Está en la página 1de 0

Any XXXVI Dijous, 18 dabril de 2013 / Jueves, 18 de abril de 2013 Nm.

7006
10419
10434
10435
10436
10437
10419
10434
10435
10436
10437
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport
ORDE 17/2013, de 15 dabril, de la Conselleria dEducaci,
Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions admi-
nistratives que faculten per a lensenyament en valenci, del
valenci, i en llenges estrangeres en les ensenyances no uni-
versitries en la Comunitat Valenciana. [2013/3662]
II. AUTORITATS I PERSONAL
A) OFERTES DOCUPACI PBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corregixen
errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director
general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual sapro-
va el llistat definitiu daspirants admesos i exclosos per a la
provisi de vacants de comare dinstitucions sanitries de la
Conselleria de Sanitat, convocat per Resoluci de 24 de mar
de 2011. [2013/3661]

RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corregixen
errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director
general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual sapro-
va el llistat definitiu daspirants admesos i exclosos per a la
provisi de vacants de treballador i treballadora social dins-
titucions sanitries de la Conselleria de Sanitat, convocat per
Resoluci de 24 de mar de 2011. [2013/3683]

RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corregixen
errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director
general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual sapro-
va el llistat definitiu daspirants admesos i exclosos per a la
provisi de vacants de tcnic de gesti de la funci adminis-
trativa dinstitucions sanitries de la Conselleria de Sanitat,
convocat per Resoluci de 24 de mar de 2011. [2013/3687]

Universitat de Valncia
RESOLUCI de 16 dabril de 2013, de la Universitat de
Valncia, per la qual es modifica lannex II de la Resoluci
de 12 de mar de 2013, per la qual es fa pblica la llista defi-
nitiva de les persones admeses i excloese i el tribunal que ha
de jutjar les proves selectives daccs al grup A, subgrup A2,
pel torn lliure, sector dadministraci especial, escala daju-
dants darxius, biblioteques i meseus. [2013/3705]
I. DISPOSICIONES GENERALES
Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
ORDEN 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educa-
cin, Cultura y Deporte, por la que se regulan las titulaciones
administrativas que facultan para la enseanza en valencia-
no, del valenciano, y en lenguas extranjeras en las ensean-
zas no universitarias en la Comunitat Valenciana. [2013/3662]
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTAS DE EMPLEO PBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Conselleria de Sanidad
RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corri-
gen errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la
que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos para la provisin de vacantes de matrona de insti-
tuciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, convocado
por Resolucin de 24 de marzo de 2011. [2013/3661]

RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corrigen
errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del direc-
tor general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se
aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y exclui-
dos para la provisin de vacantes trabajador y trabajadora
social de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad,
convocado por Resolucin de 24 de marzo de 2011. [2013/3683]

RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corri-
gen errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la
que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y
excluidos para la provisin de vacantes de tcnico de gestin
de la funcin administrativa de instituciones sanitarias de la
Conselleria de Sanidad, convocado por Resolucin de 24 de
marzo de 2011. [2013/3687]
Universitat de Valncia
RESOLUCIN de 16 de abril de 2013, de la Universitat de
Valncia, por la que se modifica el anexo II de la Resolucin de
12 de marzo de 2013, por la que se hace pblica la lista definiti-
va de las personas admitidas y excluidas y el tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2,
por el turno libre, sector de administracin especial, escala de
ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. [2013/3705]
Nm. 7006 / 18.04.2013
10438
10439
10440
10447
10449
10458
10460
10461
10462
10438
10439
10440
10447
10449
10458
10460
10461
10462
C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport
RESOLUCI de 4 dabril de 2013, de la Direcci General de
Centres i Personal Docent, per la qual se cita els interessats
en el procediment abreujat nmero 11/2013 per a compari-
xer en la via jurisdiccional. [2013/3553]

RESOLUCI de 4 dabril de 2013, de la Direcci General de
Centres i Personal Docent, per la qual se cita els interessats
en el procediment abreujat nmero 14/2013 per a compari-
xer en la via jurisdiccional. [2013/3557]

III. ACTES ADMINISTRATIUS
B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Presidncia i Agricultura,
Pesca, Alimentaci i Aigua
RESOLUCI de 15 dabril de 2013, del conseller de Presi-
dncia i Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua, per la qual
es concedixen 29 beques per a la realitzaci de prctiques
professionals en matria de comunicaci en les dependnci-
es de la Presidncia de la Generalitat, durant lexercici 2013-
2014. [2013/3734]

Conselleria de Benestar Social
RESOLUCI de 16 dabril de 2013, de la consellera de
Benestar Social, per la qual es dna publicitat als crdits
que han de finanar les ajudes convocades per mitj de lOr-
de 3/2012, de 21 de desembre, de la Conselleria de Benes-
tar Social, per la qual saproven les bases per a la concessi
dajudes i subvencions per a latenci a persones amb disca-
pacitat o amb malaltia mental i per a la promoci de lacces-
sibilitat, i es fa pblica la seua convocatria per a lany 2013.
[2013/3737]

Servei Valenci dOcupaci i Formaci
RESOLUCI de 12 dabril de 2013, del secretari autonmic
dEconomia i Ocupaci i director general del SERVEF, per la
qual es publiquen les subvencions concedides per este orga-
nisme, durant el primer trimestre de 2013. [2013/3663]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria dHisenda i Administraci Pblica
RESOLUCI de 20 de mar de 2013, de la directora general
de Tecnologies de la Informaci, de la Conselleria dHisenda
i Administraci Pblica, per la qual es fa pblic lAcord de 5
de mar de 2013, del Ple de la Comissi Interdepartamental
per a la Modernitzaci Tecnolgica, la Qualitat i la Societat
del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC), pel
qual, de les tres comissions tcniques de carcter permanent
existents, se nextingixen dos i sen modifica una. [2013/3574]

IV. ADMINISTRACI DE JUSTCIA
Jutjat de Primera Instncia i Instrucci
nmero 3 de Sagunt
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
377/2009. [2013/3606]
Jutjat de Primera Instncia nmero 2 dElx
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
872/2012. [2013/3607]

Jutjat de Primera Instncia nmero 4 de Moncada
Notificaci de la sentncia dictada en el procediment
de liquidaci de societats de guanys nmero 103/2012.
[2013/3605]

C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
RESOLUCIN de 4 de abril de 2013, de la Direccin Gene-
ral de Centros y Personal Docente, por la que se empla-
za a los interesados en el procedimiento abreviado nmero
11/2013 a comparecer en la va jurisdiccional. [2013/3553]

RESOLUCIN de 4 de abril de 2013, de la Direccin Gene-
ral de Centros y Personal Docente, por la que se empla-
za a los interesados en el procedimiento abreviado nmero
14/2013 a comparecer en la va jurisdiccional. [2013/3557]

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentacin y Agua
RESOLUCIN de 15 de abril de 2013, del conseller de Pre-
sidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua, por la
que se conceden 29 becas para la realizacin de prcticas
profesionales en materia de comunicacin en las dependen-
cias de la Presidencia de la Generalitat, durante el ejercicio
2013/2014. [2013/3734]

Conselleria de Bienestar Social
RESOLUCIN de 16 de abril de 2013, de la consellera de
Bienestar Social, por la que se da publicidad a los crditos
que han de financiar las ayudas convocadas mediante la
Orden 3/2012, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Bien-
estar Social, por la que se aprueban las bases para la conce-
sin de ayudas y subvenciones para la atencin a personas
con discapacidad o con enfermedad mental y para promocin
de la accesibilidad, y se hace pblica su convocatoria para el
ao 2013. [2013/3737]

Servicio Valenciano de Empleo y Formacin
RESOLUCIN de 12 de abril de 2013, del secretario auton-
mico de Economa y Empleo y director general del SERVEF,
por la que se publican las subvenciones concedidas por este
organismo, durante el primer trimestre de 2013. [2013/3663]

C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Hacienda y Administracin Pblica
RESOLUCIN de 20 de marzo de 2013, de la directo-
ra general de Tecnologas de la Informacin, por la que se
hace pblico el Acuerdo de 5 de marzo de 2013, del Pleno
de la Comisin Interdepartamental para la Modernizacin
Tecnolgica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en
la Comunidad Valenciana (CITEC), por el que, de las tres
comisiones tcnicas de carcter permanente existentes, se
extinguen dos de ellas y se modifica una. [2013/3574]

IV. ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instruccin
nmero 3 de Sagunto
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal nme-
ro 377/2009. [2013/3606]
Juzgado de Primera Instancia nmero 2 de Elche
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal nme-
ro 872/2012. [2013/3607]

Juzgado de Primera Instancia nmero 4 de Moncada
Notificacin de la sentencia dictada en el procedimiento de
liquidacin de sociedades gananciales nmero 103/2012.
[2013/3605]

Nm. 7006 / 18.04.2013
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
Jutjat de Primera Instncia
nmero 7 de Castell de la Plana
Notificaci de la interlocutria de mesures provisionals dic-
tada en el procediment de divorci nmero 93/2013. [2013/3497]

Jutjat de Primera Instncia nmero 7 de Valncia
Notificaci de la sentncia dictada en el procediment ordinari
nmero 1870/2011. [2013/3542]

Jutjat de Primera Instncia nmero 21 de Valncia
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
138/2012. [2013/3518]

Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
150/2007. [2013/3552]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
178/1989. [2013/3554]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
1123/1990 [2013/3555]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
470/97. [2013/3565]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
47/1991. [2013/3566]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
56/99. [2013/3567]

Notificaci de la baixa com a procurador a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
1401/1979. [2013/3568]

Notificaci de la baixa com a procurador a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
554/1989. [2013/3570]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
78/2002. [2013/3573]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
38/2003. [2013/3575]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
99/2004. [2013/3556]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
263/2003. [2013/3559]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
nmero 4/1993. [2013/3560]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
507/1995. [2013/3561]

Juzgado de Primera Instancia
nmero 7 de Castelln de la Plana
Notificacin del auto de medidas provisionales dictado en el
procedimiento de divorcio nmero 93/2013. [2013/3497]

Juzgado de Primera Instancia nmero 7 de Valencia
Notificacin de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario nmero 1870/2011. [2013/3542]

Juzgado de Primera Instancia nmero 21 de Valencia
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal nme-
ro 138/2012. [2013/3518]

Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 150/2007. [2013/3552]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 178/1989. [2013/3554]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 1123/1990 [2013/3555]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 470/97. [2013/3565]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 47/1991. [2013/3566]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 56/99. [2013/3567]

Notificacin de la baja como procurador con el fin de proce-
der a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 1401/1979. [2013/3568]

Notificacin de la baja como procurador con el fin de proce-
der a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 554/1989. [2013/3570]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 78/2002. [2013/3573]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 38/2003. [2013/3575]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 99/2004. [2013/3556]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 263/2003. [2013/3559]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 4/1993. [2013/3560]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 507/1995. [2013/3561]

Nm. 7006 / 18.04.2013
10480
10481
10482
10483
10490
10491
10492
10493
10495
10497
10498
10499
10501
10503
10480
10481
10482
10483
10490
10491
10492
10493
10495
10497
10498
10499
10501
10503
Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 334/99. [2013/3562]

Notificacin de la baja como procuradora con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente gubernativo
nmero 245/97. [2013/3564]
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ayuntamiento de Fuente la Reina
Informacin del proceso del plan de participacin pblica del
plan general de de ordenacin urbana. [2013/3643]

Ayuntamiento de Llria
Aprobacin del programa de actuacin integrada para el
desarrollo por gestin indirecta de la unidad de ejecucin
nmero 18-Monteblanco y adjudicacin de la condicin de
agente urbanizador. [2013/3400]

Ayuntamiento de Elche
Informacin pblica del cambio de uso de la parcela situada
en la calle Cauce, esquina a la calle Presidente Lzaro Cr-
denas del Ro. [2013/3621]

B) LICITACIN Y ADJUDICACIN DE CONTRATOS
Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
Licitacin nmero CNMY12/FQ00D/78. Servicio de realiza-
cin del mdulo de formacin en centros de trabajo (FCT) en
Europa para estudiantes de Formacin profesional en 2013.
[2013/3726]

Servicio Valenciano de Empleo y Formacin
Adjudicacin nmero CNMY08/1A1C/46. Obras de cons-
truccin del nuevo Centro SERVEF de Empleo de Manises.
[2013/3664]

Ayuntamiento de Sagunto
Licitacin nmero 6/13. Servicio de inspeccin peridica de
las instalaciones elctricas en locales de pblica concurren-
cia. [2013/3592]

Licitacin nmero 8/13. Arrendamiento de dos motocicletas,
con opcin a compra, para la Polica Local. [2013/3593]

C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentacin y Agua
Notificacin de resolucin. Expediente sancionador nmero
SCCA/054/12-V. [2013/3608]
Notificacin de propuesta de resolucin. Expediente sancio-
nador nmero SCCA/007/13-C. [2013/3609]

Conselleria de Bienestar Social
Notificacin de actos administrativos en materia de familia y
adopciones. Expediente de proteccin nmero 03/495/2005-
P y otros. [2013/3581]

Notificacin de resoluciones en materia de menores. Expe-
diente nmero EBS 1195/2007 y otros. [2013/3603]

Notificacin de resoluciones en materia de menores. Expe-
diente nmero EBS 96/2013 y otros. [2013/3604]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
334/99. [2013/3562]

Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de procedir a
la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu nmero
245/97. [2013/3564]

V. ANUNCIS
A) ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Fuente la Reina
Informaci del procs del pla de participaci pblica del pla
general de dordenaci urbana. [2013/3643]

Ajuntament de Llria
Aprovaci del programa dactuaci integrada per al desenvo-
lupament per gesti indirecta de la unitat dexecuci nmero
18-Monteblanco i adjudicaci de la condici dagent urbanit-
zador. [2013/3400]

Ajuntament dElx
Informacin pblica del canvi ds de la parcella situada en
el carrer Cauce, cantonada al carrer President Lzaro Crde-
nas del Ro. [2013/3621]

B) LICITACI I ADJUDICACI DE CONTRACTES
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport
Licitaci nmero CNMY12/FQ00D/78. Servici de realitzaci
del mdul de formaci en centres de treball (FCT) a Europa
per a estudiants de Formaci Professional en 2013. [2013/3726]

Servei Valenci dOcupaci i Formaci
Adjudicaci nmero CNMY08/1A1C/46. Obres de cons-
trucci del nou Centre SERVEF dOcupaci de Manises.
[2013/3664]

Ajuntament de Sagunt
Licitaci nmero 6/13. Servici dinspecci peridica de les
installacions elctriques en locals de pblica concurrncia.
[2013/3592]

Licitaci nmero 8/13. Arrendament de dos motocicletes,
amb opci a compra, per a la Policia Local. [2013/3593]

C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Presidncia i Agricultura,
Pesca, Alimentaci i Aigua
Notificaci de resoluci. Expedient sancionador nmero
SCCA/054/12-V. [2013/3608]
Notificaci de proposta de resoluci. Expedient sancionador
nmero SCCA/007/13-C. [2013/3609]

Conselleria de Benestar Social
Notificaci dactes administratius en matria de famlia i
adopcions. Expedient de protecci nmero 03/495/2005-P i
altres. [2013/3581]

Notificaci de resolucions en matria de menors. Expedient
nmero EBS 1195/2007 i altres. [2013/3603]

Notificaci de resolucions en matria de menors. Expedient
nmero EBS 96/2013 i altres. [2013/3604]

Nm. 7006 / 18.04.2013
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10520
10521
10523
10524
10526
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10520
10521
10523
10524
10526
Notificacin y emplazamiento a las personas interesadas en
el procedimiento ordinario nmero 443/2012, de la Seccin
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana. [2013/3658]

Conselleria de Economa, Industria, Turismo y Empleo
Notificacin del expediente sancionador nmero 955/04, AI
1053/04. [2013/3612]

Conselleria de Gobernacin y Justicia
Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0137. [2013/3598]

Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0208. [2013/3600]

Notificacin en extracto de los expedientes sancionadores
ESSANC/46/2012/0216 y ESSANC/46/2012/0231. [2013/3601]

Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0203 y otros. [2013/3602]

Conselleria de Sanidad
Notificacin de un expediente de devolucin de garanta.
[2013/3596]

Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificacin de resolucin de imposicin de primera multa
coercitiva. Expediente nmero 200/10 SAN. [2013/3679]

Notificacin de declaracin de caducidad e incoacin de
nuevo procedimiento de restauracin. Expedientes nmero
10014/2012 RES y 3/2013 RESEN. [2013/3681]

Notificacin de propuesta de resolucin y sancin. Expe-
diente nmero 10049/2012 SAN. [2013/3685]

Ayuntamiento de Alzira
Informacin pblica relativa a la incoacin de los procedi-
mientos para la declaracin de incumplimiento del deber de
rehabilitacin de los inmuebles. Expedientes nmero 130,
131, 132 y 133/2013. [2013/3617]

Aguas de Monte Picayo, SL
Informacin pblica de la actualizacin de tarifas de abaste-
cimiento de agua y conservacin de contadores de la urbani-
zacin Monte Picayo, Hotel y Casino. [2013/3646]

Elecnor, SA
Informacin pblica del proyecto de reparcelacin forzo-
sa de la unidad de ejecucin Forn Vell del Plan General de
Ordenacin Urbana de Foios. [2013/3588]

Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informacin pblica de la modificacin de la tarifa de sumi-
nistro domiciliario de agua, conservacin de contadores y
alcantarillado en Pinet. [2013/3620]

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Notificacin de comunicacin de minoracin de subvencin
concedida. Expediente nmero E4ED33/2011/118 y otros.
[2013/3615]

Notificacin de comunicacin de revocacin de subven-
cin concedida. Expedientes nmero E4ED33/2011/69 y
E4AG62/2011/16. [2013/3616]
Notara de Francisco Blanco Moreno
Subasta de un bien inmueble en Sagunto. [2013/3462]

Notara de Sandra Prez Tenedor
Subasta de un bien inmueble en Nules. [2013/3625]
Notificaci i citaci a les persones interessades en el proce-
diment ordinari nmero 443/2012, de la Secci Quarta de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
J ustcia de la Comunitat Valenciana. [2013/3658]

Conselleria dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci
Notificaci de lexpedient sancionador nmero 955/04, AI
1053/04. [2013/3612]

Conselleria de Governaci i Justcia
Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0137. [2013/3598]

Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0208. [2013/3600]

Notificaci en extracte dels expedients sancionadors
ESSANC/46/2012/0216 i ESSANC/46/2012/0231. [2013/3601]

Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0203 i altres. [2013/3602]

Conselleria de Sanitat
Notificaci dun expedient de devoluci de garanta.
[2013/3596]

Conselleria dInfraestructures,
Territori i Medi Ambient
Notificaci de resoluci dimposici de primera multa coer-
citiva. Expedient nmero 200/10 SAN. [2013/3679]

Notificaci de declaraci de caducitat i incoaci dun nou
procediment de restauraci. Expedients nmero 10014/2012
RES i 3/2013 RESEN. [2013/3681]

Notificaci de proposta de resoluci i sanci. Expedient
nmero 10049/2012 SAN. [2013/3685]

Ajuntament dAlzira
Informaci pblica relativa a la incoaci dels procediments
per a la declaraci dincompliment del deure de rehabilitaci
dels immobles. Expedients nmero 130, 131, 132 i 133/2013.
[2013/3617]

Aguas de Monte Picayo, SL
Informaci pblica de lactualitzaci de tarifes de prove-
ment daigua i conservaci de comptadors de la urbanitzaci
Monte Picayo, Hotel i Casino. [2013/3646]

Elecnor, SA
Informaci pblica del projecte de reparcellaci forosa de
la unitat dexecuci Forn Vell del Pla General dOrdenaci
Urbana de Foios. [2013/3588]

Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informaci pblica de la modificaci de la tarifa de submi-
nistrament domiciliari daigua, manteniment de comptadors i
clavegueram a Pinet. [2013/3620]

Institut Valenci de Competitivitat Empresarial
Notificaci de comunicaci de minoraci de subvenci
concedida. Expedient nmero E4ED33/2011/118 i altres.
[2013/3615]

Notificaci de comunicaci de revocaci de subven-
ci concedida. Expedients nmero E4ED33/2011/69 i
E4AG62/2011/16. [2013/3616]
Notaria de Francisco Blanco Moreno
Subhasta dun b immoble a Sagunto. [2013/3462]

Notaria de Sandra Prez Tenedor
Subhasta dun b immoble a Nules. [2013/3625]
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
ORDE 17/2013, de 15 dabril, de la Conselleria dEduca-
ci, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulaci-
ons administratives que faculten per a lensenyament en
valenci, del valenci, i en llenges estrangeres en les
ensenyances no universitries en la Comunitat Valencia-
na. [2013/3662]
ORDEN 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de
Educacin, Cultura y Deporte, por la que se regulan las
titulaciones administrativas que facultan para la ensean-
za en valenciano, del valenciano, y en lenguas extranje-
ras en las enseanzas no universitarias en la Comunitat
Valenciana. [2013/3662]
PREMBUL
La Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, en larticle
2.1.j), establix que el sistema educatiu espanyol sorientar a la conse-
cuci, entre altres fins, de la capacitaci per a la comunicaci en la llen-
gua oficial i cooficial, si nhi ha, i en una o ms llenges estrangeres.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, ds i Ensenyament del Valen-
ci, regula en el captol I del ttol II el valenci en lensenyament, i
concreta en larticle 23 el coneixement del valenci per part del pro-
fessorat.
El Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, definix les condici-
ons de formaci per a lexercici de la docncia en lEducaci Secundria
Obligatria, el Batxillerat, la Formaci Professional i les Ensenyances
de Rgim Especial i establix les especialitats dels cossos docents dEn-
senyana Secundria. El Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre,
establix les especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les
seues funcions en les etapes dEducaci Infantil i dEducaci Primria
regulades en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci. En
la disposici addicional quinta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de
novembre, i en les disposicions addicionals segona i tercera del Reial
Decret 1594/2011, de 4 de novembre, es regulen els nivells mnims de
competncia lingstica exigits al professorat segons es definixen en
el Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges, i sestablix
que les administracions educatives regularan els requisits de formaci
afegits que sexigiran al professorat per a impartir en una llengua estran-
gera, rees, matries o mduls diferents de la de la dita llengua.
El Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les
condicions de formaci inicial del professorat dels centres privats per a
exercir la docncia en les ensenyances dEducaci Secundria Obligat-
ria o de Batxillerat, indica que correspon a les administracions educati-
ves de les comunitats autnomes amb llengua cooficial, la determinaci
de la qualificaci especfica adequada per a impartir la matria de llen-
gua cooficial i literatura i del procediment per a la seua acreditaci.
El Decret 127/2012, de 3 dagost, del Consell, pel qual es regula el
plurilingisme en lensenyana no universitria en la Comunitat Valen-
ciana establix en larticle 11 que la conselleria competent en matria
deducaci regular els requisits dacreditaci de la capacitaci del pro-
fessorat dels nivells densenyana no universitria en llenges per a
impartir rees, matries o mduls no lingstics en valenci, en angls
i en altres llenges. Larticle 12 disposa que la conselleria competent
en matria deducaci facilitar la formaci contnua del professorat
en valenci i en angls, a travs de la direcci general competent en
matria de formaci del professorat.
El Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges va establir
els descriptors globals per a poder dur a terme tant lensenyament i
laprenentatge com lavaluaci dels nivells de competncia en llenges,
sense que hi haja, per ser contrari a la intenci del Marc, un nic orga-
nisme o sistema davaluaci europeu que acredite els mencionats nivells
de competncia lingstica. Aix, per a facilitar i simplificar la possibi-
litat dacreditar la competncia en llenges estrangeres, en la present
orde sestablix lacreditaci de la competncia lingstica dacord amb
el Marc Com Europeu de Referncia de Llenges a travs de ttols,
diplomes i certificats que responen als mencionats descriptors, expedits
per institucions i universitats competents.
Correspon ara regular i actualitzar els requisits mnims quant a for-
maci del professorat per a lensenyament en les diferents llenges en la
Comunitat Valenciana, i establir de manera diferenciada les titulacions
administratives del Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en
PREMBULO
La Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, en su art-
culo 2.1.j), establece que el sistema educativo espaol se orientar a la
consecucin, entre otros fines, de la capacitacin para la comunicacin
en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o ms lenguas
extranjeras.
La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseanza del Valen-
ciano, regula en el captulo I del ttulo II el valenciano en la enseanza,
y concreta en el artculo 23 el conocimiento del valenciano por parte
del profesorado.
El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, define las condi-
ciones de formacin para el ejercicio de la docencia en la Educacin
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formacin Profesional y las
Enseanzas de Rgimen Especial y establece las especialidades de los
cuerpos docentes de Enseanza Secundaria. El Real Decreto 1594/2011,
de 4 de noviembre, establece las especialidades docentes del cuerpo de
maestros que desempeen sus funciones en las etapas de Educacin
Infantil y de Educacin Primaria reguladas en la Ley Orgnica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educacin. En la disposicin adicional quinta del Real
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, y en las disposiciones adiciona-
les segunda y tercera del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,
se regulan los niveles mnimos de competencia lingstica exigidos al
profesorado segn se definen en el Marco Comn Europeo de Referen-
cia para las Lenguas, y se establece que las administraciones educativas
regularn los requisitos de formacin aadidos que se exigirn al profe-
sorado para impartir en una lengua extranjera, reas, materias o mdulos
distintos a la de dicha lengua.
El Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las
condiciones de formacin inicial del profesorado de los centros privados
para ejercer la docencia en las enseanzas de Educacin Secundaria
Obligatoria o de Bachillerato, indica que corresponde a las administra-
ciones educativas de las comunidades autnomas con lengua cooficial,
la determinacin de la cualificacin especfica adecuada para impartir
la materia de lengua cooficial y literatura y del procedimiento para su
acreditacin.
El Decreto 127/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se
regula el plurilingismo en la enseanza no universitaria en la Comuni-
tat Valenciana establece en el artculo 11 que la conselleria competente
en materia de educacin regular los requisitos de acreditacin de la
capacitacin del profesorado de los niveles de enseanza no universi-
taria en lenguas para impartir reas, materias o mdulos no lingsticos
en valenciano, en ingls y en otras lenguas. El artculo 12 dispone que la
conselleria competente en materia de educacin facilitar la formacin
continua del profesorado en valenciano y en ingls, a travs de la direc-
cin general competente en materia de formacin del profesorado.
El Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas estable-
ci los descriptores globales para poder llevar a cabo tanto la ensean-
za y el aprendizaje como la evaluacin de los niveles de competencia
en lenguas, sin que exista, por ser contrario a la intencin del Marco,
un nico organismo o sistema de evaluacin europeo que acredite los
mencionados niveles de competencia lingstica. As, para facilitar y
simplificar la posibilidad de acreditar la competencia en lenguas extran-
jeras, en la presente orden se establece la acreditacin de la competen-
cia lingstica conforme al Marco Comn Europeo de Referencia de
Lenguas a travs de ttulos, diplomas y certificados que responden a los
mencionados descriptores, expedidos por instituciones y universidades
competentes.
Corresponde ahora regular y actualizar los requisitos mnimos en
cuanto a formacin del profesorado para la enseanza en las diferentes
lenguas en la Comunitat Valenciana, establecindose de manera dife-
renciada las titulaciones administrativas del Certificado de Capacitacin
Num. 7006 / 18.04.2013 10419
Valenci, el Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Llengua
Estrangera, amb especificaci de la dita llengua estrangera, i el Diploma
de Mestre de Valenci.
Per tot el que sha exposat anteriorment, esta orde es dicta en lexer-
cici de les competncies que atribuxen a la Conselleria dEducaci,
Cultura i Esport les disposicions addicionals segona i tercera del Reial
Decret 1594/2011, de 4 de novembre, la disposici addicional quinta
del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, larticle 8 del Reial
Decret 860/2010, de 2 de juliol, i larticle 11 del Decret 127/2012, de 3
dagost, del Consell.
En virtut de les facultats anteriors, a proposta de la Direcci General
dInnovaci, Ordenaci i Poltica Lingstica, de data 26 de mar de
2013, de conformitat amb esta, dacord amb el Consell Jurdic Consultiu
de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les competncies que matri-
buxen larticle 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
i larticle 6 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la
Generalitat, pel qual es determina les conselleries en qu sorganitza
ladministraci de la Generalitat,
ORDENE
Article 1. Objecte i mbit daplicaci
1. Esta orde t com a objecte regular les titulacions administratives
que faculten per a lensenyament en valenci, del valenci, i en les llen-
ges estrangeres curriculars, en totes les etapes educatives no universi-
tries regulades en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci.
2. Esta orde ser aplicable a tot el personal docent no universitari
que preste els seus servicis en qualsevol centre pblic o privat de la
Comunitat Valenciana.
Article 2. Titulacions administratives
1. Les titulacions administratives regulades en la present orde sn:
a) El Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Valenci.
b) Els certificats de Capacitaci per a lEnsenyament en Llengua
Estrangera, amb indicaci de la llengua estrangera corresponent entre
les que simpartisquen en el currculum vigent per a cada etapa educa-
tiva.
c) El Diploma de Mestre de Valenci.
2. La direcci general amb competncies en matria de formaci del
professorat i les universitats de la Comunitat Valenciana seran compe-
tents per a lexpedici destes titulacions administratives, que es realit-
zar segons all que es regula en esta orde, per als qui acrediten estar en
possessi de les condicions necessries per a la seua obtenci.
Article 3. Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Valenci
1. El Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Valenci
facultar el professorat que lobtinga, i al mateix temps ser el requisit
mnim, per a lensenyament en valenci, com a llengua vehicular, en
totes les ensenyances no universitries regulades en la Llei Orgnica
2/2006, de 3 de maig, dEducaci, sempre que estiga en possessi de les
altres titulacions o condicions acadmiques i administratives requerides
per a impartir la docncia en els esmentats nivells i etapes.
2. Aix mateix, el Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en
Valenci facultar el professorat que lobtinga, i ser el requisit mnim,
per a impartir continguts curriculars de valenci en Educaci Infantil
i lrea de Valenci: Llengua i Literatura en Educaci Primria, sem-
pre que estiga en possessi de les altres titulacions o condicions aca-
dmiques i administratives requerides per a impartir la docncia en les
esmentades etapes.
3. En els centres privats, el Certificat de Capacitaci per a lEnse-
nyament en Valenci ser vlid a lefecte destar en possessi duna
formaci deducaci superior adequada en els procediments dacredi-
taci de la qualificaci especfica a qu es referix larticle 8 del Reial
Decret 860/2010, de 2 de juliol, sense perju del compliment de les
altres condicions acadmiques i administratives requerides per a impar-
tir la docncia del valenci.
4. En leducaci de persones adultes, el Certificat de Capacitaci per
a lEnsenyament en Valenci facultar el professorat, i al mateix temps
ser el requisit mnim, per a lensenyament en valenci, com a llengua
para la Enseanza en Valenciano, el Certificado de Capacitacin para
la Enseanza en Lengua Extranjera, con especificacin de dicha lengua
extranjera, y el Diploma de Maestro de Valenciano.
Por todo lo expuesto anteriormente, la presente orden se dicta en el
ejercicio de las competencias que atribuyen a la Conselleria de Educa-
cin, Cultura y Deporte las disposiciones adicionales segunda y tercera
del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, la disposicin adicio-
nal quinta del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, el artculo
8 del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, y el artculo 11 del Decreto
127/2012, de 3 de agosto, del Consell.
En virtud de las facultades anteriores, a propuesta de la Direccin
General de Innovacin, Ordenacin y Poltica Lingstica, de fecha
26 de marzo de 2013, de conformidad con la misma, conforme con el
Consell Jurdic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y en virtud de
las competencias que me atribuyen el artculo 28.e de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre, del Consell, y el artculo 6 del Decreto 19/2012, de 7
de diciembre, del President de la Generalitat, por el que determina las
consellerias en que se organiza la administracin de la Generalitat,
ORDENO
Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin
1. La presente orden tiene por objeto regular las titulaciones admi-
nistrativas que facultan para la enseanza en valenciano, del valenciano,
y en las lenguas extranjeras curriculares, en todas las etapas educativas
no universitarias reguladas en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educacin.
2. Esta orden ser de aplicacin a todo el personal docente no uni-
versitario que preste sus servicios en cualquier centro pblico o privado
de la Comunitat Valenciana.
Artculo 2. Titulaciones administrativas
1. Las titulaciones administrativas reguladas en la presente orden
son:
a) El Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Valenciano.
b) Los Certificados de Capacitacin para la Enseanza en Lengua
Extranjera, con indicacin de la lengua extranjera correspondiente de
entre las que se impartan en el currculo vigente para cada etapa edu-
cativa.
c) El Diploma de Maestro de Valenciano.
2. La direccin general con competencias en materia de formacin
del profesorado y las universidades de la Comunitat Valenciana sern
competentes para la expedicin de estas titulaciones administrativas, que
se realizar segn lo regulado en la presente orden, para quienes acrediten
estar en posesin de las condiciones necesarias para su obtencin.
Artculo 3. Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Valenciano
1. El Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Valenciano
facultar al profesorado que lo obtenga, y a la vez ser el requisito mni-
mo, para la enseanza en valenciano, como lengua vehicular, en todas
las enseanzas no universitarias reguladas en la Ley Orgnica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educacin, siempre que est en posesin de las dems
titulaciones o condiciones acadmicas y administrativas requeridas para
impartir la docencia en los citados niveles y etapas.
2. Asimismo, el Certificado de Capacitacin para la Enseanza en
Valenciano facultar al profesorado que lo obtenga, y ser el requisito
mnimo, para impartir contenidos curriculares de valenciano en Edu-
cacin Infantil y el rea de Valenciano: Lengua y Literatura en Educa-
cin Primaria, siempre que est en posesin de las dems titulaciones
o condiciones acadmicas y administrativas requeridas para impartir la
docencia en las citadas etapas.
3. En los centros privados, el Certificado de Capacitacin para la
Enseanza en Valenciano ser vlido a los efectos de estar en posesin
de una formacin de educacin superior adecuada en los procedimientos
de acreditacin de la cualificacin especfica a que se refiere el artculo
8 del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, sin perjuicio del cumpli-
miento de las dems condiciones acadmicas y administrativas requeri-
das para impartir la docencia del valenciano.
4. En la educacin de personas adultas, el Certificado de Capacita-
cin para la Enseanza en Valenciano facultar al profesorado, y a la vez
ser el requisito mnimo, para la enseanza en valenciano, como lengua
Num. 7006 / 18.04.2013 10420
vehicular, en estes ensenyances. Aix mateix, facultar el professorat, i
ser al mateix temps requisit mnim, per a impartir la docncia del mdul
de Valenci en el cicle I de la Formaci Bsica de Persones Adultes.
Article 4. Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Llengua
Estrangera
El Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Llengua Estran-
gera facultar el professorat que lobtinga, i al mateix temps ser el
requisit mnim, per a lensenyament en la llengua estrangera correspo-
nent, com a llengua vehicular, en les rees, matries, mbits i mduls
no lingstics que simpartisquen en les ensenyances no universitries
regulades en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, sem-
pre que estiga en possessi de les altres titulacions o condicions aca-
dmiques i administratives requerides per a impartir la docncia en els
esmentats nivells i etapes.
Article 5. Diploma de Mestre de Valenci
1. El Diploma de Mestre de Valenci tindr com a objecte millorar
la competncia professional aconseguida pel professorat per mitj de
lobtenci del Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Valen-
ci.
2. El Diploma de Mestre de Valenci facultar el professorat que
lobtinga per a impartir lensenyament en valenci, com a llengua vehi-
cular, en la totalitat de les ensenyances no universitries regulades en
la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, sempre que estiga
en possessi de les altres titulacions o condicions acadmiques i admi-
nistratives requerides per a impartir la docncia en els esmentats nivells
i etapes.
3. Addicionalment, el Diploma de Mestre de Valenci facultar el
professorat per a impartir continguts curriculars de valenci en Educaci
Infantil i lrea de Valenci: Llengua i Literatura en Educaci Primria,
sempre que estiga en possessi de les titulacions o condicions acad-
miques i administratives requerides per a impartir la docncia en les
esmentades etapes.
4. En els centres privats, el Diploma de Mestre de Valenci ser
vlid a lefecte destar en possessi duna formaci deducaci superior
adequada en els procediments dacreditaci de la qualificaci especfi-
ca a qu es referix larticle 8 del Reial Decret 860/2010, de 2 de juli-
ol, sense perju del compliment de les altres condicions acadmiques i
administratives requerides per a impartir la docncia del valenci.
5. En leducaci de persones adultes, el Diploma de Mestre de
Valenci facultar el professorat per a lensenyament en valenci, com
a llengua vehicular, en estes ensenyances. Aix mateix, facultar el pro-
fessorat per a impartir la docncia del mdul de Valenci en el cicle II
de la Formaci Bsica de Persones Adultes.
Article 6. Condicions per a lobtenci de les titulacions administrati-
ves
Per a obtindre el Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en
Valenci, el Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Llengua
Estrangera i el Diploma de Mestre de Valenci, el professorat haur de
complir les dos condicions segents:
1. Tindre una competncia lingstica mnima en la llengua corres-
ponent, segons all que es regula en esta orde.
2. Demostrar la seua competncia professional per a lensenyament
en valenci o en llengua estrangera, respectivament.
Article 7. Competncia lingstica mnima i la seua acreditaci
1. La competncia lingstica mnima exigida per a lobtenci del
Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en Valenci ser dun
nivell C1 en esta llengua segons es definix en el Marc Com Europeu
de Referncia per a les Llenges.
2. Per a lobtenci del Diploma de Mestre de Valenci es requerir
acreditar estar en possessi dun nivell C2 en esta llengua segons es
definix en el Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges.
3. La competncia lingstica indicada en els apartats anteriors
sacreditar per mitj del certificat oficial expedit per la Junta Qualifi-
cadora de Coneixements de Valenci, per les escoles oficials didiomes
autoritzades per a impartir les dites ensenyances, o per les universitats
de la Comunitat Valenciana.
vehicular, en estas enseanzas. Asimismo, facultar al profesorado, y
ser a la vez requisito mnimo, para impartir la docencia del mdulo de
Valenciano en el Ciclo I de la Formacin Bsica de Personas Adultas.
Artculo 4. Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Lengua
Extranjera
El Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Lengua Extran-
jera, facultar al profesorado que lo obtenga, y a la vez ser el requisi-
to mnimo, para la enseanza en la lengua extranjera correspondiente,
como lengua vehicular, en las reas, materias, mbitos y mdulos no
lingsticos que se impartan en las enseanzas no universitarias regu-
ladas en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, siempre
que est en posesin de las dems titulaciones o condiciones acadmicas
y administrativas requeridas para impartir la docencia en los citados
niveles y etapas.
Artculo 5. Diploma de Maestro de Valenciano
1. El Diploma de Maestro de Valenciano tendr como objeto mejo-
rar la competencia profesional alcanzada por el profesorado median-
te la obtencin del Certificado de Capacitacin para la Enseanza en
Valenciano.
2. El Diploma de Maestro de Valenciano facultar al profesorado
que lo obtenga para impartir la enseanza en valenciano, como lengua
vehicular, en la totalidad de las enseanzas no universitarias reguladas
en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, siempre que
est en posesin de las dems titulaciones o condiciones acadmicas
y administrativas requeridas para impartir la docencia en los citados
niveles y etapas.
3. Adicionalmente, el Diploma de Maestro de Valenciano faculta-
r al profesorado para impartir contenidos curriculares de valenciano
en Educacin Infantil y el rea de Valenciano: lengua y literatura en
Educacin Primaria, siempre que est en posesin de las titulaciones o
condiciones acadmicas y administrativas requeridas para impartir la
docencia en las citadas etapas.
4. En los centros privados, el Diploma de Maestro de Valenciano
ser vlido a los efectos de estar en posesin de una formacin de edu-
cacin superior adecuada en los procedimientos de acreditacin de la
cualificacin especfica a que se refiere el artculo 8 del Real Decreto
860/2010, de 2 de julio, sin perjuicio del cumplimiento de las dems
condiciones acadmicas y administrativas requeridas para impartir la
docencia del valenciano.
5. En la educacin de personas adultas, el Diploma de Maestro de
Valenciano facultar al profesorado para la enseanza en valenciano,
como lengua vehicular, en estas enseanzas. Asimismo, facultar al
profesorado para impartir la docencia del mdulo de Valenciano en el
Ciclo II de la Formacin Bsica de Personas Adultas.
Artculo 6. Condiciones para la obtencin de las titulaciones adminis-
trativas
Para obtener el Certificado de Capacitacin para la Enseanza en
Valenciano, el Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Len-
gua Extranjera y el Diploma de Maestro de Valenciano, el profesorado
deber cumplir las dos condiciones siguientes:
1. Tener una competencia lingstica mnima en la lengua corres-
pondiente, segn lo regulado en la presente orden.
2. Demostrar su competencia profesional para la enseanza en
valenciano o en lengua extranjera, respectivamente.
Artculo 7. Competencia lingstica mnima y su acreditacin
1. La competencia lingstica mnima exigida para la obtencin del
Certificado de Capacitacin para la Enseanza en Valenciano ser de un
nivel C1 en esta lengua segn se define en el Marco Comn Europeo de
Referencia para las Lenguas.
2. Para la obtencin del Diploma de Maestro de Valenciano se reque-
rir acreditar estar en posesin de un nivel C2 en esta lengua segn se
define en el Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. La competencia lingstica indicada en los apartados anteriores
se acreditar mediante certificado oficial expedido por la Junta Califi-
cadora de Conocimientos de Valenciano, por las escuelas oficiales de
idiomas autorizadas para impartir dichas enseanzas, o por las univer-
sidades de la Comunitat Valenciana.
Num. 7006 / 18.04.2013 10421
4. La competncia lingstica mnima exigida per a lobtenci del
Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en una Llengua Estran-
gera ser lestablida per la normativa bsica. Es podr acreditar per
mitj dalguns dels certificats segents, sense perju del que disposa
lapartat 5:
a) Els certificats de superaci dels distints nivells dels ensenyaments
didiomes, expedits per les Escoles Oficials dIdiomes.
b) Els certificats expedits a lempara daltres normes del mateix
rang o dun rang superior, que establisquen el reconeixement i lacredi-
taci de la competncia lingstica.
c) Els certificats expedits per les universitats del sistema educatiu
espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen en
lannex I.
d) Els certificats expedits per la direcci general amb competncies
en formaci del professorat.
5. Els certificats expedits segons el que preveu lepgraf c de lapar-
tat anterior hauran de complir els criteris establits en lannex III, i es
consideraran complits en tot cas per a les entitats que figuren en lannex
I desta orde, aix com per a les adscrites a lAssociaci dExamina-
dors de Llenges a Europa (ALTE) i per a les universitats espanyoles
que seguisquen el model dacreditaci dexmens de lAssociaci de
Centres de Llenges dEducaci Superior (ACLES). A estos efectes,
no seran vlids els certificats daprofitament dactivitats formatives o
certificats que siguen expedits sense una avaluaci prvia de la compe-
tncia lingstica.
Article 8. Competncia professional i la seua acreditaci
1. La competncia professional per a lobtenci de les titulacions
administratives regulades en esta orde es demostrar a travs duna de
les dos vies segents:
a) La superaci duna prova convocada per la direcci general amb
competncies en matria de formaci del professorat, que avalue els
coneixements i el domini de la metodologia dacord amb els objectius i
continguts establits en lannex II.
b) La superaci del pla de formaci lingstica i didctica dalguna
de les universitats de la Comunitat Valenciana, ajustat als continguts de
competncia professional establits en lannex II desta orde.
2. Les proves convocades per la direcci general competent en
matria de formaci del professorat hauran de realitzar-se ntegrament
en la llengua en qu shaja de capacitar el professorat. Aix mateix, la
prova ser especfica per a cada una de les llenges.
3. Els rgans de la Generalitat amb competncies en matria de pol-
tica lingstica i densenyament en llenges, aix com les universitats de
la Comunitat Valenciana, podran collaborar amb lrgan amb compe-
tncies en matria de formaci del professorat per al disseny i realitzaci
de les proves establides. En el marc dels convenis de collaboraci que
se subscriguen, es podran crear comissions dassessorament, integrades
per representants de les diferents administracions participants.
4. En lacreditaci de la competncia professional a travs de la
superaci del pla de formaci lingstica i didctica dalguna de les
universitats de la Comunitat Valenciana:
a) Per a lobtenci del Certificat de Capacitaci per a lEnsenya-
ment en Valenci o del Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en
Llengua Estrangera, la dita formaci en cap cas podr ser inferior a 24
crdits o 24 crdits ECTS de formaci i haur dajustar-se als continguts
de competncia professional establits en lannex II desta orde.
b) Per a lobtenci del Diploma de Mestre de Valenci la formaci
no podr ser en cap cas inferior a 32 crdits o 32 crdits ECTS, i haur
de circumscriures a estudis deducaci superior conduents al ttol de
mestre en qualsevol especialitat, o ttol de Grau equivalent, o b al ttol
de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o ttol
de grau equivalent.
Article 9. Expedici de les titulacions administratives
1. Les titulacions administratives regulades en esta orde seran expe-
dides per la direcci general amb competncies en matria de formaci
del professorat per als qui superen la prova de competncia professional
a qu es referix larticle 8.1.a desta orde.
4. La competencia lingstica mnima exigida para la obtencin del
Certificado de Capacitacin para la Enseanza en una Lengua Extranjera
ser la establecida por la normativa bsica. Se podr acreditar mediante
alguno de los certificados siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 5:
a) Los certificados de superacin de los distintos niveles de las ense-
anzas de idiomas, expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
b) Los certificados expedidos al amparo de otras normas de igual o
superior rango, que establezcan el reconocimiento y acreditacin de la
competencia lingstica.
c) Los certificados expedidos por las universidades del sistema
educativo espaol y las instituciones nacionales y extranjeras que se
recogen en el anexo I.
d) Los certificados expedidos por la direccin general con compe-
tencias en formacin del profesorado.
5. Los certificados expedidos segn lo previsto en el epgrafe c del
apartado anterior debern cumplir los criterios establecidos en el anexo
III, entendindose cumplidos en todo caso para las entidades que figuran
en el anexo I de esta orden, as como para las adscritas a la Asociacin
de Examinadores de Lenguas en Europa (ALTE) y para las universida-
des espaolas que sigan el modelo de acreditacin de exmenes de la
Asociacin de Centros de Lenguas de Educacin Superior (ACLES). A
estos efectos, no sern vlidos los certificados de aprovechamiento de
actividades formativas o certificados que sean expedidos sin una previa
evaluacin de la competencia lingstica.
Artculo 8. Competencia profesional y su acreditacin
1. La competencia profesional para la obtencin de las titulaciones
administrativas reguladas en la presente orden se demostrar a travs de
una de las dos vas siguientes:
a) La superacin de una prueba convocada por la direccin general
con competencias en materia de formacin del profesorado, que evale
los conocimientos y el dominio de la metodologa de acuerdo con los
objetivos y contenidos establecidos en el anexo II.
b) La superacin del plan de formacin lingstica y didctica de
alguna de las universidades de la Comunitat Valenciana, ajustado a los
contenidos de competencia profesional establecidos en el anexo II de
esta orden.
2. Las pruebas convocadas por la direccin general competente en
materia de formacin del profesorado debern desarrollarse ntegramen-
te en la lengua en la que se vaya a capacitar al profesorado. Asimismo,
la prueba ser especfica para cada una de las lenguas.
3. Los rganos de la Generalitat con competencias en materia de
poltica lngstica y de enseanza en lenguas, as como las universi-
dades de la Comunitat Valenciana, podrn colaborar con el rgano con
competencias en materia de formacin del profesorado para el diseo y
desarrollo de las pruebas establecidas. En el marco de los convenios de
colaboracin que se suscriban, se podrn crear comisiones de asesora-
miento, integradas por representantes de las diferentes administraciones
participantes.
4. En la acreditacin de la competencia profesional a travs de la
superacin del plan de formacin lingstica y didctica de alguna de
las universidades de la Comunitat Valenciana:
a) Para la obtencin del Certificado de Capacitacin para la Ense-
anza en Valenciano o del Certificado de Capacitacin para la Ense-
anza en Lengua Extranjera, dicha formacin en ningn caso podr
ser inferior a 24 crditos o 24 crditos ECTS de formacin y deber
ajustarse a los contenidos de competencia profesional establecidos en
el anexo II de esta orden.
b) Para la obtencin del Diploma de Maestro de Valenciano la for-
macin no podr ser en ningn caso inferior a 32 crditos o 32 crditos
ECTS, y deber circunscribirse a estudios de educacin superior condu-
centes al ttulo de Maestro en cualquier especialidad, o ttulo de grado
equivalente, o bien al ttulo de Licenciado en Filologa en cualquiera de
sus especialidades, o ttulo de grado equivalente.
Artculo 9. Expedicin de las titulaciones administrativas
1. Las titulaciones administrativas reguladas en la presente orden
sern expedidas por la direccin general con competencias en materia
de formacin del profesorado para quienes superen la prueba de compe-
tencia profesional a que se refiere el artculo 8.1.a de esta orden.
Num. 7006 / 18.04.2013 10422
2. Les universitats de la Comunitat Valenciana seran competents per
a expedir les dites titulacions administratives a les persones que superen
el seu respectiu pla de formaci lingstica i didctica.
3. En tot cas, lexpedici de les titulacions administratives estar
supeditada al fet que les persones a les quals sexpedisquen acrediten
tant la competncia lingstica mnima exigida en la llengua correspo-
nent, com la competncia professional, segons el que preveu esta orde.
Article 10. Formaci
1. La direcci general competent en matria de formaci del profes-
sorat i les universitats podran organitzar i oferir la formaci necessria
per a ladquisici de la competncia lingstica i de la competncia pro-
fessional que conduxen a lobtenci de les titulacions administratives
regulades en esta orde, dacord amb el que establix lannex IV. La for-
maci especfica per a cada llengua que es realitze des de la direcci
general competent en matria de formaci del professorat es realitzar
en la llengua corresponent.
2. Per a la formaci del professorat, podran establir-se convenis de
collaboraci amb entitats pbliques i privades entre els fins de les quals
figure la formaci del professorat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Professorat que complix els requisits de capacitaci
1. El professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyaments
en llenges estrangeres en els nivells educatius no universitaris en la
Comunitat Valenciana continuar estant-ho a lentrada en vigor desta
orde, sense perju del que disposa la normativa bsica quant a la com-
petncia lingstica mnima exigida.
2. El professorat que en el moment de lentrada en vigor desta orde
ja estava facultat per a impartir ensenyaments de valenci i en valen-
ci en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana,
continuar estant-ho desprs de la dita entrada en vigor. A este efecte,
quedar incls en lmbit daplicaci deste precepte el personal docent
del cos de mestres que es trobava habilitat per a impartir docncia en els
dos primers cursos de lEducaci Secundria Obligatria i que ja estava
capacitat per a impartir ensenyaments de valenci i en valenci.
Segona. Professorat de lespecialitat de llengua estrangera
El professorat que estiga en possessi dels requisits per a impartir
ensenyaments dalguna llengua estrangera en els nivells educatius no
universitaris a la Comunitat Valenciana, b per ladquisici de lespe-
cialitat corresponent en el cos de mestres, o de professors o catedrtics
dEnsenyana Secundria, o b per disposar de la titulaci i qualificaci
especfica per a impartir docncia de la llengua estrangera correspo-
nent en centres privats, es considerar a tots els efectes capacitat per
a lensenyament en la dita llengua estrangera en rees o matries no
lingstiques, sempre que estiga en possessi de les altres titulacions o
condicions acadmiques i administratives requerides per a impartir la
docncia en les dites rees o matries. Per tant, a este professorat no se
li requerir ni se li expedir el Certificat de Capacitaci per a lEnsenya-
ment en la Llengua Estrangera corresponent.
Tercera. Incidncia en les dotacions de gasto
La implementaci i el posterior desplegament desta orde no podran
tindre cap incidncia en la dotaci de tots i cada un dels captols de
gasto assignats a la conselleria competent en matria deducaci, i en
tot cas haur de ser ats amb els mitjans personals i materials de la con-
selleria competent per ra de la matria.
DISPOSICIONS TRANSITRIES
Primera. Persones que complisquen els requisits per a lexpedici de
titulacions administratives
1. Sestablix un termini de dotze mesos perqu les persones que, a
lentrada en vigor desta orde, estiguen en procs de formaci o tinguen
els requisits de formaci establits en lOrde de 5 doctubre de 2009, de
la Conselleria dEducaci, per la qual es regula el Pla de Formaci Lin-
gisticotcnica en Llenges del Professorat no Universitari i lobtenci
2. Las universidades de la Comunitat Valenciana sern competentes
para expedir dichas titulaciones administrativas a las personas que supe-
ren su respectivo plan de formacin lingstica y didctica.
3. En todo caso, la expedicin de las titulaciones administrativas
estar supeditada a que las personas a quienes se les expidan acrediten
tanto la competencia lingstica mnima exigida en la lengua correspon-
diente, como la competencia profesional, segn lo previsto en la presente
orden.
Artculo 10. Formacin
1. La direccin general competente en materia de formacin del
profesorado y las universidades podrn organizar y ofrecer la forma-
cin necesaria para la adquisicin de la competencia lingstica y de la
competencia profesional que conducen a la obtencin de las titulaciones
administrativas reguladas en la presente orden, de acuerdo con lo esta-
blecido en el anexo IV. La formacin especfica para cada lengua que se
realice desde la direccin general competente en materia de formacin
del profesorado se realizar en la lengua correspondiente.
2. Para la formacin del profesorado, podrn establecerse convenios
de colaboracin con entidades pblicas y privadas entre cuyos fines
figure la formacin del profesorado.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Profesorado que rene los requisitos de capacitacin
1. El profesorado que ya estuviera capacitado para impartir ensean-
zas en lenguas extranjeras en los niveles educativos no universitarios
en la Comunitat Valenciana continuar estndolo a la entrada en vigor
de esta orden, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa bsica en
cuanto a la competencia lingstica mnima exigida.
2. El profesorado que en el momento de la entrada en vigor de esta
orden ya estuviera facultado para impartir enseanzas de valenciano y
en valenciano en los niveles educativos no universitarios en la Comu-
nitat Valenciana, continuar estndolo tras dicha entrada en vigor. A tal
efecto, quedar incluido en el mbito de aplicacin de este precepto el
personal docente del cuerpo de Maestros que se encontrase habilita-
do para impartir docencia en los dos primeros cursos de la Educacin
Secundaria Obligatoria y que ya estuviera capacitado para impartir
enseanzas de valenciano y en valenciano.
Segunda. Profesorado de la especialidad de lengua extranjera
El profesorado que est en posesin de los requisitos para impar-
tir enseanzas de alguna lengua extranjera en los niveles educativos no
universitarios en la Comunitat Valenciana, bien por la adquisicin de la
especialidad correspondiente en el cuerpo de Maestros, o de Profeso-
res o Catedrticos de Enseanza Secundaria, o bien por disponer de la
titulacin y cualificacin especfica para impartir docencia de la lengua
extranjera correspondiente en centros privados, se considerar a todos los
efectos capacitado para la enseanza en dicha lengua extranjera en reas
o materias no lingsticas, siempre que est en posesin de las dems
titulaciones o condiciones acadmicas y administrativas requeridas para
impartir la docencia en dichas reas o materias. Por tanto, a este profe-
sorado no se le requerir ni se le expedir el Certificado de Capacitacin
para la Enseanza en la Lengua Extranjera correspondiente.
Tercera. Incidencia en las dotaciones de gasto
La implementacin y el posterior desarrollo de esta orden no podrn
tener incidencia alguna en la dotacin de todos y cada uno de los cap-
tulos de gasto asignados a la conselleria competente en materia de edu-
cacin, y en todo caso deber ser atendido con los medios personales y
materiales de la conselleria competente por razn de la materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Personas que renan los requisitos para la expedicin de
titulaciones administrativas
1. Se establece un plazo de doce meses para que las personas que,
a la entrada en vigor de esta orden, estn en proceso de formacin o
renan los requisitos de formacin establecidos en la Orden de 5 de
octubre de 2009, de la Conselleria de Educacin, por la que se regu-
la el Plan de Formacin Lingisticotcnica en Lenguas del Profesora-
Num. 7006 / 18.04.2013 10423
de les titulacions administratives necessries per a ls vehicular de les
llenges en tots els nivells densenyana no universitria, solliciten
lexpedici de les titulacions administratives corresponents.
2. Aquelles persones que amb anterioritat a la finalitzaci del curs
2012-2013 complisquen els requisits de formaci en les respectives
titulacions universitries, segons es regula en lOrde de 24 de maig de
1995, de la Conselleria dEducaci i Cincia, podran sollicitar en qual-
sevol moment, en les universitats en qu hagen cursat els estudis condu-
ents a les dites titulacions, lexpedici del Certificat de Capacitaci i del
Diploma de Mestre de Valenci segons el que preveu la dita orde.
Segona. Convalidacions de la prova de competncia professional per
a lobtenci del Certificat de Capacitaci en Llengua Estrangera
1. Es considerar convalidada la prova corresponent a la compe-
tncia professional, per al professorat que fins a la finalitzaci del curs
2013-2014 haja impartit docncia directa en la corresponent llengua
estrangera durant un mnim de 50 hores en centres docents que es troben
en alguna de les situacions segents:
a) Centres autoritzats que apliquen el Programa Experimental Plu-
rilinge regulat per lOrde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria
dEducaci, per la qual sestablix lorganitzaci, estructura i funciona-
ment dun programa experimental plurilinge en la Comunitat Valen-
ciana.
b) Centres que pertanyen a la Xarxa de Centres Docents Plurilinges
creada per lOrde 19/2011, de 5 dabril, de la Conselleria dEducaci,
per la qual sestablix la Xarxa de Centres Docents Plurilinges en la
Comunitat Valenciana.
2. En els centres pblics, lacreditaci de la dita experincia es
realitzar per mitj dun certificat de la secretria del centre amb el
vistiplau del director o directora; mentres que en el cas dels centres pri-
vats lacreditaci es realitzar per mitj duna certificaci de la direcci
del centre amb el vistiplau de la direcci general competent en matria
densenyament en llenges. En ambds casos, les certificacions sexpe-
diran seguint el model que figura en lannex V.
Tercera. Competncia lingstica en llengua estrangera del professo-
rat dEducaci Infantil i Educaci Primria
1. Fins a la finalitzaci del curs 2012-2013, sexigir al professorat
dEducaci Infantil i dEducaci Primria lacreditaci duna compe-
tncia lingstica, dalmenys, un nivell B1 del Marc Com Europeu de
Referncia per a les Llenges per a la impartici densenyaments en una
llengua estrangera.
2. A partir de linici del curs 2013-2014, sexigir a este professorat
que impartisca ensenyaments en una llengua estrangera, com a mnim,
un nivell B2 del Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges,
segons el que establixen les disposicions addicionals segona i tercera
del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual sestablixen les
especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les seues fun-
cions en les etapes dEducaci Infantil i dEducaci Primria regulades
en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci.
3. Sense perju del que establixen els apartats anteriors, el profes-
sorat dEducaci Infantil i dEducaci Primria que haja acreditat en
el seu moment un nivell B1 de llengua estrangera per a lobtenci del
Certificat de Capacitaci en la dita llengua estrangera, segons el que dis-
posa lOrde de 5 doctubre de 2009, de la Conselleria dEducaci, tin-
dr un termini mxim de quatre anys per a lacreditaci, dalmenys, un
nivell B2 en esta llengua estrangera, amb la finalitat que li siga expedit
en virtut de la present orde el Certificat de Capacitaci per a lEnsenya-
ment en la mencionada llengua estrangera sense necessitat dacreditar
la seua competncia professional.
Quarta. Exigncia dels certificats de capacitaci en llenges estran-
geres
1. Fins al curs 2015-2016, noms sexigir al professorat lacredita-
ci de la competncia lingstica mnima regulada en la present orde per
a la impartici densenyaments en una llengua estrangera.
2. A partir del curs 2016-2017, per a poder impartir ensenyaments
en una llengua estrangera, el professorat haur destar en possessi del
Certificat de Capacitaci per a lEnsenyament en la llengua estrangera
corresponent.
do no Universitario y la obtencin de las titulaciones administrativas
necesarias para el uso vehicular de las lenguas en todos los niveles de
enseanza no universitaria, soliciten la expedicin de las titulaciones
administrativas correspondientes.
2. Aquellas personas que con anterioridad a la finalizacin del curso
2012-2013 renan los requisitos de formacin en las respectivas titu-
laciones universitarias, segn se regula en la Orden de 24 de mayo de
1995, de la Conselleria de Educacin y Ciencia, podrn solicitar en
cualquier momento, en las universidades en que hayan cursado los estu-
dios conducentes a dichas titulaciones, la expedicin del Certificado de
Capacitacin y del Diploma de Maestro de Valenciano segn lo previsto
en dicha orden.
Segunda. Convalidaciones de la prueba de competencia profesional para
la obtencin del Certificado de Capacitacin en Lengua Extranjera
1. Se considerar convalidada la prueba correspondiente a la com-
petencia profesional, para el profesorado que hasta la finalizacin del
curso 2013-2014 haya impartido docencia directa en la correspondiente
lengua extranjera durante un mnimo de 50 horas en centros docentes
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Centros autorizados que aplican el programa experimental pluri-
linge regulado por la Orden de 19 de mayo de 2009, de la Conselleria
de Educacin, por la que se establece la organizacin, estructura y fun-
cionamiento de un programa experimental plurilinge en la Comunitat
Valenciana.
b) Centros pertenencientes a la Red de Centros Docentes Plurilin-
ges creada por la Orden 19/2011, de 5 de abril, de la Conselleria de
Educacin, por la que se establece la Red de Centros Docentes Plurilin-
ges en la Comunitat Valenciana.
2. En los centros pblicos, la acreditacin de dicha experiencia se
realizar mediante certificado de la secretara del centro con el visto
bueno del director o directora; mientras que en el caso de los centros
privados la acreditacin se realizar mediante certificacin de la direc-
cin del centro con el visto bueno de la direccin general competente en
materia de enseanza en lenguas. En ambos casos, las certificaciones se
expedirn siguiendo el modelo que figura en el anexo V.
Tercera. Competencia lingstica en lengua extranjera del profesora-
do de Educacin Infantil y Educacin Primaria
1. Hasta la finalizacin del curso 2012-2013, se exigir al profe-
sorado de Educacin Infantil y de Educacin Primaria la acreditacin
de una competencia lingstica de, al menos, un nivel B1 del Marco
Comn Europeo de Referencia para las Lenguas para la imparticin de
enseanzas en una lengua extranjera.
2. A partir del inicio del curso 2013-2014, se exigir a este profeso-
rado que imparta enseanzas en una lengua extranjera, como mnimo,
un nivel B2 del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas,
segn lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y tercera
del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen
las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeen sus
funciones en las etapas de Educacin Infantil y de Educacin Primaria
reguladas en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el pro-
fesorado de Educacin Infantil y de Educacin Primaria que hubiese
acreditado en su momento un nivel B1 de lengua extranjera para la
obtencin del Certificado de Capacitacin en dicha lengua extranjera,
segn lo dispuesto en la Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conse-
lleria de Educacin, tendr un plazo mximo de cuatro aos para la
acreditacin de, al menos, un nivel B2 en esta lengua extranjera, con
la finalidad de que le sea expedido en virtud de la presente orden el
Certificado de Capacitacin para la Enseanza en la mencionada lengua
extranjera sin necesidad de acreditar su competencia profesional.
Cuarta. Exigencia de los certificados de capacitacin en lenguas
extranjeras
1. Hasta el curso 2015-2016, solo se exigir al profesorado la acre-
ditacin de la competencia lingstica mnima regulada en la presente
orden para la imparticin de enseanzas en una lengua extranjera.
2. A partir del curso 2016-2017, para poder impartir enseanzas
en una lengua extranjera, el profesorado deber estar en posesin del
Certificado de Capacitacin para la Enseanza en la lengua extranjera
correspondiente.
Num. 7006 / 18.04.2013 10424
DISPOSICI DEROGATRIA
nica. Derogaci normativa
1. Queden derogades les disposicions segents:
a) LOrde de 24 de maig de 1995, de la Conselleria dEducaci i
Cincia, per la qual es regula lobtenci del Certificat de Capacitaci o
el Diploma de Mestre de Valenci dins dels estudis conduents a lobten-
ci de les diferents titulacions universitries (DOCV 15.06.1995).
b) LOrde de 5 doctubre de 2009, de la Conselleria dEducaci, per
la qual es regula el Pla de Formaci Lingisticotcnica en Llenges del
Professorat no Universitari i lobtenci de les titulacions administratives
necessries per a ls vehicular de les llenges en tots els nivells den-
senyana no universitria (DOCV 28.10.2009).
2. Aix mateix, queden derogades totes les disposicions que del
mateix rang o dun rang inferior soposen al que disposa esta orde.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Interpretaci i aplicaci
1. Sautoritza les direccions generals competents en matria dense-
nyament en llenges, de formaci del professorat, i de personal docent
per a dictar totes les resolucions i instruccions que siguen necessries
per a la interpretaci i laplicaci del que disposa la present orde, en els
seus respectius mbits competencials.
2. Es faculta la direcci general competent en matria densenya-
ment en llenges per a la modificaci dels annexos I, III i V de la pre-
sent orde.
3. Aix mateix, es faculta la direcci general competent en matria
de formaci del professorat per a la modificaci dels annexos II i IV
desta orde.
Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrar en vigor lendem de la seua publicaci en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valncia, 15 dabril de 2013
La consellera dEducaci, Cultura i Esport,
MARA JOS CATAL VERDET
DISPOSICIN DEROGATORIA
nica. Derogacin normativa
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Orden de 24 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educacin
y Ciencia, por la que se regula la obtencin del Certificado de Capaci-
tacin o el Diploma de Maestro de Valenciano dentro de los estudios
conducentes a la obtencin de las diferentes titulaciones universitarias
(DOCV 15.06.1995).
b) La Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Educa-
cin, por la que se regula el Plan de Formacin Lingisticotcnica en
Lenguas del Profesorado no Universitario y la obtencin de las titula-
ciones administrativas necesarias para el uso vehicular de las lenguas en
todos los niveles de enseanza no universitaria (DOCV 28.10.2009).
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Interpretacin y aplicacin
1. Se autoriza a las direcciones generales competentes en materia
de enseanza en lenguas, de formacin del profesorado, y de personal
docente para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean necesa-
rias para la interpretacin y la aplicacin de lo dispuesto en la presente
orden, en sus respectivos mbitos competenciales.
2. Se faculta a la direccin general competente en materia de ense-
anza en lenguas para la modificacin de los anexos I, III y V de la
presente orden.
3. Asimismo, se faculta a la direccin general competente en mate-
ria de formacin del profesorado para la modificacin de los anexos II
y IV de esta orden.
Segunda. Entrada en vigor
La presente orden entrar en vigor el da siguiente al de su publica-
cin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 15 de abril de 2013
La consellera de Educacin, Cultura y Deporte,
MARA JOS CATAL VERDET
Num. 7006 / 18.04.2013 10425
A
N
N
E
X

I
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s

i

d
i
p
l
o
m
e
s

q
u
e

a
c
r
e
d
i
t
e
n

l
a

c
o
m
p
e
t

n
c
i
a

e
n

l
l
e
n
g

e
s

e
s
t
r
a
n
g
e
r
e
s
A
N
G
L

S
B
2
C
1
C
2
C
a
m
b
r
i
d
g
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
F
C
E

(
F
i
r
s
t

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

i
n

E
n
g
l
i
s
h
)
C
A
E

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

i
n

A
d
v
a
n
c
e
d

E
n
g
l
i
s
h
)
C
P
E

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

o
f

P
r
o
f
i
c
i
e
n
c
y

i
n

E
n
g
l
i
s
h
)
C
a
m
b
r
i
d
g
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

E
S
O
L

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
B
r
i
t
i
s
h

C
o
u
n
c
i
l
I
D
P

I
E
L
T
S

A
u
s
t
r

l
i
a
I
E
L
T
S

d
e

5
,
5

a

6
,
5

p
u
n
t
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
-
g
u
a
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
I
E
L
T
S

d
e

6
,
5

a

7

p
u
n
t
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
g
u
a
-
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
I
E
L
T
S

d
e

7
,
5

a

9

p
u
n
t
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
g
u
a
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
T
r
i
n
i
t
y

C
o
l
l
e
g
e
I
S
E

I
I

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
I
S
E

I
I
I

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
I
S
E

I
V

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

T
e
s
t
i
n
g

S
e
r
v
i
c
e
(
E
T
S
)
T
O
E
F
L

i
B
T

d
e

8
7

a

1
0
9

p
u
n
t
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

a
s

a

F
o
r
e
i
g
n

L
a
n
g
u
a
g
e


I
n
t
e
r
n
e
t

B
a
s
e
d

T
e
s
t
)

T
O
E
I
C

d
e

7
8
5

a

9
4
5

p
u
n
t
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

f
o
r

I
n
t
e
r
n
a
-
t
i
o
n
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
T
O
E
F
L

i
B
T

d
e

1
1
0

a

1
2
0

p
u
n
t
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

a
s

a

F
o
r
e
i
g
n

L
a
n
g
u
a
g
e


I
n
t
e
r
n
e
t

B
a
s
e
d

T
e
s
t
)

T
O
E
I
C

d
e

9
4
5

a

9
9
0

p
u
n
t
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

f
o
r

I
n
t
e
r
n
a
-
t
i
o
n
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
P
e
a
r
s
o
n

T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h
(
P
T
E
)
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

3
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

4
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

5
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s

E
u
r
o
p
e
u
s

d

I
d
i
o
m
e
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

E
n
g
l
i
s
h

B
2
t
e
l
c

E
n
g
l
i
s
h

C
1
S
i
s
t
e
m
a

e
d
u
c
a
t
i
u
E
g
r
e
s
s
a
t
s

d
e

s
i
s
t
e
m
e
s

e
d
u
c
a
t
i
u
s

a
l
s

q
u
a
l
s

e
l
s

s

a
p
l
i
-
c
a
b
l
e

l

a
r
t
i
c
l
e

3
8
.
5

d
e

l
a

L
l
e
i

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
i
g
,

d

E
d
u
c
a
c
i

.
T

t
o
l

d
e

m
e
s
t
r
e
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t

L
l
e
n
g
u
a

E
s
t
r
a
n
g
e
r
a
:

A
n
g
l

s
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g
i
a

A
n
g
l
e
s
a
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i


i

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i

:

A
n
g
l

s
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
F
R
A
N
C

S
B
2
C
1
C
2
C
I
E
P
,
M
i
n
i
s
t

r
e

d
e

l

d
u
c
a
t
i
o
n

N
a
t
i
o
n
a
l
e
D
E
L
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d

t
u
d
e
s

e
n

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
L
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
L
F

C
2

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
C
h
a
m
b
r
e

d
e

C
o
m
m
e
r
c
e

e
t

d

I
n
d
u
s
t
r
i
e

d
e

P
a
r
i
s
D
F
P

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
F
P

C
1

D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
F
P

C
2

D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
U
(
D
i
p
l

m
e

u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
)
D
U
E
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
C
P
L
F

B
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t

P
r
a
t
i
q
u
e

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
E
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
D
U
E
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
C
P
L
F

C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t

P
r
a
t
i
q
u
e

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
E
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
D
S
E
F

(
D
i
p
l

m
e

S
u
p

r
i
e
u
r

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
A
l
l
i
a
n
c
e

F
r
a
n

a
i
s
e
D
H
E
F

(
D
i
p
l

m
e

d
e

H
a
u
t
e
s

E
t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)


A
l
l
i
a
n
c
e

F
r
a
n

a
i
s
e
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s

E
u
r
o
p
e
u
s

d

I
d
i
o
m
e
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

F
r
a
n

a
i
s

B
2
S
i
s
t
e
m
a

e
d
u
c
a
t
i
u
E
g
r
e
s
s
a
t
s

d
e

s
i
s
t
e
m
e
s

e
d
u
c
a
t
i
u
s

a
l
s

q
u
a
l
s

e
l
s

s

a
p
l
i
c
a
b
l
e

l

a
r
t
i
c
l
e

3
8
.
5

d
e

l
a

L
l
e
i

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
i
g
,

d

E
d
u
c
a
c
i

.
T

t
o
l

d
e

m
e
s
t
r
e
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t

L
l
e
n
g
u
a

E
s
t
r
a
n
g
e
r
a
:

F
r
a
n
-
c

s
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g
i
a

F
r
a
n
c
e
s
a
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i


i

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i

:

F
r
a
n
c

s
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
Num. 7006 / 18.04.2013 10426
A
L
E
M
A
N
Y
B
2
C
1
C
2
G
O
E
T
H
E

I
N
S
T
I
T
U
T
G
o
e
t
h
e

Z
e
r
t
i
f
i
c
a
t

B
2

Z
D
f
B

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
G
o
e
t
h
e

Z
e
r
t
i
f
i
c
a
t

C
1

Z
D
f
B

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
P
W
D

(
P
r

f
u
n
g

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
d
e
u
t
s
c
h

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
)

G
o
e
t
h
e
-
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

C
2
:

G
D
S

Z
O
P

(
Z
e
n
t
r
a
l
e

O
b
e
r
s
t
u
f
e
n
p
r

f
u
n
g
)

K
D
S

(
K
l
e
i
n
e
s

D
e
u
t
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m
)

G
D
S

(
G
r
o

e
s

D
e
u
t
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m
)

T
e
s
t
D
a
F

I
N
S
T
I
T
U
T
T
D
N

3

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l
l

3
)
T
D
N

4

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l
l

4
)
T
D
N

5

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l
l

5
)
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s

E
u
r
o
p
e
u
s

d

I
d
i
o
m
e
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

B
2

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

P
l
u
s
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

B
2


B
e
r
u
f

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

C
1

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

C
1
)

s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m

D
e
u
t
s
c
h

(

S
D
)
M
D

(
M
i
t
t
e
l
s
t
u
f
e

D
e
u
t
s
c
h
)
O
D

(
O
b
e
r
s
t
u
f
e

D
e
u
t
s
c
h
)
W
D

(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
s
p
r
a
c
h
e

D
e
u
t
s
c
h
)
A
l
t
r
e
s
E
g
r
e
s
s
a
t
s

d
e

s
i
s
t
e
m
e
s

e
d
u
c
a
t
i
u
s

a
l
s

q
u
a
l
s

e
l
s

s

a
p
l
i
c
a
b
l
e

l

a
r
t
i
c
l
e

3
8
.
5

d
e

l
a

L
l
e
i

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
i
g
,

d

E
d
u
c
a
c
i

.
T

t
o
l

d
e

m
e
s
t
r
e
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t

L
l
e
n
g
u
a

E
s
t
r
a
n
g
e
r
a
:

A
l
e
m
a
n
y
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g
i
a

A
l
e
m
a
n
y
a
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i


i

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
i

:

A
l
e
m
a
n
y
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
I
T
A
L
I

B
2
C
1
C
2
U
n
i
v
e
r
s
i
t


p
e
r

S
t
r
a
n
i
e
r
i

d
i

P
e
r
u
g
i
a
C
E
L
I

3

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
l
i
a
n
a
)
C
E
L
I

4

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
l
i
a
n
a
)
C
I
C

A
v
a
n
z
a
t
o

C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
)
C
E
L
I

5

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
-
l
i
a
n
a
)
U
n
i
v
e
r
s
i
t


p
e
r

S
t
r
a
n
i
e
r
i

d
i

S
i
e
n
a
C
I
L
S

D
u
e
-
B
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
-
e
r
a
)
C
I
L
S

T
r
e
-
C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
C
I
L
S

Q
u
a
t
t
r
o


C
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
U
n
i
v
e
r
s
i
t


d
e
g
l
i

S
t
u
d
i

d
i

R
o
m
a

T
r
e
i
n
t
.
I
T

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
m
p
e
t
e
n
z
a

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a

i
n

i
t
a
l
i


m
e
n
j
a

l
i
n
-
g
u
a

s
t
r
a
n
i
e
r
a
)

I
T

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
S
o
c
i
e
t


D
a
n
t

A
l
i
g
h
i
e
r
i
P
L
I
D
A

B
2

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
h
i
e
r
i
)
P
L
I
D
A

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e

B
2
P
L
I
D
A

C
1

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
h
i
e
r
i
)
P
L
I
D
A

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e

C
1
P
L
I
D
A

C
2

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
-
h
i
e
r
i
)
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s

E
u
r
o
p
e
u
s

d

I
d
i
o
m
e
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

I
t
a
l
i
a
n
o

B
2
A
l
t
r
e
s
E
g
r
e
s
s
a
t
s

d
e

s
i
s
t
e
m
e
s

e
d
u
c
a
t
i
u
s

a
l
s

q
u
a
l
s

e
l
s

s

a
p
l
i
c
a
b
l
e

l

a
r
t
i
-
c
l
e

3
8
.
5

d
e

l
a

L
l
e
i

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
i
g
,

d

E
d
u
c
a
c
i

.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g
i
a

I
t
a
l
i
a
n
a
,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
T

t
o
l

d
e

l
l
i
c
e
n
c
i
a
t
/
a
d
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i


i

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
c
i

:

I
t
a
l
i

,

o

t

t
o
l

d
e

G
r
a
u

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
*

*

*

*

*
Num. 7006 / 18.04.2013 10427
A
N
E
X
O

I
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s

y

d
i
p
l
o
m
a
s

q
u
e

a
c
r
e
d
i
t
a
n

l
a

c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a

e
n

l
e
n
g
u
a
s

e
x
t
r
a
n
j
e
r
a
s
I
N
G
L

S
B
2
C
1
C
2
C
a
m
b
r
i
d
g
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
F
C
E

(
F
i
r
s
t

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

i
n

E
n
g
l
i
s
h
)
C
A
E

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

i
n

A
d
v
a
n
c
e
d

E
n
g
l
i
s
h
)
C
P
E

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e

o
f

P
r
o
f
i
c
i
e
n
c
y

i
n

E
n
g
l
i
s
h
)
C
a
m
b
r
i
d
g
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

E
S
O
L

E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
B
r
i
t
i
s
h

C
o
u
n
c
i
l
I
D
P

I
E
L
T
S

A
u
s
t
r
a
l
i
a
I
E
L
T
S

d
e

5
,
5

a

6
,
5

p
u
n
t
o
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
g
u
a
-
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
I
E
L
T
S

d
e

6
,
5

a

7

p
u
n
t
o
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
g
u
a
-
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
I
E
L
T
S

d
e

7
,
5

a

9

p
u
n
t
o
s

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

E
n
g
l
i
s
h

L
a
n
-
g
u
a
g
e

T
e
s
t
i
n
g

S
y
s
t
e
m
)
T
r
i
n
i
t
y

C
o
l
l
e
g
e
I
S
E

I
I

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
I
S
E

I
I
I

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
I
S
E

I
V

(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d

S
k
i
l
l
s

i
n

E
n
g
l
i
s
h

C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
)
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l

T
e
s
t
i
n
g

S
e
r
v
i
c
e
(
E
T
S
)
T
O
E
F
L

i
B
T

d
e

8
7

a

1
0
9

p
u
n
t
o
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

a
s

a

F
o
r
e
i
g
n

L
a
n
g
u
a
g
e


I
n
t
e
r
n
e
t

B
a
s
e
d

T
e
s
t
)

T
O
E
I
C

d
e

7
8
5

a

9
4
5

p
u
n
t
o
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

f
o
r

I
n
t
e
r
n
a
-
t
i
o
n
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
T
O
E
F
L

i
B
T

d
e

1
1
0

a

1
2
0

p
u
n
t
o
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

a
s

a

F
o
r
e
i
g
n

L
a
n
g
u
a
g
e


I
n
t
e
r
n
e
t

B
a
s
e
d

T
e
s
t
)

T
O
E
I
C

d
e

9
4
5

a

9
9
0

p
u
n
t
o
s

(
T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h

f
o
r

I
n
t
e
r
-
n
a
t
i
o
n
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
P
e
a
r
s
o
n

T
e
s
t

o
f

E
n
g
l
i
s
h
(
P
T
E
)
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

3
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

4
P
T
E

G
e
n
e
r
a
l

L
e
v
e
l

5
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s

E
u
r
o
p
e
o
s

d
e

I
d
i
o
m
a
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

E
n
g
l
i
s
h

B
2
t
e
l
c

E
n
g
l
i
s
h

C
1
S
i
s
t
e
m
a

e
d
u
c
a
t
i
v
o
E
g
r
e
s
a
d
o
s

d
e

s
i
s
t
e
m
a
s

e
d
u
c
a
t
i
v
o
s

a

l
o
s

q
u
e

e
s

d
e

a
p
l
i
-
c
a
c
i

n

e
l

a
r
t

c
u
l
o

3
8
.
5

d
e

l
a

L
e
y

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
y
o
,

d
e

E
d
u
c
a
c
i

n
.
T

t
u
l
o

d
e

M
a
e
s
t
r
o
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
d
a
d

L
e
n
g
u
a

E
x
t
r
a
n
j
e
r
a
:

I
n
g
l

s
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g

a

I
n
g
l
e
s
a
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i

n

e

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
c
i

n
:

I
n
g
l

s
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
F
R
A
N
C
E
S
B
2
C
1
C
2
C
I
E
P
,
M
i
n
i
s
t

r
e

d
e

l

d
u
c
a
t
i
o
n

N
a
t
i
o
n
a
l
e
D
E
L
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d

t
u
d
e
s

e
n

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
L
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
L
F

C
2

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
C
h
a
m
b
r
e

d
e

C
o
m
m
e
r
c
e

e
t

d

I
n
d
u
s
t
r
i
e

d
e

P
a
r
i
s
D
F
P

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
F
P

C
1

D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
F
P

C
2

D
i
p
l

m
e

d
e

F
r
a
n

a
i
s

P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
)
D
U
(
D
i
p
l

m
e

u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
)
D
U
E
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
C
P
L
F

B
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t

P
r
a
t
i
q
u
e

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
E
F

B
2

(
D
i
p
l

m
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
D
U
E
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
C
P
L
F

C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t

P
r
a
t
i
q
u
e

d
e

L
a
n
g
u
e

F
r
a
n

a
i
s
e
)
D
A
E
F

C
1

(
D
i
p
l

m
e

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
D
S
E
F

(
D
i
p
l

m
e

S
u
p

r
i
e
u
r

d

t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)
A
l
l
i
a
n
c
e

F
r
a
n

a
i
s
e
D
H
E
F

(
D
i
p
l

m
e

d
e

H
a
u
t
e
s

E
t
u
d
e
s

F
r
a
n

a
i
s
e
s
)


A
l
l
i
-
a
n
c
e

F
r
a
n

a
i
s
e
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s

E
u
r
o
p
e
o
s

d
e

I
d
i
o
m
a
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

F
r
a
n

a
i
s

B
2
S
i
s
t
e
m
a

e
d
u
c
a
t
i
v
o
E
g
r
e
s
a
d
o
s

d
e

s
i
s
t
e
m
a
s

e
d
u
c
a
t
i
v
o
s

a

l
o
s

q
u
e

e
s

d
e

a
p
l
i
-
c
a
c
i

n

e
l

a
r
t

c
u
l
o

3
8
.
5

d
e

l
a

L
e
y

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
y
o
,

d
e

E
d
u
c
a
c
i

n
.
T

t
u
l
o

d
e

M
a
e
s
t
r
o
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
d
a
d

L
e
n
g
u
a

E
x
t
r
a
n
j
e
r
a
:

F
r
a
n
c

s
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g

a

F
r
a
n
c
e
s
a
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i

n

e

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
c
i

n
:

F
r
a
n
c

s
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
Num. 7006 / 18.04.2013 10428
A
L
E
M

N
B
2
C
1
C
2
G
O
E
T
H
E

I
N
S
T
I
T
U
T
G
o
e
t
h
e

Z
e
r
t
i
f
i
c
a
t

B
2

Z
D
f
B

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
G
o
e
t
h
e

Z
e
r
t
i
f
i
c
a
t

C
1

Z
D
f
B

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
P
W
D

(
P
r

f
u
n
g

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
d
e
u
t
s
c
h

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
)

G
o
e
t
h
e
-
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

C
2
:

G
D
S

Z
O
P

(
Z
e
n
t
r
a
l
e

O
b
e
r
s
t
u
f
e
n
p
r

f
u
n
g
)

K
D
S

(
K
l
e
i
n
e
s

D
e
u
t
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m
)

G
D
S

(
G
r
o

e
s

D
e
u
t
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m
)

T
e
s
t
D
a
F

I
N
S
T
I
T
U
T
T
D
N

3

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l

3
)
T
D
N

4

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l

4
)
T
D
N

5

(
T
e
s
t
D
a
f

N
i
v
e
l

5
)
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s

E
u
r
o
p
e
o
s

d
e

I
d
i
o
m
a
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

B
2

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

P
l
u
s
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

B
2


B
e
r
u
f

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

f

r

d
e
n

B
e
r
u
f
)
t
e
l
c

D
e
u
t
s
c
h

C
1

(
Z
e
r
t
i
f
i
k
a
t

D
e
u
t
s
c
h

C
1
)

s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
s

S
p
r
a
c
h
d
i
p
l
o
m

D
e
u
t
s
c
h

(

S
D
)
M
D

(
M
i
t
t
e
l
s
t
u
f
e

D
e
u
t
s
c
h
)
O
D

(
O
b
e
r
s
t
u
f
e

D
e
u
t
s
c
h
)
W
D

(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
s
p
r
a
c
h
e

D
e
u
t
s
c
h
)
O
t
r
o
s
E
g
r
e
s
a
d
o
s

d
e

s
i
s
t
e
m
a
s

e
d
u
c
a
t
i
v
o
s

a

l
o
s

q
u
e

e
s

d
e

a
p
l
i
-
c
a
c
i

n

e
l

a
r
t

c
u
l
o

3
8
.
5

d
e

l
a

L
e
y

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
y
o
,

d
e

E
d
u
c
a
c
i

n
.
T

t
u
l
o

d
e

M
a
e
s
t
r
o
,

e
s
p
e
c
i
a
l
i
d
a
d

L
e
n
g
u
a

E
x
t
r
a
n
j
e
r
a
:

A
l
e
m

n
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g

a

A
l
e
m
a
n
a
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i

n

e

I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
-
c
i

n
:

A
l
e
m

n
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
I
T
A
L
I
A
N
O
B
2
C
1
C
2
U
n
i
v
e
r
s
i
t


p
e
r

S
t
r
a
n
i
e
r
i

d
i

P
e
r
u
g
i
a
C
E
L
I

3

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
l
i
a
n
a
)
C
E
L
I

4

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
l
i
a
n
a
)
C
I
C

A
v
a
n
z
a
t
o

C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
)
C
E
L
I

5

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
n
o
s
c
e
n
z
a

d
e
l
l
a

l
i
n
g
u
a

i
t
a
-
l
i
a
n
a
)
U
n
i
v
e
r
s
i
t


p
e
r

S
t
r
a
n
i
e
r
i

d
i

S
i
e
n
a
C
I
L
S

D
u
e
-
B
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
-
n
i
e
r
a
)
C
I
L
S

T
r
e
-
C
1

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
C
I
L
S

Q
u
a
t
t
r
o


C
2

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
U
n
i
v
e
r
s
i
t


d
e
g
l
i

S
t
u
d
i

d
i

R
o
m
a

T
r
e
i
n
t
.
I
T

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

c
o
m
p
e
t
e
n
z
a

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a

i
n

i
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

l
i
n
g
u
a

s
t
r
a
n
i
e
r
a
)

I
T

(
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
o

d
i

I
t
a
l
i
a
n
o

c
o
m
e

L
i
n
g
u
a

S
t
r
a
n
i
e
r
a
)
S
o
c
i
e
t


D
a
n
t
e

A
l
i
g
h
i
e
r
i
P
L
I
D
A

B
2

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
h
i
e
r
i
)
P
L
I
D
A

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e

B
2
P
L
I
D
A

C
1

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
h
i
e
r
i
)
P
L
I
D
A

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e

C
1
P
L
I
D
A

C
2

(
P
r
o
g
e
t
t
o

L
i
n
g
u
a

I
t
a
l
i
a
n
a

D
a
n
t
e

A
l
i
g
-
h
i
e
r
i
)
C
e
r
t
i
f
i
c
a
d
o
s

E
u
r
o
p
e
o
s

d
e

I
d
i
o
m
a
s

(
t
e
l
c
)
t
e
l
c

I
t
a
l
i
a
n
o

B
2
O
t
r
o
s
E
g
r
e
s
a
d
o
s

d
e

s
i
s
t
e
m
a
s

e
d
u
c
a
t
i
v
o
s

a

l
o
s

q
u
e

e
s

d
e

a
p
l
i
c
a
c
i

n

e
l

a
r
t

c
u
l
o

3
8
.
5

d
e

l
a

L
e
y

O
r
g

n
i
c
a

2
/
2
0
0
6
,

d
e

3

d
e

m
a
y
o
,

d
e

E
d
u
c
a
c
i

n
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

F
i
l
o
l
o
g

a

I
t
a
l
i
a
n
a
,

o

t

t
u
-
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
T

t
u
l
o

d
e

L
i
c
e
n
c
i
a
d
o
/
a

e
n

T
r
a
d
u
c
c
i

n

e

I
n
t
e
r
p
r
e
-
t
a
c
i

n
:

I
t
a
l
i
a
n
o
,

o

t

t
u
l
o

d
e

G
r
a
d
o

e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
Num. 7006 / 18.04.2013 10429
ANNEX II
Objectius i continguts del currculum
sobre el qual versaran les proves
Objectius de les proves de competncia professional conduents a
titulacions administratives de capacitaci:
a) Conixer el marc legal que regula lensenyament de llenges i en
diferents llenges, daplicaci en la Comunitat Valenciana.
b) Conixer els programes deducaci plurilinge a la Comunitat
Valenciana i els instruments de planificaci de centre que els desple-
guen.
c) Planificar el procs densenyament i aprenentatge de continguts
lingstics i no lingstics, dacord amb les titulacions administratives
corresponents regulades en la present orde, utilitzant com a vehicle de
comunicaci la llengua corresponent, dins del projecte lingstic del
centre.
d) Dissenyar procediments eficaos davaluaci per al diagnstic de
la situaci de partida i la comprovaci de la consecuci dels objectius
plantejats.
e) Integrar les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC)
com a ferramenta pedaggica en els processos densenyament i apre-
nentatge de les llenges.
f) Desenrotllar inters i motivaci per laprenentatge al llarg de la
vida professional docent i lestabliment de xarxes de collaboraci i
investigaci entre el professorat.
g) Saber produir i corregir textos acadmics orals i escrits en la
llengua corresponent.
Continguts de les proves de competncia professional conduents a
titulacions administratives de capacitaci:
a) Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges, marc
legal de leducaci plurilinge a Espanya i la Comunitat Valenciana.
b) Els programes deducaci plurilinge a la Comunitat Valenciana.
Documents de planificaci de centre.
c) Fonaments de la psicolingstica en relaci amb el procs dapre-
nentatge de lalumnat de cada etapa.
d) Enfocaments, conceptes i terminologia relacionada amb lapre-
nentatge integrat de llenges i continguts i la seua relaci amb les com-
petncies bsiques.
e) Anlisi i desenrotllament de materials i recursos per a laprenen-
tatge.
f) El llenguatge daula. Tractament de les habilitats lingstiques
descrites en el Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges.
g) Caracterstiques fonolgiques, morfolgiques, lexicosemnti-
ques, sintctiques i discursives de la llengua corresponent.
h) Disseny de seqncies didctiques i tasques per a laprenentatge
integrat de llenges i continguts.
i) Lavaluaci en laprenentatge integrat de llengua i contingut: pla-
nificaci, procediments i instruments. El tractament de lerror.
j) Metodologia dintegraci de recursos de tecnologies de la infor-
maci i la comunicaci per a laprenentatge i la collaboraci de lalum-
nat.
k) Desenrotllament professional docent: metodologia dinvestigaci
en laula i collaboraci entre el professorat.
l) Incorporaci de la dimensi europea en leducaci, els programes
europeus en lmbit educatiu.
m) Els llenguatges especfics i despecialitat. Recursos lexicogrfics
i terminolgics en la llengua corresponent.
n) Comunicaci i variaci. La variaci lingstica de la llengua cor-
responent.
o) Comprensi i producci de textos acadmics orals i escrits en la
llengua corresponent.
Objectius de les proves de competncia professional conduents a la
titulaci administrativa Diploma de Mestre de Valenci:
a) Ser capa de comprendre, analitzar i extraure informaci de qual-
sevol tipus de discurs oral o audiovisual, seguint interaccions comple-
xes entre interlocutors experts, sobre qualsevol tema i amb objectius
diversos, com inferir informaci implcita sobre actituds i intencions
dels parlants.
ANEXO II
Objetivos y contenidos del currculo
sobre el que versarn las pruebas
Objetivos de las pruebas de competencia profesional conducentes a
titulaciones administrativas de capacitacin:
a) Conocer el marco legal que regula la enseanza de y en diferen-
tes lenguas, de aplicacin en la Comunitat Valenciana.
b) Conocer los programas de educacin plurilinge en la Comu-
nitat Valenciana y los instrumentos de planificacin de centro que los
desarrollan.
c) Planificar el proceso de enseanza y aprendizaje de contenidos
lingsticos y no lingsticos, de acuerdo con las titulaciones adminis-
trativas correspondientes reguladas en la presente orden, utilizando
como vehculo de comunicacin la lengua correspondiente, dentro del
proyecto lingstico del centro.
d) Disear procedimientos eficaces de evaluacin para el diagns-
tico de la situacin de partida y la comprobacin de la consecucin de
los objetivos planteados.
e) Integrar las tecnologas de la informacin y la comunicacin
(TIC) como herramienta pedaggica en los procesos de enseanza y
aprendizaje de las lenguas.
f) Desarrollar inters y motivacin por el aprendizaje a lo largo de la
vida profesional docente y el establecimiento de redes de colaboracin
e investigacin entre el profesorado.
g) Saber producir y corregir textos acadmicos orales y escritos en
la lengua correspondiente.
Contenidos de las pruebas de competencia profesional conducentes
a titulaciones administrativas de capacitacin:
a) Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas, marco
legal de la educacin plurilinge en Espaa y la Comunitat Valenciana.
b) Los programas de educacin plurilinge en la Comunitat Valen-
ciana. Documentos de planificacin de centro.
c) Fundamentos de la psicolingstica en relacin con el proceso de
aprendizaje del alumnado de cada etapa.
d) Enfoques, conceptos y terminologa relacionada con el aprendi-
zaje integrado de lenguas y contenidos y su relacin con la competen-
cias bsicas.
e) Anlisis y desarrollo de materiales y recursos para el aprendi-
zaje.
f) El lenguaje de aula. Tratamiento de las habilidades lingsticas
descritas en el Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas.
g) Caractersticas fonolgicas, morfolgicas, lxico-semnticas,
sintcticas y discursivas de la lengua correspondiente.
h) Diseo de secuencias didcticas y tareas para el aprendizaje inte-
grado de lenguas y contenidos.
i) La evaluacin en el aprendizaje integrado de lengua y contenido:
planificacin, procedimientos e instrumentos. El tratamiento del error.
j) Metodologa de integracin de recursos de tecnologas de la infor-
macin y la comunicacin para el aprendizaje y la colaboracin del
alumnado.
k) Desarrollo profesional docente: metodologa de investigacin en
el aula y colaboracin entre el profesorado.
l) Incorporacin de la dimensin europea en la educacin, los pro-
gramas europeos en el mbito educativo.
m) Los lenguajes especficos y de especialidad. Recursos lexico-
grficos y terminolgicos en la lengua correspondiente.
n) Comunicacin y variacin. La variacin lingstica de la lengua
correspondiente.
o) Comprensin y produccin de textos acadmicos orales y escritos
en la lengua correspondiente.
Objetivos de las pruebas de competencia profesional conducentes a
la titulacin administrativa Diploma de Maestro de Valenciano:
a) Ser capaz de comprender, analizar y extraer informacin de
cualquier tipo de discurso oral o audiovisual, siguiendo interacciones
complejas entre interlocutores expertos, sobre cualquier tema y con
objetivos diversos, como inferir informacin implcita sobre actitudes e
intenciones de los hablantes.
Num. 7006 / 18.04.2013 10430
b) Ser capa de comprendre i dinterpretar de manera crtica qualse-
vol forma de llenguatge escrit, captant incls sentits implcits i identifi-
cant rpidament el contingut i lobjectiu de cada discurs.
c) Ser capa de produir discursos orals sobre temes especialitzats o
generals, de manera apropiada, fluida i ben estructurada, fent s duna
gamma important de recursos.
d) Poder produir, de manera fluida i espontnia o preparada, escrits
complexos com a objectius propis de persones amb preparaci especi-
alitzada i tamb resumir per escrit informacions precises de fonts din-
formaci diverses.
e) Poder participar sense esfor en conversacions i discussions de
qualsevol mbit, generant textos fluids adequats, utilitzant amb correc-
ci un repertori ampli de procediments pragmtics i semntics i mante-
nint un nivell elevat de control gramatical sobretot tipus de situacions
lingstiques.
f) Ser capa de desenrotllar habilitats per a lestudi de la llengua i
estratgies de descobriment i danlisi que el fan independent en lapre-
nentatge i en ls del valenci.
g) Reconixer la variaci lingstica com un fet enriquidor de la
llengua i conixer els indicadors semntics i lxics, gramaticals, fontics
o dentonaci desta.
h) Tindre un gran coneixement de la realitat sociocultural de la his-
tria i del territori valencians i poder participar en totes les prctiques
socials de la vida quotidiana, del mn professional i de lmbit cultural
valenci.
i) Poder analitzar les mesures necessries en lmbit escolar per
a poder aconseguir els objectius lingstics prescrits en el currculum
oficial.
j) Poder desenrotllar, a partir del coneixement de la complexitat
dels aspectes implicats en el tractament didctic de les habilitats lin-
gstiques, la programaci, el disseny i valoracions crtiques dactivi-
tats per a laprenentatge lingstic des de la perspectiva de leducaci
plurilinge.
k) Saber transmetre la importncia del llenguatge com a mitj per a
la construcci, la transmissi i el tractament de la informaci.
Continguts de les proves de competncia professional conduents a
la titulaci administrativa Diploma de Mestre de Valenci:
a) Comprensi i producci de discursos. El sistema educatiu valen-
ci i el discurs acadmic. La competncia comunicativa en ms duna
llengua en una societat plurilinge. Aprofitament de les tipologies tex-
tuals per a laprenentatge de llenges.
b) Elocuci, fonologia i ortografia de la llengua culta.
c) Morfologia i sintaxi.
d) Lxic i semntica.
e) La llengua: estructura i s. Llengua i societat. La diversitat lin-
gstica. Les llenges en contacte.
f) Llengua i societat: la variaci lingstica.
g) El discurs literari. La literatura com a ferramenta daprenentatge
en laula de llengua.
h) Teories gramaticals i ensenyament de llenges en contacte. Len-
focament comunicatiu en el marc de la intervenci didctica. Adquisici
i aprenentatge de primeres i segones llenges: comprensi i producci
de textos orals i escrits. Aprenentatge integrat de llengua i continguts.
Els programes lingstics del sistema educatiu valenci. Avaluaci del
programa plurilinge.
i) Teoria i prctica de leducaci plurilinge. Latenci a la diversi-
tat en leducaci plurilinge. Atenci a lalumnat de nova incorporaci
al sistema educatiu valenci.
ANNEX III
Criteris a complir per a la validesa
dels certificats de competncia lingstica
El Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges (MCER)
va establir els descriptors globals per a poder dur a terme tant lense-
nyament i laprenentatge com lavaluaci dels nivells de competncia
en llenges. No hi ha un nic organisme o sistema davaluaci europeu
que acredite els mencionats nivells de competncia lingstica, per ser
contrari a la intenci del MCER. No obstant aix, certes entitats com
les que figuren en lannex I desta orde complixen una srie de requisits
b) Ser capaz de comprender y de interpretar de manera crtica cual-
quier forma de lenguaje escrito, captando incluso sentidos implcitos e
identificando rpidamente el contenido y el objetivo de cada discurso.
c) Ser capaz de producir discursos orales sobre temas especializados
o generales, de forma apropiada, fluida y bien estructurada, haciendo
uso de una gama importante de recursos.
d) Poder producir, de forma fluida y espontnea o preparada, escri-
tos complejos como objetivos propios de personas con preparacin
especializada y tambin resumir por escrito informaciones precisas de
fuentes de informacin diversas.
e) Poder participar sin esfuerzo en conversaciones y discusiones
de cualquier mbito, generando textos fluidos adecuados, utilizado
con correccin un repertorio amplio de procedimientos pragmticos y
semnticos y manteniendo un nivel elevado de control gramatical sobre
todo tipo de situaciones lingsticas.
f) Ser capaz de desarrollar habilidades para el estudio de la lengua y
estrategias de descubrimiento y de anlisis que lo hacen independiente
en el aprendizaje y en el uso del valenciano.
g) Reconocer la variacin lingstica como hecho enriquecedor de
la lengua y conocer los indicadores semnticos y lxicos, gramaticales,
fonticos o de entonacin de la misma.
h) Tener un gran conocimiento de la realidad sociocultural de la
historia y del territorio valencianos y poder participar en todas las prc-
ticas sociales de la vida cotidiana, del mundo profesional y del mbito
cultural valenciano.
i) Poder analizar las medidas necesarias en el mbito escolar para
poder conseguir los objetivos lingsticos prescritos en el currculo ofi-
cial.
j) Poder desarrollar, a partir del conocimiento de la complejidad
de los aspectos implicados en el tratamiento didctico de las habilida-
des lingsticas, la programacin, el diseo y valoraciones crticas de
actividades para el aprendizaje lingstico desde la perspectiva de la
educacin plurilinge.
k) Saber transmitir la importancia del lenguaje como medio para la
construccin, la transmisin y el tratamiento de la informacin.
Contenidos de las pruebas de competencia profesional conducentes
a la titulacin administrativa Diploma de Maestro de Valenciano:
a) Comprensin y produccin de discursos. El sistema educativo
valenciano y el discurso acadmico. La competencia comunicativa en
ms de una lengua en una sociedad plurilinge. Aprovechamiento de las
tipologas textuales para el aprendizaje de lenguas.
b) Elocucin, fonologa y ortografa de la lengua culta.
c) Morfologa y sintaxis.
d) Lxico y semntica.
e) La lengua: estructura y uso. Lengua y sociedad. La diversidad
lingstica. Las lenguas en contacto.
f) Lengua y sociedad: la variacin lingstica.
g) El discurso literario. La literatura como herramienta de aprendi-
zaje en el aula de lengua.
h) Teoras gramaticales y enseanza de lenguas en contacto. El
enfoque comunicativo en el marco de la intervencin didctica. Adqui-
sicin y aprendizaje de primeras y segundas lenguas: comprensin y
produccin de textos orales y escritos. Aprendizaje integrado de lengua
y contenidos. Los programas lingsticos del sistema educativo valen-
ciano. Evaluacin del programa plurilinge.
i) Teora y prctica de la educacin plurilinge. La atencin a la
diversidad en la educacin plurilinge. Atencin al alumnado de nueva
incorporacin al sistema educativo valenciano.
ANEXO III
Criterios a cumplir para la validez
de los certificados de competencia lingstica
El Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
estableci los descriptores globales para poder llevar a cabo tanto la
enseanza y el aprendizaje como la evaluacin de los niveles de compe-
tencia en lenguas. No existe un nico organismo o sistema de evaluacin
europeo que acredite los mencionados niveles de competencia lings-
tica, por ser contrario a la intencin del MCER. Sin embargo, ciertas
entidades como las que figuran en el anexo I de esta orden cumplen una
Num. 7006 / 18.04.2013 10431
en les seues avaluacions que garantixen lobjectivitat de les proves i
lancoratge als corresponents nivells de referncia del MCER. Per este
motiu, s necessari establir els requisits que hauran de complir, anloga-
ment, la resta dentitats indicades en lmbit daplicaci desta orde:
1. Les accions formatives es dissenyaran amb lobjectiu que les
persones que les cursen aconseguisquen un determinat nivell de com-
petncia lingstica, segons es definixen estos nivells en el Marc Com
Europeu de Referncia per a les Llenges.
2. Desprs de cada acci formativa, haur dhaver-hi una prova ter-
minal que permeta realitzar lavaluaci del domini de la competncia
lingstica de la persona, que no de laprofitament de lactivitat de for-
maci. Per a aix, en la prova terminal shaur de realitzar una avalua-
ci del domini de les segents destreses definides en el MCER:
a) Comprensi auditiva.
b) Comprensi de lectura.
c) Interacci oral.
d) Expressi oral.
e) Expressi escrita.
En aquells casos en qu es considere necessari, les destreses dex-
pressi oral i dinteracci oral podran avaluar-se conjuntament.
3. La prova terminal haur de dissenyar-se i avaluar-se basant-se en
els descriptors definits per a cada nivell en el MCER.
ANNEX IV
Estructura de la formaci lingisticodidctica en llenges
La formaci lingisticodidctica en llenges estar formada per:
1. Certificaci lingstica
a) Els cursos de valenci dels nivells A2, B1, C1 i C2 del Marc
Com Europeu de Referncia per a les Llenges.
b) Els cursos de formaci lingstica en llengua estrangera orientats
a lobtenci del nivell B2 del Marc Com Europeu de Referncia per
a les Llenges.
2. Cursos preparatoris per a la superaci de les proves de competn-
cia professional conduents als certificats de capacitaci
a) Curs de metodologia de tractament integrat de llengua i contin-
guts, de continguts comuns per a totes les llenges.
b) Curs especfic de capacitaci per a lensenyament en valenci,
que requerir lacreditaci del nivell C1 i que constar dun contingut
prctic, especfic i impartit en la llengua objecte de la capacitaci, no
convalidable amb altres llenges.
c) Curs especfic de capacitaci per a lensenyament en llengua
estrangera, de formaci didctica, que requerir lacreditaci del nivell
B2 i que constar dun contingut prctic, especfic i impartit en la llen-
gua objecte de la capacitaci, no convalidable amb altres llenges.
3. Cursos preparatoris per a la superaci de la prova de competncia
professional conduent al Diploma de Mestre de Valenci
El curs especfic de Mestre de Valenci, que requerir lacreditaci
del nivell C2 de valenci, constar dun contingut prctic, especfic i
impartit en valenci, no convalidable amb altres llenges.
serie de requisitos en sus evaluaciones que garantizan la objetividad
de las pruebas y el anclaje a los correspondientes niveles de referencia
del MCER. Por este motivo, es necesario establecer los requisitos que
habrn de cumplir, anlogamente, el resto de entidades indicadas en el
mbito de aplicacin de esta orden:
1. Las acciones formativas se disearn con el objetivo de que las
personas que las cursen alcancen un determinado nivel de competencia
lingstica, segn se definen estos niveles en el Marco Comn Europeo
de Referencia para las Lenguas.
2. Tras cada accin formativa, deber existir una prueba terminal
que permita realizar la evaluacin del dominio de la competencia lin-
gstica de la persona, que no del aprovechamiento de la actividad de
formacin. Para ello, en la prueba terminal se deber realizar una eva-
luacin del dominio de las siguientes destrezas definidas en el MCER:
a) Comprensin auditiva.
b) Comprensin de lectura.
c) Interaccin oral.
d) Expresin oral.
e) Expresin escrita.
En aquellos casos en que se estime necesario, las destrezas de expre-
sin oral y de interaccin oral podrn evaluarse conjuntamente.
3. La prueba terminal deber disearse y evaluarse en base a los
descriptores definidos para cada nivel en el MCER.
ANEXO IV
Estructura de la Formacin Lingsticodidctica en Lenguas
La formacin lingisticodidctica en lenguas estar formada por:
1. Certificacin lingstica
a) Los cursos de valenciano de los niveles A2, B1, C1 y C2 del
Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas.
b) Los cursos de formacin lingstica en lengua extranjera orien-
tados a la obtencin del nivel B2 del Marco Comn Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas.
2. Cursos preparatorios para la superacin de las pruebas de compe-
tencia profesional conducentes a los certificados de capacitacin
a) Curso de metodologa de tratamiento integrado de lengua y con-
tenidos, de contenidos comunes para todas las lenguas.
b) Curso especfico de capacitacin para la enseanza en valen-
ciano, que requerir la acreditacin del nivel C1 y que constar de un
contenido prctico, especfico e impartido en la lengua objeto de la
capacitacin, no convalidable con otras lenguas.
c) Curso especfico de capacitacin para la enseanza en lengua
extranjera, de formacin didctica, que requerir la acreditacin del
nivel B2 y que constar de un contenido prctico, especfico e impar-
tido en la lengua objeto de la capacitacin, no convalidable con otras
lenguas.
3. Cursos preparatorios para la superacin de la prueba de compe-
tencia profesional conducente al diploma de maestro de valenciano
El curso especfico de Maestro de Valenciano, que requerir la acre-
ditacin del nivel C2 de valenciano, constar de un contenido prctico,
especfico e impartido en valenciano, no convalidable con otras lenguas.
Num. 7006 / 18.04.2013 10432
ANNEX V
Model de certificaci
Sr./Sra. ________________________________secretari/ria / director/a
del centre ___________________________________amb codi _________________,
situat en la localitat de ______________________, provncia __________________
CERTIFIQUE als efectes oportuns que, segons consta en els arxius del centre, ___________________________________amb DNI__________,
ha participat en el projecte plurilinge dut a terme en este centre en el qual ha impartit ________ hores de docncia en la llengua _______________
dacord amb la distribuci segent:
CURS ESCOLAR REA/MATRIA CURS LLENGUA DISTRIBUCI SETMANAL HORES TOTALS
_______ _______ de _________
Firmat Sr./Sra.
__________________________ Vist i plau
Secretari/ria del centre Director/a del centre
Director/a del centre Sr./Sra. ____________________
Direcci General de __________
* * * * *
ANEXO V
Modelo de certificacin
D/doa ________________________________secretario/a / director/a
del centro ___________________________________con cdigo _________________,
situado en la localidad de ______________________, provincia __________________
CERTIFICO a los efectos oportunos que, segn consta en los archivos del centro, D/Da ___________________________________con DNI____
______, ha participado en el proyecto plurilinge desarrollado en este centro impartiendo ________ horas de docencia en la lengua _______________
de acuerdo con la siguiente distribucin:
CURSO ESCOLAR AREA/MATERIA CURSO LENGUA DISTRIBUCIN SEMANAL HORAS TOTALES
En _______ a_______ de _________
Firmado D./D.
_________________________ Visto bueno
Secretario/a del centro Director/a del centro
Director/a del centro D./D. ____________________
Direccin General de __________
Num. 7006 / 18.04.2013 10433
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad
RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corre-
gixen errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del
director general de Recursos Humans de la Sanitat, per
la qual saprova el llistat definitiu daspirants admesos i
exclosos per a la provisi de vacants de comare dinstitu-
cions sanitries de la Conselleria de Sanitat, convocat per
Resoluci de 24 de mar de 2011. [2013/3661]
RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corri-
gen errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por
la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admiti-
dos y excluidos para la provisin de vacantes de matrona de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, con-
vocado por Resolucin de 24 de marzo de 2011. [2013/3661]
Shan detectat errors materials en la Resoluci de 25 de mar de
2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la
qual saprova el llistat definitiu daspirants admesos i exclosos per a la
provisi de vacants de comare dinstitucions sanitries de la Conselleria
de Sanitat, (DOCV 6999, 09.04.2013), convocat per Resoluci de 24 de
mar de 2011.
A tenor de larticle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment
Administratiu Com que establix que les administracions pbliques
podran, aix mateix, rectificar en qualsevol moment, dofici o a instn-
cia dels interessats, els errors materials de fet o aritmtics existents en
els seus actes.
Fent s de les competncies delegades en larticle 1.3.3 de la Reso-
luci de 19 de febrer de 2009, del director gerent de lAgncia Valen-
ciana de Salut, per la qual es publica la delegaci de competncies en
matria de gesti personal de lAgncia Valenciana de Salut, resolc:
Modificar la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director gene-
ral de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual saprova el llistat
definitiu daspirants admesos i exclosos per a la provisi de vacants de
comare dinstitucions sanitries de la Conselleria de Sanitat, (DOCV
6999, 09.04.2013) convocat per Resoluci de 24 de mar de 2011, en
els termes segents:
Accs Adm./exc
...301 MONTIANO RUIZ, ISABEL MARA lliure admesa
...993 GARCA GARCA, ROSALA lliure admesa
...802 GIL MARTNEZ, MNICA lliure admesa
...049 GANDIA GALBIS, HELENA PI MOD 1 admesa
...326 JIMENEZ MOLERO, M. DEL CARMEN PI MOD 1 admesa
Contra la present resoluci es podr interposar recurs contencis
administratiu davant del Jutjat Contencis Administratiu de Valncia,
en el termini de dos mesos, comptats a partir de lendem de la seua
notificaci, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Admi-
nistracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com; aix com
els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicci Contenciosa Administrativa, i potestativament podr inter-
posar-se recurs de reposici davant del director gerent de lAgncia
Valenciana de Salut, en el termini dun mes de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la referida Llei 30/1992, sense perju que utilitze
qualsevol altre recurs que per al seu dret estime convenient.
Valncia, 8 dabril de 2013. El director general de Recursos
Humans de la Sanitat: Javier Lzaro Lorente.
Detectados errores materiales en la Resolucin de 25 de marzo de
2013, del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la
que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos
para la provisin de vacantes de matrona de instituciones sanitarias de
la Conselleria de Sanidad, (DOCV 6999, 09.04.2013), convocado por
Resolucin de 24 de marzo de 2011.
A tenor del artculo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedi-
miento Administrativo Comn que establece que: las administraciones
pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritm-
ticos existentes en sus actos.
En uso de las competencias delegadas en el artculo 1.3.3 de la
Resolucin de 19 de febrero de 2009, del director gerente de la Agencia
Valenciana de Salud, por la que se publica la delegacin de competen-
cias en materia de gestin personal de la Agencia valenciana de Salud,
resuelvo:
Modificar la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del director gene-
ral de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se aprueba el lis-
tado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para la provisin
de vacantes de matrona de instituciones sanitarias de la Conselleria de
Sanidad, (DOCV 6999, 09.04.2013) convocado por Resolucin de 24
de marzo de 2011, en los siguientes trminos:
Acceso Adm./exc
...301 MONTIANO RUIZ, ISABEL MARIA libre admitida
...993 GARCIA GARCIA, ROSALA libre admitida
...802 GIL MARTINEZ, MONICA libre admitida
...049 GANDIA GALBIS, HELENA PI MOD 1 admitida
...326 JIMENEZ MOLERO, M DEL CARMEN PI MOD 1 admitida
Contra la presente resolucin se podr interponer recurso contencio-
so administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del da siguiente al
de la notificacin de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comn; as como en los artculos 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contenciosa Administra-
tiva, y potestativamente podr interponerse recurso de reposicin ante
el director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, en el plazo de
un mes de conformidad con los artculos 116 y 117 de la referida Ley
30/1992, sin perjuicio de que utilice cualquier otro recurso que para su
derecho estime conveniente.
Valencia, 8 de abril de 2013. El director general de Recursos
Humanos de la Sanidad: Javier Lzaro Lorente.
Num. 7006 / 18.04.2013 10434
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad
RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corre-
gixen errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del
director general de Recursos Humans de la Sanitat, per
la qual saprova el llistat definitiu daspirants admesos i
exclosos per a la provisi de vacants de treballador i tre-
balladora social dinstitucions sanitries de la Conselleria
de Sanitat, convocat per Resoluci de 24 de mar de 2011.
[2013/3683]
RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corri-
gen errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por
la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admi-
tidos y excluidos para la provisin de vacantes trabajador
y trabajadora social de instituciones sanitarias de la Con-
selleria de Sanidad, convocado por Resolucin de 24 de
marzo de 2011. [2013/3683]
Vistos els errors materials en la Resoluci de 25 de mar de 2013,
del director general de Recursos Humans de la Sanitat per la qual
saprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses
per a la provisi de vacants de personal treballador social administra-
tiu dinstitucions sanitries de la Conselleria de Sanitat, (DOCV 6999,
09.04.2013), convocat per Resoluci de 24 de mar de 2011.
Dacord amb larticle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment
Administratiu Com que establix que les administracions pbliques
podran, aix mateix, rectificar en qualsevol moment, dofici o a instn-
cies dels interessats, els errors materials de fet o aritmtics existents en
els seus actes.
Fent s de les competncies delegades en larticle 1.3.3 de la Reso-
luci de 19 de febrer de 2009, del director gerent de lAgncia Valen-
ciana de Salut, per la qual es publica la delegaci de competncies en
matria de gesti personal de lAgncia valenciana de Salut, resolc:
Modificar la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director general
de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual saprova el llistat defini-
tiu de persones aspirants admeses i excloses per a la provisi de vacants
de personal treballador social dinstitucions sanitries de la Conselleria
de Sanitat, (DOCV 6999, 09.04.2013) convocat per Resoluci de 24 de
mar de 2011. Es considera admeses les persones segents:
...634 GARCIA ORTS, M. YOLANDA
...137 HERRANZ RUIZ, M. MAGDALENA
...810 PARRA CEBRIAN, ANA BELEN
Contra esta resoluci es podr interposar recurs contencis admi-
nistratiu davant del Jutjat Contencis Administratiu de Valncia, en el
termini de dos mesos, comptats a partir de lendem de la seua notifi-
caci, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Adminis-
tracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com; aix com
en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, i potestativament podr
interposar-se recurs de reposici davant del director gerent de lAgn-
cia Valenciana de Salut, en el termini dun mes de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la referida Llei 30/1992, sense perju que sutilitze
qualsevol altre recurs que per al seu dret estime convenient.
Valncia, 8 dabril de 2013. El director general de Recursos
Humans de la Sanitat: Javier Lzaro Lorente.
Detectados errores materiales en la Resolucin de 25 de marzo de
2013, del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la
que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y exclui-
dos para la provisin de vacantes de trabajador/a social administrativa
de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, (DOCV 6999,
09.04.2013), convocado por Resolucin de 24 de marzo de 2011.
A tenor del artculo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del procedi-
miento administrativo Comn que establece que las administraciones
pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o arit-
mticos existentes en sus actos.
En uso de las competencias delegadas en el artculo 1.3.3 de la
Resolucin de 19 de febrero de 2009, del director gerente de la Agencia
Valenciana de Salud, por la que se publica la delegacin de competen-
cias en materia de gestin personal de la Agencia valenciana de Salud,
resuelvo:
Modificar la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del director gene-
ral de Recursos Humanos de la Sanidad por la que se aprueba el lista-
do definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para la provisin de
vacantes de trabajador/a social de instituciones sanitarias de la Conse-
lleria de Sanidad, (DOCV 6999, 09.04.2013) convocado por Resolu-
cin de 24 de marzo de 2011, considerndose admitidas las siguientes
personas:
...634 GARCIA ORTS, M. YOLANDA
...137 HERRANZ RUIZ, M. MAGDALENA
...810 PARRA CEBRIAN, ANA BELEN
Contra la presente resolucin se podr interponer recurso contencio-
so administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del da siguiente al
de la notificacin de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comn; as como en los artculos 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contenciosa Administra-
tiva, y potestativamente podr interponerse recurso de reposicin ante
el director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, en el plazo de
un mes de conformidad con los artculos 116 y 117 de la referida Ley
30/1992, sin perjuicio de que utilice cualquier otro recurso que para su
derecho estime conveniente.
Valencia, 8 de abril de 2013. El director general de Recursos
Humanos de la Sanidad: Javier Lzaro Lorente.
Num. 7006 / 18.04.2013 10435
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad
RESOLUCI de 8 dabril de 2013, per la qual es corre-
gixen errors de la Resoluci de 25 de mar de 2013, del
director general de Recursos Humans de la Sanitat, per
la qual saprova el llistat definitiu daspirants admesos i
exclosos per a la provisi de vacants de tcnic de gesti
de la funci administrativa dinstitucions sanitries de la
Conselleria de Sanitat, convocat per Resoluci de 24 de
mar de 2011. [2013/3687]
RESOLUCIN de 8 de abril de 2013, por la que se corri-
gen errores de la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por
la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admi-
tidos y excluidos para la provisin de vacantes de tcnico
de gestin de la funcin administrativa de instituciones
sanitarias de la Conselleria de Sanidad, convocado por
Resolucin de 24 de marzo de 2011. [2013/3687]
Detectats errors materials en la Resoluci de 25 de mar de 2013,
del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual
saprova el llistat definitiu daspirants admesos i exclosos per a la pro-
visi de vacants de tcnic de gesti de la funci administrativa dinstitu-
cions sanitries de la Conselleria de Sanitat, (DOCV 6999, 09.04.2013),
convocat per Resoluci de 24 de mar de 2011.
Dacord amb larticle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment
Administratiu Com, que establix que les administracions pbliques
podran, aix mateix, rectificar en qualsevol moment, dofici o a instn-
cia dels interessats, els errors materials de fet o aritmtics existents en
els seus actes.
Fent s de les competncies delegades en larticle 1.3.3 de la Reso-
luci de 19 de febrer de 2009, del director gerent de lAgncia Valen-
ciana de Salut, per la qual es publica la delegaci de competncies en
matria de gesti personal de lAgncia Valenciana de Salut, resolc:
Modificar la Resoluci de 25 de mar de 2013, del director general
de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual saprova el llistat defini-
tiu daspirants admesos i exclosos per a la provisi de vacants de tcnic
de gesti de la funci administrativa dinstitucions sanitries de la Con-
selleria de Sanitat, (DOCV 6999, 09.04.2013) convocat per Resoluci
de 24 de mar de 2011. Es consideren admeses les persones segents:
...666 BARTET MIRALLES, EVA
...721 CARBONELL VALLE, MERCEDES
...884 CASANOVA CERVERA, VCTOR
...463 COLOMER REAL, ALEJANDRO
...024 CLIMENT VERD, JUAN
...767 COUSIN, CHRISTELLE
...201 DE LA FUENTE GONZLEZ, RAFAEL
...368 MOLINS GRANELL, M. ENCARNACIN
...714 SANZ MADRID, TOMS
...434 SATURNINO PERALES, GABRIEL
Contra esta resoluci es podr interposar recurs contencis admi-
nistratiu davant del Jutjat Contencis Administratiu de Valncia, en el
termini de dos mesos, comptats a partir de lendem de la notificaci
desta, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Adminis-
tracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com; aix com
en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, i potestativament podr
interposar-se recurs de reposici davant del director gerent de lAgn-
cia Valenciana de Salut, en el termini dun mes de conformitat amb els
articles 116 i 117 de lesmentada Llei 30/1992, sense perju que utilitze
qualsevol altre recurs que per al seu dret estime convenient.
Valncia, 8 dabril de 2013. El director general de Recursos
Humans de la Sanitat: Javier Lzaro Lorente.
Detectados errores materiales en la Resolucin de 25 de marzo de
2013, del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la
que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y exclui-
dos para la provisin de vacantes de tcnico de gestin de la funcin
administrativa de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad,
(DOCV 6999, 09.04.2013), convocado por resolucin de 24 de marzo
de 2011.
A tenor del artculo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del procedi-
miento administrativo Comn que establece que las administraciones
pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o arit-
mticos existentes en sus actos.
En uso de las competencias delegadas en el artculo 1.3.3 de la
Resolucin de 19 de febrero de 2009, del director gerente de la Agencia
Valenciana de Salud, por la que se publica la delegacin de competen-
cias en materia de gestin personal de la Agencia valenciana de Salud,
resuelvo:
Modificar la Resolucin de 25 de marzo de 2013, del director gene-
ral de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se aprueba el lista-
do definitivo de aspirantes admitidos y excluidos para la provisin de
vacantes de tcnico de gestin de la funcin administrativa de institucio-
nes sanitarias de la Conselleria de Sanidad, (DOCV 6999, 09.04.2013)
convocado por Resolucin de 24 de marzo de 2011, considerndose
admitidas las siguientes personas:
...666 BARTET MIRALLES, EVA
...721 CARBONELL VALLE, MERCEDES
...884 CASANOVA CERVERA, VICTOR
...463 COLOMER REAL, ALEJANDRO
...024 CLIMENT VERDU, JUAN
...767 COUSIN, CHRISTELLE
...201 DE LA FUENTE GONZALEZ, RAFAEL
...368 MOLINS GRANELL, M. ENCARNACIN
...714 SANZ MADRID, TOMAS
...434 SATURNINO PERALES, GABRIEL
Contra la presente resolucin se podr interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir del da siguiente al
de la notificacin de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comn; as como en los artculos 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contenciosa Administra-
tiva, y potestativamente podr interponerse recurso de reposicin ante
el director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, en el plazo de
un mes de conformidad con los artculos 116 y 117 de la referida Ley
30/1992, sin perjuicio de que utilice cualquier otro recurso que para su
derecho estime conveniente.
Valencia, 8 de abril de 2013. El director general de Recursos
Humanos de la Sanidad: Javier Lzaro Lorente.
Num. 7006 / 18.04.2013 10436
Universitat de Valncia Universitat de Valncia
RESOLUCI de 16 dabril de 2013, de la Universitat de
Valncia, per la qual es modifica lannex II de la Reso-
luci de 12 de mar de 2013, per la qual es fa pbli-
ca la llista definitiva de les persones admeses i excloese
i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives daccs
al grup A, subgrup A2, pel torn lliure, sector dadminis-
traci especial, escala dajudants darxius, biblioteques i
meseus. [2013/3705]
RESOLUCIN de 16 de abril de 2013, de la Universitat
de Valncia, por la que se modifica el anexo II de la Reso-
lucin de 12 de marzo de 2013, por la que se hace pbli-
ca la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas
y el tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de
acceso al grupo A, subgrupo A2, por el turno libre, sector
de administracin especial, escala de ayudantes de archi-
vos, bibliotecas y museos. [2013/3705]
Atesa la petici de dos dels membres del tribunal nomenats per la
Resoluci de 12 de mar de 2013, en qu alleguen motius dabsten-
ci previstos en larticle 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment
Administratiu Com, i seguint el que sindica a lapartat 10.4 de les
bases de la convocatria de la Resoluci de 3 de desembre de 2012
(BOE 12.12.2012 / DOCV 14.12.2012), el Rectorat de la Universitat de
Valncia, fent s de les atribucions que li confereix la legislaci vigent,
resol:
Acceptar les allegacions presentades pels interessats i procedir a
nomenar membres del tribunal dacord amb la segent modificaci en
lannex II, Tribunal,
En la pgina 8006, en lapartat de vocals,
On diu:
Titular
Jos Rueda Murria, funcionari de lescala darxius, biblioteques i
museus de la Universitat de Valncia.
[...]
Suplent
Mara Pilar Montaana Ros, funcionria de lescala darxius, bibli-
oteques i museus de la Universitat de Valncia;
Ha de dir:
Titular
Laura Queipo Oller, funcionria de lescala dajudants darxius,
biblioteques i museus de la Universitat de Valncia.
[...]
Suplent
Mara Jos Borras Lorente, funcionria de lescala dajudants dar-
xius, biblioteques i museus de la Universitat de Valncia.
Valncia, 15 dabril de 2013. El rector, p. d. (DOCV 06.09.2012),
el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Atendida la peticin de dos de los miembros del tribunal nombra-
dos por la Resolucin de 12 de marzo de 2013, alegando motivos de
abstencin contemplados en el artculo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Rgimen Jurdico de les Administraciones Pblicas y del
Procedimiento Administrativo Comn, y siguiendo lo que se indica en
el apartado 10.4 de las bases de la convocatoria de la Resolucin de 3 de
diciembre de 2012 (BOE 12.12.2012 / DOCV 14.12.2012), el Rectorado
de la Universitat de Valncia, en uso de las atribuciones que le confiere
la legislacin vigente, resuelve:
Aceptar las alegaciones presentadas por los interesados y proceder
a nombrar miembros del tribunal de acuerdo con la siguiente modifica-
cin en el anexo II, Tribunal,
En la pgina 8006, en el apartado de vocales,
Donde dice:
Titular
Jos Rueda Murria, funcionario de la escala de archivos, bibliotecas
y museos de la Universitat de Valncia.
[]
Suplente
Mara Pilar Montaana Ros, funcionaria de la escala archivos,
bibliotecas y museos de la Universitat de Valncia;
Debe decir:
Titular
Laura Queipo Oller, funcionaria de la escala de ayudantes de archi-
vos, bibliotecas y museos de la Universitat de Valncia.
[]
Suplente
Mara Jos Borras Lorente, funcionaria de la escala de ayudantes de
archivos, bibliotecas y museos de la Universitat de Valncia.
Valencia, 15 de abril de 2013. El rector, p. d. (DOCV 06.09.2012),
el gerente: Joan Oltra i Vidal.
Num. 7006 / 18.04.2013 10437
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
RESOLUCI de 4 dabril de 2013, de la Direcci General
de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els inte-
ressats en el procediment abreujat nmero 11/2013 per a
comparixer en la via jurisdiccional. [2013/3553]
RESOLUCIN de 4 de abril de 2013, de la Direccin Gene-
ral de Centros y Personal Docente, por la que se emplaza
a los interesados en el procedimiento abreviado nmero
11/2013 a comparecer en la va jurisdiccional. [2013/3553]
El Jutjat Contencis Administratiu nmero 5 de Valncia ha recla-
mat desta unitat administrativa lexpedient referit al procediment que
es descriu:
Recurrent: Gloria Primitiva Escribano Ibez
Interessats: els funcionaris docents interins als quals es va aplicar
larticle 13.2 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de
mesures urgents per a la reducci del dficit a la Comunitat Valenci-
ana.
Descripci: recurs contencis administratiu interposat contra la
Resoluci de 23 doctubre de 2012, de la subsecretria de la Conselleria
dEducaci, Formaci i Ocupaci, per la qual es desestimen els recursos
dalada presentats per funcionaris docents interins contra les resoluci-
ons de cessament en data 30 de juny de 2012, en aplicaci de larticle
13.2 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures
urgents per a la reducci del dficit a la Comunitat Valenciana.
Referncia del tribunal:
Procediment abreviat nmero 000011/2013
Dacord amb el que preveu larticle 49 de la Llei reguladora de
la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, sacorda remetre al jutjat
lexpedient de referncia i citar els interessats en els procediments des-
crits, a fi que puguen comparixer en la via jurisdiccional en el termini
de nou dies, si ho consideren convenient, per mitj dun escrit en la
forma deguda, dirigit al Jutjat Contencis Administratiu nmero 5 de
Valncia. Es fa constar, no obstant aix, que la Generalitat, representada
pels advocats de lAdvocacia General, compareix en estos recursos en
defensa del manteniment de lacte recorregut.
Valncia, 4 dabril de 2013. El director general de Centres i Perso-
nal Docent: Santiago Mart Alepuz.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nmero 5 de Valencia
ha reclamado de esta unidad administrativa el expediente referido al
procedimiento que se describe:
Recurrente: Gloria Primitiva Escribano Ibez.
Interesados: los funcionarios docentes interinos a los que se les
aplic el artculo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Con-
sell, de medidas urgentes para la reduccin del dficit en la Comunitat
Valenciana.
Descripcin: recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
la Resolucin de 23 de octubre de 2012, de la subsecretaria de la Con-
selleria de Educacin, Formacin y Empleo, por la que se desestiman
los recursos de alzada presentados por funcionarios docentes interinos
contra las resoluciones de cese en fecha 30 de junio de 2012, en aplica-
cin del artculo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Con-
sell, de medidas urgentes para la reduccin del dficit en la Comunidad
Valenciana.
Referencia del tribunal:
Procedimiento abreviado nmero 000011/2013
De acuerdo con lo previsto en el artculo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, se acuerda remitir al
juzgado el expediente de referencia y emplazar a los interesados en
los procedimientos descritos, a fin de que puedan comparecer en la va
jurisdiccional en el plazo de nueve das, si lo estiman conveniente, por
medio de un escrito en la forma debida, dirigido al Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nmero 5 de Valencia. Se hace constar, no obs-
tante, que la Generalitat, representada por los abogados de la Abogaca
General, comparece en estos recursos en defensa del mantenimiento del
acto recurrido.
Valencia, 4 de abril de 2013. El director general de Centros y Per-
sonal Docente: Santiago Mart Alepuz.
Num. 7006 / 18.04.2013 10438
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
RESOLUCI de 4 dabril de 2013, de la Direcci General
de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els inte-
ressats en el procediment abreujat nmero 14/2013 per a
comparixer en la via jurisdiccional. [2013/3557]
RESOLUCIN de 4 de abril de 2013, de la Direccin
General de Centros y Personal Docente, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
nmero 14/2013 a comparecer en la va jurisdiccional.
[2013/3557]
El Jutjat Contencis Administratiu nmero 5 de Valncia ha recla-
mat desta unitat administrativa lexpedient referit al procediment que
es descriu:
Recurrent: Gracia Teresa Garcera Piquer
Interessats: els funcionaris docents interins als quals es va aplicar
larticle 13.2 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de
mesures urgents per a la reducci del dficit a la Comunitat Valenci-
ana.
Descripci: recurs contencis administratiu interposat contra la
Resoluci de 23 doctubre de 2012, de la subsecretria de la Conselleria
dEducaci, Formaci i Ocupaci, per la qual es desestimen els recursos
dalada presentats per funcionaris docents interins contra les resoluci-
ons de cessament en data 30 de juny de 2012, en aplicaci de larticle
13.2 del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures
urgents per a la reducci del dficit a la Comunitat Valenciana.
Referncia del tribunal:
Procediment abreviat nm. 000014/2013
Dacord amb el que preveu larticle 49 de la Llei reguladora de la
jurisdicci contenciosa administrativa, sacorda remetre al jutjat lex-
pedient de referncia i citar els interessats en els procediments descrits,
a fi que puguen comparixer en la via jurisdiccional en el termini de
nou dies, si ho consideren convenient, per mitj dun escrit en la forma
deguda, dirigit al Jutjat Contencis Administratiu nmero 5 de Valn-
cia. Es fa constar, no obstant aix, que la Generalitat, representada pels
advocats de lAdvocacia General, compareix en estos recursos en defen-
sa del manteniment de lacte recorregut.
Valncia, 4 d'abril de 2013. El director general de Centres i Perso-
nal Docent: Santiago Mart Alepuz.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nmero 5 de Valencia
ha reclamado de esta unidad administrativa el expediente referido al
procedimiento que se describe:
Recurrente: Gracia Teresa Garcera Piquer.
Interesados: los funcionarios docentes interinos a los que se les apli-
c el artculo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell,
de Medidas Urgentes para la Reduccin del Dficit en la Comunidad
Valenciana.
Descripcin: recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
la Resolucin de 23 de octubre de 2012, de la subsecretaria de la Conse-
lleria de Educacin, Formacin y Empleo, por la que se desestiman los
recursos de alzada presentados por funcionarios docentes interinos con-
tra las resoluciones de cese en fecha 30 de junio de 2012, en aplicacin
del artculo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell,
de Medidas Urgentes para la Reduccin del Dficit en la Comunidad
Valenciana.
Referencia del tribunal:
Procedimiento abreviado nmero 000014/2013
De acuerdo con lo previsto en el artculo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, se acuerda remitir al
juzgado el expediente de referencia y emplazar a los interesados en
los procedimientos descritos, a fin de que puedan comparecer en la va
jurisdiccional en el plazo de nueve das, si lo estiman conveniente, por
medio de un escrito en la forma debida, dirigido al Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nmero 5 de Valencia. Se hace constar, no obs-
tante, que la Generalitat, representada por los abogados de la Abogaca
General, comparece en estos recursos en defensa del mantenimiento del
acto recurrido.
Valencia, 4 de abril de 2013. El director general de Centros y Per-
sonal Docente: Santiago Mart Alepuz.
Num. 7006 / 18.04.2013 10439
Conselleria de Presidncia i
Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua
Conselleria de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua
RESOLUCI de 15 dabril de 2013, del conseller de Pre-
sidncia i Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua, per
la qual es concedixen 29 beques per a la realitzaci de
prctiques professionals en matria de comunicaci en les
dependncies de la Presidncia de la Generalitat, durant
lexercici 2013-2014. [2013/3734]
RESOLUCIN de 15 de abril de 2013, del conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua,
por la que se conceden 29 becas para la realizacin de
prcticas profesionales en materia de comunicacin en las
dependencias de la Presidencia de la Generalitat, durante
el ejercicio 2013/2014. [2013/3734]
Mitjanant una Orde 3/2013, de 21 de febrer, del conseller de Presi-
dncia i Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua, publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana nm. 6971, de 22 de febrer de 2013,
es van convocar vint-i-nou beques per a la realitzaci de prctiques
professionals en matria de comunicaci, destinades a llicenciats i lli-
cenciades, de les classes segents: classe PE (Periodisme) i classe AU
(Audiovisuals).
La Comissi Avaluadora es va reunir a lefecte de realitzar lestudi
i baremaci de les sollicituds presentades, aix com per a efectuar la
proposta corresponent, dacord amb els termes de lacta estesa a este
efecte.
Est acreditat que hi ha consignaci pressupostria suficient en la
lnia T0592.000 del programa 462.10, o equivalent, del captol IV dels
pressupostos de la Generalitat per a 2013, per a atendre les obligacions
derivades de la present resoluci.
Segons el que disposa larticle 9 del Decret 132/2009, de 4 de
setembre, del Consell, pel qual es regula la concessi de beques, i de
conformitat amb el que establix la base novena, apartat tres de la con-
vocatria, resolc:
Primer
Adjudicar les 29 beques convocades per a la realitzaci de prcti-
ques professionals en matria de comunicaci als sollicitants que han
obtingut major puntuaci, de conformitat amb el barem establit en la
base octava de la convocatria, i dacord amb les especialitats assenya-
lades en la base segona:
Classe PE (Periodistes)
Cognoms Nom NIF

MOYA ROZALEN SILVIA 44512726K
BAGUR SELLERS LAURA 48575247Y
MORENO MARTINEZ SUSANA 44516880N
MONTERO TORTAJADA MARIA 73582689P
MARTINEZ LORENTE MILAGRO 33473370K
PICO CALVO NOEMI 22592303R
VILA MADRAZO VICENTE 24399023W
GUINOT JIMENO MARIA ANGELES 20473819R
BRIZ BRIZ ELENA 20841899N
ARTAL DATO LAURA 26751662V
TORRIJO ORTS PAULA 29209322N
MARTINEZ OLMOS ENRIQUE 44523356W
GARCIA MARTI JENNIFER PILAR 33468237V
MAEZ ALBORS JULIA MARIA 29206993Y
VIVO LUCHA CRISTINA 29196882S
BESO PUCHADES CARLOS 53360914V
CALABUIG RAMIREZ FEDERICO 44525619B
REAL CONESA CRISTINA 44885851V
MUELAS RISOTO ANA MARIA 48408856C
BORREGO SILVESTRE SERGIO 48313497L
GARCIA LAFUENTE BOIX MARIA 20845519K
PADILLA LOZANO ALBA 53606960D
APARISI GRAU ANA AZUCENA 44869739M
MELCHOR JORDAN JUAN BAUTISTA 20485953Z
Mediante Orden 3/2013, de 21 de febrero, del conseller de Presi-
dencia y Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua, publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana nm. 6971, de 22 de febrero de
2013, se convocaron veintinueve becas para la realizacin de prcticas
profesionales en materia de comunicacin, destinadas a licenciados y
licenciadas, de las siguientes clases: clase PE (Periodismo) y clase AU
(Audiovisuales).
La Comisin Evaluadora se reuni al efecto de realizar el estudio
y baremacin de las solicitudes presentadas, as como para efectuar la
correspondiente propuesta, de acuerdo con los trminos del acta exten-
dida al efecto.
Estando acreditado que existe consignacin presupuestaria sufi-
ciente en la lnea T0592.000 del Programa 462.10, o equivalente, del
captulo IV de los presupuestos de la Generalitat para 2013, para atender
las obligaciones derivadas de la presente resolucin.
Segn lo dispuesto en el artculo 9 del Decreto 132/2009, de 4 de
septiembre, del Consell, por el que se regula la concesin de becas, y
de conformidad con lo establecido en la base novena, apartado tres de
la convocatoria, resuelvo:
Primero
Adjudicar las 29 becas convocadas para la realizacin de prcticas
profesionales en materia de comunicacin a los solicitantes que han
obtenido mayor puntuacin, de conformidad con el baremo establecido
en la base octava de la convocatoria, y de acuerdo con las especialidades
sealadas en la base segunda:
Clase PE (Periodistas)
Apellidos Nombre NIF

MOYA ROZALEN SILVIA 44512726K
BAGUR SELLERS LAURA 48575247Y
MORENO MARTINEZ SUSANA 44516880N
MONTERO TORTAJADA MARIA 73582689P
MARTINEZ LORENTE MILAGRO 33473370K
PICO CALVO NOEMI 22592303R
VILA MADRAZO VICENTE 24399023W
GUINOT JIMENO MARIA ANGELES 20473819R
BRIZ BRIZ ELENA 20841899N
ARTAL DATO LAURA 26751662V
TORRIJO ORTS PAULA 29209322N
MARTINEZ OLMOS ENRIQUE 44523356W
GARCIA MARTI JENNIFER PILAR 33468237V
MAEZ ALBORS JULIA MARIA 29206993Y
VIVO LUCHA CRISTINA 29196882S
BESO PUCHADES CARLOS 53360914V
CALABUIG RAMIREZ FEDERICO 44525619B
REAL CONESA CRISTINA 44885851V
MUELAS RISOTO ANA MARIA 48408856C
BORREGO SILVESTRE SERGIO 48313497L
GARCIA LAFUENTE BOIX MARIA 20845519K
PADILLA LOZANO ALBA 53606960D
APARISI GRAU ANA AZUCENA 44869739M
MELCHOR JORDAN JUAN BAUTISTA 20485953Z
Num. 7006 / 18.04.2013 10440
Classe AU (Audiovisuals)
Cognoms Nom NIF

OLASO GONZALEZ RAFAEL 48600847F
ALONSO SAFONT DANIEL 20243079C
PELEGRINA MOLINA MARIA VICTORIA 44879317S
INZA PLA PAU 20035472B
SANZ-LAMAS AGUSTIN YAGO 20462238N
Segon
Constituir una borsa de reserva, prioritzada per orde de puntua-
ci, per a cobrir les vacants que puguen produir-se durant el perode
de gaudi de la beca, amb els segents candidats admesos que no han
resultat adjudicataris:
Classe PE (Periodistes)
Cognoms Nom NIF

MORCILLO JAREO JORGE 29210422P
BELLVER ESPINOSA MARIA NIEVES 20452234J
CABANELL SEGARRA MARTA GEMA 44875380B
PUERTO JUAN AMPARO 48602981W
PLANELLS PEREZ MARTA 43173736E
OLTRA I ASUNCION EMPAR 24397379Z
ALAMINOS RODRIGUEZ NATALIA LAURA 07260013V
DELGADO DE MOLINA MARTINEZ JOSEP 33567678Y
INZA PLA PAU 20035472B
MINGUEZ GALIANA AMANDA 44857576D
MARQUEZ MARTINEZ LUCIA 48410627C
CANO SOLIS BEGONA 45802080H
RICHART OLIVER DANIEL 20848041J
ORTEGA CUENCA DANIEL 20851953S
SERRA PERALES ANA MARIA 29206550T
ZAHINOS CAERO ALEJANDRO 44524602Y
DEVESA QUINTO PILAR GLORIA 15416018S
MARTINEZ MODELO VANESA 48592785H
FRUCTUOSO RODRIGUEZ SARA 20477610C
PEREZ ORTIZ MARTA 53254226A
DE LA CRUZ MOYA CARLOS 33565825Q
TORRO CERDA CARLOS 53252982R
RUBIO LAFITA INES MARIANA 51462064R
PEREZ MORUNO MARIA CARMEN 44524902F
MONAR CLIMENT MARIA DE LOS
DESAMPARADOS 20446990J
MARTINEZ MODELO MARIA JOSE 48592786L
GARCIA ORDIANA ANDREA 26745345W
PADILLA MARTINEZ JESUS ANGEL 53364235A
AGUILAR SOLVES MARIA TERESA 44882440X
AL QUTOB AMORES NADIA 44884887L
BLAZQUEZ ROSA CASSANDRA 53383041H
VALLES ANDRES MARIA 44524618E
BUITURON ZAMORA PRISCILA NOEMI 45800535Z
OLMOS ORDUA MARIA ELENA 48527969Q
RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA 33564641M
OLASO GONZALEZ RAFAEL 48600847F
CALABUIG PONT REMEI 73586921P
LLACER CALABUIG GABRIEL 21686158X
MORENO MIRANDA SERGIO 29209331K
LORENTE PEREZ RAQUEL 45803690H
NAVARRO MATEO MARIA DEL ROSARIO 48410155P
CHENOVART GONZALEZ JORGE 29209182X
MUOZ FENOLL MARTA 45799222N
SABATER GIMENEZ DAVID 53608332R
MATEO MATEO ABRAHAM 48547896W
VALLS MANZANA ARANTZA 53382796A
VALENCIANO BERLANGA REBECA 22595938W
CABRERA OLASO CAROLINA 20845628S
PALACIOS PINA FERMIN 29204112T
Clase AU (Audiovisuales)
Apellidos Nombre NIF

OLASO GONZALEZ RAFAEL 48600847F
ALONSO SAFONT DANIEL 20243079C
PELEGRINA MOLINA MARIA VICTORIA 44879317S
INZA PLA PAU 20035472B
SANZ-LAMAS AGUSTIN YAGO 20462238N
Segundo
Constituir una bolsa de reserva, priorizada por orden de puntuacin,
para cubrir las vacantes que puedan producirse durante el perodo de
disfrute de la beca, con los siguientes candidatos admitidos que no han
resultado adjudicatarios:
Clase PE (Periodistas)
Apellidos Nombre NIF

MORCILLO JAREO JORGE 29210422P
BELLVER ESPINOSA MARIA NIEVES 20452234J
CABANELL SEGARRA MARTA GEMA 44875380B
PUERTO JUAN AMPARO 48602981W
PLANELLS PEREZ MARTA 43173736E
OLTRA I ASUNCION EMPAR 24397379Z
ALAMINOS RODRIGUEZ NATALIA LAURA 07260013V
DELGADO DE MOLINA MARTINEZ JOSEP 33567678Y
INZA PLA PAU 20035472B
MINGUEZ GALIANA AMANDA 44857576D
MARQUEZ MARTINEZ LUCIA 48410627C
CANO SOLIS BEGONA 45802080H
RICHART OLIVER DANIEL 20848041J
ORTEGA CUENCA DANIEL 20851953S
SERRA PERALES ANA MARIA 29206550T
ZAHINOS CAERO ALEJANDRO 44524602Y
DEVESA QUINTO PILAR GLORIA 15416018S
MARTINEZ MODELO VANESA 48592785H
FRUCTUOSO RODRIGUEZ SARA 20477610C
PEREZ ORTIZ MARTA 53254226A
DE LA CRUZ MOYA CARLOS 33565825Q
TORRO CERDA CARLOS 53252982R
RUBIO LAFITA INES MARIANA 51462064R
PEREZ MORUNO MARIA CARMEN 44524902F
MONAR CLIMENT MARIA DE LOS
DESAMPARADOS 20446990J
MARTINEZ MODELO MARIA JOSE 48592786L
GARCIA ORDIANA ANDREA 26745345W
PADILLA MARTINEZ JESUS ANGEL 53364235A
AGUILAR SOLVES MARIA TERESA 44882440X
AL QUTOB AMORES NADIA 44884887L
BLAZQUEZ ROSA CASSANDRA 53383041H
VALLES ANDRES MARIA 44524618E
BUITURON ZAMORA PRISCILA NOEMI 45800535Z
OLMOS ORDUA MARIA ELENA 48527969Q
RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA 33564641M
OLASO GONZALEZ RAFAEL 48600847F
CALABUIG PONT REMEI 73586921P
LLACER CALABUIG GABRIEL 21686158X
MORENO MIRANDA SERGIO 29209331K
LORENTE PEREZ RAQUEL 45803690H
NAVARRO MATEO MARIA DEL ROSARIO 48410155P
CHENOVART GONZALEZ JORGE 29209182X
MUOZ FENOLL MARTA 45799222N
SABATER GIMENEZ DAVID 53608332R
MATEO MATEO ABRAHAM 48547896W
VALLS MANZANA ARANTZA 53382796A
VALENCIANO BERLANGA REBECA 22595938W
CABRERA OLASO CAROLINA 20845628S
PALACIOS PINA FERMIN 29204112T
Num. 7006 / 18.04.2013 10441
HIGUERAS FLORES RUBEN 24396480N
NAVARRO GARCIA CELIA 73578214H
AYALA EXPOSITO MARA JOSEFA 23058751D
LOPEZ SEPULVEDA MARTA 48584161L
BAYO MONTOLIU MAR 48595117G
LAZARO MATEO ELENA 47086035K
AMOROS LUZZY ELOY 44881873H
MEDINA SEGURA ALICIA 48596462S
SAYOL LOPEZ CRISTINA 20831424W
ESTEVE CASTELLETS PAOLA MARIA 29205620J
RODRIGO MATEU BERTA 44796408K
BORJA GARCIA DARIO 29210451Z
ROCHE DIEZ ELENA 72073283T
GARCIA BORREDA RICARD 48294164Y
GORRIS DUBON SONIA 20849188X
MOHAMAD SAID ABDELQADER FATIMA X0728281D
PELEGRINA MOLINA MARIA VICTORIA 44879317S
ROMEU BLASCO TERESA 53605628B
JOANES MARTINEZ ALEJANDRA 73586069F
RODRIGUEZ MARTINEZ ALVARO 72072627B
BAO MARTINEZ PAULA 48595990A
MARTIN FERRER PEDRO PABLO 33569284W
MARCO CARRILLO ISMAEL 73399010F
PEREZ JUAN CLARA MARIA 33569451P
DE LA CRUZ TERUEL VICTOR 24396895J
MUOZ GONZALEZ ROBERTO 44520186Y
VALLS GANDIA MARIA 48600352H
GIRALDOS BORQUE MIGUEL 29210799V
FERRANDO BRINES JULIA 20042567E
CUENCA PONS ESTEBAN 44862741E
SORIANO CABELLOS CRISTINA 45797477S
FAUS FERRER ANTONIO ANGEL 20036078L
FERNANDEZ VERA NOELIA 48334746Q
SANTONJA FRANCES YAIZA MARIA 48600612W
NIOLES GALVA ASUNCION 74374673X
CATALAN PEUELAS LLUM MARIA 48588075T
MARTINEZ TORAN MARTA 26754813V
CARDONA SANZ JOSE 53256005B
REDONDO OLTRA MARIA DEL CARMEN 73584959R
DE FEZ YAEZ MARIA JOSE 29204509Y
GONZALVEZ BELTRAN ESTHER 20849335L
JUAN ESCANDELL EVA MARIA 20849641A
LOPEZ SERRANO ANA BELEN 47052111E
VALERO VERCHE SILVIA 44525694V
GAGO ARSENAL ALBERTO 22573574V
SAYAS CARDONA JUAN JOSE 48293615D
SAEZ ARENAS LAURA 26764208M
CAMPOS MOLINA NOELIA 04624740S
GAY LAUDES FERNANDO 20838680J
PEREZ TORDERA LLUIS 48408988Z
REOLID CEBRIAN LORENA 45797361Z
GARCIA BRIZ CLARA 73574256Q
VICENTE TENA LIDIA 20483633V
MORENO ARRUEGO MACARENA 80066288E
RODA MAYORDOMO PAULA 44870215K
CHARCOS SAEZ MARIA 48573632R
SERRANO DUACH MARTA 20478823Z
FERRI MOLINA ANA 21687359S
GOMEZ RUIZ MARIA 48565088J
MUOZ VIZCARRA RODRIGO 44876220T
BROTONS VIDAL SARA 20047569X
POZUELO CIUDAD GLORIA 44523569P
ARAGO FERRER ANA 44521424W
SORIANO CAYUELA NURIA 26764336H
FORNES GARRIDO RAUL 44885167T
FURIO GOMIS TERESA 26749642K
MARTOS VAO ROSALIA 21682462V
VARELA GARCIA RAQUEL 21003740W
DELGADO HERRERA SILVIA 33563311D
QUERALT MONTSERRAT MONICA 48005513M
VALLEJO GONZALEZ JAVIER 74233858R
MULLOR FRANCO MARC 29216739T
HIGUERAS FLORES RUBEN 24396480N
NAVARRO GARCIA CELIA 73578214H
AYALA EXPOSITO MARA JOSEFA 23058751D
LOPEZ SEPULVEDA MARTA 48584161L
BAYO MONTOLIU MAR 48595117G
LAZARO MATEO ELENA 47086035K
AMOROS LUZZY ELOY 44881873H
MEDINA SEGURA ALICIA 48596462S
SAYOL LOPEZ CRISTINA 20831424W
ESTEVE CASTELLETS PAOLA MARIA 29205620J
RODRIGO MATEU BERTA 44796408K
BORJA GARCIA DARIO 29210451Z
ROCHE DIEZ ELENA 72073283T
GARCIA BORREDA RICARD 48294164Y
GORRIS DUBON SONIA 20849188X
MOHAMAD SAID ABDELQADER FATIMA X0728281D
PELEGRINA MOLINA MARIA VICTORIA 44879317S
ROMEU BLASCO TERESA 53605628B
JOANES MARTINEZ ALEJANDRA 73586069F
RODRIGUEZ MARTINEZ ALVARO 72072627B
BAO MARTINEZ PAULA 48595990A
MARTIN FERRER PEDRO PABLO 33569284W
MARCO CARRILLO ISMAEL 73399010F
PEREZ JUAN CLARA MARIA 33569451P
DE LA CRUZ TERUEL VICTOR 24396895J
MUOZ GONZALEZ ROBERTO 44520186Y
VALLS GANDIA MARIA 48600352H
GIRALDOS BORQUE MIGUEL 29210799V
FERRANDO BRINES JULIA 20042567E
CUENCA PONS ESTEBAN 44862741E
SORIANO CABELLOS CRISTINA 45797477S
FAUS FERRER ANTONIO ANGEL 20036078L
FERNANDEZ VERA NOELIA 48334746Q
SANTONJA FRANCES YAIZA MARIA 48600612W
NIOLES GALVA ASUNCION 74374673X
CATALAN PEUELAS LLUM MARIA 48588075T
MARTINEZ TORAN MARTA 26754813V
CARDONA SANZ JOSE 53256005B
REDONDO OLTRA MARIA DEL CARMEN 73584959R
DE FEZ YAEZ MARIA JOSE 29204509Y
GONZALVEZ BELTRAN ESTHER 20849335L
JUAN ESCANDELL EVA MARIA 20849641A
LOPEZ SERRANO ANA BELEN 47052111E
VALERO VERCHE SILVIA 44525694V
GAGO ARSENAL ALBERTO 22573574V
SAYAS CARDONA JUAN JOSE 48293615D
SAEZ ARENAS LAURA 26764208M
CAMPOS MOLINA NOELIA 04624740S
GAY LAUDES FERNANDO 20838680J
PEREZ TORDERA LLUIS 48408988Z
REOLID CEBRIAN LORENA 45797361Z
GARCIA BRIZ CLARA 73574256Q
VICENTE TENA LIDIA 20483633V
MORENO ARRUEGO MACARENA 80066288E
RODA MAYORDOMO PAULA 44870215K
CHARCOS SAEZ MARIA 48573632R
SERRANO DUACH MARTA 20478823Z
FERRI MOLINA ANA 21687359S
GOMEZ RUIZ MARIA 48565088J
MUOZ VIZCARRA RODRIGO 44876220T
BROTONS VIDAL SARA 20047569X
POZUELO CIUDAD GLORIA 44523569P
ARAGO FERRER ANA 44521424W
SORIANO CAYUELA NURIA 26764336H
FORNES GARRIDO RAUL 44885167T
FURIO GOMIS TERESA 26749642K
MARTOS VAO ROSALIA 21682462V
VARELA GARCIA RAQUEL 21003740W
DELGADO HERRERA SILVIA 33563311D
QUERALT MONTSERRAT MONICA 48005513M
VALLEJO GONZALEZ JAVIER 74233858R
MULLOR FRANCO MARC 29216739T
Num. 7006 / 18.04.2013 10442
GOMEZ JORQUES ANA MARIA 20456446Q
TENZA ABRIL ROCIO 53236677A
JORDAN FORTEA CARMEN MARIA 29203490E
MORA RUIZ MARIA 48587938R
FONT BOTELLA ALEXANDRA 74007368S
PUERTOS AHUIR NURIA 20848096E
BROCH VALIENTE MARIA DEL CARMEN 73776397X
SANZ GRAU BERTA 29210914V
VAZQUEZ BRIZ EMMA 44882899D
GUTIERREZ CAMPOS DAVID 21002048N
JUX BUENDIA ANA ALICIA 15482361A
NAVARRO ABAD ANDRES 74003265Y
PEREZ CUBILLO RUT 03129645N
LOPEZ PEREZ ALEJANDRO 51126115J
BADAL ANDANI CRISTINA 20849619G
CALABUIG TORTOSA EVA 20456062T
GRANELL ARCE AMPAR 44525416S
MARTIN REGIDOR SUSANA 48594311A
POCOSTALES GONZALEZ PABLO ENRIQUE 80080692M
CONESA DELGADO MARIA TERESA 07260527W
LOPEZ LOPEZ VERONICA 53233234X
VILA PRADA MARIA ANGELES 71452648C
RODRIGUEZ VALIA IRENE 53533718E
Classe AU (Audiovisuals)
Cognoms Nom NIF

GIMENEZ CAMACHO ALFREDO 48385330T
MUOZ FENOLL MARTA 45799222N
BUJ VICENTE LUCIA 26746853S
ESTEVE COVES TANIA 44520187F
ORDIANA GRAU FRANCESC 20444035W
ALABADI TOLEDO HECTOR 48592864M
MOYA ROZALEN SILVIA 44512726K
CALABUIG RAMIREZ FEDERICO 44525619B
MARTINEZ MODELO VANESA 48592785H
MARTINEZ MODELO MARIA JOSE 48592786L
MORENO MARTINEZ SUSANA 44516880N
ROMEU BLASCO TERESA 53605628B
ESTEVE CASTELLETS PAOLA MARIA 29205620J
MARTINEZ GARCIA AURORA 24397161A
MAYORDOMO CASASNOVAS ANA 44888409E
FORT RICO SARA 20045191R
SORIANO CABELLOS CRISTINA 45797477S
GIL QUESADA NURIA 48592857K
ISNARDO MORANT RICARDO 20036741S
MARTINEZ TOMAS PABLO ROBERTO 20946398E
REDONDO OLTRA MARIA DEL CARMEN 73584959R
OLTRA I ASUNCION EMPAR 24397379Z
RESTA PALACIOS ALVARO 29207209S
REOLID CEBRIAN LORENA 45797361Z
ORTEGA CUENCA DANIEL 20851953S
GASSO BAS MIRIAM 20449158L
BELTRAN SORIANO ALEJANDRO 44879915S
OLMOS ORDUA MARIA ELENA 48527969Q
HIGUERAS FLORES RUBEN 24396480N
BENGOCHEA TIRADO MARIA 20478434Q
SERRA PERALES ANA MARIA 29206550T
PADILLA MARTINEZ JESUS ANGEL 53364235A
MARTOS MATEOS BARBARA 53606941J
SOLER RODRIGUEZ MARTA 22597777R
CASANOVA TORMO ANNA 44523715Q
GARCIA MARTI JENNIFER PILAR 33468237V
CUENCA PONS ESTEBAN 44862741E
MOTOS EGIDOS ANA BELEN 07258556D
MARIN ARGENTE ANDREU 22585097V
AMOROS LUZZY ELOY 44881873H
CAMPOS MOLINA NOELIA 04624740S
ALONSO VICENTE HELENA 44881922K
MONTALVA SANCHEZ LETICIA 44868527N
GOMEZ JORQUES ANA MARIA 20456446Q
TENZA ABRIL ROCIO 53236677A
JORDAN FORTEA CARMEN MARIA 29203490E
MORA RUIZ MARIA 48587938R
FONT BOTELLA ALEXANDRA 74007368S
PUERTOS AHUIR NURIA 20848096E
BROCH VALIENTE MARIA DEL CARMEN 73776397X
SANZ GRAU BERTA 29210914V
VAZQUEZ BRIZ EMMA 44882899D
GUTIERREZ CAMPOS DAVID 21002048N
JUX BUENDIA ANA ALICIA 15482361A
NAVARRO ABAD ANDRES 74003265Y
PEREZ CUBILLO RUT 03129645N
LOPEZ PEREZ ALEJANDRO 51126115J
BADAL ANDANI CRISTINA 20849619G
CALABUIG TORTOSA EVA 20456062T
GRANELL ARCE AMPAR 44525416S
MARTIN REGIDOR SUSANA 48594311A
POCOSTALES GONZALEZ PABLO ENRIQUE 80080692M
CONESA DELGADO MARIA TERESA 07260527W
LOPEZ LOPEZ VERONICA 53233234X
VILA PRADA MARIA ANGELES 71452648C
RODRIGUEZ VALIA IRENE 53533718E
Clase AU (Audiovisuales)
Apellidos Nombre NIF

GIMENEZ CAMACHO ALFREDO 48385330T
MUOZ FENOLL MARTA 45799222N
BUJ VICENTE LUCIA 26746853S
ESTEVE COVES TANIA 44520187F
ORDIANA GRAU FRANCESC 20444035W
ALABADI TOLEDO HECTOR 48592864M
MOYA ROZALEN SILVIA 44512726K
CALABUIG RAMIREZ FEDERICO 44525619B
MARTINEZ MODELO VANESA 48592785H
MARTINEZ MODELO MARIA JOSE 48592786L
MORENO MARTINEZ SUSANA 44516880N
ROMEU BLASCO TERESA 53605628B
ESTEVE CASTELLETS PAOLA MARIA 29205620J
MARTINEZ GARCIA AURORA 24397161A
MAYORDOMO CASASNOVAS ANA 44888409E
FORT RICO SARA 20045191R
SORIANO CABELLOS CRISTINA 45797477S
GIL QUESADA NURIA 48592857K
ISNARDO MORANT RICARDO 20036741S
MARTINEZ TOMAS PABLO ROBERTO 20946398E
REDONDO OLTRA MARIA DEL CARMEN 73584959R
OLTRA I ASUNCION EMPAR 24397379Z
RESTA PALACIOS ALVARO 29207209S
REOLID CEBRIAN LORENA 45797361Z
ORTEGA CUENCA DANIEL 20851953S
GASSO BAS MIRIAM 20449158L
BELTRAN SORIANO ALEJANDRO 44879915S
OLMOS ORDUA MARIA ELENA 48527969Q
HIGUERAS FLORES RUBEN 24396480N
BENGOCHEA TIRADO MARIA 20478434Q
SERRA PERALES ANA MARIA 29206550T
PADILLA MARTINEZ JESUS ANGEL 53364235A
MARTOS MATEOS BARBARA 53606941J
SOLER RODRIGUEZ MARTA 22597777R
CASANOVA TORMO ANNA 44523715Q
GARCIA MARTI JENNIFER PILAR 33468237V
CUENCA PONS ESTEBAN 44862741E
MOTOS EGIDOS ANA BELEN 07258556D
MARIN ARGENTE ANDREU 22585097V
AMOROS LUZZY ELOY 44881873H
CAMPOS MOLINA NOELIA 04624740S
ALONSO VICENTE HELENA 44881922K
MONTALVA SANCHEZ LETICIA 44868527N
Num. 7006 / 18.04.2013 10443
GARCIA GARCIA ARANCHA 02721756M
LOPEZ SEPULVEDA MARTA 48584161L
MARTIN FERRER PEDRO PABLO 33569284W
LLACER CALABUIG GABRIEL 21686158X
VALERO VERCHE SILVIA 44525694V
FORNES GARRIDO RAUL 44885167T
SAYAS CARDONA JUAN JOSE 48293615D
VICENT MARTI PALOMA 53663038J
FERRANDO BRINES JULIA 20042567E
QUILEZ PEA LOURDES 48321244S
BORJA CAMPOS ANDREA 26749170D
NADAL SANCHEZ MARIA AMPARO 48576304M
VIDAL CODINA PAULA 48603748X
FERNANDEZ VERA NOELIA 48334746Q
CREUTZ ALBITE LAURA 26744897Z
LUNA PARDO JORGE 26745668A
VAZQUEZ BRIZ EMMA 44882899D
ABIL FERRER SARA 48589814Z
PARDO GARCIA MARIA 26747985C
BALLESTER CANELLES ANA 44519478B
ROSELLO OSA NOELIA 53256387W
RODRIGUEZ MUTUBERRIA SOLEDAD 20056710C
DE LA VEGA IBAEZ FLOR 47083161E
DIEZ BAYO PILAR 48528699X
MARIN MARTI FERNANDO 20845780Y
PEREZ JUAN CLARA MARIA 33569451P
ALONSO CATALAN ALMUDENA SUSANA 20490664X
BLANES BLANES LORENA 21684000Z
BROTONS VIDAL SARA 20047569X
MORENO OLVA NURIA 53605810D
MARTI ANDRES MARIA BELEN 20845950S
ROYO CUBES MIREIA CONSOL
DEL PILAR 53364642L
MARTIN CARRASCOSA SONIA 33567446G
RODA MAYORDOMO PAULA 44870215K
BERMUDEZ CANO OMAR 45800069P
PASCUAL GUIU FELIX 48574535F
GARCIA BRIZ CLARA 73574256Q
GISBERT PENA LAURA 21687401B
QUINTERO VERDE BEATRIZ 49083207B
GONZALEZ EXTREMERA IVAN 44525664X
MONLLEO FERRANDIS ARANTXA 53384996H
CEBRIAN AGULLO ALEJANDRO 74371844X
ARAGO FERRER ANA 44521424W
TAMARGO COSTABELLA MARIA AMPARO 29202628B
ALOY MARTINEZ ALBERT 48443525M
MIRALLES MONZ BELEN 73588437Y
LOPEZ DIEGUEZ CAROLINA 48576070R
CAMPOS GARRIDO BELEN 48404913X
POCOSTALES GONZALEZ PABLO ENRIQUE 80080692M
PUERTOS AHUIR NURIA 20848096E
ESTELA BAEZA MINERVA ISABEL 29201574S
Tercer
Segons el que disposa la base tercera de la convocatria, sexclou
als segents sollicitants per no reunir els requisits exigits en la mateixa,
a la data de finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds:
CLASSE PE (Periodistes)
Cognoms Nom NIF Motivo
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
ESTELLES LAFITA JUAN FERNANDO 29204409K 2
CALATAYUD PEREZ LAURA 20844088Q 1
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
GARCIA GARCIA ARANCHA 02721756M
LOPEZ SEPULVEDA MARTA 48584161L
MARTIN FERRER PEDRO PABLO 33569284W
LLACER CALABUIG GABRIEL 21686158X
VALERO VERCHE SILVIA 44525694V
FORNES GARRIDO RAUL 44885167T
SAYAS CARDONA JUAN JOSE 48293615D
VICENT MARTI PALOMA 53663038J
FERRANDO BRINES JULIA 20042567E
QUILEZ PEA LOURDES 48321244S
BORJA CAMPOS ANDREA 26749170D
NADAL SANCHEZ MARIA AMPARO 48576304M
VIDAL CODINA PAULA 48603748X
FERNANDEZ VERA NOELIA 48334746Q
CREUTZ ALBITE LAURA 26744897Z
LUNA PARDO JORGE 26745668A
VAZQUEZ BRIZ EMMA 44882899D
ABIL FERRER SARA 48589814Z
PARDO GARCIA MARIA 26747985C
BALLESTER CANELLES ANA 44519478B
ROSELLO OSA NOELIA 53256387W
RODRIGUEZ MUTUBERRIA SOLEDAD 20056710C
DE LA VEGA IBAEZ FLOR 47083161E
DIEZ BAYO PILAR 48528699X
MARIN MARTI FERNANDO 20845780Y
PEREZ JUAN CLARA MARIA 33569451P
ALONSO CATALAN ALMUDENA SUSANA 20490664X
BLANES BLANES LORENA 21684000Z
BROTONS VIDAL SARA 20047569X
MORENO OLVA NURIA 53605810D
MARTI ANDRES MARIA BELEN 20845950S
ROYO CUBES MIREIA CONSOL
DEL PILAR 53364642L
MARTIN CARRASCOSA SONIA 33567446G
RODA MAYORDOMO PAULA 44870215K
BERMUDEZ CANO OMAR 45800069P
PASCUAL GUIU FELIX 48574535F
GARCIA BRIZ CLARA 73574256Q
GISBERT PENA LAURA 21687401B
QUINTERO VERDE BEATRIZ 49083207B
GONZALEZ EXTREMERA IVAN 44525664X
MONLLEO FERRANDIS ARANTXA 53384996H
CEBRIAN AGULLO ALEJANDRO 74371844X
ARAGO FERRER ANA 44521424W
TAMARGO COSTABELLA MARIA AMPARO 29202628B
ALOY MARTINEZ ALBERT 48443525M
MIRALLES MONZ BELEN 73588437Y
LOPEZ DIEGUEZ CAROLINA 48576070R
CAMPOS GARRIDO BELEN 48404913X
POCOSTALES GONZALEZ PABLO ENRIQUE 80080692M
PUERTOS AHUIR NURIA 20848096E
ESTELA BAEZA MINERVA ISABEL 29201574S
Tercero
Segn lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria, se excluye
a los siguientes solicitantes por no reunir los requisitos exigidos en la
misma, a la fecha de finalizacin del plazo de presentacin de solici-
tudes:
CLASE PE (Periodistas)
Apellidos Nombre NIF Motivo
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
ESTELLES LAFITA JUAN FERNANDO 29204409K 2
CALATAYUD PEREZ LAURA 20844088Q 1
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
Num. 7006 / 18.04.2013 10444
FITO BELLES JOAN MANUEL 48442734L 1
CASTELLANOS CLARAMUNT JAVIER 48442968T 1
CIVICO SEGUI ELENA 52785506T 1
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
MARTORELL FERNANDEZ SANDRA MARIA 20844055Y 1
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
GRAU BERLANGA LAURA 20445326M 1
1 Transcorreguts ms de 5 anys des dobtenci del ttol.
2 No posseir titulaci requerida
CLASSE AU (Audiovisuals)
Cognoms Nom NIF Motivo
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
GARCIA ARENAS PABLO 48538784K 2
UBEDA BAS JORGE 20447949Y 2
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
LUCAS PRIETO JORGE 48362906R 1
FERNANDEZ PELLICER MARCEL 20827050K 3
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
COBACHO LLUESMA CARLES 45796141J 1
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
GARCIA ARENAS PABLO 48538784K 2
UBEDA BAS JORGE 20447949Y 2
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
LUCAS PRIETO JORGE 48362906R 1
FERNANDEZ PELLICER MARCEL 20827050K 3
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
COBACHO LLUESMA CARLES 45796141J 1
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
1 Transcorreguts ms de 5 anys des dobtenci del ttol.
2 No posseir titulaci requerida
3 Major de 35 anys
Quart
El perode de duraci de les beques comenar el 16 dabril de 2013
i finalitzar el 15 dabril de 2014, i es podran prorrogar, abans desta
ltima data, mitjanant una resoluci expressa del conseller de Presi-
dncia i Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua, sempre que hi haja
consignaci adequada i suficient en els pressupostos de la Generalitat
per a 2014 i 2015, i que lexercici de lactivitat que sestiga efectuant
aix ho requerisca o aconselle. En cas de prrroga de les beques, en el
segon perode la quantia procedent ser la que resulte aplicable dacord
amb la resoluci a qu es referix larticle 17.1 del Decret 132/2009,
de 4 de setembre, pel qual es regula la concessi de beques, que estiga
vigent en el dit perode.
Quint
La publicaci desta resoluci tindr els efectes de notificaci a les
persones interessades, dacord amb el que disposa els articles 58 i 59.6
de la Llei de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Pro-
cediment Administratiu Com, i als efectes de publicitat i transparncia,
sinserir la informaci corresponent en la seu electrnica o portal insti-
tucional de la Generalitat en Internet, <www.gva.es>.
FITO BELLES JOAN MANUEL 48442734L 1
CASTELLANOS CLARAMUNT JAVIER 48442968T 1
CIVICO SEGUI ELENA 52785506T 1
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
MARTORELL FERNANDEZ SANDRA MARIA 20844055Y 1
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
GRAU BERLANGA LAURA 20445326M 1
1 Transcurridos ms de 5 aos desde obtencin del ttulo.
2 No poseer titulacin requerida
CLASE AU (Audiovisuales)
Apellidos Nombre NIF Motivo
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
GARCIA ARENAS PABLO 48538784K 2
UBEDA BAS JORGE 20447949Y 2
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
LUCAS PRIETO JORGE 48362906R 1
FERNANDEZ PELLICER MARCEL 20827050K 3
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
COBACHO LLUESMA CARLES 45796141J 1
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL 48581086A 1
GARCIA ARENAS PABLO 48538784K 2
UBEDA BAS JORGE 20447949Y 2
ERQUICIA AMOEDO NUMAN 20032354K 1
LUCAS PRIETO JORGE 48362906R 1
FERNANDEZ PELLICER MARCEL 20827050K 3
LOPEZ PEREZ RAQUEL 29206892C 1
ARNAU ESPINOSA ALBERT 33468402K 1
COBACHO LLUESMA CARLES 45796141J 1
PEREZ MARTINEZ VANESA 73566019J 1
CAPSIR MAIQUES MIREIA TRINITAT 20436532C 1
1 Transcurridos ms de 5 aos desde obtencin del ttulo.
2 No poseer titulacin requerida
3 Mayor de 35 aos
Cuarto
El perodo de duracin de las becas comenzar el 16 de abril de
2013 y finalizar el 15 de abril de 2014, pudiendo prorrogarse las mis-
mas, antes de esta ltima fecha, mediante resolucin expresa del conse-
ller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua, siempre
que exista consignacin adecuada y suficiente en los presupuestos de la
Generalitat para 2014 y 2015, y que el desarrollo de la actividad que se
est efectuando as lo requiera o aconseje. En caso de prrroga de las
becas, en el segundo perodo la cuanta procedente ser la que resulte
aplicable de acuerdo con la resolucin a que se refiere el artculo 17.1
del Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la con-
cesin de becas, que est vigente en dicho perodo.
Quinto
La publicacin de esta resolucin surte los efectos de notificacin a
las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 58 y
59.6 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del
Procedimiento Administrativo Comn, y a efectos de publicidad y transpa-
rencia, se insertar la informacin correspondiente en la sede electrnica o
portal institucional de la Generalitat en Internet, <www.gva.es>.
Num. 7006 / 18.04.2013 10445
Sext
Contra esta resoluci, que posa fi a la via administrativa, podr
interposar-se recurs de reposici davant de lrgan que ha dictat lacte,
en el termini dun mes comptat a partir de lendem de la seua publica-
ci, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, o b recurs conten-
cis administratiu davant de la sala de la dita jurisdicci del Tribunal
Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos comptats des de lendem de la seua publicaci, de conformitat
amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa, sense
que puga simultaniejar-se ambds recursos, i tot aix sense perju que
sutilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
Valncia, 15 dabril de 2013. El conseller de Presidncia i Agricul-
tura, Pesca, Alimentaci i Aigua: Jos Ciscar Bolufer.
Sexto
Contra esta resolucin, que pone fin a la va administrativa, podr
interponerse recurso de reposicin ante el rgano que ha dictado el acto,
en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente a su publicacin,
de conformidad con lo previsto en los artculos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Adminis-
traciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, o bien
recurso contencioso-administrativo ante la sala de dicha jurisdiccin del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de
dos meses contados desde el da siguiente a su publicacin, de confor-
midad con lo establecido en los artculos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa,
sin que pueda simultanearse ambos recursos, y todo ello sin perjuicio de
que se utilice cualquier otra va que se considere oportuna.
Valencia, 15 de abril de 2013. El conseller de Presidencia y Agri-
cultura, Pesca, Alimentacin y Agua: Jos Ciscar Bolufer.
Num. 7006 / 18.04.2013 10446
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
RESOLUCI de 16 dabril de 2013, de la consellera de
Benestar Social, per la qual es dna publicitat als crdits
que han de finanar les ajudes convocades per mitj de
lOrde 3/2012, de 21 de desembre, de la Conselleria de
Benestar Social, per la qual saproven les bases per a la
concessi dajudes i subvencions per a latenci a perso-
nes amb discapacitat o amb malaltia mental i per a la pro-
moci de laccessibilitat, i es fa pblica la seua convoca-
tria per a lany 2013. [2013/3737]
RESOLUCIN de 16 de abril de 2013, de la consellera de
Bienestar Social, por la que se da publicidad a los crdi-
tos que han de financiar las ayudas convocadas mediante
la Orden 3/2012, de 21 de diciembre, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para
la concesin de ayudas y subvenciones para la atencin
a personas con discapacidad o con enfermedad mental y
para promocin de la accesibilidad, y se hace pblica su
convocatoria para el ao 2013. [2013/3737]
LOrde 3/2012, de 13 de desembre, (DOCV 6941, 11.01.2013), de
la Conselleria de Benestar Social, per la qual saproven les bases per
a la concessi dajudes i subvencions per a latenci a persones amb
discapacitat o amb malaltia mental, i es fa pblica la seua convocatria
per a lany 2013, va ser tramitada dacord amb el que disposa lOrde de
26 de setembre de 1994, de la Conselleria dEconomia i Hisenda, per
la qual es regula la tramitaci anticipada dexpedients de gasto i queda
condicionat el finanament destes ajudes a laprovaci dels crdits
corresponents.
Aprovada i publicada la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos de la Generalitat per a lexercici de 2013 (DOCV 6933,
31.12.2012), en aplicaci del que establix la disposici addicional pri-
mera de lesmentada orde de convocatria, i de conformitat amb el que
preceptua larticle 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel
qual saprova el text refs de la Llei dHisenda Pblica de la Generalitat
Valenciana, escau donar publicitat als crdits i a les lnies de subvenci
destinats al finanament de les ajudes regulades i convocades per lOrde
3/2012, de 21 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social.
En virtut daix i fent s de les facultats que em conferixen larti-
cle 47.11 del text refs de la Llei dHisenda Pblica de la Generalitat
Valenciana i el Decret 193/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel
qual saprova el Reglament Orgnic i Funcional de la Conselleria de
Benestar Social, resolc:
Primer
Donar publicitat als crdits pressupostaris i a les lnies de subvenci
destinats a finanar les ajudes regulades i convocades per lOrde 3/2012,
de 21 de desembre (DOCV 6941, 11.01.2013), de la Conselleria de Ben-
estar Social, per la qual saproven les bases per a la concessi dajudes i
subvencions per a latenci a persones amb discapacitat o amb malaltia
mental, i es fa pblica la seua convocatria per a lany 2013, que sin-
diquen a continuaci, amb crrec al programa pressupostari 313.40,
Integraci social de persones amb discapacitat.
Denominaci: Servicis socials especialitzats per a persones amb
discapacitat.
Lnia de subvenci: T0676.
Consignaci pressupostria: 64.062.791,20 .
Procedncia i quantia dels fons:
Propis no condicionats: 57.062.791,20 .
Propis condicionats: 3.500.000,00.
Externa: rea de Treball i Servicis Socials: 3.500.000,00 .
Denominaci: Servicis socials especialitzats malalts mentals.
Lnia de subvenci: T2190.
Consignaci pressupostria: 8.066.699,43 .
Procedncia i quantia dels fons:
Propis no condicionats: 6.066.699,43 .
Propis condicionats: 1.000.000,00 .
Externa: rea de Treball i Servicis Socials: 1.000.000,00 .
Denominaci: PEI-Atenci institucionalitzada persones amb disca-
pacitat o malaltia mental.
Lnia de subvenci: T2735.
Consignaci pressupostria:5.780.271,27 .
Procedncia i quantia dels fons:
La Orden 3/2012, de 13 de diciembre, (DOCV 6941, 11.01.2013),
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases
para la concesin de ayudas y subvenciones para la atencin a personas
con discapacidad o con enfermedad mental, y se hace pblica su convo-
catoria para el ao 2013, fue tramitada de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Conselleria de Economa y
Hacienda, por la que se regula la tramitacin anticipada de expedientes
de gasto, quedando condicionada la financiacin de dichas ayudas a la
aprobacin de los crditos correspondientes.
Aprobada y publicada la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013 (DOCV 6933,
31.12.2012), en aplicacin de lo establecido en la disposicin adicio-
nal primera de la citada orden de convocatoria, y de conformidad con
lo preceptuado en el artculo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de
junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pblica de la Generalitat Valenciana, procede dar publicidad
a los crditos y a las lneas de subvencin destinados a la financiacin
de las ayudas reguladas y convocadas por la Orden 3/2012, de 21 de
diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social.
En virtud de ello y en uso de las facultades que me confieren el
artculo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pblica de la
Generalitat Valenciana y el Decreto 193/2012, de 21 de diciembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgnico y Funcional de
la Conselleria de Bienestar Social, resuelvo:
Primero
Dar publicidad a los crditos presupuestarios y a las lneas de sub-
vencin destinados a financiar las ayudas reguladas y convocadas por
la Orden 3/2012, de 21 de diciembre (DOCV 6941, 11.01.2013), de la
Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para
la concesin de ayudas y subvenciones para la atencin a personas con
discapacidad o con enfermedad mental, y se hace pblica su convoca-
toria para el ao 2013, que se relacionan a continuacin, con cargo al
programa presupuestario 313.40, Integracin social de personas con
discapacidad.
Denominacin: Servicios sociales especializados para personas con
discapacidad.
Lnea de subvencin: T0676.
Consignacin presupuestaria: 64.062.791,20 .
Procedencia y cuanta de los fondos:
Propios no condicionados: 57.062.791,20 .
Propios condicionados: 3.500.000,00 .
Externa: rea de Trabajo y Servicios Sociales: 3.500.000,00 .
Denominacin: Servicios sociales especializados enfermos men-
tales.
Lnea de subvencin: T2190.
Consignacin presupuestaria: 8.066.699,43 .
Procedencia y cuanta de los fondos:
Propios no condicionados: 6.066.699,43 .
Propios condicionados: 1.000.000,00 .
Externa: rea de Trabajo y Servicios Sociales: 1.000.000,00 .
Denominacin: P.E.I. Atencin institucionalizada personas con dis-
capacidad o enfermedad mental.
Lnea de subvencin: T2735.
Consignacin presupuestaria: 5.780.271,27 .
Procedencia y cuanta de los fondos:
Num. 7006 / 18.04.2013 10447
Propis no condicionats: 2.780.271,27 .
Propis condicionats: 1.500.000.00 .
Externa: rea de Treball i Servicis Socials: 1.500.000,00 .
Denominaci: Programes per a la promoci de lautonomia personal
i dependncia.
Lnia de subvenci: T7145.
Consignaci pressupostria: 2.313.576,66 .
Procedncia i quantia dels fons:
Propis no condicionats: 2.313.576,.66 .
Segon
Els crdits publicats tenen el carcter de mxims, i no poden conce-
dir-se subvencions una vegada esgotats, circumstncia esta que haur de
publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Daltra banda, si com a conseqncia de transferncies pressupos-
tries es veren modificats estos crdits, la seua modificaci es publicar
mitjanant una resoluci en el DOCV.
Valncia, 16 dabril de 2013. La consellera de Benestar Social:
Asuncin Snchez Zaplana.
Propios no condicionados: 2.780.271,27 .
Propios condicionados: 1.500.000.00 .
Externa: rea de Trabajo y Servicios Sociales: 1.500.000,00 .
Denominacin: Programas para la promocin de la autonoma per-
sonal y dependencia
Lnea de subvencin: T7145.
Consignacin presupuestaria: 2.313.576,66 .
Procedencia y cuanta de los fondos:
Propios no condicionados: 2.313.576,66 ,
Segundo
Los crditos publicados tienen el carcter de mximos, no pudiendo
concederse subvenciones una vez agotados, circunstancia esta que habr
de publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, si como consecuencia de transferencias presupuesta-
rias se vieran modificados estos crditos, su modificacin se publicar
mediante resolucin en el DOCV.
Valencia, 16 de abril de 2013. La consellera de Bienestar Social:
Asuncin Snchez Zaplana
Num. 7006 / 18.04.2013 10448
Servei Valenci dOcupaci i Formaci Servicio Valenciano de Empleo y Formacin
RESOLUCI de 12 dabril de 2013, del secretari auton-
mic dEconomia i Ocupaci i director general del SER-
VEF, per la qual es publiquen les subvencions concedides
per este organisme, durant el primer trimestre de 2013.
[2013/3663]
RESOLUCIN de 12 de abril de 2013, del secretario
autonmico de Economa y Empleo y director general del
SERVEF, por la que se publican las subvenciones conce-
didas por este organismo, durante el primer trimestre de
2013. [2013/3663]
En compliment del que disposa larticle 18 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, desplegat per larticle 30 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual saprova el Reglament
de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es resol donar publicitat a
les subvencions concedides pel Servici Valenci dOcupaci i Formaci
durant el primer trimestre de 2013, i, de conformitat amb el que disposa
el Decret 188/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual saprova el
Reglament Orgnic i Funcional de la Conselleria dEconomia, Indstria,
Turisme i Ocupaci, el secretari autonmic dEconomia i Ocupaci i
director general del Servici Valenci dOcupaci i Formaci resol:
Article nic
Donar publicitat a les subvencions concedides pel Servici Valenci
dOcupaci i Formaci durant el primer trimestre de 2013, segons detall
que figura en lannex adjunt.
Valncia, 12 dabril de 2013. El secretari autonmic dEconomia i
Ocupaci i director general del SERVEF: Fernando Daz Requena.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado
por el artculo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
se resuelve dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Servicio
Valenciano de Empleo y Formacin, durante el primer trimestre de 2013
y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 188/2012, de 21 de
diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgnico y
Funcional de la Conselleria de Economa, Industria, Turismo y Empleo,
el secretario autonmico de Economa y Empleo y director general del
SERVEF, resuelve:
Artculo nico
Dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formacin (SERVEF), durante el primer trimestre de
2013, segn detalle que figura en el anexo adjunto.
Valencia, 12 de abril de 2013. El secretario autonmico de Econo-
ma y Empleo y director general del SERVEF: Fernando Daz Requena.
ANNEX / ANEXO
Convocatria: 26/2012 FOMENT OCUPACI ESTABLE I ALTRES
MESURES PER A LA CREACI DOCUPACI
Data publicaci DOCV: 25/06/2012
Convocatoria: 26/2012 FTO. EMPLEO ESTABLE Y OTRAS MEDIDAS PARA
LA CREACIN DE EMPLEO
Fecha publicacin DOCV: 25/06/2012
Tipus de subvenci: ECOJ12 ZJ FOMENT OCUPACI ESTABLE 2012--
MENORS 30 ANYS
Programa pressupostari: 32251
Lnia pressupostria: T7954000
Cofinanat pel Fons Social Europeu
Tipo de subvencin: ECOJ12 ZJ FOMENTO EMPLEO ESTABLE 2012--
MENORES 30 AOS
Programa presupuestario: 32251
Lnea presupuestaria: T7954000
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Titular NIF/CIF Expedient Ajuda concedida (euros)
Expediente Ayuda concedida (euros)

CENTRO DE EDUCACION INFANTIL PARQUE TECNOLOGICO SL B98324460 ECOJ12/2012/565/46 3.750
CLIP OFIMARKET SL B96235072 ECOJ12/2012/536/46 3.750
DIGEM XXI, SL. B96867734 ECOJ12/2012/94/46 3.750
KEMMERICH IBERICA SL. B97029201 ECOJ12/2012/498/46 3.000
ROMAN NAVARRO MORALES 22581112B ECOJ12/2012/471/46 3.000
TOMARIAL SL.P. B97565303 ECOJ12/2012/414/46 3.750
Convocatria: 25/2012 FOMENT DE LOCUPACI DIRIGIDA A
EMPRENEDORS
Data de publicaci DOCV: 25/06/2012
Convocatoria: 25/2012 FOMENTO DEL EMPLEO DIRIGIDO A
EMPRENDEDORES
Fecha publicacin DOCV: 25/06/2012
Tipus de subvenci: EAUTOE AE ELS TREBALLADORS DESOCUPATS
QUE CREEN LLOCS DE TREBALL A TRAVS DE LACTIVITAT
EMPRESARIAL INDEPENDENT
Programa pressupostari: 32251
Lnia pressupostria: T0212000, T2446000
Tipo de subvencin: EAUTOE AE LOS TRABAJADORES
DESEMPLEADOS QUE CREEN PUESTOS DE TRABAJO A TRAVS DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL INDEPENDIENTE
Programa presupuestario: 32251
Lnea presupuestaria: T0212000, T2446000
Titular NIF/CIF Expedient Ajuda concedida (euros)
Expediente Ayuda concedida (euros)

FRANCISCA BOLOS ARNAL 19095196K EAUTOE/2012/1270/46 7.000
HUGO GERVASIO FERNANDEZ TABAREZ X7526098S EAUTOE/2012/107/46 5.000
MARIA CARMEN LLOPIS SOLER 73561805P EAUTOE/2012/2208/46 7.000
SERGIO DAMIAN FERNANDEZ SANCHEZ X6719183D EAUTOE/2012/237/46 5.000
ABEL AUSSENAC FARGA 29179671P EAUTOE/2012/1313/46 5.000
ADELINA GOMEZ RODRIGO 22584771J EAUTOE/2012/1105/46 7.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10449
ALBA MARIA FAS BOTIAS 53229222T EAUTOE/2012/1684/12 7.000
ALBERTO RAMON DAROCAS DAROCAS 20432053A EAUTOE/2012/575/46 5.000
ALEJANDRA LO GIUDICE X5638479Y EAUTOE/2012/1376/46 7.000
ALEJANDRO BLASCO TARIN 44508982A EAUTOE/2012/875/46 5.000
ALEJANDRO MORENO ORTEGA 53058130M EAUTOE/2012/2088/46 5.000
ALEJANDRO MUOZ MEDINA 22635970Z EAUTOE/2012/2112/46 5.000
ALEKSANDRA STOSIO X8511888W EAUTOE/2012/862/46 7.000
ALEXANDER ARIAS GALINDO 44934047M EAUTOE/2012/1564/46 5.000
ALEXANDRA ESPERANZA BORJA BORJA 20236043E EAUTOE/2012/1028/46 7.000
ALMUDENA VENDREL REBULL 73778355J EAUTOE/2012/1320/46 7.000
AMPARO CUARTERO TENDERO 48388228T EAUTOE/2012/876/46 7.000
ANA ESCOLANO MOLTO 29213277B EAUTOE/2012/710/46 7.000
ANA LLOPIS MORENO 48385463H EAUTOE/2012/708/46 7.000
ANA ASCO SIGNES 20018657D EAUTOE/2012/2120/46 7.000
ANA MARIA CARO FERNANDEZ 53098623H EAUTOE/2012/2315/46 7.000
ANA MARIA GARCIA FERRER 20821384J EAUTOE/2012/2307/46 7.000
ANA MARIA HERNANDEZ ALBARRAN 73382624C EAUTOE/2012/1601/12 10.000
ANA MARIA LOPEZ COZAR MORENO 33414847X EAUTOE/2012/1364/46 7.000
ANA SARA MARTI MONTANER 20014043H EAUTOE/2012/1319/46 7.000
ANALIA ELISABET LANFRANCO X5785521D EAUTOE/2012/1668/46 7.000
ANDREA ALEJANDRA DENTONE Y0881525H EAUTOE/2012/1912/46 7.000
ANDRES EBRI BOYERO 22550307A EAUTOE/2012/2191/46 5.000
ANGEL SEGURA LOPEZ 29169286L EAUTOE/2012/2316/46 5.000
ANGEL GUARCH RIPOLLES 18982685A EAUTOE/2012/1671/12 5.000
ANGEL IBAEZ ZAMORA 19892581L EAUTOE/2012/235/46 5.000
ANTONIO ABDON CALPE MARCO 18435263G EAUTOE/2012/40/46 5.000
ANTONIO ALCOVER BALONGO 24338879A EAUTOE/2012/254/46 8.000
ANTONIO CONSTANCIO GAVILAN VILLODRE 22639573Y EAUTOE/2012/412/46 5.000
ANTONIO FRUCTUOSO GRANDE 29166272H EAUTOE/2012/2173/46 5.000
ANTONIO GIRALDOS SABATER 20024690Q EAUTOE/2012/2036/46 5.000
ANTONIO LUIS RIBERO FERRUS 20819370T EAUTOE/2012/1162/46 5.000
ANTONIO MARIN GOMEZ 46687439S EAUTOE/2012/2184/46 5.000
ANTONIO NEBOT TEBAR 52685771Q EAUTOE/2012/883/46 5.000
ANTONIO QUILIS VIDAL 48290941A EAUTOE/2012/2206/46 5.000
ARANZAZU TORTAJADA PARDO 48309077S EAUTOE/2012/766/46 7.000
ASCENSIN REVERT MIC 20434240M EAUTOE/2012/2042/46 7.000
ASIER SAN MILLN MORENO 44684564A EAUTOE/2012/1700/12 5.000
ASUNCIN OLIVER PINAZO 33467677D EAUTOE/2012/2095/46 7.000
AZAHARA DEL RIO CATALAN 53252864K EAUTOE/2012/978/46 7.000
BAON BUENO,MARIA PILAR 20828305B EAUTOE/2012/1756/46 7.000
BEATRIZ CABRERA GRAU 20016116K EAUTOE/2012/1723/46 7.000
BEATRIZ MORELL JORDA 20059255N EAUTOE/2012/930/46 7.000
BEATRIZ TOLEDO SANCHEZ 29194352S EAUTOE/2012/2272/46 7.000
BELEN VILLANUEVA CEBRIAN 20165989A EAUTOE/2012/2051/46 7.000
BLANCA E. MARZO ZANN 20159280X EAUTOE/2012/1925/46 7.000
BONET BALLESTER SILVIA 20022514W EAUTOE/2012/632/46 7.000
CARLOS ROIG BALLESTER 33462723T EAUTOE/2012/1900/46 5.000
CARLOS ARA PASTOR 73779015Y EAUTOE/2012/295/46 8.000
CARLOS DANIEL MARTINELLI ESNAOLA X7121288M EAUTOE/2012/1840/46 5.000
CARLOS OCHANDO ARMERO 73776533P EAUTOE/2012/315/46 5.000
CARMEN BARRACHINA CARRION 52722759C EAUTOE/2012/1927/46 7.000
CARMEN NAVARRO SOTO 22545512S EAUTOE/2012/2076/46 7.000
CAROLINA VERDES PASTOR 24380773Z EAUTOE/2012/2177/46 7.000
CECILIO MERLOS CAADA 33412390Z EAUTOE/2012/1118/46 5.000
CELINE HAMEURY X5208674W EAUTOE/2012/855/46 7.000
CHRISTIAN IIGO GAY 20839536H EAUTOE/2012/2330/46 5.000
CLEMENTE CARDONA TORTOSA 20424283F EAUTOE/2012/2141/46 5.000
CONCEPCION CAO ZARAGOZA 45633616Y EAUTOE/2012/1014/46 7.000
CONCEPCIN FUSTER NAVARRO 73766934T EAUTOE/2012/1749/46 7.000
CONCEPCIN MARA CONCA BIOSCA 20420359Q EAUTOE/2012/2369/46 7.000
CONCEPCION PEREA MOYA 52677529P EAUTOE/2012/1834/46 7.000
CONSUELO FERRER VILAR 52730023Q EAUTOE/2012/1560/46 7.000
CONSUELO MARIA BENAVENT TUDELA 52647730V EAUTOE/2012/2370/46 7.000
CONSUELO RUIZ MARTINEZ 22686745M EAUTOE/2012/2149/46 10.000
COVADONGA ARMESTO BARTOLOME 44506476G EAUTOE/2012/1760/46 7.000
CRISTINA SOLER NAVARRO 20443693M EAUTOE/2012/2167/46 7.000
DANIEL MILLA ALABAU 22578956V EAUTOE/2012/381/46 5.000
DANIEL NAVARRO PEREZ 53201802L EAUTOE/2012/2137/46 5.000
DAVID CASALS LLAOSA 52686617B EAUTOE/2012/735/46 5.000
DAVID EDUARDO ARIO ALONSO 24360513V EAUTOE/2012/1377/46 5.000
DAVID JEFRY BAQUE REYES X6812558G EAUTOE/2012/205/46 5.000
DAVID MATEU ALACOT 20445329P EAUTOE/2012/501/46 5.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10450
DAVID VILLANUEVA IZQUIERDO 29188379E EAUTOE/2012/1949/46 5.000
DEBORA IVANA GARCIA AVELLANEDA X4866423Z EAUTOE/2012/1751/46 7.000
DELIA MARIA VILLUSTO SALOM 73561371B EAUTOE/2012/348/46 7.045
DIANA JUDET X8045858K EAUTOE/2012/452/46 7.000
DIEGO CAMUEZ ROMERO 30479799S EAUTOE/2012/2274/46 5.000
DOLORES SOLER RODRIGUEZ 27269390S EAUTOE/2012/1122/46 7.000
EDUARDO BIXQUERT GARCIA 20808174M EAUTOE/2012/2069/46 5.000
EDUARDO MARTINEZ BORDERIA 20432103F EAUTOE/2012/2131/46 5.000
ELIA PILAR OCHANDO PERALES 22565780C EAUTOE/2012/1741/46 7.000
ELIAS BRIONES RODRIGUEZ 73755360H EAUTOE/2012/2002/46 5.000
ELISABETTA SONZOGNI X8641716H EAUTOE/2012/1753/46 7.000
ELOY GONZALO MORENO CASQUERO 44510598D EAUTOE/2012/2193/46 5.000
EMILIO GOMEZ BARRERO 20007378T EAUTOE/2012/926/46 5.000
EMILIO ALFONSO MONZ LPEZ 29169609C EAUTOE/2012/262/46 5.000
EMILIO HURTADO AMADOR 20002669Y EAUTOE/2012/2289/46 5.000
EMMA SANTIBAEZ GDE 33459662K EAUTOE/2012/1453/46 7.000
ENCARNACION ROS UBIEDO 73537046C EAUTOE/2012/787/46 7.000
ENCARNACION COTE VICO 25382076N EAUTOE/2012/1102/46 7.000
ENCARNACIN GARCIA DOMINGO 73936090Z EAUTOE/2012/231/46 10.000
ENRIQUE ORTS PRIETO 22564005Q EAUTOE/2012/1883/46 5.000
ENRIQUE SANCHEZ ABAD 25384372P EAUTOE/2012/2061/46 5.000
ENRIQUE MATEU GARCIA 20810129M EAUTOE/2012/1752/46 5.000
ENRIQUETA HERNANDEZ SOLER 22565099Y EAUTOE/2012/370/46 10.000
ESPERANZA RUIZ POZUELO 25399003B EAUTOE/2012/177/46 7.000
ESTEFANIA ANDRES CHORRO 73549559K EAUTOE/2012/2072/46 7.000
ESTEFANIA GRAU CELDA 44874751A EAUTOE/2012/2365/46 7.000
EVA GUADALUPE MARTINEZ 48437802D EAUTOE/2012/1098/46 7.000
EVA HELIODORO ROMERO 24374344W EAUTOE/2012/1423/46 7.000
EVA MARIA SANFELIX BADIA 33409471Q EAUTOE/2012/1369/46 7.000
FERNANDO MACIAS GARCIA 24353550T EAUTOE/2012/1195/46 5.000
FERNANDO GARCIA MARTINEZ 52655663S EAUTOE/2012/863/46 5.000
FERNANDO MALLACH NAVARRO 18983079Y EAUTOE/2012/1796/12 5.000
FERNANDO MIR SANCHEZ 22568367P EAUTOE/2012/1833/46 5.000
FERNANDO NAVARRO HERNAN 20426134H EAUTOE/2012/1836/46 5.000
FRANCISCA GILABERT GARCIA 20001705P EAUTOE/2012/2218/46 7.000
FRANCISCO RUIZ RIVELLES 73648993A EAUTOE/2012/1845/46 5.000
FRANCISCO GARCIA FUENTES 29158237X EAUTOE/2012/1886/46 5.000
FRANCISCO JAVIER ALCARAZ RODRIGUEZ 52711175M EAUTOE/2012/2057/46 5.000
FRANCISCO JAVIER CANET GARCIA 20020684N EAUTOE/2012/777/46 5.000
FRANCISCO JAVIER ESCRIHUELA BRINES 79266031G EAUTOE/2012/204/46 5.000
FRANCISCO JAVIER HUERTAS HORTIZ 33468586K EAUTOE/2012/1842/46 5.000
FRANCISCO JAVIER VALDIVIA PEREZ 29171081C EAUTOE/2012/1311/46 5.000
FRANCISCO JOSE TORTOSA GARCIA 52717923Z EAUTOE/2012/1873/46 5.000
FRANCISCO JOSE CORDERO RUIZ 24373195A EAUTOE/2012/2175/46 5.000
FRANCISCO JOSE GONZALEZ CORONADO 22679191H EAUTOE/2012/371/46 5.000
FRANCISCO JOSE JAVALOYAS ESTEVE 19842378W EAUTOE/2012/99/46 5.000
FRANCISCO SALVADOR MIR LLOPIS 24312787Q EAUTOE/2012/1661/46 5.000
FRANCISCO SERRANO MIRA 73999566X EAUTOE/2012/977/46 5.000
FRANCISCO TOMS MORENO VELA 20827336P EAUTOE/2012/2171/46 5.000
FRANCSICO JAVIER RIBERA MICO 20438195G EAUTOE/2012/2066/46 5.000
GABRIEL VICENTE MONZO 73553975K EAUTOE/2012/1997/46 5.000
GEMA OVEJERO LOPEZ 52659505Q EAUTOE/2012/2000/46 7.000
GEMMA VIRGINIA CANOVES TORDERA 52644040F EAUTOE/2012/1035/46 7.000
GERARDO AON PASCUAL 22685064A EAUTOE/2012/110/46 5.000
GERMAN OLTRA TERCERO 20023882J EAUTOE/2012/1710/46 5.000
GINES GRANADOS FARINOS 19094587X EAUTOE/2012/2263/46 5.000
GINES PEDRO MARQUEZ BARBER 19845711T EAUTOE/2012/2293/46 5.000
GUILLERMO SERRANO SANCHEZ 24378827T EAUTOE/2012/1991/46 5.000
HEIDI MARIA ESCUDERO LUDECKE 18941801J EAUTOE/2012/1264/12 7.000
HORTENSIA MARGARITA SARRION MARZO 33455833X EAUTOE/2012/2001/46 7.000
INES SIMON LECHIGUER 24379299N EAUTOE/2012/1750/46 7.000
INMACULADA AZNAR CASANOVES 20444533V EAUTOE/2012/806/46 7.000
INMACULADA LOPEZ SANCHIS 48287909F EAUTOE/2012/659/46 7.000
INMACULADA GRAU MARTINEZ GRAU MARTINEZ 20032212V EAUTOE/2012/1419/46 7.000
INMACULADA MARTINEZ CUBEL 73558728J EAUTOE/2012/1031/46 7.000
IRENE BENITO SOLER 22583034R EAUTOE/2012/1648/46 7.000
IRINA KOZYREVA . X3819813L EAUTOE/2012/2224/46 7.000
ISABEL GARCIA GASCO 19868831M EAUTOE/2012/325/46 10.000
ISABEL GONZALEZ SABATER 20002958L EAUTOE/2012/1874/46 7.000
ITALO YOVANI SAEZ HERRERA X6609589X EAUTOE/2012/2038/46 5.000
JACQUELINE CALOT GIMENO 20794260Y EAUTOE/2012/2033/46 7.000
JAVIER ORTEGA PIQUER 44854835M EAUTOE/2012/436/46 5.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10451
JAVIER LOBATO BROTO 22565692R EAUTOE/2012/512/46 5.000
JAVIER MANZANO GALLEN 20245032H EAUTOE/2012/1370/46 5.000
JESUS LAGUARDA NAVARRO 25387551J EAUTOE/2012/2157/46 5.000
JESUS ZORRILLA CHAMORRO 48381604T EAUTOE/2012/201/46 5.000
JESUS-MIGUEL VIVO PEREZ 20155061T EAUTOE/2012/120/46 8.000
JOAQUIN BALLESTEROS OLIVA 20771941C EAUTOE/2012/406/46 5.000
JOAQUIN GARCIA CAMARASA 20427275D EAUTOE/2012/2250/46 5.000
JORGE AGUSTIN GARCIA ESTEVE 44792278P EAUTOE/2012/2348/46 5.000
JORGE CANTOS ROBERTO 19001885K EAUTOE/2012/1791/12 5.000
JORGE MIGUEL COCALIADIS WALKER 53888640P EAUTOE/2012/2182/46 5.000
JORGE PIEDRA CABANES 25419070E EAUTOE/2012/2249/46 5.000
JORGE PRADAS GARCIA 33402716T EAUTOE/2012/2341/46 5.000
JORGE RUESCAS CARMONA 20836048A EAUTOE/2012/907/46 5.000
JOSE MOYANO OLIVAS 33461221Q EAUTOE/2012/1759/46 5.000
JOSE RAMON SIMON BAON 73542502W EAUTOE/2012/1437/46 5.000
JOSE ALCALDE HABA 30202950V EAUTOE/2012/709/46 5.000
JOSE ANTONIO CARRASCO RAMIREZ 22697654N EAUTOE/2012/505/46 5.000
JOSE ANTONIO FERRIOL LOSTAO 33470745H EAUTOE/2012/273/46 5.000
JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ 47055881C EAUTOE/2012/1981/46 5.000
JOSE ANTONIO GONZALEZ CAMPOS 73547833C EAUTOE/2012/2196/46 5.000
JOSE ANTONIO MARCO MORENO 25377001C EAUTOE/2012/263/46 5.000
JOSE ANTONIO TITOS FERNNDEZ 24193061M EAUTOE/2012/1703/46 5.000
JOSE DAVID LOPEZ DEL CASTILLO MARTINEZ 24387784X EAUTOE/2012/2201/46 5.000
JOSE ENRIQUE RIOS MUOZ 52681184Y EAUTOE/2012/1940/46 5.000
JOSE FRANCISCO GALLEGO LUCAS 53050071L EAUTOE/2012/2200/46 5.000
JOSE IGNACIO ALBERT FERRER 53201373G EAUTOE/2012/2235/46 5.000
JOSE LUIS MURILLO CAMPAYO 29188619D EAUTOE/2012/2246/46 5.000
JOSE LUIS RAMIREZ PARDO 73644253R EAUTOE/2012/1839/46 5.000
JOSE LUIS SANCHEZ CUADRADO 76244788H EAUTOE/2012/2340/46 5.000
JOSE LUIS SANCHIS ZANON 29180735Z EAUTOE/2012/1730/46 5.000
JOSE LUIS ZARAGOZA CABANES 20160345V EAUTOE/2012/1361/46 5.000
JOSE MANUEL MARTORELL MUOZ 20826631Q EAUTOE/2012/1278/46 5.000
JOSE MANUEL PRATS TEROL 24359603G EAUTOE/2012/186/46 5.000
JOSE MIGUEL CRESPO DE MARIANA 04599304V EAUTOE/2012/1918/46 5.000
JOSE RICARDO BENLLOCH VERDET 52740487S EAUTOE/2012/1938/46 5.000
JOSE SERRANO LLISO 24377139Z EAUTOE/2012/1754/46 5.000
JOSE VERDEGUER SAHUQUILLO 52630343H EAUTOE/2012/513/46 5.000
JOSE VICENTE ANDRES FERRER 52730934F EAUTOE/2012/2283/46 5.000
JOSE VICENTE BARBERA RICO 33451061E EAUTOE/2012/2178/46 8.000
JOSE VICENTE CABALLERO PEIRO 20030083G EAUTOE/2012/2281/46 5.000
JOSE VICENTE SANCHO SANCHES 24304710N EAUTOE/2012/853/46 5.000
JOSEP FERRER ESTRUCH 20020671E EAUTOE/2012/2155/46 5.000
JUAN BENAVENT RODRIGUEZ 33472196C EAUTOE/2012/1919/46 5.000
JUAN ANTONIO PANIAGUA NUEZ 76073370L EAUTOE/2012/2147/46 5.000
JUAN CARLOS GIL SERRANO 74672958P EAUTOE/2012/440/46 5.000
JUAN CARLOS TORMO GARCIA 52718319L EAUTOE/2012/2339/46 5.000
JUAN CEBRIN CANTOS 73640818Q EAUTOE/2012/1956/46 5.000
JUAN FRANCISCO SOTO SORIANO 53355746R EAUTOE/2012/1104/46 5.000
JUAN GARCIA MORRIO 20405972G EAUTOE/2012/554/46 5.000
JUAN JOSE BELENGUER GOMEZ 52638497F EAUTOE/2012/1757/46 5.000
JUAN MANUEL PEA VALENTN 20815147D EAUTOE/2012/298/46 5.000
JUAN MANUEL TESTAS FERNANDEZ 53890962F EAUTOE/2012/2090/46 5.000
JUAN MIGUEL TOMAS PEREZ 52671891M EAUTOE/2012/1942/46 5.000
JUAN PAGE PEALVER 22670056Z EAUTOE/2012/2101/46 5.000
JUAN VERDEJO VILCHES 22623509L EAUTOE/2012/2039/46 5.000
JULIAN QUINTANAR GOMEZ 73747608V EAUTOE/2012/1042/46 5.000
JULIANA CAMPOS DE LIMA X9529821R EAUTOE/2012/1788/12 7.000
JULIO SALMERON NAVARRO 20780324P EAUTOE/2012/2085/46 5.000
LAIA IBAEZ ALABADI 48428851M EAUTOE/2012/1898/46 7.000
LAILA CRISTINA CLARI ABZUETA 53206221E EAUTOE/2012/437/46 7.000
LAURA MARA MARTNEZ CALVO 19898959A EAUTOE/2012/867/46 7.000
LAURA MARTI ROVIRA 20036778Y EAUTOE/2012/1719/46 7.000
LAURA MASSUCCO LANGA 20034075V EAUTOE/2012/1929/46 7.000
LAURA RODRIGUEZ PORCAL 53056676T EAUTOE/2012/2279/46 7.000
LAURA VARGAS MONTEAGUDO 20436116H EAUTOE/2012/1720/46 7.000
LEONOR VILLADA MARTINEZ 22649139G EAUTOE/2012/2070/46 10.000
LIDA LILIAM CARRASCO ARONES 23946431G EAUTOE/2012/345/46 7.000
LIDIA CABRERA SEGURA 52798371P EAUTOE/2012/548/12 7.000
LIDIA BENAVENT VILA 20437286S EAUTOE/2012/2116/46 7.979,72
LIDIA PARRA VINDEL 48387014M EAUTOE/2012/1230/46 7.000
LIDIA TEODORA QUILLA COACA X9875216M EAUTOE/2012/637/46 7.000
LORENA GIMENEZ SANCHIS 20438238R EAUTOE/2012/2153/46 7.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10452
LORENA ALBERT TORRALBA 53201449B EAUTOE/2012/1309/46 7.000
LORENZO GUTIERREZ CASAS 77328171D EAUTOE/2012/343/46 5.000
LORENZO PARDO PEINADO 52720711L EAUTOE/2012/1951/46 5.000
LUCAS GRIMALTOS ARNAU 20446584K EAUTOE/2012/1882/46 5.000
LUCIA TORRO SOLER 48285302E EAUTOE/2012/1722/46 7.000
LUIS ALBERTO LOPEZ CAMPOS 44797762H EAUTOE/2012/2214/46 5.000
LUIS CARRETERO SANTIAGO 12318722Z EAUTOE/2012/993/46 5.000
LUIS COLL FORTEA 19459071J EAUTOE/2012/638/46 5.000
LUIS EDUARDO GALVAN COTELO X5711667P EAUTOE/2012/2210/46 5.000
LUIS LAZARO SOLAZ 33458872J EAUTOE/2012/1786/46 5.000
M. AMPARO TARIN MARTNEZ 29173335C EAUTOE/2012/2327/46 7.000
M. CARMEN GARCA MARTNEZ 85082349J EAUTOE/2012/2059/46 7.000
M. ISABEL RIBELLES ORTELLANO 20394355W EAUTOE/2012/882/46 10.000
M. JESUS ISERTE SANCHEZ 45797230K EAUTOE/2012/948/46 7.000
M. MERCEDES CORRALES ALVARIO X3270395W EAUTOE/2012/1808/12 7.000
M. PILAR MORENO GOMEZ 22685800A EAUTOE/2012/349/46 7.000
M. TERESA HUERTA REAL 48308013D EAUTOE/2012/1946/46 7.000
M. VICTORIA ALARCN ORERO 33470467Q EAUTOE/2012/515/46 7.000
MALGORZATA SCHMIDT X7962857G EAUTOE/2012/2180/46 7.000
MANUEL FRONTELA FARRONA 09202982S EAUTOE/2012/181/46 5.000
MANUEL ANTONIO PLAZA BEIRO 52733720X EAUTOE/2012/292/46 5.000
MANUEL GUIRADO GARCIA 24338410V EAUTOE/2012/511/46 5.000
MANUEL MARIN SANCHO GONZALEZ 22561914H EAUTOE/2012/1974/46 5.000
MANUEL RINCON SANCHEZ 29025809Q EAUTOE/2012/1816/46 5.000
MANUEL VECINA TRINIDAD 29168979B EAUTOE/2012/344/46 5.000
MANUELLA LOPEZ RODRIGUEZ 33473257T EAUTOE/2012/1936/46 7.000
MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 20164888Y EAUTOE/2012/1972/46 5.000
MARI CARMEN MELLADO GOMEZ 33411540S EAUTOE/2012/1539/46 7.000
MARIA ORTEGA TORTAJADA 73937519V EAUTOE/2012/2302/46 7.000
MARIA AMPARO CORTINA ALCOVER 33410900L EAUTOE/2012/2107/46 7.000
MARIA AMPARO LANDETE ORTS 29166531R EAUTOE/2012/2290/46 7.000
MARIA AMPARO MARZO CUSI 73571539J EAUTOE/2012/1425/46 7.000
MARIA ANGELES MAGRANER SERRANO 52676551L EAUTOE/2012/903/46 7.000
MARIA ANGELES PASCUAL GARRIDO 29175834N EAUTOE/2012/2336/46 7.000
MARIA CARMEN FERRER BENLLOCH 24377202P EAUTOE/2012/910/46 7.000
MARIA CARMEN PERIS PEREZ 20809035S EAUTOE/2012/2040/46 7.000
MARIA CARMEN JUAN DUATO 73561733M EAUTOE/2012/1027/46 7.000
MARIA CARMEN MOLINA MARIN 85304648V EAUTOE/2012/2166/46 7.000
MARIA CARMEN NEVADO MARTINEZ 24350413Z EAUTOE/2012/454/46 7.000
MARIA CARMEN PADILLA ZARZA 22546146M EAUTOE/2012/1187/46 7.000
MARIA CARMEN TORRO URBANO 85302777D EAUTOE/2012/942/46 7.000
MARIA CECILIA HERRERO MARQUEZ 21013098E EAUTOE/2012/706/46 7.000
MARIA CONCEPCION SORIA CALATAYUD 73908985A EAUTOE/2012/931/46 7.000
MARIA DEL CARMEN GIL JUNQUERO 73569300M EAUTOE/2012/1428/46 7.000
MARIA DEL CARMEN MIRET MASCARELL 20022326K EAUTOE/2012/2150/46 7.000
MARIA DEL CARMEN PARICIO LIZAMA 22561094A EAUTOE/2012/1701/46 7.000
MARIA DEL CARMEN RAMON CALVO 73778245H EAUTOE/2012/1933/46 7.000
MARA DEL PILAR VILA NAVARRO 48382343A EAUTOE/2012/537/46 7.000
MARIA DEL PILAR APARICIO MOLINA 20164308R EAUTOE/2012/1199/46 7.000
MARIA DEL SEOR BLASCO NIETO 52708998J EAUTOE/2012/1005/46 7.000
MARIA DESAMPARA BOHIGUES ESPARZA 20152630F EAUTOE/2012/2242/46 10.000
MARA DOLORES MARCO BALLESTER 25398584Y EAUTOE/2012/1767/46 7.000
MARIA DOLORES MEZQUITA GARRIDO 52670675P EAUTOE/2012/324/46 7.000
MARIA DOLORES MONCHO ESCRIVA 19983397P EAUTOE/2012/2130/46 7.000
MARIA DOLORES PERIS MARTINEZ 52722145G EAUTOE/2012/2317/46 7.000
MARIA ESPERANZA DOMINGUEZ BOVER 19088832M EAUTOE/2012/2145/46 7.000
MARIA ESTELA EDO GARCIA 29157700W EAUTOE/2012/2083/46 7.000
MARIA ESTHER REDONDO COLADO 52657287Y EAUTOE/2012/2151/46 7.000
MARIA FERRANDO APARICIO 34829880Z EAUTOE/2012/1120/46 7.000
MARIA GRAZIA ROMANIELLO Y2024462Q EAUTOE/2012/1207/46 7.000
MARA JESS ALEGRE MARTNEZ 20411676G EAUTOE/2012/1483/46 7.000
MARIA JESUS GRAU IBAEZ 20019510B EAUTOE/2012/2318/46 7.000
MARIA JOSE ALCANTARA REAL 46060381Y EAUTOE/2012/1429/46 7.000
MARIA JOSE GUAITA CERDA 20793718Q EAUTOE/2012/2029/46 10.000
MARIA JOSEFINA CANTERO FERRERES 48305442Z EAUTOE/2012/413/46 7.000
MARIA LIDON CASTELLO HERNANDEZ 53224810G EAUTOE/2012/1800/12 7.000
MARIA LIDUVINA CALATAYUD CROS 20406842T EAUTOE/2012/316/46 10.000
MARIA LUISA CUEVAS MALAGUILLA 25413099P EAUTOE/2012/1250/46 7.000
MARIA LUISA NUEZ CLEMENTE 29176151F EAUTOE/2012/1562/46 7.000
MARIA LUZ VIDAL GARCIA 19897433H EAUTOE/2012/2199/46 7.000
MARA MAGDALENA TOMS PERUCHO 44869632J EAUTOE/2012/1763/46 7.000
MARIA MARTINEZ POYATOS 44860393C EAUTOE/2012/119/46 7.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10453
MARIA NIEVES AGUSTI TEROL 20413303K EAUTOE/2012/2159/46 7.000
MARIA NIEVES BENAVENT GOMEZ 73566263G EAUTOE/2012/216/46 7.000
MARIA PALOMA MORENO MARTINEZ 52633566K EAUTOE/2012/2110/46 7.000
MARIA PATRICIA RAMIREZ BLASCO 52727751K EAUTOE/2012/999/46 7.000
MARIA PILAR ASPAS LLUESMA 51376814N EAUTOE/2012/2068/46 7.000
MARIA PILAR CHICOTE LLACER 20426487A EAUTOE/2012/2168/46 7.000
MARIA PILAR GUERRERO ALBIANA 52711569P EAUTOE/2012/1881/46 7.000
MARIA PILAR MARCO CASAS 22563138T EAUTOE/2012/142/46 7.000
MARIA REMEDIOS MUOZ DUEAS 44801248P EAUTOE/2012/318/46 7.000
MARIA REYES VIDAL CALATAYUD 52715166V EAUTOE/2012/1711/46 7.000
MARIA TERESA CONCA SAUNE 39860132M EAUTOE/2012/2247/46 7.000
MARIA TERESA QUILIS PEREZ 22538437R EAUTOE/2012/1426/46 7.000
MARIA TERESA ROMAGOSA VALLS 22685450K EAUTOE/2012/1866/46 7.000
MARIA VERONICA RIBERA BARBERA 73765291J EAUTOE/2012/1215/46 7.000
MARIAISABEL MOSCIARO WEBER 20949669G EAUTOE/2012/2161/46 7.000
MARIYA GEORGIEVA SHUKEYNA ---- X6630298L EAUTOE/2012/2269/46 7.000
MARQUES NUEZ PILAR 19852053V EAUTOE/2012/976/46 7.000
MARTA ORTS DEVS 33461916K EAUTOE/2012/2162/46 7.000
MARTA ROMERO ABADAS 52659943V EAUTOE/2012/206/46 7.000
MARTHA LILIANA CANO HERNANDEZ 48256167M EAUTOE/2012/173/46 7.700
MARTHA NELLY MEDINA FERRO 44965172B EAUTOE/2012/2037/46 7.000
MELISA MORA SOLER 48290383C EAUTOE/2012/2125/46 7.000
MIGUEL ALBERTO LLETI GARCIA 52731848R EAUTOE/2012/2096/46 5.000
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MARINA 18995288W EAUTOE/2012/1675/12 5.000
MIGUEL ANGEL MARCHAL CORADO 33405878B EAUTOE/2012/462/46 5.000
MIGUEL ANGEL MARTINEZ BENEITO 20435665G EAUTOE/2012/2174/46 5.000
MIGUEL ANGEL PALAU SARRIO 20037454S EAUTOE/2012/1996/46 5.000
MIGUEL BALLESTEROS GUILLO 25402682X EAUTOE/2012/1865/46 5.000
MILEN PETKOV MANEV X4978905A EAUTOE/2012/2065/46 5.000
MODESTO MONTAGUD PELLICER 20805472V EAUTOE/2012/831/46 5.000
MOHAMED ES SALMI X3380789L EAUTOE/2012/1088/46 5.000
MONICA SANCHEZ QUISPE 23323632E EAUTOE/2012/2216/46 7.000
NATALIA MARTIN FUENTES 52723262V EAUTOE/2012/458/46 7.000
NAYZA ISABEL LIMA SIMOES 29213821A EAUTOE/2012/2035/46 7.000
NIEVES ARAQUE MIGUEL 22585428A EAUTOE/2012/1561/46 7.000
NOELIA CISCAR TORRES 20038467Q EAUTOE/2012/1742/46 7.000
NOELIA LLINARES LINARES 48292259X EAUTOE/2012/951/46 7.000
OLGA SAVOSTYANOVA X6479151M EAUTOE/2012/2046/46 7.000
ONOFRE MIGUEL FORRIOLS GONZALEZ 52671590A EAUTOE/2012/2050/46 5.000
OSCAR LOPEZ MARZO 48311786X EAUTOE/2012/1923/46 5.000
OSCAR BEATON ARROM 20916526G EAUTOE/2012/1887/46 8.000
OSCAR GOMEZ BARRERO 20011401K EAUTOE/2012/923/46 5.000
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ 41082189A EAUTOE/2012/1911/46 5.000
PABLO LUIS FERRANDO AGU 20049847B EAUTOE/2012/574/46 5.000
PASCUAL GALBIS CLIMENT 20797515H EAUTOE/2012/167/46 8.000
PATRICIA MARGARITA GUALLART DE SAN FELIU 18994926P EAUTOE/2012/1009/46 7.000
PAULA NARDONE POSSE 44926336E EAUTOE/2012/1188/46 7.000
PIN XIA SUN X0295397P EAUTOE/2012/1817/46 7.000
PORFIRIA CANO ORTIZ 25377972W EAUTOE/2012/765/46 7.000
RAFAEL PIQUERAS PASTOR 48526561B EAUTOE/2012/1206/46 5.000
RAFAEL CARIENA RODRIGO 48312360D EAUTOE/2012/1662/46 5.000
RAFAEL EVARISTO SANCHO GABARDA 22561704S EAUTOE/2012/1844/46 5.000
RAFAEL MIGUEL ZAHONERO ARROYO 73563496C EAUTOE/2012/2056/46 5.000
RAFAEL MONSALVEZ PEREZ 22686828L EAUTOE/2012/569/46 5.000
RAFAELA MOLINA VILLAR 73380403F EAUTOE/2012/1799/12 7.000
RALIYA MIRKHAZOVA Y0250104Q EAUTOE/2012/1851/46 7.000
RAMON GARCIA SEGOVIA 20830438M EAUTOE/2012/311/46 5.000
RAMON MORENO CHAPA 24350679G EAUTOE/2012/403/46 5.000
RAQUEL DE LA TORRE MARTINEZ 20447238P EAUTOE/2012/1279/46 7.000
RAQUEL MARIA BLASCO MARTINEZ 44868417V EAUTOE/2012/255/46 7.000
RAQUEL NOHALES RODENAS 53091481Y EAUTOE/2012/635/46 7.000
RAUL CARRACEDO OLIVARES 48305254X EAUTOE/2012/2064/46 5.000
RAUL DIEZ TUR 20004241Z EAUTOE/2012/2238/46 5.000
RAUL GUILLARDINI TORTOLA 73555162N EAUTOE/2012/2049/46 5.000
RAUL VICENTE PALOMERO LOPEZ 44869791B EAUTOE/2012/2374/46 5.000
REMEDIOS FEMENIA PEREZ 52676465W EAUTOE/2012/768/46 7.000
RICARDO SELFA CASTELLS 20812105A EAUTOE/2012/310/46 5.000
ROBERTO JOSE COLOMER MONTALVA 20833472A EAUTOE/2012/560/46 5.000
ROBERTO MUOZ AULET 73389819Q EAUTOE/2012/1093/12 5.000
ROBERTO VELERT CARRION 73547982P EAUTOE/2012/1085/46 8.000
ROSA BIOSCA BOLUDA 73944144H EAUTOE/2012/1966/46 7.000
ROSA GARCIA PINAZO 52686670H EAUTOE/2012/1852/46 7.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10454
ROSA MARIA EGEA RODRIGUEZ 18986798E EAUTOE/2012/1678/12 7.000
ROSA MARIA MAUR SANTAPAU 20038509N EAUTOE/2012/2156/46 7.000
ROSA OBDULIA MATA ROMAN 22690734S EAUTOE/2012/2204/46 7.000
ROSA SANCHIS MARTINEZ 25379522B EAUTOE/2012/2060/46 7.000
RUBEN LOPEZ BAS 20430269J EAUTOE/2012/2172/46 5.000
RUBEN TELEMACO MORTE LORENTE 44791894S EAUTOE/2012/1189/46 5.000
SALVADOR ANTONI DONET DONET 73910989Y EAUTOE/2012/866/46 5.000
SANDRA LORENA VELASCO HERNANDEZ 20946574Z EAUTOE/2012/2063/46 7.000
SANTIAGO DANIEL GARCA LOPEZ 73651600B EAUTOE/2012/2324/46 5.000
SANTIAGO PLUMED BAYARRI 29172556T EAUTOE/2012/1201/46 5.000
SEBASTIAN LUIS FULLANA RIPOLL 21414158P EAUTOE/2012/811/46 5.000
SERGIO ALAMAR LAPARRA 29175892R EAUTOE/2012/1835/46 5.000
SERGIO ALAPONT MARTIN 73559068P EAUTOE/2012/1253/46 5.000
SERGIO PASTOR SEGOVIA 25424918M EAUTOE/2012/1194/46 8.000
SHIRLEY DOS REIS X3192401R EAUTOE/2012/805/46 7.000
SILVIA HUIDOBRO HERRERO 44501431L EAUTOE/2012/1422/46 10.000
SILVIA PEREZ ASINS 22561412E EAUTOE/2012/2186/46 7.000
SILVYE LOUISE BRUNET X3580518Q EAUTOE/2012/786/46 7.000
SOFIA MICO FRANCES 73912410R EAUTOE/2012/1297/46 7.700
SOLEDAD PRIETO CUADRADO 53203500S EAUTOE/2012/1755/46 7.000
SONIA SEZ MARTN 20813179L EAUTOE/2012/183/46 7.000
SUSANA MAYANS PEDRO 20005090N EAUTOE/2012/2127/46 7.000
SUSANA PENADES TOMAS 52719020F EAUTOE/2012/952/46 7.000
TERESA FONT RIBES 19989013N EAUTOE/2012/199/46 7.000
TERESA MARTINEZ MUOZ 73549867F EAUTOE/2012/2074/46 7.000
TOMAS TENDILLO TOMAS 22636113L EAUTOE/2012/1892/46 5.000
TOMAS ADAN MURO 52690333R EAUTOE/2012/784/46 5.000
TOMAS BLANCO AREVALO 12329148K EAUTOE/2012/2296/46 5.000
TOMAS HERRAIZ NAVARRO 44858157S EAUTOE/2012/2024/46 5.000
VERA VERONICA VAGNER ZAPELINI 23919687D EAUTOE/2012/1877/46 7.000
VERONICA MATA FERNANDEZ 29195361N EAUTOE/2012/905/46 7.000
VICENT PEREZ REY 20422125B EAUTOE/2012/2053/46 5.000
VICENTA LAMELAS VILALTA 18927594C EAUTOE/2012/358/12 7.000
VICENTA LIZANDRA BOIX 22650244M EAUTOE/2012/2195/46 7.000
VICENTE JOSE NICASIO MARGAIX 20151361A EAUTOE/2012/466/46 5.000
VICENTE MANUEL ZARAGOZA MAINERO 73567278F EAUTOE/2012/2245/46 5.000
VICENTE SALVADOR MILLA MARTI 20819233R EAUTOE/2012/2306/46 5.000
VICENTE SAN ROMAN EDO 33407025P EAUTOE/2012/566/46 5.000
VICTOR MANUEL VERDEJO ROMA 52655019S EAUTOE/2012/1846/46 5.000
VICTORIA HERVAS LLOPIS 20793413X EAUTOE/2012/2106/46 7.000
VICTORIANO JORQUES REVERT 20435032S EAUTOE/2012/1948/46 5.000
VIOLETA LIVIA DUMBRAVA X5768075C EAUTOE/2012/459/46 7.000
VIRGINIA TENDERO MEDINA 53054423R EAUTOE/2012/2267/46 7.000
WEIWEI LIN Y0559818N EAUTOE/2012/1989/46 7.000
YURIY MYZYUK X6469566B EAUTOE/2012/1992/46 5.000
Tipus de subvenci: EAUTOJ AJ ELS TREBALLADORS DESOCUPATS
MENORS DE 30 ANYS PER CREACI DACTIVITAT EMPRESARIAL
INDEPENDENT
Programa pressupostari: 32251
Lnia pressupostria: T7954000
Tipo de subvencin: EAUTOJ AJ LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS
MENORES DE 30 AOS POR CREACION DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
INDEPENDIENTE
Programa presupuestario: 32251
Lnea presupuestaria: T7954000
Titular NIF/CIF Expedient Ajuda concedida (euros)
Expediente Ayuda concedida (euros)

NATALIA GARCIA CARRION 53609094G EAUTOJ/2012/526/46 7.000
ADRIAN GARCIA NAVARRO 73572974E EAUTOJ/2012/136/46 6.000
ADRIANA ARANDA MARTI 73588591E EAUTOJ/2012/428/46 7.000
ALINA GABRIELA MOCAN X9799762Z EAUTOJ/2012/593/46 7.000
ALMUDENA MARIN MORENO 53605417F EAUTOJ/2012/413/46 7.000
ALMUDENA PEREZ MARTINEZ 20430445M EAUTOJ/2012/656/46 7.000
ALVARO GARCIA CABALLERO 20836989R EAUTOJ/2012/9/46 6.000
ANA ISABEL PEREZ MOLINA 48294931Z EAUTOJ/2012/691/46 7.000
ANDRES FERRER BORRAS 20845737D EAUTOJ/2012/535/46 6.000
ANGELA GOMEZ MARTINEZ 22595048D EAUTOJ/2012/570/46 7.000
ANTONIO MARTINEZ BELMAR 73585942H EAUTOJ/2012/447/46 6.000
BEATRIZ GONZALEZ RODRIGUEZ 48529152A EAUTOJ/2012/558/46 7.000
BETLEM SANJAIME MONTORO 48444805C EAUTOJ/2012/572/46 7.000
CARLOS JESUS SANCHEZ ROMERO 22586369R EAUTOJ/2012/164/46 6.000
CARLOS VICENTE PERONA GUARDIA 33566918M EAUTOJ/2012/644/46 6.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10455
CLARA MARIA CORTINA MONTANER 48587675Z EAUTOJ/2012/582/46 7.000
CRISTINA BESANTES GONZALEZ 77788000E EAUTOJ/2012/444/46 7.000
CRISTINA CARCELLER MARTINEZ 20845551F EAUTOJ/2012/584/46 7.000
CRISTINA LUCIA CATALA CARRASCO 21008047P EAUTOJ/2012/415/46 7.000
CRISTINA SAEZ VIDAL 07262212P EAUTOJ/2012/599/46 7.000
DEBORAH GISEL PERSICO GUILLEN 44889738V EAUTOJ/2012/530/46 7.000
DELIA FERNANDEZ BUSQUETS 44521659F EAUTOJ/2012/555/46 7.000
DESIREE SANCHEZ HIDALGO 09011078T EAUTOJ/2012/521/46 7.000
DIEGO ALBERTO VILLAESCUSA VERGARA 15259146A EAUTOJ/2012/75/46 6.000
DOLORES DEYSI BLANCO VARGAS 44898935Z EAUTOJ/2012/661/46 7.000
EDUARDO LOPEZ-PINTOR MADRID 20844513G EAUTOJ/2012/654/46 6.000
ELVIRA MARTI RODRIGUEZ 20449694A EAUTOJ/2012/700/46 7.000
ENRIQUE SANZ MONSALVEZ 26754127K EAUTOJ/2012/506/46 6.000
ENRIQUE CARRETERO GISBERT 20841873D EAUTOJ/2012/83/46 6.000
ESTEFANIA MOSCARDO MERLO 20447076F EAUTOJ/2012/587/46 7.000
ESTHER NAVARRO ALBERT 20453645K EAUTOJ/2012/631/46 7.000
EUGENIO DONADO MEGIA 53251829K EAUTOJ/2012/45/46 6.000
EVA MENGUAL JUNCOS 53250990X EAUTOJ/2012/391/46 7.000
FELIPE SERRANO LECHUGA 44880755G EAUTOJ/2012/24/46 6.000
FERNANDO CLEMENTE ALVAREZ 48407748Q EAUTOJ/2012/79/46 6.000
FRANCISCO BORJA RODRIGUEZ PERIS 20468150J EAUTOJ/2012/196/12 6.000
FRANCISCO FERNANDEZ CORRALES 20449074G EAUTOJ/2012/630/46 6.000
FRANCISCO JOSE CHUST PLANELLS 53600069H EAUTOJ/2012/569/46 6.000
FRANCISCO JOSE GIL RODRIGUEZ 33459130H EAUTOJ/2012/592/46 6.000
FRANCISCO RICHART PASTOR 20839219T EAUTOJ/2012/409/46 6.000
FRANCISCO SABATER SEGURA 48411538B EAUTOJ/2012/44/46 6.000
FRANCISCO TADEO GARCA TORTAJADA 53250174E EAUTOJ/2012/427/46 6.000
GONZALO ALIAGA CASANOVA 20447268S EAUTOJ/2012/671/46 6.000
GREGORIO ENRIQUE DONNAY GUTIERREZ 44873692W EAUTOJ/2012/124/46 6.000
HRISTO ANTONOV DAMYANOV Y2353373G EAUTOJ/2012/560/46 6.000
IRINA MOMPO ZAFRA 73569448S EAUTOJ/2012/647/46 7.000
ISABEL CAMARENA BURGUERA 20045931M EAUTOJ/2012/539/46 7.000
ISABEL MARIA GIL FORTEZA 26746840W EAUTOJ/2012/562/46 7.000
ISIDRO JOSE FERRI ROS 48292248E EAUTOJ/2012/126/46 6.000
JAVIER GRANERO FUERTES 44519893N EAUTOJ/2012/460/46 6.000
JAVIER CISCAR LOPEZ 20451133Q EAUTOJ/2012/613/46 6.000
JAVIER UREA QUILIS 48294134E EAUTOJ/2012/618/46 6.000
JESICA MARIMON NAVARRO 48406056A EAUTOJ/2012/433/46 7.000
JOHN EDISON RIOS ACOSTA 54280035N EAUTOJ/2012/377/12 6.000
JONATAN RODRIGUEZ BALLESTEROS 26751630P EAUTOJ/2012/507/46 6.000
JORDI BENAVENT ALBUIXECH 20844308Y EAUTOJ/2012/139/46 6.000
JOSE ANTONIO LLOPIS DELEGIDO 48292472Q EAUTOJ/2012/84/46 6.000
JOSE CARBONELL GARCIA 44882042A EAUTOJ/2012/438/46 6.000
JOSE CARLOS ESCUDERO BELENGUER 24380973F EAUTOJ/2012/626/46 6.000
JOSE MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ 07258245C EAUTOJ/2012/595/46 6.517,50
JOSE VICENTE CHORQUES SANCHEZ 20444465H EAUTOJ/2012/633/46 6.000
JOSEFA PRESENCIA HIGON 20840433H EAUTOJ/2012/399/46 7.000
JOSEFINA PERIS CASTELLO 53377321W EAUTOJ/2012/585/46 7.000
JUAN CUESTA PONS 48707808H EAUTOJ/2012/681/46 6.600
JUAN BAUTISTA PUERTOS LLOPIS 20448285C EAUTOJ/2012/408/46 6.000
JUAN LUIS JORDA MORAN 48604509N EAUTOJ/2012/441/46 6.000
JUAN PABLO SOLER ALBERT 48293845D EAUTOJ/2012/90/46 6.000
JUAN PEREZ PUJALTE 73587578K EAUTOJ/2012/561/46 6.000
JULIAN OREJON LAGUNAS 33565477J EAUTOJ/2012/522/46 6.000
KEVIN MARIBLANCA LOPEZ 48597203C EAUTOJ/2012/429/46 6.000
KRISTEL 44524379J EAUTOJ/2012/663/46 7.000
LAURA CORACHAN DOMENECH 53252067Y EAUTOJ/2012/534/46 7.000
LORENA TERRANEGRA GARCIA 22598534E EAUTOJ/2012/450/46 7.000
LUCIA FERRER DOMINGUEZ 24396174M EAUTOJ/2012/519/46 7.000
M. CARMEN GANDIA GARCIA 48601186R EAUTOJ/2012/568/46 7.000
MANUEL ASENSIO FERNANDEZ 44865689A EAUTOJ/2012/690/46 6.000
MARIA DEL CARMEN RUIZ JUAN 20041117K EAUTOJ/2012/615/46 7.000
MARIA GALVEZ GABARDA 24385162X EAUTOJ/2012/425/46 7.000
MARIA INMACULADA BOIX DUART 24398720K EAUTOJ/2012/657/46 7.000
MARIA ISABEL RIBERA UREA 48294580P EAUTOJ/2012/540/46 7.000
MARIA ISABEL FUSTER ZAPATER 20838364L EAUTOJ/2012/404/46 7.000
MARIA JOSE JORDAN JORDAN 53601346F EAUTOJ/2012/518/46 7.000
MARINA FURIO GALLARDO 48408527J EAUTOJ/2012/412/46 7.000
MARIOLA BERLANGA CASTELBLANQUE 73574674C EAUTOJ/2012/684/46 7.000
MARTA SAURI GARCIA 24394013Y EAUTOJ/2012/641/46 7.000
MERCEDES SARRION CAMARASA 73098991T EAUTOJ/2012/594/46 7.000
MIGUEL ANGEL ARA BUITRAGO 20840926M EAUTOJ/2012/125/46 6.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10456
MIGUEL PRIETO GUILLAMON 44515264Y EAUTOJ/2012/129/46 6.000
MIHAELA IONITA X8589217M EAUTOJ/2012/237/12 7.000
MIREIA RIOS CABAERO 22596163C EAUTOJ/2012/436/46 7.000
MIRIAM BORI ARNAL 26750384G EAUTOJ/2012/575/46 7.000
NATALIA BISBAL SUAY 48404690V EAUTOJ/2012/652/46 7.000
NATALIA GUILLEN SANCHEZ 73595765C EAUTOJ/2012/573/46 7.000
NEREA VIGGIANO PORTELA 44890924F EAUTOJ/2012/629/46 7.000
NORAYR GHAZARYAN X3063297L EAUTOJ/2012/123/46 6.000
PATRICIA LOPEZ REVIDIEGO 26752066F EAUTOJ/2012/389/46 7.000
PEDRO GARCIA SERRANO 29205663X EAUTOJ/2012/4/46 6.000
PEDRO VALLES CUSI 24399042K EAUTOJ/2012/511/46 6.000
PILAR MISLATA VALERO 73579411L EAUTOJ/2012/600/46 7.000
RAUL JURADO SACRISTAN 44866647H EAUTOJ/2012/62/46 6.000
ROBERTO TOLEDO ALVARADO 20467251B EAUTOJ/2012/361/12 6.000
ROBERTO.J FERRIZ FERNANDEZ 53251903A EAUTOJ/2012/544/46 6.000
ROSA GONZALEZ SOLDADO 73581464W EAUTOJ/2012/649/46 10.000
RUBEN BRINES CEREZO 22597431T EAUTOJ/2012/586/46 6.000
SALVADOR BLASCO MORATAL 22587854Z EAUTOJ/2012/614/46 6.000
SANDRA MORA LORCA 44879699Y EAUTOJ/2012/565/46 7.000
SERGIO CAPELLA REAL 48310137V EAUTOJ/2012/31/46 6.000
SERGIO SANCHIS PORCUNA 48289711S EAUTOJ/2012/524/46 6.000
SILVIA COLLADA FRAILE 33471161C EAUTOJ/2012/403/46 7.000
SILVIA LOPEZ IZQUIERDO 27322888S EAUTOJ/2012/416/46 7.000
SORAYA GARCIA RAMIREZ 07260508Y EAUTOJ/2012/607/46 7.000
TAMARA COSTA COLL 24398652E EAUTOJ/2012/639/46 7.000
TOMAS NAVARRO RIVAS 22585713N EAUTOJ/2012/608/46 6.000
URSULA BERLANGA HERNANDEZ 44521491T EAUTOJ/2012/510/46 7.000
VERONICA GEMMA BRISA CALAFORRA 48310050E EAUTOJ/2012/520/46 7.000
VICTOR DANIEL CAMACHO ALVARADO X8103629Q EAUTOJ/2012/177/46 6.000
VICTOR SANCHIS ROS 20437019R EAUTOJ/2012/625/46 6.000
XAVIER GARCIA BARBA 53251928M EAUTOJ/2012/35/46 6.000
Convocatria: 23/2010 PLANS INTEGRALS DOCUPACI PER A
RECOLLOCACI DE TREBALLADORS
Data de publicaci DOCV: 10/06/2010
Convocatoria: 23/2010 PLANES INTEGRALES DE EMPLEO PARA
RECOLOCACION TRABAJADORES
Fecha publicacin DOCV: 10/06/2010
Tipus de subvenci: EPIREE L7 PLANS 2010-2011 PLANS INTEGRALS
PER A RECOLLOCACI (OCUPADORES)
Programa pressupostari: 32251
Lnia pressupostria: T7951000
Cofinanat pel Fons Social Europeu
Tipo de subvencin: EPIREE L7 PLANES 2010-2011 PLANES
INTEGRALES PARA RECOLOCACION (EMPLEADORAS)
Programa presupuestario: 32251
Lnea presupuestaria: T7951000
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Titular NIF/CIF Expedient Ajuda concedida (euros)
Expediente Ayuda concedida (euros)

FRANCO VAGO, SA A03913936 EPIREE/2012/11/03 4.000
FUNDACION CV SOLGARDEN G53512307 EPIREE/2012/4/03 4.000
Convocatria: 21/2011 PLANS INTEGRALS PER A DESOCUPATS AMB
DISCAPACITAT
Data de publicaci DOCV: 23/06/2011
Convocatoria: 21/2011 PLANES INTEGRALES PARA DESEMPLEADOS
CON DISCAPACIDAD
Fecha publicacin DOCV: 23/06/2011
Tipus de subvenci: EPIDIE L1 PLANS INTEGRALS PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT (OCUPADORES)
Programa pressupostari: 32251
Lnia pressupostria: T2240000
Cofinanat pel Fons Social Europeu
Tipo de subvencin: EPIDIE L1 PLANES INTEGRALES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (EMPLEADORAS)
Programa presupuestario: 32251
Lnea presupuestaria: T2240000
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Titular NIF/CIF Expedient Ajuda concedida (euros)
Expediente Ayuda concedida (euros)

COLEGIO CALASANZ ESCUELAS PIAS R4600415F EPIDIE/2012/92/46 8.000
DULCESA SLU B98189129 EPIDIE/2013/6/46 8.250
FERRER TORIBIO HERMANOS, SL B98310907 EPIDIE/2013/11/46 5.000
JOSE VAZQUEZ BARBERAN 24341873F EPIDIE/2013/3/46 8.000
JUAN Y JUAN INDUSTRIAL, SLU B98189111 EPIDIE/2013/8/46 6.000
LEROY MERLIN ESPAA, SL B84818442 EPIDIE/2012/93/46 4.000
PADEL A-3, SL B98341274 EPIDIE/2013/10/46 6.000
Num. 7006 / 18.04.2013 10457
Conselleria dHisenda i Administraci Pblica Conselleria de Hacienda y Administracin Pblica
RESOLUCI de 20 de mar de 2013, de la directora
general de Tecnologies de la Informaci, de la Conselle-
ria dHisenda i Administraci Pblica, per la qual es fa
pblic lAcord de 5 de mar de 2013, del Ple de la Comis-
si Interdepartamental per a la Modernitzaci Tecnolgi-
ca, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comu-
nitat Valenciana (CITEC), pel qual, de les tres comissions
tcniques de carcter permanent existents, se nextingixen
dos i sen modifica una. [2013/3574]
RESOLUCIN de 20 de marzo de 2013, de la directora
general de Tecnologas de la Informacin, por la que se
hace pblico el Acuerdo de 5 de marzo de 2013, del Pleno
de la Comisin Interdepartamental para la Modernizacin
Tecnolgica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento
en la Comunidad Valenciana (CITEC), por el que, de las
tres comisiones tcnicas de carcter permanente existen-
tes, se extinguen dos de ellas y se modifica una. [2013/3574]
Per mitj del Decret 112/2008, de 25 de juliol, del Consell, es va
crear la Comissi Interdepartamental per a la Modernitzaci Tecnolgi-
ca, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana
(dara en avant CITEC), publicat en el DOCV nm. 5816, de 29 de juli-
ol de 2008. Larticle 5.3 del decret esmentat establix que s competncia
del Ple de la Comissi CITEC la creaci i determinaci de la naturalesa,
les competncies i la composici de les comissions tcniques, i prescriu,
aix mateix, que lacord pel qual es crea, es modifica o sextingix una
comissi tcnica de carcter permanent shaur de publicar en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana noms als efectes de publicitat.
El Ple de la Comissi CITEC, en la reuni de 5 de mar de 2013, va
acordar extingir dos de les comissions tcniques existents i modificar-ne
la tercera, tal com consta en lacta corresponent a la sessi menciona-
da.
Aix doncs, dacord amb larticle 5.3 del Decret 112/2008 mencio-
nat, procedix la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenci-
ana deste acord, que sadjunta com a annex desta resoluci, als efectes
assenyalats.
Valncia, 20 de mar de 2013. La directora general de Tecnologies
de la Informaci i secretria de la CITEC: Sofa Bells Ramos.
ANNEX
Acord de 5 de mar de 2013, del Ple de la Comissi Interdeparta-
mental per a la Modernitzaci Tecnolgica, la Qualitat i la Societat del
Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC), pel qual, de les tres
comissions tcniques de carcter permanent existents, se nextingixen
dos i sen modifica una.
El Ple de la Comissi Interdepartamental per a la Modernitzaci
Tecnolgica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat
Valenciana (CITEC), en la reuni de 5 de mar de 2013, ha adoptat
per unanimitat dels membres presents lacord dextinci segent de la
Comissi Tcnica per al Desenrotllament de les Tecnologies de la Infor-
maci i la Comunicaci en la Generalitat i de la Comissi Tcnica per
al Foment de les Telecomunicacions i la Societat del Coneixement a la
Comunitat Valenciana, i la modificaci de la Comissi Tcnica per a la
Modernitzaci i Millora de la Qualitat dels Servicis Pblics.
Els canvis organitzatius, aix com la reestructuraci de la funci
informtica que sha centralitzat en la Direcci General de Tecnologies
de la Informaci, aconsella revisar el nombre i la composici de les
comissions tcniques existents fins a la data, que van ser creades per
lAcord desta Comissi l11 de setembre de 2009. Aix, i a fi de dotar
les comissions duna major eficcia, sacorda:
Primer
Extingir la Comissi Tcnica per al Desenrotllament de les Tecnolo-
gies de la Informaci i la Comunicaci en la Generalitat, com tamb la
Comissi Tcnica per al Foment de les Telecomunicacions i la Societat
del Coneixement a la Comunitat Valenciana.
Segon
Modificar la Comissi Tcnica per a la Modernitzaci i Millora
de la Qualitat dels Servicis Pblics respecte a la seua composici, a fi
dintegrar-hi dos representants de la Direcci General de Tecnologies
de la Informaci, i el resultat s el segent:
Mediante Decreto 112/2008, de 25 de julio, del Consell, se cre la
Comisin Interdepartamental para la Modernizacin Tecnolgica, la
Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la Comunidad Valenciana
(en lo sucesivo CITEC), publicado en el DOCV nm. 5816, de 29 de
julio de 2008. El artculo 5.3 del mencionado Decreto dispone que es
competencia del Pleno de la Comisin CITEC la creacin y determina-
cin de la naturaleza, competencias y composicin de las Comisiones
Tcnicas, prescribiendo, asimismo, que el acuerdo por el que se cree,
modifique o extinga una Comisin Tcnica de carcter permanente ser
publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana solo a los
efectos de publicidad.
El Pleno de la Comisin CITEC, en su reunin de fecha 5 de marzo
de 2013, tom el acuerdo de extinguir dos de las comisiones tcnicas
existentes y modificar la tercera de ellas, tal como figura en el acta
correspondiente a dicha sesin.
As pues, de acuerdo con el mencionado artculo 5.3 del Decreto
112/2008, procede la publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana del referido acuerdo, que se adjunta como anexo de esta
resolucin, a los efectos sealados.
Valencia, 20 de marzo de 2013. La directora general de Tecnolo-
gas de la Informacin y Secretaria de la CITEC: Sofa Bells Ramos.
ANEXO
Acuerdo de 5 de marzo de 2013, del Pleno de la Comisin Interde-
partamental para la Modernizacin Tecnolgica, la Calidad y la Socie-
dad del Conocimiento en la Comunidad Valenciana (CITEC) por el que,
de las tres comisiones tcnicas de carcter permanente existentes, se
extinguen dos de ellas y se modifica una.
El Pleno de la Comisin Interdepartamental para la Modernizacin
Tecnolgica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento en la Comuni-
dad Valenciana (CITEC), en su reunin de 5 de marzo de 2013, ha adop-
tado por unanimidad de sus miembros presentes el siguiente acuerdo de
extincin de la Comisin Tcnica para el Desarrollo de las Tecnologas
de la Informacin y la Comunicacin en la Generalitat y de la Comisin
Tcnica para el Fomento de las Telecomunicaciones y la Sociedad del
Conocimiento en la Comunidad Valenciana, y la modificacin de la
Comisin Tcnica para la Modernizacin y Mejora de la Calidad de los
Servicios Pblicos.
Los cambios organizativos, as como la reestructuracin de la fun-
cin informtica que se ha centralizado en la Direccin General de Tec-
nologas de la Informacin, aconseja revisar el nmero y composicin
de las comisiones tcnicas existentes hasta la fecha, que fueran creadas
por acuerdo de esta Comisin de 11 de septiembre de 2009. As porque,
y con el fin de dotar las comisiones de una mayor eficacia, se acuerda:
Primero
Extinguir la Comisin Tcnica para el Desarrollo de las Tecnolo-
gas de la Informacin y la Comunicacin en la Generalitat, as como
la Comisin Tcnica para el Fomento de las Telecomunicaciones y la
Sociedad del Conocimiento en la Comunidad Valenciana.
Segundo
Modificar la Comisin Tcnica para la Modernizacin y Mejora
de la Calidad de los Servicios Pblicos con respecto a su composicin,
con el fin de integrar a dos representantes de la Direccin General de
Tecnologas de la Informacin, resultando como sigue:
Num. 7006 / 18.04.2013 10458
Composici. La Comissi estar formada pels membres segents
de ple dret:
El president/la presidenta, que ser el titular/la titular de lrgan
competent en matria de modernitzaci, qualitat dels servicis i adminis-
traci electrnica, o persona en qui delegue.
El vicepresident primer/la vicepresidenta primera, que ser el
titular/la titular de la subdirecci que tinga atribudes les funcions en
matria datenci al ciutad, qualitat i inspecci de servicis.
El vicepresident segon/la vicepresidenta segona, que ser el titu-
lar/la titular de la subdirecci que tinga atribudes les funcions en mat-
ria dadministraci electrnica.
El secretari/la secretria, les seues funcions les realitzar un ins-
pector/una inspectora de servici designat/designada pel seu president/
per la seua presidenta.
Un vocal/una vocal, que ser el cap/la cap de servici que tinga
atribudes les funcions en matria dadministraci electrnica.
Un vocal/una vocal designat/designada per cada una de les sub-
secretaries de la Presidncia i de les conselleries de la Generalitat, amb
rang de cap de servici, o equivalent, i amb responsabilitats en matria
dorganitzaci o gesti de qualitat, o que ocupe un lloc de treball al qual
sassignen estes funcions dins de lestructura administrativa.
Un vocal/una vocal designat/designada per la direcci general
competent en matria davaluaci, qualitat i atenci al pacient, de
lAgncia Valenciana de Salut, que tinga les mateixes caracterstiques
assenyalades en lapartat anterior.
Un vocal/una vocal, designat/designada pel titular de lrgan que
tinga la Presidncia de la Comissi, amb rang de cap de servici, que
exercisca les funcions en matria de simplificaci administrativa i qua-
litat dels servicis.
A ms dels membres mencionats, podran incorporar-se a esta comis-
si com a vocals, amb veu, per sense vot, aquelles persones que pres-
ten servicis en entitats autnomes, empreses o organitzacions del sector
pblic empresarial, dependents de la Generalitat quan, per lentitat des-
tes organitzacions o pels coneixements i les experincia professional de
les persones, siguen expressament invitades pel president/la presidenta
per a participar, amb carcter eventual o permanent, en activitats relaci-
onades amb els objectius desta comissi tcnica.
La CITEC podr acordar tant la substituci dalgun dels seus vocals
com la variaci del seu nombre, a proposta del president/la presidenta.
Tercer. Rgim general de funcionament de la comissi tcnica
1. Dacord amb el que establix larticle 5 del Decret 112/2008, de 25
de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissi Interdepartamental
per a la Modernitzaci tecnolgica, la Qualitat i la Societat del Conei-
xement a la Comunitat Valenciana (CITEC), el rgim general de funci-
onament de les seues comissions tcniques sajustar al que disposen
els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Adminis-
tratiu Com.
2. Sense perju del que sha exposat anteriorment, la comissi tc-
nica podr aprovar normes prpies de funcionament i constituir en el
seu si grups de treball.
Quart. Publicitat deste acord
De conformitat amb el que sha prescrit en larticle 5.3 del Decret
112/2008 abans indicat, este acord shaur de publicar en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana.
La secretria de la CITEC: Sofa Bells Ramos, directora general de
Tecnologies de la Informaci.
Vist-i-plau. El president de la CITEC: Juan Carlos Moragues Ferrer,
conseller dHisenda i Administraci Pblica.
Composicin. La Comisin estar compuesta por los siguientes
miembros de lleno derecho:
El/la presidente/a, que ser el/la titular del rgano competente en
materia de modernizacin, calidad de los servicios y administracin
electrnica, o persona en quien delegue.
El/la vicepresidente/a primero/a, que ser el/la titular de la sub-
direccin que tenga atribuidas las funciones en materia de atencin al
ciudadano, calidad e inspeccin de servicios.
El/la vicepresidente/a segundo/a que ser el/la titular de la subdi-
reccin que tenga atribuidas las funciones en materia de administracin
electrnica.
El/la secretario/a, cuyas funciones las realizar un/una inspector/a
de servicios designado/a por su presidente/a.
Un/a vocal que ser el/la jefe/a del servicio que tenga atribuidas
las funciones en materia de administracin electrnica.
Un/a vocal designado/a por cada una de las subsecretaras de la
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, con rango de jefe/a
de servicio, o equivalente, y con responsabilidades en materia de orga-
nizacin o gestin de calidad, o que ocupe un puesto de trabajo al que
se le asignen estas funciones dentro de la estructura administrativa.
Un/a vocal designado/a por la direccin general competente en
materia de evaluacin, calidad y atencin al paciente, de la Agencia
Valenciana de Salud, que rena las mismas caractersticas sealadas en
el apartado anterior.
Un/a vocal, designado por el titular del rgano que ostente la Pre-
sidencia de la comisin, con rango de jefe/a de servicio, que ejerza las
funciones en materia de simplificacin administrativa y calidad de los
servicios.
Adems de los miembros mencionados, podrn incorporarse a esta
comisin como vocales, con voz, pero sin voto, aquellas personas que
prestan servicios en entidades autnomas, empresas u organizaciones
del sector pblico empresarial, dependientes de la Generalitat cuando,
por la entidad de tales organizaciones o por los conocimientos y expe-
riencia profesional de las personas, sean expresamente invitadas por
el/la presidente/a para participar, con carcter eventual o permanente, en
actividades relacionadas con los objetivos de esta comisin tcnica.
La CITEC podr acordar tanto la sustitucin de alguno de sus voca-
les como la variacin de su nmero, a propuesta de el/la presidente/a.
Tercero. Rgimen general de funcionamiento de la comisin tcnica
1. De acuerdo con los establecido en el artculo 5 del Decreto
112/2008, de 25 de julio, del Consell, por el que se crea la Comisin
Interdepartamental para la Modernizacin tecnolgica, la Calidad y
la Sociedad del Conocimiento en la Comunidad Valenciana (CITEC),
el rgimen general de funcionamiento de sus Comisiones Tcnicas se
ajustar a lo que disponen los artculos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico del Administraciones Pblicas y
del Procedimiento Administrativo Comn.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la comisin tcnica podr aprobar
normas propias de funcionamiento y constituir en su seno grupos de
trabajo.
Cuarto. Publicidad del presente acuerdo
De conformidad con lo que se ha prescrito en el artculo 5.3 del
Decreto 112/2008, antes indicado, el presente acuerdo deber ser publi-
cado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La secretaria de la CITEC: Sofa Bells Ramos, directora general de
Tecnologas de la Informacin.
Visto bueno. El presidente de la CITEC: Juan Carlos Moragues
Ferrer, conseller de Hacienda y Administracin Pblica.
Num. 7006 / 18.04.2013 10459
Jutjat de Primera Instncia i Instrucci
nmero 3 de Sagunt
Juzgado de Primera Instancia e Instruccin
nmero 3 de Sagunto
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
377/2009. [2013/3606]
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal
nmero 377/2009. [2013/3606]
De conformitat amb el que sha acordat en el procediment de ju
verbal 377/2009, per mitj del present edicte es fa saber:
Que sha dictat la sentncia el text literal de lencapalament i de la
part dispositiva de la qual s el segent:
Sentncia nmero 85/2012
Sagunt, 29 de novembre de 2012
Dispositiva
Estime ntegrament la demanda formulada per la procuradora dels
tribunals Mara Jess Martnez Redondo, en nom i representaci de
lentitat Caixa Rural del Mediterrani, Ruralcaixa, contra Asif Mehmood
i, en conseqncia, condemne Asif Mehmood perqu, una vegada siga
ferma esta sentncia, pague la suma de 2.998,62 euros a Caixa Rural
del Mediterrani, Ruralcaixa, aix com els interessos segons all que sha
determinat en la present resoluci.
Condemne el demandat a labonament de les costes processals.
Notifiqueu esta resoluci a les parts i feu-los saber que no s
ferma.
Mode dimpugnaci: mitjanant un recurs dapellaci davant de
lAudincia Provincial de Valncia (art. 455 LECn).
El recurs sinterposar per mitj dun escrit presentat en este Jutjat
en el termini de 20 dies hbils comptadors des de lendem de la notifi-
caci, on haur dexposar les allegacions en qu es base la impugnaci,
a ms desmentar la resoluci contra la qual apella i les decisions que
impugna (art. 458 LECn).
I perqu valga de notificaci de forma legal segons all que sha
acordat en el procediment indicat ms amunt, sestn el present edicte.
Sagunt, 2 dabril de 2013. La secretria judicial: Raquel Noceda
Bermejo.
De conformidad con lo acordado en el procedimiento juicio verbal
377/2009, por medio del presente se hace saber:
Que se ha dictado sentencia cuyo texto literal de su encabezamiento
y parte dispositiva dicen lo siguiente:
Sentencia nmero 85/2012
Sagunto, 29 de noviembre de 2012
Fallo
Estimo ntegramente la demanda formulada por la procuradora de
los tribunales Mara Jess Martnez Redondo, en nombre y representa-
cin de la entidad Caja Rural del Mediterrneo, Ruralcaja, contra Asif
Mehmood, y, en su virtud, condeno a Asif Mehmood a que, firme sea
esta sentencia, haga pago de la suma de 2.998,62 euros a Caja Rural del
Mediterrneo, Ruralcaja, as como los intereses segn lo fijado en la
presente resolucin.
Condeno al demandado al abono de las costas procesales.
Notifquese esta resolucin a las partes, hacindoles saber que no
es firme.
Modo de impugnacin: mediante recurso de apelacin ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).
El recurso se interpondr por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de 20 das hbiles contados desde el da siguiente
de la notificacin, donde deber exponer las alegaciones en que se base
la impugnacin, adems de citar la resolucin apelada y los pronuncia-
mientos que impugna (art. 458 LECn).
Y para que sirva de notificacin en legal forma segn lo acordado
en el procedimiento arriba indicado, se extiende el presente.
Sagunto, 2 de abril de 2013. La secretaria judicial: Raquel Noceda
Bermejo.
Num. 7006 / 18.04.2013 10460
Jutjat de Primera Instncia nmero 2 dElx Juzgado de Primera Instancia nmero 2 de Elche
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
872/2012. [2013/3607]
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal
nmero 872/2012. [2013/3607]
Ju verbal 000872/2012
Part demandant: Seguros Catalana Occidente, SA.
Part demandada: Miniexcavadoras Adsuar, SL.
Sobre: altres verbals.
En el ju referenciat sha dictat sentncia, de 13 de febrer de 2013,
la dispositiva de la qual diu el segent:
Dispositiva
Estime la demanda interposada per Seguros Catalana Occidente,
SA, representada pel procurador Antonio Merlos Snchez, contra Mini-
excavadoras Adsuar, SL, i resolc:
Primer. Condemnar la demandada a pagar a lactora la quantitat de
1.199,06 euros.
Segon. Condemnar la demandada a pagar a lactora sobre la dita
quantitat un inters equivalent al legal dels diners des del moment de la
interposici de la demanda.
Tercer. Condemnar la demandada al pagament de les costes pro-
cessals.
Notifiqueu esta sentncia a les parts i feu-los saber que s ferma i
que en contra no pot interposar-se recurs.
Porteu loriginal al llibre de sentncies.
Esta s la meua sentncia, de qu cal expedir una testimoniana
perqu sunisca a les actuacions, que pronuncie, mane i firme.
Ats que es desconeix el domicili o la residncia actuals de la part
demandada, per diligncia dordenaci de 14 de febrer de 2013, el secre-
tari judicial, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164
de la Llei 1/2000, dEnjudiciament Civil, ha acordat publicar este edicte
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la
diligncia de notificaci a la demandada rebel.
Elx, 14 de febrer de 2013. El secretari judicial: Virgilio Rodas
Carratal.
Juicio verbal 000872/2012
Parte demandante: Seguros Catalana Occidente, SA.
Parte demandada: Miniexcavadoras Adsuar, SL.
Sobre: dems verbales.
En el juicio referenciado se ha dictado sentencia, de fecha 13 de
febrero de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Seguros
Catalana Occidente, SA, representada por el procurador Antonio Merlos
Snchez, contra Miniexcavadoras Adsuar, SL, debo acordar y acuerdo:
Primero. Condenar a la demandada a abonar a la actora la cantidad
de 1.199,06 euros.
Segundo. Condenar a la demandada a abonar a la actora sobre dicha
cantidad un inters equivalente al legal del dinero desde el momento de
la interposicin de la demanda.
Tercero. Condenar a la demandada al pago de las costas procesa-
les.
Notifquese esta sentencia a las partes, hacindoles saber que es
firme y que contra la misma no cabe recurso.
Llvese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la cual se expedir testimonio para su
unin a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En atencin al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por diligencia de ordenacin de 14 de febrero
de 2013, el secretario judicial, de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicacin del presente edicto en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificacin
a la demandada rebelde.
Elche, 14 de febrero de 2013. El secretario judicial: Virgilio Rodas
Carratal.
Num. 7006 / 18.04.2013 10461
Jutjat de Primera Instncia nmero 4 de Moncada Juzgado de Primera Instancia nmero 4 de Moncada
Notificaci de la sentncia dictada en el procediment
de liquidaci de societats de guanys nmero 103/2012.
[2013/3605]
Notificacin de la sentencia dictada en el procedimien-
to de liquidacin de sociedades gananciales nmero
103/2012. [2013/3605]
Mnica Ballester Snchez, secretria judicial del Jutjat de Primera
Instncia nmero 4 de Moncada, faig saber:
Que en el procediment de liquidaci de societats de guanys
103/2012 sha dictat la resoluci que t lencapalament i la part dispo-
sitiva que sn com seguix:
Sentncia nmero 15/2013
Moncada, 5 de febrer de 2013
Dispositiva
Saprova linventari dels bns de la societat de guanys formada per
Mara Josefa Castillo Lpez i Jos Mas Martnez, seguit en el procs
103/12; i satribux, aix mateix, ls de lnic b actiu de linventari
(vehicle Opel Corsa matrcula V-0041-GG) al senyor Mas Martnez, el
qual haur de fer-se crrec en exclusiva de totes les obligacions legals
que sen deriven.
No es fa un pronunciament respecte de les costes.
Queda aprovat linventari establit en el fonament jurdic primer
desta sentncia, sense perju dels drets de tercers.
I perqu valga de notificaci de forma legal al demandat, expedisc
este edicte.
Moncada, 27 de mar de 2013. La secretria judicial: Mnica
Ballester Snchez.
Mnica Ballester Snchez, secretaria judicial del Juzgado de Prime-
ra Instancia nmero 4 de Moncada, hace saber:
Que en el procedimiento liquidacin sociedades gananciales
103/2012 se ha dictado resolucin cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue:
Sentencia nmero 15/2013
Moncada, 5 de febrero de 2013
Dispongo
Que debe aprobarse y se aprueba el inventario de los bienes de la
sociedad de gananciales formada por Mara Josefa Castillo Lpez y Jos
Mas Martnez, seguido en el proceso 103/2012; atribuyndose, asimis-
mo, el uso del nico bien activo del inventario (vehculo Opel Corsa
matrcula V-0041-GG) al seor Mas Martnez, quien deber hacerse
cargo en exclusiva de cuantas obligaciones legales deriven de ello.
No se hace pronunciamiento respecto de las costas.
Queda aprobado el inventario establecido en el fundamento jur-
dico primero de la presente sentencia, sin perjuicio de los derechos de
terceros.
Y para que sirva de notificacin en legal forma al demandado, libro
el presente.
Moncada, 27 de marzo de 2013. La secretaria judicial: Mnica
Ballester Snchez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10462
Jutjat de Primera Instncia nmero 7
de Castell de la Plana
Juzgado de Primera Instancia nmero 7
de Castelln de la Plana
Notificaci de la interlocutria de mesures provisionals
dictada en el procediment de divorci nmero 93/2013.
[2013/3497]
Notificacin del auto de medidas provisionales dictado en
el procedimiento de divorcio nmero 93/2013. [2013/3497]
Assumpte civil 93/2013
Pedro Moya Donate, secretari del Jutjat de Primera Instncia Nme-
ro 7 de Castell de la Plana.
En el ju a qu es fa referncia sha dictat la resoluci lencapala-
ment i la part dispositiva del qual sn del text literal segent:
Interlocutria nmero 66/2013
Castell de la Plana, 20 de febrer de 2013.
Dispositiva
En atenci a all que sha exposat, Jos Luis Conde-Pumpido
Garca, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instncia Nmero 7 de
Castell de la Plana, acorda:
Adoptar les mesures provisionals segents respecte del matrimoni
de Miguel ngel Collado Escribano i Mara Dolores Vega Cervantes:
1. Els cnjuges podran viure separats, cessant la presumpci de con-
vivncia conjugal.
2. Queden revocats els consentiments i poders que qualsevol dels
cnjuges haguera atorgat a laltre.
3. Llevat de pacte en contra, cessa la possibilitat de vincular bns
privatius de laltre cnjuge en lexercici de la potestat domstica.
4. Satribux a lesposa i als fills majors ls i gaudi del domicili
conjugal siti a Castell de la Plana, carrer de Mndez Nez, nmero
32, 2n.
5. Satribux a lesposa, fins a la liquidaci de la societat de guanys,
ls i gaudi del vehicle Lancia Musa matrcula 9817 FVF.
6. El pare abonar, en concepte de pensi daliments per als seus
fills E. J. i R., la suma de 250 euros per a cada fill (500 euros en total),
que ingressar dins dels cinc primers dies de cada mes en el compte
bancari que designe la mare, i que sactualitzar anualment dacord amb
les variacions de lndex de preus al consum.
Estes mesures quedaran sense efecte, en tot cas quan siguen subs-
titudes per la de la sentncia definitiva, o quan es pose fi al procedi-
ment de qualsevol altre mode, excepte la revocaci de poders, que s
definitiva.
Notifiqueu esta resoluci a les parts, i feu-los saber que, en contra,
no shi pot interposar cap recurs.
Esta s la meua interlocutria, que ordene i firme.
Ats que es desconeix el domicili o residncia actuals de la part
demandada, sha ordenat la publicaci deste edicte en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la diligncia de notifi-
caci de la Interlocutria 66/2013.
Castell de la Plana, 20 de febrer de 2013. El secretari judicial:
Pedro Moya Donate.
Asunto civil 93/2013
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia
nmero 7 de Castelln de la Plana.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolucin cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del siguiente texto literal:
Auto nmero 66/2013
Castelln de la Plana, 20 de febrero de 2013
Parte dispositiva
En atencin a lo expuesto, Jos Luis Conde-Pumpido Garca, magis-
trado juez del Juzgado de Primera Instancia nmero 7 de Castelln de
la Plana, acuerda:
Adoptar las siguientes medidas provisionales respecto del matri-
monio de Miguel ngel Collado Escribano y Mara Dolores Vega Cer-
vantes:
1. Los cnyuges podrn vivir separados, cesando la presuncin de
convivencia conyugal.
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera
de los cnyuges hubiera otorgado al otro.
3. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular bienes
privativos del otro cnyuge en el ejercicio de la potestad domstica.
4. Se atribuye a la esposa y los hijos mayores el uso y disfrute del
domicilio conyugal sito en Castelln de la Plana, calle de Mndez
Nez, nmero 32, 2..
5. Se atribuye a la esposa, hasta la liquidacin de la sociedad de
gananciales, el uso y disfrute del vehculo Lancia Musa matrcula
9817FVF.
6. El padre abonar, en concepto de pensin de alimentos para sus
hijos E. J. y R., la suma de 250 euros para cada hijo (500 euros en total),
que ingresar dentro de los cinco primeros das de cada mes en la cuenta
bancaria que designe la madre, y que se actualizar anualmente confor-
me a las variaciones del ndice de precios al consumo.
Estas medidas quedarn sin efecto, en todo caso cuando sean susti-
tuidas por la de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al proce-
dimiento de cualquier otro modo, salvo la revocacin de poderes, que
es definitiva.
Notifquese esta resolucin a las partes, hacindoles saber que con-
tra la misma no cabe interponer recurso alguno.
As por este mi auto, lo ordeno y firmo.
En atencin al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, se ha acordado la publicacin del presente edicto
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la
diligencia de notificacin del auto 66/2013.
Castelln de la Plana, 20 de febrero de 2013. El secretario judicial:
Pedro Moya Donate.
Num. 7006 / 18.04.2013 10463
Jutjat de Primera Instncia nmero 7 de Valncia Juzgado de Primera Instancia nmero 7 de Valencia
Notificaci de la sentncia dictada en el procediment ordi-
nari nmero 1870/2011. [2013/3542]
Notificacin de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario nmero 1870/2011. [2013/3542]
Ricardo Alonso y Gurrea, secretari del Jutjat de Primera Instncia
nmero 7 de Valncia, faig saber:
Que en este Jutjat a crrec meu se seguix el procediment de ju
ordinari 1870/2011, a instncies de Manuel Cerver Mart, en nom i
representaci de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, contra Anbal
Wilfredo Calapaqui Mena, en el qual, mitjanant la resoluci del dia de
hui, he disposat, com ara ho efectue, notificar la sentncia dictada en
les actuacions indicades al demandat Anbal Wilfredo Calapaqui Mena,
en parador ignorat.
La part dispositiva de la indicada sentncia s, literalment, com
seguix:
Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada pel procurador Manuel
Cerver Mart, en nom i representaci de BBVA, SA, i condemne An-
bal Wilfredo Calapaqui Mena, en rebellia, a pagar a lactora de la quan-
titat de 6.148,76 euros; i declare nulla la clusula relativa als interessos
de demora del contracte.
Finalment, condemne Anbal Wilfredo Calapaqui Mena al pagament
de les costes causades en esta instncia.
Notifiqueu esta resoluci a les parts, aix com que s susceptible
dun recurs dapellaci davant de lAudincia Provincial de Valncia
en el termini de cinc dies, comptador des de la notificaci.
Expediu el certificat desta sentncia perqu unir-lo a les actuacions
i incorporeu-ne loriginal en el llibre de sentncies.
Esta s la meua sentncia, que pronuncie, mane i firme.
Publicaci. La sentncia anterior ha sigut firmada, llegida i publi-
cada pel magistrat jutge que la subscriu, mentres celebrava audincia
pblica. En done fe.
I perqu servisca de notificaci de la sentncia sexpedix esta cdu-
la.
Valncia, 28 de mar de 2013. El secretari judicial: Ricardo Alonso
y Gurrea.
Ricardo Alonso y Gurrea, secretario del Juzgado de Primera Instan-
cia nmero 7 de Valencia, hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se sigue el procedimiento juicio
ordinario 1870/2011, a instancias de Manuel Cerver Mart, en nom-
bre y representacin de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, frente
a Anbal Wilfredo Calapaqui Mena, en el que, por resolucin de fecha
de hoy, he acordado, como lo verifico, notificar la sentencia dictada en
los autos indicados al demandado Anbal Wilfredo Calapaqui Mena, en
ignorado paradero.
La parte dispositiva de la indicada sentencia es del siguiente tenor
literal:
Fallo
Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador
Manuel Cerver Mart, en nombre y representacin de la BBVA, SA,
debiendo condenar y condenando en rebelda a Anbal Wilfredo Calapa-
qui Mena al pago a la actora de la cantidad de 6.148,76 euros, y decla-
rando nula la clusula relativa a los intereses de demora del contrato.
Por ltimo, debo condenar al pago de las costas causadas en esta
instancia a Anbal Wilfredo Calapaqui Mena.
Notifquese la presente resolucin a las partes, as como que es
susceptible de recurso de apelacin ante la Audiencia Provincial de
Valencia en el plazo de cinco das, a contar desde la notificacin de la
misma.
Lbrese certificacin de la presente sentencia para su unin a autos,
con incorporacin de la original en el libro de sentencias.
As por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicacin. La anterior sentencia ha sido firmada, leda y publicada
por el magistrado juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pblica, doy fe.
Y para que sirva de notificacin de la sentencia se expide la pre-
sente.
Valencia, 28 de marzo de 2013. El secretario judicial: Ricardo Alo-
nso y Gurrea.
Num. 7006 / 18.04.2013 10464
Jutjat de Primera Instncia nmero 21 de Valncia Juzgado de Primera Instancia nmero 21 de Valencia
Notificaci de la sentncia dictada en el ju verbal nmero
138/2012. [2013/3518]
Notificacin de la sentencia dictada en el juicio verbal
nmero 138/2012. [2013/3518]
Mriam Muoz Peir, secretria judicial del Jutjat de Primera Ins-
tncia Nmero 21 de Valncia, mitjanant este edicte faig saber que en
este Jutjat se seguix el ju verbal amb el nmero 000138/2012, a ins-
tncies del Consorci de Compensaci dAssegurances, representat per
ladvocat de lEstat, contra Alfonso Contreras Hernndez, sobre [...], en
qu la magistrada jutgessa Matilde Sabater Alamar ha disposat el dia de
hui notificar la sentncia dictada en les presents actuacions al deman-
dat, Alfonso Contreras Hernndez, que es troba en parador ignorat; la
dispositiva de la sentncia s, literalment, com seguix:
Dispositiva
Estime ntegrament la demanda interposada pel Consorci de Com-
pensaci dAssegurances contra Alfonso Contreras Hernndez, al qual
condemne a pagar 1.321,25 euros.
Les costes seran pagades per la part demandada.
Incloeu esta resoluci en el llibre de sentncies i deixeu-ne una testi-
moniana en les actuacions, i notifiqueu-la a les parts amb ladvertiment
que no shi pot interposar cap recurs.
Esta s la meua sentncia, que pronuncie, mane i firme.
I perqu valga dedicte de notificaci de la sentncia al demandat,
en parador ignorat, estenc este edicte, que es fixar al tauler danuncis
deste Jutjat i es publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana.
Valncia, 13 de mar de 2013. La secretria judicial: Mriam
Muoz Peir.
Mriam Muoz Peir, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia nmero 21 de los de Valencia, por el presente hago saber que
en este Juzgado se sigue juicio verbal con el nmero 000138/2012, a
instancia del consorcio, representado por el abogado del Estado, contra
Alfonso Contreras Hernndez, sobre [...], en el que por la magistrada
jueza Matilde Sabater Alamar se ha acordado en el da de la fecha noti-
ficar la sentencia dictada en los presentes autos al demandado que se
encuentra en ignorado paradero, Alfonso Contreras Hernndez, cuyo
fallo literalmente dice como sigue:
Fallo
Que estimando ntegramente la demanda interpuesta por el Consor-
cio de Compensacin de Seguros contra Alfonso Contreras Hernndez,
debo condenar y condeno al mismo al pago de 1.321,25 euros.
Las costas sern satisfechas por la parte demandada.
Inclyase la presente resolucin en el libro de sentencias dejando
testimonio en las actuaciones, y notifquese a las partes poniendo en su
conocimiento que contra la misma no cabe recurso alguno.
As, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de edicto de notificacin de la sentencia al deman-
dado, en ignorado paradero, extiendo el presente, que se fijar en el
tabln de anuncios de este Juzgado y se publicar en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Valencia, 13 de marzo de 2013. La secretaria judicial: Mriam
Muoz Peir.
Num. 7006 / 18.04.2013 10465
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 150/2007. [2013/3552]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 150/2007. [2013/3552]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 150/2007 referent a la
procuradora Sonia Lpez Roch, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 150/2007 referente a la
procuradora Sonia Lpez Roch, se hace saber que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10466
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 178/1989. [2013/3554]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 178/1989. [2013/3554]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 178/1989 referent a la procu-
radora Pilar Jos Inglada Rubio, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 178/1989 referente
a la procuradora Pilar Jos Inglada Rubio, se hace saber que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10467
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 1123/1990 [2013/3555]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 1123/1990 [2013/3555]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 1123/1990 referent a la
procuradora Mara de los ngeles Gonzlez Coello, es fa saber que,
en compliment del que establixen larticle 25 i segents de lEstatut
General dels Procuradors dels Tribunals i que havent exercit en el partit
judicial de Castell, se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devolu-
ci de la fiana constituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des
de la publicaci d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 1123/1990 referente
a la procuradora Mara de los ngeles Gonzlez Coello, se hace saber
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del
Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo
ejercido en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con
el fin de proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se
abre un plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio,
a efectos de reclamaciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10468
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 470/97. [2013/3565]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 470/97. [2013/3565]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 470/97 referent a la pro-
curadora Mara Antonia Carrillero Balado, es fa saber que, en compli-
ment del que establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels
Procuradors dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de
Castell, se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la
fiana constituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la
publicaci d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 470/97 referente a la
procuradora Mara Antonia Carrillero Balado, se hace saber que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10469
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 47/1991. [2013/3566]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 47/1991. [2013/3566]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 47/1991 referent a la procu-
radora Ana Capdevila Ibez, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 47/1991 referente a la
procuradora Ana Capdevila Ibez, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10470
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 56/99. [2013/3567]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 56/99. [2013/3567]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 56/99 referent a la pro-
curadora Mara Encarnacin Alfaro Martnez, es fa saber que, en com-
pliment del que establixen larticle 25 i segents de lEstatut General
dels Procuradors dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial
de Castell, se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de
la fiana constituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la
publicaci d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 56/99 referente a la
procuradora Mara Encarnacin Alfaro Martnez, se hace saber que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10471
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procurador a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 1401/1979. [2013/3568]
Notificacin de la baja como procurador con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente guberna-
tivo nmero 1401/1979. [2013/3568]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 1401/1979 referent al pro-
curador Rafael Breva Sanchis, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 10 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 1401/1979 referente al
procurador Rafael Breva Sanchis, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 10 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos
Miguel de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10472
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procurador a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 554/1989. [2013/3570]
Notificacin de la baja como procurador con el fin de pro-
ceder a la devolucin de la fianza del expediente guberna-
tivo nmero 554/1989. [2013/3570]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 554/1989 referent al procu-
rador Vicente Ramn Breva Sanchis, es fa saber que, en compliment del
que establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procura-
dors dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell,
se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana cons-
tituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci
d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 10 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 554/1989 referente al
procurador Vicente Ramn Breva Sanchis, se hace saber que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 10 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos
Miguel de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10473
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 78/2002. [2013/3573]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 78/2002. [2013/3573]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 78/2002 referent a la procu-
radora Carmen Valverde Martn, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 10 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 78/2002 referente a
la procuradora Carmen Valverde Martn, se hace saber que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 10 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos
Miguel de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10474
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 38/2003. [2013/3575]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 38/2003. [2013/3575]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 38/2003 referent a la procura-
dora Mara Amparo Feliu Salas, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 38/2003 referente a la pro-
curadora Mara Amparo Feliu Salas, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10475
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 99/2004. [2013/3556]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 99/2004. [2013/3556]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 99/2004 referent a la procu-
radora Mnica Flor Martnez, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 5 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 99/2004 referente a la
procuradora Mnica Flor Martnez, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 5 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10476
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 263/2003. [2013/3559]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 263/2003. [2013/3559]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 263/2003 referent a la
procuradora Paola Us Amella, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 263/2003 referente a la
procuradora Paola Us Amella, se hace saber que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10477
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero nmero 4/1993. [2013/3560]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 4/1993. [2013/3560]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 4/1993 referent a la pro-
curadora Ana Serrano Calduch, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 4/1993 referente a la
procuradora Ana Serrano Calduch, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10478
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 507/1995. [2013/3561]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 507/1995. [2013/3561]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 507/1995 referent a la
procuradora Mara Francisca Marquet Balmes, es fa saber que, en com-
pliment del que establixen larticle 25 i segents de lEstatut General
dels Procuradors dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial
de Castell, se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de
la fiana constituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la
publicaci d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 5 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 507/1995 referente a la
procuradora Mara Francisca Marquet Balmes, se hace saber que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 5 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10479
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 334/99. [2013/3562]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 334/99. [2013/3562]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior de
Justcia en lexpedient governatiu nmero 334/99 referent a la procu-
radora Teresa Belmonte Agost, es fa saber que, en compliment del que
establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels Procuradors
dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de Castell, se
nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la fiana constitu-
da al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la publicaci d'este
anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior de
Justicia en el expediente gubernativo nmero 334/99 referente a la pro-
curadora Teresa Belmonte Agost, se hace saber que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido en el partido
judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de proceder a la
devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un plazo de seis
meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos de reclama-
ciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10480
Tribunal Superior de Justcia
de la Comunitat Valenciana
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Notificaci de la baixa com a procuradora a fi de proce-
dir a la devoluci de la fiana de lexpedient governatiu
nmero 245/97. [2013/3564]
Notificacin de la baja como procuradora con el fin
de proceder a la devolucin de la fianza del expediente
gubernativo nmero 245/97. [2013/3564]
Perqu aix ho ha disposat la presidenta deste Tribunal Superior
de Justcia en lexpedient governatiu nmero 245/97 referent a la pro-
curadora Concepcin Campayo Martnez, es fa saber que, en compli-
ment del que establixen larticle 25 i segents de lEstatut General dels
Procuradors dels Tribunals i que havent exercit en el partit judicial de
Castell, se nanuncia la baixa, i a fi de procedir a la devoluci de la
fiana constituda al seu dia, sobri un termini de sis mesos des de la
publicaci d'este anunci, a l'efecte de reclamacions.
Valncia, 3 d'abril de 2013. El secretari de govern: Jos Miguel de
ngel Cubells.
Por as haberlo acordado la presidenta de este Tribunal Superior
de Justicia en el expediente gubernativo nmero 245/97 referente a
la procuradora Concepcin Campayo Martnez, se hace saber que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 25 y siguientes del Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales y que habiendo ejercido
en el partido judicial de Castelln, se anuncia su baja, y con el fin de
proceder a la devolucin de la fianza constituida en su da, se abre un
plazo de seis meses desde la publicacin del presente anuncio, a efectos
de reclamaciones.
Valencia, 3 de abril de 2013. El secretario de gobierno: Jos Miguel
de ngel Cubells.
Num. 7006 / 18.04.2013 10481
Ajuntament de Fuente la Reina Ayuntamiento de Fuente la Reina
Informaci del procs del pla de participaci pblica del
pla general de dordenaci urbana. [2013/3643]
Informacin del proceso del plan de participacin pblica
del plan general de de ordenacin urbana. [2013/3643]
El Ple de la corporaci, en la sessi celebrada el 6 de febrer de 2013,
va adoptar lacord segent:
Primer. Aprovar inicialment el pla de participaci pblica aix com
la versi preliminar del Catleg de Bns i Espais Protegits, i lavan
de lestudi del paisatge del Pla General dOrdenaci Urbana de Fuente
la Reina, a lefecte que qualsevol persona interessada puga participar
en el desenrotllament de lestudi de paisatge i formular-hi les opini-
ons, els suggeriments i les manifestacions que estime convenients de
conformitat, entre d'altres, amb els articles 10 de la Llei 4/2004, de 30
de juny, dOrdenaci del Territori i Protecci del Paisatge; 30 i 45 del
Decret 120/2006, d11 dagost, que aprova el Reglament de Paisatge; i
22.1.c i 47.3.i de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases
de Rgim Local.
Segon. A lefecte del que disposa el nmero 1 anterior, obrir un
perode dexposici al pblic per un termini de 30 dies per mitj dun
anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en un dels peri-
dics de major difusi en la provncia, en el tauler danuncis i en la
pgina web de lAjuntament.
La documentaci ressenyada podr consultar-se en les oficines
municipals de lAjuntament de Fuente La Reina, siti al carrer Barcelona,
nmero 2, Fuente la Reina, CP 12428, en horari datenci al pblic, de
09.00 a 14.00 hores, dilluns i dimecres.
Els suggeriments i les observacions podran dirigir-se al Registre
General de lAjuntament de Fuente la Reina.
Cosa que es fa pblica perqu se'n prenga coneixement general i
tinga els efectes que pertoquen.
Fuente la Reina, 18 de febrer de 2013. Lalcalde: Miguel Soriano
Collado
El Pleno de la corporacin, en sesin celebrada el 6 de febrero de
2013, adopt el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente el plan de participacin pblica as
como la versin preliminar del Catlogo de Bienes y Espacios Prote-
gidos, y el avance del estudio del paisaje del Plan General de Ordena-
cin Urbana de Fuente la Reina, a los efectos de que cualquier persona
interesada pueda participar en el desarrollo del estudio de paisaje y
formulando las opiniones, sugerencias y manifestaciones que estimen
convenientes de conformidad, entre otros, con los artculos 10 de la Ley
4/2004, de 30 de junio, de Ordenacin del Territorio y Proteccin del
Paisaje; 30 y 45 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, que aprueba el
Reglamento de Paisaje; y 22.1.c y 47.3.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Rgimen Local.
Segundo. A los efectos de lo dispuesto en el nmero 1 anterior,
abrir un periodo de exposicin al pblico por plazo de 30 das mediante
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en uno de los
peridicos de mayor difusin en la provincia, en el tabln de anuncios
y en la pgina web del Ayuntamiento.
La documentacin reseada podr consultarse en las oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento de Fuente la Reina, sito en la calle de Barce-
lona, nmero 2, Fuente la Reina, CP 12428, en horario de atencin al
pblico, de 09.00 a 14.00 horas, lunes y mircoles.
Las sugerencias y observaciones podrn dirigirse al Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Fuente la Reina.
Lo que se hace pblico para general conocimiento y efectos opor-
tunos.
Fuente la Reina, 18 de febrero de 2013. El alcalde: Miguel Soriano
Collado.
Num. 7006 / 18.04.2013 10482
Ajuntament de Llria Ayuntamiento de Llria
Aprovaci del programa dactuaci integrada per al des-
envolupament per gesti indirecta de la unitat dexecu-
ci nmero 18-Monteblanco i adjudicaci de la condici
dagent urbanitzador. [2013/3400]
Aprobacin del programa de actuacin integrada para el
desarrollo por gestin indirecta de la unidad de ejecucin
nmero 18-Monteblanco y adjudicacin de la condicin de
agente urbanizador. [2013/3400]
El Ple de lAjuntament, en data 21 de mar de 2013, ha adoptat un
acord amb la part dispositiva segent:
Primer. Aprovar definitivament lalternativa tcnica de programa
dactuaci integrada per gesti indirecta de la unitat dexecuci 18-
Monteblanco, de sl urb residencial, zona de vivendes unifamiliars
allades, del Pla General dOrdenaci Urbana de Llria, promoguda per
la UTE Rocisa Hispnica, SL - Vaseco, SL, amb el carcter dactuaci
de transformaci urbanstica de les previstes en el Reial Decret Legis-
latiu 2/2008, en relaci amb el Decret Llei 1/2008, la qual comprn
laprovaci definitiva del projecte durbanitzaci de la unitat. Queden
totes estes aprovacions supeditades al compliment de les condicions
assenyalades en els informes municipals que es troben en lexpedient,
que shan dincorporar al programa i al projecte durbanitzaci, en els
termes segents:
A) Respecte al programa dactuaci integrada per gesti indirecta:
1) Shan de complir les condicions establides en lacord de la Junta
de Govern Local de 13 de juny de 2012.
a) Condicions respecte a la memria del programa:
En lapartat de la memria referit a lmbit de lactuaci integrada,
sindica lmbit (UE-18-Monteblanco), dacord amb la delimitaci del
PGOU, i es posa de manifest que inclou a ms dels terrenys inclosos en
la UE-18, els corresponents a la totalitat del carrer del Linx, de titularitat
pblica, necessaris per a la urbanitzaci completa del vial.
El vial en qesti (carrer del Linx) s un vial que compartix dos uni-
tats dexecuci, la mateixa UE-18-Monteblanco, i la UE-17-B-subfase
b Clotxa del Cossi. Esta ltima unitat no est desenrotllada urbans-
ticament ni t reparcellaci aprovada, amb la qual cosa no shan dut
a terme les cessions previstes legalment de vials, zones verdes, etc., i
no ha obtingut lajuntament, per tant, la part de vial que correspon a la
UE-17-b-subfase b.
En estos casos, el criteri municipal s que sactue sobre tota lam-
plria del vial, per a no deixar mig carrer sense urbanitzar, quan es fa
una urbanitzaci integral, la qual cosa no seria coherent des del punt
de vista urbanstic. Aix, les bases particulars que regixen lactuaci en
esta unitat 18-Monteblanco (base VI, punt 2, apartat 1r) regulen esta
circumstncia establint el segent:
[] 2. Constituxen criteris i objectius urbanstics territorials que ha
de complir lactuaci integrada els segents:
1r. Lestabliment de les millors solucions tcniques amb vista a
lexecuci de totes les obres pbliques durbanitzaci integral i la seua
connexi amb les xarxes internes i externes de servicis, ajustada al pla-
nejament aplicable, a la programaci de les unitats i sectors limtrofs,
aix com, si s el cas, a lacompliment de les obres durbanitzaci en
els trams de vials limtrofs situats fora de lmbit de la unitat, per a
aconseguir una major funcionalitat en el conjunt de lactuaci, per a la
qual cosa en eixe cas shauran de presentar, juntament amb la proposici
juridicoeconmica, les separates individuals dels pressupostos dobres
durbanitzaci corresponents a cada un dels trams de vials dits [].
Per tant, la urbanitzaci completa del vial sha de dur a terme
segons el que preveuen les bases particulars, de manera que els propie-
taris inclosos dins de la UE-17-B-subfase b) assumisquen el cost de la
urbanitzaci del tram del vial El Linx que els correspon.
La urbanitzaci completa del vial sarticula des de la memria pre-
sentada pel licitador com una proposta de millora de la integraci amb
lentorn (punt 4 de lapartat II: alternativa tcnica), i dins de lapartat
126.c) de la LUV, Justificaci del compliment de les condicions din-
tegraci de lactuaci amb lentorn. Si b es posa de manifest que este
apartat es justifica en el projecte durbanitzaci, es referix que es plan-
teja com a proposta de millora de la integraci la urbanitzaci completa
El Pleno del Ayuntamiento, en fecha 21 de marzo de 2013, ha adop-
tado acuerdo con la siguiente parte dispositiva:
Primero. Aprobar definitivamente la alternativa tcnica de pro-
grama de actuacin integrada por gestin indirecta de la unidad de eje-
cucin 18-Monteblanco, de suelo urbano residencial, zona de vivien-
das unifamiliares aisladas, del Plan General de Ordenacin Urbana de
Llria, promovida por la UTE Rocisa Hispnica, SL-Vaseco, SL, con
el carcter de actuacin de transformacin urbanstica de las previs-
tas en el Real Decreto Legislativo 2/2008, en relacin con el Decreto
Ley 1/2008, la cual comprende la aprobacin definitiva del proyecto
de urbanizacin de dicha unidad, quedando todas estas aprobaciones
supeditadas al cumplimiento de las condiciones sealadas en los infor-
mes municipales obrantes en el expediente, que debern incorporarse al
programa y al proyecto de urbanizacin, en los siguientes trminos:
A) Respecto del programa de actuacin integrada por gestin indi-
recta:
1) Se deben cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2012.
a) Condiciones a cumplimentar respecto de la memoria del pro-
grama:
En el apartado de la memoria referido al mbito de la actuacin
integrada, se indica el mbito (UE-18-Monteblanco), conforme a la
delimitacin del PGOU, y se pone de manifiesto que incluye adems de
los terrenos incluidos en la UE-18, los correspondientes a la totalidad de
la calle el Linx, de titularidad pblica, necesarios para la urbanizacin
completa de dicho vial.
El vial en cuestin (calle el Linx) es un vial que comparte dos unida-
des de ejecucin, la propia UE-18-Monteblanco, y la UE-17-B-subfase
b)- Clotxa del Cossi. Esta ltima unidad no est desarrollada urbansti-
camente ni tiene reparcelacin aprobada, con lo que no se han llevado a
cabo las cesiones legalmente previstas de viales, zonas verdes, etc., no
habindose obtenido por el Ayuntamiento, por tanto, la parte de vial que
corresponde a la UE-17-b-subfase b).
En estos casos viene siendo criterio municipal que se acte sobre
toda la anchura del vial, para no dejar media calle sin urbanizar, cuando
se va a realizar una urbanizacin integral, lo que no sera coherente
desde el punto de vista urbanstico. As en las bases particulares que
rigen la actuacin en esta unidad 18-Monteblanco (base VI, punto
2, apartado 1) viene regulada esta circunstancia establecindose lo
siguiente:
[] 2. Constituyen criterios y objetivos urbansticos territoriales a
cumplir por la actuacin integrada, los siguientes:
1. El establecimiento de las mejores soluciones tcnicas en orden
a la ejecucin de todas las obras pblicas de urbanizacin integral y su
conexin con las redes internas y externas de servicios, ajustada al pla-
neamiento aplicable, a la programacin de las unidades y sectores colin-
dantes, as como, en su caso, a la completacin de las obras de urbani-
zacin en los tramos de viales colindantes situados fuera del mbito de
la unidad, para conseguir una mayor funcionalidad en el conjunto de
la actuacin, para lo que en ese supuesto se habrn de presentar junto
con la proposicin jurdico-econmica las separatas individuales de los
presupuestos de obras de urbanizacin correspondientes a cada uno de
dichos tramos de viales [].
Por tanto, la urbanizacin completa de dicho vial deber llevarse a
cabo segn lo previsto en las bases particulares, de modo que los pro-
pietarios incluidos dentro de la UE-17-B-subfase b) asuman el coste de
la urbanizacin del tramo del vial El Linx que les corresponde.
La urbanizacin completa del vial se articula desde la memoria pre-
sentada por el licitador como una propuesta de mejora de la integracin
con el entorno (punto 4 del apartado II. alternativa tcnica), y dentro
del apartado 126 c) de la LUV Justificacin del cumplimiento de las
condiciones de integracin de la actuacin con el entorno. Si bien se
pone de manifiesto que este apartado se justifica en el proyecto de urba-
nizacin, se refiere que se plantea como propuesta de mejora de dicha
Num. 7006 / 18.04.2013 10483
del vial El Linx, i safirma que el vial sinclou en la unitat dexecuci
nicament fins leix, mentres que la part restant no sinclou dins
de cap unitat i els terrenys sobre els quals ha dexecutar-se el vial ja
sn de domini pblic, pel que es fa innecessria lobtenci a crrec dels
propietaris.
Com ja sha posat de manifest, la part restant del vial es loca-
litza dins de la UE-17-B-subfase b), i no sha obtingut, ja que no hi
ha reparcellaci. Els gastos que corresponga sufragar a les parcelles
afectades de la UE-17-B subfase per la urbanitzaci deste semivial
seran a compte del total de crregues que els corresponga pagar quan es
desplegue lactuaci integral de la UE-17-B-subfase b), i segons com
shaja contemplat en el projecte durbanitzaci, per a la qual cosa ens
remetem al que informen respecte a aix els tcnics municipals.
Lajuntament girar les quotes que corresponguen per les obres
durbanitzaci del semivial als propietaris de la unitat dexecuci nm.
17-B-subfase b), i adquirix el comproms de transferir les quantitats
recaptades a lagent urbanitzador de la UE-18-Monteblanco, que ha
dexecutar les obres, no com a millora de la seua proposta dalternativa
tcnica, sin com a previsi establida des de les bases particulars regu-
ladores de lactuaci.
A la vista del que sha exposat, i en els termes descrits, sha de
corregir lapartat de la memria del programa.
Aix mateix, sestablix en la fitxa de gesti que esta unitat dexe-
cuci nm. 18-Monteblanco, ha de participar en els costos durbanitza-
ci de la ronda de circumvallaci de lentorn de Sant Vicent proporci-
onalment a laprofitament privat o ledificabilitat bruta.
b) Respecte al projecte durbanitzaci:
b.1) Shan de complir les condicions segents, establides en els
informes tcnics dels servicis tcnics municipals que es troben en lex-
pedient, basant-se en els quals es va informar sobre lalternativa tcni-
ca que ha superat la puntuaci mnima, segons lacord de la Junta de
Govern local de 13 de juny de 2012. Abans de la firma del contracte,
lurbanitzador haur dincorporar al projecte les modificacions que sen
deriven:
Estes modificacions sn les que resulten de linforme tcnic ems
per larquitecte municipal i lenginyera industrial de data 1 de juny de
2012, del qual ja es va remetre una cpia al licitador juntament amb la
notificaci de lacord de la Junta de Govern Local i, a ms, com referix
linforme tcnic expressament (apartat IV, Conclusions), les segents:
Tota la documentaci que es ressenya en lapartat de linforme
esmentat, introdut en el text refs del projecte, i els aspectes que shan
de completar ordenats segons els captols del pressupost i, a ms, les
segents:
1. De linforme geotcnic amb assajos del sl del terreny natural,
es justifiquen dos zones de sl, la ms general, zona A, amb base de
substrat rocs, i una zona B (carrer Lir), darena llimosa i sl tolera-
ble. Per a aconseguir una esplanada E3, cal tindre en compte la xicoteta
capacitat portant de larena llimosa i sl tolerable (CBR>3), realitzant
lexcavaci deste terreny subjacent tolerable i posterior farciment amb
terraplens de sl seleccionat (75 cm) amb un CBR > 12, i la segona
capa de sl seleccionat (35 cm), amb un CBR > 30. Alternativament,
es pot aconseguir una esplanada E2, i per al paquet de ferms noms cal
incrementar la capa de llast artificial ZA 30 cm, evitant la segona capa
de sl seleccionat.
2. Respecte al ferm per a trnsit T42, encara que la norma marca 5
cm de MB i aix ho assenyala el projecte, es requerixen 6 cm de MB per
les bases particulars, sha de canviar, incls els pendents en passos de
vianants i caracterstiques del cam carrer Cerval.
3. En lannex 2: alament topogrfic. Falta assenyalar accessos de
parcelles i ubicaci de fosses sptiques.
4. En lannex 3: demolicions i reposicions. Falta assenyalar que
la parcella del PID-3 (pou i CT de Baldomero Prieto), desprs de la
reparcellaci quedar com en el planejament.
5. El pou P1 sha dubicar en el lmit de lactuaci amb Xelardo i
shan de preveure 2 connexions ms en zona verda SJL i en equipament
PID-3.
6. El carrer Linx, en el lmit amb SJL (zona verda) de la UE 17B, ha
dacabar-se en estos lmits amb rastell i llasts.
7. Les seccions tipus (projectes tipus) de la installaci elctrica
corresponent a la unitat dexecuci Monteblanco sajustaran a les nor-
integracin, la urbanizacin completa del vial El Linx; y se afirma que
dicho vial se incluye en la unidad de ejecucin nicamente hasta el eje
del mismo, mientras que la parte restante no se incluye dentro de
ninguna unidad y los terrenos sobre los que debe ejecutarse dicho vial
ya son de dominio pblico por lo que se hace innecesaria su obtencin
a cargo de los propietarios.
Como ya se ha puesto de manifiesto la parte restante del vial se
localiza dentro de la UE-17-B-subfase b), y no se ha obtenido puesto que
no hay reparcelacin. Los gastos que corresponda sufragar a las parcelas
afectadas de la UE-17-B- subfase por la urbanizacin de este semivial,
sern a cuenta del total de cargas que les corresponda pagar cuando se
desarrolle la actuacin integral de la UE-17-B- subfase b), y segn se
haya contemplado en el proyecto de urbanizacin, para lo que nos remiti-
mos a lo que se informe al respecto por los tcnicos municipales.
El Ayuntamiento girar las cuotas que correspondan por las obras
de urbanizacin del semivial a los propietarios de la unidad de ejecu-
cin n. 17-B-subfase b) adquiriendo el compromiso de trasferir las
cantidades recaudadas al agente urbanizador de la UE-18-Monteblanco,
que deber ejecutar dichas obras, no como mejora de su propuesta de
alternativa tcnica sino como previsin establecida desde las propias
bases particulares reguladoras de la actuacin.
A la vista de lo expuesto y en los trminos descritos debe corregirse
el apartado de la memoria del programa.
Asimismo se establece en la ficha de gestin que esta unidad de
ejecucin n. 18-Monteblanco tiene que participar en los costes de urba-
nizacin de la ronda de circunvalacin del Entorn de Sant Vicent pro-
porcionalmente a su aprovechamiento privado o edificabilidad bruta.
b) Respecto del proyecto de urbanizacin:
b.1) Debern cumplirse las siguientes condiciones establecidas en
los informes tcnicos de los servicios tcnicos municipales obrantes en
el expediente, en base al cual se inform la alternativa tcnica que ha
superado la puntuacin mnima, segn acuerdo de la Junta de Gobierno
local de 13 de junio de 2012. Antes de la firma del contrato, el urbani-
zador deber incorporarse al proyecto las modificaciones que del mismo
se deriven:
Estas modificaciones son las que resultan del informe tcnico emi-
tido por el arquitecto municipal y la ingeniera industrial de fecha 1 de
junio de 2012, del cual ya se remiti copia al licitador junto a la noti-
ficacin de dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y adems
tal y como se refiere en el informe tcnico expresamente (apartado IV.
Conclusiones) las siguientes:
Toda la documentacin que se resea en el apartado del citado infor-
me a introducir en el texto refundido del proyecto, y los aspectos a
completar ordenados segn los captulos del presupuesto y adems las
siguientes:
1. Del informe geotcnico con ensayos del suelo del terreno natural,
se justifican dos zonas de suelo, la ms general zona A, con base sustra-
to rocoso, y una zona B (calle Liro) de arena limosa y suelo tolerable.
Para conseguir una explanada E3, hay que tener en cuenta la pequea
capacidad portante de la arena limosa y suelo tolerable (CBR>3), rea-
lizando la excavacin de este terreno subyacente tolerable y posterior
relleno con terraplenes de suelo seleccionado (75 cm) con un CBR > 12,
y segunda capa de suelo seleccionado, (35 cm) con un CBR > 30. Alter-
nativamente se puede conseguir una explanada E2, y para el paquete de
firmes solamente hay que incrementar la capa de zahorra artificial ZA
30 cm, evitando la segunda capa de suelo seleccionado.
2. Respecto al firme para trfico T42 aunque la norma marca 5 cm
de MB y as lo seala el proyecto, se requieren 6 cm de MB por las
bases particulares, deber cambiarse, incluso las pendientes en pasos
peatones y caractersticas camino calle Cerval.
3. En el anejo 2: alzamiento topogrfico. Falta sealar accesos de
parcelas y ubicacin fosas spticas.
4. En el anejo 3: demoliciones y reposiciones... Falta sealar que la
parcela del PID-3 (Pozo y CT de Baldomero Prieto) , tras la reparcela-
cin quedara como en planeamiento.
5. El pozo P1 se debe ubicar en el lmite de la actuacin con Xelar-
do y se debe prever 2 acometidas ms en zona verde SJL y en equipa-
miento PID-3.
6. La calle Linx, en el limite con SJL (zona verde) de la UE 17B,
debe acabarse en estos limites con bordillo y zahorras.
7. Las secciones tipo (proyectos tipo) de la instalacin elctrica
correspondiente a la unidad de ejecucin Monteblanco se ajustar a
Num. 7006 / 18.04.2013 10484
mes particulars de la companyia subministradora a la seua petici i
indicacions. La potncia sollicitada a la companyia subministradora
contemplar una demanda de potncia per vivenda existent o edificable
en parcella de 9.200 W.
8. En mesuraments, shan de desglossar les seues magnituds, sobre-
tot els moviments de terra per a la formaci de la base del vial.
9. En el mesurament de les obres durbanitzaci sinclouen 36 con-
nexions, al nostre criteri deuen 37 uts + 1 ZV+ 1 EQ + 1 CT Xelar-
do. Una per cada servici i per cada parcella derivada del projecte de
reparcellaci o, si s el cas, amb llicncia de segregaci o edificaci,
de manera que els costos de les connexions addicionals que se solliciten
per cada interessat (s a dir, quan solliciten ms duna per parcella),
es facturaran a part, a crrec exclusiu del sollicitant i prvia petici per
escrit.
10. La zona verda. Sha de dissenyar de forma senzilla, amb plantes
autctones com les existents, tractament darbratge existent, xarxa de
reg i illuminaci. El tancament amb fbrica de blocs buits de formig 2
cares vistes, blanc, de 50 cm daltura, rematats amb una filada a sardi-
nell de rajoles massisses cara vista blancs, i fins als 2 m daltura, tanca-
ment de panells electrosoldats tipus hrcules estan amb fils daram de 5
mm de grossria, amb reforos en forma donada i acabats galvanitzat
o galvanitzat + plastificat. Una porta reixat de tancaments metllics de
dos fulles batents de 300x200 cm per a accs de vehicles i una altra de
vianants, ms el tractament del sl amb grava de pedrera. Ha destudiar-
se la zona, en la qual actualment ja hi ha arbratge.
11. En el carrer del Teix es considera que falta la collocaci duna
lluminria.
12. Shauran dincorporar les solucions a tots els punts que afecten
lurbanitzador, derivats de linforme tcnic contestant a les allegacions
de data 23 de maig de 2012, cpia de les quals sadjunta a este infor-
me.
13. Shauran dincloure en el pressupost del projecte definitiu els
annexos que actualment es troben en el sobre B de la proposici juridi-
coeconmica, que encara no ha sigut oberta, presentant-ho com un tot
en conjunt en el text refs final del projecte durbanitzaci, que haur
darreplegar els condicionaments descrits ac.
b.2) En el requeriment dirigit al licitador el 30 de mar de 2012
(registre deixida nmero 2172), per a esmenar determinats inconveni-
ents en el projecte durbanitzaci de la seua alternativa tcnica, ja es va
fer constar que les variacions econmiques que, si s el cas, resulten de
lesmena dita i lacabament del projecte, seran assumides per laspirant
a urbanitzador sense poder alterar la seua proposici juridicoeconmica,
perqu deriven dinsuficincies en el projecte durbanitzaci presentat,
ja que no sajusten en alguns punts al que prescriuen les bases particu-
lars que regixen esta actuaci integrada de la UE 18-Monteblanco, i que
sn de compliment obligatori per al concursant, de manera que no es
poden modificar les crregues com a conseqncia deixe requeriment
municipal relatiu a qestions tcniques.
Ats que arran del requeriment shan hagut de reajustar partides
del pressupost dexecuci material, lurbanitzador haur de presentar
en lajuntament, abans de la firma del contracte, el mateix pressupost
ajustat al nou estat de mesuraments del projecte durbanitzaci, per a
poder certificar les obres i fer-ne la supervisi correcta de lexecuci
dacord amb un document tcnic actualitzat i definitiu; incorporant aix
mateix les condicions segents reflectides en linforme tcnic ems l1
de juny de 2012 per larquitecte municipal i lenginyera industrial, i en
lapartat 2.2 de linforme tcnic ems per larquitecte municipal de data
12 de desembre de 2012, en resulten les segents, i dacord amb els
mesuraments de les partides que es modifiquen, i que no han de signifi-
car lincrement de pressupost en el total dels captols del PEM:
las normas particulares de la compaa suministradora a su peticin e
indicaciones. La potencia solicitada a la compaa suministradora con-
templar una demanda de potencia por vivienda existente o edificable
en parcela de 9.200 w.
8. En mediciones, se deben desglosar sus magnitudes, sobre todo los
movimientos de tierra para la formacin de la base del vial.
9. En la medicin de las obras de urbanizacin se incluyen 36 aco-
metidas, a nuestro criterio deben 37 uds + 1 ZV+ 1 EQ + 1 CT Xelar-
do. Una por cada servicio y por cada parcela derivada del proyecto de
reparcelacin o, en su caso, con licencia de segregacin o edificacin,
de manera que los costes de las acometidas adicionales que se soliciten
por cada interesado (es decir, cuando soliciten ms de una por parcela),
se facturarn aparte, a cargo exclusivo del solicitante y previa peticin
por escrito.
10. La zona verde. Se debe disear de forma sencilla, con plantas
autctonas como las existentes, tratamiento de arbolado existente, red
de riego e iluminacin. El vallado con fabrica de bloques huecos de
hormign 2 caras vistas, blanco, de 50 cm de altura, rematados con una
hilada a sardinel de ladrillos macizos cara vista blancos, y hasta los 2
m de altura, cerramiento de paneles electrosoldados tipo hrcules estn
con alambres de 5 mm de espesor, con refuerzos en forma de ola y aca-
bados galvanizado o galvanizado + plastificado. Una puerta cancela de
carpintera metlica de dos hojas batientes de 300x200 cm para acceso
de vehculos y otra de peatones, ms el tratamiento del suelo con grava
de cantera. Debe estudiarse la zona, en la que actualmente ya existe
arbolado.
11. En la calle del Teix se considera que falta la colocacin de una
luminaria.
12. Se debern incorporar las soluciones a todos los puntos que
afectan al urbanizador, derivados del informe tcnico contestando a las
alegaciones de fecha 23 de mayo de 2012, copia del cual se acompaa
al presente informe.
13. Se debern incluir en el presupuesto del proyecto definitivo los
anejos que actualmente se encuentran en el sobre B) de la proposicin
jurdico-econmica, que todava no ha sido abierta, presentndolo como
un todo en conjunto en el texto refundido final del proyecto de urbaniza-
cin, que deber recoger los condicionamientos aqu descritos.
b.2) En el requerimiento dirigido al licitador el 30 de marzo de 2012
(Registro de Salida n 2172) para subsanar determinados reparos en el
proyecto de urbanizacin de su alternativa tcnica, ya se hizo constar
que las variaciones econmicas que, en su caso, resulten de dicha sub-
sanacin y completacin del proyecto, sern asumidas por el aspirante
a urbanizador sin poder alterar su proposicin jurdico-econmica, por
derivar de insuficiencias en el proyecto de urbanizacin presentado, al
no ajustarse en algunos puntos a lo prescrito en las bases particulares
que rigen esta actuacin integrada de la UE 18-Monteblanco, y que son
de obligado cumplimiento para el concursante, de modo que no se
pueden modificar las cargas como consecuencia de ese requerimiento
municipal relativo a cuestiones tcnicas.
Dado que a raz del mismo se han tenido que reajustar partidas del
presupuesto de ejecucin material, el urbanizador deber presentar en
el Ayuntamiento, antes de la firma del contrato, el mismo presupuesto
ajustado al nuevo estado de mediciones del proyecto de urbanizacin,
para poder certificar las obras y hacer la supervisin correcta de su
ejecucin conforme a un documento tcnico actualizado y definitivo;
incorporando asimismo las siguientes condiciones reflejadas en el infor-
me tcnico emitido el 1 de junio de 2012 por el arquitecto municipal y
la ingeniera industrial, y en el apartado 2.2 del informe tcnico emitido
por el arquitecto municipal de fecha 12 de diciembre de 2012, resultan-
do las siguientes, y con arreglo a las mediciones de las partidas que se
modifican, y que no deben significar el incremento de presupuesto en
el total de los captulos del PEM:
Num. 7006 / 18.04.2013 10485
En el projecte definitiu shan dincorporar les concrecions segents,
amb el reflex en la partida corresponent del pressupost, sense increment
del pressupost dexecuci material final, que ha de mantindres en un
PEM de 513.518,16 euros:
La xarxa daigua potable existent de fibrociment i cal desmuntar-
la segons el Reial Decret 396/2006, ha de mesurar-se i valorar-se o b
incloures especficament en el captol 11 de gesti de residus.
Es mantindr el servici daigua potable conforme indique Aqualia.
Ha de mesurar-se i valorar-se.
Segons linforme geotcnic amb assajos del sl del terreny natu-
ral, hi ha una zona B (carrer Lir) darena llimosa i sl tolerable. Per a
aconseguir una esplanada E3, cal tindre en compte la xicoteta capacitat
portant de larena llimosa i sl tolerable (CBR>3), realitzant lexcavaci
deste terreny subjacent tolerable i posterior farciment amb terraplens
de sl seleccionat (75 cm) amb un CBR>12, i segona capa de sl selec-
cionat (35 cm) amb un CBR > 30. Alternativament, es pot aconseguir
una esplanada E2, sense esta segona capa, incrementant la capa de llast
artificial ZA, fins a 30 cm, en el paquet de ferms. Els llasts en calada
han de ser 20 cm (no els 15 cm del projecte). En mesuraments, se nhan
de desglossar les magnituds, sobretot els moviments de terra per a la
formaci de la base del vial.
Pel que fa a la zona verda, sha de mantindre la vegetaci preexis-
tent previ condicionament amb una adequaci superficial del terreny i
rees amb ests de terres morterenques, a esta zona se li subministra un
punt de reg i dos punts denllumenat. El permetre de la zona verda ser
un tanca amb fabrica de blocs buits de formig 2 cares vistes, blanc,
de 50 cm. daltura, rematats amb una filada a sardinell de rajoles mas-
sisses cara vista blancs, i fins als 2 m daltura., tancament de panells
electrosoldats tipus hrcules amb fils daram de 5 mm de grossria, amb
reforos en forma donada i acabats galvanitzat o galvanitzat + plasti-
ficat. Una porta reixat de tancaments metllics de dos fulles batents de
300x200 cm per a accs
La parcella del PID-3 (pou i CT de Baldomero Prieto), desprs de
la reparcellaci quedar com en el planejament.
En el proyecto definitivo se deben incorporar las siguientes con-
creciones, con su reflejo en la partida correspondiente del presupuesto,
sin incremento del presupuesto de ejecucin material final, que debe
mantenerse en un PEM de 513.518,16 euros:
La red de agua potable existente de fibrocemento y hay que des-
montarla segn el Real Decreto 396/2006, debe medirse y valorarse o
bien incluirse especficamente en el captulo 11 de gestin de residuos.
Se mantendr el servicio de agua potable conforme indique Aqua-
lia. Debe medirse y valorarse.
Segn el informe geotcnico con ensayos del suelo del terreno
natural existe una zona B (calle Liro) de arena limosa y suelo tolerable.
Para conseguir una explanada E3, hay que tener en cuenta la pequea
capacidad portante de la arena limosa y suelo tolerable (CBR>3), rea-
lizando la excavacin de este terreno subyacente tolerable y posterior
relleno con terraplenes de suelo seleccionado (75 cm) con un CBR>12,
y segunda capa de suelo seleccionado, (35 cm) con un CBR > 30. Alter-
nativamente se puede conseguir una explanada E2, sin esta segunda
capa, incrementando la capa de zahorra artificial ZA, hasta 30 cm, en el
paquete de firmes. Las zahorras en calzada deben ser 20 cm (no los 15
cm del proyecto). En mediciones, se deben desglosar sus magnitudes,
sobre todo los movimientos de tierra para la formacin de la base del
vial.
La zona verde, se deber de mantener la vegetacin preexistente
previo acondicionamiento con una adecuacin superficial del terreno
y reas con tendido de tierras morterencas, a esta zona se le suministra
un punto de riego y dos puntos de alumbrado. El permetro de la zona
verde ser un vallado con fabrica de bloques huecos de hormign 2
caras vistas, blanco, de 50 cm. de altura, rematados con una hilada a sar-
dinel de ladrillos macizos cara vista blancos, y hasta los 2 m de altura.,
cerramiento de paneles electrosoldados tipo hrcules con alambres de 5
mm de espesor, con refuerzos en forma de ola y acabados galvanizado
o galvanizado + plastificado. Una puerta cancela de carpintera metlica
de dos hojas batientes de 300x200 cm. para acceso
La parcela del PID-3 (Pozo y CT de Baldomero Prieto), tras la
reparcelacin quedar como en planeamiento.
Partida Descripci P. urb inicial P. urb esmenat
2.6 m Subministrament i posada en obra de formig HM-20/p/20/l en base de voreres 246,08 252,04
3.1.1 m Excavaci en rasa o pou en tot tipus de terreny incls roca, per mitjans mecnics 1379,29 1482.98
3.1.2 m Farciment de rases i pous per mitjans mecnics amb arena 344,95 386,71
3.1.3 m Farciment de rases i pous per mitjans mecnics amb adequat procedent de lexcavaci 869,64 928,74
3.2.1 ml Canonada de PVC de doble paret corrugat D-315, 545 560,18
3.3.2 Pou de registre de 100 cm de dimetre, de profunditat h<2 m, 12 13
4.3.2 Desaige d1,30 x 1,30 m i fins a 1,50 m de profunditat, de formig tipus HM 20 2 3
6.6 Lluminria per a enllumenat urb amb carcassa de fosa injectada dalumini, model Carandini Petxina PCN-250/
GC-Q
28 15
8.6 Subministrament i installaci darmari de distribuci de connexions (ADIGA) 7 3
* * * * *
Partida Descripcin P. urb inicial P. urb subsanado
2.6 m Suministro y puesta en obra de hormign HM-20/p/20/l en base de aceras 246,08 252,04
3.1.1 m Excavacin en zanja o pozo en todo tipo de terreno incluso roca, por medios mecnicos 1379,29 1482.98
3.1.2 m Relleno de zanjas y pozos por medios mecnicos con arena 344,95 386,71
3.1.3 m Relleno de zanjas y pozos por medios mecnicos con adecuado procedente de la excavacin 869,64 928,74
3.2.1 ml Tubera de PVC de doble pared corrugado D-315, 545 560,18
3.3.2 Pozo de registro de 100 cm de dimetro, de profundidad h<2 m, 12 13
4.3.2 Desage de 1.30 x 1.30 m2 y hasta 1.50 m de profundidad, de hormign tipo HM 20 2 3
6.6
Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundicin inyectada de aluminio, modelo Carandini Pechina
PCN-250/GC-Q
28 15
8.6 Suministro e instalacin de armario de distribucin de acometidas (ADA) 7 3
Num. 7006 / 18.04.2013 10486
Les seccions de carrer Lir, lmit amb SNU i carrer Linx, lmit
amb la SJL (zona verda) de la UE 17B, han dacabar-se en estos lmits
amb rastell i llasts.
Lestaci de bombament ha de contemplar un funcionament cclic
de les dos bombes. Les bombes han de disposar de regulador de freqn-
cia. El grup electrogen projectat ha de disposar dels suficients kVA per a
poder subministrar energia a lestaci de bombament en cas de fallada.
El tipus de bombes seleccionat ser de les necessries per a garantir un
funcionament ptim de lestaci i, en conseqncia, el bombament de
la demanda daiges sanitries de la unitat dexecuci Monteblanco. El
projecte especfic de lestaci de bombament shaur de presentar en
una separata, incloent-hi el seu pla de manteniment.
El pou P1 sha dubicar en el lmit de lactuaci amb Xelardo.
Falta assenyalar accessos de parcelles i ubicaci de fosses sptiques.
Els pous han de ser amb tapa de fosa grisa (UNE-EN 124), D-400,
model municipal, i amb junta elstica.
Shan de preveure 2 connexions ms en zona verda SJL i en equi-
pament PID-3. La ubicaci de les connexions en les vivendes amb ser-
vici actual ha destar en el mateix punt i en les noves parcelles intentar
apariar-les per a cada dos una forncula doble (vivendes futures). Falten
detalls de la installaci.
En el mesurament de les obres durbanitzaci sinclouen 36 con-
nexions, al nostre criteri han de ser 37 uts + 1 SJL (zona verda) + 1 PID-
3 (pou i CT de Baldomero Prieto), una per cada servici i per cada parcel-
la derivada del projecte de reparcellaci o, si s el cas, amb llicncia
de segregaci o edificaci, de manera que els costos de les connexions
addicionals que sollicite cada interessat (s a dir, quan en solliciten
ms duna per parcella), es facturaran a part, a crrec exclusiu del sol-
licitant i prvia petici per escrit.
En el pressupost parcial nm. 12, control de qualitat, ha din-
cloures la inspecci amb cambra del sanejament valorada en 1.480
(PEM), per a uns 540 ml.
Les seccions tipus (projectes tipus) de la installaci elctrica cor-
responent a la unitat dexecuci Monteblanco sajustaran a les normes
particulars de la companyia subministradora a la seua petici i indi-
cacions. La potncia sollicitada a la companyia subministradora con-
templar una demanda de potncia per vivenda existent o edificable en
parcella de 9.200 W.
Justificar que els punts de llum de lluminria Carandini STA-250/
GC-Q amb llum VSAP 100/150, en columnes de 6 m i a equidistncia
per a viari tipus D3, D4, ME4b en perimetrals de velocitat moderada
i nivell de vianants S3, S4. No han de superar una separaci major de
40 m.
Installacions denllumenat en zona verda deficincia energtica
viari tipus E2. En el carrer del Teix es considera que falta la collocaci
duna lluminria.
Segon. Adjudicar definitivament lexecuci del programa dactua-
ci integrada per gesti indirecta de la unitat dexecuci 18-el Monte-
blanco en sl urb residencial, zona de vivendes unifamiliars allades
del PGOU de Llria, a lentitat mercantil UTE Rocisa Hispnica, SL
Vaseco, SL, queda supeditada al compliment de les condicions esta-
blides en el present acord.
Tercer. Limport de les crregues durbanitzaci pel qual es realitza
ladjudicaci sense IVA s de set-cents quaranta-un mil dos-cents quin-
ze euros amb quaranta-dos cntims (741.215,42 ), ms IVA al tipus
impositiu del 21 per cent s de cent cinquanta-cinc mil sis-cents cin-
quanta-cinc euros amb vint-i-quatre cntims (155.655,242 ), respecte
al qual shan de complir estes condicions:
a) En limport sinclouen les obres durbanitzaci de tota la unitat
dexecuci 18 i les seues connexions exteriors, i les obres durbanitza-
ci delectrificaci del pou de Monteblanco ja executades i liquidades
la imposici de les quals deriva del cnon durbanitzaci aprovat per
mitj de lordenana municipal, i la quantia final de la qual ascendix a
56.430,92 ms IVA al tipus impositiu del 21por cent, lIVA ascendix
a 11.850,49 .
Crregues durbanitzaci ms IVA
al 21 per cent 828.589,24
Cnon durbanitzaci (cost real girat)
al 21 por cent 68.281,42
Total de les crregues ms IVA 896.870,66
Las secciones de calle Liro, lmite con SNU y calle Linx, lmite
con la SJL (zona verde) de la UE 17B, deben acabarse en estos limites
con bordillo y zahorras.
La estacin de bombeo tiene que contemplar un funcionamiento
cclico de las dos bombas. Las bombas tienen que disponer de regu-
lador de frecuencia. El grupo electrgeno proyectado ha de disponer
de las suficientes KVAs para poder suministrar energa a la estacin
de bombeo en caso de fallo. El tipo de bombas seleccionado ser las
necesarias para garantizar un funcionamiento ptimo de la estacin y
en consecuencia el bombeo de la demanda de aguas sanitarias de la
unidad de ejecucin Monteblanco. El proyecto especfico de la estacin
de bombeo se deber presentar en una separata, incluyendo su plan de
mantenimiento.
El pozo P1 se debe ubicar en el lmite de la actuacin con Xelar-
do. Falta sealar accesos de parcelas y ubicacin de fosas spticas.
Los pozos deben ser con tapa de fundicin gris (UNE-EN 124, D-400,
modelo municipal, y con junta elstica.
Se debe prever 2 acometidas ms en zona verde SJL y en equi-
pamiento PID-3. La ubicacin de las acometidas en las viviendas con
servicio actual debe estar en el mismo punto y en las nuevas parcelas
intentar parearlas para cada dos una hornacina doble (viviendas futuras).
Faltan detalles de la instalacin.
En la medicin de las obras de urbanizacin se incluyen 36 aco-
metidas, a nuestro criterio deben 37 uds + 1 SJL (zona verde) + 1
PID-3 (Pozo y CT de Baldomero Prieto). Una por cada servicio y por
cada parcela derivada del proyecto de reparcelacin o, en su caso, con
licencia de segregacin o edificacin, de manera que los costes de las
acometidas adicionales que se soliciten por cada interesado (es decir,
cuando soliciten ms de una por parcela), se facturarn aparte, a cargo
exclusivo del solicitante y previa peticin por escrito.
En el presupuesto parcial n 12 control de calidad, debe incluirse
la inspeccin con cmara del saneamiento valorada en 1480 (PEM),
para unos 540 ml.
Las secciones tipo (proyectos tipo) de la instalacin elctrica
correspondiente a la unidad de ejecucin Monteblanco se ajustar a
las normas particulares de la compaa suministradora a su peticin e
indicaciones. La potencia solicitada a la compaa suministradora con-
templar una demanda de potencia por vivienda existente o edificable
en parcela de 9.200 w.
Justificar que los puntos de luz de luminaria Carandini STA-250/
GC-Q con lmpara VSAP 100/150, en columnas de 6 m y a equidistan-
cia para viario tipo D3, D4, ME4b en perimetrales de velocidad mode-
rada y nivel peatonal S3, S4. No deben superar una separacin mayor
de 40 m.
Instalaciones de alumbrado en zona verde de eficiencia energtica
viario tipo E2. En la calle del Teixo se considera que falta la colocacin
de una luminaria.
Segundo. Adjudicar definitivamente la ejecucin del programa de
actuacin integrada por gestin indirecta de la unidad de ejecucin 18-
Monteblanco en suelo urbano residencial, zona de viviendas unifami-
liares aisladas del PGOU de Llria, a la entidad mercantil UTE Rocisa
Hispnica, SL-Vaseco, SL, quedando supeditada al cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. El importe de las cargas de urbanizacin por el que se reali-
za la adjudicacin sin IVA es de setecientos cuarenta y un mil doscientos
quince euros con cuarenta y dos cntimos (741.215,42 ), ms IVA al
tipo impositivo del 21 por ciento es de ciento cincuenta y cinco mil seis-
cientos cincuenta y cinco euros con veinticuatro cntimos (155.655,242
), respecto del cual se habrn de cumplir estas condiciones:
a) En dicho importe se incluyen las obras de urbanizacin de toda
la unidad de ejecucin 18 y sus conexiones exteriores, y las obras de
urbanizacin de electrificacin del pozo de Monteblanco ya ejecutadas
y liquidadas cuya imposicin deriva del canon de urbanizacin apro-
bado mediante ordenanza municipal, y cuya cuanta final asciende a la
cantidad de 56.430,92 ms IVA al tipo impositivo del 21por ciento, el
IVA asciende a 11.850,49 .
Cargas de urbanizacin ms IVA
al 21 por ciento 828.589,24
Canon de urbanizacin (coste real girado)
al 21 por ciento 68.281,42
Total cargas ms IVA 896.870,66
Num. 7006 / 18.04.2013 10487
b) Qualsevol increment de crregues ha destar justificat en causes
objectives imprevistes i ha de ser aprovat prviament per lajuntament.
c) Els costos estimats del control de qualitat que ha de contractar
lAjuntament de Llria, que, segons les bases particulars, sn de 18.000
euros, hauran de ser ingressats en la Tresoreria municipal en el termini
que sindique en el requeriment municipal que en el seu moment es
dirigisca a este efecte a lurbanitzador.
Quart. La garantia definitiva, per import de 74.121,54 euros,
la ingressar lurbanitzador en la Tresoreria municipal en el termini
mxim de 15 dies hbils, comptats des de la notificaci del present
acord daprovaci i adjudicaci del programa, per qualsevol dels mit-
jans a qu es referixen les bases particulars que regixen lactuaci (base
XXIV.3). En cas daval, ser un aval bancari solidari, amb renncia
al benefici dexcussi, de vigncia indefinida i executable al primer
requeriment municipal.
Abans de la firma del contracte shauran dingressar tamb els gas-
tos a qu es referixen les bases particulars (base XXVI), incloses les
taxes previstes en la base XXVII de lordenana municipal reguladora
de les bases generals per a la programaci dactuacions integrades per
gesti indirecta.
Quint. Els terminis dexecuci i desplegament del programa dactu-
aci integrada seran els previstos en les bases particulars, queda sotms
lurbanitzador al rgim de penalitzacions per incompliment contingut en
les bases dites. Per a lexecuci de les obres durbanitzaci, el termini
ser de 12 mesos des de linici, perqu ho ha proposat aix lurbanit-
zador.
Lexecuci de les obres es realitzar amb subjecci al que establixen
les bases particulars (base X i concordants als informes tcnics muni-
cipals sobre el projecte durbanitzaci desta unitat, dels quals ja en t
una cpia lagent urbanitzador, ha daportar este els informes favorables
de les companyies explotadores dels distints servicis pblics (energia
elctrica, aigua potable, telefonia, gas, etc.) i ha de realitzar-se els punts
de connexi a les xarxes existents de forma consensuada amb lAjun-
tament de Llria.
Sext. Requerir a lurbanitzador perqu en el termini dun mes comp-
tat de la mateixa manera que en el punt anterior, comparega davant de
lAjuntament de Llria per a subscriure el contracte de programaci,
prvia acreditaci de lingrs de la garantia definitiva i de tots els altres
gastos esmentats ms amunt.
El contracte el redactar lAjuntament i sajustar en el format i
contingut al que saplica habitualment en altres actuacions integrades
en el marc de la legislaci aplicable a este efecte, amb les modificacions
que es deriven del que establix el present acord.
Aix mateix, i de conformitat amb les indicacions contingudes en
linforme conjunt ems el 8 de mar de 2013 pel secretari general i per
linterventor, ats que les obres delectrificaci de la UE 18 Monteblan-
co, finanades a travs del cnon durbanitzaci, estan completament
executades i han sigut pagades de manera anticipada per lAjuntament
de Llria, en la formalitzaci del contracte de la programaci shaur
destablir la forma en la qual lagent urbanitzador transferir limport
corresponent a les quantitats cobrades pel concepte dit. En tots els casos,
en les liquidacions que vol lagent urbanitzador, als propietaris afectats
per lactuaci, haur despecificar-se de manera independent limport
corresponent al cnon durbanitzaci de la resta de les crregues gira-
des. En el supsit que existisquen impagaments que, en aplicaci de la
normativa vigent, el cobrament dels quals haja de ser gestionats per la
via executiva de constrenyiment per part de lAjuntament, una vegada
cobrats, lAjuntament descomptar de limport que haja de transferir a
lagent urbanitzador les quantitats corresponents als ingressos derivats
del cnon durbanitzaci.
Sptim. Notificar el present acord als interessats, informant-los dels
recursos que procedixen tant contra el programa dactuaci integrada
com contra els actes que es produsquen en laplicaci, en all que no
fra ajustat a dret tal com disposa larticle 166.5 de la LUV.
Octau. Publicar un anunci en els diaris oficials a qu es referix lar-
ticle 132 de la Llei Urbanstica Valenciana (LUV) i en el Butllet Oficial
de la Provncia de Valncia i el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-
na, donant compte de laprovaci i adjudicaci del programa.
b) Cualquier incremento de cargas ha de estar justificado en causas
objetivas imprevistas y ha de ser aprobado previamente por el Ayunta-
miento.
c) Los costes estimados del control de calidad a contratar por el
Ayuntamiento de Llria, que segn las bases particulares son de 18.000
euros, habrn de ser ingresados en la Tesorera municipal en el plazo
que se indique en el requerimiento municipal que en su momento se
dirija a tal efecto al urbanizador.
Cuarto. La garanta definitiva, por importe de 74.121,54 euros,
se ingresar por el urbanizador en la Tesorera municipal en el plazo
mximo de 15 das hbiles, contados desde la notificacin del presente
acuerdo de aprobacin y adjudicacin del programa, por cualquiera de
los medios a que se refieren las bases particulares que rigen la actuacin
(base XXIV.3). En caso de aval, ser un aval bancario solidario, con
renuncia al beneficio de excusin, de vigencia indefinida y ejecutable
al primer requerimiento municipal.
Antes de la firma del contrato se habrn de ingresar tambin los
gastos a que se refieren las bases particulares (base XXVI), incluidas las
tasas previstas en la base XXVII de la ordenanza municipal reguladora
de las bases generales para la programacin de actuaciones integradas
por gestin indirecta.
Quinto. Los plazos de ejecucin y desarrollo del programa de actua-
cin integrada sern los previstos en las bases particulares, quedando
sometido el urbanizador al rgimen de penalizaciones por incumpli-
miento contenido en dichas bases. Para la ejecucin de las obras de
urbanizacin, el plazo ser de 12 meses a contar desde su inicio, por
haberlo as propuesto el urbanizador.
La ejecucin de las obras se realizar con sujecin a lo establecido
en las bases particulares (base X y concordantes), a los informes tc-
nicos municipales sobre el proyecto de urbanizacin de esta unidad,
de los que ya tiene copia el agente urbanizador, debiendo aportar ste
los informes favorables de las compaas explotadoras de los distintos
servicios pblicos (energa elctrica, agua potable, telefona, gas, etc.),
y teniendo que realizarse los puntos de conexin a las redes existentes
de forma consensuada con el Ayuntamiento de Llria.
Sexto. Requerir al urbanizador para que en el plazo de un mes con-
tado de igual forma que en el punto anterior, comparezca ante el Ayun-
tamiento de Llria para suscribir el contrato de programacin, previa
acreditacin del ingreso de la garanta definitiva y de todos los dems
gastos antes referidos.
El contrato se redactar por el Ayuntamiento y se ajustar en su
formato y contenido al que se aplica habitualmente en otras actuacio-
nes integradas en el marco de la legislacin aplicable al efecto, con las
modificaciones que se deriven de lo establecido en el presente acuer-
do.
Asimismo, y de conformidad con las indicaciones contenidas en el
informe conjunto emitido el 8 de marzo de 2013 por el secretario gene-
ral y por el interventor, dado que las obras de electrificacin de la UE
18 Monteblanco financiadas a travs del canon de urbanizacin estn
completamente ejecutadas y han sido pagadas de manera anticipada
por el Ayuntamiento de Llria, en la formalizacin del contrato de la
programacin se deber establecer la forma en la cual el agente urbani-
zador transferir el importe correspondiente a las cantidades cobradas
por dicho concepto. En todo caso, en las liquidaciones que quiere el
agente urbanizador, a los propietarios afectados por la actuacin, deber
especificarse de manera independiente el importe correspondiente al
canon de urbanizacin del resto de las cargas giradas. En el supuesto
que existan impagos que, en aplicacin de la normativa vigente, tengan
que ser gestionados su cobro por la va ejecutiva de apremio por parte
del Ayuntamiento, una vez cobrados los mismos, el Ayuntamiento des-
contar del importe a transferir al agente urbanizador las cantidades
correspondientes a los ingresos derivados del canon de urbanizacin.
Sptimo. Notificar el presente acuerdo a los interesados, infor-
mndoles de los recursos que proceden tanto contra el programa de
actuacin integrada como los actos que se produzcan en aplicacin del
mismo, en lo que no fuere ajustado a derecho tal y como dispone el
artculo 166.5 de la LUV.
Octavo. Publicar un anuncio en los diarios oficiales a que se refiere
el artculo 132 de la Ley Urbanstica Valenciana (LUV) y en el Boletn
Oficial de la Provincia de Valencia y el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, dando cuenta de la aprobacin y adjudicacin del progra-
ma.
Num. 7006 / 18.04.2013 10488
Nov. Enviar una certificaci del present acord i una cpia de les
actuacions a la conselleria competent en matria durbanisme.
Deu. Facultar la Junta de Govern Local i la Regidoria Delegada
dUrbanisme, Urbanitzacions i Medi ambient per a adoptar totes les
resolucions que siguen necessries per a lexecuci del present acord,
en tots els extrems.
Llria, 5 dabril de 2013. La regidora delegada dUrbanisme, Urba-
nitzacions i Medi Ambient (R de lalcalde nmero 1488/2012, de 13 de
juny): Remedios Mazzolari Tortajada.
Noveno. Remitir certificacin del presente acuerdo y copia de las
actuaciones a la conselleria competente en materia de Urbanismo.
Diez. Facultar a la Junta de Gobierno Local y a la Concejala Dele-
gada de Urbanismo, Urbanizaciones y Medioambiente para adoptar
cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecucin del presente
acuerdo, en todos sus extremos.
Llria, 5 de abril de 2013. La concejala delegada de Urbanismo,
Urbanizaciones y Medio Ambiente (R del alcalde n. 1488/2012, de 13
de junio): Remedios Mazzolari Tortajada.
Num. 7006 / 18.04.2013 10489
Ajuntament dElx Ayuntamiento de Elche
Informacin pblica del canvi ds de la parcella situada
en el carrer Cauce, cantonada al carrer President Lzaro
Crdenas del Ro. [2013/3621]
Informacin pblica del cambio de uso de la parcela situa-
da en la calle Cauce, esquina a la calle Presidente Lzaro
Crdenas del Ro. [2013/3621]
El Ple de lAjuntament, en sessi celebrada el 25 de mar de 2013,
adopt lacord segent:
Sotmetre a informaci pblica durant el termini dun mes des de la
publicaci de lanunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i
en un diari no oficial dmplia difusi, el canvi ds de la parcella situ-
ada en el carrer Cauce, cantonada al carrer President Lzaro Crdenas
del Ro. Ds educatiu-cultural (F-ED) canvia a s administratiu-insti-
tucional i educatiu-cultural (F/AD-ED).
Lexpedient complet estar exposat al pblic en les oficines del Ser-
vici Jurdic dOrdenaci Urbana i Infraestructures, situades en la plaa
Menndez y Pelayo, 2, 3r, en horari de 09.00 a 14.00 hores.
Elx, 3 dabril de 2013. El tinent dalcalde dOrdenaci Urbana i
Infraestructures: Vicente J. Granero Miralles.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesin celebrada el da 25 de marzo
de 2013, adopt el siguiente acuerdo:
Someter a informacin pblica durante el plazo de un mes desde la
publicacin del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en un diario no oficial de amplia difusin, el cambio de uso de la
parcela situada en la calle Cauce, esquina a la calle Presidente Lzaro
Crdenas del Ro. De uso educativo-cultural (F-ED) cambia a uso admi-
nistrativo-institucional y educativo-cultural (F/AD-ED).
El expediente completo estar expuesto al pblico en las oficinas
del Servicio Jurdico de Ordenacin Urbana e Infraestructuras, sitas en
la plaza Menndez y Pelayo, 2, 3. en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Elche, 3 de abril de 2013. El teniente de alcalde de Ordenacin
Urbana e Infraestructuras: Vicente J. Granero Miralles.
Num. 7006 / 18.04.2013 10490
Conselleria dEducaci, Cultura i Esport Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte
Licitaci nmero CNMY12/FQ00D/78. Servici de realit-
zaci del mdul de formaci en centres de treball (FCT)
a Europa per a estudiants de Formaci Professional en
2013. [2013/3726]
Licitacin nmero CNMY12/FQ00D/78. Servicio de rea-
lizacin del mdulo de formacin en centros de trabajo
(FCT) en Europa para estudiantes de Formacin Profesio-
nal en 2013. [2013/3726]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria dEducaci, Cul-
tura i Esport.
b) Dependncia que tramita lexpedient: Servici de Contractaci.
c) Nmero dexpedient: CNMY12/FQ00D/78.
2. Objecte del contracte
a) Descripci de lobjecte: servici de realitzaci del mdul de for-
maci en centres de treball (FCT) a Europa per a estudiants de Formaci
Professional en 2013.
b) Divisi per lots i nmero: 5.
c) Termini dexecuci: 8 mesos a comptar de lendem de la forma-
litzaci del contracte.
3. Tramitaci i procediment
a) Tramitaci: ordinria.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitaci, import total: 600.000,00 euros (IVA
exempt).
5. Garanties
a) Provisional: no se nexigix.
b) Definitiva: 5 per cent de limport dadjudicaci, excls lIVA,
de conformitat amb larticle 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual saprova el text refs de la Llei de Contractes
del Sector Pblic.
6. Anunci i obtenci de documentaci i informaci
En la pgina web <http://www.contratacion.gva.es>.
Obtenci dinformaci:
a) Entitat: Conselleria dEducaci, Cultura i Esport, Servici de Con-
tractaci.
b) Domicili: av. de Campanar, nm. 32, escala 2, 2n pis.
c) Localitat i codi postal: Valncia 46015.
d) Telfon: 961 970 224 / 961 970 217.
e) Telefax: 961 970 034. Adrea de correu electrnic:
<educontratacion@gva.es>.
f) Consultes tcniques: 961 923 329.
7. Requisits especfics del contractista
Solvncia econmica i tcnica: la indicada en lapartat 8 del quadro
de caracterstiques del contracte.
Classificaci: no se nexigix.
8. Presentaci dels sobres
a) Termini de presentaci dels sobres 1 (documentaci adminis-
trativa), sobres 2 (proposici tcnica i relativa a criteris la ponderaci
dels quals depenga dun ju de valor) i sobres 3 (proposici econmica
i relativa a criteris quantificables econmicament): fins al dia 7 de maig
de 2013, a les 14.00 hores.
b) Lloc de presentaci:
Entitat: Registre General de la Conselleria dEducaci, Cultura i
Esport.
Domicili: av. de Campanar, 32.
Localitat i codi postal: Valncia 46015.
c) Admissi de variants: no.
9. Tota la informaci relativa al desenrotllament deste procediment
es publicar en <http://www.contratacion.gva.es>.
El resultat de la qualificaci prvia dels sobres 1 es publicar en
la pgina web <http://www.contratacion.gva.es> el dia 15 de maig de
2013. Lobertura del sobre 2 (proposici tcnica i relativa a criteris la
ponderaci dels quals depenga dun ju de valor) tindr lloc a la sala
dactes de la Conselleria dEducaci, Cultura i Esport el dia 17 de maig
de 2013 a les 12.30 hores. El dia, hora i lloc de lobertura del sobre 3 es
publicar en la plataforma de contractaci de la Generalitat, una vegada
shaja avaluat la documentaci presentada en el sobre 2, de conformitat
amb el que establix el Reglament de desplegament social de la Llei
30/2007, de 30 doctubre, de Contractes del Sector Pblic.
10. Gastos danuncis
Els gastos danuncis seran a compte de ladjudicatari.
Valncia, 15 dabril de 2013. La consellera dEducaci, Cultura i
Esport, p. d. (RC 26.03.2013, DOCV 6993), la subsecretria: Virginia
Jimnez Martnez.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Educacin,
Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin.
c) Nmero de expediente: CNMY12/FQ00D/78
2. Objeto del contrato
a) Descripcin del objeto: servicio de realizacin del mdulo de
formacin en centros de trabajo (FCT) en Europa para estudiantes de
Formacin Profesional en 2013.
b) Divisin por lotes y nmero: 5.
c) Plazo de ejecucin: 8 meses a contar desde el da siguiente a la
formalizacin del contrato.
3. Tramitacin y procedimiento
a) Tramitacin: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitacin, importe total: 600.000,00 euros
(IVA exento).
5. Garantas
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicacin, excluido el
IVA, de conformidad con el artculo 95 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pblico.
6. Anuncio y obtencin de documentacin e informacin
En la pgina web <http://www.contratacion.gva.es>.
Obtencin de informacin:
a) Entidad: Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte, Servicio
de Contratacin.
b) Domicilio: av. Campanar nm. 32, escalera 2, 2. piso.
c) Localidad y cdigo postal: Valencia 46015.
d) Telfono: 961 970 224 / 961 970 217
e) Telefax: 961 970 034. Direccin de correo electrnico:
<educontratacion@gva.es>.
f) Consultas tcnicas: 961 923 329.
7. Requisitos especficos del contratista
Solvencia econmica y tcnica: la indicada en el apartado 8. del
cuadro de caractersticas del contrato.
Clasificacin: no se exige.
8. Presentacin de los sobres
a) Plazo de presentacin de los sobres 1 (documentacin admi-
nistrativa), sobres 2 (proposicin tcnica y relativa a criterios de cuya
ponderacin dependa de un juicio de valor) y sobres 3 (proposicin
econmica y relativa a criterios cuantificables econmicamente): hasta
el da 7 de mayo de 2013, a las 14.00 horas.
b) Lugar de presentacin:
Entidad: Registro General de la Conselleria de Educacin, Cultura
y Deporte.
Domicilio: av. de Campanar, 32.
Localidad y cdigo postal: Valencia 46015.
c) Admisin de variantes: no.
9. Toda la informacin relativa al desarrollo de este procedimiento
se publicar en <http://www.contratacion.gva.es>.
El resultado de la calificacin previa de los sobres 1 se publicar en
la pgina web <http://www.contratacion.gva.es> el da 15 de mayo de
2013. La apertura del sobre 2 (proposicin tcnica y relativa a criterios
cuya ponderacin dependa de un juicio de valor) tendr lugar en el saln
de actos de la Conselleria de Educacin, Cultura y Deporte el da 17 de
mayo de 2013, a las 12.30 horas. El da, hora y lugar de la apertura del
sobre 3 se publicar en la plataforma de contratacin de la Generalitat,
una vez se haya valorado la documentacin presentada en el sobre 2, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de desarrollo social de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico.
10. Gastos de anuncios
Los gastos de anuncios sern por cuenta del adjudicatario.
Valencia, 15 de abril de 2013. La consellera de Educacin, Cultura
y Deporte, p.d. (RC 26.03.2013, DOCV 6993), la subsecretaria: Virginia
Jimnez Martnez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10491
Servei Valenci dOcupaci i Formaci Servicio Valenciano de Empleo y Formacin
Adjudicaci nmero CNMY08/1A1C/46. Obres de cons-
trucci del nou Centre SERVEF dOcupaci de Manises.
[2013/3664]
Adjudicacin nmero CNMY08/1A1C/46. Obras de cons-
truccin del nuevo Centro SERVEF de Empleo de Mani-
ses. [2013/3664]
Una vegada resolt el contracte CNMY08/1A1C/46, adjudicat defi-
nitivament en data 17 de juliol de 2009 en favor de Valcomar, SA, sha
efectuat, de conformitat amb el que disposa la redacci original de lar-
ticle 135.5 de la Llei 30/2007, de 30 doctubre, de Contractes del Sector
Pblic, nova adjudicaci definitiva, segons el detall segent:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Servici Valenci dOcupaci i Formaci (SER-
VEF).
b) Dependncia que tramita lexpedient: Servici de Contractaci i
Gesti Patrimonial.
c) Nmero dexpedient: CNMY08/1A1C/46.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripci de lobjecte: Obres de construcci del nou Centre
SERVEF dOcupaci de Manises.
c) Butllet o diari oficial i data de publicaci de lanunci de licita-
ci: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nmero 5918 de 22 de
desembre de 2008.
3. Tramitaci, procediment i forma dadjudicaci.
a) Tramitaci: ordinria.
b) Procediment: obert.
c) Forma: pluralitat de criteris.
4. Pressupost base de licitaci
a) Preu de licitaci: un mili set-cents vint-i-tres mil cinc-cents
noranta-set euros amb cinquanta-un cntims (1.723.597,51 euros), IVA
excls.
b) Import de lIVA: dos-cents setanta-cinc mil set-cents setanta-cinc
euros amb seixanta cntims (275.775,60 euros).
c) Total pressupost: un mili nou-cents noranta-nou mil tres-cents
setanta-tres euros amb onze cntims (1.999.373,11 euros).
5. Nova adjudicaci
a) Data: 1 de mar de 2013.
b) Contractista: Constructora San Jos, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de la nova adjudicaci: set-cents quaranta-un mil sis-
cents seixanta-un euros amb quaranta cntims (741.661,40 euros), IVA
excls.
Import de lIVA: cent cinquanta-cinc mil set-cents quaranta-huit
euros amb huitanta-nou cntims (155.748,89 euros).
Total import dadjudicaci: huit-cents noranta-set mil quatre-cents
deu euros amb vint-i-nou cntims (897.410,29 euros).
Valncia, 10 dabril de 2013. El director general: Fernando Daz
Requena.
Habiendo sido resuelto el contrato CNMY08/1A1C/46, adjudicado
definitivamente en fecha 17 de julio de 2009 en favor de Valcomar,
SA, se ha efectuado, de conformidad con lo dispuesto en la redaccin
original del artculo 135.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Pblico, una nueva adjudicacin definitiva, segn el
siguiente detalle:
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicio Valenciano de Empleo y Formacin (SER-
VEF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin
y Gestin Patrimonial.
c) Nmero de expediente: CNMY08/1A1C/46.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripcin del objeto: Obras de construccin del nuevo Centro
SERVEF de Empleo de Manises
c) Boletn o diario oficial y fecha de publicacin del anuncio de
licitacin: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nmero 5918, de
22 de diciembre de 2008.
3. Tramitacin, procedimiento y forma de adjudicacin
a) Tramitacin: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitacin
a) Precio de licitacin: un milln setecientos veintitrs mil quinien-
tos noventa y siete euros con cincuenta y un cntimos (1.723.597,51
euros), IVA excluido.
b) Importe del IVA: doscientos setenta y cinco mil setecientos seten-
ta y cinco euros con sesenta cntimos (275.775,60 euros).
c) Total presupuesto: un milln novecientos noventa y nueve
mil trescientos setenta y tres euros con once cntimos (1.999.373,11
euros).
5. Nueva adjudicacin
a) Fecha: 1 de marzo de 2013.
b) Contratista: Constructora San Jos, SA.
c) Nacionalidad: espaola.
d) Importe de la nueva adjudicacin: setecientos cuarenta y un
mil seiscientos sesenta y un euros con cuarenta cntimos (741.661,40
euros), IVA excluido.
Importe del IVA: ciento cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y
ocho euros con ochenta y nueve cntimos (155.748,89 euros).
Total importe de adjudicacin: ochocientos noventa y siete mil cua-
trocientos diez euros con veintinueve cntimos (897.410,29 euros).
Valencia, 10 de abril de 2013. El director general: Fernando Daz
Requena.
Num. 7006 / 18.04.2013 10492
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto
Licitaci nmero 6/13. Servici dinspecci peridica de les
installacions elctriques en locals de pblica concurrn-
cia. [2013/3592]
Licitacin nmero 6/13. Servicio de inspeccin peridica
de las instalaciones elctricas en locales de pblica con-
currencia. [2013/3592]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependncia que tramita lexpedient: Departament de Patrimoni-
Contractaci.
c) Nmero dexpedient: 6/13.
2. Objecte del contracte
a) Descripci de lobjecte: servici dinspecci peridica de les
installacions elctriques en locals de pblica concurrncia.
b) Divisi per lots i nombre: no.
c) Lloc dexecuci: Sagunt.
d) Termini dexecuci i vigncia: dos anys prorrogables per dos
anys ms, amb lacord previ exprs dambds parts.
3. Tramitaci, procediment i forma dadjudicaci
a) Tramitaci: ordinria.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econmicament ms avantatjosa en funci de
diversos criteris.
4. Pressupost base de licitaci
a) Trenta-nou mil cent noranta-huit euros i seixanta cntims
(39.198,60 ), ms huit mil dos-cents trenta-un euros i setanta cntims
en concepte dIVA (8.231,70 ), total 47.430,30 , dacord amb els
preus unitaris, i segons la distribuci danualitats segent:
2013: 19.599,30 + 4.115,85 en concepte dIVA.
2014: 19.599,30 + 4.115,85 en concepte dIVA
Preus unitaris:
Uts.=83; Uts./any=1; /Ut.=90,00; /any=7.470. Concepte. Unitat
dInspecci peridica anual de la installaci elctrica en local de pbli-
ca concurrncia no inclosa en lannex I de lOrde de 31 de gener de
1990, segons condicions establides en el present plec de prescripcions
tcniques.
Uts.=15; Uts./any=4; /Ut.=150,00; /any=9.000,00. Concepte.
Unitat dinspecci peridica anual de la installaci elctrica en local de
pblica concurrncia inclosa en lannex I de lOrde de 31 de gener de
1990, segons condicions establides en el present plec de prescripcions
tcniques.
b) Criteris dadjudicaci: els que consten en lapartat F de lannex
I del plec de clusules administratives particulars.
5. Garantia provisional: 2.351,91 .
6. Obtenci de documentaci i informaci
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Patrimoni-Con-
tractaci, i en la web institucional <www.aytosagunto.es>, dins del per-
fil del contractant de la Generalitat Valenciana.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telfon: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Data lmit dobtenci de documents i informaci: fins a lltim
dia del termini de presentaci dofertes.
7. Requisits especfics del contractista
a) Els que consten en lapartat G de lannex I dels plecs de clusules
administratives particulars.
b) Altres requisits:
Les empreses licitadors acreditaran per mitj de certificat la seua
inscripci en el Registre integrat industrial dempreses installadors en
baixa tensi.
8. Presentaci dofertes o de les sollicituds de participaci
a) Data lmit de presentaci: siniciar amb la publicaci de lanunci
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i conclour quan es
complisquen 15 dies naturals, comptats a partir de lendem de la seua
publicaci en el butllet i, si este fra dissabte o festiu, el segent dia
hbil. Les proposicions, ajustades al model oficial que figura al final
deste plec.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patri-
monio-Contratacin.
c) Nmero de expediente: 6/13.
2. Objeto del contrato
a) Descripcin del objeto: servicio de inspeccin peridica de las
instalaciones elctricas en locales de pblica concurrencia.
b) Divisin por lotes y nmero: no.
c) Lugar de ejecucin: Sagunto.
d) Plazo de ejecucin y vigencia: dos aos prorrogables por dos
aos ms, previo acuerdo expreso de ambas partes.
3. Tramitacin, procedimiento y forma de adjudicacin
a) Tramitacin: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta econmicamente ms ventajosa en funcin de
varios criterios.
4. Presupuesto base de licitacin
a) Treinta y nueve mil ciento noventa y ocho euros con sesenta cn-
timos (39.198,60 ), ms ocho mil doscientos treinta y un euro con
setenta cntimos en concepto de IVA (8.231,70 ), total 47.430,30 ,
de acuerdo con los precios unitarios, y segn la siguiente distribucin
de anualidades:
2013: 19.599,30 + 4.115,85 en concepto de IVA.
2014: 19.599,30 + 4.115,85 en concepto de IVA
Precios unitarios:
Uds.=83; Uds./ao=1; /Ud.=90,00; /ao=7.470. Concepto. Uni-
dad de inspeccin peridica anual de la instalacin elctrica en local
de pblica concurrencia no incluida en el anexo I de la Orden de 31 de
enero de 1990, segn condiciones establecidas en el presente pliego de
prescripciones tcnicas.
Uds.=15; Uds./ao=4; /Ud.=150,00; /ao=9.000,00. Concepto.
Unidad de inspeccin peridica anual de la instalacin elctrica en local
de pblica concurrencia incluida en el anexo I de la Orden de 31 de
enero de 1990, segn condiciones establecidas en el presente pliego de
prescripciones tcnicas.
b) Criterios de adjudicacin: los que constan en el apartado F del
anexo I del pliego de clusulas administrativas particulares.
5. Garanta provisional: 2.351,91 .
6. Obtencin de documentacin e informacin
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Patrimonio-
Contratacin, y en la web institucional <www.aytosagunto.es>, dentro
del perfil del contratante de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Autonoma, 2.
c) Cdigo postal y localidad: 46500 Sagunto.
d) Telfono: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Fecha lmite de obtencin de documentos e informacin: hasta el
ltimo da del plazo de presentacin de ofertas.
7. Requisitos especficos del contratista
a) Los que constan en el apartado G del anexo I de los pliegos de
clusulas administrativas particulares.
b) Otros requisitos:
Las empresas licitadoras acreditarn mediante certificado su ins-
cripcin en el Registro integrado industrial de empresas instaladores
en baja tensin.
8. Presentacin de ofertas o de las solicitudes de participacin
a) Fecha lmite de presentacin: se iniciar con la publicacin del
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y concluir
cuando se cumplan 15 das naturales, contados a partir del da siguiente
al de su publicacin en el boletn y, si este fuera sbado o festivo, el
siguiente da hbil. Las proposiciones, ajustadas al modelo oficial que
figura al final de este pliego.
Num. 7006 / 18.04.2013 10493
b) Documentaci a presentar: la que consta en la clusula sexta del
plec de clusules administratives particulars. Es presentaren en tres
sobres tancats (A, B, C) els documents segents:
Sobre A: documentaci administrativa.
Sobre B: documentaci relativa als criteris dadjudicaci suscep-
tibles de ser ponderables en funci dun ju de valor - referncies tc-
niques.
Sobre C: documentaci relativa als criteris avaluables automtica-
ment - oferta econmica:
Tot aix en la forma i models determinats en el plec de clusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentaci: Registre General de lAjuntament de Sagunt,
denominat SAIC (Servici dAtenci i Informaci al Ciutad), en lhorari
datenci al pblic, siti en el carrer del Cam Reial, nmero 65, i en la
plaa del Sol, Tinncia dAlcaldia, dels nuclis de Sagunt i el Port de
Sagunt.
Termini durant el qual el licitador estar obligat a mantindre la seua
oferta: dos mesos comptats des de lacte pblic dobertura de les pro-
posicions econmiques.
9. Obertura dofertes
a) Entitat: Ajuntament.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Localitat: Sagunt.
d) Data: la mesa de contractaci es constituir els dilluns segon i
quart de cada mes per a procedir a lobertura de la documentaci.
e) Hora: 09.30 del mat.
f) El lloc, el dia i lhora de lobertura dels sobres B i C es publicar
en el perfil del contractant.
10. Gastos danuncis
A crrec del contractista.
Sagunt, 10 dabril de 2013. Lalcalde president: Alfredo C. Castell
Sez.
b) Documentacin a presentar: la que consta en la clusula sexta del
pliego de clusulas administrativas particulares. Se presentaran en tres
sobres cerrados (A, B, C) los documentos siguientes:
Sobre A: documentacin administrativa.
Sobre B: documentacin relativa a los criterios de adjudicacin
susceptibles de ser ponderables en funcin de un juicio de valor - refe-
rencias tcnicas.
Sobre C: documentacin relativa a los criterios evaluables autom-
ticamente - oferta econmica:
Todo ello en la forma y modelos determinados en el pliego de clu-
sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentacin: Registro General del Ayuntamiento de
Sagunto, denominado SAIC (Servicio de Atencin e Informacin al
Ciudadano), en el horario de atencin al pblico, sito en la calle del
Camino Real, nmero 65, y en la plaza del Sol, Tenencia de Alcalda,
de los ncleos de Sagunto y el Puerto de Sagunto.
c) Plazo durante el cual el licitador estar obligado a mantener su
oferta: dos meses contados desde el acto pblico de apertura de las pro-
posiciones econmicas.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Autonoma, 2.
c) Localidad: Sagunto.
d) Fecha: la mesa de contratacin se constituir los lunes segundo y
cuarto de cada mes para proceder a la apertura de la documentacin.
e) Hora: 09.30 de la maana.
f) El lugar, da y hora de la apertura de los sobres B y C se publicar
en el perfil del contratante
10. Gastos de anuncios
A cargo del contratista.
Sagunto, 10 de abril de 2013. El alcalde presidente: Alfredo C.
Castell Sez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10494
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto
Licitaci nmero 8/13. Arrendament de dos motocicletes,
amb opci a compra, per a la Policia Local. [2013/3593]
Licitacin nmero 8/13. Arrendamiento de dos motocicle-
tas, con opcin a compra, para la Polica Local. [2013/3593]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependncia que tramita lexpedient: Departament de Patrimoni-
Contractaci.
c) Nmero dexpedient: 8/13.
2. Objecte del contracte
a) Descripci de lobjecte: arrendament de dos motocicletes, amb
opci a compra, per a la Policia Local.
b) Divisi per lots i nombre: no.
c) Lloc dexecuci: Sagunt.
d) Termini dexecuci i vigncia: des de la formalitzaci del con-
tracte fins al 31 de desembre de 2016.
3. Tramitaci, procediment i forma dadjudicaci
a) Tramitaci: ordinria:
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econmicament ms avantatjosa en funci de
diversos criteris.
4. Pressupost base de licitaci
a) El tipus de licitaci: cinquanta-cinc mil cinc-cents trenta-set euros
i vint cntims (55.537,20 ), ms onze mil sis-cents seixanta-dos euros
i huitanta-un cntims (11.662,81 ). Segons la distribuci danualitats
segent:
2013: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2014: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2015: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2016: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
b) Criteris dadjudicaci: els que consten en lapartat F de lannex
I del plec de clusules administratives particulars.
5. Garantia provisional
1.666,11 .
6. Obtenci de documentaci i informaci
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Patrimoni-Con-
tractaci, en la web institucional <www.aytosagunto.es>, perfil del con-
tractant, en la plataforma de la Generalitat Valenciana.
b) Domicili: Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telfon: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Data lmit dobtenci de documents i informaci: fins a lltim
dia del termini de presentaci dofertes.
7. Requisits especfics del contractista
a) Classificaci del contractista: no.
b) Altres requisits: solvncia econmica, financera i professional.
Annex I, apartat G, del plec de clusules administratives particulars.
8. Presentaci dofertes o de les sollicituds de participaci
a) Data lmit de presentaci: siniciar amb la publicaci de lanun-
ci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i conclour quan es
complisquen 15 dies naturals, comptats a partir de lendem de la seua
publicaci en el butllet i, si este fra dissabte o festiu, el segent dia
hbil. Les proposicions, ajustades al model oficial que figura al final
deste plec.
b) Documentaci a presentar: la que consta en la clusula sexta del
plec de clusules administratives particulars.
c) Lloc de presentaci: Registre General de lAjuntament de Sagunt,
denominat SAIC (Servici dAtenci i Informaci al Ciutad), en lho-
rari datenci al pblic, siti en el carrer del Cam Reial, nmero 65, de
Sagunt, i en la plaa del Sol, Tinncia dAlcaldia, del Port Sagunt.
d) Termini durant el qual el licitador estar obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos.
9. Obertura dofertes
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt.
b) Data: la mesa de contractaci es constituir el dilluns segon i
quart de cada mes.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patri-
monio-Contratacin.
c) Nmero de expediente: 8/13.
2. Objeto del contrato
a) Descripcin del objeto: arrendamiento de dos motocicletas, con
opcin a compra, para la Polica Local.
b) Divisin por lotes y nmero: no.
c) Lugar de ejecucin: Sagunto.
d) Plazo de ejecucin y vigencia: desde la formalizacin del contra-
to hasta el 31 de diciembre de 2016.
3. Tramitacin, procedimiento y forma de adjudicacin
a) Tramitacin: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta econmicamente ms ventajosa en funcin de
varios criterios.
4. Presupuesto base de licitacin
a) El tipo de licitacin: cincuenta y cinco mil quinientos treinta y
siete euros con veinte cntimos (55.537,20 ), ms once mil seiscientos
sesenta y dos euros con ochenta y un cntimos (11.662,81 ). Segn la
siguiente distribucin de anualidades:
2013: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2014: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2015: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
2016: 13.884,30 + 2.915,70 (IVA).
b) Criterios de adjudicacin: los que constan en el apartado F del
anexo I del pliego de clusulas administrativas particulares.
5. Garanta provisional
1.666,11 .
6. Obtencin de documentacin e informacin
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Patrimonio-
Contratacin, en la web institucional <www.aytosagunto.es>, perfil del
contratante, en la plataforma de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Autonoma, 2.
c) Cdigo postal y localidad: 46500 Sagunto.
d) Telfono: 962 655 728.
e) Fax: 962 660 073.
f) Fecha lmite de obtencin de documentos e informacin: hasta el
ltimo da del plazo de presentacin de ofertas.
7. Requisitos especficos del contratista
a) Clasificacin del contratista: no.
b) Otros requisitos: solvencia econmica, financiera y profesional.
Anexo I, apartado G, del pliego de clusulas administrativas particu-
lares.
8. Presentacin de ofertas o de las solicitudes de participacin
a) Fecha lmite de presentacin: se iniciar con la publicacin del
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y concluir
cuando se cumplan 15 das naturales, contados a partir del da siguiente
al de su publicacin en el boletn y, si este fuera sbado o festivo, el
siguiente da hbil. Las proposiciones, ajustadas al modelo oficial que
figura al final de este pliego.
b) Documentacin a presentar: la que consta en la clusula sexta del
pliego de clusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentacin: Registro General del Ayuntamiento de
Sagunto, denominado SAIC (Servicio de Atencin e Informacin al
Ciudadano), en el horario de atencin al pblico, sito en la calle del
Camino Real, nmero 65, de Sagunto, y en la plaza del Sol, Tenencia
de Alcalda, del Puerto de Sagunto.
d) Plazo durante el que el licitador estar obligado a mantener su
oferta: dos meses.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Fecha: la mesa de contratacin se constituir el lunes segundo y
cuarto de cada mes.
Num. 7006 / 18.04.2013 10495
El sobre C: lobertura deste sobre sanunciar en el perfil del con-
tractant.
Qualsevol canvi en les dates dobertura de les ofertes es comunicar
a travs del perfil del contractant.
c) Hora: 09.30 del mat.
10. Gastos danuncis
A crrec del contractista.
Sagunt, 2 dabril de 2013. Lalcalde president: Alfredo C. Castell
Sez.
El sobre C: la apertura de este sobre se anunciar en el perfil del
contratante.
Cualquier cambio en las fechas de apertura de las ofertas se comu-
nicar a travs del perfil del contratante.
c) Hora: 09.30 de la maana.
10. Gastos de anuncios
A cargo del contratista.
Sagunto, 2 de abril de 2013. El alcalde presidente: Alfredo C. Cas-
tell Sez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10496
Conselleria de Presidncia i
Agricultura, Pesca, Alimentaci i Aigua
Conselleria de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentacin y Agua
Notificaci de resoluci. Expedient sancionador nmero
SCCA/054/12-V. [2013/3608]
Notificacin de resolucin. Expediente sancionador nme-
ro SCCA/054/12-V. [2013/3608]
Intentada en dues ocasions la notificaci, a linteressat o als seus
representants, de lacte administratiu que a continuaci sespecifica
sense que shaja pogut realitzar per causes no imputables a lAdminis-
traci, es procedeix a la publicaci dun extracte de lacte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb larticle 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Adminis-
tracions Pbliques i Procediment Administratiu Com, en relaci amb
larticle 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tenir coneixement ntegre de lacte i quede
constncia daquest coneixement, podr presentar-se en el termini de
10 dies des de la publicaci daquest anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu del Servici de Seguretat Alimentaria
i Control de Qualitat, situada al carrer Amadeu de Saboia, nmero 2,
quinta planta, de Valncia, de dilluns a divendres en horari de 09.00 a
14.00 hores.
Transcorregut el termini esmentat sense que shaja efectuat la com-
pareixena, la notificaci sentendr produda amb carcter general des
de lendem del venciment del termini indicat.
Expedient SCCA/054/12-V Resoluci
Interessat: Inferco, SL.
ltim domicili conegut: platja Almard, polgon 56, Sagunt.
Procediment sancionador en matria de qualitat agroalimentria.
Valncia, 9 de abril de 2013. La instructora del procediment: Car-
men Montoro Cavero.
Intentada la notificacin, al interesado o a sus representantes, por
dos veces, sin que la misma se haya podido realizar por causas no impu-
tables a la Administracin, del acto administrativo que a continuacin
se relaciona, se procede a la publicacin de un extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de conformidad con el artcu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de
las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn,
en relacin con el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo de
10 das, desde la publicacin de presente anuncio en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en la sede del Servicio de Seguridad Alimen-
taria y Control de Calidad, sita en la calle Amadeo de Saboya, nmero
2, quinta planta, de Valencia, de lunes a viernes en horario de 09.00 a
14.00 horas.
Transcurrido el referido plazo sin haberse efectuado la comparecen-
cia, la notificacin se entender producida a todos los efectos desde el
da siguiente al del vencimiento del plazo indicado.
Expediente SCCA/054/12-V Resolucin
Interesado: Inferco, SL.
Ultimo domicilio conocido: playa Almard, polgono 56, Sagunto.
Procedimiento sancionador en materia de calidad agroalimentaria.
Valencia, 9 de abril de 2013. La instructora del procedimiento:
Carmen Montoro Cavero.
Num. 7006 / 18.04.2013 10497
Conselleria de Presidncia i Agricultura,
Pesca, Alimentaci i Aigua
Conselleria de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentacin y Agua
Notificaci de proposta de resoluci. Expedient sanciona-
dor nmero SCCA/007/13-C. [2013/3609]
Notificacin de propuesta de resolucin. Expediente san-
cionador nmero SCCA/007/13-C. [2013/3609]
Intentada en dues ocasions la notificaci a linteressat o als seus
representants de lacte administratiu que a continuaci sespecifica
sense que shaja pogut realitzar per causes no imputables a lAdminis-
traci, es procedeix a la publicaci dun extracte de lacte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb larticle 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Adminis-
tracions Pbliques i Procediment Administratiu Com, en relaci amb
larticle 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tenir coneixement ntegre de lacte i quede
constncia daquest coneixement, podr presentar-se en el termini de
10 dies des de la publicaci daquest anunci en el DOGV, en la seu del
Servici de Seguretat Alimentria i Control de Qualitat, situada al car-
rer dAmadeu de Saboia, 2-5., de Valncia, de dilluns a divendres, en
horari de 09.00 a 14.00 h.
Transcorregut el termini esmentat sense que shaja efectuat la com-
pareixena, la notificaci sentendr produda amb carcter general des
de lendem del venciment del termini indicat.
Expedient: SCCA/007/13-C. Proposta de resoluci.
Interessat: Vasilia Eurogroup, SL.
ltim domicili conegut: avda. de la Exportacin, 5, Alqueras del
Nio Perdido
Procediment sancionador en matria de qualitat agroalimentria.
Valncia, 2 de abril de 2013. La instructora del procediment: Car-
men Montoro Cavero.
Intentada la notificacin al interesado o a sus representantes, por
dos veces, sin que la misma se haya podido realizar por causas no impu-
tables a la Administracin, del acto administrativo que a continuacin
se relaciona, se procede a la publicacin de un extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de conformidad con el artcu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de
las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn,
en relacin con el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo de
10 das desde la publicacin de presente anuncio en el DOCV, en la sede
del Servicio de Seguridad Alimentaria y Control de Calidad, sita en la
calle Amadeo de Saboya, 2, 5. planta, de Valencia, de lunes a viernes
en horario de 09.00 a 14.00 h.
Transcurrido el referido plazo sin haberse efectuado la comparecen-
cia, la notificacin se entender producida a todos los efectos desde el
da siguiente al del vencimiento del plazo indicado.
Expediente: SCCA/007/13-c. Propuesta de resolucin.
Interesado: Vasilia Eurogroup, SL.
Ultimo domicilio conocido: avda. de la Exportacin, 5, Alqueras
del Nio Perdido.
Procedimiento sancionador en materia de calidad agroalimentaria.
Valencia, 2 de abril de 2013. La instructora del procedimiento:
Carmen Montoro Cavero.
Num. 7006 / 18.04.2013 10498
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
Notificaci dactes administratius en matria de famlia i
adopcions. Expedient de protecci nmero 03/495/2005-P
i altres. [2013/3581]
Notificacin de actos administrativos en materia de
familia y adopciones. Expediente de proteccin nmero
03/495/2005-P y otros. [2013/3581]
Ja que no shan pogut practicar les notificacions personals als inte-
ressats dels distints actes administratius que a continuaci sindiquen, es
procedix a la publicaci dextractes destos el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana, de conformitat amb el que establix larticle 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administra-
cions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per
la Llei 4/1999, en relaci amb larticle 61 deste text legal.
Perqu les persones interessades puguen tindre coneixement ntegre
de lacte i en quede constncia podran comparixer, en el termini de
10 dies, des de la publicaci deste anunci en el DOCV, en la seu de la
Direcci Territorial a Alacant, Secci de Famlia i Adopcions, situat en
Rambla Mndez Nez, 41, dAlacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Expedient A.F. ASC nmero: 03/495/2005-P.
Persona interessada: David Lpez Marn.
ltim domicili conegut: plaa Doctor Gascun Hernando, 11-4t
B, 03011 Alacant.
Trmit daudincia procediment de la Conselleria de Benestar Soci-
al de 7 de febrer de 2013, de variaci de guarda.
Expedient protecci nmero: 174/12.
Persona interessada: Juan Gabriel Ruiz Mndez i Josefa Vaca
Martnez
ltim domicili conegut: partida dAlgors, polgon 168-01, Elx
(Alacant).
Resoluci de 28 de febrer de 2013, de la Conselleria de Benestar
Social, per la qual es resol lacolliment familiar preadoptiu del menor
L. G. R. V.
Expedient A.F. ASC nmero: 03/801/2008-P.
Persona interessada: Ema Paula Trindade.
ltim domicili conegut: parador desconegut.
Trmit daudincia procediment de la Conselleria de Benestar Soci-
al, de 26 de mar de 2013, de variaci dacolliment familiar.
Expedient protecci nmero: 520/12.
Persona interessada: Hakima Tahouti.
ltim domicili conegut: avinguda Andrs Pons, 9 (Residncia de la
Nostra Senyora del Carme), Pedreguer (Alacant).
Resoluci de la Conselleria de Benestar Social de 28 de febrer de
2013, per la qual es resol lacolliment familiar provisional amb finalitat
preadoptiva del menor M. T.
Expedient protecci nmero: 124/06.
Persona interessada: Maryi Daniela Florez Chvez.
ltim domicili conegut: avinguda de Novelda, 62, Centre dAcolli-
da Adoratrices, 03012 Alacant.
Resoluci de la Conselleria de Benestar Social de 25 de febrer de
2013, per la qual es resol lacolliment familiar preadoptiu del menor
M. F. CH.
Expedient protecci nmero: 469/12
Persona interessada: Mara Dolores San Emeterio Martn.
ltim domicili conegut: Enmig, 4, 03517 Confrides (Alacant)
Resoluci de la Conselleria de Benestar Social de 20 de desembre
de 2012, per la qual es resol lacolliment familiar provisional amb fina-
litat preadoptiva del menor E. A. S. E.
Expedient protecci nmero: 485/12.
Persona interessada: Eva Mara Cano Martnez.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuacin
se relacionan, se procede a la publicacin de extractos de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn, modificada por la Ley 4/1999, en relacin con
el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento ntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrn comparecer en el plazo de 10
das, desde la publicacin del presente anuncio en el DOCV, en la sede
de la Direccin Territorial en Alicante, Seccin de Familia y Adopcio-
nes, sita en Rambla Mndez Nez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00
horas.
Expediente A.F. ASC nmero: 03/495/2005-P.
Persona interesada: David Lpez Marn.
ltimo domicilio conocido: plaza Doctor Gascun Hernando, 11-
4. B, 03011 Alicante.
Trmite de audiencia procedimiento de la Conselleria de Bienestar
Social de fecha 7 de febrero de 2013 de variacin de guarda.
Expediente proteccin nmero: 174/12.
Persona interesada: Juan Gabriel Ruiz Mndez y Josefa Vaca Mar-
tnez.
ltimo domicilio conocido: partida de Algors, polgono 168-01,
Elche (Alicante).
Resolucin de fecha 28 de febrero de 2013, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se resuelve el acogimiento familiar prea-
doptivo del menor L. G. R. V.
Expediente A.F. ASC nmero: 03/801/2008-P.
Persona interesada: Ema Paula Trindade.
ltimo domicilio conocido: paradero desconocido.
Trmite de audiencia procedimiento de la Conselleria de Bienestar
Social, de fecha 26 de marzo de 2013, de variacin de acogimiento
familiar.
Expediente proteccin nmero: 520/12.
Persona interesada: Hakima Tahouti.
ltimo domicilio conocido: avenida Andrs Pons, 9 (Residencia
Nuestra Seora del Carmen), Pedreguer (Alicante).
Resolucin de la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 28 de
febrero de 2013, por la que se resuelve el acogimiento familiar provi-
sional con finalidad preadoptiva del menor M. T.
Expediente proteccin nmero: 124/06.
Persona interesada: Maryi Daniela Florez Chvez.
ltimo domicilio conocido: avenida de Novelda, 62, Centro acogida
Adoratrices, 03012 Alicante.
Resolucin de la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 25 de
febrero de 2013, por la que se resuelve el acogimiento familiar prea-
doptivo del menor M. F. CH.
Expediente proteccin nmero: 469/12.
Persona interesada: Mara Dolores San Emeterio Martn.
ltimo domicilio conocido: En Medio, 4, 03517 Confrides (Ali-
cante).
Resolucin de la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 20 de
diciembre de 2012, por la que se resuelve el acogimiento familiar pro-
visional con finalidad preadoptiva del menor E. A. S. E.
Expediente proteccin nmero: 485/12.
Persona interesada: Eva Mara Cano Martnez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10499
ltim domicili conegut: avinguda dAlcoi, 141-4t esquerra, escala
C, 03009 Alacant.
Resoluci de la Conselleria de Benestar Social de 30 de gener de
2013, per la qual es resol rectificar dofici les notificacions i resolucions
en lacolliment familiar preadoptiu del menor J. C. M.
Expedient A.I. 1/12
Persona interessada: Antonio Len Pelez i Josefa Soler Orquin.
ltim domicili conegut: Riu Ebre, 11 (urbanitzaci Belmonte),
03580 lAlfa del Pi (Alacant).
Acte administratiu de la Direcci Territorial de Justcia i Benestar
Social, de 19 de novembre de 2012, pel qual sels requerix diverses
actuacions del seu inters.
Expedient nmero: A.I. 337/06
Persona interessada: David Muoz Martnez i Mara Luisa Breso
Gil.
ltim domicili conegut: Pintor El Greco, 8A, xalet 26, urbanitzaci
Ravel Blau, 03110 Mutxamel (Alacant).
Resoluci de la Conselleria de Benestar Social, en la qual sadopta
lacord segent: declarar lobertura del perode voluntari per al paga-
ment de la taxa per lelaboraci de linforme de seguiment dadopci
internacional.
Expedient nmero: A.N. 50/07
Persona interessada: Angel Sirvent Morales i Sonia Garca Barce-
l.
ltim domicili conegut: Mare de Du del Rocio, 1, bloc 2, porta.
1-1r B, 03009 Alacant.
Resoluci de la Direcci Territorial de Benestar Social, en la qual
sadopta lacord segent: arxivar la sollicitud dadopci nacional per
la declaraci de N. I.
Contra les resolucions esmentades, les persones interessades poden
interposar recurs davant de lordre jurisdiccional civil, dacord amb el
que establixen els articles 779 i 780 de la Llei dEnjudiciament Civil
(Llei 1/2000, de 7 de gener), i en la disposici addicional tercera del
Reglament de Mesures de Protecci Jurdica del Menor a la Comunitat
Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern
Valenci.
Alacant, 26 de mar de 2013. El director territorial de Benestar
Social: lvaro Prieto Seva.
ltimo domicilio conocido: avenida de Alcoi, 141-4. izquierda,
escalera C, 03009 Alicante.
Resolucin de la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 30 de
enero de 2013, por la que se resuelve rectificar de oficio las notifica-
ciones y resoluciones en el acogimiento familiar preadoptivo del menor
J. C. M.
Expediente A.I.1/12.
Persona interesada: Antonio Len Pelez y Josefa Soler Orqun.
ltimo domicilio conocido: Riu Ebre, 11 (urbanizacin Belmonte),
03580 LAlfs del Pi (Alicante).
Acto administrativo de la Direccin Territorial de Justicia y Bienes-
tar Social, de fecha 19 de noviembre de 2012, por el que se les requiere
diversas actuaciones de su inters.
Expediente nmero: A. I.337/06.
Persona interesada: David Muoz Martnez y Mara Luisa Breso
Gil.
ltimo domicilio conocido: Pintor El Greco, 8A, chalet 26, urbani-
zacin Ravel Azul, 03110 Mutxamel (Alicante).
Resolucin de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se adop-
ta el siguiente acuerdo: declarar la apertura del periodo voluntario para
el pago de la tasa por la elaboracin del informe de seguimiento de
adopcin internacional.
Expediente nmero: A.N.50/07.
Persona interesada: Angel Sirvent Morales y Sonia Garca Barce-
l.
ltimo domicilio conocido: Virgen del Roco, 1, bloque 2, puerta.1-
1. B, 03009 Alicante.
Resolucin de la Direccin Territorial de Bienestar Social, en la
que se adopta el siguiente acuerdo: archivar la solicitud de adopcin
nacional por la declaracin de N. I.
Contra dichas resoluciones, cada interesado podr interponer recur-
so ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en
los artculos 779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000,
de 7 de enero), y en la disposicin adicional tercera del Reglamento
de Medidas de Proteccin Jurdica del Menor en la Comunidad Valen-
ciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno
Valenciano.
Alicante, 26 de marzo de 2013. El director territorial de Bienestar
Social: lvaro Prieto Seva.
Num. 7006 / 18.04.2013 10500
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
Notificaci de resolucions en matria de menors. Expedi-
ent nmero EBS 1195/2007 i altres. [2013/3603]
Notificacin de resoluciones en materia de menores. Expe-
diente nmero EBS 1195/2007 y otros. [2013/3603]
Ats que no shan pogut practicar les notificacions personals als
interessats, dels distints actes administratius que a continuaci sindi-
quen, es publiquen els extractes destos en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana, de conformitat amb all que disposa larticle 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Adminis-
tracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada
per la Llei 4/1999, en relaci amb larticle 61 deste text legal.
Perqu les persones interessades puguen tindre coneixement ntegre
de lacte i en quede constncia podran comparixer, en el termini de 10
dies, des de la publicaci del present anunci en el DOCV, en la seu de
la Direcci Territorial de la Conselleria de Benestar Social dAlacant,
Secci de Menors, stia a la Rambla Mndez Nez, 41, dAlacant, de
09.00 a 14.00 hores.
Expedient nmero: EBS 1195/2007.
Persona interessada: Sultana Sandor Rostas.
ltim domicili conegut: carrer Granada, 15, 1r D, 03011 Alacant.
Resoluci de 20 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: desem-
parament durgncia i acolliment residencial en centre amb data 15 de
febrer de 2013, i no ratificar el dit desemparament per reagrupament
familiar amb sa mare i cessament de lacolliment en la mateixa data de
la menor E. R.
Expedient nmero: NCS 1132/2007.
Persona interessada: Francisco Mihi Montalvo.
ltim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolucions de 28 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: rati-
ficaci de desemparament durgncia de data 9 de novembre de 2012
mantenint la guarda en centre, estimaci de rgim de visites amb sa
mare de carcter quinzenal en el Punt de Trobada Familiar i suspensi
destades temporals amb la mare de la menor L. M. C.
Expedient nmero: VGG 809-810/2012.
Persona interessada: Kevin Nice, Viviane Nice i Stuart Kevin
Nice.
ltim domicili conegut: carrer La Rioja, Partida San Jaime, 8,
03720 Benissa (Alacant).
Resolucions de 22 de febrer de 2013 i 27 de febrer de 2013 de
la Direcci Territorial de Benestar Social dAlacant, en qu sadopten
els acords segents: desemparament durgncia i acolliment familiar
permanent amb carcter provisional amb famlia prxima, i variaci de
guarda de data 22 de febrer de 2013 dacolliment familiar a acolliment
residencial en centre i trasllat de centre dels menors A. R. N. i J. J. N.
Expedient nmero: MTM 452-607/2001.
Persona interessada: Pedro Corts Belmonte i Joaquina Castro Cor-
ts.
ltim domicili conegut: carrer Darrere de Sant Antoni, 5, 03420
Castalla (Alacant).
Resoluci de 27 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: rgim de
visites amb els seus pares dels menors J. M. C. C. i A. S. O.
Expedient nmero: SAP 502/2012.
Persona interessada: Raylana Gomes Da Silva.
ltim domicili conegut: carrer Agre, 30, Urbanitzaci El Cortijo,
03700 Dnia (Alacant).
Comunicaci de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: infor-
maci en relaci a la ressonncia magntica enceflica realitzada al
menor F. M. G. D. S.
Expedient nmero: SAP 452/2012.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuacin
se relacionan, se procede a la publicacin de extractos de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn, modificada por la Ley 4/1999, en relacin con
el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento ntegro del
acto y quede constancia del mismo, podrn comparecer en el plazo de
10 das, desde la publicacin del presente anuncio en el DOCV, en la
sede de la Direccin Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de
Alicante, Seccin de Menores, sita en Rambla Mndez Nez, 41, de
Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expediente nmero: EBS 1195/2007.
Persona interesada: Sultana Sandor Rostas.
ltimo domicilio conocido: calle Granada, 15, 1. D, 03011 Alicante.
Resolucin de 20 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
desamparo de urgencia y acogimiento residencial en centro con fecha 15
de febrero de 2013, y no ratificar dicho desamparo por reagrupamiento
familiar con su madre y cese del acogimiento en la misma fecha de la
menor E. R.
Expediente nmero: NCS 1132/2007.
Persona interesada: Francisco Mihi Montalvo.
ltimo domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resoluciones de 28 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
ratificacin de desamparo de urgencia de fecha 9 de noviembre de 2012
manteniendo la guarda en centro, estimacin de rgimen de visitas con
su madre de carcter quincenal en el Punto de Encuentro Familiar y
suspensin de estancias temporales con la madre de la menor L. M. C.
Expediente nmero: VGG 809-810/2012.
Persona interesada: Kevin Nice, Viviane Nice y Stuart Kevin Nice.
ltimo domicilio conocido: calle La Rioja, Partida San Jaime, 8,
03720 Benissa (Alicante).
Resoluciones de 22 de febrero de 2013 y 27 de febrero de 2013 de
la Direccin Territorial de Bienestar Social de Alicante, en las que se
adoptan los siguientes acuerdos: desamparo de urgencia y acogimiento
familiar permanente con carcter provisional con familia allegada, y
variacin de guarda de fecha 22 de febrero de 2013 de acogimiento
familiar a acogimiento residencial en centro y traslado de centro de los
menores A. R. N. y J. J. N.
Expediente nmero: MTM 452-607/2001.
Persona interesada: Pedro Corts Belmonte y Joaquina Castro Cor-
ts.
ltimo domicilio conocido: calle Tras San Antonio, 5, 03420 Cas-
talla (Alicante).
Resolucin de 27 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
rgimen de visitas con sus padres de los menores J. M. C. C. y A. S. O.
Expediente nmero: SAP 502/2012.
Persona interesada: Raylana Gomes Da Silva.
ltimo domicilio conocido: calle Agre, 30, Urbanizacin El Cortijo,
03700 Dnia (Alicante).
Comunicacin de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
informacin en relacin a la resonancia magntica enceflica realizada
al menor F. M. G. D. S.
Expediente nmero: SAP 452/2012.
Num. 7006 / 18.04.2013 10501
Persona interessada: Costel Tanase i Ramona Tanase.
ltim domicili conegut: carrer Major, 8, baixos, 03709 La Xara,
Dnia (Alacant).
Resoluci d1 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Benes-
tar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent:cessament del
desemparament de la tutela automtica i de totes les mesures adoptades
per reagrupament familiar amb el seu pas de origen amb efecte 5 de
mar de 2013 de la menor M. M. T.
Expedient nmero: IDB 783/2011.
Persona interessada: Rubn Salvador Lzaro.
ltim domicili conegut: carrer Castelln, 6, bloc 5, baix 1, Urbanit-
zaci Aldea del Mar, 03300 Orihuela (Alacant).
Resoluci de 14 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent:cessa-
ment de lestada temporal amb el seu germ per ingrs en centre de
reforma a Valladolid del menor A. S. L.
Expedient nmero: MTM 702/2011.
Persona interessada: Jos A. Bernabeu Escolano.
ltim domicili conegut: carrer Virgen del Carmen, 25, local 3,
03130 Santa Pola (Alacant).
Resoluci de 27 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent:autoritzar
lestada temporal amb famlia educadora del menor D. B. P.
Expedient nmero: IDB 102/2013.
Persona interessada: Jess Miguel Tudela i Mara Luisa Gonzlez
Presmanes.
ltim domicili conegut: avinguda Ferrocarril, 25, porta 5, 1r, 28045
Madrid.
Resolucions de 20 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopten els acords segents:
acolliment residencial en centre amb data 13 de febrer de 2013 i ces-
sament deste per trasllat a la Comunitat de Madrid de la menor R. M.
M. G.
Expedient nmero: IDB 410-762/2012.
Persona interessada: Francisco Manuel lvarez Mansilla.
ltim domicili conegut: carrer Ro Mola, 1, 1r B, 30892 Librilla
(Mrcia).
Resoluci de 14 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopta lacord segent:trasllat
de centre dels menors F. M. A. M. i F. M. A. M.
Contra les esmentades resolucions, les persones interessades poden
interposar recurs davant lordre jurisdiccional civil, dacord amb el que
establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, dEn-
judiciament Civil, i en la disposici addicional tercera del Reglament
de Mesures de Protecci Jurdica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valenci.
Alacant, 5 dabril de 2013. El director territorial: lvaro Prieto
Seva.
Persona interesada: Costel Tanase y Ramona Tanase.
ltimo domicilio conocido: calle Mayor, 8, bajo, 03709 La Xara,
Dnia (Alicante).
Resolucin de 1 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
cese del desamparo de la tutela automtica y de todas las medidas adop-
tadas por reagrupamiento familiar con su pas de origen con efecto 5 de
marzo de 2013 de la menor M. M. T.
Expediente nmero: IDB 783/2011.
Persona interesada: Rubn Salvador Lzaro.
ltimo domicilio conocido: calle Castelln, 6, bloque 5, bajo 1,
Urbanizacin Aldea del Mar, 03300 Orihuela (Alicante).
Resolucin de 14 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
cese de la estancia temporal con su hermano por ingreso en centro de
reforma en Valladolid del menor A. S. L.
Expediente nmero: MTM 702/2011.
Persona interesada: Jos A. Bernabeu Escolano.
ltimo domicilio conocido: calle Virgen del Carmen, 25, local 3,
03130 Santa Pola (Alicante).
Resolucin de 27 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
autorizar la estancia temporal con familia educadora del menor D. B. P.
Expediente nmero: IDB 102/2013.
Persona interesada: Jess Miguel Tudela y Mara Luisa Gonzlez
Presmanes.
ltimo domicilio conocido: avenida Ferrocarril, 25, puerta 5, 1. ,
28045 Madrid.
Resoluciones de 20 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en las que se adoptan los siguientes
acuerdos: acogimiento residencial en centro con fecha 13 de febrero
de 2013 y cese del mismo por traslado a la Comunidad Madrid de la
menor R. M. M. G.
Expediente nmero: IDB 410-762/2012.
Persona interesada: Francisco Manuel lvarez Mansilla.
ltimo domicilio conocido: calle Ro Mola, 1, 1. B, 30892 Librilla
(Murcia).
Resolucin de 14 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adopta el siguiente acuerdo:
traslado de centro de los menores F. M. A. M. y F. M. A. M.
Contra dichas resoluciones, cada interesado podr interponer recur-
so ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artculos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposicin adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Proteccin Jurdica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alicante, 5 de abril de 2013. El director Territorial: lvaro Prieto
Seva.
Num. 7006 / 18.04.2013 10502
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
Notificaci de resolucions en matria de menors. Expedi-
ent nmero EBS 96/2013 i altres. [2013/3604]
Notificacin de resoluciones en materia de menores. Expe-
diente nmero EBS 96/2013 y otros. [2013/3604]
Per no haver-se pogut practicar les notificacions personals als inte-
ressats, dels distints actes administratius que sindiquen a continuaci,
es procedix a la publicaci dextractes destos el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa larticle 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Admi-
nistracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modifica-
da per la Llei 4/1999, en relaci amb larticle 61 deste text legal.
Perqu les persones interessades puguen tindre coneixement ntegre
de lacte i en quede constncia podran comparixer, en el termini de 10
dies, des de la publicaci del present anunci en el DOCV, en la seu de
la Direcci Territorial de la Conselleria de Benestar Social dAlacant,
Secci de Menors, stia en Rambla Mndez Nez, 41, dAlacant, de
09.00 a 14.00 hores.
Expedient nmero: EBS 96/2013.
Persona interessada: Victoriano Fajardo Campos.
ltim domicili conegut: carrer Nez de Arce, 6, baixos C, 03008
Alacant.
Resolucions de 27 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopten els acords segents:
trmit daudincia procediment de declaraci de situaci legal de des-
emparament i trmit daudincia de procediment dacolliment familiar
de la menor C. F. I.
Expedient nmero: MTM 1476-1477/2004.
Persona interessada: Sarai Moreno Garca.
ltim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resoluci de 20 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: estada tem-
poral amb famlia extensa i amb famlia educadora dels menors S. B.
M. i J. A. B. M.
Expedient nmero: CMI 66/2013.
Persona interessada: Hans Micael Bertilsson.
ltim domicili conegut: carrer Gabriel Mir, 48, 3r D, 03130 Santa
Pola (Alacant).
Resolucions de 27 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopten els acords segents:
trmit daudincia procediment de ratificaci de declaraci de situaci
legal de desemparament durgncia de data 12 de febrer de 2013, i tr-
mit daudincia procediment dacolliment familiar del menor M. B. R.
Expedient nmero: IDB 177/2013.
Persona interessada: Wilson Alberto Gmez.
ltim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resoluci de 28 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: desempa-
rament durgncia i acolliment residencial en centre amb data 15 de
mar de 2013 i no ratificar el desemparament durgncia i cessament de
lacolliment residencial per reagrupament familiar amb data 18 de mar
de 2013 del menor J. C. G. H.
Expedient nmero: NCS 671/2012.
Persona interessada: Richard Johnny Rojas Aconas i Aida Rojas
Ortz.
ltim domicili conegut: carrer Pardo Gimeno, 3, 2n esquerra, 03007
Alacant.
Resoluci de 20 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: no-rati-
ficaci del desemparament durgncia i cessament de les mesures adop-
tades per reagrupament familiar del menor J. R. R. R.
Expedient nmero: CPS 514-515/2012.
Persona interessada: Tmara Silvestre Tecles.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuacin
se relacionan, se procede a la publicacin de extractos de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn, modificada por la Ley 4/1999, en relacin con
el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento ntegro del
acto y quede constancia del mismo, podrn comparecer en el plazo de
10 das, desde la publicacin del presente anuncio en el DOCV, en la
sede de la Direccin Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de
Alicante, Seccin de Menores, sita en Rambla Mndez Nez, 41, de
Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Expediente nmero: EBS 96/2013.
Persona interesada: Victoriano Fajardo Campos.
ltimo domicilio conocido: calle Nez de Arce, 6, bajo C, 03008
Alicante.
Resoluciones de 27 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adoptan los siguientes acuer-
dos: trmite de audiencia procedimiento de declaracin de situacin
legal de desamparo y trmite de audiencia procedimiento de acogimien-
to familiar de la menor C. F. I.
Expediente nmero: MTM 1476-1477/2004.
Persona interesada: Sarai Moreno Garca.
ltimo domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolucin de 20 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
estancia temporal con familia extensa y con familia educadora de los
menores S. B. M. y J. A. B. M.
Expediente nmero: CMI 66/2013.
Persona interesada: Hans Micael Bertilsson.
ltimo domicilio conocido: calle Gabriel Mir, 48, 3. D, 03130
Santa Pola (Alicante).
Resoluciones de 27 de marzo de 2013 de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adoptan los siguientes acuer-
dos: trmite de audiencia procedimiento de ratificacin de declaracin
de situacin legal de desamparo de urgencia de fecha 12 de febrero de
2013, y trmite de audiencia procedimiento de acogimiento familiar del
menor M. B. R.
Expediente nmero: IDB 177/2013.
Persona interesada: Wilson Alberto Gmez.
ltimo domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolucin de 28 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
desamparo de urgencia y acogimiento residencial en centro con fecha
15 de marzo de 2013 y no ratificar el desamparo de urgencia y cese del
acogimiento residencial por reagrupamiento familiar con fecha 18 de
marzo de 2013 del menor J. C. G. H.
Expediente nmero: NCS 671/2012
Persona interesada: Richard Johnny Rojas Aconas y Aida Rojas
Ortz.
ltimo domicilio conocido: calle Pardo Gimeno, 3, 2. izquierda,
03007 Alicante.
Resolucin de 20 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
no ratificacin del desamparo de urgencia y cese de las medidas adop-
tadas por reagrupamiento familiar del menor J. R. R. R.
Expediente nmero: CPS 514-515/2012.
Persona interesada: Tmara Silvestre Tecles.
Num. 7006 / 18.04.2013 10503
ltim domicili conegut: carrer Inmaculada del Pla, 11, 3r A, 03013
Alacant.
Resoluci de 13 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: ratificar
el desemparament durgncia i formalitzar acolliment familiar perma-
nent amb famlia extensa de les menors A. M. V. S. i D. V. S.
Expedient nmero: IDB 23/2003 i 571/2011.
Persona interessada: Hafid Ikrimen.
ltim domicili conegut: carrer Diputat Joaqun Galn, 3, escala 1,
2n B, 03014 Alacant.
Resoluci de 13 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: desem-
parament durgncia i acolliment residencial en centre dels menors Y.
I. O. i H. I. O.
Expedient nmero: MTM 715/2007.
Persona interessada: Mara Dolores Valls Mencia.
ltim domicili conegut: carrer Capit Rueda, 12, 03009 Alacant
Resoluci de 27 de febrer de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: trasllat
de centre de la menor N. S. V.
Expedient nmero: VGG 74-75-76/2013.
Persona interessada: Abdelkader Bekheda.
ltim domicili conegut: Centre Penitenciari Fontcalent, polgon Pla
de la Vallonga, s/n, 03113 Alacant.
Resolucions de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopten els acords segents:
trasllat de centre al mdul de formaci especial del mateix centre de la
menor K. B. i trasllat de centre dels menors I. B. i S. B.
Expedient nmero: RSG 325/2002.
Persona interessada: Cayetano Hernndez Gonzlez i Carmen Vz-
quez Alarcn.
ltim domicili conegut: desconegut a Aspe (Alacant) i avinguda de
Madrid, 26, 3r esquerra, 03680 Aspe (Alacant).
Resolucions de 2 dabril de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en les quals sadopta lacord segent: trmit
daudincia procediment de declaraci de situaci legal de desempara-
ment del menor D. H. V.
Expedient nmero: RSG 846/2012.
Persona interessada: Mara Eva Extremera Lozano i Clemente Jos
Snchez Olivares.
ltim domicili conegut: carrer Llimoner,24, 1, 3, 03203 Elx
(Alacant).
Resoluci d11 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: trmit dau-
dincia procediment de rgim de visites del menor N. R. E.
Expedient nmero: IDB 73/2006.
Persona interessada: Sofia Azmy.
ltim domicili conegut: carrer Andrs Furio Brotons, 23, 5t, porta
1, 03206 Elx (Alacant).
Resoluci de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: trmit dau-
dincia procediment de ratificaci de situaci legal de desemparament
del menor J.E.A.
Expedient nmero: RSG 846/2012.
Persona interessada: Eulacia Extremera Lozano.
ltim domicili conegut: carrer Bisbe Cubero, 3, 03203 Elx
(Alacant).
Resolucions de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de
Benestar Social dAlacant, en les quals sadopten els acords segents:
autoritzaci de proves mdiques amb sedaci i estada temporal de caps
de setmana i perodes vacacionals que es determine amb famlia educa-
dora del menor N. R. E.
ltimo domicilio conocido: calle Inmaculada del Pla, 11, 3. A,
03013 Alicante.
Resolucin de 13 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
ratificar el desamparo de urgencia y formalizar acogimiento familiar
permanente con familia extensa de las menores A. M. V. S. y D. V. S.
Expediente nmero: IDB 23/2003 y 571/2011.
Persona interesada: Hafid Ikrimen.
ltimo domicilio conocido: calle Diputado Joaqun Galn, 3, esca-
lera 1, 2. B, 03014 Alicante.
Resolucin de 13 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial
de Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuer-
do: desamparo de urgencia y acogimiento residencial en centro de los
menores Y. I. O. y H. I. O.
Expediente nmero: MTM 715/2007.
Persona interesada: Mara Dolores Valls Mencia.
ltimo domicilio conocido: calle Capitn Rueda, 12, 03009 Ali-
cante.
Resolucin de 27 de febrero de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
traslado de centro de la menor N. S. V.
Expediente nmero: VGG 74-75-76/2013.
Persona interesada: Abdelkader Bekheda.
ltimo domicilio conocido: centro Penitenciario Fontcalent, polgo-
no Pla de la Vallonga, s/n, 03113 Alicante.
Resoluciones de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adoptan los siguientes acuer-
dos: traslado de centro al mdulo de formacin especial del mismo cen-
tro de la menor K. B. y traslado de centro de los menores I. B. y S. B.
Expediente nmero: RSG 325/2002.
Persona interesada: Cayetano Hernndez Gonzlez y Carmen Vz-
quez Alarcn.
ltimo domicilio conocido: desconocido en Aspe (Alicante) y ave-
nida de Madrid, 26, 3. izquierda, 03680 Aspe (Alicante).
Resoluciones de 2 de abril de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adopta el siguiente acuerdo:
trmite de audiencia procedimiento de declaracin de situacin legal de
desamparo del menor D. H. V.
Expediente nmero: RSG 846/2012.
Persona interesada: Mara Eva Extremera Lozano y Clemente Jos
Snchez Olivares.
ltimo domicilio conocido: calle Llimoner, 24, 1, 3, 03203 Elche
(Alicante).
Resolucin de 11 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
trmite de audiencia procedimiento de rgimen de visitas del menor N.
R. E.
Expediente nmero: IDB 73/2006.
Persona interesada: Sofia Azmy.
ltimo domicilio conocido: calle Andrs Furio Brotons, 23, 5.,
puerta 1, 03206 Elche (Alicante).
Resolucin de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
trmite de audiencia procedimiento de ratificacin de situacin legal de
desamparo del menor J. E. A.
Expediente nmero: RSG 846/2012.
Persona interesada: Eulacia Extremera Lozano.
ltimo domicilio conocido: calle Obispo Cubero, 3, 03203 Elche
(Alicante).
Resoluciones de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en las que se adoptan los siguientes acuer-
dos: autorizacin de pruebas mdicas con sedacin y estancia temporal
de fines de semana y periodos vacacionales que se determine con fami-
lia educadora del menor N. R. E.
Num. 7006 / 18.04.2013 10504
Expedient nmero: MTM 314/1999.
Persona interessada: Rosa Lara Martnez.
ltim domicili conegut: carrer Pintor Benedicto, 9, 5t, 03203 Elx
(Alacant).
Resoluci de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: trasllat del
mdul de formaci especial al centre als efectes de mantindre la guarda
amb data 6 de mar de 2013 del menor R. L. M.
Expedient nmero: SAP 38/2012.
Persona interessada: Jos Luis Martnez Snchez i Vanesa Eva Suis-
sa.
ltim domicili conegut: carrer Carlos Antn Pastor, 41, 03206 Elx
(Alacant).
Resoluci de 6 de mar de 2013, de la Direcci Territorial de Ben-
estar Social dAlacant, en la qual sadopta lacord segent: autoritzar
lestada temporal amb famlia educadora caps de setmana i perodes
vacacionals durant tres mesos de la menor A. M. S.
Contra les esmentades resolucions, les persones interessades poden
interposar-hi recurs davant lordre jurisdiccional civil, dacord amb el
que establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener,
dEnjudiciament Civil, i la disposici addicional tercera del Reglament
de Mesures de Protecci Jurdica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valenci.
Alacant, 2 dabril de 2013. El director territorial: lvaro Prieto
Seva.
Expediente nmero: MTM 314/1999.
Persona interesada: Rosa Lara Martnez.
ltimo domicilio conocido: calle Pintor Benedicto, 9, 5., 03203
Elche (Alicante).
Resolucin de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
traslado del mdulo de formacin especial al centro a efectos de mante-
ner la guarda con fecha 6 de marzo de 2013 del menor R. L. M.
Expediente nmero: SAP 38/2012.
Persona interesada: Jos Luis Martnez Snchez y Vanesa Eva Suis-
sa.
ltimo domicilio conocido: calle Carlos Antn Pastor, 41, 03206
Elche (Alicante).
Resolucin de 6 de marzo de 2013, de la Direccin Territorial de
Bienestar Social de Alicante, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
autorizar la estancia temporal con familia educadora fines de semana y
periodos vacacionales durante tres meses de la menor A. M. S.
Contra dichas resoluciones, cada interesado podr interponer recur-
so ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artculos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposicin adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Proteccin Jurdica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alicante, 2 de abril de 2013. El director territorial: lvaro Prieto
Seva.
Num. 7006 / 18.04.2013 10505
Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social
Notificaci i citaci a les persones interessades en el pro-
cediment ordinari nmero 443/2012, de la Secci Quarta
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justcia de la Comunitat Valenciana. [2013/3658]
Notificacin y emplazamiento a las personas interesadas
en el procedimiento ordinario nmero 443/2012, de la Sec-
cin Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valen-
ciana. [2013/3658]
Per acord dictat per la Secci Quarta de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat Valncia en
el recurs de referncia, com procediment ordinari nmero 443/2012,
interposat per lAssociaci dEmpreses Concertades dAccessibilitat
Social-AECAS contra lOrde 21/2012, de 25 doctubre de 2012, de
la Conselleria de Justcia i Benestar Social, per la qual es regulen els
requisits i les condicions daccs al programa datenci a les persones i
a les seues famlies en el marc del sistema per a lautonomia i atenci a
la dependncia a la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb larticle
49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Con-
tenciosa Administrativa, es notifica a les possibles persones interessades
que pogueren estar afectades per la interposici del recurs de refern-
cia, i sels cita perqu, si conv al seu dret, puguen personar-se com a
demandats en les actuacions esmentades en el termini de nou dies, i han
de compareixer degudament representats en la forma establida en els
articles 23.2 i 23.3 de la llei jurisdiccional mencionada.
Valncia, 28 de mar de 2013. La secretria autonmica dAutono-
mia Personal i Dependncia: Mara Manuela Garca Reboll.
Por acuerdo dictado por la Seccin Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justcia de la Comuni-
tat Valencia en el recurso de referencia, como procedimiento ordinario
nmero 443/2012, interpuesto por Asociacin de Empresas Concertadas
de Accesibilidad Social AECAS, contra la Orden 21/2012, de 25 de
octubre de 2012, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por
la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de
atencin a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para
la Autonoma y Atencin a la Dependencia en la Comunitat Valencia-
na, y de conformidad con el artculo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, se
notifica a los posibles interesados que pudiesen resultar afectados por
la interposicin del recurso de referencia, emplazndoles para que, si a
su derecho conviene, puedan personarse en calidad de demandados en
los citados autos en el plazo de nueve das, compareciendo debidamente
representados en la forma establecida en los artculos 23.2 y 23.3 de la
citada ley jurisdiccional.
Valencia, 28 de marzo de 2013. La secretaria autonmica de Auto-
noma Personal y Dependencia: Mara Manuela Garca Reboll.
Num. 7006 / 18.04.2013 10506
Conselleria dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci Conselleria de Economa, Industria, Turismo y Empleo
Notificaci de lexpedient sancionador nmero 955/04, AI
1053/04. [2013/3612]
Notificacin del expediente sancionador nmero 955/04,
AI 1053/04. [2013/3612]
Per no haver-se pogut practicar la notificaci personal a linteres-
sat que sindica, de lacte administratiu que sindica a continuaci, de
conformitat amb el que preveu larticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Pro-
cediment Administratiu Com, modificada per la Llei 4/1999, en relaci
amb larticle 61 deste text legal.
Perqu linteressat puga tindre coneixement ntegre de lacte i en
quede constncia, podr comparixer en el termini de 10 dies des de la
publicaci del present anunci, en el Diari Oficial la Comunitat Valencia-
na o en el tauler danuncis del seu ltim domicili conegut, davant desta
direcci territorial dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci (avingu-
da Bar de Crcer, 36-1a de Valncia 46001 Secci de Sancions).
Transcorregut el termini esmentat sense haver-se efectuat la com-
pareixena, la notificaci sentendr produda a tots els efectes des de
lendem al del venciment del termini indicat.
Expedient nmero: 955/04.
Acta infracci: 1053/04.
Empresa titular Alquileres Vinaroz, SL.
Empreses Solidries Construcciones Car, SA i Construcciones Ser-
rano, SA
Valncia, 11 dabril de 2013. El director territorial dEconomia,
Indstria, Turisme i Ocupaci, p. s. (R 20.03.2013 del conseller dEco-
nomia, Indstria, Turisme i Ocupaci), el cap del Servici Territorial de
Treball: Julio Andrade Garca.
Por no haberse podido practicar la notificacin personal al interesa-
do que se indica, del acto administrativo que a continuacin se relaciona,
de conformidad con lo previsto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y Procedimiento Administrativo Comn, modificada por la Ley 4/1999,
en relacin con el artculo 61 del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo de
10 das desde la publicacin del presente anuncio, en el Diari Oficial
la Comunitat Valenciana o en el tabln de anuncios de su ltimo domi-
cilio conocido, ante esta Direccin Territorial de Economa, Industria,
Turismo y Empleo (avenida Barn de Crcer, 36-1. de Valencia 46001
Seccin de Sanciones).
Transcurrido el referido plazo sin haberse efectuado la comparecen-
cia, la notificacin se entender producida a todos los efectos desde el
da siguiente al del vencimiento del plazo indicado.
Expediente nmero: 955/04
Acta infraccin: 1053/04
Empresa titular Alquileres Vinaroz, SL.
Empresas Solidarias Construcciones Car, SA y Construcciones
Serrano, SA.
Valencia, 11 de abril de 2013. El director territorial de Economa,
Industria, Turismo y Empleo, p. s. (R 20.03.2013, del conseller de Eco-
noma, Industria, Turismo y Empleo), el jefe del Servicio Territorial de
Trabajo: Julio Andrade Garca.
Num. 7006 / 18.04.2013 10507
Conselleria de Governaci i Justcia Conselleria de Gobernacin y Justicia
Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0137. [2013/3598]
Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0137. [2013/3598]
Intentada la notificaci als interessats o als seus representants que a
continuaci sindica, per dues vegades, sense que aquesta shaja pogut
fer per causes no imputables a lAdministraci, de lacte administra-
tiu que a continuaci sesmenta, sen procedeix a la publicaci dun
extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb larticle 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu
Com, en relaci amb lart. 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tindre coneixement ntegre de lacte i quede
constncia de tal coneixement, podr comparixer en el termini de deu
dies des de la publicaci del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, a la seu de la Direcci General de Seguretat i
Protecci Ciutadana, de la Conselleria de Governaci i Justcia, situada
al carrer de lHistoriador Chabs, 2, de Valncia, de dilluns a divendres
en horari de 09.00 a 14.00 h.
1. Expedient: ESSANC/46/2012/0137.
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: Resoluci del procediment sancionador.
Interessat: Night and Promotions, SL.
ltima adrea coneguda: Arquitecto Alfaro, nmero 7, 12a (Valn-
cia).
Valncia, 12 de mar de 2013. El conseller de Governaci i Just-
cia: Serafn Castellano Gmez.
Intentada la notificacin a los interesados o a sus representantes que
a continuacin se relacionan, por dos veces, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a la Administracin, del acto
administrativo que a continuacin se relaciona, se procede a la publi-
cacin de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con el artculo 59.5 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y Procedimiento Administrativo Comn, en relacin con el artculo 61
del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto
y quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo
de diez das desde la publicacin del presente anuncio en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Direccin General de
Seguridad y Proteccin Ciudadana, de la Conselleria de Gobernacin y
Justicia, situada en la calle del Historiador Chabs, 2, de Valencia, de
lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 h.
1. Expediente: ESSANC/46/2012/0137.
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: Resolucin del procedimiento sancionador.
Interesado: Night and Promotions, SL.
ltimo domicilio conocido: calle del Arquitecto Alfaro, nmero 7,
12. (Valencia).
Valencia, 12 de marzo de 2013. El conseller de Gobernacin y
Justicia: Serafn Castellano Gmez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10508
Conselleria de Governaci i Justcia Conselleria de Gobernacin y Justicia
Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0208. [2013/3600]
Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0208. [2013/3600]
Intentada la notificaci als interessats o als seus representants que
a continuaci es relacionen, per dues vegades, sense que aquesta shaja
pogut realitzar per causes no imputables a lAdministraci, de lacte
administratiu que a continuaci es relaciona, sen procedeix a la publi-
caci dun extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb larticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Admi-
nistratiu Com, en relaci amb larticle 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tindre coneixement ntegre de lacte i quede
constncia de tal coneixement, podr comparixer en el termini de 10
dies des de la publicaci del present anunci en el DOCV, a la seu de la
Direcci General de Seguretat i Protecci Ciutadana, de la Conselleria
de Governaci i Justcia, situada al c/ Historiador Chabs, 2, de Valn-
cia, de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 14.00 h.
1. Expedient: ESSANC/46/2012/0208.
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci del procediment sancio-
nador.
Interessat: Wilson Antonio Nogales Zabala.
ltima adrea coneguda: c/ Poeta Ricard Sanmart, nmero 4, baix
(Valncia).
Valncia, 21 de mar de 2013. El conseller de Governaci i Just-
cia: Serafn Castellano Gmez.
Intentada la notificacin a los interesados o a sus representantes que
a continuacin se relacionan, por dos veces, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a la Administracin, del acto
administrativo que a continuacin se relaciona, se procede a la publi-
cacin de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y Procedimiento Administrativo Comn, en relacin con el artculo 61
del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto y
quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo de
10 das desde la publicacin del presente anuncio en el DOCV, en la sede
de la Direccin General de Seguridad y Proteccin Ciudadana, de la Con-
selleria de Gobernacin y Justicia, situada en la c/ Historiador Chabs, 2,
de Valencia, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 h.
1. Expediente: ESSANC/46/2012/0208.
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimiento
sancionador.
Interesado: Wilson Antonio Nogales Zabala.
ltima direccin conocida: c/ Poeta Ricard Sanmart, nmero 4,
bajo (Valncia).
Valencia, 21 de marzo de 2013. El conseller de Gobernacin y
Justicia: Serafn Castellano Gmez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10509
Conselleria de Governaci i Justcia Conselleria de Gobernacin y Justicia
Notificaci en extracte. Expedients sancionadors
ESSANC/46/2012/0216 i ESSANC/46/2012/0231.
[2013/3601]
Notificacin en extracto. Expedientes sancionado-
res ESSANC/46/2012/0216 y ESSANC/46/2012/0231.
[2013/3601]
Intentada la notificaci, als interessats o als seus representants que a
continuaci sassenyalen, per dues vegades, sense que esta shaja pogut
realitzar per causes no imputables a lAdministraci, de lacte admin-
istratiu que a continuaci sindica, sen procedeix a la publicaci dun
extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb larticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu
Com, en relaci amb larticle 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tindre coneixement ntegre de lacte i quede
constncia de tal coneixement, podr comparixer en el termini de 10
dies des de la publicaci del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, a la seu de la Direcci General de Seguretat i
Protecci Ciutadana, de la Conselleria de Governaci i Justcia, situada
al carrer Historiador Chabs, nmero 2, de Valncia, de dilluns a diven-
dres en horari de 09.00 a 14.00 hores.
1. Expedient ESSANC/46/2012/0216
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci del procediment sancio-
nador.
Interessat: Francisco Molina Boix.
ltima adrea coneguda: c. Clavells, nm. 2, 5t, 7a, Sagunt (Valn-
cia).
2. Expedient ESSANC/46/2012/0231
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci del procediment sancio-
nador.
Interessat: Arpa, CB.
ltima adrea coneguda: av. de lOest, nm. 4, baixos, Btera
(Valncia).
Valncia, 27 de mar de 2013. La directora general de Seguretat i
Protecci Ciutadana: Sonia Vega Cueje.
Intentada la notificacin, a los interesados o a sus representantes que
a continuacin se relacionan, por dos veces, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a la Administracin, del acto
administrativo que a continuacin se relaciona, se procede a la publi-
cacin de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y Procedimiento Administrativo Comn, en relacin con el artculo 61
del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto
y quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo
de 10 das desde la publicacin del presente anuncio en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Direccin General de
Seguridad y Proteccin Ciudadana, de la Conselleria de Gobernacin y
Justicia, situada en la calle Historiador Chabs, nmero 2, de Valencia,
de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas.
1. Expediente ESSANC/46/2012/0216
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimiento
sancionador.
Interesado: Francisco Molina Boix.
ltimo domicilio conocido: c. Claveles, nm. 2, 5., 7, Sagunto
(Valencia).
2. Expediente ESSANC/46/2012/0231
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimiento
sancionador.
Interesado: Arpa, CB.
ltimo domicilio conocido: av. del Oeste, nm. 4, bajo, Btera
(Valencia).
Valencia, 27 de marzo de 2013. La directora general de Seguridad
y Proteccin Ciudadana: Sonia Vega Cueje.
Num. 7006 / 18.04.2013 10510
Conselleria de Governaci i Justcia Conselleria de Gobernacin y Justicia
Notificaci en extracte. Expedient sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0203 i altres. [2013/3602]
Notificacin en extracto. Expediente sancionador nmero
ESSANC/46/2012/0203 y otros. [2013/3602]
Intentada la notificaci als interessats o als seus representants que
a continuaci s'indiquen, per dues vegades, sense que aquesta shaja
pogut fer per causes no imputables a lAdministraci, de lacte admin-
istratiu que a continuaci s'esmenta, sen procedeix a la publicaci dun
extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb larticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim
Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu
Com, en relaci amb larticle 61 del mateix text legal.
Perqu linteressat puga tindre coneixement ntegre de lacte i quede
constncia de tal coneixement, podr comparixer en el termini de deu
dies des de la publicaci del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, a la seu de la Direcci General de Seguretat i
Protecci Ciutadana, de la Conselleria de Governaci i Justcia, situada
al carrer de l'Historiador Chabs, 2 de Valncia, de dilluns a divendres,
en horari de 09.00 a 14.00 h.
1. Expedient: ESSANC/46/2012/0203
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci del procediment sancio-
nador.
Interessat: Mikawo Espaa, SL.
ltima adrea coneguda: c/ Camins dels Hmens, nmero 16, baix.
Cullera (Valncia).
2. Expedient: ESSANC/46/2012/0209
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci de procediment sancio-
nador
Interessat: Carlos Alberto Mazziota.
ltima adrea coneguda: c/ Micer Masc, nmero 10, 9a (Valn-
cia).
3. Expedient: ESSANC/46/2012/0217
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci de procediment sancio-
nador.
Interessat: Joan Francesc Escrihuela Magraner.
ltima adrea coneguda: C/ Pintor Sorolla, nmero 8-1r, 2a Tav-
ernes de la Valldigna (Valncia).
4. Expedient: ESSANC/46/2012/0227
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: Proposta de Resoluci de procediment sanci-
onador.
Interessat: Pilar Garca Cucala.
ltima adrea coneguda: c/ Doctor lvaro Lpez, nmero 81, baix
(Valncia).
4. Expedient: ESSANC/46/2012/0228
Procediment sancionador en matria despectacles, establiments
pblics i activitats recreatives.
Acte administratiu: proposta de resoluci de procediment sancio-
nador.
Interessat: Jos Antonio Salamanca de la Rosa.
ltima adrea coneguda: c/ Churruca, nmero 15, 5t., 18. Sagunt
(Valncia).
Valncia, 22 de mar de 2013. La directora general de Seguretat i
Protecci Ciutadana: Sonia Vega Cueje.
Intentada la notificacin a los interesados o a sus representantes que
a continuacin se relacionan, por dos veces, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a la Administracin, del acto
administrativo que a continuacin se indica, se procede a la publicacin
de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana, de conformidad con el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y Procedimiento Administrativo Comn, en relacin con el artculo 61
del mismo texto legal.
Para que el interesado pueda tener conocimiento ntegro del acto
y quede constancia de tal conocimiento, podr comparecer en el plazo
de diez das desde la publicacin del presente anuncio en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Direccin General de
Seguridad y Proteccin Ciudadana, de la Conselleria de Gobernacin
y Justicia, situada en la calle del Historiador Chabs, 2 de Valencia, de
lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 h.
1. Expedient: ESSANC/46/2012/0203
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimento san-
cionador
Interesado: Mikawo Espaa, SL.
ltima direccin conocida: c/ Camins dels Hmens, nmero 16-
bajo. Cullera (Valencia).
2. Expedient: ESSANC/46/2012/0209
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimento san-
cionador
Interesado: Carlos Alberto Mazziota.
ltima direccin conocida: c/ Micer Masc, nmero 10-9. (Valen-
cia).
3. Expedient: ESSANC/46/2012/0217
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimento san-
cionador
Interesado: Joan Francesc Escrihuela Magraner.
ltima direccin conocida: c/ Pintor Sorolla, nmero 8-1.-2..
Tavernes de la Valldigna (Valencia).
4. Expedient: ESSANC/46/2012/0227
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimento san-
cionador
Interesado: Pilar Garca Cucala
ltima direccin conocida: Doctor lvaro Lpez, nmero 81, bajo
(Valencia).
5. Expedient: ESSANC/46/2012/0228
Procedimiento sancionador en materia de espectculos, estableci-
mientos pblicos y actividades recreativas.
Acto administrativo: propuesta de resolucin del procedimento san-
cionador
Interesado: Jos Antonio Salamanca de la Rosa
ltima direccin conocida: C/ Churruca, nmero 15-5.-18.. Sagunt
(Valencia).
Valencia, 22 de marzo de 2013. La directora general de Seguridad
y Proteccin Ciudadana: Sonia Vega Cueje.
Num. 7006 / 18.04.2013 10511
Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad
Notificaci dun expedient de devoluci de garanta.
[2013/3596]
Notificacin de un expediente de devolucin de garanta.
[2013/3596]
A lempara del que preveuen els articles 59.5, 60.2 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, es procedix a notificar per mitj del present
edicte, a linteressat, Clar Rehabilitacin, SL, el segent:
Devoluci de garanties:
Numero 462007V1102 corresponent a lexpedient C.P. 269/2007
T.A.
Nmero 032007V1597 darreplegues, corresponent a lexpedient
C.P. 269/2007 T.A.
Desprs dhaver-se intentat la notificaci en lltim domicili cone-
gut de linteressat.
Linteressat pot comparixer en lHospital General Universitari
dAlacant, siti en el carrer Pintor Baeza, nmero 12, Servici de Contrac-
taci Administrativa, a fi de conixer el contingut integre del mencionat
acte, en el termini de deu dies des de la publicaci del present anunci en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El corresponent expedient obra en les dependncies del Departa-
ment de Salut dAlacant-Hospital General, en lHospital General Uni-
versitari dAlacant, Servici de Contractaci Administrativa, en el carrer
del Pintor Baeza, nmero 12, 03010-Alacant.
Valncia, 5 dabril de 2013. La directora general de Recursos Eco-
nmics (O 18.01.2006, DOGV 5185): Mara Fernanda Saiz Gallego.
Al amparo de lo previsto en los artculos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de la Administra-
ciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar mediante el
presente edicto, al interesado, Clar Rehabilitacin, SL, lo siguiente:
Devolucin de garantas:
Nmero 462007V1102 correspondiente al expediente C.P.
269/2007 T.A.
Nmero 032007V1597 de acopios, correspondiente al expediente
C.P. 269/2007 T.A.
Tras haberse intentado la notificacin en el ltimo domicilio cono-
cido del interesado.
El interesado puede comparecer en el Hospital General Universita-
rio de Alicante, sito en la calle del Pintor Baeza, nmero 12, Servicio de
Contratacin Administrativa, al objeto de conocer el contenido integro
del mencionado acto, en el plazo de diez das desde la publicacin del
presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Depar-
tamento de Salud de Alicante-Hospital General, en el Hospital General
Universitario de Alicante, Servicio de Contratacin Administrativa, en
la calle del Pintor Baeza, nmero 12, 03010, Alicante.
Valencia, 5 de abril de 2013. La directora general de Recursos Eco-
nmicos (O 18.01.2006, DOGV 5185): Mara Fernanda Siz Gallego.
Num. 7006 / 18.04.2013 10512
Conselleria dInfraestructures,
Territori i Medi Ambient
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificaci de resoluci dimposici de primera multa
coercitiva. Expedient nmero 200/10 SAN. [2013/3679]
Notificacin de resolucin de imposicin de primera multa
coercitiva. Expediente nmero 200/10 SAN. [2013/3679]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, sefectua la notificaci, per mitj danuncis
de lacte dictat en lexpedient que sindica, a la persona o entitat que
sesmenta a continuaci, pel fet que intentada la notificaci en lltim
domicili conegut, no shi ha pogut practicar.
Expedient nmero: 200/10 SAN.
Interessat: Jos Tamarit Mercader.
ltim domicili conegut: carrer dels Barons dAlcahal, 57, 46134,
Foios (Valncia).
Assumpte: resoluci dimposici de primera multa coercitiva, dic-
tada pel director general de Medi Natural amb data 19 de febrer de
2013.
Lexpedient es troba en la Secci de Coordinaci Administrativa
de la Direcci General de Medi Natural de la Conselleria dInfraes-
tructures, Territori i Medi Ambient, Ciutat Administrativa 9 dOctubre,
Torre 1, carrer Castn Tobeas, nmero 77, 46018 Valncia, on podr
comparixer per a conixer el contingut ntegre de lacte, de dilluns
a divendres, de 09.00 a 14.00 hores, en el termini de deu dies hbils
comptats a partir de lendem de publicaci deste en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
Sinforma a linteressat del dret que lassistix a aportar les
allegacions que estime convenients o, si s el cas, a interposar els recur-
sos especificats en el text de la resoluci.
Valncia, 5 dabril de 2013. El director general de Medi Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
De conformidad con lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Adminis-
traciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efecta la notificacin, por
medio de anuncios del acto dictado en el expediente que se indica, a la
persona o entidad que a continuacin se relaciona, debido a que habin-
dose intentado practicar la notificacin en el ltimo domicilio conocido,
no se ha podido practicar.
Expediente nmero: 200/10 SAN.
Interesado: Jos Tamarit Mercader.
ltimo domicilio conocido: calle Barones de Alcahal, 57, 46134,
Foios (Valencia).
Asunto: resolucin de imposicin de primera multa coercitiva, dic-
tada por el director general de Medio Natural con fecha 19 de febrero
de 2013.
El expediente se encuentra en la Seccin de Coordinacin Admi-
nistrativa de la Direccin General de Medio Natural de la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Ciudad Administra-
tiva 9 de Octubre, Torre 1, calle de Castn Tobeas, nmero 77, 46018
Valencia, donde podr comparecer para conocer el contenido ntegro del
acto, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, en el plazo de diez das
hbiles contados a partir del siguiente al de publicacin del presente en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Se informa al interesado del derecho que le asiste a aportar las ale-
gaciones que estime convenientes o, en su caso, a interponer los recur-
sos especificados en el texto de la resolucin.
Valencia, 5 de abril de 2013. El director general de Medio Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
Num. 7006 / 18.04.2013 10513
Conselleria dInfraestructures,
Territori i Medi Ambient
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificaci de declaraci de caducitat i incoaci dun
nou procediment de restauraci. Expedients nmero
10014/2012 RES i 3/2013 RESEN. [2013/3681]
Notificacin de declaracin de caducidad e incoacin de
nuevo procedimiento de restauracin. Expedientes nmero
10014/2012 RES y 3/2013 RESEN. [2013/3681]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, sefectua la notificaci, per mitj danuncis
de lacte dictat en lexpedient que sindica, a la persona o entitat que
sesmenta a continuaci, pel fet que havent-se intentat realitzar la noti-
ficaci en lltim domicili conegut, esta no shi ha pogut realitzar.
Expedients nmero: 10014/2012 RES i 3/2013 RESEN.
Interessada: Amparo Alcaraz Sempere.
ltim domicili conegut: avinguda dEspanya, 8, 4t, E, 46880,
Bocairent (Valncia).
Assumpte: declaraci de caducitat i incoaci dun nou procediment
de restauraci, dictat pel director general de Medi Natural, amb data 12
de febrer de 2013.
Lexpedient es troba en la Secci de Coordinaci Administrativa
de la Direcci General de Medi Natural de la Conselleria dInfraes-
tructures, Territori i Medi Ambient, Ciutat Administrativa 9 dOctubre,
Torre 1, carrer Castn Tobeas, nmero 77, 46018, Valncia, on podr
comparixer per a conixer el contingut ntegre de lacte, de dilluns
a divendres, de 09.00 a 14.00 hores, en el termini de deu dies hbils,
comptadors a partir de lendem de la publicaci del present en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Sinforma linteressat del dret que t daportar les allegacions que
estime convenients o, si s el cas, a interposar-hi els recursos especifi-
cats en el text de lacord.
Valncia, 4 dabril de 2013. El director general de Medi Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
De conformidad con lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Adminis-
traciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efecta la notificacin, por
medio de anuncios del acto dictado en el expediente que se indica, a la
persona o entidad que a continuacin se relaciona, debido a que habin-
dose intentado practicar la notificacin en el ltimo domicilio conocido,
no se ha podido practicar.
Expedientes nmero: 10014/2012 RES y 3/2013 RESEN.
Interesado: Amparo Alcaraz Sempere.
ltimo domicilio conocido: avenida de Espaa, 8, 4., E, 46880,
Bocairent (Valencia).
Asunto: declaracin de caducidad e incoacin de nuevo procedi-
miento de restauracin, dictado por el director general de Medio Natural
con fecha 12 de febrero de 2013.
El expediente se encuentra en la Seccin de Coordinacin Admi-
nistrativa de la Direccin General de Medio Natural de la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Ciudad Administra-
tiva 9 de Octubre, Torre 1, calle de Castn Tobeas, nmero 77, 46018,
Valencia, donde podr comparecer para conocer el contenido ntegro del
acto, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, en el plazo de diez das
hbiles contados a partir del siguiente al de publicacin del presente en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Se informa al interesado del derecho que le asiste a aportar las ale-
gaciones que estime convenientes o, en su caso, a interponer los recur-
sos especificados en el texto del acuerdo.
Valencia, 4 de abril de 2013. El director general de Medio Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
Num. 7006 / 18.04.2013 10514
Conselleria dInfraestructures,
Territori i Medi Ambient
Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificaci de proposta de resoluci i sanci. Expedient
nmero 10049/2012 SAN. [2013/3685]
Notificacin de propuesta de resolucin y sancin. Expe-
diente nmero 10049/2012 SAN. [2013/3685]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i del Procediment Administratiu Com, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, sefectua la notificaci, per mitj danuncis
de lacte dictat en lexpedient que sindica, a la persona o lentitat que
sassenyala a continuaci, ja que sha intentat practicar la notificaci en
lltim domicili conegut, per esta no shi ha pogut efectuar.
Expedient nmero: 10049/2012 SAN.
Interessat: Ouargig Abdullatif.
ltim domicili conegut: carrer de Juan Ramn Jimnez, 14, 3r, 5a,
46701 Gandia, Valncia.
Assumpte: proposta de resoluci i sanci, dictada pel director gene-
ral de Medi Natural amb data 27 de febrer de 2013.
Lexpedient es troba en la Secci de Coordinaci Administrativa
de la Direcci General de Medi Natural de la Conselleria dInfraes-
tructures, Territori i Medi Ambient, Ciutat Administrativa 9 dOctubre,
torre 1, carrer de Castn Tobeas, nmero 77, 46018, Valncia, on podr
comparixer per a conixer el contingut ntegre de lacte, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores, en el termini de deu dies hbils comptadors
a partir de lendem de publicaci deste anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Sinforma linteressat del dret que t daportar les allegacions que
estime convenients o, si s el cas, dinterposar els recursos especificats
en el text de la resoluci.
Valncia, 9 dabril de 2013. El director general de Medi Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
De conformidad con lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Adminis-
traciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efecta la notificacin, por
medio de anuncios del acto dictado en el expediente que se indica, a la
persona o entidad que a continuacin se indica, debido a que habindose
intentado practicar la notificacin en el ltimo domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
Expediente nmero: 10049/2012 SAN.
Interesado: Ouargig Abdullatif.
ltimo domicilio conocido: calle de Juan Ramn Jimnez, 14, 3.,
5., 46701 Gandia, Valencia.
Asunto: propuesta de resolucin y sancin, dictada por el director
general de Medio Natural con fecha 27 de febrero de 2013.
El expediente se encuentra en la Seccin de Coordinacin Admi-
nistrativa de la Direccin General de Medio Natural de la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Ciudad Administra-
tiva 9 de Octubre, Torre 1, calle de Castn Tobeas, nmero 77, 46018,
Valencia, donde podr comparecer para conocer el contenido ntegro del
acto, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, en el plazo de diez das
hbiles contados a partir del siguiente al de publicacin del presente en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Se informa al interesado del derecho que le asiste a aportar las ale-
gaciones que estime convenientes o, en su caso, a interponer los recur-
sos especificados en el texto de la resolucin.
Valencia, 9 de abril de 2013. El director general de Medio Natural:
Alfredo Gonzlez Prieto.
Num. 7006 / 18.04.2013 10515
Ajuntament dAlzira Ayuntamiento de Alzira
Informaci pblica relativa a la incoaci dels procedi-
ments per a la declaraci dincompliment del deure de
rehabilitaci dels immobles. Expedients nmero 130, 131,
132 i 133/2013. [2013/3617]
Informacin pblica relativa a la incoacin de los procedi-
mientos para la declaracin de incumplimiento del deber
de rehabilitacin de los inmuebles. Expedientes nmero
130, 131, 132 y 133/2013. [2013/3617]
Per mitj dels decrets nmero 245, 246, 247 i 248, de data 3 dabril
de 2013, es va resoldre obrir un perode dinformaci pblica per un
termini de 20 dies hbils comptats des de lltima publicaci o notifica-
ci, respecte dels expedients referenciats que contenen la incoaci dels
procediments per a la declaraci dincompliment del deure de rehabi-
litaci dels immobles sitis en el carrer Callao, nmero 14, 19, 21 i 28
dAlzira, dels quals sn propietaris les mercantils Bancaixa Hbitat,
SLU, Stonington Spain, SL, Bancaixa Hbitat, SLU, i Bankia, SA, res-
pectivament, a fi que es puguen formular allegacions.
Alzira, 10 dabril de 2013. Lalcaldessa: Elena M. Bastidas
Bono.
Mediante los decretos nmero 245, 246, 247 y 248, de fecha 3 de
abril de 2013, se resolvi abrir un periodo de informacin pblica por
plazo de 20 das hbiles contados desde la ltima publicacin o noti-
ficacin, respecto de los expedientes referenciados que contienen la
incoacin de los procedimientos para la declaracin de incumplimiento
del deber de rehabilitacin de los inmuebles sitos en la calle Callao,
nmero 14, 19, 21 y 28 de Alzira, de los que son propietarios las mer-
cantiles Bancaja Hbitat, SLU, Stonington Spain, SL, Bancaja Hbitat,
SLU, y Bankia, SA, respectivamente, con el fin de que se puedan for-
mular alegaciones.
Alzira, 10 de abril de 2013. La alcaldesa: Elena M. Bastidas
Bono.
Num. 7006 / 18.04.2013 10516
Aguas de Monte Picayo, SL Aguas de Monte Picayo, SL
Informaci pblica de lactualitzaci de tarifes de pro-
vement daigua i conservaci de comptadors de la
urbanitzaci Monte Picayo, Hotel i Casino. [2013/3646]
Informacin pblica de la actualizacin de tarifas de
abastecimiento de agua y conservacin de contadores de
la urbanizacin Monte Picayo, Hotel y Casino. [2013/3646]
Dacord amb lestablert en el Decret 3/2008, d11 de gener, del
Conselleria dEconomia, Indstria i Comer, de la Generalitat Valenci-
ana, pel qual sestableix un sistema simplificat per a lactualitzaci dels
preus i de les tarifes regulats en el Decret 109/2005, d10 de juny, del
Consell, sobre procediment per a la implantaci o modificaci de preus
o tarifes sotmesos al rgim dautoritzaci i comunicaci, amb data 4 de
mar de 2013, la mercantil Aguas de Monte Picayo, SL, va presentar
davant la Conselleria dEconomia, Indstria i Comer lactualitzaci de
tarifes del subministrament daigua de la urbanitzaci Monte Picayo,
Hotel i Casino, segons es detalla a continuaci:
Quota servici euros/trimestre:
Calibre comptador de 13 mm 54,21 /trimestre
Calibre comptador de 20 mm 108,41 /trimestre
Calibre comptador de 25 mm 135,52 /trimestre
Calibre comptador de 30 mm 162,62 /trimestre
Calibre comptador de 40 mm 216,83 /trimestre
Calibre comptador de 50 mm 271,04 /trimestre
Quota consum euros m
3
:
1r. Bloc de 0 a 200 m/trimestre 1,04 /m
2n. Bloc de 201 a 500 m/trimestre 1,14 /m
3r. Bloc de ms de 501 m/trimestre 1,24 /m
Quota conservaci comptador:
Tots els comptadors 0,90 /trimestre
Quota conexi comptador:
Tots els comptadors 180
Sobre les presents tarifes saplicar lIVA dacord amb legislaci
vigent.
Cosa que es fa pblica perqu sen prenga coneixement general.
Puol, 16 dabril de 2013. El gerent: Rafael Hernndez Cutanda.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3/2008, de 11 de enero,
de la Conselleria de Economa, Industria y Comercio, de la Generalitat
Valenciana, por el que se establece un sistema simplificado para la actuali-
zacin de los precios y las tarifas regulados en el Decreto 109/2005, de 10
de junio, del Consell, sobre procedimiento para la implantacin o modifi-
cacin de precios o tarifas sujetos al rgimen de autorizacin y comunica-
cin, con fecha 4 de marzo de 2013, la mercantil Aguas de Monte Picayo,
SL, present ante la Conselleria de Economa, Industria y Comercio la
actualizacin de tarifas del suministro de agua de la urbanizacin Monte
Picayo, Hotel y Casino, conforme se detallan a continuacin:
Cuota servicio euros/trimestre:
Calibre contador de 13 mm 54,21 /trimestre
Calibre contador de 20 mm 108,41 /trimestre
Calibre contador de 25 mm 135,52 /trimestre
Calibre contador de 30 mm 162,62 /trimestre
Calibre contador de 40 mm 216,83 /trimestre
Calibre contador de 50 mm 271,04 /trimestre
Cuota consumo euros m:
1. Bloque de 0 a 200 m/trimestre 1,04 /m
2. Bloque de 201 a 500 m/trimestre 1,14 /m
3. Bloque ms de 501 m/trimestre 1,24 /m
Cuota conservacin contador:
Todos los contadores 0,90 /trimestre
Cuota conexin contador:
Todos los contadores 180
Sobre las presentes tarifas se aplicar el IVA de acuerdo con la
legislacin vigente.
Lo que se hace pblico para general conocimiento.
Puol, 16 abril de 2013. El gerente: Rafael Hernndez Cutanda.
Num. 7006 / 18.04.2013 10517
Elecnor, SA Elecnor, SA
Informaci pblica del projecte de reparcellaci forosa
de la unitat dexecuci Forn Vell del Pla General dOrde-
naci Urbana de Foios. [2013/3588]
Informacin pblica del proyecto de reparcelacin forzosa
de la unidad de ejecucin Forn Vell del Plan General de
Ordenacin Urbana de Foios. [2013/3588]
La mercantil Elecnor, SA, amb CIF A48027056, amb domicili a
Valncia, polgon Vara de Quart, carrer de Pedrapiquers, 1, codi postal
46014, en la condici dagent urbanitzador del programa dactuaci
integrada de la unitat dexecuci Forn Vell de Foios, de conformitat amb
el que establixen els articles 177 de la Llei 16/2005, de 28 de desem-
bre, Urbanstica Valenciana, i 416 del Decret 67/2006, de 12 de maig,
Reglament dOrdenaci i Gesti Territorial i Urbanstica, a pesar de
no haver sigut informat pels servicis tcnics municipals, i havent sigut
requerit per lAjuntament de Foios en el Decret nmero 142/2011, de
23 de mar de 2011, fa lexposici pblica del projecte de reparcellaci
del referit mbit urbanstic.
El projecte de reparcellaci ha sigut presentat davant de lAjunta-
ment de Foios, amb els documents i en la forma que consten en els arti-
cles 175 i 176 de la Llei 16/2005, Urbanstica Valenciana, inclosos els
certificats de domini i crregues expedits pel registrador de la propietat,
per a lexposici pblica.
Lexposici al pblic del projecte de reparcellaci tindr un termini
de duraci dun mes, en el qual es podran presentar allegacions, a partir
de lendem de la publicaci de lanunci en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana, i podran comparixer a lAjuntament de Foios, plaa
del Poble, nmero 1, 46134 Foios, i en la seu de lagent urbanitzador,
Elecnor, SA, carrer de Pedrapiquers, nmero 1, 46014, Valncia, a fi de
consultar la documentaci integrant del projecte de reparcellaci.
Sense perju de tot aix, i perqu este anunci complisca la funci de
notificaci per a aquells interessats als quals no es puga notificar per-
sonalment per qualsevol circumstncia, de conformitat amb larticle 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Admi-
nistracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, sadjunta
la relaci dinteressats en el projecte de reparcellaci del programa
dactuaci integrada de la unitat dexecuci Forn Vell de Foios.
Propietaris
Referncia
cadastral
Registre de
Moncada. Finca
registral
Jos Saur Mercader i Dolores Marco Gimeno 7403810
Finca 3691, tom
594, llibre 29,
foli 244
Midamarta, SL 7403811
Finca 7991, tom
2234, llibre 104,
foli 99
Caja de Ahorros de Castilla - La Mancha 7403811
Finca 7991, tom
2234, llibre 104,
foli 99
Fons de Garantia de Depsits 7403811
Finca 7991, tom
2234, llibre 104,
foli 99
Promociones Company Puchades Bayona, SL 7403811
Finca 7990, tom
2234, llibre 104,
foli 96
Amparo Montalt Eulogio 7403812
Finca 3689, tom
2094, llibre 97,
foli 74
Portalet Forn Vell
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
M. Dolores Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
La mercantil Elecnor, SA, con CIF A48027056, con domicilio en
Valencia, polgono Vara de Quart, calle Pedrapiquers, 1, cdigo postal
46014, en su condicin de agente urbanizador del programa de actua-
cin integrada de la unidad de ejecucin Forn Vell de Foios, de confor-
midad con lo dispuesto en los artculos 177 de la Ley 16/2005, de 28 de
diciembre, Urbanstica Valenciana, y 416 del Decreto 67/2006, de 12 de
mayo, Reglamento de Ordenacin y Gestin Territorial y Urbanstica, a
pesar de no haber sido informado por los servicios tcnicos municipales,
y habiendo sido requerido por el Ayuntamiento de Foios en el Decreto
nmero 142/2011, de fecha de 23 de marzo de 2011, procede a efectuar
la exposicin pblica del proyecto de reparcelacin del referido mbito
urbanstico.
El proyecto de reparcelacin ha sido presentado ante el Ayunta-
miento de Foios, con los documentos y en la forma que constan en los
artculos 175 y 176 de la Ley 16/2005, Urbanstica Valenciana, inclui-
dos certificados de dominio y cargas expedidos por el registrador de la
propiedad, para su exposicin pblica.
La exposicin al pblico del proyecto de reparcelacin tendr un
plazo de duracin de un mes, en el que se podrn presentar alegaciones,
a partir del da siguiente a la publicacin de su anuncio en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, y podrn comparecer en el Ayun-
tamiento de Foios, plaza del Pueblo, nmero 1, 46134, Foios, y en la
sede del agente urbanizador, Elecnor, SA, calle Pedrapiquers, nmero
1, 46014, Valencia, a fin de consultar la documentacin integrante del
proyecto de reparcelacin.
Sin perjuicio de todo ello, y para que este anuncio cumpla con la
funcin de notificacin para aquellos interesados a quienes no se pueda
notificar personalmente por cualquier circunstancia, de conformidad
con el artculo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comn, se adjunta la relacin de interesados en el proyecto
de reparcelacin del programa de actuacin integrada de la unidad de
ejecucin Forn Vell de Foios.
Propietarios
Referencia
catastral
Registro de
Moncada. Finca
registral
Jos Saur Mercader y Dolores Marco Gimeno 7403810
Finca 3691, tomo
594, libro 29,
folio 244
Midamarta, SL 7403811
Finca 7991, tomo
2234, libro 104,
folio 99
Caja de Ahorros de Castilla - La Mancha 7403811
Finca 7991, tomo
2234, libro 104,
folio 99
Fondo de Garanta de Depsitos 7403811
Finca 7991, tomo
2234, libro 104,
folio 99
Promociones Company Puchades Bayona, SL 7403811
Finca 7990, tomo
2234, libro 104,
folio 96
Amparo Montalt Eulogio 7403812
Finca 3689, tomo
2094, libro 97,
folio 74
Portalet Forn Vell
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
M. Dolores Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
Num. 7006 / 18.04.2013 10518
M. Julia Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
M. Luisa Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
Jos M. Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
Jos Manuel Garca Margallo
7403810,
7403811,
Finca 4814,
llibre 40, foli 199

7403812 i
7102629
Finca 4815,
llibre 40, foli 199
Desarrollos Integrales de Levante, SL
7301238
Finca 1281, tom
2456, llibre 120,
foli 116

Finca 8624, tom
2377, llibre 115,
foli 209

Finca 8820, tom
2475, llibre 121,
foli 20
Dionisio Hurtado Pardo / Josefa Garca Donat 7301239
Finca 8625, tom
2377, llibre 115,
foli 212
Vicenta Montalt Tormos 7301205
Finca 1080, tom
1653, llibre 67,
foli 106
Vicente Bada Bada 7301204
Finca 209, tom
1653, llibre 67,
foli 35
Jos Bada Bada 7301233
Finca 6624, tom
1768, llibre 75,
foli 24
Pilar Bada Bada 7301233
Finca 6624, tom
1768, llibre 75,
foli 24
Luis Manuel Theureau 7102628
Finca 916, tom
1798, llibre 77,
foli 75
Dolores Bruixola Ruiz
7102628
Finca 916, tom
1798, llibre 77,
foli 75
7201214,
7201213
Finca 1287, tom
1798, llibre 77,
foli 77
Tissar 7201215
Finca 311, tom
2177, llibre 101,
foli 135
Reial Squia de Montcada
Ajuntament de Foios
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
Vicente Saur Dorva
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
Jos Luis Lpez Picn i Juan Carlos Lpez
Picn
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
Vicente Montalt Bada
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
Edesia Frgola Noguera
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
M. Dolores Musoles Frgola
Sense
referncia
cadastral
No t ttol inscrit
Valncia, 12 dabril de 2013. Lapoderat: Fidel Chaparro Gon-
zlez.
M. Julia Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
M. Luisa Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
Jos M. Vallterra Musoles
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
Jos Manuel Garca Margallo
7403810,
7403811,
Finca 4814, libro
40, folio 199

7403812 y
7102629
Finca 4815, libro
40, folio 199
Desarrollos Integrales de Levante, SL
7301238
Finca 1281, tomo
2456, libro 120,
folio 116

Finca 8624, tomo
2377, libro 115,
folio 209

Finca 8820, tomo
2475, libro 121,
folio 20
Dionisio Hurtado Pardo / Josefa Garca Donat 7301239
Finca 8625, tomo
2377, libro 115,
folio 212
Vicenta Montalt Tormos 7301205
Finca 1080, tomo
1653, libro 67,
folio 106
Vicente Bada Bada 7301204
Finca 209, tomo
1653, libro 67,
folio 35
Jos Bada Bada 7301233
Finca 6624, tomo
1768, libro 75,
folio 24
Pilar Bada Bada 7301233
Finca 6624, tomo
1768, libro 75,
folio 24
Luis Manuel Theureau 7102628
Finca 916, tomo
1798, libro 77,
folio 75
Dolores Bruixola Ruiz
7102628
Finca 916, tomo
1798, libro 77,
folio 75
7201214,
7201213
Finca 1287, tomo
1798, libro 77,
folio 77
Tissar 7201215
Finca 311, tomo
2177, libro 101,
folio 135
Real Acequia de Moncada
Ayuntamiento de Foios
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
Vicente Saur Dorva
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
Jos Luis Lpez Picn y Juan Carlos Lpez
Picn
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
Vicente Montalt Bada
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
Edesia Frgola Noguera
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
M. Dolores Musoles Frgola
Sin
referencia
catastral
Carece de ttulo
inscrito
Valencia, 12 de abril de 2013. El apoderado: Fidel Chaparro Gon-
zlez.
Num. 7006 / 18.04.2013 10519
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informaci pblica de la modificaci de la tarifa de sub-
ministrament domiciliari daigua, manteniment de comp-
tadors i clavegueram a Pinet. [2013/3620]
Informacin pblica de la modificacin de la tarifa de
suministro domiciliario de agua, conservacin de conta-
dores y alcantarillado en Pinet. [2013/3620]
Sinforma per a general coneixement que, en relaci amb la sol-
licitud de modificaci de tarifes de subministrament domiciliari a Pinet
i de conformitat amb larticle 3.3 del Decret 3/2008, d11 de gener, una
vegada transcorregut el termini determinat en el dit article i en virtut de
la normativa anterior, es consideren aprovades les tarifes sotmeses a la
seua consideraci. Per tot aix:
Tarifa aprovada
Aigua potable
Domstics Ramaders
Quota de servici Euros/mes Euros/mes
fins 13 mm 4,473 41,918
15 mm 6,708 41,918
20 mm 11,178 41,918
25 mm 15,649 41,918
30 mm 22,354 41,918
40 mm 44,711 41,918
50 mm 67,068 41,918
65 mm 89,422 41,918
80 mm 111,778 41,918
100 mm 156,487 41,918
125 mm 245,910 41,918
Boca d'incendi 12,741
Quota de consum Domstics Ramaders
Euros/m Euros/m
Bloc I fins 10 0,527 0,527
Bloc II entre 10 i 15 0,790
Bloc III ms 15 1,054
Municipal 0,527
Domstics Ramaders
Manteniment de comptadors Euros/mes Euros/mes
Calibre fins 13 mm 0,902 0,902
15 mm 1,350 1,350
20 mm 2,252 2,252
25 mm 3,153 3,153
30 mm 4,505 4,505
40 mm 9,008 9,008
50 mm 13,514 13,514
65 mm 18,018 18,018
80 mm 22,523 22,523
100 mm 31,532 31,532
125 mm 49,550 49,550
Clavegueram Domstics
Quota de servici Euros/mes
1,313
Quota de consum Euros/m
0,079
Sobre les presents tarifes s'aplicar l'IVA, d'acord amb el que esta-
blix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Cosa que es fa pblica perqu se'n prenga coneixement.
Valncia, 15 d'abril de 2013. El director gerent: Isidoro Solera
Solera.
Se informa para general conocimiento que, en relacin con la soli-
citud de modificacin de tarifas de suministro domiciliario en Pinet y
de conformidad con el artculo 3.3 del Decreto 3/2008, de 11 de enero,
habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artculo y en virtud
de la normativa anterior, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a
su consideracin. Por todo ello:
Tarifa que se aprueba
Agua potable
Domsticos Ganaderos
Cuota de servicio Euros/mes Euros/mes
hasta 13 mm 4,473 41,918
15 mm 6,708 41,918
20 mm 11,178 41,918
25 mm 15,649 41,918
30 mm 22,354 41,918
40 mm 44,711 41,918
50 mm 67,068 41,918
65 mm 89,422 41,918
80 mm 111,778 41,918
100 mm 156,487 41,918
125 mm 245,910 41,918
Boca de incendio 12,741
Cuota de consumo Domsticos Ganaderos
Euros/m Euros/m
Bloque I hasta 10 0,527 0,527
Bloque II entre 10 y 15 0,790
Bloque III ms 15 1,054
Municipal 0,527
Domsticos Ganaderos
Conservacin de contadores Euros/mes Euros/mes
Calibre hasta 13 mm 0,902 0,902
15 mm 1,350 1,350
20 mm 2,252 2,252
25 mm 3,153 3,153
30 mm 4,505 4,505
40 mm 9,008 9,008
50 mm 13,514 13,514
65 mm 18,018 18,018
80 mm 22,523 22,523
100 mm 31,532 31,532
125 mm 49,550 49,550
Alcantarillado Domsticos
Cuota de servicio Euros/mes
Todos 1,313
Cuota de consumo Euros/m
Todos los consumos 0,079
Sobre las presentes tarifas se aplicar el IVA de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.
Lo que se hace pblico para general conocimiento.
Valencia, 15 de abril de 2013. El director gerente: Isidoro Solera
Solera.
Num. 7006 / 18.04.2013 10520
Institut Valenci de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Notificaci de comunicaci de minoraci de subvenci
concedida. Expedient nmero E4ED33/2011/118 i altres.
[2013/3615]
Notificacin de comunicacin de minoracin de subven-
cin concedida. Expediente nmero E4ED33/2011/118 y
otros. [2013/3615]
Atesa la impossibilitat de poder efectuar directament la notificaci
a les persones interessades i en compliment del que disposa larticle
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les
Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, es
procedix a publicar les segents notificacions a les persones que a con-
tinuaci es detalla:
Assumpte: comunicaci de minoraci de subvenci concedida.
Sollicitant: CP Edificio Mediterrneo.
Domicili: ed. Veler, local 2, apartat de correus, 46, 12594, Orpesa
(Castell).
Expedient: E4ED33/2011/118.
Programa: Estalvi i Eficincia Energtica en lEdificaci.
Data de resoluci del director de lAgncia Valenciana de lEnergia
(AVEN) de minoraci de subvenci concedida: 30 doctubre de 2012.
Subvenci inicialment concedida: 3.616 euros.
Quantitat minorada: 1.769 euros.
Subvenci final: 1.847 euros.
Causes de minoraci:
Shan presentat justificants de pagament la suma total dels quals
s inferior a la quantitat a justificar (art. 16 de lOrde 3/2011, de 21 de
mar, de la Conselleria dInfraestructures i Transport).
Sollicitant: CP Jardines del Mar III.
Domicili: edifici Veler, local 2, apartat de correus 46, 12594 Orpesa
(Castell).
Expedient: E4ED33/2011/117.
Programa: Estalvi i Eficincia Energtica en lEdificaci.
Data de resoluci del director de lAgncia Valenciana de lEnergia
(AVEN) de minoraci subvenci concedida: 30 doctubre de 2012.
Subvenci inicialment concedida: 6.645 euros.
Quantitat minorada: 4.907 euros.
Subvenci final: 1.738 euros.
Causes de minoraci:
Shan presentat justificants de pagament la suma total dels quals
s inferior a la quantitat a justificar (art. 16 de lOrde 3/2011, de 21 de
mar, de la Conselleria dInfraestructures i Transport).
Shan presentat justificants de gasto la suma total dels quals s
inferior a la quantitat a justificar (art. 16 de lOrde 3/2011, de 21 de
mar, de la Conselleria dInfraestructures i Transport).
Sollicitant: CP Passeig de Germanies, 106, de Gandia.
Domicili: passeig de Germanies, 106, 7F, 46702, Gandia (Valn-
cia).
Expedient: E4ED35/2011/59.
Programa: Estalvi i Eficincia Energtica en lEdificaci.
Data de resoluci del director de lAgncia Valenciana de lEnergia
(AVEN) de minoraci de subvenci concedida: 30 doctubre de 2012.
Subvenci inicialment concedida: 3.300 euros.
Quantitat minorada: 275 euros.
Subvenci final: 3.025 euros.
Causes de minoraci:
Shan presentat justificants de pagament vlids la suma total dels
quals s inferior a la quantitat a justificar (art. 16 de lOrde 3/2011, de
21 de mar, de la Conselleria dInfraestructures i Transport).
Contra la resoluci de minoraci esmentada del director de lAVEN,
que s definitiva en via administrativa, podr interposar-se recurs potes-
tatiu de reposici en el termini dun mes comptat des de lendem de
la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o recurs
contencis administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat
Ante la imposibilidad de poder efectuar directamente la notificacin
a las personas interesadas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico
de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo
Comn, se procede a publicar las siguientes notificaciones a las perso-
nas que a continuacin se detalla:
Asunto: comunicacin de minoracin de subvencin concedida.
Solicitante: CP Edificio Mediterrneo.
Domicilio: edificio Velero, local 2, apartado de correos, 46, 12594,
Oropesa del Mar (Castelln).
Expediente: E4ED33/2011/118.
Programa: Ahorro y Eficiencia Energtica en la Edificacin.
Fecha de resolucin del director de la Agencia Valenciana de la
Energa (AVEN) de minoracin de subvencin concedida: 30 de octu-
bre de 2012.
Subvencin inicialmente concedida: 3.616 euros.
Cantidad minorada: 1.769 euros.
Subvencin final: 1.847 euros.
Causas de minoracin:
Se han presentado justificantes de pago cuya suma total es inferior
a la cantidad a justificar (art. 16 de la Orden 3/2011, de 21 de marzo, de
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte).
Solicitante: CP Jardines del Mar III.
Domicilio: edificio Velero, local 2, apartado de correos 46, 12594,
Oropesa del Mar (Castelln).
Expediente: E4ED33/2011/117.
Programa: Ahorro y Eficiencia Energtica en la Edificacin.
Fecha de resolucin del director de la Agencia Valenciana de la
Energa (AVEN) de minoracin subvencin concedida: 30 de octubre
de 2012.
Subvencin inicialmente concedida: 6.645 euros.
Cantidad minorada: 4.907 euros.
Subvencin final: 1.738 euros.
Causas de minoracin:
Se han presentado justificantes de pago cuya suma total es inferior
a la cantidad a justificar (art. 16 de la Orden 3/2011, de 21 de marzo, de
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte).
Se han presentado justificantes de gasto cuya suma total es inferior
a la cantidad a justificar (art. 16 de la Orden 3/2011, de 21 de marzo, de
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte).
Solicitante: CP Paseo de Germanies, 106, de Gandia.
Domicilio: paseo de Germanies, 106, 7F, 46702 Gandia (Valen-
cia).
Expediente: E4ED35/2011/59.
Programa: Ahorro y Eficiencia Energtica en la Edificacin.
Fecha de resolucin del director de la Agencia Valenciana de la
Energa (AVEN) de minoracin de subvencin concedida: 30 de octu-
bre de 2012.
Subvencin inicialmente concedida: 3.300 euros.
Cantidad minorada: 275 euros.
Subvencin final: 3.025 euros.
Causas de minoracin:
Se han presentado justificantes de pago vlidos cuya suma total
es inferior a la cantidad a justificar (art. 16 de la Orden 3/2011, de 21 de
marzo, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte).
La citada resolucin del director de la AVEN de minoracin es defi-
nitiva en va administrativa y contra ella podr interponerse recurso
potestativo de reposicin en el plazo de un mes contado desde el da
siguiente al de la publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
Num. 7006 / 18.04.2013 10521
Contencis Administratiu competent dacord amb els criteris establits
en larticle 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicci Contenciosa Administrativa.
Valncia, 11 dabril de 2013. El cap de lrea dAdministraci
de lInstitut Valenci de Competitivitat Empresarial: Alfonso Rosell
Cardoso.
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente de acuerdo
con los criterios establecidos en el artculo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
Valencia, 11 de abril de 2013. El jefe del rea de Administracin
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial: Alfonso Rose-
ll Cardoso.
Num. 7006 / 18.04.2013 10522
Institut Valenci de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Notificaci de comunicaci de revocaci de subven-
ci concedida. Expedients nmero E4ED33/2011/69 i
E4AG62/2011/16. [2013/3616]
Notificacin de comunicacin de revocacin de subven-
cin concedida. Expedientes nmero E4ED33/2011/69 y
E4AG62/2011/16. [2013/3616]
Davant de la impossibilitat de poder efectuar directament la notifi-
caci a les persones interessades i en compliment del que disposa lar-
ticle 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de
les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com,
es procedix a publicar les notificacions segents a les persones que a
continuaci es detalla:
Assumpte: comunicaci de revocaci de subvenci concedida.
Sollicitant: Castera Prez, Jos Vicente.
Domicili: carrer Santos, 6, pis 1, pta. 1, 46600 Alzira (Valncia).
Expedient: E4ED33/2011/69.
Programa: Estalvi i Eficincia Energtica en lEdificaci.
Data de resoluci del director de lAgncia Valenciana de lEnergia
(AVEN) de revocaci de subvenci concedida: 30 doctubre de 2012.
Subvenci inicialment concedida: 808 .
Quantitat revocada: 808 .
Subvenci final: 0 .
Causes de revocaci:
No sha presentat cap justificant que acredite la realitzaci del
projecte en la data indicada en la notificaci de concessi de lajuda
(article 16 de lOrde 3/2011, de 21 de mar, de la Conselleria dInfra-
estructures i Transport).
Sollicitant: Comunitat de Regants San Rafael.
Domicili: plaa Progrs, 7, 46450 Benifai (Valncia).
Expedient: E4AG62/2011/16.
Programa: Estalvi i Eficincia Energtica en Explotacions Agr-
ries.
Data de resoluci del director de lAgncia Valenciana de lEnergia
(AVEN) de revocaci de subvenci concedida: 31 doctubre de 2012.
Subvenci inicialment concedida: 8.000
Quantitat revocada: 8.000
Subvenci final: 0
Causes de revocaci:
No sha presentat cap justificant que acredite la realitzaci del
projecte en la data indicada en la notificaci de concessi dajuda.
Lesmentada resoluci del director de lAgncia Valenciana de
lEnergia de revocaci s definitiva en via administrativa i en contra
podr interposar-se recurs potestatiu de reposici en el termini dun
mes comptat des de lendem de la publicaci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, o recurs contencis administratiu en el termi-
ni de dos mesos davant del jutjat contencis administratiu competent
dacord amb els criteris establits en larticle 14 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa.
Valncia, 11 dabril de 2013. El cap de lrea dAdministraci
de lInstitut Valenci de Competitivitat Empresarial: Alfonso Rosell
Cardoso.
Ante la imposibilidad de poder efectuar directamente la notificacin
a las personas interesadas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art-
culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico
de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo
Comn, se procede a publicar las siguientes notificaciones a las perso-
nas que a continuacin se detalla:
Asunto: comunicacin de revocacin de subvencin concedida.
Solicitante: Castera Prez, Jos Vicente.
Domicilio: c/ Santos, 6, piso 1, pta. 1, 46600 Alzira (Valencia).
Expediente: E4ED33/2011/69.
Programa: Ahorro y Eficiencia Energtica en la Edificacin.
Fecha de resolucin del director de la Agencia Valenciana de la
Energa (AVEN) de revocacin de subvencin concedida: 30 de octu-
bre de 2012.
Subvencin inicialmente concedida: 808 .
Cantidad revocada: 808 .
Subvencin final: 0 .
Causas de revocacin:
No se han presentado ningn justificante que acredite la realiza-
cin del proyecto en la fecha indicada en la notificacin de concesin de
la ayuda (art. 16 de la Orden 3/2011, de 21 de marzo, de la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte).
Solicitante: Comunidad de Regantes San Rafael.
Domicilio: plaza del Progreso, 7, 46450 Benifai (Valencia).
Expediente: E4AG62/2011/16.
Programa: Ahorro y Eficiencia Energtica en Explotaciones Agra-
rias.
Fecha de resolucin del director de la Agencia Valenciana de la
Energa (AVEN) de revocacin de subvencin concedida: 31 de octu-
bre de 2012.
Subvencin inicialmente concedida: 8.000
Cantidad revocada: 8.000
Subvencin final: 0
Causas de revocacin:
No se ha presentado ningn justificante que acredite la realizacin
del proyecto en la fecha indicada en la notificacin de concesin de
ayuda.
La citada resolucin del director de la AVEN de revocacin es defi-
nitiva en va administrativa y contra ella podr interponerse recurso
potestativo de reposicin en el plazo de un mes contado desde el da
siguiente al de la publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente de acuerdo
con los criterios establecidos en el artculo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
Valencia, 11 de abril de 2013. El jefe del rea de Administracin
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial: Alfonso Rose-
ll Cardoso.
Num. 7006 / 18.04.2013 10523
Notaria de Francisco Blanco Moreno Notara de Francisco Blanco Moreno
Subhasta dun b immoble a Sagunto. [2013/3462] Subasta de un bien inmueble en Sagunto. [2013/3462]
Francisco Blanco Moreno, notari del Collegi de Valncia, amb
residncia a Sagunt, faig saber que a la meua notaria, stia al Port de
Sagunt, a lavinguda del 9 dOctubre, 44, B, 1r, es tramita una venda
extrajudicial, de conformitat amb larticle 129 de la Llei Hipotecria, de
la finca hipotecada segent:
Urbana. Casa stia al Port de Sagunt, al carrer de Cnovas del
Castillo, nmero 6. Es compon de planta baixa amb un habitatge (130
metres quadrats), al qual saccedix a travs del vestbul daccs al pis
alt, i garatge, magatzem i celobert (77 metres quadrats), i planta alta
destinada a habitatge (190 metres quadrats), al qual saccedix per una
escala independent que dna a lesquerra mirant a la faana, i cobrix
ledificaci una terrassa xafable. Superfcie del solar: dos-cents set
metres quadrats. Confronta: entrant per la dreta, amb Teodoro Ramos;
per lesquerra, amb Mara Ballester Nortes i Antonio Verdugo Morillas,
abans casa de Juan Molinero Garca; i per darrere, amb Construcciones
y Promociones La Portea 24, Sociedad Limitada, abans Zoilo Vivanco
Ortiz.
Inscripci. Registre de la Propietat de Sagunt 1. Tom 2606, llibre
818, foli 197, finca 710, inscripci vint-i-setena.
Referncia cadastral: 9038803YJ3983H0001MS.
Responsabilitat hipotecria. Es va hipotecar per a respondre per tres-
cents huitanta-quatre mil setanta euros i dnou cntims (384.070,19) de
principal, interessos ordinaris de nou mesos al tipus mxim del 12 per
cent anual, fins a un mxim de trenta-quatre mil cinc-cents seixanta-sis
euros i trenta-dos cntims (34.566,32), interessos moratoris de dos anys
al tipus mxim del 12 per cent, fins a un mxim de noranta-dos mil cent
setanta-sis euros i huitanta-cinc cntims (92.176,85), costes i despeses
dexecuci fins a un mxim de 15 per cent del principal, s a dir cin-
quanta-set mil sis-cents deu euros i seixanta-tres cntims (57.610,63),
i despeses extrajudicials fins a un mxim de 2 per cent del capital, s a
dir, set mil sis-cents huitanta-un euros i quaranta cntims (7.681,40); per
tant, la finca responia per tots els conceptes, per la suma de cinc-cents
setanta-sis mil cent cinc euros i vint-i-nou cntims (576.105,29).
Ats que pertoca la subhasta de la finca, se'n fan saber les condi-
cions:
Tindr lloc a la meua notaria. De conformitat amb larticle 12 del
Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de mar, se celebrar una nica subhasta
el dia 23 de maig de 2013, a les 11.00 hores, amb el tipus de base de
cinc-cents huitanta-huit mil dos-cents huitanta-cinc euros i seixanta
cntims deuro (588.285,60).
De conformitat amb la disposici legal esmentada:
Si es presenten postures per un import igual o superior al 70 per
cent del tipus esmentat, sentendr adjudicada la finca a qui presente la
millor postura.
Quan la millor postura presentada siga inferior al 70 per cent del
tipus de subhasta, el deutor podr presentar, en el termini de 10 dies, un
tercer que millore la postura, que oferisca una quantitat superior al 70
per cent del valor de taxaci o que, tot i ser inferior a l'import esmen-
tat, resulte suficient per a arribar a la satisfacci completa del dret de
lexecutant.
Desprs d'haver transcorregut el termini mencionat sense que la
deutora presente el tercer esmentat, el creditor podr demanar, dins del
termini de cinc dies, ladjudicaci de la finca per un import igual o
superior al 60 per cent del valor de taxaci.
Si el creditor no utilitza la facultat esmentada, sentendr adju-
dicada la finca a qui haja presentat la millor postura, sempre que la
quantitat que haja oferit supere el 50 per cent del valor de taxaci o,
tot i ser inferior, cobrisca, almenys, la quantitat reclamada per tots els
conceptes.
Si en lacte de la subhasta no hi ha cap postor, el creditor podr,
en el termini de 20 dies, demanar ladjudicaci per un import igual o
superior al 60 per cent del valor de taxaci.
La documentaci i el certificat del registre a qu es referixen els
articles 236.a i 236.b del Reglament hipotecari es poden consultar a la
Notaria, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores. Sentendr que
tot licitador accepta com a suficient la titulaci aportada. Les crregues,
Francisco Blanco Moreno, notario del Ilustre Colegio de Valencia,
con residencia en Sagunto, hago saber que en mi notara, sita en el Puer-
to de Sagunto, en la avenida del 9 de Octubre, 44, B, primero, se tramita
una venta extrajudicial conforme al artculo 129 de la Ley Hipotecaria,
de la siguiente finca hipotecada:
Urbana. Casa sita en el Puerto de Sagunto, en la calle de Cnovas
del Castillo, nmero 6. Se compone de planta baja con una vivienda
(130 metros cuadrados), a la que se accede a travs del zagun de acce-
so al piso alto, y garaje, almacn y patio de luces (77 metros cuadrados),
y piso alto destinado a vivienda (190 metros cuadrados) a la que se
accede por escalera independiente recayente a la izquierda mirando a la
fachada y cubre la edificacin una terraza pisable. Superficie del solar,
doscientos siete metros cuadrados. Linda: a la derecha entrando, con
Teodoro Ramos; por la izquierda, con Mara Ballester Nortes y Antonio
Verdugo Morillas, antes casa de Juan Molinero Garca, y a las espaldas,
con Construcciones y Promociones La Portea 24, Sociedad Limitada,
antes Zoilo Vivanco Ortiz.
Inscripcin. Registro de la Propiedad de Sagunto 1. Tomo 2606,
libro 818, folio 197, finca 710, inscripcin vigsimo sptima.
Referencia catastral. 9038803YJ3983H0001MS.
Responsabilidad hipotecaria. Se hipotec a responder por trescien-
tos ochenta y cuatro mil setenta euros y diecinueve cntimos de euro
(384.070,19) de principal, intereses ordinarios de nueve meses al tipo
mximo del 12 por ciento anual, hasta un mximo de treinta y cuatro
mil quinientos sesenta y seis euros y treinta y dos cntimos de euro
(34.566,32), intereses moratorios de dos aos al tipo mximo del 12
por ciento, hasta un mximo de noventa y dos mil ciento setenta y seis
euros y ochenta y cinco cntimos de euro (92.176,85), costas y gastos
de ejecucin hasta un mximo de 15 por ciento del principal, o sean
cincuenta y siete mil seiscientos diez euros y sesenta y tres cntimos
de euro (57.610,63), y gastos extrajudiciales hasta un mximo de 2 por
ciento del capital, es decir, siete mil seiscientos ochenta y un euros y
cuarenta cntimos de euro (7.681,40); por tanto la finca responda por
todos los conceptos, por la suma de quinientos setenta y seis mil ciento
cinco euros y veintinueve cntimos de euro (576.105,29).
Procediendo la subasta de la finca se hacen saber sus condiciones:
Tendr lugar en mi notara. De conformidad con el artculo 12 del
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo se celebrar una nica subasta
el da 23 de mayo de 2013, a las 11.00 horas, siendo el tipo de base el
de quinientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco euros y
sesenta cntimos de euro (588.285,60).
De conformidad con dicha disposicin legal:
Si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70
por ciento de dicho tipo, se entender adjudicada la finca a quien pre-
sente la mejor postura.
Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por cien-
to del tipo de subasta, podr el deudor presentar, en el plazo de diez
das, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70
por ciento del valor de tasacin o que, aun inferior a dicho importe,
resulte suficiente para lograr la completa satisfaccin del derecho del
ejecutante.
Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor presente dicho
tercero, el acreedor podr pedir, dentro del trmino de cinco das, la
adjudicacin de la finca por importe igual o superior al 60 por ciento
del valor de tasacin.
Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se enten-
der adjudicada la finca a quien haya presentado la mejor postura, siem-
pre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor
de tasacin o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada
por todos los conceptos.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningn postor, podr el
acreedor, en el plazo de veinte das, pedir la adjudicacin por importe
igual o superior al 60 por ciento del valor de tasacin.
La documentacin y certificacin del Registro a que se refieren los
artculos 236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario pueden consultarse
en la notara, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Se entende-
r que todo licitador acepta como bastante la titulacin aportada. Las
Num. 7006 / 18.04.2013 10524
els gravmens i els assentaments anteriors a la hipoteca que sexecute
continuaran subsistents. Els licitadors hauran de consignar, amb carcter
previ a la subhasta, a la notaria, una quantitat equivalent al 30 per cent
del tipus de subhasta, per mitj d'un xec bancari a nom del notari. Es
podran fer postures per escrit en un plec tancat, acompanyades del jus-
tificant del depsit previ, fins al moment de la subhasta. Ladjudicaci
a favor del creditor requeridor o la rematada a favor d'ell o dun creditor
posterior, noms es podran fer amb la condici de cedir-les a un tercer.
Sagunt, 20 de mar de 2013. El notari: Francisco Blanco Moreno.
cargas, gravmenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute
continuarn subsistentes. Los licitadores debern consignar, previamen-
te a la subasta, en la notara, una cantidad equivalente al 30 por ciento
del tipo de subasta, mediante cheque bancario a nombre del notario.
Podrn hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompaando el
justificante del depsito previo, hasta el momento de la subasta. Solo
la adjudicacin a favor del acreedor requirente, el remate a favor del
mismo o de un acreedor posterior podr hacerse a calidad de ceder a
un tercero.
Sagunto, 20 de marzo de 2013. El notario: Francisco Blanco More-
no.
Num. 7006 / 18.04.2013 10525
Notaria de Sandra Prez Tenedor Notara de Sandra Prez Tenedor
Subhasta dun b immoble a Nules. [2013/3625] Subasta de un bien inmueble en Nules. [2013/3625]
Sandra Prez Tenedor, notria del Collegi de Valncia, amb resi-
dncia a Nules (Castell), faig saber:
Que shan iniciat davant meu els trmits per a la venda extrajudicial
per mitj de subhasta, a instncia de lentitat Banc Espanyol de Crdit,
Societat Annima, sobre la segent finca hipotecada:
Urbana. Nmero cinc, en planta segona alta de ledifici siti a Nules,
carrer Tales, nmeros 4 i 6, cant al carrer Sagrada Famlia; vivenda del
tipus E, de superfcie til huitanta-nou metres noranta-nou decmetres
quadrats (89,99 m) composta de vestbul, sal, dos banys, accessos i
passos, cuina, rebost, llavador i quatre dormitoris, amb accs pel vest-
bul i escala nmero 6.
T vinculat el traster lletra E de superfcie til cinc metres quaranta
decmetres quadrats (5,40 m).
Quota: 8,45 per cent.
Referncia cadastral: 3758906YK4135N0005JW.
Inscripci. En el Registre de la Propietat de Nules, tres, tom 1484,
llibre 360, foli 34, finca 36517.
Les bases de la subhasta seran les segents:
1. La subhasta tindr lloc en la meua notaria, stia al carrer Major,
nmero 80, primer, el prxim dia 29 de maig de 2013, a les 10.00 hores,
al tipus del preu taxat en lescriptura de constituci dhipoteca, que s
la quantitat de cent trenta mil vint-i-nou euros i setanta-tres cntims
deuro (130.029,73 ).
2. Per a prendre part en la subhasta els postors hauran de consignar
una quantitat equivalent al 30 per cent del tipus, havent de presentar el
resguard dhaver efectuat el depsit en el compte corrent nmero 0030-
2046-74-0001392271.
3. La documentaci i la certificaci del Registre de la Propietat a
qu es referixen els articles 236.a i 236.b del Reglament Hipotecari
poden consultar-se en la notaria de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00
hores. Sentendr que tot licitador accepta com a suficient la titulaci
aportada. Les crregues, els gravmens i els assentaments anteriors a la
hipoteca que sexecute continuaran subsistents.
5. La subhasta se celebrar en la forma que determina el Reglament
Hipotecari i sajustar al que disposa larticle 12 del Reial Decret Llei
6/2012, de 9 de mar, de mesures urgents de protecci a deutors hipo-
tecaris, i en el que no fra incompatible per larticle 236 del Reglament
Hipotecari (RH).
Nules, 9 dabril de 2013. La notria: Sandra Prez Tenedor.
Sandra Prez Tenedor, notaria del Colegio de Valencia, con residen-
cia en Nules (Castelln), hago saber:
Que se han iniciado ante m los trmites para la venta extrajudicial
por medio de subasta a instancia de la entidad Banco Espaol de Crdi-
to, Sociedad Annima, sobre la siguiente finca hipotecada:
Urbana. Nmero cinco, en planta segunda alta del edificio sito en
Nules, calle Tales, nmeros 4 y 6, esquina a la calle Sagrada Familia;
vivienda del tipo E, de superficie til ochenta y nueve metros noventa y
nueve decmetros cuadrados (89,99 m), compuesta de vestbulo, saln,
dos baos, accesos y pasos, cocina, despensa, lavadero y cuatro dormi-
torios, con acceso por el zagun y escalera nmero 6.
Tiene vinculado el trastero letra E de superficie til cinco metros
cuarenta decmetros cuadrados (5,40 m).
Cuota: 8,45 por ciento.
Referencia catastral: 3758906YK4135N0005JW.
Inscripcin. En el Registro de la Propiedad de Nules, tres, tomo
1484, libro 360, folio 34, finca 36517.
Las bases de la subasta sern las siguientes:
1. la subasta tendr lugar en mi notara, sita en calle Mayor, nmero
80, primero, el prximo da 29 de mayo de 2013 a las 10.00 horas, al
tipo del precio tasado en la escritura de constitucin de hipoteca, que
es la cantidad de ciento treinta mil veintinueve euros y setenta y tres
cntimos de euro (130.029,73 ).
2. Para tomar parte en la subasta los postores debern consignar
una cantidad equivalente al 30 por ciento del tipo, debiendo presentar el
resguardo de haber efectuado el depsito en la cuenta corriente nmero
0030-2046-74-0001392271.
3. La documentacin y la certificacin del Registro de la Propiedad
a que se refieren los artculos 236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario
pueden consultarse en la notara de lunes a viernes de 10.00 a 13.00
horas. Se entender que todo licitador acepta como bastante la titulacin
aportada. Las cargas, gravmenes y asientos anteriores a la hipoteca que
se ejecute continuarn subsistentes.
5. la subasta se celebrar en la forma que determina el Reglamento
Hipotecario y se ajustar a lo dispuesto en el artculo 12 del Real Decre-
to Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de proteccin a
deudores hipotecarios, y en lo que no fuera incompatible por el artculo
236 del Reglamento Hipotecario (RH).
Nules, 9 de abril de 2013. La notaria: Sandra Prez Tenedor.
Num. 7006 / 18.04.2013 10526

Calificar