikan respon terhadap persoalan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful